WorldWideScience

Sample records for buitendijks gebied van

 1. Effect van droogte op stedelijk gebied, Kennisinventarisatie

  Brolsma, R.J.; Buma, J.; Meerten, van, RZC; Dionisio, M.; J. A. Elbers

  2012-01-01

  Deze kennisinventarisatie beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de beschikbare kennis over de kwetsbaarheid van stedelijk gebieden voor droogte en de relevante processen, die optreden bij droogte in de stad. Hiernaast zijn voor deze studie de resultaten van een workshop met de gemeente Rotterdam, de betrokken waterschappen en verschillende onderzoekers en de resultaten van interviews met experts gebruikt. De studie is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klim...

 2. Het TNO-onderzoek op het gebied van de biotechnologie

  Thijssen, H.A.C.

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof Thijssen was voorzitter van de Dwarsverband biotechnologie TNO en directeur ITC.

 3. Voldoen de aantallen zeekoeten aan de drempel-waarde voor kwalificatie van het Friese Front als Vogelrichtlijn-gebied?

  Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.

  2014-01-01

  Ministerie van EZ heeft voornemens het Friese Front aan te wijzen als Natura 2000-gebied voor de zeekoet, op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Voor het onderbouwen van de instandhoudingsdoelstelling, de selectie en de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is een gedegen onderbouwing nodig. In eerdere rapportages werd (impliciet) uitgegaan van een schatting van Wetlands International (2002) van 8 miljoen vogels (1% norm: 80 000 vogels). Later gebruikten Skov et al. (2007) echter de Noord...

 4. Die Suid-Afrikaanse uitgebreide maritieme gebied: ’n Alternatiewe metode vir die bepaling van die voet van die kontinentale helling

  N.A. Pantland

  2006-09-01

  Full Text Available Kuslande het ’n eenmalige geleentheid om by die Verenigde Nasies (VN aansoek te doen om ’n uitgebreide maritieme gebied, indien hul wetenskaplik kan toon dat die voet van die kontinentale helling (VKH buite hul soewereine 200 seemyl eksklusiewe ekonomiese sone gele¨e is. Die VN definieer geomorfologies die VKH as die kromme van maksimale buiging tussen die afplattende kontinentale helling en die bodem van die diepsee. In hierdie artikel word daar getoon hoe gediskretiseerde tegnieke uit differensiaalmeetkunde suksesvol gebruik kan word om die VKH benaderd uit satelliet seebodem dieptedata te bepaal, sonder om van data gladstrykingstegnieke gebruik te maak. Hierdie differensiaalmeetkundige benadering is ’n alternatief tot ’n huidige, wyd-gebruikte tegniek vir die bepaling van die VKH en toon dat internasionale spekulasie oor die opportunisme van hierdie tegniek bloot vanuit ’n geomorfologiese perspektief geregverdig mag wees. Die numeriese resultate wat verkry word, is ’n wetenskaplik verantwoordbare aanwyser ten opsigte van die moontlike ligging van die VKH rondom die Suid-Afrikaanse kus.

 5. Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld

  Henkens, R.J.H.G.; Liefting, M.; Hallmann, C.; Kleunen, van A.

  2012-01-01

  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna noodzakel

 6. From the Neuron to the World and Back: The Poetics of the Neuromolecular Gaze in Bart Koubaa's Het gebied van Nevski and James Cameron's 'Avatar'

  Besser, S.

  2013-01-01

  This article explores the poetics of the neuromolecular gaze in Bart Koubaa’s 2007 novel Het gebied van Nevski and James Cameron’s 2009 film Avatar. It considers the novel and the film as artistic reflections of contemporary neuroculture and argues that they both employ their central metaphors - the brain as battlefield and the brain as network - in such a way that the same basic principles seem to return on various levels of biological and social existence: the micro-level of nerve cells and...

 7. Nieuwkomers in het landelijk gebied

  Overbeek, G.; Vader, J.; Elst-van der Lans, van der, M.W.M.

  2007-01-01

  Een verkennend onderzoek naar nieuwkomers in het landelijk gebied op basis van literatuur, data en gesprekken met sleutelpersonen in Reeuwijk en op Schouwen-Duiveland. De definitie van nieuwkomers is niet eenduidig. Nieuwkomers zijn nauw betrokken bij het verenigingsleven, maar zijn in het lokale beleid minder actief. De aanwezige natuur en landschap in gemeenten vormt een verbindend element tussen nieuwkomers en autochtonen. Gemeenten kunnen daar meer op inspelen. This report reviews an expl...

 8. Eier-ekskresiepatrone as kriterium vir die bepaling van prevalensie en intensiteit van besmetting by manlike en vroulike individue in verskillende ouderdomsgroepe in ’n skistosoom- endemiese gebied in die Limpopo provinsie

  C. T. Wolmarans

  2010-01-01

  Full Text Available Urinêre skistosomose is ’n siekte wat deur die wurmparasiet Schistosoma haematobium veroorsaak word. Dit kom hoofsaaklik in die sub-tropiese gedeeltes van Limpopo-, Mpumalanga en KwaZulu Natal provinsies voor. Nagenoeg drie miljoen mense waarvan die meeste kinders is, is met hierdie parasiet besmet. Alhoewel daar serologiese toetse beskikbaar is om die besmetting te diagnoseer, word mikroskopiese ondersoeke van die urine vanweë die lae koste daaraan verbonde, oorwegend as diagnostiese metode gebruik. Die moontlikheid van variasie in die voorkoms van eiers in die urine wanneer urine versamel word, kan ongelukkig daartoe lei dat die getal besmette persone in ’n bepaalde gebied vanweë die voorkoms van vals negatiewe resultate onderskat kan word. Hierdie ondersoek het dit ten doel gehad om die voorkoms van sodanige variasie by skistosoombesmette manlike en vroulike individue op verskillende tye van die dag na te gaan met die doel om die graad van variasie wat mag voorkom, vas te stel, sowel as om te bepaal of daar ’n daaglikse piek in die ekskresie van die eiers voorkom wat moontlik op ’n geskikte tyd vir die versameling van urine kan dui. Urine is om 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 en 16:30 van manlike en vroulike individue in die 4–9, 10–4 en 15–2 jaar ouderdomsgroepe versamel en mikroskopies vir die teenwoordigheid van eiers ondersoek. Die eiers is hierna getel en in verskillende intensiteitskategorieë ingedeel. Die resultate van hierdie ondersoek het aan die lig gebring dat, ongeag van wanneer die urine versamel is, vals negatiewe resultate in elke groep wat ondersoek is, voorgekom het. Dit is verder bevind dat daar geen defi  nitiewe piek in eierekskresie voorgekom het wat hetsy tussen die verskillende ouderdomsgroepe of intensiteitsgroepe ooreengestem het nie.

 9. Social networks for a driven technology. An investigation into the field of photovoltaic solar cells; Sociale netwerken voor gedreven technologie. Een studie op het gebied van de fotovoltaische cellen

  Poppen, R.S.

  2004-01-16

  betrokken zijn bij de ontwikkeling van zonnecellen. In hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksmethode besproken, en worden de data uitgebreid beschreven. In hoofdstuk 5 worden de bijdragen aan conferenties geanalyseerd om de verschuivingen in de relatie tussen wetenschap en bedrijfsleven aan te tonen gedurende het technologisch ontwikkelingsproces. Hiervoor worden vier typen zonnecellen die in zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden vergeleken op de interactie tussen wetenschap en bedrijfsleven gedurende de periode 1982-1994. De vraag 'Hoe ontwikkelt zich de interactie tussen wetenschap en bedrijfsleven gedurende het technologisch ontwikkelingsproces?' zal hier worden beantwoord. In hoofdstuk 6 wordt de sociale netwerkvorming op de Europese PV-conferenties nader bestudeerd. Per subtechnologie wordt nagegaan hoe de co-auteursnetwerken zich hebben ontwikkeld en of de netwerken vooral homogeen (met overwegend hetzelfde type actoren in het netwerk) of heterogeen (met overwegend verschillende typen actoren in het netwerk) zijn opgebouwd. In hoofdstuk 7 wordt zichtbaar gemaakt hoe de complexiteit van het gebied zich heeft ontwikkeld, zowel in sociale zin als in technologische zin. Hiervoor wordt het gehele gebied van PV-technologie geanalyseerd door in de analyses alle conferentiebijdragen van vijf geselecteerde conferenties te gebruiken. Doel is om antwoord te krijgen op de vraag welke actoren er uiteindelijk het meest van de co-auteursnetwerken profiteren. Hoofdstuk 8 richt zich op de internationalisering van het gebied van het gebied van de PV-technologie. Zowel de toename van de internationale samenwerking als de ontwikkeling van een Europees co-auteursnetwerk komt hier aan bod. Het boek wordt afgesloten met een nabeschouwing, waarin de onderzoeksresultaten geintegreerd zullen worden besproken. Ook zullen de voordelen en de beperkingen van de gekozen onderzoeksmethode nog eens aan de orde komen.

 10. Normering regionale wateroverlast in stedelijk gebied; inventarisatie problemen en aanbevelingen bij implementatie werknormen

  Knaap, van der, J.A.; Oosterhof, E.; Roestel,; Wielen, van der, F.W.M.

  2004-01-01

  Het toetsen van het watersysteem aan een norm voor wateroverlast moet zichtbaar maken waar burgers en goederen nog een te geringe bescherming ondervinden. Uit een inventariserend afstudeeronderzoek blijkt dat deze toetsing in het landelijke gebied in volle gang is. De toetsing van het water in de bebouwde kom aan de norm van eens per 100 jaar laat echter nog te wensen over. Dit is te verklaren uit de complexiteit van water en riolering in bebouwd gebied, de vele vrijheidsgraden die het toetsi...

 11. Nederland is groener dan kaarten laten zien : mogelijkheden om 'groen' beter te inventariseren en monitoren met de automatische classificatie van digitale luchtfoto's

  Kramer, H.; Oldengarm, J.; Roupioz, L.F.S.

  2010-01-01

  Het doel van dit project is een methode te ontwikkelen waarmee landsdekkend informatie over kleine groene landschapselementen in het landelijke gebied en over het groen in de stad c.q. bebouwd gebied verzameld wordt. Op basis van de beschikbare luchtfoto 2006 is voor Utrecht en Almere het groen in het stedelijk gebied verzameld. Voor het landelijk gebied is een deel van het Nationaal Landschap Het Groene Woud verwerkt.

 12. Een verkenning naar de natuurwaarden van de Zeeuwse Banken

  Goudswaard, P.C.; Bemmelen, van, R.S.A.; Bos, O.G.

  2011-01-01

  Het gebied van de Zeeuwse Banken in Nederland is een onderdeel van een grotere geologische formatie die zich uitstrekt van de Franse Kanaal / Noordzeekust via het Belgische kustgebied tot in Nederland. Het Nederlandse deel van dit systeem loopt vanaf de Belgisch Nederlandse zeegrens in het zuidwesten en eindigt naar het noordoosten ter hoogte van de Kop van Goeree. Het gebied Zeeuwse Banken kwalificeert zich onder de habitatrichtlijn als type H1110 met een eigen karakteristiek buiten de direc...

 13. Microbewerking met behulp van lasers

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere bewerkin

 14. Swaziland die Geologie en Geografie van Swaziland

  J. J. Wessels

  1965-03-01

  Full Text Available In 1943 het die eerste werklike grootskaalse kartering van die gebied 'n aanvang geneem. En van 1949 af, met die koms van die eerste stel lugfoto’s, is hierdie tempo versnel. Die basiese opname van die gebied is dan ook in 1957 voltooi. In die eerste stadiums van kartering is die klassifikasie van die verskillende rotstopes gevolg soos wat dit deur Hall en later Van Eeden gedoen is. Soos die werk gevorder het, is veranderings ingevoer om die klassifikasie aan te pas by plaaslike omstandighede, maar nie almal hiervan het die toets van die tyd deurstaan nie.

 15. Monitoring van het linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het vijfde jaar:bijlage 9.10 bij het vijfde jaarverslag van de Beheerscommissie van het linkerscheldeoevergebied

  Spanoghe, Geert; Gyselings, Ralf; Van den Bergh, Erika

  2008-01-01

  Dit rapport geeft de toestand weer van Natura 2000 in het linkerscheldeoevergebied anno 2004. Het betreft de resultaten van het tweede monitoringjaar in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20/2/2002 en hoort als bijlage 8.7 bij het tweede jaarverslag van de Beheercommissie Natuurcompensaties LSO. Het monitoringplan evalueert de evolutie van de natuurwaarden in het Natura 2000 gebied in de Waaslandhaven. Het hoofddoel is te evalueren of de uitgevoerde compensatiemaatregele...

 16. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald i

 17. Hulpmiddelen voor de arbeidsorganisatie op grote melkveebedrijven : eindresultaat van het project "Meer mans met protocollen" = Tools for labor management on large dairy farms

  Zijlstra, J.; Poelarends, J.J.

  2009-01-01

  Een werkgroep, bestaande uit melkveehouders, medewerkers van agrarische uitzendbureaus en onderzoekers op het gebied van bedrijfsmanagement, heeft negen hulpmiddelen geselecteerd en ontwikkeld voor het verbeteren van de arbeidsorganisatie op Nederlandse melkveebedrijven. Het betreft methoden rond pr

 18. Modernisering Clauscentrale eenheid A te Maasbracht. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

  Aarsen, van den, F.G.; Broekmeyer, M.E.A.; Cronenberg, C.C.H.; Korf, G.; Rijn-Vellekoop, van, L.

  2010-01-01

  Voor de uitbreiding en modernisering van de energiecentrale in Maasbracht is een mer uitgevoerd. Milieugevolgen betreffen het koelwater, de luchtkwaliteit, trillingen, maar zeker ook effecten op de natuur. Het betreft hier het natura 2000 gebied Grensmaas

 19. Een verkenning van begraven dekzandbodems in een bodembeschermingsgebied ten zuidoosten van Almere; een interdisciplinair onderzoek naar de kwaliteit van het bodemarchief, met implicaties voor archeologische waarden

  Makaske, B.; Smeerdijk, van, D.G.; Kooistra, M.J.; Haring, R.M.K.; Verbauwen, E.C.; Smit, S.

  2002-01-01

  In het bodembeschermingsgebied aan het Eemmeer ten zuidoosten van Almere is een geologisch-bodemkundig, micromorfologisch, paleo-ecologisch en geochemisch onderzoek uitgevoerd van begraven dekzandgronden en het hierop liggende basisveen. Hierbij zijn vier bodemprofielen uit het gebied in detail onderzocht. Daarnaast is er een gebiedsdekkende inventarisatie van recente verstorende bodemingrepen uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was een kwaliteitsbepaling van het bodemarchief rond de overg...

 20. Resultaten enquete : Monitoren en toepassen van social media tbv handhaving en opsporing

  Vries, A. de

  2011-01-01

  In het kader van diverse initiatieven op het gebied van handhaving en opsporing doet TNO in samenwerking met verschillende korpsen en de Politieacademie onderzoek naar het monitoren en inzetten van social media. In dit kader heeft op de community Politie 2.0 een enquete gestaan voor alle leden van P

 1. Enige fysiologische en psychofysische waarnemingen op het gebied van de smaakgevoeligheid van proefpersonen

  Kouwenhoven, T.

  1974-01-01

  Man is not merely a physiological organism, but is also a rational and social being. Therefore, problems of food choice and of other behaviour related to food have to be considered from a physiological, as well as from a social, cultural or economic point of view.In the first chapter of this thesis

 2. Vogelwaarden van de Bruine Bank: Project Aanvullende Beschermde Gebieden

  Bemmelen, van, R.S.A.; Leopold, M.F.; Bos, O.G.

  2012-01-01

  Om te kunnen onderzoeken of de Bruine Bank en haar omgeving (op het Nederlands Continentale Plat) als beschermd marien gebied kwalificeert op basis van de Vogelrichtlijn, worden hier vogeltellingen uitgevoerd. Dit in het kader van het project "Aanvullende beschermde gebieden op de Noordzee"

 3. De kredietcrisis : het failliet van risk management?

  Koning, de W. Fred

  2009-01-01

  Ondanks alle ontwikkelingen op het gebied van kwantitatief risk management, die de laatste jaren hebben plaatsgevonden (mede gestimuleerd door Basel II), heeft de fi nanciële wereld de kredietcrisis1 niet kunnen vermijden. In dit artikel wordt onderzocht waarom risk management niet heeft kunnen bete

 4. Onderlinge agressie en geweld van personeelsleden in een penitentiaire inrichting

  Bogaerts, S.; Hartogh, V. den; Knaap, L.M. van der

  2008-01-01

  Onderlinge agressie en geweld (OAG) tussen personeel en gedetineerden en gedetineerden onderling is een belangrijk thema. Er is op dit gebied voldoende kennis beschikbaar, weliswaar verbrokkeld. Beleid wordt vooral gevoerd op grond van incidenten en niet (mede) op grond van wetenschappelijk gefundeerde inzichten. Dit onderzoek betreft in eerste instantie een researchsynthese. Het doel van de studie is te komen tot een upgrade van alle feiten, cijfers, lacunes, inzichten en studies op het terr...

 5. SaaS – Business Intelligence: optimalisatie van het beslissingsproces

  Tubbax, Hans

  2010-01-01

  SaaS – Business Intelligence: optimalisatie van het beslissingsproces Heeft u soms moeite om de juiste management informatie te vinden binnen uw kmo? Wilt u meer gefundeerde beslissingen nemen op basis van analyse van de cijfers uit uw ERP of CRM systeem ? Hoe kan Business Intelligence op een efficiënte en kost besparende (SaaS) manier u helpen om u beleidscijfers meetbaar te maken? Tijdens de sessie bespreken we de uitdagingen en kansen voor kmo's op gebied van BI.

 6. Marktonderzoek naar de behoefte van vaktherapeuten aan onderzoek en opleiding

  Smeijsters, Henk

  2008-01-01

  In 2002 werd met het oog op de in te richten kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) en de start van de Masteropleiding Vaktherapieën een marktonderzoek uitgevoerd naar de behoefte van het werkveld op het gebied van onderzoeksactiviteiten en opleidingsactiviteiten die respectievelijk binnen de kenniskring en de masteropleiding voorrang zouden moeten hebben. Op basis van de resultaten zijn destijds binnen KenVaK onderzoeksprojecten en binnen de masteropleiding onderwijsactiviteit...

 7. Een analyse met GIS van de invloed van diffuse belasting met PAK op de waterbodemkwaliteit in het Hollands Noorderkwartier: WABOGIS

  Puijenbroek PJTM van; Kampf R; LWD

  1998-01-01

  De watergangen in het landelijke gebied worden eens in de 5 tot 20 jaar gebaggerd om voldoende diepgang te krijgen en om de aan- en afvoer van water te waarborgen. De vrijkomende baggerspecie wordt grotendeels op het land verspreid, waardoor verontreinigingen kunnen bijdragen aan de diffuse belasting van de landbodem. De Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) zijn meestal de klassebepalende verontreiniging, waardoor een groot deel van de watergangen op basis van PAK ingedeeld worden...

 8. Monitoring and lessons PV-projects in Amersfoort and the HAL-area (Netherlands). Summary; Monitoring en lessen PV-projecten Amersfoort en HAL-gebied. Samenvatting

  Westerhuis, R.; Verhoef, L. [New-Energy-Works, Utrecht (Netherlands); Van Sark, W. [Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Innovatie, Faculteit Natuurwetenschap en Samenleving, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Koppen, W. [Koppen vastGoed, Bergen (Netherlands)

  2008-05-15

  Two new Dutch housing estate areas that apply PV systems on a large scale are the districts Nieuwland in Amersfoort and in the HAL area (Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk). By request of SenterNovem a report has been written on the experiences with these projects. [mk]. [Dutch] Twee nieuwbouwgebieden waar PV-systemen op grote schaal zijn toegepast zijn de wijk Nieuwland in Amersfoort en in het HAL-gebied (Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk). In opdracht van SenterNovem is een rapportage opgesteld met de ervaringen die met deze projecten zijn opgedaan.

 9. Prevalentie van criminogene factoren bij mannelijke gedetineerden in Nederland

  Vogelvang, B.; Burik, A. van; Knaap, L.M. van der; Wartna, B.S.J.

  2003-01-01

  Het onderzoek dient als basis voor een groot programma Terugdringen recidive, waarbij beoogd wordt in de komende kabinetsperiode de recidive terug te dringen met een aanzienlijk percentage. Het onderzoek dient inzicht te verschaffen in het voorkomen van zogeheten criminogene factoren en kenmerken bij volwassen gedetineerden in Nederland en in de ons omringende landen. Net als in Canada en Engeland (voorbeeldlanden op het gebied van de aanpak van recidive) blijken ook Nederlandse gedetineerden...

 10. Monitoringplan Deltaprogramma Waddengebied : advies voor het toekostbestendig maken van het monitoringsysteem voor waterveilidheid in het Waddengebied

  De Groot,, P.A.J.; Vroom, J.; Oost, A.P.; Burgers, G.; Oeveren, van, J.C.; Smith, S. R.; Tamis, J.E.

  2014-01-01

  Het Waddengebied krijgt de komende eeuw te maken met klimaatverandering. Naarmate de zeespiegel verder stijgt, vraagt het intergetijdengebied van de Waddenzee meer zand en onttrekt dat naar verwachting aan de buitendelta’s en de eilandkusten. Het is dan de vraag of het meegroeivermogen van het gebied voldoende is om de zeespiegelstijging bij te houden.

 11. Arid ways : Cultural understandings of insecurity in Fulbe Society, Central Mali = Leven met droogte : culturele expressie van onzekerheid bij de Fulbe in Centraal - Mali

  Dijk, van, F.J.H.; Bruijn, de, NG Dick

  1995-01-01

  You can obtain a copy of this thesis through your local bookstore or directly from:Thela Thesis, Prinseneiland 305, 1013 LP  Amsterdam.E-mail: studie is het verslag van bijna twee jaar veldwerk bij de Fulbe van Centraal Mali, meer in het bijzonder de Fulbe die een gebied bewonen ten zuiden van de bergketen tussen het Bandiagara plateau en Mont Hommbori. Lokaal wordt het gebied de Hayre genoemd, wat bergen of stenen betekent in het Fulfulde, de taal van de Fulbe (zie ...

 12. Agromere: Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar ontwerp

  Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; de Buck, A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galema, P.J.; Visser, A J

  2010-01-01

  Het project Agromere verkende of (stads)landbouw een natuurlijk onderdeel zou kunnen worden van moderne stedelijke ontwikkeling. Om de kansen en belemmeringen van landbouw in de stad concreet te maken is Almere als case gekozen. Almere staat aan de vooravond van de zogenaamde Schaalsprong 2030. Om de regio’s Amsterdam en Utrecht te ontlasten zou Almere met ca. 60.000 woningen moeten groeien in de periode tot 2030. Een deel van de ontwikkeling zou in een gebied van ca. 3.000 ha ten Noordoosten...

 13. Staat van het dier 2 : monitoring van dierenwelzijn en diergezondheid in Nederland = Monitoring of animal welfare and animal health in The Netherlands (second annual measurement)

  Leenstra, F.R.; Neijenhuis, F.; Hanekamp, W.J.A.; Vermeij, I.

  2011-01-01

  Rapportage over de 2e jaarlijkse analyse van 25 meetpunten, die de resultaten voor beleidsdoelen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid in beeld brengen. Bij deze tweede meting is per meetpunt aangegeven of verandering in een jaar is opgetreden en in welke richting. Voor een analyse van trends zijn meer metingen in de tijd noodzakelijk. Voor de meetpunten, waar streefwaarden zijn vastgesteld, zoals het aantal integraal duurzame stallen, kan geanalyseerd worden of beleidsdoelen geha...

 14. Die belangrikheid van antropometrie, fisiese en motoriese vaardighede, sport spesifieke toetsing en sport visie tegnieke in die evaluering van rugbyspelers

  S. Gray

  2012-03-01

  Full Text Available Sport is ‘n toenemend mededingende gebied van kundigheid, dus is dit noodsaaklik dat ‘natleet te alle tye op die hoogste moontlike vlak kan presteer. Baie afrigters en atlete is onder dievalse indruk dat prestasie uitsluitlik bepaal word deur fisiese vermoëns en as gevolg daarvanhet hulle versuim om in ag te neem faktore soos: fiksheidsvlakke, visuele vaardighede, liggaam samestelling, voedingstatus en die lewenstyl van die atlete.

 15. Hoe presteren vrouwelijke bedrijfsleiders van KMO's in vergelijking met hun mannelijke collega's?

  CRAUWELS, Ine

  2008-01-01

  Vrouwen blijven witte raven in hogere functies, want slechts 10% van de vrouwen bekleedt een functie in het management. Er bestaan reeds verscheidene studies betreffende de oorzaken ervan. Daar wij op dit gebied geen meerwaarde kunnen bieden, wensen wij onze studie te focussen op vrouwen die wel aan het hoofd staan van een KMO. Het onderwerp van deze masterproef is het verschil in bedrijfsprestaties tussen bedrijven geleid door mannen en bedrijven geleid door vrouwen. Deze masterproef bestaat...

 16. The new generation of traffic models. From post testing to an integral assessment of accessibility, air quality and noise; De nieuwe generatie verkeersmodellen. Van achteraf toetsen naar een integrale afweging van bereikbaarheid, luchtkwaliteit en geluid

  Van den Brink, R.; Wismans, L. [Goudappel Cofeng, Deventer (Netherlands)

  2012-10-15

  Improvement of the quality of policy decisions in the area of traffic and environment can be realized by deploying traffic models with integrated emission module. Another way to improve quality is to deploy dynamic rather than static traffic models, because these are better able to deal with the environmental effects of congestion [Dutch] Verbetering van de kwaliteit van beleidsbeslissingen op het gebied van verkeer en milieu kan worden bereikt door toepassing van verkeersmodellen met geintegreerde emissiemodule. De kwaliteit kan ook worden verbeterd door toepassing van dynamische in plaats van statische verkeersmodellen, omdat die eerste beter overweg kunnen met de milieueffecten van congestie.

 17. Verkeer in een landelijk gebied : waarnemingen en analyse van het verkeer in zuidwest Friesland en ontwikkeling van een verkeersmodel

  Jaarsma, C.F.

  1984-01-01

  Transport, the transfer of people or goods, lays at the basis of our welfare. Traffic is the collectivity of moving means of transport. Road traffic especially has grown explosively during the last decades (fig. 1.1). In certain cases these effects (safety; noise; visual annoyance and environment) a

 18. Verkeer in een landelijk gebied : waarnemingen en analyse van het verkeer in zuidwest Friesland en ontwikkeling van een verkeersmodel

  Jaarsma, C.F.

  1984-01-01

  Transport, the transfer of people or goods, lays at the basis of our welfare. Traffic is the collectivity of moving means of transport. Road traffic especially has grown explosively during the last decades (fig. 1.1). In certain cases these effects (safety; noise; visual annoyance and environment) are radical and inconvenient. Difficulties caused by the extending traffic were revealed at first in the cities and on the main roads, but problems arose in the rural areas also.The study described ...

 19. Sustainable storage of data. Energy conservation by sustainable storage in colleges; Duurzame opslag van data. Energiebesparing door duurzame opslag binnen het hoger onderwijs

  NONE

  2012-11-15

  SURFnet, the Dutch organization of for colleges and universities in the field of ICT, issued another innovation scheme in the field of sustainability and ICT for 2012. The aim of the innovation scheme is to encourage people to start sustainable projects by means of ICT. In this context the College of Arnhem and Nijmegen (HAN) executed a project in which the possibilities to save energy through sustainable storage of data in its educational facilities [Dutch] SURFnet, de samenwerkingsorganisatie van hogescholen en universiteiten op het gebied van ICT, heeft voor 2012 opnieuw een innovatieregeling op het gebied van duurzaamheid en ICT uitgeschreven. Doel van de innovatieregeling is om instellingen te stimuleren projecten te starten om door middel van of met ICT structureel bij te dragen aan verduurzaming. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft in dit kader een project uitgevoerd waarin is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen d.m.v. duurzame opslag van data in haar onderwijsinstelling.

 20. Effect van huisvestings- en managementmaatregelen op ammoniakemissie bij leghennen, vleeskuikers, kalkoenen en eenden = Effects of housing and management on ammonia emissions fram laying hen, broiler, turkey and duck houses

  Harn, van J.; Ellen, H.H.; Veldkamp, T.; Aarnink, A.J.A.

  2012-01-01

  In dit rapport zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om de ammoniakemissie op leghennen-, vleeskuiken-, kalkoenen- en eendenbedrijven te verminderen door relatief eenvoudige maatregelen op het gebied van voeding, huisvesting en management of één of meerdere combinatie(s) van maatregelen.This report

 1. Op weg naar de integratie van ICT in het leerproces. Gevalstudie : Koninklijk Atheneum 1 Hasselt

  Mol, Margot

  2007-01-01

  Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en leefwereld. Op de werkvloek, in het dagelijkse leven, etc., overal komen mensen in contact met deze technologie. Het onderwijs kan op dit gebied niet achterblijven en is bijgevolg actief bezig met het voeren van een ICT-beleid. Dit onderzoek richt zich op het thema ‘ICT in het onderwijs’, waarbij de aanwending van ICT voor het leerproces wordt bestudeerd. De centrale vraag die hier wor...

 2. Kan die gevoeligheid van grondlewende organismes bydra om die volhoubaarheid van landbewerking van olieraffinadery afval te beoordeel?

  Adriaan J. Reinecke

  2015-02-01

  Full Text Available Voordelige grondlewende organismes lewer ekostelseldienste in gesonde grondtipes. Olieraffinaderye genereer groot hoeveelhede soliede afval wat verskeie tipes koolwaterstowwe en metale bevat wat in die grond geploeg word tydens landbewerking van die afval. Die bedoeling is om die afval deur die grond-ekostelsel te laat degradeer. Die kontaminante mag egter giftig wees vir die diverse verskeidenheid van grondorganismes. Vir die volhoubaarheid van dié praktyk is dit nodig om te weet of remediёring van die landbewerkte grond voldoende was vir die beoogde, voortgesette gebruik daarvan. Indikatore is nodig om die graad van herstel van sodanige grondtipes te bepaal. Die doel van hierdie studie was om die grond van ’n landbewerkte gebied chemies te ontleed en die toksisiteit en herstel te bepaal deur van gestandardiseerde bioassesserings met die komposteringswurm Eisenia andrei (Oligochaeta en die springstert Folsomia candida (Collembola gebruik te maak. Die organismes is blootgestel aan die gekontamineerde en kontrolegrond en hulle oorlewing, groei, voortplantingsukses en vermydingsgedrag is nagegaan. Die resultate het getoon dat die grond van die landbewerkte perseel steeds verskeie gevaarlike chemikalieё bevat, soos die dieselreeks organiese verbindings, maar dat die grond nie akuut toksies vir die organismes was nie. Dit het wel die groei en voortplanting van die erdwurms, asook die voortplanting van die springsterte nadelig beïnvloed. Die perseel benodig steeds remediёring alvorens grondbewerking van olieslik voortgesit word. Bioasessering het, aanvullend tot die chemiese analises, ’n meer volledige en meer ekologies relevante beeld van die remediëringstatus en toksisiteit van die grond verskaf. Die bevinding ondersteun die gebruik van bioassesserings as ’n eko-toksikologiese metode om landbewerkingsgrond te evalueer.

 3. Ekonomiese aspekte van pypleidingvervoer: 'n Suid-Afrikaanse perspektief

  Wessel Pienaar

  2009-09-01

  Full Text Available Daar bestaan ’n sterk moontlikheid dat daar binne die volgende dekade drie pypleidings vir die kommersiële vervoer van brandstofprodukte van Suider-Afrikaanse hawens na Gautengprovinsie aangelê gaan word. Omdat pypleidingvervoer (1 die energiedoelmatigste vervoermodus is, (2 aansienlik goedkoper is as pad- en spoorvervoer, (3 heelwat veiliger is as spoorvervoer en veral padvervoer, (4 pad- en spoorvervoer- en infrastruktuurkapasiteit vir ander verkeer beskikbaar stel, en (5 minder onverhaalde eksterne koste (soos lugbesoedeling, geraas en verkeersophopings as ander vervoermodusse tot gevolg het, behoort pypleidingvervoer (onderhewig aan grondige ekonomiese evaluering as ’n bykomende vervoermodus tussen tenkwerwe in Suid-Afrika oorweeg te word. In die lig van die besondere uitdagings wat die beplanning, aanlê en doeltreffende bedryf van groot pypleidings verg, word in hierdie artikel ’n oorsig gebied van die resultate van ’n ondersoek na die ekonomiese aspekte van die kommersiële vervoer van petroleumkommoditeite per pypleiding. Die potensiële waarde van die navorsing lê hoofsaaklik in (1 die voorgestelde raamwerk vir die ekonomiese evaluering en beplanning van nuwe pypleidings, en (2 die riglyne vir die beprysing van die kommersiële vervoer van petroleumkommoditeite per pypleiding. Daar word in die besonder aan die volgende aspekte van die kommersiële pypleidingvervoer van petroleumkommoditeite aandag gegee: relatiewe doelmatigheid, ekonomiese beplanning, markstruktuur en eienaarskapspatrone, kostestruktuur, en die doeltreffende beprysing van die dienslewering.

 4. ’n Evaluering van die welstand onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy in Suid-Afrika

  Lee-Anne Naicker

  2015-02-01

  Full Text Available Huidige navorsing op die gebied van welstand in die werkplek is gefragmenteer en vereis ’n holistiese, geïntegreerde en stelselmatige begrip van werknemerwelstand sodat gesondheiden welstandsorg doeltreffend bestuur kan word. Die toenemende las van nie-oordraagbare toestande in Suid-Afrika beklemtoon die noodsaaklikheid van voorkomingstrategieë soos welstandprogramme. Die werkomgewing bied ’n ideale plek, aangesien ’n groot deel van die bevolking geteiken word, insluitende diegene wie se lewenstyl verbeter moet word. Hierdie studie is dus daarop gemik om verskeie gesondheid- en welstandkomponente onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy te evalueer in ’n poging om risikogebiede te identifiseer wat verdere ingryping vereis. Die deelnemers het bestaan uit 140 werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy wat ten minste 40 h per week werk. Hulle is onderwerp aan ’n welstandassesseringsbattery bestaande uit antropometrieke, gesondheidverwante en fisieke kapasiteitmetings. Die resultate toon dat ingryping nodig is betreffende alkohol- en dwelmgebruik, dieetgewoontes, hartgesondheid, liggaamsamestelling, spieruithouvermoë, kardiorespiratoriese uithouvermoë en individuele persepsies van die maatskappy. Dié studie het resultate opgelewer wat die bevindings van baie vorige navorsing op hierdie gebied staaf. Die trefwydte van welstandprogramme op die Suid-Afrikaanse bevolking is egter beperk. Die sukses van welstandprogramme wat fisieke aktiwiteit beklemtoon, is goed gedokumenteer in hoë-inkomstelande, met bewys van die ekonomiese voordele en opbrengs op belegging. Gevolglik word daar aangevoer dat die toepassing van welstandprogramme ’n positiewe uitwerking op die Suid-Afrikaanse werkmag sal hê.

 5. ’n Literêre aspek van ons Latynse erfenis

  P. D. van der Walt

  1974-03-01

  Full Text Available Dit is die Romeine, en by name die veldheer Julius Casesar en sy legioene, wat die “Insula Batavorum” uit die mistige skemering van die prehistorie gehaal het kort voor die begin van die Christelike jaartelling. Hierdie “eiland van die Bataviere” moet verstaan word as die gebied tussen die Waal en die Ryn — die kern van die Lae Lande by die See, die latere staat Nederland. Die Bataviere was een van die baie Germaanse stamme, die ou bewoners van Noordwes-Europa, teen wie die Romeine gestuit het in hulle veroweringstogte. Volgens die Latynse geskiedskrywer Cornelius Tacitus was hulle gedugte vegters maar het vroeg ’n bondgenootskap met die Romeine aangegaan — hoewel daar ook in die verwarring wat in die Ryk gevolg het op die dood van Nero (68 nC, ’n mislukte opstand van die Bataviere was onder leiding van Cajus Julius Civilis.

 6. Voldoen de aantallen Grote Jagers aan de drempelwaarde voor kwalificatie van Friese Front als Vogelrichtlijngebied?

  Geelhoed, S.C.V.; Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.; Lindeboom, H. J.

  2013-01-01

  Het Friese Front staat op de nominatie om aangewezen te worden als Vogelrichtlijngebied, vanwege grote aantallen Zeekoeten die daar, met jongen, in de zomer verblijven. Een tweede vogelsoort, de Grote Jager, kwalificeert zich wellicht ook, maar er bestaat onduidelijkheid over de aantallen die van het gebied gebruik maken en of deze de drempelwaarde voor kwalificatie als doelsoort voor een Vogelrichtlijngebied overschrijden. Onderzocht is of de aantallen Grote Jagers op het Friese Front met ze...

 7. Beveiligingsconstructies in een duurzaam-veilig verkeerssysteem : voorstellen voor beleid en onderzoek op het gebied van beveiligingsconstructies.

  Heijer, T. Pol, W.H.M. van de Sluis, J. van der & Wegman, F.C.M.

  1995-01-01

  This report discusses the specific requirements which safety fences for non-motorway roads should satisfy in the `sustainably safe' traffic system context. The report considers what type of adapted constructions would meet these requirements. Particular attention is given to the application of new m

 8. Beveiligingsconstructies in een duurzaam-veilig verkeerssysteem : voorstellen voor beleid en onderzoek op het gebied van beveiligingsconstructies.

  Heijer, T. Pol, W.H.M. van de Sluis, J. van der & Wegman, F.C.M.

  1995-01-01

  This report discusses the specific requirements which safety fences for non-motorway roads should satisfy in the `sustainably safe' traffic system context. The report considers what type of adapted constructions would meet these requirements. Particular attention is given to the application of new materials such as plastic material in this field. These materials offer good protection. The materials can also help to reduce the associated vehicle damage.

 9. 'n Ondersoek na faktore wat met kontraseptiewe staking verband hou: Kleurlingvroue in die metropolitaanse gebied van Kaapstad

  Marietjie Strydom

  1985-09-01

  Full Text Available There is concern over persons who fail to attend family planning clinics without a motivated reason. This represnts one of the major stumbling blocks to a successful family planning program. The author investigated factors associated with clinic drop-out among coloured women in a metropolitan area. Almost half of those who ceased to attend had a good reason for doing so. The main findings regarding the other defaulters was that there is a lack of motivation among Coloured women to prevent unplanned pregnancies through temporary contraception and that (he program may not meet all the needs of the public. In this regard specific reference is made to the need of those women who no longer bring their youngest child to a child health clinic as family planning services are usually integrated with this clinic.

 10. 'n Ondersoek na faktore wat met kontraseptiewe staking verband hou: Kleurlingvroue in die metropolitaanse gebied van Kaapstad

  Marietjie Strydom

  1985-01-01

  There is concern over persons who fail to attend family planning clinics without a motivated reason. This represnts one of the major stumbling blocks to a successful family planning program. The author investigated factors associated with clinic drop-out among coloured women in a metropolitan area. Almost half of those who ceased to attend had a good reason for doing so. The main findings regarding the other defaulters was that there is a lack of motivation among Coloured women to prevent unp...

 11. Ekumenisiteit as ’n Skrifgefundeerde raamwerk vir kerklike eenheid – ook op die gebied van sendingwerk

  C. J. Smit

  2006-07-01

  Full Text Available Ecumenicism as a Scripturally-founded framework for ecclesiastical unity – also in missionary work In this article the foundations of a Scripturally-based ecumenicism utilised as a framework within which the dilemma of church division, also in missionary work, can be approached are investigated. The article identifies these foundations as the attributa ecclesiae (the core characteristics of the church, namely unity, catholicity, apostolicity and holiness. The conclusion arrived at is that the purpose of ecumenicism is the unity of the church, because of the catholicity of the church, based on the apostolicity of the church and aimed at the holiness of the church. Within this framework, missionary work should rather focus on cooperation than on emphasising ecclesiastical differences. The concluding issue concerns the boundaries of ecclesiastical cooperation, also in missionary work. Is it possible that different churches within the Reformed tradition can cooperate in missionary fields? Is it furthermore possible that the boundaries can be extended to encompass more than the approach of the Reformed tradition? In which way can churches from the Reformed tradition also cooperate with, for instance, churches from the Lutheran tradition, or with churches from the charismatic or even Roman Catholic traditions? The conclusions arrived at point to the notae ecclesiae (the core marks of the church as the widest boundary for ecclesiastical cooperation. This approach accommodates the diversity of culture and ethos within the boundaries of the core marks of the church which determine what the church should be like in order to be church of the Lord. In the currently rising ecumenical phase of the history of Christianity the emphasis will increasingly fall on unifying rather than on dividing aspects of the church. The conclusion indicates that the unity of the church, also in missionary work, can only be attained and maintained within the framework of the core characteristics of the church (the attributa ecclesiae – and that ecumenicism is no longer possible if a church is not recognisable as church of Christ and does not function within the core marks set for the church (the notae ecclesiae.

 12. Between words and deeds. On interdisciplinarity and the importance of policy studies; Tussen woord en daad. Over interdisciplinariteit en beleidsrelevantie van onderzoek

  De Wit, B. [Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek RMNO, Den Haag (Netherlands)

  2006-07-01

  An overview is given of recent studies on the title subject and the added value of interdisciplinary studies. [Dutch] Her belang van interdisciplinair onderzoek wordt vaak met de mond beleden. Waarom is het belangrijk en wat weten we over de praktijk van interdisciplinaire samenwerking? Recent buitenlands onderzoek licht een tipje op van de sluier. Naar aanleiding van de interimevaluatie van het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit in 2003, werd er door de evaluatiecommissie op aangedrongen het tweede deel van het onderzoeksprogramma interdisciplinair op te zetten en te focussen op biodiversiteit in agrarisch gebied. Ook hier was vergroting van de beleidsrelevantie van de resultaten de achterliggende reden. Aangezien het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit ooit is opgezet naar aanleiding van een advies van RMNO en NRLO, is onderzocht hoe begrippen als interdisciplinariteit en beleidsrelevantie zijn geoperationaliseerd in het programma. Dit resulteerde in het rapport 'Een studie over (bio)diversiteit'.

 13. Good exemplary projects in the field of photovoltaics; Goede voorbeeldprojecten op PV-gebied

  Goud, J.; Alsema, E.; Nuiten, P. [W/E Adviseurs, Utrecht (Netherlands)

  2012-10-15

  The aim of this study is to identify the main features of several appealing PV projects in the Netherlands. It involves both technical and organizational and financial characteristics for the various phases from initiative to implementation and use and management. The second goal is to extract lessons from the collected information for future initiators or investors and managers of PV installations. The findings of the study are presented in this report, and the data collected will be published in the form of a database on the website of the Foundation Monitoring Solar Electricity ('Stichting Monitoring Zonnestroom') [Dutch] Doel van dit onderzoek is het inventariseren van de belangrijkste kenmerken van meerdere aansprekende PV-projecten in Nederland. Het gaat om zowel technische als organisatorische en financiele kenmerken, voor de verschillende fasen van initiatief tot realisatie en gebruik en beheer. Het tweede doel is het uit de verzamelde informatie destilleren van lessen voor toekomstige initiatiefnemers of investeerders en beheerders van PV-installaties. De bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in deze rapportage, de verzamelde informatie wordt openbaar gemaakt in de vorm van een database op de website van Stichting Monitoring Zonnestroom.

 14. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2011; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2011

  Wildschut, J.; Promes, E. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2012-09-15

  The targets of the long-term agreement on energy efficiency between 2007-2011 between the mushroom sector and several ministries in the Netherlands are: 14.5% energy efficiency improvement compared to 2005; and increased use of sustainable energy. For the annual monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2011 108 businesses were approached. 53 businesses sent back filled in questionnaires [Dutch] De doelstellingen van de Meerjarenafspraak energie voor 2007 t/m 2011 (de MJA-e 2007-2011), gemaakt tussen het ministerie van LNV (het tegenwoordige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en de Paddenstoelensector (Vakgroep Paddenstoelen van de LTO, het Productschap Tuinbouw, en de deelnemende bedrijven) zijn: Een verbetering van de Energie-Efficientie (EE) van 14,5% t.o.v. 2005, d.w.z. een reductie van 2% in het energieverbruik per eenheid product in 2006 en van 2007 t/m 2011 van 2,5 % per jaar. Daarnaast wordt het toepassen van duurzame energie als speerpunt gesteld. Volgens deze afspraak worden de vorderingen op dit gebied jaarlijks gemonitord. Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2011 zijn 108 bedrijven aangeschreven. Van 53 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen.

 15. Veilig in de auto : een samenvatting van kennis op het gebied van de effecten van autogordels, kinderzitjes, hoofdsteunen en voorruiten van gelaagd glas op de verkeersveiligheid. Tweede, herziene druk ten behoeve van de VVN-voorlichtingscampagne "Autogordels, altijd".

  1986-01-01

  The safety belt is a very effective weapon in the battle against the lack of traffic safety. Hundreds of vehicle occupants have saved their lives by wearing them, thousands have prevented a stay in the hospital. In this booklet the positive effects of wearing seat belts is discussed. Attention is also given to misunderstanding and prejudices against the use of belts. Furthermore the effects of other safety features in cars are discussed, such as safety belts and child safety seats on the rear...

 16. Emission of greenhouse gases from sewage installations; Emissies van broeikasgassen van rwzi's

  Van Voorthuizen, E.; Van Leusden, M.; Visser, A.; Kruit, J. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands); Kampschreur, M.; Van Dongen, U.; Van Loosdrecht, M. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2010-03-15

  Emissions of greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) from wastewater treatment plants (WWTPs) are monitored. The emission of CO2 from waste water treatment plants (WWTPs) is related to the use of electricity, natural gas or other fossil fuels. The amount and origin of the emission of CH4 and N2O, however, is unknown. Presently emission factors from the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) and the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) are used to estimate those emissions. The aim of the study on the title subject was to determine the level of N2O and CH4 emission from Dutch WWTPs to understand the accuracy of the existing emission factors. In this way an estimation of the total greenhouse gas emission from a Dutch WWTP can be made. The emission of N2O and CH4 was measured at three WWTPs in the Netherlands: Papendrecht, Kortenoord and Kralingseveer [Dutch] In deze studie zijn de indirecte en directe emissies van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) van rwzi's in kaart gebracht aan de hand van metingen. De resultaten hebben aanleiding gegeven voor een vervolgonderzoek waarbij onder meer kennis wordt ontwikkeld op het gebied van methaanvorming (CH4) in de riolering en mogelijkheden om de emissie van methaan op een zuivering te reduceren. Met betrekking tot lachgas N2O wordt onderzoek gedaan naar de vormingsprocessen van lachgas en de wijze waarop deze vrijkomt vanuit een rwzi. Verder worden relaties tussen lachgasemissie en procesparameters inzichtelijk gemaakt. Met deze kennis is het hopelijk in de toekomst mogelijk om maatregelen te nemen die de vorming en emissie van lachgas vanuit rwzi's te reduceren.

 17. Menings van lewenswetenskap-onderwysers oor geneties gewysigde gewasse en die daarstelling van ’n wetenskaplike etiek

  Johanna G. Ferreira

  2013-02-01

  Full Text Available Die gebruik van geneties-gewysigde gewasse om hongersnood in veral arm lande die hoof te bied, is uiters kontroversieel en kan sosiale, ekonomiese en politieke implikasies hê. Lewenswetenskap-onderwysers kan aan die kwessie aandag gee, en deur hul onderrig gebalanseerde inligting aan leerders en aan die gemeenskap deurgee. Nogtans moet onderrig nie bloot op kennisoordrag fokus nie; pogings moet ook aangewend word om veral leerders bewus te maak van die aard en impak van geneties-gewysigde gewasse en die ontwikkeling van ‘n wetenskaplike etiek. Die klem verskuif daarna om leerders uit alle bevolkingsgroepe te betrek en hulle te bemagtig om deur kritiese en reflektiewe denke weldeurdagte besluite te neem. Leerders moet derhalwe die geleentheid gebied word om ‘n wetenskaplike etiek te ontwikkel en om kontroversiële kwessies, soos die gebruik van geneties-gewysigde gewasse, te kan beredeneer. Bepaalde aanwysers wat tydens onderhoude met lewenswetenskap-onderwysers geïdentifiseer is, word in die artikel bespreek.

 18. Future value now. The power of function combinations; Toekomstwaarde nu. De kracht van functiecombinaties

  NONE

  2012-04-15

  In combining usage functions of buildings or areas, powerful drivers for developments in urban and rural areas can be created. Combinations of functions provide new revenues with social benefits at a lower cost. Unexpected business cases become promising. Many examples of function combinations are mapped. These concern practical innovations with regard to area development, energy, water, soil, environment, nature, agriculture, mobility and urban renewal [Dutch] Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Functiecombinaties leveren nieuwe verdienmodellen op waarvan de essentie meer maatschappelijk rendement is, tegen lagere kosten. Onverwachte businesscases worden kansrijk. Er is een groot aantal voorbeelden van functiecombinaties in beeld gebracht. Het gaat om praktijkinnovaties op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, energie, water, bodem, milieu, natuur, landbouw, mobiliteit en stedelijke vernieuwing.

 19. Pastorale begeleiding van die self-mutileerder

  Wentzel C. Coetzer

  2012-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel het  dit geblyk dat die toenemende voorkoms van self-mutilering onder jongmense in talle gevalle as uitlaatklep gedien het vir opgeboude druk en nie soseer as ‘n selfmoordpoging nie. Heel dikwels was dit ‘n uitvloeisel van mishandeling en/of seksuele misbruik en die persoon het  dan hierdie metode gebruik om van innerlike pyn ontslae te raak. Gevoelens van alleenheid, ‘n behoefte aan beheer, ‘n behoefte om net íéts te voel, asook ‘n behoefte om die self te straf, kon ook ‘n rol gespeel het. Die gesinsklimaat was oor die algemeen van besondere belang. Hierdie probleem het aan pastorale beraders en aan die kerk ‘n besondere uitdaging gebied deur onder andere veel meer op die probleem van pyn, asook die hantering daarvan te fokus. Dit het  verband gehou met die feit dat ontkenning in die verlede ‘n groot rol gespeel het in sekere kerklike kringe en ook binne sekere gesinne. As deel van ‘n pastoraal-terapeutiese strategie in die begeleiding van die self-mutileerder kon aspekte soos die identifisering van die rol van  leuens, die benutting van oplossings uit die verlede, vergifnis, nagmaal, gebed en meditasie gevolglik uiters belangrike komponente van die helingsproses gevorm het. Pastorale beraders sal hulleself ten volle op die hoogte moet bring van die verskynsel van self-mutilering ten einde in staat te wees om werklik te kan help.Pastoral guidance for the self-mutilator. In this article it seemed that the increase in the occurrence of self-mutilation among young people in many cases served as a pressure-relief valve and not a suicide attempt as such.  It was very often the outcome of ill-treatment and/or sexual abuse and the person used this method to get rid of the inner pain. Feelings of aloneness, a need to be in control, a need to feel at least something and a need to punish the self could also have played a role. The family climate was generally very important. This provided a special challenge

 20. Assessment of the Human Environment 2012; Balans van de Leefomgeving 2012

  Dassen, T.; Van Veen, M. (eds.)

  2012-09-15

  The Assessment of the Human Environment evaluates the extent to which policy objectives, as set by the Dutch Cabinet, are being met in the fields that concern the human environment (the environment, nature and space). The human environment is determined by local surroundings and accessibility of the workplace, as well as by more abstract or globally felt factors, such as climate change and the use of natural resources, such as land, water and fertilisers for food production. Although these factors together form the physical human environment, they do not add up to a single quality standard for the human environment. The issues that provide the concept of the human environment with concrete, relevant meaning are all separate, such as the quality of the local surroundings or global climate change. These findings present the most prominent developments in relation to the status of the various factors that determine the quality of the human environment, and compare these with government objectives for the policy areas. In areas where objectives are unlikely to be achieved, suggestions for policy improvements have been provided. Developments around all environmental, nature and spatial objectives can be found in the digital assessment - the website that accompanies this Assessment of the Human Assessment of the Human Environment 2012 (www.pbl.nl/balans2012; in Dutch) [Dutch] Deze Balans is een ex-durante evaluatie van het nationale beleid voor milieu, natuur, water en ruimte. In de Balans evalueert het PBL tweejaarlijks de effecten van het huidige vastgestelde en voorgenomen beleid. Dit keer inclusief de afspraken in het Lenteakkoord voor zover die voldoende concreet zijn uitgewerkt. De evaluatie is geordend rond zes thema's of maatschappelijke handelingssystemen waarin overheden, maatschappelijke partijen en burgers bij het nastreven van hun diverse doelen, van elkaar afhankelijk zijn: energie, voedsel, landelijk gebied, water, bereikbaarheid en het stedelijk

 1. Effectieve bestrijding van varroa

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der, M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en de bestrijding van varroa.

 2. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 3. The future of the NOx emission trade and PSRs; De toekomst van NOx emissiehandel. Emissiefactoren en PSR's

  NONE

  2007-03-15

  During the period april to June 2006 a pre-evaluation of NOx emissions trading has been carried out. Based on this, discussions between the Ministry of VROM and the industry have taken place, in which, among other things, a possible linkage of Performance Standard Rates (PSR for combustion in grams NOx/GJ and process installations in grams NOx/kg product) for NOx to BAT Reference Documents (BREFs) is addressed. Van der Kolk Advies and DHV were asked to carry out the following tasks: (1) elaboration of a possible relationship between PSR and BREFs; (2) mapping of possible further reduction in companies for which apply a PSR, and (3) contribute to the formalization of the process of identifying and evaluating PSR and to the creation of agreements between the parties on the price with regard to NOx reduction in general and the necessary conditions. [Dutch] In de periode april tot en met juni 2006 is een Voorevaluatie van NOx emissiehandel uitgevoerd. Op basis daarvan hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het ministerie van VROM het betrokken bedrijfsleven, waarin onder ander een mogelijke koppeling van Performance Standard Rates (PSR voor stookinstallaties in g NOx/GJ en voor procesinstallaties in g NOx/kg product) voor NOx aan BAT Reference Documents (BREF's) aan de orde is gekomen. Aan Van der Kolk Advies en DHV is daarna de volgende opdracht verleend: (1) Het uitwerken van een mogelijke relatie tussen PSR's en BREF's; (2) Het in kaart brengen van mogelijke verdere reductiemaatregelen bij bedrijven waarvoor een PSR geldt; en (3) Bijdragen aan de concretisering van het proces van vaststellen en evalueren van PSR's en aan het totstandkomen van afspraken tussen partijen over de koers op het gebied van NOx reductie in het algemeen en de daarvoor noodzakelijke condities.

 4. Opgave van vindplaatsen van bedreigde akkeronkruiden

  NN

  1996-01-01

  Voor het opstellen van een Beschermingsplan Akker(on)kruiden door het Informatieen KennisCentrum natuurbeheer, zullen ook dit jaar verschillende akkerreservaten bezocht worden. Om een eventuele verschuiving of uitbreiding van het akkerreservaat-areaal goed te kunnen onderbouwen is het nodig ook groeiplaatsen van de betreffende soorten buiten de reservaten te kennen. Uw medewerking wordt gevraagd voorde opgave van vindplaatsen van de volgende soorten: Agrostemma githago Ajuga chamaepitys Arnos...

 5. Daders van huiselijk geweld

  Knaap, L.M. van der; Idrissi, F. el.; Bogaerts, S.

  2010-01-01

  In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, worden drie studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek, dat door het WODC wordt uitgevoerd, heeft tot doel:Inzicht krijgen in achtergrondkenmerken en problematiek van daders van huiselijk geweld;Inzicht bieden in het hulpzoekgedrag van daders en zo mogelijk in de achtergronden van het huiselijk geweld;Bepalen in hoeverre daders van huiselijk geweld opnieuw met justitie in aanra...

 6. Die plek van goud in die huidige internasionale monetêre stelsel en die rol wat dit kan speel in die herstel van die internasionale monetêre orde.

  D. P. Erasmus

  1964-03-01

  Full Text Available Die vrye wêreld het sedert die oorloggedwonge opskorting van die goudstandaard in 1914, ’n groot agteruitgang in die internasionale betalingsmeganisme beleef. Hoewel die inter- nasionale goudstandaard in die laaste helfte van die twintiger- jare herstel is, was meeste lande nie langer gedwee om hulle aan die monetêre dissipline van dié stelsel te onderwerp nie en vind ons dat die een land na die ander onder die druk van die depressie in die dertigerjare die goudstandaard laat vaar het. Die Verenigde State van Amerika was die enigste uitson- dering. Geleidelik moes wisselkoersstabiliteit en die vrye inter­ nasionale betalingsverkeer vir wisselkoersmanipulasie en valu- tabeheer plek maak. Hierdie transformasie was ’n weerspieë- ling van die sterker opkoms van ekonomiese nasionalisme en die begeerte van die onderskeie lande om elkeen vir homself die beste voordeel in die internasionale ekonomiese en finan- siële terrein toe te eien. Die daarstelling van die Internasionale Monetêre Fonds te Bretton Woods in 1944, was ’n simptoom van die wêreldwye kommer oor die vooroorlogse neigings op monetêre gebied en terselfdertyd ’n poging om meer dissi­ pline in die internasionale betalingsverkeer te skep. Feit is egter dat ondanks sy positiewe resultate op sommige gebiede, die Internasionale Monetêre Fonds nie heeltemal 'n geskikte substituut vir die goudstandaard daargestel het nie. Wat meer is, die skok van die internasionale monetêre steurnisse word nog steeds deur die lande met die internasionale geldeenhede, naamlik die pond sterling en die dollar ondervind.

 7. The state of the climate 2006. Detailed outline on recent research and policy; De staat van het klimaat 2006. Actueel onderzoek en beleid nader verklaard

  Van Dorland, R. (ed.) [KNMI, Bilthoven (Netherlands); Jansen, B. (ed.) [Alteraa, Wageningen (Netherlands)

  2006-12-15

  An overview is given of current knowledge on our climate and consequences of climatic change, focusing on developments in 2005 and 2006. Attention is paid to extreme weather conditions and how those conditions relate to the impact of the human population on our climate. Also the so-called 'hockey stick' theory (the reconstruction of temperatures during the past 1000 years), emission of methane, and the melting ice in Greenland are discussed. [Dutch] De Staat van het Klimaat beschrijft onze actuele kennis van dit belangrijke onderwerp, toegespitst op nieuwe ontwikkelingen in 2005 en 2006. Het doel van deze brochure is om op handzame wijze een compact en gedegen overzicht te geven van de ontwikkelingen in de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering en de gevolgen ervan en de ontwikkelingen in het klimaatbeleid. De brochure schenkt aandacht aan extreem weer, zoals het record aantal orkanen in het Atlantisch gebied in 2005 en, de extreme zomer en herfst in Nederland in 2006. De brochure geeft antwoord op de grote vraag of en hoe de weerextremen samenhangen met de menselijke invloed op het klimaat Ook wordt een aantal discussies rond het thema klimaat beschreven, zoals de hockeystick (de temperatuurreconstructie van de laatste duizend jaar), de uitstoot van het broeikasgas methaan en het slinken van de Groenlandse ijskap. Toekomstige klimaatverandering en de verwachte effecten hiervan in Nederland krijgen ook een plaats in deze brochure. Het beleid ten aanzien van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen komt uitgebreid ter sprake. Omdat het belangrijkste broeikasgas, CO2, vooral wordt uitgestoten door energiegebruik, is het terugdringen van de emissies nauw verbonden met de energievoorziening. In 2005 en 2006 was de energievoorziening volop in het nieuws. Maar zelfs als we erin slagen om de emissies van broeikasgassen sterk te verminderen, zal het klimaat veranderen. Dat vergt beleid om klimaatverandering als factor mee te nemen bij de

 8. Risk reduction of diseases and plagues caused by energy efficiency measures; Risicobeperking van ziekten en plagen bij energiezuinige maatregelen

  Hofland-Zijlstra, J.; Messelink, G.; Van Slooten, M.; De Groot, E.; Stevens, L. [Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen (Netherlands)

  2012-03-15

  An overview is given of the impact of climatic conditions, e.g. moisture deficit and CO2, on the plant defense system in the greenhouse. Higher CO2 dosages or increased moisture levels have a strong influence on the pest control. Partly, by direct effects on biological control agents and partly through effects on the plant quality. The outcome depends on the prey-predator system. The risk of diseases that are dependent on moisture for their development and weak plants increases. Even though the process of infection may initially be inhibited, in the plant the development goes faster. Tests with young tomato plants in climate chambers indicate that the development of white fly is enhanced on plants that grow at high relative humidity (90%). The expression of pathogen related enzymes seemed not only to be influenced by humidity, but especially through light quality [Dutch] Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat de effecten zijn van veranderde klimaatfactoren (vochtdeficit en CO2) op de weerstand van de plant en het teeltsysteem. Hogere CO 2 -doseringen of vochtniveaus hebben een sterke invloed op de plaagbestrijding. Deels door directe effecten op biologische bestrijders en deels door effecten op de plantkwaliteit. Per systeem van prooi-belager kan het echter verschillend zijn of dit een bevorderende of remmende invloed is. Het risico op infectie door ziekten die afhankelijk zijn van vocht voor hun ontwikkeling en verzwakte cellen neemt toe. Ook al kan het proces van infectie in eerste instantie geremd worden, eenmaal in de plant gaat de ontwikkeling sneller. Testen met jonge tomatenplanten in klimaatkasten geven aan dat groeikrachtige planten die groeien bij hoge relatieve vochtigheid (90%) de ontwikkeling van kaswittevlieg bevorderen. De expressie van weerstandseiwitten lijken niet alleen beinvloed te worden door luchtvochtigheid, maar vooral door lichtkwaliteit in het gebied van rood licht. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor verder

 9. Effectieve bestrijding van varroa

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 10. Katalogus van vakwoordeboeke

  Editorial Office

  1990-07-01

  Full Text Available Die onderstaande lys vakwoordeboeke wat vir natuurwetenskaplikes van belang sal wees, is ’n uittreksel uit die jongste Katalogus van vakwoordeboeke. Die katalogus wat deur die Nasionale Vakterminologiediens van die Departement van Nasionale Opvoeding uitgegee word, bevat ’n volledige lys van vakwoordeboeke (in die handel beskikbaar of uit druk, sowel as die pryse.

 11. New electric transport concepts in the Netherlands. An outline of market initiatives; Nieuwe elektrische vervoersconcepten in Nederland. Een verkenning van enkele marktinitiatieven

  Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Hoen, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  This report describes the results of an exploratory qualitative study of electric vehicles (EV) market concepts that have been brought onto the market. An electric vehicle is defined as any means of transport with a battery pack that can be recharged. The purpose of the study is to increase the knowledge about new EV concepts and identifying strong arguments by means of which the governmental policy in the Netherlands can improve the position for EV in the market. For this purpose, among other things, interviews were held in the second half of 2012 with six commercial initiators in the field of electric vehicles. Due to the limited number of interviews, it is important to take care in not generalizing too much the findings in this report [Dutch] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennende kwalitatieve studie naar elektrisch vervoer (EV) concepten die marktpartijen op de markt hebben gebracht. Onder een elektrisch voertuig verstaan we alle vervoermiddelen met een accupakket die met een stekker kunnen worden opgeladen. Het doel van de studie is het vergroten van de kennis over nieuwe EV-concepten en het identificeren van aangrijpingspunten waarmee het beleid EV een steviger plaats in de markt kan laten innemen. Hiertoe zijn onder andere interviews gevoerd in de tweede helft van 2012 met zes commerciele initiatiefnemers op het gebied van elektrisch rijden. Vanwege het beperkte aantal interviews is het van belang voorzichtig te zijn met het generaliseren van de bevindingen in dit rapport.

 12. Recirculatie van percolatiewater

  Beker D

  1988-01-01

  Er is een proef uitgevoerd naar het effect van het recirculeren van percolatiewater van een vuilstortplaats. Hierbij zijn op een stortterrein 2 proefvakken van huishoudelijk afval (hoogte 3 m) aangelegd, waarvan 1 vak, gedurende 1 jaar werd bevloeid met 2 m3/m2 percolatiewater afkomstig van een ander deel van het stortterrein. Beide velden stonden bloot aan de natuurlijke neerslag. Na circa 1 jaar bevond het "gerecirculeerde" vak zich in de methanogene fase, terwijl dit bij het ande...

 13. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 14. Energy from water. A sea of opportunities; Energie uit water. Een zee van mogelijkheden

  Bos, J.H.B.; Schepers, B.L.; Spaans, F. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2009-03-15

  The Dutch water sector sees the (inter)national ambitions of governments and market parties in the field of energy and environment and is currently researching options to contribute to their realization. CE Delft has been asked to give insight in the main energetic techniques and principles that could be important for the water sector in this context, both in the short and longer term. This involves options to generate energy with or from water and opportunities in the business operations of the water sector itself [Dutch] De watersector ziet de (inter)nationale ambities van overheden en marktpartijen op het gebied van energie en milieu en onderzoekt de mogelijkheden om bij te dragen aan de realisatie daarvan. CE Delft is gevraagd inzicht te geven in de belangrijkste energetische technieken en principes die in dit kader van belang kunnen zijn voor de watersector, op korte en langere termijn. Het gaat daarbij om de mogelijkheden om met of uit water benutbare energie te verkrijgen en om mogelijkheden in de bedrijfsvoering van de watersector zelf.

 15. De bereikbaarheid van de Kop van Zuid

  Van Mourik, H.

  1995-01-01

  Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur, Sectie Verkeerskunde. In het centrum van Rotterdam bouwt men aan 15.000 arbeidsplaatsen in het "Manhattan aan de Maas", de Kop van Zuid. Is deze locatie voor voldoende personen bereikbaar? Zullen voldoende personen het collectief openbaar vervoer en het langzaam verkeer gaan gebruiken zodat voldaan wordt aan de overheidsdoelstellingen (bv. afremmen van de groei van de totale autokilometrage in Nederland en de leefbaarhe...

 16. Neurotoxische effecten van broomcyclohexaan

  Velsen; F.L.van; Danse; L.H.J.C.; Vries; L.J.de; Liefde; A.de

  1984-01-01

  Kortdurende toediening (4-7 dagen) van broomcyclohexaan (BCH) veroorzaakt in een dosering van 1200 mg/kg lichaamsgewicht (per maagsonde) necrose van gegranuleerde cellen in de korrellaag van de kleine hersenen. In deze doseringen zijn ook gedragsafwijkingen waargenomen d.m.v. een objectieve gea

 17. Die wysgerige konsepsie van Thomas van Aquino

  Thomas Van Aquino

  1976-03-01

  Full Text Available Samevattend is tot dusver die volgende aangetoon: Die werklikheid vertoon volgens Thomas 'n hierargiese struktuur. Daar is verskillende grade van syn. God is die hoogste, die volheid van syn, en by die laere synsniveaus is daar steeds 'n verdere verwydering van hierdie synsvolmaaktheid in die rigting van absolute afwesigheid van syn. Hierdie synshiërargie is volgens die vorm-materieskema opgebou. Die materie in die hoëre synslaag word vorm vir die laere, of omgekeerd: die vorm van die laere is die materie vir die hoëre dinge. God is absoluut suiwer vorm of wet (essensie. Die vorme van die dinge is die goddelike wet (genoem exemplar, similitudo, ratio, verbum of imago wat deur God daarin geskape is. God druk op dié wyse sy gelykenis op kreatuur.like wyse uit. Sy absolute volmaaktheid kan alleen tot uitdrukking gebring word deur 'n veelheid en verskeidenheid van geskape dinge. God word deur Thomas die causa effiaiens en exemplaris genoem. Die verhouding tussen Skepper en geskape werklikheid is dus dié van oorsaak en gevolg. As gevolg van sy wetsidee word daar deur Thomas dus nie duidelik tussen Skepper en skepping onderskei nie, want skepping beteken volgens hom onder andere dat God iets goddeliks (die wet in die dinge lê. Via die goddelike wet in die dinge ingeskape, is daar 'n sekere kontinuiteit tussen God en kosmos.

 18. Energy Plan Greenport Greenhouse II. Outline of the conservation options of the greenhouse concept; Energieplan Greenportkas II. Verkenning van de besparingsmogelijkheden van het kasconcept

  Kempkes, F.; Verkerke, W.; Poot, E. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2012-02-15

  op het gebied van de vocht en minimumbuisregeling. Dit bleek een besparing ten opzichte van de Greenportkas I van 28% op te leveren. Deze uitkomst is bediscussieerd met de ondernemer en met de energie coördinatoren van Kas als Energiebron. Dit leidde tot geleidelijke aanpassingen in de bouwplannen, die vervolgens door het onderzoek opnieuw werden doorgerekend. Vervolgens is in diverse feed back loops de in dit onderzoek gegenereerde kennis besproken met de ondernemer, waarna nieuwe rekensessies volgden. De uiteindelijke configuratie voor Greenportkas II is een combinatie van elementen uit Het Nieuwe Belichten en Het Nieuwe Telen, een dubbeldek met 4 x AR coating, zonder koeling en een verschuiving in de teeltperiode. De besparing op elektriciteit bedraagt 70% ten opzichte van Greenportkas I. Op de benodigde aanvullende warmte wordt in termen van primaire energie niet bespaard, omdat er geen warmte (als restproduct van de koudeproductie) en minder overschot van lampwarmte beschikbaar komt. In absolute termen wordt er in het Greenportkas II concept wel ca. 25% minder warmte gebruikt dan in de Greenportkas I.

 19. Resources and geothermal heat in the Netherlands. Annual report 2011. An overview of exploration and exploitation activities and of underground gas storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2011. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse gasopslag

  NONE

  2012-11-15

  januari 2012. In dit deel is ook een prognose voor de winning van aardgas voor de komende 25 jaar opgenomen. Vervolgens geeft een aantal tabellen inzicht in ontwikkelingen gedurende 2011 op het gebied van vergunningen en opsporingsinspanningen (seismisch onderzoek en boringen). Een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, condensaat en aardolie en de gasstromen in de opslagfaciliteiten gedurende 2011. De daarop volgende hoofdstukken betreffen de opsporing en winning van steenkool, steenzout en aardwarmte en de ondergrondse opslag van stoffen. Het tweede deel van het jaarverslag geeft in een aantal overzichten de situatie per 1 januari 2012 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia weer. Tenslotte zijn er in de bijlagen overzichtskaarten opgenomen, die de stand van zaken per 1 januari 2012 in beeld brengen.

 20. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur 2000

  Dijkstra, A.; Missel, L.

  2001-01-01

  Deze bibliografie is een selectie van publicaties over de geschiedenis van tuinen, parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en groenvoorzieningen. Deze titels vormen een onderdeel van een bestand TUINPAD van ruim 2200 titels, die via internet te raadplegen zijn

 1. Eleven years of Energy Efficiency Standards in housing construction. Part 2. The installations; Uit de praktijk van 11 jaar EPN in de woningbouw. Deel 2. Een beschouwing van de installaties

  Ammerlaan, M.M.F. [Gemeente Amersfoort, Amersfoort (Netherlands)

  2006-04-15

  There have been many complaints in recent years about new dwellings. It is said that newly built homes are less healthy to live in than in the past. It is questioned whether the energy efficiency standard (EPN in Dutch) resulted in energy efficient houses or not. In part 1 attention was paid to the question whether the EPN resulted in better insulated houses or not. In this part (2) attention is paid to heating, cooling and ventilation systems. [Dutch] Er zijn de laatste jaren veel klachten over nieuwe woningen. Er is zelfs het vermoeden dat er ongezondere woningen zijn gebouwd dan voorheen. Vraag is of de invoering van de Energie Prestatie Normering wel op de juiste wijze energetisch betere woningen met een lagere energievraag heeft opgeleverd. In deel l werd ingegaan op de vraag of de EPN tot beter geisoleerde woningen heeft geleid. Dit artikel beschrijft wat er op installatietechnisch gebied is gebeurd.

 2. Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen

  Lebon, Caroline

  2007-01-01

  INHOUDSTAFEL I LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN XVII INLEIDING 1 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek 1 Hoofdstuk 2. Situering en afbakening van het onderzoek 4 Afdeling 1. Situering van het onderzoek 4 Onderafdeling 1. Omschrijving van het begrip “schuldvordering” 4 Onderafdeling 2. Meervoudige gelaagdheid van schuldvorderingen 5 Afdeling 3. Afbakening van het onderzoek: goederenrechtelijk statuut van geldvorderingen op naam 8 Hoofdstuk ...

 3. Handelsstromen van pluimveevlees

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen en vooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedt input voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemen om het aanbieden van rauw pluimveev

 4. Bewaring van zetmeelaardappelrassen

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Naast resistentie tegen aardappelmoeheid en wratziekte zijn meerdere factoren van belang om op perceelsniveau een verantwoorde rassenkeuze te maken. Met name bewaarbaarheid wordt voor de teler van steeds groter belang. In opdracht van de Stichting Interprovinciaal Onderzoek (SIO) is daarom onderzoek

 5. Netwerken leren van leergeschiedenissen

  Zaalmink, B.W.

  2008-01-01

  Het onderzoekprogramma Netwerken in de Veehouderij ging in 2004 van start zonder concrete einddoelen. Het programma moest echter wel aan van alles bijdragen: aan ‘kennis op de plank’ toepasbaar maken, aan robuuste veehouders, aan het stimuleren van nieuwe kennisarrangementen en zelfs aan systeeminno

 6. 'n Praktiese benadering tot die samestelling van 'n tweerigtingvakwoordeboek met Afrikaans en Italiaans as taalpaar

  F. de Foglio

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Deur die tempo van globalisering op handelsgebied ontstaan daar toenemend 'n behoefte aan tweerigtingvakwoordeboeke. Afrikaans is een van die hooftale in Suid-Afrika, en die landbousektor van die land is oorwegend Afrikaanssprekend. Aangesien een van die outeurs Italiaanssprekend is, by vertaling betrokke is en die leemte aan 'n tweerigtingvakwoordeboek Afrikaans en Italiaans ervaar het, is kriteria bepaal vir die samestelling van so 'n vakwoordeboek op die gebied van die landbou-ekonomie tussen Afrikaans, 'n Germaanse taal, en Italiaans, 'n Romaanse taal. In agtereenvolgende afdelings word die algemene kriteria vir die samestelling van so 'n woordeboek uiteengesit. Daarbenewens word voorafgaande werk wat verrig moet word, bespreek, asook die keuring van materiaal. Ten slotte word, aan die hand van gepaste voorbeelde, die leksikografiese beginsels toegepas. 'n Bylaag wat uit twintig lemmas bestaan, dien as voorbeeld van hoe so 'n vakwoordeboek daar behoort uit te sien.

  Sleutelwoorde: AFRIKAANS, ITALIAANS, LEKSIKOGRAFIE, TERMINOGRAFIE, TERMINOLOGIE, TWEERIGTING, TWEETALIG, VAKLEKSIKOGRAFIE, VAKWOORDEBOEK, WOORDEBOEK.

  Abstract: A Practical Approach to the Compilation of a Bi-directional Technical Dictionary with Afrikaans and Italian as Language Pair. Due to rapid globalisation in the commercial sphere, there is an ever-increasing need for the compilation of bilingual technical dictionaries. Afrikaans is one of the principal languages in South Africa, and the agricultural sector of the country is predominantly Afrikaans-speaking. Since one of the authors is Italianspeaking, is involved in translation, and has experienced the need for a bi-directional technical dictionary Afrikaans and Italian, criteria were determined for the compiling of such a technical dictionary in the field of agricultural economics between Afrikaans, a Germanic language, and Italian, a Romance language. In subsequent sections, the general criteria

 7. Filosofies-teologiese uitgangspunte van ‘missionale’ kerkwees: ’n Kritiese evaluering

  Jaco Kruger

  2013-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel word ’n perspektief gebied op die tendens wat min of meer sedert die aanvang van die millennium ook in Suid Afrika posgevat het, naamlik om die kerk as diemissionale kerk te tipeer. Hierdie ontwikkeling in die nadenke oor die kerk is oënskynlik ’n reaksie op ’n vroeëre, statiese siening van die kerk, waar meer op die kerk as instelling gefokus is en wat funksioneer deur mense nader te trek en deel te maak van die instelling. In teenstelling hiermee wil die missionale kerk in haar benadering by God self begin, as die sendende God en van daar ’n meer dinamies-kommunikatiewe siening van kerkwees ontwikkel. Laasgenoemde beteken dat die kerk veel meer binne die kultuur van die wêreld aanwesig is om daar op ’n nuwe werklikheid te wys. Die navorsingsvraag wat in hierdie artikel gevra word, het te make met die filosofies-teologiese vertrekpunte van die missionale kerkweesbenadering. Watter siening van die verhouding tussen God en die skepping, oftewel die transendente en die immanente, lê ten grondslag van hierdie benadering? Watter invloed het die inagneming van filosofies-teologiese oorwegings op die beoordeling van die missionale kerkgedagte? Hierdie vrae word beantwoord deur die opvatting van missionale kerkwees, asook die institusioneel-kontraktuele opvatting van kerkwees waarteenoor dit reageer, teen die agtergrond van die sakramentele verstaan van die kerk te plaas. Die sakramentele verstaan van die kerk was deel van die deelnemende wêreldbeeld wat vir die eerste millennium van die kerk se lewe as vanselfsprekend aanvaar is.This article presents a perspective on the growing tendency – also in South Africa – to characterise the church as missional. Thinking of the church in missional terms is apparently in reaction against an earlier, static view that focused on the church as an institution, and more specifically, an institution that functions by drawing people to itself. In contrast, the missional approach to

 8. Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin

  Oldenburger-Ebbers, C.S.; Karssen, J.

  2012-01-01

  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen, wordt de bezoeker meegenomen langs tuinen van adel en burgerij, door openbare parken, dierentuinen en schooltuinen en tenslotte door tuinsteden, villaparken en arbeiders-woonwijken. De tentoonste...

 9. Verdeling van oxytetraxycline (afkomstig van versleping) in diervoeders

  Stolker, A.A.M.; Zuidema, T.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.; Haelermans, P.J.M.; Hooglugt, J.H.

  2012-01-01

  De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de mogelijke bijdrage van therapeutisch gebruik van antibiotica in de dierhouderij op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Een additionele bron van blootstelling van landbouwhuisdieren aan antibiotica is versleping via diervoeders. In pr

 10. Voorbereiding van de (verdere) automatisering van de uitslagverwerking van de PKU/CHT screening

  Loeber JG

  1987-01-01

  Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de entadministraties en de PKU- en CHT-laboratoria, gesteund door enkele automatiseringsdeskundigen, heeft een model uitgewerkt voor de automatisering van de administratie van de PKU- en CHT-screening bij pasgeborenen. De voordelen zijn 1. de tijdswinst in de rapportage van de analyse uitslagen, 2. een vermindering van de kans op administratieve fouten en 3. vereenvoudigde bewaking van de "kwaliteit" van zowel het analystische als h...

 11. Bepaling van economische effecten van droogte voor de landbouwland; Baten van maatregelen om effecten te verminderen

  Reinhard, A.J.; Polman, N.B.P.; Helming, J.F.M.; Michels, R.

  2015-01-01

  Om de kosten en de baten te bepalen van maatregelen, die de gevolgen van droogte door klimaatverandering verminderen, zijn in opdracht van het deelprogramma Zoetwater (DPZW) van het deltaprogramma maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uitgevoerd (onder andere Stratelligence, 2014). Op basis van deze analyses is uit de kansrijke maatregelen een voorkeursstrategie geselecteerd. De landbouw is een grote gebruiker van water, vandaar dat de kosten en baten van maatregelen voor deze sector e...

 12. Idola van de crossmedia

  Vliet, H.M.M. (Harry) van; Twisk, Job; Winkel, Kees; Fröling, Hans; Bakker, Geeske; Hekman, Erik

  2008-01-01

  De uitingen van de crossmedia dringen zich steeds nadrukkelijker aan ons op. Een toenemend aantal crossmedia diensten en producten doet een beroep op onze aandacht en financiën: van interactieve televisieprogramma’s op websites, tot themakanalen op mobiele apparaten, fysieke bijeenkomsten van online communities, en virtuele werelden waarin wordt gehandeld, gestolen en waarin je echte schulden kan maken. Oude en nieuwe media vinden elkaar in IPTV en podcasts. Traditionele spelers worden links ...

 13. Dag van de mensenrechten

  Verhofstadt, Dirk

  2015-01-01

  67 jaar geleden, op 10 december 1948, werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens quasi unaniem goedgekeurd. Wel waren er onthoudingen van onder meer Rusland, Saoedi-Arabië en Zuid Afrika. De goedkeuring van de UVRM betekende een mijlpaal in de menselijke geschiedenis en dit om drie redenen. In de eerste plaats betrof het een zuiver seculiere tekst, dus zonder verwijzing naar een god. Het toonde aan dat men geen bovennatuurlijke kracht nodig had om te komen tot moreel hoogstaande...

 14. Ringrotbestrijding met behulp van ozon

  Wolf, van der J.M.; Bergervoet, J.H.W.; Kastelein, P.; Zouwen, van der P.S.

  2009-01-01

  Door het kistenreinigingsbedrijf van Frans Renne wordt een nieuwe kistenreinigingsmachine ontwikkeld. De methode is gebaseerd op ontsmetting met Ozon van recirculerend spoelwater en van kisten. In dit rapport wordt verslag gedaan van laboratorium-onderzoek naar het effect van ozon op ringrotbacterie

 15. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  P.B. Hugenholtz

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 16. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 17. Genetische varianten van melkeiwitten en de eigenschappen van koemelk.

  Berg, van den G.; Koning, de P.J.; Escher, J.T.M.; Bovenhuis, H.

  1990-01-01

  Resumerend kan uit de resultaten van dit onderzoek worden geconcludeerd dat de genetische varianten van alfa-caseine en beta-lactoglobuline correleren met de kaasopbrengst, de kaasbereidingseigenschappen en de hittestabiliteit van geconcentreerde melk

 18. Jaap van Praag

  Gasenbeek, A.

  2007-01-01

  PRAAG, JAAP VAN (1911-1981), Dutch organizer and theoretician of organized HUMANISM. Jaap van Praag was born on May 11, 1911, in Amsterdam. He grew up in a secular Jewish and socialist family. Mainly through his mother and by much reading he acquired considerable knowledge of the Bible. He studied D

 19. Voorkomen van blessures

  Weelink, G.

  2014-01-01

  André Dias werkt inmiddels zes jaar als fysiotherapeut bij Benfica. Bij de club uit Lissabon is hij een van de vijf fysiotherapeuten die fulltime op het jeugdcomplex van ‘As Aguias’ (De Adelaars) werken. Dias zelf is nauw betrokken bij het team voor spelers onder 19 jaar. Bij die leeftijdscategorie

 20. Kroniek van het mededingingsrecht

  R. Wesseling; J. Truijens Martinez

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en vergelijk

 1. Keuzeprocessen van Consumenten

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 2. Ringrotbestrijding met behulp van ozon

  Wolf, de, H.; Bergervoet, J.H.W.; Kastelein, P.; Zouwen, van der, P.S.

  2009-01-01

  Door het kistenreinigingsbedrijf van Frans Renne wordt een nieuwe kistenreinigingsmachine ontwikkeld. De methode is gebaseerd op ontsmetting met Ozon van recirculerend spoelwater en van kisten. In dit rapport wordt verslag gedaan van laboratorium-onderzoek naar het effect van ozon op ringrotbacterieën en de noodzakelijke dosering en inwerktijd, en naar het effect van ozon in organisch belast (maar d.m.v. filtering gereinigd) spoelwater

 3. Verkenning van de milieueffecten van lokale productie en distributie van voedsel in Almere : energieverbruik, emissie van broeikasgassen en voedselkilometers

  Sukkel, W.; Stilma, E.S.C.; Jansma, J.E.

  2010-01-01

  Een van de toekomstige ontwikkelingsgebieden, Almere Oosterwold, is ongeveer 4.000 ha groot. De landbouw in het toekomstige Almere Oosterwold wordt door Almere gezien als een potentiële drager van de duurzaamheidprincipes van de stad. De leidende vraag is in welke mate de landbouw in Almere Oosterwold kan bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening van toekomstig Almere. Uitgangspunt hierbij is dat Almere Oosterwold in 20% van de voedselbehoefte van toekomstig Almere met ca. 350.000 inwoner...

 4. Die kerstening van strukture

  L. Floor

  1979-06-01

  Full Text Available Daar is in ons tyd orals in die wêreld ’n algemene gevoel van onbehae met betrekking tot die bestaande orde. Die ontwikkelingslande kyk met ’n gevoel van afguns na die ryk geïndustrialiseerde lande van die Weste om in die welvaart wat daar geniet word te deel. In die ryk lande is mense egter nie tevrede met wat hulle verwerf het nie. Die bestaande orde word as onregverdig ervaar en steeds ernstiger klink die roep dat die samelewing moet verander. Die wêreld — of dit nou die Ooste of die Weste is of waar ook al — is vasgevang in verkeerde strukture. Daardie strukture moet verander word. Waar christene met hierdie probleem worstel, daar word gespreek van kerstening van die strukture.

 5. Geloofwaardigheid van e-WOM: de invloed van reviewpercepties op de persuasieve impact van online reviews

  Van Hemelen, Natalie; Smits, Tim; Verlegh, Peeter

  2013-01-01

  Onderzoekers en marketeers zijn er van overtuigd dat elektronische mond-tot-mond reclame (e-WOM) een niet te miskennen impact kan uitoefenen op de attitudes en aankoopgedragingen van consumenten. De huidige studie focust op één specifiek type e-WOM: online consumenten reviews. Het doel van de studie is om na te gaan of valentie en gepercipieerde geloofwaardigheid van de review significante voorspellers zijn van de productattitudes van consumenten en of het vooropgestelde gemodereerde mediatie...

 6. Over het onontkoombare van sociale rollen

  Thoomes, D.T.

  2007-01-01

  Bespreking van de 16de druk van de 'Homo Sociologicus' van Ralf Dahrendorf, waarin het rolgedrag beschreven wordt als een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen samenleven. Voor de opvoeding is het een interessante vraag of er slechts sprake is van het aanleren van gepreformeerde rollen of van het ontwikkelen van een zekere eigenheid in het vervullen van die rollen.

 7. De distributie van vlees, vleeswaren en vleessnacks

  Vlieger, de I.J.; Zimmermann, K.L.; Jahae, I.A.M.A.

  1995-01-01

  Beschrijving van de distributiestructuur van rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, paardevlees, schape- en geitevlees, alsmede van vleeswaren en snacks. In het rapport is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de structurele kenmerken van de verschillende bedrijfstypen (slachterijen, vleesgrootha

 8. Effecten van een verhoging van de miniummaat (MLS) voor tong

  Densen, van W.L.T.; Smit, J.; Quirijns, F.J.; Oostenbrugge, van H.; Machiels, M.A.M.

  2008-01-01

  De aanvoer van Noordzee tong in relatie tot de vangst wordt bepaald door de minimum maat (MLS) van deze vissoort. Nu bedraagt de MLS 24 cm en gevangen tong die kleiner is dan deze MLS moet overboord gezet worden. In dit rapport worden de consequenties van een mogelijke verhoging van de MLS voor tong

 9. Pedoseksualiteit as manifestasie van afwykende seksualiteit: ’n Kerklike en pastorale uitdaging

  Stella D. Potgieter

  2013-11-01

  Full Text Available Die fokus van hierdie artikel is om aan te toon dat pedoseksualiteit en pedofilie ’n uitdaging aan die pastoraat en die kerk stel. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ook internasionaal is pedoseksuele gedrag ’n wydverspreide probleem. Navorsing op hierdie gebied is ’n pastorale uitdaging. Volgens baie mense is seksueel-afwykende gedrag nie iets wat in die Christengemeenskap voorkom nie. Dit is egter ver van die waarheid af. Pedoseksualiteit en pedofilie kom voor in alle beroepe, op alle sosio-ekonomiese vlakke, in alle ouderdomme, kulture en seksuele oriëntasies en in alle gelowe. Pedofilie word in twee hoofgroepe verdeel, naamlik die situasionele kindermolesteerder en die voorkeur-kindermolesteerder. Die wortels van pedofilie lê normaalweg in die kinderjare terwyl die seksuele wanorde gedurende adolessensie ontwikkel. Drie tipes lewenservaring op ’n vroeë ouderdom word aangedui as aanleidend tot pedoseksualiteit, naamlik seksuele kontak vóór die ouderdom van 16 jaar met ’n aansienlik ouer persoon; seksuele kontak voor die ouderdom van 13 jaar met lede van die eie portuurgroep; en nie-seksuele geweld wat hoofsaaklik deur ouers teenoor kinders gepleeg is. Aangesien daar geen rehabiliteringsprogramme in Suid-Afrika bestaan vir persone met seksueel-afwykende gedrag nie en seksuele waardes vinnig in die breë samelewing afgeneem het, behoort die kerk op die voorgrond te tree op hierdie gebied.The focus of this article is to show that paedosexuality and paedophilia poses a challenge to both the pastorate and the church. Not only in South Africa, but also internationally, has paedosexual behaviour become a widespread problem. Research in this field poses a pastoral challenge. According to the opinion of most people sexually deviant behaviour is not something that occurs in the Christian community. This assumption, however, is not the truth. Paedosexuality and paedophilia are present in all occupations, on every socio-economic level, in

 10. Impedimetrische herkenning van tryptase met behulp van immunosensoren.

  ALENUS, Jan

  2007-01-01

  Patiënten met het ‘Irritable Bowel Syndrome IBS’ krijgen door verhoogde fysische en psychische stress vrijzetting van corticotropin releasing hormone door de hypothalamus. Deze vrijzetting zal via de hersen – darm interactie zorgen voor activatie en destabilisatie van de mestcellen die zich in het slijmvlies van de dunne darm bevinden. De activatie en destabilisatie van de mestcellen zal zorgen voor de vrijzetting van tryptase en histamine in de dunne darm. Tryptase en histamin...

 11. Natural resources and geothermal energy in the Netherlands. Annual report 2012. A review of exploration and production activities and underground storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2012. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse opslag

  NONE

  2013-06-15

  van stoffen (aardgas, stikstof, CO2 en water) aan de orde. Daarmee worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal plat, vallend onder het regime van de Mijnbouwwet, gezamenlijk gerapporteerd. Het eerste deel van het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen in het jaar 2012. Zoals in voorgaande jaren richt dit deel zich op de opsporing, winning en de ondergrondse opslag van koolwaterstoffen. Dit betreft een overzicht van de veranderingen in de aardgas- en aardolievoorraden gedurende 2011 en de daaruit volgende situatie per 1 januari 2013. In dit deel is ook een prognose voor de winning van aardgas voor de komende 25 jaar opgenomen. Dit jaar zijn de resterende hoeveelheden aardgas en aardolie gerapporteerd conform het Petroleum Resource Management Systeem. Dit systeem moet leiden tot een uniforme classificatie van alle gerapporteerde voorraden. Vervolgens geeft een aantal tabellen inzicht in ontwikkelingen gedurende 2012 op het gebied van vergunningen en opsporingsinspanningen (seismisch onderzoek en boringen, het plaatsen van nieuwe platforms en de aanleg van pijpleidingen). Een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, condensaat en aardolie en de gasstromen in de opslagfaciliteiten gedurende 2012. De daarop volgende hoofdstukken betreffen de opsporing en winning van steenkool, steenzout en aardwarmte en de ondergrondse opslag van stoffen. Het tweede deel van het jaarverslag geeft in een aantal overzichten de situatie per 1 januari 2013 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia weer. Tenslotte zijn er in de bijlagen overzichtskaarten opgenomen, die de stand van zaken per 1 januari 2013 in beeld brengen.

 12. Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs

  Blank, j.l.t.; Haelermans, c.m.g.; van Hulst, b.l.

  2009-01-01

  Het betreft een onderzoek in opdracht van de VO-raad naar innovaties in het voortgezet onderwijs en de verspreiding en determinanten van deze innovaties. Op basis van interviews, een vragenlijst en een economisch model schetsen wij een beeld van innovaties op scholen. In het rapport gaan we in op de

 13. Commercialisering van MST-producten

  Spiering, V.L.

  1997-01-01

  De firma Twente MicroProducts is ontstaan als een "spin-off" van het MESA Research Instituut van de Universiteit Twente. TMP houdt zich bezig met de productie van microsystemen en -componenten in kleine of middelgrote aantallen op substraten van 3" tot 6". Daarnaast maakt MST prototypes en levert he

 14. Burnout : de stand van zaken

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten geleg

 15. Onverwachte gevolgen van endometriumablatie

  Voogd, I. de; Lagro-Janssen, A.L.M.

  2016-01-01

  Endometriumablatie kan uitkomst bieden voor vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies bij wie medicamenteuze behandeling of een hormoonhoudend spiraaltje (LNG-IUD) onvoldoende effect oplevert. De nieuwste soort ablatiebehandeling, Novasure®, vindt plaats in 90% van de ziekenhuizen in Nederlan

 16. De ontdekking van Antarctica

  Beintema, A.J.

  2004-01-01

  Aristoteles bedacht de naam Antarctica, maar wie ontdekte het zevende continent? Dit eerste artikel binnen het thema Antarctica beantwoordt die vraag. Ontdekkingsreizigers als Cook, Biscoe, Amundsen en Scott komen ter sprake, naast het kartografisch werk van Finnaeus

 17. Haemobartonellosis in Van Cats

  AKKAN, Hasan Altan; Karaca, Mehmet; TÜTÜNCÜ, Mehmet

  2005-01-01

  The present study was conducted to determine prevalence of Haemobartonella felis in Van cats. 121 Van cats (82 female, 39 male, aged 1-9 years) were the materials of the study. To determine biochemical and haematological parameters, 2 ml blood with and without anticoagulant were taken according to technique from vena cephalica antebrachii. H. felis was detected in blood smears preparations of 18 (14.88%) by Papenheim staining. Among biochemical parameters aspartate amino transferase (AST), al...

 18. Kennis van waarde

  Broekhans, B.; Mostert, E.; Van der Ploeg, M.P.M.

  2013-01-01

  Kennis en expertise spelen een grote rol in watergovernance. Hoewel veel discussies alleen over feitelijkheden lijken te gaan, spelen verschillen in waarden een belangrijke rol. Ook in kennis en expertise spelen waarden mee. Waarden beïnvloeden onvermijdelijk waar experts op letten en hoe zij interpreteren wat zij zien. Dit leidt in de praktijk van watergovernance vaak tot verschillende, tegenstrijdige kennisclaims. In dit artikel worden twee voorbeelden gepresenteerd van hoe met dergelijke c...

 19. Betty Van Dyke: The Van Dyke Ranch

  Rabkin, Sarah

  2010-01-01

  Born in 1932 to Croatian American farmers in the Santa Clara Valley town of Cupertino, Betty Van Dyke saw her fertile home ground transformed, in a few decades, from seemingly endless orchards to unrelenting urban sprawl. As the energetic matriarch of a popular family-run fruit-growing business, she has since participated in the region’s organic agricultural renaissance, overseeing one of the first California operations to grow and dry fruit organically (becoming certified in 1986), and playi...

 20. "Oumense het blotvoet gebruik": Nederlandse taalresten in de variëteiten van het Afrikaans "Oumense het blotvoet gebruik": Nederlandse taalresten in de variëteiten van het Afrikaans

  Karin van Lierop

  2012-09-01

  taal; inventorying of relics; use of language description; questionnaire; influence of dutch on afrikaans; phonetic language relics; sound variation; lexical language relics; word meaning; idioms; correlations with sex; schooling and age; indirect results

   

  Het Buro van die WAT heeft een onderzoek ontwikkeld naar alle variëteiten van het Afrikaans. Een deelproject hiervan is het hier te bespreken onderzoek naar Nederlandse taalresten in de variëteiten van het Afrikaans. Uit eerdere studies is gebleken dat er nog veel Nederlandse taalresten aanwezig zijn; de Nederlandse taal en in het bijzonder de Holland-variant uit de 16e en 17e eeuw heeft immers een sterke invloed gehad op (het ontstaan van het Afrikaans. Via vragenlijsten is er bij 183 informanten uit de Noord-Kaap en de West-Kaap nagegaan of er nog Nederlandse taalresten aanwezig zijn in de variëteit die zij spreken, zowel op fonetisch als op lexicaal gebied.

  Gebleken is uit onderzoek dat er op beide gebieden nog Nederlandse resten te vinden zijn. In de spraakklanken blijkt er vooral nog sprake te zijn van de [ø] waar standaard Afrikaans de [e] heeft en, in mindere mate, komt de [y] voor in plaats van de [œy]. Opvallend is dat de [«i]/[i]-wisseling veel minder voorkomt, terwijl er in het Nederlands een parallelle ontwikkeling is geweest in de diftongering van [y] en [i]. Kennelijk heeft het Afrikaans hier een eigen ontwikkeling ondergaan. De meeste fonetische taalresten zijn gevonden in Namaqualand, met name bij informanten met weinig opleiding en iets meer bij vrouwen dan bij mannen.

  Op lexicaal gebied ziet het beeld er heel anders uit. Zowel in woordbetekenis als wat betreft de kennis van idiomen blijken er nog veel Nederlandse taalresten aanwezig te zijn. Hier scoort vooral de Moslimgemeenschap in Kaapstad erg hoog, terwijl daar nauwelijks fonetische resten zijn aangetroffen. Informanten met meer schoolopleiding scoren hier hoger dan die met lagere schoolopleiding of minder en bij mannen

 1. Skoolwoordeboeke vir huistaalleerders van Afrikaans

  Sven Tarp; Rufus H Gouws

  2011-01-01

  OPSOMMING: Skoolwoordeboeke vorm 'n uitgebreide tipologiese kategorie binne die versameling woordeboeksoorte. Die uiteenlopende verskeidenheid teikengebruikers van skoolwoordeboeke vereis egter 'n duideliker tipologiese omskrywing en 'n fyner onderverdeling in subkategorieë. Hierdie artikel fokus eerstens op sommige van die verskillende interpretasies van die term skoolwoordeboek en die onduidelikheid wat met die gebruik van hierdie term saamhang. 'n Onpresiese gebruik van die term l...

 2. Inventarisatie van slakken in Alstroemeria

  Hazendonk, D.A.; Ester, A.

  2003-01-01

  In de teelt van Alstroemeria veroorzaken slakken vraatschade aan de groeipunten van de jonge stengels. Om te inventariseren om welke slakkensoort het gaat, zijn door medewerkers van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving op een achttal bedrijven slakken verzameld. Op alle bedrijven zijn exemplaren van de slakkensoort Deroceras panormitanum, de zuidelijke aardslak, gevonden. De mogelijke schuilplaatsen van de slakken in het teeltsysteem zijn beschreven. De slakken bevonden zich op vochtige ple...

 3. Burnout: de stand van zaken

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten gelegen zijn in hetzij de werksfeer, hetzij de manier waarop werknemers omgaan met stresserende aspecten in hun werk. Als werkgerelateerd fenomeen onderscheidt burnout zich van vergelijkbare psychische ...

 4. Plaatsen van beschaafd vertier

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 5. Ontwikkeling van een optisch systeem, gekoppeld aan een microcomputer, voor het opmeten van remzones van antibiotica

  de Neeling AJ; Budding RW

  1985-01-01

  Een optisch systeem, gekoppeld aan een Apple microcomputer, werd toegepast voor het fotograferen van remzones van antibiotica. Voor de koppeling van de Apple-computer en de centrale RIVM-computer werd een communicatieprogramma, KERMIT geimplementeerd. De beeldinformatie uit de Apple werd verzonden naar de centrale computer (UNIX- besturingssysteem). Hiermee werden de oppervlakten van de remzones bepaald.

 6. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een trekruim

 7. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van flexk

 8. Verbetering van de productiviteit van een container terminal door efficiënte opslag van containers

  Verjans, Philippe

  2012-01-01

  Deze masterproef had als doel om manieren te onderzoeken om de productiviteit van een container terminal te verbeteren door een efficiëntere opslag van containers. In dit onderzoek is eerst gezocht naar de bestaande modellen in verband met de opslag van containers om vervolgens twee modellen na te bouwen. In de literatuur zijn vier verschillende categorieën van modellen terug te vinden die trachten de opslag van containers te optimaliseren. Het eerste model bestaat uit een LP probleem waar...

 9. Slechts beperkt effect van behandeling van schildklierstoornissen op klachten van het bewegingsapparaat

  Kloppenburg, M.; Dijkmans, B. A. C.; Rasker, J J

  1992-01-01

  Onderzocht werd wat het effect op lange termijn is van behandeling van een gestoorde schildklierwerking op klachten van het bewegingsapparaat bij patiënten die naar de reumatoloog werden verwezen en bij wie een gestoorde schildklierwerking werd vastgesteld. Hiertoe werden 102 patiënten opgespoord die op de polikliniek Reumatologie bekend waren tussen 1980 en 1990 en tevens een schildklieraandoening hadden. Van hen bleken er 46 evalueerbaar voor het doel van het onderzoek en zij werden geïnter...

 10. Drie dimensionale verspreiding van Rijnwater voor de kust van Holland: een eerste analyse van saliniteitsmetingen

  Joppe, K.

  1986-01-01

  In het kader van onderzoek naar stoftransporten langs de Nederlandse kust (WST-4-projekt) door Rijkswaterstaat is een studie uitgevoerd naar de verspreiding van Rijnwater in de Noordzee. Dit is o.a. van belang om inzicht te verkrijgen in de verspreiding van in het Rijnwater opgeloste afvalstoffen, slib, etc. langs de Nederlandse kust. Ook kan het dienen als ondersteuning voor andere onderzoeken, bijvoorbeeld naar het ecosysteem van de Noordzee. Er blijken enkele faktoren te zijn die een belan...

 11. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 12. Ontwerpen van leren op de werkplek

  Van der Klink, Marcel

  2010-01-01

  Van der Klink, M. (2010, 30 March). Ontwerpen van leren op de werkplek. Gastcollege gehouden bij de Masteropleiding Leren & Innoveren van de Hogeschool Rotterdam, Rotterdam, Nederland: Hogeschool Rotterdam.

 13. Die voorgeskiedenis van kwantumberekening

  P. H. Potgieter

  2004-09-01

  Full Text Available Die hoofidees wat tans gestalte vind in die teorie en tegnologie van kwantumberekening is in die laat 1970’s en vroeg 1980’s deur fisici in die Weste en ’n wiskundige in die voormalige Sowjetunie neergelˆ e. Dat di´ e teorie ook wortels in die Russiestalige vakliteratuur het, is nie algemeen bekend in die Weste nie. Daar word kortliks gekyk na die idee soos deur Benioff en (veral Feynman in die Weste versprei, asook die voorstel van di´ e rekengrondslag deur Manin in die Russiese literatuur. Die outeur hoop om hiermee so ’n onpartydig moontlike sintese van die vroe ¨ e gedagtegeskiedenis rondom kwantumberekening aan te bied. Die rol van omkeerbare en onomkeerbare berekeningsprosesse word vlugtig bekyk soos dit verband hou met die ontstaan van kwantumberekening, asook die sogenaamde Inligtingsparadoks in die fisika. Die inligtingsteorie en die fisika het heelwat met mekaar te kommunikeer, soos hierdie paradoks uitwys.

 14. Prestatiekenmerken van de bepaling van formaldehyde en 8-hydroxychinolinesulfaat

  Cleven RFMJ; Graaf M de; LAC

  1996-01-01

  Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een tweetal componenten waarvan de gehaltes regelmatig worden bepaald in voornamelijk sera en vaccins, is nader vastgelegd. Het betreft juistheid, precisie en nauwkeurigheid, de lineariteit van de kalibratiecurven, aantoonbaarheidsgrens, en matr

 15. De functionele eigenschappen van suiker : de rol van suiker

  Boekel, van M.A.J.S.

  2010-01-01

  Suiker kan om veel verschillende redenen aan voeding worden toegevoegd. Om de zoete smaak natuurlijk, maar er is meer. Professor Tiny van Boekel van Wageningen Universiteit legt uit waarom suiker zo uniek is.

 16. Effecten van de verregening van EDTA-houdend zuivelafvalwater

  Drent, J.

  1981-01-01

  In een kolomproef en via literatuuronderzoek is het effect van verschillende gehalten aan EDTA (Ethyl-Diamine-Tetra-Azijnzuur) in het afvalwater op de gehalten van metaalionen in het drainwater onderzocht.

 17. Een verkenning van het effect van stadslandbouw: de case Almere

  Dekking, A.J.G.; Veen, E.J.; Jansma, J.E.

  2015-01-01

  Onderzoek in het kader van de PPS ‘Multifunctionele Landbouw’ Wat is de omvang en dynamiek rond stadslandbouw in Nederland, is de betekenis van stadslandbouw nader te duiden? De casus is in Almere uitgevoerd.

 18. Duurzaamheidsaspecten van de teelt en verwerking van energiegewassen in Zuidoost Nederland

  Conijn, J.G.; Corré, W.J.

  2009-01-01

  Resultaten van berekeningen van de effecten van teelt en verwerking van energiegewassen van vier verschillende ketens. De duurzaamheidsaspecten die aan bod komen zijn: vermindering fossiel energiegebruik en broeikasgas (BKG) emissie, behoud organische stof in de bodem, nitraatuitspoeling uit de bode

 19. Determinanten van de cash positie van Belgische KMO's

  Bocken, Michaël

  2010-01-01

  KMO's hebben onder meer omwille van hun grootte minder mogelijkheden om beroep te doen op de financiële markt dan grotere ondernemingen. Er zijn dan ook verschillende theorieën rond de diverse motieven die KMO's hebben om cash bij te houden, zoals bijvoorbeeld het voorzorgsmotief. Het opzet van deze eindverhandeling was dan ook om deze verschillende motieven te vinden en te onderzoeken. Dit werd gedaan aan de hand van het bestuderen van literatuur, waarin dan uiteindelijk drie relevante t...

 20. Optimaliseren van de bepaling van vluchtige organohalogeenverbindingen (VOX)

  Fokkert L; Cleven RFMJ

  1989-01-01

  Vluchtige organohalogeenverbindingen komen thans in aantoonbare concentraties in het milieu voor. Voor een snelle screening van deze groep staat de bepaling van de somparameter vluchtige organohalogenen (VOX) in de belangstelling. De coulometrische bepaling van de halogeniden, die bij verbranding van VOX-verbindingen ontstaan, is een methode om deze parameter te meten. Omdat deze methode niet in voldoende mate is gestandaardiseerd werd een onderzoek verricht naar de optimale waarden voor een ...

 1. DIE SLEUTELSEROMONIE VAN GIBRALTAR

  A.E. Van Zyl

  2012-02-01

  Full Text Available 'There was always a Rock. Them was always strife around it."Gibraltar is geleë in Andalusië die suidelike provinsie van Spanje en is inderwaarheid 'an arm of land thrust out into the sea.'" Die hele eiland is eintlik 'n reuse rotsberg wat, wanneer die warm oostewind waai, deur 'n wolk oorkoepel word en die toeskouer onwillekeurig herrinner aan die Grieke se berg van die Gode - Olympus. 'It is hardly surprising, then, that the Rock, and the whole area surrounding it, became imbued first with myth and legend, and then with history.'''

 2. Analise van die Tswanaraaisel

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 3. Winkel van de toekomst, toekomst van de winkel?

  Hofste, M. (Marleen); Teeuw, W.B. (Wouter)

  2012-01-01

  Dit boekje geeft de resultaten weer van het project Future Store van het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie. Het gedrag, de behoeften van de consument, trends en de technologische ontwikkelingen veranderen in een rap tempo. Om deze veranderingen te kunnen bijbenen hebben retailers, MKB- bedr

 4. De verleidelijkheid van het grote gebaar: Het werk van Dogma

  Teerds, P.J.

  2013-01-01

  In vier portacabins op het parkeerterrein van de Delftse Faculteit Bouwkunde is nog tot volgende week de tentoonstelling 11+1 projects te zien, een overzichtstentoonstelling van het intrigerende werk van het Brusselse bureau Dogma. Met de tentoonstelling zet de faculteit na de brand in 2008 weer een

 5. Aspekte van die hersiening van die Fisikawoordeboek I

  D. F. Louw

  1992-07-01

  Full Text Available In die vorige uitgawe van hierdie tydskrif is aangedui dat ’n Redaksiekomitee onder die vleuels van die Departement van Nasionale Opvoeding se Nasionale Vakterminologie - diens (NVD benoem is om die tweetalige Fisikawoor­deboek - te hersien.

 6. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  Rensen, A.; Willems, A.; Stevens, N.; Zeegers, F.; Vloet, Lilian; Schouten, J.

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische shoc

 7. De kinderportretten van Albert Anker

  Thoomes, D.T.

  2004-01-01

  Hoe moeten de vele kindertaferelen van de schilder Albert Anker (1831-1910)worden geïnterpreteerd? Gaat het om een natuurgetrouwe weergave van een (voorbije)kinderwereld of om een geromantiseerde kijk op kinderen?

 8. Het Nederlandse bos als vorm van bodemgebruik

  Slangen, L.H.G.; Boven, van B.

  1983-01-01

  Behandeling van de oppervlakte en verdeling van het bos en de veranderingen die hierin zijn opgetreden, met de bedrijfsgrootte-struktuur als belangrijke invalshoek daarbij; de rol van de overheid: doeleinden, instrumenten en effekten van het beleid

 9. De distributiestructuur van varkens in Nederland

  Driel, van J.A.

  1988-01-01

  Onderzoek naar de structuur van de afzet van levende varkens en biggen op basis van enquetes onder ruim 1000 varkenshouders en 150 veehandelaren. Het rapport beschrijft de situatie in 1986 en vergelijkt deze met die van 1973

 10. De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje van de rat als middel om de fase van de bronstcyclus te detecteren

  van Velsen FL; Loeber JG; Franken MAM; Liefde AD

  1985-01-01

  De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje bij de rat als indicator van de fase van de cyclus is onderzocht bij 60 dieren van 250 g. Gedurende 4 achtereenvolgende weken is op de werkdagen een uitstrijkje gemaakt ter beoordeling van de regelmaat van de cyclus. Daarna zijn de dieren geseceerd na d

 11. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 12. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de noodzaa

 13. Van Gogh's Sunflowers

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 14. Van Bahrein tot Bitcoin

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert. De

 15. Scheuren van grasland

  Velthof, G.L.

  2005-01-01

  In dit hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven over 1) de motieven om grasland te scheuren in de melkveehouderij en akkerbouw, 2) het areaal grasland dat jaarlijks wordt gescheurd, 3) de huidige wetgeving met betrekking tot scheuren en 4) de N-processen die na het scheuren van grasland optreden.

 16. Verbeteren eetkwaliteit van stierenvlees

  Os, van M.; Heeres-van der Tol, J.J.; Kranen, R.W.; Eikelenboom, G.

  2001-01-01

  Deze eisen zullen de uniformiteit verbeteren, maar wat het effect is van deze factoren op de eetkwaliteit is echter minder bekend. Om hier inzicht in te krijgen heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij in samenwerking met het ID-Lelystad een onderzoek uitgevoerd.

 17. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 18. Au Coeur de la Cour: een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795)

  Verfaillie, Joke

  2014-01-01

  Het voorliggende proefschrift behandelt de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), de hoogste justitieraad van het voormalige graafschap Vlaanderen. Bij wijze van centrale vraag wordt op zoek gegaan naar bevestiging of ontkrachting van een hypothese. De griffie van een vroegmoderne justitieraad kan immers, naar analogie met moderne griffies, worden beschouwd als het zenuwcentrum van alle administratieve activiteiten. De griffiers of zogenoemde ‘schrijvers’, die aan het hoofd van die d...

 19. De groeikracht van nieuwe zetmeelaardappelrassen

  Bus, C.B.

  2006-01-01

  Kennis over de fysiologie van pootgoed van zetmeelaardappelen is van groot belang voor een vlotte en volledige opkomst en daarmee voor een optimale productie. Bij nieuwe rassen is kennis over deze fysiologie nog maar beperkt aanwezig. Daarom zijn in gedurende één seizoen vijf nieuwe veelbelovende ra

 20. Die eenheid van die universiteit

  W. N. Coetzee

  1969-03-01

  Full Text Available Dit lyk na ’n teenstrydigheid otn te besin oor die eenheid van ’n universiteit. Die naam „universiteit” is tog afgelei van die Latynse woord „universitas”, wat in die amptelike stukke van die meeste Europese lande vandag nog gebruik word. Hierdie woord beteken „die geheel” en dit veronderstel natuurlik dadelik eenheid.

 1. De ontwikkeling van consumentenproducten van het oogpunt van een optimale sensorische mix

  Willems, Thomas

  2015-01-01

  In deze masterproef wordt de ontwikkeling van consumentenproducten vanuit het oogpunt van een optimale sensorische mix bestudeerd. Er wordt onderzocht hoe de verpakking (merknaam, figuur) een invloed kan hebben op meerdere zintuigen en welke consumentenreactie kan uitgelokt worden.

 2. Verspreiding van verteenwoordigers van die genus Ergasilus sp . op die kieue van Lamprichtys tanganicanus in Tanganjikameer

  Esmari Kilian; Annemarie Avenant-Oldewage

  2012-01-01

  Vier spesies van die genusErgasilusis reeds voorheen van visse in Tanganjikameer beskryf.Tydens ‘n onlangse versameling wasErgasilus sarsiop 32Lamprichtys tanganicanus gevind. Visse is met handnette versamel.

 3. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte, was gegeven in de bundel "Analytical Methods for Residues of Pesticides in Foodstuffs", 4th edition (1985), als Multi-residue Method 1, Submethod 7 ; deze versie is hiermee vervallen. De nie...

 4. Het bepalen van de plasma renine activiteit door middel van de radioimmunochemische bepaling van angiotensine I

  Elvers LH; Somers HHJ; Loeber JG

  1986-01-01

  De plasma renine activiteit (PRA) wordt gemeten door de radioimmunochemische bepaling (RIA) van het angiotensine I (AI) dat gevormd wordt tijdens incubatie van het renine met zijn substraat (angiotensinogeen). Om degradatie van het gevormde AI door peptidases te voorkomen worden als angiotensinases

 5. Milieu- en gezondheidsonderzoek in de leefomgeving van Van Voorden gieterij te Zaltbommel: samenvatting van de deelonderzoeken

  Mennen MG; Kwekkeboom JMI; Broekman MH; van Brederode N; IMD; LAC; LVM; SIR

  2004-01-01

  Naar aanleiding van onrust bij omwonenden van een metaalgieterij is een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke stoffen door de metaalgieterij worden uitgestoten en in welke hoeveelheden. Ook is gemeten hoe hoog de concentraties en depositie van deze stoffen in de leefomgeving zijn en wat de

 6. Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter

  van den Berg M; Schoemaker CG; VTV; PZO; vz

  2010-01-01

  'Effecten van preventie' is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 over de effectiviteit van preventieve maatregelen en interventies. Sinds de Preventienota 'Kiezen voor gezond leven' uit 2006 hanteert de overheid in het preventiebeleid een vijftal speer

 7. Werkafwesigheid: 'n Studie van vragmotorbestuurders

  J. S. Gouws

  1995-06-01

  Full Text Available Absenteeism: A study of truck drivers. The aim of the study was to explore reasons for absenteeism as experienced by code 11 truck drivers. Two groups were identified: one group high, and the other group low on an absenteeism continuum. Significant differences between the groups ocurred with respect to four of the sixteen personality factors of the Sixteen Personality Factor Questionnaire. However, no significant difference in their personal values and intellectual ability could be found. Opsomming Die doel van die studie was die identifisering van aanduiders van werkafwesigheid by kode 11 vragmotorbestuurders. Die bevinding van hierdie studie is dat daar beduidende verskille tussen werkafwesige en werkaanwesige vragmotorbestuurders ten opsigte van vier van die sestien persoonlikheidsfaktore van die Sestien Persoonlik- heidsfaktorvraelys bestaan. Daar blyk egter geen beduidende verskille betreffende hulle persoonlike waardes en intellektuele vermoens te wees nie.

 8. Ellis-van Creveld

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 9. Epidemiologie van Corynespora cassiicola in Saintpaulia : literatuurstudie en labproeven

  Wubben, J.P.; Lanser, C.J.

  2004-01-01

  Het epidemiologische onderzoek concentreerde zich op eigenschappen van Corynespora die van belang zijn voor ontstaan en ontwikkeling van een aantasting van Saintpaulia. Op basis van de resultaten hiervan kunnen klimaat maatregelen en teeltomstandigheden vastgesteld worden om aantasting van Corynespo

 10. Recidivemeting onder deelnemers van Binnenste Buiten

  Knaap, L.M. van der; Laan, A.M. van der; Wartna, B.S.J.

  2005-01-01

  Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en heeft betrekking op de recidive na deelname aan de interventie “Binnenste Buiten” van PCMI De Corridor. Tevens geeft dit onderzoek een globale indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep en van de achtergrondkenmerken die een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.

 11. Placebowerking en de behandeling van functionele klachten.

  Dulmen, A.M. van

  2002-01-01

  Placebowerking is inherent aan een contact tussen arts en patiënt. Het exploreren van de hulpvraag, het bieden van een verklaring voor de klachten, het geven van aandacht en het verrichten van lichamelijk onderzoek hebben immers allemaal betekenis voor de patiënt. Bij het ontbreken van een effectieve medische interventie, zoals in geval van functionele klachten, kan inzicht in de werkzaamheid van deze factoren uitkomst bieden. Patiënten met functionele klachten lijken vooral gebaat bij het ve...

 12. Toepassing van ozon bij de bewaring van pootaardappelen

  Bus, C.B.; Veerman, A.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat in een praktijkpootgoedbewaarplaats is uitgevoerd om te kijken naar de mogelijkheden van ontsmetting van pootgoed met ozongas. De knollen werden met een hoge concentratie ozon op de band behandeld tijdens het inschuren, met een lage concentratie continu tijdens de bewaarperiode en met een hoge concentratie in combinatie gevolgd door UV-licht tijdens het uitschuren. De werking van ozon is nagegaan op knollen die kunstmatig waren besmetting met ...

 13. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  J. van Wyk

  1998-05-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 14. Verstaanbare prediking is eenvoudige prediking: ’n Prakties-teologiese besinning oor die styl van prediking

  Ferdinand P. Kruger

  2012-11-01

  Full Text Available Prediking is intensioneel en wil verandering bewerk. Onder die prediking vind interaksie en kommunikasie tussen prediker en hoorder plaas. Die oomblik wanneer die prediker skryf of praat, maak hy of sy van styl gebruik. Styl is vir die prediker soos die kleur wat ’n kunstenaar gebruik. Die navorsingshipotese in die artikel is dat gebrekkige styl daartoe bydra dat God nie reg gehoor word in die prediking nie. In hierdie artikel word van ’n driedeling gebruik gemaak waarin ’n analiserende beskrywing van die prakties-teologiese situasie gebied word. Aan die hand van basisteoretiese perspektiewe word die normatiewe gesigspunte gestel, waarna veranderingstrategieë voorgestel word. Vanuit die Jakobusbrief word perspektiewe na vore gebring wat die noodsaak van goeie styl in die prediking benadruk. In die metateoretiese besinning word die kontoere van die Kunsgeskiedenis asook Kommunikasiekunde verken. In die praktykteoretiese perspektiewe wat bespreek word, word die ruimte wat stylvolle prediking moet skep, aangestip. Sodoende word dit benadruk dat enige styl nie noodwendig die korrekte styl is nie. ’n Goeie styl wend die regte woorde op die regte plekke in die preek aan en daarom is goeie styl eenvoudig en verstaanbaar.Comprehensible preaching is simple preaching: A practical-theological reflection on preaching style. There is interdependence between preaching and transformation in the lives of hearers. There is a relationship of interaction and communication between preacher and hearers, exists in the act of preaching. When preachers open their mouths, style is used. Artists use colour in their paintings, but preachers use words to colour the content of their message. The research question for this investigation is therefore: What is the effect of an unclear style in sermons? The hypothesis for this research is that an unclear style in sermons does not change lives and fails to bring hearers into the presence of God. The research field is

 15. Onderzoek naar de affecten van de aanleg van damwanden en grondverdichting op tandwalvissen in het Dolfinarium Harderwijk

  Haan, de D.

  2013-01-01

  Voor het vaststellen van de effecten van de aanleg van damwandinstallaties en grondverdichting als onderdelen van het grootschalig bouwplan Waterfront Harderwijk van de gemeente Harderwijk werden op vijf verschillende locaties van het bouwplan installaties gesimuleerd en de geluidseffecten daarvan i

 16. De internationalisatie van Limburgse KMO's

  Schetz, Griet

  2011-01-01

  Tot op heden is er al reeds veel onderzoek verricht betreffende de internationalisatie van KMO's. Toch blijkt uit de probleemstelling dat de meerderheid van de KMO's in Vlaanderen niet internationaliseren. Vandaar dat deze masterproef een beter beeld weergeeft over de KMO's die wel kiezen voor internationalisatie. In deze masterproef wordt er dieper ingegaan op de internationaliserende KMO's in de regio Limburg. Er wordt een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij 16 bedrijven en aan de hand van...

 17. Verwijdering van fenol uit waterige stromen : Nieuw type van solvent impregnated resins omtwikkeld door TNO

  Geerdink, P.; Berg, C. van den

  2014-01-01

  Binnen de procesindustrie kan het reinigen van grote, waterige stromen een belangrijk onderdeel van de proceskosten vormen. Voor het verwijderen en terugwinnen van hydrofobe koolwaterstoffen zoals benzeen, bestaan verschillende processen. Het winnen van wateroplosbare koolwaterstoffen is echter een

 18. Effectiviteit van markting management support systemen

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 19. van der Waals torque

  Esquivel-Sirvent, Raul; Schatz, George

  2014-03-01

  The theory of generalized van der Waals forces by Lifshtz when applied to optically anisotropic media predicts the existence of a torque. In this work we present a theoretical calculation of the van der Waals torque for two systems. First we consider two isotropic parallel plates where the anisotropy is induced using an external magnetic field. The anisotropy will in turn induce a torque. As a case study we consider III-IV semiconductors such as InSb that can support magneto plasmons. The calculations of the torque are done in the Voigt configuration, that occurs when the magnetic field is parallel to the surface of the slabs. The change in the dielectric function as the magnetic field increases has the effect of decreasing the van der Waals force and increasing the torque. Thus, the external magnetic field is used to tune both the force and torque. The second example we present is the use of the torque in the non retarded regime to align arrays of nano particle slabs. The torque is calculated within Barash and Ginzburg formalism in the nonretarded limit, and is quantified by the introduction of a Hamaker torque constant. Calculations are conducted between anisotropic slabs of materials including BaTiO3 and arrays of Ag nano particles. Depending on the shape and arrangement of the Ag nano particles the effective dielectric function of the array can be tuned as to make it more or less anisotropic. We show how this torque can be used in self assembly of arrays of nano particles. ref. R. Esquivel-Sirvent, G. C. Schatz, Phys. Chem C, 117, 5492 (2013). partial support from DGAPA-UNAM.

 20. De volledigheidswaan van biografen

  H. de Liagre Böhl

  2000-01-01

  Full Text Available A. Kuiper, Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg; L. van Driel, J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie; W. Hazeu, M.C. Escher. Een biografie; J.W. Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo; M. Derks, S. Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. Prof. dr. Christine Mohrmann (1903-1988, classica; F. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951. Een biografie 1871-1920The delusion that the scope of a biography is ever fully completeThis review article observes that, since the 1980s, the art of writing biographies has become fully accepted once more in academic circles in the Netherlands. This revival has been stimulated by positive collaborative efforts between historians and Dutch specialists. This harmony is based on their commitment to the principles of the Modem Biography, a style which counts since the first World War as the ‘ideal type’ of the whole genre. This style — which is mostly identified with Lytton Strachey’s Eminent Victorians (1918 - mediates between literature and historical studies. Their followers want to combine: 1. literary eloquence, 2. scholarly accuracy, 3. an analytic and a explicative concept about the personage and his or her work, 4. the skill of placing the character in the context of his or her time. Those four desiderata are used in this article as a point of departure for assessing six Dutch biographies that appeared in 1998. Some of them are excellent, however, all of them show a propensity towards empiricism and prolixity. Unfortunately this trait is characteristic of many recent biographies in The Netherlands

 1. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisch resultaat te verkrijgen werden toegepast: (i) berekening van het resultaat via een ijklijn, (ii) toepassing van standaardadditie en (iii) toepassing van de zgn. dubbele verdunningsmethode. De procedu...

 2. Hergebruik van ijzer en staal in STREAM: een analyse van de verklarende variabelen achter de inzet van ijzer- en staalschroot

  Dam JD van; Elzenga HE; Smit JRK; LAE

  1996-01-01

  Teneinde de milieubelasting als gevolg van economische activiteiten te prognotiseren worden economische scenario's van het Centraal Planbureau (CPB) getransformeerd naar fysieke scenario's. Door koppeling van emissie- en energiefactoren aan de geprognotiseerde fysieke productie kunnen

 3. Kwaliteit van voedingsmiddelen in de ogen van de consument

  Steenkamp, J.E.B.M.; Meulenberg, M.T.G.

  1985-01-01

  Voor voedingsmiddelen in het algemeen en voor een zestal produkten in het bijzonder is onderzocht welke kwaliteitsoordelen van de consument een rol spelen en aan welke indicatoren de consument de kwaliteit bepaalt. Een aantal resultaten van het onderzoek hiernaar is weergegeven. De grote betekenis d

 4. De noodzaak van opvoeding en het bestaansrecht van de pedagogiek

  Thoomes, D.T.

  2000-01-01

  De auteur verdedigt de stelling dat de pedagogiek een normatieve wetenschap is met een eigen onderzoeksobject. De historische ontwikkeling van het opvoedkundig denken geeft een sterke verwevenheid te zien met filosofisch-antropologische uitgangspunten en met historisch-culturele kenmerken. Opvoeding anno 2000 wordt onder andere geconfronteerd met postmoderne ontwikkelingen in de samenleving ('Hauslosigkeit') en veranderderde gedragspatronen bij jongeren (van standaardlevensloop naar keuzebiog...

 5. De lokroep van Olympia. Uit de geschiedenis van de Spelen

  Bolhuis, A.; Sancisi-Weerdenburg, H.W.A.M.; Jurriaans-Helle, G.; Pleket, H.W.; Bosman, M.; Maaren, T. van; Rikkers, K.; Derksen, J.J.V.M.; Wallinga, H.T.; Dongen, Guido van; Wiersma, S.; Horstmanshoff, H.F.J.; Teitler, H.C.; Bons, J.A.E.

  1996-01-01

  Juist omdat het deze zomer honderd jaar geleden is dat de moderne Olympische Spelen voor het eerst werden gehouden, is de verschijning van dit boekje zo waardevol en verdient het onze aandacht. Het is immers een van die weinige momenten in de sport dat je bereid bent even stil te staan in de race na

 6. Opname en DNS strepieskodering van weekdiere en mosselkrewels van Robbeneiland

  F.H. van der Bank

  2012-03-01

  Full Text Available Die Mollusca is die tweede grootste dierfilum. Dit sluit meer as 35 000 fossiel en 100 000 lewendespesies in. Die doel van hierdie studie was om ‘n opname te maak van die mosselkrewels, inheemse en uitlandse slakspesies op die eiland.

 7. Mogelijke consequenties van reductie van de hoeveelheid discard voor N2000 instandhoudingdoelen

  Bemmelen, van, R.S.A.

  2010-01-01

  Discards zijn overboord gezette bijvangst van vissersschepen. Volgens de Nederlandse Visie op herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) zouden discards uitgebannen moeten worden. Verschillende soorten zeevogels profiteren echter van discards als voedselbron. De vraag is wat de mogelijke gevolgen zijn van een reductie van of totale ban op de teruggooi van vis (discards) op Natura2000 instandhoudingsdoelen.

 8. Emosionele reaksies van die moeder van die seksueel misbruikte kind na bekendmaking van seksuele misbruik / Wilna Joy Stander

  Stander, Wilna Joy

  2009-01-01

  * OPSOMMING: Die doelstelling van die navorsing was om die reaksies van die moeder van die seksueel misbruikte kind na bekendmaking van die oortreding te bepaal en hoedat die forensiese maatskaplike werker die moeder tydens die forensiese proses behulpsaam kan wees. Doelwit 1: Om vas te stel wat die emosionele reaksies van die moeders was nadat seksuele misbruik van hul kinders bekend gemaak is. Doelwit 2: Om vas te stel in watter mate die forensiese maatskaplike werker inligting aa...

 9. Ethiek In En Van Kwalitatief Onderzoek

  S. Verweij (Stefan)

  2013-01-01

  markdownabstract__Abstract__ In november 2012 publiceerde de Commissie Levelt haar eindrapport van het onderzoek naar de frauduleuze onderzoekspraktijken van sociaalpsycholoog Diederik Stapel. Integriteit en ethiek in sociaalwetenschappelijk onderzoek kregen naar aanleiding van deze kwestie in de m

 10. Bestrijding van emelten in gras

  Rozen, van K.

  2006-01-01

  Emelten, de larven van de langpootmuggen, zijn een belangrijke plaag in grasland in Noordwest-Europa. Indien grasland wordt gescheurd voor een land- of tuinbouwgewas, is de kans op emeltschade in het volggewas reëel, afhankelijk van het type volggewas. De problemen in akkerbouwgewassen doen zich voo

 11. Grondbeginselen van de methode (1817)

  Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827)

  1995-01-01

  In opvoeding en onderwijs gaat het volgens Pestalozzi om de ontwikkeling van hoofd, hart en handen (‘Pädagogik des Kopfes, des Herzens und der Hand’). Het beste geschiedt dat door middel van de ‘natuurlijke opvoeding’. Hij noemde dit zijn ‘methode’.

 12. Beheersing van fusarium in zomertarwe

  Scholten, O.E.

  2007-01-01

  Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle rede

 13. Die binding van die konfessie

  P. J. Coetzee

  1970-06-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 14. Die etiek van Karl Barth

  J. H. van Wyk

  1986-06-01

  Full Text Available Die etiek van Barth kan nie reg verstaan word sonder begrip van sy ganse teologiese agtergrond en opset, en ek wil byvoeg: sonder die besondere tydsomstandighede (oorlog! waarin hy geleef en gewerk het nie. Dit is verder bekend dat in sy teologiese ontwikkeling verskillende figure groot invloed op hom uitgeoefen het.

 15. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  Schrijven JF; de Bruin HAM; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van beide protozoa, namelijk naar schatting 1,5 m 10 tot de zestinede macht oocysten van Cryptosporidium en 2,8 m 10 tot de vijftiende macht cysten van Giardia. In mest van melkkoeien zijn ook Giardia-cysten...

 16. Precisietoediening van mineralen met dierlijke mest

  Nieuwenhuizen, A.T.; Huijsmans, J.; Meuffels, G.J.H.M.; Kusters, E.; Wilbrink, R.; Marx, G.

  2012-01-01

  Voor het plaatsspecifiek bemesten met dierlijke mest als toepassing van precisielandbouw, dienen een aantal stappen doorlopen te worden. De precisieaspecten bij de toediening van dierlijke mest betreffen de plaatsing, dosering en timing van de mesttoediening. Timing en dosering kunnen plaatsvinden op basis van de gewas- of bodembehoefte. Deze behoefte kan opgesteld worden op basis van bemestingsadviezen en plaatsspecifieke meetgegevens aan gewas en bodem. Op basis van de plaatselijke behoefte...

 17. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde pla

 18. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 19. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van belang. In dit rapport worden enkele methoden beschreven voor de analyse van de monoaminen in hersenweefsel van de rat. De bepalingen van noradrenaline, dopamine en de metaboliet hiervan, DOPAC zijn vern...

 20. Met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven bij adolescenten. Psychometrische kwaliteit van de Nederlandse vertaling van de IWQOL-Kids.

  Wouters, EJM; Geenen, R; Kolotkin, RL; Vingerhoets, AJJM

  2010-01-01

  Doel. Vaststellen van de psychometrische eigenschappen van de Impact of Weight on Quality of Life-Kids (IWQOL-Kids), een meetinstrument om met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven te meten bij adolescenten van 11 tot 19 jaar. Methode. De IWQOL-Kids werd door 104 adolescenten ingevuld en

 1. Richtlijnen voor het meten van het gebruik van faunapassages

  Grift, van der E.A.

  2010-01-01

  Faunapassages zijn een veelgebruikt middel om de barrièrewerking van wegen en spoorwegen op te heffen en het aantal aanrijdingen met dieren te beperken. De vraag is nu: Hoe komen we te weten of deze voorzieningen werken?

 2. Ketenbeoordeling van verpakken 1. Beoordeling van milieu-aspecten.

  Kooijman, J.M.

  1991-01-01

  Met dit en volgende artikelen over genoemd onderwerp wordt beoogd om bedrijven enig inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van milieubeoordelingssystemen. Op grond hiervan kan een begin worden gemaakt met een eigen milieuaanpak

 3. Jesus van Naseret- Jesus Christus

  S. P. van der Walt

  1958-03-01

  Full Text Available Inderdaad is daar hier 'n spanning in die christologie van Barth. U voel dit wel aan in hierdie benaming wat werklik so gekies is. Dit is twee bestaanswyses van die tweede Persoon in die Heilige Drie-eenheid. Laat die woord bestaanswyses ook nie vreemd in ons ore klink nie, want dit is nie vreemd aan Barth se stelsel nie. lmmers die drie Persone in die H. Drie-eenheid, elk met 'n besondere werksaamheid, is ook drie bestaanswyses. Ons het hier dus modaliteite in die Drie-eenheid en hoor dus vreemde taal, omdat Gods Woord tot ons spreek van God as syn.

 4. Terugblik op Minas, Dierrechten en MAO en verkenning van MAO of Dierrechten en van Gebruiksnormenstelsel : een covernotitie in het kader van Evaluatie Meststoffenwet 2004

  Hubeek, F.B.; Hoop, de, D.W.

  2004-01-01

  In opdracht van de stuurgroep Evaluatie Meststoffenwet 2004 worden in dit rapport op in-tegrale wijze de resultaten weergegeven van de evaluatie naar de werking van de instrumenten van de meststoffenwet in relatie tot het gedrag van de ondernemer met be-trekking tot het mineralenmanagement. Naast een terugblik op de werking van de drie instrumenten Minas, MAO en Dierrechten wordt ook vooruitgekeken naar de werking van een mogelijk stelsel van Gebruiksnormen met ondersteuning van een MAO of Di...

 5. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook het vooruitzicht dat niet genoeg klassieke taxonomen worden opgeleid voor de nabije toekomst, lijkt DNA-barcoding zich een strategische plek te veroveren op huidige, al dan niet toegepaste, biodive...

 6. Het opwaarderen van boomzaden door middel van vloeistofscheiden

  Derkx, M.P.M.

  2007-01-01

  Voor groente- en bloemzaden is ruim 10 jaar geleden een schoningstechniek ontwikkeld (vloeistofscheiding), waarbij zaden gesorteerd worden op basis van hun dichtheid. Bij deze techniek worden de zaden kort in vloeistoffen met verschillende dichtheden gebracht en dit resulteert in zaadfracties met verschillende dichtheden. De dichtheid van het zaad correleert met het kiemgedrag. De afgelopen jaren is onderzocht of deze techniek ook perspectief biedt voor boomzaden. Gekozen is voor soorten die ...

 7. Skoolwoordeboeke vir huistaalleerders van Afrikaans

  Sven Tarp

  2011-10-01

  Full Text Available

  OPSOMMING: Skoolwoordeboeke vorm 'n uitgebreide tipologiese kategorie binne die versameling woordeboeksoorte. Die uiteenlopende verskeidenheid teikengebruikers van skoolwoordeboeke vereis egter 'n duideliker tipologiese omskrywing en 'n fyner onderverdeling in subkategorieë. Hierdie artikel fokus eerstens op sommige van die verskillende interpretasies van die term skoolwoordeboek en die onduidelikheid wat met die gebruik van hierdie term saamhang. 'n Onpresiese gebruik van die term lei daartoe dat voornemende gebruikers van skoolwoordeboeke nie weet wat om in 'n betrokke woordeboek te verwag en wie die beplande teikengebruikers daarvan is nie. Die leksikografiese funksies van skoolwoordeboeke word bespreek met die klem op Afrikaanse skoolwoordeboeke vir huistaalleerders. 'n Oorsig en kontekstualisering van hierdie woordeboeke word gevolg deur 'n bespreking van verskeie woordeboeke vir laerskool- en hoërskoolleerders. Aandag word gegee aan aspekte van die funksies, struktuur en inhoud asook aan positiewe en negatiewe kenmerke van die onderskeie woordeboeke. Dit blyk dat die ontwikkeling in die teoretiese leksikografie 'n positiewe invloed op die samestelling van skoolwoordeboeke gehad het. Uiteindelik word 'n aantal aanbevelings gemaak vir die verbetering van toekomstige skoolwoordeboeke. Die belangrikheid van 'n ondubbelsinnige aanduiding van onder meer die teikengebruikers en die gebruikersituasie word benadruk. Die opname, aanbieding en bewerking van data moet met inagneming van die gebruikersprofiel geskied.

  Sleutelwoorde: ADDISIONELE TAAL, GEBRUIKERSITUASIE, GRONDSLAGFASE, HOËRSKOOLLEERDERS, HUISTAAL, KOGNITIEWE FUNKSIE, LAERSKOOLLEERDERS, LEKSIKOGRAFIESE FUNKSIES, SKOOLWOORDEBOEK, TEIKENGEBRUIKER, TEKSPRODUKSIE, TEKSRESEPSIE, WOORDEBOEKTIPOLOGIE

  ABSTRACT: School Dictionaries for Home Language Learners of Afrikaans. School dictionaries constitute an extended typological category within the collection of dictionary types

 8. Evaluatie van de uitvoering van de hielprik ten behoeve van de PKU/CHT-screening bij pasgeborenen

  Elvers LH; Loeber JG; LIS

  1998-01-01

  In de kwartaalrapportages van de PKU/CHT screeningslaboratoria wordt onder andere nagegaan of de hielprik conform de in het Draaiboek PKU en CHT gestelde eisen wordt uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar de termijn tussen geboorte- en hielprikdatum, tussen hielprikdatum en datum van analyse en tussen geboortedatum en datum van analyse. Tevens wordt geregistreerd in hoeverre de voor de uitvoering van de screening van belang zijnde demografische gegevens op de setjes zijn ingevuld. Het problee...

 9. Louis van Haaster: 'Erwiniatoets werkbollen stap vooruit'

  Dwarswaard, A.

  2013-01-01

  Erwinia blijft een lastig te controleren probleem in de teelt en handel van hyacinten. Vorig jaar stemden telers in met een toets op werkbollen van 'Delft Blue'. Op basis van die resultaten wil het bestuur van de KAVB-productgroep Hyacint nu een stap verder zetten: een verplichte toets op alle werkb

 10. Reizigerseffecten van onbetrouwbaar OV in maatschappelijke kostenbatenanalyses

  Van Oort, N.; Van Leusden, R.

  2015-01-01

  Hoewel het verbeteren van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer (OV) vaak één van de belangrijkste doelen is van OV-projecten, ontbreekt in maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s) vaak expliciete, kwantitatieve aandacht voor de verwachte baten hiervan. In dit paper presenteren we een met

 11. De diagnostiek van beginnend primair chronisch glaucoom

  Eggink, Engelbert Diederik

  1960-01-01

  SAMENVATTING Het eerste deel van dit proefschrift, het theoretische gedeelte, omvat een overzicht van de literatuur over de diagnostiek en de aetiologie van primair chronisch glaucoom. In het hoofdstuk Anatomie wordt de structuur van de kamerhoek behandeld, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aa

 12. Plan van aanpak project : Social Media Lab

  Beer, Erwin; Kox, Corné; Willems, Frank

  2013-01-01

  Dit document beschrijft de projectopdracht voor het project Social Media Lab en geeft de criteria waaraan het project moet voldoen om te slagen. Het bevat tevens het plan van aanpak voor het uitvoeren van het project. Doel van het project is het realiseren van een fysiek Social Media Lab, waar door

 13. Evaluatie van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

  Spijker J; Schouten AJ; Hoek KW van der; Wattel-Koekkoek EJW; CMM; LER

  2010-01-01

  Op verzoek van het ministerie van VROM heeft het RIVM de opzet, uitvoering, nut en noodzaak van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) geevalueerd. Hieruit blijkt dat het meetnet inzicht oplevert in de kwaliteit van de bodem en het bovenste grondwater bij verschillende grondsoorten en typen

 14. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 15. Effect vocht op de kwaliteit van asperges

  Wilms, J.A.M.; Meuffels, G.J.H.M.

  2013-01-01

  Vaststellen invloed van bevochtigen van de bedden op kwaliteit van witte asperges in de tweede helft van het oogstseizoen. Bij het object met T-tape was er op 8 augustus een significant hoger aandeel nieuw schot. Dit kan een voordeel zijn, want vroeg nieuw schot wil zeggen dat er ook een betere assi

 16. Excellentie vanuit het perspectief van professionals

  Wijkamp, J.S.; Paans, W.; Wolfensberger, M.V.C.

  2013-01-01

  In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de visie op professionele excellentie vanuit het perspectief van vier professies. Aan de hand van inzichten uit de literatuur gecombineerd met quotes uit de discussies in verschillende focusgroepen, maken we de definiëring van professionele excellentie inzi

 17. Beheersing van valse meeldauw in uien

  Evenhuis, A.; Spruijt, J.; Topper, C.G.; Kessel, G.J.T.; Krijger, M.C.

  2013-01-01

  In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.

 18. Stirling Powered Van Progam overview

  Shaltens, R. K.

  1986-01-01

  The Stirling Powered Van Program (SPVP) is a multiyear, multiphase program to evaluate the automotive Stirling engine (ASE) in Air Force vans under realistic conditions. The objective of the SPVP is to transfer to manufacturer and end user(s) (i.e., on the path to commercialization) the second-generation Mod 2 ASE upon completion of the Automotive Stirling Engine Program in 1987. In order to meet this objective, the SPVP must establish Stirling performance, integrity, reliability, durability and maintainability. The ASE program background leading to the van program is reviewed and plans for evaluating the kinematic Stirling engine in Air Force vans examined. Also discussed are the NASA technology transfers to industry that have been accomplished and those which are currently being developed.

 19. Invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit

  Mooy M; Mennen M; IMD

  2008-01-01

  Uit deze literatuurstudie blijkt dat de zeescheepvaart substantieel bijdraagt aan de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof en nikkelverbindingen naar de lucht op nationaal niveau. Niettemin is alleen een verhoogde concentratie stikstofdioxide waargenomen in de directe omgeving v

 20. De stijl van de historicus

  H.W. van den Doel

  2001-01-01

  Reaction at Jos de Beus, ‘God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van  Nederlands-Indie en Nederlands Suriname’, BMGN 116:3 (2001) 307-324

 1. Geavanceerde computerondersteuning van kwantitatief onderzoek

  Rijgersberg, H.; Top, J.L.; Wigham, M.L.I.

  2008-01-01

  Kwantitatief onderzoek vindt in belangrijke mate op de computer plaats. Toch is de computerondersteuning van kwantitatief onderzoek niet ideaal. Er zijn meerdere, ongekoppelde systemen nodig en veel informatie blijft impliciet en dus niet toegankelijk voor automatische verwerking. De oplossing schui

 2. Workshop Kwaliteit van digitaal lesmateriaal

  Ebrecht, Diny; Stalmeier, Marjo

  2014-01-01

  Ebrecht, D., & Stalmeier, M. (2013). Train-the-trainer “Workshop Kwaliteit van digitaal lesmateriaal”. Eindhoven, Nederland: Open Universiteit. De train-the-trainer workshop werd uitgevoerd op 3 september en 3 december 2013

 3. Van bescheiden humanist tot vechtjas. Viglius van Aytta en de crisis van 1566-1567

  2008-01-01

  From Modest Humanist to Argumentative Aggressor. Viglius van Aytta and the Crisis of 1566-1567
  In this essay I examine the dealings of the president of the Privy Council of the Netherlands, Viglius van Aytta (1507-1577) between the presentation of the Request of the Lower Nobility in April 1566 and the departure of Alva and his army from Italy a year later. Since Motley, Fruin and Bakhuizen van den Brink in the nineteenth c...

 4. De toekomst van Real Time Intelligence

  Broek, J. van den; Berg, C.H. van den

  2013-01-01

  Al direct vanaf de start van de Nationale Politie is gewerkt aan het opzetten van tien real-time intelligence centra in Nederland. Van daaruit worden 24 uur per dag en zeven dagen in de week agenten op straat actief ondersteund met real-time informatie bij de melding waar ze op af gaan. In de visie van TNO is de kracht van real-time intelligence, dat het bijdraagt aan het creëren van een beter beeld van de situatie waarin ingegrepen moet worden. Real-time intelligence kan op die manier een gr...

 5. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  I. Buijt; M.J. Al (Maiwenn); F.F.H. Rutten (Frans)

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het uitgangspunt. Per

 6. Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen

  Wijnholds, K.H.

  2005-01-01

  Aan het eiwitgehalte van zetmeelaardappelen en de eiwitopbrengst wordt door de verwerkende industrie AVEBE belang gehecht. Vooral de keuze van het ras, maar ook het niveau van de stikstofbemesting en wellicht ook deling van de stikstofgift zijn van invloed op het eiwitgehalte en de eiwitopbrengst pe

 7. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisc

 8. Bestrijding van slakken in wintertarwe

  Huiting, H.F.

  2006-01-01

  Slakken kunnen in tarwe flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is tarwe erg gevoelig voor slakkenschade. Bij een zware aantasting kan het meermalen strooien van slakkenkorrels onvoldoende zijn, met als gevolg dat opnieuw gezaaid moet worden. Een zaadbehandeling met een molluscicide is altijd daar waar het zijn werk moet doen, dit in tegenstelling tot behandelen met slakkenkorrels. Daarbij staat het gebruik van slakkenkorrels onder druk; nadat al eerder Mesurol sl...

 9. Bestrijding van slakken in graszaad

  Ester, A.; Huiting, H.F.

  2006-01-01

  Slakken kunnen bij najaarszaai van graszaadgewassen flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is het graszaad erg gevoelig voor slakkenschade. Bij grote slakkenactiviteit kan toepassen van slakkenkorrels onvoldoende zijn, ook als ze meermalen worden toegepast. Resultaat is een holle stand, met veel kans voor onkruiden. In tegenstelling tot behandeling met slakkenkorrels is een zaadbehandeling met een molluscicide altijd daar waar het zijn werk moet doen. Doelstellin...

 10. De stijl van gewoon proza

  Fagel-de Werd, Suzanne

  2015-01-01

  Ook gewóón proza heeft stijl. Dat is de argumentatieve stelling die in de titel van dit proefschrift verborgen zit. Vaak wordt stijl gelijkgesteld met het gebruik van stijlfiguren en wordt daarnaast aangenomen dat er dus ook zoiets bestaat als proza zonder stijl. Dat ook ‘gewoon’ proza stijl heeft , is iets wat nog altijd niet vanzelfsprekend wordt geacht. Daarom staat juist transparant taalgebruik centraal in dit onderzoek. In dit proefschrift worden een (cognitief-)taalkundige en een letter...

 11. Het gevaar van Google Glass

  Verhofstadt, Dirk

  2014-01-01

  Glasshole is de nieuwste scheldnaam in internetland. Het wordt gebruikt tegen mensen die zich met hun Google Glass asociaal gedragen. Vooral het ongevraagd fotograferen en filmen van anderen stoot mensen af. Dat ondervond ook Sarah Slocum die onlangs met haar slimme bril een punkbar binnenstapte in San Francisco en er al snel belaagd werd door een aantal aanwezigen die protesteerden tegen haar ongevraagd filmgedrag. Ze vreesden voor de aantasting van hun privacy, en uit de stroom reacties die...

 12. Die opvoedingstaak van die universiteit

  S.J. Preller

  1970-03-01

  Full Text Available Die vraag na die opvoedingstaak van die universiteit is onafskeidelik verbonde aan die siening wat gehuldig word aangaande die opvoeding, die student en die universiteit. Dit is derhalwe nodig om vooraf hierdie begrippe in oënskou te neem. Met inagneming van die beskikbare tyd daartoe, sal die drie begrippe slegs kursories en in so ’n mate ontleed word as wat nodig is om die sentrale tema te belig.

 13. Effect van zomerklimaat bij Cymbidium

  Kromwijk, J.A.M.; Eveleens-Clark, B.A.; Mourik, van, J.M.

  2013-01-01

  Abstract NL Bij Cymbidium kan in sommige zomers de uitgroei van de bloemtak vertragen of zelfs stil gaan staan, waardoor het gewenste oogsttijdstip niet gehaald wordt. Onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw heeft laten zien dat dit het gevolg is van een te hoge temperatuur. Maximaal 26 oC gaf een betere takstrekking, vroegere productie en nauwelijks bloemschade. Er was bovendien een trend naar meer totaal geoogst gewicht, meer scheu...

 14. Een lange reis van bodem naar zee

  Bouwman, A.F.

  2012-01-01

  In stroomgebieden van rivieren worden sediment, koolstof en nutriënten (zoals stikstof, fosfor en silicium) naar de oceaan vervoerd. Dit is een lange weg, via de bodem, over het oppervlak, door grondwater, oeverzones, rivieren, meren, en wetlands. Ieder van deze elementen van het landschap fungeert als filter door de koppeling van het hydrologische systeem en biogeochemische processen. De mens beïnvloedt de nutriëntenstromen en de hydrologie van riviersystemen en verstoort daarmee de biogeoch...

 15. Invulling van vergroeningsprestatie in Ecologische aandachtsgebieden

  Korevaar, H.; Geerts, R.H.E.M.; Alebeek, van, F.A.N.

  2012-01-01

  In het voorstel van de Europese Commissie voor het toekomstige GLB wordt de inkomenssteun in de 1ste pijler gekoppeld aan een prestatie op het vlak van vergroening. De vraag vanuit het Ministerie van EZ is of deze ‘vergroeningsprestatie’ geleverd kan worden door de teelt van bepaalde gewassen, die op dit moment in Nederland op kleine arealen worden geteeld en die een duidelijke meerwaarde kunnen hebben voor bodem, water en biodiversiteit. De opdracht omvat het in kaart brengen van die gewasse...

 16. Escamp Carré van Geurst & Schulze

  Oorschot, L.M.

  2012-01-01

  De Haagse Interbellumwijken zijn de trots van de stad. Sober tot rijk gedetailleerde, moderne baksteengebouwen worden er afgewisseld met parels van de Nieuwe Haagsche School. Onlangs werd in de wijk Rustenburg- Oostenbroek een ensemble van scholen, woningen en sportvoorzieningen opgeleverd, ontworpen door het architectenbureau Geurst & Schulze. Een gebouw dat naadloos opgaat in de sfeer van de wijk en de oorspronkelijke morfologie van de stedelijke ruimtes in ere herstelt.

 17. Preventie van arbeidsverzuim door psychische klachten

  Heuvel, S. van den; Bossche, S. van den; Heinrich, J.

  2005-01-01

  Afgesproken is dat TNO een toegankelijke en bondige v/eergave levert van de nationale en internationale literatuur over effectiviteit van preventieve interventies ten aanzienvan psychische klachten op het werk. Onderdeel daawan vormt de effectiviteit van bewegingsinterventies, voor zover deze interventies een relatie leggen met (het voorkomen van) psychische klachten. Voor zover dit uit de literatuurstudies naar voren komt zal worden gerapporteerd over de voorwaarden van een effectief prevent...

 18. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 19. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 20. Verkorting van het vaasleven van snijbloemen als gevolg van bewaring en afzet

  Harkema, H.

  1985-01-01

  Naast het beperken van de bewaring is het noodzakelijk om de afzetketen koel te houden. Vooral bol- en knolbloemen zoals tulp, iris, narcis en freesia zijn gevoelig voor vaaslevenverkorting door een niet gekoelde distributie

 1. Die gebruik van die Suid-Afrikaanse Diatoomindeks as hulpmiddel vir bewaringsbestuur van Hewitt se spookpadda

  V. Botha; Weldon, C.; Taylor, J.C.

  2012-01-01

  Hewitt se spookpadda(Heleophryne hewitti), is ‘n bedreigde spesie wat slegs in vier strome vandie Elandsberge voorkom. Die totale area van besetting vanH. hewittiis binne die grense van ‘n bosbou plantasie.

 2. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantalle

 3. De meerwaarde van ict in het onderwijsleerproces. Professionaliseren over en met behulp van ict

  Brand, Mirjam; Rubens, Wilfred

  2013-01-01

  Brand, M., & Rubens, W. (2013, 8 oktober). De meerwaarde van ict in het onderwijsleerproces. Professionaliseren over en met behulp van ict. Workshop verzorgd tijdens het Lerarencongres van de Onderwijscoöperatie, Ede, Nederland.

 4. Milieueffectenrapportering als instrument van milieubeleid en -recht binnen de EU : onderzoek van de project-mer-, plan-mer- en habitatrichtlijn met het oog op een versterking van de juridische bescherming van het leefmilieu

  De Cock, Kristof

  2007-01-01

  I. Voorwerp en invalshoek van het onderzoek 26 II. Plaats van effectenbeoordelingsinstrumenten binnen het milieubeleid – en recht 30 A. Verandering van de fysieke leefomgeving door menselijk handelen 30 B. Doelstelling van een milieubeleid: voldoende internalisering van het milieubelang in besluitvormingsprocessen 31 C. Doelgerichte preventie op basis van informatie over de vermoedelijke milieueffecten van een activiteit 31 III. Effectenbeoordelingsinstrumenten als toepassing v...

 5. Sexual reproduction in seed plants, ferns and mosses

  Willemse, M.T.M.; Went, van J.L.

  1985-01-01

  Behandeling van de biologie met betrekking tot de geslachtelijke voortplanting van deze plantesoort en onderzoek- en vermeerderingstechnieken op dit gebied. Aandacht voor de ontwikkeling van sporen en microsporen; mannelijke steriliteit; vorming van de stuifmeelbuis en invloeden op diverse ontwikkel

 6. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  Buijt, I.; Al, Maiwenn; Rutten, Frans

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het uitgangspunt. Perspectief. De studie is uitgevoerd zowel vanuit het perspectief van de verzekeraars als vanuit het maatschappelijk perspectief. Methoden. Gegevens met betrekking tot effectiviteit zijn afgeleid uit ...

 7. Rapportage onderzoek aan bastknobbels en aantasting van bast door korstmossen aantasting van bast door korstmossen

  Lammeren, van, ACAP Andre; Kieft, H; Donkers (e.a.), J.

  2008-01-01

  In het hier beschreven onderzoek is nagegaan wat de aard en oorzaak is van het pokdalig uiterlijk van de stam van de es, wat het effect is van korstmosbegroeiing op de essenbast en hoe de reeds eerder beschreven bastknobbels ontstaan. Het is een voortgangsrapportage van een grotere studie naar oorzaak en gevolg van boomaantastingen. Hier worden verschijnselen beschreven maar er is vooralsnog geen uitspraak over hoe de aantastingen zoals bastknobbels zijn veroorzaakt

 8. Homeopathie bij rundvee: een verkenning van behandelingen, succesfactoren en patroonherkenning in het kader van Bioveem

  Deru, J.; Ellinger, L.; Baars, T.; Livestock Research

  2006-01-01

  Het doel van dit onderzoek is om, d.m.v. interviews, ervaringen van veehouders over hun gebruik van homeopathie bij rundvee te verzamelen en te evalueren vanuit een ‘ervaringswetenschappelijke’ invalshoek. Hierdoor kan een verkennend overzicht verkregen worden van veelbelovende homeopathische middelen (hoofdstuk 3) waarmee intensiever toetsend en experimenteel casuïstisch effectonderzoek zou kunnen plaatsvinden. Ook kan een beeld ontstaan van succesfactoren bij het gebruik van homeopathie doo...

 9. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 10. Partners van CVA-patiënten; een onderzoek naar de gevolgen van cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt.

  Schure, Lidwina Maria

  1995-01-01

  Dit boek geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de gevolgen van een cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt. Samenvatting van deel I: Inleiding. Het doel van deze studie was om de gevolgen van een beroerte of hersenbloeding (cerebrovasculair accident of cva) voor de partner