WorldWideScience

Sample records for zmiany stezen n-acetyloasparginianu

 1. Zmiany w stawie szczytowo-obrotowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badanie obserwacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Raczkiewicz

  2010-10-01

  Full Text Available Wstęp: Zmiany zapalne w kręgosłupie szyjnym występują u 25–80% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS. W większościbadań podkreśla się brak związku między zgłaszanymi dolegliwościamia zmianami radiologicznymi w kręgosłupie. Cel pracy: Ocena postępu zmian w stawie szczytowo-obrotowymu chorych na RZS oraz próba znalezienia związku między zgłaszanymiobjawami ze strony kręgosłupa a progresją zmian radiologicznych. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 100 chorych naRZS. Chorych oceniano na początku badania i po upływie 5 lat.Na pierwsze badanie składało się wypełnienie 7-punktowegokwestionariusza dotyczącego objawów bólowych lub sugerującychmielopatię, badanie przez lekarza neurologa oraz czynnościowezdjęcia kręgosłupa szyjnego uzupełnione o wynik badaniatomografii komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego tegoodcinka. Po 5 latach ponownie przeprowadzono badanie kwestionariuszowe,badanie neurologiczne i zdjęcia radiologiczne. Wyniki: U połowy chorych stwierdzono obecność zmian w stawieszczytowo-obrotowym na początku badania. Nie znaleziono korelacjitych zmian z subiektywnymi objawami. Ponownemu badaniu poddano47 chorych. Progresję zmian radiologicznych stwierdzonou 23,4% z nich (u 10,6% pogorszenie, a u 12,8% nowe zmiany. U chorychz progresją zmian stwierdzono utrzymującą się wysoką aktywnośćchoroby w porównaniu z chorymi, którzy nie wykazywaliprogresji, i częściej stwierdzano u nich zmiany radiologiczne odpowiadająceIII lub IV okresowi wg Steinbrockera (p < 0,05. U chorychz progresją zmian obserwowano tendencję do wyższej punktacji w drugim badaniu kwestionariuszowym w porównaniu z chorymizaliczonymi do grupy bez progresji (p = 0,09. Wnioski: Ryzyko progresji zmian w stawie szczytowo-obrotowymjest większe u chorych z utrzymującą się wysoką aktywnością choroby.Powtórne badanie kwestionariuszowe subiektywnych objawówmoże być wskazówką do powtórzenia bada

 2. Zmiany czynności kory ruchowej mózgu po leczeniu botuliną u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i spazmem kończyn dolnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavel Hok

  2011-12-01

  Full Text Available Miejscowe skurcze toniczne to powszechnie spotykany objaw stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM. Do ich zwalczania coraz częściej stosowany jest zastrzyk domięśniowy botuliny typu A. Do analizy statystycznej zaakceptowaliśmy 4 z 10 badanych pacjentów z SM i spastycznością kończyn dolnych oraz 5 zdrowych wolontariuszy. Pacjenci zostali poddani badaniu fMRI trzykrotnie: w tygodniu przed zastrzykiem botuliny A, a następnie w 4. i 12. tygodniu po iniekcji. Podczas badań fMRI probanci wykonywali zginanie i prostowanie stawu kolanowego według planu blokowego, przy czym faza czynna zamieniała się z fazą spoczynku w 15-sekundowych odstępach. Obraz przeciętnej aktywacji pacjentów podczas pierwszej sesji wskazywał, w porównaniu z grupą kontrolną, na istotny wzrost aktywacji obustronnej kory czuciowo-ruchowej płatu czołowego i ciemieniowego. Podczas drugiej sesji w 4. tygodniu aktywacja zmalała do tego stopnia, że statystycznie nie różniła się od zdrowej kontroli. Z kolei w obrazach trzeciej sesji po 12 tygodniach odnotowano w związku z wygaśnięciem efektu botuliny A ponowny wzrost aktywacji niemal do objętości pierwotnej. Wnioski: Stwierdzamy, że aktywacja kory ruchowej odzwierciedla zmiany w obwodowym układzie nerwowym zachodzące podczas leczenia za pomocą botuliny A, w czym prawdopodobnie pośredniczą zmiany w aferentacji. Jest to nowe odkrycie, aczkolwiek nie wykracza poza stwierdzenia podobnych badań przeprowadzonych innymi metodami.

 3. „Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Grabowska

  2012-01-01

  Full Text Available Zmieniające się, dynamiczne i wymagające otoczenie współczesnej biblioteki naukowej wywiera nacisk na procesy innowacyjne związane ze zmianami modelu zarządzania. Tematem artykułu są zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej przeprowadzone w związku z fuzją poszczególnych jednostek bibliotecznych. W artykule opisano przeobrażenia na poziomie struktury organizacyjnej, polityki gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście koncepcji organizacji uczącej się, która potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu, dostosowuje się do zmian, ale także poszukuje alternatywy zapewniającej ciągłość i rozwój organizacji.

 4. Ocena zmiany warunków hydrologicznych na terenach zurbanizowanych z wykorzystaniem technik GIS = GIS-based assessment of changes related to hydrological conditions in urban areas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta Szumińska

  2015-05-01

  email: dszum@ukw.edu.pl1   Streszczenie   W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania technik GIS do przeprowadzenia analizy zmiany warunków hydrologicznych. Badania przeprowadzono na terenie zurbanizowanym, na którym dokonano zmian rzeźby oraz sposobu użytkowania terenu. Spowodowało to pojawieniem się problemów z odwodnieniem terenu, przede wszystkim w czasie wzmożonego zasilania z opadów deszczu i roztopów śniegu. W celu określenia przyczyn występujących problemów porównano rzeźbę terenu oraz wyznaczono kierunki odpływu wód powierzchniowych przed i po zagospodarowaniu działki d (Ryc. 1. Czasochłonne i kosztochłonne badania geologiczne wykonano w minimalnym zakresie (Tab. 1 i zostały one wykorzystane jako informacja uzupełniająca, pozwalająca na ocenę możliwości infiltracji wody w podłoże. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że główne przyczyny problemów z odwodnieniem terenu związane są ze stworzeniem barier w postaci podmurówek ogrodzeń zlokalizowanych prostopadle do kierunków odpływu wody (Fot. 1, Fot. 2. Zmiany rzeźby były w analizowanym przypadku czynnikiem mniej istotnym.   Słowa kluczowe: warunki hydrologiczne, infiltracja, model rzeźby terenu, kierunki odpływu, użytkowanie terenu, tereny zurbanizowane.   Abstract   The paper discusses the possibilities of employing GIS for conducting analysis of changes in hydrological conditions. The study was carried out in an urban area featuring altered relief and use of land. This caused problems with draining the terrain, particularly at times of increased rainwater and meltwater supply. In order to identify the causes of the occurring problems, we compared land relief prior and after the plot was developed, as well as indicated the directions of surface water runoff (Fig. 1. Time-consuming and expensive geological research activities were restricted to minimum (Tab. 2 and the data thus obtained were used as supplementary information to

 5. Krótkoterminowe zmiany maksymalnej temperatury powietrza w półroczu chłodnym w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominika Ciaranek

  2016-03-01

  Full Text Available W opracowaniu przedstawiono analizę zmian temperatury powietrza z dnia na dzień (T2–T1 oraz w ciągu kolejnych trzech (T3–T1 i czterech dni (T4–T1. Zostały one wyliczone na podstawie dobowych wartości temperatury maksymalnej powietrza w półroczu chłodnym (X–III z pięciu stacji w Polsce (Łeba, Warszawa, Kraków, Poznań, Włodawa, z lat 1961–2010. Średnie wieloletnie różnice krótkoterminowych zmian temperatury maksymalnej w badanym półroczu wahały się w przedziale 1,7–2,4°C na różnych stacjach, natomiast w ekstremalnych przypadkach zmiany z dnia na dzień (głównie spadki osiągały wartość 20,3°C, a w ciągu kolejnych 3 lub 4 dni odpowiednio 24,0°C i 25,6°C. Stacje położone w środkowej Polsce charakteryzowały się podobnymi tendencjami zmian wartości temperatury. Największe różnice stwierdzono na stacjach w Łebie i Krakowie. W pracy szczególną uwagę zwrócono na liczbę dni z gwałtowną zmianą temperatury, za którą uznano różnicę większą bądź równą 10,0°C. Częstość takich dni w badanym wieloleciu stanowiła 9% przypadków, z niewielką przewagą spadków temperatury nad wzrostami. W wieloletnim przebiegu stwierdzono niewielką przewagę liczby przypadków gwałtownych zmian w pierwszym 25-leciu omawianego okresu (1961–1985 nad drugim (1986–2010.

 6. Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu. Omówiono także towarzyszące jej zmiany w organizacji pracy i strukturze oraz zarządzaniu Biblioteką.

 7. Zmiany sprawności funkcji poznawczych w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w grupie chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Grancow-Grabka

  2016-09-01

  Full Text Available Deficyt w obszarze funkcjonowania poznawczego jest stałym fenomenem opisywanym w populacji osób z rozpoznaniem schizofrenii – w okresie przedchorobowym, w trakcie pogorszeń, jak również między kolejnymi epizodami. Zaburzenie funkcjonowania poznawczego stanowi niezależny czynnik rokowniczy w schizofrenii. Badania wskazują, że właśnie od tego wymiaru patologii zależą takie wykładniki funkcjonowania pacjentów, jak: wyniki leczenia i rehabilitacji, współpraca w leczeniu, funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, zdolność do samodzielnej egzystencji oraz jakość życia. Dotychczasowe metody leczenia schizofrenii nie zapewniają wystarczającej poprawy w zakresie tego wymiaru choroby. W okresie ostatnich 25 lat testowano użyteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 jako monoterapii oraz jako augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego w schizofrenii. Uzyskane wyniki są niejednoznaczne, choć podkreśla się tzw. pozytywny trend uzyskiwanych wyników w zakresie poprawy objawowej. Stosunkowo rzadko oceniano wpływ suplementacji preparatami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 na funkcjonowanie poznawcze osób z rozpoznaniem schizofrenii. Korzystny wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi na funkcjonowanie poznawcze ma uzasadnienie teoretyczne. Wśród znanych działań tych substancji mogących wpływać na usprawnienie funkcji poznawczych należy wymienić: działanie immunomodulacyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę parametrów stresu oksydacyjnego, zmiany w zakresie neurotransmisji oraz wpływ na procesy plastyczności neuronalnej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systematycznego przeglądu wyników badań dotyczących zmian sprawności funkcjonowania poznawczego u osób z rozpoznaniem schizofrenii będących w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3.

 8. Praktyczne sporządzenie biznesplanu

  OpenAIRE

  Sitkiewicz, Ryszard

  2015-01-01

  Połączenie książki z czynnym arkuszem kalkulacyjnym, na którym przygotowuje się plany finansowe, jest jedyną tego typu publikacją na rynku polskim, umożliwiającą samodzielne i profesjonalne wykonanie planu finansowego do biznesplanu. Plan finansowy został sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym Excel z aktywnymi formułami. Wszystkie arkusze kalkulacyjne są ze sobą powiązane za pomocą określonych formuł, zmiany danych wejściowych powodują automatycznie zmiany obliczeń w tabelach analitycznych i po...

 9. Assessment of Impact of the Rheological Parameters Change on Sensitivity of the Asphalt Strain Based on the Test Results / Ocena Wpływu Zmiany Parametrów Reologicznych Na Wrażliwość Deformacji Mieszanek Mineralno - Asfaltowych Na Podstawie Wyników Badań

  Science.gov (United States)

  Kurpiel, Artur; Wysokowski, Adam

  2015-03-01

  żna określić parametry oparte o różne teorie pełzania a szczególnie cenne parametry reologiczne w oparciu o wybrane modele lepkosprężyste [1]. Parametry z modeli lepkosprężystych są miarodajnymi wskaźnikami obrazującymi odporność mieszanek na deformacje. Można za ich pomocą prognozować głębokości koleiny w przyjętym modelu reologicznym [1]. W niniejszym artykule przedstawiono jaki wpływ na głębokość koleiny mają różne wartości parametrów reologicznych z analizowanego modelu lepkosprężystego oraz wpływ parametrów na kształt i przebieg krzywej pełzania. Przedstawione w artykule mieszanki mineralno - asfaltowe charakteryzują się zmiennymi parametrami reologicznymi, zatem trudno jest określić, który parametr decyduje o wielkości odkształcenia danej mieszanki. Mając na uwadze powyższe, w artykule podjęto próbę analizy zmiany wartości odkształcenia mieszanki mineralno - asfaltowej przy zmianie jednego oraz dwóch parametrów w danym modelu reologicznym - w tym przypadku - Bürgersa.

 10. Zmiany w nierównościach edukacyjnych w Polsce. Uwagi polemiczne do tekstu Zbigniewa Sawińskiego „Gimnazja wobec nierówności społecznych”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Sitek

  2016-06-01

  Full Text Available Zbigniew Sawiński w tekście opublikowanym w EDUKACJI („Gimnazja wobec nierówności społecznych”, Edukacja, 135(4, 2015 twierdzi na podstawie analiz danych programu OECD PISA z lat 2000–2012, że reforma gimnazjalna nie spowodowała zmniejszenia nierówności w polskiej edukacji: znaczenie pochodzenia społecznego dla osiągnięć uczniów utrzymywało się na podobnym poziomie jak przed reformą, nie zmniejszył się znacząco wpływ pochodzenia społecznego na wybór szkoły średniej, a obserwowane w Polsce różnicowanie się gimnazjów nie doprowadziło do wzrostu nierówności edukacyjnych. W artykule przedstawiono argumenty metodologiczne i wyniki powtórnej analizy danych PISA wskazujące na zmiany w szerzej rozumianych nierównościach edukacyjnych. Między 2000 a 2012 r. (a nie zmieniła się wprawdzie siła związku wyników osiąganych przez piętnastolatków ze statusem społeczno-ekonomicznym rodzin uczniów, ale: (b zmniejszyło się zróżnicowanie wyników, co było przede wszystkim zasługą poprawy wyników najsłabszych uczniów; (c zmniejszyły się różnice między uczniami o niskim i wysokim statusie społeczno-ekonomicznym; (d zmniejszył się wpływ pochodzenia społecznego na wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Wpływ ten jest w dużej mierze bezpośredni: nie jest zapośredniczony przez osiągnięcia edukacyjne uczniów. W polemice podkreślono także złożoność tzw. reformy gimnazjalnej, która nie ograniczyła się jedynie do wprowadzenia gimnazjów. Wskazano na rolę innych czynników, które utrudniają analizowanie efektów reformy gimnazjalnej w kategoriach przyczynowo-skutkowych, w tym przede wszystkim na rolę nieobserwowanych w badaniu PISA zmiennych dotyczących zmian zachodzących w środowisku uczenia się kolejnych kohort uczestniczących w badaniu.

 11. Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Buczkowski

  2017-06-01

  Full Text Available Gender as the historical category: Relations between the medical conception of the body and the notion of gender The article touches on the relation between gender and the medical conception of the body in the context of historical changes. The oldest European conception of gender was linked to ontic inequality, which corresponded to one-gender idea of the body in medicine. From the eighteenth century on, the medical conception of the body started to change, and the idea of two-gender body started spreading. The body of women started to be perceived as the different “other.” That change was accompanied by social and cultural shift and one of its consequences was the emergence of women’s group identity. The latest medical idea is personalized medicine, and the body is an element of the culture of individualization. Judging by the recent changes in the medical conception of the body, we are probably witnessing a change in the idea of gender – namely its dispersion.   Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej Artykuł dotyczy relacji pomiędzy pojęciem płci kulturowej a medyczną koncepcją ciała w kontekście zmian historycznych. Najstarsza w kulturze europejskiej koncepcja płci kulturowej wiązana była z nierównością ontyczną, co odpowiadało jednopłciowej koncepcji ciała w medycynie. Zmiana zaczęła następować od osiemnastego wieku, gdy w medycynie zaczęła się rozpowszechniać koncepcja ciała dwupłciowego, w którym kobiece ciało było traktowane jako inne. Tej zmianie towarzyszyły szerokie zmiany społeczne oraz w konsekwencji powstanie grupowej tożsamości kobiet. Najnowsze koncepcje medycyny personalizowanej wskazują na indywidualizację ciała. Towarzyszy temu zmiana kulturowa polegająca na coraz wyraźniejszym akcentowaniu indywidualności ciała. Przyjmując za punkty wyjścia zmiany pojmowania ciała w medycynie, prawdopodobnie

 12. Piezogeniczne guzki stóp u aktywnych fizycznie dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Brzeziński

  2009-03-01

  Full Text Available Skóra stóp sportowców narażona jest na stałe działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, które mogą przyczyniać się do rozwoju schorzeń w jej obrębie. Dosyć często spotykaną jednostką chorobową są piezogeniczne guzki stóp (PN. To przepukliny tłuszczowe, wpuklające się do skóry. Występują u 10-20% społeczeństwa, jako bolesne lub asymptomatyczne grudki lub guzki. Bolesne PN częściej stwierdza się u kobiet niż u mężczyzn. Wśród sportowców głównie spotykane są u maratończyków, siatkarzy. Uraz może zapoczątkować powstanie charakterystycznych guzków. Zmiany występują jako grudki bądź guzki zlokalizowane wzdłuż powierzchni podeszwowej stóp. PN ujawniają się zwykle w okolicy pięty, w momencie gdy pacjent stoi, w pozycji horyzontalnej zanikają. Mogą dotyczyć jednej lub obu stóp. Z reguły są to zmiany mnogie. Nierzadko pacjent odczuwa ból podczas stania czy chodzenia. W przypadku zmian bolesnych nie ma skutecznych metod leczenia. Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania PN u aktywnych fizycznie dzieci. Materiał i metody: Badaniem objęto 107 dzieci (dziewczynek i chłopców w średnim wieku 14,5 roku, trenujących koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną, oraz 50 dzieci (dziewczynek i chłopców średnio w wieku 9,5 roku, nieuprawiających aktywnie sportu, stanowiących grupę kontrolną. W grupie sportowców chłopcy stanowili 56,07%, a dziewczynki 43,93%; w grupie kontrolnej odpowiednio 76% i 24% badanych. Wyniki: Występowanie PN stwierdzono u 22,43% sportowców (24 dzieci i u 10% (5 dzieci w grupie kontrolnej. W grupie sportowców w 95,83% zmiany obejmowały okolicę pięty. Również w grupie kontrolnej zmiany skórne w 80% zlokalizowane były na piętach. PN odnotowywano najczęściej u siatkarzy (53,13%i w 91,67% dotyczyły obu stóp. Dolegliwości bólowe zgłaszał tylko jeden chłopiec – sportowiec. Wśród sportowców wywiad w kierunku chorób tkanki łącznej by

 13. Zabytkowa architektura drewniana jako element zachowania walorów historycznych miast na Podlasiu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander Owerczuk

  2018-04-01

  Full Text Available Miasta ulegają ciągłym przeobrażeniom. Nowy kształt urbanistyczny i nowa zabudowa wkraczają do dzielnic historycznych miast. Zachowana zabytkowa architektura przeważnie nie zawiera spektakularnych obiektów. Natomiast jako całość jest cennym świadkiem epoki. W miasteczkach nierzadko ważną rolę odgrywa zabudowa drewniana, chociaż przeważnie zachowana w szczątkowym stanie. Na Podlasiu duże nasycenie zabudową drewnianą było charakterystyczne dla małych miast. Jednym z nich jest Bielsk Podlaski. Na jego przykładzie zostanie omówiony problem zmiany dawnego charakteru miasta, którego ważnym elementem była architektura drewniana.

 14. Zmiany modelu relacji biznesowych w środowisku wirtualnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Frąckiewicz

  2013-03-01

  Full Text Available Purpose: The aim of the paper is to present a model of the network of relationships of an enterprise with entities around it in the virtual environment, with particular consideration of internet communities against the background of its earlier forms, along with a presentation of the crucial factors, which have influenced its shape. An additional aim is to identify the key factors that determine the relationships of the network.Approach: The article is theoretical. The basis for discussion are literature studies in economics and management.Findings: The results of the discussion indicate the manner in which new information communication technologies change the form and nature of relationships between companies and their external environment. The author puts forward a proposal concerning the development possibilities of these mutual relationships in two opposing directions, i.e. cooperation and destruction.Originality: A model of business relationships in the virtual environment is presented. The author also suggests the key internal and external factors determining the form of the mutual relationships in the virtual environment.

 15. Nowe zasady działalności firm audytorskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazimierz Sawicki

  2009-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zmiany, stanowiące implementację Dyrektywy 2006/43/WE Unii Europejskiej w części dotyczącej funkcjonowania firm audytorskich w Polsce. Zgłoszono uwagi popierające nowe rozwiązania, jak też zawierające wątpliwości dotyczące skuteczności ich stosowania w praktyce.

 16. Wpływ otyłości na wczesne zmiany miażdżycowe u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Głowińska-Olszewska

  2011-08-01

  Full Text Available Wstęp: Przewlekłe choroby zapalne u dzieci (w tym młodzieńczeidiopatyczne zapalenie stawów – MIZS zostały uznane za jedenz czynników wysokiego ryzyka rozwoju przedwczesnej chorobyukładu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena zależnościmiędzy postacią MIZS, aktywnością choroby, czynnikami ryzykaa wczesnymi zmianami miażdżycowymi u dzieci z MIZS.Materiały i metody: Badaniem objęto 37 dzieci (średnia wieku 12,9roku z MIZS rozpoznanym co najmniej rok wcześniej. Grupę kontrolnąstanowiło 26 zdrowych dzieci (tab. I. U wszystkich badanychoznaczono: wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI,ciśnienie tętnicze, lipidogram, stężenie białka C-reaktywnego(C-reactive protein – CRP, fibrynogenu oraz insulinooporność(wskaźnik HOMA – homeostatic model assessment, jak równieżoceniono ultrasonograficznie grubość kompleksu IMT (intimamediathickness tętnic szyjnych wspólnych.Wyniki: U dzieci z MIZS w porównaniu z dziećmi zdrowymi wykazanowyższy wskaźnik SDS-BMI: 0,7 vs –0,02, p = 0,02; stężenieCRP: 0,39 vs 0,06 mg/dl, p = 0,008; fibrynogenu: 356 vs 205 mg/dl,p = 0,003; ciśnienie skurczowe krwi: 120 vs 111 mm Hg, p = 0,002;oraz bardziej nasilone zmiany miażdżycowe (IMT: 0,51 vs 0,43 mm,p = 0,001 (tab. II. U 9 dzieci z MIZS i współistniejącą otyłością/nadwagą (24% dzieci chorych stwierdzono wyższy wskaźnikHOMA: 3,4 w porównaniu z dziećmi zdrowymi – 1,8 (p = 0,04 orazszczupłymi dziećmi z MIZS – 1,7 (p = 0,04, jak również większestężenie triglicerydów i wyższą wartość ciśnienia skurczowegokrwi. Dzieci otyłe miały wyższy wskaźnik IMT: 0,54 vs 0,49 mm(p = 0,001 w porównaniu z dziećmi szczupłymi z MIZS (tab. III,ryc. 1. Analiza korelacji wykazała zależności między IMT a BMI(r = 0,32, p = 0,26, IMT a SDS-BMI (r = 0,38, p = 0,007, IMTa HOMA (r = 0,38, p = 0,035, CRP a BMI (r = 0,33, p = 0,009 orazCRP a ciśnieniem skurczowym krwi (r = 0,41, p = 0,004 (ryc. 2 i 3.Wyst

 17. Feminist Aliens, Memoirs from the Margins. A Caribbean “Feminist’s” Experience in Western Feminism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Baldwin

  2013-01-01

  Full Text Available Badaczki feministyczne z krajów rozwijających się przez długi czas pisały o napięciu między feminizmami Zachodnimi a feminizmami krajów rozwijających się. Zachodnie feministki często przedstawiają kobiety z krajów rozwijających jako poddaną opresji monolityczną grupę z „trzeciego świata”. W niniejszym artykule zakładam, że władza zakorzeniona w tego rodzaju przedstawieniach niejawnie kategoryzuje kobiety ze świata rozwijającego się jako „inne” i tym samym umożliwia zachodnim feminizmom określanie, czyja wiedza jest odpowiednia w kontekście rozwijania feministycznej epistemologii. Podkreślam również, że dla rozwoju nauki feministycznej konieczne jest uznanie, że feministki z każdego zakątka świata posiadają wiedzę i doświadczenie, które powinny być postrzegane jako wartościowy wkład w feminizm. W swoim artykule stawiam pytanie o to, czy może dojść do zmiany w sposobach wytwarzania wiedzy feministycznej, zmiany umożliwiającej przekroczenie obecnych ograniczeń i wprowadzenie solidarności w praktyki feministyczn.

 18. Influence of the Selected Factors on Thermal Fatigue of the ADI in an Aspect of its Suitability as the Material for Metal Moulds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zych J.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zmęczenie cieplne dwóch gatunków żeliwa ADI (EN-GJS-1200-2 i EN-GJS-800-8. Badania prowadzono na autorskim stanowisku badawczym stosując oporowe nagrzewanie próbek, wg metody L.F. Cottina. Odporność na zmęczenie cieplne jest podstawowym kryterium w ocenie przydatności tworzywa (materiału na formy metalowe, które podlegają cyklicznemu nagrzewaniu. Oceniono wpływ maksymalnej temperatury (Tmax, cykli cieplnych na ich liczbę do pęknięcia próbki, analizowano zmiany struktury żeliwa ADI. zmiany twardości i wytrzymałości. Stwierdzono, iż przy cyklicznym nagrzewaniu do <500°C, żeliwo ADI zachowuje swoją pierwotną strukturę ausferrytu nawet po wykonaniu ponad 10.000 cykli cieplnych. Takie zachowanie żeliwa ADI predysponuje go jako materiał na formy metalowe stosowane w odlewnictwie ciśnieniowym, a więc przy odlewaniu głównie stopów Mg i Zn, ale również dla mniejszych odlewów wykonywanych ze stopów Al.

 19. Changes in flood risk impacted by river training – case study of piedmont section of the Vistula river

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łajczak Adam

  2014-12-01

  Full Text Available Zmiany w zagrożeniu powodziowych powodowane przez regulację rzeki na przykładzie przedgórskiego odcinka Wisły. W pracy zanalizowano główne problemy związane z zagrożeniem powodziowym w dolinie przedgórskiego odcinka Wisły (południowa Polska. Ten odcinek rzeki podlega pracom regulacyjnym od połowy XIX wieku. Omówiono wiele problemów wpisujących się w główny nurt dyskusji na temat efektywności stosowanych metod regulacji rzek. Główną uwagę zwrócono na: (1 aktualny stan zagrożenia powodziowego, (2 wielkość odpływu rzeki, (3 zmiany w zagrożeniu powodziowym od początku prac regulacyjnych z uwzględnieniem zmian w geometrii koryta i zmian w wielkości odpływu rzeki odzwierciedlających efekty prac regulacyjnych. Za główną cechę hydrologiczną badanego odcinka Wisły należy uznać znaczny od zapoczątkowania prac regulacyjnych wzrost wielkości przepływu pełnokorytowego, który trwa nadal. Oznacza to, że zmniejsza się ilość wody w rzece, która podczas stanów wyższych od stanu pełnokorytowego może zatapiać strefę międzywala. Tą uwagę uznano za podstawę analizy zmian w zagrożeniu powodziowym w przedgórskim odcinku Wisły. Ocenę tych zmian w badanym odcinku rzeki nie można jednak uznać za jednoznaczną, gdyż niektóre zmiany w warunkach odpływu przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka powodzi, podczas gdy inne są odpowiedzialne za jego zwiększenie. W pracy wykorzystano dane z ponad 100-letniego okresu udostępnione przez Państwową Służbę Hydrologiczną, uwzględniono również mapy opublikowane w dużej skali w ostatnich 230 latach, a także wyniki badań terenowych autora.

 20. Changes in sectoral structure of employment in Poland in comparison to the European Union

  OpenAIRE

  Dworak, Edyta; Malarska, Anna

  2010-01-01

  Przedmiotem opracowania jest diagnostyka i ocena przeobrażeń w sektorowej strukturze zatrudnienia w krajach UE w czasie. Na tym tle eksponowane są zmiany w GN Polski w okresie 1997– 2008. Dla zilustrowania i empirycznej weryfikacji teorii trzech sektorów A. Fishera, C. Clarka i J. Fourastie zorientowanej na ocenę procesu modernizacji unijnych gospodarek wykorzystane zostały klasyczne narzędzia analizy statystycznej oraz mało znana w Polsce, a pop...

 1. Najważniejsze zmiany wprowadzone w normie ISO 9001:2015.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Zając

  2016-12-01

  Full Text Available Najistotniejsza norma z obszaru systemu zarządzania jakością w 2015 roku została znowelizowana. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie wybranych wymagań nowego wydania normy ISO 9001 i informacji o ich wpływie na zarządzanie organizacją.

 2. The State Policy for Natural Gas Sector / Sektor Gazu Ziemnego W Polityce Państwa

  Science.gov (United States)

  Szurlej, Adam

  2013-09-01

  This article reviews the state policy for natural gas sector. A particular attention has been given to how the assumptions of gas demand, import volumes and gas production from domestic reserves have developed in strategic documents. The restructuring of natural gas sector has been brought closer on the example of PGNiG S.A. (Polish Oil and Gas Company), and changes in the domestic gas market resulting from the implementation of EU law have been discussed as well. Major changes in the domestic gas market in the period of 1990-2011 have been presented along with the cooperation between Poland and Russia regarding the natural gas supply for the Polish market. W artykule dokonano przeglądu polityki państwa wobec sektora gazu ziemnego. W sposób szczególny przeanalizowano jak kształtowały się w dokumentach strategicznych prognozy w zakresie zapotrzebowania na gaz, wielkości importu i wydobycia gazu ze złóż krajowych. Przybliżono także restrukturyzację sektora gazu ziemnego na przykładzie PGNiG oraz zmiany na krajowym rynku gazu wynikające z implementacji prawa UE. Wskazano najważniejsze zmiany na krajowym rynku gazu ziemnego w latach 1990-2011 oraz scharakteryzowano współpracę polsko - rosyjską w zakresie dostaw gazu do Polski.

 3. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku ziarniniaka grzybiastego rozpoznanego wstępnie jako actinic reticuloid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

  2010-07-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides – MF to chłoniako niskiej złośliwości, wywodzący się z obwodowych komórek T,pierwotnie zajmujący skórę. Cel pracy: Przedstawienie trudności diagnostycznych i terapeutycznychw MF. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek dotyczący 72-letniejpacjentki z MF, objętej opieką przez Klinikę od października 2007 dowrześnia 2009 roku. Zmiany skórne miały cechy melanoerytrodermii,a obraz histopatologiczny wycinków ze zmian nie upoważniał do rozpoznaniarozrostu złośliwego. Początkowo rozpoznawano osutkępolekową oraz actinic reticuloid. Rozpoznanie MF ustalono dopiero po19 miesiącach obserwacji. Na skórze chorej wystąpiły zmiany rumieniowo-naciekowe, które w badaniu histopatologicznym miały cechyMF. Dwa miesiące później chora zmarła, mimo leczenia cytostatycznegoi naświetlań szybkimi elektronami. Wnioski: Przedstawiony przypadek potwierdza trudności diagnostycznewynikające z podobieństwa wczesnych okresów chłoniaka dodermatoz o podłożu zapalnym. Wyjątkowo niepomyślny przebieg choroby– pacjentka zmarła po 2 latach od momentu ustalenia rozpoznania– uzmysławia także ograniczenia możliwości terapeutycznych,szczególnie w zaawansowanych stadiach MF.

 4. Przemiany stylu edukacyjnego klasy ludowej w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław Sadura

  2015-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie gimnazjum – jednego z elementów zmiany systemu edukacyjnego, dostosowującej go do ogólnych parametrów postfordowskiego kapitalizmu – wpłynęło na styl edukacyjny klasy ludowej w Polsce. Zmiany zachodzące w systemie od reformy w 1999 r., dotyczące ekonomizacji edukacji, parametryzacji i kwantyfikacji wyników edukacyjnych oraz wprowadzenia elementów gry rynkowej do zarządzania i finansowania szkół publicznych, przypominają procesy zachodzące od lat 80. XX w. w krajach zachodnich. Ich wpływ na styl życia klasy ludowej w Polsce wywołuje konsekwencje wynikające z lokalnej specyfiki. Artykuł opiera się na analizie 120 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w latach 2013–2014 z robotnikami, rolnikami i pracownikami fizycznymi w czterech regonach Polski oraz 60 wywiadów z przedstawicielami klasy średniej i wyższej z województwa warmińsko-mazurskiego. Wykazano, że charakterystyka poddanego prawom rynkowym systemu edukacyjnego jest najlepiej dostosowana do kultury klasy średniej, w związku z czym dzieci z rodzin o niższej pozycji społecznej mogą mieć trudności z funkcjonowaniem w takim systemie. Ustalenie to staje się podstawą do formułowania nowych propozycji teoretycznych i badawczych w obszarze badań edukacyjnych.

 5. Analiza jakościowa procesów erozji i sedymentacji na wybranym odcinku koryta rzeki Wisły zachodzących w czasie przejścia wielkiej wody

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Siuta

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej dwuwymiarowego pola przepływu i potencjalnych zmian morfologicznych dna w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicy Wawelu na skutek przejścia wielkiej wody. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model CCHE2D. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie naprężeń ścinających na skutek złożonej geometrii bulwarów wiślanych oraz znaczącej zmiany kierunku biegu rzeki w rejonie Wawelu. Efektem przeprowadzonych analiz było wyodrębnienie obszarów szczególnie zagrożonych erozją, których lokalizacja poddana została konfrontacji z obszarami lokalnych uszkodzeń konstrukcji bulwaru niskiego, udokumentowanych po powodzi z maja 2010 r. Ponadto, przedstawiono analizę jakościową zmian morfologicznych koryta, dokonując w ten sposób wstępnej oceny stabilności badanego odcinka koryta rzeki. W świetle uzyskanych wyników obliczeń numerycznych i teorii przepływów wtórnych w korytach meandrujących, podjęto również próbę interpretacji przyczyny powstania lokalnych przegłębień dna wzdłuż zakola Wisły w obrębie koryta głównego.

 6. Szanse i problemy nauczania języków obcych na wyższych uczelniach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania języka angielskiego

  OpenAIRE

  Gajewska-Skrzypczak, Iwona

  2011-01-01

  Wydział Neofilologii: Instytut Lingwistyki Stosowanej Nauka i nauczanie języków obcych stanowią w obecnych czasach bardzo ważny aspekt kształcenia młodych ludzi w polskim systemie edukacji. Transformacja ustrojowa i wejście Polski do Unii Europejskiej przyspieszyły zmiany programowe w nauce języków obcych w szkolnictwie każdego szczebla. Celem niniejszej dysertacji jest przedstawienie szans i problemów nauczania języków obcych na uczelniach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyf...

 7. Wpływ zlodzenia na rzece Wkrze na jej zasoby energetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Bajkowski

  2014-12-01

  Full Text Available Zasoby energii wodnej są zróżnicowane obszarowo oraz ulegają zmianom okresowym. Zależą one od naturalnych lub regulowanych przepływów i stanów oraz czynników powodujących ich okresowe zmiany, zarastania i zlodzenia koryta. Podstawowym problemem związanym z pracą elektrowni wodnych w okresie zimowym jest tworzenie się form lodowych ograniczających dopływ wody do wlotów ujęć. Początek okresu zlodzenia zależy od czynników meteorologicznych, temperatur powietrza, opadów śniegu, związanych z eksploatacją obiektów wodnych, temperatury zrzutów wody i stosowania pływających przegród w miejscach, gdzie woda ma najmniejszą prędkość. W artykule przedstawiono analizę podstawowych parametrów wykorzystywanych w ocenie zasobów energetycznych rzek. Do określania form i okresów występowania zjawisk lodowych wykorzystano historyczne dane hydrologiczne, a współczynniki redukcji zimowej ustalono, analizując stany i przepływy. Współczynnik redukcji zimowej obliczono na podstawie krzywych przepustowości koryta rzeki odnosząc przepływy dla okresu zimowego do uzyskanych z krzywej podstawowej. Analizy obejmują przekrój Cieksyn na rzece Wkrze, w którym wystąpiło zlodzenie powodujące zmiany głównych krzywych hydroenergetycznych.

 8. Porównanie wpływu stosowania kompleksu lipidowego PCSO-524™ z Perna canaliculus oraz oleju z ryb na intensywność bólu odczuwanego przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych

  OpenAIRE

  Marek Zawadzki; Jacek Szechiński

  2011-01-01

  Cel: Porównanie wpływu zażywania opatentowanego, stabilizowanego CO2 oleju z nowozelandzkich małży zielonych Perna canaliculus(PCSO-524™) oraz oleju z ryb [zawierającego standaryzowanąmieszaninę kwasu eikozapentaenowego (eicosapentaenoicacid – EPA) – 18%, i kwasu dokozaheksaenowego (docosahexaenoicacid – DHA) – 12%] na łagodzenie bólu, zmiany w wyznacznikachjakości życia i bezpieczeństwo u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowąstawów kolanowych i/lub biodrowych.Materiały i metody: U 50 pacjentów ...

 9. KWALIFIKACJE SYNDYKA. PROBLEMATYKA INTERTEMPORALNA

  OpenAIRE

  Mikołajewicz, Jarosław;; Sachajko, Marek

  2013-01-01

  Prawo upadłościowe jest prawem, w którym skupia się złożona problematyka teoretycznoprawna. W niniejszym opracowaniu poruszone zostały dwa takie zagadnienia: konstrukcji organu procesowego, jakim jest syndyk, i reguł intertemporalnych oraz dostosowawczych, które dotyczą zmiany owej konstrukcji ograniczającej krąg podmiotów mogących być substratem osobowym tego organu do osób posiadających określone ustawą kwalifikacje. ***Bankruptcy law is a law that focuses on the theory of law. In this p...

 10. Budownictwo sakralne w diecezji łódzkiej w latach 1945-1989

  OpenAIRE

  Opaliński, Mateusz

  2017-01-01

  Tematem niniejszej rozprawy jest budownictwo sakralne w diecezji łódzkiej w latach 1945–1989. Omawiana kwestia jest emanacją ogólnego konfliktu między Kościołem rzymskokatolickim a władzami państwowymi w tzw. Polsce Ludowej. Potrzeba wznoszenia nowych miejsc sprawowania kultu religijnego była istotna z punktu widzenia Episkopatu, a także zasadna biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły po 1945 r. w strukturze demograficznej i wyznaniowej. Wznoszenie obiektów sakralnych było wówczas znakiem zarów...

 11. O zmianie „antropologicznego punktu widzenia” w prozie Jurija Brězana

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Derlatka, Tomasz

  2015-01-01

  Roč. 19, č. 2 (2015), s. 61-72 ISSN 1803-5663 Institutional support: RVO:68378017 Keywords : anthropological point of view * Brězan, Jurij * Sorbian prose after 1989 Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 12. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

  OpenAIRE

  Stanisław Sierakowski; Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz; Maciej Kaczmarski; Zenon Siergiejko; Grzegorz Siergiejko; Piotr Siergiejko; Justyna Fryc

  2010-01-01

  Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU). Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie choroby, dlatego też istotne jest opracowaniemetody diagnostycznej do wczesnego wykrywania tych powikłań.Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na zmiany parametrówoddechowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono...

 13. Lipodystrofia jako problem czasów współczesnych

  OpenAIRE

  Frandofert, Monika; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy

  2013-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Lipodystrofia dotyka coraz większą część społeczeństwa, dlatego konieczne jest szerokie uświadomienie tego problemu i sposobów jego zwalczania. Lipodystrofi a to nie tylko nieestetyczny wygląd zewnętrzny skóry, ale istotne zaburzenia wewnątrz organizmu. Ważnym czynnikiem wpływającym na wygląd cellulitu są zmiany na poziomie tkanki tłuszczowej i w obrębie macierzy śródmiąższowej, uwarunkowania płciowe dotyczące dymorficznej struktury skóry, oso...

 14. Podatność osiedli wielkopłytowych z drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu na procesy rewitalizacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Masztalski

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule prezentowana jest problematyka przekształceń wielkopłytowych osiedli z drugiej połowy XX wieku, wobec współczesnych potrzeb ich kompleksowej odnowy. Autorzy prezentują na wybranych przykładach, analizę urbanistyczną funkcjonujących kilkadziesiąt lat osiedli. Ulegają one stopniowej degradacji, zużyciu technicznemu, a ich zagospodarowanie przestrzenne odbiega od oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza w dobie zmiany modelu społecznego. Analityczne podejście do problemu pozwoli ukazać stan zjawiska oraz predyspozycje, lub ich brak, do przekształceń w ramach działań rewitalizacyjnych.

 15. Determinanty przestrzennego zróżnicowania płodności w Polsce w latach 1999-2009

  OpenAIRE

  Małgorzata Podogrodzka

  2012-01-01

  Obserwowane od lat zmiany w natężeniu dzietności oraz wzorca płodności w Polsce nie przebiegają podobnie według województw. Celem artykułu jest ukazanie tych przekształceń oraz określenie czynników je determinujących. Zakładamy, że w regionach charakteryzujących się wyższym zagrożeniem bezrobocia oraz „nowoczesnym” stylem życia będziemy mogli zaobserwować niższą płodność oraz wyższe zaawansowanie wzorca płodności. W przypadku zmiennych określających stabilność zatrudnienia oraz lepszą dostępn...

 16. Zmiany skórne w przebiegu ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waldemar Placek

  2011-08-01

  Full Text Available Introduction. Acute myeloid leukaemia is a malignant neoplastic diseaseof white blood cells. About 80% of acute leukaemias in adult arediagnosed as myeloid leukaemias. The presence of transformed cellclones in bone marrow and blood, which originate from very earlystages of myelopoiesis, is characteristic. Beside systemic symptoms(anaemia, thrombocytopenia there are infiltrations in other organs,including skin. Skin lesions are most frequently non-specific (pruritus,skin spots, erythema multiforme, bullous pemphigoid but can be alsospecific (skin tumours. Cases of diffuse xanthomatoses and myeloidsarcoma have also been found in patients with acute myeloidleukaemia. Skin lesions are present more often in lymphocytic thanmyeloid leukaemias. They may precede the disease or its relapse, occurconcomitantly or after systemic symptoms, and sometimes may be ofprognostic value.Objective. To present the case of a patient in whom skin lesions werethe cause of detailed examinations, which revealed acute myeloidleukaemia.Case report. We present a case of a 61-year old patient with purplebrownnodular lesions 1-3 cm in diameter on the face, scalp skin, trunk,limbs and the oral cavity’s mucous membranes with coexistent intensepruritus and generalized lymphadenopathy. The first skin lesionsoccurred three months earlier. During hospitalization in the Departmentof Dermatology the renewal of blasts in the circulatory blood wasobserved and skin biopsy revealed a large amount of mononuclearcells. The patient was directed to the haematological ward, where thediagnosis of acute myeloid leukaemia was established.Conclusions. Our case indicates that the presence of skin lesions andthorough diagnostic procedures may contribute to the diagnosis ofmalignant neoplastic diseases of white blood cells.

 17. Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka=Selected issues concerning the impact of physical exercise on the human organism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Wojtasik

  2015-10-01

  3      Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, wysiłek fizyczny, geny i aktywności fizyczna Keywords: physical activity, physical effort, genes and physical activity   Cel i zakres pracy Ludzie, już w starożytnej Grecji, przywiązywali dużą wagę do zdrowego trybu życia, którego wyznacznikami są m. in.: siła mięśniowa, koordynacja nerwowo-mięśniowa, wydolność krążeniowo-oddechowa. Wysiłek fizyczny oddziałuje na poszczególne układy organizmu człowieka, w tym szczególnie na układ ruchu, krwionośny i oddechowy, neuro-hormonalny, a przez to na funkcjonowanie wielu narządów wewnętrznych. Od wieków prowadzone są liczne badania mające na celu poznanie zmian zachodzących w organizmie na skutek aktywności fizycznej. Zmiany w funkcjonowaniu organizmu poddanemu określonemu wysiłkowi fizycznemu (zarówno statycznemu jak i dynamicznemu określane są poprzez zastosowanie diagnostyki medycznej, praw fizycznych oraz diagnostyki sportowej. W pracy opisano zmiany, jakie zachodzą w organizmie człowieka w czasie wysiłku fizycznego, w takich układach jak: kostno-stawowy, mięśniowy, krwionośny, czy też oddechowy. Opisano także procesy przystosowawcze organizmu i wykazano korzystne oraz niekorzystne działanie (fizyczne, psychiczne i społeczne aktywności fizycznej na organizm człowieka. Sklasyfikowano również wysiłek fizyczny w zależności od przyjętych obecnie kryteriów. Artykuł stanowi częściowe podsumowanie zainteresowań naukowych autorów w latach 2014-2015.

 18. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bury

  2015-04-01

  Full Text Available Jak wynika z aktualnych danych empirycznych, sytuację pacjenta cierpiącego na nowotwór mogą dodatkowo utrudniać współwystępujące zaburzenia poznawcze pojawiające się wskutek leczenia onkologicznego; zaburzenia te określa się jako chemobrain. Rezultaty badań są bardzo zróżnicowane – zarówno w zakresie powszechności zaburzeń poznawczych, ich nasilenia czy czasu trwania, jak i w zakresie czynników determinujących lub modyfikujących objawy dotyczące procesów poznawczych. Do mechanizmów bezpośrednio wpływających nawystąpienie zaburzeń poznawczych zalicza się czynniki neurotoksyczne, stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, zmiany hormonalne, dysregulację immunologiczną, zmiany naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, predyspozycje genetyczne. Pośrednio na powstawanie zaburzeń oddziałują natomiast mutacje genetyczne, cytokiny prozapalne, zespoły paranowotworowe, rodzaj leczenia, polimorfizm genetyczny, reaktywność immunologiczna, dieta, poziom hormonów i wcześniejsze zasoby poznawcze chorego. Celem artykułu jest analiza wyników badań wyjaśniających zróżnicowane skutki poznawcze leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dysregulacji poziomu cytokin – mającej, jak się wydaje, istotny udział wpatogenezie objawów chemobrain. Omówiono także kilka podejść terapeutycznych wspomagających codzienne funkcjonowanie poznawcze pacjentów onkologicznych: trening MAAT (Memory and Attention Adaptation Training, metodę CBMEM (Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory, ćwiczenia C-Car and Strategy Training, metodę redukcji stresu MSBR (Mindfulness-Based Stress Reduction i polski system RehaCom. Wszystkie wymienione propozycje mają na celu usprawnianie wybranych funkcji, takich jak uwaga albo pamięć, wzrost samoświadomości deficytów i poprawę samokontroli.

 19. Krioterapia ogólnoustrojowa zmniejsza aktywność fibrynolityczną krwi u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i osób z chorobą zwyrodnieniową stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julita Istrati

  2010-06-01

  Full Text Available W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS istnieje podwyższoneryzyko występowania zawału serca i innych powikłań ze strony układukrążenia. W aktywnym RZS stwierdza się ponadto stan pobudzeniaukładu krzepnięcia i fibrynolizy, co w pewnym stopniu tłumaczyczęstsze incydenty sercowo-naczyniowe. Celem przeprowadzonychbadań było sprawdzenie, czy powszechnie uznana za bezpieczną,ogólnoustrojowa krioterapia stosowana w fizykoterapii RZS możezaburzać chwiejną równowagę układu hemostatycznego. Wykonanobadania wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizyu 46 pacjentów z RZS oraz 20 pacjentów z chorobą zwyrodnieniowąstawów (OA, poddanych 10 cyklom leczenia w komorze kriogenicznej(w temperaturze –120°C przez 3 min. Stwierdzono, że taka terapianie powoduje hamowania odczynu ostrej fazy u chorych na RZS– stężenie białka C-reaktywnego (CRP we krwi nie uległo zmianie.Zaobserwowano natomiast zmiany w układzie fibrynolitycznymw postaci zmniejszenia stężenia tkankowego aktywatora plazminogenu(t-PA w osoczu i zwiększenia stężenia kompleksów plazminy––antyplazminy (PAP (p < 0,05 u chorych na RZS, a także zmniejszeniastężenia t-PA i zwiększenia stężenia inhibitora aktywatoraplazminogenu (PAI-1 (p < 0,05 u chorych na OA. Pomimo brakujakichkolwiek negatywnych objawów klinicznych związanych z tymizmianami autorzy uważają, że terapia chorych na RZS w komorzekriogenicznej może zaburzać równowagę w układzie hemostazy–fibrynolizy i u niektórych pacjentów może zwiększać ryzyko zakrzepicyi powikłań sercowo-naczyniowych.

 20. Alternative Evaluation of the Properties of the Silica Sands

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beňo J.

  2014-06-01

  Full Text Available Piaski kwarcowe stanowią podstawowe tworzywo na osnowę mas formierskich i rdzeniowych. Stąd istnieje bardzo wiele metod charakteryzujących ich jakość, co umożliwia poznanie ich zalet i wad. Mało jest jednak prac opisujących wpływ systemów transportowych odlewni oraz systemów suchej regeneracji mas na zmianę ich składu granulometrycznego oraz zawartości frakcji pylastych na właściwości mas. Celem niniejszej pracy jest ocena skłonności piasku kwarcowego do rozkruszania, (tworzenia frakcji pyłowych i zmianie granulometrii według nowo opracowanej metodyki uwzględniającej charakterystyczne cechy piasku wynikające z jego pochodzenia, kształty ziaren i charakteru powierzchni.

 1. Reumatoidalne zapalenie stawów – aspekty immunobiologiczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Mackiewicz

  2011-08-01

  Full Text Available W trakcie ewolucji następują zmiany, których konsekwencją jestpowstanie wielu układów molekularnych determinujących przebiegchoroby. Pojawienie się reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS jest uwarunkowane licznymi genami wrażliwości na chorobę.Czynniki środowiskowe modyfikują genom i stanowią impulsdo inicjacji choroby. Proces zapalny w RZS jest bardzo złożonyw wyniku interakcji komórki–geny–cząsteczki. Powstającyw przepływie sygnałów „chaos biologiczny” prowadzi do przekroczeniagranicy homeostazy i następstw patologicznych (ryc. 1.Mechanizmy obrony są słabo wykształcone. Dotychczasoweleczenie modyfikujące wpływa na obniżenie reaktywności biologicznejaktywnych komórek.

 2. On the effect of N-GaN/P-GaN/N-GaN/P-GaN/N-GaN built-in junctions in the n-GaN layer for InGaN/GaN light-emitting diodes.

  Science.gov (United States)

  Kyaw, Zabu; Zhang, Zi-Hui; Liu, Wei; Tan, Swee Tiam; Ju, Zhen Gang; Zhang, Xue Liang; Ji, Yun; Hasanov, Namig; Zhu, Binbin; Lu, Shunpeng; Zhang, Yiping; Sun, Xiao Wei; Demir, Hilmi Volkan

  2014-01-13

  N-GaN/P-GaN/N-GaN/P-GaN/N-GaN (NPNPN-GaN) junctions embedded between the n-GaN region and multiple quantum wells (MQWs) are systematically studied both experimentally and theoretically to increase the performance of InGaN/GaN light emitting diodes (LEDs) in this work. In the proposed architecture, each thin P-GaN layer sandwiched in the NPNPN-GaN structure is completely depleted due to the built-in electric field in the NPNPN-GaN junctions, and the ionized acceptors in these P-GaN layers serve as the energy barriers for electrons from the n-GaN region, resulting in a reduced electron over flow and enhanced the current spreading horizontally in the n- GaN region. These lead to increased optical output power and external quantum efficiency (EQE) from the proposed device.

 3. Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzaniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiesław M. Grudzewski

  2011-02-01

  Full Text Available The article presents the changes in management paradigms and concentrates on a specific, according to the authors, megaparadigm of the present time – sustainability. Sustainability involves liberalization and support of organizational life. Based on the principles of holistic, continuously developing view on the reality, reflection, cooperation, propensity to change, learning and trust aims to offer those who obtain it above-average value.

 4. One-pot Synthesis of Substituted Pyrroles with N,N,N',N'

  African Journals Online (AJOL)

  In this research, N,N,N'N'-tetrachlorobenzene-1,3-disulphonamide as novel catalytic reagent and N,N'-diiodo-N,N'-1,2-ethanediylbis(p-toluenesulphonamide) as new catalyst were used for the synthesis of N-substituted pyrroles in good to excellent yields under mild conditions. These reusable reagents were compared with ...

 5. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław Sierakowski

  2010-12-01

  Full Text Available Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU. Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie choroby, dlatego też istotne jest opracowaniemetody diagnostycznej do wczesnego wykrywania tych powikłań.Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na zmiany parametrówoddechowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono wśród 32 pacjentów zezdiagnozowaną TU; 72% pacjentów miało postać ograniczoną TU,28% postać uogólnioną. Wykonywano pomiar zdolności dyfuzyjnejpłuc dla tlenku węgla (DLCO, natężonej pojemności życiowej (FVC,natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1 orazcałkowitej pojemności płuc (TLC w spoczynku oraz bezpośrednio pozakończeniu wysiłku fizycznego. Wyniki: Pod wpływem wysiłku fizycznego obserwowano wzrostDLCO od 59,7% do 68,1% wartości należnej (p < 0,005. Nie stwierdzononatomiast istotnych statystycznie zmian wartości FVC, FEV1oraz TLC. Wnioski: U chorych na TU zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węglapo wysiłku fizycznym uległa istotnej statystycznie poprawiew porównaniu z wartościami spoczynkowymi. Związane jest toz koniecznością zapewnienia właściwego utlenowania krwi tętniczeji wynika m.in. ze zwiększenia pojemności łożyska naczyniowego.W klinicznej interpretacji wartości DLCO należy uwzględniać opróczstężenia hemoglobiny i objętości pęcherzykowej także wpływ wysiłkuoraz związane z nim zmiany wielkości objętości rzutu serca.

 6. Łuszczyca paznokci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Wolska

  2010-09-01

  Full Text Available Łuszczycowe zmiany paznokciowe występują u około 50% pacjentówz łuszczycą zwyczajną i powyżej 80% osób z łuszczycą stawową. Zmianymogą mieć różnorodny charakter, z czego najczęściej występującymii/lub stwarzającymi największe problemy dla pacjentów są: naparstkowanie,hiperkeratoza podpaznokciowa oraz onycholiza. Mogą oneutrudniać wykonywanie nie tylko czynności dnia codziennego, alenawet pracy zawodowej, a tym samym wpływać wybitnie niekorzystniena jakość życia. Istnieją ponadto dane wskazujące na wyraźnyzwiązek między zmianami paznokciowymi i łuszczycą stawową.Związek ten zaznacza się zwłaszcza przy objęciu procesem zapalnymdystalnych stawów międzypaliczkowych. Nasilone zmiany paznokciowewydają się jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju łuszczycystawowej. Stopień zajęcia paznokci określa się najczęściej zapomocą tzw. skali NAPSI, która pozwala na obiektywne porównanieskuteczności poszczególnych terapii. Jest to o tyle istotne, że dotychczasnie ma ujednoliconych metod leczenia przy tej lokalizacji łuszczycy.Wszystkie leki podawane ogólnie, zwłaszcza retinoidy, mogąpowodować poprawę stanu paznokci. Badania kontrolowane nowychpreparatów wskazują na znaczną skuteczność infliksymabu, a obserwacjekliniczne – również adalimumabu. Najczęściej jednak stosuje siępreparaty miejscowe, z których najskuteczniejsze wydają się kortykosteroidy,zwłaszcza w iniekcjach domiejscowych, co może jednakłączyć się z istotnymi działaniami niepożądanymi. Bezpieczniejsze jeststosowanie miejscowych pochodnych witaminy D i witaminy A – kalcypotriolui tazarotenu, ale ich skuteczność zależy w dużej mierze odsposobu aplikacji – pod okluzją czy bez okluzji, czy też w skojarzeniuz miejscowymi kortykosteroidami. Postępowanie u pacjentów z łuszczycąpaznokci nadal pozostaje problemem.

 7. ANALIZA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD ORIENTACJI GEOGRAFICZNEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina KRAWCZAK

  Full Text Available Rynek odnawialnych źródeł energii z każdym dniem coraz bardziej się rozwija. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta, przy czym zasoby konwencjonalnych i zarazem nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych ulegają zubożeniu. Alternatywą dla nich są odnawialne źródła energii (OZE, których rezerwy uzupełniane są w naturalnych procesach ekosystemu, co stanowi o ich niewyczerpalności. Zmiany legislacyjne w Polsce dotyczące OZE spowodowały duże zainteresowanie małymi instalacjami fotowoltaicznymi w wyniku czego dotychczasowy konsument zmienia się w prosumenta energii elektrycznej. Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii stawia przed projektantami ciągłe wyzwania, ponieważ projektowanie instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności dla istniejących budynków, przy uwzględnieniu występujących lokalnych warunków oraz architektury budowli, jest niezwykle trudne. Uzysk energetyczny systemu słonecznego zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest wartość nasłonecznienia zależna od lokalizacji (szerokości geograficznej, a także orientacja projektowanego systemu względem kierunku azymutu. Narzędziem wspomagającym i usprawniającym projektowanie instalacji PV (Photovoltaics jest oprogramowanie DDS-CAD, pozwalające przeprowadzić symulację uzysków energii elektrycznej. Wyniki otrzymanych symulacji umożliwiają w krótkim czasie porównanie wielu wirtualnych modeli instalacji pod kątem wydajności, a co za tym idzie wybranie najkorzystniejszego wariantu dla istniejącej orientacji geograficznej. W niniejszej pracy poddane zostały analizie rezultaty symulacji wirtualnych modeli instalacji fotowoltaicznych pod względem liczby generatorów fotowoltaicznych oraz wielkości uzysku energii elektrycznej przy założeniu wykorzystania całej powierzchni dachu oraz uwzględnieniu zmiany kąta usytuowania modułów PV względem okapu połaci dachowej i kierunku azymutu.

 8. Zmiany stanów emocjonalnych u kobiet ciężarnych po jednorazowych ćwiczeniach fizycznych

  OpenAIRE

  Guszkowska, Monika; Bernatek, Paulina

  2010-01-01

  The aim of the study was to define the changes in emotional states after single session of exercise in pregnant women and to establish their personality determinants. There were 38 pregnant women aged 20-35 participating in special exercise program included in the research. Standard psychological questionnaires (STAI, POMS, NEOFFI) were used. Emotional states were measured immediately before the physical effort and after the exercise. Research data revealed that one time physical exercise res...

 9. Wpływ dymu tytoniowego na płodność mężczyzn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Ochwanowska

  2017-06-01

  Full Text Available Wraz ze wzrastającą świadomością społeczeństwa na temat szkodliwości palenia dla zdrowia, palenie tytoniu staje się coraz mniej popularne w wielu rejonach świata. Spadek liczby osób palących papierosy obserwuje się również w Polsce. Mężczyźni należą do przeważającej grupy osób uzależnionych. Zarówno aktywne jak i bierne palenie papierosów może stać się przyczyną chorób układu sercowo-naczyniowego, udaru mózgu, nowotworów płuc i krtani. Najnowsze badania wykazują, że związki zawarte w dymie papierosowym mogą indukować zmiany w układzie endokrynnym i zaburzać proces spermatogenezy u palaczy.

 10. N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylpyridine-2,6-dicarboxamide

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Klepetářová, Blanka; Makrlík, E.; Babain, V.A.; Kašička, Václav

  2012-01-01

  Roč. 68, č. 4 (2012), o1099-o1100 ISSN 1600-5368 Grant - others:GA ČZU(CZ) 42900/1312/3114 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylpyridine-2,6-dicarboxamide * crystal structure * amide nitrogen Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation Impact factor: 0.347, year: 2011

 11. Impact of gate engineering in enhancement mode n++GaN/InAlN/AlN/GaN HEMTs

  Science.gov (United States)

  Adak, Sarosij; Swain, Sanjit Kumar; Rahaman, Hafizur; Sarkar, Chandan Kumar

  2016-12-01

  This paper illustrate the effect of gate material engineering on the performance of enhancement mode n++GaN/InAlN/AlN/GaN high electron mobility transistors (HEMTs). A comparative analysis of key device parameters is discussed for the Triple Material Gate (TMG), Dual Material Gate (DMG) and the Single Material Gate (SMG) structure HEMTs by considering the same device dimensions. The simulation results shows that an significant improvement is noticed in the key analysis parameters such as drain current (Id), transconductance (gm), cut off frequency (fT), RF current gain, maximum cut off frequency (fmax) and RF power gain of the gate material engineered devices with respect to SMG normally off n++GaN/InAlN/AlN/GaN HEMTs. This improvement is due to the existence of the perceivable step in the surface potential along the channel which successfully screens the drain potential variation in the source side of the channel for the gate engineering devices. The analysis suggested that the proposed TMG and DMG engineered structure enhancement mode n++GaN/InAlN/AlN/GaN HEMTs can be considered as a potential device for future high speed, microwave and digital application.

 12. N,N,N-Tris(diphenylphosphorylmethylamine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olaf Walter

  2017-10-01

  Full Text Available The structure of N,N,N-tris(diphenylphosphorylmethylamine, C39H36NO3P3, at 103 K has monoclinic (P21/c symmetry. Two molecules, each with pseudo-threefold rotation symmetry, crystallize in the asymmetric unit of the monoclinic unit cell. The compound acts as ligand for the stabilization of metal ions with flexible coordination enabling three- or fourfold coordination.

 13. Evaluation of Some (n,n'), (n,γ), (n,p), (n,2n) and (n,3n) Reaction Excitation Functions for Fission and Fusion Reactor Dosimetry Applications; Evaluation of the Excitation Functions for the 54Fe(n,p)54Mn, 58Ni(n,2n)57Ni, 67Zn(n,p)67Cu, 92Mo(n,p)92mNb, 93Nb(n,γ)94Nb, 113In(n,n')113mIn, 115In(n,γ) 116mIn, and 169Tm(n,3n)167Tm Reactions. Progress Report on Research Contract No 16242

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zolotarev, K.I.; Zolotarev, P.K.

  2013-12-01

  Cross section data for the 54 Fe(n,p) 54 Mn, 58 Ni(n,2n) 57 Ni, 67 Zn(n,p) 67 Cu, 92 Mo(n,p) 92m Nb, 93 Nb(n,γ) 94 Nb, 113 In(n,n') 113m In, 115 In(n,γ) 116m In, 169 Tm(n,3n) 167 Tm reactions are needed to solve a wide spectrum of scientific and technical tasks. Activation detectors based on these reactions may be used in the field of reactor dosimetry. Furthermore, the 54 Fe(n,p) 54 Mn reaction is often used in experimental nuclear physics as a monitor reaction for measurements of unknown cross sections by means of the activation method over the neutron energy range from 5 to 15 MeV. The 93 Nb(n,γ) 94 Nb reaction is also very promising for using in retrospective neutron dosimetry for determination of total neutron fluence during a campaign of a reactor. In the existing version of the International Reactor Dosimetry File and the new extended version named as IRDFF data for excitation functions of 67 Zn(n,p) 67 Cu, 92 Mo(n,p) 92m Nb, 113 In(n,n') 113m In, and 169 Tm(n,3n) 167 Tm reactions are absent. Data for these reactions are also absent in the JENDL/D-99 dosimetry file. Excitation functions of 67 Zn(n,p) 67 Cu and 169 Tm(n,3n) 167 Tm are presented in the TENDL-2012, EAF-2010, JENDL-4.0, JEFF-3.1/A, MENDL-2 libraries. Cross section data for the 67 Zn(n,p) 67 Cu reaction up to 20 MeV are given also in the JENDL/HE-2007 library. Excitation functions of the 92 Mo(n,p) 92m Nb and 113 In(n,n') 113m In reactions are evaluated in the EAF-2010 and JEFF-3.1/A libraries. Cross section data for the 113 In(n,n') 113m In reaction are given also in the TENDL-2010 library. It is necessary to note that neutron data in the JEFF-3.1/A and JENDL-4.0 libraries were evaluated up to 20 MeV. Neutron data in the TENDL-2012, EAF-2010, MENDL-2 and TENDL-2010 libraries had been evaluated up to 30 MeV, 60 MeV, 100 MeV and 200 MeV, respectively. Neutron cross sections in the MENDL-2, TENDL-2010 and TENDL-2012 libraries had been obtained on the basis of pure theoretical model calculations

 14. Ohmic contacts to n+-GaN capped AlGaN/AlN/GaN high electron mobility transistors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Liang; Mohammed, Fitih M.; Ofuonye, Benedict; Adesida, Ilesanmi

  2007-01-01

  Investigations of Ti/Al/Mo/Au Ohmic contact formation, premetallization plasma treatment effects, and interfacial reactions for n + -GaN capped AlGaN/AlN/GaN heterostructures are presented. Ti thickness played an important role in determining contact performance. Transmission electron microscopy studies confirmed that thick Ti layer was necessary to fully consume the GaN cap and the top of AlGaN to enable a higher tunneling current flow. A direct correlation of plasma treatment conditions with I-V linearity, current level, and contact performance was established. The plasma-affected region is believed to extend over 20 nm into the AlGaN and GaN

 15. Standard specification for Nickel-Chromium-Iron alloys (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025, N06045, and N06696), Nikel-Chromium-Cobalt-Molybdenum alloy (UNS N06617), and Nickel-Iron-Chromium-Tungsten alloy (UNS N06674) seamless pipe and tube

  CERN Document Server

  American Society for Testing and Materials. Philadelphia

  2011-01-01

  Standard specification for Nickel-Chromium-Iron alloys (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025, N06045, and N06696), Nikel-Chromium-Cobalt-Molybdenum alloy (UNS N06617), and Nickel-Iron-Chromium-Tungsten alloy (UNS N06674) seamless pipe and tube

 16. Standard specification for Nickel-Chromium-Iron alloys (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025, N06045 and N06696), Nickel-Chromium-Cobalt-Molybdenum alloy (UNS N06617), and Nickel-Iron-Chromium-Tungsten alloy (UNS N06674) plate, sheet and strip

  CERN Document Server

  American Society for Testing and Materials. Philadelphia

  2011-01-01

  Standard specification for Nickel-Chromium-Iron alloys (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025, N06045 and N06696), Nickel-Chromium-Cobalt-Molybdenum alloy (UNS N06617), and Nickel-Iron-Chromium-Tungsten alloy (UNS N06674) plate, sheet and strip

 17. Standard specification for Nickel-Chromium-Iron alloys (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025, N06045, and N06696), Nickel-Chromium-Cobalt-Molybdenum alloy (UNS N06617), and Nickel-Iron-Chromium-Tungsten alloy (UNS N06674) rod, bar, and wire

  CERN Document Server

  American Society for Testing and Materials. Philadelphia

  2011-01-01

  Standard specification for Nickel-Chromium-Iron alloys (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025, N06045, and N06696), Nickel-Chromium-Cobalt-Molybdenum alloy (UNS N06617), and Nickel-Iron-Chromium-Tungsten alloy (UNS N06674) rod, bar, and wire

 18. Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gruchała Irena

  2013-01-01

  Full Text Available Praktyki zawodowe są ważnym elementem kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Istotnie wpływają na poszerzenie kompetencji zawodowych studentów, co w przyszłości decyduje o możliwości ich zatrudnienia. W niniejszym artykule podjęto analizę realizacji praktyk na przestrzeni ostatnich ośmiu lat (2004/2005–2011/2012 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie dokumentacji zgromadzonej w instytucie. W analizie brano pod uwagę miejsca praktyk, rodzaje instytucji, w których one przebiegały, oraz opinie opiekunów praktyk i studentów. Przedstawiono także zmiany w programach praktyk, wynikające z wdrażania nowego programu kształcenia w instytucie, opracowanego zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz ich wpływ na szanse absolwentów na rynku pracy.

 19. On Positive Solutions for the Rational Difference Equation Systems x n+1 = A/x n y n (2), and y n+1 = By n /x n-1 y n-1.

  Science.gov (United States)

  Ma, Hui-Li; Feng, Hui

  2014-01-01

  Our aim in this paper is to investigate the behavior of positive solutions for the following systems of rational difference equations: x n+1 = A/x n y n (2), and y n+1 = By n /x n-1 y n-1, n = 0,1,…, where x -1, x 0, y -1, and y 0 are positive real numbers and A and B are positive constants.

 20. Evasión remisión de V. duración de la evasión.

  OpenAIRE

  2011-01-01

  [ES] Definición del término Evasión remisión de V. duración de la evasión. en el diccionario Dicter. [EN] Definition of the word Evasión remisión de V. duración de la evasión. in the dictionary Dicter.

 1. Zmiany barwy kwiatów tulipana w procesie przekwitania [Changes of colour in tulip flowers during ageing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Lipińska

  2015-06-01

  Full Text Available Changes in the amount of total anthocyanin and flavonol pigments were estimated in three development stages of the flower: bud, full bloom, fading. The varieties taking on a bluish hue are characterized by a predominance of flavonols over anthocyanins. The varieties with a stable colour contain both pigments in almost the same amount. The colour change depends also on the amount and kind of anthocyanins.

 2. Thermal stability study of Cr/Au contact formed on n-type Ga-polar GaN, N-polar GaN, and wet-etched N-polar GaN surfaces

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, Yunju; Kim, Yangsoo; Ahn, Kwang-Soon; Kim, Hyunsoo

  2014-01-01

  Highlights: • The Cr/Au contact on n-type Ga-polar (0 0 0 1) GaN, N-polar (0 0 0 −1) GaN, and wet-etched N-polar GaN were investigated. • Thermal annealing led to a significant degradation of contact formed on N-polar n-GaN samples. • Contact degradation was shown to be closely related to the increase in the electrical resistivity of n-GaN. • Out-diffusion of Ga and N atoms was clearly observed in N-polar samples. - Abstract: The electrical characteristics and thermal stability of a Cr/Au contact formed on n-type Ga-polar (0 0 0 1) GaN, N-polar GaN, and wet-etched N-polar GaN were investigated. As-deposited Cr/Au showed a nearly ohmic contact behavior for all samples, i.e., the specific contact resistance was 3.2 × 10 −3 , 4.3 × 10 −4 , and 1.1 × 10 −3 Ω cm 2 for the Ga-polar, flat N-polar, and roughened N-polar samples, respectively. However, thermal annealing performed at 250 °C for 1 min in a N 2 ambient led to a significant degradation of contact, i.e., the contact resistance increased by 186, 3260, and 2030% after annealing for Ga-polar, flat N-polar, and roughened N-polar samples, respectively. This could be due to the different disruption degree of Cr/Au and GaN interface after annealing, i.e., the insignificant interfacial reaction occurred in the Ga-polar sample, while out-diffusion of Ga and N atoms was clearly observed in N-polar samples

 3. Thermal stability study of Cr/Au contact formed on n-type Ga-polar GaN, N-polar GaN, and wet-etched N-polar GaN surfaces

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choi, Yunju [School of Semiconductor and Chemical Engineering, Semiconductor Physics Research Center, Chonbuk National University, Jeonju 561-756 (Korea, Republic of); Suncheon Center, Korea Basic Science Institute, Suncheon 540-742 (Korea, Republic of); Kim, Yangsoo [Suncheon Center, Korea Basic Science Institute, Suncheon 540-742 (Korea, Republic of); Ahn, Kwang-Soon, E-mail: kstheory@ynu.ac.kr [School of Chemical Engineering, Yeungnam University, Gyeongsan, Gyeongbuk 712-749 (Korea, Republic of); Kim, Hyunsoo, E-mail: hskim7@jbnu.ac.kr [School of Semiconductor and Chemical Engineering, Semiconductor Physics Research Center, Chonbuk National University, Jeonju 561-756 (Korea, Republic of)

  2014-10-30

  Highlights: • The Cr/Au contact on n-type Ga-polar (0 0 0 1) GaN, N-polar (0 0 0 −1) GaN, and wet-etched N-polar GaN were investigated. • Thermal annealing led to a significant degradation of contact formed on N-polar n-GaN samples. • Contact degradation was shown to be closely related to the increase in the electrical resistivity of n-GaN. • Out-diffusion of Ga and N atoms was clearly observed in N-polar samples. - Abstract: The electrical characteristics and thermal stability of a Cr/Au contact formed on n-type Ga-polar (0 0 0 1) GaN, N-polar GaN, and wet-etched N-polar GaN were investigated. As-deposited Cr/Au showed a nearly ohmic contact behavior for all samples, i.e., the specific contact resistance was 3.2 × 10{sup −3}, 4.3 × 10{sup −4}, and 1.1 × 10{sup −3} Ω cm{sup 2} for the Ga-polar, flat N-polar, and roughened N-polar samples, respectively. However, thermal annealing performed at 250 °C for 1 min in a N{sub 2} ambient led to a significant degradation of contact, i.e., the contact resistance increased by 186, 3260, and 2030% after annealing for Ga-polar, flat N-polar, and roughened N-polar samples, respectively. This could be due to the different disruption degree of Cr/Au and GaN interface after annealing, i.e., the insignificant interfacial reaction occurred in the Ga-polar sample, while out-diffusion of Ga and N atoms was clearly observed in N-polar samples.

 4. Noncompetitive inhibition of indolethylamine-N-methyltransferase by N,N-dimethyltryptamine and N,N-dimethylaminopropyltryptamine.

  Science.gov (United States)

  Chu, Uyen B; Vorperian, Sevahn K; Satyshur, Kenneth; Eickstaedt, Kelsey; Cozzi, Nicholas V; Mavlyutov, Timur; Hajipour, Abdol R; Ruoho, Arnold E

  2014-05-13

  Indolethylamine-N-methyltransferase (INMT) is a Class 1 transmethylation enzyme known for its production of N,N-dimethyltryptamine (DMT), a hallucinogen with affinity for various serotonergic, adrenergic, histaminergic, dopaminergic, and sigma-1 receptors. DMT is produced via the action of INMT on the endogenous substrates tryptamine and S-adenosyl-l-methionine (SAM). The biological, biochemical, and selective small molecule regulation of INMT enzyme activity remain largely unknown. Kinetic mechanisms for inhibition of rabbit lung INMT (rabINMT) by the product, DMT, and by a new novel tryptamine derivative were determined. After Michaelis-Menten and Lineweaver-Burk analyses had been applied to study inhibition, DMT was found to be a mixed competitive and noncompetitive inhibitor when measured against tryptamine. The novel tryptamine derivative, N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine (propyl dimethyl amino tryptamine or PDAT), was shown to inhibit rabINMT by a pure noncompetitive mechanism when measured against tryptamine with a Ki of 84 μM. No inhibition by PDAT was observed at 2 mM when it was tested against structurally similar Class 1 methyltransferases, such as human phenylethanolamine-N-methyltransferase (hPNMT) and human nicotinamide-N-methyltransferase (hNNMT), indicating selectivity for INMT. The demonstration of noncompetitive mechanisms for INMT inhibition implies the presence of an inhibitory allosteric site. In silico analyses using the computer modeling software Autodock and the rabINMT sequence threaded onto the human INMT (hINMT) structure (Protein Data Bank entry 2A14 ) identified an N-terminal helix-loop-helix non-active site binding region of the enzyme. The energies for binding of DMT and PDAT to this region of rabINMT, as determined by Autodock, were -6.34 and -7.58 kcal/mol, respectively. Assessment of the allosteric control of INMT may illuminate new biochemical pathway(s) underlying the biology of INMT.

 5. Cross sections for the (n,p), (n,α) and (n,2n) threshold reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bychkov, V.M.; Manokhin, V.N.; Pashchenko, A.B.; Plyaskin, V.I.

  1980-07-01

  The (n,p), (n,α), (n,2n) threshold reactions are reviewed for nuclei with Z>=20 in the neutron energy range from the threshold up to 20MeV. The review consists of four parts. In the first part the theoretical methods of cross-section calculations and the empirical or semi-empirical systematics are considered. In the second, third and fourth parts the experimental data compilations on the (n,p), (n,α) and (n,2n) excitation functions are given. The recommended values of cross-sections at 14.5MeV neutron energy are given in tables. For some isotopes the recommended curves of excitation functions also are given in graphs. (author)

 6. Genesis and classification of the soils developed from the sediments of the former Oleszek mill pond basin (the Chełmińskie Lakeland, N Poland / Geneza i pozycja systematyczna gleb wykształconych z osadów niecki dawnego stawu młyńskiego Oleszek (Pojezierze Chełmińskie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mendyk Łukasz

  2015-03-01

  Full Text Available Budowa i funkcjonowanie młynów wodnych znacznie wpłynęły na przekształcenie środowiska przyrodniczego w ich otoczeniu, przede wszystkim na zmiany rzeźby terenu i warunków wodnych. Obszar badañ obejmuje nieckę dawnego stawu młyńskiego Oleszek w okolicach wsi Borówno, w zachodniej części Pojezierza Chełmińskiego, około 20 km na północny wschód od Torunia. Celem badañ było określenie genezy gleb wykształconych z osadów zakumulowanych w niecce dawnego stawu młyńskiego Oleszek. Pięć profili glebowych w transekcie o długości około 550 m zlokalizowanym wzdłuż Strugi Rychnowskiej stanowiącej oś podłużną niecki. Wszystkie przeanalizowane gleby zbudowane są z osadów wypełniających nieckę dawnego stawu młyńskiego. Gleby w opisywanej niecce powstały w wyniku wielu nakładających się procesów, takich jak: proces mułotwórczy, aluwialny, koluwialny oraz glejowy. Dwa z analizowanych profili glebowych (profile 3 i 4 spełniaj¹ kryteria wydzielania gleb organicznych limnowych typowych (Systematyka gleb Polski 2011. Jako pozycję systematyczną kolejnych dwóch gleb (profile 2 i 5 zaproponowano gleby mułowate. W związku z problemami klasyfikacyjnymi dotyczącymi tego typu gleb, przy opracowaniu aktualizacji Systematyki gleb Polski należałoby wprowadzić w typie gleb glejowych podtyp gleb mułowatych lub mułowato-glejowych, obejmuj¹cy gleby wytworzone z mineralno-organicznych utworów aluwialno-mułowych. Cztery wymienione powyżej profile zostały zaklasyfikowane jako Histosols (3 i 4 i Gleysols (2 i 5 według klasyfikacji WRB (2014. Jednostki glebowe wykształcone z osadów aluwialnych (mady wg SgP 2011 lub Fluvic Phaeozems wg WRB 2014 występują w proksymalnej części stawu (cofce.

 7. Characterization of N-polar AlN in GaN/AlN/(Al,Ga)N heterostructures grown by metal-organic chemical vapor deposition

  Science.gov (United States)

  Li, Haoran; Mazumder, Baishakhi; Bonef, Bastien; Keller, Stacia; Wienecke, Steven; Speck, James S.; Denbaars, Steven P.; Mishra, Umesh K.

  2017-11-01

  In GaN/(Al,Ga)N high-electron-mobility transistors (HEMT), AlN interlayer between GaN channel and AlGaN barrier suppresses alloy scattering and significantly improves the electron mobility of the two-dimensional electron gas. While high concentrations of gallium were previously observed in Al-polar AlN interlayers grown by metal-organic chemical vapor deposition, the N-polar AlN (Al x Ga1-x N) films examined by atom probe tomography in this study exhibited aluminum compositions (x) equal to or higher than 95% over a wide range of growth conditions. The also investigated AlN interlayer in a N-polar GaN/AlN/AlGaN/ S.I. GaN HEMT structure possessed a similarly high x content.

 8. Equilibrium constant and nitrogen activity and the parameters of interaction eN(N), rN(N,Cr), rN(N,Mn) in high nitrogen steels of Fe-Cr-Mn-N type

  International Nuclear Information System (INIS)

  Svyazhin, A.G.; Siwka, J.; Rashev, T.

  1999-01-01

  In the paper a description of a thermodynamic of liquid solutions of Fe-Cr-Mn-N type with using a concept of parameters of an interaction has been presented. A temperature relationship of the equilibrium constant K N(Fe) and values of self interaction parameters e N (N) , r N (N,Cr) , r N (N,Mn) and t N (N,Cr,Cr) has been determined for mean values of temperatures of liquid metal equal 1990 K and 2090 K. By application of a theory of regular solutions those values were recalculated for a temperature 1873 K. (orig.)

 9. Simulación, Optimización y Gestión

  OpenAIRE

  Momparler Pechuám, Juan

  2005-01-01

  En este trabajo divulgativo pretendemos mostrar como La Teoría de Colas, la Simulación de Eventos Discretos y la Optimización utilizadas conjuntamente, pueden ser una poderosa herramienta, de fácil aplicación, en la resolución de algunos problemas de gestión muy habituales en las empresas. Veremos sobre diferentes problemas de gestión como podemos utilizar para modelarlos las técnicas de Optimización y de Teoría de Colas. Para resolver los modelos planteados utilizaremos la programación...

 10. ADSORCIÓN DE RESORCINOL DESDE SOLUCIÓN ACUOSA SOBRE CARBÓN ACTIVADO. RELACIÓN ISOTERMAS DE ADSORCIÓN Y ENTALPÍA DE INMERSIÓN RESORCINOL

  OpenAIRE

  Blanco, Diego A; Giraldo, Liliana; JuanC, Moreno

  2008-01-01

  Se estudia la adsorción de resorcinol sobre carbones activados modificados, obtenidos a partir de un carbón activado granular comercial CarbochemTM –PS30, (CAG), por medio de tratamiento químico con HNO37M, carbón activado oxidado (CAO) y tratamiento térmico bajo flujo de H2, carbón activado reducido (CAR). Se analiza la influencia del pH de la solución, la reducción y oxidación de la superficie del carbón y se determina la entalpía de inmersión de los carbones activados en soluciones acuosas...

 11. 40 CFR 721.10056 - Benzenemethanaminium, N-(3-aminopropyl)-N,N-dimethyl-, N-soya acyl derivs., chlorides.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 30 2010-07-01 2010-07-01 false Benzenemethanaminium, N-(3-aminopropyl...-aminopropyl)-N,N-dimethyl-, N-soya acyl derivs., chlorides. (a) Chemical substance and significant new uses subject to reporting. (1) The chemical substance identified as benzenemethanaminium, N-(3-aminopropyl)-N,N...

 12. Simulación, Optimización y Gestión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Momparler Pechuám, Juan

  2005-01-01

  Full Text Available En este trabajo divulgativo pretendemos mostrar como La Teoría de Colas, la Simulación de Eventos Discretos y la Optimización utilizadas conjuntamente, pueden ser una poderosa herramienta, de fácil aplicación, en la resolución de algunos problemas de gestión muy habituales en las empresas. Veremos sobre diferentes problemas de gestión como podemos utilizar para modelarlos las técnicas de Optimización y de Teoría de Colas. Para resolver los modelos planteados utilizaremos la programación en MATLAB y LINGO, Comentaremos también una bibliografía especializada sobre estos temas que sirva de referencia.

 13. ERRADICACIÓN Y POSTERRADICACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Salmerón García

  2013-01-01

  Full Text Available La vacunación antipoliomielítica genera inmunidad de grupo (con vacunas atenuadas (VPO e inactivadas (VPI y ello permitirá la erradica- ción de la enfermedad. La VPO produce de 2-4 casos de poliomielitis por cohorte de un millón de niños y por ello los países que pueden hacer frente al coste de la VPI (unas 15 veces más cara la utilizan. En 1988 la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud aprobó el objetivo de la erradicación como “la interrupción de la transmisión de poliovirus salvajes”. Si se conseguía su eliminación, el mantenimiento de la VPO produciría al año entre 250 y 500 casos de poliomielitis en el mundo. Desde 1999 era evidente que la erradicación requeriría la cesación de la vacunación con VPO. El 25 de enero del 2013 se aprobó el plan para la erradicación y la contención de todos los virus de la polio, salvajes o no, para que ningún niño sufra una poliomielitis paralítica. Los hitos más importantes incluyen, la no aparición de casos de polio saducción de al menos una dosis de VPI en todos los programas de vacunación y que se suspenda la vacunación con VPO tipo 2 al final del 2016 y que en 2019 se pueda cesar de utilizar la vacuna bivalente oral. Para todo ello será preciso un trabajo científico complejo y solidaridad financiera.

 14. ADSORCIÓN DE RESORCINOL DESDE SOLUCIÓN ACUOSA SOBRE CARBÓN ACTIVADO. RELACIÓN ISOTERMAS DE ADSORCIÓN Y ENTALPÍA DE INMERSIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Blanco

  2009-04-01

  Full Text Available Se estudia la adsorción de resorcinol, sobre carbones activados modificados, obtenidos a partir de un carbón activado comercial CarbochemTM –PS30, CAG, por medio de tratamiento químico con HNO3 7M, CAO y tratamiento térmico bajo flujo de H2, CAR; se analiza la influencia del pH de la solución, la reducción y oxidación de la superficie del carbón y se determina la entalpía de inmersión de los carbones activados en soluciones acuosas de resorcinol.La interacción sólido-solución se caracteriza por el análisis de las isotermas de adsorción a 298 K a los pHs de 7, 9 y 11 con el propósito de evaluar el sistema sobre y por debajo del valor de las pKa del resorcinol. La capacidad de adsorción de los carbones aumenta al disminuir el pH de la solución. La cantidad retenida aumenta en el carbón reducido al pH de máxima adsorción y disminuye en el carbón oxidado. Los resultados experimentales de las isotermas de adsorción se ajustaron a los modelos de Freundlich y Langmuir, obteniendo valores para el parámetro Qmáx del modelo de Langmuir en el CAG de 179, 156 y 44 mgg-1, para valores de pH de 7, 9 y 11 respectivamente. En el caso de los carbones modificados se obtienen valores de 233, 179 y 164 mgg-1, para el CAR, CAG y CAO a pH 7 respectivamente. Como tendencia general la adsorción de resorcinol aumenta en el siguiente orden CAR > CAG > CAO Similares conclusiones se obtienen de las entalpías de inmersión, cuyos valores se incrementan con la cantidad de soluto retenido. En el caso del CAG se obtienen entalpías de inmersión entre 25,8 a 40,9 Jg-1 para soluciones acuosas de resorcinol en un rango de 20 a 1500 mgL-1.

 15. Lattice thermal expansions of NpN, PuN and AmN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takano, Masahide; Akabori, Mitsuo; Arai, Yasuo; Minato, Kazuo

  2008-01-01

  Lattice parameters of NpN, PuN and AmN were measured by a high temperature X-ray diffraction method from room temperature up to 1478 K. Linear thermal expansions of these TRU nitrides were determined as a function of temperature. The average coefficients of linear thermal expansion from 293 to 1273 K were 8.8, 11.1 and 11.2 x 10 -6 K -1 for NpN, PuN and AmN, respectively. The instantaneous coefficient of thermal expansion either at 293 or at 1273 K against the reciprocal decomposition temperature under 1 atm of nitrogen showed a linear relationship for TiN, ZrN, HfN, UN, NpN and PuN. Based on this relationship, the decomposition temperature of AmN was roughly predicted to be 2700 K

 16. GaN-based ultraviolet light-emitting diodes with AlN/GaN/InGaN multiple quantum wells.

  Science.gov (United States)

  Chang, Hung-Ming; Lai, Wei-Chih; Chen, Wei-Shou; Chang, Shoou-Jinn

  2015-04-06

  We demonstrate indium gallium nitride/gallium nitride/aluminum nitride (AlN/GaN/InGaN) multi-quantum-well (MQW) ultraviolet (UV) light-emitting diodes (LEDs) to improve light output power. Similar to conventional UV LEDs with AlGaN/InGaN MQWs, UV LEDs with AlN/GaN/InGaN MQWs have forward voltages (V(f)'s) ranging from 3.21 V to 3.29 V at 350 mA. Each emission peak wavelength of AlN/GaN/InGaN MQW UV LEDs presents 350 mA output power greater than that of the corresponding emission peak wavelength of AlGaN/InGaN MQW UV LEDs. The light output power at 350mA of AlN/GaN/InGaN MQWs UV LEDs with 375 nm emission wavelength can reach around 26.7% light output power enhancement in magnitude compared to the AlGaN/InGaN MQWs UV LEDs with same emission wavelength. But 350mA light output power of AlN/GaN/InGaN MQWs UV LEDs with emission wavelength of 395nm could only have light output power enhancement of 2.43% in magnitude compared with the same emission wavelength AlGaN/InGaN MQWs UV LEDs. Moreover, AlN/GaN/InGaN MQWs present better InGaN thickness uniformity, well/barrier interface quality and less large size pits than AlGaN/InGaN MQWs, causing AlN/GaN/InGaN MQW UV LEDs to have less reverse leakage currents at -20 V. Furthermore, AlN/GaN/InGaN MQW UV LEDs have the 2-kV human body mode (HBM) electrostatic discharge (ESD) pass yield of 85%, which is 15% more than the 2-kV HBM ESD pass yield of AlGaN/InGaN MQW UV LEDs of 70%.

 17. Estructuración de mantenimiento, gestión, administración y planeación

  OpenAIRE

  García Tamayo, Juan Luis

  2010-01-01

  Mediante esta propuesta de investigación se presenta un modelo para la estructuración del área de mantenimiento de Fábrica de Calcetines Crystal en cuanto a su gestión, administración y planeación. Adicionalmente, se incluye un esquema básico como iniciativa para una oficina o departamento de proyectos con un enfoque hacia dicha área. 58 p. Contenido parcial: ¿Qué es Mantenimiento? -- Mantenimiento basado en el tiempo -- Mantenimiento basado en la condición -- Estructuración de mantenim...

 18. Fabrication of TiN/AlN/TiN tunnel junctions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nakayama, Takeru; Naruse, Masato; Myoren, Hiroaki; Taino, Tohru, E-mail: taino@mail.saitama-u.ac.jp

  2016-11-15

  Highlights: • We have fabricated TiN/AlN/TiN tunnel junctions with an epitaxial layer. • TiN and AlN films were deposited by dc and rf magnetron sputtering at ambient substrate temperatures. • The junctions have a V{sub g} = 1.1 mV, J{sub c} = 0.24 A/cm{sup 2}, R{sub sg}/R{sub n} of 7.2, and low subgap leakage current of 180 nA. - Abstract: We have fabricated TiN/AlN/TiN tunnel junctions with an epitaxial layer. The critical temperature of TiN can be changed in the range from 0.5 to 5.0 K. Therefore, it is easy to set 5.0 K as the target critical temperature. When a Superconducting Tunnel Junction (STJ) is operated as a photon detector, it is necessary to cool it to within 0.1 K of the critical temperature in consideration of the noise of the thermally stimulated currents. Because 0.3 K was desirable, as for the manufacture of general purpose photon detectors, the critical temperature 5.0 K. TiN and AlN films were deposited by dc and rf magnetron sputtering in a load-lock sputtering system at ambient substrate temperatures. The junctions have a gap voltage of V{sub g} = 1.1 mV, and critical current density of J{sub c} = 0.24 A/cm{sup 2}, and R{sub sg}/R{sub n} of 7.2, and low subgap leakage current (I{sub sub}@ 500 µV = 180 nA). We report our experiment system, the manufacture method and the junction properties in this paper.

 19. Ruthenium (3) coordination compounds with ethylenediamine-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic acid

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ezerskaya, N.A.; Buj Kuang Ki; Shubochkin, L.K.

  1987-01-01

  In the process of interaction of K 2 Ru(H 2 O)Cl 5 with ethylenediamine-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic acid (H 8 EDTP) Ru 3 mono-, bi- and trinuclear complexonates are synthesized. On the basis of IR and X-ray electron spectroscopy and potentiometry suppositions are made on the way of ligand (EDTP, Cl - , H 2 O) coordination. Ru 3 complexonates are characterized using spectrophotometry, polarography, conductometry. Thermal decomposition of the complexonates is studied

 20. Epitaxial NbN/AlN/NbN tunnel junctions on Si substrates with TiN buffer layers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sun, Rui [State Key Laboratory of Functional Materials for Informatics, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology (SIMIT), Chinese Academy of Sciences (CAS), Shanghai 200050 (China); University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049 (China); Makise, Kazumasa; Terai, Hirotaka [Advanced ICT Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology (Japan); Zhang, Lu [State Key Laboratory of Functional Materials for Informatics, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology (SIMIT), Chinese Academy of Sciences (CAS), Shanghai 200050 (China); Wang, Zhen, E-mail: zwang@mail.sim.ac.cn [State Key Laboratory of Functional Materials for Informatics, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology (SIMIT), Chinese Academy of Sciences (CAS), Shanghai 200050 (China); University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049 (China); Shanghai Tech University, Shanghai 201210 (China)

  2016-06-15

  We have developed epitaxial NbN/AlN/NbN tunnel junctions on Si (100) substrates with a TiN buffer layer. A 50-nm-thick (200)-oriented TiN thin film was introduced as the buffer layer for epitaxial growth of NbN/AlN/NbN trilayers on Si substrates. The fabricated NbN/AlN/NbN junctions demonstrated excellent tunneling properties with a high gap voltage of 5.5 mV, a large I{sub c}R{sub N} product of 3.8 mV, a sharp quasiparticle current rise with a ΔV{sub g} of 0.4 mV, and a small subgap leakage current. The junction quality factor R{sub sg}/R{sub N} was about 23 for the junction with a J{sub c} of 47 A/cm{sup 2} and was about 6 for the junction with a J{sub c} of 3.0 kA/cm{sup 2}. X-ray diffraction and transmission electron microscopy observations showed that the NbN/AlN/NbN trilayers were grown epitaxially on the (200)-orientated TiN buffer layer and had a highly crystalline structure with the (200) orientation.

 1. Walls of massive K\\"ahler sigma models on SO(2N)/U(N) and Sp(N)/U(N)

  OpenAIRE

  Arai, Masato; Shin, Sunyoung

  2011-01-01

  We study the Bogomol'nyi-Prasad-Sommerfield wall solutions in massive K\\"ahler nonlinear sigma models on SO(2N)/U(N) and Sp(N)/U(N) in three-dimensional spacetime. We show that SO(2N)/U(N) and Sp(N)/U(N) models have 2^{N-1} and 2^N discrete vacua, respectively. We explicitly construct the exact BPS multiwall solutions for N\\le 3.

 2. The Microstructures and Energy Dispersive Spectroscopy Analysis of a Hypoeutectoid Steels With 1% Cr

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rożniata E.

  2013-12-01

  Full Text Available W artykule zamieszczono wyniki badań mikrostruktury, analizy EDS i twardości stali podeutektoidalnych z 1% Cr imitujących składem chemicznym stale do ulepszania cieplnego. Badania dylatometryczne wykonano przy użyciu dylatometru L78R.I.T.A niemieckiej firmy LlNSElS. Za pomocą dyla- tometru rejestrowano zmiany wydłużenia (Al próbek o wymiarach >p 3X10mm w funkcji temperatury (T. Otrzymane krzywe nagrzewania posłużyły do precyzyjnego wyznaczenia temperatur krytycznych (punktów przełomowych dla badanych stali. Natomiast otrzymane krzywe chłodzenia różniczkowano, co pozwoliło precyzyjnie określić temperatury początków i końców poszczególnych przemian dla wykonania dwóch wykresów CTPc. Analizę składu chemicznego występujących faz w badanych stalach dla różnych szybkości chłodzenia wykonano przy użyciu mikrosondy elektronowej (mikroanalizator rentgenowski. W niniejszej pracy wykorzystano technikę analizy punktowej, liniowej oraz w obszarze o ustalonym polu. Po umieszczeniu próbek z badanych stali w komorze i osiągnięciu odpowiedniej próżni, wyszukano miejsca i dokonano analizy techniką EDS (Energy Dispersive Spectroscopy. Analizy EDS dokonano przy użyciu skaningowego mikroskopu transmisyjnego typu Nova NanoS EM 450. Opracowane wykresy CTPc zgodnie z klasyfikacją Wever’a i Rose’go są typu IV, co oznacza, że przemiany dyfuzyjne są rozdzielone zakresem trwałości przechłodzonego austenitu i mają kształt litery „C". Hartowność badanych stali jest zbliżona, jednak molibden działa zdecydowanie skuteczniej niż nikiel. Molibden zajmuje I-sze miejsce wśród skuteczności pierwiastków stopowych dla stali do niskiego odpuszczania, gdzie „tło" pierwiastków jest słabe. Dla obu badanych stali podeutektoidalnych analiza EDS wykazała wydzielanie się cementy tu stopowego na granicach ziaren. Chrom, jako pierwiastek terrytotwórczy dość silnie dyfunduje do granic ziaren. Widocznie jest to przy

 3. Gruźlica płuc u 27-letniej kobiety

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamilla Tymińska

  2009-09-01

  Full Text Available Rozstrzenie oskrzeli to utrwalone, nieodwracalne, różnokształtne nieprawidłowe rozszerzenia oskrzeli – oskrzela są pogrubione i poszerzone oraz mają zmiany zapalne. U około 50% chorych przyczyna rozstrzeni oskrzeli pozostaje nieznana. Mukowiscydoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną autosomalnie recesywnie. W większości jej przypadków dochodzi do zajęcia układów pokarmowego i oddechowego. Chlamydophila pneumoniae to bakteria przenoszona drogą kropelkową, wywołująca głównie ostre infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Następstwem zakażenia mogą być uszkodzenie nabłonka rzęskowego w oskrzelach i zmiany sprzyjające rozwojowi astmy, nawracających katarów nosa, przewlekłego zapalenia gardła i zapalenia zatok. Według raportu WHO w roku 2006 zanotowano 9,2 miliona nowo rozpoznanych przypadków gruźlicy, z czego 7,7% dotyczyło chorych zakażonych wirusem HIV. Głównym celem światowego programu kontroli gruźlicy jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby do 2015 roku. DOTS (Directly Observed Treatment Short-course, czyli strategię krótkich kursów nadzorowanego leczenia, uważa się za najbardziej wydajną ekonomicznie w zwalczaniu gruźlicy. Opis przypadku dotyczy 27-letniej kobiety z astmą oskrzelową, która do końca nigdy nie została zdiagnozowana – pacjentkę przyjęto do szpitala z powodu nawracających napadów duszności. Pomimo wdrożonego leczenia antybiotykami i glikokortykosteroidami stan kliniczny chorej, a także obraz radiologiczny uległy pogorszeniu. Na podstawie wykonywanych badań podejrzewano chlamydiowe zapalenie płuc, idiopatyczne rozstrzenie oskrzeli oraz późną postać mukowiscydozy. W badaniach plwociny początkowo nie stwierdzono żadnych patogenów. Ostatecznie badanie bronchoaspiratu metodą BACTEC wykazało obecność prątków gruźlicy. Stan chorej po 6 miesią- cach leczenia przeciwprątkowego według zalecanego przez

 4. Ruthenium (3) coordination compounds with ethylenediamine-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic acid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ezerskaya, N A; Ki, Buj Kuang; Shubochkin, L K

  1987-12-01

  In the process of interaction of K/sub 2/Ru(H/sub 2/O)Cl/sub 5/ with ethylenediamine-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic acid (H/sub 8/EDTP) Ru/sup 3/ mono-, bi- and trinuclear complexonates are synthesized. On the basis of IR and X-ray electron spectroscopy and potentiometry suppositions are made on the way of ligand (EDTP, Cl/sup -/, H/sub 2/O) coordination. Ru/sup 3/ complexonates are characterized using spectrophotometry, polarography, conductometry. Thermal decomposition of the complexonates is studied.

 5. Comparison of electrical characteristic between AlN/GaN and AlGaN/GaN heterostructure Schottky diodes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lü Yuan-Jie; Feng Zhi-Hong; Gu Guo-Dong; Dun Shao-Bo; Yin Jia-Yun; Han Ting-Ting; Cai Shu-Jun; Lin Zhao-Jun

  2014-01-01

  Ni/Au Schottky contacts on AlN/GaN and AlGaN/GaN heterostructures are fabricated. Based on the measured current—voltage and capacitance—voltage curves, the electrical characteristics of AlN/GaN Schottky diode, such as Schottky barrier height, turn-on voltage, reverse breakdown voltage, ideal factor, and the current-transport mechanism, are analyzed and then compared with those of an AlGaN/GaN diode by self-consistently solving Schrödinger's and Poisson's equations. It is found that the dislocation-governed tunneling is dominant for both AlN/GaN and AlGaN/GaN Schottky diodes. However, more dislocation defects and a thinner barrier layer for AlN/GaN heterostructure results in a larger tunneling probability, and causes a larger leakage current and lower reverse breakdown voltage, even though the Schottky barrier height of AlN/GaN Schottky diode is calculated to be higher that of an AlGaN/GaN diode. (condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic, and optical properties)

 6. Addition compounds between lanthanide trifluoromethane sulphonates and N,N,N',N' - tetrametilmalonamida (TMMA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bellis, V.M. de.

  1984-01-01

  The preparation and characterization of the addiction compounds between lanthanide trifluoromethanesulphonates with the N,N,N',N' - tetramethylmodomamide (TMMA) are reported. The characterization of the compounds obtained by microanalytical procedures, infrared spectra, conductance measurements, X-ray powder patterns, absorption spectra of the praseodymium, neodymium, holmium and erbium and the emission spectra of the europium and the europium-doped lanthanum and lutetium adducts were made. (M.J.C.) [pt

 7. Epitaxial NbN/AlN/NbN tunnel junctions on Si substrates with TiN buffer layers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rui Sun

  2016-06-01

  Full Text Available We have developed epitaxial NbN/AlN/NbN tunnel junctions on Si (100 substrates with a TiN buffer layer. A 50-nm-thick (200-oriented TiN thin film was introduced as the buffer layer for epitaxial growth of NbN/AlN/NbN trilayers on Si substrates. The fabricated NbN/AlN/NbN junctions demonstrated excellent tunneling properties with a high gap voltage of 5.5 mV, a large IcRN product of 3.8 mV, a sharp quasiparticle current rise with a ΔVg of 0.4 mV, and a small subgap leakage current. The junction quality factor Rsg/RN was about 23 for the junction with a Jc of 47 A/cm2 and was about 6 for the junction with a Jc of 3.0 kA/cm2. X-ray diffraction and transmission electron microscopy observations showed that the NbN/AlN/NbN trilayers were grown epitaxially on the (200-orientated TiN buffer layer and had a highly crystalline structure with the (200 orientation.

 8. Preparation, composition, and solid state investigations of TiN, ZrN, NbN, and compounds from the pseudobinary systems NbN-NbC, NbN-TiC, and NbN-TiN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Christensen, A.N.; Fregerslev, S.

  1977-01-01

  Single crystals of the cubic phases TiN, ZrN, delta-NbN and of compounds from the pseudobinary systems NbN-NbC, NbN-TiC, and NbN-TiN were obtained by zone melting, zone annealing and annealing of the metal carbides in nitrogen gas of 2 MPa. Single crystals of the tetragonal phase gamma-NbN were obtained in a similar way by annealing of niobium. The nitrides are non-stochiometric. TiN was obtained in the composition range TiNsub(0.99) to TiNsub(0.50), ZrN in the range ZrNsub(1.00) to ZrNsub(0.63), and in niobium nitrides were obtained in the composition range NbNsub(0.90) to NbNsub(0.69). The compounds from the pseudobinary systems have up to 35% vacant sites in the nitrogen-carbon sublattice. TiN and ZrN have only vacant sites in the nitrogen sublattice. A correlation is found between the unit cell parameters for titanium nitride and zirconium nitride and the nitrogen-metal ratios. (orig.) [de

 9. PROPUESTA PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. APLICACIÓN EN UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN AGROINDUSTRIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GINA LIA OROZCO-MENDOZA

  Full Text Available Este artículo describe los resultados de una investigación cuyo propósito era la formulación y generación de un plan de implementación de una estrategia de innovación mediante la aplicación de la metodología de Melissa Schilling, 2010 para un grupo de investigación en agroindustria de una universidad de la ciudad de Medellín- Colombia. Como resultado, se obtuvo: a la identificación de brechas de innovación y tecnología, la definición de elementos claves para su orientación estratégica, b la clasificación de sus proyectos en derivativos, de plataforma, de ruptura y de avanzada, dentro de la herramienta Mapa de proyectos de I+D+i, c el análisis y establecimiento de formas de colaboración para cada proyecto, d el establecimiento de mecanismos de protección de la innovación y, por último, se aplicaron metodologías para determinar un plan de implementación de la estrategia de innovación tales como: herramientas para la generación de nuevos servicios y productos, elección de formas de organización de sus equipos de proyectos y la identificación de parámetros de desempeño de curvas en S para analizar y comprender la difusión de futuras innovaciones. Los resultados de éste proyecto permitieron al grupo generar un plan estratégico coherente con sus capacidades.

 10. Barrier height and interface effect of Pt-n-GaN and Pd-n-GaN Schottky diodes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khan, M.R.H.; Saha, S.L.; Sawaki, N.

  1999-01-01

  Schottky barriers on n-type GaN films by Pt and Pd are fabricated and characterized. A thin Pt or Pd layer is deposited on n-GaN layers to form Schottky contacts in a vacuum below 1x10/sup -6/ Torr. The area of all diodes is 3.46 x 10-4 cm/sup 2/. Several samples of Pt-n GaN and Pd-n GaN were studied. The ideality factor of Pt-n-GaN diode is 1.26 and of Pd-n-GaN is 1.17. The breakdown voltage of Pt-n-GaN and Pd-n-GaN diodes is 21 V and 26 V respectively. In both the cases the leakage current varies between 1x10-9 A and 5x 10-9 A. The Schottky barrier heights (phi/sub B/ ) of Pt-GaN diode is been determined to be 1.02 eV by current voltage (I-V) and 1.07 eV by capacitance (C-V) measurements Also, phi/sub B/ of Pd-GaN diode is determined to be 0.91 eV by I-V and 0.98 eV, by C-V measurements. The departure of the values of the ideality factor is considered to be due to spatial inhomogeneities at the meal semiconductor interface. The difference in the values of phi/sub B/ determined by I-V and C-V measurements is attributed to the deformation of the spatial barrier distribution. (author)

 11. INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN CON LIMITACIÓN AUDITIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Francisco Ochoa Morón

  2017-07-01

  Full Text Available El presente artículo contiene políticas y conceptos, con el fin de generar reflexión y debate que conlleven a gestar propuestas y soluciones entorno a la problemática de inclusión educativa de las poblaciones en situación de discapacidad. Inicialmente, se realiza la descripción los derechos que definen a la educación como una institución de formación imprescindible y un estudio documental de conceptos establecidos por distintos autores. Posteriormente, se expone la actual problemática de inclusión educativa de las poblaciones en situación de discapacidad desde un aspecto cualitativo, centrando principal atención en los procesos de acceso, permanecía y promoción de Sordos en el sistema educativo de Nivel Superior Colombiano; de igual forma se citan algunas políticas establecidas y llevadas a cabo por diferentes instituciones de Educación Superior en Colombia, en aras de erigir soluciones al problema en debate. A modo de resultado, se propone la construcción de un modelo de inclusión educativa para Sordos, haciendo énfasis en la proyección laboral de los individuos como fin último de su inclusión en la sociedad.

 12. Giant Young’S Modulus Variations in Ultrafine-Grained Copper Caused by Texture Changes at Post-Spd Heat Treatment / Gigantyczne Zmiany Modułu Younga W Ultra Drobnoziarnistej Miedzi Spowodowane Przez Zmiany Tekstury W Trakcie Obróbki Cieplnej Po SPD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pal-Val P.

  2015-12-01

  Full Text Available The effect of annealing on dynamic Young’s modulus, E, of ultrafine-grained (UFG copper obtained by combined severe plastic deformation (SPD is investigated. It is established that Young’s modulus in the SPD-prepared samples exceeds that in the coarse-grained fully annealed (CGFA samples by 10 to 20 %. Isothermal annealing at elevated temperatures between 90 and 630°С leads to a sharp decrease of Young’s modulus for annealing temperatures above 210°С. After annealing at 410°С, the value of E reaches its minimal value that is 35 % lower than E in CGFA samples (total change in E is about 47 % of the initial value. Further annealing at higher temperatures leads to an increase in Young’s modulus. It is shown, that the unusual behavior of Young’s modulus is caused by formation of the axial texture in the SPD-treated samples which then is replaced by the texture during the post-SPD heat treatment.

 13. 40 CFR 721.10055 - 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-soya acyl derivs., inner salts.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ...-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-soya acyl derivs., inner salts. 721.10055 Section 721.10055 Protection of...-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-soya acyl derivs., inner salts. (a) Chemical substance and...-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-soya acyl derivs., inner salts (PMN P-03-46; CAS No. 136504-87-5) is subject to...

 14. N-barN interaction theoretical models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Loiseau, B.

  1991-12-01

  In the framework of antinucleon-nucleon interaction theoretical models, our present understanding on the N-barN interaction is discussed, either from quark- or/and meson- and baryon-degrees of freedom, by considering the N-barN annihilation into mesons and the N-barN elastic and charge-exchange scattering. (author) 52 refs., 11 figs., 2 tabs

 15. Phase Diagrams of the n-Decane- n-Hexadecane-Cyclododecane, n-Decane-Cyclododecane, and n-Hexadecane-Cyclododecane Systems

  Science.gov (United States)

  Shamitov, A. A.; Garkushin, I. K.; Kolyado, A. V.; Petrov, E. P.

  2018-02-01

  The n-decane- n-hexadecane-cyclododecane, n-decane-cyclododecane, and n-hexadecane-cyclododecane systems are studied by means of low-temperature differential thermal analysis using a differential scanning heat flow calorimeter. It is noted that all studied systems belong to the eutectic type. It is concluded that in the n-decane- n-hexadecane-cyclododecane system, the eutectic composition contains 85.0 wt % n-C10H22, 4.0 wt % n-C16H34, and 11.0 wt % C12H24. It has a melting point of -35.0°C.

 16. Ternary Mixtures of N-Docosane, N-Tricosane and N-Tetracosane Mélanges ternaires de n-docosane, n-tricosane et n-tétracosane

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nouar H.

  2006-11-01

  Full Text Available Binary phase diagrams of the systems: n-docosane: n-tricosane (C22H46 : C23H48, n-tricosane: n-tetracosane (C23H48: C24H50 and n-docosane: n-tetracosane (C22H46: C24H50 have been established by means of structural and differential scanning calorimetry analyses. On the basis of these results and of X-ray examination of forty one ternary mixtures, it is proposed the ternary phase diagram (C22H46: C23H48: C24H50 at room temperature. This work has indicated the existence of limited terminal solid solutions near the three pure n-alkanes and three domains of orthorhombic intermediate phases (noted ß' 1, ß'' 1, ß' 2 identical to those observed in the binary systems. X-ray experiments have showed that the phases ß' 1, ß'' 2 situated on the both sides of the middle intermediate phase ß' 1, are isostructural as in the binary systems. Les diagrammes de phases des systèmes binaires : n-docosane : n-tricosane (C22H46 : C23H48, n-tricosane : n-tétracosane (C23H48 : C24H50 et n-docosane : n-tétracosane (C22H46 : C24H50 ont été établis à partir d'analyses thermiques différentielles (ATD et structurales. Sur la base de ces résultats, ainsi que de l'examen aux rayons X de 41 mélanges ternaires, le diagramme de phases du ternaire (C22H46 : C23H48 : C24H50 à température ambiante est proposé. Ce travail a indiqué l'existence de domaines limités de solutions solides au voisinage des trois n-alcanes purs, ainsi que de trois régions de phases intermédiaires orthorhombiques (notées ß' 1, ß 1, ß' 2 identiques à celles observées avec les systèmes binaires. Les analyses aux rayons X ont montré que les phases ß' 1 et ß' 2 situées de part et d'autre de la phase médiane intermédiaire ß1 sont isostructurales, tout comme dans le cas des systèmes binaires.

 17. Thermal stability of TaN Schottky contacts on n-GaN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hayes, J.R.; Kim, D-W.; Meidia, H.; Mahajan, S

  2003-02-07

  The thermal stability and electrical characteristics of tantalum-nitrogen alloy Schottky contacts on n-GaN were investigated. Non-stoichiometric {delta}-phase (40 atomic percent nitrogen) tantalum nitride contacts exhibited good electrical properties up to an annealing temperature of 600 deg. C. However, they degrade rapidly above this temperature due to outward diffusion of Ga and presumably nitrogen into the {delta}-phase tantalum nitride. It is surmised that excess Ta reacts with N at the GaN surface, freeing Ga which then diffuses into the TaN layer. Stoichiometric TaN Schottky contacts were stable at temperatures as high as 800 deg. C and had far superior electrical performance. This stems from the thermodynamic stability of the stoichiometric TaN/GaN interface. {delta}-phase TaN had I-V and C-V barrier heights of 0.55 eV and 0.8 eV respectively. On the other hand, TaN had an I-V barrier height near 0.7 eV and a C-V barrier height near 1.2 eV. The ideality factors for both {delta}-phase TaN and TaN were above 1.8 at all annealing temperatures, suggesting tunneling contributes significantly to current transport.

 18. Iodide, azide, and cyanide complexes of (N,C), (N,N), and (N,O) metallacycles of tetra- and pentavalent uranium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Benaud, Olivier; Berthet, Jean-Claude; Thuery, Pierre; Ephritikhine, Michel

  2011-01-01

  In contrast to the neutral macrocycle [UN* 2 (N,C)] (1) [N* = N(SiMe 3 ) 3 ; N,C = CH 2 SiMe 2 N-(SiMe 3 )] which was quite inert toward I 2 , the anionic bismetallacycle [NaUN*(N,C) 2 ] (2) was readily transformed into the enlarged monometallacycle [UN*(N,N)I] (4) [N,N = (Me 3 Si)NSiMe 2 CH 2 CH 2 SiMe 2 N(SiMe 3 )] resulting from C-C coupling of the two CH 2 groups, and [NaUN*(N,O) 2 ] (3) [N,O = OC(=CH 2 )SiMe 2 N(SiMe 3 )], which is devoid of any U-C bond, was oxidized into the UV bismetallacycle [Na{UN*(N,O) 2 }2(μ-I)] (5). Sodium amalgam reduction of 4 gave the U(III) compound [UN*(N,N)] (6). Addition of MN 3 or MCN to the (N,C), (N,N), and (N,O) metallacycles 1, 4, and 5 led to the formation of the anionic azide or cyanide derivatives M[UN* 2 (N,C)(N 3 )] [M = Na, 7a or Na(15-crown-5), 7b], M[UN* 2 (N,C)(CN)] [M = NEt 4 , 8a or Na(15-crown-5), 8b or K(18-crown-6), 8c], M[UN*(N,N)(N 3 ) 2 ] [M = Na, 9a or Na(THF)4, 9b], [NEt 4 ][UN*(N,N)(CN) 2 ] (10), M[UN*(N,O) 2 (N 3 )] [M = Na, 11a or Na(15-crown-5), 11b], M[UN*(N,O) 2 (CN)] [M = NEt 4 , 12a or Na(15-crown-5), 12b]. In the presence of excess iodine in THF, the cyanide 12a was converted back into the iodide 5, while the azide 11a was transformed into the neutral UV complex [U(N{SiMe 3 }-SiMe 2 C{CHI}O) 2 I(THF)] (13). The X-ray crystal structures of 4, 7b, 8a-c, 9b, 10, 12b, and 13 were determined. (authors)

 19. Growth of high quality GaN epilayer on AlInN/GaN/AlInN/GaN multilayer buffer and its device characteristics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Suk-Hun; Lee, Hyun-Hwi; Jung, Jong-Jae; Moon, Young-Bu; Kim, Tae Hoon; Baek, Jong Hyeob; Yu, Young Moon

  2004-01-01

  The role of AlInN 1st /GaN/AlInN 2nd /GaN multi-layer buffer (MLB) on the growth of the high quality GaN epilayers was demonstrated by atomic force microscope (AFM), X-ray diffraction (XRD), photoluminescence, and Hall measurement. The surface morphology and crystalline quality of GaN epilayers were considerably dependent on AlInN layers thicknesses rather than those of GaN inter layers. With optimal thickness of 2 nd AlInN layer, the pit density of GaN epilayers was substantially reduced. Also, the RMS roughness of the well ordered terraces generated on the GaN surface was 1.8 A at 5 x 5 μm 2 . The omega-rocking width of GaN(0002) Bragg peak and Hall mobility of GaN epilayers grown on AlInN 1st /GaN/AlInN 2nd /GaN MLB were 190 arcsec and 500 cm 2 /Vs, while those values of GaN epilayers on single GaN buffer layer were 250 arcsec and 250 cm 2 /Vs, respectively. Especially, the light output power and operating voltage of the fabricated light emitting diodes with this new buffer layer was about 5 mW and 3.1 V (dominant luminous wavelength ∝460 nm) at 20 mA, respectively. (copyright 2004 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 20. 239Pu(n, 2n) and 241Pu(n, 2n) surrogate cross section measurements using NeutronSTARS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burke, J. T. [Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States); Alan, B. S. [Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States); Akindele, O. A. [Univ. of California, Berkeley, CA (United States); Casperson, R. J. [Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States); Hughes, R. O. [Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States); Koglin, J. D. [Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States); Tamashiro, A. [Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States); Oregon State Univ., Corvallis, OR (United States); Kolos, K. [Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States); Norman, E. B. [Univ. of California, Berkeley, CA (United States); Saastamoinen, A. [Univ. of California, Los Angeles, CA (United States); Padilla, A. [Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States); Univ. of California, Los Angeles, CA (United States); Fisher, S. [Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States)

  2017-12-08

  The goal of this project was to develop a new approach to measuring (n,2n) reactions for isotopes of interest. We set out to measure the 239Pu(n,2n) and 241Pu(n,2n) cross sections by directly detecting the 2n neutrons that are emitted. With the goal of improving the 239Pu(n,2n) cross section and to measure the 241Pu(n,2n) cross section for the first time. To that end, we have constructed a new neutron-charged-particle detector array called NeutronSTARS. It has been described extensively in Casperson et al. [1] and in Akindele et al. [2]. We have used this new neutron-charged-particle array to measure the 241Pu and 239Pu fission neutron multiplicity as a function of equivalent incident-neutron energy from 100 keV to 20 MeV. We have made a preliminary determination of the 239Pu(n,2n) and 241Pu(n,2n) cross sections from the surrogate 240Pu(α,α’2n) and 242Pu(α,α’2n) reactions respectively. The experimental approach, detector array, data analysis, and results to date are summarized in the following sections.

 1. Polarization-engineered GaN/InGaN/GaN tunnel diodes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krishnamoorthy, Sriram; Nath, Digbijoy N.; Akyol, Fatih; Park, Pil Sung; Esposto, Michele; Rajan, Siddharth

  2010-01-01

  We report on the design and demonstration of polarization-engineered GaN/InGaN/GaN tunnel junction diodes with high current density and low tunneling turn-on voltage. Wentzel-Kramers-Brillouin calculations were used to model and design tunnel junctions with narrow band gap InGaN-based barrier layers. N-polar p-GaN/In 0.33 Ga 0.67 N/n-GaN heterostructure tunnel diodes were grown using molecular beam epitaxy. Efficient interband tunneling was achieved close to zero bias with a high current density of 118 A/cm 2 at a reverse bias of 1 V, reaching a maximum current density up to 9.2 kA/cm 2 . These results represent the highest current density reported in III-nitride tunnel junctions and demonstrate the potential of III-nitride tunnel devices for a broad range of optoelectronic and electronic applications.

 2. [ital N][sub [ital p]N[ital n

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saha, M.; Sen, S. (Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta 700 064 (India))

  1993-02-01

  It is shown that the well known phenomenon of the saturation in the [ital B]([ital E]2;0[sub 1][sup +][r arrow]2[sub 1][sup +]), as well as the [ital E][sub 21][sup +] values near midshell in the even rare-earth and actinide nuclei, can be reproduced in the [ital N][sub [ital p]N[ital n

 3. Iniciación a número natural en Educación Infantil

  OpenAIRE

  Muñoz Millán, Vanesa

  2013-01-01

  En este Trabajo de Fin de Grado (TFG) hemos querido mostrar la evolución en la adquisición del número natural en el niño de Educación Infantil, haciendo una recopilación de modelos de aprendizaje para escoger cuál sería el más adecuado para trabajar en estas primeras edades. Posteriormente, ofrecemos una propuesta con ejemplos de actividades para trabajar la iniciación a los números naturales y algunas pinceladas sobre la iniciación a la posterior representación simbólica en niños de 3-4 años...

 4. Re-evaluation of microscopic and integral cross-section data for important dosimetry reactions. Re-evaluation of the excitation functions for the 24Mg(n,p)24Na, 32S(n,p)32P, 60Ni(n,p)60m+gCo, 63Cu(n,2n)62Cu, 65Cu(n,2n)64Cu, 64Zn(n,p)64Cu, 115In(n,2n)114mIn, 127I(n,2n)126I, 197Au(n,2n)196Au and 199Hg(n,n')199mHg reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zolotarev, K.I.

  2008-08-01

  Re-evaluations of cross sections and their associated covariance matrices have been carried out for ten dosimetry reactions: - excitation functions for the 63 Cu(n,2n) 62 Cu, 65 Cu(n,2n) 64 Cu, 64 Zn(n,p) 64 Cu, 115 In(n,2n) 114m In and 199 Hg(n,n') 199m Hg reactions were re-evaluated over the neutron energy range from threshold to 20 MeV; - excitation functions for the 24 Mg(n,p) 24 Na, 32 S(n,p) 32 P and 60 Ni(n,p) 60m+g Co were reevaluated in the energy range from threshold to 21 MeV; - excitation functions for the 127 I(n,2n) 126 I and 197 Au(n,2n) 196 Au reactions were reevaluated in the energy range from threshold to 32 and 40 MeV, respectively. Benchmark calculations performed for 235 U thermal fission and 252 Cf spontaneous fission neutron spectra show that the integral cross sections derived from the newly evaluated excitation functions exhibit improved agreement with related experimental data when compared with the equivalent data from the IRDF-2002 library. (author)

 5. ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Urquiaga Rodríguez

  2004-11-01

  Full Text Available

  Este artículo presenta los resultados de una investigación descriptiva realizada durante el año 2003, al 57 % de las empresas de más de diez personas ocupadas en la agrupación 381 de la ciudad de Manizales. El objetivo de dicha investigación es establecer algunas de las principales características de la administración de la producción y los inventarios en estas empresas, siguiendo el enfoque jerárquico de la planificación, programación y control de la producción.

 6. Comparison of trap characteristics between AlGaN/GaN and AlGaN/InGaN/GaN heterostructure by frequency dependent conductance measurement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chakraborty, Apurba; Biswas, Dhrubes

  2015-01-01

  Frequency dependent conductance measurement is carried out to observe the trapping effect in AlGaN/InGaN/GaN double heterostructure and compared that with conventional AlGaN/GaN single heterostructure. It is found that the AlGaN/InGaN/GaN diode structure does not show any trapping effect, whereas single heterostructure AlGaN/GaN diode suffers from two kinds of trap energy states in near depletion to higher negative voltage bias region. This conductance behaviour of AlGaN/InGaN/GaN heterostructure is owing to more Fermi energy level shift from trap energy states at AlGaN/InGaN junction compare to single AlGaN/GaN heterostructure and eliminates the trapping effects. Analysis yielded interface trap energy state in AlGaN/GaN is to be with time constant of (33.8–76.5) μs and trap density of (2.38–0.656) × 10 12  eV −1  cm −2 in −3.2 to −4.8 V bias region, whereas for AlGaN/InGaN/GaN structure no interface energy states are found and the extracted surface trap energy concentrations and time constants are (5.87–4.39) ×10 10  eV −1  cm −2 and (17.8–11.3) μs, respectively, in bias range of −0.8–0.0 V

 7. Relativistic scalar-vector models of the N-N and N-nuclear interactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Green, A.E.S.

  1985-01-01

  This paper for the Proceedings of Conference an Anti-Nucleon and Nucleon-Nucleus Interactions summarizes work by the principal investigator and his collaborators on the nucleon-nucleon (N-N) and nucleon-nuclear (N-eta) interactions. It draws heavily on a paper presented at the Many Body Conference in Rome in 1972 but also includes a brief review of our phenomenological N-eta interaction studies. We first summarize our 48-49 generalized scalar-vector meson field theory model of the N-N interactions. This is followed by a brief description of our phenomenological work in the 50's on the N-eta interaction sponsored by the Atomic Energy Commission (the present DOE). This work finally led to strong velocity dependent potentials with spin orbit and isospin terms for shell and optical model applications. This is followed by a section on the Emergence of One-Boson Exchange Models describing developments in the 60's of quantitative generalized one boson exchange potentials (GOBEP) including our purely relativistic N-N analyses. Then follows a section on the application of this meson field model to the N-eta interaction, in particular to spherical closed shell nuclei. This work was sponsored by AFOSR but funding was halted with the Mansfield amendment. We conclude with a discussion of subsequent collateral work by former colleagues and by others who have converged upon scalar-vector relativistic models of N-N, antiN-N, N-eta and antiN-eta interactions and some lessons learned from this extended endeavor. 61 refs

 8. Bipolar characteristics of AlGaN/AlN/GaN/AlGaN double heterojunction structure with AlGaN as buffer layer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peng, Enchao; Wang, Xiaoliang; Xiao, Hongling; Wang, Cuimei; Yin, Haibo; Chen, Hong; Feng, Chun; Jiang, Lijuan; Hou, Xun; Wang, Zhanguo

  2013-01-01

  Highlights: •2DEG and 2DHG coexist in the AlGaN/AlN/GaN/AlGaN DH-structure. •The sheet densities of 2DEG and 2DHG vary with buffer Al content and GaN thickness. •The conditions for the disappearance of 2DHG are discussed. •Increasing buffer Al content provides better electron confinement. •Dislocation scattering is reduced in the DH-structure. -- Abstract: This is a theoretical study of AlGaN/AlN/GaN/AlGaN double heterojunction (DH) structure with AlGaN as buffer layer. Our calculation shows that as the buffer Al content increases, though two-dimensional electron gas (2DEG) sheet density decreases, the channel back-barrier caused by polarization-induced electric field in GaN provides better electron confinement. And under certain conditions the DH-structure shows bipolar characteristics, with an additional two-dimensional hole gas (2DHG) formed at GaN/AlGaN interface. The influence of the buffer Al content and GaN channel thickness on the 2DEG and 2DHG sheet densities are investigated, and the conditions for the disappearance of 2DHG are discussed. Also, the mobility inhibited by dislocation scattering is enhanced in DH-structure due to the enhancement of screening effect of the 2DEG

 9. Gate length scaling effect on high-electron mobility transistors devices using AlGaN/GaN and AlInN/AlN/GaN heterostructures.

  Science.gov (United States)

  Liao, S Y; Lu, C C; Chang, T; Huang, C F; Cheng, C H; Chang, L B

  2014-08-01

  Compared to AlGaN/GaN HEMT with 0.15 μm T-gate length, the AlInN/AlN/GaN one exhibits much higher current density and transconductance of 1558 mA/mm at Vd = 2 V and 330 mS/mm, respectively. The high extrinsic ft and fmax of 82 GHz and 70 GHz are extracted from AlInN/AlN/GaN HEMT. Besides, we find that the transconductance roll-off is significant in AlGaN/GaN, but largely improved in AlInN/AlN/GaN HEMT, suggesting that the high carrier density and lattice-matched epitaxial heterostructure is important to reach both large RF output power and high operation frequency, especially for an aggressively gate length scaling.

 10. CALIDAD, AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

  OpenAIRE

  Maraví, Doris

  2014-01-01

  La Comisión Nacional de Rectores para la Acreditación Universitaria promueve la cultura de autoevaluación y la mejora continua de la institución, determina los lineamientos y estándares de autoevaluación con fines de acreditación, asesora y apoya a las universidades en sus procesos de autoevaluación, y promueve la capacitación de evaluadores La Comisión Nacional de Rectores para la Acreditación Universitaria inicia sus labores en abril de 2002, cumple las siguientes funciones: • Apoya a la Of...

 11. Evaluación de la dimensión vertical de oclusión, perfil blando y maloclusión en dentición mixta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Laura Hermida Bruno

  2016-01-01

  Full Text Available Objetivo: Verificar la relación entre dimensión vertical de oclusión, perfil blando y maloclusión en dentición mixta. Métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal, analítico. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Católica del Uruguay. Participaron 79 niños entre 6 y 12 años, con una media de edad de 8,66 ±1,41, alumnos del Colegio San José del Cerro, Montevideo, Uruguay. El 57,5% (n=45 correspondió al sexo masculino y 42,5% (n=34 al sexo femenino. Un observador calibrado (CCI=0,76 realizó un examen clínico y físico, medición de la dimensión vertical de oclusión (DVO y registró la clasificación de Angle. Se tomaron fotografías de perfil y se realizó el análisis de convexidad facial de Legan y Burstone (CCI=0,84. Se aplicó el test comparativo ANOVA, el de comparaciones múltiples de TUKEY y el test de Pearson (p ≤ 0,05. Resultados: La media de la DVO fue 59,16 ± 4,02. El 56,3% (n=45 fueron clasificados como Clase I de Angle; 22,5% (n=18 Clase II y 21,3% (n=17 Clase III. No hubo diferencia significativa en la media de DVO entre ambos sexos (p=0,217 ni entre los diferentes tipos de oclusión (p=0,568. La media del ángulo de la convexidad facial fue 14,57°± 3,80. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre perfil convexo/relación molar clase II (p=0,003317, perfil recto/relación molar clase I (p=0,015887, perfil recto/relación molar clase III (p=0,003268. Conclusión: En la muestra estudiada no se encontró relación entre DVO y maloclusión, pero sí se encontró entre perfil blando y maloclusión.

 12. LA FORMACIÓN INTEGRAL: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA INVESTIGACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Elsy Díaz Monsalve

  2013-12-01

  Full Text Available En este artículo se exponen los resultados de la investigación en la que se indagó acerca de las representaciones que tienen los docentes de inglés de educación básica primaria, en algunas instituciones públicas de Medellín, Colombia, acerca del ideal de formación integral. A partir de un enfoque de investigación cualitativa, se implementó una encuesta con preguntas abiertas aplicadas a diecinueve docentes y, posteriormente, se realizó una entrevista a profundidad a cinco de los encuestados. La información recogida fue sometida a la técnica del análisis crítico del discurso propuesta por Teun Van Dijk (2003. Los principales hallazgos permiten reconocer que dichas representaciones reflejan cinco líneas temáticas principales: (1 Formación integral de un ser humano multidimensional; (2 Formación de un ser humano valioso; (3 Formación integral, aprendizaje de una lengua extranjera y acercamiento a diferentes culturas; (4 Formación integral, enseñanza de las lenguas extranjeras y personas autónomas; (5 Formación integral y competencia comunicativa en lengua extranjera. Se encontró que las representaciones de los docentes, sobre la formación integral, poseen un marcado énfasis ético -moral, valores y normas- y que esta, analizada desde la enseñanza de la lengua extranjera, no debe reducirse al uso de estructuras lingüísticas básicas, en contextos de comunicación inmediatos y cotidianos.

 13. COMUNICACIÓN Y CONVERSACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A SU RE-DEFINICIÓN DESDE LA INFANCIA TEMPRANA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teresita Virgen García Espinosa

  2016-04-01

  Full Text Available En el artículo se analiza la conversación desde la infancia temprana, con énfasis en las peculiaridades que distinguen su desarrollo en el tercer año de vida, de otras etapas de la ontogenia en la comunicación, que no siempre son tenidas en cuenta para la estimulación de su proceso educativo, a partir de lo cual se arriba a una definición operativa del término comunicación y la reconceptualización de la categoría conversación.

 14. Investigación en Educación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lígia Inés Moncada

  2006-10-01

  Full Text Available Se hace un análisis del proceso de investigación como estrategia didáctica y como método científico para la producción de conocimiento, a su vez como pilar para el desarrollo del profesor tanto en el ámbito de la disciplina o profesión como en su quehacer como educador. Se argumenta sobre la importancia de la formación docente y la renovación del modelo pedagógico tradicional. Se presentan diferentes estrategias de aprendizaje y enseñanza en la búsqueda de la creación de una cultura de investigación: ensayo-error, razonamiento lógico, repetición de conocimientos tradicionales, investigación, líneas o áreas de investigación, líneas de profundización, seminario investigativo. Finalmente, se describen las posibilidades de la investigación educativa con el enfoque cuantitativo y cualitativo, la investigación acción participativa, la etnografía y la fenomenología.

 15. Improved InGaN/GaN quantum wells on treated GaN template with a Ga-rich GaN interlayer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fang, Zhilai; Shen, Xiyang; Wu, Zhengyuan; Zhang, Tong-Yi

  2015-01-01

  Treated GaN template was achieved by in situ droplet epitaxy of a Ga-rich GaN interlayer on the conventional GaN template. InGaN/GaN quantum wells (QWs) were grown on the conventional and treated GaN templates under the same growth conditions and then comprehensively characterized. The indium homogeneity in the InGaN layers and the interface sharpness between InGaN and GaN layers of the InGaN/GaN QWs on the treated GaN template were significantly improved. The emission intensity from the InGaN/GaN QWs on the treated GaN template was enhanced by 20% than that on the conventional GaN template, which was attributed to the strain reduction and the improvement in crystalline quality. (copyright 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim)

 16. "Zhizneopisanie" astronomia N. N. Pavlova, im samim napisannoe %t Astronomer N. N. Pavlov's autobiography

  Science.gov (United States)

  Zhukov, V. Yu.

  This document called by the author "the life story" is written for the human resources department. It is a document intended for the official departmental purposes. At the same time there is something facinating about this documentary testimony about the epoch and the man. This short autobiography describes the early years of the Pulkovo astronomer N. N. Pavlov that fell on hard times of the Civil War. In the years between the World War I and the World War II he was awarded Mendeleyev Prize. He defended his doctorate dissertation after the evacuation from Leningrad. He was one fo the first Pulkovo astronomers to return to Leningrad in order to start reconstruction of the observatory that had been completely ruined during the war. Astronomer N. N. Pavlov renewed the Time Service in the city. N. N. Pavlov was a successful scientist and an outstanding person, all his life was devoted to science.

 17. Self-consistent simulation of carrier confinement characteristics in (AlyGa1−yN/AlN)SLs/GaN/(InxGa1−xN/GaN)MQW/GaN heterostructures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ding Jieqin; Wang Xiaoliang; Xiao Hongling; Wang Cuimei; Yin Haibo; Chen Hong; Feng Chun; Jiang Lijuan

  2012-01-01

  Highlights: ► We present calculations of carrier confinement characteristics. ► An optimization of In x Ga 1−x N/GaN multiquantum-well (MQW) was made. ► 2DEG sheet carrier density in designed heterostructure is greatly increased. ► Interface roughness and alloy disorder scattering reduced. ► Carrier mobility will be improved in designed heterostructure. - Abstract: We present calculations of carrier confinement characteristics in (Al y Ga 1−y N/AlN)SLs/GaN/(In x Ga 1−x N/GaN)MQW/GaN heterojunction structure in the presence of spontaneous and piezoelectrically induced polarization effects. The calculations were made using a self-consistent solution of the Schrödinger, Poisson, potential and charge balance equations. An optimization of In x Ga 1−x N/GaN multiquantum-well (MQW) was made firstly including thickness of GaN channel, InGaN, and indium composition of In x Ga 1−x N in order to increase carrier density and mobility, and the influence of pairs of AlGaN/AlN superlattices (SLs) and InGaN/GaN MQWs on structure was discussed. Theoretical calculations clearly indicate that the two-dimensional electron gas (2DEG) sheet carrier density in designed heterostructure is greatly increased due to the enhancing of carrier confinement compared to those in conventional AlGaN/GaN one at the similar Al composition. Furthermore, the calculated carrier distribution shows that carrier mobility will be improved by reducing interface roughness and alloy disorder scattering in designed heterostructure.

 18. N/sub p/.N/sub n/ systematics and their implications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Casten, R.F.

  1985-01-01

  A substantial simplification of the systematics in nuclear phase transition regions is obtained if the data are plotted against the product, N/sub p/.N/sub n/, of the number of valence protons and neutrons instead of against N, Z, or A as is usually done. Such a scheme leads to a unified view of nuclear transition regions and to a simplified scheme for collective model calculations. 7 refs., 5 figs

 19. Growth and properties of InN, InGaN, and InN/InGaN quantum wells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Naoi, H.; Na, H. [Center for Promotion of the COE Program, Ritsumeikan University, 1-1-1 Noji-Higashi, Kusatsu, Shiga 525-8577 (Japan); Kurouchi, M.; Muto, D.; Takado, S.; Araki, T.; Nanishi, Y. [Dept. of Photonics, Ritsumeikan University, 1-1-1 Noji-Higashi, Kusatsu, Shiga 525-8577 (Japan); Miyajima, T. [Optoelectronics Laboratory, Materials Laboratories, Sony Corporation, 4-14-1 Asahi, Atsugi, Kanagawa 243-0014 (Japan)

  2006-01-01

  This paper describes our recent progress on InN, In-rich In{sub x}Ga{sub 1-x}N, and InN/In{sub x}Ga{sub 1-x}N quantum wells (QWs) grown by radio-frequency plasma-assisted molecular-beam epitaxy. Among the essential growth sequences to obtain high-quality InN, the nitridation process of (0001) sapphire substrates was reexamined. It was found that the lower-temperature and longer-period nitridation-process was very effective in improving crystalline quality of InN films. We succeeded in dramatically improving c -axis orientation of InN films without deteriorating their a -axis orientation by nitridating the substrates at a relatively low-temperature of 300 C for a relatively long period of 2 h. The full widths at half maximum (FWHMs) of (0002) X-ray rocking curves as narrow as 1 arcmin were obtained from only 400 nm thick InN films. These FWHMs are the narrowest value ever reported for InN and moreover approximately a twentieth part of the values obtained from our conventional InN films with a similar thickness, which were grown via the conventional nitridation process carried out at 550 C for 1 h. Furthermore interference fringes in X-ray diffraction ({omega}-2{theta} scan) were observed from these improved InN films. These high crystalline quality InN layers have been employed as a template for the growth of In-rich In{sub x}Ga{sub 1-x}N layers (0.70{<=}x{<=}0.94). The resultant In{sub x}Ga{sub 1-x}N layers have shown dramatic improvements in not only the surface morphology but also both the a- and c-axis orientations. By employing In{sub 0.8}Ga{sub 0.2}N layers of improved quality as the bottom barrier layer, InN/In{sub 0.8}Ga{sub 0.2}N multiple quantum well (MQW) and single quantum well (SQW) structures with different well widths were fabricated. Clear satellite peaks of X-ray diffraction were observed from these MQW structures. Both of these SQW and MQW structures have exhibited a blue shift of the photoluminescence peak energy with decreasing well width

 20. 40 CFR 721.10193 - 1-Butanaminium, N-(3-aminopropyl)-N-butyl-N-(2-carboxyethyl)-, N-coco acyl derivs., inner salts.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 30 2010-07-01 2010-07-01 false 1-Butanaminium, N-(3-aminopropyl)-N...-aminopropyl)-N-butyl-N-(2-carboxyethyl)-, N-coco acyl derivs., inner salts. (a) Chemical substance and...-aminopropyl)-N-butyl-N-(2-carboxyethyl)-, N-coco acyl derivs., inner salts (PMN P-06-263, Chemical B; CAS No...

 1. Azobenzene Pd(II) complexes with N^N- and N^O-type ligands

  Science.gov (United States)

  Nikolaeva, M. V.; Puzyk, An. M.; Puzyk, M. V.

  2017-05-01

  Methods of synthesis of cyclometalated azobenzene palladium(II) complexes of [Pd(N^N)Azb]ClO4 and [Pd(N^O)Azb]ClO4 types (where Azb- is the deprotonated form of azobenzene; N^N is 2NH3, ethylenediamine, or 2,2'-bipyridine; and (N^O)- is the deprotonated form of amino acid (glycine, α-alanine, β-alanine, tyrosine, or tryptophan)) are developed. The electronic absorption and the electrochemical properties of these complexes are studied.

 2. La investigación acción y la comunicación en la formación docente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MSc. Ingrid Zumba Vera

  2016-04-01

  Full Text Available En el artículo se presenta los fundamentos teóricos y prác­ticos a tener en cuenta para la formación del docente des­de la comunicación, utilizando la investigación acción. Los resultados que se presentan se organizaron en torno a un proceso de intervención investigadora, donde los docentes se implicaron de manera directa, y cuyo eje principal fue­ron los procesos de intercambio, reflexión y enriquecimiento profesional. Los resultados obtenidos evidenciaron que es posible conjugar la teoría y la práctica en la formación per­manente del docente y que se puede organizar y desarrollar dicha formación a partir de su propia practica por lo que constituye una aportación a dichos estudios en el panorama de la formación del docente.

 3. 40 CFR 180.1130 - N-(n-octyl)-2-pyrrolidone and N-(n-dodecyl)-2-pyrrolidone; exemptions from the requirement of a...

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 23 2010-07-01 2010-07-01 false N-(n-octyl)-2-pyrrolidone and N-(n... EXEMPTIONS FOR PESTICIDE CHEMICAL RESIDUES IN FOOD Exemptions From Tolerances § 180.1130 N-(n-octyl)-2-pyrrolidone and N-(n-dodecyl)-2-pyrrolidone; exemptions from the requirement of a tolerance. N-(n-octyl)-2...

 4. Un sistema de indicadores para la medición, evaluación, innovación y participación orientado a la Administración Pública

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  César Alfaro

  2016-11-01

  Full Text Available Durante los últimos años la sociedad está demandando que las Administraciones Públicas trabajen con eficiencia y transparencia y que afronten sus actuaciones con un enfoque de gestión abierto a la evaluación y a la rendición de cuentas. El avance de las nuevas tecnologías posibilita la aparición de novedosos canales de participación ciudadana más dinámicos, abiertos y transparentes. En este artículo presentamos una aproximación a un sistema de indicadores para la medición, evaluación, innovación y participación orientado a la Administración Pública. El sistema está enfocado a un modelo colaborativo que fomente la participación ciudadana y promueva la innovación social.

 5. Comparative analysis of oxidative synthesis of N-alkyl, N,N-dialkyl and N-cykloalkyl-O-isobutyl thioncarbamate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sovrlić Milica Ž.

  2011-01-01

  Full Text Available A optimized synthesis of N-alkyl, N,N-dialkyl- and N-cycloalkyl-O-isobutyl thioncarbamates by aminolysis of sodium isobutylxanthogenic acid (NaiBXAc and primary, secondary and cycloalkyl amines was developed at laboratory scale and applied at semi-industrial level. Studies on dependence of N-n-propyl-O-isopropylthiocarbamate yield and purity with respect to reaction parameters: reaction time and molar ratio of n-propylamine and NaiBXAc, were performed. In such way, optimal reaction conditions for synthesis of N-alkyl, N,N-dialkyl- and N-cycloalkyl-O-isobutyl thioncarbamates, by aminolysis of NaiBXAc, were established. Also, comparative results of thioncarbamates synthesis starting from potassium isobutyl xanthate (KiBX and corresponding amines in presence of different oxidants: hydrogen peroxide, sodium hypochlorite and new oxidative agent potassium peroxodisulfate were evaluated. Synthesized compounds have been fully characterized by FTIR, 1H and 13C NMR and MS data, elemental analysis and purity have been determined by gas chromatographic method (GC. According to our knowledge, ten synthesized thioncarbamates are for the first time characterized. Synthesized compounds could be used as selective reagents for flotation of copper and zinc ores. The presented methods offer several benefits, namely, high product yields and purity, simple operation, mild reaction conditions without use of hazardous organic solvents, while some of them could be implemented on industrial scale production.

 6. Enthalpies of solution of N,N,N',N'-tetramethylurea in amides, dimethylsulphoxide, and acetone at 298.15 K

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ivanov, Evgeniy V.; Smirnov, Valeriy I.

  2008-01-01

  The enthalpies of solution Δ sol H m m were determined for N,N,N',N'-tetramethylurea in formamide, N-methylformamide, N,N-dimethylformamide, N,N-dimethylacetamide, dimethylsulphoxide, and acetone. Measurements were made at 298.15 K and molalities m = (0.004 to 0.031) mol . kg -1 with a precise isoperibol ampoule-type calorimeter. Standard enthalpies of solution Δ sol H m 0 and transfer Δ tr H m 0 from one solvent to another were computed. The enthalpies of solution of the solute in the hydrogen-non-bonding media were found to be endothermic and weak depending on the nature of methylation in a solvent molecule. It was concluded that the solvent proton-donor ability and existing steric hindrances for hydrogen bonding and other intermolecular interactions play the key role in solvation of tetramethylurea

 7. RELACIÓN DE LA INTENCIÓN E IDEACIÓN SUICIDA CON ALGUNAS VARIABLES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Valderrama

  2006-06-01

  Full Text Available El objetivo de este estudio fue hallar la relación de la intención e ideación suicida con algunas variables sociodemográficas, las características de la enfermedad, el tratamiento antirretroviral y los aspectos piscoafectivos en personas con el VIH/SIDA que residen en Bogotá (Colombia y pertenecientes a una fundación. Para ello, se tomó una muestra de 75 pacientes con VIH positivo a quienes se evaluó a través de una entrevista semiestructurada y dos instrumentos: el inventario de depresión de Beck (IBD y la escala de Ideación Suicida (SSI. Los resultados mostraron que solo 29 personas tenían ideación suicida y 10 intención suicida: De los 10 solo 2 sujetos tenían intención después del diagnóstico. Se encontró una relación estadística significativa para ideación suicida e intención suicida con edad, estrato socioeconómico, estado civil, orientación sexual, las características de la enfermedad, el tratamiento antirretroviral y los aspectos piscoafectivos.

 8. InN/GaN short-period superlattices as ordered InGaN ternary alloys

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kusakabe, Kazuhide; Imai, Daichi; Wang, Ke; Yoshikawa, Akihiko

  2016-01-01

  Coherent (InN) 1 /(GaN) n short-period superlattices (SPSs) were successfully grown through dynamic atomic layer epitaxy (D-ALEp) mode by RF-plasma molecular beam epitaxy (MBE), where GaN layer thicknesses n were thinned down to 4 monolayer (ML). After this achievement, we demonstrated quasi-ternary InGaN behavior in their photoluminescence (PL) spectra for the first time. It was found interestingly that GaN layer thickness of n = 4 ML was the criterion both for structural control and continuum-band formation. Although highly lattice-mismatched InN/GaN interfaces easily introduce relaxation in (InN) 1 /(GaN) 4 SPSs during growth depending on the dynamic surface stoichiometry condition, this problem was overcome by precise control/removal of fluid-like residual In/Ga metals on the growth front with in-situ monitoring method. The (InN) 1 /(GaN) n SPSs with n ≥ 7 ML showed a constant PL peak energy around 3.2 eV at 12 K, reflecting discrete electron/hole wavefunctions. On the other hand, the (InN) 1 /(GaN) 4 SPSs indicated the red-shifted PL peak at 2.93 eV at 12 K, which was attributed to the continuum-band state with increasing in the overlap of electrons/hole wavefunctions. This result is concluded that the (InN) 1 /(GaN) 4 SPSs can be considered as ordered InGaN alloys. (copyright 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim)

 9. Extracting properties of N,N,N'N'-tetraalkyl-2 alkyl propane -1,3 diamides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nigond, L.

  1992-01-01

  N,N,N',N'-tetraalkyl -2 alkyl propane -1,3 diamides (RR'NCO) 2 CHR'' are investigated in the aim to separate actinides from nuclear wastes. N,N'-dimethyl N,N'-dibutyl tetradecylmalonamide (DMDBTDMA) was selected. This molecule can extract trivalent actinides in aliphatic diluents. Americium extraction is faster than iron extraction, hydrolytic degradation and solubility in aqueous phase are satisfactory. In non acidic media, diamides form aggregates, the size of which is function of diluent and diamide concentration. Extraction equilibria of HNO 3 , UO 2 2+ , Pu 4+ , Am 3+ and Fe 3+ are investigated.Four complexes are formed with nitric acid: L 2 HNO 3 , LHNO 3 , L 2 (HNO 3 ) 2 and L(HNO 3 ) 3 with L=DMDBTDMA. UO 2 2+ and Pu 4+ extraction takes place via the formation of neutral complexes: LUO 2 (NO 3 ) 2 , LPu(NO 3 ) 4 and L 2 Pu(NO 3 ) 4 for any nitric acid concentration. Am 3+ extraction takes place via the formation of LAm(NO 3 ) 3 and L 2 Am(NO 3 ) 3 for low nitric acid concentration and L x H y Am(NO 3 ) 3+y at higher acidity. Fe 3+ extraction involves anionic complexes L x HFe(NO 3 ) 4 for any acid concentration. In the presence of metallic cations, two kinds of interactions are observed: in the inner sphere of the metal diamide-metal ion complexation and in the outer sphere diamide-metallic complex interaction. The malonamide DMDBTDMA can be used to separate (III), (IV) and (VI) actinides from radioactive wastes

 10. DE ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sebastián Gómez Lende

  2015-01-01

  Full Text Available Omnipresente, la acumulación por desposesión es uno de los elementos centrales del orden global contemporáneo. Observados desde una perspectiva crítica, los usos extractivos del territorio constituyen una de las principales expresiones de ese proceso. A la luz de ese sistema de ideas, este artículo procura demostrar que el modelo sojero actualmente vigente en la Argentina es una de las formas más completas, exhaustivas, actuales y sofisticadas, de acumulación por desposesión en el país. En ese sentido, el artículo analiza el boom de la soja transgénica y sus vínculos con las formas tanto seculares (endeudamiento financiero, concentración de la propiedad rural, usurpación de la tierra y actuales de desposesión (degradación de la naturaleza, despojo del derecho a la salud, pillaje de recursos genéticos efectuadas por los grandes agricultores, el capital financiero, las agroindustrias y las corporaciones biotecnológicas, en detrimento de los pequeños productores, los campesinos, los pueblos aborígenes y la población en general.

 11. EVALUACIÓN DE UN CARBÓN SULFONADO COMO CATALIZADOR EN DESTILACIÓN REACTIVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Álvaro Orjuela

  2008-03-01

  Full Text Available A partir de la sulfonación de un carbón antracítico de origen colombiano, se prepararon pastillas catalíticas con las cuales se empacó una columna de destilación semi-continua,  a la cual se alimentaron ácido acético y etanol, con el fin de evaluar experimentalmente la factibilidad de la destilación reactiva para la producción de acetato de etilo. El empaque-catalizador  se caracterizó mediante la determinación de la capacidad total de intercambio, titulación potenciométrica, área BET. Se realizaron ensayos con tres relaciones ácido/etanol para obtener los valores de conversión, concentración de destilado y fondos. El empaque de carbón sulfonado demostró capacidad tanto catalítica, con conversiones entre 29 y 45%, como de separación.

 12. Modelación y simulación de un pervaporador acoplado a un proceso de sacarificación-fermentación para la producción de etanol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jairo Antonio Cubillos-Lobo

  2015-09-01

  Full Text Available Actualmente, la integración de procesos es considerada una opción viable para reducir costos en la producción de etanol a partir de biomasa. Simulaciones y resultados experimentales han demostrado los beneficios de la integración de las etapas de sacarificación y fermentación y del acoplamiento del proceso de fermentación a la recuperación in-situ de etanol por pervaporación en la producción de bioetanol; sin embargo, no se han publicado estudios de la integración del proceso de sacarificación-fermentación simultánea con membranas de separación, para la remoción insitu de etanol a partir del caldo de fermentación. En este trabajo se aborda esta necesidad, mediante la modelación y simulación de la producción de etanol a partir de almidón de yuca por sacarificación-fermentación simultánea, acopladas a un sistema de remoción in-situ de etanol por pervaporación, con membranas a base de polidimetilsiloxano (PDMS, silicalita y PDMS-Silicalita. La membrana de PDMS se modeló usando el mecanismo de solución-difusión, mientras que para la membrana de silicalita se utilizó el modelo de adsorción-difusión. Para el modelo del proceso de sacarificación-fermentación simultánea (SSF se utilizó una fusión del modelo multicadena (Michaelis–Menten, junto con un modelo tipo Monod. El ajuste del modelo de SSF a los datos experimentales reportados, así como de los modelos de membranas de PDMS y silicalita a los valores reportados en la literatura es bueno: la máxima desviación encontrada es del orden de 3%. El modelo integrado se utilizó para predecir la concentración de etanol en función del tiempo durante la sacarificación-fermentación simultánea.

 13. Metalorganic chemical vapor deposition growth of high-mobility AlGaN/AlN/GaN heterostructures on GaN templates and native GaN substrates

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, Jr-Tai, E-mail: jrche@ifm.liu.se; Hsu, Chih-Wei; Forsberg, Urban; Janzén, Erik [Department of Physics, Chemistry, and Biology (IFM), Linköping University, SE 581 83 Linköping (Sweden)

  2015-02-28

  Severe surface decomposition of semi-insulating (SI) GaN templates occurred in high-temperature H{sub 2} atmosphere prior to epitaxial growth in a metalorganic chemical vapor deposition system. A two-step heating process with a surface stabilization technique was developed to preserve the GaN template surface. Utilizing the optimized heating process, a high two-dimensional electron gas mobility ∼2000 cm{sup 2}/V·s was obtained in a thin AlGaN/AlN/GaN heterostructure with an only 100-nm-thick GaN spacer layer homoepitaxially grown on the GaN template. This technique was also demonstrated viable for native GaN substrates to stabilize the surface facilitating two-dimensional growth of GaN layers. Very high residual silicon and oxygen concentrations were found up to ∼1 × 10{sup 20 }cm{sup −3} at the interface between the GaN epilayer and the native GaN substrate. Capacitance-voltage measurements confirmed that the residual carbon doping controlled by growth conditions of the GaN epilayer can be used to successfully compensate the donor-like impurities. State-of-the-art structural properties of a high-mobility AlGaN/AlN/GaN heterostructure was then realized on a 1 × 1 cm{sup 2} SI native GaN substrate; the full width at half maximum of the X-ray rocking curves of the GaN (002) and (102) peaks are only 21 and 14 arc sec, respectively. The surface morphology of the heterostructure shows uniform parallel bilayer steps, and no morphological defects were noticeable over the entire epi-wafer.

 14. Adsorción de resorcinol desde solución acuosa sobre carbón activado. relación isotermas de adsorción y entalpía de inmersión

  OpenAIRE

  Blanco, Diego; Moreno, Juan; Giraldo, Liliana

  2009-01-01

  Se estudia la adsorción de resorcinol, sobre carbones activados modificados, obtenidos a partir de un carbón activado comercial CarbochemTM –PS30, CAG, por medio de tratamiento químico con HNO3 7M, CAO y tratamiento térmico bajo flujo de H2, CAR; se analiza la influencia del pH de la solución, la reducción y oxidación de la superficie del carbón y se determina la entalpía de inmersión de los carbones activados en soluciones acuosas de resorcinol.La interacción sólido-solución se caracteriza...

 15. EVOLUCIÓN O CREACIÓN, GENOMAS Y CLONACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilio Yunis

  2001-01-01

  Full Text Available El texto -siguiendo el proceso histórico-científico-, muestra la importancia de los estudios referidos a la creación y evolución, tanto del genoma humano como de la clonación, los temores que se generaron alrededor de los avances propuestos por la Ingeniería genética y sus implicaciones políticoéticas.

 16. Información incompleta y regulación: una introducción.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Pombo

  2010-05-01

  Full Text Available Este artículo describe el modelo de regulación de costos con información completa para monopolios naturales, y lo compara con modelo con modelos que presentan asimetrías e información incompleta como el modelo de regulación de monopolios naturales con selección adversa de Baron y Myerson y el modelo de gestión con riesgo moral De Laffont y Tirole. El enfoque básico sigue el marco de trabajo de principal agente para el caso de dos tipos, en el cual la distorsión causada por las rentas provenientes de la información se consideran más importantes debido al hecho de que el regulador no conoce el costo marginal de la firma por el esfuerzo efectivo de la firma en reducir los costos operativos.

 17. Síntesis de la N,N-diisopropiletanoamida y N,N-dibutiletanoamida mediante métodos de activación no convencionales: microondas y ultrasonido

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joel O. Ovalle Rodríguez

  2010-12-01

  Full Text Available In the present investigation two amides were synthesized: N, N-diisopropiletanoamida and N, N-dibutyletano-amide, using two different non-conventional sources of activation: microwave and ultrasound. It was shown that the use of microwaves in this type of synthesis greatly increases yields and decreases reaction times. In the synthesis of N, N-diisopropyletanoamide yields were about 75% for the synthesis assisted by microwaves (SAM and 35% in the ultrasound-assisted synthesis (SAUS. The yields for the N, N-dibutiletanoamida were 73% (SAM and 45% (SAUS. The reaction times employed were 15 min. (SAM and 7 hours (SAUS. It is noteworthy that all reactions were carried out in a single step and in the absence of solvent.

 18. Globalización y transmigración

  OpenAIRE

  Rodas Martínez, Hernán

  2001-01-01

  No cabe duda que el proceso de globalización ha transformado profundamente el carácter de la migración internacional. Las teorías clásicas de emigración, inmigración, remigración ya no explican los procesos que viven hoy millones de personas. Las nuevas trayectorias laborables, diversas residencias, secuencias y formas de movilización, identidades y redes que controlan, catalogan, expulsan o seleccionan la aceptación de los inmigrantes, ha puesto en crisis conceptos como comunidad de residen...

 19. "Creación y Salvación": La creación como fundamento de la salvación cristiana. La salvación como plenificación de la creación de Dios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Arteaga M.

  2001-01-01

  Full Text Available RESUMEN El artículo intenta profundizar, de manera inicial, en el carácter de las relaciones entre la creación y la salvación. Una vez planteada la pregunta por el lugar de la creación en el misterio cristiano, en el contexto de la teología actual, se muestra en algunos ejemplos la complejidad de la relación entre creación y salvación. Se analiza el origen de la doctrina de la creación en el Antiguo Testamento, su evolución en la teología paulina, su perspectiva en algunos escritos de Rahner, y finalmente, en los textos del Concilio Vaticano II. Termina proponiendo algunas observaciones conclusivas acerca de la luz que trae el misterio de la creación sobre las mediaciones de la salvación. La salvación es un "aspecto de la totalidad" del plan divino. Soteriología y protología se implican mutuamente. De tal manera que la salvación desde la óptica de la creación, es "de Dios", pero también "de la persona humana en el mundo y en la historia". "Mundanidad", "historicidad" y "humanidad" de la salvación son características inextirpables y coordenadas fundamentales para cualquier reflexión teológica acerca de las mediaciones de la salvación. La salvación cristiana es toda de Dios y a la vez toda mediada.ABSTRACT The article attempts to look in depth, the character of the relations between creation and salvation. It first poses the question of the role of creation on salvation, in the context of the current theology, and then shows some examples of the complexity of the relation between creation and salvation. It analyses the origin of the doctrine of creation in the Old Testament, its evolution in Paul’s doctrine, its perspective in some of Ranner’s works, and finally, in the Vatican Council II texts. It finishes offering some conclusive observation on the light that the mystery of creation brings over the mediations of salvation. Salvation is "an aspect of the fullness" of the divine plan. Soteriology and protology imply

 20. Fitorremediación en la recuperación de suelos: una visión general

  OpenAIRE

  Andrea Angélica Bernal Figueroa

  2014-01-01

  En esta investigación se revisan aspectos fundamentales de la fitorremediación como técnica en la recuperación de suelos, la cual se emplea para eliminar o disminuir la contaminación o degradación de los mismos, por medio de la utilización de especies vegetales. Se encontró que técnicas tales como la fitoextracción, rizofiltración, fitoestabilización, fitodegradación, rizodegradación y fitovolatilización, están determinadas principalmente por el tipo de contaminante, diversidad microbiana y p...

 1. O TOŻSAMOŚCI I POLITYCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Warmińska

  2015-03-01

  Full Text Available Ostatnie dekady przyniosły znaczące zmiany w sferze stosunków etnicznych w Polsce. Można było zaob- serwować wzrastającą aktywność społeczności mniejszościowych, które stają się w coraz większym stopniu aktywnymi, coraz lepiej zorganizowanymi aktorami na scenie publicznej. W bardziej otwarty sposób komunikują swoje potrzeby, cele i wizje świata. Chcąc uchwycić istotę tych przemian postanowiłam zaaplikować, do ich analizy, koncepcję polityki tożsamości. Moim celem jest ukazanie swoistej „logiki” działania politycznego grup tożsamościowych, ze szczególnym uwzględnieniem jego wymiaru etnicznego z jednoczesnym wskazaniem na pożytek z zastosowania tego pojęcia do analizy zjawisk etnicznych w Polsce. Jako empiryczną egzemplifikację potraktowałam społeczność kaszubską.

 2. Rozwój potencjału ludzkiego wyzwaniem bibliotek XXI wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adamiec-Warzecha Sabina

  2015-12-01

  Full Text Available Na przestrzeni wieków można zaobserwować radykalne zmiany w organizacji bibliotek. Rejestr czynności realizowanych we współczesnych bibliotekach oprócz procesów bibliotecznych zawiera także coraz więcej funkcji pochodzących z różnych obszarów zarządzania. Wśród wielu rozmaitych zadań realizowanych w bibliotekach nie powinno zabraknąć rozwoju potencjału zatrudnianych pracowników. Rozwój potencjału ludzkiego umożliwia osiągnięcie szeregu wymiernych korzyści zarówno dla biblioteki, jak również pracowników. Pozwala bibliotece zaktualizować oraz uzupełnić potencjał ludzki personelu adekwatnie do występujących aktualnie potrzeb. Proces rozwoju potencjału ludzkiego kreuje ponadto biblioteczną wartość naddaną. W praktyce oznaczać to będzie skuteczną mediację oraz efektowne usługi.

 3. Adaptation to climate change as a task for local authorities / Adaptacja do zmian klimatu jako zadanie władz lokalnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Głogowska Magdalena

  2015-09-01

  Full Text Available Dokumenty międzynarodowe i krajowe odnoszące się do zmian klimatu oraz ograniczania skutków tych zmian podkreślają istotną rolę władz lokalnych w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Przed gminą jako podstawową jednostką samorządu terytorialnego i wspólnotą samorządową stanowiącą zorganizowany układ terytorialny oraz realizującą określone cele, mającą własną strukturę i stosującą odpowiednie procedury, stoją nowe zadania wynikające z potrzeby adaptacji do zmian klimatu. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i omówienie ustawowych zadań gminy w aspekcie adaptacji do zmian klimatu, które zostały zidentyfikowane w ramach prac badawczych projektu KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

 4. Strain Balanced AlGaN/GaN/AlGaN nanomembrane HEMTs.

  Science.gov (United States)

  Chang, Tzu-Hsuan; Xiong, Kanglin; Park, Sung Hyun; Yuan, Ge; Ma, Zhenqiang; Han, Jung

  2017-07-25

  Single crystal semiconductor nanomembranes (NM) are important in various applications such as heterogeneous integration and flexible devices. This paper reports the fabrication of AlGaN/GaN NMs and NM high electron mobility transistors (HEMT). Electrochemical etching is used to slice off single-crystalline AlGaN/GaN layers while preserving their microstructural quality. A double heterostructure design with a symmetric strain profile is employed to ensure minimal residual strain in freestanding NMs after release. The mobility of the two-dimensional electron gas (2DEG), formed by the AlGaN/GaN heterostructure, is noticeably superior to previously reported values of many other NMs. AlGaN/GaN nanomembrane HEMTs are fabricated on SiO 2 and flexible polymeric substrates. Excellent electrical characteristics, including a high ON/OFF ratio and transconductance, suggest that III-Nitrides nanomembranes are capable of supporting high performance applications.

 5. Televisión: Muerte y resurrección de la televisión venezolana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Bustamante Newball

  2015-01-01

  Full Text Available El desarrollo acelerado de la autopista de la información y la tecnología digital se suman a la polémica para anunciar la muerte de la televisión analógica venezolana. "Vamos hacia una e-volución que incluye la transformación del concepto de televisión y de los estilos de los programas, el paso de una caja tonta a un interfaz inteligente, la reivindicación de los contenidos, la pacificación espontánea entre la televisión y la educación se está perfilando en el sentido de una "conciliación necesaria". Topa también el tema de las franquicias.

 6. Globalización e integración latinoamericana

  OpenAIRE

  Salgado Peñaherrera, Germánico

  1998-01-01

  SUMARIO: 1. Las características de la globalización: sus alcances. 2. La globalización económica. 2.1. Concepciones de la globalización. 2.2. Orígenes y elementos impulsores. 2.3. Manifestaciones de la globalización. 3. Los efectos de la globalización económica. 4. Globalización y regionalización. 5. ¿Qué clase de regionalización? 6. Conclusiones aplicables a nuestras políticas de integración. Instituto de Integración Latinoamericana

 7. Televisión: Muerte y resurrección de la televisión venezolana

  OpenAIRE

  Jenny Bustamante Newball

  2015-01-01

  El desarrollo acelerado de la autopista de la información y la tecnología digital se suman a la polémica para anunciar la muerte de la televisión analógica venezolana. "Vamos hacia una e-volución que incluye la transformación del concepto de televisión y de los estilos de los programas, el paso de una caja tonta a un interfaz inteligente, la reivindicación de los contenidos, la pacificación espontánea entre la televisión y la educación se está perfilando en el sentido de una "conciliación nec...

 8. Electron states at electrolyte/n-GaN and electrolyte/n-InGaN interfaces

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rudinsky, M. E., E-mail: rudinskym@mail.ru; Gutkin, A. A.; Brunkov, P. N. [Russian Academy of Sciences, Ioffe Physical-Technical Institute (Russian Federation)

  2012-06-15

  The differential capacitance and differential active conductance of rectifying contacts of n-GaN and n-In{sub x}Ga{sub 1-x}N (x Almost-Equal-To 0.15) with an electrolyte (0.2 M aqueous solutions of NaOH, NaCl, or HCl) have been studied. It was found that electron states with energies corresponding to the upper half of the energy gap of a semiconductor exist at the interface between these semiconductors and a NaOH solution. The density and characteristic recharging time of states noticeably contributing to the differential capacitance and differential active conductance at probe-voltage frequencies of 0.3-1 kHz grow with their binding energy and, for states lying at 0.15-0.3 eV below the conduction-band bottom of n-GaN, fall within the ranges 10{sup 12}-2 Multiplication-Sign 10{sup 13} cm{sup -2} eV{sup -1} and 10{sup -4}-10{sup -2} s, respectively. For contacts with NaCl and HCl solutions, there are no states of this kind. It is assumed that the observed states are related to the adsorption of hydroxyl groups.

 9. Novel quinazoline ring synthesis by cycloaddition of N-arylketenimines with N,N-disubstituted cyanamides.

  Science.gov (United States)

  Shimizu, Masao; Oishi, Akihiro; Taguchi, Yoichi; Gama, Yasuo; Shibuya, Isao

  2002-03-01

  The reaction of N-aryl-substituted ketenimines with N,N-disubstituted cyanamides or (MeS)2C=N-CN under high pressure afforded 4-(N,N-disubstituted amino) or 4-(MeS)2C=N-substituted quinazoline derivatives, respectively. These products were formed by [4+2] cycloaddition between the aza-diene moieties of the N-arylsubstituted ketenimines and cyano groups. A 4-(unsubstituted amino)quinazoline derivative was synthesized by hydrolysis of the latter product.

 10. DETECCIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GUSTAVO NAVAS

  2009-01-01

  Full Text Available Se diseñó y construyó una red de sensores para detección de radiación no ionizante en la banda comprendida entre 800MHz y 2.5GHz. El sistema se basa en el sensor que muestra a la salida una tensión DC proporcional a la potencia de la señal RF a su entrada, sin importar el tipo de modulación. Esta red comprende cuatro antenas banda ancha, cuatro tarjetas sensoras, una tarjeta central y un software de visualización de datos. El comportamiento del sistema se analizó con diferentes configuraciones y con múltiples fuentes de radiación. Igualmente, se muestran los resultados de la simulación de una antena espiral de Arquímedes utilizando CST STUDIOTM y los experimentos realizados para caracterizar la antena banda ancha HG2404CU. Los resultados mostraron un eficiente sistema de detección de radiación electromagnética en la banda estudiada. Una aplicación inmediata de este trabajo, para la cual se están haciendo pruebas de campo, es la detección de llamadas de celulares en lugares no permitidos como centros carcelarios, bancos, entre otros.

 11. Simulación numérica : ecuación de difusión

  OpenAIRE

  Millán, Zulma; Torre, Leonor de la; Oliva, Laura; Berenguer, María del Carmen

  2011-01-01

  La simulación numérica es una herramienta eficaz en las ciencias aplicadas, para la determinación de soluciones y la predicción del comportamiento de las mismas, sin recurrir a la experimentación. Permite la recreación matemática de procesos físicos que aparecen con frecuencia en el área de Ingeniería. El uso de simulaciones numéricas para estudiar ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, en particular la ecuación de difusión, requiere normalmente de un cuidadoso estudio d...

 12. Prevención del sarampión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Revista Biomédica

  1982-09-01

  Full Text Available Esta revisión de las recomendaciones del ACIP sobre la prevención del Sarampión hace continuidad con las anteriores [MMWE 1978; 27: 427 y 4351, para actualizar la información sobre la efectividad de la vacuna y los esfuerzos que se hacen para eliminar el Sarampión. No hay cambios básicos en los fundamentos trazados. Se incluyen nuevas discusiones respecto al síndrome de sarampión atípico y a la revacunación de los primovacunados con vacuna de virus muertos. Se revisan las recomendaciones para la vacunación de personas alérgicas. La confirmación serológica ha alcanzado mayor importancia ante el declinar de las tasas de incidencia. Se incluyen nuevas recomendaciones para los viajeros internacionales.

 13. Obtención de carbón activado a partir de aserrín y carbón mineral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gloria E. Cardona

  2009-06-01

  Full Text Available Siendo el carbón activado un material extensamente utilizado en el control de la contaminación de las aguas, la purificación de azúcares, la recuperación de solventes, la manufactura de llantas, la elaboración de productos farmacéuticos, la refinación de productos alimenticios y aún como antítodo en casos de envenenamiento, y siendo demás un producto que se Importa en nuestro país, decidimos emprender la labor de preparar carbón activado a partir de materias primas baratas como aserrín, desechos de carbón mineral y CaCl2 y ZnCL2 (activantes. Fue así como preparamos varios carbones activados en polvo y granulares.

 14. COMPORTAMIENTO DE CORROSIÓN-EROSIÓN EN RECUBRIMIENTOS DE TiN/ZrN DEPOSITADOS SOBRE ACERO AISI 4140

  OpenAIRE

  Aperador, Willian; Mejía, Aura S; Caicedo, Julio

  2014-01-01

  Se depositaron películas delgadas de nitruro de titanio/nitruro de zirconio sobre acero AISI 4140 mediante un sistema multi-blanco magnetrón pulverización (sputtering) con radiofrecuencia. El proceso se desarrolló bajo el sistema de rotación del sustrato que permitió situar el sustrato de frente a los blancos de titanio y zirconio, generando la super-red con periodos de 1, 50, 100 y 200 bicapas. Las multicapas fueron evaluadas frente a la sinergia corrosión-erosión en una solución compuesta p...

 15. Step-flow growth mode instability of N-polar GaN under N-excess

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chèze, C.; Sawicka, M.; Siekacz, M.; Łucznik, B.; Boćkowski, M.; Skierbiszewski, C.; Turski, H.; Cywiński, G.; Smalc-Koziorowska, J.; Weyher, J. L.; Kryśko, M.

  2013-01-01

  GaN layers were grown on N-polar GaN substrates by plasma-assisted molecular beam epitaxy under different III/V ratios. Ga-rich conditions assure step-flow growth with atomically flat surface covered by doubly-bunched steps, as for Ga-polar GaN. Growth under N-excess however leads to an unstable step-flow morphology. Particularly, for substrates slightly miscut towards , interlacing fingers are covered by atomic steps pinned on both sides by small hexagonal pits. In contrast, a three-dimensional island morphology is observed on the Ga-polar equivalent sample. We attribute this result to lower diffusion barriers on N-polar compared to Ga-polar GaN under N-rich conditions

 16. Metal chelates of phosphonate-containing ligands-III Analytical applications of N,N,N',N'-ethylenediaminetetra(methylenephosphonic) acid.

  Science.gov (United States)

  Zaki, M T; Rizkalla, E N

  1980-05-01

  N,N*,N',N'-Ethylenediaminetetra(methylenephosphonic) acid is used as a titrant for the direct determination of Cu, Co and Ni, with murexide as indicator. Indirect titrimetric procedures are suggested for the determination of silver, mercury, zinc and cyanide and both direct and indirect methods are applied for the analysis of binary mixtures of silver (or mercury) and copper (cobalt or nickel). The stoichiometry of the reaction, interferences of some metal ions and the pH effects on the complexation reactions are discussed. The values of the equilibrium constants of the protonated CuH(n)L (n = 1, 2, 3 and 4) as well as the unprotonated CuL chelates have been measured.

 17. Boletín Oficial núm. 53

  OpenAIRE

  Universidad Carlos III de Madrid

  2014-01-01

  Contiene: Modificación de la normativa sobre el nombramiento de profesores eméritos en la Universidad Carlos III de Madrid, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 10 de julio de 2014. (p. 3) . -- Modificación de la normativa reguladora de los estudios con docencia en inglés y de matriculación y evaluación de los estudiantes en dichos estudios, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 10 de julio de 2014. (pp. 3-4) . -- Reglamento del fondo de cooperación al desarrollo ...

 18. Properties of Si{sub n}, Ge{sub n}, and Si{sub n}Ge{sub n} clusters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dong, Yi; Rehman, Habib ur; Springborg, Michael [Physical and Theoretical Chemistry, University of Saarland, 66123 Saarbrücken (Germany)

  2015-01-22

  The structures of Si{sub n}, Ge{sub n}, and Si{sub n}Ge{sub n} clusters with up to 44 atoms have been determined theoretically using an unbiased structure-optimization method in combination with a parametrized, density-functional description of the total energy for a given structure. By analyzing the total energy in detail, particularly stable clusters are identified. Moreover, general trends in the structures are identified with the help of specifically constructed descriptors.

 19. InGaN/GaN quantum well improved by in situ SiN{sub x} pretreatment of GaN template

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huang, Demeng; Wu, Zhengyuan; Fang, Zhilai [Department of Physics, Collaborative Innovation Center for Optoelectronic Semiconductors and Efficient Devices, Xiamen University (China)

  2016-12-15

  In situ SiN{sub x} pretreatment was employed to modify the growth behavior and optical properties of InGaN/GaN quantum wells (QWs). With moderate SiN{sub x} pretreatment surface smoothness of InGaN/GaN QWs was improved and attributed to enhanced layer growth by Ga surfactant effect. Significant increase of photoluminescence peak intensity and relatively uniform and bright cathodoluminescence images were observed, which were attributed to the improvement in crystalline quality and strain reduction for the InGaN/GaN QWs with moderate SiN{sub x} pretreatment. (copyright 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim)

 20. Probabilistic n-normed spaces, D-n-compact sets and D-n-bounded sets

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pourmoslemi, A.; Salimi, M.

  2009-01-01

  In this paper, first we define and study the probabilistic n-normed spaces and D-n-compactness, also we prove some theorems and inequalities. In the next section we define D-n-boundedness and prove some results in relation between D-n-compact and D-n-bounded sets in these spaces.

 1. De números y más números: identificación, control y representación documental

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Julián Cid Carmona

  2015-06-01

  Full Text Available El uso de números en los documentos, independientemente de utilizarse como parte del contenido propiamente dicho de las obras —para expresar cantidades, fórmulas, medidas, posiciones, valores, etc.— tiene un variado conjunto de aplicaciones según propósitos claramente definidos. El presente texto tiene como finalidad hacer una breve descripción de la manera en que se emplean diversos códigos numéricos en los procesos de producción, control e identificación de impresos. Para especificar el tipo de datos a que nos referiremos, se incluye en primer lugar una propuesta de tipificación en razón del origen de los números. A continuación, se abordan los casos de números que van impresos en los libros y después, aquellos que se anotan por los poseedores de los mismos. En tercer lugar, se incluyen códigos numéricos que permiten identificar a los documentos en repertorios impresos o en catálogos bibliográficos en línea.

 2. Thermal expansion and magnetostriction in Pr(n+2)(n+1)Nin(n-1)+2Sin(n+1) compounds

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jiles, D.C.; Song, S.H.; Snyder, J.E.; Pecharsky, V.K.; Lograsso, T.A.; Wu, D.; Pecharsky, A.O.; Mudryk, Ya.; Dennis, K.W.; McCallum, R.W.

  2006-01-01

  Thermal expansion and magnetostriction of members of a homologous series of compounds based on the alloy series Pr (n+2)(n+1) Ni n(n-1)+2 Si n(n+1) have been measured. The crystal structures of these compounds are closely interrelated because they form trigonal prismatic columns in which the number of trigonal prisms that form the base of the trigonal columns is determined by the value of n in the chemical formula. Two compositions were investigated, Pr 5 Ni 2 Si 3 and Pr 15 Ni 7 Si 10 , corresponding to n=3 and n=4, respectively. The results were analyzed and used to determine the location of magnetic phase transitions by calculating the magnetic contribution to thermal expansion using the Gruneisen-Debye theory. This allowed more precise determination of the magnetic transition temperatures than could be achieved using the total thermal expansion. The results show two phase transitions in each material, one corresponding to the Curie temperature and the other at a lower temperature exhibiting characteristics of a spin reorientation transition

 3. Control e información directiva: evaluación de la gestión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guillermo Vázquez Ávila

  2016-02-01

  Full Text Available Este trabajo de investigación tiene como principal interés evidenciar avances en la gestión directiva y en la evaluación del desempeño, describiendo ésta como la búsqueda disciplinada de conocimiento, donde el juicio resultante presupone la analogía entre la información obtenida y el criterio de búsqueda para constatar, rectificar y perfeccionar el objeto o realidad evaluados y, por otra parte, la relevancia que tiene la alineación de una estrategia de negocio con un sistema de retribución para lograr la ejecución satisfactoria de la misma. Losresultados de la investigación, en su oportunidad, permiten plantear la posibilidad de desarrollo de un esquema sistémico que no solamente considere el control directivo y la revisión del plan de retribución, sino que atienda también la forma en que el mismo cambio organizacional deseado influye en el diseño de la visión, la misión y los valores de una empresa.

 4. DISFUNCIÓN TIROIDEA Y CORAZÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr. Juan Ramón Soto S.

  2015-03-01

  Full Text Available Los trastornos de la función tiroidea afectan profundamente al sistema cardiovascular. En esta revisión se presentan algunos aspectos fisiológicos de la interrelación entre tiroides y corazón, como tambiècn las consecuencias de la tirotoxicosis e hipotiroidismo sobre el aparato cardiovascular. Se analiza la influencia del hipertiroidismo en la gècnesis de la fibrilación auricular y del hipotiroidismo en el metabolismo de las lipoproteínas. Adicionalmente, el artículo se referirá a los potenciales efectos adversos del antiarrítmico amiodarona sobre la función tiroidea y cómo se investigan y tratan. Finalmente, se expone un caso clínico real para ilustrar con mayor claridad la enorme importancia que pueden alcanzar las relaciones fisiopatológicas entre el corazón y las afecciones de esta glándula endocrina.

 5. Transición de la ruralidad: resignificación y refuncionalización.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zuluaga Sánchez Gloria Patricia

  1999-12-01

  Full Text Available Este artículo es una continuación de la tesis de maestría en Paisaje, Territorio y Medio ambiente y busca reflexionar sobre la nueva ruralidad colombiana, su resignificación y refuncionalización. La pregunta central del presente trabajo es: ¿La creciente consciencia ciudadana sobre el medio ambiente podrá generar una neorruralízación o llevará sólo a una diversificación de las actividades y funcionales de lo rural? Debemos recordar que estamos frente a un cambio fundamental de visión en la ciencia y la sociedad; un cambio de paradigma del modelo de desarrollo industrial hacia el denominado paradigma ambiental. Esta nueva visión ha empezado a transformar la percepción y la manera como pensamos el mundo y actuamos sobre él. No estamos pues, presenciando una simple propuesta de reformulación de nuestra gestión, que llama al cuidado de los bosques, estamos frente a un nuevo contrato social que determinará la concepción futura de la humanidad.

 6. Orientación psicopedagógica, educación y televisión

  OpenAIRE

  Monescillo Palomo, Manuel

  2005-01-01

  En esta comunicación se pretende resaltar la importancia que tiene la acción orientadora dentro del proceso formativo de las personas -tanto formal como informal- y su contribución al logro de la formación integral y la capacitación para poder tomar decisiones autónomas, acertadas y responsables en cada momento y faceta de la vida personal, familiar, académica y/o laboral. En concreto se pone de relieve la relación entre la tutoría orientadora y la televisión, considerando a ésta com...

 7. Evaluation of the cross-sections for the reactions 19F(n,2n)18F, 31P(n,p)31Si, 93Nb(n,n')sup(93m)Nb and 103Rh(n,n')sup(103m)Rh

  International Nuclear Information System (INIS)

  Strohmaier, B.; Tagesen, S.; Vonach, H.

  1980-01-01

  The cross-sections for the four important neutron dosimetry reactions 19 F(n,2n) 18 F, 31 P(n,p) 31 Si, 93 Nb(n,n')sup(93m)Nb and 103 Rh(n,n')sup(103m)Rh were evaluated in the neutron energy range from threshold to 20 MeV. For the 19 F(n,2n) reaction the evaluation could be based entirely on experimental data; for the reactions 31 P(n,p) 31 Si and 103 Rh(n,n')sup(103m)Rh large gaps in the experimental excitation functions and large discrepancies between the existing data made it necessary to supplement the experimental data by cross-section calculations and to give about equal weight to the experimental and calculated cross-sections. For the 93 Nb(n,n')sup(93m)Nb reaction the evaluation had to be based entirely on the theoretically calculated cross-sections. All data sets were critically reviewed and obviously erroneous data sets were disregarded. If necessary, the data were renormalized in order to take into account adjustments in corresponding standard cross-sections and decay schemes. For each evaluated cross-sections also an uncertainty (on a 1sigma confidence level) was derived taking into account the errors given by the experimentalists, the general consistency of the experimental data and the estimated errors of the theoretically calculated cross-sections. (orig.) [de

 8. Modelación y simulación de un pervaporador acoplado a un proceso de sacarificación-fermentación para la producción de etanol

  OpenAIRE

  Jairo Antonio Cubillos-Lobo; Felipe Bustamante-Londoño; Alejandro Acosta-Cárdenas

  2015-01-01

  Actualmente, la integración de procesos es considerada una opción viable para reducir costos en la producción de etanol a partir de biomasa. Simulaciones y resultados experimentales han demostrado los beneficios de la integración de las etapas de sacarificación y fermentación y del acoplamiento del proceso de fermentación a la recuperación in-situ de etanol por pervaporación en la producción de bioetanol; sin embargo, no se han publicado estudios de la integración del proceso de sacarificació...

 9. SO(2N) and SU(N) gauge theories

  OpenAIRE

  Lau, Richard; Teper, Michael

  2013-01-01

  We present our preliminary results of SO(2N) gauge theories, approaching the large-N limit. SO(2N) theories may help us to understand QCD at finite chemical potential since there is an orbifold equivalence between SO(2N) and SU(N) gauge theories at large-N and SO(2N) theories do not have the sign problem present in QCD. We consider the string tensions, mass spectra, and deconfinement temperatures in the SO(2N) pure gauge theories in 2+1 dimensions, comparing them to their corresponding SU(N) ...

 10. Global behavior of the difference equation $x_{n+1}=\\frac{Ax_{n-1}} {B-Cx_{n}x_{n-2}}$

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Abo-Zeid

  2013-11-01

  Full Text Available The aim of this work is to investigate the global stability, periodic nature, oscillation and the boundedness of all admissible solutions of the difference equation $x_{n+1}=\\frac{Ax_{n-1}} {B-Cx_{n}x_{n-2}}$, n=0,1,2,... where A, B, C are positive real numbers.

 11. LA CONCERTACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL REFERENCIA A LA CONCERTACIÓN INFORMAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Agudo González

  2011-12-01

  Full Text Available La concertación con la Administración constituye un fenómeno jurídico habitual en el moderno Estado cooperativo, donde el derecho administrativo se concibe como ciencia de dirección, y cuyo objetivo es dirigir los procesos sociales con eficacia. Así pues, el derecho interioriza un enfoque basado en la capacidad inductora de lo jurídico, creando un clima propicio para la efectividad del derecho. Desde esta perspectiva, la concertación con la Administración tiene una importancia especial. El fenómeno de la concertación es variable, pero en todo caso debe encuadrarse entre la denominada actuación material de la Administración. El análisis de esta forma de actuación administrativa se aborda ofreciendo una unidad sistemática que facilita la integración de las diferentes cuestiones dogmáticas planteadas, para lo cual se trata el tema desde la perspectiva de la teoría de las relaciones jurídico-administrativas, debido a la insuficiencia de la doctrina de las formas jurídicas de la actuación administrativa para aprehender dogmáticamente la actuación material de la Administración. Del mismo modo, se afronta el tema clave de la concertación informal y la vinculación de la Administración a la Ley, y se finaliza con el planteamiento de los importantes problemas de tutela jurídica que este tipo de actuación material puede dar lugar.

 12. n-Type Azaacenes Containing B←N Units.

  Science.gov (United States)

  Min, Yang; Dou, Chuandong; Tian, Hongkun; Geng, Yanhou; Liu, Jun; Wang, Lixiang

  2018-02-12

  We disclose a novel strategy to design n-type acenes through the introduction of boron-nitrogen coordination bonds (B←N). We synthesized two azaacenes composed of two B←N units and six/eight linearly annelated rings. The B←N unit significantly perturbed the electronic structures of the azaacenes: Unique LUMOs delocalized over the entire acene skeletons and decreased aromaticity of the B←N-adjacent rings. Most importantly, these B←N-containing azaacenes exhibited low-lying LUMO energy levels and high electron affinities, thus leading to n-type character. The solution-processed organic field-effect transistor based on one such azaacene exhibited unipolar n-type characteristics with an electron mobility of 0.21 cm 2  V -1  s -1 . © 2018 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 13. Promoción de derechos y sanción. La regulación de la comunicación en Ecuador

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abel Suing

  2017-10-01

  Full Text Available Acorde al espíritu de la UNESCO de procurar sistemas reguladores de la comunicación que conduzcan a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios la investigación presenta los argumentos que justifican la instauración de autoridades de regulación para luego exponer la génesis de la Superintendencia de Información y Comunicación de Ecuador (Supercom y su capacidad sancionadora. El propósito de la investigación es determinar el perfil de la Supercom en relación a la promoción de derechos y el control de medios, se evalúan los resultados de sus tres primeros años de gestión. Las hipótesis son: 1 La Supercom promueve derechos en mayor proporción que ejecuta sanciones; 2 Los procesos administrativos surgen por denuncias más que “de oficio; y, 3 Los procesos se resuelven a través de amonestaciones escritas y réplicas. La metodología es cualitativa, los instrumentos son análisis de contenidos y entrevistas semi estructuradas. Se concluye que la Supercom ha avanzado poco en la promoción de derechos pero se destaca como órgano sancionador. Hay condiciones para el abuso a través de actuaciones “de oficio”. La regulación en comunicación se ha convertido en un instrumento político, además no hay proporcionalidad en la aplicación de sanciones.

 14. Presentación. Globalización e inmigración:los debates actuales.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlota Solé

  2006-01-01

  Full Text Available Este artículo sirve de presentación al monográfico de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas sobre "Globalización e inmigración". Comienza poniendo de relieve algunos de los cambios que se están produciendo en los flujos migratorios (como su feminización y en las políticas de regulación de las migraciones (como las políticas europeas. A continuación apunta brevemente algunos de los debates teóricos y políticos actuales en torno a la inmigración en el marco de la globalización: transnacionalidad, ciudadanía e integración, identidad europea y multiculturalidad. La segunda parte del artículo presenta el desarrollo académico de las teorías de las migraciones a través de la comparación del contenido del Handbook of International Migration de 1999 y los artículos recogidos en el monográfico de la International Migration Review de 2004. Por último, sintetiza los artículos y notas de investigación de este monográfico de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, ubicándolos en esos desarrollos teóricos.

 15. Relación de parejas : ¿Satisfacción o insatisfacción conyugal?

  OpenAIRE

  Vélez Mejía, Luz Estela

  2017-01-01

  La actual investigación tuvo como objetivo general, comprender las dinámicas relacionales en cuanto a comunicación, expresión del afecto, solución de problemas, sexualidad, tiempo libre compartido y manejo del dinero que establecen las parejas y su influencia en la percepción de satisfacción o insatisfacción conyugal. Se abordó bajo la perspectiva teórica del enfoque sistémico. En ella se utilizaron los siguientes instrumentos: Inventario de Satisfacción Marital – R, Test del Dibujo Proyect...

 16. Innovación, investigación y educación interdisciplinaria en México

  OpenAIRE

  Esqueda Villegas, María Fernanda; León Duarte, Gustavo Adolfo

  2017-01-01

  La interdisciplina, siendo un modo innovador, tanto de formación como de investigación, permite la integración de información, datos, técnicas, herramientas, perspectivas, conceptos y/o teorías de dos o más disciplinas. En el presente texto se analizan y discuten los procesos de innovación, investigación y formación interdisciplinaria en educación superior. Particularmente, en las y los estudiantes del Posgrado Integral en Ciencias Sociales (PICS) de la Universidad de Sonora en México. El par...

 17. Characterization of the N-deacetylase domain from the heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duncan, Michael B.; Liu, May; Fox, Courtney; Liu, Jian

  2006-01-01

  Heparin and heparan sulfate are linear sulfated polysaccharides that exert a multitude of biological functions. Heparan sulfate glucosaminyl N-deacetylase/N-sulfotransferase isoform 2 (NDST-2), a key enzyme in the biosynthesis of heparin, contains two distinct activities. This bifunctional enzyme removes the acetyl group from N-acetylated glucosamine (N-deacetylase activity) and transfers a sulfuryl group to the unsubstituted amino position (N-sulfotransferase activity). The N-sulfotransferase activity of NDST has been unambiguously localized to the C-terminal domain of NDST. Here, we report that the N-terminal domain of NDST-2 retains N-deacetylase activity. The N-terminal domain (A66-P604) of human NDST-2, designated as N-deacetylase (NDase), was cloned as a (His) 6 -fusion protein, and protein expression was carried out in Escherichia coli. Heparosan treated with NDase contains N-unsubstituted glucosamine and is highly susceptible to N-sulfation by N-sulfotransferase. Our results conclude that the N-terminal domain of NDST-2 contains functional N-deacetylase activity. This finding helps further elucidate the mechanism of action of heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferases and the biosynthesis of heparan sulfate in general

 18. N = 4 super KdV hierarchy in N = 4 and N = 2 superspaces

  International Nuclear Information System (INIS)

  Delduc, F.

  1995-10-01

  The results of further analysis of the integrability properties of the N = 4 supersymmetric KdV equation deduced earlier as a Hamiltonian flow on N 4 SU(2) superconformal algebra in the harmonic N = 4 superspace are presented. To make this equation and the relevant Hamiltonian structures more tractable, it is reformulated in the ordinary N = 4 and further in N = 2 superspaces. These results provide a strong evidence that the unique N = 4 SU(2) super KdV hierarchy exists. (author)

 19. EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN Y MINERALIZACIÓN DEL MALATIÓN USANDO FOTOCATÁLISIS MEDIANTE UN COLECTOR SOLAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Catalina Rodriguez

  2010-02-01

  Full Text Available Se empleó un colector solar para evaluar la degradación del malatión en una solución acuosa de 15 _g/L del plaguicida, usando tres concentraciones diferentes de dióxido de titanio (100, 200 y 250 mg/L y peróxido de hidrógeno (H2O2 al 30% como agente oxidante. La disminución de la concentración del malatión se determinó por cromatografía de gases con detector de microcaptura de electrones (CG-_ECD, previa extracción de las muestras con discos C18, y la mineralización se determinó mediante análisis de carbono orgánico total (COT. El proceso de degradación se evaluó durante 16 horas, durante las cuales, se registró la energía solar incidente mediante un radiómetro (Kipp & Zonen, modelo CUV 3. En la fotolisis se alcanzó un porcentaje de degradación de 58,8% y en la fotocatálisis, con 250 mg/L de TiO2 y 10 mL/h de H2O2, se obtuvo 98,7% de degradación. El porcentaje de mineralización alcanzado durante la fotocatálisis fue de 73%.

 20. A new family of N dimensional superintegrable double singular oscillators and quadratic algebra Q(3) ⨁ so(n) ⨁ so(N-n)

  Science.gov (United States)

  Fazlul Hoque, Md; Marquette, Ian; Zhang, Yao-Zhong

  2015-11-01

  We introduce a new family of N dimensional quantum superintegrable models consisting of double singular oscillators of type (n, N-n). The special cases (2,2) and (4,4) have previously been identified as the duals of 3- and 5-dimensional deformed Kepler-Coulomb systems with u(1) and su(2) monopoles, respectively. The models are multiseparable and their wave functions are obtained in (n, N-n) double-hyperspherical coordinates. We obtain the integrals of motion and construct the finitely generated polynomial algebra that is the direct sum of a quadratic algebra Q(3) involving three generators, so(n), so(N-n) (i.e. Q(3) ⨁ so(n) ⨁ so(N-n)). The structure constants of the quadratic algebra itself involve the Casimir operators of the two Lie algebras so(n) and so(N-n). Moreover, we obtain the finite dimensional unitary representations (unirreps) of the quadratic algebra and present an algebraic derivation of the degenerate energy spectrum of the superintegrable model.

 1. La noción patrón de reproducción del capital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaime Osorio

  2014-10-01

  Full Text Available El escrito se propone fundamentar teóricamente la noción patrón de reproducción del capital, tras asumir que cubre un espacio no desarrollado por la teoría marxista en el análisis de totalidades concretas. Tras establecer el tejido conceptual para estos objetivos, apoyado particularmente en la obra de Marx, y en la de Marini sobre las particularidades del capitalismo dependiente, el autor ofrece a su vez una propuesta para el análisis de los patrones de reproducción. De esta forma emerge una formulación que rompe con la dispersión y la fragmentación imperantes, justificadas por la especialización, y que permite retomar el sentido que asume la vida en común.

 2. LA ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Cabero Almenara

  2011-01-01

  Full Text Available Este artículo muestra los resultados obtenidos en un estudio centrado en averiguar el grado de alfabetización y formación didáctica en Alfabetización en Medios que mantienen los futuros educadores en formación inicial de las diferentes etapas educativas de Infantil, Primaria, Secundaria y Psicopedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, a los que se les impartió una formación en Alfabetización en Medios. En este estudio mantenemos la premisa, que si formamos a los agentes educativos en una Educación en Medios, podemos lograr que estas personas desarrollen una serie de competencias útiles y necesarias en nuestra actual sociedad, algunas de ellas como: mantener una actitud crítica con los medios, reconocer y valorar su realidad y entorno en el que viven, ser menos vulnerables e influenciables, comprender mejor los mensajes, desarrollar técnicas, herramientas, estrategias, etc. de los Medios de Comunicación, practicar una ciudadanía participativa y responsable y experimentar un consumo responsable.

 3. Performance Analysis of GaN Capping Layer Thickness on GaN/AlGaN/GaN High Electron Mobility Transistors.

  Science.gov (United States)

  Sharma, N; Periasamy, C; Chaturvedi, N

  2018-07-01

  In this paper, we present an investigation of the impact of GaN capping layer and AlGaN layer thickness on the two-dimensional (2D)-electron mobility and the carrier concentration which was formed close to the AlGaN/GaN buffer layer for Al0.25Ga0.75N/GaN and GaN/Al0.25Ga0.75N/GaN heterostructures deposited on sapphire substrates. The results of our analysis clearly indicate that expanding the GaN capping layer thickness from 1 nm to 100 nm prompts an increment in the electron concentration at hetero interface. As consequence of which drain current was additionally increments with GaN cap layer thicknesses, and eventually saturates at approximately 1.85 A/mm for capping layer thickness greater than 40 nm. Interestingly, for the same structure, the 2D-electron mobility, decrease monotonically with GaN capping layer thickness, and saturate at approximately 830 cm2/Vs for capping layer thickness greater than 50 nm. A device with a GaN cap layer didn't exhibit gate leakage current. Furthermore, it was observed that the carrier concentration was first decrease 1.03 × 1019/cm3 to 6.65 × 1018/cm3 with AlGaN Layer thickness from 5 to 10 nm and after that it increases with the AlGaN layer thickness from 10 to 30 nm. The same trend was followed for electric field distributions. Electron mobility decreases monotonically with AlGaN layer thickness. Highest electron mobility 1354 cm2/Vs were recorded for the AlGaN layer thickness of 5 nm. Results obtained are in good agreement with published experimental data.

 4. INTERNACIONALIZACIÓN Y CONTROL INTERORGANIZATIVO: REVISIÓN TEÓRICA Y PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Araújo Pinzón, P.

  2010-01-01

  Full Text Available Dentro de los desafíos que los procesos de internacionalización presentan a las empresas, la gestión de los canales de exportación externalizados ha ido adquiriendo una mayor relevancia. Analizando las conclusiones de los trabajos que han estudiado el papel del Control Interorganizativo (CI en el contexto de las relaciones interorganizativas, este trabajo argumenta que el CI podría permitir una mayor integración y coordinación de las relaciones entre socios domésticos e internacionales, diferente a la propiedad. Como aproximación exploratoria a ambos tópicos de investigación, este trabajo realiza una revisión de la literatura con un enfoque meta-analítico. Sobre esta revisión de la literatura, se han evaluado los principales autores y trabajos, sugiriendo nuevas vías en la investigación del papel del CI en la internacionalización de las empresas.

 5. Revisión sedación paliativa

  OpenAIRE

  González Calabaza, Marta; González Arnáiz, Elena

  2016-01-01

  Los Cuidados Paliativos en su acepción moderna surgen en Reino Unido en 1967, pero las primeras publicaciones sobre sedación paliativa no aparecen hasta 1990. La sedación paliativa es la disminución intencional del nivel de conciencia del paciente por medio de fármacos, con el fin de aliviar el sufrimiento físico o psíquico refractario a otras medidas terapéuticas. La diferencia entre sedación paliativa y eutanasia es clara. Divergen en la intención, procedimiento y resultado. Es vital conoce...

 6. Chemistry of organogold compounds I. Syntheses and properties of dihalogold(III) N,N-dialkyldithiocarbamates and dialkylgold(III) N,N-dialkyldithiocarbamates

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauw, H.J.A.; Nivard, R.J.F.; Kerk, G.J.M. van der

  Monomeric dialkylgold(III) N,N-dialkyldithiocarbamates (R2AuSSCNR'2) can be prepared in good yields from monomeric dibromogold(III) N,N-dialkyldithiocarbamates (Br2AuSSCNR'2) and alkylmagnesium halides or dialkylcadmium compounds. In addition N-ethylpiperidinium tetrachloroaurate can be converted

 7. PRESENTACIÓN: EL SANGRADO CORAZÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Julián Martínez y Carlos José Suárez

  2008-07-01

  Full Text Available La actual sociedad colombiana es descrita como una donde el uso de la violencia en la transformación de los conflictos es recurrente y privilegiada. Ello ocurre tanto en el plano estatal como en la intimidad familiar, incluyendo variadas relaciones personales y del día a día. Lo anterior constituye un objeto de preocupación pública y académica, que comúnmente equipara la violencia con la maldad. Algunos estudios asumen la violencia como corruptora del orden social, señalando el deber de algunas agencias por controlar aquel flagelo. Los agentes estatales buscan domesticar al perpetrador a través de intervenciones racionales, que suponen utopías justificadas en nombre del derecho, la ciencia y la religión. Otros estudios abordan la violencia como una expresión indeseada de los conflictos, que contribuye a la ruptura del paradigma social de la convivencia, que debe ser restablecido mediante acciones no-violentas. Hay acercamientos que resaltan las emociones y sensaciones que envuelven la teatralidad del momento disruptivo y sus huellas en la memoria, resaltando el drama humano y los testimonios. Por último, existen interpretaciones centradas en la relación víctima-victimario, reduciendo problemáticas sociales a responsabilidades individuales enmarcadas en la resiliencia y la reparación. Estas posturas han tenido incidencia en los discursos sociales y políticos sobre la opresión, la vulneración y la desigualdad, así como en la construcción y aplicación de políticas públicas para la paz y la seguridad.

 8. Formación para la información: información para la innovación / Training information: information for innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noel Angulo

  2010-07-01

  Full Text Available Se aborda el concepto de búsqueda de información y sus alcances, así como las herramientas comunes a la búsqueda de información en Internet; se describen los diferentes tipos de búsqueda, los diferentes tipos de buscadores de información así como las técnicas básicas de información en Internet. Se asume que los docentes interesados en la innovación educativa tendrán mejores posibilidades de éxito si se ocupan de mejorar sus competencias en la búsqueda, recuperación, registro y organización de información y su conversión en conocimiento.

 9. Músculo esquelético y lesión por reperfusión. Ultraestructura, alteración y regeneración: Revisión sistemática

  OpenAIRE

  Rosero Salazar, Doris Haydee; Tovar, María Ana

  2015-01-01

  La función tisular se basa en la asociación celular y la comunicación mediante uniones intercelulares o la matriz extracelular, que compone el tejido conectivo. La isquemia conlleva a cambios de lesión a los cuales las células responden según duración e intensidad del estímulo de lesión. En periodos cortos de isquemia y prolongados de reperfusión, el tejido muscular estriado esquelético presenta cambios en la predominancia de los tipos de fibras musculares y en los component...

 10. Adsorción de resorcinol desde solución acuosa sobre carbón activado

  OpenAIRE

  BLANCO, DIEGO A.; GIRALDO, LILIANA; MORENO, JUAN C.

  2009-01-01

  Se analiza el comportamiento de adsorción de resorcinol, un fenol monohidroxilado débilmente ácido a 298 K sobre carbón activado, estudiando la influencia del pH de la solución en el proceso de adsorción y la influencia de la reducción de la superficie del carbón. Para ello se utiliza un carbón activado de origen lignocelulósico y un material que resulta de la reducción del mismo. La interacción sólido­solución se caracteriza por el análisis de sus isotermas de adsorción a 298 K a valore...

 11. Air stability and magnetic properties of GdN, TiN, and (Gd,Ti)N nanoparticles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Si Pingzhan; Choi, C. J.; Tegus, O.; Brueck, E.; Geng, D. Y.; Zhang, Z. D.

  2008-01-01

  GdN, TiN, and (Gd,Ti)N nanoparticles were prepared by arc evaporating Gd, Ti, and Gd-Ti alloys in N 2 , respectively. Most of these nanoparticles show narrow size distribution with average diameter of 20 nm. Shell/core structure was observed in the (Gd,Ti)N nanoparticles, in which the shell was formed by surface reaction with air. (Gd,Ti)N nanoparticles are more stable than GdN nanoparticles in air due partially to the formation of the protective shell. The Curie temperature of GdN nanoparticles is lower than that of the bulk GdN. Both GdN and (Gd, Ti)N nanoparticles are difficult to reach magnetic saturation and show zero coercivity

 12. Traducción comentada : transcripción y traducción forenses

  OpenAIRE

  Benito Vega, Mª del Pilar

  2016-01-01

  El documento objeto de esta investigación y traducción es un texto sobre la transcripción y traducción forenses. En él se abordan los problemas más habituales a los que se tienen que enfrentar los profesionales de este campo, tales como: 1. falta de concienciación social y del sistema jurídico estadounidense sobre la importancia de tener transcriptores y traductores forenses cualificados, 2. los problemas judiciales que una persona con bajo nivel de inglés padece como consecuencia...

 13. Educación Ambiental: de la sensibilización a la acción

  OpenAIRE

  Donato-Calderón, Fiorella

  2012-01-01

  En las últimas décadas, la Educación Ambiental ha estado sometida a un proceso de evolución histórico, conceptual y metodológico, que ha favorecido su planteamiento como estrategia intencionada hacia la construcción de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de actitudes y aptitudes, en busca de un cambio de comportamiento para la acción y la participación en la resolución de problemas ambientales.

 14. Neutron cross section measurements using the ORELA: 86Kr(n,x), 40Ca(n,x), 22Ne(n,γ), 189Os(n,n'), 186187188189Os(n,x), 189Os(n,γ), 148149150Sm(n,γ), 179Ta(n,γ), 868788Sr(n,x), 40Ar(n,x), the stable tellurium isotopes (n,γ) and 205Tl(n,x). Progress report, September 1, 1983-August 31, 1984

  International Nuclear Information System (INIS)

  Winters, R.R.

  1984-09-01

  The research performed during this reporting period has resulted in (1) publication of two papers dealing with the optical model and with 187 Os(n,n') for astrophysics; (2) preparation and submission of two papers describing measurements of 148 149 150 Sm(n,γ) and 60 Ni(n,x) cross sections; (3) mesurement of the 189 Os(n,n') cross sections at energies of astrophysical interest; (4) measurement of the 189 Os(n,γ) cross sections over a range of energies pertinent to astrophysical interest; (5) extraction of the tantalum target from an ORELA target assembly and arranging shipment of the radioactive tantalum to Kernforschungszentrum, West Germany, in preparation for a measurement of the 179 Ta(n,γ) cross sections; and (6) acquistion of a smart terminal computer workstation. Preliminary results from our 189 Os measurements are consistent with the cross sections calculated using the same optical model reported by Hershberger et al. for 187 Os. Hence the effect of the first excited state in 187 Os on the use of the Re/Os beta decay as a stellar nucleosynthesis chronometer is very nearly as estimated by Woosley and Fowler. The duration of galactic nucleosynthesis is now estimated from the Re/Os chronmeter as approx. 11.3 byr. and the age of the universe as approx. 17 byr. 19 references

 15. Enhanced sheet carrier densities in polarization controlled AlInN/AlN/GaN/InGaN field-effect transistor on Si (111

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Hennig

  2015-07-01

  Full Text Available We report on GaN based field-effect transistor (FET structures exhibiting sheet carrier densities of n = 2.9 1013 cm−2 for high-power transistor applications. By grading the indium-content of InGaN layers grown prior to a conventional GaN/AlN/AlInN FET structure control of the channel width at the GaN/AlN interface is obtained. The composition of the InGaN layer was graded from nominally xIn = 30 % to pure GaN just below the AlN/AlInN interface. Simulations reveal the impact of the additional InGaN layer on the potential well width which controls the sheet carrier density within the channel region of the devices. Benchmarking the InxGa1−xN/GaN/AlN/Al0.87In0.13N based FETs against GaN/AlN/AlInN FET reference structures we found increased maximum current densities of ISD = 1300 mA/mm (560 mA/mm. In addition, the InGaN layer helps to achieve broader transconductance profiles as well as reduced leakage currents.

 16. Effects of GaN/AlGaN/Sputtered AlN nucleation layers on performance of GaN-based ultraviolet light-emitting diodes

  Science.gov (United States)

  Hu, Hongpo; Zhou, Shengjun; Liu, Xingtong; Gao, Yilin; Gui, Chengqun; Liu, Sheng

  2017-03-01

  We report on the demonstration of GaN-based ultraviolet light-emitting diodes (UV LEDs) emitting at 375 nm grown on patterned sapphire substrate (PSS) with in-situ low temperature GaN/AlGaN nucleation layers (NLs) and ex-situ sputtered AlN NL. The threading dislocation (TD) densities in GaN-based UV LEDs with GaN/AlGaN/sputtered AlN NLs were determined by high-resolution X-ray diffraction (XRD) and cross-sectional transmission electron microscopy (TEM), which revealed that the TD density in UV LED with AlGaN NL was the highest, whereas that in UV LED with sputtered AlN NL was the lowest. The light output power (LOP) of UV LED with AlGaN NL was 18.2% higher than that of UV LED with GaN NL owing to a decrease in the absorption of 375 nm UV light in the AlGaN NL with a larger bandgap. Using a sputtered AlN NL instead of the AlGaN NL, the LOP of UV LED was further enhanced by 11.3%, which is attributed to reduced TD density in InGaN/AlInGaN active region. In the sputtered AlN thickness range of 10-25 nm, the LOP of UV LED with 15-nm-thick sputtered AlN NL was the highest, revealing that optimum thickness of the sputtered AlN NL is around 15 nm.

 17. La Fusión, la Escisión, la Transformación y la Extinción de las Cooperativas

  OpenAIRE

  Eva Alonso

  2005-01-01

  Se estudia la fusión de sociedades cooperativas. Son de especial interés las formas de colaboración económica entre cooperativas, por lo que se ha abordado su regulación procurando su ampliación y facilitando su integración.

 18. Protección contra la contaminación acústica de Aragón.

  OpenAIRE

  Aragón.

  2011-01-01

  Contiene: la Ley 7/2010 de 18 de noviembre de Protección Contra la Contaminación Acústica de Aragón. Incluye (p. [111]-152): Ordenanza municipal tipo de Aragón en materia de contaminación acústica.

 19. Band offsets of non-polar A-plane GaN/AlN and AlN/GaN heterostructures measured by X-ray photoemission spectroscopy.

  Science.gov (United States)

  Sang, Ling; Zhu, Qin Sheng; Yang, Shao Yan; Liu, Gui Peng; Li, Hui Jie; Wei, Hong Yuan; Jiao, Chun Mei; Liu, Shu Man; Wang, Zhan Guo; Zhou, Xiao Wei; Mao, Wei; Hao, Yue; Shen, Bo

  2014-01-01

  The band offsets of non-polar A-plane GaN/AlN and AlN/GaN heterojunctions are measured by X-ray photoemission spectroscopy. A large forward-backward asymmetry is observed in the non-polar GaN/AlN and AlN/GaN heterojunctions. The valence-band offsets in the non-polar A-plane GaN/AlN and AlN/GaN heterojunctions are determined to be 1.33 ± 0.16 and 0.73 ± 0.16 eV, respectively. The large valence-band offset difference of 0.6 eV between the non-polar GaN/AlN and AlN/GaN heterojunctions is considered to be due to piezoelectric strain effect in the non-polar heterojunction overlayers.

 20. Compounds of addition between yttrium and rare-earths (III) nitrates and the N,N,N'N'-tetramethyladipamide (TMAA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lima, W.N. de.

  1974-01-01

  The synthesis of addition compounds between hydrated rare-earths and yttrium nitrates with the diamine N,N,N',N'-tetramethyladipamide (TMAA) in ethanol, is described. The compounds were characterized by elemental analisys, infrared, Raman, visible and near infrared spectra, molar conductance and molecular weight measurements, conductometric titrations and X-ray powder patterns. (Author) [pt

 1. Improved AlGaN/GaN HEMTs Grown on Si Substrates Using Stacked AlGaN/AlN Interlayer by MOCVD

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Yong; Yu Nai-Sen; Li Ming; Lau Kei-May

  2011-01-01

  AlGaN/GaN high electron mobility transistors (HEMTs) are grown on 2-inch Si (111) substrates by MOCVD. The stacked AlGaN/AlN interlayer with different AlGaN thickness and indium surfactant doped is designed and optimized to relieve the tensile stress during GaN epitaxial growth. The top 1.0μm GaN buffer layer grown on the optimized AlGaN/AlN interlayer shows a crack-free and shining surface. The XRD results show that GaN(002) FWHM is 480 arcsec and GaN(102) FWHM is 900 arcsec. The AGaN/GaN HEMTs with optimized and non-optimized AlGaN/AlN interlayer are grown and processed for comparison and the dc and rf characteristics are characterized. For the dc characteristics of the device with optimized AlGaN/AlN interlayer, maximum drain current density I dss of 737mA/mm, peak transconductance G m of 185mS/mm, drain leakage current density I ds of 1.7μA/mm, gate leakage current density I gs of 24.8 μA/mm and off-state breakdown voltage V BR of 67 V are achieved with L g /W g /L gs /L gd = 1/10/1/1 μm. For the small signal rf characteristics of the device with optimized AlGaN/AlN interlayer, current gain cutoff frequency f T of 8.3 GHz and power gain cutoff frequency f max of 19.9 GHz are achieved with L g /W g /L gs /L gd = 1/100/1/1 μm. Furthermore, the best rf performance with f T of 14.5 GHz and f max of 37.3 GHz is achieved with a reduced gate length of 0.7μm. (condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic, and optical properties)

 2. EDUCACIÓN EN VALORES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL: PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN PEDAGÓGICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Rosa Buxarrais Estrada

  2010-12-01

  Full Text Available Relacionar la educación en valores con la educación emocional supone enfatizar la idea de que la educación consiste en ofrecer respuestas desde la institución escolar a todas las dimensiones de la persona: cognitivas, conductuales y afectivas -el pensar, el hacer y el sentir-. Respuestas que parece no se han dado en sistemas educativos anteriores. En este artículo planteamos la necesidad de rescatar una educación en valores que no sólo no olvide la educación emocional, sino que la explicite a través de programas de acción pedagógica cuyos objetivos se concreten en la construcción de la personalidad ética, la educación de los sentimientos y la competencia comunicacional, la adquisición de competencias éticas, la aceptación de límites y normas de convivencia, así como la gestión de las emociones y su consecuencia conductual: la autorregulación del comportamiento. La sensibilización y formación del profesorado resultará indispensable para se plantee y desarrolle en las instituciones educativas esta innovación.

 3. Propuesta de integración de los sistemas de información de una institución de compensación y liquidación de valores

  OpenAIRE

  Lescano Blanco, Mack Paul; Lescano Blanco, Mack Paul; Lescano Blanco, Mack Paul

  2011-01-01

  El presente trabajo trata sobre situación de la integración de información de los sistemas informáticos de una empresa de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV). Actualmente el sistema de administración de valores de la empresa ICLV (la cual llamaremos sistema Core) tiene una arquitectura que integra todo sus módulos principales, sin embargo hay otros sistemas externos que necesitan extraer información del sistema Core, tales como el sistemas ERP-07 la cual necesita información de los m...

 4. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN: UNA OPCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erica Mejía Restrepo

  2015-06-01

  Full Text Available La disposición final de residuos de la construcción y demolición (RCD puede generar impactos ambientales negativos como la degradación y erosión de suelos, destrucción de la vegetación y pérdida de servicios ambientales. Los procesos de restauración buscan la integridad ecológica de estas zonas, lo cual incluye el reacondicionamiento físico, químico y biológico de estos terrenos degradados. El objetivo de este trabajo fue caracterizar química y mineralógicamente los RCD generados en la ciudad de Medellín y determinar su uso potencial en la biorremediación de suelos degradados por la minería. A través de las técnicas de difracción de rayos X y microscopia óptica de luz plana polarizada se ha encontrado en los RCD minerales tales como cuarzo, calcita, wallostonita, albita, anatasa, actinolita. Estos minerales al aplicarse a suelos degradados pueden mejorar las propiedades físicas de estos (aireación, infiltración, así como aportar nutrientes esenciales (Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Ni o benéficos para las plantas (Na, Si, Cu. Los resultados obtenidos sugieren que los RCD tienen un alto potencial para ser usados en la bioremediación de terrenos degradados por minería.

 5. Moderately inhibitory effects of N-dodecyloxymethylene-N-methylpiperidinium and N-dodecyloxymethylene-N-methylmorpholinium chlorides on seed germination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław J. Knypl

  2014-01-01

  Full Text Available N-Dodecyloxymethylene-N-methylpiperidinium chloride (DMMP and N-dodecyloxyme-thylene-N-methylmorpholinium chloride (DMMM retarded germination of seeds of 9 cultivated plant species when applied at a concentration of 10-3 M, and inhibited germination at a concentration of 10-2 M. The exceptions were represented by Lepidium sativum L. and Linum usitatissimum L. seeds which germinated well even in 10-2 M solutions of either DMMP or DMMM.

 6. INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL CIBERESPACIO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wander M. Paes

  2011-08-01

  Full Text Available El concepto de compartir recursos computacionales entre participantes WEB, ha sidogradualmente extendido para apoyar escenarios en el mundo  wireless que introduce unavariedad posible de integración y colaboración. El concepto de “servicios” deviene en unaclave del compartir información dentro del mundo de la tecnología de información. En estepunto de vista se presenta la relación entre los movimientos dentro del entorno de informacióndigital enfocado en conceptos socio-tecnológico: tecnología persuasiva/ubicua, Arquitecturade Servicios/Sistema, Colaboración e Integración en aplicaciones WEB como un recurso delsistema e interoperabilidad de la información. La idea acerca del punto de vistainterdisciplinario, como un instrumento de sabiduría, producción de conocimiento, ycolaboración de información esparcida dentro del entorno digital, es un factor que se adapta alcontexto contemporáneo, alcanzando a los dispositivos móviles usando los serviciosdistribuidos en Internet. Este aproximamiento queda en la necesidad de un estudio relacionadoa la interoperabilidad que refiere a la comunicación y al intercambio de información entre lagente. Este fenómeno muestra una tendencia de las soluciones de sistemas en entornoswireless   y tecnología de Internet debido a una variedad de protocolos y a la popularidad de losdispositivos móviles (celular, PDAs, Smartphone, Tablets y Pocket PC. La consolidación deInternet como un entorno de colaboración así como también la aparición de las aplicacionsmóviles habiendo influenciado directamente en las solucions comerciales y en la arquitecturade sistemas en la sociedad contemporánea. Este renueva el mapa digital cartográfico de losservicios decentralizados en el ciberespacio. Deviene en un fértil entorno para el estudio de lasaplicaciones móviles, los componentes computacionales (como un servicio y su usabilidadentre accionistas en el ciberespacio. Una escena que representa el

 7. Cocreación: una propuesta para la recolección, sistematización y análisis de la información en la investigación cualitativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rubén Nanclares

  2014-04-01

  Full Text Available El investigador debe hacer un tipo de investigación abierta, interdisciplinaria, multidimensional, plurivalente y solo sujeta a las restricciones determinadas por la consistencia y coherencia del proceso investigativo desarrollado (Cerda 1996:100. Este planteamiento hace posible pensar en la reflexión que se propone desarrollar en este artículo, el cual surge en el campo de la investigación cualitativa en educación. Se parte de la investigación de maestríala Hipermedia Educativa: una estrategia para la gestión del conocimiento (GC en procesos formativos de la educación superior, en donde se emplearon de manera experimental técnicas para la cocreación como instrumento soporte para la recolección, sistematización y análisis de la información al servicio de la investigación cualitativa. Para el desarrollo, se empleó la investigación acción desde un enfoque crítico, estos métodos permitieron plantear la ruta metodológica que propicio los resultados obtenidos en la investigación, a su vez facilitó crear y validar una matriz que soporta la producción de Hipermedia Educativa, para propiciarla GCen los procesos formativos. En los resultados, se evidencia como se retroalimentan los procesos formativos considerando aportes y experiencias de los participantes, así como la generación de valor agregado a la propuesta formativa, lo que genera un impacto positivo en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. En conclusión, se evidencia que las técnicas para la cocreación fueron clave para llegar a los resultados de la investigación realizada.

 8. REMOCIÓN DE SÓLIDOS TOTALES DE VINAZAS POR ELECTROCOAGULACIÓN - ELECTROFLOTACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JAVIER DÁVILA RINCÓN

  2009-01-01

  Full Text Available El presente artículo presenta los resultados obtenidos en el tratamiento de vinaza proveniente una destilería de alcohol por medio de un proceso de electrocoagulación - electroflotación. Se evaluaron diferentes variables de operación como pH inicial de la solución, densidad de corriente y concentración de NaCl, como soporte electrolítico, en un diseño factorial 23 usando electrodos de aluminio en un arreglo monopolar. Los resultados indican que esta técnica podría ser usada en el proceso de concentración de vinazas. Se obtuvo remoción de sólidos totales de 37% sin utilizar un soporte electrolítico.

 9. Investigación e investigación formativa

  OpenAIRE

  Carlos Augusto Hernández

  2003-01-01

  Este artículo hace una distinción entre investigación e investigación formativa. También señala los peligros de confundir estas dos formas de trabajo académico e insiste en la necesidad de desarrollarlas simultáneamente para enfrentar los nuevos retos de la educación superior. Igualmente habla de la importancia de intensificar los vínculos entre investigación y docencia y hace la diferencia entre investigación pedagógica e investigación formativa. Finalmente cuestiona la posibilidad de una fo...

 10. Density, viscosity and excess molar volume of binary mixtures of tri-n-octylamine + diluents (n-heptane, n-octane, n-nonane, and n-decane) at various temperatures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fang, Sheng; Zuo, Xiao-Bo; Xu, Xue-Jiao; Ren, Da-Hai

  2014-01-01

  Highlights: • Densities and viscosities of tri-n-octylamine + n-heptane, +n-octane, +n-nonane, or +n-decane are determined. • The excess molar volume is calculated. • The Grunberg and Nissan equation and Fang and He equation are used to correlate the binary viscosities. -- Abstract: Densities (ρ) and viscosities (η) for binary mixtures of tri-n-octylamine (TOA) + n-heptane, TOA + n-octane, TOA + n-nonane, and TOA + n-decane are determined at T (283.15, 293.15, and 303.15) K and atmospheric pressure. The excess molar volume is calculated from the density data and is correlated by a Redlich–Kister type equation. The excess molar volume is negative for all the four systems. The results show that the volume accommodation effect is predominant in these systems. The Grunberg and Nissan equation and Fang and He equation for binary mixtures are used to correlate the experimental viscosity data. The Fang and He equation gives an average absolute deviation (AAD%) of 0.8% for TOA with alkane mixtures, better than that of 3.8% given by the Grunberg and Nissan equation

 11. Theoretical study of the interaction of N2 with water molecules. (H2O)/sub n/:N2, n = 1--8

  International Nuclear Information System (INIS)

  Curtiss, L.A.; Eisgruber, C.L.

  1984-01-01

  Ab initio molecular orbital calculations including correlation energy have been carried out on the interaction of a single H 2 O molecule with N 2 . The potential energy surface for H 2 O:N 2 is found to have a minimum corresponding to a HOH xxx N 2 structure with a weak ( -1 ) hydrogen bond. A second, less stable, configuration corresponding to a H 2 O xxx N 2 structure with N 2 bonded side on to the oxygen of H 2 O was found to be either a minimum or a saddle point in the potential energy surface depending on the level of calculation. The minimal STO-3G basis set was used to investigate the interaction of up to eight H 2 O molecules with N 2 . Two types of clusters, one containing only HOH xxx N 2 interactions and the other containing both HOH xxxN 2 and H 2 O xxx N 2 interactions, were investigated for [N 2 :(H 2 O)/sub n/, n = 2--8

 12. EN DIRECCIÓN A LA POSTCOMUNICACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Rodolfo Rojas Vera

  1999-01-01

  Full Text Available El artículo desarrolla bajo el estilo de ensayo la idea de una teoría de la Postcomunicación. Centra la atención en los cambios acelerados del mundo comunicacional y los retos de entendimiento de la cultura postcomunicacional bajo los esquemas de los actuales modelos de comunicación. Señala que la sinergía de las comunicaciones será la clave que explicará el mundo postcomunicacional del Siglo XXI. Anuncia que la Postcomunicación cambiará las reglas de la Dirección y plantea la necesidad de enfoques transdisciplinarios para el estudio de la postcomunicación. Ofrece un conjunto de reflexiones que pueden ser útiles para los científicos de la Comunicación.

 13. HIFK:n sponsoriyhteistyön kehittäminen

  OpenAIRE

  Leppälahti, Jussi

  2012-01-01

  HIFK Jalkapallo on urheiluseura HIFK:n jalkapallojaos. Seuran miesten edustusjoukkue pelaa Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla miesten Ykkösessä. Seitsemän Suomen mestaruuden seuran aikeissa on tulevaisuudessa selkeä urheilullinen sekä taloudellinen kasvu. Tämän tulee mahdollistamaan yritysten kanssa tehtävän sponsorointiyhteistyön kehittäminen ja siitä saatavien varojen kasvu. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten HIFK Jalkapallon sponsorointiyhteistyötä voisi kehittä...

 14. Molecular and component volumes of N,N-dimethyl-N-alkylamine N-oxides in DOPC bilayers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Belicka, Michal; Klacsova, Maria; Karlovska, Janka

  2014-01-01

  The volumetric properties of fluid bilayers formed of dioleoylphosphatidylcholine (DOPC) with incorporated N ,N -dimethyl-N -alkylamine N -oxides (Cn NO, n = 6, 10–18 is the even number of carbons in alkyl chain) were studied by vibrating tube densitometry in the temperature interval from 20 °C...... to 50 °C. It was found that the DOPC and Cn NO mixed ideally in the investigated composition range and hence the molecular volumes of DOPC (V DOPC) and incorporated Cn NO (V CnNO) were constant and additive within error limits. From the temperature dependencies of the molecular volumes of DOPC and Cn...... NO their coefficients of isobaric thermal expansivities in the investigated temperature interval were obtained. The V CnNO volumes of Cn NO incorporated into DOPC bilayers showed linear dependencies on the Cn NO alkyl chain length at all measured temperatures. This allowed to calculate the component volume of the Cn...

 15. Fitorremediación en la recuperación de suelos: una visión general

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Angélica Bernal Figueroa

  2014-12-01

  Full Text Available En esta investigación se revisan aspectos fundamentales de la fitorremediación como técnica en la recuperación de suelos, la cual se emplea para eliminar o disminuir la contaminación o degradación de los mismos, por medio de la utilización de especies vegetales. Se encontró que técnicas tales como la fitoextracción, rizofiltración, fitoestabilización, fitodegradación, rizodegradación y fitovolatilización, están determinadas principalmente por el tipo de contaminante, diversidad microbiana y propiedades del suelo. Se mencionan algunos  spectos en cuanto a la nutrición mineral y la tolerancia de las plantas, las principales ventajas y desventajas que ofrece esta técnica, algunas especies empleadas para su implementación y unos estudios de caso. Se concluye que el conocimiento de los procesos fisiológicos en la planta y los compuestos tóxicos, permite que se puedan seleccionar especies vegetales con mayores niveles de tolerancia hacia contaminantes específicos; y adicionalmente, por medio de modificaciones genéticas se puede incrementar la biomasa vegetal, su morfología, densidad radicular o penetración en profundidad, así como favorecer la existencia de asociaciones específicas entre microorganismos y raíces.

 16. Neuroeducación, ansiedad y atención en alumnos de Educación Primaria

  OpenAIRE

  Betegón Blanca, Elena

  2017-01-01

  El Trabajo de Fin de Máster que se expone a continuación constituye una iniciación a la investigación educativa. El tema principal que se aborda está centrado en la búsqueda de metodologías adaptables, en niveles de Educación Primaria, que ayuden a resolver el reciente aumento de trastornos del aprendizaje y la aparición de conductas disruptivas en la población infanto-juvenil en el medio escolar. Partiendo de la fundamentación teórica sobre Neuroeducación se instalan una serie de estímulos n...

 17. Thermophysical properties of N, N-dimethylacetamide mixtures with n-butanol

  Science.gov (United States)

  Maharolkar, Aruna P.; Murugkar, A. G.; Khirade, P. W.; Mehrotra, S. C.

  2017-09-01

  The refraction, dielectric, viscosity, density, data of the binary mixtures of N, N-dimethylacetamide (DMA) with n-butanol at 308.15 and 313.15 K. The measured parameters used to obtain derived properties like Bruggeman factor, molar refraction and excess static dielectric constant, excess inverse relaxation time, excess molar volume and excess viscosity, excess molar refraction. The variation in magnitude with composition and temperature of these quantities has been used to discuss the type, strength and nature of binary interactions. Results confirm that there are strong hydrogen-bond interactions between unlike molecules of DMA+ n-butanol mixtures and that 1: 1 complexes are formed and strength of intermolecular interaction increases with temperature.

 18. VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA EXTRACCIÓN DE GAS MEDIANTE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA EN LA REGIÓN DE MURCIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José M. Martínez-Paz

  2015-01-01

  Full Text Available La extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica (fracking es una técnica controvertida, ya que a sus beneficios sociales y económicos se contraponen sus potenciales riesgos ambientales y sobre la salud humana. En el norte de la Región de Murcia, al igual que en otras zonas de España, se han concedido recientemente permisos de investigación y prospección para la posible explotación de yacimientos de gas mediante fracking, lo que ha originado la aparición de movimientos ciudadanos que abogan por su prohibición. El objetivo central de este trabajo es estudiar el conocimiento, la percepción y la aceptabilidad que tienen los ciudadanos de la Región de Murcia sobre la explotación de esta fuente de energía. Con este fin se realiza una encuesta en la que se implementa el método de la Valoración Contingente. Los resultados informan, entre otros, que algo más de dos tercios de la población estarían a favor de su implementación, condicionado a que salud y el medioambiente sean salvaguardados. A su vez cada familia murciana se muestra dispuesta a contribuir, en media, con 15 €/año como sobrecoste en el recibo eléctrico para fijar una moratoria en la explotación.

 19. Analysis of the auger recombination rate in P+N-n-N-N HgCdTe detectors for HOT applications

  Science.gov (United States)

  Schuster, J.; Tennant, W. E.; Bellotti, E.; Wijewarnasuriya, P. S.

  2016-05-01

  Infrared (IR) photon detectors must be cryogenically cooled to provide the highest possible performance, usually to temperatures at or below ~ 150K. Such low operating temperatures (Top) impose very stringent requirements on cryogenic coolers. As such, there is a constant push in the industry to engineer new detector architectures that operate at higher temperatures, so called higher operating temperature (HOT) detectors. The ultimate goal for HOT detectors is room temperature operation. While this is not currently possibly for photon detectors, significant increases in Top are nonetheless beneficial in terms of reduced size, weight, power and cost (SWAP-C). The most common HgCdTe IR detector architecture is the P+n heterostructure photodiode (where a capital letter indicates a wide band gap relative to the active layer or "AL"). A variant of this architecture, the P+N-n-N-N heterostructure photodiode, should have a near identical photo-response to the P+n heterostructure, but with significantly lower dark diffusion current. The P+N-n-N-N heterostructure utilizes a very low doped AL, surrounded on both sides by wide-gap layers. The low doping in the AL, allows the AL to be fully depleted, which drastically reduces the Auger recombination rate in that layer. Minimizing the Auger recombination rate reduces the intrinsic dark diffusion current, thereby increasing Top. Note when we use the term "recombination rate" for photodiodes, we are actually referring to the net generation and recombination of minority carriers (and corresponding dark currents) by the Auger process. For these benefits to be realized, these devices must be intrinsically limited and well passivated. The focus of this proceeding is on studying the fundamental physics of the intrinsic dark currents in ideal P+N-n-N-N heterostructures, namely Auger recombination. Due to the complexity of these devices, specifically the presence of multiple heterojunctions, numerical device modeling techniques must be

 20. Estimación de la corrosión intergranular en la aleación de magnesio AZ31B soldada por fricción - agitación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willian Aperador Chaparro

  2013-12-01

  Full Text Available En este trabajo se evalúa la corrosión intergranular, que se presenta en las soldaduras de la aleación de magnesio AZ31B unidas por los procesos de fricción-agitación y comparada con la soldadura con arco de tungsteno y gas, con el fin de evaluar y comparar el comportamiento a la corrosión de ambas soldaduras por medio la técnica de Espectroscopia de Impedancias Electroquímica. Adicionalmente se realizaron análisis microestructurales de los límites de grano por medio del microscopio. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran una mayor resistencia a la corrosión de las muestras obtenidas con el proceso de fricción-agitación.

 1. Polarization-enhanced InGaN/GaN-based hybrid tunnel junction contacts to GaN p-n diodes and InGaN LEDs

  Science.gov (United States)

  Mughal, Asad J.; Young, Erin C.; Alhassan, Abdullah I.; Back, Joonho; Nakamura, Shuji; Speck, James S.; DenBaars, Steven P.

  2017-12-01

  Improved turn-on voltages and reduced series resistances were realized by depositing highly Si-doped n-type GaN using molecular beam epitaxy on polarization-enhanced p-type InGaN contact layers grown using metal-organic chemical vapor deposition. We compared the effects of different Si doping concentrations and the addition of p-type InGaN on the forward voltages of p-n diodes and light-emitting diodes, and found that increasing the Si concentrations from 1.9 × 1020 to 4.6 × 1020 cm-3 and including a highly doped p-type InGaN at the junction both contributed to reductions in the depletion width, the series resistance of 4.2 × 10-3-3.4 × 10-3 Ω·cm2, and the turn-on voltages of the diodes.

 2. Polarization-enhanced InGaN/GaN-based hybrid tunnel junction contacts to GaN p–n diodes and InGaN LEDs

  KAUST Repository

  Mughal, Asad J.

  2017-11-27

  Improved turn-on voltages and reduced series resistances were realized by depositing highly Si-doped n-type GaN using molecular beam epitaxy on polarization-enhanced p-type InGaN contact layers grown using metal–organic chemical vapor deposition. We compared the effects of different Si doping concentrations and the addition of p-type InGaN on the forward voltages of p–n diodes and light-emitting diodes, and found that increasing the Si concentrations from 1.9 × 1020 to 4.6 × 1020 cm−3 and including a highly doped p-type InGaN at the junction both contributed to reductions in the depletion width, the series resistance of 4.2 × 10−3–3.4 × 10−3 Ωcenterdotcm2, and the turn-on voltages of the diodes.

 3. Polarization-enhanced InGaN/GaN-based hybrid tunnel junction contacts to GaN p–n diodes and InGaN LEDs

  KAUST Repository

  Mughal, Asad J.; Young, Erin C.; Alhassan, Abdullah I.; Back, Joonho; Nakamura, Shuji; Speck, James S.; DenBaars, Steven P.

  2017-01-01

  Improved turn-on voltages and reduced series resistances were realized by depositing highly Si-doped n-type GaN using molecular beam epitaxy on polarization-enhanced p-type InGaN contact layers grown using metal–organic chemical vapor deposition. We compared the effects of different Si doping concentrations and the addition of p-type InGaN on the forward voltages of p–n diodes and light-emitting diodes, and found that increasing the Si concentrations from 1.9 × 1020 to 4.6 × 1020 cm−3 and including a highly doped p-type InGaN at the junction both contributed to reductions in the depletion width, the series resistance of 4.2 × 10−3–3.4 × 10−3 Ωcenterdotcm2, and the turn-on voltages of the diodes.

 4. Educación y sensibilización en alergias alimentarias en Educación Primaria

  OpenAIRE

  Orenes Muñoz, Elena

  2016-01-01

  El presente Trabajo Final de Grado (TFG) fomenta la sensibilización y la educación de la alergia alimentaria en el alumnado del ciclo de Educación Primaria. El presente TFG presenta un programa de actividades educativas para la adquisición de hábitos saludables rutinarios para fomentar la prevención y la creación de un entorno seguro para educandos alérgicos en la comunidad educativa. Ciencias de la Alimentación Educación

 5. Oxidation resistance of TiN, CrN, TiAlN and CrAlN coatings deposited by lateral rotating cathode arc

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chim, Y.C.; Ding, X.Z.; Zeng, X.T.; Zhang, S.

  2009-01-01

  In this paper, four kinds of hard coatings, TiN, CrN, TiAlN and CrAlN (with Al/Ti or Al/Cr atomic ratio around 1:1), were deposited on stainless steel substrates by a lateral rotating cathode arc technique. The as-deposited coatings were annealed in ambient atmosphere at different temperatures (500-1000 o C) for 1 h. The evolution of chemical composition, microstructure, and microhardness of these coatings after annealing at different temperatures was systematically analyzed by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), X-ray diffraction (XRD) and nanoindentation experiments. The oxidation behaviour and its influence on overall hardness of these four coatings were compared. It was found that the ternary TiAlN and CrAlN coatings have better oxidation resistance than their binary counterparts, TiN and CrN coatings. The Cr-based coatings (CrN and CrAlN) exhibited evidently better oxidation resistance than the Ti-based coatings (TiN and TiAlN). TiN coating started to oxidize at 500 o C. After annealing at 700 o C no N could be detected by EDX, indicating that the coating was almost fully oxidized. After annealed at 800 o C, the coating completely delaminated from the substrate. TiAlN started to oxidize at 600 o C. It was nearly fully oxidized (with little residual nitrogen detected in the coating by EDX) and partially delaminated at 1000 o C. Both CrN and CrAlN started to oxidize at 700 o C. CrN was almost fully oxidized (with little residual nitrogen detected in the coating by EDX) and partially delaminated at 900 o C. The oxidation rate of the CrAlN coating is quite slow. After annealing at 1000 o C, only about 19 at.% oxygen was detected and the coating showed no delamination. The Ti-based (TiN and TiAlN) coatings were not able to retain their hardness at higher temperatures (≥ 700 o C). On the other hand, the hardness of CrAlN was stable at a high level between 33 and 35 GPa up to an annealing temperature of 800 o C and still kept at a comparative high value of

 6. Gümüşhanevî’de Tanrı’nın Varlığının Bilinmesi Meselesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Tanrıverdi

  2013-12-01

  Full Text Available Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî (1813-1893 19. yüzyılda yaşamış önemli mutasavvıflardan biridir. Biz bu çalışmada onun, Allah’ın varlığının bilinmesiyle ilgili görüşlerini incelemeye çalışacağız. İlahî dinlere göre, insanların Tanrı’nın varlığını bilmeleri mümkündür; zira Tanrı insanı bu kabiliyette yaratmıştır. Bu nedenle Tanrı’nın varlığı ve varlığının temellendirilmesi meselesi gerek filozofların gerekse teolog ve mutasavvıfların düşünce sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Onlar, Tanrı’nın varlığının, duyu, akıl ve sezgi gibi bilgi yetileriyle bilinebileceği iddia etmişler ve bu yetilerle Tanrı’nın varlığını temellendirmeye çalışmışlardır. Gümüşhanevî, Allah’ın varlığının akıl ile âlemde onun varlığına delalet eden işaretlerden hareketle bilinebileceğini iddia etmiştir. Ancak Allah’ın akıl ile tam olarak bilinmesi mümkün değildir. O, altıncı his denilen kalbin devreye girmesiyle bilinebilir

 7. Coulomb dissociation of N-20,N-21

  NARCIS (Netherlands)

  Roeder, Marko; Adachi, Tatsuya; Aksyutina, Yulia; Alcantara, Juan; Altstadt, Sebastian; Alvarez-Pol, Hector; Ashwood, Nicholas; Atar, Leyla; Aumann, Thomas; Avdeichikov, Vladimir; Barr, M.; Beceiro, Saul; Bemmerer, Daniel; Benlliure, Jose; Bertulani, Carlos; Boretzky, Konstanze; Borge, Maria J. G.; Burgunder, G.; Caamano, Manuel; Caesar, Christoph; Casarejos, Enrique; Catford, Wilton; Cederkall, Joakim; Chakraborty, S.; Chartier, Marielle; Chulkov, Leonid; Cortina-Gil, Dolores; Crespo, Raquel; Pramanik, Ushasi Datta; Diaz-Fernandez, Paloma; Dillmann, Iris; Elekes, Zoltan; Enders, Joachim; Ershova, Olga; Estrade, A.; Farinon, F.; Fraile, Luis M.; Freer, Martin; Freudenberger, M.; Fynbo, Hans; Galaviz, Daniel; Geissel, Hans; Gernhaeuser, Roman; Goebel, Kathrin; Kalantar-Nayestanaki, Nasser; Najafi, Mohammad Ali; Rigollet, Catherine; Stoica, V.; Streicher, Branislav; Van de Walle, J.

  2016-01-01

  Neutron-rich light nuclei and their reactions play an important role in the creation of chemical elements. Here, data from a Coulomb dissociation experiment on N-20,N-21 are reported. Relativistic N-20,N-21 ions impinged on a lead target and the Coulomb dissociation cross section was determined in a

 8. Investigación educativa e investigación en educación matemática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Castillo Sánchez

  2013-07-01

  Full Text Available El presente artículo teórico tiene como propósitos exponer el punto de vista de distintos autores sobre el concepto de educación; establecer la relación entre ciencias de la educación, pedagogía y educación; así como mostrar el papel que posee la filosofía de la educación en este proceso, y analizar el rol de la investigación en el campo de la educación y en la educación matemática. Se concibe la educación como un proceso permanente y dinámico que le brinda al individuo herramientas para su realización personal, el perfeccionamiento de este y su inserción en la sociedad al inculcarle reglas, comportamientos, conocimientos, contenidos escolares y valores, entre otros; acordes con el entorno cultural en cual se encuentra inmerso. Después de analizar la investigación en educación, se puede concluir que la investigación en educación matemática asume un rol preponderante para comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina, el papel de las matemáticas en el desarrollo de los individuos y en el desarrollo científico de la sociedad. Se destaca, además, la importancia de una integración de los métodos cuantitativos y cualitativos para la comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

 9. La formación de recursos humanos en alimentación y nutrición

  OpenAIRE

  Quintana, Ibrahin; Gómez, Amarilis; Rodríguez, Leandro; Rodríguez-Ojea, Arturo; Fernández, Rebeca

  2008-01-01

  OBJETIVO: hacer una breve historia de la formación de recursos humanos en alimentación y nutrición, y describir cómo se ha comportado la formación de recursos humanos en el instituto, así como algunos elementos que la caracterizan, enfatizando en el proceso de formación del Maestro en Ciencias en Nutrición en Salud Pública. MÉTODOS: se realizó una revisión del diseño curricular de la maestría y otras maneras de formación de recursos humanos, haciéndose una descripción de los resultados alcanz...

 10. Evaluación de la investigación

  OpenAIRE

  Tamayo y Tamayo, Mario

  2010-01-01

  La universidad ha desarrollado modelos en torno a la investigación evaluativa, pero es poco lo que ha realizado sobre la evaluación de la investigación, pues es bien diferente de la anterior, ya que la evaluación de la investigación está presente en todo proyecto, pues en último caso es ésta la que decidirá la realización o no del proyecto, mientras que algunos proyectos en diferentes áreas podrían presentarse como investigación evaluativa.

 11. SIMULACIÓN DE MECANISMOS COMPLEJOS DE REACCIÓN.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel A Barragán R.

  2010-10-01

  Full Text Available Se propone un método para la interpretación de mecanismos complejos de reacción, el cual es aplicado a la simulación del mecanismo de Gyórgyi-Field, (GF desarrollado para la reacción química oscilante de Belousov-Zhabotinsky (BZ. El método basado en la ley de acción de masas y en el principio de independencia y coexistencia de los pasos elementales, reproduce el comportamiento oscilatorio en la concentración de los intermediarios de reacción.

 12. Una introducción a los números complejos

  OpenAIRE

  Rivero, Francisco

  2004-01-01

  Una introducción a los números complejos (Rivero, Francisco) Historia de los números complejos 1.1 Los inicios del álgebra 1.2 Cardano 1.3 Bombelli 1.4 Números imaginarios Álgebra de los números complejos 2.1 Definición de número complejo 2.2 Suma de números complejos 2.3 Producto de números complejos 2.4 Representación geométrica 2.5 La forma polar 2.6 Potencias y raíces de números complejos 44 ciens-004 Primera Nivel monográ...

 13. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN NIÑOS CON TDAH: EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josefina Rubiales

  2011-01-01

  Full Text Available El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH es un tra storno de origen neurobiológico complejo y heterogéneo que se caracteriza por un patrón persistente de desatención, hiperactividad y/o impulsividad. Es una de las alteraciones neuroconductuales mas frecuentes en la infancia y la adolescencia, y uno de los principales motivos de consulta debido a sus dificultades en el rendimiento e scolar, problemas de conducta, dificultades de convivencia en el hogar y con pares, afectación de la autoestima y agresividad . El déficit primario está asociado a una disfunción e jecutiva, entre las cuales se encuentra la organización y planificación. El objetivo del presente trabajo fue comparar el desempeño en organización y planificación de niños con y sin diagnóstico de TDAH y presentar una propuesta de estimulación acorde a su s necesidades . MATERIALES Y METODOS: L a muestra clínica conformada por 16 niños con diagnóstico de TDAH y la muestra control por 32 niños sin el diagnóstico, en ambos casos de 8 a 14 años de edad y de la ciudad de Mar del Plata (Argentina . Los instrumento s utilizados para evaluar la organización y planificación han sido el subtest Torres de México de la Batería Neuropsicológica Infantil (ENI, y las subp ruebas Construcción con cubos, Completamiento de Objetos y Ordenamiento de Historias del Test de Intelig encia de Weschler para niños y adolescentes. La propuesta de tratamiento incluye 8 sesiones de estimulación . RESULTADOS Y CONCLUSIONES: L os niños con diagnóstico de TDAH presentan mayor dificultad en la capacidad de organización y planificación que los niñ os de la muestra control; a partir de lo cual se establece una propuesta de estimulación, cuya ventaja y originalidad está acentuada en la validez ecológica del proce

 14. Gestión del talento humano, satisfacción laboral y calidad de gestión en la Institución Educativa 20189

  OpenAIRE

  Castillo Calvo, Fedra Marisol

  2016-01-01

  El presente estudio titulado “Gestión del talento humano, satisfacción laboral y calidad de gestión en la Institución Educativa 20189”, tiene como objetivo “Determinar la relación entre la gestión del talento humano, satisfacción laboral y calidad de gestión en la Institución Educativa 20189”, el objetivo del estudio fue conocer los factores que determinan la satisfacción laboral asociado a la gestión de calidad y del talento humano para contribuir con la escuela. El enfoque...

 15. Reaction theories for N* excitations in πN and γN reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, T.S.H.

  1996-01-01

  The importance of developing reaction theories for investigating N* physics is illustrated in an analysis of pion photoproduction on the nucleon. It is shown that the γN ↔ Δ transition amplitudes predicted by the constituent quark model are in agreement with the values extracted from the γN → πN data only when the contributions from the reaction mechanisms calculated using a dynamical approach are taken into account in the analysis

 16. Low-threshold pure UV electroluminescence from n-ZnO:Al/i-layer/n-GaN heterojunction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Songzhan; Fang Guojia; Long Hao; Wang Haoning; Huang Huihui; Mo Xiaoming; Zhao Xingzhong

  2012-01-01

  Ultraviolet (UV) electroluminescence (EL) of n-ZnO:Al (AZO)/i-layer/n-GaN heterojunctions with different intrinsic layers has been obtained. Rectifying behavior and EL spectra of the heterojunctions are investigated at room temperature. Under positive voltage, a dominant UV emission peak around ∼370 nm is observed for both AZO/i-ZnO/n-GaN and AZO/i-MgO/n-GaN heterojunctions. Nevertheless, the UV emission peak intensity of AZO/i-MgO/n-GaN heterojunction is much stronger than that of AZO/i-ZnO/n-GaN heterojunction at the same voltage. The threshold voltage of AZO/i-MgO/n-GaN heterostructured device is as low as 2.3 V. The difference of EL spectra and the emission mechanism in these devices are discussed. - Highlights: ► UV electroluminescence of n-ZnO:Al/i-layer/n-GaN heterojunctions has been obtained. ► Under positive voltage, a dominant UV emission peak around ∼370 nm is observed for both heterojunctions. ► The UV emission peak intensity of the heterojunction with i-MgO layer is much stronger than that with i-ZnO layer at the same voltage. ► The threshold voltage of n-ZnO:Al/i-MgO/n-GaN heterostructured device is as low as 2.3 V.

 17. Investigation of the fabrication processes of AlGaN/AlN/GaN HEMTs with in situ Si3N4 passivation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tomosh, K. N.; Pavlov, A. Yu.; Pavlov, V. Yu.; Khabibullin, R. A.; Arutyunyan, S. S.; Maltsev, P. P.

  2016-01-01

  The optimum mode of the in situ plasma-chemical etching of a Si 3 N 4 passivating layer in C 3 F 8 /O 2 medium is chosen for the case of fabricating AlGaN/AlN/GaN HEMTs. It is found that a bias of 40–50 V at a high-frequency electrode provides anisotropic etching of the insulator through a resist mask and introduces no appreciable radiation-induced defects upon overetching of the insulator films in the region of gate-metallization formation. To estimate the effect of in situ Si 3 N 4 growth together with the heterostructure in one process on the AlGaN/AlN/GaN HEMT characteristics, transistors with gates without the insulator and with gates through Si 3 N 4 slits are fabricated. The highest drain current of the AlGaN/AlN/GaN HEMT at 0 V at the gate is shown to be 1.5 times higher in the presence of Si 3 N 4 than without it.

 18. Spectroscopic ellipsometry analysis of InGaN/GaN and AlGaN/GaN heterostructures using a parametric dielectric function model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wagner, J.; Ramakrishnan, A.; Obloh, H.; Kunzer, M.; Koehler, K.; Johs, B.

  2000-01-01

  Spectroscopic ellipsometry (SE) has been used for the characterization of AlGaN/GaN and InGaN/GaN heterostructures. The resulting pseudodielectric function spectra were analyzed using a multilayer approach, describing the dielectric functions of the individual layers by a parametric oscillator model. From this analysis, the dielectric function spectra of GaN, Al x Ga 1-x N (x le 0.16), and In 0.13 Ga 0.87 N were deduced. Further, the dependence of the Al x Ga 1-x N band gap energy on the Al mole fraction was derived and compared with photoluminescence data recorded on the same material. The SE band gap data are compatible with a bowing parameter close to 1 eV for the composition dependence of the Al x Ga 1-x N gap energy. Finally, the parametric dielectric functions have been used to model the pseudodielectric function spectrum of a complete GaN/AlGaN/InGaN LED structure

 19. Religión, educación y subjetividades

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Illicachi Guzñay

  2014-12-01

  Full Text Available El trabajo examina el papel de la religión en la educación y en la sociedad, y la relación entre religión, educación y la producción de subjetividades en los grupos subalternos, particularmente en los indígenas y la población estudiantil, pero antes justifica la vigencia del presente tema en el escenario geopolítico de Riobamba. Para abordar lo planteado, las preguntas que guían el desarrollo del presente artículo son: ¿cuál es el rol de la religión en la sociedad y, específicamente, en la educación? ¿Existen incidencias del “campo” religioso en el “campo” educativo? ¿Qué tipo de subjetividad construye tanto el campo educativo como el religioso?

 20. Introducción a Japón: historia

  OpenAIRE

  Pelegrín Solé, Ángeles

  2008-01-01

  Análisis del marco histórico de Japón, con una breve introducción sobre los orígenes del pueblo japonés y su cultura, la época aristocrática (Nara), la hegemonía samurai (Kamakura-Ashikaga), el periodo Tokugawa, y por último la apertura de Japón, la restauración Meiji y la aparición del Japón imperial.

 1. Materiales sostenibles en la edificación : residuos de construcción y demolición, hormigón reciclado

  OpenAIRE

  MIÑAN ARENAS, MARÍA DEL CARMEN

  2012-01-01

  PFG de Intercambios académicos. Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia). Este Proyecto Final de Grado trata sobre la reutilización y el reciclaje de los residuos de la construcción como una de las estrategias fundamentales para alcanzar la sostenibilidad en el sector de la construcción. En primer lugar se aportan las definiciones de residuos de construcción y demolición según las diferentes normativas. Después se indica el proceso de producción de áridos reciclados. Finalmente, s...

 2. La investigación-acción en la formación del profesorado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romera-Iruela, María Jesús

  2011-12-01

  Full Text Available Action research by teachers allows for continuous improvement in education and the bridging of theory and practice. This research, while traditionally used in teacher education, is currently becoming enormously important since it should be carried out both before and after educational reforms. The purpose of this study is to map the development of action research in teacher education through articles published in Spanish education journals. The research uses a survey approach and applies a documentary methodology. The results show how productive this line of research has been throughout its evolution, provide a database of all the articles, and offer a view of the personal, social and cognitive dimensions of this line of research: collaboration in publications, the most productive authors, research teams, main institutions performing the studies, specific journals dedicated to this line of research, main topics studied, and epistemological approaches, among others.

  La investigación en la acción del profesor posibilita la mejora continua de la educación y la vinculación entre la teoría y la práctica. Esta investigación, si bien tiene tradición en la formación del profesorado, adquiere, en estos momentos, una gran relevancia, puesto que ha de preceder y seguir a las reformas educativas. El objetivo de esta investigación es identificar la trayectoria de la investigación-acción en la formación del profesorado, a través de los artículos publicados en las revistas españolas de educación. El diseño de la misma es de examen y utiliza la metodología documental. Los resultados dan a conocer la productividad de esta línea de investigación duran te todo su desarrollo, aportando una base de datos con todos los artículos, y muestran sus dimensiones personales, sociales y cognitivas: grado de colaboración en las publicaciones, autores más productivos, grupos de investigación, principales instituciones en la realización de

 3. Toksyczna nekroliza naskórka u pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową leczonego lamotryginą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Pawełczyk

  2010-06-01

  Full Text Available Zespół Stevensa-Johnsona (SJS i toksyczna nekroliza naskórka (TEN należą do potencjalnie zagrażających życiu manifestacji odczynów polekowych, których wystąpienie jest praktycznie niemożliwe do przewidzenia. Uważa się, że SJS i TEN mają podobną patogenezę, która dotychczas nie została dokładnie poznana, jednak prawdopodobnie wiąże się z indukcją odpowiedzi immunologicznej przez lek, w wyniku czego dochodzi do apoptozy keratynocytów na drodze swoistej cytotoksyczności komórkowej, humoralnej lub nieswoistej odpowiedzi immunologicznej mediowanej przez układ dopełniacza. Sądzi się, że SJS/TEN może powstawać także na drodze nieimmunologicznej: idiosynkrazji, nietolerancji lub reakcji rzekomoalergicznej. Za większość polekowych odczynów skórnych są odpowiedzialne sulfonamidy, antybiotyki beta-laktamowe oraz leki przeciwpadaczkowe. Leki należące do tej ostatniej grupy są powszechnie stosowane w psychiatrii, a największym ryzykiem wywołania SJS/TEN obarczone są karbamazepina, lamotrygina, walproinian. Autorzy pracy przedstawiają przypadek 28-letniego mężczyzny leczonego z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej, u którego w 12. dobie po włączeniu do leczenia lamotryginy wystąpiły rumieniowo-obrzękowe zmiany śluzówkowo- -skórne mające tendencję do zlewania i szybkiego uogólniania, prowadząc do martwicy i spełzania pozornie niezmienionego naskórka (dodatni objaw Nikolskiego. Znacznie nasilone były zmiany śluzówkowe, występowały liczne, głę- bokie owrzodzenia w obrębie jamy ustnej, nosowej oraz spojówek, co uniemożliwiało przyjmowanie pokarmów drogą enteralną. W badaniach dodatkowych obserwowano istotny wzrost niespecyficznych markerów stanu zapalnego (CRP, hipoproteinemię, hipokaliemię, podwyższone wartości D-dimerów oraz nieznacznie podwyższone wartości aminotransferazy alaninowej. Pomimo szybkiej diagnozy i odstawienia leku podejrzewanego o związek przyczynowy

 4. La reinvención de Medellín

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andres Sanchez Jabba

  2013-01-01

  Full Text Available Resumen: Con la adopción del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, Medellín se convirtió en el centro industrial más importante de Colombia. Esto se debió al surgimiento de su aglomerado textil, el cual fue la fuente de crecimiento económico urbano durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, el excesivo grado de especialización en la producción textil generó una profunda crisis industrial cuando inició el proceso de liberalización comercial en la década de 1990. Adicionalmente, el surgimiento del narcotráfico incrementó considerablemente los niveles de violencia. La combinación de estos dos factores dejó a la ciudad sumida en una profunda crisis urbana caracterizada por una gran inestabilidad institucional. Sin embargo, Medellín supo reinventarse: los niveles de violencia disminuyeron, los indicadores sociales y económicos mejoraron y la ciudad buscó el resurgimiento urbano orientando su economía hacia la generación de conocimiento apalancado en la innovación y el uso intensivo de la tecnología.

 5. La reinvención de Medellín

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Sánchez Jabba

  2013-06-01

  Full Text Available Con la adopción del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, Medellín se convirtió en el centro industrial más importante de Colombia. Esto se debió al surgimiento de su aglomerado textil, el cual fue la fuente de crecimiento económico urbano durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, el excesivo grado de especialización en la producción textil generó una profunda crisis industrial cuando inició el proceso de liberalización comercial en la década de 1990. Adicionalmente, el surgimiento del narcotráfico incrementó considerablemente los niveles de violencia. La combinación de estos dos factores dejó a la ciudad sumida en una profunda crisis urbana caracterizada por una gran inestabilidad institucional. Sin embargo, Medellín supo reinventarse: los niveles de violencia disminuyeron, los indicadores sociales y económicos mejoraron y la ciudad buscó el resurgimiento urbano orientando su economía hacia la generación de conocimiento apalancado en la innovación y el uso intensivo de la tecnología.

 6. Aproximación teórica a la relación entre los términos gestión documental, gestión de información y gestión del conocimiento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gauchi Risso, Verónica

  2012-12-01

  Full Text Available The purpose of this paper is to offer a theoretical approach to the terms «record management», «information management» and «knowledge management», as well as to the relationships among them. This work consists of a descriptive review of the pertinent literature in which the chosen terms are described individually. It aims to transmit scientifically valid information in order to establish a relationship among the three. Three aspects are drawn together in the conceptualization: documents, communication technologies, and people, the combination of which gives rise to a number of strengths that constitute the capital of any organization. This process provides evidence of a strong relationship among record management, information management and knowledge management, which together represent a complementary and indispensable grouping in any organization.

  El objeto de esta exposición consiste en el abordaje teórico de los términos gestión documental, gestión de información y gestión del conocimiento y las relaciones existentes entre ellos. Este trabajo corresponde a un estudio de revisión o compilación de tipo descriptivo, en el que los términos seleccionados son descritos uno a uno en sus características y que tiene por finalidad transmitir informaciones válidas científicamente con el objeto de establecer una relación entre los términos propuestos. Tres aspectos confluyen en la conceptualización: documentos, tecnologías de la comunicación y personas; la combinación de todas ellas da lugar a una serie de capacidades que son lo que constituye el capital de toda organización; este proceso evidencia una relación estrecha entre la gestión documental, de información y del conocimiento que conforman un equipo complementario e imprescindible en toda organización.

 7. Gestión del tiempo y procrastinación en la educación superior

  OpenAIRE

  Garzón Umerenkova, Angélica; Universidad El Bosque; Gil Flores, Javier; Universidad de Sevilla (Espala)

  2017-01-01

  La procrastinación constituye un fallo de las conductas autorregulatorias que conlleva efectos negativos a nivel académico. Analizamos el valor de la gestión del tiempo como variable predictora de la procrastinación, estudiando una muestra de 494 estudiantes universitarios colombianos de primer año, que fueron clasificados en dos grupos en función de su grado de procrastinación académica. Hemos recogido información sobre sus conductas de gestión del tiempo, medidas a través de una versión es...

 8. Operación a corazón abierto

  OpenAIRE

  Camezzana, María Daniela

  2013-01-01

  Corazón de nuestro tango, el bandoneón es un instrumento en vías de extinción, de fabricación luthier. Sólo entre 1910 y 1933 entraron unos 60.000 bandoneones a la Argentina, pero conseguir uno hoy es tan complicado que ya hay cosecha en films y libros al respecto. En la Universidad Nacional de Lanús y a partir de la inquietud de su rectora, Ana Jaramillo, se desarrolló Pichuco, el primer bandoneón de fabricación seriada. Facultad de Periodismo y Comunicación Social

 9. La gestión de los números internacionales de identificación de documentos:estado de la cuestión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pilar Beltran Orenes

  2011-04-01

  Full Text Available La gestión de los estándares de los números internacionales de identificación de documentos está teniendo una serie de consecuencias derivadas directamente del carácter público o privado de la gestión realizada y de los intereses comerciales. En este texto se hace un análisis del estado actual de las gestiones de los principales números de identificación de documentos, de cara a establecer las bases de la, a nuestro juicio, necesaria reflexión que deberían hacer las instituciones públicas para poder llevar a cabo el control bibliográfico de la producción a escala mundial.

 10. First-principles molecular dynamics investigation of thermal and mechanical stability of the TiN(001)/AlN and ZrN(001)/AlN heterostructures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ivashchenko, V.I.; Veprek, S.; Turchi, P.E.A.; Shevchenko, V.I.; Leszczynski, J.; Gorb, L.; Hill, F.

  2014-01-01

  First-principles quantum molecular dynamics investigations of TiN(001)/AlN and ZrN(001)/AlN heterostructures with one and two monolayers (1 ML and 2 ML) of AlN interfacial layers were carried out in the temperature range of 0–1400 K with subsequent static relaxation. It is shown that the epitaxially stabilized cubic B1-AlN interfacial layers are preserved in all TiN(001)/AlN heterostructures over the whole temperature range. In the ZrN(001)/AlN heterostructures, the B1-AlN(001) interfacial layer exists at 0 K, but it transforms into a distorted one at 10 K consisting of tetrahedral AlN 4 , octahedral AlN 6 , and AlN 5 units. The thermal stability of the interfaces was investigated by studying the phonon dynamic stability of the B1-AlN phase with different lattice parameters. The calculations showed that the B1-AlN interface should be unstable in ZrN(001)/AlN heterostructures and nanocomposites, and in those based on transition metal nitrides with lattice parameters larger than 4.4 Å. Electronic band structure calculations showed that energy gap forms around the Fermi energy for all interfaces. The formation of the interfacial AlN layer in TiN and ZrN crystals reduces their ideal tensile and shear strengths. Upon tensile load, decohesion occurs between Ti (Zr) and N atoms adjacent to the 1 ML AlN interfacial layer, whereas in the case of 2 ML AlN it occurs inside the TiN and ZrN slabs. The experimentally reported strength enhancement in the TiN/AlN and ZrN/AlN heterostructures is attributed to impeding effect of the interfacial layer on the plastic flow. - Highlights: • First-principles quantum molecular dynamics studies were conducted. • TiN- and ZrN-based heterostructures with one and two AlN interfacial layers. • Stability and structural transformation between 0 and 1400 K have been calculated. • Stress–strain relationships and ideal strengths determined. • Systems which may form stable superhard heterostructures are identified

 11. First-principles molecular dynamics investigation of thermal and mechanical stability of the TiN(001)/AlN and ZrN(001)/AlN heterostructures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ivashchenko, V.I., E-mail: ivash@ipms.kiev.ua [Institute of Problems of Material Science, National Academy of Science of Ukraine, Krzhyzhanosky str. 3, 03142 Kyiv (Ukraine); Veprek, S., E-mail: stan.veprek@lrz.tum.de [Department of Chemistry, Technical University Munich, Lichtenbergstrasse 4, D-85747 Garching (Germany); Turchi, P.E.A. [Lawrence Livermore National Laboratory (L-352), P.O. Box 808, Livermore, CA 94551 (United States); Shevchenko, V.I. [Institute of Problems of Material Science, National Academy of Science of Ukraine, Krzhyzhanosky str. 3, 03142 Kyiv (Ukraine); Leszczynski, J. [Department of Chemistry and Biochemistry, Interdisciplinary Center for Nanotoxicity, Jackson State University, Jackson, MS 39217 (United States); Gorb, L. [Department of Chemistry and Biochemistry, Interdisciplinary Center for Nanotoxicity, Jackson State University, Jackson, MS 39217 (United States); U.S. Army ERDC, Vicksburg, MS 39180 (United States); Hill, F. [U.S. Army ERDC, Vicksburg, MS 39180 (United States)

  2014-08-01

  First-principles quantum molecular dynamics investigations of TiN(001)/AlN and ZrN(001)/AlN heterostructures with one and two monolayers (1 ML and 2 ML) of AlN interfacial layers were carried out in the temperature range of 0–1400 K with subsequent static relaxation. It is shown that the epitaxially stabilized cubic B1-AlN interfacial layers are preserved in all TiN(001)/AlN heterostructures over the whole temperature range. In the ZrN(001)/AlN heterostructures, the B1-AlN(001) interfacial layer exists at 0 K, but it transforms into a distorted one at 10 K consisting of tetrahedral AlN{sub 4}, octahedral AlN{sub 6}, and AlN{sub 5} units. The thermal stability of the interfaces was investigated by studying the phonon dynamic stability of the B1-AlN phase with different lattice parameters. The calculations showed that the B1-AlN interface should be unstable in ZrN(001)/AlN heterostructures and nanocomposites, and in those based on transition metal nitrides with lattice parameters larger than 4.4 Å. Electronic band structure calculations showed that energy gap forms around the Fermi energy for all interfaces. The formation of the interfacial AlN layer in TiN and ZrN crystals reduces their ideal tensile and shear strengths. Upon tensile load, decohesion occurs between Ti (Zr) and N atoms adjacent to the 1 ML AlN interfacial layer, whereas in the case of 2 ML AlN it occurs inside the TiN and ZrN slabs. The experimentally reported strength enhancement in the TiN/AlN and ZrN/AlN heterostructures is attributed to impeding effect of the interfacial layer on the plastic flow. - Highlights: • First-principles quantum molecular dynamics studies were conducted. • TiN- and ZrN-based heterostructures with one and two AlN interfacial layers. • Stability and structural transformation between 0 and 1400 K have been calculated. • Stress–strain relationships and ideal strengths determined. • Systems which may form stable superhard heterostructures are identified.

 12. La modernización del Japón

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  rikiwo Shikama

  1988-04-01

  Full Text Available RESUMEN El autor presenta de forma general una visión del proceso de modernización del Japón. El significado importante de la Revolución Meiji, haciendo alusión al contexto en el cual ésta se desarrolló. Hace un análisis comparativo de la China y Japón derivado de las tesis del doctor Reischaver, catedrático de la universidad de Harvard. Resalta la importancia que tuvo en el proceso de modernización las características específicas del régimen Feudad Japonés, y el alto nivel de alfabetización, que supuso una mayor capacidad  para absorber y asimilar la cultura occidental.

 13. Observations of HC3N, HC5N, and HC7N in molecular clouds

  International Nuclear Information System (INIS)

  Snell, R.L.; Schloerb, F.P.; Young, J.S.; Hjalmarson, A.; Friberg, P.

  1981-01-01

  We present observations of HC 3 N, HC 5 N, and HC 7 N in five molecular clouds. Statistical equilibrium calculations have been performed for HC 5 N and HC 7 N and compared with our data and data on other transitions of these molecules reported in the literature to derive the densities and the column densities of the cyanopolyynes in these clouds. We derive densities for TMC 1, TMC 2, and L1544 of between 1 and 4 x 10 4 cm -3 . We have found that the ratios of the cyanopolyynes in these three clouds are the following: HC 3 N/HC 5 Nroughly-equal1.4 and HC 5 N/HC 7 Nroughly-equal3. In L134 N and DR 21(OH) we have measured limits on the HC 5 N emission and find the HC 3 N/HC 5 N ratio to be substantially greater than in the three Taurus clouds. We have also compared the cyanopolyyne column densities with those of 13 CO and find that the abundance of HC 3 N in L134 N and DR 21(OH) is an order of magnitude smaller than that found in the Taurus clouds. The chemical differences between L134 N and the Taurus clouds are particularly interesting in view of their similar physical properties

 14. Mixed complexes of uranium(IV) and thorium(IV) with N,N'-ethylenebis(salicylideneimine) and N,N'-propylenebis(salicylideneimine)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doretti, L; Madalosso, F; Sitran, S; Faleschini, S [Consiglio Nazionale delle Ricerche, Padua (Italy). Lab. di Chimica e Tecnologia dei Radioelementi

  1976-01-01

  Recently some uranium tetrachloride adducts with N-(hydroxyphenyl)-salicylaldimine and N-(methoxyphenyl)salicylaldimine have been prepared (Doretti et al., J. Inorg. Nucl. Chem., (in press)): the study has now extended to the complexes of Uranium(IV) and Thorium(IV) with N,N'-Ethylenebis(salicylideneimine), H/sub 2/salen, and N,N'-Propylenebis(salicylideneimine), H/sub 2/salpropen, with the aim to prepare fully substituted complexes, mixed complexes containing both chloride and Schiff base groups and adducts of tetrachlorides with free Schiff bases. This paper reports the preparation and properties of the compounds MCl/sub 4/(H/sub 2/salen), MCl/sub 4/(H/sub 2/salpropen), M(salen)Cl/sub 2/, M(salen)/sub 2/ and M(salpropen)/sub 2/, where M = U or Th. These compounds have been characterized by elemental analyses and their IR spectra are reported and discussed.

 15. PRODUCCIÓN DE UNA ALEACIÓN NANOESTRUCTURADA FeAl MEDIANTE ALEACIÓN MECÁNICA Y SU CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto. A. Rodríguez-Díaz

  2013-01-01

  Full Text Available En este trabajo se elaboró la aleación Fe40Al mediante la técnica de aleación mecánica (AM a partir de una mezcla de polvos elementales de Fe y Al, empleando distintos tiempos de molienda. Se caracterizó la evolución en tamaño y morfología de los polvos empleados en el proceso de AM en función del tiempo de molienda mediante la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB. Se empleó la técnica de Difracción de Rayos X (DRX para caracterizar la evolución de la estructura cristalina de las fases obtenidas en función del tiempo de molienda. La aleación Fe40Al con estructura cristalina desordenada del tipo cúbico centrado en el cuerpo se formó a las 20 h de molienda. El tamaño nano-métrico de grano correspondiente a la aleación desordenada Fe40Al se redujo con el transcurso del tiempo mientras que su parámetro de red se incrementó con el transcurso del tiempo de molienda.

 16. High-quality InN grown on KOH wet etched N-polar InN template by RF-MBE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muto, D.; Araki, T.; Kitagawa, S.; Kurouchi, M.; Nanishi, Y.; Naoi, H.; Na, H.

  2006-01-01

  We have succeeded in dramatically decreasing the density of dislocations in InN by regrowing InN films on micro-facetted N-polar InN templates. The micro-facetted N-polar InN templates were formed by wet etching in a 10 mol/l KOH solution. InN films were regrown on the micro-facetted N-polar InN templates and on flat surface N-polar InN templates for comparison by radio-frequency plasma-assisted molecular beam epitaxy. InN regrown on micro-facetted InN had considerably smaller twist distribution than that grown on the flat InN templates. From transmission electron microscopy observation, it was confirmed that the InN grown on the micro-facetted InN template had much lower density of dislocations than that grown on the flat InN template, and moreover the propagation of edge dislocations was almost completely terminated at the interface between the regrown InN and the micro-facetted InN template. Based on the results, we propose that regrowth of InN on micro-facetted InN templates is an effective way to obtain high-quality InN films. (copyright 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 17. Mindfulness e investigación-acción en educación secundaria. Gestación del Programa TREVA​​

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis López-González

  2016-01-01

  Full Text Available Investigación-acción (IA llevada a cabo por ocho docentes más el investigador principal (IP en un instituto de secundaria con todo su alumnado (n = 420. Su objetivo es el diseño, desarrollo y evaluación de 12 Lesson Study de relajaciónmindfulness, que darían lugar al Programa TREVA. El proceso tuvo 6 fases: diagnóstico, hipótesis-acción, diseño del programa, realización del programa (10 semanas de formación y 12 de lessons study, presentación de resultados y evaluación- seguimiento. El Programa TREVA se compone de 12 Lesson Study semanales (9 básicas y 3 especiales. Se usaron técnicas de recogida y de análisis cualitativas y cuantitativas. Se evaluó con el modelo CIPP (contexto, input, proceso y producto y los criterios de Stufflebeam. Tuvo un impacto considerable y efectos individuales y grupales positivos. Es sostenible y transportable.

 18. Characteristics in AlN/AlGaN/GaN Multilayer-Structured High-Electron-Mobility Transistors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gui-Zhou, Hu; Ling, Yang; Li-Yuan, Yang; Si, Quan; Shou-Gao, Jiang; Ji-Gang, Ma; Xiao-Hua, Ma; Yue, Hao

  2010-01-01

  A new multilayer-structured AlN/AlGaN/GaN heterostructure high-electron-mobility transistor (HEMT) is demonstrated. The AlN/AlGaN/GaN HEMT exhibits the maximum drain current density of 800 mA/mm and the maximum extrinsic transconductance of 170 mS/mm. Due to the increase of the distance between the gate and the two-dimensional electron-gas channel, the threshold voltage shifts slightly to the negative. The reduced drain current collapse and higher breakdown voltage are observed on this AlN/AlGaN/GaN HEMT. The current gain cut-off frequency and the maximum frequency of oscillation are 18.5 GHz and 29.0 GHz, respectively. (condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic, and optical properties)

 19. 60Co gamma radiation effect on AlGaN//AlN/GaN HEMT devices

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Yanping; Luo Yinhong; Wang Wei; Zhang Keying; Guo Hongxia; Guo Xiaoqiang; Wang Yuanming

  2013-01-01

  The testing techniques and experimental methods of the 60 Co gamma irradiation effect on AlGaN/AlN/GaN high electron mobility transistors (HEMTs) are established. The degradation of the electrical properties of the device under the actual radiation environment are analyzed theoretically, and studies of the total dose effects of gamma radiation on AlGaN/AlN/GaN HEMTs at three different radiation bias conditions are carried out. The degradation patterns of the main parameters of the AlGaN/AlN/GaN HEMTs at different doses are then investigated, and the device parameters that were sensitive to the gamma radiation induced damage and the total dose level induced device damage are obtained. (authors)

 20. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO DE CIENCIAS CON LA ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Quevedo-Blasco

  2015-01-01

  Full Text Available La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES ha supuesto una transformación de la educación superior en España. Sin embargo, se desconoce cuál es la actitud del profesorado universitario hacia el proceso y cómo ha afectado esta reforma a sus funciones docentes y como investigador. Por ello, se evalúa el grado de satisfacción hacia distintos aspectos relacionados con el EEES. Los participantes fueron 1.958 profesores que imparten docencia en titulaciones de la rama de Ciencias, pertenecientes a universidades públicas españolas. Se trata de un estudio descriptivo de poblaciones mediante encuesta con muestra probabilística, de tipo transversal. En primer lugar, se realizó la selección de la muestra con un nivel de confianza del 97%. Posteriormente, se elaboró un cuestionario ad hoc, aplicado vía online y compuesto por preguntas relacionadas con: información personal y profesional; aspectos generales e institucionales del EEES; docencia, investigación y gestión; metodología y proceso de enseñanza-aprendizaje; evaluación al alumnado; formación del profesorado; coordinación, organización y recursos del centro; comentarios adicionales y propuestas de mejora. El coeficiente alfa de Cronbach fue de 0,80. Los resultados ponen de manifiesto la insatisfacción de la mayor parte del profesorado con la forma en la que se ha realizado la adaptación de las titulaciones de Ciencias al EEES (46,4%, seguido del 44% que piensa que podría mejorar. También se proponen posibles soluciones que pueden tenerse en cuenta a la hora de establecer políticas educativas eficaces para mejorar la educación su¬perior en España. Finalmente, se reflexiona sobre la influencia del proceso de convergencia europea en el desarrollo profesional del profesorado de esta rama y las consecuencias producidas en el ámbito educativo y científico.

 1. Intervención para la racionalización del uso de losartán

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfredo Portilla

  2017-01-01

  Conclusiones: Se logró reducir la prescripción del losartán en dosis superiores a las estimadas como efectivas, lo que implica una reducción en el riesgo de la hiperkalemia y de los costos por dosificación mayor a la recomendada. Es importante reforzar las actividades de educación médica continuada para promover el uso apropiado de los medicamentos.

 2. 40 CFR 721.10175 - 1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C12-18 and C18-unsatd...

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 30 2010-07-01 2010-07-01 false 1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2... 1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C12-18 and C18-unsatd. acyl... chemical substance identified as 1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C12...

 3. SIMULACIÓN DE FLUJOS PIROCLÁSTICOS DEL VOLCÁN CERRO MACHÍN, COLOMBIA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ARCGIS©

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsa Adriana Cárdenas Quiroga

  2012-01-01

  Full Text Available Cerro Machín es un volcán activo, caracterizado en el pasado por erupciones explosivas de tipo pliniano y ubicado en un sector de gran importancia económica. Desde la década de los noventa se han desarrollado varios modelos de simulación para determinar el área que podría resultar afectada en una nueva erupción, pero estos modelos se basan en programas con variables predeterminadas que no son fácilmente modificables. Por tanto, se diseñó una aplicación del modelo de simulación Model Builder de las herramientas del software ArcGIS© para facilitar el proceso de análisis de los flujos piroclásticos expulsados por ese volcán en tres eventos eruptivos identificados y modelados previamente, con el objetivo de crear una aplicación fácilmente adaptable a cambios en las variables de simulación y que pudiera ser empleada también para modelar otros volcanes. Los resultados obtenidos resultan compatibles y similares a los obtenidos en simulaciones previas, lo que indica que la aplicación desarrollada es funcional.

 4. La gestión de los números internacionales de identificación de documentos:estado de la cuestión

  OpenAIRE

  Orenes, Pilar Beltran; Universidad Rey Juan Carlos; Usero, José Ángel Martínez

  2011-01-01

  La gestión de los estándares de los números internacionales de identificación de documentos está teniendo una serie de consecuencias derivadas directamente del carácter público o privado de la gestión realizada y de los intereses comerciales. En este texto se hace un análisis del estado actual de las gestiones de los principales números de identificación de documentos, de cara a establecer las bases de la, a nuestro juicio, necesaria reflexión que deberían hacer las insti...

 5. Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Karwasiński

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT. Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.

 6. La separación del almidón de yuca: Evaluación de la sedimentación por gravedad en canales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Torres Lozada

  2014-01-01

  Full Text Available La producción de almidón de yuca en Colombia proviene principalmente del norte del departamento del Cauca, en pequeñas industrias agrícolas llamadas "rallanderías", en las cuales la sedimentación de las partículas suspendidas ocurre en canales. Puesto que el proceso de sedimentación determina la capacidad de la industria del almidón, razón por la cual, se consideró importante evaluar el proceso de sedimentación en los canales rectangulares (0.3x0.4 x 165 m, utilizados generalmente en la región. Se evaluaron dos componentes principales en la zona de decantación: el cambio en la concentración de la suspensión afluente y la distribución del tamaño de la partícula. Con relación al afluente de los canales, se encontró que la concentración de la suspensión durante el funcionamiento del filtro, la mayor parte del tiempo fue entre 0.1 a 6%, predominando la sedimentación de partículas discretas para las cuales aplica la ley de Stokes. En la sedimentación, el flujo varió entre 0.82 a 1.44 L/s con predominio de flujo laminar yTRH> 150 minutos. En los primeros 104 m del canal, las partículas con tamaños> 10 µm fueron retenidas eficientemente; las partículas con tamaños entre 6.7 a 8.8 μm no fueron retenidas, siendo vertidas a los cuerpos de agua y generando así, problemas ambientales.

 7. COMUNICACIÓN GLOBAL Y CAPACIDAD COMPETITIVA EN LAS MICRO EMPRESAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Páez

  2001-01-01

  Full Text Available La presente investigación ahonda en la caracterización de las micro empresas de comunicación e información (MECI, empresas que han aparecido en el ámbito mundial a raíz del crecimiento y expansión de las tecnologías de información y comunicación. Se explica en esta investigación la relación entre la comunicación global y la competitividad de las MECI de Maracaibo. Es una investigación de tipo correlacional. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista estruturada, efectuándola al personal gerencial, administrativo y operativo de las MECI. Los resultados obtenidos comprueban la hipótesis de que existe una relación entre la comunicación global y la capacidad competitiva. El trabajo constituye una contribución para las MECI, debido a que su estudio sistemático proporciona una serie de criterios teóricos y prácticos que podrían ser utilizados por sus gerentes para generar competitividad en el futuro.

 8. Cerebro, números y educación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego ALONSO CÁNOVAS

  2013-06-01

  Full Text Available En este artículo se aborda el tema de las posibles contribuciones que la Neurociencia Cognitiva puede realizar a la Educación Matemática. En particular, se analizan las bases cerebrales del llamado sentido numérico, y la diferencia entre el cálculo rutinario y el que requiere la comprensión de los números como magnitud. El estudio del cerebro también aporta explicaciones plausibles a algunas de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas que aparecen en nuestras aulas. Se expone, de forma breve, una posible relación entre la inmadurez del lóbulo frontal en el proceso de desarrollo y algunos errores debidos a respuestas impulsivas. Aunque algunas hipótesis son muy especulativas, hacemos referencia a la posible relación entre el talento para las matemáticas y la biología. Finalmente citamos algunos resultados provenientes desde la Psicología Cognitiva sobre la importancia del desarrollo de la intuición matemática en la Educación Primaria y Secundaria.

 9. Statistical model calculation of fission isomer excitation functions in (n,n') and (n,γ) reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chatterjee, A.; Athougies, A.L.; Mehta, M.K.

  1977-01-01

  A statistical model developed by Britt and others (1971, 1973) to analyze isomer excitation functions in spallation type reactions like (α,2n) has been adopted in fission isomer calculations for (n,n') and (n,γ) reactions. Calculations done for 235 U(n,n')sup(238m)U and 235 U(n,γ)sup(236m)U reactions have been compared with experimental measurements. A listing of the computer program ISOMER using FORTRAN IV to calculate the isomer to prompt ratios is given. (M.G.B.)

 10. Enhancement of indium incorporation to InGaN MQWs on AlN/GaN periodic multilayers

  Science.gov (United States)

  Monavarian, Morteza; Hafiz, Shopan; Das, Saikat; Izyumskaya, Natalia; Özgür, Ümit; Morkoç, Hadis; Avrutin, Vitaliy

  2016-02-01

  The effect of compressive strain in buffer layer on strain relaxation and indium incorporation in InGaN multi-quantum wells (MQWs) is studied for two sets of samples grown side by side on both relaxed GaN layers and strained 10-pairs of AlN/GaN periodic multilayers. The 14-nm AlN layers were utilized in both multilayers, while GaN thickness was 4.5 and 2.5 nm in the first and the second set, respectively. The obtained results for the InGaN active layers on relaxed GaN and AlN/GaN periodic multilayers indicate enhanced indium incorporation for more relaxed InGaN active layers providing a variety of emission colors from purple to green.

 11. Effect of GaN buffer polarization on electron distribution of AlGaN/GaN heterostructure

  International Nuclear Information System (INIS)

  He, Xiaoguang; Zhao, Degang; Liu, Wei; Yang, Jing; Li, Xiaojing; Li, Xiang

  2016-01-01

  The formation of 2DEG in AlGaN/GaN heterostructure is discussed in detail. A misunderstanding about the 2DEG sheet density expression is clarified. It is predicted by theoretical analysis and validated by self-consistent Schrodinger–Poisson numerical simulation that under the force of GaN polarization, large amounts of electrons will accumulate at the GaN/substrate interface in AlGaN/GaN/substrate HEMT structure. - Highlights: • The formation of 2DEG in AlGaN/GaN heterostructure is discussed in detail. • Self-consistent Schrodinger–Poisson numerical simulation is used to modulate the AlGaN/GaN/substrate structure. • It is predicted by that large amounts of electrons will accumulate at the GaN/substrate interface.

 12. Effect of GaN buffer polarization on electron distribution of AlGaN/GaN heterostructure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  He, Xiaoguang; Zhao, Degang, E-mail: dgzhao@red.semi.ac.cn; Liu, Wei; Yang, Jing; Li, Xiaojing; Li, Xiang

  2016-06-15

  The formation of 2DEG in AlGaN/GaN heterostructure is discussed in detail. A misunderstanding about the 2DEG sheet density expression is clarified. It is predicted by theoretical analysis and validated by self-consistent Schrodinger–Poisson numerical simulation that under the force of GaN polarization, large amounts of electrons will accumulate at the GaN/substrate interface in AlGaN/GaN/substrate HEMT structure. - Highlights: • The formation of 2DEG in AlGaN/GaN heterostructure is discussed in detail. • Self-consistent Schrodinger–Poisson numerical simulation is used to modulate the AlGaN/GaN/substrate structure. • It is predicted by that large amounts of electrons will accumulate at the GaN/substrate interface.

 13. La modernización del Japón

  OpenAIRE

  rikiwo Shikama

  1988-01-01

  RESUMEN El autor presenta de forma general una visión del proceso de modernización del Japón. El significado importante de la Revolución Meiji, haciendo alusión al contexto en el cual ésta se desarrolló. Hace un análisis comparativo de la China y Japón derivado de las tesis del doctor Reischaver, catedrático de la universidad de Harvard. Resalta la importancia que tuvo en el proceso de modernización las características específicas del régimen Feudad Japonés, y el alto nivel de alfabet...

 14. Fibromialgia: ¿exageración o simulación?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pilar Capilla Ramírez

  2013-01-01

  Full Text Available Se presenta un estudio multidimensional de la exageración de síntomas en pacientes con fibromialgia. El objetivo principal es detectar patrones discriminantes de simulación de discapacidad relacionada con el dolor con el fin de desarrollar un protocolo detallado para la evaluación de sospecha de simulación en los casos con síntomas físicos o psicológicos falsos o exagerados motivados por incentivos externos. La muestra total (N=113 estuvo compuesta por cuatro grupos: pacientes con fibromialgia no litigantes (n= 36, pacientes con fibromialgia en situación de litigancia (n = 26, participantes análogos (n = 21 y grupo control (n = 30. Se administraron diferentes pruebas médicas y psicológicas a los participantes, incluyendo pruebas médicas complementarias, la adaptación española de la Escala de Auto-Eficacia (Baessler y Schwarzer, 1996, la Escala de Satisfacción Personal Vital (González Ordi, Santamaría y Casado Morales, 2012, la adaptación española del Cuestionario de Impacto de Fibromialgia (FIQ, Monterde, Salvat, Montull y Fernández-Ballart, 2004, la versión española de la Encuesta de Salud SF-36 (Alonso, Prieto y Antó, 1995, la adaptación española del Inventario Estructurado de Simulación de Síntomas (SIMS, González Ordi y Santamaría, 2009 y la adaptación española del Inventario de Personalidad de Minnesota- 2- Formulario Reestructurado (MMPI-2-RF, Ben-Porath y Tellegen, 2008a. Se presentan datos sobre las diferencias entre grupos y la precisión de predicción instrumentos utilizados. También se aborda un protocolo para la detección de la simulación en base a los resultados del perfil diferencial entre la fibromialgia no litigante y litigantes.

 15. In-situ SiN{sub x}/InN structures for InN field-effect transistors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zervos, Ch., E-mail: hzervos@physics.uoc.gr; Georgakilas, A. [Microelectronics Research Group (MRG), Institute of Electronic Structure and Laser (IESL), Foundation for Research and Technology-Hellas - FORTH, P.O. Box 1385, GR-70013 Heraklion, Crete (Greece); Department of Physics, University of Crete, P.O. Box 2208, GR-71003 Heraklion, Crete (Greece); Adikimenakis, A.; Kostopoulos, A.; Kayambaki, M.; Tsagaraki, K.; Konstantinidis, G. [Microelectronics Research Group (MRG), Institute of Electronic Structure and Laser (IESL), Foundation for Research and Technology-Hellas - FORTH, P.O. Box 1385, GR-70013 Heraklion, Crete (Greece); Beleniotis, P. [Department of Physics, University of Crete, P.O. Box 2208, GR-71003 Heraklion, Crete (Greece)

  2016-04-04

  Critical aspects of InN channel field-effect transistors (FETs) have been investigated. SiN{sub x} dielectric layers were deposited in-situ, in the molecular beam epitaxy system, on the surface of 2 nm InN layers grown on GaN (0001) buffer layers. Metal-insulator-semiconductor Ni/SiN{sub x}/InN capacitors were analyzed by capacitance-voltage (C-V) and current-voltage measurements and were used as gates in InN FET transistors (MISFETs). Comparison of the experimental C-V results with self-consistent Schrödinger-Poisson calculations indicates the presence of a positive charge at the SiN{sub x}/InN interface of Q{sub if} ≈ 4.4 – 4.8 × 10{sup 13 }cm{sup −2}, assuming complete InN strain relaxation. Operation of InN MISFETs was demonstrated, but their performance was limited by a catastrophic breakdown at drain-source voltages above 2.5–3.0 V, the low electron mobility, and high series resistances of the structures.

 16. Electron density and currents of AlN/GaN high electron mobility transistors with thin GaN/AlN buffer layer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bairamis, A.; Zervos, Ch.; Georgakilas, A., E-mail: alexandr@physics.uoc.gr [Microelectronics Research Group, IESL, Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), P.O. Box 1385, GR-71110 Heraklion, Crete (Greece); Department of Physics, University of Crete, P.O. Box 2208, GR-71003 Heraklion, Crete (Greece); Adikimenakis, A.; Kostopoulos, A.; Kayambaki, M.; Tsagaraki, K.; Konstantinidis, G. [Microelectronics Research Group, IESL, Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), P.O. Box 1385, GR-71110 Heraklion, Crete (Greece)

  2014-09-15

  AlN/GaN high electron mobility transistor (HEMT) structures with thin GaN/AlN buffer layer have been analyzed theoretically and experimentally, and the effects of the AlN barrier and GaN buffer layer thicknesses on two-dimensional electron gas (2DEG) density and transport properties have been evaluated. HEMT structures consisting of [300 nm GaN/ 200 nm AlN] buffer layer on sapphire were grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy and exhibited a remarkable agreement with the theoretical calculations, suggesting a negligible influence of the crystalline defects that increase near the heteroepitaxial interface. The 2DEG density varied from 6.8 × 10{sup 12} to 2.1 × 10{sup 13} cm{sup −2} as the AlN barrier thickness increased from 2.2 to 4.5 nm, while a 4.5 nm AlN barrier would result to 3.1 × 10{sup 13} cm{sup −2} on a GaN buffer layer. The 3.0 nm AlN barrier structure exhibited the highest 2DEG mobility of 900 cm{sup 2}/Vs for a density of 1.3 × 10{sup 13} cm{sup −2}. The results were also confirmed by the performance of 1 μm gate-length transistors. The scaling of AlN barrier thickness from 1.5 nm to 4.5 nm could modify the drain-source saturation current, for zero gate-source voltage, from zero (normally off condition) to 0.63 A/mm. The maximum drain-source current was 1.1 A/mm for AlN barrier thickness of 3.0 nm and 3.7 nm, and the maximum extrinsic transconductance was 320 mS/mm for 3.0 nm AlN barrier.

 17. Electron density and currents of AlN/GaN high electron mobility transistors with thin GaN/AlN buffer layer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bairamis, A.; Zervos, Ch.; Georgakilas, A.; Adikimenakis, A.; Kostopoulos, A.; Kayambaki, M.; Tsagaraki, K.; Konstantinidis, G.

  2014-01-01

  AlN/GaN high electron mobility transistor (HEMT) structures with thin GaN/AlN buffer layer have been analyzed theoretically and experimentally, and the effects of the AlN barrier and GaN buffer layer thicknesses on two-dimensional electron gas (2DEG) density and transport properties have been evaluated. HEMT structures consisting of [300 nm GaN/ 200 nm AlN] buffer layer on sapphire were grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy and exhibited a remarkable agreement with the theoretical calculations, suggesting a negligible influence of the crystalline defects that increase near the heteroepitaxial interface. The 2DEG density varied from 6.8 × 10 12 to 2.1 × 10 13 cm −2 as the AlN barrier thickness increased from 2.2 to 4.5 nm, while a 4.5 nm AlN barrier would result to 3.1 × 10 13 cm −2 on a GaN buffer layer. The 3.0 nm AlN barrier structure exhibited the highest 2DEG mobility of 900 cm 2 /Vs for a density of 1.3 × 10 13 cm −2 . The results were also confirmed by the performance of 1 μm gate-length transistors. The scaling of AlN barrier thickness from 1.5 nm to 4.5 nm could modify the drain-source saturation current, for zero gate-source voltage, from zero (normally off condition) to 0.63 A/mm. The maximum drain-source current was 1.1 A/mm for AlN barrier thickness of 3.0 nm and 3.7 nm, and the maximum extrinsic transconductance was 320 mS/mm for 3.0 nm AlN barrier.

 18. High breakdown voltage in AlGaN/GaN HEMTs using AlGaN/GaN/AlGaN quantum-well electron-blocking layers.

  Science.gov (United States)

  Lee, Ya-Ju; Yao, Yung-Chi; Huang, Chun-Ying; Lin, Tai-Yuan; Cheng, Li-Lien; Liu, Ching-Yun; Wang, Mei-Tan; Hwang, Jung-Min

  2014-01-01

  In this paper, we numerically study an enhancement of breakdown voltage in AlGaN/GaN high-electron-mobility transistors (HEMTs) by using the AlGaN/GaN/AlGaN quantum-well (QW) electron-blocking layer (EBL) structure. This concept is based on the superior confinement of two-dimensional electron gases (2-DEGs) provided by the QW EBL, resulting in a significant improvement of breakdown voltage and a remarkable suppression of spilling electrons. The electron mobility of 2-DEG is hence enhanced as well. The dependence of thickness and composition of QW EBL on the device breakdown is also evaluated and discussed.

 19. Aristoteles Ve İbn Sînâ’nın Reenkarnasyonu Reddi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Özalp

  2013-06-01

  Full Text Available Bu makalede düşünce tarihinin iki önemli düşünürü Aristoteles ve İbn Sînâ’nın reenkarnasyon/tenasüh hakkındaki görüşlerini inceledik. Her iki düşünürde reenkar-nasyonu reddetmektedir. Konuyu ele almadan önce kaynak olmaları bakımından Aristoteles ve İbn Sînâ’dan önceki bazı filozofların ruh ve reenkarnasyon hakkındaki görüşlerini araştırdık. Daha sonra da her iki filozofun ruh tanımlarım belirledikten sonra reenkarnasyone niçin reddettiklerini ortaya koymaya çalıştık. Nihayetinde görüşlerinde ki benzer ve farklı noktaları tespit için bir karşılaştırma yaptık

 20. Influence of InGaN sub-quantum-well on performance of InAlN/GaN/InAlN resonant tunneling diodes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen, Haoran; Yang, Lin'an; Hao, Yue

  2014-01-01

  The resonant tunneling mechanism of the GaN based resonant tunneling diode (RTD) with an InGaN sub-quantum-well has been investigated by means of numerical simulation. At resonant-state, Electrons in the InGaN/InAlN/GaN/InAlN RTD tunnel from the emitter region through the aligned discrete energy levels in the InGaN sub-quantum-well and GaN main-quantum-well into the collector region. The implantation of the InGaN sub-quantum-well alters the dominant transport mechanism, increase the transmission coefficient and give rise to the peak current and peak-to-valley current ratio. We also demonstrate that the most pronounced negative-differential-resistance characteristic can be achieved by choosing appropriately the In composition of In x Ga 1−x N at around x = 0.06

 1. Gestión de la integración social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina García Tobón

  2013-07-01

  Full Text Available El artículo presenta los resultados de la investigación cualitativa –estudio de casos–, “Gestión de la Integración Social de la Investigación de la Universidad de Antioquia”, proyecto que formó parte de la investigación nacional, Gestión de la Integración Social de la Investigación en Instituciones de Educación Superior – IES colombianas, terminada por la red GISI4 en diciembre de 2003, red conformada en principio por nueve universidades y el SENA.

 2. Enhancement of TE polarized light extraction efficiency in nanoscale (AlN)m /(GaN)n (m>n) superlattice substitution for Al-rich AlGaN disorder alloy: ultra-thin GaN layer modulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jiang, Xin-he; Shi, Jun-jie; Zhong, Hong-xia; Huang, Pu; Ding, Yi-min; Yu, Tong-jun; Shen, Bo; Lu, Jing; Zhang, Min; Wang, Xihua

  2014-01-01

  The problem of achieving high light extraction efficiency in Al-rich Al x Ga 1−x N is of paramount importance for the realization of AlGaN-based deep ultraviolet (DUV) optoelectronic devices. To solve this problem, we investigate the microscopic mechanism of valence band inversion and light polarization, a crucial factor for enhancing light extraction efficiency, in Al-rich Al x Ga 1−x N alloy using the Heyd–Scuseria–Ernzerhof hybrid functional, local-density approximation with 1/2 occupation, and the Perdew–Burke–Ernzerhof functional, in which the spin–orbit coupling effect is included. We find that the microscopic Ga-atom distribution can effectively modulate the valence band structure of Al-rich Al x Ga 1−x N. Moreover, we prove that the valence band arrangement in the decreasing order of heavy hole, light hole, and crystal-field split-off hole can be realized by using nanoscale (AlN) m /(GaN) n (m>n) superlattice (SL) substituting for Al-rich Al x Ga 1−x N disorder alloy as the active layer of optoelectronic devices due to the ultra-thin GaN layer modulation. The valence band maximum, i.e., the heavy hole band, has p x - and p y -like characteristics and is highly localized in the SL structure, which leads to the desired transverse electric (TE) polarized (E⊥c) light emission with improved light extraction efficiency in the DUV spectral region. Some important band-structure parameters and electron/hole effective masses are also given. The physical origin for the valence band inversion and TE polarization in (AlN) m /(GaN) n SL is analyzed in depth. (paper)

 3. Using the N-15 method to determine N-soil, N-green manure, and N-urea availability after six seasons in an alley cropping system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Elsje L Sisworo; Haryanto and Ania Citraresmini

  2006-01-01

  Nitrogen (N) is the most important nutrient for crop growth and production. This study was conducted to determine whether in each of six seasons and after these seasons the N-soil, N-green manure, N-green manure + urea, and N-urea is still available for crops. Upland rice and corn were planted successively for six seasons. In each season upland rice and corn were planted and applied with N-fertilizers at rate of: control (0N), N1 (100% green manure), N2 (50% green manure + 50% urea), N3 (100% urea). N-15 labelled urea was added at each season to determine the A-value of the crops. In each seasons it was shown that crops used N-soil as well as N-fertilizer. With the increase of the availability of N-fertilizers the use of N-soil decrease and so could preserve N-soil. With preservation of N-soil it could be assumed that soil quality has increased. The N-15 method could be used to determine the availability at each fertilizer rate’s in each season and at the end of the sixth season. (author)

 4. Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tanılı Çocukların Anne-Babalarının Yas Tepkilerinin, Evlilik Uyumlarının ve Sosyal Destek Algılarının Đncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deniz Karpat

  2012-07-01

  Full Text Available Bu çalışma, yaygın gelişimsel bozukluk tanılı çocukların anne babalarının bu tanı nedeniyle yaşadıkları yas sürecini, evlilik uyumlarını ve algıladıkları sosyal desteği etkileyen faktörleri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, 3-18 yaş aralığında yaygın gelişimsel bozukluk (YGB tanılı çocuğu olan gönüllü 103 anne-babaya uygulanan Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi, Çiftler Uyum Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Yaş, evlilik uyumu ve algılanan sosyal desteğin çeşitli demografik değişkenler açısından farklılaştığı bulunmuştur. YGB tanılı çocukların anne-babalarında yasın olumsuz yanını yordayan değişkenlerin annebabaların cinsiyet ve eğitim düzeyi, evlilik süresi, özel insan kategorisinden algılanan sosyal destek, arkadaş kategorisinden algılanan sosyal destek ve çift bağlılığı olduğu görülmüştür. Yasın olumlu yanını yordayan değişkenlerin ise anne-babanın cinsiyeti ve eğitim düzeyi, tanıdan sonra geçen süre ve çift uyumu olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar ilgili alanyazın verileri ışığında tartışılmıştır. The aim of this study is to examine the factors effecting grief, marital adjustment and social support and relationship between grief, marital adjustment and social support of the parents of children with pervasive development disorder. Hogan Grief Reaction Checklist, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Dyadic Adjustment Scale and Personal Information Form which was developed by the researcher were used for this purpose. The sample of the study consists of 103 parents of the children between 3 and 18 years old with PDD. The results showed that the grief, marital adjustment and social support differentiated among the demographic variables. The variables that predict the grief of the parents of the children with PDD in a negative

 5. Religión y Educación Pública

  OpenAIRE

  Palomino Lozano, Rafael

  2009-01-01

  Relación general sobre la presencia de la religión como materia docente en la educación reglada: actores implicados, derechos educativos, modelos educativos y enseñanza de la religión, modalidades de enseñanza de la religión como asignatura. Breve apunte sobre lo símbolos religiosos en la escuela. Versión parcial. Keynote speech. General account concerning the presence of religion in public education: social actors, educational rights, educational models, religion as a school subject. Bri...

 6. Activated N-nitrosocarbamates for regioselective synthesis of N-nitrosoureas.

  Science.gov (United States)

  Martinez, J; Oiry, J; Imbach, J L; Winternitz, F

  1982-02-01

  A practical and convenient method for synthesizing antitumor compounds, N-alkyl-N-nitrosoureas, regioselectively nitrosated on the nitrogen atom bearing the alkyl group is proposed. N-Alkyl-N-nitrosocarbamates are interesting intermediates in these syntheses and yield, by reaction with amino compounds, the regioselectively nitrosated N-alkyl-N-nitrosoureas. As an interesting example, N,N'-bis[(2-chloroethyl)nitrosocarbamoyl]cystamine, a new attractive oncostatic derivative, has been prepared. The cytotoxic activity of these various compounds were tested on L1210 leukemia.

 7. High energy ion irradiated III-N semiconductors (AlN, GaN, InN): study of point defect and extended defect creation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sall, Mamour

  2013-01-01

  Nitride semiconductors III N (AlN, GaN, InN) have interesting properties for micro-and opto-electronic applications. In use, they may be subjected to different types of radiation in a wide range of energy. In AlN, initially considered insensitive to electronic excitations (Se), we have demonstrated a novel type of synergy between Se and nuclear collisions (Sn) for the creation of defects absorbing at 4.7 eV. In addition, another effect of Se is highlighted in AlN: climb of screw dislocations under the influence of Se, at high fluence. In GaN, two mechanisms can explain the creation of defects absorbing at 2.8 eV: a synergy between Se and Sn, or a creation only due to Sn but with a strong effect of the size of displacement cascades. The study, by TEM, of the effects of Se in the three materials, exhibits behaviors highly dependent on the material while they all belong to the same family with the same atomic structure. Under monoatomic ion irradiations (velocity between 0.4 and 5 MeV/u), while discontinuous tracks are observed in GaN and InN, no track is observed in AlN with the highest electronic stopping power (33 keV/nm). Only fullerene clusters produce tracks in AlN. The inelastic thermal spike model was used to calculate the energies required to produce track in AlN, GaN and InN, they are 4.2 eV/atom, 1.5 eV/atom and 0.8 eV/atom, respectively. This sensitivity difference according to Se, also occurs at high fluence. (author)

 8. Impermeabilización del hormigón

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gete-Alonso de Ylera, Antonio

  1977-03-01

  Full Text Available This article refers to concrete water-proofing, and the different sealing systems used. After a brief study of the different types of pores and air and water capillaries, the various kinds of water penetration —penetrability and hygroscopicity— are analyzed. The origin of the water is studied: natural moisture, construction humidity, moisture coming from absorption and condensation, rain, accumulated water pressure and miscellaneous moisture and the damaging effects they have on permeability and on hygroscopicity; losses in reservoirs, sub-pressure, Chemical reactions and oxidation. The different forms of measuring permeability are also studied: DIN Standard, by means of test tubes in the form of plates; ASTM Standard, by freezing and permeability tests, by means of a permeability meter, etc. After analyzing the basic conditions for decreasing water penetration in the concrete the following is considered. a Means of additives or treatments which improve the quality of same in order to obtain optimum conditions for waterproofing; b using products which avoid water penetration inside the concrete mass, without altering its basic properti.es. These two forms refer to different waterproofing systems: mass, hydrofugous, joints, sheets and continuous lining. These systems are studied in detail as far as their effects, characteristics and applications are concerned.Se trata en este artículo la impermeabilidad del hormigón y los diferentes sistemas de impermeabilización. Después de un breve estudio de las diversas clases de poros: capilares, de aire y de agua, se analizan los diversos modos de penetración del agua —penetrabilidad e higroscopicidad—, resaltando la mayor importancia de la permeabilidad, y su aumento en función del diámetro de los poros capilares mientras la higroscopicidad disminuye al aumentar el diámetro de aquéllos. Se estudia la procedencia del agua: humedad natural, humedad de construcción, humedad

 9. La reconversión de la formación en comunicación desde el EEES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Ortiz Sobrino

  2012-04-01

  Full Text Available "La adaptación de los estudios universitarios al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior es una oportunidad para reorientar y actualizar la formación en materia de Comunicación desde el ámbito universitario. Es el momento de dar una respuesta desde la Universidad al nuevo contexto comunicativo, a la abundancia informativa, a la incidencia de la tecnología en los procesos de producción de la Comunicación o a los nuevos modelos de consumo mediático, si se quiere conseguir un sector de la Comunicación que esté en consonancia con los nuevos tiempos.La adaptación de los estudios de Comunicación a este nuevo marco educativo se está realizando sobre la base de un cambio de metodologías y herramientas educativas, sobre un nuevo modelo de relación entre el profesor y el alumno, y sobre un diseño formativo fundamentado en la adquisición de competencias, tanto profesionales como académicas, por parte los futuros profesionales de la Comunicación. La justificación de los estudios de la Comunicación en la Universidad, los cambios en el modelo educativo, y algunas incógnitas sobre los resultados de este proceso de adaptación de los estudios de Comunicación al Espacio Europeo de Educación Superior, son los aspectos que se abordan a lo largo de esta contribución."

 10. Evaluation of cross sections for 197Au(n,3n) and 197Au(n,4n) reactions from threshold to 50 MeV

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yu Baosheng; Shen Qingbiao; Cai Dunjiu

  1994-01-01

  The measured data of cross sections for 197 Au(n,3n) and 197 Au(n,4n) reactions were collected and analysed. The theoretical calculations of above mentioned reactions were carried out to predict the data in higher energy region. The sets of cross sections for 197 Au(n,3n) and 197 Au(n,4n) reactions from threshold to 50 MeV were recommended on the basis of the experimental and calculated data. (2 figs)

 11. Gestión de residuos de construcción y demolición

  OpenAIRE

  Matallana Matallana, Carlos

  2010-01-01

  La concienciación social de la necesidad de llevar a cabo un Desarrollo Sostenible obliga en el campo de la construcción a potenciar el reciclaje de los materiales que han cumplido ya su vida útil, procedentes de las propias actividades constructivas así como de diversos procesos industriales. La ventaja más destacada de este reciclaje es la solución, a un mismo tiempo, de la problemática originada por la eliminación de unos subproductos de desecho así como la obtención de una nueva materia p...

 12. Definición, etiopatogenia, clasificación y formas de presentación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xavier Mas Garriga

  2014-01-01

  La artrosis de rodilla tiene una prevalencia del 10,2% en España y muestra una importante disociación clinicorradiológica. La artrosis de manos, con una prevalencia de afectación sintomática de alrededor del 6,2% puede adoptar diferentes formas de presentación (artrosis nodal, artrosis generalizada, rizartrosis y artrosis erosiva. La artrosis sintomática de cadera afecta entre el 3,5 y 5,6% de los mayores de 50 años y tiene diferentes patrones radiológicos en función de la migración de la cabeza femoral.

 13. Educación intercultural y educación visual: una reunión desafiante para la educación argentina

  OpenAIRE

  Osorio, Griselda

  2012-01-01

  La conformación de la modalidad de la Ecuación Intercultural Bilingüe dentro del Sistema Educativo argentino se pensó conforme a la Constitución Nacional en tanto garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígena (…) a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a mejorar su calidad de vida . Art. 75 inc.17.

 14. Narrow n anti n resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bogdanova, L.N.; Dalkarov, O.D.; Kerbikov, B.O.; Shapiro, I.S.

  1975-01-01

  The present status of the problem of quasinuclear states in systems of nucleons and antinucleons is reviewed. The theoretical predictions are compared with experimental data on narrow meson resonances near N anti N threshold which appeared in 1971-74

 15. Influence of InGaN sub-quantum-well on performance of InAlN/GaN/InAlN resonant tunneling diodes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, Haoran; Yang, Lin' an, E-mail: layang@xidian.edu.cn; Hao, Yue [State Key Discipline Laboratory of Wide Bandgap Semiconductor Technology, School of Microelectronics, Xidian University, Xi' an 710071 (China)

  2014-08-21

  The resonant tunneling mechanism of the GaN based resonant tunneling diode (RTD) with an InGaN sub-quantum-well has been investigated by means of numerical simulation. At resonant-state, Electrons in the InGaN/InAlN/GaN/InAlN RTD tunnel from the emitter region through the aligned discrete energy levels in the InGaN sub-quantum-well and GaN main-quantum-well into the collector region. The implantation of the InGaN sub-quantum-well alters the dominant transport mechanism, increase the transmission coefficient and give rise to the peak current and peak-to-valley current ratio. We also demonstrate that the most pronounced negative-differential-resistance characteristic can be achieved by choosing appropriately the In composition of In{sub x}Ga{sub 1−x}N at around x = 0.06.

 16. Producción cepalina sobre educación

  OpenAIRE

  Fernando Díaz Ortega

  2005-01-01

  El siguiente trabajo presenta una visión global del conjunto de la producción de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre educación, mediante la clasificación y análisis de las publicaciones cepalinas relacionadas con el tema educativo desde 1949 hasta 2002. Para dar esa visión dividí los documentos bajo tres criterios temporales y bajo cuatro clasificaciones. Los criterios temporales fueron: anualmente, en dos periodos (1949-1976 y 1977-2002) y en seis etapas (1949...

 17. Administración del agua. - Introducción

  OpenAIRE

  Fernández Morales, Juan Carlos

  2008-01-01

  ÍNDICE Créditos Dedicatoria Agradecimiento Notas del autor Introducción Capítulo I: Marco jurídico conceptual de la gestión del agua. Capítulo II: Organización administrativa del agua. Capítulo III: Las confederaciones hidrográficas en la legislación española. Capítulo IV: Los usuarios y la gestión del agua. Capítulo V: Administración del agua y competencias sectoriales en las comunidades autonómas españolas. Capítulo VI: Abastecimien...

 18. Evaluation of the 175Lu(n,2n)174Lu, 175Lu(n,2n/sup 174m/Lu, and 175Lu(n,3n)173Lu cross sections from threshold to 20 MeV

  International Nuclear Information System (INIS)

  Philis, C.; Young, P.G.; Arthur, E.D.

  1978-04-01

  An evaluation of the 175 Lu(n,2n) 174 Lu, 175 Lu(n,2n)/sup 174m/Lu, and 175 Lu(n,3n) 173 Lu reactions from threshold to 20 MeV is presented. Available experimental data were renormalized to a consistent set of standards and were used along with results from statistical-preequilibrium model calculations to produce recommended curves for each of these reactions

 19. Coordinación de las protecciones de la subestación de distribución en el sistema Durán norte

  OpenAIRE

  Tinoco Tinoco, Misael Patricio; Sanchez Yela, Darwin Horacio

  2016-01-01

  El presente trabajo desarrolla el estudio de la coordinación de protecciones aplicados a la subestación de distribución “DURÁN NORTE”, ubicada en el cantón Durán en la parte norte de la cuidad del mismo nombre. Partiendo primero desde la descripción de las instalaciones, para conocer los elementos que la componen; posteriormente, se realiza un estudio de flujo de carga en condiciones de máxima y mínima carga y un estudio de cortocircuito de la subestación aplicados a la barra de 69kV y 13.8kV...

 20. La investigación - acción en el contexto de la Educación Musical

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jimeno, María Manuela

  2000-05-01

  Full Text Available Investigación que propone un marco para adecuar, organizar, estructurar e interrelacionar los "Curriculum" de Escuelas de Música (3-12 años y Educación Musical en: Educación Infantil y Primaria (3-12 años, analizando convergencias y divergencias, fundamentando la música en su dualidad de Ciencia y Arte. Dicha investigación dirigida por Mª Manuela Jimeno, ha sido realizada con la participación de un equipo de profesores de Educación Infantil y Primaria así como de Escuelas de Música.La investigación que presentamos se está llevando a cabo en estos momentos en varios Centros de la Comunidad Foral de Navarra bajo el Patrocinio del Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura. El planteamiento Teórico y Análisis de las propuestas se lleva a cabo en la Universidad Pública de Navarra, desde 1995 hasta la fecha.La finalidad de este proyecto pedagógico-musical es conseguir para los niños/as entre 3 y 12 años una cultura y formación musical equilibradas, el acercamiento más profundo al hecho musical, apostando por la unidad y convergencia de los "Currículos" como eje vertebrador, con la doble finalidad de servir de formación básica para unos, y como formación y preparación más específica, para aquellos otros que posean aptitudes para optar a las pruebas de grado medio de las Enseñanzas regladas de Música, o servir de fundamento para la apertura hacia otros itinerarios de expresión ARTÍSTICA.El planteamiento de la investigación que presentamos nos brinda la oportunidad de reflexionar y analizar sobre:Nuestra concepción del alumno/a. Nuestra concepción de Investigación Ecológica y la situación de la Investigación en la Acción. Las hipótesis de Trabajo. Como realizamos una sesión práctica. El Modelo creado que se sigue en la Investigación. Valoración de Datos y Conclusiones obtenidas hasta la fecha.

 1. La reutilización de la información en el sector público: aplicación en la Unión Europea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vicent Giménez Chornet

  2014-01-01

  Full Text Available En este artículo se analiza la reutilización de la información en la Unión Europea tras la aplicación de la Directiva de 2003. Se estudia la forma en que los seis Estados europeos con mayor Producto Interior Bruto ponen a disposición de los ciudadanos dicha información en sus portales web. El objetivo es evaluar cómo ha incidido su aplicación en estos países. La metodología ha consistido, por una parte, en analizar la normativa para identificar su alcance y, por otra, en realizar un test de recuperación de la información para comparar los resultados de las búsquedas. En conclusión, se demuestra que hay una gran disparidad en cuanto al volumen de datos ofrecidos entre los Estados, diferencias en los sistemas de clasificación, carencias en cuanto a la descripción formal y grandes diferencias en cuanto al número de resultados en la recuperación de la información, por lo que se propone avanzar en la interoperabilidad de datos, con un mayor control del lenguaje documental.

 2. Divulgación de información sobre corrupción: empresas del IBEX 35

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maider Aldaz Odriozola

  2012-01-01

  Full Text Available El interés por la relación existente entre la corrupción y el sector privado se ha incrementado en los últimos tiempos. El presente trabajo pretende estudiar este asunto con efectos sociales desde una doble perspectiva; por una parte, conocer la realidad actual de la divulgación sobre corrupción en las empresas españolas del Ibex 35 para, posteriormente, tratar de analizar cuáles son las motivaciones subyacentes de tales prácticas y las posibles implicaciones en la gestión interna. Para alcanzar este objetivo, inicialmente realizamos un análisis exploratorio de la información relativa a la corrupción emitida por las empresas del Ibex 35 en sus memorias de sostenibilidad y, posteriormente, –basándonos en la Teoría de la Legitimidad– realizamos una entrevista en profundidad con un ejecutivo responsable de la RSC, con el objetivo de detectar las motivaciones y las implicaciones en la gestión. Las conclusiones alcanzadas son: en primer lugar, la información sobre corrupción aportada por las empresas se puede concretar en tres aspectos generales (política contra la corrupción, auditorías y sistemas de control, y los mecanismos de implementación. En segundo lugar, hemos identificado tres clusters en las empresas, destacando en este agrupamiento por su particular comportamiento, la compañía Telefónica. Por último, al analizar el caso de esta compañía, hemos observado cómo pretende mantener un nivel alto de legitimidad; para ello, intenta cumplir con las normas socialmente establecidas, y emplea la divulgación para continuar con su estatus de “empresa legítima”, e intenta generar valor y confianza. Sin embargo, los procedimientos en relación a la gestión de la corrupción parecen no haber alcanzado el nivel de concreción que en la actualidad se les exige.

 3. Growth of InGaN multiple quantum wells and GaN eplilayer on GaN substrate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Sung-Nam; Paek, H.S.; Son, J.K.; Sakong, T.; Yoon, E.; Nam, O.H.; Park, Y.

  2006-01-01

  We investigated that the surface morphology of GaN epilayers was significantly affected by the surface tilt orientation of GaN substrate. Surface morphologies of GaN epilayers on GaN substrates show three types: mirror, wavy, and hillock. These surface morphologies are dependent on the surface orientation of GaN substrates. It is found that the hillock morphology of GaN epilayer was formed on the GaN substrate with surface tilt orientation less than 0.1 o . As the surface tilt angle increased to 0.35 o , the surface morphology varied from hillock to wavy morphology. Above a surface tilt angle of 0.4 o , surface morphology changed to the mirror-like type morphology. Additionally, these three types of GaN surface morphology also affected the optical quality of GaN epilayers as well as InGaN multiple quantum wells on GaN substrates by non-uniform In incorporation on the different surface morphologies of GaN epilayers

 4. Local lattice environment of indium in GaN, AlN, and InN; Lokale Gitterumgebung von Indium in GaN, AlN und InN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Penner, J

  2007-12-20

  After an introduction to the physical properties of the nitrides, their preparation, and the state of studies on the implantation in the nitrides the experimental method (PAC) applied in this thesis and the data analysis are presented. The next chapter describes then the applied materials and the sample preparation. The following chapters contain the PAC measurements on the annealing behaviout of GaN, AlN, and InN after the implantation as well as dose- and temperature dependent PAC studies. Finally the most important results are summarized.

 5. Resonance particle production in inelastic N-N and π-N interactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amelin, N.S.; Barashenkov, V.S.; Slavin, N.V.

  1984-01-01

  Using the considerations connected with the scaling hypothesis and the Regge pole model the phenomenological expressions are obtained for differential single-particle inclusive production cross sections (Δ + , Δ 0 , Δ ++ ) and (p +- , p 0 , ω) resonances in inelastic π-N and N-N collisions at high energies. These expressions describe the known experimental data in a wide region of kinematic variables from 10 to several thousand GeV

 6. MODELACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE PARTÍCULAS NO RETENIDAS EN LA ETAPA DE SEDIMENTACIÓN EN CANALES: PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ALMIDÓN DE YUCA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  PATRICIA TORRES-LOZADA

  Full Text Available En la etapa de sedimentación en canales del proceso de extracción de almidón de yuca se genera alrededor del 80% del total del agua residual del proceso. Este estudio tuvo como objetivo realizar la modelación teórica de la separación de las partículas no retenidas en los canales de sedimentación, basándose en el análisis de sedimentación de partículas discretas entre 2 y 8 µm y usando el principio de la Ley de Stockes. La modelación teórica mostró que la velocidad de sedimentación oscila entre 0,007 y 0,112 cm/min. Con este rango de velocidad y un caudal crítico de 1,5 L/s, para la remoción total de las partículas se requeriría una estructura con un área superficial de 1.288 m2, altura de 1 m y TRH de 10 días aproximadamente. Este estudio demuestra que no es económica ni técnicamente viable la sedimentación convencional ni la de alta tasa para la retención de estas partículas, siendo recomendable evaluar mecanismos diferentes para mejorar la eficiencia de separación de las mismas que pueda potencializar su aprovechamiento y evitar contaminar los cuerpos receptores de estos efluentes.

 7. AlGaN nanocolumns and AlGaN/GaN/AlGaN nanostructures grown by molecular beam epitaxy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ristic, J.; Sanchez-Garcia, M.A.; Ulloa, J.M.; Calleja, E. [Departamento de Ingenieria Electronica, ETSI Telecomunicacion, Universidad Politecnica de Madrid, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid (Spain); Sanchez-Paramo, J.; Calleja, J.M. [Departamento de Fisica de Materiales, Universidad Autonoma de Madrid, Cantoblanco, 28049 Madrid (Spain); Jahn, U.; Trampert, A.; Ploog, K.H. [Paul-Drude-Institut fuer Festkoerperelektronik, Hausvogteiplatz 5-7, 10117 Berlin (Germany)

  2002-12-01

  This work reports on the characterization of hexagonal, single crystal AlGaN nanocolumns with diameters in the range of 30 to 100 nm grown by molecular beam epitaxy on Si(111) substrates. The change of the flux ratio between the Al and the total III-element controls the alloy composition. The Al composition trend versus the Al flux is consistent both with the E{sub 2} phonon energy values measured by inelastic light scattering and the luminescence emission peaks position. High quality low dimensional AlGaN/GaN/AlGaN heterostructures with five GaN quantum discs, 2 and 4 nm thick, embedded into the AlGaN columns, were designed in order to study the quantum confinement effects. (Abstract Copyright [2002], Wiley Periodicals, Inc.)

 8. New series of Tc-99m-labeled hepatobiliary tracers: N'-acyl- and N'-sulfonyl ethylenediamine-N,N-diacetic acids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karube, Y.; Kono, A.; Maeda, T.; Ohya, M.; Matsushima, Y.

  1981-01-01

  Various Tc-99m-labeled N'-substituted derivatives of ethylenediamine-N,N-diacetic acid (EDDA) are evaluated as hepatobiliary imaging agents. N-substituted aromatic acyl and aromatic sulfonyl derivatives of EDDA, labeled with Tc-99m, were administered to rabbits and golden hamsters, and the distribution indicated clearance by the hepatobiliary system. N'-aromatic sulfonyl EDDAs were labeled with Tc-99m by the SnCl 2 method with more than 99% yield. Clearance of Tc-99m-p-toluenesulfonyl EDDA from the blood and the liver was as rapid as that of TC-99m N-(2,6-diethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid (Tc-99m benzenesulfonyl EDDA lowered urinary excretion. It is concluded that the sulfonyl EDDAs provide a fruitful source for Tc-99m-labeled hepatobiliary radiopharmaceuticals

 9. Electronic structure and optical properties of N vacancy and O filling on n-GaN (0001) surface

  Science.gov (United States)

  Lu, Feifei; Liu, Lei; Xia, Sihao; Diao, Yu; Feng, Shu

  2018-06-01

  In the X-ray photoelectron spectroscopy experiment, we observed that the valence band spectrum of the n-GaN (0001) surface appeared a bump near 1.9 eV after Ar etching and the N/Ga ratio became smaller, while the bump disappeared upon exposure to air. In order to analyze this phenomenon theoretically, we mainly study the electronic structure and optical properties of n-GaN (0001) surface with N vacancy and filled with O atom based on the first principles of density functional theory. The results suggest that the n-GaN (0001) surface exhibits semi-metallic property. The introduction of N vacancy reduces the n-type conductivity, whereas the filling of O atom enhances conductivity. The density of state near -1.9eV shows a good agreement between the clean n-type surface and the O-atom-filled surface, while the N vacancy surface has a higher density of states, which is similar to the experimentally observed phenomenon. It is also found that the existence of N vacancy reduces the photoemission properties of the n-GaN (0001) surface and the filling of O atom alleviates the defect caused by vacancy. This study shows that N vacancy increases the doping difficulty of n-type GaN films, however, the filling of O atom may compensate for the diminished photoelectric properties induced by N vacancy and be conducive to prepare high-performance optoelectronic devices with the contact of n-GaN and metal.

 10. Deserción y retención universitaria: una discusión bibliográfica

  OpenAIRE

  Fernández-Hileman, María Del Rosario; Corengia, Ángela; Durand, Julio

  2014-01-01

  El objetivo de este artículo es presentar una discusión bibliográfica acerca del fenómeno de la deserción y retención en la universidad. Para ello, se realizó una revisión y síntesis de los principales estudios empíricos y perspectivas teóricas que abordan esta temática en Argentina y otros países. Para comenzar, se muestra el problema de la deserción en números, algunas precisiones terminológicas y su contextualización nacional (Argentina) e internacional. Posteriormente se desarrollan tanto...

 11. Asociación entre desnutrición y depresión en el adulto mayor

  OpenAIRE

  Elizabeth Pérez Cruz; Diana Cecilia Lizárraga Sánchez; María del Rosario Martínez Esteves

  2014-01-01

  Antecedentes: La desnutrición y la depresión son trastornos geriátricos comunes. Nuestro objetivo fue determinar la prevalencia de desnutrición y depresión en adultos mayores, así como evaluar su asociación. Métodos: Estudio transversal que se realizó en población geriátrica de la consulta externa de un Hospital Público de referencia de Alta Especialidad de la Ciudad de México. El estado nutricional se clasifico mediante la Evaluación Mínima Nutricional (MNA), el Índice de Quetelet se clasifi...

 12. Caracterización de la utilización de innovación en el sector bancario: Una aproximación hacia la adquisición de ventajas competitivas

  OpenAIRE

  Herazo Villa, Jesús Alejandro; Restrepo Ramírez, Susana; Yi Forero, Alex Daniel

  2013-01-01

  Investigación exploratoria mixta siguiendo un método deductivo con la que se logró caracterizar el grado de utilización de innovación en el sector bancario y su utilidad en la adquisición de ventajas competitivas con la ayuda de del modelo del Radar de Innovación.

 13. Compound list: N-methyl-N-nitrosourea [Open TG-GATEs

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available N-methyl-N-nitrosourea MNU 00164 ftp://ftp.biosciencedbc.jp/archive/open-tggates/LA...TEST/Human/in_vitro/N-methyl-N-nitrosourea.Human.in_vitro.Liver.zip ftp://ftp.biosciencedbc.jp/archive/open-...tggates/LATEST/Rat/in_vivo/Liver/Single/N-methyl-N-nitrosourea.Rat.in_vivo.Liver.Single.zip ...

 14. INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN NORMATIVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eleonora del Pilar Salazar Londoño

  2012-01-01

  Full Text Available El objetivo del presente artículo es reflexionar sobre el fenómeno de la interpretación en la norma jurídica. Por esta razón, se construye un diálogo con diversos horizontes teóricos que se sitúan entre los teóricos del derecho de un pensamiento iuspositivista e iusnaturalista, dentro de teorías constructivistas, como Dworkin y Hart, teoría argumentativa como Alexy y Habermas, positivistas puros como Kelsen, entre otros. Todos alimentan el discurso hermenéutico con nuevos conceptos de interpretación, como nuevas tendencias de interpretaciones jurídicas. El diálogo entre los teóricos se direcciona a través de preguntas para resolver el problema de la interpretación en el tema de los principios y la integración normativa.

 15. Compressed liquid densities for the (n-heptane + n-decane) and (n-octane + n-decane) systems from T = (313 to 363) K

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Quevedo-Nolasco, Rodolfo [Laboratorio de Termodinamica, SEPI-ESIQIE, Instituto Politecnico Nacional, UPALM, Ed. Z, Secc. 6, 1ER piso, Lindavista, C.P. 07738 Mexico D.F. (Mexico); Galicia-Luna, Luis A., E-mail: lgalicial@ipn.mx [Laboratorio de Termodinamica, SEPI-ESIQIE, Instituto Politecnico Nacional, UPALM, Ed. Z, Secc. 6, 1ER piso, Lindavista, C.P. 07738 Mexico D.F. (Mexico); Elizalde-Solis, Octavio [Departamento de Ingenieria Quimica Petrolera, ESIQIE, Instituto Politecnico Nacional, UPALM, Edif. 8, 2o piso, Lindavista, C.P. 07738 Mexico D.F. (Mexico)

  2012-01-15

  Highlights: > We built an equipment which consists of a variable volume cell and a VTD Anton Paar DMA-HPM. > Compressed liquid densities are reported for n-heptane and n-decane. > Binary (n-heptane or n-octane + n-decane) systems were studied in the whole range of composition. > Derived properties were calculated from experimental data. - Abstract: Densities (p, {rho}, T, x{sub 1}) of two binary n-alkane systems are reported from T = (313 to 363) K in the compressed liquid phase up to 25 MPa over the whole range of composition. The binary mixtures {l_brace}x{sub 1}n-heptane + (1 - x{sub 1})n-decane{r_brace} and {l_brace}x{sub 1}n-octane + (1 - x{sub 1})n-decane{r_brace} were prepared at compositions of (x{sub 1} = 0.0531, 0.2594, 0.5219, 0.777, 0.952), and (x{sub 1} = 0.0616, 0.2801, 0.5314, 0.7736, 0.9623), respectively. A measuring system based on a vibrating tube densimeter, DMA HPM from Anton Paar with data acquisition system was developed in order to obtain experimental densities. Water and nitrogen were used as reference fluids to calibrate the densimeter. Experimental methodology was checked by comparing the n-heptane and n-decane densities against multi-parameter equations proposed in the literature. Differences between both sets of data show a maximum deviation of 0.07%. Excess molar volumes, isothermal compressibility and isobaric thermal expansivity were computed from experimental densities.

 16. Compressed liquid densities for the (n-heptane + n-decane) and (n-octane + n-decane) systems from T = (313 to 363) K

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quevedo-Nolasco, Rodolfo; Galicia-Luna, Luis A.; Elizalde-Solis, Octavio

  2012-01-01

  Highlights: → We built an equipment which consists of a variable volume cell and a VTD Anton Paar DMA-HPM. → Compressed liquid densities are reported for n-heptane and n-decane. → Binary (n-heptane or n-octane + n-decane) systems were studied in the whole range of composition. → Derived properties were calculated from experimental data. - Abstract: Densities (p, ρ, T, x 1 ) of two binary n-alkane systems are reported from T = (313 to 363) K in the compressed liquid phase up to 25 MPa over the whole range of composition. The binary mixtures {x 1 n-heptane + (1 - x 1 )n-decane} and {x 1 n-octane + (1 - x 1 )n-decane} were prepared at compositions of (x 1 = 0.0531, 0.2594, 0.5219, 0.777, 0.952), and (x 1 = 0.0616, 0.2801, 0.5314, 0.7736, 0.9623), respectively. A measuring system based on a vibrating tube densimeter, DMA HPM from Anton Paar with data acquisition system was developed in order to obtain experimental densities. Water and nitrogen were used as reference fluids to calibrate the densimeter. Experimental methodology was checked by comparing the n-heptane and n-decane densities against multi-parameter equations proposed in the literature. Differences between both sets of data show a maximum deviation of 0.07%. Excess molar volumes, isothermal compressibility and isobaric thermal expansivity were computed from experimental densities.

 17. Gestión de la formación permanente del docente: reflexión y propuesta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MSc. Silvia M. Sarmiento-Berrezueta

  2015-11-01

  Full Text Available La práctica educativa actual exige implementar un nuevo Modelode Gestión de la formación permanente de los docentes basado en los estándares de calidad. Este artículo se centra en cómo alcanzar la calidad de la gestión formativa profesional mediante una propuesta de autoformación y co-formación basada sobre la reflexión, valoración y motivación, normada desde el Código de Convivencia, que conlleva a aprender y desaprender en los colectivos de docentes de educación básica superior en el Ecuador.

 18. The investigation of Al0.29Ga0.71N/GaN/AlN and AlN/GaN/AlN thin films grown on Si (111) by RF plasma-assisted MBE

  Science.gov (United States)

  Yusoff, Mohd Zaki Mohd; Mahyuddin, Azzafeerah; Hassan, Zainuriah; Hassan, Haslan Abu; Abdullah, Mat Johar

  2012-06-01

  Recently, gallium nitride (GaN) and its related compounds involving Al and In have attracted much attention because of their potential to be used as high-efficiency UV light emitting devices, and as high frequency and high power electronic devices. Consequently, the growth and physics of GaN-based materials have attracted remarkable scientific attention. In this work, the growth and characterization of epitaxial Al0.29Ga0.71N and AlN layers grown on Si (111) by RF-plasma assisted molecular beam epitaxy (MBE) are described. The Al mole fraction was derived from the HR-XRD symmetric rocking curve (RC) ω/2θ scans of (0002) plane as x = 0.29. For AlN/GaN/AlN sample, the maximum Raman intensity at 521.53 cm-1 is attributed to crystalline silicon. It was found that the allowed Raman optical phonon mode of GaN, the E1 (high) is clearly visible, which is located at 570.74 cm-1. Photoluminscence (PL) spectrums of both samples have shown sharp and intense band edge emission of GaN without the existence of yellow emission band, showing good crystal quality of the samples have been successfully grown on Si substrate.

 19. Gestión de nóminas

  OpenAIRE

  Sánchez González, Cristina

  2015-01-01

  El objetivo de este trabajo es el de realizar una aplicación EXCEL con su respectivo manual para la gestión de nóminas en una pequeña o mediana empresa (PYME). Desde el ámbito global de la política salarial en el que se desarrolla cada parte, se va acotando cada nivel hasta el tema principal del trabajo que es la nómina. Una vez descrito el concepto de nómina, se explica, junto con sus características, los tipos y partes, así como los cálculos a realizar a la hora de determinar las cantidades...

 20. Evaluación del cuesco de palma africana y del carbón del cerrejón para producir carbón activado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anundo Polanía León

  2010-05-01

  Full Text Available Se produjeron carbones activados a partir de carbón de El Cerrejón y del Cuesco de Palma Africana mediante activación con vapor de agua y KOH, a 700 y 800 ó 900°C variando la relación activante/carbonizado y el tiempo de activación. Los tiempos de activación a los que se desarrolla mayor área superficial son mucho más cortos con el vapor de agua que con el KOH. Al activar con este último se obtienen valores de área superficial similares errlas dos materias primas, según la temperatura de trabajo, mientras que la activación con vapor de agua, presenta características totalmente diferentes. La activación del Cuesco de Palma Africana con KOH, produce carbones esencialmente microporosos, mientras que con vapor de agua, produce carbones activados con una apreciable mesoporosidad favorecida por el incremento de la temperatura. La activación del carbón de El Cerrejón con KOH o vapor de agua produce carbones activados microporosos. En líneas generales se puede decir que el tipo de textura porosa obtenida en la producción de un carbón activado, es función no sólo de los agentes activantes utilizados, sino también del tipo u origen de la materia prima, mientras que la calidad del carbón activado, (área superficial total, es función del tiempo y de la temperatura de activación, al menos con los materiales de partida usados en este trabajo.

 1. Study on radiolysis products of N,N,N',N'-tetrabutyl-3-oxa-pentanediamide. Pt.1: Qualitative and quantitative analysis of dibutylamine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Xiaolan; Shanghai Univ., Shanghai; Bao Borong; Shanghai Univ., Shanghai; Yang Yanqin; Ye Guoan; Zhang Xianye

  2005-01-01

  The study on radiolysis products of gamma-irradiated N,N,N',N'-tetrabutyl-3-oxa-pentane-diamide (TBOPDA) is very useful towards the extractant stability. IR and headspace solid-phase microextraction combined with gas chromatography/mass spectrometry (SPME-GC/MS) are used in the research. By comparisons with standard substances, dibutylamine and N,N-dibutylformamide are comfirmed to be the major radiolysis products. The influences of irradiation on TBOPDA and dibutylamine are quantitated by using headspace SPME-GC and HPLC. According to the experiment results, the possible ways of degradation are also proposed. (authors)

 2. Vapor Pressure of N,N’-Diisopropylcarbodiimide (DICDI)

  Science.gov (United States)

  2016-02-01

  11. Furumoto, S. The Synthesis of Carbodiimides from N,N-Disubstituted Thioureas and 2- Chloro-4,6-dimethylpyrimidine, 2,4-Dichloropyrimidine or...N-Phenylbenzimidoyl Chloride . Journal of Synthetic Organic Chemistry, Japan 1975, 33, 748–752. 12. Kagami, H.; Hanzawa, N.; Suzuki, N.; Yamaguchi...25. Brozena, A.; Buchanan, J.H.; Miles, R.W., Jr.; Williams, B.R.; Hulet, M.S. Vapor Pressure of Triethyl and Tri-n- Propyl Phosphates and Diethyl

 3. Modulación Contextual en la Extinción: Recuperación de una Aversión Condicionada al Sabor en un Tercer Contexto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodolfo Bernal-Gamboa

  2011-01-01

  Full Text Available Este experimento se diseñó para evaluar la renovación ABC con un procedimiento de condicionamiento de aversión al sabor (CAS en tres fases: adquisición, extinción y prueba. Durante la adquisición, 15 ratas Wistar, asignadas a los grupos ABC y ABB, tuvieron acceso a una solución con sacarosa y posteriormente recibieron una inyección de cloruro de litio (LiCl en el Contexto A. En la extinción, ambos grupos bebieron la solución con sacarosa sin la administración del LiCl en el Contexto B. En la prueba, los grupos tuvieron acceso a la solución con sacarosa sin administrarles LiCl en el contexto de extinción para el grupo ABB, y en un tercer contexto para el grupo ABC. Los resultados mostraron la recuperación de la aversión condicionada al sabor únicamente en el grupo ABC.

 4. Ventilación manométrica controlada, con relación inspiración/espiración inversa: una opción de tratamiento en catástrofes pulmonares

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrique Guzmán Rubín

  1998-03-01

  Full Text Available Se realizó un estudio prospectivo y longitudinal con el fin de conocer los beneficios de la ventilación manométrica controlada, con inversión de la relación inspiración espiración. Se estudiaron 42 pacientes con una edad media de 1 1/2 años, que durante un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, desarrollaron distress respiratorio agudo, y fueron ventilados volumétricamente, y en una segunda fase se les asoció la inversión de la relación inspiración/espiración, para finalmente pasarlos a una ventilación manométrica con inversión de la relación inspiración/espiración. Los resultados óptimos de distintos parámetros ventilatorios, gasométricos y hemodinámicos al compararlos estadísticamente, correspondieron al último tipo de ventilación empleada.A prospective longitudinal study for finding out the benefits of controlled manometric ventilation with reversed inspiration-expiration ratio was performed. 42 patients with average age of one-year six months were studied, who suffered an acute respiratory distress in a systemic inflammatory syndrome and were finally volumetrically ventilated. In a second phase, a reversed inspiration-expiration ratio was put into practice and finally the patients were applied manometric ventilation with reversed inspiration-expiration ratio. In a statistical comparison, the controlled manometric ventilation obtained the best results in several ventilatory, gasometric and hemodynamic parameters.

 5. El sistema de gestión en laboratorios de calibración para su acreditación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elia I. Guevara-Guerrero

  2014-01-01

  Full Text Available La experiencia práctica y evidencias obtenidas por los autores, a partir de la realización de diagnósticos permitieron puntualizar aspectos de interés en la preparación de los laboratorios para cumplir con los requisitos de competencia exigidos en busca de lograr un servicio de calibración eficiente y eficaz y el reconocimiento que representa su acreditación. Para su realización se requirió de la aplicación de diversos métodos de la investigación que incluyeron entre otros la observación del desempeño de procesos, actividades y áreas, revisión de documentos, aplicación de entrevistas y listas de verificación, revisión de documentos, así como elementos básicos de estadística descriptiva. Se ofrecieron sugerencias o recomendaciones que facilitan la interpretación y aplicación de algunos de estos requisitos con énfasis en la definición del alcance de la acreditación, la documentación del sistema de gestión para el laboratorio, los ensayos de aptitud y el servicio al cliente incluyendo las quejas.

 6. Gestión gerencial del docente directivo en las funciones: planificación, organización y dirección

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Santana Soteldo

  2015-10-01

  Full Text Available El presente estudio tuvo como propósito analizar la gestión gerencial del docente directivo en cuanto a las funciones de planificación, organización y dirección. Se trata de una investigación de campo de carácter descriptivo y para obtener la información se aplicó un cuestionario con preguntas dicotómicas. El instrumento que se utilizó fue validado a través de la técnica de juicio de expertos y su confiabilidad se determinó mediante la aplicación de la fórmula de Kuder-Richardson (K-R20, obteniéndose la muy alta confiabilidad de 0.90. Los resultados permitieron conocer que la gestión gerencial del docente directivo en cuanto a la planificación, organización y dirección no es ejercida eficientemente, lo cual afecta a la institución y a todos sus actores. AbstractThe purpose of this research was to analyze the administrative management of the teacher director in terms of planning, organization and direction. It is about a field research of descriptive character in which a dichotomous questionnaire was applied in order to obtain the information. The instrument used was validated through the technique of experts’ opinion, and its reliability was determined by applying the Kuder-Richardson formula (K-R20 resulting in high reliability 0.90. The results revealed that the teacher director’s administrative management in terms of planning, organization and direction is not performed efficiently; this fact affects the institution and all the actors involved in it.

 7. Ternary nitrides for hydrogen storage: Li-B-N, Li-Al-N and Li-Ga-N systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Langmi, Henrietta W.; McGrady, G. Sean

  2008-01-01

  This paper reports an investigation of hydrogen storage performance of ternary nitrides based on lithium and the Group 13 elements boron, aluminum and gallium. These were prepared by ball milling Li 3 N together with the appropriate Group 13 nitride-BN, AlN or GaN. Powder X-ray diffraction of the products revealed that the ternary nitrides obtained are not the known Li 3 BN 2 , Li 3 AlN 2 and Li 3 GaN 2 phases. At 260 deg. C and 30 bar hydrogen pressure, the Li-Al-N ternary system initially absorbed 3.7 wt.% hydrogen, although this is not fully reversible. We observed, for the first time, hydrogen uptake by a pristine ternary nitride of Li and Al synthesized from the binary nitrides of the metals. While the Li-Ga-N ternary system also stored a significant amount of hydrogen, the storage capacity for the Li-B-N system was near zero. The hydrogenation reaction is believed to be similar to that of Li 3 N, and the enthalpies of hydrogen absorption for Li-Al-N and Li-Ga-N provide evidence that AlN and GaN, as well as the ball milling process, play a significant role in altering the thermodynamics of Li 3 N

 8. AlGaN/GaN HEMT structures on ammono bulk GaN substrate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kruszewski, P; Prystawko, P; Krysko, M; Smalc-Koziorowska, J; Leszczynski, M; Kasalynas, I; Nowakowska-Siwinska, A; Plesiewicz, J; Dwilinski, R; Zajac, M; Kucharski, R

  2014-01-01

  The work shows a successful fabrication of AlGaN/GaN high electron mobility transistor (HEMT) structures on the bulk GaN substrate grown by ammonothermal method providing an ultralow dislocation density of 10 4  cm −2  and wafers of size up to 2 inches in diameter. The AlGaN layers grown by metalorganic chemical vapor phase epitaxy method demonstrate atomically smooth surface, flat interfaces with reproduced low dislocation density as in the substrate. The test electronic devices—Schottky diodes and transistors—were designed without surface passivation and were successfully fabricated using mask-less laser-based photolithography procedures. The Schottky barrier devices demonstrate exceptionally low reverse currents smaller by a few orders of magnitude in comparison to the Schottky diodes made of AlGaN/GaN HEMT on sapphire substrate. (paper)

 9. AlGaN/GaN double-channel HEMT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quan Si; Hao Yue; Ma Xiaohua; Zheng Pengtian; Xie Yuanbin

  2010-01-01

  The fabrication of AlGaN/GaN double-channel high electron mobility transistors on sapphire substrates is reported. Two carrier channels are formed in an AlGaN/GaN/AlGaN/GaN multilayer structure. The DC performance of the resulting double-channel HEMT shows a wider high transconductance region compared with single-channel HEMT. Simulations provide an explanation for the influence of the double-channel on the high transconductance region. The buffer trap is suggested to be related to the wide region of high transconductance. The RF characteristics are also studied. (semiconductor devices)

 10. Digital growth of thick N-polar InGaN films on relaxed InGaN pseudosubstrates

  Science.gov (United States)

  Lund, Cory; Hestroffer, Karine; Hatui, Nirupam; Nakamura, Shuji; DenBaars, Steven P.; Mishra, Umesh K.; Keller, Stacia

  2017-11-01

  Smooth relaxed N-polar InGaN films were grown by metal-organic CVD (MOCVD) on N-polar InGaN pseudosubstrates (PSs) using a novel digital approach consisting of a constant In precursor flow with the pulsed injection of H2 carrier gas. InGaN layers grown on PSs exhibited an In composition of about 50% higher than those of the layers grown on N-polar GaN templates, assuming the in-plane lattice constant of the relaxed PSs, corresponding to In0.11Ga0.89N. Additionally, the luminescence recorded from InGaN layers grown on PSs at 490 nm was twice as intense as that obtained from the layers deposited on coloaded GaN-on-sapphire templates, which emitted at 430 nm.

 11. Metal-interconnection-free integration of InGaN/GaN light emitting diodes with AlGaN/GaN high electron mobility transistors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liu, Chao; Cai, Yuefei; Liu, Zhaojun; Ma, Jun; Lau, Kei May, E-mail: eekmlau@ust.hk [Photonics Technology Center, Department of Electronic and Computer Engineering, Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, Kowloon (Hong Kong)

  2015-05-04

  We report a metal-interconnection-free integration scheme for InGaN/GaN light emitting diodes (LEDs) and AlGaN/GaN high electron mobility transistors (HEMTs) by combining selective epi removal (SER) and selective epitaxial growth (SEG) techniques. SER of HEMT epi was carried out first to expose the bottom unintentionally doped GaN buffer and the sidewall GaN channel. A LED structure was regrown in the SER region with the bottom n-type GaN layer (n-electrode of the LED) connected to the HEMTs laterally, enabling monolithic integration of the HEMTs and LEDs (HEMT-LED) without metal-interconnection. In addition to saving substrate real estate, minimal interface resistance between the regrown n-type GaN and the HEMT channel is a significant improvement over metal-interconnection. Furthermore, excellent off-state leakage characteristics of the driving transistor can also be guaranteed in such an integration scheme.

 12. Metal-interconnection-free integration of InGaN/GaN light emitting diodes with AlGaN/GaN high electron mobility transistors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, Chao; Cai, Yuefei; Liu, Zhaojun; Ma, Jun; Lau, Kei May

  2015-01-01

  We report a metal-interconnection-free integration scheme for InGaN/GaN light emitting diodes (LEDs) and AlGaN/GaN high electron mobility transistors (HEMTs) by combining selective epi removal (SER) and selective epitaxial growth (SEG) techniques. SER of HEMT epi was carried out first to expose the bottom unintentionally doped GaN buffer and the sidewall GaN channel. A LED structure was regrown in the SER region with the bottom n-type GaN layer (n-electrode of the LED) connected to the HEMTs laterally, enabling monolithic integration of the HEMTs and LEDs (HEMT-LED) without metal-interconnection. In addition to saving substrate real estate, minimal interface resistance between the regrown n-type GaN and the HEMT channel is a significant improvement over metal-interconnection. Furthermore, excellent off-state leakage characteristics of the driving transistor can also be guaranteed in such an integration scheme

 13. Determinantes de la divulgación de información financiera: aplicación de una propuesta para su clasificación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saitua Iriba, Ainhoa

  2008-11-01

  Full Text Available En este trabajo reflexionamos acerca del papel que desempeña el campo de la investigación sobre los factores determinantes del nivel de divulgación de las empresas, para tratar de contribuir a la búsqueda de soluciones que promuevan las mejores condiciones de divulgación por parte de las empresas. Para ello, en el apartado segundo realizamos una propuesta teórica en relación con la dirección que a nuestro juicio debería seguir la investigación sobre los factores determinantes del nivel de divulgación de información. En el apartado tres aplicamos dicha propuesta a un trabajo de revisión de los estudios que se han publicado sobre la materia, y en el último plasmamos nuestras reflexiones finales.

 14. Percepción del alumnado de Educación Secundaria sobre la mediación escolar en Castellón y Valencia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura García Raga

  2017-04-01

  Full Text Available La realidad social, en constante proceso de cambio, exige al sistema educativo un esfuerzo por actualizar las respuestas educativas frente a la mejora de la convivencia. Es en este contexto en el que la mediación ha dejado ver sus potencialidades educativas, ya que influye sobre la mejora del individuo, de las relaciones interpersonales y del clima escolar. No obstante, son escasas las investigaciones orientadas a conocer el impacto de la misma. En este artículo presentamos un estudio dirigido a conocer la valoración de la mediación atendiendo a las opiniones del alumnado de cinco centros educativos de secundaria de Valencia y cuatro de Castellón. Asimismo, se pretende detectar si existen diferencias significativas entre las valoraciones ofrecidas en ambas provincias. Para el logro de estos objetivos se ha recogido información de 1043 estudiantes a través de un cuestionario elaborado ad hoc. Mediante un estudio descriptivo-inferencial destacamos como resultado el gran acuerdo que existe por parte del alumnado participante en valorar de forma muy positiva la mediación. Como aspectos mejorables, se detecta la necesidad de difundir en los centros la información sobre sus servicios de mediación, formar en mediación a todo el alumnado y ampliar las funciones de la mediación a aquellos conflictos más relacionados con las tareas de enseñanza y aprendizaje y con las relaciones entre el alumnado y el profesorado. Finamente, se observa que, en general, la satisfacción sobre la mediación es menor en Valencia que en Castellón. En conclusión, el estudio refleja que la mediación escolar es considerada como ventajosa para el alumnado y como una oportunidad que le facilita la gestión de sus propios conflictos, si bien hay aspectos en los que se debe trabajar para la mejora de la convivencia y la configuración de una ciudadanía democrática.

 15. EL REORDENAMIENTO URBANO CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. UNA ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN INTEGRAL DEL RIESGO POR FENÓMENOS GEOLÓGICOS: CASO DE APLICACIÓN EN MEDELLÍN, COLOMBIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rendón R. Albeiro de J.

  2008-07-01

  Full Text Available En este artículo mostramos una experiencia de prevención y mitigación del riesgo por caída de rocas en Medellín, Colombia. La participación de la comunidad fue el componente trasversal a la planeación- gestión, prevención- mitigación del riesgo, legalización de la tierra, mejoramiento- reubicación de vivienda e infraestructura urbana. Los resultados más importantes fueron: a mejoramiento de la calidad de vida directamente a 2.500 personas e indirectamente a 24.000, con una inversión de 3.6 millones de dólares; b construcción de tejido social y sentido de pertenencia; c mejor gobernabilidad y relación estado-comunidad y d reducción del riesgo geológico. Finalmente, la participación de la comunidad en todas las fases del proyecto y el concepción del riesgo como un problema no resuelto del desarrollo fueron dos elementos determinantes para que el reordenamiento urbano fuera la mejor alternativa para la prevención y mitigación del riesgo geológico frente a la reubicación masiva de la población, en este sector de desarrollo informal de la ciudad.

 16. Photoluminescence and pressure effects in short period InN/nGaN superlattices

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staszczak, G.; Gorczyca, I.; Suski, T.

  2013-01-01

  Measurements of photoluminescence and its dependence on hydrostatic pressure are performed on a set of InN/nGaN superlattices with one InN monolayer and with different numbers of GaN monolayers. The emission energies, EPL, measured at ambient pressure, are close to the value of the band gap, Eg......, in bulk GaN, in agreement with other experimental findings. The pressure dependence of the emission energies, dEPL/dp, however, resembles that of the InN energy gap. Further, the magnitudes of both EPL and dEPL/dp are significantly higher than those obtained from ab-initio calculations for 1In...

 17. A comparative study on MOVPE InN grown on Ga- and N-polarity bulk GaN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, W.J.; Miwa, H.; Hashimoto, A.; Yamamoto, A.

  2006-01-01

  The influence of substrate polarity on the growth of InN film by MOVPE was investigated using bulk GaN as a substrate. Single-crystalline In- and N-polarity InN films were obtained on Ga- and N-polarity GaN substrate, respectively. Significant difference of the morphologies between the In- and N-polarity InN films was found. For the In-polarity InN film, the morphology was similar to that grown on sapphire substrate. The film surface was consisted of grains with small facets. In contrast, for the N-polarity InN film, the surface was consisted of large hexagonal shape crystal grains with flat surface. The grain size was about 2 μm in diameter on the average, and two-dimensional growth was enhanced obviously for each crystal grain. The influence of the growth temperature on the morphology, polarity, and optical property was also investigated. (copyright 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 18. Investigación cualitativa e imaginación epidemiológica, una relación vital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Popay J.

  2003-01-01

  Full Text Available Este artículo presume que la «imaginación epidemiológica» tiene un papel relevante en el futuro desarrollo e implementación de políticas cuya finalidad sea mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades de salud entre países y dentro de ellos. Sin embargo, si obviamos la contribución de la investigación cualitativa a la epidemiología fracasaremos en el desarrollo de ese potencial. Este artículo brevemente describe qué es la investigación cualitativa desde un punto de vista epidemiológico -qué tipo de «conocimiento» genera- y aborda cuestiones metodológicas (aproximaciones sobre recogida de datos, análisis e interpretación de resultados. Se presentan dos modelos diferentes sobre la relación entre la investigación cualitativa y cuantitativa. El primer modelo, denominado de intensificación, asume que los resultados de la investigación cualitativa enriquecen los resultados obtenidos mediante investigación cuantitativa y sugiere 3 roles para la investigación cualitativa: generar hipótesis que se podrán probar en la investigación cuantitativa, ayudar a construir medidas más sofisticadas de fenómenos sociales y explicar resultados sorprendentes obtenidos mediante una aproximación cuantitativa. Por el contrario, el modelo epistemológico sugiere que la investigación cualitativa es diferente de la cuantitativa en el sentido de que realiza una contribución única: estudia aspectos que otras aproximaciones no pueden analizar; mejora y amplía el conocimiento al profundizar en aspectos conceptuales y teóricos; cambia el equilibrio de poder entre los investigadores y el objeto de investigación, y por último desafía los métodos que utiliza la epidemiología tradicional para conocer el mundo social. Este artículo ilustra los diferentes tipos de contribuciones con ejemplos de la investigación cualitativa y finalmente discute cómo la investigación cualitativa "digna de confianza" puede evaluarse.

 19. Measurements and systematics studies of the (n,p), (n,α) and (n,2n) reactions cross-sections at 14.5 MeV neutrons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Osman, Khalda

  2000-01-01

  Accurate knowledge of the cross-sections for fast neutron-induced reactions utilizing the D-T reaction is important not only because of the wide spread of data observed in the literature, but also because of the world wide demand and requests for such data, in view of the increasing interest in the fusion reactor technology, which is based on the same reactions. Cross-sections are needed also for various practical purposes, including neutron activation analysis and dosimetry. In this work the (n.p), (n,2n) and (n,α) reactions cross-sections were measured at 14.5 MeV for isotopes of the elements: Cr, Ti, Ni, Co, Zr, and Mo using the activation method. The measured cross-sections were compared with recently published data. Good agreement was observed for most of the measurements. The discrepancies observed were attributed to difficulties related to the long half-life of the product nuclei and small abundances of the target isotopes. Attempts were also made to study the dependence of the (n,p), (n,2n) and (n,α) reactions cross-sections on the on the asymmetry parameter (N-Z)/A. The results confirmed the trend theoretically suggested by Levkovskii and experimentally realized by Qaim and co-workers. The isotopic dependence of (n,p) reaction cross-sections and the variation of the ration σ n ,p/σ n ,α with Z-number of the target isotopes were also studied in this work and the results obtained were found to be in agreement with theoretical predictions. In this work studies carried out for the systematics of the (n,p), (n,2n) and (n,α) reactions cross-sections at 14 MeV neutrons and formula based on the statistical model presented, with the aim of improving the systematics of these cross-sections. Comparison of present proposed systematics were for the (n,p), (n,2n) and (n,α) reactions cross-sections with the cross-section values measured in this work was made. Good agreement was generally noted, but some discrepancies were also observed. These discrepancies were

 20. Coordinación y acción colectiva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miller Moya, Luis Miguel

  2007-04-01

  Full Text Available This paper highlights the importance of understanding coordination problems for the study of collective action. To this end, the paper consists of three parts. First, the main differences between cooperation and coordination problems are displayed. Second, the structure of a coordination problem is analysed, specially the relationship between coordination situations and the generation of common knowledge. Third, the most recurrent solutions to coordination problems are described, namely: agreements, salience and learning. After considering these solutions, the paper speculates about other possible ways of interpreting how people solve coordination problems.

  El presente trabajo destaca la importancia de comprender los problemas de coordinación para el estudio de la acción colectiva. Para ello, el artículo se compone de tres partes. En primer lugar, se presentan las principales diferencias entre problemas de cooperación y problemas de coordinación. En segundo lugar, se analiza la estructura de un problema de coordinación, con especial atención a la relación entre las situaciones de coordinación y la generación de conocimiento común. En tercer lugar, se describen las soluciones más recurrentes a los problemas de coordinación, a saber, acuerdos, prominencia y aprendizaje. Tras considerar este conjunto de soluciones, el artículo especula sobre otros modos de interpretar cómo se resuelven los problemas de coordinación.

 1. de la gestión de información a la creación de conocimiento organizacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irene Martín

  2007-01-01

  Full Text Available La sociedad de la información (SI es el marco de las “empresas inteligentes u organizaciones que aprenden”. Es en estas organizaciones donde adquiere mayor sentido una correcta gestión de la información, de la que se ocupa la comunicación corporativa. La competitividad que trae consigo la SI hace necesario que la comunicación corporativa asuma nuevos retos, nuevas funciones y nuevas estrategias. La información con que se trabaja en las organizaciones y empresas se ha de convertir en conocimiento relevante. Por tanto, en este trabajo presentaremos la conexión de la comunicación corporativa con la gestión del conocimiento, un enfoque orientado a que las organizaciones aumenten su conocimiento organizacional y lo exploten para obtener una mayor competitividad. Para la estimación de la transformación empresarial lograda por la gestión del conocimiento mediante la comunicación se necesita reconocer la relación directa entre el manejo de información estratégica a través de medios que permiten colaborar y compartir el conocimiento y la creación de conocimiento organizacional. La comunicación es la base para la difusión y reutilización del conocimiento. El conocimiento adquirido se emplea para producir nuevo conocimiento y ambos se aplican para el desarrollo empresarial y para resolver problemas de su entorno.

 2. Desarrollo Humano, Educación y Comunicación: una relación necesaria para la formación del comunicador social comunitario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lic. Liliana Gómez-Castro

  2015-10-01

  Full Text Available El desarrollo humano como meta permanente para la evolución dela sociedad adquiere desde 1995 una nueva connotación, alconcebirse como la ampliación de las opciones y oportunidades de laspersonas; la educación, como uno de sus componentes esenciales,asume la comunicación como un proceso intrínseco, de cuyaefectividad depende la propia capacidad transformadora de laacción educativa.En este contexto adquiere especial atención elquehacer del comunicador social desde la Comunicación Educativay Comunitaria, como respuesta a los problemas sociales emergentesen el ámbito local.En este sentido, se propone un acercamiento ala Comunicación Educativa desde una perspectiva teórica ypráctica, connotando la necesidad de formar competenciasprofesionales en el comunicador social desde esta disciplina, quele permitirán incidir de manera más efectiva en los procesosformativos en el contexto comunitario, lo cual contribuirá a unmayor reconocimiento social de la profesión.

 3. trans-Bis(N,N-diethylethylenediaminenickel(II dibromide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James P. Donahue

  2011-01-01

  Full Text Available The structure of the title compound, [Ni(C6H16N22]Br2 or [Ni(Et2en2]Br2 (Et2en is asymmetric N,N-diethylethylenediamine, containing an NiII atom (site symmetry overline{1} in square-planar NiN4 coordination, is described and contrasted with related structures containing NiII in octahedral coordination with axial X− ligands (X− = variable anions. The dialkylated N atom has an appreciably longer bond length to the NiII atom [1.9666 (13 Å] than does the unsubstituted N atom [1.9202 (14 Å]. The Ni—N bond lengths in [Ni(Et2en2]Br2 are significantly shorter than corresponding values in tetragonally distorted [Ni(Et2en2X2] compounds (X = −O2CCF3, OH2, or −NCS, which have a triplet ground state. The electronic configuration in these axially ligated [Ni(Et2en2X2] compounds populates the metal-based dx2-y2 orbital, which is Ni—N antibonding in character. Each Et2en ligand in each [Ni(Et2en2]2+ cation forms a pair of N—H...Br hydrogen bonds to the Br− anions, one above and below the NiN4 square plane. Thus, a ribbon of alternating Br− pairs and [Ni(Et2en2]2+ cations that are canted at 65° relative to one another is formed by hydrogen bonds.

 4. Surface donor states distribution post SiN passivation of AlGaN/GaN heterostructures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goyal, Nitin, E-mail: nitin@unik.no [Carinthian Tech Research CTR AG, Europastraße 4/1, Technologiepark Villach, A- 9524 Villach/St. Magdalen (Austria); Department of Electronics and Telecommunication, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim NO7034 (Norway); Fjeldly, Tor A. [Department of Electronics and Telecommunication, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim NO7034 (Norway)

  2014-07-21

  In this paper, we present a physics based analytical model to describe the effect of SiN passivation on two-dimensional electron gas density and surface barrier height in AlGaN/GaN heterostructures. The model is based on an extraction technique to calculate surface donor density and surface donor level at the SiN/AlGaN interface. The model is in good agreement with the experimental results and promises to become a useful tool in advanced design and characterization of GaN based heterostructures.

 5. SITUACIÓN DEL SARAMPIÓN Y LA RUBÉOLA EN LA REGIÓN EUROPEA DE LA OMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Muscat

  2015-01-01

  Full Text Available El largo y generalizado uso de las vacunas contra el sarampión se ha traducido en un drástico descenso en los casos y la mortalidad por sarampión en todo el mundo en comparación con la época anterior a la vacunación. Todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS tienen el objetivo de conseguir su eliminación. Las regiones de la OMS de las Améri - cas, Europa y el Pacífico Occidental tienen, así mismo, la meta de eliminar la rubéola. Este artículo tiene como objetivo informar sobre el progreso hacia la eliminación del sarampión y la rubéola en la Región Europea de la OMS sobre la base de los últimos datos disponibles. También se discuten los retos actuales y las acciones necesarias para alcanzar este fin. A pesar de los importantes avances alcanzados hacia el control de sa - rampión y la rubéola, los países de la Región Europea de la OMS siguen enfrentando desafíos en la interrupción de la transmisión endémica de estas enfermedades. Algunos brotes epidémicos y la transmisión endémica del sa - rampión y la rubéola persistían en algunos países de la Región en 2014 y han continuado en 2015. La interrupción de la transmisión endémica en todos y cada uno de ellos es necesaria para declarar la eliminación en toda la Región. La alta inmunidad de la población y la vigilancia de alta calidad son los pilares para eliminar el sarampión y la rubéola. Sin la existencia de un compromiso político sostenido y de la aplicación de las estrategias requeri - das por parte de todos los países, el objetivo de la eliminación de estas dos enfermedades en la Región Europea de la OMS está en juego.

 6. N-polar GaN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor high-electron-mobility transistor formed on sapphire substrate with minimal step bunching

  Science.gov (United States)

  Prasertsuk, Kiattiwut; Tanikawa, Tomoyuki; Kimura, Takeshi; Kuboya, Shigeyuki; Suemitsu, Tetsuya; Matsuoka, Takashi

  2018-01-01

  The metal-insulator-semiconductor (MIS) gate N-polar GaN/AlGaN/GaN high-electron-mobility transistor (HEMT) on a (0001) sapphire substrate, which can be expected to operate with lower on-resistance and more easily work on the pinch-off operation than an N-polar AlGaN/GaN HEMT, was fabricated. For suppressing the step bunching and hillocks peculiar in the N-polar growth, a sapphire substrate with an off-cut angle as small as 0.8° was introduced and an N-polar GaN/AlGaN/GaN HEMT without the step bunching was firstly obtained by optimizing the growth conditions. The previously reported anisotropy of transconductance related to the step was eliminated. The pinch-off operation was also realized. These results indicate that this device is promising.

 7. N-particle nonclassicality without N-particle correlations

  Science.gov (United States)

  Wieśniak, Marcin; Nawareg, Mohamed; Żukowski, Marek

  2012-10-01

  Most of known multipartite Bell inequalities involve correlation functions for all subsystems. They are useless for entangled states without such correlations. We give a method of derivation of families of Bell inequalities for N parties, which involve, e.g., only (N-1)-partite correlations, but still are able to detect proper N-partite entanglement. We present an inequality which reveals five-partite entanglement despite using only four-partite correlations. Classes of inequalities introduced here can be put into a handy form of a single nonlinear inequality. An example is given of an N-qubit state, which strongly violates such an inequality, despite having no N-qubit correlations. This surprising property might be of potential value for quantum information tasks.

 8. INTERNACIONALIZACIÓN Y CONTROL INTERORGANIZATIVO: REVISIÓN TEÓRICA Y PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN

  OpenAIRE

  Araújo Pinzón, P.; Sánchez Vázquez, J.M.; Vélez Elorza, M.L.; Álvarez-Dardet Espejo, M.C.

  2010-01-01

  Dentro de los desafíos que los procesos de internacionalización presentan a las empresas, la gestión de los canales de exportación externalizados ha ido adquiriendo una mayor relevancia. Analizando las conclusiones de los trabajos que han estudiado el papel del Control Interorganizativo (CI) en el contexto de las relaciones interorganizativas, este trabajo argumenta que el CI podría permitir una mayor integración y coordinación de las relaciones entre socios domésticos e internacionales, dife...

 9. Definición y clasificación de las úlceras por presión

  OpenAIRE

  Blanco López, José Luis

  2003-01-01

  Recordar, repasar y revisar conceptos relacionados con las Úlceras por Presión (UPP), como su etiopatogenia etiología, clasificación y epidemiología, a la vez de servir de introducción del tema, nos ayudará a compartir y unificar con los podólogos interesados unas recomendaciones en el ámbito de los cuidados y la educación sanitaria de las personas con riesgo de desarrollar úlceras por presión o de aquellas que ya las padecen.

 10. Definición y clasificación de las úlceras por presión

  OpenAIRE

  Blanco López, José Luis

  2012-01-01

  Recordar, repasar y revisar conceptos relacionados con las Úlceras por Presión (UPP), como su etiopatogenia etiología, clasificación y epidemiología, a la vez de servir de introducción del tema, nos ayudará a compartir y unificar con los podólogos interesados unas recomendaciones en el ámbito de los cuidados y la educación sanitaria de las personas con riesgo de desarrollar úlceras por presión o de aquellas que ya las padecen.

 11. Traducción y educación para la comunicación social: el ejercicio de la traducción en la instrucción retórica

  OpenAIRE

  Chico Rico, Francisco

  2008-01-01

  Este trabajo de investigación se centra fundamentalmente en los debates disciplinares latinos en torno a la traducción y a su importancia para la formación del orador en particular y para la educación para la comunicación social en general. En este contexto se aborda el ejercicio de la traducción tanto en el marco de la teoría retórica como en el dominio de la teoría gramatical, así como en el seno de las relaciones entre aquél y éste, ya que si la teoría retórica consideró la traducción fund...

 12. Integración latinoamericana y Educación superior : Reflexión sobre las posibilidades de integración latinoamericana de la educación superior y universitaria

  OpenAIRE

  Brandi, Juan Pedro

  2012-01-01

  Por medio de presente artículo nos planteamos inquirir las posibilidades de integración en América latina para la Educación Superior y Universitaria (ESU). Repasamos las dimensiones que a nuestro entender “asemejan” a una región caracterizada por la heterogeneidad y la fragmentación. Luego consideramos las variables que actúan como limitantes a la consolidación de un espacio de educación integrado. El “modelo” de los sistemas nacionales de la ESU dista de ser único, predominante u homogéneo. ...

 13. Comunicación, lenguaje y comunicación organizacional

  OpenAIRE

  Celsi Brönstrup; Elena Godoi; Anely Ribeiro

  2007-01-01

  El trabajo reflexiona sobre conceptos, objetos y un posible paradigma que el área de la comunicación viene desarrollando en sus investigaciones. Pretende examinar si hay una vinculación entre los aspectos teóricos de la comunicación con la comunicación organizacional. Con esta finalidad realiza un estudio bibliográfico de revisión de la literatura sobre investigaciones ya realizadas por autores vinculados a las áreas de comunicación, comunicación organizacional y lingü...

 14. Investigación sobre implementación y gobernanza

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cejudo,, Guillermo M.; May, Peter J.; Sætren, Harald

  2018-01-01

  . Cejudo, María del Carmen Pardo y Mauricio I. Dussauge Laguna (todos de la División de Ad­ministración Pública del CIDE), cerró con un panel sobre “investigación sobre implementación y gobernanza: direcciones y retos para el futuro”. Lo que sigue es una versión editada de esa discusión de clausura....

 15. Structure of N = 2 supergravity in N = 1 superfields

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Awada, M.A.; Mokhtari, S. (Imperial Coll. of Science and Technology, London (UK). Blackett Lab.)

  1985-01-01

  A formulation of N = 2 supergravity in N = 1 superspace is presented. The authors solve up to all orders the N = 2 supergravity constraints in terms of unconstrained N = 1 superfields. The structure of the N = 2 action in N = 1 superspace is examined. The proposed action coincides in the quadratic limit of the spin (3/2,1) matter fields with the action given by previous workers.

 16. Migración y Educación: La Situación de Michoacán desde un Análisis de Indicadores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ibrahim Santacruz Villaseñor

  2008-12-01

  Full Text Available La educación, entendida ésta como el aprendizaje formal que se adquiere en las diferentes instituciones del sistema educativo, es un rubro que se ha venido manejando como uno de los elementos claves en el desarrollo de un país o una entidad. En este ensayo se plantea que la educación, se encuentra en constante interacción con aspectos socioeconómicos que son parte de nuestra sociedad. Uno de estos aspectos es la migración. En este trabajo se realiza un análisis comparativo de indicadores tanto de migración como de educación. El planteamiento principal que se maneja en este artículo es que a niveles altos de migración se encontrarán niveles bajos de educación. Planteamiento éste que no se comprobó como se esperaba porque Michoacán tiene altos niveles de migración pero, se encontró que no en todos los rubros analizados de la educación hay niveles bajos, sino más bien destacados, como es el caso de la eficiencia terminal en bachillerato (en 2° lugar, el total de escuelas y maestros (en 8° o la matrícula en el nivel de secundaria (8°.

 17. Hydrogen Generation using non-polar coaxial InGaN/GaN Multiple Quantum Well Structure Formed on Hollow n-GaN Nanowires.

  Science.gov (United States)

  Park, Ji-Hyeon; Mandal, Arjun; Kang, San; Chatterjee, Uddipta; Kim, Jin Soo; Park, Byung-Guon; Kim, Moon-Deock; Jeong, Kwang-Un; Lee, Cheul-Ro

  2016-08-24

  This article demonstrates for the first time to the best of our knowledge, the merits of InGaN/GaN multiple quantum wells (MQWs) grown on hollow n-GaN nanowires (NWs) as a plausible alternative for stable photoelectrochemical water splitting and efficient hydrogen generation. These hollow nanowires are achieved by a growth method rather not by conventional etching process. Therefore this approach becomes simplistic yet most effective. We believe relatively low Ga flux during the selective area growth (SAG) aids the hollow nanowire to grow. To compare the optoelectronic properties, simultaneously solid nanowires are also studied. In this present communication, we exhibit that lower thermal conductivity of hollow n-GaN NWs affects the material quality of InGaN/GaN MQWs by limiting In diffusion. As a result of this improvement in material quality and structural properties, photocurrent and photosensitivity are enhanced compared to the structures grown on solid n-GaN NWs. An incident photon-to-current efficiency (IPCE) of around ~33.3% is recorded at 365 nm wavelength for hollow NWs. We believe that multiple reflections of incident light inside the hollow n-GaN NWs assists in producing a larger amount of electron hole pairs in the active region. As a result the rate of hydrogen generation is also increased.

 18. kerkleierskap as bemiddeling van 'n onmoontlike werklikheid: 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  19 Mei 2010 ... Chaos is 'n kritieke deel van die proses waardeur organisasies voortdurend op hul eksterne omgewing inspeel. In 'n sekere sin vrees elke leier chaos, omdat chaos 'n verlies aan beheer veronderstel. (In die Newtoniaanse wêreld van orde en beheer, is beheer immers 'n noodsaaklike meganisme.) Flower ...

 19. Low temperature properties of spin filter NbN/GdN/NbN Josephson junctions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Massarotti, D., E-mail: dmassarotti@na.infn.it [Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Seconda Università di Napoli, via Roma 29, 81031 Aversa (CE) (Italy); CNR-SPIN UOS Napoli, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, 80126 Napoli (Italy); Caruso, R. [Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Cinthia, 80126 Napoli (Italy); CNR-SPIN UOS Napoli, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, 80126 Napoli (Italy); Pal, A. [Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, Cambridge CB3 0FS (United Kingdom); Rotoli, G. [Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Seconda Università di Napoli, via Roma 29, 81031 Aversa (CE) (Italy); Longobardi, L. [Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Seconda Università di Napoli, via Roma 29, 81031 Aversa (CE) (Italy); American Physical Society, 1 Research Road, Ridge, New York 11961 (United States); Pepe, G.P. [Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Cinthia, 80126 Napoli (Italy); CNR-SPIN UOS Napoli, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, 80126 Napoli (Italy); Blamire, M.G. [Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, Cambridge CB3 0FS (United Kingdom); Tafuri, F. [Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Seconda Università di Napoli, via Roma 29, 81031 Aversa (CE) (Italy); CNR-SPIN UOS Napoli, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, 80126 Napoli (Italy)

  2017-02-15

  Highlights: • We study the phase dynamics of ferromagnetic NbN/GdN/NbN Josephson junctions. • The ferromagnetic insulator GdN barrier generates spin-filtering properties. • Spin filter junctions fall in the underdamped regime. • MQT occurs with the same phenomenology as in conventional Josephson junctions. • Dissipation is studied in a wide range of critical current density values. - Abstract: A ferromagnetic Josephson junction (JJ) represents a special class of hybrid system where different ordered phases meet and generate novel physics. In this work we report on the transport measurements of underdamped ferromagnetic NbN/GdN/NbN JJs at low temperatures. In these junctions the ferromagnetic insulator gadolinium nitride barrier generates spin-filtering properties and a dominant second harmonic component in the current-phase relation. These features make spin filter junctions quite interesting also in terms of fundamental studies on phase dynamics and dissipation. We discuss the fingerprints of spin filter JJs, through complementary transport measurements, and their implications on the phase dynamics, through standard measurements of switching current distributions. NbN/GdN/NbN JJs, where spin filter properties can be controllably tuned along with the critical current density (J{sub c}), turn to be a very relevant term of reference to understand phase dynamics and dissipation in an enlarged class of JJs, not necessarily falling in the standard tunnel limit characterized by low J{sub c} values.

 20. 4-Bromo-N-(di-n-propylcarbamothioylbenzamide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2009-03-01

  Full Text Available The synthesis of the title compound, C14H19BrN2OS, involves the reaction of 4-bromobenzoyl chloride with potassium thiocyanate in acetone followed by condensation of the resulting 4-bromobenzoyl isothiocyanate with di-n-propylamine. Typical thiourea carbonyl and thiocarbonyl double bonds, as well as shortened C—N bonds, are observed in the title compound. The short C—N bond lengths in the centre of the molecule reveal the effects of resonance in this part of the molecule. The asymmetric unit of the title compound contains two crystallographically independent molecules, A and B. There is very little difference between the bond lengths and angles of these molecules. In molecule B, one di-n-propyl group is twisted in a −antiperiplanar conformation with C—C—C—H = −179.1 (3° and the other adopts a −synclinal conformation with C—C—C—H = −56.7 (4°; in molecule A the two di-n-propyl groups are twisted in + and −antiperiplanar conformations, with C—C—C—H = −179.9 (3 and 178.2 (3°, respectively. In the crystal, the molecules are linked into dimeric pairs via pairs of N—H...S hydrogen bonds.

 1. LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL PAÍS VASCO: INCLUSIÓN, EQUIDAD E INTEGRACIÓN EUROPEA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pello Aramendi Jauregui

  2010-01-01

  Full Text Available La Consejería de Educación del Gobierno Vasco edita en 2008 el documento titulado "Líneas prioritarias de innovación educativa" donde se recogen las directrices de la innovación educativa en la comunidad. Los principios de inclusión, diversidad, equidad y perspectiva de futuro son los elementos rectores de la política de cambio en el País Vasco. Los temas preferentes que pretende impulsar la Administración son la interculturalidad, el plurilingüismo, la autonomía de centro, la convivencia, las TIC, la educación científica y la calidad de la enseñanza. El objetivo de este artículo es describir y analizar la política innovadora desarrollada por el Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La metodología de la investigación es mixta (cuantitativa y cualitativa y ex post facto y para la recogida de información se han utilizado cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión. Se ha trabajado con una muestra de 143 centros educativos de enseñanza obligatoria. Los resultados de la investigación indican que el profesorado de la comunidad percibe una gran dispersión en la actuación de la Administración, no se profundiza en los objetivos importantes, se abarcan demasiados temas, existe insatisfacción con la asesoría recibida por parte del profesorado, los criterios utilizados para seleccionar proyectos de formación e innovación no son adecuados y, finalmente, afirma que los centros educativos necesitan más autonomía de gestión de recursos humanos. Los centros más innovadores del País Vasco se caracterizan por reflexionar más en equipo, poseen normas y pautas claras de funcionamiento grupal, demuestran más dedicación al proyecto, gestionan mejor el tiempo, están más satisfechos con la asesoría recibida y los docentes reciben más apoyo por parte del equipo directivo.

 2. New series of Tc-99m-labeled hepatobiliary tracers: N'-acyl- and N'-sulfonyl ethylenediamine-N,N-diacetic acids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karube, Y.; Kono, A.; Maeda, T.; Ohya, M.; Matsushima, Y.

  1981-01-01

  Various Tc-99m-labeled N'-substituted derivatives of ethylenediamine-N,N-diacetic acid (EDDA) are evaluated as hepatobiliary imaging agents. N'-substituted aromatic acyl and aromatic sulfonyl derivatives of EDDA, labeled with Tc-99m, were administered to rabbits and golden hamsters, and the distribution indicated clearance by the hepatobiliary system. N'-aromatic sulfonyl EDDAs were labeled with Tc-99m by the SnCl 2 method with more than 99% yield. Clearance of Tc-99m-p-toluenesulfonyl EDDA from the blood and the liver was as rapid as that of Tc-99m N-(2,6-diethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid (Tc-99m diethyl IDA). Substitution of a bulky group at the aromatic ring in Tc-99m benzene-sulfonyl EDDA lowered urinary excretion. It is concluded that the sulfonyl EDDAs provide a fruitful source for Tc-99m-labeled hepatobiliary radiopharmaceuticals

 3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA SOBRE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA HIPERFRECUENTACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Almudena Alameda Cuesta

  2009-01-01

  Full Text Available Fundamentos: La hiperfrecuentación es un fenómeno preocupante para los sistemas sanitarios occidentales, por la gran carga de trabajo que genera y sus altos costes materiales y humanos. El objetivo de este trabajo es estudiar los significados, categorías y prácticas que las médicas y médicos de Atención Primaria vivencian en torno a la hiperfrecuentación. Métodos: Estudio cualitativo basado en una aproximación sociosubjetiva, a través de entrevistas en profundidad (ocho entrevistas a médicos/as de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. El material discursivo se analizó desde una perspectiva pragmatista. Resultados: La figura del médico de Atención Primaria se encuentra en la intersección de lógicas profesionales-institucionales contradictorias, lo que genera niveles altos de malestar profesional. Los aspectos sociales y psicológicos aparecen de forma confusa en relación con la consideración de todo aquello que no tiene que ver con lo físico como ajeno al ámbito de actuación de la medicina. La hiperfrecuentación resulta problemática porque se sitúa en el centro de la dicotomía signo-síntoma, su manejo requiere mucho tiempo, precisa de un abordaje integral, e imposibilita el cumplimiento del rol médico como profesional que diagnostica e instaura un tratamiento etiológico. Estas dificultades terminan por traducirse en conflictos en la relación profesional-paciente. Conclusiones: Los significados relativos a la hiperfrecuentación van a variar notablemente en función de las posiciones sociosubjetivas, por lo que abordajes como el que aquí se propone ayudan a comprender la complejidad de una problemática que se construye en el seno de las relaciones entre sujetos particulares, atravesados por dinámicas institucionales, conflictos laborales, trayectorias profesionales e ideologías diversas.

 4. MODELACIÓN ESPACIAL MEDIANTE GEOMÁTICA Y EVALUACIÓN MULTICRITERIO PARA LA ORDENACIÓN TERRITORIAL

  OpenAIRE

  Mena Frau, Carlos; Gajardo Valenzuela, John; Ormazábal Rojas, Yony

  2006-01-01

  Los encargados de la planificación territorial se enfrentan al problema de manejar una gran cantidad de información espacial que les permita cumplir su labor en forma oportuna y satisfactoria. La presente investigación plantea una metodología basada en la integración de la Geomática y las Técnicas de Evaluación Multicriterio (EMC) para obtener un modelo de capacidad de acogida que facilite la localización de sitios adecuados para albergar un relleno sanitario. La zona de estudio corresponde a...

 5. INCORPORACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE PRONÓSTICO EN LA COMBINACIÓN DE PROYECCIONES DE INFLACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Saborío Muñoz

  2011-12-01

  Full Text Available Esta nota tiene como objetivo incorporar en la proyección combinada de inflación el pronóstico de la tasa de inflación proveniente del Modelo Pass-Through. Los otros modelos individuales utilizados en la combinación de inflación corresponden a dos modelos autorregresivos (ARMA e Ingenuo y dos modelos de vectores autorregrevios (VAR lineal y no lineal.Con respecto a las ponderaciones utilizadas actualmente para realizar la proyección de inflación se observa: i una pérdida de ponderación para el modelo ingenuo; ii un aumento en el peso asignado al modelo de petróleo; y iii prácticamente la exclusión del modelo ARMA y VAR.. No obstante el cambio en la ponderación, la incorporación del modelo Pass Trough no mejoró la precisión de las proyecciones de inflación, evaluada por medio de la raíz del error cuadrático medio (RECM.Dados los resultados anteriores se sugiere el empleo de la nueva versión de combinación en las futuras proyecciones de inflación por cuanto: a el modelo ingenuo pierde participación, solventando una de las principales limitaciones de la versión anterior, b se incorpora un modelo con mayor contenido teórico-económico para explicar la inflación, c se excluyen modelos de tipo autorregresivo y de vectores autorregresivos, los cuales se aduce no tienen como respaldo un modelo económico y d no desmejora la precisión de la proyección, medida por la RECM.Así, con las nuevas ponderaciones e información a agosto la proyección combinada de la tasa de inflación a diciembre del 2003 es 8,9%, para diciembre del 2004 es 8,3% y en 24 meses es 8,0%. Estos resultados no difieren en gran medida de los reportados en el informe DIE-DCS-68-2003-IT, en el cual la inflación interanual se proyectaba en 8,8% para diciembre 2003 y 2004 y en 8,7% en 24 meses.

 6. EROSIÓN POTENCIAL POR RECONVERSIÒN PRODUCTIVA EN SUBCUENCA LLAY-LLAY, CHILE. APLICACIÓN DE UNIDADES DE RESPUESTA A LA EROSIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luis Muñoz Marcillo

  2015-03-01

  Full Text Available El objetivo de este estudio fue determinar la erosión potencial por reconversión productiva agrícola de la subcuenca de Llay-Llay perteneciente al valle del Aconcagua, en la V Región de Valparaíso en Chile, mediante la adaptación de las unidades de respuesta a la erosión (ERU´s, según Märker et al. (2001, las mismas fueron sometidas a un proceso analítico jerárquico previo a la modelización espacial final. La validación de las ERU´s se realizó a partir de los índices morfométricos de capacidad de transporte y estabilidad de laderas. Las ERU´s destacan por su carácter cualitativo y de distribución geo-espacial homogénea, dentro del área de estudio relacionadas con factores de erosividad y erodabilidad. Para entender el proceso evolutivo de reconversión productiva de la subcuenca de Llay-Llay en los últimos treinta años se aplicó el índice normalizado de vegetación (NDVI a partir del análisis de imágenes de satélite multiespectrales Landsat ETM, mientras que para la modelización de las variables topográficas, pendiente del suelo y exposición de laderas, así como para el cálculo de los índices morfómetricos se utilizó un modelo de elevación digital del terreno (MDE con una apropiada resolución espacial. La categoría de ERU´s de muy alta susceptibilidad a la erosión para la subcuenca de Llay-Llay corresponde al área cubierta por el cultivo de paltos (aguacate en laderas, sitio en donde el índice morfométrico de estabilidad de laderas se presentó alto, mientras que las áreas con menor peligro de erosión, de la clase ERU´s de baja susceptibilidad son aquellas cubiertas por matorral arborescente denso.

 7. Analysis of Protein Content in Rices Using Fast Neutron Reaction 14N(n,2 n) N13

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sri-Sulamdari; Elin-Nuraini; Chotimah

  2000-01-01

  Protein content in rices such as IR 33 , Cisadane, and Rojolele has beendetermined using fast neutron activation analysis (FNAA). The existence ofprotein is characterized using E γ = 0.511 MeV from nuclear reaction 14 N (n,2 n) N 13 . Two methods of FNAA for quantification were used. Inabsolute method, the protein content was determined by measuring the neutronflux using Al foil, and in comparative additive method it was determined bycomparing to the known N standard which was additive to the samples. Theexperimental results show that the protein content in those rices ranges from(6.33 ± 0.05) % to (6.9 ± 0.11) % in weight. From the reference, thegrained rices contained 6.8 % in weight of protein. The value of the proteinstandard from the reference was in range of the experimental result. Howeverthere were still differences due to nuclear data stability of flux neutron,flux sample composition and the utilization of detector. (author)

 8. Determinación de condiciones para encapsulación de proteasa mediante electroatomización

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yessica Lorena Díaz

  2016-06-01

  Full Text Available La encapsulación es un método mediante el cual, sustancias bioactivas son introducidas en una matriz para evitar su pérdida y asimismo, facilitar su incorporación en diferentes productos; no obstante, durante este proceso, es preciso tener en cuenta la técnica y las condiciones de proceso para conseguir la formación de capsulas. El objetivo fue determinar las condiciones adecuadas para encapsulación de proteasa mediante electroatomización. La evaluación del proceso se realizó en función de las variables independientes: voltaje, concentración de material de recubrimiento y el flujo de alimentación; además de las variables dependientes: características del espectro y morfología. A las partículas obtenidas se les midió las características morfológicas (microscopía y de espectro (Raman. Los resultados mostraron que, las condiciones que permitieron la encapsulación fueron las realizadas a un voltaje de 13kV, empleando un material de recubrimiento con un aporte de solidos solubles totales de 55% y un flujo de alimentación de 0,1mL/h; presentando formación de cápsulas esféricas con espectros (Raman en el intervalo de 200 a 700cm-1; observando el pico más alto correspondiente a la enzima a 515cm-1 y tamaños entre 0,035 y 1,185μm. A partir de los resultados, se infiere que la electroatomización puede ser considerada como una técnica viable para la encapsulación de enzima proteasa, siempre y cuando se establezcan las condiciones de proceso que son propias de cada solución, permitiendo de esta manera el desarrollo de productos (aditivos que posteriormente puedan llegar a ser incorporados a otros.

 9. PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DEPARTAMENTALIZACIÓN EN LA UNCUYO

  OpenAIRE

  Sembinelli, Fernanda Apaza

  2014-01-01

  El trabajo presenta los avances en una línea de investigación cualitativa iniciada en el 2005 acerca del análisis interpretativo de las políticas de gobernabilidad de la gestión universitaria en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. En este período se focaliza el problema de estudio en comprender los procesos decisionales de la gestión presentes en las Asambleas Universitarias y su relación con medidas tendientes a la reforma en la organización, es decir, la ...

 10. Participación, acción comunicativa y educación de personas adultas

  OpenAIRE

  Ayuste González, Anna

  1999-01-01

  La educación de personas adultas precisa del desarrollo de un modelo teórico capaz de fundamentar su dimensión transformadora. La visión de la persona adulta que no ha participado en procesos de escolarización como alguien que no ha desarrollado suficientemente sus capacidades produce, un tipo de educación basado en las relaciones de poder y en la jerarquía del conocimiento. La falta de confianza en las capacidades cognitivas de las personas se extiende, en muchas ocasiones, a la falta de con...

 11. Investigación en recuperación de información bibliotecológica por computación en La Plata

  OpenAIRE

  Archuby, César Orlando; Altomare, Nelly

  1982-01-01

  Se describe la situación actual en la automatización para la recuperación de información mediante el relevamiento de grupos de interés con prácticas en curso en el ámbito de la UNLP. Departamento de Bibliotecología

 12. Understanding N timing in corn yield and fertilizer N recovery: An insight from an isotopic labeled-N determination

  Science.gov (United States)

  de Almeida, Rodrigo Estevam Munhoz; Pierozan Junior, Clovis; Lago, Bruno Cocco; Trivelin, Paulo Cesar Ocheuze

  2018-01-01

  Early fertilizer nitrogen (N) application on cover crops or their residues during the off-season is a practice adopted in Brazil subtropical conditions under no-tillage corn (Zea mays L.) systems. However, the effect of early N application on yield, plant N content, and N recovery efficiency (NRE) for corn is not yet well documented. Five fertilizer N timings in an oat-corn system were evaluated in two studies utilizing an isotopic-labeled N determination, 15N isotope. The N fertilization timings were: (i) oat tillering, (ii) 15 days before corn planting time, over the oat residues, (iii) at corn planting time, (iv) in-season at the three-leaf growth stage (V3), and (v) in-season split application at V3 and six-leaf (V6) growth stages. Based on the statistical analysis, the N fertilization timings were separated into three groups: 1) N-OATS, designated to N applied at oat; 2) N-PLANT, referred to pre-plant and planting N applications; and 3) N-CORN, designated to in-season corn N applications. Corn yield was not affected by the N fertilization timing. However, the N-CORN N fertilization timings enhanced NRE by 17% and 35% and final N recovery system (plant plus soil) by 16% and 24% all relative to N-OATS and N-PLANT groups, respectively. Overall, N-OATS resulted in the largest N derived from fertilizer (NDFF) amount in the deeper soil layer, in overall a delta of 10 kg N ha-1 relative to the rest of the groups. Notwithstanding corn yield was not affected, early N fertilization under subtropical conditions is not a viable option since NRE was diminished and the non-recovery N increased relative to the in-season N applications. PMID:29462178

 13. Understanding N timing in corn yield and fertilizer N recovery: An insight from an isotopic labeled-N determination.

  Science.gov (United States)

  Maciel de Oliveira, Silas; Almeida, Rodrigo Estevam Munhoz de; Ciampitti, Ignacio A; Pierozan Junior, Clovis; Lago, Bruno Cocco; Trivelin, Paulo Cesar Ocheuze; Favarin, José Laércio

  2018-01-01

  Early fertilizer nitrogen (N) application on cover crops or their residues during the off-season is a practice adopted in Brazil subtropical conditions under no-tillage corn (Zea mays L.) systems. However, the effect of early N application on yield, plant N content, and N recovery efficiency (NRE) for corn is not yet well documented. Five fertilizer N timings in an oat-corn system were evaluated in two studies utilizing an isotopic-labeled N determination, 15N isotope. The N fertilization timings were: (i) oat tillering, (ii) 15 days before corn planting time, over the oat residues, (iii) at corn planting time, (iv) in-season at the three-leaf growth stage (V3), and (v) in-season split application at V3 and six-leaf (V6) growth stages. Based on the statistical analysis, the N fertilization timings were separated into three groups: 1) N-OATS, designated to N applied at oat; 2) N-PLANT, referred to pre-plant and planting N applications; and 3) N-CORN, designated to in-season corn N applications. Corn yield was not affected by the N fertilization timing. However, the N-CORN N fertilization timings enhanced NRE by 17% and 35% and final N recovery system (plant plus soil) by 16% and 24% all relative to N-OATS and N-PLANT groups, respectively. Overall, N-OATS resulted in the largest N derived from fertilizer (NDFF) amount in the deeper soil layer, in overall a delta of 10 kg N ha-1 relative to the rest of the groups. Notwithstanding corn yield was not affected, early N fertilization under subtropical conditions is not a viable option since NRE was diminished and the non-recovery N increased relative to the in-season N applications.

 14. Migración y familia en León, Guanajuato Migración y familia en León, Guanajuato

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brigitte Lamy

  2012-01-01

  Full Text Available El presente trabajo muestra el resultado de la experiencia de investigación que realizaron cuatro alumnos, en el marco del “16° Verano de la Investigación Científica”, en la Univer­sidad de Guanajuato. Colaboró en este estudio el DIF municipal de León. La preocupación e interés para este trabajo giró en torno al impacto de la experiencia migratoria en la vida familiar. Se observaron varios aspectos relacionando la migración con la familia: relación de pareja, crianza de los hijos y las remesas.This paper focuses on the results from research experience of four students, who have participated in “16th Scientific Research Summer”, organized by Universidad de Guanajuato and where we collaborate with DIF León to develop our project. The concern and interest of this study was to explore the impact of migratory experience on families, in the city of León, Guanajuato. We have observed different aspects of the relation “migration” and “family”: couple relationships, children upbringing and remittances.

 15. La acción extraordinaria de protección

  OpenAIRE

  Estrella C., Carmen

  2010-01-01

  La presente tesis tiene como propósito contribuir al conocimiento de la nueva garantía de derechos, puesta a disposición de los habitantes del Ecuador por la Constitución de la República, como mecanismo de jurisdicción constitucional para la protección de sus derechos, cuando resulten vulnerados por acción u omisión de los jueces en las decisiones que les corresponde adoptar, en las causas puestas a su conocimiento. Hacia este objetivo, el trabajo contiene una primera ubicación...

 16. NbN-AlN-NbN Josephson junctions on different substrates

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merker, Michael; Bohn, Christian; Voellinger, Marvin; Ilin, Konstantin; Siegel, Michael [KIT, Karlsruhe (Germany)

  2016-07-01

  Josephson junction technology is important for the realization of high quality cryogenic devices such as SQUIDs, RSFQ or SIS-mixers. The material system based on NbN/AlN/NbN tri-layer has gained a lot of interest, because it offers higher gap voltages and critical current densities compared to the well-established Nb/Al-AlOx/Nb technology. However, the realization of high quality Josephson junctions is more challenging. We developed a technology of Josephson junctions on a variety of substrates such as Silicon, Sapphire and Magnesium oxide and compared the quality parameters of these junctions at 4.2 K. The gap voltages achieved a range from 4 mV (for the junctions on Si) to 5.8 mV (in case of MgO substrates) which is considerably higher than those obtained from Nb based Josephson junctions. Another key parameter is the ratio of the subgap resistance to the normal state resistance. This so-called subgap ratio corresponds to the losses in a Josephson junction which have to be minimized. So far, subgap ratios of 26 have been achieved. Further careful optimization of the deposition conditions is required to maximize this ratio, The details of the optimization of technology and of characterization of NbN/AlN/NbN junctions will be presented and discussed.

 17. Aprendizaje experiencial, investigación-acción y creación organizacional de saber: la formación concebida como una zona de innovación profesional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Fernández Rodríguez

  2009-01-01

  Full Text Available Se presentan en este trabajo, diversas metodologías asociadas a lo que en la literatura especializada se ha denominado como tradición práctica de la formación, aunque, en este caso, se abre el análisis para incorporar algunas herramientas que actualmente son utilizadas dentro del espacio del aprendizaje profesional en orden a establecer procesos de innovación organizacional. La estructura analítica que se sigue es la siguiente. Primero, una presentación de cada una de las metodologías innovadoras. Segundo, un análisis de los procesos de comunicación didáctica subyacentes. En tercer lugar, una exploración de su concepción del profesional. Por último, una breve descripción del modelo formativo que se puede desarrollar usando alguno de sus planteamientos: el prácticum reflexivo.

 18. Evaluation of Cross-Section Data from Threshold to 40 MeV for some Neutron Reactions Important for Fusion Dosimetry Applications. Part 2 Evaluation of the Excitation Functions for the 59Co(n,3n)57Co, 89Y(n,2n)88Y, 93Nb(n,2n)92mNb, 169Tm(n,2n)168Tm and 209Bi(n,3n)207Bi Reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zolotarev, K.I.

  2010-11-01

  Evaluations of cross sections and their associated covariance matrices have been carried out for five dosimetry reactions: excitation functions were re-evaluated for the 89 Y(n,2n) 88 Y, 93 Nb(n,2n) 92 mNb and 169 Tm(n,2n) 168 Tm reactions over the neutron energy range from threshold up to 40 MeV; excitation functions were re-evaluated for the 59 Co(n,3n) 57 Co and 209 Bi(n,3n) 207 Bi reactions over the neutron energy range from threshold to 85 and 45 MeV, respectively. Uncertainties in the cross sections for all of those reactions were also derived in the form of relative covariance matrices. Benchmark calculations performed for 235 U thermal fission and 252 Cf spontaneous fission neutron spectra show that the integral cross sections calculated from the newly evaluated excitation functions exhibit improved agreement with related experimental data when compared with the equivalent data from the IRDF-2002 library. (author)

 19. DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA PARA EVALUAR LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN E INTERVENCIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN PRIMARIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inmaculada Chiva Sanchis

  2015-01-01

  Full Text Available Este artículo aporta evidencias de validación de una escala de valoración destinada a evaluar las estrategias de gestión e intervención docente, también llamadas metodologías docentes, empleadas por el profesorado de primaria. Esta investigación es realizada desde dos aproximaciones: una cuantitativa basada en un estudio de encuesta, donde se recogen las valoraciones de estudiantes acerca de cómo se aprende en el aula y qué recursos, actividades y sistemas de evaluación utiliza el profesorado; y una cualitativa basada en las aportaciones de un comité de personas expertas. Los análisis realizados atienden a la validez de contenido y de constructo de la escala así como a la fiabilidad de sus ítems. La validación de dicha escala se realizó con un total de 9 centros de la Comunidad Valenciana (España, en el nivel de 6º de primaria, concretamente 324 estudiantes. Los resultados permiten, por un lado, comprobar el alto nivel de consistencia interna de la escala de valoración y, por otro lado, presentar un instrumento destinado a la autoevaluación y/o heteroevaluación que ofrezca al profesorado la información necesaria para modificar y mejorar su gestión e intervención en el aula para adaptarse mejor a las competencias y necesidades de sus estudiantes en un contexto de formación permanente.

 20. Autoconfrontación a la propia actividad de enseñanza. Formación e investigación de la formación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Idurre Alonso Amezua

  2017-01-01

  Full Text Available Partimos de un posicionamiento epistemológico accional, praxiológico que toma la actividad humana (aquí la enseñanza de las lenguas y la formación en tanto objeto de estudio. La formación inicial del profesorado se aborda en tanto proceso en devenir, en relación con dispositivos de formación que se conciben y examinan con vistas a favorecer el desarrollo de la acción de los formados. Los elementos teóricos convocados provienen de diversos modelos de la acción y de la actividad humana, en particular la teoría de la acción social. Los métodos de investigación y de formación que se emplean tienen como finalidad la producción de trazas de la actividad, al tiempo que proporcionan espacios adecuados para su análisis por los actores. Las grabaciones – principalmente en vídeo -­‐ se utilizan para realizar entrevistas de autoconfrontación que son a su vez momentos propicios para la producción de significados en relación con las actividades observadas. Los primeros resultados obtenidos muestran algunas de las actividades típicas realizadas por estudiantes durante el Practicum en relación con la enseñanza de lenguas y los fenómenos formativos producidos. Estos resultados son empleados a su vez para acondicionar los entornos de formación basados en el análisis de la actividad docente.

 1. Técnicas de caracterización mineral y su aplicación en exploración y explotación minera

  OpenAIRE

  Melgarejo, Joan Carles; Proenza, Joaquín A.; Galí, Salvador; Llovet, Xavier

  2010-01-01

  En este trabajo se presenta una síntesis de las técnicas analíticas más utilizadas en la caracterización mineral, y su aplicación a la exploración y explotación minera. Las técnicas han sido clasificadas en 2 grupos. El primer grupo incluye a las técnicas de mayor uso ("técnicas convencionales"): (i) difracción de polvo de rayos X y difracción cuantitativa de rayos X, (ii) Microscopio electrónico de barrido con analizador de energías (SEM-EDS), (iii) catodoluminiscencia, y iv) microsonda elec...

 2. EVALUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN B-LEARNING EN EL APRENDIZAJE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Monsalve-Gómez

  2014-01-01

  Full Text Available El presente artículo de investigación presenta los resultados de un proceso de evaluación realizado sobre una experiencia de formación b-learning con apoyo de la plataforma Moodle. Para la recolección de la información participaron de forma voluntaria en el estudio 226 estudiantes del curso Competencias Fundamentales en TIC de la Fundación Universitaria Luis Amigó, los cuales diligenciaron el Cuestionario de Satisfacción de Alumnos universitarios hacia la formación online (CUSAUF]. En cuanto a los hallazgos se puede evidenciar una valoración positiva del curso, con un puntaje total de 3.4 sobre 4.0 los estudiantes tienen una buena percepción del proceso llevado a cabo, sin embargo hay aspectos en los cuales se puede mejorar, como la comunicación a través de plataforma DICOM y los contenidos del curso, específicamente en cuanto al volumen y de información y la presentación de esta.

 3. FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN FUTUROS PROFESORES DE BIOLOGÍA. VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA INDAGAR EXPERIENCIAS Y REFERENTES SOBRE INVESTIGACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Édgar Orlay Valbuena Ussa

  2014-05-01

  Full Text Available En este escrito presentamos un avance de la aplicación de uno de los instrumentos propuestos en la investigación, Formación en investigación en futuros profesores de Biología (financiado por el CIUP[1] cuyo propósito es contribuir a la caracterización de la formación en investigación en futuros profesores de Biología, al interior del Proyecto Curricular de Licenciatura en Biología (PCLB de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN. Para el abordaje de la investigación los referentes teóricos que se tienen en cuenta son: investigación y formación, investigación y formación de docentes de Ciencias Naturales y enseñanza de las ciencias.   La investigación se realiza desde la perspectiva cualitativa con enfoque interpretativo, donde los datos a recolectar se obtienen de informes de los futuros profesores de Biología, documentos del PCLB, y de las declaraciones de los sujetos implicados en los procesos formativos en investigación al interior del PCLB (directivos, formadores y futuros profesores. Por consiguiente, el análisis documental y de contenido, la conformación de grupos focales, la realización de entrevistas y cuestionarios, corresponden a técnicas de recolección de información. Para el caso de la presente ponencia, se exponen los hallazgos parciales de la investigación, obtenidos a partir de la aplicación de un cuestionario a 23 futuros profesores de Biología quienes se encuentran cursando el espacio académico “Seminario de Investigación”. De acuerdo con los datos arrojados por el cuestionario, se hace manifiesto que algunos futuros docentes han tenido cierta relación con la investigación durante su formación, a partir del desarrollo de proyectos transversales en cada semestre y durante la práctica pedagógica. Sin embargo dicho acercamiento se ha encontrado obstaculizado por algunas dinámicas del PCLB.

 4. effect of the parameters of AlN/GaN/AlGaN and AlN/GaN/InAlN heterostructures with a two-dimensional electron gas on their electrical properties and the characteristics of transistors on their basis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsatsulnikov, A. F., E-mail: andrew@beam.ioffe.ru [Russian Academy of Sciences, Submicron Heterostructures for Microelectronics Research and Engineering Center (Russian Federation); Lundin, V. W.; Zavarin, E. E.; Yagovkina, M. A.; Sakharov, A. V. [Russian Academy of Sciences, Ioffe Physical–Technical Institute (Russian Federation); Usov, S. O. [Russian Academy of Sciences, Submicron Heterostructures for Microelectronics Research and Engineering Center (Russian Federation); Zemlyakov, V. E.; Egorkin, V. I. [National Research University of Electronic Technology (MIET) (Russian Federation); Bulashevich, K. A.; Karpov, S. Yu. [“Soft-Impact” Ltd. (Russian Federation); Ustinov, V. M. [Russian Academy of Sciences, Submicron Heterostructures for Microelectronics Research and Engineering Center (Russian Federation)

  2016-10-15

  The effect of the layer thickness and composition in AlGaN/AlN/GaN and InAlN/AlN/GaN transistor heterostructures with a two-dimensional electron gas on their electrical and the static parameters of test transistors fabricated from such heterostructures are experimentally and theoretically studied. It is shown that the use of an InAlN barrier layer instead of AlGaN results in a more than twofold increase in the carrier concentration in the channel, which leads to a corresponding increase in the saturation current. In situ dielectric-coating deposition on the InAlN/AlN/GaN heterostructure surface during growth process allows an increase in the maximum saturation current and breakdown voltages while retaining high transconductance.

 5. INFORMACIÓN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orzuza, Gloria Beatriz

  2013-01-01

  Full Text Available En América Latina y el Caribe existen algunos limitantes al acceso de la atención médica como la escasez de recursos, la distancia física y cultural entre la oferta pública y la población demandante. En este sentido, en la definición de políticas de salud formuladas por los Estados no podrá estar ausente la incorporación de tecnologías de información y comunicación, ya que el concepto de salud electrónica engloba las aplicaciones de registros médicos electrónicos, servicios de telemedicina, portales de salud y sistemas de gestión hospitalaria.En Argentina existía un gran interés de los profesionales médicos por la telemedicina e informática en salud, así en 1992 se realiza el Primer Congreso Mundial. Comienzan entonces muchas iniciativas en telemedicina, educación a distancia, portales de salud y en registros médicos electrónico.Las investigaciones en salud a nivel nacional, concluyen que Misiones pertenece al grupo de provincias argentinas que se encuentra en una situación más desfavorable respecto a las otras provincias. En este marco, se contribuirá con lineamientos estratégicos generales para un sistema de información a ser desarrollado en el primer nivel de atención, con el propósito de obtener la información necesaria para la toma de decisión y favorecer en la optimización de la gestión.

 6. Electronic structures of B1 MoN, fcc Mo2N, and hexagonal MoN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ihara, H.; Kimura, Y.; Senzaki, K.; Kezuka, H.; Hirabayashi, M.

  1985-01-01

  The electronic structures of B1 MoN, fcc Mo 2 N, and hexagonal MoN were observed by photoelectron spectroscopic measurement. The B1-MoN phase has been predicted to be a high-T/sub c/ superconductor because of a large density of states at Fermi level. The observed electronic structure of the stoichiometric B1-MoN phase is different from that of the real B1-MoN type. The nitrogen excess B1-MoN/sub x/ (x> or =1.3) phase, however, shows the B1-type electronic structure. This is explained by the occurrence of a nitrogen vacancy in the apparent stoichiometric B1 phase and the occupation of the nitrogen vacancy in the nitrogen-excess B1 phase. This property is related to the previously reported low T/sub c/ of the B1-MoN crystals

 7. Formation of definite GaN p-n junction by Mg-ion implantation to n--GaN epitaxial layers grown on a high-quality free-standing GaN substrate

  Science.gov (United States)

  Oikawa, Takuya; Saijo, Yusuke; Kato, Shigeki; Mishima, Tomoyoshi; Nakamura, Tohru

  2015-12-01

  P-type conversion of n--GaN by Mg-ion implantation was successfully performed using high quality GaN epitaxial layers grown on free-standing low-dislocation-density GaN substrates. These samples showed low-temperature PL spectra quite similar to those observed from Mg-doped MOVPE-grown p-type GaN, consisting of Mg related donor-acceptor pair (DAP) and acceptor bound exciton (ABE) emission. P-n diodes fabricated by the Mg-ion implantation showed clear rectifying I-V characteristics and UV and blue light emissions were observed at forward biased conditions for the first time.

 8. Hypernuclear weak decay experiments at KEK: n-n and n-p coincidence measurement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Outa, H.; Ajimura, S.; Aoki, K.; Banu, A.; Bhang, H.C.; Fukuda, T.; Hashimoto, O.; Hwang, J.I.; Kameoka, S.; Kang, B.H.; Kim, E.H.; Kim, J.H.; Kim, M.J.; Maruta, T.; Miura, Y.; Miyake, Y.; Nagae, T.; Nakamura, M.; Nakamura, S.N.; Noumi, H.; Okada, S.; Okayasu, Y.; Park, H.; Saha, P.K.; Sato, Y.; Sekimoto, M.; Takahashi, T.; Tamura, H.; Tanida, K.; Toyoda, A.; Tsukada, K.; Watanabe, T.; Yim, H.J.

  2005-01-01

  We performed a coincidence measurement of two nucleons emitted from the nonmesonic weak decay (NMWD) of 5 Λ He and 12 Λ C formed via the (π+,K+) reaction. In both of n+p and n+n pair coincidence spectra, we observed a clean back-to-back correlation coming from the two-body decay of Λp->np and Λn->nn, respectively. We obtained the ratio of the nucleon pair numbers, Nnn/Nnp ( 5 Λ He)=0.45-bar +/--bar 0.11-bar (stat)-bar +/--bar 0.03-bar (syst) in the kinematic region of cosθNN-0.8. Since each decay mode was exclusively detected, the measured ratio should be close to the ratio of Γ(Λp->nn)/Γ(Λn->np). The Γn/Γp ratio was measured also for the NMWD of 12 Λ C. It is also close to 0.5. Those ratios are consistent with recent theoretical calculations based on the heavy meson/direct quark exchange picture

 9. SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Sande Lemos

  2005-12-01

  Full Text Available RESUMEN: Con este artículo se pretende realizar una revisión de la literatura sobre la evaluación de los impactos educativos de las simulaciones. Esta perspectiva de análisis de las simulaciones, ha retenido la atención de diversos investigadores, aunque sin conclusiones muy objetivas, siendo una de las principales la dificultad en crear instrumentos de evaluación para esta metodología de enseñanza y aprendizaje. PALABRAS CLAVE: Evaluación, simulaciones educativas, motivación, memoria a largo plazo.ABSTRACT: The subject of this paper is a bibliographic revue on the learning progress evaluation of simulation methods. At the end one can assume that is not easy to assert an accurate model to create tools to evaluate the different learning achievement obtained with simulations.KEY WORDS: Evaluation, educational simulations, motivation, long term retentationRÉSUMÉ: Dans cet article ont fait un  révision des études sur la évaluation des apprentissages éd~cationnelles dues a la application des simulations.Dans ces études on ne trouve pas des conclusions tres objectives, parce que ont a des dificultés dans la création des instruments pour les apprentissages dues A  les simulations.Avant de décnre ses études nous ferons une bref explication sur la définition de simulation et aussi sur les caractéristiques des simulation éducationnelles.MOTS CLÉ:Evaluation, simulations éducationnelles, motivation, mémorisation a long terme

 10. OBSERVACIÓN, ENTREVISTA Y GRUPO DE DISCUSIÓN: EL SILENCIO DE TRES PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Callejo Gallego

  2002-01-01

  Full Text Available Antes de entrar en la oposición entre perspectiva cuantitativa y perspectiva cualitativa de la investigación social, se argumenta la necesidad de considerar el proceso de investigación social como un proceso social y las propias situaciones de observación empírica como situaciones sociales. Por lo tanto, en la investigación social el objeto de observación y las vías de observación son de la misma materia. Como en toda situación social, en la de observación se ponen en juego normas sociales. Pues bien, el artículo desarrolla la presentación de tres prácticas de investigación social cualitativa desde su concepción como producción de situaciones sociales distintas que, a su vez, se establecen como contextos inmediatos que favorecen respectivas articulaciones entre las normas prácticas y de grupos sociales específicos y las normas sociales dominantes en el conjunto de la sociedad. Las prácticas presentadas son: observación participante, entrevista en profundidad y grupo de discusión. Una articulación distinta entre normas sociales que tiene en el silencio una vía privilegiada de observación. Así, se concluye que la gestión y análisis del silencio es fundamental, tanto para diferenciar la perspectiva cualitativa de la cuantitativa, con una mayor apertura de la primera hacia el silencio, como para diferenciar una práctica de otra; pero, sobre todo, para observar los propios efectos de la observación durante los procesos de observación.

 11. Stress Assignment in N+N Combinations in Arabic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdel Rahman Mitib Altakhaineh

  2017-09-01

  Full Text Available The validity of stress as a criterion to distinguish between compounds and phrases has been investigated in many languages, including English (see e.g. Lieber 2005: 376; Booij 2012: 84. However, the possibility of using stress as a criterion in this way has not been investigated for Arabic. Siloni (1997: 21 claims that in N+N combinations in Semitic languages, stress always falls on the second element. However, the results of a study using PRAAT reveal that, in Modern Standard Arabic (MSA and Jordanian Arabic (JA, stress plays no role in distinguishing between various N+N combinations, i.e. compounds and phrases, e.g.ˈmuʕallim lfiizyaaʔ ‘the physics teacher’ vs.ˈbayt lwalad ‘the boy’s house’, respectively. Analysis shows that the default position of stress in N+N combinations in MSA and JA is on the first element. There is only one systematic exception, which is phonetically conditioned: in N+N combinations with assimilated geminates on the word boundary, a secondary stress or perhaps double stress is assigned.

 12. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS MULTICRITERIALES EN LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosario Garza Ríos

  2003-09-01

  Full Text Available

  La utilización de un sistema de gestión de la calidad ( SGC contribuye a que la organización logre la satisfacción del cliente con adecuados niveles de eficiencia y eficacia. Este sistema diseñado a través de la familia ISO 9000: 2000 está formado por una serie de requisitos que la empresa tiene que garantizar para lograr de sus productos o servicios. Entre estos requisitos se encuentra el proceso de compras y dentro de este está la evaluación y selección de proveedores. En el presente trabajo se propone la utilización de técnicas multicriteriales para la evaluación y selección de los proveedores, las que permiten modelar las preferencias de los especialistas y tomar la mejor decisión.

 13. Detection of N-acetylglycine, N-acetylglycylglycine, and N-acetylglycylglycylglycine by paper chromatography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sokol, H.A.

  1978-06-01

  This paper reports that the developing solvent of Kirchenmayer and Kuffner, n-butanol-acetic acid-water (8:1:10, v/v) can be used to separate and detect N-acetylglycine, N-acetylglycylglycine, and N-acetylglycylglycylglycine. The chromatographic procedure is described. After heating at 100 0 C, the spots could be seen under uv light; acetone-bromocresol green-morpholine can also be used to make the spots show up. The R/sub f/ values are 0.59, 0.43, and 0.33, respectively. This procedure was used to detect these compounds in aqueous solutions of diglycine, triglycine, and tetraglycine, which were used as gamma-radiolysis targets

 14. Structural studies of lanthanide nitrate-N,N'-dimethyl-N,N'-diphenylpyridine-2,6-dicarboxyamide complexes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fujiwara, Asako; Nakano, Yoshiharu; Yaita, Tsuyoshi; Okuno, Kenji

  2008-01-01

  The tridentate ligand N,N'-dimethyl-N,N'-diphenylpyridine-2,6-dicarboxyamide (DMDPhPDA) and the corresponding lanthanum complex [La(NO 3 ) 3 (DMDPhPDA) 2 ] have been prepared and structurally characterised. The crystal structure of DMDPhPDA shows syn-anti conformation. In the lanthanum complex, two DMDPhPDA molecules coordinated to La(III) in a tridentate fashion and to three nitrate ions in a bidentate fashion make the lanthanum atom 12-coordinate. The crystal structure of [La(NO 3 ) 3 (DMDPhPDA) 2 ] has a C 2 symmetry. The stability constants determined by spectrophotometric titration suggest that [Ln(DMDPhPDA) 2 ] 3+ is the primary product in CH 3 CN solution and [Ln(DMDPhPDA) 3 ] 3+ is difficult to form. However, [Ln(DMDPhPDA) 2 ] 3+ could not be distinguished in 1 H NMR spectra. The 1 H NMR titration results imply that a fast ligand exchange process takes place

 15. Espacios de confrontación y desaparición en Tucumán, Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pamela Colombo

  2014-06-01

  Full Text Available La desaparición forzada de personas conmueve aún el espacio, aunque los rastros de esa experiencia parecieran –a primera vista– haberse vuelto parte de un paisaje inocente. La última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983 culminó hace ya casi más de tres décadas; sin embargo, la materialidad de los campos de concentración continúa siendo parte del entramado urbano y rural, la mayoría de los lugares de inhumación clandestina permanecen todavía impunemente escondidos bajo tierra y los lugares donde se produjeron los secuestros aún cargan las marcas del acontecimiento y sus estigmas. La propuesta de este ensayo radica en señalar la importancia de la dimensión espacial en el estudio de los procesos de confrontación que tuvieron lugar en Argentina durante los 60 y principios de los 70 y el subsiguiente proceso de desaparición forzada de personas (1974- 1983. Para ello analizaré dos espaciostiempos diferenciados: el momento y espacio de la confrontación y el momento y espacio de la desaparición.

 16. High temperature electron cyclotron resonance etching of GaN, InN, and AlN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shul, R.J.; Kilcoyne, S.P.; Hagerott Crawford, M.; Parmeter, J.E.; Vartuli, C.B.; Abernathy, C.R.; Pearton, S.J.

  1995-01-01

  Electron cyclotron resonance etch rates for GaN, InN, and AlN are reported as a function of temperature for Cl 2 /H 2 /CH 4 /Ar and Cl 2 /H 2 /Ar plasmas. Using Cl 2 /H 2 /CH 4 /Ar plasma chemistry, GaN etch rates remain relatively constant from 30 to 125 degree C and then increase to a maximum of 2340 A/min at 170 degree C. The InN etch rate decreases monotonically from 30 to 150 degree C and then rapidly increases to a maximum of 2300 A/min at 170 degree C. This is the highest etch rate reported for this material. The AlN etch rate decreases throughout the temperature range studied with a maximum of 960 A/min at 30 degree C. When CH 4 is removed from the plasma chemistry, the GaN and InN etch rates are slightly lower, with less dramatic changes with temperature. The surface composition of the III--V nitrides remains unchanged after exposure to the Cl 2 /H 2 /CH 4 /Ar plasma over the temperatures studied

 17. Representación del concepto de administración: una exploración en profesionales de Antioquia

  OpenAIRE

  Bernal, Diana Paola; Garcés, Alejandra

  2010-01-01

  ¿Qué representación del concepto administración tienen actuales ejecutivos y empresarios antioqueños? ¿Cómo se construye esa representación de administración? ¿Qué influencia tienen en esas concepciones aspectos tales como sus valores familiares, formación académica y trayectoria profesional? ¿Qué coherencia existe entre su concepción de administración y el tipo de empresa y sector productivo en que se desempeñan? ¿Cómo influye la representación del concepto de administración en su práctica a...

 18. Producción social de la comunicación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Bernete

  2011-09-01

  La producción social de comunicación es un libro de teoría y metodología en el que se propone y con el que se inicia un nuevo objeto macrosociológico de estudio: el análisis de las relaciones que existen entre la producción y reproducción de comunicación pública y la producción y reproducción social. Esta obra introduce, como un componente necesario para el análisis de los cambios históricos de las sociedades, las sucesivas transformaciones de la comunicación pública, en el campo de las tecnologías, de las organizaciones que tienen a su cargo la labor de proveer de información a la colectividad, y de sus usos en cada comunidad. El escenario por donde desfila la historia de ajustes y desajustes entre lo que les sucede a las comunidades y la noticia que se da de lo que les sucede se abre con las primeras organizaciones sociales, en las que se institucionaliza la producción social de comunicación cuando se estabilizan las sociedades agrarias y militaristas; y sigue abierto durante cuatro mil años hasta nuestro tiempo. Ahora es necesario entender la transformación histórica que está en curso, relacionada con la revolución informático-comunicativa, y que acabará remodelando, a escala universal, además del papel de las informaciones y de las organizaciones, las formas de acción social.

 19. LA RELACIÓN ENTRE LA RELIGIÓN REVELADA Y LA RELIGIÓN RACIONAL EN IMMANUEL KANT.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Tapia

  2012-06-01

  Full Text Available El presente artículo se centra en el estudio de la filosofía de Kant en el ámbito religioso y, de manera específica, en la relación que puede establecerse entre la religión revelada y lo que Kant propone como religión racional. Se busca establecer si con la noción de religión racional quedan superadas, y negadas como caminos viables, las religiones históricas concretas. Se destaca cómo, en el pensamiento de Kant, la religión revelada existe en función de la religión racional, como un medio o vehículo hacia ella.

 20. Anomalous superconducting spin-valve effect in NbN/FeN/Cu/FeN/FeMn multilayers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hwang, Tae Jong; Kim, Dong Ho [Yeungnam University, Gyeongsan (Korea, Republic of)

  2017-09-15

  We have studied magnetic and transport properties of NbN/FeN/Cu/FeN/FeMn spin-valve structure. In-plane magnetic moment exhibited typical hysteresis loops of spin valves in the normal state of NbN film at 20 K. On the other hand, the magnetic hysteresis loop in the superconducting state exhibited more complex behavior in which exchange bias provided by antiferrmagnetic FeMn layer to adjacent FeN layer was disturbed by superconductivity. Because of this, the ideal superconducting spin-valve effect was not detected. Instead the stray field originated from unsaturated magnetic states dominated the transport properties of NbN/FeN/Cu/FeN/FeMn multilayer.

 1. CONFECCIONES: MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola A. Sánchez

  2015-01-01

  Full Text Available Multiple rainfall-landslides relationships have been proposed for early warning systems in the world. This work presents a data base that synthesizes the state of the art of rainfall thresholds that generates mass movements in the entire world. The more common rainfall-landslides relationships are processed in order to analyze data in function of the Köppen climatic classification and the area for which it was proposed. The results show a wide range of parameters derived from rainfall that triggers landslides together with considerable differences between threshold values. Data analysis shows the necessity to obtain parameters and thresholds derived from the rainfall that generate landslides for each specific geographical and climatic zone. For that reason, it is possible to generate a rational background that allows us to establish early warning systems of landslides caused by rainfall with low variability. This work provides insights into the catalog of possible parameters derived from rainfall records that allow us to generate thresholds to predict the landslides occurrence. Researchers will have the possibility to search for rainfall-landslide relationships based on statistical analysis, with a wide spectrum of parameters, beyond the traditional variables of antecedent rainfall and the intensity occurred the day El modelado y simulación de pequeños sistemas industriales ha adquirido gran importancia en los procesos de toma de decisiones, toda vez que les permite a microempresas fundamentar sus decisiones de producción. Este artículo hace un análisis de una empresa dedicada a la confección de ropa exterior masculina con una producción semanal promedio de 490 prendas. La motivación del estudio radica en el interés de incrementar su productividad; por esto, se desarrolló un modelo del sistema real con la herramienta Arena®, logrando identificar las partes de los procesos responsables de atrasos y “cuellos de botella” que

 2. Modelización avanzada de columnas de destilación de operación discontinua

  OpenAIRE

  Mehlhorn, Arndt

  1998-01-01

  La tesis doctoral se compone de dos partes fundamentales: El desarrollo teórico de un modelo de simulación para la destilación discontinua y la validación de este mediante experimentos hechos en una planta piloto de destilación discontinua. La parte teórica se divide en la parte de desarrollo del modelo y en la parte de la implementación del modelo en un programa de simulación. El nuevo modelo desarrollado es un modelo de transferencia de materia que se distingue de los desarrollos anteriores...

 3. El post-cognitivismo en cuestión: extensión, corporización y enactivismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Federico Gabriel Burdman

  2015-09-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1808-1711.2015v19n3p475 En este trabajo abordo el problema de cómo caracterizar los compromisos conceptuales centrales del marco teórico ‘post-cognitivista’. Tomaré como punto de partida la consideración crítica de la propuesta presentada por Rowlands (2010, quien identifica al núcleo teórico del nuevo espacio con una confluencia de las tesis de la mente extendida y la mente corporizada. Los problemas que encuentro en esta propuesta me llevarán a plantear una cuestión independiente y más general respecto de las tensiones que parece haber entre las ideas funcionalistas y los enfoques corporizados y enactivos. Discutiré entonces la relación entre las concepciones corporizadas, enactivas y extendidas ante la cuestión divisoria del funcionalismo, con especial atención a la posibilidad de desligar la tesis de la extensión de su formulación original en términos funcionalistas. De este modo, consideraré la perspectiva de superar algunas tensiones conceptuales dentro del marco post-cognitivista si lo pensamos como un marco no-funcionalista.

 4. MODELIZACIÓN DIFUSA PARA LA PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN EN AMBIENTES DE INCERTIDUMBRE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARTÍN DARIO ARANGO SERNA

  2010-01-01

  Full Text Available El presente artículo presenta una herramienta de apoyo a los procesos de toma de decisión en la planificación de la producción a mediano plazo cuando la demanda es un parámetro con incertidumbre, desarrollada al interior del Grupo de Logística IndustrialOrganizacional GICO. El desarrollo de un plan de producción lleva consigo la determinación de parámetros que muchas veces poseen cierto grado de vaguedad, esto conlleva a que el personal a cargo de tomar dediciones asuma el manejo de esta incertidumbre. La lógica difusa aparece como una herramienta alternativa a la estocástica o tradicional para asistir procesos de toma de decisiones en ambientes difusos. Este artículo inicialmente realiza una breve introducción acerca de la planificación de la producción y de la lógica difusa. Seguidamente se diseña un modelo de programación lineal difusa como herramienta de apoyo para la toma de decisión en la planeación agregada de la producción cuando esta sigue una estrategia de alcance de la demanda prevista, asumiendo a la demanda como un parámetro difuso. Para la construcción de este modelo fue preciso plantear previamente un modelo de programación lineal que marcara los límites del modelo difuso. Finalmente en este artículo se soluciona un problema de planeación agregada donde la demanda posee incertidumbre, utilizando el modelo difuso propuesto.

 5. SYNTHESIS OF 4’-ALLYLBENZO-3N-CROWN-N ETHERS AND THEIR MASS SPECTRA COMPARED WITH BENZO-3N-CROWN-N ETHERS

  OpenAIRE

  Anwar, Chairil

  2008-01-01

  Synthesis of 4’allylbenzo-3n-crown-n ethers was carried out by reacting demethylated eugenol with α,ω-dichloro-oligoethylene glycols in 1-butanol under basic condition. The mass spectra of 4’allylbenzo-3n-crown-n and benzo-3n-crown-n were investigated by mass spectrometry using electron impact under 70 eV of electron bombardment as ionisation method. The difference between the group of compounds is only the present of allyl moiety as a side chain at the other side of benzene ring. The first g...

 6. La gestión de información y la comunicación de la ciencia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Font Graupera, Elena

  2016-07-01

  Full Text Available El proceso de Investigación Científica tiene la Gestión de Información como un aspecto fundamental en su desarrollo. Gestionamos Información tanto antes de la definición de los elementos metodológicos esenciales del proyecto, como para el desarrollo del mismo y también con la difusión de los resultados. La difusión de los resultados viene dada por la Comunicación Científica, que se produce de diversas formas, como son conferencias, ponencias en congresos, publicaciones periódicas y libros. La actualización de la actividad científica depende en gran medida de la incorporación de nuevas herramientas y el empleo de las nuevas tecnologías. El presente trabajo aborda la problemática de las fuentes de contenidos para las publicaciones científicas, dificultad muy generalizada, sobre todo en los investigadores más jóvenes, que es la identificación de aquellos elementos de los estudios que pueden y deben ser comunicados al resto de la comunidad científica y al mundo académico conformado por profesores y estudiantes.

 7. Volumetric and transport properties of binary liquid mixtures of sulfolane with aniline, N,N-dimethylaniline and N,N-diethylaniline at different temperatures and atmospheric pressure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aftabuzzaman, M.; Islam, M. Monirul; Nasiruddin; Rima, Farhana Rahman; Islam, M. Nazrul; Ali, M. Azhar

  2016-01-01

  Highlights: • ρ and η of sulfolane + aniline, +N,N-DMA, +N,N-DEA binary mixtures were measured. • V"E values for sulfolane + aniline, +N,N-DMA, +N,N-DEA binary mixtures are negative. • Δη &d_1_2 are positive for sulfolane + aniline, and negative for +N,N-DMA, +N,N-DEA. • The chemical or strong specific interactions exist in sulfolane + aniline mixtures. • The structural effects are dominated in sulfolane +N,N-DMA, +N,N-DEA mixtures.​ - Abstract: Densities and viscosities of pure sulfolane, aniline, N,N-dimethylaniline, N,N-diethylaniline and their binary mixtures with sulfolane as common component were measured over the entire composition range at T = (303.15, 308.15, and 313.15) K and atmospheric pressure. A high precision vibrating-tube densitometer (DSA 5000, Anton-Paar, Austria) was used for the density measurements and a Cannon–Fenske routine type viscometer for the viscosity. The various thermodynamic properties such as excess molar volumes, deviation of viscosity, free energy and excess free energy of activation for viscous flow were calculated for each of the systems. The excess properties were fitted to the Redlich–Kister equation, and coefficients along with standard deviation of fit were also presented. All these properties were discussed in terms of molecular interactions. The experimental findings would be tremendous important for the accurate design of equipment, and controlling the process parameters of various chemical and industrial processes such as separation of chemicals, fluid flow, heat flow or chemical reactions.

 8. Photochemical reactions of electron-deficient olefins with N,N,N',N'-tetramethylbenzidine via photoinduced electron-transfer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pan Yang; Zhao Junshu; Ji Yuanyuan; Yan Lei; Yu Shuqin

  2006-01-01

  Photoinduced electron transfer reactions of several electron-deficient olefins with N,N,N',N'-tetramethylbenzidine (TMB) in acetonitrile solution have been studied by using laser flash photolysis technique and steady-state fluorescence quenching method. Laser pulse excitation of TMB yields 3 TMB* after rapid intersystem crossing from 1 TMB*. The triplet which located at 480 nm is found to undergo fast quenching with the electron acceptors fumaronitrile (FN), dimethyl fumarate (DMF), diethyl fumarate (DEF), cinnamonitrile (CN), α-acetoxyacrylonitrile (AAN), crotononitrile (CrN) and 3-methoxyacrylonitrile (MAN). Substituents binding to olefin molecule own different electron-donating/withdrawing powers, which determine the electron-deficient property (π-cloud density) of olefin molecule as well as control the electron transfer rate constant directly. The detection of ion radical intermediates in the photolysis reactions confirms the proposed electron transfer mechanism, as expected from thermodynamics. The quenching rate constants of triplet TMB by these olefins have been determined at 510 nm to avoid the disturbance of formed TMB cation radical around 475 nm. All the k q T values approach or reach to the diffusion-controlled limit. In addition, fluorescence quenching rate constants k q S have been also obtained by calculating with Stern-Volmer equation. A correlation between experimental electron transfer rate constants and free energy changes has been explained by Marcus theory of adiabatic outer-sphere electron transfer. Disharmonic k q values for CN and CrN in endergonic region may be the disturbance of exciplexs formation. e of exciplex formation

 9. Valence-band discontinuities of wurtzite GaN, AlN, and InN heterojunctions measured by x-ray photoemission spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martin, G.; Botchkarev, A.; Rockett, A.; Morkoc, H.

  1996-01-01

  The valence-band discontinuities at various wurtzite GaN, AlN, and InN heterojunctions were measured by means of x-ray photoemission spectroscopy. A significant forward endash backward asymmetry was observed in the InN/GaN endash GaN/InN and InN/AlN endash AlN/InN heterojunctions. The asymmetry was understood as a piezoelectric strain effect. We report the valence band discontinuities for InN/GaN=1.05±0.25 eV, GaN/AlN=0.70±0.24 eV, and InN/AlN=1.81±0.20 eV, all in the standard type I lineup. These values obey transitivity to within the experimental accuracy. Tables of photoemission core level binding energies are reported for wurtzite GaN, AlN, and InN. copyright 1996 American Institute of Physics

 10. Three-loop renormalization of the N=1, N=2, N=4 supersymmetric Yang-Mills theories

  International Nuclear Information System (INIS)

  Velizhanin, V.N.

  2009-01-01

  We calculate the renormalization constants of the N=1, N=2, N=4 supersymmetric Yang-Mills theories in an arbitrary covariant gauge in the dimensional reduction scheme up to three loops. We have found, that the beta-functions for N=1 and N=4 SYM theories are the same from the different triple vertices. This means that the dimensional reduction scheme works correctly in these models up to third order of perturbative theory.

 11. Decolonizar la investigación en educación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Luis Ortiz Ocaña

  2017-04-01

  Full Text Available En este artículo se caracteriza la génesis del giro decolonial en las ciencias de la educación y se valora la posibilidad de desarrollar biopraxis pedagógicas decoloniales. Se sugiere la configuración de otras formas de investigar, como por ejemplo, la investigación decolonial. Se propone una clasificación sobre los tipos de colonialidad, introduciendo las nociones de autocolonialidad e interculturalidad decolonial, como conceptos básicos en la investigación educativa. Las reflexiones derivadas de esta investigación se concentran en dos aspectos esenciales: las configuraciones en las Ciencias de la Educación y la relación dialéctica entre la realidad, el mundo y el conocimiento humano.

 12. NATURACIÓN URBANA, UN DESAFÍO A LA URBANIZACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beatriz Urbano-López de Meneses

  2013-01-01

  Full Text Available La naturación urbana es la acción de incorporar la vegetación al medio urbano con el objetivo de amortiguar el desequilibrio entre la urbanización y la conservación del medio ambiente. Este artículo de revisión repasa los problemas ambientales, hidrológicos, de gestión de residuos, salubres y sociales que combate la naturación. Los sistemas respectivos se clasifican según la superficie naturada y la complejidad del sistema. Las capas básicas del sistema de naturación y los materiales que se emplean son analizados. Finalmente, se presentan las principales líneas de trabajo para el desarrollo e integración de los sistemas de naturación en la construcción de ciudades sostenibles.

 13. LA AMBIENTALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: ESTUDIO DE CASO EN TRES INSTITUCIONES DE MEDELLÍN, COLOMBIA.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GÓMEZ CATHERINE

  2012-12-01

  Full Text Available La incorporación de una 'variable ambiental' en el quehacer universitario ha tomado fuerza desde finales del siglo XX, siendo su implementación en Colombia una realidad. Esta investigación evaluó el grado de incorporación de tal variable en procesos misionales de tres instituciones de educación superior en Medellín (Colombia. Incluyó dos niveles diferentes de formación (profesional y técnico y utilizó técnicas cualitativas (entrevistas a dos docentes por institución, visitas de una hora a dos cursos por institución y aplicación de listas de chequeo a cada visita y al análisis institucional. En los tres casos el tema ambiental hace parte de los compromisos institucionales, incluyendo sus procesos de formación, investigación, gestión y extensión. Esto se reflejó en la inclusión de la ambientalización en los currículos, el fomento a la investigación en temas ambientales, la cooperación interdisciplinaria y la adopción de políticas internas. Este trabajo identifica algunos elementos para desarrollar la educación ambiental como herramienta de comprensión integral de la sociedad y su entorno, constituye una base para discusiones, muestra el avance de las tres instituciones de estudio y descubre que existen deficiencias por cubrir.

 14. Aplicación del método Petrov-galerkin como técnica para la estabilización de la solución en problemas unidimensionales de convección-difusión-reacción

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Alexander Garzón Alvarado

  2009-01-01

  Full Text Available El presente artículo estudia el método Streamline Upwind Petrov Galerkin como técnica de estabilización de la solución numérica de las ecuaciones diferenciales de advección-difusión-reacción; se analiza el método a la luz de la naturaleza no auto adjunta del operador diferencial convectivo y de las transformaciones necesarias para la estabilización de la solución por medio de la eliminación del efecto no autoadjunto inducido por el término convectivo. Se desarrollaron seis diversos ejemplos numéricos, los cuales incluyen problemas de coeficientes variables, altamente convectivos, fuertemente reactivos, sistemas de ecuaciones diferenciales y soluciones transitorias. Se encuentra un excelente desempeño de esta técnica de estabilización para todos los casos anteriormente mencionados, exceptuando los problemas con términos reactivos fuertes.

 15. EVALUACIÓN DE LA RETROGRADACIÓN DEL ALMIDÓN EN HARINA DE YUCA PRECOCIDA

  OpenAIRE

  Rodríguez-Sandoval, Eduardo; Sandoval-Aldana, Angélica; Fernández-Quintero, Alejandro

  2007-01-01

  Las modificaciones del almidón, que ocurren durante el proceso de elaboración de harina de yuca precocida, se evaluaron utilizando técnicas como calorimetría diferencial de barrido (CDB), difracción de rayos X, comportamiento al empastamiento y capacidad de formación de complejo con yodo. La harina precocida se obtuvo a partir de trozos de parénquima de yuca cocinados en vapor o en agua a ebullición, los cuales fueron posteriormente almacenados a 5 ºC o a -20 ºC por 24 h. La temperatura utili...

 16. Effect of N incorporation on the characteristics of InSbN P–N diodes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lim, K.P.; Pham, H.T.; Yoon, S.F.; Tan, K.H.

  2012-01-01

  We report on the effect of N incorporation in the characteristics of the 2 μm thick InSbN photoabsorption layer of a p–n diode grown by molecular beam epitaxy using a radio-frequency plasma-assisted nitrogen source. As compared to N free InSb layer, the absorption wavelength extends to near 9 μm. On the other hand, high reverse dark current and series resistances are observed in the electrical characteristics of the InSbN diode which are contributed with the presence of planar growth defects. These results will be useful to those working on midinfrared photodetectors.

 17. POLIMERIZACIÓN DE ÁCIDO (DL LÁCTICO MEDIANTE POLICONDENSACIÓN POR FUSIÓN DIRECTA. ESTUDIO CINÉTICO DE LA ETAPA DE OLIGOMERIZACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Pinzón

  2008-04-01

  Full Text Available La reacción de polimerización del ácido láctico por el mecanismo de policondensación por fusión directa es de gran importancia cuando se desean obtener polímeros de bajo peso molecular, principalmente para aplicaciones médicas, debido a la facilidad del proceso y el bajo costo.Un ejemplo de esto es la elaboración de dispositivos para la liberación controlada de medicamentos. En este trabajo se estudiaron las diferentes etapas que involucra la policondensación (oligomerización y polimerización para obtener PAL. La etapa de oligomerización se estudió en un estrecho intervalo de temperatura, 100-150 °C, donde el modelo cinético que describe la reacción es una ley de potencias de orden tres con Ea y factorpreexponencial de 22,7 kcal/mol°K y 3,28x10-7 L2/mol2h respectivamente. Para la etapa de polimerización se estudiaronla influencia de la temperatura, el porcentaje de catalizador (SnCl2.H2O y el tiempo de reacción tomando comovariable de respuesta la temperatura de transición vítrea.

 18. Alkylation of deoxyribonucleic acid by carcinogens dimethyl sulphate, ethyl methanesulphonate, N-ethyl-N-nitrosourea and N-methyl-N-nitrosourea

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swenson, D.H.; Lawley, P.D.

  1978-01-01

  The ethyl phosphotriester of thymidylyl(3'-5')thymidine, dTp((Et) dT, was identified as a product from the reaction of DNA with N-ethyl-N-nitrosourea. Enzymic degradation to yield alkyl phosphotriesters from DNA alkylated by this carcinogen, and by N-methyl-N-nitrosourea, dimethyl sulphate and ethyl methanesulphonate was studied quantitatively, and the relative yields of the triesters dTp(Alk)dT were determined. The relative reactivity of the phosphodiester group dTpdT to each of the four carcinogens was thus obtained, and compared with that of DNA overall, or with that of the N-7 atom of guanine in DNA. The results are related to steric factors, and the electrophilic character of each carcinogen. (author)

 19. APLICACIONES DE LA SEGMENTACIÓN JERÁRQUICA EN MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. EJEMPLOS CON UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángeles Blanco-Blanco

  2017-01-01

  Full Text Available En este trabajo se propone el uso en medici n y evaluaci n educativa de las t cnicas de segmentaci n jer rquica o rboles de decisi n, utilizados ya exten - samente en otros campos, fundamentalmente en marketing, como t cnica de estudio de mercados. Mediante IBM SPSS Statistics 21 se analizan los datos de una encuesta aplicada a 648 profesores de Educaci n Secundaria para la evaluaci n de un programa de educaci n nanciera (EF y se ilustran diferentes posibles aplicaciones metodol gicas de los rboles de clasi caci n y regresi n (CART o C&RT: Classi cation And Regression Trees para el estudio de la validez basada en evidencias sobre el contenido y la estructura interna de las medidas procedentes del cuestionario de evaluaci n empleado. Por otra parte, en una nea m s similar a la que se ha seguido para la evaluaci n de programas en so - ciolog a, medicina o psicolog a, se llegan a identi car claramente las caracter s - ticas de los diferentes segmentos de poblaci n, entre los que se destacan, por su valor informativo en evaluaci n de programas educativos, los grupos extremos, constituidos por los usuarios m s entusiastas y los m s cr ticos con el pro - grama. A partir de los resultados obtenidos, se discuten las posibilidades meto - dol gicas de esta t cnica tanto en medici n como en evaluaci n de programas. Con el estudio emp rico presentado se argumenta la propuesta de aplicaci n de las t cnicas arborescentes, junto con otras aproximaciones metodol gicas m s tradicionales, como son el an lisis de regresi n lineal y el an lisis factorial exploratorio y con rmatorio, dado que esta metodolog a se ajusta mejor a las caracter sticas de los datos que se suelen manejar en investigaci n y evaluaci n educativa y permite una interpretaci n m s clara e integrada de resultados.

 20. Modeling and optimization of a double-well double-barrier GaN/AlGaN/GaN/AlGaN resonant tunneling diode

  Science.gov (United States)

  Liu, Yang; Gao, Bo; Gong, Min; Shi, Ruiying

  2017-06-01

  The influence of a GaN layer as a sub-quantum well for an AlGaN/GaN/AlGaN double barrier resonant tunneling diode (RTD) on device performance has been investigated by means of numerical simulation. The introduction of the GaN layer as the sub-quantum well turns the dominant transport mechanism of RTD from the 3D-2D model to the 2D-2D model and increases the energy difference between tunneling energy levels. It can also lower the effective height of the emitter barrier. Consequently, the peak current and peak-to-valley current difference of RTD have been increased. The optimal GaN sub-quantum well parameters are found through analyzing the electrical performance, energy band, and transmission coefficient of RTD with different widths and depths of the GaN sub-quantum well. The most pronounced electrical parameters, a peak current density of 5800 KA/cm2, a peak-to-valley current difference of 1.466 A, and a peak-to-valley current ratio of 6.35, could be achieved by designing RTD with the active region structure of GaN/Al0.2Ga0.8 N/GaN/Al0.2Ga0.8 N (3 nm/1.5 nm/1.5 nm/1.5 nm).

 1. Socialización, educación y reproducción cultural: Bordieu y Bernstein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mercedes Ávila Francés

  2005-01-01

  Full Text Available Algunas de las aportaciones de las teorías de la reproducción, tan de moda en la sociología de la educación de décadas anteriores, siguen teniendo vigencia. Considero que las aportaciones del francés Bourdieu y del británico Bernstein son las más destacadas y las más válidas para analizar y reflexionar sobre nuestro sistema educativo y sobre nuestra educación actual. Mientras que el primero se centra más en la estructura de la reproducción y sus variadas realizaciones, a Bernstein le preocupaba esencialmente el proceso de transmisión, es decir el proceso por el que las relaciones de poder se traducen en relaciones de comunicación.

 2. COOPERACIÓN HUMANA Y SELECCIÓN DE GRUPO

  OpenAIRE

  Luis Alvaro Cadena Monroy

  2017-01-01

  Darwin pensaba que la cooperación entre los seres humanos podía ir en contra de su idea de selección natural. Para enfrentar este problema, introdujo la selección de grupos: se seleccionan grupos de seres humanos cooperadores por sobre los grupos de no cooperadores, No obstante, con el advenimiento del neodarwinismo, la selección de grupos cayó en el desprestigio. Poco a poco, y recientemente, fueron apareciendo varias propuestas para la selección de grupos. Aquí se miran algunas de estas pro...

 3. Investigation of the fabrication processes of AlGaN/AlN/GaN HEMTs with in situ Si{sub 3}N{sub 4} passivation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tomosh, K. N., E-mail: sky77781@mail.ru; Pavlov, A. Yu.; Pavlov, V. Yu.; Khabibullin, R. A.; Arutyunyan, S. S.; Maltsev, P. P. [Russian Academy of Sciences, Institute of Ultra-High-Frequency Semiconductor Electronics (Russian Federation)

  2016-10-15

  The optimum mode of the in situ plasma-chemical etching of a Si{sub 3}N{sub 4} passivating layer in C{sub 3}F{sub 8}/O{sub 2} medium is chosen for the case of fabricating AlGaN/AlN/GaN HEMTs. It is found that a bias of 40–50 V at a high-frequency electrode provides anisotropic etching of the insulator through a resist mask and introduces no appreciable radiation-induced defects upon overetching of the insulator films in the region of gate-metallization formation. To estimate the effect of in situ Si{sub 3}N{sub 4} growth together with the heterostructure in one process on the AlGaN/AlN/GaN HEMT characteristics, transistors with gates without the insulator and with gates through Si{sub 3}N{sub 4} slits are fabricated. The highest drain current of the AlGaN/AlN/GaN HEMT at 0 V at the gate is shown to be 1.5 times higher in the presence of Si{sub 3}N{sub 4} than without it.

 4. Alimentación y nutrición en atención primaria en Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiane Nunes Pereira

  2018-05-01

  Full Text Available Resumen: Objetivo: Describir las acciones sobre alimentación y nutrición que han sido publicadas en la literatura científica en el ámbito de la atención primaria en salud en Brasil. Método: Revisión exploratoria de los estudios publicados entre los años 2007 y 2016. Se consultaron las bases de datos Lilacs, PubMed, Scopus y Web of Science. Resultados: Se incluyeron 103 artículos, la mayoría publicados entre los años 2012 y 2016, predominantemente en la región sudeste de Brasil. Los temas más frecuentes fueron hábito o consumo alimenticio, estado nutricional y enfermedades crónicas no transmisibles. La mayoría de las acciones fueron propuestas por universidades, principalmente con fines diagnósticos. Fueron encontradas pocas acciones de promoción de la salud, alimentación saludable, asistencia y tratamiento, cuidado integral y prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación y la nutrición. Conclusiones: Hubo crecimiento en el interés nacional sobre el tema. Sin embargo, la producción académica todavía se encuentra distante de las necesidades reales de generación de evidencia que impacten positivamente sobre la situación de salud. Se identificó la necesidad de realizar más investigaciones para describir, proponer y evaluar las acciones y los programas ya desarrollados. Resulta fundamental una mayor aproximación entre las universidades, la gestión y los servicios para definir intereses comunes y generar investigaciones que respondan a las necesidades del área, y de esta manera contribuir en la planificación y el perfeccionamiento de las acciones y de los programas ya existentes. Abstract: Objective: To describe food and nutrition actions in primary health care in Brazil. Methods: Exploratory review of articles published between 2007 and 2016. Lilacs, PubMed, Scopus and Web of Science databases were consulted. Results: 103 articles were included, mostly published between 2012 and 2016 and developed

 5. SYNTHESIS AND STRUCTURAL FEATURES OF NOVEL VANADIUM(II) AMIDES - X-RAY STRUCTURES OF OCTAHEDRAL [(2-C5H4N)(CH3)N]2V(TMEDA) (TMEDA=N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE) AND SQUARE-PYRAMIDAL [2,5-(CH3)2C4H2N]2V(PY)3 (PY=PYRIDINE)

  NARCIS (Netherlands)

  EDEMA, JJH; GAMBAROTTA, S; MEETSMA, A; SPEK, AL; VELDMAN, N

  1991-01-01

  The reaction of trans-(TMEDA)2VCl2 (TMEDA = N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine) with both mono- and bidentate alkali-metal amides has been investigated. Utilization of 2 equiv of bidentate amide (N segment N)-M [M = Li, Na; N segment N = 2-?? (MeN)C5H4N (1), PhNNNPh (2), 7-azaindolyl (3),

 6. Identificación de núcleos agrarios mazahuas prioritarios para la rehabilitación forestal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Luna Sánchez

  2016-01-01

  Full Text Available La existencia de recursos limitados para llevar a cabo proyectos forestales que requieren de financiamiento a largo plazo justifica la construcción de sistemas de información que permitan focalizar las intervenciones. Con el propósito de identificar áreas susceptibles para la rehabilitación forestal en núcleos agrarios mazahuas, del sistema de microcuencas prioritarias Cutzamala, se llevó a cabo un análisis multicriterio considerando variables sociales y biofísicas. Esta investigación aporta elementos para focalizar proyectos de rehabilitación, a largo plazo, en zonas indígenas de alta marginación que cuentan con áreas degradadas y, simultáneamente, con el capital natural suficiente para desarrollar proyectos de silvicultura comunitaria.

 7. Formas de adhesión al Islam en Argentina: conversión, tradición, elección, reasunción y tránsito intra-islámico

  OpenAIRE

  Montenegro, Silvia Maria

  2017-01-01

  En Argentina, como en otros países de América Latina, el Islam llega como religión de inmigrantes, principalmente sirios y libaneses, entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del Siglo XX. En la historia de su presencia local es posible reconocer tres etapas que implican distintos momentos de institucionalización, diversificación, visibilidad y negociación de reconocimiento en el espacio nacional. Actualmente la religión musulmana se configura como una opción en un campo religioso p...

 8. Emoción, Sentimiento y Pasión en Kant

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Marta González

  2015-12-01

  Full Text Available RESUMEN:En este trabajo se analiza el modo en que Kant distingue entre sentimiento y emoción, por un lado, y emoción y pasión, por otro, para mostrar: 1 que bajo el término “emoción” (Affekt Kant entiende principalmente la afección orgánica privada de contenido cognitivo, aunque precedida y seguida de representaciones; 2 que la emoción constituye un elemento integral de lo que Kant denomina “sentimiento” (Gefühl, término del que se sirve para designar la dimensión subjetiva de la experiencia en sentido amplio, no limitado a la afección empírica; 3 que su concepción negativa de la pasión justifica la posterior distinción entre emoción y pasión introducida en los estudios científicos.

 9. Influence of N2 partial pressure on structural and microhardness properties of TiN/ZrN multilayers deposited by Ar/N2 vacuum arc discharge

  Science.gov (United States)

  Naddaf, M.; Abdallah, B.; Ahmad, M.; A-Kharroub, M.

  2016-08-01

  The influence of N2 partial pressure on structural, mechanical and wetting properties of multilayered TiN/ZrN thin films deposited on silicon substrates by vacuum arc discharge of (N2 + Ar) gas mixtures is investigated. X-ray diffraction (XRD) results show that the average texturing coefficient of (1 1 1) orientation and the grain size of both TiN and ZrN individual layers increase with increasing the N2 partial pressure. The Rutherford back scattering (RBS) measurements and analysis reveal that incorporation of the nitrogen in the film increases with increasing the N2 partial pressure and both TiN and ZrN individual layers have a nitrogen over-stoichiometry for N2 partial pressure ⩾50%. The change in the film micro-hardness is correlated to the changes in crystallographic texture, grain size, stoichiometry and the residual stress in the film as a function of the N2 partial pressure. In particular, stoichiometry of ZrN and TiN individual is found to play the vital role in determining the multilayer hardness. The multilayer film deposited at N2 partial pressure of 25% has the best stoichiometric ratio of both TiN and ZrN layers and the highest micro-hardness of about 32 GPa. In addition, water contact angle (WCA) measurements and analysis show a decrease in the work of adhesion on increasing the N2 partial pressure.

 10. Influence of N_2 partial pressure on structural and microhardness properties of TiN/ZrN multilayers deposited by Ar/N_2 vacuum arc discharge

  International Nuclear Information System (INIS)

  Naddaf, M.; Abdallah, B.; Ahmad, M.; A-Kharroub, M.

  2016-01-01

  The influence of N_2 partial pressure on structural, mechanical and wetting properties of multilayered TiN/ZrN thin films deposited on silicon substrates by vacuum arc discharge of (N_2 + Ar) gas mixtures is investigated. X-ray diffraction (XRD) results show that the average texturing coefficient of (1 1 1) orientation and the grain size of both TiN and ZrN individual layers increase with increasing the N_2 partial pressure. The Rutherford back scattering (RBS) measurements and analysis reveal that incorporation of the nitrogen in the film increases with increasing the N_2 partial pressure and both TiN and ZrN individual layers have a nitrogen over-stoichiometry for N_2 partial pressure ⩾50%. The change in the film micro-hardness is correlated to the changes in crystallographic texture, grain size, stoichiometry and the residual stress in the film as a function of the N_2 partial pressure. In particular, stoichiometry of ZrN and TiN individual is found to play the vital role in determining the multilayer hardness. The multilayer film deposited at N_2 partial pressure of 25% has the best stoichiometric ratio of both TiN and ZrN layers and the highest micro-hardness of about 32 GPa. In addition, water contact angle (WCA) measurements and analysis show a decrease in the work of adhesion on increasing the N_2 partial pressure.

 11. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO FUENTE DE INNOVACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nofal Nagles G.

  2007-07-01

  Full Text Available En este artículo se describen algunos aspectos que afectan la gestión de conocimiento y su acción como fuente generadora de procesos de innovación en las organizaciones. Se inicia con la exploración de las acciones que se deben llevar a cabo para poner en marcha una estrategia de gestión del conocimiento; luego, se describen algunas de las barreras para una efectiva adquisición, comprensión y utilización de este conocimiento en las organizaciones, lo cual se complementa con un examen del proceso de transferencia de conocimientos y la innovación en las empresas. Finalmente, se presenta una propuesta para utilizar la gestión del conocimiento como fuente de innovación.

 12. Migración, distribución del ingreso y desarrollo en Michoacán: un análisis de asimilación cultural

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Javier Ayvar Campos

  2012-06-01

  Full Text Available El presente artículo muestra un diagnóstico del fenómeno migratorio así como un análisis de la distribución del ingreso, con y sin remesas, en México, la Región Centro Occidente y Michoacán durante el periodo 2000-2008. Ello con la finalidad de distinguir el nivel de concentración del ingreso en nuestro país y Michoacán así como el papel que juegan las remesas. Aunado a lo anterior se podrá apreciar en el documento el uso que le dan a las remesas (individuales y colectivas en la comunidad de origen, dicha utilización o gasto se ve influenciado por el comportamiento y modo de pensar del migrante. Por otro lado, a partir de la determinación del coeficiente de Gini fue posible apreciar que México, la Región y el Estado poseen altos niveles de concentración del ingreso y que las transferencias contribuyen en la disminución de la inequidad en la distribución del ingreso. Siendo dicho recurso utilizado principalmente en el consumo de artículos y bienes que se alejan de lo tradicional y se apegan más a los usados por los migrantes en el país anfitrión, por lo tanto, existe un proceso de asimilación cultural.

 13. COOPERACIÓN HUMANA Y SELECCIÓN DE GRUPO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Alvaro Cadena Monroy

  2017-12-01

  Full Text Available Darwin pensaba que la cooperación entre los seres humanos podía ir en contra de su idea de selección natural. Para enfrentar este problema, introdujo la selección de grupos: se seleccionan grupos de seres humanos cooperadores por sobre los grupos de no cooperadores, No obstante, con el advenimiento del neodarwinismo, la selección de grupos cayó en el desprestigio. Poco a poco, y recientemente, fueron apareciendo varias propuestas para la selección de grupos. Aquí se miran algunas de estas propuestas y se las critica. El autor se inclina por una propuesta de L. A. Cadena para la selección de grupos, y la aplica al caso del crecimiento poblacional inusual y al patrullaje de los chimpancés de Ngogo, a los cazadores y recolectores y a la extinción de los neandertales por manos del Homo sapiens.

 14. La televisión de alta definición

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Eduardo Cortés S.

  2014-12-01

  Full Text Available Establece la relación del iPod con la televisión digital(DTV y la televisión de alta definición (HDTVque produce una percepción de profundidad con apariencia tridimensional. El nuevo iPod podría convertirse en un eslabón en las nuevas formas de consumo de video digital. El pronóstico de este estudio para el mercado DTV en los Estados Unidos indica que, cuando a fines de la presente década, la mitad de los hogares con televisor estará usando servicios avanzados de televisión como el VOD y las funciones de DVR.

 15. LA VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y GÉNERO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Castillo Sánchez

  2013-01-01

  Full Text Available Este ensayo pretende abordar la vinculación existente entre el papel de la educación y el rol del género a través del abordaje de temas como las relaciones sexistas en la educación, formas de discriminación y transversalización de género en la educación. En la educación actual hemos normalizado la desigualdad, lo que ha influido en que tanto hombres como mujeres adopten estos roles consciente o inconscientemente. Por lo tanto, es innegable el papel que la educación ha tenido en la reproducción de los modelos de desigualdad y jerarquización entre hombres y mujeres. Aunque se haya legislado a favor de la equidad de género, en el uso del lenguaje inclusivo, en las cuotas de participación en organismos políticos, en la representación para diferentes instituciones, la creación de entes encargados de velar por un trato igualitario entre hombres y mujeres, estos esfuerzos resultan insuficientes. La igualdad de género requiere un proceso de aculturación que cambie concepciones y prácticas socialmente aprendidas. Por tal razón, es necesario un cambio orientado hacia la igualdad en la práctica educativa que incluya a todas las personas involucradas y permita desarrollar una educación sin discriminación.

 16. Experiencias y repercusión de una formación en ética de investigación

  Science.gov (United States)

  Rupaya, Carmen Rosa García

  2012-01-01

  El presente artículo tiene como propósito describir los logros y repercusiones de la capacitación en ética de la investigación que brinda el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile, sirviendo de estímulo, motivación y orientación a profesionales que requieren conocer y aplicar las normas y el raciocinio conducente a la deliberación de los problemas en esta disciplina. Asimismo, describe cómo este conocimiento genera un efecto multiplicador en aspectos tales como la participación en un comité de ética de la investigación (CEI), organización de cursos y creación y desarrollo de líneas de investigación, que repercuten en publicaciones realizadas con estudiantes de posgrado. Relata además los contenidos y estrategias didácticas que pueden ser empleados en cursos de ética y bioética para estudiantes de estomatología y concluye mencionando la aplicación práctica de esta capacitación en los ámbitos docente, institucional y de investigación. PMID:24482556

 17. Medios de comunicación, conformación de imagen y construcción de sentido en relación a la discapacidad Medios de comunicación, conformación de imagen y construcción de sentido en relación a la discapacidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matilde Fernández- Cid Enríquez

  2010-03-01

  Full Text Available La influencia de la comunicación de masas en decisiones públicas y en comportamientos privados justifica la atención creciente desde la investigación social a los espacios mediáticos, incluso cuando se cuestione el papel central en ocasiones otorgado a esa influencia –sus efectos–, en la formación de la opinión pública y de la conciencia social. La imagen social de la discapacidad y de las personas con discapacidad se configura desde muy diversos escenarios y actores, pero se evidencia que el poder de un emisor aumenta cuando disminuye el acceso en la recepción a otras fuentes alternativas, que permite el contraste y es condición necesaria para una lectura crítica. El artículo reflexiona acerca del comportamiento de los medios de comunicación en la construcción de información relativa a discapacidad.Mass Media influence in pubic decisions and private conducts justify the growing attention payed to media devices by social sciences, and moreover when the core function of this influence –its effects– is critiziced in terms of pubic opinion and social counscience conformation. Disability and disabled people social image is configurated from a diversity of scenes and actors, but it is evident that an emisor power increases when the reception acces to alternative information providers dimises, without the possibility of contrast and critical reception. The text propose a reflection on mass media behaviour in relation to de informative, relative, construction of disability.

 18. La educación virtual en Colombia: exposición de modelos de deserción

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jose Areth Estévez

  2015-04-01

  Full Text Available El documento realiza una revisión bibliográfica sobre el estado actual de la educación virtual en Colombia y los factores asociados a la deserción estudiantil en esta modalidad. Como hallazgos durante el proceso de búsqueda de literatura, se encuentra que, durante el periodo 2000-2012, en Colombia se inscribieron 38.136 estudiantes en esta modalidad, lo que demuestra la inmensa acogida de estos programas y su impacto. Pese a la cantidad de inscritos, las tasas de deserción son elevadas. Según el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior, en 2013 hubo un total de 48.850 estudiantes que abandonaron los programas de educación a distancia, lo que representa 38.2% de deserción y, por consiguiente, un índice de retención de 61.8%. Estas cifras apuntan la necesidad de realizar estudios que determinen los factores que conducen a los estudiantes a tomar la decisión de desertar. Al respecto, en el contexto colombiano, los estudios sobre este fenómeno se encuentran en etapas muy tempranas y la mayoría han tomado modelos teóricos fundamentados en la educación a distancia-tradicional.

 19. Educación, cerebro y emoción

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joaquín GARCÍA CARRASCO

  2013-06-01

  Full Text Available El artículo resalta la importancia de la aproximación a la neurología para completar el marco desde el que construir una teoría de la educación. El planteamiento se considera especialmente importante si se atiende a que esa teoría debe ser inclusiva respecto a todas las formas de diferencia, respecto a todas las acciones educativas que tienen como marco el cuerpo y respecto a la importancia de fundamentar de una educación ambiental. Frente a una perspectiva fuertemente cognitivista de los procesos formativos, muestra el papel del sistema emocional en la estructura global de la mente, el de la emoción en los procesos de las operaciones mentales superiores. El estudio se propone desde una perspectiva sistémica, con diferentes niveles de organización y cómo dentro de todos esos niveles juegan un papel importante las emociones. Va dejando clara la medida en que los tres conceptos de educación, cerebro y emoción son conceptos mutuamente imbricados, ninguno puede ser soslayado si se busca la comprensión plena de los procesos educativos.

 20. Emancipación de la educación bancaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Almanza-Vides

  2018-03-01

  Full Text Available Este artículo pretende analizar la construcción del pensamiento dominado y sin criticidad, adquirido por parte de las instituciones educativas moldeadas y utilizadas como instrumentos para los fines de la economía de mercado y la globalización. Desde el enfoque de la educación bancaria de Paulo Freire y la ilustración de Noam Chomsky se aborda la educación como una herramienta que permite la emancipación y la palabra propia del educador y el educando. Con este propósito se analizan las obras de estos autores y de otros que refuerzan sus planteamientos. Las conclusiones a las que se llegan es que la mundialización sugiere modelos idóneos de educación que uniforman y cuadriculan el pensamiento institucional e implícitamente a toda la comunidad educativa. Para cambiar esta realidad es necesaria una educación de carácter reflexiva, edificadora y en busca del descubrimiento de la realidad a través de la investigación, creación y cuestionamiento que permita crear nuevo conocimiento que le sea significativo y cuanto más a otros.

 1. Orientación Profesional en Educación Secundaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pilar Martínez Clares

  2014-01-01

  Full Text Available En un escenario marcado por la incertidumbre, la capacidad de adaptación al cambio cobra especial atención, estamos ante un futuro cada vez más incierto, sobre todo para la juventud. Con esta perspectiva, en los centros de secundaria, la orientación profesional debe actuar con un carácter proactivo, desterrar la acción puntual en los cursos terminales y pasar a ser un proceso continuo de acompañamiento y mediación. Los jóvenes, se caracterizan por la intensa búsqueda de identidad personal y social, por esta razón, en esta fase de la vida, la orientación debe acompañarlos a identificar los cambios que están forjándose en su entorno cultural, social, económico y natural, mediar para que éstos tomen conciencia de su propia identidad; ¿quién soy?, ¿dónde estoy? y ¿hacia dónde voy?, y responder a las necesidades de construir proyectos profesionales y de vida, propiciando que sean ellos mismos, los agentes activos de su propio cambio y facilitando la adaptación a nuevas situaciones y exigencias que provoca la transición a la vida activa.

 2. Kazajstán: Rentismo petrolero en evolución

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrique Palazuelos

  2012-01-01

  Full Text Available Durante los últimos años el gobierno de Kazajstán ha impuesto la revisión de los acuerdos petroleros que firmó con las compañías transnacionales en los años noventa y que dieron lugar a una dinámica de funcionamiento rentista. La tesis que se defiende en este artículo es que los acuerdos iniciales convirtieron a Kazajstán en un petro-estado. La revisión posterior de esos acuerdos ha hecho que los jugadores nacionales (gobierno y empresa petrolera estatal amplíen la captación de rentas que genera la dotación petrolera (oil endowment, pero esa revisión no ha servido para que el país adquiera oil empowerment. Es decir, Kazajstán sigue sin disponer de los resortes que permiten controlar la producción y la exportación de petróleo y sin capacidad para garantizar la reproducción ampliada del ciclo del petróleo. Esos resortes y esa capacidad siguen en manos de compañías extranjeras, si bien la presencia de éstas está más diversificada tras la entrada de las grandes empresas chinas y rusas.

 3. Graphene in ohmic contact for both n-GaN and p-GaN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhong, Haijian; Liu, Zhenghui; Shi, Lin; Xu, Gengzhao; Fan, Yingmin; Huang, Zengli [Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, CAS, Suzhou 215123 (China); Wang, Jianfeng; Ren, Guoqiang; Xu, Ke, E-mail: kxu2006@sinano.ac.cn [Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, CAS, Suzhou 215123 (China); Suzhou Nanowin Science and Technology Co., Ltd., Suzhou 215123 (China)

  2014-05-26

  The wrinkles of single layer graphene contacted with either n-GaN or p-GaN were found both forming ohmic contacts investigated by conductive atomic force microscopy. The local I–V results show that some of the graphene wrinkles act as high-conductive channels and exhibiting ohmic behaviors compared with the flat regions with Schottky characteristics. We have studied the effects of the graphene wrinkles using density-functional-theory calculations. It is found that the standing and folded wrinkles with zigzag or armchair directions have a tendency to decrease or increase the local work function, respectively, pushing the local Fermi level towards n- or p-type GaN and thus improving the transport properties. These results can benefit recent topical researches and applications for graphene as electrode material integrated in various semiconductor devices.

 4. Stress analysis and microstructure of PVD monolayer TiN and multilayer TiN/(Ti,Al)N coatings

  NARCIS (Netherlands)

  Carvalho, NJM; Zoestbergen, E; Kooi, BJ; De Hosson, JTM

  2003-01-01

  Two PVD titanium nitride based coatings; monolayer TiN and multilayer resulting from the stacking of TiN and (Ti,Al)N layers were evaluated with respect to their stress state and microstructure. The TiN was deposited by triode evaporation ion plating, whereas the TiN/(Ti,AI)N was deposited using a

 5. Synthesis of multiple deuterated N-n-propyl-norapomorphine N-(d/sub 7/) and derivatives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gao, Yigong; Trainor, T.M.; Vouros, Paul; Neumeyer, J.L.

  1988-03-01

  Novapomorphine has been labelled using n-propyl iodide through alkylation of norcodeine followed by a multistep route which also affords the related deuterated analogs N-n-propylnorapocodeine, the prodrug 10,11-methylenedioxy-NPA and 10,11-dimethoxy-NPA.

 6. Floculación en lecho poroso (Continuación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Ortiz Arce

  1985-09-01

  Full Text Available El presente trabajo trata sobre algunos aspectos relacionados con la floculación en un lecho poroso, estudiados con base en la experimentación, en un modelo, del comportamiento de la floculación de un tipo específico de agua. La floculación en lechos porosos consiste en un lecho de grava, a través del cual se hace circular un determinado caudal del agua a tratar, mezclada íntimamente con el coagulante, para lograr la formación de los flocs, que en una posterior sedimentación, produzca la clarificación del agua. Se ensayaron tres diferentes lechos de grava, con el interés de determinar la granulometría adecuada que optimice el funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta que el porcentaje de remoción de turbiedad y de color (objetivo de la floculación sea el máximo, y estudiando el comportamiento de cada lecho en lo referente a la pérdida de carga, tiempo de retención, rata de flujo y gradiente de velocidad; parámetros éstos que permiten llegar a establecer la eficiencia y funcionalidad de este sistema de floculación. La fuente de agua cruda para la realización de los ensayos proviene del río Bogotá, afluente a la planta de tratamiento del municipio de Mosquera, Cundlnamarca, en donde se desarrolló el estudio. Los resultados derivados de este trabajo, permiten llegar a la conclusión de que este sistema funciona eficientemente como floculador en tratamiento de aguas; siendo viable su implementación desde varios puntos de vista: - Se logran reducir los costos de construcción, operación y mantenimiento de floculadores. - El tiempo de retención y la pérdida de carga en este sistema son considerablemente menores que el de los sistemas convencionales. - Dados los problemas de funcionamiento de floculadores en las plantas de tratamiento de las poblaciones pequeñas, en nuestro medio, los lechos de grava ofrecen una alternativa para lograr mejores resultados a un menor costo.

 7. Investigation of different mechanisms of GaN growth induced on AlN and GaN nucleation layers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tasco, V.; Campa, A.; Tarantini, I.; Passaseo, A.; Gonzalez-Posada, F.; Munoz, E.; Redondo-Cubero, A.; Lorenz, K.; Franco, N.

  2009-01-01

  The evolution of GaN growth on AlN and GaN nucleation layers is compared through morphological and structural analyses, including ion beam analysis. By using AlN nucleation layer grown at high temperature, improved crystalline quality is exhibited by 300 nm thin GaN epilayers. GaN (002) x-ray rocking curve as narrow as 168 arc sec and atomic-step surface morphology characterize such a thin GaN film on AlN. Defects are strongly confined into the first 50 nm of growth, whereas a fast laterally coherent growth is observed when increasing thickness, as an effect of high temperature AlN surface morphology and Ga adatom dynamics over this template

 8. Comunicación, organización y narrativas: Construyendo desde la seducción

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Véliz Montero

  2007-12-01

  Full Text Available El desafío de la radio en toda su existencia fue, y lo es hoy también, aplicar la comunicabilidad. El género humano, desde el inicio de su historia, ha tenido como objetivo construir lazos y comunicarse con su entorno. Las estrategias no son un problema, sino una solución para el posicionamiento y agendamiento al interior de las múltiples audiencias. Uno de los grandes desafíos en comunicación organizacional está en generar "escenarios posibles" para la instalación de la comunicación y sus certezas al interior de las organizaciones.

 9. Documentación de requisitos en proyectos de explotación de información

  OpenAIRE

  Pollo Cattaneo, María Florencia; Pytel, Pablo; Diez, Eduardo; Rodríguez, Dario; García Martínez, Ramón; Mansilla, Diego; Vegega, Cinthia

  2012-01-01

  El proceso de Educción de Requisitos para Proyectos de Explotación de Información, contempla la realización de un conjunto de plantillas que se utilizan para documentar los conceptos educidos durante las primeras fases del proyecto. Por otro lado, la Ingeniería del Conocimiento (INCO) se encarga de la construcción de Sistemas Basados en Conocimientos, intentando representar el conocimiento y comportamiento inteligente de los seres humanos en un sistema artificial. Los Ingenieros del Conocimie...

 10. Obtención de fertilizantes nitrogenados a partir de carbón preparación y caracterización química

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José M. Rincón

  2010-05-01

  Full Text Available Se realiza la oxidación de un carbón bituminoso con ácido nítrico y la separación de los ácidos húmicos regenerados por solubilización con hidróxido de sodio y posterior precipitación en medio ácido. Con los ácidos húmicos regenerados se prepararon los humatos de amonio, los cuales se transformaron a la forma amida correspondiente, mediante su calentamiento en un reactor tubular entre 150 y 300 °C y tiempo de residencia de 0.5 a 3.0 h. Se encontró que la temperatura es un factor determinante de la reacción mientras que la influencia del tiempo de residencia es poca. El nitrógeno, que iniciaimente era de 1.5% en el carbón, se incrementó al 10% en los humatos de amonio y en las amidas correspondientes.

 11. N-linked (N-) glycoproteomics of urinary exosomes. [Corrected].

  Science.gov (United States)

  Saraswat, Mayank; Joenväära, Sakari; Musante, Luca; Peltoniemi, Hannu; Holthofer, Harry; Renkonen, Risto

  2015-02-01

  Epithelial cells lining the urinary tract secrete urinary exosomes (40-100 nm) that can be targeted to specific cells modulating their functionality. One potential targeting mechanism is adhesion between vesicle surface glycoproteins and target cells. This makes the glycopeptide analysis of exosomes important. Exosomes reflect the physiological state of the parent cells; therefore, they are a good source of biomarkers for urological and other diseases. Moreover, the urine collection is easy and noninvasive and urinary exosomes give information about renal and systemic organ systems. Accordingly, multiple studies on proteomic characterization of urinary exosomes in health and disease have been published. However, no systematic analysis of their glycoproteomic profile has been carried out to date, whereas a conserved glycan signature has been found for exosomes from urine and other sources including T cell lines and human milk. Here, we have enriched and identified the N-glycopeptides from these vesicles. These enriched N-glycopeptides were solved for their peptide sequence, glycan composition, structure, and glycosylation site using collision-induced dissociation MS/MS (CID-tandem MS) data interpreted by a publicly available software GlycopeptideId. Released glycans from the same sample was also analyzed with MALDI-MS. We have identified the N-glycoproteome of urinary exosomes. In total 126 N-glycopeptides from 51 N-glycosylation sites belonging to 37 glycoproteins were found in our results. The peptide sequences of these N-glycopeptides were identified unambiguously and their glycan composition (for 125 N-glycopeptides) and structures (for 87 N-glycopeptides) were proposed. A corresponding glycomic analysis with released N-glycans was also performed. We identified 66 unique nonmodified N-glycan compositions and in addition 13 sulfated/phosphorylated glycans were also found. This is the first systematic analysis of N-glycoproteome of urinary exosomes. © 2015 by The

 12. LA EDUCACIÓN EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS: FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON RECLUSAS DROGODEPENDIENTES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco José del Pozo Serrano

  2017-01-01

  Full Text Available La Educaci n en el mbito penitenciario presenta un gran desaf o como derecho recogido en los marcos internacionales y estatales a n de hacerse presente en el conjunto de los establecimientos de cumplimiento de pena; as como un imprescindible factor de protecci n para la recuperaci n y reinserci n de las personas privadas de libertad. Este art culo tiene como objetivo analizar la situaci n actual del tratamiento penitenciario desde la educaci n escolar y socioeducativa con mujeres reclusas drogodepen - dientes. La investigaci n de I+D+i a partir de una metodolog a multim - todo con una muestra de un 15 % de las mujeres reclusas en el panorama nacional, analiza a partir de 538 cuestionarios v lidos, 61 entrevistas semi-estructuradas, la participaci n y valoraci n de las reclusas en los programas formales (alfabetizaci n, educaci n secundaria, bachillerato y universidad y socioeducativos (programas de autoestima, habilidades so - ciales, educaci n infantil, g nero, socioculturales y deportivos, m dulos de respeto y preparaci n a la vida en libertad. Adem s, este estudio presenta desde cuatro per les diferenciales de consumo (no adictas, adictas activas, ex adictas, en programas de mantenimiento de metadona, algunos de los datos y an lisis m s signi cativos que los programas y las acciones educativas presentan en los procesos de prevenci n y deshabituaci n del con - sumo problem tico de drogas y reincorporaci n social. Dentro de algunas de las principales conclusiones encontramos la valoraci n positiva de los programas con nfasis socioeducativo (en el ranking de mayor a menor: au - toestima, habilidades sociales, socioculturales y g nero por encima de los reglados, aunque los escolares en todos sus niveles son muy bien valorados y suponen la educaci n b sica carente casi en el 26 % de las reclusas. Exis - te poca participaci n en programas como educaci n infantil o g nero (a pesar de que pr cticamente el 80 % son madres y han sufrido, previamente al

 13. Autoionisation of N5+ (nln'l') with n = 2,3,4 and n' >= n measured by electron spectrometry in collisions of N7+ with He and H2, at 4.9 keV amu-1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bordenave-Montesquieu, A.; Benoit-Cattin, P.; Gleizes, A.; Marrakchi, A.I.; Dousson, S.; Hitz, D.

  1984-01-01

  a spectroscopic investigation of electrons coming from autoionising states N 5+ (nln'l'), with n=2,3,4 and n' >= n, of the fast ion has been made at 11.6 0 and 4.9 keV amu -1 . Only exothermic reactions are observed. It is shown that the ionisation potential of the target has a strong influence on the more probable values of n and n'. In N 7+ -He collisions, the n=3, n'=3 configurations are the more excited. In N 7+ -H 2 , the capture process is less selective since n=3, n' > 3 and also n=4, n' >= 4 configurations are strongly populated. In all these cases, the residual N 6+ ion is left in an excited state (n=2 or 3). The n=2, n' > 2 excitation probability is found to be much smaller for the two collisional systems. (author)

 14. Situación de la Gestión de Residuos Sólidos en las Municipalidades en Costa Rica: Recolección, disposición y recuperación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilliana Gaviria Montoya

  2007-11-01

  Full Text Available Este artículo es una primera aproximación sobre la situación de la gestión de residuos sólidos en municipalidades costarricenses; los resultados provienen del proyecto “Herramientas de Gestión Ambiental Municipal”, financiado por la Vicerrectoría de Investigación del ITCR. Se describe parte de los resultados del I Encuentro Nacional de Municipalidades en torno al Manejo Adecuado de los Desechos Sólidos Municipales, realizado los días 20 y 21 de junio del 2005, al cual se convocó a todas las municipalidades de Costa Rica y en el que se desarrolló una metodología participativa con funcionarios municipales, a quienes se les solicitó información del funcionamiento y gestión de los residuos sólidos de la municipalidad que representaban. A la fecha, ninguna de las municipalidades consultadas tiene un planeamiento estructurado a mediano y largo plazos, que garantice la atenuación de los impactos ambientales de los residuos en su comuna. 

 15. Realimentación como paradigma de integración conceptual en educación

  OpenAIRE

  Vega Barvo, Daniel Martín

  2006-01-01

  Las implicaciones y la evolución histórica del fenómeno de retroalimentación, en la estructuración de la Teoría de Control, y en la ejecución del pensamiento sistémico en diferentesáreas del saber son analizadas. Feedback is a key phenomena and concept in Control theory and systemic thinking. Its importance and historic evolution in different areas of endeavor are analized.

 16. Estudio de las etapas de fermentación y destilación con membranas acopladas para la producción de etanol en continuo utilizando experimentación y simulación

  OpenAIRE

  Chamorro Morales, Elizabeth; Sánchez Tuirán, Eduardo Luis; Muvdi Nova, Carlos Jesús

  2014-01-01

  Artículo de Reflexión La producción de biocombustibles durante la última década ha incrementado por la búsqueda de fuentes energéticas amigables con el medio ambiente. El etanol es el biocombustible de mayor producción a nivel mundial; sin embargo, las técnicas de obtención y los efectos de inhibición por producto durante la fermentación alcohólica hacen que sea poco rentable en comparación con la producción de combustibles fósiles. Por medio de esta investigación se estudiaron las etapas ...

 17. Relación entre presión y volumen para la implementación de la técnica in vitro de producción de gases en Medellín, Colombia

  OpenAIRE

  Posada, Sandra L; Noguera, Ricardo; Bolívar, Diana

  2006-01-01

  La técnica de producción de gases es un método in vitro que permite determinar la extensión y la cinética de degradación del alimento mediante el volumen de gas producido durante el proceso fermentativo. La cuantificación de los gases puede realizarse mediante el empleo de transductores que miden la presión originada por los gases acumulados en la parte superior de los frascos de fermentación. El objetivo de este trabajo fue establecer una ecuación de regresión que relacione presión (P) y vol...

 18. FORMULACIÓN DE UN MODELO CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS: 1. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS FRONTERAS DEL MODELO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. A. González

  2014-01-01

  Full Text Available Como parte de un proyecto de desarrollo de un modelo de gestión tecnológica parasistemas de producción de ovinos y caprinos en Colombia, utilizando un abordajeinterpretativo y mediante la realización de un estudio de caso múltiple descriptivo, seevaluaron conductas, actitudes, percepciones y experiencias de productores de ovejasy cabras asociadas con la producción y utilización de la información, como base parala formulación de un modelo conceptual de la gestión de la información ajustado alas diversas necesidades y características socio-económicas, tecnológicas y culturales deestos sistemas de producción animal. Utilizando la Metodología de Sistemas Blandos(MSB, se identificaron los elementos que describen el ámbito y los límites del Sistemade Gestión de la Información (SGI en los sistemas de producción animal citados. Seencontró que el productor es el cliente, actor y propietario principal del SGI y que,por lo tanto, el modelamiento conceptual de dicho sistema debe tener en cuenta lascaracterísticas individuales de los productores, tales como su personalidad, experiencia,edad, educación y visión de su negocio, entre otras, las cuales determinan la forma comoéstos manejan la información y toman decisiones. Se identificó que el manejo de lainformación solamente cubre los aspectos operativos y transaccionales, sin alcanzar losniveles administrativos y estratégicos. El ejercicio ha demostrado que la MSB constituyeuna herramienta flexible y eficaz en el diseño de sistemas de gestión de la informaciónal tener en cuenta las visiones y perspectivas de los usuarios.

 19. REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y FILIACIÓN. TRES CASOS

  OpenAIRE

  Julia Sandra Bernal Crespo

  2013-01-01

  Este artículo analiza uno de los principales problemas jurídicos que plantean las técnicas de reproducción asistida: determinar la filiación del nacido y la forma en que nuestros jueces de la República han resuelto este conflicto en los casos específicos de alquiler de vientre, inseminación asistida con donante, e inseminación post-mortem, teniendo en cuenta que, a diferencia de la filiación biológica, el consentimiento de los donantes de gametos y de los receptores es un elemento necesario p...

 20. A Base Promoted Synthesis of N,N-dimethylformamidines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, Bao Lin; Ding, Si Yi; Ren, Yu Fei; Wang, Liu Chang; Jia, Yu Cai; Zhang, Xi Quan; Gu, Hong Mei

  2013-01-01

  In conclusion, this report supplies a base promoted synthesis of N'-aryl-N,N-dimethylformamidines straight from arylamines bearing strong electron withdrawing group at o-position and imine complex from DMF and Me 2 SO 4 . The key advantage of the procedure is to avoid the preparation of N,N-dimethylformamide dimethyl acetal from DMF and Me 2 SO 4 . Using this method, some important intermediates shown as entry 1-4, 9-11 in Table 3 were efficiently prepared. With these intermediates in hand, various antitumor drugs containing quinazoline moiety such as gefitinib, erlotinib and lapatinib etc. can be synthesized conveniently

 1. Inmigración e incorporación laboral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolanda Herranz

  2016-10-01

  Full Text Available La perspectiva histórico-estructural neomarxista analiza los asentamientos inmigrantes en su variedad y en relación a coyunturas continuamente cambiantes en las sociedades receptores. La adaptación económica de los inmigrantes en la sociedad de acogida presenta una pluralidad de resultados que se muestran en formas de incorporación laboral diferenciadas. Desde esta perspectiva teórica se analizan las variables contextuales y relativas al propio grupo inmigrante que interactúan en la formación de tal diversidad en los modos de inserción laboral.

 2. Kiinteistön saanto perintöoikeudellisena tapahtumana luonnollisen henkilön näkökulmasta

  OpenAIRE

  Pietarinen, Antti; Pitkäaho, Riku

  2013-01-01

  Opinnäytetyön aiheena on kiinteistön saanto luonnollisen henkilön näkökulmasta. Opinnäytetyössä selvitetään, mitä tarkoitetaan kiinteistöllä ja perintösaannolla, mitkä ovat tarvittavat tiedot ja toimenpiteet luonnollisen henkilön kannalta perintösaannon eri vaiheissa sekä mitä tarkoitetaan kiinteistökaupan verkkopalvelulla ja mikä on sen merkitys perintösaantotilanteissa. Työssä pyritään tuomaan esille keskeisimmät tiedot ja toimenpiteet, jotka luonnollisen henkilön tulee ottaa huomioon saade...

 3. Las interacciones entre replicación, segregación y diferenciación celular en modelos eucariotas

  OpenAIRE

  Monturus de Carandini, Estefanía

  2013-01-01

  En las células eucariotas los procesos de replicación, segregación y diferenciación celular se encuentran íntimamente coordinados. La replicación de los genomas eucariotas ocurre a partir de numerosos orígenes distribuidos a lo largo de los cromosomas. Finalmente, las dos cromátidas hermanas resultantes deben separarse y dirigirse hacia los polos opuestos de la célula una vez que la replicación haya finalizado. La replicación y la segregación de las cromátidas hermanas están temporalmente sep...

 4. Comunicación y educación. Un balance cualitativo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Dolores Cáceres Zapatero

  2012-04-01

  Full Text Available Este trabajo es una revisión bibliográfica de la producción científica llevada a cabo en España a propósito de la relación entre medios de comunicación y educación. Se ha considerado la investigación realizada por autores españoles y publicada en España durante la última década (1996-2006. Se abordan los trabajos que tratan los medios de comunicación en general y, en particular, la televisión y los nuevos medios. La tema de la educación se plantea con especial atención a los sectores infantil y juvenil

 5. COMPARACIÓN DE LA RESPUESTA ANTIHIPERTENSIVA AGUDA DE TELMISARTÁN E IRBESARTÁN EN RATAS ESPONTÁNEAMENTE HIPERTENSAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matias Lucero

  2016-01-01

  Full Text Available Introducción: El telmisartán y el irbesartán, dos de los principales antagonistas del receptor AT1 disponibles para el control de enfermedades cardiovasculares, difieren en sus propiedades farmacológicas, incluyendo el tiempo de disociación desde el receptor AT1 y la capacidad de activar otros receptores, con potencial impacto en su eficacia clínica relativa. Objetivo: Comparar la respuesta cardiovascular aguda de la administración de una dosis única de irbesartán o de telmisartán en ratas espontáneamente hipertensas. Material y métodos: Se utilizaron 24 ratas espontáneamente hipertensas macho de 250-275 g, a las que se les canuló la arteria carótida y la vena femoral para la medición directa de la presión arterial media (PAM y la administración de irbesartán 3-6 mg/kg o de telmisartán 0,5-1 mg/kg. Se estimó el cambio en la PAM, la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la presión arterial a corto plazo y latido-a-latido. Resultados: Aunque ambos antagonistas redujeron la PAM, el telmisartán indujo una respuesta antihipertensiva más prolongada que el irbesartán, evidenciada por mayor reducción de la PAM luego de 180 minutos (-33,3% ± 4,1% vs. -16,3% ± 4%; p < 0,05. El telmisartán y el irbesartán atenuaron de manera prolongada la variabilidad de la presión arterial a corto plazo, sin diferencias entre ambos grupos experimentales. En el nivel de dosis más bajo, el telmisartán disminuyó en mayor medida la frecuencia cardíaca y la variabilidad latido-a-latido en los diferentes dominios de frecuencia en comparación con el irbesartán. Conclusiones: En ratas espontáneamente hipertensas, la administración de telmisartán induce un efecto antihipertensivo más prolongado y una respuesta bradicardizante mayor que el irbesartán. El análisis espectral de la variabilidad latido-a-latido sugiere que el telmisartán, en la dosis más baja, atenúa en mayor medida la actividad simpática vascular en comparación con

 6. Aplicación de un sistema de monitorización de la concentración de gas radón en el agua de una instalación termal

  OpenAIRE

  Rábago Gómez, Daniel

  2013-01-01

  Se han analizado los niveles de radón (222Rn) en el agua y en el aire del balneario Las Caldas de Besaya de forma continua a lo largo de un año aproximadamente. El radón es un gas noble de origen natural procedente de la desintegración del radio (226Ra) ambos constituyentes de la serie radiactiva del uranio 238. Dicho gas ha sido reconocido como agente carcinógeno de pulmón por la Organización Mundial de la Salud (WHO) y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (...

 7. Adaptación y validación de un cuestionario para medir la satisfacción del tratamiento de fisioterapia en atención primaria

  OpenAIRE

  Escatllar González, Marta

  2017-01-01

  Introducción: Analizar la satisfacción de los pacientes con un instrumento de medición, permite conocer la percepción y los resultados de una intervención sanitaria, considerada como un requisito indispensable de los programas de evaluación y mejora de la calidad. Hipótesis: Las pruebas psicométricas de la medición del nuevo cuestionario traducido al español, demostrarán que es un instrumento fiable y válido para medir la satisfacción de los pacientes que reciben tratamiento de fisioterap...

 8. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008 EN UNA EMPRESA DE ALIMENTACIÓN

  OpenAIRE

  Estudillo-Sebastián, Andrea

  2012-01-01

  Este proyecto constituye el desarrollo, implantación y certificación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 en una empresa del sector confitero.La organización donde se va a implantar el sistema de gestión de calidad pertenece a una multinacional del sector de la industria alimentaria, en concreto, su producción se basa en la realización de caramelos. Esta organización se plantea la necesidad de implantar un sistema de gestión de la calidad acorde con su a...

 9. Revolución y secularización

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sauquillo, Julián

  2008-12-01

  Full Text Available During the 19th century and the beginning of 20th, some classical authors of contemporary political theory wondered if the modern world was going to be exempt from magic and religious ways such the bourgeois revolutions were supposed to get. This paper about «Revolution and Secularization» deals with that kind of perplexity and assumes the plurisecular survival of these irrational aspects beyond every scientific revolution and materialist products of Enlightenment. Neither specialized nor mechanized world implied the extinction of mystery or magical and inexplicable phenomena, as Max Weber, Theodor Adorno and Max Horkheimer had suggested. In recent years, another review of modern assumptions was carried out by some classic authors who rethought the modern revolution. Not only the conservative work of Carl Schmitt, or reactionary thinking of Joseph de Maistre and Louis-Ambroise de Bonald, but also those authors which support Modernity, as Hans Blumenberg or Jacob Taubes, have raised the continuity or break of Modernity from Old Regime.

  Esta sección monográfica de Isegoria sobre «Revolución y secularización» surge de la perplejidad que, durante el siglo XIX y el inicio del siglo XX, algunos clásicos de la teoría política contemporánea mostraron ante las revoluciones burguesas y la supuesta consecución del mundo moderno exento de elementos mágicos y religiosos. El tema de reflexión se propone bajo la suposición de la pervivencia plurisecular de estos elementos irracionales más allá de todas las revoluciones científicas y materializaciones ilustradas. Cabe que la especialización y mecanización del mundo moderno no hayan supuesto, como en un principio temieron de MaxWeber a Theodor Adorno y Max Horkheimer, la desaparición de todos los elementos arcanos, mágicos e inexplicables. En los últimos años, se produjo otra revisión de los presupuestos modernos de las dos grandes revoluciones a

 10. InN/GaN Superlattices: Band Structures and Their Pressure Dependence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gorczyca, Iza; Suski, Tadek; Staszczak, Grzegorz

  2013-01-01

  Creation of short-period InN/GaN superlattices is one of the possible ways of conducting band gap engineering in the green-blue range of the spectrum. The present paper reports results of photoluminescence experiments, including pressure effects, on a superlattice sample consisting of unit cells...... with one monolayer of InN and 40 monolayers of GaN. The results are compared with calculations performed for different types of superlattices: InN/GaN, InGaN/GaN, and InN/InGaN/GaN with single monolayers of InN and/or InGaN. The superlattices are simulated by band structure calculations based on the local...... density approximation (LDA) with a semi-empirical correction for the ‘‘LDA gap error’’. A similarity is observed between the results of calculations for an InGaN/GaN superlattice (with one monolayer of InGaN) and the experimental results. This indicates that the fabricated InN quantum wells may contain...

 11. Detección del trastorno depresivo mayor en atención primaria. Una revisión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Manuel Calvo Gómez

  2015-07-01

  Full Text Available Antecedentes: El trastorno depresivo mayor (TDM es una enfermedad frecuente en la población general y una de las principales causas de discapacidad en el mundo. La distinción entre los cambios que normalmente ocurren en el estado del ánimo y aquellos que están presentes en el espectro de los trastornos depresivos no es una tarea fácil, por esta razón se han propuestos varios mecanismos e instrumentos para mejorar la detección de este trastornos en la consulta de atención primaria. Objetivos: Evaluar si la detección sistemática rutinaria con instrumentos de tamizaje, con o sin sistemas de seguimiento y manejo integrado, es más efectiva que la atención usual en identificar pacientes con depresión, facilitar su tratamiento, y mejorar los resultados clínicos, a nivel de la atención primaria. Material y Métodos: Para determinar la utilidad del tamizaje sistemático para depresión a nivel de atención primaria, se llevó a cabo una búsqueda de estudios de casos y controles, cohortes y controlados aleatorizados, revisiones sistemáticas, y meta-análisis, en las bases de datos MEDLINE, Base de datos de revisiones sistemáticas Cochrane, Registro central de estudios controlados Cochrane, PsycINFO, y EMBASE, desde enero de 1976 hasta el 30 de abril de 2013. Resultados: La evidencia existente mostró que muchos casos de depresión no son detectados. Los médicos de atención primaria (MAP logran tasas de detección del trastorno depresivo entre el 30% y 40% (rango 7-70%, sin utilizar herramientas adicionales para el diagnóstico como las escalas de una, dos y tres preguntas. Los pacientes con los cuadros menos severos y más jóvenes son los menos detectados. Conclusiones: La evidencia encontrada muestra que el tamizaje para depresión a nivel de atención primaria con retroalimentación del resultado puede incrementar el reconocimiento del trastorno por parte del MAP. Sin embargo, el efecto de la retroalimentación sobre el tratamiento

 12. Vapor phase nucleation of the short-chain n-alkanes (n-pentane, n-hexane and n-heptane): Experiments and Monte Carlo simulations

  Science.gov (United States)

  Ogunronbi, Kehinde E.; Sepehri, Aliasghar; Chen, Bin; Wyslouzil, Barbara E.

  2018-04-01

  We measured the nucleation rates of n-pentane through n-heptane in a supersonic nozzle at temperatures ranging from ca. 109 K to 168 K. For n-pentane and n-hexane, these are the first nucleation rate measurements that have been made, and the trends in the current data agree well with those in the earlier work of Ghosh et al. [J. Chem. Phys. 132, 024307 (2010)] for longer chain alkanes. Complementary Monte Carlo simulations, using the transferable potentials for phase equilibria-united atom potentials, suggest that despite the high degree of supercooling, the critical clusters remain liquid like under experimental conditions for n-pentane through n-heptane, but adopt more ordered structures for n-octane and n-nonane. For all three alkanes, the experimental and simulated nucleation rates are offset by ˜3 orders of magnitude when plotted as a function of ln S/(Tc/T - 1)1.5. Explicitly accounting for the surface tension difference between the real and model substances, or alternatively using the Hale [Phys. Rev. A 33, 4156 (1986); Metall. Mater. Trans. A 23, 1863 (1992)] scaling parameter, Ω, consistent with the model potential, increases the offset to ˜6 orders of magnitude.

 13. La gestión educativa: Hacia la optimización de la formación docente en la educación superior en Colombia

  OpenAIRE

  Alejandra Dalila Rico Molano

  2016-01-01

  Este artículo de reflexión tiene como objetivo analizar la gestión educativa como un componente importante en la educación, y más exactamente, el papel fundamental que tiene en los procesos de formación docente en la universidad; la gestión optimiza todos los procesos de la universidad. De este modo, lo primero, es definir qué es gestión, luego, qué es gestión educativa y finalizar con el análisis de ésta en la universidad. Esta distribución permite empezar del concepto general y así lograr ...

 14. COMBINACIÓN ESTRATÉGICA: INVESTIGACIÓN SOCIOCULTURAL CUALITATIVA-CUANTITATIVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rebeca Mejía Arauz

  2003-01-01

  Full Text Available Este artículo discute la idea de que el proceso de investigación no puede ser definido en primer lugar por la adhesión a una tradición metodológica, sino en términos de lo que se requiere investigar de acuerdo con el foco y las preguntas de la investigación. Se revisan algunas propuestas de combinación de métodos cualitativo y cuantitativo, pero se apoya la idea de que es dentro del mismo paradigma y a nivel de estrategias de organización y análisis de datos donde se da con mayor consistencia la relación cualitativa-cuantitativa.

 15. Religión, selección natural y EEUU

  OpenAIRE

  Raventós, Daniel

  2016-01-01

  El 19 de abril próximo será el 134 aniversario de la muerte de Darwin. Después de este casi siglo y medio, la evolución por selección natural sigue siendo objeto de muchas resistencias entre gran parte de la población del Estado más poderoso del mundo. La religión es la explicación fundamental de este hecho. Uno de los máximos especialistas en especiación, Gerry Coyne, escribió sin ñoñerías académicas que la selección natural es revolucionaria y es inquietante por el mismo motivo: explica el ...

 16. Inserción electroquímica de litio en la solución sólida Nb8-nW9+nO47 (1≤ n ≤6

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Torres-Martínez, L. M.

  1999-12-01

  Full Text Available Electrochemical lithium insertion have been carried out in different compostions within the solid solution with general formula Nb8-nW9+nO47 (1≤ n ≤6. Through galvanostatic and potentiostatic techniques we have detected that lithium insertion proceeds by at least two reduction step. These process seem are relationship with the molar ratio Nb/W. The maximum lithium content reached leads to a specific capacity of 170 Ah/kg. Nevertheless, due to irreversible structural transformations in the matrix-host such capacity was lost after the first cycle. The detailed analysis about the insertion kinetic process and in situ X-ray diffraction experiments have been carried out in this work.A través de diferentes técnicas electroquímicas hemos realizado el estudio de la inserción de litio en una serie de composiciones pertenecientes a la solución sólida Nb8-nW9+nO47 (1≤ n ≤6. La inserción de litio procede al menos a través de dos procesos de reducción, los cuales guardan cierta relación con el contenido de Nb/W. La máxima cantidad de litio insertada conduce a capacidades específicas de la celda del orden de los 170 Ah/kg, la cual se pierde en sucesivos procesos de carga-descarga. Igualmente, hemos realizado un análisis de la cinética de los procesos de reducción y de los cambios estructurales que se suceden en la estructura del óxido de partida a medida que se inserta el litio a través de la difracción de rayos-X in situ.

 17. Elección profesional y sesgo de selección: evaluación de los sistemas de admisión universitaria en Chile en un contexto de agenda pro-inclusión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos René Rodríguez Garcés

  Full Text Available Bajo la prerrogativa de una mayor inclusión, el sistema de admisión universitaria en Chile ha realizado en las últimas dos décadas una serie de reformas cuyo efecto concita interés evaluativo. Con tal propósito, haciendo uso de bases de datos oficiales, el artículo analiza los perfiles y cambios de tendencia en la educación superior de carácter universitaria-selectiva con ocasión del proceso de reforma. Los resultados manifiestan que, pese a la reconfiguración de los programas y consiguiente aumento de los alumnos que logran ingresar a la educación superior, persisten las desigualdades en las posibilidades de selección profesional con base a atributos de capital social y cultural. Más allá de las capacidades y aptitudes que las reformas buscan poner en el centro de la cuestión, las pruebas de admisión encubren un sesgo estructural de un sistema educativo difícil de cambiar. Sesgo de selección que, si bien se evidencia claramente en el proceso de admisión, alcanza la opción profesional en términos de institución y programa elegido, su permanencia y titulación oportuna.

 18. N,N-Di aryl anilinosquaraines and Their Application to Organic Photovoltaics

  KAUST Repository

  Wang, Siyi

  2011-11-08

  We report new derivatives of symmetric squaraine dyes with N,N-diarylanilino substituents that have high solubility and high absorptivity (ε = 0.71-4.1 ×105 M-1cm-1) in the red solar spectral region (λmax = 645-694 nm) making them promising candidates for application in organic photovoltaics (OPVs). Unsymmetrical N,N-diisobutylanilino- and N,N-diphenylanilino(diphenylamino) squaraines have also been prepared that give blue-shifted absorption spectra (λmax = 529-535 nm) relative to their symmetric counterparts. Compared to bis(N,N-diisobutylanilino)squaraine, both symmetrical and unsymmetrical N,N-diarylanilino squaraines show markedly broader absorption bands in solution than their N,N-dialkylanilino squaraine counterparts: the full width at half-maximum (fwhm) for N,N-diarylanilino squaraines range from 1280-1980 cm-1, while the fwhm value for the N,N-diisobutylanilino squarine is only 630 cm-1. The absorption bands for thin films of N,N-diarylanilino squaraines broaden further to 2500-3300 cm-1. N,N-Diarylanilino squaraines are fluorescent, albeit with lower quantum yields than bis(N,N-diisobutylanilino)squaraine (φPL = 0.02-0.66 and 0.80, respectively). OPVs were prepared with solution processed squaraine layers using the following structure: ITO/squaraine (66-85 Å)/C60 (400 Å)/BCP (100 Å)/Al (1000 Å), BCP = bathocuproine. Devices using thin films of the bis(N,N-diarylanilino)squaraines as donor layers show improved performance relative to OPVs prepared with bis(N,N-dialkylanilino) squaraines, i.e. bis(N,N-diisobutylanilino)squaraine: open-circuit voltage Voc = 0.59 ± 0.05 V, short-circuit current Jsc = 5.58 ± 0.16 mA/cm2, fill factor FF = 0.56 ± 0.03, and power conversion efficiency η = 1.8 ± 0.2% under 1 sun, AM1.5G simulated illumination, compared with bis(N,N-diphenylanilino)squaraine: V oc = 0.82 ± 0.02 V, Jsc = 6.71 ± 0.10 mA/cm2, FF = 0.59 ± 0.01, and η = 3.2 ± 0.1%. Morphological studies of thin films suggest that the solubility of bis(N,N

 19. N,N-Di aryl anilinosquaraines and Their Application to Organic Photovoltaics

  KAUST Repository

  Wang, Siyi; Hall, Lincoln; Diev, Vyacheslav V.; Haiges, Ralf; Wei, Guodan; Xiao, Xin; Djurovich, Peter I.; Forrest, Stephen R.; Thompson, Mark E.

  2011-01-01

  We report new derivatives of symmetric squaraine dyes with N,N-diarylanilino substituents that have high solubility and high absorptivity (ε = 0.71-4.1 ×105 M-1cm-1) in the red solar spectral region (λmax = 645-694 nm) making them promising candidates for application in organic photovoltaics (OPVs). Unsymmetrical N,N-diisobutylanilino- and N,N-diphenylanilino(diphenylamino) squaraines have also been prepared that give blue-shifted absorption spectra (λmax = 529-535 nm) relative to their symmetric counterparts. Compared to bis(N,N-diisobutylanilino)squaraine, both symmetrical and unsymmetrical N,N-diarylanilino squaraines show markedly broader absorption bands in solution than their N,N-dialkylanilino squaraine counterparts: the full width at half-maximum (fwhm) for N,N-diarylanilino squaraines range from 1280-1980 cm-1, while the fwhm value for the N,N-diisobutylanilino squarine is only 630 cm-1. The absorption bands for thin films of N,N-diarylanilino squaraines broaden further to 2500-3300 cm-1. N,N-Diarylanilino squaraines are fluorescent, albeit with lower quantum yields than bis(N,N-diisobutylanilino)squaraine (φPL = 0.02-0.66 and 0.80, respectively). OPVs were prepared with solution processed squaraine layers using the following structure: ITO/squaraine (66-85 Å)/C60 (400 Å)/BCP (100 Å)/Al (1000 Å), BCP = bathocuproine. Devices using thin films of the bis(N,N-diarylanilino)squaraines as donor layers show improved performance relative to OPVs prepared with bis(N,N-dialkylanilino) squaraines, i.e. bis(N,N-diisobutylanilino)squaraine: open-circuit voltage Voc = 0.59 ± 0.05 V, short-circuit current Jsc = 5.58 ± 0.16 mA/cm2, fill factor FF = 0.56 ± 0.03, and power conversion efficiency η = 1.8 ± 0.2% under 1 sun, AM1.5G simulated illumination, compared with bis(N,N-diphenylanilino)squaraine: V oc = 0.82 ± 0.02 V, Jsc = 6.71 ± 0.10 mA/cm2, FF = 0.59 ± 0.01, and η = 3.2 ± 0.1%. Morphological studies of thin films suggest that the solubility of bis(N,N

 20. Configuración de la subjetividad nómade

  OpenAIRE

  Hernández Pinzón, Aura Melissa

  2017-01-01

  El presente artículo pretende describir el concepto de subjetividad nómade desarrollado por Rosi Braidotti, teniendo en cuenta su estructuración con respecto a la diferencia sexual. Este análisis permite comprender cuál es la configuración del sujeto nómade desde la diferencia sexual revisando las implicaciones que tiene asociar el concepto con la búsqueda de aceptación y representación de esa diferencia en el contexto político. La lectura crítica de Braidotti remite directamente a examinar l...

 1. AlN/GaN heterostructures for normally-off transistors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhuravlev, K. S., E-mail: zhur@isp.nsc.ru; Malin, T. V.; Mansurov, V. G.; Tereshenko, O. E. [Russian Academy of Sciences, Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch (Russian Federation); Abgaryan, K. K.; Reviznikov, D. L. [Dorodnicyn Computing Centre of the Russian Academy of Sciences (Russian Federation); Zemlyakov, V. E.; Egorkin, V. I. [National Research University of Electronic Technology (MIET) (Russian Federation); Parnes, Ya. M.; Tikhomirov, V. G. [Joint Stock Company “Svetlana-Electronpribor” (Russian Federation); Prosvirin, I. P. [Russian Academy of Sciences, Boreskov Institute of Catalysis, Siberian Branch (Russian Federation)

  2017-03-15

  The structure of AlN/GaN heterostructures with an ultrathin AlN barrier is calculated for normally-off transistors. The molecular-beam epitaxy technology of in situ passivated SiN/AlN/GaN heterostructures with a two-dimensional electron gas is developed. Normally-off transistors with a maximum current density of ~1 A/mm, a saturation voltage of 1 V, a transconductance of 350 mS/mm, and a breakdown voltage of more than 60 V are demonstrated. Gate lag and drain lag effects are almost lacking in these transistors.

 2. Coproducción: Una revisión de la literatura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pilar I. Vidal-Carreras

  2011-02-01

  Full Text Available El objetivo del presente artículo es analizar la literatura existente en el entorno de la coproducción. De acuerdo con Deuermeyer y Pierskalla (1978, es posible afirmar que existe coproducción cuando un proceso productivo da como resultado más de un producto de manera simultánea. La coproducción aparece en ambientes de alta y baja tecnología de producción. La coproducción, suele ocurrir en entornos de producción en los que algunos procesos no se conocen/comprenden perfectamente y/o no están totalmente bajo control (coproducción incontrolada. Sin embargo, tal y como, se ha podido constatar en la realidad industrial, en ocasiones el proceso de coproducción, si se conoce/comprende perfectamente (coproducción controlada. La coproducción puede ser un fenómeno intrínseco al propio proceso productivo (coproducción no deliberada. Aunque en ocasiones puede ser escogida por el gestor del proceso (coproducción deliberada. Así, resulta interesante clasificar la literatura respecto a estas variables, pues hasta la fecha no se había realizado, proporcionando al lector una visión clara de la literatura existente en torno a la coproducción.

 3. Modelización de la relación entre Economía y Medio Ambiente: La función de producción y reciclaje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilio Cerdá Tena

  2002-01-01

  Full Text Available Este trabajo se centra en el aspecto tecnológico del reciclaje, su efecto en el conjunto de producción de la economía y el uso óptimo y sustitución de recursos naturales en producción. Se proporciona un armazón que nos posibilita comparar la relevancia de la utilización de recursos renovables y reciclables para la sustentabilidad. Se propone una generalización del concepto tradicional de función de producción : la función de producción y reciclaje, que representa el conjunto de producción cuando se dispone de una tecnología de reciclaje. El trabajo se apoya en un modelo de optimización dinámica en tiempo continuo, con horizonte temporal infinito, en el que un planificador social tiene como objetivo maximizar la utilidad descontada de un consumidor representativo.

 4. Obtención de fertilizantes nitrogenados a partir de carbón preparación y caracterización química

  OpenAIRE

  Rincón, José M.; Portilla, José Gregorio; Vanegas, Jairo

  2010-01-01

  Se realiza la oxidación de un carbón bituminoso con ácido nítrico y la separación de los ácidos húmicos regenerados por solubilización con hidróxido de sodio y posterior precipitación en medio ácido. Con los ácidos húmicos regenerados se prepararon los humatos de amonio, los cuales se transformaron a la forma amida correspondiente, mediante su calentamiento en un reactor tubular entre 150 y 300 °C y tiempo de residencia de 0.5 a 3.0 h. Se encontró que la temperatura es un factor determinante...

 5. Inclusión y exclusión en los sistemas educativos de la Unión Europea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanna Campani

  2014-04-01

  Full Text Available El artículo presenta la aproximación y algunos resultados importantes del “INCLUD-ED: Estrategias para la inclusión y cohesión social en Europa desde la educación (2006-2011”. Proyecto, financiado por el Sexto Programa Marco de la Comisión Europea y coordinado por un centro de investigación español (CREA de la Universidad de Barcelona (los principales investigadores son Ramón Flecha y Marta Soler, y desarrolla, al mismo tiempo, algunas consideraciones generales acerca de las tendencias actuales en los procesos de educación en la Unión Europea. Sin ignorar el hecho que la escuela puede reproducir desigualdades sociales, la aproximación del proyecto Included claramente se enfoco en el rol de la educación en prevenir la exclusión. Con esta perspectiva, la tarea de los investigadores es la de identificar los componentes y las estrategias que pudieran favorecer el éxito en la escuela para todos los niños: esto puede ser hecho a través del análisis de prácticas exitosas y de los obstáculos que ponen en juicio su implementación. Además, se debe prestar atención a aquellos grupos sociales que se encuentran en el mas alto riesgo de sufrir por discriminación y exclusión educativa, como mujeres y niñas, inmigrantes, minorías religiosas y culturales, personas con discapacidad. Empezando desde estas premisas, el proyecto INCLUDE-ED ha desarrollado múltiples niveles de investigación: análisis literario, análisis de políticas, encuestas cuantitativas y trabajo de campo.

 6. Conservación y preservación de documentos audiovisuales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pulido Daza, Nelson Javier

  2015-02-01

  Full Text Available Se exponen aspectos relacionados con la conservación y la preservación de documentos audiovisuales. El artículo se inicia con una descripción general de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, siendo ésta la institución encargada de la salvaguarda de los documentos fílmicos de la Nación. Se presenta como una herramienta que evidencia ciertas características a tener en cuenta en la elaboración de un Sistema de Conservación y Preservación con base en lineamientos nacionales e internacionales, o que permite fundamentar una estructura pertinente y orientada al contexto de la entidad y el Estado. Se analizan las estructuras de las Normas de descripción con el fin de establecer una integridad con lo estipulado en los Programas de Gestión Documental.

 7. LIMONOV SEGÚN CASTORF: TRANSGRESIÓN Y NEOTOTALITARISMO EN EL TEATRO VOLKSBÜHNE DE BERLÍN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Korte

  2014-10-01

  Full Text Available En 2008, el director alemán Frank Castorf puso en escena una adaptación de la novela de Eduard Limonov Fuck Off, Amerika, publicada en alemán en 1979, y conocida en español como El poeta ruso prefiere a los negrazos. La novela de Limonov escandalizó a la audiencia con su descripción del exceso y nihilismo capitalista mediante la detallada narración de las aventuras de un disidente soviético en Nueva York. La adaptación de Castorf se alinea con la crítica de Limonov de los proyectos socialista y capitalista por igual, y refuerza la tendencia política de su propio teatro, el Volksbühne de Berlín. La producción se centra en Eddie, el protagonista de la novela (un álter ego de Eduard Limonov, y se potencia a partir de la biografía real de Limonov como líder del extremista Partido Nacional Bolchevique ruso. Tanto Castorf como Limonov delinean las fantasías ideológicas de los antiguos regímenes socialistas como performance postsocialista de la política. Como esta representación se basa en la participación política de Limonov en zonas de guerra y conflicto reales, ambos artistas utilizan métodos cuestionables para señalar aquellos territorios geopolíticos donde la «americanización» y el neoliberalismo no se han establecido con firmeza. De esta forma, la producción representa un intento de perpetuar la lucha contra la «colonización» occidental del antiguo este, que tuvo su máximo apogeo en los años inmediatamente posteriores a la caída del muro de Berlín.

 8. Formación del grupo Gestión de datos e Información (GGDI)

  OpenAIRE

  Cabanillas, Katherine

  2014-01-01

  Es una introducción, para dar a conocer los objetivos que se quiere alcanzar con la formación del grupo del GGDI, el mismo que esta integrado con instituciones dimensionadas a los indicadores nacionales y regionales que se desea tener datos e información, los cuales serán incluidos en la plataforma del proyecto SPINCAM.

 9. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgeta Ion

  2012-01-01

  Full Text Available La evaluación centrada en competencias es uno de los retos que la Declaración de Bolonia supone para el profesorado universitario español. Este cambio en las metodologías docentes requiere por parte del profesorado una actividad de formación permanente. El objetivo del estudio que presentamos es analizar en qué medida los programas de formación propuestos por las universidades responden a las necesidades actuales del profesorado universitario, con especial énfasis en la formación para la evaluación por competencias. Se han realizado entrevistas con responsables de los institutos de formación de cinco universidades españolas. Los resultados indican que, aunque la oferta formativa es amplia, todavía hay pocas experiencias formativas orientadas hacia la evaluación por competencias. Aunque el interés hacia la evaluación es cada vez mayor, todavía predomina la demanda sobre estrategias formativas y los temas «clásicos». Las conclusiones apuntan hacia la necesidad de más esfuerzos para ofrecer una formación coherente y adecuada a los nuevos retos del EEES.

 10. Planificación integrada de producción y distribución para un conglomerado industrial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edgar Gutiérrez Franco

  2010-01-01

  Full Text Available Este artículo presenta la modelación matemática de la cadena de abastecimiento de un conglomerado, entendido como la asociación de empresas que toman una estructura común, para la industria siderúrgica semi-integrada en Colombia, con el objeto de brindar una herramienta de soporte a la decisión buscando la minimización de costos logísticos de producción y distribución de productos intermedios y finales de esta industria, el modelo matemático contempla: proveedores de materia prima, plantas manufactureras, centros de distribución, ventas locales e importaciones. Los costos relacionados, son los de materia prima, transporte e inventarios, distribución y administrativos. Las restricciones que se consideran en el modelo son: capacidad de proveedores y plantas manufactureras, satisfacción de la demanda, ecuaciones de balance y restricciones de configuración del sistema. El modelo se validó en una empresa colombiana presentando resultados satisfactorios. La búsqueda de la estrategia óptima se estableció con el apoyo del software General Algebraic Modeling System-GAMS por medio del solver CPLEX®.

 11. Evaluación de la investigación cubana en Comunicación Social: ¿reto o necesidad?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yelina Piedra-Salomón

  Full Text Available Desde una perspectiva teórica se expone la importancia y necesidad de desarrollar estrategias sistemáticas de evaluación de la investigación en Comunicación Social en Cuba para perfeccionar su gestión. Se aborda brevemente la evaluación de la ciencia haciendo énfasis en las Ciencias Sociales, sirviéndose de las potencialidades de las herramientas métricas para realizar ejercicios evaluativos sistemáticos y profundos. Se alude a las condicionantes y características de la investigación del campo en cuestión dado su "carácter profesionalizante", el escaso valor otorgado a la investigación teórico-histórica, la incipiente existencia de publicaciones nacionales, la nula visibilidad internacional de la producción científica nacional a partir de fuentes propias además de la inexistencia de un modelo de gestión de la investigación y de un sistema de información científica. Se identifican potencialidades para diseñar una sólida batería de indicadores en consonancia con la realidad del dominio en cuestión y la consecución de la evaluación como eje central de una política científica nacional que incentive la investigación en comunicación, bien como su gestión y desarrollo.

 12. Preparación anual para baloncesto (Traducción

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gammal Abdel Zambrano

  2015-06-01

  Full Text Available El presente artículo es ana colaboración del Licenciado Zambrano. Fue elaborado ronzo trabajo de clase durante su formación en traducción, pero tanto por la calidad como por el contenido se ha considerado de interés para la comunidad de educadores físicos. Debe aclararse que ha sido condensado por razones de espacio. La preparación anual específicamente diseñada para baloncesto alcanzó un nivel alto de sofisticación durante las décadas pasadas. Cada día surgen indicios que demuestran que este programa puede contribuir al mejoramiento del rendimiento y a reducir el potencial de lesión. Entre los principales componentes de preparación para este deporte se puede destacar la potencia anaeróbica (etapas I y II, potencia aeróbica, fuerza y potencia muscular, resistencia y por último la flexibilidad. El concepto de preparación anual emplea los principios de periodización sobre el trabajo y descanso necesarios para alcanzar un máximo desempeño y evitar lesiones. Aún así, existen algunos problemas particulares asociados a los varios niveles de competición que requieren monitoreo continuo por parte del entrenador con miras a maximizar la condición física y evitar el sobreentrenamiento.

 13. Habituación e institucionalización del aprovechamiento y la conservación forestal comunitaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio Pablo Cervantes Salas

  2018-01-01

  Full Text Available Este trabajo expone los mecanismos históricos de producción del campo de la conservación forestal comunitaria en un ejido ubicado en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, caracterizado por el buen manejo de su bosque. Mediante la teoría de los campos de Bourdieu, y los conceptos de habituación e institucionalización de Berger y Luckmann, se analizó la trayectoria histórica de este ejido en el manejo exitoso de sus bosques. Los resultados sugieren que la formación colectiva del capital cultural fue central para la producción del campo de la conservación forestal comunitaria.

 14. Violación de acuerdos de elección de foro y derecho a indemnización: Estado de la cuestión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Requejo Isidro

  2009-01-01

  Full Text Available Con fecha de 12 de enero de 2009, el TS español dictó sentencia en un supuesto dotado de un elemento de extranjería relevante. El interés de la decisión radica en el problema de fondo, en la oportunidad de tratarlo, y en la solución por la que opta el Tribunal: por primera vez en España, el Tribunal se pronuncia acerca de la demanda de daños y perjuicios por violación de una cláusula de elección de foro, y lo hace en sentido afirmativo. Que sepamos, este pronunciamiento es también el primero en los países del continente europeo, y uno de los primeros en Europa: hace ya tiempo que la idea de otorgar daños por violación de cláusulas de prorrogatio fori en casos jurídico-privadosinternacionales ha llamado la atención de doctrina de distinta procedencia, pero en la práctica es una creación del common law con escasas y recientes manifestaciones. Ello explica las dudas que rodean la cuestión: en torno a la naturaleza (por tanto, calificación del pacto de elección de foro; en cuando al lugar donde reclamar los daños, y la ley que resulta aplicable; y (la pregunta más compleja en torno al peso que sobre la sentencia de daños debe, o puede, tener la decisión extranjera que nace del planteamiento de acción judicial ante un tribunal no elegido por una de las partes suscriptoras de la cláusula, precisamente en violación de la misma. El objetivo de esteartículo es describir el estado de la cuestión a la luz de los datos que ofrecen ante todo la práctica y la literatura inglesas, y la decisión del TS español mencionada. Se hará una brevísima referencia en el último apartado al tema en el contexto comunitario (i.e, lasjurisdicciones prorrogada y derogada son ambas de Estados miembros, y es aplicable el reglamento núm. 44/01, en relación con el cual, a nuestro conocimiento, no se ha dado todavía ningún caso.

 15. ATLAS irradiation studies of n-in-n and p-in-n silicon microstrip detectors

  CERN Document Server

  Allport, P P; Buttar, C M; Carter, J; Drage, L M; Ferrère, D; Morgan, D; Riedler, P; Robinson, D

  1999-01-01

  Prior to the module production of the ATLAS silicon microstrip tracker for the barrel and the forward wheels, the characterisation of full-size prototype silicon detectors after radiation to fluences corresponding to 10 years of ATLAS operation is required. The behaviour of p-in-n and n-in-n detectors produced by several manufacturers before and after irradiation to a fluence of 3*10/sup 14/ protons/cm/sup 2/ at the CERN PS facility is discussed. This article summarises some recent results from the ATLAS SCT collaboration. The measurements of leakage current, full depletion voltage, signal-to-noise ratio and charge collection efficiency are presented. Despite the better efficiency performance of n-in-n detectors below depletion, the collaboration chose the p-in-n technology due to its simpler and less costly production since good charge collection efficiencies were achieved at the desired maximum bias voltage. (14 refs).

 16. Reconocimiento de patrones de tensión-deformación de los ligamentos de una articulación. Implementación en Virtex II

  OpenAIRE

  Raygoza Panduro, Juan José; Ortega Cisneros, Susana; Gómez Barrena, Enrique; Bonsfills García, Nuria; Núñez, A.; González-de-Rivera, Guillermo; López-Buedo, Sergio; Garrido, Javier; Boemo, Eduardo I.

  2003-01-01

  Versión electrónica de la ponencia presentada en III Jornadas de Computación Reconfigurable & FPGAs, celebrado en Madrid en 2003 En este trabajo se presenta la implementación de un sistema electrónico de clasificación de patrones de señales de deformación-tensión para el estudio de los ligamentos de la rodilla. En esta experimentación preliminar, se han utilizado gatos de laboratorio. El objetivo es obtener las señales necesarias para realizar el análisis del comportamiento di...

 17. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR.

  OpenAIRE

  Vega Chica, Mayra Liuviana

  2015-01-01

  El presente artículo tiene como objetivo analizar la percepción de los estudiantes sobre la calidad del servicio que ofrece una institución de educación superior que oferta estudios en línea. Se aplicó el instrumento Distance Higher Education Quality Service (DIHEQS) a los estudiantes desarrollando un análisis descriptivo. Los resultados muestran algunas dimensiones (administración y organización, evaluación y feedback y, apoyo institucional) con porcentajes bajos, a razón de falta de comunic...

 18. Eliminación de contaminantes emergentes mediante adsorción empleando xerogeles de carbón

  OpenAIRE

  Álvarez, Silvia; Ribeiro, Rui; Gomes, Helder; Sotelo, José; Garcia, Juan

  2014-01-01

  En la actualidad el número de sustancias quimicas potencialmente peligrosas que pueden lIegar a alcanzar el medio ambiente es muy amplio, por lo que la atención en la investigación de la contaminación dei agua se ha extendido recientemente a lo que se denomina contaminación emergente; es decir, la contaminación causada por sustancias químicas de origen y propiedades muy diversas, en concentraciones muy bajas, y que persisten en las aguas residuales tras el tratamiento de éstas ...

 19. 15N enrichment of soil NH4+-N as an alternative non-N2-fixing reference for assessing varietal differences in N2 fixation of rice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shrestha, R.K.; Ladha, J.K.

  1996-01-01

  A pot experiment in the greenhouse was conducted to assess the usefulness of 15 N enrichment of soil NH 4 + -N as an alternative to a non-fixing reference plant to determine varietal differences in N 2 fixation among rice varieties. Diverse rice genotypes were grown in a 15 N stabilized soil obtained after 6 wk of application under flooded conditions. Atom % 15 N excess of soil NH 4 + -N was decreased exponentially with amount of N mineralized (r=99). Close agreement was observed between the 15 N enrichment of reference rice plant and 15 N enrichment of KCl extractable NH 4 + -N from unplanted pots maintained in the greenhouse. Whole plant atom % 15 N excess was inversely correlated within growth duration. Therefore, it was necessary to calculate Ndfa within growth duration. Ndfa estimated within the growth duration using 15 N enrichment of soil NH 4 + -N and reference rice genotype correlated almost perfectly (r=998). Thus the study demonstrated the potential of using 15 N enrichment of soil NH 4 + -N as a non-N 2 fixing reference for reliable estimate of biological nitrogen fixation by nonlegumes under flooded conditions. (author)

 20. White emission by self-regulated growth of InGaN/GaN quantum wells on in situ self-organized faceted n-GaN islands

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fang Zhilai

  2011-01-01

  The in situ self-organization of three-dimensional n-GaN islands of distinct sidewall faceting was realized by initial low V/III ratio growth under high reactor pressure followed by variations of the V/III ratio and reactor pressure. The naturally formed faceted islands with top and sidewall facets of various specific polar angles may serve as an ideal template for self-regulated growth of the InGaN/GaN multiple quantum wells (MQWs), i.e. the growth behavior is specific polar angle dependent. Further, the growth behavior and luminescence properties of the InGaN/GaN MQWs on various facets of different specific polar angles are directly compared and discussed. Tetrachromatic white emissions (blue, cyan, green, and red) from single-chip phosphor-free InGaN/GaN MQWs are realized by color tuning through island shaping, shape variations, and self-regulated growth of the InGaN/GaN MQWs.