WorldWideScience

Sample records for av metod ultraljud

 1. Strategisk instituttprogram (SIP): Testing og vurdering av metoder for romlig skalering av fosfordata

  OpenAIRE

  T. H. Bakken; Tjomsland, T.; Abelsen, R.

  2006-01-01

  Denne rapporten eksemplifiserer hvordan man kan benytte romlig spredte observasjoner av forsforkonsentrasjoner til å si noe om tilstanden i nærliggende lokaliteter uten observasjoner. Metodene presentert representerer forskjellige tilnærmelser til romlig skalering av fosfordata, fra rene GIS-baserte metoder som bruker nærhet til kjente observasjoner som kriterium ved interpolasjon til en prosess-basert modell som benytter data om kildene og kunnskap om prosessene som påvirker fosfortilførslen...

 2. Översättning av riktlinjer : Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag

  OpenAIRE

  Elg, Mattias; Lindmark, Jan; Wiger, Malin; Wihlborg, Elin

  2016-01-01

  Socialstyrelsen beslutade i november 2011 om nationella riktlinjer för sjukdomsföre­byggande metoder. Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet i vården och för att ändra ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra områden: tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och mat­vanor. Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen och kommunerna, har sedan intro­duktionen av riktlinjerna arbetat med implementeringen. Socialstyrelsen ...

 3. Sammenligning og tilpasning av metoder: TOC ved utslippskontroll av organisk stoff fra kommunale renseanlegg

  OpenAIRE

  Hovind, H.; Paulsrud, B.

  1983-01-01

  Ved utslippskontroll bør indirekte bestemmelse av organisk stoff i form av biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk (BOD, CODcr) erstattes med direkte bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC). Basert på sammenlignende analyser av ulike typer kommunalt avløpsvann er det foreslått TOC-verdier som samsvarer med nåværende utslippskrav for BOD

 4. Alternative smertelindringsmetoder i fødsel : En litteraturstudie over effektene av alternative ikke-farmakologiske metoder

  OpenAIRE

  Tønnessen, Annja

  2011-01-01

  Dette eksamensarbeidet omhandler alternative ikkefarmakologiske smertelindringsmetoder brukt på kvinner under fødsel. Hensikten med studien er å finne vitenskapelige bevis for att alternative ikkefarmakologiske metoder har en smertelindrende effekt, hvilke metoder som er bevist effektive og hvilke andre effekter det er funnet bevis for. Sekundære hensikter er å undersøke om bruk av ikkefarmakologiske alternative smertelindringsmetoder kan være med på å redusere behovet for og bruken av farma...

 5. Databasarkivering: En kontroll av metoder för långtidsarkivering av databaser

  OpenAIRE

  Häggblom, Lars Mathias

  2012-01-01

  Databaser är det vanligaste sättet att spara samt representera stora mängder data i dags-läget. Relationerna mellan de olika tabellerna och dataposterna samt mängden olika da-tabasformat försvårar arkiveringsprocessen. Detta examensarbete bakantar vi oss med tillgängliga tekniker för arkivering av databaser samt långtidsbevaring av dessa. Syftet med arbetet är att betrakta de olika existerande verktygen som lämpar sig för långtidsarkivering av databaser, medan den teoretiska delen av arbe...

 6. Uttrykk av P-gp i gastrointestinaltrakten og lever hos pasienter som har gjennomgått biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling : Utvikling av en Western blott metode

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Problemstilling: Det er tidligere vist i en studie gjort av Skottheim et al (2010) at biotilgjengeligheten av atorvastatin øker etter biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling (BPD-DS). Det ble i denne studien tatt biopsier fra de 10 pasientene for å undersøke mekanismen bak denne forandringen i biotilgjengelighet. Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en metode for å estimere P-gp utrykket i biopsiene fra de ulike delene av tarmsystemet og lever hos disse pasientene, samt stu...

 7. Kriterier ved validering av en metode for kost-holdsundersøkelser - Når er validiteten til en metode tilfredsstillende?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Frost Andersen

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDet finnes ingen metode for kostholdsundersøkelser som kan måle kostholdet til et individ eller en gruppeindivider uten at det er feil knyttet til dataene. Dette får konsekvenser for tolkningen av resultatene frakostholdsundersøkelser og for tolkningen av sammenhengen mellom matinntak og helse. For at mangelfullekostholdsdata ikke skal resultere i feil konklusjoner er det viktig å undersøke validiteten til metoderfor kostholdsundersøkelser, samt å vurdere i hvilke sammenhenger en kostholdsmetode gir tilstrekkeliggode data til at de kan brukes. Ved vurdering av validiteten til metoder for kostholdsundersøkelser er dettre trinn som inngår; vurdering av design og gjennomføring av en valideringsstudie, vurdering av analyseringenav kostdataene fra valideringsstudien, samt tolkning av resultatene fra valideringsstudien. Iartikkelen diskuteres hvordan man kan vurdere validiteten til metoder for kostholdsundersøkelser ved å gåigjennom de tre trinn som er nevnt ovenfor. Dessuten illustreres ved hjelp av tre eksempler på forskjelligeepidemiologiske studier, når validiteten til en kostholdsmetode er tilfredsstillende i en studie, samt hvilkekonsekvenser validiteten kan ha for konklusjonen i en studie.Frost Andersen L. Criteria for the validation of dietary assessment methods. When is the validitysatisfactory? Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 17-24.ENGLISH SUMMARYToday there is no method available to measure dietary exposure among individuals or groups of individualswithout error. The errors will affect the interpretation of the results from dietary assessment studiesand have an impact on epidemiological measures of associations between intake and disease. To reducethese problems it is important to examine the validity of dietary assessment methods, and to examine inwhat kind of studies data from a specific dietary assessment method are valid enough to be used. Evaluationof the validity of dietary assessment methods include three

 8. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 9. Utveckling av metod för mätning av Overall Equipment Effectiveness vid Siemens Industrial Turbomachinery AB

  OpenAIRE

  Larsson, Andréas; Lönnberg, Patrik

  2007-01-01

  Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett företag vars verksamhet är inriktad på tillverkning av gas- och ångturbiner för främst industriella tillämpningsområden. Företaget har cirka 2 100 anställda och är en del av den tyska storkoncernen Siemens AG. Inom SIT AB har det sedan tidigare funnits en delad mening kring vilka orsaker som främst bidrar till förluster inom företagets produktion. I dagsläget genomförs flera olika typer av driftsuppföljningar, ett problem är dock...

 10. Diversitet av nano- og pikoplanteplankton i den atlantiske delen av Sørishavet, undersøkt med molekylærbiologiske metoder og bruk av numeriske likhets- og artsrikhetsanalyser.

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Svepe agellater (Haptophyta) er en utbredt planteplanktongruppe som nnes i alle verdens hav. De este representantene for denne algegruppen er små (vanligvis 2 20 m), encellede, fotosyntetiserende agellater. Det har lenge vært klart at det nnes mange ubeskrevne eller ukjente arter i denne gruppen. Dette har blitt bekreftet av molekylærbiologiske metoder i de siste 10 år. Det samme er tilfelle for protister generelt. Hovedformålet med denne undersøkelsen var å se etter ukjen...

 11. Jämförelse mellan ekokardiografiska metoder vid bedömning av vänsterkammarfunktion hos kvinnliga bröstcancerpatienter

  OpenAIRE

  Andersson Nyberg, Sarah; Lesjak, Martina

  2015-01-01

  Ekokardiografi är en mycket användbar teknik som bland annat kan bedöma vänsterkammarensfunktion hos hjärtat med hjälp av ejektionsfraktion (EF) och global longitudinell strain (GLS). EF är idag den metoden som används mest vid bedömning av vänsterkammarfunktionen och beräknas enligt Simpsons biplanmetod. GLS är en ny metod som mäter myokardiets deformation och har i tidigare studier visat sig vara en känslig metod och kan upptäcka förändringar i myokardiet tidigare än EF. Vid behandling av b...

 12. Studentenes kritiske vurdering av egen fysioterapipraksis – en relevant metode for bacheloroppgaven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marit Fougner

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen belyser og argumenterer for å bruke caserapporter som et alternativ til de forskningsmetoder som tradisjonelt har vært benyttet i bacheloroppgaven i fysioterapi i tredje studieår. Caserapportens relevans beskrives i lys av kunnskap om klinisk resonnering. Metoden gir fysioterapistudenter mulighet til å videreutvikle ferdigheter og forståelse i utøvelse av pasient-/klientrettet arbeid som er forankret i egen praksis. Artikkelen løfter fram problemstillinger knyttet til studenters vurderinger av ulike valg og prioriteringer i utøvelsen av kunnskapsbasert praksis. Med utgangspunkt i en caserapport illustreres noen utfordringer med å forene forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap på en konstruktiv måte. Artikkelen beskriver også et eksempel på en caserapport som er et samarbeidsprosjekt mellom to studenter. Den ene har behandlet en pasient med kroniske smerter, mens den andre har fungert som en ”kritisk venn” som har diskutert og stilt flere kritiske spørsmål som gir grunnlag for refleksjon over praksis og utvikling av økt kunnskap om klinisk resonnering.

 13. Använding av 3D vid konstruktion av lättviktsskott i segelbåtar och en jämförelse med tidigare metoder

  OpenAIRE

  Isakas, Yvonne

  2010-01-01

  Konstruktionsplanering av segelbåtar har utvecklats under årens lopp från handritade linjeritningar till avancerade 3D-modeller. Målsättningen med detta examensarbete är att visa hur lättviktsskott konstruerades tidigare i 2D och hur man modellerar dessa i 3D i dagens läge. Samtidigt påvisades både fördelar och nackdelar med 3D jämfört med tidigare metoder. Både hur konstruktionsarbetet sker med 3D, hur tillverkningen sker vid snickeriet och hur det har inverkat på monteringen. Framtid...

 14. CE-mÀrkning av byggprodukter enligt byggproduktdirektivet. Ny metod för bestyrkande av byggprodukters lÀmplighet. Reviderad upplaga

  OpenAIRE

  Eranti, Leena; Haatio, Toivo; Koponen, Antti; Pulkki, Timo; Rautiainen, Liisa; Reiman, Hille; Roman, Sven-Eric

  2004-01-01

  Denna publikation Àr i första hand avsedd för dem som tillverkar och importerar byggprodukter och som håller på att gå över till att visa överensstÀmmelse med kraven och till CE-mÀrkning enligt byggproduktdirektivet. Handledningen förklarar vilka principer som följs då överensstÀmmelse med kraven visas, arrangemangen under övergångstiden samt ansvarsfrågorna. Avsikten Àr att tillverkarna och importörerna med tillhjÀlp av dessa uppgifter skall kunna följa det nya systemet...

 15. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 16. Projektarbejdets metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  11 tematisk orienterede videocasts produceret i samarbejde med Carsten Storgaard RUC it services / it-pædagogik. En dynamisk 'site' blev designet, hvorfra samtlige ressourcer kan tilgås. 1. Projektarbejdets metoder (08:32 min.) 2. Hovedelementer (14:03 min.) 3. Meta (17:31 min.) 4. Didaktik (17:1...

 17. Det var ikke min skyld : bruk av kognitiv behavioristiske metoder i arbeid med jenter som har vært utsatt for incest.

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Oppgaven tar for seg jenter i grunnskolealder som har vært utsatt for incest, og bruken av kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder. Jeg ønsket å se på mulighetene for å benytte denne behandlingsmetoden i arbeidet med incestofre for å dempe deres skyldfølelse og øke deres sosiale kompetanse. Problemstillingen er formulert som følger; ”I hvilken grad og på hvilken måte kan kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder, med vekt på selvinstruksjoner, benyttes i behandling av jenter i ...

 18. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Tasci,, Gulseren; Schönning, Tetyana

  2016-01-01

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas öka kraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation, depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar, rastlöshet och apati. Dessa symtom kan orsaka lidande hos patienten och är svåra att hantera för både vårdgivaren och anhöriga, samt försvårar omvår...

 19. Ordnat införande av metoder i klinisk verksamhet : En studie av försök med dialogmöten inom Landstinget i Östergötland

  OpenAIRE

  Garpenby, Peter; Nedlund, Ann-Charlotte

  2013-01-01

  Denna rapport redovisar hur Landstinget i Östergötland, under medverkan av representanter för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings universitet, under åren 2010 till 2012 utvecklade och prövade ett program där forskningsbaserad kunskap sammanställdes och presenterades vid dialogmöten bland kliniska enheter i landstinget. Avsikten var att anpassa ett program som prövats i provinsen Alberta i Kanada, ” The Alberta Ambassador Program”, till svenska förhållanden. Den styrgrupp ...

 20. Analisa Metode-Metode Perencanaan Perkerasan Struktural Runway Bandar Udara

  OpenAIRE

  Yusuf, Muhammad

  2010-01-01

  Metode perencanaan perkerasan struktural pada landasan pacu bandar udara yang umum digunakan adalah metode US Corporation Of Engineer yang lebih dikenal dengan metode CBR, metode FAA (Federal Aviation Administration), metode LCN (Load Classification Number) dari Inggris, metode Asphalt Institute dan metode Canadian Departement Of Transportation. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan masing-masing metode yang digunakan, sehingga dapat di...

 1. Den positive psykologis metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen introducerer til de mange metoder, som anvendes i positiv psykologi. dette sker ud fra en reflekteret tilgang, der ligeledes rummer bidrag fra kritisk psykologi med det formål at nuancere den positive psykologis forståelser...

 2. Jämförelsestudie av tilläggsisolering

  OpenAIRE

  Elmi, Said; Eskilsson, Christoffer

  2013-01-01

  Rapporten behandlar och utvärderar tre olika isolermaterial, Polyisocyanurat (PIR), grafitcellplast och mineralull, vid tilläggsisolering av miljonprogrammets byggnationer.  Stora delar av miljonprogrammet är nu i behov av upprustning. Samhällets skärpta krav gällande energiförbrukning gör att nya rationella metoder och material krävs för att tillgodose ställda krav. Att tilläggsisolera är en del i denna upprustning, och eftersom valet av isolermaterial ofta faller på gamla beprövade metoder ...

 3. Proses Keputusan Markov Dengan Metode Pengiterasian Kebijakan

  OpenAIRE

  Syafitri, Rizky

  2011-01-01

  Pengambilan keputusan memerlukan beberapa pertimbangan analisis sehingga keputusan yang diambil dapat memuaskan dan optimal. Tulisan ini menguraikan salah satu metode pengambilan keputusan yaitu metode pengiterasian kebijakan (policy iteration) sebagai metode proses keputusan Markov berdasarkan pada model-model stokastik. Metode pengiterasian kebijakan merupakan suatu metode yang menggunakan pendekatan iterasi yang dimulai dari kebijakan mana saja, dan pada akhirnya akan men...

 4. Gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen

  OpenAIRE

  Krogh, Even Reinsfelt

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven søker å gjøre rede for ulike tilnærminger, fordeler, metoder og holdninger knyttet til gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen. Innledningsvis blir det presentert teoretiske overordnede ideer om hva gjenbruk er, hvilke fordeler det kan gi og ulike aspekter knyttet til prosessen i gjenbruksprosjekter. I tråd med begrepet bærekraft undersøkes de økonomiske, miljømessige og sosiale gevinstene av gjenbruk i landskapsarkitekturen. Her konkluderes det med at de største u...

 5. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  OpenAIRE

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 6. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 7. Segmentering av hvit substans lesjoner i magnetresonansavbildninger (MRI) av hjernen

  OpenAIRE

  Torgersen, Kjell-Kristian Grane

  2011-01-01

  Automatisk gjenkjenning av hvit substans lesjoner i hjernen vil være nyttig både for å stille diagnose og i forbindelse med annen forskning på forandringer i hjernen. Her vil forskjellige metoder fra literaturen bli utprøvd og ytelsen målt. Hovedvekten av metodevalget vil bli lagt på k-means/fuzzy k-means clustering. Dette gjøres hovedsakelig på FLAIR men og på T1 vektede 3D volum. Dersom man forandrer litt på fuzzy k-means og godtar litt avvik(TPR=0.91 og FPR=0.04 under verifikasjon), så ...

 8. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 9. Prednosti in omejitve metode BSC

  OpenAIRE

  Hočevar, Marko

  2015-01-01

  Pomen (poslovodnih) računovodskih informacij za odločanje se je z velikimi spremembami v poslovnem okolju podjetja, ki so se zgodile v zadnjem času, močno povečal. V članku analiziram sodobno metodo za ocenjevanje uspešnosti poslovanja, to je uravnoteženi kazalniki (BSC). Največja prednost metode BSC je v tem, da meri dolgoročno uspešnost podjetja. Omejitvi te metode pa sta njena nepopolnost in obsežnost.

 10. Karakterisering av immuncellerespons og antimikrobiell effekt hos Dendrobaena veneta

  OpenAIRE

  Berg, Fride

  2009-01-01

  Norsk: Studie av det innate immunforsvaret hos meitemark kan brukes til å øke forståelsen av mekanismene som ligger til grunn for immunsystemet hos høyerestående dyr. I dette arbeidet har det blitt etablert og optimalisert metoder for ekstraksjon av immunceller, såkalt coelomocytter, fra meitemarken Dendrobaena veneta. Ulike ekstraksjonsbuffere har blitt testet og optimalisert med hensyn på størst celleutbytte og lavest mulig grad av celleaggregering. Resultatene viste at elektrostimulering v...

 11. KOMPARASI BEBERAPA METODE ESTIMASI KESALAHAN PENGUKURAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catharina Sri Wahyu Widayati

  2013-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan besarnya estimasi kesalahan pengukuran perangkat soal Ujicoba Ujian Nasional mata pelajaran Biologi SMA. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada respons siswa peserta tes ujicoba di kabupaten Bantul tahun pelajaran 2007/2008. Sumber data berupa lembar jawaban siswa yang diambil dengan teknik stratified proportional random sampling sebanyak 842 respons siswa dari 9 SMA negeri. Metode estimasi kesalahan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 metode Thorndike, 2 metode Polynomial, 3 pendekatan Binomial Lord dengan modifikasi Keats, 4 pendekatan compound Binomial, 5 metode analisis varians, dan 6 metode teori respons butir. Hasil analisis data menunjukkan bahwa besarnya estimasi kesalahan pengukuran perangkat soal tes ujicoba ujian nasional mata pelajaran biologi SMA tahun pelajaran 2007/2008 dengan menggunakan metode Thorndike, Polynomial, Binomial dengan modifikasi Keats, Compound Binomial, Analisis Varians, dan teori respons butir berturut-turut sebagai berikut: 2,96, 2,99, 2,87, 2,87, 2,83, dan 2,81, sedangkan hasil perhitungan root mean square error (RMSE untuk masing-masing metode berturut-turut sebagai berikut: 0,02869, 0,02904, 0,02891, 0,02873, 0,02854, dan 0,02848. Harga RMSE terkecil diperoleh dengan metode teori respons butir, sehingga metode ini merupakan metode yang paling tepat. Kata kunci: metode estimasi kesalahan pengukuran

 12. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 13. Enkel bestemmelse av metylkvikksølv i ekstraherte og dekomponerte biologiske prøvetyper ved bruk av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi.

  OpenAIRE

  Mohanathas, Logana

  2010-01-01

  Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en enkel metode for bestemmelse av metylkvikksølv (MeHg) i biologiske prøvetyper som blod, urin og hår. For å utvikle denne metoden ble det tatt i bruk tilgjengelige intrumenter ved Intitutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Totalkvikksølv (T-Hg) bestemmes i dag ved hjelp av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi (CVAAS). Bestemmelse av MeHg ved bruk av CVAAS, krever en forutgående separasjon av kvikksølvspecier og oksidasjon av MeHg til Hg2+. Hydrog...

 14. Teorema Keterbatasan Untuk Metode Relaksasi

  OpenAIRE

  Togi Parsaoran Soaloon Pasaribu

  2008-01-01

  Teorema Klasik Block dan Levin menyatakan bahwa varian tertentu dari metode relaksasi untuk penyelesaian sistem pertidaksamaan-pertidaksamaan linier menghasilkan barisan terbatas dari penyelesaian-penyelesaian antara sekalipun bekerja atas data input yang tidak konsisten. Dengan menggunakan pendekatan baru, dibuktikan versi yang lebih umum dari teorema ini dan menjawab soal terbuka penentuan batas yang lama sebagai fungsi dari data input

 15. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis me...

 16. Patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län

  OpenAIRE

  Dahlström, Elin; Sundman, Janina

  2016-01-01

  Introduktion: Vid ca 10 % av alla ambulansuppdrag i Uppsala län åker patienten inte med till sjukhus. Trots att det är viktigt att patienten känner sig delaktig i beslut som tas inom vården finns få studier som undersöker patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma av ambulanspersonalen. Syfte: Att undersöka patienters uppfattningar av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län. Metod: En retrospektiv enkät...

 17. ”Processutveckling av metod f?r tillverkning av en funktionell tibetansk mejeriprodukt”

  OpenAIRE

  Ekaterina, van der Haagen

  2009-01-01

  Probiotics is a special group of health products on the market. The most common type of  these is live cultures of lactic acid fermenting bacteria from raw milk . These include, among others, yogurt and various trademarks such as Hälsofil ®, Acidophilus ®, Dofilus ® and Kefir ®. Such products are often used by patients who are treated with antibiotics to combat the intestinal flora eliminated, thus causing digestive problems. The present work deals with yet another type of health product, viz...

 18. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 19. Verdivurdering av Rundtom Møbelfabrikk AS

  OpenAIRE

  Dalseth, Trond Martin; Fosse, Espen Byberg; Sisic, Nedzad

  2013-01-01

  I denne oppgaven har vi i gruppa anvendt modeller for å verdsette egenkapitalen til Rundtom Møbelfabrikk AS. Vi begynte prosessen med å analysere bedriften internt og eksternt. For internanalysen utførte vi en ressursanalyse og en VRIO-analyse. Til eksternanalysen brukte vi PESTEL-analyse, og Porters analyse av de fem bransjekreftene. Til slutt summerte vi opp dette i en SWOT-analyse. Videre begynte vi å se på hvilke metode vi skulle bruke til verdsettingen. Her kom vi fr...

 20. Kromatografske metode analize polifenola u vinima

  OpenAIRE

  Rastija, V.; Medić-Šarić, M.

  2009-01-01

  Vino je bogat izvor različitih skupina polifenola koje uključuju fenolne kiseline, flavonoide i trihidroksistilben-resveratrol. U posljednje vrijeme zanimanje za te supstancije potaknuto je brojnim dokazima o njihovim pozitivnim učincima na zdravlje čovjeka. Do sada su primjenjivane različite metode analize polifenola u vinu uključujući kromatografske, spektrofotometrijske i elektrokemijske metode. U ovom članku opisane su ukratko metode priprave uzoraka i najnovija dostignuća u analizi polif...

 1. Pendeteksian Outlier dengan Metode Regresi Ridge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Harini

  2009-11-01

  Full Text Available Dalam analisis regresi linier berganda adanya satu atau lebih pengamatan pencilan (outlier akan menimbulkan dilema bagi para peneliti. Keputusan untuk menghilangkan pencilan tersebut harus dilandasi alasan yang kuat, karena kadang-kadang pencilan dapat memberikan informasi penting yang diperlukan. Masalah outlier ini dapat diatasi dengan berbagai metode, diantaranya metode regresi ridge (ridge regression. Untuk mengetahui kekekaran regresi ridge perlu melihat nilai-nilai R2, PRESS, serta leverage (hii, untuk metode regresi ridge dengan berbagai nilai tetapan bias k yang dipilih.

 2. Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

  OpenAIRE

  Bergqvist, Lisa

  2013-01-01

  Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost. Syfte Att undersöka livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel samt kosttillskott hos vuxna personer i Sverige som lever på vegankost. Metod Livsmedelsval och intagsfrek...

 3. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 4. Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska

  OpenAIRE

  Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil

  2012-01-01

  Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsskalaer Metode: Fem operatører graderte til sammen førti øyne med èn gjennomsnittligverdi på både corneal staining og konjunktival staining etter Efron graderingsskala. Skalaen går fra null til fire med 0,1-trinn. Deretter ble data analysert i MS Excel. ...

 5. Konstruktion av generisk testmiljö för inbyggda system

  OpenAIRE

  Dormvik, Magnus; Leesik, Gustav

  2013-01-01

  Data Respons AB utvecklar skräddarsydda inbyggda system. Systemen består av allt mellan modifierade datorer baserade på x86-arkitekturen till enklare mikrokontroller. Syftet med detta examensarbete var att utvärdera och utveckla metoder för att testa dessa system. Målet var att identifiera testmetoder/lösningar för att göra test av inbyggda system snabbare, mer träffsäkra och med bättre spårbarhet. Arbetet omfattade analys av befintliga hårdvarutester och testdokumentation, design av komplete...

 6. Prestanda av användargränssnitt i cross-platform-appar

  OpenAIRE

  Lygnebrandt, Emil; Holm, Jonathan

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka fördröjningsskillnader inom användargränssnitt mellan native­utvecklade appar (utveckling till varje plattform) och appar av typen generated apps. Eftersom arbetet syftar till att bidra med information om prestanda ansågs en experimentell metod vara det bästa valet. Mätning av laddningstider gjordes med hjälp av en videokamera som filmade utförandet av experimenten vilket gjorde metoden simpel och liknar det som en användare kommer att uppleva. Avgräns...

 7. Využití molekulárně-genetických metod v zoologii a ekologii: přehled projektů řešených na Ústavu biologie obratlovců AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bryja, Josef; Albrecht, Tomáš; Bímová, Barbora; Hájková, Petra; Martínková, Natália; Mikulíček, Peter; Vyskočilová, Martina; Zemanová, Barbora; Piálek, Jaroslav

  Zvolen: Arbora Publishers, 2006 - (Paule, L.; Urban, P.; Gömöry, D.), s. 75-82 ISBN 80-968868-3-5 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : molecular ecology * phylogeny Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 8. Djurlåda med rollkort : - Rollbyte som resiliensstärkande metod bland barn

  OpenAIRE

  Lundberg, Maria

  2010-01-01

  Syftet med examensarbetet är att beskriva hur rollbyte kan användas som en resiliensstärkande metod bland barn. Frågeställningar i arbetet är: vad är resiliens, vad är rollbyte och på vilket sätt kan rollbyte fungera som resiliensstärkande metod. Teoridelen i arbetet behandlar resiliens, social kompetens, empati och rollbyte. Den tillhörande produkten, Djurlådan, består av en låda med rollkort. Produkten är avsedd för barn i 5 års ålder på daghem. Resiliens handlar om att vissa barn k...

 9. PENJADWALAN PRODUKSI DENGAN METODE BRANCH AND BOUND PADA PT. XYZ

  OpenAIRE

  Mangngenre, Saiful; Rapi, Amrin; Flannery, Wendy

  2014-01-01

  Penjadwalan adalah suatu proses pengalokasian sumber daya dan mesin yang tersedia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada.Penjadwalan produksi yang diterapkan di PT. XYZ selama ini hanya menggunakan metode intuitif saja. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan masalah penjadwalan maka digunakan metode Branch and Bound. Metode Branch and Bound adalah metode pencarian solusi optimal pada permasalahan optimasi seperti pada masalah penjadwalan dengan ...

 10. KEEFEKTIFAN METODE SCHOOLYARD INQUIRY TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN SCIENCE VOCABULARY

  OpenAIRE

  S. D. Pamelasari; M. Khusniati

  2014-01-01

  Tantangan yang harus dihadapi dalam mengajar Bahasa Inggris di pada mahasiswa selain jurusan Bahasa Inggris adalah tingkat pemahaman kosakata yang rendah. Hal tersebut berpengaruh pada pemahaman materi mereka, berdasarkan permasalahan tersebut metode schoolyard inquiry digagas untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka dalam memahami science vocabulary sebagai metode alternative untuk membantu mereka belajar. Schoolyard inquiry adalah metode belajar kosakata secara mandiri di luar kelas. Ha...

 11. Pregled metod in orodij za zagotavljanje kakovosti

  OpenAIRE

  Ceraj, Matjaž

  2013-01-01

  V diplomskem delu predstavljam metode in orodja, s katerimi organizacije izboljšujejo kakovost procesov in proizvodov, povečujejo produktivnost ter zmanjšujejo stroške, in tako dosegajo poslovno odličnost. Na začetku diplomskega dela sem splošno opredelil in predstavil kakovost, merjenje kakovosti proizvodov in storitev, sisteme kakovosti in celovito obvladovanje kakovosti. V nadaljevanju sem predstavil nekatere izmed bolj uporabljenih metod in orodij za zagotavljanje kakovosti. Opisal sem n...

 12. Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

  OpenAIRE

  Palmberg, Billy

  2015-01-01

  Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på ...

 13. Effekter av dynamisk skattepolitikk

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav

  2010-01-01

  Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og hvilke dynamiske effekter man tar hensyn til. I artikkelen vises det til effekter på offentlige finanser av tre ulike former for reduksjoner i inntektsskatten for personer, beskrevet ved to metodiske innfallsvinkler, en partiell mikrosimuleringsanalyse basert på ...

 14. METODE PERBANYAKAN KONTROL POSITIF Plasmodiumspp. DENGAN KLONING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia Dwi Antika

  2014-10-01

  Full Text Available AbstractPositive control of Plasmodium spp. is needed in identification of malaria species using Polymerase Chain Reaction (PCR method. The limitedness of malaria positive control encourages us to develop the cloning method to multiply Plasmodiumspp.DNA particularly P.vivax, P. malariae, and P. ovale that are still unable to be cultured continuously. DNA product of single round and nested PCR were used as DNA target for cloning method. The cloning method consisted of several processes which are ligation of DNA target into TOPO vector, transformation into competent Escherichia coliDH5α, and selection of transformation product using selective media. In the end of the process, PCR was done to check the success rate of cloning method. Single round PCR resulting 200-300 bp of DNA product, while nested PCR resulting 100-200 bp of DNA product. The advantages of cloning method are produce large amount of products in such a shorter time in process with just small amounts of sample required. However, compared to continuous culture and blood specimen, DNA producted by cloning process can only be used for a spesific PCR method. Furthermore, other test is still required to examine stability of cloning product.Keywords: Plasmodium spp., cloning, single round PCR, nested PCR.ABSTRAKKeterbatasan kontrol positif untuk pemeriksaan spesies malaria secara molekuler dengan teknik Polymerase  Chain  Reaction(PCR, mendorong kita mencari cara alternatif dengan metode kloning. Metode kloning dilakukan untuk perbanyakan DNA Plasmodiumspp. terutama spesies yang  belum  dapat  dikembangbiakkan  secara  kultur berkesinambungan.  Amplifikasi  DNA Plasmodium spp. menggunakan metode single rounddan nestedPCR yang selanjutnya produk PCR tersebut digunakan sebagai DNA target dalam proses kloning. Proses kloning meliputi ligasi ke dalam TOPO vektor, transformasi ke dalam host Escherichia coliDH5α kompeten, dan seleksi hasil transformasi pada media selektif. Selanjutnya

 15. Sykehusreformen : tankevekkende tilpasning av ØNH-kirurgi 1999-2002

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Bakgrunn: Hovedmålet med innføring av stykkprisfinansiering i 1997 var å stimulere til økt aktivitet, reduserte ventetider og bedre utnyttelse av ressursene. Med utgangspunkt i rater for øre-nese-halsprosedyrer har vi beskrevet aktiviteten innenfor et klinisk fagområde ØNH-faget etter innføringen av DRG. Spesielt ønsket vi å identifisere pasientgrupper som ikke har hatt ønsket behandlingsvekst. Materiale og metode: Nasjonale aktivitetstall på øre-nese-hals prosedyrer utført på innlagte el...

 16. Upplevelse av hälsa hos vuxna med övervikt och fetma : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Lindberg, Rebecca; Pettersson, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund: Sett över världen har förekomsten av fetma nästintill fördubblats sedan 1980-talet. Runt om i världen dör årligen 3,4 miljoner vuxna människor till följd av övervikt och fetma. Utöver det dör människor av diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och cancer som många gånger kan kopplas till deras kroppsvikt. Syfte: Syftet är att beskriva hur vuxna med övervikt och fetma upplever sin hälsa. Metod: En litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Övervikt och fe...

 17. Biokonvertering av tungolje kombinert med løsemiddelekstraksjon

  OpenAIRE

  Jonsen, Karen Leiråmo

  2011-01-01

  Bitumen er en svært viskøs råolje som er vanskelig å utvinne. Selv om verdens tungoljereserver er store er det utvunnet svært lite tungolje ved bruk av tradisjonelle utvinningsmetoder. Behovet for drivstoff øker behovet for forskning på alternative måter å utvinne tungoljen som er igjen i de resterende tungoljereservoarene. En optimal metode for å utvinne og omdanne tungolje til bruksolje kunne bidratt til å øke verdens oljeressurser...

 18. Utveckling av ergoterapitjänster vid Helsingfors ergoterapi Ab

  OpenAIRE

  Sandells, Linn

  2015-01-01

  Syftet med examensarbetet är att ta fram kvalitativa rekommendationer på ergoterapitjänster för barn i behov av särskilt stöd. Det har gjorts genom en processinriktad metod, rekommendationerna på ergoterapitjänster har tagits fram för Helsingfors ergoterapi Ab. Aktivitetsrättvisa är den teoretiska referensramen i arbetet. Den frågeställning som besvarats är vilka ergoterapitjänster kan rekommenderas till Helsingfors ergoterapi Ab. För att uppnå resultatet har materialinsamling och intervjuer ...

 19. Verdivurdering av Kolås Hus og Hjem

  OpenAIRE

  Kolås, Paula

  2014-01-01

  I denne oppgaven er det foretatt en verdivurdering av enkeltpersonforetaket Kolås Hus og Hjem. Hus og Hjem er en interiørbutikk med én avdeling. Innledningsvis er bedriften presentert, samt at det blir presentert hvilke metoder som vil bli brukt for å samle inn data og hvilke type data som brukes i oppgaven. Videre utføres det både intern og ekstern analyse. Den interne analysen er en ressursanalyse som ser på bedriftens styrker og svakheter før de samles i en VRIO-analyse. ...

 20. MENENTUKAN HARGA MOBIL BEKAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY MAMDANI DAN METODE JARINGAN SYARAF TIRUAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suria Sandi Winarto

  2012-10-01

  Full Text Available Sejak ditemukannya mobil sebagai alat transportasi, gerak hidup manusia berubah menjadi lebih mudah dan dinamis. Dengan banyaknya keluaran mobil terbaru ditambah dengan semakin gencarnya iklan tentang mobil-mobil terbaru, membuat sebagian konsumen tertarik dan terdorong untuk dapat menukar atau menjual mobilnya dan menggantinya dengan mobil keluaran terbaru, sehingga hal ini menciptakan mobil bekas yang masih layak pakai untuk kembali diperjualbelikan kepada konsumen lainya. Dalam penentuan harga beli sebuah mobil bekas merupakan suatu hal yang bisa dikatakan tidak sulit dan juga tidak mudah bagi penjual dan pembeli.  Untuk menentukan  harga beli mobil bekas setidaknya ada dua faktor yang harus diperhatikan antara lain : harga beli mobil baru dan kondisi . Padahal dalam menentukan harga mobil bekas tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh dua faktor itu saja, misalnya dari warna mobil, transmisi, dan tahun keluaran mobil.  Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem untuk menguji kemampuan metode logika fuzzy mamdani dan metode jaringan syaraf tiruan dalam menentukan harga mobil bekas toyota avanza. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan mengambil data langsung dari sumbernya yaitu UD. Dito Motor.Dari pengujian data tersebut, diperoleh output yaitu  hasil prediksi harga mobil bekas. Kemudian hasil output dari kedua metode tersebut  akan diuji dengan menggunakan MAPE (Mean Absolute Percentage Error sehingga akan diketahui rata – rata persentase kesalahan absolute. Kata kunci : Harga Mobil Bekas, Fuzzy Mamdani , Jaringan Syaraf Tiruan, Prediksi, MAPE

 1. APLIKASI METODE GEOLISTRIK TAHANAN JENIS KONFIGURASI WENNER-SCHLUMBERGER UNTUK SURVEY PIPA BAWAH PERMUKAAN

  OpenAIRE

  Bulkis Kanata; Teti Zubaidah

  2009-01-01

  Metode geolistrik tahanan jenis merupakan salah satu dari metode geofisika yang dapat mendeteksi aliran listrik di bawah permukaan bumi. Salah satu aplikasi metode geolistrik tahanan jenis adalah dapat mengidentifikasi keberadaan pipa di bawah permukaan.Penelitian ini menggunakan metode geolistrik tahanan jenis dengan konfigurasi Wenner–Schlumberger. Metode Wenner–Schlumberger adalah metode dengan sistem aturan spasi yang konstan dengan catatan faktor pengali ’n’ adalah perbandingan jarak ant...

 2. Verdsettelse av Statoil ASA

  OpenAIRE

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 3. Genotypning av laktostolerans (LCT-13910C>T) direkt på blod med realtids-PCR : Utvärdering av Kapa Probe Force

  OpenAIRE

  Folkesson, Carl; Christensson, Ola

  2016-01-01

  Hos vuxna individer förekommer två fenotyper gällande produktionen av laktas, vilka kallas laktostolerans och laktosintolerans. Vid laktosintolerans produceras otillräckliga mängder laktas vilket framkallar symptom som magsmärtor och flatulens vid intagandet av mjölkprodukter. En enbaspolymorfism (LCT-13910C>T) har kopplats till laktostolerans hos nordvästeuropéer och kan genotypas med smältkurveanalys i realtids-PCR. På Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov används idag en metod vid ...

 4. Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer : Arbetsgivarnas investering i humankapital

  OpenAIRE

  Lukina, Victoria; Nilsson, Maria

  2009-01-01

  Problem:      Vad anser arbetsgivare om vikten av att investera i humankapital genom att anställa välutbildad personal? Vilka kunskaper har rekryterare om ekonomiutbildningarnas innehåll och examensnivåer?   Syfte:            Syftet med denna uppsats är att utreda arbetsgivarnas policy vad gäller investering i humankapital vid anställning, examensnivåns betydelse vid anställning till ekonomitjänster samt rekryterarnas kunskaper om ekonomiutbildningarnas innehåll.   Metod:          En kvalitat...

 5. Att uppleva mat med alla sinnen : - Lärares erfarenheter av Sapere-metoden

  OpenAIRE

  Dahlström, Lina

  2009-01-01

  Studier visar att åtgärder krävs för att minska svenska barns intag av sötsaker och fett samt öka intaget av frukt och grönsaker. Skolors roll i att främja en hälsosammare kosthållning hos barn måste därför få en ökad uppmärksamhet. Lärare bör ta tillvara på tillfällen som ges att i undervisningen förmedla en positiv syn på mat. Sapere-metoden är en pedagogisk metod som syftar till att öva upp elevers sensoriska förmåga, utveckla deras språk samt på sikt förbättra deras matvanor. Denna metod ...

 6. Kostnader vid reparation av vattenläckor i Linköpings kommun

  OpenAIRE

  Alesand, Adam

  2013-01-01

  För att minska framtida problem med läckor på våra ledningsnät är det viktigt att man förnyar dessa. Planeringen av denna förnyelse kallas för förnyelseplanering. En metod i förnyelseplaneringen är så kallad ”riskbaserad förnyelseplanering”. Denna metod syftar till att hitta de ledningar som innebär störst risk. Med hög risk menas: en ledning som har hög sannolikhet för brott, samtidigt som konsekvensen av att ett brott uppstår är stor. Tekniska Verken i Linköping ansvarar för vattenledningsn...

 7. Development of methods for characterisation of landfill leachates - Final report; Utveckling av metoder foer karakterisering av lakvatten fraan avfallsupplag - Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oeman, Cecilia; Malmberg, Marianne; Wolf-Watz, Camilla

  2000-04-01

  There are currently over 500 active landfills and approximately 6 000 former non-used waste sites in Sweden. For 1996, the active sites released a total of 7 million m{sup 3} of leach water. Although it is well established that leachwater from domestic and industrial waste tips contain environmental pollutants, knowledge is limited regarding the processes involving these species within the waste tip and the subsequent effects on the environment. Since a great number of different chemical compounds are present in leachwater, cost-effective analysis efforts can focus only on a fraction of the total. At present however, no general standard procedure is yet available for the determination of toxicity and characterisation of leachwater from waste tips. The aim of this project was thus to develop such methodology. At the start of the project, samples were collected from waste sites; eleven untreated and one treated leachwater together with five leach water sediments. A large number of general parameters were analysed and evaluated; metals and other fundamental elements, organometallic species, organic compounds, sum of various parameters and toxicity. The study included an assessment of the sample collecting and treatment procedures, the chemical analyses and biological tests used, and not least the parameters' environmental relevance and representativity. The present report thus describes the project's methodology, results and conclusions. In parallel with this work, a secondary report has outlined a recommended method procedure for characterisation of leachwater based on the conclusions and experiences presented here. The results from the study showed that pH and conductivity varied significantly. A correlation was observed between high conductivity values, high temperatures and large fractions of ash and slag in the waste. Leachwater temperature was often higher than the surrounding ambient air temperature. The quantities of suspended material and organic carbon in the leachwater was clearly higher than both the normally occurring background values and that released from waste treatment plants. It should be noted however, that the fraction of organic carbon in the suspended material and in the dry substance could vary greatly in the samples. Chloride concentrations in the leachwater were significantly higher than those levels classed as high in groundwater. Similarly, ammonium, several metals and EOX concentrations were also clearly above levels in waters released from water treatment plants and above those levels considered as toxic for aquatic organisms. Ammonium in leachwater leads to eutrophication effects. In addition, copper, nickel, zinc and possibly cadmium existed at levels where ecotoxic effects occur even when diluted further in the environment. The chemical form of the metals present is however important in determining the resulting toxicity and availability. Mono-aromatics, PAH, phthalates, chlorobenzenes and chlorophenols were measured in the leachwater at higher concentrations than in treated waters from water treatment plants. The leachwaters' high concentrations of ammonium nitrogen, salt and elemental sulphur can cause problems in biological toxicity tests since these species have severe effects on many organisms. The results showed that ammonium nitrogen is measurably toxic for red algae Ceramium, green algae Raphidocelis (Selenastrum), the crustaceans Ceriodaphnia and Nitocra, and also for zebra fish. Chloride was mildly toxic for all the tested organisms. Elemental cyclic sulphur (S{sub 8}) has been shown to interfere with the Microtox test even at very low concentrations. The indications are that sulphur is even toxic for other organisms. The results showed that the lipophilic properties of the leachwater were accountable for the toxicity measured in the Microtox test. One could conclude however that the toxicity was a complex issue, which could be caused by several types of chemical species. Trials in this study showed that it was not possible to remove ammonium from the leachwater without significantly changing other properties of the leachwater. The study has shown that especially sample handling is critical and that even with extra care there still remains a risk for interference occurring in the measurements. This is caused by contamination occurring during sampling, sample handling, sample conservation, chemical analyses and changes of the sample during filtration. In addition, errors can arise from unrepresentative sampling in terms of both time and space. The results indicate that treating the samples with sodium azide and cold storage was the best procedure for conserving organic compound samples. In general it can be assumed that filtration of the leachwater for metal analysis cannot be recommended since large error sources can be introduced. Measured organic species sampled at the same place could differ significantly at different points in time.(abstract truncated)

 8. Chemical fractionation of the waste fuels - A comparison of methods; Kemisk fraktionering av avfallsbraenslen - En jaemfoerelse av metoder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettersson, Anita; Claesson, Frida

  2009-07-01

  Striving to improve the waste handling in an energy and environmental manner has led to an increased flow of waste fractions interesting for energy recovery by combustion, both for heat and power production. The increased flow of various waste fractions with varying chemical compositions results in new demands on the combustion plants. This because operational problems, such as bed sintering, corrosion and deposit formation resulting in expensive shut downs can be caused by relatively small changes in the fuel stream. It is primarily alkali metals in combination with chlorine that cause problems like fouling and corrosion. To avoid these problems, tools for characterization of these fuels to predict combustion processes are needed. Two such tools are the Aabo- and the CEN/TS 15105 methods which both are chemical characterization methods based on leaching. The Aabo-method is a more advanced method and also more time consuming compared to the CEN/TS 15105-method. These methods aim to dissolve and identify the compounds that are reactive during combustion and therefore able to cause combustion problems. Both these methods are developed for the characterization of biofuels but only the Aabo-method has been evaluated for waste fuels. The aim of this study was to evaluate the two methods by characterization of six waste fuels with different composition. In addition also four more homogeneous fuels: coal, straw, wood pellets and municipal sewage sludge. The analyses showed that the Aabo-method gave a more clear picture of the reactive elements in the waste fuel in comparison to the CEN/TS 15105-method. An advantage with the Aabo-method is also that the solid rest obtained after the leaching is analysed giving an element balance of the sample without having to make assumptions. The comparison of the methods showed that the CEN/TS 15105-method does not dissolve large parts of the available calcium in the waste fuel resulting in a large underestimation of the reactive calcium. These calcium compounds are dissolved by the ammonium-acetate step in the Aabo-method. The benefits of the CEN/TS 15105-method are however that it is a fast and uncomplicated method giving a good picture of the reactive elements interacting during combustion with one exception, calcium. Since the method is fast, it is also less expensive than the more time-consuming Aabo-method. With support from the results from this evaluation a combination of the two methods are suggested. The CEN/TS 15105-method could be complemented with the ammonium-acetate step from the Aabo-method. This should give a faster method than the Aabo-method but still with improved accuracy.

 9. Integrerad schemaläggning och styrning av en luftsepareringsanläggning vid varierande elpris

  OpenAIRE

  Johansson, Ted

  2015-01-01

  I detta examensarbete presenteras en ny metod för att göra schemaläggningsbeslut inom processindustrin och samtidigt ta hänsyn till det dynamiska beteendet hos processen. En modell av en luftsepareringsanläggning som producerar kvävgas och utnyttjar ett rörligt elpris användes för att exemplifiera denna metod. Modellen omfattade en kryogenisk destillationskolonn med en integrerad återloppskokare /kondensator, en multiströms värmeväxlare, en kompressor, två turbiner och en kondensator. Den inn...

 10. Komparasi Metode Penyetaraan Tes Menurut teori Respons Butir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna Miyatun

  2004-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menemukan metode penyetaraan tes dengan teori respons butir yang paling akurat. Sebelum dilakukan pengujian keakuratan metode penyetaraan tes, terlebih dahulu dilakukan: 1 Pemeriksaan setara atau tidaknya perangkat tes, 2 Penemuan persamaan konversi antarpaket soal yang tidak setara dan 3 Estimasi parameter butir. Penentuan metode penyetaraan tes yang akurat didasarkan pada besarnya kesalahan standar penyetaraan (SEE; yang paling akurat adalah metode penyetaraan tes yang mempunyai SEE paling kecil. Dalam penelitian ini, terdapat dua macam objek penelitian yaitu paket soal dan jawaban peserta EBTANAS. Soal EBTANAS terdiri dari 3 paket soal utama, 1 paket soal susulan, dan 1 paket soal cadangan. Peserta EBTANAS SLTP di Jawa Tengah Tahun Ajaran 1998/1999 terdiri dari 370.187 siswa. Teknik Purposive Sampling digunakan untuk menentukan sampel paket soal, yaitu ketiga paket soal utama terpilih sebagai sampel penelitian. Teknik Cluster Stratified Systematic Random Sampling digunakan untuk menentukan sampel jawaban peserta EBTANAS. Jawaban peserta sebanyak 8.251, terpilih sebagai sampel penelitian. Paket soal EBTANAS SLTP bidang studi Matematika dan data jawaban peserta tes, diperoleh melalui pengambilan data dokumentasi. Keparalelan tes diuji dengan analisis varians, uji Scheffe, dan uji Levene. Penyetaraan tes dilakukan dengan metode: Rerata dan Sigma, Rerata dan Sigma Tegar, dan Kurva Karakteristik. Estimasi parameter butir dilakukan dengan analisis program Bilog. Hasil analisis menunjukkan, pasangan paket soal utama-1 dan 2 serta pasangan paket soal utama-1 dan 3 tidak paralel, sehingga diperlukan proses penyetaraan. Pasangan paket soal utama-2 dan paket soal utama-3 bersifat paralel. Oleh karena itu tidak diperlukan proses penyetaraan. Penyetaraan paket soal utama-1 ke paket soal utama-2, dengan metode Rerata dan Sigma didapatkan persamaan konversi X2 - 1,19495 X] + 0,25766; dengan metode Rerata dan Sigma Tegar, X2 = 0

 11. XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror : - metodutveckling och utbildning av användare

  OpenAIRE

  Danielsson, Linnea

  2012-01-01

  Detta examensarbete dokumenterar arbetet med utveckling, införande och dokumentation av en nymetod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror med röntgenfluorescens. Metoden ärutvecklad för att användas på laboratorier för kvalitetskontroll på AstraZeneca i Södertälje. Syftetmed arbetet var att utveckla en robust och effektiv metod samt att utbilda användarna i dethanteringssätt som krävs för att utföra snabba och korrekta analyser. Rapporten presenterarteknologin bakom röntgenfluoresc...

 12. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av smärtlindring av barn i en prehospital kontext - en kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Hed, Kristina

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och vårda barn under tio års ålder med akut smärta i en prehospital kontext.   Metod: Studien utfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie baserad på fem öppna frågor. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades och fick beskriva positiva och negativa upplevelser av att omhänderta barn 0-10 år med akut smärta i prehospital kontext. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en manif...

 13. Helikoptertransport av farlig gods

  OpenAIRE

  Andersen, Kristian; Hauge, Mats Stoveland

  2004-01-01

  I denne oppgaven var formålet å kartlegge prosedyrer og rutiner for helikoptertransport av farlig gods. Dette inkluderte gjennomgang av lovverk, myndighetskrav og forskrifter. I tillegg har vi sett på bedriftens forhold til andre aktører. Videre har vi kartlagt risiko forbundet med helikoptertransport av farlig gods og sett på hva som kan gå galt med tanke på miljø, materiell og personell. Ut fra dette komt med forslag til hva som kan forbedre helikoptersikkerheten med tanke på transpor...

 14. Akustisk analyse av snorking

  OpenAIRE

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 15. Systemdynamisk analyse av vannkraftsystem

  OpenAIRE

  Rydning, Anja

  2007-01-01

  I denne oppgaven er det gjennomført en dynamisk analyse av vannkraftverket Fortun kraftverk. Tre fenomener er særlig vurdert i denne oppgaven: Sjaktsvingninger mellom svingesjakt og magasin, trykkstøt ved turbinen som følge av retardasjonstrykk ved endring i turbinvannføringen og reguleringsstabilitet. Sjaktsvingningene og trykkstøt beregnes analytisk ut fra kontinuitets- og bevegelsesligningen. Modeller av Fortun kraftverk er laget for å beregne trykkstøt og sjaktsvingninger. En modell e...

 16. Verdsettelse av DOF ASA

  OpenAIRE

  Aalvik, Alexander

  2012-01-01

  Formålet med masteroppgaven er å verdsette selskapet DOF ASA den 31.desember 2010. Estimatet vil bli vurdert i forhold til aksjeprisen på Oslo Børs og tilnærmingen er basert på bruk av relevant informasjon og modeller innenfor temaet verdsettelse. I første del av oppgaven presenteres DOF ASA, og det gis en kort introduksjon av offshore supply industrien i Norge som virksomheten driver innenfor. Selskapene Solstad Offshore ASA og Farstad Shipping ASA danner grunnlaget for bransjen og bruke...

 17. Vi äro musikanter, men vill färre och färre spela basfiol och flöjt? : En kvalitativ studie av barns val av instrument till den frivilliga musikundervisningen.

  OpenAIRE

  Hägg, Daniel

  2015-01-01

  Studien syftar till att få en djupare insikt i hur sociala och kulturella faktorer påverkar barn och ungdomar i deras val av instrument för studier på en kulturskola. I bakgrundskapitlet presenteras tidigare forskning och annan relevant litteratur inom studiens ämnesområde. Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av det sociokulturella perspektivet. Studiens metod utgörs av den kvalitativa intervjun. Sex nybörjare, tre flickor och tre pojkar i åldrarna 8-10 deltog i studien. I resultatet fr...

 18. Vad händer efter olyckan? En studie av EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

  OpenAIRE

  Andersson, Britt-Mari

  2013-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att beskriva en behandlingsmetod, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), som används vid posttraumatiskt stressyndrom. Detta för att öka förståelsen för denna metod och granska nyttan av denna. Tanken var också att väcka intresse hos sjukskötare att vilja vidareutbilda sig till EMDR-terapeuter. Studien är kvalitativ och respondenten använde sig av kvalitativa temaintervjuer samt tidigare forskning som datainsamlingsmetod. Intervjumaterialet ana...

 19. Mediepresentationer av våld : En studie om faser, utifrån fallet Breivik

  OpenAIRE

  Kuhlin, Nancy; Drigoris, Sanna

  2015-01-01

  Idenna studie har vi undersökt hur massmedier presenterat våldshandlingar övertid. Det som vi undersökt är om det finns urskiljbara faser i massmedialapresentationer av våldshandlingar. Vi har utgått från fallet Breivik och Norgeattentatet2011, som vi menar är ett mediebelyst fall som kan kasta ljus över andravåldshandlingar. Vi har använt oss av Grundad Teori som kvalitativ metod och analyseratsammanlagt 80 stycken tidningsartiklar hämtade från Aftonbladet, Expressen,Dagens Nyheter och Svens...

 20. Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar?

  OpenAIRE

  Iversen Ahrén, Mathilda

  2012-01-01

  Bakgrund: Intresset för att använda hundar inom vården har ökat bland patienter och personal. Forskning har påvisat fysiologiska, psykologiska, emotionella och sociala effekter genom användning av vårdhundar. I dagsläget finns ingen sammanställd forskning om hur detta påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vårdhundar påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Metod: Metoden var en litteraturstudie bestående av 20 vetenskapliga arti...

 1. Intelligenta förpackningar för transport av temperaturkänsliga material

  OpenAIRE

  Lönn, Jack; Dahl, Oscar

  2014-01-01

  Denna tekniska rapport avser dimensionering, modellering samt validering av en förpackning som ska transportera hästsperma genom att utnyttja lagrade energier i fasomvandlingsmaterial. Lådan har konstruerats för att klara av de termiska påfrestningar som sker under transporten. En teoretisk modell har tagits fram och en prototyp har testats i klimatkammare för ett specifikt transportscenario. Rapporten går igenom metoder som använts för att utforma lådan och teoretiska modellen jämförs sedan...

 2. Psykososiale og organisatoriske forhold på arbeidsplassen : hvilken sammenheng har slike forhold for utvikling av smerter hos unge arbeidstakere?

  OpenAIRE

  Vindal, Emma

  2013-01-01

  Formål: Formålet med denne studien var å analysere muskel- og skjelettlidelser hos unge personer i begynnelsen av arbeidslivet. Hovedfokus var å identifisere psykososiale, organisatoriske og andre arbeidsrelaterte forhold som kan være viktige risikofaktorer for å utvikle langvarige smerter i nakke, skulder eller øvre del av ryggen. Målgruppen for undersøkelsen var unge studenter og arbeidstakere med en overvekt av frisører og elektrikere. Metode: Studien tar utgangspunkt i data som er sam...

 3. Tandhygienisters användning av bildstöd vid möte med barnpatienter

  OpenAIRE

  Berbic, Jasmina; Omeirat, Sara

  2016-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters användning av alternativ kompletterande kommunikation i form av bildstöd i möte med barnpatienter. Metod och material: En digital enkät bestående av 15 frågor skickades ut till samtliga (102 stycken) verksamma tandhygienister i Region Jönköpings län. Antal deltagare var totalt 57 stycken, 54 kvinnor och 3 män. Resultatet redovisades i absoluta – och relativa frekvenser, samt medelvärde. p-värde ≤ 0,05 ansågs statistiskt signifikant....

 4. Ytrengöring av alfa-diamond : En studie och urval av ytrengöringsmetoder för hårda beläggningar

  OpenAIRE

  Morling, Jonas

  2010-01-01

  Examensarbetets mål är att rengöra en diamantkomposit med en ytrengöringsmetod. Metoden skulle vara mera effektiv än den manuella sandblästring som används idag för att ytrengöra detaljen. Detaljen är liten och har ett vitalt spår som ska rengöras. Detta ställer höga krav på effektiva metoder. De metoder som tas upp teoretiskt i examensarbetet är bland annat blästring, trumling och laserrengöring. Ett urval av metoderna testades. Den metod som utmärkte sig främst I testerna var automatisksand...

 5. Ombyggnad av motorcykel

  OpenAIRE

  Lund, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete var att bygga en så kallad ”Bobber” av en Yamaha Wildstar 1600. Bobbern är en variant av ombyggda motorcyklar som tog form på 40 och 50talet, när amerikanska servicemän återvänt hem efter andra världskriget. De hade blivit inspirerade av lättare europeiska motorcyklar som de sett och kört. Väl hemma började man plocka bort delar av motorcyklarna som inte gjorde dem snabbare, tillexempel ljuddämpare, skärmar, lampor och blinkers. Andra delar kunde göras mindre, ti...

 6. Verdsettelse av Ekornes ASA

  OpenAIRE

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 7. Verdivurdering av BW Offshore

  OpenAIRE

  Kalleberg, Carl-Fredrik; Storebø, Mats

  2015-01-01

  Målet med oppgaven var å gjennomføre en verdivurdering av BW Offshore. Problemstillingen var å finne egenkapitalverdien for en privat investor i BW Offshore og deretter komme med en handelsanbefaling på BWO aksjen. For å gjennomføre verdivurderingen valgte vi en fundamentalanalyse ved bruk av den diskonterte kontantstrømmodellen. Vi supplerte verdivurderingen med en komparativ- og sensitivitetsanalyse. BW Offshore opererer innenfor exploration & production (E&P) i offshorebr...

 8. Verdsettelse av IC Companys

  OpenAIRE

  Brudeseth, Haakon

  2011-01-01

  Denne oppgaven har hatt som mål å verdsette IC Companys. I oppgavens første del ble den forholdsvis korte historien til selskapet, produktene og distribusjonskanalene presentert. Videre i oppgaven har jeg presentert verdsettelsesteori med fokus på fundamental verdsettelse, og forskjellene mellom egenkapitalverdi og selskapsverdi. Del tre omhandlet en strategisk analyse for selskapet, hvor de interne ressursene ble analysert ved hjelp av VRIO modellen, og de eksterne ved hjelp av Porte...

 9. PERBANDINGAN ESTIMASI KEMAMPUAN LATEN ANTARA METODE MAKSIMUM LIKELIHOOD DAN METODE BAYES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heri Retnawati

  2015-10-01

  Full Text Available Studi ini bertujuan untuk membandingkan ketepatan estimasi kemampuan laten (latent trait pada model logistik dengan metode maksimum likelihood (ML gabungan dan bayes. Studi ini menggunakan metode simulasi Monte Carlo, dengan model data ujian nasional matematika SMP. Variabel simulasi adalah panjang tes dan banyaknya peserta.  Data dibangkitkan dengan menggunakan SAS/IML dengan replikasi 40 kali, dan tiap data diestimasi dengan ML dan Bayes. Hasil estimasi kemudian dibandingkan dengan kemampuan yang sebenarnya, dengan menghitung mean square of error (MSE dan korelasi antara kemampuan laten yang sebenarnya dan hasil estimasi. Metode yang memiliki MSE lebih kecil dikatakan sebagai metode estimasi yang lebih baik. Hasil studi menunjukkan bahwa pada estimasi kemampuan laten dengan 15, 20, 25, dan 30 butir dengan 500 dan 1.000 peserta, hasil MSE belum stabil, namun ketika peserta menjadi 1.500 orang, diperoleh akurasi estimasi kemampuan yang hampir sama baik estimasi antara metode ML dan metode Bayes. Pada estimasi dengan 15 dan 20 butir dan peserta 500, 1.000, dan 1.500, hasil MSE belum stabil, dan ketika estimasi melibatkan 25 dan 30 butir, baik dengan peserta 500, 1.000, maupun 1.500 akan diperoleh hasil yang lebih akurat dengan metode ML. Kata kunci: estimasi kemampuan, metode maksimum likelihood, metode Bayes     THE COMPARISON OF ESTIMATION OF LATENT TRAITS USING MAXIMUM LIKELIHOOD AND BAYES METHODS Abstract This study aimed to compare the accuracy of the estimation of latent ability (latent trait in the logistic model using maximum likelihood (ML and Bayes methods. This study uses a quantitative approach that is the Monte Carlo simulation method using students responses to national examination as data model, and variables are the length of the test and the number of participants. The data were generated using SAS/IML with replication 40 times, and each datum is then estimated by ML and Bayes. The estimation results are then compared with the

 10. "Interrupted" eller "Imaginal Exposure"? : EMDR og de Kreative Art -Terapiene i Traumebehandling av Barn og Ungdom. Er metodene så forskjellige?

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Sammendrag Problemområde: Det er gjort begrenset forskning på bruken av de kreative art-terapiene, når det gjelder barn med PTSD (Goodman, Chapman & Gant (2009). Foreløpig finnes det kun en randomisert kontrollert studie (Chapman, Morabito, Ladkas, Schreiner & Knudson, 2001). Det er også mangel på eksperimentell forskning, når det gjelder nytten av slike metoder i forhold til voksne med samme diagnose. Beskrivelser av effekt av tilnærmingen overfor voksne er ofte hentet fra kliniske ra...

 11. Analys av miljöanpassad ogräsbekämpning

  OpenAIRE

  Henningsen, Emelie

  2013-01-01

  Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk vars huvuduppgift är drift och underhåll av det svenska elstamnätet. Bekämpningen av oönskad vegetation är en del i underhållsarbetet i anläggningarna och sker i dagsläget med det kemiska bekämpningsmedlet Roundup. Svenska Kraftnät önskar att minska eller ersätta den kemiska ogräsbekämpningen med en miljöanpassad metod och rapporten syftar till att undersöka den möjligheten.  En av de möjliga metoderna, NCC Spuma, testades i ett fältförsök i en av S...

 12. Vurdering av flutter stabilitetsgrensen til Hålogalandsbroen med en probabilistisk metode

  OpenAIRE

  Kvamstad, Tori Høyland

  2011-01-01

  The present work is a study of the aeroelastic stability limit of the Hålogaland Bridge. The state-of-the-art theory concerning determination of flutter stability limits in modern bridge design is presented. The self-excited loads are modeled using aerodynamic derivatives obtained in a free vibration wind tunnel test of a section model. The bimodal flutter limit of all relevant mode pairs are evaluated, by considering frequency separation and mode shape similarity of the respective modes. The...

 13. Agila metoder – en kartläggning av teori och praktik

  OpenAIRE

  Georgsson, Anna

  2010-01-01

  In recent years, agile software development methods have become increasingly popular throughout the world. Today there are a number of different agile methods and they all rest on the Agile Manifesto that was formulated in 2001 as a reaction to the traditional software processes.The aim of this thesis is to make a survey of some of the agile methods used today and to see how they are being used in practice. It consists of two parts: a literature study and an interview study with people workin...

 14. Metoder för rekultivering av packningsskadad mark i urban miljö

  OpenAIRE

  Rolf, Kaj

  1993-01-01

  The effects of subsoil compaction, topsoil compaction, mechanical subsoiling with an excavator and pneumatic subsoiling using a Terralift soil aerator on a number of soil physical parameters and plant growth on five tree species, were measured at two sites with sandy loam and loam over clay loam, respectively. The compactions were made under controlled conditions before subsoiling and planting. Compaction had a negative influence on soil physics and plant growth. Soil bulk density was increas...

 15. Två metoder av finutsättning och dess noggrannheter

  OpenAIRE

  Lans, Gustav; Jonas, Skogfält

  2013-01-01

  This report describes a study of two different methods to achive the best possible result in setting out apartment details. These two methods are the setting out of details with a measuring tape from baselines and the setting out procedure with an instrument (totalstation).Through our knowledge in surveying and mapping technology and help from a carpenter, this investigation has been implemented. The setting out using a tape has been performed by letting the carpenter to set out windows, bath...

 16. Evaluation of methods for characterizations of deposits; Utvaerdering av metoder foer avlagringsmaetningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoegberg, J.; Bjoerkman, P. [Vattenfall Utveckling AB, Aelvkarleby (Sweden)

  2001-11-01

  In boilers there are problems with deposits on parts exposed to the flue gas, in particular on heat exchanging parts and to an increasing extent with the changeover to the use of biofuels and wood waste fuels. In order to solve the problems deposits are examined by using a deposit probe and taking deposit samples from the interior of the boiler. In this report an evaluation of methods of analysis is performed based on experiences in both literature and laboratory work. The evaluation forms the basis of an instruction for deposit measurements in 'Vaermeforsks Maethandbok'. The procedure for use of deposit probes is treated as well as the importance of careful and well planned sample preparation before analysis. In the literature a large number of methods used for analysis of deposits from flue ashes and similar applications are found. The methods include chemical analyses of solids and liquids, analysis of crystal structures, thermal properties and the solid mechanics of the materials. Several methods, for example SEM-EDX, XRF, ICP, IC and methods for determining the mechanical and thermal properties are suited for a survey examination of a deposit, while more specialised methods with higher resolution can add information but require a clear framing of a question and in practice are suited for only separate samples. Examples from the latter category are AES, ESCA and TOF-SIMS.

 17. Metod för inventering av underhållsbehov för skogsdiken

  OpenAIRE

  Larsson, Cecilia

  2011-01-01

  Large areas have been ditched in Sweden during the past 100 years to improve the forest production. Ditching and also maintenance of old ditches are operations having mainly negative effects on water quality, flora and fauna and changing characteristics of soil. The purpose of this study was to suggest a method for inventory of the need for ditching maintenance in old forest ditches that takes biodiversity, water protection and forest production into consideration. Inventory methods from five...

 18. Graphical pump system optimisation method; Grafisk metod foer effektivisering av pumpsystem eller andra system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choy-Hsien Lin; Aelmqvist, Arnold (Stora Enso AB (Sweden))

  2008-08-15

  The matter of energy has recently gained importance for companies in general and the forest industry in particular. Efforts to improve energy efficiency are ongoing with all companies within the industry, in order to reduce the significant energy costs. One area that makes up a substantial portion of the energy consumption is the process flows that are used to transport paper pulp. A pump system consists of numerous valves, splits and other sources of pressure loss, which makes it difficult to gain an understanding of the pressure levels at various locations, which in turn makes it difficult to identify opportunities for improvements. This project has developed software to create pressure diagrams which visualizes pumping work clearly and simplifies efforts to understand pump systems. Because the diagrams are generated automatically, the effort to study different possible solutions is reduced, thus encouraging experimentation and new, innovative solutions. The goal of the project was to develop a user friendly tool the aids analysis and design of pulp and paper plants. An analysis of the screen room at Stora Enso Hylte's TMP plant was carried out using the tool as a pilot, in order to test it in a real setting. Throughout the system, the project identified possibilities to reduce the pressure head by at least 25 per cent, which translates to 50 per cent and more in power. These savings have been achieved in the cases where the changes have been implemented. The pilot project clearly shows that pump systems should be analyzed as a whole, in order to reap the most of the benefits. Given that the tools are available, savings beyond those of making isolated improvements can be achieved, with a smaller investment. The tool designed in the project enables a fast feedback on ideas through an intuitive visual mean, which simplifies calculations and analysis of systems. It should be noted that it is only a tool, and engineering still has to be done e.g. judging the plausibility of the results and coming up with alternate solutions. This was the intended scope of the project which thus is considered a success

 19. Utveckling av metod för översvämningskartering

  OpenAIRE

  Olsson, Amanda

  2016-01-01

  The creation of reliable flood extent maps is becoming an increasingly important question as the  damage  caused by  natural  disasters  is  becoming  more  severe and the frequency of these events is increasing.  By limiting the uncertainty in flood modelling and simplifying the creation of flood extent maps, a more iterative process is made possible. This iterative process could potentially facilitate the development of more reliable emergency plans. The purpose of this report is to describ...

 20. Standardi in metode za specifikacijo zahtev programske opreme

  OpenAIRE

  Klun, Miha

  2015-01-01

  V tem diplomskem delu primerjam tri izbrane standarde in metode za pisanje specifikacij zahtev programske opreme. Metoda specifikacij IEEE 830 in metoda primerov uporabe predstavljata starejšo, medtem ko uporabniške zgodbe predstavljajo novejšo generacijo metod za pisanje specifikacij. Vsaka od metod je najprej predstavljena teoretično, nato pa še na praktičnem primeru. Za praktični primer smo vzeli kar študentom na Fakulteti za računalništvo in informatiko dobro poznani sistem E-študent. ...

 1. EFEKTIFITAS METODE PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW DAN METODE KONVENSIAL TERHADAP HASIL BELAJAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Resi Mayangsari

  2012-06-01

  Full Text Available Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan metode (PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012 dan untuk mengetahui apakah penggunaan metode (PQ4R lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan metode (PQ4R pada mata pelajaran IPS ekonomi satndar kompetensi uang dan lembaga keuangan efektif untuk dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penggunaan metode (PQ4R lebih efektif daripada metode konvensional pada pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai rata- rata post test untuk kelas eksperimen sebesar 78,57 dan kelas kontrol sebesar 75,31. Simpulan dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode (PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, dan lebih efektif dibandingkan metode konvensional terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Saran dalam penelitian ini yaitu pembelajaran dengan model pembelajaran (PQ4R dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran bagi guru dalam rangka menambah variasi model mengajar karena efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, perlu adanya belajar kelompok yang efektif untuk melatih tingkat sosial siswa, dan perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Goals to be achieved in this study was to determine whether the use of the method (PQ4R can improve learning outcomes and learning activities of high school class X PGRI Gumelar

 2. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 3. Avvattning av fettavskiljarslam

  OpenAIRE

  Tolgén, Isabelle

  2013-01-01

  Fettavskiljarslam är ett avfall som uppstår hos restauranger och på platser där matfett och matoljor används. För att förhindra att fettet sätter igen avlopp fångas det upp med en fettavskiljare. Dessa fettavskiljare töms sedan av slambilar som vidare lämnar slammet antingen för mellanlagring eller direkt för rötning och bildandet av biogas.   Ragn-­‐Sells AB hanterar ungefär 27 000 ton fettavskiljarslam varje år. 6000 ton av dessa placeras i  mellanlagringscistern på  Högbytorp  där  en  set...

 4. Effekter av IFRS

  OpenAIRE

  Nilsson, Therése; Ehrnfelt, Elizabeth

  2005-01-01

  Till följd av en ökad harmonisering inom EU skall alla börsnoterade företag inom EU följa och tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sina koncernredovisningar från och med den 1 januari 2005. Företag som berörs är de som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad. I Sverige är Aktietorget, North Growth Market samt Stockholmsbörsen reglerade marknader. Den största förändringen till följd av IFRS implementeringen är att värdering av poster i balansräkning...

 5. Analyse av Ulike Akustiske Taleegenskaper for Deteksjon av Artikulatoriske Attributter.

  OpenAIRE

  Fasseland, Claus

  2007-01-01

  Arbeidet bak denne rapporten har omhandlet analysering av egendefinerte taleegenskapers potensial ved detektering av lydenheter (attributter). Et HTK-basert simuleringsverktøy har blitt utviklet for å kunne kartlegge egenskapenes evne til å frembringe gode gjenkjenningsresultater. En har undersøkt muligheten for forbedring av feilraten ved å representere talesignalet vha egenskapsvektorer som er tilpasset hver attributtdetektor. Utvelgelsen av vektorene er gjort ved subjektiv inspeksjon av at...

 6. Verdivurdering av SAS AB

  OpenAIRE

  Gangås, Silje Garberg

  2013-01-01

  Formålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beregne den teoretiske verdien på det børsnoterte selskapet SAS AB og på bakgrunn av denne gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Forskningsspørsmålet for oppgaven er utledet som følger: ”Hva er verdien av SAS AB?” SAS AB er inne i en fundamental omstillingsprosses hvor den nye strategien, 4XNG, ble presentert og påbegynt november 2012. Omstillingsprosessen innebærer blant annet en omfattende omstrukturering i organisasjonen ...

 7. Automatisert pigging av lastebildekk

  OpenAIRE

  Oppedal, John Magne; Røyseth, Odd Gunnar; Hundere, Roy Helge; Sandvoll, Jøran

  2010-01-01

  Denne rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til fire studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010. Studentane som utførte oppgåva studerte elektro- og automatiseringsteknikk ved høgskulen si avdeling i Førde. Målet med oppgåva var å utvikle og bygge ei automatisert maskin som kunne utføre montering av piggar i vinterdekk for lastebilar. Utviklingsprosjektet var eit samarbeid mellom prosjektgruppa, høgskulen og oppdragsgjevar Førde Vulk AS. Hovudprosjektrapport...

 8. Hantering av systemdokument

  OpenAIRE

  Gustavsson, Ingegerd; Folkesson, Birgitta

  2001-01-01

  All systemdokumentation som finns på Flextronics är dokumenterad på en mall i Word. Utvecklingen inom Flextronics WE, Karlskrona är stor. Många datasystem används på företaget inom olika avdelningar lokalt men även i Europa, och ingen gemensam ruin för hanteringen av systemdokument finns. Helpdesken på Flextronics servar hela Karlskrona och västra Europa på deras datasystem och nätverk. Vår uppgift är att ta fram en kravspecifikation för hantering av systemdokumentationen. För att helpdesken ...

 9. Mjerenje efikasnosti filtara i primjena NNSFDI metode

  OpenAIRE

  Bildirici, Melike; Alp, Selcuk

  2012-01-01

  Cilj rada je prezentirati filtar neuralne mreže zasnovan na NNSFDI metodi kao alternativni filtar u odnosu na često korištene filtre u ekonomiji: naime, Baxter-King, Hodrick-Prescott, Christiano i Fitzgerald i Kalman filtre. U ovom radu su korišteni različiti podaci koji uključuju godišnje stope nezaposlenosti za period od 1923 – 2008 i mjesečne stope inflacije za period od 1964:02 – 2009:07. Ponašanje nove metode i osnovnih filtara je procijenjeno na osnovu godišnjih i mjesečnih podataka. Em...

 10. Driftsstudie av Lav NOx brennerteknologi

  OpenAIRE

  Skarbø, Kjartan Juul

  2013-01-01

  NOx dannelsen i forbrenning er en komplisert prosess. Den kan bli kategorisert i tre mekanismer; termisk NOx, hurtig NOx og NOx fra nitrogenforbindelser i drivstoffet. Betydning av mekanismene i denne rapporten er henholdsvis. Forbrenning av hydrogen gir høyere flammetemperaturer som igjen kan føre til mer produksjon av termisk NOx. En lav-NOx brenner utviklet av SINTEF er testet for forskjellige blandinger av metan og hydrogen gass. Fem uavhengige operasjonsfaktorer er undersø...

 11. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 12. KEEFEKTIFAN METODE SCHOOLYARD INQUIRY TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN SCIENCE VOCABULARY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.D. Pamelasari

  2014-11-01

  Full Text Available Tantangan yang harus dihadapi dalam mengajar Bahasa Inggris di pada mahasiswa selain jurusan Bahasa Inggris adalah tingkat pemahaman kosakata yang rendah. Hal tersebut berpengaruh pada pemahaman materi mereka, berdasarkan permasalahan tersebut metode schoolyard inquiry digagas untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka dalam memahami science vocabulary sebagai metode alternative untuk membantu mereka belajar. Schoolyard inquiry adalah metode belajar kosakata secara mandiri di luar kelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman science vocabulary mahasiswa Pendidikan IPA FMIPA Unnes mengingkat secara signifikan dan mencapai tingkat tinggi pada level pemahamannya. Melalui metode ini mahasiswa juga dapat mengintegrasikan pembelajaran Bahasa Inggris dengan metode saintifik. Mahasiswa juga memberikan respon positif terhadap metode schoolyard inquiry  ini. The challenge that should be faced of teaching English for non English department students is the low level of students’ vocabulary mastery. It affects their comprehension of material, therefore to help students to master the science vocabulary schoolyard inquiry method was proposed to be used as alternative method to improve students’ vocabulary mastery. Schoolyard inquiry is a method of independent learning that is conducted outside the class. The result showed that the students’ science vocabulary mastery improved significantly most of students reached high level of science vocabulary mastery. Through Schoolyard Inquiry method Students were be able to learn English by applying the scientific skill. The students also gave positive responses of learning vocabulary by using alternatif method of schoolyard inquiry.

 13. Fra kompetanselæring på kurs til anvendelse på arbeidsplassen: En kvalitativ studie av tre ledere sine opplevelser av sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap

  OpenAIRE

  Blix, Cathrine Hagen

  2013-01-01

  Jeg har i denne studien belyst temaene læring og kompetanseoverføring. Problemstillingen min er: «Hvordan opplever ledere som deltar på ledertreningskurs sammenhengen mellom det de lærer på kurs og forventningene om å anvende det i hverdagen?» Formålet med oppgaven er å se nærmere sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap.Jeg har brukt kvalitativ metode med fenomenologisk tilnærming som forskningsmetode. Jeg valgte å benytte arbeidsgiveren min, omtalt som Virksomhe...

 14. Fra kompetanselæring på kurs til anvendelse på arbeidsplassen : En kvalitativ studie av tre ledere sine opplevelser av sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap

  OpenAIRE

  Blix, Cathrine Hagen

  2013-01-01

  Jeg har i denne studien belyst temaene læring og kompetanseoverføring. Problemstillingen min er: «Hvordan opplever ledere som deltar på ledertreningskurs sammenhengen mellom det de lærer på kurs og forventningene om å anvende det i hverdagen?» Formålet med oppgaven er å se nærmere sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap. Jeg har brukt kvalitativ metode med fenomenologisk tilnærming som forskningsmetode. Jeg valgte å benytte arbeidsgiveren min, omtalt som Virksomh...

 15. Balanserat styrkort : En studie av Folkhälsans utvecklingsinstrument Karta & Kompass

  OpenAIRE

  Brandtberg, Anne-Marie

  2012-01-01

  Balanserat styrkort är en metod inom ekonomistyrning som har väckt stort intresse runt om i världen. Metoden kan användas i både stora och små företag som ett mät och ledningssystem som kopplas till företagets strategier och kompetenser. I detta examensarbete behandlas bakgrunden till metoden och vad metoden går ut på, samt varför företag använder sig av den. Syftet med examensarbetet är att förklara vad balanserat styrkort är och hur det används. Jag har undersökt hur metod...

 16. Introduction to AVS Audio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 17. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  OpenAIRE

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 18. Estimering av laster på PTO-kraftuttag

  OpenAIRE

  Selldén, Magnus

  2011-01-01

  För att utöka ett fordons användningsområde kan det utrustas med olika typer av arbetsredskap och lasthanteringsutrustning. För att driva dessa finns möjlighet till kraftuttag (PTO - Power Take-Off) från ett antal anslutningar vid motor och drivlina. I dagsläget saknar motorns styrsystem information om dessa laster vilket kan påverka styrningen negativt. I detta arbete presenteras en metod för att estimera det okända lastmomentet på kraftuttaget. Metoden utgår från Newtons andra lag för sväng...

 19. Faktorer som påverkar sponsorering av musikevenemang

  OpenAIRE

  Lundmark, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med lärdomsprovet var att utforska om hur man söker och får sponsorer till ett musikevenemang och att hitta de faktorer som påverkar företag när de gör sina beslut om sponsorstöden. Avsikten var att få fram effektiva metoder för små organisationer att få sponsorer. Samtidigt var det intressant att se om det finns något som kunde göras bättre i letande efter av samarbete från både företagens och arrangörernas synvinkel. Den teoretiska referensramen baserade sig pa...

 20. Lära av trädgård

  OpenAIRE

  Åkerblom, Petter

  2005-01-01

  Abstract in English after this introduction in Swedish: Skolträdgården är ett nygammalt pedagogiskt verktyg med sina rötter i den gamla folkskolan. I tre delstudier diskuteras olika förutsättningar för skol-trädgårdsverksamhet i dagens skola. Särskilt intresse riktas mot vad som händer när pedagoger, planerare, fastighetsförvaltare, skötselentreprenörer och andra aktörer som berörs av skolans utemiljö samverkar. Framtids-verkstaden prövas som metod för att involvera aktörer i lokal skolgårdsu...

 1. PENGARUH METODE PENYULUHAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENGETAHUAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurdin

  2015-08-01

  Full Text Available Abstract: Influences of Counseling Methods on Environtmental Awareness with regard to Levels of Education. This article reports on a study which examined the influences of counseling methods of demonstration and discussion on envirenmental awareness with regard to levels of education. This ex­perimental research using 2x2 factorial design was carried out on a group of community members in West Jakarta. The data were analyzed using two-way variant analysis and Tukey’s test. The result dem­onstrates the interactional influences between the counseling methods and the levels of education on environmental awareness. The counceling method of discussion is more appropriate for community with high level of education, whereas demonstration is for community members with low level of edu­cation. Keywords: counseling methods, demonstration, discussion, levels of education, environmental awareness Abstrak: Pengaruh Metode Penyuluhan dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengetahuan Ber­wawasan Lingkungan. Artikel hasil penelitian ini memaparkan pengaruh penyuluhan dengan metode demonstrasi dan diskusi terhadap pengetahuan berwawasan lingkungan berdasarkan jenjang pendidikan. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan desain faktorial 2x2 pada kelompok masyarakat di wilayah Jakarta Barat. Data dianalisis dengan analisis varians dua jalur, dan uji Tukey. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat pengaruh interaksi antara metode penyuluhan dan tingkat pendidikan ter­hadap pengetahuan berwawasan lingkungan. Penyuluhan dengan metode diskusi lebih baik dipergunakan pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi, dan metode demonstrasi lebih baik diper­gunakan pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Kata kunci: penyuluhan, metode demonstrasi, metode diskusi, tingkat pendidikan, pengetahuan berwawasan lingkungan

 2. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 3. Skatternas betydelse vid val och byte av företagsform

  OpenAIRE

  Bohlin, Maria; Landås, Sofia; Hellblom-Björn, Sanna

  2012-01-01

  Uppsatsen avser att undersöka vilken företagsform som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt, samt att undersöka om det uppstår några skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform. Uppsatsen bygger på kvalitativ och deduktiv metod. I uppsatsen används primärdata från semistrukturerade intervjuer med rådgivare samt företag. Sekundärdata har samlats in från litteratur samt artiklar som berör ämnet byte av företagsform.  Resultatet av studien visade att aktiebolag är den skattemässigt mest ...

 4. En komparativ studie av klädföretags miljökommunikation

  OpenAIRE

  Rahnert, Katharina

  2010-01-01

  Syfte - Syftet med studien är att undersöka klädföretags miljökommunikation med sina kunder och att identifiera likheter och skillnader mellan större och mindre företags miljökommunikation. Metod - Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ metodansats där telefonintervjuer med sammanlagt sjutton klädföretag från Sverige och Tyskland utgör grunden för det empiriska materialet. Klädföretagen utgörs av dels geografiskt väletablerade företag och dels av företag med tydlig miljöprofilering. ...

 5. Verdsetting av Norsk Hydro ASA

  OpenAIRE

  Holmgren, Truls Ekhorn

  2014-01-01

  I denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PE...

 6. Energieffektiv hydrogenlagring : eksergianalyse av adsorpsjon

  OpenAIRE

  Berntsen, Trond Einar Egeberg

  2012-01-01

  Hydrogenlagring er en nøkkelteknologi for etablering av en hydrogenøkonomi. Adsorpsjon er en av hydrogenlagringsteknologiene som for tiden utforskes sammen med hydrogen lagret som komprimert gass, væske, og i metallhydrider. Omfanget av denne oppgaven har vært eksergianalyse og utvikling av eksergilikninger for hydrogenlagring ved adsorpsjon ved kryogen temperatur. Eksergianalyse utført på kryo-adsorpsjonssystem er i hovedsak basert på det eksperimentelle op...

 7. Distribuert programutvikling i et virtuelt miljø, Design og evaluering av en prototype for Scrum i Second Life

  OpenAIRE

  Andreassen, Morten Christian; Johannessen, Christer

  2009-01-01

  Scrum er en metode for å organisere arbeidet til programmeringsteam. Slike team benytter ulike verktøy og møter for å kommunisere og koordinere sitt arbeidet. En fremtredende trend er Scrum team som benytter seg av distribuert arbeid. Multi User Virtual Environments (MUVE), slik som Second Life, er en plattform for å støtte distribuert arbeid. Denne studien presenterer en analyse av hvordan et MUVE kan bli benyttet for å støtte distribuert programutvikling. Denne analysen er...

 8. Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske daglivaremarkedet : en empirisk undersøkelse av Kiwi og REMA 1000

  OpenAIRE

  Særvoll, Trine; Tjøm, Merete Bøe

  2013-01-01

  I denne utredningen har det blitt gjennomført empiriske undersøkelser av prisstrategier i Kiwi og REMA 1000. For å avdekke hvorvidt kjedene benytter lokale eller nasjonale prisstrategier har vi samlet inn 2572 priser i totalt 16 Kiwi- og REMA 1000-butikker i Hordaland. Det er lagt stor vekt på forklaring av metode for datainnsamling, da liknende undersøkelser i liten grad er utført tidligere. Resultater fra undersøkelsene analyseres i henhold til teori om lokale og nasjonale ...

 9. Transformative virkemidler i reklamer - En studie av reklamens påvirkning på holdninger blant unge

  OpenAIRE

  Riskild, Maiken Kolle; Kifle, Salem; Ingeman-Johnsen, Nina

  2015-01-01

  I denne oppgaven tar vi for oss transformative virkemidler i reklamer, og undersøker hvilken effekt disse virkemidlene har på ungdommers holdninger. Vi har tatt utgangspunkt i DNB sine reklamer, da de legger mange ressurser inn i disse, og bruker virkemidler som “humor” og “provokasjon” i flere av reklamene sine. Ettersom dette er et tema vi kunne lite om, valgte vi å bruke en eksplorerende, kvalitativ metode, for å få dypere forståelse og innsikt i hvordan ungdom blir påvirket av reklamer. V...

 10. Mentaliseringsbaserad terapi mot borderline personlighetsstörning : De professionellas upplevelser av dess effekt och verksamma komponenter

  OpenAIRE

  Holmström, Ida

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur personalen på en psykiatrisk mottagning upplevde den behandling som de ger för borderline personlighetsstörning, mentaliseringsbaserad terapi. Genom en kvalitativ metod och fokusgrupper söktes svar på frågeställningarna. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av tematisk analys och resultatet visade att behandlingen generellt upplevdes ha förbättrat patienternas livskvalitet. De flesta av patienterna gjorde helt andra livsval ...

 11. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  OpenAIRE

  Knut Skyberg; Knut Skulberg

  2009-01-01

   SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117) og storrengjøring i kontormiljø (n=104). Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til red...

 12. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  OpenAIRE

  Fritzon, Ida

  2014-01-01

  Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och h...

 13. Formann i motstandsbevegelsen og fremst i hylekoret - eller toppledelsens forlengede arm? : en komparativ studie av mellomlederens betydning for endring i offentlige organisasjoner

  OpenAIRE

  Eriksen, Erik; Worum, Jørgen

  2015-01-01

  Denne avhandlingen er basert på en undersøkelse av offentlige organisasjoner som drives døgnet rundt. Det som er undersøkt er hvilken betydning det har for endring i en organisasjon at det er en leder med personalansvar på jobb samtidig med de ansatte. Undersøkelsen er gjennomført som en komparativ analyse av to caser der det er brukt kvalitativ metode ved intervju av 11 ansatte i Levanger kommune og Oslo politidistrikt. Vi har undersøkt forskjellen mellom en organisasjon der l...

 14. ANALISA LUMINANSI LANGIT DENGAN METODE RASIO AWAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramli Rahim

  2000-01-01

  Full Text Available Daylight and solar radiation data are important parts of building design process. However, many of the fundamental daylight and solar research studies used by architects and engineers in Indonesia are based upon data taken in other parts of the world. In order to investigate daylight availability data in low latitude/tropic area which are extremely lacking at the present stage, a measurement of daylight and solar radiation was done in Makassar. Cloud ratio is known as a most practical and convenient parameter to specify the real sky conditions. This paper describes the analysis of sky luminance by cloud ratio method which are obtained from the data measured during the period January - December 1995. Abstract in Bahasa Indonesia : Data luminansi dan radiasi surya merupakan bagian yang sangat menentukan dalam proses perancangan bangunan. Dalam kenyataannya, banyak arsitek dan ahli bangunan di Indonesia yang masih menggunakan hasil penelitian yang berdasarkan pada data pengukuran yang diperoleh dari negara lain. Dalam upaya investigasi ketersediaan data luminansi di daerah tropik yang hingga saat ini sangat terbatas, suatu pengukuran data tentang luminansi dan radiasi surya telah dilakukan di Makassar. Rasio awan dikenal sebagai suatu parameter yang cukup praktis dan baik dalam menentukan kondisi langit nyata. Tulisan ini mengungkapkan analisa dari luminanasi langit dengan metode rasio awan yang diperoleh dari pengukuran data selama periode Januari hingga Desember 1995. Kata kunci: luminansi langit, rasio awan, pengukuran data.

 15. Konseptutvikling av frangible flyplass master

  OpenAIRE

  Storhaug, Thomas Angell

  2014-01-01

  GJennom å studere rapporter og dokumenter rundt brekkbare flyplassmaster prøver denne teksten å foreslå metoder for å bygge en Finite Element Analysis modell for å teste flyplass master mot ICAO's krave til brekkbarhet. Dette gjøres ved å studere ICAO's krav, samt studere eksisterende løsninger og tester utført på disse mastene.

 16. EKSTRAKSI MINYAK ATSIRI DAUN ZODIA (Evodia suaveolens) DENGAN METODE MASERASI DAN DISTILASI AIR

  OpenAIRE

  Prima Astuti Handayani; Heti Nurcahyanti

  2014-01-01

  Daun zodia merupakan tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati. Daun zodia mengandung senyawa aktif limonene yang bersifat neurotoksin terhadap serangga. Pengambilan minyak atsiri daun zodia dilakuan dengan metode maserasi dan metode distilasi air. Pada metode maserasi bahan digunakan etanol dan dimaserasi selama 3x24 jam. Kemudian didistilasi untuk menguapkan pelarut etanol. Untuk metode distilasi air bahan didistilasi selama 3 jam, campuran minyak dan air dipisahkan dengan menamba...

 17. Utveckling av ett snabblyftblock

  OpenAIRE

  Svensk, Johanna; Schönning, Lisa

  2014-01-01

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svero Lifting. Företaget säljer och utvecklar lyftanordningar. Svero Lifting arbetar idag med att reducera vikten på företagets komponenter genom ett materialbyte och har påbörjat utveckling av en ny lyftanordning, en blockvagn och ett snabblyftblock. Svero Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning så att komponenterna i lyftanordningen passar varandra och utmärker sig på marknaden. Idag har Svero Lifting inga CAD-modeller elle...

 18. Utveckling av hotspotsystem

  OpenAIRE

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 19. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 20. Kreativa metoder för att upprätthålla minnet hos människor med minnesstörning

  OpenAIRE

  Rönnholm, Jenny; Tiainen, Nina

  2010-01-01

  Syftet med examensarbetet är att beskriva kreativa metoder och utgående från dessa utveckla minneskort, vilka hjälper människor med minnesstörning att upprätthålla sin minneskapacitet. De kreativa metoderna som används är reminiscens, mnemoteknik samt musik och socialt stöd. Ämnet valdes för att behovet av minnesträning ökar eftersom allt fler människor kommer in i pensionsåldern. Informationssökningen gjordes i form av en begränsad litteraturstudie. Litteraturen består av aktuella vårdvet...

 1. Perbaikan Metode Penghitungan Debit Sungai Menggunakan Cubic Spline Interpolation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Budi I. Setiawan

  2007-09-01

  Full Text Available Makalah ini menyajikan perbaikan metode pengukuran debit sungai menggunakan fungsi cubic spline interpolation. Fungi ini digunakan untuk menggambarkan profil sungai secara kontinyu yang terbentuk atas hasil pengukuran jarak dan kedalaman sungai. Dengan metoda baru ini, luas dan perimeter sungai lebih mudah, cepat dan tepat dihitung. Demikian pula, fungsi kebalikannnya (inverse function tersedia menggunakan metode. Newton-Raphson sehingga memudahkan dalam perhitungan luas dan perimeter bila tinggi air sungai diketahui. Metode baru ini dapat langsung menghitung debit sungaimenggunakan formula Manning, dan menghasilkan kurva debit (rating curve. Dalam makalah ini dikemukaan satu canton pengukuran debit sungai Rudeng Aceh. Sungai ini mempunyai lebar sekitar 120 m dan kedalaman 7 m, dan pada saat pengukuran mempunyai debit 41 .3 m3/s, serta kurva debitnya mengikuti formula: Q= 0.1649 x H 2.884 , dimana Q debit (m3/s dan H tinggi air dari dasar sungai (m.

 2. Spolehlivost analytických metod

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Plzák, Zbyněk

  Ústí nad Labem : UJEP, 2008, 10-1-10-5. ISBN 978-80-7044-993-6. [Analytická chemie a životní prostředí /4./. Ústí nad Labem (CZ), 22.05.2008-13.05.2008] R&D Projects: GA MŠk LA 074 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502 Keywords : analytical method * environment Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry

 3. TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling

  OpenAIRE

  Brandeker Hausmann, Eila; Hjertner, Cecilia

  2008-01-01

  TFT (Thought Field Therapy) och EFT (Emotional Freedom Techniques) är två energipsykologiska metoder som använts vid ångestproblematik. Energipsykologi är ett samlingsnamn för metoder med influenser från bland annat traditionell kinesisk medicin. TFT och EFT har diskuterats som ett komplement till vedertagen behandling vid traumatisering. Föreliggande uppsats syftade till att undersöka området energipsykologi och belysa TFT och EFT för traumabehandling. Datainsamling genomfördes i två steg ge...

 4. OVERSETTELSE OG VALIDERING AV PATIENT-RATED TENNIS ELBOW EVALUATION QUESTIONNAIRE

  OpenAIRE

  Flaen, Thea Wikesland

  2014-01-01

  Lateral epiconylalgia (LE) er en vanlig lidelse som affiserer albuen med smerte og dysfunksjon. Patient-rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire (PRTEE) er et spørreskjema laget for vurdering av LE og er vist å være en reliabel metode i utredningen. Det er overstate til unlike språk, men ikke til norsk. Hensikten med denne studien var å oversette PRTEE til norsk og vurdure reliabiliteten og validiteten til det overstate skjemaet. PRTEE-N viste bra samtidig validitet med NRS, og det viste s...

 5. Projektering av hallbyggnad

  OpenAIRE

  Kankaanpää, Teemu

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete är utfört åt jordbruksföretaget Maatalousyhtymä Juha Hotakainen. Målet var att få utfört bygglovsritningar till en hallbyggnad som skall betjäna företaget i fråga. Hallen skall bli en varm lagerhall för reparation av maskiner och verktyg. Hallens storlek är 480m² och den skall vara hel varm. Byggnaden delas upp i två sektioner så att man i ena sektionen kan förvara maskinerna och i den andra sektionen kan underhålla maskinerna. Sektionerna har två stora lyftdörrar ...

 6. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 7. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 8. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 9. Helseeffekter ved tap av ektefelle

  OpenAIRE

  Gamre, Heidi

  2012-01-01

  Assosiasjonen mellom tap av ektefelle og økt risiko for egen død er godt dokumentert i litteraturen. Ekteskapet er funnet å ha beskyttende effekt på helsen. Effekten av utdanning er med utgangspunkt i litteraturen usikker. Studien vurderer risiko for død ved tap av ektefelle, ved hjelp av Cox-regresjonsanalyse og tidsavhengige kovariater. Risiko for død vurderes i forhold til kjønn, alder, tid etter dødsfall og utdanning. Studien tar utgangspunkt i norske registerdata, og danner en prospektiv...

 10. Segmentasi Citra Remote Sensing Laut Dengan Metode Clustering DBSCAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Made Suwija Putra

  2013-12-01

  Full Text Available Kebutuhan terhadap citra jarak jauh di bidang kelautan ini sangat diperlukan terutama dalam bidang pemetaan wilayah zona kedalaman laut ataupun bidang keteknikan yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat menetukan wilayah zona kedalaman laut melalui citra digital berupa citra penginderaan jauh (remote sensing yang tentunya diharapkan lebih efisien dari cara konvensional yang sudah ada untuk bisa memetakan zona wilayah kelautan karena hanya membutuhkan sebuah citra input dengan objek laut dari penginderaan jarak jauh. Penelitian ini melakukan identifikasi zona kedalaman laut dari citra menggunakan metode DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Metode DBSCAN diberikan proses pra pengolahan citra baik itu penyesuaian ukuran citra dan kuantisasi warna citra sebelum dilakukan proses DBSCAN agar proses metode DBSCAN bisa bekerja lebih efisien. Proses DBSCAN nantinya akan menghasilkan zona kedalaman laut yang sesuai dengan citra yang ingin diketahui tanpa harus menentukan jumlah cluster terlebih dahulu atau zona kedalaman laut yang ada pada citra yang diujikan. Tingkat keberhasilan metode DBSCAN yang diberikan proses pra pengolahan berupa kuantisasi warna ini berhasil memberikan informasi mengenai zona kedalaman laut sesuai dengan citra ocean yang ingin diketahui dengan rata-rata persentase keberhasilan sebesar 96,3 persen dari beberapa percobaan citra input yang telah dilakukan pada penelitian ini.

 11. Pengaruh Metode Massage Terhadap Pengurangan Intensitas Nyeri pada Persaliinan Kala I di Klinik Bersalin Fatimah Ali I Marindal Medan Tahun 2010

  OpenAIRE

  Ratih, Rini Hariani

  2010-01-01

  Semua wanita mengalami nyeri selama persalinan, hal ini merupakan proses fisiologis. Salah satu metode yang sangat efektif dalam menanggulanginya adalah dengan massage yaitu metode effleurage dan metode abdominal lifting yang merupakan salah satu metode nonfarmakologi yang dilakukan untuk mengurangi nyeri persalinan. Wanita yang mendapat metode massage selama persalinan mengalami penurunan kecemasan, pengurangan nyeri, dan waktu persalinan lebih pendek secara bermakna. Tujuan penelitian ini ...

 12. Temanummer om styring av naturressurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 13. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 14. Påvisning av nye biomarkører i plasma-proteomet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens P. Berg

  2009-10-01

  Full Text Available Svar på laboratorieanalyser er av avgjørende betydning for ressursbruk i helsevesenet i forbindelse med utredning, behandling og oppfølgning av pasienter. Undersøkelser fra USA viser at ca. 70% av alle beslutninger som foretas i helsevesenet i stor grad er basert på resultater fra laboratoriene (1. Størst betydning for bruk av ressurser og folkehelse har laboratorieanalyser som kan brukes til å identifisere personer med økt risiko for sykdom som kan forebygges eller kureres. De mest dramatiske eksempler på dette finner man for noen dominant arvelige kreftformer hvor en enkelt genetisk undersøkelse kan påvise personer som trenger ekstra oppfølgning og i enkelte tilfeller profylaktisk kirurgisk behandling. Blod utgjør det viktigste materialet for laboratorieundersøkelser. I denne artikkelen vil vi beskrive noen av mulighetene som finnes i letingen etter nye biomarkører i form av proteiner og peptider i plasmaproteomet som betegner det totale uttrykket av proteiner i plasma. Utviklingen av immunometriske og massespektrometriske metoder har åpnet nye muligheter til å finne nye sykdomsmarkører både som ”nye” proteiner og i form av modifikasjoner som er dannet etter at proteinet er syntetisert (post-translasjonelle modifikasjoner. Effektiv testing av kombinasjoner av flere titalls markører gjør det mulig å lete etter sykdomsspesifikke ”fingeravtrykk” i proteomet. Plasma-proteomet karakteriseres imidlertid også av at bare noen få proteiner utgjør kvantitativt det meste av proteomet og av store konsentrasjonsforskjeller mellom de ulike proteinene. God tilgang på godt karakteriserte kliniske materialer er helt nødvendig for å kunne validere nytten av en ny biomarkør. Et effektivt samarbeid mellom metode-utviklere og biobanker er derfor av avgjørende betydning for hvor raskt en ny biomarkør kan bli en diagnostisk eller prognostisk faktor.Determination of new biomarkers in the plasma proteome. Decision making and use

 15. Eidangertunnelen: Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 16. Eidangertunnelen : Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 17. Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

  OpenAIRE

  Borge, Mads

  2014-01-01

  SammendragRapporten er skrevet som masteroppgave utført ved NTNU våren 2014 og omhandler det installerte varmtvannsberedningsanlegget ved Tveita borettslag i Oslo. Tveita borettslag ble oppført i 1967, og består av tre boligblokker med totalt 819 leiligheter. Det er nylig utført diverse ENOK-tiltak ved borettslaget. ENOK-tiltakene bestod blant annet av å oppgradere romoppvarmingssystem og varmtvannsberedningssystem. Dette ble gjort ved installering av en 100 kW C...

 18. Metodutveckling för analys av etylenglykoler i vattenprov med gaskromatografi

  OpenAIRE

  Gustavsson, Emil

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete var att utveckla en GC-metod för analys av etylenglykoler i förorenade vattenprover, exempelvis industriavloppsvatten. Detta skulle åstadkommas med en GC-FID och MMI (Multimode Inlet), samt helst utan provupparbetning. Ett annat av målen var att kunna kvantifiera inom området 1 ppm till 100 ppm, och att metoden skulle vara tillräckligt stabil för att kunna ackreditera den.Ett flertal kolonner testades, där en HP-5 med dimensionerna 30 m*0,53 mm*0,88 μm från Agil...

 19. Mental träning vid rehabilitering av idrottsskador : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Snickars, Linnea

  2014-01-01

  Mental träning är ett samlingsnamn på ett stort antal tekniker och metoder. Idag är mental träning vanligt förekommande som tillägg till den fysiska träningen inom idrott med syfte att uppnå förbättrad prestation. Syftet med detta examensarbete var att på basis av forskad evidens undersöka den mentala träningens möjlighet till inverkan på rehabilitering av idrottsskador. Med arbetet undersöks således vilka effekter mental träning kan ge vid idrottskaderehabilitering. För att vidare bredda...

 20. Vox : en studie av endringsprosesser

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Temaet for oppgaven har vært vurderingsprosesser og endringer knyttet nasjonal utdanningsadministrasjon på voksenopplæringsfeltet. Vox ble opprettet i kraft av Kompetansereformen i 2001 for å gi regjeringen og departementet et redskap for å gi voksne den kompetanse som arbeidslivet og den enkelte etterspør. Studien har tatt for seg prosessen rundt opprettelsen av Vox. Den har også sett på prosesser knyttet til utvikling av virksomhetsområde, styring og organisatorisk plassering, samt reorgan...

 1. Kan ullfrotté lindra de strålrelaterade hudbiverkningarna vid behandling av bröstcancer?

  OpenAIRE

  Bylund, Jennie; Johansson, Charlotte

  2015-01-01

  Syfte. Att jämföra strålrelaterade hudbiverkningar efter behandling av bröstcancer mellan kvinnor som använt en nyutvecklad bh innehållande ullfrotté, och kvinnor som inte använt bhn. Bakgrund. Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor i världen, där behandlingen främst utgörs av kirurgi med kompletterande cytostatika- och strålbehandling. En av de vanligaste biverkningarna vid strålbehandling är hudreaktioner. Design. Kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. Metod. Enkätstud...

 2. Kvalitetsutveckling : Organisatoriska förbättringar för en tillverkare av mobila hydrauliska kranar

  OpenAIRE

  Krantz, David

  2006-01-01

  Kvalitet, förbättringar och processperspektiv är centrala delar för företag som vill arbeta med offensiv kvalitetsutveckling. MultiDocker Cargo Handling AB producerar mobila hydrauliska kranar främst avsedda för att användas i en hamnmiljö. En stor del av verksamheten består av säljoch marknadsföringsaktiviteter mot marknadens kunder. I dagsläget vill MultiDocker finna metoder för att höja resultaten av sina mest värdeskapande aktiviteter och förädla sina tjänster gentemot kund. I min rapport...

 3. Den pedagogiska måltiden : en jämförande studie av olika pedagogiska inriktningar

  OpenAIRE

  Lindström, Andreas; Ståbi, Maria

  2008-01-01

  Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur lunchmåltiden ser ut på förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Detta får vi genom att undersöka om man kan se spår av dessa under måltidssituationen. I studien tar vi även reda på vilka spår av Lpfö 98 som framkom under lunchsituationen. Inriktningarna som ingår i arbetet är Montessori, Reggio Emilia och ”I ur och skur”. Vi använder oss av en kvalitativ metod där vi besöker tre förskolor med olika pedagogiska inriktningar för a...

 4. Retrospektiv gjennomgang av pasienter behandlet for kronisk hepatitt C virus infeksjon ved Oslo Universitetssykehus, Aker i perioden april 2002 til april 2009

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Mål: Å vurdere resultater av HCV behandling utenom studieprotokoll ved Oslo Universitetssykehus, Aker i perioden april 2002 - april 2009. Vi har gjort en oppfølgingsstudie på 16 pasienter med FibroScan (FS) målinger før og minst 6 mnd etter behandling for å vurdere fibrose regresjon/progresjon etter behandling. Metode: Retrospektiv identifikasjon av 470 pasienter. 80 har blitt fulgt opp i minst 6 måneder etter behandling. Resultater: Alle data er analysert etter ”intention-to-treat” ...

 5. Evaluasi Kualitas Pelayanan Perpustakaan Pusat Universitas Medan Area Dengan menggunakan Metode LibQual.

  OpenAIRE

  Simanjuntak, Larisma

  2015-01-01

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan di Perpustakaan Pusat UMA berdasarkan evaluasi metode LibQual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif dengan alasan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa yang menjadi anggota Perpustakaan Pusat Universitas Medan Area sebanyak 4.335 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 orang responden dengan teknik pengambilan ...

 6. Förskolegruppens påverkan på barn i behov av särskilt stöd : En intervjustudie av förskollärares erfarenheter av att tillgodose barns behov i relation till barngruppens storlek

  OpenAIRE

  Jansson, Susanna; Yousif, Emilia

  2016-01-01

  Denna studie har haft som syfte att genom en kvalitativ metod undersöka vilka möjligheter förskollärare anser sig ha i att möta barn i behov av särskilt stöd i relation till barngruppens storlek. Studiens resultat utgår från semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare. Resultatet visar att förskollärare upplever det negativt med stora barngrupper då det försvårar arbetet att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Nio av tio förskollärare menar att större barngrupper leder till att f...

 7. METODE CEPAT EKSTRAKSI DNA Corynebacterium diphtheriae UNTUK PEMERIKSAAN PCR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sunarno Sunarno

  2014-10-01

  Full Text Available AbstractDiagnosis of diphtheria caused byCorynebacterium diphtheriaeshould be done immediately since delay of therapy may cause 20-fold increase rate of death. One method of rapid diagnostic to identify diphtheria is by using polymerase chain reaction (PCR. The fundamental issue of this method depends on the DNA, either its quality or quantity. The simple DNA extraction method, which is using mechanical/physical principles with a little of chemical reagents (such as boiling method and the use of sodium hydroxide (NAOH, will have some benefits, such as easy to be performed, low cost, fast, and environmentally friendly. This study aimed to evaluate effectivity and efficiency of boiling method with NaOH to extract DNA of C. diphtheriae compared to the use of a commercial diagnostic kit for PCR assay. We used C. diphtheriae toxygenic(NCTC 10648 isolates, which are grown in blood agar plates. We then prepared the suspensions of cell/colony in aquadest with several dilutions. Each dilution was extracted using boiling method, NaOH and controlled with the use of a commercial diagnostic kit (QiAmp DNA Minikit. The results were evaluated quantitatively with spectrophotometer and qualitatively with gel electrophoresis. The results showed that the extracted DNA from boiling method with NaOH has an adequate quality and quantity for PCR assay (up to 9 CFU/uL cell/reaction. Therefore, it can be summarized that boiling method with NaOH is effective and efficient to be applied in PCR assay forC. diphtheriae.Key words: boiling extraction method, NaOH, C.diphtheriae, PCRAbstrakKematian kasus difteri yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriaedapat meningkat 20 kali lipat karena keterlambatan pengobatan sehingga penegakan diagnosis harus dilakukan sesegera mungkin. Salah satu metode diagnostik yang cukup cepat untuk mendeteksi penyakit difteri adalah pemeriksaan polymerase chain reaction(PCR. Keberhasilan pemeriksaan PCR dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas

 8. Penetapan Kadar Protein pada Yogurt Kemasan dengan Metode Kjeldahl

  OpenAIRE

  Sitompul, Venny C S

  2015-01-01

  Menurut SNI, yogurt adalah produk yang diperoleh dari susu yang telah dipasteurisasi kemudian difermentasikan dengan bakteri tertentu sampai diperoleh keasaman, bau, dan rasa yang khas, dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar protein di dalam yogurt kemasan. Sampel yang digunakan dalam pengujian adalah yogurt kemasan sebanyak tiga botol. Penetapan kadar protein dilakukan menurut metode Kjeldahl sesuai dengan prosedur Stand...

 9. PEMODELAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENJADWALAN PILOT DENGAN METODE EKSAK DEKOMPOSISI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurhadi Siswanto

  2007-01-01

  Full Text Available Crew scheduling is one of most important operational problems in airline industries. Crew scheduling Problem consists of two steps that is "Crew Pairing" and "Crew Rostering". The research focusses on building Boeing 737-200's monthly pilot rostering of PT. X Airlines based on given pilot pairings. There are some vertical and horizontal regulations must be fulfilled in so that the problem becomes very complex and cannot be solved using a pure exact method in reasonable computational time. Accordingly, we propose a decomposition exact method to solve the problem. Our model was run using LINGO Optimization software. Experiment results showed that our schedules are outperform than the existing schedules of the airline for the case of May 2006. Abstract in Bahasa Indonesia : Penjadwalan kru pada suatu maskapai penerbangan merupakan salah satu permasalahan operasional yang terpenting. Penjadwalan kru terdiri dari dua tahapan yaitu tahap pengelompokkan kru dan penugasan kru. Penelitian ini memfokuskan pada pembuatan jadwal penugasan pilot pesawat Boeing 737-200 pada maskapai penerbangan PT. X Airlines yang ber-home base di Surabaya selama satu bulan, berdasar pada hasil pengelompokkan pilot yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat sejumlah peraturan horizontal dan vertikal yang harus dipenuhi membuatnya menjadi permasalahan kombinatorial yang sangat kompleks, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eksak murni dalam waktu yang wajar. Untuk itu digunakan metode eksak dekomposisi. Model tersebut diterjemahkan menggunakan perangkat lunak optimisasi LINGO. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa jadwal penugasan pilot yang dibuat dengan metode ini lebih baik daripada jadwal milik perusahaan untuk kasus pada bulan Mei 2006. Kata kunci: penjadwalan pilot, pengelompokkan pilot, aturan horizontal dan vertikal, metode eksak dekomposisi

 10. Metode otkrivanja i sprječavanja zamora materijala u zrakoplovnoj strukturi

  OpenAIRE

  Marušić, Željko; Bartulović, Dajana; Maković, Branko

  2015-01-01

  Rad je usmjeren na metode koje mogu otkriti i spriječiti zamor materijala i starenje zrakoplovnih struktura. Cilj rada je analizirati zamor materijala i njegov utjecaj na strukture zrakoplova. Utjecaj i značaj zamora je istaknut u opisima nesreća koje su uzrokovane izravno zamorom materijala zrakoplovnih struktura. Najvažnije i najčešće korištene metode za otkrivanje i sprječavanje zamora materijala u strukturama zrakoplova su metode koncepta beskonačnog životnog vijeka, metode koncepta konač...

 11. Perancangan Sistem Pengujian Distorsi Kaca Spion Menggunakan Metode Radial Line

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fitri Rahmah

  2013-03-01

  Full Text Available Pengujian distorsi merupakan salah satu cara mengetahui kualitas dari kaca spion. Distorsi merupakan keadaan dimana bayangan benda  terbentuk tidak sama dengan benda asli karena adanya cacat pada cermin. Selama ini pengujian dilakukan secara manual dengan metode concentric circle yang memiliki kelemahan melakukan penghitungan distorsi di bagian terpusat saja. Pengujian distorsi ini dilakukan dengan metode radial line dengan kelebihan melakukan penghitungan di seluruh luasan kaca spion. Metode radial line membutuhkan layar dengan pola radial line sebagai obyek kaca spion. Pengambilan data pengujian melalui penyusunan tegak lurus kaca spion terhadap obyek dan webcam sejauh 300 mm. Data yang diperoleh dalam format digital diolah dengan sistem pengolahan citra digital melalui GUI (Graphical User Interface. Tahap pre-processing citra dilakukan melalui proses smoothing dan sharpening. Selanjutnya citra obyek dipisahkan terhadap background. Kemudian software pengolahan citra akan menghitung besar faktor distorsi. Untuk mendapatkan error yang minimal dalam pengujian, maka dilakukan variasi terhadap ketebalan garis obyek dan tahap pre-processing. Pada proses ini diperoleh garis obyek yang paling baik menggunakan ketebalan 1.2 mm. Tahap pre-processing terbaik dengan memasukkan nilai 2 dan 0 pada smoothing dan sharpening GUI. Hasil yang diperoleh adalah error presisi yang didapatkan sebesar 1.69% atau keakuratan 98.31%.

 12. Min kropp är inte gjord för det här samhället : Hur upplevelsen av att identifiera sig med en normbrytande könsidentitet påverkar karriärval

  OpenAIRE

  Davén, Annika

  2015-01-01

  Genom att intervjua fyra personer som identifierar sig som trans har denna studie undersökt hur upplevelsen av att identifiera sig med en könsidentitet som inte överensstämmer med samhällsnormen påverkat vid valet av vad individen vill jobba med. Med utgångspunkt i queerteori och kvalitativ metod har resultatet visat att deltagarnas möjlighetshorisont influeras av diskriminering, psykisk ohälsa och den påfrestning som uppstår hos individerna av att verka i ett normativt samhälle. För dessa in...

 13. Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling : en studie av place branding i utviklingen av Vulkan

  OpenAIRE

  Østerman, Anne Therese

  2013-01-01

  Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling er temaet og tittelen for denne masteroppgaven. Bakgrunnen for studien er å belyse hva som inngår i eiendomsutviklingsprosessen og hvordan branding relateres til prosessen. Ved å definere place branding og hjelp i Simon Anholts City Brand Index Hexagon er målet å finne attraktive kvaliteter som gir identitet til stedet. Studien er tatt med utgangspunkt i Vulkan i Oslo. Vulkan er en omfattende transformasjon av et eldre industriområde til...

 14. STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR SISWA DENGAN PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI DAN METODE PEMBELAJARAN CERAMAH BERVARIASI BERBANTUAN KARTU SOAL KOMPETENSI DASAR JURNAL KHUSUS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Devina Asri Laras

  2016-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan metode Team Assisted Individualization berbantuan kartu soal pada kompetensi dasar jurnal khusus. Penelitian ini termasuk penelitian quasi experiment nonequivalent control group. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS SMA N 2 Purbalingga. Sampel penelitian adalah XII IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan XII IPS 2 sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data yaitu dengan metode tes dan metode observasi. Pengujian hipotesis menggunakan independent sample t-test dan paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode TAI sebesar 22,23. Rata-rata hasil belajar siswa dengan metode TAI sebesar 84,11 lebih tinggi dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi sebesar 79,88. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode TAI lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan metode ceramah bervariasi berbantuan kartu soal. The purpose of this study is to determine: the improvement of student learning achievement with Team Assisted Individualization using card question about the basic competence special journal. This study is a quasi-experimental nonequivalent control group. The study population was all students in class XII IPS SMA N 2 Purbalingga. The samples were XII IPS 1 as the experimental class and class XII IPS 2 as a control. The method of collecting data in this study is the test and observation method. Hypothesis testing using independent sample t-test and paired sample t-test. The results showed an increase in student learning achievement after treatment TAI method of 22.23. Average student learning outcomes with TAI method of 84.11 is higher than the lecture method varies by 79.88. The conclusion of this research is the application of the method is more effective TAI improve student learning outcomes than the lecture variation method using question

 15. STUDI PERBANDINGAN ANALISIS UNSUR PLUMBUM (PB DARI HASIL ELEKTROLISIS ANTARA METODE LASER- INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY (LIBS DENGAN METODE KONVENSIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. S. Suyanto

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur Pb hasil proses elektrolisis dengan metode alternatif laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS dan metode konvensional. Elektrolisis menggunakan tembaga (Cu sebagai katoda dan karbon sebagai anoda. Unsur Pb yang terdeposisi pada katoda diirradiasi laser Nd-YAG (model CFR 200, 1064nm dan emisinya (Pb I 405.7 nm ditangkap spektrometer HR 2500++ yang kemudian ditampilkan dalam intensitas fungsi panjang gelombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi laser, arus listrik dan waktu deposisi proses elektrolisis yang optimum untuk karakterisasi unsur Pb masing - masing adalah 100 mJ, 5,28 mA dan 15 menit. Aplikasi metode ini untuk analisis kuantitatif larutan Pb dengan membuat kurva kalibrasi dari kosentrasi 300 ppm sampai kosentrasi terendah yaitu 0,5 ppm, serta diperoleh deteksi limit sebesar 0,44 ppm. Sebagai perbandingan metode deteksi dengan LIBS ini telah dilakukan analisis dengan metode konvensional dengan menentukan selisih massa katoda sebelum dan sesudah elektrolisis dan diperoleh hasil yang sebanding.ABSTRACTThe aim of this research was to compare between a method of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS and the conventional one to analyse of Plumbum (Pb element resulted from electrolysis process. Electrolysis used copper (Cu and carbon (C as cathode and anode respectively. Plumbum element which was deposited on cathode was irradiated by Nd-YAG laser (model CFR 200, 1064nm and its emission intensity of neutral Pb I 405.7 nm in the plasma was captured by HR 2500++ spectrometer and displayed in a form of intensity as a function of wavelength. The experiment result showed that the optimum condition parameters of electrolysis: laser energy, electric current and electrolysis time duration were 100 mJ, 5.28 mA and 15 minutes respectively. An application of these conditions was done to make calibration curve of Pb element in liquid sample from 300 ppm to 0.5 ppm and resulted a limit of

 16. Systemstudie av metoder för hantering och recirkulering av organiska restprodukter från grönområden

  OpenAIRE

  Bengtsson, Roger; Svensson, Sven-Erik

  1996-01-01

  This analysis describes the handling of biodegradable park and garden waste in the municipality of Lund in Sweden, from these three different perspectives: impact on environment, energy consumption and costs. Today‘s methods, as well as some other different possibilities in recycling of park and garden waste are investigated. A limitation in the analysis is that all the park and garden waste handled in the municipality is either composted or returned directly to the area after shredding. Comp...

 17. Visualisering av produktionseffektivitet : Utveckling av metod för att visa produktionseffektivitet med tillhörande utbildningsmaterial vid Sandvik Materials Technology

  OpenAIRE

  Rost, Charlie

  2016-01-01

  This report covers a development project conducted as Bachelor of Science thesis for the Innovation & design engineer program at Karlstad University. The assignment was created by Sandvik Materials Technology (SMT) in Sandviken. The purpose of this project was to seek a solution to a problem the client experience when measuring Overall Equipment Effectiveness (OEE). OEE is a measurement of machine utilization as how well a machine or operation utilized agent the planned time. Today OEE is...

 18. Evaluation and optimization of a method for pretreatment of sorted household wastes for biogas production; Utvaerdering och optimering av metod foer foerbehandling av kaellsorterat hushaallsavfall till biogasproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bohn, Irene (NSR AB, Helsingborg (Sweden)); Carlsson, My (AnoxKaldnes AB, Lund (Sweden)); Eriksson, Ylva; Holmstroem, David (Lund Univ., Lund (Sweden))

  2010-04-15

  At NSR in Helsingborg, Sweden, organic household waste is digested and converted into biogas and bio-fertiliser. The incoming waste contains a small fraction of non-sorted waste such as plastics, metal and paper. These materials, especially plastics, can cause operational problems in the digester and pollution of the bio-fertiliser. In order to separate these particles from the digestion substrate, the waste requires pre-treatment. For two years, a screw press has been applied for pre-treating the waste at NSR. In the pre-treatment process, food waste is grounded and mixed with water to form a slurry. The slurry is separated into a dry fraction (reject) and a liquid fraction in the press. The liquid fraction is the digestion substrate and is sent to the digester while the reject is sent to combustion. Though, the separation in the screw press is not complete and thus organic, easily degradable matter ends up in the reject. In order to evaluate the efficiency in the screw press and to estimate the loss of easily degradable matter (and thus loss of methane), an assessment of the mass- and energy balances was carried out. The composition of the in- and outgoing fractions was analysed with the purpose of determining the distribution of organic material in the two outgoing fractions. The methane potential in the liquid fraction was compared with the methane potential in the slurry so as to estimate the loss of methane. The results of the mass balances showed that 63 % of the organic material that enters the screw press ends up in the liquid fraction and 37 % ends up in the reject. One ton of waste that enters the pre-treatment facility will eventually result in 1.5 tons of liquid and 0.2 tons of reject. Analysis of the composition was carried out in the slurry, the liquid fraction and the reject. These analyses showed that the liquid fraction contains a higher concentration of easily degradable matter such as fat and protein than the reject. In the incoming material, as well as in the reject, visual plastic objects and large fibres were present, while no visual large particles occurred in the liquid fraction. Analyses of the methane yield in the three streams showed that the liquid fraction has the highest methane potential. However, a considerable amount of methane can be produced from the reject and thus, a large amount of potential methane is lost in the present situation. Approximately 65 % of the methane that potentially can be produced in the slurry can be produced from the liquid fraction. Methane is a gas with a high energy value and can be converted to vehicle fuel. The energy in the reject is converted into heat and electricity when combusted in a combined heat and power plant. Just over 12 GWh of methane could be produced from digestion of the slurry. The corresponding energy production from the liquid fraction is 8 GWh. From combustion of the reject, almost 2 GWh of electricity can be produced and close to 4 GWh of heat. The total amount of energy that can be produced by applying the screw press is therefore larger when the screw press is applied. However, the energy in the gas is considered as a higher form of energy and the selectivity in the screw press should therefore be increased in order to achieve a higher methane production from the liquid fraction. Though, pre-treatment in the screw press gives benefits in terms of increased operational stability and a possibility to use the digestion sludge as a bio-fertiliser. A lab scale study was carried out in order to investigate the possibilities of increasing the methane production from the liquid fraction. By increasing the temperature in the mixing tank, more fat can be dissolved in the liquid phase in the slurry and be separated to the liquid fraction. According to the results of the study, the energy production could increase with close to 40 % if the fat concentration in the liquid fraction is increased by 35 %. Experiments carried out with electroporation of the waste show that an increase of the dissolved organic matter can possibly be achieved but th at the energy input that is required exceeds the benefit. The conclusion is that the screw press is efficient in separating unwanted material but that improvements are required in order to minimise the loss of methane

 19. En helt vanlig kille? : En diskursteoretisk analys av representation av maskulinitet i böcker om manlig identitet riktade mot unga killar

  OpenAIRE

  Andersén, Thomas; Nilsson, Jenny

  2006-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka den bild som ges av manlighet och manlig identitet i fem olika självhjälpsböcker om manlig identitet riktade mot unga killar. En diskursteoretisk metod har använts för att urskilja vilka olika maskuliniteter som finns representerade i böckerna och hur de inbördes relationerna mellan dessa ser ut. Utöver detta har också de förändringstankar som drivs i böckerna och deras förhållningssätt till makt-relationer mellan könen analyserats. I nästan samtliga b...

 20. Förbättringar av material - och verktygsflöden på byggarbetsplatsen med hjälp av Lean Production

  OpenAIRE

  Cato, Amel; Rochowiak, Viktor

  2015-01-01

  Sammanfattning: Syfte: Arbetsdag för en snickare består till 60-80 % av icke värdeskapande arbete så som väntan. Syftet med rapporten är att förbättra ledtiden för SME-företag. Målet med arbetet är att utreda de faktorer som kan minska ledtiden för det totala material - och verktygsflödet. Metod: För att kunna identifiera brister och utreda de faktorer som kan minska ledtiden hos företaget har kvalitativa intervjuer och observationer utförts på tre olika byggarbetsplatser från Gärahovs bygg. ...

 1. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 2. 3D Simulering av pumpeturbinkarakteristikker

  OpenAIRE

  Olimstad, Grunde

  2009-01-01

  I oppgaven har karakteristikkene for en pumpeturbin blitt simulert. Verktøyet for simuleringene har vært OpenFOAM. Griddene til simuleringene ble laget i Gambit og ble importert til OpenFOAM via fluent gridformat. Geometrien til pumpeturbinen som er benyttet i simuleringene ble stilt til rådighet av Rainpower. Det ble simulert for 28 driftspunkt fordelt på tre forskjellige ledeskovlåpninger. For å begrense simuleringstiden ble kun en av turbinens skovler ble tatt med i beregningsområdet. R...

 3. Penggunaan Metode Membaca SQ3R pada Siswa Kelas I SLTP di Kutoarjo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waijaya Heru Santosa

  2004-01-01

  Full Text Available Salah satu penyebab rendahnya tingkat kemampuan membaca siswa SLTP diduga kaiena masih digunakannya cara membaca yang konven-sional. Padahal ada cara membaca yang lebih baru yang diduga lebih efektif, yaitu metode membaca SQ3R. Sehubungan dengan itu, perlu diadakan suatu penelitian tentang efektivitas metode membaca. Berdasarkan permasalahan yang muncul dan kajian pustaka, dirumuskan suatu hipotesis bahwa penggunaan metode membaca SQ3R lebih efek­tif dibanding dengan penggunaan metode membaca konvensional. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan rancangan Randomized Control Group Pre-test Post-test terhadap siswa kelas I SLTP 1 Kutoarjo. Instnunen yang berupa uji kemampuan membaca digunakan untuk mengetahui efektivitas metode membaca, sedangkan kuesioner I digunakan untuk menjaring langkah-langkah membaca, kuesioner II digunakan untuk mengetahui ada-tidaknya interaksi antar kelas, dan kuesioner III digunakan untuk mengungkap sikap responden terhadap penggunaan metode membaca SQ3R. Perlakuan terhadap kelompok eksperimen diadakan sebanyak 7 kali. Untuk mengetahui efektivitas metode membaca antar-kelompok eksperimen dan kontrol digunakan Uji t antara kelompok dengan P = 0,05. Untuk menge­tahui keefektifan metode membaca antara tes awal dan tes akhir masing-masing kelompok digunakan Uji t P = 0,05. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa (1 tingkat kemampuan membaca siswa pada kelas yang menggunakan metode konvensional sebanyak 54,61 kata per menit dengan simpangan baku = 4,67 kata per menit; (2 tingkat kemampuan membaca siswa pada kelas yang menggunakan metode SQ3R sebanyak 62,60 kata per menit dengan simpangan baku = 5,90 kata per menit; (3 terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara hasil tes awal dan tes akhir dalam peng­gunaan metode konvensional pada kelas kelompok kontrol (t = 0,57; P = 0,28; (4 terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara hasil tes awal dan tes akhir dalam penggunaan metode SQ3R pada kelas

 4. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av itslearning

  OpenAIRE

  Lægreid, Asbjørn; Eide, Daniel

  2013-01-01

  I denne utredningen har vi gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Itslearning AS. Formålet med oppgaven er å gi en verdivurdering av selskapets egenkapital, og deretter vurdere estimatet mot oppgitt verdi av dagens egenkapital. Vi har foretatt en strategisk analyse av Itslearning og LMS-bransjen ved å benytte VRIO-rammeverket, Porters fem krefter og en PESTEL-analyse. Deretter foretok vi en omgruppering og justering av de historiske regnskapstallene for å optimaliser...

 5. Studie av automatisk justering av skjerminnhold avhenging av skjermstørrelse og kontekst.

  OpenAIRE

  Moen, Mathias; Gjerde, Njaal Christoffer

  2013-01-01

  Bruken av håndholdte enheter har økt kraftig de siste årene. Som en effekt av dette, har Responsivt Web Design (RWD) fått økt popularitet og bruk i tillegg. Likevel er responsivt design et ganske nytt konsept, så de fleste nettsteder er ikke responsive.Denne oppgaven vil forsøke å utforske begrepet responsivt web design så mye som mulig. Teorien om responsivt web design i seg selv vil bli sett på, i hovedsak basert på boken "Responsi...

 6. Grate monitoring systems - New methods for surveillance and control; Rostoevervakning - Nya metoder foer reglering och oevervakning av foerbraenningsroster

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodin, Aasa; Jacoby, Juergen; Blom, Elisabet

  2003-08-01

  The objective of this project has been to practically test and evaluate new measurement methods for surveillance of grate combustion systems as well as to investigate the feasibility and applicability of different instruments with respect to repetitive and continuous measurement signals. Finding adequate measurement techniques will enable a better control of the combustion grate which will result in an even combustion. This in turn will reduce the overall emissions and will increase the average load on the entire system. This aim can however only be reached if the momentary conditions on the grate are known. Three different laser systems and one ultrasonic system have been tested during the course of the project. None of these instruments however was suitable for continuous measurements in such an environment. It is expected that the very high concentration of dust and particulates inside the incinerator caused a too intense dispersion of the measurement signals. All units that have been tested are commercially available and are not specifically designed for measurements in a waste incinerator. The exact signal processing within each system was not known and its effect on the measurement results could thus not be estimated. Due to the high concentration of particulates and dust, any measurement system should have an intensity of its measurement signal higher than for low-dust applications. However, commercial instruments have been developed in the opposite direction, i.e. lower intensities in order to improve that safety of the working environment. Radar-based systems have been considered as a possible measurement technique. However, the fuel needs to be conductive in order to act as a radar-reflector. This is not the case in a waste incinerator, hence radar was excluded as a suitable technique. Gamma-radiation measurement systems are commonly applied for level surveillance applications. Usually the measurement direction is horizontally. Placing such a system vertically may provide improved grate monitoring possibility at the fuel feeding location. Laser and gamma-radiation measurement systems seem to offer the greatest potential as monitoring measurement systems. It can be recommended that continued development of such systems is needed. This should be done in close cooperation with manufacturers in order to develop a tailor-made monitoring system.

 7. Initial study of a method for IR measurements in boilers; Inledande studie av metod foer IR-maetning i aangpannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sandberg, Martin; Joensson, Magnus; Lundin, Leif [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  1999-10-01

  The tubes in steam boilers are required to be regularly inspected, in order to find water-side deposits, thinning of walls or material defects. This is for safety, problem-free operation and high availability. No non-destructive method of inspection is available today for finding deposits on the insides of boiler tubes. Nor is there any method that can not only detect deposits on the insides of the tubes but also monitor the tubes' wall thicknesses. A suitable method - reliable, safe, easy to use and cost-efficient - is therefore needed. One such method is to measure the surface temperature of a larger area of the diaphragm wall, using a non-contact method, and from the resulting information to assess the material thickness and possible water-side or steam-side deposits. An IR camera is used for non-contact measurement of the radiated energy from several adjacent surface elements, and thus also of their temperature. The temperature is displayed on the camera's screen to produce a picture of the temperature distribution. This is a well-established method today, and is used in applications such as the steel industry, the electricity industry, electronics and health care. The surface temperatures of the tube walls can be measured by inserting an IR camera on an arm into the combustion chamber, without anyone having to get inside the boiler. The combustion chamber is the part of the boiler that is of main interest for inspection, as it is the easiest to reach. Measurements are facilitated by higher temperatures and thus higher heat fluxes through the tube walls. Diaphragm wall temperatures can be measured quickly and rationally over large areas. Points of interest in inspections include determining where there are water-side deposits in the tubes, where tubes are thin, where flow is obstructed and where there might be material defects. With the exception of material defects, all of these mechanisms result in changes in the surface temperature, which in many cases are substantial and can easily be detected by the sensitive IR camera. This means that the data provides a good basis for reliable analyses. It must not be expected, however, that thermography alone can identify how thick a deposit is or when it needs to be removed, or how thin a tube is. The results must be checked by other methods. Thermography cannot be used as a replacement for invasive testing methods such as the removal of tube samples. What it can do, however, is to show which areas of a boiler need to be inspected more closely. It can also reduce the number of tube samples, and confirm that they have been taken from the correct level and correct part of the boiler, which reduces the time required for inspection. It can also be expected to find greatly thinned tubes and blocked tubes. Today's thermography technology is highly flexible and is often used in special applications. Thermography of the inside of a boiler is just one such special application. However, further work is needed if inspections are to produce reliable results.

 8. Natur- og samfunnsvitenskapelige metoder som anses etisk forsvarlig og mest hensiktsmessig i den videre utforming av kriminalomsorgsfaget

  OpenAIRE

  Bergander, Klaus; Johnsen, Berit

  2006-01-01

  This text is the result of an ongoing process in which the organizational level of the education of prison officers at the Correctional Service of Norway Staff Academy (KRUS) is to change from a college to a university college. It is characteristic of such a process that one wishes to establish clear definitions of what the subject matter of correction and care within prison and probation entails, and what one wants it to be in a scientific and academic context. The purpose of ...

 9. Alternative methods for evaluation of airtightness of the building envelope; Alternativa metoder foer utvaerdering av byggnadsskalets lufttaethet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikander, Eva; Wahlgren, Paula

  2008-07-01

  Airtightness plays an important role when constructing energy efficient, sustainable and healthy buildings. In order to obtain airtight buildings, the airtightness needs to be evaluated during the construction phase. This enables improvements of the airtightness in an easy and cost-efficient way. During the construction phase, it is difficult to quantify the airtightness. However, detecting and sealing air leakages are good measures to improve the airtightness of the building. Several methods to detect air leakages are presented. A methodology to search for air leakages in buildings during construction has been developed, together with contractors and experts, and the methodology has been used at two building sites. The quantifiable airtightness of a building is determined by measuring the airflow that enters or exits the building at a certain pressure difference over the building envelope. In some cases it is not possible to measure air tightness according to standard. Therefore, a number of alternative methods have been evaluated. These methods include: extrapolation of measured data to a range used in standard measurements, using a buildings ventilation system fans to create a pressure difference over the building envelope, measuring the airtightness of a smaller part of the building (apartment, fire compartment or component) and tracer gas measurements

 10. Metode za dokazivanje patvorenja mlijeka i sira drugim vrstama mlijeka

  OpenAIRE

  Damjanović, Sonja; Samaržija, Dubravka; Havranek, Jasmina

  2006-01-01

  U odnosu na kravlje, manji broj mliječnih proizvoda u svijetu proizvodi se od kozjeg, ovčjeg, bivoljeg i drugih vrsta mlijeka. Kravljeg mlijeka količinski ima najviše, te se često koristi za patvorenje ostalih vrsta mlijeka i sira. Patvorenjem se mijenjaju svojstva i zdravstvena sigurnost izvornog proizvoda. Metode koje se koriste u dokazivanju takve vrste patvorenja temelje se na utvrđivanju različitosti između proteina, profila triacilglicerola i omjera masnih kiselina, te specifičnih segme...

 11. Review Aplikasi Metode Sistem Evakuasi Pada Kapal Bangunan Lepas Pantai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aulia Windyandari

  2012-02-01

  Full Text Available Evakuasi yang aman pada sebuah offshore structure dan kapal adalah hal yang sudah lama diangkat sebagai isu utama, namun permasalahan mengenai hal ini masih menjadi perhatian banyak orang, khususnya  di kalangan eksplorasi dan produksi bangunan lepas pantai. Banyaknya kecelakaan kapal dan bangunan lepas pantai akhir-akhir ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang system evakuasi yang digunakan apakah telah sesuai dengan peratusan internasional IMO. Paper ini bertujuan untuk menjelaskan dan mereview tentang beberapa metode sistem evakuasi yang dapat diimplementasikan pada bangunan lepas pantai dan kapal yang beroperasi di perairan laut serta perairan dengan es terapung

 12. Metode energetske učinkovitosti v podjetju : diplomsko delo

  OpenAIRE

  Bohorč, Lučka

  2010-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili metode izračuna energetske učinkovitosti, saj prenovljena regulativa Evropske unije Sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) od registriranih podjetij v okoljski izjavi zahteva prikaz energetske učinkovitosti, posnetek stanja in smernice za naprej. Podjetja bodo morala v prihodnosti prikazati svojo okoljsko učinkovitost, kamor sodi tudi izpust emisij toplogrednih plinov. Za začetek se poraja vprašanje o izpustu CO2, saj ga proti ostalim toplog...

 13. Statističke metode u upravljanju kreditnim rizikom

  OpenAIRE

  Kvesić, Ljiljanka

  2012-01-01

  Uspješne banke svoje poslovanje temelje na principima likvidnosti, profitabilnosti i sigurnosti, stoga je korektna procjena sposobnosti zajmotražitelja da izvrše ugovorne obveze od krucijalne važnosti za funkcioniranje banke. Kao podrška kreditnim analitičarima u procjeni zajmotražitelja posljednjih je nekoliko desetljeća razvijeno više modela kreditnog scoringa. U ovom su radu prezentirane tri statističke metode koje se s tom svrhom koriste u području upravljanja kreditnim riziko...

 14. Marknadsföringskanaler : En studie av hur små online företag använder sig av Google advertisement och Search Engine Optimization för att marknadsföra sin verksamhet på den utländska marknaden.

  OpenAIRE

  Finne, Jenny

  2015-01-01

  I detta arbete gör jag en undersökning om hur små internationella företag använder sig av Google Advertisments och Search Engine Optimization. Detta har jag gjort med hjälp av tre olika företag. Ett utländskt onlineföretag från Nederländerna och två inhemska onlineföretag. Aveo och Dermoshop. Dessa företag är aktiva inom olika branscher, men använder sig alla av samma metoder. I teoridelen börjar jag med att förklara vad Search Engine Optimization är, därefter berättar jag om definitionen av ...

 15. Aplikace agilních metod ve firmě

  OpenAIRE

  Sedlařík, Peter

  2014-01-01

  Bakalářská práce pojednává o problematice agilních metod vývoje softwaru. Teoretická část je věnována popisu rigorózních a agilních metod, jejich porovnání a následně je podrobněji popsána agilní metodika Scrum. Dále je provedena analýza současného stavu reálné společnosti, která je v procesu transformace na agilní metody a využívá Scrum. Na základě této analýzy jsou pak navržena řešení nalezených problémů. This bachelor thesis describes the issues of agile methods of software development....

 16. IMPLEMENTASI METODE INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Agustanti

  2012-04-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas VIIE SMP N 2 Wonosobo semester 1 tahun pelajaran 2010/2011 pada mata pelajaran biologi melalui Implementasi Metode Inquiry. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Metode Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Biologi. Dari penelitian ini disarankan agar guru-guru mencari inovasi-inovasi baru yang dapat merangsang sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. The purpose of this research is to improve the learning result for first semester students of SMP N 2 Wonosobo VIIE class in the academic year 2010/2011 in the Biology subject using Inquiry method. From the research, it can be concluded that the implementation of Inquiry method can improve the learning result in the Biology subject. Base don the research result it can be suggested that the teacher can find the new innovation to stimulate students’ motivation in order to make the learning process to be more significant.

 17. PENDUGAAN POLA SEBARAN LIMBAH TPA JATIBARANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Nilasari

  2012-05-01

  Full Text Available TPA Jatibarang merupakan tempat pembuangan akhir di Semarang yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Penumpukan sampah di TPA Jatibarang yang sudah semakin banyak dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, untuk ituperlu dilakukan penelitian di TPA Jatibarang dengan tujuan untuk mengetahui sebaran limbahnya. Pendugaan sebaran limbah dibawah permukaan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik tahanan jenis. Pengambilan data dengan Resistivitymeter Geosound menggunakan metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi Schlumberger. Dari hasil pengolahan datamenggunakan software Res2Dinv3.56 dapat disimpulkan bahwa sebaran limbah di TPA Jatibarang ke arah Selatan menujusungai Kreo, selain itu juga sebaran limbahnya juga sampai ke pemukiman penduduk di Kelurahan Bambankerep KecamatanNgaliyan Kota Semarang yang lokasinya sebelah Barat danTimur dariTPAJatibarang. TPAJatibarang is a final garbage disposal area located in Semarang and positioned near the inhabitant area. The accumulation ofgarbage at TPA Jatibarang can cause environment pollution. Therefore, this research was done to explore the distribution of thewaste. The distribution of waste under soil surface can be traced using resistivity geoelectricity method of Schlumbergerconfiguration. Based on the data processing using software Res2Dinv3.56, it is concluded that waste distribution of TPAJatibarangdirects to the south, toward Kreo river, and moves to inhabitants area at Bambankerep Ngaliyan, Semarang.Keywords: Geoelectricity; Resistivity method; TPA Jatibarang waste

 18. Svensk roulette : en vinjettstudie av insatser och bedömningar inom den öppna missbrukarvården

  OpenAIRE

  Forsberg, Sofia; Labbé, Annika

  2007-01-01

  Studiens syfte var att undersöka de uppfattningar om missbruk som råder inom FoU nordvästs kommunala öppenvårdsmottagningar samt att göra en kartläggning av dessa insatser. Våra huvudfrågeställningar var: (1) Hur definierar öppenvårdsmottagningarna inom FoU nordväst centrala begrepp inom missbruksområdet? (2) Vilka insatser erbjuder den öppna missbrukarvården inom FoU nordväst och vad innebär vissa av dessa? (3) Vilka teorier och metoder om missbruk baserar öppenvårdsmottagningarna inom FoU n...

 19. Upplevelser av etiska dilemman kring livsuppehållande vård

  OpenAIRE

  Svensson, Evelina; Calebrant, Honey

  2007-01-01

  Bakgrund: Enligt etiska principer bör sjuksköterskan respektera patientens självbestämmanderätt och alltid sträva efter att göra nytta. Vid vård i livets slutskede kan etiskt svåra situationer uppstå när livsuppehållande vård ska begränsas eller avstås ifrån. Många parter är inblandade i beslutsprocessen, vilket kan försvåra situationen ytterligare. Syfte: Att belysa IVA-sjuksköterskans upplevelser av etiska dilemman kring livsuppehållande vård vid livets slutskede. Metod: Metoden som använde...

 20. Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

  OpenAIRE

  Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara

  2014-01-01

  Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. Metod: Studien har ett ...

 1. Pemisahan Campuran Etanol-Oktanol-Air dengan Metode Distilasi dalam Structured Packing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adesya Abdullah

  2014-09-01

  Full Text Available Keberadaan bahan bakar minyak (BBM yang merupakan bahan bakar berbahan fosil sudah menjadi suatu kebutuhan utama masyarakat dunia, namun keberadaannya saat ini semakin menipis. Salah satu potensi yang relatif besar adalah pengembangan bioetanol menggunakan metode fermentasi ekstraktif. Hasil bioetanol dari metode fermentasi ekstraktif masih rendah, yaitu sekitar 15% sehingga diperlukan penelitian untuk pemurniannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan kadar etanol tertinggi dengan metode distilasi dalam structured packing. Dari hasil penelitian didapatkan pada variabel suhu 80ᵒC pada porositas 20%, 40% dan 60% didapatkan kadar etanol sebesar 88,24% ; 91,95% dan 85,85%.

 2. Järns påverkan på biologisk fosforrening : en studie av reningen vid block B vid Kungsängsverket, Uppsala

  OpenAIRE

  Hansson, Josefin

  2016-01-01

  Grundämnet fosfor är essentiellt för alla levande organismer men kan i överskott leda till problem med övergödning. Det finns därför höga krav på halten avloppsreningsverk släpper ut till recipienter. Idag sker stora delar av fosforreningen kemiskt genom dosering av fällningskemikalier. Det finns dock fördelar med att istället använda en biologisk metod som bygger på att reningsförhållandena premierar tillväxt av bakterier med möjlighet att ta upp mer fosfor än de behöver för sin cellväxt.  B...

 3. Synteser og studier av propargylterminerte resiner

  OpenAIRE

  Rokvam, Karoline

  2014-01-01

  Formålet med dette prosjektet var utvikling av syntesemetoder for propargylterminerte resiner, en gruppe av høytemperaturbestandige herdeplastmaterialer som har interesse innen forsvars- og romfartssektoren. 4,4´-Bifenolmonopropargyleter ble syntetisert og forsøkt brukt som byggekloss i syntesen av silisiumholdige propargylterminerte monomerer. Inkorporering av silisium hadde til formål å redusere sprøheten til disse resintypene, noe som er et utbredt problem. Disse ble forsøkt syntetisert ve...

 4. Scrum - en analys av praktik och problematik

  OpenAIRE

  Jungstedt, Philip; Moy, Charlie

  2015-01-01

  Agila metoder blir allt vanligare bland IT företag i hela världen. I dagsläget är de vanligare ände traditionella metoderna inom utveckling. Bland dessa metoder återfinns Scrum som denvanligaste metoden.Detta arbete har som syfte att analysera hur Scrum tillämpas inom organisationer för attfungera på ett praktiskt plan, eftersom alla företag inte ser likadana ut och inte stöter påsamma problem. Till grund för analysen har en litteraturstudie utförts gällande de olika agilametoderna för att hi...

 5. PENGEMBANGAN COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING (CAT MENGGUNAKAN METODE POHON SEGITIGA KEPUTUSAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Winarno Winarno

  2013-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menghasilkan CAT menggunakan metode pohon segitiga keputusan dalam prosedur pemilihan item dan mengetahui kemampuan CAT dalam mengestimasi kemampuan peserta tes dengan tepat. Penelitian ini menggunakan Research and Development (R&D. Peng-ambilan data dengan observasi, dokumentasi, dan angket. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif evaluatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian adalah (1 CAT yang dikembangkan berdasar kebutuhan pemakai yaitu: berbasis internet, memiliki sistem ke-amanan, dan mudah diakses, (2 CAT dapat mengenali tiga pengguna, yaitu: administrator, guru, dan siswa, (3 CAT mampu memberikan butir-butir yang bersifat adaptif berdasarkan respon jawaban peserta tes. Secara keseluruhan kinerja CAT mampu melaksanakan tugas dengan baik untuk memilih butir tes dan mengukur kemampuan peserta tes dengan akurat dan tepat dilihat dari nilai korelasi antara hasil estimasi kemampuan (θ dengan nilai ulangan murni (NUM di sekolah siswa cukup tinggi yakni 0,67. Kata kunci: metode pohon segitiga keputusan, metode maximum likelihood ______________________________________________________________ DEVELOPING COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING (CAT BY USING THE TRIANGLE DECISION TREE METHOD Abstract This research aims at producing a CAT software that uses the tri-angle decision tree method in the test item selection procedure and detecting the CAT ability in estimating the test-takers’ ability accurately and correctly. This research used the research and development approach (R&D. The data were collected through observation, documentation, inquiry, and the data were analyzed descriptively and quantitatively. The findings are as follows. (1 The CAT developed is:based on users’ need, web-based, user-friendly, interactive, highly secured, and easily accessible. (2 The CAT can recognize three different users: school administrators, teachers, and students. (3 The CAT software is able

 6. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  OpenAIRE

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 7. Minimering av risker vid kreditgivning

  OpenAIRE

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 8. Metode Hermeunetik dalam Penafsiran Al-Qur'an

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akhyar Hamzah

  2013-05-01

  Full Text Available Memahami teks al-qur'an dengan hanya dari segi gramatika, asal-usul kala, aspek sastra, dan aspek linguistik lainnya tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pemahaman atas teks itu sendiri. karena sangat memungkinkan untuk memberikan peluang beberapa kosa kata yang baru dapat dipahami belakangan setelah munculnya teks kauniyah maupun humaniora. Hal ini berarti memberikan lndikasi bahwa sesungguhnya kemajuan ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam upaya memahami teks­ teks al -Our'an. Oleh karena itu penggunaan metode hermeneutik dalam penafsiran al-Qur'an bertujuan untuk menghayati dunia teks yang bernuansa masa lalu dengan dunia empiris saat ini. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan keduanya agar dapat menjawab semua persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini

 9. MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP MANAJEMEN PEMASARAN MELALUI METODE PEMBELAJARAN PETA KONSEP (MIND MAPPING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endang Sutrasmawati

  2011-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Manajemen Pemasaran, untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa, untuk meningkatkan keterampilan dosen dalam mengembangkan model dan media pembelajaran dan untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan prestasi belajar mahasiswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Ketuntasan belajar mahasiswa sebelum penerapan metode peta konsep 0%, setelah penerapan metode peta konsep, ketuntasan belajar dari mahasiswa setelah dilakukan uji akhir adalah 94%. Minat, keaktifan dan kerjasama mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan rentangan 1 – 4 hasilnya baik (3,44. Hasil pengamatan mengenai keterampilan dosen dalam pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan metode peta konsep dengan rentangan 1 – 4 menunjukkan hasil baik dengan rerata dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3,38. Skor tersebut merupakan rerata dari seluruh aspek yang diamati pada tiga siklus. Kata Kunci : Manajemen Pemasaran, Metode Pembelajaran Peta Konsep.

 10. En analyse av Yoga-kundalini-upanisad

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Avhandlingen En analyse av Yoga-kundalini-upanisad bygger på den indiske asketen Narayanaswamy Aiyers engelske oversettelse av Yoga-kundalini-upanisad, utgitt i Thirty Minor Upanisad-s, Including the Yoga Upanisad-s (Oklahoma, Santarasa Publications, 1980). Denne hinduistiske teksten er omtalt som en av de 21 yoga-upanishadene, den åttisjette av de 108 klassiske upanishadene, og utgjør en del av tekstkorpuset Krsna-Yajurveda. Teksten fungerer som en manual i øvelser fra disiplinene hathayoga,...

 11. Navigering och styrning av ett autonomt markfordon

  OpenAIRE

  Johansson, Sixten

  2006-01-01

  I detta examensarbete har ett system för navigering och styrning av ett autonomt fordon implementerats. Syftet med detta arbete är att vidareutveckla fordonet som ska användas vid utvärdering av banplaneringsalgoritmer och studier av andra autonomifunktioner. Med hjälp av olika sensormodeller och sensorkonfigurationer går det även att utvärdera olika strategier för navigering. Arbetet har utförts utgående från en given plattform där fordonet endast använder sig av enkla ultraljudssensorer sam...

 12. Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling

  OpenAIRE

  Liltved, H.; Vogelsang, Christian

  2011-01-01

  Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse bransjene. Det er gjennomført forsøk med ozonering av Listeria monocytogenes i biofilm, ozonering av overflater i et lakseslakteri, forsøk med felling av blodprotein med naturlige organiske koagulanter før ozonering av blodvann fra et lakseslakteri, samt forsøk med ulike met...

 13. Koronar CT Angiografi : Optimalisering av protokoll ved bruk av betablokker og en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene hos en selektert pasientgruppe ved hjelp av et semi-automatisk plaquesoftware

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Formål: Formålet med del 1 av prosjektet er å redusere hjertefrekvensen til ≤60 hos pasientene i forkant av CT-undersøkelsen ved hjelp av per orale betablokker, slik at man kan benytte lavdoseprotokollen ”Step and shoot” på flest mulig. Formål med del 2 er å gjøre en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene på en selektert gruppe pasienter som er deltakere i et større prosjekt (RORA-studiet) ved hjelp av et nytt software (Plaque Analysis, Philips Healthcare). Intensjonen er å kartlegg...

 14. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 15. Solusi Numerik Model Reaksi-Difusi (Turing dengan Metode Beda Hingga Implisit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Junik Rahayu

  2013-11-01

  Berbagai model matematika dipastikan mempunyai solusi, begitu juga dengan model ini. Paper ini membahas penyelesaian numerik pada contoh model. Digunakan metode beda hingga implisit sebagai metode dasar menyelesaikan model. Dalam model terdapat dua konsentrasi yang bereaksi untuk mencapai suatu kesetimbangan. Dari konsentrasi ini akan diperiksa keterikatan pada pertumbuhan domain dengan adanya dinamika gangguan kecil serta pengaruh pertumbuhan domain terhadap penyelesaian numerik model. Dari penyelesaian numerik diperoleh bahwa pertumbuhan domain mempengaruhi dua konsentrasi dalam model dan penyelesaian numerik

 16. Stresstesting av banksektoren : en analyse av økonomiske konsekvenser skapt av atferdsendringer

  OpenAIRE

  Ovesen, Anders Hepsø; Eriksen, Marius Koll

  2012-01-01

  Denne utredningen foretar en analyse som skal fremheve konsekvenser av endringer i bankatferd. Den tar utgangspunkt i en stresstest som tilfører banksektoren sjokk slik at kapitaldekningen reduseres. Analysen setter fokus på hva som skjer når bankene får mindre kapitalreserver, og kommer under kravet i Basel III. Utredningen gir forklaringer på hvorfor atferdsendringer varierer innen banktype og størrelse. Videre formidler den mulige forklaringer på hvordan dette utspiller seg i økonomiske te...

 17. APLIKASI METODE GEOLISTRIK TAHANAN JENIS KONFIGURASI WENNER-SCHLUMBERGER UNTUK SURVEY PIPA BAWAH PERMUKAAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bulkis Kanata

  2009-05-01

  Full Text Available Metode geolistrik tahanan jenis merupakan salah satu dari metode geofisika yang dapat mendeteksi aliran listrik di bawah permukaan bumi. Salah satu aplikasi metode geolistrik tahanan jenis adalah dapat mengidentifikasi keberadaan pipa di bawah permukaan.Penelitian ini menggunakan metode geolistrik tahanan jenis dengan konfigurasi Wenner–Schlumberger. Metode Wenner–Schlumberger adalah metode dengan sistem aturan spasi yang konstan dengan catatan faktor pengali ’n’ adalah perbandingan jarak antara elektroda C1-P1 atau (C2-P2 dengan P1-P2. Instrumen yang digunakan adalah resistivitymeter yang dilengkapi dengan empat  buah elektroda yang memiliki kemampuan dalam pembacaan output respon tegangan akibat arus yang diinjeksikan ke dalam permukaan pasir melalui dua buah elektroda arus dan dua buah elektroda potensial. Masukan instrumen tersebut berupa sumber tegangan DC sebesar 12 volt. Dalam penelitian ini digunakan sofware Res2Dinv untuk memetakan  isoresistivity 2D di bawah permukaan yang diukur. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai resistivitas pipa sebesar 181.654 ?m yang berada pada rentang nilai resistivitas pipa yang diamati sebesar 105 - 107 ?m.

 18. Sångröstens utveckling i körsammanhang : En intervjustudie av körledares syn på och arbete med sångteknik i amatörkörer

  OpenAIRE

  Stenqvist, Sandra

  2012-01-01

  Syftet med studien är att få ökad insikt i körledares förhållningssätt till och hantering av sångtekniska övningar i kör. Bakgrundskapitlet beskriver sångrösten som instrument, och olika – i sångsammanhang – vanligt förekommande begrepp samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. Vidare presenteras ett sociokulturellt perspektiv i egenskap av teoretisk utgångspunkt. Undersökningen är genomförd med hjälp av den kvalitativa intervjun som metod...

 19. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 20. Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom

  OpenAIRE

  Andersson, Linda; Lövström, Jennifer

  2015-01-01

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som karaktäriseras utav förändringar i patientens aktivitetsnivå och stämningsläge. Dessa episoder benämns som mani-, hypomani- och depressionsepisoder. Behandling och omvårdnad fokuseras på att lindra symtom. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Metod: I litteraturstudien användes 8 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa har sammanställts och analyserats med inspirat...

 1. Kuvøsesang : effekt av sang og lyrespill på premature barn i neonatal intensiv enhet på sykehus : en kvantitativ studie

  OpenAIRE

  Rundgren, Anette Cicilie

  2013-01-01

  Sammendrag Bakgrunn: Premature utsettes jevnlig for situasjoner og prosedyrer som er forbundet med smerte, stress og mistrivsel. Eksempler på dette er lys og lyder, helstikk for blodprøver, innleggelse av vene- og arteriekanyler, suging i nese og svelg, respiratorbehandling, CPAP behandling, diverse alarmer osv. Metode: Studien er en pilotstudie som undersøker om sang og lyrespill kan avlede og redusere symptomer på smerte/ubehag i ulike prosedyrer som øyeundersøkelse, blodprøver og utf...

 2. ”Det ger ju en närhet tycker jag att man öppnar sig” : Pars upplevelse av Emotional Focused Couple Therapy

  OpenAIRE

  Edfast, Erica; Lundström Sundin, Maria

  2015-01-01

  Syfte: Studien syftade till att undersöka hur par som fullföljt parterapin Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) hos certifierade EFT-terapeuter i Sverige, upplevt parterapin. Två frågeställningar belystes; vilken upplevelse paren har av förändring i relationen samt vad paren upplevde som verksamt i EFT-behandlingen. Metod: Åtta individuella telefon intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen utmynnade i två teman Den egna förändringen samt Te...

 3. Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi PIPA Dengan Menggunakan Metode Activity Based Costing ( study Kasus PT.Sinar utama Nusantara)

  OpenAIRE

  Girsang, Elly R

  2014-01-01

  Penentuan harga pokok produk dengan metode tradisional kurang sesuai untuk diterapkan di era teknologi yang modern seperti saat ini, karena sistem ini memiliki kelemahan yaitu pembebanan biaya overhead yang merata. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan penggunaan metode Activity-Based Costing. Activity-Based Costing adalah metode penentuan harga pokok yang menelusuri biaya ke aktivitas. PT. Sinar Utama Nusantara adalah salah satu pabrik yang bergerak di bidang produksi pipa PVC (polyv...

 4. EKSTRAKSI DAN SINTESIS NANOSILIKA BERBASIS PASIR BANCAR DENGAN METODE BASAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Munasir .

  2013-11-01

  Full Text Available The Purification and synthesis nanosilika extracts from quartz sand base material taken Bancar Tuban area ( north of the Island of Java-Indonesia has been carried out in this study . Physically Tuban Bancar sand grains have a slightly rough shape and bright yellow. Sand Bancar has elements Si atoms (69 %Wt, and elements of the dominant impurity atoms is Ca (7.5 %Wt and K (4.8 %Wt. Diffraction pattern shows a dominant intesistas occurs at an angle (2Ɵ~26o the phase of quartz ( the most stable in nature. Size finely divided powder sand about 5-50 micrometers. Synthesis nanosilika based natural sand used wet method, which consists of two processes, namely: (1 sand powder processed by the hydrothermal method using alkaline compounds (NaOH with molarity 7M, to obtain a clear solution of sodium silicate (Na2O.xSiO2, and (2 a solution of sodium silicate acts as prcursor processed by co-precipitation method, sodium silicate solution was titrated with HCl 2 M (co-precipitation method to obtain a slurry silicite Si(OH4. The final product in the form of silica powder with amorphous and crystalline structures (quartz ; purity (%Wt Si reached 95.7 % and marfologi analysis showed that the SiO2 particles tend to form agglomeration and particle size of about ~ 58 nm Key words: nanosilica, bancar sands, amorphous, quartz   Abstrak Pemurnian, ekstrak dan sintesis nanosilika dari bahan dasar pasir kuarsa yang diambil di daerah Bancar Tuban (utara Pulau Jawa-Indonesia telah dilakukan pada penelitian ini. Secara fisik pasir  Bancar Tuban  mempunyai bentuk butiran agak kasar dan berwarna kuning cerah. Pasir Bancar mempunyai unsur atom Si (69%Wt, dan unsur atom pengotor dominan adalah Ca (7,5%wt dan K (4,8%wt. Pola difraksinya menunjukan intesistas dominan terjadi pada sudut (2 theta ~26o, fase quartz (paling stabil di alam. Ukuran serbuk pasir yang telah dihaluskan sekitar 5-50 mikrometer. Sintesis nanosilika berbasis pasir alam digunakan metode basah, yang

 5. Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

  OpenAIRE

  Urkegjerde, Ingeborg

  2010-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten innen kort tid. Majoriteten av forsikringsavtalene er betalt av arbeidsgiver. Internasjonale studier viser at personer som har privat behandlingsforsikring ofte er sysselsatte, med inntekt og utdanning over gjennomsnittet, ...

 6. Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2008-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ett av delprosjektene i evalueringen. Foreliggende rapport er sluttrapporten fra evalueringen. Den inneholder sammendrag av alle delprosjektene hvor det svares på hovedspørsmålene i evalueringsoppdraget og en drøfting av mulige justeringer av ordningen i forhold ti...

 7. FEM-ANALYSE AV INDUSTRIELL ALUMINIUMSPROFILEKSTRUDERING

  OpenAIRE

  Christenssen, Wenche

  2014-01-01

  Avhandlingen er skrevet for å øke forståelsen og kunnskapen rundt materialflyt ved ekstruderingav komplekse og tynnvegde aluminiumprofiler. Det gjennomgås også hvordan ujevn materialflyt utav en matrise kan avbalanseres ved bruk av forkammer.Rapporten tar for seg oppbygning av modeller og simulering for to forskjellige profilgeometrier.Det første profilet er et U-profil som det tidligere er gjort analyser av ved bruk av modellmateriale.Dette ble gjort i en Diplom...

 8. Implementering av en Lua-parser

  OpenAIRE

  Schöldström, Oskar

  2013-01-01

  Avsikten med detta examensarbete är att redogöra för hur parsningen av ett programmeringsspråk fungerar samt att undersöka varför vissa kompilatorer implementerar en handskriven parser medan andra använder en maskingenererad parser. Examensarbetet består av en teoretisk grund samt en praktisk implementation av en handskriven Lua-parser. Den teoretiska delen beskriver hur programmeringsspråk är uppbyggda samt ger en överblick av hur en parser implementeras. Teknikerna som tas upp fokuserar ...

 9. AVS-M: From Standards to Applications

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ye-Kui Wang

  2006-01-01

  AVS stands for the Audio Video coding Standard Workgroup of China, who develops audio/video coding standards as well as system and digital right management standards. AVS-M is the AVS video coding standard targeting for mobile multimedia applications. Besides the coding specification, AVS also developed the file format and Real-time Transport Protocol (RTP) payload format specifications to enable the application of AVS-M video in various services. This paper reviews the high-level coding tools and features of the AVS-M coding standard as well as the file format and payload format standards.In particular, sixteen AVS-M high-level coding tools and features, which cover most of the high-level topics during AVS-M standardization, are discussed in some detail. After that, the error resilience tools are briefly reviewed before the file format and RTP payload format discussions. The coding efficiency and error resiliency performances of AVS-M are provided finally.H.264/AVC has been extensively used as a comparison in many of the discussions and the simulation results.

 10. Vekst av patogene mikroorganismer ved ulike temperaturer

  OpenAIRE

  Røine, Marianne

  2010-01-01

  Oppgaven er en del av forskningsprosjektet ”Bedre mattrygghet i hjemmet gjennom risikoanalyse av forbrukerhåndtering av mat og evaluering av risikoreduserende tiltak”, et samarbeid mellom Nofima Mat og SIFO (statens institutt for forbruksforskning). En casestudie utført ved Nofima Mat, hvor 45 frivillige forbrukere ble tildelt temperaturlogger viste at gjennomsnittlig temperatur for kjøttpålegg var 6,2 °C, og at pålegget daglig ble utsatt for temperaturer over 20 °C i gjennomsnittlig 47...

 11. Evaluering av datalagre brukt i distribuert kontekst

  OpenAIRE

  Sælø, Knut Moen

  2010-01-01

  I løpet av de siste årene har relasjonelle databaser mistet litt av sin popularitet hos noen av de mest innflytelsesrike aktørene innen informasjonsteknologi. Sent i 1990-årene, og tidlig i 2000-årene opplevde vi en stor endring innen kommunikasjon. I starten var det meste av nettsider read-only. Typisk ville en person lage en nettside med innhold. Deretter ville brukere lese innholdet. Etterhvert gikk man mer og mer bort fra read-only mønsteret, og skapte sosiale nettverk hvor brukerne selv ...

 12. Konstruksjoner av lederskap i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Kirsten Nilsen

  2015-10-01

  Full Text Available Artikkelen handler om hvordan barnehagelærere posisjonerer seg som ledere for personalet, gjennom tildeling av aktørstatuser til seg selv og medarbeidere i fortellinger fra barnehagen. Arbeidet har en narrativ tilnærming, og det anvendes en dialogisk performativ analyse på korte tekster om situasjoner og hendelser i barnehagen. Tekstene er opprinnelig skrevet som utgangspunkt for veiledningsøvelser i en opplæringssammenheng. Analysen fører frem til et antall konstruerte hovedkategorier innenfor hver gruppe: barnehagelærere som ledere for personalet, og medarbeidere som utfordrer lederskapet deres.This article is concerned with how preschool teachers position themselves as staff-leaders, giving various kind of agency positions to both themselves and their staff members in narratives from kindergartens. The study takes a narrative perspective using a dialogical and performance analysis strategy in analyzing short texts about situations and events in kindergartens, written for the purpose of training counselling dialogues in an educational setting. The analyzing process resulted in a number of constructed main categories within each group: the preschool teachers as leaders, and the staff members who are challenging their leadership.

 13. Analiza možnosti izboljšave procesa razvoja programske opreme z uporabo agilnih metod - primer Opal d.o.o.

  OpenAIRE

  Primožič, Gregor

  2012-01-01

  Agilne metode razvoja programske opreme so fleksibilne metode primerne predvsem za manjše razvojne skupine, ki se morajo hitro prilagajati spremembam. Pogosto se navajajo kot alternativa bolj togim klasičnim metodam. Preverjali smo možnost vpeljave agilnih metod na primeru podjetja, ki sedaj za razvoj programske opreme ne uporablja nobene formalno definirane metode. Predvsem smo z intervjujem z razvijalci ugotavljali njihovo pripravljenost na spremembe. Ugotovili smo, da so v splošnem sicer p...

 14. PENGUKURAN GETARAN TORSIONAL PADA POROS BERPUTAR DENGAN METODE DIGITAL IMAGE PROCESSING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heroe Poernomo

  2015-06-01

  Full Text Available Getaran yang terjadi pada peralatan yang bergerak atau berputar pada umumnya adalah getaran lateral dan getaran torsional. Kedua getaran tersebut sangatlah berpengaruh terhadap umur/ life time alat tersebut. Pada penelitian ini yang dibahas adalah getaran torsional pada poros jenis cantilever yang berputar. Getaran ini jika terjadi telalu besar maka akan berdampak pada terjadinya puntiran pada poros yang berakibat pada patahnya poros tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut maka pengamatan getaran torsional berlebih yang terjadi pada setiap peralatan perlu dilakukan untuk mengetahui besarnya getaran sehingga dapat  dilakukan langkah antisipasinya. Percobaan untuk pengambilan data getaran adalah pada poros kantilever yang diputar. Pengukuran dilakukan dengan dua metode yaitu analisa dengan digital image processing dan sudut torsi yang sebenarnya sebagai pembandingnya. Poros diputar dengan mesin pemutar dengan variasi kecepatan yaitu 55 rpm dan 90 rpm serta diameter poros yaitu 10 mm. Berdasarkan hasil pengambilan data getaran dan hasil analisis dari kedua metode diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengukuran getaran dengan metode Digital Image Processing setelah validasi dan dibandingkan dengan alat vibration meter ternyata memiliki selisih nilai yang kecil cenderung sama yaitu selisih kenyataan sebesar 1.0220 pada 55 rpm sedangkan pada putaran poros 90 rpm menghasilkan selisih sudut puntir dari kenyataan sebesar 50, sehingga disimpulkan metode ini dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam pengukuran getaran torsional pada poros kantilever yang berputar.

 15. Studi Perbandingan Metode Bongkar Muat untuk Pelayaran Rakyat: Studi Kasus Manual vs Mekanisasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aulia Djeihan Setiajid

  2013-03-01

  Full Text Available Pelayaran Rakyat tidak semaju pelayaran konvensional. Salah satu penyebabnya adalah pola operasi bongkar muat yang kebanyakan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia/buruh lepas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya mekanisasi peralatan bongkar muat dan penggunaan gudang bersama mampu meningkatkan kinerja bongkar muat serta menentukan metode bongkar muat seperti apa yang optimal dan menguntungkan untuk Pelra. Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan skenario dan membandingkan efisiensi setiap metode bongkar muat secara manual, mekanisasi, dan campuran pada kapal Pelra serta membandingkan efisiensi setelah menggunakan gudang bersama.Dari hasil analisis diperoleh hasil penambahan biaya bongkar muat sebesar 80% dari biaya awal sehingga penggunaan metode bongkar muat secara manual akan lebih menguntungkan dan optimal. Namun dari segi waktu, mekanisasi bongkar muat dapat mempercepat waktu sebanyak 31% dari awal bongkar muat secara manual. Dari segi kinerja bongkar muat terhadap kinerja total kapal Pelra dengan metode manual lebih besar yaitu sebesar 14% dibandingkan secara mekanisasi dan campuran yang hanya 10% dan 9%. Hal ini menunjukkan kinerja bongkar muat rata-rata untuk metode bongkar muat baik secara manual, mekanisasi, dan campuran tidak berpengaruh besar terhadap produktivitas kapal karena ketidakpastian adanya muatan sehingga frekuensi round trip kapal Pelra sama saja tiap tahunnya.

 16. Analyse av residuallast ved økende markedsandeler av vind- og solkraftproduksjon i Skandinavia

  OpenAIRE

  Alfiler, Michael Genesis S.

  2015-01-01

  Tidligere studier indikerer utfordringer ved integrasjon av vind- og solkraft. Variabiliteten og lokasjonen av vind- og solkraft knyttes til disse utfordringene. Økende markedsandeler av variabel kraftproduksjon kan forsterke utfordringene dersom kraftsystemet evne til å tilpasse seg disse overstiges. I denne studien brukes varighetskurver for residuallast for å undersøke hvordan økende markedsandeler av vind- og solkraft påvirker følgende systemmessige utfordringer i de ska...

 17. Pharmacokinetics of avenanthramides (AV) from AV-enriched malted oats in healthy older adults

  Science.gov (United States)

  Avenanthramides (AV) are a unique group of phytochemicals found in oat bran. In vitro studies show both purified AV and concentrated oat AV mixtures have anti-atherogenic and anti-inflammatory activity, suggesting they may have similar effects in vivo if they are sufficiently bioavailable. The bioav...

 18. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 19. OPTIMASI PENURUNAN COD, BOD, DAN TSS LIMBAH CAIR INDUSTRI ETANOL(vinasse PSA PALIMANAN DENGAN METODE MULTI SOIL LAYERING (MSL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irmanto

  2013-11-01

  Full Text Available Industri etanol merupakan salah satu industri yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan khususnya sistem perairan. Banyaknya limbah cair etanol yang dibuang serta senyawa-senyawa organik dapat menyebabkan rusaknya ekosistem di perairan. Untuk mengatasi pencemaran limbah cair etanol, digunakan metode Multi Soil Layering (MSL sebagai salah satu metode alternatif. MSL adalah suatu metode pengolahan limbah cair yang meningkatkan fungsi tanah untuk pemurnian limbah cair. Penelitian ini menggunakan metode MSL untuk mengolah limbah cair industri etanol sebelum dibuang ke perairan. Metode MSL merupakan suatu sistem pengolahan limbah yang menggunakan beberapa material seperti tanah, zeolit, dan arang tempurung kelapa yang dibentuk dalam suatu susunan pola bata bertingkat. Faktor yang diteliti adalah kecepatan pengisian yang terdiri dari 5 tahap yaitu: 160, 320, 480, 640, dan 800L.m-2hari-1, kemudian ditentukan efesiensi sistem MSL dalam menurunkan kadar COD, BOD, dan TSS limbah cair industri etanol (vinasse PSA Palimanan menggunakan kecepatan pengisian optimum. Penentuan kadar COD ditentukan dengan metode refluks, penentuan kadar BOD menggunakan metode Winkler dan penentuan kadar TSS ditentukan dengan menggunakan gravimetri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan limbah cair industri etanol (vinasse PSA Palimanan dengan metode MSL dapat menurunkan kadar COD, BOD, dan TSS pada kecepatan pengisian optimum 320 L.m-2hari-1. Efisiensi sistem MSL dalam menurunkan kadar COD, BOD, dan TSS masing-masing sebesar 80,85%; 94,68%; dan 83,99%.

 20. Distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn : En deskriptiv kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Lobanova, Olga

  2012-01-01

  Bakgrund: Distriktssköterskor på BVC möter ibland våldutsatta kvinnor och deras barn i sitt arbete. Följder av våld i nära relationer kan vara försämrad psykosocial hälsa både hos kvinnor och barn. Att tidigt upptäcka och hjälpa en sådan kvinna och hennes barn är ett viktigt uppdrag som distriktssköterskan har på BVC. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn på BVC samt ta reda på vad som saknas kunskaps- och metod...

 1. Upplevelsen av kontakten med sjukvården : En litteraturstudie om hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplever kontakten med sjukvården

  OpenAIRE

  Petersson, David; Sunesson, Andreas

  2008-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna runt om i världen och antalet som insjuknar ökar. Ett livslångt levene med sjukdomen diabetes typ 2 kan förutom omfattande livsstilsförändringar innebära en intensiv kontakt med sjukvården. För att förstå personers erfarenheter av vården måste deras upplevelser bejakas. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplevde kontakten med sjukvården. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie. Res...

 2. Föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Karat, Azra; Modin, Jens

  2013-01-01

  Bakgrund: Anorexia Nervosa påverkar inte enbart det sjuka barnet utan kan även vara påfrestande för föräldrarna. Föräldrarna kan behöva göra stora förändringar för att det vardagliga livet skall fungera. Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie som baserades på tre självbiografiska böcker. Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys med m...

 3. En analyse av flervareproduksjonen av melk og storfekjøtt : påvirker prisendringer tilbudet av melk

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Innledning\\Sammendrag Motivasjon Tilbudet av storfekjøtt fra norske bønder har gått ned de senere år. Det er allmenn enighet om at grunnen til nedgangen i storfekjøtt henger sammen med nedgangen i antall melkekyr noe som ikke er motvirket av spesialisert kjøttproduksjon, se Tabell 1. Grunnen er at kyr produserer kjøtt som et biprodukt av melk og dette kjøttet kan ikke i noen særlig grad velges bort og yter derfor et betraktelig bidrag til samlet mengde storfekjøtt. Blant årsake...

 4. PENGARUH TES FORMATIF DAN METODE PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS TERHADAP KEMAMPUAN VERBAL LINGUISTIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Citra Dewi

  2013-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tes formatif dan metode pembelajaran terhadap kemampuan verbal linguistik siswa. Penelitian dilaksanakan di SMP Islam Terpadu IQRA’ dan SMP Islam Terpadu Al-QALAM di Bengkulu pada semester kedua tahun pelajaran 2011/2012 dengan sampel sebanyak 80 siswa kelas VII yang dipilih secara klaster dan random. Data dikumpulkan menggunakan instrumen kemampuan verbal linguistik dalam bentuk pilihan ganda. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan ANAVA dua jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan verbal linguistik (1 siswa yang diberi tes uraian lebih tinggi daripada siswa yang diberi tes menjodohkan, (2 siswa yang diajar dengan metode komunikatif kemampuan verbal linguistiknya lebih rendah daripada siswa yang diajar dengan metode audio lingual, (3 terdapat interaksi yang signifikan antara tes formatif dengan metode pembelajaran terhadap kemampuan verbal linguistik siswa, (4 pada kelompok siswa yang diberi tes uraian, siswa yang diajar dengan metode pembelajaran komunikatif lebih tinggi dibandingkan siswa yang diberi tes menjodohkan, (5 pada kelompok siswa yang diberi tes menjodohkan, siswa yang diajar dengan metode pembelajaran komunikatif lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan metode audio lingual, (6 pada kelompok siswa yang diajar dengan metode pembelajaran komunikatif, siswa yang diberi tes uraian lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan metode audio lingual, (7 pada kelompok siswa yang diajar dengan metode audio lingual, siswa yang diberi tes uraian lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diberi tes menjodohkan.Kata kunci: bentuk tes formatif, metode pembelajaran komunikatif, metode pembelajaran audio lingual, kemampuan verbal linguistik ______________________________________________________________ THE EFFECTS OF FORMATIVE TEST AND ENGLISH INSTRUCTIONAL METHOD ON THE STUDENTS’ VERBAL LINGUISTIC COMPETENCE Abstract This study

 5. Analisis Dan Implementasi Metode Steepest Descent Untuk Mengurangi Blur Pada Citra Digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Gede Adnyana

  2013-06-01

  Full Text Available Seringkali dalam pengambilan suatu objek tertentu hasil citra yang didapat mengalami degradasi atau penurunan kualitas citra, salah satunya terjadinya blur yang diakibatkan oleh kamera yang tidak fokus dalam menangkap suatu objek. Oleh karena itu diperlukan perbaikan untuk citra yang terdegradasi tersebut, dalam hal ini digunakan metode Steepest Descent dalam proses pengurangan blur. Ide dasar metode ini adalah melakukan iterasi untuk mengurangi blur dengan menelusuri titik yang paling curam. Blur yang dimasukkan pada citra digital adalah Gaussian dan Motion blur yang dibangkitkan melalui suatu blur generator. Performansi yang diujikan adalah PSNR (Peak Signal to Noise Ratio dan Similarity citra hasil pengurangan blur. Dari hasil analisis didapatkan bahwa secara umum metode Steepest Descent dapat digunakan untuk mengurangi blur, namun kurang handal mengurangi blur dengan intensitas tinggi karena menghasilkan citra dengan PSNR kurang dari 30 dB dan Similarity yang meningkat.

 6. SIMULASI GROUP TECHNOLOGY SYSTEM UNTUK MEMINIMALKAN BIAYA MATERIAL HANDLING DENGAN METODE HEURISTIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Much. Djunaidi

  2006-04-01

  Full Text Available Group Technology System merupakan metode pengaturan fasilitas produksi (machine groups yang dibutuhkan untuk memproses suatu part family tertentu ke dalam sel-sel manufaktur. Pengaturan tata letak di CV. Sonytex yang berdasarkan process layout mengakibatkan perusahaan menghadapi permasalahan berupa tingginya kebutuhan material handling. Salah satu kriteria kinerja dalam pembentukan sel manufaktur pada GTS adalah meminimasi total jarak material handling, sehingga dapat mengurangi biaya material handling dan meningkatkan produktivitas. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode, yaitu Bond Energy Algorithm (BEA, Rank Order Clustering (ROC dan Rank Order Clustering 2 (ROC2. Hasil dari penelitian ini adalah dengan menerapkan group technology systems diperoleh total pengurangan jarak material handling sebesar 70 m dan penghematan biaya material handling sebesar Rp 1.534.978,-. Berdasarkan model simulasi, relayout dengan metode BEA meningkatkan jumlah produksi sebesar 1 unit produk/hari dan penurunan waktu tunggu sebesar 0,575 menit.

 7. Effekter av finanspolitiske tiltak : en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Prestmo, Joakim

  2010-01-01

  Norge er sammen med Danmark et av de få landene med lang tradisjon for bruk av store makroøkonomiske modeller til politikkanalyser og prognoser. I de fleste akademiske forskningsmiljøene har slik modellbruk hatt liten oppslutning i lang tid. Analyser av virkninger av økonomisk politikk på makroøkonomiske variable er imidlertid et høyst levende studiefelt. Finanskrisen kan tenkes å bringe en renessanse for bruken av store makroøkonomiske modeller til analyseformål. Ikke bare ...

 8. Optimalisering av blandingsforhold mellom kugjødsel og matavfall for maksimering av biogassproduksjon

  OpenAIRE

  Gjetmundsen, Magnus

  2013-01-01

  Norge har satt seg ambisiøse mål for både økt produksjon av fornybar energi og reduksjon av klimagassutslippene fra landbruket. Det skal etableres 13 TWh ny fornybar energi innen 2020, samtidig skal landbruket kutte utslippene av klimagasser med 1,1 mill tonn CO2 ekvivalenter. For å nå målet om reduserte klimagassutslipp i landbruket må implementering av biogassproduksjon skje i stort omfang. Det vil føre til økt produksjon av fornybar energi. Gårdsbaserte biogassanlegg er ...

 9. PERBANDINGAN METODE JUNBIKI KANBAN CYCLIC DITINJAU DARI JIT DAN SUMBER DAYA Studi Kasus pada Perusahaan Otomotif

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius Eri

  2005-01-01

  Full Text Available The research has done at an automotive company. The intention of this research are to knowing the effect and also the advantages and disadvantages of Junbiki Method which is a new method in this company in increasing JIT(Just in Time, use of resources, and make comparison between Junbiki method and Kanban System. The research is done by comparing the Kanban system with the Junbiki method on the parts i.e. seat part and door trim. The measured variables are those in the period of September as the basic period, continued with the periods of October, November, and December 2004. The productivities to be observed are those of energy and labor consumption. The research proves that the Junbiki method is better than the Kanban system. It is shown from the increase of JIT performance during four periods at the average of 73% and least of resources. By using the Junbiki method, the wastage in the use of energy, labor, movement, and process can be eliminated. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serta kelemahan dan kelebihan metode Junbiki yang merupakan metode baru yang diterapkan perusahaan terhadap peningkatan JIT (Just in Time dan penggunaan sumber daya, dan membuat perbandingan antara metode Junbiki dan sistem Kanban. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan sistem Kanban dengan metode Junbiki pada part yang memenuhi syarat, yaitu part seat dan door trim. Variable yang diukur adalah pada periode September sebagai periode dasar, dilanjutkan dengan periode Oktober, November, dan Desember 2004. Pemakaian sumber daya yang ingin diteliti adalah pemakaian energi dan tenaga kerja. Hasil penelitian membuktikan bahwa metode Junbiki lebih baik daripada sistem Kanban. Hal ini terlihat dari peningkatan perfoma JIT selama empat periode rata-rata sebesar 73% dan kebutuhan sumber daya yang lebih sedikit. Dengan metode Junbiki

 10. EKSTRAKSI MINYAK ATSIRI DAUN ZODIA (Evodia suaveolens DENGAN METODE MASERASI DAN DISTILASI AIR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prima Astuti Handayani

  2014-10-01

  Full Text Available Daun zodia merupakan tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati. Daun zodia mengandung senyawa aktif limonene yang bersifat neurotoksin terhadap serangga. Pengambilan minyak atsiri daun zodia dilakuan dengan metode maserasi dan metode distilasi air. Pada metode maserasi bahan digunakan etanol dan dimaserasi selama 3x24 jam. Kemudian didistilasi untuk menguapkan pelarut etanol. Untuk metode distilasi air bahan didistilasi selama 3 jam, campuran minyak dan air dipisahkan dengan menambahkan pelarut n-heksana. Kemudian pelarut n-heksana dipisahkan dari minyak atsiri dengan cara direcovery menggunakan alat sokhlet. Minyak atsiri daun zodia yang dihasilkan dianalisis dengan Gas Cromatography-Mass Spectrometry (GC-MS untuk mengetahui kandungan senyawa kimianya. Hasil percobaan diperoleh randemen minyak atsiri daun zodia dengan metode maserasi sebesar 1,0566% dengan kandungan senyawa limonene 2,6%, sedangkan metode distilasi diperoleh randemen sebesar 0,6471% dengan kandungan senyawa limonene 1,26 %.Zodia leaf is a plant which has a potential to be plant-based insecticide. Zodia leaf has limonene as its active component which is neurotoxin towards insect. The extraction of the essential oil of the zodiac leaf is conducted using maceration method and water distillation method. In the maceration process, the raw material was macerated using ethanol for 72 hours, after that it was distillated to evaporate the ethanol. In the water distillated method, the raw material was distillated for 3 hours, the mixture of water and oil are separated by adding n-hexane solvent. After that, the n-hexane solvent was separated from the essential oil using recovery method using soxhlet. The obtained essential oil of zodia leaf was analyzed using GC-MS to determine its chemical component. The result of the research provides the yield of essential oil of zodiac leaf using maceration method is 1.0566% with limonene component is 2.6%, whereas the distillation method