WorldWideScience

Sample records for cinnosti sujb pri

 1. MonRaS - GIS module and map server of the SUJB

  Map server of the SUJB and GIS module were developed in ABmerit, Trnava, and delivered to the SUJB in connection with formation of MonRaS System (Monitoring of Radiation Situation). GIS module together with map server of the SUJB represent a map visualization part of MonRaS. Map server of the SUJB exists independently in conditions on the MonRaS of the SUJB and is used by other systems serving the emergency response - specifically by ESTE EDU, ESTE ETE systems and ESTE EU system. Map servers store, process and provide data related to geographic information.

 2. Anemije pri otrocih

  Fajfar, Tomaž

  2014-01-01

  Teoretična izhodišča. V diplomskem delu smo na splošno opredelili pojem anemija, nato pa smo opisali vrste anemij, ki se lahko pojavljajo pri otrocih. Opredelili smo tudi vzroke, ki pri otrocih lahko privedejo do anemije. Predstavili smo najpogostejšo anemijo pri otrocih tj. anemija zaradi pomanjkanja železa. V sklopu tega smo predstavili možne načine zdravljenja te vrste anemije. Opisali smo tudi vlogo medicinske sestre pri zdravljenj otroka z anemijo ter predstavili njegovo pravilno prehran...

 3. STRES PRI DELU

  Žaler, Nina

  2011-01-01

  V diplomski nalogi sem predstavila stres pri delu, saj danes živimo v dobi stresa in je le-ta na delovnem mestu povsem vsakdanji. Vse hitrejši tempo življenja, pritiski doma in v službi povzročajo motnje v delovanju telesa in duševnosti. Tudi sama sem se srečevala s stresom in se na podlagi izkušenj tudi odločila, da si za diplomsko nalogo izberem naslov “Stres pri delu”. V nalogi sem najprej predstavila teoretični del, kjer sem poskušala obdelati splošni pojem stresa, predstaviti vzroke ...

 4. POSEBNOSTI PRI ANALIZI INTEGRALNIH MOSTOV

  Heričko, Martin

  2014-01-01

  Magistrsko delo obravnava armiranobetonske integralne mostove, za katere se je izkazalo, da so najprimernejša rešitev za izvedbo krajših mostov. Opisana je primerjava integralnih mostov z ostalimi mostnimi konstrukcijskimi sistemi. Navedene so posebnosti s priporočljivimi ukrepi (fleksibilni opornik) pri izvedbi in analizi integralnih mostov. S programskim orodjem Sofistik je opravljena statična analiza prednapetega armiranobetonskega integralnega nadvoza in so izvedeni dokazi mejnih stanj po...

 5. Depresija pri bolnikih z rakom

  Vuk, Alja

  2010-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili depresijo pri bolnikih z rakom. Izpostavili smo najpogostejše simptome in vzroke, ki povzročajo depresijo. Predstavili smo tudi rakava obolenja, kakšne so reakcije bolnikov ob diagnozi, na kakšne načine se z boleznijo soočajo in kakšna je njihova kakovost življenja. Izpostavili smo tudi pomen psihoonkologije. V empiričnem delu diplomskega dela pa smo predstavili rezultate ankete, ki smo jo izvedli med udeleženci delavnic in predavanj, ki jih je organiziral...

 6. IZMENJAVA PODATKOV PRI CARINJENJU BLAGA

  Zaletelj, Branka

  2012-01-01

  Pri mednarodnem prevozu blaga potekajo različni carinski postopki. Nekateri carinski postopki so zelo zapleteni. Potrebna je posebna carinska deklaracija, ki je odvisna od vrste, količine in vrednosti blaga. Prevoz blaga po državah članicah Evropske unije je enostaven, ker se uporabljajo enotni predpisi in dokumenti. Za uvoz in izvoz blaga iz tretjih držav so potrebni dodatni dokumenti. Države članice uporabljajo carinski zakonik skupnosti. V njem so zbrani zakoni, ki določajo vse dokumente i...

 7. Depresija pri bolnicah z rakom dojke

  Konečnik, Anja

  2013-01-01

  V diplomskem delo smo predstavili depresijo pri bolnicah z rakom dojke. Opisali smo depresijo, njene simptome, vzroke, kakšne so reakcije ob postavitvi diagnoze rakavega obolenja dojke, na kakšne načine se z boleznijo soočajo in kdo jim je pri tem v največjo oporo. Izpostavili smo tudi pomen psihoonokologije in vlogo medicinske sestre. V empiričnem delu diplomskega dela smo predstavili rezultate ankete, ki smo jo izvedli med udeleženkami, Društva onkoloških bolnikov Slovenije, v skupini z...

 8. Dokumentacija pri čezmejnem prevozu odpadkov

  Repanšek, Tjaša

  2015-01-01

  Diplomsko delo predstavlja glavne težave, s katerimi se srečuje prevozno podjetje pri izvajanju prevoza odpadkov. Preučevani problem je zahtevna, zakonsko obvezna dokumentacija, katera se zahteva in spremlja čezmejni prevoz odpadkov v podjetju Transport Rojko s.p. Diplomsko delo je sestavljeno iz treh glavnih delov, zaokroženih v šest poglavij. Uvodni del zajema cilj naloge, namen in poti za reševanje problema, predpostavke in omejitve ter opis metod dela, katere so bile uporabljene pri izdel...

 9. Odprti pouk pri predmetu spoznavanje okolja

  Ivanuš-Grmek, Milena; Hus, Vlasta

  2015-01-01

  V prispevku prikazujemo rezultate raziskave, ki smo jo opravili spomladi leta 2005 na vzorcu učiteljev prvega triletja devetletke. Zanimalo nas je, katere didaktične strategije uporabljajo učitelji pri pouku predmeta spoznavanje okolja, kako pogosto jih uporabljajo in ali so statistično značilne razlike med učitelji v pogostosti rabe posameznih didaktičnih strategij glede na čas vstopa šole v izvajanje devetletke. Rezultati raziskovalnega dela nas opozarjajo, da učitelji pri pouku tega predme...

 10. DnaT is a PriC-binding protein.

  Huang, Chien-Chih; Huang, Cheng-Yang

  2016-09-01

  DnaT and PriC are replication restart primosomal proteins required for re-initiating chromosomal DNA replication. DnaT is a component of the PriA-dependent primosome, while PriC belongs to the PriC-dependent primosome. Whether DnaT can interact with PriC is still unknown. In this study, we define a direct interaction between PriC, a key initiator protein in PriC-mediated DNA replication restart, and DnaT, a DnaB/C complex loader protein, from Klebsiella pneumoniae. In fluorescence titrations, PriC bound to single-stranded DNA with a binding-site size of approximately 9 nt. Gold nanoparticle assay showed that the solution of DnaT-PriC changed from red to purple, which indicated the protein-protein interactions due to gold nanoparticle aggregate. In addition, this DnaT-PriC complex could be co-purified by the heparin HP column. Surface plasmon resonance analysis showed that the Kd value of DnaT bound to PriC was 2.9 × 10(-8) M. These results constitute a pioneering study of the DnaT-PriC interaction and present a putative link between the two independent replication restart pathways, namely, PriA- and PriC-dependent primosome assemblies. Further research can directly focus on determining how DnaT binds to the PriC-SSB-DNA tricomplex and regulates the PriC-dependent replication restart. PMID:27387236

 11. Presence of pRI1:

  Migura, Lourdes Garcia; Hasman, Henrik; Jensen, Lars Bogø

  2009-01-01

  disrupted a putative mobilization gene (mobA) which presented 99% similarity to the one described in plasmid pJS42 (NC_010291). pRI1 harbored a cluster of four coding sequences which exhibited a homology to those described in contig 658 (from nucleotide 8940 to nt 10515) of E. faecium DO. In addition, a rep...

 12. PREIZKUSI ZNANJA PRI MATEMATIKI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU

  Bratec, Jasmina

  2012-01-01

  Namen diplomskega dela z naslovom Preizkusi znanja pri matematiki v prvem in drugem triletju je bil ugotoviti, ali znajo študenti, ki so tik pred vstopom v učiteljski poklic, sestaviti kvaliteten preizkus znanja pri matematiki ter v kolikšni meri poznajo osnovne didaktično-matematične pojme (učne cilje, standarde in tipe znanja, reprezentacije), s katerimi se srečamo pri izdelavi preizkusa znanja pri matematiki. Pri raziskavi je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna meto...

 13. Differential interference of vitamin D analogs PRI-1906, PRI-2191, and PRI-2205 with the renewal of human colon cancer cells refractory to treatment with 5-fluorouracil.

  Kotlarz, Agnieszka; Przybyszewska, Małgorzata; Swoboda, Paweł; Miłoszewska, Joanna; Grygorowicz, Monika Anna; Kutner, Andrzej; Markowicz, Sergiusz

  2016-04-01

  This study was aimed to determine whether hypocalcemic analogs of active forms of vitamins D modulate expression of genes related to stem-like phenotype in colon cancer cell lines HT-29 and HCT-116 undergoing renewal after the treatment with 5-fluorouracil (5-FU). Both lines express vitamin D receptor, but differ in differentiation stage and vitamin D sensitivity. Cells that resisted the 5-FU exposure were treated with synthetic analog of 1,25-dihydroxyvitamin D2 (PRI-1906) and analogs of 1,25-dihydroxyvitamin D3 (PRI-2191 and PRI-2205). Proliferative activity was more profoundly affected by vitamin D analogs in HT-29/5-FU than in HCT-116/5-FU cells. In HT-29/5-FU cells, analogs PRI-1906 and PRI-2191 downregulated the expression of genes related to survival, re-growth, and invasiveness during renewal, while PRI-2205 increased expression of genes related to differentiation only. In HCT-116/5-FU cells, PRI-2191 decreased the expression of stemness- and angiogenesis-related genes, whereas PRI-1906 augmented their expression. The effects in HCT-116/5-FU cells were observed at higher concentrations of the analogs than those used for HT-29/5-FU cells. Out of the series of analogs studied, PRI-2191 might be used to counteract the renewal of both moderately and poorly differentiated cancer cells following conventional treatment. PMID:26511971

 14. VLOGA MANAGERJEV PRI UVAJANJU SPREMEMB V BANKO

  Jordan, Sandra

  2013-01-01

  POVZETEK V sodobnih pogojih delovanja se morajo banke prilagajati nenehnim spremembam v okolju, če želijo zagotavljati svoj obstoj in dolgoročni razvoj. Managerji morajo zato svoje delovanje in vedenje prilagoditi novo nastalih razmeram in se preoblikovati iz vodij v celovite mentorje, vzornike in motivatorje svojih zaposlenim. Magistrska naloga obravnava vlogo managerjev pri uvajanju sprememb v izbrani banki. Rezultati sprememb so pomembno odvisni od vključenosti in sodelovanja vseh zapo...

 15. DOLOČITEV RAZPOKLJIVOSTI V HLADNEM PRI SPAJANJU VISOKOTRDNOSTNIH JEKEL

  Balon, Matevž

  2011-01-01

  Podana je problematika varivosti modernih konstrukcijskih jekel z ozirom na fenomene, ki pri varjenju nastopajo. Posebna pozornost je namenjena razpokljivosti v hladnem, vplivu vodika, vrsti varivostnih preizkusov na hladno razpokljivost ter njenem preprečevanju. Na osnovi praktične izvedbe Y–preizkusa je določena temperatura predgrevanja visokotrdnostnega jekla MICRAL 690 debeline 40 mm, pri kateri ne bo prišlo do pojava razpok v hladnem zvarnem spoju. Ugotovljeno je, da lahko z izra...

 16. Geodetska dela pri izgradnji železniške proge

  Golob, Tina

  2015-01-01

  V prvem delu diplomske naloge sem opisala, kakšna so geodetska dela pri izgradnji objekta. Ker je bila moja naloga opis del pri izgradnji nove železniške proge, sem bila tekom celotne diplomske naloge usmerjena v predstavitev del pri tovrstnih gradnjah. Največjo pozornost sem posvetila izvajanju geodetskih del med samo izgradnjo objekta (predvsem zakoličbo), saj sem pri tem tudi sodelovala. Ker sta stroki gradbeništvo in geodezija med seboj tesno povezani, sem na koncu predstavila tudi nekaj ...

 17. Optimizacija prototipiranja pri razvoju spletnih aplikacij

  Andrejak, Luka

  2016-01-01

  Pri razvoju spletnih aplikacij pogosto uporabljamo prototipiranje. S prototipi se uporabnike v razvojni proces vključi že zelo zgodaj, kar ima lahko pozitivne učinke na sam proces. S pravilno interpretacijo uporabnikovih povratnih informacij se lahko razvojna ekipa izogne morebitnim težavam in razvoju nepotrebnih segmentov aplikacije.Problem, ki se pogosto pojavlja v praksi, so preveč enostavni prototipi, ki tako uporabnikom kot razvijalcem ne nudijo dovolj dobre ponazoritve končne aplikacije...

 18. Najpogostejše diete pri mladostnikih

  Bonić, Maja

  2012-01-01

  Teoretična izhodišča: V današnjem svetu je velik problem med mladostniki prekomerna telesna teža, ki nastane predvsem zaradi nezdravega prehranjevanja, nezadostne telesne aktivnosti, kajenja, alkohola, oziroma na kratko, nastane zaradi nezdravega življenjskega sloga posameznika. Zdrav življenjski slog se v današnjem času, ko ljudje nimajo več časa za telesno aktivnost in zdravo prehrano zanemarja. Zaradi nezadovoljstva z zunanjim izgledom se mladostniki zelo zgodaj pričnejo odločati za uživan...

 19. POMEMBNOST PRI REVIDIRANJU, IZGOVOR ALI DEJSTVO?

  Šobernik, Sara

  2015-01-01

  V procesu revizije mora revizor podati mnenje, ali so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja. Da lahko revizor izrazi to mnenje, mora pridobiti sprejemljivo zagotovilo, da računovodski izkazi kot celota ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Revizor mora za pridobitev zagotovila v fazi načrtovanja revizije opredeliti pomembnost pri revidiranju, katere izračun pa z Mednarodnimi standardi revidir...

 20. Delež geodezije pri gradnji objektov

  Ilešič, Ema

  2012-01-01

  Geodetska dejavnost ima pomembno vlogo pri gradnji objektov in je praktično prisotna v vseh fazah izgradnje objekta. V projektni nalogi so zajeti geodetski postopki od parcelacije in ureditve meje, zakoličbe, izdelave geodetskega načrta do vpisa v uradne evidence. Predstavljeni sta projektna in tehnična dokumentacija ter njuni sestavni deli, predvsem tisti, ki so povezani z geodetsko dejavnostjo. Storitve, ki jih opravljajo geodetska podjetja so ovrednotene s točkami, ki jih predpisuje tarifn...

 1. Primjena cementa pri injektiranju sedrenih materijala

  Ivanković, Tomislav; Muhovec, Ivan

  2004-01-01

  U članku se opisuju mogućnosti primjene mikrocementa pri konsolidacijskom injektiranju. Opisana su istraživanja obavljena na terenu (širi prostor rijeke Plive) i u laboratoriju. Analitički su prikazani rezultati istraživanja stanja prije injektiranja i nakon njega. Zaključeno je da nije moguće injektiranje smjesama na bazi portland cementa, da se uporabom mikrocementa finoće mliva 40 mm postiže djelomična penetracija, a dobri su rezultati uporabom mirkocementa finoće mliva 20 mm.

 2. PRESKUŠANJE IZKLOPNE ZMOGLJIVOSTI TALJIVIH VAROVALK PRI PREOBREMENITVAH

  Prejac, Borut

  2015-01-01

  Taljive varovalke so pomemben element elektroenergetskega sistema. Pri načrtovanju in med proizvodnjo se morajo predvideni preskusi izvajati po določenih standardih. V diplomskem delu je opisano delovanje taljive varovalke pri preobremenitvah po zahtevah standardov. V nadaljevanju je predstavljen laboratorij ICEM - TC, kjer so se preskusi izvajali. Izveden je model avtomatizacije preskusne proge in podani so rezultati opravljenih preskusov.

 3. Synthesis and Biological Activity of Diastereomeric and Geometric Analogs of Calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, Against Human HL-60 Leukemia and MCF-7 Breast Cancer Cells

  Andrzej Kutner

  2013-10-01

  Full Text Available Diastereomeric and geometric analogs of calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, were synthesized as advanced intermediates from vitamin D C-22 benzothiazoyl sulfones and side-chain aldehydes using our convergent strategy. Calcitriol, calcipotriol (PRI-2201 and tacalcitol (PRI-2191 were used as the reference compounds. Among a series of tested analogs the diastereomeric analog PRI-2202 showed the strongest antiproliferative activity on the human breast cancer cell line MCF-7, whereas the geometric analog PRI-2205 was the weakest. Both analogs were less potent in antiproliferative activity against HL-60 cells compared to the reference compounds. The ability to potentiate antiproliferative effect of cisplatin or doxorubicin against HL-60 cells or that of tamoxifen against the MCF-7 cell line was observed at higher doses of PRI-2202 or PRI-2205 than those of the reference compounds. The proapoptotic activity of tamoxifen, expressed as the diminished mitochondrial membrane potential, as well as the increased phosphatidylserine expression, was partially attenuated by calcitriol, PRI-2191, PRI-2201 and PRI-2205. The treatment of the MCF-7 cells with tamoxifen alone resulted in an increase in VDR expression. Moreover, a further increase in VDR expression was observed when the analogs PRI-2201 or PRI-2205, but not PRI-2191, were used in combination with tamoxifen. This observation could partially explain the potentiation of the antiproliferative effect of tamoxifen by vitamin D analogs.

 4. KOGNITIVNO-VEDENJSKE TEHNIKE PRI SPECIFIČNIH MOTNJAH HRANJENJA

  Poplatnik, Tjaša

  2016-01-01

  Motnje hranjenja so povezane z odnosom posameznika do hrane, s percepcijo do lastnega telesa, s samospoštovanjem, z odnosi v družini in z vplivi iz socialnega okolja. Terapija pri zdravljenju bolnikov s tovrstno motnjo je po navadi kombinirana iz različnih psihoterapevtskih pristopov. V raziskavi smo se osredotočili na vedenjsko-kognitivno terapijo pri terapevtskem delu z bolniki z motnjami hranjenja. Bolj specifično nas je zanimala uporaba in pogostost vedenjsko-kognitivnih tehnik pri tovrst...

 5. Trendi in poslovne koristi na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

  Krajnčič, Janja

  2015-01-01

  Varnost pri delu zaseda poseben prostor v vsaki korporaciji, javnem podjetju, poslovnem sistemu, državni instituciji, civilni družbi in pri posamezniku. Z varnostjo pri delu in zdravim delovnim okoljem se nevede srečujemo vsak dan, na vsakem delovnem mestu. Varnost pri delu se prične pri posamezniku. Posameznik je tisti, ki mora ponotranjiti vrednoto varnosti. Če posameznik poskrbi zase (ima interes), potem ne ogroža drugih delavcev na delovnem mestu. Zagotovo pa moramo pri tem izpostaviti tu...

 6. La prière dans le Rolandslied de Konrad

  Buschinger, Danielle

  2014-01-01

  Les prières contenues dans les chansons de geste françaises ont été l'objet de nombreuses études de la part des romanistes ; M. J. de Caluwé a dans un article récent évoqué celles de la Chanson de Roland. Je me propose aujourd'hui d'étudier les prières du Rolandslied du Curé Konrad qui a adapté en allemand la Chanson française. Je prendrai en considération tous les types de prières, qu'elles soient de simples invocations, de courtes oraisons ou des prières plus longues ; je ne pourrai cependa...

 7. VLOGA REŠEVALCA PRI ENDOTRAHEALNI INTUBACIJI V PREHOSPITALNEM OKOLJU

  Nežmah, Jure

  2016-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena vloga reševalca, ki sodeluje pri endotrahealni intubaciji v prehospitalnem okolju. Namen diplomskega dela je predstaviti endotrahealno intubacijo, vrste endotrahealne intubacije, umetno ventilacijo, ki je del endotrahealne intubacije in kakšno vlogo ima reševalec, ki v prehospitalnem okolju sodeluje pri endotrahealni intubaciji pacienta. Za pisanje diplomske naloge smo uporabili deskriptivno metodo dela. Vso zbrano literaturo, ki nam je bila v pomoč za iz...

 8. VLOGA MANAGEMENTA PRI REŠEVANJU KRIZE V PODJETJU

  Pipenbaher, Nejc

  2014-01-01

  Magistrsko delo obravnava vlogo managementa in prenovo skupine Vates v krizi. Poglavitne naloge kriznega managementa so načrtovanje in nadzorovanje okolja podjetja - prepoznavanje prednosti in nevarnosti v okolju ter napovedovanje in oblikovanje prihodnjih silnic, ki bi lahko vplivale na podjetje, analiziranje okolja ter oblikovanje akcij podjetja in odzivov, ki bodo v pomoč pri doseganju ugodnega položaja podjetja na trgu v primeru kriz. Glavna načela pri upravljanju krize so razvijan...

 9. VLOGA ODRASLIH PRI JAVNEM NASTOPANJU PREDŠOLSKIH OTROK

  Tkalec, Monika

  2012-01-01

  Predšolski otrok uživa ob skakanju, hoji, teku in plesu. Vse to lahko zamenjamo z besedo gibanje, s katerim otrok izraža razpoloženje, čustva in si ustvarja predstave o svetu, v katerem se giblje in živi. Diplomsko delo z naslovom Vloga odraslih pri javnem nastopanju predšolskih otrok zajema v teoretičnem delu vlogo odraslega načrtovanje, plesno dramatizacijo in nastopanje. Empirični del diplomskega dela pa zajema analize evalvacij vzgojnega dela v vrtcu. Opazovale smo otroke pri vključevanju...

 10. Uporaba tehnologije OntoWiki pri tipizaciji stavb v Sloveniji

  Stegnar, Gašper

  2015-01-01

  V Sloveniji imamo veliko število že obstoječih stavb in novogradenj, za katere lastniki nimajo informacij, kakšne energijske lastnosti te izkazujejo. Pri obstoječih stavbah je problematika pridobivanja podatkov in podrobnosti analize za izračun teh lastnosti precej drugačna kot pri novogradnjah, saj so podatki težje pridobljivi in je posledično izračun otežen. V sklopu diplomske naloge nismo zaznali orodij, ki bi na uporabniku enostaven in hiter način prikazale energijske lastnosti stavbe, za...

 11. VLOGA GOSPODARSKEGA REVIZORJA PRI PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA

  Antolič, Janja

  2011-01-01

  Pranje denarja je pri nas nekoliko bolj nov pojem, kot v drugih državah. S pranjem denarja razumemo proces, v katerem poskušajo storilci kaznivih dejanj prikriti lastništvo nad premoženjsko koristjo, ki jo pridobijo s svojim kaznivim dejanjem ter njen pravi izvor. Pranje denarja je pogosto povezano z organiziranim kriminalom, kot je na primer trgovanje z mamili, z orožjem, prevarami. V skupini za mednarodno finančno akcijo so prišli do spoznanja, da kljub različnim oblikam pranja denarja obs...

 12. VLOGA MANAGEMENTA PRI PREPREČEVANJU MOBBINGA V PODJETJU

  Pavše, Bojana

  2010-01-01

  Konflikti so stalen del našega življenja in dela. Velikokrat nastanejo kot nesporazum v eni osebi, še večkrat pa med dvema ali več posamezniki ali med skupinami. Vzrokov za konflikt je navadno več, ki se med seboj prepletajo in je dobro da jih poznamo, saj lahko le tako pravilno ravnamo. Kadar se konflikt ne odpravi in se prične širiti ter traja dlje časa, lahko to privede do mobbinga. Mobbing lahko z drugimi besedami poimenujemo psihoteror na delovnem mestu. Pri tem je napadena oseba šib...

 13. VLOGA ETIKE PRI PREPREČEVANJU NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU

  Sambolec, Katja

  2013-01-01

  V diplomskem seminarju smo obravnavali temo z naslovom Vpliv etike pri preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu. Tema o nadlegovanju na delovnem mestu, je aktualna že desetletja in glede na gospodarsko krizo, ki ji še ni videti konca, je aktualna še danes. Zaradi prenasičenosti trga s ponudniki iste branže, se posledično v posameznih podjetjih izvajajo pritiski na zaposlene, ki v različnih situacijah vodijo do nadlegovanja. Pri pisanju diplomskega seminarja smo se najprej osredotoči...

 14. Nevronski sistem za avtomatsko odstranjevanje ozadja pri Augerjevih spektrih:

  Belič, Igor; Jenko, Monika; Poniku, Besnik

  2012-01-01

  Spektralno ozadje in šum sta neločljiva sestavna dela Augerjevih spektrov, ki zaradi svoje spremenljivosti onemogočata avtomatsko analizo in obdelavo spektrov. Ključni element zanesljive avtomatske analize spektrov je odstranjevanje spektralnega ozadja in šuma. To je postopek, ki mora pri svojem delovanju ohraniti večino informacij spektra, pri tem pa ne sme popačiti in spremeniti vsebine spektra, biti mora predmet temeljite študije, saj je izhodišče nadaljnje analize spektrov. Tudi samo spek...

 15. PRI: An Periodically Receiver-Initiated Task Scheduling Algorithm

  2000-01-01

  Task scheduling is a key problem for the distributed computation. This thesis analyzes receiver-initiated(RI) task scheduling algorithm, finds its weakness and presents an improved algorithm-PRI algorithm. This algorithm schedules the concurrent tasks onto network of workstation dynamically at runtime, and initiates task scheduling by the node of low load. The threshold on each node can be modified according to the system information which is periodically detected. Meanwhile, the detecting period can be adjusted in terms of the change of the system state. The result of the experiments shows that the PRI algorithm is superior to the RI algorithm.

 16. Vpliv foliarnih gnojil na razvoj in kakovost grozdja pri sorti 'Laški rizling'

  Slekovec, Uroš

  2013-01-01

  V letu 2011 smo na Univerzitetnem centru za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo ugotavljali vpliv foliarnih gnojil na razvoj in kakovost grozdja pri sorti 'Laški rizling'. Trse smo foliarno gnojili s pripravkoma Agrovit F in Herbagreen ter jih primerjali s kontrolnim obravnavanjem, pri katerem trsi niso bili foliarno gnojeni. Pri intenzivnosti barve listov ni bilo signifikantnih razlik. Oba pripravka sta vplivala na vsebnosti sladkorja v jagodnem soku, pri pripravku Agrovit F so bile vsebnos...

 17. Finding the SurPriSe: A Case Study of a Faculty Learning Community

  Michel, Roberta M.

  2014-01-01

  This article details a faculty learning community (FLC) that started in 2009 on the campus of a Midwestern University and has evolved into an interdisciplinary research, teaching and social community of practice and learning called SurPriSe. SurPriSe is an acronym that reflects the interest area of the FLC; Sur for surveillance, Pri for privacy,…

 18. Geology of Planina pri Jezeru and its environs (Slovenia

  Mihael Brenčič

  2008-06-01

  Full Text Available The article describes the results of detailed geological mapping of the wider environs of Planina pri Jezeru north of Bohinj. In the literature the Upper Triassic massive and bedded limestone, Jurassic limestone, Cretaceous clastic rocks and Pleistocene sediments have been reported in this area up to now. The article supplements existing lithostratigraphic information by defining exact locations of the Pleistocene sediments at Planina pri Jezeru and Planina v Lazu, and of Jurassic rocks. In Poljane a Neptunian dyke and bioclastic limestone, while north of Mizčna glava a flat-bedded microsparitic limestone were described for the first time.Correlation to the Triglav Lakes Valley Jurassic beds indicates equivalent facieses. Allochthon Cretaceous biocalcarenite and jasper situated east of Planina pri Jezeru are also described due to their importance for further glaciological studies. The results show that the recent lake Jezero na Planini pri Jezeru is formed due to the accumulation of Pleistocene glacial-lacustrine fine-grained sediment in till,deposited on the Dachstein limestone.

 19. Canopy Level Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Middleton, Elizabeth M.; Cheng, Yen-Ben; Corp, Lawrence A.; Campbell, Petya K. E.; Huemmrich, K. Fred; Zhang, Qingyuan; Kustas, William P.

  2012-01-01

  Two bio-indicators, the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (SIF), were derived from directional hyperspectral observations and studied in a cornfield on two contrasting days in the growing season. Both red and far-red SIF exhibited higher values on the day when the canopy in the early senescent stage, but only the far-red SIF showed sensitivity to viewing geometry. Consequently, the red/far-red SIF ratio varied greatly among azimuth positions while the largest values were obtained for the "hotspot" at both growth stages. This ratio was lower (approx.0.88 +/- 0.4) in early July than in August when the ratio approached equivalence (near approx.1). In concert, the PRI exhibited stronger responses to both zenith and azimuth angles and different values on the two growth stages. The potential of using these indices to monitor photosynthetic activities needs further investigation

 20. Prison subculture in prisons Ljubljana and Dob pri Mirni

  Petkovšek, Tadej

  2013-01-01

  Prison and its specifics present a territory, where a completely unique social system is developed. This social system has been researched since the origin of prisons. The goal of this BA dissertation entitled »Prison subculture in prisons Ljubljana and Dob pri Mirni« is to investigate the characteristics of prison subculture in two biggest prisons in Slovenia, and also how prison subculture affects the every day life of people in them. In the theoretical part we first present total ...

 1. Uporaba sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah pri osebnih vozilih

  Drumlič, Dominik

  2015-01-01

  Projektna naloga zajema analizo sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah pri osebnih vozilih in uredbo, ki predpisuje, da morajo vsa nova osebna vozila imeti obvezno vgrajen sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah. Naloga vsebuje analizo posameznih sistemov, njihovih lastnosti, prednosti, slabosti in kako sistem vpliva na varnost, ekonomičnost in ekologijo. Prikazan pa je tudi primer same uporabe sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah in kako ravnati v primeru težav. Za ta namen je bila opravljena ...

 2. PSIHOLOŠKI VIDIKI BARV PRI IZDELAVI LOGOTIPA

  Bauman, Anja

  2015-01-01

  Osrednja tema diplomske naloge so psihološki vidiki barv pri izdelavi logotipa. Diplomska naloga zajema tako teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen logotip in njegovi kriteriji uspešnosti. Prav tako pa so predstavljene tudi barve, njeni učinki ter značilnosti. Empirični del diplomske naloge pa se ukvarja z analizo obstoječih in izdelanih logotipov.

 3. Structural Insight into the DNA-Binding Mode of the Primosomal Proteins PriA, PriB, and DnaT

  Yen-Hua Huang

  2014-01-01

  Full Text Available Replication restart primosome is a complex dynamic system that is essential for bacterial survival. This system uses various proteins to reinitiate chromosomal DNA replication to maintain genetic integrity after DNA damage. The replication restart primosome in Escherichia coli is composed of PriA helicase, PriB, PriC, DnaT, DnaC, DnaB helicase, and DnaG primase. The assembly of the protein complexes within the forked DNA responsible for reloading the replicative DnaB helicase anywhere on the chromosome for genome duplication requires the coordination of transient biomolecular interactions. Over the last decade, investigations on the structure and mechanism of these nucleoproteins have provided considerable insight into primosome assembly. In this review, we summarize and discuss our current knowledge and recent advances on the DNA-binding mode of the primosomal proteins PriA, PriB, and DnaT.

 4. Prodifferentiation Activity of Novel Vitamin D2 Analogs PRI-1916 and PRI-1917 and Their Combinations with a Plant Polyphenol in Acute Myeloid Leukemia Cells

  Nachliely, Matan; Sharony, Ehud; Bolla, Narasimha Rao; Kutner, Andrzej; Danilenko, Michael

  2016-01-01

  1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25D3) is a powerful differentiation inducer for acute myeloid leukemia (AML) cells. However, 1,25D3 doses required for differentiation of AML cells may cause lethal hypercalcemia in vivo. There is evidence that vitamin D2 is less toxic than vitamin D3 in animals. Here, we determined the differentiation effects of novel analogs of 1α,25-dihydroxyvitamin D2 (1,25D2), PRI-1916 and PRI-1917, in which the extended side chains of their previously reported precursors (PRI-1906 and PRI-1907, respectively) underwent further 24Z (24-cis) modification. Using four human AML cell lines representing different stages of myeloid maturation (KG-1a, HL60, U937, and MOLM-13), we found that the potency of PRI-1916 was slightly higher or equal to that of PRI-1906 while PRI-1917 was significantly less potent than PRI-1907. We also demonstrated that 1,25D2 was a less effective differentiation agent than 1,25D3 in these cell lines. Irrespective of their differentiation potency, all the vitamin D2 derivatives tested were less potent than 1,25D3 in transactivating the DR3-type vitamin D response elements. However, similar to 1,25D3, both 1,25D2 and its analogs could strongly cooperate with the plant polyphenol carnosic acid in inducing cell differentiation and inhibition of G1–S cell cycle transition. These results indicate that the 24Z modification has contrasting effects on the differentiation ability of PRI-1906 and PRI-1907 and that the addition of a plant polyphenol could result in a similar extent of cell differentiation induced by different vitamin D compounds. The enhanced antileukemic effects of the tested combinations may constitute the basis for the development of novel approaches for differentiation therapy of AML. PMID:27399677

 5. Prodifferentiation Activity of Novel Vitamin D₂ Analogs PRI-1916 and PRI-1917 and Their Combinations with a Plant Polyphenol in Acute Myeloid Leukemia Cells.

  Nachliely, Matan; Sharony, Ehud; Bolla, Narasimha Rao; Kutner, Andrzej; Danilenko, Michael

  2016-01-01

  1α,25-dihydroxyvitamin D₃ (1,25D3) is a powerful differentiation inducer for acute myeloid leukemia (AML) cells. However, 1,25D3 doses required for differentiation of AML cells may cause lethal hypercalcemia in vivo. There is evidence that vitamin D₂ is less toxic than vitamin D₃ in animals. Here, we determined the differentiation effects of novel analogs of 1α,25-dihydroxyvitamin D₂ (1,25D2), PRI-1916 and PRI-1917, in which the extended side chains of their previously reported precursors (PRI-1906 and PRI-1907, respectively) underwent further 24Z (24-cis) modification. Using four human AML cell lines representing different stages of myeloid maturation (KG-1a, HL60, U937, and MOLM-13), we found that the potency of PRI-1916 was slightly higher or equal to that of PRI-1906 while PRI-1917 was significantly less potent than PRI-1907. We also demonstrated that 1,25D2 was a less effective differentiation agent than 1,25D3 in these cell lines. Irrespective of their differentiation potency, all the vitamin D₂ derivatives tested were less potent than 1,25D3 in transactivating the DR3-type vitamin D response elements. However, similar to 1,25D3, both 1,25D2 and its analogs could strongly cooperate with the plant polyphenol carnosic acid in inducing cell differentiation and inhibition of G1-S cell cycle transition. These results indicate that the 24Z modification has contrasting effects on the differentiation ability of PRI-1906 and PRI-1907 and that the addition of a plant polyphenol could result in a similar extent of cell differentiation induced by different vitamin D compounds. The enhanced antileukemic effects of the tested combinations may constitute the basis for the development of novel approaches for differentiation therapy of AML. PMID:27399677

 6. PriSM: a primer selection and matching tool for amplification and sequencing of viral genomes

  Yu, Qing; Ryan, Elizabeth M; Allen, Todd M.; Birren, Bruce W.; Henn, Matthew R.; Lennon, Niall J.

  2010-01-01

  Summary: PriSM is a set of algorithms designed to select and match degenerate primer pairs for the amplification of viral genomes. The design of panels of hundreds of primer pairs takes just hours using this program, compared with days using a manual approach. PriSM allows for rapid in silico optimization of primers for downstream applications such as sequencing. As a validation, PriSM was used to create an amplification primer panel for human immunodeficiency virus (HIV) Clade B.

 7. Monitoring seasonal and diurnal changes in photosynthetic pigments with automated PRI and NDVI sensors

  Gamon, J. A.; Kovalchuk, O.; C. Y. S. Wong; Harris, A; S. R. Garrity

  2015-01-01

  The vegetation indices normalized difference vegetation index (NDVI) and photochemical reflectance index (PRI) provide indicators of pigmentation and photosynthetic activity that can be used to model photosynthesis from remote sensing with the light-use efficiency model. To help develop and validate this approach, reliable proximal NDVI and PRI sensors have been needed. We tested new NDVI and PRI sensors, "SRS" sensors recently developed by Decagon Devices, during spring act...

 8. Monitoring seasonal and diurnal changes in photosynthetic pigments with automated PRI and NDVI sensors

  Gamon, J. A.; O. Kovalchuck; C. Y. S. Wong; Harris, A; S. R. Garrity

  2015-01-01

  The vegetation indices normalized difference vegetation index (NDVI) and photochemical reflectance index (PRI) provide indicators of pigmentation and photosynthetic activity that can be used to model photosynthesis from remote sensing with the light-use-efficiency model. To help develop and validate this approach, reliable proximal NDVI and PRI sensors have been needed. We tested new NDVI and PRI sensors, "spectral reflectance sensors" (SRS sensors; recently developed by Dec...

 9. MEDIJI PRI POUKU ANGLEŠKEGA JEZIKA V DRUGI TRIADI OSNOVNE ŠOLE

  Cafuta, Mateja

  2010-01-01

  V diplomskem delu so predstavljena različna sodobna teoretična izhodišča, ki opredeljujejo medije kot sredstvo in pripomoček za informiranje ljudi. Prikazala sem uporabo medijev pri pouku tujega jezika. Vključila sem tudi prednosti in slabosti uporabe medijev pri pouku, zlasti pri pouku tujega jezika na razredni stopnji OŠ. V nadaljevanju pa so predstavljene številne dodatne dejavnosti, ki vključujejo medije v pouk in bi jih učitelji lahko uporabljali pri pouku tujega jezika ter ga tako še bo...

 10. UPORABA DRUŽABNIH OMREŽIJ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE

  Grkovska, Slavica

  2014-01-01

  S pomočjo družbenih omrežij lahko ustvarimo lastno mrežo kontaktov s pomočjo katere lahko pridemo do zaposlitve. Imeti profil na enem izmed najbolj znanih družbenih omrežij, ki so za poslovno rabo, je za iskalca zaposlitve velika prednost. V magistrski nalogi smo poskušali ugotoviti, ali se iskalci zaposlitve v Sloveniji poslužujejo družbenih omrežij pri iskanju zaposlitve ter v kolikšni meri jih poznajo. V teoretičnem delu smo se najprej dotaknili problema brezposelnosti v Sloveniji ter ...

 11. STRES PRI UČITELJIH PRVEGA, DRUGEGA IN TRETJEGA TRILETJA

  Frece, Andreja

  2011-01-01

  Stres je postal bolezen sodobnega sveta, še posebej izrazit je na delovnem mestu. Poklic učitelja pri tem ni izjema, saj se učitelji soočajo z vse hitrejšim tempom dela, vedno več nalogami in zahtevami ter pomanjkanjem časa za njihove uresničitve. V teoretičnem delu je opisana učiteljeva vloga in osebnost ter vzroki stresa, njegovi znaki in spoprijemaje z njim. Namen empiričnega dela je bil raziskati vzroke in stopnjo stresne obremenjenosti učiteljev prvega, drugega in tretjega triletja, v ko...

 12. DELO Z VEDENJSKO TEŽAVNIM RAZREDOM PRI POUKU GEOGRAFIJE

  Liščić, Petra

  2016-01-01

  Vedenjsko težaven razred je razred, kjer prevladuje neprimerno vedenje učencev, ki ovira pri delu učitelja in druge učence. Še danes ni mogoče postaviti absolutnih kriterijev o tem, kaj predstavlja neprimerno vedenje v šoli. Neko vedenje je težko opredeliti kot neprimerno, ne da bi upoštevali njegove okoliščine. Neprimerno vedenje je močno odvisno od prepričanj ljudi, ki izhajajo iz religij, družin, demografskih in posebnih dejavnikov. Vedenje, opredeljeno kot neprimerno, se tako spreminj...

 13. Razvoj orodja za presojo sistema varnosti in zdravja pri delu

  Bajc, Simon

  2016-01-01

  Namen magistrskega dela je izdelava avtorskega teoretičnega modela in praktičnega orodja za presojo stanja dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu, ki bo kot motivacijski vzvod vodilo podjetja v izboljšave in uspešnost. Mikro in majhna podjetja so izjemno pomemben nosilec gospodarske rasti, inovativnosti in zaposlovanja. Eno izmed glavnih navodil članicam Evropske unije je načelo »Najprej pomisli na mala podjetja!«. Še posebej manjši poslovni subjekti so pod stalnim vplivom raz...

 14. AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTKI PO CARSKEM REZU

  Mikulič, Milka

  2009-01-01

  V diplomskem delu smo teoretično predstavili porodniško operacijo – carski rez, aktivnosti zdravstvene nege pri pacientki po carskem rezu in izvedli študijo primera pacientke po carskem rezu. Uvodoma je predstavljena zgodovina carskega reza ter definicija in indikacije za carski rez. Opisana je tudi razlika med elektivnim in nujnim carskim rezom, psihična in fizična priprava pacientke, anestezija za carski rez, prisotnost partnerja ter antibiotična zaščita med carskim rezom. V nadaljev...

 15. Odkrivanje težavnih konceptov pri uvodnem programiranju

  Humar, Klaudija

  2015-01-01

  V diplomskem delu se ukvarjamo z analizo dejavnikov, ki vplivajo na odnos študentov do uvodnega programiranja. Stereotipno, uvodno programiranje velja kot težavno. Ugotoviti želimo, kaj povzroča največ težav pri razumevanju konceptov uvodnega programiranja, pisanju pravilne programske kode in načrtovanju algoritmov. V prvem delu smo predstavili programski jezik Python kot prvi jezik za učenje programiranja. Primerjali smo ga s programskim jezikom Pascal in izpostavili prednosti jezika Pyth...

 16. VLOGA TERAPIJE S KONJEM PRI SENZOMOTORIČNEM RAZVOJU OTROKA

  Vuherer, Sara

  2015-01-01

  V diplomskem delu z naslovom Vloga terapije s konjem pri senzomotoričnem razvoju otroka se je želelo ugotoviti, kako terapija s pomočjo konja vpliva na senzomotoričen razvoj otroka. V teoretičnem delu se je podrobneje predstavilo in razčlenilo terapevtsko jahanje s pomočjo konja, terapevtskega konja in potek izobraževanja za inštruktorje in terapevte za otroke z motnjami na senzomotoričnem področju. V empiričnem delu naloge se je uporabila kavzalna – neeksperimentalna metoda. Raziskovalni vzo...

 17. VARIABILNOST DEBELINE SEMENSKE LUPINE PRI NAVADNI BUČI

  Štabuc, Mateja

  2009-01-01

  Oljne buče pripadajo vrsti Cucurbita pepo. Gojijo se predvsem zaradi semen iz katerih se pridobiva bučno olje. Za prehrano ljudi in živali so uporabni so tudi drugi deli rastline (nedozorelih in dozorelih plodov, vršički stebel in cvetovi). Semena modernih sort oljnih buč so brez lignificirane semenske lupine in takšnim sortam pravimo golice. Poleg nelignificirane semenske lupine se pri navadnih bučah pojavljajo še različne oblike delne lignifikacije in povsem lignificirana semenska lupina. N...

 18. STRAH ŠTUDENTOV PRED NASTOPANJEM PRI GLASBENI VZGOJI

  Šlogar, Natalija

  2010-01-01

  Strah je čustvo, ki vedno bolj bremeni sodobnega človeka, zato je primerno, da o njem razmišljamo in odkrivamo vzroke zanj. Ponavadi je strah usmerjen na konkretno situacijo ali predmet in tako vemo, česa nas je strah. Vedno pogosteje pa se dogaja, da strah ni določen in vezan na konkretno situacijo ali predmet, ne vemo, česa nas je dejansko strah, občutimo samo tesnobo in takrat govorimo o anksioznosti. Namen diplomskega dela je bil raziskati prisotnost strahu pri študentih pred nastopan...

 19. Živali kot pomoč pri rehabilitaciji zapornikov

  Senica, Tina

  2015-01-01

  Začetek diplomskega dela nas popelje od začetkov rehabilitacijskega gibanja do danes. Predstavimo različna stališča do rehabilitacije v zaporih in kakšne oblike rehabilitacije poznamo. Sledi kratka predstavitev slovenskih zaporov in kakšne oblike rehabilitacije se izvajajo. Nato je opisana vez človek-žival, kako so žival v daljni preteklosti uporabili v rehabilitacijske namene in kako lahko uporabimo živali pri rehabilitaciji zapornikov. Nadaljuje se z definicijo terapije in aktivnosti s pomo...

 20. Razlike med slovensko in arabsko kulturo pri poslovnem komuniciranju

  Djurović, Vanja

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo najprej pojasnili, kaj pravzaprav je poslovno komuniciranje, kaj medkulturno komuniciranje in kaj vse zajema pojem kulture. V nadaljevanju smo predstavili značilnosti arabske in slovenske kulture v okviru poslovnega komuniciranja, na koncu pa izpostavili bistvene razlike med njima. Pri poslovanju v mednarodnem okolju je uspešna medkulturna komunikacija izjemnega pomena. Med seboj namreč poslujejo osebe, ki prihajajo iz različnih držav. Zato je za uspešno mednarodno p...

 1. Primjena ultraflltracije pri proizvodnji fermentiranih mliječnih proizvoda

  Tratnik, Ljubica; Božanić, Rajka

  1997-01-01

  U radu se navode bitne značajke razvojnog programa proizvodnje fermentiranih mliječnih proizvoda u kojem primjena ultrafiltracije (UF), a sve češće u kombinaciji s mikrofiltracijom (MF), ima glavnu ulogu: povećanje nutritivne i zdravstvene vrijednosti proizvoda, produženje trajnosti i postizanje proizvoda ujednačenog sastava i kakvoće. Iznose se prednosti primjene UF i MF za obradu mlijeka, osobito za obradu sirutke te uloga dobivenih koncentrata proteina pri proizvodnji fermentiranih mlijeka...

 2. Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo

  Pavc, Iztok

  2015-01-01

  V diplomski nalogi sem predstavil geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo. Opisana so dela pred, med in po izgradnji objekta. V prvem poglavju sem predstavil smernice in načrte nove ureditve priključka na avtocesto ter obseg gradnje AC priključka Naklo. Nadaljeval sem z geodetskimi deli pred gradnjo, ki so potrebni za pripravo dobrega izhodišča za nadaljnja delo med gradnjo. Opisani so vsi postopki, ki so bili opravljeni pred pripravo projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) in tudi pre...

 3. SPOPADANJE S STRESOM PRI ISKALCIH ZAPOSLITVE V GORENJSKI REGIJI

  Zobavnik, Nina

  2014-01-01

  V diplomski nalogi smo obravnavali temo o zaposlitvi in iskanju zaposlitve. Ljudje se pri tem srečujemo z nemalo težavami, ena od njih pa je zagotovo stres. Stres je znan vsem ljudem na svetu, saj se vsi z njim vsakodnevno spopadamo. Za nekatere je stres lahko pozitiven, saj pozitivno vpliva nanje, mnogi ga dojemamo kot nekaj slabega, kot nekaj, kar nam škoduje in zaradi česar smo napeti. Zanimalo nas je predvsem, kaj je stres, kako se z njim spopadati in pa kakšne posledice ima lahko za nas ...

 4. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POTROŠNIKA PRI NAKUPU AVTOMOBILA

  Vidic, Tadeja

  2013-01-01

  V diplomskem delu smo se posvetili potrošniku in njegovim potrebam, ki smo podrobneje opisali, saj so ključne za motiviranje ekonomskega obnašanja. Predvsem podjetja morajo slednje dobro poznati, saj morajo vnaprej predvideti, v katero smer bo šel razvoj. Zagotavljati morajo zadostne količine dobrin, ki so jih potrošniki pripravljeni kupiti in bi jih s primernim trženjem tudi kupili. Opredelili smo različne oblike in vloge potrošnika pri nakupovanju, opisali smo proces nakupnega odločanja in ...

 5. UPORABA IKT ZA LOBIRANJE PRI MENEDŽMENTU

  Mikać, Boris

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo se osredotočili na menedžerje, saj smo mnenja, da so specifična znanja, ki odlikujejo uspešne in dobre menedžerje, kompatibilna s prakso učinkovitega lobiranja. Ključnega pomena bo prepletenost socialnega mreženja in razvoja IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) pri lobiranju. Zato je pomembno pogledati, kako zapleteno je novodobno lobiranje in kdo vse ima možnosti učinkovito in uspešno lobirati. Opisovali in raziskovali smo, ali so znanja sodobnih menedžerjev u...

 6. MERITVE KARAKTERISTIK ASINHRONSKEGA MOTORJA PRI RAZLIČNIH FREKVENCAH NAPAJANJA

  Žaberl, Peter

  2011-01-01

  Cilj diplomske naloge je bil izmeriti in analizirati karakteristike trifaznega asinhronskega motorja pri različnih frekvencah napajanja, ki je izvedeno s frekvenčnim pretvornikom. Izmerjene karakteristike momenta, toka in moči, so predstavljene v grafični in tabelarični obliki. Iz nazivnih podatkov motorja so izračunane karakteristike momenta v delovnem področju motorja. Poudarek diplomske naloge je ugotavljanje, kako se električni pogon z trifaznim asinhronskim motorjem odziva na različne ob...

 7. Correcting the relationship between PRI and shadow fraction for the blue sky effect

  Mõttus, Matti

  2016-04-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) is defined as the normalized difference ratio of leaf reflectance at two specific wavelengths in the green spectral region. Its value depends on the status of leaf carotenoid content, and especially that of the xanthophyll cycle pigments. Due to the dependence on the xanthophyll cycle, when the photosynthetic apparatus of green leaves is close to the saturation limit, their PRI becomes dependent on light conditions. Therefore, by measuring the PRI of leaves in the same canopy under different local irradiance conditions on a sunny day, it should be possible to determine the saturation level of the leaves. In turn, this gives information on the light use efficiency (LUE) of the vegetation canopy. The average light conditions of visible foliage elements are often quantified with the shadow fraction -- the fraction of visible foliage not lit by direct sunlight. The dependence of PRI on the shadow fraction has been used to remotely measure canopy LUE on clear days. Variations in shadow fraction have been achieved with multiangular measurement. However, besides photosynthetic downregulation, the dependence of canopy PRI on shadow fraction is affected by the blue sky radiation caused by scattering in the atmosphere. To quantify this effect on remotely sensed PRI, we present the underlying definitions relating leaf and canopy PRI and perform the required calculations for typical midsummer conditions in Central Finland. We demonstrate that the effect of blue sky radiation on the variation of PRI with canopy shadow fraction is similar in shape and magnitude to that of LUE variations reported in literature. Next, we propose a new method to assess these PRI variations in structured vegetation. We investiagate this blue sky effect on the PRI -- shadow fraction relationship with high spatial (60 cm) and spectral (9.8 nm) resolution airborne imaging spectroscopy data from Hyytiälä, Finland. We evaluate the spectral irradiance in

 8. PRIMJENA TERMOGRAFIJE I SUBJEKTIVNOG ISPITIVANJA PRI EVALUACIJI UDOBNOSTI

  Salopek Čubrić, Ivana; Skenderi, Zenun; Mijović, Budimir

  2009-01-01

  SAŽETAK: Rad prikazuje široke mogućnosti primjene infracrvene termografije u različitim područjima ljudske djelatnosti. U eksperimentalnom dijelu rada izvršeno je ispitivanje udobnosti nošenja odjevnog predmeta u kojem su ocjenjivači davali ocjene vezane uz vlažnost, toplinu i ukupnu udobnost prije umjerenog rada i nakon njega. Eksperiment je proveden pri ovim temperaturama: 23±1ºC, 26±1ºC, 29±1ºC i 32±1ºC i konstantnoj relativnoj vlažnosti zraka 67± 3%. Za određivanje zona pojačanog znojenja...

 9. Monitoring seasonal and diurnal changes in photosynthetic pigments with automated PRI and NDVI sensors

  Gamon, J. A.; Kovalchuck, O.; Wong, C. Y. S.; Harris, A.; Garrity, S. R.

  2015-07-01

  The vegetation indices normalized difference vegetation index (NDVI) and photochemical reflectance index (PRI) provide indicators of pigmentation and photosynthetic activity that can be used to model photosynthesis from remote sensing with the light-use-efficiency model. To help develop and validate this approach, reliable proximal NDVI and PRI sensors have been needed. We tested new NDVI and PRI sensors, "spectral reflectance sensors" (SRS sensors; recently developed by Decagon Devices, during spring activation of photosynthetic activity in evergreen and deciduous stands. We also evaluated two methods of sensor cross-calibration - one that considered sky conditions (cloud cover) at midday only, and another that also considered diurnal sun angle effects. Cross-calibration clearly affected sensor agreement with independent measurements, with the best method dependent upon the study aim and time frame (seasonal vs. diurnal). The seasonal patterns of NDVI and PRI differed for evergreen and deciduous species, demonstrating the complementary nature of these two indices. Over the spring season, PRI was most strongly influenced by changing chlorophyll : carotenoid pool sizes, while over the diurnal timescale, PRI was most affected by the xanthophyll cycle epoxidation state. This finding demonstrates that the SRS PRI sensors can resolve different processes affecting PRI over different timescales. The advent of small, inexpensive, automated PRI and NDVI sensors offers new ways to explore environmental and physiological constraints on photosynthesis, and may be particularly well suited for use at flux tower sites. Wider application of automated sensors could lead to improved integration of flux and remote sensing approaches for studying photosynthetic carbon uptake, and could help define the concept of contrasting vegetation optical types.

 10. Prying Force Calculation and Design Method for T-shaped Tensile Connector with High Strength Bolt

  Zhaoxin Hou; Guohong Huang; Chao Gong

  2015-01-01

  In order to establish the design method for T⁃shaped tensile connector with high strength bolt, the theoretical analysis is carried out. Firstly, it analyzes the performance of the connector and establishes prying force calculation model. Based on the model, prying force equation and function between bolt prying force and flange thickness is derived, and the min and max thickness requirement of flange plate under a certain tension load is then obtained. Finally, two simplified design methods of the connector are proposed, which are bolt pulling capacity method and flange plate bending capacity method.

 11. TAKTIKA OB PREKINITVAH IGRE PRI MLAJŠIH SELEKCIJAH U9 - U15

  Kolar, Borut

  2014-01-01

  V diplomskem delu Taktika ob prekinitvah igre pri mlajših selekcijah U9 – U15 sem predstavil, prikazal in raziskal problem ob prekinitvah igre pri nogometu. Z nalogo sem hotel zbrati vaje za urjenje taktike ob prekinitvah igre in jih razvrstiti po težavnosti in po starostnih kategorijah od U9 do U15, da bi bile trenerjem v pomoč pri treniranju. Pomembnosti taktike ob prekinitvah igre ni treba posebej izpostavljati, saj vemo, da se v sodobnem nogometu veliko zadetkov doseže prav iz prekinitev...

 12. Ocenitev občutljivosti na razpokljivost v hladnem pri varjenju visokotrdnostnega jekla Niomol 490 K

  Praunseis, Zdravko; Gliha, Vladimir; Rak, Inoslav

  2012-01-01

  V članku je predstavljena analitična (z empiričnimi enačbami) in eksperimentalna (z Y-preizkusom) določitev temperature predgrevanja visokotrdnostnega jekla Niomol 490 K debeline 19 mm, pri kateri ne bo prišlo do pojava razpok v hladnem v zvarnem spoju. Ugotovljeno je, da je pri varjenju jekla Niomol 490 K z oplaščeno elektrodo EVB NiMo nastanku razpok v hladnem bolj podvržen var kot osnovni material. Z izračuni lahko dovolj natančno napovemo temperaturo predgrevanja jekla, vendar je treba do...

 13. POZNAVANJE IN UPORABA CRM V SLOVENSKIH PODJETJIH PRI POSLOVANJU S TUJIMI PODJETJI

  Kričej, Ana

  2011-01-01

  V diplomi je prestavljena teorija o CRM, strategija CRM in njena implementacija v podjetje. V zadnjem poglavju je analiza anketnega vprašalnika, ali podjetja poznajo in uporabljajo CRM pri poslovanju s tujimi podjetji.

 14. Structure and Function of the PriC DNA Replication Restart Protein.

  Wessel, Sarah R; Cornilescu, Claudia C; Cornilescu, Gabriel; Metz, Alice; Leroux, Maxime; Hu, Kaifeng; Sandler, Steven J; Markley, John L; Keck, James L

  2016-08-26

  Collisions between DNA replication complexes (replisomes) and barriers such as damaged DNA or tightly bound protein complexes can dissociate replisomes from chromosomes prematurely. Replisomes must be reloaded under these circumstances to avoid incomplete replication and cell death. Bacteria have evolved multiple pathways that initiate DNA replication restart by recognizing and remodeling abandoned replication forks and reloading the replicative helicase. In vitro, the simplest of these pathways is mediated by the single-domain PriC protein, which, along with the DnaC helicase loader, can load the DnaB replicative helicase onto DNA bound by the single-stranded DNA (ssDNA)-binding protein (SSB). Previous biochemical studies have identified PriC residues that mediate interactions with ssDNA and SSB. However, the mechanisms by which PriC drives DNA replication restart have remained poorly defined due to the limited structural information available for PriC. Here, we report the NMR structure of full-length PriC from Cronobacter sakazakii PriC forms a compact bundle of α-helices that brings together residues involved in ssDNA and SSB binding at adjacent sites on the protein surface. Disruption of these interaction sites and of other conserved residues leads to decreased DnaB helicase loading onto SSB-bound DNA. We also demonstrate that PriC can directly interact with DnaB and the DnaB·DnaC complex. These data lead to a model in which PriC acts as a scaffold for recruiting DnaB·DnaC to SSB/ssDNA sites present at stalled replication forks. PMID:27382050

 15. Monitoring seasonal and diurnal changes in photosynthetic pigments with automated PRI and NDVI sensors

  J. A. Gamon

  2015-02-01

  only, and the other that also considered diurnal sun angle effects. Cross-calibration clearly affected sensor agreement with independent measurements, with the best method dependent upon the study aim and time frame (seasonal vs. diurnal. The seasonal patterns of NDVI and PRI differed for evergreen and deciduous species, demonstrating the complementary nature of these two indices. Over the spring season, PRI was most strongly influenced by changing chlorophyll : carotenoid pool sizes, while over the diurnal time scale PRI was most affected by the xanthophyll cycle epoxidation state. This finding demonstrates that the SRS PRI sensors can resolve different processes affecting PRI over different time scales. The advent of small, inexpensive, automated PRI and NDVI sensors offers new ways to explore environmental and physiological constraints on photosynthesis, and may be particularly well-suited for use at flux tower sites. Wider application of automated sensors could lead to improved integration of flux and remote sensing approaches to studying photosynthetic carbon uptake, and could help define the concept of contrasting vegetation optical types.

 16. Uporaba in primerjava različnih mehanizmov za upravljanje predlog pri izgradnji spletne strani v CMS TYPO3

  Barilar, Patrik

  2016-01-01

  Cilj diplomske naloge je predstavitev okolja TYPO3 in uporaba mehanizmov oz. tehnik pri izgradnji predloge za postavitev spletne strani. Najprej smo predstavili različne mehanizme za izdelavo predloge pri postavitvi spletne strani v okolju CMS TYPO3. Med seboj smo jih tudi primerjali in opisali njihove prednosti in slabosti. V praktičnem delu smo z uporabo odprtokodnega sistema TYPO3 in s pomočjo ostalih internetnih tehnologij razvili spletno stran. Pri postavitvi predloge smo uporabili ...

 17. The DNA replication priming protein, PriA, is required for homologous recombination and double-strand break repair.

  Kogoma, T; Cadwell, G W; Barnard, K G; Asai, T

  1996-01-01

  The PriA protein, a component of the phiX174-type primosome, was previously shown to be essential for damage-inducible DNA replication in Escherichia coli, termed inducible stable DNA replication. Here, we show that priA::kan null mutants are defective in transductional and conjugational homologous recombination and are hypersensitive to mitomycin C and gamma rays, which cause double-strand breaks. The introduction of a plasmid carrying the priA300 allele, which encodes a mutant PriA protein ...

 18. Diurnal and Directional Responses of Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Middleton, Elizabeth; Cheng, Y. B.; Corp, L.; Campbell, P.; Kustas, W.

  2010-01-01

  Determining the health and vigor of vegetation using high spectral resolution remote sensing is an important goal which has application to monitoring agriculture and ecosystem productivity and carbon exchange. Two spectral indices used to assess whether vegetation is performing near-optimally or exhibiting symptoms of environmental stress (e.g., drought or nutrient deficiency, non-optimal temperatures, etc.) are the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (Fs). Both the PRI and Fs capture the dynamics of photoprotection mechanisms within green foliage: the PRI is based on the association of the reflected radiation in the green spectrum with the xanthophyll cycle, whereas Fs measures the emitted radiation in the red and far-red spectrum. Fs was determined from retrievals in the atmospheric oxygen absorption features centered at 688 and 760 nm using a modified Fraunhofer Line Depth (FLD) method. We previously demonstrated diurnal and seasonal PRI differences for sunlit vs. shaded foliage in a conifer forest canopy, as expressed in the hotspot and darkspot of the Bidirectional Reflectance Function (BRF). In a USDA-ARS experimental field site located in Beltsville, MD, USA, measurements were acquired over a corn crop from a nadir view in 2008 with an ASD FieldSpec Pro (Analytical Spectral Devices, Inc., Boulder, CO, USA) to study the behavior of the PRI for sunlit and shaded foliage as captured in reflectance variations associated with the BRF, in a I m tall canopy in the vegetative growth stage. Those observations were compared to simulations obtained from two radiative transfer models. Measurements were then acquired to examine whether the PRI and Fs were influenced by view zenith and azimuth geometries at different times of day. Those measurements were made in 2010 with the Ocean Optics USB4000 Miniature Fiber Optic Spectrometer (Ocean Optics Inc., Dunedin, Florida, USA) at several times during the day on

 19. PATRONAŽNO IN SOCIALNO VARSTVO PRI OGROŽENEM STAROSTNIKU

  Založnik, Sanja

  2015-01-01

  Patronažna medicinska sestra in socialna delavka na terenu pogosto sodelujeta. njuno medsebojno delovanje ima velik pomen za starostnika. Patronažna medicinska sestra pri skupni obravnavi pokriva zdravstveni del, socialna delavka pa socialni vidik. Vsaka od njiju nato predlaga rešitve na koncu pa se individualno odločita, katere rešitve so najprimernejše za določenega starostnika. Pri celotni zdravstveno-socialni obravnavi sodelujejo tudi svojci. Najpogostejši rešitvi sta urejanje domskega va...

 20. Veljavnosti napovedi hitrih testov za povečano tveganje zloma kolka pri starostniku

  Hostnik, Bernarda

  2010-01-01

  Osteoporoza je sistemska skeletna bolezen, za katero je značilna znižana mineralno kostna gostota in s tem posledično povečana lomljivost kosti. Pri starostnikih z osteoporozo zlomi zato nastajajo že pri manjših poškodbah, kot je v primeru padca iz stojne višine. V razvitem svetu število starostnikov z osteoporozo in število zlomov zaradi nje strmo narašča. Osteoporoza in z njo povezani zlomi predstavljajo velik ekonomski problem razvitih družb. Z raziskavo v magistrski nalogi smo želeli ugot...

 1. SMERNICE ZDRAVEGA HUJŠANJA IN PREKOMERNA TELESNA TEŽA PRI ŠOLSKIH OTROCIH

  Kaučič, Maša

  2016-01-01

  Teoretična izhodišča: Smernice zdravega hujšanja se navezujejo na smernice zdrave prehrane. Prekomerna telesna teža poslabša kakovost življenja, zato je uravnotežena prehrana še posebej pomembna v vseh fazah razvoja otrok. Pri ozaveščanju o zdravem načinu življenja in pri promociji zdravega hujšanja igra pomembno vlogo tudi medicinska sestra, predvsem v dispanzerju za šolske otroke. Namen diplomskega dela je bil predstaviti smernice zdravega hujšanja, izgubo prekomerne telesne šolskih otrok t...

 2. Diferenciacija in individualizacija pri pouku književnosti v 3. triletju osnovne šole

  Kerndl, Milena

  2013-01-01

  Uspešno izvajanje diferenciacije in individualizacije pri pouku je odvisno od več pogojev, osnovni pa je učiteljevo dobro poznavanje učencev in njegova usposobljenost za prepoznavanje razlik med učenci ter izvajanje takšnega pouka. Problem, ki ga proučujemo v doktorski nalogi, je usposobljenost učiteljev slovenščine za prepoznavanje razlik med učenci, in sicer v njihovi recepcijski zmožnosti in njihovih horizontih pričakovanj, ter v povezavi s tem za izvajanje načela notranje diferenciacije i...

 3. TERAPIJA S POMOČJO KONJA PRI OTROKU S CEREBRALNO PARALIZO

  Vahen, Ana Marie

  2014-01-01

  Cerebralna paraliza pomeni trajno okvaro možganskega tkiva, ki onemogoča nadzor nad gibanjem. Lahko se razvije že v nosečnosti ali pri dolgotrajnem težkem porodu, ko otrok utrpi pomanjkanje kisika. V raziskavi predstavljamo študijo primera otroka s cerebralno paralizo, ki je sodeloval pri terapiji s pomočjo živali. Enkrat tedensko smo v obdobju 5 mesecev izvajali terapijo s konjem na kmetiji Šeško v Socki. Ugotavljali smo napredovanje glede na operativne cilje (senzorične, psihosocialne, komu...

 4. Obvladovanje konfliktov pri policijskem delu : diplomsko delo univerzitetnega študija

  Grošelj, Ana

  2013-01-01

  Zdravi odnosi niso tisti brez konfliktov, ampak tisti, v katerih se konflikti uspešno razrešujejo. Policisti se poleg konfliktov običajnih posameznikov srečujejo tudi s specifičnimi konflikti, ki se pojavijo prav zato, ker opravljajo poklic policista. Teh konfliktov je mnogo vrst: med delom in družinskim življenjem, med pričakovanji in realnostjo, konflikt vlog, politični konflikt, etični konflikt, konflikt pri izvajanju pooblastil. Na pravilno ukrepanje ob pojavu konfliktov vpliva osebnostni...

 5. POMEN NOGOMETNIH PRIREDITEV PRI TRŽENJU ŠPORTNEGA TURIZMA V SLOVENIJI

  Emeršič, Milan

  2012-01-01

  V diplomskem delu obravnavam pomen nogometnih prireditev pri trženju športnega turizma, pri čemer se preučevanje nanaša na velika nogometna tekmovanja v Sloveniji. Prav tako me je zanimalo, ali tudi v Sloveniji velja rek, da je nogomet najpomembnejša postranska stvar na svetu. Nogomet bom izpostavil kot aktivnost in kot dejavnost, ki je v tesni interakciji s turizmom, z menedžmentom in s trženjem. Ljudje po vsem svetu spremljajo nogomet množično. Veliko ljudi živi za to največjo postransko st...

 6. UPORABA HEVRISTIK PRI OKOLJEVARSTVENIH ODLOČITVAH V POVEZAVI S TEORIJO NAČRTOVANEGA VEDENJA

  Gomilšek, Tamara

  2015-01-01

  Namen raziskave je bil preveriti, na kakšen način bodo udeleženci sprejemali okoljevarstvene odločitve. Zanimalo nas je, ali bodo udeleženci pri svojih odločitvah upoštevali vse tri postavke Ajzenove teorije načrtovanega vedenja (stališče do vedenja, subjektivno normo, zaznan vedenjski nadzor), in na podlagi teh postavk sprejeli odločitve, ali pa bodo uporabili druge strategije odločanja, pri katerih smo se osredotočili na: leksikografsko hevristiko, hevristiko »ena postavka« in hevristiko »e...

 7. Vpliv degradacije SIS strukture na prenos toplote pri pretoku vodnih raztopin surfaktantov

  Dugonik, Marjeta

  2009-01-01

  V magistrskem delu je raziskana možnost uporabe aditivov v praksi ter opisane kemijske in reološke značilnosti raztopin polimernih aditivov in kationskih surfaktantov pri pretoku skozi cevi v laminarnem in turbulentnem področju. Prav tako je analiziran vpliv aditivov na zmanjšanje trenja in prenosa toplote. V raziskavi so podani rezultati preračunov koeficienta trenja, Reynolds-ovega števila pri različnih pretokih in premerih cevi, padca tlaka na meter cevi, ter stopnje zmanjšanja trenja, ki ...

 8. VARSTVO DOSTOJANSTVA JAVNEGA USLUŽBENCA PRI SLUŽBENEM OCENJEVANJU

  Sajič, Andreja

  2016-01-01

  Ko govorimo o varstvu dostojanstva javnega uslužbenca pri službenem ocenjevanju v javni upravi mislimo na varstvo pred nadlegovanjem in mobingom – trpinčenjem na delu. Republika Slovenija je pričela zakonsko urejevati področje varovanja dostojanstva javnih uslužbencev in delavcev nasploh šele leta 2002. Za zagotavljanje varstva dostojanstva je zadolžen delodajalec v okviru svojih pravic in obveznosti. Izkušnje in sodna praksa kažejo, da prihaja do vse večjega kršenja dostojanstva in trpinčenj...

 9. Politrauminių ligonių slaugos poreikiai ir ypatumai priėmimo skyriuje

  Kačėnaitė, Iveta

  2011-01-01

  SANTRAUKA Autorė: Kačėnaitė I. Tema: Politrauminių ligonių slaugos poreikiai ir ypatumai priėmimo skyriuje. Slaugos magistro baigiamasis darbas Darbo vadovas: med.m.dr. G. Laužikas Vilniaus universitetas Medicinos Fakultetas Bendrosios medicinos ir slaugos katedra, Antakalnio 57, Vilnius, Lietuva. 2006 06 14 Puslapių skaičius – 65. Tikslas: Išanalizuoti svarbiausius slaugos aspektus ir išnagrinėti slaugos optimizavimą teikiant pagalbą ligoniams, patyrusiems politraumą, priėmimo skyriuje. Užda...

 10. PRIMERI KONSTRUKTIVISTIČNEGA POUČEVANJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA

  Slomšek, Urška

  2009-01-01

  Predmet obravnave te diplomske naloge je predstavitev konstruktivističnega načina poučevanja in preizkus le-tega v praksi. Pri tem spoznavamo, da je ta model pouka blizu učencu in da poudarja njegovo samostojno vlogo pri učenju. Da je predznanje velikega pomena za učenčevo usvajanje novega znanja in nadgrajevanje že osvojenega. Od učitelja zahteva bolj natančno in zahtevnejšo pripravo na delo ter pozorno spremljanje in vrednotenje dela učencev. V teoretičnem delu je prikazano in opis...

 11. METODA BRZE PROVJERE OSNOVNIH KARAKTERISTIKA MOTORA PRI UPORABI RAZLIČITIH GORIVA

  Pikula, Boran; Filipović, Ivan; Bibić, Dževad; Džeko, Murad

  2010-01-01

  Stalna utrka za postizanjem niskih emisija zagađujućih tvari u ispušnim plinovima motornih vozila obilježena je primjenom novih tehničkih i tehnoloških rješenja u sustavima za pripremu smjese kod motora s unutarnjim izgaranjem (MSUI), poboljšanju procesa izgaranja, naknadnoj obradi ispušnih plinova, te primjeni alternativnih goriva. Prednost pri uporabi alternativnih goriva kod MSUI za pogon motornih vozila imaju ona goriva kod kojih se ne zahtijevaju veće preinake motora. Pri tome se biogori...

 12. Šentvid pri Stični: history of the town and school

  Sadar, Monika

  2012-01-01

  Dissertation presents the historical development of Šentvid pri Stični, famous persons that are associated with the place and the development of primary education in Šentvid pri Stični and primary school Ferdo Vesel. In the 6 century, the area Veit arrived Slovenes, who worshiped the god of light Svetovit. Before 1000 were pokritjanili Šentvid and is named after the saint St. Veit, whose worship was brought missionaries. The first record of the place Šentvid dates back to 1132 when th...

 13. POMEN KVALITATIVNIH PODATKOV PRI ODLOČITVAH O KREDITIRANJU NA PRIMERU BANKE

  Kladnik, Andreja

  2009-01-01

  Banke so pri svojem poslovanju najbolj izpostavljene kreditnemu tveganju, zato temu tveganju namenjajo največjo pozornost. Slabo upravljanje s kreditnim tveganjem je namreč eden največjih vzrokov propada bank ter bančnih kriz. Eden izmed pogojev za dobro upravljanje s kreditnim tveganjem je tudi kvalitetno odobravanje kreditov. Pri odobravanju kreditov posojilojemalcem je banka zelo previdna. Odločitev banke, ali bo podjetju odobrila kredit, je odvisno od njegove bonitete. Le-to določi z ...

 14. SPREMLJANJE MEDIJEV IN DOŽIVLJANJE STRESA PRI MLADIH V SLOVENIJI

  Zamuda, Mojca

  2014-01-01

  V magistrski nalogi smo preučili, ali obstaja povezava med spremljanjem medijev in doživljanjem stresa pri mladih v Sloveniji. V začetku smo najprej opredelili osnovne pojme množičnih medijev, njihove funkcije ter učinke in predstavili uporabo množičnih medijev med mladimi v sodobni družbi. Nadalje smo pojasnili pojem stresa in se še posebej osredotočili na učinke spremljanja medijev. Prav tako smo predstavili teoretična izhodišča pri raziskovanju doživljanja stresa v povezavi s spremljanjem ...

 15. Vloga staršev pri vključevanju otrok v sodobni ples

  Verglez, Tanja

  2016-01-01

  V diplomskem delu preučujemo vlogo staršev pri vključevanju otrok v sodobni ples. V teoretičnem delu najprej predstavljamo nekatera dosedanja dognanja na področju gibalnega razvoja v zgodnjem otroštvu ter neločljivo vzajemno povezanost gibalnih in kognitivnih sposobnosti, ki so individualno pogojene. Pedagoški proces v sodobnem plesu se namreč naslanja na poznavanje slednjega. Vloga staršev pri izbiri organiziranih gibalnih/športnih in seveda tudi plesnih dejavnosti je kompleksna in široka. S...

 16. Vloga reševalca pri hitri sekvenčni intubaciji na terenu

  Globačnik, Tahi

  2011-01-01

  Hitra sekvenčna intubacija je način vzpostavitve dihalne poti, kjer je potrebno uporabiti zdravila, ki omogočijo lažjo intubacijo in zmanjšajo zaplete med posegom. Ker ta zdravila povzročijo globoko nezavest in prenehanje dihanja pacienta, je zelo pomembna usklajenost ekipe, ki hitro sekvenčno intubacijo izvaja. Pri izvajanju posega mora reševalec poznati poseg do potankosti, poznati mora tudi delovanje zdravil in aparatov, ki jih uporabljamo pri hitri sekvenčni intubaciji. Čeprav so študije ...

 17. UPORABA ZDRAVIL V NUJNI MEDICINSKI POMOČI PRI PACIENTU Z AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM

  Tomplak, Renata

  2016-01-01

  Teoretična izhodišča: Bolezni srca in ožilja so eden glavnih vzrokov umrljivosti v Sloveniji in v Evropi, ne samo pri starejših, tudi pri srednjih generacijah. Akutni koronarni sindrom (AKS), ki v večini primerov nastane zaradi nestabilne aterosklerotične lehe in posledično tromboze, predstavlja eno najpomembnejših zdravstvenih težav in je glavni vzrok umiranja bolnikov s koronarno boleznijo. Raziskovalne metode: V diplomskem delu smo predstavili zgradbo srca in ožilja ter smernice za obr...

 18. Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem

  Žolnir, Aljaž

  2015-01-01

  V diplomski nalogi so z dvodimenzijskimi programi PCFLOW2D, MIKE 21 ter MIKE Flood izvedeni izračuni z različnimi pretoki za reko Bolsko pri Gomilskem. Na začetku sta opisana vodotoka Bolska in Trnavca ter računsko območje, ki je bilo modelirano. Izveden je bil tudi terenski ogled območja, da se je nato lažje določilo različne koeficiente. V nadaljevanju so opisane teoretične osnove računanja pri uporabljenih programih ter priprava računskega modela za posamezne programe. Na podlagi zahte...

 19. FINANCIRANJE KULTURNE DEDIŠČINE V SLOVENIJI IN POMEN POVEZOVANJA PRI ČRPANJU EU SREDSTEV

  Klemen, Anita

  2016-01-01

  V magistrskem delu smo raziskovali, kaj pravzaprav se dogaja z menedžmentom evropskih projektov na področju kulturne dediščine ter pristojnih institucij oziroma organizacij. Ali organizacije s področja kulturne dediščine sploh sodelujejo pri prijavah za EU-sredstva, na katere težave oziroma ovire pri tem naletijo in kako pri črpanju sredstev sodelujejo z drugimi organizacijami. Raziskavo smo za namene magistrskega dela izvedli na začetku leta 2016 na podlagi spletne ankete, v kateri je s...

 20. PriFi - Using a Multiple Alignment of Related Sequences to Find Primers for  Amplification of Homologs

  Fredslund, Jakob; Schauser, Leif; Madsen, Lene Heegaard;

  2005-01-01

  Using a comparative approach, the web program PriFi (http://cgi-www.daimi.au.dk/cgi-chili/PriFi/main) designs pairs of primers useful for PCR amplification of genomic DNA in species where prior sequence information is not available. The program works with an alignment of DNA sequences from...... phylogenetically related species and outputs a list of possibly degenerate primer pairs fulfilling a number of criteria, such that the primers have a maximal probability of amplifying orthologous sequences in other phylogenetically related species. Operating on a genome-wide scale, PriFi automates the first steps...

 1. ELEKTRONSKI UČBENIK ZA POUČEVANJE SORAZMERJA IN PODOBNOSTI PRI MATEMATIKI V OSNOVNI ŠOLI

  Mahnič, Barbka

  2011-01-01

  Diplomska naloga predstavlja elektronski učbenik za matematiko — sklop Razmerje in podobnost. Didaktika poučevanja se z leti spreminja. Z vse večjim razvojem informacijske tehnologije se v osnovnih šolah povečuje uporaba računalnikov pri pouku. Učenci so za delo z računalniki motivirani pri vseh predmetih. Tudi pri matematiki imamo različne možnosti za uporabo te tehnologije. Pripravljen elektronski učbenik naj bi omogočil učencem samostojno učenje določene snovi. Zato mora vsebovati tako ...

 2. Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli

  Benedičič, Andrej

  2015-01-01

  V zadnjih nekaj letih se je pouk v osnovnih in srednjih šolah pri nas in po svetu močno spremenil, k čemur je pripomogel tudi razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Dandanes si pouka brez uporabe IKT pri vseh učnih predmetih skoraj ne moremo več predstavljati. V šole so tako prišle elektronske table, interaktivne table, tablice, glasovalne naprave in ostale elektronske naprave, ki lahko ob ustrezni uporabi pripomorejo k večji aktivnosti učencev med poukom in izb...

 3. Tehnološki ukrepi za vzpodbujanje rasti predčasnih poganjkov pri sadikah jablane v drevesnici

  Žižek, David

  2012-01-01

  V drevesnici Žižek smo v letu 2011 izvedli enoletni poskus pri okulat in »knip« sadikah z ukrepi za izboljšanje obraščanja jablanovih sadik (Malus domestica Borkh) pri sorti 'Zlati delišes'. Poskus je vseboval 5 obravnavanj: 1. obravnavanje: kontrola (netretirano), 2. obravnavanje: odstranjevanje lističev, 3. obravnavanje: Paturyl (1,5 % koncentracija) 4. obravnavanje: Paturyl (1,5 % koncentracija + odstr. lističev in 5. obravnavanje: Promalin (20 % koncentracija). Pri obravnavanjih 3, 4, 5 ...

 4. ŽENSKE V MENEDŽMENTU IN OVIRE PRI NAPREDOVANJU

  Frešer, Tamara

  2013-01-01

  Naslov magistrske naloge: Ženske v menedžmentu in ovire pri napredovanju. Pričujoče magistrsko delo se ukvarja z ugotavljanjem položaja žensk v menedžmentu, z proučevanjem razlik med moškim in ženskim stilom vodenja ter z ovirami s katerimi se srečujejo menedžerke in zanje potrebnimi rešitvami oz. ukrepi za večjo enakopravnost žensk na trgu dela. Položaj žensk v menedžmentu in njihove sposobnosti so bile dolgo časa podcenjene, njihovi prispevki na delovnem mestu pa neopaženi in nenag...

 5. Starostnik in uporaba tehničnih pripomočkov pri gibanju

  Šverc, Dušanka

  2011-01-01

  Starostniki so osebe starejše od 65 let. Staranje in manjšanje telesnih dejavnosti povzročijo spremembe v gibalnem sistemu, predvsem zmanjšanje prožnosti mišičja celotnega telesa, mišične moči in tonusa predvsem spodnjih udov in slabša se koordinacija gibov. Pri starostnikih se slabša funkcija čutil (vid in sluh) in zmanjšujejo kognitivne sposobnosti. Zaradi osteoporotičnih kosti se v starosti spremeni tudi oblika in drža telesa. Hoja pri starostnikih je manj varna in prihaja do pogostejših p...

 6. NEKATERI VIDIKI KOMPETENCE UČENJE UČENJA PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA

  Koprivnik, Minka

  2015-01-01

  Kompetenca učenje učenja omogoča učinkovito učenje ter zavedanje in načrtovanje lastnega procesa učenja. Namen magistrskega dela je bil predstaviti kompetenco učenje učenja in preučiti nekaj njenih vidikov pri študentih 4. letnikov (1. stopnja) in 1. letnikov (2. stopnja) iz treh Pedagoških fakultet (Maribor, Ljubljana, Primorska) na smeri razredni pouk. Za ta namen smo uporabili anketni vprašalnik, s katerim smo pri študentih ugotavljali: oceno njihovega načina učenja in kompetentnosti z...

 7. Functional interactions between polypyrimidine tract binding protein and PRI peptide ligand containing proteins.

  Coelho, Miguel B; Ascher, David B; Gooding, Clare; Lang, Emma; Maude, Hannah; Turner, David; Llorian, Miriam; Pires, Douglas E V; Attig, Jan; Smith, Christopher W J

  2016-08-15

  Polypyrimidine tract binding protein (PTBP1) is a heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) that plays roles in most stages of the life-cycle of pre-mRNA and mRNAs in the nucleus and cytoplasm. PTBP1 has four RNA binding domains of the RNA recognition motif (RRM) family, each of which can bind to pyrimidine motifs. In addition, RRM2 can interact via its dorsal surface with proteins containing short peptide ligands known as PTB RRM2 interacting (PRI) motifs, originally found in the protein Raver1. Here we review our recent progress in understanding the interactions of PTB with RNA and with various proteins containing PRI ligands. PMID:27528752

 8. PREPOZNAVANJE LIKOVNIH TALENTOV PRI LIKOVNI UMETNOSTI V OSNOVNI ŠOLI

  Jeza, Mišela

  2014-01-01

  V magistrskem delu z naslovom Prepoznavanje likovnih talentov pri likovni umetnosti v osnovni šoli smo v uvodnih poglavjih odgovorili na vprašanji, kaj je nadarjenost in kako jo odkrivamo, predstavili smo značilnosti nadarjenih učencev, vzroke za učno neuspešne nadarjene učence in naloge ter vlogo učitelja na tem področju. Pomembnost učiteljeve vloge se v sodobnem poučevanju kaže tudi na področju dela z nadarjenimi učenci, zato je pomembno, da si učitelj pridobi ustrezna znanja, da je pri del...

 9. Proizvodnja limunske kiseline pomoću kvasaca uzgojenih na podlogama s glicerolom, dobivenim pri proizvodnji biodizela

  Kamzolova, Svetlana V.; Fatykhova, Alina R.; Dedyukhina, Emiliya G.; Anastassiadis, Savas G.; Golovchenko, Nikolay P.; Morgunov, Igor G.

  2011-01-01

  Ispitana je mogućnost uporabe glicerola i otpada bogatoga glicerolom, dobivenih pri proizvodnji biodizela, kao izvora ugljika i energije za mikrobnu proizvodnju limunske kiseline. Prethodno je ispitana proizvodnja limunske kiseline na selektivnim podlogama pomoću 66 sojeva kvasaca različitih vrsta (Candida, Pichia, Saccharomyces, Torulopsis i Yarrowia). Pri smanjenim koncentracijama dušika 41 soj (uglavnom vrste Yarrowia lipolytica) mogao je proizvesti limunsku kiselinu, dok 25 sojeva vrsta D...

 10. Proposal of mountain-bike trails in the Litija and Šmartno pri Litiji municipalities

  Elsner, Tanja

  2015-01-01

  In the thesis we have presented proposal of mountain-bike trails in the area of municipalities Litija and Šmartno pri Litiji. Both municipalities are mountainous, both of them are surrounded by forest, the terrain is varied and exciting and because of this, a lot of people started to practise mountain biking. The municipalities, have a rich cultural and natural heritage, yet the tourism on this area is poorly developed, because the municipalities put to small effort investing into...

 11. CELOSTNA PRENOVA VRSTNEGA NASELJA ROŽNA DOLINA V PEKRAH PRI MARIBORU

  Gomboc, Primož

  2015-01-01

  Magistrsko delo zajema analizo obstoječega naselja vrstnih montažnih hiš v Pekrah pri Mariboru, njegovo prenovo na urbanistični, arhitekturni ravni ter energijsko prenovo hiš v naselju. Ukvarja se s problematiko enodružinskih prostostoječih hiš. Opisuje prednosti ter nujnost zgoščene pozidave glede na današnje družbene razmere.

 12. Projektiranje lesene brvi čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici

  Suzić, Luka

  2015-01-01

  V diplomski nalogi je sprojektirana lesena brv čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici. Po začetnem delu o zgodovini lesenih mostov sledi kratek opis brvi in njene lokacije. Nato so predstavljeni vsi materiali, ki so uporabljeni za izgradnjo brvi, in njihove lastnosti. V nadaljevanju so v skladu s standardi Evrokod določeni vplivi na konstrukcijo in kombinacije vplivov. Nato je izvedena optimizacija razmerja razdalj med podporami z namenom poenotenja ekstremov upogibnih momentov po celotnem ...

 13. Inverzna določitev materialnih parametrov votle cevi pri upogibni obremenitvi

  Žnidaršič, Matej

  2016-01-01

  Cilj magistrskega dela je določitev materialnih parametrov aluminijaste cevi na podlagi reakcijskih sil opravljenih tri-točkovnih upogibnih preizkusov. Pri tem je bil uporabljen inverzni postopek na osnovi reakcijskih sil numeričnega modela tri-točkovnega upogibnega preizkusa in optimizacijskih algoritmov. Izdelali smo delujoč eksplicitni numerični model s splošno nastavitvijo materialnih parametrov, katerih vrednosti smo nato zamenjali s spremenljivkami in vnesli v optimizacijsko shemo. Vari...

 14. Sistem vodenja in zagotavljanje kakovosti pri izvedbi neporušitvene kontrole na velikem energetskem objektu

  Hlebec, Klemen

  2013-01-01

  Zagotavljanje kakovosti postaja vedno bolj pomembna stvar za vsako podjetje, saj zahteve po kakovosti bliskovito naraščajo, konkurenca med podjetji pa je prav tako vedno hujša. Zato je nujno potrebno zagotavljati kakovostne izdelke oziroma storitve. V diplomski nalogi sem obravnaval problematiko sistemov vodenja in zagotavljanja kakovosti pri izvajanju neporušitvenih kontrol. V teoretičnem delu naloge so pojasnjene osnove zagotavljanja kakovosti in sistemi vodenja kakovosti, v praktičnem d...

 15. Remote sensing of ecosystem light use efficiency with MODIS-based PRI – the DOs and DON'Ts

  A. Goerner

  2010-09-01

  Full Text Available Several studies sustained the possibility that a photochemical reflectance index (PRI directly obtained from satellite data can be used as a proxy for ecosystem light use efficiency (LUE in diagnostic models of gross primary productivity. This modelling approach would avoid the complications that are involved in using meteorological data as constraints for a fixed maximum LUE. However, no unifying model predicting LUE across climate zones and time based on MODIS PRI has been published to date. In this study, we evaluate the efficiency with which MODIS-based PRI can be used to estimate ecosystem light use efficiency at study sites of different plant functional types and vegetation densities. Our objective is to examine if known limitations such as dependance on viewing and illumination geometry can be overcome and a single PRI-based model of LUE (i.e. based on the same reference band can be applied under a wide range of conditions. Furthermore, we were interested in the effect of using different faPAR (fraction of absorbed photosynthetically active radiation products on the in-situ LUE used as ground truth and thus on the whole evaluation exercise. We found that estimating LUE at site-level based on PRI reduces uncertainty compared to the approaches relying on a maximum LUE reduced by minimum temperature and vapour pressure deficit. Despite the advantages of using PRI to estimate LUE at site-level, we could not establish an universally applicable light use efficiency model based on MODIS PRI. Models that were optimised for a pool of data from several sites did not perform well.

 16. Uporaba grafološke analize pri opravljanju detektivske dejavnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  Gosnik, Alenka

  2014-01-01

  V tujini se grafologija oziroma grafološka analiza pisave pojavlja kot pomoč skoraj na vseh področjih človekovega delovanja pri zaposlovanju, pri osebnostnem profiliranju, pri odločanju glede izbire poklica, pri ugotavljanju piscev strupenega peresa in tako naprej. Lahko bi dejali, da se je medtem v Sloveniji začela grafologija intenzivneje pojavljati v zadnjih letih. Podali smo nekaj predlogov, kako bi lahko bila grafološka analiza v pomoč detektivom. Eden izmed predlogov je bil, da bi lahko...

 17. The crystal structure of Neisseria gonorrhoeae PriB reveals mechanistic differences among bacterial DNA replication restart pathways

  Dong, Jinlan; George, Nicholas P.; Duckett, Katrina L.; DeBeer, Madeleine A.P.; Lopper, Matthew E. (UDRI); (UW-MED)

  2010-05-25

  Reactivation of repaired DNA replication forks is essential for complete duplication of bacterial genomes. However, not all bacteria encode homologs of the well-studied Escherichia coli DNA replication restart primosome proteins, suggesting that there might be distinct mechanistic differences among DNA replication restart pathways in diverse bacteria. Since reactivation of repaired DNA replication forks requires coordinated DNA and protein binding by DNA replication restart primosome proteins, we determined the crystal structure of Neisseria gonorrhoeae PriB at 2.7 {angstrom} resolution and investigated its ability to physically interact with DNA and PriA helicase. Comparison of the crystal structures of PriB from N. gonorrhoeae and E. coli reveals a well-conserved homodimeric structure consisting of two oligosaccharide/oligonucleotide-binding (OB) folds. In spite of their overall structural similarity, there is significant species variation in the type and distribution of surface amino acid residues. This correlates with striking differences in the affinity with which each PriB homolog binds single-stranded DNA and PriA helicase. These results provide evidence that mechanisms of DNA replication restart are not identical across diverse species and that these pathways have likely become specialized to meet the needs of individual organisms.

 18. Uporaba vrednostne analize pri razvoju ščitnika okvirja kolesa

  Koren, Katja

  2014-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen koncept in začetki vrednostne analize, predstavljene so tudi metode in postopki vrednostnega inženiringa, s katerimi optimiziramo vrednost izdelka, pri čemer se zavzemamo za čim manjše stroške ob čim večji koristi za svojega potencialnega kupca. Na podlagi ščitnika okvirja kolesa je predstavljena metoda razvoja novega izdelka z uporabo vrednostne analize, kjer smo določili in ovrednotili pomembnost funkcij izdelka, izvedli stroškovno-funkcijsko analizo, iskal...

 19. UKREPI PREPREČEVANJA DAVČNIH UTAJ PRI POSREDNIH DAVKIH

  Damevska, Maja

  2011-01-01

  Davki predstavljajo temelj suverenosti vsake države, saj so glavni vir javnih financ, ker z njimi država pokriva javne potrebe oziroma vse tiste potrebe, ki ustrezajo interesom države. Vsaka država vodi svojo davčno politiko, ki pa zadeva slehernega državljana, ki mora izpolnjevati svoje davčne obveznosti. Pri tem pa pomeni davčnemu zavezancu izpolnitev davčne obveznosti breme, za katero ne prejme protidajatve, zato se nekateri izmed njih le tem želijo izogniti. Zato posledično pride do davčn...

 20. Motiviranje pri udejanjanju idej in inovacij na področju uvajanja vitke proizvodnje v MSP

  Pajtler, David; Ženko, Zdenka

  2015-01-01

  Diplomsko delo predstavlja načela in metode invencijsko-inovacijskega managementa, med katerimi se osredotočamo na različne opredelitve invencije in inovacije, ovire in možnosti za uspešno inoviranje ter pomen ustvarjalnosti. Ustvarjalnost opazujemo tudi s psihološkega vidika in njeno povezavo z Maslowo hierarhično teorijo in relativno pomembnostjo pri povečevanju inovacijskega potenciala sodobnih družb. Motiviranost, ustvarjalnost in dobro poznavanje načel invencijsko-inovacijskega managemen...

 1. Uporaba bionike pri razvoju kompozitnih sestavnih delov vetrne elektrarne EKO 50 kW

  Tisaj, Tomaž

  2013-01-01

  Diplomsko delo prikazuje proces oblikovanja sestavnih delov vetrne elektrarne s pomočjo znanja strojništva, inženirskega oblikovanja in bionike. Z metodami inženirskega oblikovanja in bio-dizajna iz narave izberemo najprimernejše ter najbolj učinkovite oblikovne in konstrukcijske rešitve za vetrno elektrarno EKO 50kW. V tem procesu dobimo dovolj natančne rezultate, da se lahko te izbrane smernice uporabi kot osnovo pri proizvodnji sestavnih delov za dotično vetrno elektrarno, a kljub temu dov...

 2. STRES PRI ZAPOSLENIH NA ODDELKU IGRALNIH MIZ V PODJETJU IZC MOND

  Cvetko, Aleksandra

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali zelo aktualno temo današnjega časa, stres. Omejili smo se na stres pri zaposlenih na oddelku igralnih miz v Igralniško zabaviščnem centru Mond, ki je poslovna enota družbe Hit d.d.Večina ljudi se sreča s stresom tekom dneva in/ali na delovnem mestu. Nanj smo se navadili in ga pogosto sprejemamo kot samoumevnega. Vendar nam stres lahko povzroča velike zdravstvene težave. Šeke, ko se stresa zavedamo, se lahko lotimo njegovega obvladovanja oziroma premagovanja. ...

 3. VLOGA OKOLJSKEGA RAČUNOVODSTVA PRI VZPOSTAVITVI UČINKOVITEGA KONTROLING SISTEMA

  Nerat, Tjaša

  2012-01-01

  Zaradi nenehnih okoljskih vplivov na okolje podjetja morajo ta v svoje delovanje umestiti orodja z okoljskimi temami. En izmed načinov je vzpostavitev sistema okoljskega računovodstva, ki je nadgradnja tradicionalnega računovodstva. Informacije okoljskega računovodstva pri IFAC delijo na fizične vrednosti in denarne vrednosti. Omenjajo še, da se vrednosti medsebojno navezujejo. Denarne vrednosti v bistvu v veliki meri predstavljajo okoljske stroške podjetja. Med sistemom okoljskega računov...

 4. NAJPOGOSTEJŠE POŠKODBE SPODNJIH UDOV PRI TEKAČIH IN NJIHOVA PREVENTIVA

  Ravnjak, Luka

  2012-01-01

  Poškodbe spodnjih udov pri tekačih so sorazmerno pogoste in običajno povzročene s prevelikim volumnom treniranja. Napake v treniranju naj bi bile odgovorne za do 60 % poškodb tekačev. Dejavniki tveganja za poškodbe se delijo na notranje in zunanje. Najpogostejši dejavniki tveganja so neprimerne športne in tekaške površine, pomanjkljiva gibljivost sklepov in mišična moč, izpostavljenost prevelikim trenažnim obremenitvam in neprimerna tekaška obutev. Najpogostejši preobremenitveni sindromi na s...

 5. ZDRAVSTVENA NEGA IN PREHRANA BOLNIKA PRI KIRURŠKEM ZDRAVLJENJU TREBUŠNE SLINAVKE

  Lulik, Mateja

  2014-01-01

  Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V medicinskem delu je opisana anatomija, fiziologija ter bolezni trebušne slinavke. Drugi del diplomskega dela predstavlja zdravstveno nego bolnika pri kirurškem zdravljenju trebušne slinavke ter najpogostejše negovalne diagnoze po operaciji. Opisana je tudi prehrana bolnika po operaciji, najpogostejša priporočila za prehrano bolnika na domu po odpustu iz bolnišnice ter po operaciji. Diplomsko delo s pomočjo domače, tuje literature in razpoložlj...

 6. VARNO RAZISKOVANJE PRI POUKU V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU KOROŠKIH OSNOVNIH ŠOL

  Rožej, Nina

  2009-01-01

  Diplomsko delo obravnava varnostni vidik dela tekom učnega procesa na razredi stopnji pri naravoslovnih predmetih. V uvodnem delu so najprej predstavljene potencialne nevarnosti, na katere naj bi bil pripravljen učitelj, v nadaljevanju pa je raziskano, kolikšno pozornost namenjajo učitelji razrednega pouka sami varnosti pred in med samim učnim procesom, koliko so na nevarnosti, ki se lahko zgodijo, pripravljeni, ter v kolikšni meri predvidevajo (potencialne) nevarnosti, ki bi se med delom lah...

 7. KRMILJENJE MIKROKRMILNIŠKEGA MODULA ARDUINO IN NJEGOVA UPORABA PRI KOMUNIKACIJI Z OSTALIMI NAPRAVAMI

  Ekart, Matej

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali mikrokrmilniški modul Arduino. Opisali smo strojno opremo modela Uno, ki ga uporabljamo v praktičnem delu, ter predstavili osnovne karakteristike ostalih modelov. V nadaljevanju smo spoznali odprtokodno razvojno okolje Arduino in Arduino programski jezik. V praktičnem delu smo preverili, kako se odprtokodna platforma Arduino izkaže v praksi. Razvili smo avtomatski sistem za samodejno zalivanje, pri čemer smo uporabili številne dodatne komponente, ki smo ji...

 8. UPORABA VZORCEV NA GRAFIKONIH S SVEČNIKI PRI TRGOVANJU S POGODBAMI ZA RAZLIKO

  Bordelius, Michel

  2012-01-01

  Pri trgovanju z izvedenim finančnim instrumentom, pogodba za razliko ali CFD (angl. Contract For Difference), se trgovci poslužujejo različnih orodij tehnične analize trga vrednostnih papirjev. Zaradi narave CFD, ki so špekulativni finančni instrument s finančnim vzvodom (angl. leverage), je trgovanje z njimi smiselno v kratkoročnem časovnem obdobju (od nekaj ur do največ nekaj mesecev). Trgovec sklene s ponudnikom pogodbo za razliko, s katero se zaveže, da bo poravnal razliko med nakupn...

 9. SUSTAV UPRAVLJANJA ZAŠTITOM NA RADU PRI ISPITIVANJU ZAVARENIH SPOJEVA

  Perić, Zlatko; Slani, Matija; Akvić, Denis

  2010-01-01

  SAŽETAK: U radu se obrađuju metode ispitivanja zavarenih spojeva, te način obavljanja nerazornih ispitivanja zavarenih spojeva. Na temelju analize utvrđenih opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz tehnološkog procesa prilikom zavarivanja i ispitivanja zavarenih spojeva uređen je sustav organizacije zaštite na radu s težištem na radno mjesto ispitivanja prozračivanjem kvalitete zavarenog spoja. Uređeni sustav zaštite na radu provodi se u cilju osiguravanja optimalnih radnih uvjeta, pri č...

 10. Oaxaca: convulsión social y consolidación del PRI

  Miguel Ángel Romero Miranda; Rita Balderas

  2008-01-01

  Este artículo tiene básicamente dos objetivos. El primero, narrar a través de datos históricos y empíricos, lo que fue el proceso electoral en Oaxaca; el segundo, identificar los indicadores que dan cuenta de que el PRI ganó la elección y que, pese a los devenires históricos, mantiene a Oaxaca como uno de sus más importantes y fuertes bastiones electorales.

 11. DIDAKTIČNE STRATEGIJE PRI POUKU ZAČETNEGA DRUŽBOSLOVNEGA POUKA

  Romanić, Jasmina

  2011-01-01

  V diplomskem delu so teoretično opredeljene didaktične strategije, povzete po različnih avtorjih. Poudarek je na opredelitvi didaktičnih strategij pri pouku zgodnjega družboslovnega pouka. Poleg že dobro znanih strategij (kot na primer predavanje, diskusija, demonstracija) so povzete tudi takšne, ki poudarjajo učenje različnih vsebin, ki razvijajo ne le intelektualne, pač pa tudi telesne, čustvene in duhovne razsežnosti posameznika (na primer čustvena inteligenca, kritično mišljenje, reše...

 12. EKSPERIMENTALNO DELO PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V TRETJEM RAZREDU - ČUTILA

  Vretič, Tinkara

  2015-01-01

  Diplomska naloga z naslovom Eksperimentalno delo pri pouku spoznavanja okolja v tretjem razredu – čutila je sestavljena iz dveh delov (teoretičnega in praktičnega), ki sta vsak zase zaokrožena celota, se pa med seboj dopolnjujeta. V teoretičnem delu je podrobneje predstavljeno naravoslovje (učenje naravoslovja, naravoslovje v šoli, naravoslovne dejavnosti z raziskovalnim pristopom, interesne dejavnosti, posebej poudarjeno pa to poglavje zaokrožata predstavitvi začetnega naravoslovja in naravo...

 13. NESREČE PRI DELU IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELODAJALCA

  Jurič, Janja

  2010-01-01

  Vsaka nezgoda ima svoj vzrok, ki je sestavljen iz več dejavnikov. Najdemo jih v človeku in v delovni okolici, v splošnem pa razlikujemo dve vrsti vzrokov, in sicer objektivne (materialne) in subjektivne (človeške) vzroke. Da bi se število nezgod v največji možni meri zmanjšalo, ima delodajalec številne obveznosti za zagotovitev varnega in zdravega dela. Ena izmed teh je izdelava in sprejem izjave o varnosti, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in ...

 14. Časovna analiza vsebnosti kondenziranih taninov v lubju navadne smreke pri napadu podlubnikov

  Felicijan, Mateja

  2011-01-01

  Tanini so prevladujoče polifenolne spojine v lubju dreves, ki imajo pomembno vlogo pri lokalnem kot tudi sistemskem odzivu na napad pred patogeni in škodljivci. V prvem sklopu diplomske naloge smo vzorce ekstrahirali z različnimi topili in ekstrakcijskimi postopki. Koncentracije kondenziranih taninov v ekstraktih lubja navadne smreke [Picea abies (L.) H. Karst.] smo določali z vanilin metodo. Na podlagi rezultatov smo kot najprimernejše topilo izbrali vodno raztopino acetona (aceton : voda, 7...

 15. Spodbujanje senzorne integracije pri učencih z motnjo v duševnem razvoju

  Košmelj, Nika

  2015-01-01

  V teoretičnem delu predstavljamo teoretična izhodišča senzorne integracije, njen razvoj do 7. leta starosti, značilnosti, delovanje in njeno povezavo z otroki s posebnimi potrebami, posebej z otroki z motnjo v duševnem razvoju in z motnjami avtističnega spektra. Natančneje so opredeljeni senzorni sistemi in delovanje živčevja. V nadaljevanju so opisane različne vrste aktivnosti za spodbujanje senzornih sistemov ter njihova uporaba v šolah in pri terapijah senzorne integracije. V empiričnem ...

 16. MOŽNOSTI CELOVITEGA VAROVANJA ZASEBNOSTI PRI UPORABI INTERNETA IN UHAJANJE PODATKOV - ANALIZA MOBILNE PLATFORME ANDROID

  Kuzman, Aljaž

  2015-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili mobilno platformo Android ter se pri tem osredotočili predvsem na varnostne vidike platforme. Iz mobilne trgovine Google Play smo izbrali najbolj priljubljene brezplačne aplikacije in preverili, kako učinkovito ohranjajo in varujejo uporabnikovo zasebnost. Primerjali smo jih na osnovi Androidovih dovoljenj ter na ta način ugotovili, katera aplikacija je z vidika zasebnosti potencialno najboljša. V zadnjem delu naloge smo s pomočjo orodja za analizo mrežnega ...

 17. Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in tehnologija

  Božinović, Mate

  2016-01-01

  Svetovni splet omogoča dostop do številnih informacij, pri čemer se mora uporabnik prebijati čez številne spletne strani, da bi našel tisto, kar je iskal. Iz tega vidika so spletni portali uporabniku v veliko pomoč, saj mu omogočajo dostop do številnih informacij iz enega mesta in mu tako predstavljajo vstopno točko do določenih vsebin. Postopek izdelave spletnega portala pa je lahko zapleten in dolgotrajen proces, za kar je potrebnih veliko izkušenj in tehničnega znanja. Namen diplomskeg...

 18. RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO LOGISTIČNIM PROCESOM PRI ZEMELJSKI OSKRBI LETAL

  Burgar, Uroš

  2016-01-01

  V diplomski nalogi smo razvili spletno aplikacijo Ground Handling Supervison, s katero ima kontrolor oskrbe letala večji nadzor in pregled nad logističnimi procesi zemeljske oskrbe določenega letala. Pri njenem razvoju smo uporabili tehnologije, ki so prosto dostopne na svetovnem spletu. Predstavili smo Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in družbo Aerodrom Ljubljana d.o.o., ki upravlja z letališčem. Spoznali smo zemeljsko oskrbo na ljubljanskem letališču in njene službe, seznanili smo se ...

 19. UČITELJEVO SPODBUJANJE MNOGOTERIH INTELEGENTNOSTI PRI UČENCIH RAZREDNEGA POUKA

  Stamatović, Daniela

  2014-01-01

  V svojem diplomskem delu Učiteljevo spodbujanje mnogoterih inteligentnosti pri učencih razrednega pouka sem se osredotočila na opisovanje in raziskavo mnogoterih inteligentnosti, ki jih je preučeval že Gardner. Do danes, ko sem napisala diplomsko nalogo, nisem poznala razlike med besedo inteligentnost in inteligenca. Opazila sem, da se nepravilna uporaba ene in druge besede pojavlja tudi v strokovnih literaturah. Prav zaradi tega sem se odločila, da na začetku teoretičnega dela pojasnim, kaj...

 20. IZRAŽANJE NEPRIJETNIH ČUSTEV PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH

  Kumer, Monika

  2012-01-01

  V diplomskem delu Izražanje neprijetnih čustev pri predšolskih otrocih so podrobneje predstavljena naslednja neprijetna čustva: jeza, strah, žalost, sram, ljubosumje, gnus. V teoretičnem delu sem najprej opredelila čustva kot del duševnih procesov, pojem čustva definirala glede na različne avtorje in različne teorije ter opisala osnovne značilnosti čustev. Navedla sem, kako lahko čustva med seboj razlikujemo (afekti in razpoloženja, osnovna in sestavljena čustva oz. temeljna in kompleksna ...

 1. Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja

  Obran, Monika

  2011-01-01

  V magistrski nalogi z naslovom Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja je predstavljeno, kako učenci drugega triletja gledajo na globalno segrevanje Zemlje. V teoretični del je vključena razlaga pojma globalnega segrevanja Zemlje, kako nastaja, kakšne so posledice, kako bi se ga dalo zmanjšati in zakaj bi bilo to dobro. Zapisano je tudi, kje in kako so okoljske vsebine vključene v učne načrte drugega triletja in kako si šole...

 2. TIMSKO DELO VZGOJITELJEV IN DRUGIH STROKOVNJAKOV PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

  Korenak, Milena

  2011-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Timsko delo vzgojiteljev in drugih strokovnjakov pri delu z otroki s posebnimi potrebami obravnava timsko delo, ki je vezano na izdelavo individualiziranega programa. Sestavljeno je iz dveh delov - iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del natančneje opredeljuje timsko delo, vrste timov, oblikovanje in razvoj tima, cilje in prednosti timskega dela, opisuje timsko delo v vrtcu ter opredeljuje vloge v timu. Natančneje so opisane tudi skupine otrok s poseb...

 3. Medpredmetno načrtovanje vsebin pri pouku matematike v srednji šoli

  Jerenec, Simona

  2011-01-01

  Zmožnost povezovanja znanj z različnih področij znanosti in človekovega delovanja že od nekdaj povezujemo s posameznikovo razgledanostjo in svojevrstno odličnostjo. Hkrati je to ena ključnih kvalitet tistih znanstvenikov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem kompleksnih procesov, na primer v medicini, farmaciji, ekologiji, razvijanju nanotehnologij ipd. Povezovanje znanj omogoča celovitejši pristop k obravnavanemu problemu. To so nekateri od razlogov, zakaj načrtovalci šolskih kurikulov pri nas in...

 4. A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

  MicroRNA (miRNA)-related single nucleotide polymorphisms (SNPs) may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. In this case–control study of 1,584 cervical cancer cases and 1,394 cancer-free female controls, we investigated associations between two miR-218-related SNPs involved in the LAMB3-miR-218 pathway and the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. We found that the pri-miR-218 rs11134527 variant GG genotype was significantly associated with a decreased risk of cervical carcinoma compared with AA/AG genotypes (adjusted OR=0.77, 95% CI=0.63-0.95, P=0.015). However, this association was not observed for the miR-218 binding site SNP (rs2566) on LAMB3. Using the multifactor dimensionality reduction analysis, we observed some evidence of interactions of these two SNPs with other risk factors, especially age at primiparity and menopausal status, in the risk of cervical carcinoma. The pri-miR-218 rs11134527 SNP was significantly associated with the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Larger, independent studies are warranted to validate our findings

 5. A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

  Shi Ting-Yan

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background MicroRNA (miRNA-related single nucleotide polymorphisms (SNPs may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. Methods In this case–control study of 1,584 cervical cancer cases and 1,394 cancer-free female controls, we investigated associations between two miR-218-related SNPs involved in the LAMB3-miR-218 pathway and the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Results We found that the pri-miR-218 rs11134527 variant GG genotype was significantly associated with a decreased risk of cervical carcinoma compared with AA/AG genotypes (adjusted OR=0.77, 95% CI=0.63-0.95, P=0.015. However, this association was not observed for the miR-218 binding site SNP (rs2566 on LAMB3. Using the multifactor dimensionality reduction analysis, we observed some evidence of interactions of these two SNPs with other risk factors, especially age at primiparity and menopausal status, in the risk of cervical carcinoma. Conclusions The pri-miR-218 rs11134527 SNP was significantly associated with the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Larger, independent studies are warranted to validate our findings.

 6. Dekoratyvinės kosmetikos moterų-pirkėjų sprendimų priėmimo modeliavimas

  Trečiokaitė, Evelina

  2014-01-01

  Magistro darbą sudaro trys pagrindinės dalys: Pirmoje darbo dalyje nagrinėjami teoriniai pirkimo sprendimų priėmimo aspektai. Lyginami skirtingų autorių pateikiami vartotojų elgsenos sampratos apibrėžimai, analizuojami pirkimo sprendimų priėmimo etapai, lyginami užsienio bei Lietuvos mokslinės literatūros šaltiniuose pateikiami pirkimo sprendimų modeliai. Taip pat pateikiamas moterų pirkimo elgsenos aprašymas bei vyrų ir moterų biologiniai, psichologiniai, neurologiniai ir socialiniai skirtum...

 7. POGOSTOST UPORABE SPLETA IN SPLETNIH SOCIALNIH OMREŽIJ, ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM IN DEPRESIVNOST PRI SLOVENSKI MLADINI

  Marković, Marjeta

  2014-01-01

  V pričujoči magistrski nalogi smo preučili, ali pri slovenski mladini (16–27 let) obstaja povezanost med pogostostjo uporabe interneta in spletnih socialnih omrežij na eni strani, ter posameznikovega zadovoljstva z življenjem in njegovo depresivnostjo na drugi strani. Podrobneje smo se osredotočili na opredelitev mladosti kot prehodnega obdobja med otroštvom in odraslostjo ter socializacijskega procesa in socializacijskih dejavnikov, izmed katerih smo izpostavili predvsem vpliv medijev na pos...

 8. IZVAJANJE IN SPREMLJAVA LIKOVNE TERAPIJE S PODROČJA SLIKARSTVA PRI ODRASLI OSEBI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

  Kmecl, Katja

  2010-01-01

  V diplomskem delu so zbrani teoretični podatki in praktične ugotovitve, ki so vezane na izvajanje likovne terapije pri odrasli osebi z motnjami v duševnem razvoju. Teoretični del zajema opis motenj v duševnem razvoju, umetnostno terapijo, likovno terapijo ter likovna področja in materiale, ki se najpogosteje uporabljajo pri izvedbi likovne terapije. V praktičnem delu pa je predstavljena metodologija raziskovanja in primer likovne terapije v praksi. Osredotočili smo se na področje sli...

 9. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELODAJALCA ZARADI POŠKODB PRI DELU V REPUBLIKI SLOVENIJI IN MOŽNOST SKLENITVE ZAVAROVANJA

  Miklavčič Podbelšek, Marjana

  2011-01-01

  POVZETEK Pri kakršnem koli ravnanju človeka ali opravljanju sleherne dejavnosti, dela oz. lahko nastane škoda, ki jo ima oškodovanec ob določenih pogojih pravico dobiti povrnjeno. Enako je lahko v situaciji pri delu delavca, v delovnem razmerju, s tem da je delavec lahko povzročitelj škode ali oškodovanec na drugi strani. Zakon o delovnih razmerjih ureja primere, ko delavec na delu ali v zvezi z delom delodajalcu povzroči škodo, vendar delavec odgovarja za nastanek škode le, če je ško...

 10. Vloga nekaterih državnih institucij pri omejevanju spolnih zlorab otrok : diplomsko delo univerzitetnega študija

  Kočevar, Tanja

  2012-01-01

  Spolne zlorabe otrok predstavljajo hud poseg v otrokovo intimo. Nujno je, da se pred njimi čim bolje zavarujemo in ukrepamo, preden je prepozno. V zaključnem delu bomo obravnavali delovanje nekaterih državnih organizacij pri omejevanju spolnih zlorab otrok. Osredotočili smo se na delo policije, centrov za socialno delo in osnovnih šol. Ugotovili smo, da največ truda v preventivo vlaga ravno policija, saj z različnimi programi in osveščanjem tako v šolah kot drugje najbolj pripomore pri preven...

 11. E-PROVJERA ZNANJA IZ ENGLESKOG JEZIKA STRUKE KAO ČIMBENIK SMANJENJA STRESA PRI SUMATIVNOJ PROVJERI ZNANJA

  Polić, Tamara

  2015-01-01

  O institucionaliziranom učenju stranog jezika ne može se govoriti bez spominjanja afektivnih čimbenika, kao što je strah od stranog jezika koji je u negativnoj korelaciji s uspjehom u učenju. Pridoda li se k tome još i ispitni stres, razvidno je da studentima treba pomoći kako bi pri provjeri znanja, posebice sumativnoj provjeri znanja iz engleskog jezika struke, stres reducirali. Cilj je ovoga rada istražiti razinu ispitnog stresa kod studenata pri sumativnoj provjeri znanja na dvama kolo...

 12. BLOKADA SPLETNIH STRANI IN KRŠENJE PRAVICE DO ZASEBNOSTI PRI NADZORU IGER NA SREČO NA INTERNETU

  Dreo, Andreja

  2015-01-01

  Diplomsko delo obravnava dopustnost blokad spletnih strani ponudnikov internetnih iger na srečo s strani državnih organov v RS in znotraj EU, varstvo osebnih podatkov in varstvo zasebnosti pri uporabnikih spletnih iger na srečo in potrditev omejenega delovanja iger na srečo z odločbami Sodišča EU. Razmah interneta in njegova uporaba pri posameznikih sta omogočila obiskovanje igralnice kar od doma, kar je marsikaterega potencialnega igralca spremenilo v realnega in s tem razširilo trg igralniš...

 13. SPREMEMBE PRI POROČANJU PO ODSEKIH PO MSRP 8 V PRIMERJAVI Z NJEGOVIM PREDHODNIKOM MRS 14

  Vrčkovnik, Matej

  2009-01-01

  S 1. 1. 2009 morajo podjetja, ki poročajo po MSRP, razkrivati informacije po odsekih po MSRP 8, ki je nadomestil MRS 14. MSRP 8 je standard, ki je skoraj kopija ameriškega standarda SFAS 131. Njegovo sprejetje je predvsem posledica zbliževanja MSRP in US GAAP. Z MSRP 8 se bistveno spremeni opredeljevanje odsekov. Medtem ko so bili pri MRS 14 odseki opredeljeni kot področni in območni, so pri MSRP 8 odseki, o katerih se poroča, opredeljeni na osnovi informacij, ki jih vodilna oseba za sprejema...

 14. Prières et service public Prayers and the civil service

  Gilles J. Guglielmi

  2009-04-01

  Full Text Available La marque de la séparation des Eglises et de l’Etat semble en France suffisamment forte pour que les points de contact entre service public et prière soient rares et plutôt indirects, à partir de comportements qui n’ont en général pas pour objet d’opposer le seul acte de prière aux normes juridiques et sociales environnantes. Néanmoins à partir des systèmes juridiques et des pratiques d’autres pays d’Europe, les arrêts pragmatiques de la Cour européenne des droits de l'homme révèlent une retenue comparable, même si leur fondement est nécessairement différent.Dans son ensemble, la jurisprudence de la Cour permet de constater que les Etats membres du Conseil de l’Europe ont parfois à l’égard de la prière des attitudes restrictives qui dépendent soit d’une sorte de protection de la religion dominante par rapport aux cultes minoritaires, soit d’un refus implicite de l’athéisme. En revanche, la notion de service public, n’étant pas universellement reconnue en Europe, ne fournit pas un cadre de raisonnement juridique signifiant dans les arrêts, ce qui ne permet d’identifier les rapports entre prières et service public que par le biais du contexte dans lequel se produisent les actes de prière.The mark of the separation between the Church and the State seems sufficiently strong in France so that the points of contact between the civil service and prayer are rare and rather indirect, starting with behaviours which do not have in general aim to oppose the sole act of prayer to the legal and social standards surrounding (First part. Nevertheless the legal systems and practices of other countries of Europe reveal the pragmatic judgements of the European Court of Human Rights and their comparable reserve, even if their base is necessarily different (Second part.As a whole, the decisions of the Court make it possible to note that the Member States of the Council of Europe sometimes have restrictive attitudes

 15. Remote sensing of plant emissions of volatile isoprenoids with PRI. Prospects for upscaling (Invited)

  Penuelas, J.

  2013-12-01

  Josep Peñuelas*1,2, Giovanni Marino1,2,3,4, Joan LLusia1,2, Catherine Morfopoulos1,2,5, Gerard Farre-Armengol1,2, Shawn Kefauver, Alex Guenther6 , Francesca Rapparini7 , Roger Seco1,2,6, Marc Estiarte1,2, Mónica Mejia-Chang1,2, Romà Ogaya1,2, Jordi Sardans1,2 , Andrew Turnipseed6, Peter Harley6, Osvaldo Facini7, Rita Baraldi7, Jim Greenberg6 , Iolanda Filella1,2 1 CSIC, Global Ecology Unit CREAF-CEAB-UAB, Cerdanyola del Vallés 08193, Catalonia, Spain 2 CREAF, Cerdanyola del Vallés 08193, Catalonia, Spain 3 Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise, Contrada Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS), Italy 4 Institute for Plant Protection, National Research Council, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italy 5 Division of Ecology and Evolution, Imperial College, Silwood Park, Ascot, SL5 7PY, UK 6 Atmospheric Chemistry Division, National Center for Atmospheric Research, P.O. Box 3000, Boulder, CO 80307-3000, USA 7 Biometeorology Institute, IBIMET-CNR, Via P. Gobetti 101, Bologna, Italy Abstract Terrestrial plants re-emit around 1-2% of the carbon they fix as isoprene and monoterpenes. These emissions play major roles in the ecological relationships among living organisms and in atmospheric chemistry and climate, and yet their actual quantification at the ecosystem level in different regions is far from being resolved. Phenomenological models are used to estimate the emission rates, but the limited understanding of the function and regulation of these emissions leads to large uncertainties in such estimations. Many measurements have been made at the foliar but few at the ecosystem level, and those that do exist are limited in space and time. We here provide evidence that a simple remote sensing index, the photochemical reflectance index (PRI), which is indicative of light use efficiency (LUE), is a good indirect estimator of foliar isoprenoid emissions and therefore can be used to sense them remotely. These results open

 16. OBVEZNOSTI DELODAJALCA PRI IZVAJANJU NOČNEGA IN VEČIZMENSKEGA DELA

  Ljubičić, Rada

  2014-01-01

  Nočno delo je zelo posebna oblika dela, ker posega na zdravstveno področje človeka ter njegovo socialno in družinsko življenje. Opravljanje izmenskega in nočnega dela na zaposlenem pušča psihične, fizične in socialne posledice. Delo poteka v manj ugodnem delovnem času in okolju, kar predstavlja resen dejavnik tveganja za nastanek številnih bolezni. Pri nočnem delu se je treba boriti proti naravnemu biološkemu ritmu, ne nazadnje pa moramo po koncu nočne izmene iti domov in poskušati zaspati, č...

 17. Annexe II. Prières citées dans le chapitre 4

  2013-01-01

  Pour la traduction des prières du chapitre 4, l’auteur s’est référée à R. Brunel, 1926 ; É. Dermenghem, 1954 et A. Boncourt, 1980. 1. Muqaddim : Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux Que la bénédiction de Dieu soit sur notre seigneur Muḥammad et sur sa famille Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le maudit Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux Que la bénédiction de Dieu soit sur notre seigneur et prophète Muhammad, le noble, l’élu, ainsi que sur sa famille et ses compagn...

 18. RAZVOJ OSNOVNIH MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI PRI MLADIH NOGOMETAŠIH

  Brumen, Primož

  2012-01-01

  Nogomet je šport, ki razvija in vzdržuje primarne oblike motoričnih sposobnosti: moč, gibljivost, ravnotežje, koordinacija, hitrost, natančnost in vzdržljivost. Področje dela z otroki in mladostniki v nogometu je zahtevno strokovno delo in proces učenja nogometa pri otrocih in mladostnikih je učinkovit, če se naredi sistematizirani načrt na osnovi teoretično obrazloženega načrta in na osnovi anatomsko-fizioloških značilnosti otrok. Diplomsko delo z naslovom Razvoj osnovnih motoričnih ...

 19. Vpliv zarasti na visokovodne razmere pri 2D hidravličnem modeliranju

  Müller, Matej

  2015-01-01

  Zaradi večanja neprepustnih površin in podnebnih sprememb se pogostost visokih voda v zadnjih desetletjih veča. Vzporedno s tem se veča tudi škoda, ki pri njih nastaja. Potreba po pripravljenosti na takšne dogodke in izdelavi protipoplavnih ukrepov je tako vedno večja. Za zmanjševanje poplavne nevarnosti in za napoved obsega poplav so potrebne hidravlične analize. Z razvojem računalnikov so v vedno večji uporabi tudi 2D hidravlični modeli. Natančnost takšnih modelov je v precejšnji meri odvis...

 20. DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA ZUNAJ UČILNICE

  Majcen, Doroteja

  2014-01-01

  Didaktična igra se uporablja kot učna metoda, imeti mora vse lastnosti igre in dosegati določene (učne) cilje. Didaktična igra zunaj učilnice nudi učencu izkušnje in ob njej razvija pozitiven odnos do okolja in narave, kar je pri pouku spoznavanja okolja še posebej poudarjeno. V teoretičnem delu smo opredelili predmet spoznavanja okolja ter navedli didaktična priporočila za uresničevanje ciljev predmeta in vpeljevanje pouka spoznavanja okolja v naravo. Našteli in opisali smo didaktične strate...

 1. Potrošnja goriva i koeficijenti opterećenja pogonskih motora mehanizacije pri eksploataciji tehničko-građevnog kamena

  Klanfar, Mario; Korman, Tomislav; Kujundžić, Trpimir

  2016-01-01

  Koeficijenti opterećenja, definirani kao udio nazivne snage pogonskog motora angažirane pri radu, koriste se pri procjeni potrošnje goriva rudarske mehanizacije. Svaka vrsta mehanizacije koristi se u specifičnom radnom procesu pri eksploataciji tehničko-građevnog kamena. Koeficijenti opterećenja karakteristični su za vrstu stroja i radni proces/uvjete rada. Prema empirijskim podacima potrošnje goriva koncesionara, u ovome radu su određeni koeficijenti opterećenja pogonskih motora glavnih stro...

 2. The Assembly of Proline-rich Membrane Anchor (PRiMA)-linked Acetylcholinesterase Enzyme: GLYCOSYLATION IS REQUIRED FOR ENZYMATIC ACTIVITY BUT NOT FOR OLIGOMERIZATION*

  Chen, Vicky P.; Choi, Roy C. Y.; Chan, Wallace K. B.; Leung, K. Wing; Guo, Ava J. Y.; Gallant K. L. Chan; Luk, Wilson K. W.; Tsim, Karl W. K.

  2011-01-01

  Acetylcholinesterase (AChE) anchors onto cell membranes by a transmembrane protein PRiMA (proline-rich membrane anchor) as a tetrameric form in vertebrate brain. The assembly of AChE tetramer with PRiMA requires the C-terminal “t-peptide” in AChE catalytic subunit (AChET). Although mature AChE is well known N-glycosylated, the role of glycosylation in forming the physiologically active PRiMA-linked AChE tetramer has not been studied. Here, several lines of evidence indicate that the N-linked ...

 3. Patología del sueño en las enfermedades priónicas Sleep disorders in prion diseases

  T. Ayuso; Tuñón, T; M.E. Erro

  2007-01-01

  Las enfermedades priónicas son un grupo de encefalopatías con cambios neurodegenerativos causados por una proteína alterada denominada prión cuyo dato característico es la transmisibilidad. Ocurren la mayoría de las veces de forma esporádica aunque un grupo de ellas son familiares asociadas a mutaciones en el gen de la proteína priónica. El polimorfismo genético parece determinar las diferentes variantes familiares. Una de las más enigmáticas e inhabituales es el Insomnio Letal Familiar (ILF)...

 4. PRI 3.1: Electrolyte membrane fuel cells (Co-PACEM), final report (july 2002 to june 2004); PRI 3.1: Coeurs de piles a combustible a electrolyte membrane (Co-PACEM), rapport final (juillet 2002 a juin 2004)

  Lamy, C.

  2004-07-01

  The researches realized in the PRI Co-PACEM aim to improve the operating of the core of the electrolyte membrane fuel cells, at low temperature in order to minimize the high voltage of the electro-chemical reactions, to decrease the cost of the membrane, to improve the properties (conductivity, mechanical and thermal stability...) and to optimize the transport of heat and reactive. The document presents the research programs. (A.L.B.)

 5. Struktūruoto ir nestruktūruoto sprendimų priėmimo grupėje ypatumai

  Zabulionienė, Asta

  2014-01-01

  Savo tyrime siekėme patikrinti sprendimo priėmimo grupėje struktūros modelį, kuris padėtų pagerinti sprendimų priėmimo grupėje proceso kokybę bei sprendimo priimtinumą grupės nariams. Siūlomas sprendimų priėmimo grupėje struktūros modelis remiasi procedūrinio racionalumo principais (Simon, 2003), Galotti (2002) siūlomu individualaus sprendimo struktūravimo modeliu bei multiatributinės naudos teorija. Sprendimo priėmimo proceso kokybę matavome atsižvelgdami į Deal ir Stroebe (1987, cit. pgl. F...

 6. Poticanje socijalne interakcije putem socijalnih priča u dječaka s poremećajem iz spektra autizma

  Jančec, Magdalena; Šimleša, Sanja; Frey Škrinjar, Jasmina

  2016-01-01

  Socijalne priče su kratke priče, pisane i prilagođene djeci s poremećajem iz spektra autizma čiji je cilj poboljšanje socijalnih i/ili komunikacijskih vještina djece, podučavanjem primjerenih oblika ponašanja u socijalnim situacijama. Socijalne priče često se koriste u intervencijskim programima za djecu s poremećajem iz spektra autizma, najčešće s ciljem smanjenja nepoželjnih ponašanja te u podučavanju socijalnih vještina. Suvremena istraživanja utjecaja socijalnih priča na poticanje soci...

 7. Neki problemi pri prevođenju moderne poezije promatrani kroz teoriju konceptualne integracije

  Sanja Cimer

  2011-12-01

  Full Text Available Straußeneimondaber ich finde nichts mehrnichts mehr an Buchstaben im Wortmache so ähnlichwie Luftgang ohne Seiles fällt nichts mehraber nichts ist eben auchZaungrenzeund LebenMittelstelzengangder Strauß legt seine Eier in den Himmelfast Massenproduktionkugelrunde Stundenmit Haut auf wirren ÜberzugHände greifen leerwenn nicht duaber das kann nicht –Angsttauchen mit Höhengangund die Hand als Schalewer fängt, – verliert!Mjesec od nojevog jajetaali nema ničeg višeničeg više u slovima riječičinim sličnokao hod po zraku bez konopcaništa više ne padaali i ništa jestgranica od ogradei životsredinom na štulamanoj liježe svoja jaja u nebogotovo masovna proizvodnjasati okrugli poput loptes kožom na neurednoj presvlaciruke posežu u praznoako nisi tiali to ne može –uron u strah s letom u visinei ruka poput ljusketko ulovi, – izgubi!Prevođenje poezije oduvijek se smatralo osobitom temom unutar ionako složenog područja književnog prevođenja. Budući da poezija predstavlja književni oblik u kojem su sadržaj i forma nerazdvojno povezani, jasno je zašto ona predstavlja najzahtjevniji oblik prevoditeljske aktivnosti. Problematičnu točku pri prevođenju poezije predstavlja činjenica da ona daje izrazito “zgusnutu” i kompaktnu formu te da jezik poezije uglavnom počiva na konotacijama, a ne na denotacijama. Noviji pristupi prevođenju prepoznaju da su nekadašnja protivljenja prevođenju poezije, to jest isticanja njezine neprevodivosti, zapravo bila usmjerena na nemogućnost potpunog prenošenja svih aspekata izvornog poetskog djela u ciljni jezik i njegovu kulturu i tradiciju (neprevodivost poezije isticali su, primjerice, T. S. Eliott: “[poezija je] stalni podsjetnik na sve ono što se može reći samo na jednom jeziku”, Roman Jakobson: “poezija je po definiciji neprevodiva” ili Nabokov: “pjesma ne može biti prevedena, reproducirana ni iznova oblikovana na ciljnom jeziku” (svi navedeni citati te citati

 8. VPLIV PSIHOLOŠKIH DEJAVNIKOV NA USPEŠNOST ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU NA UM FOV

  Šikonja, Tina

  2011-01-01

  Študenti se soočajo z različnimi težavami, kar vpliva na njihov uspeh pri študiju. V današnjem času je tempo življenja vedno hitrejši, tehnologija izredno hitro napreduje, zato se od ljudi zahteva, da so v koraku s časom. Potrebnega je vse več znanja. Iz tega razloga smo se usmerili v uspešnost študentov, ki se trenutno izobražujejo. Osredotočili smo se na psihološke dejavnike, ker menimo, da ti najbolj vplivajo na uspeh pri študiju. Raziskavo smo opravili med študenti, ki obiskujejo Fakulte...

 9. Kelionės rekomendacijų sistema vartotojų sprendimų priėmimo procese

  Bartkevičiūtė, Ilona

  2014-01-01

  Vienas iš svarbiausių elgsenos procesų vartotojų kelionės sprendimų priėmime gali būti apibūdinamas kaip informacijos paieška ir apdorojimas. Supratimas, kaip keliautojai gauna ir apdoroja informaciją yra labai svarbus kelionių ir turizmo produktų marketinge, nes per informacijos paieškos procesą marketingo vadybininkai gali daryti įtaką keleivių sprendimų priėmimui. Kelionės sprendimai reikalauja daug vidinės bei išorinės informacijos ir gali apimti daugybę informacijos paieškos, jos vertini...

 10. Psihološki čimbenici doživljaja boli pri porođaju

  Havelka Meštrović, Ana; Bilić, Morana; Frlan Bajer, Ana; Barišić, Irma; Kramarić, Martina

  2008-01-01

  Cilj rada: Bol pri porođaju popraćena je snažnim emocijama. Njihova vrsta i jačina u uskoj su vezi s prijašnjim iskustvima, odgojem i društvenom tradicijom sredine u kojoj su rodilje odrasle, pa je posljedično tome i doživljaj boli pri porođaju modificiran psihološkim i socijalnim čimbenicima koji iz ovih utjecaja proizlaze. Prema Melzack-Wallovoj teoriji boli, teoriji “kontrole prolaza”; pojedina psihološka stanja kao i opći ton raspoloženja u izravnoj su vezi s doživljajem jačine i kvali...

 11. Interactions of the Escherichia coli Primosomal PriB Protein with the Single-Stranded DNA. Stoichiometries, Intrinsic Affinities, Cooperativities, and Base Specificities§

  Szymanski, Michal R.; Jezewska, Maria J.; Bujalowski, Wlodzimierz

  2010-01-01

  Quantitative analyses of the interactions of the E. coli primosomal PriB protein with a single-stranded DNA have been performed, using quantitative fluorescence titration, photo-crosslinking, and analytical ultracentrifugation techniques. Stoichiometry studies were performed using a series of etheno-derivatives of ssDNA oligomers. Interactions with the unmodified nucleic acids were addressed, using the Macromolecular Competition Titration (MCT) method. The total site-size of the PriB dimer - ...

 12. Priones: una revisión de la enfermedad debilitante crónica y su posible control anti-priónico

  Ricardo Millán-González

  2014-12-01

  Full Text Available Los priones son proteínas del sistema nervioso, que cuando sufren cambios en su estructura protéica son responsables de generar enfermedades neurodegenerativas. Existe un gran interés por la alta estabilidad de estas moléculas. Estudios señalan que poseen una alta resistencia a ser inactivadas por varios agentes y que pueden persistir en la tierra años después de ser enterradas, generando una reserva de infectividad ambiental. En la medicina veterinaria existen varios animales domésticos susceptibles a estas enfermedades, pero en la medicina de animales silvestres sólo se ha registrado una familia: los cérvidos. El objetivo del artículo es recopilar la información más reciente y relevante de las enfermedades priónicas y analizar desde una perspectiva general la enfermedad debilitante crónica con el fin de facilitar el entendimiento del prion como agente etiológico, de los tipos de enfermedades priónicas y a manera de estudio de caso desarrollar la enfermedad priónica en vida silvestre. Las enfermedades priónicas en la medicina veterinaria de animales silvestres  es en pocas ocasiones tema de estudio. Sin embargo, la resistencia de la proteína priónica junto con su propagación agresiva en los Estados Unidos y Canadá han convertido estas enfermedades en un tema de estudio relevante. La enfermedad debilitante crónica no aparenta ser zoonótica, pero en el pasado ha habido evidencia de enfermedades priónicas adaptándose y pudiendo afectar a humanos. El hallazgo reciente de una proteína anti-priónica se constituye en una nueva forma para tratar y poder controlar estas enfermedades priónicas.

 13. Obravnava fantomske bolečine pri pacientu s kostnim rakom po amputaciji spodnje okončine

  Pilinger, Eva

  2013-01-01

  Spodnje okončine nam omogočajo hojo, vstajanje, pravilno držo, tek, pa tudi druge gibalne funkcije. Zraven gibalnih imajo tudi funkcijo ravnotežja, simetrije in vizualne telesne podobe posameznika. Vse omenjene funkcije pa ne morejo delovati, če je ena od spodnjih okončin amputirana. Amputacijo v približno 80% primerih spremlja fantomska bolečina ali fantomske sentacije. Za razumevanje pacientovega doživljanja je potrebno poznati delovanje centralnega živčnega sistema pri amputaciji, prav tak...

 14. Predlog umestitve gorsko-kolesarskih poti v Občini Litija in Šmartno pri Litiji

  Elsner, Tanja

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo podali predloge prostorske umestitve gorsko-kolesarskih poti na območju občine Litija in Šmartno pri Litiji. Občini sta hriboviti, saj sta obdani z gozdovi, njun teren je zanimiv in razgiban. Prav zaradi tega se je vse več ljudi začelo ukvarjati z gorskim kolesarstvom. Občini imata bogato kulturno in naravno dediščino vendar vlagata premalo truda v boljšo turistično prepoznavnost, turizem na tem območju je slabo razvit. Zaradi naravnih danosti občin in zaradi...

 15. Utjecaj tjelesne mase pri klanju i spola na klaoničke pokazatelje i mjere razvijenosti trupova istarske janjadi

  Širić, Dr.sc. Ivan; Kaić, dr.sc. Ana; Držaić, mag.ing.agr., Valentino; Mioč, prof.dr.sc. Boro; Tomić, dr.sc. Draženko

  2015-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj tjelesne mase pri klanju i spola na klaoničke pokazatelje i mjere razvijenosti trupa istarske janjadi. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 118 janjadi istarske ovce od čega 64 muške i 54 ženske. Janjad je uzgojena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Istarskoj županiji. Istraživana istarska janjad je u razdoblju od partusa do klanja hranjena punomasnim ovčjim mlijekom, kvalitetnim livadnim sijenom te određenom količinom krepkih krm...

 16. VLOGA VARNOSTNEGA SVETA OZN PRI REŠEVANJU KONFLIKTOV NA BLIŽNJEM VZHODU - PRIMER IZRAELA IN PALESTINE

  Lipuš, Ines

  2014-01-01

  Namen diplomskega dela je opredeliti vlogo Varnostnega sveta pri reševanju konfliktov na Bližnjem vzhodu s strani mednarodne skupnosti, konkretno na primerih Izraela in Palestine ter ugotoviti in analizirati možne vzroke za (ne)zmožnost reševanja le-teh. Organizacija združenih narodov je bila ustanovljena kot varovalo pred možnostjo ponovitve grozot iz druge svetovne vojne s strani takratnih zmagovalnih sil. Le-te so si takrat kot ustanoviteljice zagotovile poseben status v Varnostnem svet...

 17. Uporaba risanja človeških figur pri preiskovanju spolnih zlorab : diplomsko delo univerzitetnega študija

  Kozelj, Jerca

  2013-01-01

  Diplomska naloga predstavlja spolno zlorabo in načine preiskovanja te vrste kriminalitete. Vrst spolnih zlorab je veliko, pri vsaki pa gre za močno kršenje otrokovih pravic. Vse oblike spolnih zlorab vključujejo dejanja, ki so za otroka neprijetna, velikokrat pa tudi boleča. Storilci so največkrat moški, lahko pa so tudi ženske. V večini primerov gre za zadovoljitev storilčevih spolnih nagnjenj, otrok pa mu v tem primeru predstavlja objekt poželenja. Žrtve so tako deklice kot dečki, a so k...

 18. ODNOS UČENCEV NIŽJE GLASBENE ŠOLE DO UČNE SNOVI PRI INŠTRUMENTU

  Baša, Boštjan

  2012-01-01

  Glasbena vzgoja ima pri razvoju posameznika velik pomen, zato si prizadevamo za čim bolj kakovostno izobraževanje tako v splošno vzgojno-izobraževalnih ustanovah kot tudi v strokovnih, to je glasbenih šolah. Ker želimo otroke navdušiti za vrednote, ki jih ponuja glasbena umetnost, je zelo pomembno, kako pristopamo k uresničitvi tega cilja. Osredotočiti se moramo na kakovostno vodenje otroka, ki zahteva visoko strokovno glasbeno in pedagoško znanje učitelja, ter na sprotno preverjanje učenčeve...

 19. UPORABA METODE AHP PRI VSTOPU NA NOVA TRŽIŠČA V PODJETJU ENGROTUŠ D.D.

  Klemenc, Rok

  2011-01-01

  Podjetja se vsakodnevno soočajo z odločitvenimi problemi. Postavljena so pred različne možnosti. V vprašanju kam investirati, je potrebno pregledati, analizirati vse prednosti in slabosti, ki so nam pomembni. Poudariti je potrebno, da so zelo pomembni stroški, saj predstavljajo velik del odhodkov podjetja. Le ta pa strmijo k čim manjšim stroškom. Vsekakor pa se moramo ozreti tudi na ugodnosti in tveganja, ki jih prinašajo novi trgi. Pri investiciji na nov trg, je zmeraj potrebno gledati dolgo...

 20. Anatomija in fiziologija tropske vodne solate (Pistia stratiotes L.) v termalni vodi pri Čatežu

  Leskovar, Natalija

  2012-01-01

  Diplomsko delo obsega raziskavo s katero smo poskušali ugotoviti kako temperatura vode vpliva na razširjenost, velikost in optimalno fiziološko delovanje vodne solate (Pistia stratiotes L.). Raziskava je potekala ob termalni vodi pri Čatežu in v laboratoriju na oddelku za biologijo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Na terenu smo popisovali pojavljanje vodne solate vzdolž temperaturnega gradienta. Proučili smo ali se rastline v različnih temperaturnih razmerah med seboj razlikuje...

 1. Didaktična analiza E-učbenika astronomskih vsebin pri pouku fizike v osnovni šoli

  Jagodič, Urška

  2013-01-01

  V diplomskem delu po predmetih in drugih dejavnostih predstavimo astronomske vsebine v osnovni in srednji šoli. Za vse astronomske vsebine raziščemo medpredmetne povezave. Namen medpredmetnega povezovanja je večja prenosljivost znanja, s čimer ustvarjamo pogoje za boljše razumevanje, večjo uporabnost znanja in s tem tudi večjo ustvarjalnost na vseh predmetnih področjih. Pri medpredmetnih povezavah poiščemo horizontalne in vertikalne povezave astronomije z drugimi predmetnimi področji. Učb...

 2. Razvitak mnogostrukoga proširenoga testa za pojedinačne baze pri testiranju haploskupina mitohondrijske DNA

  Nelson, Tahnee M.; Just, Rebecca S.; Loreille, Odile; Schanfield, Moses S.; Podini, Daniele

  2007-01-01

  Cilj Razviti test za brzo pretraživanje, kako bi se skratilo vrijeme testiranja i potrošnja uzorka pri određivanju haploskupina mitohondrijske DNA. Postupci U svrhu vrjednovanja testa ukupno je testirano 147 uzoraka, uključujući 73 uzorka kojima je uspješno određena haploskupina s pomoću tipizacije kontrolnog područja (engl. control region, CR) mitohondrijske DNA (mtDNA), 21 uzorak s nepotpuno tipiziranom haploskupinom na osnovi CR, i 31 uzorak poznatog nasljednog izvora kojima...

 3. Analiza proračuna učinka dozera pri gravitacijskom transportu na površinskim kopovima

  Klanfar, Mario; Kujundžić, Trpimir; Vrkljan, Darko

  2014-01-01

  Analiza točnosti i primjenjivosti proračuna učinka dozera, pri gravitacijskom transportu otkrivke na površinskom kopu, provedena je usporedbom računskih vrijednosti dobivenih prema teoretskim obrascima i rezultatima terenskih mjerenja. Mjerene su i uspoređene vrijednosti obujma vučne prizme i brzine kretanja dozera, koji su osnovni faktori za određivanje učinka stroja, u uvjetima iste duljine transporta. Uočena su znatna odstupanja računski određenih učinaka dozera u odnosu na izmjerene u stv...

 4. DOLOČANJE KONCENTRACIJE NATRIJA IN KALIJA V URINU TER VPLIV NA KRVNI TLAK PRI ODRASLIH PREBIVALCIH ZAHODNE SLOVENIJE

  Vukina, Ana

  2015-01-01

  Čezmeren vnos natrija oziroma soli je pomemben prehranski dejavnik tveganja za zdravje in eden od glavnih vzrokov za nastanek kronično nenalezljivih bolezni: povišanega krvnega tlaka, bolezni srca in ožilja, bolezni ledvic, sladkorne bolezni, čezmerne hranjenosti in debelosti ter nekaterih vrst raka. Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti in prikazati obstoječe stanje uživanja natrija in kalija pri odraslih prebivalcih zahodne Slovenije ter predstaviti problematiko prekomernega vnosa soli k...

 5. Išorinių veiksnių įtaka vartotojų sprendimo pirkti priėmimui virtualioje aplinkoje

  Povilaitytė, Jurgita

  2014-01-01

  Magistro darbe, remiantis užsienio autorių moksliniais darbais, išanalizuota vartotojų elgsena, išskirti vartotojų tipai virtualioje aplinkoje. Atskleisti vartotojų elgseną lemiantys veiksniai, kurie daro įtaką sprendimo pirkti priėmimo procesui. Apibendrinus mokslinės literatūros šaltinių analizę, sukurtas teorinis išorinių veiksnių įtakos vartotojų sprendimo pirkti priėmimui ir pirkimui modelis virtualioje aplinkoje. Teoriniam išorinių veiksnių įtakos vartotojų sprendimo pirkti priėmimui ir...

 6. Transcriptional, post-transcriptional and chromatin-associated regulation of pri-miRNAs, pre-miRNAs and moRNAs

  Nepal, Chirag; Coolen, Marion; Hadzhiev, Yavor;

  2015-01-01

  -translational histone modifications (H3K4me3, H2A.Z) and RNA polymerase II (RNAPII) occupancy. We validated seven miR-9 pri-miRNAs by in situ hybridization and showed similar expression patterns as mature miR-9. In addition, processing of an alternative intronic promoter of miR-9-5 was validated by 5' RACE PCR....... Developmental profiling revealed a subset of pri-miRNAs that are maternally inherited. Moreover, we show that promoter-associated H3K4me3, H2A.Z and RNAPII marks are not only present at pri-miRNA promoters but are also specifically enriched at pre-miRNAs, suggesting chromatin level regulation of pre...

 7. Transcriptional, post-transcriptional and chromatin-associated regulation of pri-miRNAs, pre-miRNAs and moRNAs.

  Nepal, Chirag; Coolen, Marion; Hadzhiev, Yavor; Cussigh, Delphine; Mydel, Piotr; Steen, Vidar M; Carninci, Piero; Andersen, Jesper B; Bally-Cuif, Laure; Müller, Ferenc; Lenhard, Boris

  2016-04-20

  MicroRNAs (miRNAs) play a major role in the post-transcriptional regulation of target genes, especially in development and differentiation. Our understanding about the transcriptional regulation of miRNA genes is limited by inadequate annotation of primary miRNA (pri-miRNA) transcripts. Here, we used CAGE-seq and RNA-seq to provide genome-wide identification of the pri-miRNA core promoter repertoire and its dynamic usage during zebrafish embryogenesis. We assigned pri-miRNA promoters to 152 precursor-miRNAs (pre-miRNAs), the majority of which were supported by promoter associated post-translational histone modifications (H3K4me3, H2A.Z) and RNA polymerase II (RNAPII) occupancy. We validated seven miR-9 pri-miRNAs byin situhybridization and showed similar expression patterns as mature miR-9. In addition, processing of an alternative intronic promoter ofmiR-9-5was validated by 5' RACE PCR. Developmental profiling revealed a subset of pri-miRNAs that are maternally inherited. Moreover, we show that promoter-associated H3K4me3, H2A.Z and RNAPII marks are not only present at pri-miRNA promoters but are also specifically enriched at pre-miRNAs, suggesting chromatin level regulation of pre-miRNAs. Furthermore, we demonstrated that CAGE-seq also detects 3'-end processing of pre-miRNAs on Drosha cleavage site that correlates with miRNA-offset RNAs (moRNAs) production and provides a new tool for detecting Drosha processing events and predicting pre-miRNA processing by a genome-wide assay. PMID:26673698

 8. DIDAKTIČNA MAPA ZA POUČEVANJE GEOGRAFIJE AVSTRALIJE IN POLARNIH OBMOČIJ PRI POUKU S SLEPIM ALI SLABOVIDNIM UČENCEM

  Vrčkovnik, Mateja

  2016-01-01

  Slepi in slabovidni otroci predstavljajo skupino otok s posebnimi potrebami, ki imajo okvaro vidne funkcije. Slovenija spada po pojavnosti slepote v evropsko povprečje. Slabovidnost je pogostejši pojav kot slepota, tako pri mlajših kot tudi pri starejših, vendar pa se delež teh povečuje. Slepi in slabovidni so prikrajšani za vizualno spoznavanje in doživljanje sveta okoli sebe, zato informacije okoli sebe pridobivajo predvsem z drugimi čutili. Vse več slepih in slabovidnih otrok se z dana...

 9. Vartotojų elgsenos veiksnių įtaka sprendimo pirkti priėmimo procesui(UAB „Juodasis gintaras“ pavyzdžiu)

  Karvauskienė, Vida

  2007-01-01

  Magistro darbe, remiantis Lietuvos ir užsienio autorių moksliniais darbais, išanalizuotas vartotojų elgsenos objektas kitų mokslų atžvilgiu, susistemintos vartotojų elgsenos modeliavimo koncepcijos, atskleisti vartotojų elgseną lemiantys veiksniai, kurie daro įtaką sprendimo pirkti priėmimo procesui. Pateiktas vartotojų elgsenos tyrimo metodologijos pagrindimas bei atskleistos UAB „Juodasis gintaras“ vartotojų elgsenos veiksnių, turinčių įtakos sprendimo pirkti priėmimo procesui, tyrimo proje...

 10. Assembly of acetylcholinesterase tetramers by peptidic motifs from the proline-rich membrane anchor, PRiMA: competition between degradation and secretion pathways of heteromeric complexes.

  Noureddine, Hiba; Schmitt, Claudine; Liu, Wangqing; Garbay, Christiane; Massoulié, Jean; Bon, Suzanne

  2007-01-01

  The membrane-bound form of acetylcholinesterase (AChE) constitutes the major component of this enzyme in the mammalian brain. These molecules are hetero-oligomers, composed of four AChE catalytic subunits of type T (AChE(T)), associated with a transmembrane protein of type 1, called PRiMA (proline-rich membrane anchor). PRiMA consists of a signal peptide, an extracellular domain that contains a proline-rich motif (14 prolines with an intervening leucine, P4LP10), a transmembrane domain, and a...

 11. Analiza nosivosti betonskih pragova za skretnice i križišta pri statičkom i dinamičkom opterećenju

  Curić, Enes; Drenić, Dragoljub; Grdić, Zoran

  2015-01-01

  Obavezna ispitivanja prednapetih betonskih pragova za skretnice i križišta jesu ispitivanja nosivosti pragova pri statičkom opterećenju i opterećenju na zamor. U radu je prikazano obavezno statičko ispitivanje prema normi EN13230-4:2009 i dinamičko ispitivanje pragova za skretnice i križišta koje nije propisano, nego se provodi isključivo na zahtjev kupca. Na osnovi rezultata statičkog ispitivanja ispunjen je kriterij za pozitivnu ocjenu u skladu s normom. Pri dinamičkom ispitivanju su korišt...

 12. Ugotavljanje lažnega pričanja z opazovanjem besedne in nebesedne komunikacije : diplomsko delo univerzitetnega študija

  Barle, Tanja

  2013-01-01

  Laž je zavestno neresnična izjava, katere namen je nekoga spraviti v zmoto, pri čemer pa niti ni bistveno, ali je ta poskus uspešen ali ne. Laganje lahko ugotavljamo na več načinov, od katerih je metoda z opazovanjem najbolj praktična zato, ker jo lahko izvajamo na mestu samem, takoj, brez uporabe dodatnih analiz in naprav, pa tudi časovno in ekonomsko je najbolj ugodna. Pri opazovanju moramo biti pozorni tako na besedne kot na nebesedne znake oz. predvsem na njihovo medsebojno ujemanje. Med ...

 13. VPLIV SPOMINSKEGA TRENINGA NA KRATKOTRAJNI IN DOLGOTRAJNI SPOMIN PRI POSAMEZNIKIH S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO

  Ogrizek, Tjaša

  2015-01-01

  Namen te študije je bil preveriti vpliv spominskega treninga N-back na kratko- in dolgotrajne spominske sposobnosti pri udeležencih s pridobljeno možgansko poškodbo. V ta namen sta se izoblikovali dve hipotezi, in sicer (H1) kratkotrajni spomin udeležencev se bo izboljšal ter (H2) dolgotrajni spomin udeležencev se ne bo spremenil. Udeleženci v študiji so bili trije posamezniki, stari 38, 31 ter 26 let, ki imajo pridobljeno možgansko poškodbo. Metodološki pripomočki, uporabljeni v študiji, so ...

 14. Sodelovanje policije z nevladnimi organizacijami pri obravnavanju družinskega nasilja : diplomsko delo univerzitetnega študija

  Felkar, Dominik

  2012-01-01

  Družinsko nasilje je velik problem sodobne družbe, ki ga srečamo skoraj na vsakem koraku. Prizadene lahko vsakega člana družina. Najbolj so ogrožene ženske, otroci in starejši, ki so fizično šibkejši, vse več pa je tudi nasilja, kjer so žrtve moški. Največ je psihičnega, telesnega, spolnega in ekonomskega nasilja ter zanemarjanja. S povečanjem primerov družinskega nasilja je potrebno zagotoviti ustrezno informiranost žrtev in tudi storilcev. Pomembno vlogo pri seznanjanju žrtev, kje poiskat...

 15. Najčešći sindromi prenaprezanja na gornjim ekstremitetima pri određenim radnim djelatnostima

  Krapac, Ladislav

  2002-01-01

  Ponavljane nefiziološke kretnje, prisilan položaj glave, ramena i ruku pri radu prisutni su u modernim tehnologijama. Uzroci su sindroma prenaprezanja (SIP) i neergonomski kreirani alati i radna sredina. Komorbiditet je dodatni čimbenik veće učestalosti SIP-a. Podaci o visokoj učestalosti tegoba i/ili bolesti gornjih udova u metalskih radnika izloženih velikim fizičkim naprezanjima upućuju na zahvaćenost tetiva, mišića i zglobova osobito desne ruke (12,5:7,5%). U vratnoj kralježnici to je još...

 16. The interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with PGC and ERCC6 gene polymorphisms in gastric cancer and atrophic gastritis.

  Qian Xu

  Full Text Available BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with pepsinogen C (PGC and excision repair cross complementing group 6 (ERCC6 gene polymorphisms and its association with the risks of gastric cancer and atrophic gastritis. We hoped to identify miRNA polymorphism or a combination of several polymorphisms that could serve as biomarkers for predicting the risk of gastric cancer and its precancerous diseases. METHODS: Sequenom MassARRAY platform method was used to detect polymorphisms of pri-let-7a-1 rs10739971 G → A, PGC rs4711690 C → G, PGC rs6458238 G → A, PGC rs9471643 G → C, and ERCC6 rs1917799 in 471 gastric cancer patients, 645 atrophic gastritis patients and 717 controls. RESULTS: An interaction effect of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with ERCC6 rs1917799 polymorphism was observed for the risk of gastric cancer (P interaction = 0.026; and interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with PGC rs6458238 polymorphism (P interaction = 0.012 and PGC rs9471643 polymorphism (P interaction = 0.039 were observed for the risk of atrophic gastritis. CONCLUSION: The combination of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and ERCC6 and PGC polymorphisms could provide a greater prediction potential than a single polymorphism on its own. Large-scale studies and molecular mechanism research are needed to confirm our findings.

 17. Vartotojų elgsenos modeliai sprendimo priėmimo procese (remiantis UAB „Verbūnų duona“ pavyzdžiu)

  Petrauskienė, Lina

  2009-01-01

  Magistro darbe išanalizuota vartotojų elgsenos samprata, esmė bei vartotojų elgsenos reikšmė organizacijai; įvertinta vartotojų elgsenos modelių įvairovė; atskleisti vartotojų elgseną lemiantys veiksniai, kurie daro įtaką sprendimo pirkti priėmimo procesui. Darbe atskleistos vartotojų elgsenos veiksnių, turinčių įtakos sprendimo pirkti priėmimo procesui, tyrimo projektavimo ir organizavimo procedūros, kurios nulėmė tyrimo imties bei metodų pasirinkimą. Praktinėje darbo dalyje apibendrinti UAB...

 18. Drebučius sudarančių priedų įtaka pieno desertų reologinėms savybėms

  Leskauskaitė, D.; Malinauskytė, E.; Ramoškienė, S.

  2006-01-01

  Tirta drebučius sudarančių priedų: karagenino, pektino ir želatinos įtaka pieno desertų reologinėms savybėms. Su visais drebučius sudarančiais priedais pagaminti desertai pasižymėjo pseudoplastiniams bei tiksotropiniams kūnams būdingomis tekėjimo savybėmis. Didinat drebučius sudarančių priedų koncentraciją, pagaminti desertai, kurių klampio G´, elastingumo G˝ ir kompleksinis G* moduliai taip pat didėjo, o klampiai elastingų savybių priklausomybės nuo deformacijos dažnio kreivės parodė, kad vi...

 19. Responses of the reflectance indices PRI and NDVI to experimental warming and drought in European shrublands along a north–south climatic gradient

  Mänd, Pille; Hallik, Lea; Peñuelas, Josep; Nilson, Tiit; Duce, Pierpaolo; Emmett, Bridget A.; Beier, Claus; Estiarte, Marc; Garadnai, János; Kalapos, Tibor; Schmidt, Inger Kappel; Kovács-Láng, Edit; Prieto, Patricia; Tietema, Albert; Westerveld, Joke W.; Kull, Olevi

  2010-01-01

  The aim of this study was to evaluate the use of ground-based canopy reflectance measurements to detect changes in physiology and structure of vegetation in response to experimental warming and drought treatment at six European shrublands located along a North–South climatic gradient. We measured...... canopy reflectance, effective green leaf area index (green LAIe) and chlorophyll fluorescence of dominant species. The treatment effects on green LAIe varied among sites. We calculated three reflectance indices: photochemical reflectance index PRI [531 nm; 570 nm], normalized difference vegetation index...... NDVI680 [780 nm; 680 nm] using red spectral region, and NDVI570 [780 nm; 570 nm] using the same green spectral region as PRI. All three reflectance indices were significantly related to green LAIe and were able to detect changes in shrubland vegetation among treatments. In general warming treatment...

 20. Bralne učne strategije pri pouku književnosti v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole

  Završnik, Ines

  2015-01-01

  Branje je ključnega pomena za učence osnovnošolskega izobraževanja. Je sredstvo, s katerim učenec najučinkoviteje usvaja različna znanja (Pečjak in Gradišar, 2012). Proces učenja se prične z usvajanjem znanja in branje v funkciji učenja zahteva, da učenec − bralec pozna in razume bralne učne strategije (Pečjak in Gradišar, 2002). Lahko bi trdili, da omenjene strategije pri učencih razvijajo sposobnost usmerjanja lastnega procesa učenja do končnega cilja. To pomeni, da je učenec sposoben samor...

 1. Endocrine and Metabolic Effects of Adipose Tissue in Children and Adolescents / Endokrina in Presnovna Funkcija Maščobnega Tkiva Pri Otrocih in Mladostnikih

  Kotnik Primož

  2015-03-01

  Full Text Available Maščobno tkivo ima vlogo pri številnih endokrinih in presnovnih procesih. Lepin je bil med prvimi odkritimi dejavniki iz maščobnega tkiva, ki delujejo avto-, para- in endokrino. Od opredelitve leptina so odkrili še številne druge dejavnike, od katerih se nekateri izločajo iz maščobnih celic, nekateri pa iz drugih celic maščobnega tkiva.

 2. Prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM): A new frontier at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology

  Zhou, Jie; Du, Xuewen; Xu, Bing

  2015-01-01

  Formed by non-covalent interactions and not defined at genetic level, the assemblies of small molecules in biology are complicated and less explored. A common morphology of the supramolecular assemblies of small molecules is nanofibrils, which coincidentally resembles the nanofibrils formed by proteins such as prions. So these supramolecular assemblies are termed as prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM). Emerging evidence from several unrelated fields over the past decade implies ...

 3. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism is associated with gastric cancer prognosis and might affect mature let-7a expression

  Yuan, Yuan

  2016-01-01

  Ying Li, Qian Xu, Jingwei Liu, Caiyun He, Quan Yuan, Chengzhong Xing, Yuan Yuan Tumor Etiology and Screening Department of Cancer Institute and General Surgery, the First Affiliated Hospital of China Medical University, and Key Laboratory of Cancer Etiology and Prevention (China Medical University), Liaoning Provincial Education Department, Shenyang, People’s Republic of China Abstract: The relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and gastric cancer (GC) risk ...

 4. RecG protein and single-strand DNA exonucleases avoid cell lethality associated with PriA helicase activity in Escherichia coli.

  Rudolph, Christian J; Mahdi, Akeel A; Upton, Amy L; Lloyd, Robert G

  2010-10-01

  Replication of the Escherichia coli chromosome usually initiates at a single origin (oriC) under control of DnaA. Two forks are established and move away in opposite directions. Replication is completed when these meet in a broadly defined terminus area half way around the circular chromosome. RecG appears to consolidate this arrangement by unwinding D-loops and R-loops that PriA might otherwise exploit to initiate replication at other sites. It has been suggested that without RecG such replication generates 3' flaps as the additional forks collide and displace nascent leading strands, providing yet more potential targets for PriA. Here we show that, to stay alive, cells must have either RecG or a 3' single-stranded DNA (ssDNA) exonuclease, which can be exonuclease I, exonuclease VII, or SbcCD. Cells lacking all three nucleases are inviable without RecG. They also need RecA recombinase and a Holliday junction resolvase to survive rapid growth, but SOS induction, although elevated, is not required. Additional requirements for Rep and UvrD are identified and linked with defects in DNA mismatch repair and with the ability to cope with conflicts between replication and transcription, respectively. Eliminating PriA helicase activity removes the requirement for RecG. The data are consistent with RecG and ssDNA exonucleases acting to limit PriA-mediated re-replication of the chromosome and the consequent generation of linear DNA branches that provoke recombination and delay chromosome segregation. PMID:20647503

 5. Assessing Steady-state Fluorescence and PRI from Hyperspectral Proximal Sensing as Early Indicators of Plant Stress: The Case of Ozone Exposure

  Roberto Colombo; Cristina Nali; Sergio Cogliati; Cinzia Panigada; Valentina Picchi; Micol Rossini; Michele Meroni

  2008-01-01

  High spectral resolution spectrometers were used to detect optical signals of ongoing plant stress in potted white clover canopies subjected to ozone fumigation. The case of ozone stress is used in this manuscript as a paradigm of oxidative stress. Steady-state fluorescence (Fs) and the Photochemical Reflectance Index (PRI) were investigated as advanced hyperspectral remote sensing techniques able to sense variations in the excess energy dissipation pathways occurring when photosynthesis decl...

 6. Zeaxanthin-independent energy quenching and alternative electron sinks cause a decoupling of the relationship between the photochemical reflectance index (PRI) and photosynthesis in an evergreen conifer during spring.

  Fréchette, Emmanuelle; Wong, Christopher Y S; Junker, Laura Verena; Chang, Christine Yao-Yun; Ensminger, Ingo

  2015-12-01

  In evergreen conifers, the winter down-regulation of photosynthesis and its recovery during spring are the result of a reorganization of the chloroplast and adjustments of energy-quenching mechanisms. These phenological changes may remain undetected by remote sensing, as conifers retain green foliage during periods of photosynthetic down-regulation. The aim was to assess if the timing of the spring recovery of photosynthesis and energy-quenching characteristics are accurately monitored by the photochemical reflectance index (PRI) in the evergreen conifer Pinus strobus. The recovery of photosynthesis was studied using chlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, leaf spectral reflectance, and photosynthetic pigment measurements. To assess if climate change might affect the recovery of photosynthesis, seedlings were exposed to cold spring conditions or warm spring conditions with elevated temperature. An early spring decoupling of the relationship between photosynthesis and PRI in both treatments was observed. This was caused by differences between the timing of the recovery of photosynthesis and the timing of carotenoid and chlorophyll pool size adjustments which are the main factors controlling PRI during spring. It was also demonstrated that zeaxanthin-independent NPQ mechanisms undetected by PRI further contributed to the early spring decoupling of the PRI-LUE relationship. An important mechanism undetected by PRI seems to involve increased electron transport around photosystem I, which was a significant energy sink during the entire spring transition, particularly in needles exposed to a combination of high light and cold temperatures. PMID:26386258

 7. Extracción de una Proteasa Anti-Priónica de Líquenes (Orden: LECANORALES en Fluido Gástrico e Intestinal Artificial -resumen-

  Ricardo Millán-González

  2014-12-01

  Full Text Available La proteína priónica anormal (PrPTSE es el agente etiológico de las encefalopatías espongiformes trasmisibles. Esta proteína posee una alta resistencia a ser inactivada por agentes químicos y ambientales‚ como la radiación y el calor‚ lo cual le da la capacidad de persistir en la tierra durante un periodo mayor a tres años después de haber sido enterrado‚ generando así una reserva de infectividad. Los líquenes son organismos simbióticos conformados por un hongo y un agente fotosintético que pueden ser encontrados en una gran variedad de ecosistemas terrestres y ser capaces de producir una amplia variedad de sustancias‚ muchas de ellas con usos farmacéuticos. Estudios recientes‚ desarrollados por el National Wildlife Health Center (NWHC‚ por sus siglas en Inglés de Estados Unidos‚ han revelado que ciertas especies de líquenes son capaces de producir una proteasa capaz de degradar la PrPTSE. El descubrimiento de la existencia de una proteasa anti-priónica en líquenes permite postular que la ingestión de éstos puede afectar la trasmisión o patogénesis de las encefalopatías espongiformes trasmisibles. Esto sería invaluable en el caso de la enfermedad debilitante crónica‚ la cual afecta grandes poblaciones de cérvidos. El objetivo principal de este estudio es verificar la extractabilidad de una proteasa anti-priónica de cuatro especies líquenes (Parmelia sulcata‚ Cladonia rangiferina‚ Cladonia stellaris y Evernia mesomorpha en el fluido gástrico e intestinal artificial‚ y así evaluar su actividad anti-priónica en diferentes condiciones. En la investigación los extractos liquénicos fueron realizados en agua desionizada‚ fluido gástrico simulado y fluido intestinal simulado sin pancreatina. El experimento utilizó homogenizado de cerebro derivado de ratones CD-1 clínicamente infectados con el agente priónico RML (Rocky Mountain Lab adaptado para ratones. Por su parte‚ la presencia de Pr

 8. Les prières et le droit. Considérations d’une sociologue Prayers and the Law. Reflections of a sociologist

  Régine Azria

  2009-04-01

  Full Text Available Les points de rencontre entre prière et droit sont nombreux, y compris en France où, du fait de la Séparation, on serait fondé à considérer de telles rencontres comme illégitimes sinon impossibles, la prière se référant au religieux donc à la sphère privée et le droit à la justice donc à la sphère publique. Cet essai se propose de démontrer que dans la réalité, les cloisons entre le privé et le public sont moins étanches et les relations entre la religion et le droit plus étroites qu’il n’y paraît. Après avoir évoqué les systèmes de droit religieux (droit canon, charia, halakha produits en marge des droits nationaux, rappelé la diversité des liens juridiques entre État et religion (théocratie, monarchie de droit divin, religion d’État – avec ou sans reconnaissance de minorités religieuses tolérées –, religion de la majorité, pluralisme, Concordat, laïcité, séparation, athéisme d’État et la pluralité des niveaux et sources de normativité au sein même des systèmes religieux, l’article se concentre sur la prière et en décline les différents aspects. En effet, la prière n’est pas plus monolithique que le droit. Exercice solitaire ou pratique collective, expression spontanée ou normée de la foi, du sentiment religieux ou de l’appartenance confessionnelle, affirmation identitaire ou communautaire, la prière est diverse dans ses formes et ses contenus comme dans ses usages. Acte social ou militant, dès lors qu’elle se risque à franchir le seuil de la sphère privée du religieux, la prière rencontre la loi.Meeting points between prayers and the law are many, including in France where, because of the separation between the Church and the State, one would be entitled to consider such junctures as illegitimate if not impossible since prayer is linked to the religious and therefore the private sphere whereas law concerns justice and therefore the public sphere. The present essay

 9. The exploitation of micromorphological parameters for identification in the section / Mentha Využitie mikromorfologických parametrov pri identifikácii v sekcii Mentha

  Fialová S.; Halušová L.; Tekeľová D.; Grančai D.

  2015-01-01

  Identifikacia druhov v rode Mentha L. je obzvlašť naročna. Je to sposobene ľahkym križenim podporenym gynodioeciou, ktora je ďalej skomplikovana polymorfizmom, pestovanim, polyploiditou a vegetativnym rozmnožovanim, čo vysvetľuje genetickopopulačne a mikroevolučne pozadie premenlivosti v rode Mentha. V tejto praci sme študovali využitie mikromorfologickych a fytochemickych parametrov pri identifikacii a charakterizacii vybranych druhov rodu Mentha. Na spodnej pokožke listov 20 populacii Menth...

 10. Utjecaj spola, tjelesne mase pri klanju i proizvodne sezone na &zikalno-kemijska svojstva mesa janjadi ličke pramenke

  Kaić, dr.sc. Ana; Mioč, prof.dr.sc. Boro; Kasap, dipl.ing.agr., Ante; Živković, Leopold

  2014-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj spola, tjelesne mase pri klanju i proizvodne sezone na vrijednosti pH, boju, gubitak mesnog soka i osnovni kemijski sastav mesa janjadi ličke pramenke. Janjad ličke pramenke je uzgojena na obiteljskom poljoprivrednom gos- podarstvu u Ličko-senjskoj županiji tijekom 2010. i 2011. godine. Odabrana janjad je bila ujednačene zastupljenosti po spolu i zaklana s navršenih 5 mjeseci. Statistički značajne razlike između muške i ženske janjadi li...

 11. Povećanje proizvodnje metabolita vitamina K2 dodatkom surfaktanta pri uzgoju mutanta bakterije Escherichia sp. FM3-1709 na tresilici

  Yan LIU; Zheng, Zhi-Ming; Qiu, Hong-Wei; Zhao, Gen-Hai; WANG, PENG; Liu, Hui; Wang, Li; Li, Zhe-Min; Wu, He-Fang; Liu, Hong-Xia; Tan, Mu

  2014-01-01

  Ispitan je utjecaj dodatka različitih surfaktanata na rast stanica i proizvodnju metabolita vitamina K2, poput unutarstaničnih i izvanstaničnih menakinona MK-4 i MK-6, pri submerznom uzgoju bakterije Escherichia sp. Svi su surfaktanti produljili eksponencijalnu fazu rasta bakterije. Betain, polioksietilen oleil eter i Tween-80 povoljno su djelovali na rast stanica mutanta bakterije Escherichia sp. FM3-1709. Najveći je rast stanica bio Xmax=(12,6±0,2) g/L, najveća stopa proizvodnje biomase ...

 12. Analiza odziva tkiv na mehanska poškodovanja pri navadnem divjem kostanju s tridimenzionalnim magnetno resonančnim slikanjem

  Lavk, Vanja

  2014-01-01

  Pri navadnem divjem kostanju (Aesculus hippocastanum L.) smo spremljali odziv tkiv na mehanska poškodovanja in vlažnostne spremembe. Vejice smo poškodovali tako, da smo skozi premer z baterijskim vrtalnikom zavrtali luknjo premera 3 mm. Vse vejice smo poškodovali 8. aprila 2010. Poškodovane segmente vejic smo preiskovali s pomočjo 3D MR slikanja, kar smo opravili v tedenskih intervalih. Takoj po mehanskem poškodovanju smo s 3D MR slikanjem opazili izsušitev tkiv v neposredni bližini rane. Med...

 13. Trenje i trošenje nisko temperaturno nanesene TiN prevlake klizanjem u suhim uvjetima pri različitim brzinama

  Kakaš, Damir; Terek, Pal; Miletić, Aleksandar; Kovačević, Lazar; Vilotić, Marko; Škorić, Branko; Krumes, Dragomir

  2013-01-01

  U radu su opisana provedena istraživanja utjecaja brzine klizanja na trenje i trošenje TiN prevlaka tijekom klizanja amo-tamo aluminijske kuglice. Pored toga, kako bi se utvrdila optimalna brzina klizanja, ispitivane su prevlake različitih hrapavosti. Istraživanjima obuhvaćeni raspon hrapavosti daje uvid u rijetko istraživano područje fine završne obrade. Pokusi trošenja su provedeni s malim opterećenjima i malim brzinama klizanja kako bi se utvrdilo ponašanje TiN prevlaka pri umjerenim opter...

 14. Conductivity of Y1-yPryBa2Cu3O7-delta single crystals in wide ranges of temperatures and Pr concentrations

  In the interval TC-300 K the in-plane electrical resistivity of Y1-yPryBa2Cu3O7-delta single crystals of high perfection degree and different contents of praseodymium, causing TC to change from 92 to 52 K, is investigated. The experimental data are approximated by the expression that takes account of electron scattering by phonons and defects, as well as fluctuation conductivity in the 3D Aslamazov-Larkin model. According to the approximation data, the Debye temperature changes within 350-370 K depending on praseodymium content. The transverse coherence length is ∼ 1 A

 15. Pročišćavanje i karakterizacija α-amilaze izolirane iz soja Anoxybacillus sp. AH1, stabilne pri visokim temperaturama i u prisutnosti detergenata

  Acer, Ömer; Matpan Bekler, Fatma; Pirinççioğlu, Hemşe; Gül Güven, Reyhan; Güven, Kemal

  2016-01-01

  U radu je pročišćena i okarakterizirana α-amilaza, izolirana iz novootkrivenog soja bakterije Anoxybacillus sp. AH1, stabilna pri visokim temperaturama u prisutnosti detergenata. Najveća količina enzima (1874,8 U/mL) proizvedena je nakon 24 sata inkubacije. Nakon pročišćavanja amilaze gel-filtracijskom kromatografijom u koloni punjenoj gelom Sephadex G-75, specifična se aktivnost enzima povećala 18 puta, a prinos je bio 9 %. Metodom SDS-PAGE određena je molekularna masa pročišćenog enzima od ...

 16. Experimental oxygen potentials of U1-yPryO2± x and thermodynamic assessment of the U-Pr-O system

  Thermogravimetric analysis (TGA) was used to determine the oxygen potentials of fluorite urania-praseodymia (U1-yPryO2±x) solid solutions for y = 0.10 and 0.20 between 1000 and 1500 °C. A thermodynamic assessment of U-Pr-O system was performed using the CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) method. Furthermore, the models well reproduce the TGA measurements and the computed phase relations are in good agreement with those proposed from an X-ray diffraction investigation

 17. Z BISPEKTRALNIM INDEKSOM VODEN UVOD V ANESTEZIJO PRI VELIKIH OPERACIJAH V TREBUŠNI VOTLINI: PRIMERJAVA UVODA Z ETOMIDATOM IN PROPOFOLOM

  Möller Petrun, Andreja

  2013-01-01

  Izhodišče – Namen naše dvojno slepe randomizirane raziskave je bila primerjava hemodinamskih učinkov z bispektralnim indeksom (BIS) vodene infuzije etomidata in propofola pri bolnikih, predvidenih za veliko operacijo v trebušni votlini. Metode – 46 bolnikov, predvidenih za veliko operacijo v trebušni votlini zaradi raka, smo naključno razporedili v dve skupini. Skupina E je za uvod v anestezijo dobila infuzijo etomidata, skupina P pa infuzijo propofola. Oba anestetika smo odmerjali do vred...

 18. Experimental oxygen potentials for U1-yPryO2±x and thermodynamic assessment of the U-Pr-O system

  McMurray, J. W.; Silva, C. M.

  2016-03-01

  Thermogravimetric analysis (TGA) was used to determine the oxygen potentials of fluorite urania-praseodymia (U1-yPryO2±x) solid solutions for y = 0.10 and 0.20 between 1000 and 1500 °C. A thermodynamic assessment of U-Pr-O system was performed using the CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) method. The models well reproduce the TGA measurements and the computed phase relations are in good agreement with those proposed from an X-ray diffraction investigation.

 19. Varovanje nogometnih tekem pri nas in v tujini : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  Zajšek, Zvonko

  2013-01-01

  Športne prireditve, predvsem nogometne tekme velikokrat spremlja nasilje. Tako v tujini kot tudi v Sloveniji smo lahko priča tekmam, na katerih pride do spopadov med navijači nasprotnih si ekip, in sicer v obliki fizičnega in psihičnega nasilja. Vsak organizator želi na tekmi čim manj izgredov, zato je pomembno iskati rešitve za preprečevanje oz. zmanjšanje le teh. V diplomskem delu sem pozornost namenil navijaškim skupinam, vrstam in oblikam nasilja, ukrepom policije in varnostnih služb ...

 20. DAVČNE IMPLIKACIJE PRI PRENOSU POSLOVNEGA DELEŽA V PRIMERJAVI S PRENOSOM POSLOVNIH SREDSTEV V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

  Savič, Sanja

  2014-01-01

  V magistrski nalogi avtorica obravnava pravne in davčne implikacije, ki nastanejo pri prevzemanju ciljnega podjetja na dva načina, in sicer, bodisi s prenosom poslovnega deleža (share deal) bodisi s prenosom poslovnih sredstev (assets deal) v družbi z omejeno odgovornostjo. Končni cilj obeh prenosov je primerljiv, v magistrski nalogi pa so nazorno prikazane različne korporacijskopravne in davčnopravne implikacije glede na status odsvojitelja. Posebno pozornost je avtorica namenila analizi...

 1. Congés… pour « prières » Prayers and days off

  Claudine Viard

  2009-04-01

  Full Text Available Les premiers combats de la classe ouvrière se sont portés sur la demande d’une journée de repos, qui par tradition chrétienne a été fixée le dimanche en 1906. Quatre journées de congé à caractère chrétien ont en outre été retenues par le législateur. L’exercice du culte est donc concrètement garanti pour les chrétiens. Avec l’arrivée sur le territoire de la République  de populations de confessions variées, cette organisation du travail apparaît inégalitaire, voire de nature à porter atteinte à la liberté religieuse. Il a été proposé de reconnaître les jours de prières d’autres confessions. Pour l’instant, le législateur n’a pas adopté ces propositions. Mais la question reste posée. Or, la jurisprudence des tribunaux judiciaires et administratifs admet le droit de prier des fidèles des cultes minoritaires, ils peuvent prétendre à un congé lors des fêtes de leur religion dans la mesure où cela n’occasionne pas de perturbation. La consécration de cette jurisprudence souple par le législateur serait de nature à calmer le débat.At the turn of the century, the working classes fought for a day off in the week, which was granted on Sundays by the legislator in 1906. Four additional christian holidays are also legal. So the right to pray is garanteed for christians. As different populations with various faiths settled in France, this organisation has seemed to violate the principle of equality, and religious freedom. There has been a debate on the question whether some of the days of minority religions should also be observed by all the population. But so far, the legislator has not voted any of these proposals. It remains an issue. The French judge has consistently decided that the people of non christian faiths had the right to be granted a day off to pray on these special days, provided it would not cause prejudice to the organisation they work for. It might help to calm the debate if this

 2. Preventiva samomora pri mladostnikih

  Kotnik, Petra

  2014-01-01

  Samomor je vzrok številnim smrtim. Zasledimo ga v različnih literaturah, tako strokovnih, kot laičnih. Samomor predstavlja zelo visoko smrtnost v svetu. Zaradi samomora ljudje umirajo, tako kot za ostalimi boleznimi, ki ogrožajo prebivalstvo. Velik problem je samomor med mladimi, ki so občutljiva skupina, ki samomorilne namene kažejo z drugačnimi znaki, kot odrasle in starejše osebe. Tako kot strokovnjaki bi tudi laiki morali poznati vzroke, dejavnike tveganja in nasploh poznati starostne sku...

 3. Materiali pri kuhinjski opremi

  Koren Maček, Nina

  2015-01-01

  Kako pomemben prostor v našem domu je kuhinja, se zavemo šele tedaj, ko jo tudi sami uporabljamo. Kmalu ugotovimo, da nam hiter življenjski slog ne dopušča, da bi v kuhinji preživeli cele dneve. Včasih je bila kuhinja družabni prostor za družino, danes pa je zaradi prezaposlenosti nemalokrat tretirana bolj kot 'delavnica'. Zato je dobro, da je le-ta zasnovana premišljeno in funkcionalno. Zmotno je prepričanje, da je v kuhinji pomemben le lep videz in dizajn kuhinjske opreme. Seveda tudi t...

 4. Nova libro pri interlingvistiko

  2006-01-01

  Rets rmt.: Blanke, Detlev. Interlinguistische Beiträge : zum Wesen und zur Plansprachen / herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main, Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang

 5. PAZ, PRI, AND PROGRESS: OCTAVIO PAZ’S POLITICAL, ECONOMIC AND LITERARY STRUGGLE TO INSPIRE REFORM IN TWENTIETH-CENTURY MEXICO

  D. Gene Pace

  2003-01-01

  Full Text Available Throughout most of the twentieth century; Mexico’s political and economic policies were heavily influenced by the Partido Revolucionario Institutional (PRI. The landmark 1998 victory by Vicente Fox, the first presidential candidate in seven decades to win without the official sanction of the PRI,marked an important milestone in Mexican history; Octavio Paz, an eloquent proponent of political, economic, and social reform, sought for decades to inspire change. This paper seeks to illuminate Paz’s economic philosophy, and to demonstrate how the acclaimed writer, through courageous symbolic action coupled with an inimitable and potent pen, challenged the PRI’s hegemony in Mexico and contributed to the historic election he almost lived to celebrate (an elderly Paz died shortly before the historic 1998 election.“The Aztec ritual of 2 October [1968] in the Plaza de Tlatelolco. . . convinced me to abandon the Mexican Foreign Service.”“October 2, 1968 ended the student movement. It also ended an era in thehistory of Mexico.”

 6. The N-Terminal Domain of the E. coli PriA Helicase Contains Both the DNA- and the Nucleotide-Binding Sites. Energetics of Domain-DNA Interactions and Allosteric Effect of the Nucleotide Cofactors§

  Szymanski, Michal R.; Bujalowski, Paul J.; Jezewska, Maria J.; Gmyrek, Aleksandra M.; Bujalowski, Wlodzimierz

  2011-01-01

  Functional interactions of the E. coli PriA helicase 181N-terminal domain with the DNA and nucleotide cofactors have been quantitatively examined. The isolated 181N-terminal domain forms a stable dimer in solution, most probably reflecting the involvement of the domain in specific cooperative interactions of the intact PriA protein - dsDNA complex. Only one monomer of the domain dimer binds the DNA, i.e., the dimer has one effective DNA-binding site. Although the total site-size of the dimer ...

 7. Sodobni koncept urejanja varnosti in zdravja pri delu v gospodarski družbi - analiza primera v podjetju Metal Ravne d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  Fedler, Ina

  2012-01-01

  V gospodarskih družbah oziroma v podjetjih je pri lastnikih, vodstvih in zaposlenih vedno več zavedanja, da sta varnost in zdravje ključna faktorja za kakovostno izvajanje delovnih nalog. Tako kot je za posameznika pomembno kakovostno življenje, je za gospodarsko družbo pomembno kakovostno in uspešno poslovanje, ki je ključni dejavnik za poslovne rezultate, zadovoljstvo pri delu, za konkurenčnost, ugled in družbeno odgovornost. Torej, brez dobrega, zadovoljnega in predvsem zdravega kadra uspe...

 8. Patología del sueño en las enfermedades priónicas Sleep disorders in prion diseases

  T. Ayuso

  2007-01-01

  Full Text Available Las enfermedades priónicas son un grupo de encefalopatías con cambios neurodegenerativos causados por una proteína alterada denominada prión cuyo dato característico es la transmisibilidad. Ocurren la mayoría de las veces de forma esporádica aunque un grupo de ellas son familiares asociadas a mutaciones en el gen de la proteína priónica. El polimorfismo genético parece determinar las diferentes variantes familiares. Una de las más enigmáticas e inhabituales es el Insomnio Letal Familiar (ILF, trastorno hereditario caracterizado por pérdida del sueño fisiológico con estupor onírico, hiperactividad autonómica y motora, y anomalías motoras. La polisomnografía de esta entidad refleja la incapacidad para producir un patrón fisiológico del sueño NREM y REM, así como de las fluctuaciones circadianas hormonales y vegetativas; la transición de vigilia a sueño está marcadamente alterada con desaparición precoz de los husos de sueño. La hipótesis del origen de estos trastornos es la pérdida neuronal talámica, especialmente en los núcleos anterior y dorsomedial, descrita en la neuropatología de estos pacientes; además la PET revela hipofunción de núcleos talámicos, centros responsables del control vigilia-sueño. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob las alteraciones de sueño-vigilia no se han considerado características, no obstante, se han encontrado frecuentes alteraciones en los registros electroencefalográficos de sueño. Además de la neurodegeneración talámica puede haber mecanismos etiopatogénicos comunes en las enfermedades priónicas en relación con la función biológica de la proteína priónica.Prion diseases are a group of encephalopathies with neurodegenerative changes caused by an altered protein named prion whose characteristic datum is transmissibility. In most cases they occur in a sporadic form although a group of them are familial associated with mutations in the gene of the prion protein

 9. Sun-induced Chlorophyll fluorescence and PRI improve remote sensing GPP estimates under varying nutrient availability in a typical Mediterranean savanna ecosystem

  Perez-Priego, O.; Guan, J.; Rossini, M.; Fava, F.; Wutzler, T.; Moreno, G.; Carvalhais, N.; Carrara, A.; Kolle, O.; Julitta, T.; Schrumpf, M.; Reichstein, M.; Migliavacca, M.

  2015-07-01

  This study investigates the performances of different optical indices to estimate gross primary production (GPP) of herbaceous stratum in a Mediterranean savanna with different Nitrogen (N) and Phosphorous (P) availability. Sun-induced chlorophyll Fluorescence yield computed at 760 nm (Fy760), scaled-photochemical reflectance index (sPRI), MERIS terrestrial-chlorophyll index (MTCI) and Normalized difference vegetation index (NDVI) were computed from near-surface field spectroscopy measurements collected using high spectral resolution spectrometers covering the visible near-infrared regions. GPP was measured using canopy-chambers on the same locations sampled by the spectrometers. We hypothesized that light-use efficiency (LUE) models driven by remote sensing quantities (RSM) can better track changes in GPP caused by nutrient supplies compared to those driven exclusively by meteorological data (MM). Particularly, we compared the performances of different RSM formulations - relying on the use of Fy760 or sPRI as proxy for LUE and NDVI or MTCI as fraction of absorbed photosynthetically active radiation (fAPAR) - with those of classical MM. Results showed significantly higher GPP in the N fertilized experimental plots during the growing period. These differences in GPP disappeared in the drying period when senescence effects masked out potential differences due to plant N content. Consequently, although MTCI was tightly related to plant N content (r2 = 0.86, p < 0.01), it was poorly related to GPP (r2 = 0.45, p < 0.05). On the contrary sPRI and Fy760 correlated well with GPP during the whole measurement period. Results revealed that the relationship between GPP and Fy760 is not unique across treatments but it is affected by N availability. Results from a cross validation analysis showed that MM (AICcv = 127, MEcv = 0.879) outperformed RSM (AICcv = 140, MEcv = 0.8737) when soil moisture was used to constrain the seasonal dynamic of LUE. However, residual analyses

 10. Odpadna embalaža in problem pri odpadni embalaži s pretisnimi omoti v farmacevtskem podjetju Krka d.d.

  Krajnc, Urška

  2015-01-01

  Diplomska naloga obsega problem, ki nastane zaradi čedalje večjega in obsežnejšega nastajanja odpadne embalaže, in konkreten problem, s katerim se srečujejo v farmacevtskem podjetju Krka, d. d., iz Novega mesta. Kot nam je znano, je z odpadki vse več težav. S prostorskega vidika je to kopičenje odpadkov, z okoljskega vidika pa onesnaževanje okolja. Embalaža, ki predstavlja odpadek, ki ga ne potrebujemo več, nam predstavlja predmet, ki ga odvržemo. Pri tem je smiselno premisliti, če je embalaž...

 11. Lower Oligocene non-geniculate coralline red algal (Corallinales, Rhodophyta assemblage from Poljšica pri Podnartu (Upper Carniola, Slovenia

  Luka Gale

  2008-12-01

  Full Text Available The Lower Oligocene Gornji Grad beds from Polj{ica pri Podnartu consist of marly limestone, mudstone, several layers of limestones and two layers of sandstones, and were deposited on a mixed carbonate-siliciclastic ramp.Especially the limestones contain rich fossil fauna and non-geniculate coralline red algae. These were systematicallycollected from four horizons and researched in thin sections under an optical microscope. Genera Lithoporella,Neogoniolithon, Spongites, Lithothamnion, Mesophyllum and Spongites were recognized. Surface area for each genus was calculated and the differences in the coralline assemblages in the four horizons were analysed. Thecorallines originate from two source areas: sandy-muddy bottom of a shallow marine environment, and small coral bioherms with its encrusters.

 12. La proteína priónica celular en el sistema nervioso central de mamíferos. Correlatos anatomoclínicos

  Velayos, J.L. (José Luis); Irujo, A. (A.); Cuadrado-Tejedor, M.; Paternain, B; Ferrer, V.; Moleres, F.J. (Francisco J.)

  2010-01-01

  Introducción La proteína priónica celular patógena (PrPsc) necesita de la presencia de la fisiológica (PrPc) para su propagación y replicación. Se estudia comparativamente la expresión y localización de PrPc en el sistema nervioso central (SNC) de rata, ratón, gato, vaca y humano, mediante técnicas inmunohistoquímicas y de Western blot, con el objetivo de un mejor conocimiento de las prionopatías y de la enfermedad de Alzheimer (EA). Material y métodos Se emplearon encéfalos human...

 13. Entre recette magique d'Al-Bûnî et prière islamique d'al-Ghazali : textes talismaniques d'Afrique occidentale.

  Hamès, Constant

  2014-01-01

  En analysant des recettes et textes talismaniques d'inspiration islamique, écrits en arabe et provenant d'Afrique occidentale, on est amené à distinguer deux types de formulations, chacune permettant, théoriquement, d'obtenir des avantages de tous ordres, notamment de répondre à des besoins individuels. La première formulation peut être rapportée à un type de prière ritualisée (ducâ’ supplique/demande) dont le modèle le plus prégnant dans la culture islamique figure dans l'oeuvre d'al-Ghazâlî...

 14. Guillain André & Pry René. Compétence et incompétence sociales chez l’enfant

  Tartas, Valérie

  2013-01-01

  L’ouvrage Compétence et incompétence sociales chez l’enfant co-écrit par A. Guillain et R. Pry et publié aux Presses universitaires de la Méditerranée en 2012 regroupe différentes recherches des auteurs publiées précédemment dans différents articles ainsi que deux écrits inédits. L’objectif de l’ouvrage est de clarifier la notion de « compétence/incompétence sociales » en jeu dans différentes activités pratiques et sémiotiques (narration graphique, différents types de jeux, usages d’objets te...

 15. Vliv obsahu pryžového granulátu na nízkoteplotní charakteristiky asfaltových směsí

  Doležel, Václav

  2014-01-01

  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek nízkoteplotních vlastností podle normy ČSN EN 12697-46. The aim of this bachelor’s thesis is the design of asphalt concrete for very thin layers with crumb rubber modified bitumen and the perform of low temperature characteristics tests according to ČSN EN 12697-46 standard. B

 16. La proteína priónica celular: Análisis de su función neuroprotectora y reguladora del ciclo Celular

  Carulla Martí, Patricia

  2013-01-01

  [spa] Las encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs) son un conjunto de enfermedades neurodegenerativas letales que afectan tanto animales como humanos. Están causadas por unas partículas proteicas denominadas “priones”, resultantes de la transformación de la proteína priónica celular (PrP(C)) a una forma patogénica denominada PrP(SC), que se acumula en el cerebro en forma de agregados e induce la transformación de más moléculas a expensas de la reducción de los niveles de PrP(C)...

 17. Extracción de una Proteasa Anti-Priónica de Líquenes (Orden: LECANORALES) en Fluido Gástrico e Intestinal Artificial -resumen-

  Ricardo Millán-González; J Ducett; Johnson, C.

  2014-01-01

  La proteína priónica anormal (PrPTSE) es el agente etiológico de las encefalopatías espongiformes trasmisibles. Esta proteína posee una alta resistencia a ser inactivada por agentes químicos y ambientales‚ como la radiación y el calor‚ lo cual le da la capacidad de persistir en la tierra durante un periodo mayor a tres años después de haber sido enterrado‚ generando así una reserva de infectividad. Los líquenes son organismos simbióticos conformados por un hongo y un agente fotosintético que ...

 18. Testna anksioznost in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

  Rajšp, Petra

  2016-01-01

  S pripisovanjem večje pomembnosti testnih dosežkov s strani šole in družbe doživljajo učenci vedno večji pritisk in anksioznost ob ocenjevalnih situacijah. Visoka testna anksioznost ima lahko negativne posledice na učenčevo telesno in socialno-emocionalno področje kot tudi na kognitivno izvajanje in učno uspešnost učenca. Kljub obsežnemu raziskovanju na tem področju pa ostaja manj raziskan problem testne anksioznosti pri skupini učencev s težavami/motnjami učenja specifične narave, v katero s...

 19. Sun-induced Chlorophyll fluorescence and PRI improve remote sensing GPP estimates under varying nutrient availability in a typical Mediterranean savanna ecosystem

  O. Perez-Priego

  2015-07-01

  Full Text Available This study investigates the performances of different optical indices to estimate gross primary production (GPP of herbaceous stratum in a Mediterranean savanna with different Nitrogen (N and Phosphorous (P availability. Sun-induced chlorophyll Fluorescence yield computed at 760 nm (Fy760, scaled-photochemical reflectance index (sPRI, MERIS terrestrial-chlorophyll index (MTCI and Normalized difference vegetation index (NDVI were computed from near-surface field spectroscopy measurements collected using high spectral resolution spectrometers covering the visible near-infrared regions. GPP was measured using canopy-chambers on the same locations sampled by the spectrometers. We hypothesized that light-use efficiency (LUE models driven by remote sensing quantities (RSM can better track changes in GPP caused by nutrient supplies compared to those driven exclusively by meteorological data (MM. Particularly, we compared the performances of different RSM formulations – relying on the use of Fy760 or sPRI as proxy for LUE and NDVI or MTCI as fraction of absorbed photosynthetically active radiation (fAPAR – with those of classical MM. Results showed significantly higher GPP in the N fertilized experimental plots during the growing period. These differences in GPP disappeared in the drying period when senescence effects masked out potential differences due to plant N content. Consequently, although MTCI was tightly related to plant N content (r2 = 0.86, p r2 = 0.45, p cv = 127, MEcv = 0.879 outperformed RSM (AICcv = 140, MEcv = 0.8737 when soil moisture was used to constrain the seasonal dynamic of LUE. However, residual analyses demonstrated that MM is predictively inaccurate whenever no climatic variable explicitly reveals nutrient-related changes in the LUE parameter. These results put forward that RSM is a valuable means to diagnose nutrient-induced effects on the photosynthetic activity.

 20. Report on SUJB results achieved in the surveillance of nuclear facilities and radiation protection for 2005. Pt. 1

  This part of the report consists of the following chapters: (1) State Office for Nuclear Safety; (2) Nuclear safety; (3) Spent fuel, rad-waste management, decommissioning; (4) Transport of nuclear materials, physical protection; (5) Radiation protection; (6) Emergency preparedness; (7) Radiation Monitoring Network in the Czech Republic; (8) Non -proliferation, nuclear, biological and chemical weapons; (9) International cooperation; (10) Science and research; (11) Free access to information; (12) Activities of institutes controlled by the State Office for Nuclear Safety. It is concluded that the operation of all Czech nuclear facilities, including the Dukovany and Temelin nuclear power plants, was safe and reliable in 2005. (P.A.)

 1. Report on SUJB results achieved in the surveillance of nuclear facilities and radiation protection for 2005. Pt. 2

  This part of the report is devoted to radiological monitoring: (1) Radiation monitoring by the Radiation Monitoring Network, and (2) Monitoring of nuclear facilities. It is concluded that no extraordinary radioactivity release into the environment occurred. No intervention levels were exceeded and no countermeasures for the protection of the public and environment were needed. The variations in the dose rates observed in the measuring points of the Early Warning Network, the air contamination monitoring network and the thermoluminescent dosemeter network were in line with natural background fluctuations and with weather changes in the measuring points. Very low activities of 137Cs were observed in the components of the environment and food chains due to the earlier nuclear weapon tests in the atmosphere and to the Chernobyl accident. As regards liquid and gaseous discharges from Czech nuclear power plants (Temelin and Dukovany) and from the research facility of the Nuclear Research Institute in Rez, no differences were found between the radiological situation in the surroundings of the nuclear facilities and remaining areas of the Czech Republic. (P.A.)

 2. Návrh a posouzení asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem

  Hotař, Petr

  2012-01-01

  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek podle normy ČSN EN 13108-2 a TP 148. Práce vychází z prostudované literatury a respektuje vlastnosti asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Shrnuty a vyhodnoceny jsou i předpokládané vlastnost velmi tenkých koberců. The aim of bachelor thesis is to design the asphalt concrete for very thin layers using asphalt rubber and to perform labo...

 3. Primerjava stališč do žuželk in znanja o žuželkah pri osnovnošolcih in bodočih učiteljih

  Sedej, Neža

  2016-01-01

  V šolah naj bi učitelji uporabljali metodo izkustvenega učenja/poučevanja, saj je znano, da neposredne izkušnje z živimi organizmi, ki jih učenci pridobijo pri takšnem pouku pomembno pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine, posledično pa tudi k bolj pozitivnim stališčem do organizmov. Znanje, ki ga učenci pri takem pouku pridobijo, je trajnejše (Tomažič, 2009). V raziskavi smo se odločili preveriti, kakšna so stališča učencev in bodočih učiteljev do žuželk ter njihovo znanje o žuželkah. Ra...

 4. PARAMETRIC ANALYSIS ON FLEXURAL CAPACITY OF FLANGE-PLATE CONNECTION CONSIDERING PRYING FORCE%考虑撬力作用影响的法兰连接节点抗弯承载性能参数分析

  宗亮; 王元清; 石永久

  2011-01-01

  This paper was aimed to obtain the key impact parameters of prying action, which existed in the tensile region of flange-plate connection under bending moment. It took an analysis of four basic kinds of flange-plate connections' flcxural capacity, which was developed by means of finite element method simulation with finite element program ANSYS. The analysis especially studied the effect factors of prying force in the tensile region of connection. The corresponding parametric analysis was developed. It was proved that the thickness of flange-plate, the ratio of outer and inner diameter of flange-plate and the ratio of diameter of tube to the inner edge of bolts had a greater effect on the prying forces. It was suggested that prying forces should be controlled based on the adjustment of these key impact parameters in practical engineering design.%法兰连接节点在弯矩作用下将产生撬力作用。为得到撬力作用的关键影响参数,针对法兰连接节点的4种基本形式,利用有限元分析软件ANSYS,对法兰连接节点抗弯承载性能进行分析,着重考虑影响节点受拉区域撬力作用的各种因素。分析发现,法兰盘厚度、法兰盘内外径之比、管径与螺栓内边距之比等参数的变化对撬力作用影响较大,为撬力作用的控制因素。建议通过控制这些参数来控制撬力作用的大小。

 5. A SNP in pri-miR-10a is associated with recurrent spontaneous abortion in a Han-Chinese population.

  Li, Ying; Wang, Xue-Qin; Zhang, Lu; Lv, Xiao-Dan; Su, Xing; Tian, Shi; Liu, Chun-Mei; Ma, Xu; Xia, Hong-Fei

  2016-02-16

  MicroRNA-10a (miR-10a) has a wide range of functions in nearly all mammalian tissues and is involved in the occurrence of many diseases. However, it remains unknown whether miR-10a is associated with human recurrent spontaneous abortion (RSA). In this study, we found that rs3809783 A > T in miR-10a coding region was significantly associated with the increase of the risk of human unexplained RSA (URSA) acquisition in a Han-Chinese population. The T allele of rs3809783 hindered the production of mature miR-10a. A to T substitution in miR-10a rs3809783 repressed cell proliferation and migratory capacity. Further investigation discovered that Bcl-2-interacting mediator (Bim) was the functional target of miR-10a and inversely regulated Bim expression. Dual-luciferase assay indicated that A allele in miR-10a rs3809783 could more effectively suppress Bim expression than T allele. In addition, A to T substitution in miR-10a rs3809783 attenuated the sensibility of cells to progesterone and its antagonist mifepristone. Collectively, our data suggest that rs3809783 A > T in pri-miR-10a may be conductive to the genetic predisposition to RSA by disrupting the production of mature miR-10a and reinforcing the expression of Bim. PMID:26824181

 6. Dvouvrstvý koberec drenážní s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem

  Klimeš, Petr

  2012-01-01

  Cílem této práce je zpracovat rešerši literatury týkající se použití dvouvrstvých drenážních systémů, určit zásady pro návrh směsí typu asfaltový koberec drenážní. Jsou navrženy směsi drenážního koberce PA 8, PA 11 a PA 16 s odlišným dávkováním asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Je stanovena odolnost vůči účinkům vody, drenážní schopnost a ztráta částic všech směsí. Byla rovněž stanovena odolnost dvouvrstvého PA 8 a PA 11 vůči vzniku trvalých deformací a drenážní schopnosti. Laborato...

 7. The exploitation of micromorphological parameters for identification in the section / Mentha Využitie mikromorfologických parametrov pri identifikácii v sekcii Mentha

  Fialová S.

  2015-06-01

  Full Text Available Identifikacia druhov v rode Mentha L. je obzvlašť naročna. Je to sposobene ľahkym križenim podporenym gynodioeciou, ktora je ďalej skomplikovana polymorfizmom, pestovanim, polyploiditou a vegetativnym rozmnožovanim, čo vysvetľuje genetickopopulačne a mikroevolučne pozadie premenlivosti v rode Mentha. V tejto praci sme študovali využitie mikromorfologickych a fytochemickych parametrov pri identifikacii a charakterizacii vybranych druhov rodu Mentha. Na spodnej pokožke listov 20 populacii Mentha sme stanovili veľkosť a počet „žliazok typu Lamiaceae“. Silicu sme analyzovali pomocou GC MS. Identifikovali a charakterizovali sme populacie druhov M. × piperita, M. spicata, M. spicata subsp. condensata, M. spicata var. crispa, M. spicata var. citrata, M. × gentilis, M. aquatic, M. arvensis a M. longifolia. Sledovanie veľkosti a počtu „žliazok typu Lamiaceae prispievaju k charakterizacii niektorych druhov Mentha (najma M. longifolia a M. × piperita.

 8. Synthesis, structural characterization, and spectroscopy of the cadmium-cadmium bonded molecular species Ar'CdCdAr' (Ar' = C6H3-2,6-(C6H3-2,6-Pri2)2).

  Zhu, Zhongliang; Fischer, Roland C; Fettinger, James C; Rivard, Eric; Brynda, Marcin; Power, Philip P

  2006-11-29

  The synthesis and first structural characterization of a cadmium-cadmium bonded molecular compound Ar'CdCdAr' (Ar' = C6H3-2,6-(C6H3-2,6-Pri2)2) are reported. The existence of the Cd-Cd bond was established by 113Cd NMR spectroscopy and X-ray diffraction (Cd-Cd = 2.6257(5) A). Like its group 12 analogue Ar'ZnZnAr', DFT calculations showed that Ar'CdCdAr' had significant p-character in the Cd-Cd sigma-bonding HOMO. PMID:17117840

 9. Uporaba DNA označevalcev za preverjanje porekla pri ovcah in določanja očetovstva v čredah z več plemenskimi ovni

  Volčič, Tomaž; Kompan, Drago; Dovč, Peter; Horvat, Simon

  2014-01-01

  Rodovniški podatki kontroliranih tropov so bistvenega pomena za rejce ovc in izvajanje selekcijskih programov. V tej študiji smo preverili, če je mono z osmimi molekularno genetskimi označevalci ter uporabo računalniškega programa ATLAS preveriti skladnost podatkov v več-generacijskih rodovnikih jezersko-solčavske in oplemenjene jezersko-solčavske pasme. Ugotovili smo 90,9% točnost beleženja rodovniških podatkov, medtem ko smo neskladja ugotovili pri štirih družinah od 44-ih. V dveh primerih ...

 10. Aplikácia polosuchých kultivácií pri príprave cereálnych výrobkov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny

  Čertík, M.; Bolyó, Juraj; Dodok, L.

  Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2005 - (Staruch, L.; Morávková, H.), s. 44-49 ISBN 80-227-2300-2. [Zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV /7./. Bratislava (SK), 08.09.2005] Grant ostatní: MP SR(SK) SP 27/28 OE 02/028; MŠ SR(SK) VEGA1/2390/05 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : solid state fermentation * fungi * gamma-linolenic acid Subject RIV: CE - Biochemistry