WorldWideScience
 
 
1

Rutinemaessig endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi kan ikke anbefales ved galdestenspankreatitis  

DEFF Research Database (Denmark)

Danish guidelines recommend that patients with presumed severe gallstone-induced acute pancreatitis (GAP) should receive endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) within 72 hours. The results of a newly performed meta-analysis show that acute ERCP in patients with GAP does not reduce the risk of complications, and ERCP is therefore not to be used routinely in GAP patients. The possible benefits of replacing ERCP with either endoscopic ultrasonography or magnetic resonance cholangiopancreatograhy have yet to be demonstrated. Udgivelsesdato: 2009-Aug-31

Ainsworth, Alan Patrick; Svendsen, Lars Bo

2009-01-01

2

At være i en elskende relation med verden : Hvorfor ikke al filosofisk praksis kan forveksles med terapi  

DEFF Research Database (Denmark)

Kommentar til aktuel kritik af filosofisk praksis beskrevet som en del af senmodernitetens individualiseringstendens og terapikultur og en udfoldelse af, hvad filosofisk praxis er og hvorfor ikke al filosofisk praxis kan forveksles med terapi.

Hansen, Finn Thorbjørn

2012-01-01

3

Fermentering af korn giver en lille stigning i energiværdien : Fermentering af korn, især byg, øger kornets energiværdi, men effekten er for lille til, at det kan anbefales at investere i et fermenteringsanlæg  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er gennemført en afprøvning, der viste, at der var en stigning i energiværdien ved fermentering af korn. Stigningen var mindre end forventet ud fra et fordøjelighedsforsøg. Ved fermentering af korn bestående af 50 % byg og 50 % hvede, kan der spares 2-3 % af kornet, når kornet er formalet til en formalingsgrad, hvor ca. 50 % af partiklerne er under 1 mm. Hvis det kun er byg, der fermenteres, og især når energiindholdet i det aktuelle parti byg er lavt, vil der kunne spares ca. 4 % af bygdelen uden at forringe produktionsresultaterne. I besætninger, hvor kornet formales meget fint (60-80 % under 1 mm), kan der forventes en mindre effekt på energiværdien ved fermentering af korn end fundet i denne afprøvning. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn skal indregnes i foderoptimeringen for ikke at underforsyne grisene med protein i forhold til energi og dermed undgå et fald i kødprocenten. Beregning af energiindholdet i fermenteret korn vil blive indarbejdet i programmerne til optimering af foderblandinger. Samlet set er stigningen i energiværdi ved fermentering af korn for lille til, at der kan opnås en økonomisk gevinst ved investering i et fermenteringsanlæg med en kornpris på ca. 120 kr. pr. 100 kg, som er den gennemsnitlige kornpris i de seneste 5 år. Kornprisen skal være højere, før det giver et økonomisk overskud. På denne baggrund kan det pt. derfor ikke anbefales at investere i et fermenteringsanlæg til fermentering af korn. For besætninger, der allerede har investeret i et fermenteringsanlæg, vil det med den nuværende kornpris give et mindre økonomisk overskud at fermentere korn, især byg, med lavt energiindhold. Det er sandsynligt, at fermentering af korn kan øge fosforudnyttelsen. På baggrund af dette kan det blive relevant for nogle besætninger at investere i et fermenteringsanlæg for at nedbringe fosforudledningen. Fosforudnyttelsen ved fermentering af korn undersøges i en igangværende afprøvning med søer. Afprøvningen blev gennemført i en besætning med slagtesvin og med hjemmeblanding af vådfoder. Kornet bestod af 50 % byg og 50 % hvede. Der indgik en kontrol- og en forsøgsgruppe i afprøvningen. Der indgik 56 hold i hver gruppe; i alt ca. 1.895 grise pr. gruppe. Foderet med fermenteret korn til forsøgsgruppen var optimeret således, at der var indregnet en forventet højere energiværdi ved fermentering af kornet. Afprøvningen var opdelt i to perioder, hvor der blev anvendt enten vinterbyg eller vårbyg i foderet sammen med hvede. I de to perioder med enten vinterbyg eller vårbyg var indholdet af korn i forsøgsfoderet henholdsvis 5,7 % og 4,7 % lavere end i kontrolfoderet. Projektet har fået støtte fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: DSP09/10/51 samt journalnr. 3663-D-09-00354.

Pedersen, Anni ?yan; Canibe, Nuria

2011-01-01

4

Man kan ikke sætte frivillighed på kontrakt  

DEFF Research Database (Denmark)

Det offentlige er i stigende grad begyndt at invitere frivilligheden ind i velfærdsinstitutionerne. Men fagforeninger, kommuner og frivillige organisationer har tilsyneladende glemt, at frivilligheden ikke finder sin form og sit indhold ved at referere til regler, som andre har besluttet for den.

La Cour, Anders

2014-01-01

5

Teatervaner og teaterstatistik : eller Man kan da ikke feje millioner af tilskuere under gulvtæppet  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen forholder sig til survey-undersøgelsen Danskernes Kulturvaner, der blev udsendt af Kulturministeriet i november 2012. Mere præcist handler den om den del af undersøgelsen, der beskæftiger sig med teater og anden scenekunst. Jeg begrænser mig til voksendelen (15 år og derover). Jeg diskuterer de begreber, der indgår i undersøgelsens spørgeskema, og på baggrund af en sammenligning med registerstudier (Danmarks Statistiks scenekunststatistik) stiller jeg mig kritisk overfor de frekvenser, som Kulturvaneundersøgelsen er nået frem til. Jeg foretager en opregning af undersøgelsens frekvenser for oplevelse af teater og anden scenekunst, hvilket for det s.k. overordnede teaterbegreb (skuespil, opera, ballet/dans, musicals/teaterkoncert, dukketeater) giver et resultat på mellem 7 og 12 mio. (afhængigt af om man vælger det ene eller andet niveau af svarintervallerne). Dette resultat sammenligner jeg med Scenekunststatistikken, der for de tilsvarende kategorier har registreret 1,7 mio. tilskuere til teater, der henvender sig til voksne og 0,8 mio. tilskuere til teater der henvender sig til børn. Jeg påpegede disse forhold i en artikel i Politiken i november 2012 og oplevede en meget aggressiv reaktion fra analyseformaet Pluss-Leadersihp, som har udarbejdet Kulturvaneundersøgelsen. I artiklen diskuterer jeg denne reaktion i forhold til ønsket om en åben kulturpolitisk debat. Endelig søger jeg forklaringer på de høje frekvenser og sammenligner resultaterne fra Kulturvaneundersøgelsen 2012 med en tilsvarende undersøgelse fra 2004. Selv om andelen af befolkningen, der har været i teatret i løbet af et år ikke er steget nævneværdigt i perioden (fra 39 % til 43 %), er frekvenserne steget voldsomt. Det får mig til at tro, at mens ikke-brugere af teater ikke overdriver deres teateraktivitet, er det tilfældet for brugere af teater. Artiklen er baseret på et paper, som jeg har fremlagt på 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research ?? nccpr 2013 (København august 2013).

Jarl, Stig

2014-01-01

6

IT kan ikke erstatte ledelsen, når det kommer til vagtplanlægning : -viser ny undersøgelse om anvendelse af IT i vagtplanlægning på danske sygehuse  

DEFF Research Database (Denmark)

Resultaterne af en ny undersøgelse om anvendelsen af IT til vagtplanlægning på danske sygehuse viser, at det er ledelsens værdimæssige prioritering, der udgør kernen i vagtplanlægningsopgaven, og at en sådan prioritering ikke kan erstattes af matematiske algoritmer i et IT-system. IT-systemer kan, hvis de anvendes rigtigt, udgøre meget anvendelige redskaber, der kan sortere, systematisere og skabe overblik over de store mængder data, der er nødvendige for effektiv vagtplanlægning i sygehusvæsenet. Det er dog afgørende, at IT-systemer ikke anskaffes som erstatning for de ledelsesmæssige kompetencer i vagtplanlægningen. Resultaterne af undersøgelsen viser, at medarbejdernes ønsker til vagtplanen i nogen grad er modstridende, hvilket gør matematisk kalkulering og overblik utilstrækkelig og kræver ledelsesmæssig prioritering. Hvis IT-systemer til vagtplanlægning indføres med det formål, at friholde ledelsen fra vagtplanlægningsopgaven er der en reel risiko for, at IT-systemets indførelse bliver kontraproduktiv. Det er således af afgørende betydning, at ledelsen på sygehuse og sygehusafdelinger formulerer klare strategier for anvendelsen af IT i vagtplanlægningen, og at en sådan strategi udgør grundlaget for anskaffelse og implementering af IT-systemer. Det er endvidere afgørende, at der i overvejelsen om anvendelse af IT til vagtplanlægningen lægges vægt på, at IT anvendes som ledelsesredskaber, og at ledelsens involvering er af afgørende betydning for en hensigtsmæssig og effektiv vagtplanlægning.

Jensen, Lars; Sørensen, Jan

2011-01-01

7

Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvad gør man for at undgå regningen for at skulle rive et nyt hus ned til fundamentet pga. mangelfuld radonsikring? Bygningsreglement 2010 kræver, at radonindholdet i nye bygninger højst er 100 Bq/m³. Særligt i områder med meget radon i jorden kan dette give udfordringer. Hvis bygningen er opført efter BR10 og ikke overholder grænseværdien, kan bygningsejeren kræve erstatning fra leverandøren. Det kan blive en dyr regning for den af projektets parter, som har haft ansvaret for radonsikring.

Kirkeskov, Jesper

2012-01-01

8

Samarbejde er nødvendigt men ressourcekrævende : Outsourcing og samarbejde er næsten ikke til at komme udenom, men er ofte forbundet med højere forbrug af tid og penge. Løsningen kan være at investere i samarbejdet.  

DEFF Research Database (Denmark)

I dag er produkterne så komplekse og fremstillingen af dem så specialiseret, at de fleste virksomheder er nødt til både at producere og produktudvikle i samarbejde med andre, som kan supplere den know how, de selv sidder inde med. Men det er slet ikke så lige ud ad landevejen for en virksomhed at samarbejde med eksterne partnere. Det kræver en masse kommunikation og videnoverførsel, og ofte bliver der brugt mere tid og mange flere penge, end virksomheden havde kalkuleret med på forhånd. Udgivelsesdato: april 2008

Mortensen, Thomas Bøtker

2008-01-01

9

Identifikation af mælkesyrebakterier og gær i vådfoder til smågrise : Relativt få arter af mælkesyrebakterier og gær er hyppigt forekommende i vådfoder. Gærarten Kazachstania exigua kan muligvis stimulere foderoptagelsen hos smågrise. Der er ikke tydelig sammehæng mellem foderoptagelsen og arter af mælkesyrerbakterier  

DEFF Research Database (Denmark)

Identifikation af arter af mælkesyrebakterier og gær i vådfoder til smågrise viste, at relativt få arter af mælkesyrebakterier og gær er hyppigt forekommende i vådfoder. Undersøgelsens resultater tyder på, at gærarten Kazachstania exigua kan stimulere foderoptagelsen hos smågrise. Resultaterne tyder ikke på, at der er nogen arter af gær, der har negativ indflydelse på foderoptagelsen hos smågrise. Der blev ikke fundet nogen tydelig sammenhæng mellem foderoptagelsen og arter af mælkesyrebakterier i vådfoder

Pedersen, Anni ?yan; Canibe, Nuria

2011-01-01

10

Gerne samtaler : men ikke coachingsamtaler  

DEFF Research Database (Denmark)

Coachingens store løfte er at kunne forløse medarbejderens fulde potentiale. Den virkende mekanisme antages at være som følger: via neutrale spørgsmål, der ikke røber coachens viden, erfaringer, holdninger eller tanker i øvrigt, katalyseres medarbejderens selvrefleksion og -introspektion, der leder til sprogliggjort indsigt med forbedret adfærd til følge. I artiklen argumenteres for, at coachingens store løfte ikke lader sig indfri - og slet ikke af coaching. Coachingen overser, at medarbejderens (selv)-refleksionsprocesser bedst accelereres i dybde og bredde, hvis de kritisk udfordres af noget, der overskrider medarbejderens selvrefleksion og her-og-nu-tænkning. Blandt andet derfor kan medarbejdersamtaler ikke bare køres af efter en simpel coaching-skabelon. Med andre ord: ledere må til enhver tid kunne forbeholde sig ret til at kunne indtage diverse mulige positioner i samtalerne med medarbejderne. Udgivelsesdato: Januar 2009

Nitschke, Henrik

2009-01-01

11

Isposer kan blive til terrorbomber.  

DEFF Research Database (Denmark)

Isposer kan blive til terrorbomber. Efter flere års frit salg er et lovforslag, der skal gøre køb af farlig ammoniumnitrat forbudt, i høring i Folketinget. Men allerede nu griner fremtidige terrorister af det bebudede forbud, da det er helt enkelt at gå ind i en sportsbutik og i stedet købe en kasse køleposer, der også indeholder det farlige stof. B.T. har fået lektor i Kemi Rolf W. Berg ved DTU til at analysere indholdet af en kølepose købt på nettet, og han er ikke i tvivl om indholdet. - Den indeholder ammoniumnitrat. Det er ikke helt rent, men det minder om den gødning, man kan bruge til at lave sprængstof af, forklarer Berg. Ifølge direktør for Aserve Søren Jørgensen, der forhandler køleposerne, sælges der omtrent en halv million poser om året.

Svanborg, Niels; Berg, Rolf W.

2007-01-01

12

Nalokson nesespray kan redusere risikoen for ddelige heroinoverdoser  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Bakgrunn: Antall overdoseddsfall blant heroinmisbrukere i Norge er hyt. Behandling med motgiften nalokson er kun tilgjengelig gjennom helsepersonell. Nalokson kan ogs gis som nesespray av ikke helsepersonell. kt tilgjengelighet av nalokson kan redusere bde antall fatale overdoser og fare for stikkskader og blodsmitte med hepatitt C og hiv blant helsepersonell. I denne artikkelen presenterer vi kunnskap om bruk av nalokson ne...

Philipp Paul Koren Lobmaier; Therese Kristine Dalsb; Thomas Clausen

2011-01-01

13

Enterocoating af acetylsalicylsyre reducerer ikke forekomsten af gastrointestinale bivirkninger  

DEFF Research Database (Denmark)

Enterocoatede formuleringer af acetylsalicylsyre er blevet udviklet med henblik på at reducere forekomsten af gastrointestinale bivirkninger. Ved en gennemgang af den eksisterende litteratur finder vi at der kan påvises signifikant færre gastrointestinale læsioner af mindre alvorlig karakter efter kortvarig behandling med enterocoated acetylsalicylsyre sammenlignet med almindelig acetylsalicylsyre. Der synes dog ikke at være effekt af enterocoating på incidens af dyspepsi eller klinisk betydende gastrointestinal blødning. Det konkluderes at enterocoated acetylsalicylsyre ikke er at foretrække fremfor almindelig acetylsalicylsyre.

Haastrup, Peter; Jarbøl, Dorte Ejg

2014-01-01

14

Kan Statoil smide kursdynen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Statoils produktionstal slår markedets forventninger, og olieefterforskningen i 2012 bliver selskabets suverænt bedste nogensinde. Spørgsmålet er dog, om det er nok til, at kursen kan bryde igennem 160 norske kroner?

Nielsen, Christian

2012-01-01

15

Derfor svarer politikerne ikke  

DEFF Research Database (Denmark)

Helle Thorning-Schmidts beslutning om at droppe det ugentlige tirsdagspressemøde er blevet set som en svækkelse af dialogen mellem journalister og politikere. Spørgsmålet er dog, om ikke journalisterne for længst har undergravet det demokratiske potentiale i tirsdagspressemøderne?

Gabrielsen, Jonas; Jønch-Clausen, Heidi

2013-01-01

16

Parkforvaltere kan styrke udeundervisning  

DEFF Research Database (Denmark)

Udeundervisning i skolernes nærmiljø bliver mere og mere udbredt. Kommunernes parkforvaltninger kan være med til at skabe endnu bedre vilkår for skolerne ved blandt andet at sørge for informationsmateriale om de grønne områder i skolernes nærmiljø, ved at planlægge varierede områder samt ved at skabe både gode samlingssteder og plads til forskellige aktiviteter.

Petersen, Karen Sejr; Bentsen, Peter

2010-01-01

17

Kan Bjerge Flytte Troen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Oplevelsen af livstruende sygdom, ulykke, naturkatastrofe og død er livsbegivenheder, som får mange af os til at stoppe op og reflektere en ekstra gang over det liv, der venter os, og det liv, vi har levet. Med livstruende begivenheder bliver eksistentielle spørgsmål pludselig nærværende, og vi konfronteres med et af de største: Er der en mening med livet - eller er alt meningsløst?  I antologien Kan bjerge flytte troen? diskuterer en række meget forskellige mennesker, hvordan sygdom, modgang og eksistentielle kriser kan være med til at forandre den vanlige opfattelse af verden, af meningen med livet og af religiøse spørgsmål. Der er både videnskabelige, religiøse og personlige beretninger og blandt bidragyderne er kunstneren Per Kirkeby, læge og formand for Etisk Råd Ole Hartling, forfatter Pia Tafdrup, litteraturprofessor Hans Hertel samt en række internationale navne. 

2008-01-01

18

Demens: ikke farmakologiske interventioner - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering  

DEFF Research Database (Denmark)

Fysisk træning som gang, styrketræning og yoga kan hæmme udvikling af demens hos raske ældre og forbedre fysisk funktion hos personer med demens. Det peger en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen på. Undersøgelsen belyser effekten af ikke-medicinske indsatser til personer med og uden demens. Der er derfor dokumentation for, at fysisk træning er et relevant tilbud i kommunernes demensindsats. Undersøgelsen peger også på, at der er et vist belæg for, at træning af specifikke kognitive funktioner som hukommelse og indlæring kan forbedre disse funktioner hos ældre personer uden demens. Der er dog ikke nok belæg for en mere generel effekt af kognitiv træning og andre ikke-medicinske indsatser. Når det gælder uddannelse, træning og supervision af professionelle omsorgsgivere for personer med demens er der brug for yderligere afklaring af effekten af disse tiltag. Den svage dokumentation for indsatserne er ikke nødvendigvis udtryk for, at de ikke har effekt, men at der mangler dækkende forskning på området. For at afgøre hvilken rolle disse indsatser bør have i den fremtidige danske demensindsats, er der behov for et koordineret samarbejde mellem kommuner, regioner, stat og forskningsinstitutioner. Denne Kommenterede Udenlandske Medicinske Teknologivurdering (KUMTV) er en kommentering af to udenlandske MTV-rapporter, en canadisk og en svensk rapport, der begge belyser en bred vifte af demensindsatser, herunder fysisk træning, kognitiv træning, adfærdsterapi, lysterapi og musik- og danseterapi til personer med og uden demens. Endvidere belyses indsatser rettet mod professionelle omsorgsgivere for personer med demens, herunder uddannelse, træning og supervision.

Sørensen, Lisbeth Villemoes

2010-01-01

19

Pirater kan og skal bekæmpes lokalt  

DEFF Research Database (Denmark)

Pirater hærger igen verdenshavene, og pirateri koster f.eks. Maersk 100 mio. USD i ekstra omkostninger om året. Hvad kan der gøres for, at om ikke stoppe pirateriet, så dog lægge en markant dæmper på det? Svaret herpå er etableringen af et stærkt samarbejde, hvor der satses på udvikling af lokale regeringsstrukturer i Somalia samtidigt med, at der sættes hårdt mod hårdt militært.

Struwe, Lars Bangert

2011-01-01

20

Ikke populisme, sund fornuft  

DEFF Research Database (Denmark)

Det var opløftende at læse Anders Brøndum Mortensens kronik (14. november) om virksomhedernes ansvar for at skabe reel værdi for mennesker og samtidigt bidrage positivt til natur og omgivelser. Virksomheder eksisterer for jordens skyld og ikke omvendt. Til gengæld er det forstemmende at læse studielederens rygmarvsrefleks: »Det er økonomisk populisme.« ?konomi er alt for kompleks for sådan en nybagt kandidat, forstås. »Stort set ingen havde set finanskrisen komme i 2007 og ingen vidste, at klimaforandringerne ville accelerere på den måde for 30 år siden,« undskylder studieleder, Kristian Miltersen sig. De regelmæssige finanskriser har været kendt i snart 200 år, og der har været masser af advarsler om miljø- og klimakrisen: A blueprint for survivel, ??Grænser for vækst,?? ??Brundtlandrapporten?? ?? you name it. Men mainstreamøkonomer har tit glimret ved deres fravær, måske fordi de ofte lever af at understøtte pengekredsløbets dominans over den realøkonomi, som ABM beskriver. Den økonomiske tilpasning til voreomgivelser og deres muligheder og begrænsninger er ikke populisme, men sund økonomisk fornuft. Det burde ikke mindst en studieleder kunne forstå. (Se også Anders Brøndum Mortensen: Gentænk erhvervslivet fra skolebænken. Information 13/11 2012 . http://www.information.dk/print/316920 samt Duellen: 'Det er økonomisk populisme'. Af Naja Dandanell http://www.information.dk/316918 )

Brandt, Jesper

2012-01-01

 
 
 
 
21

Ikke bare porno på mobilen : Sexting  

DEFF Research Database (Denmark)

Den britiske børne- og ungdomsforsker professor Sonia Livingstone ved London School of Economics viser gennem en række interviews, at billeder af eksplicitte sexhandlinger er en velkendt del af den ungdommelige cirkulation af ??hverdagspornografisk?? materiale (Ringrose et al. 2012). ??Sexting?? er altså ikke bare porno på en mobilplatform. Det er handlinger og værgestrategier, som unge piger er nødt til at forholde sig til i hverdagen, mens drengene umiddelbart ser ud til at slippe relativt let udenom den chikane, der kan ligge i ??sexting??.

Andersen, Tem Frank

2013-01-01

22

The IKK? Subunit of I?B Kinase (IKK) is Essential for Nuclear Factor ?B Activation and Prevention of Apoptosis  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The I?B kinase (IKK) complex is composed of three subunits, IKK?, IKK?, and IKK? (NEMO). While IKK? and IKK? are highly similar catalytic subunits, both capable of I?B phosphorylation in vitro, IKK? is a regulatory subunit. Previous biochemical and genetic analyses have indicated that despite their similar structures and in vitro kinase activities, IKK? and IKK? have distinct functions. Surprisingly, disruption of the Ikk? locus did not abolish activation of IKK by proinflammato...

Li, Zhi-wei; Chu, Wenming; Hu, Yinling; Delhase, Mireille; Deerinck, Tom; Ellisman, Mark; Johnson, Randall; Karin, Michael

1999-01-01

23

Kan et citationsindeks bidrage til evaluering af et forskningsmiljø?  

DEFF Research Database (Denmark)

Med den tiltagende anvendelse af kvantitative metoder til forskningsevaluering er citationsanalyser blevet en central evalueringsmetode. Citationsanalysers begrænsninger i anvendelse til forskningsevaluering overses ofte af de forskningspolitiske myndigheder. Begrænsningerne afhænger af forholdet mellem det anvendte citationsindeks og det aktuelle fag. En nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for indeksets anvendelighed er at det dækker den pågældende forskning. Dette simple mål kan let udregnes enten af de forskningspolitisk ansvarlige på stedet eller af det tilknyttede bibliotek. Metoden er her anvendt på fagene kommunikation og datalogi, som de dyrkes på Roskilde Universitetscenter og viser, at kun 1 ud af 3 af fagenes kvalitetspublikationer er medtaget i ISI??s citationsindeks, hvorfor resultatet af en citationsanalyse med dette indeks endog ikke med rimelighed kan indgå i en forskningsevaluering.

Poulsen, Claus

2006-01-01

24

Trængsel på vejene : Trængsel som følge af den stigende vejtrafik giver anledning til store samfundsøkonomiske tab. nfrastrukturkommissionens forslag omudbygning af kapaciteten er utilstrækkelige og kan ikke forventes at føre til en langtidsholdbar løsning af problemerne.  

DEFF Research Database (Denmark)

Trængsel i trafikken står højt på den politiske dagsorden. Jævnligt kan vi læse om hvor mange tusind timer der spildes i trafikken og hvor mange milliarder der går tabt derved. Landspolitikere, organisationer, regioner og kommuner står i kø for at forlange at der gøres noget ved de stigende trængselsproblemer omkring København og andre steder i landet. Infrastrukturkommissionen har det som et af deres væsentlige indsatsområder at reducere trængselen (Infrastrukturkommissionen 2008a; 185). Den faglige baggrund for dette hentes i en rapport Projekt Trængsel udgivet af Trafikministeriet (COWI & CTT 2004), hvori det gennemsnitlige daglige tidsspilde i trafikken i Hovedstadsområdet opgøres til ca. 100.000 timet, svarende til et samfundsøkonomisk tab på 5,7 mia. kr. om året, samt en fremskrivning publiceret i Ingeniøren hvor det samfundsøkonomiske tab som følge af trængsel i et business-as-usual-scenarie prognosticeres til at udgøre 9-10,5 mia. kr./år i 2015 og 11,5-15 mia. kr./år i 2030 (Nielsen Landex & Rørbech 2006). Beløbet på de 5,7 mia. kr./år gengives også af Infrastrukturkommissionen (2008b; 6). Det er klart at samfundsøkonomi i denne størrelsesorden må påkalde sig politisk interesse. Når det oven i købet er et fænomen som mange mennesker føler sig generet af, så opstår der et stort politisk pres for at "få gjort noget ved det". I denne artikel analyseres det lidt nærmere hvori det samfundsøkonomiske tab består og hvilke muligheder der er for at reducere det. Udgivelsesdato: april

Jespersen, Per Homann

2008-01-01

25

"Ikke foran børnene! Et svar til Sara Green"  

DEFF Research Database (Denmark)

Et indlæg i en diskussion om den videnskabsteoriske status af Intelligent Design. Der argumenteres for at ID ikke kun bør bruges som eksempel på irrationalitet, men også kan give anledning til en mere kvalificeret diskussion af evolutionsteorien - og advares mod tendensen til at se bort fra eller undertrykke interne uenigheder og problemer i moderne evolutionsbiologi.

Klausen, Søren Harnow

2010-01-01

26

Fred er ikke en naturtilstand  

DEFF Research Database (Denmark)

Krig og fred to sider af samme sag. Når stridende parter stirrer ind i det internationale samfunds geværløb, er de mere villige til at holde sig i ro. Så ofte behøver de internationale styrker slet ikke at trykke på aftrækkeren

Breitenbauch, Henrik ?.

2013-01-01

27

Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ...  

DEFF Research Database (Denmark)

Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx filmatisere den. Derigennem får eleverne anledning til at diskutere og gennemarbejde værket på kryds og tværs ?? og for at skabe og bringe fortolkninger i spil.

Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

2010-01-01

28

Global Indkomstulighed : Hvor stammer den fra, og hvad kan der gøres ved den?  

DEFF Research Database (Denmark)

Forskellene i bruttonationalproduktet per indbygger verden over er gigantiske. OECD-landene er op til 30 gange rigere end de fattigste udviklingslande. Sådan har det ikke altid været. Indtil for få hundrede år siden var indkomstforskellene beskedne, fordi vedvarende vækst stort set var ukendt. Hvilke mekanismer var ansvarlige for den relativt konstante indkomst per indbygger i de førindustrielle samfund? Kan disse mekanismer også forklare, hvorfor den økonomiske vækst endnu ikke har fæstet rod i dele af verden? Og hvordan kan man finde frem til passende reformer og politiktiltag, der kan styrke væksten under hensyntagen til de store forskelle landende imellem i relation til deres geografi, kultur og institutioner? I artiklen drøfter vi nyere bidrag indenfor vækst- og udviklingsforskningen, der giver bud på svar på disse spørgsmål.

Dalgaard, Carl-Johan Lars; Hansen, Henrik

2012-01-01

29

Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for velfærd hos mink  

DEFF Research Database (Denmark)

Mink blev selekteret for eller imod udførelse af stereotyp adfærd. Voksne tæver fra den tredje afkomstgeneration blev undersøgt for stereotypi og anden adfærdsmæssig aktivitet, samt for vækst, reproduktion, temperament og stressniveau. Dette skete i efteråret 2004. Tæverne fra den lavt stereotyperende linie havde større kropsvægt både ved fravænning og efteråret igennem. Tidligere sete tendenser til mindre kuldstørrelse i den lavt stereotyperende linie forekom ikke i denne generation, formentlig på grund af bedre huldstyring i den forudgående vinterperiode. Tæverne i den lavt stereotyperende linie viste en tendens til større frygtsomhed, og denne tendens er bekræftet i andre undersøgelser. Det ser på den baggrund ud til at selektionen skader dyrenes velfærd. Resultaterne af stress-målingerne kan ikke på nuværende tidspunkt belyse effekten af selektionen på dyrenes velfærd.Jeppesen, L.L. 2007. Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for velfærd hos mink. Faglig ?rsberetning 2006, 7-12. Pelsdyrerhvervets Forsøgs og ForskningsCenter, Holstebro, Danmark.

Jeppesen, Leif Lau

2007-01-01

30

A truncated form of IKK? is responsible for specific nuclear IKK activity in colorectal cancer.  

Science.gov (United States)

Nuclear IKK? regulates gene transcription by phosphorylating specific substrates and has been linked to cancer progression and metastasis. However, the mechanistic connection between tumorigenesis and IKK? activity remains poorly understood. We have now analyzed 288 human colorectal cancer samples and found a significant association between the presence of nuclear IKK and malignancy. Importantly, the nucleus of tumor cells contains an active IKK? isoform with a predicted molecular weight of 45kDa (p45-IKK?) that includes the kinase domain but lacks several regulatory regions. Active nuclear p45-IKK? forms a complex with nonactive IKK? andNEMO that mediates phosphorylation of SMRT and histone H3. Proteolytic cleavage of FL-IKK? into p45-IKK? is required for preventing the apoptosis of CRC cells invitro and sustaining tumor growth invivo. Our findings identify a potentially druggable target for treating patients with advance refractory CRC. PMID:23041317

Margalef, Pol; Fernndez-Majada, Vanessa; Villanueva, Alberto; Garcia-Carbonell, Ricard; Iglesias, Mar; Lpez, Laura; Martnez-Iniesta, Mara; Vill-Freixa, Jordi; Mulero, Mari Carmen; Andreu, Montserrat; Torres, Ferran; Mayo, Marty W; Bigas, Anna; Espinosa, Lluis

2012-10-25

31

Iskold vinter kan bide sig fast  

DEFF Research Database (Denmark)

Et lavtryk over Island banede vej for kulden, der holdes i et jerngreb af et højtryk over Rusland. Foreløbig er det usikkert, om vi får en decideret isvinter. LARS FROM Hvorfor er det så koldt, når alle taler om global opvarmning? Omtrent samtidig med, at det store klimatopmøde om global opvarmning blev indledt i København, begyndte den iskolde vinterkulde at trænge ned over det nordlige Europa og store dele af Nordamerika. Siden er kulden blevet værre og værre med ned til 16-17 frostgrader i Danmark og godt 40 i Norge. Derfor spørger mange sig selv, hvad der er blevet af den globale opvarmning - og hvorfor det er så koldt i vores del af verden? »Det er koldt, fordi vinden kommer fra et sted, hvor det er koldt,« lyder den helt korte forklaring fra Eigil Kaas , professor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Han forklarer, at vintervejret hænger nøje sammen med de kaotiske vejrsystemer, der mere eller mindre tilfældigt rammer rundt om på kloden. I dette tilfælde begyndte vinteren med et massivt lavtryk over Island. Det satte gang i en kraftig strøm af kold luft fra nord og nordøst ned over Europa og Nordamerika. Et massivt højtryk over Rusland er med til at holde fast i kulden. Samtidig har det historisk vist sig, at kulde i Europa nærmest automatisk giver varme i Grønland. Plusgrad i Grønland »Således blev der også samtidig relativt lunt over Grønland, hvor man bl.a., højst usædvanligt, målte plus en grad i Thule et par uger før jul,« fortæller Eigil Kaas , der tror på, at vinteren kan fortsætte yderligere - måske helt til maj. »Når vinteren etablerer sig, som det er sket, er der ret stor sandsynlighed for, at kulden fortsætter. Og hvis hele januar viser sig at blive kold, er der høj sandsynlighed for, at det bliver koldt indtil april eller maj. Vinter og forår er således én af de årstider, hvor man mest sikkert kan sige, hvordan det vil gå lang tid frem. Det hænger sammen med, at vejret på denne årstid er mere stabilt,« siger Eigil Kaas . Lige nu holder højtrykket over Rusland fast i kulden samtidig med, at et lag af iskold luft har lagt sig i bunden af atmosfæren i vores del af verden. Ifølge Eigil Kaas minder den vinter, som vi har lige nu, lidt om én af de berømte isvintre fra 1940'erne, nemlig vinteren 1946-47. Også chefen for data- og klimainformationen i Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Lone Sejr Carstensen, mener, at vi kan være på vej mod en rigtig isvinter. Hun er enig i, at der er stor sandsynlighed for, at vinteren bider sig fast. »Når først vandet bliver meget nedkølet eller fryser til, stiger sandsynligheden for, at vi får isvinter. Og når overfladen er hvid, fordi den er dækket af sne, reflekteres endnu mere varme - hvilket giver en selvforstærkende effekt. Derfor kan man ikke udelukke, at vi får isvinter, sådan som prognoserne ser ud lige nu,« lyder det fra Lone Sejr Carstensen.

Kaas, Eigil

2010-01-01

32

DMPD: Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated?  

Full Text Available 18353649 Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated? Chau TL, elle JP, O'Neill L,Beyaert R, Piette J, Chariot A. Trends Biochem Sci. 2008 Apr;33(4):171-80. Epub 2008 Mar eill L,Beyaert R, Piette J, Chariot A. Publication Trends Biochem Sci. 2008 Apr;33(4):171-80. Epub 2008 Mar

33

Kan Extensions in Context of Concreteness  

CERN Document Server

This paper contains results from two areas -- formal theory of Kan extensions and concrete categories. The contribution to the former topic is based on the extension of the concept of Kan extension to the cones and we prove that limiting cones create Kan extensions. The latter topic focuses on two significant families of concrete categories over an arbitrary category. Beck categories are defined by preservance properties while newly introduced l-algebraic categories are described by limits of categories of functor algebras. The latter family is shown to be rather natural. The well known Beck's theorem states that the monadic categories are precisely the Beck categories with free objects. We strengthen this theorem by weakening the assumptions of the existence of free objects and we replace it by existence of some Kan extensions, namely the pointwise codensity monads. Moreover, using the result on Kan extensions of cones we show that for l-algebraic categories even weaker assumption fits.

Pavlk, Jan

2011-01-01

34

Novel Phosphorylations of IKK?/NEMO.  

Science.gov (United States)

Central to NF-?B signaling pathways is IKK?/NEMO, a regulatory subunit of the cytoplasmic I?B kinase (IKK) complex, which undergoes various posttranslational modifications, specifically phosphorylation, to regulate its function. Furthermore, Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) FADD-like interleukin-1? (IL-1?) converting enzyme (FLICE) inhibitory protein (vFLIP) activates the NF-?B signaling pathway by directly interacting with IKK?/NEMO. However, the exact functions of IKK?/NEMO phosphorylation and its KvFLIP interaction in NF-?B activation remain elusive. Here, we report two novel phosphorylation sites of IKK?/NEMO and their negative effect on the IKK?/NEMO-mediated NF-?B signaling pathway. First, the Src family protein tyrosine kinases (SF-PTKs), including Src, Fyn, Lyn, and Fgr, interact with and phosphorylate tyrosine residue 374 (Y374) of IKK?/NEMO. Mutation of the Y374 residue to phenylalanine (Y374F) specifically abolished SF-PTK-mediated tyrosine phosphorylation, leading to increased tumor necrosis factor alpha (TNF-?)-induced NF-?B activity. Moreover, our mass spectrometry analysis found that the serine 377 residue (S377) of IKK?/NEMO underwent robust phosphorylation upon KvFLIP expression. Replacement of the IKK?/NEMO S377 residue by alanine (S377A) or glutamic acid (S377E) resulted in a significant increase or decrease of NF-?B activity and TNF-?-mediated IL-6 cytokine production, respectively. Our study thus demonstrates that the Y374 or S377 residue located at the C-terminal proline-rich domain of human IKK?/NEMO undergoes phosphorylation upon TNF-? treatment or KvFLIP expression, respectively, resulting in the suppression of IKK?/NEMO activity to induce NF-?B activation. This study suggests the potential phosphorylation-mediated feedback negative regulation of IKK?/NEMO activity in the NF-?B signaling pathway. IMPORTANCE Since unchecked regulation of NF-?B has been linked to uncontrolled proliferation and cell death, the downregulation of the NF-?B signaling pathway is as important as its activation. Specifically, the phosphorylation-mediated modification of IKK?/NEMO is a critical regulatory mechanism of NF-?B activity. Here, we report two novel phosphorylations of IKK?/NEMO and their negative effects on the NF-?B signaling pathway. First, the Src family protein tyrosine kinase interacts with and phosphorylates tyrosine residue 374 of IKK?/NEMO, suppressing tumor necrosis factor alpha (TNF-?)-induced NF-?B activity. Additionally, Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) FADD-like interleukin-1? (IL-1?) converting enzyme (FLICE) inhibitory protein (KvFLIP) expression induces a robust phosphorylation of the serine 377 residue of IKK?/NEMO, resulting in a significant decrease of NF-?B activity. Our study thus demonstrates that the Y374 or S377 residue of IKK?/NEMO undergoes phosphorylation upon TNF-? treatment or KvFLIP expression, respectively, resulting in the suppression of IKK?/NEMO activity to induce NF-?B activation. This also suggests the potential phosphorylation-mediated feedback negative regulation of IKK?/NEMO activity in the NF-?B signaling pathway. PMID:23131831

Lee, Sun Hwa; Toth, Zsolt; Wong, Lai-Yee; Brulois, Kevin; Nguyen, Jim; Lee, June-Yong; Zandi, Ebrahim; Jung, Jae U

2012-01-01

35

The IKK Kinases: Operators of Antiviral Signaling  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The ability of a cell to combat an intracellular pathogen requires a mechanism to recognize the threat and elicit a transcriptional response against it. In the context of virus infection, the cell must take measures to inhibit viral replication, meanwhile, convey warning signals to neighboring cells of the imminent threat. This immune response is predominantly mediated by the production of cytokines, notably, interferon beta (IFN?. IFN? signaling results in the transcriptional induction of over one hundred antiviral gene products whose timely expression renders infected cells more capable of inhibiting virus replication, while providing the uninfected cells with the reinforcements to generate a less permissive cellular environment. Induction of IFN? and many aspects of the antiviral response pivot on the function of the IKK and IKK-related kinases. Despite sharing high levels of homology and some degree of functional redundancy, the classic IKK kinases: IKK? and IKK?, and the IKK-related kinases: TBK1 and IKK?, perform distinct roles in regulating the host antiviral defense. These kinases serve as molecular operators in their cooperative ability to integrate incoming cellular cues and act on a range of essential antiviral transcription factors to reshape the cellular transcriptome during infection.

Alissa M. Pham

2010-01-01

36

Cell migration to CXCL12 requires simultaneous IKK? and IKK?-dependent NF-?B signaling.  

Science.gov (United States)

CXCL12 and its unique receptor CXCR4, is critical for the homing of a variety of cell lineages during both development and tissue repair. CXCL12 is particularly important for the recruitment of hemato/lymphopoietic cells to their target organs. In conjunction with the damage-associated alarmin molecule HMGB1, CXCL12 mediates immune effector and stem/progenitor cell migration towards damaged tissues for subsequent repair. Previously, we showed that cell migration to HMGB1 simultaneously requires both IKK? and IKK?-dependent NF-?B activation. IKK?-mediated activation maintains sufficient expression of HMGB1's receptor RAGE, while IKK?-dependent NF-?B activation ensures continuous production of CXCL12, which complexes with HMGB1 to engage CXCR4. Here using fibroblasts and primary mature macrophages, we show that IKK? and IKK? are simultaneously essential for cell migration in response to CXCL12 alone. Non-canonical NF-?B pathway subunits RelB and p52 are also both essential for cell migration towards CXCL12, suggesting that IKK? is required to drive non-canonical NF-?B signaling. Flow cytometric analyses of CXCR4 expression show that IKK?, but not IKK?, is required to maintain a critical threshold level of this CXCL12 receptor. Time-lapse video microscopy experiments in primary MEFs reveal that IKK? is required both for polarization of cells towards a CXCL12 gradient and to establish a basal level of velocity towards CXCL12. In addition, CXCL12 modestly up-regulates IKK?-dependent p52 nuclear translocation and IKK?-dependent expression of the CXCL12 gene. On the basis of our collective results we posit that IKK? is needed to maintain the basal expression of a critical protein co-factor required for cell migration to CXCL12. PMID:24747690

Penzo, Marianna; Habiel, David M; Ramadass, Mahalakshmi; Kew, Richard R; Marcu, Kenneth B

2014-09-01

37

Hvordan forebygge noget, som man ikke ved vil ske?  

DEFF Research Database (Denmark)

HVORDAN FOREBYGGE NOGET, SOM MAN IKKE VED, VIL SKE? Kirsten Jørgensen , Nijs Duijm , Hanne Troen PROBLEM Når først ulykken er sket, så er det, at alle mener de kan se, hvad der skulle være gjort for at undgå den, men forinden er det en utrolig vanskelig sag. M?L Et Hollandsk projekt har igennem de sidste 5 år udviklet en risikovurderingsmodel for arbejdsulykker, baseret på dels analyse af godt 10.000 alvorlige arbejdsulykker i Holland, samt en grundig kortlægning af eksponeringssiden. Dvs man har kortlagt, hvad folk laver og hvordan de gør det på en måde, så det i detaljen kan kobles til ulykkesanalyserne. Dette giver for første gang nogen side muligheden for at fastlægge den reelle risiko for almindelige ulykker og med hensyn til konsekvenser som død, invaliditet og andre alvorlige ulykker. Dette kan endvidere gøres på såvel branche som jobniveau, samt for enhver form for job/aktivitets beskrivelse. I Danmark har vi gennemført et projekt, hvor vi dels anvender det Hollandske materiale, dels udviklet metode til observationer af aktiviteter og risici til brug for små virksomheder. METODE Samarbejdet imellem det Danske og Hollandske projekt har ført til en meget anvendelig web-baseret risikovurderingsmodul, som til sommer vil foreligge på Hollandsk, engelsk og dansk. Her vil man kunne på oplysninger på såvel branche som fagniveau, der reelle risici opdelt i 64 klasser, samt de barrierer, der er de væsentligste at sikre, er til stede for at undgå, at der sker ulykker. I det danske projekt er metoden blevet afprøvet i en række mindre virksomheder med 120 dages observationer, hvor det desuden blev tydeligt at sikringen af barriererne mod ulykker kun delvist kan ligge hos arbejdsgiveren. Især hos virksomheder med udfarende medarbejdere kommer den daglige sikkerhedsvurdering umiddelbart til at ligge hos den enkelte medarbejder, som han/hun må foretage ad hoc under de ofte meget skiftende arbejdssituationer, som de skal arbejde under. Det gælder især indenfor Bygge og anlæg, men også i mange service virksomheder, salgsvirksomheder mv. RESULTATER Resultatet fra det danske projekt er således en anvendelse af det Hollandske materiale til at beskrive hvilke risici og barriere, som er væsentlige for konkrete brancher og fag og ud fra det formulere, 1) hvad kan og bør arbejdsgiveren søge for, 2) hvad er det væsentlige at arbejdstagerne bliver instrueret i og optrænet til, samt 3) hvilke konkrete observationer bør arbejdstagerne altid foretage inden han eller hun går i gang med et arbejde. DISKUSSION Selvom der igennem dette projekt er skabt en mulighed for beregning af den reelle risiko og fastlæggelse af de væsentlige barrierer, er det et spørgsmål, om det overhovedet vil kunne ændre på noget som helst for den enkelte. Det er givet de færreste, der vil foretage beregningerne eller overhovedet søges efter informationerne. Spørgsmålet er derfor hvordan man kan udbrede sådan ny viden og finde forståelse og anvendelse i det virkelige liv. Den del mangler fortsat.

Jørgensen, Kirsten Technical University of Denmark,

38

Kan dansk selskabsret forlange, at en filial af et udenlandsk selskab har et selvstændigt navn?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer, om det kan kræves af et udenlandsk selskab, der opretter filial i Danmark, at filialens navn ikke blot indeholder en gengivelse af det udenlandske selskabs navn og nationalitet med tilføjelse af ordet ?filial?, men at der herudover skal findes et selvstændigt navn til filialen. Konklusionerne er følgende: (1) Der er ikke et tilstrækkeligt retligt grundlag for Erhvervsstyrelsens krav om, at registrering af en dansk filial af et udenlandsk selskab kun kan finde sted, hvis filialen har et selvstændigt navn, der gengives i filialnavnet ud over opfyldelsen af de krav, der følger af selskabslovens § 347, stk. 1, 2. pkt. Et krav som det beskrevne er uhjemlet og dermed uberettiget i forhold til legalitetsprincippet og hjemmelskravet for forvaltningsmyndigheder. Kravet kan ganske enkelt ikke læses ud af lovteksten, og det er heller ikke ?forudsætningsvis lovfæstet? af lovgivningsmagten. (2) Selv om der havde været tilstrækkelig hjemmel i dansk ret til et krav som det beskrevne, må kravet antages at være i strid med den primære EU-ret (artikel 49 TEUF), fordi et sådant supplerende dansk krav er udtryk for en restriktion i relation til etableringsfriheden, og denne restriktion lever hverken op til kravet om at være egnet eller til kravet om at være proportional. (3) Selv om kravet havde tilstrækkelig hjemmel i dansk ret, og selv om det ikke stred mod etableringsfriheden, må kravet antages at være i strid med den sekundære EU-ret på grundlag af filialdirektivet, 11. selskabsdirektiv, fordi valgretten med hensyn til, om filialen skal have et selvstændigt navn eller ej, efter direktivet ikke tilkommer filialstatens myndigheder, men det udenlandske selskab. (4) Når det således må antages, at Erhvervsstyrelsens praksis strider mod EU-retten, må den pågældende praksis opgives allerede af denne årsag. En argumentation på grundlag af EU-retten er derfor relevant også for et selskab fra et andet OECD-land, der vil etablere filial i Danmark, jf. OECD's 3. beslutning om indlændingebehandling af udenlandske virksomheder.

Werlauff, Erik

2013-01-01

39

Obama skal ikke nyde noget af Syrien  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til

Ulrich, Philip Christian

40

Role of the IKK complex during liver regeneration  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The transcription factor NF-kB is essential for liver homeostasis. The IKK complex (composed by two catalytic subunits IKK1 and IKK2 and a regulatory subunit Nemo) tightly regulates NF-kB activity. In the present work, we modulated NF-kB activity in the liver by using hepatocyte-specific IKK2 (IKK2dhepa) and hepatocyte-specific Nemo (Nemodhepa) knockout mice and analyzed the role of the IKK complex in the context of liver regeneration. Partial hepatectomy (PH) in IKK2dhepa mice led to a delay...

Malato, Yann

2009-01-01

 
 
 
 
41

Kan nye VHS udbrud i regnbueørred forebygges ved vaccination eller avl?  

DEFF Research Database (Denmark)

Tørlægning og desinfektion har traditionelt været brugt til at bekæmpe virussygdommen Egtvedsyge (VHS) i danske ørred-dambrug og lige nu regnes VHS for udryddet. Det har dog vist sig, at der hos vilde fiskebestande i havet findes VHS virus, som under visse omstændigheder må forventes at kunne inficere regnbueørreder opdrættet i havbrug. Men en DNA vaccine udviklet på Veterinærinstituttet i ?rhus vil kunne beskytte fiskene mod sygdomsudbrud. Traditionelle vacciner baserer sig på dræbt eller svækket virus, men denne såkaldte DNA-vaccine består af et plasmid (cirkulær DNA-struktur) med et gen, der koder for virusets overfladeprotein. Når plasmidet sprøjtes ind i en fisks rygmuskel, vil det blive optaget af en del af muskelcellerne på injektionsstedet, dog uden at plasmidets gener kommer ind i cellernes egne kromosomer. Fidusen er, at disse muskelceller herefter kan lave virusproteinet på samme måde, som hvis de var inficerede med virus. Dette giver en meget effektiv aktivering af immunforsvaret, og da vaccinen ikke indeholder viruspartikler, er den meget sikker og kan ikke i sig selv give sygdom i vaccinerede fisk. Arbejdet begyndte for 10 år siden, og vaccinen er afprøvet talrige gange i laboratoriet ved forskellige temperaturer med godt resultat. En mindre afprøvning under dambrugsforhold har også givet gode resultater. Før det kan komme på tale bruge vaccinen ude, skal den dog godkendes af sundhedsmyndighederne. Egtvedsyge findes i flere lande i Europa og er kendt som en meget tabsvoldende virussygdom hos opdrættede regnbueørreder. Sygdommen er anmeldepligtig. Der har tidligere være lavet forsøg på fremavle fisk, der er resistente overfor VHS eller andre infektioner. Dette kan godt lade sig gøre, men er mere tidskrævende end vaccineudvikling. Dertil kommer at man kan risikere at øget resistens mod fx VHS medfører øget modtagelighed overfor andre infektioner. En bedre strategi vil derfor være at identificere genetiske markører for sygdomsresistens.

Lorenzen, Niels

42

Kvindelige iværksættere i landdistrikter - ikke bare en bitte biks  

DEFF Research Database (Denmark)

Skabelse af mere erhvervsaktivitet i landdistrikterne står centralt, hvis landdistrikterne skal udvikles. Kvindelige iværksættere i landdistrikter har hidtil været et overset potentiale i den forbindelse. Undersøgelsen viser, at kvindelige iværksættere drager fordel af bosætning i landdistrikterne og er med til at skabe nye økonomiske aktiviteter dér. Men de ligner ikke konventionelle virksomheder, og de kan ikke forstås og succesmåles ud fra de almindelige mål for erhvervsaktivitet. De er livsstilsiværksættere. Problemet er, at mange gerne vil udvikle sig og bevidst eller ubevidst søger i retning af ?den konventionelle virksomhedsmodel?, som i givet fald vil kræve et brud med det, som de ellers er rundet af. Undersøgelsen trækker centrale teorier op og lægger ny teoridannelse frem om sammenhænge mellem sted, køn og skabelse af økonomi, der er til fordel for landdistrikternes udvikling. Den lægger op til nye støttestrukturer for de kvindelige iværksættere og sigtelinjer for f.eks. rådgivning, som kan styrke de nye typer iværksættere og dermed landdistrikterne.

Tanvig, Hanne Wittorff

2010-01-01

43

Om evalueringsforskningens relative autonomi : dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt  

DEFF Research Database (Denmark)

Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om sociale produktionsfelter og hans praktiksociologi, men også andre teorier inddrages. Artiklen diskuterer og konstruerer doxa, som hører til normal evalueringsforskning. Evalueringsforskning forstås af evalueringsforskerne som en meta-evaluerende, handlingsanvisende særlig form for forskning, som enten er allokeret ved universiteter eller læner sig op ad forestillinger om evalueringsteorier fremstillet i universitetsregi. Det ser ud som om, doxa i evalueringsforskningen er den samme som den doxa, som forudsættes i forbindelse med politik/demokrati, og som yderligere forudsætter en rationel handlingsteori der ikke kan opfange eller medtænke den symbolske økonomi ved menneskelige handlinger. Artiklens analyse viser,at 'normal evalueringsforskning' ikke er del af et relativt autonomt (universitært) felt, men må konstrueres som en decideret ikke-autonom del af et administrativt felt, magtens felt.

Nørholm, Morten

2008-01-01

44

Hvilke patienter kan ses af sygeplejersker  

DEFF Research Database (Denmark)

Mere end hver tiende lægekonsultation i almen praksis kunne være klaret af en sygeplejerske, mener både læger og patienter. Men de er ikke enige om, hvilke typer af konsultationer en sygeplejerske skal foretage. Lægerne mener, at det er bedst at overlade opfølgende konsultationer, især med ældre patienter, til en sygeplejerske. Hos patienterne er det især mænd og de yngre, der ser konsultation ved en sygeplejerske som en mulighed. Selvom kronisk sygdom er et af de områder, hvor sygeplejersker i stigende grad involveres i almen praksis, synes kronisk sygdom dog ikke at have afgørende betydning for hverken lægers eller patienters vurdering af, om denne type af konsultation er egnet til at blive udført af en sygeplejerske. Resultaterne viser, at der er behov for at inddrage patientperspektivet, når der skal ses nærmere på den fremtidige fordeling af opgaver mellem læger og sygeplejersker i almen praksis ?? det gælder ikke mindst patientens faste tilknytning og relation til ?egen læge?.

Nørøxe, Karen Busk; Moth, Grete

2014-01-01

45

Kan det overhovedet lade sig gøre? Fødevarehandel på internettet  

DEFF Research Database (Denmark)

Forbrugerne kan se fordele ved at handle fødevarer på internettet, men også barrierer. De er enige om, at internettet er kommet for at blive, og at udviklingen kun går en vej - og det er frem. Det ser ud til, at der er tre segmenter inden for internethandel med fødevarer: -forbrugere, der ikke ønsker at bruge internettet, primært på grund af sikkerheden -forbrugere, der ønsker at dække deres basale behov med internethandlen og -forbrugere, der søger spænding og nye oplevelser Alle forbrugersegmenter er imidlertid enige om at handlen på nettet med fødevarer vil øges i de kommende år.

Ramus, Kim Bjarne

2003-01-01

46

Kan brugen af mobiletelefoner i undervisningen styrke elev-centrerede lreprocesser?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

Mobil lring er et emne p vej frem. Det er ikke kun det konstant tiltagende antal af konferencer om m-ling, der understter dette faktum (Traxler 2007. Overgangen fra at betragte fordelene og ulemperne ved m?ling i praksis til dannelse af teorier karakteriserer ogs hvordan denne disciplin er ved at blive voksen. Sidst men ikke mindst implementeres i stigende grad projekter med mobiltelefoner og med relevans for lring, som bliver realiseret inden for og uden for skolen, i job- og fritidssammenhge. Sanne projekter strber mod at forbedre ling og undervisning, lre-, skrive- og lringskompetencer for at sttte fremmde, adfrd og sociale fdigheder, og for at imdeg den digitale klft, social udelukkelse osv. helt generelt: "Research into mobile learning is the study of how the mobility of learners augmented by personal and public technology can contribute to the process of gaining new knowledge, skills and experience" (Sharples et al. 2007. Mlene i forbindelse med forskning er lige sforskellige som mderne, hvorp m-lring implementeres - de funktioner, der bliver anvendt p mobiletelefonerne, er lige s omfattende som elevernes aktiviteter. Den pagogiske dimension bag mlet om at opn kontinuerlig lring med fokus p elevernes erfaringer, kulturelle praksisser, viden osv. fra hverdagen opstr p baggrund af mindst to dimensioner: En af disse er behovet for livslang lring der har en uddannelsespolitisk dimension (se f.eks. COMM/EAC 2008. Livslang lring tager ikke kun formel og ikke?formel ling i betragtning, men ogs uformel ling, der refererer til omrder og aktiviteter som ikke direkte er at finde i uddannelsesmssige sammenhnge men hovedsagligt i elevens hverdag. Denne tilgang fastholder perspektivet om integration af uformel lring i sin bredeste forstand i skolesystemet, men med et behov for at moderere denne uformelle ling og for at ge eleverne opmksomme p hvordan de produktivt kan bruge deres mstre i deres ling. En anden dimension refererer til skolen som et sted, hvor der er plads til uformelle aktivitetsmstre og handlingsorienteret mediebrug i specifikke situationer f.eks. i forbindelse med projektforlb. I den resterende tid dominerer skolens regler, og aktiviteter der normalt foreg uden for skolen kan mske medfre regler og begrsninger, som kan vre prekre for eleverne, hvilket Herbert Schweizer (2007 skitserer. Men i stedet for at udvikle sanne klfter er det skolens opgave at sttte eleverne i deres meningsdannelse og lring, selvom det er nvendigt at moderere forholdet mellem skolens og hverdagens perspektiver samt at stte information og viden ind i den rette sammenhng. Alligevel bliver denne opgave realiseret ret tvende.

I denne artikel bliver sprgsmlet om kontinuitet inden for lring sat i forbindelse med at skabe relationer mellem elevens kulturelle praksisser og uformelle lring uden for skolen og lring med mobile medier inden for skolens rammer. Som det vil vise sig, bliver mobiltelefoner brugt som redskaber i skoler, men deres "originale" forml, der stammer fra elevernes daglige brug af mobile medier, bliver sjldent taget i betragtning. Det lader til, at dette afhnger af lrerens didaktiske design; jo mere undervisningen er rettet imod at eleverne selv er organiserede og ansvarlige for deres lring, des mere synes brugen at fokusere p de mobile mediers situerede betydning og deres respektive egenskaber. Derfor bliver mobiltelefonen nogle gange brugt mere formelt som et redskab inden for lring, og nogle gange bruges den under forhold

Judith Seipold

2010-10-01

47

The Role of IKK? in Venezuelan Equine Encephalitis Virus Infection  

Science.gov (United States)

Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) belongs to the genus Alphavirus, family Togaviridae. VEEV infection is characterized by extensive inflammation and studies from other laboratories implicated an involvement of the NF-?B cascade in the in vivo pathology. Initial studies indicated that at early time points of VEEV infection, the NF-?B complex was activated in cells infected with the TC-83 strain of VEEV. One upstream kinase that contributes to the phosphorylation of p65 is the IKK? component of the IKK complex. Our previous studies with Rift valley fever virus, which exhibited early activation of the NF-?B cascade in infected cells, had indicated that the IKK? component underwent macromolecular reorganization to form a novel low molecular weight form unique to infected cells. This prompted us to investigate if the IKK complex undergoes a comparable macromolecular reorganization in VEEV infection. Size-fractionated VEEV infected cell extracts indicated a macromolecular reorganization of IKK? in VEEV infected cells that resulted in formation of lower molecular weight complexes. Well-documented inhibitors of IKK? function, BAY-11-7082, BAY-11-7085 and IKK2 compound IV, were employed to determine whether IKK? function was required for the production of infectious progeny virus. A decrease in infectious viral particles and viral RNA copies was observed with inhibitor treatment in the attenuated and virulent strains of VEEV infection. In order to further validate the requirement of IKK? for VEEV replication, we over-expressed IKK? in cells and observed an increase in viral titers. In contrast, studies carried out using IKK??/? cells demonstrated a decrease in VEEV replication. In vivo studies demonstrated that inhibitor treatment of TC-83 infected mice increased their survival. Finally, proteomics studies have revealed that IKK? may interact with the viral protein nsP3. In conclusion, our studies have revealed that the host IKK? protein may be critically involved in VEEV replication.

Amaya, Moushimi; Voss, Kelsey; Sampey, Gavin; Senina, Svetlana; de la Fuente, Cynthia; Mueller, Claudius; Calvert, Valerie; Kehn-Hall, Kylene; Carpenter, Calvin; Kashanchi, Fatah; Bailey, Charles; Mogelsvang, Soren; Petricoin, Emanuel; Narayanan, Aarthi

2014-01-01

48

Besvarelse af spørgmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning? : eller hvorfor den sunde smags dannelse er en svær kamel at sluge?  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde (igen) gøres til et spørgsmål om diæt·etisk bemestring og ikke kun diætetisk profylakse i moderne fysiologisk, ernæringsvidenskabelig forstand.

Agerholm, Frank Juul

2013-01-01

49

Tyrosine Phosphorylation Is Required for I?B Kinase-? (IKK?) Activation and Function in Osteoclastogenesis*  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The transcription factor NF-?B is crucial for numerous cellular functions such as survival, differentiation, immunity, and inflammation. A key function of this family of transcription factors is regulation of osteoclast differentiation and function, which in turn controls skeletal homeostasis. The I?B kinase (IKK) complex, which contains IKK?, IKK?, and IKK?, is required for activation of NF-?B, and deletion of either IKK? or IKK? resulted with defective osteoclast differentiation and...

Darwech, Isra; Otero, Jesse E.; Alhawagri, Muhammad A.; Abu-amer, Yousef

2010-01-01

50

Ikke-audiologiske helseeffekter av sty  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Denne artikkelen oppsummerer eksisterende kunnskap om helsevirkninger av miljsty. Nedsatt hrsel som flge av eksponering for hye lydniver blant annet i yrkessammenheng er godt dokumentert, og vil ikke omtales i srlig grad. Denne artikkelen vil frst og fremst fokusere p ikke-hrselsrelaterte virkninger av den sty som vi har i omgivelsene, hvor de vanligste stykildene er fra samferdsel og industri. Selv om styens virkninger p spesielt srbare grupper, som for eksempel barn, er et viktig tema, vil helsevirkningene som omtales her frst og fremst vre gjeldende for en generell voksen befolkning. Negative helseeffekter av sty er knyttet til sty som en fysiologisk aktiverende stressfaktor som pvirker adferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og svn. Nyere studier antyder ogs en sammenheng mellom sty og kt risiko for hjerte-karsykdom.This paper summarises existing knowledge about health effects of environmental noise. Reduced hearing due to exposure to high sound pressure levels, for instance in the work-place, is well documented, and is not a topic of this presentation. The paper focuses on non-audiological effects of environmental noise. Although effects of noise on especially vulnerable groups such as children are important issues, this article focuses on the effects that can be demonstrated in the general population. The most common sources of environmental noise are transport and industry. Adverse health effects are related to noise as a physiologically activating stress factor that influences behaviour, well-being, rest and sleep. Some recent studies do also indicate that there may be a relationship between noise and increased risk of cardiovascular disease.

Norun Hjertager Krog

2009-10-01

51

The IKK complex contributes to the induction of autophagy  

Science.gov (United States)

In response to stress, cells start transcriptional and transcription-independent programs that can lead to adaptation or death. Here, we show that multiple inducers of autophagy, including nutrient depletion, trigger the activation of the IKK (I?B kinase) complex that is best known for its essential role in the activation of the transcription factor NF-?B by stress. Constitutively active IKK subunits stimulated autophagy and transduced multiple signals that operate in starvation-induced autophagy, including the phosphorylation of AMPK and JNK1. Genetic inhibition of the nuclear translocation of NF-?B or ablation of the p65/RelA NF-?B subunit failed to suppress IKK-induced autophagy, indicating that IKK can promote the autophagic pathway in an NF-?B-independent manner. In murine and human cells, knockout and/or knockdown of IKK subunits (but not that of p65) prevented the induction of autophagy in response to multiple stimuli. Moreover, the knockout of IKK-? suppressed the activation of autophagy by food deprivation or rapamycin injections in vivo, in mice. Altogether, these results indicate that IKK has a cardinal role in the stimulation of autophagy by physiological and pharmacological stimuli.

Criollo, Alfredo; Senovilla, Laura; Authier, Helene; Maiuri, Maria Chiara; Morselli, Eugenia; Vitale, Ilio; Kepp, Oliver; Tasdemir, Ezgi; Galluzzi, Lorenzo; Shen, Shensi; Tailler, Maximilien; Delahaye, Nicolas; Tesniere, Antoine; De Stefano, Daniela; Younes, Amena Ben; Harper, Francis; Pierron, Gerard; Lavandero, Sergio; Zitvogel, Laurence; Israel, Alain; Baud, Veronique; Kroemer, Guido

2010-01-01

52

Structure of a NEMO/IKK-Associating Domain Reveals Architecture of the Interaction Site  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The phosphorylation of I{kappa}B by the IKK complex targets it for degradation and releases NF-{kappa}B for translocation into the nucleus to initiate the inflammatory response, cell proliferation, or cell differentiation. The IKK complex is composed of the catalytic IKK{alpha}/{beta} kinases and a regulatory protein, NF-{kappa}B essential modulator (NEMO; IKK{gamma}). NEMO associates with the unphosphorylated IKK kinase C termini and activates the IKK complex's catalytic activity. However, detailed structural information about the NEMO/IKK interaction is lacking. In this study, we have identified the minimal requirements for NEMO and IKK kinase association using a variety of biophysical techniques and have solved two crystal structures of the minimal NEMO/IKK kinase associating domains. We demonstrate that the NEMO core domain is a dimer that binds two IKK fragments and identify energetic hot spots that can be exploited to inhibit IKK complex formation with a therapeutic agent.

Rushe,M.; Silvian, L.; Bixler, S.; Chen, L.; Cheung, A.; Bowes, S.; Cuervo, H.; Berkowitz, S.; Zheng, T.; et al

2008-01-01

53

Samfundsøkonomiske effekter og store idrætsbegivenheder: Kan sport skabe vækst?  

DEFF Research Database (Denmark)

Med den daværende VK-regerings lancering af handlingsplanen for at skaffe store internationale idrætsbegivenheder til Danmark i 2007 (Kulturministeriet, 2007) blev den hidtil største oplevelsesøkonomiske satsning på sport i nyere tid sat i gang. Handlingsplanen resulterede - ud over en lang række af mindre arrangementer og forskellige facilitetsmæssige tiltag - blandt andet i afholdelse af VM i Brydning i 2009, IOC-sessionen og -kongressen i 2009 samt ikke mindst U/21 EM-slutrunden i fodbold og VM i landevejscykling i 2011. Blandt argumenterne for handlingsplanen var en logik om, at store idrætsbegivenheder skaber vækst og arbejdspladser indenlands, og dermed kan være god forretning for nationen. Ikke bare brandes Danmark udadtil, der opstår også en kontant nettogevinst for staten, turist-branchen og andre afledede erhverv når deltagere, besøgende og turister drager til værtsbyen og bruger penge. Tanken er dragende, og forekommer indlysende. Men er den rigtig? Er der rent faktisk samfundsøkonomiske gevinster ved at arrangere sportsevents? Denne artikel drøfter spørgsmålet kritisk under en inddragelse af den foreliggende internationale litteratur samt de effektanalyser, der er lavet af de senere års hjemlige sportsevents.

Storm, Rasmus K.

2012-01-01

54

PISA-undersøgelsen - kan den bruges til noget?  

DEFF Research Database (Denmark)

Der gives beskrivelser af det indhold i PISA-rapporterne, som kan betyde noget for, hvordan matematiklærere og didaktikere kan handle. Med fokus på PISA 2012 gengives 4 matematik-spørgsmål, hovedresultater fra elevbesvarelser af opgaver og spørgeskemaer samt forklaringer og nye didaktiske spørgsmål. Der sammenlignes også kort med TIMSS 2011.

Lindenskov, Lena; Jankvist, Uffe Thomas

2014-01-01

55

Kan markedet give plads til flere glade grise?  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel vil vi undersøge, på hvilken måde markedet og dets aktører kan bidrage til at styrke dyrenes velfærd i den danske husdyrproduktion. Vi vil argumentere for, at den markedsdrevne dyrevelfærd, brugt på den rigtige måde, kan spille positivt sammen med udviklingen inden for dyreværnslovgivning.

Christensen, Tove; Esbjerg, Lars

2012-01-01

56

NATURP?DAGOGIK: Naturen lærer ikke bare fra sig  

DEFF Research Database (Denmark)

Pædagoger skal ikke tro, at de har fat i den lange ende af børns dannelse, hvis de bare tager dem med ud i naturen. Det er en romantisk idé, at naturen helt automatisk lærer fra sig, mener Karen Wistoft, lektor på Aarhus Universitet, DPU. »Der er mange naturvejledere og naturelskere, også blandt pædagogerne, som har det synspunkt. Jeg repræsenterer forskningsmæssigt det modsatte synspunkt, at det ikke er lige meget, hvad man bruger naturen til i forhold til børns læring,« siger hun. Niels Ejbye-Ernst, ph.d. og lektor på Via University College er for så vidt enig, men der er alligevel så mange gode effekter af naturen, at børn skal derud så meget som muligt. Det viste den forskningsoversigt, han lavede i forbindelse med sin ph.d. for to år siden. »Børn leger bedre, deres fysiske aktivitet stimuleres, deres sundhed bliver forbedret og deres stressniveau kan sænkes af at være i naturen. Ser man på forskning i farlig leg, er det jo interessant, at de mere udfordrende lege oftere forekommer i naturen, og at de giver børn et godt grundlag for at mestre deres omgivelser og blive bedre til i fremtiden at håndtere potentielt farlige situationer,« siger han.

Wistoft, Karen

2014-01-01

57

Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer? : Forskellige teoretiske approaches  

DEFF Research Database (Denmark)

I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels gennem en sammenligning af hollandsk og dansk energipolitik, idet den hol-landske politik eksplicit hviler på transitionsteorien. Vi finder, at økonomiske teorier og transitions-teorier på det abstrakte plan understøtter forskellige ambitionsniveauer for energipolitikken, men bruger af samme værktøjskasse. Artiklen konkluderer, at transitionstilgangen som implementeret i den hollandske energipolitik ikke indebærer en afgørende nytænkning af policy og indtil videre har skabt mindre innovation i energiproduktionen end den danske tilgang. Forklaringen herpå ligger dog snarere i den konkrete sammensætning og implementering af policy instrumenter end i teoriforskelle.

Nielsen, Helle ?rsted; Pedersen, Anders Branth

2013-01-01

58

Kan musik være visuel  

DEFF Research Database (Denmark)

Komponisten Simon Steen-Andersen manifesterer sig i disse år for alvor internationalt, og hans anerkendelse er bemærkelsesværdig - også i forhold til andre yngre og meget talentfulde komponister i Danmark. I sine værker udfordrer han vores gængse opfattelser af musik, og selv om hans kompositioner altid overrasker ved at være ?anderledes?, har de en umiddelbarhed over sig, der tiltrækker et stort publikum. Artiklen handler om to værker af Simon Steen-Andersen: ?Study for String Instrument #3? (2011) og ?Black Box Music? (2012). I sin gennemgang af værkerne kommer Rasmus Holmboe bl.a. ind på Steen-Andersens holdning til kunsten som værende tværæstetisk: Visuel musik, som komponisten kalder det, og til hvordan musikken på én gang er både samtidig og rummer historisk dybde. ?Study for String Instrument #3? er en duet, hvor en guitarist spiller sammen med en projektion af sig selv og et tilhørende præindspillet lydspor. Et enkelt set-up med en stor effekt, som i al sin enkelhed er banebrydende for den måde vi tænker musik, primært som værende lyd, på. Analysen tager højde for musikkens visuelle karakter og åbner samtidig op for en række diskussioner om hvad musik er, og hvor grænserne mellem musik, kunst, performance mv. går. I ?Black Box Music? vender Simon Steen-Andersen vrangen ud på traditionerne. Værket kan beskrives som en solokoncert for dirigent, iscenesat som en slags dukketeater. Et værk, der på humoristisk og kritisk vis undersøger og udstiller han forholdet mellem musikkens lyd og de handlinger og bevægelser, der frembringer lyden ?? alt sammen med dirigenten som solist og som hovedperson. Afsnittet lægger op til diskussion om musikkens forskellige funktioner i forhold til det teatralske og til en musikhistorisk diskussion om både komponistens og dirigentens rolle, status og funktion.

Holmboe, Rasmus

59

IKK-?/NF-?B p65 mediates p27(Kip1) protein degradation in arsenite response.  

Science.gov (United States)

p27(Kip1) is a potent inhibitor of the cyclin-dependent kinases that drive G1 to S phase transition. Since deregulation of p27(Kip1) is found in many malignancies and is associated with the poor prognosis, elucidation of the molecular bases for regulation of p27(Kip1) expression is of great significance, not only in providing insight into the understanding of biological p27(Kip1), but also in the development of new cancer therapeutic tactics. We here explored the inhibitory regulation of IKK? on p27(Kip1) expression following arsenite exposure. We found that although the basal level of p27(Kip1) expression in the IKK?(-/-) cells is much lower than that in the IKK?(+/+) cells, the deletion of IKK? in the MEFs led to a marked increase in p27(Kip1) protein induction due to arsenite exposure in comparison to that in the IKK?(+/+) cells. The IKK? regulatory effect on p27(Kip1) expression was also verified in the IKK?(-/-) and IKK?(-/-) cells with IKK? reconstitutional expression, IKK?(-/-) (IKK?). Further studies indicated that IKK?-mediated p27(Kip1) downregulation occurred at protein degradation level via p65-dependent and p50-independent manner. Moreover, the results obtained from the comparison of arsenite-induced GSK3? activation among transfectants of WT, IKK?(-/-) and IKK?(-/-) (IKK?), and the utilization of GSK? shRNA, demonstrated that IKK? regulation of p27 protein degradation was mediated by GSK3? following arsenite exposure. PMID:24751519

Guo, Wei; Liu, Jinyi; Jian, Jinlong; Li, Jingxia; Wan, Yu; Huang, Chuanshu

2014-05-16

60

The IKK complex contributes to the induction of autophagy  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

In response to stress, cells start transcriptional and transcription-independent programs that can lead to adaptation or death. Here, we show that multiple inducers of autophagy, including nutrient depletion, trigger the activation of the IKK (I?B kinase) complex that is best known for its essential role in the activation of the transcription factor NF-?B by stress. Constitutively active IKK subunits stimulated autophagy and transduced multiple signals that operate in starvation-induced aut...

Criollo, Alfredo; Senovilla, Laura; Authier, He?le?ne; Maiuri, Maria Chiara; Morselli, Eugenia; Vitale, Ilio; Kepp, Oliver; Tasdemir, Ezgi; Galluzzi, Lorenzo; Shen, Shensi; Tailler, Maximilien; Delahaye, Nicolas; Tesniere, Antoine; Stefano, Daniela; Younes, Ame?na Ben

2010-01-01

 
 
 
 
61

Tyrosine Phosphorylation Is Required for I?B Kinase-? (IKK?) Activation and Function in Osteoclastogenesis*  

Science.gov (United States)

The transcription factor NF-?B is crucial for numerous cellular functions such as survival, differentiation, immunity, and inflammation. A key function of this family of transcription factors is regulation of osteoclast differentiation and function, which in turn controls skeletal homeostasis. The I?B kinase (IKK) complex, which contains IKK?, IKK?, and IKK?, is required for activation of NF-?B, and deletion of either IKK? or IKK? resulted with defective osteoclast differentiation and survival. We have recently investigated the details of the mechanisms governing the role of IKK? in osteoclastogenesis and found that constitutively active IKK? in which serine residues 177/181 were mutated into negatively charged glutamic acids instigates spontaneous bona fide receptor activator of NF-?B ligand (RANKL)-independent osteoclastogenesis. To better understand and define the functional role of IKK? domains capable of regulating the osteoclastogenic activity of IKK, we investigated key motifs in the activation T loop of IKK?, which are potentially capable of modulating its osteoclastogenic activity. We discovered that dual serine (traditional serine residues 177/181) and tyrosine (188/199) phosphorylation events are crucial for IKK? activation. Mutation of the latter tyrosine residues blunted the NF-?B activity of wild type and constitutively active IKK?, and tyrosine 188/199-deficient IKK? inhibited osteoclastogenesis. Thus, tyrosines 188/199 are a novel target for regulating IKK? activity, at least in osteoclasts.

Darwech, Isra; Otero, Jesse E.; Alhawagri, Muhammad A.; Abu-Amer, Yousef

2010-01-01

62

Fargede filtre gir ikke rd-grnne fargesvake normal fargebedmmelse  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Fargede filtre har i over 200 r blitt utprvd for bedre fargediskriminering hos rd-grnne fargesvake. Fargesvake som fr kjennskap til slike filtre, kan f urealistiske forventninger til effekten disse kan ha p fargesynet. I denne kasuistikken belyses dette ved studere tre fargesvake menn som har ftt tilpasset fargede filtre. Alle tre nsker utdanne seg innenfor fagomrder hvor det kreves normalt trikromatisk fargesyn: henholdsvis skipsfrer, overstyrmann og flyteknike...

2011-01-01

63

Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange af de materialer, der anvendes i forbindelse med diagnostik, profylakse og behandling af sygdomme i mundhulen (her betegnet dentalmaterialer), kan udløse akutte eller kroniske reaktioner, herunder egentlige allergiske reaktioner. I klinikken kan det være vanskeligt at skelne mundslimhindeforandringer, der er udløst af dentalmaterialer, fra forandringer, der er relateret til mundslimhindesygdomme. Diagnostik og behandling udgør således ofte en væsentlig udfordring. Nærværende artikel har til formål at henlede opmærksomheden på nogle hyppigt anvendte dentalmaterialer, som kan udløse typiske, men også atypiske symptomer og kliniske tegn på en allergisk reaktion.

Røn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus

2013-01-01

64

The branching nerve of HDA and the Kan condition  

CERN Multimedia

We have already seen that in reasonable situations, i.e. when the path $\\omega$-category associated to a higher dimensional automata (HDA) is an $\\omega$-groupoid, only the globular nerve satisfies the Kan condition. Indeed for the branching and merging nerves, this condition generally does not hold. This drawback is overcome here by introducing two new nerves (the left and right globular nerves) satisfying the Kan condition in any reasonable situation and having conjecturally the same simplicial homology as the branching and merging nerves respectively for any $\\omega$-category freely generated by a cubical set.

Gaucher, P

2001-01-01

65

The new Weibo service for company Ju Zhou Kan  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The purpose of this thesis is creating a new Weibo service of Company Ju Zhou Kan. Company Ju Zhou Kan is a real estate magazine company. In order to give a suitable service for the case company, first is to analyze the company competitive and to get the shortages of the company. Second is the theoretical support of social media and Weibo. Third is to find out factors influenced Weibo in the external and internal environment of Kunming. Last is to confirm the new Weibo service and implement W...

Wang, Chen

2012-01-01

66

Socialfaglig praksis i Danmark : - og hvordan denne bog kan anvendes  

DEFF Research Database (Denmark)

Værtspublikationen: Børn i Risiko er oversat fra norsk. Denne samler en stor mængde forskningsresultater om udsatte børn og unge. Introkapitlet præsenterer en forståelse af begrebet socialfaglighed - og hvordan denne bog kan anvendes i det praktiske sociale arbejde - med udgangspunkt i denne forståelse.

Kildedal, Karin

2013-01-01

67

The Dold-Kan Correspondence and Coalgebra Structures  

CERN Document Server

By using the Dold-Kan correspondence we construct Quillen adjunctions between the model categories of simplicial coalgebras and differential graded coalgebras. We also investigate the question whether these Quillen adjunctions can be improved to Quillen equivalences. We restrict to categories of connected coalgebras and prove a Quillen equivalence between them.

Sor, Hermann

2011-01-01

68

Aberrant IKK? and IKK? cooperatively activate NF-?B and induce EGFR/AP1 signaling to promote survival and migration of head and neck cancer.  

Science.gov (United States)

The inhibitor-?B kinase-nuclear factor-?B (IKK-NF-?B) and epidermal growth factor receptor-activator protein-1 (EGFR-AP1) pathways are often co-activated and promote malignant behavior, but the underlying basis for this relationship is unclear. Resistance to inhibitors of IKK? or EGFR is observed in head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC). Here, we reveal that both IKK? and ? contribute to nuclear activation of canonical and alternate NF-?B/REL family transcription factors, and overexpression of signal components that enhance co-activation of the EGFR-AP1 pathway. We observed that IKK? and IKK? exhibit increased protein expression, nuclear localization, and phosphorylation in HNSCC tissues and cell lines. Individually, IKK activity varied among different cell lines, but overexpression of both IKKs induced the strongest NF-?B activation. Conversely, siRNA knock down of both IKKs significantly decreased nuclear localization and phosphorylation of canonical RELA and I?B? and alternative p52 and RELB subunits. Knock down of both IKKs more effectively inhibited NF-?B activation, broadly modulated gene expression and suppressed cell proliferation and migration. Global expression profiling revealed that NF-?B, cytokine, inflammatory response and growth factor signaling are among the top pathways and networks regulated by IKKs. Importantly, IKK? and IKK? together promoted the expression and activity of transforming growth factor ?, EGFR and AP1 transcription factors cJun, JunB and Fra1. Knock down of AP1 subunits individually decreased 8/15 (53%) of IKK-targeted genes sampled and similarly inhibited cell proliferation and migration. Mutations of NF-?B and AP1-binding sites abolished or decreased IKK-induced interleukin-8 (IL-8) promoter activity. Compounds such as wedelactone with dual IKK inhibitory activity and geldanomycins that block IKK?/? and EGFR pathways were more active than IKK?-specific inhibitors in suppressing NF-?B activation and proliferation and inducing cell death. We conclude that IKK? and IKK? cooperatively activate NF-?B and EGFR/AP1 networks of signaling pathways and contribute to the malignant phenotype and the intrinsic or acquired therapeutic resistance of HNSCC. PMID:23455325

Nottingham, L K; Yan, C H; Yang, X; Si, H; Coupar, J; Bian, Y; Cheng, T-F; Allen, C; Arun, P; Gius, D; Dang, L; Van Waes, C; Chen, Z

2014-02-27

69

FTC Advertising Substantiation Program. Pet Food Manufacturers Documentation of Kal Kan Foods, Inc.  

Science.gov (United States)

Documentation is submitted in support of various claims that Kal Kan contains loads of protein-rich meat by-products; other foods a wild canine finds in the woods have been added to Kal Kan to give it complete and natural nutrition; that Kal Kan effective...

1973-01-01

70

D\\'ecalage and Kan's simplicial loop group functor  

CERN Document Server

Given a bisimplicial set, there are two ways to extract from it a simplicial set: the diagonal simplicial set and the less well known total simplicial set of Artin and Mazur. There is a natural comparison map between these two simplicial sets, and it is a theorem due to Cegarra and Remedios and independently Joyal and Tierney, that this comparison map is a weak equivalence for any bisimplicial set. In this paper we will give a new, elementary proof of this result. As an application, we will revisit Kan's simplicial loop group functor G. We will give a simple formula for this functor, which is based on a factorization, due to Duskin, of Eilenberg and Mac Lane's classifying complex functor Wbar. We will give a new, short, proof of Kan's result that the unit map for the adjunction (G,Wbar) is a weak equivalence for reduced simplicial sets.

Stevenson, Danny

2011-01-01

71

Phosphorylation of ARD1 by IKK? contributes to its destabilization and degradation  

International Nuclear Information System (INIS)

I?B kinase ? (IKK?), a major kinase downstream of various proinflammatory signals, mediates multiple cellular functions through phosphorylation and regulation of its substrates. On the basis of protein sequence analysis, we identified arrest-defective protein 1 (ARD1), a protein involved in apoptosis and cell proliferation processes in many human cancer cells, as a new IKK? substrate. We provided evidence showing that ARD1 is indeed a bona fide substrate of IKK?. IKK? physically associated with ARD1 and phosphorylated it at Ser209. Phosphorylation by IKK? destabilized ARD1 and induced its proteasome-mediated degradation. Impaired growth suppression was observed in ARD1 phosphorylation-mimic mutant (S209E)-transfected cells as compared with ARD1 non-phosphorylatable mutant (S209A)-transfected cells. Our findings of molecular interactions between ARD1 and IKK? may enable further understanding of the upstream regulation mechanisms of ARD1 and of the diverse functions of IKK?.

2009-11-06

72

Kan piger være gode fysikere?  

DEFF Research Database (Denmark)

Kulturelt formede stereotyper om drengefag og pigefag præger ikke kun valg af uddannelse og karriere men også arbejdspladskulturer, hvor disse uudtalte stereotyper skaber barrierer og endog eksklusion blot på baggrund af køn. Indenfor fysikken, både som undervisningsfag og forskerkarrierer, støder mange piger og kvinder på opfattelsen, at naturvidenskab er for drenge og piger sjældent bliver rigtig gode til det, hvilket præger valg og handlemuligheder langt ind i voksenlivet.

Trentemøller, Stine

2008-01-01

73

Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde : Digressiv køretur gennem Nikolaj Zeuthens flerstrengede fejlbarlighedskunst  

DEFF Research Database (Denmark)

We Are Not Robots, so to Speak. Digressive Drive through the Multipronged Fallible Art of Nikolaj Zeuthen As a singer, songwriter, comic artist, lyricist, novelist and playwright, Nikolaj Zeuthen has developed a characteristic artistic expression, which formally as well as thematically evokes a fundamental impression of fallibility: He sings out of tune, his comics are slipshod and the human beings who populate his universe struggle with everything from unemployment and receiving disappointing presents to deep and existential doubts and fears. The interrelations in relationships, between family members and between people in general are saturated with awkward, embarrassing, shameful feelings. As the genre of lyrics ?? in a literary aspect ?? is strongly underexposed, the article is centered around Zeuthen??s work within the frame of his band, Skammens Vogn: the interplay between words, voice and tones.

Schweppenhäuser, Jakob

2013-01-01

74

IKK? Activation Is Sufficient for RANK-Independent Osteoclast Differentiation and Osteolysis  

Science.gov (United States)

Monocytes differentiate into osteoclasts through stimulation of receptor activator of NF-?B (RANK). Many downstream effectors of RANK play a positive role in osteoclastogenesis, but their relative importance in osteoclast differentiation is unclear. We report the discovery that activation of a single pathway downstream of RANK is sufficient for osteoclast differentiation. In this regard, introduction of constitutively activated IKK? (IKK?SSEE) but not wild-type IKK? into monocytes stimulates differentiation of bona fide osteoclasts in the absence of RANK ligand (RANKL). This phenomenon is independent of upstream signals because IKK?SSEE induced the development of bone-resorbing osteoclasts from RANK and IKK? knockout monocytes and in conditions in which NEMO-IKK? association was inhibited. NF-?B p100 and p105, but not RelB, were critical mediators of this effect. Inflammatory autocrine signaling by tumor necrosis factor ? (TNF-?) and interleukin 1 (IL-1) were dispensable for the spontaneous osteoclastogenesis driven by IKK?SSEE. More important, adenoviral gene transfer of IKK?SSEE induced osteoclasts and osteolysis in calvariae and knees of mice. Our data establish the sufficiency of IKK? activation for osteolysis and suggest that IKK? hyperactivation may play a role in conditions of pathologic bone destruction refractory to RANK/RANKL proximal therapeutic interventions. 2010 American Society for Bone and Mineral Research.

Otero, Jesse E; Dai, Simon; Alhawagri, Muhammad A; Darwech, Isra; Abu-Amer, Yousef

2010-01-01

75

Inhibition of IkappaB kinase alpha (IKK{alpha}) or IKKbeta (IKK{beta}) plus forkhead box O (Foxo) abolishes skeletal muscle atrophy  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Research highlights: {yields} Independent inhibition of Foxo, IKK{alpha} and IKK{beta} activities does not alter muscle fiber size in weight bearing muscles. {yields} Inhibition of Foxo activity plus IKK{alpha} or IKK{beta} activities increases muscle fiber size. {yields} Independent inhibition of Foxo and IKK{beta} activities attenuates cast immobilization-induced muscle fiber atrophy. {yields} Disuse muscle fiber atrophy is abolished by inhibition of Foxo activity plus IKK{alpha} or IKK{beta} activities. -- Abstract: Two transcription factor families that are activated during multiple conditions of skeletal muscle wasting are nuclear factor {kappa}B (NF-{kappa}B) and forkhead box O (Foxo). There is clear evidence that both NF-{kappa}B and Foxo activation are sufficient to cause muscle fiber atrophy and they are individually required for at least half of the fiber atrophy during muscle disuse, but there is no work determining the combined effect of inhibiting these factors during a physiological condition of muscle atrophy. Here, we determined whether inhibition of Foxo activation plus inhibition of NF-{kappa}B activation, the latter by blocking the upstream inhibitor of kappaB kinases (IKK{alpha} and IKK{beta}), would prevent muscle atrophy induced by 7 days of cast immobilization. Results were based on measurements of mean fiber cross-sectional area (CSA) from 72 muscles transfected with 5 different mutant expression plasmids or plasmid combinations. Immobilization caused a 47% decrease in fiber CSA in muscles injected with control plasmids. Fibers from immobilized muscles transfected with dominant negative (d.n.) IKK{alpha}-EGFP, d.n. IKK{beta}-EGFP or d.n. Foxo-DsRed showed a 22%, 57%, and 76% inhibition of atrophy, respectively. Co-expression of d.n. IKK{alpha}-EGFP and d.n. Foxo-DsRed significantly inhibited 89% of the immobilization-induced fiber atrophy. Similarly, co-expression of d.n. IKK{beta}-EGFP and d.n. Foxo-DsRed inhibited the immobilization-induced fiber atrophy by 95%. These findings demonstrate that the combined effects of inhibiting immobilization-induced NF-{kappa}B and Foxo transcriptional activity has an additive effect on preventing immobilization-induced atrophy, indicating that NF-{kappa}B and Foxo have a cumulative effect on atrophy signaling and/or atrophy gene expression.

Reed, S.A. [Department of Physical Therapy, University of Florida, 101 S. Newell Drive, Gainesville, FL 32610 (United States); Senf, S.M. [Department of Applied Physiology and Kinesiology, University of Florida, 25 Stadium Road, Gainesville, FL 32610 (United States); Cornwell, E.W.; Kandarian, S.C. [Department of Health Sciences, Boston University, 635 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215 (United States); Judge, A.R., E-mail: arjudge@phhp.ufl.edu [Department of Physical Therapy, University of Florida, 101 S. Newell Drive, Gainesville, FL 32610 (United States)

2011-02-18

76

Discovery of potent and selective rhodanine type IKK? inhibitors by hit-to-lead strategy.  

Science.gov (United States)

Regulation of NF-?B activation through the inhibition of IKK? has been identified as a promising target for the treatment of inflammatory and autoimmune disease such as rheumatoid arthritis. In order to develop novel IKK? inhibitors, we performed high throughput screening toward around 8000 library compounds, and identified a hit compound containing rhodanine moiety. We modified the structure of hit compound to obtain potent and selective IKK? inhibitors. Throughout hit-to-lead studies, we have discovered optimized compounds which possess blocking effect toward NF-?B activation and TNF? production in cell as well as inhibition activity against IKK?. Among them, compound 3q showed the potent inhibitory activity against IKK?, and excellent selectivity over other kinases such as p38?, p38?, JNK1, JNK2, and JNK3 as well as IKK?. PMID:22858099

Song, Hyeseung; Lee, Yun Suk; Roh, Eun Joo; Seo, Jae Hong; Oh, Kwang-Seok; Lee, Byung Ho; Han, Hogyu; Shin, Kye Jung

2012-09-01

77

IKK? Activation Is Sufficient for RANK-Independent Osteoclast Differentiation and Osteolysis  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Monocytes differentiate into osteoclasts through stimulation of receptor activator of NF-?B (RANK). Many downstream effectors of RANK play a positive role in osteoclastogenesis, but their relative importance in osteoclast differentiation is unclear. We report the discovery that activation of a single pathway downstream of RANK is sufficient for osteoclast differentiation. In this regard, introduction of constitutively activated IKK? (IKK?SSEE) but not wild-type IKK? into monocytes stimula...

Otero, Jesse E.; Dai, Simon; Alhawagri, Muhammad A.; Darwech, Isra; Abu-amer, Yousef

2010-01-01

78

Discovery of a novel IKK-? inhibitor by ligand-based virtual screening techniques  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Various inflammatory stimuli that activate the nuclear factor kappa B (NF-?B) signaling pathway converge on a serine/threonine kinase that displays a key role in the activation of NF-?B: the I kappa B kinase ? (IKK-?). Therefore, IKK-? is considered an interesting target for combating inflammation and cancer. In our study, we developed a ligand-based pharmacophore model for IKK-? inhibitors. This model was employed to virtually screen commercial databases, giving a focused hit list of c...

Noha, Stefan M.; Atanasov, Atanas G.; Schuster, Daniela; Markt, Patrick; Fakhrudin, Nanang; Heiss, Elke H.; Schrammel, Olivia; Rollinger, Judith M.; Stuppner, Hermann; Dirsch, Verena M.; Wolber, Gerhard

2011-01-01

79

?ldre til tider - men ikke altid  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi skal ikke skabe innovation for de ældre, men for mennesker, som er ældre nogen gange. I brugerdreven innovation er definitionen af brugerne mere end noget andet det, som sætter rammerne for innovationsprocessen. Men hvad betyder det egentlig at være bruger? Når vi taler om innovation for og med seniorer, skal vi hverken definere brugerne ved deres eventuelle skavanker eller ved deres livsstil. I stedet må vi opsøge situationer og lade hverdagsfællesskaber være kernen i design til det gode (senior)liv.

Brandt, Eva

2012-01-01

80

KAN DIE MILITRE STRATEEG BAAT VIND BY BEMARKING?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Bemarking en bemarkingsdenke vind hul oorsprong by die problematiek van dieekonomiteitsbeginsel soos gesien uit die perspektief van wins-georinteerde ondernemings wat fisiese produkte vervaardig. Die aanvanklike eng beskouing het egter nie lank onbevraagteken gebly nie. Sommige bemarkers het die rol en toepassing van bemarking in brer konteks beskou. Philip Kotler en Syd Levey (1969 was van die eerstes wat van die eng 'fisiese produk vir wins' benadering weggebreek het deur te argumenteer dat enige onderneming wat funksioneer om menslike behoeftes te bevredig eintlik bemark. Dat die onderneming ter wille van wins funksioneer is nie as relevant beskou nie. Kotler & Levey (1969 het in die lig hiervan gepleit dat die toepassingsveld van bemarking uitgebrei moet word om nie-wins ondernemings in te sluit. Individue, idees en dienste kan ook bemark word, was hul redenasie.

C. Boshoff

2012-02-01

 
 
 
 
81

Katch Kan can : zero spill system protects rig workers and the environment  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A new containment and catch system developed by Katch Kan Ltd. may improve safety and environmental practices in the oil and gas industry. The company has spent considerable time researching safer and more efficient methods of containing drilling fluid on rigs. The new system uses polymers typically used in the aircraft industry that are strong enough to withstand extreme temperatures and being run over by heavy machinery. A recent study conducted on the system in Mexico has estimated a savings of $78,540 on installation and dismantling when compared to conventional steel tray systems, while fluid recovery accounted for an additional $483,740 over a period of 5 months. The Katch Kan system consists of 2 basic parts: the Kelly Kan, and the Katch Kan. The Kelly Kan weighs 12 kilograms and directs drill fluid down to the Katch Kan. Installed under the drilling rig, the Katch Kan unit captures drilling fluid and directs it back into the top of the flow, where it then finds its way back to the mud tanks. Doyen Drilling Inc. has used the device in Alaska in order to prevent environmental damage caused by oil spills. In addition to reducing the environmental footprint of drilling rigs, Doyen operators have noticed that the system effectively eliminates slip hazards on the drill floor. It was concluded that Katch Kan Ltd. is continuing to develop improved zero-spill and rig safety systems for oil and gas operators. 4 figs.

Wells, P.

2006-10-15

82

Kan en computer lære dig sprog?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er da ufattelig nemt at være sprogunderviser i dag. Det er i hvert fald det indtryk jeg får når jeg interesseret stirrer på de adskillige titler og hjælpemidler der springer mig i øjnene fra diverse boghandleres reoler. ?Lær Mandarin Kinesisk på 10 minutter?; Lær Spansk, Engelsk, Tysk, Tyrkisk?.tja, du vælger faktisk selv. Fans af Ringenes Herre må have haft kronede dage efter ?The Fellowship of the Ring? så biografernes lys tilbage i 2001 og Star Trek tilhængere har vel haft det siden internettet blev hvermandseje. Googler man det ene får man 370.000 hits og det andet giver 879.000. Før internettet var der sikkert ikke mange steder hvor man kunne lære hverken elversprog eller Klingonsk. Jeg taler naturligvis om online, eller computer baseret, sprogindlæring, officielt kendt som Computer Assisted Language Learning (CALL).

Hansen, Thomas K.

2007-01-01

83

Elevated IKK? Accelerates the Differentiation of Human Neuronal Progenitor Cells and Induces MeCP2-Dependent BDNF Expression  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The I?B kinase ? (IKK?) is implicated in the differentiation of epithelial and immune cells. We examined whether IKK? also plays a role in the differentiation and maturation of embryonic human neuronal progenitor cells (NPCs). We find that expression of an extra copy of IKK? (IKK?+) blocks self-renewal and accelerates the differentiation of NPCs. This coincides with reduced expression of the Repressor Element Silencing Transcription Factor/Neuron-Restrictive Silencing Factor (REST/NRSF)...

2012-01-01

84

Betænkelig bankunion betaler sig ikke  

DEFF Research Database (Denmark)

Allerede fra november 2014 planlægges Den Europæiske Bankunion at træde i kraft. ... Altså endnu en bailout, som den vi ser, når ECB køber de sydeuropæiske landes usælgelige statsobligationer. Er det i Danmarks interesseSpørgsmålet er, om det er i Danmarks interesse at melde sig ind i en sådan forsikringsordning. Man kan mene, at Danmark vil have gavn af en europæisk stabilisering og som sådan også på linje med Tyskland bør bidrage til fællesskabet. ...

Thomsen, Steen

2014-01-01

85

The shrimp IKK-NF-?B signaling pathway regulates antimicrobial peptide expression and may be subverted by white spot syndrome virus to facilitate viral gene expression.  

Science.gov (United States)

The I?B kinases IKK? and IKK? and the IKK-related kinases TANK-binding kinase 1 (TBK1) and IKK? are the master regulators of the NF-?B signaling pathway. Although this pathway has been extensively studied in mammals, less attention has been paid in crustaceans, which have significant economic value. Here, we report the cloning and functional studies of two IKK homologs, LvIKK? and LvIKK?, from Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei. LvIKK? and LvIKK? mRNAs are widely expressed in different tissues and are responsive to white spot syndrome virus (WSSV) infection. When overexpressed in Drosophila S2 cells, LvIKK? but not LvIKK? activates the promoters of NF-?B pathway-controlled antimicrobial peptide genes (AMPs), such as the Penaeidins (PENs). In HEK 293T cells, both LvIKK? and LvIKK? activate an NF-?B reporter. The silencing of LvIKK? or LvIKK? using double-stranded RNA (dsRNA)-mediated RNA interference (RNAi) decreases the expression of L. vannamei AMPs, including PENs, lysozyme and crustins. Intriguingly, LvIKK?- or LvIKK?-silenced L. vannamei are resistant to WSSV infection. We hypothesized that successful infection with WSSV requires the activation of the IKK-NF-?B signaling pathway to modulate viral gene expression. We constructed luciferase reporters for 147 WSSV genes. By screening, we found that the WSV051, WSV059, WSV069, WSV083, WSV090, WSV107, WSV244, WSV303, WSV371 and WSV445 promoters can be activated by LvIKK? or LvIKK? in Drosophila S2 cells. Taken together, our results reveal that LvIKK? and LvIKK? may participate in the regulation of shrimp AMPs and that WSSV may subvert the L. vannamei IKK-NF-?B signaling pathway to facilitate viral gene expression. PMID:23954949

Wang, Pei-Hui; Gu, Zhi-Hua; Wan, Ding-Hui; Liu, Bo-Du; Huang, Xian-De; Weng, Shao-Ping; Yu, Xiao-Qiang; He, Jian-Guo

2013-09-01

86

FFA-induced adipocyte inflammation and insulin resistance: involvement of ER stress and IKK? pathways.  

Science.gov (United States)

Free-fatty acids (FFAs) are well-characterized factor for causing production of inflammatory factors and insulin resistance in adipocytes. Using cultured adipocytes, we demonstrate that FFAs can activate endoplasmic reticulum (ER) stress pathway by examination of ER stress sensor activation and marker gene expression. Chemical chaperone tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) can reduce FFA-induced adipocyte inflammation and improve insulin signaling whereas overexpression of spliced X-box protein 1 (XBP-1s) only attenuates FFA-induced inflammation. PKR-like eukaryotic initiation factor 2? kinase (PERK) is one of the three major ER stress sensor proteins and deficiency of PERK alleviates FFA-induced inflammation and insulin resistance. The key downstream target of FFA-induced ER stress is I?B kinase ? (IKK?), a master kinase for regulating expression of inflammatory genes. Deficiency of PERK attenuates FFA-induced activation of IKK? and deficiency of IKK? alleviates FFA-induced inflammation and insulin resistance. Consistently, overexpression of IKK? in 3T3-L1 CAR adipocytes causes inflammation and insulin resistance. In addition, IKK? overexpression has profound effect on adipocyte lipid metabolism, including inhibition of lipogenesis and promotion of lipolysis. Furthermore, increased endogenous IKK? expression and activation is also observed in isolated primary adipocytes from mice injected with lipids or fed on high-fat diet (HFD) acutely. These results indicate that ER stress pathway is a key mediator for FFA-induced inflammation and insulin resistance in adipocytes with PERK and IKK? as the critical signaling components. PMID:20829802

Jiao, Ping; Ma, Jie; Feng, Bin; Zhang, Hao; Diehl, J Alan; Chin, Y Eugene; Yan, Weiqun; Xu, Haiyan

2011-03-01

87

Identification of Human IKK-2 Inhibitors of Natural Origin (Part I): Modeling of the IKK-2 Kinase Domain, Virtual Screening and Activity Assays  

Science.gov (United States)

Background Their large scaffold diversity and properties, such as structural complexity and drug similarity, form the basis of claims that natural products are ideal starting points for drug design and development. Consequently, there has been great interest in determining whether such molecules show biological activity toward protein targets of pharmacological relevance. One target of particular interest is hIKK-2, a serine-threonine protein kinase belonging to the IKK complex that is the primary component responsible for activating NF-?B in response to various inflammatory stimuli. Indeed, this has led to the development of synthetic ATP-competitive inhibitors for hIKK-2. Therefore, the main goals of this study were (a) to use virtual screening to identify potential hIKK-2 inhibitors of natural origin that compete with ATP and (b) to evaluate the reliability of our virtual-screening protocol by experimentally testing the in vitro activity of selected natural-product hits. Methodology/Principal Findings We thus predicted that 1,061 out of the 89,425 natural products present in the studied database would inhibit hIKK-2 with good ADMET properties. Notably, when these 1,061 molecules were merged with the 98 synthetic hIKK-2 inhibitors used in this study and the resulting set was classified into ten clusters according to chemical similarity, there were three clusters that contained only natural products. Five molecules from these three clusters (for which no anti-inflammatory activity has been previously described) were then selected for in vitro activity testing, in which three out of the five molecules were shown to inhibit hIKK-2. Conclusions/Significance We demonstrated that our virtual-screening protocol was successful in identifying lead compounds for developing new inhibitors for hIKK-2, a target of great interest in medicinal chemistry. Additionally, all the tools developed during the current study (i.e., the homology model for the hIKK-2 kinase domain and the pharmacophore) will be made available to interested readers upon request.

Sala, Esther; Guasch, Laura; Iwaszkiewicz, Justyna; Mulero, Miquel; Salvado, Maria-Josepa; Pinent, Montserrat; Zoete, Vincent; Grosdidier, Aurelien; Garcia-Vallve, Santiago; Michielin, Olivier; Pujadas, Gerard

2011-01-01

88

Kan migration føre noget godt med sig?  

DEFF Research Database (Denmark)

Som regel har den globale migration rod i økonomisk ulighed, social uretfærdighed eller politisk forfølgelse i de lande, hvor migranterne kommer fra og for mange migranter. Mange år efter, at disse har fundet sig til rette og tilpasset sig de samfund, som har migreret til, fortsætter deres families og pårørendes ve og vel i hjemlandet at være kilde til stor opmærksomhed og bekymring. Migranternes ønske om at hjælpe dem, som de har efterladt hjemme, kommer til udtryk i, at de individuelt sender en del af deres lønninger ofte betegnet som remitter til familiemedlemmer i oprindelseslandet og kollektiv samlet penge sammen for at støtte udviklingsprojekter i deres hjemegne. Siden Verdensbanken og andre internationale organisationer for snart ti år siden foreslog, at disse remitter kan betragtes som et centralt bidrag til udviklingen af den fattige del af verden, er de blevet del af den politiske udviklings- og sikkerhedsdagsorden i de udviklede lande. Men er migranternes remitter overhovedet en fornuftig og effektiv måde at skabe udvikling og velstand i deres hjemegne? I denne artikel søger jeg at besvare dette spørgsmål gennem en diskussion af, peruanske migranters forsøg på at hjælpe deres hjemlandsbyer i Peru. Artiklen er baseret på et antropologisk forskningsprojekt, som jeg gennemførte fra 2003-2006 blandt peruanere i USA, Spanien, Japan og Argentina.    Udgivelsesdato: September

Pærregaard, Karsten

2008-01-01

89

Ny app kan være guld værd for psykisk syge  

DEFF Research Database (Denmark)

Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse.

Frost, Mads; Bardram, Jakob Eyvind

2012-01-01

90

Hvordan kan vi vide, om kologi bliver bedre? Workshop for Organic RDD projekterne m.fl.  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Der er nu over 50 tilmeldte deltagere til workshoppen fra forskellige steder i det kologiske vidensnetvrk, og det lover rigtig godt for forlbet. Alle de tilmeldte arbejder for at udvikle kologien i en bedre retning, og i denne workshop stiller vi sprgsmlet: hvordan vi kan vide, om kologien bliver bedre. Det kan vre svrt at gennemskue for den enkelte, om det vi hver isr arbejder med og arbejder for bidrager til, at kologien samlet set udvikler sig til det bedre i praksis....

2013-01-01

91

Lead Screening for Chronic Obstructive Pulmonary Disease of IKK2 Inhibited by Traditional Chinese Medicine  

Science.gov (United States)

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic obstructive lung disease and is frequently found in well-developed countries due to the issue of aging populations. Not all forms of medical treatment are unable to return a patient's limited pulmonary function back to normal and eventually they could require a lung transplant. At this time, COPD is the leading cause of death in the world. Studies surveying I-kappa-B-kinase beta (IKK2) are very relevant to the occurrence and deterioration of the condition COPD. The sinapic acid-4-O-sulfate, kaempferol, and alpha-terpineol were found to be IKK2 inhibitors and helped prevent COPD occurrence and worsening according to a screening of the traditional Chinese medicine (TCM) database. The protein-ligand interaction of these three compounds with regard to IKK2 was also done by molecular dynamics. The docking poses, hydrogen bond variation, and hydrophobic interactions found Asp103 and Lys106 are crucial to IKK2 binding areas for IKK2 inhibition. Finally, we found the three compounds that have an equally strong effect in terms of IKK2 binding proven by the TCM database and perhaps these may be an alternative treatment for COPD in the future.

Tsou, Yung-An; Huang, Hung-Jin; Lin, Wesley Wen-Yang

2014-01-01

92

PHLPP2 suppresses the NF-?B pathway by inactivating IKK? kinase  

Science.gov (United States)

The NF-?B growth pathway is constitutively activated in many cancers but its activation mechanism is unclear in most cases. We show that PHLPP2 interacts with IKK? kinase, decreases its phosphorylation and the subsequent NF-?B activation in cancer cells. PHLPP2 is progressively lost in glioma and colorectal cancer and acts as a bona fide tumor suppressor, depending on IKK? expression in cells. Physiologically, IKK? activation by growth factors requires the formation of the Bcl10-MALT1 ubiquitin-ligase complex leading to NEMO/IKK? non-degradative ubiquitination and IKK? phosphorylation. PHLPP2 opposes the formation of this complex through interaction with Bcl10 and competitive displacement of MALT1 from Bcl10. Conversely, PHLPP2 loss enhances Bcl10-MALT1 complex formation, NEMO ubiquitination and subsequent IKK? phosphorylation, resulting in increased NF-?B-dependent transcription of multiple target genes. Our results reveal PHLPP2 as a new biomarker of cancer progression, and implicate it as major negative regulator of NF-?B signaling.

Agarwal, Nitin Kumar; Zhu, Xiaoping; Gagea, Mihai; White, Charles L.; Cote, Gilbert; Georgescu, Maria-Magdalena

2014-01-01

93

PHLPP2 suppresses the NF-?B pathway by inactivating IKK? kinase.  

Science.gov (United States)

The NF-?B growth pathway is constitutively activated in many cancers but its activation mechanism is unclear in most cases. We show that PHLPP2 interacts with IKK? kinase, decreases its phosphorylation and the subsequent NF-?B activation in cancer cells. PHLPP2 is progressively lost in glioma and colorectal cancer and acts as a bona fide tumor suppressor, depending on IKK? expression in cells. Physiologically, IKK? activation by growth factors requires the formation of the Bcl10-MALT1 ubiquitin-ligase complex leading to NEMO/IKK? non-degradative ubiquitination and IKK? phosphorylation. PHLPP2 opposes the formation of this complex through interaction with Bcl10 and competitive displacement of MALT1 from Bcl10. Conversely, PHLPP2 loss enhances Bcl10-MALT1 complex formation, NEMO ubiquitination and subsequent IKK? phosphorylation, resulting in increased NF-?B-dependent transcription of multiple target genes. Our results reveal PHLPP2 as a new biomarker of cancer progression, and implicate it as major negative regulator of NF-?B signaling. PMID:24553260

Agarwal, Nitin Kumar; Zhu, Xiaoping; Gagea, Mihai; White, Charles L; Cote, Gilbert; Georgescu, Maria-Magdalena

2014-02-15

94

IKK 2001: everything changes, variable frequency and heating-cooling ceilings; IKK 2001: tout change, frequence variable et plafonds chauffants-rafraichissants  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

IKK, the German exhibition of refrigeration gave a large part to ventilation and air conditioning in its 2001 issue, held in Hanover. The highlights of this year were the heating-cooling ceilings and the variable speed which generates important energy savings. This article presents some of these new performing equipments. (J.S.)

Anon.

2001-11-01

95

IKK? and NF?B transcription govern lymphoma cell survival through AKT-induced plasma membrane trafficking of GLUT1  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

All cancer cells require increased nutrient uptake to support proliferation. Here we investigated the signals that govern glucose uptake in B-cell lymphomas and determined that the protein kinase IKK? induced GLUT1 membrane trafficking in both viral and spontaneous B-cell lymphomas. IKK? induced AKT activity, while IKK?-driven NF?B transcription was required for GLUT1 surface localization downstream of AKT. Activated NF?B promoted AKT-mediated phosphorylation of the GLUT1 regulator, AKT ...

Sommermann, Thomas; Oneill, Kathleen; Plas, David R.; Cahir-mcfarland, Ellen

2011-01-01

96

Context-Dependent Regulation of Autophagy by IKK-NF-?B Signaling: Impact on the Aging Process  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The NF-?B signaling system and the autophagic degradation pathway are crucial cellular survival mechanisms, both being well conserved during evolution. Emerging studies have indicated that the IKK/NF-?B signaling axis regulates autophagy in a context-dependent manner. IKK complex and NF-?B can enhance the expression of Beclin 1 and other autophagy-related proteins and stimulate autophagy whereas as a feedback response, autophagy can degrade IKK components. Moreover, NF-?B signaling activa...

Salminen, Antero; Hyttinen, Juha M. T.; Kauppinen, Anu; Kaarniranta, Kai

2012-01-01

97

Increased IKK? Expression in the Basal Layer of the Epidermis of Transgenic Mice Enhances the Malignant Potential of Skin Tumors  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Non-melanoma skin cancer is the most frequent type of cancer in humans. In this study we demonstrate that elevated IKK? expression in murine epidermis increases the malignancy potential of skin tumors. We describe the generation of transgenic mice overexpressing IKK? in the basal, proliferative layer of the epidermis and in the outer root sheath of hair follicles. The epidermis of K5-IKK? transgenic animals shows several alterations such as hyperproliferation, mislocalized expression of in...

2011-01-01

98

SIKE is an IKK?/TBK1-associated suppressor of TLR3- and virus-triggered IRF-3 activation pathways  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Viral infection or TLR3 engagement causes activation of the transcription factors IRF-3 and NF-?B, which collaborate to induce transcription of type I IFN genes. IKK? and TBK1 are two IKK-related kinases critically involved in virus- and TLR3-triggered activation of IRF-3. We identified a protein termed SIKE (for Suppressor of IKK?) that interacts with IKK? and TBK1. SIKE is associated with TBK1 under physiological condition and dissociated from TBK1 upon viral infection or TLR3 stimulati...

2005-01-01

99

Lavvækst kan være den nye normaltilstand  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er intet, der tyder på, at vi er på vej tilbage til de vækstrater, vi var vant til før krisen. Hvis ikke det skal betyde krise, nød og øget ulighed, kræver det politisk vilje til omfordeling

Stahl, Rune Møller; Hansen, Bue Rübner

2014-01-01

100

Våde enge kan give iltmangel i vandløb  

DEFF Research Database (Denmark)

Våde enge oprettes i disse år mange steder i det danske landskab. I nogle tilfælde vil områderne give den positive tiltænkte ændring til glæde for naturen, andre steder kan det give problemer og føre til betydelig iltmangel i vandløbene. denne artikel beskriver et sådant tilfælde, og vi forsøger at give overordnede retningslinier for, hvornår det sker, og hvordan det kan undgåes.

Frier, Jens-Ole; Iversen, Niels

2008-01-01

 
 
 
 
101

Når troen bliver til sang : Anmeldelse af Inger Selander: "När tron blir sång. Om psalm i text och ton." Artos & Norma bokförlag,  Skellefteå 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I anmeldelsen fremhæver jeg, at Selander i denne artikelsamling både beskæftiger sig med salmeteksterne og med melodierne. Denne dobbeltkompetence er usædvanlig hos en litteraturforsker. Artiklerne giver et fint indblik i svensk salmetradition samt i komponisternes arbejde med melodierne. Selander inddrager salmernes kulturelle baggrund og i flere tilfælde også salmernes teksthistorie. På den måde kan hun afdække de forskellige tiders teologi og menneskesyn (fx opfattelsen af livet som en pilgrimsrejse). At Bibelen er en afgørende intertekst for salmerne bliver ligeledes klart. Det er ofte en eksistentiel situation, der er udgangspunktet og ikke de kristne dogmer. Salmerne bliver derved til identifikationssalmer. Bogen kan varmt anbefales. Udgivelsesdato: Juni

Nielsen, Kirsten

2009-01-01

102

Elevated IKK? accelerates the differentiation of human neuronal progenitor cells and induces MeCP2-dependent BDNF expression.  

Science.gov (United States)

The I?B kinase ? (IKK?) is implicated in the differentiation of epithelial and immune cells. We examined whether IKK? also plays a role in the differentiation and maturation of embryonic human neuronal progenitor cells (NPCs). We find that expression of an extra copy of IKK? (IKK?+) blocks self-renewal and accelerates the differentiation of NPCs. This coincides with reduced expression of the Repressor Element Silencing Transcription Factor/Neuron-Restrictive Silencing Factor (REST/NRSF), which is a prominent inhibitor of neurogenesis, and subsequent induction of the pro-differentiation non-coding RNA, miR-124a. However, the effects of IKK? on REST/NRSF and miR-124a expression are likely to be indirect. IKK?+ neurons display extensive neurite outgrowth and accumulate protein markers of neuronal maturation such as SCG10/stathmin-2, postsynaptic density 95 (PSD95), syntaxin, and methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2). Interestingly, IKK? associates with MeCP2 in the nuclei of human neurons and can phosphorylate MeCP2 in vitro. Using chromatin immunoprecipitation assays, we find that IKK? is recruited to the exon-IV brain-derived neurotrophic factor (BDNF) promoter, which is a well-characterized target of MeCP2 activity. Moreover, IKK? induces the transcription of BDNF and knockdown expression of MeCP2 interferes with this event. These studies highlight a role for IKK? in accelerating the differentiation of human NPCs and identify IKK? as a potential regulator of MeCP2 function and BDNF expression. PMID:22848609

Khoshnan, Ali; Patterson, Paul H

2012-01-01

103

Deficiency of IKK? inhibits inflammation and induces cardiac protection in high-fat diet-induced obesity in mice.  

Science.gov (United States)

Immune response and metabolic regulation have been recognized as a central homeostatic mechanism, the dysfunction of which can trigger a cluster of chronicmetabolic disorders, particularly obesity, type? diabetes and cardio-vascular disease. Serine/threonine kinase I?B kinase(IKK)? is a multifunctional regulator that participates in immune regulation, cell proliferation and transformation, and oncogenesis. In the present study, we investigated the role of IKK? in cardiovasculardisorders using murine models of apolipo-protein E?deficient [ApoE(-/-)] mice and ApoE/IKK? double?knockout [ApoE(-/-)/IKK?(-/-)]mice, which were fed a normal diet(ND) and high-fat diet(HFD) for 12weeks, respectively. Results of this study showed that mouse obesity correlated invivo with an increased expression of IKK?. Additionally, chronic low?grade inflammation in cardiac tissuewas evident in ApoE(-/-) mice, but was markedly reduced in ApoE(-/-)/IKK?(-/-) mice. However, serum lipid levels in the ApoE(-/-) mice group were not significantly higher than those of the ApoE(-/-)/IKK?(-/-) group. Furthermore, immunofluorescence and western blot analysis demonstrated evident increases in the expression of nuclear factor-?B(NF-?B) pathway components and downstream factors in the ApoE(-/-) mice group, while these increases were blocked in the ApoE(-/-)/IKK?(-/-) group. Taken together, these data indicate that deficiency of IKK? prevented obesity and inflammatory response in the murine hearts in ApoE(-/-) and ApoE(-/-)/IKK?(-/-) mice fed an ND and HFD, respectively, suggesting that IKK? may play a role in HFD-induced inflammation in hearts of obese mice and may serve as a novel target for the treatment ofa variety of metabolism-associatedcardiovascular diseases. PMID:24789209

Cao, Changchun; Li, Liangpeng; Chen, Wen; Zhu, Yifan; Qi, Yongchao; Wang, Xiaodi; Wan, Xin; Chen, Xin

2014-07-01

104

The role of TBK1 and IKK? in the expression and activation of Pellino 1  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Abstract Mammalian Pellino isoforms are phosphorylated by IRAK1/IRAK4 in vitro, converting them into active E3 ubiquitin ligases. Here we report a striking enhancement in both transcription of the gene encoding Pellino 1 and Pellino 1 protein expression when murine BMDM are stimulated with LPS or poly(I:C). This induction occurs via a TRIF-dependent, IRAK-independent pathway and is prevented by inhibition of the IKK-related protein kinases, TBK1 and IKK?. Pellino 1 is not induced ...

2011-01-01

105

Innate immunity meets with cellular stress at the IKK complex: regulation of the IKK complex by HSP70 and HSP90.  

Science.gov (United States)

Several research models have shown that if cellular stress induces the heat shock response then this will suppress the NF-kappaB-mediated inflammatory response. The NF-kappaB signaling pathway mediates both stress signals and innate immunity signals. Heat shock proteins HSP70 and HSP90 regulate several signaling cascades to maintain cellular homeostasis. Recent studies have revealed that HSP70 and HSP90 proteins regulate the function of the IKK complex which is the major activator of the NF-kappaB complex. The heat shock response can cause the dissociation of the IKK complex, composed of protein kinase subunits IKKalpha and IKKbeta and the regulatory unit NEMO, and inhibit the activation of NF-kappaB signaling. Suppression of immune signaling during cellular stress may be a useful feedback response for helping cells to survive tissue injury. Furthermore, IKKalpha and IKKbeta kinases are important activators of tumorigenesis and hence the inhibition of long-term activation of the IKK complex by HSP70 and HSP90 proteins may prevent cancer development during chronic inflammation. PMID:18282612

Salminen, Antero; Paimela, Tuomas; Suuronen, Tiina; Kaarniranta, Kai

2008-04-15

106

Hvorfor interessere sig for risikostyring, når man kan låne?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver et nyudviklet mål for udviklingen i adgangen til kredit i dansk landbrug og argumenterer for, at den kraftigt stigende adgang til kredit op til finanskrisen kan være med til at forklare, hvorfor der har været ringe interesse for risikostyring i dansk landbrug.

Friis Pedersen, Michael; Vesterlund Olsen, Jakob

2011-01-01

107

Screening af avlsdyr for MBL-mangel kan føre til sundere pattegrise  

DEFF Research Database (Denmark)

Hos pattegrise spiller Mannose-Binding Lektin (MBL) en central rolle for immunforsvarets funktion, og visse genvarianter svækker grisenes modstandskraft mod blandt andet lungesyge og diarre. Screening af avlsdyr for disse genvarianter kan blive et virksomt værktøj til reduceret dødelighed og nedsat forbrug af antibiotika i den danske svineproduktion.

Alstrup, Aage Kristian Olsen; Juul-Madsen, Helle Risdahl

2014-01-01

108

Selektiv avl af racehunde og -katte : kan den ske på en velfærdsmæssigt forsvarlig måde?  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf. Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig diversitet. De racemæssige forskelle gør det muligt for mennesker at vælge især hunde, der har nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række bivirkninger for de pågældende dyrs sundhed. Disse virkninger bunder for det første i såkaldt overtypning, for det andet i en øget forekomst af arvelige sygdomme, som ikke er direkte relateret til de avlsmål, der forfølges, og for det tredje i avlsrelaterede adfærdsproblemer. Efter at der er gjort rede for forekomsten af dyrevelfærdsmæssige problemer, som knytter sig til selektiv avl af racehunde og -katte, gennemgås og diskuteres mulige praktiske tiltag, som kan trække udviklingen i retning af at reducere forekomsten af disse problemer.

Sandøe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley

2014-01-01

109

Defective nuclear IKK? function in patients with ectodermal dysplasia with immune deficiency.  

Science.gov (United States)

Ectodermal dysplasia with immune deficiency (EDI) is an immunological and developmental disorder caused by alterations in the gene encoding NF-?B essential modulator (NEMO; also known as I?B kinase ? subunit [IKK?]). Missense mutations in the gene encoding NEMO are associated with reduced signal-induced nuclear translocation of NF-?B proteins, resulting in defective expression of NF-?B target genes. Here, we report 2 unrelated male patients with EDI, both of whom have normal NEMO coding sequences, but exhibit a marked reduction in expression of full-length NEMO protein. TLR4 stimulation of APCs from these patients induced normal cytoplasmic activation and nuclear translocation of NF-?B. However, cells deficient in full-length NEMO were defective in expression of NF-?B-regulated cytokines, such as IL-12, suggesting a downstream defect in chromatin accessibility for NF-?B transcription factors. TLR4-stimulated APCs from the patients were defective in IKK?-dependent H3 histone phosphorylation at the IL-12 promoter and recruitment of NF-?B heterodimers RelA and cRel to the promoter. Expression of a super-active form of IKK? restored IL-12 production in a NEMO knockdown human monocytic cell line following LPS treatment. Our findings suggest that NEMO regulates the nuclear function of IKK? and offer new insights into the mechanisms underlying diminished NF-?B signaling in patients with EDI. PMID:22156202

Temmerman, Stephane T; Ma, Chi A; Zhao, Yongge; Keenan, Jeffrey; Aksentijevich, Ivona; Fessler, Margaret; Brown, Margaret R; Knutsen, Alan; Shapiro, Ralph; Jain, Ashish

2012-01-01

110

Man laver jo ikke pølser på universitetet  

DEFF Research Database (Denmark)

Reformer har de seneste år forsøgt at gøre universiteterne til effektive produktionshaller. Men ledelsesmetoder fra pølsefabrikken fremmer ikke epokegørende videnskabelige gennembrud. De begås nemlig af skæve eksistenser i konflikt med både tidsånden og deres overordnede.

Kærgård, Niels

2011-01-01

111

GMO-afgrøder ikke den eneste løsning  

DEFF Research Database (Denmark)

Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

2010-01-01

112

IKK? is a critical coregulator of a Smad4-independent TGF?-Smad2/3 signaling pathway that controls keratinocyte differentiation  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Cell-cycle exit and differentiation of suprabasal epidermal keratinocytes require nuclear I?B kinase ? (IKK?), but not its protein kinase activity. IKK? also is a suppressor of squamous cell carcinoma (SCC), but its mode of action remains elusive. Postulating that IKK? may serve as a transcriptional regulator in keratinocytes, we searched for cell-cycle-related genes that could illuminate this function. IKK? was found to control several Myc antagonists, including Mad1, Mad2, and Ovol1, ...

Descargues, Pascal; Sil, Alok K.; Sano, Yuji; Korchynskyi, Olexandr; Han, Gangwen; Owens, Philip; Wang, Xiao-jing; Karin, Michael

2008-01-01

113

Salvianolic acid A suppress lipopolysaccharide-induced NF-?B signaling pathway by targeting IKK?.  

Science.gov (United States)

Salvianolic acid A, an active compound present in Salvia miltiorrhiza, is a phenolic carboxylic acid derivative, ((2R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(E)-3-[2-[(E)-2-(3,4-dihydroxyphenyl) ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl] prop-2-enoyl]oxypropanoic acid). The present study was performed to investigate the underlying mechanisms of anti-inflammatory effects with salvianolic acid A, specially focused on nuclear factor ?B (NF-?B) signaling pathway by targeting the I?B kinase ? (IKK?). The effect of salvianolic acid A for IKK? activity was analyzed using an immobilized metal affinity for phosphochemicals (IMAP)-based time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay. The underlying mechanisms of salvianolic acid A were examined using lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW264.7 cells. IKK? studies based on IMAP-TR-FRET showed that salvianolic acid A possesses a potent IKK? inhibitory activity with Ki value of 3.63 ?M in an ATP-noncompetitive manner. Pretreatment with salvianolic acid A (10, 30 ?M) decreased LPS-induced expression of iNOS and COX-2, thereby inhibiting production of nitric oxide and prostaglandin E(2), respectively. In addition, salvianolic acid A (10, 30 ?M) also attenuated the LPS-induced I?B? phosphorylation and degradation, and NF-?B translocation. These results suggest that salvianolic acid A modulates NF-?B-dependent inflammatory pathways through IKK? inhibition and these anti-inflammatory effects will aid in understanding the pharmacology and mode of action of salvianolic acid A. PMID:21839184

Oh, Kwang-Seok; Oh, Byung Koo; Mun, Jihye; Seo, Ho Won; Lee, Byung Ho

2011-11-01

114

Selective ablation of lung epithelial IKK2 impairs pulmonary Th17 responses and delays the clearance of Pneumocystis.  

Science.gov (United States)

Pneumocystis is an atypical fungal pathogen that causes severe, often fatal pneumonia in immunocompromised patients. Healthy humans and animals also encounter this pathogen, but they generate a protective CD4(+) T cell-dependent immune response that clears the pathogen with little evidence of disease. Pneumocystis organisms attach tightly to respiratory epithelial cells, and in vitro studies have demonstrated that this interaction triggers NF-?B-dependent epithelial cell responses. However, the contribution of respiratory epithelial cells to the normal host response to Pneumocystis remains unknown. I?B kinase 2 (IKK2) is the upstream kinase that is critical for inducible NF-?B activation. To determine whether IKK2-dependent lung epithelial cell (LEC) responses contribute to the anti-Pneumocystis immune response in vivo, transgenic mice with LEC-specific deletion of IKK2 (IKK2(?LEC)) were generated. Compared to wild-type mice, IKK2(?LEC) mice exhibited a delayed onset of Th17 and B cell responses in the lung and delayed fungal clearance. Importantly, delayed Pneumocystis clearance in IKK2(?LEC) mice was associated with an exacerbated immune response, impaired pulmonary function, and altered lung histology. These data demonstrate that IKK2-dependent LEC responses are important regulators of pulmonary adaptive immune responses and are required for optimal host defense against Pneumocystis infection. LECs likely set the threshold for initiation of the pulmonary immune response and serve to prevent exacerbated lung inflammation by promoting the rapid control of respiratory fungal infection. PMID:24078701

Perez-Nazario, Nelissa; Rangel-Moreno, Javier; O'Reilly, Michael A; Pasparakis, Manolis; Gigliotti, Francis; Wright, Terry W

2013-11-01

115

PPM1B and P-IKK? expression levels correlated inversely with rat gastrocnemius atrophy after denervation  

Scientific Electronic Library Online (English)

Full Text Available SciELO Brazil | Language: English Abstract in english Activated inhibitor of nuclear factor-?B kinase ? (IKK?) is necessary and sufficient for denervated skeletal muscle atrophy. Although several studies have shown that Mg2+/Mn2+-dependent protein phosphatase 1B (PPM1B) inactivated IKK?, few studies have investigated the role of PPM1B in denervated ske [...] letal muscle. In this study, we aim to explore the expression and significance of PPM1B and phosphorylated IKK? (P-IKK?) during atrophy of the denervated gastrocnemius. Thirty young adult female Wistar rats were subjected to right sciatic nerve transection and were sacrificed at 0 (control), 2, 7, 14, and 28 days after denervation surgery. The gastrocnemius was removed from both the denervated and the contralateral limb. The muscle wet weight ratio was calculated as the ratio of the wet weight of the denervated gastrocnemius to that of the contralateral gastrocnemius. RT-PCR and Western blot analysis showed that mRNA and protein levels of PPM1B were significantly lower than those of the control group at different times after the initiation of denervation, while P-IKK? showed the opposite trends. PPM1B protein expression persistently decreased while P-IKK? expression persistently increased for 28 days after denervation. PPM1B expression correlated negatively with P-IKK? expression by the Spearman test, whereas decreasing PPM1B expression correlated positively with the muscle wet weight ratio. The expression levels of PPM1B and P-IKK? were closely associated with atrophy in skeletal denervated muscle. These results suggest that PPM1B and P-IKK? could be markers in skeletal muscle atrophy.

Jian, Wei; Bing-Sheng, Liang.

116

Kan tænketanke gøre politik mindre forudsigelig?  

DEFF Research Database (Denmark)

Mens vi ivrigt debatterer, om der overhovedet er forskel på røde og blå regeringer, ser en række nye tænketanke dagens lys. De kan være med til at skærpe det politiske miljø og udvikle nye ideer, men de kæmper mod en stærk politisk konsensus

Boje Rasmussen, Martin Møller

117

Hypothesis: Targeted Ikk? deletion upregulates MIF signaling responsiveness and MHC class II expression in mouse hepatocytes  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Katherine S Koch, Hyam L LeffertHepatocyte Growth Control and Stem Cell Laboratory, Department of Pharmacology, School of Medicine, University of California, San Diego, CA, USAAbstract: Macrophage migration inhibitory factor (MIF is causally related to the pathogenesis of chronic liver disease but its hepatocellular mechanisms of action are largely unknown. Scattered reports in the literature hint at functional connections between the expression of MIF and major histocompatibility complex (MHC Class II molecules. Not surprisingly, these relationships have not yet been explored in hepatocytes because MIF and MHC Class II cell surface receptors are commonly expressed by other cell types including various antigen presenting cells of the immune system. On the other hand, mounting evidence suggests that heteromeric MIF receptors share a common molecule with intracellular MHC Class II complexes, viz., CD74, which also serves as the MHC Class II chaperone; and, while it is unclear what cancer-related role(s MHC Class II receptors might play, increasing evidence suggests that MIF and CD74 are also implicated in the biology of hepatocellular carcinoma. These reports are provocative for two reasons: firstly, Ikk? ?hep mice carrying hepatocyte-targeted deletions of Ikk?, an I?B kinase complex subunit required for the activation of the transcription factor NF-?B (nuclear factor-?B, have been shown to display heightened susceptibilities to hepatotoxins and chemical hepatocarcinogens; secondly, microarray profiling observations indicate that Ikk? ?hep hepatocytes constitutively and ectopically overexpress genes, particularly CD74, CD44 (a MIF-receptor subunit and MHC Class II I-A/E ? and I-A ? chains, and gene families that regulate host immune process and immune defense responses. These findings together suggest that Ikk? ?hep mice might express functional MIF and MHC Class II receptors, leading to increased hepatocellular sensitivity to MIF signaling as well as to the unusual property of antigen presentation; both functions might contribute to the heightened liver disease phenotypes of Ikk? ?hep mice. The findings raise questions about the potential existence of cohorts of human patients with genetic abnormalities of Ikk? that might confer heightened susceptibility to liver disease including hepatocellular carcinoma.Keywords: hepatocellular toxicity, inflammation, immunity, carcinoma

Katherine S Koch

2010-03-01

118

Bliver minus til plus på sigt? : En En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af om ikke-kriminelt belastede bliver kriminelle af at bo sammen med kriminelt belastede på Kriminalforsorgens Pension Skejby  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen har som hovedproblemstilling at besvare, om ikke-kriminelt belastede personer i højere grad registreres for kriminalitet, når de har boet sammen med kriminelt belastede i bofællesskabslignende strukturer på kriminalforsorgens institution Pension Skejby. Undersøgelsen giver endvidere eksempler på former for sociale processer og den normpåvirkning, der foregår mellem beboerne. Pension Skejby er organisatorisk hjemmehørende som en del af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Pensionen er derfor underlagt kriminalforsorgens principprogram og en række fælles retningslinjer for kriminalforsorgens institutioner. Pension Skejby blev optaget som en del af kriminalforsorgen i 1973, og havde karakter af et socialt eksperiment på den måde, at omtrent halvdelen af beboerne består af kriminelt belastede personer (??plusbeboerne??) og den anden halvdel udgøres af ikke-kriminelt belastede (??minusbeboere??). Det sociale eksperiment er funderet i antagelsen om, at ikke-kriminelt belastede personer har en positiv indflydelse på kriminelt belastede på den måde, at der forekommer en positiv normoverførsel fra ikke-kriminelt belastede til kriminelt belastede personer. En anden antagelse er endvidere, at kriminelt belastede personer i højere grad påvirkes i en positiv retning af jævnbyrdige personer end af systemets repræsentanter. Der er gennemført en registerbaseret undersøgelse af nyere dato med udgangspunkt i et eksperimental- og kontrolgruppe design. Eksperimentalgruppen består af personer, der har afsonet på kriminalforsorgens Pension Skejby. Kontrolgruppen består af personer, der har afsonet på fire andre af kriminalforsorgens pensioner. Resultatet af de multivariate statiske analyser er, at det har en positiv effekt, at integrere kriminelt belastede med ikke-kriminelt belastede på den måde, at kriminelt belastede har en lavere sandsynlighed for recidiv, når der sammenlignes med en kontrolgruppe. I analysen er der taget højde for de forskelle, der kan være mellem eksperimental- og kontrolgruppe og som kan have indflydelse på kriminalitetsniveauet såsom køn, alder, uddannelsesniveau, tidligere straffe og kriminalitetens art. Der er med ord fundet et lavere tilbagefald til kriminalitet blandt afsonere fra Pension Skejby sammenlignet med afsonere fra andre af kriminalforsorgens pensioner, hvor opholdet på Pension Skejby tilskrives en positiv effekt.Minusbeboerne er på nuværende tidspunkt af sådan en størrelse, at det er muligt at gennemføre en undersøgelse af, om de omvendt udvikler kriminelle belastninger på grund af opholdet blandt kriminelt belastede personer. Pension Skejby har anno 2010 25 pladser, hvoraf godt halvdelen (cirka 60 pct.) af pladserne er forbeholdt personer, der afsoner en frihedsstraf (??plusbeboerne??), og knapt halvdelen (cirka 40 pct.) af pladserne er forbeholdt personer, der bor frivilligt på stedet. (??minusbeboere??). Optagelse som minusbeboer kræver som udgangspunkt, at vedkommende har en ren straffeattest. En plusbeboer kan derfor ikke blive til minusbeboer efter endt straf. Undersøgelsen viser, at hovedparten af minusbeboerne bor på Pension Skejby ud fra social interesse og med ønske om et indgå i et fællesskab med personer, der har levet en tilværelse forskellig fra deres egen. Det økonomiske aspekt har også betydning for valget af bostedet på den måde, at hovedparten af minusbeboerne er studerende og på SU, og som følge heraf har flere en begrænset indkomst. Husleje og udgifter til kost udgør omtrent 2500 kr. pr. person i 2010. Normudvekslingen mellem plus- og minusbeboere foregår både til gruppemøder men også i løbet af forskellige hverdagssituationer, hvor beboerne relaterer sig til hinanden. Disse situationer drejer sig både om praktiske forhold fx indkøb, madlavning og rengøring, samt når beboerne på kryds og tværs af status s

Kjær Minke, Linda

2012-01-01

119

Hvordan kan information og vejledning øge patientens muligheder for at mestre hverdagslivet med bivirkninger forårsaget af behandling med kemo og stråler  

DEFF Research Database (Denmark)

  Baggrund Patienter, der får strålebehandling eller kemoterapi, oplever et utal af akutte og kroniske bivirkninger. Litteraturen viser, at manglende information og vejledning om forventede bivirkninger skaber angst og utryghed. Informationen og vejledningen skal variere over tid, skabe overblik samt give handlemuligheder, hvis den skal støtte patienterne i at håndtere deres bivirkninger og den betydning bivirkningerne har i hverdagen.   Udviklingen i kræftbehandlingen og de samfundsmæssige krav om effektivitet medfører at tiden med den enkelte patient kortere. Dette øger behovet for at individualisere støtte, information og vejledning, så patienten bliver i stand til både at håndtere sin sygdomssituation og de behandlingsrelaterede bivirkninger i hverdagen.   Formål At forbedre sygeplejen indenfor sygeplejens selvstændige område. Fokus er at undersøge hvordan information og vejledning støtter patienternes mestring af hverdagslivet i forbindelse med bivirkninger af kræftbehandling   Materiale og metode Semistrukturerede interviews med 9 patienter, der er strategisk udvalgt. Analyse og fortolkningsprocessen er inspireret af fænomenologi og hermeneutik. Projektet overholder gældende etiske retningslinjer og er anmeldt til datatilsynet.   Fund Tre hovedtemaer analyseres frem: tema 1: "bivirkningernes påvirkning af det normale liv" tema 2: "at blive set og være en af mange som uerfaren kræftpatient" tema 3: "at blive taget ved hånden"   Fundene viser, at patienterne stræber efter at opretholde deres normale hverdagsliv og holde fast i deres identitet, men at bivirkningerne kan overtage kontrollen. Tilpasning til tilpasning til det effektive sundhedsvæsen og manglende viden kan lede til uhensigtsmæssige handlinger og som følge deraf oplevelse af ansvar og skyld. Patienterne ønsker at sygeplejerskerne "ser bag facaden" og får øje på deres forskellige behov samt anvender forskellige metoder i informationen og vejledningen for at undgå faldgruber.   Konklusion Information og vejledning der ikke tager udgangspunkt i patientens perspektiv kan føre til unødvendig lidelse. På trods af krav om effektivitet må de professionelle søge at støtte patienten individuelt i at kontrollere bivirkningernes indflydelse på hverdagslivet og opretholde en grad af normalitet.  

Pedersen, Birgith; Koktved, Dorte Pallesen

120

Flinke jenter kan ogs vre utilfredse:Hvilken betydning har avdelingssykepleiers lederstil for utvikling av jobbtilfredshet hos sykepleiere?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Forml: Studiens hensikt var f kunnskap om hvordan sykepleiere opplever jobbtilfredshet i sitt arbeid og hvilke faktorer som kan ha betydning for utviklingen av jobbtilfredshet. Det ble vektlagt hvilken betydning avdelingssykepleiers lederstil kan ha for utviklingen av jobbtilfredshet. Teoretisk forankring: Det er tatt utgangspunkt i teorien om ulike former for jobbtilfredshet og hvordan de seks formene for jobbtilfredshet kommer til uttrykk og utvikler seg (Bssing, 1992). I tillegg ...

2007-01-01

 
 
 
 
121

Inhibition of Osteoblast Functions by IKK/NF-?B in Osteoporosis  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

An imbalance in bone formation relative to bone resorption results in the net bone loss in osteoporosis and inflammatory bone diseases. While it is well known how bone resorption is stimulated, the molecular mechanisms that mediate impaired bone formation are poorly understood. Here we show that the time- and stage-specific inhibition of endogenous I?B kinase (IKK)/nuclear factor-kappa B (NF-?B) NF-?B in differentiated osteoblasts significantly increases trabecular bone mass and bone miner...

Chang, Jia; Wang, Zhuo; Tang, Eric; Fan, Zhipeng; Mccauley, Laurie; Franceschi, Renny; Guan, Kunliang; Krebsbach, Paul H.; Wang, Cun-yu

2009-01-01

122

FOXO3 as a new IKK-?-controlled check-point of regulation of IFN-? expression.  

Science.gov (United States)

Cell survival transcription factor FOXO3 has been recently implicated in moderating pro-inflammatory cytokine production by dendritic cells (DCs), but the molecular mechanisms are unclear. It was suggested that FOXO3 could antagonize NF-?B activity, while IKK-? was demonstrated to inactivate FOXO3, suggesting a cross-talk between the two pathways. Therefore, FOXO3 activity must be tightly regulated to allow for an appropriate inflammatory response. Here, we show that in human monocyte-derived DCs (MDDCs), FOXO3 is able to antagonize signaling intermediates downstream of the Toll-like receptor (TLR) 4, such as NF-?B and interferon regulatory factors (IRFs), resulting in inhibition of interferon (IFN)-? expression. We also demonstrate that the activity of FOXO3 itself is regulated by IKK-?, a kinase involved in IFN-? production, which phosphorylates and inactivates FOXO3 in response to TLR4 agonists. Thus, we identify FOXO3 as a new IKK-?-controlled check-point of IRF activation and regulation of IFN-? expression, providing new insight into the role of FOXO3 in immune response control. PMID:22531926

Luron, Lionel; Saliba, David; Blazek, Katrina; Lanfrancotti, Alessandra; Udalova, Irina A

2012-04-01

123

The primary cilium influences interleukin-1?-induced NF?B signalling by regulating IKK activity.  

Science.gov (United States)

The primary cilium is an organelle acting as a master regulator of cellular signalling. We have previously shown that disruption of primary cilia assembly, through targeting intraflagellar transport, is associated with muted nitric oxide and prostaglandin responses to the inflammatory cytokine interleukin-1? (IL-1?). Here, we show that loss of the primary cilium disrupts specific molecular signalling events in cytosolic NF?B signalling. The induction of cyclooxygenase 2 (COX2) and inducible nitrous oxide synthase (iNOS) protein is abolished. Cells unable to assemble cilia exhibit unaffected activation of I?B kinase (IKK), but delayed and reduced degradation of I?B, due to diminished phosphorylation of inhibitor of kappa B (I?B) by IKK. This results in both delayed and reduced NF?B p65 nuclear translocation and nuclear transcript binding. We also demonstrate that heat shock protein 27 (hsp27), an established regulator of IKK, is localized to the ciliary axoneme and cellular levels are dramatically disrupted with loss of the primary cilium. These results suggest that the primary cilia compartment exerts influence over NF?B signalling. We propose that the cilium is a locality for regulation of the molecular events defining NF?B signalling events, tuning signalling as appropriate. PMID:24726893

Wann, A K T; Chapple, J P; Knight, M M

2014-08-01

124

Shikonin Suppresses Human T Lymphocyte Activation through Inhibition of IKK ? Activity and JNK Phosphorylation.  

Science.gov (United States)

The key role of T cells has been elaborated in mediating immune responses and pathogenesis of human inflammatory and autoimmune conditions. In the current study the effect of shikonin, a compound isolated from a medicinal plant, on inhibition of T-cell activation was firstly examined by using primary human T lymphocytes isolated from buffy coat. Results showed that shikonin dose dependently suppressed T-cell proliferation, IL-2 and IFN- ? secretion, CD69 and CD25 expression, as well as cell cycle arrest activated by costimulation of PMA/ionomycin or OKT-3/CD28 monoclonal antibodies. Moreover, these inhibitory responses mediated by shikonin were found to be associated with suppression of the NF- ? B signaling pathway via inhibition of the IKK ? / ? phosphorylation, I ? B- ? phosphorylation and degradation, and NF- ? B nuclear translocation by directly decreasing IKK ? activity. Moreover, shikonin suppressed JNK phosphorylation in the MAPKs pathway of T cells. In this connection, we conclude that shikonin could suppress T lymphocyte activation through suppressing IKK ? activity and JNK signaling, which suggests that shikonin is valuable for further investigation as a potential immunosuppressive agent. PMID:23762128

Li, Ting; Yan, Fenggen; Wang, Rui; Zhou, Hua; Liu, Liang

2013-01-01

125

I-kappa-kinase-2 (IKK-2) inhibition potentiates vincristine cytotoxicity in non-Hodgkin's lymphoma  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Abstract Background IKK-2 is an important regulator of the nuclear factor-?B (NF-?B) which has been implicated in survival, proliferation and apoptosis resistance of lymphoma cells. In this study, we investigated whether inhibition of IKK-2 impacts cell growth or cytotoxicity of selected conventional chemotherapeutic agents in non-Hodgkin's lymphoma. Two established model systems were used; Follicular (WSU-FSCCL) and Diffuse Large Cell (WSU-DLCL2) Lymphoma, both of w...

Al-Katib Ayad; Arnold Alan A; Aboukameel Amro; Sosin Angela; Smith Peter; Mohamed Anwar N; Beck Frances W; Mohammad Ramzi M

2010-01-01

126

Deltakende design ved hjelp av ikke immersiv Virtual Reality i boligtilpasning for funksjonshemmede  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

NORSK: Oppgaven har gtt ut p underske den delen av en boligtilpasningsprosess som omhandler deltakende design, det vil si at sluttbrukeren og andre interessenter deltar aktivt i planleggingsprosessen av designet. I tillegg til at det er lovplagt, er det pviste effektiviseringsgevinster og andre fordeler ved inkludere potensielle interessenter i boligtilpasningsprosessen i arbeidet med utvikle designet til boligendringen. Det er foresltt at Virtual Reality verkty kan v...

Elverum, Kent

2004-01-01

127

KanGIS: GeoSpatial Technologies in the Kansas STEM Education Community  

Science.gov (United States)

This resource is a Google group page for the organization KanGIS. The group's stated purpose is to "support community for educators interested in using geotechnologies, including GIS, GPS and geocaching, digital globes, orienteering, and remotely sensed data in any educational setting - especially science." Just formed, this organization is a continuation of the PathFinder Science community and the University of Kansas's Center for Science Education. The page contains discussion links, external links and even a PowerPoint presentation. Even though simple in design, this could still be quite a useful resource for either students or educators looking for a general overview on this topic.

2009-09-23

128

Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden : En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor stude-­??? rende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk  eller  naturvidenskabelig  uddannelse.  Fokus  er  på  de  studerendes  løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever det-­??? te som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at ud-­??? holde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpas-­??? se sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier fol-­??? des ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-­??? titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første stu-­??? dieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslut-­??? ningsvist.

Holmegaard, Henriette Tolstrup; Madsen, Lene Møller

2014-01-01

129

NF-?B targeting by way of IKK inhibition sensitizes lung cancer cells to adenovirus delivery of TRAIL  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Lung cancer causes the highest rate of cancer-related deaths both in men and women. As many current treatment modalities are inadequate in increasing patient survival, new therapeutic strategies are required. TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL selectively induces apoptosis in tumor cells but not in normal cells, prompting its current evaluation in a number of clinical trials. The successful therapeutic employment of TRAIL is restricted by the fact that many tumor cells are resistant to TRAIL. The goal of the present study was to test a novel combinatorial gene therapy modality involving adenoviral delivery of TRAIL (Ad5hTRAIL and IKK inhibition (AdIKK?KA to overcome TRAIL resistance in lung cancer cells. Methods Fluorescent microscopy and flow cytometry were used to detect optimum doses of adenovirus vectors to transduce lung cancer cells. Cell viability was assessed via a live/dead cell viability assay. Luciferase assays were employed to monitor cellular NF-?B activity. Apoptosis was confirmed using Annexin V binding. Results Neither Ad5hTRAIL nor AdIKK?KA infection alone induced apoptosis in A549 lung cancer cells, but the combined use of Ad5hTRAIL and AdIKK?KA significantly increased the amount of A549 apoptosis. Luciferase assays demonstrated that both endogenous and TRAIL-induced NF-?B activity was down-regulated by AdIKK?KA expression. Conclusions Combination treatment with Ad5hTRAIL and AdIKK?KA induced significant apoptosis of TRAIL-resistant A549 cells, suggesting that dual gene therapy strategy involving exogenous TRAIL gene expression with concurrent IKK inhibition may be a promising novel gene therapy modality to treat lung cancer.

Karacay Bahri

2010-10-01

130

miR-218 inhibits the invasive ability of glioma cells by direct downregulation of IKK-{beta}  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Research highlights: {yields} miR-218 is markedly downregulated in glioma cell lines and in primary glioma tissues. {yields} Upregulation of miR-218 dramatically reduces the invasive ability of glioma cells. {yields} Ectopic expression of miR-218 inactivates IKK-{beta}/NF-{kappa}B signaling pathway. {yields} miR-218 directly targets the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-{beta}. -- Abstract: Aberrant activation of nuclear factor-kappa B (NF-{kappa}B) pathway has been proven to play important roles in the development and progression of cancers. Activation of NF-{kappa}B via the classical pathway is modulated by I{kappa}Bs kinase (IKK-{beta}). However, the mechanism underlying the epigenetic regulation of IKK-{beta}/NF-{kappa}B pathway remains largely unknown. In this study, we found that the expression level of miR-218 was markedly downregulated in glioma cell lines and in human primary glioma tissues. Upregulation of miR-218 dramatically reduced the migratory speed and invasive ability of glioma cells. Furthermore, we showed that ectopically expressing miR-218 in glioma cells resulted in downregulation of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and reduction in NF-{kappa}B transactivity at a transcriptional level, but inhibition of miR-218 enhanced the expression of MMP-9 and transcriptional activity of NF-{kappa}B. Moreover, we showed that miR-218 inactivated the NF-{kappa}B pathway through downregulating IKK-{beta} expression by directly targeting the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-{beta}. Taken together, our results suggest that miR-218 plays an important role in preventing the invasiveness of glioma cells, and our results present a novel mechanism of miRNA-mediated direct suppression of IKK-{beta}/NF-{kappa}B pathway in gliomas.

Song, Libing, E-mail: lb.song1@gmail.com [State Key Laboratory of Oncology in Southern China, Department of Experimental Research, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, Guangdong 510060 (China); Huang, Quan; Chen, Kun [Department of Neurosurgery, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Liu, Liping [Department of Microbiology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Lin, Chuyong; Dai, Ting [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Yu, Chunping [State Key Laboratory of Oncology in Southern China, Department of Experimental Research, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, Guangdong 510060 (China); Wu, Zhiqiang [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Li, Jun, E-mail: junli99@gmail.com [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China)

2010-11-05

131

Rhein exerts pro- and anti-inflammatory actions by targeting IKK? inhibition in LPS-activated macrophages.  

Science.gov (United States)

Because steroids and cyclooxygenase inhibitors may cause serious side effects, the I?B kinase (IKK) ?/nuclear factor-?B (NF-?B) system has become an intriguing candidate anti-inflammatory target. Rhein, the active metabolite of diacerein, possesses anti-inflammatory ability with a gastrointestinal protective effect. However, in a preliminary study, we accidentally found that rhein showed both anti- and proinflammatory activities in lipopolysaccharide (LPS)-activated macrophages. Thus, in this study, we explored the underlying molecular mechanisms of the dual effects of rhein. In LPS-activated macrophages, rhein inhibits NF-?B activation and sequentially suppresses its downstream inducible nitric oxide synthase, interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor-? (TNF-?), and interleukin-1? (IL-1?) transcription and supernatant nitric oxide and IL-6 levels by inhibiting IKK? (IC50 ? 11.79?M). But in the meantime, rhein enhances the activity of caspase-1 by inhibiting intracellular (in situ) IKK?, in turn increasing the IL-1? and high-mobility-group box 1 release, which can be amplified by rhein?s reductive effect on intracellular superoxide anion. Unexpectedly, it is because of IKK? inhibition that rhein significantly enhances TNF-? secretion and phagocytosis in macrophages with or without LPS. These results indicate that rhein exerts anti- and proinflammatory activities by targeting IKK? inhibition, providing a molecular mechanism for the unanticipated role of rhein in macrophages. Furthermore, our study also highlights the potential complications of IKK? inhibitor (e.g., rhein, diacerein, etc.) application in inflammation disorders, for the overall effects of IKK? inhibition in various organ systems and disease processes are not easily predictable under all circumstances. PMID:24721152

Gao, Yuan; Chen, Xi; Fang, Lei; Liu, Fen; Cai, Runlan; Peng, Cheng; Qi, Yun

2014-07-01

132

Neuroprotective potential of the NF-?B inhibitor peptide IKK-NBD in cerebral ischemia-reperfusion injury.  

Science.gov (United States)

Inflammation plays an important role in ischemic pathology. NF-?B is a transcription factor that has a crucial role in inflammation and cell survival, but its precise role in the ischemic aftermath is still uncertain. Therefore, we evaluated the effect of intracerebroventricular administration of a highly specific NF-?B inhibitor peptide, IKK-NBD, on transient focal cerebral ischemic injury in rat using middle cerebral artery occlusion model. The assessment of ischemia-induced neurological deficits, alterations in the proinflammatory cytokine IL-1? level, OX-42 immunoreactivity, changes in blood-brain barrier (BBB) permeability, reactive oxygen species (ROS) production and DNA fragmentation by terminal dUTP nick end labelling (TUNEL) were monitored at 24h post reperfusion following 1h of ischemia after pre-treatment with either 40?g of IKK-NBD or the inactive IKK-NBD peptide, which served as control. Pre-treatment with IKK-NBD peptide significantly ameliorated the cerebral ischemia-induced neurological deficits. Quantification of IL-1? by ELISA revealed significantly reduced striatal IL-1? level in IKK-NBD peptide treated rats. The treatment also resulted in reduced staining of microglial OX-42 and significantly reduced extravasation of Evans blue dye, indicating protection of BBB from ischemic insult. These results indicate that specific NF-?B inhibition downplays post-ischemic inflammation. Furthermore, reduction in DNA fragmentation as assessed by TUNEL staining also confirms the neuroprotective effect of IKK-NBD peptide. Thus, it may be inferred that IKK-NBD peptide reduces ischemic brain damage and this can, at least partly, be attributed to reduction in inflammation following ischemic injury. PMID:20868715

Desai, Abhishek; Singh, Nilendra; Raghubir, Ram

2010-12-01

133

?Hospitalet bliver aldrig et godt sted? - Kan hospitalsklovne gøre en forskel?  

DEFF Research Database (Denmark)

Ved ankomsten i Skadestuen er børn ofte chokerede, utrygge, angste og har smerter. De træder ind et ukendt sted, hvor der er fremmede lyde og lugte - og hvor de skal undersøges og behandles. Formålet med udviklingsprojektet ?Hospitalsklovne i Skadestuen? er at undersøge, hvorvidt hospitalsklovne kan være med til at skabe tryghed og understøtte barnets mestring af undersøgelse og behandling. Børn har ved hjælp af forældrene udfyldt et spørgeskema omhandlende deres oplevelse af forløbet samt mødet med hospitalsklovnene. I interaktionen har hospitalsklovnene på Skadestuen fokus på barnet, og understøtter dets mestring ved at skabe en tryg og legende atmosfære. Samtidig legaliserer hospitalsklovnene barnets smerte, angst og utryghed, de forstørrer vanskelige følelser og kommunikerer igennem disse. Barnets handlerum øges og det får nemmere ved at flytte fokus fra det, der er sket, smerten og utrygheden til en følelse af at kunne mestre situationen. Hospitalsklovnene bidrager endvidere til at barnet kan begribe, håndtere og skabe mening i den uvante situation - at være i Skadestuen.

Haa, Berit Pedersen; Aagaard, Hanne

2013-01-01

134

Unges interesse for naturfag : Hvad ved vi og hvad kan vi bruge det til?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen er en kort introduktion til det forskningsområde, som kan karakteriseres som "unges interesse for naturfagene". Forskningsresultater fra de seneste 10 år peger i retning af store forskelle i interesse på forskellige niveauer. Dels viser der sig at være store kønsforskelle, idet piger er langt mindre interesserede end drenge og interesserede i andre aspekter af naturfagene end drengene. Desuden viser interessen sig forskelligt i de enkelte naturfag, idet folkeskoleelever oplever biologi, geografi og natur/teknik som for lette fag og fysik/kemi som for svært, og for at differentiere det yderligere, så mister gymnasieeleverne lysten til fysik, mens lysten til kemi er uændret. De undervisningsmæssige konsekvenser af denne viden om unges interesse for naturfag er, at undervisningen skal gøres relevant for eleverne. Kravet om relevans kan imødegås ved fx en mere elevcentreret undervisningsform, en anerkendelse af elevernes medbestemmelse i udvælgelsen af indholdet samt en inddragelse af en bred, moderne forståelse af naturvidenskab som genstand for undervisningen.

Troelsen, Rie Nørager Popp

2005-01-01

135

KAN-BAN : A MEAN TO SURVIVE (IN SOFTWARE DEVELOPMENT PERSPECTIVE  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Software development this term is so valuable for the software industries and its clients, because this term decides how well they can survive in the market. Development methodology plays an important role in their survival. But as we see in the phase of recession the client wants faster delivery but software industries were unable to deliver and in the result most of the software companies have lost their market share. We saw that during recession some companies were drowning due to the reason of MISSING DEADLINE, OVER DEVELOPMENT, INEFFECTIVE MANAGEMENT and many more. We knew that there are several reasons for the recession in the software market, but the most important thing is to survive in such recession phase by sustaining the customers, by performing orders as early as customer wants and many more. To survive in such conditions we have to rely on lean principles and they will definitely acts as survival tool in recession [1]. Her in this paper we are going to discuss about the term Kan-ban which is based on the lean thinking and try to find out the answer How Kan-ban act as a shield to retain success in the recession phase?

Er. Kirtesh Jailia

2012-04-01

136

Patienter med debuterende psykose skal ikke skannes rutinemæssigt  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne systematiske litteraturgennemgang undersøgte vi evidensen for at opretholde Sundhedsstyrelsens anbefaling om rutineskanning af patienter med debuterende psykose. Vi identificerede otte artikler, der omfattede 625 computertomografier (CT??er) og 214 magnetiske resonans (MR)-skanninger. Andelen af mulige kausale fund var 0,8% med CT og 3,3% med MR, men fundene havde kun begrænset klinisk konsekvens. Antallet af uspecifikke fund var på niveau med baggrundsbefolkningens. Vi konkluderede, at der ikke er evidens for rutinemæssig CT af førstegangspsykoser. Ved begrundet klinisk mistanke om intrakraniel patologi bør der foretages en MR-skanning.

Ebdrup, Bjørn H; Lublin, Henrik Kai Francis

2011-01-01

137

I-kappa-kinase-2 (IKK-2 inhibition potentiates vincristine cytotoxicity in non-Hodgkin's lymphoma  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background IKK-2 is an important regulator of the nuclear factor-?B (NF-?B which has been implicated in survival, proliferation and apoptosis resistance of lymphoma cells. In this study, we investigated whether inhibition of IKK-2 impacts cell growth or cytotoxicity of selected conventional chemotherapeutic agents in non-Hodgkin's lymphoma. Two established model systems were used; Follicular (WSU-FSCCL and Diffuse Large Cell (WSU-DLCL2 Lymphoma, both of which constitutively express p-I?B. A novel, selective small molecule inhibitor of IKK-2, ML120B (N-[6-chloro-7-methoxy-9H-?-carbolin-8-yl]-2-methylnicotinamide was used to perturb NF-?B in lymphoma cells. The growth inhibitory effect of ML120B (M alone and in combination with cyclophosphamide monohydrate (C, doxorubicin (H or vincristine (V was evaluated in vitro using short-term culture assay. We also determined efficacy of the combination in vivo using the SCID mouse xenografts. Results ML120B down-regulated p-I?B? protein expression in a concentration dependent manner, caused growth inhibition, increased G0/G1 cells, but did not induce apoptosis. There was no significant enhancement of cell kill in the M/C or M/H combination. However, there was strong synergy in the M/V combination where the vincristine concentration can be lowered by a hundred fold in the combination for comparable G2/M arrest and apoptosis. ML120B prevented vincristine-induced nuclear translocation of p65 subunit of NF-?B. In vivo, ML120B was effective by itself and enhanced CHOP anti-tumor activity significantly (P = 0.001 in the WSU-DLCL2-SCID model but did not prevent CNS lymphoma in the WSU-FSCCL-SCID model. Conclusions For the first time, this study demonstrates that perturbation of IKK-2 by ML120B leads to synergistic enhancement of vincristine cytotoxicity in lymphoma. These results suggest that disruption of the NF-?B pathway is a useful adjunct to cytotoxic chemotherapy in lymphoma.

Al-Katib Ayad

2010-09-01

138

Så fedt er det heller ikke : lean og jagten på spild i en socialforvaltning  

DEFF Research Database (Denmark)

Lean-bølgen ruller ind over de kommunale landskaber. Ifølge økonomistyrelsen vil mindst 75% af offentlige organisationer i nærmeste fremtid arbejde med Lean. Lean efr en række redskaber til effektivisering, som er opfudnet i bilindustrien i Japan og som nu indføres for at effektivisere en økonomisk trængt offentlig sektor. Denne etnografiske undersøgelse peger på, at lean ikke virker som man håbede, men skabte resignation og bekymring snarere end motivation og energi

Krause-Jensen, Jakob

2010-01-01

139

Fra nederlag til mestring i matematikk:en kvalitativ underskelse om hvordan lrere i grunnskolen kan gi elever hjelp til snu en uheldig faglig utvikling i matematikk  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Intensjon og problemstilling Intensjonen med oppgaven er identifisere mter skolen kan bidra til snu en uheldig faglig utvikling for elever som er preget av nederlagsflelse i matematikk. Det valgte fokuset er mot hva lrere kan gjre for hjelpe disse elevene mens de er i grunnskolen. Problemstillingen ble: P hvilke mter kan lrere g frem for snu en negativ utvikling i matematikk for elever i grunnskolen? Flgende tre forskningssprsml ble valgt: 1) P hvilke mt...

2008-01-01

140

Observation by color Doppler ultrasound on endothelium-dependent dilation of congestive heart failure treated with Kanli Decoction  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Objective: To observe the changes of endothelium-dependent dilation (EDD of patients with congestive heart failure (CHF before and after Kanli Decoction treatment. Methods: Thirty-five CHF patients were treated with Kanli Decoction. We used color Doppler ultrasound to monitor the flow-mediated dilation (FMD, pulsatile index (PI, resistance index (RI, baseline blood flow (BF, ejection fraction (EF before and after the treatment.Results: FMD after treatment ( 9.263.19 were obviously higher than that before the treatment (7.062.58 (P?0.05 , but BF, PI and RI were not improved. Conclusion: Applying color Doppler ultrasound into observation on EDD of patients suffering from CHF and treated by the Kanli Decoction shows that the CHF could be treated by traditional Chinese medicine.

HE Zheng

2004-07-01

 
 
 
 
141

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til bekæmpelse af væggelus.

Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

2008-01-01

142

Drengehjerner og skoleliv : Kan vi indrette børns skoleliv efter forskelle i drenge- og pigehjerner?  

DEFF Research Database (Denmark)

Nogen forskning tyder på, at der på nogle områder og ud fra en gennemsnitsbetragtning kan være visse forskelle på drenge og piger mht hjernens udvikling. I artiklen diskuteres, hvor store disse gennemsnitlige forskelle er, set i forhold til de individuelle forskelle der er på mennesker, samt hvorvidt disse forskelle er genetisk betinget, som der af og til hævdes. Endelig diskuteres om man kan tage udgangspunkt i disse gennemsnitlige forskelle, når man tilrettelægger undervisningen i skolen. Udgivelsesdato: 14-03-08

Kragh-Müller, Grethe

2008-01-01

143

Applications of Rewriting Systems and Grbner Bases to Computing Kan Extensions and Identities Among Relations  

CERN Multimedia

This thesis concentrates on the development and application of Groebner bases methods to a range of combinatorial problems (involving groups, semigroups, categories, category actions, algebras and K-categories). Chapter Two contains the generalisation of rewriting and Knuth-Bendix procedures to Kan extensions. Chapter Three shows that the standard Knuth-Bendix algorithm is step-for-step a special case of the Buchberger's algorithm for noncommutative Groebner bases. The one-sided cases and higher dimensions are considered, and the relations between these are made precise. Chapter Four relates rewrite systems, Groebner bases and automata. Reduction machines for rewrite systems are identified with standard output automata and the reduction machines devised for algebras are expressed as Petri-nets. Chapter Five introduces logged rewriting for group presentations. The completion of a logged rewriting system for a group determines a partial contracting homotopy which enables the computation of a set of generators f...

Heyworth, A

1998-01-01

144

Hvad kan vi lære af Science-kommuneprojektet?  

DEFF Research Database (Denmark)

En fjerdedel af landets kommuner indgik i Science-kommuneprojektet, som blev afsluttet i foråret 2011. Kommunerne havde udvikling af naturfagsområdet som fokusområde, og de vigtigste erfaringer fra projektet præsenteres her. Ud fra en analyse af data indsamlet gennem hele projektet, stiller vi skarpt på fem cases, og bruger dem til at understrege to vigtige elementer, som vi kan lære af fra Science-kommuneprojektet. Elementerne er en udbredt politisk forankring af naturfagsindsatsen og etableringen af et koordinerende netværk i kommunen. Disse to elementer syntes at være gennemgående træk fra de Science-kommuner, som oplevede forandringer i måden, man arbejde med naturfagene i kommunen.

Jensen, Ane; Sølberg, Jan

2012-01-01

145

Bestemmelse af T2*-relaksationstiden i myokardiet, med magnetisk resonans, kan indikere patologisk jernophobning hos børn med β-thalassaemia major  

DEFF Research Database (Denmark)

 Baggrund: Thalassaemia er den hyppigst forekommende arvelige sygdom på verdensplan. β-thalassaemia major giver svær anæmi og fører ubehandlet til en tidlig død. 71% af dødsfaldene kan relateres til et øget jern-indhold i myokardiet, hvoraf 50% dør inden det 35. leveår, hvis ikke de kelations-behandles. Formål: For første gang i Danmark at implementere en T2*-protokol til bestemmelse af jernophobningsgraden i myokardiet og udvikle postprocesseringssoftware til efterfølgende dataanalyse. Metode: Den benyttede MR-teknik var en EKG-trigget, multi-ekko TFE, Black-Blood, T2*-sekvens med en rumlig opløsning på 1.6x3.6x10.0mm3 og en matrix-størrelse på 256x128. Der blev optaget 8 faser (2.0-18.0ms) i et enkelt, slutdiastolisk, midt-ventrikulært, kortakse snit under breath-hold. Akkvisitionstiden var 16 sekunder (Figur 1). Dataanalyser blev efterfølgende udført i MatLab® ved at plotte signalintensiteter målt i det inter-ventrikulære septum (Figur 1). Resultater: Tre β-thalassaemia major patienter (3-12 år) deltog i projektet. Analyserne viste T2*-værdier på 35.9ms±4.4ms (Figur 2). Da værdier over 20ms anses som ikke-patologiske, havde ingen af deltagerne et forhøjet jern-niveau i myokardiet. Konklusion: Bestemmelse af T2* er den non-invasive og reproducerbare metode til bestemmelse af jern-niveauet i myokardiet hos β-thalassaemia major patienter. Den beskrevne teknik bør derfor indgå i rækken af diagnosticeringsværktøjer til behandlingsoptimering af patienter med β-thalassaemia major.

Brix, Lau; Lundorf, Erik

146

IKK-dependent activation of NF-?B contributes to myeloid and lymphoid leukemogenesis by BCR-ABL1.  

Science.gov (United States)

The product of the Ph chromosome, the BCR-ABL1 tyrosine kinase activates diverse signaling pathways in leukemic cells from patients with chronic myeloid leukemia (CML) and Ph(+) B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL). Previous studies showed that nuclear factor ?B (NF-?B) is activated in BCR-ABL1-expressing cells, but the mechanism of activation and importance of NF-?B to the pathogenesis of BCR-ABL1-positive myeloid and lymphoid leukemias are unknown. Coexpression of BCR-ABL1 and a superrepressor mutant of inhibitory NF-?B ? (I?B?SR) blocked nuclear p65/RelA expression and inhibited the proliferation of Ba/F3 cells and primary BCR-ABL1-transformed B lymphoblasts without affecting cell survival. In retroviral mouse models of CML and B-ALL, coexpression of I?B?SR attenuated leukemogenesis, prolonged survival, and reduced myeloid leukemic stem cells. Coexpression of dominant-negative mutants of I?B kinase ? (IKK?)/IKK1 or IKK?/IKK2 also inhibited lymphoid and myeloid leukemogenesis by BCR-ABL1. Blockade of NF-?B decreased expression of the NF-?B targets c-MYC and BCL-X and increased the sensitivity of BCR-ABL1-transformed lymphoblasts to ABL1 kinase inhibitors. These results demonstrate that NF-?B is activated through the canonical IKK pathway and plays distinct roles in the pathogenesis of myeloid and lymphoid leukemias induced by BCR-ABL1, validating NF-?B and IKKs as targets for therapy of Ph(+) leukemias. PMID:24464015

Hsieh, Mo-Ying; Van Etten, Richard A

2014-04-10

147

A STUDY OF LANDUSE AND CROPPING PATTERN IN KAN BASIN OF DHULE DISTRICT (MAHARASHTRA INDIA  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Land use concern the productions and benefits obtained from use of the land as well as the land management activities carried out by human. Land use involves the management and modification of natural environment. The arrangements, activities and inputs of people undertake in a certain land cover type to produce, change or maintain it. Management practices have a major impact on natural resources, including water, soil, nutrients, plants and animals. The landscape of Kan river basin is unique and micro area of Maharashtra. It is made from the Deccan lava. Kan river is flows to the east and meets to Panzara river. For this study the primary data is generated through field work by a questionnaire, which has been carried out in different villages in the basin. The secondary data of land use is collected from the statistical review of the district census, agricultural, Irrigation, forest and circle offices for the year 2010-11. All statistical data is taken from the above information and with the help of tables, maps, graphs and GIS software's are use for the analysis of land use environment. Rural and tribal people are decided the cropping pattern with the help of land use environment. It is the part of natural environment and thus socio-economic development depend on land use. In this basin general land use is followed such as net sown area 61%, total cropped area 63.3%, barran land22% and forest land 11% etc. Hilly region rice, small-millets, sawa and jowar are dominant crops. In plateau region wheat, bhagar, pomegranete and vegetable crops are dominants. The plain regions bajara, sugarcane, groundnut are dominant. It is essential to develop the land use for agricultural. Barren land should be converted into cultivatable land and increase the agricultural production.

AHIRE S. C

2013-04-01

148

Tumor necrosis factor ? triggers proliferation of adult neural stem cells via IKK/NF-?B signaling  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Brain inflammation has been recognized as a complex phenomenon with numerous related aspects. In addition to the very well-described neurodegenerative effect of inflammation, several studies suggest that inflammatory signals exert a potentially positive influence on neural stem cell proliferation, migration and differentiation. Tumor necrosis factor alpha (TNF-? is one of the best-characterized mediators of inflammation. To date, conclusions about the action of TNF on neural stem or progenitor cells (NSCs, NPCs have been conflicting. TNF seems to activate NSC proliferation and to inhibit their differentiation into NPCs. The purpose of the present study was to analyze the molecular signal transduction mechanisms induced by TNF and resulting in NSC proliferation. Results Here we describe for the first time the TNF-mediated signal transduction cascade in neural stem cells (NSCs that results in increased proliferation. Moreover, we demonstrate IKK-?/?-dependent proliferation and markedly up-regulated cyclin D1 expression after TNF treatment. The significant increase in proliferation in TNF-treated cells was indicated by increased neurosphere volume, increased bromodeoxyuridin (BrdU incorporation and a higher total cell number. Furthermore, TNF strongly activated nuclear factor-kappa B (NF-?B as measured by reporter gene assays and by an activity-specific antibody. Proliferation of control and TNF-treated NSCs was strongly inhibited by expression of the NF-?B super-repressor I?B-AA1. Pharmacological blockade of I?B ubiquitin ligase activity led to comparable decreases in NF-?B activity and proliferation. In addition, IKK-? gene product knock-down via siRNA led to diminished NF-?B activity, attenuated cyclin D1 expression and finally decreased proliferation. In contrast, TGF?-activated kinase 1 (TAK-1 is partially dispensable for TNF-mediated and endogenous proliferation. Understanding stem cell proliferation is crucial for future regenerative and anti-tumor medicine. Conclusion TNF-mediated activation of IKK-? resulted in activation of NF-?B and was followed by up-regulation of the bona-fide target gene cyclin D1. Activation of the canonical NF-?B pathway resulted in strongly increased proliferation of NSCs.

Kaltschmidt Christian

2006-09-01

149

Myter og sandheder om sundhed, ulighed og privatisering : De store udfordringer i sundhedsvæsenet er ikke lange ventelister, mangel på arbejdskraft, stamcellediskussion osv. Det er følgerne af privatiseringen i sundhedsvæsenet  

DEFF Research Database (Denmark)

 Kollektivt erobrede goder, oparbejdet ved slid og slæb, er ved at blive skyllet ud. Brancheforeningen for privathospitaler har i dag 50 medlemmer, mod fem i 2002. I medierne hører vi at lillebror er ved at vokse op. Han er frisk, fyldt med energi, vital og frejdig. Han kan nu hjælpe storebror, der er lidt træt og udmattet. Diskussionen bærer nogle myter og fortrængninger: "Vi vælger selv det sunde eller usunde liv?" Nej. De vigtigste valg, som har betydning for sundheden, levetiden, livskvaliteten, sygdomsmønsteret osv. - dem tager du ikke selv. Du vælger ikke din mor, hendes land, hendes hudfarve, hendes sociale klasse. Det er også sjældent din egen skyld, at du bliver arbejdsløs eller syg. Solidaritet "Alle har sundhedsforsikringer." Ja. Undtagen dem, der virkelig har brug for det. De der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, de uuddannede som lever kortere tid og med lavere livskvalitet - de er koblet af. Solidariteten er stærk mellem de højt og de mellem positionerede i Danmark. Resten er hægtet af. Tænder og socialt skel "Sundhedsforsikringer er privatfinansieret." Nej. Som arbejdsgiverordninger er de fradragsberettigede og statsstøttede. "Staten er stor og sikrer social lighed i sundhed." Nej. Målt i antal ansatte i sundhedsvæsnet er staten uændret stor, men den skifter ham. Den sociale stat trækker sig og lader markedet styre. Kig på begreber om dokumentation, evaluering og skiftet fra patient (at have tålmodighed) til kunde. Selv patienten ved, at hun belaster med 5.000 kroner for en 'liggedag'. "Vi kan ikke vide hvordan det vil gå." Forkert. Kig i munden på gruppen af 65-årige danskere og du vil se effekter af årtiers delvis privatfinansiering. Af alle kroppens dele ser man bedst social klasse i munden dvs. antal og status af tænderne. USA er et klinisk forsøg "Vi skal som noget nyt iværksætte konkurrence vedrørende sundhedsydelser." Nej. Det iværksættes ikke nu og af politikere. Sundhedsvæsenets og sundhedsprofessionernes historie over 250 år viser et felt med lange og aktive kampe om at producere viden om kroppen, behandling og pleje af den. Samfundskirurgi "Det er billigt at privatisere." Nej. Et billede af liberaliseringens økonomiske og sociale implikationer ses i USA. USA er et stort klinisk, blindt og delvis kontrolleret forsøg. I de nordiske lande anvender vi 8,4 til 8,6 pct. af bruttonationalproduktet på sundhedsudgifter. I USA anvendes 14,9 pct. og man er på vej mod 18,4 pct. i år 2013 (BIOSAM nr. 19, juni 2004). Privatisering forudsætter et dyrt lag af administratorer og jurister. Hver en ydelse beskrives og beregnes og efterfølgende skal behandler eller kunde sagsøges. "Der føres politisk kamp på området." Ja og nej. De forskellige aktører er passiviseret af deres modsatrettede interessegrundlag fx lægernes og sygeplejerskernes fagforeninger. Markedet er overladt til empirikere, forvaltere og administratorer, og en politik som har sin stærkeste magt gennem at den blot forvalter og skjuler sine motiver. Måske også sin uvidenhed. Vi må kræve samfundskirurgiske indgreb på sundheden og devilkår der styrer den. Kristian Larsen er lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for pædagogisk sociologi på miljø- og sundhedsprogrammet

Larsen, Kristian

2008-01-01

150

Nemo-like kinase (NLK) negatively regulates NF-kappa B activity through disrupting the interaction of TAK1 with IKK?.  

Science.gov (United States)

Stringent negative regulation of the transcription factor NF-?B is essential for maintaining cellular stress responses and homeostasis. However, the tight regulation mechanisms of IKK? are still not clear. Here, we reported that nemo-like kinase (NLK) is a suppressor of tumor necrosis factor (TNF?)-induced NF-?B signaling by inhibiting the phosphorylation of IKK?. Overexpression of NLK largely blocked TNF?-induced NF-?B activation, p65 nuclear localization and I?B? degradation; whereas genetic inactivation of NLK showed opposing results. Mechanistically, we identified that NLK interacted with I?B kinase (IKK)-associated complex, which in turn inhibited the assembly of the TAK1/IKK? and thereby, diminished the I?B kinase phosphorylation. Our results indicate that NLK functions as a pivotal negative regulator in TNF?-induced activation of NF-?B via disrupting the interaction of TAK1 with IKK?. PMID:24721172

Li, Shang-Ze; Zhang, Hui-Hui; Liang, Jun-Bo; Song, Yang; Jin, Bing-Xue; Xing, Na-Na; Fan, Guo-Chang; Du, Run-Lei; Zhang, Xiao-Dong

2014-07-01

151

Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper  

DEFF Research Database (Denmark)

Eksponeringen og belastningen af mennesker for kontaminanter i det arktiske område har været belyst i en lang række studier (Johansen et al. 2004, Bonefeld-Jørgensen 2010). Ud fra kontaminantkoncentrationer i kostemner som hvaler, fugle, isbjørne, rensdyr, fisk, moskusokser og importerede føde-varer er eksponeringen af kontaminanter ud fra interviewundersøgelser op-gjort for forskellige befolkningsgrupper i Arktis. I andre studier i Grønland er koncentrationen af kontaminanter i blodprøver blevet analyseret for at vurdere belastningen af forskellige befolkningsgrupper sammenholdt med kostvaner (Deutch et al 2007, Deutch et al. 2006). Kontaminanter som via kosten indtages af mennesker vil - afhængig af stof-fernes iboende egenskaber- i forskellig grad blive optaget, omsat, nedbrudt, udskilt og ophobet i kroppen. Nogle kontaminanter vil over lang tid blive ophobet i fx lever, nyre eller fedtvæv, mens andre kun kortvarigt vil kunne detekteres i blodet. Sundhedsmæssigt kritiske koncentrationer kan især op-byggesfor kontaminanter som kun langsomt nedbrydes eller udskilles fra kroppen og derfor over lang tid koncentreres i fx fedtvæv, nyre og lever. Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeller bruges i dag i et stort omfang af farmaceutisk industri i forbindelse med screening og udvikling af nye lægemidler (se fx http://pbpk.org/). Projektets overordnede formål er at belyse anvendeligheden af PBPK model-lering i vurderingen af kontaminant belastningen af befolkningsgrupper i arktiske områder. PBPK modellering kan være bindeledet mellem kontami-nant eksponering via kosten og kontaminant koncentrationer i blodet hos arktiske befolkningsgrupper, samt være med til at estimere koncentration af kontaminanter i lever, nyre, blod, hjerne, fedtvæv m.v. I projektet indgår data fra 40 personer i Qaanaaq indsamlet i 2003, 36 fra Qe-qertarsuaq indsamlet i 2006, 20 fra Nuuk indsamlet i 2005 og 22 fra Narsaq indsamlet i 2006, hvorfra der foreligger data om både kostvaner og koncen-trationer af kontaminanter i blodet. For at mindske indflydelsen af alderen er alle personerne i aldersintervallet 18 til 35 år. De i projektet gennemførte statistiske analyser og PBPK modellering indikerer følgende: 1. At der for den valgte aldersgruppe mellem 18-36 år på gennemsnits basis er en god overensstemmelse mellem målte kontaminantkon-centrationer i blodet og de beregnede indtag af kontaminanter via kosten. 2. At der er signifikant korrelation mellem kontaminantkoncentrationer i blod og indtag af kontaminanter via kosten for de undersøgte grupper fra Qeqertarsuaq, Nuuk og Narsaq. Den manglende korre-lation for Qaanaaq tillægges usikkerheder og fejl i besvarelser af kostvaner. 3. Der er en god overensstemmelse mellem PBPK modelleret koncen-trationer af kontaminanter i blod og de målte koncentrationer i blod. 4. PBPK modelberegninger indikerer, at kontaminantkoncentration i blodet kan øges betydeligt efter indtagelse af måltider med et højt indhold af kontaminanter (fx isbjørn, sæl, fugle og hval). For perso-ner, somhar en høj belastning af kontaminanter ophobet gennem mange år, påvirkes koncentrationen i blodet ikke nævneværdigt af et måltid. Ovennævnte resultater fra PBPK modelleringen indikerer, at der ved vurderingen af data for kontaminantkoncentrationen i blodet bør tages højde for størrelsen af den interne belastning af pågældende kontaminant og stoffets iboende egenskaber i forhold til ophobning, udskillelses, nedbrydning, fordeling m.m. i kroppen. 5. POP kontaminanter, som indtages via kosten vil i forskellig grad, blive ophobet i kroppen og øge den interne belastning. Et bemær-kelsesværdigt resultat fra PBPK modelleringen er den relativt lille andel af kontaminanter i kosten, som bliver ophobet i kroppen. PBPK modelberegninger angiver således, at kun 0,5 % af det indtagne oxychlordan blev ophobet i kroppen, mens 34,5 % af det indtagne PCB-153 bliver ophobet i kroppen. Tilsvarende er de

Gustavson, Kim; Riget, Frank Farsø

2014-01-01

152

Ikke alt, der hvæser, hos børn er astma  

DEFF Research Database (Denmark)

Med udgangspunkt i projektet "Opsporing af astma i 5 års alderen i almen praksis" beskrives asthma i barnealderen som en folkesygdom, der fylder meget i praksis. Det vigtige i tidlig diagnosticering understreges, da man i dag har effektiv medicin og viden om forebyggelse, der om ikke kurerer sygdommen så forbedrer trivselen betydeligt. Sygdomsbilledet i almen praksis ligger i grænseområdet til banalt luftvejsbesvær, hvorved det adskiller sig betydeligt fra astma sygdomsbilledet, som det optræder i hospitalssektoren og er beskrevet i lærebøgerne, hvilket er baggrunden for ovennævnte projekt, hvis formål er på baggrund af erfaringer fra børn, forældre og læger i almen praksis at skabe ny viden om sygdommen til brug for arbejdet i almen praksis. Udgivelsesdato: 2000

Hermann, Christian

2000-01-01

153

An inhibitor of the protein kinases TBK1/IKK? improves obesity-related metabolic dysfunctions  

Science.gov (United States)

Emerging evidence suggests that inflammation provides a link between obesity and insulin resistance. The noncanonical I?B kinases IKK? and TANK-binding kinase 1 (TBK1) are induced in liver and fat after high fat diet by NF-?B activation, and in turn initiate a program of counter-inflammation that preserves energy storage. Here, we report the discovery of a small molecule inhibitor of these kinases called amlexanox. Treatment of obese mice with amlexanox elevates energy expenditure through increased thermogenesis, producing weight loss, improved insulin sensitivity and decreased steatosis in obese mice. Because of its record of safety in patients, amlexanox may be an interesting candidate for clinical evaluation in the treatment of obesity and related disorders.

Reilly, Shannon M.; Chiang, Shian-Huey; Decker, Stuart J.; Chang, Louise; Uhm, Maeran; Larsen, Martha J.; Rubin, John R.; Mowers, Jonathan; White, Nicole M.; Hochberg, Irit; Downes, Michael; Yu, Ruth; Liddle, Christopher; Evans, Ronald M.; Oh, Dayoung; Li, Pingping; Olefsky, Jerrold M.; Saltiel, Alan R.

2013-01-01

154

Pregnancy Weight Gain Limitation by a Supervised Nutritional Program Influences Placental NF-?B/IKK Complex Expression and Oxidative Stress  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Objective: Nuclear factor kappa B (NF-?B pathway and oxidative stress participate in endothelial dysfunction, which is one of the causes of pre-eclampsia. Among the human antioxidant mechanisms, there are the enzymes catalase (CAT, glutathione peroxidase (GPx and superoxide dismutase (SOD. Our aim was to measure NF-?B, its inhibitor (IKK and oxidative stress in placenta and umbilical cord of pregnant women submitted to a supervised nutritional program.Methods: Two groups were conformed: A 14 pregnant women with individualized nutritional counseling, and B 12 pregnant women without nutritional guidance. NF-?B and IKK were assessed by real time PCR (RT-PCR. Enzymatic activity of CAT, GPx, lipoperoxidation (LPO and SOD were also evaluated.Results: Pregnant women that followed a supervised nutritional program had lower levels of systolic (p=0.03 and diastolic pressure (p=0.043 although they were heavier than the control group (p=0.048. Among all the women, the Spearman correlation was positive between weight gain and placental NF-?B expression (1, p?0.01. In the placenta, women with nutritional advice had lower enzymatic activity of GPx (p?0.038 and showed a tendency of IKK to be higher than in women without a nutritional supervised program.Conclusion: A supervised nutritional program in pregnancy offers a proven option to control weight gain, hypertension, NF-?B/IKK complex expression and oxidative stress reactions in the placenta.

Hugo Mendieta Zern

2013-05-01

155

Pregnancy Weight Gain Limitation by a Supervised Nutritional Program Influences Placental NF-?B/IKK Complex Expression and Oxidative Stress  

Science.gov (United States)

Objective Nuclear factor kappa B (NF-?B) pathway and oxidative stress participate in endothelial dysfunction, which is one of the causes of pre-eclampsia. Among the human antioxidant mechanisms, there are the enzymes catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD). Our aim was to measure NF-?B, its inhibitor (IKK) and oxidative stress in placenta and umbilical cord of pregnant women submitted to a supervised nutritional program. Methods Two groups were conformed: A) 14 pregnant women with individualized nutritional counseling, and B) 12 pregnant women without nutritional guidance. NF-?B and IKK were assessed by real time PCR (RT-PCR). Enzymatic activity of CAT, GPx, lipoperoxidation (LPO) and SOD were also evaluated. Results Pregnant women that followed a supervised nutritional program had lower levels of systolic (p=0.03) and diastolic pressure (p=0.043) although they were heavier than the control group (p=0.048). Among all the women, the Spearman correlation was positive between weight gain and placental NF-?B expression (1, p?0.01). In the placenta, women with nutritional advice had lower enzymatic activity of GPx (p?0.038) and showed a tendency of IKK to be higher than in women without a nutritional supervised program. Conclusion A supervised nutritional program in pregnancy offers a proven option to control weight gain, hypertension, NF-?B/IKK complex expression and oxidative stress reactions in the placenta.

Zeron, Hugo Mendieta; Flores, Alejandro Parada; Chavez, Araceli Amaya; Alanis, Adriana Garduno; Ferreyra, Maria del Carmen Colin; Benitez, Jonnathan Guadalupe Santillan; Castaneda, Violeta Sarai Morales; Garcia, Ma. Victoria Dominguez

2013-01-01

156

Context-Dependent Regulation of Autophagy by IKK-NF-?B Signaling: Impact on the Aging Process  

Science.gov (United States)

The NF-?B signaling system and the autophagic degradation pathway are crucial cellular survival mechanisms, both being well conserved during evolution. Emerging studies have indicated that the IKK/NF-?B signaling axis regulates autophagy in a context-dependent manner. IKK complex and NF-?B can enhance the expression of Beclin 1 and other autophagy-related proteins and stimulate autophagy whereas as a feedback response, autophagy can degrade IKK components. Moreover, NF-?B signaling activates the expression of autophagy inhibitors (e.g., A20 and Bcl-2/xL) and represses the activators of autophagy (BNIP3, JNK1, and ROS). Several studies have indicated that NF-?B signaling is enhanced both during aging and cellular senescence, inducing a proinflammatory phenotype. The aging process is also associated with a decline in autophagic degradation. It seems that the activity of Beclin 1 initiation complex could be impaired with aging, since the expression of Beclin 1 decreases as does the activity of type III PI3K. On the other hand, the expression of inhibitory Bcl-2/xL proteins increases with aging. We will review the recent literature on the control mechanisms of autophagy through IKK/NF-?B signaling and emphasize that NF-?B signaling could be a potent repressor of autophagy with ageing.

Salminen, Antero; Hyttinen, Juha M. T.; Kauppinen, Anu; Kaarniranta, Kai

2012-01-01

157

Evasion of antiviral immunity through sequestering of TBK1/IKK?/IRF3 into viral inclusion bodies.  

Science.gov (United States)

Cells are equipped with pattern recognition receptors (PRRs) such as the Toll-like and RIG-I-like receptors that mount innate defenses against viruses. However, viruses have evolved multiple strategies to evade or thwart host antiviral responses. Viral inclusion bodies (IBs), which are accumulated aggregates of viral proteins, are commonly formed during the replication of some viruses in infected cells, but their role in viral immune evasion has rarely been explored. Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) is an emerging febrile illness caused by a novel phlebovirus in the Bunyaviridae. The SFTS viral nonstructural protein NSs can suppress host beta interferon (IFN-?) responses. NSs can form IBs in infected and transfected cells. Through interaction with tank-binding kinase 1 (TBK1), viral NSs was able to sequester the IKK complex, including IKK? and IRF3, into IBs, although NSs did not interact with IKK? or IRF3 directly. When cells were infected with influenza A virus, IRF3 was phosphorylated and active phosphorylated IRF3 (p-IRF3) was translocated into the nucleus. In the presence of NSs, IRF3 could still be phosphorylated, but p-IRF3 was trapped in cytoplasmic IBs, resulting in reduced IFN-? induction and enhanced viral replication. Sequestration of the IKK complex and active IRF3 into viral IBs through the interaction of NSs and TBK1 is a novel mechanism for viral evasion of innate immunity. PMID:24335286

Wu, Xiaodong; Qi, Xian; Qu, Bingqian; Zhang, Zerui; Liang, Mifang; Li, Chuan; Cardona, Carol J; Li, Dexin; Xing, Zheng

2014-03-01

158

Ligeløn - en utopi så længe fagbevægelsen ikke vil?  

DEFF Research Database (Denmark)

Ligelønskravet støder ikke kun på modstand i arbejdsgiver- og regeringskredse, men også i lønmodtagernes egne rækker. Visse organisationer og organisationsformer er med til at blokere for at kravet fremmes.

Borchorst, Anette; Jørgensen, Henning

2011-01-01

159

Specification of the NF-?B transcriptional response by p65 phosphorylation and TNF-induced nuclear translocation of IKK?  

Science.gov (United States)

Here we investigated the regulation of NF-?B activity by post-translational modifications upon reconstitution of NF-?B p65-deficient cells with the wild-type protein or phosphorylation-defect mutants. Analysis of NF-?B target gene expression showed that p65 phosphorylations alone or in combination function to direct transcription in a highly target gene-specific fashion, a finding discussed here as the NF-?B barcode hypothesis. High-resolution microscopy and surface rendering revealed serine 536 phosphorylated p65 predominantly in the cytosol, while serine 468 phosphorylated p65 mainly localized in nuclear speckles. TNF stimulation resulted in the translocation of the cytosolic p65 kinase IKK? to the nucleus and also to promyelocytic leukemia (PML) nuclear bodies. This inducible IKK? translocation was dependent on p65 phosphorylation and was prevented by the oncogenic PML-RAR? fusion protein. Chromatin immunoprecipitation experiments revealed the inducible association of IKK? to the control regions of several NF-?B target genes. In the nucleus, the kinase contributes to the expression of a subset of NF-?B-regulated genes, thus revealing a novel role of IKK? for the control of nuclear NF-?B activity.

Moreno, Rita; Sobotzik, Jurgen-Markus; Schultz, Christian; Schmitz, M. Lienhard

2010-01-01

160

Anti-Inflammatory Effects of IKK Inhibitor XII, Thymulin, and Fat-Soluble Antioxidants in LPS-Treated Mice  

Science.gov (United States)

The present study was designed to compare the anti-inflammatory effects of several agents applied in vivo, namely, a synthetic inhibitor of the NF-?B cascade, fat-soluble antioxidants, and the thymic peptide thymulin. Cytokine response in LPS-treated mice was analysed in tandem with the following parameters: the synthesis of inducible forms of the heat shock proteins HSP72 and HSP90?; activity of the NF-?B and SAPK/JNK signalling pathways; and TLR4 expression. Inflammation-bearing Balb/c male mice were pretreated with an inhibitor of IKK-?/? kinases (IKK Inhibitor XII); with thymulin; with dietary coenzyme Q9, ?-tocopherol, and ?-carotene; or with combinations of the inhibitor and peptide or antioxidants. Comparable anti-inflammatory effects were observed in inflammation-bearing mice treated separately with thymulin or with dietary antioxidants administered daily for two weeks before LPS treatment. When LPS-injected mice were treated with the inhibitor and antioxidants together, neither plasma cytokines, signal proteins, nor heat shock proteins recovered more efficiently than when mice were treated with these agents separately. In contrast to antioxidant diet, the thymulin was shown to increase the effect of IKK Inhibitor XII in preventing IKK activation in LPS-treated mice.

Novoselova, E. G.; Khrenov, M. O.; Glushkova, O. V.; Lunin, S. M.; Parfenyuk, S. B.; Novoselova, T. V.; Fesenko, E. E.

2014-01-01

 
 
 
 
161

Jeg anerkender den musikalske tradition - men jeg prøver ikke at lave musik. : Interview med Jacob Kirkegaard  

DEFF Research Database (Denmark)

Interview med Jacob Kirkegaard i anledning af hans udgivelse: ?Conversion?. Det blev en samtale om reallyde, der bliver til instrumentallyde, om afvisningen af det subjektive udtryk, og om hvordan musikken i sidste ende ikke er komponistens men lytterens anliggende.

Holmboe, Rasmus

2013-01-01

162

CCL27 expression is regulated by both p38 MAPK and IKK? signalling pathways.  

Science.gov (United States)

The skin-specific chemokine CCL27 is believed to play a pivotal role in establishing the inflammatory infiltrate characteristic for common inflammatory skin diseases. Through binding to the chemokine receptor 10 (CCR10), CCL27 mediates inflammation by promoting lymphocyte migration into the skin. Little is known about the regulation of CCL27 gene expression. The purpose of our study was to investigate the regulation of the IL-1?-induced CCL27 gene expression in normal human keratinocytes (NHEK). Preincubation of NHEK with the inhibitory ?B (I?B) kinase (IKK) inhibitor, SC-514, or the p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitor, SB202190, revealed a profound reduction in both CCL27 mRNA and CCL27 protein expression indicating the significance of these pathways in the regulation of CCL27 expression. Furthermore, the impact of inhibitors of mitogen- and stress-activated kinase 1 (MSK1) or the mitogen-activated protein kinase-interacting kinases (Mnk1+2), downstream kinases of p38 MAPK, on IL-1?-induced CCL27 expression in NHEK were investigated. We identified seven NF-?B binding elements upstream from the CCL27 gene start codon using electrophoretic mobility shift assay (EMSA). Supershift analyses demonstrated the involvement of the p50/p65 NF-?B heterodimer. We conclude that IL-1?-induced CCL27 gene expression in NHEK is regulated through the p38 MAPK/MSK1/Mnk1+2 as well as the IKK?/NF-?B signalling pathways. PMID:21993219

Riis, Jette Lindorff; Johansen, Claus; Vestergaard, Christian; Otkjaer, Kristian; Kragballe, Knud; Iversen, Lars

2011-12-01

163

Spøgelsets egne ord : ??Manden der opdagede at han ikke eksisterede??  

DEFF Research Database (Denmark)

Originalt og grænsesprængende er også Svend ?ge Madsens forfatterskab, som tages op til behandling i Anker Gemzøes artikel ?Spøgelsets egne ord ?? ??Manden der opdagede at han ikke eksisterede???. Gemzøe gør opmærksom på, at Jacques Derrida indleder Les spectres de Marx (1993) med tolkende refleksioner over den gengangerscene, der åbner Shakespeares Hamlet. Ifølge Derridas ??hantologie?? opererer spøgelser i en eksistentiel tidslighed, der har at gøre med sorg, sprog og forvandling. Genremæssigt, tilføjer Gemzøe, har gengangeren det med at husere i tragedien. Med Derridas ??hantologie?? som en af de væsentlige optikker læses Svend ?ge Madsens ?Manden der opdagede at han ikke eksisterede? i sammenhæng med den novellesamling fra 2007, hvori den er titelnovelle. En redegørelse for den højst ejendommelige udsigelse ?? en jegfortælling, hvori en genopvækket afdød kæmper indædt for sit fantomatiske liv ?? sættes i sammenhæng med den eksistentialistiske og fænomenologiske optagethed af negative fænomener, en moralfilosofisk dimension (mauvaise foi) og psykologiske synsvinkler på vanskeligt acceptable tab. Et fjerde niveau er fortællingens tvetydige funktion som spøgelsets livsbetingelse og banemand. Artiklen udforsker gensidigt belysende slægtskaber mellem Derridas ??hantologie?? og en spøgelseshistorie, der med raffinerede former for intertekstualitet indføjer sig i samlingen, i Svend ?ge Madsens forfatterskab og i en vid litterær og filosofisk kontekst. (af bogens indledning, s. 9).

Gemzøe, Anker

2012-01-01

164

Brazilin selectively disrupts proximal IL-1 receptor signaling complex formation by targeting an IKK-upstream signaling components.  

Science.gov (United States)

The ligation of interleukin-1 receptor (IL-1R) or tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1) induces the recruitment of adaptor proteins and their concomitant ubiquitination to the proximal receptor signaling complex, respectively. Such are upstream signaling events of IKK that play essential roles in NF-?B activation. Thus, the discovery of a substance that would modulate the recruitment of key proximal signaling elements at the upstream level of IKK has been impending in this field of study. Here, we propose that brazilin, an active compound of Caesalpinia sappan L. (Leguminosae), is a potent NF-?B inhibitor that selectively disrupts the formation of the upstream IL-1R signaling complex. Analysis of upstream signaling events revealed that brazilin markedly abolished the IL-1?-induced polyubiquitination of IRAK1 and its interaction with IKK-? counterpart. Notably, pretreatment of brazilin drastically interfered the recruitment of the receptor-proximal signaling components including IRAK1/4 and TRAF6 onto MyD88 in IL-1R-triggerd NF-?B activation. Interestingly, brazilin did not affect the TNF-induced RIP1 ubiquitination and the recruitment of RIP1 and TRAF2 to TNFR1, suggesting that brazilin is effective in selectively suppressing the proximal signaling complex formation of IL-1R, but not that of TNFR1. Moreover, our findings suggest that such a disruption of IL-1R-proximal complex formation by brazilin is not mediated by affecting the heterodimerization of IL-1R and IL-1RAcP. Taken together, the results suggest that the anti-IKK activity of brazilin is induced by targeting IKK upstream signaling components and subsequently disrupting proximal IL-1 receptor signaling complex formation. PMID:24735611

Jeon, Juhee; Lee, Ji Hoon; Park, Kyeong Ah; Byun, Hee Sun; Lee, Hyunji; Lee, Yoonjung; Zhang, Tiejun; Kang, Kidong; Seok, Jeong Ho; Kwon, Hyun-Jung; Han, Man-Deuk; Kang, Seong Wook; Hong, Jang Hee; Hur, Gang Min

2014-06-15

165

Trichothecin Induces Cell Death in NF-?B Constitutively Activated Human Cancer Cells via Inhibition of IKK? Phosphorylation  

Science.gov (United States)

Constitutive activation of the transcription factor nuclear factor-?B (NF-?B) is involved in tumorigenesis and chemo-resistance. As the key regulator of NF-?B, IKK? is a major therapeutic target for various cancers. Trichothecin (TCN) is a metabolite isolated from an endophytic fungus of the herbal plant Maytenus hookeri Loes. In this study, we evaluated the anti-tumor activity of TCN and found that TCN markedly inhibits the growth of cancer cells with constitutively activated NF-?B. TCN induces G0/G1 cell cycle arrest and apoptosis in cancer cells, activating pro-apoptotic proteins, including caspase-3, -8 and PARP-1, and decreasing the expression of anti-apoptotic proteins Bcl-2, Bcl-xL, and survivin. Reporter activity assay and target genes expression analysis illustrated that TCN works as a potent inhibitor of the NF-?B signaling pathway. TCN inhibits the phosphorylation and degradation of I?B? and blocks the nuclear translocation of p65, and thus inhibits the expression of NF-?B target genes XIAP, cyclin D1, and Bcl-xL. Though TCN does not directly interfere with IKK? kinase, it suppresses the phosphorylation of IKK?. Overexpression of constitutively activated IKK? aborted TCN induced cancer cell apoptosis, whereas knockdown of endogenous IKK? with siRNA sensitized cancer cells toward apoptosis induced by TCN. Moreover, TCN showed a markedly weaker effect on normal cells. These findings suggest that TCN may be a potential therapeutic candidate for cancer treatment, targeting NF-?B signaling.

Su, Jia; Zhao, Peiji; Kong, Lingmei; Li, Xingyao; Yan, Juming; Zeng, Ying; Li, Yan

2013-01-01

166

Hepatitis C virus NS2 protease inhibits host cell antiviral response by inhibiting IKK? and TBK1 functions.  

Science.gov (United States)

Hepatitis C virus (HCV) encodes for several proteins that can interfere with host cell signaling and antiviral response. Previously, serine protease NS3/4A was shown to block host cell interferon (IFN) production by proteolytic cleavage of MAVS and TRIF, the adaptor molecules of the RIG-I and TLR3 signaling pathways, respectively. This study shows that another HCV protease, NS2 can interfere efficiently with cytokine gene expression. NS2 and its proteolytically inactive mutant forms were able to inhibit type I and type III IFN, CCL5 and CXCL10 gene promoters activated by Sendai virus infection. However, the CXCL8 gene promoter was not inhibited by NS2. In addition, constitutively active RIG-I (?RIG-I), MAVS, TRIF, IKK?, and TBK1-induced activation of IFN-? promoter was inhibited by NS2. Cotransfection experiments with IKK? or TBK1 together with interferon regulatory factor 3 (IRF3) and HCV expression constructs revealed that NS2 in a dose-dependent manner inhibited IKK? and especially TBK1-induced IRF3 phosphorylation. GST pull-down experiments with GST-NS2 and in vitro-translated and cell-expressed IKK? and TBK1 demonstrated direct physical interactions of the kinases with NS2. Further evidence that the IKK?/TBK1 kinase complex is the target for NS2 was obtained from the observation that the constitutively active form of IRF3 (IRF3-5D) activated readily IFN-? promoter in the presence of NS2. The present study identified HCV NS2 as a potent interferon antagonist, and describes an explanation of how NS2 downregulates the major signaling pathways involved in the development of host innate antiviral responses. PMID:23096996

Kaukinen, Pasi; Sillanp, Maarit; Nousiainen, Laura; Meln, Krister; Julkunen, Ilkka

2013-01-01

167

"Stakkars pappa" hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Poor daddychild's perspective and iconotext in three award-winning picture books. The Western dichotomy between children and adults characterize our opinion both on children and childhood. In this understanding framework the children are seen as something totally different from adults. Can artistic children's literature modify this habitual thinking about such hierarchical levels? The three books to examine closer have all won awards from Ministry of Culture as the best Norwegian picture book that year. Both Svein Nyhus: Pappa [Daddy] (1998, Hans Sande and Gry Moursund: Arkimedes og brdskiva [Archimedes and the Sandwich] (2000 and Stein Erik Lunde and yvind Torseter: Eg kan ikkje sove no [I Can't Sleep Now] (2008 are first-person narratives where the main character is a child. In such picture books visual and verbal point of view rarely are the same. The illustrations usually observe the central character from a distance and then allow the reader not only to adopt the narrator's point of view. What kind of ambiguities in the complex relationship between text and images give signals to the readersand to the understanding of the narrator's position and perspective? What can this perspective and the iconotext in the three books tell us about today's children's role?

Kiil, Hanne

2011-03-01

168

The Kelly/Katch Kan minimum discharge system and other pro-active environmental solutions  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A method by which to contain well bore discharge for oil well drilling and service rigs was discussed. The patented Kelly/Katch Kan minimum discharge system (MDS) addresses environmental and safety issues, and can help the petroleum industry meet new environmental waste management guidelines and regulations. In Alberta, drilling and service rig operators are expected to reduce environmental impact and address the four Rs: reuse, recycle, reduce and recover. The MDS reduces reclamation costs and enhances safety and morale by maintaining a clean, dry work environment. The system redirects fluids downward through the rotary bushing where fluids are collected for recirculation or proper disposal. The universal unit which fits on service tubing, heavy-weight drill pipe, drill collars and test tools, can be installed easily by one person without tools in seconds. Akita Drilling has converted most of its fleet of 26 rigs to the MDS with excellent results and positive feedback from operators. The system has been adapted for use on underbalanced drilling operations. Operators can save $150 per day to as much as $2,000 per day by using MDS on drilling and service rigs. The savings come from reduced reclamation and clean-up costs and from a reduction in product being used, from mud and cleaning supplies to water and steam. 8 figs.

Wollin, H.

1997-04-01

169

Protetiske aspekter indenfor traumatologien  

DEFF Research Database (Denmark)

Protetisk rehabilitering efter traume kræver overvejelser om, hvordan det bedste æstetiske resultat kan opnås for den enkelte patient ved anvendelse af den mindst invasive teknik, der samtidig giver tilstrækkelig retention og styrke af restaureringen. Provisoriske erstatninger bør anvendes længst muligt, og hvis det bliver nødvendigt at erstatte tandsubstans, kan kronetyper med anvendelse af adhæsiv teknik anbefales for ikke misfarvede tænder, mens misfarvede tænder kræver helkeramiske eller metalkeramiske kroner med ikke translucent inderkappe. Hvis traumet resulterer i tandtab,vil implantatbehandling være valget, hvis nabotænderne er intakte, tandsættet udviser sunde parodontale forhold, og patienten skønnes at kunne opretholde god mundhygiejne. For at opnå et optimalt æstetisk resultat kræves hyppigt vertikal og horisontal knogleopbygning såvel som bindevævsopbygning, inden implantatrekonstruktionen fremstilles.

Gotfredsen, Klaus

2011-01-01

170

T cell receptor signals to NF-?B are transmitted by a cytosolic p62-Bcl10-Malt1-IKK signalosome.  

Science.gov (United States)

Antigen-mediated stimulation of the T cell receptor (TCR) triggers activation of nuclear factor ?B (NF-?B), a key transcriptional regulator of T cell proliferation and effector cell differentiation. TCR signaling to NF-?B requires both the Carma1-Bcl10-Malt1 (CBM) complex and the inhibitor of ?B (I?B) kinase (IKK) complex; however, the molecular mechanisms connecting the CBM complex to activation of IKK are incompletely defined. We found that the active IKK complex is a component of a TCR-dependent cytosolic Bcl10-Malt1 signalosome containing the adaptor protein p62, which forms in effector T cells. Phosphorylated I?B? and NF-?B were transiently recruited to this signalosome before NF-?B translocated to the nucleus. Inhibiting the activity of the kinase TAK1 or IKK blocked the phosphorylation of IKK, but not the formation of p62-Bcl10-Malt1 clusters, suggesting that activation of IKK occurs after signalosome assembly. Furthermore, analysis of T cells from p62-deficient mice demonstrated that the p62-dependent clustering of signaling components stimulated activation of NF-?B in effector T cells. Thus, TCR-stimulated activation of NF-?B requires the assembly of cytosolic p62-Bcl10-Malt1-IKK signalosomes, which may ensure highly regulated activation of NF-?B in response to TCR engagement. PMID:24825920

Paul, Suman; Traver, Maria K; Kashyap, Anuj K; Washington, Michael A; Latoche, Joseph R; Schaefer, Brian C

2014-05-13

171

Involvement of the ubiquitin-like domain of TBK1/IKK-i kinases in regulation of IFN-inducible genes.  

Science.gov (United States)

TANK-binding kinase 1 (TBK1/NAK/T2K) and I-kappaB Kinase (IKK-i/IKK-epsilon) play important roles in the regulation of interferon (IFN)-inducible genes during the immune response to bacterial and viral infections. Cell stimulation with ssRNA virus, dsDNA virus or gram-negative bacteria leads to activation of TBK1 or IKK-i, which in turn phosphorylates the transcription factors, IFN-regulatory factor (IRF) 3 and IRF7, promoting their translocation in the nucleus. To understand the molecular basis of activation of TBK1, we analyzed the sequence of TBK1 and IKK-i and identified a ubiquitin-like domain (ULD) adjacent to their kinase domains. Deletion or mutations of the ULD in TBK1 or IKK-i impaired activation of respective kinases, failed to induce IRF3 phosphorylation and nuclear localization and to activate IFN-beta or RANTES promoters. The importance of the ULD of TBK1 in LPS- or poly(I:C)-stimulated IFN-beta production was demonstrated by reconstitution experiments in TBK1-IKK-i-deficient cells. We propose that the ULD is a regulatory component of the TBK1/IKK-i kinases involved in the control of the kinase activation, substrate presentation and downstream signaling pathways. PMID:17599067

Ikeda, Fumiyo; Hecker, Christina Maria; Rozenknop, Alexis; Nordmeier, Rolf Dietrich; Rogov, Vladimir; Hofmann, Kay; Akira, Shizuo; Dtsch, Volker; Dikic, Ivan

2007-07-25

172

Phosphorylation of TRAF2 within its RING domain inhibits stress-induced cell death by promoting IKK and suppressing JNK activation  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

TRAF2 is an adaptor protein that modulates the activation of the JNK/c-Jun and IKK/NF-?B signaling cascades in response to TNF? stimulation. Although many serine/threonine kinases have been implicated in TNF?-induced IKK activation and NF-?B-dependent gene expression, most of them do not directly activate IKK. Here we report that PKC? phosphorylates TRAF2 at serine 55 within the proteins RING domain after TNF? stimulation. Although this phosphorylation event has a minimal eff...

Thomas, Gregory S.; Zhang, Laiqun; Blackwell, Ken; Habelhah, Hasem

2009-01-01

173

Involvement of the ubiquitin-like domain of TBK1/IKK-i kinases in regulation of IFN-inducible genes  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

TANK-binding kinase 1 (TBK1/NAK/T2K) and I-?B Kinase (IKK-i/IKK-?) play important roles in the regulation of interferon (IFN)-inducible genes during the immune response to bacterial and viral infections. Cell stimulation with ssRNA virus, dsDNA virus or gram-negative bacteria leads to activation of TBK1 or IKK-i, which in turn phosphorylates the transcription factors, IFN-regulatory factor (IRF) 3 and IRF7, promoting their translocation in the nucleus. To understand the molecular basis of a...

2007-01-01

174

Kan global markedspraksis bidrage til, at der kommer flere løse søer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det meste svinekød, som produceres i Danmark, eksporteres, og den danske svinebranche opererer på et globalt marked. I dette kapitel belyser vi, hvad det betyder for den danske svinebranche i forhold til dyrevelfærd, og om ?? og i givet fald hvordan ?? markedspraksis i udvalgte eksportlande kan inspirere til at højne dyrevelfærden for danske svin, herunder ved at der kommer flere løse søer.

Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

2014-01-01

175

Kan danske virksomheder og organisati oners aktiviteter sikre markedsdrevet dyrevelfærd for danske søer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med dette kapitel er at analysere og diskutere, hvordan forskellige danske virksomheders og organisationers konkrete aktiviteter er med til at forme rammerne for dyrevelfærd. Der er særlig fokus på, hvordan disse aktiviteter kan være med til at ændre markedet, således at der sker markedsdrevne forbedringer i dyrevelfærden for danske søer.

Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

2014-01-01

176

Kan danske virksomheder og organisationers aktiviteter sikre markedsdrevet dyrevelfærd for danske søer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med dette kapitel er at analysere og diskutere, hvordan forskellige danske virksomheders og organisationers konkrete aktiviteter er med til at forme rammerne for dyrevelfærd. Der er særlig fokus på, hvordan disse aktiviteter kan være med til at ændre markedet, således at der sker markedsdrevne forbedringer i dyrevelfærden for danske søer.

Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

2014-01-01

177

Pharmacologic IKK/NF-?B inhibition causes antigen presenting cells to undergo TNF? dependent ROS-mediated programmed cell death  

Science.gov (United States)

Monocyte-derived antigen presenting cells (APC) are central mediators of the innate and adaptive immune response in inflammatory diseases. As such, APC are appropriate targets for therapeutic intervention to ameliorate certain diseases. APC differentiation, activation and functions are regulated by the NF-?B family of transcription factors. Herein, we examined the effect of NF-?B inhibition, via suppression of the I?B Kinase (IKK) complex, on APC function. Murine bone marrow-derived macrophages and dendritic cells (DC), as well as macrophage and DC lines, underwent rapid programmed cell death (PCD) after treatment with several IKK/NF-?B inhibitors through a TNF?-dependent mechanism. PCD was induced proximally by reactive oxygen species (ROS) formation, which causes a loss of mitochondrial membrane potential and activation of a caspase signaling cascade. NF-?B-inhibition-induced PCD of APC may be a key mechanism through which therapeutic targeting of NF-?B reduces inflammatory pathologies.

Tilstra, Jeremy S.; Gaddy, Daniel F.; Zhao, Jing; Dav, Shaival H.; Niedernhofer, Laura J.; Plevy, Scott E.; Robbins, Paul D.

2014-01-01

178

Fattige savner anerkendelse : Mennesker i fattigdom oplever ikke kun afsavn, men også manglende anerkendelse på grund af stereotyper, der har forplantet sig i samfundet  

DEFF Research Database (Denmark)

DEBAT: Mennesker i fattigdom oplever ikke kun afsavn, men også manglende anerkendelse på grund af stereotyper, der har forplantet sig i samfundet, mener John Andersen, sociolog og professor ved RUC.

Andersen, John

2013-01-01

179

"Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det" : En empirisk undersøgelse af sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende med dansk som andetsprog på Københavns Universitet  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne bog undersøges de udfordringer, som nogle af de studerende med dansk som andetsprog på School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool) ved Københavns Universitet oplever. I efteråret 2011 afholdt Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) i samarbejde med PharmaSchool et kursus med titlen "Sprogstøttende undervisning for studerende med dansk som andetsprog" som et pilottiltag under projektet Den gode uddannelse. En stor del af de studerende på PharmaSchool har dansk som andetsprog, og interessen for kurset var stor. Med udgangspunkt i dette kursus undersøger bogen, hvorvidt de vanskeligheder, som de studerende med dansk som andetsprog oplever, kan betegnes som enten faglige eller sproglige. Derudover diskuteres argumenterne for og imod støttetiltag rettet specifikt mod studerende med dansk som andetsprog. Bogens empiriske grundlag består af 6 interviews, 94 spørgeskemabesvarelser, yderligere to skriftlige besvarelser vedr. deltagernes behov for og udbytte af kurset, samt de studerendes evaluering af kurset. Det viser sig, at størstedelen af de studerendes vanskeligheder befinder sig i en gråzone mellem sprog og fag, og netop derfor er de svære at kategorisere. Eksempelvis har mange studerende uanset modersmål svært ved at skelne mellem og besvare skrivehandlinger såsom begrund, gør rede for, diskuter m.fl., og disse skrivehandlinger er essentielle at kunne besvare rigtigt til eksamener på PharmaSchool. Baseret på de studerendes spørgeskemabesvarelser fremgår det, at der ikke er stor forskel på de vanskeligheder, som studerende med hhv. dansk som modersmål og dansk som andetsprog angiver. Nogle studerende med dansk som andetsprog har tydeligvis behov for sproglig støtte, men det er muligt, at en stor del af de studerende med dansk som modersmål også ville have gavn af kombineret sproglig-faglig støtte. I så fald bør støttetiltagene ikke udelukkende målrettes studerende med dansk som andetsprog. Det vigtigste er dog, at både undervisere og studerende bliver opmærksomme på vigtigheden af at kunne formulere deres faglige viden sprogligt klart og forståeligt, og at sproget er en vigtig del af fagene, selv der hvor de ikke før har lagt mærke til det.

Laursen, Katja ?rosin

2013-01-01

180

Succesfulde virksomheder ledes af mænd - Ikke succesfulde af kvinder?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel bygger på et igangværende forskningsprojekt om kønsforskelle i ledelse. Mere specifikt er data blevet indsamlet gennem et on-line-survey blandt danske ledere primært i den private sektor. Mere overordnet havde undersøgelsen som formål at undersøge holdbarheden af tidligere resultater fra amerikanske og britiske undersøgelser (Schein, 1973, 75, 96; Ryan et al., 2005a) ved at teste dem i et kulturelt miljø karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Undersøgelsen tager udgangspunkt i et sæt af person-karakteristika, der er blevet anvendt til at undersøge sammenfald mellem mandlige karakteristika og succesfuld ledelse (Schein, 1973, 75, 96). På lige fod med nyere britiske undersøgelser (Ryan et al. 2005a), er den aktuelle undersøgelse imidlertid udvidet til også at omhandle lederes perceptioner i forhold til ledelse i virksomheder uden succes. Resultaterne viser, som i de tidligere undersøgelser, at der er en klar tendens til forbinde succesfuld ledelse med mandlige karakteristika, og at ledertræk relateret til virksomheder, der ikke havde succes, til en vis grad blev associeret med kvindelige træk (Ryan et al, 2005a). Særligt påfaldende er det i den aktuelle danske undersøgelse, at især de kvindelige respondenter pegede på en sammenhæng mellem mænd og succesfuld ledelse.

Madsen, Mona Toft; Madsen, Henning

 
 
 
 
181

Er Kenya klar til valget? : Kan Kenya komme ud af de mørke skygger fra valget i 2007?  

DEFF Research Database (Denmark)

Den 17. januar begyndte nomineringen af Kenyas kommende politikere. De politikere, der efter valget skal lede ?stafrikas regionale stormagt frem til 2018. Nomineringsprocessen gav flere forskellige interessante indikationer på Kenyas ?demokratiske parathed? og dermed måske også en god fornemmelse af, hvordan det kommende valg i marts vil forløbe. Dette brief kommer med et bud på, om Kenya kan gøre sig fri af de mørke skygger fra valget i 2007.

Laugesen, Henrik

2013-01-01

182

C26 Cancer-Induced Muscle Wasting Is IKK?-Dependent and NF-kappaB-Independent  

Science.gov (United States)

Existing data suggest that NF-kappaB signaling is a key regulator of cancer-induced skeletal muscle wasting. However, identification of the components of this signaling pathway and of the NF-?B transcription factors that regulate wasting is far from complete. In muscles of C26 tumor bearing mice, overexpression of dominant negative (d.n.) IKK? blocked muscle wasting by 69% and the I?B?-super repressor blocked wasting by 41%. In contrast, overexpression of d.n. IKK? or d.n. NIK did not block C26-induced wasting. Surprisingly, overexpression of d.n. p65 or d.n. c-Rel did not significantly affect muscle wasting. Genome-wide mRNA expression arrays showed upregulation of many genes previously implicated in muscle atrophy. To test if these upregulated genes were direct targets of NF-?B transcription factors, we compared genome-wide p65 binding to DNA in control and cachectic muscle using ChIP-sequencing. Bioinformatic analysis of ChIP-sequencing data from control and C26 muscles showed very little p65 binding to genes in cachexia and little to suggest that upregulated p65 binding influences the gene expression associated with muscle based cachexia. The p65 ChIP-seq data are consistent with our finding of no significant change in protein binding to an NF-?B oligonucleotide in a gel shift assay, no activation of a NF-?B-dependent reporter, and no effect of d.n.p65 overexpression in muscles of tumor bearing mice. Taken together, these data support the idea that although inhibition of I?B?, and particularly IKK?, blocks cancer-induced wasting, the alternative NF-?B signaling pathway is not required. In addition, the downstream NF-?B transcription factors, p65 and c-Rel do not appear to regulate the transcriptional changes induced by the C26 tumor. These data are consistent with the growing body of literature showing that there are NF-?B-independent substrates of IKK? and I?B? that regulate physiological processes.

Cornwell, Evangeline W.; Mirbod, Azadeh; Wu, Chia-Ling; Kandarian, Susan C.; Jackman, Robert W.

2014-01-01

183

Antinociceptive Effect of Tetrandrine on LPS-Induced Hyperalgesia via the Inhibition of IKK? Phosphorylation and the COX-2/PGE2 Pathway in Mice  

Science.gov (United States)

Tetrandrine (TET) is a bisbenzylisoquinoline alkaloid that is isolated from the Stephania Tetrandra. It is known to possess anti-inflammatory and immunomodulatory effects. We have shown that TET can effectively suppress the production of bacterial lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory mediators, including cyclooxygenases (COXs), in macrophages. However, whether TET has an antinociceptive effect on LPS-induced hyperalgesia is unknown. In the present study, we investigated the potential antinociceptive effects of TET and the mechanisms by which it elicits its effects on LPS-induced hyperalgesia. LPS effectively evoked hyperalgesia and induced the production of PGE2 in the sera, brain tissues, and cultured astroglia. TET pretreatment attenuated all of these effects. LPS also activated inhibitor of ?B (I?B) kinase ? (IKK?) and its downstream components in the I?B/nuclear factor (NF)-?B signaling pathway, including COX-2; the increase in expression levels of these components was significantly abolished by TET. Furthermore, in primary astroglia, knockdown of IKK?, but not IKK?, reversed the effects of TET on the LPS-induced increase in I?B phosphorylation, P65 phosphorylation, and COX-2. Our results suggest that TET can effectively exert antinociceptive effects on LPS-induced hyperalgesia in mice by inhibiting IKK? phosphorylation, which leads to the reduction in the production of important pain mediators, such as PGE2 and COX-2, via the IKK?/I?B/NF-?B pathway.

Zhao, Hengguang; Luo, Fuling; Li, Hongzhong; Zhang, Li; Yi, Yongfen; Wan, Jingyuan

2014-01-01

184

Select Paramyxoviral V Proteins Inhibit IRF3 Activation by Acting as Alternative Substrates for Inhibitor of ?B Kinase ? (IKKe)/TBK1*  

Science.gov (United States)

V accessory proteins from Paramyxoviruses are important in viral evasion of the innate immune response. Here, using a cell survival assay that identifies both inhibitors and activators of interferon regulatory factor 3 (IRF3)-mediated gene induction, we identified select paramyxoviral V proteins that inhibited double-stranded RNA-mediated signaling; these are encoded by mumps virus (MuV), human parainfluenza virus 2 (hPIV2), and parainfluenza virus 5 (PIV5), all members of the genus Rubulavirus. We showed that interaction between V and the IRF3/7 kinases, TRAF family member-associated NF?B activator (TANK)-binding kinase 1 (TBK1)/inhibitor of ?B kinase ? (IKKe), was essential for this inhibition. Indeed, V proteins were phosphorylated directly by TBK1/IKKe, and this, intriguingly, resulted in lowering of the cellular level of V. Thus, it appears that V mimics IRF3 in both its phosphorylation by TBK1/IKKe and its subsequent degradation. Finally, a PIV5 mutant encoding a V protein that could not inhibit IKKe was much more susceptible to the antiviral effects of double-stranded RNA than the wild-type virus. Because many innate immune response signaling pathways, including those initiated by TLR3, TLR4, RIG-I, MDA5, and DNA-dependent activator of IRFs (DAI), use TBK1/IKKe as the terminal kinases to activate IRFs, rubulaviral V proteins have the potential to inhibit all of them.

Lu, Lenette L.; Puri, Mamta; Horvath, Curt M.; Sen, Ganes C.

2008-01-01

185

Die transgressiewe karnavaleske: 'n fenomeen in die kabarettekste uit 'n Gelyke kans van Jeanne Goosen / The transgressive carnavalesque: a phenomenon in the cabaret texts from 'n Gelyke kans of Jeanne Goosen  

Scientific Electronic Library Online (English)

Full Text Available SciELO South Africa | Language: Afrikaner Abstract in english This article examines the phenomenon of the transgressive carnivalesque, a notion of Mikhail Bakhtin of breaking through social conventions and barriers, as it manifests in the cabaret texts in 'n Gelyke kans ("An even chance") by Jeanne Goosen. The carnival on the town square represents a world of [...] feasts, comedy, dance, costumes, masks, giants, monsters and trained animals. It includes comic verbal compositions like parody and vulgar burlesque. These texts can be recognised as subversive of the symbolic order and the Bakhtinian moments are clearly identifiable in each text. The research of Bakhtin, as a broad development of the carnivalesque into a powerful, critical subversion of all official words and hierarchies with far reaching consequences, are here applicable. Without being judgmental, Goosen sympathetically exposes man's inborn, continuous search for the illusion of perfect happiness.

Henritte, Loubser.

186

Kan daginstitutioner gøre en forskel? : fra forskning om daginstitutioner set i lyset af et kompetence- og eksklusionsperspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten/artiklen udgør nummer fire i en serie på ialt 14 arbejdspapirer i serien af arbejdspapirer knyttet til forksningsprojektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt" (HPA-projektet) HPA-Serie No1. Rapporten indkredser på baggrund af definitioner af begrebet social arv relateret til institutionelle sammenhænge fire temaer: 1) Effekter af tidlige indsatser set i lyset af international forskning på området, 2) hverdagslivets institutionelle eksklusionsprocesser - set i lyset dansk forskning, 3) danske daginstitutioners tiltag for at 'bryde negativ social arv' fra undersøgelsen "Kan daginstitutioner gøre en forskel" (Jensen, 2005) og 4) en diskussion af resultater set i lyset af antagelser om et kompetence og in/eksklusionsperspektiv 

Jensen, Bente

2007-01-01

187

Activation of IKK/NF-?B provokes renal inflammatory responses in guanylyl cyclase/natriuretic peptide receptor-A gene-knockout mice  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The present study was aimed at determining the consequences of the disruption of guanylyl cyclase/natriuretic peptide receptor-A (GC-A/NPRA) gene (Npr1) on proinflammatory responses of nuclear factor kappa B, inhibitory kappa B kinase, and inhibitory kappa B alpha (NF-?B, IKK, I?B?) in the kidneys of mutant mice. The results showed that the disruption of Npr1 enhanced the renal NF-?B binding activity by 3.8-fold in 0-copy (?/?) mice compared with 2-copy (+/+) mice. In parallel, IKK ac...

2012-01-01

188

Modellering af elforbrug til netanalyse  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i praksis at etablere en sådan model. Det vises i rapporten, at korrekt modellering af elforbrugets afhængighed af spænding og frekvens har væsentlig indflydelse på de simuleringer, der udføres af transmissionsnettets stabilitet. Det grundlag der i dag anvendes til modellering af elforbruget, er baseret på 30 år gamle data, og det vurderes ikke længere som repræsentativt. Det anbefales i rapporten, at der hos Elkraft System etableres en model for elforbruget efter en såkaldt komponentbaseret metode. Modellen skal levere data direkte til simuleringsværktøjet PSS/E. Med en sådan model forventes simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model.

?stergaard, Jacob

2003-01-01

189

Randomized trial of a fixed combination (KanJang) of herbal extracts containing Adhatoda vasica, Echinacea purpurea and Eleutherococcus senticosus in patients with upper respiratory tract infections.  

Science.gov (United States)

The clinical efficacy of KanJang oral solution, a fixed combination of standardised extracts of Echinacea purpurea, Adhatoda vasica and Eleutherococcus senticosus, was compared with the combined extracts of Echinacea purpurea and Eleutherococcus senticosus alone (Echinacea mixture) in a controlled, double blind, randomized trial, and with Bromhexine (a standard treatment) in a controlled, open, randomized clinical trial on patients with non-complicated acute respiratory tract infections. Many of the parameters evaluated, such as severity of coughing, frequency of coughing, efficacy of mucus discharge in the respiratory tract, nasal congestion and a general feeling of sickness, showed significantly greater improvement in patients treated with KanJang compared with those receiving the standard treatment. However, no significant differences in the improvement of these symptoms (except in a reduced frequency of coughing) were observed between patients treated with the Echinacea mixture and those receiving the standard treatment. The only explanation is that the lack of extract of A. vasica in the Echinacea mixture reduces its efficacy compared with the complete KanJang oral solution even though direct double-blind comparison yielded no significant differences between these two groups of patients. The recovery time of patients being treated with KanJang or Echinacea mixture was 2 days shorter than that of patients receiving the standard treatment. None of the patients completing the study reported adverse reactions to the medication taken. The significance of the results obtained in this study is discussed with respect to the efficacy of KanJang in the treatment of acute respiratory infection and to the concept that multi-drug therapy offers higher efficacy compared with mono-drug treatment of such infections. PMID:16121513

Narimanian, M; Badalyan, M; Panosyan, V; Gabrielyan, E; Panossian, A; Wikman, G; Wagner, H

2005-08-01

190

Characterization of the inhibitor of kappaB kinase (IKK) complex in granulosa cell tumors of the ovary and granulosa cell tumor-derived cell lines.  

Science.gov (United States)

Granulosa cell tumors of the ovary (GCT) are a distinct, hormonally active subset of ovarian cancers. Although it has recently been shown that ?97% of all adult GCT harbor a novel somatic missense mutation in the FOXL2 gene, given its almost universal presence, it does not explain differences in tumor stage and/or recurrence. The nuclear factor kappaB (NF?B) transcription factor is constitutively active in two human GCT-derived cell lines, COV434 and KGN, which are useful in vitro models to investigate juvenile and adult GCT, respectively. This study aimed to determine the molecular basis and pathogenetic significance of this aberrant NF?B activity. Selective chemical inhibitors were used to target candidate components of the pathway. The constitutive activity was blocked by two independent inhibitors of I?B? phosphorylation, suggesting that aberrant activation occurs upstream of this point. NF?B inhibition resulted in a dose-dependent decrease in cell proliferation and viability and a dose-dependent increase in apoptosis. Inhibitors of earlier components of the pathway were without effect. Two independent inhibitors of inhibitor of kappaB kinase (IKK)?, a catalytic subunit of the NF?B activation complex, were unable to inhibit the constitutive activity, but surprisingly also ligand-induced activity. These findings suggest a central role for IKK?; however, no mutations or altered expression of the IKK?, IKK?, or IKK? genes was observed in the cell lines or in a panel of human GCT samples. This study highlights unresolved issues in understanding the pathogenesis of GCT and in the use of the COV434 and KGN cells lines as model systems. PMID:23674259

Jamieson, Stacey; Fuller, Peter J

2013-10-01

191

Fighting Brick with Brick: Chikazumi J?kan and Buddhisms Response to Christian Space in Imperial Japan  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available In 1915, with the support of J?do Shinsh? (True Pure Land Buddhisms Higashi Honganji sect and dozens of private Buddhist donors, Buddhist priest Chikazumi J?kan erected a new, one-of-a-kind Buddhist meeting hall in Tokyo, the Ky?d? Kaikan. Chikazumi conceived of the building as a clear and deliberate spatial challenge to the crowded Protestant churches and lecture halls of turn-of-the-twentieth-century Tokyo. He chose prominent Western-style architect Takeda Goichi (18721938, rather than a traditional Japanese shrine or temple carpenter, to design it. The new building, in tandem with the adjacent Ky?d? Gakusha (Salvation Dormitory that Chikazumi established in 1902, spoke to, and significantly impacted, the socio-moral, intellectual, and religious life of hundreds of young Tokyoites. These two buildings represented a response to Protestant Christianitys popularity and relevance like no other in imperial Japan. In order to achieve the religious evangelism and suprasectarian reform that he envisioned for Buddhism, Chikazumi proved willing to apply observations made in the West and appropriate practical Western Christian architectural features. Through an analysis of drawings, photographs, periodicals, institutional records, and other sources, this article tells the story of the rare fusion of opposites as Chikazumi equipped Buddhism to compete with Protestantism for the attention and devotion of the educated elite.

Garrett Washington

2013-03-01

192

Faglitterære fortællinger: Hvad gør de, hvad kan de?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen fokuserer på den litterære genre creative nonfiction. På dansk har denne genre endnu ikke noget navn, men på baggrund af otte danske værker inden for genren samt en diskussion af den amerikanske terminologi inden for området foreslås betegnelsen faglitterære fortællinger eller alternativt fortællende faglitteratur. Med de samme otte værker som cases undersøges dernæst, hvilke elementer genren typisk består af, samt hvilke hovedkvaliteter den har at tilbyde læserne. Med henblik på analysen af elementerne konstrueres en facetmodel, mens hovedkvaliteterne overfor læserne analyseres på baggrund af en teori om læseformer. Den første undersøgelse viser, at genren i udpræget grad fremtræder som en hybrid mellem skønlitteratur og faglitteratur, men at den i visse henseender er en radikal genre snarere end en hybrid. I forhold til læseren konkluderes det, at genren tilbyder såvel faktuel viden om verden som æstetiske (læse)oplevelser, men også at læseren, i kraft af hybridformen, må være i stand til at veksle mellem forskellige læsestrategier under læsningen. Afslutningsvis karakteriseres værkerne i forhold til velkendte type- og genrebestemmelser i faglitteratur og skønlitteratur.

Eriksson, Rune

2014-01-01

193

Lighting can be more efficient, nicer and better. Waiting for a breakthrough; Verlichting kan zuiniger, mooier en beter. Nog even wachten op de grote doorbraak  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Lighting in many utility buildings can become significantly more energy efficient with T5 fittings. In the near future led lighting in suitable fittings can surpass the light quality and energy efficiency of the T5. There are many gains to be made in public lighting with smart control based on weather and traffic. In time, Oled is promising very interesting new flat light sources. [Dutch] De verlichting in veel utiliteitsgebouwen kan aanmerkelijk energiezuiniger met TS-armaturen. In de nabije toekomst kan ledlicht in geschikte armaturen de lichtkwaliteit en energiezuinigheid van T5 overtreffen. In de openbare verlichting valt nog veel te winnen met slim regelen op basis van weer en verkeer. Op termijn belooft Oled heel interessante nieuwe platvlaklichtbronnen.

Vollebregt, R.

2012-02-15

194

Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die postmodernekerk ruimte bied vir mitologie? Ken Wilber se bydrae tot die pastoraat  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The development of the human consciousness: Can a postmodern church accommodate mythology? Ken Wilbers contribution to pastoral care

Postmodern theologians like Hal Taussig are not very optimistic about the future of Christianity. To them, the theistic (mythological understanding of God is of little use in the postmodern world of the 21st century. Taussig prefers the grassroots Christianity, which has room for persons of all sexual orientations, and advocates ecological sensitivity. The question is: What do the followers of this spirituality teach their children about God? The solution is what Wilber calls the conveyer belt and Gods Kosmic address. Everyone starts at square one, traditional and grassroots Christians alike, and move along this conveyer belt. Along the way, there are seven stages and three perspectives, i.e. the first, second and third-person perspective, through which human consciousness could evolve. That means that any given person could have one of 21 different possible understandings and experiences of God. A questionnaire could assist pastors to determine at which stage or level of evolution an individual is, as well as the Kosmic address that God has for that individual. Through spiritual exercises, pastors could then support the individuals further growth towards mature human consciousness.

How to cite this article: Ferreira, I.W., 2009, Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die postmodernekerk ruimte bied vir "mitologie"? Ken Wilber se bydrae tot die pastoraat, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 66(1, Art. #181, 7 pages. DOI: 10.4102/hts.v66i1.181

Ignatius (Naas W. Ferreira

2010-02-01

195

Endothelial cell injury and dysfunction induced by silver nanoparticles through oxidative stress via IKK/NF-?B pathways.  

Science.gov (United States)

Epidemiological studies have indicated that particulate matter (PM) exposure is most likely relevant to atherosclerosis. Endothelial cell injury and dysfunction are considered the early events in the initiation of atherosclerosis. Silver nanoparticles (AgNPs), with a smaller size and higher reactive activity, may induce much higher toxicity to endothelial cells compared with PM. However, few studies have been performed to determine the effect of AgNPs on endothelial cells. In the present study, human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) were chosen as model cells to systematically explore the toxicity of AgNPs to endothelial cells. The obtained results indicated that exposure to AgNPs could inhibit proliferation, damage the cell membrane and seriously induce apoptosis. Simultaneously, the inflammatory cytokines, adhesion molecules, and chemokines of HUVECs were clearly up-regulated, which resulted in the adhesion of many monocytes to endothelial cells. More importantly, we found that dysfunctions of endothelial cells could be ascribed to the activation of NF-?B pathways. Furthermore, an oxidation inhibitor, N-acetyl-l-cysteine (NAC), effectively antagonized all of the AgNPs-induced responses, which indicated the key role of ROS production during the exposure of AgNPs in the toxicity of endothelial cells. In summary, our results clearly demonstrated that AgNPs could induce the injury and dysfunction of HUVECs through the activation of IKK/NF-?B, which is associated with oxidative stress, suggesting that exposure to AgNPs may be a potential hazardous factor for early atherosclerosis. PMID:24818879

Shi, Junpeng; Sun, Xia; Lin, Yi; Zou, Xiaoyan; Li, Zhanjun; Liao, Yanyan; Du, Miaomiao; Zhang, Hongwu

2014-08-01

196

Sengecykling som livsudfoldelse i sidste etape : Et kvalitativt forskningsprojekt omhandlende kroniske hæmodialysepatienters oplevelser af sengecykling under dialysebehandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund: Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever at sengecykle under hæmodialyse. Problemstillingen for mange patienter i hæmodialyse er træthed og et stort tidsforbrug til behandlingen. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere. De lever således ikke op til de anbefalinger om at være fysisk aktive, som Sundhedsstyrelsen og WHO anbefaler for at forebygge sygdom og fremme sundheden. Formål og mål: Formålet er at give kroniske hæmodialysepatienter bedre livskvalitet. Målet med projektet er at finde ud af, hvordan kroniske hæmodialysepatienter oplever sengecykling under dialysebehandling. Metode: Sengecyklingen foregik i en periode på seks måneder. Der deltog i alt 13 patienter, seks kvinder og syv mænd. Gennemsnitsalderen var 73 år. Patienterne blev interviewet før og efter interventionsperioden i fokusgruppe. Desuden blev der i perioden skrevet dagbøger og foretaget feltobservationer. Resultater: ? Trods træthed og afhængighed er det vigtigt for patienterne at leve så normalt som muligt ? Sengecykling har stor indflydelse på kramper i benene. ? Særligt de kvindelige patienter oplever, at hverdagslivet bliver forbedret på forskellige måder, idet de får flere fysiske kræfter. ? De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen, men de er alligevel godt tilfredse med at cykle. ? Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. ? Med sengecyklingen kan patienterne selv bidrage til et sundere liv. Dermed får de større selvrespekt og føler sig mere i overensstemmelse med sundhedsanbefalingerne. Konklusion: Projektets fund giver baggrund for at anbefale plejepersonale at tilrettelægge motionstilbud til ældre kroniske syge mennesker. Motionen må tage udgangspunkt i patientens egne mål for god livskvalitet, patientens drivkraft til livsudfoldelse på trods af sygdom og patientens eget moralske værdisæt. Plejepersonalet må tage hensyn til, at patienten ofte befinder sig i en eksistentiel sårbar situation.

Dollerup, Karin Hejlskov; Jensen, Karina Kjærsgaard

2011-01-01

197

Hepatitis B Virus X Protein Upregulates mTOR Signaling through IKK? to Increase Cell Proliferation and VEGF Production in Hepatocellular Carcinoma  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Hepatocellular carcinoma (HCC), a major cause of cancer-related death in Southeast Asia, is frequently associated with hepatitis B virus (HBV) infection. HBV X protein (HBx), encoded by a viral non-structural gene, is a multifunctional regulator in HBV-associated tumor development. We investigated novel signaling pathways underlying HBx-induced liver tumorigenesis and found that the signaling pathway involving I?B kinase ? (IKK?), tuberous sclerosis complex 1 (TSC1), and mammalian target o...

Yen, Chia-jui; Lin, Yih-jyh; Yen, Chia-sheng; Tsai, Hung-wen; Tsai, Ting-fen; Chang, Kwang-yu; Huang, Wei-chien; Lin, Pin-wen; Chiang, Chi-wu; Chang, Ting-tsung

2012-01-01

198

Kemal Ar?kan  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Althoug, some determinants of stigmatization of the mental illnesses are universal, partly it has been affected by certain cultural aspects. In this study, we assumed that migration from a cultural milieu to another might cause homogenization of the parameters of stigmatization. Hence, the migration is almost a differential characteristic of the Turkish people, studying on the subject in our country gave us an excellent opportunity to evaluate the hypothesis.

Kemal Ar?kan; Gnay etin; mer Uysal; S?la Ayd?n

2000-01-01

199

MiR-503 targets PI3K p85 and IKK-? and suppresses progression of non-small cell lung cancer.  

Science.gov (United States)

A microRNA usually has the ability to coordinately repress multiple target genes and therefore are associated with many pathological conditions such as human cancer. Our understanding of the biological roles of microRNAs in lung cancer, however, remains incomplete. In this study, we identified miR-503 as a tumor-suppressive microRNA in human non-small cell lung carcinoma (NSCLC), whose expression level correlates inversely with overall survival in NSCLC patients. Ectopic expression of miR-503 suppressed tumor cell proliferation and metastasis-related traits in vitro as well as in vivo, supporting a anti-cancer role of the microRNA in NSCLC progression. Mechanistic study revealed that oncogenic PI3K p85 and IKK-? were direct targets of miR-503. Overexpression of either PI3K p85 or IKK-? partially restored the malignant properties of NSCLC cells in the presence of miR-503. Taken together, our data demonstrate miR-503 inhibits the malignant phenotype of NSCLC by targeting PI3K p85 and IKK-? and might play a suppressive role in the pathogenesis of NSCLC, thus providing new insights in developing novel diagnostic and therapeutic approaches. PMID:24550137

Yang, Yi; Liu, Lei; Zhang, Ying; Guan, Hongyu; Wu, Jueheng; Zhu, Xun; Yuan, Jie; Li, Mengfeng

2014-10-01

200

Routes of Allergic Sensitization and Myeloid Cell IKK? Differentially Regulate Antibody Responses and Allergic Airway Inflammation in Male and Female Mice  

Science.gov (United States)

Gender influences the incidence and/or the severity of several diseases and evidence suggests a higher rate of allergy and asthma among women. Most experimental models of allergy use mice sensitized via the parenteral route despite the fact that the mucosal tissues of the gastrointestinal and respiratory tracts are major sites of allergic sensitization and/or allergic responses. We analyzed allergen-specific Ab responses in mice sensitized either by gavage or intraperitoneal injection of ovalbumin together with cholera toxin as adjuvant, as well as allergic inflammation and lung functions following subsequent nasal challenge with the allergen. Female mice sensitized intraperitoneally exhibited higher levels of serum IgE than their male counterparts. After nasal allergen challenge, these female mice expressed higher Th2 responses and associated inflammation in the lung than males. On the other hand, male and female mice sensitized orally developed the same levels of allergen-specific Ab responses and similar levels of lung inflammation after allergen challenge. Interestingly, the difference in allergen-specific Ab responses between male and female mice sensitized by the intraperitoneal route was abolished in IKK??Mye mice, which lack IKK? in myeloid cells. In summary, the oral or systemic route of allergic sensitization and IKK? signaling in myeloid cells regulate how the gender influences allergen-specific responses and lung allergic inflammation.

Bonnegarde-Bernard, Astrid; Jee, Junbae; Fial, Michael J.; Steiner, Haley; DiBartola, Stephanie; Davis, Ian C.; Cormet-Boyaka, Estelle; Tome, Daniel; Boyaka, Prosper N.

2014-01-01

 
 
 
 
201

En diffraktiv læsning af ANT gennem Barad- eller omvendt?- eller sandheden er ikke derude!  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel tager livtag med Karen Barads kritik af Aktør-Netværksteorien ?? især hendes behandling af den måde, som Latour sidestiller humane og non-humane aktører på. I artiklen gennemgås en række kernebegreber hos hhv. Barad og Latour og deres indbyrdes forskelligheder og ligheder. Med Barads ord, foretager jeg en diffraktiv læsning af Latour gennem Barad ?? en læsning, som hun selv gentagne gange antyder i bogen ?Meeting the Universe Halfway?, men som hun kun lader glimtvis skinne igennem. Artiklen indledes med en ret indgående gennemgang af Barads forståelse af kvantemekanikken, idet den ligger til grund for hele hendes argumentation. Dernæst gennemgås de af hendes begreber, som kan læses i forhold til Aktør-Netværksteorien, som afrundes med en sammenlignende diskussion.

Jensen, Tine

2014-01-01

202

God kan net doen wat God wel doen: Petrus Abelardus se Megariaanse argument in Theologia Scholarium, Opera Theologica III  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available God can only do what God does do: Peter Abelards Megarian argument in Theologia Scholarium, Opera Theologica III
Peter Abelards contribution to a constellation of central themes in post-Carolingian medieval philosophy, namely on causation, necessity and contingency, with its discursive undertone of the relation between potentiality and actuality, is worked out in a rather informal way in one of his later works, Theologia Scholarium. Typical of the fusion of philosophical questions and theological premises in medieval philosophy, Abelard addresses the issue by asking whether God can only do what God does. Abelard argues that God can do or not do or omit doing only those things which God does do or does not do or omits doing and that God can do or can not do or omit doing those things only in the way or at the time at which God does and not at any other. Given Abelards fragmented and restricted access to the Aristotelian corpus regarding causality, how did he come to this Aristotelian-orientated conclusion? This article stresses the ancient quality of Abelards argument from another angle, reminiscent of the so-called Master Argument of the Megarians, with specific reference to the dialectical legacy of Diodorus Cronus, according to whom what can be is what is: what is, in turn, is what must be. Actuality, for the Megarians, exhausts potentiality. The path of actuality cannot be undermined or compromised by issues of potentiality. Gods actions are thus for both the Megarians and Abelard strictly determined and determining. God, in the end, can only do what God does. This article contributes to scholarship in medieval philosophy or theology by making this connection explicit and by thoroughly exploring the link between Abelard and his ancient predecessors.

How to cite this article: Beukes, J., 2011, God kan net doen wat God wel doen: Petrus Abelardus se Megariaanse argument in Theologia Scholarium, Opera Theologica III, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 67(1, Art. #883, 9 pages. DOI: 10.4102/hts.v67i1.883

Johann Beukes

2011-06-01

203

Når modtagerne gerne vil blande sig :  Fortolkning er en vigtig del af fornøjelsen ved at være modtager. Og det er hverken sjovt eller smigrende at blive talt til, som om man ikke kan eller gider tænke.  

DEFF Research Database (Denmark)

  Receptionsteori er allerede en halvgammel disciplin indenfor litteraturvidenskab, hvor man aldrig har været så skråsikre som AIDA på en universel automatik i fortolkningens mekanismer. Receptionsteorien gør i det hele taget op med forestillingen om kommunikation som en fuldstændig gnidningsløs transport af betydning fra afsender til modtager. Den ser tværtimod modtageren som en temmelig magtfuld instans i kommunikationsforholdet. Selvfølgelig gør budskabet noget ved modtageren, men modtageren gør altså også en hel del ved budskabet - alt efter hvem han eller hun er. Betydning fremkommer med andre gennem en dialektik mellem budskabet og modtageren. Udgivelsesdato: Marts

Hermansen, Judy

2010-01-01

204

Gnlllk kan merkezlerine ba?vuruda fark yarat?r m?? Ankarada seilmi? kan merkezleri ba?vurular? zerinden bir de?erlendirme/Does volunteerism make any difference to admissions to blood centers: An evaluation from admissions to two selected blood ce  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available zet Ama: Ankarada bir niversite hastanesinin kan merkezinde ve K?z?laya ba?l? baz? merkezlerde yap?lm?? olan bu ara?t?rman?n iki amac? bulunmaktad?r. Amalardan ilki kan ba????nda bulunanlar?n sosyo-demografik zelliklerinin, kan ba????yla ilgili bilgi ve tutumlar?n?n, onlar? gnll olmaya iten motivasyonel sebeplerin belirlenmesidir. ?kinci ama ise bu iki farkl? kurumda (niversite hastanesi ve K?z?lay Kan Merkezi ba??? yapan ki?iler aras?nda gnll ba????l?k a?s?ndan fark olup olmad???n?n belirlenmesidir. Yntem: Ara?t?rman?n verileri Ankarada bir niversite hastanesinin kan merkezi ve K?z?laya ba?l? baz? merkezlerde 01-05 Ekim 2012 tarihleri aras?nda toplanm??t?r. Bu merkezlere ba?vuran ki?ilerde; kan ba????nda bulunma, al??maya kat?lmay? kabul etme ve szl ileti?im kurulabilme ?artlar? aranm??t?r. al??maya kat?lmay? kabul eden 277 ki?i ara?t?rma anketini cevaplam??t?r. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket program? kullan?lm??t?r. Tan?mlay?c? istatistiklere ek olarak Ki kare testi, t testi, Fisherin kesin testi, Mann Whitney U testi ve ANOVA kullan?lm??t?r. Bulgular: Kat?l?mc?lar?n %85.2si erkektir. Kat?l?mc?lar?n al??ma esnas?ndaki ba???ta bulunma nedenleri aras?nda en s?k olan akrabalar?ndan/ tan?d?klar?ndan birinin ihtiyac? olmas?d?r (%57.0. Kat?l?mc?lar?n %80.9u daha nce en az bir kez kan ba????nda bulunmu?tur. Gnll olarak kan ba???layanlar?n yzdesi K?z?laya ba?l? merkezlerde (%93.0 niversite hastanesine (%7.4 gre daha yksektir. Sonu: Halka kan ba????n?n nemi anlat?lmal?, halk?n kan ba???? konusundaki yanl?? inan??lar? dzeltilmeli ve ak?llardaki soru i?aretleri giderilmelidir. Halk? kan ba????nda bulunmaya te?vik edebilmek iin kampanyalar yap?lmal? ve sivil toplum rgtlerinin kan ba???? konusuna e?ilmeleri sa?lanmal?d?r. Anahtar Kelimeler: Kan ba????, ba????, gnll ba????Does volunteerism make any difference to admissions to blood centers: An evaluation from admissions to two selected blood centers in Ankara Aim: This study, conducted in Ankara between October 1-5 at a university hospital blood center and in K?z?lay blood centers has two aims. The first one was to determine the socio-demographic characteristics of the blood donors, their knowledge and attitudes regarding blood donation and their motivations . The second aim was to determine whether there was a difference in voluntary donations between the two institutions. Materials and Methods: Data were collected between October 1-5 at a university hospitals blood center and two of K?z?lays blood centers in Ankara. Inclusion criteria consisted of blood donation, verbal consent to participate in the study and verbal communication. Two hundred and seventy-seven blood donors agreed to participate in the study and completed the study questionnaire. Statistical analysis was performed by SPSS 16.0. Descriptive analysis, Chi-square test, Fishers exact test, t test, Mann Whitney U test and ANOVA were used. Results: Eighty-five point two percent of the participants were male. The most common reason for blood donation at the time of the study was the need of a relative/friend (57.0%. Eighty point nine percent of the participants had donated blood previously. The percentage of those donating blood on a voluntary basis was higher at K?z?lay blood centers (93.0% than at the university hospital (7.4%. Conclusion: The importance of blood donation should be promoted and the wrong beliefs among the community about blood donation should be corrected. Campaigns encouraging people to donate blood should be organized and non-governmental organizations should be provided to deal with blood donation. Key words: Blood Donation, Blood Donor, Voluntary Blood Donor

Dilek Aslan

2013-08-01

205

Så vidt et rum : en undersøgelse af hvordan tekstil kan/skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen ??Så vidt et rum?? undersøger hvordan tekstil kan eller skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum. Undersøgelserne tager afsæt i dét forhold, at absorption af lyd er et stigende behov i mange offentlige rum, men at lydabsorptionens arkitektoniske potentiale kun sporadisk er udforsket og udviklet. Tekstil har gode lydabsorberende egenskaber og desuden væsentlige arkitektoniske kvaliteter. Både tekstilets lydabsorberende egenskaber og arkitektoniske kvaliteter afgøres i høj grad af tekstilets rumlige formgivning og placering. Afhandlingen bygger derfor på den antagelse at der, med tekstil, kan dannes konstruktioner, der fungerer både lydabsorberende og arkitektonisk. Indenfor det arkitektoniske felt fokuseres der på fænomenet ??rum??. Afhandlingens hovedspørgsmål ??Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum??? undersøges gennem tre delundersøgelser. Af hver delundersøgelse udledes en række retningslinier, hvis formål er at forsyne designere og arkitekter med tilstrækkelig viden til at etablere arkitektonisk lydabsorption med tekstil. Til hver delundersøgelse anvendes hver sin metode, som dog overordnet kædes sammen af en række fællestræk, bl.a. opstilling af ??modstande?? og en generel kritisk tilgang til empirien. Første delundersøgelse undersøger tekstilets lydabsorberende egenskaber. Først undersøges det hvordan det, via sanseindtryk alene, er muligt at fi nde frem til et tekstil, der er lydabsorberende. Otte tekstiler udsættes for måling af tekstilets absorptionskoefficient og strømningsmodstand samt for direkte sansning. Det konkluderes, at tekstilets lufttæthed, stivhed og vægt er sigende for dets lydabsorberende egenskaber. Dernæst undersøges det, hvordan tekstil skal formgives og placeres rumligt for mest effektivt at absorbere lyd, først i et forsøgsrum med en lydtrykmåler og derefter i et rørapparat. Over 100 formgivninger og placeringer måles og sammenlignes. Det konkluderes, at primært tekstilets afstand til væggen, mængden af tekstil, dets grad af drapering og foldning, dets spredning i rummet og vinkel ifht. til lydbølgernes retning er afgørende for dets lydabsorberende virkning. Anden delundersøgelse undersøger hvordan dels lydabsorption og dels tekstil kan danne rum. Undersøgelserne af hvordan lydabsorption danner rum tager afsæt i teorier om lyd og lys og kobler disse til en teori for lydabsorptionens rumdannende egenskaber. Det konkluderes at lydabsorptionen kan danne et ??halvt rum??. Tekstils rumdannende egenskaber undersøges ved at analysere et konkret eksempel på rumdannelse med tekstil med tre teorier om henholdsvist transparens, bevægelighed og porøsitet. Det konkluderes, at tekstil kan danne rum både via sin transparens, bevægelighed og porøsitet og desuden at den samme formgivning eller placering kan danne flere forskellige typer rum samtidigt. Tredje delundersøgelse undersøger hvordan tekstil kan formgives. Tre forskellige tekstiler udsættes for en række formgivningsteknikker og samtidige sansninger af deres materialeegenskaber, derefter registrering af de fremkomne former. Undersøgerens eget sanseapparat anvendes som måleapparat og sanse-og formregistreringerne indsættes på skalaer og sammenlignes. Det konkluderes, at tekstiler med relativt ekstreme materialeegenskaber danner relativt ekstreme former. Af de tre delundersøgelser udledes i alt 55 retningslinier og disse afprøves gennem formgivningen af tre lydabsorberende og rumdannende konstruktioner. Afprøvningen viser, at retningslinierne supplerer hinanden godt og derfor tilsammen kan danne afsæt for en formgivning af lydabsorberende og rumdannende konstruktioner, men at retningslinierne er af varierende anvendelighed. Afhandlingens resultat udgøres af 55 retningslinier om både lydabsorption, rumdanne

Bendixen, Cecilie

2013-01-01

206

Hvordan kan vi vide om kologi er godt? Offentlige foredrag i naturvidenskab, Sauditorierne, Aarhus Universitet, 9., 10. og 11. april 2013  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Man str i supermarkedet foran kledisken og rkker hnden ned for at gribe en kologisk kylling. Ud af jenkrogen ser man de pnt emballerede kyllinger fra Danpo til under den halve pris. Tvivlen overvlder en. Hvordan kan man nu ogs vide om det er s meget bedre at kbe den kologiske kylling frem for den langt billigere almindelige kylling. Nogle siger at kologiske kyllinger smager bedre fordi de har bevget sig mere og vokser langsomme. Ja, men p den anden side er der jo...

2013-01-01

207

Grundlag for ernæringsmæssige kriterier for mellemmåltider  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport beskriver forslag til ernæringsmæssige kriterier for mellemmåltider. Kriterierne er vejledende retningslinjer, der gælder for den raske del af befolkningen. Grundlaget kan bruges som basis for udvikling af ernæringsoplysning om sundere mellemmåltider og udvikling af sundere mellemmåltidsprodukter. Mellemmåltider defineres på baggrund af litteraturen og definitioner fra kostundersøgelser som: Enhver mad- og drikkevare, som indtages mellem hovedmåltiderne (morgenmad/brunch, frokost, aftensmad). Rapporten beskriver de ernæringsmæssige baggrunde samt de overvejelser, som bør gøres, inden kriterierne kan fastlægges, og hvert afsnit slutter med et forslag til et eller flere kriterier for det pågældende næringsstof. Afsnit 5 beskriver kriterier for energiindhold i små og store mellemmåltider og den tilhørende energifordeling, mens indhold af fuldkorn og kostfibre beskrives i afsnit 6. I afsnit 7 beskrives salt, indhold af frugt og grønt beskrives i afsnit 8, mens øvrige fødevarer beskrives i afsnit 9. Nedenstående tabel viser en oversigt over forslagene til kriterier. I forhold til energiindhold er beskrevet forskellige niveauer afhængig af alder og køn. Energiniveauerne er baseret på, at der drikkes vand til måltiderne. Hvis der drikkes energiholdige drikkevarer som mælk og juice til et måltid, bør indholdet af energi fra måltidets øvrige fødevarer reduceres tilsvarende, eller mellemmåltidet bliver tilsvarende større. Råderummet til ?tomme kalorier? holdes adskilt fra de sunde mellemmåltider og indgår dermed ikke i kriterierne. I forbindelse med formidling af kriterierne for mellemmåltider til befolkningen er det bl.a. vigtigt at kommunikere, at Nordiske Næringsstofanbefalinger anbefaler et regelmæssigt måltidsmønster, men at det ikke er alle, der har behov for at spise mellemmåltider, hvis man fungerer godt foruden. Det er også vigtigt at kommunikere, at mellemmåltider ikke skal mætte som hovedmåltider, men f.eks. erstatte noget af hovedmåltiderne eller bidrage med fødevarer man ikke spiser nok af.

Christensen, Lene Møller; Fagt, Sisse

2012-01-01

208

ikk poissmehekorter / Maris Kerge  

Index Scriptorium Estoniae

Tallinnas Mrivahe tnaval asuvas pningukorteris (53 m) hinevad moodne ja ajalooline. Magamistuba on paigutatud klaasboksi. Sisearhitektid Priit Pldme ja Krista Thomson, Sisearhitektuuribroo Joonprojekt. Projekt 2003, valmis 2004. 8 ill., vrv

Kerge, Maris

2004-01-01

209

Ikke rigtig voksne...  

DEFF Research Database (Denmark)

Emnet for artiklen er børns ret til at blive hørt. I artiklen analyseres tre udvalgte danske regelsæt i relation til børns ret til at blive hørt og hørt efter, når der verserer sag om deres forhold. Udgangspunktet for analysen er Jørgen Dalberg-Larsens begrebsapparat vedrørende en rettigheds- og beskyttelsestankegang. Det konkluderes, at der helt klart er rum for forbedring i de udvalgte love, og der argumenteres retspolitisk for, at området ofres fornyet opmærksomhed.

Holdgaard, Marianne; Juhl, Line Bune

2012-01-01

210

NF-?B-inducing kinase (NIK) prevents the development of hypereosinophilic syndrome (HES)-like disease in mice independent of IKK? activation  

Science.gov (United States)

Immune cell-mediated tissue injury is the common feature of different inflammatory diseases, yet the pathogenetic mechanisms and cell types involved vary significantly. Hypereosinophilic Syndrome (HES) represents a group of inflammatory diseases that are characterized by increased numbers of pathogenic eosinophilic granulocytes in the peripheral blood and diverse organs. Based on clinical and laboratory findings, various forms of HES have been defined, yet the molecular mechanism and potential signaling pathways that drive eosinophil expansion remain largely unknown. Here we show that mice deficient of the serine/ threonine-specific protein kinase NF-?B inducing kinase (NIK) develop a HES-like disease, reflected by progressive blood and tissue eosinophilia, tissue injury and premature death at around 2530 weeks of age. Similar to the lymphocytic form of HES, CD4+ T-cells from NIK-deficient mice express increased levels of T-helper 2 (Th2)-associated cytokines, and eosinophilia and survival of NIK deficient mice could completely be prevented by genetic ablation of CD4+ T-cells. Experiments based on bone marrow chimeric mice, however, demonstrated that inflammation in NIK-deficient mice depended on radiation-resistant tissues, implicating that NIK-deficient immune cells mediate inflammation in a non-autonomous manner. Surprisingly, disease development was independent of NIKs known function as IkappaB kinase (IKK)-? kinase, as mice carrying a mutation in the activation loop of IKK?, which is phosphorylated by NIK, did not develop inflammatory disease. Our data show that NIK activity in non-hematopoietic cells controls Th2-cell development and prevents eosinophil-driven inflammatory disease, most likely using a signaling pathway that operates independent of the known NIK substrate IKK?.

Hacker, Hans; Chi, Liying; Rehg, Jerold E.; Redecke, Vanessa

2012-01-01

211

The Drosophila IKK-related kinase (Ik2 and Spindle-F proteins are part of a complex that regulates cytoskeleton organization during oogenesis  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background IkappaB kinases (IKKs regulate the activity of Rel/NF-kappaB transcription factors by targeting their inhibitory partner proteins, IkappaBs, for degradation. The Drosophila genome encodes two members of the IKK family. Whereas the first is a kinase essential for activation of the NF-kappaB pathway, the latter does not act as IkappaB kinase. Instead, recent findings indicate that Ik2 regulates F-actin assembly by mediating the function of nonapoptotic caspases via degradation of DIAP1. Also, it has been suggested that ik2 regulates interactions between the minus ends of the microtubules and the actin-rich cortex in the oocyte. Since spn-F mutants display oocyte defects similar to those of ik2 mutant, we decided to investigate whether Spn-F could be a direct regulatory target of Ik2. Results We found that Ik2 binds physically to Spn-F, biomolecular interaction analysis of Spn-F and Ik2 demonstrating that both proteins bind directly and form a complex. We showed that Ik2 phosphorylates Spn-F and demonstrated that this phosphorylation does not lead to Spn-F degradation. Ik2 is localized to the anterior ring of the oocyte and to punctate structures in the nurse cells together with Spn-F protein, and both proteins are mutually required for their localization. Conclusion We conclude that Ik2 and Spn-F form a complex, which regulates cytoskeleton organization during Drosophila oogenesis and in which Spn-F is the direct regulatory target for Ik2. Interestingly, Ik2 in this complex does not function as a typical IKK in that it does not direct SpnF for degradation following phosphorylation.

Shaanan Boaz

2008-09-01

212

Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer : Fermentering af korn, især byg, øger kornets energiværdi og giver en højere fordøjelighed af fosfor i foderblandingen  

DEFF Research Database (Denmark)

Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af kornet forventes en mindre effekt af fermentering både på fordøjeligheden af energi og fosfor end fundet i dette forsøg, hvilket skyldes, at fin formaling øger fordøjeligheden af næringsstoffer.   Vægttabet ved fermentering af byg og hvede var under 0,5 %. Vægttab ved fermentering skyldes dels fordampning af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med søer, som er under opstart. Indtil resultaterne af disse forsøg foreligger, anbefales det ikke at indregne højere energiværdi eller højere fosforudnyttelse ved optimering af foderblandinger med fermenteret korn.   Fordøjelighedsforsøget er gennemført med otte tyndtarmsfistulerede grise i vægtintervallet fra ca. 46 til ca. 76 kg. Der indgik fire foderblandinger i forsøget med fermenteret eller ikke-fermenteret byg eller hvede. Projektet har fået støtte fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: DSP09/10/51 samt journalnr. 3663-D-07-00234.

Pedersen, Anni ?yan; Jørgensen, Henry

2010-01-01

213

Religionsneutralitet - respekt for alle eller fremmedgørelse af religion?  

DEFF Research Database (Denmark)

Neutralitet kan ikke betyde, at alle er lige tilfredse, eller at politikken slet ikke tager nogen form for stilling. Så diskussionen kræver en mere grundig refleksion over selve idéen om neutralitet.

Lægaard, Sune

214

Inhibition of the NEMO/IKK? association complex formation, a novel mechanism associated with the NF-?B activation suppression by Withania somniferas key metabolite withaferin A  

Science.gov (United States)

Background Nuclear Factor kappa B (NF-?B) is a transcription factor involved in the regulation of cell signaling responses and is a key regulator of cellular processes involved in the immune response, differentiation, cell proliferation, and apoptosis. The constitutive activation of NF-?B contributes to multiple cellular outcomes and pathophysiological conditions such as rheumatoid arthritis, asthma, inflammatory bowel disease, AIDS and cancer. Thus there lies a huge therapeutic potential beneath inhibition of NF-?B signalling pathway for reducing these chronic ailments. Withania somnifera, a reputed herb in ayurvedic medicine, comprises a large number of steroidal lactones known as withanolides which show plethora of pharmacological activities like anti- inflammatory, antitumor, antibacterial, antioxidant, anticonvulsive, and immunosuppressive. Though a few studies have been reported depicting the effect of WA (withaferin A) on suppression of NF-?B activation, the mechanism behind this is still eluding the researchers. The study conducted here is an attempt to explore NF-?B signalling pathway modulating capability of Withania somniferas major constituent WA and to elucidate its possible mode of action using molecular docking and molecular dynamics simulations studies. Results Formation of active IKK (I?B kinase) complex comprising NEMO (NF-?B Essential Modulator) and IKK? subunits is one of the essential steps for NF-?B signalling pathway, non-assembly of which can lead to prevention of the above mentioned vulnerable disorders. As observed from our semi-flexible docking analysis, WA forms strong intermolecular interactions with the NEMO chains thus building steric as well as thermodynamic barriers to the incoming IKK? subunits, which in turn pave way to naive complex formation capability of NEMO with IKK?. Docking of WA into active NEMO/IKK? complex using flexible docking in which key residues of the complex were kept flexible also suggest the disruption of the active complex. Thus the molecular docking analysis of WA into NEMO and active NEMO/IKK? complex conducted in this study provides significant evidence in support of the proposed mechanism of NF-?B activation suppression by inhibition or disruption of active NEMO/IKK? complex formation being accounted by non-assembly of the catalytically active NEMO/IKK? complex. Results from the molecular dynamics simulations in water show that the trajectories of the native protein and the protein complexed with WA are stable over a considerably long time period of 2.6 ns. Conclusions NF-?B is one of the most attractive topics in current biological, biochemical, and pharmacological research, and in the recent years the number of studies focusing on its inhibition/regulation has increased manifolds. Small ligands (both natural and synthetic) are gaining particular attention in this context. Our computational analysis provided a rationalization of the ability of naturally occurring withaferin A to alter the NF-?B signalling pathway along with its proposed mode of inhibition of the pathway. The absence of active IKK multisubunit complex would prevent degradation of I?B proteins, as the I?B proteins would not get phosphorylated by IKK. This would ultimately lead to non-release of NF-?B and its further translocation to the nucleus thus arresting its nefarious acts. Conclusively our results strongly suggest that withaferin A is a potent anticancer agent as ascertained by its potent NF-?B modulating capability. Moreover the present MD simulations made clear the dynamic structural stability of NEMO/IKK? in complex with the drug WA, together with the inhibitory mechanism.

2010-01-01

215

Variation in general practice prostate-specific antigen testing and prostate cancer outcomes : An ecological study  

DEFF Research Database (Denmark)

Brugen af prostata-specifikt antigen (PSA) er mangedoblet i dansk almen praksis siden introduktionen i 1990??erne. Dansk Urologisk Selskab anbefaler brug af testen ved relevante symptomer og arvelig disposition, men ikke til screening. Alligevel varierer brugen af PSA-tests i almen praksis. Dette registerstudie undersøger variationen i brugen af PSA-tests blandt praktiserende læger i Region Midtjylland i perioden 2004-2009. Studiet ser også nærmere på, hvilke konsekvenser variationen har for mændene i de forskellige praksispopulationer. Almen praksis blev inddelt i fire grupper efter deres brug af PSA-tests. Den mest testende fjerdedel af praksis brugte teksten 3,6 gange oftere end den mindst testende praksisgruppe. I den mest testende gruppe fik 76 % flere personer en biopsi af prostata og 37 % flere mænd blev diagnosticeret med prostatacancer sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at blive diagnosticeret med lokal prostatacancer var 61 % højere i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at finde regional sygdom eller fjern¬meta¬staser var dog den samme i de fire grupper. Risikoen for at få fjernet hele blærehalskirtlen (prostatektomi) var 2,25 gange større i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Dødeligheden (mortaliteten) ?? både den over¬ordnede og den prostata-specifikke ?? var den samme i alle fire grupper. Resultaterne indikerer, at der er forskellig klinisk praksis for brugen af PSA-tests, og at forskellene har betydning for praksispopulationerne. Biopsi fra prostata og prostatektomi er begge procedurer, som giver stor risiko for bivirkninger, men dette studie kan ikke påvise, at intensiv PSA-testning giver en reduceret dødelighed.

Hjertholm, Peter; Fenger-Grøn, Morten

2014-01-01

216

Operationssygeplejersken som assistent til robotkirurgi  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever at sengecykle under hæmodialyse. Metode: Sengecyklingen foregik i en periode på seks måneder. Der deltog i alt 13 patienter, seks kvinder og syv mænd. Gennemsnitsalderen var 73 år. Patienterne blev interviewet før og efter interventionsperioden i fokusgruppe. Desuden blev der i perioden skrevet dagbøger og foretaget feltobservationer. Fund: ? Trods træthed og afhængighed er det vigtigt for patienterne at leve så normalt som muligt ? Sengecykling har stor indflydelse på kramper i benene. ? Særligt de kvindelige patienter oplever, at hverdagslivet bliver forbedret på forskellige måder, idet de får flere fysiske kræfter. ? De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen, men de er alligevel godt tilfredse med at cykle. ? Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. ? Med sengecyklingen kan patienterne selv bidrage til et sundere liv. Dermed får de større selvrespekt og oplever mere indflydelse på livssituationen. Konklusion: Projektets fund giver baggrund for at anbefale plejepersonale at tilrettelægge motionstilbud til ældre kroniske syge mennesker. Motionen må tage udgangspunkt i patientens egen drivkraft til livsudfoldelse og i patientens eget moralske værdisæt. Plejepersonalet må tage hensyn til, at patienten ofte befinder sig i en eksistentiel sårbar situation.

Petersson, Jane; Laursen, Birgitte Schantz

217

Højteknologisk dialysering i kombination med lavteknologisk sengecykling : Et kvalitativt forskningsprojekt omhandlende kroniske hæmodialysepatienters oplevelser af sengecykling under dialysebehandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever at sengecykle under hæmodialyse. Metode: Sengecyklingen foregik i en periode på seks måneder. Der deltog i alt 13 patienter, seks kvinder og syv mænd. Gennemsnitsalderen var 73 år. Patienterne blev interviewet før og efter interventionsperioden i fokusgruppe. Desuden blev der i perioden skrevet dagbøger og foretaget feltobservationer. Fund: ? Trods træthed og afhængighed er det vigtigt for patienterne at leve så normalt som muligt ? Sengecykling har stor indflydelse på kramper i benene. ? Særligt de kvindelige patienter oplever, at hverdagslivet bliver forbedret på forskellige måder, idet de får flere fysiske kræfter. ? De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen, men de er alligevel godt tilfredse med at cykle. ? Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. ? Med sengecyklingen kan patienterne selv bidrage til et sundere liv. Dermed får de større selvrespekt og oplever mere indflydelse på livssituationen. Konklusion: Projektets fund giver baggrund for at anbefale plejepersonale at tilrettelægge motionstilbud til ældre kroniske syge mennesker. Motionen må tage udgangspunkt i patientens egen drivkraft til livsudfoldelse og i patientens eget moralske værdisæt. Plejepersonalet må tage hensyn til, at patienten ofte befinder sig i en eksistentiel sårbar situation.

Mark, Edith; Agnholt, Hanne

218

Towards the Small and the Beautiful: A Small Dibromotyrosine Derivative from Pseudoceratina sp. Sponge Exhibits Potent Apoptotic Effect through Targeting IKK/NF?B Signaling Pathway  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available A dibromotyrosine derivative, (1?R,5?S,6?S-2-(3?,5?-dibromo-1?,6?-dihydroxy-4?-oxocyclohex-2?-enyl acetonitrile (DT, was isolated from the sponge Pseudoceratina sp., and was found to exhibit a significant cytotoxic activity against leukemia K562 cells. Despite the large number of the isolated bromotyrosine derivatives, studies focusing on their biological mechanism of action are scarce. In the current study we designed a set of experiments to reveal the underlying mechanism of DT cytotoxic activity against K562 cells. First, the results of MTT cytotoxic and the annexin V-FITC/PI apoptotic assays, indicated that the DT cytotoxic activity is mediated through induction of apoptosis. This effect was also supported by caspases-3 and -9 activation as well as PARP cleavage. DT induced generation of reactive oxygen species (ROS and the disruption of mitochondrial membrane potential (MMP as indicated by flow cytometric assay. The involvement of ROS generation in the apoptotic activity of DT was further corroborated by the pretreatment of K562 cells with N-acetyl-cysteine (NAC, a ROS scavenger, which prevented apoptosis and the disruption of MMP induced by DT. Results of cell-free system assay suggested that DT can act as a topoisomerase II catalytic inhibitor, unlike the clinical anticancer drug, etoposide, which acts as a topoisomerase poison. Additionally, we found that DT treatment can block IKK/NF?B pathway and activate PI3K/Akt pathway. These findings suggest that the cytotoxic effect of DT is associated with mitochondrial dysfunction-dependent apoptosis which is mediated through oxidative stress. Therefore, DT represents an interesting reference point for the development of new cytotoxic agent targeting IKK/NF?B pathway.

Michael Y. Chiang

2013-08-01

219

Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen : Der er ikke noget så teoretisk som en udfordret praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen Ph.d.-projekt af Lars Elbæk, lelbaek@health.sdu.dk Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Et aktionsforskningsprojekt, hvor læring af læring undersøges ved intervention med digital mediering af bevægelser og studentercentrerede undervisningsformer i uddannelsen af idrætslærere. Resume I ph.d.-projektet ?Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen? var målet at undersøge læring under udviklings- og forandringsprocesser, når der interveneredes med digitale hjælpemidler og problem- og projektbaserede arbejdsformer i uddannelse af idrætslærere. Endvidere var målet at udvikle modeller (praksisteorier) som praksisfeltet (idrætslæreruddannelsen), der blev samarbejdet med, efterfølgende kunne anvende. Praksis i idræt og idrætsundervisning bliver udfordret af nye mediebaserede inspirationskilder og værktøjer, hvor mere selvstyrende former for praksis indgår. Disse nye muligheder bliver kun i meget begrænset omfang anvendt i den almindelige idrætsundervisning. Det førte frem til følgende problemformulering: Hvordan kvalificeres og fremmes brugen af digitale hjælpemidler i den videregående idrætslæreruddannelse? Spørgsmålet behandles gennem 3 problemstillinger om henholdsvis; a) de digitale hjælpemidlers undervisningsmæssige værdi, b) omlæring af undervisnings- og læringspraksis og c) metoder til undersøgelse af interventioner i idrætslæreruddannelsen. Metodisk tager projektet afsæt i kvalitativ aktionsforskning, og der arbejdes ud fra en række inspirationskilder blandt andet kulturhistorisk psykologi, systemteori og fænomenologi. Projektet har været gennemført med én intervention i hvert af fire semestre på idrætsuddannelsen ved to læreruddannelser i Danmark. I undersøgelsen har deltaget fire undervisere og ca. 60 studerende. Der blev interveneret med studentercentrerede undervisningsformer i form af arbejde ud fra billeder på computere som inspiration for improvisation inden for ??musik, bevægelse og udtryk??. Digitaliserede musikvideoer blev anvendt som imitationsgrundlag for læring af dansesekvenser, og pulsure blev anvendt til registrering af og feedback i forhold til træningsbelastning. Derigennem styrkedes arbejdet med teori-praktik-koblinger. Planlægnings- og læringsværktøjer blev anvendt til udvikling og illustration af metodikker. Og video blev brugt som feedback i læring af bevægelser. Som et resultat af en analyse af videobrugen blev der udviklet en model til anvendelse af video i idrætsundervisning. Projektet førte tillige frem til udvikling af en didaktisk model for digital mediering af bevægelser. Endelig fandtes at: ? Det er forbundet med store udfordringer at lære sig at anvende nye digitale artefakter i undervisningen. Processen er ofte blevet forbundet med modstand og potentiel mulighed for grænsekrydsende læring hos de medvirkende. Projektets læring medførte en ændret praksis i retning af mere udtalt brug af problemløsende og projektorganiserede arbejdsformer samt anvendelse af digitale hjælpemidler. ? Resultaterne viser tillige, at hvor de medvirkendes tidligere erfaringer og kompetencer mht. digitalt støttet idrætsundervisning ikke har slået til, er der en potentiel mulighed for, at positive oplevelser med omlæring af praksis kan være med til fremover at udvikle og forandre deres undervisnings- og læringspraksis. Det der i projektet defineres som forandringslæring. Gennem aktionsforskning blev det muligt at udvikle en digitalt støttet idrætslæreruddannelse. Denne blev støttet ved, at forskeren indgik som anerkendende undersøgende systemisk intervenient. Ved brug af video som datamateriale var det muligt at undersøge omlæringsprocesser og dermed vise ??tegn?? på ekspansiv l

Elbæk, Lars

2010-01-01

220

?Det kan være svært? ?? om sprog og kultur i andetsprogsdanske ansættelsessamtaler  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen sammenligner og analyserer uddrag af to ansættelsessamtaler med ansøgere som taler dansk som andetsprog. Data stammer fra et kommunalt integrationsprojekt hvis formål var at tilbyde ansøgere med indvandrerbaggrund en særlig ansættelse med mulighed for faglig, sproglig og kulturel integration. Artiklen diskuterer forskellige strategier for succes i andetsprogskommunikationen til ansættelsessamtalen og konkluderer at ansættelsesudvalget i mindre grad lægger vægt på ansøgernes sprogkompetencer i dansk. Til gengæld fokuserer ansættelsesudvalget i langt højere grad på hvorvidt ansøgerne ville være i stand til at begå sig på danske arbejdspladser samt hvor meget ansøgere og interviewere har tilfælles med hinanden. Igennem interaktionen skabes en række positioneringer som er med til at afvise de ansøgere med hvilke ansættelsesudvalget ikke er i stand til at opretholde et interessefællesskab. Artiklen indfører dermed begrebet ?kulturel fluency? som er en gensidig situationel og kontekstuel tilpasningsprocesder både handler om at kunne navigere i genrer, aktivitetstyper og kulturspecifikke diskurser.

Kirilova, Marta Kunov

2014-01-01

 
 
 
 
221

Kva har du lrt p skulen d, kan du ikkje dette? Elevane sine oppfatningar av yrkesutdanninga p vidaregande trinn 1 restaurant- og matfag, andre ret etter at Kunnskapslftet vart innfrt  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Kva har du lrt p skulen d, kan du ikkje dette? Dette er tittelen p oppgva mi, og den er basert p eigne erfaringar fr d eg sjlv var kokkelrling under Reform 94. Eg har underskt kva erfaringar elevane p vidaregande trinn 1 restaurant- og matfag har med undervisinga, det andre ret etter at Kunnskapslftet vart innfrt hausten 2006. Det nye faget prosjekt til fordjuping kom inn som eit sekstimarsfag i alle vidaregande trinn 1 i dei yrkesfaglege utdanningane. ...

2009-01-01

222

Kva har du lrt p skulen d, kan du ikkje dette? Elevane sine oppfatningar av yrkesutdanninga p vidaregande trinn 1 restaurant- og matfag, andre ret etter at Kunnskapslftet vart innfrt  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

"Kva har du lrt p skulen d, kan du ikkje dette?" Dette er tittelen p oppgva mi, og den er basert p eigne erfaringar fr d eg sjlv var kokkelrling under Reform 94. Eg har underskt kva erfaringar elevane p vidaregande trinn 1 restaurant- og matfag har med undervisinga, det andre ret etter at Kunnskapslftet vart innfrt hausten 2006. Det nye faget prosjekt til fordjuping kom inn som eit sekstimarsfag i alle vidaregande trinn 1 i dei yrkesfaglege utdannin...

2009-01-01

223

Modulation of NF-kappaB activation in Theileria annulata-infected cloned cell lines is associated with detection of parasite-dependent IKK signalosomes and disruption of the actin cytoskeleton  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Apicomplexan parasites within the genus Theileria have the ability to induce continuous proliferation and prevent apoptosis of the infected bovine leukocyte. Protection against apoptosis involves constitutive activation of the bovine transcription factor NF-kappaB in a parasite-dependent manner. Activation of NF-kappaB is thought to involve recruitment of IKK signalosomes at the surface of the macroschizont stage of the parasite, and it has been postulated that additional host proteins...

Schmuckli-maurer, J.; Kinnaird, J.; Pillai, S.; Hermann, P.; Mckellar, S.; Weir, W.; Dobbelaere, D.; Shiels, B.

2010-01-01

224

Phosphorylation of Thr-516 and Ser-520 in the Kinase Activation Loop of MEKK3 Is Required for Lysophosphatidic Acid-mediated Optimal I?B Kinase ? (IKK?)/Nuclear Factor-?B (NF-?B) Activation*  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

MEKK3 serves as a critical intermediate signaling molecule in lysophosphatidic acid-mediated nuclear factor-?B (NF-?B) activation. However, the precise regulation for MEKK3 activation at the molecular level is still not fully understood. Here we report the identification of two regulatory phosphorylation sites at Thr-516 and Ser-520 within the kinase activation loop that is essential for MEKK3-mediated I?B kinase ? (IKK?)/NF-?B activation. Substitution of these two residues with alanine...

Sun, Wenjing; Ge, Ningling; Yu, Yang; Burlingame, Susan; Li, Xiaonan; Zhang, Ming; Ye, Shenglong; Fu, Songbin; Yang, Jianhua

2010-01-01

225

Kaffe kan beskytte mod sygdom  

DEFF Research Database (Denmark)

A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide and depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential negative effects on pregnancy, anxiety and risk of osteoporosis, respectively.

Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz

2012-01-01

226

WebtopONE Everest show document  

...WebtopONE Everest upload page WebtopONE Everest show document Dokumentet hentes, vent venligst... Hvis dokumentet ikke hentes automatisk, kan det vre fordi javascript ikke tillades i browseren. I s fald kan dokumentet hentes ved at klikke p linket nedenfor. Klik her for at hente dokumentet. Dokumentet bnes muligvis i et separat vindue. ...

227

?kologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104  

DEFF Research Database (Denmark)

DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov

228

Elevene som ikke vil ha ferie:en kvalitativ underskelse av skolens ivaretaking av elever som har erfaring fra krig og flukt, med vekt p den frste tiden i norsk skole.  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Bakgrunn, forml og problemstilling Mange elever i norsk skole har kommet til Norge som flyktninger, enten alene eller sammen med sin familie. Disse barna brer tung bagasje i form av mange tapsopplevelser og mulig erfaringer av traumatisk art. Forskning viser at traumer p ulike mter kan pvirke elevers lringsevne. Elever med erfaring fra krig og flukt er i videre risiko med bakgrunn i at de ofte har opplevd kumulative traumer. Elevenes nye tilvrelse i Norge preges den frste tide...

2007-01-01

229

Can Venezuela's oil sector endure Chavez' ambitions any longer?; Kan Venezuela's oliesector Chavez' ambities nog langer dragen?  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The author describes the decline of Venezuela's oil industry as well as President Chavez' reaction to Venezuela's budgetary crisis. Politicization, falling investment and the obligation to take upon itself a plethora of social spending have left national oil company Petroleos de Venezuela, S.A. unable to produce efficiently and maintain production levels. Falling oil production and lower oil prices have in turn left president Hugo Chavez unable to spread the wealth to Venezuela's poor and he is searching desperately for ways to extract yet more from Venezuela's dysfunctional economy. As funds run out, Venezuela's expensive foreign policy, supporting regional allies, in particular Cuba, and seeking to export anywhere but the United States, proves overly expensive. Venezuela's impoverished masses, still supportive of Chavez during February's elections, may become less so as funds for social programmes run out. For Chavez it is a time for making choices... otherwise the people of Venezuela will choose for him. [Dutch] De auteur beschrijft de teruggang van de olie-industrie van Venezuela en de reacties van president Chavez op de budgettaire crisis in Venezuela. Politisering, dalende investeringen en de verplichtingen m.b.t. de overvloed aan sociale uitgaven zorgen er voor dat de nationale oliemaatschappij Petroleos de Venezuela niet in staat is om efficient te produceren en de productie op peil te houden. Dalende olie-productie en lagere olieprijzen zorgen er ook voor dat de president niet in staat is om de rijkdom te verdelen over de armen in Venezuela. Hij is op zoek naar manieren om meer te halen uit de slecht functionerende economie. Zijn dure buitenlandse Venezuela beleid, onder meer door ondersteuning van regionale bondgenoten, in het bijzonder Cuba, en het zoeken naar export mogelijkheden, behalve naar de USA, pakt fiancieel gezien slecht uit. De verarmde massa's van Venezuela steunden Chavez nog in de verkiezingen in Februari 2011, maar dat kan minder worden als de fondsen voor sociale programma's droogvallen.

Honkoop, J.

2009-07-15

230

Simulering af passagerforsinkelser på jernbaner  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver forskellige gængse metoder til opgørelse af passagerernes forsinkelser i jernbanedrift. Metoderne beskrives startende fra de simpleste 0. generations opgørelsesmetoder for (tog-) og passagerforsinkelser, hvorefter de mere avancerede 1. ?? 3. generations passagerforsinkelsesmodeller præsenteres. De forskellige metoder til opgørelse af passagerforsinkelser sammenlignes og de forskellig metoders fordele og ulemper beskrives. Efter præsentation af de forskellige metoder til opgørelse af passagerforsinkelser beskrives det hvordan 1. ?? 3. generations passagerforsinkelsesmodeller kan kombineres med jernbanesimuleringssoftware således at det ud over opgørelser af forsinkelser i eksisterende køreplaner (og infrastruktur) er muligt at forudsige passagerforsinkelser. Derved er modellerne et nyttigt redskab ved vurdering af robustheden af fremtidige køreplaner, kapacitetsudvidelser, ny infrastruktur samt gener ved sporarbejder og anden vedligehold. For at vurdere forskellene mellem 3. generations passagerforsinkelsesmodeller og tidligere generationer præsenterer artiklen simuleringer af driften på S-banen, og både togenes og passagerernes forsinkelser evalueres. Resultaterne viser, at der er stor forskel på togregularitet og passagerregularitet ?? passagererne bliver generelt mere forsinket end togene som følge af uregelmæssigheder i driften. Der er imidlertid stor forskel på om man beregner passagerernes forsinkelser med en 1., 2. eller 3. generations passagerforsinkelsesmodel, da passagererne i 1. generations passagerforsinkelsesmodeller antages at have fuldt kendskab til forsinkelser (også de fremtidige), hvilket ikke er tilfældet for passagerforsinkelsesmodeller af 3. generation. I 2. generationsmodeller anta-ges passagererne at kende sandsynlighederne for forsinkelser, men ikke de konkrete forsinkelser. Artiklen konkluderer på baggrund af resultaterne at 3. generations passagerforsinkelsesmodeller giver et mere præcist billede af passagerforsinkelserne end passagerforsinkelsesmodeller af 1. og 2. generation. Og eftersom 3. generations passagerforsinkelsesmodeller ikke er vanskeligere eller mere datatunge tidligere generationer af passagerforsinkelsesmodeller anbefales det at der benyttes de mere præcise 3. generations passagerforsinkelsesmodeller i fremtidige analyser.

Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

2006-01-01

231

Deltagelse i konferencemiddag reducerer den vaskulære alder og anbefales af helbredsmæssige grunde  

DEFF Research Database (Denmark)

A total of 60 attendees at a medical conference had their peripheral and central blood pressure measured before and after the conference dinner. While heart rate increased, all measurements of peripheral and central blood pressure showed lower values after dinner. Furthermore, attendees' central vascular age was reduced by 13 years after dinner when augmentation index was evaluated in relation to age. Although 13% experienced postprandial hypotension, the present study motivates attendance at medical conference dinners due to the health implications of lowered blood pressure.

Hvidt, Kristian Nebelin; Strandhave, Charlotte

2013-01-01

232

Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og ?stgrønland  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til formål at præsentere den viden som er fremkommet siden den første rapport, samt at behandle en række spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med forvaltning af Nationalparken i Grønlands Hjemmestyre. De to rapporter udgør tilsammen en del af baggrunden for den fremtidige forvaltning af de biologiske værdier i Nationalparken i Nordog ?stgrønland samt området omkring Ittoqqortoormiit nord for 70ºN. De forventede aktiviteter i området varierer fra kortvarige besøg af vandrende turister til storstilede og langvarige efterforsknings- og udvindingsaktiviteter i forbindelse med forekomsten af mineraler. Effekterne af forstyrrelser varierer fra kortvarig bortskræmning af individer (uden yderligere effekter) til længerevarende effekter med risiko for bestandsnedgange. Der foreslås 3 kategorier af områder i Nationalparken: Artsspecifi kke kerneområder ('hot-spots'), som ofte er af begrænset ('hot-spots'), som ofte er af begrænset udstrækning og i mange tilfælde med vagt defi nerede grænser (f.eks. forekomst-områder for moskusokser). Her anbefales specifi kke regler for adgang som gennemgås nedenfor - i øvrigt anses de gældende nationalpark- regler for at være tilstrækkelige. Biologiske interesseområder, som er større områder med særlig mange , som er større områder med særlig mange artsspecifi kke kerneområder eller særlige naturtyper. Det anbefales udover nationalparkreglerne og reglerne for artsspecifi kke kerneområder, at alle aktiviteter i disse områder skal vurderes konkret af myndighederne før der evt. gives tilladelse til at gennemføre dem. Nationalparken generelt omfatter områderne udenfor de artsspecifi kke omfatter områderne udenfor de artsspecifi kke kerneområder og de biologiske interesseområder. Her vurderes den eksisterende regulering at være tilstrækkelig. Det skal bemærkes at der i disse områder, som overalt i Nationalparken, kan fremkomme ny viden, der kan give anledning til udpegning af nye artsspecifi kke kerneområder. Kort og tabeller er opdateret med viden der er fremkommet siden udarbejdelsen af den første rapport. Det er væsentligt at bemærke at der udenfor de biologiske interesseområder er vigtige biologiske områder, som ikke nødvendigvis er med på kort i denne rapport, samt at mange områder er så små at de ikke er synlige på print. På baggrund af de artsspecifi kke kerneområder og anden relevant viden foreslås 16 biologiske interesseområder, der inkluderer de vigtigste områder for beskyttelseskrævende arter (rødlistede arter, nationale ansvarsarter, endemiske arter, særligt sjældne arter) og naturtyper (fl oristiske provinser, ensvarme kilder, polynier). De biologiske interesseområder rummer ofte koncentrationer af kerneområder for fl ere arter og evt. andre biologiske interesser, og de vurderes at omfatte områdets samlede biodiversitet.

Aastrup, Peter; Boertmann, David

2009-01-01

233

Et nationalt studie af bankrøveri : -de psykologiske følgevirkninger og prædiktorer for PTSD  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund. Til trods for, at antallet af bankrøverier er stigende i det meste af den vestlige verden, er forskning i de psykologiske følgevirkninger af bankrøveri begrænset. Formålet med dette studie er at kortlægge prævalensen af akut stress forstyrrelse (ASD) og posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD) efter bankrøveri og undersøgelse mulighederne for at forudsige PTSD med en lang række prædiktorer, som ikke tidligere er undersøgt i samme studie. Dette studie belyser, om bankrøveriofre adskiller sig fra andre traumepopulationer i forhold til den eksisterende forskning i prædiktorer og muligheder for tidlig præventiv behandling ved at bidrage med yderligere viden til tidlig identifikation af traumeofre i risiko for udviklingen af PTSD. En randomiseret kontrolgruppe inddrages for at undersøge repræsentativitet, forskelle i traumatiseringsgrad og prædiktorerne mellem de to grupper. Metode. National spørgeskemaundersøgelse af alle danske bankansatte udsat for røveri fra april 2010 til april 2011 (N = 622). 458 deltog i undersøgelsen (svarprocent = 73,6 %) ved første måletidspunkt (1 uge efter røveriet) og 378 (svarprocent = 82,5 %) deltog i undersøgelsen ved anden tidsmåling (6 mdr. efter røveriet). 573 ansatte fra 100 tilfældigt udvalgte filialer deltog i kontrolgruppeundersøgelsen, hvoraf 303 aldrig havde oplevet et røveri og samtidig havde angivet en stressende begivenhed. Resultater. Dette studie viser, at bankrøverier kan være traumatiserende for de ansatte. En uge efter røveriet led 11,1 % (n = 41) af ASD og seks måneder efter røveriet led 6,2 % (n = 23) af PTSD. Begge prævalenser var begrænset af kravet om undgåelsessymptomer (ASD uden undgåelse: 14 %, PTSD uden undgåelse: 17,8 %), men ASD diagnosen var især begrænset af kravet om dissociationssymptomer (ASD uden dissociation: 26,7 %). Hierarkisk regressionsanalyse viste, at 51 % af variansen i PTSD sværhedsgrad blev forklaret af peritraumatisk dissociation, ASD sværhedsgrad, emotionel coping og negative tanker om egen person og evner. ASD sværhedsgrad var den stærkeste prædiktorer for PTSD sværhedsgrad og forudsagde alene 41 % af variansen i PTSD sværhedsgrad. Konklusion. Bankrøveri er en traumatiserende begivenhed for de ansatte. Et mindretal udvikler ASD og PTSD, mens høje subkliniske prævalenser viser, at en stor andel udvikler svære symptomer på både ASD og PTSD, selvom de ikke opfylder kriterierne for fulde diagnoser. Særligt ASD sværhedsgrad og negative tanker om egen person og evner synes at kunne forudsige PTSD sværhedsgrad efter bankrøveri. Det anbefales derfor, at ?Acute Stress Disorder Scale? anvendes til at screene for PTSD efter bankrøveri. Fremtidig forskning anbefales at fokusere på udvikling af præventive kognitive kurser for de bankansatte, der kan give de ansatte kendskab til og redskaber til at ændre negative antagelser om egen person og egne evner ?? særligt i forhold til oplevelsen af et røveri.

Hansen, Maj; Elklit, Ask

2012-01-01

234

Modulation of gastric mucosal inflammatory responses to Helicobacter pylori by ghrelin: Role of cNOS-dependent IKK-? S-nitrosylation in the regulation of COX-2 activation  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Disturbances in nitric oxide synthase (NOS and cyclooxygenase (COX isozyme systems, manifested by the excessive NO and prostaglandin (PGE2 generation, are well-recognized features of gastric mucosal inflammatory responses to H. pylori infection. In this study, we report that H. pylori LPS-induced enhancement in gastric mucosal inducible (i iNOS expression and COX-2 activation was accompanied by the impairment in constitutive (c cNOS phosphorylation, up-regulation in the inhibitory ?B kinase-? (IKK? activation and the increase in the transcriptional factor, NF-?B, nuclear translocation. Further, we show that abrogation of cNOS control over NF-?B activation has lead to induction of iNOS expression and COX-2 activation through S-nitrosylation. Moreover, we demonstrate that the modulatory effect of peptide hormone, ghrelin, on the LPS-induced changes was reflected in the increase in Src/Akt-dependent cNOS activation through phosphorylation and the suppression of IKK-? activity through cNOS-mediated IKK-? protein S-nitrosylation. As a result, ghrelin exerted the inhibitory effect on NF-?B nuclear translocation, thus causing the repression of iNOS gene induction and the inhibition in COX-2 activation through iNOS-dependent S-nitrosylation. Our findings point to cNOS activation as a pivotal element in the signaling cascade by which ghrelin exerts modulatory control over proinflammatory events triggered in gastric mucosa by H. pylori infection.

Amalia Slomiany

2012-04-01

235

Epstein-Barr virus-encoded EBNA1 inhibits the canonical NF-?B pathway in carcinoma cells by inhibiting IKK phosphorylation  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background The Epstein-Barr virus (EBV-encoded EBNA1 protein is expressed in all EBV-associated tumours, including undifferentiated nasopharyngeal carcinoma (NPC, where it is indispensable for viral replication, genome maintenance and viral gene expression. EBNA1's transcription factor-like functions also extend to influencing the expression of cellular genes involved in pathways commonly dysregulated during oncogenesis, including elevation of AP-1 activity in NPC cell lines resulting in enhancement of angiogenesis in vitro. In this study we sought to extend these observations by examining the role of EBNA1 upon another pathway commonly deregulated during carcinogenesis; namely NF-?B. Results In this report we demonstrate that EBNA1 inhibits the canonical NF-?B pathway in carcinoma lines by inhibiting the phosphorylation of IKK?/?. In agreement with this observation we find a reduction in the phosphorylation of I?B? and reduced phosphorylation and nuclear translocation of p65, resulting in a reduction in the amount of p65 in nuclear NF-?B complexes. Similar effects were also found in carcinoma lines infected with recombinant EBV and in the EBV-positive NPC-derived cell line C666-1. Inhibition of NF-?B was dependent upon regions of EBNA1 essential for gene transactivation whilst the interaction with the deubiquitinating enzyme, USP7, was entirely dispensable. Furthermore, in agreement with EBNA1 inhibiting p65 NF-?B we demonstrate that p65 was exclusively cytoplasmic in 11 out of 11 NPC tumours studied. Conclusions Inhibition of p65 NF-?B in murine and human epidermis results in tissue hyperplasia and the development of squamous cell carcinoma. In line with this, p65 knockout fibroblasts have a transformed phenotype. Inhibition of p65 NF-?B by EBNA1 may therefore contribute to the development of NPC by inducing tissue hyperplasia. Furthermore, inhibition of NF-?B is employed by viruses as an immune evasion strategy which is also closely linked to oncogenesis during persistent viral infection. Our findings therefore further implicate EBNA1 in playing an important role in the pathogenesis of NPC.

Maia Sonia P

2010-01-01

236

Substitution af bly i tøndeformede synk til erhvervsfiskeredskaber : Substitution of lead in industrial fishing tools  

DEFF Research Database (Denmark)

Zink er et godt alternativ til bly i fiskeredskaber. Zink kan bruges direkte som substitution af bly i de fleste former for fiskeredskaber. Zink har større styrke og er ikke så blødt som bly og holder derfor længere. ?konomien ved brug af zinksynk er i de fleste tilfælde bedre end ved brug af bly, når holdbarhed og muligheden for genbrug tages med i betragtningen. Eksempelvis zinksynk til trawl anslås at kunne holde 6 gange så lang tid som blysynk. Det er vigtigt, at zinksynk fremstilles af den rigtige zinklegering, og rapporten anbefaler brug af en dokumenteret standard handelslegering. Hvis der bruges udokumenterede legeringer med tungmetaller (bly, cadmium) eller urenheder i materialet er der stor risiko for, at zinksynkene vil korrodere og smuldre væk. Baggrund og formål Projektet er en del af Miljøstyrelsens virksomhedsordning vedrørende substitution af bly i erhvervsfiskeredskaber. Det primære formål med projektet er: ? at udvikle og producere zinksynk, så der er et reelt kommercielt tilgængeligt alternativ til blysynk, når disse i hht. blybekendtgørelsen ikke længere må bruges. Sekundære formål er: ? at undersøge muligheden for at optimere designet af zinksynk, så den efterfølgende montering eller eftermontering i fiskeredskaberne kan gøres på den mest effektive måde. ? i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, at optimere trykstøbeprocessen til denne form for produkter. ? i samarbejde med relevante samarbejdspartnere at undersøge forskellige zink-legeringers egnethed mht. fremstillingsproces, vægt og korrosionsbestandighed. ? at undersøge, hvordan markedsføringen og implementeringen af de nye produkter i øvrigt kan planlægges, så overgangen fra bly til zink sker på den mest effektive måde. ? vurdere hvilke økonomiske, tekniske eller markedsmæssige forhindringer der findes for, at der med zinksynk kan skabes et reelt alternativ til de eksisterende men miljøbelastende blysynk, som i vid udstrækning bruges i erhvervsfiskeriet i dag. Undersøgelsen Litteraturstudie og forsøg Undersøgelsen har bestået af et litteraturstudie af de forskellige alternativer til blysynklegeringer, og deres egenskaber. Korrosion af zinksynk har været det vigtigste fokusområde, og udover de teoretiske beregninger er der foretaget korrosionsforsøg over en længere periode. Endvidere er der udført et slidforsøg for at belyse holdbarheden af hhv. zink og bly. Dette arbejde er udført i laboratoriet hos Institut for Produktion og Ledelse på DTU (IPL). Virksomhedsbesøg og markedsundersøgelse Der har været afholdt virksomhedsbesøg hos bundgarnsfiskere, trawlbindere og notbindere, hvor krav og specifikationer til zinksynk er blevet afklaret. Carsten Krog, Krog Consult har lavet markedsundersøgelser og været i kontakt med mange af branchens aktører og dermed fået opstillet en liste med ønskede produkter, som er relevante at producere i zink. Forbedrede fremstillings- eller montagemetoder Forbedringer og nye måder at fremstille eller montere zinksynk har været diskuteret med fiskere og redskabsfabrikanter. Blandt andet har der væretlavet forsøg på at fremstille klemzink til erstatning for klembly til bundgarnsfiskeriet. Dette forsøg lykkedes ikke. Hovedkonklusioner Zink kan erstatte bly i de fleste former for fiskeri Til trawl-, not- og vodredskaber kan zink umiddelbart erstatte bly. Til bundgarnsfiskeri har det ikke været muligt at finde en monteringsmetode, som kan erstatte den eksisterende, hvor bly klemmes på det nederste af nettene. Ingen problemer med korrosion, hvis zinklegeringen er i orden Et litteraturstudie suppleret med korrosionsforsøg har vist, at der ved brug af zinklegeringer med en passende renhed, dvs. lavt indhold af Sn, Cd og Pb, ikke vil opstå problemer med korrosion i zinksynks levetid. Genbrugszink risikerer at smuldre væk. Det er meget vigtigt, at zinklegeringen ikke indeho

Tiedje, Niels Skat

2008-01-01

237

Nytt evalueringsprogram gr til kjernen... - norad.no  

... Samtidig stiller avdelingen under den nye ledelsen flere overordnede sprsml enn tidligere. - Ved se p bistand til kapasitetsbygging, og Norges rolle som global pdriver, stiller vi store sprsml som ikke kan besvares enkelt gjennom vurdere enkeltprosjekter. Ulempen er at slike sprsml vanskelig kan besvares helt konkret, basert p hndfaste evalueringsfunn. Likevel kan de gi viktig kunnskap og legge grunnlag for lring og ...

238

Autonomy, human dignity and the question of euthanasia-legalisation  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Jeg nsker alts finne frem til en forstelse av menneskets verdighet og autonomi som kan sttte opp under forbudet mot eutanasi, p et ikke-religist grunnlag. Sprsmlet jeg vil stille handler ikke om hvorvidt personer som har begrenset autonomi heller ikke har verd, - et nei p dette sprsmlet er s godt som fravrende i den aktuelle norske debatten. Sprsmlet mitt gjelder mennesker som er autonome og som har evne til selvbestemmelse: finnes det en ikke-religis konsep...

2011-01-01

239

Tangible Interaction in Industrial Plants  

DEFF Research Database (Denmark)

Med denne afhandling besvarer jeg det overordnede forskningsspørgsmål som har været mit fokus igennem mine forskningsaktiviteter; Hvordan kan interaktionsdesignere designe brugerflader der inviterer til, og tillader interaktion, baseret på Skilled Practice - kropslige tillærte færdigheder - i industrielle sammenhænge. Min tese er at det hastige indtog af teknologiske løsninger i industrien er sket uden respekt for, og på bekostning af, de tillærte færdigheder operatører og teknikere anvender i deres daglige arbejde. Under overskriften Tangible Interaction - håndgribelig interaktion - har jeg besvaret spørgsmålet igennem arbejdet med tre delspørgsmål; Hvad kendetegner skills og hvad er deres natur, hvilke metoder kan understøtte design for skilled practice, samt, hvordan kan viden om skilled practice indlejres i designprocessen? Afhandlingen giver først et overblik over forskningsfeltet Tangible Interaction. Det er et nyt og også bredt felt, som generelt set forskes og udvikles på tre forskellige grundlag; et datacentret grundlag hvor feltet har sine rødder, et socialcentreret grundlag med rødder i social videnskab, samt et udtryks- og oplevelsesmæssigt grundlag med rødder i design. Jeg er tilgået feltet og forskningen fra et udtryks- og oplevelsesmæssig grundlag og har oplevet en konflikt i opfattelsen af de begreber og holdninger der kendetegner de forskellige grundlag. I afhandlingen konkluderer jeg at et projekt udviklet på basis af et grundlag, næppe kan beskrives og forstås fuldt ud hvis det alene betragtes og forsøges klassificeret fra et af de andre grundlag. At opleve skills - færdigheder - har enhver som har set en dygtig håndværker udføre sit fag; komplicerede handlinger får et strøg af ubesværet skønhed. At beskrive skills som at ??være god til at gøre noget?? giver dog ikke fuld retfærdighed til fænomenet. Ejheller den betragtning at det blot er en automatisk gentagelse af bevægelser. Ved at trække på antropologi og filosofi, beskriver jeg skilled practice som en sammenflettet enhed af det perceptuelt engagerede menneske, dets materialer og omgivelser. I samme forbindelse gør jeg op med den Cartensiensiske opfattelse, at mennesket består af en styrende del, som kontrollerer en udøvende del, og sammenføjer hvad der aldrig har været adskilt; sindet og kroppen. Med dette svar på det første delspørgsmål fortsætter afhandlingen med besvarelsen af de resterende to spørgsmål, gennem en beskrivelse af metoder og indsigter jeg har udviklet igennem min forskning, i erkendelse af at kendte designmetoder ikke tilstrækkeligt har kunnet understøtte skilled practice. I afhandlingen beskriver jeg et tankesæt; ??Wayfaring?? - fodrejse - som hjælper designeren med at fastholde fokus på den nære sammenhæng mellem mennesket, bevægelsen og omgivelserne. eg beskriver en række metoder der hver på deres måde kan hjælpe designeren med at identificere, fastholde og viderebringe de kvaliteter der kendetegner skills. I metoderne er indlejret grundlæggende viden om skills og jeg præsenterer metoder til at udforske såvel enkeltbevægelser som sammensatte bevægelser, samt metoder til at aflæse og beskrive bevægelseskvaliteter, og opleve og udtrykke bevægelseskvaliteter. Således kan jeg besvare det overordnede forskningsspørgsmål: Jeg stiller metoder med indlejret viden om skills til rådighed og jeg anbefaler at designeren igennem designprocessen bevæger sig mellem de forskellige metoder, for bedst at kunne fange og viderbringe netop de bevægelseskvaliteter der kendetegner pågældende skill. Jeg anbefaler at designeren engagerer sig kropsligt i opgaven og skaber et rigt kropsligt metafor til at beskrive de fundne kvaliteter. Et rigt metafor kan rumme oplevelsen af bevægelseskvaliteter bedre end en konkret beskrivelse, og fungere som et rigt referencepunkt i designprocess

Jensen, Mads Vedel

2008-01-01

240

Indfaldsvinkelkorrektioner for vakuumrørssolfangere.  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne rapport undersøges det hvor stor indflydelse nøjagtigheden af indfaldsvinkel-korrektionerne for vakuumrørsolfangere har for solfangerens forventede ydelse i et traditionelt brugsvandsanlæg. I modsætning til plane solfangere har vakuumrørsolfangere to indfaldsvinkelkorrektioner, for henholdsvis den langsgående og den tværgående indfaldsvinkel, grundet den cirkulære geometri. Plane solfangere har kun én indfaldsvinkelkorrektion grundet den plane geometri.Når vakuumrørsolfangere afprøves på Prøvestationen for Solenergi, Teknologisk Institut (TI), bestemmes kun én samlet indfaldsvinkelkorrektion ved afprøvningerne. På prøvningsinstituttet SPF i Rapperswil, Schweiz bestemmes begge indfaldsvinkelkorrektioner. To vakuumrørsolfangere er undersøgt i denne rapport: En fra Viessmann og en fra ThermoMax. Begge solfangere er testet både på TI og hos SPF, og således kan indflydelsen af de forskellige målte indfaldsvinkelkorrektioner, på nettoydelsen for et standardanlæg, undersøges.Der er udført beregninger af nettoydelsen for et standardanlæg. Herved er det undersøgt, hvorledes solfangernes forskellige indfaldsvinkelkorrektioner påvirker anlægsydelsen. Beregningerne er udført med vejrdata fra det danske referenceår TRY. Det daglige varmtvandsforbrug er sat til 160 l opvarmet fra 10°C til 50°C. Varmtvandstapningerne foretages i tre lige store volumener kl. 7:00, 12:00 og 19:00. Resultaterne viste, at TI's samlede indfaldsvinkelkorrektion giver anledning til en højere beregnet nettoydelse end SPF's todelte indfaldsvinkelkorrektion, som alt andet lige må forventes at være mere præcis. Der er ikke tale om store absolutte forskelle, men for lavere dækningsgrader (ca. 40%) svarer det til en relativ forskelpå ca. 5%.Derudover viste undersøgelserne, at det kan være svært at sikre sig ens prøvningsbetingelser for vakuumrørsolfangere, når kun én samlet indfaldsvinkel benyttes ved bestemmelse af indfaldsvinkel-korrektionen. Selvom den samlede benyttede indfaldsvinkel er ens ved to afprøvninger, så kan der sagtens være store forskelle i den langsgående eller tværgående indfaldsvinkel. Derfor er der ikke ens prøvningsbetingelser i de to afprøvninger.Yderligere blev vakuumrørsolfangere med ikke plane absorbere (og evt. med reflektorer) undersøgt. Her kan store variationer i den tværgående indfaldsvinkelkorrektion forekomme, både for store og små tværgående indfaldsvinkler. Nettoydelsen blev beregnet for et standardanlæg med vakuumrørsolfangere, med indfaldsvinkelkorrektioner som vakuumrørsolfangere med ikke plane absorbere og/eller med reflektorer kunne have. Resultaterne viste, at den tværgående indfaldsvinkelkorrektion, især for små indfaldsvinkler, kan have stor betydning anlæggets samlede ydelse.I fremtiden kan det forventes, at solfangerne bliver mere og mere avancerede. Dvs. flere solfangere med krumme absorbere og reflektorer vil blive udviklet. Hvis disse solfangertyper ikke "belønnes" ved en korrekt bestemmelse af den tværgående indfaldsvinkelkorrektion, vil motivationen for at udvikle bedre solfangere mindskes. Med baggrund i ovenstående resultater anbefales det at indføre en udvidet prøvningsprocedure, hvor både den tværgående og den langsgående indfaldsvinkelkorrektion bestemmes, for ikke-plane solfangere.

Shah, Louise Jivan

1999-01-01

 
 
 
 
241

Toxicity testing with the collembolans Folsomia fimetaria and Folsomia candida and the results of a ringtest  

DEFF Research Database (Denmark)

En international ringtest er gennemført med to collembol arter, så de kan introduceres til OECDs test-guideline program. Den ene art Folsomia candida, findes allerede som en anerkendt ISO standard, mens den anden sexuelt reproducerende art Folsomia fimetaria er inkluderet i det ny test guideline forslag, som et alternativ til F. candida. På trods af at F. fimetaria kræver indkøring i et test laboratorie for at fungere, giver den stabile resultater og anbefales som testart specielt for stoffer som kan influere på reproduktionsapparatet.

Krogh, Paul Henning

2009-01-01

242

Tværfaglighed : matematik i samarbejde med andre fag  

DEFF Research Database (Denmark)

Kapitlet præsenterer modeller for samarbejder mellem fag der er over/underordnede eller ligestillede, og hvor enten tema eller fagvifte er afgørende for planlægningen. Der argumenteres for relevansen af fagsamarbejde. Det er et paradoks, at fagsamarbejde med matematik foreskrives og anbefales, men kun praktiseres i begrænset omfang i grundskolen. Det diskuteres, hvilke baggrunde der kan være for dette paradoks, og der gives en række forslag til, hvordan fagsamarbejde kan støttes på skoleniveau og gennem nationale bestemmelser.

Lindenskov, Lena

2013-01-01

243

Rigtige piger går ikke på htx, men piger er glade for at gå der : Et kvantitativt blik på køn, oplevelser og interesser  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt htx-elever. Undersøgelsen viser, at drengenes valg af htx frem for alt er begrundet i en interesse for naturvidenskab, mens pigerne har flere begrundelser, som vægter næsten lige meget. Der er forskelle med hensyn til hvilken type naturvidenskab, eleverne interesserer sig for og sætter pris på ved naturvidenskab. Forskellene følger kønnene, men også studieretningerne. Mens en stor del af drengene interesserer sig for teknologi, interesserer den største del af pigerne sig for sundhed & sygdom. Pigerne på htx føler sig godt tilpas på uddannelsen. Samtidig er hver tredje dreng og hver femte pige enig i, at ?rigtige piger interesser sig ikke for teknik & naturvidenskab?.

Ulriksen, Lars; Holmegaard, Henriette Tolstrup

2007-01-01

244

14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.  

CERN Multimedia

14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

Maximilien Brice

2013-01-01

245

Sidste etape : et kvalitativt forskningsprojekt omhandlende kroniske hæmodialysepatienters oplevelser af sengecykling under dialysebehandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever at sengecykle under hæmodialyse. Metode Sengecyklingen foregik i en periode på seks måneder. Der deltog i alt 13 patienter, seks kvinder og syv mænd. Gennemsnitsalderen var 73 år. Patienterne blev interviewet før og efter interventionsperioden i fokusgruppe. Desuden blev der i perioden skrevet dagbøger og foretaget feltobservationer og individuelle interviews. Fund ? Trods træthed og afhængighed er det vigtigt for patienterne at leve så normalt som muligt ? Sengecykling har stor indflydelse på kramper i benene. ? Særligt de kvindelige patienter oplever, at hverdagslivet bliver forbedret på forskellige måder, idet de får flere fysiske kræfter. ? De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen, men de er alligevel godt tilfredse med at cykle. ? Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. ? Med sengecyklingen kan patienterne selv bidrage til et sundere liv. Dermed får de større selvrespekt og oplever mere indflydelse på livssituationen. Perspektiv Projektets fund giver baggrund for at anbefale plejepersonale at tilrettelægge motionstilbud til ældre, kroniske syge mennesker. Motionen må tage udgangspunkt i patientens egen drivkraft til livsudfoldelse og i patientens eget moralske værdisæt. Plejepersonalet må tage hensyn til, at patienten ofte befinder sig i en eksistentiel sårbar situation.

Mark, Edith; Agnholt, Hanne

246

Sidste etape : Et kvalitativt forskningsprojekt omhandlende kroniske hæmodialysepatienters oplevelser af sengecykling under dialysebehandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever at sengecykle under hæmodialyse. Metode Sengecyklingen foregik i en periode på seks måneder. Der deltog i alt 13 patienter, seks kvinder og syv mænd. Gennemsnitsalderen var 73 år. Patienterne blev interviewet før og efter interventionsperioden i fokusgruppe. Desuden blev der i perioden skrevet dagbøger og foretaget feltobservationer og individuelle interviews. Fund ? Trods træthed og afhængighed er det vigtigt for patienterne at leve så normalt som muligt ? Sengecykling har stor indflydelse på kramper i benene. ? Særligt de kvindelige patienter oplever, at hverdagslivet bliver forbedret på forskellige måder, idet de får flere fysiske kræfter. ? De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen, men de er alligevel godt tilfredse med at cykle. ? Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. ? Med sengecyklingen kan patienterne selv bidrage til et sundere liv. Dermed får de større selvrespekt og oplever mere indflydelse på livssituationen. Perspektiv Projektets fund giver baggrund for at anbefale plejepersonale at tilrettelægge motionstilbud til ældre, kroniske syge mennesker. Motionen må tage udgangspunkt i patientens egen drivkraft til livsudfoldelse og i patientens eget moralske værdisæt. Plejepersonalet må tage hensyn til, at patienten ofte befinder sig i en eksistentiel sårbar situation.

Mark, Edith; Agnholt, Hanne

247

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering : Evalueringsrapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvordan kan man ?? til gavn for borgeren ?? samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger og sektorer på arbejdspladser, hvor opgaverne er komplekse, uforudsigelige, gensidigt afhængige og skal løses under tidspres? Dette projekt har taget fat i en af velfærdsinstitutionernes største udfordringer. Projekt har taget afsæt i den amerikanske professor Jody Hoffer Gittells undersøgelser af, hvad der kendetegner et velfungerende sundhedsvæsen. De omfattende evidensbaserede undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem behandlingskvalitet og indlæggelsestid og kvaliteten af det, hun kalder relationel koordinering. Relationel koordinering opstår, når kommunikation og relationer omkring en konkret opgave understøtter hinanden. Dette giver mulighed for en koordineret fælles indsats i situationer, hvor opgaverne er indbyrdes afhængige, præget af usikkerhed og tidspres. Projektet har gennemført 11 delprojekter. De har alle skabt betydelige forandringer, og 10 af delprojekterne har fastholdt forandringerne, og dermed vurderes de som succesfulde. Evalueringen har konstateret, at delprojekterne har haft en usædvanlig høj succesrate. De har implementeret og fastholdt organisatorisk forandring. Dette tilskrives den projektmodel, der er udviklet i projektet. Projektmodellen Det anbefales, at projektmodellen udvikles og afprøves yderligere. Den overordnede projektmodel imødegår nogle af de strukturelle problemer, så som manglende tid til udvikling, projektstruktur og projektkompetence, som medfører, at projekter ikke prioriteres og gennemføres. Dermed er projektmodellen et bud på en generel udviklingsmodel inden for velfærdsledelse. Historieværksteder i afdelingerne har afdækket, at delprojekterne har skabt store forandringer i samarbejde og arbejdsprocesser. ?ndringerne er ikke afspejlet tydeligt i målingerne af relationel koordinering. Det peger på problemer med målingen af relationel koordinering og har skabt ny viden omkring anvendelsen af Gittells værktøj til at måle relationel koordinering. Den gennemsnitlige udvikling i relationel koordinering er på 0,1 point, og den største ændring i et delprojekt er 0,31 point. Trods sine begrænsninger som måleværktøj, vurderes det at relationel koordinering har potentialer som procesværktøj i forhold til at øge kvaliteten af kerneydelser i sundhedsvæsnet.

Edwards, Kasper

2014-01-01

248

Børnebiblioteket på mobil : Udforskning af bibliotekets mulighedsrum gennem bevægelse, leg og konstruktion  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvordan kan børnebibliotekets fysiske og virtuelle tilbud formildes til brugerne gennem leg og konstruktion? Dette spørgsmål har været omdrejningspunktet for PlayIn, et pilotprojekt rettet mod børn i aldersgruppen 8-12 år. Spørgsmålet tager afsæt i et børneliv, hvor kultur og viden i stigende grad formildes dels på tværs af medieplatforme, dels igennem medieteknologier, som giver øget mulighed for aktiv deltagelse og medskabelse. Samtidig er spørgsmålet en sammenfatning af de tre konkrete mål for PlayIn, som projektgruppen har formuleret, nemlig intentionen om at: 1) inddrage børn aktivt i udviklingen af børnebibliotekets aktiviteter. 2) skabe interaktion mellem børnebibliotekets fysiske og digitale tilbud. 3) udvikle brug af ny mobilteknologi og interaktiv læring indendørs på biblioteket. (http://playinlab.wordpress.com/om-projekt-playin/formal/) Disse mål trækker direkte linjer til flere af de anbefalinger, der gives i rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn udgivet af Biblioteksstyrelsen (nuværende Styrelsen for Bibliotek og Medier) i 2010. I denne rapport tegnes der et billede af, at folkebibliotekets børneafdelinger står over for at skulle redefinere deres traditionelle funktioner og formål i det stadigt mere medialiserede og deltagelsesorienterede senmoderne samfund. Det er ikke længere tilstrækkeligt bare at kunne give brugerne fysisk adgang til bøger, tidsskrifter, musik, film og spil. På den baggrund anbefaler udvalget bag rapporten bl.a., at ?biblioteksrummet skal skabe forundring og fascination?, at gøre leg til en central aktivitet, at ?nye kompetencer skaber nye aktiviteter?, samt at børnebiblioteket understøtter læring og dannelse (Biblioteksstyrelsen, 2010, p. 18). Via konkrete spille- og konstruktionsaktiviteter påtager PlayIn sig udfordringen i disse anbefalinger. Projektet udforsker potentialet i stærkt inddragende og legende formidlingsformer, der samtidig forholder sig til biblioteket både som fysisk og virtuelt mulighedsrum. På det grundlag giver PlayIn et bud på, hvordan fremtidens biblioteksformidling til børn i praksis kan udformes i et tværmedialt og deltagelsesorienteret medielandskab.

Iversen, Sara Mosberg

2012-01-01

249

Er selvmord en synd? Nej.  

DEFF Research Database (Denmark)

Interview med den tese at selvmord ikke kan kaldes 'synd', dels fordi dette begreb er misvisende, dels fordi der findes forskellige former for selvmord: patologisk eller velovervejet. Det sidste må respekteres som udtryk for et myndigt menneskes selvbestemmelse.

Andersen, Svend

2013-01-01

250

Sceneinstruktrens opphavsrettslige stilling  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Avhandlingen tar for seg sprsmlet om sceneinstruktren kan f opphavsrettslig vern for sin iscenesettelse. Tradisjonelt har han blitt ansett som utvende kunstner selv om vernet etter vl. 42 ikke er utformet med tanke p denne typen prestasjoner.

2003-01-01

251

Det Spirituelle Menneske  

DEFF Research Database (Denmark)

Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen ?? også i de situationer, hvor psykologen inddrages.

Viftrup, Dorte Toudal

2010-01-01

252

Tv nyheder: Journalistiske Idealer er under Pres : Der er ikke forskel på om journalister arbejder på kommercielle eller licens-finansierede redaktioner viser ny forskning.  

DEFF Research Database (Denmark)

Tv Nyheder: Journalistiske Idealer er under pres Af Line Hassall Thomsen, 28.9.2013. Der er ikke forskel på om journalister arbejder på kommercielle eller licens-finansierede redaktioner viser ny forskning. Hvornår så du sidst dybdeborende journalistik på tv-nyhederne? Det hænder, men ikke så ofte som tv-journalisterne ville ønske det. Tv-journalister har mange store idealer om god journalistik og public service. Men de vilkår journalisterne arbejder under gør idealerne nærmest umulige at opnå i dagligdagen. I dag er det ikke de journalistiske idealer men markedskræfterne der driver de nationale tv-nyhedsredaktioner. De sidste 4 år har jeg studeret tv-journalister i Danmark og England som del af et ph.d.-studie i journalistisk nyhedsproduktion. Nu er studiet færdig og jeg har netop forsvaret ph.d.-afhandlingen ??New Struggles, Old Ideals: The Everyday Struggle Towards being a ?Good Journalist? inside Public Service TV Newsrooms in the UK and Denmark??. Under ph.d.- studiet har jeg tilbragt halvandet år med deltager-observation på de fire største tv-redaktioner i England og Danmark. Jeg har observeret og deltaget i det daglige arbejde på redaktionerne hos TV Avisen og TV2 Nyhederne og i England hos BBC News og ITV News. Jeg havde forventet at journalister på de forskelligt finansierede tv-redaktioner ville tænke og arbejde forskelligt. Jeg havde forestillet mig at definitionen af god journalistik og den gode nyhedshistorie ville være helt forskellig på en kommercielfinansieret og en licensfinansieret tv-station. Men der tog jeg fejl. Jeg ledte efter forskelligheder, men fandt ligheder. Efterhånden som feltstudiet tog fat gik det op for mig at journalisterne på de fire forskellige tv-stationer arbejdede og tænkte ens. Derudover gik det op for mig at mange af journalisterne på de forskelligt finansierede tv-stationer var ens ?? journalister jeg først havde mødt som meget overbevisende TV2-journalister mødte jeg senere som lige så overbevisende DR-journalister. For det, der betyder noget for de journalister jeg studerede var ikke hvilken kanal de arbejdede for men den journalistik de lavede. Idealet om Den Gode Historie mødte jeg på alle fire redaktioner. Ansatte på de fire forskellige redaktioner svarede (næsten ordret) det samme til spørgsmålet om hvad Den Gode Historie er. Ifølge redaktørerne og redaktionssekretærerne er Den Gode Historie den nyhedshistorie der får seeren til ??at snakke?? hjemme i dagligstuerne. Derfor fortalte journalisterne at de ofte forestillede sig at de fortalte en nyhedshistorie til deres mor eller deres venner for at tænke sig til om det var en nyhed der ville blive talt om hjemme i dagligstuen. Journalisterne selv beskrev den Gode Historie som den nyhed der både er objektiv, oplyser seeren, er dybdeborende, forbedrer verden og er kritisk overfor autoriteterne på vegne af befolkningen. At lave den slags historier blev talt om blandt journalisterne som ??God Journalistik??. Mange nævnte disse fjerde statsmagts idealer som den vigtigste årsag til at de overhovedet ville være journalister. Men især disse idealer, som nogle journalister beskrev som ??en spejder-rolle?? hvor man ??tager seeren i hånden og fører dem sikkert over vejen?? er svære at opnå i dagligdagen. I stedet bliver chefernes nyhedsideal som indbefatter at folk taler hjemme i dagligstuerne brugt flittigt. For når der bliver lavet en nyhed som seerne taler om, så vil den også få flere seere ?? få et ??like?? på Facebook og blive delt på Twitter. Journalisten der har lavet en nyhed der får mange likes bliver måske nævnt i en skulderklappende fællesmail fra nyhedsredaktøren, måske vinder han en flaske vin på næste redaktionsmøde. Måske bliver han tildelt flere minutter næste gang han skal lave et nyhedsindslag. Det er ganske forståeligt at nyhedsredaktørerne og

Thomsen, Line Hassall

2013-01-01

253

Uændret miljøpåvirkning fra guldminen i Nalunaq  

DEFF Research Database (Denmark)

I forhold til miljøundersøgelserne i 2006 er der ikke konstateret væsentlige ændringer i miljøet omkring guldminen i Nalunaq, der ligger 40 kilometer nordøst for Nanortalik i Sydgrønland. Miljøpåvirkningerne kan spores i Kirkespirdalen, hvor minen ligger, mens der stort set ikke kan spores påvirkninger i Kirkespirelven og -bugten. Udgivelsesdato: 4.april

Voigt, Steen

2008-01-01

254

Convenience: Så tag på gourmetrestaurant  

DEFF Research Database (Denmark)

Vil De have en særlig oplevelse med convenience food? Så vil jeg anbefale, at De booker et bord på en gourmet-restaurant og bestiller en menu surprise med en tilsvarende vinmenu. Så behøver man slet ikke at lave mad. Man behøver ikke engang at tænke over, hvad man ønsker at spise eller drikke. Maden bliver serveret for en. Drikkevarerne bliver skænket op. De snavsede tallerkner bliver ryddet væk. Selv servietten bliver foldet ud og lagt på ens skød. Er det ikke det, De forbinder med convenience food? Hvad er det så - pulverkaffe, kagemiks, lørdagskylling? Eller pølsevogn og burgere, når det er uden for huset? Udgivelsesdato: 8. juni

Grunert, Klaus G.

2006-01-01

255

SNS ønsker kommentarer til ansøgningen og en faglig vurdering. Beta vulgaris (A5/15). Vurdering af ansøgning om forsøgsudsætning. Modtaget 24-02-2005, deadline 30-03-2005, svar 23-03-2005. : C-DK-97-01  

DEFF Research Database (Denmark)

" 1. Vurdering af om der er behov for yderligere oplysninger a. SNIF punkt C.1. : Et af formålene med forsøgene oplyses at være indsamling af oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden. Der er dog ikke i SNIFFEN nogen oplysninger om indholdet af de oplysninger der skal indsamles. I ANNEX IIIB oplyses at der vil blive indsamlet oplysninger om persistens ved i nogle uspecificerede tilfælde at lade planterne stå et stykke tid ind i vinteren. DMU anbefaler at det specificeres hvilke oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden der tænkes indsamlet. b. SNIF punkt C.2. : Det bør tilføjes i SNIFFEN (og ANNEX IIIB) at der årligt før påbegyndelsen af udsætningsforsøgene indsendes detaljerede oplysninger til de kompetente myndigheder om forsøgslokaliteter det pågældende år. d. SNIF punkt D.3.3. : Det bør tilføjes SNIFFEN at overførsel af transgenet til beslægtede Beta-arter ved dyrkning er lille til moderat, selv om dette helt korrekt ikke medfører nogen selektiv fordel. e. SNIF punkt D.3.9. : Det er DMU's vurdering at ansøger kommer lidt let hen over punktet effekter af dyrkning m.m. I SNIFFEN konkluderes simpelthen ""not applicable"", medens der i ANNEX IIIB uddybes noget, men dog kun med fokusering på de mulige positive effekter. Det er DMU's mening at effekterne af dyrkning af herbicid resistente afgrøder som f.eks. RR-fodder beet endnu ikke er særlig godt undersøgt. Dyrkningen giver som ansøger korrekt skriver, dyrkeren mulighed for at anvende et totalherbicid i dyrkningssæsonen. Det er rigtigt, at dette i en periode kan medføre en forøget mængde ukrudt i marken uden at dette skader afgrøden. Dette kræver dog et særligt anvendelsesmønster for Roundup som ikke giver sig selv. Helt specifikt mangler det at blive undersøgt i hvilken grad flere sæsoners anvendelse af Roundup-tolerante afgrøder med sprøjtning i vækstsæsonen påvirker dyrkningsfladens biodiversitet. Her tænkes f.eks. på frøbankens størrelse og artssammensætning, ukrudtsarternes artssammensætning over længere tid, effekter af afdrift af glyfosat i vækstsæsonen til omgivelser (markkanter, hegn, hegns fodposer m.m.). f. SNIF punkt E. Der bør tilføjes en erklæring om at såmaskinen renses efter hver såning så spredning via materiel undgås. Dette skal naturligvis også fremgå af den logbog der føres over forsøgsudsætningerne. Der henvises i ansøgningen til at der sås et bælte af ""pollen isolation"" omkring marken. Det skal beskrives nærmere i ansøgningen hvad dette er og hvilket formål det har, f.eks. at reducere pollenspredning fra marken eller krydsbestøvning ind i marken. Da pollenet er overvejende vindspredt desuden om det involverer fysisk isolation (barrier crops) eller biologisk udelukkelse (pollen dilution, evt. male sterility) samt bredden af bæltet. Det bør ligeledes beskrives hvordan det kontrolleres at der ikke er vildroer inden for en km's afstand. Endelig bør det beskrives hvor mange gange i dyrkningssæsonen (f.eks. 3) der moniteres for stokløbere og ukrudtsroer i forsøgsmarken og omgivelserne. Anbefaling. I og med at ansøger anfører at et af formålene med de fem års yderligere forsøgsudsætning er at indsamle oplysninger der er relevante for risikovurderingen anbefaler DMU at spørgsmålet om effekter af dyrkningen på miljøet inkluderes. Dette mener DMU er nødvendigt, da det ved en eventuel senere ansøgning om markedsføring til dyrkning i EU er uundgåeligt, at der fra flere lande vil komme spørgsmål der ønsker en vurdering af eventuelle uønskede effekter af dyrkning. Det vil være en fordel for ansøger at kunne sige hvilke effekter det drejer sig om, ligesom det vil være en fordel at kunne udtale sig præcist om størrelses-ordenen af eventuelle fundne effekter. Hvis sådanne undersøgelser ikke foreligger ved en senere ansøgning om mar

Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune

256

Kan skor flyga? : Ett examensarbete om skor  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Min drm r att f formge skor! Drfr blev mitt ml med examensarbetet att lra mig allt om skor! Min frhoppning var naturligtvis att f designa en liten kollektion t ett fretag och jag hade turen att f gra ett projekt t Kavat som utvecklar och tillverkar barnskor i Kumla. P grund av tidspress fr att produkten skulle komma med i kollektionen fick jag gra litteraturstudien i efterhand. Frsta delen handlar drfr om den konkreta uppgiften t Kavat och den a...

2007-01-01

257

Forskning på regionshospitaler kan styrkes  

DEFF Research Database (Denmark)

We examined the conditions for health research at regional hospitals in Denmark. The study was conducted as an interview-based case study containing interviews with key persons at the governing level as well as medical doctors at the operating level. The results showed that the settings and opportunities regarding health research vary between university hospitals and non-university regional hospitals. However our findings indicate, that focusing on a long-term strategy to implement health research in regional hospitals will enable these to be more active in health research.

Nielsen, Ann; Frost, Lars

2013-01-01

258

Klimaforandringer kan bane vejen for bedre byer  

DEFF Research Database (Denmark)

Climate change may pave the way for better cities. Water are an important element i our cities and a better integration of larger qunataties of water should not only result in climate robust cities but also more liverable cities. Citizens needs to included to improve the design and create ownership to system operations.

Jensen, Marina Bergen; Hoffmann, Birgitte

2011-01-01

259

Hvor meget kan man fjerne af leveren?  

DEFF Research Database (Denmark)

Because the liver has a remarkable ability to regenerate, extensive resections are possible. Most liver centres recommend that the remnant liver after resection in a non-cirrhotic liver constitutes at least 30% of the normal liver mass. Too extensive resection carries a risk of the small-for-size syndrome with coagulapathy, jaundice, multi-organ failure and high mortality. Resection in a liver with established cirrhosis is more difficult because the ability to regenerate is lost and function is reduced. Portal hypertension is considered a contraindication to resection. Udgivelsesdato: 2008-Apr-14

Ott, Peter; Mortensen, Frank V

2008-01-01

260

H-RN, a novel antiangiogenic peptide derived from hepatocyte growth factor inhibits inflammation in vitro and in vivo through PI3K/AKT/IKK/NF-?B signal pathway.  

Science.gov (United States)

H-RN, a novel antiangiogenic peptide derived from the kringle 1 domain of hepatocyte growth factor (HGF), consists of the sequence RNPRGEEGGPW (molecular weight: 1254.34Da). Emerging evidence indicates that HGF and the kringle domain exhibit anti-inflammatory effects in inflammatory diseases. In the present study, we assessed the anti-inflammatory effect of H-RN in models of experimental ocular inflammation, including endotoxin-induced uveitis (EIU) and experimental autoimmune uveitis (EAU). The results demonstrated that intravitreal treatment of H-RN concentration-dependently suppressed clinical manifestation, inhibited ocular inflammatory cytokine production and improved histopathologic scores. Moreover, H-RN attenuated the LPS-induced mRNA and protein expression of tumor necrosis factor (TNF)-? and interleukin (IL)-6 in RAW 264.7 cells and inhibited cell chemotactic migration toward LPS. We also demonstrated that H-RN suppressed TNF-?-induced adhesion molecule expression in HUVECs, including ICAM-1, VCAM-1 and E-selectin, which contributed to its suppressive effect on adherence of U937 cells to endothelial cells. We also demonstrated the possible anti-inflammation mechanism of H-RN. Western blot and immunofluorescence staining analyses revealed that H-RN significantly suppressed LPS-induced phosphorylation of nuclear factor (NF)-?B-p65 at Ser276. Based on examination of upstream pathways, we found that H-RN inhibited PI3K-p85 and AKT(Ser473) phosphorylation, which may result in the attenuation of LPS-induced IKK complex activation and I?B degradation. Thus, our studies suggest that the 11-amino-acid peptide H-RN exhibits anti-inflammatory effects in vitro and in vivo and may represent a promising candidate for ocular inflammatory diseases. PMID:24630926

Wang, Lili; Xu, Yan; Yu, Qi; Sun, Qiao; Xu, Yi; Gu, Qing; Xu, Xun

2014-05-15

 
 
 
 
261

Musik til billeder - billeder til musik  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mange lrere er ikke musikkyndige. Og "man kan da ikke undervise i film- og TV-musik uden at kende de "dyre" teorier!" Men der tager de fejl, mener Mads Thranholm. Han giver ider til hvordan nybegyndere kommer i gang. Og hvordan man kommer videre, bl.a. med musikvideoerne. Man br interessere sig mere for den skaldte "underlgningsmusik", som nok ikke er s underlagt billedet som man tror...

Mads Tranholm

1987-08-01

262

La storia di Griselda. Affinità genetiche e tipologiche : Griseldahistorien. Genetisk og typologisk slægtsskab  

DEFF Research Database (Denmark)

Griseldahistorien, oprindelig stammende fra Boccaccios Decameron, genfindes i mange litteraturer. Man har redegjort for forholdet mellem de forskellige versioner ved stemmaer. Et interessant aspekt er imidlertid at en version der ikke kan stamme ned fra en anden alligevel kan udvise slægtsskab med denne. Dette åbner for forskellige sociologiske og psykologiske betragtninger

Olsen, Michel

2012-01-01

263

La storia di Griselda. Affinit genetiche e tipologiche : Griseldahistorien. Genetisk og typologisk slgtsskab  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Griseldahistorien, oprindelig stammende fra Boccaccios Decameron, genfindes i mange litteraturer. Man har redegjort for forholdet mellem de forskellige versioner ved stemmaer. Et interessant aspekt er imidlertid at en version der ikke kan stamme ned fra en anden alligevel kan udvise slgtsskab med denne. Dette bner for forskellige sociologiske og psykologiske betragtninger

2012-01-01

264

Why the Ethic behind Philosophical Counselling must be Humoristic in a Kierkegaardian sense  

DEFF Research Database (Denmark)

Et paper der vedrører hvorfor etikken bag filosofisk vejledning bedst kan beskrives via Søren Kierkegaards begreb om Humoristen og Gabriel Marcel´s begreb om "ontological humility". Derved kan der redegøres for, hvorfor filosofisk vejledning ikke er terapi men en pædagogisk aktivitet.

Hansen, Finn Thorbjørn

265

MOBE: Final Report : Modelling and Optimization of biomass-based Energy production  

DEFF Research Database (Denmark)

Nærværende rapport er en samlet dokumentation af arbejdet som er udført i PSOprojektet MOBE, ??Modellering og optimering af biomassebaseret energiproduktion?. Målsætningen i projektet er at udvikle bedre reguleringsmetoder for kedler i de centrale kraftværker, således at værket som sådan opnår bedre reguleringsevne med hensyn til lastændringshastighed specielt i lavlastområdet omkring og under Bensonpunktet. Rapporten indledes med en beskrivelse af de udfordringer som kraftværkerne står overfor i det moderne elmarked hvor vindkraft udgør en væsentlig prioriteret produktion og dermed sammen med forbrugssvingninger bidrager til fastlæggelse af driften på de centrale blokke. Rapporten dokumenterer arbejdet udført for at udvikle en fælles simuleringsplatform for parterne i projektet og for fremtidigt modelarbejde. Resultatet af dette arbejde er en integration af DTU??s simuleringskode DNA med Matlab. Der foreslås desuden muligheder for andre værktøjer. Modelarbejdet i projektet har resulteret i indledende undersøgelser af tidskonstanter i fordamperrør, en analyse som viser at Ledinegg-instabilitet ikke opstår i moderne kedler selv ved lav last, udvikling af en valideret fordampermodel som kan kobles med værktøjer der anvendes ved udvikling af reguleringsstrategier samt en analyse af virkningsgrad af to forskellige konfigurationer af lavlastanlæg for Bensonkedler. Baseret på en valideret kraftværksmodel kunne reguleringsstrategier evalueres. Da begrænsninger i styresignaler og temperaturgradienter er dominerende, anbefales det at anvende en modelprædiktiv regulator. Det demonstreres, hvordan en sådan regulator kan håndtere store lastgradienter uden at overskride fastsatte begrænsninger. Ved at skifte mellem lineariserede modeller kan hele lastområdet dækkes. Projektet indikerer at Model Predictive Control kan forbedre regulering i lavlast markant. Dette bør i fremtidige projekter afklares ved reelle tests, i første omgang mod en simulator baseret på ??first principles? og siden på et værk. Modelarbejdet i MOBE har lagt grunden for en model anvendelig model, men denne skal yderligere udvikles med henblik på bedre forståelse af fordamperprocessen og kobling til resten af kedlen, specielt mellemoverhedning. De udviklede modeller er baseret på flere simplificerende antagelser. Disse antagelser bør granskes nøjere i kommende arbejder hvor der bør fokuseres yderligere på reel drift af Bensonkedler med forskellige brændsler.

Trangbæk, K; Elmegaard, Brian

2008-01-01

266

Presset af Ritalin-ultimatum  

DEFF Research Database (Denmark)

  Presset af Ritalin-ultimatum Line Lerche Mørck, psykolog  og mor til ADHD-diagnostiseret dreng.   Det er knap 2 år siden, at vi blev mødt med gentagende overtalelses-forsøg, bl.a. af skole-professionelle, der hverken var uddannet psykologer eller psykiatere, men blot havde været på et 2-dages ADHD-kursus, hvorfra de videreformidlede budskabet, at Ritalin-medicinering er ufarligt og at man hurtigt ved afprøvning kan afgøre om barnet vil have gavn af medicinering. Dvs. implicit en holdning om, at jo hurtigere man får afprøvet om medicinering kan hjælpe, des bedre - samt at det er mindre betydningsfuldt om barnet rent faktisk får en ADHD-diagnose. Medicin-afprøvningen blev på et PPR-møde fremlagt som et ultimatum, hvis min dengang 8-årige dreng, skulle have lov til at fortsætte i skolen. Dette ultimatum blev bakket op af den daværende PPR-psykolog, og et halvt år senere gentog en ny PPR-psykolog samme opfordring til Ritalin (igen inden udredningen var påbegyndt). I disse to situationer havde vi stået i kø for en udredning i hhv. et halvt og et helt år. Kort tid efter valgte vi selv at betale for en udredning - efter et års ventetid. Min dreng fik tre diagnoser (ud over ADHD, var det udtalevanskeligheder og mild autismespektrum-forstyrrelse). Udredningen og de tre diagnoser åbnede dørene til en rigtig god specialskole, hvor han i dag efter et års skolegang stortrives fagligt og socialt - vel og mærke uden på noget tidspunkt at have været medicineret. Han har fået nogle gode venner på den nye skole, som han leger med på ugentlig basis og bibeholdt et par gamle venner, som han stadig leger rigtig godt med især i ferierne. Fagligt er han efter et år på den nye skole kommet op på niveau (han går i 3. klasse). Fra at man adspurgt ved skole-skift på den gamle skole "ikke kendte hans læseniveau", er han nu blevet en læsehest, der siden jul har læst ca. 2000 sider (han er nu midt i Harry Potters femte bind). Jeg er bekymret for den ivrighed, hvormed der gives ADHD-diagnoser, ikke mindst fordi der i dansk sammenhæng først og fremmest følger medicinering med, og ikke i særlig høj grad andre typer af støtte i form af fx forældrekurser og pædagogisk efteruddannelse således at skolerne og støttepædagoger kan blive bedre rustet i deres pædagogiske arbejde i undervisningen og med børnene, herunder konfliktløsning i sociale sammenhænge. I sidste nummer af Psykolog Nyt (udgivet 13. februar) skriver Trillingsgaard, Christiansen og Fensbo (2009, s. 6) "at børn med ADHD kan være svære at håndtere i en undervisningssituation, men samtidig at de udviser adfærdsmæssige variationer fra situation til situation, herunder større variationer fra lærer til lærer, end fra skole til skole". Min dreng var tydeligt stresset på den gamle skole, han havde ondt i maven og ville ikke i skole 2-3 af ugens 5 dage, og han fik ofte lov til at sidde og læse tegneserier i timerne. Skolen var hurtig til at uddelegere ansvaret for ham til en støttepædagog, der forholdt sig afmægtig, bl.a. fordi hun manglede supervision. Det at det danske referenceprogram somførstevalg anbefaler medicin, kan være med til at forstærke tendensen til at lærere og skole fralægger sig ansvaret eller forholder sig afmægtige (dvs. håber på, at problemerne fordufter ved medicinering, eller at børnene rykkes andre steder hen). Hermed en ros til Trillingsgaard m.fl. for, at de i artiklen gør opmærksom på de væsentlige forskelle i anbefalinger i det engelske og det danske referenceprogram, herunder arbejdsgruppernes sammensætning, hvor det engelske var bredt sammensat, og det danske i langt højere grad er domineret af læger (Ibid. s. 10). Det engelske referenceprogram NICE forholder sig specifikt til, at medicinsk behandling i sidste instans er op til den enkelte behandlers kliniske skøn, erfaring og patientens eller forældr

Mørck, Line Lerche

2009-01-01

267

Forskydninger: Mellem svar og ikke-svar  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

At moderne politikere sger at undvige journalisternes sprgsml er velkendt. Mden det gres p, er imidlertid langt fra den samme, hvorfor det er hensigtsmssigt at sondre mellem afvisninger, hvor et svar ngtes besvaret, og forskydninger, hvor der svares uden at svare. For at afdkke hvad en forskydning mere prcist er, har forfatterne nrlst 14 af statsminister Lars Lkke Rasmussens tirsdagspressemder. Herudfra opstiller de en typologi over Lkkes tre hyppigste mder at forskyde et sprgsml p: Tidsforskydning, aktrforskydning og niveauforskydning.

Jonas Gabrielsen

2011-12-01

268

Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilkår som målorientering og produktionskrav 2) På den anden side kravet om selvstændig læring, refleksion, vidensdeling og opnåelse af kompetence til udvikling af faget. Både ud fra et blended læringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended lærings professionsbachelorsforløb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1½ år. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i lærer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger på, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opnår adgang til autentiske og/eller refleksive læringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for øget opmærksomhed på og italesættelse af de studerendes læringsbetingelser og vilkår, både hvad angår de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilkår, som rammesætter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

Dau, Susanne

2014-01-01

269

Individual traffic-related air pollution and new onset adult asthma:A GIS-based pilot study  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrunden for projektet er, at luftforurening fra trafik kan fremprovokere udvikling af astma. Formålet med dette pilot projekt er at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for trafikforurening og nye tilfælde af astma samt hvæsende vejrtrækning hos voksne. Projektet indgår som et led af projektet "Risikofaktorer for astma i voksenalderen", også kaldet RAV-projektet. Metodemæssigt tager vi udgangspunkt i en kohorte af ikke-rygere med nyligt konstateret astma eller hvæsen og en matchende kontrolgruppe identificeret fra et større tværsnitsstudie. Alle bopæls- og arbejdsadresser blev identificeret for de 33 deltagere i studiet samt de tidsperioder, hvor personerne havde opholdt sig på disse adresser over en tiårsperiode. Eksponering for trafikrelateret luftforurening på adresseniveau blev modelleret med luftkvalitets- og eksponeringssystemet AirGIS udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser. Luftforureningsniveauet for både gade- og bybaggrundsniveau blev beregnet for de relevante tidsperioder inden for den tiårige periode. Individuel eksponering i årene forud for debut af astma eller hvæsende vejrtrækning blev analyseret med overlevelses statistik. Projektet viste, at den akkumuleret individuelle medianværdi af NO2 eksponeringer (mg/m3 x hour) for den tiårige periode var 1,145 (astma tilfælde), 1,268 (tilfælde med hvæsen) og 1,005 (kontrolgruppe). Der var ingen signifikant sammenhæng mellem eksponering og udvikling af sygdom eller symptomer. En tendens til højere eksponeringsniveauer i året forud for debut blev set for tilfælde med hvæsende vejrtrækning. Der var substantielle problemer forbundet med at tidsbestemme, hvornår sygdomsfrembruddet opstod. Dette projekt har succesfuldt demonstreret anvendeligheden af AirGIS til at studere sammenhængen mellem individuel eksponering fra luftforurening fra trafik og udvikling af astma og hvæsende vejrtrækning. Det anbefales, at de udviklede metoder i dette pilot projekt anvendes i et større prospektivt kohorte studie til at undersøge individuel eksponering for trafikrelateret luftforurening som en risikofaktor for udvikling af nye astma og hvæsende vejrtrækning tilfælde.

Lysbeck Hansen, Carl; Jensen, Steen Solvang

2008-01-01

270

The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

Many of the lichen species that are important in the lichen dominated plant communities in the Norwegian mountains are important reindeer winter forage. They are also organisms that collect fall-out from the atmosphere. The Chernobyl accident brought, among other, radioactive Cesium, and from lichens this follow the food chain to reindeer and finally man. From region to region this fall-out was unevenly distributed and methods are needed to compare winter ranges and to monitor the developement of radioactive levels in the lichen carpet. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris and Stereocaulon paschale was collected in the Dovre mountains to compare species levels and to study collection methods. We found that from spot to spot there is a very large variation between samples, even within the same species. Because of this we are not able to show significant species differences. We found, however, that species from more or less snow free ridgetops, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis and Cladina mitis showed less variation and thus must be recommended as the best species for monitoring and comparison of ranges.

Tsjernobyl-ulykken: Kan lav nyttes til karakterisering av et radioaktivt forurenset reinbeite?

Abstract in Norwegian / Sammendrag: Mange av de lavarter som er viktige i lavdominerte plantesamfunn i de norske fjell er viktige som vinterfor for rein. Disse organismer samler ogs nedfall fra atmosfren. Ulykken i Tsjernobyl brakte, blant annet, radioaktivt cesium, og fra lav flger dette nringskjeden til rein og endelig mennesket. Fra omrde til omrde var dette nedfallet ujevnt fordelt, og det kreves metoder for sammenligne vinteromrder og for overvke utviklingen av det radioaktive niv i lavmattene. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris og Stereocaulon paschale ble samlet p Dovrefjell for sammenligne artsnivene og for studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svrt stor variasjon, til og med innen samme art. P grunn av dette var vi ikke i stand til vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor m anbefales som de beste arter for overvkning og sammenligning av omrder.

Eldar Gaare

1987-06-01

271

The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Many of the lichen species that are important in the lichen dominated plant communities in the Norwegian mountains are important reindeer winter forage. They are also organisms that collect fall-out from the atmosphere. The Chernobyl accident brought, among other, radioactive Cesium, and from lichens this follow the food chain to reindeer and finally man. From region to region this fall-out was unevenly distributed and methods are needed to compare winter ranges and to monitor the developement of radioactive levels in the lichen carpet. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris and Stereocaulon paschale was collected in the Dovre mountains to compare species levels and to study collection methods. We found that from spot to spot there is a very large variation between samples, even within the same species. Because of this we are not able to show significant species differences. We found, however, that species from more or less snow free ridgetops, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis and Cladina mitis showed less variation and thus must be recommended as the best species for monitoring and comparison of ranges.Tsjernobyl-ulykken: Kan lav nyttes til karakterisering av et radioaktivt forurenset reinbeite?Abstract in Norwegian / Sammendrag: Mange av de lavarter som er viktige i lavdominerte plantesamfunn i de norske fjell er viktige som vinterfor for rein. Disse organismer samler ogs nedfall fra atmosfren. Ulykken i Tsjernobyl brakte, blant annet, radioaktivt cesium, og fra lav flger dette nringskjeden til rein og endelig mennesket. Fra omrde til omrde var dette nedfallet ujevnt fordelt, og det kreves metoder for sammenligne vinteromrder og for overvke utviklingen av det radioaktive niv i lavmattene. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris og Stereocaulon paschale ble samlet p Dovrefjell for sammenligne artsnivene og for studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svrt stor variasjon, til og med innen samme art. P grunn av dette var vi ikke i stand til vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor m anbefales som de beste arter for overvkning og sammenligning av omrder.

Eldar Gaare

1987-06-01

272

Processes in a compost based landfill biocover; methane emission, transport and oxidation  

DEFF Research Database (Denmark)

Metan er en drivhusgas med et potentiale for global opvarmning som er 25 gange større end kuldioxids. Metan produceret i lossepladser kan oxideres i biologiske aktive lossepladsdæklag også kaldet biocover systemer. Denne proces vil kunne reducere lossepladsers bidrag til drivhuseffekten. Den indeværende PhD omhandler blandt andet udvælgelse af det optimale materiale til brug i et fuld skala biocoveranlæg på Fakse Losseplads. Der blev foreslået en omkostningseffektiv og nem metode til udvælgelse af tilgængelige kompost materialer i fremtidige biocover systemer. Biocover systemet på Fakse losseplads bestod af ti biocover "vinduer", hvilke var områder i det etablerede jorddække, hvor den eksisterende tætte afdækningsjord var blevet udgravet, hvorefter et 15 cm grus "gas distributionslag" blev installeret og overlejret af et 1 m lag af aktivt materiale, (komposteret haveaffald). Det samlede areal af biocover vinduerne var 5000 m2, mens det samlede areal af lossepladsen var 12 hektar. Virkningsgraden af biocover systemet blev evalueret og mere detaljerede undersøgelser blev foretaget på et udvalgt biocover vindue (85 m2). Her blev det fundet at metanen ikke blev fordelt godt nok i biocover vinduet, hvilket begrænsede effektiviteten. Det blev på baggrund af målinger i felten af kompostens vandindhold og gasledningsevne konkluderet at dette ikke skyldes, at kompost laget var vandmættet, og gas permeabiliteten var over 10-10 m2 året rundt. Ligeledes havde forandringer i det atmosfæriske tryk negative indvirkninger på effektiviteten, især om vinteren, hvor metan oxidationszonen blev skubbet opad i kompost laget, hvor temperaturen var lavere end dybere i kompost laget. Der blev målt op til 50 oC i oktober i kompost laget og temperaturen var året rundt over 10 oC i dybder større end 30 cm. Beregninger baseret på målte vandindhold og målte gaskoncentrationer indikerede at metan oxidationsprocessen om vinteren var begrænset af diffusionen af ilt til metanoxidationszonen. Metanoxidationsrater blev udregnet på baggrund af en karbon massebalance og resultaterne blev sammenlignet med metanoxidationsrater fundet vha. stabile karbon isotoper. Brugen af de to metoder gav rimeligt enslydendel resultater, og det blev konkluderet at karbon massebalancen var en nem og velfungerende metode til bestemmelse af metan oxidationsrater i felten. Den årlige metanoxidationsrate for det 85 m2 store biocover vindue blev estimeret til 1-2 ton CH4/år, hvilket svarer til 29-52 ton CO2 eq./år. Generelt blev det fundet at effektiviteten af biocover systemer vil være højere, hvis gastransporten kan kontrolleres både over tid og sted og det anbefales at fremtidige biocover systemer benytter et gas distributionslag på 50 cm.

Pedersen, Gitte Bukh

2010-01-01

273

Penetrating a wall of introspection: a critical attrition analysis  

DEFF Research Database (Denmark)

Gennem tiderne har mangen et studie og undersøgelse bekræftet professorer såvel som studerende i deres mistanke om, at de studerende der droppede ud, var dem der havde valgt det forkerte studie. Det er ganske rigtigt, at dette er den mest nærliggende begrundelse man kan give, hvis man som studerende begyndte på et studie man endte med at beslutte sig for at forlade. Det vil dog være en fejltagelse at slutte, at årsagen til beslutningen er den samme som begrundelsen for beslutningen. Ikke desto mindre er det, det der sker, når en mere målrettet vejledning af nye studerendes studievalg anbefales på baggrund af frafaldsundersøgelser der konkluderer at problemet skyldes forkerte eller misinformerede studievalg. Sådanne konklusioner misser pointen: givet, at en studerende opdager at han eller hun har valgt det forkerte studie, findes der en oplagt mulighed for at undersøge hvilke oplevelser der havde indflydelse på beslutningsprocessen undervejs i uddannelsesforløbet. Den mulighed forpasses, hvis begrundelse og årsag forveksles. I denne artikel tager vi udgangspunkt i en række studier af frafald, vedholdenhed og læring på videregående uddannelser, og begrunder at hvis man vil forstå den proces der leder frem til en beslutning om at droppe ud af et studie, må man tage højde for at det at være og blive studerende er et komplekst samspil mellem e´t individ og en institution, som i sin tur udgøres af en række individer (herunder de studerende der måtte falde fra), kulturer (herunder fagkulturer) samt en lang række dybt forankrede vaner og traditioner. Inden for rammen af sådan et perspektiv vil det være forkert at sige at uddannelsen var forkert til den studerende, ligesom det ville være forkert at sige at den studerende var forkert til uddannelsen. Hvis noget var forkert, så var det situationen. Dette perspektiv udnytter vi til at foretage en grundig analyse af syv interviews med tidligere fysikstuderende, der havde valgt at forlade fysikstudiet ved Uppsala Universitet i Sverige. I interviewene bedes de studerende begrunde deres frafald. Men analysen såvel som interviewet tager sit omdrejningspunkt i, at de begrundelser der gives også har en baggrund. Det vi finder ud af er, at dette omdrejningspunkt har et forskelligt fokus afhængigt af perspektiv. Interviewerens fokus tager udgangspunkt i et ønske om at forstå de strukturelle betingelser omkring fysikstudiet der danner baggrund for frafaldets begrundelse. De studerende selv, tager udgangspunkt i sig selv. For at illustrere dette forhold benytter vi Aristoteles årsagsbegreb i analysen, og viser at de årsager de studerende bruger som baggrund til at forklare deres beslutning om at forlade studiet, har en væsentlig anden karakter, end årsager der kan knyttes til strukturelle betingelser omkring fysikstudiet. Konklusionen er, at hvis ikke man gør sig det klart, når man undersøger årsager til frafald, så er udbyttet i bedste fald en for simpel forståelse for de årsager, strukturelle såvel som individuelle, der måtte kunne knyttes til frafald fra videregående uddannelser.

Johannsen, Bjørn Friis; Rump, Camilla ?sterberg

2013-01-01

274

Airfoils in Turbulent Inflow  

DEFF Research Database (Denmark)

Vindmøller er placeret i det atmosfæriske grænselag, hvor de er udsat for turbulens. Det gælder især møller i vindmølleparker, som rammes af kølvandet fra andre møller. Derfor opererer vingeprofilerne på vingerne i en turbulent strømning. I denne afhandling undersøges effekten af at opløse indløbsturbulensen i profilberegninger med CFD. Simuleringerne er udført som detached-eddy simuleringer (DES), fordi det dermed er muligt at opløse fristrømsturbulensen uden at simuleringerne bliver for tunge at køre, da kravet til netopløsningen i grænselaget ikke er så strengt. I DES opløses turbulensen der dannes i grænselaget ikke, men turbulensen fra den fri strømning trænger ind i grænselaget. Ideen er, at denne turbulens skal blande momentum fra den fristrømning ind til bunden af grænselaget, hvilket vil øge modstandsevnen mod trykgradienten, som ellers kan få strømningen til at separere. Dermed øges det maximale løft. Det viser sig dog, at hastigheden i den indre del af grænselaget kun påvirkes svagt af den opløste turbulens. Der er en lille stigning i hastighed tæt på forkanten, men længere nedstrøms er der ingen ændring. Påvirkningerne på det beregnede løft og på trykfordelingerne er også meget små. De opløste skalaer af turbulensen er forholdsvis store sammenlignet med grænselagstykkelsen. Det vurderes, at det er nødvendigt at opløse de små skalaer af turbulensen i grænselaget, og at det er dem, som samvirker med fristrømsturbulensen i eksperimenter, hvor der observeres en effekt. Det betyder, at det sikkert er nødvendigt at køre large-eddy simuleringer eller direkte løse Navier-Stokes ligningerne uden brug af turbulensmodel for at kunne forudsige effekten af fristrømsturbulens. Der er udviklet en metode til at påtvinge opløst turbulens i et ønsket område inde i domænet i CFD simuleringer. Metoden kan anvendes i stedet for den traditionelle fremgangsmåde, hvor turbulensen påtvinges på indløbsranden. Metoden blev udviklet til at påtvinge opløst turbulens i profilsimuleringerne, hvorved det totale antal celler kan reduceres til godt det halve, hvilket reducerer beregningsbyrden betydeligt. Den kan dog også anvendes til andre typer simuleringer, hvor der påføres opløst turbulens. F.eks. kan den anvendes til studier af kølvandet fra rotorer, der opererer i en turbulent strømning. Den opløste turbulens påtvinges bedst ved at addere et led til kildeleddet i den diskrete udgave af Navier-Stokes ligningerne. Den dannede turbulens viser meget god overensstemmelse med det påtrykte felt. Det anbefales, at køre syntetisk turbulens gennem en kort precursor simulering inden det påføres, for at lade flowløseren tilpasse turbulensen til nettet og den numeriske metode. Endeligt er der udviklet to metoder til at generere syntetisk turbulens med samme karakteristika som atmosfærisk turbulens og turbulensen som den opleves af en roterende vinge. Den første metode giver en semi-analytisk løsning til kryds-spektraltætheden af turbulensen i et forskydningslag. Den er baseret på samme teori som Manns metode, som også anvendes i normen for lastberegninger på vindmøller. Den anden metode genererer syntetisk turbulens i domæner med vilkårlig form. Den kan anvendes til at generere et turbulensfelt, som svarer til det en roterende vinge vil møde. Rotationen ændrer fordelingen af energi på de forskellige frekvenser, og denne effekt kan modelleres med den foreslåede metode.

Gilling, Lasse

2009-01-01

275

Hur beskriver studenter lrares bedmning? : Vad kan lrarstudenten som VFU-handledaren inte kan?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Lrare anvnder sig av allt frn summativ bedmning och fingertoppsknsla till beprvad didaktisk erfarenhet och formativ bedmning, nr elevers kunskaper ska bedmas. Forskning visar att den strsta framgngen fr elevers lrande och kunskapsutveckling sker d formativ bedmning anvnds. Syftet med denna studie r att studera hur blivande lrarstudenter beskriver lrares bedmningspraktiker under den verksamhetsfrlagda utbildningen. Vad upplever studenterna i praktiken ...

2013-01-01

276

Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri : Prøveevaluering af Hvidovrebo afd. 8  

DEFF Research Database (Denmark)

Varedeklarationer på bygninger kan i fremtiden blive normal praksis for boligbebyggelser i Danmark. En første prøveevaluering af standard og kvalitet på boligbebyggelsen Hvidovrebo afd. 8 er gennemført med succes vedrørende byggeteknisk standard, lydteknisk standard, beboertilfredshed, miljø og grønt regnskab, totaløkonomi og arkitektur. I rapporten er fremgngsmåden beskrevet, og man kan se de de opnåede resultater, men ikke mindst kan man danne sig sit eget indtryk af, hvordan udviklingen kan tegne sig i fremtiden.

Bertelsen, Niels Haldor; Brandt, Erik

2001-01-01

277

Facebook Marketing - Fra A-Z : Ny bog om marketing på Facebook giver gode råd til virksomheder, der er nybegyndere i cyber space  

DEFF Research Database (Denmark)

Facebook Marketing ?? Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst.

Mortensen, Thomas Bøtker

2009-01-01

278

Facilitering i de sjællandske lokale energispareudvalg  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne rapport er på baggrund af en kortlægning af de sjællandske lokale energispareudvalg samt en SWOT-analyse, en aktøranalyse og en teoretisk diskussion at belyse, hvordan de lokale energispareudvalg ved hjælp af en facilitator kan støttes i deres arbejde med at opfylde målene, der er udstukket i loven om fremme af besparelser i energiforbruget. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og et videre forløb, hvor trategier og handlingsplaner skal udarbejdes. En facilitator skal forstås som en person, der styrker en gruppe i at lære om deres problemsituation, om deres mål og i at udvikle handlingsplaner for deres mål. Målet for energispareudvalgene er at fremme energibesparelser lokalt, og deltagerne i udvalgene er derfor forpligtet til at koordinere og samarbejde om energispareaktiviteter. El-, gas- og varmeforsyningsselskaberne er forpligtet til at deltage, hvorimod det står kommuner, miljø-, erhvervs og forbrugerorganisationer frit for at deltage. Udvalgene har ikke kommissorium til atpålægge en deltager aktiviteter, som er deltageren imod. Udvalget er således kun beslutningsdygtigt ved enstemmighed. Kortlægningen af de sjællandske lokale energispareudvalg har vist, at udvalgene har haft en vanskelig start, der især er bremset af, at fjernvarmeværkerne har holdt sig tilbage fra energispareudvalgsarbejdet, indtil en bekendtgørelse til varmeforsynings-loven er på plads. El- og gasforsyningsselskaberne har været initiativtagerne til alle udvalg på Sjælland. Der er på baggrund af SWOT-analysen identificeret seks problemer hos udvalgene. Det er udvalgets manglende identitet, manglende konkrete projektforslag, uenighed om geografiske områder, at deltagerne ikke kender hinandenn, frygt for skæve magtforhold i udvalgene og manglende visioner. Aktøranalysen har vist, at aktørernes bud på udvalgenes geografiske område samt opgaver afspejler aktørernes egne områder og daglige opgaver. Der er ud over lovens krav identificeret to mål for energispareudvalgenes arbejde: Erfaringsudveksling og vidensdeling. Kortlægningen af de sjællandske energispareudvalg og aktøranalysen har vist, at der er behov for at inddrage en facilitator i udvalgene. På baggrund af den teoretiske diskussion kan det konkluderes, at de lokale energispareudvalg kan støttes i deres arbejde med at løse deres problemer samt nå lovgivningens og deres egne mål ved hjælp af en facilitator. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og udarbejdelse af strategier og handlingsplaner i udvalgenes videre forløb. I etableringsfasen bør facilitatoren støtte udvalgene ved at samle deltagerne til sociale arrangementer, afholde samtaler med hver enkelt deltager og herved få belyst deres baggrund, opfattelse af udvalget samt problemer, fordele og mål med udvalget. Facilitatoren vil endvidere kunne støtte udvalgene ved at fungere som vidensformidler. Dernæst bør facilitatoren i udvalgenes problemløsningsfase støtte udvalgene ved at afholde møder, hvor kreative teknikker samt struktureringsmetodikker anvendes til at få afklaret udvalgenesproblemer. Endelig bør facilitatoren i etableringsfasens afslutningsfase støtte udvalgene i afrapporteringen og i at forberede udvalgets næste skridt med hensyn til mødestruktur, valg af teknikker og deltagere. Facilitatorens opgave er at lade deltagernes kritik og ideer få frit løb og dernæst samle deres ideer til få konkrete bud. I etableringsfasen bør facilitatoren derfor holde lav profil. I udvalgenes videre forløb kan facilitatoren støtte udvalgene i at forberede og afholde møder, hvor struktureringsmetodikker anvendes til at få udviklet strategier og handlingsplaner. Facilitatorens opgave er at holde deltagerne fast mod målet. Det kan endvidere konkluderes, at udvalgene bør have udarbejdet en strategi som en position eller plan og som et perspektiv. Det anbefales, at udvalgene opdeles i mindre

Christensen, Hanne Broen

2001-01-01

279

Diffuse Agency and Institutional Dynamics in Global Governance ?? the Cases of the World Bank and the WTO : Panel: Institutionalisation and norms in global governance  

DEFF Research Database (Denmark)

Global styring har ingen central autoritet, så globalt lederskab må forstås i nye termer. Når direkte anvendelse af magt via hierarkier ikke længere er en mulgiehd, politologisk forskning har vendt sig mod begrebet "blød magt". Det centrale i blød magt-tilgange er normative forandringer. Normative forandringer opstår gennem introduktionen, indramningen og faciliteringen af nye paradigmer, programmer og offentlige holdninger. Dette kan ikke begrænses til en snæver elite, men involverer en bredere intellektuel relation mellem akademikere, politikere, mediefolk, NGOere og private firmaer. I sådan et komplekst mijø kan lederskab ikke forstås som en enkelt magtfuld aktør. Enkeltstående aktører kontorlerer ikke den normative udvikling i global styring.

Strange, Michael Stewart; Aagaard, Peter

280

?sttyskland i omvæltning - kan IKT bringe tyske sundhedsaktører i samme båd? : Et portræt af sundhedsinformatikken og 2 projekter til Ambient Assisted Living i forbundslandene Berlin og Brandenborg  

DEFF Research Database (Denmark)

Problematikken om affolkning af ydre landområder og manglen på sundhedstilbud er velkendt. Ambient Assisted Living, udtrykker et nyt aspekt inden for telemedicin og IKT, der søger at inddrage borgerens dagligdag og bolig i højere grad. Artiklen giver et portræt af Ambient Assisted Living i Berlin-Brandenburg, hvor velkendte teknologier indenfor hjemme-tele-servicer såsom nødhjælpsapparater til alarmering af hjælpeorganisationer, eller videokonference systemer til kommunikation med sundhedsprofessionelle har i deres 15-årige historie ikke fået en større udbredelse. I Sundhedsregion Berlin-Brandenburg er to nye projekter søsat i 2008. Disse inddrager velkendte tele-teknikker men i sammenhæng med nye trådløse, mobile og intelligente teknologier til Ambient Assisted living. Projekterne søger at udvikle borgeres daglige livsvilkår i lejeboligerne, dels med henblik på at sælge nye lejeydelser, dels på at fastholde lejere og borgere længst muligt i området. Udgivelsesdato: 4.august 2008

Wentzer, Helle

2008-01-01

 
 
 
 
281

Ingen effekt af udvalgte podekulturer i vådfoder til smågrise : Podekulturer bestående af mælkesyrebakterier eller gær anvendt i vådfoder til smågrise påvirkede ikke produktionsværdien, idet der ingen forskelle var hverken i grisenes foderoptagelse eller tilvækst  

DEFF Research Database (Denmark)

Anvendelse af mælkesyrebakterier eller gær som podekulturer i vådfoder til smågrise havde hverkenen effekt på smågrisenes foderoptagelse eller tilvækst. Mikroorganismerne var isoleret fra vådfoder i danske besætninger og var derfor naturligt forekommende i vådfoder. Der var ingen statistisk sikker forskel i produktionsværdien mellem grupperne, der fik podekulturer, og kontrolgruppen, hverken i de første 3 uger efter fravænning, hvor grisene fik vådfoder med tilsætning af podekulturer eller i hele smågriseperioden, hvor grisene i den sidste del af perioden fik pelleteret tørfoder. Der var ingen væsentlig forskel mellem grupperne i tab af syntetiske aminosyrer ved fermentering af vådfoderet. Denne afprøvning var en opfølgning af en undersøgelse i 40 besætninger, hvor der blev fundet en statistisk sikker sammenhæng mellem forekomsten af en art af gær (Kazachstania exigua) og foderoptagelsen hos smågrise. Der blev ikke fundet nogen tydelig sammenhæng mellem 2 foderoptagelsen og fylotyper af mælkesyrebakterier i vådfoder i undersøgelsen. Fylotyper er grupper af arter, der ikke kunne adskilles ved den anvendte analysemetode. Afprøvning kunne ikke bekræfte en positiv effekt på foderoptagelsen af gærarten Kazachstania exigua, som den indledende undersøgelse havde antydet. Ud fra resultaterne af undersøgelsen i 40 besætninger blev der udvalgt én art af gær (Kazachstania exigua) og to fylotyper af mælkesyrerbakterier (Lactobacillus rossiae/L. sp. CS1/L. siligionis og Lactobacillus sanfranciscensis/L. sanfrancisco/L. lindneri), der blev afprøvet som podekultur i vådfoder til smågrise. Afprøvningen blev gennemført i én besætning og smågrisene blevet inddelt i tre grupper; en kontrol- og to forsøgsgrupper. Afprøvningsperioden var fra ca. 5 til 12 ugers alderen. Alle tre grupper fik vådfoder dag 1-21 og derefter pelleteret tørfoder. I kontrolgruppen, gruppe 1, blev vådfoderet tilsat placebo-podekultur uden mælkesyrebakterier og gær, mens podekulturen i gruppe 2 var de to fylotyper af mælkesyrebakterier, og i gruppe 3 blev gærarten anvendt som podekultur.

Pedersen, Anni ?yan; Canibe, Nuria

2011-01-01

282

"Gertrud Rask" gik på Nova Scotias klipper  

DEFF Research Database (Denmark)

Da "Gertrud Rask" forliste i 1942, afklarede det efterfølgende søforhør ikke særlig meget om årsagen til forliset. Var det frygt for u-både eller dårligt vejr, der fik kaptajnen til at vælge den uheldige rute? Eller var kaptajnen overhovedet involveret i valget af sejlrute? Henrik L. Hansen, der har undersøgt forliset, kan ikke give svarene.

Hansen, Henrik Lyngbeck

2011-01-01

283

?kologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linie FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/BE/2011/98  

DEFF Research Database (Denmark)

"Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrk-ning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bear-bejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uøn-skede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologi-ske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre for-mål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicid-tolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etable-re nye planter i Danmark. "

Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian

284

Studerendes e-lringsstrategier i pdagoguddannelsen  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen tager sit afst i en evaluering af en delvist netbaseret pdagoguddannelse ved UC Sjlland. Benny D. Austring, Dorit Gaarskjr og Thomas Bille peger blandt andet p problemer og muligheder ved selvstyret lring, som de studerende oplever dem. Artiklen giver sledes gode eksempler p, hvordan selvstyringen giver mulighed for fleksibilitet til at den enkelte kan tilrettelgge sit liv og studie, hvorimod selvstyringen ogs kan vre frustrerende, fordi man som studerende ikke kan slippe for selv at have ansvar og styring. Forfatterne viser med deres datamateriale ydermere, hvordan gruppesamarbejdet mellem studerende kan vre givende og fastholdende, men ogs fre til konflikter mellem studerende, nr den enkeltes bidrag til gruppens arbejde ikke lever op til andre gruppemedlemmers forventninger. Sammenfattende skriver forfatterne, at den enkelte studerendes lringsstrategi er nrt forbundet med deres individuelle, sociale og kontekstuelle lringsbetingelser.

Dorit Gaarskjr

2010-10-01

285

Risikoledelse og godt købmandsskab i dansk shipping  

DEFF Research Database (Denmark)

SHIPPINGKOMMENTAR I Lewis Carroll's børnebog ??Bag spejlet" møder Alice den hvide dronning. Alice siger, at hun ikke kan tro på noget, der er umuligt, hvortil dronningen svarer, at i så fald kan Alice ikke have øvet sig ret meget. Dronningen tilføjer, at da hun selv var på Alices alder havde hun øvet sig en halv time hver dag og undertiden troet på hele seks umulige ting allerede før frokost.

Sornn-Friese, Henrik

2013-01-01

286

Hvordan skal man undervise ikkekonomer i konomi?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Nr man underviser i konomi som et redskabsfag, kan man med fordel koble langt mere til virkeligheden end det typisk sker idag. Det kan man gre ved at vlge s virkelighedsnre
lrebger som muligt, men ogs ved at lade undervisningen tage direkte udgangspunkt i den aktuelle konomiske udvikling og konomiske politik og ikke mindst debatten herom.
Herved bliver faget opfattet som relevant og virkelighedsnrt, og det bliver naturligt ikke kun at undervise i mainstream, men ogs i alternative konomiske teorier (pluralisme og i indbyggede svagheder ved enhver form for konomisk teori.

Poul This Madsen

2010-04-01

287

Infraktioner i dentin - diagnostik og behandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege tanden i tandrækken, ofte end ikke oplyse, om det er i over- eller underkæbe, men har rigtigt ondt en gang imellem, når der tygges i den angivne side. Kliniske og radiologiske fund viser ikke tegn på sygdom, og patienten ønsker behandling. Diagnosen skal stilles, uden at tandlægen har adgang til at se infraktionen i dentinen, og jo tidligere den stilles, desto større er muligheden for, at tanden kan reddes. Infraktionens retning og dybde, pulpas tilstand samt resttandsubstansen er afgørende for behandlingsvalget, som kan være restaurerende med eller uden pulpabehandling, hemisektion eller ekstraktion. Ofte må der flere og kostbare behandlinger til, før problemet er løst, og patienten kan have svært ved at forstå, at tandlægen ikke blot klarer sagen her og nu.

Pallesen, Ulla

2011-01-01

288

Spædbarnpsykologi og medfødt døvblindhed : Om hvordan spædbarnspsykologien kan bruges i forskning og klinisk arbejde med børn med alvorlige sociale, sproglige og kognitive funktionsnedsættelser  

DEFF Research Database (Denmark)

  Spædbarnspsykologien og forskning omkring mennesker med medfødt døvblindhed har mange berøringsflader. Den seneste årrække har arbejdet med børn med medfødt døvblindhed været inspireret af spædbarnspsykologien. Etablering og udvikling af det sociale samspil som forudsætning for kommunikation og sprog er af væsentlig betydning for denne gruppe mennesker. Det gælder temaerne etablering og regulering af kontakt, rytme og tempo, turtagning, fælles opmærksomhed mv. Der illustreres med eksempler. Forskning omkring børn med medfødt døvblindhed kan være et bidrag til viden om almene spædbarnspsykologiske temaer, som f.eks. taktil opmærksomhed og motoriske mønstre i det tidlige samspil. Til sidst i artiklen vil forskning omkring børn med autisme blive præsenteret som et eksempel på en anden gruppe af børn, hvor spædbarnspsykologien har haft stor betydning. Denne artikel er relevant for klinikeren, der arbejder med personer med alvorlige sociale, sproglige og kognitive funktionsnedsættelser, og for forskeren, som interesserer sig for spædbarnspsykologi.

Dammeyer, Jesper Herup

2008-01-01

289

Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer : Hvilke krav kan udlejeren stille til en ny lejer, når et erhvervslejemål afstås i henhold til en lejekontrakt med afståelsesret betinget af udlejers godkendelse?  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 2009 og tidligere domme konkluderes det, at det afgørende, overordnede hensyn ved bedømmelsen af, om udlejer har pligt til at tiltræde afståelsen, er, om afståelsen fremtræder forretningsmæssig forsvarlig, dvs. at den hidtidige lejer sælger sin virksomhed til en køber, der må anses for en sædvanlig køber af denne type virksomhed. Den vigtigste indikation for, at overdragelsen er forsvarlig, er, at køberen kan fremlægge et realistisk budget for den fortsatte drift. Det vil da være af underordnet betydning, at lejebetalingsforpligtelsen i uopsigelighedsperioden er stor, at nye lejer har langt mindre formue end hidtidig lejer, at ny lejer er et nystiftet ApS (hvis lejemålet hidtil er drevet i selskabsform), eller at ny lejer har opnået økonomisk gunstige vilkår af afstående lejer.

Munk-Hansen, Carsten

2009-01-01

290

Can network security be fun? :an agent-based simulation model and game proposal  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

NORSK: Altfor ofte lrer man om nettverk- og informasjonssikkerhet gjennom egne, drlige, erfaringer, eller gjennom skalt learning by burning. Dette kan vre en kostbar affre. De fleste internettbrukere mangler motivasjonen og kunnskapen som skal til for beskytte deres systemer godt nok, og det kan vre vanskelig finne kunnskapen i litteraturen nr man ikke vet hva man skal ske etter. Ved bruke design research metoden designet vi et nettverkssikkerhetsspill basert p?...

Gilberg, Frode Petter

2006-01-01

291

Strategiske beslutninger foran publikum:en spillteoretisk analyse av betingelser for utbrudd av borgerkrig  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Borgerkrig modelleres i foreliggende litteratur enten som flge av privat informasjon om aktrenes forventede nytte av krig eller som flge av at myndighetene ikke troverdig kan forplikte seg til en fremforhandlet avtale. Eksisterende modeller overser i stor grad hvordan effekten av at myndighetene gir etter for en intern grupperings krav kan pvirke hvordan andre interne grupperinger forholder seg til myndighetene i fremtiden. Dersom myndighetene gir etter for en intern grupperings krav,...

2006-01-01

292

Content-based lecture video indexing  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

NORSK: Teknologier innen e-lring er rettet mot bedre studentenes lringsopplevelse. Dette kan for eksempel vre ved hjelp av forelesningsvideoer som kan sees fra hvor som helst, og nr som helst. Forelesningsvideor inneholder det meste av det faglige innholdet, men benytte en forelesningsvideo til lring p best mulig mte er en utfordring. Dette kommer av at profesjonell redigering er ikke et valg for mange utdanningsinstitusjoner p grunn av kostbarheten, og derfor er veldig ...

Halvorsen, Martin Rst

2007-01-01

293

Billedet af kongen på den hvide hest : Om hvad billeder og ord gør  

DEFF Research Database (Denmark)

Det kan sammenfattes at taleren med ord enten kan benævne (I) en hvilkensomhelst ting af en given art, eller (II) en enkelt ting af en vis art som enten kan være 1) en eller anden ting, eller 2) en vis ting, som enten kan være a) ubestemt for modtagerne, eller b) bestemt. Det kan ved den sproglige udformning ofte afgøres hvilken af disse relationer der er mellem ordene og tingene.     Med billeder derimod kan billedmageren, alt afhængigt af betragternes opfattelse af hvordan billedet er lavet,  (A) vise egenskaber (form, farve osv.) ved en eller anden ting af en bestemt art som figuren i billedet forestiller, eller (B) gengive egenskaberne ved en vis virkelig ting i en situation hvor billedet blev lavet. Om billedet forestiller eller gengiver tingen, kan ikke afgøres alene ved at betragte billedet, for billedet angiver hverken hvad det forestiller eller gengiver, kun hvordan det det forestiller eller gengiver, ser ud.     Det betyder at betragterne af et billede ikke kan afgøre hvordan billedet skal tolkes uden en sproglig tekst, og de fleste billeder har da også en billedtekst.

Togeby, Ole

2008-01-01

294

Eco-Hydrological Modelling of Stream Valleys  

DEFF Research Database (Denmark)

Vurdering af hydrologiske påvirkninger på terrestriske økosystemer i ådale kræver en multidisciplinær tilgang, som involverer både ingeniører og økologer. Grundvandsudstrømning i ådale og lavlandsområder understøtter en række artsrige plantesamfund, hvis beskyttelse prioriteres på verdensplan. Denne beskyttelse kræver øget viden om områdernes understøttende hydrologi og særligt sammenhænge mellem vegetation, grundvandsudstrømning og vandstandsforhold er afgørende for forvaltningen. Vandindvinding påvirker hydrologien i et opland og dermed også den mængde grundvand, som afstrømmer til overfladevandssystemerne. Numerisk hydrologisk modellering anvendes ofte til evaluering af den udnyttelige vandressource og til vurdering af effekterne af vandindvinding, men ved vurdering af påvirkninger på lokale grundvandsafhængige økosystemer øges betydningen af heterogenitet på lokal skala. Dette kræver nye metoder til at kombinere måleteknikker og hydrologiske modeller på forskellig skala. Denne PhD afhandling undersøger den understøttende hydrologi i rigkærs-habitater i Danmark ved en kombination af feltundersøgelser, hydrologisk modellering og statistiske vegetative analyser i et udvalg af danske rigkær. Feltundersøgelserne har belyst de hydro-geologiske forhold, som skaber en stabil kalkholdig grundvandstilstrømning, der er en forudsætning for specialiserede plantesamfund. Kombinationen af en dybt nedskåret ådal, et højtydende grundvandsmagasin, samt forholdsvis lavpermeable aflejringer i ådalen danner en opadrettet strømning, og den vertikale hydrauliske gradient fremhæves som en nøgleparameter, der kontrollerer udstrømningen. Diffus grundvandsudstrømning er særdeles vanskelig at måle direkte og ny metode som bygger på invers modellering anbefales for at opnå en tilstrækkelig nøjagtighed. Modellen kræver, at den vertikale hydrauliske gradient måles over tid, og som modelinput benyttes desuden nedbør og potentiel fordampning. Det konkluderes desuden at vandstandsdynamikken i rigkær indeholder værdifuld information, som kan anvendes til bestemmelse af udstrømning og hydrauliske parametre. Distribueret 3D modellering er nødvendig ved risikovurdering af vådområder i forhold til vandindvinding. De heterogene udstrømningsmønstre, som ofte findes i ådale, betyder at påvirkningerne ikke rammer hele ådalen ensartet. Det er specifikt fundet at storskala pumpeforsøg har medført en klar vandføringsreduktion på ca. 20 % i et kildevæld, mens der ikke kunne måles ændringer i vandstandsforholdene i et rigkær 50 m derfra, hverken i korte eller dybe rør. Problemerne med at måle vandstandsændringen i rigkærene skyldtes delvist de naturlige fluktuationer. Her kan numeriske modeller biddrage ved at separere den naturlige dynamik fra den vandindvindingsrelaterede påvirkning. Vandstand er den hyppigst målte hydrologiske parameter i vådområder. I dette studie er sammenhænge mellem vandstandsforhold og rigkærsvegetation undersøgt på 35 danske lokaliteter. Alle lokaliteter har piezometerrør installereret med kontinuert registrering af vandstand, og der er foretaget planteregistreringer i cirkler omkring rørene. Resultaterne viser at vandstandsforholdene er direkte begrænsende for forekomsten af typiske rigkærsarter og mosser, og der er opstillet en sjælden kvantitativ sammenhæng mellem antal arter og vandstandsforhold. Statistiske/empiriske modeller er opstillet med henblik på at forudsige antallet af typiske rigkærsarter og mosser baseret på vandstand og vegetationsafledte Ellenberg-værdier. Modellerne er nyttige til at identificere forhold, som begrænser kvaliteten i et rigkær, mens de bagvedliggende antagelser ikke nødvendigvis er gyldige til at forudsige effekter af vandstandsændringer, idet der ikke tages højde for en intern frigivels

Johansen, Ole

2011-01-01

295

Vejnettets betydning for yngletætheden af musvåger i forskellige landskaber  

DEFF Research Database (Denmark)

Musvåger er totalfredet, så de har egentligt ikke har noget at frygte fra mennesker. Alligevel flygter musvåger og andre dyr, hvis vi kommer for tæt på. Noget af årsagen til dette kan skyldes, at musvåger tidligere i historien (før 1967) gerne måtte skydes, og derfor fortsat ikke helt har vænnet sig til, at mennesker stort set ikke mere er farlige.

Sunde, Peter; Odderskær, Peter

2010-01-01

296

Kommentarer til SNS, Glycine max (A2704-12), vurdering af konsekvenserne ved at importere og anvende sojabønnerne på den måde, det er beskrevet i ansøgningen, modtaget 20-02-2006, deadline 01-05-2006. : EFSA-GMO-NL-2005-18  

DEFF Research Database (Denmark)

"Den genmodificerede sojabønne A2704-12 adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat et gen der gør planterne tolerante over for glufosinat-ammonium herbicider. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Den kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning. DMU vurderer dog at A2704-12 sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojafrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen økologiske uønskede konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der kun inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer. "

Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian

297

Kommentarer til opdateret risikovurdering og ansøgning. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23), Insect resistance by Bt-toxin (lepidoptera) X Insect resistance by Bt-toxin (coleoptera); herbicide tolerance to glyphosate. Modtaget 03-04-2006, deadline 02-05-2006, svar 07-04-2006. : EFSA-GMO-NL-2005-16  

DEFF Research Database (Denmark)

"DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede, insektresistente bomuldshybrid mellem event 281-24-236 og 3006-210-23. Den genmodificerede bomuldskrydsning 281-24-236/3006-210-23, adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for insektangreb fra larver af forskellige sommerfuglearter. Desuden indeholder bomulden et gen, der gør den tolerant overfor glufosinat-ammonium herbicider. Bomulden søges kun godkendt til import af frø samt forarbejdning og anvendelse til dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Den kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning af frøene. DMU vurderer at 281-24-236/3006-210-23 som al anden bomuld ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af bomulden kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-bomuldsfrø i frø til udsæd af ikke-GM-bomuld. En eventuel tilfældig spredning af GM-bomulden vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. Der er en lille risiko for at der i forbindelse med håndtering og distribution af de genmodificerede bomuldsfrø kan ske en opblanding af 281-24-236/3006-210-23 bomulden med konventionel bomuldsfrø til udsåning eller direkte spild ved forarbejdningsstederne. Der forventes ingen miljømæssige konsekvenser af dette på naturen, men det kan ikke udelukkes at det i enkelte tilfælde kan give problemer med at overholde grænseværdien for GM-indholdet i konventionelle bomuldsafgrøder. Det forventes dog at den generelle overvågning som er foreslået af ansøgeren vil kunne opdage disse tilfælde. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede 281-24-236/3006-210-23 bomuld til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse. "

Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune

298

Døden som foruroligende beroligelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Det giver mening at tale om, at døden på den ene side er noget af det vi er allermest sikre på ?? fordi vi ved at vi skal dø. Vi er faktisk så sikre på det, at vi kan bygge et samfund og en kultur op omkring denne vished. Man kan altså sige, at der er noget beroligende ved døden. Men kulturernes forskellighed viser samtid, at der er mere at sige om det. Der er flere måder at forholde sig til døden på. Det kunne tyde på, at der samtidig er noget ved døden, som vi ikke er så sikre på. Udover det beroligende ved døden er der ved nærmere eftertanke også noget uforsonligt og foruroligende ved døden: Lige meget hvor meget vi forsøger at komme overens med døden, så er der en sidste rest ved døden som vi ikke kan overvinde: Vi kan ikke overvinde døden selv. Vi kan på forskellig vis formindske dens begrænsende indflydelse (gennem forskellige former for kulturelle installationer), men der bliver altid en rest af dødelighed tilbage. På denne måde er døden uforsonlig. Vi får ikke lov at slippe. Døden er således det aspektved livet, der mest klart demonstrerer vores egne begrænsninger. Vi kan gøre noget ved dødeligheden, men begrænsningerne i denne geskæftighed er altid evident. Det er denne dobbelthed ved døden som jeg i det følgende vil illustrere. Det vil jeg gøre gennem en fremstilling af forholdet mellem de to filosoffer Heidegger og Derrida??s tanker om døden. Jeg vil vise, at Heidegger artikulerer grunden til, at vi ikke kan komme overens med døden. At døden nødvendigvis har både en beroligende og foruroligende side. Derrida viser derimod at Heidegger ikke (i det mindste i sin tidlige tænkning) tænker denne tanke helt til ende. Heidegger ender alligevel med at tage et standpunkt for det beroligende aspekt ved døden. Derrida beskæftiger sig derimod først og fremmest med den foruroligende side. Projektet med denne artikel vil være at vise, at dobbeltheden ved døden har afgørende konsekvenser for, hvad det vil sige at være menneske. Dels afslører dødens uforsonlighed mennesket som endeligt væsen, og denne endelighed er medbestemmende for hvad det vil sige at have en mening med livet. Men dels afslører det også, at mennesket kan forholde sig til, hvad der ligger udover dets egen endelighed. Vi kan tænke over, at vi ikke kan tænke om alt ?? vi kan forstå, at der er noget vi ikke kan forstå. Dvs. vi kan blive bevidste om det endelige i vores eget udsyn. Vi kan ?? hvis vi vil ?? se vores forståelses begrænsninger.

Hansen, Ejvind

2005-01-01

299

?kologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/93  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune

300

?kologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/91  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov

 
 
 
 
301

?kologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord¬ning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-NL-2011-93  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov

302

KAN DIE MILITRE STRATEEG BAAT VIND BY BEMARKING?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Bemarking en bemarkingsdenke vind hul oorsprong by die problematiek van dieekonomiteitsbeginsel soos gesien uit die perspektief van wins-georinteerde ondernemings wat fisiese produkte vervaardig. Die aanvanklike eng beskouing het egter nie lank onbevraagteken gebly nie. Sommige bemarkers het die rol en toepassing van bemarking in brer konteks beskou. Philip Kotler en Syd Levey (1969) was van die eerstes wat van die eng 'fisiese produk vir wins' benadering weggebreek het deur te a...

Bennett, J. A.; Boshoff, C.

2012-01-01

303

Den arbejdende hjerne : hvordan kan den se ud?  

DEFF Research Database (Denmark)

Numerous brain functions, such as awareness of surroundings, control of movements, thoughts, and memory have always been a kind of mystery, which has provoked human curiosity and thus inspired research in many areas. The present paper gives an overview on imaging research of the human brain's functions. The historical progress is briefly reviewed with the emphasis on major Danish contributions. The major methods of mapping brain functions and their biological basis are mentioned. These methods are positron emission tomography (PET) and functional magnetic resonance imaging (fMRI). They are highly technological and generate enormous amounts of data. Thus, data analysis will per se be a research area in brain imaging. Finally, several examples of the authors' results on functional activation are dealt with. These examples aim to illustrate the research area and its contribution to our increased knowledge of the working brain.

Paulson, Olaf B; Born, Alfred Peter

2002-01-01

304

82 Rubidium-PET kan blive den nye myokardieskintigrafi  

DEFF Research Database (Denmark)

Since the 1970's nuclear cardiology has mainly been based on the use of gamma camera technology. While gamma cameras have undergone a rapid development, the number of perfusion tracers has been limited. In parallel, cardiac positron emission tomography (PET) has only been performed with short-lived isotopes at centres with access to a cyclotron, and only including a very limited number of patients. The number of PET scanners has increased markedly in Denmark and with the introduction of generator-produced 82-Rubidium, this modality may replace the traditional cardial single photon emission computed tomography (SPECT).

Hasbak, Philip; Kjær, Andreas

2011-01-01

305

Menschewiken in Stockholm vor und nach 1917 / Alexander Kan  

Index Scriptorium Estoniae

Rootsi sissernnanud menevikest ja bolevikest, nende koostst rootsi sotsiaaldemokraatidega, vene revolutsionride tagasiprdumisest Venemaale Veebruarirevolutsiooni jrel, repatrieerujaid toetanud Abikomitee tegevusest

Kan, Alexander

2005-01-01

306

HELLP kan ses i andet trimester ved antifosfolipidsyndrom  

DEFF Research Database (Denmark)

The syndrome of haemolysis, elevated liver enzymes and low platelets (HELLP) is estimated to occur in 0.01-0.2% of pregnancies and is considered a severe form of preeclampsia. It is associated with considerable risk of maternal and foetal mortality. HELLP syndrome associated with antiphospholipid syndrome is known to occur early in the pregnancy. We report a case of severe HELLP syndrome complicated by multiple hepatic infarctions and portal vein thrombosis in the second trimester in a patient with antiphospholipid syndrome.

Madsen, Bjørn Stæhr; Havelund, Troels

2011-01-01

307

Specialoperationer kan forøge Danmarks strategiske muligheder  

DEFF Research Database (Denmark)

This third brief about Danish special operations is focusing on the strategic role of special operations in crising management and conflict. Special operations should in principel always be directed against an opponent's strategic centers of gravity and vulnerabilities. Thus, the derived strategic effect may be one of the means, by which Denmark can maintain the effect of an active foreign policy, despite drastic cuts in the defence budget.

Jensen, Lars H. Ehrensvärd

2012-01-01

308

Frbttrad kommunikation kan ge bttre resultat p medarbetarenkter  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

A manager uses different skills in their everyday life such as communication, relationship-building and decision making. As well as managers is acting with different leadership styles based on context and employees. The quality of the manager's skills and behavior can be valued in an employee survey where the employee also values his and the group's well-being. An employee survey is to provide support for the managers to develop their leadership and their activities. This paper analyzes the t...

2012-01-01

309

Less cost for waste water purification; Afvalwaterzuivering kan veel goedkoper  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The waste water purification technique Nereda uses aerobic sludge grains. They settle down faster, as a result of which purifiers can be constructed in a more compact and thus cheaper way. The use of Nereda in a drainage area could save 70% of the required surface. For the industry the reduction of surface could mount from 25-50%. [Dutch] De afvalwaterzuiveringstechnologie Nereda maakt gebruik van aerobe slibkorrels. Deze bezinken sneller, waardoor zuiveringsinstallaties compacter en dus goedkoper kunnenworden uitgevoerd. Als Nereda bij waterschappen zou worden geplaatst, zou het oppervlak daar met 70% kunnen worden gereduceerd. Bij de industrie is de ruimtebesparing 25-50%.

Tan, N. (ed.)

2006-12-15

310

Kan teknologi og forretning adskilles? : Om konstruktivismens blindgyder  

DEFF Research Database (Denmark)

Can technology and business be separated? The relationship between technology and business forms a crucial dimension of modern societies. This realistic point of view contradicts the de-constructive dismantling of capitalism as anything of particular importantance.

Christensen, Jens

2013-01-01

311

Fibromyalgi, diagnostik og praevalens. Kan kønsforskellen forklares?  

DEFF Research Database (Denmark)

Most non-inflammatory musculoskeletal diseases are more common in women than in men. Fibromyalgia is characterised by chronic generalised muscle pain. The male:female ratio is 1:9. Interacting factors including genetic, hormonal, environmental and behavioural elements may cause this condition, and there are possibly subgroups of which one has shown to be treatable. A different pathogenetic appearance in the two sexes may also be present. The gender difference may partly be explained by the fact that pressure pain test in tender points forms part of the diagnosis. This may leave some male fibromyalgia patients unrecognized. Udgivelsesdato: 2009-Nov-30

Bartels, Else Marie; Dreyer, Lene

2009-01-01

312

Virus kan påvises i spyt fra grise  

DEFF Research Database (Denmark)

Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt.

Heiselberg, Pia R.; Christensen, Sanne

2012-01-01

313

Chain initiatives likely to succeed Keteninitiatieven met kans van slagen  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available This article is only available in DutchEstablishing the required co-operation in a chain and the needed chain-computerisation is unpredictable and takes time. To accelerate this process, chain initiatives are carried out. These chain initiatives take a lot of effort and commitment from the parties involved. However, observations show that many of the large-scale initiatives are not successful. Based on theoretical insights, five characteristics of a successful chain initiative are presented.Dit artikel is alleen beschikbaar in het NederlandsOmdat het tot stand brengen van de noodzakelijke ketensamenwerking en de daarvoor benodigde keteninformatisering weerbarstig is en tijd nodig heeft, worden keteninitiatieven genomen om dit proces te versnellen. Deze keteninitiatieven kosten veel tijd, geld en inzet van de betrokken partijen, maar uit observaties blijkt dat veel van die grootschalige keteninitiatieven niet succesvol zijn. Op basis van theoretische inzichten is een vijftal kenmerken gegeven van een succesvol keteninitiatief.This article is only available in DutchChain initiatives likely to succeedEstablishing the required co-operation in a chain and the needed chain-computerisation is unpredictable and takes time. To accelerate this process, chain initiatives are carried out. These chain initiatives take a lot of effort and commitment from the parties involved. However, observations show that many of the large-scale initiatives are not successful. Based on theoretical insights, five characteristics of a successful chain initiative are presented.

T. Visser

2012-02-01

314

Manliga och kvinnliga attityder: : Kan skuldbelggande av brottsoffer pverkas?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Forskning har visat att tro p en rttvis vrld, sexism och utfall pverkar skuldbelggande av brottsoffer. Denna experimentella studie avsg att underska vilken av dessa variabler som pverkar skuldbelggande, interaktionen dem emellan samt kvinnor och mns skuldbelggande. Deltagarna var 62 hgskolestudenter varav 40 kvinnor och 22 mn som svarade p varsin webbenkt som fanns i sex versioner dr utfall samt brottsoffrets kn manipulerades. Deltagarnas niv av tro p en ...

2013-01-01

315

Metaldetektorer i lufthavnene kan aktiveres af ortopaediske metalimplantater.  

DEFF Research Database (Denmark)

Former studies have shown that orthopaedic metal implants have little or no effect on airport metal detectors. In Copenhagen Airport, we have tested ten different protheses for hip and knee arthroplasties and plates for internal fixation in two metal detectors. The outcome for the protheses depended on the adjustment of the detectors, whereas the plates did not activate the detectors. The security staff recommend that passengers with orthopaedic implants should carry a statement from a medical doctor.

Sperling, K P; Gebuhr, Peter Henrik

1995-01-01

316

Honderden enzymen drijven op zink : zinkovermaat kan funest uitpakken  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Zink is belangrijk voor het functioneren van honderden enzymen en andere eiwitten. Fotosynthese, vertaling van genen, aanmaak van eiwitten en hormonen drijven erop. Zinkgebrek leidt tot misvormingen en verkleuring. Een overmaat is funest voor de fotosynthese. Het element is gevoelig voor een te hoge pH

2010-01-01

317

e-HRM kan bibringe organisationen værdi  

DEFF Research Database (Denmark)

Elektronisk HRM (e-HRM), der tit også kaldes virtuel HRM, er i stigende grad en del af større organisationer, men der mangler ofte en klar difinition af begrebet. I denne artikel får du styr på begreber som e-HRM, IKT og TMS.

Holm, Anna

2009-01-01

318

Kan die kernwapenwedloop deur kern-wapenbeheer beindig word?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The slogans of the "walkers for peace " in the Uniled Slates of America anti in Western Europe (and also in South Africa against the proliferation of nuclear weapons and nuclear technology as well as the growing probability of a nuclear war in the light of president Reagan's rearmament plan, arc born of the numerous failures of nuclear disarmament and arms control. The ever- increasing danger that goes along with nuclear proliferation in the sense of weapon production and the handling of radioactive waste urges us to look more seriously than ever at nuclear technology. The article deals with some of the efforts to control the proliferation process as well as efforts to limit or reduce nuclear arms. Some essential factors that negatively influence the discussions are pointed out and finally it is concluded that because of the sin-induced brokenness of mans heart, control over nuclear arms proliferation has just partial success. The abolition of weapon production and total disarm ament are ideals that will, in this era that precedes the second coming of Christ, not be fulfilled. Thus, the nuclear arms race will inevitably continue.

A. W. van Tonder

1983-03-01

319

Kan ultralyd erstatte arteriografi til visualisering af arteriosklerose i benet?  

DEFF Research Database (Denmark)

Arteriography is the imaging modality of choice before lower limb revascularization, because it allows pinpointing of the diseased arteries and planning of the treatment strategy, be it PTA or bypass grafting. However, a 2-3% risk of complications, makes assessment of non-invasive alternatives mandatory. Insufficient contrast filling of infrapopliteal arteries distal to severe lesions have also challenged the status of arteriography as the gold standard before revascularisation. The use of duplex arterial mapping is a promising alternative, as it has the highest agreement in the femoral segment and the lowest in the infra-popliteal segment. Duplex arterial mapping is a reliable means of predicting whether patients will require a bypass graft or an endovascular procedure, and, if surgery is required, in predicting the actual location of both anastomoses.

Eiberg, J P; Schroeder, T V

2001-01-01

320

Dat die klip kan heers: Pieter Fourie se Die koggelaar  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Die koggelaar (The teaser, by playwright Pieter Fourie, is generally regarded as exceptional among his recent works. The purpose of this article is to discuss the title and drought as recurring themes in the drama. The teaser is Boet Cronje, but he is of the opinion that everyone teases him. In an ironic twist of events he finally believes that God teases him by not providing the rain he so desperately needs. An investigation of the text reveals the utilization of psychoanalytical theory, i.e. the theory of the collective and the personal unconscious as formulated by Jung. In this case physical drought initiates events which lead to the development of a fully-fledged psychosis in Boet. As a consequence of the interconnection of the personal and the collective unconscious the physical drought surrounding Boet additionally becomes a dramatic metaphor for the figurative drought in the community of which he is part.

J. L. Coetser

1991-05-01

 
 
 
 
321

Kontinuerlig glukosemonitorering kan have betydning hos gravide med diabetes  

DEFF Research Database (Denmark)

In this review the use of continuous glucose monitoring (CGM) in pregnancy complicated by type 1 and type 2 diabetes is examined. Fourteen relevant articles were identified. Observational studies demonstrated that CGM was feasible during pregnancy without severe side effects. One randomised controlled trial resulted in improved metabolic control and reduced risk of macrosomia in women randomised to CGM. Future studies on the use of CGM in pregnancy are awaited with interest.

Madsen, Anne Bjerrum; Secher, Anna L

2011-01-01

322

Thorium may change public opinion; Thorium kan endre opinionen  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The climate challenges have revived nuclear power, and in Europe nuclear energy is back on the agenda. In the battle against global warming, all CO{sub 2}-free energy forms are reviewed with fresh eyes (ml)

Berge, Ivar A.

2007-07-01

323

SKI-bestyrelse kan være erstatningspligtig  

DEFF Research Database (Denmark)

Lars Bo Langsted vurderer at SKI bestyrelsen handlede korrekt ved at indhente en ekstern vurdering fra kammeradvokaten af de rammeaftaler, der nu er opsagt. Han stiller dog spørgsmålstegn ved, om bestyrelsen handlede tilstrækkeligt hurtigt.

Langsted, Lars Bo

2011-01-01

324

Nu een hoger kindertal kan evenwichtige leeftijdsopbouw verstoren  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Als een extra beleidsinspanning gericht op een hoger kindertal succesvol zou zijn dan kunnen er ook nadelige gevolgen optreden,bijvoorbeeld een nieuwe,eenmalige geboortegolf.Terwijl de huidige vergrijzing vanzelf eindigt als de naoorlogse geboortegolf is uitgestorven,zou Nederland dan te maken krijgen met op termijn een nieuwe vergrijzing.Misschien is niets doen daarom beter.

2008-01-01

325

Sygdomsmekanismer og mestring. Kronisk udmattelsessyndrom i almen praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel kommer forfatterne med et vigtigt bidrag til forståelsen af kronisk udmattelsessyndrom. Ikke blot gives der en god forklaring på tilstanden - en forklaring, som også kan benyttes i samtalen med patienten - men der gives også et bud på, hvordan man kan arbejde fremadrettet for at afhjælpe tilstanden. Ved at identificere og mobilisere patientens stærke sider kan lægen give et vigtigt bidrag til styrkelse af patientens responsforventning og ændring af patientens stimulusforventning og dermed modvirke onde cirkler.

Malterud, Kirsti; Hollnagel, Hanne

2012-01-01

326

Storby og Religion  

DEFF Research Database (Denmark)

Det kan diskuteres, hvor bogstavelig man skal tage forudsigelsen om sekularisering eller religionens forsvindende betydning, men i dag kan en nærmere undersøgelse af livet og infrastrukturen i storbyerne bekræfte, at religion som sådan ikke er forsvundet fra byernes offentlige rum. Kan København på den baggrund siges at være en post-sekulær by? Dette spørgsmål diskuteres på baggrund af migration og globalisering og via eksempler, som udgøres af islamisk mode i gadebilledet, og opførelsen af moskéer.

Christiansen, Connie Carøe

2014-01-01

327

Lower cost, more comfort. Simulation software for interactive building sessions; Lagere kosten, meer comfort. Simulatiesoftware maakt weg vrij voor interactieve bouwsessies Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

More and more clients and project developers realize that the life cycle cost of a building can be a multiple of the investment. To be able to make the right decision to lower the cost it is important to calculate different alternatives already in the design phase with the complete (construction) team. A building simulation system can be the solution [Dutch] Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.

Lankhoorn, B. [Schouten Techniek, Zwaag (Netherlands)

2012-12-15

328

Forladte forældre lider i tavshed  

DEFF Research Database (Denmark)

Det tomrum, der opstår hos forældrene, når børn flytter hjemmefra, er et tabu. De forladte forældre privatiserer smerten. Den kan ikke lanceres som en god historie, men kalder på resigneret tavshed

svendsen, erik

2014-01-01

329

Adoption af befrugtede æg er sund fornuft  

DEFF Research Database (Denmark)

Par og enlige kvinder, der ikke kan få børn på almindelig vis, skal have mulighed for at adoptere embryoner - befrugtede æg. Det mener en ph.d.-studerende i praktisk filosofi ved Roskilde Universitet, Fatima Sabir

Sabir, Fatima

2013-01-01

330

Er computerspil andet end spild af tid?  

DEFF Research Database (Denmark)

Som andre fiktionsmedier gennem tiden kan også computerspillet reflektere og kommentere den virkelighed, og ikke mindst medie-virkelighed, det selv er en del af. Dette belyses gennem verdens første computerspil, Spacewar fra 1962. Udgivelsesdato: Februar

Andersen, Christian Ulrik

2006-01-01

331

Den indre svinehund revser kendte indvandrere  

DEFF Research Database (Denmark)

I avisernes spalter med debatindlæg bliver der gået hårdt til Prins Henriks udtale af det danske sprog. Ved at kritisere accent, værdier og levevis viser 'vox populi' en indre svinehund, som ellers ikke kan luftes i det fri. Udgivelsesdato: december

Arnfast, Juni Søderberg

2009-01-01

332

Tro og viden om verden  

DEFF Research Database (Denmark)

iBog om forholdet mellem religion og naturvidenskab, ikke mindst i relation til verdens tilblivelse og opbygning. Den indgår i et tværfagligt projekt til 4.-6. klasse. De primære fag er kristendomskundskab og natur og teknik. Fagene dansk og historie kan ligeledes inddrages. Der er udgivet en lærervejledning til projektet.

Buhl, Hans; Lauridsen, Kamma

2013-01-01

333

Regnskaber: Plan B for klimaet  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan man lagre kuldioxid i form af trækul, som man vel at mærke ikke bruger på havegrillen, men graver dybt ned i jorden? Eller skrue ned for Solen med et ekstra skydække? Det handler om geoengineering.

Pedersen, Jens Olaf Pepke

2010-01-01

334

Send flere bureaukrater  

DEFF Research Database (Denmark)

Afghanistan. Det er ikke kun Taleban, der er fjenden. Fraværet af en markant og effektiv civil indsats for genopbygning og socioøkonomisk fremgang kan medføre, at den militære indsats viser sig Forgæves.

Veicherts, Nicolas Teodors

2007-01-01

335

Fra Fiolstræde til Gothersgade : KUBIS' nyindrettede Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek i det tidligere Botanisk Laboratorium  

DEFF Research Database (Denmark)

Anmeldelse af KUBIS' nyindrettede Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek som den del af det nye campusområde omkring det tidligere Kommunehospital. Nyindretningen har mange gode intentioner omkring skabelsen af et attraktivt studiemiljø. Arkitektonisk kan den dog ikke sammenlignes med den enstående bygning i Fiolstræde.

Dahlkild, Nan

2009-01-01

336

Danske EU-forbehold er varme kartofler i Bruxelles  

DEFF Research Database (Denmark)

Danskere vækker opsigt i EU, men ikke kun for det gode. De danske forbehold opfattes nemlig som en trussel mod EU's sammenhængskraft. Ny forskning stiller spørgsmålet, om hvordan dansk europapolitik kan overleve med de nuværende undtagelser. Udgivelsesdato: 30. juli

Adler-Nissen, Rebecca

2009-01-01

337

Stordrift af sundhedsteknologi kræver ny organisering  

DEFF Research Database (Denmark)

Når det gælder telemedicin, er det ikke alle patienter, der kan tilbydes den samme tekniske løsning. Det stiller nogle helt særlige krav, når man vil indføre sundhedsteknologiske løsninger i stor skala, skriver senior projektleder Helle Wentzer fra KORA i dette debatindlæg.

Wentzer, Helle

2013-01-01

338

Fixed Orientation Interconnection Problems: Theory, Algorithms and Applications  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

I forbindelse med design af integrerede kredslb (chips) indgr der en rkke skaldte forbindelsesproblemer. En moderne chip bestr af flere milliarder transistorer, som skal forbindes med metalledninger p chippens overflade. Disse metalledninger lgges i et (lille) antal lag, sledes at uafhngige elektriske net ikke overlapper med hinanden. Den traditionelle fremstillingsteknologi kan kun hndtere horisontale og vertikale forbindelser p chippens overflade og bliver betegnet...

Zachariasen, Martin

2009-01-01

339

Vor tids sørøvere er - også - rene banditter  

DEFF Research Database (Denmark)

Pirates of The Caribbean. Udover at være nogle fantastisk flot opsatte film, kan vi så lære noget om pirater af filmene Pirates of the Caribbean? Ja, pirater skal bekæmpes, og ikke gøres til eventyr.

Struwe, Lars Bangert

2011-01-01

340

Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den indholdsmæssigt strider mod ordre public

Werlauff, Erik

2008-01-01

 
 
 
 
341

Private Arbitration of Incidental Public Law Issues  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den indholdsmæssigt strider mod ordre public. Emnet behandles i artiklen under inddragelse af UNICITRAL's model-voldgiftslov, henvisninger til den nye danske voldgiftslov (vgl.), europæisk domspraksis og litteratur samt praksis fra EF-domstolen.

Werlauff, Erik

2009-01-01

342

Den Gode Historie : Opslag i Jan Kjærstads Forføreren, Erobreren og Opdageren  

DEFF Research Database (Denmark)

SLAGTILBUD: NU KUN 100 KR.! (se nedenfor)  I Kjærstads Wergeland-trilogi oplever læseren, hvordan de mange gode historier om en helt (u)almindelig norsk mand skrives ind i ét mægtigt felt: kronologien ophæves, rummet tager tidens plads, og hierarki viger for det ligestillede, samtidige. Ingen sandhed får lov at stå uimodsagt. I romanernes tætte væv synes alt at være til stede og trænge sig på samtidig. Skal man skrive dækkende om et så stort, vildtvoksende og vidt forgrenet værk, tage højde for de mange krydsforbindelser og belyse dem, kræver det en ganske særlig form: den encyklopædiske. Den Gode Historie fremstår således som 29 encyklopædiske opslag, der behandler en række vigtige aspekter af Kjærstads forfatterskab og i særdeleshed trilogien. Læseren kan vælge at hoppe på de 'links', der forbinder opslagene på kryds og tværs, eller at læse bogen fra ende til anden. I begge tilfælde tilbydes en litterær lystvandring ud over det sædvanlige. Anmelderne skrev:  Man kunne sige, at Den Gode Historie er litteraturanalysens svar på internettet i det kjærstadske cyberspace. Men modsat internettets anarki er der her en benhård og kyndig styring af linkenes sammenhæng, og samtidig har bogen nettets opslagskvalitet. Det er en velskrevet og stærkt underholdende og foruroligende bog, der understreger - hvis nogen skulle have været i tvivl - at Kjærstad bliver man ikke sådan lige færdig med. (Johan Rosdahl i Gymnasieskolen)  Interessant form og sobre læsninger. [...] Bogen er velskrevet og velredigeret og udmærker sig desuden ved at have et sideløbende spor af velvalgte og suggestive illustrationer, der viser nogle af trilogiens vigtigste metaforer og billeder. Den Gode Historie er ligeledes velfunderet i sekundærlitteraturen om Kjærstad, og Mogensen inddrager også på erkendelsesbefordrende vis navne som Bohr, Ibsen, Kierkegaard og Ricoeur i sine læsninger og diskussioner. Der er ingen tvivl om, at den læser, der vil arbejde seriøst med Kjærstad, må en tur omkring denne første (litteraturvidenskabelige) 'encyklopædi' om ham i Danmark. Bogen henvender sig dog på grund af sit uprætentiøse sprog ikke kun til akademikere, men til enhver som måtte have lyst til at læse en introduktion til Kjærstads forfatterskab. (Fra Søren Franks anmeldelse i Standart, "En portal til Jan Kjærstads trilogi") Boken kan [...] anbefales som en velskrevet og informativ introduksjon til Wergeland-trilogien spesielt og Kjærstads forfatterskap generelt. Den utmerker seg framfor alt ved å ha et suverent overblikk over de 1500 sidene som trilogien utgjør og ved at den klarer å formidle den begeistring ved lesningen som forfatteren deler med så mange andre danske (og norske) lesere. (Morten Gaustad) [Den Gode Historie er] begejstret oplysningsarbejde. [...] [D]et spændende nye er konkordansen mellem rum og menneskesyn, som her kan opleves i en illustreret ordbog. Sætter man en plade med Bachs cembalo-suiter med deres fuga- og kanonsystem på undervejs, får man måske en yderligere eller inderligere dimension at tumle med til fænomener som 'cirkel', 'dragehoved', 'identitet', 'monstrøsitet', 'orgel', 'whudunnit', 'zoom' og 'æstetik'. En litteraturkritikkens vej ind i cyberspace. (Torben Brostrøm i Information) Bliv forført, erobret og opdag den gode historie. [...] Det er et ambitiøst projekt at ville samle trådene i Jan Kjærstads Wergeland-trilogi. Tine Engel Mogensen giver med sine 29 encyklopædiske opslag sit bud på sagen - og det gør hun på en raffineret facon. [...] Den encyklopædiske og hypertekstuelle metode går tematisk i tråd med Kjærstads tematik i hans romanprojekt. [...] De kombinationsmuligheder og komplekse sammenhænge man finder i romantrilogien, belyses ganske effektivt af Mogensen, som bruger den samme teknik til at vise trilogiens mulige sammenhænge! Og det

Mogensen, T.E.

2002-01-01

343

Velfærdsprofessionel autoritet og legitimitet i lyset af foregribelsens filosofi  

DEFF Research Database (Denmark)

Jeg påstår, at omfattende fokus på evidensbaseret praksis kan være uhensigtsmæssigt for diætistens legitimitet og autoritet. Min argumentation tillader ikke, at jeg breder min påstand ud til også at gælde andre fagpersoner inden for såvel det sundhedsfaglige som pædagogiske område, men jeg vil mene, at også andre fagpersoner burde kunne nikke genkendende hertil. Velan! Min argumentation falder i to dele. Første del lyder: Hvis praktisk foregribelse af menneskets vel færden ikke kan reduceres til et evidensanliggende. Og diætetisk arbejde drejer sig om praktisk foregribelse af menneskets vel færden. Så kan diætetisk arbejde ikke reduceres til et evidensanliggende. Anden del lyder: Hvis evnen til at reflektere diætetikkens vigtigste spørgsmål er afgørende for diætistens legitimitet og autoritet. Og en alt for omfattende fokus på evidensbaseret praksis kan trække fokus væk fra refleksion af vel færdens vigtigste spørgsmål. Så kan en omfattende fokus på evidensbaseret praksis være uhensigtsmæssig for diætistens legitimitet og autoritet.

Agerholm, Frank Juul

344

Hebraica veritas! ... aber was heisst hier schon "Wahrheit"?  

DEFF Research Database (Denmark)

Mogens Müllers velkendte tese, at Septuaginta og ikke Biblia Hebraica er kirkens første Bibel, og at Det Gamle Testamente overhovedet kun har kristelig gyldighed som reciperet i Det Nye Testamente, undersøges fra et historisk, tekstkritisk og hermeneutisk-dogmatisk synspunkt. Konklusionen er, at såvel LXX som BH bidrager til forståelsen af, hvad kirkens første Bibel indeholdt, men at LXX ikke kan tilkendes noget principielt primat, lige som Det Gamle Testamentes totalitet af betydningsmulighed i kristen sammenhæng ikke kan hævdes udtømt i Det Nye Testamntes reception af enkelte passager.

Holst, Søren

2006-01-01

345

Psykiatrilovens krav om samtaler efter tvang efterleves ikke  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2010, a programme intended to increase the number of structured interviews after coercive measures (IC) was implemented in a psychiatric ward. The IC forms were collected before and after the implementation of the programme. The number of ICs was compared to the total amount of compulsion. A significant rise in the number of effectuated ICs was demonstrated. The patients' contentment underwent no change. The majority of the coercive measures were not followed by an IC. At the next audit of the psychiatric legislation we will suggest an adjustment of the paragraphs concerning ICs.

Wang, August G; Asp, Stina

2013-01-01

346

Brndby IF - Hvem vil ikke investere i dem?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Through our passion for the economics of football we have, in this project and based on our research question, tried to analyze the structures that caused the situation Brndby IF was in before the share emission. In the past years their success have decreased compared with former years results, both economical and in the league. Through empirical data collecting and use of relevant theory we have found that Brndby IF has had a poorly constructed share structure which have led to too much ...

2013-01-01

347

Cykelsuperstier ?? ikke så super endda  

DEFF Research Database (Denmark)

Projekt ??Cykelsuperstier?? har været lanceret som en storstilet politisk satsning. Projektet har fået massiv medieomtale og politisk medvind med løbende afsatte midler. Men baseret på vores studier og COWI??s evaluering af C99 Albertslundruten fremstår der dybe sprækker i forholdet mellem målsætninger og udførelse.

Bradtberg, Nils Eigil; Larsen, Jonas

348

Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Jeg faar ikke puste!  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Many people are struggling with work-related asthma every day, which may lead to COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. COPD may be caused by illnesses like chronic bronchitis, emphysema, asthma. In serious cases of COPD, the breathing resistance has increased considerably and those suffering from it are breathing heavily. Asthma can be linked with working conditions in many ways. Exertion, cold air, and some chemical substances like sulphur dioxide can start asthma attacks. The results of early treatment or prophylactic treatment of asthma are good, but COPD is much more difficult. Although smoking is the most important cause of COPD, people who have been working for many years in highly polluted environments run a higher risk of contracting COPD. However, little is known about which specific substances are causing the disease. Particularly at risk are bakers, industrial painters, and people working in electrolysis halls in the aluminium industry. There is no effective medical treatment for COPD once the lungs have been damaged, but many hospitals offer rehabilitation.

Smith-Sivertsen, Eline Randers

2004-07-01

349

Nonionic radiographic contrast media; Ikke-ioniske radiografiske kontrastmidler  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The invention deals with nonionic radiographic contrast media. The new media, which are water soluble and have desirable low osmolality properties, are derivates of the 5-amino-2,4,6-triiodine-1,3-benzenecarboxylic acid-unity where the 5-aminonitrogen atom is a part of a 4-, 5- or 6-membered heterocyclic ring.

Ranganathan, R.S.; Arunachalam, T.; Tarinelli, E.R.; Pillai, R.

1994-04-25

350

Ikke en tid til mesterværker  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen præsenterer en diskussion af den seneste miljøorienterede kulturteori indenfor retningen Spekulativ Realisme (Graham Harman, Timothy Morton) og sætter den i en historisk kontekst gennem romantisk filosofi og antikkens begreb om genius loci. Ydermere knyttes disse begreber specifikt til landskabet omkring Sorø og miljøkunstner Tue Greenforts stedsspecifikke udstilling "Butterland" på Sorø Kunstmuseum. Artiklen er eneste artikel i publikationen, hvor den findes på dansk og i engelsk oversættelse af René Lauridsen med illustrationer fra Greenforts arbejder.

Thomsen, Torsten Bøgh

2014-01-01

351

Happy Cycling : Når effektivitet ikke er nok  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklens formål er at diskutere oplevede kvaliteter og adfærdsaspekter af mobilitet med udgangspunkt i spørgsmålet om cykling i byer og relationen mellem design og adfærd. Artiklen tager afsæt i et studie forløb der involverede studerende fra Urban Design, Industriel Design Arkitektskolen Aarhus og Interaktions Design, Aarhus Universitet under opgave teamet: ?Happy Cycling City ?? Aarhus?. Udfordringen i studieopgaven var at vise nye attraktive løsningsmuligheder i forhold til cyklens og cyklismens integration i byrum samt at påpege relationen mellem design og overordnede diskussioner af mobilitet og bæredygtighed, herunder sundhed og socialitet i byen. Forslagene blev set som kommentarer til Aarhus Kommunes cykelstrategi og de blev præsenteret og diskuteret med Aarhus kommune. På baggrund af de indleverede studieopgaver og diskussion af disse udfolder artiklen et teoretisk perspektiv der muliggør diskussion af fremtidige design forslag til cykeltiltag i byer.

Geert Jensen, Birgitte; Nielsen, Tom

352

Krigen der ikke måtte ske  

DEFF Research Database (Denmark)

Anmeldelser af: Hew Strachan: Første Verdenskrig. Oversat af Ulla Lauritsen. Informations Forlag, 406 s. og Adam Hochschild: Aldrig mere krig. Loyalitet og modstand 1914-1918. Oversat af Lasse Rask Hoff. Informations forlag, 464 s.

Lund, Joachim

2014-01-01

353

Begrænsningsrettigheder for FPSO-enheder  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen undersøges mulighederne for, at rederen eller ejeren af en FPSO-enhed, som almindeligvis benyttes til indvinding af olie offshore, kan begrænse sit erstatningsansvar for olieforurening i henhold til de to maritime regimer i sølovens kapitel 10, om ansvar og erstatning for olieskader, og kapitel 9, globalbegrænsningen. Det konkluderes, at rederen, der ikke tillige er bevillingshaver i medfør af undergrundsloven, som udgangspunkt kan begrænse sit erstatningsansvar efter begge regimer. Sølovens kapitel 9 kan dog alene påberåbes, når sølovens kapitel 10 ikke finder anvendelse.

Nielsen, Jens Erik Kundby

2014-01-01

354

?kologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord-ning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-NL-2011-91  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning.

Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov

355

Radon og boligen : Radon inissiallu  

DEFF Research Database (Denmark)

Radon er en radioaktiv og sundhedsskadelig luftart, som ved indånding øger risikoen for lungekræft. Der er ingen dokumenteret nedre grænse for, hvornår radon er ufarligt. Derfor anbefales det, at man tilstræber et så lavt radonindhold i indeluften som muligt. Man kan hverken lugte, se, høre eller smage radon, så vil du vide, om du har radon i din bolig, må du måle radonindholdet i indeluften. Radon forekommer naturligt i jorden og kan suges ind sammen med jordluft, hvis der inde er et undertryk, og hvis konstruktionerne mod jord er utætte. Jordluft trænger ind gennem revner og utætte samlinger, fx omkring rør til kloak, vand og varmeforsyning. Koncentrationen af radon i jorden varierer meget fra sted til sted, også lokalt og gennem året. Tidligere undersøgelser har vist, at der kan forekomme høje koncentrationer i Sydgrønland, specielt i området syd for Narsalik ved Paamiut, 61°30??N.

Rasmussen, Torben Valdbjørn

2012-01-01

356

Først mere vand og så færre ræve - hvis man vil have flere engfugle  

DEFF Research Database (Denmark)

Til trods for alle gode danske og internationale beskyttelsesregler har de klassiske engfugle som vibe, rødben og kobbersneppe det fortsat svært i den beskyttede Tøndermarsk. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har gjort status over 35 års tællinger og otte års forskning. Samtidig kommer forskerne med en række forslag til hvordan man ved bedre forvaltning af områderne kan forbedre mulighederne for, at engfuglene kan yngle med større succes i området. Her kan man bl.a. trække på de gode erfaringer fra Margrethe Kog bag det fremskudte dige. Når forvaltningen af yngleområderne er på plads, anbefaler forskerne, at man også ser på mulighederne for at begrænse trykket fra ræve og rovfugle. I modsætning til engfuglene klarer de ynglende andefugle samt sø- og sumpfugle sig generelt godt.

Pedersen, Jens Christian

2010-01-01

357

Det momsretlige sektoropdelingsinstitut  

DEFF Research Database (Denmark)

I den momsretlige regulering gives der mulighed for at sektoropdele diversificerede virksomheder med henblik på at sikre en mere retvisende grad af fradragsret. Selvom sektoropdelingsinstituttet siden de oprindelige EU-direktivers vedtagelse i 1967 på fakultativt grundlag har været en del af det fælleseuropæiske momssystem, har instituttet imidlertid ikke hidtil været genstand for megen opmærksomhed fra hverken EU-Domstolens eller nationale domstoles side. Der kan heller ikke i den foreliggende retslitteratur findes nogen nærmere analyse af sektoropdelingsinstituttets potentielle anvendelsesområde og øvrige problemfelter. I de senere års nationale administrative praksis kan der dog spores en stigende interesse for muligheden for at sektoropdele virksomheder; dette gælder ikke mindst i relation til den finansielle sektor. Nærværende artikel har i forlængelse heraf og med udgangspunkt i grundlæggende momsretlige principper til formål at analysere dels sektorbegrebet og dels begrebet "sektorspecifikke udgifter" med henblik på mere præcist at fastlægge de principielle karakteristika, der kendetegner virksomheder, hvor sektoropdeling kan og bør finde anvendelse. Som et naturligt modstykke hertil vil analysen også klargøre, hvornår sektoropdeling ikke bør appliceres.

Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik

2012-01-01

358

Vi har indgået en pagt med tal-djævelen  

DEFF Research Database (Denmark)

Når universiteternes rolle i nutidens samfund reduceres til blot at være producenter af let tilgængelig viden for private virksomheder, glemmer vi de værdier, som ikke kan måles. Statsrevisorerne prøver at måle og sammenligne konfrontationstimer (studerende, der undervises af en underviser i et undervisningslokale) mellem kurser, uddannelser og institutioner. Det er ikke længere et spørgsmål om rigtige undervisere og dygtige studerende, men om ratioer og kvantitative mål, ligesom der ikke tages højde for de ting, der ikke kan måles: Værdier, nysgerrighed, engagement, drive, sjov og ballade, kreativitet, viden og omsorg Vender ryggen til historien: Når den offentlige diskurs rettes mod universiteternes bidrag til samfundet, kommer det hurtigt til at handle om rentabilitet. Logikken synes at være, at samfundet udelukkende investerer i universiteter for at opnå hurtig økonomisk gevinst (uddannelser er gode at investere i, hvis de hurtigt producerer veluddannede ansatte, der kan yde store skattebidrag). Og når man vender ryggen til historien, vender man ryggen til menneskerne inde i institutionerne.

Molin, Jan

2014-01-01

359

Design of Transition Pieces for Bucket Foundations for Offshore Wind Turbines  

DEFF Research Database (Denmark)

Fundering af havvindmøller med et bøttefundament er en alternativ løsning til en monopæl og andre fundamentstyper installeret på vanddybder op til 50??60 m. Bøttefundamentet har en større stivhed end monopælen og kan installeres relativt simpelt og hurtigt. Men da kun få prototyper af bøttefundament er blevet installeret hidtil, kræver dette koncept yderligere undersøgelser før en endelig kommercialisering. Det nærværende ph.d.-projekt handler om form- og materiale-optimering af det såkaldte "overgangsstykke" (TP), som forbinder vindmøllens tårn med bøttefundamentet. Trekantede flange-forstærkede forskydningspaneler (forstærkninger) udført i stål er traditionelt anvendt som overgangsstykke. Den traditionelle løsning er dyr at producere, kræver korrosionsbeskyttelse og har problemer med udmættelse i svejsesamlingerne forårsaget af kombinerede cykliske belastninger fra vind og bølger. Formålet med ph.d.-projektet har været at modellere og finde en alternativ udformning af dette overgangsstykke vha. FEA, hvor et alternativt materiale, Compact Reinforced Composite (CRC®) eller "The New Concrete", anvendes. CRC® blev opfundet af Aalborg Portland A/S i 1986 som et meget stærkt højstyrkekompositmateriale med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen. En undersøgelse af bearbejdelighed og trykstyrke af denne højstyrkebeton blev foretaget på et parti højstyrkebetonemner støbt på AAU. Derudover blev et Computertomografi (CT) forsøg (en ikke-destruktiv diagnostisk billeddannelsesteknik) udført for at undersøge fiberorientering og fiberfordeling samt tilstedeværelse af revner og luftlommer. Først blev der foreslået en konisk udformning af TP i tre materialekonfigurationer: CRC®-stål komposit, ren CRC® og en stålskal. Bæreevnen i BGT blev kontrolleret, og en stabilitetsanalyse af skallerne blev udført. Desuden blev en ikkelineær følsomhedsanalyse udført, og de tre modeller blev sammenlignet med hensyn til følsomhed overfor små geometriske imperfektioner, der kan forekomme under produktionsprocessen. Denneundersøgelse viste, at et overgangsstykke lavet af ren CRC® var mindst følsomt, hvorfor dette materiale blev anvendt i yderligere undersøgelser. Formoptimering af overgangsstykket blev udført vha. foreløbige elastiske beregninger og ikke-lineær finite element analyse. To CRC® materialemodeller med varierende tryk- og trækstyrke blev foreslået til en sammenligning. Ydermere blev foreslået at indføre udskæringer for at spare på materialeforbruget og muligvis for at minimere scour og bølgelast på overgangsstykket. Der blev udvalgt flere forskellige udformninger af overgangsstykket til evaluering af scour under en konstant ensrettet strøm, hvor "clear water" (?klart vand?) og "live bed" (?levende bund?) regimer blev genereret i lille skala. Udviklingen af scour-hullets geometri, scour-volumen og ligevægtsscourdybden omkring overgangsstykket blev undersøgt. Scour-beskyttelse omkring bøttefundamentet er også blevet diskuteret. Derudover blev hydrodynamiske belastningsforsøg udført i lille skala på dybt vand med regelmæssige og xii Nezhentseva uregelmæssige bølger for at studere påvirkningen fra udskæringerne og for at finde den udformning, der kunne minimere påvirkning fra bølgekræfter på overgangsstykket. Ud fra resultaterne af den foreliggende undersøgelse anbefales det at masseproducere overgangsstykker til havvindmøllebøttefundamenter lavet af højstyrkebeton med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen.

Nezhentseva, Anastasia

2013-01-01

360

Klasserumserfaringer som didatikerens læringsarena : et blik på VUC underviserens kompetenceudvikling i praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artiklen sætter jeg fokus på voksenlærerens læring i praksis, og den indsigt vi har i, hvordan læreren kan udvikle sine didaktiske kompetencer i sin egen praksis. Mange kan nikke genkendende til udsagnet ?Det siger min erfaring mig? eller ?Det plejer jeg at gøre?. Erfaringer skaber rutiner, som gør det muligt at handle hurtigt og effektivt. I nogle situationer kan det fint lade sig gøre at handle, som man plejer, og i andre må man revurdere sine handlinger. Stort set enhver undervisningssituation er uforudsigelig. Det er derfor min tese, at læreren ikke kan forlade sig på rutinerne alene, hvorfor en lærers professionelle virke udgør en bestandig læringsarena.

Larsen, Lea Lund

2011-01-01

 
 
 
 
361

?kologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/SE/2010/88  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU??s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel. DMU har ingen specifikke kommentarer til EFSA

Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune

362

?kologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-SE-2010-88  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU??s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel.

Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune

363

Det digitale spøgelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Det har siden 1967 været Derridas bestræbelse at vise, at betydning ikke kan adskilles fra det medie, hvorigennem det kommunikeres. Derridas analyser medfører altså en relativering af betydning ?? nemlig i forhold til de medier, hvorigennem betydningen kommunikeres. Godtager man Derridas pointer må man opgive at søge ind til én kernebetydning, som kan kommunikeres neutralt gennem forskellige medier. Sætningen ??Du er sød? betyder altså noget forskelligt alt efter, om den skrives i et brev, aftegnes på himlen med et fly eller sendes i en e-mail. Og der er ikke én af disse gengivelser, der kan påberåbe sig at være den rigtige kernebetydning. Spørgsmålet, der altid kan rejses, er nemlig: Hvad skulle være begrundelsen for at betragte ét medie som værende nærmere kernen end de andre? Man kunne selvfølgelig hævde, at der findes en abstrakt betydning, som ikke kan gengives med noget medie, men som alligevel er omdrejningspunktet for alle de forskellige gengivelser. Og her er det en vigtig pointe, at dette vil Derrida i en vis forstand ikke afvise. Men dette omdrejningspunkt har en meget særlig, og for nogen sikkert overraskende, karakter i Derridas optik, som gør det problematisk at kalde det en ??kerne?: Omdrejningspunktet er nemlig det, der altid forsvinder i vores praksis ?? og selve dets forsvinden er netop det, der muliggør at medierne kan være betydningsbærere. Omdrejningspunktet betragter os, taler til os, nøder os, men vi kan ikke omvendt betragte eller fange den, tale om den eller komme til forståelse med den. Omdrejningspunktet er et spøgelse! Artiklens ærinde er at udpege et par af de spøgelser som udspringer af den kommunikation, der udspringer af internettet. Jeg går særligt i klinch med overdrevne forestillinger om internettets effektivitet.

Hansen, Ejvind

2008-01-01

364

Den finansielle krise i Danmark: : Diskussion af rapporten fra ?Udvalg om årsagerne til finanskrisen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi diskuterer finanskriseudvalgets rapport. Der er mange nyttige informationer i rapporten, og en god beskrivelse/analyse stiller lige så mange spørgsmål, som den besvarer. Som følge heraf, og i betragtning af rapportens omfang, har vi i vor diskussion valgt at fokusere på de områder, der ikke belyses/besvares, og de områder, hvor vi ikke kan finde et empirisk og/eller logisk belæg for rapportens påstande.

Engsted, Tom; Raaballe, Johannes

2013-01-01

365

Skyggetanten : Tåler »det indre selskab« at se dagens lys?  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen argumenteres der for, at »det indre selskab«, således som det ved flere lejligheder er beskrevet af Noe Munck, ikke kan finde anvendelse, uden at reglerne i L nr. 180 som vedtaget den 1. juni 2011 (Lov nr. 616 af 14. juni 2011) vil blive overtrådt. Det dokumenteres, at den offentlighed, som bliver en realitet pr. 1. januar 2012 er uforenelig med »det indre selskabs« karakter, og at der derfor ikke er grundlag for at anvende en sådan form.

Lilja, Troels Michael

2011-01-01

366

Privatisation of security: : The concept, its history and its contemporary application  

DEFF Research Database (Denmark)

Samlingens styrke er blandt andet af den inddrager både historiske og mere nutidige eksempler på ikke-statslige kilder til sikkerhed i forskellige geografiske kontekster. Bogen bidrager derved til at skabe en bredere forståelse af ikke-statslige sikkerhedsaktørers rolle i staten, og de mange forskellige udtryk og former disse aktører kan have. Bidragene i bogen kommer fra en række internationale og nationale bidragsydere, der i 2008 deltog i en konference på Forsvarsakademiet og efterfølgende indvilgede i at lade deres bidrag indgå i bogen.

2012-01-01

367

Mental ownership and participation for innovation in environmental education and education for sustainable development  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvilke mekanismer ligger bag, når man udvikler en følelse af ejerskab til ændringer, tanker og andre ting? Dette er et vigtigt spørgsmål i tilknytning til udviklingsprojekter og ikke mindst i undervisning, hvor man søger at engagere elever og studerende i problemstillinger, der ikke umiddelbart ligger inden for deres interessesfære. Kapitlet i denne internationale bog om forskellige opfatterlser af deltagelse (participation) søger at rede trådene og giver nogle konkret bud på, hvordan man kan drage nytte af den nye indsigt.

Breiting, Søren

2006-01-01

368

Den Danske Kommunekonstruktion : Kommunedannelsen med og efter Strukturreformen: professionalisering, organisering og performance  

DEFF Research Database (Denmark)

bogen afrapporterer 8 års forskning i kommunedannelsen og anlægger både et samfundsøkonomisk og et organisationsteoretisk perspektiv og konkluderer at Strukturreformen afstedkom en bestræbelse på at skabe organisatorisk designfit, men ikke ændrede fundmentalt på det institutionelle setup. Bestræbelserne afstedkom en organisatorisk strømlining og ledelsesmæssig professionalisering men ikke en adfærdsmæssig ændring, som kan spores i kommunernes performance.

Klausen, Kurt Klaudi; Christoffersen, Henrik

2012-01-01

369

Health effects of predatory beneficial mites and wasps in greenhouses  

DEFF Research Database (Denmark)

Et treårigt epidemiologisk studie af 579 ansatte fra 31 gartnerier undersøgte virkningen af arbejde med fire forskellige nyttedyr. Resultaterne viste tegn til, at arbejde med tripsrovmiden Amblyseius cucumeris og spinderovmiden Phytoseiulus persimilis kan give allergisk reaktion, både i blodtest og ved symptomer fra næse og øjne. Der kunne ikke konstateres allergi over for snyltehvepsen Aphidius colemani eller jordrovmiden Hypoaspis miles og der var ikke tegn til, at nyttedyrene kunne give lungesygdomme som for eksempel astma.  

Bælum, Jesper; Kjærstad, Mia Birkhøj

2007-01-01

370

Landbruget, naturen og konkurrenceevnen  

DEFF Research Database (Denmark)

Markedsmekanismen er ikke retfærdig, men den er effektiv. Denne konflikt mellem det ??retfærdige? og det effektive er central for forståelsen af europæisk landbrugspolitik. Med landbrugets store produktion af markedseksterne ??produkter? er det også naturligt, at landbruget er mere støttet, beskattet og reguleret end de fleste andre erhverv; markedsmekanismen kan så at sige ikke regulere landbrugsproduktionen hensigtsmæssigt alene. Landbruget er desuden præget af kunder og naboer med meget forskellige interesser.

Kærgård, Niels

2013-01-01

371

Computing the Dilation of Edge-Augmented Graphs Embedded in Metric Spaces  

DEFF Research Database (Denmark)

Lad G = (V,E) være en ikke-orienteret graf med n knuder indlejret i et metrisk rum. Vi betragter problemet med at finde en shortcut-kant i G, der minimerer omvejen (dilation) af den resulterende graf. Den hurtigste algoritme for dette problem har O(n^4) køretid og bruger O(n^2) plads. Vi viser, hvordan køretiden kan forbedres til O(n^3*log n) med samme pladsforbrug. Vores algoritme finder ikke kun det bedste shortcut, men bestemmer omvejen af G U {(u,v)} for alle par af forskellige knuder u og v.

Wulff-Nilsen, Christian

2008-01-01

372

Krumme tæer : Skam i krydsfeltet mellem queer, feministiske og postkoloniale teorier  

DEFF Research Database (Denmark)

Queerteoretikere interesserer sig i stigende grad for skam som en mulig queer modstandsstrategi. Hvilke teoretiske og politiske muligheder tilbyder skam? Hvilke magtstrukturer risikerer den queer begejstring for skam at reproducere? Denne artikel præsenterer centrale queer-teoretiske bidrag til skamforskningen og forskellige postkoloniale og crip-teoretiske kritikker af samme. Hensigten er at pege på et analytisk udgangspunkt, som gør det muligt at gribe de subversive muligheder i skam uden samtidig at miste blikket for skammens ekskluderende funktioner: Nogle subjekter kan øjensynligt ikke undslippe skam, mens andre end ikke gives muligheden for en integritetsbevarende skamfølelse.

Frederiksen, Mons Bissenbakker

2013-01-01

373

Om skattebyrden, når fonde arver aktier  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen tager udgangspunkt i, at fonde og andre juridiske personer ikke længere kan succedere i boets og afdødes skattemæssige stilling, og at udlæg af aktier mv. til en fond derfor udløser beskatning i boet. Mange testamenter blev tidligere oprettet ud fra den forudsætning, at fonden kunne succedere, og at skatten af aktieavancen derfor ikke var noget problem i boet. Artiklen analyserer en række konsekvenser heraf. Udgivelsesdato: 30. september 2009

Werlauff, Erik; Falsner, Steen

2009-01-01

374

?kologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-BE-2011-98  

DEFF Research Database (Denmark)

BIOSCIENCE??s konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den gen-modificerede FG72-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle so-jabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebear-bejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opfor-mering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicidtolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etablere nye planter i Danmark.

Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov

375

ITS Platformen : - udvikling af intelligent trafik  

DEFF Research Database (Denmark)

Aalborg Universitet har sammen med to lokale virksomheder de seneste fire år udviklet og afprøvet en ITS platform, der kan anvendes til kommunikation med bilerne og give bilisterne en række services. Formålet har været af få en teknologisk afprøvning af hvad en GPS-boks med en dataforbindelse til en backendserver skjult i bilen kan anvendes til. ITS Platformsprojektet har haft et budget på 33 mio. kr. og har vist at bokse, der registrerer bilens position, på mange måder kan hjælpe bilisterne. Det et teknologisk muligt at etablere dynamisk trafikinformation samt etablere støttesystemer til mere sikker og mere økonomisk kørsel. Big Data fra systemet kan give vejmyndighederne bedre beslutningsgrundlag til trafikplanlægningen. Og sidst men ikke mindst er det muligt at etablere betalingssystemer. Projektet har også vist at boksene i bilerne ikke i sig selv behøver at være meget intelligente. Dette bliver i stigende grad overtaget af app??s på mobiltelefonerne. ITS Platformen er færdigudviklet og kan nu anvendes til teknologiske afprøvninger af f.eks. betalingssystemer.

Tøfting, Svend; Lahrmann, Harry

2014-01-01

376

Perspektiver på voldtægt  

DEFF Research Database (Denmark)

En stor del af forskningen i betydninger af voldtægt er gennemført indenfor den tradition, der fokuserer på diagnosen posttraumatisk stressyndrom. Videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med et empirisk forskningsprojekt knyttet til Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet peger på at denne tilgang ikke tilgodeser de personlige betydninger seksualiserede overgreb kan få for kvinder. Det overvejes hvorledes terapiforløb som udgangspunkt for forskning kan bidrage til at tilgodese kvindernes egne perspektiver.

Pedersen, Bodil Maria

2004-01-01

377

EU's lille sikkerhedsnet  

DEFF Research Database (Denmark)

I forrige uge indgik EU-kommissionen og EU-Parlamentet en aftale om en fælles afviklingsmekanisme i bank-unionen (Single Resolution Mechanism; SRM). ... Så på trods af mere kapital, nye bail-in regler og afviklingsfonden tror jeg ikke, at det kan udelukkes, at fremtidige "bankredninger" kan nødvendigøre statslige midler. Hertil er fonden trods alt for begrænset. ... Proceduren er, at ECB indstiller til SRM's bestyrelse, at en bank skal afvikles, hvorefter EU-kommissionen og nationale tilsynsmyndigheder involveres.

Rangvid, Jesper

2014-01-01

378

Et naturligt redskab? : Om temaet ?Videndeling og samarbejde på nettet?  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne introduktion til temanummeret om Videndeling og samarbejde på nettet er udgangspunktet, at selv om teknologien er til rådighed, så har universiteternes undervisere og forskere ikke nødvendigvis helhjertet taget den til sig som et redskab, der kan understøtte komplekse og væsentlige opgaver såsom samarbejde og videndeling med studerende og kolleger. På grundlag af en kort karakteristik af de ni bidrag til temanummeret opridses nogle af de strategier, der kan anvendes for i højere grad at motivere universiteternes medarbejdere til at inddrage IKT i samarbejde og videndeling.

Heilesen, Simon

2005-01-01