WorldWideScience
1

Rutinemaessig endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi kan ikke anbefales ved galdestenspankreatitis  

DEFF Research Database (Denmark)

Danish guidelines recommend that patients with presumed severe gallstone-induced acute pancreatitis (GAP) should receive endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) within 72 hours. The results of a newly performed meta-analysis show that acute ERCP in patients with GAP does not reduce the risk of complications, and ERCP is therefore not to be used routinely in GAP patients. The possible benefits of replacing ERCP with either endoscopic ultrasonography or magnetic resonance cholangiopancreatograhy have yet to be demonstrated. Udgivelsesdato: 2009-Aug-31

Ainsworth, Alan Patrick; Svendsen, Lars Bo

2009-01-01

2

Den politiske forbruger kan ikke løfte opgaven  

DEFF Research Database (Denmark)

Den politiske forbruger skubbes i dag foran som løsningen på mange af de problemer, vi står over for. Men det er blot endnu en undskyldning for ikke at handle. I stedet skal vi sætte borgeren – ikke forbrugeren – i centrum for den politiske diskussion.

Gjerris, Mickey

2014-01-01

3

Man kan ikke sætte frivillighed på kontrakt  

DEFF Research Database (Denmark)

Det offentlige er i stigende grad begyndt at invitere frivilligheden ind i velfærdsinstitutionerne. Men fagforeninger, kommuner og frivillige organisationer har tilsyneladende glemt, at frivilligheden ikke finder sin form og sit indhold ved at referere til regler, som andre har besluttet for den.

La Cour, Anders

2014-01-01

4

At være i en elskende relation med verden : Hvorfor ikke al filosofisk praksis kan forveksles med terapi  

DEFF Research Database (Denmark)

Kommentar til aktuel kritik af filosofisk praksis beskrevet som en del af senmodernitetens individualiseringstendens og terapikultur og en udfoldelse af, hvad filosofisk praxis er og hvorfor ikke al filosofisk praxis kan forveksles med terapi.

Hansen, Finn ThorbjØrn

2012-01-01

5

Teatervaner og teaterstatistik : eller Man kan da ikke feje millioner af tilskuere under gulvtæppet  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen forholder sig til survey-undersøgelsen Danskernes Kulturvaner, der blev udsendt af Kulturministeriet i november 2012. Mere præcist handler den om den del af undersøgelsen, der beskæftiger sig med teater og anden scenekunst. Jeg begrænser mig til voksendelen (15 år og derover). Jeg diskuterer de begreber, der indgår i undersøgelsens spørgeskema, og på baggrund af en sammenligning med registerstudier (Danmarks Statistiks scenekunststatistik) stiller jeg mig kritisk overfor de frekvenser, som Kulturvaneundersøgelsen er nået frem til. Jeg foretager en opregning af undersøgelsens frekvenser for oplevelse af teater og anden scenekunst, hvilket for det s.k. overordnede teaterbegreb (skuespil, opera, ballet/dans, musicals/teaterkoncert, dukketeater) giver et resultat på mellem 7 og 12 mio. (afhængigt af om man vælger det ene eller andet niveau af svarintervallerne). Dette resultat sammenligner jeg med Scenekunststatistikken, der for de tilsvarende kategorier har registreret 1,7 mio. tilskuere til teater, der henvender sig til voksne og 0,8 mio. tilskuere til teater der henvender sig til børn. Jeg påpegede disse forhold i en artikel i Politiken i november 2012 og oplevede en meget aggressiv reaktion fra analyseformaet Pluss-Leadersihp, som har udarbejdet Kulturvaneundersøgelsen. I artiklen diskuterer jeg denne reaktion i forhold til ønsket om en åben kulturpolitisk debat. Endelig søger jeg forklaringer på de høje frekvenser og sammenligner resultaterne fra Kulturvaneundersøgelsen 2012 med en tilsvarende undersøgelse fra 2004. Selv om andelen af befolkningen, der har været i teatret i løbet af et år ikke er steget nævneværdigt i perioden (fra 39 % til 43 %), er frekvenserne steget voldsomt. Det får mig til at tro, at mens ikke-brugere af teater ikke overdriver deres teateraktivitet, er det tilfældet for brugere af teater. Artiklen er baseret på et paper, som jeg har fremlagt på 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research – nccpr 2013 (København august 2013).

Jarl, Stig

2014-01-01

6

Indflydelse i videnarbejdet : Kan man få for meget af det gode?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det rapporteres stadig oftere, at veluddannede lider af alvorlig stress. Dette forekommer paradoksalt, fordi de ifølge den meget benyttede krav-kontrolmodel ikke burde befi nde sig i risikozonen. De har udviklende job med høj grad af indfl ydelse. Det tyder på, at stressforståelsen og krav-kontrolmodellen trænger til at blive diskuteret. Artiklen viser gennem en historisk beskrivelse, at stressbegrebet er til stadig genfortolkning, og at dette ikke alene skyldes akademisk defi nitionsarbejde. Stressbegrebet afspejler mange forskellige samfundsmæssige interesser, og de konkrete modeller og stressforståelser har stor betydning for, hvilke jobgrupper der betragtes som udsatte, og for hvilke forbyggende tiltag som kan anbefales. Artiklen argumenterer specielt for, at der er problemer med forståelsen af indfl ydelse i krav-kontrolmodellen, idet den leder til uhensigtsmæssige anbefalinger til forbedringer af vidensarbejdet.

SØrensen, Ole Henning; Buch, Anders

2007-01-01

7

Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvad gør man for at undgå regningen for at skulle rive et nyt hus ned til fundamentet pga. mangelfuld radonsikring? Bygningsreglement 2010 kræver, at radonindholdet i nye bygninger højst er 100 Bq/m³. Særligt i områder med meget radon i jorden kan dette give udfordringer. Hvis bygningen er opført efter BR10 og ikke overholder grænseværdien, kan bygningsejeren kræve erstatning fra leverandøren. Det kan blive en dyr regning for den af projektets parter, som har haft ansvaret for radonsikring.

Kirkeskov, Jesper

2012-01-01

8

Vinteren kan vare til maj  

DEFF Research Database (Denmark)

Drømmer du om lunere vinde og knopper på træerne? Det kan du godt vente længe med. Foråret kan risikere at lade vente længe på sig i år. Det konstaterer professor fra Niels Bohr Instituttet i København Eigil Kaas . Hans erfaring siger ham, at vi ikke behøver pakke vanterne væk lige med det samme. - Der går formentlig lang tid, før kulden slipper os. Vi har voldsom kulde lige nu, fordi det blæser fra meget kolde egne.Vejret lige nu har en selvforstærkende effekt - der ligger simpelthen en stor klump tung luft, der ikke vil gå væk, siger han. Se billederne: Hvis kulden bider sig fast i både januar og februar, ser forårsmånederne ikke lovende ud. Læs også: Pas på: Frosten kan koste dig en formue - Når årets to første måneder er meget kolde, så kan foråret risikere at rykke sig. Så bliver marts, april og maj kølige, og træerne venter med at springe ud, lyder det fra forskeren. Synderen er et højtryk over Rusland, som bliver ved med at puste kold luft ned over os. Og det holder det altså ikke op med foreløbig. Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. - Det betyder jo, at pollensæsonen lader vente på sig. Det kan også betyde, at sommeren bliver dræbersnegle-fri, de er følsomme over for kulde. Frosten er god for naturen på flere områder, den dræber larver og biller, som ellers ville ødelægge planter og træer.

Kaas, Eigil

2010-01-01

9

Standardisering af dyreforsøg kan gøre forskning ubrugelig  

DEFF Research Database (Denmark)

KOMMENTAR: Moderne forsøgsdyr bliver i højere grad end tidligere standardiserede og gjort ensartede. I nogle tilfælde ændrer forskerne så meget på dyrene, at deres resultater ikke længere kan overføres til mennesker.

Alstrup, Aage Kristian Olsen

10

Hvorfor der ikke findes klicheer  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvis man går ud fra, at man kan lave lister af betydninger og inddele dem kategorisk, er det ikke sprog man studerer men katalogiseringsmetoder. Henvisningerne til det de påståede klicheer står i stedet for, giver et fingerpeg om, at ikke blot isoleres sproget fra kommunikationssituationen, situationer isoleres fra sprog og mennesker. Hvorfor er det, at sproget ikke kan studeres meningsfuldt isoleret fra kommunikationssituationen? Grundlæggende går sprogpsykologien ud fra, at vi vil hinanden noget og det er det vi bruger sproget til. At vi har intentioner. Det er det, der er sprogets, så at sige, funktion. Derfra kommer den redegørelse af sprog og kommunikation: At det som kommunikation og sprog handler om, det er det vi sætter hinanden i stand til at gøre, det er det, der kommer ud af at bruge sproget og af at kommunikere. Det sprogsyn Hansen repræsenterer er helt omvendt. I sprogpsykologiens syn på sprog og kommunikation går man ud fra, at det er de gældende omstændigheder i den konkrete situation, der er afgørende for det sprog der bliver brugt/opstår, hvorfor det ikke er meningsfuldt at gøre sproget til gentand, men helheden person/sprog, sprog/verden, videnskabeligt er i udgangspunktet at sammenligne med Niels Bohrs komplementaritetsprincip. Artiklen gennemgår Erik Hansens artikel om Den sproglige kliché: en studie i pragmatisk stilistik (Danske Studier, 1979: 5-23) og debatterer hans sprogsyn ud fra et nyt integrationelt lingvistisk synspunkt.

Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

11

En introduktion til ikke-finansielle regnskaber  

DEFF Research Database (Denmark)

Målgruppen for dette arbejdspapir er revisorer, regnskabskonsulenter og andre professionelle rådgivere med såvel direkte som indirekte interesse for det ikke-finansielle område, og som ikke har beskæftiget sig med området før, men som ønsker en kort og klar, indførende beskrivelse af udviklingen på området og de tre forskellige ikke-finansielle regnskaber. Dertil kommer også forskere og undervisere som ønsker at sætte sig ind i det ikke-finansielle regnskabsområde. Papiret er specielt velegnet som introduktionsundervisningsmateriale til studerende indenfor feltet. Formålet med dette arbejdspapir er dobbelt. For det første giver det en kort historisk rids over udviklingen af ikke-finansielle regnskaber fra sidst i 1960-erne til nu. Papiret tager udgangspunkt i principal-agent problemet fra de traditionelle, finansielle regnskaber og skitserer derefter kort overgangen fra det industrielle samfund til vidensamfundet. Denne overgang er påvirket af globale drivkræfter såsom globaliseringen, den informations- og kommunikationsteknologiske revolution, øget privatisering, velstand og uddannelsesniveau. Den nye virksomhedsopfattelse, som er opstået på baggrund af de nævnte drivkræfter, gør, at flere og flere nationale og internationale virksomheder udarbejder en eller anden form for ikke-finansiel rapportering. Først skitseres den historiske udvikling i Danmark, hvorefter de internationale udviklinger illustreres ved hjælp af en beskrivelse af lovgivning og andre supra-nationale initiativer, ligesom initiativer fra virksomhedsorganisationer, tænketanke, standardudviklende organisationer og andre Non-Govermental Organisations (NGO) kort behandles. Denne del af papiret afsluttes med en kort beskrivelse af forskellige tilgange til ikke-finansiel rapportering og en introduktion af de forskellige sæt kvalitetskriterier, som præger området.   For det andet beskriver papiret kort og tydeligt tre forskellige former for ikke-finansielle regnskaber, nemlig videnregnskabet, bæredygtighedsregnskabet og det (social)etiske regnskab.Ikke-finansielle regnskaber gøres på den måde mere konkrete ved at kigge på de forskellige rapporteringsformers definitioner og modeller, rapporteringens indhold og proces, og de respektive relevante kvalitetskriterier. Grunden til at vælge disse tre rapporteringsformer er, at bæredygtighedsregnskaber internationalt set for tiden er den mest anvendte form for ikke-finansiel rapportering, mens Danmark som moderne vidensamfund også fokuserer en del på videnressourcer (se for eksempel Årsregnskabslovens § 99). Selv om etiske regnskaber nok er den mindst udbredte form for regnskaber, medtages det her alligevel, fordi udviklingen i ikke-finansiel rapportering viser en tydelig tendens til øget brugerinvolvering i udarbejdelse af rapporterne. Det etiske regnskab kan bruges som en god model for, hvordan denne brugerinvolvering kan se ud. Miljøregnskaber er her blevet fravalgt, fordi de er mere lovbundne og standardiserede i praksis, og forventes derfor at være mere kendte.

Liempd, Dennis van

2007-01-01

12

Ikke bare porno på mobilen : Sexting  

DEFF Research Database (Denmark)

Den britiske børne- og ungdomsforsker professor Sonia Livingstone ved London School of Economics viser gennem en række interviews, at billeder af eksplicitte sexhandlinger er en velkendt del af den ungdommelige cirkulation af ’hverdagspornografisk’ materiale (Ringrose et al. 2012). ’Sexting’ er altså ikke bare porno på en mobilplatform. Det er handlinger og værgestrategier, som unge piger er nødt til at forholde sig til i hverdagen, mens drengene umiddelbart ser ud til at slippe relativt let udenom den chikane, der kan ligge i ’sexting’.

Andersen, Tem Frank

2013-01-01

13

Hidsig dame kan køle kloden  

DEFF Research Database (Denmark)

Historiens største vulkanudbrud har givet koldere klima i årevis. Et af dem skjulte den globale opvarmning i tre år. Island har en eksplosiv dame, der kan bidrage til afkølingen. Af Tirsdag den 20. april 2010, 22:06 Den islandske vulkan Katla er ifølge overleveringen opkaldt efter en kvinde. Hun må have være en hidsig dame med et voldsomt temperament og vredesudbrud store nok til at skræmme horder af bejlere på flugt over de islandske vidder. Vulkanen Katla gemmer nemlig på kræfter så voldsomme, at de kan afkøle klimaet i hele Europa, hvis de undslipper den hidsige islandske dame. Den aktuelle askesky, der lammer europæisk lufttrafik på sjette døgn, ligner en forsigtig prut i sammenligning med det udbrud, der kan være på vej fra Katla. Hvis det kommer, kan det skrive sig ind som det næste i rækken af vulkanudbrud, der udover en række voldsomme umiddelbare konsekvenser også får betydning for klimaet regionalt eller globalt. Pinatubo gik amok For mindre end 20 år siden oplevede verden et af de udbrud, der har haft den største kendte effekt på klodens klima. Da den phillippinske vulkan Pinatubo gik amok i 1991, var udløsningen af partikler og aresoler (dråber) så omfattende, at det skjulte den globale opvarmning i tre år. Fra 1992 til 1994 reflekterede vulkanens partikler og aerosoler så megen solvarme, at de alene betød en afkøling af den globale temperatur på omkring en halv grad, hvilket var mere end rigeligt til at modvirke opvarmningen fra drivhuseffekten. Men endnu større effekt på klimaet havde formentlig historiens største udbrud fra den indonesiske vulkan Tambora, der i 1815 sendte 150 kubikkilometer aske og gas mere end 40 kilometer ud i atmosfæren. Året efter slog vinhøsten i Frankrig fejl, kornhøsten var en katastrofe, og i London registrede man sommertemperaturer på to til tre grader under det normale. I New England sneede det i juni, og for grønlænderne blev 1816 ifølge beretningerne et år uden sommer. Klimaforsker og professor i meteorologi Eigil Kaas siger, at vulkanerseffekt på klimaet blandt andet afhænger af, om de er eksplosive og kan sende asken så højt op i atmosfæren, at den ikke falder til jorden med nedbøren. Og netop Katla på Island er en eksplosiv moster, fordi den befinder sig under en flere hundrede meter tyk dyne af is, gletsjeren Myrdallsjökull. Mødet mellem den gloende hede magma og vandet i gletsjeren skaber eksplosioner, der kan sende partikler og aerosoler (dråber) mange kilometer i vejret. »Hvis udbruddet er langvarigt og sender asken mange kilometer op i atmosfæren, kan partiklerne spredes over meget store områder af den nordlige halvkugle. Hvis asken samtidig indeholder meget svovl, er der skabt forudsætning for en betydelig afkølende effekt. For det er især dråber af svovlsyre, der reflekterer sollyset, og de opholder sig også i længere tid i atmosfæren,« siger Eigil Kaas . Franklin undrede sig Hvis Katla skulle lægge en dæmper på den globale opvarmning, er det ikke første gang, en islandsk vulkan køler kloden. Faktisk var det et meget voldsomt udbrud fra den islandske vulkan Laki i 1783, som var ophavet til opdagelsen af vulkanernes klimaeffekt. Den amerikanske videnskabsmand og statsmand Benjamin Franklin undrede sig under et ophold i Paris over en tør tåge, som solen ikke kunne brænde af, og han antog, at fænomenet skyldtes udbruddet i Laki. Kilde: GEUS

Kaas, Eigil

2010-01-01

14

Kan man tale sig til en ny organisationskultur?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen fokuserer på ledertalens potentiale til at skabe organisationskultur. I artiklen diskuteres det, hvordan det kan være, at litteraturen om ledertaler ikke i nævneværdig grad fokuserer på organisationskultur. Med afsæt i en konkret case fra organisationen Lederne peges der dog pa?, at ledertalen med fordel kan betragtes som en hybrid, der ba?de har til forma?l at fremme problemstillinger af aktuel karakter samt antagelser af kulturel karakter.

Gabrielsen, Jonas; Mouton, Nicolaas T.O.

2014-01-01

15

Det vigtigste er, hvad vi gør, ikke hvad vi siger  

DEFF Research Database (Denmark)

En ny canadisk undersøgelse om privat øvelseskørsel viser, at forældres instruktioner til deres børn om trafiksikker bilkørsel ikke kan opveje betydningen af forældrenes egen kørestil. Den måde forældre kører på, har således større indflydelse på deres børns kørsel, end det forældrene siger om, hvordan man bør køre. Effekten af det forældrene siger, er dog forskellig alt efter, hvilken type risikoadfærd der er tale om.

MØller, Mette

2014-01-01

16

Hele vægten kan ligge i billedet : En drøftelse af Wittgensteins begreber om religion og videnskab  

DEFF Research Database (Denmark)

Wittgenstein skelner skarpt mellem et videnskabeligt og religiøst sprog. Myte og magi består imidlertid ikke i en misforstået videnskabelighed, og videnskabeligheden kan ikke ophæve eller oversætte betydningen af det religiøse sprog. Begge former for sprog består i billedlighed, men knyttet til forskellige funktioner.  

Albinus, Lars

2008-01-01

17

En DDR-sympatisør kan man ikke stole på  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen, som fremstår som "Den teoretiske side" i Retorikmagasinets temanummer om politik (nr. 80, årgang 21, juni 2011), handler om personangreb. Artiklen redegør for begrebet og giver aktuelle eksempler på forskellige former for personangreb i den offentlige debat

Hansen, Jette Barnholdt

2011-01-01

18

Hospitalsstandardiseret mortalitetsratio kan ikke sikkert relateres til kvaliteten af patientbehandlingen  

DEFF Research Database (Denmark)

Hospital standardised mortality ratios (HSMRs) are presumed to reflect an overall quality of patient care in hospitals. Figures for all Danish hospitals are being published quarterly on the Internet, and aggregated values are used to set goals for both regional and nationwide efforts to improve quality of care and patient safety. We have analysed the available data from 2007 through 2011 and cannot reconcile the quite substantial and often sudden changes in HSMRs with changes in quality of care, but believe that they are due to inherent noise in calculating HSMRs, e.g. owing to variable quality of the diagnostic coding.

Gerdes, Ulrik; Poulstrup, Arne

2012-01-01

19

Vestager kan lære af Obamas kamp mod bureaukrati  

DEFF Research Database (Denmark)

Tre år efter regeringens tiltræden har tillidsreformen ikke flyttet sig, og frustrationerne er kun vokset. Men indenrigsminister Margrethe Vestager kan lære af Obama-regeringen, der systematisk har knækket bureaukratiet. Harvardprofessor Cass Sunstein stod i spidsen for den amerikanske afbureaukratisering. I bogen “Simple: the Future of Government” beskriver han kampen.

Boje Rasmussen, Martin MØller

2014-01-01

20

Kvindelige iværksættere i landdistrikter - ikke bare en bitte biks  

DEFF Research Database (Denmark)

Skabelse af mere erhvervsaktivitet i landdistrikterne står centralt, hvis landdistrikterne skal udvikles. Kvindelige iværksættere i landdistrikter har hidtil været et overset potentiale i den forbindelse. Undersøgelsen viser, at kvindelige iværksættere drager fordel af bosætning i landdistrikterne og er med til at skabe nye økonomiske aktiviteter dér. Men de ligner ikke konventionelle virksomheder, og de kan ikke forstås og succesmåles ud fra de almindelige mål for erhvervsaktivitet. De er livsstilsiværksættere. Problemet er, at mange gerne vil udvikle sig og bevidst eller ubevidst søger i retning af ”den konventionelle virksomhedsmodel”, som i givet fald vil kræve et brud med det, som de ellers er rundet af. Undersøgelsen trækker centrale teorier op og lægger ny teoridannelse frem om sammenhænge mellem sted, køn og skabelse af økonomi, der er til fordel for landdistrikternes udvikling. Den lægger op til nye støttestrukturer for de kvindelige iværksættere og sigtelinjer for f.eks. rådgivning, som kan styrke de nye typer iværksættere og dermed landdistrikterne.

Tanvig, Hanne Wittorff

2010-01-01

21

Kan lignin omdannes til flydende brændstof? : Udfordringer ved solvolytisk tilgang til ligninomdannelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Ved en solvolytisk omdannelse af plantematerialet lignin til et flydende brændstof behandles det ved høj temperatur og højt tryk i et passende opløsningsmiddel. En sådan proces kan gennemføres ikke-katalytisk og være med til at skabe flydende brændsler baseret på vedvarende energikilder. Her beskrives solvolyse samt dens potentiale og udfordringer.

Jensen, Anders; Felby, Claus

2015-01-01

22

"Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..." : [luuletused] / Steinar Opstad ; tlk. Elvi Lumet  

Index Scriptorium Estoniae

Sisu: "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..."; "Suviti, kui põllud ja juuniõhtud on soojad ..." = "Om somrene når åkrene og junikveldene er varme ..."; Bibliofiil = Bibliofil; "Lohkus põskedega käib ringi mu vend ..." = "Med innhula kinn går broren min ..."; "Ma ei ole prohvet ega kirjanik ..." = "Jag er ikke profet eller forfatter ..."; Jumala grimassid = Guds grimasser

Opstad, Steinar

2004-01-01

23

Fred er ikke en naturtilstand  

DEFF Research Database (Denmark)

Krig og fred to sider af samme sag. Når stridende parter stirrer ind i det internationale samfunds geværløb, er de mere villige til at holde sig i ro. Så ofte behøver de internationale styrker slet ikke at trykke på aftrækkeren

Breitenbauch, Henrik Ø.

2013-01-01

24

Hvorfor samtalen ikke er demokratiets sjæl ikke er demokratiets sjæl  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Medie- og kommunikationsforskningen har ofte opfattet samtalen, der føres ansigt-til-ansigt, som en hjørnesten i den demokratiske proces. Denne opfattelse stammer bl.a. fra medieforskeren James Carey, der selv har været inspireret af den amerikanske filosof John Dewey. I den- ne artikel præsenterer Michael Schudson en kritik af, hvad han kalder den romantiske forestilling om samtalen. Samtalen ansigt-til-ansigt har været lige så meget i højsædet i aristokratier som i demokratier, og der er faktisk to distinkte og modsatte idealer for samtale: den selskabelige samtale og den problemløsende samtale. Samtalen, der tjener demo- kratiet, er ikke kendetegnet ved egalitarisme, men ved normstyrethed og offentlighed, ikke ved spontanitet men ved høflighed, og ikke ved dens forrang eller overlegenhed i forhold til trykte medier, radio eller tv, men ved dens nødvendige afhængighed af dem. Der argumenteres for, at institutioner og demokratiske normer giver anledning til demokratiske samtaler, snarere end at samtalens iboende demokrati fører til politisk demokratiske normer og institutioner. Artiklen er oversat af Stig Hjarvard.

Michael Schudson

2001-09-01

25

Kan musik være visuel  

DEFF Research Database (Denmark)

Komponisten Simon Steen-Andersen manifesterer sig i disse år for alvor internationalt, og hans anerkendelse er bemærkelsesværdig - også i forhold til andre yngre og meget talentfulde komponister i Danmark. I sine værker udfordrer han vores gængse opfattelser af musik, og selv om hans kompositioner altid overrasker ved at være ”anderledes”, har de en umiddelbarhed over sig, der tiltrækker et stort publikum. Artiklen handler om to værker af Simon Steen-Andersen: ”Study for String Instrument #3” (2011) og ”Black Box Music” (2012). I sin gennemgang af værkerne kommer Rasmus Holmboe bl.a. ind på Steen-Andersens holdning til kunsten som værende tværæstetisk: Visuel musik, som komponisten kalder det, og til hvordan musikken på én gang er både samtidig og rummer historisk dybde. ”Study for String Instrument #3” er en duet, hvor en guitarist spiller sammen med en projektion af sig selv og et tilhørende præindspillet lydspor. Et enkelt set-up med en stor effekt, som i al sin enkelhed er banebrydende for den måde vi tænker musik, primært som værende lyd, på. Analysen tager højde for musikkens visuelle karakter og åbner samtidig op for en række diskussioner om hvad musik er, og hvor grænserne mellem musik, kunst, performance mv. går. I ”Black Box Music” vender Simon Steen-Andersen vrangen ud på traditionerne. Værket kan beskrives som en solokoncert for dirigent, iscenesat som en slags dukketeater. Et værk, der på humoristisk og kritisk vis undersøger og udstiller han forholdet mellem musikkens lyd og de handlinger og bevægelser, der frembringer lyden – alt sammen med dirigenten som solist og som hovedperson. Afsnittet lægger op til diskussion om musikkens forskellige funktioner i forhold til det teatralske og til en musikhistorisk diskussion om både komponistens og dirigentens rolle, status og funktion.

Holmboe, Rasmus

26

Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet  

DEFF Research Database (Denmark)

Biogasanlæggene kan hjælpe til med at få indpasset store mængder vindkraft i energiforsyningen. Overskydende vindmølle-el kan bruges til produktion af brint, der efterfølgende kan konverteres til metangas i biogasanlæg. Samtidig fjernes biogassens indhold af kuldioxid, så gassen kan distribueres og lagres i naturgasnettet.

Angelidaki, Irini; Luo, Gang

2011-01-01

27

Iskold vinter kan bide sig fast  

DEFF Research Database (Denmark)

Et lavtryk over Island banede vej for kulden, der holdes i et jerngreb af et højtryk over Rusland. Foreløbig er det usikkert, om vi får en decideret isvinter. LARS FROM Hvorfor er det så koldt, når alle taler om global opvarmning? Omtrent samtidig med, at det store klimatopmøde om global opvarmning blev indledt i København, begyndte den iskolde vinterkulde at trænge ned over det nordlige Europa og store dele af Nordamerika. Siden er kulden blevet værre og værre med ned til 16-17 frostgrader i Danmark og godt 40 i Norge. Derfor spørger mange sig selv, hvad der er blevet af den globale opvarmning - og hvorfor det er så koldt i vores del af verden? »Det er koldt, fordi vinden kommer fra et sted, hvor det er koldt,« lyder den helt korte forklaring fra Eigil Kaas , professor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Han forklarer, at vintervejret hænger nøje sammen med de kaotiske vejrsystemer, der mere eller mindre tilfældigt rammer rundt om på kloden. I dette tilfælde begyndte vinteren med et massivt lavtryk over Island. Det satte gang i en kraftig strøm af kold luft fra nord og nordøst ned over Europa og Nordamerika. Et massivt højtryk over Rusland er med til at holde fast i kulden. Samtidig har det historisk vist sig, at kulde i Europa nærmest automatisk giver varme i Grønland. Plusgrad i Grønland »Således blev der også samtidig relativt lunt over Grønland, hvor man bl.a., højst usædvanligt, målte plus en grad i Thule et par uger før jul,« fortæller Eigil Kaas , der tror på, at vinteren kan fortsætte yderligere - måske helt til maj. »Når vinteren etablerer sig, som det er sket, er der ret stor sandsynlighed for, at kulden fortsætter. Og hvis hele januar viser sig at blive kold, er der høj sandsynlighed for, at det bliver koldt indtil april eller maj. Vinter og forår er således én af de årstider, hvor man mest sikkert kan sige, hvordan det vil gå lang tid frem. Det hænger sammen med, at vejret på denne årstid er mere stabilt,« siger Eigil Kaas . Lige nu holder højtrykket over Rusland fast i kulden samtidig med, at et lag af iskold luft har lagt sig i bunden af atmosfæren i vores del af verden. Ifølge Eigil Kaas minder den vinter, som vi har lige nu, lidt om én af de berømte isvintre fra 1940'erne, nemlig vinteren 1946-47. Også chefen for data- og klimainformationen i Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Lone Sejr Carstensen, mener, at vi kan være på vej mod en rigtig isvinter. Hun er enig i, at der er stor sandsynlighed for, at vinteren bider sig fast. »Når først vandet bliver meget nedkølet eller fryser til, stiger sandsynligheden for, at vi får isvinter. Og når overfladen er hvid, fordi den er dækket af sne, reflekteres endnu mere varme - hvilket giver en selvforstærkende effekt. Derfor kan man ikke udelukke, at vi får isvinter, sådan som prognoserne ser ud lige nu,« lyder det fra Lone Sejr Carstensen.

Kaas, Eigil

2010-01-01

28

Betænkelig bankunion betaler sig ikke  

DEFF Research Database (Denmark)

Allerede fra november 2014 planlægges Den Europæiske Bankunion at træde i kraft. ... Altså endnu en bailout, som den vi ser, når ECB køber de sydeuropæiske landes usælgelige statsobligationer. Er det i Danmarks interesseSpørgsmålet er, om det er i Danmarks interesse at melde sig ind i en sådan forsikringsordning. Man kan mene, at Danmark vil have gavn af en europæisk stabilisering og som sådan også på linje med Tyskland bør bidrage til fællesskabet. ...

Thomsen, Steen

2014-01-01

29

Bankernes problemer er ikke forbi  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne leder diskuteres de resultater, som findes i artiklen af Raaballe, Jeppesen og Sahin i Finans/Invest 4/14. Lederen beskriver specielt de udfordringer som bankerne står overfor som konsekvens af det lave renteniveau. Endvidere diskuteres de løsninger, der kan sikre, at også i fremtiden haves et velfungerende bankmarked. Disse inkluderer specielt et behov for øget gennemsigtighed omkring bankernes indtjening, øget konkurrence om specielt udlånskunderne, fortsatte besparelser samt et behov for at se på de uheldige konsekvenser af indskydergarantien.

Bechmann, Ken L.; Grosen, Anders

2014-01-01

30

Når sandheden ikke vil findes  

DEFF Research Database (Denmark)

Repremiere: Efter at have levet et hengemt liv på pan-and-scan VHS de sidste 20 år, har man nu lejlighed til at se eller gense Michelangelo Antonionis Profession Reporter (1975) i den version instruktøren oprindelig har villet det. Små 4 biografer i landet viser nu een af Antonionis bedste film, der sammen med Blow-Up (1966) og Zabriskie Point (1970) kan ses som en løs trilogi af lakoniske thrillers

Toft-Nielsen, Claus

2006-01-01

31

Besvarelse af spørgmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning? : eller hvorfor den sunde smags dannelse er en svær kamel at sluge?  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde (igen) gøres til et spørgsmål om diæt·etisk bemestring og ikke kun diætetisk profylakse i moderne fysiologisk, ernæringsvidenskabelig forstand.

Agerholm, Frank Juul

2013-01-01

32

Horisont. Europæerne er ikke verdensborgere  

DEFF Research Database (Denmark)

I anledningen af den tyske sociolog Ulrich Becks besøg i Danmark i dag sætter Klaus Rasborg, lektor, ph.d. og mag.art., Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, spørgsmålstegn ved, om vi er klar til det kosmopolitiske samfund, som Beck taler om. EU kan siges at rumme kosmopolitiske træk, da den er et forsøg på at etablere en transnational styring. Alligevel viser de såkaldte Eurobarometerundersøgelser, at befolkningen i mange EU-lande primært identificerer sig med deres nationalstatslige tilhørsforhold, hvilket viser, at intet tyder på, at der er nogen særlig stærk europæisk identitet. Det tyder altså på, at der er et stykke vej, før Becks kosmopolitisme bliver en realitet.

Rasborg, Klaus

2010-01-01

33

Obama skal ikke nyde noget af Syrien  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til

Ulrich, Philip Christian

34

Organisationens grænse : Om den menneskelighed der ikke kan sikres af organisationen  

DEFF Research Database (Denmark)

Engelsk abstract: True humanity or true personal health, I argue in this paper, is something that can not be managed or ensured by an organisation, but is rather a matter of how the individual person wills and takes on the responsibility for living her life. Through a reading of Søren Kierkegaard’s protestant philosophy of personhood, I try to show what is contained in this contention – and why I consider it meaningful. Also, I discuss how we might think about ‘doing good’ for people in organisations if what is truly human is not something that the organisation can really manage or ensure. It is my view that reflecting clearly on these matters can help improve both business and the human dimensions of organisational life.

Dalsgaard, Matias MØl

2010-01-01

35

Automatisk formativ feedback kan gi god motivasjon og læring  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I artikkelen presenterer vi et konsept der en student løser tradisjonelle finansoppgaver i regneark i stedet for på papir. Oppgavene er interaktive. Dette betyr at studentene kan få formative tilbakemeldinger automatisk når de selv ønsker det. Målet med tilbakemeldingene er å hjelpe studentene til å komme et skritt videre med problemløsingen sin. Den innovative algoritmen som evaluerer studentenes arbeid gir tilbakemeldinger ikke bare på løsningsresultatet, men også på deloppgavene som fører frem til dette. Algoritmen gir tips og kommentarer som studentene kan bruke i arbeidet med å forbedre løsningene sin. En evaluering viser at interaktive oppgaver med formative tilbakemeldinger tilpasset den enkelte engasjerer og motiverer til oppgaveløsing. Studentene opplever også et godt læringsutbytte av å bruke interaktive oppgaver.AbstractThis article presents a concept where business students solve problem-solving tasks using a spreadsheet instead of paper. The tasks are interactive, which means that students can get academic formative feedback on their own request. The feedback focuses both on the process and the final result of the problem-solving. The aim is to guide the student in the right direction. An evaluation reveals that individual formative feedback provided automatically engages students and motivates to problem-solving. The students are also pleased with the learning outcomes from using the digital learning objects.

Bernt Arne Bertheussen

2014-11-01

36

Kan nye VHS udbrud i regnbueørred forebygges ved vaccination eller avl?  

DEFF Research Database (Denmark)

Tørlægning og desinfektion har traditionelt været brugt til at bekæmpe virussygdommen Egtvedsyge (VHS) i danske ørred-dambrug og lige nu regnes VHS for udryddet. Det har dog vist sig, at der hos vilde fiskebestande i havet findes VHS virus, som under visse omstændigheder må forventes at kunne inficere regnbueørreder opdrættet i havbrug. Men en DNA vaccine udviklet på Veterinærinstituttet i Århus vil kunne beskytte fiskene mod sygdomsudbrud. Traditionelle vacciner baserer sig på dræbt eller svækket virus, men denne såkaldte DNA-vaccine består af et plasmid (cirkulær DNA-struktur) med et gen, der koder for virusets overfladeprotein. Når plasmidet sprøjtes ind i en fisks rygmuskel, vil det blive optaget af en del af muskelcellerne på injektionsstedet, dog uden at plasmidets gener kommer ind i cellernes egne kromosomer. Fidusen er, at disse muskelceller herefter kan lave virusproteinet på samme måde, som hvis de var inficerede med virus. Dette giver en meget effektiv aktivering af immunforsvaret, og da vaccinen ikke indeholder viruspartikler, er den meget sikker og kan ikke i sig selv give sygdom i vaccinerede fisk. Arbejdet begyndte for 10 år siden, og vaccinen er afprøvet talrige gange i laboratoriet ved forskellige temperaturer med godt resultat. En mindre afprøvning under dambrugsforhold har også givet gode resultater. Før det kan komme på tale bruge vaccinen ude, skal den dog godkendes af sundhedsmyndighederne. Egtvedsyge findes i flere lande i Europa og er kendt som en meget tabsvoldende virussygdom hos opdrættede regnbueørreder. Sygdommen er anmeldepligtig. Der har tidligere være lavet forsøg på fremavle fisk, der er resistente overfor VHS eller andre infektioner. Dette kan godt lade sig gøre, men er mere tidskrævende end vaccineudvikling. Dertil kommer at man kan risikere at øget resistens mod fx VHS medfører øget modtagelighed overfor andre infektioner. En bedre strategi vil derfor være at identificere genetiske markører for sygdomsresistens.

Lorenzen, Niels

37

The IKK Kinases: Operators of Antiviral Signaling  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The ability of a cell to combat an intracellular pathogen requires a mechanism to recognize the threat and elicit a transcriptional response against it. In the context of virus infection, the cell must take measures to inhibit viral replication, meanwhile, convey warning signals to neighboring cells of the imminent threat. This immune response is predominantly mediated by the production of cytokines, notably, interferon beta (IFN?. IFN? signaling results in the transcriptional induction of over one hundred antiviral gene products whose timely expression renders infected cells more capable of inhibiting virus replication, while providing the uninfected cells with the reinforcements to generate a less permissive cellular environment. Induction of IFN? and many aspects of the antiviral response pivot on the function of the IKK and IKK-related kinases. Despite sharing high levels of homology and some degree of functional redundancy, the classic IKK kinases: IKK? and IKK?, and the IKK-related kinases: TBK1 and IKK?, perform distinct roles in regulating the host antiviral defense. These kinases serve as molecular operators in their cooperative ability to integrate incoming cellular cues and act on a range of essential antiviral transcription factors to reshape the cellular transcriptome during infection.

Alissa M. Pham

2010-01-01

38

Ny Forskning: Lean skader ikke arbejdsmiljøet  

DEFF Research Database (Denmark)

Et nyligt afsluttet forskningsprojekt mellem DTU, Aalborg Universitet, det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø og 10 danske virksomheder konkluderer at lean ikke betyder forringelse af arbejdsmiljøet. Projektet konkluderer også at ledelse er afgørende og at forandringsprocessen er hård for medarbejderne.

Edwards, Kasper

2010-01-01

39

GMO-afgrøder ikke den eneste løsning  

DEFF Research Database (Denmark)

Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

2010-01-01

40

Findes det, findes det - ikke længerer - HER  

DEFF Research Database (Denmark)

Super søgeren De Gule Sider er netop blevet begæret konkurs. Det er ikke første gang, at en domminerede spiller på marked må smide håndklædet i ringen og give fortabt til konkurrencen fra en ukendt kant

Ivang, Reimer

41

Salmonella Dublin kan give store tab  

DEFF Research Database (Denmark)

Store besætninger lider størst økonomisk tab ved infektion med Salmonella Dublin. Selv i en veldrevet besætning kan tabet løbe op i mellem 1,3 og 3,3 millioner kr. over en tiårs periode. Ved uhensigtsmæssige hygiejne- og managementrutiner kan tabet nemt blive meget højere.

Nielsen, Torben Dahl; Nielsen, Liza Rosenbaum

2012-01-01

42

Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mobiltelefonen er det mest udbredte medie i verden. Ifølge guardian.co.uk (http://www.guardian.co.uk/technology/2009/mar/03/mobile?phones1 var antallet af mobiltelefoner i begyndelsen af 2009 oppe på 4,1 milliarder.Til sammenligning viser en opgørelse fra markedsanalyse instituttet Experian at der i 2007 var 850 millioner personlige computere, 1,3 milliarder fastnet telefoner og 1,5 milliarder tv?modtagere, samt 800 millioner biler og 1,4 milliarder kreditkort. Denne enorme udbredelse af mobiltelefonen er i sig selv interessant, eftersom mobiltelefonen er et medie, som brugere medbringer overalt og har adgang til på et hvilket som helst tidspunkt. Derfor er der et umiddelbart potentiale i at udnytte mobiltelefonen i læringssammenhænge. Samtidig er mobiltelefonen interessant, fordi den har udviklet sig til et multifunktionelt personligt værktøj med funktioner som bl.a. kamera, lyd- og videooptager og internetopkobling, I dag bliver mobiltelefonen ofte bandlyst i skolen, hvor den primært betragtes som et forstyrrende element. Imidlertid er der flere ting, der taler for, at man med fordel kan forsøge at finde en plads til den i undervisningen. Som Bachmair et al. (i denne antologi skriver, er mobiltelefonen først og fremmest en teknologi, der spiller en væsentlig rolle i de unges kultur, ikke mindst kommunikationskultur. Derudover har mobiltelefonen en række egenskaber, der er relevante i en læringssammenhæng. Den kan anvendes til kommunikation, samarbejde, informationssøgning, dokumentation, vidensdeling, etc. I denne artikel vil vi sætte fokus på mobiltelefonens potentiale for at styrke elevernes refleksion over eget arbejde. Artiklen tager afsæt i et casestudie fra Moesgård Museum i Århus, hvor folkeskoleelever anvendte mobiltelefoner til at opsamle deres oplevelser og erfaringer fra besøget på udstillingen RØR VERDEN.

Jørgen Bang

2010-10-01

43

The small-molecule inhibitor selectivity between IKK? and IKK? kinases in NF-?B signaling pathway.  

Science.gov (United States)

Abstract The enzyme complex I?B kinase (IKK) is an essential activator of NF-?B signaling pathway involved in propagating the cellular response to inflammation. The complex contains two functional subunits IKK? and IKK?, which are structurally conserved kinases and selective inhibition of them would result in distinct biological effects. However, most existing IKK inhibitors show moderate or high promiscuity for the two homologous kinases. Understanding of the molecular mechanism and biological implication underlying the specific interactions in IKK-ligand recognition is thus fundamentally important for the rational design of selective IKK inhibitors. In the current work, we integrated molecular docking, quantum mechanics/molecular mechanics calculation and Poisson-Boltzmann/surface area analysis to investigate the structural basis and energetic property of the selective binding of small-molecule ligands to IKK? and IKK?. It was found that the selectivity is primarily determined by the size and topology difference in ATP-binding pocket of IKK? and IKK? kinase domains; bulky inhibitor molecules commonly have, respectively, low and appropriate affinities towards IKK? and IKK?, and thus exhibit relatively high selectivity for IKK? over IKK?, whereas small ligands can only bind weakly to both the two kinases with low selectivity. In addition, the conformation, arrangement and distribution of residues in IKK pockets are also responsible for constituting the exquisite specificity of ligand binding to KK? and IKK?. Next, a novel quantitative structure-selectivity relationship model was developed to characterize the relative contribution of each kinase residue to inhibitor selectivity and to predict the selectivity and specificity for a number of known IKK inhibitors. Results showed that the active-site residues contribute significantly to the selectivity by directly interacting with inhibitor ligands, while those protein portions far away from the kinase active sites may also play an important role in determining the selectivity through long-range non-bonded forces and indirect allosteric effect. PMID:25386663

Tian, Feifei; Zhou, Peng; Kang, Wenyuan; Luo, Li; Fan, Xia; Yan, Jun; Liang, Huaping

2014-11-11

44

Om evalueringsforskningens relative autonomi : dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt  

DEFF Research Database (Denmark)

Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om sociale produktionsfelter og hans praktiksociologi, men også andre teorier inddrages. Artiklen diskuterer og konstruerer doxa, som hører til normal evalueringsforskning. Evalueringsforskning forstås af evalueringsforskerne som en meta-evaluerende, handlingsanvisende særlig form for forskning, som enten er allokeret ved universiteter eller læner sig op ad forestillinger om evalueringsteorier fremstillet i universitetsregi. Det ser ud som om, doxa i evalueringsforskningen er den samme som den doxa, som forudsættes i forbindelse med politik/demokrati, og som yderligere forudsætter en rationel handlingsteori der ikke kan opfange eller medtænke den symbolske økonomi ved menneskelige handlinger. Artiklens analyse viser,at 'normal evalueringsforskning' ikke er del af et relativt autonomt (universitært) felt, men må konstrueres som en decideret ikke-autonom del af et administrativt felt, magtens felt.

NØrholm, Morten

2008-01-01

45

Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange af de materialer, der anvendes i forbindelse med diagnostik, profylakse og behandling af sygdomme i mundhulen (her betegnet dentalmaterialer), kan udløse akutte eller kroniske reaktioner, herunder egentlige allergiske reaktioner. I klinikken kan det være vanskeligt at skelne mundslimhindeforandringer, der er udløst af dentalmaterialer, fra forandringer, der er relateret til mundslimhindesygdomme. Diagnostik og behandling udgør således ofte en væsentlig udfordring. Nærværende artikel har til formål at henlede opmærksomheden på nogle hyppigt anvendte dentalmaterialer, som kan udløse typiske, men også atypiske symptomer og kliniske tegn på en allergisk reaktion.

RØn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus

2013-01-01

46

Kan 1500 skoler skille sig ud?  

DEFF Research Database (Denmark)

Featureartikel: Kampen om opmærksomhed er skudt i gang, og uddannelsesinstitutioner er med i ræset om at være noget særligt. Men kan alle 1500 folkeskoler skille sig ud? Og betyder det, at vi mister den fælles skole?

Mehlsen, Camilla

2012-01-01

47

Luften indendørs kan let renses for partikler  

DEFF Research Database (Denmark)

Nye spændende forskningsresultater viser, at det er praktisk muligt med overraskende enkle midler at behandle indendørs luft, så den får en højere kvalitet. De nye resultater, som er præsenteret på en konference i Australien, kan du læse her.

Gunnarsen, Lars

2012-01-01

48

Hvilke patienter kan ses af sygeplejersker  

DEFF Research Database (Denmark)

Mere end hver tiende lægekonsultation i almen praksis kunne være klaret af en sygeplejerske, mener både læger og patienter. Men de er ikke enige om, hvilke typer af konsultationer en sygeplejerske skal foretage. Lægerne mener, at det er bedst at overlade opfølgende konsultationer, især med ældre patienter, til en sygeplejerske. Hos patienterne er det især mænd og de yngre, der ser konsultation ved en sygeplejerske som en mulighed. Selvom kronisk sygdom er et af de områder, hvor sygeplejersker i stigende grad involveres i almen praksis, synes kronisk sygdom dog ikke at have afgørende betydning for hverken lægers eller patienters vurdering af, om denne type af konsultation er egnet til at blive udført af en sygeplejerske. Resultaterne viser, at der er behov for at inddrage patientperspektivet, når der skal ses nærmere på den fremtidige fordeling af opgaver mellem læger og sygeplejersker i almen praksis – det gælder ikke mindst patientens faste tilknytning og relation til ”egen læge”.

NØrØxe, Karen Busk; Moth, Grete

2014-01-01

49

Ny Mycoplasma Hyosynoviae vaccine forebygger ikke halthed  

DEFF Research Database (Denmark)

Vaccination af smågrise mod Mykoplasma-ledbetændelser viste sig ikke at kunne forebyggede halthed hos slagtesvin. Smitte med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) er ofte årsag til ledbetændelse hos slagtesvin. Der er ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma-ledbetændelse. I et forskningsprojekt har forskere på Danmarks Tekniske Universitet udviklet en vaccine mod M. hyosynoviae. Vaccinen indeholder et hjælpestof, der er udviklet af Statens Seruminstitut. Den nye vaccine er testet i en slagtesvinebesætning. I alt 399 smågrise blev vaccineret med enten vaccine eller placebo. Ved afslutning af forsøget kunne det opgøres at 19 % af vaccinerede grise og 22 % af placebo behandlede grise var blevet behandlet for ledbetændelse. Succeskriteriet for vaccinen var at der skulle opnås en statistisk sikker reduktion i antallet af haltheder med minimum 50 %. Det konkluderes, at vaccinen ikke er i stand til at give tilstrækkelig immunitet mod ledbetændelse forårsaget af M. hyosynoviae.

Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara TØlbØll

2013-01-01

50

The Role of IKK? in Venezuelan Equine Encephalitis Virus Infection  

Science.gov (United States)

Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) belongs to the genus Alphavirus, family Togaviridae. VEEV infection is characterized by extensive inflammation and studies from other laboratories implicated an involvement of the NF-?B cascade in the in vivo pathology. Initial studies indicated that at early time points of VEEV infection, the NF-?B complex was activated in cells infected with the TC-83 strain of VEEV. One upstream kinase that contributes to the phosphorylation of p65 is the IKK? component of the IKK complex. Our previous studies with Rift valley fever virus, which exhibited early activation of the NF-?B cascade in infected cells, had indicated that the IKK? component underwent macromolecular reorganization to form a novel low molecular weight form unique to infected cells. This prompted us to investigate if the IKK complex undergoes a comparable macromolecular reorganization in VEEV infection. Size-fractionated VEEV infected cell extracts indicated a macromolecular reorganization of IKK? in VEEV infected cells that resulted in formation of lower molecular weight complexes. Well-documented inhibitors of IKK? function, BAY-11-7082, BAY-11-7085 and IKK2 compound IV, were employed to determine whether IKK? function was required for the production of infectious progeny virus. A decrease in infectious viral particles and viral RNA copies was observed with inhibitor treatment in the attenuated and virulent strains of VEEV infection. In order to further validate the requirement of IKK? for VEEV replication, we over-expressed IKK? in cells and observed an increase in viral titers. In contrast, studies carried out using IKK??/? cells demonstrated a decrease in VEEV replication. In vivo studies demonstrated that inhibitor treatment of TC-83 infected mice increased their survival. Finally, proteomics studies have revealed that IKK? may interact with the viral protein nsP3. In conclusion, our studies have revealed that the host IKK? protein may be critically involved in VEEV replication. PMID:24586253

Amaya, Moushimi; Voss, Kelsey; Sampey, Gavin; Senina, Svetlana; de la Fuente, Cynthia; Mueller, Claudius; Calvert, Valerie; Kehn-Hall, Kylene; Carpenter, Calvin; Kashanchi, Fatah; Bailey, Charles; Mogelsvang, Soren; Petricoin, Emanuel; Narayanan, Aarthi

2014-01-01

51

Universitetet er også for pædagoger og sygeplejersker : Der er godt med plads til professionsbachelorerne på universiteterne, og de har masser at komme med, men det går ikke af sig selv  

DEFF Research Database (Denmark)

Der har kørt mange diskurser i medierne om, hvad mellemprofessionerne – f.eks. socialrådgivere, pædagoger eller sygeplejersker med flere – kan og skal. Bertel Haarder (V) gik forrest med arrogance og ignorance i diskussionen om Foucault og sygepleje (2008). Der blev sagt: »De skal ikke læse noget særligt, andet end det der direkte kan anvendes.« En sygeplejerske skal ikke læse teori, hvad skal hun med det? Hun skal kende til fakta, det vil sige farmakologi og anatomi/fysiologi! Relevant viden er enkel, konkret og direkte anvendelig, og der skal være et sammenfald mellem arbejdets karakter og udøvernes kompetencer. Det går bedst, hvis de ikke lærer kritisk tænkning, som sætter dem griller i hovedet og får dem til at stille spørgsmål til ulige fordelinger af ressourcer i samfundet, til nye styringslogikker og standardiseringer og effekter på deres arbejdsområder osv. Symbiose mellem arbejdet og uddannelsen går alt i alt fint, fordi aktørerne også selv har internaliseret disse måder at tænke på. Der er et match mellem ydre og indre forventninger. Hvis der opstår problemer i arbejdet, har man jo også rigtige akademikere til at tage over. Konstruktionen er nedfældet i undervisningsplanerne, hvor lærerne ser til, at de studerende ikke læser for svært stof, at det kun er den nyeste viden, der tæller, at der ikke er en kløft mellem teori og praksis osv. Det fremføres også, at professionsbachelorer er dårlige til universitetsstudier. De skal i givet fald begynde forfra, og de bør ikke gå direkte ind på overbygningsuddannelserne. De er for gamle, kan for lidt, har for meget arbejde ved siden af, og nogle af dem har til og med børn. Jeg vil her komplettere, det vil sige fuldstændiggøre, billedet. Jeg har undervist og eksamineret på mange danske universiteter. Jeg er enig i, at professionsbachelorer savner grundlæggende videnskabsteoretisk indsigt f.eks. i det forhold, at teorier ikke blot er anvisende for, hvordan man skal gøre i praksis. Man kan efterlyse viden om, at teori er skabt af mennesker, at de er midlertidige konstruktioner mv. Professionsbachelorerne kan selvklart også have svært ved at skrive, tale og tænke analytisk. Noget lignende kunne siges om medicinstudiet eller arkitektstudiet. Andre talenter Men i debatten savnes modfortællinger, der viser, at professionsbachelorerne kan noget, at de har potentielle dispositioner, som under de rette vilkår er yderst vigtige, også for en universitetsuddannelse og karriere. Først og fremmest: alder. I studiet af mennesker og samfund er det en fordel at have levet nogle år – at have livserfaring, herunder erfaring fra praksisområdet. Erfaringer kan fungere som en fin advantage (i tennissproget) for professionsbachelorerne i forhold til de yngre universitetsstuderende. Desuden udgør ’akademiske ambitioner’ en fordel. Det angår viljen til at studere på trods. Det er studerende, som er stålsatte, for det er ikke uden omkostninger at søge at meritere sig i akademia. Det næste er netværk. Ved universiteternes empirisk-teoretiske opgaveforløb, er det en fordel at have kontakter til f.eks. institutioner (skoler, børnehaver, hospitaler etc.), når der skal foretages observationsstudier, interview med videre. Professionsbachelorerne vil ofte have let ved at gennemføre f.eks. observationer og interview, der kræver direkte kontakt med mennesker. En fjerde fordel er åbenhed. Professionsbachelorerne har qua deres alder og uddannelsesforløb – ikke mindst fra praktikperioderne – ikke blot intellektuelt, men direkte ’krop til krop’ været i kontakt med fænomener som ’socialt udsat’, ’hjemløs’, ’døende’ osv. Endelig har de af og til en sund og kritisk distance til akademia og dets spil og spilleregler. Behov for støtte De nævnte dispositioner er intet i sig selv. Det er potentielle dispositioner, det vil sige, at de under de rette vilkår er det en fordel i forhold til, hvad universitetsbachelorerne har med sig. Der er et stort socialiseringsarbejde (undervisning og vejledning) på professionshøjs

Larsen, Kristian

2014-01-01

52

Kan brugen af mobiletelefoner i undervisningen styrke elev-centrerede læreprocesser?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mobil læring er et emne på vej frem. Det er ikke kun det konstant tiltagende antal af konferencer om m-læing, der understøter dette faktum (Traxler 2007. Overgangen fra at betragte fordelene og ulemperne ved m?læing i praksis til dannelse af teorier karakteriserer også hvordan denne disciplin er ved at blive voksen. Sidst men ikke mindst implementeres i stigende grad projekter med mobiltelefoner og med relevans for læring, som bliver realiseret inden for og uden for skolen, i job- og fritidssammenhæge. Såanne projekter stræber mod at forbedre læing og undervisning, lære-, skrive- og læringskompetencer for at støtte fremmøde, adfærd og sociale fædigheder, og for at imødegå den digitale kløft, social udelukkelse osv. helt generelt: "Research into mobile learning is the study of how the mobility of learners augmented by personal and public technology can contribute to the process of gaining new knowledge, skills and experience" (Sharples et al. 2007. Målene i forbindelse med forskning er lige såforskellige som måderne, hvorpå m-læring implementeres - de funktioner, der bliver anvendt på mobiletelefonerne, er lige så omfattende som elevernes aktiviteter. Den pæagogiske dimension bag målet om at opnå kontinuerlig læring med fokus på elevernes erfaringer, kulturelle praksisser, viden osv. fra hverdagen opstår på baggrund af mindst to dimensioner: En af disse er behovet for livslang læring der har en uddannelsespolitisk dimension (se f.eks. COMM/EAC 2008. Livslang læring tager ikke kun formel og ikke?formel læing i betragtning, men også uformel læing, der refererer til områder og aktiviteter som ikke direkte er at finde i uddannelsesmæssige sammenhænge men hovedsagligt i elevens hverdag. Denne tilgang fastholder perspektivet om integration af uformel læring i sin bredeste forstand i skolesystemet, men med et behov for at moderere denne uformelle læing og for at gøe eleverne opmæksomme på hvordan de produktivt kan bruge deres møstre i deres læing. En anden dimension refererer til skolen som et sted, hvor der er plads til uformelle aktivitetsmøstre og handlingsorienteret mediebrug i specifikke situationer f.eks. i forbindelse med projektforløb. I den resterende tid dominerer skolens regler, og aktiviteter der normalt foregå uden for skolen kan måske medføre regler og begræsninger, som kan være prekære for eleverne, hvilket Herbert Schweizer (2007 skitserer. Men i stedet for at udvikle såanne kløfter er det skolens opgave at støtte eleverne i deres meningsdannelse og læring, selvom det er nøvendigt at moderere forholdet mellem skolens og hverdagens perspektiver samt at sætte information og viden ind i den rette sammenhæng. Alligevel bliver denne opgave realiseret ret tøvende.I denne artikel bliver spørgsmålet om kontinuitet inden for læring sat i forbindelse med at skabe relationer mellem elevens kulturelle praksisser og uformelle læring uden for skolen og læring med mobile medier inden for skolens rammer. Som det vil vise sig, bliver mobiltelefoner brugt som redskaber i skoler, men deres "originale" formål, der stammer fra elevernes daglige brug af mobile medier, bliver sjældent taget i betragtning. Det lader til, at dette afhænger af lærerens didaktiske design; jo mere undervisningen er rettet imod at eleverne selv er organiserede og ansvarlige for deres læring, des mere synes brugen at fokusere på de mobile mediers situerede betydning og deres respektive egenskaber. Derfor bliver mobiltelefonen nogle gange brugt mere formelt som et redskab inden for læring, og nogle gange bruges den under forholdsvis uformelle vilkår og i overenss

Judith Seipold

2010-10-01

53

Kan sure maver stoppe farlige bakterier  

DEFF Research Database (Denmark)

De mulitresistente bakterier skaber behov for strategier, der kan forebygge mavetarmsygdomme hos grise uden brug af antibiotika. En mulighed er at øge koncentrationen af organiske syrer i grisenes maver og dermed slå skadelige bakterier ihjel, inden de når ud i tarmsystemet.

HØjberg, Ole; Canibe, Nuria

2012-01-01

54

Association of the adaptor TANK with the I?B kinase (IKK) regulator NEMO connects IKK complexes with IKK? and TBK1 kinases  

OpenAIRE

Canonical activation of NF-kappaB is mediated via phosphorylation of the inhibitory IkappaB proteins by the IkappaB kinase complex (IKK). IKK is composed of a heterodimer of the catalytic IKKalpha and IKKbeta subunits and a presumed regulatory protein termed NEMO (NF-kappaB essential modulator) or IKKgamma. NEMO/IKKgamma is indispensable for activation of the IKKs in response to many signals, but its mechanism of action remains unclear. Here we identify TANK (TRAF family member-associated NF-...

Chariot, Alain; Leonardi, Antonio; Muller, Jean-noel; Bonif, Marianne; Brown, Keith; Siebenlist, Ulrich

2002-01-01

55

Functional Isoforms of I?B Kinase ? (IKK?) Lacking Leucine Zipper and Helix-Loop-Helix Domains Reveal that IKK? and IKK? Have Different Activation Requirements  

OpenAIRE

The activity of the NF-?B family of transcription factors is regulated principally by phosphorylation and subsequent degradation of their inhibitory I?B subunits. Site-specific serine phosphorylation of I?Bs by two I?B kinases (IKK? [also known as CHUK] and IKK?) targets them for proteolysis. IKK? and -? have a unique structure, with an amino-terminal serine-threonine kinase catalytic domain and carboxy-proximal helix-loop-helix (HLH) and leucine zipper-like (LZip) amphipathic ?-heli...

Mckenzie, Fergus R.; Connelly, Margery A.; Balzarano, Darlene; Mu?ller, Jurgen R.; Geleziunas, Romas; Marcu, Kenneth B.

2000-01-01

56

Targeted deletion of hepatocyte Ikk? confers growth advantages  

International Nuclear Information System (INIS)

Mice lacking hepatocyte IKK? (Ikk??hep) are defective in TNF?-activation of hepatocellular transcription factor NF-?B, and highly susceptible to hepatotoxicity. Following diethylnitrosamine (DEN) exposure, Ikk??hep mice develop more hepatocellular carcinoma (HCC) than control mice due partly to enhanced DEN-induced hepatocyte death. Here we show that Ikk??hep hepatocytes display growth advantages over normal hepatocytes consisting of precocious PCNA and cyclin D1 expression during liver regeneration (shortened hepatocyte G0 ? G1 transitions), and enhanced recovery efficiency, cyclin D1 expression and cell proliferation after plating. Ex vivo deletion of Ikk? also accelerates hepatocyte growth. Ikk??hep hepatocyte proliferative responses show heightened sensitivity to TGF? and TNF?, and heightened expression of fibronectin, collagens I/III, nidogen, ?-actin and integrin ?1 mRNAs. These findings suggest that altered mitogen signaling and expression of extracellular matrix and its associated components underlie growth advantages. Increased HCC development in Ikk??hep mice may also be caused by growth advantages of surviving Ikk?-deleted hepatocytes.

57

Hvordan kan humlebien flyve? : Den sociale kapitals betydning for det danske velfærdssamfund  

DEFF Research Database (Denmark)

  I årtier har Danmark, Sverige, Norge og Finland været nogle af de rigeste lande i verden. Men hvorfor er disse lande egentlig så rige? Det har mange undret sig over i tidens løb. Ikke mindst  økonomer har undret sig højlydt over de nordiske landes succes, fordi disse ‘humlebier' i økonomisk forstand er vanvittigt dyre i drift - med enorme, offentlige budgetter og tilsvarende høje skatteprocenter. Ligesom det er tilfældet med den såkaldte 'bi-gåde' indenfor entomologien, kan det være svært at finde en forklaring på gåden om den skandinaviske humlebi. For hvordan flyver den egentlig? Hvori består dens brændstof? Artiklen argumenterer for, at humlebien ikke flyver, fordi danskerne har mange penge, er højtuddannede, har mange naturressourcer, bedre gener end andre mennesker, eller hvad man ellers kunne finde på. Vi er rige, fordi vi ejer en enestående beholdning af social kapital. Denne samarbejds- og tillidskultur gennemsyrer vort samfund, og vi finder den f.eks. i de mange frivillige foreninger - sportsklubberne, spejderne, de lokalhistoriske foreninger osv. - i erhvervslivet, i forholdet mellem staten og borgerne, samt indenfor kirken. Det er denne sociale kapital, der så at sige 'smører' vores samfund og gør det til et godt og trygt sted at leve. Det er som sådan den sociale kapital, der er det danske arvesølv. Det udelukker naturligvis ikke, at eksempelvis uddannelse, arbejdsmarked og velfungerende offentlige institutioner spiller en rolle for vores økonomiske succes. Alligevel vil jeg i denne artikel argumentere for, at det først og fremmest er vores unikke sociale kapital - opbygget af vore forfædre siden begyndelsen af 1800-tallet - som gør os rige og lykkelige og får 'humlebien' til at flyve.

Svendsen, Gunnar Lind Haase

2007-01-01

58

Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde : Digressiv køretur gennem Nikolaj Zeuthens flerstrengede fejlbarlighedskunst  

DEFF Research Database (Denmark)

We Are Not Robots, so to Speak. Digressive Drive through the Multipronged Fallible Art of Nikolaj Zeuthen As a singer, songwriter, comic artist, lyricist, novelist and playwright, Nikolaj Zeuthen has developed a characteristic artistic expression, which formally as well as thematically evokes a fundamental impression of fallibility: He sings out of tune, his comics are slipshod and the human beings who populate his universe struggle with everything from unemployment and receiving disappointing presents to deep and existential doubts and fears. The interrelations in relationships, between family members and between people in general are saturated with awkward, embarrassing, shameful feelings. As the genre of lyrics – in a literary aspect – is strongly underexposed, the article is centered around Zeuthen’s work within the frame of his band, Skammens Vogn: the interplay between words, voice and tones.

Schweppenhäuser, Jakob

2013-01-01

59

Vektorers betydning for smitsomme sygdomme - kan vi vente andre sygdomme end bluetongue og schmallenberg i nær fremtid?  

DEFF Research Database (Denmark)

Udbruddene i Nordvesteuropa af tropesygdommene bluetongue type 8 (2006-2009), bluetongue type 1 (2008) og schmallenberg (2011-12) er overraskende. Det er især overraskende, fordi de alle har spredt sig voldsomt og hurtigt, mens sygdomme, der spreder sig til nye miljøer og klimazoner, forventes at starte som begrænsede sporadiske udbrud, der vokser i takt med at klimaet eller miljøet gradvist bliver mere gunstigt for spredningen. Dette gælder dog ikke sygdomme, som pludseligt når frem til egnede, men hidtil isolerede områder fx introduktion af mæslinger til Amerika på Columbus udrejse og introduktionen af syfilis til Europa på hjemrejsen. En anden undtagelse er reintroduktion af sygdomme til egnede områder, hvor sygdommen er udryddet fx mund og klovesyge udbruddet i Storbritannien i 2001, eller områder hvor hidtil effektiv sygdomsforebyggelse bryder sammen fx som kolera i forbindelse med krigsudbrud eller naturkatastrofer. Desværre kan ingen af disse forklaringer på tilfredsstillende vis forklare, at vi i en periode på 6 år har 3 kolossale udbrud af vektorbårne vira, der aldrig tidligere er set i Nordvesteuropa. Derfor er det relevant at spørge, om vi nu generelt skal til at forberede os at alle mulige andre vektorbårne sygdomme kan sprede sig til dyr og mennesker i Danmark. Selv om dødeligheden i får har været høj i forbindelse med bluetongue, så er bluetongue og schmallenberg er ikke zoonoser og har heldigvis kun haft en begrænset effekt på kvægsundheden. Imidlertid findes der uden for Nordvesteuropa en række vektorbårne sygdomme af en helt anden kaliber, både i forhold til kvægsundhed og i forhold til det zoonotiske potentiale. Derfor laves der for tiden risikovurderinger i flere europæiske lande. Disse baseres på matematisk smittespredningsmodeller. Der er generelt enighed om en reel risiko for flere udbrud af vektorbårne sygdomme i Europa. Det er sandsynligt at en række relativt lavpatogene kvægsygdomme forsat vil spredes til og i Nordeuropa. Dette gælder formodentligt primært mittebårne infektioner. Men det er muligt, at også en højpatogen og zoonotisk infektion som Rift Valley Fever vil kunne introduceres og spredes i Europa. Derudover er der enkelte vektorbårne infektioner i kvæg, som er meget sandsynlige i den nærmeste fremtid, men som kun sjældent optræder zoonotisk fx Batai virus. De har lille betydning for dyrs og mennesker sundhed, men de kan potentielt påvirke afsætningen af animalske produkter, hvis et udbrud håndteres uheldigt i pressen. Sommerens omfattende presse- og TV-dækning af ’Dræbermyggens’ vandring mod Danmark og erfaringerne fra den kostbare BSE-håndtering viser at disse sygdomme også kan udgøre en betydelig økonomisk udfordring, selv om de ikke udgør en nævneværdig sygdomsrisiko. Fordi vi ikke forstår mekanismerne bag de seneste udbrud, er det vanskeligt at forudsige, hvad vi skal forvente i de kommende år. Og det bliver næppe en matematisk model, der identificerer det næste nye udbrud. Derfor er det stadig vigtigt at landets dyrlæger indsender mistænkelige fund. Det vil med stor sandsynlighed være en dyrlæge, der indsender den næste positive prøve med en eksotisk vektorbåren infektion. Spørgsmålet er bare om prøven kommer fra det første smittede dyr i landet, som det var tilfældet med bluetongue i 2007, eller om epidemien har spredt sig i månedsvis før en dyrlæge sender en prøve, som vi så det i år med Schmallenberg udbruddet. Men selv om de matematiske modeller ikke er i stand til at udpege de første smittede dyr, så kan modellerne muligvis hjælpe dyrlægerne ved at udpege perioder og besætninger, hvor risikoen for udvalgte vektorbårne sygdomme er særligt høj og derfor indbyder til øget opmærksomhed. Derfor vil DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med Fødevarestyrelsen nu gøre facts sheets og risikovurderinger tilgængelige på dyrlægernes smartphones. GPS funktionen på de nye smartphones gør det muligt at trække dagsaktuelle risikovurderinger ud for præcis den besætning, hvor dyrlægen mist

BØdker, Rene

60

Medisinsk behandling av endometriose  

OpenAIRE

Endometriose defineres i korte trekk som endometrievev utenfor livmorhulen. Det er en vanlig, kronisk sykdom som hovedsaklig forårsaker smertesymptomer som dysmenoré, dyspareuni og ikke-menstruelle smerter. Men endometriose kan også redusere fertiliteten og dramatisk redusere en kvinnes livskvalitet. Diagnosen stilles laparaskopisk og synlige lesjoner bør deretter fjernes. Empirisk behandling anbefales også, og prinsippet er å indusere amenoré. Vanlige medisiner i bruk idag omfatter p-...

Kvalbein-olsen, Lars Christian

2008-01-01

61

Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer? : Forskellige teoretiske approaches  

DEFF Research Database (Denmark)

I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels gennem en sammenligning af hollandsk og dansk energipolitik, idet den hol-landske politik eksplicit hviler på transitionsteorien. Vi finder, at økonomiske teorier og transitions-teorier på det abstrakte plan understøtter forskellige ambitionsniveauer for energipolitikken, men bruger af samme værktøjskasse. Artiklen konkluderer, at transitionstilgangen som implementeret i den hollandske energipolitik ikke indebærer en afgørende nytænkning af policy og indtil videre har skabt mindre innovation i energiproduktionen end den danske tilgang. Forklaringen herpå ligger dog snarere i den konkrete sammensætning og implementering af policy instrumenter end i teoriforskelle.

Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

2013-01-01

62

Kan offentlige ledere forene fagprofessional autonomi og hård budgetdisciplin via konvergens af institutionelle logikker?  

DEFF Research Database (Denmark)

Offentlige velfærdsydelser tildeles, produceres og leveres typisk direkte til borgerne af fagprofessionelle, der har stor autonomi. Begrundelsen for de fagprofessionelles autonomi er, at de skal kunne udøve skøn i forbindelse med deres arbejde, således at borgerne får de fagligt set bedst mulige ydelser. Krisen har ført til hård budgetdisciplin for at undgå vækst i de offentlige udgifter. Men hård budgetdisciplin og de fagprofessionelles autonomi passer ikke godt sammen. Denne kombination af succeskriterier skaber konflikter mellem styringen af den offentlige sektors udgifter og de fagprofessionelles autonomi. Det er en konflikt, der også afspejler sig i en række konflikter på det offentlige arbejdsmarked i disse år (jf. f.eks. KL’s lærer-lockout). Dermed bliver dette spørgsmål relevant: Kan offentlige ledere, der har ansvar for offentlig serviceproduktion, forene de fagprofessionelles autonomi med et overordnet mål om nulvækst og hård budget disciplin i deres organisationer? Dette spørgsmål besvares via et casestudie af det specialiserede socialområde. Casestudiet viser, at offentlige ledere på det specialiserede socialområde via en udfordrende og resultatorienteret dialog kan forene og imødekomme budgetdisciplin såvel som fagprofessionel autonomi.

Aagaard, Peter

2014-01-01

63

Kørselsafgifter kan tage toppen af sundhedsskadelig luftforurening  

DEFF Research Database (Denmark)

Effekten af kørselsafgifter afhænger af afgiftsniveauet. Undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet viser at det samlede trafikarbejde vil kunne reduceres med 7-13 % med de afgiftsniveauer der har været overvejet. Det giver især mindre kørsel med personbiler, som ikke bidrager så meget med sundhedsrelateret luftforurening som fx lastbiler per kørt kilometer. Derfor bliver effekten på den lokale sundhedsskadelige luftforurening væsentligt mindre - DMU skønner således at koncentrationen af NO2 maksimalt vil reduceres med 3 % på en trafikeret københavnsk gade som Jagtvej.

Pedersen, Jens Christian

2010-01-01

64

Inhibition of IkappaB kinase alpha (IKK?) or IKKbeta (IKK?) plus forkhead box O (Foxo) abolishes skeletal muscle atrophy  

International Nuclear Information System (INIS)

Research highlights: ? Independent inhibition of Foxo, IKK? and IKK? activities does not alter muscle fiber size in weight bearing muscles. ? Inhibition of Foxo activity plus IKK? or IKK? activities increases muscle fiber size. ? Independent inhibition of Foxo and IKK? activities attenuates cast immobilization-induced muscle fiber atrophy. ? Disuse muscle fiber atrophy is abolished by inhibition of Foxo activity plus IKK? or IKK? activities. -- Abstract: Two transcription factor families that are activated during multiple conditions of skeletal muscle wasting are nuclear factor ?B (NF-?B) and forkhead box O (Foxo). There is clear evidence that both NF-?B and Foxo activation are sufficient to cause muscle fiber atrophy and they are individually required for at least half of the fiber atrophy during muscle disuse, but there is no work determining the combined effect of inhibiting these factors during a physiological condition of muscle atrophy. Here, we determined whether inhibition of Foxo activation plus inhibition of NF-?B activation, the latter by blocking the upstream inhibitor of kappaB kinases (IKK? and IKK?), would prevent muscle atrophy induced by 7 days of cast immobilization. Results were based on measurements of mean fiber cross-sectional area (CSA) from 72 muscles transfected with 5 different mutant expression plasmids or plasmid combinations. Immobilization caused a 47% decrease in fiber CSA in muscles injected with control plasmids. Fibers from immobilized muscles transfected with dominant negative (d.n.) IKK?-EGFP, d.n. IKK?-EGFP or d.n. Foxo-DsRed showed a 22%, 57%, and 76% inhibition of atrophy, respectively. Co-expression of d.n. IKK?-EGFP and d.n. Foxo-DsRed significantly inhibited 89% of the immobilization-induced fiber atrophy. Similarly, co-expression of d.n. IKK?-EGFP and d.n. Foxo-DsRed inhibited the immobilization-induced fiber atrophy by 95%. These findings demonstrate that the combined effects of inhibiting immobilization-induced NF-?B and Foxo transcriptional activity has an additive effect on preventing immobilization-induced atrophy, indicating that NF-?B and Foxo have a cumulative effect on atrophy signaling and/or atrophy gene expression.

65

Hvorfor regulering af fødevarespekulation i USA men ikke i EU?  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvorfor er det lykkedes at indføre en effektiv regulering af fødevarespekulation i USA, men ikke i EU? Vi ?nder, at fødevaresektorens mulighed for vellykket lobbyisme er afhængig af, hvorvidt beslutningsprocessen er åben som i USA eller lukket som i EU.

Buhl, Christina; Jensen, Daniel Nygaard

2013-01-01

66

Kan en computer lære dig sprog?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er da ufattelig nemt at være sprogunderviser i dag. Det er i hvert fald det indtryk jeg får når jeg interesseret stirrer på de adskillige titler og hjælpemidler der springer mig i øjnene fra diverse boghandleres reoler. ”Lær Mandarin Kinesisk på 10 minutter”; Lær Spansk, Engelsk, Tysk, Tyrkisk….tja, du vælger faktisk selv. Fans af Ringenes Herre må have haft kronede dage efter ”The Fellowship of the Ring” så biografernes lys tilbage i 2001 og Star Trek tilhængere har vel haft det siden internettet blev hvermandseje. Googler man det ene får man 370.000 hits og det andet giver 879.000. Før internettet var der sikkert ikke mange steder hvor man kunne lære hverken elversprog eller Klingonsk. Jeg taler naturligvis om online, eller computer baseret, sprogindlæring, officielt kendt som Computer Assisted Language Learning (CALL).

Hansen, Thomas K.

2007-01-01

67

Kan hvirvelløse forsøgsdyr være bedre end pattedyr?  

DEFF Research Database (Denmark)

Umiddelbart skulle man tro, at forsøgsdyr tæt beslægtet med mennesket altid er de bedste at lave forsøg på, når man vil vide noget om menneskets fysiologi og sygdomme. Og der er da også historiske eksempler på, at det var nødvendigt at benytte chimpanser, som er den primat, vi er tættest beslægtet med. For eksempel bruges non-humane primater til afprøvning af lægemidler, hvor andre dyreforsøg har givet modsatrettede resultater, og hvor man derfor ikke ved, om det er forsvarligt at teste på frivillige forsøgspersoner. Men sådan er det langtfra altid. Videnskabshistorien vrimler tværtimod med eksempler på, at vigtige opdagelser er gjort ved forsøg på dyr, der er fjernt beslægtet med os mennesker. Snegle har således været brugt til at afklare hukommelsens mekanismer. Dolkhaler har været anvendt til studier af synet. Og rundorme var det ideelle forsøgsdyr til at studere den programmerede celledød, kaldet apoptose.

Alstrup, Aage Kristian Olsen

68

Hur kan ledare påverka kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem  

OpenAIRE

Under den senaste tiden har ett stort intresse vigts åt förhållandet mellan kreativitet och kontroll. Forskning inom området påvisar motstridiga resultat, somliga påstår att kreativitet kan hämmas av kontroll, medan andra hävdar att kontroll kan främja kreativitet. Från ett styrningsperspektiv är det viktigt att förstå vad ledare kan göra för att påverka kreativiteten, men ledarens roll i denna kontext är relativt outforskad. Syftet med uppsatsen är att utforska hur ledare ...

Eriksson, Kent; Eurenius, Klas; Runngren, Kjell

2012-01-01

69

PISA-undersøgelsen - kan den bruges til noget?  

DEFF Research Database (Denmark)

Der gives beskrivelser af det indhold i PISA-rapporterne, som kan betyde noget for, hvordan matematiklærere og didaktikere kan handle. Med fokus på PISA 2012 gengives 4 matematik-spørgsmål, hovedresultater fra elevbesvarelser af opgaver og spørgeskemaer samt forklaringer og nye didaktiske spørgsmål. Der sammenlignes også kort med TIMSS 2011.

Lindenskov, Lena; Jankvist, Uffe Thomas

2014-01-01

70

Kan Inkluderingshåndboka bli et bedre verktøy? Hvordan kan modellen for arbeidsprosessen i Inkluderingshåndboka utvikles?  

OpenAIRE

Norsk: Denne masteroppgaven belyser hvordan en modell for arbeidsprosessen i Inkluderingshåndboka kan utvikles med sikte på å redusere opplevde hindringer og motstand av en gjennomføring og videreføring av inkluderingsarbeidet i skolen. Dette er gjort ved å ta i bruk resultater fra et utvalg kvalitative forskningsrapporter fra skolers bruk av Inkluderingshåndboka. Rapportene viser at de fleste skoler som er undersøkt, møter praktiske problemer eller hindringer underveis i sitt utvikl...

Otnæs, Hege Harsvik

2009-01-01

71

De svarer ikke : Fordummende uskikke i den politiske debat  

DEFF Research Database (Denmark)

DE SVARER IKKE handler om, hvorfor det ofte går galt, når politikere og andre debattører diskuterer med hinanden og med offentligheden. De forplumrer eller forpasser gang på gang vigtige debatter, og medierne lader det ukritisk ske. Taberne er borgerne, der bliver hægtet af, fordi alt går op i spin – eller, med forfatterens ord: blah, blær og blame-game. Bogen dissekerer den politiske debats uskikke med mange autentiske eksempler fra dansk politik. Politikerne taler forbi hinanden – og vælgerne – med tricks og teknikker som bl. a. vildledende talfusk, ikke-svar, fortielser, fordrejninger og ubegrundede affejninger af modargumenter, mistænkeliggørelse af modparten, bevidste misforståelser og meget mere. Det præger ikke mindst ’indvandrerdebatten’, der sættes under lup i et kapitel for sig, hvor begge fløje kritiseres. Har man først fået øje på de mest almindelige unoder, er man bedre klædt på til at forholde sig kritisk og selvstændigt til den politiske debat – og til at forlange noget bedre.

Kock, Christian Erik J

2011-01-01

72

Kan migration føre noget godt med sig?  

DEFF Research Database (Denmark)

Som regel har den globale migration rod i økonomisk ulighed, social uretfærdighed eller politisk forfølgelse i de lande, hvor migranterne kommer fra og for mange migranter. Mange år efter, at disse har fundet sig til rette og tilpasset sig de samfund, som har migreret til, fortsætter deres families og pårørendes ve og vel i hjemlandet at være kilde til stor opmærksomhed og bekymring. Migranternes ønske om at hjælpe dem, som de har efterladt hjemme, kommer til udtryk i, at de individuelt sender en del af deres lønninger ofte betegnet som remitter til familiemedlemmer i oprindelseslandet og kollektiv samlet penge sammen for at støtte udviklingsprojekter i deres hjemegne. Siden Verdensbanken og andre internationale organisationer for snart ti år siden foreslog, at disse remitter kan betragtes som et centralt bidrag til udviklingen af den fattige del af verden, er de blevet del af den politiske udviklings- og sikkerhedsdagsorden i de udviklede lande. Men er migranternes remitter overhovedet en fornuftig og effektiv måde at skabe udvikling og velstand i deres hjemegne? I denne artikel søger jeg at besvare dette spørgsmål gennem en diskussion af, peruanske migranters forsøg på at hjælpe deres hjemlandsbyer i Peru. Artiklen er baseret på et antropologisk forskningsprojekt, som jeg gennemførte fra 2003-2006 blandt peruanere i USA, Spanien, Japan og Argentina.    Udgivelsesdato: September

Pærregaard, Karsten

2008-01-01

73

Det er ikke Foucaults skyld : Don't blame Foucault  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen argumenterer for, at humanioras krise ikke er begrundet i »postmoderne teorier« og »mørke ord«, som det ofte hævdes i den aktuelle debat. Krisen er derimod en politisk konstruktion, som er betinget af de seneste danske uddannelsesreformer og disses eksklusive fokus på anvendelse og arbejdsmarkedsrelevans

Sarauw, Laura Louise

2011-01-01

74

Constitutive activation of IKK2/NF-?B impairs osteogenesis and skeletal development.  

Science.gov (United States)

Pathologic conditions impair bone homeostasis. The transcription factor NF-?B regulates bone homeostasis and is central to bone pathologies. Whereas contribution of NF-?B to heightened osteoclast activity is well-documented, the mechanisms underlying NF-?B impact on chondrocytes and osteoblasts are scarce. In this study, we examined the effect of constitutively active IKK2 (IKK2ca) on chondrogenic and osteogenic differentiation. We show that retroviral IKK2ca but not GFP, IKK2WT, or the inactive IKK2 forms IKK2KM and IKK2SSAA, strongly suppressed osteogenesis and chondrogenesis, in vitro. In order to explore the effect of constitutive NF-?B activation on bone formation in vivo, we activated this pathway in a conditional fashion. Specifically, we crossed the R26StopIKK2ca mice with mice carrying the Col2-cre in order to express IKK2ca in osteoblasts and chondrocytes. Both chondrocytes and osteoblasts derived from Col2Cre/IKK2ca expressed IKK2ca. Mice were born alive yet died shortly thereafter. Histologically, newborn Col2Cre+/RosaIKK2ca heterozygotes (Cre+IKK2ca_w/f (het)) and homozygotes (Cre+IKK2ca_f/f (KI)) showed smaller skeleton, deformed vertebrate and reduced or missing digit ossification. The width of neural arches, as well as ossification in vertebral bodies of Cre+IKK2ca_w/f and Cre+IKK2ca_f/f, was reduced or diminished. H&E staining of proximal tibia from new born pups revealed that Cre+IKK2ca_f/f displayed disorganized hypertrophic zones within the smaller epiphysis. Micro-CT analysis indicated that 4-wk old Cre+IKK2ca_w/f has abnormal trabecular bone in proximal tibia compared to WT littermates. Mechanistically, ex-vivo experiments showed that expression of differentiation markers in calvarial osteoblasts derived from newborn IKK2ca knock-in mice was diminished compared to WT-derived cells. In situ hybridization studies demonstrated that the hypertrophic chondrocyte marker type-X collagen, the pre-hypertrophic chondrocyte markers Indian hedgehog and alkaline phosphatase, and the early markers Aggrecan and type-II collagen were reduced in Cre+IKK2ca_w/f and Cre+IKK2ca_f/f mice. Altogether, the in-vitro, in vivo and ex-vivo evidence suggest that IKK2ca perturbs osteoblast and chondrocyte maturation and impairs skeletal development. PMID:24618907

Swarnkar, Gaurav; Zhang, Kaihua; Mbalaviele, Gabriel; Long, Fanxin; Abu-Amer, Yousef

2014-01-01

75

Økonomisk velferd blant foreldre som ikke bor sammen :hvem har best råd? :aleneforeldrenes økonomi  

OpenAIRE

Tidligere analyser presentert i Samfunnsspeilet tyder på at blant foreldre som ikke bor sammen, har den av foreldrene som heller ikke bor sammen med deres felles barn (oftest far), bedre økonomi enn forelderen som barna bor fast hos (oftest mor). Denne artikkelen viser at det kanskje ikke er noen forskjell i økonomisk velferd mellom de to foreldregruppene.

Lyngstad, Jan; Nymoen, Erik H.

2006-01-01

76

Fiskens immunsystem : hvad kan vi lære af det?  

DEFF Research Database (Denmark)

Studier af fiskenes immunforsvar, specielt i de meget unge stadier, kan både lede til reduceret forbrug af antibiotika i fiskeopræt og inspirere immunforskere, der arbejder med pattedyrfostrets fysiologi og immunsystem

Chettri, Jiwan Kumar; Kania, Per Walter

2011-01-01

77

Effektivitet som verdi, kan vi trives med det?  

OpenAIRE

Studien tar utgangspunkt i hvordan en avdelingsleder i hjemmebasert tjeneste kan organisere sin rolle for å møte alle kravene som blir stilt. Leder skal utføre sin ledergjerning slik at de ansatte kan oppleve størst mulig grad av trivsel på jobb. Leder skal ivareta hensynet til brukerne, ivareta kvaliteten i tjenesten og samtidig forholde seg aktivt til rammene. Leder skal ha budsjettdisiplin, og skal bidra til å forvalte ressurser som velferdsgoder og ansatt-ressurser på den mest hens...

Garder, Anne Cathrine

2012-01-01

78

Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden : En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor stude-­?? rende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk  eller  naturvidenskabelig  uddannelse.  Fokus  er  på  de  studerendes  løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever det-­?? te som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at ud-­?? holde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpas-­?? se sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier fol-­?? des ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-­?? titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første stu-­?? dieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslut-­?? ningsvist.

Holmegaard, Henriette Tolstrup; Madsen, Lene MØller

2014-01-01

79

The new Weibo service for company Ju Zhou Kan  

OpenAIRE

The purpose of this thesis is creating a new Weibo service of Company Ju Zhou Kan. Company Ju Zhou Kan is a real estate magazine company. In order to give a suitable service for the case company, first is to analyze the company competitive and to get the shortages of the company. Second is the theoretical support of social media and Weibo. Third is to find out factors influenced Weibo in the external and internal environment of Kunming. Last is to confirm the new Weibo service and implement W...

Wang, Chen

2012-01-01

80

Erkendelse gennem oplevelse: Når indlevelse ikke er mulig  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen omhandler deltagen observation, diskuteret fra et moderat social konstruktivistisk perspektiv. I artiklen stilles skarpt på relationen mellem begreberne erkendelse, indlevelse og oplevelse, idet det diskuteres hvilken type erkendelse det er muligt at opnå qua deltagelse i en børnegruppe i en daginstitution. I denne sammenhæng problematises selves bestræbelsen på indlevelse som analysestrategi, samtidig med at der argumenteres for mulighed for anderledes erkendelse oplevelse. Endvidere vises det, at en vekslen mellem forskellige deltagerpositioner kan støtte refleksionen over forskerens medkonstruktion af observationsmaterialet.

Warming, H.

2005-01-01

81

An IKK?-Nucleophosmin Axis Utilizes Inflammatory Signaling to Promote Genome Integrity  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The inflammatory microenvironment promotes skin tumorigenesis. However, the mechanisms by which cells protect themselves from inflammatory signals are unknown. Downregulation of IKK? promotes skin tumor progression from papillomas to squamous cell carcinomas, which is frequently accompanied by genomic instability, including aneuploid chromosomes and extra centrosomes. In this study, we found that IKK? promoted oligomerization of nucleophosmin (NPM, a negative centrosome duplication regulator, which further enhanced NPM and centrosome association, inhibited centrosome amplification, and maintained genome integrity. Levels of NPM hexamers and IKK? were conversely associated with skin tumor progression. Importantly, proinflammatory cytokine-induced IKK? activation promoted the formation of NPM oligomers and reduced centrosome numbers in mouse and human cells, whereas kinase-dead IKK? blocked this connection. Therefore, our findings suggest a mechanism in which an IKK?-NPM axis may use inflammatory signals to suppress centrosome amplification, promote genomic integrity, and prevent tumor progression.

Xiaojun Xia

2013-12-01

82

Discovery of potent and selective rhodanine type IKK? inhibitors by hit-to-lead strategy.  

Science.gov (United States)

Regulation of NF-?B activation through the inhibition of IKK? has been identified as a promising target for the treatment of inflammatory and autoimmune disease such as rheumatoid arthritis. In order to develop novel IKK? inhibitors, we performed high throughput screening toward around 8000 library compounds, and identified a hit compound containing rhodanine moiety. We modified the structure of hit compound to obtain potent and selective IKK? inhibitors. Throughout hit-to-lead studies, we have discovered optimized compounds which possess blocking effect toward NF-?B activation and TNF? production in cell as well as inhibition activity against IKK?. Among them, compound 3q showed the potent inhibitory activity against IKK?, and excellent selectivity over other kinases such as p38?, p38?, JNK1, JNK2, and JNK3 as well as IKK?. PMID:22858099

Song, Hyeseung; Lee, Yun Suk; Roh, Eun Joo; Seo, Jae Hong; Oh, Kwang-Seok; Lee, Byung Ho; Han, Hogyu; Shin, Kye Jung

2012-09-01

83

Patienter med debuterende psykose skal ikke skannes rutinemæssigt  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne systematiske litteraturgennemgang undersøgte vi evidensen for at opretholde Sundhedsstyrelsens anbefaling om rutineskanning af patienter med debuterende psykose. Vi identificerede otte artikler, der omfattede 625 computertomografier (CT’er) og 214 magnetiske resonans (MR)-skanninger. Andelen af mulige kausale fund var 0,8% med CT og 3,3% med MR, men fundene havde kun begrænset klinisk konsekvens. Antallet af uspecifikke fund var på niveau med baggrundsbefolkningens. Vi konkluderede, at der ikke er evidens for rutinemæssig CT af førstegangspsykoser. Ved begrundet klinisk mistanke om intrakraniel patologi bør der foretages en MR-skanning.

Ebdrup, BjØrn H; Lublin, Henrik Kai Francis

2011-01-01

84

Spøgelsets egne ord : ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’  

DEFF Research Database (Denmark)

Originalt og grænsesprængende er også Svend Åge Madsens forfatterskab, som tages op til behandling i Anker Gemzøes artikel ”Spøgelsets egne ord – ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’”. Gemzøe gør opmærksom på, at Jacques Derrida indleder Les spectres de Marx (1993) med tolkende refleksioner over den gengangerscene, der åbner Shakespeares Hamlet. Ifølge Derridas ’hantologie’ opererer spøgelser i en eksistentiel tidslighed, der har at gøre med sorg, sprog og forvandling. Genremæssigt, tilføjer Gemzøe, har gengangeren det med at husere i tragedien. Med Derridas ’hantologie’ som en af de væsentlige optikker læses Svend Åge Madsens ”Manden der opdagede at han ikke eksisterede” i sammenhæng med den novellesamling fra 2007, hvori den er titelnovelle. En redegørelse for den højst ejendommelige udsigelse – en jegfortælling, hvori en genopvækket afdød kæmper indædt for sit fantomatiske liv – sættes i sammenhæng med den eksistentialistiske og fænomenologiske optagethed af negative fænomener, en moralfilosofisk dimension (mauvaise foi) og psykologiske synsvinkler på vanskeligt acceptable tab. Et fjerde niveau er fortællingens tvetydige funktion som spøgelsets livsbetingelse og banemand. Artiklen udforsker gensidigt belysende slægtskaber mellem Derridas ’hantologie’ og en spøgelseshistorie, der med raffinerede former for intertekstualitet indføjer sig i samlingen, i Svend Åge Madsens forfatterskab og i en vid litterær og filosofisk kontekst. (af bogens indledning, s. 9).

GemzØe, Anker

2012-01-01

85

Rutinemæssig oftalmologisk opfølgning anbefales ved candidæmi  

DEFF Research Database (Denmark)

The incidence of candidaemia is increasing on a global scale. Secondary intraocular involvement is a rare but serious complication, which can cause considerable visual damage. Hence, current national and international guidelines recommend ophthalmological examination of all patients with verified candidaemia in order to ensure adequate therapy and reduce the risk of visual impairment. We present a case illustrating that initial symptoms and findings of ocular candidiasis may often be subtle which emphasizes the importance of consistent adherence to these guidelines.

Smit, Jesper; Leemreize, Marieke

2014-01-01

86

”Man kan liksom ikke gjøre alt annerledes enn alle de andre…” :en studie av mødres opplevelser av sosiale og økonomiske utfordringer  

OpenAIRE

This master thesis has been written within the project ”powerty and shame” at Høgskolen in Oslo and Akershus, and it’s based on qualitative interviews carried out within the project. The informants were recruited from different NAV-offices, and they are respectively participants of the qualification programme, and social assistance recipients. The topic of this master project is peoples subjective experiences of social and economic challenges. In that context, I have chosen to discuss ...

Hansen, Diana

2012-01-01

87

Withaferin A inhibits NF-kappaB activation by targeting cysteine 179 in IKK?.  

Science.gov (United States)

The transcription factor NF-?B is one of the main players involved in inflammatory responses during which NF-?B becomes rapidly activated. However to maintain homeostasis, this NF-?B activation profile is only transient. Nevertheless deregulation of NF-?B activity is often observed and can lead to chronic inflammatory diseases as well as cancer. Therefore various research projects focus on the development of therapeutics that target the NF-?B activation pathway. One such compound is Withaferin A from the Ayurvedic plant Withania somnifera. Several reports already described the NF-?B inhibiting, anti-inflammatory capacity of WA, either in vitro as well as in vivo. However the underlying molecular mechanism remains largely unknown. In this paper we demonstrate a direct interaction of WA with the IKK-complex, more specifically with IKK?, a kinase which is indispensable for the nuclear translocation of NF-?B. Hereby WA directly inhibits IKK catalytic activity. By mutation of Cys179 in IKK? we could demonstrate loss of interaction between IKK? and WA indicating that WA exerts its anti-inflammatory effects by targeting the crucial Cys179 residue located in the catalytic site of IKK?. Upon docking of WA to a IKK? homology structure model, WA was found to fit nicely into the groove of IKK? where it can form hydrogen bond to stabilize its interaction with Cys179. PMID:25159986

Heyninck, Karen; Lahtela-Kakkonen, Maija; Van der Veken, Pieter; Haegeman, Guy; Vanden Berghe, Wim

2014-10-15

88

Multitasking, myter og medier  

DEFF Research Database (Denmark)

At en elev i undervisningen bliver ”distraheret” af Facebook er ikke nødvendigvis et udtryk for en allerede eksisterende indre trang, der lindres ved at eleven tjekker sin væg. Når en elev distraheres, kan det være fordi teknologiske alternativer til undervisningen indbyder til distraktion. Eleverne drages mod distraktion som møl mod en flamme. I denne artikel vil jeg argumentere for, at den moderne brug af informationsteknologi (IT) udfordrer klassiske psykologiske begreber som opmærksomhed og multitasking. For forstå brugen af IT, anbefaler jeg derfor et analytisk perspektivskifte, der flytter fokus fra indre mentale kapaciteter til individets kropslige samspil med teknologier.

Aagaard, Jesper

2014-01-01

89

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til bekæmpelse af væggelus.

Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

2008-01-01

90

IKK? promotes intestinal tumorigenesis by limiting recruitment of M1-like polarized myeloid cells.  

Science.gov (United States)

The recruitment of immune cells into solid tumors is an essential prerequisite of tumor development. Depending on the prevailing polarization profile of these infiltrating leucocytes, tumorigenesis is either promoted or blocked. Here, we identify I?B kinase ? (IKK?) as a central regulator of a tumoricidal microenvironment during intestinal carcinogenesis. Mice deficient in IKK? kinase activity are largely protected from intestinal tumor development that is dependent on the enhanced recruitment of interferon ? (IFN?)-expressing M1-like myeloid cells. In IKK? mutant mice, M1-like polarization is not controlled in a cell-autonomous manner but, rather, depends on the interplay of both IKK? mutant tumor epithelia and immune cells. Because therapies aiming at the tumor microenvironment rather than directly at the mutated cancer cell may circumvent resistance development, we suggest IKK? as a promising target for colorectal cancer (CRC) therapy. PMID:24882009

Göktuna, Serkan I; Canli, Ozge; Bollrath, Julia; Fingerle, Alexander A; Horst, David; Diamanti, Michaela A; Pallangyo, Charles; Bennecke, Moritz; Nebelsiek, Tim; Mankan, Arun K; Lang, Roland; Artis, David; Hu, Yinling; Patzelt, Thomas; Ruland, Jürgen; Kirchner, Thomas; Taketo, M Mark; Chariot, Alain; Arkan, Melek C; Greten, Florian R

2014-06-26

91

IKK? Promotes Intestinal Tumorigenesis by Limiting Recruitment of M1-like Polarized Myeloid Cells  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The recruitment of immune cells into solid tumors is an essential prerequisite of tumor development. Depending on the prevailing polarization profile of these infiltrating leucocytes, tumorigenesis is either promoted or blocked. Here, we identify I?B kinase ? (IKK? as a central regulator of a tumoricidal microenvironment during intestinal carcinogenesis. Mice deficient in IKK? kinase activity are largely protected from intestinal tumor development that is dependent on the enhanced recruitment of interferon ? (IFN?-expressing M1-like myeloid cells. In IKK? mutant mice, M1-like polarization is not controlled in a cell-autonomous manner but, rather, depends on the interplay of both IKK? mutant tumor epithelia and immune cells. Because therapies aiming at the tumor microenvironment rather than directly at the mutated cancer cell may circumvent resistance development, we suggest IKK? as a promising target for colorectal cancer (CRC therapy.

Serkan I. Göktuna

2014-06-01

92

Kan man planlægge kreativitet? Om TV-produktionsanalyse  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Inden for TV er det blevet moderne at udvikle en strammere planlægning af produktionerne, som både er mere rationel og mere kreativ. Når man i særlig grad har dette i focus på TV frem for andre medier, hænger det sammen med både den skær- pede konkurrence netop her og de store ressourcer der frisæt- tes på kort tid under en TV-produktion. Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser for både produktionsprocessen, holdarbejdet og analysen af det færdige produkt disse nye tendenser har. Her beskrives rammerne omkring produktionsprocessen, det nye koncept ud fra Val Strazovec´s idéer om "creative production design" og sluttelig hvorledes hele produktionsprocessen kan placeres institutionsanalytisk. Dovne læsere kan springe ind 6 sider fremme og slutte efter behag.

Michael Bruun Andersen

1988-08-01

93

Protein engineering of the N-terminus of NEMO: structure stabilization and rescue of IKK? binding.  

Science.gov (United States)

NEMO is a scaffolding protein that, together with the catalytic subunits IKK? and IKK?, plays an essential role in the formation of the IKK complex and in the activation of the canonical NF-?B pathway. Rational drug design targeting the IKK-binding site on NEMO would benefit from structural insight, but to date, the determination of the structure of unliganded NEMO has been hindered by protein size and conformational heterogeneity. Here we show how the utilization of a homodimeric coiled-coil adaptor sequence stabilizes the minimal IKK-binding domain NEMO(44-111) and furthers our understanding of the structural requirements for IKK binding. The engineered constructs incorporating the coiled coil at the N-terminus, C-terminus, or both ends of NEMO(44-111) present high thermal stability and cooperative melting and, most importantly, restore IKK? binding affinity. We examined the consequences of structural content and stability by circular dichoism and nuclear magnetic resonance (NMR) and measured the binding affinity of each construct for IKK?(701-745) in a fluorescence anisotropy binding assay, allowing us to correlate structural characteristics and stability to binding affinity. Our results provide a method for engineering short stable NEMO constructs to be suitable for structural characterization by NMR or X-ray crystallography. Meanwhile, the rescuing of the binding affinity implies that a preordered IKK-binding region of NEMO is compatible with IKK binding, and the conformational heterogeneity observed in NEMO(44-111) may be an artifact of the truncation. PMID:25286246

Guo, Bingqian; Audu, Christopher O; Cochran, Jared C; Mierke, Dale F; Pellegrini, Maria

2014-11-01

94

«Det er ingeniører som kan redde verden!» : RIF – en miljøorganisasjon?  

OpenAIRE

I dagens samfunn er det et økende behov for strategier som fremmer bærekraft og miljøvennlighet. Rådgivende ingeniører spiller en viktig rolle i forhold til utviklingen av fysiske kvaliteter ved kultur, natur, landskap og miljø, og kan slik sett bidra til å gjøre moderne samfunn mer bærekraftige. Denne oppgaven har i den sammenheng studert rådgivende ingeniørers bransjeforening, RIF. Studien ser på RIF i forhold til to fortolkningsrammer, som grenseorganisasjon og som interesseorg...

Houmb, Julian Waszkiewicz

2012-01-01

95

Kan Hellas lære noe av Argentina? :en komparativ analyse  

OpenAIRE

Denne utredningen drøfter hvorvidt Hellas (2012) kan lære noe av Argentinas erfaringer under og etter krisen det Latin-amerikanske landet ble utsatt for i 2001. Krisen i Argentina (med flere likhetstrekk til dagens greske gjeldskrise) endte med mislighold av statsgjeld, en sterk devaluering og stor sosial nød. I ettertid har veksten vært imponerende, og Hellas sine forutsetninger for å oppnå en lignende utvikling utgjør en viktig del av diskusjonen i utredningen. Jeg anlegger et kompar...

Høidal, Marita Amanda

2012-01-01

96

Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler : Betænkning nr. 1502/2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Udvalget anbefaler i betænkningen, at der indføres regler, som giver købere af defekte produkter mulighed for at benytte alle mangelsbeføjelser i købeloven, herunder som noget nyt mulighed for at kræve erstatning for skade, som den mangelfulde genstand forvolder på person eller andre ting (produktskade). Udvalget finder, at reguleringen bør gennemføres som led i en generel regulering i købeloven af spørgsmålet om sikkerhedsmangler. Udvalget foreslår, at der i købeloven indsættes en bestemmelse, der indeholder en ikke udtømmende opregning af, hvilke poster køberen kan kræve erstattet som følge af mangler ved salgsgenstanden. Bestemmelsen indebærer, at en køber, der lider tab som følge af mangler ved salgsgenstanden, ikke alene kan rejse krav om erstatning for udgifter forbundet med dækningskøb, afsavnserstatning, erstatning for driftstab mv., men også erstatning for det tab, køberen måtte have lidt ved salgsgenstandens skadeforvoldelse på person eller andre ting. 4 medlemmer af udvalget finder, at sælgers erstatningspligt ikke bør omfatte skader på person eller andre ting, der skyldes en mangel, som det som følge af den tilgængelige videnskabelige og tekniske viden ikke var muligt at opdage på det tidspunkt, da salgsgenstanden blev bragt i omsætning. Disse medlemmer anbefaler derfor, at der indsættes en undtagelsesbestemmelse til udmålingsreglen, således at sælger ikke er erstatningsansvarlig for produktskader, der har karakter af sådanne såkaldte udviklingsskader. Udvalget foreslår endvidere, at købelovens mangelsbegreb udformes således, at der indsættes en udtrykkelig og ufravigelig regulering af spørgsmålet om salgsgenstandens sikkerhed. Udvalget foreslår desuden visse ændringer i købelovens regler om absolutte reklamationsfrister i anledning af mangler ved salgsgenstanden, således at disse frister ikke finder anvendelse, hvis salgsgenstanden lider af en sikkerhedsmangel. Ved sådanne mangler vil køberens mangelskrav herefter alene være reguleret af de almindelige forældelsesregler, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer. Endelig har udvalget drøftet, om der bør foretages en lovregulering af spørgsmålet om, hvilken personkreds der er berettiget til på køberetligt grundlag at rette et krav mod sælgeren i anledning af produktskade. Der har ikke været enighed i udvalget om, hvorvidt en sådan regulering er hensigtsmæssig, og om, hvordan den berettigede personkreds i givet fald nærmere bør afgrænses. 4 medlemmer af udvalget anbefaler en løsning, hvorefter en senere erhverver af salgsgenstanden har adgang til at gøre mangelsbeføjelser gældende over for den erhvervsdrivende sælger. Bestemmelsen tager sigte på for forbrugerkøbs vedkommende at lovfæste almindelige ulovbestemte principper om cession, således at de beføjelser, den oprindelige køber kunne have gjort gældende over for den erhvervsdrivende sælger i anledning af mangler, "følger med" genstanden og kan påberåbes af den senere erhverver. 3 af disse medlemmer foreslår desuden, at der indsættes en bestemmelse i købeloven, hvorefter sælger ved mangler ikke alene er erstatningsansvarlig ved skade på købers person eller ting, men også ved skade på personer, der hører til køberens husstand, eller på ting, der tilhører denne personkreds. Disse 3 udvalgsmedlemmer finder, at den mest hensigtsmæssige løsning er en kombination af ovennævnte cessionsbestemmelse og ovennævnte husstandsregel og anbefaler på den baggrund, at begge bestemmelser indsættes i købeloven. 6 medlemmer af udvalget har samlet set ikke kunnet anbefale, at der foretages en nærmere regulering af spørgsmålet om, hvem der kan gøre mangelsbeføjelser, herunder erstatning i anledning af produktskader, gældende over for sælgeren på køberetligt grundlag.

MØgelvang-Hansen, Peter

2008-01-01

97

Bliver minus til plus på sigt? : En En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af om ikke-kriminelt belastede bliver kriminelle af at bo sammen med kriminelt belastede på Kriminalforsorgens Pension Skejby  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen har som hovedproblemstilling at besvare, om ikke-kriminelt belastede personer i højere grad registreres for kriminalitet, når de har boet sammen med kriminelt belastede i bofællesskabslignende strukturer på kriminalforsorgens institution Pension Skejby. Undersøgelsen giver endvidere eksempler på former for sociale processer og den normpåvirkning, der foregår mellem beboerne. Pension Skejby er organisatorisk hjemmehørende som en del af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Pensionen er derfor underlagt kriminalforsorgens principprogram og en række fælles retningslinjer for kriminalforsorgens institutioner. Pension Skejby blev optaget som en del af kriminalforsorgen i 1973, og havde karakter af et socialt eksperiment på den måde, at omtrent halvdelen af beboerne består af kriminelt belastede personer (’plusbeboerne’) og den anden halvdel udgøres af ikke-kriminelt belastede (’minusbeboere’). Det sociale eksperiment er funderet i antagelsen om, at ikke-kriminelt belastede personer har en positiv indflydelse på kriminelt belastede på den måde, at der forekommer en positiv normoverførsel fra ikke-kriminelt belastede til kriminelt belastede personer. En anden antagelse er endvidere, at kriminelt belastede personer i højere grad påvirkes i en positiv retning af jævnbyrdige personer end af systemets repræsentanter. Der er gennemført en registerbaseret undersøgelse af nyere dato med udgangspunkt i et eksperimental- og kontrolgruppe design. Eksperimentalgruppen består af personer, der har afsonet på kriminalforsorgens Pension Skejby. Kontrolgruppen består af personer, der har afsonet på fire andre af kriminalforsorgens pensioner. Resultatet af de multivariate statiske analyser er, at det har en positiv effekt, at integrere kriminelt belastede med ikke-kriminelt belastede på den måde, at kriminelt belastede har en lavere sandsynlighed for recidiv, når der sammenlignes med en kontrolgruppe. I analysen er der taget højde for de forskelle, der kan være mellem eksperimental- og kontrolgruppe og som kan have indflydelse på kriminalitetsniveauet såsom køn, alder, uddannelsesniveau, tidligere straffe og kriminalitetens art. Der er med ord fundet et lavere tilbagefald til kriminalitet blandt afsonere fra Pension Skejby sammenlignet med afsonere fra andre af kriminalforsorgens pensioner, hvor opholdet på Pension Skejby tilskrives en positiv effekt.Minusbeboerne er på nuværende tidspunkt af sådan en størrelse, at det er muligt at gennemføre en undersøgelse af, om de omvendt udvikler kriminelle belastninger på grund af opholdet blandt kriminelt belastede personer. Pension Skejby har anno 2010 25 pladser, hvoraf godt halvdelen (cirka 60 pct.) af pladserne er forbeholdt personer, der afsoner en frihedsstraf (’plusbeboerne’), og knapt halvdelen (cirka 40 pct.) af pladserne er forbeholdt personer, der bor frivilligt på stedet. (’minusbeboere’). Optagelse som minusbeboer kræver som udgangspunkt, at vedkommende har en ren straffeattest. En plusbeboer kan derfor ikke blive til minusbeboer efter endt straf. Undersøgelsen viser, at hovedparten af minusbeboerne bor på Pension Skejby ud fra social interesse og med ønske om et indgå i et fællesskab med personer, der har levet en tilværelse forskellig fra deres egen. Det økonomiske aspekt har også betydning for valget af bostedet på den måde, at hovedparten af minusbeboerne er studerende og på SU, og som følge heraf har flere en begrænset indkomst. Husleje og udgifter til kost udgør omtrent 2500 kr. pr. person i 2010. Normudvekslingen mellem plus- og minusbeboere foregår både til gruppemøder men også i løbet af forskellige hverdagssituationer, hvor beboerne relaterer sig til hinanden. Disse situationer drejer sig både om praktiske forhold fx indkøb, madlavning og rengøring, samt når beboerne på kryds og tværs af status som plus- og minusbeboere tager på udflugter, dyrker sport eller holder forskellige sociale arrangementer sammen. Undersøgelsen viser, at minusbeboerne forsøger at over

Kjær Minke, Linda

2012-01-01

98

Modulation of Radio-response by the Modification and Stabilization of c-Myc by IKK?  

International Nuclear Information System (INIS)

The transcription factor c-Myc plays a critical role in multiple cellular processes including cell cycle progression, proliferation, differentiation, and apoptosis. The expression of c-Myc is generally upregulated in most of human cancers during tumor progression. Correct regulation of c-Myc accumulation is thus essential, and achieved by multiple mechanisms acting at different stages of protein expression including the regulation of transcription, mRNA stability, translation, and protein stability. Various mechanisms have been reported to regulate the stability of c-Myc. IKK? is a critical component for the activity of IKK complex, which is essential for NF-?B activation in response to a variety of stress stimuli. Besides the cytoplasmic role of IKK? in regulating the activity of IKK complex, IKK? was shown to shuttle between cytoplasm and nucleus and play a nuclear role in transcriptional repression of the NF-?B pathway. Here, we report that IKK? stabilizes c-Myc protein through direct interaction and the stabilization and possible modification of c-Myc by IKK? modulates the cellular response to ionizing radiation

99

Deletion of the N-terminus of IKK? induces apoptosis in keratinocytes and impairs the AKT/PTEN signaling pathway  

International Nuclear Information System (INIS)

The regulatory subunit IKK?/NEMO is crucial for skin development and function and although devoid of kinase activity, loss of IKK? function completely abolishes the activation of NF-?B by all pro-inflammatory cytokines. To inhibit the I?B kinase (IKK) complex in keratinocytes, we have used a dominant negative approach by generating stable transfectants of an N-terminal deletion of IKK? (IKK?-DN97) that uncouples formation of the IKK complex. Expression of this mutant in PB keratinocytes (PB-IKK?-DN97) delayed growth kinetics, caused morphological changes and dramatically augmented apoptosis even in the absence of pro-apoptotic stimuli, as determined by cell morphology, TUNEL and caspase-3 cleavage. Moreover, in PB-IKK?-DN97 cells, TNF-? and IL-1 treatment failed to induce degradation of I?B?, phosphorylation of p65 on Ser 536 and nuclear translocation which, consequently, reduced ?B-binding activity. In PB-IKK?-DN97 cells, accumulation of I?B? correlated with a downregulation of AKT activity and an increase of PTEN protein levels whereas pro-apoptotic p53 target genes Bax and Puma were upregulated. These effects were most likely mediated through IKK since coexpression of the wild-type form of IKK? in keratinocytes partially reversed apoptosis and reduced PTEN expression. Thus, our data suggest a negative cross-talk mechanism involving PTEN and NF-?B, critical for the anti-apoptotic role of NF-?B in keratinocytes

100

Succesfulde virksomheder ledes af mænd - Ikke succesfulde af kvinder?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel bygger på et igangværende forskningsprojekt om kønsforskelle i ledelse. Mere specifikt er data blevet indsamlet gennem et on-line-survey blandt danske ledere primært i den private sektor. Mere overordnet havde undersøgelsen som formål at undersøge holdbarheden af tidligere resultater fra amerikanske og britiske undersøgelser (Schein, 1973, 75, 96; Ryan et al., 2005a) ved at teste dem i et kulturelt miljø karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Undersøgelsen tager udgangspunkt i et sæt af person-karakteristika, der er blevet anvendt til at undersøge sammenfald mellem mandlige karakteristika og succesfuld ledelse (Schein, 1973, 75, 96). På lige fod med nyere britiske undersøgelser (Ryan et al. 2005a), er den aktuelle undersøgelse imidlertid udvidet til også at omhandle lederes perceptioner i forhold til ledelse i virksomheder uden succes. Resultaterne viser, som i de tidligere undersøgelser, at der er en klar tendens til forbinde succesfuld ledelse med mandlige karakteristika, og at ledertræk relateret til virksomheder, der ikke havde succes, til en vis grad blev associeret med kvindelige træk (Ryan et al, 2005a). Særligt påfaldende er det i den aktuelle danske undersøgelse, at især de kvindelige respondenter pegede på en sammenhæng mellem mænd og succesfuld ledelse.

Madsen, Mona Toft; Madsen, Henning

101

Jeg anerkender den musikalske tradition - men jeg prøver ikke at lave musik : Interview med Jacob Kirkegaard  

DEFF Research Database (Denmark)

Interview med Jacob Kirkegaard i anledning af hans udgivelse: ”Conversion”. Det blev en samtale om reallyde, der bliver til instrumentallyde, om afvisningen af det subjektive udtryk, og om hvordan musikken i sidste ende ikke er komponistens men lytterens anliggende.

Holmboe, Rasmus

2013-01-01

102

Human T-Cell Leukemia Virus Type 1 Tax Induction of NF-?B Involves Activation of the I?B Kinase ? (IKK?) and IKK? Cellular Kinases  

OpenAIRE

Tax corresponds to a 40-kDa transforming protein from the pathogenic retrovirus human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) that activates nuclear expression of the NF-?B/Rel family of transcription factors by an unknown mechanism. Tax expression promotes N-terminal phosphorylation and degradation of I?B?, a principal cytoplasmic inhibitor of NF-?B. Our studies now demonstrate that HTLV-1 Tax activates the recently identified cellular kinases I?B kinase ? (IKK?) and IKK?, which normal...

Geleziunas, Romas; Ferrell, Sharon; Lin, Xin; Mu, Yajun; Cunningham, Emmett T.; Grant, Mark; Connelly, Margery A.; Hambor, John E.; Marcu, Kenneth B.; Greene, Warner C.

1998-01-01

103

Selskabers proformahjemsted : Hvorfor et messingskilt i værtslandet er nok i nogle, men ikke i andre henseender  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer fællesskabsrettens syn på et selskabs proformahjemsted i en anden EU- eller EØS-stat. I selskabsretlig sammenhæng anerkender fællesskabsretten et sådant, dvs. et messingskilt er tilstrækkeligt, mens dette ikke er tilfældet i skatteretlig sammenhæng, dvs. et messingskilt er her ikke tilstrækkeligt. Artiklen begrunder den afvigende behandling af de to typer af situationer og belyser forskellen ud fra Hubbardkriteriet med dettes forbud mod, at fællesskabsretten har forskellig virkning, alt efter hvilke områder af national ret den indvirker på. Udgivelsesdato: September 2008

Werlauff, Erik

2009-01-01

104

Hematopoietic progenitor kinase-1 (HPK1) stress response signaling pathway activates IkappaB kinases (IKK-alpha/beta) and IKK-beta is a developmentally regulated protein kinase.  

Science.gov (United States)

Nuclear factor kappa-B (NF-kappaB) is a pleiotropic transcription factor that plays a central role in the immune and inflammatory responses, and is also involved in controlling viral transcription and apoptosis. A critical control in the activation of NF-kappaB is the phosphorylation of its inhibitory factor IkappaBs by IkappaB kinases (IKK-alpha and -beta). Here, we present experiments addressing the regulation and global expression of murine IKK-beta, and localize the IKK-beta gene to mouse chromosome 8A3-A4. IKK-beta was expressed primarily in the liver, kidney and spleen, and at lower levels in the other adult tissues. While IKK-beta was expressed ubiquitously throughout the mouse embryo at 9.5 days, its expression began to be localized to the brain, neural ganglia, neural tube, and liver in the 12.5-day's embryo. At 15.5 days, the expression of IKK-beta was further restricted to specific tissues of the embryo, suggesting that IKK-beta is a developmentally regulated protein kinase. Interestingly, IKK-beta phosphorylated IkappaB constitutively, whereas IKK-alpha was not active in the absence of cell stimulation. Moreover, both IKK-alpha and -beta were activated by hematopoietic progenitor kinase-1 (HPK1) and MAPK/ERK kinase kinase-1 (MEKK1) specifically, suggesting that IkappaB/NF-kappaB is regulated through the HPK1-MEKK1 stress response signaling pathway. PMID:10523828

Hu, M C; Wang, Y p; Qiu, W R; Mikhail, A; Meyer, C F; Tan, T H

1999-09-30

105

miR-218 inhibits the invasive ability of glioma cells by direct downregulation of IKK-?  

International Nuclear Information System (INIS)

Research highlights: ? miR-218 is markedly downregulated in glioma cell lines and in primary glioma tissues. ? Upregulation of miR-218 dramatically reduces the invasive ability of glioma cells. ? Ectopic expression of miR-218 inactivates IKK-?/NF-?B signaling pathway. ? miR-218 directly targets the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-?. -- Abstract: Aberrant activation of nuclear factor-kappa B (NF-?B) pathway has been proven to play important roles in the development and progression of cancers. Activation of NF-?B via the classical pathway is modulated by I?Bs kinase (IKK-?). However, the mechanism underlying the epigenetic regulation of IKK-?/NF-?B pathway remains largely unknown. In this study, we found that the expression level of miR-218 was markedly downregulated in glioma cell lines and in human primary glioma tissues. Upregulation of miR-218 dramatically reduced the migratory speed and invasive ability of glioma cells. Furthermore, we showed that ectopically expressing miR-218 in glioma cells resulted in downregulation of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and reduction in NF-?B transactivity at a transcriptional level, but inhibition of miR-218 enhanced the expression of MMP-9 and transcriptional activity of NF-?B. Moreover, we showed that miR-218 inactivated the NF-?B pathway through downregulating IKK-? expression by directly targeting the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-?. Taken together, our results suggest that miR-218 plays an important role in preventing the invasiveness of glioma cells, and our results present a novel mechanism of miRNA-mediated direct suppression of IKK-?/NF-?B pathway in gliomas.

106

Faglitterære fortællinger: Hvad gør de, hvad kan de?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen fokuserer på den litterære genre creative nonfiction. På dansk har denne genre endnu ikke noget navn, men på baggrund af otte danske værker inden for genren samt en diskussion af den amerikanske terminologi inden for området foreslås betegnelsen faglitterære fortællinger eller alternativt fortællende faglitteratur. Med de samme otte værker som cases undersøges dernæst, hvilke elementer genren typisk består af, samt hvilke hovedkvaliteter den har at tilbyde læserne. Med henblik på analysen af elementerne konstrueres en facetmodel, mens hovedkvaliteterne overfor læserne analyseres på baggrund af en teori om læseformer. Den første undersøgelse viser, at genren i udpræget grad fremtræder som en hybrid mellem skønlitteratur og faglitteratur, men at den i visse henseender er en radikal genre snarere end en hybrid. I forhold til læseren konkluderes det, at genren tilbyder såvel faktuel viden om verden som æstetiske (læse)oplevelser, men også at læseren, i kraft af hybridformen, må være i stand til at veksle mellem forskellige læsestrategier under læsningen. Afslutningsvis karakteriseres værkerne i forhold til velkendte type- og genrebestemmelser i faglitteratur og skønlitteratur.

Eriksson, Rune

2014-01-01

107

IKK-beta links inflammation to obesity-induced insulin resistance  

OpenAIRE

Inflammation may underlie the metabolic disorders of insulin resistance and type 2 diabetes. IkappaB kinase beta (IKK-beta, encoded by Ikbkb) is a central coordinator of inflammatory responses through activation of NF-kappaB. To understand the role of IKK-beta in insulin resistance, we used mice lacking this enzyme in hepatocytes (Ikbkb(Deltahep)) or myeloid cells (Ikbkb(Deltamye)). Ikbkb(Deltahep) mice retain liver insulin responsiveness, but develop insulin resistance in muscle and fat in r...

Poli, Giuseppe; Arkan, Melek Canan

2005-01-01

108

Lederen  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Som en tilkendegivelse af redaktionens meninger og holdninger er lederen en væsentlig avisgenre - ikke blot for avisen selv, men også for mange af dens læsere. Ikke desto mindre er lederen relativt ubeskrevet i medieforsk- ningen. Artiklen vil råde bod på denne mangel ved at beskrive lederens særlige tekstuelle træk. Til dette formål belyses forskellene mellem leder of nyhedsartikel, hvorefter lederens struktur og kommunikative formål be- handles udfra teksttype- og genreteori. Dette giver mulighed for af analy- sere de teksttyper og det inventar af argumentationsformer, som den kon- krete leder kan benytte sig af, når der skal vurderes, fortolkes, anbefales, opfordres ect. Afslutningsvis diskuteres, om den gængse opdeling af avis- stoffet mellem det neutralt rapporterende og partisk kommenterende egent- lig er så vandtæt, som det idealtypisk antages.

Torben Vestergaard

1998-09-01

109

IKK? modulates RSV-induced NF-?B-dependent gene transcription  

International Nuclear Information System (INIS)

Respiratory syncytial virus (RSV), a negative-strand RNA virus, is the most common cause of epidemic respiratory disease in infants and young children. RSV infection of airway epithelial cells induces the expression of immune/inflammatory genes through the activation of a subset of transcription factors, including Nuclear Factor-?B (NF-?B). In this study we have investigated the role of the non canonical I?B kinase (IKK)? in modulating RSV-induced NF-?B activation. Our results show that inhibition of IKK? activation results in significant impairment of viral-induced NF-?B-dependent gene expression, through a reduction in NF-?B transcriptional activity, without changes in nuclear translocation or DNA-binding activity. Absence of IKK? results in a significant decrease of RSV-induced NF-?B phosphorylation on serine 536, a post-translational modification important for RSV-induced NF-?B-dependent gene expression, known to regulate NF-?B transcriptional activity without affecting nuclear translocation. This study identifies a novel mechanism by which IKK? regulates viral-induced cellular signaling.

110

Ikke-vitende posisjon i en NAV-kontekst – et paradoks?  

OpenAIRE

Dette er en kvalitativ studie som tar utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: Ikke-vitende posisjon i en NAV-kontekst – et paradoks? - Hvilke refleksjoner gjør veileder seg rundt betydningen av relasjonen i prosessen frem mot et mål? - Hvilken rolle spiller samarbeid med brukeren for prosessen og måloppnåelsen?

Mannsa?ker, Ida Krag-rønne

2013-01-01

111

Så galt går det når du ikke har styr på din SEO-partner  

DEFF Research Database (Denmark)

Interflora UK lå nummer et på Google på flere søgeord, men fra den ene dag til den anden havde Google fjernet dem. Så spørgsmålet er nu om Interflora UK ikke har styr på, hvad deres SEO partner foretager sig, om de var for grådige eller om de bare er blevet uretfærdig behandlet af Google.

Ivang, Reimer

112

Hvordan dagbladenes brugere kan styrke dokumentation og hjælpe journalisten via Facebook  

OpenAIRE

Denne specialerapport undersøger, hvilket potentiale der kan være i, at journalister rækker hånden ud til nyhedsbrugerne på Facebook. Rapporten er både en præsentation af praktiske værktøjer, som kan bruges til at opbygge historier i et community, og det er en vurdering af værktøjernes gennemslagskraft hos brugerne. Afhandlingen behandler potentialet for bruger-input. Igennem en indholdsanalyse af interaktionen mellem journalister og brugere hos syv af de store dagblade. Grun...

Søndergaard, Niels Krogh

2012-01-01

113

PPM1B and P-IKK? expression levels correlated inversely with rat gastrocnemius atrophy after denervation  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Activated inhibitor of nuclear factor-?B kinase ? (IKK? is necessary and sufficient for denervated skeletal muscle atrophy. Although several studies have shown that Mg2+/Mn2+-dependent protein phosphatase 1B (PPM1B inactivated IKK?, few studies have investigated the role of PPM1B in denervated skeletal muscle. In this study, we aim to explore the expression and significance of PPM1B and phosphorylated IKK? (P-IKK? during atrophy of the denervated gastrocnemius. Thirty young adult female Wistar rats were subjected to right sciatic nerve transection and were sacrificed at 0 (control, 2, 7, 14, and 28 days after denervation surgery. The gastrocnemius was removed from both the denervated and the contralateral limb. The muscle wet weight ratio was calculated as the ratio of the wet weight of the denervated gastrocnemius to that of the contralateral gastrocnemius. RT-PCR and Western blot analysis showed that mRNA and protein levels of PPM1B were significantly lower than those of the control group at different times after the initiation of denervation, while P-IKK? showed the opposite trends. PPM1B protein expression persistently decreased while P-IKK? expression persistently increased for 28 days after denervation. PPM1B expression correlated negatively with P-IKK? expression by the Spearman test, whereas decreasing PPM1B expression correlated positively with the muscle wet weight ratio. The expression levels of PPM1B and P-IKK? were closely associated with atrophy in skeletal denervated muscle. These results suggest that PPM1B and P-IKK? could be markers in skeletal muscle atrophy.

Jian Wei

2012-08-01

114

Hypothesis: Targeted Ikk? deletion upregulates MIF signaling responsiveness and MHC class II expression in mouse hepatocytes  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Katherine S Koch, Hyam L LeffertHepatocyte Growth Control and Stem Cell Laboratory, Department of Pharmacology, School of Medicine, University of California, San Diego, CA, USAAbstract: Macrophage migration inhibitory factor (MIF is causally related to the pathogenesis of chronic liver disease but its hepatocellular mechanisms of action are largely unknown. Scattered reports in the literature hint at functional connections between the expression of MIF and major histocompatibility complex (MHC Class II molecules. Not surprisingly, these relationships have not yet been explored in hepatocytes because MIF and MHC Class II cell surface receptors are commonly expressed by other cell types including various antigen presenting cells of the immune system. On the other hand, mounting evidence suggests that heteromeric MIF receptors share a common molecule with intracellular MHC Class II complexes, viz., CD74, which also serves as the MHC Class II chaperone; and, while it is unclear what cancer-related role(s MHC Class II receptors might play, increasing evidence suggests that MIF and CD74 are also implicated in the biology of hepatocellular carcinoma. These reports are provocative for two reasons: firstly, Ikk? ?hep mice carrying hepatocyte-targeted deletions of Ikk?, an I?B kinase complex subunit required for the activation of the transcription factor NF-?B (nuclear factor-?B, have been shown to display heightened susceptibilities to hepatotoxins and chemical hepatocarcinogens; secondly, microarray profiling observations indicate that Ikk? ?hep hepatocytes constitutively and “ectopically” overexpress genes, particularly CD74, CD44 (a MIF-receptor subunit and MHC Class II I-A/E ? and I-A ? chains, and gene families that regulate host immune process and immune defense responses. These findings together suggest that Ikk? ?hep mice might express functional MIF and MHC Class II receptors, leading to increased hepatocellular sensitivity to MIF signaling as well as to the unusual property of antigen presentation; both functions might contribute to the heightened liver disease phenotypes of Ikk? ?hep mice. The findings raise questions about the potential existence of cohorts of human patients with genetic abnormalities of Ikk? that might confer heightened susceptibility to liver disease including hepatocellular carcinoma.Keywords: hepatocellular toxicity, inflammation, immunity, carcinoma

Katherine S Koch

2010-03-01

115

Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.  This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice. 

Henriette T. Holmegaard

2014-03-01

116

Valg af E-learning system - det er ikke nemt at gøre det hele nemmere  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

Første gang publiceret i UNEV nr. 2: E-læringsplatforme - muligheder og potentialer, januar - marts 2004, red. Tom Nyvand og Michael Pedersen. ISSN 1603-5518.

E-based learning er noget ganske andet og mere kompliceret end det var bare for få år siden. Dette skyldes især to grunde. Den ene er, at det i dag ikke er muligt at se e-based learning isoleret fra universitetets øvrige aktiviteter - et e-based learning system som ikke er fuldt integreret med universitetets almene undervisningspraksis, administration og datagrundlag, vil i dag i praksis være uanvendeligt. Den anden grund er, at et e-based learning system samtidigt også skal kunne tale med systemer uden for institutionen. Disse to forhold sætter universiteterne i en række dilemmaer, hvoraf nogle enkelte gennemgås i artiklen.

Stig Brostrøm

2004-05-01

117

Så fedt er det heller ikke : lean og jagten på spild i en socialforvaltning  

DEFF Research Database (Denmark)

Lean-bølgen ruller ind over de kommunale landskaber. Ifølge økonomistyrelsen vil mindst 75% af offentlige organisationer i nærmeste fremtid arbejde med Lean. Lean efr en række redskaber til effektivisering, som er opfudnet i bilindustrien i Japan og som nu indføres for at effektivisere en økonomisk trængt offentlig sektor. Denne etnografiske undersøgelse peger på, at lean ikke virker som man håbede, men skabte resignation og bekymring snarere end motivation og energi

Krause-Jensen, Jakob

2010-01-01

118

NKPs antikrigsarbeid 1923-1939. :Fra partistiftelsen til den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakten.  

OpenAIRE

Denne masteroppgaven omhandler Norges kommunistiske partis (NKP) antikrigsarbeid fra partiets opprettelse den 4. november 1923 frem til den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakten den 23. august 1939. Med antikrigsarbeid menes arbeidet NKP drev med for å forhindre norsk deltagelse i krig, agitasjon mot pågående og truende kriger verden over, samt solidaritetsarbeid med land som allerede var i krig. I oppgaven undersøkes både hvordan NKPs antikrigspolitikk ble utformet og mottatt av medlemmene...

Dokken, Bjørn Erik

2008-01-01

119

Shikonin Suppresses Human T Lymphocyte Activation through Inhibition of IKK ? Activity and JNK Phosphorylation.  

Science.gov (United States)

The key role of T cells has been elaborated in mediating immune responses and pathogenesis of human inflammatory and autoimmune conditions. In the current study the effect of shikonin, a compound isolated from a medicinal plant, on inhibition of T-cell activation was firstly examined by using primary human T lymphocytes isolated from buffy coat. Results showed that shikonin dose dependently suppressed T-cell proliferation, IL-2 and IFN- ? secretion, CD69 and CD25 expression, as well as cell cycle arrest activated by costimulation of PMA/ionomycin or OKT-3/CD28 monoclonal antibodies. Moreover, these inhibitory responses mediated by shikonin were found to be associated with suppression of the NF- ? B signaling pathway via inhibition of the IKK ? / ? phosphorylation, I ? B- ? phosphorylation and degradation, and NF- ? B nuclear translocation by directly decreasing IKK ? activity. Moreover, shikonin suppressed JNK phosphorylation in the MAPKs pathway of T cells. In this connection, we conclude that shikonin could suppress T lymphocyte activation through suppressing IKK ? activity and JNK signaling, which suggests that shikonin is valuable for further investigation as a potential immunosuppressive agent. PMID:23762128

Li, Ting; Yan, Fenggen; Wang, Rui; Zhou, Hua; Liu, Liang

2013-01-01

120

HTLV-1 Tax protein recruitment into IKK? and TBK1 kinase complexes enhances IFN-I expression.  

Science.gov (United States)

The Tax protein expressed by human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) plays a pivotal role in the deregulation of cellular pathways involved in the immune response, inflammation, cell survival, and cancer. Many of these effects derive from Tax multiple interactions with host factors, including the subunits of the IKK-complex that are required for NF-?B activation. IKK? and TBK1 are two IKK-related kinases that allow the phosphorylation of interferon regulatory factors that trigger IFN type I gene expression. We observed that IKK? and TBK1 recruit Tax into cellular immunocomplexes. We also found that TRAF3, which regulates cell receptor signaling effectors, forms complexes with Tax. Transactivation analyses revealed that expression of Tax, in presence of IKK? and TBK1, enhances IFN-? promoter activity, whereas the activation of NF-?B promoter is not modified. We propose that Tax may be recruited into the TBK1/IKK? complexes as a scaffolding-adaptor protein that enhances IFN-I gene expression. PMID:25531185

Diani, Erica; Avesani, Francesca; Bergamo, Elisa; Cremonese, Giorgia; Bertazzoni, Umberto; Romanelli, Maria Grazia

2015-02-01

121

Inklusion, læreropmærksomhed og regnehuller : hvordan kan læreren skærpe sin opmærksomhed på elevreaktioner, der kan indikere, at en elev har mødt eller oplevet et regnehul I det matematiske landskab  

DEFF Research Database (Denmark)

På den 2. nordiske konference om matematikvanskeligheder 2003 med temaet Demokrati og deltagelse - en udfordring for specialpædagogikken, introducerede vi første gang betegnelsen regnehuller, som havde været en hjælp for os udvikle og diskutere i vores bestræbelser på at åbne op for forståelser af matematikvanskelighedernes art og fremtrædelser. Siden da har vi arbejdet videre med betegnelsen teoretisk og empirisk. Ved 3. nordiske konference om matematikvanskeligheder 2005 med temaet Matematikundervisning og inklusion kunne vi derfor præsentere, hvordan vi nu ser på baggrunden og intentionerne med et begreb om regnehuller, som netop et begreb der kan befordre en tænkning om den inkluderende skole. For fortsat at kunne udvikle begrebet med sigte på at det kan blive et redskab i matematiklærerens praksis med at forebygge og afhjælpe vanskeligheder med undervisning i og læring af matematik, har vi igangsat en mindre pilotundersøgelse med fokus på vanskeligheder med undervisning og læring på begyndertrinnet på en skole i Københavnsområdet, hvor der anvendes et bredt spektrum af metoder med lærere og udvalgte elever og deres forældre som informanter. Vi diskuterer også nogle overvejelser om at udtrykket 'regne' i 'regnehuller' kan have en skæv signalværdi i forhold til de brede intentioner der findes med matematikundervisning på grundskoleniveau for børn som for voksne. Vi konkluderer, at der er andre fordele ved udtrykket, så vi bibeholder det.

Lindenskov, Lena; Weng, P.

2007-01-01

122

Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen : Der er ikke noget så teoretisk som en udfordret praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen Ph.d.-projekt af Lars Elbæk, lelbaek@health.sdu.dk Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Et aktionsforskningsprojekt, hvor læring af læring undersøges ved intervention med digital mediering af bevægelser og studentercentrerede undervisningsformer i uddannelsen af idrætslærere. Resume I ph.d.-projektet ”Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen” var målet at undersøge læring under udviklings- og forandringsprocesser, når der interveneredes med digitale hjælpemidler og problem- og projektbaserede arbejdsformer i uddannelse af idrætslærere. Endvidere var målet at udvikle modeller (praksisteorier) som praksisfeltet (idrætslæreruddannelsen), der blev samarbejdet med, efterfølgende kunne anvende. Praksis i idræt og idrætsundervisning bliver udfordret af nye mediebaserede inspirationskilder og værktøjer, hvor mere selvstyrende former for praksis indgår. Disse nye muligheder bliver kun i meget begrænset omfang anvendt i den almindelige idrætsundervisning. Det førte frem til følgende problemformulering: Hvordan kvalificeres og fremmes brugen af digitale hjælpemidler i den videregående idrætslæreruddannelse? Spørgsmålet behandles gennem 3 problemstillinger om henholdsvis; a) de digitale hjælpemidlers undervisningsmæssige værdi, b) omlæring af undervisnings- og læringspraksis og c) metoder til undersøgelse af interventioner i idrætslæreruddannelsen. Metodisk tager projektet afsæt i kvalitativ aktionsforskning, og der arbejdes ud fra en række inspirationskilder blandt andet kulturhistorisk psykologi, systemteori og fænomenologi. Projektet har været gennemført med én intervention i hvert af fire semestre på idrætsuddannelsen ved to læreruddannelser i Danmark. I undersøgelsen har deltaget fire undervisere og ca. 60 studerende. Der blev interveneret med studentercentrerede undervisningsformer i form af arbejde ud fra billeder på computere som inspiration for improvisation inden for ’musik, bevægelse og udtryk’. Digitaliserede musikvideoer blev anvendt som imitationsgrundlag for læring af dansesekvenser, og pulsure blev anvendt til registrering af og feedback i forhold til træningsbelastning. Derigennem styrkedes arbejdet med teori-praktik-koblinger. Planlægnings- og læringsværktøjer blev anvendt til udvikling og illustration af metodikker. Og video blev brugt som feedback i læring af bevægelser. Som et resultat af en analyse af videobrugen blev der udviklet en model til anvendelse af video i idrætsundervisning. Projektet førte tillige frem til udvikling af en didaktisk model for digital mediering af bevægelser. Endelig fandtes at: ? Det er forbundet med store udfordringer at lære sig at anvende nye digitale artefakter i undervisningen. Processen er ofte blevet forbundet med modstand og potentiel mulighed for grænsekrydsende læring hos de medvirkende. Projektets læring medførte en ændret praksis i retning af mere udtalt brug af problemløsende og projektorganiserede arbejdsformer samt anvendelse af digitale hjælpemidler. ? Resultaterne viser tillige, at hvor de medvirkendes tidligere erfaringer og kompetencer mht. digitalt støttet idrætsundervisning ikke har slået til, er der en potentiel mulighed for, at positive oplevelser med omlæring af praksis kan være med til fremover at udvikle og forandre deres undervisnings- og læringspraksis. Det der i projektet defineres som forandringslæring. Gennem aktionsforskning blev det muligt at udvikle en digitalt støttet idrætslæreruddannelse. Denne blev støttet ved, at forskeren indgik som anerkendende undersøgende systemisk intervenient. Ved brug af video som datamateriale var det muligt at undersøge omlæringsprocesser og dermed vise ’tegn’ på ekspansiv læring og forandringslæring i LIDVI-projektet. Omlæring af denne praksis er fortrinsvis sket på baggrund af et pres – ofte som konsekvens af den dialogiske medvirken i projektet.

Elbæk, Lars

2010-01-01

123

NF-?B targeting by way of IKK inhibition sensitizes lung cancer cells to adenovirus delivery of TRAIL  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Lung cancer causes the highest rate of cancer-related deaths both in men and women. As many current treatment modalities are inadequate in increasing patient survival, new therapeutic strategies are required. TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL selectively induces apoptosis in tumor cells but not in normal cells, prompting its current evaluation in a number of clinical trials. The successful therapeutic employment of TRAIL is restricted by the fact that many tumor cells are resistant to TRAIL. The goal of the present study was to test a novel combinatorial gene therapy modality involving adenoviral delivery of TRAIL (Ad5hTRAIL and IKK inhibition (AdIKK?KA to overcome TRAIL resistance in lung cancer cells. Methods Fluorescent microscopy and flow cytometry were used to detect optimum doses of adenovirus vectors to transduce lung cancer cells. Cell viability was assessed via a live/dead cell viability assay. Luciferase assays were employed to monitor cellular NF-?B activity. Apoptosis was confirmed using Annexin V binding. Results Neither Ad5hTRAIL nor AdIKK?KA infection alone induced apoptosis in A549 lung cancer cells, but the combined use of Ad5hTRAIL and AdIKK?KA significantly increased the amount of A549 apoptosis. Luciferase assays demonstrated that both endogenous and TRAIL-induced NF-?B activity was down-regulated by AdIKK?KA expression. Conclusions Combination treatment with Ad5hTRAIL and AdIKK?KA induced significant apoptosis of TRAIL-resistant A549 cells, suggesting that dual gene therapy strategy involving exogenous TRAIL gene expression with concurrent IKK inhibition may be a promising novel gene therapy modality to treat lung cancer.

Karacay Bahri

2010-10-01

124

Corporate Social Responsibility : En studie om hur Mälarenergi kan utveckla sitt sociala ansvarstagande  

OpenAIRE

Datum: 2013-01-18 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 HP Institution: Akademi för hållbar-, samhälls- och teknikutveckling, HST Författare: Niklas Jörgensen Julia Safarova Robin Saha Titel: Corporate Social Responsibility - En studie om hur Mälarenergi kan utveckla sitt sociala ansvarstagande Handledare: Birgitta Schwartz Nyckelord: CSR, Corporate Social Responsibility, Legitimitet, särkoppling, Carrolls CSR pyramid, CR innovation, CR filantropi, CR integration, kommunikation,...

Saha, Robin; Jo?rgensen, Niklas; Safarova, Julia

2013-01-01

125

The effect of Kan Jang extract on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in rats.  

Science.gov (United States)

Significant pharmacokinetic/pharmacodynamic interactions between various herbal products and warfarin have recently been reported. The aim of this study was to determine whether concomitant treatment of rats with Kan Jang (a standardized fixed combination of extracts from Andrographis paniculata and Eleutherococcus senticosus) and warfarin would lead to an alteration in the pharmacological effects of warfarin. Each day for 5 days a group of animals was treated orally with an aqueous solution of Kan Jang at a dose of 17 mg/kg of the active principle andrographolide (a daily dose some 17-fold higher than that recommended for humans): the control group received similar treatment with appropriate volumes of water only. Sixty minutes after the final daily administration of Kan Jang or water, an aqueous solution of warfarin (0.2 mg/ml) was given to each animal at a dose of 2 mg/kg. From each group, 6 animals were sacrificed at 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 30 and 48 h after warfarin administration and blood samples taken. The concentration of warfarin in blood plasma was measured by capillary electrophoresis using 50 mM borate buffer (pH 9.3) as mobile phase with simultaneous detection of warfarin at 208.1 and 307.5 nm. Prothrombin time in blood plasma was measured using thromboplastin reagent. The concomitant application of Kan Jang and warfarin did not produce significant effects on the pharmacokinetics of warfarin, and practically no effect on its pharmacodynamics. PMID:16635739

Hovhannisyan, A S; Abrahamyan, H; Gabrielyan, E S; Panossian, A G

2006-05-01

126

Screening af avlsdyr for MBL-mangel kan føre til sundere pattegrise  

DEFF Research Database (Denmark)

Hos pattegrise spiller Mannose-Binding Lektin (MBL) en central rolle for immunforsvarets funktion, og visse genvarianter svækker grisenes modstandskraft mod blandt andet lungesyge og diarre. Screening af avlsdyr for disse genvarianter kan blive et virksomt værktøj til reduceret dødelighed og nedsat forbrug af antibiotika i den danske svineproduktion.

Alstrup, Aage Kristian Olsen; Juul-Madsen, Helle Risdahl

2014-01-01

127

LPS-mediated endothelial activation in pulmonary endothelial cells: role of Nox2-dependent IKK-? phosphorylation.  

Science.gov (United States)

Lipopolysaccharide (LPS)-mediated endothelial activation contributes to lung inflammation and alveolar remodeling seen in premature infants with bronchopulmonary dysplasia (BPD). The mechanisms underlying LPS-mediated oxidative stress and proinflammatory signaling in human pulmonary microvascular endothelial cells (HPMEC) remain unclear. We hypothesized that NADPH oxidase (Nox) mediates LPS-induced endothelial activation in HPMEC by regulating phosphorylation of Toll-like receptor (TLR) pathway proteins. LPS-induced expression of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) was associated with increased 2-OH-E(+) (marker for superoxide formation) levels and was attenuated by apocynin and the Nox inhibitor, VAS2870. LPS triggered membrane translocation of p67phox, suggesting activation of Nox2. Silencing Nox2, but not Nox4, suppressed LPS-induced ICAM-1 expression in HPMEC. Immunoprecipitation studies showed that inhibitor of ?-B kinase-? (IKK-?) serine phosphorylation induced by LPS was inhibited by Nox2 silencing. We examined whether Nox2-dependent, LPS-mediated IKK-? phosphorylation was regulated by protein phosphatase 2A (PP2A) or TGF-? associated kinase-1 (TAK1) in HPMEC. LPS increased PP2A activity in HPMEC, and inhibition of PP2A did not alter LPS-mediated ICAM-1 expression but attenuated IKK-? phosphorylation. TAK1 inhibition decreased LPS-induced ICAM-1 expression in HPMEC, and Nox2 silencing attenuated LPS-mediated TAK1 phosphorylation (Thr184/187). We demonstrate that Nox2 regulates LPS-mediated endothelial activation in pulmonary endothelial cells by modulating phosphorylation of key kinases in the TLR signaling cascade. Our data support a novel mechanism by which Nox-dependent signaling regulates proinflammatory signaling in pulmonary endothelial cells. Inhibition of vascular Nox may potentially limit lung injury and alveolar remodeling caused by infections in BPD. PMID:23333803

Menden, Heather; Tate, Everett; Hogg, Neil; Sampath, Venkatesh

2013-03-15

128

Wedelolactone suppresses LPS-induced caspase-11 expression by directly inhibiting the IKK complex.  

Science.gov (United States)

Caspase-11 is a key regulator of proinflammatory cytokine IL-1beta maturation and pathological apoptosis. Caspase-11 is not expressed in most tissues under normal condition, but highly inducible upon pathological stimulation such as in the presence of lipopolysaccharide (LPS). Here, we describe the identification and characterization of wedelolactone, a natural compound that inhibits LPS-induced caspase-11 expression in cultured cells by inhibiting NF-kappaB-mediated transcription. We demonstrate that wedelolactone is an inhibitor of IKK, a kinase critical for activation of NF-kappaB by mediating phosphorylation and degradation of IkappaBalpha. PMID:14526390

Kobori, M; Yang, Z; Gong, D; Heissmeyer, V; Zhu, H; Jung, Y-K; Gakidis, M Angelica M; Rao, A; Sekine, T; Ikegami, F; Yuan, C; Yuan, J

2004-01-01

129

Hvis den samfundsmæssige udvikling fortsætter, så bor jeg ikke her om 10 år  

DEFF Research Database (Denmark)

En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viser, at unge nydanskere drømmer om at flytte til udlandet i fremtiden. Mange af de unge føler sig socialt ekskluderet i Danmark pga. deres religiøse tilhørsforhold. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke unge man spørger. Drømmen om at forlade Danmark trives især blandt unge, der er kommet til landet som flygtninge eller er efterkommere af flygtninge. Samtidig er der etniske forskelle på, hvor de unge ønsker at rejse hen, hvilket knytter sig til de etniske gruppers forskellige migrationshistorier.

Shakoor, Tallat

2008-01-01

130

"Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter.." : En analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper  

DEFF Research Database (Denmark)

Gymnasielærere skal som led i moderniseringen af gymnasieskolen arbejde tværfagligt i team. Som udgangspunkt har lærerne forbehold over for dette projekt hvis samarbejdet ikke foregår i de såkaldte 'kærlighedsteam', dvs. mellem lærere der selv har valgt hinanden, men derimod i team der er nedsatte af ledelsen. I afhandlingen argumenteres der for, at dette både hænger sammen med, at samarbejde ikke er overskueligt og kontrollabelt på samme måde som enkelt-persons arbejdet er. Ved at teamene sammensættes af personer, der kender hinanden, mindskes uforsigeligheden og udbyttet forventes at blive positivt. Skolens ledelse gennemfører imidlertid princippet om nedsatte team, og da modsætningerne i lærergruppen mellem forskelllige fagrepræsentanter, de yngre og de ældre, de reformivrige og reformmodstanderne vokser i denne periode, behæftes disse team med stadig større uvilje. Analysen peger på, at lærernes indre idealiserede reprænsentationer af sig selv som en god gruppe støtter forestillinger om fælleskabet i lærergruppen som en MENNESKELIG sammenhæng der implicit placeres i modsætning til den faglige. Således etableres der et skel mellem mennesket og den professionelle persona. De skarpt optrukne positioner i den professionelle lærergruppe og udskillelsen af det menneskelige ses i forlængelse af ubevidste forsvarsmekanismer i en kontekst hvor der udøves pres fra neden (eleverne) og fra oven (ministerium, amter og kommuner, skolens ledelseslag). Mange har svært ved at se meningen med de pålagte forandringer -især på baggrund af de krav, der stilles fra en stadig mere flerspektret elevgruppe. De fælles organer, hvor de ændrede forhold kunne reflekteres og gives betydning, fungerer ikke, og det er heller ikke en side af skolens arbejde, som rektorerne prioriterer. Dermed skal lærerne udføre deres arbejde i en sammenhæng hvor mening og perspektiv for mange forsvinder samtidig med at forestillingen om det rent menneskelige fællesskab bliver stadigt vanskeligere at opretholde. Konklusionen er derfor, at den fælles diskussion af arbejdets og fællesskabets indhold og perspektiver skal gives større rum. I modsat fald er det nærliggende at antage, at  splittelsen i lærergruppen vil  øges og resignationen brede sig til skade for både læreres, ledelsens og elevernes arbejdsmiljø

Lading, Aase

2006-01-01

131

The Nordic programme on waste and decommissioning (KAN) 1990-93  

International Nuclear Information System (INIS)

In assessing nuclear waste safety, both long term and short term aspects need to be considered. For the development of a system for the final disposal of spent nuclear fuel, the most challenging task is to develop a sufficient understanding of the long term safety of a potential repository. Two of the NKS-projects are directly relevant for the long term safety of a deep geological repository, whereas the other projects mainly concern issues in managing nuclear waste today. Information about repositories and their contents must be conserved so that it can be easily retrieved. The KAN-1.3 studies deal with available information and how to preserve it. Archive safety as well as the expected durability of different archive media is explored. In the long term the present day climate will change significantly. An important part of the KAN-3 project has been to assemble field evidence, such as historic data indicating effects of past glaciations. The potential impact of a future glaciation on a repository is also explored in this project. An unlikely accident at a nuclear power plant could result in deposition of radioactive elements in the environment so that cleanup becomes necessary. In the KAN-2 project waste volumes and activities in different environments are estimated. Experiments have been performed with soil removal, and with cement solidification, and cost-benefit analyses are developed for use in emergency planning. Clearance of radioactive materials from regulatory control may reduce waste volumes that must otherwise be handled as radioactive, especially in conjunction with decommissioning. In the KAN-1.1 project the essential aspects of the clearance problems are dealt with such as definitions, radiological assessments, monitoring, and preparation of a clearance application. Eventually all nuclear installations in the Nordic countries will have to be decommissioned. In the KAN-1.2 project, the decommissioning of a pilot reprocessing plant is documented and the practical experiences recorded. The profitability of decontamination versus direct disposal of the equipment is evaluated. (EG)

132

p85? SH2 Domain Phosphorylation by IKK Promotes Feedback Inhibition of PI3K and Akt in Response to Cellular Starvation  

OpenAIRE

The I?B kinase (IKK) pathway is an essential mediator of inflammatory, oncogenic, and cell stress pathways. Recently IKK was shown to be essential for autophagy induction in mammalian cells independent of its ability regulate NF-?B, but the mechanism by which this occurs is unclear. Here we demonstrate that the p85 regulatory subunit of PI3K is an IKK substrate, phosphorylated at S690 in vitro and in vivo in response to cellular starvation. Cells expressing p85 S690A or inhibited for IKK ac...

Comb, William C.; Hutti, Jessica E.; Cogswell, Patricia; Cantley, Lewis C.; Baldwin, Albert S.

2012-01-01

133

RACK1 modulates NF-?B activation by interfering with the interaction between TRAF2 and the IKK complex.  

Science.gov (United States)

The transcription factor NF-?B plays a pivotal role in innate immunity in response to a variety of stimuli, and the coordinated regulation of this pathway determines the proper host responses to extracellular signals. In this study, we identified RACK1 as a novel negative regulator of NF-?B signaling, NF-?B-mediated cytokine induction and inflammatory reactions. RACK1 physically associates with the IKK complex in a TNF-triggered manner. This interaction interferes with the recruitment of the IKK complex to TRAF2, which is a critical step for IKK phosphorylation and subsequent activation triggered by TNF. By modulating the interaction between TRAF2 and IKK, RACK1 regulates the levels of NF-?B activation in response to different intensities of stimuli. Our findings suggest that RACK1 plays an important role in controlling the sensitivity of TNF-triggered NF-?B signaling by regulating IKK activation and provide new insight into the negative regulation of inflammatory reactions. PMID:24323043

Yao, Fan; Long, Ling-Yun; Deng, Yue-Zhen; Feng, Yuan-Yuan; Ying, Guo-Yuan; Bao, Wen-Dai; Li, Guo; Guan, Dong-Xian; Zhu, Yin-Qiu; Li, Jing-Jing; Xie, Dong

2014-03-01

134

Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper  

DEFF Research Database (Denmark)

Eksponeringen og belastningen af mennesker for kontaminanter i det arktiske område har været belyst i en lang række studier (Johansen et al. 2004, Bonefeld-Jørgensen 2010). Ud fra kontaminantkoncentrationer i kostemner som hvaler, fugle, isbjørne, rensdyr, fisk, moskusokser og importerede føde-varer er eksponeringen af kontaminanter ud fra interviewundersøgelser op-gjort for forskellige befolkningsgrupper i Arktis. I andre studier i Grønland er koncentrationen af kontaminanter i blodprøver blevet analyseret for at vurdere belastningen af forskellige befolkningsgrupper sammenholdt med kostvaner (Deutch et al 2007, Deutch et al. 2006). Kontaminanter som via kosten indtages af mennesker vil - afhængig af stof-fernes iboende egenskaber- i forskellig grad blive optaget, omsat, nedbrudt, udskilt og ophobet i kroppen. Nogle kontaminanter vil over lang tid blive ophobet i fx lever, nyre eller fedtvæv, mens andre kun kortvarigt vil kunne detekteres i blodet. Sundhedsmæssigt kritiske koncentrationer kan især op-byggesfor kontaminanter som kun langsomt nedbrydes eller udskilles fra kroppen og derfor over lang tid koncentreres i fx fedtvæv, nyre og lever. Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeller bruges i dag i et stort omfang af farmaceutisk industri i forbindelse med screening og udvikling af nye lægemidler (se fx http://pbpk.org/). Projektets overordnede formål er at belyse anvendeligheden af PBPK model-lering i vurderingen af kontaminant belastningen af befolkningsgrupper i arktiske områder. PBPK modellering kan være bindeledet mellem kontami-nant eksponering via kosten og kontaminant koncentrationer i blodet hos arktiske befolkningsgrupper, samt være med til at estimere koncentration af kontaminanter i lever, nyre, blod, hjerne, fedtvæv m.v. I projektet indgår data fra 40 personer i Qaanaaq indsamlet i 2003, 36 fra Qe-qertarsuaq indsamlet i 2006, 20 fra Nuuk indsamlet i 2005 og 22 fra Narsaq indsamlet i 2006, hvorfra der foreligger data om både kostvaner og koncen-trationer af kontaminanter i blodet. For at mindske indflydelsen af alderen er alle personerne i aldersintervallet 18 til 35 år. De i projektet gennemførte statistiske analyser og PBPK modellering indikerer følgende: 1. At der for den valgte aldersgruppe mellem 18-36 år på gennemsnits basis er en god overensstemmelse mellem målte kontaminantkon-centrationer i blodet og de beregnede indtag af kontaminanter via kosten. 2. At der er signifikant korrelation mellem kontaminantkoncentrationer i blod og indtag af kontaminanter via kosten for de undersøgte grupper fra Qeqertarsuaq, Nuuk og Narsaq. Den manglende korre-lation for Qaanaaq tillægges usikkerheder og fejl i besvarelser af kostvaner. 3. Der er en god overensstemmelse mellem PBPK modelleret koncen-trationer af kontaminanter i blod og de målte koncentrationer i blod. 4. PBPK modelberegninger indikerer, at kontaminantkoncentration i blodet kan øges betydeligt efter indtagelse af måltider med et højt indhold af kontaminanter (fx isbjørn, sæl, fugle og hval). For perso-ner, somhar en høj belastning af kontaminanter ophobet gennem mange år, påvirkes koncentrationen i blodet ikke nævneværdigt af et måltid. Ovennævnte resultater fra PBPK modelleringen indikerer, at der ved vurderingen af data for kontaminantkoncentrationen i blodet bør tages højde for størrelsen af den interne belastning af pågældende kontaminant og stoffets iboende egenskaber i forhold til ophobning, udskillelses, nedbrydning, fordeling m.m. i kroppen. 5. POP kontaminanter, som indtages via kosten vil i forskellig grad, blive ophobet i kroppen og øge den interne belastning. Et bemær-kelsesværdigt resultat fra PBPK modelleringen er den relativt lille andel af kontaminanter i kosten, som bliver ophobet i kroppen. PBPK modelberegninger angiver således, at kun 0,5 % af det indtagne oxychlordan blev ophobet i kroppen, mens 34,5 % af det indtagne PCB-153 bliver ophobet i kroppen. Tilsvarende er det kun 2,9 % af det indtagne DDE og PCB-99 der ophobes i kroppen. 6. Et andet bemærkelsesværdigt result

Gustavson, Kim; Riget, Frank FarsØ

2014-01-01

135

Strategier for udredning og behandling af dyspepsi  

DEFF Research Database (Denmark)

Dyspepsi er et heterogent symptomkompleks, der dækker over smerte og ubehag i den øvre del af abdomen. Selv om området er genstand for stor opmærksomhed, er der ikke konsensus om den optimale udrednings- og behandlingsstrategi. Den mest anvendte strategi i behandlingen af ikkeundersøgt dyspepsi i almen praksis er empirisk behandling med antisekretorisk medicin, med efterfølgende endoskopi for nonrespondere. Noninvasiv test for Helico-bacter pylori (Hp) efterfulgt af eradikationskur til Hp-positive (Hp- test-and-treat ) er en strategi, der anbefales i flere guidelines til yngre patienter. Endoskopi er den diagnostiske guldstandard, og nogle klinikere argumenterer for, at behandling af dyspepsi ideelt set skal baseres på en endoskopisk diagnose. Der er videnskabeligt belæg for, at Hp- test-and-treat -strategien er lige så effektiv som endoskopibaseret behandling og mere effektiv end antisekretorisk behandling alene for yngre patienter. Der er dog stadig usikkerhed om, hvorvidt strategierne kan ekstrapoleres tilalmen praksis-populationen.

JarbØl, Dorte Ejg; Kjeldsen, H.C.

2004-01-01

136

Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? : Tilgængeliggørelse og formidling i elektroniske læreomgivelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen er et forsøg på at koble de studerendes informationshandlinger (at søge og håndtere videnskabelig information) til deres læringsaktiviteter som læsning af tekster og diskursiv forarbejdning af stoffet. Der tages udgangspunkt i e-læringens hybride sammenknytning af ressourcer af forskellige type i én læringsplatform, herunder primære ressourcer (især videnskabelige artikler og bøger) og sekundære som bibliografiske baser og andet hjælpemateriale. At disse ressourcer er organiseret i ét virtuelt læringsrum, er en vigtig forudsætning for, at også disse sekundære ressourcer, som almindeligvis forbindes med biblioteksdomænet, kan få status af læringsobjekter på lige fod med de traditionelle, primære dokumenter. – På baggrund af e-materialernes integrationsgrad i virtuelle læringsomgivelser introduceres begrebet ”læringspotentiale”, som undersøges i form af klassiske emneredskaber (tesaurus og klassifikation) i hybride materialetyper, både primære (fx e-bogspakker) og sekundære (bibliografier). Der kan bl.a. konkluderes, at biblioteker i vid udstrækning har den viden, der hører til for at formidle disse ressourcer i de virtuelle læringsmiljøer.

Engerer, Volkmar Paul

2013-01-01

137

Inhibition of NF-?B activation by a novel IKK inhibitor reduces the severity of experimental autoimmune myocarditis via suppression of T-cell activation.  

Science.gov (United States)

NF-?B, which is activated by the inhibitor of NF-?B kinase (IKK), is involved in the progression of inflammatory disease. However, the effect of IKK inhibition on the progression of myocarditis is unknown. We examined the effect of IKK inhibition on the progression of myocarditis. Lewis rats were immunized with porcine cardiac myosin to induce experimental autoimmune myocarditis (EAM). We administered the IKK inhibitor (IMD-0354; 15 mg·kg(-1)·day(-1)) or vehicle to EAM rats daily. Hearts were harvested 21 days after immunization. Although the untreated EAM group showed increased heart weight-to-body weight ratio, and severe myocardial damage, these changes were attenuated in the IKK inhibitor-treated group. Moreover, IKK inhibitor administration significantly reduced NF-?B activation and mRNA expression of IFN-?, IL-2, and monocyte chemoattractant protein-1 in myocardium compared with vehicle administration. In vitro study showed that the IKK inhibitor treatment inhibited T-cell proliferation and Th1 cytokines production induced by myosin stimulation. The IKK inhibitor ameliorated EAM by suppressing inflammatory reactions via suppression of T-cell activation. PMID:24097428

Watanabe, Ryo; Azuma, Ryoko Wakizono; Suzuki, Jun-ichi; Ogawa, Masahito; Itai, Akiko; Hirata, Yasunobu; Komuro, Issei; Isobe, Mitsuaki

2013-12-01

138

Lojalitet genom kundinvolvering : En kvalitativ studie om hur företag kan integrera kundinvolvering i sin verksamhet  

OpenAIRE

Sammanfattning Problemformulering Det vi ville undersöka med denna studie var hur kan företag använda sig av kundinvolvering för att stärka sin kundlojalitet? och det var således den problemformuleringen som vi utgick ifrån. Bakgrunden till vårt val att gå djupare in på ämnena kundinvolvering och lojalitet utvecklades allteftersom vi såg fler och fler faktorer som indikerade på att det idag har blivit allt viktigare att bry sig om kunden. Kundinvolvering fann vi då var ytterliga...

Robbert, Emma; Burman, Liv

2012-01-01

139

VERBA BERKATA DASAR SAMA DENGAN GABUNGAN AFIKS MEN-I ATAU MEN-KAN  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The verbs with same basic word (stem which are affixed with meN-i or meN-kan do not always show clear different meaning. This problem give rise to an important question: is that kind of pair of verbs have the same or different meaning? What are the criteria in defining the same or the different meaning? The aim of this research is to identify these criteria that can be applied to classify the verbs with meN-i or meN-kan. This study is qualitative research. The objects of research are the pair of verbs with meN-i or meN-kan. Meanwhile, the units of analysis are sentences. This analysis is based on semantic role (beneficiary, objective, locative and instrument0 and syntactic structures. The corpus in this research is Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999. The result shows that the pair of verbs can be divided to several categories. The first category consist of verbs with the sam meaning. The second includes the pair of verbs that have different meaning due to polysemi. The third category consist of the pair of verbs having the same meaning due to the different meaning of affixes. The fourth category shows the same meaning but different in syntactic structure and semantic role. The fifth category involves the pair of verbs having the same meaning, but different in extra-linguistic characteristic. The sixth category consist of pair of verbs with different specific meaning. The seventh category includes the pair of verbs with different meaning due to etimology characteristic of the stem. In the first category, meN-i or meN-kan looses its basic meaning.

Irzanti Sutanto

2002-12-01

140

Kunskap om redovisningsrapporter ökar användandet : En uppsats om hur användandet av redovisningsrapporter bland småföretagare kan öka  

OpenAIRE

Denna uppsats handlar om hur redovisningsrapporter används av småföretagare, samtde faktorer som kan påverka användandet av rapporterna. Tidigare forskning har visatatt det finns brister i användandet av redovisningsrapporterna samt att det är möjligt attöka användandet. Av denna anledning har denna uppsats undersökt om detta ävenstämmer i Umeå. Syftet med uppsatsen är därmed att redogöra för hur småföretagareanvänder sig av de redovisningsrapporter de får från sina rev...

A?hlander, Pia; Halling, Ronja

2013-01-01

141

ICA : Hur kan ICA förstärka sitt varumärke genom deras Egna Märkesvaror och Lokal producerade produkter?  

OpenAIRE

Uppsatsen behandlar ICA:s egna märkesvaror (EMV) och dess senaste satsning på lokalproducerat: ”Smak på lokalt”. I uppsatsen undersöks hur ICA kan förstärka sitt varumärke genom just EMV och lokalproducerat. Kvalitativa intervjuer har genomförts med olika personer inom ICA-koncernen, dessa personer har valts ut utifrån deras expertisområden; EMV, Sortiment & Inköp, Kategori och ”Smak på lokalt”. Resultatet visar på att ICA arbetar aktivt med att stärka lojaliteten ti...

Movitz, Helene

2008-01-01

142

Metformin inhibits the senescence-associated secretory phenotype by interfering with IKK/NF-?B activation.  

Science.gov (United States)

We show that the antidiabetic drug metformin inhibits the expression of genes coding for multiple inflammatory cytokines seen during cellular senescence. Conditioned medium (CM) from senescent cells stimulates the growth of prostate cancer cells but treatment of senescent cells with metformin inhibited this effect. Bioinformatic analysis of genes downregulated by metformin suggests that the drug blocks the activity of the transcription factor NF-?B. In agreement, metformin prevented the translocation of NF-?B to the nucleus and inhibited the phosphorylation of I?B and IKK?/?, events required for activation of the NF-?B pathway. These effects were not dependent on AMPK activation or on the context of cellular senescence, as metformin inhibited the NF-?B pathway stimulated by lipopolysaccharide (LPS) in ampk null fibroblasts and in macrophages. Taken together, our results provide a novel mechanism for the antiaging and antineoplastic effects of metformin reported in animal models and in diabetic patients taking this drug. PMID:23521863

Moiseeva, Olga; Deschênes-Simard, Xavier; St-Germain, Emmanuelle; Igelmann, Sebastian; Huot, Geneviève; Cadar, Alexandra E; Bourdeau, Véronique; Pollak, Michael N; Ferbeyre, Gerardo

2013-06-01

143

IKK? is required for the homeostasis of regulatory T cells and for the expansion of both regulatory and effector CD4 T cells.  

Science.gov (United States)

It was reported that TNF receptor type II signaling, which has the capacity to stimulate CD4(+) forkhead box P3(+) (Foxp3(+)) regulatory T cells (Tregs), activated the noncanonical NF-?B pathway in an IKK?-dependent manner. Therefore, we studied the role of IKK? in the homeostasis of Treg population. To this end, we generated a mouse strain with conditional knockout of IKK? in CD4 cells (Ikk?(f/f):CD4.Cre) that showed a >60% reduction in the number of Tregs in the thymus and peripheral lymphoid tissues, whereas the number of Foxp3(-) effector T cells (Teffs) remained at a normal level. The function of Tregs deficient in IKK? was examined using Rag1(-/-) mice cotransferred with naive CD4 cells (nCD4s). Although wild-type (WT) Tregs inhibited colitis induced by transfer of WT nCD4s, IKK?-deficient Tregs failed to do so, which was associated with their inability to reconstitute Rag1(-/-) mice. Furthermore, nCD4s deficient in IKK? also failed to reconstitute Rag1(-/-) mice and were defective in proliferative responses in vitro and in vivo. Thus, our study reveals a novel role of IKK? in the maintenance of a normal Treg population and in the control of expansion of CD4 T cells. These properties of IKK? may be exploited as therapeutic strategies in the treatment of major human diseases.-Chen, X., Willette-Brown, J., Wu, X., Hu, Y., Howard, O. M. Z., Hu, Y., Oppenheim, J. J. IKK? is required for the homeostasis of regulatory T cells and for the expansion of both regulatory and effector CD4 T cells. PMID:25376833

Chen, Xin; Willette-Brown, Jami; Wu, Xueqiang; Hu, Ya; Howard, O M Zack; Hu, Yinling; Oppenheim, Joost J

2015-02-01

144

Anti-inflammatory effects of IKK inhibitor XII, thymulin, and fat-soluble antioxidants in LPS-treated mice.  

Science.gov (United States)

The present study was designed to compare the anti-inflammatory effects of several agents applied in vivo, namely, a synthetic inhibitor of the NF-?B cascade, fat-soluble antioxidants, and the thymic peptide thymulin. Cytokine response in LPS-treated mice was analysed in tandem with the following parameters: the synthesis of inducible forms of the heat shock proteins HSP72 and HSP90?; activity of the NF-?B and SAPK/JNK signalling pathways; and TLR4 expression. Inflammation-bearing Balb/c male mice were pretreated with an inhibitor of IKK-?/? kinases (IKK Inhibitor XII); with thymulin; with dietary coenzyme Q9, ?-tocopherol, and ?-carotene; or with combinations of the inhibitor and peptide or antioxidants. Comparable anti-inflammatory effects were observed in inflammation-bearing mice treated separately with thymulin or with dietary antioxidants administered daily for two weeks before LPS treatment. When LPS-injected mice were treated with the inhibitor and antioxidants together, neither plasma cytokines, signal proteins, nor heat shock proteins recovered more efficiently than when mice were treated with these agents separately. In contrast to antioxidant diet, the thymulin was shown to increase the effect of IKK Inhibitor XII in preventing IKK activation in LPS-treated mice. PMID:25045213

Novoselova, E G; Khrenov, M O; Glushkova, O V; Lunin, S M; Parfenyuk, S B; Novoselova, T V; Fesenko, E E

2014-01-01

145

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen beskriver hvorledes Learning Styles Lab (LsLab og Institut for Sprog og Erhvervskommunikation (ISEK på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet bidrager til at styrkeundervisernes vejlederkompetencer og de studerendes muligheder for at få det maksimale ud af den vejledning, som de tilbydes i forbindelse med større opgaver, ikke mindst kandidatafhandling.

Karen M. Lauridsen

2008-10-01

146

CCL27 expression is regulated by both p38 MAPK and IKK? signalling pathways  

DEFF Research Database (Denmark)

The skin-specific chemokine CCL27 is believed to play a pivotal role in establishing the inflammatory infiltrate characteristic for common inflammatory skin diseases. Through binding to the chemokine receptor 10 (CCR10), CCL27 mediates inflammation by promoting lymphocyte migration into the skin. Little is known about the regulation of CCL27 gene expression. The purpose of our study was to investigate the regulation of the IL-1?-induced CCL27 gene expression in normal human keratinocytes (NHEK). Preincubation of NHEK with the inhibitory ?B (I?B) kinase (IKK) inhibitor, SC-514, or the p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitor, SB202190, revealed a profound reduction in both CCL27 mRNA and CCL27 protein expression indicating the significance of these pathways in the regulation of CCL27 expression. Furthermore, the impact of inhibitors of mitogen- and stress-activated kinase 1 (MSK1) or the mitogen-activated protein kinase-interacting kinases (Mnk1+2), downstream kinases of p38 MAPK, on IL-1?-inducedCCL27 expression in NHEK were investigated. We identified seven NF-?B binding elements upstream from the CCL27 gene start codon using electrophoretic mobility shift assay (EMSA). Supershift analyses demonstrated the involvement of the p50/p65 NF-?B heterodimer. We conclude that IL-1?-induced CCL27 gene expression in NHEK is regulated through the p38 MAPK/MSK1/Mnk1+2 as well as the IKK?/NF-?B signalling pathways.

Riis, Jette Lindorff; Johansen, Claus

2011-01-01

147

[Effectiveness of using the drug Kan-Yang in children with acute respiratory viral infection (clinico-functional data)].  

Science.gov (United States)

A randomized trial of the effectiveness of the preparation Kan-Yang (Sweden) consisting of andrographis and eleutherococcus extracts was performed in 53 children with acute respiratory viral infection (ARVI). 40 ARVI children given conventional treatment served control. It is shown that in early acute noncomplicated respiratory disease Kan-Yang tablets relieves considerably the treatment course and promoted cure in good tolerance. PMID:12847809

Shakhova, E G; Spasov, A A; Ostrovski?, O V; Konovalova, I V; Chernikov, M V; Mel'nikova, G I

2003-01-01

148

Resistance exercise, but not endurance exercise, induces IKK? phosphorylation in human skeletal muscle of training-accustomed individuals  

DEFF Research Database (Denmark)

The mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is considered an important role in the muscular adaptations to exercise. It has been proposed that exercise-induced signaling to mTORC1 do not require classic growth factor PI3K/Akt signaling. Activation of IKK? and the mitogen-activated protein kinases (MAPKs) Erk1/2 and p38 has been suggested to link inflammation and cellular stress to activation of mTORC1 through the tuberous sclerosis 1 (TSC1)/tuberous sclerosis 2 (TSC2) complex. Consequently, activation of these proteins constitutes potential alternative mechanisms of mTORC1 activation following exercise. Previously, we demonstrated that mTOR is preferentially activated in response to resistance exercise compared to endurance exercise in trained individuals without concomitant activation of Akt. In the present study, we extended this investigation by examining I?B kinase complex (IKK), TSC1, MAPK, and upstream Akt activators, along with gene expression of selected cytokines, in skeletal muscles from these subjects. Biopsies were sampled prior to, immediately after, and in the recovery period following resistance exercise, endurance exercise, and control interventions. The major finding was that IKK? phosphorylation increased exclusively after resistance exercise. No changes in TSC1, Erk1/2, insulin receptor, or insulin receptor substrate 1 phosphorylation were observed in any of the groups, while p38 phosphorylation was higher in the resistance exercise group compared to both other groups immediately after the intervention. Resistance and endurance exercise increased IL6, IL8, and TNF? gene expression immediately after exercise. The non-exercise control group demonstrated that cytokine gene expression is also sensitive to repeated biopsy sampling, whereas no effect of repeated biopsy sampling on protein expression and phosphorylation was observed. In conclusion, resistance exercise, but not endurance exercise, increases IKK? phosphorylation in trained human subjects, which support the idea that IKK? can influence the activation of mTORC1 in human skeletal muscle.

MØller, Andreas Buch; Vendelbo, Mikkel Holm

2013-01-01

149

Brazilin selectively disrupts proximal IL-1 receptor signaling complex formation by targeting an IKK-upstream signaling components.  

Science.gov (United States)

The ligation of interleukin-1 receptor (IL-1R) or tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1) induces the recruitment of adaptor proteins and their concomitant ubiquitination to the proximal receptor signaling complex, respectively. Such are upstream signaling events of IKK that play essential roles in NF-?B activation. Thus, the discovery of a substance that would modulate the recruitment of key proximal signaling elements at the upstream level of IKK has been impending in this field of study. Here, we propose that brazilin, an active compound of Caesalpinia sappan L. (Leguminosae), is a potent NF-?B inhibitor that selectively disrupts the formation of the upstream IL-1R signaling complex. Analysis of upstream signaling events revealed that brazilin markedly abolished the IL-1?-induced polyubiquitination of IRAK1 and its interaction with IKK-? counterpart. Notably, pretreatment of brazilin drastically interfered the recruitment of the receptor-proximal signaling components including IRAK1/4 and TRAF6 onto MyD88 in IL-1R-triggerd NF-?B activation. Interestingly, brazilin did not affect the TNF-induced RIP1 ubiquitination and the recruitment of RIP1 and TRAF2 to TNFR1, suggesting that brazilin is effective in selectively suppressing the proximal signaling complex formation of IL-1R, but not that of TNFR1. Moreover, our findings suggest that such a disruption of IL-1R-proximal complex formation by brazilin is not mediated by affecting the heterodimerization of IL-1R and IL-1RAcP. Taken together, the results suggest that the anti-IKK activity of brazilin is induced by targeting IKK upstream signaling components and subsequently disrupting proximal IL-1 receptor signaling complex formation. PMID:24735611

Jeon, Juhee; Lee, Ji Hoon; Park, Kyeong Ah; Byun, Hee Sun; Lee, Hyunji; Lee, Yoonjung; Zhang, Tiejun; Kang, Kidong; Seok, Jeong Ho; Kwon, Hyun-Jung; Han, Man-Deuk; Kang, Seong Wook; Hong, Jang Hee; Hur, Gang Min

2014-06-15

150

Berberine reverses free-fatty-acid-induced insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes through targeting IKK  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available AIM: To investigate the effects and molecular mechanisms of berberine on improving insulin resistance induced by free fatty acids (FFAs in 3T3-L1 adipocytes.METHODS: The model of insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes was established by adding palmic acid (0.5 mmol/L to the culture medium. Berberine treatment was performed at the same time. Glucose uptake rate was determined by the 2-deoxy-[3H]-D-glucose method. The levels of IkB kinase beta (IKK? Ser181 phosphorylation, insulin receptor substrate-1(IRS-1 Ser307 phosphorylation, expression of IKK?, IRS-1, nuclear transcription factor kappaB p65 (NF-?B p65, phosphatidylinositol-3-kinase p85 (PI-3K p85 and glucose transporter 4 (GLUT4 proteins were detected by Western blotting. The distribution of NF-?B p65 proteins inside the adipocytes was observed through confocal laser scanning microscopy (CLSM.RESULTS: After the intervention of palmic acid for 24 h, the insulin-stimulated glucose transport in 3T3-L1 adipocytes was inhibited by 67%. Meanwhile, the expression of IRS-1 and PI-3K p85 protein was reduced, while the levels of IKK? Ser181 and IRS-1 Ser307 phosphorylation, and nuclear translocation of NF-?B p65 protein were increased. However, the above indexes, which indicated the existence of insulin resistance, were reversed by berberine although the expression of GLUT4, IKK? and total NF-?B p65 protein were not changed during this study.CONCLUSION: Insulin resistance induced by FFAs in 3T3-L1 adipocytes can be improved by berberine. Berberine reversed free-fatty-acid-induced insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes through targeting IKK?.

Ping Yi, Fu-Er Lu, Li-Jun Xu, Guang Chen, Hui Dong, Kai-Fu Wang

2008-02-01

151

Tilslutningen til HPV-vaccination kan øges ved henvendelse fra almen praksis til ikkevaccinerede piger  

DEFF Research Database (Denmark)

De første opgørelser fra Danmark viser, at deltagelsen i HPV- catch-up -vaccinations-programmet var omkring 80%. Formålet med dette studie var at vurdere, om egen læges kontakt til ikkevaccinerede piger i catch-up -årgangene havde effekt på pigernes deltagelse i det danske HPV-vaccinations-program. Alle praksisser i Region Midtjylland modtog fire måneder efter, at pigerne blev tilbudt vaccination (1. februar 2009), en liste over ikkevaccinerede piger. Til at vurdere, om egen læges kontakt havde betydning for, at gruppen af ikkevaccinerede piger efterfølgende påbegyndte vaccination, blev der gennemført telefoninterview med 100 praksisser, hvor praksis blev spurgt, om de efter modtagelse af listen over ikkevaccinerede piger, havde kontaktet pigerne og tilbudt dem vaccination. På baggrund af svarene blev ikkevaccinerede piger inddelt i to grupper: 1) piger, som var blevet kontaktet af egen læge (pr. brev eller telefonisk), og 2) piger, som ikke var blevet kontaktet af egen læge. I de praksisser, hvor ikkevaccinerede piger systematisk blev kontaktede, havde pigerne 15% større sandsynlighed for at påbegynde vaccination end i de praksisser, hvor pigerne ikke blev kontaktede; prævalensratio: 1,15 (95% konfidensinterval: 1,02-1,28 (p < 0,02)). Undersøgelsen konkluderer at det øgede deltagelsesprocenten signifikant, når almen praksisser med lav deltagelse systematisk kontaktede ikkevaccinerede piger fire måneder efter invitationen til HPV-vaccination.

Hohwü, Lena; Bro, Flemming

2012-01-01

152

En diffraktiv læsning af ANT gennem Barad- eller omvendt…- eller sandheden er ikke derude!  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel tager livtag med Karen Barads kritik af Aktør-Netværksteorien – især hendes behandling af den måde, som Latour sidestiller humane og non-humane aktører på. I artiklen gennemgås en række kernebegreber hos hhv. Barad og Latour og deres indbyrdes forskelligheder og ligheder. Med Barads ord, foretager jeg en diffraktiv læsning af Latour gennem Barad – en læsning, som hun selv gentagne gange antyder i bogen ”Meeting the Universe Halfway”, men som hun kun lader glimtvis skinne igennem. Artiklen indledes med en ret indgående gennemgang af Barads forståelse af kvantemekanikken, idet den ligger til grund for hele hendes argumentation. Dernæst gennemgås de af hendes begreber, som kan læses i forhold til Aktør-Netværksteorien, som afrundes med en sammenlignende diskussion.

Jensen, Tine

2015-01-01

153

Comparative controlled study of Andrographis paniculata fixed combination, Kan Jang and an Echinacea preparation as adjuvant, in the treatment of uncomplicated respiratory disease in children.  

Science.gov (United States)

A three-arm study comparing the efficacy of Kan Jang, a fixed herbal combination containing standardized Andrographis paniculata (N.) SHA-10 extract, with Immunal, a preparation containing Echinacea purpurea (L.) extract, in uncomplicated common colds was carried out in 130 children aged between 4 and 11 years over a period of 10 days. The study was designed as an adjuvant treatment of Kan Jang and Immunal with a standard treatment. The patients were assigned to one of the three groups. In control group C; 39 patients received only standard treatment. Kan Jang and Immunal were used as an adjuvant to this therapy in the other two groups. Adjuvant group A; 53 patients treated with Kan Jang tablets concomitant to standard treatment, and adjuvant control group B; 41 patients treated with concomitant Immunal. It was found that the adjuvant treatment with Kan Jang, was significantly more effective than Immunal, when started at an early stage of uncomplicated common colds. The symptoms of the disease were less severe in the Kan Jang group. The effect of Kan Jang was particularly pronounced in two objective parameters, amount of nasal secretion g/day and nasal congestion. Kan Jang also accelerated the recovery time, whereas Immunal did not show the same efficacy. The use of standard medication was significantly less in the Kan Jang adjuvant group than in either the Immunal or standard treatment group. Kan Jang treatment was well tolerated and no side effects or adverse reactions were reported. PMID:14750201

Spasov, A A; Ostrovskij, O V; Chernikov, M V; Wikman, G

2004-01-01

154

2013, 11/00620, (Gift aan stichting niet aftrekbaar omdat afdracht niet kan worden aangetoond)  

OpenAIRE

een bedrag van € 5.000 opgevoerd als aan de stichting gedane gift. Het hof is van oordeel dat uit het door belanghebbende overgelegde bankafschrift waaruit een geldopname op 19 juli 2006 blijkt van € 5.000 niet kan worden afgeleid dat sprake is van een afdracht van gift aan de stichting. Het hof acht het niet geloofwaardig dat belanghebbende het op 19 juli 2006 opgenomen bedrag van € 5.000 aan de stichting heeft gegeven (en dus niet voor andere doeleinden heeft aangewend), l...

Molenaar, D.

2013-01-01

155

Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer  

DEFF Research Database (Denmark)

Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af kornet forventes en mindre effekt af fermentering både på fordøjeligheden af energi og fosfor end fundet i dette forsøg, hvilket skyldes, at fin formaling øger fordøjeligheden af næringsstoffer. Vægttabet ved fermentering af byg og hvede var under 0,5 %. Vægttab ved fermentering skyldes dels fordampning af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med søer, som er under opstart. Indtil resultaterne af disse forsøg foreligger, anbefales det ikke at indregne højere energiværdi eller højere fosforudnyttelse ved optimering af foderblandinger med fermenteret korn. Fordøjelighedsforsøget er gennemført med otte tyndtarmsfistulerede grise i vægtintervallet fra ca. 46 til ca. 76 kg. Der indgik fire foderblandinger i forsøget med fermenteret eller ikke-fermenteret byg eller hvede. Projektet har fået støtte fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: DSP09/10/51 samt journalnr. 3663-D-07-00234 og 3663-D-07-00354.

Pedersen, Anni Øyan; JØrgensen, Henry Johs. HØgh

156

Benznidazole blocks NF-kappaB activation but not AP-1 through inhibition of IKK.  

Science.gov (United States)

Previously, we demonstrated that benznidazole (BZL), known for its antiparasitic action on Trypanosoma cruzi, modulates pro-inflammatory cytokines and NO release in macrophages by inhibiting NF-kappaB. We now proceeded to elucidate the molecular mechanisms by which BZL exerts its inhibitory action on NF-kappaB. We demonstrated that the inhibitory effect of BZL is not extended to other macrophage responses, since it did not inhibit other typical hallmarks of macrophage activation such as phagocytosis, MHC-II molecules expression or production of reactive oxygen species (ROS) by NADPH oxidase. BZL was able to interfere specifically with the activation of NF-kappaB pathway without affecting AP-1 activation in RAW 264.7 macrophages, not only in LPS-mediated activation, but also for other stimuli, such as pro-inflammatory cytokines (IL-1beta, TNF-alpha), PMA or H(2)O(2). Also, BZL delayed the activation of p38 MAPK, but not that of ERK1/2 and JNK. Finally, treatment with BZL inhibited IkappaBalpha phosporylation and hence its degradation, whereas it did not block IkappaB kinase (IKK) alpha/beta phosphorylation. Collectively, BZL behaves as a broad range specific inhibitor of NF-kappaB activation, independently of the stimuli tested. PMID:20598748

Manarin, Romina; Pascutti, María Fernanda; Ruffino, Juan Pablo; De Las Heras, Beatriz; Boscá, Lisardo; Bottasso, Oscar; Revelli, Silvia; Serra, Esteban

2010-09-01

157

Når der ikke er noget tredje valg : Social sårbarhed og valget af abort  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten belyser abortudviklingen i Danmark i perioden 1981-2001, bevæggrunde for valg af abort samt baggrunden for den øgede abortforekomst blandt nogle indvandrerkvinder. Undersøgelsen har udgangspunkt i en metodetriangulering baseret på henholdsvis registerundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse og etnografiske interviews. Den registerbaserede undersøgelse belyser abortudviklingen i Danmark fra 1981 til og med 2001 i henhold til kvindernes alder, oprindelsesland og familieforhold. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden september 2002 - april 2003 og omfatter et udvalg af kvinder, der enten fik foretaget provokeret abort eller havde valgt at føde og bidrager med mere specifik information omkring hvordan socioøkonomiske forhold samt kvindernes viden om, holdning til og brug af prævention influerer på valget af abort. Den etnografiske del af undersøgelsen omfatter en gruppe indvandrerkvinder og en gruppe kvinder med dansk baggrund, der fik foretaget abort i perioden september 2002 - april 2003. Denne del af undersøgelsen bidrager med information omkring selve beslutningsprocessen i forbindelse med valget af provokeret abort samt de mekanismer som har ført til graviditetens opståen og kvindernes motiver for evt. ikke at have anvendt prævention.

Rasch, Vibeke; Knudsen, Lisbeth B.

2004-01-01

158

Indacaterol inhibits tumor cell invasiveness and MMP-9 expression by suppressing IKK/NF-?B activation.  

Science.gov (United States)

The ?2 adrenergic receptor (ADRB2) is a G protein-coupled transmembrane receptor expressed in the human respiratory tract and widely recognized as a pharmacological target for treatments of asthma and chronic obstructive pulmonary disorder (COPD). Although a number of ADRB2 agonists have been developed for use in asthma therapy, indacaterol is the only ultra-long-acting inhaled ?2-agonist (LABA) approved by the FDA for relieving the symptoms in COPD patients. The precise molecular mechanism underlying the pharmacological effect of indacaterol, however, remains unclear. Here, we show that ?-arrestin-2 mediates the internalization of ADRB2 following indacaterol treatment. Moreover, we demonstrate that indacaterol significantly inhibits tumor necrosis factor-? (TNF-?)-induced NF-?B activity by reducing levels of both phosphorylated-IKK and -I?B?, thereby decreasing NF-?B nuclear translocation and the expression of MMP-9, an NF-?B target gene. Subsequently, we show that indacaterol significantly inhibits TNF-?/NF-?B-induced cell invasiveness and migration in a human cancer cell line. In conclusion, we propose that indacaterol may inhibit NF-?B activity in a ?-arrestin2-dependent manner, preventing further lung damage and improving lung function in COPD patients. PMID:25134539

Lee, Su Ui; Ahn, Kyung-Seop; Sung, Min Hee; Park, Ji-Won; Ryu, Hyung Won; Lee, Hyun-Jun; Hong, Sung-Tae; Oh, Sei-Ryang

2014-08-01

159

Fra nederlag til mestring i matematikk:en kvalitativ undersøkelse om hvordan lærere i grunnskolen kan gi elever hjelp til å snu en uheldig faglig utvikling i matematikk  

OpenAIRE

Intensjon og problemstilling Intensjonen med oppgaven er å identifisere måter skolen kan bidra til å snu en uheldig faglig utvikling for elever som er preget av nederlagsfølelse i matematikk. Det valgte fokuset er mot hva lærere kan gjøre for å hjelpe disse elevene mens de er i grunnskolen. Problemstillingen ble: På hvilke måter kan lærere gå frem for å snu en negativ utvikling i matematikk for elever i grunnskolen? Følgende tre forskningsspørsmål ble valgt: 1) På hvilke måt...

Byrkjedal, Magnhild Emma Rønjom

2008-01-01

160

IKK\\(\\beta\\) Regulates Essential Functions of the Vascular Endothelium Through Kinase-Dependent and -Independent Pathways  

OpenAIRE

Vascular endothelium provides a selective barrier between the blood and tissues, participates in wound healing and angiogenesis, and regulates tissue recruitment of inflammatory cells. Nuclear factor (NF)- \\(\\kappa\\)B transcription factors are pivotal regulators of survival and inflammation, and have been suggested as potential therapeutic targets in cancer and inflammatory diseases. Here we show that mice lacking IKK\\(\\beta\\), the primary kinase mediating NF-\\(\\kappa\\)B activation, are sma...

Ashida, Noboru; Senbanerjee, Sucharita B.; Kodama, Shohta; Foo, Shi Yin; Coggins, Matthew Peter; Spencer, Joel A.; Zamiri, Parisa; Shen, Dongxiao; Li, Ling; Sciuto, Tracey; Dvorak, Ann Marie; Gerszten, Robert Edgardo; Lin, Charles P.; Karin, Michael; Rosenzweig, Anthony

2011-01-01

161

Effektivitetsanalyse av offentlige og private barnehager i Stavanger kommune. En ikke-parametrisk studie med Data Envelopment Analysis  

OpenAIRE

Interkommunale produktivitetsanalyser benytter Key Performance Indicators (KPI) til å analysere effektiviteten i det kommunale tjenestetilbudet. KPI-metoden er et bedriftsøkonomisk lønnsomhetsmål med flere svakheter og metoden egner seg ikke til produktivitetsanalyse av offentlig sektor. KPI-metoden er svak fordi den undersøker absolutt produktivitet i stedet for relativ produktivitet, er basert på en forutsetning om konstant skalautbytte og gjør partielle vurderinger fordi én KPI sje...

Bøhm, Torstein Fjellanger

2013-01-01

162

IKK ? -Targeted Anti-Inflammatory Activities of a Butanol Fraction of Artificially Cultivated Cordyceps pruinosa Fruit Bodies.  

Science.gov (United States)

The inhibitory activities of the Cordyceps pruinosa butanol fraction (Cp-BF) were investigated by determining inflammatory responses of lipopolysaccharide (LPS)-treated RAW264.7 macrophage cells and by evaluating HCl/ethanol (EtOH)-triggered gastric ulcers in mice. The molecular mechanisms of the inhibitory effects of Cp-BF were investigated by identifying target enzymes using biochemical and molecular biological approaches. Cp-BF strongly inhibited the production of NO and TNF-?, release of reactive oxygen species (ROS), phagocytic uptake of FITC-dextran, and mRNA expression levels of interleukin (IL)-6, inducible NO synthase (iNOS), and tumour necrosis factor-alpha (TNF)-? in activated RAW264.7 cells. Cp-BF also strongly downregulated the NF-?B pathway by suppressing IKK? according to luciferase reporter assays and immunoblot analysis. Furthermore, Cp-BF blocked both increased levels of NF-?B-mediated luciferase activities and phosphorylation of p65/p50 observed by IKK? overexpression. Finally, orally administered Cp-BF was found to attenuate gastric ulcer and block the phosphorylation of I?B? induced by HCl/EtOH. Therefore, these results suggest that the anti-inflammatory activity of Cp-BF may be mediated by suppression of IKK? and its downstream NF-?B activation. Since our group has established the mass cultivation conditions by developing culture conditions for Cordyceps pruinosa, the information presented in this study may be useful for developing new anti-inflammatory agents. PMID:25132860

Kim, Han Gyung; Yang, Woo Seok; Sung, Gi-Ho; Kim, Ji Hye; Baek, Gwang-Soo; Kim, Eunji; Yang, Sungjae; Park, Yung Chul; Sung, Jae Mo; Yoon, Deok Hyo; Kim, Tae Woong; Hong, Sungyoul; Kim, Jong-Hoon; Cho, Jae Youl

2014-01-01

163

RNAi-Mediated Knockdown of IKK1 in Transgenic Mice Using a Transgenic Construct Containing the Human H1 Promoter  

Science.gov (United States)

Inhibition of gene expression through siRNAs is a tool increasingly used for the study of gene function in model systems, including transgenic mice. To achieve perdurable effects, the stable expression of siRNAs by an integrated transgenic construct is necessary. For transgenic siRNA expression, promoters transcribed by either RNApol II or III (such as U6 or H1 promoters) can be used. Relatively large amounts of small RNAs synthesis are achieved when using RNApol III promoters, which can be advantageous in knockdown experiments. To study the feasibility of H1 promoter-driven RNAi-expressing constructs for protein knockdown in transgenic mice, we chose IKK1 as the target gene. Our results indicate that constructs containing the H1 promoter are sensitive to the presence of prokaryotic sequences and to transgene position effects, similar to RNApol II promoters-driven constructs. We observed variable expression levels of transgenic siRNA among different tissues and animals and a reduction of up to 80% in IKK1 expression. Furthermore, IKK1 knockdown led to hair follicle alterations. In summary, we show that constructs directed by the H1 promoter can be used for knockdown of genes of interest in different organs and for the generation of animal models complementary to knockout and overexpression models. PMID:24523631

Moreno-Maldonado, Rodolfo; Murillas, Rodolfo; Page, Angustias; Suarez-Cabrera, Cristian; Alameda, Josefa P.; Bravo, Ana; Casanova, M. Llanos

2014-01-01

164

RNAi-mediated knockdown of IKK1 in transgenic mice using a transgenic construct containing the human H1 promoter.  

Science.gov (United States)

Inhibition of gene expression through siRNAs is a tool increasingly used for the study of gene function in model systems, including transgenic mice. To achieve perdurable effects, the stable expression of siRNAs by an integrated transgenic construct is necessary. For transgenic siRNA expression, promoters transcribed by either RNApol II or III (such as U6 or H1 promoters) can be used. Relatively large amounts of small RNAs synthesis are achieved when using RNApol III promoters, which can be advantageous in knockdown experiments. To study the feasibility of H1 promoter-driven RNAi-expressing constructs for protein knockdown in transgenic mice, we chose IKK1 as the target gene. Our results indicate that constructs containing the H1 promoter are sensitive to the presence of prokaryotic sequences and to transgene position effects, similar to RNApol II promoters-driven constructs. We observed variable expression levels of transgenic siRNA among different tissues and animals and a reduction of up to 80% in IKK1 expression. Furthermore, IKK1 knockdown led to hair follicle alterations. In summary, we show that constructs directed by the H1 promoter can be used for knockdown of genes of interest in different organs and for the generation of animal models complementary to knockout and overexpression models. PMID:24523631

Moreno-Maldonado, Rodolfo; Murillas, Rodolfo; Navarro, Manuel; Page, Angustias; Suarez-Cabrera, Cristian; Alameda, Josefa P; Bravo, Ana; Casanova, M Llanos; Ramirez, Angel

2014-01-01

165

The Drosophila IKK-related kinase (Ik2) and Spindle-F proteins are part of a complex that regulates cytoskeleton organization during oogenesis  

OpenAIRE

Abstract Background IkappaB kinases (IKKs) regulate the activity of Rel/NF-kappaB transcription factors by targeting their inhibitory partner proteins, IkappaBs, for degradation. The Drosophila genome encodes two members of the IKK family. Whereas the first is a kinase essential for activation of the NF-kappaB pathway, the latter does not act as IkappaB kinase. Instead, recent findings indicate that Ik2 regulates F-actin assembly by mediating the function of nonapopt...

Shaanan Boaz; Etzion Sharon; Kaiden-Hasson Rotem; Bakhrat Anna; Bitan Amir; Dubin-Bar Dikla; Abdu Uri

2008-01-01

166

p85? SH2 domain phosphorylation by IKK promotes feedback inhibition of PI3K and Akt in response to cellular starvation.  

Science.gov (United States)

The I?B kinase (IKK) pathway is an essential mediator of inflammatory, oncogenic, and cell stress pathways. Recently IKK was shown to be essential for autophagy induction in mammalian cells independent of its ability to regulate NF-?B, but the mechanism by which this occurs is unclear. Here we demonstrate that the p85 regulatory subunit of PI3K is an IKK substrate, phosphorylated at S690 in vitro and in vivo in response to cellular starvation. Cells expressing p85 S690A or inhibited for IKK activity exhibit increased Akt activity following cell starvation, demonstrating that p85 phosphorylation is required for starvation-induced PI3K feedback inhibition. S690 is in a conserved region of the p85 cSH2 domain, and IKK-mediated phosphorylation of this site results in decreased affinity for tyrosine-phosphorylated proteins and decreased PI3K membrane localization. Finally, leucine deprivation is shown to be necessary and sufficient for starvation-induced, IKK-mediated p85 phosphorylation and PI3K feedback inhibition. PMID:22342344

Comb, William C; Hutti, Jessica E; Cogswell, Patricia; Cantley, Lewis C; Baldwin, Albert S

2012-03-30

167

Kan jeg være fri i en relasjon? :En drøftelse av relasjoners mulighet for frihet utfra Simone de Beauvoir & Gustaf Wingren  

OpenAIRE

Kan man være fri i en relasjon? ?Ingen lever for seg selv, og ingen dør for seg selv,? sier Paulus i Rom. 14:7. Vi er alle i ulike relasjone i livene våre ? en relasjon til oss selv, til våre foreldre og famile, til våre venner og bekjente, til våre kollegaer på universitetet eller på jobb, til Gud. Hvordan er forholdet mellom disse relasjonene og oss? Hvor mye formes vi i disse relasjoene? Kan vi leve uten disse relasjonene? Disse spørsmålene ledet meg inn på spørsmålet om a...

Eckbo, Astrid Bettina

2006-01-01

168

Grundlag for ernæringsmæssige kriterier for mellemmåltider  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport beskriver forslag til ernæringsmæssige kriterier for mellemmåltider. Kriterierne er vejledende retningslinjer, der gælder for den raske del af befolkningen. Grundlaget kan bruges som basis for udvikling af ernæringsoplysning om sundere mellemmåltider og udvikling af sundere mellemmåltidsprodukter. Mellemmåltider defineres på baggrund af litteraturen og definitioner fra kostundersøgelser som: Enhver mad- og drikkevare, som indtages mellem hovedmåltiderne (morgenmad/brunch, frokost, aftensmad). Rapporten beskriver de ernæringsmæssige baggrunde samt de overvejelser, som bør gøres, inden kriterierne kan fastlægges, og hvert afsnit slutter med et forslag til et eller flere kriterier for det pågældende næringsstof. Afsnit 5 beskriver kriterier for energiindhold i små og store mellemmåltider og den tilhørende energifordeling, mens indhold af fuldkorn og kostfibre beskrives i afsnit 6. I afsnit 7 beskrives salt, indhold af frugt og grønt beskrives i afsnit 8, mens øvrige fødevarer beskrives i afsnit 9. Nedenstående tabel viser en oversigt over forslagene til kriterier. I forhold til energiindhold er beskrevet forskellige niveauer afhængig af alder og køn. Energiniveauerne er baseret på, at der drikkes vand til måltiderne. Hvis der drikkes energiholdige drikkevarer som mælk og juice til et måltid, bør indholdet af energi fra måltidets øvrige fødevarer reduceres tilsvarende, eller mellemmåltidet bliver tilsvarende større. Råderummet til ”tomme kalorier” holdes adskilt fra de sunde mellemmåltider og indgår dermed ikke i kriterierne. I forbindelse med formidling af kriterierne for mellemmåltider til befolkningen er det bl.a. vigtigt at kommunikere, at Nordiske Næringsstofanbefalinger anbefaler et regelmæssigt måltidsmønster, men at det ikke er alle, der har behov for at spise mellemmåltider, hvis man fungerer godt foruden. Det er også vigtigt at kommunikere, at mellemmåltider ikke skal mætte som hovedmåltider, men f.eks. erstatte noget af hovedmåltiderne eller bidrage med fødevarer man ikke spiser nok af.

Christensen, Lene MØller; Fagt, Sisse

2012-01-01

169

Applications of Rewriting Systems and Gröbner Bases to Computing Kan Extensions and Identities Among Relations  

CERN Document Server

This thesis concentrates on the development and application of Groebner bases methods to a range of combinatorial problems (involving groups, semigroups, categories, category actions, algebras and K-categories). Chapter Two contains the generalisation of rewriting and Knuth-Bendix procedures to Kan extensions. Chapter Three shows that the standard Knuth-Bendix algorithm is step-for-step a special case of the Buchberger's algorithm for noncommutative Groebner bases. The one-sided cases and higher dimensions are considered, and the relations between these are made precise. Chapter Four relates rewrite systems, Groebner bases and automata. Reduction machines for rewrite systems are identified with standard output automata and the reduction machines devised for algebras are expressed as Petri-nets. Chapter Five introduces logged rewriting for group presentations. The completion of a logged rewriting system for a group determines a partial contracting homotopy which enables the computation of a set of generators f...

Heyworth, A

1998-01-01

170

Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden : - en artikel om prostitution og meninger der brydes...  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra to udviklings- og forsøgsprojekter, der har foretaget opsøgende arbejde hos prostituterede, dels fra e-mailkorrespondance med prostituerede som evaluator på ovenstående projekter, og jeg udførte under projekt-evalueringsarbejdet. De prostituerede var som målgruppe danske kvinder på massageklinikker.

Bertelsen, Bettina

2005-01-01

171

Forekomsten av ryggsmerter (LBP) blant tidligere langrennsløpere, roere, orienteringsløpere og ikke-idrettsaktive kontrollpersoner:10 års oppfølgingsstudie  

OpenAIRE

Virvelsøylen er komplisert oppbygd og det er mange ulike strukturer som kan medføre korsryggsmerter (LBP): bueledd, mellomvirvelskive, ligament/fascie, muskulatur samt iliosacralledd. Livsstilsprevalensen for LBP er høy, sannsynligvis opp mot 80 %. Kun 15 % av de korsryggrelaterte smertene har spesifikk årsak. Spondylolyse/-olistese, isjias, spinal stenose, Mb. Scheuermann og Mb. Bechterew betegnes som spesifikke rygglidelser. Årsaken til uspesifikk LBP antas å være multifaktoriell; de...

Foss, Ida Stange

2011-01-01

172

"Jeg håper ikke vi blir kontorrotter hele gjengen":en kvalitativ studie av en forandringsprosess på Tyrili Kampen  

OpenAIRE

Denne hovedoppgaven handler om en forandringsprosess i en organisasjon som jobber med rehabilitering av rusmisbrukere. Nærmere bestemt er det snakk om innføringen av en strukturert ?oppskrift? eller skjema for behandlingskartlegging; Addiction Severity Index (ASI), på Tyrili Kampen i Oslo. I oppgaven besvares fire hovedspørsmål. De to første, ?Hvordan kan det at Tyrili fattet interesse for og bestemte seg for å bruke ASI forklares?? og ?Hva skjedde med bruken av ASI etter at de...

Pihlstrøm, Kristin

2006-01-01

173

Kapitalstruktur i norske eiendomsselskaper :kan Trade-off theory og Pecking order theory forklare observert kapitalstruktur i norske eiendomsselskaper?  

OpenAIRE

Denne utredningen undersøker om Trade-off theory og Pecking order theory kan forklare observert kapitalstruktur i norske eiendomsselskaper. Innledningsvis presenteres en gjennomgang av relevant teori og empiriske undersøkelser på området. På bakgrunn av dette velges syv uavhengige variabler: lønnsomhet, variasjon i lønnsomhet, selskapsstørrelse, forventet vekst, andel varige driftsmidler, andel likvide omløpsmidler og gjeldskostnad. Disse testes mot den avhengige variabelen i modelle...

Melhus, Dag; Hontvedt, Henrik

2012-01-01

174

Antioxidant catalase rescues against high fat diet-induced cardiac dysfunction via an IKK?-AMPK-dependent regulation of autophagy.  

Science.gov (United States)

Autophagy, a conservative degradation process for long-lived and damaged proteins, participates in a variety of biological processes including obesity. However, the precise mechanism of action behind obesity-induced changes in autophagy still remains elusive. This study was designed to examine the role of the antioxidant catalase in high fat diet-induced changes in cardiac geometry and function as well as the underlying mechanism of action involved with a focus on autophagy. Wild-type (WT) and transgenic mice with cardiac overexpression of catalase were fed low or high fat diet for 20weeks prior to assessment of myocardial geometry and function. High fat diet intake triggered obesity, hyperinsulinemia, and hypertriglyceridemia, the effects of which were unaffected by catalase transgene. Myocardial geometry and function were compromised with fat diet intake as manifested by cardiac hypertrophy, enlarged left ventricular end systolic and diastolic diameters, fractional shortening, cardiomyocyte contractile capacity and intracellular Ca(2+) mishandling, the effects of which were ameliorated by catalase. High fat diet intake promoted reactive oxygen species production and suppressed autophagy in the heart, the effects of which were attenuated by catalase. High fat diet intake dampened phosphorylation of inhibitor kappa B kinase ?(IKK?), AMP-activated protein kinase (AMPK) and tuberous sclerosis 2 (TSC2) while promoting phosphorylation of mTOR, the effects of which were ablated by catalase. In vitro study revealed that palmitic acid compromised cardiomyocyte autophagy and contractile function in a manner reminiscent of fat diet intake, the effect of which was significantly alleviated by inhibition of IKK?, activation of AMPK and induction of autophagy. Taken together, our data revealed that the antioxidant catalase counteracts against high fat diet-induced cardiac geometric and functional anomalies possibly via an IKK?-AMPK-dependent restoration of myocardial autophagy. This article is part of a Special Issue entitled: Autophagy and protein quality control in cardiometabolic diseases. PMID:24993069

Liang, Lei; Shou, Xi-Ling; Zhao, Hai-Kang; Ren, Gu-Qun; Wang, Jian-Bang; Wang, Xi-Hui; Ai, Wen-Ting; Maris, Jackie R; Hueckstaedt, Lindsay K; Ma, Ai-Qun; Zhang, Yingmei

2015-02-01

175

Sesquiterpene Lactones Inhibit Advanced Oxidation Protein Product-Induced MCP-1 Expression in Podocytes via an IKK/NF-?B-Dependent Mechanism  

Science.gov (United States)

Inflammation is a relevant factor in the pathogenesis of diabetes nephropathy (DN). Sesquiterpene lactones (SLs), originally isolated from Tanacetum parthenium, have been reported to exhibit anti-inflammatory effects but few studies have examined their effects on DN. To determine whether advanced oxidation protein products (AOPPs) can induce the expression of chemokine monocyte chemoattractant protein- (MCP-) 1 in cultured mouse podocytes and to explore the mechanisms of the potential renoprotection of SLs, we treated podocytes with AOPPs and SLs (parthenolide and its derivatives micheliolide, compound 1, and compound 2). MCP-1 mRNA and protein expression were tested using quantitative real-time PCR and ELISA, respectively, and the protein levels of IKK?, phospho-IKK?, I?B?, NF-?B p65, phospho-NF-?B p65, and tubulin were analyzed by Western blotting. AOPPs activated the expression of MCP-1 mRNA and protein in a dose- and time-dependent manner, activated IKK? and NF-?B p65, and promoted I?B? degradation. The IKK/NF-?B inhibitor parthenolide decreased AOPP-induced MCP-1 expression. Pretreatment with SLs inhibited MCP-1 mRNA and protein expression and suppressed IKK? and NF-?B p65 phosphorylation and I?B? degradation. Taken together, these findings provide a novel explanation for the anti-inflammatory effects of SLs that will ultimately benefit DN and potentially other inflammatory and immune renal diseases.

Zhao, Yan; Chen, Si-jia; Wang, Jian-cheng; Niu, Hong-xin; Jia, Qian-qian; Chen, Xiao-wen; Du, Xiao-yan; Lu, Lu; Huang, Bo; Zhang, Quan; Chen, Yue; Long, Hai-bo

2015-01-01

176

Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? – tilgængeliggørelse og formidling i elektroniske læreomgivelser  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen er et forsøg på at koble de studerendes informationshandlinger (at søge og håndtere videnskabelig information til deres læringsaktiviteter som læsning af tekster og diskursiv forarbejdning af stoffet. Der tages udgangspunkt i e-læringens hybride sammenknytning af ressourcer af forskellige type i én læringsplatform, herunder primære ressourcer (især videnskabelige artikler og bøger og sekundære som bibliografiske baser og andet hjælpemateriale. At disse ressourcer er organiseret i ét virtuelt læringsrum, er en vigtig forudsætning for, at også disse sekundære ressourcer, som almindeligvis forbindes med biblioteksdomænet, kan få status af læringsobjekter på lige fod med de traditionelle, primære dokumenter. – På baggrund af e-materialernes integrationsgrad i virtuelle læringsomgivelser introduceres begrebet ”læringspotentiale”, som undersøges i form af klassiske emneredskaber (tesaurus og klassifikation i hybride materialetyper, både primære (fx e-bogspakker og sekundære (bibliografier. Der kan bl.a. konkluderes, at biblioteker i vid udstrækning har den viden, der hører til for at formidle disse ressourcer i de virtuelle læringsmiljøer.Abstract in EnglishThis paper is an attempt to connect students’ information activities (to seek, to handle scientific information … to their learning activities like text reading and the discursive processing of learning contents. Starting point is a, for e-learning typical linking of resources of different type on one learning platform, hereunder primary resources (scholarly articles and books in the first place and secondary ones like bibliographical databases and other supporting material. The fact that these resources are organized in one virtual learning space is an important precondition that secondary materials, being as a rule associated with the library domain, can acquire the status as learning objects as well, on equal bar with traditional, primary documents. – On the background of virtual integration of e-materials the notion of “learning potential” is introduced, analyzed empirically in the form of classical topical search tools (thesauri and classification systems realized in hybrid types of material, including both primary (for example, e-book packages and secondary material (bibliographies. One practical consequence of this is that libraries do have the right competence to mediate these resources in virtual learning environments.

Volkmar Engerer

2013-11-01

177

Identification of therapeutic target genes with DNA microarray in multiple myeloma cell line treated by IKK?/NF-?B inhibitor  

Scientific Electronic Library Online (English)

Full Text Available SciELO Brazil | Language: English Abstract in english PURPOSE: To explore the mechanism of resistance to IKK? inhibitor in multiple myeloma (MM) cells and uncover novel therapeutic targets for MM. METHODS: We downloaded the microarray data (GSE8476) from GEO (Gene Expression Omnibus) database. The data were derived from the human MM cells lines ( [...] L363 cells) treated with IKK? inhibitor MLN120b (MLN) for eight, 12 and 24 hours. Furthermore, we applied the Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes (STRING) and Expression Analysis Systematic Explorer (EASE) database to construct protein-protein interaction networks and identified over-represented pathway among DEGs (differentially expressed genes). RESULTS: We obtained 108 DGEs in 8h vs. 12h group and 101 ones in 8h vs. 24h group. Most of DGEs were found to be involved in biological regulation. The significant pathways were Ig A pathway and the CAMs pathways. In addition, 24 common DGEs were found in the networks of the two groups such as ICAM 3 and SELL. CONCLUSION: Intercellular adhesion molecule 3 and SELL may be potential targets in multiple myeloma treatment in the future.

Aixia, Dou; Zhilun, Wang; Jingjie, Zhao; Junli, Liu; Chengyun, Zheng.

2014-11-01

178

"Stakkars pappa" – hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available “Poor daddy”–child's perspective and iconotext in three award-winning picture books. The Western dichotomy between children and adults characterize our opinion both on children and childhood. In this understanding framework the children are seen as something totally different from adults. Can artistic children's literature modify this habitual thinking about such hierarchical levels? The three books to examine closer have all won awards from Ministry of Culture as the best Norwegian picture book that year. Both Svein Nyhus: Pappa [Daddy] (1998, Hans Sande and Gry Moursund: Arkimedes og brødskiva [Archimedes and the Sandwich] (2000 and Stein Erik Lunde and Øyvind Torseter: Eg kan ikkje sove no [I Can't Sleep Now] (2008 are first-person narratives where the main character is a child. In such picture books visual and verbal point of view rarely are the same. The illustrations usually observe the central character from a distance and then allow the reader not only to adopt the narrator's point of view. What kind of ambiguities in the complex relationship between text and images give signals to the readers–and to the understanding of the narrator's position and perspective? What can this perspective and the iconotext in the three books tell us about today's children's role?

Kiil, Hanne

2011-03-01

179

  Cell Penetrating Peptoids (CPPos: Synthesis of a Small Combinatorial Library by Using IRORI MiniKans  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Cell penetrating peptoids (CPPos are potent mimics of the corresponding cell penetrating peptides (CPPs. The synthesis of diverse oligomeric libraries that display a variety of backbone scaffolds and side-chain appendages are a very promising source of novel CPPos, which can be used to either target different cellular organelles or even different tissues and organs. In this study we established the submonomer-based solid phase synthesis of a “proof of principle” peptoid library in IRORI MiniKans to expand the amount for phenotypic high throughput screens of CPPos. The library consisting of tetrameric peptoids [oligo(N-alkylglycines] was established on Rink amide resin in a split and mix approach with hydrophilic and hydrophobic peptoid side chains. All CPPos of the presented library were labeled with rhodamine B to allow for the monitoring of cellular uptake by fluorescent confocal microscopy. Eventually, all the purified peptoids were subjected to live cell imaging to screen for CPPos with organelle specificity. While highly charged CPPos enter the cells by endocytosis with subsequent endosomal release, critical levels of lipophilicity allow other CPPos to specifically localize to mitochondria once a certain lipophilicity threshold is reached.

Dominik K. Kölmel

2012-11-01

180

Matematik Ö?retmen Adaylar?n?n Kan?tlama Becerilerini Geli?tirmeye Yönelik Bir Ö?retme Deneyi  

OpenAIRE

Bu çal??man?n amac?, matematik ö?retmen adaylar?n?n kan?tlama sürecindeki güçlüklerini belirlemek, kan?tlama deneyimi ya?ad?klar? ve grup tart??malar?yla sosyal etkile?imde bulunduklar? ö?retim etkinlikleri sonras?nda kan?tlama becerilerindeki de?i?imi incelemektir. Çal??ma ortaö?retim matematik ö?retmenli?i program?n?n dördüncü s?n?f?na devam etmekte olan alt? ö?renciyle gerçe...

Sari Uzun, Meltem

2013-01-01

181

Bruton's Tyrosine Kinase and Protein Kinase C µ Are Required for TLR7/9-Induced IKK? and IRF-1 Activation and Interferon-? Production in Conventional Dendritic Cells  

OpenAIRE

Stimulation of TLR7/9 by their respective ligands leads to the activation of I?B kinase ? (IKK?) and Interferon Regulatory Factor 1 (IRF-1) and results in interferon (IFN)-? production in conventional dendritic cells (cDC). However, which other signaling molecules are involved in IKK? and IRF-1 activation during TLR7/9 signaling pathway are not known. We and others have shown that Bruton's Tyrosine Kinase (BTK) played a part in TLR9-mediated cytokine production in B cells and macrophages...

Li, Yan-feng; Lee, Koon-guan; Ou, Xijun; Lam, Kong-peng

2014-01-01

182

Övervikt i skolan : En litteraturöversikt över möjliga förebyggande åtgärder som kan användas för att minska övervikt och fetma i skolan  

OpenAIRE

Övervikt och fetma har blivit ett globalt ökande problem.  Mer än 1 miljard människor i världen är överviktiga och det finns idag fler överviktiga än undernärda i världen. I Sverige har fetman under de senaste 20 åren fördubblats och omfattar omkring 500 000 människor. I dagens samhälle ägnar sig fler människor åt stillasittande aktiviteter, där tid framför datorn och TV:n ökat, vilket också kan vara en bidragande orsak till övervikt. Syftet med studien var att ta red...

Jaber, Patryk; Kazemi, Avid

2009-01-01

183

Er Kenya klar til valget? : Kan Kenya komme ud af de mørke skygger fra valget i 2007?  

DEFF Research Database (Denmark)

Den 17. januar begyndte nomineringen af Kenyas kommende politikere. De politikere, der efter valget skal lede Østafrikas regionale stormagt frem til 2018. Nomineringsprocessen gav flere forskellige interessante indikationer på Kenyas ”demokratiske parathed” og dermed måske også en god fornemmelse af, hvordan det kommende valg i marts vil forløbe. Dette brief kommer med et bud på, om Kenya kan gøre sig fri af de mørke skygger fra valget i 2007.

Laugesen, Henrik

2013-01-01

184

Synthesis and structure-activity relationship of imidazo(1,2-a)thieno(3,2-e)pyrazines as IKK-beta inhibitors.  

Science.gov (United States)

The identification of a potent series of IKK-beta selective inhibitors based on an imidazothienopyrazine template and the oral efficacy of one such analog (22j) in the LPS-induced TNF-alpha release mouse model are described. PMID:17540562

Belema, Makonen; Bunker, Amy; Nguyen, Van N; Beaulieu, Francis; Ouellet, Carl; Qiu, Yuping; Zhang, Yunhui; Martel, Alain; Burke, James R; McIntyre, Kim W; Pattoli, Mark A; Daloisio, Connie; Gillooly, Kathleen M; Clarke, Wendy J; Brassil, Patrick J; Zusi, F Chris; Vyas, Dolatrai M

2007-08-01

185

Adoption, psykiske lidelser og kriminalitet blandt 15-27 årige. En landsomfattende sammenlignelig registerbaseret undersøgelse af adopterede og af stedbørn sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

  Forskning viser, at adopterede har en større risiko for psykisk sygdom, men er adoption også en risikofaktor for kriminalitet? Formålet er at udrede om variablen 'adopteret' er en selvstændig risikofaktor for domsafsigelser samt uddybe, om adopterede med psykisk sygdom også har større risiko for at blive kriminelle end ikke-adopterede. Metoden er et landsomfattende registerbaseret studie mellem 1994-2004. Kohorten er på 282.986 15-27 årige. 1,3 % er adopterede og stedbørn. Resultaterne viser, at 'adopteret' ikke er en risikofaktor for internationalt adopterede og dansk-fødte = 12 mdr., men dansk adopterede > 12 mdr. samt stedbørn har 3-4 gange højere risiko. Derimod er 'oprindelse' en risikofaktor for kriminalitet for internationalt adopterede og for indvandrere. Alder ved adoption, kontakt til psykiatrien og 'bor ikke hos forælder' er risiko for dom og recidiv. Drenge får i langt højere grad end piger en dom, men unge pigers risiko for psykiatrisk kontakt er større end drenges. Stedbørnene udgør en overset risikogruppe. Konklusionen er, at det ikke er adoption som sådan, som er en risikofaktor for dom, men det er konteksten og den måde, vi håndterer begrebet adoption på. En kønsspecifik omsorg for barnet, med nytænkning i forhold til bortadoption og institutionalisering, er vigtig, for at sikre såvel drenge som piger en ungdom fri for kriminalitet og psykiske sygdomme.

Laubjerg, Merete; Petersson, Birgit

186

Conditional deletion of epithelial IKK? impairs alveolar formation through apoptosis and decreased VEGF expression during early mouse lung morphogenesis  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Alveolar septation marks the beginning of the transition from the saccular to alveolar stage of lung development. Inflammation can disrupt this process and permanently impair alveolar formation resulting in alveolar hypoplasia as seen in bronchopulmonary dysplasia in preterm newborns. NF-?B is a transcription factor central to multiple inflammatory and developmental pathways including dorsal-ventral patterning in fruit flies; limb, mammary and submandibular gland development in mice; and branching morphogenesis in chick lungs. We have previously shown that epithelial overexpression of NF-?B accelerates lung maturity using transgenic mice. The purpose of this study was to test our hypothesis that targeted deletion of NF-?B signaling in lung epithelium would impair alveolar formation. Methods We generated double transgenic mice with lung epithelium-specific deletion of IKK?, a known activating kinase upstream of NF-?B, using a cre-loxP transgenic recombination strategy. Lungs of resulting progeny were analyzed at embryonic and early postnatal stages to determine specific effects on lung histology, and mRNA and protein expression of relevant lung morphoreulatory genes. Lastly, results measuring expression of the angiogenic factor, VEGF, were confirmed in vitro using a siRNA-knockdown strategy in cultured mouse lung epithelial cells. Results Our results showed that IKK? deletion in the lung epithelium transiently decreased alveolar type I and type II cells and myofibroblasts and delayed alveolar formation. These effects were mediated through increased alveolar type II cell apoptosis and decreased epithelial VEGF expression. Conclusions These results suggest that epithelial NF-?B plays a critical role in early alveolar development possibly through regulation of VEGF.

Li Changgong

2011-10-01

187

Modellering af elforbrug til netanalyse  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i praksis at etablere en sådan model. Det vises i rapporten, at korrekt modellering af elforbrugets afhængighed af spænding og frekvens har væsentlig indflydelse på de simuleringer, der udføres af transmissionsnettets stabilitet. Det grundlag der i dag anvendes til modellering af elforbruget, er baseret på 30 år gamle data, og det vurderes ikke længere som repræsentativt. Det anbefales i rapporten, at der hos Elkraft System etableres en model for elforbruget efter en såkaldt komponentbaseret metode. Modellen skal levere data direkte til simuleringsværktøjet PSS/E. Med en sådan model forventes simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model.

Østergaard, Jacob

2003-01-01

188

Innovation processes in the energy sector  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling handler om, hvordan innovationsprocesser i den danske energisektor kan forbedres. Hvert år bliver der tildelt mange økonomiske midler til energiforskning som skal bidrage til at forbedre nuværende energiteknologier og skabe nye energiteknologier. Afhandlingen tager udgangspunkt i kvalitativ og kvantitativt data, indsamlet fra det danske energiprogram ForskEL, som hører under Energinet.dk. Det første essay omhandler selve ex-ante evalueringsprocessen af F&U-projektansøgningerne og de forskellige eksperters tilgang til evaluering. Her viser de kvalitative resultater, at eksperterne vurderer selve udformningen af ansøgningen og præsentationen af projektideen meget højt. Det andet essay viser, at offentligt støttede F&U-projekter med en lang tidshorisont, og som inkluderer forskellige partnere, i mange tilfælde inddrager en organisatorisk vidensintegrator. Denne vidensintegrators rolle er at viderebringe viden fra et projekt til et andet, fordi integratoren aktivt vil bruge det endelige resultat f.eks. implementere den nye teknologi i et produkt eller i energisystemet. Vidensintegrator identificeres ved hjælp af kvantitativt data, og resultaterne viser, at sandsynligheden for at vidensintegratoren er inkorporeret i innovative F&U-projekter, er signifikant stor. Det sidste essay finder frem til, at projekter, der har inkorporeret en organisatorisk vidensintegrator, performer bedre end projekter, der ikke inkorporerer en organisatorisk vidensintegrator. Afhandlingens resultater kan bidrage til at forbedre fremtidige F&U-projekter i energisektoren ved, at anbefale projekter at inkorporere en organisatorisk vidensintegrator og dermed øger sandsynligheden for bedre projektperformance.

Bulathsinhala, Nadika A.

2012-01-01

189

Udformning af en forskningsprotokol : Musikterapi med frontotemporalt demensramte  

DEFF Research Database (Denmark)

Nogle demenssygdomme rammer især de forreste dele af hjernen, hvilket hos den enkelte person kan medføre svære psykiatriske symptomer. Der findes ingen specifik behandling af grundsygdommene for disse frontotemporaledemenstilstande, og symptomatisk medikamentel behandling af de psykiatriske symptomer er vanskelig og kræver høj faglig specialisering. Fra Rigshospitalets Hukommelsesklinik anbefales at behandling af personer med frontotemporal demens primært bør have karakter af psykosociale tiltag. Da der ikke er tilstrækkelig dokumenteret forskning, der undersøger den effekt non-farmakologisk behandling kan have på målgruppen, søges der i et pilotprojekt en afprøvning af kombinerede dataindsamlingsmetoder med henblik på at udvikle en forskningsprotokol der undersøger relationelle møder i terapeutiske behandlingssituationer. Projektet er rettet mod både klinisk musikterapi såvel som det gerontopsykiatriske sundhedsprofessionelle omsorgsarbejde. I en litteraturgennemgang udvælges ADRQL som et anvendeligt demensspecifikt instrument til måling af livskvalitet. Instrumentet afprøves i pilotprojektet med to personer med frontotemporal demens. På baggrund af erfaringerne fra projektet, hvor der trianguleres med CMAI, NPI og videoanalyser, gives anbefalinger til en protokol til effektvurdering af musikterapi.

Ridder, Hanne Mette Ochsner; Ottesen, Aase Marie

2008-01-01

190

Får vi også en sundhedskanon? : Hvor langt kan og skal vi gå i denne synkronisering af vore kroppe og sjæle? Lige nu virker det som om, at der er tale om en endeløs disciplinering af den danske befolkning. Først skulle smagsdommerne ud. Siden har vi set en kulturkanon, en litteraturkanon og nu også en demokratikanon. Mon der kommer en sundhedskanon?  

DEFF Research Database (Denmark)

De sidste 10 år i Danmark har vi set en øget bestræbelse om normalisering af vore kroppe og sjæle. Det gælder på alle områder og det overdøver efterhånden den mangfoldighed som, om ikke andet har været, både accepteret og også hyldet i samfundet tidligere. Ethvert samfund har brug for en vis synkronisering af befolkningen. Dertil findes en række institutioner fra vuggestuer, skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser mv. Der skal være styr på os, vi skal lære basale færdigheder, såsom at færdes i trafikken og vi skal lære et eller flere sprog vi kan kommunikere gennem. Vi skal også tælles, vejes og måles, så staten har styr på husholdningen. Landet indgår i en større sammenhæng, som siges at være en konkurrencesammenhæng, så den må selvfølgelig vide, hvad den har at gøre godt med i sin kamp mod de andre. Det er i accepteret. Min krop er god og relativt sund. Den er i arbejde, har været livslangt under uddannelse og den har en nogenlunde vægt, højde og BMI. Statistisk er den lidt dyr pga. lidt astma og to knæoperationer. Men kort sagt. Det er i orden at vi skal normaliseres. Spørgsmålet er: Hvor langt kan og skal vi gå i denne synkronisering af vore kroppe og sjæle? Lige nu virker det som om, at der er tale om en endeløs disciplinering af den danske befolkning. Først skulle smagsdommerne ud. Siden har vi set en kulturkanon, en litteraturkanon og nu også en demokrati kanon. Mon der kommer en sundhedskanon? En sundhedskanon Hvad er en sundhedskanon? Det er en beskrivelse af, hvordan den rette krop ser ud, hvad den spiser, hvordan og hvor meget den bevæger sig, hvor meget den sveder hver dag, hvor mange muskler den har og hvordan de skal sidde. En sundhedskanon beskriver hudens fasthed, hudens spændstighed, mundens tænder og placering af dem og lidt om hvordan der skal lugte ud af munden. Det er upassende at fortsætte denne tankerække. Det er ikke let at udforme skitser til en sundhedskanon. Man savner ord og læseren skånes for mine spæde forsøg. I litteraturen kan man henvise til Klaus Rifbjergs eller Benny Andersens værker. Men hvem skal være kroppen der promoveres i en sundhedskanon? Kronprinsen måske? eller Chris Macdonald? Og så et par kvinder. Det må være sundhedsministeren der går forrest med forslag. Der skal samarbejdes med embedsmænd i miljø- og sundhedsstyrelserne, samt andre ministre, som er optaget af kroppene og hvordan de bevæger sig og agerer. Hvorfor nu denne tekst? Hvad er der galt ved at beskrive en rigtige, den normale eller den sunde krop? Isoleret set ikke noget. Vi er omgivet at kroppe, som vi registrerer og resten får vi fra tv, radio og Internettet. Hovedproblemet er, at en hver etablering af en normal eller sund krop, samtidig inkluderer nogle kroppe og ekskluderer andre. Og den kraft denne proces iværksættes med, er så meget stærkere, som den er en statsligt legitimeret. Der er forskel på at høre om sunde kroppe gennem diverse medier (det er slemt nok) og så at staten, ligesom med autorisation af visse faggrupper eller udstedelse af statsobligationer, autoriserer en bestemt sund kropsform. Staten autoriserer en bestemt fysiognomi, idet den ekskluderer (alle) andre. Dette sidste siges og skrives aldrig. Ingen ønsker kropseksklusion. Alle vil være inkluderende, socialt, kulturelt, økonomisk og sikkert også kropsligt! Start ved den "inkluderende børnehave", den "inkluderende skole", en "inkluderende pædagogik". Pointen er at det sker alligevel. Symbolsk vold Det er et bestemt samfund på en given tid, der bestemmer hvad der er en sund krop. Tidligere var det overklassens store og velnærede krop der blev dyrket, i andre samtidige samfund hylder man tyndere eller højere kroppe. Der er altså ikke, kulturelt eller sociologisk set, en krop der 'i sig selv' er sund eller rigtigere end andre. Hvad har alt dette med symbolsk vold at gøre? Pointen er, at en eller flere gruppers definition af en sund krop universaliseres og naturaliseres, dvs. formidles, ses og erfares som den eneste ene og rigtige. Dette sker samtidig med

Larsen, Kristian

2008-01-01

191

40Ar- 39Ar geochronology of the charnockites and granulites of the Kan Nack complex, Kon Tum Massif, Vietnam  

Science.gov (United States)

The Truong Son Belt forms the eastern rim of the Indochina Block in Southeast Asia. The age of the metamorphism, mainly along NW-SE mylonitic shear zones that affects this belt, has been formerly determined at about 240-250 Ma. This age corresponds to the Indosinian tectonometamorphic episode. The Kon Tum Massif, situated to the south of this belt, comprises high-temperature rocks, the Kan Nack Complex, including charnockites and granulites. The main charnockitic outcrops, restricted to the Song Ba Valley, establish the intrusive nature of these magmatic rocks within granulite facies material. Basic charnockitic rocks are mainly quartz enderbites to norites and hornblende-pyroxene granulite facies rocks. The 40Ar- 39Ar age of intrusion-cooling of charnockitic magmas is determined from primary magmatic biotites at about 245 Ma. In the east of the Kan Nack Complex some granulite facies rocks exhibit relicts of primary granulite facies parageneses, whereas others show evidence of overprinting by a retrogressive low-grade metamorphism. Ar-Ar dating confirm this evolution, giving ages of 400 Ma for primary relict granulite facies phases and 260-270 Ma from the most retrogressed samples establishing the youngest limit for the granulite facies metamorphism. Granulites intruded by charnockites in the Song Ba Valley yield ages of about 250 Ma, equivalent to the ages of the charnockites, and have evidently been completely reset by these high temperature intrusions. Therefore, the Kan Nack Complex of the Kon Tum Massif is not an independent unit with respect to the Indosinian orogen, but represents the deep-crustal part of this belt.

Maluski, Henri; Lepvrier, Claude; Leyreloup, André; Tich, Vu Van; Thi, Phan Truong

2005-07-01

192

Chronic alcohol exposure exacerbates inflammation and triggers pancreatic acinar-to-ductal metaplasia through PI3K/Akt/IKK.  

Science.gov (United States)

Pancreatic acinar-to-ductal metaplasia (ADM) has been identified as an initiating event that can progress to pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) or pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Acini transdifferentiation can be induced by persistent inflammation. Notably, compelling evidence has emerged that chronic alcohol exposure may trigger an inflammatory response of macrophages/monocytes stimulated by endotoxins. In the present study, we aimed to evaluate the role of inflammation induced by chronic alcohol and lipopolysaccharide (LPS) exposure in the progression of pancreatic ADM, as well as to elucidate the possible mechanisms involved. For this purpose, cultured macrophages were exposed to varying doses of alcohol for 1 week prior to stimulation with LPS. Tumor necrosis factor-? (TNF-?) and regulated upon activation, normal T cell expression and secreted (RANTES) expression were upregulated in the intoxicated macrophages with activated nuclear factor-?B (NF-?B). Following treatment with the supernatant of intoxicated macrophages, ADM of primary acinar cells was induced. Furthermore, the expression of TNF-? and RANTES, as well as the phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K)/protein kinase B(Akt)/inhibitory ?B kinase (IKK) signaling pathway have been proven to be involved in the ADM of acinar cells. Moreover, Sprague-Dawley (SD) rats were employed to further explore the induction of pancreatic ADM by chronic alcohol and LPS exposure in vivo. At the end of the treatment period, a number of physiological parameters, such as body weight, liver weight and pancreatic weight were reduced in the exposed rats. Plasma alcohol concentrations and oxidative stress levels in the serum, as well as TNF-? and RANTES expression in monocytes were also induced following chronic alcohol and LPS exposure. In addition, pancreatic ADM was induced through the PI3K/Akt/IKK signaling pathway by the augmented TNF-? and RANTES expression levels in the exposed rats. Overall, we characterized the link between inflammation induced by chronic alcohol and LPS exposure and pancreatic ADM. However, the mechanisms behind the induction of pancreatic ADM warrant further investigation. PMID:25573338

Huang, Xin; Li, Xuqi; Ma, Qingyong; Xu, Qinhong; Duan, Wanxing; Lei, Jianjun; Zhang, Lun; Wu, Zheng

2015-03-01

193

Chronic alcohol exposure exacerbates inflammation and triggers pancreatic acinar-to-ductal metaplasia through PI3K/Akt/IKK  

Science.gov (United States)

Pancreatic acinar-to-ductal metaplasia (ADM) has been identified as an initiating event that can progress to pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) or pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Acini transdifferentiation can be induced by persistent inflammation. Notably, compelling evidence has emerged that chronic alcohol exposure may trigger an inflammatory response of macrophages/monocytes stimulated by endotoxins. In the present study, we aimed to evaluate the role of inflammation induced by chronic alcohol and lipopolysaccharide (LPS) exposure in the progression of pancreatic ADM, as well as to elucidate the possible mechanisms involved. For this purpose, cultured macrophages were exposed to varying doses of alcohol for 1 week prior to stimulation with LPS. Tumor necrosis factor-? (TNF-?) and regulated upon activation, normal T cell expression and secreted (RANTES) expression were upregulated in the intoxicated macrophages with activated nuclear factor-?B (NF-?B). Following treatment with the supernatant of intoxicated macrophages, ADM of primary acinar cells was induced. Furthermore, the expression of TNF-? and RANTES, as well as the phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K)/protein kinase B(Akt)/inhibitory ?B kinase (IKK) signaling pathway have been proven to be involved in the ADM of acinar cells. Moreover, Sprague-Dawley (SD) rats were employed to further explore the induction of pancreatic ADM by chronic alcohol and LPS exposure in vivo. At the end of the treatment period, a number of physiological parameters, such as body weight, liver weight and pancreatic weight were reduced in the exposed rats. Plasma alcohol concentrations and oxidative stress levels in the serum, as well as TNF-? and RANTES expression in monocytes were also induced following chronic alcohol and LPS exposure. In addition, pancreatic ADM was induced through the PI3K/Akt/IKK signaling pathway by the augmented TNF-? and RANTES expression levels in the exposed rats. Overall, we characterized the link between inflammation induced by chronic alcohol and LPS exposure and pancreatic ADM. However, the mechanisms behind the induction of pancreatic ADM warrant further investigation. PMID:25573338

HUANG, XIN; LI, XUQI; MA, QINGYONG; XU, QINHONG; DUAN, WANXING; LEI, JIANJUN; ZHANG, LUN; WU, ZHENG

2015-01-01

194

MOBE: Final Report : Modelling and Optimization of biomass-based Energy production  

DEFF Research Database (Denmark)

Nærværende rapport er en samlet dokumentation af arbejdet som er udført i PSOprojektet MOBE, “Modellering og optimering af biomassebaseret energiproduktion”. Målsætningen i projektet er at udvikle bedre reguleringsmetoder for kedler i de centrale kraftværker, således at værket som sådan opnår bedre reguleringsevne med hensyn til lastændringshastighed specielt i lavlastområdet omkring og under Bensonpunktet. Rapporten indledes med en beskrivelse af de udfordringer som kraftværkerne står overfor i det moderne elmarked hvor vindkraft udgør en væsentlig prioriteret produktion og dermed sammen med forbrugssvingninger bidrager til fastlæggelse af driften på de centrale blokke. Rapporten dokumenterer arbejdet udført for at udvikle en fælles simuleringsplatform for parterne i projektet og for fremtidigt modelarbejde. Resultatet af dette arbejde er en integration af DTU’s simuleringskode DNA med Matlab. Der foreslås desuden muligheder for andre værktøjer. Modelarbejdet i projektet har resulteret i indledende undersøgelser af tidskonstanter i fordamperrør, en analyse som viser at Ledinegg-instabilitet ikke opstår i moderne kedler selv ved lav last, udvikling af en valideret fordampermodel som kan kobles med værktøjer der anvendes ved udvikling af reguleringsstrategier samt en analyse af virkningsgrad af to forskellige konfigurationer af lavlastanlæg for Bensonkedler. Baseret på en valideret kraftværksmodel kunne reguleringsstrategier evalueres. Da begrænsninger i styresignaler og temperaturgradienter er dominerende, anbefales det at anvende en modelprædiktiv regulator. Det demonstreres, hvordan en sådan regulator kan håndtere store lastgradienter uden at overskride fastsatte begrænsninger. Ved at skifte mellem lineariserede modeller kan hele lastområdet dækkes. Projektet indikerer at Model Predictive Control kan forbedre regulering i lavlast markant. Dette bør i fremtidige projekter afklares ved reelle tests, i første omgang mod en simulator baseret på “first principles” og siden på et værk. Modelarbejdet i MOBE har lagt grunden for en model anvendelig model, men denne skal yderligere udvikles med henblik på bedre forståelse af fordamperprocessen og kobling til resten af kedlen, specielt mellemoverhedning. De udviklede modeller er baseret på flere simplificerende antagelser. Disse antagelser bør granskes nøjere i kommende arbejder hvor der bør fokuseres yderligere på reel drift af Bensonkedler med forskellige brændsler.

Trangbæk, K; Elmegaard, Brian

2008-01-01

195

Vinpocetine inhibits NF-kappaB-dependent inflammation via an IKK-dependent but PDE-independent mechanism.  

Science.gov (United States)

Inflammation is a hallmark of many diseases, such as atherosclerosis, chronic obstructive pulmonary disease, arthritis, infectious diseases, and cancer. Although steroids and cyclooxygenase inhibitors are effective antiinflammatory therapeutical agents, they may cause serious side effects. Therefore, developing unique antiinflammatory agents without significant adverse effects is urgently needed. Vinpocetine, a derivative of the alkaloid vincamine, has long been used for cerebrovascular disorders and cognitive impairment. Its role in inhibiting inflammation, however, remains unexplored. Here, we show that vinpocetine acts as an antiinflammatory agent in vitro and in vivo. In particular, vinpocetine inhibits TNF-alpha-induced NF-kappaB activation and the subsequent induction of proinflammatory mediators in multiple cell types, including vascular smooth muscle cells, endothelial cells, macrophages, and epithelial cells. We also show that vinpocetine inhibits monocyte adhesion and chemotaxis, which are critical processes during inflammation. Moreover, vinpocetine potently inhibits TNF-alpha- or LPS-induced up-regulation of proinflammatory mediators, including TNF-alpha, IL-1beta, and macrophage inflammatory protein-2, and decreases interstitial infiltration of polymorphonuclear leukocytes in a mouse model of TNF-alpha- or LPS-induced lung inflammation. Interestingly, vinpocetine inhibits NF-kappaB-dependent inflammatory responses by directly targeting IKK, independent of its well-known inhibitory effects on phosphodiesterase and Ca(2+) regulation. These studies thus identify vinpocetine as a unique antiinflammatory agent that may be repositioned for the treatment of many inflammatory diseases. PMID:20448200

Jeon, Kye-Im; Xu, Xiangbin; Aizawa, Toru; Lim, Jae Hyang; Jono, Hirofumi; Kwon, Dong-Seok; Abe, Jun-Ichi; Berk, Bradford C; Li, Jian-Dong; Yan, Chen

2010-05-25

196

Tangible Interaction in Industrial Plants  

DEFF Research Database (Denmark)

Med denne afhandling besvarer jeg det overordnede forskningsspørgsmål som har været mit fokus igennem mine forskningsaktiviteter; Hvordan kan interaktionsdesignere designe brugerflader der inviterer til, og tillader interaktion, baseret på Skilled Practice - kropslige tillærte færdigheder - i industrielle sammenhænge. Min tese er at det hastige indtog af teknologiske løsninger i industrien er sket uden respekt for, og på bekostning af, de tillærte færdigheder operatører og teknikere anvender i deres daglige arbejde. Under overskriften Tangible Interaction - håndgribelig interaktion - har jeg besvaret spørgsmålet igennem arbejdet med tre delspørgsmål; Hvad kendetegner skills og hvad er deres natur, hvilke metoder kan understøtte design for skilled practice, samt, hvordan kan viden om skilled practice indlejres i designprocessen? Afhandlingen giver først et overblik over forskningsfeltet Tangible Interaction. Det er et nyt og også bredt felt, som generelt set forskes og udvikles på tre forskellige grundlag; et datacentret grundlag hvor feltet har sine rødder, et socialcentreret grundlag med rødder i social videnskab, samt et udtryks- og oplevelsesmæssigt grundlag med rødder i design. Jeg er tilgået feltet og forskningen fra et udtryks- og oplevelsesmæssig grundlag og har oplevet en konflikt i opfattelsen af de begreber og holdninger der kendetegner de forskellige grundlag. I afhandlingen konkluderer jeg at et projekt udviklet på basis af et grundlag, næppe kan beskrives og forstås fuldt ud hvis det alene betragtes og forsøges klassificeret fra et af de andre grundlag. At opleve skills - færdigheder - har enhver som har set en dygtig håndværker udføre sit fag; komplicerede handlinger får et strøg af ubesværet skønhed. At beskrive skills som at ‘være god til at gøre noget’ giver dog ikke fuld retfærdighed til fænomenet. Ejheller den betragtning at det blot er en automatisk gentagelse af bevægelser. Ved at trække på antropologi og filosofi, beskriver jeg skilled practice som en sammenflettet enhed af det perceptuelt engagerede menneske, dets materialer og omgivelser. I samme forbindelse gør jeg op med den Cartensiensiske opfattelse, at mennesket består af en styrende del, som kontrollerer en udøvende del, og sammenføjer hvad der aldrig har været adskilt; sindet og kroppen. Med dette svar på det første delspørgsmål fortsætter afhandlingen med besvarelsen af de resterende to spørgsmål, gennem en beskrivelse af metoder og indsigter jeg har udviklet igennem min forskning, i erkendelse af at kendte designmetoder ikke tilstrækkeligt har kunnet understøtte skilled practice. I afhandlingen beskriver jeg et tankesæt; ‘Wayfaring’ - fodrejse - som hjælper designeren med at fastholde fokus på den nære sammenhæng mellem mennesket, bevægelsen og omgivelserne. eg beskriver en række metoder der hver på deres måde kan hjælpe designeren med at identificere, fastholde og viderebringe de kvaliteter der kendetegner skills. I metoderne er indlejret grundlæggende viden om skills og jeg præsenterer metoder til at udforske såvel enkeltbevægelser som sammensatte bevægelser, samt metoder til at aflæse og beskrive bevægelseskvaliteter, og opleve og udtrykke bevægelseskvaliteter. Således kan jeg besvare det overordnede forskningsspørgsmål: Jeg stiller metoder med indlejret viden om skills til rådighed og jeg anbefaler at designeren igennem designprocessen bevæger sig mellem de forskellige metoder, for bedst at kunne fange og viderbringe netop de bevægelseskvaliteter der kendetegner pågældende skill. Jeg anbefaler at designeren engagerer sig kropsligt i opgaven og skaber et rigt kropsligt metafor til at beskrive de fundne kvaliteter. Et rigt metafor kan rumme oplevelsen af bevægelseskvaliteter bedre end en konkret beskrivelse, og fungere som et rigt referencepunkt i designprocessen.

Jensen, Mads Vedel

2008-01-01

197

"Heller ikke i dette skrift er det uutsigelige sagt". Det nordiska neoavantgardets estetik - exemplen Fahlström, Hodell & Højholt  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Det nordiska neoavantgardet har hittills i liten grad varit föremål för utforskning i sin helhet. Forskningsuppgiften som sådan innebär i sig en empirisk utmaning, eftersom förbindelserna mellan länderna oftabara nämns i förbigående i större historieskrivningar, och man måste söka i ett stort och utspritt textbestånd bestående av minnesskildringar, tidskrifts- och tidningsartiklar etc. Jag inleder med en kort diskussion av det nordiska utbytet under 60-talet, följt av nedslag hos de tre svenska och danska avantgardisterna och författarna Öyvind Fahlströms, Åke Hodells och Per Højholts, vars text-ljudkompositioner finns utgivna på cd-skivor. Mitt syfte är att demonstrera (neo-avantgardets gränsöverskridande karaktär i tre olika men inbördes relaterade avseenden: att 60-talet präglades av en bred nordisk interaktion; att skrifter, manifest och andra texter av de tre författarna ger uttryck för en tvärestetisk poetologi; att avantgardet lägger tonvikten på den processuella skapelseprocessen.Det jag har valt att fokusera på är alltså den poetologi som ligger till grund för genreöverskridande konst som t.ex. text-ljudkompositioner. Resultaten kan ofta rubriceras som både poesi, happening, teater ochperformance, och är i hög grad ett resultat av 60-talets medieutveckling med lätthanterliga bandspelare, transistorradio, TV m.m. Även om konstverken i sig kanske inte alltid är lika intressanta ut estetisk synpunkt, fördjupar en analys av den bakomliggande idévärlden förståelsen för det nordiska neoavantgardets betydelse och den kreativitet som präglade 60-talet.

Per Bäckström

2005-07-01

198

Så vidt et rum : en undersøgelse af hvordan tekstil kan/skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen ‘Så vidt et rum’ undersøger hvordan tekstil kan eller skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum. Undersøgelserne tager afsæt i dét forhold, at absorption af lyd er et stigende behov i mange offentlige rum, men at lydabsorptionens arkitektoniske potentiale kun sporadisk er udforsket og udviklet. Tekstil har gode lydabsorberende egenskaber og desuden væsentlige arkitektoniske kvaliteter. Både tekstilets lydabsorberende egenskaber og arkitektoniske kvaliteter afgøres i høj grad af tekstilets rumlige formgivning og placering. Afhandlingen bygger derfor på den antagelse at der, med tekstil, kan dannes konstruktioner, der fungerer både lydabsorberende og arkitektonisk. Indenfor det arkitektoniske felt fokuseres der på fænomenet ‘rum’. Afhandlingens hovedspørgsmål ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum?’ undersøges gennem tre delundersøgelser. Af hver delundersøgelse udledes en række retningslinier, hvis formål er at forsyne designere og arkitekter med tilstrækkelig viden til at etablere arkitektonisk lydabsorption med tekstil. Til hver delundersøgelse anvendes hver sin metode, som dog overordnet kædes sammen af en række fællestræk, bl.a. opstilling af ‘modstande’ og en generel kritisk tilgang til empirien. Første delundersøgelse undersøger tekstilets lydabsorberende egenskaber. Først undersøges det hvordan det, via sanseindtryk alene, er muligt at fi nde frem til et tekstil, der er lydabsorberende. Otte tekstiler udsættes for måling af tekstilets absorptionskoefficient og strømningsmodstand samt for direkte sansning. Det konkluderes, at tekstilets lufttæthed, stivhed og vægt er sigende for dets lydabsorberende egenskaber. Dernæst undersøges det, hvordan tekstil skal formgives og placeres rumligt for mest effektivt at absorbere lyd, først i et forsøgsrum med en lydtrykmåler og derefter i et rørapparat. Over 100 formgivninger og placeringer måles og sammenlignes. Det konkluderes, at primært tekstilets afstand til væggen, mængden af tekstil, dets grad af drapering og foldning, dets spredning i rummet og vinkel ifht. til lydbølgernes retning er afgørende for dets lydabsorberende virkning. Anden delundersøgelse undersøger hvordan dels lydabsorption og dels tekstil kan danne rum. Undersøgelserne af hvordan lydabsorption danner rum tager afsæt i teorier om lyd og lys og kobler disse til en teori for lydabsorptionens rumdannende egenskaber. Det konkluderes at lydabsorptionen kan danne et ‘halvt rum’. Tekstils rumdannende egenskaber undersøges ved at analysere et konkret eksempel på rumdannelse med tekstil med tre teorier om henholdsvist transparens, bevægelighed og porøsitet. Det konkluderes, at tekstil kan danne rum både via sin transparens, bevægelighed og porøsitet og desuden at den samme formgivning eller placering kan danne flere forskellige typer rum samtidigt. Tredje delundersøgelse undersøger hvordan tekstil kan formgives. Tre forskellige tekstiler udsættes for en række formgivningsteknikker og samtidige sansninger af deres materialeegenskaber, derefter registrering af de fremkomne former. Undersøgerens eget sanseapparat anvendes som måleapparat og sanse-og formregistreringerne indsættes på skalaer og sammenlignes. Det konkluderes, at tekstiler med relativt ekstreme materialeegenskaber danner relativt ekstreme former. Af de tre delundersøgelser udledes i alt 55 retningslinier og disse afprøves gennem formgivningen af tre lydabsorberende og rumdannende konstruktioner. Afprøvningen viser, at retningslinierne supplerer hinanden godt og derfor tilsammen kan danne afsæt for en formgivning af lydabsorberende og rumdannende konstruktioner, men at retningslinierne er af varierende anvendelighed. Afhandlingens resultat udgøres af 55 retningslinier om både lydabsorption, rumdannelse og formgivning og desuden af en eksempelsamling på tre tekstile konstruktioner. Afhandlingen konkluderer, at tekstil så vidt kan absorbere lyd og danne rum samtidigt. ‘

Bendixen, Cecilie

2013-01-01

199

Tetramethylpyrazine attenuates TNF-?-induced iNOS expression in human endothelial cells: Involvement of Syk-mediated activation of PI3K-IKK-I?B signaling pathways  

International Nuclear Information System (INIS)

Endothelial cells produce nitric oxide (NO) by activation of constitutive nitric oxide synthase (NOS) and transcription of inducible NO synthase (iNOS). We explored the effect of tetramethylpyrazine (TMP), a compound derived from chuanxiong, on tumor necrosis factor (TNF)-?-induced iNOS in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and explored the signal pathways involved by using RT-PCR and Western blot. TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting I?B kinase (IKK) phosphorylation, I?B degradation and nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation, which were required for NO gene transcription. Exposure to wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. Spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol significantly inhibited NO production. Furthermore, piceatannol obviously suppressed TNF-?-induced I?B phosphorylation and the downstream NF-?B activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. TMP significantly inhibited TNF-?-induced phosphorylation of Syk and PI3K. Our data indicate that TMP might repress iNOS expression, at least in part, through its inhibitory effect of Syk-mediated PI3K phosphorylation in TNF-?-stimulated HUVECs. -- Highlights: •TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting IKK/I?B/NF-?B pathway. •PI3K inhibitor wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression. •Syk inhibitor piceatannol repressed PI3K/IKK/I?B mediated NO production. •Syk is an upstream regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. •TMP might repress iNOS expression through Syk-mediated PI3K pathway

200

Randomized trial of a fixed combination (KanJang) of herbal extracts containing Adhatoda vasica, Echinacea purpurea and Eleutherococcus senticosus in patients with upper respiratory tract infections.  

Science.gov (United States)

The clinical efficacy of KanJang oral solution, a fixed combination of standardised extracts of Echinacea purpurea, Adhatoda vasica and Eleutherococcus senticosus, was compared with the combined extracts of Echinacea purpurea and Eleutherococcus senticosus alone (Echinacea mixture) in a controlled, double blind, randomized trial, and with Bromhexine (a standard treatment) in a controlled, open, randomized clinical trial on patients with non-complicated acute respiratory tract infections. Many of the parameters evaluated, such as severity of coughing, frequency of coughing, efficacy of mucus discharge in the respiratory tract, nasal congestion and a general feeling of sickness, showed significantly greater improvement in patients treated with KanJang compared with those receiving the standard treatment. However, no significant differences in the improvement of these symptoms (except in a reduced frequency of coughing) were observed between patients treated with the Echinacea mixture and those receiving the standard treatment. The only explanation is that the lack of extract of A. vasica in the Echinacea mixture reduces its efficacy compared with the complete KanJang oral solution even though direct double-blind comparison yielded no significant differences between these two groups of patients. The recovery time of patients being treated with KanJang or Echinacea mixture was 2 days shorter than that of patients receiving the standard treatment. None of the patients completing the study reported adverse reactions to the medication taken. The significance of the results obtained in this study is discussed with respect to the efficacy of KanJang in the treatment of acute respiratory infection and to the concept that multi-drug therapy offers higher efficacy compared with mono-drug treatment of such infections. PMID:16121513

Narimanian, M; Badalyan, M; Panosyan, V; Gabrielyan, E; Panossian, A; Wikman, G; Wagner, H

2005-08-01

201

Early Functional Abilities  

DEFF Research Database (Denmark)

Early Functional Abilities (EFA), - en skala til evaluering af behandlingsforløb af svært hjerneskadede patienter i forbindelse med tidlig rehabilitering. Formål At monitorere og dokumentere rehabiliteringsforløbet for svært hjerneskadede patienter, hvor funktionsniveauet endnu ikke kan registreres på ADL skalaer (fx FIM og Barthel Indeks) og hvor reaktionerne på sensoriske stimuli i koma-skalaer (fx Glasgow Coma Score og Koma Remissions Skala) ikke beskriver forandringerne tilstrækkeligt pga. gulv- og loft effekt. Beskrivelse af EFA Skalaen udføres tværfagligt af de faggrupper der sædvanligvis deltager i teamet omkring patientens rehabilitering og består af fire funktionsområder, der hver især har underpunkter (items): Det vegetative system: sygeplejepersonale (fire items) Facio-oral function: ergoterapeut, logopæd, sygeplejepersonale (fire items) Sensomotorisk funktion: fysioterapeuter (syv items) Kognitiv funktion: ergoterapeut, neuropsykolog (fem items) De fire områder reflekterer ifølge kildematerialet de områder, der er centrale at vurdere som tidlige funktionelle færdigheder for den senhjerneskadede patient (ikke medfødte hjerneskader), og som netop skulle gøre at responsen på den tidlige rehabilitering kan registreres. Indenfor hvert af de 20 items gives 1-5 point, efter patientens funktionsniveau. Der kan gives mellem 20-100 point. Pointene gives efter både kvalitative og kvantitative krav til funktionen. Skalaens 20 items er sidestillede dvs. ikke hierarkisk opbygget i forhold til sværhedsgrad. Selve scoringen udføres enten ved at fagpersonerne hver for sig har foretaget en scoring, for derefter at foretage en fælles tværfaglig scoring, eller ved at alle foretager scoringen sammen, men hvor hver faggruppe er ansvarlig for deres eget område. Det er patientens bedste respons der registreres udfra observationer i dagligdagen. For at kunne følge patienterne over tid, anbefales det at patienten scores indenfor de første tre dage efter indlæggelse og derefter hver 14 dag. Oversættelse Skalaen er oversat til dansk, men ikke efter standardiseret metode. Der er fundet en del oversættelsesfejl, som gør at en skalaen planlægges oversat efter standardiseret metode i nærmeste fremtid. Målgruppe Skalaen blev oprindeligt anbefalet til svært hjerneskadede patienter, men senere er den også anbefalet til moderat skadede patienter. Skalaen anvendes bl.a. på de to steder i Danmark hvor den tidlige rehabilitering efter svære hjernetraume finder sted (Hvidovre Hospital og Hammel Neurocenter). Tidsforbrug Tidsforbruget for scoringen er 10-15 minutter for hver faggruppe. Udgifter Ingen Reliabilitet og validitet Der findes kun to referencer, der belyser reliabilitet og validitet. De konkluderer begge, at skalaen er pålidelig. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved både metode og datakvalitet i disse undersøgelser. Der ses lille interrater variabilitet mellem forskellige faggrupper. Undersøgelser af intern konsistens (Cronbach´s Alpha) viser høje værdier, tydende på god indre sammenhæng i skalaen, men at nogle item måske kunne udelades. Validiteten er undersøgt via kriterievaliditet, hvor det konkluderes at skalaen opfylder et tomrum mellem koma skalere og ADL skalaer. Den anvendte statiske metode er dog ikke egnet til at vise dette. Derudover er der udført face validitet som konkluderer at skalaen giver et umiddelbart godt billede af patientens funktionsniveau. Konklusion EFA skalaen har sin berettigelse i rehabilitering af svært hjerneskadede patienter. Den giver god klinisk information om patienternes funktionsniveau og ændringer over tid, hvor komaskalaer og ADL skalaer ikke er tilstrækkelige pga. loft- og gulveffekt. Skalaen bør oversættes efter standardiseret metode, reliabilitetstestes som den anvendes, nemlig af det tværfaglige team, og der bør gennemføres validering af den nyoversatte skala.

Lorentzen, Jakob; Poulsen, Ingrid

2005-01-01

202

Montary values or green thoughts? Does the Norwegian public roads administration place emphasis on non-monetized consequences in their cost-benefit analysis?  

OpenAIRE

Statens Vegvesen (SVV) Vegdirektoratet gjennomfører nytte-kostnadsanalyser (NKA) av en rekke alternative traséer for alle veiprosjekter, og anbefaler alternativer ut fra en sammenveining av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, som i all hovedsak er miljøkonsekvenser. Et stadig økende fokus på miljøkonsekvenser av transport, både i og utenfor Norge, gjør det særlig interessant å undersøke om ikke-prissatte konsekvenser tillegges vekt i anbefalingene. Formålet med ...

Heien, Anna Holmseth

2012-01-01

203

Šikk poissmehekorter / Maris Kerge  

Index Scriptorium Estoniae

Tallinnas Müürivahe tänaval asuvas pööningukorteris (53 mø) ühinevad moodne ja ajalooline. Magamistuba on paigutatud klaasboksi. Sisearhitektid Priit Põldme ja Krista Thomson, Sisearhitektuuribüroo Joonprojekt. Projekt 2003, valmis 2004. 8 ill., värv

Kerge, Maris

2004-01-01

204

Ikke rigtig voksne...  

DEFF Research Database (Denmark)

Emnet for artiklen er børns ret til at blive hørt. I artiklen analyseres tre udvalgte danske regelsæt i relation til børns ret til at blive hørt og hørt efter, når der verserer sag om deres forhold. Udgangspunktet for analysen er Jørgen Dalberg-Larsens begrebsapparat vedrørende en rettigheds- og beskyttelsestankegang. Det konkluderes, at der helt klart er rum for forbedring i de udvalgte love, og der argumenteres retspolitisk for, at området ofres fornyet opmærksomhed.

Holdgaard, Marianne; Juhl, Line Bune

2012-01-01

205

Carnosic acid modulates Akt/IKK/NF-?B signaling by PP2A and induces intrinsic and extrinsic pathway mediated apoptosis in human prostate carcinoma PC-3 cells.  

Science.gov (United States)

This study investigates the efficacy of carnosic acid (CA), a polyphenolic diterpene, isolated from the plant rosemary (Rosemarinus officinalis), on androgen-independent human prostate cancer PC-3 cells. CA induced anti-proliferative effects in PC-3 cells in a concentration- and time-dependent manner, which was due to apoptotic induction as evident from flow-cytometry, DNA laddering and TUNEL assay. Apoptosis was associated with the activation of caspase-8, -9, -3 and -7, increase in Bax:Bcl-2 ratio, release of cytochrome-c and decrease in expression of inhibitor of apoptosis (IAP) family of proteins. Apoptosis was attenuated upon pretreatment with specific inhibitors of caspase-8 (Z-IETD-fmk) and caspase-9 (Z-LEHD-fmk) suggesting the involvement of both intrinsic and extrinsic apoptotic cascades. Further, apoptosis resulted from the inhibition of IKK/NF-?B pathway as evident from decreased DNA binding activity, nuclear translocation of p50 and p65 and I?B? phosphorylation. The down-regulation of IKK/NF-?B was associated with inhibition of Akt phosphorylation and its kinase activity with a concomitant increase in the serine/threonine protein phosphatase 2A (PP2A) activity. Pharmacologic inhibition of PP2A by okadaic acid and calyculin A, significantly reversed CA-mediated apoptotic events in PC-3 cells indicating that CA induced apoptosis by activation of PP2A through modulation of Akt/IKK/NF-?B pathway. In addition, CA induced apoptosis in another androgen refractory prostate cancer DU145 cells via intrinsic pathway as evidenced from the activation of caspase 3, cleavage of PARP, increase in Bax:Bcl-2 ratio and cytochrome-c release. Carnosic acid, therefore, may have the potential for use in the prevention and/or treatment of prostate cancer. PMID:22453599

Kar, Susanta; Palit, Shreyasi; Ball, Writoban Basu; Das, Pijush K

2012-07-01

206

The Drosophila IKK-related kinase (Ik2 and Spindle-F proteins are part of a complex that regulates cytoskeleton organization during oogenesis  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background IkappaB kinases (IKKs regulate the activity of Rel/NF-kappaB transcription factors by targeting their inhibitory partner proteins, IkappaBs, for degradation. The Drosophila genome encodes two members of the IKK family. Whereas the first is a kinase essential for activation of the NF-kappaB pathway, the latter does not act as IkappaB kinase. Instead, recent findings indicate that Ik2 regulates F-actin assembly by mediating the function of nonapoptotic caspases via degradation of DIAP1. Also, it has been suggested that ik2 regulates interactions between the minus ends of the microtubules and the actin-rich cortex in the oocyte. Since spn-F mutants display oocyte defects similar to those of ik2 mutant, we decided to investigate whether Spn-F could be a direct regulatory target of Ik2. Results We found that Ik2 binds physically to Spn-F, biomolecular interaction analysis of Spn-F and Ik2 demonstrating that both proteins bind directly and form a complex. We showed that Ik2 phosphorylates Spn-F and demonstrated that this phosphorylation does not lead to Spn-F degradation. Ik2 is localized to the anterior ring of the oocyte and to punctate structures in the nurse cells together with Spn-F protein, and both proteins are mutually required for their localization. Conclusion We conclude that Ik2 and Spn-F form a complex, which regulates cytoskeleton organization during Drosophila oogenesis and in which Spn-F is the direct regulatory target for Ik2. Interestingly, Ik2 in this complex does not function as a typical IKK in that it does not direct SpnF for degradation following phosphorylation.

Shaanan Boaz

2008-09-01

207

Deltagelse i konferencemiddag reducerer den vaskulære alder og anbefales af helbredsmæssige grunde  

DEFF Research Database (Denmark)

A total of 60 attendees at a medical conference had their peripheral and central blood pressure measured before and after the conference dinner. While heart rate increased, all measurements of peripheral and central blood pressure showed lower values after dinner. Furthermore, attendees' central vascular age was reduced by 13 years after dinner when augmentation index was evaluated in relation to age. Although 13% experienced postprandial hypotension, the present study motivates attendance at medical conference dinners due to the health implications of lowered blood pressure.

Hvidt, Kristian Nebelin; Strandhave, Charlotte

2013-01-01

208

Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder. : Baggrundsrapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er resultatet af knap 3 måneders arbejde med at kort-lægge berørte borgernes forståelse af problematikken med lokalisering af et deponi til radioaktivt affald i Danmark, deres holdninger, bekymringer, informationsbehov, deltagelse i processen og oplevelsen heraf, samt input til miljøvurderingens scopingen. Undersøgelsen har sit sigte på de mest berørte i sagen, og har derfor forventeligt fået kortlagt nogle af de mest kritiske røster. På grund af den valgte målgruppe kan undersøgelsen ikke anvendes til at udtale sig om holdninger, værdier m.v. blandt befolkningen generelt i Danmark – ej heller andre aktørers oplevelse. Baggrundsrapporten danner grundlag for en række anbefalinger i rapporten: Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder – Anbefalinger og resultater. Ansvaret for disse anbefalinger ligger hos forfatterne, og rapporten udtrykker alene forfatternes analyser og tolkninger. Forfatterne fralægger sig samtidig ethvert ansvar for andres brug og tolkning af data præsenteret i denne rapport og baggrundsrapporten. Læseren anbefales at læse denne baggrundsrapport med samtlige data fra undersøgelsen for at danne sine egne fortolkninger.

Aaen, Sara BjØrn; KØrnØv, Lone

2014-01-01

209

Velfærd hos mink - små forandringer gavner  

DEFF Research Database (Denmark)

En række mindre tiltag, som hver for sig var påvist at gavne velfærden, blev gennemført på den ene halvdel af en privat farm for at undersøge om tiltagene kunne anvendes i praksis, uden at skade produktiviteten og med god effekt på velfærden. Den anden halvdel af farmen fungerede som kontrol og blev drevet mere konventionelt. De gennemførte tiltag var: selektion for tillidsfulde dyr, ekstra vinterfodring, udsætning af parrede tæver i hvert andet bur, senere fravænning og senere udsætning af hvalpe i hanhun par, samt indretning af bure med hylder og løse beskæftigelsesobjekter. Resultaterne viste, at reproduktion og skindparametre i hvert fald ikke blev forringet af de gennemførte tiltag, og at velfærden blev forbedret. Velfærdsvurderingen var baseret på dyrenes adfærd, temperament, og pelsgnav. Velfærdsforbedringen var betydelig, og meget større end det ses i forsøg med mere radikale forandringer så som adgang til svømmevand, gruppeindhusning, og øget burstørrelse. Disse større forandringer kan oven i købet skade velfærden. På den baggrund anbefales det at velfærdsforbedringer for mink tager udgangspunkt i det eksisterende og i sig selv udmærkede bursystem, og at forandringer kun gennemføres i det omfang, at minkene målbart viser sig at have gavn af det. De her afprøvede tiltag var gennemførlige og gavnlige.Jeppesen, L.L. 2006. Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning 2005, 17-24, Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og ForskningsCenter, Holstebro, Danmark.

Jeppesen, Leif Lau

2006-01-01

210

Draft Genome Sequence of a Thermophilic Member of the Bacillaceae, Anoxybacillus flavithermus Strain Kn10, Isolated from the Kan-nawa Hot Spring in Japan.  

Science.gov (United States)

Here, we report the draft genome sequence of the Anoxybacillus flavithermus Kn10 strain (NBRC 109594), isolated from a water drain of the Kan-nawa Hot Spring in Japan. The draft genome sequence is composed of 90 contigs for 2,772,624 bp with 41.6% G+C content and contains 2,883 protein-coding genes and 80 tRNA genes. PMID:23723406

Matsutani, Minenosuke; Shirakihara, Yasuo; Imada, Katsumi; Yakushi, Toshiharu; Matsushita, Kazunobu

2013-01-01

211

Janfire : - En undersökning om vilka konsumenter Janfire med fördel kan rikta sin marknadsföring till och hur kundprofilen för dessa konsumenter ser ut.  

OpenAIRE

I dagens samhälle styrs mycket av kunden. Då det finns ett överflöd av produkter kan kunder lätt gå över till en konkurrent om de känner att de inte får sina behov tillfredsställda. För företag är det därför viktigt att se kunden som en tillgång och kunna urskilja deras behov. När det gäller val av värmekälla har konsumenter blivit mer prismedvetna och söker ofta efter ett prisvärt alternativ. Konkurrensen mellan företag som tillverkar pelletssystem har hårdnat på gru...

Jakobsson, Camilla; Nilsson, Marie

2005-01-01

212

Draft Genome Sequence of a Thermophilic Member of the Bacillaceae, Anoxybacillus flavithermus Strain Kn10, Isolated from the Kan-nawa Hot Spring in Japan  

OpenAIRE

Here, we report the draft genome sequence of the Anoxybacillus flavithermus Kn10 strain (NBRC 109594), isolated from a water drain of the Kan-nawa Hot Spring in Japan. The draft genome sequence is composed of 90 contigs for 2,772,624 bp with 41.6% G+C content and contains 2,883 protein-coding genes and 80 tRNA genes.

Matsutani, Minenosuke; Shirakihara, Yasuo; Imada, Katsumi; Yakushi, Toshiharu; Matsushita, Kazunobu

2013-01-01

213

A phase I clinical study of Andrographis paniculata fixed combination Kan Jang versus ginseng and valerian on the semen quality of healthy male subjects.  

Science.gov (United States)

The safety of different doses of Kan Jang--a fixed combination of Andrographis paniculata special extract (SHA-10) and Acanthopanax senticosus--compared to two extensively used medicinal plants, Valeriana officinalis and Panax ginseng in the form of standardized extracts, has been examined. A phase I clinical study was designed to evaluate the effect on semen quality of healthy males in terms of spermatogenesis and quality of semen. The results of the study revealed no significant negative effect of Kan Jang on male semen quality and fertility, but rather a positive trend with respect to the number of spermatozoids in the whole ejaculate, the percentage of active (normokinetic) forms of spermatozoids, and fertility indexes, together with a decrease in the percentage of inactive (diskinetic) forms of spermatozoids. In the group receiving ginseng, no significant negative effects on the fertility parameters were revealed and there was a clear decrease in the percentage of diskinetic forms of spermatozoids. Subjects receiving valerian showed a temporary increase in the percentage of normokinetic spermatozoids and a decrease in diskinetic forms, but these changes had no effect on fertility indices. The results indicate that Kan Jang, ginseng and valerian are safe with respect to effects on human male sterility when administered at dose levels corresponding to approximately 3 times the human daily dose. PMID:16008115

Mkrtchyan, A; Panosyan, V; Panossian, A; Wikman, G; Wagner, H

2005-06-01

214

SNS ønsker kommentarer til ansøgningen og en faglig vurdering. Beta vulgaris (A5/15). Vurdering af ansøgning om forsøgsudsætning. Modtaget 24-02-2005, deadline 30-03-2005, svar 23-03-2005. : C-DK-97-01  

DEFF Research Database (Denmark)

" 1. Vurdering af om der er behov for yderligere oplysninger a. SNIF punkt C.1. : Et af formålene med forsøgene oplyses at være indsamling af oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden. Der er dog ikke i SNIFFEN nogen oplysninger om indholdet af de oplysninger der skal indsamles. I ANNEX IIIB oplyses at der vil blive indsamlet oplysninger om persistens ved i nogle uspecificerede tilfælde at lade planterne stå et stykke tid ind i vinteren. DMU anbefaler at det specificeres hvilke oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden der tænkes indsamlet. b. SNIF punkt C.2. : Det bør tilføjes i SNIFFEN (og ANNEX IIIB) at der årligt før påbegyndelsen af udsætningsforsøgene indsendes detaljerede oplysninger til de kompetente myndigheder om forsøgslokaliteter det pågældende år. d. SNIF punkt D.3.3. : Det bør tilføjes SNIFFEN at overførsel af transgenet til beslægtede Beta-arter ved dyrkning er lille til moderat, selv om dette helt korrekt ikke medfører nogen selektiv fordel. e. SNIF punkt D.3.9. : Det er DMU's vurdering at ansøger kommer lidt let hen over punktet effekter af dyrkning m.m. I SNIFFEN konkluderes simpelthen ""not applicable"", medens der i ANNEX IIIB uddybes noget, men dog kun med fokusering på de mulige positive effekter. Det er DMU's mening at effekterne af dyrkning af herbicid resistente afgrøder som f.eks. RR-fodder beet endnu ikke er særlig godt undersøgt. Dyrkningen giver som ansøger korrekt skriver, dyrkeren mulighed for at anvende et totalherbicid i dyrkningssæsonen. Det er rigtigt, at dette i en periode kan medføre en forøget mængde ukrudt i marken uden at dette skader afgrøden. Dette kræver dog et særligt anvendelsesmønster for Roundup som ikke giver sig selv. Helt specifikt mangler det at blive undersøgt i hvilken grad flere sæsoners anvendelse af Roundup-tolerante afgrøder med sprøjtning i vækstsæsonen påvirker dyrkningsfladens biodiversitet. Her tænkes f.eks. på frøbankens størrelse og artssammensætning, ukrudtsarternes artssammensætning over længere tid, effekter af afdrift af glyfosat i vækstsæsonen til omgivelser (markkanter, hegn, hegns fodposer m.m.). f. SNIF punkt E. Der bør tilføjes en erklæring om at såmaskinen renses efter hver såning så spredning via materiel undgås. Dette skal naturligvis også fremgå af den logbog der føres over forsøgsudsætningerne. Der henvises i ansøgningen til at der sås et bælte af ""pollen isolation"" omkring marken. Det skal beskrives nærmere i ansøgningen hvad dette er og hvilket formål det har, f.eks. at reducere pollenspredning fra marken eller krydsbestøvning ind i marken. Da pollenet er overvejende vindspredt desuden om det involverer fysisk isolation (barrier crops) eller biologisk udelukkelse (pollen dilution, evt. male sterility) samt bredden af bæltet. Det bør ligeledes beskrives hvordan det kontrolleres at der ikke er vildroer inden for en km's afstand. Endelig bør det beskrives hvor mange gange i dyrkningssæsonen (f.eks. 3) der moniteres for stokløbere og ukrudtsroer i forsøgsmarken og omgivelserne. Anbefaling. I og med at ansøger anfører at et af formålene med de fem års yderligere forsøgsudsætning er at indsamle oplysninger der er relevante for risikovurderingen anbefaler DMU at spørgsmålet om effekter af dyrkningen på miljøet inkluderes. Dette mener DMU er nødvendigt, da det ved en eventuel senere ansøgning om markedsføring til dyrkning i EU er uundgåeligt, at der fra flere lande vil komme spørgsmål der ønsker en vurdering af eventuelle uønskede effekter af dyrkning. Det vil være en fordel for ansøger at kunne sige hvilke effekter det drejer sig om, ligesom det vil være en fordel at kunne udtale sig præcist om størrelses-ordenen af eventuelle fundne effekter. Hvis sådanne undersøgelser ikke foreligger ved en senere ansøgning om markedsføring til dyrkning vurderer DMU at der vil fremkomme krav om specifik overvågning af effekter af dyrkningen. 2. Risikovurdering af den konkrete sag DMU's risikovurdering. På nær de kritiske bemærkning

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

215

Kan man arve sæd?  

DEFF Research Database (Denmark)

Skal en kvinde kunne bruge sin afdøde partners sæd til at lave børn? Det spørgsmål har skabt fornyet debat om lovgivningen om kunstig befrugtning. I virkeligheden handler slagsmålet om, hvordan vi ’bør’ leve som familie, og om nogle familieformer skal marginaliseres

Willum Adrian, Stine

2012-01-01

216

Tv nyheder: Journalistiske Idealer er under Pres : Der er ikke forskel på om journalister arbejder på kommercielle eller licens-finansierede redaktioner viser ny forskning.  

DEFF Research Database (Denmark)

Tv Nyheder: Journalistiske Idealer er under pres Af Line Hassall Thomsen, 28.9.2013. Der er ikke forskel på om journalister arbejder på kommercielle eller licens-finansierede redaktioner viser ny forskning. Hvornår så du sidst dybdeborende journalistik på tv-nyhederne? Det hænder, men ikke så ofte som tv-journalisterne ville ønske det. Tv-journalister har mange store idealer om god journalistik og public service. Men de vilkår journalisterne arbejder under gør idealerne nærmest umulige at opnå i dagligdagen. I dag er det ikke de journalistiske idealer men markedskræfterne der driver de nationale tv-nyhedsredaktioner. De sidste 4 år har jeg studeret tv-journalister i Danmark og England som del af et ph.d.-studie i journalistisk nyhedsproduktion. Nu er studiet færdig og jeg har netop forsvaret ph.d.-afhandlingen ’New Struggles, Old Ideals: The Everyday Struggle Towards being a ”Good Journalist” inside Public Service TV Newsrooms in the UK and Denmark’. Under ph.d.- studiet har jeg tilbragt halvandet år med deltager-observation på de fire største tv-redaktioner i England og Danmark. Jeg har observeret og deltaget i det daglige arbejde på redaktionerne hos TV Avisen og TV2 Nyhederne og i England hos BBC News og ITV News. Jeg havde forventet at journalister på de forskelligt finansierede tv-redaktioner ville tænke og arbejde forskelligt. Jeg havde forestillet mig at definitionen af god journalistik og den gode nyhedshistorie ville være helt forskellig på en kommercielfinansieret og en licensfinansieret tv-station. Men der tog jeg fejl. Jeg ledte efter forskelligheder, men fandt ligheder. Efterhånden som feltstudiet tog fat gik det op for mig at journalisterne på de fire forskellige tv-stationer arbejdede og tænkte ens. Derudover gik det op for mig at mange af journalisterne på de forskelligt finansierede tv-stationer var ens – journalister jeg først havde mødt som meget overbevisende TV2-journalister mødte jeg senere som lige så overbevisende DR-journalister. For det, der betyder noget for de journalister jeg studerede var ikke hvilken kanal de arbejdede for men den journalistik de lavede. Idealet om Den Gode Historie mødte jeg på alle fire redaktioner. Ansatte på de fire forskellige redaktioner svarede (næsten ordret) det samme til spørgsmålet om hvad Den Gode Historie er. Ifølge redaktørerne og redaktionssekretærerne er Den Gode Historie den nyhedshistorie der får seeren til ’at snakke’ hjemme i dagligstuerne. Derfor fortalte journalisterne at de ofte forestillede sig at de fortalte en nyhedshistorie til deres mor eller deres venner for at tænke sig til om det var en nyhed der ville blive talt om hjemme i dagligstuen. Journalisterne selv beskrev den Gode Historie som den nyhed der både er objektiv, oplyser seeren, er dybdeborende, forbedrer verden og er kritisk overfor autoriteterne på vegne af befolkningen. At lave den slags historier blev talt om blandt journalisterne som ’God Journalistik’. Mange nævnte disse fjerde statsmagts idealer som den vigtigste årsag til at de overhovedet ville være journalister. Men især disse idealer, som nogle journalister beskrev som ’en spejder-rolle’ hvor man ’tager seeren i hånden og fører dem sikkert over vejen’ er svære at opnå i dagligdagen. I stedet bliver chefernes nyhedsideal som indbefatter at folk taler hjemme i dagligstuerne brugt flittigt. For når der bliver lavet en nyhed som seerne taler om, så vil den også få flere seere – få et ’like’ på Facebook og blive delt på Twitter. Journalisten der har lavet en nyhed der får mange likes bliver måske nævnt i en skulderklappende fællesmail fra nyhedsredaktøren, måske vinder han en flaske vin på næste redaktionsmøde. Måske bliver han tildelt flere minutter næste gang han skal lave et nyhedsindslag. Det er ganske forståeligt at nyhedsredaktørerne og journalisterne gerne vil have seere. Uden seere ingen nyheder. Men det er problematisk når ideen om at lave historier som folk vil tale om bliver det mest vigtige i den journalistiske produk

Thomsen, Line Hassall

2013-01-01

217

Towards the Small and the Beautiful: A Small Dibromotyrosine Derivative from Pseudoceratina sp. Sponge Exhibits Potent Apoptotic Effect through Targeting IKK/NF?B Signaling Pathway  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available A dibromotyrosine derivative, (1?R,5?S,6?S-2-(3?,5?-dibromo-1?,6?-dihydroxy-4?-oxocyclohex-2?-enyl acetonitrile (DT, was isolated from the sponge Pseudoceratina sp., and was found to exhibit a significant cytotoxic activity against leukemia K562 cells. Despite the large number of the isolated bromotyrosine derivatives, studies focusing on their biological mechanism of action are scarce. In the current study we designed a set of experiments to reveal the underlying mechanism of DT cytotoxic activity against K562 cells. First, the results of MTT cytotoxic and the annexin V-FITC/PI apoptotic assays, indicated that the DT cytotoxic activity is mediated through induction of apoptosis. This effect was also supported by caspases-3 and -9 activation as well as PARP cleavage. DT induced generation of reactive oxygen species (ROS and the disruption of mitochondrial membrane potential (MMP as indicated by flow cytometric assay. The involvement of ROS generation in the apoptotic activity of DT was further corroborated by the pretreatment of K562 cells with N-acetyl-cysteine (NAC, a ROS scavenger, which prevented apoptosis and the disruption of MMP induced by DT. Results of cell-free system assay suggested that DT can act as a topoisomerase II catalytic inhibitor, unlike the clinical anticancer drug, etoposide, which acts as a topoisomerase poison. Additionally, we found that DT treatment can block IKK/NF?B pathway and activate PI3K/Akt pathway. These findings suggest that the cytotoxic effect of DT is associated with mitochondrial dysfunction-dependent apoptosis which is mediated through oxidative stress. Therefore, DT represents an interesting reference point for the development of new cytotoxic agent targeting IKK/NF?B pathway.

Michael Y. Chiang

2013-08-01

218

Flavokawain B, the hepatotoxic constituent from kava root, induces GSH-sensitive oxidative stress through modulation of IKK/NF-?B and MAPK signaling pathways  

Science.gov (United States)

Kava (Piper methysticum Foster, Piperaceae) organic solvent-extract has been used to treat mild to moderate anxiety, insomnia, and muscle fatigue in Western countries, leading to its emergence as one of the 10 best-selling herbal preparations. However, several reports of severe hepatotoxicity in kava consumers led the U.S. Food and Drug Administration and authorities in Europe to restrict sales of kava-containing products. Herein we demonstrate that flavokawain B (FKB), a chalcone from kava root, is a potent hepatocellular toxin, inducing cell death in HepG2 (LD50=15.3±0.2 ?M) and L-02 (LD50=32 ?M) cells. Hepatocellular toxicity of FKB is mediated by induction of oxidative stress, depletion of reduced glutathione (GSH), inhibition of IKK activity leading to NF-?B transcriptional blockade, and constitutive TNF-?-independent activation of mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathways, namely, ERK, p38, and JNK. We further demonstrate by noninvasive bioluminescence imaging that oral consumption of FKB leads to inhibition of hepatic NF-?B transcriptional activity in vivo and severe liver damage. Surprisingly, replenishment with exogenous GSH normalizes both TNF-?-dependent NF-?B as well as MAPK signaling and rescues hepatocytes from FKB-induced death. Our data identify FKB as a potent GSH-sensitive hepatotoxin, levels of which should be specifically monitored and controlled in kava-containing herb products.—Zhou, P., Gross, S., Liu, J.-H., Yu, B.-Y., Feng, L.-L., Nolta, J., Sharma, V., Piwnica-Worms, D., Qiu, S. X. Flavokawain B, the hepatotoxic constituent from kava root, induces GSH-sensitive oxidative stress through modulation of IKK/NF-?B and MAPK signaling pathways. PMID:20696856

Zhou, Ping; Gross, Shimon; Liu, Ji-Hua; Yu, Bo-Yang; Feng, Ling-Ling; Nolta, Jan; Sharma, Vijay; Piwnica-Worms, David; Qiu, Samuel X.

2010-01-01

219

Caffeic acid regulates LPS-induced NF-?B activation through NIK/IKK and c-Src/ERK signaling pathways in endothelial cells.  

Science.gov (United States)

The redox sensitive, proinflammatory nuclear transcription factor NF-?B plays a key role in inflammation. In a redox state disrupted by oxidative stress, pro-inflammatory genes are upregulated by the activation of NF-?B via diverse kinases. Thus, the search and characterization of new substances that modulate NF-?B are topics of considerable research interest. Caffeic acid is a component of garlic, some fruits, and coffee, and is widely used as a phenolic agent in beverages. In the present study, caffeic acid was examined with respect to the modulation of inflammatory NF-?B activation via the redox-related c-Src/ERK and NIK/IKK pathways via the reduction of oxidative stress. YPEN-1 cells (an endothelial cell line) were used to explore the molecular mechanism underlying the anti-inflammatory effect of caffeic acid by examining its modulation of NF-?B signaling pathway by LPS. Our results show that LPS-induced oxidative stress-related NF-?B activation upregulated pro-inflammatory COX-2, NF-?B targeting gene which were all inhibited effectively by caffeic acid. Our study shows that caffeic acid inhibits the activation of NF-?B via the c-Src/ERK and NIK/IKK signal transduction pathways. Our results indicate that antioxidative effect of caffeic acid and its restoration of redox balance are responsible for its anti-inflammatory action. Thus, the study provides new information regarding the anti-inflammatory properties of caffeic acid and the roles in the regulation of LPS-induced oxidative stress induces alterations in signal transduction pathways. PMID:23888332

Kim, So Ra; Jung, Yu Ri; Kim, Dae Hyun; An, Hye Jin; Kim, Mi Kyung; Kim, Nam Deuk; Chung, Hae Young

2014-04-01

220

Stål er den største trussel : Vil man have flere regnorme i sin jord, skal man først og fremmest undlade jordbearbejdning og dernæst sørge for føde til dem i rigelige mængder  

DEFF Research Database (Denmark)

Regnorme er fremtidens svar på stålet. De kan nemlig bearbejde jorden 2417 - det vil sige døgnet rundt. De er ikke så krævende, holder ikke faglige møder, bryder ikke ned og ser stort på pauserne. Men selvfølgelig er der forhold, de slet ikke bryder sig om.

Damsgaard Hansen, Niels; Krogh, Paul Henning

2014-01-01

221

‘God kan net doen wat God wel doen’: Petrus Abelardus se Megariaanse argument in Theologia ‘Scholarium’, Opera Theologica III  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available ‘God can only do what God does do’: Peter Abelard’s Megarian argument in Theologia ‘Scholarium’, Opera Theologica III
Peter Abelard’s contribution to a constellation of central themes in post-Carolingian medieval philosophy, namely on causation, necessity and contingency, with its discursive undertone of the relation between potentiality and actuality, is worked out in a rather informal way in one of his later works, Theologia ‘Scholarium’. Typical of the fusion of philosophical questions and theological premises in medieval philosophy, Abelard addresses the issue by asking whether God can only do what God does. Abelard argues that God can do or not do or omit doing only those things which God does do or does not do or omits doing and that God can do or can not do or omit doing those things only in the way or at the time at which God does and not at any other. Given Abelard’s fragmented and restricted access to the Aristotelian corpus regarding causality, how did he come to this Aristotelian-orientated conclusion? This article stresses the ancient quality of Abelard’s argument from another angle, reminiscent of the so-called Master Argument of the Megarians, with specific reference to the dialectical legacy of Diodorus Cronus, according to whom what can be is what is: what is, in turn, is what must be. Actuality, for the Megarians, exhausts potentiality. The path of actuality cannot be undermined or compromised by issues of potentiality. God’s actions are thus for both the Megarians and Abelard strictly determined and determining. God, in the end, can only do what God does. This article contributes to scholarship in medieval philosophy or theology by making this connection explicit and by thoroughly exploring the link between Abelard and his ancient predecessors.

How to cite this article: Beukes, J., 2011, ‘‘‘God kan net doen wat God wel doen”: Petrus Abelardus se Megariaanse argument in Theologia “Scholarium”, Opera Theologica III’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 67(1, Art. #883, 9 pages. DOI: 10.4102/hts.v67i1.883

Johann Beukes

2011-06-01

222

Variation in general practice prostate-specific antigen testing and prostate cancer outcomes : An ecological study  

DEFF Research Database (Denmark)

Brugen af prostata-specifikt antigen (PSA) er mangedoblet i dansk almen praksis siden introduktionen i 1990’erne. Dansk Urologisk Selskab anbefaler brug af testen ved relevante symptomer og arvelig disposition, men ikke til screening. Alligevel varierer brugen af PSA-tests i almen praksis. Dette registerstudie undersøger variationen i brugen af PSA-tests blandt praktiserende læger i Region Midtjylland i perioden 2004-2009. Studiet ser også nærmere på, hvilke konsekvenser variationen har for mændene i de forskellige praksispopulationer. Almen praksis blev inddelt i fire grupper efter deres brug af PSA-tests. Den mest testende fjerdedel af praksis brugte teksten 3,6 gange oftere end den mindst testende praksisgruppe. I den mest testende gruppe fik 76 % flere personer en biopsi af prostata og 37 % flere mænd blev diagnosticeret med prostatacancer sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at blive diagnosticeret med lokal prostatacancer var 61 % højere i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at finde regional sygdom eller fjern¬meta¬staser var dog den samme i de fire grupper. Risikoen for at få fjernet hele blærehalskirtlen (prostatektomi) var 2,25 gange større i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Dødeligheden (mortaliteten) – både den over¬ordnede og den prostata-specifikke – var den samme i alle fire grupper. Resultaterne indikerer, at der er forskellig klinisk praksis for brugen af PSA-tests, og at forskellene har betydning for praksispopulationerne. Biopsi fra prostata og prostatektomi er begge procedurer, som giver stor risiko for bivirkninger, men dette studie kan ikke påvise, at intensiv PSA-testning giver en reduceret dødelighed.

Hjertholm, Peter; Fenger-GrØn, Morten

2014-01-01

223

Daginstinstitutionen og social arv - under hvilke betingelser kan daginstitutioner gøre en forskel? : - Nogle foreløbige resultater fra en undersøgelse af daginstitutioners betydning for socialt udsatte børn  

DEFF Research Database (Denmark)

En undersøgelse af daginstitutioners betydning form socialt udsatte børn er undervejs. I paperet fremlægges tre aspekter af undersøgelsen. 1) En litteraturgennemgang af danske og internationale undersøgelser på området, 2) nogle indledende resultater på baggrund af en survey til landet dagsintitutioner om deres selvrapporteringer vedrørende forekomst af børn med vanskeligheder for særlige behov samt 3) en interviewundersøgelse der inddrager 16 institutioner og lederen herfra. Disse beretter om hvordan de kan identificere problemstillinger vedrørende 'social arv' børn, indsatstyper, forventninger til indsatsers effekt samt mulige barierrer i forbindelse med at 'gøre en forskel'. Paperet slutter af med en undersøgelsesmodel som ligger til grund for det videre undersøgelsesforløb.

Jensen, Bente

224

Effect of andrographolide and Kan Jang--fixed combination of extract SHA-10 and extract SHE-3--on proliferation of human lymphocytes, production of cytokines and immune activation markers in the whole blood cells culture.  

Science.gov (United States)

The immunomodulatory properties of a diterpene lactone andrographolide and Kan Jang--a standardized fixed combination of Andrographis paniculata extract SHA-10 and Eleutherococcus senticosus extract SHE-3 were investigated. Their role on spontaneous and phytohemagglutinin (PHA)-induced proliferation of human peripheral blood lymphocytes (PBL) and on production of interferon-gamma (INF-gamma) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) were determined in vitro. Proliferation of PBL induced by PHA was enhanced by co stimulation with andrographolide and Kan Jang. At the same time andrographolide and Kan Jang inhibit spontaneous proliferation of PBL in vitro. These preparations also have effect on the formation of INF-gamma, TNF-alpha and some immune activation markers such as neopterin (Neo), beta-2-microglobulin (beta2MG), and soluble receptor for interleukin-2 (sIL-2R or sCD25) in blood cells culture. Andrographolide and Kan Jang stimulate the INF-gamma, Neopterin and beta2MG formation, but do not have any significant effect on the production of INF-gamma and Neopterin in PHA stimulated blood cells. An opposite effect on these immune makers was observed in the PHA-stimulated blood cells: both andrographolide and Kan Jang increase the formation of TNF-alpha and beta2MG in cultivated whole blood cells. Thus, andrographolide and Kan Jang can have an in vitro effect on the activation and proliferation of immunocompetent cells as well on the production of key cytokines and immune activation markers. The results show an overall higher effect of the fixed combination as compared with the equivalent amount of the pure substance andrographolide. The data are consistent with results from clinical studies of Kan Jang and contributed to a better understanding of these results. PMID:12487323

Panossian, A; Davtyan, T; Gukassyan, N; Gukasova, G; Mamikonyan, G; Gabrielian, E; Wikman, G

2002-10-01

225

Tilstanden for Kloakker og spildevand  

DEFF Research Database (Denmark)

Analysen giver et godt overblik over kloakkernes tilstand og virker sammen med værdifastsættelsen til at give et realistisk bud på spildevandssystemets tilstand. Det er min opfattelse, at flere ekstremregnbetingede oversvømmelser, bl.a. i Hovedstadsområdet, allerede har medført og i fremtiden vil medføre yderligere investeringer i afløbsområdet. Det er dog vigtigt at understrege, at de i analysen omtalte ekstreme regnhændelser i langt de fleste tilfælde rent statistisk overstiger de gentagelsesperioder, som anvendes i den almindelige dimensioneringspraksis. Derfor er det forventeligt, at kapaciteten af afløbssystemerne overskrides under sådanne ekstreme hændelser. Det er vanskeligt at afgøre, om de observerede ekstreme hændelser kan tilskrives klimaændringerne direkte, men der er efterhånden ingen tvivl om, at flere af sådanne typer af hændelser kan forventes i fremtiden, og at der derfor er behov for øget investering i klimatilpasningsløsninger. Etablering af lokal afledning af regnvand anbefales i analysen som et initiativ til reduktion af regnvandsmængden i den offentlige kloak, og det vil utvivlsomt kunne fremmes ved en ændring af kloakafledningsbidraget. Forventeligt vil LAR-løsninger flere steder have de ønskede effekter, men i min optik er der stadig uafklarede problemstillinger, f.eks. i forhold til øget grundvandstand i byerne, samt LAR-anlæggenes håndtering af ekstreme regnhændelser. Aflastning af urenset regn- og spildevand fra fælleskloakerede områder udgør til stadighed et væsentligt miljømæssigt og hygiejnisk problem, som ikke er nævnt i analysen. Sikring af en forsvarlig vandkvalitet i ferske og marine recipienter er vigtig, og er især blevet aktuelt i forbindelse med etablering af havnebade i flere større byer. I øjeblikket pågår der i Danmark stor udvikling og forskning inden for modelbaseret realtidsprognosticering af belastning på afløbssystemer og renseanlæg under regn. Jeg er overbevist om, at disse nye teknologiske muligheder vil bidrage til mere intelligent udnyttelse af afløbssystemernes kapacitet, et forbedret oversvømmelsesalarm-beredskab samt sikre en bedre rensning af regn- og spildevand på renseanlæggene under regn.

Thorndahl, SØren Liedtke

2012-01-01

226

Børnebiblioteket på mobil : Udforskning af bibliotekets mulighedsrum gennem bevægelse, leg og konstruktion  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvordan kan børnebibliotekets fysiske og virtuelle tilbud formildes til brugerne gennem leg og konstruktion? Dette spørgsmål har været omdrejningspunktet for PlayIn, et pilotprojekt rettet mod børn i aldersgruppen 8-12 år. Spørgsmålet tager afsæt i et børneliv, hvor kultur og viden i stigende grad formildes dels på tværs af medieplatforme, dels igennem medieteknologier, som giver øget mulighed for aktiv deltagelse og medskabelse. Samtidig er spørgsmålet en sammenfatning af de tre konkrete mål for PlayIn, som projektgruppen har formuleret, nemlig intentionen om at: 1) inddrage børn aktivt i udviklingen af børnebibliotekets aktiviteter. 2) skabe interaktion mellem børnebibliotekets fysiske og digitale tilbud. 3) udvikle brug af ny mobilteknologi og interaktiv læring indendørs på biblioteket. (http://playinlab.wordpress.com/om-projekt-playin/formal/) Disse mål trækker direkte linjer til flere af de anbefalinger, der gives i rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn udgivet af Biblioteksstyrelsen (nuværende Styrelsen for Bibliotek og Medier) i 2010. I denne rapport tegnes der et billede af, at folkebibliotekets børneafdelinger står over for at skulle redefinere deres traditionelle funktioner og formål i det stadigt mere medialiserede og deltagelsesorienterede senmoderne samfund. Det er ikke længere tilstrækkeligt bare at kunne give brugerne fysisk adgang til bøger, tidsskrifter, musik, film og spil. På den baggrund anbefaler udvalget bag rapporten bl.a., at ”biblioteksrummet skal skabe forundring og fascination”, at gøre leg til en central aktivitet, at ”nye kompetencer skaber nye aktiviteter”, samt at børnebiblioteket understøtter læring og dannelse (Biblioteksstyrelsen, 2010, p. 18). Via konkrete spille- og konstruktionsaktiviteter påtager PlayIn sig udfordringen i disse anbefalinger. Projektet udforsker potentialet i stærkt inddragende og legende formidlingsformer, der samtidig forholder sig til biblioteket både som fysisk og virtuelt mulighedsrum. På det grundlag giver PlayIn et bud på, hvordan fremtidens biblioteksformidling til børn i praksis kan udformes i et tværmedialt og deltagelsesorienteret medielandskab.

Iversen, Sara Mosberg

2012-01-01

227

Dannelse for fremtiden  

DEFF Research Database (Denmark)

Dannelse kan betyde mange ting: Dannelse til manerer, borgerlig dannelse og kritisk-konstruktiv dannelse. Bidraget argumenterer for at kompetence og dannelse ikke behøver være modsætninger og for at kompetencer kan bidrage til udvikling af kritisk-konstruktiv dannelse.

Bundsgaard, Jeppe

2009-01-01

228

A double blind, placebo-controlled study of Andrographis paniculata fixed combination Kan Jang in the treatment of acute upper respiratory tract infections including sinusitis.  

Science.gov (United States)

A double blind, placebo-controlled, parallel-group clinical study was carried out to evaluate the effect of an Andrographis paniculata (N.) extract SHA-10 fixed combination, Kan Jang, in the treatment of acute upper respiratory tract infections, including sinusitis. Ninety-five individuals in the treatment group and 90 individuals in the placebo group completed the study according to the protocol. The medication was taken for 5 days. Temperature, headache, muscle aches, throat symptoms, cough, nasal symptoms, general malaise and eye symptoms were taken as outcome measures with given scores. The total score analysis showed a highly significant improvement in the verum group versus the placebo. This result applied to the group as a whole and to the sinusitis subgroups. The individual symptoms of headache and nasal and throat symptoms together with general malaise showed the most significant improvement while cough and eye symptoms did not differ significantly between the groups. Temperature was moderately reduced in the verum group. It can be concluded that Kan Jang has a positive effect in the treatment of acute upper respiratory tract infections and also relieves the inflammatory symptoms of sinusitis. The study drug was well tolerated. PMID:12487322

Gabrielian, E S; Shukarian, A K; Goukasova, G I; Chandanian, G L; Panossian, A G; Wikman, G; Wagner, H

2002-10-01

229

Flavokawain B, the hepatotoxic constituent from kava root, induces GSH-sensitive oxidative stress through modulation of IKK/NF-kappaB and MAPK signaling pathways.  

Science.gov (United States)

Kava (Piper methysticum Foster, Piperaceae) organic solvent-extract has been used to treat mild to moderate anxiety, insomnia, and muscle fatigue in Western countries, leading to its emergence as one of the 10 best-selling herbal preparations. However, several reports of severe hepatotoxicity in kava consumers led the U.S. Food and Drug Administration and authorities in Europe to restrict sales of kava-containing products. Herein we demonstrate that flavokawain B (FKB), a chalcone from kava root, is a potent hepatocellular toxin, inducing cell death in HepG2 (LD(50)=15.3 ± 0.2 ?M) and L-02 (LD(50)=32 ?M) cells. Hepatocellular toxicity of FKB is mediated by induction of oxidative stress, depletion of reduced glutathione (GSH), inhibition of IKK activity leading to NF-?B transcriptional blockade, and constitutive TNF-?-independent activation of mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathways, namely, ERK, p38, and JNK. We further demonstrate by noninvasive bioluminescence imaging that oral consumption of FKB leads to inhibition of hepatic NF-?B transcriptional activity in vivo and severe liver damage. Surprisingly, replenishment with exogenous GSH normalizes both TNF-?-dependent NF-?B as well as MAPK signaling and rescues hepatocytes from FKB-induced death. Our data identify FKB as a potent GSH-sensitive hepatotoxin, levels of which should be specifically monitored and controlled in kava-containing herb products. PMID:20696856

Zhou, Ping; Gross, Shimon; Liu, Ji-Hua; Yu, Bo-Yang; Feng, Ling-Ling; Nolta, Jan; Sharma, Vijay; Piwnica-Worms, David; Qiu, Samuel X

2010-12-01

230

Synergistic activation of NF-?B by nontypeable H. influenzae and S. pneumoniae is mediated by CK2, IKK?-I?B?, and p38 MAPK  

International Nuclear Information System (INIS)

In review of the past studies on NF-?B regulation, most of them have focused on investigating how NF-?B is activated by a single inducer at a time. Given the fact that, in mixed bacterial infections in vivo, multiple inflammation inducers, including both nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) and Streptococcus pneumoniae, are present simultaneously, a key issue that has yet to be addressed is whether NTHi and S. pneumoniae simultaneously activate NF-?B and the subsequent inflammatory response in a synergistic manner. Here, we show that NTHi and S. pneumoniae synergistically induce NF-?B-dependent inflammatory response via activation of multiple signaling pathways in vitro and in vivo. The classical IKK?-I?B? and p38 MAPK pathways are involved in synergistic activation of NF-?B via two distinct mechanisms, p65 nuclear translocation-dependent and -independent mechanisms. Moreover, casein kinase 2 (CK2) is involved in synergistic induction of NF-?B via a mechanism dependent on phosphorylation of p65 at both Ser536 and Ser276 sites. These studies bring new insights into the molecular mechanisms underlying the NF-?B-dependent inflammatory response in polymicrobial infections and may lead to development of novel therapeutic strategies for modulating inflammation in mixed infections for patients with otitis media and chronic obstructive pulmonary diseases

231

Modulation of NF-kappaB activation in Theileria annulata-infected cloned cell lines is associated with detection of parasite-dependent IKK signalosomes and disruption of the actin cytoskeleton  

OpenAIRE

Apicomplexan parasites within the genus Theileria have the ability to induce continuous proliferation and prevent apoptosis of the infected bovine leukocyte. Protection against apoptosis involves constitutive activation of the bovine transcription factor NF-kappaB in a parasite-dependent manner. Activation of NF-kappaB is thought to involve recruitment of IKK signalosomes at the surface of the macroschizont stage of the parasite, and it has been postulated that additional host proteins...

Schmuckli-maurer, J.; Kinnaird, J.; Pillai, S.; Hermann, P.; Mckellar, S.; Weir, W.; Dobbelaere, D.; Shiels, B.

2010-01-01

232

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission  

DEFF Research Database (Denmark)

Nærværende rapport belyser konsekvensen for fremtidige højder af skorstene med lugtstofemission, hvis der indføres en ny atmosfærisk spredningsmodel for beregning af lugtbelastning i nærmiljøet sammen med et nyt forslag til definition af en lugtgrænseværdi. Nuværende metode til vurdering af lugtbelastning Den nuværende metode til vurdering af lugtbelastninger omkring en punktkilde tager udgangspunkt i den såkaldte OML-model. Via OML-modellen beregnes først den månedlige 99%-fraktil af timemiddelværdier, og maksimum blandt et års værdier findes. Denne værdi ganges med en faktor 7,8 (som en form for omregning til en maksimal 1-minuts-middelværdi) og sammenlignes med en grænseværdi på 5-10 LE/m3. Metoden har to væsentlige svagheder. Dels er 7,8-faktoren meget usikker. Dels ser definitionen af lugtgrænseværdien bort fra lugtbare koncentrationer under 5-10 LE/m3, hvor lugt kan være meget tydelig. I øvrigt er indholdet af metoden svært at gennemskue, fordi metoden ikke er bygget op over et sæt konsistente begreber.Ny spredningsmodel Den ny metode betjener sig af et mere konsistent begrebsapparat og anvender en ny spredningsmodel, som kan beskrive hyppighedsfordelingen af kortvarige (instantane) lugtkoncentrationer inden for en time Konstruerede og eksisterende kilde Til den konsekvensvurdering, der redegøres for i nærværende rapport, er der anvendt en række konstruerede kilder. Kilderne har skorstenshøjder mellem 5 m og 120 m med varierende røggastemperatur og røggashastighed, i alt 150 kombinationer. Deres lugtstof-emissioner er afpasset, således at de lige netop kan miljøgodkendes efter den nuværende danske metode. Der er også foretaget detaljerede vurderinger for 6 eksisterende kilder, som har givet årsag til lugtklager. Miljøgodkendte kilder Beregninger med den ny spredningsmodel viser, at forskellige lugt-emitterende kilder, som med den nuværende metode miljøgodkendes under tilsyneladende ens betingelser, kan afstedkomme meget forskellige hyppigheder af koncentrationer både under og over lugtgrænseværdien på 5-10 LE/m3 og dermed også kan medføre forskellig lugtbelastning i omgivelserne. Tysk metode Den nuværende metode er sammenlignet med metoden for lugtregulering anvendt i Tyskland. I forhold til den danske er den tyske metode skærpende overfor lave skorstene samt skorstene med høje bygninger, mens den er lempeligere overfor høje skorstene. Opfattelse af lugt Den menneskelige opfattelse af lugt kan beskrives ved hjælp af lugtintensiteten, som ikke er en lineær funktion af lugtkoncentrationen, men nærmere er logaritmisk - beskrevet ved en såkaldt Weber-Fechner kurve. Ny metode På baggrund heraf anbefales det, at lugtgener vurderes ved at tage lugtintensiteten i betragtning. Der tages udgangspunkt i en foreskreven relation mellem lugtkoncentrationer og lugtintensitet. Den ny spredningsmodel bruges til at beregne hyppigheden af lugtkoncentrationer, som omregnes til lugtintensitet. Herefter beregnes den akkumulerede lugtintensitet over en måned. Baseret på et helt års data findes sluttelig den største blandt de månedlige værdier for akkumuleret lugtintensitet. Denne akkumulerede lugtintensitet sammenholdes med en grænseværdi. Grænseværdien foreslås at ligge omkring 4,5 LI% (LI% er en ny enhed kaldet lugtintensitetsprocent). Konsekvenser for skorstenshøjder Vurdering af lugtgener ved brug af den ny metode med en grænseværdi på 4,5 LI% vil have nogle konsekvenser for de fremtidige skorstenshøjder i forhold til den nuværende metode. Meget forenklet forventes generelt følgende ændringer for skorstene med nuværende højder på mellem 5 og 120 m, hvor det er lugtgener, der er afgørende for dimensioneringen: -For kilder med fuld bygningseffekt (d.v.s. bygningshøjde lig skorstenshøjde) vil skorstene typisk skulle være 5-10 m højere. - For kilder med røggastemperatur omkring 25 oC vil skorstene under 30-40 m skulle være op imod ca. 5 m højere, mens højere skorstene kan gøres lavere (10-15 m lavere ved 80 m og 20-30 m lavere ved 120 m). - For kil

LØfstrØm, P.

2000-01-01

233

Indeklimamærkning af byggevarer : Del 2: Faglig og teknisk dokumentation af en prototypeordning  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport beskriver laboratorieforsøg med ni byggevarer - tre fugemasser, tre malinger og tre tekstile gulvbelægninger - samt modelberegninger og sundhedsmæssige vurderinger. Resultaterne heraf udgør det faglige og tekniske grundlag for indeklimamærkningsordningen. Formålet har været at undersøge, hvodan byggevarers afgasningsprofil af organiske gasser og dampe kan anvendes til at karakterisere og rangordne byggematerialers indvirken på indeklimaet. I rapporten redegøres for resultaterne af de kemiske og sensoriske analyser og for den sundhedsmæssige vurdering, der anbefales gennemført, så den indeklimarelevante tidsværdi kan bestemmes. Tidsværdien er baseret på indeklimarelevante lugttærskler og kan anvendes til rangfølgeordning af byggevarerne.

Wolkoff, P.; Nielsen, P.A.

1993-01-01

234

Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104  

DEFF Research Database (Denmark)

DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

235

Andre scener fra Afghanistan  

DEFF Research Database (Denmark)

Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet billede af den indsats, de yder dernede.

Serritzlev, Jeanette

2010-01-01

236

Processes in a compost based landfill biocover; methane emission, transport and oxidation  

DEFF Research Database (Denmark)

Metan er en drivhusgas med et potentiale for global opvarmning som er 25 gange større end kuldioxids. Metan produceret i lossepladser kan oxideres i biologiske aktive lossepladsdæklag også kaldet biocover systemer. Denne proces vil kunne reducere lossepladsers bidrag til drivhuseffekten. Den indeværende PhD omhandler blandt andet udvælgelse af det optimale materiale til brug i et fuld skala biocoveranlæg på Fakse Losseplads. Der blev foreslået en omkostningseffektiv og nem metode til udvælgelse af tilgængelige kompost materialer i fremtidige biocover systemer. Biocover systemet på Fakse losseplads bestod af ti biocover "vinduer", hvilke var områder i det etablerede jorddække, hvor den eksisterende tætte afdækningsjord var blevet udgravet, hvorefter et 15 cm grus "gas distributionslag" blev installeret og overlejret af et 1 m lag af aktivt materiale, (komposteret haveaffald). Det samlede areal af biocover vinduerne var 5000 m2, mens det samlede areal af lossepladsen var 12 hektar. Virkningsgraden af biocover systemet blev evalueret og mere detaljerede undersøgelser blev foretaget på et udvalgt biocover vindue (85 m2). Her blev det fundet at metanen ikke blev fordelt godt nok i biocover vinduet, hvilket begrænsede effektiviteten. Det blev på baggrund af målinger i felten af kompostens vandindhold og gasledningsevne konkluderet at dette ikke skyldes, at kompost laget var vandmættet, og gas permeabiliteten var over 10-10 m2 året rundt. Ligeledes havde forandringer i det atmosfæriske tryk negative indvirkninger på effektiviteten, især om vinteren, hvor metan oxidationszonen blev skubbet opad i kompost laget, hvor temperaturen var lavere end dybere i kompost laget. Der blev målt op til 50 oC i oktober i kompost laget og temperaturen var året rundt over 10 oC i dybder større end 30 cm. Beregninger baseret på målte vandindhold og målte gaskoncentrationer indikerede at metan oxidationsprocessen om vinteren var begrænset af diffusionen af ilt til metanoxidationszonen. Metanoxidationsrater blev udregnet på baggrund af en karbon massebalance og resultaterne blev sammenlignet med metanoxidationsrater fundet vha. stabile karbon isotoper. Brugen af de to metoder gav rimeligt enslydendel resultater, og det blev konkluderet at karbon massebalancen var en nem og velfungerende metode til bestemmelse af metan oxidationsrater i felten. Den årlige metanoxidationsrate for det 85 m2 store biocover vindue blev estimeret til 1-2 ton CH4/år, hvilket svarer til 29-52 ton CO2 eq./år. Generelt blev det fundet at effektiviteten af biocover systemer vil være højere, hvis gastransporten kan kontrolleres både over tid og sted og det anbefales at fremtidige biocover systemer benytter et gas distributionslag på 50 cm.

Pedersen, Gitte Bukh

2010-01-01

237

Køn findes ikke på arabisk  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er ofte uforudsete komplikationer, når man som regering i et europæisk land ønsker at forbedre kvinders rettigheder i et land som Yemen, der er berygtet for at tilbyde sin kvindelige del af befolkningen markant ringere vilkår end den mandlige del. Komplikationerne har mange forklaringer, men skyldes også at forståelsen af hvad ’køn’ egentlig betyder, i bedste fald varierer, og i nogle tilfælde anses for at være et begreb, der kun giver mening i den vestlige verden.

Christiansen, Connie CarØe

2013-01-01

238

Hvorfor ikke tro på Gud?  

OpenAIRE

The following report offers a philosophical perspective on atheism. It contains an ex-tensive definition of the line of thought which is implicit necessary in the rejection of God. It also contain definitions/description of central concepts such as belief, faith, religion and the different ideas about God that has prevailed trough time. It contains an examination of the different “proof of Gods existence” that has been displayed. Furthermore it thoroughly examines the ideas of morality wi...

Herholdt, Anne; Steensen, Clara Ina; Wichmann, Søren Sofus; Vinther, Emil Anton; Jensen, Pil Mark

2007-01-01

239

Vi har beskæftigelseskrise, ikke uddannelseskrise  

DEFF Research Database (Denmark)

Universiteterne er for dårlige, og kandidaternes kompetencer er forkerte, derfor ender mange i arbejdsløshed, mener Danmarks Akkrediteringsinstitution, Produktivitetskommissionen og DI. Men for få år siden var der mangel på højtuddannet arbejdskraft, så måske har vi et beskæftigelsesproblem snarere end et uddannelsesproblem

Grindsted, Thomas Skou; Skou Grindsted, Louise

2014-01-01

240

Kredit til produktion ikke spekulation  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi har brug for et mere intelligent snit, der skelner mellem kredittens formål. Banker skal pålægges at yde kredit i stadig højere grad til produktive formål og i stadig mindre grad til spekulationsformål.

Ravn, Ib

2013-01-01

241

Cykelsuperstier – ikke så super endda  

DEFF Research Database (Denmark)

Projekt ’Cykelsuperstier’ har været lanceret som en storstilet politisk satsning. Projektet har fået massiv medieomtale og politisk medvind med løbende afsatte midler. Men baseret på vores studier og COWI’s evaluering af C99 Albertslundruten fremstår der dybe sprækker i forholdet mellem målsætninger og udførelse.

Bradtberg, Nils Eigil; Larsen, Jonas

242

Ikke en tid til mesterværker  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen præsenterer en diskussion af den seneste miljøorienterede kulturteori indenfor retningen Spekulativ Realisme (Graham Harman, Timothy Morton) og sætter den i en historisk kontekst gennem romantisk filosofi og antikkens begreb om genius loci. Ydermere knyttes disse begreber specifikt til landskabet omkring Sorø og miljøkunstner Tue Greenforts stedsspecifikke udstilling "Butterland" på Sorø Kunstmuseum. Artiklen er eneste artikel i publikationen, hvor den findes på dansk og i engelsk oversættelse af René Lauridsen med illustrationer fra Greenforts arbejder.

Thomsen, Torsten BØgh

2014-01-01

243

Endoplasmic reticulum stress preconditioning antagonizes low-density lipoprotein-induced inflammation in human mesangial cells through upregulation of XBP1 and suppression of the IRE1?/IKK/NF-?B pathway.  

Science.gov (United States)

Elevated plasma low?density lipoprotein (LDL) is associated with systemic inflammation, and is an important factor in the pathogenesis of chronic kidney disease. The aim of the present study was to investigate the effects of endoplasmic reticulum (ER) stress preconditioning on LDL?induced inflammatory responses, in human mesangial cells (HMCs). HMCs were exposed to LDL (200 nm), with or without pretreatment with tunicamycin, an ER stress inducer, and tested for changes to gene expression levels. Small interfering RNA technology was used to knockdown the expression of inositol?requiring enzyme?1? (IRE1?) and X?box?binding protein?1 (XBP?1), in order to determine their effects on LDL?treated HMCs. LDL treatment resulted in a significant, and time?dependent, increase in the relative mRNA expression levels of proinflammatory cytokines and CD40, which was coupled with enhanced phosphorylation of IRE1?, I?B kinase (IKK), and nuclear factor (NF)??B p65 and p65 nuclear translocation. The LDL?induced inflammatory responses were significantly reduced in the IRE1??depleted HMCs. Furthermore, pretreatment with tunicamycin significantly attenuated the induction of proinflammatory cytokines and CD40, by LDL. Whereas, silencing XBP1 expression significantly restored the production of proinflammatory cytokines, in the LDL?treated HMCs with ER stress preconditioning. The phosphorylation levels of IRE1?, IKK, and NF??B p65 were markedly increased in the XBP1?depleted HMCs. Conversely, overexpression of XBP1 blocked LDL?induced inflammation in the HMCs. The results of the present study demonstrate that ER stress preconditioning antagonizes LDL?induced inflammatory responses in HMCs, which may be mediated through upregulation of XBP1, and subsequent inactivation of the IRE1?/IKK/NF??B pathway. PMID:25405329

Yu, Yuan; Zhang, Ling; Liu, Qi; Tang, Lin; Sun, Hang; Guo, Hui

2015-03-01

244

Modulation of gastric mucosal inflammatory responses to Helicobacter pylori by ghrelin: Role of cNOS-dependent IKK-? S-nitrosylation in the regulation of COX-2 activation  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Disturbances in nitric oxide synthase (NOS and cyclooxygenase (COX isozyme systems, manifested by the excessive NO and prostaglandin (PGE2 generation, are well-recognized features of gastric mucosal inflammatory responses to H. pylori infection. In this study, we report that H. pylori LPS-induced enhancement in gastric mucosal inducible (i iNOS expression and COX-2 activation was accompanied by the impairment in constitutive (c cNOS phosphorylation, up-regulation in the inhibitory ?B kinase-? (IKK? activation and the increase in the transcriptional factor, NF-?B, nuclear translocation. Further, we show that abrogation of cNOS control over NF-?B activation has lead to induction of iNOS expression and COX-2 activation through S-nitrosylation. Moreover, we demonstrate that the modulatory effect of peptide hormone, ghrelin, on the LPS-induced changes was reflected in the increase in Src/Akt-dependent cNOS activation through phosphorylation and the suppression of IKK-? activity through cNOS-mediated IKK-? protein S-nitrosylation. As a result, ghrelin exerted the inhibitory effect on NF-?B nuclear translocation, thus causing the repression of iNOS gene induction and the inhibition in COX-2 activation through iNOS-dependent S-nitrosylation. Our findings point to cNOS activation as a pivotal element in the signaling cascade by which ghrelin exerts modulatory control over proinflammatory events triggered in gastric mucosa by H. pylori infection.

Amalia Slomiany

2012-04-01

245

Epstein-Barr virus-encoded EBNA1 inhibits the canonical NF-?B pathway in carcinoma cells by inhibiting IKK phosphorylation  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background The Epstein-Barr virus (EBV-encoded EBNA1 protein is expressed in all EBV-associated tumours, including undifferentiated nasopharyngeal carcinoma (NPC, where it is indispensable for viral replication, genome maintenance and viral gene expression. EBNA1's transcription factor-like functions also extend to influencing the expression of cellular genes involved in pathways commonly dysregulated during oncogenesis, including elevation of AP-1 activity in NPC cell lines resulting in enhancement of angiogenesis in vitro. In this study we sought to extend these observations by examining the role of EBNA1 upon another pathway commonly deregulated during carcinogenesis; namely NF-?B. Results In this report we demonstrate that EBNA1 inhibits the canonical NF-?B pathway in carcinoma lines by inhibiting the phosphorylation of IKK?/?. In agreement with this observation we find a reduction in the phosphorylation of I?B? and reduced phosphorylation and nuclear translocation of p65, resulting in a reduction in the amount of p65 in nuclear NF-?B complexes. Similar effects were also found in carcinoma lines infected with recombinant EBV and in the EBV-positive NPC-derived cell line C666-1. Inhibition of NF-?B was dependent upon regions of EBNA1 essential for gene transactivation whilst the interaction with the deubiquitinating enzyme, USP7, was entirely dispensable. Furthermore, in agreement with EBNA1 inhibiting p65 NF-?B we demonstrate that p65 was exclusively cytoplasmic in 11 out of 11 NPC tumours studied. Conclusions Inhibition of p65 NF-?B in murine and human epidermis results in tissue hyperplasia and the development of squamous cell carcinoma. In line with this, p65 knockout fibroblasts have a transformed phenotype. Inhibition of p65 NF-?B by EBNA1 may therefore contribute to the development of NPC by inducing tissue hyperplasia. Furthermore, inhibition of NF-?B is employed by viruses as an immune evasion strategy which is also closely linked to oncogenesis during persistent viral infection. Our findings therefore further implicate EBNA1 in playing an important role in the pathogenesis of NPC.

Maia Sonia P

2010-01-01

246

Facilitering i de sjællandske lokale energispareudvalg  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne rapport er på baggrund af en kortlægning af de sjællandske lokale energispareudvalg samt en SWOT-analyse, en aktøranalyse og en teoretisk diskussion at belyse, hvordan de lokale energispareudvalg ved hjælp af en facilitator kan støttes i deres arbejde med at opfylde målene, der er udstukket i loven om fremme af besparelser i energiforbruget. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og et videre forløb, hvor trategier og handlingsplaner skal udarbejdes. En facilitator skal forstås som en person, der styrker en gruppe i at lære om deres problemsituation, om deres mål og i at udvikle handlingsplaner for deres mål. Målet for energispareudvalgene er at fremme energibesparelser lokalt, og deltagerne i udvalgene er derfor forpligtet til at koordinere og samarbejde om energispareaktiviteter. El-, gas- og varmeforsyningsselskaberne er forpligtet til at deltage, hvorimod det står kommuner, miljø-, erhvervs og forbrugerorganisationer frit for at deltage. Udvalgene har ikke kommissorium til atpålægge en deltager aktiviteter, som er deltageren imod. Udvalget er således kun beslutningsdygtigt ved enstemmighed. Kortlægningen af de sjællandske lokale energispareudvalg har vist, at udvalgene har haft en vanskelig start, der især er bremset af, at fjernvarmeværkerne har holdt sig tilbage fra energispareudvalgsarbejdet, indtil en bekendtgørelse til varmeforsynings-loven er på plads. El- og gasforsyningsselskaberne har været initiativtagerne til alle udvalg på Sjælland. Der er på baggrund af SWOT-analysen identificeret seks problemer hos udvalgene. Det er udvalgets manglende identitet, manglende konkrete projektforslag, uenighed om geografiske områder, at deltagerne ikke kender hinandenn, frygt for skæve magtforhold i udvalgene og manglende visioner. Aktøranalysen har vist, at aktørernes bud på udvalgenes geografiske område samt opgaver afspejler aktørernes egne områder og daglige opgaver. Der er ud over lovens krav identificeret to mål for energispareudvalgenes arbejde: Erfaringsudveksling og vidensdeling. Kortlægningen af de sjællandske energispareudvalg og aktøranalysen har vist, at der er behov for at inddrage en facilitator i udvalgene. På baggrund af den teoretiske diskussion kan det konkluderes, at de lokale energispareudvalg kan støttes i deres arbejde med at løse deres problemer samt nå lovgivningens og deres egne mål ved hjælp af en facilitator. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og udarbejdelse af strategier og handlingsplaner i udvalgenes videre forløb. I etableringsfasen bør facilitatoren støtte udvalgene ved at samle deltagerne til sociale arrangementer, afholde samtaler med hver enkelt deltager og herved få belyst deres baggrund, opfattelse af udvalget samt problemer, fordele og mål med udvalget. Facilitatoren vil endvidere kunne støtte udvalgene ved at fungere som vidensformidler. Dernæst bør facilitatoren i udvalgenes problemløsningsfase støtte udvalgene ved at afholde møder, hvor kreative teknikker samt struktureringsmetodikker anvendes til at få afklaret udvalgenesproblemer. Endelig bør facilitatoren i etableringsfasens afslutningsfase støtte udvalgene i afrapporteringen og i at forberede udvalgets næste skridt med hensyn til mødestruktur, valg af teknikker og deltagere. Facilitatorens opgave er at lade deltagernes kritik og ideer få frit løb og dernæst samle deres ideer til få konkrete bud. I etableringsfasen bør facilitatoren derfor holde lav profil. I udvalgenes videre forløb kan facilitatoren støtte udvalgene i at forberede og afholde møder, hvor struktureringsmetodikker anvendes til at få udviklet strategier og handlingsplaner. Facilitatorens opgave er at holde deltagerne fast mod målet. Det kan endvidere konkluderes, at udvalgene bør have udarbejdet en strategi som en position eller plan og som et perspektiv. Det anbefales, at udvalgene opdeles i mindre grupper under selve faciliteringsprocessen, enten aktørvis eller tværfagligt for at sikre, at alle kommer til orde. Det kan være en fordel i etableri

Christensen, Hanne Broen

2001-01-01

247

Sport er hverken sundt eller social  

DEFF Research Database (Denmark)

Jeg deler ikke Lasch og Kayser Nielsens konklusioner, selvom jeg er meget enig i, at sport er dirty business. Min analyse peger i den retning, at sporten i sin organiserede form ikke er eller kan fungere som leverandør af nogen ”pakkeløsning”. Men sport kan sagtens bidrage med brudstykker til noget meningsfuldt, for det enkelte menneske, eller det enkelte lokalsamfund. Sporten kan ikke længere, hvis den skal fremstå som noget ideal, levere en hel pakke, en fuldstændig myte med tilhørende ritualer. Sport kan imidlertid som projekt fortsat godt levere stof til den meningsskabende fortælling om identitet: Hvem er jeg!

Andersen, Tem Frank

2013-01-01

248

Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den indholdsmæssigt strider mod ordre public

Werlauff, Erik

2008-01-01

249

Suppression of cyclooxygenase-2 and inducible nitric oxide synthase expression by epimuqubilin A via IKK/I?B/NF-?B pathways in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 cells  

Science.gov (United States)

Lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW 264.7 cells are commonly used as a model for assessing the anti-inflammatory or chemopreventive potential of test compounds. Epimuqubilin A, a norsesterterpene peroxide isolated from marine sponge Latrunculia sp., inhibits nitric oxide production in LPS-stimulated RAW 264.7 cells (IC50 = 7.6 µM). At both the mRNA and protein levels, cyclooxygenase-2 (COX-2) and inducible nitric oxide synthase (iNOS) are suppressed in a dose-dependent manner. Mitogen-activated protein kinases (MAPKs), one major upstream signaling pathway involved in the transcription of both COX-2 and iNOS, were not affected by treatment of epimuqubilin A. However, the compound blocked the phosphorylation of inhibitor ?B (I?B) kinase (IKK?), resulting in the stabilization of I?B?, and inhibition of NF-?B p65 nuclear translocation and DNA binding. Levels of phosphorylated IKK? were not affected. This is an unique mechanistic relationship that suggests epimuqubilin A warrants further exploration as a potential therapeutic agent. PMID:22180763

Park, Eun-Jung; Cheenpracha, Sarot; Chang, Leng Chee; Pezzuto, John M.

2011-01-01

250

Litteratur och intervjustudie inom Green Production : Vad skiljer Lean Production från Green Production, hur uppfattas arbete med miljöförbättrande åtgärder och vilka problem kan uppstå vid implementering av ett grönt produktionssätt?  

OpenAIRE

Följande rapport är resultatet av det examensarbete som utförts våren 2011 inom innovativ produktion/logistik vid Mälardalens Högskola. Examensarbete behandlar ämnet Green Production med fokus på skillnader mellan ett produktionssystem som bygger på Lean Production och ett som bygger på Green Production. Områden som berörs i rapporten är de verktyg som används i de olika produktionssystemen, hur arbetet med miljöförbättrande åtgärder kan se ut i praktiken samt vilka svår...

Allander, Sofie

2011-01-01

251

Samtænkning – en diskursiv magtkamp. : Hvordan udfoldes de centrale aktørers officielle diskursive meningstilskrivelse om samtænkning, og hvordan udfoldes de centrale aktørers officielle diskursive hegemoniske kamp om at blive den, der kan bestemme den betydende diskurs om samtænkning.  

OpenAIRE

Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan de centrale aktørers officielle diskursive meningstilskrivelse om samtænkning udfoldes samt at undersøge, hvordan de centrale aktørers officielle diskursive hegemoniske kamp om at blive den, der kan bestemme den betydende diskurs om samtænkning, udfoldes. Analysen kategoriserer de to centrale aktørers officielle diskurs og udleder deres væsentligste konsekvenser for den sociale praksis. De to centrale aktører er forsvaret og...

Borchert, Helmuth Gerhard

2010-01-01

252

Hur engagemang på webbsidor kan skapas med hjälp av interaktivitet - En vägledningför hur nyhetssidan Nyheter24 ska gå tillväga för att aktivt engagera besökare med hjälp av interaktiva funktioner  

OpenAIRE

I och med Internets globala spridning och explosionen av sociala medier har webben blivit en allt mercentral plattform för snabb informationshämtning. Detta har lett till att webbtidningar har fått ett stort utrymme i digitala medier eftersom de kan leverera mer kontinuerligt uppdaterade nyheter jämfört med en tryckt papperstidning. Det ökade intresset för webbtidningar har gett upphov till en rad nyhetstidningar som endast finns i digital form på webben, var av den svenska webbtidnin...

Nordlander, Anna

2013-01-01

253

Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilkår som målorientering og produktionskrav 2) På den anden side kravet om selvstændig læring, refleksion, vidensdeling og opnåelse af kompetence til udvikling af faget. Både ud fra et blended læringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended lærings professionsbachelorsforløb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1½ år. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i lærer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger på, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opnår adgang til autentiske og/eller refleksive læringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for øget opmærksomhed på og italesættelse af de studerendes læringsbetingelser og vilkår, både hvad angår de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilkår, som rammesætter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

Dau, Susanne

2014-01-01

254

Innenfor eller utenfor?:bruk av risikomarkører og inklusjons- og eksklusjonskriterier som ledd i identifisering av spesifikke språkvansker. En empirisk studie.  

OpenAIRE

Bakgrunn: Det er flere utfordringer når en i klinisk sammenheng skal identifisere barn som kan ha spesifikke språkvansker (SLI). SLI er et sammensatt fenomen hvor det pr i dag ikke er kjent hva som kan forårsake SLI. Dette medfører at det innen fagfeltet er ulike oppfatninger om hvordan SLI best kan defineres. I denne situasjonen har utredningsarbeidet tradisjonelt sett lagt til grunn inklusjons- og eksklusjonskriterier som innebærer at barn som faller utenfor oppsatte kriterier ikke få...

Karlsen, Linda Beathe

2007-01-01

255

Vad kan följeforskning bidra med?  

OpenAIRE

Följeforskning uppfattas från en del håll att kunna ge nya möjligheter att bidra tillatt utveckla både teorier om utvecklingsprojekt, såväl som att bidra till en förbättrad praktik. Samtidigt hörs kritiska röster som framhåller följeforskningens kontrollerande funktion och risker för att det begränsar ett innovativt tänkande.Syftet med detta paper är att redovisa erfarenheter från fyra följeforsknin...

Lundgren, Mats; Schantz, Inger Von; Ahnberg, Elisabeth; Messing, Jan

2009-01-01

256

Forskning på regionshospitaler kan styrkes  

DEFF Research Database (Denmark)

We examined the conditions for health research at regional hospitals in Denmark. The study was conducted as an interview-based case study containing interviews with key persons at the governing level as well as medical doctors at the operating level. The results showed that the settings and opportunities regarding health research vary between university hospitals and non-university regional hospitals. However our findings indicate, that focusing on a long-term strategy to implement health research in regional hospitals will enable these to be more active in health research.

Nielsen, Ann; Frost, Lars

2013-01-01

257

Valproat kan inducere reversibel encefalopati  

DEFF Research Database (Denmark)

Valproate (VPA) is a widely used antiepileptic drug - also in the elderly. A female patient was diagnosed with epilepsy at the age of 60 years and treated with VPA for 16 years before developing tremor, rigidity, cognitive impairment and descending consciousness progressing to coma. After discontinuation of VPA she regained full consciousness, could talk and feed herself. The extrapyramidal and cognitive symptoms completely subsided during the following months. VPA-induced encephalopathy is an uncommon but serious adverse effect that should be considered in patients with cognitive decline during VPA treatment.

Prakash, Sivagini; Harbo, Thomas

2014-01-01

258

Antorini, husk billedkunst : Faget billedkunst er et kreativt vidensfag, der bliver svigtet groft på alle niveauer i det danske uddannelsessystem: Blandt andet undervises der ikke i faget på folkeskolens mellemste og ældste klassetrin.  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark er i udlandets øjne kendt for vores kreativitet. Trods vores lidenhed kan vi bryste os af fremragende kunstnere – lad mig her nævne Asger Jorn og Per Kirkeby og fra den yngre generation også Olafur Eliasson, Tal R, Superflex, Jesper Just, Elmgreen & Dragset m.fl. – store arkitekter fra Arne Jacobsen over Jørn Utzon til Henning Larsen og Bjarke Ingels og store og markante designere som PH, Finn Juhl, Hans J. Wegner og Verner Panton. Men kan det blive ved, når de kreativ-musiske fag i skolen prioriteres så lavt? På trods af erhvervslivets og skiftende regeringers ambitioner om en stadig mere innovativ, kreativ og kompetent arbejdskraft og på trods af det faktum, at vi lever i en i stigende grad visuel kultur, har det vigtige kreativ-visuelle fag, billedkunst, i folkeskolen, i gymnasiet og på læreruddannelsen været på tilbagetog i snart 40 år. Det er ellers det eneste fag, som giver eleverne et bevidst forhold til billeder, og som lærer dem at skabe deres egne.

Bonde, Lisbeth

2013-01-01

259

Gogol’ün Palto’sundan Ç?kan Bir Eser: Odalarda A Work Of Art R?ses Up From The Coat Of Gogol: In The Rooms  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Since the leading names and the work of arts in literature are the most significant representatives of a tradition/ way/ movement/ comprehension, influenced the authors and the works of art of theseauthors following them. One of these leading Works of art is Earth andThe Coat which is accepted as milestone work in Russian literature ofGogol. “We all rises from The Coat of Gogol” statement of Dostoyevski,was said to determine the importance of this pioneer long story. It ispossible to find examples fort he Works of art rise up from the Coat inTurkish literature. One of them is In The Rooms, the first novelpublished in 1960 by Erdal Öz. Öz states that, in the preface of thenovel, Dostoyevski and Camus are emphasised in the writings about thebook based on the introduction writ of Ya?ar Nabi on the back of thefirst press from Varl?k Publication (Öz 1999, 11. Thus, little officerwhose name is not stated in the novel, bears traces of AkakiyAkakiyeviç who is presented as equivalent of “little man” in The Coat ofGogol. In Öz's art of work as a sub-text; with "Palto"; it isestablished direct or indirect relationship through "referent" and"allusion".In this article, it is aimed to analyze the intertextuality between InThe Rooms of Erdal Öz and The Coat of Gogol, and it is determined onthe similarities and the differences between these two works, and theprotagonists, by using comperative literature method. In this way, theissues such as how the Coat effect in In The Rooms, which is said byÖz, to begin the writing beginning from the protagonist in The Coat, andwhether this effect turns into individuality or not, are examined. Edebiyatta öncü isimler ve eserler, bir gelene?in/yolun/ak?m?n/anlay???n ilk önemli temsilcisi olduklar? için kendisinden sonra gelen kalemleri ve kalem mahsullerini bir ?ekilde etkilemi?tir. Bu öncü eserlerden biri, Dünya ve Rus edebiyat?nda önemli bir yere sahip Gogol’ün kilometre ta?? kabul edilen yap?tlar?ndan Palto’dur. Bu ç???r aç?c? uzun hikâyenin önemi ve etkisini tespit ad?na Dostoyevski’nin “Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan ç?kt?k.” ifadesi dikkate de?erdir. Türk edebiyat?nda da Palto’dan ç?kan eserlere örnekler bulmak mümkündür. Bunlardan biri de Erdal Öz’ün 1960’ta yay?mlad??? ilk roman? Odalarda’d?r. Öz, roman?n ön sözünde, Varl?k Yay?nlar?ndan ç?kan ilk bask?n?n arkas?ndaki Ya?ar Nabi’ye ait olan tan?t?m yaz?s?ndan hareketle kitapla ilgili yaz?larda hep Dosteyevski ve Camus vurgusunun öne ç?kart?ld???n? fakat o, roman?n? Palto’da anlat?lan kahramandan yola ç?karak yazmaya ba?lad???n? ifade eder (Öz, 1999:11. Nitekim romanda ad? verilmeyen küçük memur, Gogol’ün Palto’sundaki “küçük adam”?n kar??l??? olarak sunulan Akakiy Akakiyeviç’ten izler ta??r. Öz’ün eserinde, bir alt metin olarak Palto’yla “gönderge” ve “an??t?rma” yoluyla do?rudan veya dolayl? yoldan ili?ki kurulur.Bu makalede Erdal Öz’ün Odalarda adl? roman?yla Gogol’ün Palto’su, metinleraras?l?k ba?lam?nda kar??la?t?rmal? yöntemle çözümlenmeye çal???lm?? ve iki eser aras?ndaki benzerliklerle farkl?l?klar, iki eserin ba?ki?ileri etraf?nda tespit edilmi?tir. Böylelikle Öz’ün, Palto’daki kahramandan hareketle yazmaya ba?lad???n? söyledi?i roman? Odalarda’ki Palto etkisinin ne boyutlarda oldu?u, bu etkinin özgünlü?e dönü?üp dönü?medi?i gibi hususlar irdelenmi?tir.

Mehmet BA?TÜRK

2012-12-01

260

Toxicity testing with the collembolans Folsomia fimetaria and Folsomia candida and the results of a ringtest  

DEFF Research Database (Denmark)

En international ringtest er gennemført med to collembol arter, så de kan introduceres til OECDs test-guideline program. Den ene art Folsomia candida, findes allerede som en anerkendt ISO standard, mens den anden sexuelt reproducerende art Folsomia fimetaria er inkluderet i det ny test guideline forslag, som et alternativ til F. candida. På trods af at F. fimetaria kræver indkøring i et test laboratorie for at fungere, giver den stabile resultater og anbefales som testart specielt for stoffer som kan influere på reproduktionsapparatet.

Krogh, Paul Henning

2009-01-01

261

Facebook Marketing - Fra A-Z : Ny bog om marketing på Facebook giver gode råd til virksomheder, der er nybegyndere i cyber space  

DEFF Research Database (Denmark)

Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst.

Mortensen, Thomas BØtker

2009-01-01

262

Overvågning af orkidéer 2000 : Naturovervågning  

DEFF Research Database (Denmark)

Miljø- og Energiministeriets program for overvågning af danske orkidéer har med udgangen af 2000 forløbet i 14 år. I 2000 har 65 overvågere indsendt oplysninger til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) om 297 bestande tilhørende 39 forskellige vildtvoksende orkidéarter fordelt på 216 prøvefelter (se Tabel 2). Den hidtidige indsats har været koncentreret omkring en belysning af orkidélokaliteternes administrative forhold og af overvågningskontinuiteten (Wind & Ballegaard 1996) og en opgørelse over omfanget af de rødlistede og de ikke rødlistede arters repræsentation i overvågningen samt pro-jektets relationer til internationale aftaler (Wind & Ballegaard 1997). Der-næst er foretaget en vurdering af de rødlistede orkidéarters ak-tu-elle status (Wind 1998), en belysning af orkidévoksestedernes på-virk-nings-faktorer og definitioner herfor er udarbejdet (Wind 1999) samt et forsøg på at indeksere resultaterne af orkidéovervågningen (Wind 2001). Hertil kommer præsentationen af projektet og dets resultater efter forløbet af de første tre år (Løjtnant 1991a) og en bearbejdning af projektets resultater for årene 1987-1995 (Wind 1997). I nærværende rapport undersøges skov-hullæbe for en eventuel sammenhæng mellem skudanlæggelsen udtrykt ved antallet af blomstrende og vegetative skud i et givet år og nedbørsmængder i august og september året før. Det er en udbredt antagelse at der er en sammenhæng mellem skudanlæggelse og mængden af nedbør det foregående år. Undersøgelser af skov-hullæbe populationer i Canada tyder på en omvendt proportionalitet hvor et tørt efterår bevirker mange skud det efterfølgende år. En sådan sammenhæng kan ikke på-vises under danske forhold. Den manglende sammenhæng kan skyldes valg af art og/eller tidsperiode samt den begrænsede mængde af nedbørsdata der har været anvendt. Det anbefales derfor at der fo-retages yderligere beregninger med den samme art i andre tids-intervaller for nedbørsmængde, samt at andre mere almindeligt fo-re-kom-mende orkidéarter undersøges. Der gøres endvidere rede for de årlige bestandssvingninger for de rødlistede orkidéarter tilhørende kategorierne akut truet og sårbar samt de to arter der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2. I 2000 kan det i forhold til 1999 konstateres at der i 15 bestande er optalt et øget antal skud. I 11 bestande er der noteret en nedgang i antallet af skud sammenlignet med optællingerne i 1999. Af disse er der 2 be-stande hvor den konstaterede nedgang er så drastisk at der synes at være fare for at de kan forsvinde. Det er især blandt skov- og nogle moseorkidéer at der er sket en for-øgel-se af antallet af skud. Omvendt er det blandt nogle af over-drevs-or-kidéerne at den største nedgang i antallet af skud er registreret. Dette fald kædes sammen med den tørre og varme forårsperiode fra slut-nin-gen af april til slutningen af maj 2000.

Wind, P.

2002-01-01

263

Magt i organisationer - introduktion  

DEFF Research Database (Denmark)

Magt handler om at udøve et mere eller mindre direkte pres på et individ, som mod sin vilje føjer sig derefter. Denne klassiske definition kan mange sikkert tilslutte sig. Men den kan også udfordres. For er magt ikke mere end fx at håndhæve autoritet, give ordrer og direkte tvinge nogen til noget? Ligger der ikke også en magt i dét at kunne motivere og rette organisationsmedlemmernes adfærd mod særlige mål? Er det ikke også magtfuldt at kunne skabe en kærlig ‘container’, der tilsyneladende kan ophæve betydningen af det asymmetriske forhold mellem leder og medarbejder, så den sædvanlige utryghed, inkongruens og mistillid forsvinder og erstattes af en følelse af lige- værdighed, åbenhed og samhørighed?

Elmholdt, Claus Westergård; Fogsgaard, Morten Kusk

2014-01-01

264

Diffuse Agency and Institutional Dynamics in Global Governance – the Cases of the World Bank and the WTO : Panel: Institutionalisation and norms in global governance  

DEFF Research Database (Denmark)

Global styring har ingen central autoritet, så globalt lederskab må forstås i nye termer. Når direkte anvendelse af magt via hierarkier ikke længere er en mulgiehd, politologisk forskning har vendt sig mod begrebet "blød magt". Det centrale i blød magt-tilgange er normative forandringer. Normative forandringer opstår gennem introduktionen, indramningen og faciliteringen af nye paradigmer, programmer og offentlige holdninger. Dette kan ikke begrænses til en snæver elite, men involverer en bredere intellektuel relation mellem akademikere, politikere, mediefolk, NGOere og private firmaer. I sådan et komplekst mijø kan lederskab ikke forstås som en enkelt magtfuld aktør. Enkeltstående aktører kontorlerer ikke den normative udvikling i global styring.

Strange, Michael Stewart; Aagaard, Peter

265

Spørgeskemaundersøgelser i kritisk videnskabsteoretisk belysning. Del II: Selvindsigtsproblemer. : indtryk  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne anden del af undersøgelsen af spørgeskemaundersøgelsers videnskabelige status har problemerne med selvindsigtsproblemer hos respondenterne at gøre. Der forudsættes selvindsigter hos respondenterne, som de ikke kan have. Man får i hvert fald ikke viden om, hvorvidt denne selvindsigt er til stede, hvorfor man ikke kan siges at bedrive videnskab i og med at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Man får højst indtryk om sagen og et indtryk er ikke viden, lige så lidt som det indtryk, man får af antallet af deltagere ved en demonstration, ved at skue ud over mængden, er viden. En række argumenter fremføres for at underbygge denne skepsis.

Andreasen, Torben E.

2009-01-01

266

Deoxysappanone B, a homoisoflavone from the Chinese medicinal plant Caesalpinia sappan L., protects neurons from microglia-mediated inflammatory injuries via inhibition of I?B kinase (IKK)-NF-?B and p38/ERK MAPK pathways.  

Science.gov (United States)

Caesalpinia sappan L. (Lignum Sappan) is a Chinese medicinal plant for treating ischemic cerebral apoplexy. Deoxysappanone B (DSB), a homoisoflavone compound isolated from C. sappan L. (Lignum Sappan), was studied for anti-neuroinflammatory and neuroprotective properties using lipopolysaccharide (LPS)-induced BV-2 microglia neuroinflammation model and LPS-induced microglia-neuron co-culture system. Our findings showed that DSB effectively inhibited BV-2 microglia-mediated neuroinflammatory mediators? release including NO, PGE2, TNF-?, IL-6 and reactive oxygen species. Moreover, DSB markedly protected neurons against inflammatory microglia-mediated neurotoxicity in a microglia-neuron co-culture system. Mechanism study revealed that DSB blocked two major neuroinflammation-related signaling pathways including IKK-I?B-nuclear factor kappaB (NF-?B) and p38/ERK mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades, further leading to the inhibition of neuroinflammatory mediators? production. The present study provides evidence that the anti-neuroinflammatory and neuroprotective effect of DSB are due to the suppression of neuroinflammatory mediators? production as well as inflammation-induced neurotoxicity through regulation of multi-targets. Therefore, DSB may serve as a neuroprotective agent for the treatment of neuroinflammatory disorders and inflammation-related neuronal injury. PMID:25530267

Zeng, Ke-Wu; Yu, Qian; Song, Fang-Jiao; Liao, Li-Xi; Zhao, Ming-Bo; Dong, Xin; Jiang, Yong; Tu, Peng-Fei

2015-02-01

267

Sprog og køn  

DEFF Research Database (Denmark)

Er der forskel på mande- og kvindesprog? Det spørgsmål kan ikke besvares med et ja eller et nej. For der er masser af nuancer og undtagelser, når det handler om så store og forskellige grupper som kvinder og mænd.

Hougaard, Tina Thode

268

På jakt etter det autentiske:En analyse av autentisitet i tradisjonsmusikk  

OpenAIRE

Autentisitet kan ikke tillegges en betydning, den må leses i lys av ulike kulturer. Denne oppgaven handler om hvordan ulike aktører bruker autentisitet som en kvalitetsmarkør, og hva som skjer i musikkommunikasjonsprosessen for oppfatningen av autentisitet.

Minde, Kristin

2008-01-01

269

Danske EU-forbehold er varme kartofler i Bruxelles  

DEFF Research Database (Denmark)

Danskere vækker opsigt i EU, men ikke kun for det gode. De danske forbehold opfattes nemlig som en trussel mod EU's sammenhængskraft. Ny forskning stiller spørgsmålet, om hvordan dansk europapolitik kan overleve med de nuværende undtagelser. Udgivelsesdato: 30. juli

Adler-Nissen, Rebecca

2009-01-01

270

Fra halt ko til taberko  

DEFF Research Database (Denmark)

En halt ko kan meget nemt ende som en taberko, hvis der ikke gribes ind i tide. Ubehandlede haltheder vil ofte være  starten på en ond cirkel, som ender med, at koen bliver en taberko. Udgivelsesdato: 2009

Thomsen, Peter

2009-01-01

271

Regnskaber: Plan B for klimaet  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan man lagre kuldioxid i form af trækul, som man vel at mærke ikke bruger på havegrillen, men graver dybt ned i jorden? Eller skrue ned for Solen med et ekstra skydække? Det handler om geoengineering.

Pedersen, Jens Olaf Pepke

2010-01-01

272

Fodring med raps- og hørfrø  

DEFF Research Database (Denmark)

Fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at høje mængder umættet fedt i foderet, som bl.a. kan medvirke til at reducere køernes metanproduktion, ikke påvirker foderoptagelse og mælkeproduktion negativt.

HymØller, Lone; Weisbjerg, Martin Riis

2011-01-01

273

Den Gode Historie : Opslag i Jan Kjærstads Forføreren, Erobreren og Opdageren  

DEFF Research Database (Denmark)

SLAGTILBUD: NU KUN 100 KR.! (se nedenfor)  I Kjærstads Wergeland-trilogi oplever læseren, hvordan de mange gode historier om en helt (u)almindelig norsk mand skrives ind i ét mægtigt felt: kronologien ophæves, rummet tager tidens plads, og hierarki viger for det ligestillede, samtidige. Ingen sandhed får lov at stå uimodsagt. I romanernes tætte væv synes alt at være til stede og trænge sig på samtidig. Skal man skrive dækkende om et så stort, vildtvoksende og vidt forgrenet værk, tage højde for de mange krydsforbindelser og belyse dem, kræver det en ganske særlig form: den encyklopædiske. Den Gode Historie fremstår således som 29 encyklopædiske opslag, der behandler en række vigtige aspekter af Kjærstads forfatterskab og i særdeleshed trilogien. Læseren kan vælge at hoppe på de 'links', der forbinder opslagene på kryds og tværs, eller at læse bogen fra ende til anden. I begge tilfælde tilbydes en litterær lystvandring ud over det sædvanlige. Anmelderne skrev:  Man kunne sige, at Den Gode Historie er litteraturanalysens svar på internettet i det kjærstadske cyberspace. Men modsat internettets anarki er der her en benhård og kyndig styring af linkenes sammenhæng, og samtidig har bogen nettets opslagskvalitet. Det er en velskrevet og stærkt underholdende og foruroligende bog, der understreger - hvis nogen skulle have været i tvivl - at Kjærstad bliver man ikke sådan lige færdig med. (Johan Rosdahl i Gymnasieskolen)  Interessant form og sobre læsninger. [...] Bogen er velskrevet og velredigeret og udmærker sig desuden ved at have et sideløbende spor af velvalgte og suggestive illustrationer, der viser nogle af trilogiens vigtigste metaforer og billeder. Den Gode Historie er ligeledes velfunderet i sekundærlitteraturen om Kjærstad, og Mogensen inddrager også på erkendelsesbefordrende vis navne som Bohr, Ibsen, Kierkegaard og Ricoeur i sine læsninger og diskussioner. Der er ingen tvivl om, at den læser, der vil arbejde seriøst med Kjærstad, må en tur omkring denne første (litteraturvidenskabelige) 'encyklopædi' om ham i Danmark. Bogen henvender sig dog på grund af sit uprætentiøse sprog ikke kun til akademikere, men til enhver som måtte have lyst til at læse en introduktion til Kjærstads forfatterskab. (Fra Søren Franks anmeldelse i Standart, "En portal til Jan Kjærstads trilogi") Boken kan [...] anbefales som en velskrevet og informativ introduksjon til Wergeland-trilogien spesielt og Kjærstads forfatterskap generelt. Den utmerker seg framfor alt ved å ha et suverent overblikk over de 1500 sidene som trilogien utgjør og ved at den klarer å formidle den begeistring ved lesningen som forfatteren deler med så mange andre danske (og norske) lesere. (Morten Gaustad) [Den Gode Historie er] begejstret oplysningsarbejde. [...] [D]et spændende nye er konkordansen mellem rum og menneskesyn, som her kan opleves i en illustreret ordbog. Sætter man en plade med Bachs cembalo-suiter med deres fuga- og kanonsystem på undervejs, får man måske en yderligere eller inderligere dimension at tumle med til fænomener som 'cirkel', 'dragehoved', 'identitet', 'monstrøsitet', 'orgel', 'whudunnit', 'zoom' og 'æstetik'. En litteraturkritikkens vej ind i cyberspace. (Torben Brostrøm i Information) Bliv forført, erobret og opdag den gode historie. [...] Det er et ambitiøst projekt at ville samle trådene i Jan Kjærstads Wergeland-trilogi. Tine Engel Mogensen giver med sine 29 encyklopædiske opslag sit bud på sagen - og det gør hun på en raffineret facon. [...] Den encyklopædiske og hypertekstuelle metode går tematisk i tråd med Kjærstads tematik i hans romanprojekt. [...] De kombinationsmuligheder og komplekse sammenhænge man finder i romantrilogien, belyses ganske effektivt af Mogensen, som bruger den samme teknik til at vise trilogiens mulige sammenhænge! Og det virker! [...] [Måske] på grund af den encyklopædiske opbygning driver [Den Gode Historie] én frem i læsningen og giver mulighed for at zappe frem og tilbage som man lyster. Man vil helt sikkert

Mogensen, T.E.

2002-01-01

274

14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.  

CERN Multimedia

14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

Maximilien Brice

2013-01-01

275

Kultur skaber markeder  

DEFF Research Database (Denmark)

En virksomhed kan ikke længere bare ’føre sit produkt på markedet’, og kalkulere med at forbrugerne kommer styrtende for at købe det. Markedet er propfyldt med marginalt forskellige tingester, som indfrier alle mulige tænkelige og utænkelige behov. Så selvfølgelig gør forbrugerne ikke det. De står ikke lige og mangler noget. Derfor handler det ikke længere om markedsføring, men om markedsskabelse - og market creation kræver nogle nye vinkler på forbrug og forbrugere, nogle nye tilgange til kreativitet og strategi - og ikke mindst nogle nye samarbejdsformer mellem virksomheder og bureauer.

Hermansen, Judy

2014-01-01

276

Risikoledelse og godt købmandsskab i dansk shipping  

DEFF Research Database (Denmark)

SHIPPINGKOMMENTAR I Lewis Carroll's børnebog „Bag spejlet" møder Alice den hvide dronning. Alice siger, at hun ikke kan tro på noget, der er umuligt, hvortil dronningen svarer, at i så fald kan Alice ikke have øvet sig ret meget. Dronningen tilføjer, at da hun selv var på Alices alder havde hun øvet sig en halv time hver dag og undertiden troet på hele seks umulige ting allerede før frokost.

Sornn-Friese, Henrik

2013-01-01

277

Et informasjonssamfunn for alle?:en undersøkelse av hvordan sterkt synshemmede bruker nettavisene VG, Dagbladet og Aftenposten  

OpenAIRE

Hvordan klarer du deg i informasjonssamfunnet når du ikke kan se? Denne oppgaven tar for seg hvordan sterkt synshemmede bruker en datamaskin, og hvor godt nettavisene VG, Dagbladet og Aftenposten fungerer når en bruker datamaskinen på denne måten. En datamaskin må nemlig ikke styres av en musepeker, men ved hjelp av et spesialprogram, en skjermleser, og noen hjelpemidler kan skjermteksten transformeres til syntetisk tale eller punktskrift, og dermed åpne opp for at sterkt synshemmede ka...

Borgersen, Reidar Bohlin

2009-01-01

278

Klimaforandrede verdensforhold : Den globale opvarmning i fiktion og filosofi  

OpenAIRE

Den menneskeskabte globale opvarmning er ikke bare en kemisk proces i atmosfæren, som klimavidenskaben kan indsamle data om. Der er også tale om et fænomen, som ”lever et liv” i forskellige kulturer, hvor betydningen af dette fænomen ikke kun bearbejdes kognitivt, men også formes via bl.a. fiktive repræsentationer. Af samme årsag kan kulturvidenskaben ved at undersøge forskellige materialer, hvori dette fænomen fremstilles, være med til at afdække, hvordan dette fænomen forest...

Andersen, Gregers

2014-01-01

279

Time for dialogue with the North  

DEFF Research Database (Denmark)

Dialog med Nordkorea forudsætter tillid og den tillid er ikke til stede for tiden. Hvis Sydkorea og USA er modige så kan en dialog - hvor kravet om afvikling af atomvåbenprogrammet står som prioritet 1 og hvor menneskerettighedskrænkelserne ikke kobles med det nordkoreanske regimes anatomi - være en mulighed.

Laustsen, Peter Kim

2014-01-01

280

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linie FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/BE/2011/98  

DEFF Research Database (Denmark)

"Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrk-ning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bear-bejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uøn-skede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologi-ske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre for-mål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicid-tolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etable-re nye planter i Danmark. "

Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

281

Planlægning med et langt perspektiv : Hvordan ser der ud i kommunen i 2040? Hvad laver vi, hvor bor vi og hvordan bevægervi os? De fleste er enige om, at det er nødvendigt, men også vanskeligt at planlægge langsigtet. Øget fokus på hurtige resultater og brugerdrevet planlægning har ikke gjortdet lettere.  

DEFF Research Database (Denmark)

Byplannyt har talt med politikere og embedsmænd i Hillerød og Århus kommuner om, hvordan man dér håndterer det lange perspektiv i planlægningen. Hvad tager man fat på? Hvem inddrages? Og hvem tager ansvar? Det konkluderes at velargumenteret planlægning baseret på dialog med interessenterne og dermed robuste planer, kan altså både fungere på det korte og det lange sigt. Men det kræver en høj grad af professionalisme hos planlæggerne og at politikerne tør tage ansvar for det lange perspektiv – og stå ved det.

ÆrØ, Thorkild

2007-01-01

282

En musikvideo er ikke bare en musikvideo  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mange unge er storkonsumenter af levende billeder. Hvad får de ud af de mange billeder? F. eks. af musikvideoerne? Hvordan får man struktureret et undervisningsforløb i denne nye genre? Og hvordan får man relateret musikvideoerne historisk og æstetisk? Det giver Karin Jacobsen sit bud på.

Karin Jacobsen

1987-08-01

283

Transitrum. Flykabiner og supermodernitetens ikke-steder  

DEFF Research Database (Denmark)

Today, we might consider airplane cabins the most iconic example of what Marc Augé has termed “the non-places of supermodernity.” To the casual, indifferent glance of today’s traveller, weary from long confinement inside overcrowded planes, these cabins may indeed appear to be thoroughly standardized, commercialized spaces, revealing no connection to specific localities, temporal continuity or spatial integration. The contention of this article, however, is that though  airplane interiors are quite literally disembedded spaces, their spatial configurations reveal complexities which were clearly demarcated in their historical formation, and are still apparent today. The airplane assembled world geography and temporal experience in new ways and was thought, in the process, to mark the beginning of a marvellous new air age. How were airplane cabins to express such expectations? What should passengers occupy themselves with while airborne? How would their inert bodies relate to the speeding airplane, to the outside air surrounding them and the face of the earth below, much less to the period of time spent inside the flying cabin? Civil aviation was launched in the aftermath of World War 1. Though many of the first civilian flights of the early 1920s were aboard rebuilt bomber aircraft, their cabins were nonetheless carefully designed  to implant notions of modernity, safety, speed and exhilaration in passengers. Based mainly on Scandinavian sources from the interwar years, this article discusses the many conflicting intentions and strategies embodied in the layout of airplane cabins, the design of seats, windows, wall decorations, etc. This conflict was equally evident in somewhat chaotic attempts to invent the social practices of air travel. The multiple functions of airplane interiors which are familiar today – effective business office, cosy living room, luxurious lounge, safe and quiet bedroom – were all specified and promoted in early civilian flight. Besides these attempts to make the air cabin recognisable, passengers had to contend with the strangeness of an interior without an exterior, their bodies paralyzed and their thoughts confronted with an empty, malleable time – a pure duration contrasting with the terrific speed of the airplane. These practices, combined with the serene “god’s eye view” of the world below – the synoptic gaze of the air traveller –mobilized diverse spatial configurations. Though the interior of airplane cabins has since been hyper-standardized, these spatial complexities still exist, complicating attempts to reduce them to an expression of a global, uniform, supermodern logic of non-places.

Simonsen, Dorthe Gert

2008-01-01

284

Mot normert, men ikke mot normalt  

OpenAIRE

Rapporten tar for seg gjennomstrømming i de flerårige lærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold. Begrepet gjennomstrømming handler i denne sammenhengen både om hvor stor andel av studentkullene som fullfører den utdanningen de begynner på og om hvor lang tid de studentene som fullfører, bruker på å bli ferdig utdannede lærere. For å sette gjennomstrømmingen her inn i et videre perspektiv, presenteres forskningsbasert viten om gjennomstrømming i høyere utdanning i Norge, Sveri...

Wennevold, Steinar

2007-01-01

285

Han har jo ikke noget tøj på  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden 11. september 2001 og efter Muhammed-krisen er ’islamkritik’ gradvist blevet et accepteret begreb, som betegner kritik af islam som religion, filosofi, politik og livsform. Det er samtidig blevet en levevej for folk, som i islam ser en fascisme, der truer demokratiet, friheden og nationen. Islamkritik er dog mere end det. Islamkritik er også et fællesskab, som udfolder sig på blogs, i Trykkefrihedsselskabet, i nationalkonservative kredse og i Dansk Folkeparti. Islamkritik er et værktøj og et våben. Det virker som spydspids for kritik af medierne, politikerne, universiteterne, multikulturalismen, eliten og ’de røde’. Den handler kort sagt også om alt muligt andet end islam.

Feldt, Jakob Egholm

2013-01-01

286

Retroperitonealt liposarkom - storrelsen er ikke afgorende  

DEFF Research Database (Denmark)

A 70 year-old female presented with a 40 x 40 cm unresectable liposarcoma which showed progression during chemotherapy. After renewed evaluation, a radical resection was done. The second case concerns a 64 year-old male with a 19 x 15 cm liposarcoma in the upper abdomen. A radical tumour resection together with the pancreatic tail, the spleen and the transverse mesocolon/colon was carried out. Both patients recovered without complications, and remain disease-free at two years. Retroperitoneal sarcomas are notoriously "silent", and may grow to considerable size before diagnosis. The evaluation is difficult, and radical resection frequently demands multiorgan surgery. Management at a national "Sarcoma Unit" is essential for the prognosis Udgivelsesdato: 2008/2/18

Nezame, F.S.; Krarup-Hansen, A.

2008-01-01

287

Familiaer middelhavsfeber. Ikke loengere en udelukkelsesdiagnose.  

DEFF Research Database (Denmark)

Familial Mediterranean Fever (FMF) is a recessive trait mainly affecting Jews, Turks and Arabs. FMF is characterized by recurrent episodes of painful serositis and fever leaving no sequelae. Involvement of the peritoneum is the most common clinical form. In 1997 the gene that causes FMF (MEFV-gene) was cloned, thus given clinicians an opportunity to diagnose the disease. We have established the method in our laboratory. We describe the first patient diagnosed with FMF in our department by this method.

Dragsted, Ulrik Bak; Eugen-Olsen, Jesper

1999-01-01

288

Harekillingerne overlever ikke deres første sommer  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er færre harekillinger som bliver voksne end tidligere, og det er hovedårsagen til den tilbagegang i bestanden af harer vi har set i Danmark gennem de sidste 50 år. Det fremgår af en ny ph.d.-afhandling fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. Afhandlingen giver også et bud på en praktisk anvendelig metode til at overvåge bestanden af harer.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

289

Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer : Hvilke krav kan udlejeren stille til en ny lejer, når et erhvervslejemål afstås i henhold til en lejekontrakt med afståelsesret betinget af udlejers godkendelse?  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 2009 og tidligere domme konkluderes det, at det afgørende, overordnede hensyn ved bedømmelsen af, om udlejer har pligt til at tiltræde afståelsen, er, om afståelsen fremtræder forretningsmæssig forsvarlig, dvs. at den hidtidige lejer sælger sin virksomhed til en køber, der må anses for en sædvanlig køber af denne type virksomhed. Den vigtigste indikation for, at overdragelsen er forsvarlig, er, at køberen kan fremlægge et realistisk budget for den fortsatte drift. Det vil da være af underordnet betydning, at lejebetalingsforpligtelsen i uopsigelighedsperioden er stor, at nye lejer har langt mindre formue end hidtidig lejer, at ny lejer er et nystiftet ApS (hvis lejemålet hidtil er drevet i selskabsform), eller at ny lejer har opnået økonomisk gunstige vilkår af afstående lejer.

Munk-Hansen, Carsten

2009-01-01

290

Meningsdannelsens Matthæus-effekt  

DEFF Research Database (Denmark)

Står det til dagspressens bestyrelser, kan det ikke blive ved at gå med gratis adgang til kvalitetsjournalistik på nettet. Det er helt legitimt og fuldt forståeligt ud fra en forretningsmæssig betragtning. Problemet er bare, at betalingsmure på nettet næppe kan undgå at skabe alvorlige samfundsmæssige konsekvenser af demokratisk art.

Lund, Anker Brink

2013-01-01

291

La storia di Griselda. Affinità genetiche e tipologiche : Griseldahistorien. Genetisk og typologisk slægtsskab  

DEFF Research Database (Denmark)

Griseldahistorien, oprindelig stammende fra Boccaccios Decameron, genfindes i mange litteraturer. Man har redegjort for forholdet mellem de forskellige versioner ved stemmaer. Et interessant aspekt er imidlertid at en version der ikke kan stamme ned fra en anden alligevel kan udvise slægtsskab med denne. Dette åbner for forskellige sociologiske og psykologiske betragtninger

Olsen, Michel

2012-01-01

292

CL på den pædagogiske og didaktiske dagsorden  

DEFF Research Database (Denmark)

En kritisk refleksion over brugen af CL (Cooperative earning) i sprogundervisningen. For det første undersøges det hvad CL generelt kan og ikke kan; for det andet undersøges det hvordan brugen af CL i sprogundervisningen forholder sig til aktuelle former for sprogfagsdidaktik; og for det tredje sættes brugen af CL ind i en større uddannelsespolitisk sammenhæng.

Pedersen, Michael Svendsen

2011-01-01

293

Bremser miljøfolk trafikken?  

DEFF Research Database (Denmark)

Når miljøfolk blander sig i trafikdebatten bliver de ofte beskyldt for at sætte Danmark i stå. Sådan behøver det ikke at være. Det kan lade sig gøre at indrette et transportsystem, der både er fleksibelt og bæredygtigt, og som kan klare de øgede mobilitetsbehov. Det kræver, at man planlægger ud fra fremtidens behov, frem for at fremskrive fortidens. Udgivelsesdato: December

Jespersen, Per Homann; Nielsen, Johan

2007-01-01

294

Radon og boligen : Radon inissiallu  

DEFF Research Database (Denmark)

Radon er en radioaktiv og sundhedsskadelig luftart, som ved indånding øger risikoen for lungekræft. Der er ingen dokumenteret nedre grænse for, hvornår radon er ufarligt. Derfor anbefales det, at man tilstræber et så lavt radonindhold i indeluften som muligt. Man kan hverken lugte, se, høre eller smage radon, så vil du vide, om du har radon i din bolig, må du måle radonindholdet i indeluften. Radon forekommer naturligt i jorden og kan suges ind sammen med jordluft, hvis der inde er et undertryk, og hvis konstruktionerne mod jord er utætte. Jordluft trænger ind gennem revner og utætte samlinger, fx omkring rør til kloak, vand og varmeforsyning. Koncentrationen af radon i jorden varierer meget fra sted til sted, også lokalt og gennem året. Tidligere undersøgelser har vist, at der kan forekomme høje koncentrationer i Sydgrønland, specielt i området syd for Narsalik ved Paamiut, 61°30’N.

Rasmussen, Torben ValdbjØrn

2012-01-01

295

Private Arbitration of Incidental Public Law Issues  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den indholdsmæssigt strider mod ordre public. Emnet behandles i artiklen under inddragelse af UNICITRAL's model-voldgiftslov, henvisninger til den nye danske voldgiftslov (vgl.), europæisk domspraksis og litteratur samt praksis fra EF-domstolen.

Werlauff, Erik

2009-01-01

296

Naturlig ventilation med varmegenvinding  

DEFF Research Database (Denmark)

Naturlig ventilation i kontorbyggerier har været et alternativ til me-kanisk ventilation i små 10 år. Naturlig ventilation har den klare fordel, at der ikke forbruges elenergi ved ventilering af bygningen, fordi ventilatorer ikke er påkrævet. Imidlertid lider naturlig ventila-tion under de ulemper, at kold udeluft blæses ind, samt at varme-energien ikke kan genvindes. Førstnævnte er problematisk i forhold til personkomforten og sidstnævnte i forhold til den nye energiram-me. I artiklen skitseres hvordan forvarmning og varmegenvinding til naturlig ventilation kan opnås ved integreret design.

Hviid, Christian Anker; Svendsen, Svend

2006-01-01

297

Jeg har følt at hun er ganske normal, men det er vel slik man føler om sine søsken uansett:- en kvalitativ studie av søskens opplevelse av å ha en bror eller søster med utviklingshemning.  

OpenAIRE

Bakgrunn, formål og problemstilling: Det å ha en søster eller bror med utviklingshemning kan oppleves som utfordrende, samtidig har disse søsknene en unik mulighet til å lære mye de ellers ikke hadde lært (Stoneman 2005, Lagerheim 1997, Røsvik Osborg og Osborg 1992, Rakstang Eck 1989). Det er mange områder i livet som kan bli påvirket av det å vokse opp med et søsken som har en utviklingshemning (Frambu 2001). Dette kan blant annet gjelde hverdagslivet, søskenforholdet, forholdet...

Vanem, Inger Kari

2008-01-01

298

Totaløkonomi i den grønne sektor : et værktøj til bæredygtig projektering af grønne anlæg  

DEFF Research Database (Denmark)

Vil en lille anlægsinvestering betyde så store meromkostninger til pleje, at en større anlægsinvestering kan betale sig økonomisk? Totaløkonomi eller levetidsomkostninger er en beregningsmetode, der kan bruges til at synliggøre de ressourcer, der nødvendigvis bør afsættes til driften, hvis et projekteret anlæg skal udvikles som forudsat. Det kan samtidig danne grundlag for udarbejdelse af plejeplaner, og ikke mindst give bygherren et mere dækkende grundlag for at vurdere de økonomiske og driftsmæssige konsekvenser af de valgte løsninger.

Nielsen, Jens Balsby

2005-01-01

299

Sociale netværk som en læringsressource i undervisningen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Sociale netværk bygger på ideen om, at vi tilsammen kan gøre mere end hver for sig. Ikke nogen ny idé, men med web 2.0-teknologi har sociale netværk i princippet fået en ubegrænset rækkevidde. Vi kan dele viden. Vi kan deltage i noget sammen med andre, og de bidrag, vi selv kommer med, gør os til medproducenter i nye fælles fortællinger. Dette tegner konturerne til en social uddannelsespraksis med mange læringsformer, nye vidensformer, udvidede læringsrum, ændrede samarbejdsformer og kompetenceudvikling.

Buhl, Mie

2011-01-01

300

Velfærdsstatens Udfordringer  

OpenAIRE

Velfærdsstatens udfordringer Denne projektrapport har, på baggrund af velfærdsstatens udfordringer, til formål at undersøge, hvilke konsekvenser der kan opstå som følge af regeringens ønske om at indtægtsgraduere børnefamilieydelsen. I den forbindelse sættes der spørgsmålstegn ved, hvorvidt ændringen kan komme til at påvirke incitamentet til at arbejde. Og kan det i sidste ende betyde, at nogle børn ikke får samme muligheder som andre? Endvidere sættes der spørgsmåls...

Jespersen, Maria Albøg; Rosenwein, Stine Vork; Nielsen, Sanni

2012-01-01

301

Svært at afgøre om grise smittes med PRRSV før eller efter fravænning  

DEFF Research Database (Denmark)

Til at afgøre om Porcin Reproduktions- og Respiratorisk Syndrom Virus (PRRSV) cirkulerer i farestalden eller kun i smågrisestalden kan næsesvaberprøver af alle grise ved fravænning være en hjælp. Resultatet fra et enkelt fravænningshold kan dog ikke stå alene, når det skal afgøres om en tømning af smågrisestalden er tilstrækkeligt for at der fremadrettet kan produceres PRRSV-negative grise ved 30 kg. Det vil ofte være nødvendigt at tage næsesvaberprøver af alle grise i flere fravænningshold.

Kristensen, Charlotte Sonne; Larsen, Lars Erik

2014-01-01

302

The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Many of the lichen species that are important in the lichen dominated plant communities in the Norwegian mountains are important reindeer winter forage. They are also organisms that collect fall-out from the atmosphere. The Chernobyl accident brought, among other, radioactive Cesium, and from lichens this follow the food chain to reindeer and finally man. From region to region this fall-out was unevenly distributed and methods are needed to compare winter ranges and to monitor the developement of radioactive levels in the lichen carpet. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris and Stereocaulon pa¬schale was collected in the Dovre mountains to compare species levels and to study collection methods. We found that from spot to spot there is a very large variation between samples, even within the same species. Because of this we are not able to show significant species differences. We found, however, that species from more or less snow free ridgetops, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis and Cladina mitis showed less variation and thus must be recommended as the best species for monitoring and comparison of ranges.Tsjernobyl-ulykken: Kan lav nyttes til karakterisering av et radioaktivt forurenset reinbeite?Abstract in Norwegian / Sammendrag: Mange av de lavarter som er viktige i lavdominerte plantesamfunn i de norske fjell er viktige som vinterfor for rein. Disse organismer samler også nedfall fra atmosfæren. Ulykken i Tsjernobyl brakte, blant annet, radioaktivt cesium, og fra lav følger dette næringskjeden til rein og endelig mennesket. Fra område til område var dette nedfallet ujevnt fordelt, og det kreves metoder for å sammenligne vinterområder og for å overvåke utviklingen av det radioaktive nivå i lavmattene. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris og Stereocaulon paschale ble samlet på Dovrefjell for å sammenligne artsnivåene og for å studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svært stor variasjon, til og med innen samme art. På grunn av dette var vi ikke i stand til å vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snøfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor må anbefales som de beste arter for overvåkning og sammenligning av områder.

Eldar Gaare

1987-06-01

303

The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

Many of the lichen species that are important in the lichen dominated plant communities in the Norwegian mountains are important reindeer winter forage. They are also organisms that collect fall-out from the atmosphere. The Chernobyl accident brought, among other, radioactive Cesium, and from lichens this follow the food chain to reindeer and finally man. From region to region this fall-out was unevenly distributed and methods are needed to compare winter ranges and to monitor the developement of radioactive levels in the lichen carpet. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris and Stereocaulon pa¬schale was collected in the Dovre mountains to compare species levels and to study collection methods. We found that from spot to spot there is a very large variation between samples, even within the same species. Because of this we are not able to show significant species differences. We found, however, that species from more or less snow free ridgetops, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis and Cladina mitis showed less variation and thus must be recommended as the best species for monitoring and comparison of ranges.

Tsjernobyl-ulykken: Kan lav nyttes til karakterisering av et radioaktivt forurenset reinbeite?

Abstract in Norwegian / Sammendrag: Mange av de lavarter som er viktige i lavdominerte plantesamfunn i de norske fjell er viktige som vinterfor for rein. Disse organismer samler også nedfall fra atmosfæren. Ulykken i Tsjernobyl brakte, blant annet, radioaktivt cesium, og fra lav følger dette næringskjeden til rein og endelig mennesket. Fra område til område var dette nedfallet ujevnt fordelt, og det kreves metoder for å sammenligne vinterområder og for å overvåke utviklingen av det radioaktive nivå i lavmattene. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris og Stereocaulon paschale ble samlet på Dovrefjell for å sammenligne artsnivåene og for å studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svært stor variasjon, til og med innen samme art. På grunn av dette var vi ikke i stand til å vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snøfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor må anbefales som de beste arter for overvåkning og sammenligning av områder.

Eldar Gaare

1987-06-01

304

Penetrating a wall of introspection : a critical attrition analysis  

DEFF Research Database (Denmark)

Gennem tiderne har mangen et studie og undersøgelse bekræftet professorer såvel som studerende i deres mistanke om, at de studerende der droppede ud, var dem der havde valgt det forkerte studie. Det er ganske rigtigt, at dette er den mest nærliggende begrundelse man kan give, hvis man som studerende begyndte på et studie man endte med at beslutte sig for at forlade. Det vil dog være en fejltagelse at slutte, at årsagen til beslutningen er den samme som begrundelsen for beslutningen. Ikke desto mindre er det, det der sker, når en mere målrettet vejledning af nye studerendes studievalg anbefales på baggrund af frafaldsundersøgelser der konkluderer at problemet skyldes forkerte eller misinformerede studievalg. Sådanne konklusioner misser pointen: givet, at en studerende opdager at han eller hun har valgt det forkerte studie, findes der en oplagt mulighed for at undersøge hvilke oplevelser der havde indflydelse på beslutningsprocessen undervejs i uddannelsesforløbet. Den mulighed forpasses, hvis begrundelse og årsag forveksles. I denne artikel tager vi udgangspunkt i en række studier af frafald, vedholdenhed og læring på videregående uddannelser, og begrunder at hvis man vil forstå den proces der leder frem til en beslutning om at droppe ud af et studie, må man tage højde for at det at være og blive studerende er et komplekst samspil mellem e´t individ og en institution, som i sin tur udgøres af en række individer (herunder de studerende der måtte falde fra), kulturer (herunder fagkulturer) samt en lang række dybt forankrede vaner og traditioner. Inden for rammen af sådan et perspektiv vil det være forkert at sige at uddannelsen var forkert til den studerende, ligesom det ville være forkert at sige at den studerende var forkert til uddannelsen. Hvis noget var forkert, så var det situationen. Dette perspektiv udnytter vi til at foretage en grundig analyse af syv interviews med tidligere fysikstuderende, der havde valgt at forlade fysikstudiet ved Uppsala Universitet i Sverige. I interviewene bedes de studerende begrunde deres frafald. Men analysen såvel som interviewet tager sit omdrejningspunkt i, at de begrundelser der gives også har en baggrund. Det vi finder ud af er, at dette omdrejningspunkt har et forskelligt fokus afhængigt af perspektiv. Interviewerens fokus tager udgangspunkt i et ønske om at forstå de strukturelle betingelser omkring fysikstudiet der danner baggrund for frafaldets begrundelse. De studerende selv, tager udgangspunkt i sig selv. For at illustrere dette forhold benytter vi Aristoteles årsagsbegreb i analysen, og viser at de årsager de studerende bruger som baggrund til at forklare deres beslutning om at forlade studiet, har en væsentlig anden karakter, end årsager der kan knyttes til strukturelle betingelser omkring fysikstudiet. Konklusionen er, at hvis ikke man gør sig det klart, når man undersøger årsager til frafald, så er udbyttet i bedste fald en for simpel forståelse for de årsager, strukturelle såvel som individuelle, der måtte kunne knyttes til frafald fra videregående uddannelser.

Johannsen, BjØrn Friis; Rump, Camilla Østerberg

2013-01-01

305

Design of Transition Pieces for Bucket Foundations for Offshore Wind Turbines  

DEFF Research Database (Denmark)

Fundering af havvindmøller med et bøttefundament er en alternativ løsning til en monopæl og andre fundamentstyper installeret på vanddybder op til 50?60 m. Bøttefundamentet har en større stivhed end monopælen og kan installeres relativt simpelt og hurtigt. Men da kun få prototyper af bøttefundament er blevet installeret hidtil, kræver dette koncept yderligere undersøgelser før en endelig kommercialisering. Det nærværende ph.d.-projekt handler om form- og materiale-optimering af det såkaldte "overgangsstykke" (TP), som forbinder vindmøllens tårn med bøttefundamentet. Trekantede flange-forstærkede forskydningspaneler (forstærkninger) udført i stål er traditionelt anvendt som overgangsstykke. Den traditionelle løsning er dyr at producere, kræver korrosionsbeskyttelse og har problemer med udmættelse i svejsesamlingerne forårsaget af kombinerede cykliske belastninger fra vind og bølger. Formålet med ph.d.-projektet har været at modellere og finde en alternativ udformning af dette overgangsstykke vha. FEA, hvor et alternativt materiale, Compact Reinforced Composite (CRC®) eller "The New Concrete", anvendes. CRC® blev opfundet af Aalborg Portland A/S i 1986 som et meget stærkt højstyrkekompositmateriale med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen. En undersøgelse af bearbejdelighed og trykstyrke af denne højstyrkebeton blev foretaget på et parti højstyrkebetonemner støbt på AAU. Derudover blev et Computertomografi (CT) forsøg (en ikke-destruktiv diagnostisk billeddannelsesteknik) udført for at undersøge fiberorientering og fiberfordeling samt tilstedeværelse af revner og luftlommer. Først blev der foreslået en konisk udformning af TP i tre materialekonfigurationer: CRC®-stål komposit, ren CRC® og en stålskal. Bæreevnen i BGT blev kontrolleret, og en stabilitetsanalyse af skallerne blev udført. Desuden blev en ikkelineær følsomhedsanalyse udført, og de tre modeller blev sammenlignet med hensyn til følsomhed overfor små geometriske imperfektioner, der kan forekomme under produktionsprocessen. Denneundersøgelse viste, at et overgangsstykke lavet af ren CRC® var mindst følsomt, hvorfor dette materiale blev anvendt i yderligere undersøgelser. Formoptimering af overgangsstykket blev udført vha. foreløbige elastiske beregninger og ikke-lineær finite element analyse. To CRC® materialemodeller med varierende tryk- og trækstyrke blev foreslået til en sammenligning. Ydermere blev foreslået at indføre udskæringer for at spare på materialeforbruget og muligvis for at minimere scour og bølgelast på overgangsstykket. Der blev udvalgt flere forskellige udformninger af overgangsstykket til evaluering af scour under en konstant ensrettet strøm, hvor "clear water" (”klart vand”) og "live bed" (”levende bund”) regimer blev genereret i lille skala. Udviklingen af scour-hullets geometri, scour-volumen og ligevægtsscourdybden omkring overgangsstykket blev undersøgt. Scour-beskyttelse omkring bøttefundamentet er også blevet diskuteret. Derudover blev hydrodynamiske belastningsforsøg udført i lille skala på dybt vand med regelmæssige og xii Nezhentseva uregelmæssige bølger for at studere påvirkningen fra udskæringerne og for at finde den udformning, der kunne minimere påvirkning fra bølgekræfter på overgangsstykket. Ud fra resultaterne af den foreliggende undersøgelse anbefales det at masseproducere overgangsstykker til havvindmøllebøttefundamenter lavet af højstyrkebeton med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen.

Nezhentseva, Anastasia

2013-01-01

306

Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord¬ning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-NL-2011-93  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

307

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/91  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

308

Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/93  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

309

Internettets betydning og konsekvenser for små og mellemstore danske virksomheders internationalisering  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med den afrapporterede undersøgelse i denne artikel er dels at belyse hvilke karakteristika der gør sig gældende for virksomheder, der anvender internettet til gennemførsel af deres internationaliseringsaktiviteter, og dels at undersøge, om en anvendelse af internettet afspejler sig på profitabiliteten. Mere konkret udvikles der fire antagelse, som efterfølgende undersøges. Resultaterne viser, at der en sammenhæng mellem brug af internettet og virksomhedens økonomiske resultat. Det anbefales, at virksomheder bør arbejde aktivt med internettet på tværs af grænser og samarbejdspartnere. Specielt for de virksomheder, der tilbyder digitaliserede produkter og services, er det vigtigt internationalt at kunne tilbyde attraktive internetsalgsløsninger, der kan fastholde de potentielle kunder igennem on-line købsprocessen.

Grünbaum, Niels NolsØe

2006-01-01

310

`Hawai, Hawai/ Like a dream/ So I CAME/ But my tears/Are flowing now/ In the canefields´: Beauty´s Price in Philip Kan Gotanda´s Ballad of Yachiyo.  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Oftentimes popular culture depicts Hawaii as an ideal paradise, represented by images of ‘[p]alm trees, a distant mountain (frequently a smoking volcano, and a hula maiden, all surmounted by a splendid full moon’ (Brown 1994. Such a picture clearly contrasts with the labour song quoted in the title of this article, which reflects the exploitation, mainly of Asian workers, in the sugar-cane plantation system—the original basis for (white American prosperity in the islands since the mid-nineteenth century. Philip Kan Gotanda’s play, Ballad of Yachiyo, which premièred at Berkeley Repertory Theatre in 1995, takes place within a Japanese community in early twentieth-century Hawaii. It is loosely based on the silenced story of the playwright’s aunt who committed suicide for bringing shame to the family as a result of an extra-marital pregnancy. Gotanda considers that this particular work is not so much about politics, but about ‘a tone’ and a ‘kind of beautiful sadness’ (1997. Despite the author’s words, Ballad of Yachiyo inevitably has embedded within a political message insofar as it makes references, for example, to working conditions in the sugar plantations, the formation of the first inter-ethnic (Japanese/Filipino trade unions and the expectations of Japanese immigrants in search of the mythical paradise Hawaii was meant to be. That is, by recovering what was once a lost voice, Gotanda reconstructs part of his family’s memory as forming part of Hawaii’s recent history.

María Isabel Seguro Gómez

2009-01-01

311

Hvordan kan oplevelsesøkonomien bidrage til dansk turisme?  

DEFF Research Database (Denmark)

Der var engang, hvor turisterne var rejseglade amatører, der bare ville hjemmefra for at ligge på stranden, spise lidt fremmed mad i afmålte mængder, drikke nogle eksotiske drinks og bare slappe af. Disse amatører er i dag afløst af professionelle oplevelsesjægere, der rejser to til flere gange om året, har set store dele af verden, og konsekvent sammenligner priser, kvalitet, udbud og oplevelser med hinanden. Guidehåndbøger som Lonely Planet og Rough Guide for eksempel anviser oplevelser over hele kloden med plus- og minusoplevelser. Hjemmesider som fx http://www.pilotguides.com/ giver mulighed for at diskutere de fedeste oplevelser, og der udveksles travel stories, og favorite destinations udpeges og diskuteres.

Kvistgaard, Peter; Hird, John

2006-01-01

312

Kan forskellige velfærdsregimer betjenes af harmoniserede uddannelser?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler dels Bologna-processen, dels etableringen af et marked for serviceydelser. Begge dele berører hidtidige sammenhæng mellem national uddannelse til et nationalt arbejdsmarked. Dog understreges, at den fortsatte nationale akkreditering af uddannelser modificerer virkningerne af Bologna-processen. Et europæisk marked for serviceydelser ser ud til at være et endnu mere langsigtet perspektiv.

Jensen, Niels Rosendal

2009-01-01

313

Hovedpine kan skyldes spontan intrakranial hypotension  

DEFF Research Database (Denmark)

Spontaneous intracranial hypotension (SIH) is an uncommon condition associated with postural headache, nausea and dizziness. It is believed to be secondary to a dural tear with resultant cerebrospinal fluid (CSF) leak. This is a case report of a pregnant woman (gestational age 31 weeks) who contacted an obstetric department because of severe headache. Pre-eclamp-sia was suspected, but not found. An MRI showed a CSF leak at C1-C2 level and intracranial signs of SIH. The woman was treated with an autologous blood patch and recovered quickly. Focus on subjective symptoms and MRI findings seem to be important in the diagnostic procedure of SIH.

Hansen, Lasse Berg; Bjarkam, Carsten Reidies

2014-01-01

314

SKI-bestyrelse kan være erstatningspligtig  

DEFF Research Database (Denmark)

Lars Bo Langsted vurderer at SKI bestyrelsen handlede korrekt ved at indhente en ekstern vurdering fra kammeradvokaten af de rammeaftaler, der nu er opsagt. Han stiller dog spørgsmålstegn ved, om bestyrelsen handlede tilstrækkeligt hurtigt.

Langsted, Lars Bo

2011-01-01

315

Jag kan själv : Spelmanualer för mellanstadiebarn  

OpenAIRE

Todays board game manuals have many shortcomings. One of them is that they are not always adapted to the game's target audience. Adapting the language and shape of a game manual for the the target group children, can save time for both parents and teachers, and give the children a chance to conquer the game by themselves. In addition, playing board games can lead to children developing other important properties such as problem solving and independence. This study found that the game manuals ...

Svedblom, Ronja

2013-01-01

316

Kundlojalitetsforskning : Kan kundlojalitetsprogram verkligen skapa lojalitet?  

OpenAIRE

Background: During the last decades the efforts to foster customer relationships have become important due to increased competition in the consumer markets. One of the most popular strategies have been to introduce customer loyalty programs which are believed to enhance the customer loyalty. The popularity of the customer loyalty programs is based on the beliefs that loyal customers are lucrative and these programs would bond the customers to the company. More recently however, the discussion...

Romppanen, Maiju; Kellgren, Cecilia; Moradi, Ladan

2007-01-01

317

Hvor meget kan man fjerne af leveren?  

DEFF Research Database (Denmark)

Because the liver has a remarkable ability to regenerate, extensive resections are possible. Most liver centres recommend that the remnant liver after resection in a non-cirrhotic liver constitutes at least 30% of the normal liver mass. Too extensive resection carries a risk of the small-for-size syndrome with coagulapathy, jaundice, multi-organ failure and high mortality. Resection in a liver with established cirrhosis is more difficult because the ability to regenerate is lost and function is reduced. Portal hypertension is considered a contraindication to resection. Udgivelsesdato: 2008-Apr-14

Ott, Peter; Mortensen, Frank V

2008-01-01

318

Kontorskyla : Kan borrhålskyla ersätta en kylmaskin?  

OpenAIRE

Syftet med rapporten är att göra en jämförelse av två olika metoder för att kyla ett fiktivt kontorshus som är 2 000 m² stort och beläget i Västerås. För att representera ett normalt kontorshus har kyleffektbehovet valts till 50 W/m² vilket ger totala kyleffektbehovet 100 kW. I ena fallet finns en kylmaskin som kyler byggnaden och i andra byts kylmaskinen mot ett antal borrhål som motsvarar hela kyleffekten. För att kunna bedöma de tekniker som har använts har energianvändni...

Eriksson, Martin; Go?ra?ng, Mikael

2013-01-01

319

Natalizumab kan inducere progressiv multifokal leukoencefalopati  

DEFF Research Database (Denmark)

A 41-year-old woman with relapsing-remitting multiple sclerosis came to the outpatient-clinic, prior to a scheduled infusion with natalizumab. She had been treated with natalizumab for four years. Prior to treatment she did not wish to have her John Cunningham virus status tested. At the consultation she appeared disoriented and answered questions inadequately. An MRI was consistent with progressive multifocal leucoencephalopathy, and treatment with plasmapheresis was startet immediatly. The patient deceased four months later.

Theódórsdóttir, Asta; Blaabjerg, Morten

2014-01-01

320

Kan isoleret måling af kalcitonin erstatte pentagastrintest?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Serum calcitonin is used as a tumour marker in patients with medullary thyroid carcinoma. Traditionally, stimulation of calcitonin secretion with pentagastrin has been used. This may, however, cause significant discomfort for the patient. We studied whether measurements of basal calcitonin could replace the pentagastrin test. MATERIALS AND METHODS: Forty-three patients were consecutively included. Pearson correlation coefficient (r(2)) was used for calculation of calcitonin values. RESULTS: We performed 104 pentagastrin tests in 43 patients. The squared correlation coefficient (r(2)) between calcitonin values before and after stimulation was between 0.662 and 0.919. One patient had very high and rather divergent calcitonin values. Exclusion of this patient increased r(2) to between 0.923 and 0.999. In 9 of 104 pentagastrin tests (8.7% , 95% CI: 3.3-14.1%), serum calcitonin was higher than the cut-off level in normal subjects after pentagastrin stimulation, but lower before (discrepancy). However, this would have no clinical consequences in any of the cases because serum calcitonin remained measurable, i.e. remnant thyroid tissue had to be present. CONCLUSION: In conclusion, good agreement is present between calcitonin values before and after stimulation with pentagastrin. In some cases, the pentagastrin test may be replaced by point measurements of serum calcitonin. However, further studies are necessary. Udgivelsesdato: 2008-Oct-6

Frohnert, Juliana; Jönsson, Asa Lina

2008-01-01

321

Fibromyalgi, diagnostik og praevalens. Kan kønsforskellen forklares?  

DEFF Research Database (Denmark)

Most non-inflammatory musculoskeletal diseases are more common in women than in men. Fibromyalgia is characterised by chronic generalised muscle pain. The male:female ratio is 1:9. Interacting factors including genetic, hormonal, environmental and behavioural elements may cause this condition, and there are possibly subgroups of which one has shown to be treatable. A different pathogenetic appearance in the two sexes may also be present. The gender difference may partly be explained by the fact that pressure pain test in tender points forms part of the diagnosis. This may leave some male fibromyalgia patients unrecognized. Udgivelsesdato: 2009-Nov-30

Bartels, Else Marie; Dreyer, Lene

2009-01-01

322

Kan metadata sikre validiteten til digitale dokumentbevis?  

OpenAIRE

More and more evidence in criminal proceedings are digital and an increasing amount of evidence is being gathered during crime investigation in Norway. The prosecuting authority?s obligation to present information about criminal cases in the best way possible leads to the presentation of large amounts of evidence. Then the judges must decide whether the evidence is going to be used. In Norwegian criminal jurisdiction both law and law practice are having troubles in keeping up with the speed...

Larsen, Astri Ek

2007-01-01

323

Arbejde med sandblæsning kan give lungesilikose  

DEFF Research Database (Denmark)

Silicosis is a common occupational disease worldwide. It is caused by the inhalation of crystalline silicon dioxide, i.e. silica. Quartz is a common form of silica and occurs in sandstone and granite. Occupational exposure can occur e.g. in mining, quarrying and sandblasting. The inhaled silica triggers an inflammatory response when phagocytosed which eventually causes fibrosis. We present a 45-year-old male Danish sand-blaster who developed silicosis, and due to rapid decline in lung function received a lung transplant with an excellent result.

Schelde, Jacob; Authried, Georg

2015-01-01

324

Mag, wat kan? Over genetische manipulatie*  

OpenAIRE

In the course of the development of technology the ethical question as to whether indeed man "may” do all that he is "able" to do frequently rears its head. In this article ethical issues are raised with regard to the problems surrounding genetic manipulation. Various experiments in the field of genetics, the possibilities of application of these and the ethical responsibility of the scientists involved are discussed. Attention is directed especially at the genetic manipulation of man as in...

Schuurman, E.

1983-01-01

325

Cykelolyckor i korsningar : Hur kan trafiksäkerheten förbättras?  

OpenAIRE

Stockholm city has recently raised its ambitions for bicycle traffic, the goal is to achieve a larger and safer bicycle traffic. But cyclists are more vulnerable on the roads than other vehicle users because of the lack of protection. This means that a large proportion of road safety for cyclists is based on the design of the traffic environment. Since most serious bicycle accidents are those that occur in conflict with motor vehicles, and the majority of these accidents occur at intersection...

Wa?rnhjelm, Michael

2013-01-01

326

Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges  

DEFF Research Database (Denmark)

The prevalence of positional plagiocephaly is increasing. A systematic database search (Cochrane, MEDLINE, Embase, Cinahl and PEDro), critical appraisal and systematic evaluation of the quality of 14 selected studies show that the following are certain risk factors for the development of positional plagiocephaly: supine sleeping position, positional preference, one-sided handling of the child, male sex, delayed motor development, reduced neck mobility, too little "tummy time", firstborn, multiple births and premature children. Recommendations for prevention are provided.

Knudsen, Birgit; Christensen, Karen

2011-01-01

327

Cowdens syndrom kan være en diagnostisk udfordring  

DEFF Research Database (Denmark)

Cowden syndrome is a rare autosomal dominant overgrowth syndrome with a predisposition to cancer. The overgrowth and cancer may occur in many different tissues, which makes it a challenge to recognize it, but due to the high risk of cancer early diagnosis is important. We present the Danish screening guidelines for patients with Cowden syndrome.

Skytte, Anne-Bine; Gerdes, Anne-Marie

2014-01-01

328

Mycobacterium marinum kan være vanskelig at diagnosticere  

DEFF Research Database (Denmark)

The diagnosis of cutaneous Mycobacterium marinum infection is often delayed for months after presentation. In this case the diagnosis and correct treatment was delayed for ten months resulting in possible irreversible damage to the patient's infected finger. The main reason for the delay is lack of knowledge of the mycobacterium.

LØnnberg, Ann Sophie; Seersholm, Niels

2012-01-01

329

Virus kan påvises i spyt fra grise  

DEFF Research Database (Denmark)

Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt.

Heiselberg, Pia R.; Christensen, Sanne

2012-01-01

330

En e-læringsstrategi er ikke nok - ... men den er ikke så dårlig endda!  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518.

Mange organisationer arbejder i dag med at udvikle en strategi med målsætninger for forskellige områder af organisationens opgaveportefølje. Således også Syddansk Universitet (SDU som i september 2003 kunne præsentere sine visioner og målsætninger for den videre udvikling af e-læring på SDU. Denne artikel giver eksempler på, hvordan universitetet med forskellige initiativer arbejder på at efterleve strategiens visioner og målsætninger.

Ambrosia Hansen

2004-05-01

331

En e-læringsstrategi er ikke nok - ... men den er ikke så dårlig endda!  

OpenAIRE

Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518.

Mange organisationer arbejder i dag med at udvikle en strategi med målsætninger for forskellige områder af organisationens opgaveportefølje. Således også Syddansk Universitet (SDU) som i september 2003 kunn...

Ambrosia Hansen

2004-01-01

332

Både spesielt og ikke spesielt :BUP terapeuters møte med ikke-heterofil ungdom  

OpenAIRE

This is a study of therapists working in an outpatients` clinic within Child and adolescent mental health services. The main purpose of the present work is to study if therapists are open to the subject of non-heterosexuality when meeting adolescents in the mental health service context, what it means to be open about the subject and what the barriers to openness are, and what supports openness. “Openness” about the subject is defined as whether the therapists have a consciousness about n...

Øvera?s, Hanne

2008-01-01

333

Fra frit til forceret valg : om konsekvenserne af tilskud til høreapparatbehandling på privat klinik  

DEFF Research Database (Denmark)

I serviceloven er der etableret en økonomisk støtteordning, hvorefter hørehæmmede kan opnå tilskud til høreapparatsbehandling på en privat klinik som alternativ til offentlig behandling. En hørehæmmet kan således ikke blot frit vælge en privat klinik, men den hørehæmmede kan opnå et økonomisk incitament hertil, idet der som følge af tilskuddet ikke behøver være en egenbetaling ved at anvende det private alternativ. I artiklen analy-seres en mulig interessekonflikt ved ørelægers ejerskab af private klinikker til behandling for høretab. I artiklen analyseres endvidere, hvorvidt offentlig støtte til hørehæmmedes køb af høreapparater kan udgøre statsstøtte til høreapparatsproducenterne, hvorved staten i henhold til EUF-traktaten kun efter forudgående godkendelse af EU-Kommissionen kan etablere en sådan støtteordning.

Poulsen, Sune Troels

2011-01-01

334

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord-ning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-NL-2011-91  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

335

Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Resultater og anbefalinger  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål. • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære områder? Undersøgelsens ambition er at bidrage med forskningsmæssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. På baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for udøverne. Håbet er, at dette kan føre til øget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket på sigt kan resultere i en sundhedsmæssig effekt. Undersøgelsen består af 4 selvstændige delundersøgelser, som undersøger og behandler de forskellige forskningsspørgsmål. De enkelte delundersøgelser præsenteres selvstændigt og grundigt i den samlede rapport (Andkjær & Arvidsen 2012). Her har den interesserede læser mulighed for at få indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at følge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor undersøgelsens forskellige dele. Ønsker man derfor at forstå baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det nødvendigt at gå til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling på området. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man ønsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man søger efter og læser de særlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indføjes, at dette nødvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter såvel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkjær, SØren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

336

Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Samlet rapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål. • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære områder? Undersøgelsens ambition er at bidrage med forskningsmæssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. På baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for udøverne. Håbet er, at dette kan føre til øget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket på sigt kan resultere i en sundhedsmæssig effekt. Undersøgelsen består af 4 selvstændige delundersøgelser, som undersøger og behandler de forskellige forskningsspørgsmål. De enkelte delundersøgelser præsenteres selvstændigt og grundigt i den samlede rapport (Andkjær & Arvidsen 2012). Her har den interesserede læser mulighed for at få indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at følge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor undersøgelsens forskellige dele. Ønsker man derfor at forstå baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det nødvendigt at gå til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling på området. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man ønsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man søger efter og læser de særlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indføjes, at dette nødvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter såvel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkjær, SØren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

337

5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, reverses hypotension and improves survival in a rodent model of septic shock: Contribution of soluble epoxide hydrolase, CYP2C23, MEK1/ERK1/2/IKK?/I?B-?/NF-?B pathway, and proinflammatory cytokine formation  

Science.gov (United States)

We have previously demonstrated that a stable synthetic analog of 20-HETE, N-[20-hydroxyeicosa-5(Z),14(Z)-dienoyl]glycine (5,14-HEDGE), restores vascular reactivity, blood pressure, and heart rate in endotoxemic rats. The aim of this study was to determine whether decreased renal expression and activity of soluble epoxide hydrolase (sEH), MEK1, ERK1/2, IKK?, I?B-?, and NF-?B as well as systemic and renal proinflammatory cytokine production associated with increased expression and activity of CYP2C23 contributes to the effect of 5,14-HEDGE to prevent hypotension, tachycardia, inflammation, and mortality in response to systemic administration of lipopolysaccharide (LPS). Blood pressure fell by 33 mmHg and heart rate rose by 57 beats/min in LPS (10 mg/kg, i.p.)-treated rats. Administration of LPS also increased mRNA and protein expression of sEH associated with a decrease in CYP2C23 mRNA and protein expression. Increased activity of sEH and p-MEK1, p-ERK1/2, p-I?B-?, NF-?B, and p-NF-?B protein levels as well as TNF-? and IL-8 production by LPS were also associated with a decreased activity of AA epoxygenases. These effects of LPS were prevented by 5,14-HEDGE (30 mg/kg, s.c.; 1 h after LPS). Treatment of endotoxemic mice with 5,14-HEDGE also raised the survival rate of animals from 84% to 98%. A competitive antagonist of vasoconstrictor effects of 20-HETE, 20-hydroxyeicosa-6(Z),15(Z)-dienoic acid, 20-HEDE (30 mg/kg, s.c.; 1 h after LPS) prevented the effects of 5,14-HEDGE on blood pressure, heart rate, expression and/or activity of sEH, CYP2C23, and ERK1/2 as well as TNF-? and IL-8 levels in rats treated with LPS. These results suggest that decreased expression and/or activity of sEH and MEK1/ERK1/2/IKK?/I?B-?/NF-?B pathway as well as proinflammatory cytokine production associated with increased CYP2C23 expression and antiinflammatory mediator formation participate in the protective effect of 5,14-HEDGE against hypotension, tachycardia, inflammation, and mortality in the rodent model of septic shock. PMID:23454652

Tunctan, Bahar; Korkmaz, Belma; Sari, Ayse Nihal; Kacan, Meltem; Unsal, Demet; Serin, Mehmet Sami; Buharalioglu, C. Kemal; Sahan-Firat, Seyhan; Cuez, Tuba; Schunck, Wolf-Hagen; Falck, John R.; Malik, Kafait U.

2013-01-01

338

Darwinkalenderen 2009 : 200-året for Darwins fødsel og 150-året for udgivelsen af Om arternes oprindelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Glæd din bionørdede kæreste (der ikke kan få nok af Darwin), din mor (der altid har været lidt vild med ham), din far (der elsker biller), dine søskende (som du endelig kan give en gave, du gerne selv ville have), dine børn (der trænger til lidt dannelse), din bedstefar (der ligner Darwin), din bedstemor (der heldigvis ikke gør), din præst (der vil tage den med i sin prædiken), alle dine venner (for at minde dem om, at der er andet i livet end pizza) eller dig selv (fordi du simpelthen ikke kan undvære den). Her er med andre ord den perfekte gave til alle Darwinelskere og -hadere. Et helt år fyldt med sjove, spændende, oplysende, rystende og rørende citater af Darwin selv, hans familie, venner og fjender. Hver eneste dag byder på et nyt citat og en passende illustration.

Kjærgaard, Peter C.; Bek-Thomsen, Jakob

2008-01-01

339

Aspergillusinfektioner i cavum nasi og paranasale sinus  

DEFF Research Database (Denmark)

Aspergillus-infektioner i cavum nasi og paranasale sinus er sjældne, men forekommer med tiltagende hyppighed. Dette skyldes dels hyppigere biopsitagning, dels et øget antal disponerede patienter. Aspergillus-infektionen kan være invasiv eller ikke-invasiv. Ved den ikke-invasive form danne i bihulen et aspergillom, som hovedsagdelig består af tætliggende svampehyphae. Aspergillus-infektioner forekommer især hos disponerede patienter, fx cancerpatienter, diabetikere eller patienter med nedsat immunforsvar af anden årsag. Sygdommen kan imidlertid også ses hos i øvrigt raske patienter, hvilket illustreres af to sygehistorier. Diagnosen kan stilles ved mikroskopi, ved dyrkning og evt. ved serologiske undersøgelser. Røntgen undersøgelse af bihulen viser forandringer som ved kronisk sinuitis af anden årsag, men undertiden ses et centralt røntgenfast parti, som skyldes forkalkninger. Ved ikke-invasiv Aspergillus-infektion er behandlingen operativ sanering og lokal anti-mykotisk behandling, medens der ved den invasiveform tillige bør gives systemisk antimykotisk behandling.

Leth, Peter Mygind; Charabi, S.

1988-01-01

340

Labels in PURE - Til gavn eller hindring?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel er baseret på en usability test af anvendelse af labels i PURE, et vidensregistreringssystem. Formålet var at undersøge om hvorvidt de anvendte labels i PURE understøtter forskernes inddatering af forskellige publikationstyper. Pilot testen viste at man skal være opmærksom på, at de anvendte labels ikke nødvendigvis dækker over et kontrolleret fagsprog der modsvarer alle faglige domæner. PURE understøtter således ikke intuitivt alle forskeres forståelse af registrering af publikationstyper. Endvidere kan det skabe forvirring når sproget ikke er konsistent, som det er tilfælde i PURE hvor der anvendes både engelske og danske labels. Til sidst har pilot testen påvist at enkelte labels refererer til funktioner der ikke fungerer efter hensigten. Det øger frustrationer hos brugere og mindsker brugervenligheden. Da denne konklusion er baseret på en pilot test med kun to brugere, kan resultaterne kun bruges som en indikator på, hvorvidt de brugte labels i PURE er tydelige og genkendelige for forskere.

Zurcher, Sacha; Sass, Birgitte

2009-01-01

341

Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-SE-2010-88  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel.

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

342

Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/SE/2010/88  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel. DMU har ingen specifikke kommentarer til EFSA

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

343

Sammenhenger mellom omega-3 inntak og hyperaktivitet hos ungdom  

OpenAIRE

De siste årene har det vært gjort mye forskning på rollen til omega-3 og omega-6 i utviklingen og behandlingen av ADHD. Disse studiene har ikke kommet frem til noe entydig svar om supplement av essensielle fettsyrer kan redusere symptomene vi ser ved ADHD. Det er heller ikke kommet frem til hvilke av de essensielle fettsyrene og over hvor lang tid et slikt supplement bør pågå for at effekt skal forekomme. ??Jeg har i denne oppgaven analysert data fra Ungdomshelseundersøkelsen i Nor...

Mikalsen, Caroline Jeanette Røsnes

2012-01-01

344

Orthorexia Nervosa : et forsøk på å måle utbredelsen av tilstanden hos brukere av Tromsøs treningssentre  

OpenAIRE

Bakgrunn: Orthorexia nervosa ble for første gang omtalt som en ny spiseforstyrrelse av Dr.Bratman i 1997 (3). Til forskjell fra den beslektede lidelsen anorexia nervosa er ikke orthorektikeren sykelig opptatt av å gå ned i vekt, men av å spise sunt og oppnå en positiv livstilstand gjennom maten. Orthorexi i seg selv truer ikke den fysiske helsen slik som anoreksi, men kan potensielt utvikle seg til en mer alvorlig tilstand i ekstreme tilfeller. Det foreligger per i dag ingen offisielle r...

Berntsen, Ingrid Schjelderup; Kristensen, Clas Hammari

2007-01-01

345

Health effects of predatory beneficial mites and wasps in greenhouses  

DEFF Research Database (Denmark)

Et treårigt epidemiologisk studie af 579 ansatte fra 31 gartnerier undersøgte virkningen af arbejde med fire forskellige nyttedyr. Resultaterne viste tegn til, at arbejde med tripsrovmiden Amblyseius cucumeris og spinderovmiden Phytoseiulus persimilis kan give allergisk reaktion, både i blodtest og ved symptomer fra næse og øjne. Der kunne ikke konstateres allergi over for snyltehvepsen Aphidius colemani eller jordrovmiden Hypoaspis miles og der var ikke tegn til, at nyttedyrene kunne give lungesygdomme som for eksempel astma.  

Bælum, Jesper; Enkegaard, Annie

2007-01-01

346

Da hun skjønte at hun kunne påvirke, eksploderte kommunikasjonen hennes:om barn med autisme  

OpenAIRE

Bakgrunn, formål og problemstilling: Ikke alle mennesker med autisme viser utfordrende atferd, men noen gjør det. I følge Martinsen (1993) er utfordrende atferd mer vanlig hos mennesker med autisme enn hos mennesker uten autisme på samme utviklingsnivå. Det er ofte sammenheng mellom utfordrende atferd og kommunikasjonsvansker. Utfordrende atferd kan tolkes som en måte å kommunisere på. Personen ønsker å formidle noe, men vet ikke helt hvordan han skal få uttrykt det. Som en følge ...

Høgvall, Merete

2007-01-01

347

Stabilization of Polyethylene Glycol in Archaeological Wood  

OpenAIRE

Projektet har fokuseret på polythylen glycol (PEG) stabilitet og nedbrydning i træ fra konserverede skibsvrag som Vasa (Stockholm) og Skuldelev skibene. En række avancerede analyseteknikker er anvendt til at undersøge indtrængningsdybden for forskellige molekylstørrelser PEG i ikke-nedbrudt træ fra skibsvragene. Kun i overfladen fandtes PEG med molekylvægte 4000, og det blev fastslået, at en såkaldt tailing (forårsaget af lave PEG molekylvægte (<2000)) ikke som hidtil kan anvend...

Mortensen, Martin Nordvig; Hvilsted, Søren

2009-01-01

348

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-BE-2011-98  

DEFF Research Database (Denmark)

BIOSCIENCE’s konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den gen-modificerede FG72-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle so-jabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebear-bejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opfor-mering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicidtolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etablere nye planter i Danmark.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

349

Den "tavse viden" i ældreplejen og i sygehusvæsenet : Et overset redskab til en bedre rekruttering og fastholdelse af pleje- og omsorgspersonale?  

DEFF Research Database (Denmark)

I dag, hvor dokumentationsprocesserne i ældresplejen og sundhedssektoren kører af sted, og hvor undersøgelser af kvalitet begynder at give os en stadig stigende mængde data, er det måske på tide, at vi forholder os mere reflekteret og strategisk i forhold til dokumentationsarbejdet. Det kan nemlig bruges til andet og mere end overblik over økonomiske nøgletal og bør anvendes på en måde der fremmer arbejdsglæde og ikke som en tidsrøver ved at blive indført hvor det ikke er strengt nødvendigt.

Bojsen, Heidi

2008-01-01

350

Orthorexia Nervosa :et forsøk på å måle utbredelsen av tilstanden hos brukere av Tromsøs treningssentre  

OpenAIRE

Bakgrunn: Orthorexia nervosa ble for første gang omtalt som en ny spiseforstyrrelse av Dr.Bratman i 1997 (3). Til forskjell fra den beslektede lidelsen anorexia nervosa er ikke orthorektikeren sykelig opptatt av å gå ned i vekt, men av å spise sunt og oppnå en positiv livstilstand gjennom maten. Orthorexi i seg selv truer ikke den fysiske helsen slik som anoreksi, men kan potensielt utvikle seg til en mer alvorlig tilstand i ekstreme tilfeller. Det foreligger per i dag ingen offisielle r...

Berntsen, Ingrid Schjelderup; Kristensen, Clas Hammari

2007-01-01

351

A stricter duty to disclose information to the market in Denmark? : The dilemma faced by Danish companies, and their options under the decision by the Danish Securities Council in the TDC case  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer børs- og kapitalmarkedsrettens krav til de noterede selskabers offentliggørelse af kursrelevante oplysninger. Retstilstanden har hidtil været behersket af en realitetsgrundsætning: offentliggørelse skal ske, når den kursrelevante begivenhed er en realitet, ikke før og ikke senere. Finanstilsynet håndhæver imidlertid nu en skærpet fortolkning af pligten og dermed et fremrykket tidspunkt for offentliggørelsen. Artiklen analyserer dels rigtigheden af og hjemmelen til dette, dels hvordan selskaberne kan forholde sig, indtil spørgsmålet afklares.

Werlauff, Erik; Lau Hansen, Jesper

2008-01-01

352

Begærets dramaturgi  

DEFF Research Database (Denmark)

Lederens begær efter magt og indflydelse må være fordelt således, at han ikke handler for egen vindings skyld. Men selv om denne bestræbelse lykkes, kan lederen ikke kontrollere sit eftermæle, og derfor vil så mange ledere gerne have en finger med ved fabuleringen af fortællingen om sig selv. De hyrer hofskjalde, der i dag kaldes kommunikationsarbejdere, PR-folk og spindoctors. De vil have vidnesbyrd, der viser, at de kunne administrere deres begær på anstændig vis.

Kirkeby, Ole Fogh

353

Is i maven  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi må væbne os med tålmodighed - kulden bliver hængende Drømmer du om lunere vinde og knopper på træerne? Det kan du godt vente længe med. Foråret kan risikere at lade vente længe på sig i år. Det konstaterer professor fra Niels Bohr Instituttet i København Eigil Kaas . Hans erfaring siger ham, at vi ikke behøver pakke vanterne væk lige med det samme. »Der går formentlig lang tid, før kulden slipper os. Vi har voldsom kulde, fordi det blæser fra meget kolde egne.Vejret lige nu har en selvforstærkende effekt - der ligger simpelthen en stor klump tung luft, der ikke vil gå væk,« siger han. Køligt forår Hvis kulden bider sig fast i både januar og februar, ser forårsmånederne ikke lovende ud. »Når årets to første måneder er meget kolde, så kan foråret risikere at rykke sig. Så bliver marts, april og maj kølige, og træerne venter med at springe ud,« siger Eigil Kaas . Synderen er et højtryk over Rusland, som bliver ved med at puste kold luft ned over os. Og det holder det altså ikke op medforeløbig. Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. »Det betyder jo, at pollensæsonen lader vente på sig. Det kan også betyde, at sommeren bliver dræbersnegle-fri, de er følsomme over for kulde. Frosten er god for naturen på flere områder, den dræber larver og biller, som ellers ville ødelægge planter og træer.« lfu@bt.dk

Kaas, Eigil

2010-01-01

354

Hvordan skal man undervise ikkeøkonomer i økonomi?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Når man underviser i økonomi som et redskabsfag, kan man med fordel koble langt mere til virkeligheden end det typisk sker idag. Det kan man gøre ved at vælge så virkelighedsnærelærebøger som muligt, men også ved at lade undervisningen tage direkte udgangspunkt i den aktuelle økonomiske udvikling og økonomiske politik og ikke mindst debatten herom.Herved bliver faget opfattet som relevant og virkelighedsnært, og det bliver naturligt ikke kun at undervise i mainstream, men også i alternative økonomiske teorier (pluralisme og i indbyggede svagheder ved enhver form for økonomisk teori.

Poul Thøis Madsen

2010-04-01

355

Voksenuddannelse i læringssamfundet  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer nogle filosofiske, psykologiske og sociologiske udgangspunkter for voksenpædagogik i nutidens vestlige samfund. Læreprocesser bliver stadig mere afgørende på alle niveauer i samfundslivet. Livet i den moderne verden har bl.a. ført til udvikling af en biografisk refleksion i voksenlivet, herunder individuelle strategier for uddannelse og arbejde. Både institutionaliseret voksen­uddannelse og uddannelse og ikke-formel læring, f.eks. i arbejdslivet, er nødvendige elementer i nutidens samfund, og det en vigtig opgave for voksenpædagogikken at fastholde et helhedsperspektiv, som kan skabe sammenhæng og synergi. Normativ filosofisk refleksion kan ikke stå alene; voksenpædagogik må have et stærkt grundlag i empirisk forskning.

Rasmussen, Palle

2009-01-01

356

’In gille huma’. De tause rommene i samtalen :samiske fortellinger om kreft  

OpenAIRE

Dette mastergradsarbeidet handler om hvordan man kan forstå det å ha kreftsykdom ut fra hvordan sykdommen snakkes, eller ikke snakkes om i samiske samfunn. Det er i dagens kreftomsorg et sterkt fokus på å hjelpe de som rammes av kreft til å mestre krisen dette kan oppleves som. Samtale; det å snakke om og sette ord på følelser, tanker og reaksjoner anses som den viktigste metoden i krisebearbeidingen. Men det er ikke like selvsagt for alle å skulle snakke om kreft og følelser knytte...

Dagsvold, Inger

2006-01-01

357

Har du et problem? : En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer  

DEFF Research Database (Denmark)

De fleste universitetsstuderende vil i større eller mindre grad opleve at skulle arbejde problemorienteret ellermed andre former for selvstændig konstruktion af vidensproblemer, om ikke andet så når de skal skrive speciale. På trods af at den problemorienterede tilgang kan forstås og udspilles på mange måder, findes der ikke meget viden om, hvad der egentligt tæller som sådan et problemorienteret problem - og vi ved endnu mindre o, hvordan de studerende forstår hvad et problemorienteret problem er eller kan være. I denne artikel vil jeg derfor præsentere en undersøgelse af, hvordan universitetsstuderende giver liv til dette abstrakte problem i praksis og hvordan disse forståelser udvikler sig. Anslag til universitetspædagogiske indsatsområder foreslås til slut., Udgivelsesdato: 2009

Knudsen, Sanne

2009-01-01

358

Økonomistyring på handicapområdet  

DEFF Research Database (Denmark)

På handicapområdet er det vigtig, at systemer, modeller og redskaber udvikles, så de ud over finansielle mål også relaterer sig til ikke-finansielle mål, f.eks. faglige mål, kvalitetsmål og effektmål mv. for at sikre den nødvendige kobling mellem økonomi og faglighed… Koblingen mellem finansielle og ikke-finansielle mål desuden kan medvirke til, at de fagprofessionelle opnår en større forståelse for områdets økonomiske ramme. Samtidig kan denne økonomiske indsigt klæde dem på til at håndtere kravet om at foretage økonomiske vurderinger under hensyntagen til lovgivningens krav og de faglige kvalitetsmål

Svanholt, Anne Kirstine

2013-01-01

359

Fremtidens ledersløse formandskaber  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel argumenterer for, at formandskabet er blevet endnu mere en forvaltningsopgave end det var i forvejen. Dette er primært pga. at Lissabonreformen har fjernet nogle af de politiske styringsinstrumenter som formandskabet havde, eksempelvis ledelsen af det Europæiske Råd. Dette betyder ikke nødvendigvis mindre effektivitet ift. at få lovgivning til at glide igennem i Ministerrådet, men efter Lissabonreformerne forudsætter høj beslutningsmæssig effektivitet, at et formandskabsland i særlig grad kan mobilisere de nødvendige administrative ressourcer der er nødvendige for at kunne udbyde det lederskab der efterspørges. Men efter at statslederne ikke længere har en særlig rolle i formandskabet kan der sættes spørgsmålstegn ved, om landene vil mobilisere de nødvendige resourcer.

Beach, Derek

2012-01-01

360

Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten giver et indblik i kloakrottens biologi og adfærd. Denne nye viden vil kunne give grundlag for en vurdering og eventuel målretning af kloakrottebekæmpelsen. Nogle af rapportens vigtigste konklusioner er; at kloakrottebestanden ikke nødvendigvis vokser ved en manglende bekæmpelse, idet systemets udformning bestemmer antallet af rotter. Kloakrotter kommer ikke langt omkring i kloakken, hvilket stiller krav til, at bekæmpelsen tilpasses den lokale kloakrotteaktivitet. At kloakrotten kan leve indenfor et lille område kan være en udfordring for en bekæmpelse, da der i de ældre ledningssystemer findes mange meter ledning uden muligheder for at bekæmpe med gift eller fælder.

Heiberg, Ann-Charlotte

2013-01-01

361

Vurdering af dyrevelfærd i en husdyrbesætning  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er et udbredt ønske om at sikre en god velfærd for landbrugets produktionsdyr. Samtidig er der en voksende erkendelse af, at dyrenes velfærd ikke alene sikres af gode rammer for produktionen. Derfor er der brug for redskaber til vurdering af dyrevelfærd på den enkelte besætning. Disse kan blandt andet anvendes af myndigheder i deres arbejde for at fremme god dyrevelfærd hos landbrugets produktionsdyr. I denne bog beskrives, hvordan forskellige typer af information og data vedrørende dyrene og deres rammer kan indgå, kombineres og ikke mindst aggregeres i en velfærdsvurdering på besætningsniveau. Mulighederne for at anvende velfærdsvurderinger i kontrolsammenhæng diskuteres på baggrund af antropologiske studier i den aktuelle velfærdskontrol.

SØrensen, Jan Tind; Houe, Hans

2013-01-01

362

Studerendes e-læringsstrategier i pædagoguddannelsen  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen tager sit afsæt i en evaluering af en delvist netbaseret pædagoguddannelse ved UC Sjælland. Bennyé D. Austring, Dorit Gaarskjær og Thomas Bille peger blandt andet på problemer og muligheder ved selvstyret læring, som de studerende oplever dem.  Artiklen giver således gode eksempler på, hvordan selvstyringen giver mulighed for fleksibilitet til at den enkelte kan tilrettelægge sit liv og studie, hvorimod selvstyringen også kan være frustrerende, fordi man som studerende ikke kan slippe for selv at have ansvar og styring.  Forfatterne viser med deres datamateriale ydermere, hvordan gruppesamarbejdet mellem studerende kan være givende og fastholdende, men også føre til konflikter mellem studerende, når den enkeltes bidrag til gruppens arbejde ikke lever op til andre gruppemedlemmers forventninger.  Sammenfattende skriver forfatterne, at den enkelte studerendes læringsstrategi er nært forbundet med deres individuelle, sociale og kontekstuelle læringsbetingelser.

Bennyé D. Austring

2010-10-01

363

Young Danes' experiences with unsafe sex.  

DEFF Research Database (Denmark)

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus undersøgte i 2010 gennem fire kvalitative fokusgruppe interview hvilke faktorer, der kan påvirke unge danskeres seksuelle risikoadfærd. De seneste 10 år har der været en stigning i antallet af unge mellem 15-29 år, der får konstateret en seksuelt overført infektion samt unge piger, der får foretaget en provokeret abort. Meget kan således tyde på, at oplysningskampagner alene ikke virker, men at fokus på udvalgte risikofaktorer skal intensiveres. Denne undersøgelse fandt fire faktorer, der kan have betydning for, om unge i Danmark engagerer sig i seksuel risikoadfærd: Alkoholindtagelse forud for samlejet, One-night stand, øget seksuel erfaring samt lavt selvværd. Både internetdating og stofmisbrug blev mod forventning ikke betragtet som faktorer, der kan føre til usikker sex blandt de unge.

JØrgensen, Marianne Johansson; Andersen, Berit

2013-01-01

364

Dannelse i individualiseringens tidsalder  

DEFF Research Database (Denmark)

Med udgangspunkt i en skitsering af folkeskolens individualiserende tiltag har artiklen til formål at diskutere effekten af disse samt de problemer, de potentielt kan afføde hos den opvoksende generation – på såvel individ- som samfundsniveau. Her vil artiklen argumentere for, at skolen har glemt sin dannelsesopgave, nemlig at danne demokratiske samfundsborgere. Med udgangspunkt i Klafkis kategoriale dannelsesperspektiv argumenteres der for, at dannelse i denne forstand kan fungere som den sammenhængskraft, der er nødvendig for at et samfund kan eksistere. Selv om dette kan lyde som en rekurs til 1970erne er dette ikke (nødvendigvis) tilfældet. I stedet argumenterer artiklen for, at der er tale om et særdeles nutidigt perspektiv med fokus på den etiske samfundsborger, der ikke kun har sig selv for øje.

Christensen, Gerd

2014-01-01

365

Vurdering af Greenpeaces indvendinger. Solanum tuberosum, cultivar Prevalent (EH92-527-1). Assistance vedr. Greenpeace kommentarer til ansøgning om godkendelse til markedsføring. Modtaget 08-06-2004, deadline 11-06-2004, svar 10-06-2004 : C-SE-96-3501  

DEFF Research Database (Denmark)

"NERIs kommentarer til Greenpeace bemærkninger: Punkt 2 (Analyse af indholdsstoffer): Indholdet af mono- og disaccharider i kartoffelknoldene er noget højere i den genmodificerede kartoffel end i sorten Prevalent. Indholdet ligger dog indenfor af hvad der normalt findes hos dyrkede kartofler, som er det relevante sammen-ligningsgrundlag. Der er derfor ingen grund til at forvente væsentlige ændringer af frosttolerance og vinteroverlevelse som er mulige effekter af øget sukkerindhold. De foretagne kulde/frostforsøg tyder ikke på at der er nogen væsentlige ændringer i kuldetolerance mellem GM-kartoflen og den umodificerede Prevalent, selv om de statistiske data er mangelfulde. De påviste mindre ændringer af stivelse og andre indholdsstoffer forventes heller ikke at kunne påvirke overlevelse og konkurrenceevne eller toksicitet. Det er derfor vanskeligt at forestille sig nogen uventede økologiske effekter på miljøet ved dyrkning af GM-kartoflen. Punkt 3 (Økologiske interaktioner): Den genmodificerede kartoffel har efter vores vurdering ikke nogen genmodificerede egenskaber der kan forventes at påvirke insekter, bakterier og svampe negativt sammenlignet med konventionelle kartofler. Detaljerede undersøgelser af eventuelle effekter på jordbundens biodiversitet og på de biogeokemiske processer, som foreslået af Greenpeace, kan derfor ikke være et krav for godkendelse til markedsføring. Derimod kan det være relevant at medtage under den generelle overvågning, der skal foretages som sikkerhed mod uventede konsekvenser af dyrkningen. Punkt 4 (spredning af antibiotikaresistens): Sandsynligheden for en horisontal genoverførsel fra plantemateriale til jordbakterier vurderes generelt at være meget lille (EFSA 2004). Antibiotikaresistensen forventes ikke at have nogen positiv selektionsværdi for bakterier i dyrkningsarealet eller i naturlige plantesamfund, da der normalt ikke sprøjtes med eller udledes antibiotika i større mængder til naturen (Kjellsson 2001). Der er heller ikke blevet påvist nogen selektiv fordel for planten af kanamycinresistens, da dette ville kræve en så høj koncentration af kanamycin i jorden at det i praksis er urealistisk. Direkte toksiske effekter er heller ikke påvist. Sammenfattende synes der ikke ud fra en økologisk risikovurdering at være nogen begrundelse for at forbyde anvendelsen af kanamycinresistens til forsøgsudsætninger eller markedsføring af GM-planter (EFSA 2004). Punkt 6 (forurening af ikke-GM kartoffelafgrøder): Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser for naturen. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af EH92-527-1 læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i mark-omgivelserne i Danmark. DMU har ikke fundet nye oplysninger eller argumenter i Greenpeace kommentarer der ændrer konklusionerne i den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel som DMU har foretaget. "

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

366

DNA excision repair of uracil and 5-fluorouracil in human cancercell lines  

OpenAIRE

DNA er et tilsynelatende stabilt molekyl, som overføres så å si uten endringer fra unnfangelse til alderdom og fra generasjon til generasjon. Men arvestoffet vårt er ikke så uforanderlig som det kan se ut som. DNA kan endres kjemisk ved å reagere med en rekke stoffer som er påført utenfra eller som normalt finnes inne i enhver celle. DNA består av repeterende enheter av nukleotider, som igjen består av fosfat-, sukker- og basegrupper. Fosfat og sukkergruppene danner en ryggrad, mens...

Visnes, Torkild

2009-01-01

367

Temperature derivatives :how to hedge against volume risk in the Nordic power market  

OpenAIRE

Sammendrag Det nordiske elektrisitetsmarkedet er komplekst, med variasjoner i både pris og volum. Variasjonene kan påvirke et energiselskaps kontantstrøm negativt og utgjør dermed en risiko. For at energiselskapet ikke skal komme i økonomiske vanskeligheter bør derfor kontantstrømmen sikres ved å redusere pris- og volumrisiko. I denne oppgaven undersøker jeg om temperaturderivater kan brukes til å redusere volumrisikoen for et energiselskap som kjøper og selger elektrisitet i Oslo....

Johnsen, Ingrid

2014-01-01

368

Optimering af log database  

OpenAIRE

Dubex A/S har nogle store database, der indeholder informationer trukket ud fra firewall log filer. En måneds informationer fylder ca. 2-3 GB. Der bliver jævnligt søgt i denne data, ere måneder tilbage, hvilket grundet størrelsen og mængden af informationer der trækkes ud af databasen, kan tage flere minutter. Dette er ikke optimalt, hverken for kunderne eller for supporterne. Derfor er Dubex meget interesseret i at undersøge hvordan databasen kan blive optimeret, s...

Christensen, Kim

2009-01-01

369

At lede med latter  

DEFF Research Database (Denmark)

"Det sagde hun også i går!" Platte vitser, der lægger op til den karakteristiske 'bodom-tchi'-trommelyd, behøver ikke være lederens eneste forsøg på at udvise humoristisk sans på talerstolen. For humor kan være meget andet og gøre meget mere for lederen end at score billige point med en spontan spøg. Humor kan skabe klarhed over en pointe, skabe lederens image og skabe sammenhold i organisationen. Uden trommelyd, men med mange andre effekter i spil.

MØller, Mette

2014-01-01

370

Fristelsen og det svære valg  

DEFF Research Database (Denmark)

Selvkontrol er en væsentlig faktor for, hvor godt det lykkes for os at leve op til de mål vi sætter for os selv. Men hvor gode vi er til at kontrollere os selv er måske ikke kun en medfødt eller i barndommen tillært evne, men kan også afhænge af, hvor mange andre ting vi har at slås med i hverdagen. Dette kan have betydning for, hvordan vi bør tænke på regulering af sundhedsadfærd.

Smed, Sinne

371

EU's lille sikkerhedsnet  

DEFF Research Database (Denmark)

I forrige uge indgik EU-kommissionen og EU-Parlamentet en aftale om en fælles afviklingsmekanisme i bank-unionen (Single Resolution Mechanism; SRM). ... Så på trods af mere kapital, nye bail-in regler og afviklingsfonden tror jeg ikke, at det kan udelukkes, at fremtidige "bankredninger" kan nødvendigøre statslige midler. Hertil er fonden trods alt for begrænset. ... Proceduren er, at ECB indstiller til SRM's bestyrelse, at en bank skal afvikles, hvorefter EU-kommissionen og nationale tilsynsmyndigheder involveres.

Rangvid, Jesper

2014-01-01

372

Ohört märkbara - om infraljudens gränstillstånd  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden man i begyndelsen af det 20. århundrede for alvor fattede interesse for infralyden har den været et omdiskuteret fænomen. Infralyd kan på mange måder betragtes som et slags grænsetilfælde - en form for lyd vi ikke altid umiddelbart kan høre, men som alt andet lige eksisterer. Med andre ord udgør infralyden et uartikuleret, lavfrekvent område af vores almene lydverden. Et indirekte hørbart domæne, der er blevet udforsket af både akustikere, astronomer og lydkunstnere. Udgivelsesdato: 15.12

Kristensen, Thomas BjØrnsten

2009-01-01

373

Kvantitative evidensbaserede metoder, hvordan?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er vigtigt at evaluere sociale indsatser. Ikke mindst for at kunne kortlægge, hvordan de deltagende i diverse indsatser bliver hjulpet, men også til at se, hvilke indsatser der virker bedst. Ved hjælp af to simple grundprincipper kan man sikre sig, at sociale indsatser efterfølgende kan evalueres kvantitativt. Dette notat er tænkt til inspiration til diverse koordinatorer i offentlig- og privat regi, som skal implementere sociale indsatser og efterfølgende kunne evaluere dem.

BØdker, Sofie; Kristoffersen, Jannie H. G.

2014-01-01

374

En for alle, alle for en :en studie om samarbeidsutfordringer i sykkelteam  

OpenAIRE

Hvordan får man et team til å jobbe sammen når en får mer oppmerksomhet og ære enn de andre? Hvilke utfordringer kan oppstå når teamets mål ikke sammenfaller med individenes mål? Dette er universelle problemstillinger som kan være gjeldende mange team. Utfordringer knyttet til individet i team kommer kanskje aller tydeligst frem i sin ekstreme form i landeveissykling, der hele teamet må samarbeide for at en (vanligvis kapteinen) skal kunne vinne. Hvordan får man hjelperyttere til ...

Netland, Katrine Osland

2012-01-01

375

”Lek her og nå” :om læringsprosesser, lek og improvisasjon i ferdighetspregende aktiviteter, konkretisert ved aktiviteten windsurfing  

OpenAIRE

I denne oppgaven har jeg satt fokuset på aktiviteten windsurfing. Jeg har gjennom teori og empiri prøvd å få fram en større innsikt og forståelse knyttet til læringsprosessen i denne aktiviteten. Spesielt den delen av aktiviteten vi ikke kan sette ord på, når vi bare ”surfer”. Med utgangspunkt i Dreyfus og Dreyfus (1986) sin fenomenologiske læringsmodell viser jeg hvordan en analytisk tilnærming kan være lite tilfredsstillende og til og med begrensende for utviklingen av kompe...

Høksaas, Ralph

2006-01-01

376

”Lek her og nå” : om læringsprosesser, lek og improvisasjon i ferdighetspregende aktiviteter, konkretisert ved aktiviteten windsurfing  

OpenAIRE

I denne oppgaven har jeg satt fokuset på aktiviteten windsurfing. Jeg har gjennom teori og empiri prøvd å få fram en større innsikt og forståelse knyttet til læringsprosessen i denne aktiviteten. Spesielt den delen av aktiviteten vi ikke kan sette ord på, når vi bare ”surfer”. Med utgangspunkt i Dreyfus og Dreyfus (1986) sin fenomenologiske læringsmodell viser jeg hvordan en analytisk tilnærming kan være lite tilfredsstillende og til og med begrensende for utviklingen av kompe...

Høksaas, Ralph

2006-01-01

377

Familieklassen : nye grænser mellem skole og hjem  

DEFF Research Database (Denmark)

Familieklassen er en ret ny men allerede meget udbredt socialteknologi til at håndtere mødet mellem skole og hjem. I artiklen analyseres familieklassen med begreber om empowerment, styringsteknologi, ansvarliggørelse fra Michel Foucault og Niklas Luhmann. Artiklen viser, at familieklassen både er interessant, fordi den indebærer en nytolkning af relationen mellem og skole og hjem, og fordi der er en tvetydighed i den, som kan formuleres sådan: 'Her kan man trygt udvikle sig på egne præmisser - indtil skolelederen vurdere, at der ikke er tilstrækkelig forbedring.'

Knudsen, Hanne

2007-01-01

378

IT-baseret fagleksikografi: Nye perspektiver  

DEFF Research Database (Denmark)

IT-baseret fagleksikografi: nye perspektiver For leksikografer vil der altid være områder, der ikke kan behandles tilfredsstillende inden for den traditionelle ordbogs snævre rammer. Elektroniske versioner af forskellige håndbøger, herunder ordbøger, åbner imidlertid for helt nye muligheder, idet leksikografer ikke længere er bundet af konkrete fysiske rammer ved udarbejdelsen af en ordbogs koncept. Ordbogsdesigneren kan således overskride grænser og udnytte den dynamik og den fleksibilitet i tid og rum, der ligger i cyberspace. Man kan i princippet inkludere ubegrænset supplerende information og linke til referenceværker, relevante websider m.v.. Man kan på den baggrund udvide en given ordbogs målgruppe, idet man fx kan forestille sig en ordbog, der henvender sig til flere målgrupper med forskellige niveauer af viden. Den konkrete bruger kan således sortere i informationerne og vælge netop de informationer, vedkommende har brug for. Brugeren kan altså selv udforme sin egen version af ordbogen. Vi vil med udgangspunkt i eksisterende bilingvale papirordbøger inden for det økonomiske område diskutere, hvordan disse kan forbedres ved udnyttelse af de muligheder, som den nye teknologi giver.

Laursen, Anne Lise; Duvå, Grete

2003-01-01

379

Skadelige brændeovne : Påtale  

DEFF Research Database (Denmark)

Sektorforskningen har siden 2001 påvist alarmerende toskiske emissioner fra brændeovne såsom PAH og dioxin, der ikke følges ad i dannelsen og derfor heller ikke kan bekæmpes målrettet. Reguleringsmyndigheden unddrager sig imidlertid forpligtigelsen fra bl.a. Stockholmkonventionen angående POPs om at nedbringe den slags forurening mest muligt under henvisning til dogmet om al biomasses CO2-neutralitet, hvilket tilbagevises. Både fysikeren Bent Sørensen/RUC og 2001 rapporten fra IPCC har påpeget at dette ikke (mere) slår til ved planter med årtiers omdriftstid.

Czeskleba-Dupont, Rolf; Czeskleba-Dupont, Solveig

2006-01-01

380

Naturlig ventilation kombineret med varmegenvinding og natkøling  

DEFF Research Database (Denmark)

Naturlig ventilation i kontorbyggerier har været et alternativ til mekanisk ventilation i små 10 år. Ventilation med naturlige drivkræfter har den klare fordel, at der ikke forbruges elenergi ved ventilering af bygningen, fordi ventilatorer ikke er påkrævet. Imidlertid lider naturlig ventilation under de ulemper, at kold udeluft blæses ind, samt at varmeenergien ikke kan genvindes. Førstnævnte er problematisk i forhold til personkomforten og sidstnævnte i forhold til den nye energiramme. Ved BYG.DTU er der gennem længere tid foregået et forskningsarbejde indenfor innovative ventilati-onskoncepter, hvor begrænsningerne søges elimineret og forvarmning og varmegen-vinding til naturlig ventilation implementeres i en integreret designproces.

Hviid, Christian Anker

2007-01-01

381

Prince Phetsarath (1890-1959) : Nationalism and Royalty in the Making of Modern Laos  

DEFF Research Database (Denmark)

Prins Phetsaraths biografi viser hvorledes en specific ide om Laos og dets kultur blev dannet først under fransk kolonialisme og senere under japansk besættelse. I disse perioder blev Phetsaraths forståelse af en laotisk kulturel nationalisme forandret til en politisk og antikolonial nationalisme. Artiklen viser at en laotisk antikolonial nationalisme ikke nødvendigvis behøvede at være knyttet sammen med den kommunistiske bevægelse for at være 'revolutionær' og understreger vigtigheden af at studere ikke-revolutionære og ikke-kommunistiske aktører for at vi bedre kan forstå den komplekse proces der skabte moderne, postkoloniale nationer. Udgivelsesdato: February 2007

Ivarsson, SØren; Goscha, Christopher E

2007-01-01

382

Faktion - en farlig blanding!  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Medieforskningens emner er ikke fri for at komme i modebølger. I dansk medieforskning i anden halvdel af 1980´erne drejede det sig ikke mindst om faktion. Interessen blandt forskerne for fjernsynet generelt havde ført til en interesse for fjernsynets genrer og fortælleformer, og det førte igen til en skærpet interesse for programmer der ikke lader sig kategorisere som typiske faktaprogrammer eller typiske fiktionsprogrammer fordi de indeholder træk fra begge grupper. Men ligesom faktionens blanding af virkelighedsskildring og digtning kan være en farlig og provokerende sag i den offentlige debat, har den vist sig at være en farlig blanding for medie- forskningen.

Søren Kjørup

1992-08-01

383

Computerspil og kunstmuseer  

DEFF Research Database (Denmark)

Gennem en række eksempler diskuterer artiklen forskellige sammenhænge mellem teknologi, computer spil og præsentationer af kunst. På baggrund af Walter Benjamins berømte dictum fra fortiden, at fremtidens analfabeter ikke vil være de der ikke kan læse, men de som ikke forstår deres egen tids visuelle kommunikation, argumenterer artiklen for at den fremherskende og verdensomspændende visuelle digitale kommunikation, herunder computerspil, også har et interessant og vigtigt potentiale for kunstmuseerne, især i forhold til de unge som fremtidens kunstforbrugere. Artiklen sætter bl.a. fokus på Van Gogh museet og det klassiske first shooter action spil Duke Nuk'em, Louvre og Da Vinci Code game, og remedieringer i det virtuelle univers Second Life

Hansen, Andre Wang

2009-01-01

384

DMU's kommentarer til EFSA Statement EFSA-Q-2009-00589 og EFSA-Q-2009-00593 vedr. antibiotika-resistensmarkører  

DEFF Research Database (Denmark)

De to analyserede resistensgener overfor antibiotika er vidt udbredte i naturen. Den faglige vurdering er fortsat at forekomst af disse typer af antibiotika-resistens i GM-planter ikke vil kunne bidrage væsentligt til forekomsten af an-tibiotikaresistens i bakterier, da sandsynligheden for at de bliver overført er meget lille og de allerede indgår naturligt i mange bakterier. De har således hverken nogen effekter på sundheden for dyrelivet eller nogen uønskede kon-sekvenser for miljøet. DMU kan dog ikke fagligt vurdere anvendelsen af ka-namycin-resistense i forhold til terapeutisk værdi overfor human sundhed, da dette ikke indgår i vores faglige kompetence.

Kjellsson, GØsta; Simonsen, Vibeke

385

Erhversbetinget erosion? : Opfordring til indberetning af kasus  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund – I forbindelse med dental erosion er en grundig udredning af patienten vigtig, således at årsagen til erosionernes opståen findes, og der kan iværksættes adækvat forebyggende indsats. En sådan udredning er ikke mindst vigtig, når arbejdsmiljøet mistænkes. Patienttilfælde – En 30-årig patient, der arbejder som pladesmed, blev henvist til Landsdels- og Videnscenter, Århus Sygehus, med henblik på udredning af patientens kraftige slid. Patienten udviste ikke-alderssvarende tandslid af emalje og dentin svarende til erosion forårsaget af syredampe i arbejdsmiljøet, muligvis forstærket af abrasion på grund af slibestøv. Ifølge anamnesen var der ikke grund til at antage, at erosionerne havde baggrund i stort forbrug af sure læskedrikke eller refluksproblemer. Konklusion – I dette tilfælde mistænkes patientens arbejdsmiljø som hovedårsagen til erosionsskaderne. Sagen blev anmeldt som arbejdsskade, men ikke anerkendt, da erosioner ikke er optaget på Arbejdsskadestyrelsens liste over erhvervssygdomme. Ensystematisk registrering af lignende tilfælde kunne imidlertid på sigt ændre retspraksis for fremtidige patienter med arbejdsbetinget erosion.

Dige, Irene; GjØrup, Hans

2012-01-01

386

Forlengede sugevaner : Definisjon, prevalens og innvirkning på okklusionen  

DEFF Research Database (Denmark)

Forlengede sugevaner: rådgivning av barn og foreldre for å hindre okklusjonsavvik En initiell ikke-ernærende sugevane på tommel eller smokk oppstår som følge av en primitiv refleks og forekommer ofte hos små barn. Hvis en ikke-ernærende sugevane persisterer utover treårsalderen, er den definert som forlenget. Forlengede ikke-ernærende sugevaner på tommel og smokk kan forårsake avvik i okklusjonen og den kraniofasiale morfologi, og en del av disse avvikene persisterer etter avsluttet vekst. De okklusjonsavvik som en forlenget ikke-ernærende sugevane kan foråsake, er forøket horisontalt maksillært overbitt, Angle klasse II molarrrelasjon, anteriort åpent bitt og posteriort kryssbitt. Forøket horisontalt maksillært overbitt og Angle klasse II molarrelasjon forekommer oftere hos tommelsugere, mens posteriort kryssbitt oftere forekommer hos smokkesugere. Anteriort åpent bitt forekommer både hos tommel- og smokkesugere. Av de barna som utvikler okklusjonsavvik i den primære dentisjon, er det kun et fåtall som krever ortodontisk behandling i den permanente dentisjon, så lenge ingen ikke-ernærende sugevaner persisterer etter de permanente tenner er eruptert. For at hindre utvikling af okklusjonsavvik i forbindelse med ikke-ernærende sugevaner, er det anbefalt å seponere alle sugevaner senest ved trårsalderen. Hvis det ikke er mulig å seponere sugevanen, anebafles det at smokk anvendes i stedet for tommel, i mindre enn seks timer daglig, og med lavest mulige intensitet.

Bolldén, Annelie Kristina; Berger, Siri Brandtsegg

2013-01-01

387

Kommentarer til opdateret risikovurdering og ansøgning. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23), Insect resistance by Bt-toxin (lepidoptera) X Insect resistance by Bt-toxin (coleoptera); herbicide tolerance to glyphosate. Modtaget 03-04-2006, deadline 02-05-2006, svar 07-04-2006. : EFSA-GMO-NL-2005-16  

DEFF Research Database (Denmark)

"DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede, insektresistente bomuldshybrid mellem event 281-24-236 og 3006-210-23. Den genmodificerede bomuldskrydsning 281-24-236/3006-210-23, adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for insektangreb fra larver af forskellige sommerfuglearter. Desuden indeholder bomulden et gen, der gør den tolerant overfor glufosinat-ammonium herbicider. Bomulden søges kun godkendt til import af frø samt forarbejdning og anvendelse til dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Den kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning af frøene. DMU vurderer at 281-24-236/3006-210-23 som al anden bomuld ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af bomulden kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-bomuldsfrø i frø til udsæd af ikke-GM-bomuld. En eventuel tilfældig spredning af GM-bomulden vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. Der er en lille risiko for at der i forbindelse med håndtering og distribution af de genmodificerede bomuldsfrø kan ske en opblanding af 281-24-236/3006-210-23 bomulden med konventionel bomuldsfrø til udsåning eller direkte spild ved forarbejdningsstederne. Der forventes ingen miljømæssige konsekvenser af dette på naturen, men det kan ikke udelukkes at det i enkelte tilfælde kan give problemer med at overholde grænseværdien for GM-indholdet i konventionelle bomuldsafgrøder. Det forventes dog at den generelle overvågning som er foreslået af ansøgeren vil kunne opdage disse tilfælde. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede 281-24-236/3006-210-23 bomuld til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse. "

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

388

Fra kontorpakker til e-læringsmiljøer  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518.

På baggrund af to spørgeskemaundersøgelser og egne observationer ved undervisningen på det medicinske studium, Københavns Universitet beskrives det, at ikke alle studerende tager imod tilbud om at anvende internet i forbindelse med undervisningen. Dette hænger sammen med flere faktorer – de studerendes IKT kompetence, internet adgang fra hjemmet, motivation fra underviserne, overskuelighed i det udbudte undervisningsmateriale. Det anbefales, at man ved tilrettelæggelsen af internetbaseret støtte af undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes forudsætninger og motivation, og at når man tilrettelægger et læringsmiljø gør det enkelt og lettilgængeligt både af hensyn til de studerende og underviserne.

Lars Kayser

2004-05-01

389

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogen omhandler pensionsrettigheders behandling ved separation og skilsmisse og har særligt fokus på, hvornår der ved et skifte skal ske en udligning af ægtefællernes pensionsmæssige situation. I bogen analyseres således, hvornår en pensionsrettighed ikke kan kategoriseres som en rimelig pensionsrettighed, der kan udtages forlods, men i stedet skal indgå i en ligedeling mellem ægtefællerne, og hvornår en ægtefælle kan tildeles en kompensation som følge af den pensionsmæssige situation. Såvel betingelserne for fællesskabskompensation efter retsvirkningslovens § 16 d og rimelighedskompensation efter retsvirkningslovens § 16 e, samt fastsættelsen af kompensationens størrelse analyseres. Endvidere vurderes reglernes anvendelighed i praksis samt ægtefællernes muligheder for at aftale pensionsudligning.

Abrahamsen, Gitte Meldgaard

2014-01-01

390

Kroppen husker som en elefant  

DEFF Research Database (Denmark)

Ofte kan vi lynhurtigt afgøre, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide - og ligeså ofte uden overhovedet at kunne forklare, hvor- for det lige præcis er sådan, det er. Denne "irrationelle" forbrugeradfærd har længe interesseret både forskere og praktikere, og i de seneste år har vi også fået en noget dybere indsigt i, hvilken rolle følelser spiller i vores forbrug. Den nye viden kommer først og fremmest fra neurovidenskab og emotionspsykologi, der har undersøgt, hvordan kroppen og biologien genererer forbrugs- præferencer og købsbeslutninger uden at bruge energi på at konsultere den bevidste del af hjernen.

Jantzen, Christian; Østergaard, Per

2008-01-01

391

Skalkonstruktioner : Metoder til afklaring af sammenhængene mellem form, stabilitet, stivhed og understøtninger. Ph.d.-afhandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne ph.d.-afhandling henvender sig til arkitekter og ingeniører med interesse for skalkonstruktioners tekniske og formmæssige muligheder. I afhandlingen er der udviklet et sæt værktøjer, der kan anvendes i skitseringsfasen til at finde frem til en hensigtsmæssig udformning og understøtning af skaller. Med de udviklede værktøjer er der udarbejdet en samlet oversigt over de grundlæggende skalformer således at man nemt kan få et overblik over hvilke skalformer, der kan anvendes i en given situation. Afhandingen omhandler ikke kun glatte skalflader i fx armeret beton eller tegl, men også skaller udformet som facetterede og elementopdelte skalflader, fx som gitterskaller og skiveskaller.

Almegaard, H.

2003-01-01

392

Kampen om køn i idrættens verden  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvis vi trækker det ned på jorden og i øjenhøjde med de frivillige idrætsforeninger, så kan vi ikke desto mindre gøre lidt, som kan vise sig at gøre en forskel. Vi kan begynde at snakke om køn i klubben, uden at begynde at vende det hvide ud af øjnene, og uden at gøre til det sidste på dagsordenen. Hvis køn skal betyde noget i idrætsforeningerne lokalt, og i idrætsorganisationerne globalt, så er mænd og kvinder nødt til at kunne snakke om køn, som noget der betyder noget. Eller også skal vi blæse i fløjten og give kendelsen: Køn er dømt ude!

Andersen, Tem Frank

2013-01-01

393

Hvad koster ti minutter i trafikken?  

DEFF Research Database (Denmark)

Selv om hensyn til miljø og sikkerhed også indgår i beslutninger om nye investeringer i infrastruktur, er det ofte tiden, der er den væsentligste faktor. Tid er nemlig penge værd. Viljen til at betale for tid kan omsættes til en pris og en økonomisk værdi – også selv om tid ikke kan købes i en forretning. Beslutningerne om, hvor en ny motorvej skal anlægges, eller hvordan man begrænser trængslen i myldretiden, kan økonomisk set koges ned til spørgsmålet om, hvad tid er værd i penge. Dette kapitel handler om, hvordan man måler værdien af tid i trafikken, og hvordan man analyserer trængslens anatomi for at finde de bedste trafik-reguleringsløsninger.

Fosgerau, Mogens

2013-01-01

394

Industrikemikaliers påvirkning af nervesystemets udvikling - sekundærpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

Neurologiske sygdomme, der opstår under udviklingen, er relativt almindelige, men årsagerne er stort set ukendte. Industrikemikalier som bly, metylkviksølv, plyklorerede bifenyler, arsen og toluen kan være årsag til sygdom og nedsat neurologisk funktion hos børn. Skaderne opstår ved meget lavere doser end dem, som kan påvirke voksne. Vi har identificeret godt 200 industrikemikalier, som i det mindste kan skade hjernen hos voksne, men disse stoffer er ikke reguleret for at beskytte børns nervesystem. Ny forebyggelse må tage hensyn til nervesystemets sårbarhed under udviklingen. Udgivelsesdato: Aug 20

Grandjean, Philippe

2007-01-01

395

Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Jeg faar ikke puste!  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Many people are struggling with work-related asthma every day, which may lead to COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. COPD may be caused by illnesses like chronic bronchitis, emphysema, asthma. In serious cases of COPD, the breathing resistance has increased considerably and those suffering from it are breathing heavily. Asthma can be linked with working conditions in many ways. Exertion, cold air, and some chemical substances like sulphur dioxide can start asthma attacks. The results of early treatment or prophylactic treatment of asthma are good, but COPD is much more difficult. Although smoking is the most important cause of COPD, people who have been working for many years in highly polluted environments run a higher risk of contracting COPD. However, little is known about which specific substances are causing the disease. Particularly at risk are bakers, industrial painters, and people working in electrolysis halls in the aluminium industry. There is no effective medical treatment for COPD once the lungs have been damaged, but many hospitals offer rehabilitation.

Smith-Sivertsen, Eline Randers

2004-07-01

396

Bilateral binyreblødning ved sepsis er ikke ensbetydende med totalt binyresvigt  

DEFF Research Database (Denmark)

Bilateral adrenal haemorrhage can occur in the setting of severe clinical sepsis. The clinical presentation may be non-specific, and the degree to which adrenal haemorrhage causes adrenal insufficiency remains unclear. We describe a case of an 18-year-old male presenting with meningococcaemia. The diagnosis was confirmed by a computed tomography, and the patient was treated with antibiotics and corticosteroids. His adrenal function was initially subnormal; however, three months after discharge, he had fully recovered his adrenal function.

Pareek, Manan; Nielsen, Mette Lundgren

2012-01-01

397

Speciallægen er ikke i front på de danske akutafdelinger  

DEFF Research Database (Denmark)

The Danish health care system is undergoing a major reorganisation, resulting in fewer emergency departments (ED) with consultants in attendance 24/7. This questionnaire-based study evaluates the status of the reorganisation with emphasis on physician attendance and recruitment. 76% of the EDs are not staffed by consultants 24/7, 51% report difficulties in recruiting qualified personnel and 33% report problems connected to retaining them. 71% believe that a specialty in emergency medicine could help solve these problems. Danish EDs do not comply with the visions of the reorganisation plan.

Mackenhauer, Julie; MØller, Cecilie

2013-01-01

398

Investigation on constitutive IKK activity in the axon initial segment  

OpenAIRE

Poster presentation: The transcription factor NF-kappaB plays a central role in the development and maintenance of the central nervous system and its constitutive activation in neurons has been repeatedly reported. Previous work from our laboratories (poster presentation: Compartimentalized NF-kappaB activity in the axon initial segment) had revealed an intriguing clustering of activated IKKalpha/beta and other downstream elements of an activated NF-kappaB cascade (phospho-IkappaBalpha, phosp...

König Hans-Georg; Deller Thomas; Schultz Christian; Schwamborn Robert; Prehn Jochen

2007-01-01

399

Radiation is not always dangerous; Straaling ikke alltid farlig  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

It is uncertain whether high-voltage power lines near housing developments may increase the risk of cancer. It turns out often to be little correlation between what people are afraid of and what is proven harmful. Although there is evidence that exposure to radon gas, solar and X-ray is important for our health, thrones EMF highest on the concern scale even though it is not documented any negative health effects from such exposure.(AG)

Valmot, Odd Richard

2010-07-01

400

Blodtryk er ikke entydigt associeret med risiko for glaukom  

DEFF Research Database (Denmark)

Compromised autoregulation of ocular blood flow is a plausible consequence of hypertension, and studies indicate that hypertension can lead to progression of glaucoma. Initiating antihypertensive therapy in subjects with long-standing hypertension could deteriorate ocular blood flow leading ultimately to glaucomatous damage. Evidence on this topic is still equivocal but until adequate knowledge on the field has been established we recommend referral of patients disposed for glaucoma to ophthalmologic examination when initiating antihypertensive medication.

Hansen, Michael Stormly; Torp-Pedersen, Christian Tobias

2014-01-01

401

Manglende kollaps af hjertets kamre ved ekkokardiografi udelukker ikke hjertetamponade  

DEFF Research Database (Denmark)

The clinical presentation of cardiac tamponade is difficult to distinguish from other causes of shock. Pericardial fluid is easy to visualize with cardiac ultrasound and a key sign of overt cardiac tamponade is the compression of right side cavities. We present two cases in which cardiac tamponade was present, but where compression of cardiac cavities could not be demon-strated with transthoracic cardiac ultrasound. This emphasizes that cardiac tamponade is still a clinical diagnosis.

Juhl-Olsen, Peter; Frederiksen, Christina Alcaraz

2014-01-01

402

Brug af mobiltelefoner på hospitaler bringer ikke patisntsikkerheden i fare  

DEFF Research Database (Denmark)

Cellular telephones are increasingly used in hospitals both among employees, patients and visiting relatives. The feared medical equipment malfunctions due to electromagnetic interference have resulted in restrictions in the use of mobile phones in hospitals. However, these restrictions are not consistent between different hospitals, and not based on solid evidence. This article presents the evidence in this field and concludes that by maintaining a distance of one metre to sensitive medical equipment, mobile phones can be used safely in all hospital areas.

Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob

2013-01-01

403

IKK- and NF-?B-mediated functions in carcinogenesis.  

Science.gov (United States)

Since the initial cloning of RelA and its close relationship to c-Rel, the cellular homolog of the viral oncoprotein v-Rel, the nuclear factor ?B (NF-?B) signaling pathway and its upstream activating kinase complex (I?B-kinase) have been suspected to play a major role in tumorigenesis. This was further corroborated by the discovery of oncogenic mutations in NF-?B proteins in certain lymphoid malignancies and the notion that NF-?B is persistently activated in a large variety of solid tumors. With the advent of conditional knockout mice allowing tissue-specific targeting of the various components of the NF-?B signaling pathway, it was possible to genetically test the cell autonomous and non-autonomous functions of NF-?B in inflammation-associated cancer as well as sporadic cancers. Here, we review molecular evidence that demonstrates the various functions of NF-?B during different tumor stages and that supports the rationale to target NF-?B in cancer prevention and therapy. PMID:20845109

Arkan, Melek C; Greten, Florian R

2011-01-01

404

Sammenheng mellom utforming, fart og vikepliktpraksis i ikke signalregulerte gangfelt  

OpenAIRE

This report is a part of the ”Zero Vision” project program of the Norwegian Public Roads Administration (NPRA). The report concentrates on aspects related to design, speed, road user behaviour and traffic safety at non-signalized pedestrian crossings. The original aim was to present results from projects carried out by students at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). For various reasons a very limited amount of studies related to these topics have been carried out. B...

Johannessen, Stein

2007-01-01

405

Håndtering af regnvand er ikke længere kun for spildevandsingeniører  

DEFF Research Database (Denmark)

Treatment of rain water is not just for water waster engineers. Urban planners are invited to participate in innovative solutions for urban water. The article describes a project - 19 K - that supported network and innovation regarding water in urban settings.

Hoffmann, Birgitte; Elle, Morten

2011-01-01

406

Psykiatrilovens krav om samtaler efter tvang efterleves ikke  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2010, a programme intended to increase the number of structured interviews after coercive measures (IC) was implemented in a psychiatric ward. The IC forms were collected before and after the implementation of the programme. The number of ICs was compared to the total amount of compulsion. A significant rise in the number of effectuated ICs was demonstrated. The patients' contentment underwent no change. The majority of the coercive measures were not followed by an IC. At the next audit of the psychiatric legislation we will suggest an adjustment of the paragraphs concerning ICs.

Wang, August G; Asp, Stina

2013-01-01

407

Rør blot ikke ved min Thailands-tur  

DEFF Research Database (Denmark)

Klimabevidsthed er ved at blive en fast understrøm i danskernes kollektive bevidsthed. Men klimahensyn er dog langt fra lige så selvfølgeligt som hensynet til velfærd eller øget økonomisk vækst. Og hensyn til miljøet er ligefrem et ugyldigt argument i mange sammenhænge. F.eks. udløser det kold afvisning, hvis man bare antyder, at flyrejser til Thailand skader klimaet

Petersen, Lars Kjerulf

2010-01-01

408

Det gode liv - men ikke livet ut :levekår i Longyearbyen  

OpenAIRE

Eventyrlyst, natur og friluftsliv og tilbud om bedre jobb er noen av grunnene til at folk flytter til Svalbard. Lavere skatt og bedre velferdstilbud gjør at mange blir der i flere år, men få blir boende resten av livet på Svalbard. 90 prosent av befolkningen er i jobb, mange jobber mye, og de fleste har mer enn en jobb. Fritiden blir brukt til jakt og turgåing, men også kinosalene, museene og konsertlokalene i Longyearbyen blir hyppig besøkt. I 2002 ble det innført lokalstyre, men få...

Nørgaard, Elisabeth

2010-01-01

409

Undervisningsevaluering og udvikling af underviserkompetencer  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Konklusionen på denne artikel er, at kriteriebaseret og deltagerbaseret evaluering er interessante alternativer til de forskellige former for tilfredshedsevaluering, når fokus er på udvikling af underviserkompetencer. Formerne har hver deres styrker og svagheder, men kan begge være med til at sikre, at kvaliteten af data fra studenterevalueringer bliver højere, og at underviserne ikke føler sig dømt af ukvalificerede.

Rikke von Müllen

2006-10-01

410

Klog på Kloner  

DEFF Research Database (Denmark)

Klog på kloner Indhold: Hvad er en klon, findes der kloner, og må man klone mennesker? Diskussion om kloner bliver ofte etisk, men det kan være svært at have en holdning til emnet, hvis man ikke er fagligt rustet. Med udgangspunkt i de etiske spørgsmål giver dette undervisningsforløb en faglig introduktion til emnerne kloner, DNA, kromosomer og cellelære.        

Jacobsen, Aase Roland; Stald, Line JØrgensen

411

Consequences of the Iraq War for International and Constitutional Law  

DEFF Research Database (Denmark)

Det argumenteres at international ret kan ændres i statspraksis, at det har været forsøgt af de angribende stater i Irak-krigen, men at retsændringerne ikke er lykkedes på grund af formålenes uklarhed og indbyrdes modstrid. Statsretligt rejser forløbet et behov for udvidet kontrol med regeringsprærogativet på udenrigspolitikken

Jarvad, Ib Martin

2007-01-01

412

Lærende relationer – Coaching og undervisning  

OpenAIRE

Coaching kan med fordel bruges i forskellige universitetssammenhænge, ikke kun som individuel coaching af studerende omkring opgaveskrivning, eksamen og andre studenterrelaterede temaer, men også i forbindelse med traditionel undervisning og undervisernes pædagogiske udvikling. Coaching handler om læring, og tanken om det ressourcefyldte menneske står helt centralt. Derfor er både tankerne bagved og de praktiske værktøjer i coaching relevant for det universitetspædagogiske felt.

Monika Janfelt

2008-01-01

413

Rain gardens as measure for stormwater management in areas with individual housing  

OpenAIRE

Klimafremskrivninger varsler en fremtid med hyppigere og mer intense nedbørhendelser. Stadig utbygging av flere sentrumsnære boliger medfører høyere grad av fortetting, og skaper store avrenningsvolum som infrastrukturen ofte ikke er dimensjonert for å takle. Store investeringskostnader knyttet til oppgradering av ledningsnett fremmer nytenking, og resulterer i at overvann i større grad håndteres lokalt. Denne oppgaven omhandler regnbed som tiltak for overvannshåndtering. Regnbed kan ...

Saksæther, Vegard; Kihlgren, Kjetil Strand

2012-01-01

414

Værdien af det, der findes  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange dyre-, svampe og plantearter er i fare for at forsvinde fra den danske natur. Hvilke værdier har de rødlistede arter for os? Hvorfor bruge så meget krudt på arter, som åbenbart ikke kan klare sig selv? Kapitlet søger svar i Inger Christensens digtsamling Alfabet fra 1981.

Haugland, Anne Gry; Emmeche, Claus

2014-01-01

415

Pædagogiske og socialpædagogiske perspektiver  

DEFF Research Database (Denmark)

I bidraget præsenteres de pædagogiske hhv. socialpædagogiske perspektiver, der er knyttet til at ruste unge med særlige behov til et aktivt arbejdsliv. Især betones behovet for den "anderledes" pædagogik, der kan samle de unge op og støtte dem i deres videre liv. Dermed peger bidraget også på mål (f.eks. identitet, livsstil og livsmestring), som ikke udelukkende er relaterede til arbejdsmarkedet.

Jensen, Niels Rosendal

2007-01-01

416

6 principper for opfindsomhed  

DEFF Research Database (Denmark)

Alle er opfindsomme under de rette rammer. Det kræver, at lederen anviser retning og styring af opfindsomheden, så det ikke bliver ufokuseret og meningsløst. Læs om de seks principper for opfindsomhed, og få inspiration til, hvordan du som leder kan blive bedre til at få dine medarbejders opfindsomhed til at blomstre.

Tanggaard, Lene

2014-01-01

417

WTO SPILLET OM DOHA  

OpenAIRE

Hvorfor er medllemmerne i WTO (verdenshandelsorganisationen)ikke under Doha-forhandlingsrunden,også kaldet "udviklingsrunden" nået til enighed om at vedtage en aftale, der kan sikre de mindst udviklede lande, de såkaldte LDC-lande, en bedre integration og mere ligeværdig position i den internationale handel?

Schjøtt, Taia N.; Friis, Katrine; Jensen, Morten E. B.; Møller, Esben B.; Nielsen, Mette Marie

2006-01-01

418

Grænseflader i læring : med kroppen som kontaktpunkt  

DEFF Research Database (Denmark)

Kroppen det primære kontaktpunkt At kunne sanse indad. At mærke, hvad man vil og ikke vil. Hvad man kan acceptere og ikke kan acceptere, hvad man kan lide og ikke kan lide. At kunne sanse udad og vide, hvornår andre overskrider ens grænser. Hvornår man bør sige ”stop”, ”nej”, ”vent lige lidt.” Dette ”jeg er”, ”at være i kroppen” er ikke nemt, men nødvendigt. Kroppen føles indefra. Er den levende? Er der liv i hænder, arme, ben, fødder, i maven og brystet? Føles kroppen som et samlet energifelt i stadig bevægelse? Ifølge den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908- 1961) er kroppen det primære kontaktpunkt, mennesket har med omverdenen. Med dette udgangspunkt er det relevant at spørge til kroppens betydning for læring – og i særlig grad for læring på professionsbacheloruddannelser, som står midt mellem teori og praksis. Her skal studerende nemlig både kunne bruge sig selv og kunne anvende teori til at reflektere over sine handlinger. Derfor søges der i nærværende artikel svar på spørgsmålet om:Hvilken betydning har kroppen for læring på en professionsuddannelse, og hvordan viser grænsefladerne mellem de studerende og underviserne sig?

Knudsen, Lars Emmerik Damgaard; Schmidt, Mette

2012-01-01

419

Brugervejledning til pc-programmet STLRAMME : Version 1.1  

DEFF Research Database (Denmark)

Pc-programmet STLRAMME supplerer SBI-anvisning 187, 'Simple stålrammebygninger. Dimensionering og udførelse'. Programmet kan anvendes til dimensionering af stålrammebygninger med andre mål end dem, der er medtaget i anvisningens tabeller; men det erstatter kun stålramme- og åsetabellerne, ikke anvisningens øvrige kapitler. Programmet og brugervejledningen henvender sig til myndigheder, rådgivende og projekterende teknikere samt firmaer, der udfører stålrammebygninger til landbrug og industri.

Buhelt, M.

1998-01-01

420

Holdning til adgangsregulering (3) : konkret lukning af dele af Hestehave Skov i 2006 og 2007  

DEFF Research Database (Denmark)

I de senere år er man begyndt at tale om mulighederne for en mere dynamisk adgangangsregulering. Fx kan man forestille sig at indskrænke adgangsmulighederne til mindre arealer i en fastsat periode, når der er dokumenteret behov for akut beskyttelsesindsats af dyre- og/eller plantelivet. En forsøgslukning af dele af Hestehave Skov viste ikke nogen nævneværdig negativ effekt på de besøgendes fornøjelse af besøget.

Jensen, Frank SØndergaard; Skov-Petersen, Hans

2010-01-01