WorldWideScience

Sample records for kan ikke anbefales

 1. Hjerneforskningen peger ikke på kønsopdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2009-01-01

  Lemfældig brug af hjerneforskningen udvikler myter, som har konsekvenser for vores skolebørn. En af myterne og fejlfortolkningerne er at hjerneforskning skulle vise, at det er hensigtmæssigt at adskille piger og drenge i undervisningen. Det kan være hensigtmæssigt i korte perioder af andre årsager, men hjerneforskningen anbefaler det ikke specielt. Udgivelsesdato: 17.08.09

 2. Velfærdsteknologi og sygepleje : Kan vi etisk forsvare ikke at bruge velfærdsteknologi i sygeplejen 2013?

  DEFF Research Database (Denmark)

  DanbjØrg, Dorthe Boe; Thygesen, Marianne Kirstine

  Sundhedsvæsenet er præget af kort kontakt mellem bruger og sundhedsprofessionelle. Der er kortere tid til direkte sygepleje. Det bliver derfor en udfordring at skabe trygge og velinformerede patienter. Brugerne af nutidens sundhedsvæsen søger viden om deres patientforløb, og ønsker ofte at være aktive medspillere i deres forløb. Det er således vigtigt at udvikle metoder, der kan understøtte og forbedre kommunikationen med patienterne. I en højt specialiseret afdeling for gynækologi og obstetrik forskes der i indførelse af velfærdsteknologi. Et projekt har til formål, at øge informationen til gravide kvinder om undersøgelserne for Downs syndrom, så et informeret valg kan træffes. Her anvendes en web-løsning med informationer om undersøgelserne for Downs syndrom. Der anvendes tekst, video og grafik for at synliggøre budskabet. Et andet projekt retter sig mod at sikre tryghed hos kvinder, der skal udskrives ambulant efter fødsel. I dette projekt er der udviklet en app, som indeholder en vidensbase med informationsmateriale samt en online chat, hvor familierne kan kommunikere med sundhedspersonale. Et tredje projekt har haft fokus på information til kræftpatienter i en ventetid til operation. I projektet er der udviklet en hjemmeside der benytter både visuel og auditiv kommunikation. Et foreløbigt resultat viser, at teknologi er en integreret del af mange patienters hverdagsliv, hvorfor velfærdsteknologi byder på muligheder som mange kan profitere af. I workshoppen tager vi udgangspunkt i en kort præsentation af de tre projekter. Etik handler forenklet sagt, om hvad vi bør gøre som enkeltindivid og samfund. Dette bliver udgangspunktet for en diskussion om, hvordan vi kan anvende de muligheder, der er for kommunikation med patienterne via nutidens teknologi. Herigennem vil vi diskutere både, hvorvidt det kan forsvares at erstatte dele af den direkte patientkontakt med kontakt via teknologi og om det kan forsvares ikke at indføre velfærdsteknologiske løsninger.

 3. Teatervaner og teaterstatistik : eller Man kan da ikke feje millioner af tilskuere under gulvtæppet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarl, Stig

  2015-01-01

  Artiklen forholder sig til survey-undersøgelsen Danskernes Kulturvaner, der blev udsendt af Kulturministeriet i november 2012. Mere præcist handler den om den del af undersøgelsen, der beskæftiger sig med teater og anden scenekunst. Jeg begrænser mig til voksendelen (15 år og derover). Jeg diskuterer de begreber, der indgår i undersøgelsens spørgeskema, og på baggrund af en sammenligning med registerstudier (Danmarks Statistiks scenekunststatistik) stiller jeg mig kritisk overfor de frekvenser, som Kulturvaneundersøgelsen er nået frem til. Jeg foretager en opregning af undersøgelsens frekvenser for oplevelse af teater og anden scenekunst, hvilket for det s.k. overordnede teaterbegreb (skuespil, opera, ballet/dans, musicals/teaterkoncert, dukketeater) giver et resultat på mellem 7 og 12 mio. (afhængigt af om man vælger det ene eller andet niveau af svarintervallerne). Dette resultat sammenligner jeg med Scenekunststatistikken, der for de tilsvarende kategorier har registreret 1,7 mio. tilskuere til teater, der henvender sig til voksne og 0,8 mio. tilskuere til teater der henvender sig til børn. Jeg påpegede disse forhold i en artikel i Politiken i november 2012 og oplevede en meget aggressiv reaktion fra analyseformaet Pluss-Leadersihp, som har udarbejdet Kulturvaneundersøgelsen. I artiklen diskuterer jeg denne reaktion i forhold til ønsket om en åben kulturpolitisk debat. Endelig søger jeg forklaringer på de høje frekvenser og sammenligner resultaterne fra Kulturvaneundersøgelsen 2012 med en tilsvarende undersøgelse fra 2004. Selv om andelen af befolkningen, der har været i teatret i løbet af et år ikke er steget nævneværdigt i perioden (fra 39 % til 43 %), er frekvenserne steget voldsomt. Det får mig til at tro, at mens ikke-brugere af teater ikke overdriver deres teateraktivitet, er det tilfældet for brugere af teater. Artiklen er baseret på et paper, som jeg har fremlagt på 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research – nccpr 2013 (København august 2013).

 4. Forsyningskæder skal Scor'es : Danske virksomheder skal konkurrere på forsyningskæderne ?-og ikke på produkterne, for dem kan man producere ens alle steder i verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godske, BjØrn; Dittrich, Carsten

  2008-01-01

  Vi konkurrerer ikke på selve produktet, men på forsyningskæderne«. Det er hjørnestenen i tankerne omkring Scor-modellen. Scor står for Supply Chain Operations Reference Model, og lidt firkantet sagt, handler begrebet om at få styr på forsyningskæderne, for du kan lige så godt regne med at konkurrenterne er lige så gode til at udvikle produkter som dig selv. Udgivelsesdato: 29. februar

 5. Kan du blot blive buddreng...

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2011-01-01

  ADHD? Adfærdsvanskelig? Diagnoserne står i kø, når vi i dag skal forklare, hvorfor Emil ikke kan følge med i skolen. Men startskuddet til den videnskabelige opdeling af de børn, der ikke følger flertallets læringskurve, lød allerede for 100 år siden.

 6. Hvad man ikke ved om inklusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Steffen; Nielsen, Hans JØrgen

  2015-01-01

  Alle børn kan have gavn af, at man inkluderer børn med specialbehov i de almene klasser. Men det kan også være skidt for dem. Modsat hvad Undervisningsministeriet har sagt i tre år, ved vi det faktisk ikke.

 7. Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeskov, Jesper

  2012-01-01

  Hvad gør man for at undgå regningen for at skulle rive et nyt hus ned til fundamentet pga. mangelfuld radonsikring? Bygningsreglement 2010 kræver, at radonindholdet i nye bygninger højst er 100 Bq/m³. Særligt i områder med meget radon i jorden kan dette give udfordringer. Hvis bygningen er opført efter BR10 og ikke overholder grænseværdien, kan bygningsejeren kræve erstatning fra leverandøren. Det kan blive en dyr regning for den af projektets parter, som har haft ansvaret for radonsikring.

 8. En introduktion til ikke-finansielle regnskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liempd, Dennis van

  2007-01-01

  Målgruppen for dette arbejdspapir er revisorer, regnskabskonsulenter og andre professionelle rådgivere med såvel direkte som indirekte interesse for det ikke-finansielle område, og som ikke har beskæftiget sig med området før, men som ønsker en kort og klar, indførende beskrivelse af udviklingen på området og de tre forskellige ikke-finansielle regnskaber. Dertil kommer også forskere og undervisere som ønsker at sætte sig ind i det ikke-finansielle regnskabsområde. Papiret er specielt velegnet som introduktionsundervisningsmateriale til studerende indenfor feltet. Formålet med dette arbejdspapir er dobbelt. For det første giver det en kort historisk rids over udviklingen af ikke-finansielle regnskaber fra sidst i 1960-erne til nu. Papiret tager udgangspunkt i principal-agent problemet fra de traditionelle, finansielle regnskaber og skitserer derefter kort overgangen fra det industrielle samfund til vidensamfundet. Denne overgang er påvirket af globale drivkræfter såsom globaliseringen, den informations- og kommunikationsteknologiske revolution, øget privatisering, velstand og uddannelsesniveau. Den nye virksomhedsopfattelse, som er opstået på baggrund af de nævnte drivkræfter, gør, at flere og flere nationale og internationale virksomheder udarbejder en eller anden form for ikke-finansiel rapportering. Først skitseres den historiske udvikling i Danmark, hvorefter de internationale udviklinger illustreres ved hjælp af en beskrivelse af lovgivning og andre supra-nationale initiativer, ligesom initiativer fra virksomhedsorganisationer, tænketanke, standardudviklende organisationer og andre Non-Govermental Organisations (NGO) kort behandles. Denne del af papiret afsluttes med en kort beskrivelse af forskellige tilgange til ikke-finansiel rapportering og en introduktion af de forskellige sæt kvalitetskriterier, som præger området.   For det andet beskriver papiret kort og tydeligt tre forskellige former for ikke-finansielle regnskaber, nemlig videnregnskabet, bæredygtighedsregnskabet og det (social)etiske regnskab.Ikke-finansielle regnskaber gøres på den måde mere konkrete ved at kigge på de forskellige rapporteringsformers definitioner og modeller, rapporteringens indhold og proces, og de respektive relevante kvalitetskriterier. Grunden til at vælge disse tre rapporteringsformer er, at bæredygtighedsregnskaber internationalt set for tiden er den mest anvendte form for ikke-finansiel rapportering, mens Danmark som moderne vidensamfund også fokuserer en del på videnressourcer (se for eksempel Årsregnskabslovens § 99). Selv om etiske regnskaber nok er den mindst udbredte form for regnskaber, medtages det her alligevel, fordi udviklingen i ikke-finansiel rapportering viser en tydelig tendens til øget brugerinvolvering i udarbejdelse af rapporterne. Det etiske regnskab kan bruges som en god model for, hvordan denne brugerinvolvering kan se ud. Miljøregnskaber er her blevet fravalgt, fordi de er mere lovbundne og standardiserede i praksis, og forventes derfor at være mere kendte.

 9. Trængsel på vejene : Trængsel som følge af den stigende vejtrafik giver anledning til store samfundsøkonomiske tab. nfrastrukturkommissionens forslag omudbygning af kapaciteten er utilstrækkelige og kan ikke forventes at føre til en langtidsholdbar løsning af problemerne.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Per Homann

  2008-01-01

  Trængsel i trafikken står højt på den politiske dagsorden. Jævnligt kan vi læse om hvor mange tusind timer der spildes i trafikken og hvor mange milliarder der går tabt derved. Landspolitikere, organisationer, regioner og kommuner står i kø for at forlange at der gøres noget ved de stigende trængselsproblemer omkring København og andre steder i landet. Infrastrukturkommissionen har det som et af deres væsentlige indsatsområder at reducere trængselen (Infrastrukturkommissionen 2008a; 185). Den faglige baggrund for dette hentes i en rapport Projekt Trængsel udgivet af Trafikministeriet (COWI & CTT 2004), hvori det gennemsnitlige daglige tidsspilde i trafikken i Hovedstadsområdet opgøres til ca. 100.000 timet, svarende til et samfundsøkonomisk tab på 5,7 mia. kr. om året, samt en fremskrivning publiceret i Ingeniøren hvor det samfundsøkonomiske tab som følge af trængsel i et business-as-usual-scenarie prognosticeres til at udgøre 9-10,5 mia. kr./år i 2015 og 11,5-15 mia. kr./år i 2030 (Nielsen Landex & Rørbech 2006). Beløbet på de 5,7 mia. kr./år gengives også af Infrastrukturkommissionen (2008b; 6). Det er klart at samfundsøkonomi i denne størrelsesorden må påkalde sig politisk interesse. Når det oven i købet er et fænomen som mange mennesker føler sig generet af, så opstår der et stort politisk pres for at "få gjort noget ved det". I denne artikel analyseres det lidt nærmere hvori det samfundsøkonomiske tab består og hvilke muligheder der er for at reducere det. Udgivelsesdato: april

 10. Ikke bare porno på mobilen : Sexting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Den britiske børne- og ungdomsforsker professor Sonia Livingstone ved London School of Economics viser gennem en række interviews, at billeder af eksplicitte sexhandlinger er en velkendt del af den ungdommelige cirkulation af ’hverdagspornografisk’ materiale (Ringrose et al. 2012). ’Sexting’ er altså ikke bare porno på en mobilplatform. Det er handlinger og værgestrategier, som unge piger er nødt til at forholde sig til i hverdagen, mens drengene umiddelbart ser ud til at slippe relativt let udenom den chikane, der kan ligge i ’sexting’.

 11. Ejeraftalens håndhævelse : Da ejeraftalen ikke binder selskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2010-01-01

  Artiklen advarer om, at den nye danske selskabslov (om aktieselskaber og anpartsselskaber) med virkning fra den 1. marts 2010 på afgørende måde har afsvækket virkningen af aktionær- og anpartshaveroverenskomster indgået vedrørende danske selskaber. Disse aftaler (med lovens nye ord: ejeraftaler) kan efter den nye retstilstand ikke binde selskabet i selskabsretlig forstand, og stemmeretsasftaler, forkøbsretsaftaler mv. kan derfor alene gælde på det aftaleretlige plan mellem aftalens parter. Artiklen analyserer konsekvenserne heraf. Der opfordres til, at ret og pligt fra ejeraftalerne nu i videst muligt omfang gentages i selskabets vedtægter, således at forskrifterne bliver bindende for selskabet og dets ledelse. Endelig analyseres det, om ejeraftalens parter kan være forpligtet (ud fra uskrevne aftaleretlige loyalitetsgrundsætninger) til at stemme for en sådan gentagelse i vedtægterne af de centrale bestemmelser i ejeraftalen.

 12. Det vigtigste er, hvad vi gør, ikke hvad vi siger

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØller, Mette

  2014-01-01

  En ny canadisk undersøgelse om privat øvelseskørsel viser, at forældres instruktioner til deres børn om trafiksikker bilkørsel ikke kan opveje betydningen af forældrenes egen kørestil. Den måde forældre kører på, har således større indflydelse på deres børns kørsel, end det forældrene siger om, hvordan man bør køre. Effekten af det forældrene siger, er dog forskellig alt efter, hvilken type risikoadfærd der er tale om.

 13. LEAN dig ikke tilbage

  DEFF Research Database (Denmark)

  WeirsØe, Mathilde

  2011-01-01

  Fit, slankere, hurtigst. Lean-konceptet ruller ind over de offentlige institutioner, hvor det skal trimme og effektivisere arbejdsprocesser. Men hvor er den maksimale grænse for effektivitet? Er der et ’tipping point’, hvor Lean ikke længere motiverer, men snarere udmatter

 14. Hele vægten kan ligge i billedet : En drøftelse af Wittgensteins begreber om religion og videnskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2008-01-01

  Wittgenstein skelner skarpt mellem et videnskabeligt og religiøst sprog. Myte og magi består imidlertid ikke i en misforstået videnskabelighed, og videnskabeligheden kan ikke ophæve eller oversætte betydningen af det religiøse sprog. Begge former for sprog består i billedlighed, men knyttet til forskellige funktioner.  

 15. Demens: ikke farmakologiske interventioner - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Lisbeth Villemoes

  2010-01-01

  Fysisk træning som gang, styrketræning og yoga kan hæmme udvikling af demens hos raske ældre og forbedre fysisk funktion hos personer med demens. Det peger en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen på. Undersøgelsen belyser effekten af ikke-medicinske indsatser til personer med og uden demens. Der er derfor dokumentation for, at fysisk træning er et relevant tilbud i kommunernes demensindsats. Undersøgelsen peger også på, at der er et vist belæg for, at træning af specifikke kognitive funktioner som hukommelse og indlæring kan forbedre disse funktioner hos ældre personer uden demens. Der er dog ikke nok belæg for en mere generel effekt af kognitiv træning og andre ikke-medicinske indsatser. Når det gælder uddannelse, træning og supervision af professionelle omsorgsgivere for personer med demens er der brug for yderligere afklaring af effekten af disse tiltag. Den svage dokumentation for indsatserne er ikke nødvendigvis udtryk for, at de ikke har effekt, men at der mangler dækkende forskning på området. For at afgøre hvilken rolle disse indsatser bør have i den fremtidige danske demensindsats, er der behov for et koordineret samarbejde mellem kommuner, regioner, stat og forskningsinstitutioner. Denne Kommenterede Udenlandske Medicinske Teknologivurdering (KUMTV) er en kommentering af to udenlandske MTV-rapporter, en canadisk og en svensk rapport, der begge belyser en bred vifte af demensindsatser, herunder fysisk træning, kognitiv træning, adfærdsterapi, lysterapi og musik- og danseterapi til personer med og uden demens. Endvidere belyses indsatser rettet mod professionelle omsorgsgivere for personer med demens, herunder uddannelse, træning og supervision.

 16. Vestager kan lære af Obamas kamp mod bureaukrati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin MØller

  2014-01-01

  Tre år efter regeringens tiltræden har tillidsreformen ikke flyttet sig, og frustrationerne er kun vokset. Men indenrigsminister Margrethe Vestager kan lære af Obama-regeringen, der systematisk har knækket bureaukratiet. Harvardprofessor Cass Sunstein stod i spidsen for den amerikanske afbureaukratisering. I bogen “Simple: the Future of Government” beskriver han kampen.

 17. Kan man opstille adfærdsregler for offentlig debat?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2008-01-01

  Denne artikel slår til lyd for at vi har brug for adfærdsregler for offentlig debat. De skal ikke bestå i begrænsninger af ytringsfriheden og selvcensur, ikke i nedfældede bestemmelser eller organer til at håndhæve dem – men i skærpet refleksion, bevidsthed og diskussion om hvad der er rimelig adfærd i offentlig debat. Især blandt journalister, medie- og kommunikationsforskere og politiske kommentatorer kunne denne skærpede bevidsthed være ønskelig; den kunne f.eks. få dem til at være mere kritisk agtpågivende når politikere og andre personer med indflydelse offentligt diskuterer og besvarer spørgsmål. http://www.staff.hum.ku.dk/kock/images/Kan%20man%20opstille.doc - flyttes til fanen Fuldtekst efter opgraderingen den 23., 24. oktober

 18. Retorik og reklamesprog : Resumé af:Figures of Rhetoric in Advertising LanguageEdward F. McQuarrie, Leavy School of Business, Santa Clara University, CaliforniaDavid Glen Mick, University of Wisconsin, MadisonJournal of Consumer Research, March 1996. Når man ikke kan tvinge forbrugerne til at læse en annonce, så er man nødt til at fange deres opmærksomhed. Når forbrugerne kun skimmer en reklametekst, så må man gøre den uforglemmelig ved første øjekast. Retorik er den klassiske viden om, hvordan man gør sådan noget. Og når målet er overtalelse - hvilket det jo unægteligt er i reklamebranchen - så vil en retoriker bestemt mene, at form kan være meget vigtigere end indhold.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Den retoriske tradition definerer en retorisk figur som en "kunstnerisk afvigelse". Dvs. et udtryk, som er anderledes end det almindelige (daglig)sprog, men ikke så anderledes at det bliver forkastet som meningsløst eller forkert. lse er én af de faktorer, som skaber opmærksomhed, og meget tyder på, at forbrugere ofrer figurativt reklamesprog (billedsprog) mere opmærksomhed end ikke figurativt. Billedsprog kan desuden fremkalde en særlig nydelse ved teksten - som er den belønning og tilfredsstillelse, der kommer som et resultat af arbejdet med at afkode og fortolke et dygtigt sprogligt arrangement. Forskere, som arbejder med eksperimentel æstetik, har fundet ud af, at afvigelser fra det forventede kan producere en opstemthed. Disse karakteristika ved "den kunstneriske afvigelse" peger i retning af, at brug af billedsprog fremkalder en mere positiv holdning til reklamen end bogstaveligt sprog. Endelig tyder meget på, at figurativt reklamesprog også huskes bedre - de konkrete erindringsprocesser er dog meget forskellige for de forskellige figurer. De positive effekter på 'attention, liking og recall' har med den kunstneriske afvigelse i sig selv at gøre, og alle retoriske figurer vil besidde dem i en eller anden grad. Udgivelsesdato: Oktober

 19. Er bilkørsel en dårlig vane - og kan den brydes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  ThØgersen, John; MØller, Berit Thorup

  2003-01-01

  Hvis man ikke kan eller vil bruge tvang kan en gammel vane kun brydes, hvis personen bringes til at overveje sine alternativer. Det er formentlig en forudsætning, at overvejelserne er ganske grundige og i hvert fald er det nødvendigt, at personen prøver alternativer af. Hvis en person vitterligt dag ud og dag ind i lang tid har transporteret sig på en måde, som ikke er optimal for personen selv, skal der sandsynligvis meget til for at motivere personen til at overveje og afprøve et muligt alternativ. Hvis vanen ikke fungerede tilfredsstillende var den ikke blevet til vane. Først når et alternativ er afprøvet adskillige gange til personens tilfredshed kan vanen betragtes som brudt, og indtil en ny vane er etableret, er risikoen for tilbagefald stadig stor. Vi har studeret bilisters adfærd i hovedstadsområdet. En bilist er her defineret som en person, som har kørekort og hvis husstand råder over en bil. For det første har vi forsøgt at måle, hvor stor betydning dårlige vaner har for bilkørslen til og fra arbejde. For det andet har vi testet en mulig metode til at bryde bilvanen.

 20. De lytter ikke : Politikeres udenomssnak - spot den, stop den

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J; Boding Hansen, Magnus

  2015-01-01

  Hvis demokratiet skal fungere, skal politikerne ikke snakke uden om svære spørgsmål. Og for at de ikke skal gøre det, skal journalisterne kunne spotte deres udenomssnak og stoppe den. Det er de ikke altid gode til. De lytter ikke nok til svarene. Denne bog skal gøre dem bedre til det. Det er desuden en bog til alle danske borgere der synes at politik er vigtig, og som gerne vil tage stilling til politik på et brugbart grundlag. De har brug for at kunne gennemskue hvornår og hvordan deres politikere snakker udenom. Så kan de overveje hvem de (især) vil fravælge. For resten er det også en bog for danske politikere. Dens budskab til dem er: ”I svarer som om I ikke lytter. Bogen her beskriver de tricks I bruger til at snakke uden om svære spørgsmål og kritikpunkter. Drop dem. Dels snyder I de danske vælgere for de svar de har brug for. Dels snyder I jer selv. Stadig flere borgere gennemskuer nemlig udenomssnakkende politikere - og fravælger dem. Derom vidner valgresultatet i 2015. Fat det.

 1. Ubiquitin-Like Domain of IKK? Regulates Osteoclastogenesis and Osteolysis

  OpenAIRE

  Zhang, Yanhong; Otero, Jesse E; Abu-Amer, Yousef

  2013-01-01

  The transcription factor NF-?B family is central for osteoclastogenesis and inflammatory osteolysis. Activation of NF-?B dimers is regulated by a kinase complex predominantly containing IKK? (IKK1), IKK? (IKK2), and a regulatory subunit, IKK?/NEMO. IKK? and IKK? catalyze the cytoplasmic liberation and nuclear translocation of various NF-?B subunits. The requirement of IKK? and IKK? for normal bone homeostasis has been established. Congruently, mice devoid of IKK? or IKK? exhibit in vitro and ...

 2. Kan mangfoldig viden bruges i Bilka?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Sine; Lauring, Jakob

  2003-01-01

  Inden for de seneste år er integrationen af flygtninge og indvandrere blevet et centralt emne for medierne. Både inden for det private erhvervsliv og inden for den offentlige sektor har man interesseret sig for de nye arbejdskraftressourcer, der på langt sigt synes at blive nødvendige for opretholdelsen af den nuværende danske levestandard. Men er integration af flygtninge og indvandrere kun nødvendigt fordi det danske samfund kommer til at mangle arbejdskraft - eller er den specielle viden og kultur som mange af de tokulturelle medbringer også en måde at opnå forretningsmæssige fordele på lang sigt? Skal mangfoldighed på arbejdspladserne opfattes som et nødvendigt onde eller som en konkurrencemæssig fordel? Det er nogle spørgsmål som har været fremsat de seneste år. Det kan man bl.a. se, hvis man undersøger de kurser som konsulentvirksomheder udbyder disse dage. Redskaber som Mangfoldighedsledelse og Vidensledelse ligger høj på listerne over muligheder for bedre udnyttelse af organisatoriske ressourcer. Så mens medierne ofte udbreder et negativt billede af mangfoldigheden, så ser den ofte meget positiv ud i organisationskonsulenternes øjne. Ingen af disse billeder er hundrede procent korrekte. Mangfoldighed er ikke kun godt og ikke kun skidt. Det er derfor væsentligt at vi danner os et overblik over hvad der reelt er problematisk og hvilke fordele der reelt er i at opdyrke mangfoldige organisationer. Ellers kommer vi til at ligge under for mytedannelser. Både de alt for negative, men også de alt for positive. Begge dele kan have alvorlige følger for organisationer - i rekrutteringsprocessen såvel som i det daglige samarbejde. Ledere skal gøre sig klart, hvilken type organisation de gerne vil opnå og hvilke typer medarbejdere som skal befolke denne organisation ud fra de opstillede målsætninger.

 3. "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..." : [luuletused] / Steinar Opstad ; tlk. Elvi Lumet

  Index Scriptorium Estoniae

  Opstad, Steinar

  2004-01-01

  Sisu: "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..."; "Suviti, kui põllud ja juuniõhtud on soojad ..." = "Om somrene når åkrene og junikveldene er varme ..."; Bibliofiil = Bibliofil; "Lohkus põskedega käib ringi mu vend ..." = "Med innhula kinn går broren min ..."; "Ma ei ole prohvet ega kirjanik ..." = "Jag er ikke profet eller forfatter ..."; Jumala grimassid = Guds grimasser

 4. Kan lignin omdannes til flydende brændstof? : Udfordringer ved solvolytisk tilgang til ligninomdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anders; Felby, Claus

  2015-01-01

  Ved en solvolytisk omdannelse af plantematerialet lignin til et flydende brændstof behandles det ved høj temperatur og højt tryk i et passende opløsningsmiddel. En sådan proces kan gennemføres ikke-katalytisk og være med til at skabe flydende brændsler baseret på vedvarende energikilder. Her beskrives solvolyse samt dens potentiale og udfordringer.

 5. Hvorfor standser det internationale samfund ikke krigen i Syrien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2015-01-01

  kapitlet anvender en analysemodel bestående af 6 forklaringsfaktorer til at forklare hvorfor det internationale samfund ikke magter at standse krigen i Syrien: 1. Støtte fra globale stormagter (FN Sikkerhedsråd). 2. Støtte fra naboer og regionale stormagter 3. Parterne anser en militær sejr for umulig 4. Legitime lokale ledere, der kan føre en fredsaftale ud i livet 5. Ekstern sikkerhedsgaranti (international fredsstyrke) 6. Økonomisk hjælp til implementering. Ingen af forklaringsmodellens seks betingelser for fred er opfyldt, og der er heller ikke udsigt til, at de bliver det foreløbig. Som situationen er nu, påvirker de seks betingelser oven i købet hinanden negativt. Den manglende konsensus i Sikkerhedsrådet gør det sværere at få landene i regionen til at enes om at gøre en fælles indsats for at stoppe krigen; hvilket igen gør det umuligt at presse parterne til at indstille kampene. Mægling har ikke udsigt til at lykkes, fordi eksterne aktører på de globale og regionale niveauer fortsætter med at støtte parternes væbnede kamp. Det har resulteret i et dødvande på slagmarken, som ikke ser ud til at kunne brydes foreløbig. Selvom regimet i kraft af en ændret strategi og støtte fra Iran og Hizbollah har været i stand til at genvinde kontrollen med det meste af det vestlige Syrien, så har regimet ikke ressourcer til at kunne generobre hele landet. Oprørerne er for uenige til at kunne enes om en samlet indsats mod regimet, og den stærkeste oprørsgruppe, Islamisk Stat, ligger i åben kamp med både regimet og de andre oprørsgrupper. Der er heller ingen eksterne aktører, som ser en interesse i at levere kampafgørende støtte til nogen af siderne. Konsekvensen er et dødvande, som vil trække konflikten i langdrag. Det er muligt, at den amerikansk-ledede diplomatiske og militære indsats mod den Islamiske Stat, der blev iværksat i august 2014, på længere sigt kan være med til at gøre støtten til de moderate oprørere mere koordineret og effektiv. Men det vil tage lang tid, fordi de moderate oprørere på det tidspunkt var markant svagere end både regimet og Islamisk Stat, og fordi oprørernes støtter stadig var langt fra at enes om en egentlig strategi for deres indsats i Syrien. Den amerikanske operation er derfor i bedste fald ”enden på begyndelsen”, som Churchill ville have udtrykt det. Kapitlet besvarer spørgsmålet: hvorfor er det så svært at få våbnene til at tie i Syrien?

 6. Hvorfor samtalen ikke er demokratiets sjæl ikke er demokratiets sjæl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Schudson

  2001-09-01

  Full Text Available Medie- og kommunikationsforskningen har ofte opfattet samtalen, der føres ansigt-til-ansigt, som en hjørnesten i den demokratiske proces. Denne opfattelse stammer bl.a. fra medieforskeren James Carey, der selv har været inspireret af den amerikanske filosof John Dewey. I den- ne artikel præsenterer Michael Schudson en kritik af, hvad han kalder den romantiske forestilling om samtalen. Samtalen ansigt-til-ansigt har været lige så meget i højsædet i aristokratier som i demokratier, og der er faktisk to distinkte og modsatte idealer for samtale: den selskabelige samtale og den problemløsende samtale. Samtalen, der tjener demo- kratiet, er ikke kendetegnet ved egalitarisme, men ved normstyrethed og offentlighed, ikke ved spontanitet men ved høflighed, og ikke ved dens forrang eller overlegenhed i forhold til trykte medier, radio eller tv, men ved dens nødvendige afhængighed af dem. Der argumenteres for, at institutioner og demokratiske normer giver anledning til demokratiske samtaler, snarere end at samtalens iboende demokrati fører til politisk demokratiske normer og institutioner. Artiklen er oversat af Stig Hjarvard.

 7. Kan det overhovedet lade sig gøre? Fødevarehandel på internettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2003-01-01

  Forbrugerne kan se fordele ved at handle fødevarer på internettet, men også barrierer. De er enige om, at internettet er kommet for at blive, og at udviklingen kun går en vej - og det er frem. Det ser ud til, at der er tre segmenter inden for internethandel med fødevarer: -forbrugere, der ikke ønsker at bruge internettet, primært på grund af sikkerheden -forbrugere, der ønsker at dække deres basale behov med internethandlen og -forbrugere, der søger spænding og nye oplevelser Alle forbrugersegmenter er imidlertid enige om at handlen på nettet med fødevarer vil øges i de kommende år.

 8. Kan dansk selskabsret forlange, at en filial af et udenlandsk selskab har et selvstændigt navn?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, om det kan kræves af et udenlandsk selskab, der opretter filial i Danmark, at filialens navn ikke blot indeholder en gengivelse af det udenlandske selskabs navn og nationalitet med tilføjelse af ordet ”filial”, men at der herudover skal findes et selvstændigt navn til filialen. Konklusionerne er følgende: (1) Der er ikke et tilstrækkeligt retligt grundlag for Erhvervsstyrelsens krav om, at registrering af en dansk filial af et udenlandsk selskab kun kan finde sted, hvis filialen har et selvstændigt navn, der gengives i filialnavnet ud over opfyldelsen af de krav, der følger af selskabslovens § 347, stk. 1, 2. pkt. Et krav som det beskrevne er uhjemlet og dermed uberettiget i forhold til legalitetsprincippet og hjemmelskravet for forvaltningsmyndigheder. Kravet kan ganske enkelt ikke læses ud af lovteksten, og det er heller ikke ”forudsætningsvis lovfæstet” af lovgivningsmagten. (2) Selv om der havde været tilstrækkelig hjemmel i dansk ret til et krav som det beskrevne, må kravet antages at være i strid med den primære EU-ret (artikel 49 TEUF), fordi et sådant supplerende dansk krav er udtryk for en restriktion i relation til etableringsfriheden, og denne restriktion lever hverken op til kravet om at være egnet eller til kravet om at være proportional. (3) Selv om kravet havde tilstrækkelig hjemmel i dansk ret, og selv om det ikke stred mod etableringsfriheden, må kravet antages at være i strid med den sekundære EU-ret på grundlag af filialdirektivet, 11. selskabsdirektiv, fordi valgretten med hensyn til, om filialen skal have et selvstændigt navn eller ej, efter direktivet ikke tilkommer filialstatens myndigheder, men det udenlandske selskab. (4) Når det således må antages, at Erhvervsstyrelsens praksis strider mod EU-retten, må den pågældende praksis opgives allerede af denne årsag. En argumentation på grundlag af EU-retten er derfor relevant også for et selskab fra et andet OECD-land, der vil etablere filial i Danmark, jf. OECD's 3. beslutning om indlændingebehandling af udenlandske virksomheder.

 9. Betænkelig bankunion betaler sig ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2014-01-01

  Allerede fra november 2014 planlægges Den Europæiske Bankunion at træde i kraft. ... Altså endnu en bailout, som den vi ser, når ECB køber de sydeuropæiske landes usælgelige statsobligationer. Er det i Danmarks interesseSpørgsmålet er, om det er i Danmarks interesse at melde sig ind i en sådan forsikringsordning. Man kan mene, at Danmark vil have gavn af en europæisk stabilisering og som sådan også på linje med Tyskland bør bidrage til fællesskabet. ...

 10. Ubiquitin-like domain of IKK? regulates osteoclastogenesis and osteolysis.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yanhong; Otero, Jesse E; Abu-Amer, Yousef

  2013-07-01

  The transcription factor NF-?B family is central for osteoclastogenesis and inflammatory osteolysis. Activation of NF-?B dimers is regulated by a kinase complex predominantly containing IKK? (IKK1), IKK? (IKK2), and a regulatory subunit, IKK?/NEMO. IKK? and IKK? catalyze the cytoplasmic liberation and nuclear translocation of various NF-?B subunits. The requirement of IKK? and IKK? for normal bone homeostasis has been established. Congruently, mice devoid of IKK? or IKK? exhibit in vitro and in vivo defects in osteoclastogenesis, and IKK?-null mice are refractory to inflammatory arthritis and osteolysis. To better understand the molecular mechanism underlying IKK? function in bone homeostasis and bone pathologies, we conducted structure-function analysis to determine IKK? functional domains in osteoclasts. IKK? encompasses several domains, of which the ubiquitination-like domain (ULD) has been shown essential for IKK? activation. In this study, we examined the role of ULD in IKK?-mediated NF-?B activation in osteoclast precursors and its contribution to osteoclastogenesis and osteolysis. We generated and virally introduced IKK? in which the ULD domain has been deleted (IKK??ULD) into osteoclast progenitors. The results show that deletion of ULD diminishes IKK? activity and that IKK??ULD strongly inhibits osteoclastogenesis. In addition, unlike wild type (WT)-IKK?, IKK??ULD fail to restore RANKL-induced osteoclastogenesis by IKK?-null precursors. Finally, we provide evidence that IKK??ULD blocks inflammatory osteolysis in a model of murine calvarial osteolysis. Thus, we identified the ULD as crucial for IKK? activity and osteoclastogenesis and found that ULD-deficient IKK? is a potent inhibitor of osteoclastogenesis and osteolysis. PMID:23686246

 11. Obama skal ikke nyde noget af Syrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til

 12. Brændeovne duer IKKE til opvarmning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2007-01-01

  Miljøstyrelsens og den samlede regerings ambitioner med brændeovnene kritiseres som uansvarlige p.g.a. den allerede længe formodede, men i dag velanalyserede og for Danmark som helhed beskrevne  alvorlige luftforurening især med klorerede dioxiner, PAH og fine partikler. Figenbladet med den såkaldte CO2-neutralitet af biomasseafbrænding gælder i hvert fald ikke træforbrænding under de givne vilkår af en akut nødvendighed af at knække CO2-emissionskurven af klimahensyn. CO2-bindingens tidsprofil for træer er dertil for langstrakt. Hvis skovene for alvor skulle bruges til fremskyndet og mere intensiv binding af CO2, burde man satse meget mere på naturnær skovdrift (potentialet er tre gange så stor som ved konventionel skovdrift, som danske forsøg har vist). Udgivelsesdato: december

 13. Demokrati og ligestilling går ikke hånd i hånd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie CarØe

  2013-01-01

  Aktivisme for kønsligestilling, for slet ikke at tale om "feminisme" i de arabiske lande, har ikke bred folkelig appel og opbakning; det er ikke noget nyt, men noget som det såkaldte Arabiske Forår har sat spot på.

 14. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning? : eller hvorfor den sunde smags dannelse er en svær kamel at sluge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2013-01-01

  I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde (igen) gøres til et spørgsmål om diæt·etisk bemestring og ikke kun diætetisk profylakse i moderne fysiologisk, ernæringsvidenskabelig forstand.

 15. The IKK Kinases: Operators of Antiviral Signaling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alissa M. Pham

  2010-01-01

  Full Text Available The ability of a cell to combat an intracellular pathogen requires a mechanism to recognize the threat and elicit a transcriptional response against it. In the context of virus infection, the cell must take measures to inhibit viral replication, meanwhile, convey warning signals to neighboring cells of the imminent threat. This immune response is predominantly mediated by the production of cytokines, notably, interferon beta (IFN?. IFN? signaling results in the transcriptional induction of over one hundred antiviral gene products whose timely expression renders infected cells more capable of inhibiting virus replication, while providing the uninfected cells with the reinforcements to generate a less permissive cellular environment. Induction of IFN? and many aspects of the antiviral response pivot on the function of the IKK and IKK-related kinases. Despite sharing high levels of homology and some degree of functional redundancy, the classic IKK kinases: IKK? and IKK?, and the IKK-related kinases: TBK1 and IKK?, perform distinct roles in regulating the host antiviral defense. These kinases serve as molecular operators in their cooperative ability to integrate incoming cellular cues and act on a range of essential antiviral transcription factors to reshape the cellular transcriptome during infection.

 16. Livsstilsendring – hvordan kan vi tilrettelegge for kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke etnisk norske analfabeter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2014-01-01

  Full Text Available Lifestyle - change. How can use of pictures be an expedient tool in communicating dietary guidance towards non- ethnical Norwegian illiterates?Background: In an increasingly globalized world, service providers experience multicultural challenges within most areas of society. In order to reach their recipients with adequate information and guidance it is imperative to communicate in a way that enables the parties to understand each other. With limited access to interpreter services, the challenges are particularly vast for the group of non- ethnical Norwegian illiterates. Purpose: In this study we have examined to which degree facilitating for the use of pictures can be an expedient tool in communicating dietary guidance. The study was conducted at a family shelter where the majority of the clients were non- ethnical Norwegian illiterates.Method: Pictures of various food and beverages from different suppliers were downloaded from the internet. They were categorized and laminated in an appropriate scale for guidance use. Results: The results are uplifting in regards to usefulness value and increase of competence. The study points to a need of additional empirical research on the use of pictures within different areas of life where language barriers and illiteracy obstructs communication. Further research could also contribute to an answer to whether expedient use of pictures could enhance and strengthen the use of the Norwegian spoken language.

 17. GMO-afgrøder ikke den eneste løsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

  2010-01-01

  Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

 18. ”Jeg har forstået den sådan, at den ikke skal forstås” : Når 6.A. læser Franz Kafka

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2015-01-01

  Hvilke tekster kan man tillade sig at præsentere for børn i skolens undervisning? Det er det hovedspørgsmål, der stilles i denne artikel. Artiklens afsæt er et observations- og interviewstudie af en dansk 6. klasses læsning og analyse af tekster af forfattere som Franz Kafka, Fjodor Dostojevskij og Marcel Proust. Med udgangspunkt i en antagelse om, at litteratur for børn ikke nødvendigvis skal tilgodese børns interesser og umiddelbare lyst, men indimellem også være litteratur, som de ikke nødvendigvis forstår – noget der flytter, stiller spørgsmål og måske endda chokerer – undersøges forsøgsvis en type litteratur, som ellers udgrænses fra skolens litteraturundervisning, og herigennem diskuteres forestillinger om, hvad litteratur for børn er eller kan være. I denne diskussion præsenteres tre teoretisk forankrede begreber, nemlig uforudsigelighed, defamiliesering og adkomst, som efterfølgende anvendes til at få greb om den empiriske del af undersøgelsen. Artiklen forsøger ikke at fremstille et unuanceret billede af, at alle børnene er lige begejstrede for de nye tekster. Men den fremviser et billede af en klasse, hvor der bliver ført eksplosive litteratursamtaler om dem – og uanset, om man er et af de børn, der synes godt om teksterne, om man bliver irriteret, udfordret eller provokeret af dem, bliver de aldrig oplevet som intetsigende eller uvedkommende. Dermed kan artiklen også betragtes som en diskussion af den udprægede fagdidaktiske indstilling, at læreren skal vælge litteratur, der er særligt tilpasset børn: litteratur med ”en typografi og et layout, som gør den tilpas let at læse, og en sproglig form og en begrebsverden, som er passende i forhold til elevernes udvikling”, som det fx hedder i styringsdokumentet Fælles mål, der i Danmark anvendes til planlægning af den daglige undervisning (UVM, 2009, s. 41).

 19. Kan piger være gode fysikere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  TrentemØller, Stine

  2008-01-01

  Kulturelt formede stereotyper om drengefag og pigefag præger ikke kun valg af uddannelse og karriere men også arbejdspladskulturer, hvor disse uudtalte stereotyper skaber barrierer og endog eksklusion blot på baggrund af køn. Indenfor fysikken, både som undervisningsfag og forskerkarrierer, støder mange piger og kvinder på opfattelsen, at naturvidenskab er for drenge og piger sjældent bliver rigtig gode til det, hvilket præger valg og handlemuligheder langt ind i voksenlivet.

 20. DMPD: Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated? [Dynamic Macrophage Pathway CSML Database

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 18353649 Ar e the IKKs and IKK-r elated kinases TBK1 and IKK-epsilon similar ly activated? Chau TL, ... Gioia R , Gatot JS, Patr ascu F, Car pentier ... I, Chapelle JP, ... O'Neill L,Beyaer t R , Piette J, Char iot A. Tr ends Biochem Sci. 2008 ... Apr ;33(4):171-80. Epub 2008 Mar ... 18. (.png) (.svg) (.ht ... ml) (.csml) Show Ar e the IKKs and IKK-r elated kinases TBK1 and IKK-eps ...

 1. Samfundsøkonomiske effekter og store idrætsbegivenheder: Kan sport skabe vækst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2012-01-01

  Med den daværende VK-regerings lancering af handlingsplanen for at skaffe store internationale idrætsbegivenheder til Danmark i 2007 (Kulturministeriet, 2007) blev den hidtil største oplevelsesøkonomiske satsning på sport i nyere tid sat i gang. Handlingsplanen resulterede - ud over en lang række af mindre arrangementer og forskellige facilitetsmæssige tiltag - blandt andet i afholdelse af VM i Brydning i 2009, IOC-sessionen og -kongressen i 2009 samt ikke mindst U/21 EM-slutrunden i fodbold og VM i landevejscykling i 2011. Blandt argumenterne for handlingsplanen var en logik om, at store idrætsbegivenheder skaber vækst og arbejdspladser indenlands, og dermed kan være god forretning for nationen. Ikke bare brandes Danmark udadtil, der opstår også en kontant nettogevinst for staten, turist-branchen og andre afledede erhverv når deltagere, besøgende og turister drager til værtsbyen og bruger penge. Tanken er dragende, og forekommer indlysende. Men er den rigtig? Er der rent faktisk samfundsøkonomiske gevinster ved at arrangere sportsevents? Denne artikel drøfter spørgsmålet kritisk under en inddragelse af den foreliggende internationale litteratur samt de effektanalyser, der er lavet af de senere års hjemlige sportsevents.

 2. Kan arbejdspladsen gøre en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Anne Dahl; JØrgensen, Michael SØgaard

  2008-01-01

  Sundhedsfremme drejer sig ikke kun om at fortælle befolkningen om, hvad der er sundt. Det drejer sig også om skabe de rette rammer, der gør det nemt og fristende at leve sundt i dagligdagen. Her har arbejdspladsen for mange voksne en central plads. Danske såvel som internationale studier peger på, at det er muligt at påvirke og ændre på medarbejdernes kost gennem forskellige typer målrettede indsatser. Viden på dette område er dog fortsat i sine tidlige ’teenageår’, og den videnskabelige litteratur på området er relativt sparsom.

 3. Automatisk formativ feedback kan gi god motivasjon og læring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt Arne Bertheussen

  2014-11-01

  Full Text Available I artikkelen presenterer vi et konsept der en student løser tradisjonelle finansoppgaver i regneark i stedet for på papir. Oppgavene er interaktive. Dette betyr at studentene kan få formative tilbakemeldinger automatisk når de selv ønsker det. Målet med tilbakemeldingene er å hjelpe studentene til å komme et skritt videre med problemløsingen sin. Den innovative algoritmen som evaluerer studentenes arbeid gir tilbakemeldinger ikke bare på løsningsresultatet, men også på deloppgavene som fører frem til dette. Algoritmen gir tips og kommentarer som studentene kan bruke i arbeidet med å forbedre løsningene sin. En evaluering viser at interaktive oppgaver med formative tilbakemeldinger tilpasset den enkelte engasjerer og motiverer til oppgaveløsing. Studentene opplever også et godt læringsutbytte av å bruke interaktive oppgaver.AbstractThis article presents a concept where business students solve problem-solving tasks using a spreadsheet instead of paper. The tasks are interactive, which means that students can get academic formative feedback on their own request. The feedback focuses both on the process and the final result of the problem-solving. The aim is to guide the student in the right direction. An evaluation reveals that individual formative feedback provided automatically engages students and motivates to problem-solving. The students are also pleased with the learning outcomes from using the digital learning objects.

 4. Kan Århushistorier få sure smileyer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2009-01-01

  Om en Århushistorie opfattes som god eller dårlig, afhænger af om pointen er hån, tabuemne, ordspil, alternativ rationalitet eller alternative værdier, og af om den indeholder forudsættelser og underforståelser.  En vittigheds sociale funktion kan tilsvarende være: karnøfle-de-aparte, ventil, one-up-man-ship, syndebuk eller værdirevolution. Denne teori bekræftes ved korrelation med forsøgspersoners umiddelbare bedømmelse. De fleste Århushistoriers funktion er one-up-man-ship.

 5. Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for velfærd hos mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Leif Lau

  2007-01-01

  Mink blev selekteret for eller imod udførelse af stereotyp adfærd. Voksne tæver fra den tredje afkomstgeneration blev undersøgt for stereotypi og anden adfærdsmæssig aktivitet, samt for vækst, reproduktion, temperament og stressniveau. Dette skete i efteråret 2004. Tæverne fra den lavt stereotyperende linie havde større kropsvægt både ved fravænning og efteråret igennem. Tidligere sete tendenser til mindre kuldstørrelse i den lavt stereotyperende linie forekom ikke i denne generation, formentlig på grund af bedre huldstyring i den forudgående vinterperiode. Tæverne i den lavt stereotyperende linie viste en tendens til større frygtsomhed, og denne tendens er bekræftet i andre undersøgelser. Det ser på den baggrund ud til at selektionen skader dyrenes velfærd. Resultaterne af stress-målingerne kan ikke på nuværende tidspunkt belyse effekten af selektionen på dyrenes velfærd.Jeppesen, L.L. 2007. Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for velfærd hos mink. Faglig Årsberetning 2006, 7-12. Pelsdyrerhvervets Forsøgs og ForskningsCenter, Holstebro, Danmark.

 6. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young athletes. However, modern elite sport is increasingly characterized by egoistic attitudes where the goal is to acquire advantages that the other athletes do not have. The article discusses egoism, fairness and generosity as three fundamental attitudes in sporting competitions and discusses whether it is possible to develop an elite sport that is based on generosity to a greater extent than now. The article starts with a presentation of the Norwegian sport model and then sketches three criteria that every sporting competition must fulfill, 1 play to win, 2 clear rules that must be complied with, 3 respect for fellow competitors and opponents. Then there is a delineation of egoism, fairness and generosity as three possible attitudes and the implications they have in the context of sport. Egoism seems to be the basic attitude in elite sport today and it infuses not only the athletes but the whole system around them. The article then looks into the possibilities for generosity in elite sport and draws inspiration from three quite different sources; 1 British upper-class sport in the 19th century, 2 Nietzsche's views of the superior and brilliant masters, and 3 the philosopher Arne Næss' sport philosophy and his rules for good academic debates. This is followed by empirical examples of generosity and a game theoretical illustration of the consequences of egoism and generosity. The conclusion is that a change in the direction of generosity will lead to a richer and more meaningful elite sport and provide a better basis for an organic sport model.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1739

 7. Kan 1500 skoler skille sig ud?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2012-01-01

  Featureartikel: Kampen om opmærksomhed er skudt i gang, og uddannelsesinstitutioner er med i ræset om at være noget særligt. Men kan alle 1500 folkeskoler skille sig ud? Og betyder det, at vi mister den fælles skole?

 8. Universitetet er også for pædagoger og sygeplejersker : Der er godt med plads til professionsbachelorerne på universiteterne, og de har masser at komme med, men det går ikke af sig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2014-01-01

  Der har kørt mange diskurser i medierne om, hvad mellemprofessionerne – f.eks. socialrådgivere, pædagoger eller sygeplejersker med flere – kan og skal. Bertel Haarder (V) gik forrest med arrogance og ignorance i diskussionen om Foucault og sygepleje (2008). Der blev sagt: »De skal ikke læse noget særligt, andet end det der direkte kan anvendes.« En sygeplejerske skal ikke læse teori, hvad skal hun med det? Hun skal kende til fakta, det vil sige farmakologi og anatomi/fysiologi! Relevant viden er enkel, konkret og direkte anvendelig, og der skal være et sammenfald mellem arbejdets karakter og udøvernes kompetencer. Det går bedst, hvis de ikke lærer kritisk tænkning, som sætter dem griller i hovedet og får dem til at stille spørgsmål til ulige fordelinger af ressourcer i samfundet, til nye styringslogikker og standardiseringer og effekter på deres arbejdsområder osv. Symbiose mellem arbejdet og uddannelsen går alt i alt fint, fordi aktørerne også selv har internaliseret disse måder at tænke på. Der er et match mellem ydre og indre forventninger. Hvis der opstår problemer i arbejdet, har man jo også rigtige akademikere til at tage over. Konstruktionen er nedfældet i undervisningsplanerne, hvor lærerne ser til, at de studerende ikke læser for svært stof, at det kun er den nyeste viden, der tæller, at der ikke er en kløft mellem teori og praksis osv. Det fremføres også, at professionsbachelorer er dårlige til universitetsstudier. De skal i givet fald begynde forfra, og de bør ikke gå direkte ind på overbygningsuddannelserne. De er for gamle, kan for lidt, har for meget arbejde ved siden af, og nogle af dem har til og med børn. Jeg vil her komplettere, det vil sige fuldstændiggøre, billedet. Jeg har undervist og eksamineret på mange danske universiteter. Jeg er enig i, at professionsbachelorer savner grundlæggende videnskabsteoretisk indsigt f.eks. i det forhold, at teorier ikke blot er anvisende for, hvordan man skal gøre i praksis. Man kan efterlyse viden om, at teori er skabt af mennesker, at de er midlertidige konstruktioner mv. Professionsbachelorerne kan selvklart også have svært ved at skrive, tale og tænke analytisk. Noget lignende kunne siges om medicinstudiet eller arkitektstudiet. Andre talenter Men i debatten savnes modfortællinger, der viser, at professionsbachelorerne kan noget, at de har potentielle dispositioner, som under de rette vilkår er yderst vigtige, også for en universitetsuddannelse og karriere. Først og fremmest: alder. I studiet af mennesker og samfund er det en fordel at have levet nogle år – at have livserfaring, herunder erfaring fra praksisområdet. Erfaringer kan fungere som en fin advantage (i tennissproget) for professionsbachelorerne i forhold til de yngre universitetsstuderende. Desuden udgør ’akademiske ambitioner’ en fordel. Det angår viljen til at studere på trods. Det er studerende, som er stålsatte, for det er ikke uden omkostninger at søge at meritere sig i akademia. Det næste er netværk. Ved universiteternes empirisk-teoretiske opgaveforløb, er det en fordel at have kontakter til f.eks. institutioner (skoler, børnehaver, hospitaler etc.), når der skal foretages observationsstudier, interview med videre. Professionsbachelorerne vil ofte have let ved at gennemføre f.eks. observationer og interview, der kræver direkte kontakt med mennesker. En fjerde fordel er åbenhed. Professionsbachelorerne har qua deres alder og uddannelsesforløb – ikke mindst fra praktikperioderne – ikke blot intellektuelt, men direkte ’krop til krop’ været i kontakt med fænomener som ’socialt udsat’, ’hjemløs’, ’døende’ osv. Endelig har de af og til en sund og kritisk distance til akademia og dets spil og spilleregler. Behov for støtte De nævnte dispositioner er intet i sig selv. Det er potentielle dispositioner, det vil sige, at de under de rette vilkår er det en fordel i forhold til, hvad universitetsbachelorerne har med sig. Der er et stort socialiseringsarbejde (undervisning og vejledning) på professionshøjs

 9. Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde : Digressiv køretur gennem Nikolaj Zeuthens flerstrengede fejlbarlighedskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schweppenhäuser, Jakob

  2013-01-01

  We Are Not Robots, so to Speak. Digressive Drive through the Multipronged Fallible Art of Nikolaj Zeuthen As a singer, songwriter, comic artist, lyricist, novelist and playwright, Nikolaj Zeuthen has developed a characteristic artistic expression, which formally as well as thematically evokes a fundamental impression of fallibility: He sings out of tune, his comics are slipshod and the human beings who populate his universe struggle with everything from unemployment and receiving disappointing presents to deep and existential doubts and fears. The interrelations in relationships, between family members and between people in general are saturated with awkward, embarrassing, shameful feelings. As the genre of lyrics – in a literary aspect – is strongly underexposed, the article is centered around Zeuthen’s work within the frame of his band, Skammens Vogn: the interplay between words, voice and tones.

 10. "Vi kan jo ikke gå hen og voldtage en mand, vel?" : Om seksualiserede overgrebs personlige og kønnede betydninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Bodil Maria

  2008-01-01

  Seksualiserede overgrebs betydninger generaliseres, kønsneutraliseres og patologiseres ofte. I modsætning hertil viser kvinders personlige perspektiver, hvordan de seksualiserede overgrebs betydninger bliver forskelligt reflekterede og kønnede, ligesom de bliver begrundede i aspekter ved kvindernes livsførelse. F.eks. får overgrebene forskellige, men dog kønnede, betydninger for kvindernes forhold til deres seksualliv

 11. Dimer of arfaptin 2 regulates NF-?B signaling by interacting with IKK?/NEMO and inhibiting IKK? kinase activity.

  Science.gov (United States)

  You, Dong-Joo; Park, Cho Rong; Furlong, Michael; Koo, Okjae; Lee, Cheolju; Ahn, Curie; Seong, Jae Young; Hwang, Jong-Ik

  2015-11-01

  I?B kinases (IKKs) are a therapeutic target due to their crucial roles in various biological processes, including the immune response, the stress response, and tumor development. IKKs integrate various upstream signals that activate NF-?B by phosphorylating I?B and also regulate many proteins related to cell growth and metabolism. Although they function as a heteromeric complex comprised of kinase subunits and an adaptor, these kinases produce distinct cellular responses by phosphorylating different target molecules, suggesting that they may also be regulated in a subtype-specific manner. In this study, arfaptin 2 was identified as an IKK?-specific binding partner. Interestingly, arfaptin 2 also interacted with NEMO. Domain mapping studies revealed that the C-terminal region, including the IKK? HLH domain and the first coiled-coil NEMO region were respectively required for interactions with the arfaptin 2 N-terminal flexible region. Overexpression of arfaptin 2 inhibited tumor necrosis factor (TNF)-?-stimulated nuclear factor-?B (NF-?B) signaling, whereas downregulation of arfaptin 2 by small interfering RNA enhanced NF-?B activity. Dimerization of arfaptin 2 through the Bin-Amphiphysin-Rvs domain may be essential to inhibit activation of NF-?B through multimodal interactions with IKK?s or IKK?/NEMO, as ectopic expression of the arfaptin 2 fragment responsible for IKK interactions did not change TNF?-stimulated NF-?B activation. These data indicate that arfaptin 2 is the first molecule to regulate NF-?B signaling by interacting with the functional IKK complex but not by direct inhibiting IKK? phosphorylation. PMID:26296658

 12. Digitaliseringen af daginstitutionerne : Hvorfor ikke bare lade være?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SchiØlin, Kasper

  2014-01-01

  Digitaliseringen af dag institutionerne - hvorfor ikke bare lade være? Artiklen stiller spørgsmål ved den udbredte tendens til entydigt at hylde digitaliseringen af daginstitutionerne. Dette gøres igennem et mindre studie af nogle af de udsagn, der falder ind under og bekræfter denne tendens. Dette ’forstudie’ munder ud i artiklens ligeså banale som basale grundspørgsmål Hvorfor ikke bare lade være? Altså, hvorfor lader dagsinstitutionerne egentlig ikke bare være med at investere i, anvende og bruge tid på iPads og andre digitale teknologier? Er de virkelige så vigtige som alle tilsyneladende går og siger? Spørgsmålet udvikles bl.a. gennem læsninger af Herman Melvilles novelle Skriveren Bartleby og Martin Heideggers teknologifilosofi .

 13. Kan tænketanke gøre politik mindre forudsigelig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin MØller

  Mens vi ivrigt debatterer, om der overhovedet er forskel på røde og blå regeringer, ser en række nye tænketanke dagens lys. De kan være med til at skærpe det politiske miljø og udvikle nye ideer, men de kæmper mod en stærk politisk konsensus

 14. Vi kan alle lære af Obama!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  Man kan være enig eller uenig i Obamas politik. Men måden, hvorpå han anvender nye medier og kanaler til at engagere ungdommen, er fantastisk. Senest flyttede han igen grænserne ved at tale direkte til alle amerikanske skoleelever bl.a. via livestreaming på nettet. Han taler til de unge gennem deres eget medie - fantastisk! Udgivelsesdato: 18/9

 15. Vektorers betydning for smitsomme sygdomme - kan vi vente andre sygdomme end bluetongue og schmallenberg i nær fremtid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  BØdker, Rene

  Udbruddene i Nordvesteuropa af tropesygdommene bluetongue type 8 (2006-2009), bluetongue type 1 (2008) og schmallenberg (2011-12) er overraskende. Det er især overraskende, fordi de alle har spredt sig voldsomt og hurtigt, mens sygdomme, der spreder sig til nye miljøer og klimazoner, forventes at starte som begrænsede sporadiske udbrud, der vokser i takt med at klimaet eller miljøet gradvist bliver mere gunstigt for spredningen. Dette gælder dog ikke sygdomme, som pludseligt når frem til egnede, men hidtil isolerede områder fx introduktion af mæslinger til Amerika på Columbus udrejse og introduktionen af syfilis til Europa på hjemrejsen. En anden undtagelse er reintroduktion af sygdomme til egnede områder, hvor sygdommen er udryddet fx mund og klovesyge udbruddet i Storbritannien i 2001, eller områder hvor hidtil effektiv sygdomsforebyggelse bryder sammen fx som kolera i forbindelse med krigsudbrud eller naturkatastrofer. Desværre kan ingen af disse forklaringer på tilfredsstillende vis forklare, at vi i en periode på 6 år har 3 kolossale udbrud af vektorbårne vira, der aldrig tidligere er set i Nordvesteuropa. Derfor er det relevant at spørge, om vi nu generelt skal til at forberede os at alle mulige andre vektorbårne sygdomme kan sprede sig til dyr og mennesker i Danmark. Selv om dødeligheden i får har været høj i forbindelse med bluetongue, så er bluetongue og schmallenberg er ikke zoonoser og har heldigvis kun haft en begrænset effekt på kvægsundheden. Imidlertid findes der uden for Nordvesteuropa en række vektorbårne sygdomme af en helt anden kaliber, både i forhold til kvægsundhed og i forhold til det zoonotiske potentiale. Derfor laves der for tiden risikovurderinger i flere europæiske lande. Disse baseres på matematisk smittespredningsmodeller. Der er generelt enighed om en reel risiko for flere udbrud af vektorbårne sygdomme i Europa. Det er sandsynligt at en række relativt lavpatogene kvægsygdomme forsat vil spredes til og i Nordeuropa. Dette gælder formodentligt primært mittebårne infektioner. Men det er muligt, at også en højpatogen og zoonotisk infektion som Rift Valley Fever vil kunne introduceres og spredes i Europa. Derudover er der enkelte vektorbårne infektioner i kvæg, som er meget sandsynlige i den nærmeste fremtid, men som kun sjældent optræder zoonotisk fx Batai virus. De har lille betydning for dyrs og mennesker sundhed, men de kan potentielt påvirke afsætningen af animalske produkter, hvis et udbrud håndteres uheldigt i pressen. Sommerens omfattende presse- og TV-dækning af ’Dræbermyggens’ vandring mod Danmark og erfaringerne fra den kostbare BSE-håndtering viser at disse sygdomme også kan udgøre en betydelig økonomisk udfordring, selv om de ikke udgør en nævneværdig sygdomsrisiko. Fordi vi ikke forstår mekanismerne bag de seneste udbrud, er det vanskeligt at forudsige, hvad vi skal forvente i de kommende år. Og det bliver næppe en matematisk model, der identificerer det næste nye udbrud. Derfor er det stadig vigtigt at landets dyrlæger indsender mistænkelige fund. Det vil med stor sandsynlighed være en dyrlæge, der indsender den næste positive prøve med en eksotisk vektorbåren infektion. Spørgsmålet er bare om prøven kommer fra det første smittede dyr i landet, som det var tilfældet med bluetongue i 2007, eller om epidemien har spredt sig i månedsvis før en dyrlæge sender en prøve, som vi så det i år med Schmallenberg udbruddet. Men selv om de matematiske modeller ikke er i stand til at udpege de første smittede dyr, så kan modellerne muligvis hjælpe dyrlægerne ved at udpege perioder og besætninger, hvor risikoen for udvalgte vektorbårne sygdomme er særligt høj og derfor indbyder til øget opmærksomhed. Derfor vil DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med Fødevarestyrelsen nu gøre facts sheets og risikovurderinger tilgængelige på dyrlægernes smartphones. GPS funktionen på de nye smartphones gør det muligt at trække dagsaktuelle risikovurderinger ud for præcis den besætning, hvor dyrlægen mist

 16. Kan uhæderlighed betale sig i Danmark? : Om velfærdsmyten om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gunnar Lind Haase

  2008-01-01

    Klichéen om, at "de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder", fremføres ofte til forsvar for det danske velfærdssamfund. Idéen er, at de rigeste og mest veluddannede i vores samfund hjælper de svageste. Problemet med denne smukke teori er, at den ikke stemmer overens med virkelighedens verden. Med afsæt i spilteori vil jeg stik imod myten om de bredeste skuldre argumentere for, at det i dagens Danmark snarere er de hæderligste end bredeste skuldre, der må bære de tungeste byrder. Det er altså ikke primært rige, veluddannede folk, der 'ofrer sig' for deres fattige, dårligt uddannede medborgere. Det er derimod lovlydige, godtroende borgere, der ofrer sig for uhæderlige danskere, der falder for fristelsen til at snyde - illustreret med eksemplet sort arbejde. Herved kommer de lovlydige borgere til at betale relativt mere i skat end snyderne, og deres privatøkonomier mindre 'samfundstilpassede' end snydernes. Snyderne har desværre stor motivation for at snyde - de løber nemlig ikke nogen stor risiko for at blive straffet, endsige opdaget, i et forholdsvis 'blødt' samfund som det danske. Som sådan er deres adfærd meget rationel i strikt økonomisk forstand. Derimod kan den bløde, ineffektive stats strategi på sigt vise sig at være selvmorderisk.

 17. Kørselsafgifter kan tage toppen af sundhedsskadelig luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Effekten af kørselsafgifter afhænger af afgiftsniveauet. Undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet viser at det samlede trafikarbejde vil kunne reduceres med 7-13 % med de afgiftsniveauer der har været overvejet. Det giver især mindre kørsel med personbiler, som ikke bidrager så meget med sundhedsrelateret luftforurening som fx lastbiler per kørt kilometer. Derfor bliver effekten på den lokale sundhedsskadelige luftforurening væsentligt mindre - DMU skønner således at koncentrationen af NO2 maksimalt vil reduceres med 3 % på en trafikeret københavnsk gade som Jagtvej.

 18. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer? : Forskellige teoretiske approaches

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels gennem en sammenligning af hollandsk og dansk energipolitik, idet den hol-landske politik eksplicit hviler på transitionsteorien. Vi finder, at økonomiske teorier og transitions-teorier på det abstrakte plan understøtter forskellige ambitionsniveauer for energipolitikken, men bruger af samme værktøjskasse. Artiklen konkluderer, at transitionstilgangen som implementeret i den hollandske energipolitik ikke indebærer en afgørende nytænkning af policy og indtil videre har skabt mindre innovation i energiproduktionen end den danske tilgang. Forklaringen herpå ligger dog snarere i den konkrete sammensætning og implementering af policy instrumenter end i teoriforskelle.

 19. Kan extensions and cartesian monoidal categories

  OpenAIRE

  Street, Ross

  2014-01-01

  The existence of adjoints to algebraic functors between categories of models of Lawvere theories follows from finite-product-preservingness surviving left Kan extension. A result along these lines was proved in Appendix 2 of Brian Day's 1970 PhD thesis. His context was categories enriched in a cartesian closed base. A generalization is described here with essentially the same proof. We introduce the notion of cartesian monoidal category in the enriched context. With an advan...

 20. "Man begynder jo ikke at smadre en købmand" : Perspektiver på vold i vredeskontrolprogrammet "Anger Management"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Julie

  2015-01-01

  Artiklens empiriske materiale stammer fra forfatterens feltarbejde fra 2013 og 2014 i et åbent og to lukkede danske fængsler, hvor hun deltog i 3 programafviklinger af vredeskontrolprogrammet Anger Management og foretog fokusgruppeinterview og enkeltinterviews med deltagere samt enkeltinterviews med instruktørerne. Artiklen knytter an til antropologisk voldsforskning ved at inddrage deltagernes perspektiver og positioneringer og fokusere på henholdsvis instruktørernes og deltagernes forståelser af vold og konflikt. Det bærende spørgsmål i artiklen er dermed, hvordan vold fremstilles og forhandles i programmet Anger Management. Afledt af dette spørgsmål viser artiklen, hvordan deltagerne positionerer sig efter bestemte maskulinitetsnormer, som står i opposition til programmet. Deltagernes og instruktørernes forskellige perspektiver på vold i Anger Management ender i kontinuerlige horisontsammenstød, hvor definitionen af henholdsvis legitim og ikke-legitim vold er på spil. Deltagerne forsøger at definere nogle former for vold som legitime, mens de i andre situationer tager afstand fra vold. Instruktørerne stempler derimod al form for vold som uacceptabel og som resultat af fejlagtige tankemønstre, hvilket udelukker kontekstuelle, sociale og strukturelle forklaringer. Artiklen konkluderer, at sammenstødet mellem forskellige rationaliteter og instruktørernes insisteren på at arbejde med konstruerede eller irrelevante situationer fra fængslet kan være en begrænsning for programmernes mulighed for at ”behandle” og forebygge vold.

 1. Compensatory IKK? activation of classical NF-?B signaling during IKK? inhibition identified by an RNA interference sensitization screen

  OpenAIRE

  Lam, Lloyd T.; Davis, R. Eric; Ngo, Vu N.; Lenz, Georg; Wright, George; Xu, Weihong; Zhao, Hong; Xin YU; Dang, Lenny; Staudt, Louis M

  2008-01-01

  A subtype of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), termed activated B-cell-like (ABC) DLBCL, depends on constitutive nuclear factor-?B (NF-?B) signaling for survival. Small molecule inhibitors of I?B kinase ? (IKK?), a key regulator of the NF-?B pathway, kill ABC DLBCL cells and hold promise for the treatment of this lymphoma type. We conducted an RNA interference genetic screen to investigate potential mechanisms of resistance of ABC DLBCL cells to IKK? inhibitors. We screened a library of ...

 2. Det var ikke hans krop, der lå i graven.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nord, Ane Marie

  2011-01-01

  I 14 år lagde Norma blomster ved det gravsted, hun troede indeholdt hendes bror. Det gjorde det ikke.Hun drømmer om at dø med vished om, at hans jordiske rester er fundet, om at have et gravsted at lægge blomster ved, og om at se de skyldige for hans død dømt. Men det er en drøm, der nok tvivlsomt opfyldes.

 3. Rutinemæssig oftalmologisk opfølgning anbefales ved candidæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smit, Jesper; Leemreize, Marieke

  2014-01-01

  The incidence of candidaemia is increasing on a global scale. Secondary intraocular involvement is a rare but serious complication, which can cause considerable visual damage. Hence, current national and international guidelines recommend ophthalmological examination of all patients with verified candidaemia in order to ensure adequate therapy and reduce the risk of visual impairment. We present a case illustrating that initial symptoms and findings of ocular candidiasis may often be subtle which emphasizes the importance of consistent adherence to these guidelines.

 4. Selvfølgelig kan børn lære af pædagoger : Kommentar til Dion Sommer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig; FrØkjær, Thorleif

  2015-01-01

  Kæden hopper af, når professor Dion Sommer hævder, at didaktisk, målstyret læring og instruktionspædagogik ikke fører til senere gevinst. Alt peger på, at et barn lærer bedst gennem sin egen aktive undersøgende virksomhed støttet af udfordrende indspil fra pædagoger.

 5. IKK?/NF-?B and the miscreant macrophage

  OpenAIRE

  Timmer, Anjuli M.; Nizet, Victor

  2008-01-01

  Macrophage activation relies on complex intracellular signaling processes that integrate the need for rapid inflammatory responses to pathogens with the need to resolve inflammation without permanent harm to normal tissues. Patterns of aberrant macrophage activation characterize and sustain disorders of chronic inflammation, infection, and cancer. New studies now show a role for the NF-?B activator IKK? in promoting an alternative, immunosuppressive pattern of macrophage activation, which lim...

 6. Kan mink smage sukkerstoffer og har mink præference for sukker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schou, Toke Munk; Pertoldi, C.

  Tab af evnen til at smage sukkerstoffer er forekommet hos flere arter inden for ordnen carnivora, som mink tilhører. Vi vil fremlægger resultater omkring om mink kan smage sukkerstoffer og om de har præferencer for sukker. Desuden vil vi komme med bud på hvad sådanne viden kan benyttes til i forskning og i praksis.

 7. Dold-Kan correspondence for dendroidal abelian groups

  OpenAIRE

  Gutiérrez, Javier J.; Lukacs, Andor; Weiss, Ittay

  2009-01-01

  We prove a Dold-Kan type correspondence between the category of dendroidal abelian groups and a suitably constructed category of dendroidal complexes. Our result naturally extends the classical Dold-Kan correspondence between the category of simplicial abelian groups and the category of non-negatively graded chain complexes.

 8. Kan migration føre noget godt med sig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  2008-01-01

  Som regel har den globale migration rod i økonomisk ulighed, social uretfærdighed eller politisk forfølgelse i de lande, hvor migranterne kommer fra og for mange migranter. Mange år efter, at disse har fundet sig til rette og tilpasset sig de samfund, som har migreret til, fortsætter deres families og pårørendes ve og vel i hjemlandet at være kilde til stor opmærksomhed og bekymring. Migranternes ønske om at hjælpe dem, som de har efterladt hjemme, kommer til udtryk i, at de individuelt sender en del af deres lønninger ofte betegnet som remitter til familiemedlemmer i oprindelseslandet og kollektiv samlet penge sammen for at støtte udviklingsprojekter i deres hjemegne. Siden Verdensbanken og andre internationale organisationer for snart ti år siden foreslog, at disse remitter kan betragtes som et centralt bidrag til udviklingen af den fattige del af verden, er de blevet del af den politiske udviklings- og sikkerhedsdagsorden i de udviklede lande. Men er migranternes remitter overhovedet en fornuftig og effektiv måde at skabe udvikling og velstand i deres hjemegne? I denne artikel søger jeg at besvare dette spørgsmål gennem en diskussion af, peruanske migranters forsøg på at hjælpe deres hjemlandsbyer i Peru. Artiklen er baseret på et antropologisk forskningsprojekt, som jeg gennemførte fra 2003-2006 blandt peruanere i USA, Spanien, Japan og Argentina.    Udgivelsesdato: September

 9. Når troen bliver til sang : Anmeldelse af Inger Selander: "När tron blir sång. Om psalm i text och ton." Artos & Norma bokförlag,  Skellefteå 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2009-01-01

  I anmeldelsen fremhæver jeg, at Selander i denne artikelsamling både beskæftiger sig med salmeteksterne og med melodierne. Denne dobbeltkompetence er usædvanlig hos en litteraturforsker. Artiklerne giver et fint indblik i svensk salmetradition samt i komponisternes arbejde med melodierne. Selander inddrager salmernes kulturelle baggrund og i flere tilfælde også salmernes teksthistorie. På den måde kan hun afdække de forskellige tiders teologi og menneskesyn (fx opfattelsen af livet som en pilgrimsrejse). At Bibelen er en afgørende intertekst for salmerne bliver ligeledes klart. Det er ofte en eksistentiel situation, der er udgangspunktet og ikke de kristne dogmer. Salmerne bliver derved til identifikationssalmer. Bogen kan varmt anbefales. Udgivelsesdato: Juni

 10. Ny app kan være guld værd for psykisk syge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frost, Mads; Bardram, Jakob Eyvind

  2012-01-01

  Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse.

 11. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden : En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmegaard, Henriette Tolstrup; Madsen, Lene MØller

  2014-01-01

  Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor stude-­?? rende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk  eller  naturvidenskabelig  uddannelse.  Fokus  er  på  de  studerendes  løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever det-­?? te som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at ud-­?? holde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpas-­?? se sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier fol-­?? des ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-­?? titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første stu-­?? dieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslut-­?? ningsvist.

 12. IKK-? mediates hydrogen peroxide induced cell death through p85 S6K1

  OpenAIRE

  Jia, C-H; Li, M; Liu, J.; Zhao, L; Lin, J.; Lai, P-L; Zhou, X; Zhang, Y.; Chen, Z-G; Li, H-Y; Liu, A-L; Yang, C-L; Gao, T-M; Y Jiang; Bai, X-C

  2012-01-01

  The I?B kinase (IKK)/NF-?B pathway has been shown to be a major regulator in cell survival. However, the mechanisms through which IKK mediates cell death are not clear. In this study, we showed that IKK-? contributed to hydrogen peroxide (H2O2)-induced cell death independent of the NF-?B pathway. Our results demonstrated that the pro-death function of IKK-? under oxidative stress was mediated by p85 S6K1 (S6 kinase 1), but not p70 S6K1 through a rapamycin-insensitive and mammalian target of r...

 13. Activation of IKK by thymosin ?1 requires the TRAF6 signalling pathway

  OpenAIRE

  ZHANG, Ping; Chan, Justin; Dragoi, Ana-Maria; Gong, Xing; Ivanov, Stanimir; Li, Zhi-Wei; Chuang, Tsung-Hsien; Tuthill, Cynthia; WAN, YINSHENG; Karin, Michael; Chu, Wen-Ming

  2005-01-01

  Thymosin ?1 (T?1) is noted for its immunomodulatory activities and therapeutic potential in treatment of infectious diseases and cancer. However, the molecular mechanism of its effectiveness is not completely understood. Here, we report that T?1 induces interleukin (IL)-6 expression through the I?B kinase (IKK) and nuclear factor-?B (NF-?B) pathway. Using IKK?-deficient bone-marrow-derived macrophages and mouse embryo fibroblasts (MEFs), we show that IKK? is essential for IKK and NF-?B activa...

 14. Evalusi SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK Puncu Kabupaten Kediri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murti Sari Amalia

  2013-09-01

  Full Text Available SPAM IKK Puncu merupakan sistem perpipaan yang melayani 3 desa di kecamatan tersebut, yaitu Desa Satak, Desa Puncu dan Desa Asmorobangun. Desa-desa tersebut bergantung sepenuhnya pada air yang dialirkan oleh PDAM karena sedikitnya air yang tersedia untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Karena keterbatasan sumber air, penyediaan air minum oleh PDAM menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Sayangnya hal ini tidak diimbangi oleh kualitas pelayanan dari PDAM. Masyarakat merasa dirugikan oleh pengaliran air yang tidak kontinyu serta mahalnya tarif air. Selain itu, kualitas air yang terkadang menurun (menjadi keruh saat musim hujan juga cukup menggangu masyarakat. Berdasarkan hasil studi, SPAM IKK Puncu memiliki cakupan pelayanan sebesar 46,79% dengan jumlah total 1.857 SR(Sambungan Rumah dan 7 HU (Hidran Umum. Karena topografi daerah yang cukup curam dan besarnya tekanan maksimum dalam pipa yang melebihi induksi stress pipa tersebut, terdapat banyak kebocoran fisik yang terjadi pada sistem ini. Sayangnya kebocoran tersebut tidak dapat diperhitungkan besarnya karena kurangnya data pada instansi terkait. Meski demikian, kesalahan dalam sistem ini dapat diperbaiki dengan menambahkan bak pelepas tekan yang dapat mengurangi tekanan dalam pipa. Bak pelepas tekan ini diletakkan pada titik yang memiliki beda tinggi ekstrim. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah analisa data sekunder dari instansi terkait dan analisa data primer berupa survey kondisi lapangan.

 15. Spøgelsets egne ord : ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’

  DEFF Research Database (Denmark)

  GemzØe, Anker

  2012-01-01

  Originalt og grænsesprængende er også Svend Åge Madsens forfatterskab, som tages op til behandling i Anker Gemzøes artikel ”Spøgelsets egne ord – ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’”. Gemzøe gør opmærksom på, at Jacques Derrida indleder Les spectres de Marx (1993) med tolkende refleksioner over den gengangerscene, der åbner Shakespeares Hamlet. Ifølge Derridas ’hantologie’ opererer spøgelser i en eksistentiel tidslighed, der har at gøre med sorg, sprog og forvandling. Genremæssigt, tilføjer Gemzøe, har gengangeren det med at husere i tragedien. Med Derridas ’hantologie’ som en af de væsentlige optikker læses Svend Åge Madsens ”Manden der opdagede at han ikke eksisterede” i sammenhæng med den novellesamling fra 2007, hvori den er titelnovelle. En redegørelse for den højst ejendommelige udsigelse – en jegfortælling, hvori en genopvækket afdød kæmper indædt for sit fantomatiske liv – sættes i sammenhæng med den eksistentialistiske og fænomenologiske optagethed af negative fænomener, en moralfilosofisk dimension (mauvaise foi) og psykologiske synsvinkler på vanskeligt acceptable tab. Et fjerde niveau er fortællingens tvetydige funktion som spøgelsets livsbetingelse og banemand. Artiklen udforsker gensidigt belysende slægtskaber mellem Derridas ’hantologie’ og en spøgelseshistorie, der med raffinerede former for intertekstualitet indføjer sig i samlingen, i Svend Åge Madsens forfatterskab og i en vid litterær og filosofisk kontekst. (af bogens indledning, s. 9).

 16. IKK? regulates essential functions of the vascular endothelium through kinase-dependent and -independent pathways.

  Science.gov (United States)

  Ashida, Noboru; Senbanerjee, Sucharita; Kodama, Shohta; Foo, Shi Yin; Coggins, Matthew; Spencer, Joel A; Zamiri, Parisa; Shen, Dongxiao; Li, Ling; Sciuto, Tracey; Dvorak, Ann; Gerszten, Robert E; Lin, Charles P; Karin, Michael; Rosenzweig, Anthony

  2011-01-01

  Vascular endothelium provides a selective barrier between the blood and tissues, participates in wound healing and angiogenesis, and regulates tissue recruitment of inflammatory cells. Nuclear factor (NF)-?B transcription factors are pivotal regulators of survival and inflammation, and have been suggested as potential therapeutic targets in cancer and inflammatory diseases. Here we show that mice lacking IKK?, the primary kinase mediating NF-?B activation, are smaller than littermates and born at less than the expected Mendelian frequency in association with hypotrophic and hypovascular placentae. IKK?-deleted endothelium manifests increased vascular permeability and reduced migration. Surprisingly, we find that these defects result from loss of kinase-independent effects of IKK? on activation of the serine-threonine kinase, Akt. Together, these data demonstrate essential roles for IKK? in regulating endothelial permeability and migration, as well as an unanticipated connection between IKK? and Akt signalling. PMID:21587235

 17. Another approach to the Kan-Quillen model structure

  OpenAIRE

  Moss, Sean

  2015-01-01

  By careful analysis of the comparison map from a simplicial set to its image under Kan's ex-infinity functor we obtain a new and combinatorial proof that it is a weak homotopy equivalence. Moreover, we obtain a presentation of it as a strong anodyne extension. From this description we are able to quickly deduce some basic facts about ex-infinity and hence provide a new construction of the Kan-Quillen model structure on simplicial sets, which avoids the use of topological spa...

 18. The new Weibo service for company Ju Zhou Kan

  OpenAIRE

  Wang, Chen

  2012-01-01

  The purpose of this thesis is creating a new Weibo service of Company Ju Zhou Kan. Company Ju Zhou Kan is a real estate magazine company. In order to give a suitable service for the case company, first is to analyze the company competitive and to get the shortages of the company. Second is the theoretical support of social media and Weibo. Third is to find out factors influenced Weibo in the external and internal environment of Kunming. Last is to confirm the new Weibo service and implement W...

 19. IKK? is key to induction of insulin resistance in the hypothalamus, and its inhibition reverses obesity.

  Science.gov (United States)

  Weissmann, Laís; Quaresma, Paula G F; Santos, Andressa C; de Matos, Alexandre H B; Pascoal, Vínicius D'Ávila Bittencourt; Zanotto, Tamires M; Castro, Gisele; Guadagnini, Dioze; da Silva, Joelcimar Martins; Velloso, Licio A; Bittencourt, Jackson C; Lopes-Cendes, Iscia; Saad, Mario J A; Prada, Patricia O

  2014-10-01

  IKK epsilon (IKK?) is induced by the activation of nuclear factor-?B (NF-?B). Whole-body IKK? knockout mice on a high-fat diet (HFD) were protected from insulin resistance and showed altered energy balance. We demonstrate that IKK? is expressed in neurons and is upregulated in the hypothalamus of obese mice, contributing to insulin and leptin resistance. Blocking IKK? in the hypothalamus of obese mice with CAYMAN10576 or small interfering RNA decreased NF-?B activation in this tissue, relieving the inflammatory environment. Inhibition of IKK? activity, but not TBK1, reduced IRS-1(Ser307) phosphorylation and insulin and leptin resistance by an improvement of the IR/IRS-1/Akt and JAK2/STAT3 pathways in the hypothalamus. These improvements were independent of body weight and food intake. Increased insulin and leptin action/signaling in the hypothalamus may contribute to a decrease in adiposity and hypophagia and an enhancement of energy expenditure accompanied by lower NPY and increased POMC mRNA levels. Improvement of hypothalamic insulin action decreases fasting glycemia, glycemia after pyruvate injection, and PEPCK protein expression in the liver of HFD-fed and db/db mice, suggesting a reduction in hepatic glucose production. We suggest that IKK? may be a key inflammatory mediator in the hypothalamus of obese mice, and its hypothalamic inhibition improves energy and glucose metabolism. PMID:24812431

 20. Dwyer-Kan homotopy theory of enriched categories

  CERN Document Server

  Muro, Fernando

  2012-01-01

  We construct a model structure on the category of small categories enriched over a combinatorial closed symmetric monoidal model category satisfying the monoid axiom. Weak equivalences are Dwyer-Kan equivalences, i.e. enriched functors which induce weak equivalences on morphisms and equivalences of ordinary categories when we take sets of connected components on morphism objects.

 1. Hvor langt kan vi nå med det gode?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2011-01-01

  Med fremkomsten af positiv psykologi er et væld af glade følelser skyllet ind over pædagogikken. Det lyder næsten for godt til at være sandt, hvis vi kan blive bedre og dygtigere mennesker ved blot at tænke positivt. Asterisk har sat to DPU-forskere – pessimisten og optimisten – på hver sin side af bordet til en samtale om succespædagogik, anerkendelse og pinlige oplevelser.

 2. Kan den inkluderende skole kompensere for negativ social arv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2008-01-01

  I artiklen præsenteres hovedresultater af undersøgelsen af 'Skolen og den sociale arv' der ser ud til at støtte idealet om en mere inkluderende skole for alle, og det diskuteres hvad der ser ud til at være noget særligt for problematikken vedrørende negativ sociel arv og hvad undersøgelsen kan bidrage med i forhold til ideer om inkluderende skole.

 3. Role of IKK/NF-?B Signaling in Extinction of Conditioned Place Aversion Memory in Rats

  OpenAIRE

  Yang, Cheng-Hao; Liu, Xiang-Ming; Si, Ji-Jian; Shi, Hai-Shui; Xue, Yan-xue; Liu, Jian-Feng; Luo, Yi-Xiao; CHEN, CHEN; LI, PENG; Yang, Jian-Li; Wu, Ping; Lu, Lin

  2012-01-01

  The inhibitor ?B protein kinase/nuclear factor ?B (IKK/NF-?B) signaling pathway is critical for synaptic plasticity. However, the role of IKK/NF-?B in drug withdrawal-associated conditioned place aversion (CPA) memory is unknown. Here, we showed that inhibition of IKK/NF-?B by sulphasalazine (SSZ; 10 mM, i.c.v.) selectively blocked the extinction but not acquisition or expression of morphine-induced CPA in rats. The blockade of CPA extinction induced by SSZ was abolished by sodium butyrate, a...

 4. Deletion of the N-terminus of IKK? induces apoptosis in keratinocytes and impairs the AKT/PTEN signaling pathway

  International Nuclear Information System (INIS)

  The regulatory subunit IKK?/NEMO is crucial for skin development and function and although devoid of kinase activity, loss of IKK? function completely abolishes the activation of NF-?B by all pro-inflammatory cytokines. To inhibit the I?B kinase (IKK) complex in keratinocytes, we have used a dominant negative approach by generating stable transfectants of an N-terminal deletion of IKK? (IKK?-DN97) that uncouples formation of the IKK complex. Expression of this mutant in PB keratinocytes (PB-IKK?-DN97) delayed growth kinetics, caused morphological changes and dramatically augmented apoptosis even in the absence of pro-apoptotic stimuli, as determined by cell morphology, TUNEL and caspase-3 cleavage. Moreover, in PB-IKK?-DN97 cells, TNF-? and IL-1 treatment failed to induce degradation of I?B?, phosphorylation of p65 on Ser 536 and nuclear translocation which, consequently, reduced ?B-binding activity. In PB-IKK?-DN97 cells, accumulation of I?B? correlated with a downregulation of AKT activity and an increase of PTEN protein levels whereas pro-apoptotic p53 target genes Bax and Puma were upregulated. These effects were most likely mediated through IKK since coexpression of the wild-type form of IKK? in keratinocytes partially reversed apoptosis and reduced PTEN expression. Thus, our data suggest a negative cross-talk mechanism involving PTEN and NF-?B, critical for the anti-apoptotic role of NF-?B in keratinocytes

 5. Validation of the anti-inflammatory properties of small-molecule IkappaB Kinase (IKK)-2 inhibitors by comparison with adenoviral-mediated delivery of dominant-negative IKK1 and IKK2 in human airways smooth muscle.

  Science.gov (United States)

  Catley, Matthew C; Sukkar, Maria B; Chung, K Fan; Jaffee, Bruce; Liao, Sha-Mei; Coyle, Anthony J; Haddad, El-Bdaoui; Barnes, Peter J; Newton, Robert

  2006-08-01

  Asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are characterized by chronic airway inflammation. However, because patients with COPD and certain patients with asthma show little or no therapeutic benefit from existing corticosteroid therapies, there is an urgent need for novel anti-inflammatory strategies. The transcription factor nuclear factor-kappaB (NF-kappaB) is central to inflammation and is necessary for the expression of numerous inflammatory genes. Proinflammatory cytokines, including interleukin (IL)-1beta and tumor necrosis factor (TNF)-alpha, activate the IkappaB kinase complex (IKK) to promote the degradation of inhibitory IkappaB proteins and activate NF-kappaB. This pathway and, in particular, the main IkappaB kinase, IKK2, are now considered prime targets for novel anti-inflammatory drugs. Therefore, we have used adenoviral overexpression to demonstrate NF-kappaB and IKK2 dependence of key inflammatory genes, including intercellular adhesion molecule (ICAM)-1, cyclooxygenase-2, IL-6, IL-8, granulocyte macrophage-colony-stimulating factor (GM-CSF), regulated on activation normal T cell expressed and secreted (RANTES), monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1), growth-regulated oncogene-alpha (GROalpha), neutrophil-activating protein-2 (NAP-2), and epithelial neutrophil activating peptide 78 (ENA-78) in primary human airways smooth muscle cells. Because this cell type is central to the pathogenesis of airway inflammatory diseases, these data predict a beneficial effect of IKK2 inhibition. These validated outputs were therefore used to evaluate the novel IKK inhibitors N-(6-chloro-9H-beta-carbolin-8-yl) nicotinamide (PS-1145) and N-(6-chloro-7-methoxy-9H-beta-carbolin-8-yl)-2-methyl-nicotinamide (ML120B) on IL-1beta and TNFalpha-induced expression, and this was compared with the corticosteroid dexamethasone. As observed above, ICAM-1, IL-6, IL-8, GM-CSF, RANTES, MCP-1, GROalpha, NAP-2, and ENA-78 expression was reduced by the IKK inhibitors. Furthermore, this inhibition was either as effective, or for ICAM-1, MCP-1, GROalpha, and NAP-2, more effective, than a maximally effective concentration of dexamethasone. We therefore suggest that IKK inhibitors may be of considerable benefit in inflammatory airways diseases, particularly in COPD or severe asthma, in which corticosteroids are ineffective. PMID:16687566

 6. Jeg anerkender den musikalske tradition - men jeg prøver ikke at lave musik : Interview med Jacob Kirkegaard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Rasmus

  2013-01-01

  Interview med Jacob Kirkegaard i anledning af hans udgivelse: ”Conversion”. Det blev en samtale om reallyde, der bliver til instrumentallyde, om afvisningen af det subjektive udtryk, og om hvordan musikken i sidste ende ikke er komponistens men lytterens anliggende.

 7. poky/chuk/ikk1 is required for differentiation of the zebrafish embryonic epidermis

  OpenAIRE

  Fukazawa, Cindy; Santiago, Celine; Park, Keon Min; Deery, William J.; de la Torre Canny, Sol Gomez; Holterhoff, Christopher K.; Wagner, Daniel S.

  2010-01-01

  An epidermis surrounds all vertebrates, forming a water barrier between the external environment and the internal space of the organism. In the zebrafish, the embryonic epidermis consists of an outer enveloping layer (EVL) and an inner basal layer that have distinct embryonic origins. Differentiation of the EVL requires the maternal effect gene poky/ikk1 in EVL cells prior to establishment of the basal layer. This requirement is transient and maternal Ikk1 is sufficient to allow establishment...

 8. Targeted ablation of IKK2 improves skeletal muscle strength, maintains mass, and promotes regeneration

  OpenAIRE

  Mourkioti, Foteini; Kratsios, Paschalis; Luedde, Tom; Song, Yao-Hua; Delafontaine, Patrick; Adami, Raffaella; Parente, Valeria; Bottinelli, Roberto; Pasparakis, Manolis; Rosenthal, Nadia

  2007-01-01

  NF-?B is a major pleiotropic transcription factor modulating immune, inflammatory, cell survival, and proliferative responses, yet the relevance of NF-?B signaling in muscle physiology and disease is less well documented. Here we show that muscle-restricted NF-?B inhibition in mice, through targeted deletion of the activating kinase inhibitor of NF-?B kinase 2 (IKK2), shifted muscle fiber distribution and improved muscle force. In response to denervation, IKK2 depletion protected against atro...

 9. poky/chuk/ikk1 is required for differentiation of the zebrafish embryonic epidermis.

  Science.gov (United States)

  Fukazawa, Cindy; Santiago, Celine; Park, Keon Min; Deery, William J; Gomez de la Torre Canny, Sol; Holterhoff, Christopher K; Wagner, Daniel S

  2010-10-15

  An epidermis surrounds all vertebrates, forming a water barrier between the external environment and the internal space of the organism. In the zebrafish, the embryonic epidermis consists of an outer enveloping layer (EVL) and an inner basal layer that have distinct embryonic origins. Differentiation of the EVL requires the maternal effect gene poky/ikk1 in EVL cells prior to establishment of the basal layer. This requirement is transient and maternal Ikk1 is sufficient to allow establishment of the EVL and formation of normal skin in adults. Similar to the requirement for Ikk1 in mouse epidermis, EVL cells in poky mutants fail to exit the cell cycle or express specific markers of differentiation. In spite of the similarity in phenotype, the molecular requirement for Ikk1 is different between mouse and zebrafish. Unlike the mouse, EVL differentiation requires functioning Poky/Ikk1 kinase activity but does not require the HLH domain. Previous work suggested that the EVL was a transient embryonic structure, and that maturation of the epidermis required replacement of the EVL with cells from the basal layer. We show here that the EVL is not lost during embryogenesis but persists to larval stages. Our results show that while the requirement for poky/ikk1 is conserved, the differences in molecular activity indicate that diversification of an epithelial differentiation program has allowed at least two developmental modes of establishing a multilayered epidermis in vertebrates. PMID:20692251

 10. Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elin Bjørge Løken

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988.Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fett og kalsium. Skjemaetinneholdt få spørsmål om friske plantematvarer og kan derfor ikke gi data for inntak av antioksidanter.Resultatene viste klare forskjeller i kostholdet mellom menn og kvinner og i forhold til bosted. Videreanalyser har vist statistisk signifikante sammenhenger mellom en eller flere kostkomponenter og risiko forulike typer kreft og lårhalsbrudd. Materialet omfatter en forholdsvis ung kohorte, og kan på sikt væreinteressant for studier av andre sykdommer eller dødsårsaker som antas å ha sammenheng med en ellerflere av de kostkomponentene som spørreskjemaet omfatter. Ved vurdering av resultatene er det viktig å tahensyn til at spørreskjemaet ikke omfattet det totale kostholdet.Løken EB, Solvoll K. Can dietary data from the cardiovascular disease studies in Finnmark,Sogn og Fjordane and Oppland be used to analyse risk for other diseases?Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYA self-administered questionnaire covering selected aspects of the habitual diet was answered byapproximately 60 000 men and women who participated in the three first screenings of cardiovasculardisease risk factors in the counties of Finnmark, Sogn og Fjordane and Oppland (1974-1988. A subsampleof the subjects was in addition interviewed about their intake of foods and beverages on the day before thequestionnaire was handed out. It appeared that the questionnaire not only provided reasonable data onconsumption of milk, bread, butter/margarine and coffee, but also for calculated intake of energy, protein,fat and calcium. Since the dietary questionnaire had few questions on fresh produce it cannot provideestimates on antioxidants. The results showed clear differences in the diet of men and women and betweencounties. Further analyses have demonstrated statistically significant associations between one or more dietcomponents and risk of breast cancer, colon cancer or hip fracture. Most of the associations were dosedependent. The dietary data from the countywide screenings of cardiovascular disease risk factorscomprise a relatively young cohort and may in the future be used to analyse risk of other diseases ormortality that are associated with one or more of the dietary components included in the questionnaire.Results should be interpreted with care as the dietary questionnaire did not cover the entire diet.1997; 7 (2: 191-200.

 11. Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

  2008-01-01

  Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til bekæmpelse af væggelus.

 12. Multitasking, myter og medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Jesper

  2014-01-01

  At en elev i undervisningen bliver ”distraheret” af Facebook er ikke nødvendigvis et udtryk for en allerede eksisterende indre trang, der lindres ved at eleven tjekker sin væg. Når en elev distraheres, kan det være fordi teknologiske alternativer til undervisningen indbyder til distraktion. Eleverne drages mod distraktion som møl mod en flamme. I denne artikel vil jeg argumentere for, at den moderne brug af informationsteknologi (IT) udfordrer klassiske psykologiske begreber som opmærksomhed og multitasking. For forstå brugen af IT, anbefaler jeg derfor et analytisk perspektivskifte, der flytter fokus fra indre mentale kapaciteter til individets kropslige samspil med teknologier.

 13. miR-218 inhibits the invasive ability of glioma cells by direct downregulation of IKK-?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Research highlights: ? miR-218 is markedly downregulated in glioma cell lines and in primary glioma tissues. ? Upregulation of miR-218 dramatically reduces the invasive ability of glioma cells. ? Ectopic expression of miR-218 inactivates IKK-?/NF-?B signaling pathway. ? miR-218 directly targets the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-?. -- Abstract: Aberrant activation of nuclear factor-kappa B (NF-?B) pathway has been proven to play important roles in the development and progression of cancers. Activation of NF-?B via the classical pathway is modulated by I?Bs kinase (IKK-?). However, the mechanism underlying the epigenetic regulation of IKK-?/NF-?B pathway remains largely unknown. In this study, we found that the expression level of miR-218 was markedly downregulated in glioma cell lines and in human primary glioma tissues. Upregulation of miR-218 dramatically reduced the migratory speed and invasive ability of glioma cells. Furthermore, we showed that ectopically expressing miR-218 in glioma cells resulted in downregulation of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and reduction in NF-?B transactivity at a transcriptional level, but inhibition of miR-218 enhanced the expression of MMP-9 and transcriptional activity of NF-?B. Moreover, we showed that miR-218 inactivated the NF-?B pathway through downregulating IKK-? expression by directly targeting the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-?. Taken together, our results suggest that miR-218 plays an important role in preventing the invasiveness of glioma cells, and our results present a novel mechanism of miRNA-mediated direct suppression of IKK-?/NF-?B pathway in gliomas.

 14. A trade mark is no more monopoly than a man's face : om tvangslicens til varemærker og andre mærker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Thomas; Schovsbo, Jens Hemmingsen

  2012-01-01

  Artiklen diskuterer forbuddet mod tvangslicens vedr. varemærker i TRIPS, art. 22 i lyset af varemærkerettens ekspansion, og anbefale, at dette fortolkes snævert og ikke omfatter tilfælde, hvor varemærket ikke fungerer som en angivelse af en varers eller ydelses oprindelse.

 15. "Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det" : En empirisk undersøgelse af sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende med dansk som andetsprog på Københavns Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Katja Årosin

  2013-01-01

  I denne bog undersøges de udfordringer, som nogle af de studerende med dansk som andetsprog på School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool) ved Københavns Universitet oplever. I efteråret 2011 afholdt Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) i samarbejde med PharmaSchool et kursus med titlen "Sprogstøttende undervisning for studerende med dansk som andetsprog" som et pilottiltag under projektet Den gode uddannelse. En stor del af de studerende på PharmaSchool har dansk som andetsprog, og interessen for kurset var stor. Med udgangspunkt i dette kursus undersøger bogen, hvorvidt de vanskeligheder, som de studerende med dansk som andetsprog oplever, kan betegnes som enten faglige eller sproglige. Derudover diskuteres argumenterne for og imod støttetiltag rettet specifikt mod studerende med dansk som andetsprog. Bogens empiriske grundlag består af 6 interviews, 94 spørgeskemabesvarelser, yderligere to skriftlige besvarelser vedr. deltagernes behov for og udbytte af kurset, samt de studerendes evaluering af kurset. Det viser sig, at størstedelen af de studerendes vanskeligheder befinder sig i en gråzone mellem sprog og fag, og netop derfor er de svære at kategorisere. Eksempelvis har mange studerende uanset modersmål svært ved at skelne mellem og besvare skrivehandlinger såsom begrund, gør rede for, diskuter m.fl., og disse skrivehandlinger er essentielle at kunne besvare rigtigt til eksamener på PharmaSchool. Baseret på de studerendes spørgeskemabesvarelser fremgår det, at der ikke er stor forskel på de vanskeligheder, som studerende med hhv. dansk som modersmål og dansk som andetsprog angiver. Nogle studerende med dansk som andetsprog har tydeligvis behov for sproglig støtte, men det er muligt, at en stor del af de studerende med dansk som modersmål også ville have gavn af kombineret sproglig-faglig støtte. I så fald bør støttetiltagene ikke udelukkende målrettes studerende med dansk som andetsprog. Det vigtigste er dog, at både undervisere og studerende bliver opmærksomme på vigtigheden af at kunne formulere deres faglige viden sprogligt klart og forståeligt, og at sproget er en vigtig del af fagene, selv der hvor de ikke før har lagt mærke til det.

 16. Viral suppression of innate immunity via spatial isolation of TBK1/IKK? from mitochondrial antiviral platform.

  Science.gov (United States)

  Ning, Yun-Jia; Wang, Manli; Deng, Maping; Shen, Shu; Liu, Wei; Cao, Wu-Chun; Deng, Fei; Wang, Yan-Yi; Hu, Zhihong; Wang, Hualin

  2014-08-01

  For antiviral signaling mediated by retinoic acid-inducible gene I (RIG-I)-like receptors (RLRs), the recruitment of cytosolic RLRs and downstream molecules (such as TBK1 and IKK?) to mitochondrial platform is a central event that facilitates the establishment of host antiviral state. Here, we present an example of viral targeting for immune evasion through spatial isolation of TBK1/IKK? from mitochondrial antiviral platform, which was employed by severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV), a deadly bunyavirus emerging recently. We showed that SFTSV nonstructural protein NSs functions as the interferon (IFN) antagonist, mainly via suppressing TBK1/IKK?-IRF3 signaling. NSs mediates the formation of cytoplasmic inclusion bodies (IBs), and the blockage of IB formation impairs IFN-inhibiting activity of NSs. We next demonstrate that IBs are utilized to compartmentalize TBK1/IKK?. The compartmentalization results in spatial isolation of the kinases from mitochondria, and deprived TBK1/IKK? may participate in antiviral complex assembly, leading to the blockage of IFN induction. This study proposes a new role of viral IBs as virus-built 'jail' for imprisoning cellular factors and presents a novel and likely common mechanism of viral immune evasion through spatial isolation of critical signaling molecules from the mitochondrial antiviral platform. PMID:24706939

 17. Bestemmelse af T2*-relaksationstiden i myokardiet, med magnetisk resonans, kan indikere patologisk jernophobning hos børn med ?-thalassaemia major

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brix, Lau; Lundorf, Erik

   Baggrund: Thalassaemia er den hyppigst forekommende arvelige sygdom på verdensplan. ?-thalassaemia major giver svær anæmi og fører ubehandlet til en tidlig død. 71% af dødsfaldene kan relateres til et øget jern-indhold i myokardiet, hvoraf 50% dør inden det 35. leveår, hvis ikke de kelations-behandles. Formål: For første gang i Danmark at implementere en T2*-protokol til bestemmelse af jernophobningsgraden i myokardiet og udvikle postprocesseringssoftware til efterfølgende dataanalyse. Metode: Den benyttede MR-teknik var en EKG-trigget, multi-ekko TFE, Black-Blood, T2*-sekvens med en rumlig opløsning på 1.6x3.6x10.0mm3 og en matrix-størrelse på 256x128. Der blev optaget 8 faser (2.0-18.0ms) i et enkelt, slutdiastolisk, midt-ventrikulært, kortakse snit under breath-hold. Akkvisitionstiden var 16 sekunder (Figur 1). Dataanalyser blev efterfølgende udført i MatLab® ved at plotte signalintensiteter målt i det inter-ventrikulære septum (Figur 1). Resultater: Tre ?-thalassaemia major patienter (3-12 år) deltog i projektet. Analyserne viste T2*-værdier på 35.9ms±4.4ms (Figur 2). Da værdier over 20ms anses som ikke-patologiske, havde ingen af deltagerne et forhøjet jern-niveau i myokardiet. Konklusion: Bestemmelse af T2* er den non-invasive og reproducerbare metode til bestemmelse af jern-niveauet i myokardiet hos ?-thalassaemia major patienter. Den beskrevne teknik bør derfor indgå i rækken af diagnosticeringsværktøjer til behandlingsoptimering af patienter med ?-thalassaemia major.

 18. Faglitterære fortællinger: Hvad gør de, hvad kan de?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Rune

  2014-01-01

  Artiklen fokuserer på den litterære genre creative nonfiction. På dansk har denne genre endnu ikke noget navn, men på baggrund af otte danske værker inden for genren samt en diskussion af den amerikanske terminologi inden for området foreslås betegnelsen faglitterære fortællinger eller alternativt fortællende faglitteratur. Med de samme otte værker som cases undersøges dernæst, hvilke elementer genren typisk består af, samt hvilke hovedkvaliteter den har at tilbyde læserne. Med henblik på analysen af elementerne konstrueres en facetmodel, mens hovedkvaliteterne overfor læserne analyseres på baggrund af en teori om læseformer. Den første undersøgelse viser, at genren i udpræget grad fremtræder som en hybrid mellem skønlitteratur og faglitteratur, men at den i visse henseender er en radikal genre snarere end en hybrid. I forhold til læseren konkluderes det, at genren tilbyder såvel faktuel viden om verden som æstetiske (læse)oplevelser, men også at læseren, i kraft af hybridformen, må være i stand til at veksle mellem forskellige læsestrategier under læsningen. Afslutningsvis karakteriseres værkerne i forhold til velkendte type- og genrebestemmelser i faglitteratur og skønlitteratur.

 19. Hypothesis: Targeted Ikk? deletion upregulates MIF signaling responsiveness and MHC class II expression in mouse hepatocytes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherine S Koch

  2010-03-01

  Full Text Available Katherine S Koch, Hyam L LeffertHepatocyte Growth Control and Stem Cell Laboratory, Department of Pharmacology, School of Medicine, University of California, San Diego, CA, USAAbstract: Macrophage migration inhibitory factor (MIF is causally related to the pathogenesis of chronic liver disease but its hepatocellular mechanisms of action are largely unknown. Scattered reports in the literature hint at functional connections between the expression of MIF and major histocompatibility complex (MHC Class II molecules. Not surprisingly, these relationships have not yet been explored in hepatocytes because MIF and MHC Class II cell surface receptors are commonly expressed by other cell types including various antigen presenting cells of the immune system. On the other hand, mounting evidence suggests that heteromeric MIF receptors share a common molecule with intracellular MHC Class II complexes, viz., CD74, which also serves as the MHC Class II chaperone; and, while it is unclear what cancer-related role(s MHC Class II receptors might play, increasing evidence suggests that MIF and CD74 are also implicated in the biology of hepatocellular carcinoma. These reports are provocative for two reasons: firstly, Ikk? ?hep mice carrying hepatocyte-targeted deletions of Ikk?, an I?B kinase complex subunit required for the activation of the transcription factor NF-?B (nuclear factor-?B, have been shown to display heightened susceptibilities to hepatotoxins and chemical hepatocarcinogens; secondly, microarray profiling observations indicate that Ikk? ?hep hepatocytes constitutively and “ectopically” overexpress genes, particularly CD74, CD44 (a MIF-receptor subunit and MHC Class II I-A/E ? and I-A ? chains, and gene families that regulate host immune process and immune defense responses. These findings together suggest that Ikk? ?hep mice might express functional MIF and MHC Class II receptors, leading to increased hepatocellular sensitivity to MIF signaling as well as to the unusual property of antigen presentation; both functions might contribute to the heightened liver disease phenotypes of Ikk? ?hep mice. The findings raise questions about the potential existence of cohorts of human patients with genetic abnormalities of Ikk? that might confer heightened susceptibility to liver disease including hepatocellular carcinoma.Keywords: hepatocellular toxicity, inflammation, immunity, carcinoma

 20. PPM1B and P-IKK? expression levels correlated inversely with rat gastrocnemius atrophy after denervation

  Scientific Electronic Library Online (English)

  Jian, Wei; Bing-Sheng, Liang.

  2012-08-01

  Full Text Available Activated inhibitor of nuclear factor-?B kinase ? (IKK?) is necessary and sufficient for denervated skeletal muscle atrophy. Although several studies have shown that Mg2+/Mn2+-dependent protein phosphatase 1B (PPM1B) inactivated IKK?, few studies have investigated the role of PPM1B in denervated ske [...] letal muscle. In this study, we aim to explore the expression and significance of PPM1B and phosphorylated IKK? (P-IKK?) during atrophy of the denervated gastrocnemius. Thirty young adult female Wistar rats were subjected to right sciatic nerve transection and were sacrificed at 0 (control), 2, 7, 14, and 28 days after denervation surgery. The gastrocnemius was removed from both the denervated and the contralateral limb. The muscle wet weight ratio was calculated as the ratio of the wet weight of the denervated gastrocnemius to that of the contralateral gastrocnemius. RT-PCR and Western blot analysis showed that mRNA and protein levels of PPM1B were significantly lower than those of the control group at different times after the initiation of denervation, while P-IKK? showed the opposite trends. PPM1B protein expression persistently decreased while P-IKK? expression persistently increased for 28 days after denervation. PPM1B expression correlated negatively with P-IKK? expression by the Spearman test, whereas decreasing PPM1B expression correlated positively with the muscle wet weight ratio. The expression levels of PPM1B and P-IKK? were closely associated with atrophy in skeletal denervated muscle. These results suggest that PPM1B and P-IKK? could be markers in skeletal muscle atrophy.

 1. Pentacyclic Triterpenoids Inhibit IKK? Mediated Activation of NF-?B Pathway: In Silico and In Vitro Evidences

  Science.gov (United States)

  Patil, Kalpesh R.; Mohapatra, Purusottam; Patel, Harun M.; Goyal, Sameer N.; Ojha, Shreesh; Kundu, Chanakya N.; Patil, Chandragouda R.

  2015-01-01

  Pentacyclic Triterpenoids (PTs) and their analogues as well as derivatives are emerging as important drug leads for various diseases. They act through a variety of mechanisms and a majority of them inhibit the nuclear factor kappa-beta (NF-?B) signaling pathway. In this study, we examined the effects of the naturally occurring PTs on I?B kinase-? (IKK?), which has great scientific relevance in the NF-?B signaling pathway. On virtual screening, 109 PTs were screened through the PASS (prediction of activity spectra of substances) software for prediction of NF-?B inhibitory activity followed by docking on the NEMO/IKK? association complex (PDB: 3BRV) and testing for compliance with the softened Lipinski’s Rule of Five using Schrodinger (LLC, New York, USA). Out of the projected 45 druggable PTs, Corosolic Acid (CA), Asiatic Acid (AA) and Ursolic Acid (UA) were assayed for IKK? kinase activity in the cell free medium. The UA exhibited a potent IKK? inhibitory effect on the hotspot kinase assay with IC50 of 69 ?M. Whereas, CA at 50 ?M concentration markedly reduced the NF-?B luciferase activity and phospho-IKK? protein expressions. The PTs tested, attenuated the expression of the NF-?B cascade proteins in the LPS-stimulated RAW 264.7 cells, prevented the phosphorylation of the IKK?/? and blocked the activation of the Interferon-gamma (IFN-?). The results suggest that the IKK? inhibition is the major mechanism of the PTs-induced NF-?B inhibition. PASS predictions along with in-silico docking against the NEMO/IKK? can be successfully applied in the selection of the prospective NF-?B inhibitory downregulators of IKK? phosphorylation. PMID:25938234

 2. Hypoxia activates IKK–NF-?B and the immune response in Drosophila melanogaster

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Bandarra

  2014-07-01

  Full Text Available Hypoxia, or low oxygen availability, is an important physiological and pathological stimulus for multicellular organisms. Molecularly, hypoxia activates a transcriptional programme directed at restoration of oxygen homoeostasis and cellular survival. In mammalian cells, hypoxia not only activates the HIF (hypoxia-inducible factor family, but also additional transcription factors such as NF-?B (nuclear factor ?B. Here we show that hypoxia activates the IKK–NF-?B [I?B (inhibitor of nuclear factor ?B–NF-?B] pathway and the immune response in Drosophila melanogaster. We show that NF-?B activation is required for organism survival in hypoxia. Finally, we identify a role for the tumour suppressor Cyld, as a negative regulator of NF-?B in response to hypoxia in Drosophila. The results indicate that hypoxia activation of the IKK–NF-?B pathway and the immune response is an important and evolutionary conserved response.

 3. IKK? regulates essential functions of the vascular endothelium through kinase-dependent and -independent pathways

  OpenAIRE

  Ashida, Noboru; SenBanerjee, Sucharita; Kodama, Shohta; Foo, Shi Yin; Coggins, Matthew; Spencer, Joel A.; Zamiri, Parisa; Shen, Dongxiao; Li, Ling; Sciuto, Tracey; Dvorak, Ann; Gerszten, Robert E; Lin, Charles P; Karin, Michael; Rosenzweig, Anthony

  2011-01-01

  Vascular endothelium provides a selective barrier between the blood and tissues, participates in wound healing and angiogenesis, and regulates tissue recruitment of inflammatory cells. Nuclear factor (NF)-?B transcription factors are pivotal regulators of survival and inflammation, and have been suggested as potential therapeutic targets in cancer and inflammatory diseases. Here we show that mice lacking IKK?, the primary kinase mediating NF-?B activation, are smaller than littermates and bor...

 4. IKK? in intestinal epithelial cells regulates allergen-specific IgA and allergic inflammation at distant mucosal sites

  OpenAIRE

  Bonnegarde-Bernard, Astrid; Jee, JunBae; Fial, Michael J.; Aeffner, Famke; Cormet-Boyaka, Estelle; Davis, Ian C; LIN, MINGQUN; Tomé, Daniel; Karin, Michael; Sun, Yan; Boyaka, Prosper N

  2013-01-01

  Regulation of allergy responses by intestinal epithelial cells remain poorly understood. Using a model of oral allergen sensitization in the presence of cholera toxin as adjuvant and mice with cell-specific deletion of IKK? in intestinal epithelial cells IECs (IKK??IEC), we addressed the contribution of IECs to allergic sensitization to ingested antigens and allergic manifestations at distant mucosal site of the airways. Cholera toxin induced higher proinflammatory responses and altered the p...

 5. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette T. Holmegaard

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.  This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice. 

 6. NF-?B targeting by way of IKK inhibition sensitizes lung cancer cells to adenovirus delivery of TRAIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karacay Bahri

  2010-10-01

  Full Text Available Abstract Background Lung cancer causes the highest rate of cancer-related deaths both in men and women. As many current treatment modalities are inadequate in increasing patient survival, new therapeutic strategies are required. TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL selectively induces apoptosis in tumor cells but not in normal cells, prompting its current evaluation in a number of clinical trials. The successful therapeutic employment of TRAIL is restricted by the fact that many tumor cells are resistant to TRAIL. The goal of the present study was to test a novel combinatorial gene therapy modality involving adenoviral delivery of TRAIL (Ad5hTRAIL and IKK inhibition (AdIKK?KA to overcome TRAIL resistance in lung cancer cells. Methods Fluorescent microscopy and flow cytometry were used to detect optimum doses of adenovirus vectors to transduce lung cancer cells. Cell viability was assessed via a live/dead cell viability assay. Luciferase assays were employed to monitor cellular NF-?B activity. Apoptosis was confirmed using Annexin V binding. Results Neither Ad5hTRAIL nor AdIKK?KA infection alone induced apoptosis in A549 lung cancer cells, but the combined use of Ad5hTRAIL and AdIKK?KA significantly increased the amount of A549 apoptosis. Luciferase assays demonstrated that both endogenous and TRAIL-induced NF-?B activity was down-regulated by AdIKK?KA expression. Conclusions Combination treatment with Ad5hTRAIL and AdIKK?KA induced significant apoptosis of TRAIL-resistant A549 cells, suggesting that dual gene therapy strategy involving exogenous TRAIL gene expression with concurrent IKK inhibition may be a promising novel gene therapy modality to treat lung cancer.

 7. Redox-modulating agents target NOX2-dependent IKK? oncogenic kinase expression and proliferation in human breast cancer cell lines

  Science.gov (United States)

  Mukawera, Espérance; Chartier, Stefany; Williams, Virginie; Pagano, Patrick J.; Lapointe, Réjean; Grandvaux, Nathalie

  2015-01-01

  Oxidative stress is considered a causative factor in carcinogenesis, but also in the development of resistance to current chemotherapies. The appropriate usage of redox-modulating compounds is limited by the lack of knowledge of their impact on specific molecular pathways. Increased levels of the IKK? kinase, as a result of gene amplification or aberrant expression, are observed in a substantial number of breast carcinomas. IKK? not only plays a key role in cell transformation and invasiveness, but also in the development of resistance to tamoxifen. Here, we studied the effect of in vitro treatment with the redox-modulating triphenylmethane dyes, Gentian Violet and Brilliant Green, and nitroxide Tempol on IKK? expression and cell proliferation in the human breast cancer epithelial cell lines exhibiting amplification of IKK?, MCF-7 and ZR75.1. We show that Gentian Violet, Brilliant Green and Tempol significantly decrease intracellular superoxide anion levels and inhibit IKK? expression and cell viability. Treatment with Gentian Violet and Brilliant Green was associated with a reduced cyclin D1 expression and activation of caspase 3 and/or 7. Tempol decreased cyclin D1 expression in both cell lines, while activation of caspase 7 was only observed in MCF-7 cells. Silencing of the superoxide-generating NOX2 NADPH oxidase expressed in breast cancer cells resulted in the significant reduction of IKK? expression. Taken together, our results suggest that redox-modulating compounds targeting NOX2 could present a particular therapeutic interest in combination therapy against breast carcinomas exhibiting IKK? amplification. PMID:26177467

 8. Den danske FN-bataljon i den ikke anerkendte stat Republika Srpska Krajina, 1992-1995

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink Rasmussen, Jakob

  2014-01-01

  Artiklen beskriver og analyserer en dansk FN-styrkes erfaringer med fredsbevarende operationer i forbindelse med Kroatiens løsrivelse fra det tidligere Jugoslavien. Den følger de næste års konflikt med de etniske serbere, som i perioden 1992-1995 forsøgte at opbygge og fastholde deres egen stat i Kroatien. Artiklen viser hvordan bataljonen dagligt kom i klemme mellem på den ene side FN’s Sikkerhedsråds mange resolutioner og på den anden side en lokal virkelighed, der gjorde den fredsbevarende indsats særdeles vanskelig. Artiklen konkluderer, at serbernes forsøg på at opretholde deres ikke anerkendte stat Republika Sprska Krajina var af afgørende betydning for bataljonens opfattelse og udførelse af sin opgave.

 9. Vejledningen kan spænde ben for kunstnerens proces : Kronik til tema: Kunstneren i byggemaskinen

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØller, Camilla Hedegaard

  2015-01-01

  Den nyevejledning er et stort og vigtigt skridt, som understreger, at kunsten i det offentlige rum er mere og andet end pynt. Men vejledningen griber i for høj grad processen an ud fra samme fasetækning, som arkitekterne bygger hus ud fra. Det spænder ben for de kunstnere, som ikke udtænker deres kunst hjemme ved tegnebordet.

 10. Kan apolipoprotein-nivåer målt fra opptinte blodprøver etter 12-14 års nedfrysing brukes for epidemiologiske formål? En pilotanalyse av HUNT 2-data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingar Holme

  2011-03-01

  Full Text Available I Norge er det lagret store mengder nedfrosne blodprøver fra helseundersøkelser av ulike slag. Stabilitet av målinger av apolipoproteiner fra langtids nedfrosne blodprøver er lite dokumentert. Ny forståelse av lipoproteinenes fysiologi og betydning for utvikling av ateromatose reiser spørsmålet om andre lipoproteinkomponenter enn total (TC, LDL (LDL-C og HDL-kolesterol (HDL-C bør vurderes som risikomarkører. Ikke minst gjelder dette apolipoproteinene og balansen mellom apolipoprotein B (apoB og apolipoprotein A-1 (apoA-1. Nedfrosne blodprøver kunne kanskje anvendes til å analysere sammenheng mellom nivåer på apolipoproteiner og utvikling av kardiovaskulære hendelser, hvis det ikke har skjedd vesentlige konsentrasjonsforandringer under lagring. For å undersøke dette ble det foretatt en pilotstudie av blodprøver fra 300 personer i HUNT 2. For disse hadde en ferske blodprøver, og i 2009 opptinte blodprøvemålinger av lipoproteiner samt apoB og apo A-1. Disse har bare vært lagret ved –40 ºC. Resultatene viste at TC var øket med 0,3 mmol/L fra fersk til smeltet tilstand til tross for at HDL-C var blitt redusert med 0,25 mmol/L. Korrelasjonene mellom ferske og opptinte prøver var høye (0,93-0,99. Variasjonskoeffisientene var derimot høye (5,8-13,7% og endringene var nivåavhengige. Nivåene på apolipoproteinene var klart høyere, mens apoB/apoA-1 ratio samsvarte mer med andre studierapporter. Korrelasjonene mellom apo-og lipoproteiner var på et nivå man gjenfinner i andre studier. Resultatene må tolkes som bare indikative på at apolipoproteiner, og da spesielt ratio apoB/apoA-1, kan brukes i HUNT 2 til prognostiske studier av kardiovaskulære hendelser og død. Hoveddelen av HUNT 2 biobank har imidlertid ligget i ro i –80 ºC og lipoproteiner endres neppe ved denne temperatur. Prognostiske studier med apolipoproteiner som prediktorer burde derfor med rimelig sikkerhet kunne utføres i HUNT 2. Endelig bevis for dette kan imidlertid først oppnås når slike opptinte prøver blir analysert.Can frozen and thawed blood samples stored for 12-14 years be used to measure levels of apolipoproteins? Analysis from HUNT 2 data.            English Summary: In Norway, large numbers of frozen blood samples from health surveys are stored in freezers at –70 to –80 ºC. An assumption has been that levels of lipoproteins (total cholesterol (TC, low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C and triglycerides (TG have been kept at constant levels during long-term storage. The stability of long-term storage of apolipoproteins is weakly documented. The Health Survey of Nord-Trøndelag in 1995-97 (HUNT 2 provides the possibility to analyse relationships between levels of lipoproteins and incident cardiovascular disease. A project group consisting of the present authors questioned whether use of apolipoproteins as risk markers may give at least as good predictive value as the traditional lipoproteins and whether the frozen samples in HUNT 2 can be used for this purpose. To investigate this issue a pilot study based on 300 thawed blood samples from HUNT 2 was performed. For these subjects lipoprotein levels measured at screening in 1995-97 were available as well as the same levels from the thawed samples including also apolipoprotein B (apoB and apolipoprotein A-1 (apoA-1. For special reasons these samples had only been frozen down to –40 ºC.

 11. Pregnancy Weight Gain Limitation by a Supervised Nutritional Program Influences Placental NF-?B/IKK Complex Expression and Oxidative Stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hugo Mendieta Zerón

  2013-05-01

  Full Text Available Objective: Nuclear factor kappa B (NF-?B pathway and oxidative stress participate in endothelial dysfunction, which is one of the causes of pre-eclampsia. Among the human antioxidant mechanisms, there are the enzymes catalase (CAT, glutathione peroxidase (GPx and superoxide dismutase (SOD. Our aim was to measure NF-?B, its inhibitor (IKK and oxidative stress in placenta and umbilical cord of pregnant women submitted to a supervised nutritional program.Methods: Two groups were conformed: A 14 pregnant women with individualized nutritional counseling, and B 12 pregnant women without nutritional guidance. NF-?B and IKK were assessed by real time PCR (RT-PCR. Enzymatic activity of CAT, GPx, lipoperoxidation (LPO and SOD were also evaluated.Results: Pregnant women that followed a supervised nutritional program had lower levels of systolic (p=0.03 and diastolic pressure (p=0.043 although they were heavier than the control group (p=0.048. Among all the women, the Spearman correlation was positive between weight gain and placental NF-?B expression (1, p?0.01. In the placenta, women with nutritional advice had lower enzymatic activity of GPx (p?0.038 and showed a tendency of IKK to be higher than in women without a nutritional supervised program.Conclusion: A supervised nutritional program in pregnancy offers a proven option to control weight gain, hypertension, NF-?B/IKK complex expression and oxidative stress reactions in the placenta.

 12. Anti-inflammatory effects of IKK inhibitor XII, thymulin, and fat-soluble antioxidants in LPS-treated mice.

  Science.gov (United States)

  Novoselova, E G; Khrenov, M O; Glushkova, O V; Lunin, S M; Parfenyuk, S B; Novoselova, T V; Fesenko, E E

  2014-01-01

  The present study was designed to compare the anti-inflammatory effects of several agents applied in vivo, namely, a synthetic inhibitor of the NF-?B cascade, fat-soluble antioxidants, and the thymic peptide thymulin. Cytokine response in LPS-treated mice was analysed in tandem with the following parameters: the synthesis of inducible forms of the heat shock proteins HSP72 and HSP90?; activity of the NF-?B and SAPK/JNK signalling pathways; and TLR4 expression. Inflammation-bearing Balb/c male mice were pretreated with an inhibitor of IKK-?/? kinases (IKK Inhibitor XII); with thymulin; with dietary coenzyme Q9, ?-tocopherol, and ?-carotene; or with combinations of the inhibitor and peptide or antioxidants. Comparable anti-inflammatory effects were observed in inflammation-bearing mice treated separately with thymulin or with dietary antioxidants administered daily for two weeks before LPS treatment. When LPS-injected mice were treated with the inhibitor and antioxidants together, neither plasma cytokines, signal proteins, nor heat shock proteins recovered more efficiently than when mice were treated with these agents separately. In contrast to antioxidant diet, the thymulin was shown to increase the effect of IKK Inhibitor XII in preventing IKK activation in LPS-treated mice. PMID:25045213

 13. Evasion of Antiviral Immunity through Sequestering of TBK1/IKK?/IRF3 into Viral Inclusion Bodies

  Science.gov (United States)

  Wu, Xiaodong; Qi, Xian; Qu, Bingqian; Zhang, Zerui; Liang, Mifang; Li, Chuan; Cardona, Carol J.; Li, Dexin

  2014-01-01

  Cells are equipped with pattern recognition receptors (PRRs) such as the Toll-like and RIG-I-like receptors that mount innate defenses against viruses. However, viruses have evolved multiple strategies to evade or thwart host antiviral responses. Viral inclusion bodies (IBs), which are accumulated aggregates of viral proteins, are commonly formed during the replication of some viruses in infected cells, but their role in viral immune evasion has rarely been explored. Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) is an emerging febrile illness caused by a novel phlebovirus in the Bunyaviridae. The SFTS viral nonstructural protein NSs can suppress host beta interferon (IFN-?) responses. NSs can form IBs in infected and transfected cells. Through interaction with tank-binding kinase 1 (TBK1), viral NSs was able to sequester the IKK complex, including IKK? and IRF3, into IBs, although NSs did not interact with IKK? or IRF3 directly. When cells were infected with influenza A virus, IRF3 was phosphorylated and active phosphorylated IRF3 (p-IRF3) was translocated into the nucleus. In the presence of NSs, IRF3 could still be phosphorylated, but p-IRF3 was trapped in cytoplasmic IBs, resulting in reduced IFN-? induction and enhanced viral replication. Sequestration of the IKK complex and active IRF3 into viral IBs through the interaction of NSs and TBK1 is a novel mechanism for viral evasion of innate immunity. PMID:24335286

 14. »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen M. Lauridsen

  2008-10-01

  Full Text Available Artiklen beskriver hvorledes Learning Styles Lab (LsLab og Institut for Sprog og Erhvervskommunikation (ISEK på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet bidrager til at styrkeundervisernes vejlederkompetencer og de studerendes muligheder for at få det maksimale ud af den vejledning, som de tilbydes i forbindelse med større opgaver, ikke mindst kandidatafhandling.

 15. Screening af avlsdyr for MBL-mangel kan føre til sundere pattegrise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Juul-Madsen, Helle Risdahl

  2014-01-01

  Hos pattegrise spiller Mannose-Binding Lektin (MBL) en central rolle for immunforsvarets funktion, og visse genvarianter svækker grisenes modstandskraft mod blandt andet lungesyge og diarre. Screening af avlsdyr for disse genvarianter kan blive et virksomt værktøj til reduceret dødelighed og nedsat forbrug af antibiotika i den danske svineproduktion.

 16. Kan global markedspraksis bidrage til, at der kommer flere løse søer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

  2014-01-01

  Det meste svinekød, som produceres i Danmark, eksporteres, og den danske svinebranche opererer på et globalt marked. I dette kapitel belyser vi, hvad det betyder for den danske svinebranche i forhold til dyrevelfærd, og om – og i givet fald hvordan – markedspraksis i udvalgte eksportlande kan inspirere til at højne dyrevelfærden for danske svin, herunder ved at der kommer flere løse søer.

 17. Kan danske virksomheder og organisationers aktiviteter sikre markedsdrevet dyrevelfærd for danske søer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

  2014-01-01

  Formålet med dette kapitel er at analysere og diskutere, hvordan forskellige danske virksomheders og organisationers konkrete aktiviteter er med til at forme rammerne for dyrevelfærd. Der er særlig fokus på, hvordan disse aktiviteter kan være med til at ændre markedet, således at der sker markedsdrevne forbedringer i dyrevelfærden for danske søer.

 18. Resistance exercise, but not endurance exercise, induces IKK? phosphorylation in human skeletal muscle of training-accustomed individuals

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØller, Andreas Buch; Vendelbo, Mikkel Holm

  2013-01-01

  The mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is considered an important role in the muscular adaptations to exercise. It has been proposed that exercise-induced signaling to mTORC1 do not require classic growth factor PI3K/Akt signaling. Activation of IKK? and the mitogen-activated protein kinases (MAPKs) Erk1/2 and p38 has been suggested to link inflammation and cellular stress to activation of mTORC1 through the tuberous sclerosis 1 (TSC1)/tuberous sclerosis 2 (TSC2) complex. Consequently, activation of these proteins constitutes potential alternative mechanisms of mTORC1 activation following exercise. Previously, we demonstrated that mTOR is preferentially activated in response to resistance exercise compared to endurance exercise in trained individuals without concomitant activation of Akt. In the present study, we extended this investigation by examining I?B kinase complex (IKK), TSC1, MAPK, and upstream Akt activators, along with gene expression of selected cytokines, in skeletal muscles from these subjects. Biopsies were sampled prior to, immediately after, and in the recovery period following resistance exercise, endurance exercise, and control interventions. The major finding was that IKK? phosphorylation increased exclusively after resistance exercise. No changes in TSC1, Erk1/2, insulin receptor, or insulin receptor substrate 1 phosphorylation were observed in any of the groups, while p38 phosphorylation was higher in the resistance exercise group compared to both other groups immediately after the intervention. Resistance and endurance exercise increased IL6, IL8, and TNF? gene expression immediately after exercise. The non-exercise control group demonstrated that cytokine gene expression is also sensitive to repeated biopsy sampling, whereas no effect of repeated biopsy sampling on protein expression and phosphorylation was observed. In conclusion, resistance exercise, but not endurance exercise, increases IKK? phosphorylation in trained human subjects, which support the idea that IKK? can influence the activation of mTORC1 in human skeletal muscle.

 19. The Nordic programme on waste and decommissioning (KAN) 1990-93

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1994-03-01

  In assessing nuclear waste safety, both long term and short term aspects need to be considered. For the development of a system for the final disposal of spent nuclear fuel, the most challenging task is to develop a sufficient understanding of the long term safety of a potential repository. Two of the NKS-projects are directly relevant for the long term safety of a deep geological repository, whereas the other projects mainly concern issues in managing nuclear waste today. Information about repositories and their contents must be conserved so that it can be easily retrieved. The KAN-1.3 studies deal with available information and how to preserve it. Archive safety as well as the expected durability of different archive media is explored. An important part of the KAN-3 project has been to assemble field evidence, such as historic data indicating effects of past glaciations. The potential impact of a future glaciation on a repository is also explored in this project. An unlikely accident at a nuclear power plant could result in deposition of radioactive elements in the environment so that cleanup becomes necessary. In the KAN-2 project waste volumes and activities in different environments are estimated. Experiments have been performed with soil removal, and with cement solidification, and cost-benefit analyses are developed for use in emergency planning. Clearance of radioactive materials from regulatory control may reduce waste volumes that must otherwise be handled as radioactive, especially in conjunction with decommissioning. In the KAN-1.1 project the essential aspects of the clearance problems are dealt with such as definitions, radiological assessments, monitoring, and preparation of a clearance application. Eventually all nuclear installations in the Nordic countries will have to be decommissioned. In the KAN-1.2 project, the decommissioning of a pilot reprocessing plant is documented and the practical experiences recorded. (Abstract Truncated)

 20. Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustavson, Kim; Riget, Frank FarsØ

  2014-01-01

  Eksponeringen og belastningen af mennesker for kontaminanter i det arktiske område har været belyst i en lang række studier (Johansen et al. 2004, Bonefeld-Jørgensen 2010). Ud fra kontaminantkoncentrationer i kostemner som hvaler, fugle, isbjørne, rensdyr, fisk, moskusokser og importerede føde-varer er eksponeringen af kontaminanter ud fra interviewundersøgelser op-gjort for forskellige befolkningsgrupper i Arktis. I andre studier i Grønland er koncentrationen af kontaminanter i blodprøver blevet analyseret for at vurdere belastningen af forskellige befolkningsgrupper sammenholdt med kostvaner (Deutch et al 2007, Deutch et al. 2006). Kontaminanter som via kosten indtages af mennesker vil - afhængig af stof-fernes iboende egenskaber- i forskellig grad blive optaget, omsat, nedbrudt, udskilt og ophobet i kroppen. Nogle kontaminanter vil over lang tid blive ophobet i fx lever, nyre eller fedtvæv, mens andre kun kortvarigt vil kunne detekteres i blodet. Sundhedsmæssigt kritiske koncentrationer kan især op-byggesfor kontaminanter som kun langsomt nedbrydes eller udskilles fra kroppen og derfor over lang tid koncentreres i fx fedtvæv, nyre og lever. Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeller bruges i dag i et stort omfang af farmaceutisk industri i forbindelse med screening og udvikling af nye lægemidler (se fx http://pbpk.org/). Projektets overordnede formål er at belyse anvendeligheden af PBPK model-lering i vurderingen af kontaminant belastningen af befolkningsgrupper i arktiske områder. PBPK modellering kan være bindeledet mellem kontami-nant eksponering via kosten og kontaminant koncentrationer i blodet hos arktiske befolkningsgrupper, samt være med til at estimere koncentration af kontaminanter i lever, nyre, blod, hjerne, fedtvæv m.v. I projektet indgår data fra 40 personer i Qaanaaq indsamlet i 2003, 36 fra Qe-qertarsuaq indsamlet i 2006, 20 fra Nuuk indsamlet i 2005 og 22 fra Narsaq indsamlet i 2006, hvorfra der foreligger data om både kostvaner og koncen-trationer af kontaminanter i blodet. For at mindske indflydelsen af alderen er alle personerne i aldersintervallet 18 til 35 år. De i projektet gennemførte statistiske analyser og PBPK modellering indikerer følgende: 1. At der for den valgte aldersgruppe mellem 18-36 år på gennemsnits basis er en god overensstemmelse mellem målte kontaminantkon-centrationer i blodet og de beregnede indtag af kontaminanter via kosten. 2. At der er signifikant korrelation mellem kontaminantkoncentrationer i blod og indtag af kontaminanter via kosten for de undersøgte grupper fra Qeqertarsuaq, Nuuk og Narsaq. Den manglende korre-lation for Qaanaaq tillægges usikkerheder og fejl i besvarelser af kostvaner. 3. Der er en god overensstemmelse mellem PBPK modelleret koncen-trationer af kontaminanter i blod og de målte koncentrationer i blod. 4. PBPK modelberegninger indikerer, at kontaminantkoncentration i blodet kan øges betydeligt efter indtagelse af måltider med et højt indhold af kontaminanter (fx isbjørn, sæl, fugle og hval). For perso-ner, somhar en høj belastning af kontaminanter ophobet gennem mange år, påvirkes koncentrationen i blodet ikke nævneværdigt af et måltid. Ovennævnte resultater fra PBPK modelleringen indikerer, at der ved vurderingen af data for kontaminantkoncentrationen i blodet bør tages højde for størrelsen af den interne belastning af pågældende kontaminant og stoffets iboende egenskaber i forhold til ophobning, udskillelses, nedbrydning, fordeling m.m. i kroppen. 5. POP kontaminanter, som indtages via kosten vil i forskellig grad, blive ophobet i kroppen og øge den interne belastning. Et bemær-kelsesværdigt resultat fra PBPK modelleringen er den relativt lille andel af kontaminanter i kosten, som bliver ophobet i kroppen. PBPK modelberegninger angiver således, at kun 0,5 % af det indtagne oxychlordan blev ophobet i kroppen, mens 34,5 % af det indtagne PCB-153 bliver ophobet i kroppen. Tilsvarende er det kun 2,9 % af det indtagne DDE og PCB-99 der ophobes i kroppen. 6. Et andet bemærkelsesværdigt result

 1. In vitro construction of gshB::kan in Escherichia coli and use of gshB::kan in mapping the gshB locus.

  OpenAIRE

  Daws, T; Lim, C. J.; Fuchs, J. A.

  1989-01-01

  The Escherichia coli structural gene for glutathione synthetase, gshB, was cloned into pBR322. Plasmids containing gshB were able to complement the glutathione requirement of a trxA gshB double mutant, and cells containing the plasmids were found to have elevated levels of glutathione synthetase. A mutant gshB allele was constructed by inserting the kan gene from pUC4K into a unique HpaI site located within gshB. The resulting plasmid-encoded allele was used to replace a genomic gshB+ by homo...

 2. Indfaldsvinkelkorrektioner for vakuumrørssolfangere.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shah, Louise Jivan

  1999-01-01

  I denne rapport undersøges det hvor stor indflydelse nøjagtigheden af indfaldsvinkel-korrektionerne for vakuumrørsolfangere har for solfangerens forventede ydelse i et traditionelt brugsvandsanlæg. I modsætning til plane solfangere har vakuumrørsolfangere to indfaldsvinkelkorrektioner, for henholdsvis den langsgående og den tværgående indfaldsvinkel, grundet den cirkulære geometri. Plane solfangere har kun én indfaldsvinkelkorrektion grundet den plane geometri.Når vakuumrørsolfangere afprøves på Prøvestationen for Solenergi, Teknologisk Institut (TI), bestemmes kun én samlet indfaldsvinkelkorrektion ved afprøvningerne. På prøvningsinstituttet SPF i Rapperswil, Schweiz bestemmes begge indfaldsvinkelkorrektioner. To vakuumrørsolfangere er undersøgt i denne rapport: En fra Viessmann og en fra ThermoMax. Begge solfangere er testet både på TI og hos SPF, og således kan indflydelsen af de forskellige målte indfaldsvinkelkorrektioner, på nettoydelsen for et standardanlæg, undersøges.Der er udført beregninger af nettoydelsen for et standardanlæg. Herved er det undersøgt, hvorledes solfangernes forskellige indfaldsvinkelkorrektioner påvirker anlægsydelsen. Beregningerne er udført med vejrdata fra det danske referenceår TRY. Det daglige varmtvandsforbrug er sat til 160 l opvarmet fra 10°C til 50°C. Varmtvandstapningerne foretages i tre lige store volumener kl. 7:00, 12:00 og 19:00. Resultaterne viste, at TI's samlede indfaldsvinkelkorrektion giver anledning til en højere beregnet nettoydelse end SPF's todelte indfaldsvinkelkorrektion, som alt andet lige må forventes at være mere præcis. Der er ikke tale om store absolutte forskelle, men for lavere dækningsgrader (ca. 40%) svarer det til en relativ forskelpå ca. 5%.Derudover viste undersøgelserne, at det kan være svært at sikre sig ens prøvningsbetingelser for vakuumrørsolfangere, når kun én samlet indfaldsvinkel benyttes ved bestemmelse af indfaldsvinkel-korrektionen. Selvom den samlede benyttede indfaldsvinkel er ens ved to afprøvninger, så kan der sagtens være store forskelle i den langsgående eller tværgående indfaldsvinkel. Derfor er der ikke ens prøvningsbetingelser i de to afprøvninger.Yderligere blev vakuumrørsolfangere med ikke plane absorbere (og evt. med reflektorer) undersøgt. Her kan store variationer i den tværgående indfaldsvinkelkorrektion forekomme, både for store og små tværgående indfaldsvinkler. Nettoydelsen blev beregnet for et standardanlæg med vakuumrørsolfangere, med indfaldsvinkelkorrektioner som vakuumrørsolfangere med ikke plane absorbere og/eller med reflektorer kunne have. Resultaterne viste, at den tværgående indfaldsvinkelkorrektion, især for små indfaldsvinkler, kan have stor betydning anlæggets samlede ydelse.I fremtiden kan det forventes, at solfangerne bliver mere og mere avancerede. Dvs. flere solfangere med krumme absorbere og reflektorer vil blive udviklet. Hvis disse solfangertyper ikke "belønnes" ved en korrekt bestemmelse af den tværgående indfaldsvinkelkorrektion, vil motivationen for at udvikle bedre solfangere mindskes. Med baggrund i ovenstående resultater anbefales det at indføre en udvidet prøvningsprocedure, hvor både den tværgående og den langsgående indfaldsvinkelkorrektion bestemmes, for ikke-plane solfangere.

 3. En diffraktiv læsning af ANT gennem Barad- eller omvendt…- eller sandheden er ikke derude!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tine

  2015-01-01

  Denne artikel tager livtag med Karen Barads kritik af Aktør-Netværksteorien – især hendes behandling af den måde, som Latour sidestiller humane og non-humane aktører på. I artiklen gennemgås en række kernebegreber hos hhv. Barad og Latour og deres indbyrdes forskelligheder og ligheder. Med Barads ord, foretager jeg en diffraktiv læsning af Latour gennem Barad – en læsning, som hun selv gentagne gange antyder i bogen ”Meeting the Universe Halfway”, men som hun kun lader glimtvis skinne igennem. Artiklen indledes med en ret indgående gennemgang af Barads forståelse af kvantemekanikken, idet den ligger til grund for hele hendes argumentation. Dernæst gennemgås de af hendes begreber, som kan læses i forhold til Aktør-Netværksteorien, som afrundes med en sammenlignende diskussion.

 4. Når der ikke er noget tredje valg : Social sårbarhed og valget af abort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasch, Vibeke; Knudsen, Lisbeth B.

  2004-01-01

  Rapporten belyser abortudviklingen i Danmark i perioden 1981-2001, bevæggrunde for valg af abort samt baggrunden for den øgede abortforekomst blandt nogle indvandrerkvinder. Undersøgelsen har udgangspunkt i en metodetriangulering baseret på henholdsvis registerundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse og etnografiske interviews. Den registerbaserede undersøgelse belyser abortudviklingen i Danmark fra 1981 til og med 2001 i henhold til kvindernes alder, oprindelsesland og familieforhold. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden september 2002 - april 2003 og omfatter et udvalg af kvinder, der enten fik foretaget provokeret abort eller havde valgt at føde og bidrager med mere specifik information omkring hvordan socioøkonomiske forhold samt kvindernes viden om, holdning til og brug af prævention influerer på valget af abort. Den etnografiske del af undersøgelsen omfatter en gruppe indvandrerkvinder og en gruppe kvinder med dansk baggrund, der fik foretaget abort i perioden september 2002 - april 2003. Denne del af undersøgelsen bidrager med information omkring selve beslutningsprocessen i forbindelse med valget af provokeret abort samt de mekanismer som har ført til graviditetens opståen og kvindernes motiver for evt. ikke at have anvendt prævention.

 5. Pharmacologic IKK/NF-?B inhibition causes antigen presenting cells to undergo TNF? dependent ROS-mediated programmed cell death

  Science.gov (United States)

  Tilstra, Jeremy S.; Gaddy, Daniel F.; Zhao, Jing; Davé, Shaival H.; Niedernhofer, Laura J.; Plevy, Scott E.; Robbins, Paul D.

  2014-01-01

  Monocyte-derived antigen presenting cells (APC) are central mediators of the innate and adaptive immune response in inflammatory diseases. As such, APC are appropriate targets for therapeutic intervention to ameliorate certain diseases. APC differentiation, activation and functions are regulated by the NF-?B family of transcription factors. Herein, we examined the effect of NF-?B inhibition, via suppression of the I?B Kinase (IKK) complex, on APC function. Murine bone marrow-derived macrophages and dendritic cells (DC), as well as macrophage and DC lines, underwent rapid programmed cell death (PCD) after treatment with several IKK/NF-?B inhibitors through a TNF?-dependent mechanism. PCD was induced proximally by reactive oxygen species (ROS) formation, which causes a loss of mitochondrial membrane potential and activation of a caspase signaling cascade. NF-?B-inhibition-induced PCD of APC may be a key mechanism through which therapeutic targeting of NF-?B reduces inflammatory pathologies.

 6. ”Hospitalet bliver aldrig et godt sted” - Kan hospitalsklovne gøre en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haa, Berit Pedersen; Aagaard, Hanne

  2013-01-01

  Ved ankomsten i Skadestuen er børn ofte chokerede, utrygge, angste og har smerter. De træder ind et ukendt sted, hvor der er fremmede lyde og lugte - og hvor de skal undersøges og behandles. Formålet med udviklingsprojektet ”Hospitalsklovne i Skadestuen” er at undersøge, hvorvidt hospitalsklovne kan være med til at skabe tryghed og understøtte barnets mestring af undersøgelse og behandling. Børn har ved hjælp af forældrene udfyldt et spørgeskema omhandlende deres oplevelse af forløbet samt mødet med hospitalsklovnene. I interaktionen har hospitalsklovnene på Skadestuen fokus på barnet, og understøtter dets mestring ved at skabe en tryg og legende atmosfære. Samtidig legaliserer hospitalsklovnene barnets smerte, angst og utryghed, de forstørrer vanskelige følelser og kommunikerer igennem disse. Barnets handlerum øges og det får nemmere ved at flytte fokus fra det, der er sket, smerten og utrygheden til en følelse af at kunne mestre situationen. Hospitalsklovnene bidrager endvidere til at barnet kan begribe, håndtere og skabe mening i den uvante situation - at være i Skadestuen.

 7. The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN: Teaching science content through process

  Science.gov (United States)

  Case, Steven B.

  The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN is an Internet-based research community, in which citizens, teachers and students can engage in authentic, meaningful scientific inquiry. Recent efforts to reform science education in the United States have strongly emphasized that understanding of the nature of science is an essential component of general scientific literacy. The National Science Education Standards suggest that engaging students in scientific inquiry is one opportunity to develop an understanding of the nature of science. Extending the philosophical understanding of science to specific science classroom organization, KanCRN is large-scale, systemic project that attempts to achieve the vision of scientific inquiry in the National Science Education Standards. The underlying question of standards-based reform still remains; does participation in scientific inquiry provide compelling evidence of an increase in the understanding of the process of science and the ability to apply these skills in novel situations? This study took advantage of the Kansas City Kansas Public Schools involvement in districtwide systemic reform, First Things First. Each year the students in grades 3--12 complete a district First Things First questionnaire. Since longitudinal measures of student attitudes are generally difficult to obtain, this study tapped into this wealth of attitude measures gained from these questionnaires. These data sets include general demographics of the students, attitudinal data toward school and learning, and general achievement data. Running a factor analysis on these data sets allowed factoring out the influence of non-critical variables. In running this initial factor analysis of the First Things First data sets, several factors emerged as related to student's academic success on the Science Performance Assessment; Academic Effort, Teacher Quality, Project-based Learning, General Academic Ability (Self-Attitude Data), and Parental Support. Using the technique of Structural Equation Modeling, these factors were combined with participation in the KanCRN research model; this study created and tested a model of science classroom variables related to scores on a science performance assessment. Models were run separately for samples of middle school students (grades 6--8) and high school students (grades 9--12). The middle school model indicates that participation in the KanCRN research model is an independent, positive, direct, and meaningful predictor of science performance. Examination of the magnitude of the standardized coefficients and the R 2 values indicates that 27% of the variance on science achievement is accounted for by the middle school model. The high school model indicated that student attitudes were unrelated to KanCRN participation however, the relationship between participation in KanCRN and students performance on the assessment was not a significant path. Examination of the magnitude of the standardized coefficients and the R2 values for the high school model indicates that 7% of the variance on science achievement is accounted for by the model. This is identical the explanatory power of the high school model that only included information about KanCRN participation and student background characteristics, but leaving out the attitude data. The finding that KanCRN participation is significant at the middle school and is insignificant at the high school raises a number of interesting questions that requires further investigation.

 8. An investigation of digital creative of the Chih-Kan-Tower

  Science.gov (United States)

  Lin, Hsiao-Man; Lu, Fang-Chuan; Tsai, J. C.

  2011-10-01

  Utilization of the developed digital archives could stimulate the spirit of humanity and creativity, especially for Chinese people in Taiwan, and also satisfy cultural passion and pursuit of knowledge. Furthermore, this study creates simulated informational digital archives of Tainan Chih-Kan-Tower in order to effectively integrate the multiple unique and useful historical records and information. Examples include Chih-Kan- Tower's historical change and Taiwan's ancient map. The study also creates a three dimension (3D) visualization and a two dimension (2D) motion video which, provided by Google Earth, can enhance the experience of media interaction, improve cultural interaction as well as multi-level knowledge by better understanding . With further research on application of digital archives in multiple facets, the finally developed digital archives have great potential to become a very useful tool to promote the most valuable cultural heritage in the nation.

 9. Fisk sætter ny dybderekord : Tæt på teoretisk grænse for, hvor dybt fisk kan leve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2015-01-01

  Maksimalt 8.200 meters dybde – det er hvad forskerne har regnet sig frem til som grænse for, hvor dybt nede i havet benfisk kan leve. Længere nede er trykket simpelthen for stort. For nyligt har et forskerhold fundet en ny art af benfisk, der svømmede forbi et neddykket kamera på 8.143 meters dybde – altså ganske tæt på den teoretiske dybde-grænse. Det er ny rekord for dybde, idet den hidtidige rekord var på 7.700 meter.

 10. Osteoblastik Metastaz, Kan Kalsiyum ve Alkalen Fosfataz Yüksekli?i Aras?ndaki ?li?ki

  OpenAIRE

  YAPICI, Oktay; AYDIN, Meltem; ?AH?N, Murathan

  2010-01-01

  Tüm vücut kemik sintigrafisi (TVKS) osteoblastik metastazlar?n tespitinde çok sensitif, fakat non-spesifik bir tan? yöntemidir. Bu retrospektif çal??man?n amac?; kemik sintigrafisinde metastaz saptanan hastalarda, kan kalsiyum (Ca) ve total alkalen fosfataz?n (AP) metastaz gösterimindeki hassasiyetini de?erlendirmektir. Hasta grubu olarak osteoblastik metastaz yapan en s?k üç kanser; akci?er, prostat ve meme kanseri seçilmi?tir. Increased plasma calcium and alkaline phosphata...

 11. IKK\\(\\beta\\) Regulates Essential Functions of the Vascular Endothelium Through Kinase-Dependent and -Independent Pathways

  OpenAIRE

  Ashida, Noboru; SenBanerjee, Sucharita B.; Kodama, Shohta; Foo, Shi Yin; Coggins, Matthew Peter; Spencer, Joel A.; Zamiri, Parisa; Shen, Dongxiao; Li, Ling; Sciuto, Tracey; Dvorak, Ann Marie; Gerszten, Robert Edgardo; Lin, Charles P; Karin, Michael; Rosenzweig, Anthony

  2011-01-01

  Vascular endothelium provides a selective barrier between the blood and tissues, participates in wound healing and angiogenesis, and regulates tissue recruitment of inflammatory cells. Nuclear factor (NF)- \\(\\kappa\\)B transcription factors are pivotal regulators of survival and inflammation, and have been suggested as potential therapeutic targets in cancer and inflammatory diseases. Here we show that mice lacking IKK\\(\\beta\\), the primary kinase mediating NF-\\(\\kappa\\)B activation, are sma...

 12. RNAi-mediated knockdown of IKK1 in transgenic mice using a transgenic construct containing the human H1 promoter.

  Science.gov (United States)

  Moreno-Maldonado, Rodolfo; Murillas, Rodolfo; Navarro, Manuel; Page, Angustias; Suarez-Cabrera, Cristian; Alameda, Josefa P; Bravo, Ana; Casanova, M Llanos; Ramirez, Angel

  2014-01-01

  Inhibition of gene expression through siRNAs is a tool increasingly used for the study of gene function in model systems, including transgenic mice. To achieve perdurable effects, the stable expression of siRNAs by an integrated transgenic construct is necessary. For transgenic siRNA expression, promoters transcribed by either RNApol II or III (such as U6 or H1 promoters) can be used. Relatively large amounts of small RNAs synthesis are achieved when using RNApol III promoters, which can be advantageous in knockdown experiments. To study the feasibility of H1 promoter-driven RNAi-expressing constructs for protein knockdown in transgenic mice, we chose IKK1 as the target gene. Our results indicate that constructs containing the H1 promoter are sensitive to the presence of prokaryotic sequences and to transgene position effects, similar to RNApol II promoters-driven constructs. We observed variable expression levels of transgenic siRNA among different tissues and animals and a reduction of up to 80% in IKK1 expression. Furthermore, IKK1 knockdown led to hair follicle alterations. In summary, we show that constructs directed by the H1 promoter can be used for knockdown of genes of interest in different organs and for the generation of animal models complementary to knockout and overexpression models. PMID:24523631

 13. The IKK Inhibitor Bay 11-7082 Induces Cell Death Independent from Inhibition of Activation of NF?B Transcription Factors

  OpenAIRE

  Rauert-Wunderlich, Hilka; Siegmund, Daniela; Maier, Eduard; Giner, Tina; Bargou, Ralf C.; Wajant, Harald; Stühmer, Thorsten

  2013-01-01

  Multiple myeloma (MM) displays an NF?B activity-related gene expression signature and about 20% of primary MM samples harbor genetic alterations conducive to intrinsic NF?B signaling activation. The relevance of blocking the classical versus the alternative NF?B signaling pathway and the molecular execution mechanisms involved, however, are still poorly understood. Here, we comparatively tested NF?B activity abrogation through TPCA-1 (an IKK2 inhibitor), BAY 11-7082 (an IKK inhibitor poorly s...

 14. The IKK Inhibitor Bay 11-7082 Induces Cell Death Independent from Inhibition of Activation of NF?B Transcription Factors

  Science.gov (United States)

  Rauert-Wunderlich, Hilka; Siegmund, Daniela; Maier, Eduard; Giner, Tina; Bargou, Ralf C.; Wajant, Harald; Stühmer, Thorsten

  2013-01-01

  Multiple myeloma (MM) displays an NF?B activity-related gene expression signature and about 20% of primary MM samples harbor genetic alterations conducive to intrinsic NF?B signaling activation. The relevance of blocking the classical versus the alternative NF?B signaling pathway and the molecular execution mechanisms involved, however, are still poorly understood. Here, we comparatively tested NF?B activity abrogation through TPCA-1 (an IKK2 inhibitor), BAY 11-7082 (an IKK inhibitor poorly selective for IKK1 and IKK2), and MLN4924 (an NEDD8 activating enzyme (NAE)-inhibitor), and analyzed their anti-MM activity. Whereas TPCA-1 interfered selectively with activation of the classical NF?B pathway, the other two compounds inhibited classical and alternative NF?B signaling without significant discrimination. Noteworthy, whereas TPCA-1 and MLN4924 elicited rather mild anti-MM effects with slight to moderate cell death induction after 1 day BAY 11-7082 was uniformly highly toxic to MM cell lines and primary MM cells. Treatment with BAY 11-7082 induced rapid cell swelling and its initial effects were blocked by necrostatin-1 or the ROS scavenger BHA, but a lasting protective effect was not achieved even with additional blockade of caspases. Because MLN4924 inhibits the alternative NF?B pathway downstream of IKK1 at the level of p100 processing, the quite discordant effects between MLN4924 and BAY 11-7082 must thus be due to blockade of IKK1-mediated NF?B-independent necrosis-inhibitory functions or represent an off-target effect of BAY 11-7082. In accordance with the latter, we further observed that concomitant knockdown of IKK1 and IKK2 did not have any major short-term adverse effect on the viability of MM cells. PMID:23527154

 15. Tilslutningen til HPV-vaccination kan øges ved henvendelse fra almen praksis til ikkevaccinerede piger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohwü, Lena; Bro, Flemming

  2012-01-01

  De første opgørelser fra Danmark viser, at deltagelsen i HPV- catch-up -vaccinations-programmet var omkring 80%. Formålet med dette studie var at vurdere, om egen læges kontakt til ikkevaccinerede piger i catch-up -årgangene havde effekt på pigernes deltagelse i det danske HPV-vaccinations-program. Alle praksisser i Region Midtjylland modtog fire måneder efter, at pigerne blev tilbudt vaccination (1. februar 2009), en liste over ikkevaccinerede piger. Til at vurdere, om egen læges kontakt havde betydning for, at gruppen af ikkevaccinerede piger efterfølgende påbegyndte vaccination, blev der gennemført telefoninterview med 100 praksisser, hvor praksis blev spurgt, om de efter modtagelse af listen over ikkevaccinerede piger, havde kontaktet pigerne og tilbudt dem vaccination. På baggrund af svarene blev ikkevaccinerede piger inddelt i to grupper: 1) piger, som var blevet kontaktet af egen læge (pr. brev eller telefonisk), og 2) piger, som ikke var blevet kontaktet af egen læge. I de praksisser, hvor ikkevaccinerede piger systematisk blev kontaktede, havde pigerne 15% større sandsynlighed for at påbegynde vaccination end i de praksisser, hvor pigerne ikke blev kontaktede; prævalensratio: 1,15 (95% konfidensinterval: 1,02-1,28 (p < 0,02)). Undersøgelsen konkluderer at det øgede deltagelsesprocenten signifikant, når almen praksisser med lav deltagelse systematisk kontaktede ikkevaccinerede piger fire måneder efter invitationen til HPV-vaccination.

 16. Hipertansif hastalar?n ailelerinde Apo E gen polimorfizmleri ve kan lipit profillerinin de?erlendirilmesi

  OpenAIRE

  Yenicesu, Cem; Do?an, Abdullah Sezai; Sucakl?, Mustafa Haki; Özdemir, Öztürk; Demirel, Yeltekin

  2014-01-01

  ÖzetAmaç. Bu çal??mam?zda, hipertansif hastalar?n ailelerinde Apo E gen polimorfizmleri ve kan lipit profillerinin de?erlendirilmesi amaçlanm??t?r. Yöntem. Çal??mam?z iki a?amada planland?. ?lk a?amada; 45 ya? alt? popülasyonda CVD (CardiovascularDisease) gen mutasyonunu de?erlendirmek için, esansiyel hipertansiyona sahip 50 ki?ilik olgu grubu ve ayn? ya? grubu ve cinsiyette tansiyonu normal s?n?rlarda olan 50 ki?ilik kontrol grubu seçildi. Çal??man?n ikinci a?amas?nda, olgu grubundaki ACE ge...

 17. I NorFor: Hvor meget mere mælk kan forventes, når foderniveauet øges?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Charlotte

  2015-01-01

  Mængden af energi tildelt per ko per dag har meget stor betydning for mælkeproduktionen og dermed også for økonomien i malkekvægsbesætninger, da foder udgør den største omkostning ved mælkeproduktionen. I et erhvervs ph.d. studium blev produktionen af mælk og tilvækst hos malkekøer som respons på et øget energioptag undersøgt, hvor energimængden i foderrationen var beregnet ud fra NorFor, et nyt nordisk fodervurderingssystem, som adskiller sig fra det tidligere FE-system bl.a. ved at være ikke-additivt. Det blev analyseret, hvordan optagelsen af ekstra foderenergi, specifikke næringsstoffer samt hvordan koens race, paritet og laktationsstadie påvirker mælkeproduktionen ved brug af produktionsdata fra danske, norske og svenske forsøg. Produktionsdata fra praksis, via DMS fra Videncentret for Landbrug, er også inddraget i analyserne.

 18. ”Det kan være svært” – om sprog og kultur i andetsprogsdanske ansættelsessamtaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirilova, Marta Kunov

  2014-01-01

  Artiklen sammenligner og analyserer uddrag af to ansættelsessamtaler med ansøgere som taler dansk som andetsprog. Data stammer fra et kommunalt integrationsprojekt hvis formål var at tilbyde ansøgere med indvandrerbaggrund en særlig ansættelse med mulighed for faglig, sproglig og kulturel integration. Artiklen diskuterer forskellige strategier for succes i andetsprogskommunikationen til ansættelsessamtalen og konkluderer at ansættelsesudvalget i mindre grad lægger vægt på ansøgernes sprogkompetencer i dansk. Til gengæld fokuserer ansættelsesudvalget i langt højere grad på hvorvidt ansøgerne ville være i stand til at begå sig på danske arbejdspladser samt hvor meget ansøgere og interviewere har tilfælles med hinanden. Igennem interaktionen skabes en række positioneringer som er med til at afvise de ansøgere med hvilke ansættelsesudvalget ikke er i stand til at opretholde et interessefællesskab. Artiklen indfører dermed begrebet ”kulturel fluency” som er en gensidig situationel og kontekstuel tilpasningsprocesder både handler om at kunne navigere i genrer, aktivitetstyper og kulturspecifikke diskurser.

 19. Antioxidant catalase rescues against high fat diet-induced cardiac dysfunction via an IKK?-AMPK-dependent regulation of autophagy.

  Science.gov (United States)

  Liang, Lei; Shou, Xi-Ling; Zhao, Hai-Kang; Ren, Gu-Qun; Wang, Jian-Bang; Wang, Xi-Hui; Ai, Wen-Ting; Maris, Jackie R; Hueckstaedt, Lindsay K; Ma, Ai-Qun; Zhang, Yingmei

  2015-02-01

  Autophagy, a conservative degradation process for long-lived and damaged proteins, participates in a variety of biological processes including obesity. However, the precise mechanism of action behind obesity-induced changes in autophagy still remains elusive. This study was designed to examine the role of the antioxidant catalase in high fat diet-induced changes in cardiac geometry and function as well as the underlying mechanism of action involved with a focus on autophagy. Wild-type (WT) and transgenic mice with cardiac overexpression of catalase were fed low or high fat diet for 20 weeks prior to assessment of myocardial geometry and function. High fat diet intake triggered obesity, hyperinsulinemia, and hypertriglyceridemia, the effects of which were unaffected by catalase transgene. Myocardial geometry and function were compromised with fat diet intake as manifested by cardiac hypertrophy, enlarged left ventricular end systolic and diastolic diameters, fractional shortening, cardiomyocyte contractile capacity and intracellular Ca²? mishandling, the effects of which were ameliorated by catalase. High fat diet intake promoted reactive oxygen species production and suppressed autophagy in the heart, the effects of which were attenuated by catalase. High fat diet intake dampened phosphorylation of inhibitor kappa B kinase ?(IKK?), AMP-activated protein kinase (AMPK) and tuberous sclerosis 2 (TSC2) while promoting phosphorylation of mTOR, the effects of which were ablated by catalase. In vitro study revealed that palmitic acid compromised cardiomyocyte autophagy and contractile function in a manner reminiscent of fat diet intake, the effect of which was significantly alleviated by inhibition of IKK?, activation of AMPK and induction of autophagy. Taken together, our data revealed that the antioxidant catalase counteracts against high fat diet-induced cardiac geometric and functional anomalies possibly via an IKK?-AMPK-dependent restoration of myocardial autophagy. This article is part of a Special Issue entitled: Autophagy and protein quality control in cardiometabolic diseases. PMID:24993069

 20. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden : - en artikel om prostitution og meninger der brydes...

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra to udviklings- og forsøgsprojekter, der har foretaget opsøgende arbejde hos prostituterede, dels fra e-mailkorrespondance med prostituerede som evaluator på ovenstående projekter, og jeg udførte under projekt-evalueringsarbejdet. De prostituerede var som målgruppe danske kvinder på massageklinikker.

 1. Kan diplomstuderende læse en peer-reviewet artikel i den første uge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Anker Helms

  2014-01-01

  Peer-reviewede artikler er det akademiske guld inden for de empiriske vi- denskaber. På trods af deres specialiserede, fagspecifikke indhold har de undervisningsmæssigt potentiale til at indvie de studerende i universite- tets etos. Hvornår kan studerende læse sådanne artikler? I den allerførste uge på universitetet? Dette har jeg undersøgt i et kursus for diplomstude- rende, hvoraf 2/3 aldrig har taget et kursus på et universitet. De arbejder med en frivillig øvelse i første uge: de læser en peer-reviewet artikel (Monk et al., 2004), skriver et abstract af den og giver hinanden feedback. Artik- lens emne er alment: Hvorfor mobiltelefoner er generende i det offentlige rum? Den er velskrevet og giver et godt billede af, hvordan forskere arbej- der. Artiklen er ledsaget af stilladsering med forklaringer, spørgsmål og svar. Undersøgelsen omfattede 94 studerende. Resultatet viser, at 89 % skrev et abstract, 96% fandt brugen i første uge acceptabel og 100 % men- te, at øvelsen skulle gentages i næste semester. De studerende værdsatte artiklens autenticitet; de fandt det nyttigt og udfordrende at skrive tidligt; skrivningen fik dem til at tænke. Alt i alt var det en succesoplevelse, som gav dem blod på tanden. Det er således klart, at diplomstuderende kan læ- se en peer-reviewet artikel i den første uge med udbytte.

 2. The IKK?-dependent NF-?B p52/RelB non-canonical pathway is essential to sustain a CXCL12 autocrine loop in cells migrating in response to HMGB1

  OpenAIRE

  Kew, Richard R.; Penzo, Marianna; Habiel, David M.; Marcu, Kenneth B.

  2012-01-01

  HMGB1 is a chromatin architectural protein that is released by dead or damaged cells at sites of tissue injury. Extracellular HMGB1 functions as a pro-inflammatory cytokine and chemoattractant for immune effector and progenitor cells. Previously, we have shown that the IKK? and IKK?-dependent NF-?B signaling pathways are simultaneously required for cell migration to HMGB1. The IKK?-dependent canonical pathway is needed to maintain expression of RAGE, the ubiquitously expressed receptor for HM...

 3. Antinociceptive effect of tetrandrine on LPS-induced hyperalgesia via the inhibition of IKK? phosphorylation and the COX-2/PGE? pathway in mice.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Hengguang; Luo, Fuling; Li, Hongzhong; Zhang, Li; Yi, Yongfen; Wan, Jingyuan

  2014-01-01

  Tetrandrine (TET) is a bisbenzylisoquinoline alkaloid that is isolated from the Stephania Tetrandra. It is known to possess anti-inflammatory and immunomodulatory effects. We have shown that TET can effectively suppress the production of bacterial lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory mediators, including cyclooxygenases (COXs), in macrophages. However, whether TET has an antinociceptive effect on LPS-induced hyperalgesia is unknown. In the present study, we investigated the potential antinociceptive effects of TET and the mechanisms by which it elicits its effects on LPS-induced hyperalgesia. LPS effectively evoked hyperalgesia and induced the production of PGE2 in the sera, brain tissues, and cultured astroglia. TET pretreatment attenuated all of these effects. LPS also activated inhibitor of ?B (I?B) kinase ? (IKK?) and its downstream components in the I?B/nuclear factor (NF)-?B signaling pathway, including COX-2; the increase in expression levels of these components was significantly abolished by TET. Furthermore, in primary astroglia, knockdown of IKK?, but not IKK?, reversed the effects of TET on the LPS-induced increase in I?B phosphorylation, P65 phosphorylation, and COX-2. Our results suggest that TET can effectively exert antinociceptive effects on LPS-induced hyperalgesia in mice by inhibiting IKK? phosphorylation, which leads to the reduction in the production of important pain mediators, such as PGE2 and COX-2, via the IKK?/I?B/NF-?B pathway. PMID:24722146

 4. Antinociceptive Effect of Tetrandrine on LPS-Induced Hyperalgesia via the Inhibition of IKK? Phosphorylation and the COX-2/PGE2 Pathway in Mice

  Science.gov (United States)

  Zhao, Hengguang; Luo, Fuling; Li, Hongzhong; Zhang, Li; Yi, Yongfen; Wan, Jingyuan

  2014-01-01

  Tetrandrine (TET) is a bisbenzylisoquinoline alkaloid that is isolated from the Stephania Tetrandra. It is known to possess anti-inflammatory and immunomodulatory effects. We have shown that TET can effectively suppress the production of bacterial lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory mediators, including cyclooxygenases (COXs), in macrophages. However, whether TET has an antinociceptive effect on LPS-induced hyperalgesia is unknown. In the present study, we investigated the potential antinociceptive effects of TET and the mechanisms by which it elicits its effects on LPS-induced hyperalgesia. LPS effectively evoked hyperalgesia and induced the production of PGE2 in the sera, brain tissues, and cultured astroglia. TET pretreatment attenuated all of these effects. LPS also activated inhibitor of ?B (I?B) kinase ? (IKK?) and its downstream components in the I?B/nuclear factor (NF)-?B signaling pathway, including COX-2; the increase in expression levels of these components was significantly abolished by TET. Furthermore, in primary astroglia, knockdown of IKK?, but not IKK?, reversed the effects of TET on the LPS-induced increase in I?B phosphorylation, P65 phosphorylation, and COX-2. Our results suggest that TET can effectively exert antinociceptive effects on LPS-induced hyperalgesia in mice by inhibiting IKK? phosphorylation, which leads to the reduction in the production of important pain mediators, such as PGE2 and COX-2, via the IKK?/I?B/NF-?B pathway. PMID:24722146

 5. Identification of therapeutic target genes with DNA microarray in multiple myeloma cell line treated by IKK?/NF-?B inhibitor

  Scientific Electronic Library Online (English)

  Aixia, Dou; Zhilun, Wang; Jingjie, Zhao; Junli, Liu; Chengyun, Zheng.

  2014-11-01

  Full Text Available PURPOSE: To explore the mechanism of resistance to IKK? inhibitor in multiple myeloma (MM) cells and uncover novel therapeutic targets for MM. METHODS: We downloaded the microarray data (GSE8476) from GEO (Gene Expression Omnibus) database. The data were derived from the human MM cells lines ( [...] L363 cells) treated with IKK? inhibitor MLN120b (MLN) for eight, 12 and 24 hours. Furthermore, we applied the Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes (STRING) and Expression Analysis Systematic Explorer (EASE) database to construct protein-protein interaction networks and identified over-represented pathway among DEGs (differentially expressed genes). RESULTS: We obtained 108 DGEs in 8h vs. 12h group and 101 ones in 8h vs. 24h group. Most of DGEs were found to be involved in biological regulation. The significant pathways were Ig A pathway and the CAMs pathways. In addition, 24 common DGEs were found in the networks of the two groups such as ICAM 3 and SELL. CONCLUSION: Intercellular adhesion molecule 3 and SELL may be potential targets in multiple myeloma treatment in the future.

 6. 1-Dehydro-[10]-gingerdione from ginger inhibits IKK? activity for NF-?B activation and suppresses NF-?B-regulated expression of inflammatory genes

  Science.gov (United States)

  Lee, Hwa Young; Park, Sun Hong; Lee, Misoon; Kim, Hye-Jin; Ryu, Shi Yong; Kim, Nam Doo; Hwang, Bang Yeon; Hong, Jin Tae; Han, Sang-Bae; Kim, Youngsoo

  2012-01-01

  BACKGROUND AND PURPOSE Pungent constituents of ginger (Zingiber officinale) have beneficial effects on inflammatory pain and arthritic swelling. However, the molecular basis for these pharmacological properties is only partially understood. Here, we investigated the molecular target of 1-dehydro-[10]-gingerdione (D10G), one of the pungent constituents of ginger, that mediates its suppression of NF-?B-regulated expression of inflammatory genes linked to toll-like receptor (TLR)-mediated innate immunity. EXPERIMENTAL APPROACH RAW 264.7 macrophages or primary macrophages-derived from bone marrows of C57BL/6 or C3H/HeJ mice were stimulated with the TLR4 agonist LPS in the presence of D10G. Catalytic activity of inhibitory ?B (I?B) kinase ? (IKK?) was determined by a kinase assay and immunoblot analysis, and the expression of inflammatory genes by RT-PCR analysis and a promoter-dependent reporter assay. KEY RESULTS D10G directly inhibited the catalytic activity of cell-free IKK?. Moreover, D10G irreversibly inhibited cytoplasmic IKK?-catalysed I?B? phosphorylation in macrophages activated by TLR agonists or TNF-?, and also IKK? vector-elicited NF-?B transcriptional activity in these cells. These effects of D10G were abolished by substitution of the Cys179 with Ala in the activation loop of IKK?, indicating a direct interacting site of D10G. This mechanism was shown to mediate D10G-induced disruption of NF-?B activation in LPS-stimulated macrophages and the suppression of NF-?B-regulated gene expression of inducible NOS, COX-2 and IL-6. CONCLUSION AND IMPLICATIONS This study demonstrates that IKK? is a molecular target of D10G involved in the suppression of NF-?B-regulated gene expression in LPS-activated macrophages; this suggests D10G has therapeutic potential in NF-?B-associated inflammation and autoimmune disorders. PMID:22489648

 7. Activation of IKK/NF-?B provokes renal inflammatory responses in guanylyl cyclase/natriuretic peptide receptor-A gene-knockout mice

  OpenAIRE

  Das, Subhankar; Periyasamy, Ramu; Pandey, Kailash N.

  2012-01-01

  The present study was aimed at determining the consequences of the disruption of guanylyl cyclase/natriuretic peptide receptor-A (GC-A/NPRA) gene (Npr1) on proinflammatory responses of nuclear factor kappa B, inhibitory kappa B kinase, and inhibitory kappa B alpha (NF-?B, IKK, I?B?) in the kidneys of mutant mice. The results showed that the disruption of Npr1 enhanced the renal NF-?B binding activity by 3.8-fold in 0-copy (?/?) mice compared with 2-copy (+/+) mice. In parallel, IKK activity a...

 8. Blinde pletter i synlig læring : Hvordan evidens blev svaret på det hele og glemte de andre spørgsmål, man også kan stille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  2015-01-01

  ”Hvad skaber maksimal læring?” er blevet det centrale spørgsmål i pædagogisk litteratur og praksis, og kravet om evidens er blevet selvfølgeligt. Dette kapitel har to pointer: 1. Når maksimal læring er målet, er der en række andre spørgsmål, som ikke hverken rejses eller besvares. Vi behøver for eksempel ikke at forstå, hvorfor noget virker, ligesom vi ikke behøver diskutere, hvad skolen er og skal. 2. Når maksimal læring er målet, bliver den gode klasse til det gode læringsmiljø for den enkelte elev. De sociale dynamikker i klassen anses i dag på én gang for at være helt centrale for læringen men glider samtidig ud af synsfeltet. Ved at hente indsigter fra gamle pædagogiske håndbøger, viser jeg, at ideen om maksimal læring og kravet om evidens er en meget særlig og ikke selvfølgelig forståelse af klassen samt af, hvilken viden en lærer skal besidde for at være en dygtig underviser.

 9. Substitution af bly i tøndeformede synk til erhvervsfiskeredskaber : Substitution of lead in industrial fishing tools

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels Skat; Holt, Henrik Tobias

  2008-01-01

  Zink er et godt alternativ til bly i fiskeredskaber. Zink kan bruges direkte som substitution af bly i de fleste former for fiskeredskaber. Zink har større styrke og er ikke så blødt som bly og holder derfor længere. Økonomien ved brug af zinksynk er i de fleste tilfælde bedre end ved brug af bly, når holdbarhed og muligheden for genbrug tages med i betragtningen. Eksempelvis zinksynk til trawl anslås at kunne holde 6 gange så lang tid som blysynk. Det er vigtigt, at zinksynk fremstilles af den rigtige zinklegering, og rapporten anbefaler brug af en dokumenteret standard handelslegering. Hvis der bruges udokumenterede legeringer med tungmetaller (bly, cadmium) eller urenheder i materialet er der stor risiko for, at zinksynkene vil korrodere og smuldre væk. Baggrund og formål Projektet er en del af Miljøstyrelsens virksomhedsordning vedrørende substitution af bly i erhvervsfiskeredskaber. Det primære formål med projektet er: • at udvikle og producere zinksynk, så der er et reelt kommercielt tilgængeligt alternativ til blysynk, når disse i hht. blybekendtgørelsen ikke længere må bruges. Sekundære formål er: • at undersøge muligheden for at optimere designet af zinksynk, så den efterfølgende montering eller eftermontering i fiskeredskaberne kan gøres på den mest effektive måde. • i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, at optimere trykstøbeprocessen til denne form for produkter. • i samarbejde med relevante samarbejdspartnere at undersøge forskellige zink-legeringers egnethed mht. fremstillingsproces, vægt og korrosionsbestandighed. • at undersøge, hvordan markedsføringen og implementeringen af de nye produkter i øvrigt kan planlægges, så overgangen fra bly til zink sker på den mest effektive måde. • vurdere hvilke økonomiske, tekniske eller markedsmæssige forhindringer der findes for, at der med zinksynk kan skabes et reelt alternativ til de eksisterende men miljøbelastende blysynk, som i vid udstrækning bruges i erhvervsfiskeriet i dag. Undersøgelsen Litteraturstudie og forsøg Undersøgelsen har bestået af et litteraturstudie af de forskellige alternativer til blysynklegeringer, og deres egenskaber. Korrosion af zinksynk har været det vigtigste fokusområde, og udover de teoretiske beregninger er der foretaget korrosionsforsøg over en længere periode. Endvidere er der udført et slidforsøg for at belyse holdbarheden af hhv. zink og bly. Dette arbejde er udført i laboratoriet hos Institut for Produktion og Ledelse på DTU (IPL). Virksomhedsbesøg og markedsundersøgelse Der har været afholdt virksomhedsbesøg hos bundgarnsfiskere, trawlbindere og notbindere, hvor krav og specifikationer til zinksynk er blevet afklaret. Carsten Krog, Krog Consult har lavet markedsundersøgelser og været i kontakt med mange af branchens aktører og dermed fået opstillet en liste med ønskede produkter, som er relevante at producere i zink. Forbedrede fremstillings- eller montagemetoder Forbedringer og nye måder at fremstille eller montere zinksynk har været diskuteret med fiskere og redskabsfabrikanter. Blandt andet har der væretlavet forsøg på at fremstille klemzink til erstatning for klembly til bundgarnsfiskeriet. Dette forsøg lykkedes ikke. Hovedkonklusioner Zink kan erstatte bly i de fleste former for fiskeri Til trawl-, not- og vodredskaber kan zink umiddelbart erstatte bly. Til bundgarnsfiskeri har det ikke været muligt at finde en monteringsmetode, som kan erstatte den eksisterende, hvor bly klemmes på det nederste af nettene. Ingen problemer med korrosion, hvis zinklegeringen er i orden Et litteraturstudie suppleret med korrosionsforsøg har vist, at der ved brug af zinklegeringer med en passende renhed, dvs. lavt indhold af Sn, Cd og Pb, ikke vil opstå problemer med korrosion i zinksynks levetid. Genbrugszink risikerer at smuldre væk. Det er meget vigtigt, at zinklegeringen ikke indeholder bly, tin eller andre stoffer, som kan medføre interkrystallinsk korrosion og nedbrydning af zinksynkene, som smuldrer væk. Derfor kan det ikke umiddelbart anbefa

 10. Conditional deletion of epithelial IKK? impairs alveolar formation through apoptosis and decreased VEGF expression during early mouse lung morphogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Changgong

  2011-10-01

  Full Text Available Abstract Background Alveolar septation marks the beginning of the transition from the saccular to alveolar stage of lung development. Inflammation can disrupt this process and permanently impair alveolar formation resulting in alveolar hypoplasia as seen in bronchopulmonary dysplasia in preterm newborns. NF-?B is a transcription factor central to multiple inflammatory and developmental pathways including dorsal-ventral patterning in fruit flies; limb, mammary and submandibular gland development in mice; and branching morphogenesis in chick lungs. We have previously shown that epithelial overexpression of NF-?B accelerates lung maturity using transgenic mice. The purpose of this study was to test our hypothesis that targeted deletion of NF-?B signaling in lung epithelium would impair alveolar formation. Methods We generated double transgenic mice with lung epithelium-specific deletion of IKK?, a known activating kinase upstream of NF-?B, using a cre-loxP transgenic recombination strategy. Lungs of resulting progeny were analyzed at embryonic and early postnatal stages to determine specific effects on lung histology, and mRNA and protein expression of relevant lung morphoreulatory genes. Lastly, results measuring expression of the angiogenic factor, VEGF, were confirmed in vitro using a siRNA-knockdown strategy in cultured mouse lung epithelial cells. Results Our results showed that IKK? deletion in the lung epithelium transiently decreased alveolar type I and type II cells and myofibroblasts and delayed alveolar formation. These effects were mediated through increased alveolar type II cell apoptosis and decreased epithelial VEGF expression. Conclusions These results suggest that epithelial NF-?B plays a critical role in early alveolar development possibly through regulation of VEGF.

 11. Loss of IKK? but Not NF-?B p65 Skews Differentiation towards Myeloid over Erythroid Commitment and Increases Myeloid Progenitor Self-Renewal and Functional Long-Term Hematopoietic Stem Cells

  Science.gov (United States)

  Zhang, Jing; Li, Li; Baldwin, Albert S.; Friedman, Alan D.; Paz-Priel, Ido

  2015-01-01

  NF-?B is an important regulator of both differentiation and function of lineage-committed hematopoietic cells. Targeted deletion of I?B kinase (IKK) ? results in altered cytokine signaling and marked neutrophilia. To investigate the role of IKK? in regulation of hematopoiesis, we employed Mx1-Cre mediated IKK? conditional knockout mice. As previously reported, deletion of IKK? in hematopoietic cells results in neutrophilia, and we now also noted decreased monocytes and modest anemia. Granulocyte-macrophage progenitors (GMPs) accumulated markedly in bone marrow of IKK? deleted mice whereas the proportion and number of megakaryocyte-erythrocyte progenitors (MEP) decreased. Accordingly, we found a significantly reduced frequency of proerythroblasts and basophilic and polychromatic erythroblasts, and IKK?-deficient bone marrow cells yielded a significantly decreased number of BFU-E compared to wild type. These changes are associated with elevated expression of C/EBP?, Gfi1, and PU.1 and diminished Gata1, Klf1, and SCL/Tal1 in IKK? deficient Lineage-Sca1+c-Kit+ (LSK) cells. In contrast, no effect on erythropoiesis or expression of lineage-related transcription factors was found in marrow lacking NF-?B p65. Bone marrow from IKK? knockout mice has elevated numbers of phenotypic long and short term hematopoietic stem cells (HSC). A similar increase was observed when IKK? was deleted after marrow transplantation into a wild type host, indicating cell autonomous expansion. Myeloid progenitors from IKK?- but not p65-deleted mice demonstrate increased serial replating in colony-forming assays, indicating increased cell autonomous self-renewal capacity. In addition, in a competitive repopulation assay deletion of IKK? resulted in a stable advantage of bone marrow derived from IKK? knockout mice. In summary, loss of IKK? resulted in significant effects on hematopoiesis not seen upon NF-?B p65 deletion. These include increased myeloid and reduced erythroid transcription factors, skewing differentiation towards myeloid over erythroid differentiation, increased progenitor self-renewal, and increased number of functional long term HSCs. These data inform ongoing efforts to develop IKK inhibitors for clinical use. PMID:26102347

 12. Adoption, psykiske lidelser og kriminalitet blandt 15-27 årige. En landsomfattende sammenlignelig registerbaseret undersøgelse af adopterede og af stedbørn sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laubjerg, Merete; Petersson, Birgit

    Forskning viser, at adopterede har en større risiko for psykisk sygdom, men er adoption også en risikofaktor for kriminalitet? Formålet er at udrede om variablen 'adopteret' er en selvstændig risikofaktor for domsafsigelser samt uddybe, om adopterede med psykisk sygdom også har større risiko for at blive kriminelle end ikke-adopterede. Metoden er et landsomfattende registerbaseret studie mellem 1994-2004. Kohorten er på 282.986 15-27 årige. 1,3 % er adopterede og stedbørn. Resultaterne viser, at 'adopteret' ikke er en risikofaktor for internationalt adopterede og dansk-fødte = 12 mdr., men dansk adopterede > 12 mdr. samt stedbørn har 3-4 gange højere risiko. Derimod er 'oprindelse' en risikofaktor for kriminalitet for internationalt adopterede og for indvandrere. Alder ved adoption, kontakt til psykiatrien og 'bor ikke hos forælder' er risiko for dom og recidiv. Drenge får i langt højere grad end piger en dom, men unge pigers risiko for psykiatrisk kontakt er større end drenges. Stedbørnene udgør en overset risikogruppe. Konklusionen er, at det ikke er adoption som sådan, som er en risikofaktor for dom, men det er konteksten og den måde, vi håndterer begrebet adoption på. En kønsspecifik omsorg for barnet, med nytænkning i forhold til bortadoption og institutionalisering, er vigtig, for at sikre såvel drenge som piger en ungdom fri for kriminalitet og psykiske sygdomme.

 13. Kan sikker medicinering opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Ann Lykkegaard

  Kan mere sikker medicinering til psykiatriske patienter opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker? Soerensen AL1,2 1Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI), Aalborg Universitet, Danmark; 2University College Nordjylland, 3 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Region Nordjylland Formål: I det nationale initiativ “Sikker Psykiatri”, lanceret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er der blandt andet sat fokus på sikker medicinering via medicingennemgang. Med den baggrund at patienters medicinske behandling udelukkende er en lægefaglig opgave, men dispensering, administration og observation af effekt og bivirkninger er en af de sygeplejefaglige kerneopgaver, besluttede vi at undersøge om en fokuseret, struktureret undervisningsindsats til sygeplejersker kunne medvirke til en mere hensigtsmæssig ordination af medicin, samt præcis og hurtig intervention ved bivirkninger eller manglende effekt af medicinering. Dette evalueres i et kontrolleret studie i løbet af201-2015. På baggrund af resultaterne skal det overvejes, om undervisningsindsatsen indføres som en varig indsats i den fremtidige måde organisationen beslutter at organisere sygeplejen. Det kan tegne et billede af en indtil nu uudnyttet faglig resurse og der er således tale om evidensbaseret beslutningstagen. Hypotesen er, at læger benytter sygeplejerskers observationer som en af kilderne til information om den individuelle patient og at sygeplejersker med deres faglige viden, kliniske erfaring og ofte detaljerede kendskab til den enkelte patient er en naturlig ressource i indsatsen mod uhensigtsmæssig medicinering. Derfor har vi som mål at undersøge effekten af at kompetenceudvikle sygeplejersker i generel farmakologi og strukturerede metoder til gennemsyn af patienters medicin. Metoder: Et interventionelt, kontrolleret, før- og efter design, der inkluderer 4 psykiatriske sengeafsnit for voksne. To sengeafsnit vil fungere som interventionsafsnit og 2 sengeafsnit vil fungere som kontroller. På interventionsafsnittene og kontrolafsnittene vil kliniske farmakologer over 2 måneder foretage en baselinemåling af kvaliteten af ordinationer i de 4 sengeafsnit. Herefter vil sygeplejersker på interventionsafsnittene modtage et undervisningsforløb af en uges varighed og opbygget i 5 moduler. Efter afsluttet kursus skal sygeplejerskerne gennemse alle patienters medicineringslister ved indlæggelse, dokumentere deres observationer, forslag til eventuelle ændringer samt hvilke lægefaglige interventioner der blev initieret som følge heraf. Sideløbende med denne proces vil kliniske farmakologer foretage medicingennemgange på de samme patienter og deres vurderinger fungere som ”gold standard”. Primære effekter der måles er: forskelle mellem sengeafsnittene i frekvens, typer og alvorlighed af potentielt uhensigtsmæssige ordinationer. Resultater: Projektet starter den 13. oktober 2014 og det forventes at interventionen vil lede til positive resultater i form af mere sikker medicinering, øget arbejdsglæde og bedre tværfaglighed. Konklusion: Perspektivet for dette studie er at tjene som evidens, når sygehusledelsen og samarbejdspartnere skal træffe beslutninger om, hvordan behovet for sikker medicinering imødekommes.

 14. "Stakkars pappa" – hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kiil, Hanne

  2011-03-01

  Full Text Available “Poor daddy”–child's perspective and iconotext in three award-winning picture books. The Western dichotomy between children and adults characterize our opinion both on children and childhood. In this understanding framework the children are seen as something totally different from adults. Can artistic children's literature modify this habitual thinking about such hierarchical levels? The three books to examine closer have all won awards from Ministry of Culture as the best Norwegian picture book that year. Both Svein Nyhus: Pappa [Daddy] (1998, Hans Sande and Gry Moursund: Arkimedes og brødskiva [Archimedes and the Sandwich] (2000 and Stein Erik Lunde and Øyvind Torseter: Eg kan ikkje sove no [I Can't Sleep Now] (2008 are first-person narratives where the main character is a child. In such picture books visual and verbal point of view rarely are the same. The illustrations usually observe the central character from a distance and then allow the reader not only to adopt the narrator's point of view. What kind of ambiguities in the complex relationship between text and images give signals to the readers–and to the understanding of the narrator's position and perspective? What can this perspective and the iconotext in the three books tell us about today's children's role?

 15. Cosimplicial versus DG-rings: a version of the Dold-Kan correspondence

  CERN Document Server

  Castiglioni, J L

  2003-01-01

  The (dual) Dold-Kan correspondence says that there is an equivalence of categories $K:chato Ab^Delta$ between nonnegatively graded cochain complexes and cosimplicial abelian groups, which is inverse to the normalization functor. We show that the restriction of $K$ to $DG$-rings can be equipped with an associative product and that the resulting functor $DGR^*toass^Delta$, although not itself an equivalence, does induce one at the level of homotopy categories. The dual of this result for chain $DG$ and simplicial rings was obtained independently by S. Schwede and B. Shipley through different methods ({it Equivalences of monoidal model categories}. Algebraic and Geometric Topology 3 (2003), 287-334). Our proof is based on a functor $Q:DGR^*to ass^Delta$, naturally homotopy equivalent to $K$, which preserves the closed model structure. It also has other interesting applications. For example, we use $Q$ to prove a noncommutative version of the Hochschild-Konstant-Rosenberg and Loday-Quillen theorems. Our version a...

 16. Progression og innovation – hvordan kan de to begreber berige hinanden og universitetsundervisning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tine Lynfort

  2014-01-01

  I denne artikel kobles begreberne innovation og progression til hinanden med udgangspunkt i forfatterens erfaringer med innovationsundervisning af humaniorastuderende. Særligt fokuseres der på kompetenceafklaring som en løftestang for sammenkoblingen, idet studerendes bevidsthed om egne ressourcer bidrager til progressionen i undervisningsforløb. Der præsenteres en udviklet model med afsæt i denne form for undervisning, hvor progressionsbegrebet søges forstået og forklaret på tre niveauer. Slutteligt diskuteres, hvorledes innovation og progression som begreber og som undervisningsaktiviteter kan berige hinanden på universiteterne generelt. In the article, the concepts of innovation and progression are linked to one another based on the author’s experiences with teaching innovation to humanistic students. In particular, there is a focus on competency assessment as a foundation for this interrelation as the student’s awareness of their own resources contributes to progression in courses of study. A newly developed model is presented in the article. The concept of progression is understood and explained in the context of innovation teaching at three levels. Finally, it is discussed how innovation and progression as concepts and concrete forms of activity in the classroom can enrich each other at the universities in general.

 17.   Cell Penetrating Peptoids (CPPos: Synthesis of a Small Combinatorial Library by Using IRORI MiniKans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik K. Kölmel

  2012-11-01

  Full Text Available Cell penetrating peptoids (CPPos are potent mimics of the corresponding cell penetrating peptides (CPPs. The synthesis of diverse oligomeric libraries that display a variety of backbone scaffolds and side-chain appendages are a very promising source of novel CPPos, which can be used to either target different cellular organelles or even different tissues and organs. In this study we established the submonomer-based solid phase synthesis of a “proof of principle” peptoid library in IRORI MiniKans to expand the amount for phenotypic high throughput screens of CPPos. The library consisting of tetrameric peptoids [oligo(N-alkylglycines] was established on Rink amide resin in a split and mix approach with hydrophilic and hydrophobic peptoid side chains. All CPPos of the presented library were labeled with rhodamine B to allow for the monitoring of cellular uptake by fluorescent confocal microscopy. Eventually, all the purified peptoids were subjected to live cell imaging to screen for CPPos with organelle specificity. While highly charged CPPos enter the cells by endocytosis with subsequent endosomal release, critical levels of lipophilicity allow other CPPos to specifically localize to mitochondria once a certain lipophilicity threshold is reached.

 18. Effects of a brief high-fat diet and acute exercise on the mTORC1 and IKK/NF-?B pathways in rat skeletal muscle.

  Science.gov (United States)

  Castorena, Carlos M; Arias, Edward B; Sharma, Naveen; Cartee, Gregory D

  2015-03-01

  One exercise session can improve subsequent insulin-stimulated glucose uptake by skeletal muscle in healthy and insulin-resistant individuals. Our first aim was to determine whether a brief (2 weeks) high-fat diet (HFD) that caused muscle insulin resistance would activate the mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) and/or inhibitor of ?B kinase/nuclear factor ?B (IKK/NF-?B) pathways, which are potentially linked to induction of insulin resistance. Our second aim was to determine whether acute exercise that improved insulin-stimulated glucose uptake by muscles would attenuate activation of these pathways. We compared HFD-fed rats with rats fed a low-fat diet (LFD). Some animals from each diet group were sedentary and others were studied 3 h postexercise, when insulin-stimulated glucose uptake was increased. The results did not provide evidence that brief HFD activated either the mTORC1 (including phosphorylation of mTOR(Ser2448), TSC2(Ser939), p70S6K(Thr412), and RPS6(Ser235/236)) or the IKK/NF-?B (including abundance of I?B? or phosphorylation of NF-?B(Ser536), IKK?/?(Ser177/181), and I?B(Ser32)) pathway in insulin-resistant muscles. Exercise did not oppose the activation of either pathway, as evidenced by no attenuation of phosphorylation of key proteins in the IKK/NF-?B pathway (NF-?B(Ser536), IKK?/?(Ser177/181), and I?B(Ser32)), unaltered I?B? abundance, and no attenuation of phosphorylation of key proteins in the mTORC1 pathway (mTOR(Ser2448), TSC2(Ser939), and RPS6(Ser235/236)). Instead, exercise induced greater phosphorylation of 2 proteins of the mTORC1 pathway (PRAS40(Thr246) and p70S6K(Thr412)) in insulin-stimulated muscles, regardless of diet. Insulin resistance induced by a brief HFD was not attributable to greater activation of the mTORC1 or the IKK/NF-?B pathway in muscle, and exercise-induced improvement in insulin sensitivity was not attributable to attenuated activation of these pathways in muscle. PMID:25706655

 19. Er Kenya klar til valget? : Kan Kenya komme ud af de mørke skygger fra valget i 2007?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Henrik

  2013-01-01

  Den 17. januar begyndte nomineringen af Kenyas kommende politikere. De politikere, der efter valget skal lede Østafrikas regionale stormagt frem til 2018. Nomineringsprocessen gav flere forskellige interessante indikationer på Kenyas ”demokratiske parathed” og dermed måske også en god fornemmelse af, hvordan det kommende valg i marts vil forløbe. Dette brief kommer med et bud på, om Kenya kan gøre sig fri af de mørke skygger fra valget i 2007.

 20. Endothelial cell injury and dysfunction induced by silver nanoparticles through oxidative stress via IKK/NF-?B pathways.

  Science.gov (United States)

  Shi, Junpeng; Sun, Xia; Lin, Yi; Zou, Xiaoyan; Li, Zhanjun; Liao, Yanyan; Du, Miaomiao; Zhang, Hongwu

  2014-08-01

  Epidemiological studies have indicated that particulate matter (PM) exposure is most likely relevant to atherosclerosis. Endothelial cell injury and dysfunction are considered the early events in the initiation of atherosclerosis. Silver nanoparticles (AgNPs), with a smaller size and higher reactive activity, may induce much higher toxicity to endothelial cells compared with PM. However, few studies have been performed to determine the effect of AgNPs on endothelial cells. In the present study, human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) were chosen as model cells to systematically explore the toxicity of AgNPs to endothelial cells. The obtained results indicated that exposure to AgNPs could inhibit proliferation, damage the cell membrane and seriously induce apoptosis. Simultaneously, the inflammatory cytokines, adhesion molecules, and chemokines of HUVECs were clearly up-regulated, which resulted in the adhesion of many monocytes to endothelial cells. More importantly, we found that dysfunctions of endothelial cells could be ascribed to the activation of NF-?B pathways. Furthermore, an oxidation inhibitor, N-acetyl-l-cysteine (NAC), effectively antagonized all of the AgNPs-induced responses, which indicated the key role of ROS production during the exposure of AgNPs in the toxicity of endothelial cells. In summary, our results clearly demonstrated that AgNPs could induce the injury and dysfunction of HUVECs through the activation of IKK/NF-?B, which is associated with oxidative stress, suggesting that exposure to AgNPs may be a potential hazardous factor for early atherosclerosis. PMID:24818879

 1. Vinpocetine inhibits NF-kappaB-dependent inflammation via an IKK-dependent but PDE-independent mechanism.

  Science.gov (United States)

  Jeon, Kye-Im; Xu, Xiangbin; Aizawa, Toru; Lim, Jae Hyang; Jono, Hirofumi; Kwon, Dong-Seok; Abe, Jun-Ichi; Berk, Bradford C; Li, Jian-Dong; Yan, Chen

  2010-05-25

  Inflammation is a hallmark of many diseases, such as atherosclerosis, chronic obstructive pulmonary disease, arthritis, infectious diseases, and cancer. Although steroids and cyclooxygenase inhibitors are effective antiinflammatory therapeutical agents, they may cause serious side effects. Therefore, developing unique antiinflammatory agents without significant adverse effects is urgently needed. Vinpocetine, a derivative of the alkaloid vincamine, has long been used for cerebrovascular disorders and cognitive impairment. Its role in inhibiting inflammation, however, remains unexplored. Here, we show that vinpocetine acts as an antiinflammatory agent in vitro and in vivo. In particular, vinpocetine inhibits TNF-alpha-induced NF-kappaB activation and the subsequent induction of proinflammatory mediators in multiple cell types, including vascular smooth muscle cells, endothelial cells, macrophages, and epithelial cells. We also show that vinpocetine inhibits monocyte adhesion and chemotaxis, which are critical processes during inflammation. Moreover, vinpocetine potently inhibits TNF-alpha- or LPS-induced up-regulation of proinflammatory mediators, including TNF-alpha, IL-1beta, and macrophage inflammatory protein-2, and decreases interstitial infiltration of polymorphonuclear leukocytes in a mouse model of TNF-alpha- or LPS-induced lung inflammation. Interestingly, vinpocetine inhibits NF-kappaB-dependent inflammatory responses by directly targeting IKK, independent of its well-known inhibitory effects on phosphodiesterase and Ca(2+) regulation. These studies thus identify vinpocetine as a unique antiinflammatory agent that may be repositioned for the treatment of many inflammatory diseases. PMID:20448200

 2. Atypical Forms of Incontinentia Pigmenti in Male Individuals Result from Mutations of a Cytosine Tract in Exon 10 of NEMO (IKK-?)

  OpenAIRE

  Aradhya, Swaroop; Courtois, Gilles; Rajkovic, Aleks; Lewis, Richard Alan; Levy, Moise; Israël, Alain; Nelson, David L.

  2001-01-01

  Familial incontinentia pigmenti (IP [MIM 308310]), or Bloch-Sulzberger syndrome, is an X-linked dominant and male-lethal disorder. We recently demonstrated that mutations in NEMO (IKK-?), which encodes a critical component of the NF-?B signaling pathway, were responsible for IP. Virtually all mutations eliminate the production of NEMO, causing the typical skewing of X inactivation in female individuals and lethality in male individuals, possibly through enhanced sensitivity to apoptosis. Most...

 3. Tumor necrosis factor alpha-dependent drug resistance to purine and pyrimidine analogues in human colon tumor cells mediated through IKK.

  Science.gov (United States)

  Wang, Ling-Chi; Okitsu, Cindy Yen; Zandi, Ebrahim

  2005-03-01

  Development of drug resistance in cancer is one of the main challenges in chemotherapy, and many mechanisms are still unknown. In this study, we show that tumor necrosis factor alpha (TNFalpha) increases postdrug survival from 5-fluoro-2'-deoxyuridine (FdUrd) in two human colon tumor cell lines. This resulted in the development of drug-resistant cells in a TNFalpha-dependent manner. Interestingly, although the drug-resistant cells were selected using FdUrd, they are also resistant to a number of other antimetabolites in the DNA synthesis pathway in a TNFalpha-dependent manner. Only in the drug-resistant cells (p35-colo201) TNFalpha treatment resulted in G(0)-G(1) arrest but not in the parental colo201 and other cell types. Blocking TNFalpha-induced cell cycle arrest sensitized drug-resistant cells to FdUrd. TNFalpha-induced cell cycle arrest required IKK. IKK inhibition by a small molecule inhibitor or by the knockdown of IKKalpha, IKKbeta, or RelA/p65 using siRNA, but not the inhibition of JNK, MEK, p38, or caspase-8 pathways, blocked TNFalpha-induced G(0)-G(1) arrest and restored sensitivity to FdUrd of drug-resistant cells. TNFalpha reduced the transcripts and protein levels of phosphorylated retinoblastoma protein (Rb), Rb, E2F1, and Cdk4 only in drug-resistant p35-colo201 cells. This effect of TNFalpha was reversed by IKK inhibitor, suggesting that TNFalpha-induced cell cycle arrest is probably due to the reduction of Rb, E2F1, and Cdk4. Taken together, this study shows that, in vitro, TNFalpha-induced cell cycle arrest through IKK can provide a mechanism for the development of drug resistance to anti-cancer drugs, purine and pyrimidine analogues. PMID:15611081

 4. The role of IKK? during diet-induced obesity and glucose intolerance in insulin sensitive tissues. The role of glycosylation during intestinal carcinogenesis

  OpenAIRE

  Heringer, Jessica

  2015-01-01

  Diabetes is a consequence of inflammation. Obesity is a chronic low grade inflammation and the NF-?B pathway is a known inflammatory pathway. We aimed to determine the role of IKK?, a protein of the NF-?B pathway in diet induced obesity. Protein glycosylation is an important post-translational modification done by glycosyltransferases, which is modified during tumorigenesis. We treated mice with glycosyltransferase inhibitors and studied the consequence on intestinal tumorigenesis

 5. Focal point: Refrigeration engineering. All components are available for the substitution of R 12; IKK '92, 13. international trade fair for refrigeration - air conditioning engineering, Nuernberg, October 8-10, 1992. Brennpunkt Kaeltetechnik. Alle Komponenten fuer den R 12-Ersatz verfuegbar; IKK '92, 13. Internationale Fachmesse Kaelte-Klima-Technik Nuernberg, 8. -10. 1992

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1992-12-01

  The most important topic of the IKK conference is still the imminent ban on CFC (chloroflurocarbons). It appears that in the meantime a technically advanced solution for the substitution of R12 is available. This report gives an overview of the most important news in this field. (BWI)

 6. Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder. : Anbefalinger og Resultater.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aaen, Sara BjØrn; KØrnØv, Lone

  2014-01-01

  Denne rapport er resultatet af knap 3 måneders arbejde med at kortlægge berørte borgernes forståelse af problematikken med lokalisering af et deponi til radioaktivt affald i Danmark, deres holdninger, bekymringer, informationsbehov, deltagelse i processen og oplevelsen heraf, samt input til miljøvurderingens scopingen. Undersøgelsen har sit sigte på de mest berørte i sagen, og har derfor forventeligt fået kortlagt nogle af de mest kritiske røster. På grund af den valgte målgruppe kan undersøgelsen ikke anvendes til at udtale sig om holdninger, værdier m.v. blandt befolkningen generelt i Danmark – ej heller andre aktørers oplevelse. I forbindelse med hver anbefaling er der redegjort for de væsentligste resultater, som den bygger på. Resultaterne præsenteret i denne rapport er således alene udvalgte resultater. For at få et fuldt dækkende billede af grundlaget for anbefalingerne, anbefaler vi, at læseren læser baggrundsrapporten med alle data fra undersøgelsen. De konkrete løsningsforslag er udvalgte på baggrund af forskning, vores erfaring og faglighed, og derfor ikke udtømmende. Forslagene skal derfor ses i sammenhæng med andre muligheder for at afhjælpe problemstillinger i processen mod at finde en samfundsmæssig god løsning på deponi af radioaktivt affald. Eneansvaret for denne rapport ligger hos forfatterne, og rapporten udtrykker alene forfatternes analyser og tolkninger. Forfatterne fralægger sig samtidig ethvert ansvar for andres brug og tolkning af data præsenteret i denne rapport og baggrundsrapporten.

 7. Får vi også en sundhedskanon? : Hvor langt kan og skal vi gå i denne synkronisering af vore kroppe og sjæle? Lige nu virker det som om, at der er tale om en endeløs disciplinering af den danske befolkning. Først skulle smagsdommerne ud. Siden har vi set en kulturkanon, en litteraturkanon og nu også en demokratikanon. Mon der kommer en sundhedskanon?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2008-01-01

  De sidste 10 år i Danmark har vi set en øget bestræbelse om normalisering af vore kroppe og sjæle. Det gælder på alle områder og det overdøver efterhånden den mangfoldighed som, om ikke andet har været, både accepteret og også hyldet i samfundet tidligere. Ethvert samfund har brug for en vis synkronisering af befolkningen. Dertil findes en række institutioner fra vuggestuer, skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser mv. Der skal være styr på os, vi skal lære basale færdigheder, såsom at færdes i trafikken og vi skal lære et eller flere sprog vi kan kommunikere gennem. Vi skal også tælles, vejes og måles, så staten har styr på husholdningen. Landet indgår i en større sammenhæng, som siges at være en konkurrencesammenhæng, så den må selvfølgelig vide, hvad den har at gøre godt med i sin kamp mod de andre. Det er i accepteret. Min krop er god og relativt sund. Den er i arbejde, har været livslangt under uddannelse og den har en nogenlunde vægt, højde og BMI. Statistisk er den lidt dyr pga. lidt astma og to knæoperationer. Men kort sagt. Det er i orden at vi skal normaliseres. Spørgsmålet er: Hvor langt kan og skal vi gå i denne synkronisering af vore kroppe og sjæle? Lige nu virker det som om, at der er tale om en endeløs disciplinering af den danske befolkning. Først skulle smagsdommerne ud. Siden har vi set en kulturkanon, en litteraturkanon og nu også en demokrati kanon. Mon der kommer en sundhedskanon? En sundhedskanon Hvad er en sundhedskanon? Det er en beskrivelse af, hvordan den rette krop ser ud, hvad den spiser, hvordan og hvor meget den bevæger sig, hvor meget den sveder hver dag, hvor mange muskler den har og hvordan de skal sidde. En sundhedskanon beskriver hudens fasthed, hudens spændstighed, mundens tænder og placering af dem og lidt om hvordan der skal lugte ud af munden. Det er upassende at fortsætte denne tankerække. Det er ikke let at udforme skitser til en sundhedskanon. Man savner ord og læseren skånes for mine spæde forsøg. I litteraturen kan man henvise til Klaus Rifbjergs eller Benny Andersens værker. Men hvem skal være kroppen der promoveres i en sundhedskanon? Kronprinsen måske? eller Chris Macdonald? Og så et par kvinder. Det må være sundhedsministeren der går forrest med forslag. Der skal samarbejdes med embedsmænd i miljø- og sundhedsstyrelserne, samt andre ministre, som er optaget af kroppene og hvordan de bevæger sig og agerer. Hvorfor nu denne tekst? Hvad er der galt ved at beskrive en rigtige, den normale eller den sunde krop? Isoleret set ikke noget. Vi er omgivet at kroppe, som vi registrerer og resten får vi fra tv, radio og Internettet. Hovedproblemet er, at en hver etablering af en normal eller sund krop, samtidig inkluderer nogle kroppe og ekskluderer andre. Og den kraft denne proces iværksættes med, er så meget stærkere, som den er en statsligt legitimeret. Der er forskel på at høre om sunde kroppe gennem diverse medier (det er slemt nok) og så at staten, ligesom med autorisation af visse faggrupper eller udstedelse af statsobligationer, autoriserer en bestemt sund kropsform. Staten autoriserer en bestemt fysiognomi, idet den ekskluderer (alle) andre. Dette sidste siges og skrives aldrig. Ingen ønsker kropseksklusion. Alle vil være inkluderende, socialt, kulturelt, økonomisk og sikkert også kropsligt! Start ved den "inkluderende børnehave", den "inkluderende skole", en "inkluderende pædagogik". Pointen er at det sker alligevel. Symbolsk vold Det er et bestemt samfund på en given tid, der bestemmer hvad der er en sund krop. Tidligere var det overklassens store og velnærede krop der blev dyrket, i andre samtidige samfund hylder man tyndere eller højere kroppe. Der er altså ikke, kulturelt eller sociologisk set, en krop der 'i sig selv' er sund eller rigtigere end andre. Hvad har alt dette med symbolsk vold at gøre? Pointen er, at en eller flere gruppers definition af en sund krop universaliseres og naturaliseres, dvs. formidles, ses og erfares som den eneste ene og rigtige. Dette sker samtidig med

 8. Fighting Brick with Brick: Chikazumi J?kan and Buddhism’s Response to Christian Space in Imperial Japan

  OpenAIRE

  Garrett Washington

  2013-01-01

  In 1915, with the support of J?do Shinsh? (True Pure Land) Buddhism’s Higashi Honganji sect and dozens of private Buddhist donors, Buddhist priest Chikazumi J?kan erected a new, one-of-a-kind Buddhist meeting hall in Tokyo, the Ky?d? Kaikan. Chikazumi conceived of the building as a clear and deliberate spatial challenge to the crowded Protestant churches and lecture halls of turn-of-the-twentieth-century Tokyo. He chose prominent Western-style architect Takeda Goichi (1872–1938), rather than ...

 9. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  2003-01-01

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i praksis at etablere en sådan model. Det vises i rapporten, at korrekt modellering af elforbrugets afhængighed af spænding og frekvens har væsentlig indflydelse på de simuleringer, der udføres af transmissionsnettets stabilitet. Det grundlag der i dag anvendes til modellering af elforbruget, er baseret på 30 år gamle data, og det vurderes ikke længere som repræsentativt. Det anbefales i rapporten, at der hos Elkraft System etableres en model for elforbruget efter en såkaldt komponentbaseret metode. Modellen skal levere data direkte til simuleringsværktøjet PSS/E. Med en sådan model forventes simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model.

 10. Innovation processes in the energy sector

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bulathsinhala, Nadika A.

  2012-01-01

  Denne afhandling handler om, hvordan innovationsprocesser i den danske energisektor kan forbedres. Hvert år bliver der tildelt mange økonomiske midler til energiforskning som skal bidrage til at forbedre nuværende energiteknologier og skabe nye energiteknologier. Afhandlingen tager udgangspunkt i kvalitativ og kvantitativt data, indsamlet fra det danske energiprogram ForskEL, som hører under Energinet.dk. Det første essay omhandler selve ex-ante evalueringsprocessen af F&U-projektansøgningerne og de forskellige eksperters tilgang til evaluering. Her viser de kvalitative resultater, at eksperterne vurderer selve udformningen af ansøgningen og præsentationen af projektideen meget højt. Det andet essay viser, at offentligt støttede F&U-projekter med en lang tidshorisont, og som inkluderer forskellige partnere, i mange tilfælde inddrager en organisatorisk vidensintegrator. Denne vidensintegrators rolle er at viderebringe viden fra et projekt til et andet, fordi integratoren aktivt vil bruge det endelige resultat f.eks. implementere den nye teknologi i et produkt eller i energisystemet. Vidensintegrator identificeres ved hjælp af kvantitativt data, og resultaterne viser, at sandsynligheden for at vidensintegratoren er inkorporeret i innovative F&U-projekter, er signifikant stor. Det sidste essay finder frem til, at projekter, der har inkorporeret en organisatorisk vidensintegrator, performer bedre end projekter, der ikke inkorporerer en organisatorisk vidensintegrator. Afhandlingens resultater kan bidrage til at forbedre fremtidige F&U-projekter i energisektoren ved, at anbefale projekter at inkorporere en organisatorisk vidensintegrator og dermed øger sandsynligheden for bedre projektperformance.

 11. Šikk poissmehekorter / Maris Kerge

  Index Scriptorium Estoniae

  Kerge, Maris

  2004-01-01

  Tallinnas Müürivahe tänaval asuvas pööningukorteris (53 mø) ühinevad moodne ja ajalooline. Magamistuba on paigutatud klaasboksi. Sisearhitektid Priit Põldme ja Krista Thomson, Sisearhitektuuribüroo Joonprojekt. Projekt 2003, valmis 2004. 8 ill., värv

 12. Tetramethylpyrazine attenuates TNF-?-induced iNOS expression in human endothelial cells: Involvement of Syk-mediated activation of PI3K-IKK-I?B signaling pathways

  International Nuclear Information System (INIS)

  Endothelial cells produce nitric oxide (NO) by activation of constitutive nitric oxide synthase (NOS) and transcription of inducible NO synthase (iNOS). We explored the effect of tetramethylpyrazine (TMP), a compound derived from chuanxiong, on tumor necrosis factor (TNF)-?-induced iNOS in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and explored the signal pathways involved by using RT-PCR and Western blot. TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting I?B kinase (IKK) phosphorylation, I?B degradation and nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation, which were required for NO gene transcription. Exposure to wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. Spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol significantly inhibited NO production. Furthermore, piceatannol obviously suppressed TNF-?-induced I?B phosphorylation and the downstream NF-?B activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. TMP significantly inhibited TNF-?-induced phosphorylation of Syk and PI3K. Our data indicate that TMP might repress iNOS expression, at least in part, through its inhibitory effect of Syk-mediated PI3K phosphorylation in TNF-?-stimulated HUVECs. -- Highlights: •TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting IKK/I?B/NF-?B pathway. •PI3K inhibitor wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression. •Syk inhibitor piceatannol repressed PI3K/IKK/I?B mediated NO production. •Syk is an upstream regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. •TMP might repress iNOS expression through Syk-mediated PI3K pathway

 13. Tetramethylpyrazine attenuates TNF-?-induced iNOS expression in human endothelial cells: Involvement of Syk-mediated activation of PI3K-IKK-I?B signaling pathways

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zheng, Zhen; Li, Zhiliang; Chen, Song; Pan, Jieyi; Ma, Xiaochun, E-mail: zjoever@gmail.com

  2013-08-15

  Endothelial cells produce nitric oxide (NO) by activation of constitutive nitric oxide synthase (NOS) and transcription of inducible NO synthase (iNOS). We explored the effect of tetramethylpyrazine (TMP), a compound derived from chuanxiong, on tumor necrosis factor (TNF)-?-induced iNOS in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and explored the signal pathways involved by using RT-PCR and Western blot. TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting I?B kinase (IKK) phosphorylation, I?B degradation and nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation, which were required for NO gene transcription. Exposure to wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. Spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol significantly inhibited NO production. Furthermore, piceatannol obviously suppressed TNF-?-induced I?B phosphorylation and the downstream NF-?B activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. TMP significantly inhibited TNF-?-induced phosphorylation of Syk and PI3K. Our data indicate that TMP might repress iNOS expression, at least in part, through its inhibitory effect of Syk-mediated PI3K phosphorylation in TNF-?-stimulated HUVECs. -- Highlights: •TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting IKK/I?B/NF-?B pathway. •PI3K inhibitor wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression. •Syk inhibitor piceatannol repressed PI3K/IKK/I?B mediated NO production. •Syk is an upstream regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. •TMP might repress iNOS expression through Syk-mediated PI3K pathway.

 14. The Drosophila IKK-related kinase (Ik2 and Spindle-F proteins are part of a complex that regulates cytoskeleton organization during oogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shaanan Boaz

  2008-09-01

  Full Text Available Abstract Background IkappaB kinases (IKKs regulate the activity of Rel/NF-kappaB transcription factors by targeting their inhibitory partner proteins, IkappaBs, for degradation. The Drosophila genome encodes two members of the IKK family. Whereas the first is a kinase essential for activation of the NF-kappaB pathway, the latter does not act as IkappaB kinase. Instead, recent findings indicate that Ik2 regulates F-actin assembly by mediating the function of nonapoptotic caspases via degradation of DIAP1. Also, it has been suggested that ik2 regulates interactions between the minus ends of the microtubules and the actin-rich cortex in the oocyte. Since spn-F mutants display oocyte defects similar to those of ik2 mutant, we decided to investigate whether Spn-F could be a direct regulatory target of Ik2. Results We found that Ik2 binds physically to Spn-F, biomolecular interaction analysis of Spn-F and Ik2 demonstrating that both proteins bind directly and form a complex. We showed that Ik2 phosphorylates Spn-F and demonstrated that this phosphorylation does not lead to Spn-F degradation. Ik2 is localized to the anterior ring of the oocyte and to punctate structures in the nurse cells together with Spn-F protein, and both proteins are mutually required for their localization. Conclusion We conclude that Ik2 and Spn-F form a complex, which regulates cytoskeleton organization during Drosophila oogenesis and in which Spn-F is the direct regulatory target for Ik2. Interestingly, Ik2 in this complex does not function as a typical IKK in that it does not direct SpnF for degradation following phosphorylation.

 15. MOBE: Final Report : Modelling and Optimization of biomass-based Energy production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trangbæk, K; Elmegaard, Brian

  2008-01-01

  Nærværende rapport er en samlet dokumentation af arbejdet som er udført i PSOprojektet MOBE, “Modellering og optimering af biomassebaseret energiproduktion”. Målsætningen i projektet er at udvikle bedre reguleringsmetoder for kedler i de centrale kraftværker, således at værket som sådan opnår bedre reguleringsevne med hensyn til lastændringshastighed specielt i lavlastområdet omkring og under Bensonpunktet. Rapporten indledes med en beskrivelse af de udfordringer som kraftværkerne står overfor i det moderne elmarked hvor vindkraft udgør en væsentlig prioriteret produktion og dermed sammen med forbrugssvingninger bidrager til fastlæggelse af driften på de centrale blokke. Rapporten dokumenterer arbejdet udført for at udvikle en fælles simuleringsplatform for parterne i projektet og for fremtidigt modelarbejde. Resultatet af dette arbejde er en integration af DTU’s simuleringskode DNA med Matlab. Der foreslås desuden muligheder for andre værktøjer. Modelarbejdet i projektet har resulteret i indledende undersøgelser af tidskonstanter i fordamperrør, en analyse som viser at Ledinegg-instabilitet ikke opstår i moderne kedler selv ved lav last, udvikling af en valideret fordampermodel som kan kobles med værktøjer der anvendes ved udvikling af reguleringsstrategier samt en analyse af virkningsgrad af to forskellige konfigurationer af lavlastanlæg for Bensonkedler. Baseret på en valideret kraftværksmodel kunne reguleringsstrategier evalueres. Da begrænsninger i styresignaler og temperaturgradienter er dominerende, anbefales det at anvende en modelprædiktiv regulator. Det demonstreres, hvordan en sådan regulator kan håndtere store lastgradienter uden at overskride fastsatte begrænsninger. Ved at skifte mellem lineariserede modeller kan hele lastområdet dækkes. Projektet indikerer at Model Predictive Control kan forbedre regulering i lavlast markant. Dette bør i fremtidige projekter afklares ved reelle tests, i første omgang mod en simulator baseret på “first principles” og siden på et værk. Modelarbejdet i MOBE har lagt grunden for en model anvendelig model, men denne skal yderligere udvikles med henblik på bedre forståelse af fordamperprocessen og kobling til resten af kedlen, specielt mellemoverhedning. De udviklede modeller er baseret på flere simplificerende antagelser. Disse antagelser bør granskes nøjere i kommende arbejder hvor der bør fokuseres yderligere på reel drift af Bensonkedler med forskellige brændsler.

 16. Et nationalt studie af bankrøveri : -de psykologiske følgevirkninger og prædiktorer for PTSD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Maj; Elklit, Ask

  2012-01-01

  Baggrund. Til trods for, at antallet af bankrøverier er stigende i det meste af den vestlige verden, er forskning i de psykologiske følgevirkninger af bankrøveri begrænset. Formålet med dette studie er at kortlægge prævalensen af akut stress forstyrrelse (ASD) og posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD) efter bankrøveri og undersøgelse mulighederne for at forudsige PTSD med en lang række prædiktorer, som ikke tidligere er undersøgt i samme studie. Dette studie belyser, om bankrøveriofre adskiller sig fra andre traumepopulationer i forhold til den eksisterende forskning i prædiktorer og muligheder for tidlig præventiv behandling ved at bidrage med yderligere viden til tidlig identifikation af traumeofre i risiko for udviklingen af PTSD. En randomiseret kontrolgruppe inddrages for at undersøge repræsentativitet, forskelle i traumatiseringsgrad og prædiktorerne mellem de to grupper. Metode. National spørgeskemaundersøgelse af alle danske bankansatte udsat for røveri fra april 2010 til april 2011 (N = 622). 458 deltog i undersøgelsen (svarprocent = 73,6 %) ved første måletidspunkt (1 uge efter røveriet) og 378 (svarprocent = 82,5 %) deltog i undersøgelsen ved anden tidsmåling (6 mdr. efter røveriet). 573 ansatte fra 100 tilfældigt udvalgte filialer deltog i kontrolgruppeundersøgelsen, hvoraf 303 aldrig havde oplevet et røveri og samtidig havde angivet en stressende begivenhed. Resultater. Dette studie viser, at bankrøverier kan være traumatiserende for de ansatte. En uge efter røveriet led 11,1 % (n = 41) af ASD og seks måneder efter røveriet led 6,2 % (n = 23) af PTSD. Begge prævalenser var begrænset af kravet om undgåelsessymptomer (ASD uden undgåelse: 14 %, PTSD uden undgåelse: 17,8 %), men ASD diagnosen var især begrænset af kravet om dissociationssymptomer (ASD uden dissociation: 26,7 %). Hierarkisk regressionsanalyse viste, at 51 % af variansen i PTSD sværhedsgrad blev forklaret af peritraumatisk dissociation, ASD sværhedsgrad, emotionel coping og negative tanker om egen person og evner. ASD sværhedsgrad var den stærkeste prædiktorer for PTSD sværhedsgrad og forudsagde alene 41 % af variansen i PTSD sværhedsgrad. Konklusion. Bankrøveri er en traumatiserende begivenhed for de ansatte. Et mindretal udvikler ASD og PTSD, mens høje subkliniske prævalenser viser, at en stor andel udvikler svære symptomer på både ASD og PTSD, selvom de ikke opfylder kriterierne for fulde diagnoser. Særligt ASD sværhedsgrad og negative tanker om egen person og evner synes at kunne forudsige PTSD sværhedsgrad efter bankrøveri. Det anbefales derfor, at ”Acute Stress Disorder Scale” anvendes til at screene for PTSD efter bankrøveri. Fremtidig forskning anbefales at fokusere på udvikling af præventive kognitive kurser for de bankansatte, der kan give de ansatte kendskab til og redskaber til at ændre negative antagelser om egen person og egne evner – særligt i forhold til oplevelsen af et røveri.

 17. Retinal Ven Dal T?kan?kl???na Ba?l? Maküler Ödemde ?ntravitreal Triamsinolon ve Grid Lazer Fotokoagulasyon Kombine Tedavisi

  OpenAIRE

  DEM?R, Selim; SARIAYDIN, Gülhan; KAZAZ, Gülçin; CÖMERT, Ebru; SÜLLÜ, Yüksel

  2011-01-01

  Retinal ven t?kan?kl?klar?, diyabetik retinopatiden sonra en s?k görülen retinal vasküler hastal?kt?r. Bu çal??mam?zda retinal ven dal t?kan?kl??? (RVDT) nedenli maküler ödem geli?en hastalar?n tedavisinde intravitreal steroid ve grid lazer fotokoagülasyonun etkisinin de?erlendirilmesi amaçlanm??t?r. Bu amaçla klini?imizde Ocak 2007 – ?ubat 2009 tarihleri aras?nda RVDT ba?l? maküla ödemi nedeniyle intravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu ve grid lazer fotokoagülasyon yap?lan hastalar ge...

 18. Tangible Interaction in Industrial Plants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mads Vedel

  2008-01-01

  Med denne afhandling besvarer jeg det overordnede forskningsspørgsmål som har været mit fokus igennem mine forskningsaktiviteter; Hvordan kan interaktionsdesignere designe brugerflader der inviterer til, og tillader interaktion, baseret på Skilled Practice - kropslige tillærte færdigheder - i industrielle sammenhænge. Min tese er at det hastige indtog af teknologiske løsninger i industrien er sket uden respekt for, og på bekostning af, de tillærte færdigheder operatører og teknikere anvender i deres daglige arbejde. Under overskriften Tangible Interaction - håndgribelig interaktion - har jeg besvaret spørgsmålet igennem arbejdet med tre delspørgsmål; Hvad kendetegner skills og hvad er deres natur, hvilke metoder kan understøtte design for skilled practice, samt, hvordan kan viden om skilled practice indlejres i designprocessen? Afhandlingen giver først et overblik over forskningsfeltet Tangible Interaction. Det er et nyt og også bredt felt, som generelt set forskes og udvikles på tre forskellige grundlag; et datacentret grundlag hvor feltet har sine rødder, et socialcentreret grundlag med rødder i social videnskab, samt et udtryks- og oplevelsesmæssigt grundlag med rødder i design. Jeg er tilgået feltet og forskningen fra et udtryks- og oplevelsesmæssig grundlag og har oplevet en konflikt i opfattelsen af de begreber og holdninger der kendetegner de forskellige grundlag. I afhandlingen konkluderer jeg at et projekt udviklet på basis af et grundlag, næppe kan beskrives og forstås fuldt ud hvis det alene betragtes og forsøges klassificeret fra et af de andre grundlag. At opleve skills - færdigheder - har enhver som har set en dygtig håndværker udføre sit fag; komplicerede handlinger får et strøg af ubesværet skønhed. At beskrive skills som at ‘være god til at gøre noget’ giver dog ikke fuld retfærdighed til fænomenet. Ejheller den betragtning at det blot er en automatisk gentagelse af bevægelser. Ved at trække på antropologi og filosofi, beskriver jeg skilled practice som en sammenflettet enhed af det perceptuelt engagerede menneske, dets materialer og omgivelser. I samme forbindelse gør jeg op med den Cartensiensiske opfattelse, at mennesket består af en styrende del, som kontrollerer en udøvende del, og sammenføjer hvad der aldrig har været adskilt; sindet og kroppen. Med dette svar på det første delspørgsmål fortsætter afhandlingen med besvarelsen af de resterende to spørgsmål, gennem en beskrivelse af metoder og indsigter jeg har udviklet igennem min forskning, i erkendelse af at kendte designmetoder ikke tilstrækkeligt har kunnet understøtte skilled practice. I afhandlingen beskriver jeg et tankesæt; ‘Wayfaring’ - fodrejse - som hjælper designeren med at fastholde fokus på den nære sammenhæng mellem mennesket, bevægelsen og omgivelserne. eg beskriver en række metoder der hver på deres måde kan hjælpe designeren med at identificere, fastholde og viderebringe de kvaliteter der kendetegner skills. I metoderne er indlejret grundlæggende viden om skills og jeg præsenterer metoder til at udforske såvel enkeltbevægelser som sammensatte bevægelser, samt metoder til at aflæse og beskrive bevægelseskvaliteter, og opleve og udtrykke bevægelseskvaliteter. Således kan jeg besvare det overordnede forskningsspørgsmål: Jeg stiller metoder med indlejret viden om skills til rådighed og jeg anbefaler at designeren igennem designprocessen bevæger sig mellem de forskellige metoder, for bedst at kunne fange og viderbringe netop de bevægelseskvaliteter der kendetegner pågældende skill. Jeg anbefaler at designeren engagerer sig kropsligt i opgaven og skaber et rigt kropsligt metafor til at beskrive de fundne kvaliteter. Et rigt metafor kan rumme oplevelsen af bevægelseskvaliteter bedre end en konkret beskrivelse, og fungere som et rigt referencepunkt i designprocessen.

 19. Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?

  OpenAIRE

  Kari Solvoll; Elin Bjørge Løken

  2009-01-01

   SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988).Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fe...

 20. Exercise During Pregnancy

  OpenAIRE

  Stafne, Signe Nilssen

  2012-01-01

  Friske gravide anbefales å trene regelmessig under svangerskapet for å fortsette å oppnå de samme helsegevinstene som ved trening i ikke-gravid tilstand. Når det gjelder forebygging og behandling av svangerskapsrelaterte plager, har det ikke tidligere vært gjennomført store randomiserte kontrollerte studier for å studere mulig effekt av trening i svangerskapet. Dagens kunnskap er hovedsakelig basert på observasjonsstudier. TRIP-studien er en to-armet, to-senter, randomisert kontrollert studie...

 1. Inhibition of the NEMO/IKK? association complex formation, a novel mechanism associated with the NF-?B activation suppression by Withania somnifera’s key metabolite withaferin A

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bisaria Virendra S

  2010-12-01

  Full Text Available Abstract Background Nuclear Factor kappa B (NF-?B is a transcription factor involved in the regulation of cell signaling responses and is a key regulator of cellular processes involved in the immune response, differentiation, cell proliferation, and apoptosis. The constitutive activation of NF-?B contributes to multiple cellular outcomes and pathophysiological conditions such as rheumatoid arthritis, asthma, inflammatory bowel disease, AIDS and cancer. Thus there lies a huge therapeutic potential beneath inhibition of NF-?B signalling pathway for reducing these chronic ailments. Withania somnifera, a reputed herb in ayurvedic medicine, comprises a large number of steroidal lactones known as withanolides which show plethora of pharmacological activities like anti- inflammatory, antitumor, antibacterial, antioxidant, anticonvulsive, and immunosuppressive. Though a few studies have been reported depicting the effect of WA (withaferin A on suppression of NF-?B activation, the mechanism behind this is still eluding the researchers. The study conducted here is an attempt to explore NF-?B signalling pathway modulating capability of Withania somnifera’s major constituent WA and to elucidate its possible mode of action using molecular docking and molecular dynamics simulations studies. Results Formation of active IKK (I?B kinase complex comprising NEMO (NF-?B Essential Modulator and IKK? subunits is one of the essential steps for NF-?B signalling pathway, non-assembly of which can lead to prevention of the above mentioned vulnerable disorders. As observed from our semi-flexible docking analysis, WA forms strong intermolecular interactions with the NEMO chains thus building steric as well as thermodynamic barriers to the incoming IKK? subunits, which in turn pave way to naive complex formation capability of NEMO with IKK?. Docking of WA into active NEMO/IKK? complex using flexible docking in which key residues of the complex were kept flexible also suggest the disruption of the active complex. Thus the molecular docking analysis of WA into NEMO and active NEMO/IKK? complex conducted in this study provides significant evidence in support of the proposed mechanism of NF-?B activation suppression by inhibition or disruption of active NEMO/IKK? complex formation being accounted by non-assembly of the catalytically active NEMO/IKK? complex. Results from the molecular dynamics simulations in water show that the trajectories of the native protein and the protein complexed with WA are stable over a considerably long time period of 2.6 ns. Conclusions NF-?B is one of the most attractive topics in current biological, biochemical, and pharmacological research, and in the recent years the number of studies focusing on its inhibition/regulation has increased manifolds. Small ligands (both natural and synthetic are gaining particular attention in this context. Our computational analysis provided a rationalization of the ability of naturally occurring withaferin A to alter the NF-?B signalling pathway along with its proposed mode of inhibition of the pathway. The absence of active IKK multisubunit complex would prevent degradation of I?B proteins, as the I?B proteins would not get phosphorylated by IKK. This would ultimately lead to non-release of NF-?B and its further translocation to the nucleus thus arresting its nefarious acts. Conclusively our results strongly suggest that withaferin A is a potent anticancer agent as ascertained by its potent NF-?B modulating capability. Moreover the present MD simulations made clear the dynamic structural stability of NEMO/IKK? in complex with the drug WA, together with the inhibitory mechanism.

 2. Så vidt et rum : en undersøgelse af hvordan tekstil kan/skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Cecilie

  2013-01-01

  Afhandlingen ‘Så vidt et rum’ undersøger hvordan tekstil kan eller skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum. Undersøgelserne tager afsæt i dét forhold, at absorption af lyd er et stigende behov i mange offentlige rum, men at lydabsorptionens arkitektoniske potentiale kun sporadisk er udforsket og udviklet. Tekstil har gode lydabsorberende egenskaber og desuden væsentlige arkitektoniske kvaliteter. Både tekstilets lydabsorberende egenskaber og arkitektoniske kvaliteter afgøres i høj grad af tekstilets rumlige formgivning og placering. Afhandlingen bygger derfor på den antagelse at der, med tekstil, kan dannes konstruktioner, der fungerer både lydabsorberende og arkitektonisk. Indenfor det arkitektoniske felt fokuseres der på fænomenet ‘rum’. Afhandlingens hovedspørgsmål ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum?’ undersøges gennem tre delundersøgelser. Af hver delundersøgelse udledes en række retningslinier, hvis formål er at forsyne designere og arkitekter med tilstrækkelig viden til at etablere arkitektonisk lydabsorption med tekstil. Til hver delundersøgelse anvendes hver sin metode, som dog overordnet kædes sammen af en række fællestræk, bl.a. opstilling af ‘modstande’ og en generel kritisk tilgang til empirien. Første delundersøgelse undersøger tekstilets lydabsorberende egenskaber. Først undersøges det hvordan det, via sanseindtryk alene, er muligt at fi nde frem til et tekstil, der er lydabsorberende. Otte tekstiler udsættes for måling af tekstilets absorptionskoefficient og strømningsmodstand samt for direkte sansning. Det konkluderes, at tekstilets lufttæthed, stivhed og vægt er sigende for dets lydabsorberende egenskaber. Dernæst undersøges det, hvordan tekstil skal formgives og placeres rumligt for mest effektivt at absorbere lyd, først i et forsøgsrum med en lydtrykmåler og derefter i et rørapparat. Over 100 formgivninger og placeringer måles og sammenlignes. Det konkluderes, at primært tekstilets afstand til væggen, mængden af tekstil, dets grad af drapering og foldning, dets spredning i rummet og vinkel ifht. til lydbølgernes retning er afgørende for dets lydabsorberende virkning. Anden delundersøgelse undersøger hvordan dels lydabsorption og dels tekstil kan danne rum. Undersøgelserne af hvordan lydabsorption danner rum tager afsæt i teorier om lyd og lys og kobler disse til en teori for lydabsorptionens rumdannende egenskaber. Det konkluderes at lydabsorptionen kan danne et ‘halvt rum’. Tekstils rumdannende egenskaber undersøges ved at analysere et konkret eksempel på rumdannelse med tekstil med tre teorier om henholdsvist transparens, bevægelighed og porøsitet. Det konkluderes, at tekstil kan danne rum både via sin transparens, bevægelighed og porøsitet og desuden at den samme formgivning eller placering kan danne flere forskellige typer rum samtidigt. Tredje delundersøgelse undersøger hvordan tekstil kan formgives. Tre forskellige tekstiler udsættes for en række formgivningsteknikker og samtidige sansninger af deres materialeegenskaber, derefter registrering af de fremkomne former. Undersøgerens eget sanseapparat anvendes som måleapparat og sanse-og formregistreringerne indsættes på skalaer og sammenlignes. Det konkluderes, at tekstiler med relativt ekstreme materialeegenskaber danner relativt ekstreme former. Af de tre delundersøgelser udledes i alt 55 retningslinier og disse afprøves gennem formgivningen af tre lydabsorberende og rumdannende konstruktioner. Afprøvningen viser, at retningslinierne supplerer hinanden godt og derfor tilsammen kan danne afsæt for en formgivning af lydabsorberende og rumdannende konstruktioner, men at retningslinierne er af varierende anvendelighed. Afhandlingens resultat udgøres af 55 retningslinier om både lydabsorption, rumdannelse og formgivning og desuden af en eksempelsamling på tre tekstile konstruktioner. Afhandlingen konkluderer, at tekstil så vidt kan absorbere lyd og danne rum samtidigt. ‘

 3. Tv nyheder: Journalistiske Idealer er under Pres : Der er ikke forskel på om journalister arbejder på kommercielle eller licens-finansierede redaktioner viser ny forskning.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Line Hassall

  2013-01-01

  Tv Nyheder: Journalistiske Idealer er under pres Af Line Hassall Thomsen, 28.9.2013. Der er ikke forskel på om journalister arbejder på kommercielle eller licens-finansierede redaktioner viser ny forskning. Hvornår så du sidst dybdeborende journalistik på tv-nyhederne? Det hænder, men ikke så ofte som tv-journalisterne ville ønske det. Tv-journalister har mange store idealer om god journalistik og public service. Men de vilkår journalisterne arbejder under gør idealerne nærmest umulige at opnå i dagligdagen. I dag er det ikke de journalistiske idealer men markedskræfterne der driver de nationale tv-nyhedsredaktioner. De sidste 4 år har jeg studeret tv-journalister i Danmark og England som del af et ph.d.-studie i journalistisk nyhedsproduktion. Nu er studiet færdig og jeg har netop forsvaret ph.d.-afhandlingen ’New Struggles, Old Ideals: The Everyday Struggle Towards being a ”Good Journalist” inside Public Service TV Newsrooms in the UK and Denmark’. Under ph.d.- studiet har jeg tilbragt halvandet år med deltager-observation på de fire største tv-redaktioner i England og Danmark. Jeg har observeret og deltaget i det daglige arbejde på redaktionerne hos TV Avisen og TV2 Nyhederne og i England hos BBC News og ITV News. Jeg havde forventet at journalister på de forskelligt finansierede tv-redaktioner ville tænke og arbejde forskelligt. Jeg havde forestillet mig at definitionen af god journalistik og den gode nyhedshistorie ville være helt forskellig på en kommercielfinansieret og en licensfinansieret tv-station. Men der tog jeg fejl. Jeg ledte efter forskelligheder, men fandt ligheder. Efterhånden som feltstudiet tog fat gik det op for mig at journalisterne på de fire forskellige tv-stationer arbejdede og tænkte ens. Derudover gik det op for mig at mange af journalisterne på de forskelligt finansierede tv-stationer var ens – journalister jeg først havde mødt som meget overbevisende TV2-journalister mødte jeg senere som lige så overbevisende DR-journalister. For det, der betyder noget for de journalister jeg studerede var ikke hvilken kanal de arbejdede for men den journalistik de lavede. Idealet om Den Gode Historie mødte jeg på alle fire redaktioner. Ansatte på de fire forskellige redaktioner svarede (næsten ordret) det samme til spørgsmålet om hvad Den Gode Historie er. Ifølge redaktørerne og redaktionssekretærerne er Den Gode Historie den nyhedshistorie der får seeren til ’at snakke’ hjemme i dagligstuerne. Derfor fortalte journalisterne at de ofte forestillede sig at de fortalte en nyhedshistorie til deres mor eller deres venner for at tænke sig til om det var en nyhed der ville blive talt om hjemme i dagligstuen. Journalisterne selv beskrev den Gode Historie som den nyhed der både er objektiv, oplyser seeren, er dybdeborende, forbedrer verden og er kritisk overfor autoriteterne på vegne af befolkningen. At lave den slags historier blev talt om blandt journalisterne som ’God Journalistik’. Mange nævnte disse fjerde statsmagts idealer som den vigtigste årsag til at de overhovedet ville være journalister. Men især disse idealer, som nogle journalister beskrev som ’en spejder-rolle’ hvor man ’tager seeren i hånden og fører dem sikkert over vejen’ er svære at opnå i dagligdagen. I stedet bliver chefernes nyhedsideal som indbefatter at folk taler hjemme i dagligstuerne brugt flittigt. For når der bliver lavet en nyhed som seerne taler om, så vil den også få flere seere – få et ’like’ på Facebook og blive delt på Twitter. Journalisten der har lavet en nyhed der får mange likes bliver måske nævnt i en skulderklappende fællesmail fra nyhedsredaktøren, måske vinder han en flaske vin på næste redaktionsmøde. Måske bliver han tildelt flere minutter næste gang han skal lave et nyhedsindslag. Det er ganske forståeligt at nyhedsredaktørerne og journalisterne gerne vil have seere. Uden seere ingen nyheder. Men det er problematisk når ideen om at lave historier som folk vil tale om bliver det mest vigtige i den journalistiske produk

 4. Identification of Mutations in TRAPPC9, which Encodes the NIK- and IKK-?-Binding Protein, in Nonsyndromic Autosomal-Recessive Mental Retardation

  Science.gov (United States)

  Mir, Asif; Kaufman, Liana; Noor, Abdul; Motazacker, Mahdi M.; Jamil, Talal; Azam, Matloob; Kahrizi, Kimia; Rafiq, Muhammad Arshad; Weksberg, Rosanna; Nasr, Tanveer; Naeem, Farooq; Tzschach, Andreas; Kuss, Andreas W.; Ishak, Gisele E.; Doherty, Dan; Ropers, H. Hilger; Barkovich, A. James; Najmabadi, Hossein; Ayub, Muhammad; Vincent, John B.

  2009-01-01

  Mental retardation/intellectual disability is a devastating neurodevelopmental disorder with serious impact on affected individuals and their families, as well as on health and social services. It occurs with a prevalence of ?2%, is an etiologically heterogeneous condition, and is frequently the result of genetic aberrations. Autosomal-recessive forms of nonsyndromic MR (NS-ARMR) are believed to be common, yet only five genes have been identified. We have used homozygosity mapping to search for the gene responsible for NS-ARMR in a large Pakistani pedigree. Using Affymetrix 5.0 single nucleotide polymorphism (SNP) microarrays, we identified a 3.2 Mb region on 8q24 with a continuous run of 606 homozygous SNPs shared among all affected members of the family. Additional genotype data from microsatellite markers verified this, allowing us to calculate a two-point LOD score of 5.18. Within this region, we identified a truncating homozygous mutation, R475X, in exon 7 of the gene TRAPPC9. In a second large NS-ARMR/ID family, previously linked to 8q24 in a study of Iranian families, we identified a 4 bp deletion within exon 14 of TRAPPC9, also segregating with the phenotype and truncating the protein. This gene encodes NIK- and IKK-?-binding protein (NIBP), which is involved in the NF-?B signaling pathway and directly interacts with IKK-? and MAP3K14. Brain magnetic resonance imaging of affected individuals indicates the presence of mild cerebral white matter hypoplasia. Microcephaly is present in some but not all affected individuals. Thus, to our knowledge, this is the sixth gene for NS-ARMR to be discovered. PMID:20004765

 5. Towards the Small and the Beautiful: A Small Dibromotyrosine Derivative from Pseudoceratina sp. Sponge Exhibits Potent Apoptotic Effect through Targeting IKK/NF?B Signaling Pathway

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Y. Chiang

  2013-08-01

  Full Text Available A dibromotyrosine derivative, (1?R,5?S,6?S-2-(3?,5?-dibromo-1?,6?-dihydroxy-4?-oxocyclohex-2?-enyl acetonitrile (DT, was isolated from the sponge Pseudoceratina sp., and was found to exhibit a significant cytotoxic activity against leukemia K562 cells. Despite the large number of the isolated bromotyrosine derivatives, studies focusing on their biological mechanism of action are scarce. In the current study we designed a set of experiments to reveal the underlying mechanism of DT cytotoxic activity against K562 cells. First, the results of MTT cytotoxic and the annexin V-FITC/PI apoptotic assays, indicated that the DT cytotoxic activity is mediated through induction of apoptosis. This effect was also supported by caspases-3 and -9 activation as well as PARP cleavage. DT induced generation of reactive oxygen species (ROS and the disruption of mitochondrial membrane potential (MMP as indicated by flow cytometric assay. The involvement of ROS generation in the apoptotic activity of DT was further corroborated by the pretreatment of K562 cells with N-acetyl-cysteine (NAC, a ROS scavenger, which prevented apoptosis and the disruption of MMP induced by DT. Results of cell-free system assay suggested that DT can act as a topoisomerase II catalytic inhibitor, unlike the clinical anticancer drug, etoposide, which acts as a topoisomerase poison. Additionally, we found that DT treatment can block IKK/NF?B pathway and activate PI3K/Akt pathway. These findings suggest that the cytotoxic effect of DT is associated with mitochondrial dysfunction-dependent apoptosis which is mediated through oxidative stress. Therefore, DT represents an interesting reference point for the development of new cytotoxic agent targeting IKK/NF?B pathway.

 6. Early Functional Abilities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Jakob; Poulsen, Ingrid

  2005-01-01

  Early Functional Abilities (EFA), - en skala til evaluering af behandlingsforløb af svært hjerneskadede patienter i forbindelse med tidlig rehabilitering. Formål At monitorere og dokumentere rehabiliteringsforløbet for svært hjerneskadede patienter, hvor funktionsniveauet endnu ikke kan registreres på ADL skalaer (fx FIM og Barthel Indeks) og hvor reaktionerne på sensoriske stimuli i koma-skalaer (fx Glasgow Coma Score og Koma Remissions Skala) ikke beskriver forandringerne tilstrækkeligt pga. gulv- og loft effekt. Beskrivelse af EFA Skalaen udføres tværfagligt af de faggrupper der sædvanligvis deltager i teamet omkring patientens rehabilitering og består af fire funktionsområder, der hver især har underpunkter (items): Det vegetative system: sygeplejepersonale (fire items) Facio-oral function: ergoterapeut, logopæd, sygeplejepersonale (fire items) Sensomotorisk funktion: fysioterapeuter (syv items) Kognitiv funktion: ergoterapeut, neuropsykolog (fem items) De fire områder reflekterer ifølge kildematerialet de områder, der er centrale at vurdere som tidlige funktionelle færdigheder for den senhjerneskadede patient (ikke medfødte hjerneskader), og som netop skulle gøre at responsen på den tidlige rehabilitering kan registreres. Indenfor hvert af de 20 items gives 1-5 point, efter patientens funktionsniveau. Der kan gives mellem 20-100 point. Pointene gives efter både kvalitative og kvantitative krav til funktionen. Skalaens 20 items er sidestillede dvs. ikke hierarkisk opbygget i forhold til sværhedsgrad. Selve scoringen udføres enten ved at fagpersonerne hver for sig har foretaget en scoring, for derefter at foretage en fælles tværfaglig scoring, eller ved at alle foretager scoringen sammen, men hvor hver faggruppe er ansvarlig for deres eget område. Det er patientens bedste respons der registreres udfra observationer i dagligdagen. For at kunne følge patienterne over tid, anbefales det at patienten scores indenfor de første tre dage efter indlæggelse og derefter hver 14 dag. Oversættelse Skalaen er oversat til dansk, men ikke efter standardiseret metode. Der er fundet en del oversættelsesfejl, som gør at en skalaen planlægges oversat efter standardiseret metode i nærmeste fremtid. Målgruppe Skalaen blev oprindeligt anbefalet til svært hjerneskadede patienter, men senere er den også anbefalet til moderat skadede patienter. Skalaen anvendes bl.a. på de to steder i Danmark hvor den tidlige rehabilitering efter svære hjernetraume finder sted (Hvidovre Hospital og Hammel Neurocenter). Tidsforbrug Tidsforbruget for scoringen er 10-15 minutter for hver faggruppe. Udgifter Ingen Reliabilitet og validitet Der findes kun to referencer, der belyser reliabilitet og validitet. De konkluderer begge, at skalaen er pålidelig. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved både metode og datakvalitet i disse undersøgelser. Der ses lille interrater variabilitet mellem forskellige faggrupper. Undersøgelser af intern konsistens (Cronbach´s Alpha) viser høje værdier, tydende på god indre sammenhæng i skalaen, men at nogle item måske kunne udelades. Validiteten er undersøgt via kriterievaliditet, hvor det konkluderes at skalaen opfylder et tomrum mellem koma skalere og ADL skalaer. Den anvendte statiske metode er dog ikke egnet til at vise dette. Derudover er der udført face validitet som konkluderer at skalaen giver et umiddelbart godt billede af patientens funktionsniveau. Konklusion EFA skalaen har sin berettigelse i rehabilitering af svært hjerneskadede patienter. Den giver god klinisk information om patienternes funktionsniveau og ændringer over tid, hvor komaskalaer og ADL skalaer ikke er tilstrækkelige pga. loft- og gulveffekt. Skalaen bør oversættes efter standardiseret metode, reliabilitetstestes som den anvendes, nemlig af det tværfaglige team, og der bør gennemføres validering af den nyoversatte skala.

 7. Fighting Brick with Brick: Chikazumi J?kan and Buddhism’s Response to Christian Space in Imperial Japan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garrett Washington

  2013-03-01

  Full Text Available In 1915, with the support of J?do Shinsh? (True Pure Land Buddhism’s Higashi Honganji sect and dozens of private Buddhist donors, Buddhist priest Chikazumi J?kan erected a new, one-of-a-kind Buddhist meeting hall in Tokyo, the Ky?d? Kaikan. Chikazumi conceived of the building as a clear and deliberate spatial challenge to the crowded Protestant churches and lecture halls of turn-of-the-twentieth-century Tokyo. He chose prominent Western-style architect Takeda Goichi (1872–1938, rather than a traditional Japanese shrine or temple carpenter, to design it. The new building, in tandem with the adjacent Ky?d? Gakusha (Salvation Dormitory that Chikazumi established in 1902, spoke to, and significantly impacted, the socio-moral, intellectual, and religious life of hundreds of young Tokyoites. These two buildings represented a response to Protestant Christianity’s popularity and relevance like no other in imperial Japan. In order to achieve the religious evangelism and suprasectarian reform that he envisioned for Buddhism, Chikazumi proved willing to apply observations made in the West and appropriate practical Western Christian architectural features. Through an analysis of drawings, photographs, periodicals, institutional records, and other sources, this article tells the story of the rare fusion of opposites as Chikazumi equipped Buddhism to compete with Protestantism for the attention and devotion of the educated elite.

 8. Lighting can be more efficient, nicer and better. Waiting for a breakthrough; Verlichting kan zuiniger, mooier en beter. Nog even wachten op de grote doorbraak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2012-02-15

  Lighting in many utility buildings can become significantly more energy efficient with T5 fittings. In the near future led lighting in suitable fittings can surpass the light quality and energy efficiency of the T5. There are many gains to be made in public lighting with smart control based on weather and traffic. In time, Oled is promising very interesting new flat light sources. [Dutch] De verlichting in veel utiliteitsgebouwen kan aanmerkelijk energiezuiniger met TS-armaturen. In de nabije toekomst kan ledlicht in geschikte armaturen de lichtkwaliteit en energiezuinigheid van T5 overtreffen. In de openbare verlichting valt nog veel te winnen met slim regelen op basis van weer en verkeer. Op termijn belooft Oled heel interessante nieuwe platvlaklichtbronnen.

 9. Metasedimentary rocks of the Angara-Kan granulite-gneiss block (Yenisey Ridge, south-western margin of the Siberian Craton): Provenance characteristics, deposition and age

  Science.gov (United States)

  Urmantseva, L. N.; Turkina, O. M.; Larionov, A. N.

  2012-04-01

  The Angara-Kan granulite-gneiss block (Yenisey Ridge) is one of the main basements uplift within the south-western margin of the Siberian Craton. The major part of the Angara-Kan block is composed of Early Precambrian high-grade metamorphic rocks. Metasedimentary association of the Kan granulitic complex is composed of garnet-bearing, garnet-orthopyroxene and orthopyroxene-bearing gneisses, garnet- and orthopyroxene-bearing gneisses with cordierite and sillimanite. Studied paragneisses were formed at the expense of granulite metamorphism of terrigenous rocks, ranging from graywacke to pelitic rock or mudstone. To estimate the time of sedimentation and metamorphism of the terrigenous deposits, the U-Pb zircon dating has been performed using the SHRIMP II ion microprobe. Detrital zircon cores from the biotite-orthopyroxene and high-alumina gneisses yield ages of 2.6-1.94 and 2.4-1.94 Ga, respectively. Together with the age of the magmatic zircons formed during high-grade metamorphism and partial melting (˜1.89 Ga) and metamorphic rims (˜1.87 Ga) it defines the time of sedimentation between 2.0-1.94 and 1.89-1.87 Ga. Detrital zircon ages indicate both Archean and Paleoproterozioc rocks in provenance source, that agrees with the Nd model ages of metasediments ranging in interval 2.4-2.8 Ga. Potential source of the Archean detrital zircons was the exposed basement of the southwestern Siberian Craton, whereas the Paleoproterozoic juvenile crustal source seems to be buried basement of the Tungus province of the Siberian Craton. Deposition of the Kan terrigeneous rocks was coeval with sedimentation in the southeastern part of the Sharyzhalgay uplift, where ages of detrital zircon cores and metamorphic rims from paragneisses bracket sediment deposition between 1.95 and 1.85 Ga.

 10. Draft Genome Sequence of a Thermophilic Member of the Bacillaceae, Anoxybacillus flavithermus Strain Kn10, Isolated from the Kan-nawa Hot Spring in Japan

  OpenAIRE

  Matsutani, Minenosuke; Shirakihara, Yasuo; Imada, Katsumi; Yakushi, Toshiharu; Matsushita, Kazunobu

  2013-01-01

  Here, we report the draft genome sequence of the Anoxybacillus flavithermus Kn10 strain (NBRC 109594), isolated from a water drain of the Kan-nawa Hot Spring in Japan. The draft genome sequence is composed of 90 contigs for 2,772,624 bp with 41.6% G+C content and contains 2,883 protein-coding genes and 80 tRNA genes.

 11. Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet – bakgrunn, hovedresultater og erfaringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Karen Jenum

  2009-10-01

  Full Text Available I en multietnisk bydel i Oslo med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status ble en teoribasert befolkningsrettet intervensjon for å fremme fysisk aktivitet utviklet og evaluert. Alle i alderen 31-67 år i intervensjonsbydelen og et aldersmatchet utvalg i kontrollbydelen ble invitert til en helseundersøkelse i 2000, og 2950 (48% møtte. Store etniske forskjeller i diabetesforekomst ble funnet. I aldersgruppen 30-59 år var forekomsten hos sør-asiatiske kvinner 27,5% (95% KI 18,1-36,9 og hos menn 14,3% (8,0-20,7, mot 2,9% (1,9-3,9 hos norske kvinner og 5,9% (4,2-7,5 hos menn. De etniske forskjellene var signifikante etter justering for alder, midje/hofteratio, fysisk aktivitet og utdanning. Etter ytterligere justering for kroppshøyde var OR for kvinner (også justert for paritet 6,0 (2,3-15,4 og for menn 1,9 (0,9-4,0. En sterk invers assosiasjon mellom diabetes og utdanning og inntekt ble funnet hos de vestlige. Hos innvandrere ga økt inntekt økt risiko for diabetes. Etter intervensjonen møtte 67% til oppfølgingsundersøkelsen i 2003. Endringer i fysisk aktivitet, dagligrøyking og biologiske variabler ble beregnet hos dem som møtte begge ganger. Netto økning i fysisk aktivitet (forskjell i endring fra 2000-2003 mellom bydelene var 9,5% (p=0,008. Andel inaktive ble redusert med 22%. Andelen som gikk opp i vekt, ble redusert med 50% i forhold til kontrollbydelen (p<0,001. Gunstige effekter ble funnet for kolesterol/HDL-kolesterol ratio, triglyserider og glukose, systolisk blodtrykk og andel dagligrøykere. Resultatene for vekt, lipider og glukose var sammenlignbare for deltakere med høy og lav utdanning, og vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Teoribaserte intervensjoner for å endre atferd og biologiske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes i lokalsamfunn med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status, bør inngå i en nasjonal strategi for å redusere sosiale helseforskjeller

 12. Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder. : Baggrundsrapport

  DEFF Research Database (Denmark)

  KØrnØv, Lone; Larsen, Sanne Vammen

  2014-01-01

  Denne rapport er resultatet af knap 3 måneders arbejde med at kort-lægge berørte borgernes forståelse af problematikken med lokalisering af et deponi til radioaktivt affald i Danmark, deres holdninger, bekymringer, informationsbehov, deltagelse i processen og oplevelsen heraf, samt input til miljøvurderingens scopingen. Undersøgelsen har sit sigte på de mest berørte i sagen, og har derfor forventeligt fået kortlagt nogle af de mest kritiske røster. På grund af den valgte målgruppe kan undersøgelsen ikke anvendes til at udtale sig om holdninger, værdier m.v. blandt befolkningen generelt i Danmark – ej heller andre aktørers oplevelse. Baggrundsrapporten danner grundlag for en række anbefalinger i rapporten: Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder – Anbefalinger og resultater. Ansvaret for disse anbefalinger ligger hos forfatterne, og rapporten udtrykker alene forfatternes analyser og tolkninger. Forfatterne fralægger sig samtidig ethvert ansvar for andres brug og tolkning af data præsenteret i denne rapport og baggrundsrapporten. Læseren anbefales at læse denne baggrundsrapport med samtlige data fra undersøgelsen for at danne sine egne fortolkninger.

 13. Relationer der kan mærkes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan BrØdslev; MØller, Lis

  2006-01-01

  Rapporten er resultatet af et udviklings- og undervisningsforløb i 2005-06 på Netværket i Aalborg - et socialpædagogisk tilbud til unge. Målet har været at igangsætte en læreproces for Netværkets medarbejdere og – som et resultat af denne læreproces – at skabe et skriftligt produkt. Det færdige produkt er denne rapport. Rapporten fortæller om Netværket og den særlige måde, man arbejder på her. Intentionen med rapporten er, at den på een gang skal være informativ for Netværkets samarbejdspartnere og samtidig være identitetsskabende for medarbejderne.

 14. Kan karpaltunnelsyndrom være arbejdsbetinget?

  DEFF Research Database (Denmark)

  HjØllund, Niels Henrik Ingvar; Bonde, J P

  1992-01-01

  The carpal tunnel syndrome is the most commonly reported nerve entrapment syndrome. While a number of medical risk factors are wellknown, accounting for approximately 25% af the cases, the significance of repetitive occupational hand strain has been disputed during several decades. Recently, a number of controlled epidemiological studies concerning this issue have emerged. A critical review arrives at the conclusion that jobs requiring highly repetitive and forceful sustained hand activity are associated with an increased risk for the carpal tunnel syndrome. The risk is, in particular, high when both risk factors are involved concomitantly. Exposure to hand-arm vibration also increases the risk, but it is undecided whether vibration per se or the associated ergonomic strain is the causal factor. It is argued that the evidence is sufficient to justify worker compensation and action should be taken to prevent this work-related disorder.

 15. SNS ønsker kommentarer til ansøgningen og en faglig vurdering. Beta vulgaris (A5/15). Vurdering af ansøgning om forsøgsudsætning. Modtaget 24-02-2005, deadline 30-03-2005, svar 23-03-2005. : C-DK-97-01

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  " 1. Vurdering af om der er behov for yderligere oplysninger a. SNIF punkt C.1. : Et af formålene med forsøgene oplyses at være indsamling af oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden. Der er dog ikke i SNIFFEN nogen oplysninger om indholdet af de oplysninger der skal indsamles. I ANNEX IIIB oplyses at der vil blive indsamlet oplysninger om persistens ved i nogle uspecificerede tilfælde at lade planterne stå et stykke tid ind i vinteren. DMU anbefaler at det specificeres hvilke oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden der tænkes indsamlet. b. SNIF punkt C.2. : Det bør tilføjes i SNIFFEN (og ANNEX IIIB) at der årligt før påbegyndelsen af udsætningsforsøgene indsendes detaljerede oplysninger til de kompetente myndigheder om forsøgslokaliteter det pågældende år. d. SNIF punkt D.3.3. : Det bør tilføjes SNIFFEN at overførsel af transgenet til beslægtede Beta-arter ved dyrkning er lille til moderat, selv om dette helt korrekt ikke medfører nogen selektiv fordel. e. SNIF punkt D.3.9. : Det er DMU's vurdering at ansøger kommer lidt let hen over punktet effekter af dyrkning m.m. I SNIFFEN konkluderes simpelthen ""not applicable"", medens der i ANNEX IIIB uddybes noget, men dog kun med fokusering på de mulige positive effekter. Det er DMU's mening at effekterne af dyrkning af herbicid resistente afgrøder som f.eks. RR-fodder beet endnu ikke er særlig godt undersøgt. Dyrkningen giver som ansøger korrekt skriver, dyrkeren mulighed for at anvende et totalherbicid i dyrkningssæsonen. Det er rigtigt, at dette i en periode kan medføre en forøget mængde ukrudt i marken uden at dette skader afgrøden. Dette kræver dog et særligt anvendelsesmønster for Roundup som ikke giver sig selv. Helt specifikt mangler det at blive undersøgt i hvilken grad flere sæsoners anvendelse af Roundup-tolerante afgrøder med sprøjtning i vækstsæsonen påvirker dyrkningsfladens biodiversitet. Her tænkes f.eks. på frøbankens størrelse og artssammensætning, ukrudtsarternes artssammensætning over længere tid, effekter af afdrift af glyfosat i vækstsæsonen til omgivelser (markkanter, hegn, hegns fodposer m.m.). f. SNIF punkt E. Der bør tilføjes en erklæring om at såmaskinen renses efter hver såning så spredning via materiel undgås. Dette skal naturligvis også fremgå af den logbog der føres over forsøgsudsætningerne. Der henvises i ansøgningen til at der sås et bælte af ""pollen isolation"" omkring marken. Det skal beskrives nærmere i ansøgningen hvad dette er og hvilket formål det har, f.eks. at reducere pollenspredning fra marken eller krydsbestøvning ind i marken. Da pollenet er overvejende vindspredt desuden om det involverer fysisk isolation (barrier crops) eller biologisk udelukkelse (pollen dilution, evt. male sterility) samt bredden af bæltet. Det bør ligeledes beskrives hvordan det kontrolleres at der ikke er vildroer inden for en km's afstand. Endelig bør det beskrives hvor mange gange i dyrkningssæsonen (f.eks. 3) der moniteres for stokløbere og ukrudtsroer i forsøgsmarken og omgivelserne. Anbefaling. I og med at ansøger anfører at et af formålene med de fem års yderligere forsøgsudsætning er at indsamle oplysninger der er relevante for risikovurderingen anbefaler DMU at spørgsmålet om effekter af dyrkningen på miljøet inkluderes. Dette mener DMU er nødvendigt, da det ved en eventuel senere ansøgning om markedsføring til dyrkning i EU er uundgåeligt, at der fra flere lande vil komme spørgsmål der ønsker en vurdering af eventuelle uønskede effekter af dyrkning. Det vil være en fordel for ansøger at kunne sige hvilke effekter det drejer sig om, ligesom det vil være en fordel at kunne udtale sig præcist om størrelses-ordenen af eventuelle fundne effekter. Hvis sådanne undersøgelser ikke foreligger ved en senere ansøgning om markedsføring til dyrkning vurderer DMU at der vil fremkomme krav om specifik overvågning af effekter af dyrkningen. 2. Risikovurdering af den konkrete sag DMU's risikovurdering. På nær de kritiske bemærkning

 16. Synergistic activation of NF-?B by nontypeable H. influenzae and S. pneumoniae is mediated by CK2, IKK?-I?B?, and p38 MAPK

  International Nuclear Information System (INIS)

  In review of the past studies on NF-?B regulation, most of them have focused on investigating how NF-?B is activated by a single inducer at a time. Given the fact that, in mixed bacterial infections in vivo, multiple inflammation inducers, including both nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) and Streptococcus pneumoniae, are present simultaneously, a key issue that has yet to be addressed is whether NTHi and S. pneumoniae simultaneously activate NF-?B and the subsequent inflammatory response in a synergistic manner. Here, we show that NTHi and S. pneumoniae synergistically induce NF-?B-dependent inflammatory response via activation of multiple signaling pathways in vitro and in vivo. The classical IKK?-I?B? and p38 MAPK pathways are involved in synergistic activation of NF-?B via two distinct mechanisms, p65 nuclear translocation-dependent and -independent mechanisms. Moreover, casein kinase 2 (CK2) is involved in synergistic induction of NF-?B via a mechanism dependent on phosphorylation of p65 at both Ser536 and Ser276 sites. These studies bring new insights into the molecular mechanisms underlying the NF-?B-dependent inflammatory response in polymicrobial infections and may lead to development of novel therapeutic strategies for modulating inflammation in mixed infections for patients with otitis media and chronic obstructive pulmonary diseases

 17. Stål er den største trussel : Vil man have flere regnorme i sin jord, skal man først og fremmest undlade jordbearbejdning og dernæst sørge for føde til dem i rigelige mængder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard Hansen, Niels; Krogh, Paul Henning

  2014-01-01

  Regnorme er fremtidens svar på stålet. De kan nemlig bearbejde jorden 2417 - det vil sige døgnet rundt. De er ikke så krævende, holder ikke faglige møder, bryder ikke ned og ser stort på pauserne. Men selvfølgelig er der forhold, de slet ikke bryder sig om.

 18. Fremtidens læremidler : plads til alle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2012-01-01

  It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering.

 19. Convenience: Så tag på gourmetrestaurant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Vil De have en særlig oplevelse med convenience food? Så vil jeg anbefale, at De booker et bord på en gourmet-restaurant og bestiller en menu surprise med en tilsvarende vinmenu. Så behøver man slet ikke at lave mad. Man behøver ikke engang at tænke over, hvad man ønsker at spise eller drikke. Maden bliver serveret for en. Drikkevarerne bliver skænket op. De snavsede tallerkner bliver ryddet væk. Selv servietten bliver foldet ud og lagt på ens skød. Er det ikke det, De forbinder med convenience food? Hvad er det så - pulverkaffe, kagemiks, lørdagskylling? Eller pølsevogn og burgere, når det er uden for huset? Udgivelsesdato: 8. juni

 20. Variation in general practice prostate-specific antigen testing and prostate cancer outcomes : An ecological study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjertholm, Peter; Fenger-GrØn, Morten

  2015-01-01

  Brugen af prostata-specifikt antigen (PSA) er mangedoblet i dansk almen praksis siden introduktionen i 1990’erne. Dansk Urologisk Selskab anbefaler brug af testen ved relevante symptomer og arvelig disposition, men ikke til screening. Alligevel varierer brugen af PSA-tests i almen praksis. Dette registerstudie undersøger variationen i brugen af PSA-tests blandt praktiserende læger i Region Midtjylland i perioden 2004-2009. Studiet ser også nærmere på, hvilke konsekvenser variationen har for mændene i de forskellige praksispopulationer. Almen praksis blev inddelt i fire grupper efter deres brug af PSA-tests. Den mest testende fjerdedel af praksis brugte teksten 3,6 gange oftere end den mindst testende praksisgruppe. I den mest testende gruppe fik 76 % flere personer en biopsi af prostata og 37 % flere mænd blev diagnosticeret med prostatacancer sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at blive diagnosticeret med lokal prostatacancer var 61 % højere i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at finde regional sygdom eller fjern¬meta¬staser var dog den samme i de fire grupper. Risikoen for at få fjernet hele blærehalskirtlen (prostatektomi) var 2,25 gange større i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Dødeligheden (mortaliteten) – både den over¬ordnede og den prostata-specifikke – var den samme i alle fire grupper. Resultaterne indikerer, at der er forskellig klinisk praksis for brugen af PSA-tests, og at forskellene har betydning for praksispopulationerne. Biopsi fra prostata og prostatektomi er begge procedurer, som giver stor risiko for bivirkninger, men dette studie kan ikke påvise, at intensiv PSA-testning giver en reduceret dødelighed.

 1. “Gönüllülük” kan merkezlerine ba?vuruda fark yarat?r m?? Ankara’da seçilmi? kan merkezleri ba?vurular? üzerinden bir de?erlendirme/Does volunteerism make any difference to admissions to blood centers: An evaluation from admissions to two selected blood ce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dilek Aslan

  2013-08-01

  Full Text Available Özet Amaç: Ankara’da bir üniversite hastanesinin kan merkezinde ve K?z?lay’a ba?l? baz? merkezlerde yap?lm?? olan bu ara?t?rman?n iki amac? bulunmaktad?r. Amaçlardan ilki kan ba????nda bulunanlar?n sosyo-demografik özelliklerinin, kan ba????yla ilgili bilgi ve tutumlar?n?n, onlar? “gönüllü” olmaya iten motivasyonel sebeplerin belirlenmesidir. ?kinci amaç ise bu iki farkl? kurumda (üniversite hastanesi ve K?z?lay Kan Merkezi ba??? yapan ki?iler aras?nda “gönüllü ba???ç?l?k” aç?s?ndan fark olup olmad???n?n belirlenmesidir. Yöntem: Ara?t?rman?n verileri Ankara’da bir üniversite hastanesinin kan merkezi ve K?z?lay’a ba?l? baz? merkezlerde 01-05 Ekim 2012 tarihleri aras?nda toplanm??t?r. Bu merkezlere ba?vuran ki?ilerde; kan ba????nda bulunma, çal??maya kat?lmay? kabul etme ve sözlü ileti?im kurulabilme ?artlar? aranm??t?r. Çal??maya kat?lmay? kabul eden 277 ki?i ara?t?rma anketini cevaplam??t?r. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket program? kullan?lm??t?r. Tan?mlay?c? istatistiklere ek olarak Ki kare testi, t testi, Fisher’in kesin testi, Mann Whitney U testi ve ANOVA kullan?lm??t?r. Bulgular: Kat?l?mc?lar?n %85.2’si erkektir. Kat?l?mc?lar?n çal??ma esnas?ndaki ba???ta bulunma nedenleri aras?nda en s?k olan akrabalar?ndan/ tan?d?klar?ndan birinin ihtiyac? olmas?d?r (%57.0. Kat?l?mc?lar?n %80.9’u daha önce en az bir kez kan ba????nda bulunmu?tur. Gönüllü olarak kan ba???layanlar?n yüzdesi K?z?lay’a ba?l? merkezlerde (%93.0 üniversite hastanesine (%7.4 göre daha yüksektir. Sonuç: Halka kan ba????n?n önemi anlat?lmal?, halk?n kan ba???? konusundaki yanl?? inan??lar? düzeltilmeli ve ak?llardaki soru i?aretleri giderilmelidir. Halk? kan ba????nda bulunmaya te?vik edebilmek için kampanyalar yap?lmal? ve sivil toplum örgütlerinin kan ba???? konusuna e?ilmeleri sa?lanmal?d?r. Anahtar Kelimeler: Kan ba????, ba???ç?, gönüllü ba???ç?Does volunteerism make any difference to admissions to blood centers: An evaluation from admissions to two selected blood centers in Ankara Aim: This study, conducted in Ankara between October 1-5 at a university hospital blood center and in K?z?lay blood centers has two aims. The first one was to determine the socio-demographic characteristics of the blood donors, their knowledge and attitudes regarding blood donation and their motivations . The second aim was to determine whether there was a difference in voluntary donations between the two institutions. Materials and Methods: Data were collected between October 1-5 at a university hospital’s blood center and two of K?z?lay’s blood centers in Ankara. Inclusion criteria consisted of blood donation, verbal consent to participate in the study and verbal communication. Two hundred and seventy-seven blood donors agreed to participate in the study and completed the study questionnaire. Statistical analysis was performed by SPSS 16.0. Descriptive analysis, Chi-square test, Fisher’s exact test, t test, Mann Whitney U test and ANOVA were used. Results: Eighty-five point two percent of the participants were male. The most common reason for blood donation at the time of the study was the need of a relative/friend (57.0%. Eighty point nine percent of the participants had donated blood previously. The percentage of those donating blood on a voluntary basis was higher at K?z?lay blood centers (93.0% than at the university hospital (7.4%. Conclusion: The importance of blood donation should be promoted and the wrong beliefs among the community about blood donation should be corrected. Campaigns encouraging people to donate blood should be organized and non-governmental organizations should be provided to deal with blood donation. Key words: Blood Donation, Blood Donor, Voluntary Blood Donor  

 2. Østtyskland i omvæltning - kan IKT bringe tyske sundhedsaktører i samme båd? : Et portræt af sundhedsinformatikken og 2 projekter til Ambient Assisted Living i forbundslandene Berlin og Brandenborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  2008-01-01

  Problematikken om affolkning af ydre landområder og manglen på sundhedstilbud er velkendt. Ambient Assisted Living, udtrykker et nyt aspekt inden for telemedicin og IKT, der søger at inddrage borgerens dagligdag og bolig i højere grad. Artiklen giver et portræt af Ambient Assisted Living i Berlin-Brandenburg, hvor velkendte teknologier indenfor hjemme-tele-servicer såsom nødhjælpsapparater til alarmering af hjælpeorganisationer, eller videokonference systemer til kommunikation med sundhedsprofessionelle har i deres 15-årige historie ikke fået en større udbredelse. I Sundhedsregion Berlin-Brandenburg er to nye projekter søsat i 2008. Disse inddrager velkendte tele-teknikker men i sammenhæng med nye trådløse, mobile og intelligente teknologier til Ambient Assisted living. Projekterne søger at udvikle borgeres daglige livsvilkår i lejeboligerne, dels med henblik på at sælge nye lejeydelser, dels på at fastholde lejere og borgere længst muligt i området. Udgivelsesdato: 4.august 2008

 3. Børnebiblioteket på mobil : Udforskning af bibliotekets mulighedsrum gennem bevægelse, leg og konstruktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Sara Mosberg

  2012-01-01

  Hvordan kan børnebibliotekets fysiske og virtuelle tilbud formildes til brugerne gennem leg og konstruktion? Dette spørgsmål har været omdrejningspunktet for PlayIn, et pilotprojekt rettet mod børn i aldersgruppen 8-12 år. Spørgsmålet tager afsæt i et børneliv, hvor kultur og viden i stigende grad formildes dels på tværs af medieplatforme, dels igennem medieteknologier, som giver øget mulighed for aktiv deltagelse og medskabelse. Samtidig er spørgsmålet en sammenfatning af de tre konkrete mål for PlayIn, som projektgruppen har formuleret, nemlig intentionen om at: 1) inddrage børn aktivt i udviklingen af børnebibliotekets aktiviteter. 2) skabe interaktion mellem børnebibliotekets fysiske og digitale tilbud. 3) udvikle brug af ny mobilteknologi og interaktiv læring indendørs på biblioteket. (http://playinlab.wordpress.com/om-projekt-playin/formal/) Disse mål trækker direkte linjer til flere af de anbefalinger, der gives i rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn udgivet af Biblioteksstyrelsen (nuværende Styrelsen for Bibliotek og Medier) i 2010. I denne rapport tegnes der et billede af, at folkebibliotekets børneafdelinger står over for at skulle redefinere deres traditionelle funktioner og formål i det stadigt mere medialiserede og deltagelsesorienterede senmoderne samfund. Det er ikke længere tilstrækkeligt bare at kunne give brugerne fysisk adgang til bøger, tidsskrifter, musik, film og spil. På den baggrund anbefaler udvalget bag rapporten bl.a., at ”biblioteksrummet skal skabe forundring og fascination”, at gøre leg til en central aktivitet, at ”nye kompetencer skaber nye aktiviteter”, samt at børnebiblioteket understøtter læring og dannelse (Biblioteksstyrelsen, 2010, p. 18). Via konkrete spille- og konstruktionsaktiviteter påtager PlayIn sig udfordringen i disse anbefalinger. Projektet udforsker potentialet i stærkt inddragende og legende formidlingsformer, der samtidig forholder sig til biblioteket både som fysisk og virtuelt mulighedsrum. På det grundlag giver PlayIn et bud på, hvordan fremtidens biblioteksformidling til børn i praksis kan udformes i et tværmedialt og deltagelsesorienteret medielandskab.

 4. Når "what works" ikke virker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  I takt med at uddannelsessystemet kommer ind i målingens tidsalder, forsvinder debatten om, hvad god uddannelse er. Der mener den førende uddannelsesteoretiker, professor Gert J. J. Biesta, som har indledt et opgør med tidens forkærlighed for at måle uddannelse.

 5. Spædbarnpsykologi og medfødt døvblindhed : Om hvordan spædbarnspsykologien kan bruges i forskning og klinisk arbejde med børn med alvorlige sociale, sproglige og kognitive funktionsnedsættelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dammeyer, Jesper Herup

  2008-01-01

    Spædbarnspsykologien og forskning omkring mennesker med medfødt døvblindhed har mange berøringsflader. Den seneste årrække har arbejdet med børn med medfødt døvblindhed været inspireret af spædbarnspsykologien. Etablering og udvikling af det sociale samspil som forudsætning for kommunikation og sprog er af væsentlig betydning for denne gruppe mennesker. Det gælder temaerne etablering og regulering af kontakt, rytme og tempo, turtagning, fælles opmærksomhed mv. Der illustreres med eksempler. Forskning omkring børn med medfødt døvblindhed kan være et bidrag til viden om almene spædbarnspsykologiske temaer, som f.eks. taktil opmærksomhed og motoriske mønstre i det tidlige samspil. Til sidst i artiklen vil forskning omkring børn med autisme blive præsenteret som et eksempel på en anden gruppe af børn, hvor spædbarnspsykologien har haft stor betydning. Denne artikel er relevant for klinikeren, der arbejder med personer med alvorlige sociale, sproglige og kognitive funktionsnedsættelser, og for forskeren, som interesserer sig for spædbarnspsykologi.

 6. Effects of Hochu-ekki-to, Yoku-kan-san and Saiko-ka-ryukotsu-borei-to on behavioral despair and acetic acid-induced writhing in mice.

  Science.gov (United States)

  Koshikawa, N; Imai, T; Takahashi, I; Yamauchi, M; Sawada, S; Kansaku, A

  1998-01-01

  Effects of the Kampo (Chinese herbal) medicines Hochu-ekki-to Yoku-kan-san and Saiko-ka-ryukotsu-borei-to, on behavioral despair and acetic acid-induced writhing were studied in mice. The Kampo medicines were administered for 14 consecutive days in the drinking water. In a behavioral despair study, mice were placed in a water tank containing a water wheel from which there was no escape for 15 min and the number of wheel rotations was counted as escape attempts. In accord with previous studies, imipramine (10 mg/kg i.p.) given daily for 3 days 10 min before testing markedly increased the number of wheel rotations. Hochu-ekki-to (60, 150 and 300 mg/kg/day) similarly increased the number of wheel rotations but the effect was not dose-dependent. Yoku-kan-san markedly increased the number of wheel rotations at lower doses (60 and 150 mg/kg/day), but decreased the number at the highest dose (300 mg/kg/day). Saiko-ka-ryukotsu-borei-to also increased the number of wheel rotations at the lowest does (60 mg/kg/day) but decreased the number at higher doses (150 and 300 mg/kg/day). In an antinociception study, all these Kampo medicines reduced the number of acetic acid-induced writhings, although the effect of Saiko-ka-ryukotsu-borei-to were not dose-dependent. These results suggests that these Kampo medicines may have antidepressive and antinociceptive properties. PMID:9575482

 7. Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

  DEFF Research Database (Denmark)

  LØfstrØm, P.

  2000-01-01

  Nærværende rapport belyser konsekvensen for fremtidige højder af skorstene med lugtstofemission, hvis der indføres en ny atmosfærisk spredningsmodel for beregning af lugtbelastning i nærmiljøet sammen med et nyt forslag til definition af en lugtgrænseværdi. Nuværende metode til vurdering af lugtbelastning Den nuværende metode til vurdering af lugtbelastninger omkring en punktkilde tager udgangspunkt i den såkaldte OML-model. Via OML-modellen beregnes først den månedlige 99%-fraktil af timemiddelværdier, og maksimum blandt et års værdier findes. Denne værdi ganges med en faktor 7,8 (som en form for omregning til en maksimal 1-minuts-middelværdi) og sammenlignes med en grænseværdi på 5-10 LE/m3. Metoden har to væsentlige svagheder. Dels er 7,8-faktoren meget usikker. Dels ser definitionen af lugtgrænseværdien bort fra lugtbare koncentrationer under 5-10 LE/m3, hvor lugt kan være meget tydelig. I øvrigt er indholdet af metoden svært at gennemskue, fordi metoden ikke er bygget op over et sæt konsistente begreber.Ny spredningsmodel Den ny metode betjener sig af et mere konsistent begrebsapparat og anvender en ny spredningsmodel, som kan beskrive hyppighedsfordelingen af kortvarige (instantane) lugtkoncentrationer inden for en time Konstruerede og eksisterende kilde Til den konsekvensvurdering, der redegøres for i nærværende rapport, er der anvendt en række konstruerede kilder. Kilderne har skorstenshøjder mellem 5 m og 120 m med varierende røggastemperatur og røggashastighed, i alt 150 kombinationer. Deres lugtstof-emissioner er afpasset, således at de lige netop kan miljøgodkendes efter den nuværende danske metode. Der er også foretaget detaljerede vurderinger for 6 eksisterende kilder, som har givet årsag til lugtklager. Miljøgodkendte kilder Beregninger med den ny spredningsmodel viser, at forskellige lugt-emitterende kilder, som med den nuværende metode miljøgodkendes under tilsyneladende ens betingelser, kan afstedkomme meget forskellige hyppigheder af koncentrationer både under og over lugtgrænseværdien på 5-10 LE/m3 og dermed også kan medføre forskellig lugtbelastning i omgivelserne. Tysk metode Den nuværende metode er sammenlignet med metoden for lugtregulering anvendt i Tyskland. I forhold til den danske er den tyske metode skærpende overfor lave skorstene samt skorstene med høje bygninger, mens den er lempeligere overfor høje skorstene. Opfattelse af lugt Den menneskelige opfattelse af lugt kan beskrives ved hjælp af lugtintensiteten, som ikke er en lineær funktion af lugtkoncentrationen, men nærmere er logaritmisk - beskrevet ved en såkaldt Weber-Fechner kurve. Ny metode På baggrund heraf anbefales det, at lugtgener vurderes ved at tage lugtintensiteten i betragtning. Der tages udgangspunkt i en foreskreven relation mellem lugtkoncentrationer og lugtintensitet. Den ny spredningsmodel bruges til at beregne hyppigheden af lugtkoncentrationer, som omregnes til lugtintensitet. Herefter beregnes den akkumulerede lugtintensitet over en måned. Baseret på et helt års data findes sluttelig den største blandt de månedlige værdier for akkumuleret lugtintensitet. Denne akkumulerede lugtintensitet sammenholdes med en grænseværdi. Grænseværdien foreslås at ligge omkring 4,5 LI% (LI% er en ny enhed kaldet lugtintensitetsprocent). Konsekvenser for skorstenshøjder Vurdering af lugtgener ved brug af den ny metode med en grænseværdi på 4,5 LI% vil have nogle konsekvenser for de fremtidige skorstenshøjder i forhold til den nuværende metode. Meget forenklet forventes generelt følgende ændringer for skorstene med nuværende højder på mellem 5 og 120 m, hvor det er lugtgener, der er afgørende for dimensioneringen: -For kilder med fuld bygningseffekt (d.v.s. bygningshøjde lig skorstenshøjde) vil skorstene typisk skulle være 5-10 m højere. - For kilder med røggastemperatur omkring 25 oC vil skorstene under 30-40 m skulle være op imod ca. 5 m højere, mens højere skorstene kan gøres lavere (10-15 m lavere ved 80 m og 20-30 m lavere ved 120 m). - For kil

 8. Status og plejemuligheder for klokkelyngdomineret våd hede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Nielsen, Knud Erik

  2011-01-01

  To områder med våd indlandshede (type 4010) med klokkelyng på Borris Hede er blevet undersøgt for at afklare årsagerne til, at de er under forandring og for at give baggrunden for udvikling af plejetiltag, der kan vende udviklingen. NOVANA overvågningen viser, at klokkelyng i denne naturtype arealmæssigt er gået tilbage med ca. 10% fra 2004 – 2009, hvilket svarer til den periode, overvågningen er blevet udført. Andre danske observationer og undersøgelser bekræfter, at udviklingen har været negativ i en periode i det mindste siden omkring 1995. Samtidig står det klart, at der ikke findes sikker erfaring om pleje af denne naturtype, der vil kunne vende udviklingen. Undersøgelserne på Borris Hede blev udført for at kvantificere den nuværende status for naturtypen på Borris Hede. De to undersøgte transekter viste, at dækningen og strukturen (kompaktheden) af klokkelyngbevoksningerne er lav, at klokkelyngområderne er under forandring pga. øget forekomst af bl.a. hedelyng og blåtop, men også at der stadig er områder med dominans af klokkelyng, som dog synes at være i tilbagegang, hvilket blandt andet ses ved, at der i områderne forekommer en del død eller døende klokkelyng. Målingerne af kulstof og kvælstof i morlaget viser et ugunstigt lavt C/N forhold i de fugtige områder, hvor klokkelyng tidligere har været meget dominerende. I forhold til det anbefalede C/N-forhold som ligger på 30 eller derover, sås der i de fugtige områder på Borris Hede C/N-forhold mellem 21 og 26. Det viser, at den pleje, der er blevet foretaget på Borris Hede i form af afbrænding ikke har været tilstrækkelig til at genoprette områdets evne til at opbygge kulstof. Dette skyldes efter al sandsynlighed, at afbrændingen er foregået på et tidspunkt, hvor de fugtige områder ikke er blevet nævneværdigt påvirket af afbrændingen. Konklusionen er, at kvælstofnedfaldet overstiger naturtypens tålegrænse, og at de aktuelle plejeformer ikke er tilstrækkelige til at fjerne overskuddet af kvælstof, hvilket har til resultat, at kvælstof akkumuleres i de fugtige områder og fører til, at vegetationen langsomt ændres. En forandring som stadigt forløber, og som sit sandsynlige endepunkt vil have en vegetation domineret af græsser med blåtop som den dominerende art. Som en konsekvens af at en deposition på 12 – 14 kg N ha-1år-1 og derover medfører at klokkelyng forsvinder fra de våde indlandsheder, foreslås det ud fra statistiske analyser, at tålegrænseintervallet for naturtypen våd indlandshede (type 4010) begrænses fra den aktuelt gældende publicerede tålegrænse for naturtypen på 10–25 kg N ha-1år-1, til 10 – 14 kg N ha-1år-1. Det vil sige at heder som aldrig har været belastet udover 12 - 14 kg N ha-1år-1 fremover må formodes at kunne tåle belastninger herunder. Våde indlandsheder der tidligere har været udsat for Ndepositioner højere end 12 - 14 kg N ha-1år-1 vil kunne tåle mindre end tålegrænsen. Der er behov for at udvikle plejemetoder, som kan vende udviklingen. Her begrænses mulighederne af, at Borris Hede fungerer som skydeterræn, hvilket gør, at pleje i form af græsning og afskrælning af tørvelaget i praksis er udelukket henholdsvis pga. skydningen og risikoen for at støde på ueksploderet ammunition. Derfor står afbrænding i tørre somre tilbage som eneste realistiske mulighed for at vende udviklingen. Sådan pleje kræver dispensation fra den gældende bekendtgørelse om bl.a. afbrænding af hede, som ikke giver mulighed for afbrænding af lyng m.v. i perioden 1. april - 31. august. En generel dispensationsmulighed for kommunalbestyrelsen til at tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser gælder udtrykkeligt ikke i denne situation (§ 3, stk. 1). Anvendelsen af denne plejeform i sommerperioden kræver derfor en ændring af bekendtgørelsen, hvilket hermed anbefales.

 9. Simultandolmetschen aus dem Deutschen : warten auf das Verb? Ein altes Thema aus neuer Sicht

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dubslaff, Friedel

  1997-01-01

  I artiklen fremstilles resultaterne af en empirisk undersøgelse af spørgsmålet om, hvad informanter gør, når de ved simultantolkning fra tysk til dansk ikke ønsker at vente på verbet i den udgangssproglige ytring. Undersøgelsens informanter bruger en genoptagelsesteknik, som bl. a. sætter dem i stand til at rette, supplere og færdiggøre utilfredsstillende og/eller uafsluttede outputsegmenter samtidig med modtagelse af løbende input. På grund af den enkle fællesnævner ved løsning af forskellige slags processeringsvanskeligheder anbefales genoptagelsesteknikken som didaktisk værktøj i begynderundervisningen.

 10. Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

 11. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet billede af den indsats, de yder dernede.

 12. Processes in a compost based landfill biocover; methane emission, transport and oxidation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Gitte Bukh

  2010-01-01

  Metan er en drivhusgas med et potentiale for global opvarmning som er 25 gange større end kuldioxids. Metan produceret i lossepladser kan oxideres i biologiske aktive lossepladsdæklag også kaldet biocover systemer. Denne proces vil kunne reducere lossepladsers bidrag til drivhuseffekten. Den indeværende PhD omhandler blandt andet udvælgelse af det optimale materiale til brug i et fuld skala biocoveranlæg på Fakse Losseplads. Der blev foreslået en omkostningseffektiv og nem metode til udvælgelse af tilgængelige kompost materialer i fremtidige biocover systemer. Biocover systemet på Fakse losseplads bestod af ti biocover "vinduer", hvilke var områder i det etablerede jorddække, hvor den eksisterende tætte afdækningsjord var blevet udgravet, hvorefter et 15 cm grus "gas distributionslag" blev installeret og overlejret af et 1 m lag af aktivt materiale, (komposteret haveaffald). Det samlede areal af biocover vinduerne var 5000 m2, mens det samlede areal af lossepladsen var 12 hektar. Virkningsgraden af biocover systemet blev evalueret og mere detaljerede undersøgelser blev foretaget på et udvalgt biocover vindue (85 m2). Her blev det fundet at metanen ikke blev fordelt godt nok i biocover vinduet, hvilket begrænsede effektiviteten. Det blev på baggrund af målinger i felten af kompostens vandindhold og gasledningsevne konkluderet at dette ikke skyldes, at kompost laget var vandmættet, og gas permeabiliteten var over 10-10 m2 året rundt. Ligeledes havde forandringer i det atmosfæriske tryk negative indvirkninger på effektiviteten, især om vinteren, hvor metan oxidationszonen blev skubbet opad i kompost laget, hvor temperaturen var lavere end dybere i kompost laget. Der blev målt op til 50 oC i oktober i kompost laget og temperaturen var året rundt over 10 oC i dybder større end 30 cm. Beregninger baseret på målte vandindhold og målte gaskoncentrationer indikerede at metan oxidationsprocessen om vinteren var begrænset af diffusionen af ilt til metanoxidationszonen. Metanoxidationsrater blev udregnet på baggrund af en karbon massebalance og resultaterne blev sammenlignet med metanoxidationsrater fundet vha. stabile karbon isotoper. Brugen af de to metoder gav rimeligt enslydendel resultater, og det blev konkluderet at karbon massebalancen var en nem og velfungerende metode til bestemmelse af metan oxidationsrater i felten. Den årlige metanoxidationsrate for det 85 m2 store biocover vindue blev estimeret til 1-2 ton CH4/år, hvilket svarer til 29-52 ton CO2 eq./år. Generelt blev det fundet at effektiviteten af biocover systemer vil være højere, hvis gastransporten kan kontrolleres både over tid og sted og det anbefales at fremtidige biocover systemer benytter et gas distributionslag på 50 cm.

 13. Facilitering i de sjællandske lokale energispareudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hanne Broen

  2001-01-01

  Formålet med denne rapport er på baggrund af en kortlægning af de sjællandske lokale energispareudvalg samt en SWOT-analyse, en aktøranalyse og en teoretisk diskussion at belyse, hvordan de lokale energispareudvalg ved hjælp af en facilitator kan støttes i deres arbejde med at opfylde målene, der er udstukket i loven om fremme af besparelser i energiforbruget. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og et videre forløb, hvor trategier og handlingsplaner skal udarbejdes. En facilitator skal forstås som en person, der styrker en gruppe i at lære om deres problemsituation, om deres mål og i at udvikle handlingsplaner for deres mål. Målet for energispareudvalgene er at fremme energibesparelser lokalt, og deltagerne i udvalgene er derfor forpligtet til at koordinere og samarbejde om energispareaktiviteter. El-, gas- og varmeforsyningsselskaberne er forpligtet til at deltage, hvorimod det står kommuner, miljø-, erhvervs og forbrugerorganisationer frit for at deltage. Udvalgene har ikke kommissorium til atpålægge en deltager aktiviteter, som er deltageren imod. Udvalget er således kun beslutningsdygtigt ved enstemmighed. Kortlægningen af de sjællandske lokale energispareudvalg har vist, at udvalgene har haft en vanskelig start, der især er bremset af, at fjernvarmeværkerne har holdt sig tilbage fra energispareudvalgsarbejdet, indtil en bekendtgørelse til varmeforsynings-loven er på plads. El- og gasforsyningsselskaberne har været initiativtagerne til alle udvalg på Sjælland. Der er på baggrund af SWOT-analysen identificeret seks problemer hos udvalgene. Det er udvalgets manglende identitet, manglende konkrete projektforslag, uenighed om geografiske områder, at deltagerne ikke kender hinandenn, frygt for skæve magtforhold i udvalgene og manglende visioner. Aktøranalysen har vist, at aktørernes bud på udvalgenes geografiske område samt opgaver afspejler aktørernes egne områder og daglige opgaver. Der er ud over lovens krav identificeret to mål for energispareudvalgenes arbejde: Erfaringsudveksling og vidensdeling. Kortlægningen af de sjællandske energispareudvalg og aktøranalysen har vist, at der er behov for at inddrage en facilitator i udvalgene. På baggrund af den teoretiske diskussion kan det konkluderes, at de lokale energispareudvalg kan støttes i deres arbejde med at løse deres problemer samt nå lovgivningens og deres egne mål ved hjælp af en facilitator. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og udarbejdelse af strategier og handlingsplaner i udvalgenes videre forløb. I etableringsfasen bør facilitatoren støtte udvalgene ved at samle deltagerne til sociale arrangementer, afholde samtaler med hver enkelt deltager og herved få belyst deres baggrund, opfattelse af udvalget samt problemer, fordele og mål med udvalget. Facilitatoren vil endvidere kunne støtte udvalgene ved at fungere som vidensformidler. Dernæst bør facilitatoren i udvalgenes problemløsningsfase støtte udvalgene ved at afholde møder, hvor kreative teknikker samt struktureringsmetodikker anvendes til at få afklaret udvalgenesproblemer. Endelig bør facilitatoren i etableringsfasens afslutningsfase støtte udvalgene i afrapporteringen og i at forberede udvalgets næste skridt med hensyn til mødestruktur, valg af teknikker og deltagere. Facilitatorens opgave er at lade deltagernes kritik og ideer få frit løb og dernæst samle deres ideer til få konkrete bud. I etableringsfasen bør facilitatoren derfor holde lav profil. I udvalgenes videre forløb kan facilitatoren støtte udvalgene i at forberede og afholde møder, hvor struktureringsmetodikker anvendes til at få udviklet strategier og handlingsplaner. Facilitatorens opgave er at holde deltagerne fast mod målet. Det kan endvidere konkluderes, at udvalgene bør have udarbejdet en strategi som en position eller plan og som et perspektiv. Det anbefales, at udvalgene opdeles i mindre grupper under selve faciliteringsprocessen, enten aktørvis eller tværfagligt for at sikre, at alle kommer til orde. Det kan være en fordel i etableri

 14. Antorini, husk billedkunst : Faget billedkunst er et kreativt vidensfag, der bliver svigtet groft på alle niveauer i det danske uddannelsessystem: Blandt andet undervises der ikke i faget på folkeskolens mellemste og ældste klassetrin.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2013-01-01

  Danmark er i udlandets øjne kendt for vores kreativitet. Trods vores lidenhed kan vi bryste os af fremragende kunstnere – lad mig her nævne Asger Jorn og Per Kirkeby og fra den yngre generation også Olafur Eliasson, Tal R, Superflex, Jesper Just, Elmgreen & Dragset m.fl. – store arkitekter fra Arne Jacobsen over Jørn Utzon til Henning Larsen og Bjarke Ingels og store og markante designere som PH, Finn Juhl, Hans J. Wegner og Verner Panton. Men kan det blive ved, når de kreativ-musiske fag i skolen prioriteres så lavt? På trods af erhvervslivets og skiftende regeringers ambitioner om en stadig mere innovativ, kreativ og kompetent arbejdskraft og på trods af det faktum, at vi lever i en i stigende grad visuel kultur, har det vigtige kreativ-visuelle fag, billedkunst, i folkeskolen, i gymnasiet og på læreruddannelsen været på tilbagetog i snart 40 år. Det er ellers det eneste fag, som giver eleverne et bevidst forhold til billeder, og som lærer dem at skabe deres egne.

 15. Sport er hverken sundt eller social

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Jeg deler ikke Lasch og Kayser Nielsens konklusioner, selvom jeg er meget enig i, at sport er dirty business. Min analyse peger i den retning, at sporten i sin organiserede form ikke er eller kan fungere som leverandør af nogen ”pakkeløsning”. Men sport kan sagtens bidrage med brudstykker til noget meningsfuldt, for det enkelte menneske, eller det enkelte lokalsamfund. Sporten kan ikke længere, hvis den skal fremstå som noget ideal, levere en hel pakke, en fuldstændig myte med tilhørende ritualer. Sport kan imidlertid som projekt fortsat godt levere stof til den meningsskabende fortælling om identitet: Hvem er jeg!

 16. Eco-Hydrological Modelling of Stream Valleys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Ole

  2011-01-01

  Vurdering af hydrologiske påvirkninger på terrestriske økosystemer i ådale kræver en multidisciplinær tilgang, som involverer både ingeniører og økologer. Grundvandsudstrømning i ådale og lavlandsområder understøtter en række artsrige plantesamfund, hvis beskyttelse prioriteres på verdensplan. Denne beskyttelse kræver øget viden om områdernes understøttende hydrologi og særligt sammenhænge mellem vegetation, grundvandsudstrømning og vandstandsforhold er afgørende for forvaltningen. Vandindvinding påvirker hydrologien i et opland og dermed også den mængde grundvand, som afstrømmer til overfladevandssystemerne. Numerisk hydrologisk modellering anvendes ofte til evaluering af den udnyttelige vandressource og til vurdering af effekterne af vandindvinding, men ved vurdering af påvirkninger på lokale grundvandsafhængige økosystemer øges betydningen af heterogenitet på lokal skala. Dette kræver nye metoder til at kombinere måleteknikker og hydrologiske modeller på forskellig skala. Denne PhD afhandling undersøger den understøttende hydrologi i rigkærs-habitater i Danmark ved en kombination af feltundersøgelser, hydrologisk modellering og statistiske vegetative analyser i et udvalg af danske rigkær. Feltundersøgelserne har belyst de hydro-geologiske forhold, som skaber en stabil kalkholdig grundvandstilstrømning, der er en forudsætning for specialiserede plantesamfund. Kombinationen af en dybt nedskåret ådal, et højtydende grundvandsmagasin, samt forholdsvis lavpermeable aflejringer i ådalen danner en opadrettet strømning, og den vertikale hydrauliske gradient fremhæves som en nøgleparameter, der kontrollerer udstrømningen. Diffus grundvandsudstrømning er særdeles vanskelig at måle direkte og ny metode som bygger på invers modellering anbefales for at opnå en tilstrækkelig nøjagtighed. Modellen kræver, at den vertikale hydrauliske gradient måles over tid, og som modelinput benyttes desuden nedbør og potentiel fordampning. Det konkluderes desuden at vandstandsdynamikken i rigkær indeholder værdifuld information, som kan anvendes til bestemmelse af udstrømning og hydrauliske parametre. Distribueret 3D modellering er nødvendig ved risikovurdering af vådområder i forhold til vandindvinding. De heterogene udstrømningsmønstre, som ofte findes i ådale, betyder at påvirkningerne ikke rammer hele ådalen ensartet. Det er specifikt fundet at storskala pumpeforsøg har medført en klar vandføringsreduktion på ca. 20 % i et kildevæld, mens der ikke kunne måles ændringer i vandstandsforholdene i et rigkær 50 m derfra, hverken i korte eller dybe rør. Problemerne med at måle vandstandsændringen i rigkærene skyldtes delvist de naturlige fluktuationer. Her kan numeriske modeller biddrage ved at separere den naturlige dynamik fra den vandindvindingsrelaterede påvirkning. Vandstand er den hyppigst målte hydrologiske parameter i vådområder. I dette studie er sammenhænge mellem vandstandsforhold og rigkærsvegetation undersøgt på 35 danske lokaliteter. Alle lokaliteter har piezometerrør installereret med kontinuert registrering af vandstand, og der er foretaget planteregistreringer i cirkler omkring rørene. Resultaterne viser at vandstandsforholdene er direkte begrænsende for forekomsten af typiske rigkærsarter og mosser, og der er opstillet en sjælden kvantitativ sammenhæng mellem antal arter og vandstandsforhold. Statistiske/empiriske modeller er opstillet med henblik på at forudsige antallet af typiske rigkærsarter og mosser baseret på vandstand og vegetationsafledte Ellenberg-værdier. Modellerne er nyttige til at identificere forhold, som begrænser kvaliteten i et rigkær, mens de bagvedliggende antagelser ikke nødvendigvis er gyldige til at forudsige effekter af vandstandsændringer, idet der ikke tages højde for en intern frigivelse af næringsstoffer. Resultaterne af studiet underbygger ikke fastsættelsen af specifikke grænseværdier for ændret udstrømning eller vandstandsforhold, der medfører en signifikant skadevirkning på grundvandsa

 17. VORTEKS TÜPÜNDE AKI?KAN OLARAKHAVA OKS?JEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KAR?ILA?TIRILMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Volkan K?rmac?

  2006-12-01

  Full Text Available Bu çal??mada, hacimsel debileri ayartamak için bir kontrol vanas? hariç hiçbir hareketli parças? bulunmayan, iç çap? ? 1mm ve gövde uzunlu?u 160 mm olan varteks tüpti kullan?lm??t?r. Varteks tUpti deneylerinde genellikle ak??kan olarakhava kullan?lmaktad?r. Hava; azot (N? (%78.09, oksijen (02 (%20.95, argon (Ar (%0.93, karbondioksit (CO?(o/o0.03 ve az oranda da ba?ka gazlar? ihtiva etmektedir. Yap?lm?? olan deneysel çal??mada, bas?nçl? ak??kan olarakhava ile hava içinde bulanan 02, CO?, N? ve Ar gazlar? kullan?lm??t?r. Bu gazlar?n?n kullan?lmas?ndaki amaç, havaiçinde bulanan 02, C02, 1\\'2 ve Ar gazlar?n?n varteks tüpündeki so?utma etkisinin, havaya göre de?i?imini incelemektir.Deneysel çal??mada giri? bas?nc? 2,0 ile 7,0 bar aras?nda 1,0 bar aral?klarla de?i?ik bas?nçlarda uygulanm??t?r. Vortekstüplerde olu?an enerji ayr??mas? olay? be? farkl? ak??kan için deneysel olarak incelenmi? ve deneysel sonuçlar dikkateal?narak Hava, 02, N2, C02 ve Ar gaziar?na ait grafikler olu?turularak yorumlar yap?lm??t?r.

 18. MINDFULNESS BEHANDLING AF DANSKE VETERANER - ET PILOTSTUDIE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjorback, Lone

  2015-01-01

  I foråret 2014 mødtes en gruppe på 12 danske veteraner en gang om ugen i 9 uger for at deltage i programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR). Deltagerne havde meldt sig frivilligt, og gruppen var blandet mht. alder, køn, antal udsendelser og diagnoser. Det, de havde til fælles, var tidligere udsendelse i dansk tjeneste samt motivation til at deltage i programmet. Oprindeligt var 13 rekrutteret, men én meldte fra efter første møde. De øvrige udviste ægte militærdisciplin og gruppesammenhold og mødte op hver gang, undtaget i tilfælde af planlagte udlandsrejser, operationer etc. Deltagerne ytrede efterfølgende alle, at det havde været meget positivt at mødes sammen med netop veteraner og i dette fællesskab modtage undervisning i programmet. At være omgivet af andre med samme baggrund beskrev mange som trygt og positivt og som noget, de havde savnet. Flere havde bevidst undgået veteranforum pga. dårlige erfaringer med at få det værre af at høre på brok og beklagelser og de samme gamle ’røverhistorier’ blive fortalt igen og igen. Det var derfor en befrielse for mange, at man i MBSR ikke sidder og deler alle historierne fra fortiden, men tværtimod metodisk og struktureret fokuserer på at træne evnen til at være i nuet. Alle ville anbefale andre veteraner at tage forløbet, og hovedparten af deltagerne rapporterede om positive ændringer i dagligdagen samt nedgang i symptomer, hvilket ligeledes var den tendens, som fremgik af målingerne på psykologiske og biologiske stressmarkører. Mange syntes, at det kunne have været hjælpsomt at kende til teorierne og teknikkerne inden deres udsendelser. Erfaringerne fra pilotstudiet er således positive og viser tendenser for, at MBSR kan anvendes til forebyggelse, behandling og rehabilitering af danske soldater.

 19. Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilkår som målorientering og produktionskrav 2) På den anden side kravet om selvstændig læring, refleksion, vidensdeling og opnåelse af kompetence til udvikling af faget. Både ud fra et blended læringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended lærings professionsbachelorsforløb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1½ år. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i lærer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger på, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opnår adgang til autentiske og/eller refleksive læringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for øget opmærksomhed på og italesættelse af de studerendes læringsbetingelser og vilkår, både hvad angår de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilkår, som rammesætter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

 20. Individual traffic-related air pollution and new onset adult asthma:A GIS-based pilot study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysbeck Hansen, Carl; Jensen, Steen Solvang

  2008-01-01

  Baggrunden for projektet er, at luftforurening fra trafik kan fremprovokere udvikling af astma. Formålet med dette pilot projekt er at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for trafikforurening og nye tilfælde af astma samt hvæsende vejrtrækning hos voksne. Projektet indgår som et led af projektet "Risikofaktorer for astma i voksenalderen", også kaldet RAV-projektet. Metodemæssigt tager vi udgangspunkt i en kohorte af ikke-rygere med nyligt konstateret astma eller hvæsen og en matchende kontrolgruppe identificeret fra et større tværsnitsstudie. Alle bopæls- og arbejdsadresser blev identificeret for de 33 deltagere i studiet samt de tidsperioder, hvor personerne havde opholdt sig på disse adresser over en tiårsperiode. Eksponering for trafikrelateret luftforurening på adresseniveau blev modelleret med luftkvalitets- og eksponeringssystemet AirGIS udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser. Luftforureningsniveauet for både gade- og bybaggrundsniveau blev beregnet for de relevante tidsperioder inden for den tiårige periode. Individuel eksponering i årene forud for debut af astma eller hvæsende vejrtrækning blev analyseret med overlevelses statistik. Projektet viste, at den akkumuleret individuelle medianværdi af NO2 eksponeringer (mg/m3 x hour) for den tiårige periode var 1,145 (astma tilfælde), 1,268 (tilfælde med hvæsen) og 1,005 (kontrolgruppe). Der var ingen signifikant sammenhæng mellem eksponering og udvikling af sygdom eller symptomer. En tendens til højere eksponeringsniveauer i året forud for debut blev set for tilfælde med hvæsende vejrtrækning. Der var substantielle problemer forbundet med at tidsbestemme, hvornår sygdomsfrembruddet opstod. Dette projekt har succesfuldt demonstreret anvendeligheden af AirGIS til at studere sammenhængen mellem individuel eksponering fra luftforurening fra trafik og udvikling af astma og hvæsende vejrtrækning. Det anbefales, at de udviklede metoder i dette pilot projekt anvendes i et større prospektivt kohorte studie til at undersøge individuel eksponering for trafikrelateret luftforurening som en risikofaktor for udvikling af nye astma og hvæsende vejrtrækning tilfælde.

 1. Valproat kan inducere reversibel encefalopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prakash, Sivagini; Harbo, Thomas

  2014-01-01

  Valproate (VPA) is a widely used antiepileptic drug - also in the elderly. A female patient was diagnosed with epilepsy at the age of 60 years and treated with VPA for 16 years before developing tremor, rigidity, cognitive impairment and descending consciousness progressing to coma. After discontinuation of VPA she regained full consciousness, could talk and feed herself. The extrapyramidal and cognitive symptoms completely subsided during the following months. VPA-induced encephalopathy is an uncommon but serious adverse effect that should be considered in patients with cognitive decline during VPA treatment.

 2. Gastropleural fistel kan behandles torakoskopisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Sofie; Nekrasas, Vytautas

  2014-01-01

  Gastropleural fistula (GPF) is although uncommon a severe and sometimes fatal complication after prior thoracic surgery, trauma or malignancy. Standard therapy has often included major surgery such as laparotomia with gastrectomi. In this case report we present a patient with GPF who underwent thoracoscopia for closure of the fistula. To our knowledge this is the first report of its kind in the Danish and English literature. Thoracoscopic treatment of GPF may be associated with less morbidity and mortality, and should be considered as the initial procedure of choice.

 3. Monteggiafrakturer hos børn kan overses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abood, Ahmed Abdul-Hussein; MØller-Madsen, Bjarne

  2015-01-01

  Monteggia fractures in children are rare fractures presenting with anterior radial head dislocation and ulnar bowing in typical cases. In adulthood, pain, instability, deformity, loss of power and range of motion in the elbow joint are experienced. Early treatment is crucial, since the prognosis is depending on the time delay from injury to treatment. Full forearm X-rays including the elbow joint in two perpendicular projections are highly recommended in order to achieve an exact diagnosis without delay.

 4. Kaffe kan beskytte mod sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz

  2012-01-01

  A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide and depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential negative effects on pregnancy, anxiety and risk of osteoporosis, respectively.

 5. Metabolomics kan potentielt forbedre lægemiddelterapien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stage, Claus; Jürgens, Gesche

  2014-01-01

  Until now drug therapy has primarily been controlled by dose titration on the basis of effects and side effects. However, a lot of people being treated with a drug experience too little effect or too many side effects. Therefore it will be advantageous to improve drug therapy and make it even more "individualized". In this chase metabolomics is a hot topic. The aim of this paper is to review the concepts of metabolomics and the possible applications in regard to drug development, drug therapy and diagnosis, prognosis and monitoring of diseases.

 6. Kulturforskelle kan være en udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langhoff, Tine

  1996-01-01

  McDonald opererer over det meste af verden med det samme produktkoncept. I lærebøgerne bliver McDonald's strategi ofte fremhævet som et skoleeksempel på en globaliseringsstrategi. Alligevel har en burger forskellige kulturelle betydninger for kunder verden over. I Rusland står folk velvilligt i kø i timevis for at købe sig en burger, fordi den har en meget høj statusværdi. Det modsatte er tilfældet i Sydeuropa. Burgeren er et eksempel på et globalt produkt, der har forskellig betydning for de kunder der indtager den. Og den er dermed et symbol på de skiftende spilleregler, som internationaliseringen påfører virksomhederne.

 7. Meningitis kan ligne subaraknoidal blødning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elghoura, Nour Foad Diab

  2012-01-01

  A 70 year-old man was admitted under the diagnosis of subarachnoid haemorrhage and presented with a history of ear pain, followed by acute onset of severe headache, nausea, vomiting, impaired consciousness, and fever. However, a computed tomography (CT) showed an acute mastoiditis and pneumocephalus, and a lumbar puncture confirmed the diagnosis meningitis. The increased middle ear pressure relative to the intracranial pressure had caused air and bacteria to penetrate intracerebrally. This case illustrates the importance of a rapid diagnostic workup in acute onset headache including a careful anamnesis, CT and lumbar puncture.

 8. Opgør med CDS-regn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorndahl, SØren

  2015-01-01

  I Spildevandskomiteens Skrift 27 (2005) anbefales brug af dynamiske afløbsmodeller koblet med CDS-regn til det der i skriftet benævnes som ”Beregningsniveau 2: Dimensionering og analyse af forholdsvist ukomplicerede afløbssystemer”. Betingelsen omkring ukomplicerede systemer synes ofte at blive negligeret. Især i forbindelse med oversvømmelsesberegninger og -scenarier anvendes CDS-regn hyppigt til trods for, at interaktion mellem afløbssystem og overflade samt strømning og magasinering på overflader næppe kan karakteriseres som strømningsmæssigt ukompliceret.

 9. Retstolkens rolle : En spørgeskemaundersøgelse blandt danske domstolsjurister om deres forventninger til og oplevelser med retstolke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tina Paulsen; Martinsen, Bodil Ringe

  2012-01-01

  I denne rapport undersøger vi danske domstolsjuristers forventninger til retstolke og deres negative oplevelser med retstolke for derved at blive klogere på, om den tolkning, der foregår ved de danske domstole, er fyldestgørende. På baggrund af de gennemførte analyser anbefales i rapporten en række tiltag, der kan iværksættes for at forbedre kvaliteten af den tolkning, der foregår ved de danske domstole. Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt danske domstolsjurister.

 10. Deoxysappanone B, a homoisoflavone from the Chinese medicinal plant Caesalpinia sappan L., protects neurons from microglia-mediated inflammatory injuries via inhibition of I?B kinase (IKK)-NF-?B and p38/ERK MAPK pathways.

  Science.gov (United States)

  Zeng, Ke-Wu; Yu, Qian; Song, Fang-Jiao; Liao, Li-Xi; Zhao, Ming-Bo; Dong, Xin; Jiang, Yong; Tu, Peng-Fei

  2015-02-01

  Caesalpinia sappan L. (Lignum Sappan) is a Chinese medicinal plant for treating ischemic cerebral apoplexy. Deoxysappanone B (DSB), a homoisoflavone compound isolated from C. sappan L. (Lignum Sappan), was studied for anti-neuroinflammatory and neuroprotective properties using lipopolysaccharide (LPS)-induced BV-2 microglia neuroinflammation model and LPS-induced microglia-neuron co-culture system. Our findings showed that DSB effectively inhibited BV-2 microglia-mediated neuroinflammatory mediators? release including NO, PGE?, TNF-?, IL-6 and reactive oxygen species. Moreover, DSB markedly protected neurons against inflammatory microglia-mediated neurotoxicity in a microglia-neuron co-culture system. Mechanism study revealed that DSB blocked two major neuroinflammation-related signaling pathways including IKK-I?B-nuclear factor kappaB (NF-?B) and p38/ERK mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades, further leading to the inhibition of neuroinflammatory mediators? production. The present study provides evidence that the anti-neuroinflammatory and neuroprotective effect of DSB are due to the suppression of neuroinflammatory mediators? production as well as inflammation-induced neurotoxicity through regulation of multi-targets. Therefore, DSB may serve as a neuroprotective agent for the treatment of neuroinflammatory disorders and inflammation-related neuronal injury. PMID:25530267

 11. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; SØrensen, Martin Tang

  2015-01-01

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan erstatte halvdelen af gode proteinkilder som sojaskrå og rapskage i rationen til malkekøer. Ved højere niveauer af DDGS i rationen kan der være mindre, negative effekter på protein- og mælkeydelsen. Der kan være stor variation i foderværdien af DDGS, og det anbefales at rekvirere analysecertifikat fra leverandøren, når DDGS skal anvendes i fodringen. DDGS har en relativt lav klimabelastning i forhold til mere traditionelle proteinfodermidler som sojaskrå og rapskage.

 12. Facebook Marketing - Fra A-Z : Ny bog om marketing på Facebook giver gode råd til virksomheder, der er nybegyndere i cyber space

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas BØtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst.

 13. Råglycerol som energifoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; SØrensen, Martin Tang

  2015-01-01

  Råglycerol er et flydende, sirupsagtigt fodermiddel fra produktionen af bio-diesel på basis af planteolier, og det forventes på markedet i stigende mængder. Der kan være variation i indholdet af glycerol i råglycerol til foderbrug, og det anbefales at rekvirere analysecertifikat fra leverandøren, når råglycerol skal anvendes i fodringen. Råglycerol kan erstatte stivelsesholdige energifodermidler som byg i rationen til malkekøer med op til 12 % glycerol af tørstoffet uden negative effekter for ydelse eller mælkekvalitet og med en positiv effekt på foderoptagelse og mælkens indhold af fedt og protein.

 14. Piceatannol, a catechol-type polyphenol, inhibits phorbol ester-induced NF-{kappa}B activation and cyclooxygenase-2 expression in human breast epithelial cells: cysteine 179 of IKK{beta} as a potential target.

  Science.gov (United States)

  Son, Pil-Soon; Park, Sin-Aye; Na, Hye-Kyung; Jue, Dae-Myung; Kim, Sanghee; Surh, Young-Joon

  2010-08-01

  There are multiple lines of evidence supporting that chronic inflammation is linked to carcinogenesis. Nuclear factor-kappaB (NF-kappaB), a major redox-sensitive transcription factor responsible for the induction of a wide array of pro-inflammatory genes, is frequently overactivated in many tumors. Moreover, constitutive activation of IkappaB kinase (IKK), a key regulator of NF-kappaB signaling, has been implicated in inflammation-associated tumorigenesis. Piceatannol (trans-3,4,3',5'-tetrahydroxystilbene; PIC) derived from grapes, rhubarb and sugarcane exhibits immunosuppressive and antitumorigenic activities in several cell lines, but the underlying mechanisms are poorly understood. In the present study, we found that PIC inhibited migration and anchorage-independent growth of human mammary epithelial cells (MCF-10A) treated with the prototypic tumor promoter, 12-O-tetradecanoylphorbol-13-aceate (TPA). PIC treatment suppressed the TPA-induced activation of NF-kappaB and expression of cyclooxygenase-2 (COX-2) in MCF-10A cells. We speculate that an electrophilic quinone formed as a consequence of oxidation of PIC bearing the catechol moiety may directly interact with critical cysteine thiols of IKKbeta, thereby inhibiting its catalytic activity. In support of this speculation, the reducing agent dithiothreitol abrogated the inhibitory effects of PIC on TPA-induced activation of NF-kappaB signaling and expression of COX-2. In addition, the inhibitory effects of PIC on NF-kappaB activation and COX-2 induction were blunted in cells expressing mutant IKKbeta (C179A) in which cysteine 179 was replaced by alanine. In conclusion, our results show that direct modification of IKKbeta by PIC, presumably at the cysteine 179 residue, blocks NF-kappaB activation signaling and COX-2 induction in TPA-treated MCF-10A cells and also migration and transformation of these cells. PMID:20584749

 15. Diffuse Agency and Institutional Dynamics in Global Governance – the Cases of the World Bank and the WTO : Panel: Institutionalisation and norms in global governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strange, Michael Stewart; Aagaard, Peter

  Global styring har ingen central autoritet, så globalt lederskab må forstås i nye termer. Når direkte anvendelse af magt via hierarkier ikke længere er en mulgiehd, politologisk forskning har vendt sig mod begrebet "blød magt". Det centrale i blød magt-tilgange er normative forandringer. Normative forandringer opstår gennem introduktionen, indramningen og faciliteringen af nye paradigmer, programmer og offentlige holdninger. Dette kan ikke begrænses til en snæver elite, men involverer en bredere intellektuel relation mellem akademikere, politikere, mediefolk, NGOere og private firmaer. I sådan et komplekst mijø kan lederskab ikke forstås som en enkelt magtfuld aktør. Enkeltstående aktører kontorlerer ikke den normative udvikling i global styring.

 16. Sex i Det Nye Testamente - helst ikke!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2013-01-01

  To holdninger til sex i Det Nye testamente: Afholdenhed og tilpasning til samfundets ægteskabsmoral, afspejler den tidlige kristendoms eskatologiske askese og den mere etablerede kristendoms tilpasning til normalsamfundet.

 17. Grønne afgifter rammer ikke særligt skævt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou

  2009-01-01

  Det er en myte, at de grønne afgifter går hårdest ud over de dårligst stillede. Når det gælder bil og benzinafgifter, rammes de velstillede mest. Og momsen vender den tunge ende nedad i langt større grad end miljøafgifterne. Udgivelsesdato: 22.1.

 18. 'Vi skal ikke ha' det samme!'

  DEFF Research Database (Denmark)

  StØier, Louise; Pilpel Mercebach, Claudia

  2014-01-01

  A study of patient satisfaction at Bispebjerg Hospital showed that areas such as user involvement and patient communication could be improved. To shed new light on existing work processes, practices, and communication in the Cardiology department, a patient feedback session was carried out. Patients with UAP or N-STEMI who underwent PCI at an invasive center during their hospitalization were invited to participate. Patients were eligible for inclusion if they were under the age of 65 and could speak and understand Danish. The aspects time and information were identified as significant for the patients’ experiences of their hospital stay. Knowing the time horizon of the hospital stay and gaining information appeared to contribute to creating unity and coherence for the individual. The paper describes the workflow for the organization of the session and the actions undertaken on the basis of the results from the session.

 19. Familiaer middelhavsfeber. Ikke loengere en udelukkelsesdiagnose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dragsted, U B; Eugen-Olsen, J

  1999-01-01

  Familial Mediterranean Fever (FMF) is a recessive trait mainly affecting Jews, Turks and Arabs. FMF is characterized by recurrent episodes of painful serositis and fever leaving no sequelae. Involvement of the peritoneum is the most common clinical form. In 1997 the gene that causes FMF (MEFV-gene) was cloned, thus given clinicians an opportunity to diagnose the disease. We have established the method in our laboratory. We describe the first patient diagnosed with FMF in our department by this method.

 20. Transitrum. Flykabiner og supermodernitetens ikke-steder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  2008-01-01

  Today, we might consider airplane cabins the most iconic example of what Marc Augé has termed “the non-places of supermodernity.” To the casual, indifferent glance of today’s traveller, weary from long confinement inside overcrowded planes, these cabins may indeed appear to be thoroughly standardized, commercialized spaces, revealing no connection to specific localities, temporal continuity or spatial integration. The contention of this article, however, is that though  airplane interiors are quite literally disembedded spaces, their spatial configurations reveal complexities which were clearly demarcated in their historical formation, and are still apparent today. The airplane assembled world geography and temporal experience in new ways and was thought, in the process, to mark the beginning of a marvellous new air age. How were airplane cabins to express such expectations? What should passengers occupy themselves with while airborne? How would their inert bodies relate to the speeding airplane, to the outside air surrounding them and the face of the earth below, much less to the period of time spent inside the flying cabin? Civil aviation was launched in the aftermath of World War 1. Though many of the first civilian flights of the early 1920s were aboard rebuilt bomber aircraft, their cabins were nonetheless carefully designed  to implant notions of modernity, safety, speed and exhilaration in passengers. Based mainly on Scandinavian sources from the interwar years, this article discusses the many conflicting intentions and strategies embodied in the layout of airplane cabins, the design of seats, windows, wall decorations, etc. This conflict was equally evident in somewhat chaotic attempts to invent the social practices of air travel. The multiple functions of airplane interiors which are familiar today – effective business office, cosy living room, luxurious lounge, safe and quiet bedroom – were all specified and promoted in early civilian flight. Besides these attempts to make the air cabin recognisable, passengers had to contend with the strangeness of an interior without an exterior, their bodies paralyzed and their thoughts confronted with an empty, malleable time – a pure duration contrasting with the terrific speed of the airplane. These practices, combined with the serene “god’s eye view” of the world below – the synoptic gaze of the air traveller –mobilized diverse spatial configurations. Though the interior of airplane cabins has since been hyper-standardized, these spatial complexities still exist, complicating attempts to reduce them to an expression of a global, uniform, supermodern logic of non-places.

 1. Han har jo ikke noget tøj på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldt, Jakob Egholm

  2013-01-01

  Siden 11. september 2001 og efter Muhammed-krisen er ’islamkritik’ gradvist blevet et accepteret begreb, som betegner kritik af islam som religion, filosofi, politik og livsform. Det er samtidig blevet en levevej for folk, som i islam ser en fascisme, der truer demokratiet, friheden og nationen. Islamkritik er dog mere end det. Islamkritik er også et fællesskab, som udfolder sig på blogs, i Trykkefrihedsselskabet, i nationalkonservative kredse og i Dansk Folkeparti. Islamkritik er et værktøj og et våben. Det virker som spydspids for kritik af medierne, politikerne, universiteterne, multikulturalismen, eliten og ’de røde’. Den handler kort sagt også om alt muligt andet end islam.

 2. Når den tillærte ledelsesstil ikke er tilstrækkelig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sparre, Mogens

  2015-01-01

  This paper is about the relationship between fear and uncertainty in the organization and the management in which it is practiced. When the individual's expectations for the future, which is indeed a product of the past, is lost or disturbed, the individual immediate feels insecure and uncertain. The outcome may be dis-turbed if the manager exerts an unexpected behavior in relation to the expected. A tough management style does not necessarily mean uncertainty. It is not so much the management exerted affecting uncer-tainty - it is when the management style changes from the learned stile to the natural stile, problems can arise. Therefore, the message is that each manager must try to reduce the gap between the learned and the natural behavior. By reducing the difference the damage is not so bad, when the manager in stressful situations do not have the resources to behave correctly.

 3. Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri : Prøveevaluering af Hvidovrebo afd. 8

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Brandt, Erik

  2001-01-01

  Varedeklarationer på bygninger kan i fremtiden blive normal praksis for boligbebyggelser i Danmark. En første prøveevaluering af standard og kvalitet på boligbebyggelsen Hvidovrebo afd. 8 er gennemført med succes vedrørende byggeteknisk standard, lydteknisk standard, beboertilfredshed, miljø og grønt regnskab, totaløkonomi og arkitektur. I rapporten er fremgngsmåden beskrevet, og man kan se de de opnåede resultater, men ikke mindst kan man danne sig sit eget indtryk af, hvordan udviklingen kan tegne sig i fremtiden.

 4. Put the plug in. Shore-side electricity for moored sea ships can improve environmental quality in Rotterdam, Netherlands; Of je stopt de stekker erin. Walstroom voor afgemeerde zeeschepen kan de omgevingskwaliteit in Rotterdam verbeteren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okkerse, W.J.; Molenaar, R. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam (Netherlands)

  2011-10-15

  Moored vessels consume much energy for their 'hotel' function: heating, cooling and lighting. Containers with perishable goods are cooled. Mammoth oil tankers unload oil onshore. That takes a lot of energy and cause much emissions to the air. Use of quay-side electricity can reduce such emissions considerably. Global developments bring the use of onshore power a step closer. This article discusses the environmental benefits for Rotterdam, Netherlands. [Dutch] Afgemeerde zeeschepen verbruiken veel energie voor hun 'hotel' functie: verwarming, verlichting en koeling. Containers met bederfelijke goederen worden gekoeld. Mammoettankers Iossen olie naar de wal. Dat kost veel energie en de bijbehorende emissies zijn groot. Toepassing van walstroom kan deze emissies sterk verminderen. Mondiale ontwikkelingen zorgen ervoor dat toepassing van walstroom een stapje dichterbij is gekomen. In dit artikel wordt de milieuwinst berekend voor Rotterdam.

 5. 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, reverses hypotension and improves survival in a rodent model of septic shock: Contribution of soluble epoxide hydrolase, CYP2C23, MEK1/ERK1/2/IKK?/I?B-?/NF-?B pathway, and proinflammatory cytokine formation

  OpenAIRE

  Tunctan, Bahar; Korkmaz, Belma; Sari, Ayse Nihal; Kacan, Meltem; Unsal, Demet; Serin, Mehmet Sami; Buharalioglu, C. Kemal; Sahan-Firat, Seyhan; Cuez, Tuba; Schunck, Wolf-Hagen; Falck, John R; Malik, Kafait U

  2013-01-01

  We have previously demonstrated that a stable synthetic analog of 20-HETE, N-[20-hydroxyeicosa-5(Z),14(Z)-dienoyl]glycine (5,14-HEDGE), restores vascular reactivity, blood pressure, and heart rate in endotoxemic rats. The aim of this study was to determine whether decreased renal expression and activity of soluble epoxide hydrolase (sEH), MEK1, ERK1/2, IKK?, I?B-?, and NF-?B as well as systemic and renal proinflammatory cytokine production associated with increased expression and activity of ...

 6. Markedet, etik og religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2013-01-01

  Markedsmekanismen bliver med god grund prist af økonomer og politikere, men moral og religion giver nogle spilleregler, som markedet ikke uden videre kan erstatte. Også markedsmekanismen har sine begrænsninger, og det bør vi erkende.

 7. Adoption af befrugtede æg er sund fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabir, Fatima

  2013-01-01

  Par og enlige kvinder, der ikke kan få børn på almindelig vis, skal have mulighed for at adoptere embryoner - befrugtede æg. Det mener en ph.d.-studerende i praktisk filosofi ved Roskilde Universitet, Fatima Sabir

 8. Send flere bureaukrater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2007-01-01

  Afghanistan. Det er ikke kun Taleban, der er fjenden. Fraværet af en markant og effektiv civil indsats for genopbygning og socioøkonomisk fremgang kan medføre, at den militære indsats viser sig Forgæves.

 9. Den indre svinehund revser kendte indvandrere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnfast, Juni SØderberg

  2009-01-01

  I avisernes spalter med debatindlæg bliver der gået hårdt til Prins Henriks udtale af det danske sprog. Ved at kritisere accent, værdier og levevis viser 'vox populi' en indre svinehund, som ellers ikke kan luftes i det fri. Udgivelsesdato: december

 10. Dannelse forstået som taktfuldhed over for 'det sande og det gådefulde' i tilværelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn ThorbjØrn

  2013-01-01

  Hvorledes kan man forstå dannelsesbegrebet ud fra en filosofisk hermeneutisk (Gadamer) tilgang og med et særlig blik for det eksistentielle og undringens betydning ('berørt ikke-viden') for forskning og professionsudvikling.

 11. Gaver forpligter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stahl, Rune MØller; Larsen, Anton Grau

  2015-01-01

  Vi ved ikke, hvor stort omfanget af de personlige gaver til danske politikere er. Måske er der tale om bagateller? Måske er der tale om betydelige beløb, som kan påvirke den politik, der vedtages i Folketinget?

 12. Ambitiøse mål kræver ambitiøs ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  Kommentar. Det er glædeligt at CBS undgår afskedigelser. Men det bør mane til eftertænksomhed, at 67 ansatte har valgt en frivillig aftrædelsesordning. For kan det også være tegn på, at CBS ikke passer godt nok på sine medarbejdere?

 13. Jeg vil derfor cykler jeg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fauth, SØren R.

  2014-01-01

  Hvad kan den tyske filosof Arthur Schopenhauer fortælle os om vores cykelbesættelse? Ikke så lidt endda. Læs en filosofisk udredning af menneskets vandring fra det tænkende menneske (homo sapiens) til det cyklende menneske (homo birotariens).

 14. Det Spirituelle Menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viftrup, Dorte Toudal

  2010-01-01

  Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages.

 15. Gymnasier i profileringskamp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2012-01-01

  Der er blæst til profileringskamp i gymnasieverdenen. De specialiserer sig, synliggør deres hensigter og dokumenterer deres resultater i kampen om de rigtige elever. Men det er ikke alt, der kan synliggøres, lyder det fra gymnasieforsker Ane Qvortrup.

 16. Aktionæroverenskomstens retsvirkning for generalforsamling og bestyrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer den virkning, aktionæroverenskomster har for et selskabs generalforsamling og bestyrelse. Om virkningen for generalforsamlingen konkluderes det, at overenskomsten får selskabsretlig virkning, dvs. kan medføre ugyldighed af en aftalestridig beslutning på generalforsamlingen, såfremt pligten efter overenskomsten er entydig, og overenskomsten omfatter alle selskabets aktionærer, eller alle dog er bekendt med den. En dom fra Højesteret viser, at aftalen på denne måde kan få selskabsretlig gennemslagskraft. For bestyrelsen har overenskomsten derimod ingen virkning. Den kan ikke fravige de flertalskrav mv., der fremgår af selskabslovgivningen og vedtægterne, ligesom den ikke kan fravige lovens inhabilitetsforskrifter. En overenskomst, der ikke har givet sig udslag i en vedtægtsbestemmelse, vil derfor være uden virkning. En afgørelse, som Erhvervsankenævnet har afsagt under dissens herom, er derfor ikke korrekt.

 17. Den Gode Historie : Opslag i Jan Kjærstads Forføreren, Erobreren og Opdageren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  2002-01-01

  SLAGTILBUD: NU KUN 100 KR.! (se nedenfor)  I Kjærstads Wergeland-trilogi oplever læseren, hvordan de mange gode historier om en helt (u)almindelig norsk mand skrives ind i ét mægtigt felt: kronologien ophæves, rummet tager tidens plads, og hierarki viger for det ligestillede, samtidige. Ingen sandhed får lov at stå uimodsagt. I romanernes tætte væv synes alt at være til stede og trænge sig på samtidig. Skal man skrive dækkende om et så stort, vildtvoksende og vidt forgrenet værk, tage højde for de mange krydsforbindelser og belyse dem, kræver det en ganske særlig form: den encyklopædiske. Den Gode Historie fremstår således som 29 encyklopædiske opslag, der behandler en række vigtige aspekter af Kjærstads forfatterskab og i særdeleshed trilogien. Læseren kan vælge at hoppe på de 'links', der forbinder opslagene på kryds og tværs, eller at læse bogen fra ende til anden. I begge tilfælde tilbydes en litterær lystvandring ud over det sædvanlige. Anmelderne skrev:  Man kunne sige, at Den Gode Historie er litteraturanalysens svar på internettet i det kjærstadske cyberspace. Men modsat internettets anarki er der her en benhård og kyndig styring af linkenes sammenhæng, og samtidig har bogen nettets opslagskvalitet. Det er en velskrevet og stærkt underholdende og foruroligende bog, der understreger - hvis nogen skulle have været i tvivl - at Kjærstad bliver man ikke sådan lige færdig med. (Johan Rosdahl i Gymnasieskolen)  Interessant form og sobre læsninger. [...] Bogen er velskrevet og velredigeret og udmærker sig desuden ved at have et sideløbende spor af velvalgte og suggestive illustrationer, der viser nogle af trilogiens vigtigste metaforer og billeder. Den Gode Historie er ligeledes velfunderet i sekundærlitteraturen om Kjærstad, og Mogensen inddrager også på erkendelsesbefordrende vis navne som Bohr, Ibsen, Kierkegaard og Ricoeur i sine læsninger og diskussioner. Der er ingen tvivl om, at den læser, der vil arbejde seriøst med Kjærstad, må en tur omkring denne første (litteraturvidenskabelige) 'encyklopædi' om ham i Danmark. Bogen henvender sig dog på grund af sit uprætentiøse sprog ikke kun til akademikere, men til enhver som måtte have lyst til at læse en introduktion til Kjærstads forfatterskab. (Fra Søren Franks anmeldelse i Standart, "En portal til Jan Kjærstads trilogi") Boken kan [...] anbefales som en velskrevet og informativ introduksjon til Wergeland-trilogien spesielt og Kjærstads forfatterskap generelt. Den utmerker seg framfor alt ved å ha et suverent overblikk over de 1500 sidene som trilogien utgjør og ved at den klarer å formidle den begeistring ved lesningen som forfatteren deler med så mange andre danske (og norske) lesere. (Morten Gaustad) [Den Gode Historie er] begejstret oplysningsarbejde. [...] [D]et spændende nye er konkordansen mellem rum og menneskesyn, som her kan opleves i en illustreret ordbog. Sætter man en plade med Bachs cembalo-suiter med deres fuga- og kanonsystem på undervejs, får man måske en yderligere eller inderligere dimension at tumle med til fænomener som 'cirkel', 'dragehoved', 'identitet', 'monstrøsitet', 'orgel', 'whudunnit', 'zoom' og 'æstetik'. En litteraturkritikkens vej ind i cyberspace. (Torben Brostrøm i Information) Bliv forført, erobret og opdag den gode historie. [...] Det er et ambitiøst projekt at ville samle trådene i Jan Kjærstads Wergeland-trilogi. Tine Engel Mogensen giver med sine 29 encyklopædiske opslag sit bud på sagen - og det gør hun på en raffineret facon. [...] Den encyklopædiske og hypertekstuelle metode går tematisk i tråd med Kjærstads tematik i hans romanprojekt. [...] De kombinationsmuligheder og komplekse sammenhænge man finder i romantrilogien, belyses ganske effektivt af Mogensen, som bruger den samme teknik til at vise trilogiens mulige sammenhænge! Og det virker! [...] [Måske] på grund af den encyklopædiske opbygning driver [Den Gode Historie] én frem i læsningen og giver mulighed for at zappe frem og tilbage som man lyster. Man vil helt sikkert

 18. 14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

  CERN Multimedia

  Maximilien Brice

  2013-01-01

  14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

 19. Concerning Styles : The Dunn & Dunn Learning Style Model - Methods, Theory, and Practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  KlitmØller, Jacob

  2012-01-01

  Dunn & Dunn Læringsstilsmodel er en indflydelsesrig og udbredt undervisningsmetode. Modellen er en del af et større felt af stilteorier i hvilket stile antages at være individuelle forskelle i hvordan personer behandler information og håndterer opgaver. Stile bliver oftest begrebsliggjort som forskellige fra evner og der eksisterer en mængde forskellige læringsstilsmodeller der hver is sær udforsker hvordan stile har betydning for undervisning og læring. Dunn & Dunn læringsstile er baseret på en stor mængde litteratur en del afhvilken består af forskning i modellens effektivitet. Modellens udbredelse understøttes af en international organisation der certificerer praktikere og forskere i brug af og forskning i modellen. Forskningsresultaterne fra eksisterende forskning der understøtter modellens effektivitet anvendes af lærere såvel som i kommunalt regi som begrundelse for at anvende modellen i praksis. På trods af den store mængde af eksisterende forskning er der markant uenighed om kvaliteten og pålideligheden af denne forskning – der i det store hele er uudgivet og kun refereret i udgivne kilder. På trods af uenigheden er eksisterende eksterne evalueringers behandling af denne uudgivne litteratur usystematisk. Som svar på uenigheden om kvaliteten af og fundne i den eksisterende eksperimentelle forskning i Dunn & Dunns læringsstile er den første artikel i denne afhandling (Klitmøller, sub.-a) et systematisk review af eksperimentelle undersøgelser vedrørende perceptuelle præferencer. Den central antagelse i modellen er at undervisning for at være mest effektiv skal svare til elevens præferencer – et standpunkt der kaldes ‘the matching hypothesis’. For eksperimentelt at underbygge en sådan antagelse skal resultaterne af undersøgelser vise en ’cross-over effect’ – også kaldet en disordinal interaktion – mellem undervisning og præference. Det vil sige at én type undervisning skal være bedre for én type præference og ikke en anden mens det modsatte skal være tilfældet for en anden præference. Klitmøller (Sub.-a) viser at i modsætning til hvordan resultaterne af eksisterende undersøgelser er blevet refereret er fundne i de uudgivne kilder langt mere kompleks og understøtter oftest ikke Dunn & Dunns læringsstilsmodel. Kvaliteten af den eksisterende forskning om perceptuelle præferencer bliver samtidig betvivlet med det resultat at anvendelse af modellen ikke kan anbefales på baggrund af eksisterende forskning. Mens den ovenstående artikel forholdt sig til Dunn & Dunn modellens eget perspektiv på hvorledes det er rimeligt at begrunde brugen af en undervisningsmetode er de to øvrige artikler basaret på en antagelse om at det er afgørende at stille spørgsmålet om undervisningens mål – hvad uddannelse og undervisning er til for samt hvorledes modellen anvendes af lærere I deres undervisningspraksis. Et sådan perspektiv bygger pået bredt felt af kultur-historisk psykologi (Leont’ev, 1978), situeret læring (Lave, 2011; Lave & Wenger, 1991) såvel som pragmatisme (Bernstein, 1971; Dewey, 2007). I et sådant perspektiv antages praksis at være den centrale arena for at forstå menneskelig handling og handler antages ikke at være den type kausale forbindelser der er grundantagelsen i Dunn & Dunns model. Fra dette perspektiv argumenteres det for at det er nødvendigt at inkludere to yderligere perspektiver på modellen: a) en begrebslig analyse af måden Dunn & Dunn rammesætter spøtgsmålet om meningen med uddannelse og b) de måder modellen bliver brugs som del af eksisterende undervisningspraksis. Disse spørgsmål behandles i hver sin artikel. Den anden artikel (Klitmøller, sub.-b) behandler spørgsmålet om den begrebslige fundering af Dunn & Dunn læringsstile. Målet er at belyse hvordan modellen forbinder læringsstile med begrebet læring og spørgsmålet om undervisningens og uddannelsens mål. I denne artikel argumenteres der for at modellen anvender et vagt begreb om læring lånt fra kognitiv psykologi. Artiklen stiller spørgsmålstegn ved mo

 20. Velfærdsprofessionel autoritet og legitimitet i lyset af foregribelsens filosofi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  Jeg påstår, at omfattende fokus på evidensbaseret praksis kan være uhensigtsmæssigt for diætistens legitimitet og autoritet. Min argumentation tillader ikke, at jeg breder min påstand ud til også at gælde andre fagpersoner inden for såvel det sundhedsfaglige som pædagogiske område, men jeg vil mene, at også andre fagpersoner burde kunne nikke genkendende hertil. Velan! Min argumentation falder i to dele. Første del lyder: Hvis praktisk foregribelse af menneskets vel færden ikke kan reduceres til et evidensanliggende. Og diætetisk arbejde drejer sig om praktisk foregribelse af menneskets vel færden. Så kan diætetisk arbejde ikke reduceres til et evidensanliggende. Anden del lyder: Hvis evnen til at reflektere diætetikkens vigtigste spørgsmål er afgørende for diætistens legitimitet og autoritet. Og en alt for omfattende fokus på evidensbaseret praksis kan trække fokus væk fra refleksion af vel færdens vigtigste spørgsmål. Så kan en omfattende fokus på evidensbaseret praksis være uhensigtsmæssig for diætistens legitimitet og autoritet.

 1. Time for dialogue with the North

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Peter Kim

  2014-01-01

  Dialog med Nordkorea forudsætter tillid og den tillid er ikke til stede for tiden. Hvis Sydkorea og USA er modige så kan en dialog - hvor kravet om afvikling af atomvåbenprogrammet står som prioritet 1 og hvor menneskerettighedskrænkelserne ikke kobles med det nordkoreanske regimes anatomi - være en mulighed.

 2. Die Einverleibung Holsteins im Jahre 1806 und die dänische Reaktion auf die Auflösung des Alten Reiches

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnsbo, Michael

  2008-01-01

  Den danske statsledelses integrationspolitik over for hertugdømmet Holsten, der havde hørt under det Hellige Romerske Rige af Tysk Nation efter at dette rige var blevet opløst i 1806. Der argumenteres for, at integrationsbestræbelserne ikke udelukkende var dansk-nationale, men også udtryk for en generel centraliseringspolitik, men at nationale modsætninger på den anden side ikke kan udelukkes.

 3. The C????l? as ?akti : Untouchable Women in Some Tantric Texts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aktor, Mikael

  2015-01-01

  Tantriske tekster benævner ofte Gudinden, ?akti, som en lavkastekvinde, en C????l? eller ?omb?. I disse sammenhænge kan logikken vedrørende urørlighed være vendt på hovedet: Kvinden er urørlig for at beskytte hende mod mænds urene begær, ikke for at beskytte mændenes renhed. Ikke desto mindre er hun et seksuelt middel for tantrikeren til initiation ind i den tantriske familie.

 4. En scenes anatomi : Om at filme det ufattelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, Henrik

  2010-01-01

  Danser med ulve (1990, director’s cut 1991) er ikke en kunstfilm eller avantgardefilm, men en episk, Oscar-høstende Hollywoodfilm. Ikke desto mindre er den et eksempel på, at man selv i nærmest konventionelle og mainstream-agtige film kan finde scener, som får dybde og betydning via specifikt filmiske kunstgreb.

 5. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linie FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/BE/2011/98

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

  "Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrk-ning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bear-bejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uøn-skede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologi-ske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre for-mål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicid-tolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etable-re nye planter i Danmark. "

 6. Hvis er lovene?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Isak Winkel

  2015-01-01

  Hvem konstituerer det politiske fællesskab, som laver lovene? Hvad sker der, når folket ikke kender lovene, eller ikke findes værdige til dem? Hvis folket udfordrede adelens love før i tiden, er det måske migranterne, der udfordrer europæernes love og konventioner i dag. Man kan med fordel gå til Franz Kafka for at forstå hvordan.

 7. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer : Hvilke krav kan udlejeren stille til en ny lejer, når et erhvervslejemål afstås i henhold til en lejekontrakt med afståelsesret betinget af udlejers godkendelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 2009 og tidligere domme konkluderes det, at det afgørende, overordnede hensyn ved bedømmelsen af, om udlejer har pligt til at tiltræde afståelsen, er, om afståelsen fremtræder forretningsmæssig forsvarlig, dvs. at den hidtidige lejer sælger sin virksomhed til en køber, der må anses for en sædvanlig køber af denne type virksomhed. Den vigtigste indikation for, at overdragelsen er forsvarlig, er, at køberen kan fremlægge et realistisk budget for den fortsatte drift. Det vil da være af underordnet betydning, at lejebetalingsforpligtelsen i uopsigelighedsperioden er stor, at nye lejer har langt mindre formue end hidtidig lejer, at ny lejer er et nystiftet ApS (hvis lejemålet hidtil er drevet i selskabsform), eller at ny lejer har opnået økonomisk gunstige vilkår af afstående lejer.

 8. En e-læringsstrategi er ikke nok - ... men den er ikke så dårlig endda!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ambrosia Hansen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518.

  Mange organisationer arbejder i dag med at udvikle en strategi med målsætninger for forskellige områder af organisationens opgaveportefølje. Således også Syddansk Universitet (SDU som i september 2003 kunne præsentere sine visioner og målsætninger for den videre udvikling af e-læring på SDU. Denne artikel giver eksempler på, hvordan universitetet med forskellige initiativer arbejder på at efterleve strategiens visioner og målsætninger.

 9. CL på den pædagogiske og didaktiske dagsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  2011-01-01

  En kritisk refleksion over brugen af CL (Cooperative earning) i sprogundervisningen. For det første undersøges det hvad CL generelt kan og ikke kan; for det andet undersøges det hvordan brugen af CL i sprogundervisningen forholder sig til aktuelle former for sprogfagsdidaktik; og for det tredje sættes brugen af CL ind i en større uddannelsespolitisk sammenhæng.

 10. Taxis als Konzept der systemisch funktionalen Linguistik (SFL)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holsting, Alexandra Emilie MØller

  På baggrund af den systemisk funktionelle lingvistiks behandling af "hypotaktiske ekspansionssætninger" (det der traditionelt betegnes og betragtes som adverbialsætninger) foreslås en alternativ inddeling der kan tage højde for de grammatiske forskelle som ikke kan forklares med udgangspunkt i de systemisk funktionelle kategorier. Derudover problematiseres taksissystemets ideationelle status og istedet foreslås en tilgang til taksis som et interpersonelt system.

 11. La storia di Griselda. Affinità genetiche e tipologiche : Griseldahistorien. Genetisk og typologisk slægtsskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Michel

  2012-01-01

  Griseldahistorien, oprindelig stammende fra Boccaccios Decameron, genfindes i mange litteraturer. Man har redegjort for forholdet mellem de forskellige versioner ved stemmaer. Et interessant aspekt er imidlertid at en version der ikke kan stamme ned fra en anden alligevel kan udvise slægtsskab med denne. Dette åbner for forskellige sociologiske og psykologiske betragtninger

 12. Why the Ethic behind Philosophical Counselling must be Humoristic in a Kierkegaardian sense

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn ThorbjØrn

  Et paper der vedrører hvorfor etikken bag filosofisk vejledning bedst kan beskrives via Søren Kierkegaards begreb om Humoristen og Gabriel Marcel´s begreb om "ontological humility". Derved kan der redegøres for, hvorfor filosofisk vejledning ikke er terapi men en pædagogisk aktivitet.

 13. Bremser miljøfolk trafikken?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Per Homann; Nielsen, Johan

  2007-01-01

  Når miljøfolk blander sig i trafikdebatten bliver de ofte beskyldt for at sætte Danmark i stå. Sådan behøver det ikke at være. Det kan lade sig gøre at indrette et transportsystem, der både er fleksibelt og bæredygtigt, og som kan klare de øgede mobilitetsbehov. Det kræver, at man planlægger ud fra fremtidens behov, frem for at fremskrive fortidens. Udgivelsesdato: December

 14. Hebraica veritas! ... aber was heisst hier schon "Wahrheit"?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, SØren

  2006-01-01

  Mogens Müllers velkendte tese, at Septuaginta og ikke Biblia Hebraica er kirkens første Bibel, og at Det Gamle Testamente overhovedet kun har kristelig gyldighed som reciperet i Det Nye Testamente, undersøges fra et historisk, tekstkritisk og hermeneutisk-dogmatisk synspunkt. Konklusionen er, at såvel LXX som BH bidrager til forståelsen af, hvad kirkens første Bibel indeholdt, men at LXX ikke kan tilkendes noget principielt primat, lige som Det Gamle Testamentes totalitet af betydningsmulighed i kristen sammenhæng ikke kan hævdes udtømt i Det Nye Testamntes reception af enkelte passager.

 15. Radon og boligen : Radon inissiallu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Torben ValdbjØrn

  2012-01-01

  Radon er en radioaktiv og sundhedsskadelig luftart, som ved indånding øger risikoen for lungekræft. Der er ingen dokumenteret nedre grænse for, hvornår radon er ufarligt. Derfor anbefales det, at man tilstræber et så lavt radonindhold i indeluften som muligt. Man kan hverken lugte, se, høre eller smage radon, så vil du vide, om du har radon i din bolig, må du måle radonindholdet i indeluften. Radon forekommer naturligt i jorden og kan suges ind sammen med jordluft, hvis der inde er et undertryk, og hvis konstruktionerne mod jord er utætte. Jordluft trænger ind gennem revner og utætte samlinger, fx omkring rør til kloak, vand og varmeforsyning. Koncentrationen af radon i jorden varierer meget fra sted til sted, også lokalt og gennem året. Tidligere undersøgelser har vist, at der kan forekomme høje koncentrationer i Sydgrønland, specielt i området syd for Narsalik ved Paamiut, 61°30’N.

 16. `Hawai, Hawai/ Like a dream/ So I CAME/ But my tears/Are flowing now/ In the canefields´: Beauty´s Price in Philip Kan Gotanda´s Ballad of Yachiyo.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Isabel Seguro Gómez

  2009-01-01

  Full Text Available Oftentimes popular culture depicts Hawaii as an ideal paradise, represented by images of ‘[p]alm trees, a distant mountain (frequently a smoking volcano, and a hula maiden, all surmounted by a splendid full moon’ (Brown 1994. Such a picture clearly contrasts with the labour song quoted in the title of this article, which reflects the exploitation, mainly of Asian workers, in the sugar-cane plantation system—the original basis for (white American prosperity in the islands since the mid-nineteenth century. Philip Kan Gotanda’s play, Ballad of Yachiyo, which premièred at Berkeley Repertory Theatre in 1995, takes place within a Japanese community in early twentieth-century Hawaii. It is loosely based on the silenced story of the playwright’s aunt who committed suicide for bringing shame to the family as a result of an extra-marital pregnancy. Gotanda considers that this particular work is not so much about politics, but about ‘a tone’ and a ‘kind of beautiful sadness’ (1997. Despite the author’s words, Ballad of Yachiyo inevitably has embedded within a political message insofar as it makes references, for example, to working conditions in the sugar plantations, the formation of the first inter-ethnic (Japanese/Filipino trade unions and the expectations of Japanese immigrants in search of the mythical paradise Hawaii was meant to be. That is, by recovering what was once a lost voice, Gotanda reconstructs part of his family’s memory as forming part of Hawaii’s recent history.

 17. Mathematical, Computational, and Statistical Aspects of Model Refinement from Small-Angle Scattering Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Martin Cramer

  2014-01-01

  Småvinkelspredning er en eksperimentiel teknik, der blandt andet bruges til at undersøge strukturen af biologiske og kolloide systemer på nanometerskalaen. I denne afhandling gennemgås de forskellige praktiske og teoretiske koncepter, der anvendes, når man ranererer modeller fra småvinkelspredningsdata. Afhandlingen består af fire dele. I den første gennemgås de biologiske systemer, der har været relevante for det præsenterede arbejde. Derefter introduceres teorien bag småvinkelspredning, og vejen fra prøve til data kortlægges. Specifikt fokuseres på de dele af teori og praksis, der er relevant for de emner, der senere bliver diskuteret i afhandlingen. Metoderne og teorien, der præsenteres, er generel, men eksemplerne og projektet som helhed fokuserer på såkaldte HDL-partikler, der er en vigtig komponent i holesterolkredsløbet i kroppen og analoger til disse partikler. Efterfølgende præsenteres den matematiske baggrund, der anvendes, når modeller for småvinkelspredning opstilles og anvendes. Forskellige modelleringsstrategier evalueres og sammenlignes, og metoder, der kan kompensere for instrumentelle eekter i data, gennemgås. I afsnittet derefter introduceres nogle af de forskellige IT-værktøjer, der er udviklet i forbindelse med projektet. De ray-tracing-komponenter, der er udviklet til værktøjerne McStas og McXtrace, introduceres med eksempler, hvorefter implikationerne ved forskellige modelleringsstrategier diskuteres. Slutteligt muses over potentielle udviklingsmuligheder og fremtiden indenfor småvinkelspredning set fra et ITsynspunkt. Sidste afsnit omhandler de statistiske værktøjer, der traditionelt anvendes indenfor feltet. Efter en gennemgang af teorien bag metoderne gennemgås to eksempler på konsekvenserne ved disse metoder, og forslag til forbedringer eller alternativer foreslås. I samme afsnit gennemgås mulighederne for anvendelse af diverse informationsteoretiske metoder indenfor småvinkelspredning samt teorien bag.Efter dette afsnit følger en generel konklusion på afhandlingen og projektet som helhed. De forskellige produkter og resultater forsøges sat i et større perspektiv, og mulige fremtidsscenarier for disse debatteres. I sidste sektion af afhandlingen ndes seks artikler, der er blevet produceret under forløbet, som er relevante i forhold til de emner, der diskuteres i selve afhandlingen. Da disse artikler er produkter af store, tværfaglige samarbejder, er der naturligvis dele af dem, der ikke er relevante for denne afhandling. Jeg vil derfor anbefale, at man kun læser de afsnit, der omhandler modellering, analyse af data og degenerelle konklusioner af artiklerne i sektion 10.2 til sektion 10.5.

 18. The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eldar Gaare

  1987-06-01

  Full Text Available Many of the lichen species that are important in the lichen dominated plant communities in the Norwegian mountains are important reindeer winter forage. They are also organisms that collect fall-out from the atmosphere. The Chernobyl accident brought, among other, radioactive Cesium, and from lichens this follow the food chain to reindeer and finally man. From region to region this fall-out was unevenly distributed and methods are needed to compare winter ranges and to monitor the developement of radioactive levels in the lichen carpet. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris and Stereocaulon pa¬schale was collected in the Dovre mountains to compare species levels and to study collection methods. We found that from spot to spot there is a very large variation between samples, even within the same species. Because of this we are not able to show significant species differences. We found, however, that species from more or less snow free ridgetops, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis and Cladina mitis showed less variation and thus must be recommended as the best species for monitoring and comparison of ranges.Tsjernobyl-ulykken: Kan lav nyttes til karakterisering av et radioaktivt forurenset reinbeite?Abstract in Norwegian / Sammendrag: Mange av de lavarter som er viktige i lavdominerte plantesamfunn i de norske fjell er viktige som vinterfor for rein. Disse organismer samler også nedfall fra atmosfæren. Ulykken i Tsjernobyl brakte, blant annet, radioaktivt cesium, og fra lav følger dette næringskjeden til rein og endelig mennesket. Fra område til område var dette nedfallet ujevnt fordelt, og det kreves metoder for å sammenligne vinterområder og for å overvåke utviklingen av det radioaktive nivå i lavmattene. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris og Stereocaulon paschale ble samlet på Dovrefjell for å sammenligne artsnivåene og for å studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svært stor variasjon, til og med innen samme art. På grunn av dette var vi ikke i stand til å vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snøfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor må anbefales som de beste arter for overvåkning og sammenligning av områder.

 19. Omega-3 fiskeolie : Evidensbaserede helbredsmæssige gevinster og sundhedsøkonomiske gevinster ved et øget indtag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; SØrensen, Jan

  2009-01-01

  Rapport afgrænser sig til evidensbaserede helbredsmæssige gevinster ved et øget indtag af langkædede omega-3, som opnås ved en kost rig på fisk eller som et tilskud af fiskeolier. Der gennemføres en systematisk litteraturgennemgang, som baserer sig på et evidensniveau svarende til styrke A. Det betyder, at gennemgangen inkluderer metaanalyser/oversigtsartikler af enten eksperimentelle studier eller observationsstudier, endvidere indgår udvalgte større RCT, som er refereret i meta-analyserne. Sammenfattende findes på baggrund af litteraturgennemgang, at tilskud af omega-3 har effekt på hjertesygdom ved at nedsætte mortaliteten. Effekten er mest evident ved personer i særlig risiko for at udvikle hjerte-karsygdom, eller som sekundær/tertiær profylakse. Tilsvarende findes også ved tilskud af omega-3 en forebyggende effekt i forhold til iskæmisk apopleksi. Af mulige virkningsmekanismer viser litteraturgennemgangen signifikant effekt af omega-3 til at nedsætte niveauet af triglycerider, der findes yderligere effekt ved at nedsætte blodtryk og hjertefrekvens. Den lipidsænkende effekt har særlig betydning ved diabetes type 2, hvor omega-3 ikke påvirker kontrol af blodsukker. Tilskud af omega-3 har desuden en positiv indvirkning på leddegigt, hvor der findes reduktion i patientvurderede ledsmerter og stivhed af led. Omega-3 reducerer også forbruget af NSAID præparater.  På baggrund af litteraturgennemgangen kan der peges på flere metodiske problemstillinger ved studier vedrørende omega-3 hvor compliance, selvrapportering af diæt, ændring i kostens energi- og fedtfordeling, randomisering og blinding udgør væsentlige områder. Litteraturgennemgangen indeholder tilskud af omega-3 dels som en fiskeholdig diæt og dels som kapsler. Der mangler evidens omkring tilstrækkelig dosis, form og tid vedrørende omega-3. Ernæringsrådets opstillede kostråd anbefaler tilskud af omega-3 fra fiskemåltider pga. andre vigtige næringsstoffer. Denne rapport har baggrund i et "public health" perspektiv, og litteraturgennemgangen understøtter ernæringsrådets anbefalinger om 1-2 fiskemåltider pr. uge. Ud fra et toksikologisk synspunkt indebærer fisk en risiko for forurening af methylkviksølv, litteraturgennemgangen fremhæver dog nettofordele ved at spise fisk med særlig opmærksomhed på at indtage fede fisk, som er rig på omega-3, og begrænse rovfisk og fisk fra særligt forurenede farvande, hvor der er risiko for en skadelig påvirkning pga. højt indhold af kviksølv.  

 20. Penetrating a wall of introspection : a critical attrition analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, BjØrn Friis; Rump, Camilla Østerberg

  2013-01-01

  Gennem tiderne har mangen et studie og undersøgelse bekræftet professorer såvel som studerende i deres mistanke om, at de studerende der droppede ud, var dem der havde valgt det forkerte studie. Det er ganske rigtigt, at dette er den mest nærliggende begrundelse man kan give, hvis man som studerende begyndte på et studie man endte med at beslutte sig for at forlade. Det vil dog være en fejltagelse at slutte, at årsagen til beslutningen er den samme som begrundelsen for beslutningen. Ikke desto mindre er det, det der sker, når en mere målrettet vejledning af nye studerendes studievalg anbefales på baggrund af frafaldsundersøgelser der konkluderer at problemet skyldes forkerte eller misinformerede studievalg. Sådanne konklusioner misser pointen: givet, at en studerende opdager at han eller hun har valgt det forkerte studie, findes der en oplagt mulighed for at undersøge hvilke oplevelser der havde indflydelse på beslutningsprocessen undervejs i uddannelsesforløbet. Den mulighed forpasses, hvis begrundelse og årsag forveksles. I denne artikel tager vi udgangspunkt i en række studier af frafald, vedholdenhed og læring på videregående uddannelser, og begrunder at hvis man vil forstå den proces der leder frem til en beslutning om at droppe ud af et studie, må man tage højde for at det at være og blive studerende er et komplekst samspil mellem e´t individ og en institution, som i sin tur udgøres af en række individer (herunder de studerende der måtte falde fra), kulturer (herunder fagkulturer) samt en lang række dybt forankrede vaner og traditioner. Inden for rammen af sådan et perspektiv vil det være forkert at sige at uddannelsen var forkert til den studerende, ligesom det ville være forkert at sige at den studerende var forkert til uddannelsen. Hvis noget var forkert, så var det situationen. Dette perspektiv udnytter vi til at foretage en grundig analyse af syv interviews med tidligere fysikstuderende, der havde valgt at forlade fysikstudiet ved Uppsala Universitet i Sverige. I interviewene bedes de studerende begrunde deres frafald. Men analysen såvel som interviewet tager sit omdrejningspunkt i, at de begrundelser der gives også har en baggrund. Det vi finder ud af er, at dette omdrejningspunkt har et forskelligt fokus afhængigt af perspektiv. Interviewerens fokus tager udgangspunkt i et ønske om at forstå de strukturelle betingelser omkring fysikstudiet der danner baggrund for frafaldets begrundelse. De studerende selv, tager udgangspunkt i sig selv. For at illustrere dette forhold benytter vi Aristoteles årsagsbegreb i analysen, og viser at de årsager de studerende bruger som baggrund til at forklare deres beslutning om at forlade studiet, har en væsentlig anden karakter, end årsager der kan knyttes til strukturelle betingelser omkring fysikstudiet. Konklusionen er, at hvis ikke man gør sig det klart, når man undersøger årsager til frafald, så er udbyttet i bedste fald en for simpel forståelse for de årsager, strukturelle såvel som individuelle, der måtte kunne knyttes til frafald fra videregående uddannelser.

 1. Design of Transition Pieces for Bucket Foundations for Offshore Wind Turbines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nezhentseva, Anastasia

  2013-01-01

  Fundering af havvindmøller med et bøttefundament er en alternativ løsning til en monopæl og andre fundamentstyper installeret på vanddybder op til 50?60 m. Bøttefundamentet har en større stivhed end monopælen og kan installeres relativt simpelt og hurtigt. Men da kun få prototyper af bøttefundament er blevet installeret hidtil, kræver dette koncept yderligere undersøgelser før en endelig kommercialisering. Det nærværende ph.d.-projekt handler om form- og materiale-optimering af det såkaldte "overgangsstykke" (TP), som forbinder vindmøllens tårn med bøttefundamentet. Trekantede flange-forstærkede forskydningspaneler (forstærkninger) udført i stål er traditionelt anvendt som overgangsstykke. Den traditionelle løsning er dyr at producere, kræver korrosionsbeskyttelse og har problemer med udmættelse i svejsesamlingerne forårsaget af kombinerede cykliske belastninger fra vind og bølger. Formålet med ph.d.-projektet har været at modellere og finde en alternativ udformning af dette overgangsstykke vha. FEA, hvor et alternativt materiale, Compact Reinforced Composite (CRC®) eller "The New Concrete", anvendes. CRC® blev opfundet af Aalborg Portland A/S i 1986 som et meget stærkt højstyrkekompositmateriale med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen. En undersøgelse af bearbejdelighed og trykstyrke af denne højstyrkebeton blev foretaget på et parti højstyrkebetonemner støbt på AAU. Derudover blev et Computertomografi (CT) forsøg (en ikke-destruktiv diagnostisk billeddannelsesteknik) udført for at undersøge fiberorientering og fiberfordeling samt tilstedeværelse af revner og luftlommer. Først blev der foreslået en konisk udformning af TP i tre materialekonfigurationer: CRC®-stål komposit, ren CRC® og en stålskal. Bæreevnen i BGT blev kontrolleret, og en stabilitetsanalyse af skallerne blev udført. Desuden blev en ikkelineær følsomhedsanalyse udført, og de tre modeller blev sammenlignet med hensyn til følsomhed overfor små geometriske imperfektioner, der kan forekomme under produktionsprocessen. Denneundersøgelse viste, at et overgangsstykke lavet af ren CRC® var mindst følsomt, hvorfor dette materiale blev anvendt i yderligere undersøgelser. Formoptimering af overgangsstykket blev udført vha. foreløbige elastiske beregninger og ikke-lineær finite element analyse. To CRC® materialemodeller med varierende tryk- og trækstyrke blev foreslået til en sammenligning. Ydermere blev foreslået at indføre udskæringer for at spare på materialeforbruget og muligvis for at minimere scour og bølgelast på overgangsstykket. Der blev udvalgt flere forskellige udformninger af overgangsstykket til evaluering af scour under en konstant ensrettet strøm, hvor "clear water" (”klart vand”) og "live bed" (”levende bund”) regimer blev genereret i lille skala. Udviklingen af scour-hullets geometri, scour-volumen og ligevægtsscourdybden omkring overgangsstykket blev undersøgt. Scour-beskyttelse omkring bøttefundamentet er også blevet diskuteret. Derudover blev hydrodynamiske belastningsforsøg udført i lille skala på dybt vand med regelmæssige og xii Nezhentseva uregelmæssige bølger for at studere påvirkningen fra udskæringerne og for at finde den udformning, der kunne minimere påvirkning fra bølgekræfter på overgangsstykket. Ud fra resultaterne af den foreliggende undersøgelse anbefales det at masseproducere overgangsstykker til havvindmøllebøttefundamenter lavet af højstyrkebeton med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen.

 2. Fibromyalgi, diagnostik og praevalens. Kan kønsforskellen forklares?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bartels, Else Marie; Dreyer, Lene

  2009-01-01

  Most non-inflammatory musculoskeletal diseases are more common in women than in men. Fibromyalgia is characterised by chronic generalised muscle pain. The male:female ratio is 1:9. Interacting factors including genetic, hormonal, environmental and behavioural elements may cause this condition, and there are possibly subgroups of which one has shown to be treatable. A different pathogenetic appearance in the two sexes may also be present. The gender difference may partly be explained by the fact that pressure pain test in tender points forms part of the diagnosis. This may leave some male fibromyalgia patients unrecognized.

 3. Kundlojalitetsforskning : Kan kundlojalitetsprogram verkligen skapa lojalitet?

  OpenAIRE

  Romppanen, Maiju; Kellgren, Cecilia; Moradi, Ladan

  2007-01-01

  Background: During the last decades the efforts to foster customer relationships have become important due to increased competition in the consumer markets. One of the most popular strategies have been to introduce customer loyalty programs which are believed to enhance the customer loyalty. The popularity of the customer loyalty programs is based on the beliefs that loyal customers are lucrative and these programs would bond the customers to the company. More recently however, the discussion...

 4. Anfaldsvis abdominalia kan være abdominal migræne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Eva Marie; NØjgaard, Camilla

  2014-01-01

  A lot of patients suffer from abdominal pain, nausea and vomiting. They are often seen in many departments and specialities. A few of these may suffer from abdominal migraine and can be treated well with antimigraine medication. This is a case report of a 25-year-old woman predisposed to migraine and with migraine headache who suffered from attacks of abdominal pain, anorexia, nausea and vomiting. She was thoroughly examined without any signs of abdominal pathology and was then referred to a neurological specialist who successfully treated her with propranolol.

 5. Helsekulturer” Hvordan kan sykepleiestudenter øke sin kulturkompetanse?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger- Lise Magnussen

  2013-06-01

  Full Text Available Abstract”Health cultures”How can nursing students improve their knowledge about different cultures?A learning project for nursing students and multilingual students in high school.Norway is a multicultural society, and the need for knowledge about different cultures will be present in several professions, including nursing. During practice, nursing students will most probably meet immigrants, either as a colleague or a patient. Do students have enough knowledge about their cultural background, and how can this knowledge be acquired? Is it possible to create "cultural meetings" when they are in practice, so nursing students can get to know different cultures during their education? Working together with multilingual students in high school can be a way to create cultural meetings. Such cooperation can provide mutual learning, community and integration. The learning project "Health Cultures" is based on cultural meetings and uses project as learning method. The project is conducted while students are in practice in municipal health services. 

 6. Hvordan kan oplevelsesøkonomien bidrage til dansk turisme?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2006-01-01

  Der var engang, hvor turisterne var rejseglade amatører, der bare ville hjemmefra for at ligge på stranden, spise lidt fremmed mad i afmålte mængder, drikke nogle eksotiske drinks og bare slappe af. Disse amatører er i dag afløst af professionelle oplevelsesjægere, der rejser to til flere gange om året, har set store dele af verden, og konsekvent sammenligner priser, kvalitet, udbud og oplevelser med hinanden. Guidehåndbøger som Lonely Planet og Rough Guide for eksempel anviser oplevelser over hele kloden med plus- og minusoplevelser. Hjemmesider som fx http://www.pilotguides.com/ giver mulighed for at diskutere de fedeste oplevelser, og der udveksles travel stories, og favorite destinations udpeges og diskuteres.

 7. Natalizumab kan inducere progressiv multifokal leukoencefalopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Theódórsdóttir, Asta; Blaabjerg, Morten

  2014-01-01

  A 41-year-old woman with relapsing-remitting multiple sclerosis came to the outpatient-clinic, prior to a scheduled infusion with natalizumab. She had been treated with natalizumab for four years. Prior to treatment she did not wish to have her John Cunningham virus status tested. At the consultation she appeared disoriented and answered questions inadequately. An MRI was consistent with progressive multifocal leucoencephalopathy, and treatment with plasmapheresis was startet immediatly. The patient deceased four months later.

 8. Peritoneal tuberkulose kan diagnosticeres med laparoskopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwensen, Jakob FerlØv; Bulut, Mustafa

  2014-01-01

  A 17-year-old man with weight loss, abdominal pain and fever for three months was admitted to the Digestive Disease Centre. Laboratory tests revealed leucocytosis and a low haemoglobin level, and a CT-scan of the abdomen indicated non-specific abscess cavities. Diagnostic laparoscopy was conducted and widespread pale nodules were found throughout the peritoneum. Consequently, the patient was diagnosed with peritoneal tuberculosis. This case demonstrates that atypical manifestations of tuberculosis exist in Denmark and that laparoscopy with biopsy can be performed to obtain the diagnosis when suspecting peritoneal tuberculosis.

 9. Der kan skabes patientsikkerhed i kliniske mikrosystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Gäre, Boel Andersson

  2012-01-01

  Patients, health-care professionals and the public expect safe health care. The system, however, is not safe and patients are being harmed. Workplace and organizational conditions and human factors contribute to these harms and a system approach is needed to avoid them. In clinical microsystems (CMS), the frontline units of health care, staff and patients can make care safer by learning about their system, its processes, members and purposes. Approaches from patient safety should be integrated in the daily work of every member of the CMS to reduce risk, implement safe practices and learn from errors. We summarize methods for use in CMS and offer ideas for fostering a proactive culture of patient safety.

 10. Kan man redde håbefuldheden fra utopien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørum, Tania

  2007-01-01

  Anmeldelse af Rett Kopi v. Karin Nygård og Ellef Prestsæter (red): Rett Kopi dokumenterer fremtiden (2007), der oversætter og sammenstiller et udvalg af klassiske og nyere manifester og kritisk vurderer manifestformen og dens anvendelighed idag. Udgivelsesdato: september 2007

 11. Endometriose kan medføre invagination af appendix

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Katrine

  2015-01-01

  Intussusception of the appendix is a rare condition with an incidence of approximately 0.01%. In adults, the lead point for the intussusception is most frequently endometriosis, whereas in children, acute inflammation of the appendix is usually the cause (76%). This case report presents a 41-year-old woman who was referred to hospital care primarily due to blood in her stool and a 1 × 3 cm polypous tumour in her caecum, observed during colonoscopy. She had no gynaecologic history and a normal exam. A right-sided hemicolectomy was performed and pathology showed endometriosis and acute and chronic inflammation.

 12. Cancer kan være differentialdiagnose ved psykiatriske symptomer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eibye, Simone; Speyer, Helene

  2015-01-01

  We present a patient with psychiatric symptoms as the first manifestation from an undetected brain tumor. The patient had symptoms of psychosis and a prior history with depression. A slight alteration in consciousness was found but no neurological deficits. Blood tests showed increased infection counts and particularly increased creatinine kinase. A large frontal glioma cerebri was found on cranial computed tomography and was surgically removed. The symptoms fully resolved afterwards. Psychosis can present with a variety of symptoms but particularly altered consciousness should arouse suspicion of physical origin.

 13. Inficerede bronkogene cyster kan forårsage recidiverende luftvejsinfektioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØndergaard, Eva Bjerre; Kleive, Dyre Berg

  2012-01-01

  Bronchogenic cysts are congenital and are caused by an abnormal budding of the endotracheobronchial tree in the first trimester. They are typically located in the thoracic cavity and are often diagnosed in early childhood due to persistent respiratory symptoms such as stridor, cough and dyspnoea. In adults bronchogenic cysts are seldom. Secondary infection is rare. We present two patients with infected bronchogenic cysts. The patients were both treated at the Department of Cardiothoracic Surgery, Rigshospitalet, within a period of six months.

 14. Kaffe kan være gavnlig ved leversygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Maria; Thiele, Maja

  2014-01-01

  Coffee is one of the most commonly consumed beverages in the world. Consequently, it is important to consider the impact of coffee on health and disease. A daily intake of at least three cups of coffee is likely to have beneficial health effects, especially in patients at risk of liver diseases. Coffee has been associated with decreased liver inflammation, prevention of cirrhosis, reduced steatosis and lower incidence of hepatocellular carcinoma. It is not yet possible to make clear recommendations, but coffee can likely be included as part of a healthy diet for patients with liver diseases.

 15. Hovedpine kan skyldes spontan intrakranial hypotension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lasse Berg; Bjarkam, Carsten Reidies

  2014-01-01

  Spontaneous intracranial hypotension (SIH) is an uncommon condition associated with postural headache, nausea and dizziness. It is believed to be secondary to a dural tear with resultant cerebrospinal fluid (CSF) leak. This is a case report of a pregnant woman (gestational age 31 weeks) who contacted an obstetric department because of severe headache. Pre-eclamp-sia was suspected, but not found. An MRI showed a CSF leak at C1-C2 level and intracranial signs of SIH. The woman was treated with an autologous blood patch and recovered quickly. Focus on subjective symptoms and MRI findings seem to be important in the diagnostic procedure of SIH.

 16. Den finske folkeskole : hvad kan vi lære

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  Det er velkendt, at finske skoleelever scorer højt på fagligheden. mere overraskende er det, at de finske skoler også er verdensmestre i at mindske effekten af social ulighed. Hvad er forklaringen? Fysisk medie: DVD ISAN: 978-87-992991-0-2

 17. Sygefravær kan svække troen på egen formåen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Birgitte; Thomsen, Gert Frank

  2013-01-01

  Self-efficacy (SE) questionnaire data from the DWECS study in 2000 and 2005, age, sex, and transfer of sickness absence compensation data from the DREAM register. Men: sickness absence for more than 12 weeks and one and three absence spells are associated with decline in SE; women: decline in SE is associated with sickness absence for more than 52 weeks and two sickness absence spells. For both sexes SE declines at age 40-50 years. SE declines with length of sickness and sickness absence spells.

 18. Forstørret nakkefold kan ses ved osteogenesis imperfecta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schönewolf-Greulich, Bitten; Skibsted, Lillian

  2011-01-01

  A limited number of reports published since 2001 have described an association between increased nuchal translucency (NT) and osteogenesis imperfecta (OI). We report a new case which underlines the frequency of this association as well as the importance of follow-up and genetic evaluation. In the present case, ultrasound scanning at 13 weeks of gestation showed a NT of 3.2 mm and no other pathological findings. At 20 weeks a severe skeletal dysplasia was diagnosed by ultrasound. The pathology report of the aborted foetus indicated OI, and DNA analysis confirmed a COL1A1 mutation.

 19. Kompartmentsyndrom kan også ses i underarmen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asmar, Ali; Broholm, Rikke

  2014-01-01

  Compartment syndrome can also be seen in the forearm Chronic compartment syndrome is a challenge for the clinician and symptomatic similar to neuropathies, tenosynovitis, stress fractures and referred pain from lumbar cervicalis. Thus, chronic compartment syndrome of the upper extremities is probably an underdiagnosed condition. In patients with stress-induced pain in the upper limbs, chronic compartment syndrome should be considered – particularly in young patients with high physical activity. Despite limited literature, the effect of surgical treatment is promising.

 20. Hvor meget kan man fjerne af leveren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ott, Peter; Mortensen, Frank V

  2008-01-01

  Because the liver has a remarkable ability to regenerate, extensive resections are possible. Most liver centres recommend that the remnant liver after resection in a non-cirrhotic liver constitutes at least 30% of the normal liver mass. Too extensive resection carries a risk of the small-for-size syndrome with coagulapathy, jaundice, multi-organ failure and high mortality. Resection in a liver with established cirrhosis is more difficult because the ability to regenerate is lost and function is reduced. Portal hypertension is considered a contraindication to resection. Udgivelsesdato: 2008-Apr-14

 1. Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Birgit; Christensen, Karen

  2011-01-01

  The prevalence of positional plagiocephaly is increasing. A systematic database search (Cochrane, MEDLINE, Embase, Cinahl and PEDro), critical appraisal and systematic evaluation of the quality of 14 selected studies show that the following are certain risk factors for the development of positional plagiocephaly: supine sleeping position, positional preference, one-sided handling of the child, male sex, delayed motor development, reduced neck mobility, too little "tummy time", firstborn, multiple births and premature children. Recommendations for prevention are provided.

 2. Radrensninger i efterafgrøde kan begrænse rodukrudt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Inger; Nielsen, Erling E.

  2015-01-01

  Nyt dyrkningssystem til korn og bælgsæd gør det muligt både at radrense og etablere kvælstofsamlende efterafgrøder i vækstsæsonen og at stoppe rødkrudt med radrenser efter høst uden at skade efterafgrøden.

 3. Arbejde med sandblæsning kan give lungesilikose.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schelde, Jacob; Authried, Georg

  2015-01-01

  Silicosis is a common occupational disease worldwide. It is caused by the inhalation of crystalline silicon dioxide, i.e. silica. Quartz is a common form of silica and occurs in sandstone and granite. Occupational exposure can occur e.g. in mining, quarrying and sandblasting. The inhaled silica triggers an inflammatory response when phagocytosed which eventually causes fibrosis. We present a 45-year-old male Danish sand-blaster who developed silicosis, and due to rapid decline in lung function received a lung transplant with an excellent result.

 4. Arbejde med sandblæsning kan give lungesilikose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schelde, Jacob; Authried, Georg

  2015-01-01

  Silicosis is a common occupational disease worldwide. It is caused by the inhalation of crystalline silicon dioxide, i.e. silica. Quartz is a common form of silica and occurs in sandstone and granite. Occupational exposure can occur e.g. in mining, quarrying and sandblasting. The inhaled silica triggers an inflammatory response when phagocytosed which eventually causes fibrosis. We present a 45-year-old male Danish sand-blaster who developed silicosis, and due to rapid decline in lung function received a lung transplant with an excellent result.

 5. Hyperkalcæmi kan være eneste debutsymptom ved sarkoidose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermanrud, ThorbjØrn; Janner, Julie HjortsØ

  2014-01-01

  Sarcoidosis is an ordinary systemic inflammatory disease that can affect many organs. It is characterized by development of non-necrotizing granulomas. It commonly affects lungs (80%) while hypercalcaemia is found in 5% and reflects an activation of T-cells within the granulomas that causes an overproduction of 1,25-dihydroxyvitamin D3. We describe a case where hypercalcaemia was the only symptom in a patient with extrapulmonary sarcoidosis, and the investigation was misled by different serologic findings though PET-CT showed fludeoxyglucose uptake in the biceps femoris muscles. The diagnosis was made after a biopsy.

 6. Kan brugerundersøgelser overhovedet afdække brugernes leksikografiske behov?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Sven

  2008-01-01

  This contribution discusses lexicographic user research on the basis of the function theory. It starts with a theoretical discussion of the concept of lexicographically relevant user needs and points out several different types of lexicographic needs that have to be taken into account when doing user research. It then discusses the positive and negative aspects of the various methods used in lexicographic user research, i.e. questionnaires, interviews, observation, protocols, experiments, tests, and log files. With reference to both lexicographic and sociological literature, it then raises a number of problems common to most of the lexicographic user research carried out until now and calls upon lexicographers to use scientific sociological methods in future research. Finally, it proposes a number of alternative methods in order to get more knowledge about the real user needs.

 7. Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  RØn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus

  2013-01-01

  A large number of materials used in the diagnosis, treatment and prevention of dental, periodontal and oral mucosal diseases may induce acute or chronic reactions in the oral cavity including allergic reactions. Clinically, it may be difficult to discriminate oral mucosal changes caused by dental materials from changes related to oral mucosal diseases. Diagnosis and management of allergic reactions in the oral mucosa may therefore be a major challenge. The purpose of this paper is to draw attention to commonly used dental materials, which can trigger typical, but also atypical, symptoms and clinical signs of an allergic reaction.

 8. Klimaforandringer kan bane vejen for bedre byer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Marina Bergen; Hoffmann, Birgitte

  2011-01-01

  Climate change may pave the way for better cities. Water are an important element i our cities and a better integration of larger qunataties of water should not only result in climate robust cities but also more liverable cities. Citizens needs to included to improve the design and create ownership to system operations.

 9. Kommentarer til SNS, Glycine max (A2704-12), vurdering af konsekvenserne ved at importere og anvende sojabønnerne på den måde, det er beskrevet i ansøgningen, modtaget 20-02-2006, deadline 01-05-2006. : EFSA-GMO-NL-2005-18

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

  "Den genmodificerede sojabønne A2704-12 adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat et gen der gør planterne tolerante over for glufosinat-ammonium herbicider. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Den kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning. DMU vurderer dog at A2704-12 sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojafrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen økologiske uønskede konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der kun inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer. "

 10. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord¬ning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-NL-2011-93

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

 11. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/91

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

 12. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/93

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

 13. Videnssamfundet og højrefløjens nye fremtrædelsesformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2014-01-01

  ogens titel spiller på et vigtigt skel mellem den europæiske mesterfortælling om Oplysningens (med stort O) og oplysninger (i flertal). Oplysninger ændrer sig, når de ikke længere befinder sig et, men et andet sted. Oplysninger kan flyttes, gives væk, gives videre eller smides ud. De falsificeres eller verificeres og samles til bøger eller i opslagsværker som viden. De kan kodes og gemmes i digitale formater, som man kan redigere, kopiere og sende via e- mail. Oplysninger kan gemmes væk og de kan afsløres igen.

 14. Private Arbitration of Incidental Public Law Issues

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den indholdsmæssigt strider mod ordre public. Emnet behandles i artiklen under inddragelse af UNICITRAL's model-voldgiftslov, henvisninger til den nye danske voldgiftslov (vgl.), europæisk domspraksis og litteratur samt praksis fra EF-domstolen.

 15. Svært at afgøre om grise smittes med PRRSV før eller efter fravænning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Charlotte Sonne; Larsen, Lars Erik

  2014-01-01

  Til at afgøre om Porcin Reproduktions- og Respiratorisk Syndrom Virus (PRRSV) cirkulerer i farestalden eller kun i smågrisestalden kan næsesvaberprøver af alle grise ved fravænning være en hjælp. Resultatet fra et enkelt fravænningshold kan dog ikke stå alene, når det skal afgøres om en tømning af smågrisestalden er tilstrækkeligt for at der fremadrettet kan produceres PRRSV-negative grise ved 30 kg. Det vil ofte være nødvendigt at tage næsesvaberprøver af alle grise i flere fravænningshold.

 16. On the use of Kripke modality in language theory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Karsten Hvidtfelt

  2006-01-01

  Artiklen viser hvorledes den formelle teknik kendt som 'Kripke-modalitet' kan benyttes som beskrivelsesmiddel i sprogteorien. Min brug af Kripke-modalitet er motiveret af det sprogskeptiske paradoks: den der hævder at naturlige sprog er semantiske uafgørlige, kan ikke uden inkonsistens hævde at have bekrevet dette træk afgørligt vha. naturligt sprog; derfor brugen af formelle beskrivelsesmidler. Det modallogiske system (dets model) som afgørligt og konsistent kan håndtere sprogskeptikerens paradoks, er karakteriseret af relationerne irrefleksivitet, konvers velfunderethed, transitivitet og svag konnektivitet.

 17. Aktivt ejerskab kapitalfondenes rolle i fremtidens shipping

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Martin Jes; Sornn-Friese, Henrik

  2015-01-01

  Der går nærmest ikke en dag, uden at medierne kan rapportere om, at endnu en pengestærk udenlandsk kapitalfond har opkøbt en velfungerende dansk virksomhed". Adfærdsrelaterede risiciopstår, når virksomhedens forskellige interessenter forsøger at forfølge kortsigtede mål og egne snævre interesser. Det kan eksempelvis være investorer, der søger den hurtige fortjeneste, bestyrelsesmedlemmer, der handler opportunistisk eller øvrige interessenter, der lobbyer for særinteresser. OW Bunker-skandalen er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå i den sammenhæng.

 18. Bygningsudformning og varmebehov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, SØren

  1997-01-01

  Denne SBI-anvisning kan bruges til at vurdere varmebehovet ved udformningen af en bygning, uden at det er nødvendigt at foretage egentlige beregninger. Anvisningen knytter sig til energirammebestemmelserne i de nye bygningsreglementer: Bygningsreglementet fra 1995 og Bygningsreglement for småhuse 1997. Anvisningen henvender sig primært til projekterende arkitekter og ingeniører, men også andre med interesse for bygningsudformning og energiforbrug kan have gavn af den. Anvisningens vejledninger kan dog ikke erstatte egentlige beregninger, fx som dokumentation til byggemyndighederne.

 19. Entrepreneurship og innovation tilrettelagt som strategisk refleksiv undervisning : Et koncept til entrepreneurshipundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansson, Michael

  2008-01-01

  Artiklen handler om, hvordan entrepreneurshipundervisning kan tilrettelægges og gennemføres som strategisk refleksiv konversation. Der argumenteres for, at strategisk refleksiv konversation er i stand til at fremme "enterprising behaviour" blandt de studerende. Det handler konkret om at udvikle de studerendes sproglige beredskab omkring strategiske forhold og træne dem i at bruge strategisk refleksiv konversation i praksis. Det konstateres, at entrepreneurshipundervisning bør give de studerende redskaber til at kunne se, fortolke, skabe, opsøge og udnytte muligheder og dette i fællesskab med andre. Det anbefales, at undervisningen tilrettelægges i form af diskursive og refleksive aktiviteter, og at disse aktiviteter foregår i workshops, hvor deltagergruppen er sammensat transdisciplinært.

 20. Upgrading of the non-residential building stock towards nZEB standard : Recommendations to authorities and construction industry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haavik, Trond; Helgesen, Paul Jacob

  2014-01-01

  Eksempler på enerirenovering af bygninger som ikke anvendes til beboelse har vist, at det samlede primær-energiforbrug kan reduceres drastisk, samtidig med forbedringer af indeklimaets kvalitet gennem renovering af bygningernes passive og aktive systemer. De fleste bygningsejere er ikke klar over at disse besparelser er mulige, og har derfor en tendens til at sætte mindre ambitiøse mål. Bygninger der ikke renoveres i dybden kan være en tabt mulighed for årtier. Målene for IEA SHC Task 47 er at udvikle en solid vidensbase herunder: hvordan man renoverer bygninger som ikke anvendes til beboelse mod energineutralitet (nZEB) på en bæredygtig og omkostningseffektiv måde; måder at identificere vigtige markedsmæssige og politiske spørgsmål; og effektiv markedsføring af strategier for disse renoveringer. Denne rapport beskriver arbejdet i Subtask B, som omhandler markedet, politiske spørgsmål og marketingsstrategier for dybtgående energirenovering af bygninger som ikke anvendes til beboelse.

 1. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord-ning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-NL-2011-91

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning.

 2. Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peer

  2011-01-01

  Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne egenskaber. Det betyder, at avlsværdier for alle egenskaber med stor sikkerhed kan skønnes allerede tidligt i minkens liv, før det afgøres, om den skal bruges til avl eller ej. Vi kender endnu ikke den sikkerhed, der kan opnås med genomiske avlsværdier, men baseret på andre arter, vil det være realistisk at forvente en 2 til 4 dobling af den avlsfremgang, der kan opnås i dag. En forudsætning for at udnytte genomisk selektion i mink vil være, at denne teknologi udnyttes i et mindre antal avlsbesætninger

 3. Darwinkalenderen 2009 : 200-året for Darwins fødsel og 150-året for udgivelsen af Om arternes oprindelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Peter C.; Bek-Thomsen, Jakob

  2008-01-01

  Glæd din bionørdede kæreste (der ikke kan få nok af Darwin), din mor (der altid har været lidt vild med ham), din far (der elsker biller), dine søskende (som du endelig kan give en gave, du gerne selv ville have), dine børn (der trænger til lidt dannelse), din bedstefar (der ligner Darwin), din bedstemor (der heldigvis ikke gør), din præst (der vil tage den med i sin prædiken), alle dine venner (for at minde dem om, at der er andet i livet end pizza) eller dig selv (fordi du simpelthen ikke kan undvære den). Her er med andre ord den perfekte gave til alle Darwinelskere og -hadere. Et helt år fyldt med sjove, spændende, oplysende, rystende og rørende citater af Darwin selv, hans familie, venner og fjender. Hver eneste dag byder på et nyt citat og en passende illustration.

 4. Tro og Viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2015-01-01

  Udgangspunktet for min artikel »Videnskabsmanden og Gud« den 17. juli var debatten om, hvorvidt Esben Lunde Larsen kan være videnskabsminister, samtidig med at han tror på en skabende Gud, og i artiklen viste jeg, at en lang række videnskabsmænd gennem tiderne ikke har haft problemer med på samme tid at være forskere og troende kristne. Georges Lemaître kunne således som professor i astronomi udvikle Big Bang teorien, samtidig med at han var katolsk præst.Det har affødt en kritisk kommentar (den 24. juli) fra Torben Smith Sørensen, der har opfattet det, som om Lemaître blandede naturvidenskab og kristendom sammen. Det gjorde han naturligvis ikke, selvom man kan spore hans katolske baggrund i hans uvilje mod tanken om et uendeligt Univers (H. Kragh, 2012).Desværre blev artiklen af pladshensyn beskåret en del, således at denne og andre nuancer ikke blev så tydelige, men den oprindelige udgave kan læses på katidialog. dk/viden.

 5. Sprogtilegnelse i Danmark : Nutid og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØjen, Anders; Bleses, Dorthe

  2009-01-01

    Forskning behøver egentlig ikke begrunde sig selv. Mennesket har altid stræbt efter ny viden, også selv om nytteværdien ikke altid er klar eller måske først bliver det lang tid senere - eller måske aldrig. Sprogforskere får ofte spørgsmålet: hvad kan det bruges til? Det kræver sommetider nogle længere udredninger, men vi håber at det fremgår af de foregående kapitler at forskning i sprogtilegnelse ikke alene er interessant i sig selv, men også har stor samfundsmæssig værdi. For det meste går sprogtilegnelsen "af sig selv", men ikke altid. For at der kan sættes ind med de rette tiltag, er det nødvendigt at have detaljeret viden om den normale sprogtilegnelsesproces og om hvor og hvorfor der opstår problemer. Formålet med dette kapitel er at give et overblik over nogle af de vigtigste indsigter i sprogtilegnelsen som de foregående kapitler har givet, og at pege på nye forskningsmæssige og samfundsmæssige perspektiver.

 6. Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-SE-2010-88

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel.

 7. Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/SE/2010/88

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel. DMU har ingen specifikke kommentarer til EFSA

 8. Health effects of predatory beneficial mites and wasps in greenhouses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bælum, Jesper; Enkegaard, Annie

  2007-01-01

  Et treårigt epidemiologisk studie af 579 ansatte fra 31 gartnerier undersøgte virkningen af arbejde med fire forskellige nyttedyr. Resultaterne viste tegn til, at arbejde med tripsrovmiden Amblyseius cucumeris og spinderovmiden Phytoseiulus persimilis kan give allergisk reaktion, både i blodtest og ved symptomer fra næse og øjne. Der kunne ikke konstateres allergi over for snyltehvepsen Aphidius colemani eller jordrovmiden Hypoaspis miles og der var ikke tegn til, at nyttedyrene kunne give lungesygdomme som for eksempel astma.  

 9. Landbruget, naturen og konkurrenceevnen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2013-01-01

  Markedsmekanismen er ikke retfærdig, men den er effektiv. Denne konflikt mellem det “retfærdige” og det effektive er central for forståelsen af europæisk landbrugspolitik. Med landbrugets store produktion af markedseksterne “produkter” er det også naturligt, at landbruget er mere støttet, beskattet og reguleret end de fleste andre erhverv; markedsmekanismen kan så at sige ikke regulere landbrugsproduktionen hensigtsmæssigt alene. Landbruget er desuden præget af kunder og naboer med meget forskellige interesser.

 10. Begærets dramaturgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Ole Fogh

  Lederens begær efter magt og indflydelse må være fordelt således, at han ikke handler for egen vindings skyld. Men selv om denne bestræbelse lykkes, kan lederen ikke kontrollere sit eftermæle, og derfor vil så mange ledere gerne have en finger med ved fabuleringen af fortællingen om sig selv. De hyrer hofskjalde, der i dag kaldes kommunikationsarbejdere, PR-folk og spindoctors. De vil have vidnesbyrd, der viser, at de kunne administrere deres begær på anstændig vis.

 11. Dansk tv-dramas internationale succes : Inside Danish TV’s thriller factory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2012-01-01

  Det er altid smigrende, når man i udlandet ikke blot importerer danske kulturfænomener, men tilsyneladende også værdsætter dem. Endnu bedre er det, når de giver anledning til debat. Og der har faktisk udfoldet sig en seriøs diskussion bl.a. på netaviser i den engelsk-talende verden – ikke kun om, hvad dansk tv-drama er, kan og vil, men også mere generelt om sprog og kultur.

 12. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-BE-2011-98

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  BIOSCIENCE’s konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den gen-modificerede FG72-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle so-jabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebear-bejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opfor-mering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicidtolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etablere nye planter i Danmark.

 13. Blodtryk er ikke entydigt associeret med risiko for glaukom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Michael Stormly; Torp-Pedersen, Tobias

  2014-01-01

  Compromised autoregulation of ocular blood flow is a plausible consequence of hypertension, and studies indicate that hypertension can lead to progression of glaucoma. Initiating antihypertensive therapy in subjects with long-standing hypertension could deteriorate ocular blood flow leading ultimately to glaucomatous damage. Evidence on this topic is still equivocal but until adequate knowledge on the field has been established we recommend referral of patients disposed for glaucoma to ophthalmologic examination when initiating antihypertensive medication.

 14. Speciallægen er ikke i front på de danske akutafdelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mackenhauer, Julie; MØller, Cecilie

  2013-01-01

  The Danish health care system is undergoing a major reorganisation, resulting in fewer emergency departments (ED) with consultants in attendance 24/7. This questionnaire-based study evaluates the status of the reorganisation with emphasis on physician attendance and recruitment. 76% of the EDs are not staffed by consultants 24/7, 51% report difficulties in recruiting qualified personnel and 33% report problems connected to retaining them. 71% believe that a specialty in emergency medicine could help solve these problems. Danish EDs do not comply with the visions of the reorganisation plan.

 15. Psykiatriloven forhindrer ikke alvorlige selvmordsforsøg hos patienter med skizofreni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Day Poulsen, Henrik

  2012-01-01

  The Danish Mental Health Act does not prevent serious suicide attempts in patients with severe schizophrenia and a lack of compliance to medication. A case in which outpatient involuntary treatment could have prevented a very serious suicidal attempt is presented. In Denmark, outpatient involuntary treatment is only allowed under very extraordinary conditions.

 16. Psykiatrilovens krav om samtaler efter tvang efterleves ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, August G; Asp, Stina

  2013-01-01

  In 2010, a programme intended to increase the number of structured interviews after coercive measures (IC) was implemented in a psychiatric ward. The IC forms were collected before and after the implementation of the programme. The number of ICs was compared to the total amount of compulsion. A significant rise in the number of effectuated ICs was demonstrated. The patients' contentment underwent no change. The majority of the coercive measures were not followed by an IC. At the next audit of the psychiatric legislation we will suggest an adjustment of the paragraphs concerning ICs.

 17. Patienter med debuterende psykose skal ikke skannes rutinemæssigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ebdrup, BjØrn H; Lublin, Henrik Kai Francis

  2011-01-01

  In this systematic review of the literature, we reviewed the evidence for maintaining the current recommendation that a routine CT scan should be performed in first-episode psychotic patients (Danish National Board of Health). We identified eight papers comprising 625 CT and 214 MRI scans. The share of potentially causal brain abnormalities was 0.8% with CT and 3.3% with MRI, but the findings had limited clinical consequences. We concluded that there is no evidence in support of performing routine CT scans of first-episode psychotic patients. If intracranial pathology is suspected clinically, an MRI scan should be performed.

 18. Bilateral binyreblødning ved sepsis er ikke ensbetydende med totalt binyresvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pareek, Manan; Nielsen, Mette Lundgren

  2012-01-01

  Bilateral adrenal haemorrhage can occur in the setting of severe clinical sepsis. The clinical presentation may be non-specific, and the degree to which adrenal haemorrhage causes adrenal insufficiency remains unclear. We describe a case of an 18-year-old male presenting with meningococcaemia. The diagnosis was confirmed by a computed tomography, and the patient was treated with antibiotics and corticosteroids. His adrenal function was initially subnormal; however, three months after discharge, he had fully recovered his adrenal function.

 19. Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Jeg faar ikke puste!

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith-Sivertsen, Eline Randers

  2004-07-01

  Many people are struggling with work-related asthma every day, which may lead to COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. COPD may be caused by illnesses like chronic bronchitis, emphysema, asthma. In serious cases of COPD, the breathing resistance has increased considerably and those suffering from it are breathing heavily. Asthma can be linked with working conditions in many ways. Exertion, cold air, and some chemical substances like sulphur dioxide can start asthma attacks. The results of early treatment or prophylactic treatment of asthma are good, but COPD is much more difficult. Although smoking is the most important cause of COPD, people who have been working for many years in highly polluted environments run a higher risk of contracting COPD. However, little is known about which specific substances are causing the disease. Particularly at risk are bakers, industrial painters, and people working in electrolysis halls in the aluminium industry. There is no effective medical treatment for COPD once the lungs have been damaged, but many hospitals offer rehabilitation.

 20. Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiberg, Ann-Charlotte

  2013-01-01

  Rapporten giver et indblik i kloakrottens biologi og adfærd. Denne nye viden vil kunne give grundlag for en vurdering og eventuel målretning af kloakrottebekæmpelsen. Nogle af rapportens vigtigste konklusioner er; at kloakrottebestanden ikke nødvendigvis vokser ved en manglende bekæmpelse, idet systemets udformning bestemmer antallet af rotter. Kloakrotter kommer ikke langt omkring i kloakken, hvilket stiller krav til, at bekæmpelsen tilpasses den lokale kloakrotteaktivitet. At kloakrotten kan leve indenfor et lille område kan være en udfordring for en bekæmpelse, da der i de ældre ledningssystemer findes mange meter ledning uden muligheder for at bekæmpe med gift eller fælder.

 1. Battlespace Agility 101 : The Use of Target Network Modelling to Increase Shared Situational Awareness and Understanding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mitchell, Dr. William

  2012-01-01

  Briefet præsenterer den metodiske tilgang Target Network Modelling (TNM) og forklarer, hvordan den kan gøre enheder mere agile på kamppladsen. Har kommandøren, efterretningsholdet og operationsfolkene ikke det samme billede af den fundamentale struktur, processerne og funktionerne på kamppladsen vil de med stor sandsynlighed ikke skabe den ønskede effekt. Target Network Modelling (TNM), der præsenteres i briefet, er en simpel men effektiv metode, der kan anvendes til at etablere en shared understanding og situational awareness og dermed øge effektiviteten i den enkelte enhed og mellem enheder.

 2. An Efficient Return Algorithm For Non-Associated Plasticity With Linear Yield Criteria In Principal Stress Space

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars

  2007-01-01

  En effektiv returalgoritme for spæningsopdatering i numeriske plasticitetsberegninger præsenteres. Flydekriteriet skal være lineært i hovedspændingsrummet og kan bestå af en eller flere flydeplaner. Enhver af disse planer kan have en associeret eller ikke-associeret flyderegel. Spændingsreturneringen og dannelsen af den konstitutive matrix foretages i hovedspændingsrummet. I dette rum bliver manipulationerne simple og baserer sig på geometriske argumenter. Singulariteterne, som opstår hvor flydeplaner krydser hinanden, klares på en simpel måde, ligeledes baseret på geometriske overvejelser. Metoden eksemplificeres med et ikke-associeret Mohr-Coulomb materiale igennem artiklen.

 3. Har du et problem? : En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Sanne

  2009-01-01

  De fleste universitetsstuderende vil i større eller mindre grad opleve at skulle arbejde problemorienteret ellermed andre former for selvstændig konstruktion af vidensproblemer, om ikke andet så når de skal skrive speciale. På trods af at den problemorienterede tilgang kan forstås og udspilles på mange måder, findes der ikke meget viden om, hvad der egentligt tæller som sådan et problemorienteret problem - og vi ved endnu mindre o, hvordan de studerende forstår hvad et problemorienteret problem er eller kan være. I denne artikel vil jeg derfor præsentere en undersøgelse af, hvordan universitetsstuderende giver liv til dette abstrakte problem i praksis og hvordan disse forståelser udvikler sig. Anslag til universitetspædagogiske indsatsområder foreslås til slut., Udgivelsesdato: 2009

 4. Kompensation for meningstab : Forventninger til kommunikation i offentlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plesner, Ursula

  2015-01-01

  Kommunikation ses i dag som løsning på en række problemer i den offentlige sektor. I denne artikel anskues problemer og kommunikationsløsninger ikke som objektive størrelser, men som konstruktioner, som skaber en række forventninger. Artiklen belyser hvordan kommunikation ses som det, der kan gennemtvinge forandringer, inspirere til meningsdannelse, skabe grundlag for refleksion, opretholde dialog og image, samt skabe fælles retning og motivation hos ansatte. Disse forventninger til kommunikation opstiller særlige krav til den offentlige leder – som ikke blot kan være en administrator, men kontinuerligt skal være engageret i at skabe mening. Dette legitimerer, at der i den offentlige sektor afsættes betydelige ressourcer til kommunikation og refleksion.

 5. Den tredje spiseforstyrrelse - Binge Eating Disorder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schousboe, Birgitte Hartvig

  2010-01-01

  Mennesker med Binge Eating Disorder indtager større mængder mad uden at være sultne. Overspisningen kan dulme svære følelser, men medfører typisk ekstremt ubehag og skam. Mennesker, der lider af spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder (i daglig tale kaldet BED), har ofte problemer med overvægt, og både personen selv og omgivelserne er tilbøjelige til kun at fokusere på vægt og vægttab. Slankekure afhjælper imidlertid ikke spiseforstyrrelsessymptomerne, og det tabte tages hurtigt på igen, når slankekuren slutter – oven i købet hurtigere end hos mennesker, der ikke har en spiseforstyrrelse. Derfor skal spiseforstyrrelsen diagnosticeres og behandles, før personen kan påbegynde et evt. varigt vægttab

 6. Fremtidens ledersløse formandskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beach, Derek

  2012-01-01

  Denne artikel argumenterer for, at formandskabet er blevet endnu mere en forvaltningsopgave end det var i forvejen. Dette er primært pga. at Lissabonreformen har fjernet nogle af de politiske styringsinstrumenter som formandskabet havde, eksempelvis ledelsen af det Europæiske Råd. Dette betyder ikke nødvendigvis mindre effektivitet ift. at få lovgivning til at glide igennem i Ministerrådet, men efter Lissabonreformerne forudsætter høj beslutningsmæssig effektivitet, at et formandskabsland i særlig grad kan mobilisere de nødvendige administrative ressourcer der er nødvendige for at kunne udbyde det lederskab der efterspørges. Men efter at statslederne ikke længere har en særlig rolle i formandskabet kan der sættes spørgsmålstegn ved, om landene vil mobilisere de nødvendige resourcer.

 7. Voksenuddannelse i læringssamfundet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer nogle filosofiske, psykologiske og sociologiske udgangspunkter for voksenpædagogik i nutidens vestlige samfund. Læreprocesser bliver stadig mere afgørende på alle niveauer i samfundslivet. Livet i den moderne verden har bl.a. ført til udvikling af en biografisk refleksion i voksenlivet, herunder individuelle strategier for uddannelse og arbejde. Både institutionaliseret voksen­uddannelse og uddannelse og ikke-formel læring, f.eks. i arbejdslivet, er nødvendige elementer i nutidens samfund, og det en vigtig opgave for voksenpædagogikken at fastholde et helhedsperspektiv, som kan skabe sammenhæng og synergi. Normativ filosofisk refleksion kan ikke stå alene; voksenpædagogik må have et stærkt grundlag i empirisk forskning.

 8. Vurdering af Greenpeaces indvendinger. Solanum tuberosum, cultivar Prevalent (EH92-527-1). Assistance vedr. Greenpeace kommentarer til ansøgning om godkendelse til markedsføring. Modtaget 08-06-2004, deadline 11-06-2004, svar 10-06-2004 : C-SE-96-3501

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  "NERIs kommentarer til Greenpeace bemærkninger: Punkt 2 (Analyse af indholdsstoffer): Indholdet af mono- og disaccharider i kartoffelknoldene er noget højere i den genmodificerede kartoffel end i sorten Prevalent. Indholdet ligger dog indenfor af hvad der normalt findes hos dyrkede kartofler, som er det relevante sammen-ligningsgrundlag. Der er derfor ingen grund til at forvente væsentlige ændringer af frosttolerance og vinteroverlevelse som er mulige effekter af øget sukkerindhold. De foretagne kulde/frostforsøg tyder ikke på at der er nogen væsentlige ændringer i kuldetolerance mellem GM-kartoflen og den umodificerede Prevalent, selv om de statistiske data er mangelfulde. De påviste mindre ændringer af stivelse og andre indholdsstoffer forventes heller ikke at kunne påvirke overlevelse og konkurrenceevne eller toksicitet. Det er derfor vanskeligt at forestille sig nogen uventede økologiske effekter på miljøet ved dyrkning af GM-kartoflen. Punkt 3 (Økologiske interaktioner): Den genmodificerede kartoffel har efter vores vurdering ikke nogen genmodificerede egenskaber der kan forventes at påvirke insekter, bakterier og svampe negativt sammenlignet med konventionelle kartofler. Detaljerede undersøgelser af eventuelle effekter på jordbundens biodiversitet og på de biogeokemiske processer, som foreslået af Greenpeace, kan derfor ikke være et krav for godkendelse til markedsføring. Derimod kan det være relevant at medtage under den generelle overvågning, der skal foretages som sikkerhed mod uventede konsekvenser af dyrkningen. Punkt 4 (spredning af antibiotikaresistens): Sandsynligheden for en horisontal genoverførsel fra plantemateriale til jordbakterier vurderes generelt at være meget lille (EFSA 2004). Antibiotikaresistensen forventes ikke at have nogen positiv selektionsværdi for bakterier i dyrkningsarealet eller i naturlige plantesamfund, da der normalt ikke sprøjtes med eller udledes antibiotika i større mængder til naturen (Kjellsson 2001). Der er heller ikke blevet påvist nogen selektiv fordel for planten af kanamycinresistens, da dette ville kræve en så høj koncentration af kanamycin i jorden at det i praksis er urealistisk. Direkte toksiske effekter er heller ikke påvist. Sammenfattende synes der ikke ud fra en økologisk risikovurdering at være nogen begrundelse for at forbyde anvendelsen af kanamycinresistens til forsøgsudsætninger eller markedsføring af GM-planter (EFSA 2004). Punkt 6 (forurening af ikke-GM kartoffelafgrøder): Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser for naturen. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af EH92-527-1 læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i mark-omgivelserne i Danmark. DMU har ikke fundet nye oplysninger eller argumenter i Greenpeace kommentarer der ændrer konklusionerne i den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel som DMU har foretaget. "

 9. Young Danes' experiences with unsafe sex.

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Marianne Johansson; Andersen, Berit

  2013-01-01

  Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus undersøgte i 2010 gennem fire kvalitative fokusgruppe interview hvilke faktorer, der kan påvirke unge danskeres seksuelle risikoadfærd. De seneste 10 år har der været en stigning i antallet af unge mellem 15-29 år, der får konstateret en seksuelt overført infektion samt unge piger, der får foretaget en provokeret abort. Meget kan således tyde på, at oplysningskampagner alene ikke virker, men at fokus på udvalgte risikofaktorer skal intensiveres. Denne undersøgelse fandt fire faktorer, der kan have betydning for, om unge i Danmark engagerer sig i seksuel risikoadfærd: Alkoholindtagelse forud for samlejet, One-night stand, øget seksuel erfaring samt lavt selvværd. Både internetdating og stofmisbrug blev mod forventning ikke betragtet som faktorer, der kan føre til usikker sex blandt de unge.

 10. Begrænsningens kunst : Skala som paradox i designvirksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2015-01-01

  ‘Demokratisk design’, der sørger for goder til de mange, har været et centralt ideal for designere; ikke mindst i Danmark, hvor dansk design blev symbol for velfærdsstaten. Der er imidlertid andre værdier, der sikres bedst ved små produktioner, og der synes at knytte sig grundlæggende værdikonflikter til spørgsmålet om den kvantitative skala i design. Det æstetiske ideal, Less is More, fungerer heller ikke bare således, at man ved at forenkle kan nå flere forbrugere, tværtimod. Der ses i dag mange strategier for at sikre autenticitet og værdi gennem begrænsede, fleksible eller hybride produktioner, der følger æstetiske dogmer og kan kaldes ’håndholdt serieproduktion’ eller ’anti-design’. Der kan være tale om meget forskellige ressourcer, der begrænses, når en designer eller et firma vælger en mindre skala: Lokalitet, materiale, håndværk, uforanderlig standard, attitude eller personlig relation. Fire cases kan belyse disse parametre og værdikonflikterne: Teglværket Falkenløwe, køkkenfirmaet Tectum, modehuset Orson & Bodil og designforetagenet Droog Design.

 11. Skadelige brændeovne : Påtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf; Czeskleba-Dupont, Solveig

  2006-01-01

  Sektorforskningen har siden 2001 påvist alarmerende toskiske emissioner fra brændeovne såsom PAH og dioxin, der ikke følges ad i dannelsen og derfor heller ikke kan bekæmpes målrettet. Reguleringsmyndigheden unddrager sig imidlertid forpligtigelsen fra bl.a. Stockholmkonventionen angående POPs om at nedbringe den slags forurening mest muligt under henvisning til dogmet om al biomasses CO2-neutralitet, hvilket tilbagevises. Både fysikeren Bent Sørensen/RUC og 2001 rapporten fra IPCC har påpeget at dette ikke (mere) slår til ved planter med årtiers omdriftstid.

 12. Prince Phetsarath (1890-1959) : Nationalism and Royalty in the Making of Modern Laos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivarsson, SØren; Goscha, Christopher E

  2007-01-01

  Prins Phetsaraths biografi viser hvorledes en specific ide om Laos og dets kultur blev dannet først under fransk kolonialisme og senere under japansk besættelse. I disse perioder blev Phetsaraths forståelse af en laotisk kulturel nationalisme forandret til en politisk og antikolonial nationalisme. Artiklen viser at en laotisk antikolonial nationalisme ikke nødvendigvis behøvede at være knyttet sammen med den kommunistiske bevægelse for at være 'revolutionær' og understreger vigtigheden af at studere ikke-revolutionære og ikke-kommunistiske aktører for at vi bedre kan forstå den komplekse proces der skabte moderne, postkoloniale nationer. Udgivelsesdato: February 2007

 13. Computerspil og kunstmuseer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2009-01-01

  Gennem en række eksempler diskuterer artiklen forskellige sammenhænge mellem teknologi, computer spil og præsentationer af kunst. På baggrund af Walter Benjamins berømte dictum fra fortiden, at fremtidens analfabeter ikke vil være de der ikke kan læse, men de som ikke forstår deres egen tids visuelle kommunikation, argumenterer artiklen for at den fremherskende og verdensomspændende visuelle digitale kommunikation, herunder computerspil, også har et interessant og vigtigt potentiale for kunstmuseerne, især i forhold til de unge som fremtidens kunstforbrugere. Artiklen sætter bl.a. fokus på Van Gogh museet og det klassiske first shooter action spil Duke Nuk'em, Louvre og Da Vinci Code game, og remedieringer i det virtuelle univers Second Life

 14. Erhversbetinget erosion? : Opfordring til indberetning af kasus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Irene; GjØrup, Hans

  2012-01-01

  Baggrund – I forbindelse med dental erosion er en grundig udredning af patienten vigtig, således at årsagen til erosionernes opståen findes, og der kan iværksættes adækvat forebyggende indsats. En sådan udredning er ikke mindst vigtig, når arbejdsmiljøet mistænkes. Patienttilfælde – En 30-årig patient, der arbejder som pladesmed, blev henvist til Landsdels- og Videnscenter, Århus Sygehus, med henblik på udredning af patientens kraftige slid. Patienten udviste ikke-alderssvarende tandslid af emalje og dentin svarende til erosion forårsaget af syredampe i arbejdsmiljøet, muligvis forstærket af abrasion på grund af slibestøv. Ifølge anamnesen var der ikke grund til at antage, at erosionerne havde baggrund i stort forbrug af sure læskedrikke eller refluksproblemer. Konklusion – I dette tilfælde mistænkes patientens arbejdsmiljø som hovedårsagen til erosionsskaderne. Sagen blev anmeldt som arbejdsskade, men ikke anerkendt, da erosioner ikke er optaget på Arbejdsskadestyrelsens liste over erhvervssygdomme. Ensystematisk registrering af lignende tilfælde kunne imidlertid på sigt ændre retspraksis for fremtidige patienter med arbejdsbetinget erosion.

 15. A process for Security Metrics Program (SMP)

  OpenAIRE

  Simonsen, Geir

  2004-01-01

  NORSK: Tjenesteleverandører har ofte mange nettverk koblet sammen i komplekse arkitekturer. Denne arkitekturen er i stadig endring, det kan være grunnet endringer som må gjøres pga tekniske løsninger, eller for at noen kunder skal kobles inn i arkitekturen eller ut av arkitekturen. Arbeidet med disse endringene gjøres ofte under et tidspress, dette gir ikke store muligheter til å gjøre evalueringer rundt sikkerheten i nettverkene som er berørt. Dette medfører at man ofte kan legge på unødvend...

 16. Omlæg operationen i Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2008-01-01

  Ingen er længere i tvivl om, at tidens krige i f.eks. Afghanistan ikke alene kan vindes med militære midler. Sejr i Afghanistan i form af et nyt stabilt politisk system kan kun ske gennem en kombination af militær og civil indsats. Særligt når det gælder bekæmpelsen af væbnede og aggressive oprørsbevægelser som Taleban, er det klart, at den militære og civile indsats skal ske samtidigt.

 17. The Mineaiki and Discourses on Social Unrest in Medieval Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  OxenbØll, Morten

  2006-01-01

  Artiklen diskuterer Mineaiki, en af de hyppigst citerede kilder til banditvæsen i Japans middelalder. Artiklen viser, at flere af de gængse forestillinger om, hvad Mineaiki kan fortælle os om disse grupper, bør revurderes. Det argumenteres blandt andet, at disse grupper af såkaldte banditter snarere kan ses som lokale godsbeboere, der blev mobiliseret gennem landsbyernes selvforsvars-organisationer, men at de af forskellige grunde blev ikke blev set som legitime udøvere af vold af de centrale magthavere, hvorved de blev beskrevet som banditter.

 18. Familieklassen : nye grænser mellem skole og hjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  2007-01-01

  Familieklassen er en ret ny men allerede meget udbredt socialteknologi til at håndtere mødet mellem skole og hjem. I artiklen analyseres familieklassen med begreber om empowerment, styringsteknologi, ansvarliggørelse fra Michel Foucault og Niklas Luhmann. Artiklen viser, at familieklassen både er interessant, fordi den indebærer en nytolkning af relationen mellem og skole og hjem, og fordi der er en tvetydighed i den, som kan formuleres sådan: 'Her kan man trygt udvikle sig på egne præmisser - indtil skolelederen vurdere, at der ikke er tilstrækkelig forbedring.'

 19. Patanjali and neuroscientific research on meditation.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bærentsen, Klaus B.

  2015-01-01

  Patanjalis definition af meditation (eller yoga) som “kontrol (eller udslukning) af sindets fluktuationer” kan være et adækvat startpunkt for udforskning af meditation med anvendelse af fMRI. En operationel definition af det neurale substrat for meditation som er adækvat i forhold til Patanjalis definition, kan udvikles på grundlag af en ikke-reduktionistisk forståelse af de neurale processer, som understøtter sindet i termer af dynamiske functionelle hjernesystemer.

 20. Ohört märkbara - om infraljudens gränstillstånd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Thomas BjØrnsten

  2009-01-01

  Siden man i begyndelsen af det 20. århundrede for alvor fattede interesse for infralyden har den været et omdiskuteret fænomen. Infralyd kan på mange måder betragtes som et slags grænsetilfælde - en form for lyd vi ikke altid umiddelbart kan høre, men som alt andet lige eksisterer. Med andre ord udgør infralyden et uartikuleret, lavfrekvent område af vores almene lydverden. Et indirekte hørbart domæne, der er blevet udforsket af både akustikere, astronomer og lydkunstnere. Udgivelsesdato: 15.12

 1. Rituals of environmental expertise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Kjerulf

  2008-01-01

  Brugen af ekspertise i mediehistorier om miljøet handler ikke alene om at viderebrnge information. Formidling af ekspertise indgår også i den samfundsmæssige kommunikations rituelle funktioner, eksperter er med til at fremstille kollektive stemninger and fælles ovmerdensforståelser, der kan kredse ombåde konsensus og konflikt. Artiklen præsenterer en teoretisk diskussion af denne pointe og gennemgår eksempler fra et case studie om dansk fjernsynsdækning af miljøspørgsmål for yderligere at kvalificere de kulturelle og rituelle funktioner som brugen af ekspertise i medierne kan have.

 2. Kvantitative evidensbaserede metoder, hvordan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  BØdker, Sofie; Kristoffersen, Jannie H. G.

  2014-01-01

  Det er vigtigt at evaluere sociale indsatser. Ikke mindst for at kunne kortlægge, hvordan de deltagende i diverse indsatser bliver hjulpet, men også til at se, hvilke indsatser der virker bedst. Ved hjælp af to simple grundprincipper kan man sikre sig, at sociale indsatser efterfølgende kan evalueres kvantitativt. Dette notat er tænkt til inspiration til diverse koordinatorer i offentlig- og privat regi, som skal implementere sociale indsatser og efterfølgende kunne evaluere dem.

 3. Management of Reinforcement Corrosion : A Thermodynamic Approach

  OpenAIRE

  Küter, Andre

  2009-01-01

  Adskillelige foranstaltninger mod armeringskorrosion er blevet foreslået gennem de seneste årtier. Disse omfatter både forebyggende og udbedrende tiltag. Kun få metoder, som brug af rustfrie ståltyper og katodisk beskyttelse, synes at være effektive foranstaltninger mod armeringskorrosion, men kan ikke altid berettiges af økonomiske eller tekniske årsager. Den manglende effekt af andre foranstaltninger kan bl.a. forklares ved, at de besidder konceptuelle svagheder set fra et termodynamisk syn...

 4. A small galliform bird from the Lower Eocene Fur Formation, northwestern Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Dyke, Gareth John

  2007-01-01

  Det fossile aftryk af et par fuglefødder i moler (diatomit) repræsenterer den første publicerede hønsefugl (Orden Galliformes) fra den nedre eocæne (Ypresien) Fur Formation. Stykket kan bestemmes til at være en hønsefugl på grund af tilstedeværelsen af et par asymmetriske rygge på tarsometatarsus' mellemste ledflade. Stykket kan ikke henføres til hverken nogle af de tidligere beskrevne familier af eocæne hønsefugle (Gallinuloididae, Quercymegapodiidae og Paraortygidae) eller til de tidlige phasanider, og repræsenterer muligvis en ny gruppe af hønsefugle. Udgivelsesdato: 12. marts

 5. At lede med latter

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØller, Mette

  2014-01-01

  "Det sagde hun også i går!" Platte vitser, der lægger op til den karakteristiske 'bodom-tchi'-trommelyd, behøver ikke være lederens eneste forsøg på at udvise humoristisk sans på talerstolen. For humor kan være meget andet og gøre meget mere for lederen end at score billige point med en spontan spøg. Humor kan skabe klarhed over en pointe, skabe lederens image og skabe sammenhold i organisationen. Uden trommelyd, men med mange andre effekter i spil.

 6. At du gider - om hyperparadigmatiske strukturer i danske sætningstyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tanya Karoli

  2009-01-01

  Artiklen gengiver i kortere form hovedpointerne fra min ph.d.-afhandling om Hyperparadigmer, med særligt fokus på hyperparadigmet mellem de to danske ledstillingsmønstre (Fvsa og sav) og de to hierarkiske niveauer de kan befinde sig på (hovedsætning og bisætning). Det vises bl.a. at leksemet at ikke bare kan benyttes som konjunktion, men også som illokutionær partikel i stil med Gid  og Sikke mfl.

 7. Benefits of centralized log file correlation

  OpenAIRE

  Rinnan, Robert

  2005-01-01

  NORSK: Nettverks administratorer kan korrelere oppføringer i loggfiler manuelt, problemet med slike tilnærminger er manglende grad av fleksibilitet, det er tidkrevende, og man får ikke overblikket over loggfilene i nettverket. Uten dette overblikket er det vanskelig å korrelere informasjon mellom nettverkskomponenter, og hendelser som tilsynelatende er uvesentlige for seg selv, kan i virkeligheten være en bit i et større trusselbilde. Denne oppgaven ser på noen av de produktene som eksisterer...

 8. Forlengede sugevaner : Definisjon, prevalens og innvirkning på okklusionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolldén, Annelie Kristina; Berger, Siri Brandtsegg

  2013-01-01

  Forlengede sugevaner: rådgivning av barn og foreldre for å hindre okklusjonsavvik En initiell ikke-ernærende sugevane på tommel eller smokk oppstår som følge av en primitiv refleks og forekommer ofte hos små barn. Hvis en ikke-ernærende sugevane persisterer utover treårsalderen, er den definert som forlenget. Forlengede ikke-ernærende sugevaner på tommel og smokk kan forårsake avvik i okklusjonen og den kraniofasiale morfologi, og en del av disse avvikene persisterer etter avsluttet vekst. De okklusjonsavvik som en forlenget ikke-ernærende sugevane kan foråsake, er forøket horisontalt maksillært overbitt, Angle klasse II molarrrelasjon, anteriort åpent bitt og posteriort kryssbitt. Forøket horisontalt maksillært overbitt og Angle klasse II molarrelasjon forekommer oftere hos tommelsugere, mens posteriort kryssbitt oftere forekommer hos smokkesugere. Anteriort åpent bitt forekommer både hos tommel- og smokkesugere. Av de barna som utvikler okklusjonsavvik i den primære dentisjon, er det kun et fåtall som krever ortodontisk behandling i den permanente dentisjon, så lenge ingen ikke-ernærende sugevaner persisterer etter de permanente tenner er eruptert. For at hindre utvikling af okklusjonsavvik i forbindelse med ikke-ernærende sugevaner, er det anbefalt å seponere alle sugevaner senest ved trårsalderen. Hvis det ikke er mulig å seponere sugevanen, anebafles det at smokk anvendes i stedet for tommel, i mindre enn seks timer daglig, og med lavest mulige intensitet.

 9. Begrænsning af fosfortab fra husdyrbrug : Metoder til brug ved fremtidige miljøgodkendelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt; Andersen, Hans Estrup

  2006-01-01

  Rapporten er en del af forarbejdet til en ny vejledning, som udarbejdes til kommunernes fremtidige miljøgodkendelser af husdyrbrug. Rapporten beskriver det faglige grundlag for de metoder, som kan anvendes til regulering af landbrugets fosfortab. På nuværende tidspunkt findes ikke redskaber, som kan beregne sammenhæng mellem tilført mængde fosfor til marken og tab af fosfor til vandområder. Den generelle risiko for tab af fosfor kan mindskes ved regulering af bedriftens fosforbalance. Fosfortab fra særligt udsatte marker som fx tørveholdige og drænede marker, samt arealer med højt fosforindhold kan begrænses gennem en målrettet indsats, såfremt arealerne kan identificeres. Fosfortab fra stejle marker nær vandløb med høj erosionsrisiko kan nedsættes ved etablering af randzoner langs vandløb og søer.

 10. Vurdering af bevaringsforhold og trusler ved Qajaa: Rapport over feltarbejde i perioden 2009-2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiesen, Henning; Hollesen, JØrgen

  2014-01-01

  Qajaa på sydsiden af Ilulissat Isfjord er blevet besøgt i alt 6 gange i perioden 2009-2014 for at vurdere bevaringsforholdene og trusler mod pladsen. Denne rapport beskriver de enkelte besøg, hvilke undersøgelser der er foretaget, samt udvalgte resultater. Arbejdet har blandt andet omfattet opmåling af pladsen, sammenligning med beskrivelser og fotos fra tidligere besøg, opstilling af vejrstation og automatisk kamera, modelforsøg med nedbrydning in situ og i laboratoriet, samt modellering af nutidig og fremtidig optøning og nedbrydning. Rapporten er vedlagt en DVD med opmålinger og overvågningsdata fra Qajaa, samt en række digitale fotografier, der giver et indtryk af pladsens tilstand anno 2014 På baggrund af resultaterne vurderes det, at både den fysiske og kemisk/mikrobielle nedbrydning ved Qajaa går langsomt, og at det ikke er nødvendigt at foretage afbødende tiltag eller deciderede nødudgravninger hér og nu. Det anbefales at genbesøge pladsen om 5-10 år for at bekræfte, om vurderingerne i denne rapport holder stik.

 11. A discussion of mode choice models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Otto Anker

  1996-01-01

  Artiklen diskuterer matematiske modeller for transportmiddelvalg med særlig fokus på modeller, der bygger på nyttefunktioner. I kapitel 3 refereres til et begrænset eksperiment, der viste at den sædvanlige lineære nyttefunktion ikke er tilstrækkelig til at beskrive selv en meget simpel valgsituation. For-muleringen af nyttefunktionen søges derfor udvidet med forskellige led, der i kapitel 4 begrundes ud fra den 'traditionelle' mikro-økonomiske teori, mikroøkonomisk teori inkl. tidsrestriktioner, adfærds-mæssige antagelser, antagelser om forskelle mellem individers præferencer og adfærd, samt rent fysiologiske be-tragtninger. Artiklen rummer en række anbefalinger vedr. den deterministiske del af nyttefunktionen. Kapitel 5 diskuterer fordelingen af den stokastiske del, og anbefaler brug af probit-modeller for valgsituatio-ner med flere alternativer, der er mere eller mindre indbyrdes afhængige, f.eks. valg mellem bil, cykel, bus og tog.

 12. Kommentarer til opdateret risikovurdering og ansøgning. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23), Insect resistance by Bt-toxin (lepidoptera) X Insect resistance by Bt-toxin (coleoptera); herbicide tolerance to glyphosate. Modtaget 03-04-2006, deadline 02-05-2006, svar 07-04-2006. : EFSA-GMO-NL-2005-16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  "DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede, insektresistente bomuldshybrid mellem event 281-24-236 og 3006-210-23. Den genmodificerede bomuldskrydsning 281-24-236/3006-210-23, adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for insektangreb fra larver af forskellige sommerfuglearter. Desuden indeholder bomulden et gen, der gør den tolerant overfor glufosinat-ammonium herbicider. Bomulden søges kun godkendt til import af frø samt forarbejdning og anvendelse til dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Den kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning af frøene. DMU vurderer at 281-24-236/3006-210-23 som al anden bomuld ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af bomulden kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-bomuldsfrø i frø til udsæd af ikke-GM-bomuld. En eventuel tilfældig spredning af GM-bomulden vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. Der er en lille risiko for at der i forbindelse med håndtering og distribution af de genmodificerede bomuldsfrø kan ske en opblanding af 281-24-236/3006-210-23 bomulden med konventionel bomuldsfrø til udsåning eller direkte spild ved forarbejdningsstederne. Der forventes ingen miljømæssige konsekvenser af dette på naturen, men det kan ikke udelukkes at det i enkelte tilfælde kan give problemer med at overholde grænseværdien for GM-indholdet i konventionelle bomuldsafgrøder. Det forventes dog at den generelle overvågning som er foreslået af ansøgeren vil kunne opdage disse tilfælde. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede 281-24-236/3006-210-23 bomuld til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse. "

 13. Embedded Critique in a Tensed World

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ejvind

  2006-01-01

  I denne afhandling undersøger jeg betingelserne for kritik, set i lyset af den postmoderne indsigt, at kritikken ikke kan basere sig på et universelt gyldigt udgangspunkt. En almindelig reaktion på denne indsigt har været det, jeg kalder deskriptivismen: når kritikken ikke kan have ét bestemt og fast udgangspunkt, så er det bedst slet ikke at kritisere. Jeg afviser denne reaktion. Dels overvinder deskriptivismen ikke det problem, som den udspringer af: beskrivelsen er i sig selv fanget i en betinget gyldighed. Dels fører den postmoderne indsigt ikke nødvendigvis til en absolut relativitet: ethvert normativt perspektiv skal stå til ansvar overfor en realitet, og dette kan være udgangspunktet for en kritik. Og endelig, så bygger deskriptivismen også på en fejlagtig antagelse om, at forskellige normative perspektiver er isolerede i forhold til hinanden. I afhandlingen argumenterer jeg for, at den postmoderne indsigt peger mod en moderat relativisme – i modsætning til absolut staticisme og absolut relativisme. Ethvert sprogligt udsagn (såvel kritiske som deskriptive) er karakteriserede ved at være lokalt funderede, men også ved at pege udover sig selv. Derfor skal vi tænke om sproglige udsagn som pegende i en universel retning – men på en fallibel måde. Derfor er kritiske undersøgelser altid relevante. Og derfor er det en misforståelse at søge at undgå de kritiske implikationer.

 14. Kroppen husker som en elefant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Østergaard, Per

  2008-01-01

  Ofte kan vi lynhurtigt afgøre, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide - og ligeså ofte uden overhovedet at kunne forklare, hvor- for det lige præcis er sådan, det er. Denne "irrationelle" forbrugeradfærd har længe interesseret både forskere og praktikere, og i de seneste år har vi også fået en noget dybere indsigt i, hvilken rolle følelser spiller i vores forbrug. Den nye viden kommer først og fremmest fra neurovidenskab og emotionspsykologi, der har undersøgt, hvordan kroppen og biologien genererer forbrugs- præferencer og købsbeslutninger uden at bruge energi på at konsultere den bevidste del af hjernen.

 15. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose : Et spirende koncept og en faktisk case.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor centrale temaer eksemplificeres fra både terapeutens og klientens perspektiv: søvnforbedring, smertehåndtering, krav-ressource-balance og parforhold. Afslutningsvis diskuteres begrænsninger og potentiale ved en sådan tilgang.

 16. Internettet - det demokratifremmende medie? : Internettets betydning for udviklingen af civilsamfund og demokrati i Vietnam

  DEFF Research Database (Denmark)

  TaulØ-Jacobsen, Emilie Tinne

  2013-01-01

  På baggrund af teorier om overgangssamfund og civilsamfund, observationer af det vietnamesiske internetlandskab og interviews med tre ekspertkilder, der både er aktører i og observatører af det vietnamesiske civilsamfund, beskriver denne artikel, hvordan internettet kan fungere som platform for civilsamfundet og generere civilsamfundsroller. Gennemslagskraften synes dog minimal i det stærkt hierarkiske samfund, hvor den almindelige befolkning fortsat mangler incitament til at ville ændringer, så længe det kommunistiske styre sikrer økonomisk vækst og forbedrede levevilkår. Selv om internettet i visse situationer kan understøtte civilsamfundsroller, så kan internettet ikke på nuværende tidspunkt siges at have en væsentlig demokratiserende effekt i Vietnam.

 17. Stordrift af sundhedsteknologi kræver ny organisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  2013-01-01

  Når det gælder telemedicin, er det ikke alle patienter, der kan tilbydes den samme tekniske løsning. Det stiller nogle helt særlige krav, når man vil indføre sundhedsteknologiske løsninger i stor skala, skriver senior projektleder Helle Wentzer fra KORA i dette debatindlæg.

 18. Det betydningstomme kulturmøde: : Legaliseringsstrategi og tomme tegn i Hernan Cortés 2. brev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, SØren

  2005-01-01

  Gennem en analyse af Hernan Cortés 2. brev vises det, at forestillingen om europæernes kulturelle overlegenhed ikke kan bekræftes i brevet. Snarrere lader det til at vidne om den kulturelle uoversættelighed, der synes at have præget mødet mellem indianere og spaniere. Udgivelsesdato: Marts

 19. Hvad måler Campbell Collaboration? : en kritisk kommentar til rapporten: 'School Based Bullying and Victimization'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Inge; Hansen, Helle RabØl

  2010-01-01

  Campbell Collaboration har gennemført et omfattende arbejde med at indsamle data til en forskningsoversigt over antimobbeprogrammer. Der er meget information at hente i de 44 programmer, som rapporten inkluderer, og hvis hovedelementer er beskrevet i rapportens indledning. Campbells analyser har imidlertid så væsentlige begrænsninger, at centrale dele af rapportens konklusioner ikke kan siges at være holdbare. Læs mere her

 20. Talibandræbere kommer til kort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2007-01-01

  Afghanistan. Kan NGO'er eller internationale organisationer ikke hjælpe, må regeringerne selv stille den nødvendige, civile kapacitet til rådighed. Det kunne være ved at udlicitere opgaverne til private firmaer, eller ved, som noget nyt, at opstille et egentligt, statsligt beredskab.

 1. Letbanen er blot et led i mobilitetskæden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Mette

  2014-01-01

  Letbaner bliver ikke en succes alene; de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag, der fremmer deres potentiale. Artiklen retter fokus mod netop nogle af de mange mobilitetsløsninger, der i en europæisk sammenhæng har fremmet letbanens potentiale – løsninger, der kan være relevant inspiration, når letbanen skal implementeres i en dansk kontekst.

 2. Consequences of the Iraq War for International and Constitutional Law

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarvad, Ib Martin

  2007-01-01

  Det argumenteres at international ret kan ændres i statspraksis, at det har været forsøgt af de angribende stater i Irak-krigen, men at retsændringerne ikke er lykkedes på grund af formålenes uklarhed og indbyrdes modstrid. Statsretligt rejser forløbet et behov for udvidet kontrol med regeringsprærogativet på udenrigspolitikken

 3. Grænseflader i læring : med kroppen som kontaktpunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard; Schmidt, Mette

  2012-01-01

  Kroppen det primære kontaktpunkt At kunne sanse indad. At mærke, hvad man vil og ikke vil. Hvad man kan acceptere og ikke kan acceptere, hvad man kan lide og ikke kan lide. At kunne sanse udad og vide, hvornår andre overskrider ens grænser. Hvornår man bør sige ”stop”, ”nej”, ”vent lige lidt.” Dette ”jeg er”, ”at være i kroppen” er ikke nemt, men nødvendigt. Kroppen føles indefra. Er den levende? Er der liv i hænder, arme, ben, fødder, i maven og brystet? Føles kroppen som et samlet energifelt i stadig bevægelse? Ifølge den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908- 1961) er kroppen det primære kontaktpunkt, mennesket har med omverdenen. Med dette udgangspunkt er det relevant at spørge til kroppens betydning for læring – og i særlig grad for læring på professionsbacheloruddannelser, som står midt mellem teori og praksis. Her skal studerende nemlig både kunne bruge sig selv og kunne anvende teori til at reflektere over sine handlinger. Derfor søges der i nærværende artikel svar på spørgsmålet om:Hvilken betydning har kroppen for læring på en professionsuddannelse, og hvordan viser grænsefladerne mellem de studerende og underviserne sig?

 4. Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian H.

  2015-01-01

  Hvilke ændringer kommer med tankerne om Ny Arealregulering, og hvor stor bliver den økonomiske gevinst? Hvad betyder valg af implementeringsmodel for de valgmuligheder landmanden får og den samlede miljøeffekt? Med det foreløbige udkast til Ny Arealregulering opnår man ikke den fulde miljøøkonomiske gevinst, men det kan være et fornuftigt første skridt.

 5. Fra flodhestens mave : Tilbagetrækning og intervention i Vagant 1999-2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2013-01-01

  Artiklen kortlægger en periode i litteraturtidsskriftet Vagants historie, 1999-2006, og sammenfatter den under overskriften ”Tilbagetrækning og intervention.” Periodens numre vidner om en tid hvor et politisk engagement vil lokke litteraturen frem af sin tilbagetrækning. Men også en tid hvor man opdager at tilbagetrækning i sig selv kan være politik. Hvis ikke politik skal reduceres til ”den underholdning, man ser i Nyhederne"

 6. Besnærende teknologi i hjemmeplejen - fra vision til praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger Nielsen, Jeppe

  2013-01-01

  Den offentlige sektor kan spare milliarder ved at investere i ny teknologi og samtidig forbedre servicen, hævder IT- og konsulentbranchen. Men IT er ikke altid en mirakelmikstur og virkningerne er ofte modsatrettede. Denne undersøgelse af mobil teknologi i hjemmeplejen viser hvordan samme teknologi får ganske forskelligt udtryk i praksis i takt med at den ”oversættes” i de enkelte organisationer.

 7. MTL-klummen. Overskud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2009-01-01

  Forfatteren og biskoppen Eivind Berggrav skal have påstået at det ikke bare er sådan at humor kræver overskud. Den giver overskud. Man kunne sige det samme om bestyrelsesarbejdet i MTL. Det kan godt være at det har krævet overskud, men der er betalt tilbage igen ved kasse 1. Så når jeg nu efter 10 år forlader bestyrelsen er det fordi andre skal have lov.

 8. Vandbænkebidere og colibakterier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Sarah Christine; Nissen, Erling

  2011-01-01

  På trods af at der lever småorganismer i stort set alle drikkevandssystemer verden over, ved vi meget lidt om, hvordan organismerne påvirker bakterievæksten i vandet. Det er ikke tidligere undersøgt om eksempelvis vandbænkebidere (Asellus aquaticus), der lever i danske drikkevandsdistributioner, er med til at fjerne bakterier fra vandet ved græsning, eller om de modsat kan beskytte bakterier mod udskylning eller vandbehandling, fx kloring

 9. En naturlig udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam, Torben; StØvring, Jan

  Vi ser begyndelsen på en stor transformering af vores byområder. Kraftige regnskyl har gjort det håndgribeligt, at vores byområder ikke kan håndtere klimaet. De kraftige tropiske regnskyl som kommer pludseligt og intenst er en udfordring i et ledningssystem. De oversvømmede kældre, veje og stræder, er i lige så høj grad en konsekvens af urbaniseringen hvor landskabets iboende dynamik sættes ud af spil.

 10. Klog på Kloner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Aase Roland; Stald, Line JØrgensen

  Klog på kloner Indhold: Hvad er en klon, findes der kloner, og må man klone mennesker? Diskussion om kloner bliver ofte etisk, men det kan være svært at have en holdning til emnet, hvis man ikke er fagligt rustet. Med udgangspunkt i de etiske spørgsmål giver dette undervisningsforløb en faglig introduktion til emnerne kloner, DNA, kromosomer og cellelære.        

 11. Roterende sorte huller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Kristian

  2014-01-01

  Sorte huller har normalt været anset som statiske, mens alle andre legemer i Universet roterer. Dette stemmer imidlertid ikke overens med den nylige opdagelse af et roterende sort hul i midten af galaksen NGC 1365. Hvilken effekt har rotationen af et sort hul på legemer i dets nærhed, og hvordan kan astronomer i det hele taget måle, at sorte huller roterer?

 12. Spin og det argumentationsfrie valg : Sådan som den politiske kommunikation fungerer i dag, trænger vi til et systemskifte.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2015-01-01

  Ordvalg er blot én måde, hvorpå man kan påvirke folks meninger uden argumenter. Tankegangen er, at vi borgere oftest vælger og stemmer ud fra hurtige, overfladiske input. Derfor er vores meningsdannelse ikke altid særlig rationel eller fornuftig, men nærmest ubevidst, mener dagens kronikør

 13. Drømmen om transfaglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem. Hans Fink, docent i filosofi ved Aarhus Universitet, fortæller hvorfor.

 14. Kritik af pseudovidenskab censureret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emmeche, Claus

  2014-01-01

  Weekendavisen har afvist at bringe et indlæg af Jørgen Øllgaard om deres egen dækning af Helmuth Nyborg og sagen om hans forskning i IQ, som UVVU har dømt uredelig. Måske er UVVU bedre til at tage sig af bevidst fusk i god normal videnskab end til sager, som angår "patologisk videnskab" ("fringe science") med varierende grader af marginalitet. Dette begreb kan både dække hvad Kuhn ville kalde "revolutionær videnskab", som blot endnu ikke er anerkendt men starter med nogle få forskeres vilde ideer, og så især det, som dårligt nok kan testes, efterprøves, og som måske langsomt opløses hvis det underkastes et kritisk-rationelt syrebad. Vi har her et mellemfelt af teorier og tilgange, hvor vi ikke er sikre på at forskningen overhovedet vil blive stående som videnskab, men hvor områdets marginale, spekulative, eller ideologiske præg ikke forhindrer de deltagende forskere i at "arbejde efter reglerne", ærligt og måske endda også redeligt.

 15. Co-operatives and Normative Control

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregn, Kirsten; Jagd, SØren

  1992-01-01

  Papiret udforsker betingelserne for at anvende normativ kontrol i kooperativer. Der peges på at to betingelser ser særligt vigtige: Individder på være moralsk involverede i organisationen og organisationen må have en et system der kan gør det muligt at relaterer fælles normer og individuel handling. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, som det er tilfældet i mange kooperativer, kan normativ kontrol ikke forventes at virke. Problemer med normativ kontrol i kooperativer skyldes derfor ikke normatil kontrol som sådan, men hænger i stedet sammen med at sikre at betingelserne for normativ kontrol opfyldes i kooperativer. Problemstillingen illustreres ved et case studie af et dansk kooperativ. På baggrund af case studiet fremsættes en hypotese om et normativt kontrolparadoks i kooperativer: Informationsbehovet i kooperativer synes at være større sammenlignet med andre organisationer, på grund af de særlige træk ved kooperative organisationer: anvendelsen af normativ kontrol, demokratiske beslutningsprocesser, ogdecentraliserede strukturer. Men netop i kooperativer synes der at være stærke barrier mod at skabe et tilstrækkeligt informationssystem.

 16. Kritik med objektets forrang : at genaktualisere Adornos negative dialektik med Žižek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebst, Lasse Suonperä; Stamer, Naja Buono

  2010-01-01

  Nærværende artikel vil i lyset af den idealistiske epistemologis fremtrædende position i sociologien foreslå, at et fremadrettet brud med denne idealisme kan ske med en tilbagevenden til Theodor W. Adornos negative dialektik. Det frugtbare ved denne særegne dialektik er, hvordan den med en tildeling af forrang til objektet insisterer på ikke-identiteten mellem de subjektive (ideale) og objektive (reale) momenter. Vores tese er, at Slavoj Žižek kan anses som dén teoretiske arvtager Adorno aldrig fik. Således argumenteres der for, at en revitalisering af Adornos negative dialektik og hermed den tidlige Frankfurterskoles kritiske ærinde skal ske med afsæt i netop Žižeks dialektiske psykoanalyse. Ved at placere objektet 'internt' for det symbolsk-sproglige – og ikke 'eksternt' som hos Adorno – er det med udgangspunkt i Žižek muligt at formulere en mere ikke-identisk og derved mindre pessimistisk negativ dialektik. 

 17. Use of antiepileptic drugs during pregnancy and risk of spontaneous abortion and stillbirth : population based cohort study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Bodil Hammer; Kjaersgaard, Maiken Ina Siegismund

  2014-01-01

  Dette studie undersøger, om brugen af antiepileptika under graviditeten kan øge risikoen for spontan abort eller dødfødsel. Resultaterne viser, at 16 ud af 100 gravide kvinder, som brugte antiepileptika, mistede fostret ved en spontan abort, mens det kun var 13 ud af 100 gravide kvinder, som ikke brugte antileptika. Der var dog forskel på, om de kvinder, der valgte at bruge antiepileptika under graviditeten, var diagnosticeret med epilepsi eller ej. I analyser alene af kvinder med epilepsi var der ingen forskel i risikoen for spontan abort, når kvinder, der indtog medicin i graviditeten, blev sammenlignet med kvinder, der ikke indtog medicin. Hos kvinder uden epilepsi havde de, der indtog medicin, en 30 % øget risiko for spontan abort sammenlignet med dem, der ikke indtog medicin. Forskellen kan måske forklares ved manglende kontrol for andre risikofaktorer (confounding). Analyserne tager højde for alder, samlivsforhold, indkomst, uddannelsesniveau, tidligere mental sygdom og tidligere stofmisbrug. Samlet indikerer undersøgelsen, at der generelt ikke er en øget risiko for at få en spontan abort ved brug af antiepileptika ? i det mindste ikke for kvinder med epilepsi. Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem gravides brug af antiepileptika og dødfødsel. Studiet er gennemført som et populationsbaseret kohorte-studie og bygger på danske registerdata for perioden 1997-2008. Mere end 983.000 graviditeter indgår i studiet, og der var brugt antiepileptika i 4700 (svarende til 0,5 %) af de undersøgte graviditeter.

 18. Hovednøglen, der blev væk : – og en opfordring til at lade den være glemt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Jesper; Thomsen, Henning

  2013-01-01

  Da Ebenezer Howard for 100 år siden så ind i fremtiden, kune han se en plan og et design, der fremstod så godt som perfekt. Howard kom ikke selv til at opleve, hvordan hans ideer blev ført ind i efterkrigstidens industrialisering og globalisering. Var han ikke gået bort i 1928, blot 15 år efter dannelsen af "Garden City and Town Planning Organisation" eller IFHP, som vi kender organisationen bedre som i dag, havde han måske erkendt, at der, der kom til at ske, trods alt ikke helt var det, han havde håbet på. At dømme fortiden ud fra, hvad vi ved i dag, er ikke retfærdigt, men at lære af de erfaringer, vi har opsamlet på vejen, er fremdeles en forpligtelse. I de samtaler, der kan læses på de foregående sider, har vi forsøgt at spore, hvad der foregår netop nu, hvad angår boliger og planlægning, i forskellige professioner, hos forskellige mennesker. Historien begyndte ikke i går, og slutter efter alt at dømme ikke i morgen. I denne afsluttende kommentar vil vi undlade at foreslå en ny storslået vision for planlægningen, snarere blot forsøge at samle nogle få tråde fra samtalerne, og kaste lys over, hvad vi håber kan være af interesse for andre.

 19. The right to drinking water and sanitation in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse; Edinger, Wieke Willemijn Huizing

  2012-01-01

  I Danmark er retten til adgang til vand og sanitet ikke absolut, i den forstand at der er ret til fri adgang til vand og sanitet. Danmark har ratificeret, men ikke indarbejdet i ICESCR, og national ret anses for at være i overensstemmelse med konventionen. Alligevel kan man argumentere for, at den formelle inkorporering af ICESCR ville styrke den juridiske status i dansk ret af de ICESR. Der er ingen bestemmelser i dansk lovgivning, der søger at sikre generel adgang til offentlige vandhaner toiletter som det kendes i andre lande. Der er således ikke i dansk ret formelt sikret adgang til vand og sanitet for f.eks. hjemløse. I Danmark har ejeren af en ejendom ret til at tilslutte sin ejendom til en almen vandforsyning, hvis et sådan er til rådighed i nærheden af ejendommen. Hvis der ikke er almene vandforsyninger i nærheden, har ejeren som udgangspunkt ret til selv at etablere en vandindvinding. Vandselskaber berettiget til at afbryde en husstand fra vandforsyningen, hvis vandregningerne ikke betales, mensociallovgivningen giver mulighed for at få økonomisk hjælp til at genetablere forbindelsen. Selvom den danske vandkvalitet generelt er god, så sker der lejlighedsvis forurening af vandet i almene forsyninger. Kommunerne er forpligtet til at gribe ind, når drikkevandet ikke opfylder kvalitetskravene, og sager om kompensation i tilfælde af tab eller skader som følge af forurenet drikkevand, kan indbringes for en domstolene.

 20. Økologisk risikovurdering af genmodificeret majs-krydsning: BT11x59122xMIR604x1507xGA21 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/DE/2011/99

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  "Den genmodificerede fem-stakkede majskrydsning adskiller sig fra konventionelle majs ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne glufosinat-ammonium og glyfosat. Desuden er majsen tolerant over for angreb af sommerfuglearter såsom kornboreren (Ostrinia nubilalis) og majsrodormen med slægtninge (Diabrotica sp.). GM-majsen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en begrænset spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DCE vurderer at den femstakkede-GM-majs, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark. I områder hvor der dyrkes majs kan der ved uheld ske en iblanding af GM-majsfrø i frø til udsæd af ikke-GM majs. En eventuel tilfældig spredning af GM-majsen vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den fem-stakkede genmodificerede majs til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE find that the five-stacked Bt11x59122xMIR604x1507xGA21-maize, used for import and processing only, will have little or no adverse environmental consequences. In case of accidental mixing and/or dispersal of GMO-seed, this will probably be detected by the procedures performed by the Danish NaturErhvervstyrelse. "

 1. Økologisk risikovurdering af genmodificeret majs-krydsning: BT11x59122xMIR604x1507xga21 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMODE/DE/2011/99

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

  "Den genmodificerede fem-stakkede majskrydsning adskiller sig fra konventionelle majs ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne glufosinat-ammonium og glyfosat. Desuden er majsen tolerant over for angreb af sommerfuglearter såsom kornboreren (Ostrinia nubilalis) og majsrodormen med slægtninge (Diabrotica sp.). GM-majsen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en begrænset spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DCE vurderer at den femstakkede-GM-majs, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark. I områder hvor der dyrkes majs kan der ved uheld ske en iblanding af GM-majsfrø i frø til udsæd af ikke-GM majs. En eventuel tilfældig spredning af GM-majsen vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den fem-stakkede genmodificerede majs til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE find that the five-stacked Bt11x59122xMIR604x1507xGA21-maize, used for import and processing only, will have little or no adverse environmental consequences. In case of accidental mixing and/or dispersal of GMO-seed, this will probably be detected by the procedures performed by the Danish NaturErhvervstyrelse. "

 2. Økologisk risikovurdering af genmodificeret majs-krydsning: BT11xMIR162x1507xGA21 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/DE/2010/86

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  "Den genmodificerede fire-stakkede majskrydsning adskiller sig fra konven-tionelle majs ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne glufosinat-ammonium og glyfosat. Desuden er majsen tolerant over for angreb af sommerfuglearter såsom kornboreren (Ostrinia nubilalis) og arter af sommerfugleslægten Sesamia (ugler). GM-majsen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-majsfrø i frøtil udsæd af ikke-GM majs. En eventuel tilfældig spredning af GM-majsen vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den fire-stakkede genmodificerede majs til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE find that the four-stacked Bt11xMIR162x1507xGA21-maize, used for import and processing only, will have little or no adverse environmental consequences. In case of accidental mixing and/or dispersal of GMO-seed, this will probably be detected by the procedures performed by the Danish NaturErhvervstyrelse.

 3. Moderne dannelse : Goethe og dannelsesromanens aktualitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Birgit

  2013-01-01

  Hvorfor er ”dannelse” igen blevet et vedkommende begreb i aktuelle diskussioner af identitets- og samfundsmæssige problemer? Hvorfor er dannelsesromanen ikke død? Hvad er det, genren kan? Og hvordan kan en dannelsesroman som Goethes Wilhelm Meisters Læreår gøre os klogere på sammenhængen mellem identitets- og formdannelse? Disse spørgsmål forfølges i bogen. Ambitionen er at reaktualisere såvel dannelsesromanen som Læreår og at vise, hvordan de kan bidrage til en ny forståelse af moderne dannelsesproblematikker. I bogen undersøges dannelsesromanens paradokser: fx hvordan det kan være, at genren er så livskraftig, når der ikke er nogen romaner, der lever op til de gængse genredefinitioner. I forlængelse heraf analyseres den mest kanoniserede af alle dannelsesromaner, Goethes Wilhelm Meisters Læreår fra 1795-96. Ved at læse på tværs af romanens individuelle dannelseshistorier, dens analyse af modernitetens selvforståelse og dens egen æstetiske formdannelse undersøges, hvordan disse dimensioner gensidigt påvirker og kvalificerer hinanden. Hermed vises, hvordan Læreår og i bredere forstand dannelsesromanen på én gang afprøver, udfolder og selv er med til at definere, hvad dannelse kan være, ikke bare i slutningen af det 18., men også i begyndelsen af det 21. århundrede.

 4. Den rådne banan på kort : Visual literacy - fra billeder til viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Lars; Staunstrup, Jan K.

  2011-01-01

  Mange taler om "Udkantsdanmark", men ingen gør tilsyneladende noget virkningsfuldt ved det, selv om regeringen kommer med politiske udspil, ændrer lovgivningen og opfinder nye støttemuligheder i lange baner. Det er der givetvis forskellige årsager til. En kunne være, at det slet ikke er ønsket, at der gøres noget virkningsfuldt ved Udkantsdanmark. En anden kunne være, at debatgrundlaget og den præsenterede information er for ringe. Artiklen viser eksempler på kort fra den eksisterende, ikke altid konstruktive debat om Udkantsdanmark. Som modstykke hertil præsenteres i artiklen utraditionelle kort, der er designet til netop som visual literacy at bidrage til, at der overhovedet bliver en reel debat om Udkantsdanmark & Kernedanmark. Artiklen fremlægger ikke et politisk synspunkt. Artiklen præsenterer, hvor forbløffende effektivt politiske synspunkter kan fremlægges ved at tænke og agere i visual literacy. Artiklens budskab er at fremme den konstruktive debat generelt, hvor Den Rådne Banan og kortene blottjener som eksempel. Kort kan være et fremragende diskussionsgrundlag, fordi det gode kort fungerer som billede og derfor kan blotlægge idéer og strukturer med betydelig oplysnings- og provokationseffekt, hvilket skaber den søgte debat. Effekten kan være næsten umulig at opnå med andre medier og informationstyper, fordi man der ofte selv skal opbygge ens mentale billede om emnet. Dermed kan det gode kort fremstå som et eksempel par excellence på visual literacy, som er evnen til at fortolke, bane sig vej gennem og skabe mening ud fra oplysninger, der fremlægges i form af et billede.

 5. Hvor må man gå? : Allemandsret eller adgangs-app?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse

  2014-01-01

  Almindelig færdsel i naturen skal overholde lovgivningens regler, men reglerne er ikke enkle. Vejlovene og mark- og vejfredsloven er udgangspunktet for reguleringen, men naturbeskyttelsesloven og andre love har supplerende regler vedrørende adgangen til forskellige typer af arealer. Almenhedens færdsel på anden mands grund kan også have hjemmel i en servitut. Reglerne giver anledning til en masse stridigheder og er vanskelige at følge for de fleste af os. I Sverige og Norge har man allemandsret, men ikke i Danmark. Her skal man som mountainbiker, hundelufter, nøgenbader eller kajakroer følge nogle ret detaljerede regler, når man færdes på veje og afveje i Guds natur. For at vurdere, om man må færdes på et givent areal, skal man bruge en række informationer. Nogle af dem fi ndes ude i landskabet, mens andre fi ndes ved computeren. Kan man lave en adgangs-app, så man kan se, hvor man må færdes? Eller bare en app, som giver en mulighed for at vurderee, hvor man må færdes? Hvilke informationer kan man se on location og hvilke online? Kan der skabes online adgang til den nødvendige information, eller må man skilte sig ud af problemerne? Reglerne er jo – ligesom hastighedsbegrænsninger på vejene – mest relevante der, hvor man aktuelt befinder sig. Indlægget evaluerer de danske adgangsregler set i lyset af de nye muligheder for stedbestemt information. Befolkningens behov for at vide, hvor man må færdes, er stort, og gåturen med hunden er typisk ikke noget, der planlægges ved computeren først.

 6. Tarmbakterier kan have betydning for overvægt i barnealderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fonvig, Cilius Esmann; Pihl, Andreas Friis

  2014-01-01

  Childhood and adolescent onset obesity has reached epidemical proportions worldwide. Recent evidence suggests that obesity is associated with phylogenetic changes in the gut microbiota, which could potentially reveal new avenues for obesity prevention and treatment. A vast number of variables are influencing the gut microbial ecology and though many are proposed, the exact physiological processes behind the relationship are yet to be revealed. This review is focusing on recent advances addressing the potential role of the human gut microbiota in childhood and adolescent onset obesity.

 7. Måling af prokalcitonin kan muligvis begrænse antibiotikaforbruget ved pneumoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peter; Lindhardt, Bjarne Ørskov

  2012-01-01

  Reduction of antimicrobial resistance in microorganisms is imperative. Pneumonia is important in this matter because of its high incidence, subjective diagnostic criteria, and variations in aetiology. Research has focused on the use of a procalcitonin-guided algorithm for antimicrobial stewardship with promising reductions in antibiotic use and treatment duration, but more research is needed in order to draw a final conclusion. Lack of objective diagnostic criteria, methodological challenges in research, a future focus on primary care, and the need for a cost-benefit analysis should be considered.

 8. Håndtraumer kan muligvis fremprovokere udvikling af Dupuytrens sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klingenberg, Louise; Boeckstyns, Michel

  2011-01-01

  The purpose of this paper is to review the literature concerning a possible relationship between acute injury, infection, or operation of the hand and the development of Dupuytren's disease for two centuries. There has been an ongoing documentation of various cases showing this relationship, but no evidence has been presented to permit a definitive conclusion. Through this review we will present a summary of the existing literature and the possible conclusions. There are no original data in this article.

 9. Metoder til screening for kolorektal cancer kan forbedres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Louise; JØrgensen, Lars Nannestad

  2014-01-01

  Screening programmes for colorectal cancer (CRC) are being implemented in various countries worldwide including Denmark. The majority of programmes rely on faecal occult blood testing with subsequent colonoscopy. This approach is challenged by limited compliance, which reduces the efficiency of the screening programme. Current research into improve-ments of screening of CRC includes biological markers identified in blood. Combining blood-based biological markers with clinical and demographical parameters have shown promising results, which may improve the present approach to screening.

 10. Erektil dysfunktion kan fungere som prædikator for kardiovaskulær sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; SØnksen, Jens

  2014-01-01

  Several population-based studies have described a link between erectile dysfunction (ED) and cardiovascular disease. In addition, ED has been found to precede serious cardiovascular disease with 3-5 years. The most likely pathofysiological mechanisms include atherosclerosis and endothelial dysfunction, which result in ED before they cause disease in the remaining cardiovascular system. The link between ED and subsequent cardiovascular disease permits physicians to perform opportunistic screening and initiate secondary prophylaxis with regard to cardiovascular risk factors in men with ED.

 11. Erektil dysfunktion kan fungere som prædiktor for kardiovaskulær sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; SØnksen, Jens

  2014-01-01

  Several population-based studies have described a link between erectile dysfunction (ED) and cardiovascular disease. In addition, ED has been found to precede serious cardiovascular disease with 3-5 years. The most likely pathofysiological mechanisms include atherosclerosis and endothelial dysfunction, which result in ED before they cause disease in the remaining cardiovascular system. The link between ED and subsequent cardiovascular disease permits physicians to perform opportunistic screening and initiate secondary prophylaxis with regard to cardiovascular risk factors in men with ED.

 12. Heterotop ossifikation i hjernen kan opstå uden forudgående traume

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gribsholt, Sigrid Bjerge; Stochholm, Kirstine

  2014-01-01

  Heterotopic ossification (HO) is a relatively common complication to e.g. hip arthroplasty. This case report is the first description of a patient, who developed intracranial HO without previous trauma or other provoking events including hereditary disease.

 13. Kommunikationsträning för personal kan öka patienters utbyte av vården

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehrstedt, Frida; Ammentorp, Jette

  2014-01-01

  This literature review presents results of research on communication skills training (CST) of medical staff and its effect on patients. The 27 studies identified by a search in PubMed and Cochrane databases showed considerable heterogeneity in interventions, methods and study length. Most studies found a positive effect on patient satisfaction after the staff had participated in CST. Furthermore, there are indications that CST has an effect on other patient outcomes. Increasing the patient-centeredness in the consultation results in improved patient satisfaction and moreover has positive effects on psychological and physiological factors, such as improved function status and reduction in pain and blood pressure. Overall, we conclude that CST for health staff tends to improve patient satisfaction and other patient outcomes. The results of the studies are ambiguous, however the majority show positive results.

 14. Forhøjet immunglobulin E-koncentration kan skyldes lungeemboli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pareek, Manan; Nielsen, Mette Lundgren

  2013-01-01

  Increased plasma levels of immunoglobulin E (IgE) are encountered in various clinical settings, most often infection or atopic/allergic disease. IgE, however, is neither a sensitive, nor a specific marker for any particular disease. We describe a case of a 52-year-old woman presenting with non-specific symptoms and increased plasma IgE levels on admission. Atopy/allergy, infection and malignancy were ruled out, and the only plausible cause remained a pulmonary embolism found incidentally on a computed tomography. The patient's IgE levels rapidly declined after the initiation of anticoagulant therapy.

 15. En aendret arbejdstilrettelaeggelse kan medføre en forbedret laegeuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  HillingsØ, Jens; Parner, J

  2001-01-01

  INTRODUCTION: The quality of clinical medical training in Denmark has been closely debated and criticised in recent years. Reorganisation of the daily working plans is one of the recommendations for improvement. METHOD: In the Department of Gastrointestinal Surgery, we made changes in the daily working plans in order to improve supervision and training. These changes included firmer attachment of the young residents to specialised medical teams in the department and the creation of more supervised working situations. The morning rounds were done by all the senior and junior doctors in the team together, which meant that the rounds could be completed in half-an-hour and consequently more senior doctors were available for supervision during the rest of the day. This was adopted by the outpatient clinic, the endoscopy unit, and the operating rooms, where activities did not start until after the rounds. RESULTS: The changes led to a considerable increase in the number of working situations with supervision. Assessment by a questionnaire showed that residents also found significant improvements in supervision during all clinical activities. Overall satisfaction with the department and working conditions increased. CONCLUSION: Many different aspects must be considered if clinical medical training is to improve. One key factor is a thorough revision of the daily working plans, so as to establish as many supervised teaching situations as possible.

 16. Kontinuerlig glukosemonitorering kan have betydning hos gravide med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anne Bjerrum; Secher, Anna L

  2011-01-01

  In this review the use of continuous glucose monitoring (CGM) in pregnancy complicated by type 1 and type 2 diabetes is examined. Fourteen relevant articles were identified. Observational studies demonstrated that CGM was feasible during pregnancy without severe side effects. One randomised controlled trial resulted in improved metabolic control and reduced risk of macrosomia in women randomised to CGM. Future studies on the use of CGM in pregnancy are awaited with interest.

 17. Hyperpolariseret magnetisk resonans kan in vivo kvantificere cellulær metabolisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Christoffer; Ardenkjaer-Larsen, Jan Henrik

  2014-01-01

  A new MR methodology, hyperpolarized MR spectroscopy (MRS), enhances the MRS signals by more than a factor 10,000, enabling fast and unique insight into in situ metabolic processes. So far the method has provided new and exciting metabolic details in prostate, heart, brain, kidney and liver examinations. In diseases characterized by abnormal metabolic profiles, such as in diabetes and tumour tissue, hyperpolarized MRS provides highly detailed spatial information as well as quantitative estimates of individual steps in glycolysis and real-time amino acid metabolism.

 18. Kronisk Budd-Chiaris syndrom kan være årsag til levercirrose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlsen, Stine; Nielsen, Dennis TØnner

  2012-01-01

  Budd-Chiari syndrome (BCS) is a rare disease defined by congestive hepatopathy with obstruction of the hepatic venous outflow tract. Classical symptoms and signs include ascites, hepatomegaly, abdominal pain and various degrees of liver dysfunction. BCS is predominantly caused by thrombosis, malformations and venous compression. We present a case, in which BCS was the cause of liver cirrhosis complicated with refractory ascites and which can be misinterpreted as hepatocellular carcinoma nodules. The diagnosis was confirmed during the transjugular intrahepatic portosystemic shunt procedure with successful vascular stenting resolving the ascites formation.

 19. Acrodermatitis chronica atrophicans kan være vanskelig at diagnosticere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenlund, Signe; Bækgaard, Niels

  2011-01-01

  A healthy 29 year-old man developed over four years a slowly increasing swelling and violet discolouring of the third toe on his left foot. He was examined by several specialists and an amputation was recommended since the condition was unknown and aggravating. On suspicion of Borrelia infection the patient was prescribed penicillin treatment for 28 days with convincing effect. Serologic tests showed increased Borrelia titer. Biopsy showed chronic inflammation without any suspicion of malignity. Denmark is endemic for borreliosis and per year approximately 50 cases develop acrodermatitis chronic atrophicans.

 20. Teologers debat om opstandelse kan lede læsere på afveje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  Teologer har beskrevet opstandelsen som noget poetisk eller mytisk under de seneste måneders debat. Men ”poetisk” giver associationer til noget følelsesladet, mens ”myte” ofte bruges om noget, der er uden bund i virkeligheden. Kunne man i stedet tale om en ”trossandhed”.

 1. Vena cava agenesi kan vise sig som inkarcereret lyskebrok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Safir-Hansen, Kristina; Achiam, Michael Patrick

  2014-01-01

  The case describes a 45-year-old man with a rare finding of vena cava agenesia presented as incarcerated groin hernia. From childhood the patient had developed dilatation of subcutaneous veins with establishment of aneurismal dilatation in the lower right side of the abdomen and groin. The patient was submitted with severe abdominal pain in the lower right side. The case describes the difficulties of an initially incorrect radiological diagnosis of incarcerated groin hernia and the discrepancy of the clinical findings. The case stresses the importance of a thorough evaluation of each patient.

 2. Den arbejdende hjerne : hvordan kan den se ud?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulson, Olaf B; Born, Alfred Peter

  2002-01-01

  Numerous brain functions, such as awareness of surroundings, control of movements, thoughts, and memory have always been a kind of mystery, which has provoked human curiosity and thus inspired research in many areas. The present paper gives an overview on imaging research of the human brain's functions. The historical progress is briefly reviewed with the emphasis on major Danish contributions. The major methods of mapping brain functions and their biological basis are mentioned. These methods are positron emission tomography (PET) and functional magnetic resonance imaging (fMRI). They are highly technological and generate enormous amounts of data. Thus, data analysis will per se be a research area in brain imaging. Finally, several examples of the authors' results on functional activation are dealt with. These examples aim to illustrate the research area and its contribution to our increased knowledge of the working brain.

 3. Den arbejdende hjerne - Hvordan kan den se ud?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulson, Olaf B.; Born, Alfred Peter

  2002-01-01

  Numerous brain functions, such as awareness of surroundings, control of movements, thoughts, and memory have always been a kind of mystery, which has provoked human curiosity and thus inspired research in many areas. The present paper gives an overview on imaging research of the human brain's functions. The historical progress is briefly reviewed with the emphasis on major Danish contributions. The major methods of mapping brain functions and their biological basis are mentioned. These methods are positron emission tomography (PET) and functional magnetic resonance imaging (fMRI). They are highly technological and generate enormous amounts of data. Thus, data analysis will per se be a research area in brain imaging. Finally, several examples of the authors' results on functional activation are dealt with. These examples aim to illustrate the research area and its contribution to our increased knowledge of the working brain.

 4. Methotrexat kan føre til fatale hæmatologiske komplikationer hos ældre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anders Mark; Thagaard, Mikkel Svankjær

  2013-01-01

  We present four cases of life-threatening methotrexate intoxications of patients with rheumatological disease. In two of the cases, the direct cause of intoxication was accidentally daily administration of the drug instead of weekly. The patients presented with uncharacteristic symptoms, including nausea, mucositis and fever. All of them had pancytopenia, and despite therapy with broad spectrum antibiotics three patients died in a state of septic shock. These cases demonstrate the importance of adequate communication between health-care professionals, who are involved in the administration of methotrexate and in particular it emphazises that methotrexate should be administrated as weekly doses.

 5. Kan die kernwapenwedloop deur kern-wapenbeheer beëindig word?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. W. van Tonder

  1983-03-01

  Full Text Available The slogans of the "walkers for peace " in the Uniled Slates of America anti in Western Europe (and also in South Africa against the proliferation of nuclear weapons and nuclear technology as well as the growing probability of a nuclear war in the light of president Reagan's rearmament plan, arc born of the numerous failures of nuclear disarmament and arms control. The ever- increasing danger that goes along with nuclear proliferation in the sense of weapon production and the handling of radioactive waste urges us to look more seriously than ever at nuclear technology. The article deals with some of the efforts to control the proliferation process as well as efforts to limit or reduce nuclear arms. Some essential  factors that negatively influence the discussions are pointed out and finally it is concluded that because of the sin-induced brokenness of man’s heart, control over nuclear arms proliferation has just partial success. The abolition of weapon production and total disarm­ ament are ideals that will, in this era that precedes the second coming of Christ, not be fulfilled. Thus, the nuclear arms race will inevitably continue.

 6. Regionalisme : lesse wat die SAOG by OHADA kan leer

  OpenAIRE

  Ngaundje, Leno Doris

  2012-01-01

  Meeste Afrikastate is klein en het nie die vermoë om effektief aan prosesse van die Wêreldhandelsorganisasie deel te neem nie. Hierdie onvermoë, saam met ander faktore, is die hoofrede vir die voortgesette marginalisering van die kontinent in die globale ekonomie en handel. Ten einde effektief aan genoemde prosesse deel te neem en in die voordele van die geglobaliseerde wêreld te deel, moet Afrikastate integreer. Regionalisme of integrasie is nie ’n doel op sigself nie maar is ...

 7. Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen

  2011-01-01

  Stramninger af kravene til energiforbruget i vores boliger medfører stor fokus på energiberegningen, men erfaringer fra lavenergiboliger opført i dag viser, at vi, for at sikre succes for fremtidens boliger, også skal inddrage dokumentation af indeklimaet og forbedre samarbejdet mellem arkitekter og ingeniører.

 8. Rationel antibiotikabehandling kan opnås ved audit og undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Lars; Gahrn-Hansen, Bente

  2011-01-01

  A prerequisite for rational antibiotic treatment is the suspicion that the disease is caused by bacteria and that treatment will reduce symptoms and complications. In primary health care most infections are caused by bacteria. The European project HAPPY AUDIT found that an intervention targeting doctors and patients in primary care led to a considerable decrease in antibiotic prescribing. Teaching of hospital doctors, combined with a restriction in the choice of antibiotics, resulted in a decrease in multidrug-resistant strains. A concerted effort is needed to curb the growing resistance problem.

 9. HELLP kan ses i andet trimester ved antifosfolipidsyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, BjØrn Stæhr; Havelund, Troels

  2011-01-01

  The syndrome of haemolysis, elevated liver enzymes and low platelets (HELLP) is estimated to occur in 0.01-0.2% of pregnancies and is considered a severe form of preeclampsia. It is associated with considerable risk of maternal and foetal mortality. HELLP syndrome associated with antiphospholipid syndrome is known to occur early in the pregnancy. We report a case of severe HELLP syndrome complicated by multiple hepatic infarctions and portal vein thrombosis in the second trimester in a patient with antiphospholipid syndrome.

 10. Ebolaudbruddet kan dræbe mange flere end de smittede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lise Rosendal

  2014-01-01

  Udbruddets voldsomhed kræver et her og nu-fokus på at stoppe smittekæden, men efter flere års arbejde med og forskning i sundhedssystemer i Vestafrika er det mindst lige så bekymret med de langsigtede konsekvenser af udbruddet. Ebola risikerer at underminere befolkningens tillid til sundhedssystemet i en sådan grad, at de vil undgå at opsøge den nødvendige hjælp i fremtiden, hvilket vil koste endnu flere liv

 11. Nedsat koenzym Q10 kan være årsag til statinassocieret myopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lundgren; Pareek, Manan

  2011-01-01

  Statin treatment can cause muscular side effects. It has been suggested that the mechanism is reduced synthesis of coenzyme Q10 (coQ10) and a subsequent dysfunction of the respiratory chain. A literature review resulted in insufficient evidence supporting this theory. It is uncertain whether intramuscular levels of coQ10 and mitochondrial function are affected by statin therapy and whether the symptoms of myopathy can be alleviated with coQ10 supplementation. Nevertheless, due to a favourable safety profile, coQ10 can be tested in patients whose muscular symptoms cannot be managed otherwise.

 12. Information kan reducere unødvendig tørstetid hos elektive kirurgiske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Risom, Martin; Vedtofte, Jakob

  2012-01-01

  This prospective study was aimed at identifying the time of thirst above the recommended two hours after repeated information campaigns. Elective surgical patients ? 15 years of age were eligible to answer the questionnaire in four different periods between which information campaigns were carried out. A total of 765 patients were included. The median time of thirst was reduced from 6.5 hours to 3.0 hours (p <0.0001) over a two-year period. Repeated interventions were found to be necessary to reduce the period of thirst to the recommended two hours for elective surgical patients.

 13. Graviditet i livmoderhalsen kan behandles konservativt med methotrexat

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Marie; Clausen, Helle Vibeke

  2011-01-01

  Two cases of cervical ectopic pregnancy after in vitro fertilization embryo transfer were managed conservatively. One living cervical ectopic pregnancy was treated with intra-amniotic and systemic injection of methotrexate, and the other cervical ectopic pregnancy with a fetal pole was treated with systemic methotrexate. The patient with the living cervical ectopic pregnancy had stable vital signs during the period of treatment. The patient with the fetal pole was admitted with heavy vaginal bleeding and anaemia and was stabilised before treatment was initiated. She was stable throughout the treatment.

 14. Alle kan skrive artikler : fra idé til manuskript

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenberg, Jacob; Pommergaard, Hans-Christian

  This is a book describing variuous important aspects of writing scientific articles for publication. Issues covered include design and quality of studies, article types and how to construct each article type, literature search, reporting guidelines, IMRAD, references, authorship, and the publication process. The book is in Danish, but will soon be available in English as well.

 15. Måling af patientens sundhedskompetence kan bedre kommunikation i sundhedsvæsenet

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØrgaard, Ole; SØrensen, Kristine

  2014-01-01

  A tool for measuring health literacy is desirable when tailoring healthcare services to individual patients. Existing tools measure the functional aspects of health literacy whereas newly developed tools have a broader scope and measure people’s knowledge, motivation and competences to access, understand, appraise and apply health information. Two novel, international health literacy questionnaires have been translated and are being validated in a Danish context. The final questionnaires may assist Danish health professionals in shaping communi-cation with patients and reduce health disparities.

 16. Milttorsion kan være årsag til akut abdomen hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helvind, Neel Maria; Gögenur, Ismail

  2013-01-01

  A six-year-old boy was admitted with symptoms consistent with acute appendicitis. Immediately before placement of the first trocar, a large abdominal mass was observed which on imaging was identified as a torsioned spleen. Due to suboptimal reperfusion and risk of reperfusion-mediated morbidity a splenectomy was performed. The recovery was uneventful. The child had a twin brother who on a routine ultrasound examination was found to have a normally positioned spleen. Challenges in diagnosis and treatment of children with splenic torsion is discussed.

 17. Digital kommunikation i lejeforhold – Lejelovens § 4, stk. 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul-Sandberg, Jakob

  2015-01-01

  Lejelovens § 4, stk. 2 sætter nogle begrænsninger for udlejers og lejers muligheder for med bindende virkning at udveksle korrespondance via »digitale dokumenter, som kan gøres læselige ved frembringelse af skrifttegn og lagres på et varigt medie« f.eks. mails. Manglende iagttagelse af bestemmelsen kan have retlige konsekvenser for såvel udlejer og lejer f.eks. i relation til, om en opsigelse, varsling eller indsigelse har bindende virkning. Det kan give anledning til flere tvivlsspørgsmål, hvorledes bestemmelsen skal håndteres. I artiklen redegøres for bestemmelsens anvendelsesområde, herunder for hvornår og hvordan aftalen om udveksling af digitale dokumenter kan og skal indgås, og hvilke dokumenter, der henholdsvis kræves og ikke kræves forudgående aftale om, for at de med bindende virkning kan udveksles digitalt. Bestemmelserne om fremsendelse af indflytningsrapport og fraflytningsrapport efter ændringerne i lejeloven den 1. juli 2015 omtales også i denne kontekst.

 18. Traumatisk basal subaraknoidal blødning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard, Peter; Leth, Peter Mygind

  2003-01-01

  Massiv subaraknoidal blødning på hjernens basis kan opstå ved et traume, hyppigst ved slagsmål, sjældnere ved ulykker. Det er en sjældent forekommende tilstand, som hyppigst forekommer hos alkoholpåvirkede mænd. Diagnosen stilles næsten udelukkende ved obduktion. Traumet er oftest et knytnæveslag mod den posterolaterale del af kraniebasis. I det typiske tilfælde falder offeret øjeblikkeligt bevidstløs sammen, og døden indtræder efter få minutter. Blødningen udgår enten fra arteria vertebralis på halsen eller fra de intrakraniale basale hjernearterier. I en del tilfælde kan blødningskilden ikke lokaliseres. Skadesmekanismen er omdiskuteret. Karrupturen kan opstå i forbindelse med brud af processus transversus atlantis eller subluksationer i halscolumna og kan indtræffe i både normale og abnorme kar. Traumatisk basal subaraknoidalblødning kan tilsyneladende opstå ved ret lette traumer, hvilket selvsagt har stor betydning for strafudmålingen ved en efterfølgende retssag.

 19. Impact of early detection and treatment of diabetes on the 6-year prevalence of cardiac autonomic neuropathy in people with screen-detected diabetes : ADDITION-Denmark, a cluster-randomised study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Charles, Morten; Fleischer, J

  2013-01-01

  Baggrund: Der er begrænset viden om hvordan tidlig multifaktoriel behandling forbedrer konsekvenser af diabetes. Kardiel autonom neuropati (KAN) hos personer med diabetes indikerer omfattende skade på det autonome nervesystem og er relateret til mortalitet og livskvalitet. I dette studie fra ADDITION Danmark undersøgte vi effekten af tidlig opsporing og efterfølgende intensive behandling af type 2 diabetes i almen praksis på hyppigheden af kardiel autonom neuropati 6 år efter diagnose. Resultater: Prævalensen af tidlig KAN var 15,1% i rutine behandlingsgruppen (RG) og 15.5% i intensive behandlingsgruppen (IG), mens manifest KAN var tilstede hos hhv 7,1% og 7,3%. Der var statistisk signifikant forskel mellem behandlingsgrupperne. Sammenlignet med andre studier og i betragtning af at patienterne er tidligt opsporet og velbehandlede, finder vi en høj hyppighed af KAN. Behandling af kendte kardiovaskulære risikofaktorer er således ikke nok til at forebygge at mange diabetes patienter udvikler KAN.

 20. Skønhed - En engel gik forbi

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Dorthe

  2006-01-01

  Hvorfor spilde tiden på skønhed i en verden fuld af problemer? Med dette provokerende spørgsmål indleder filosof og idéhistoriker Dorthe Jørgensen sin undersøgelse af, hvad skønhed er, og hvordan den kan hjælpe os i vor søgen efter det gode liv. Hun fortæller ikke bare om, hvad kunstnere og tænkere forstår ved skønhed. Hun undersøger også, hvilke skønhedsforståelser, der findes inden for f.eks. politik, natur- og sundhedsvidenskab, organisationsteori, teologi, pædagogik og marketing. Dorthe Jørgensen argumenterer for, at skønhed er meget mere, end vi som regel tror. Skønhedserfaringer er ikke bare sanselige oplevelser af lækre former. De kan åbne verden på en måde, så vi fornemmer dimensioner, vi i almindelighed blot overser. Skønhedsfilosofien sætter vor forståelse af os selv og verden i perspektiv. Den giver stof til overvejelser over, om vi lever, som vi har bedst af, og tænker, som vi bedst kan.

 1. Er aftalelovens § 36 internationalt præceptiv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Eric Aa.; Werlauff, Erik

  2014-01-01

  Artiklen analyserer begrebet ’international ufravigelighed’ (international præceptivi-tet) i relation til Romkonventionen og Rom I-forordningen og efterprøver herunder, hvilke egenskaber en dansk lovregel skal have, for at en dansk domstol kan anvende den, selv om et kontraktforhold i øvrigt er underlagt fremmed ret som følge af parternes vedtagelse. Særligt analyseres det, i hvilket omfang aftalelovens § 36 kan kvalificeres som internationalt ufravigelig, og dette besvares benægtende. Udviklingen i EU, både lovgivningsmæssigt og i retspraksis, viser, at en internationalt præceptiv regel skal varetage en almen interesse, og at det således ikke er tilstrækkeligt, at en regel udelukkende varetager stærke private interesser. I lighed med fransk og tysk retspraksis kan en regel som aftalelovens § 36 derfor ikke anses for at være internationalt præceptiv.

 2. Trafikdræbte dyr i landskabsøkologisk planlægning og forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, A. B.; Fyhn, H. W.

  1998-01-01

  Rapporten præsenterer en analyse af sammenhængen mellem de trafikdræbte dyr, årsdøgnstrafikken og de registrerede skove og beskyttede naturtyper (§ 3 områder) i Sønderjyllands Amt. Baseret på 13 vejpatruljers registrering af trafikdræbte dyr på 1.258,8 km veje er der, i perioden november 1995 til august 1997, indsamlet oplysninger om 4.093 individer herunder 1.124 pindsvin, 677 harer, 300 ræve, 86 grævlinger og 59 rådyr samt fugle, padder og tamdyr. Rapporten konkluderer, at registrering af trafikdræbte dyr kan anvendes i forbindelse med identifikation af konfliktområder mellem trafik og den vilde fauna ved etablering af nye og eksisterende trafikanlæg samt ved overvågning af truede arter, specielt pattedyr. Rapporten anbefaler, at der indføres en vedvarende registrering i de øvrige amter, og at der i denne forbindelse udarbejdes et ensartet, enkelt databaseprogram med validitetscheck og applikationer til GIS.

 3. KAnBAN allocation in a serial suply chain / Asignación KAnBAN en una cadena serial de suminsitros

  Scientific Electronic Library Online (English)

  Guillermo Andrés, Sánchez C; Juan Manuel, Sanchez C; Oscar Huberto, Patiño H.

  2012-04-01

  Full Text Available El objetivo de este proyecto es simular un sistema Kanban usando N etapas con el objetivo de mantener un aceptable rendimiento y tiempo medio del sistema. El documento muestra los sistemas de producción donde Kanban es aplicable así como sus potenciales beneficios. Se realizó una serie de simulacion [...] es usando la demanda dada por una distribución de Poisson con tasa ?. El objetivo de la simulación fue encontrar el mejor numero de ingenio Kaban en todas las N etapas de donde los valores (para una distribución exponencial del proceso) y ? se incrementan y decrementan. Al final de la simulación se determina la mejor manera de asignar las cadenas Kanban sobre los Nescenarios con el objetivo de mantener un buen rendimiento y tiempo medio del sistema. Abstract in english The aim of this project is to simulate a Kanban system using N stages with the objective of maintaining an acceptable throughput and mean system time. The document shows the production systems where Kanban is applicable and what the potential benefits are. A serial of simulations will be done using [...] a demand given by a poison distribution with rate ? ? ext. The simulation aimed to find the best number of withdrawal Kanban on all N stages when the values of µ (for exponential distribution of the process) and ? ? ext increase and decrease. At the end of this simulation, the best way to allocate the withdrawal Kanban over N stages with the objective of maintaining acceptable throughput and mean system time will be clearer thus the conclusions of this work will be done.

 4. Public choice and environmental regulation : tradable permit systems in the United States and CO2 taxation in Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1996-01-01

  Afhandlingen konkluderer - på baggrund af de amerikanske og europæiske erfaringer - at økonomiske, politiske og administrative hensyn peger på brugen af både kvotemarked, 'bubble' og afgift i CO2-reguleringen. I Danmark kan et CO2-kvotemarked i første omgang indføres for de 200 største fremstillingsvirksomheder, mens en administrativt fastsat 'CO2 bubble' skal indføres for den danske elværkssektor, således at ELSAM og ELKRAFT frit kan flytte CO2-kvoter internt. Virksomhederne tildeles således gratis kvoter ('grandfathering'), svarende til deres historiske brændselsforbrug i 1988-1990. Herefter kan de handle kvoter med hinanden. Disse kvoter nedskrives i år 2005 med 20%. Derimod skal en årlig CO2-afgift på 300 kr per ton træde i kraft år 2005 for husholdninger, transportsektor og de virksomheder, som vælger ikke at deltage i CO2-markedet. Andre private virksomheder og elværkerne kan søge om at deltage i markedet. Alle CO2-kilder, som ikke er omfattede af markedet, skal betale en afgift svarende til 300 kroner per ton CO2 i år 2005. Disse afgiftsmidler kan bruges til at nedsætte indkomstskatten. På denne måde kan Danmark gå enegang og nå sine CO2-målsætninger uden at forringe konkurrenceevnen. Endelig konkluderer afhandlingen, at denne model med fordel vil kunne udstrækkes til hele EU, hvor det har vist sig umuligt at gennemføre en fælles CO2-afgift.

 5. Herbart om oppdragelse, formbarhet og takt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Løvlie

  2015-04-01

  Full Text Available Jeg presenterer her en analyse og tolkning av Herbarts syn på oppdragelse og danning, med feste i to av hans begreper: formbarhet – Bildsamkeit – og takt. Det første kaster lys over forholdet mellom lærer og elev, det andre først og fremst over forholdet mellom teori og praksis. For ham, som for forgjengeren Immanuel Kant, dreiet det seg om subjektivitet og frihet, eller mer konkret: Hvordan oppdra til autonomi der det også kreves tvang? Så vidt jeg kan se, bruker Herbart de to grunnbegrepene nettopp til å bestemme det paradoksale og uferdige forholdet mellom frihet og tvang. Han forklarer det som et åpent forhold eller relasjon som ikke har en bestemt begynnelse og heller ikke en bestemt konklusjon. Verken tradisjon eller vitenskap kan ved seg selv realisere dette råderommet. Han tenker seg et frirom der kunnskap, intuisjon og skjønn spiller på lag i oppdragelsen. Tradisjonen henger gjerne igjen i gamle fordommer, vitenskapen fanges i teori og abstrakt skjema, og ingen av dem dekker de unike situasjonene som nyskaper forholdet mellom voksne og barn. Herbart stilte seg åpen til spørsmål som ikke løses ved styring og kontroll, og spør implisitt om ikke vi også kan gjøre det samme.

 6. Klimaforandrede verdensforhold : Den globale opvarmning i fiktion og filosofi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Gregers

  2014-01-01

  Den menneskeskabte globale opvarmning er ikke bare en kemisk proces i atmosfæren, som klimavidenskaben kan indsamle data om. Der er også tale om et fænomen, som ”lever et liv” i forskellige kulturer, hvor betydningen af dette fænomen ikke kun bearbejdes kognitivt, men også formes via bl.a. fiktive repræsentationer. Af samme årsag kan kulturvidenskaben ved at undersøge forskellige materialer, hvori dette fænomen fremstilles, være med til at afdække, hvordan dette fænomen forestilles i bestemte kulturer. I min ph.d.-afhandling tager jeg hul på denne opgave ved at spørge: Hvilke dominerende forestillinger om global opvarmning kommer til syne i den vestlige fiktion? Jeg søger svaret på dette spørgsmål i et større antal (primært litterære) fiktioner frembragt inden for den vestlige kulturkreds i årene mellem 1977 og nu. Disse fiktioner giver mig desuden anledning til at fremsætte endnu et spørgsmål: Hvad betyder den globale opvarmning for menneskets måde at være i verden på i den vestlige fiktion? Selvom fiktionerne ikke kan læses eller ses sådan, at vi her får præsenteret de eksakte kognitive og følelsesmæssige konsekvenser, som den globale opvarmning har eller vil få for mennesket i en ikke alt for fjern fremtid, gør de nogle skitser af forskellige former for affektiv og kognitiv væren i klimaforandrede verdner synlige. Afdækningen af disse verdensforhold ved af hjælp filosoffer som Martin Heidegger, Bruno Latour, Michel Serres, Peter Sloterdijk og Hermann Schmitz udgør sammen med en kartografisk afdækning af en række dominerende forestillinger om den globale opvarmning, kernen i afhandlingens fremstilling.

 7. Det momsretlige sektoropdelingsinstitut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik

  2012-01-01

  I den momsretlige regulering gives der mulighed for at sektoropdele diversificerede virksomheder med henblik på at sikre en mere retvisende grad af fradragsret. Selvom sektoropdelingsinstituttet siden de oprindelige EU-direktivers vedtagelse i 1967 på fakultativt grundlag har været en del af det fælleseuropæiske momssystem, har instituttet imidlertid ikke hidtil været genstand for megen opmærksomhed fra hverken EU-Domstolens eller nationale domstoles side. Der kan heller ikke i den foreliggende retslitteratur findes nogen nærmere analyse af sektoropdelingsinstituttets potentielle anvendelsesområde og øvrige problemfelter. I de senere års nationale administrative praksis kan der dog spores en stigende interesse for muligheden for at sektoropdele virksomheder; dette gælder ikke mindst i relation til den finansielle sektor. Nærværende artikel har i forlængelse heraf og med udgangspunkt i grundlæggende momsretlige principper til formål at analysere dels sektorbegrebet og dels begrebet "sektorspecifikke udgifter" med henblik på mere præcist at fastlægge de principielle karakteristika, der kendetegner virksomheder, hvor sektoropdeling kan og bør finde anvendelse. Som et naturligt modstykke hertil vil analysen også klargøre, hvornår sektoropdeling ikke bør appliceres.

 8. Færre radikaliserede gennem en effektiv og sammenhængende indsats : Anbefalinger fra ekspertgruppe til forebyggelse af radikalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Chris Holmsted; Hemmingsen, Ann-Sophie

  2015-01-01

  Læs anbefalinger fra Ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering. Ekspertgruppen anbefaler bl.a. mere dialog med religiøse miljøer. Med den internationalt anerkendte svenske terrorforsker Magnus Ranstorp i spidsen lancerer Ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering sine anbefalinger. Ekspertgruppen kommer med 15 hovedanbefalinger. Blandt andet anbefaler de et styrket samarbejde og koordinering mellem myndighederne, en rød tråd i forebyggelsen og mere dialog og samarbejde med private organisationer og foreninger. "Vi anbefaler, at man i København får skabt et større samarbejde mellem myndighederne og får samlet repræsentanter fra dem i én enhed, så man sikrer, at ingen forsvinder ud af systemet. Der er ingen enkelt løsning på radikalisering. Det kræver en bredspektret indsats, hvor man samarbejder med både offentlige og private organisationer og foreninger", siger formand for ekspertgruppen, Magnus Ranstorp, som til daglig er forskningsleder på Försvarshögskolan i Stockholm. Han roser samtidig København for at gå foran. "Med denne rapport er København den første storby til at præsentere en samlet indsats mod radikalisering. Det giver København et afsæt for at blive førende på området", siger Magnus Ranstorp. Det sidste halve år har Københavns Kommune fået næsten lige så mange bekymringshenvendelser som hele sidste år. 49 henvendelser er der kommet ind i årets første seks måneder mod 60 henvendelser sidste år. Det er en udfordring, som kommunen skal blive bedre til at håndtere. Derfor er beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev glad for, at ekspertgruppen har tænkt ud af boksen og kommet med mange forskellige anbefalinger. Både konkrete indsatser og forslag som styrker samarbejdet mellem myndigheder. "Det er en bekymrende udvikling, at der er unge mennesker, der bliver forsøgt hjernevasket. Her er det afgørende, at vi bliver bedre til at hjælpe de unge og deres familier. Men samtidig skal vi være klar til at skride ind, hvis hjælpen ikke fungerer", siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev. En af rapportens anbefalinger er, at der skal oprettes en koordineringsenhed, hvor alle relevante myndigheder sætter sig ned ved samme bord og koordinerer deres indsats. "Vi skal sikre en radikaliseringsindsats, hvor vi får skabt et fintmasket net mellem myndighederne. Vi må ikke lade en ung, der er truet af radikalisering, i stikken, fordi de offentlige instanser ikke kommunikerer - eller ikke har styr på, hvem der følger op på sagen. Derfor skal vi styrke samarbejdet mellem kommunale myndigheder, kriminalforsorgen og politiet", siger Anna Mee Allerslev. Men ifølge ekspertgruppen vil en del af forebyggelsen også kræve et samarbejde med organisationer og religiøse miljøer. "Jeg mener, at vi skal have tættere samarbejde med private organisationer, og det gælder også religiøse organisationer. Fx mener jeg, at vi skal samarbejde mere med demokratiske muslimske organisationer og moskeer. For lige meget, hvilken gruppe vi samarbejder med, så skal kravetvære, at det er mennesker, der går ind for demokrati og de demokratiske værdier", siger Anna Mee Allerslev.

 9. Hvilken betydning har personalets brug af trådløse arbejdstelefoner for kommunikation i sygehusvæsnet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Bettina Sletten

  På et stadigt stigende antal sygehusafdelinger bærer personalet hver sin trådløse arbejdstelefon. Telefonerne har medført en ændring i personalets arbejdsgange. Hvor de før fysisk måtte bevæge sig hen til en kollega, tager de nu telefonen og ringer til hinanden. Dette bevirker, at de ofte forstyrrer kollegaen midt i en samtale med en patient. Dette projekt har, i overensstemmelse med Spradleys metodologi, gennem observationsstudier samt interviews med sygehuspersonale og patienter undersøgt, hvorledes telefonerne medieres og medierer kommunikationen på en medicinsk sygehusafdeling. Resultaterne viser, at telefonernes anvendelse har betydning for kommunikationen mellem sygehuspersonale og patienter. Følsomme samtaler afbrydes, og sygehuspersonalet oplever, at det kan være umuligt at genoptage samtalen igen. Øjeblikket hvor patienten åbnede sig går tabt. Patienterne er generelt forstående overfor nødvendigheden af telefonerne, men kan føle sig tilsidesat og skuffede når sundhedspersonalet besvarer telefonen midt i en samtale. De får en følelse af, at personalet ikke har tid, og opgiver samtalen for ikke at ulejlige dem. Når telefonen ringer, skal sygehuspersonalet veje besvarelse af opkaldet op imod den konkrete situation de befinder sig i. Denne balance mestres generelt ikke, og opkaldet prioriteres. Sygehuspersonalet bruger nonverbale tegn til, at signalere en tilbagetrækning i situationen. Gentagne opkald ses at gøre sygehuspersonalet fraværende i kommunikationen med patienten, og føre til at dennes budskab ikke opfattes. I sådanne situationer ses telefonerne at virke begrænsende for sygehuspersonalets nærvær. Resultaterne viser desuden, at telefonerne bidrager til smidigere kommunikationsveje, som også giver mulighed for, at sygehuspersonale kan diskutere patienten over telefonen i hans nærvær. Dette kan medføre stor utryghed hos patienten ved f.eks. uenigheder om behandlingsplan. Ligeledes glemmes informationer modtaget via telefonen hyppigt, fordi det ikke er muligt at nedskrive dem i situationen.

 10. Hvorfor bliver plastikken gul?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Jesper de Claville

  2012-01-01

  Newton har talt med professor Jesper de Claville Christiansen fra Institut for Mekanik og Produktion ved Aalborg Universitet: ”Plast er lavet af kulstof ligesom papir og os selv. I plast findes nogle lange kædeformede molekyler, som kan gå i stykker, hvis de udsættes for bestemte påvirkninger. Det kan for eksempel være UV lys, synligt lys, ozon, forurening, urenheder fra fremstillingen, ilt og varme. Når de kædeformede molekyler i plastikken går i stykker kan det medføre, at plastikken ændrer farve. Det er grundlæggende de samme påvirkninger der kan ødelægge plast, som også ødelægger vores kroppe. Et godt eksempel er sollys. I kroppens celler kan påvirkning af sollys skabe forandringer i cellerne, der kan forårsage hudkræft. For plast kan påvirkning af sollys medføre, at de lange molekylekæder rives over. Der, hvor kæden er gået fra hinanden, dannes et reaktiv punkt i materialet, der kaldes en fri radikal, som kan reagere med omgivelserne, f.eks. ilt fra luften. Når denne proces sker, vil de dannede nedbrydningsprodukter ofte have en gullig farve. For at mindske plastens reaktion med ilt tilsættes antioxidanter til plastikken under fremstillingen. Antioxidanter beskytter plasten på samme måde som de naturlige antioxidanter C- og E-vitamin beskytter vores kroppe. Selvom man tilsætter langtidsantioxidanter, vil de med tiden forsvinde fra plastikken, som dermed mister sin beskyttelse og igen kan reagere med ilten og blive gullig. Langtidsantioxidanterne i plast kan desuden også selv bidrage til noget af gulfarvningen. Når antioxidanterne reagerer med ilt bliver de nemlig selv gule. Misfarvningen kan også skyldes snavs og forurening udefra, som f. eks. tobaksrøg, mados, cremede fingre, der trænger ind i plasten. Farvestofferne i plast kan bestå af organiske farvestoffer, som er rigtigt flotte. Men de er ligesom plasten også udsat for nedbrydning og kan derved ændre farve. Når man kan tage en LEGO-klods, som er fremstillet på to forskellige maskiner og se, at de er ens i farven, så skyldes det stor præcision i produktionen. Plasten i de to maskiner får altså samme påvirkning. Ud over præcision i fremstillingen er der også et fantastisk stort fokus på, at man skal anvende sikre stoffer, der ikke ændrer farve over tid. Det er bl.a. derfor, at legetøj som LEGO ikke er billigt, for forskning, sikkerhed og lang holdbarhed koster.”

 11. Økologisk risikovurdering af genmodificeret insektresistent majs MON89034 i anmeldelse vedr. markedsføring til import for viderebearbejdning og til dyrkning under Forordning 1829/2003/EF. : EFSA/GMO/BE/2011/90

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

  "Den genmodificerede, dobbelt insektresistente MON89034-majs adskiller sig fra konventionel majs ved at have indsat gener der gør planterne resistente mod angreb af majsmøllet og beslægtede sommerfugle såsom majsboreren, der dog for nærværende ikke er et skadedyr i Danmark. GM-majsen søges godkendt til import for dyrkning samt videreforar-bejdning. Der kan derfor ved anvendelsen potentielt ske uønskede effekter på miljøet. Der er dog ikke fundet oplysninger der tyder på at disse effekter vil være kritiske. Den af ansøgeren foreslåede overvågningsplan samt den landbrugs¬mæssige kontrol af frøudsæd som varetages af Natur¬-Erhverv¬styrelsen forventes at kunne påvise en eventuel spredning. Derimod indgår ikke undersøgelser af ændringer i markens økosystem eller effekter på ikke-målorganismer. Det vil således specielt være aktuelt at overvåge eventuelle effekter på sommerfugle, der lever i nærheden af GMO-markerne. Hvis der skulle ske en utilsigtet spredning af frø fra MON89034-majsen i Danmark, vil de fremspirede GM-majsplanter dog ikke kunne krydse med vilde arter eller etablere vedvarende bestande i naturen. DCE, BIOSCIENCE vurderer samlet, at der kun kan forventes begrænsede eller ingen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved import og markedsføring til videreforarbejdning, men at det ved dyrkning ikke kan udelukkes at der vil ske spredning af den gen¬modificerede insektresistente GMO-majs. Ved dyrkning foreslår DCE at der foretages overvågning af eventuelle uønskede effekter på sommerfuglefaunaen i og nær dyrkningsarealerne. BIOSCIENCE kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience’s environmental risk assessment conclude that only limited or no adverse environmental consequences are to be expected on animal- and plant life from import and marketing of the insect-resistant MON89034-maize when used for cultivation. DCE suggests however, that the close surroundings of fields with MON89034-maize are monitored to detect any adverse effects to butterflies in the close field surroundings. "

 12. Metode og sprog : logik eller dogmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baldursson, Einar Baldvin

  2013-01-01

  I denne artikel argumenteres der for det standpunkt, at sprogbaserede metoder står over for en række fælles udfordringer. Disse udfordringer stammer fra spørgsmålet om relationen mellem sprog og verden. Svaret herpå er relevant uanset den anvendte metodes særskilte udformning. Denne artikel giver et bud på en pragmatisk tilgangsmåde til sprogets metodologi: Der er ikke et - men flere sprog, og både på tværs af og indenfor sprogene gælder virkelighedens pragmatik. Sproget konstruerer - men sproget konstrueres. Sproget kan ikke undgå verden - men må afspejle den. Ganske som vores sanser er sproget evolutionært udviklet til det formål at afspejle og vejlede i verden.

 13. Privatisation of security: : The concept, its history and its contemporary application

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Samlingens styrke er blandt andet af den inddrager både historiske og mere nutidige eksempler på ikke-statslige kilder til sikkerhed i forskellige geografiske kontekster. Bogen bidrager derved til at skabe en bredere forståelse af ikke-statslige sikkerhedsaktørers rolle i staten, og de mange forskellige udtryk og former disse aktører kan have. Bidragene i bogen kommer fra en række internationale og nationale bidragsydere, der i 2008 deltog i en konference på Forsvarsakademiet og efterfølgende indvilgede i at lade deres bidrag indgå i bogen.

 14. Webdesign, benspænd og ikoner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engholm, Ida

  2014-01-01

  Webdesign kan ikke tænkes uden computeren og den netværksteknologiske og softwaremæssige udvikling, der skabte grundlag for fremvæksten af det internet, vi kender i dag. Indtil begyndelsen af 1990’erne var internettet udelukkende baseret på tekst, men med introduktionen af applikationen World Wide Web (www) i 1993 blev nettet også forsynet med billeder, lyd, grafik og animationer, og det blev nemmere for ikke-teknisk kyndige brugere at benytte det. Dermed blev det for alvor også relevant at interessere sig for, hvordan man gav grafisk og interaktiv form til websites, søgemaskiner og andre komponenter på nettet......

 15. Facebook - åben kommunikation mellem brands og brugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas BØtker

  2009-01-01

  Facebook har oplevet en rivende succes fra oprettelsen i 2004, til den i januar måned rundede 160 millioner profiler på verdens plan, og det er ikke kun i udlandet, Facebook er blevet en succes. Danskerne har i lige så høj grad taget det sociale netværk til sig - i skrivende stund har 34 procent af den danske befolkning oprettet en profil. Markedsføringspotentialet er selvsagt svimlende for de virksomheder, der forstår at udnytte mediets potentiale. Men vejen til succes med online markedsføring kan være lang og trang, hvis ikke man har øje for, hvor og hvordan mediet adskiller sig fra andre mere traditionelle medier. Udgivelsesdato: 2009-05-05

 16. Økologisk risikovurdering af genmodificeret kartoffel AV43-6-G7 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-NL-2009-69

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

  DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AV43-6-G7- kartoffel. DMU bifalder den i anmeldelsen foreslåede generelle overvågning med årlig rapportering over forekomst af spildplanter og persistens af genmodificerede kartofler i dyrkningsarealer og tilgrænsende områder. Kommentarer til EFSA:DMU har ingen specifikke kommentarer til EFSA

 17. Ny krigsførelse i informationsalderen? Om ‘Revolution in Military Affairs’ og Irakkrigen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Claus Hansen

  2005-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer, hvorvidt man efter Golfkrigen kan tale om en ‘Revolu- tion in Military Affairs’ – RMA – som nogle amerikanske krigsteoretikere hævder har fundet sted med anvendelsen af ny teknologi i moderne krigs- førelse. Forfatteren viser, hvordan moderne krigsstrategier har inkorpore- ret ny teknologi og mediebrug som bl.a. informationskrig, ‘Systems of Sys- tems’ og Network Centric Warfare. Forfatteren påpeger, at den strategiske anvendelse af informationsoperationer – herunder ‘embedded’ journalister – ikke har medført en demokratisering af nyhedsdækningen og heller ikke indebærer en øget sandhedsværdi. Afslutningsvis peger forfatteren på behovet for en ‘Revolution in Diplomatic Affairs’.

 18. 85 vilde klummer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Porsgaard, Kasper; Ugilt, Rasmus

  2014-01-01

  Center for Vild Analyse er et kollektivt subjekt, der tænker og taler i den offentlige debat. Centeret blev oprettet i 2006 og har siden skrevet bøger, blogs og klummer om kultur, politik og filosofi med udgangspunkt i psykoanalysen. Det er især i klummerne, at man oplever centeret i dets rette element – det er her, man finder den karakteristiske vilde analyse, dvs. en kort og ofte overraskende kortlægning af aktuelle sociale fænomener, der ikke blot søger at fortælle læseren, hvordan hun bør tænke om fænomenet, men som i stedet pirrer til læseren på en måde, så hun ikke kan lade være med at tænke på ny.

 19. Computing the Dilation of Edge-Augmented Graphs Embedded in Metric Spaces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wulff-Nilsen, Christian

  2008-01-01

  Lad G = (V,E) være en ikke-orienteret graf med n knuder indlejret i et metrisk rum. Vi betragter problemet med at finde en shortcut-kant i G, der minimerer omvejen (dilation) af den resulterende graf. Den hurtigste algoritme for dette problem har O(n^4) køretid og bruger O(n^2) plads. Vi viser, hvordan køretiden kan forbedres til O(n^3*log n) med samme pladsforbrug. Vores algoritme finder ikke kun det bedste shortcut, men bestemmer omvejen af G U {(u,v)} for alle par af forskellige knuder u og v.

 20. Visioner for forskningsbiblioteker : Et forsknings- og uddannelsesperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  HjØrland, Birger

  2010-01-01

  Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor. Den betragter kort forskningsbibliotekernes kernefunktioner, der i lyset af digitalisering ikke længere kan isoleres fra forlagsfunktioner og visse andre typer af formidlingsfunktioner. Visionen i denne artikel er ikke biblioteket som et fysisk sted, men løsning af informationsopgaver i relation til videnskabelig kommunikation og formidling, herunder undervisning i informationssøgning (dvs. etablering af "information literacy" hos brugerne) og etablering af metadata, der gør en forskel. Biblioteksvæsnets organisation må gentænkes, og modeller a la KVINFO eller det tyske Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) ses som mulige fremtidsmodeller. Artiklen belyser, hvordan problemstillinger og fremtidige kvalifikationer må udvikles med udgangspunkt i videnskabsstudier.

 1. Udfordringen for ledere er, at de skal mestre det umulige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt Larsen, Henrik

  2015-01-01

  Danske ledere skal lede nedad og opad på samme tid. Det er svært, men ikke umuligt. Mellemledere skal opleve, at de bakkes op og påskønnes for at lede opad. Den måske største udfordring for danske ledere i disse år er at mestre det umulige, nemlig at lede nedad og opad på samme tid. At man derved "stjæler" ansvar, stolthed, ejerskab og udviklingsmuligheder fra medarbejderne, opdager man slet ikke. Talentudvikling bliver f. eks. nødlidende, for udvikler man talenter i egen enhed, bliver de nok hugget af andre afdelinger. Hvor dum kan man være?

 2. Lader held-egalitarismen fanden tage de uansvarlige sidste?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albertsen, Andreas

  2013-01-01

  Held-egalitarismen er en indflydelsesrig teori om fordelingsmæssig retfærdighed, der indebærer at fordelinger er retfærdige når de afspejler menneskers valg frem for uvalgte omstændigheder. En central kritik af denne teoriretning er, at den er ubarmhjertig, fordi den ikke kan retfærdiggøre at hjælpe dem, der grundet deres egne valg ender i en situation, hvor deres basale behov ikke opfyldes. Kritikkens styrke er kun tilsyneladende, fordi det er muligt både at forhindre at nogen falder under et behovsminimum, og undgå at give køb på værdier, der er helt centrale for held-egalitarismen, nemlig frihed og det held-egalitaristiske princip om, at de, der skaber udgifter for andre, selv skal finansiere disse.

 3. Pulmonal fedtemboli hos traumepatient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudolph, SØren F.; Hansen, Nikolaj Friis

  2007-01-01

  Pulmonal fedt emboli (PFE) kan ses, når fedt perler udskilles fra fedtholdige væv og emboliserer i den pulmonale mikrovaskulære cirkulation. Tilstanden ses ved frakturer, særligt lukkede frakturer af lange rørknogler, pelvis og costae 1, 2, men også ved massive bløddelsskader 3, 4, ortopædkirurgiske indgreb, samt et række medicinske tilstande. Forløbet er variabelt, oftest godartet, med lette lungesymptomer, men kan være fatalt. PFE er en klinisk eksklusions diagnose - der findes ikke parakliniske metoder til at påvise PFE. Symptomerne er uspecifikke og kan ses ved anden kritisk sygdom. PFE kan ses isoleret og som en del af fedt emboli syndrom (FES), der repræsenterer en triade med respiratorisk påvirkning, petekkier og cerebral dysfunktion, der udvikler sig fra 5 timer til 15 dage efter traumet. Vi præsenterer en traumepatient der efter initial stabilisering udvikler hurtigt progredierende Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Udgivelsesdato: 2007

 4. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2015-01-01

  Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitation kan opstå som følge af forhold i det psykosociale miljø, og således kræver en behandling af agitation en bred tværfaglig indsats og ikke blot symptombehandling. Brugen af musik i pleje og omsorg og som musikterapeutisk tilbud er relevante metoder til en integreret og helhedstænkende indsats. The concept agitation is used professionally to define and measure disturbing behaviours in people with severe dementia. The causes are multiple and include factors in the psychosocial environment, which suggests that treatment should be holistic and interdisciplinary and not limited to symptom management regarding the single individual. A relevant method in an integrated and holistic approach is professional music therapy combined with other staffs’ use of music in daily dementia care.

 5. Lyd og billede i undervisningen – et uddannelsespolitisk aspekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Søren Kjærsgaard

  2009-06-01

  Full Text Available Det sker ofte, når talen falder på teknik, herunder lyd og video i undervisningen, at de tekniske aspekter kommer i fokus så som; hvad er teknisk muligt, og hvilke platforme kan det bruges på osv.? Det er selvsagt vigtige spørgsmål. Men det må ikke skygge for andre synsvinkler, herunder de ergonomiske , for eksempel hvordan anvendelse af lyd og video påvirker deltagerne i undervisning, underviseren og selve læringen.I denne artikel vil jeg fremdrage en tredje synsvinkel, nemlig den politiske. Anvendelse af undervisningsteknologi i bredeste forstand er - som al anden teknologi - ikke værdineutral. Den kan anvendes til at fremme eller bremse nogle mål, som samfundets beslutningstagere, det være sig politikere, interesseorganisationer og i sidste instans os alle, har. Den politiske synsvinkel spiller også en rolle i henseende til, hvordan de nævnte parter, undervisere og underviste, agerer.Baggrunden for denne artikel er et forsøg, som jeg som studieleder for et mindre sprogfag, fransk, har taget initiativ til eller medvirket i med henblik på at forny faget og med henblik på såvel at tiltrække studerende som at gøre det muligt for flere at studere dette fag. Disse forsøg beskrives i artiklen med kortfattede tekniske specifikationer og i forhold til den politiske synsvinkel. I betydeligt omfang har disse initiativer været en fiasko i den forstand, at de ikke har ført til det tilsigtede resultat - i hvert fald ikke umiddelbart og på kort sigt. Det gælder ikke mindst, fordi det politiske system ikke har villet eller ikke har kunnet se formålet hermed. Jeg foreslår i artiklen at tolke dette resultat som en konflikt mellem en række modsatrettede politiske dagsordener.

 6. Increased utilisation of primary healthcare in persons exposed to severe stress in prenatal life : a national population-based study in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Jiong; Yang, Hu

  2015-01-01

  Meget tyder på, at stress i graviditeten kan skade det ufødte barn. Dette studie viser, at sorg hos moderen under graviditeten kan betyde, at barnet senere i livet søger læge mere hyppigt sammenlignet med børn, hvor moderen ikke har været i sorg under graviditeten. Det er især, hvis moderen under graviditeten har mistet sin ægtefælle, at barnet tilsyneladende påvirkes og oftere søger sin alment praktiserende læge i ungdommen og ind i voksenalderen. Hos den praktiserende læge får de flere undersøgelser og bliver oftere testet for angst og depression. De modtager også generelt mere samtaleterapi end deres jævnaldrende, hvor moderen ikke var i sorg under graviditeten. Undersøgelsen bygger på et registerstudie med data fra Danmarks Statistik. Studiet inkluderer alle personer, som er født i Danmark mellem 1973 og 2002, dvs. over 2 millioner børn. I registrene kan man se om moderen under graviditeten mister et barn, en ægtefælle, en søskende eller en forælder. Herefter følges børnene fra fødslen og frem til 2009 for at undersøge deres lægesøgning, og grunden til at søge den alment praktiserende læge. Resultaterne af undersøgelsen tyder på, at sorg kan være en meget stressende begivenhed i et menneskes liv, og at det kan påvirke det ufødte barn, når moderen bliver stresset under graviditeten. Vi ved dog ikke helt, om den øgede lægesøgning hos børnene kun skyldes stress i graviditeten, eller om de også påvirkes af, om moderen fx har mistet sin ægtefælle, og den betydning det kan have for barnets opvækst. Studiets resultater har især betydning for planlægningen af indsatsen over for udsatte mødre, børn og unge, hvis de mister et nært familiemedlem.

 7. ITS Platformen : Udvikling af intelligent trafik

  DEFF Research Database (Denmark)

  TØfting, Svend; Lahrmann, Harry

  2014-01-01

  Aalborg Universitet har sammen med to lokale virksomheder de seneste fire år udviklet og afprøvet en ITS platform, der kan anvendes til kommunikation med bilerne og give bilisterne en række services. Formålet har været af få en teknologisk afprøvning af hvad en GPS-boks med en dataforbindelse til en backendserver skjult i bilen kan anvendes til. ITS Platformsprojektet har haft et budget på 33 mio. kr. og har vist at bokse, der registrerer bilens position, på mange måder kan hjælpe bilisterne. Det et teknologisk muligt at etablere dynamisk trafikinformation samt etablere støttesystemer til mere sikker og mere økonomisk kørsel. Big Data fra systemet kan give vejmyndighederne bedre beslutningsgrundlag til trafikplanlægningen. Og sidst men ikke mindst er det muligt at etablere betalingssystemer. Projektet har også vist at boksene i bilerne ikke i sig selv behøver at være meget intelligente. Dette bliver i stigende grad overtaget af app’s på mobiltelefonerne. ITS Platformen er færdigudviklet og kan nu anvendes til teknologiske afprøvninger af f.eks. betalingssystemer.

 8. Facilitated Work Based Learning - analyseret i et pragmatisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Anja Overgaard

  2009-01-01

  Ph.d.-afhandlingen behandler, med afsæt i John Deweys (1859-1952) pragmatisme, Facilitated Work Based Learning (FWBL) der er en tilgang til efter/videreuddannelse. På baggrund af konkrete uddannelsesforløb gennemført ud fra FWBL analyseres de udfordringer der opstår omkring gennemførelse af samarbejde mellem virksomhed og universitet. Især rettes blikket mod den udfordring, at uddannelsesforløbet gennemføres i en virksomhedskontekst og ikke på en uddannelsesinstitution. Ligeledes behandles det, hvilke udfordringer der kan opstå, når personer med forskellige erfaring og erhvervsmæssig baggrund mødes for at samarbejde. Afhandlingen bidrager med et nyt begreb kaldet "den tredje kontekst" der tydeliggør, hvordan uddannelse, der gennemføres i en virksomhed, kan forstås. Ligeledes udvikles der, med afsæt i Deweys pragmatisme, en model der tydeliggør, hvorledes kompetenceudvikling kan understøttes og dermed også hvordan og hvorledes samarbejdet mellem organisationer kan fremmes. Resultaterne i ph.d.-afhandlingen er i særlig grad interessante for universiteter og andre uddannelsesinstitutioner der på forskellig vis samarbejder med det omkringværende erhvervsliv omkring uddannelse og kompetenceudvikling, fordi ph.d.-afhandlingen sætter fokus på nogle af de vanskeligheder der opstår i forbindelse hermed, og ikke mindst giver forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med at reducere disse.

 9. Medicinsk offentlighed : bidrag til en fremmedbeskrivelse af sundhedssystemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Clausen, Lars

  Artiklen har to ærinder, dels på dansk at give en samlet teoretisk beskrivelse af sundhedssystemet ud fra Luhmann og dels at anvende denne beskrivelse som en model til at analysere diskussionen i hvad vi begriber som sundhedsoffentligheden. Den teoretiske del giver en selvstændig udlægning af hvordan man kan iagttage sundhedssystemet ud fra Luhmanns teori, særligt med vægt på medieperspektivet og systemets strukturelle koblinger. Dette er vigtigt da Luhmann ikke selv udtømmende har diskuteret systemet ud fra hele sit arsenal af begreber, endsige givet en historisk eller semantisk redegørelse og sidst heller ikke har givet en beskrivelse af sundhed ift. det psykiske og biologiske systemdannelsesplan. Artiklen gør brug af en række sammenligninger med andre funktionssystemer, der eksemplificerer de ækvivalente udviklinger, man kan forvente har fundet sted i sundhedssystemet. Der er en del artikler på andre sprog med forskellige udlægninger af det teoretiske underskud, som vi vil søge at inddrage, men vi vil hele tiden tilstræbe at lægge os så tæt som muligt op af Luhmanns egne begreber og tolkninger. Artiklens andet ærinde er dels at illustrere hvordan det teoretiske afsnit kan bruges til at analysere kommunikation om sundhed og dels herigennem via en række nedslag, at rapportere hvordan sundhed og sygdom kommunikeres i offentligheden. På denne måde kommer artiklen også til at omhandle medier for så vidt, at vores nedslag er foretaget i forskellige medier: en roman, tre Facebook grupper og en række avisartikler. Artiklens problem kan således siges at være hvordan man kan opstille og anvende en model for at iagttage sundhed kommunikationssociologisk.

 10. Musisk ledelse : Vejen til et levende arbejdsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jens Skou

  2013-01-01

  De globale udfordringer med finanskrise og klimaforandringer har ændret forudsætningerne for vores arbejdsliv. Vi kan ikke længere nøjes med at være ledere og medarbejdere i traditionel forstand – vi må alle være medspillere med lyst til at lade os bevæge, med en stærk vilje til at opnå resultater og en erkendelse af, at ledelse er noget, vi skaber sammen. Det levende samspil mellem ledere og medarbejdere er drivkraften i den vellykkede ledelse, og gennem ledelse forstået som en musisk praksis kan vi inspirere, udfordre og forene hinanden i de kreative fællesskaber, som enhver arbejdsplads bæres af – fra Netto og Zentropa til Hanstholm Fiskemelsfabrik og Finansministeriet. 'Musisk ledelse' viser, hvordan vi kan bruge vores gehør og udtrykskraft i ledelsesarbejdet, uden at vi mister blikket for mål, bundlinje og ydre krav. Rationelanalyse, strategisk planlægning og systemisk kontrol alene kan ikke udvikle vores arbejdsliv i en kompleks online-verden. Gennem øjenåbnende inddragelse af det musiske univers, både som inspiration og konkret håndværk, viser forfatteren, hvordan vi kan skabe den rette balance mellem ledelse og management og finde engagement og nærvær i et levende arbejdsliv.

 11. Lederudvikling med mål og retning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brix, Jacob

  2010-01-01

  Altid et behov for udvikling Vi stopper aldrig med at udvikle os; og hvis vi gør, så fortsætter samfundet sin udvikling. At være leder i år 2010 er ikke det samme som at være leder i 1954, og ledelse i år 2025 er helt sikkert ikke det samme som ledelse i dag. Henry Mintzberg, en meget anerkendt canadisk organisations og ledelsesforsker, er kendt for at sige: "you can't create a leader in a classroom!" - som frit tolket betyder: man bliver ikke leder på skolebænken. Mintzberg mener at en rigtig leder først skabes, når vedkommende har praksiserfaring og derefter søger videreuddannelse. For én ting er teori og videnskab, en anden ting er hvordan verden fungerer i virkeligheden. At varetage en lederstilling er et hårdt arbejde og det er et job som er i konstant udvikling. Derfor er det vigtigt, at man som leder følger med tendenserne og samfundsudviklingen for ikke at gå i stå. Vi skal være kompetente ledere, og vi skal kunne udvise empati og social intelligens; ellers vil vi forblive "ham/hende" den sure, men dygtige; eller "ham/hende" den flinke, som ikke kan svare på noget. Begge scenarier er ikke optimale, men man ser (desværre) disse ledertyper mange steder i dansk erhvervsliv. Derfor er det vigtigt at vi tager udviklingen af vores ledere seriøst, og måske endda gør selve temaet lederudvikling til en fast del af virksomhedens HR strategi, simpelthen for at ruste ledelsen og dermed virksomheden bedre til fremtiden. Udgivelsesdato: December

 12. Videnarbejde og mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib; Tange, Nina

  I modsætning til det gentagne industriarbejde forventede mange, at det udfordrende videnarbejde ikke skulle være stressende - men det er det. Vi spørger, om det kan have noget med meningen i arbejdet at gøre, altså at den stadig kan være svær at finde. Den amerikanske psykolog Martin Seligman skelner mellem tre niveuaer i det gode arbejde: Det nydelsesfulde, det engagerende (flow) og det meningsfulde. Det sidste erklærer han for det dårligst udforskede. Vi foreslår tre dimensioner eller aspekter i det meningsfulde arbejde: 1. At bidrage til produkt og kunder giver mening. 2. At realisere sine personlige potentialer giver mening. 3. At være en del af noget større giver mening. Udgivelsesdato: 8. marts

 13. Facebook og privatliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, JØren Ullits Olai

  Hvornår har vi privatliv på de sociale medier? Kan journalister frit anvende informationer fra åbne profiler på nettet, herunder personfølsomme oplysninger? Hvad hvis profilen er lukket? Betyder det, at oplysningerne ikke må anvendes, fordi de er private? Og hvis det er tilfældet, er profilen så altid at betragte som lukket, eller kan en efterfølgende adfærd betyde, at profilen reelt betragtes som åben, selvom den er indstillet som lukket - eksempelvis hvis man har et stort antal venner eller indgår venskab med journalister? Dette er nogle af de spørgsmål, oplægget vil besvare.

 14. Legalt lejerskifte ved tilsidesættelse af ægtefællers urimelige lejemålsaftale?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Louise

  2014-01-01

  En aftale om retten til et lejemål, der er indgået mellem ægtefæller i forbindelse med ægteskabets ophør, kan tilsidesættes af domstolene, når aftalen er urimelig, jf. ægteskabslovens § 58 og aftalelovens § 36. I artiklen undersøges, om det lejerskifte, der nødvendiggøres af, at ægtefællernes aftale om lejemålet tilsidesættes som urimelig, er omfattet af lejelovgivningens præceptive beskyttelse. I artiklen argumenteres for, at pragmatiske hensyn nødvendiggør en fortolkning af lejelovgivningens bestemmelser, således at situationen omfattes af den præceptive beskyttelse. Der er således tale om et legalt lejerskifte, som udlejeren ikke kan modsætte sig.

 15. Problemløsningskompetence opnået ved hjælp af uformaliserede opgaver :  Erfaringer fra et fysikkursus på RUC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niss, Martin; Jensen, Jens HØjgaard

  2010-01-01

  Denne artikel omhandler en bestemt type fysikopgaver, såkaldte uformaliserede opgaver, og deres brug på et fysikkursus på RUC. Uformaliserede opgaver kræver at problemløseren præciserer opgaverne nærmere således at de kan gøres til genstand for fysisk analyse. Vi argumenterer for at sådanne opgaver kan bruges til at udvikle væsentlige aspekter af problemløsningskompetencen. Disse aspekter trænes ikke ved de problemer der typisk bruges i fysikundervisningen. Disse pointer illustreres ved en analyse af hvad der kræves for at løse to specifikke opgaver, samt en præsentation af studerendes løsninger af det ene problem. Desuden beskrives mere end 30 års erfaringer med at bruge uformaliserede opgaver på et fysikkursus på RUC.

 16. Persondatalov og informationsfrihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter Erik

  2012-01-01

  Beskyttelse af personoplysninger er ikke altid forenelig med udøvelse af informationsfrihed. Det er velkendt, at der kan foreligge en konflikt mellem de to hensyn. Dette blev særlig udtalt som følge af internettet. I artiklen behandles de to relevante bestemmelser i persondataloven samt EU-Domstolens og Datatilsynets praksis. herudover sættes særligt fokus på de sociale netværk. Det overvejes endelig om der kan fastlægges mere klare regler og retningslinjer, eller om afbalanceringen mellem de to hensyn primært må baseres på et skøn i hvert enkelt tilfælde.

 17. Frederik Schiern og universalhistorien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nygaard, Bertel

  2008-01-01

  Den danske historiker Frederik Schiern er et af de væsentligste eksempler på, hvordan den historiefilosofiske inspiration fra Hegel prægede det danske historiefags udvikling i 1830'erne og 1840'erne. I disse år og frem til sin død i 1882 udviklede Schiern tanker om historievidenskab som historiefilosofi og om universalhistorie hinsides de nationale rammer. For senere generationer af historikere dannede dette ikke kun noget, man kunne afgrænse sig fra, men også en kilde til inspiration. Ved at se nærmere på disse tanker kan man nuancere forståelsen af det danske historiefags udvikling. Måske kan man dermed samtidig udfordre de teoretiske og metodiske overvejelser, som ligger til grund for moderne historikeres opfattelse af deres fag.

 18. Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Bundgaard SØrensen, Lene

  2008-01-01

  Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evidens for at supplere den antiemetiske behandling med akupunkturstimulation i relation til kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi. 6 nyere studier gennemgås og det konkluderes, at der ikke kan argumenteres for at indføre akupunkturstimulation som supplerende behandling generelt, men at akupressur med armbånd kan afhjælpe akut kvalme og måske har effekt på forsinket kvalme hos kvinder.

 19. Om retsinstituttet passiv identifikation i formueretten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holle, Marie-Louise

  2015-01-01

  Erstatningskrav kan nedsættes eller bortfalde, såfremt skadelidte har udvist egen skyld. Imidlertid kan egen skyld-virkningen også indtræde i tilfælde, hvor tredjemænd, der står skadelidte nær, har medvirket til skaden. Dette princip kaldes passiv identifikation. Passiv identifikation er dog endnu ikke undergivet en behandling i sin helhed i dansk retslitteratur. Studiet af passiv identifikation lider navnlig under, at forholdet til andre retsfigurer er uafklaret. Det antages i både dansk og udenlandsk retsteori, at passiv identifikations anvendelsesområde er sammenfaldende med aktiv identifikations. Desuden er forholdet mellem passiv identifikation og solidarisk ansvar usikkert. Denne artikel har som formål at bidrage til en teoretisk ramme for studiet af passiv identifikation i dansk ret.

 20. Dragekvinden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Kathrine Grovn; Lauridsen, Stephanie Green

  2015-01-01

  Tendensen går mod, at pårørende i stigende grad skal inddrages i behandlingsforløb. Denne udvikling bygger på en præmis om, at pårørende øger kvaliteten af forløbene. I essayet anvender vi en observation fra klinikken, og vi reflekterer over de mekanismer, der er på spil i et forløb, hvor den pårørende kan blive en barriere for succesfuld behandling. Essayet henvender sig til alle som interesserer sig for pårørendes rolle i patientforløb, og som er optaget af, hvordan man kan manøvrere i komplekse familiemønstre, hvor pårørende ikke per se er en ressource.

 1. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; SØrensen, Lene Bundgaard

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evidens for at supplere den antiemetiske behandling med akupunkturstimulation i relation til kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi. 6 nyere studier gennemgås og det konkluderes, at der ikke kan argumenteres for at indføre akupunkturstimulation som supplerende behandling generelt, men at akupressur med armbånd kan afhjælpe akut kvalme og måske har effekt på forsinket kvalme hos kvinder. Udgivelsesdato: december

 2. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder : Analyseopgave for Erhvervsstyrelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Damsgaard, Jan

  2014-01-01

  Rapporten opstiller syv arketyper for variation i digitaliseringen. De syv arketyper – den digitale købmand, webshoppen, den digitale producent, softwareproducenten, den digitale platformsbygger, app-opfinderen og wiki-skaberen – kan danne grundlag for en general klassifikation af danske virksomheders digitalisering. Til brug i det videre analysearbejde, gennemgår nærværende rapport de syv arketyper ud fra business canvas modellen og funktionsanalysemodellen. I rapporten er indeholdt en række danske og internationale eksempler for, at illustrere arketyperne og til eventuelt efterfølgende empirisk klassifikation. Der er således ikke lavet en empirisk, funderet klassifikation i vores arbejde, men alene opstillet og illustreret hvordan dette kan ske.

 3. Når tælleriet løber af med os : Studiefremdriftsreformen er en omvendt motorvejslogik, der belønner vores studerende for at køre (for) stærkt.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Gritt B.; Sarauw, Laura Louise

  2014-01-01

  Studiefremdriftsreformen kan ses som en slags omvendt motorvejslogik, hvor de studerende belønnes for at køre (for) stærkt. Samtidig er den anvendte kilometerenhed, det såkaldte ECTS-system (European Credit Transfer System), en rent kvantitativ logik. Den måler med andre ord ikke det faglige niveau eller sværhedsgrad, men den tid, de studerende (teoretisk set) forventes at bruge på et forløb. Kravet om en minimumakkumulation af 60 ECTS-point årligt betyder således, at studerende på tværs af fag vil skulle bevæge sig igennem uddannelsessystemet i samme tempo og takt. Tid bliver hermed en faktor, der kan transformere forståelsen for, hvad det at studere i grunden handler om.

 4. Forført af hjernen? : Lær at skelne vrøvl fra videnskab i populærhjerneforskningens vidunderlige verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberoth, Andreas

  2013-01-01

  Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter til spild af tid og penge, samt til placebo- effekter og basale misforståelser om den menneskelige tilstand. I værste fald distraherer pseudovidenskab os fra at opsøge videnskabeligt valideret hjælp, hvilket kan have en høj menneskelig og økonomisk pris. Her drøftes forskellige måder neurovidenskabelige idéer forvandskes og misforstås, og hvordan moderne viden om hjernen kan anvendes mere kritisk i f.eks. læringssammenhæng.

 5. Den tilsigtede funktion for elevernes karakteropdragelse af religionsfaget i folkeskolen 1780-2010 og af "Folkekirkens Skoletjeneste" siden ca. 1990. : Karakteropdragelsesbegrebets forskydninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Knud Erik

  2011-01-01

  Afhandlingen dokumenterer, at folkekirken har søgt at give kristendommen en rolle i folkeskolen ved at etablere Folkekirkens Skoletjeneste og udvikle et samarbejde med folkeskolen på dens præmisser. Folkekirkens Skoletjeneste har ikke som tilsigtet funktion at karakteropdrage skolens elever på anden vis end skolen, dvs. bidrage til at eleverne kan finde egen identitet og ståsted. Men i det praktiske samarbejde mellem skole og kirke kan konsulenter, lærere og præster berette om en undervisning, der momentvis har karakter af forkyndelse. Der er tale om et skisma som – påpeger undersøgelsen - både kirke og skole må forholde sig til.

 6. Ejeraftalens selskabsretlige virkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen behandler spørgsmålet om, hvilken retsvirkning en aktionær- eller anpartshaveroverenskomst (med seneste sprogbrug fra betænkning nr. 1498/2008: en "ejeraftale" eller "kapitalejeraftale") har for et selskabs generalforsamling og bestyrelse. Det konkluderes, at ejeraftalen kan blive "selv-eksekverende" på generalforsamlingen, såfremt den stemmeretsforpligtelse, der fremgår af aftalen, er entydig, og aftalen omfatter eller kendes af alle aktionærer. Derimod har ejeraftalen ingen virkning for selskabets bestyrelse. Hvis bestyrelsen ønskes påvirket, kan det ikke ske ad aftaleretlig vej, men må ske gennem vedtægter og forretningsorden.

 7. Kandidat- og master-uddannelser indenfor ernæring ved Københavns Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Jens Rikardt; Kondrup, Jens

  2008-01-01

  Uddannelsesverdenen er blevet lidt simplere i de senere år. De fleste universitetsuddannelser betår nu af en tre-årig bachelordel efterfulgt af en to-årig kandidatdel. Uddannelserne på CVU er på 3½ år og munder nu ud i en grad som professionsbachelor, som er adgangsgivende til kandidat- og masteruddannelser. Ligesom for andre bachelorgrader gælder det dog, at specifikke optagelseskrav skal være opfyldt, for at man kan komme ind på et kandidatstudium. Man kan således ikke uden videre få adgang til et naturvidenskabeligt kandidatstudium med en humanistisk bachelorgrad eller omvendt.

 8. Svar til: Hvorfor bryder robotter sammen i Tjernobyl-reaktor? (Ingeniøren, lørdag d. 17 nov. 2007) : Per Morgen fra Insitut for Fysik og Kemi på Syddansk Universitet svarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Morgen, Per

  Som svar på spørgsmålet om, hvorfor man ikke kunne tage billeder med robotter og digitalkameraer i en af Tjernobyls "sarkofager", har jeg fundet en artikel om emnet fra 2006: Investigating the influence of ionizing radiation on standard CCD cameras and a possible impact on photogrammetric measurements, af A. Marbs og F. Boochs, fra i3Mainz-Institute for Spatial Information and Surveying Technology, FH Mainz-University of Applied Sciences, Holzstrasse 36, 55116 Mainz, Tyskland. Artiklen er trykt i IARPS Volume XXXVI, Part 5, Dresden 25-27 September 2006, som et indlæg ved ISPRS Commission V Symposium 'Image Engineering and Vision Metrology'. Det er kendt af folk, der beskæftiger sig med mikroelektronik, at computerchips og hukommelseskredse kan blive sat ud af spillet, når de bliver udsat for radioaktivitet, og derfor vil også en computerstyret robot være sårbar overfor dette. Radioaktiv stråling i form af partikler eller gamma- og røntgenstråling ioniserer på deres vej igennem siliciummet de atomer, som de møder på deres vej. Derved dannes der inde i chippen løse elektroner og huller, som kan frembringe falske elektroniske signaler i den. Hvis man er uheldig, ændrer disse signaler informationen, som er opbevaret. Til at imødegå dette problem har man ved designet af moderne elektronik taget forskellige principper i anvendelse for at nedsætte strålingsfølsomheden, bl.a. ved at programmere elektronik på en sådan måde, at de mest betydende bits af et oplagret ord ikke bliver berørt så nemt af stråling, som de mindre betydende bits. Disse procedurer har vist deres værdi indenfor rumfart, hvor der er høj risiko for at radioaktive stråler rammer fartøjerne og elektronikken om bord. CCD chips er en speciel form for elektronik, som opbevarer ladning, og som derfor også vil være følsom for de ekstra ladninger, som kan dannes ved, at chippen i et kamera udsættes for stråling. Det ærinde, som forfatterne af artiklen havde, var at kunne bruge et kamera med CCD chip til at fotografere strålen i en accelerator, hvor der også forekom en del gammastråling, så man ikke kunne være i nærheden under optagelserne. De fastslår i indledningen til artiklen, og i beskrivelsen af motivationen for deres undersøgelser, at der er meget lidt viden på feltet, og at det mest indskrænker sig til, at CCD'erne bliver ødelagt af store doser stråling. Deres første reference i artiklen er faktisk et arbejde fra Århus Universitet, af N. Bassler: Radiation damage in scientific chargecoupled devices. Master's Thesis, Institute of Physics and Astronomy, University of Aarhus, Aarhus, Denmark (fra 2002). Konlusionen af deres undersøgelser er, at radioaktiv stråling (de undersøger gammastråling, som der må været meget af ved Tjernobyl) har indflydelse på billedkvaliteten af CCD chips. Der opstår lysende ("hotte") piksler, og der kommer mere støj i billederne, som til sidst ikke kan bruges til fotografisk genkendelse. De har fundet frem til, at ved dosishastigheder over 100 mSV/time kan man ikke længere stole på kameraers billeder, men det beroliger dem, fordi deres anvendelsesmiljø omkring acceleratoren har lavere rater end dette, men trods alt er på et niveau, hvor man ikke kan opholde sig ved acceleratoren, og derfor er henvist til at fotografere med et fjernstyret kamera. De medgiver, at større bestrålingsdoser, og sandsynligvis den akkumulerede effekt (min kommentar) vil føre til permanent beskadigelse af CCD chippen. De vil gå videre med deres undersøgelser, og med store doser. Jeg tillader mig derfor at konkludere, at strålingsniveauet omkring den beskadigede reaktor i Tjernobyl har været så højt, at både robotten og CCD chippen i kameraet hurtigt er blevet så beskadigede, at robotten enten ikke kunne arbejde, eller/og at chippen ikke kunne udlæse billedinformationer. Den referede artikels indhold tyder dog på, at man ikke har forstået effekterne af stråling på CCD chips godt nok endnu. Her kan jeg så tilføje, at der i kameraverdenen jo er diskussion om, hvorvidt man skal anvend

 9. Anmeldelse af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen & Andreas Kærsgaard Mylin: Rekonstruktion – teori og praksis (2011)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen anmelder det nævnte værk, som i detaljer behandler lov nr. 718 af 25. juni 2010, der indførte regler i konkursloven, som muliggør rekonstruktion af både fysiske og juridiske personer med henblik på virksomhedsoverdragelse og tvangsakkord, og således at skyldneren ikke selv kan standse rekonstruktionsprocessen uden at gå direkte over til konkurs. Rekonstruktionen styres i vidt omfang af en rekonstruktør, fx en advokat, bistået af en tillidsmand, fx en revisor. Anmeldelsen forholder sig til et spørgsmålm, der har været problematiseret i retslitteraturen, nemlig hvorvidt rfeglerne om ledelsesovertagelse i en juridisk person under rekonstruktion kan antages at stride mod ejendomsretten efter Grundloven og Den Europæiske Menneskeretskonvention (EMRK) samt mod EU’s kapitaldirektiv, jf. professor Søren Friis Hansen i UfR 2010 B s. 401 ff., men heroverfor professor Lasse Højlund Christensen i UfR 2011 B s. 117 ff. Anmeldelsen tilslutter sig i det væsentlige sidstnævnte opfattelse, hvorefter regelværket ikke er i strid med Grundlovs-, EMRK- eller EU-forskrifter.

 10. Psykoterapi med ældre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haaning, Mads Greve

  2014-01-01

  Den uskyldige overskrift for artiklen kan forlede én til at tro, at ældre er en homogen gruppe af mennesker over en bestemt alder. Og det synes da også enkelt at afgrænse gruppen ud fra et alderskriterium. Men ved nærmere eftersyn, og ikke mindst erfaring, ses det, at det ikke er så enkelt endda. Kronologisk alder er en dårlig indikator for, hvor gammel man er. Vælger man skæringspunktet 65 år og opefter, dækker alderdommen 1/3 af livsforløbet, som i et historisk perspektiv aldrig før har været længere. Dette brede span af år inkluderer ganske forskelligartede mennesker med forskellige betingelser for at blive gammel, og hvis aldringsprocesser kan se meget forskellige ud. Der er f.eks. store forskelle mellem på den ene side et rask, uafhængigt og nypensioneret menneske og på den anden side et menneske, der er svækket af kroniske sygdomme og afhængig af hjælp.

 11. Æstetiske læreprocesser som performative handlinger : overvejelser over subjektivitet, identitet og form

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Helene

  2009-01-01

    Med afsæt i en analyse af et samtidskunstværk undersøger artiklen nogle af de konsekvenser, forskellen mellem en repræsentativ og en performativ tilgang til begrebet form kan tænkes at have for begrebet 'æstetiske læreprocesser'. Teoretisk bygger artiklen på den amerikanske kønsforsker Judith Butlers teori om subjektet som performativt konstitueret, hvor 'identitet' ikke er noget på forhånd givet, men noget, der bliver til gennem performativitet, dvs. reproduktion af handlemønstre, relateret til eksisterende kulturelt og socialt bestemte 'identitetsmatricer'. Som en modsætning hertil bruger Butler betegnelsen performance om bevidst konstruerede og iscenesatte handlinger, der tager afsæt i identitetsmatricerne med henblik på at udforske, udfordre og evt. forandre dem. Butlers teori anvendes til problematisere gængse teorier om æstetiske læreprocesser,  som, ifølge forfatteren, har en ikke nøjere reflekteret tendens til at reproducere en modernistisk opfattelse af selvet forstået som en indre kerne, der 'udtrykker sig' gennem repræsentativ form. Endelig diskuteres nogle af de pædagogiske og dannelsesmæssige potentialer, der kan ligge i en genskrivning af æstetiske læreprocesser som performative handlinger.

 12. Hændelser med vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard Krarup, Jonna

  Da Elben i marts/april 2006 gik over sine bredder blev store dele af de lavtliggende havne- og byområder i Hamburg oversvømmet.Det var ikke første gang at Elben oversvømmede dele af Hamburg og intet tyder på at oversvømmelsen i 2006 blev den sidste - det har man erkendt i Hamburg. Man har også erkendt at de klimatiske forandringer forøger risikoen for fremtidige oversvømmelser. Rundt i byen og langs Elben blev der allerede i middelalderen anlagt diger til beskyttelse mod Elbens svingende vandstand. Digerne fra dengang er i dag forhøjede, forøgede og suppleret med anlæg af opstuvningsbassiner, porte etc., som kan afhjælpe en del af oversvømmelsesproblemerne men ikke dem alle. Man prøver derfor også at indrette sig rumligt på måder så vandet får plads i byen og skaderne af oversvømmelserne minimeres. Dvs. at oversvømmelsesproblematikken søges håndteret rumligt, arkitektonisk i byens plan, organisering og design. I denne håndtering spiller byrummene en væsentlig rolle - eksempler herpå kan ses i bydelen Hafenstadt.

 13. Paratuberkulose og immunologiske tests

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jungersen, Gregers Technical University of Denmark,

  2010-01-01

  Der er i årtier forsket i udvikling af diagnostiske teknikker til sikker identifikation af køer smittet med paratuberkulosebakterien, Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis. Alligevel er det stadig ikke muligt på et tidligt stadie at udpege hvilke køer eller kalve, der er smittet med paratuberkulose. Vi har i en årrække arbejdet med udvikling af en interferon-gamma (IFN-?) baseret test til tidlig påvisning af cellemedieret immunreaktion mod paratuberkulose. Vores foreløbige erfaringer tyder på, at vi kan anvende en sådan test til at vurdere smitteeksponering i en gruppe af ungdyr på et langt tidligere tidspunkt end med antistofmålinger. Derimod ser det ikke ud til, at vi kan anvende hverken en positiv eller negativ en IFN-? test til at forudsige om det enkelte dyr i en smittet besætning er i større eller mindre risiko for senere at udvikle paratuberkulose.

 14. Nyder du at spise sundt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Når jeg ser mig omkring i et fitnesscenter, så kan jeg se tre typer af mennesker. Der er dem, der nyder det, de gør - den fysiske anstrengelse, præstationen, sveden, det at flytte grænser for det man kan og gå lidt videre. Der er andre, som ikke nødvendigvis nyder selve anstrengelserne, men det, de gør ved deres krop - musklerne, kroppens smidighed og udseende, fornemmelsen af at være i god form. Til sidst er der nogen, som ikke rigtig nyder nogen af delene. De er der, fordi de har fået besked på, at det ville være godt for dem at motionere lidt. Jeg vil vove den påstand, at hvis der kun var den sidste type, så ville fitnesscentre have svært ved at overleve. Udgivelsesdato: 11. maj

 15. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant bomuld GHB614 x LLCotton25 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA-GMO-NL77

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede, dobbelt insektresistente og herbicidtolerante bomuld GHB614 x LLCotton25 anvendt til import til Danmark Den genmodificerede GHB614 x LLCotton25-bomuldskrydsning adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne tolerante mod herbiciderne glyfosat og glufosinat. GM-bomulden søges dog kun godkendt til import til brug som dyrefoder eller viderebearbejdning til fødemidler. Der kan derfor potentielt kun ske uønskede effekter på miljøet ved uheld og en tilfældig, utilsigtet spredning af levende GMO-materiale. Sandsynligheden for spredning via frø i Danmark er dog ubetydelig og eventuelle tilfældigt spirede bomuldsplanter vil ikke kunne modnes, endsige krydse med nogen vilde arter eller etablere vedvarende bestande i naturen eller på dyrkningsarealer. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved import og markedsføring af den genmodificerede bomuldskrydsning GHB614 x LLCotton25, der skal anvendes til andre formål end dyrkning.

 16. Anaphoricité et focalisation: Le cas du pronom personnel disjoint

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØlke, Henning

  1997-01-01

  Artiklen indskriver sig i et projekt om forholdet mellem anaforer og fokalisering. Projektet udføres i samarbejde med Georges Kleiber, Strasbourg. Det påvises, at medens de klitiske (personlige) pronominer er rent anaforiske, er de ikke-klitiske ('les pronoms personnels disjoints') på én gang anaforiske og deiktiske. Derved indtræder de i et særligt samspil med fokaliseringen, som konceptuelt er i slægt med den gestuelle deixis. Der kan skelnes mellem fokaliserede pronominer og fokaliserende pronominer. De fokaliserede pronominer er at betragte som simple varianter af de klitiske pronominer. Ligesom disse udfylder de en argumentplads i sætningen og er først og fremmest anaforiske; med modsat disse kan de fokaliseres, netop fordi de er ikke-klitiske. De fokaliserende pronominers funktion er derimod rent deiktisk og samtidig intrapropositionel. Endvidere står de aldrig på en argumentplads. Det er denne kombination, der udløser deres fokaliserende funktion.

 17. Detailhandlen styrkes - i forhold til fødevareindustrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2013-01-01

  Fødevarevirksomheder og detailhandlen er to store aktører i værdikæden - i jord-til-bord-kæden. De er på én gang samhandelspartnere, konkurrenter og uundværlige for hinanden. Det er vigtigt for konkurrencen og for et velfungerende marked, at detailhandlen og fødevarevirksomhederne er lige stærke - og at den ene ikke kan dominere over den anden. I de seneste årtier er udviklingen gået i retning af, at detailhandlen er blevet større, mere global og koncentreret, og de har derved fået en større markedsmagt. Dette er i et vist omfang sket på bekostning af fødevarevirksomhederne, som ikke er fulgt med i samme tempo. Der findes forskellige måder, hvorpå fødevareindustrien kan tilpasse sig eller udnytte detailhandlens udvikling. Hvad der er optimalt i de enkelte tilfælde, vil være afhængig af en række forhold i virksomhederne og på markedet.

 18. Scenarier for fødevareindustrien år 2010: Del 1 Scenariekonstruktion og scenarier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Birger Boutrup; Sonne, Anne-Mette

  2002-01-01

  Fødevarevirksomheders omverden er evigt skiftende, og de kan derfor ikke regne med, at nuværende kompetencer er tilstrækkelige til at kunne klare sig i morgendagens internationale konkurrence. Det er dog noget nær umuligt at forestille sig, hvad det kræver for at klare sig i fødevareindustrien 10 år frem i tiden. Ikke desto mindre må beslutningstagere i fødevareindustrien basere beslutninger om kompetenceudvikling på deres personlige vurdering af fremtiden, ligesom beslutningstagere i den fødevarerelaterede forskningsverden må basere beslutninger om, hvad der skal forskes i på lignende personlige vurderinger. Scenarieteknikker kan være et brugbart hjælpeværktøj til at komme med mere kvalificerede bud på fremtiden. Målet med projektet har derfor været at udvikle en række scenarier for fødevareindustrien for derigennem at kunne komme med kvalificerede bud på, hvilke krav fremtiden stiller til kompetenceudviklingen i den danske fødevareindustri, samt - afledt heraf - hvilke forskningsopgaver, der bør prioriteresfra offentlig side for at støtte udviklingen af disse kompetencer.

 19. Universelle og sprogspecifikke træk i spædbørns perception af sproglyde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bohn, Ocke-Schwen

  2008-01-01

  Børn er født med en lang række perceptuelle evner som sætter dem i stand til at tilegne sig de sprog som tales i deres omgivelser. Nyfødte børn kan skelne mellem næsten alle konsonanter der bliver brugt i verdens sprog til at signalere betydningsforskelle, uanset om konsonanterne forekommer i de(t) sprog, børnene hører. Selvom børnenes universelle perceptuelle evner begrænses til de sprogspecifikke evner, voksne har, når de er mellem 7 og 11 måneder gammel, går de oprindelige evner ikke tabt, men kan genoplives når vi senere i livet lærer andre sprog. Denne artikels hovedvægt ligger på spædbørns vokalperception, som har ikke fået lige så meget opmærksomhed som konsonantperception. I vores forskning med canadiske, danske og tyske spædbørn fandt vi universelle perceptuelle asymmetrier, som vi mener, har stor betydning for børnenes vokaludvikling. Derudover viser voksne de samme perceptionsmønstre som spædbørn når deres evne til at skelne mellem vokaler fra fremmedsprog testes.

 20. SPROGPSYKOLOGI : Sprog uden brugseksempler er lige så abstrakt som tanken om, at rumvæsener skulle forstå, hvad vi mener med NASA's udsendelse af sprogpakker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  Det er mit ærinde at formidle, hvad sprogpsykologi er på sporet af samt præsentere et alternativ til det sprogsyn, vi går ud fra, fordi vi er blevet undervist i det. Sproget betyder noget i det omfang, man abonnerer på "et monologistisk sprogsyn". Det er det sprogsyn, rektor Søren Hindsholm fastholder i sit svar på Evanthore Vester- gaards kronik den 30. maj i Kristeligt Dagblad. Vestergaard skriver, at sprog handler om kommunikation, ikke regler. At lære sprog handler om at lære at kommunikere og en portion viden om målsprogets ordforråd. Ord handler om forståelse, ikke blot ordenes herkomst som i etymologien, men om hvad de kan bruges til at forstå. Monologisme i modsætning til dialogisme betegner et sprogsyn, der går ud på, at vi i enhver situation forstår det samme ved "ordene", at det er sproget, der betyder noget i sig selv, og derfor det vi skal undervises i. Ord kan man kun forstå i kontekst, og det gælder alle ord på alle sprog. Det er forkert, at monologisme er det eneste rigtige og en redning forsvage sprogbrugere. Tværtimod er det, hvad der forvirrer dem. Problemet med monologisme er, at der er tendens til en overdreven normfokus, vel at mærke fokus på en abstraktion. ET EKSEMPEL på abstraktion henter jeg fra min egen gymnasietid. Grammatik for grammatikkens skyld er noget vås, for selvom jeg med sved på panden fik lært aktiv og passivformerne i latin i gymnasiet, kan jeg ikke give eksempel på en sætning, hvori formerne kan bruges, for det var ikke det, vi lærte noget om. Det var formerne. Som underviser i spansk i gymnasiet er mit fokus sat på så vidt mulig, at give eleverne konkrete eksempler på sprogbrug. (...) ELEVERNES forforståelse, som kan bruges som dialogisk redskab i sprogtilegnelsen, er en kommunikativ udfordring, ikke en sproglig - for sprog uden brugseksempler er lige så abstrakt som tanken om, at rumvæsener skulle forstå, hvad vi mener med NASA's udsendelse af sprogpakker og Mozart uden anvisning på, hvad de små grønne skal med det, når de åbner det. Sprogtilegnelsen vil jeg påstå opstår, når eleverne genkalder det, de i forvejen ved og forstår på grundlag af undervisningen - og det er de færreste elever, der forstår og bruger grammatikken, de bruger deres hukommelse. Almen sprogforståelse, der indføres i gymnasiet og afløser latin som sprogindlæringsredskab, havde jeg håbet ville løsne op for den monologistiske praksis, men der er tegn på, at den er sejlivet og overlever, hvis ikke nogen råber vagt i gevær.