WorldWideScience

Sample records for zastosowanie tomografii komputerowej

 1. MRI evaluation of the aortic disease; Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu chorob aorty

  Kapuscinski, O.; Polkowski, J. [Zaklad Radiologii, Inst. Kardiologii, Warsaw-Anin (Poland); Zaleska, T. [Oddzial Kardiologii, CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland); Walecki, J.; Biesiadko, M. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, CMKP and CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland)

  1994-12-31

  The goal of our study was to establish the value of MRI in diagnosing aortic disease. During 3 years period 46 patients were examined (12 women aged from 6 to 62 years and 34 men aged from 8 to 72 years). In 28 cases the thoracic aorta was examined, in 6 cases the abdominal aorta and in 12 - both the thoracic and the abdominal aorta. MR images were performed on MRT 50 A Toshiba unit 0.5 T. MR images demonstrated aortic aneurysm (caused by atherosclerosis or trauma), aortic dissections, aortic anomalies (i.e. in Turner syndrome) and non-specific aortitis and vasculitis. We regard MRI as preferable noninvasive imaging technique in diagnosing aortic disease. (author) 13 refs, 3 figs

 2. Drusen of the optic nerve head in CT imaging; Druzy tarczy nerwu wzrokowego w obrazie tomografii komputerowej

  Kabula, S.; Stefaniak, E.; Burzynska-Makuch, M.; Boron, Z. [Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)

  1994-12-31

  The optic nerve head drusen are non-cell formations, which are almost always calcified. They have a characteristic feature in CT examination, what can be helpful in differentiation from calcifications of the other origin, located in the posterior globe. Authors present cases of the optic nerve head drusen with typical feature in CT examination. (author). 4 refs, 1 fig.

 3. High-resolution computed tomography of the temporal bone. Part 1.: normal anatomy; Kosc skroniowa w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczosci. Czesc 1.: anatomia prawidlowa

  Grzegorzewski, M.; Boron, Z.; Burzynska-Makuch, M. [Katedra i Zaklad Radiologii i Diagnostyki Narzadowej, Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)

  1995-12-31

  Normal anatomy of the temporal bone in transverse and coronal sections was presented. CT studies were performed using high-resolution program. The images of an asymptomatic ear of 2 patients were selected from 68 cases examined on account of various otological diseases. All the sections showed as many as 68 anatomic structures. (author) 5 refs, 2 figs

 4. High-resolution computed tomography of the temporal bone. Part 2.: pathology; Kosc skroniowa w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczosci. Czesc 2.: patologia

  Grzegorzewski, M.; Boron, Z.; Burzynska-Makuch, M. [Katedra i Zaklad Radiologii i Diagnostyki Narzadowej, Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)

  1995-12-31

  Selected cases of the temporal bone pathology on high resolution CT were demonstrated. Transverse and coronal sections of the cases were selected from 68 patients with various otological diseases. (author) 14 refs, 5 figs

 5. Radiologic anatomy of the paranasal sinuses in computed tomography for the need of the endoscopic surgery; Anatomia radiologiczna zatok przynosowych w obrazach tomografii komputerowej dla potrzeb chirurgii endoskopowej

  Boguslawska-Staniaszczyk, R.; Krzeski, A.; Mastalerski, J. [Centralny Szpital MSW, Warsaw (Poland)]|[Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  Computed tomography is the most useful method in the endoscopic surgery of the nose and paranasal sinuses. CT examination is necessary for planing and the extent of the surgery. In this publication the method of CT examination and radiological anatomy of the nose and paranasal sinuses is described. (author). 15 refs, 10 figs.

 6. Propozycja wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej do analizy gruntu spoistego w badaniach pełzania

  Łukasz Kaczmarek

  2016-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badań z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej (μCT zastosowanej w celu uzyskania obrazu struktury wewnętrznej gruntu. Wyniki prześwietlań μCT zostały wykorzystane do selekcji miarodajnych próbek do badań, a także do oceny zmian struktury w analizie pełzania gruntu podczas badań trójosiowych. Badania przeprowadzono na pastach gruntowych wykonanych z iłów mio-polioceńskich pobranych z Warszawy oraz próbkach NNS mioceńskiego iłołupka pochodzącego z zapadliska przedkarpackiego. Pierwszą serię badań przeprowadzono na iłowych pastach gruntowych, a następnie na iłołupkach, prowadząc standardowe badania typu CU z określeniem maksymalnych parametrów wytrzymałościowych oraz naprężeń niszczących wykorzystywanych w późniejszych badaniach pełzania. W kolejnym etapie badań, z wykorzystaniem próbek wstępnie przebadanych w mikrotomografie, przeprowadzono badania pełzania gruntu w aparacie trójosiowego ściskania przy naprężeniach osiowych nieprzekraczających maksymalnej wartości dewiatora naprężenia. Na podstawie uzyskanych obrazów struktury wewnętrznej gruntu określono typy zniszczeń w poszczególnych próbkach oraz obliczono zawartość szczelin naturalnych i pozniszczeniowych. Dodatkowo uzyskano trójwymiarowe modele próbek, które można wykorzystać do dalszych symulacji badań laboratoryjnych. Obrazy 2D i 3D wewnętrznej struktury gruntów spoistych stwarzają nowe możliwości w poznawaniu procesów zmian właściwości gruntów.

 7. Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii

  Małgorzata Olszewska

  2010-09-01

  Full Text Available Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo jest nowoczesną, nieinwazyjnąmetodą diagnostyczną umożliwiającą obrazowanie naskórka orazgórnych warstw skóry właściwej z prawie histologiczną rozdzielczościąi dobrym kontrastem w czasie rzeczywistym. Obecnie metoda ta znajdujenajszersze zastosowanie w diagnostyce różnicowej łagodnychi złośliwych nowotworów skóry, szczególnie nietypowych i bardzowczesnych czerniaków, oraz innych nowotworów. W piśmiennictwiepodkreśla się możliwość rozszerzenia zakresu wskazań do diagnostycznegowykorzystania refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo,w tym do choroby Dariera, łuszczycy, kontaktowego zapalenia skóry,pęcherzycy, skórnego tocznia rumieniowatego i niektórych genodermatozprzebiegających z łysieniem. Dotychczas nie ma jednak jeszczebadań oceniających czułość i swoistość refleksyjnej mikroskopii konfokalnejin vivo w nienowotworowych chorobach skóry.

 8. Geopolymers in Construction / Zastosowanie Geopolimerów W Budownictwie

  Błaszczyński, Tomasz Z.; Król, Maciej R.

  2015-03-01

  Within the framework of quests of supplementary and "healthier" binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2 into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2. Geopolymeric concretes possess a high compressive strength, very small shrinkage and small creep, and they possess a high resistance to acid and sulphate corrosion. These concretes are also resistant to carbonate corrosion and possess a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation. W ramach poszukiwania zastępczych i "zdrowszych" spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

 9. Evaluation of the Possibility of Applying Spatial 3D Imaging Using X-Ray Computed Tomography Reconstruction Methods for Quantitative Analysis of Multiphase Materials / Rentgenowska Analiza Ilościowa Materiałów Wielofazowych Z Wykorzystaniem Przestrzennego Obrazowania (3D Przy Użyciu Metod Rekonstrukcji Tomografii Komputerowej

  Matysik P.

  2015-12-01

  Full Text Available In this paper the possibility of using X-ray computed tomography (CT in quantitative metallographic studies of homogeneous and composite materials is presented. Samples of spheroidal cast iron, Fe-Ti powder mixture compact and epoxy composite reinforced with glass fibers, were subjected to comparative structural tests. Volume fractions of each of the phase structure components were determined by conventional methods with the use of a scanning electron microscopy (SEM and X-ray diffraction (XRD quantitative analysis methods. These results were compared with those obtained by the method of spatial analysis of the reconstructed CT image. Based on the comparative analysis, taking into account the selectivity of data verification methods and the accuracy of the obtained results, the authors conclude that the method of computed tomography is suitable for quantitative analysis of several types of structural materials.

 10. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  . Konieczne wydaje się poszerzenie badań o zastosowanie ilościowego QEEG w pracy z dziećmi i adolescentami cierpiącymi na choroby psychiczne.

 11. Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = The use of physical therapy in the treatment of pain lumbar spine

  2015-01-01

  Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Kochański Bartosz, Płoszaj Ola, Lulińska-Kuklik Ewelina, Weber-Rajek Magdalena, Zukow Walery. Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = The use of physical therapy in the treatment of pain lumbar spine. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):11-20. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17290 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A11-20   htt...

 12. Zastosowanie plastrowania dynamicznego u chorych wieku podeszłym po leczeniu operacyjnym stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego i dyskopatii lędźwiowej = The application of Kinesio Taping in eldery patients after surgical treatment of lumbar spinal stenosis and disc herniation

  Główczewska-Siedlecka, Emilia; Mądra-Gackowska, Katarzyna; Nowacka, Krystyna; Simińska, Joanna; Siedlecki, Zygmunt; Szostak, Mateusz; Kędziora-Kornatowska, Kornelia

  2016-01-01

  Główczewska-Siedlecka Emilia, Mądra-Gackowska Katarzyna, Nowacka Krystyna, Simińska Joanna, Siedlecki Zygmunt, Szostak Mateusz, Kędziora-Kornatowska Kornelia. Zastosowanie plastrowania dynamicznego u chorych wieku podeszłym po leczeniu operacyjnym stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego i dyskopatii lędźwiowej = The application of Kinesio Taping in eldery patients after surgical treatment of lumbar spinal stenosis and disc herniation. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):222-22...

 13. Występowanie dyskinez w przebiegu choroby Parkinsona leczonej preparatami lewodopy

  Marzena Zaborowska

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Celem pracy była ocena występowania dyskinez podczas wieloletniego leczenia preparatami lewodopy u pacjentów z chorobą Parkinsona. Materiał i metody: Materiał kliniczny stanowiło 103 chorych z chorobą Parkinsona (54 z dyskinezami, 49 bez dyskinez, w podobnej grupie wiekowej (64,37±6,94 vs 64,94±6,81 roku. Stan kliniczny oceniano wg skali Hoehn-Yahra, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, Mini-Mental State Examination (MMSE. W każdym przypadku wykonywano badanie tomografii komputerowej głowy w celu oceny zaników mózgu lub obecności zmian naczyniopochodnych. Dodatkowo wzięto pod uwagę obecność czynników ryzyka, takich jak: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca. Wyniki: Chorzy z dyskinezami charakteryzowali się częstszym występowaniem nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, hipercholesterolemii i cukrzycy. W tej samej populacji stwierdzono częstszą obecność zaników korowych w tomografii komputerowej mózgu w porównaniu z grupą odniesienia (25 vs 8. Wśród chorych z dyskinezami dawki lewodopy były wyższe (1013,43±260,61 vs 877,55±216,46 mg, a czas leczenia dłuższy o średnio 2 lata. Wartości oceny w skali Hoehn-Yahra i UPDRS były zbliżone. Wnioski: W badaniach własnych u pacjentów z chorobą Parkinsona dyskinezy występowały częściej w przypadkach bardziej zaawansowanego procesu neurozwyrodnieniowego, co wiązało się z dłuższym czasem trwania objawów oraz stosowaniem wyższych dawek lewodopy. Korelowało to z częstszym w tej grupie występowaniem dodatkowych czynników ryzyka.

 14. CHARAKTERYSTYKA HELIOSTATÓW I ICH ZASTOSOWANIE W HELIOELEKTROWNIACH

  Paweł WAJSS

  Full Text Available Rozwój energetyki słonecznej związany jest z powstawaniem coraz to nowych konstrukcji maksymalizującej wykorzystanie promieniowania słonecznego. Jednym z kierunków jest wysokotemperaturowa konwersja promieniowania na ciepło. Wtedy, z termodynamicznego punktu widzenia otwierają się nam możliwości np. na generację energii elektrycznej. Konwersja wysokotemperaturowa wymaga jednak koncentracji promieniowania słonecznego. Sposobów koncentracji jest wiele, jednak w artykule skupiono się na koncentracji w układzie pole heliostatów- wieża słoneczna. System taki ma szereg zalet w porównaniu do pojedynczych układów koncentrujących, m.in. możliwe jest budowanie pojedynczej elektrowni. Zasadniczym elementem jest tutaj heliostat. Artykuł definiuje pojęcie heliostatu, przedstawia zasadę jego działania oraz przeznaczenie w helioelektrowniach typu wieżowego. Dokonany został podział urządzeń na podgrupy w zależności od technologii w nich zastosowanych. Zaprezentowane zostały poszczególne elementy budowy heliostatów oraz czynniki, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na ich typ, wielkość oraz cenę. Przedstawiono problematykę rentowności przed jaką stoi dziś rynek helioelektrowni oraz stopień istotności jaki stanowi pole heliostatów dla budżetu całej inwestycji. Wymieniono szczegółowe parametry jakie winny spełniać tego typu urządzenia, z wyodrębnieniem trzech grup: wymagania operacyjne, optyczne oraz wytrzymałościowe. Zaprezentowano szczegółowo trzy przykładowe, znacząco różniące co do zasady działania oraz skali, rozwiązania i sparametryzowano je w formie tabelarycznej.

 15. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH TYPU HOPFIELDA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

  Marcin STANIEK

  2016-07-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy zagadnień diagnostyki nawierzchni drogowych z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych wspomaganych zastosowaniem sieci neuronowej typu Hopfielda w procesie wzajemnego dopasowania pikseli pary obrazów nawierzchni drogi. Para obrazów rejestrowana z wykorzystaniem stereowizyjnego mobilnego stanowiska pomiarowego, opracowanego przez autora, definiowana jest jako stereo-obraz drogi. W artykule opisano ograniczenia rozwiązań stereowizyjnych oraz przedstawiono problem niejednoznaczności dopasowania dla obszarów o jednakowej intensywności. Określono problem obiektów przesłaniających się w polu widzenia kamer, zidentyfikowano ograniczenia ciągłości wynikające z nagłej zmiany funkcji intensywności obrazów, oraz zwrócono uwagę na typowe ograniczenia związane z przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów cyfrowych. Podczas implementacji sieci neuronowej zdefiniowano kryteria, których minimalizacja jako składowych funkcji energii pozwoliła na uzyskanie optymalnego dopasowania pikseli stereo-obrazów, tym samym właściwego odwzorowania nawierzchni drogowej. Do rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej zaproponowano kryteria maksymalizacji i jednoznaczności dopasowania pikseli oraz kolejności przyporządkowania sekwencji pikseli w obu stereo-obrazach, a także kryterium ciągłości mapy dysparycji. Opis matematyczny składowych energii sieci neuronowej określono w artykule. Ocenę zastosowania sieci neuronowej zdefiniowano jako różnicę pomiędzy pomiarami głębi z wykorzystaniem sieci neuronowej oraz bez jej zastosowania. Do oceny zaproponowanego rozwiązania przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem mobilnego stanowiska stereowizyjnego, które porównano z pomiarami statycznymi z wykorzystaniem skanowania laserowego w zdefiniowanych przekrojach pomiarowych drogi. Zastosowana sieć neuronowa typu Hopfielda pozwoliła na zwiększenie liczby pikseli poprawnie przypisanych w procesie dopasowania pikseli stereo-obrazów. Zwiększyło to tym samym precyzję odwzorowania nawierzchni drogowej, tym samym oceny jest stanu.

 16. Zastosowanie gliceryny jako substratu w biologicznym generowaniu wodoru w procesie fermentacji

  Wicher, Ewelina

  2011-01-01

  Wydział Chemii:Zakład Kinetyki i Katalizy Przykładem nośnika energii, który ze względu na swe wyjątkowe zalety, zyskał miano paliwa przyszłości, jest wodór. Wysoka energia spalania i powstawanie jedynie wody w wyniku tego procesu stanowią o niebywałym potencjale tego pierwiastka. Jedną z biologicznych metod produkcji wodoru jest fermentacja w wyniku której, bakterie z rodzaju Clostridium, Enterobacter czy Bacillus przeprowadzają konwersję prostych związków organicznych w wodór, tlenek węgl...

 17. O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym: psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich

  Krzewińska, Aneta

  2006-01-01

  The questionnaire interview with which we deal in this book is a data collection technique characterized by a high degree of standardization. This characteristic is seen as an advantage by some and as a fault by others, often provoking cautious, if not condemnatory judgements, since the questionnaire interview is associated with an „unnatural”, artificial, or even hypocritical situation, where interviewers ask for opinions on matters often unfamiliar or not understood by respondents and they ...

 18. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych podczas rozmieszczania towar?w w magazynie sztukowym

  Kudelska, ?.

  2016-01-01

  Efektywno?? procesu magazynowania wp?ywa na przep?yw materia?owy w przedsi?biorstwie jak r?wnie? na funkcjonowanie ca?ego ?a?cucha dostaw. Jednym z czynnik?w utrudniaj?cych podejmowanie decyzji w sferze magazynowania jest alokacja towar?w w strefie sk?adowania. Dlatego te? celem niniejszego badania jest opisanie zastosowania sztucznej sieci neuronowej w podejmowaniu decyzji rozmieszczenia towar?w w magazynie. Przedmiotem niniejszego badania jest rozmieszczenie towaru w magazynie. Zastosowano ...

 19. Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie

  Kopińska, Violetta

  2017-01-01

  Numerous examples of research in the field of pedagogics which are using critical approach to discourse analysis show the diversity in theoretical background and methodology. An example of a group of critical approaches is Critical Discourse Analysis. The general framework of Critical Discourse Analysis is important both for maintaining the identity of CDA, thereby highlighting the reasonableness of this group of approaches, and for dissemination of knowledge concerning it, especially among l...

 20. Industrial applications of ionizing radiation in France; Zastosowanie przemyslowe promieniowania jonizujacego we Francji promieniowania jonizujacego

  Icre, P. [CORFAR S.A., (France)

  1997-10-01

  The review of industrial applications of ionizing radiations in France has been done. The special attention has been paid on irradiation of minerals, polymers and biological materials.The perspectives of radiosterilization have been also discussed.The review of radiation sources commonly used in irradiation plants has been performed as well.

 1. Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

  Bartłomiej Nita

  2017-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems. Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

 2. Application of iodic contrast media in roentgen examinations; Zastosowanie jodowych srodkow cieniujacych w badaniach rentgenowskich

  Mielecki, T.; Januszkiewicz-Mielecka, K.; Kukula, A.; Szechinski, J. [Wojewodzki Szpital Specjalistyczny, Okregowy Szpital Kolejowy, Wroclaw (Poland)

  1993-12-31

  An analysis of adverse reactions after administration of iodic contrast media in 1780 patients in 1952 various X-ray examinations is presented. Various preparations by different producers were used. As a rule, domestic contrast media were administered in non high-risk patients, whereas imported contrast media were applied in patients with documented high-risk factors (20%) and nonionic compounds were intended for patients of severe clinical condition (10%). Adverse reactions occurred in 6.9% of non high-risk patients and in 10.9% of high-risk patients. Nonionic preparations caused adverse reactions in 5.6%. Considering the significant differences in prices of domestic, imported and nonionic contrast media, authors advice to use safer but clearly more expensive preparations in patients with documented factors of increased risk. (author). 17 refs, 6 tabs.

 3. Kwas acetylosalicylowy i jego zastosowanie w profilaktyce chorób u kobiet po menopauzie

  Ireneusz Połać

  2011-02-01

  Full Text Available Acetylsalicylic acid (ASA is a simple chemical compound belonging to a group of nonsteroidal antiinflammatorydrugs (NSAIDs. The mechanism of acetylsalicylic acid is based on the inhibition of cyclooxygenase(COX. That enzyme is responsible for the biosynthesis of cyclic prostanoids, i.e. prostaglandins (D2, E2, F2, I2,thromboxane A2 (TXA2 and prostacyclin. For this reason ASA is one of the most popular anti-inflammatorydrugs present on the pharmaceutical market. Due to its ability to inhibit the synthesis of TXA2 (moleculescapable of platelet activation ASA is effective in the prevention of cardiovascular diseases such as ischemicheart disease. Clinical trials confirm the efficacy of aspirin in the prevention of cardiovascular diseases inpostmenopausal women. In some cases ASA is unable to inhibit platelet activation. This phenomenon iscalled aspirin resistance. Acetylsalicylic acid can also inhibit aromatase activity, therefore it may be used inthe prevention of breast cancer. Many clinical trials confirm that acetylsalicylic acid reduces the risk of breastcancer in postmenopausal women. Use of ASA may also increase bone mineral density (BMD. This articledescribes the mechanism of action and pharmacokinetics of the acetylsalicylic acid as well as clinical trialsconducted on postmenopausal women.

 4. Computer technology helpful to minimize drilling costs in ZPNiG; Wykorzystanie techniki komputerowej dla minimalizacji kosztow wiercenia w ZPNiG Krakow

  Fugiel, K.A. [Zaklad Poszukiwania Nafty i Gazu, Krakow (Poland)

  1996-02-01

  The paper shows the data acquisition system in a field laboratory unit of Drillab Co. It enables analyses of drilling costs at real time of rig operations. Major equations to reckon drilling costs have been given and performed simulations pointed out necessity to use though not cheap, but `aggressive`, efficient, durable and repeatable equipment, which substantially will lower costs of drilling. (author). 4 refs., 10 figs., 2 tabs.

 5. Zastosowanie wysokich dawek tokoferolu w prewencji i potencjalizacji działania dioksyn w doświadczalnym zapaleniu

  Ireneusz Całkosiński

  2011-01-01

  Full Text Available Emisja do środowiska toksycznych i stabilnych substancji chloroorganicznych, z których jedną z ważniejszych grup są dioksyny, stanowi istotny problem ekologiczny i zdrowotny. Polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD, określane potocznie jako dioksyny, stanowią grupę 75 związków aromatycznych z przyłączonymi w różnych pozycjach i ilościach atomami chloru. Podobną budową i właściwościami charakteryzują się polichlorowane dibenzofurany (PCDF oraz polichlorowane bifenyle (PCB.W ostatnich czterech latach daje się zauważyć znaczące zainteresowanie biologicznym działaniem dioksyn i ich obecnością w łańcuchach pokarmowych. Wykazano, że jedną z ważniejszych dróg ich oddziaływania na organizm jest pobudzanie kaskady cytokin zapalnych i wywoływanie stresu oksydacyjnego. Skutecznym sposobem przeciwdziałania zatruciom może być podawanie antyutleniaczy oraz czynników przeciwzapalnych. Działanie ochronne wspomnianych substancji, w tym wysokich dawek tokoferolu, potwierdza wiele badań nad zwierzętami doświadczalnymi.

 6. Polymorphic DNA sequences and their application in paternity testing; Polimorficzne sekwencje DNA i ich zastosowanie w dochodzeniu spornego ojcostwa

  Slomski, R. [Polska Akademia Nauk, Poznan (Poland). Zaklad Genetyki Czlowieka]|[Akademia Rolnicza, Poznan (Poland)]|[Laboratorium Genetyki Molekularnej, Poznan (Poland); Kwiatkowska, J.; Chlebowska, H. [Polska Akademia Nauk, Poznan (Poland). Zaklad Genetyki Czlowieka; Siemieniallo, B. [Akademia Rolnicza, Poznan (Poland); Slomska, M. [Laboratorium Genetyki Molekularnej, Poznan (Poland)

  1994-12-31

  Characteristics of polymorphic sequences of DNA, especially satellite, mini satellite and micro satellite sequences are presented. Own experience from the use of multi and single locus analysis of DNA in paternity testing has been compared with the results of research in other laboratories. Critical points of both types of analysis are discussed. (author). 53 refs, 4 figs, 2 tabs.

 7. Use of irradiation technique for obtaining and modification of biopolymers; Zastosowanie techniki radiacyjnej do otrzymywania i modyfikacji biopolimerow. Praca pogladowa

  Lewandowska-Szumiel, M. [Akademia Medyczna, Warsaw (Poland); Kaluska, I. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  A review of papers concerning application of radiation techniques to the biopolymers production is presented. The nature of electron and gamma irradiation influence on polymers is outlined. Advantages of the method from the point of view of biocompatibility and biofunctionality of biopolymers are underlined. Among them the most important are the following: chemical purity of products, high efficiency of the method, expanded influence on polymers` structure, usefulness in the graft copolymerization, ability of avoiding enhanced temperature during polymerization and sterility of products. Examples of biopolymers obtained or modified by means of irradiation techniques are gathered. (author). 35 refs.

 8. Application of streptokinase and PTA in lower limb chronic ischaemia; Zastosowanie streptokinazy i przezskornej angioplastyki w przewleklym niedokrwieniu konczyn dolnych

  Syberyjski, R.; Domanski, Z.; Cyrylowski, L. [Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin (Poland)

  1994-12-31

  In 14 patients with chronic ischaemia of lower limbs, local fibrynolysis with streptokinase followed by PTA was performed in occluded arteries. The procedure was successful in 10 patients. An adverse reaction was observed in 1 patient (gingivorrhea), and a complication was noticed in another one (acute ischaemia due a trombosis). These results suggest that the method may appear as a safe alternative to a surgery treatment, and encourage to evaluate an effectiveness of the procedure in a large group of patients. (author). 6 refs, 3 figs.

 9. Zastosowanie bezzałogowych systemów latających w zdarzeniach masowych i katastrofach

  Rawiński, Konrad; Sokołowski, Grzegorz

  2015-01-01

  Zdarzenia o charakterze masowym to jedna z cięższych sytuacji, z jakimi muszą sobie poradzić służby ratownicze. Wynika to z kilku kluczowych czynników. Z reguły skupiamy się na najbardziej charakterystycznym elemencie, jakim jest liczba poszkodowanych. O ile zdarzenia, w których poszkodowanych jest kilkanaście osób a do pewnego momentu również i takie kwalifikowane są, jako zdarzania masowe dla większości ratowników są wyobrażalne to sytuacja, w której poszkodowanych jest kilkaset lub kilka t...

 10. Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2[i][/i

  Marzena Grzybowska

  2011-01-01

  Full Text Available Metformina jest obecnie najczęściej zalecanym lekiem w terapii cukrzycy typu 2. Mimo iż ta pochodna biguanidu jest stosowana od ponad 50 lat, mechanizm jej działania nie został dokładnie poznany. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia o mechanizmach antyhiperglikemicznego działania metforminy. Obejmują one: zmniejszenie wchłaniania glukozy w jelicie cienkim, zwiększony transport glukozy do komórek, obniżenie osoczowego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz hamowanie glukoneogenezy. Szczególną rolę w tych procesach odgrywa aktywacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Najnowsze odkrycia umożliwiły poznanie mechanizmów działania przeciwmiażdżycowego, hipotensyjnego i przeciwnowotworowego metforminy oraz jej wpływu na czynność śródbłonka naczyń. Plejotropowe działanie metforminy obejmuje wpływ na profil lipidowy osocza, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także zwiększenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Mimo że metformina nie jest metabolizowana, najnowsze badania wykazały, że jest aktywnie transportowana do hepatocytów, a także do komórek nabłonka kanalików nerkowych, odpowiednio przez OCT1 (organic cation transporter 1, kodowany przez gen SLC22A1 oraz OCT2 (kodowany przez [i]SLC22A2[/i]. Z kolei transporter MATE1 (multidrug and toxin extrusion 1 protein, kodowany przez gen [i]SLC47A1[/i] umożliwia wydzielanie metforminy z tych komórek do żółci lub moczu. Polimorfizm genów transporterów metforminy może się przyczynić do istotnych różnic w reakcji na lek.

 11. Applying Active Thermography in the Non-Destructive Investigation of Historical Objects/ Zastosowanie Termowizji Aktywnej Do Badań Nieniszczących Obiektów Zabytkowych

  Nowak Henryk

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł porusza zagadnienie wykorzystania termografii aktywnej w nieniszczących badaniach przegród budowlanych w obiektach zabytkowych. Opisane zostały potencjalne możliwości stosowania badań, takie jak: lokalizacja rodzaju zbrojenia w elementach żelbetowych, detekcja pustek powietrznych i przemurowań w przegrodach, określanie rodzaju struktury materiałowej zabytkowej przegrody lub identyfikacja ukrytych pod wartwą tynku lub farby malowideł ściennych. W pracy opisano przebieg doświadczenia z wykorzystaniem termografii aktywnej w trybie odbiciowym. W badanych modelach przegród, wewnętrzne wtrącenia materiałowe zostały wykonane ze styropianu XPS, stali oraz granitu. Otrzymane wyniki opisano za pomocą kontrastów temperaturowych (absolutny i standardowy oraz zinterptretowano otrzymane termogramy. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonego doświadczenia. W artykule potwierdzono przydatność nieniszczących badań za pomocą termowizji aktywnej do detekcji przypowierzchniowych wtrąceń materiałowych.

 12. Applying Active Thermography in the Non-Destructive Investigation of Historical Objects/ Zastosowanie Termowizji Aktywnej Do Badań Nieniszczących Obiektów Zabytkowych

  Nowak, Henryk; Noszczyk, Paweł

  2015-06-01

  The paper pertains to the problem of historic building envelope investigation with the use of active thermography. Mainly emphasized is its application in the detection of different material inclusions in historic walls. Examples of active thermography in the reflective mode application and a description of the experimental investigation has been shown on a wall model with the inclusion of materials with significantly different thermal conductivity and heat capacity, i.e. styrofoam, steel and granite. Thermograms received for every kind of envelope are compared and analyzed. Finally, the summary and conclusion is shown along with the prospects of development and practical application of this kind of investigation in historic construction. Artykuł porusza zagadnienie wykorzystania termografii aktywnej w nieniszczących badaniach przegród budowlanych w obiektach zabytkowych. Opisane zostały potencjalne możliwości stosowania badań, takie jak: lokalizacja rodzaju zbrojenia w elementach żelbetowych, detekcja pustek powietrznych i przemurowań w przegrodach, określanie rodzaju struktury materiałowej zabytkowej przegrody lub identyfikacja ukrytych pod wartwą tynku lub farby malowideł ściennych. W pracy opisano przebieg doświadczenia z wykorzystaniem termografii aktywnej w trybie odbiciowym. W badanych modelach przegród, wewnętrzne wtrącenia materiałowe zostały wykonane ze styropianu XPS, stali oraz granitu. Otrzymane wyniki opisano za pomocą kontrastów temperaturowych (absolutny i standardowy) oraz zinterptretowano otrzymane termogramy. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonego doświadczenia. W artykule potwierdzono przydatność nieniszczących badań za pomocą termowizji aktywnej do detekcji przypowierzchniowych wtrąceń materiałowych.

 13. An Application of an Expert Method for M-28 Aircraft Maintenance Support / Zastosowanie Metody Ekspertowej Do Wspomagania Eksploatacji Samolotu M-28

  Golański Piotr

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania systemu ekspertowego do wspomagania obsługi i diagnostyki statku powietrznego. Na wstępie omówiono ogólne zasady budowy systemów ekspertowych. Krótko omówiono podstawowe narzędzie służące do ich implementacji. Przedstawiono sposób wykorzystania jednego z narzędzi jakim jest powłoka systemów ekspertowych CLIPS, do rozwiązania problemów obsługowych samolotu M-28.

 14. Zastosowanie frakcji pylistych pochodzących z mechanicznego przerobu zgarów aluminiowych do produkcji żużli syntetycznych

  A. Czech

  2012-12-01

  Full Text Available Zgary aluminiowe należy traktować nie tylko jako odpad ekologicznie niebezpieczny, lecz również jako surowiec, który w swoimskładzie zawiera 30-70% możliwego do odzysku aluminium metalicznego oraz tlenki. Zgary, po ich wstępnej przeróbce, poddawane sąprocesom mechanicznym w celu wyodrębnienia poszczególnych frakcji. Mechaniczny przerób zgarów polega na rozdrobnieniui rozdzieleniu tego odpadu na frakcję grubo i drobno ziarnistą. Frakcja gruboziarnista zawiera znaczną ilość metalicznego aluminium.Frakcje drobnoziarniste zawierają niewielkie ilości aluminium metalicznego i stanowią problem dla firm zajmujących się przeróbkązgarów. Jedną z firm w Polsce, która zajmuje się kompleksowym przerobem zgarów aluminiowych jest firma HERMEX. Część tychdrobnoziarnistych frakcji wykorzystywana jest do produkcji granulowanego żużla syntetycznego o właściwościach silnie upłynniających i odtleniających, stosowanego w procesach rafinacji i w metalurgii wtórnej stali. Przy rosnącej produkcji aluminium wtórnego wzrasta również ilość tego rodzaju odpadów, dlatego poszukuje się nowych technologii, które umożliwią w pełni wykorzystanie i zagospodarowanie tych drobnoziarnistych odpadów.

 15. The application of Monte Carlo method to electron and photon beams transport; Zastosowanie metody Monte Carlo do analizy transportu elektronow i fotonow

  Zychor, I. [Soltan Inst. for Nuclear Studies, Otwock-Swierk (Poland)

  1994-12-31

  The application of a Monte Carlo method to study a transport in matter of electron and photon beams is presented, especially for electrons with energies up to 18 MeV. The SHOWME Monte Carlo code, a modified version of GEANT3 code, was used on the CONVEX C3210 computer at Swierk. It was assumed that an electron beam is mono directional and monoenergetic. Arbitrary user-defined, complex geometries made of any element or material can be used in calculation. All principal phenomena occurring when electron beam penetrates the matter are taken into account. The use of calculation for a therapeutic electron beam collimation is presented. (author). 20 refs, 29 figs.

 16. Application of "correction of the smoothing effect" in investigation ofgeomorphological forms. (Polish Title: Zastosowanie "korekty efektu wygładzenia" w badaniach form geomorfologicznych)

  Zarychta, A.; Zarychta, R.

  2013-12-01

  Intensive exploitation of natural environment resources, including natural aggregates - among them sand used for industrial purposes e.g. building industry, production of glass or backfilling contributes to significant physiocenotic changes. Concerning the problem, the area of Łódż voivodeship merits attention, especially Kobiele Wielkie commune (Dudki village) where progressive degradation of a parabolic dune occurs. It is caused by excessive extraction of Pleistocene fluvioglacial sand for building purposes. Overexploitation of natural resources has already caused and it is still causing decrease of the primary range and form of the discussed geomorphological form. Therefore, the authors of the paper decided to aim at reconstruction of the physiognomy (of the period prior to extraction) of the dune which had been formed in Dudki village. Geostatistical methods, including ordinary kriging, have been app lied for the purpose. The lack of archival cartographic materials of the investigated area made the authors go on numerous field trips which goal was to analyse and estimate the current state of the aeolian form and to determine its shape and range by mean s of a GPS receiver. A hypothetical three - dimensional model of the investigated dune made by application of an ordinary kriging method has not brought satisfying effects. Too many overestimated and underestimated values of altitude values caused significant generalisations resulting in smoothing of the whole model. Application of the correction of the smoothing effect proposed by J. K. Yamamoto in 2000 enabled considerable reduction of the "falsification effect". Therefore, the reconstructed shape and range of the dune is considerably different from the one obtained at the initial stage of the investigation by means of the digital model. The obtained results of the correction of the smoothing effect giving in result perfectly matching variograms prove properly performed geostatistical analysis. Hence, despite the lack of cartographic materials showing the state of the dune prior to the extraction (which could have been compared with the obtained results of desktop studies ) it has been assumed that the reconstructed model of the dune matches its previous physiognomy and therefore it is the most suitable

 17. Zastosowanie metod fizycznych w celu określenia rodzaju sztucznych włókien mineralnych długotrwale użytkowanych jako izolacja termiczna

  Gabriela Sąkol

  2016-10-01

  Full Text Available Background. Asbestos and artificial mineral (ceramic, glass and rock fibers are used as thermal insulating materials; both are agents harmful to human health. The current exposure limit values for respirable ceramic fibers are twice sharper than for glass- and rock fibers. Fibrous materials used for a long time at elevated temperatures wear out and require replacement. The aim of the study was to establish physical characteristics enabling identification of the types of thermally destroyed man-made mineral fibers. No such data are available in the literature. Materials. Bulk samples of thermal insulating fibrous material were investigated in this study. One sample was unknown. Methods. Microscopic determination of artificial mineral fibers was performed by assessment of a number of physical properties, such as crystallinity and refractive index. Crystallinity of fibrous materials was estimated using an X-ray diffractometer. Morphological and optical observations were achieved with a phase contrast and a polarized light microscope. The refractive index of fibers was assessed by observing relief and Becke line. It was evaluated by using immersion liquids controlled with an Abbe refractometer. Results. Compared to new man-made mineral fibers, those which had been used at high temperature for long time performance changed color and gloss, and their refractive indices were increased. So was their fragility. Conclusions. Optical properties alone may not be sufficient to distinguish between non-crystalline glass or ceramic man-made fibers. Identification requires significant operator training and experience.

 18. Short time demand forecasting in electric power system using ITSM software package; Zastosowanie pakietu ITSM do krotkoterminowej prognozy mocy w systemie energetycznym

  Mazurek, P. [Instytut Automatyki Systemow Energetycznych, Wroclaw (Poland)

  1995-07-01

  Application of the ITSM software package is presented together with the used iterative time series modeling methodology. The results obtained for the National Power System 24 hour load forecast were calculated for 200 days with acceptable accuracy. A time required for input data analysis and single forecast calculations was approx. 20 minutes on standard IBM PC. (author). 5 refs., 4 figs., 2 tabs.

 19. The use of GPR method to examination of the soil pollution by hydrocarbons; Zastosowanie metody GPR do badania skazen gruntu weglowodorami

  Karczewski, J.; Zietek, J. [Akademia Gorniczo-Hutnicza, Cracow (Poland)

  1996-05-01

  The counteracting the effects of soil pollution by oil products is one of the environmental protection aspects. The georadar methods (GPR) efficiently detects the pollution and its range. The physical foundation of the GPR method and special measurement methods elaborated by authors are presented, included examples are illustrating the use of the new interpretation procedures. (author). 6 refs., 3 figs., 1 tab.

 20. Application of biosurfactants for heavy netals leaching from immobilized activated sludge / Zastosowanie biosurfaktantów do wymywania metali ciężkich z immobilizowanego osadu czynnego

  Kuczajowska-Zadrożna Małgorzata

  2015-03-01

  Full Text Available W pracy podjęto badania nad określeniem efektywności wykorzystania biosurfaktantów - saponiny, taniny oraz ramnolipidów JBR 515 i JBR 425 do wymywania kadmu, cynku i miedzi z osadu czynnego immobilizowanego w alginianie sodu 1,5% z alkoholem poliwinylowym 0,5%. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ odczynu na regenerację biosorbentu za pomocą testowanych biosurfaktantów, wyznaczyć krytyczne stężenie micelarne (CMC w roztworach zawierających biosorbent i biosurfaktant oraz w próbach właściwych z metalami ciężkimi. Saponina charakteryzowała się najwyższą efektywnością wymywania metali przy pH 1-5, a ramnolipidy przy pH 5-6. Ponadto badania wykazały istotny wpływ stosunku masy biosorbentu do objętości eluatu (m/V na skuteczność wymywania metali. Spośród analizowanych biosurfaktantów saponina wykazywała około 100% efektywność usuwania z biosorbentu cynku i miedzi. Skuteczność innych biosurfaktantów była niższa i zależała od rodzaju metalu

 1. Use of Cad Systems in Testing the Collision of Underground Transportation Means / Zastosowanie systemów Cad w badaniach kolizyjności środków transportu podziemnego

  Dudek, Marek

  2013-06-01

  A concept of use of CAD systems in testing collision of underground transportation means is presented. Reasons for undertaking this problem are given with end users identified. The concept of the system for collision analyses of transported loads is described. Examples of collision analysis during transportation of powered roof support are given. Presented system is designed to aid planning, organizational and training activities undertaken in management of transportation safety in mines. It will be also possible to use software resources, developed within the system as the didactic material as regards safe transportation process, which include hazards to the employees working in the area of transportation operations. Developed prototype of a system for testing the collision of underground transportation means was positively assessed by employees of the Coal Company, JSC - industrial partner of KOMAG. This prototype is continuously improved and adapted for commercial implementation in the selected coal mines. W pracy przedstawiono koncepcję zastosowania systemów CAD w badaniach kolizyjności środków transportu podziemnego. Określono przyczyny podjęcia tematu oraz zidentyfikowano końcowych użytkowników. Zaprezentowano koncepcję systemu do analiz kolizyjności transportowanych ładunków. Pokazano przykłady analizy kolizyjności podczas transportu sekcji obudowy zmechanizowanej. Przedstawiony system przeznaczony jest do wspomagania działań planistycznych, organizacyjnych i szkoleniowych podejmowanych w zarządzaniu bezpieczeństwem transportu w zakładach górniczych. Opracowane w ramach systemu zasoby programowe będzie można również wykorzystać jako materiał dydaktyczny z zakresu bezpieczeństwa pracy w transporcie, uwzględniający zagrożenia dla pracowników pracujących w bezpośredniej strefie prac transportowych. Opracowany prototyp systemu do badania kolizyjności środków transportu podziemnego został pozytywnie oceniony przez pracowników Kompanii Węglowej S.A. - partnera przemysłowego KOMAG-u. Prototyp ten jest w chwili obecnej ciągle udoskonalany oraz przygotowywany do komercyjnego wdrożenia w wybranych kopalniach węgla kamiennego.

 2. Total skin electron beam irradiation in the treatment of mycosis fungoides - a review; Zastosowanie metody napromieniania calej skory wiazka elektronow (total skin electron beam irradiation - TSEBI) w leczeniu ziarniniaka grzybiastego

  Jarzabski, A.; Meder, J.; Kawecki, A.; Lampka, E.; Kania, M.; Kawczynska, M.; Rostkowska, J. [Centrum Onkologii, Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  Mycosis fungoides is a rare neoplasm classified to lymphomas. Current therapeutic approaches are discussed with special reference to the role of radiotherapy as a separate method or as a part of the combined modality treatment. The method of total skin irradiation with 6 MeV electron beam is presented. Technical problems and potential toxicity of this method is discussed. (author). 22 refs, 2 figs.

 3. The use of NRCS synthetic unit hydrograph and Wackermann conceptual model in the simulation of a flood wave in an uncontrolled catchment/ Zastosowanie syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS oraz konceptualnego modelu Wackermana do symulacji fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej

  Pietrusiewicz Izabela

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki analiz z wykorzystaniem dwóch modeli - konceptualnego modelu Wackermana oraz syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS-UH - do określenia przepływów w zlewni rzeki Słonka, znajdującej się na obszarze Polski. Wybrane modele charakteryzują się łatwością określenia danych wejściowych do modelu, co jest istotne w aspekcie obliczeń inżynierskich. Obliczenia wykonano dla przepływów o prawdopodobieństwie wystąpienia przekroczenia wynoszącym: 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% i 50 dla różnych poziomów uwilgotnienia zlewni.

 4. The use of geo-technologies for land use mapping on reclaimed areas. (Polish Title: Zastosowanie technik geomatycznych w opracowywaniu map pokrycia i użytkowania terenu dla obszarów zrekultywowanych)

  Szostak, M.; Nowicka, M.

  2013-12-01

  The aim of this study was to investigate the possible use of geotechniques and generally available geodata for mapping land cover on reclaimed areas . The choice of subject was dictated by the growing number of such areas and the related problem of restoring their value. The validity of the use of modern technology, including GIS, photogrammetry and remote sensing, was determined, especially for the land cover classes mapping that are relevant in assessing the effects of reclamation and analyzes of the changes taking place on such sites. The study was performed for dump site of the Sulphur Mine "Machów", which is an example of the reclaimed area, located in the Tarnobrzeski district. The research materials consisted of aerial orthophotos, which were the basis of on-screen vectorization of land cover classes; Landsat satellite images, which were used in the pixel based classification; and the CORINE Land Cover database as a general reference to the global maps of land cover and land use. The site was characterized by relatively large mosaic of landscape which is typical for reclaimed areas. Due to this fact, high resolution aerial photos were most suitable for the land cover mapping, allowing distinguishing highest number of land cover classes. The process was also successfully automated with the means of pixel-based image classification on the satellite images. This resulted also in the subjectivity of the operator and time costs. The effort made to develop land cover classes, supported with thorough knowledge of the operator, is important for the proper evaluation of the reclamation process.

 5. Zastosowanie peptonu Peptobak-Bacutil tu hodowli merystematycznej tkanki Cymbidium Sw. [Application of the peptone Peptobak-Bacutil medium in the culture of meristem-tissue of Cymbidium Sw.

  K. Kukułczanka

  2015-06-01

  Full Text Available In was found that peptone of Peptobak-Bacutil brand (produced in Poland fulfills perfectly the requirements in cultures in vitro of the meristem tissues of Cymbidium in the modified Tsuchiya's medium in a concentration of 2 g per 1. A decrease in the concentration to 1 g per 1. affects the growth intensity of the tissue, but an increase of concentration up to 3 g per 1. retards the transformation of protocorms into the plant-stage. Growth of the meristem tissue of Cymbidium in the medium consolidated with agar is weaker and the number of protocorms produced 2,3 times lower than in liquid media.

 6. The use of RHLB battery for the evaluation of the lingual and social skills among psychiatric patients – case study [Zastosowanie baterii RHLB do oceny funkcji językowychi komunikacyjnych pacjentów psychiatrycznych – opis przypadku

  Gałecki, Piotr

  2012-12-01

  Full Text Available Prosody plays an important role in the process of verbal communication, complementing and emphasising the linguistic and emotional aspects of language. Disturbances of speech prosody are rarely recognised, although aprosodia occurs frequently in patients with schizophrenia. Prosodic disturbance of speech can significantly impair verbal communication and social functioning of patients with schizophrenia. Right-hemisphere is connected with emotional prosody deficits and left-hemisphere with linguistic prosody. The aim of the study is to describe.The Right Hemisphere Language Battery by Karen L. Bryan in the examination of patients with schizophrenia.

 7. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  minerałów miedzionośnych oraz rodzajem ich skupień i wpryśnięć. Niezwykle istotne jest właściwe rozpoznanie rudy pod względem petrograficzno-mineralogicznym. Znajomość właściwości przerabianej rudy pozwala na pełniejsze jej wykorzystanie poprzez właściwe prowadzenie i sterowanie procesami, dobór ich parametrów takich m.in. jak: czas mielenia, parametry klasyfikacji, rodzaj odczynników flotacyjnych, czas flotacji. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz mikroskopowych, analizy obrazów zdjęć skaningowych oraz procedury wykorzystania otrzymanych informacji do identyfikacji typów rud (zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania składów litologicznych). W badaniach wykorzystano rudę miedzi, pochodzącą z jednego z zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Pobrane próbki rudy reprezentowały każdy z trzech typów litologicznych występujących w krajowych złożach: węglanową, łupkową oraz piaskowcową. Przeprowadzono ilościową analizę mineralogiczno-petrograficzną przy pomocy mikroskopu optycznego w świetle odbitym, a wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2. Wyniki te określają ilościowo stopień uwolnienia i zrosty dla jednego rodzaju minerału. Pokazano także przykładowe zdjęcia mikroskopowe zgładów poszczególnych typów litologicznych rud oraz próbek proszkowych tych typów (rys. 1 i 2). W kolejnym etapie badań wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy. Zdjęcia morfologii próbek uzyskane z mikroskopu elektronowego (obrazy SEM) były przedmiotem komputerowej analizy obrazu, umożliwiającej mikrostrukturalną klasyfikację ilościową typów rud. Analizowano wszystkie próbki poszczególnych typów litologicznych rudy miedzi: węglanowej, łupkowej i piaskowcowej oraz mieszanki tych typów w trzech klasach ziarnowych: 0÷45 μm, 45÷71 μm i 71÷100 μm. Celem przekształceń wykorzystanych w procedurze komputerowej analizy obrazu jest otrzymanie poprawnie posegmentowanego obrazu binarnego, kt

 8. Ion beams application to modification of surface layer of solids with particular regard to IBAD method - ion beam assisted deposition realized in the INP; Zastosowanie wiazek jonowych do modyfikowania warstwy wierzchniej cial stalych, ze szczegolnym uwzglednieniem metody IBAD - Ion Beam Assisted Deposition, realizowanej w IFJ

  Drwiega, M.; Lipinska, E.

  1992-12-31

  The different trends in ion engineering such as: dynamic ion mixing, ionized cluster beam deposition and ion beam assisted deposition are described. Some examples of properties of surface coatings are given and their applications are presented. The future of ion engineering is described. 48 refs, 12 figs, 4 tabs.

 9. Application of Non-Destructive Methods to Quality Assessment of Pattern Assembly and Ceramic Mould in the Investment Casting Elements of Aircraft Engines/ Zastosowanie Nieniszczących Metod Do Oceny Jakości Woskowych Zestawów Modelowych Oraz Ceramicznych Form W Procesie Odlewania Precyzyjnego Elementów Silników Lotniczych

  K. Zaba; S. Nowak; M. Kwiatkowski; M. Nowosielski; P. Kita; A. Sioma

  2014-01-01

  .... It means that the results are known only after inspection of the finished product. There is lack of the methods and techniques of effective and efficient quality control of the work in stock, above all molds...

 10. The use of multi-criteria analysis for selection of technology for a household WWTP compatible with sustainable development / Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru rozwiązania technologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju

  Jóźwiakowski Krzysztof

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono sposób wykorzystania analizy wielokryterialnej jako narzędzia pomocniczego do wyboru właściwego rozwiązania technologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków. Przy wyborze uwzględniano kryteria zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Do porównawczej analizy wielokryterialnej wybrano 5 wariantów przydomowych, mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków. Porównywano systemy z filtrem piaskowym, z osadem czynnym, ze złożem biologicznym zraszanym, system hybrydowy - osad czynny ze złożem biologicznym oraz hybrydowy system hydrofi towy typu VF-HF (z pionowym i poziomym przepływem ścieków. Analizowano rozwiązania o przepustowości 1 m3∙d-1 (Równoważna Liczba Mieszkańców - RLM = 8, spełniające wymagania przepisów ochrony środowiska. Dodatkowo także rozwiązanie z zastosowaniem drenażu rozsączającego. Na podstawie analizy wielokryterialnej stwierdzono, że najbardziej korzystnymi rozwiązaniami technologicznymi, zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju, są systemy z filtrem piaskowym i hybrydowe systemy hydrofi towe typu VF-HF. Przy znacznej przewadze kryteriów ekonomicznych, jako najbardziej korzystne rozwiązanie wybrany został system z drenażem rozsączający, jednak biorąc pod uwagę kryterium nadrzędne (ekologiczne, aby zachować zasadę zrównoważonego rozwoju, należałoby wykluczyć możliwość stosowania tych rozwiązań na większą skalę. Stwierdzono, że najbardziej niekorzystnym jest rozwiązanie technologiczne z wykorzystaniem osadu czynnego. Wykonana analiza wykazała, że stosowanie tej technologii jest niezgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Jest to spowodowane brakiem odpowiedniej stabilności technologicznej i niewielką niezawodnością działania.

 11. Application of DLTS method to investigation of deep defect centers in epitaxial layers of multicomponent A{sup III}-B{sup V} compounds; Zastosowanie metody DLTS do badania glebokich centrow defektowych w warstwach epitaxialnych wieloskladnikowych zwiazkow A{sup III}-B{sup V}

  Kozlowski, R.; Kaminski, P. [Instytut Technologii Materialow Elektronicznych, Warsaw (Poland)

  1998-12-31

  The DLTS technique was employed to study deep defect centers in Si doped epitaxial layers of Al{sub 0.37}Ga{sub 0.16}In{sub 0.47}P grown by MOCVD as a part of epitaxial structure GaAs/AlGaInP/GaAs on GaAs substrates. A high concentration of DX centers located in a region near the inverted interface GaAs/Al{sub 0.37}Ga{sub 0.16}In{sub 0.47}P was found. The width of this region with the maximum DX center concentration ranges from 5 to 20 nm. By filling the DX centers in the whole region, the activation energy for electron emission was found to be 0.48 eV. However, it is shown for the first time, that the activation energy of the DX center increases with increasing the distance from the GaAs/Al{sub 0.37}Ga{sub 0.16}In{sub 0.47}P inverted interface. A nonuniform of the DX center concentration on the wafers is also observed. The concentration varies in the range of 1{center_dot}10{sup 17} cm{sup -3} - 10{sup 18} cm{sup -3}. (author) 9 refs, 18 figs

 12. E-mailing jako środek w pracy socjalnej

  Tytko, Marek Mariusz

  2013-01-01

  Hasło w "Słowniku metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej" ukazuje zastosowanie poczty elektronicznej (e-mailingu) w pracy socjalnej. The entry in "The dictionary of methods, techniques and forms in the social, caring and therapeutic work" shows using electronic mailing (e-mailing) in the social work

 13. Application of Concentration-Number and Concentration-Volume Fractal Models to Recognize Mineralized Zones in North Anomaly Iron Ore Deposit, Central Iran / Zastosowanie Modeli Fraktalnych Typu K-L (Koncentracja-Liczba), Oraz K-O (Koncentracja Objętość) Do Rozpoznawania Stref Występowania Surowców Mineralnych W Regionie Złóż Rud Żelaza North Anomaly, W Środkowym Iranie

  Afzal, Peyman; Ghasempour, Reza; Mokhtari, Ahmad Reza; Haroni, Hooshang Asadi

  2015-09-01

  Identification of various mineralized zones in an ore deposit is essential for mine planning and design. This study aims to distinguish the different mineralized zones and the wall rock in the Central block of North Anomaly iron ore deposit situated in Bafq (Central Iran) utilizing the concentration-number (C-N) and concentration-volume (C-V) fractal models. The C-N model indicates four mineralized zones described by Fe thresholds of 8%, 21%, and 50%, with zones 50% Fe representing wall rocks and highly mineralized zone, respectively. The C-V model reveals geochemical zones defined by Fe thresholds of 12%, 21%, 43% and 57%, with zones 50% zawartości żelaza, co odpowiada pasmu skalnemu oraz strefie o wysokim stopniu zawartości rudy. Model koncentracja-objętość wskazuje na istnienie stref geochemicznych określonych poprzez progowe wartości zawartości żelaza: 12%, 21%, 43% i 57 % oraz strefy <12%, co odpowiada ścianie skalnej. Obydwa modele stwierdzają obecność stref o wysokim stopniu zawartości surowca w środkowej i zachodniej części złoża. Wyniki walidacji modeli fraktalnych przy użyciu modeli geologicznych wskazują, ze model fraktalny koncentracja-liczba lepiej odwzorowuje obecność stref o wysokiej zawartości rud niż model fraktalny typu koncentracja-objętość.

 14. The influence of sample size on the estimation of net premiums and net premiums' size in civil responsibility car insurance

  Szymańska, Anna

  2011-01-01

  W pracy przedstawiono zastosowanie estymatorów bayesowskich do taryfikacji a posteriori w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC. Składki netto wyznaczono za pomocą zasady wartości oczekiwanej oraz zasady kwantyla rzędu E. Porównano otrzymane stawki składek dla różnej liczebności próby dla rozkładu wielkości szkód typu Pareto.

 15. Czego dowiedzieliśmy się o ADHD dzięki czynnościowym badaniom neuroobrazowym?

  Małgorzata Dąbkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Czynnościowe badania neuroobrazowe dostarczają informacji o aktywności metabolicznej i przewodzeniu neuronalnym. W ocenie aktywności mózgu u osób z ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD stosowano różne techniki. Przeprowadzono badania w spoczynku i podczas wykonywania testów poznawczych. Celem pracy jest przegląd literatury na temat wyników badań neuroobrazowych w ADHD, szczególnie z wykorzystaniem czynnościowego rezonansu magnetycznego, tomografii emisji pozytronowej, tomografii pojedynczego fotonu. Za pomocą różnorodnych technik czynno- ściowego obrazowania stosowanych podczas zadań behawioralnych lub u osób z uszkodzeniem funkcji można uzyskać informacje nie tylko o roli obszarów mózgu, ale i o dotychczas nieznanych strategiach zachowania i funkcji poznawczych. Osłabione zdolności przystosowawcze we włączaniu poszczególnych regionów mózgu i związane z tym trudności adaptacyjne do nowych wymagań poznawczych wymuszają większy wysiłek podczas procesów przetwarzania. Zawarte w artykule informacje sugerują, że ADHD charakteryzuje się osłabioną aktywnością neuronalną oraz nadaktywnością – zwłaszcza tych obszarów mózgu, które mogą pełnić rolę kompensującą i wyrównującą utrudnione funkcjonowanie osób z ADHD. Głównym podłożem ADHD mogą być nieprawidłowości w aktywności połączeń korowo-prążkowiowych, niemniej jednak jest coraz więcej danych o zaburzeniach w innych lokalizacjach, takich jak móżdżek i płaty ciemieniowe u osób z ADHD. Potrzebne są dalsze badania czynnościowe w celu wyjaśnienia roli innych regionów poza siecią połączeń czołowo-prążkowiowych w patofizjologii ADHD.

 16. Internal Friction in the Ferroelectric – Ferromagnetic Composites

  Zachariasz R.; Bartkowska J.A.; Bochenek D.; Niemiec P.

  2013-01-01

  W pracy wyznaczano temperaturowe Q-1(T) i amplitudowe Q-1(e) zależności tarcia wewnętrznego dla ferroelektrycz.no - ferromagnetycznych kompozytów powstałych na bazie PZT i ferrytu. Na wykresach temperaturowych zależności tarcia wewnętrznego, uzyskanych dla badanych materiałów, obserwowano występowanie maksimum w zakresie wysokich temperatur. Do opisu maksimum zastosowany został model Wanga. który uwzględnia oddziaływania związane z lepko-sprężystym ruchem ferroelektrycznych ścian domenowych. ...

 17. Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G.H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne

  Ćwiklińska-Surdyk, Dorota; Surdyk, Augustyn

  2012-01-01

  Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, iż teoria interakcjonizmu symbolicznego George’a Herberta Meada oraz teoria perspektywy dramaturgicznej Ervinga Goffmana mogą znaleźć zastosowanie w analizie narracyjnych gier fabularnych (ang. role-playing games) poprzez wspólne dla tych teorii koncepcje przyjmowania ról społecznych w interakcjach międzyludzkich. Po zestawieniu zrębów obu teorii ze zjawiskiem narracyjnych gier fabularnych autorzy wskazują na takie cechy tych ostatnich, które mogłyby...

 18. Modele produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu metod sztucznej inteligencji

  Wąsikowska, Barbara

  2010-01-01

  W ostatnich latach wraz z dynamicznym rozwojem informatyki i dostarczanych przez nią coraz to większych mocy obliczeniowych obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania metodami sztucznej inteligencji w takich dziedzinach, jak: finanse, medycyna, zastosowania inżynierskie, geologia czy fizyka. W obszarze ekonomii metody te znajdują zastosowanie w prognozowaniu bankructw, notowań giełdowych, kursów walut, wskaźników finansowo-ekonomicznych, klasyfikacji przedsiębiorstw, wycenie kontraktów term...

 19. Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne

  Michałowska, Danuta Anna

  2013-01-01

  Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne (2013) stanowi próbę dokonania analizy etycznych aspektów neoliberalizmu i kształtu neoliberalnego projektu edukacji. Zastosowanie Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD) umożliwiło pokazanie konsekwencji neoliberalizmu we współczesnym świecie i jego wpływu na politykę edukacyjną, zwłaszcza na edukację etyczną, sferę wartości, proces nauczania i wychowania. This book presents reflections and analyses regarding the ethical aspects of neolibera...

 20. TEORIA EWOLUCJI KULTUROWEJ I SPOŁECZNEJ WALTERA GARRISONA RUNCIMANA

  Kaczmarek, Kamil M.

  2013-01-01

  Ostatnia praca Waltera Garrisona Runcimana The Theory of Cultural and Social Selection stanowi nową próbę zbudowania socjologicznej teorii ewolucji na podstawie neodarwinizmu oraz znacznie wychodzi poza dotychczasowe propozycje: torii podwójnego dziedziczenia oraz memetyki. Jednakże selekcjonizm ¬– paradygmat, który w niej rozwija, ze względu na zastosowanie uproszczonej biologii ewolucyjnej wymaga zredukowania społeczeństwa do prostej populacji jednostek dziedzicznego doboru i podobnej reduk...

 1. Symulacja komputerowa procesu redukcji ciekłego żużla

  D. Kalisz; S. Rzadkosz; M. Piękoś

  2012-01-01

  Praca zajmuje się termodynamiczną analizą elementarnych procesów chemicznych zachodzących podczas redukcji żużlazawierającego tlenek miedzi. Redukcja żużla zachodzi przez zastosowanie reduktora w postaci stałej - węgla, gazowej - tlenek węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żużlu. Obecna praca rozpatruje dwa procesy chemiczne: reakcję ciekłego żużla z węglem oraz z tlenkiem węgla. Korzystając z komercyjnego oprogramowania FATSage obliczono w warunkach równowagi termodynamicznej składyfaz d...

 2. New sector of employment – A review of data on nanoproduction, research and development in the field of nanotechnology in Poland

  Magdalena Popławska; Urszula Mikołajczyk; Stella Bujak-Pietrek

  2015-01-01

  Nanotechnologia to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki, dotycząca projektowania, wytwarzania i wykorzystania nanomateriałów. Przez pojęcie ‘nanomateriał’ rozumie się produkt zbudowany ze struktur o wymiarach nanometrowych (1–100 nm). Ze względu na niewielkie wymiary oraz unikatowe właściwości zastosowanie nanomateriałów budzi coraz większe zainteresowanie w różnych dziedzinach przemysłu i nauki. W Polsce istnieje niewiele przedsiębiorstw zajmujących się działalnośc...

 3. Selected Problems from the High-Carbon Steel Wire Drawing Theory and Technology

  Muskalski Z.

  2014-06-01

  Full Text Available Zastosowanie opartych na MES programów komputerowych do symulacji procesów przeróbki plastycznej, pozwala na ich szerszą analizę. Przedstawione w pracy badania teoretyczne, wykonane z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego Drawing 2D do modelowania procesu ciągnienia wielostopniowego oraz ich eksperymentalna weryfikacja pozwoliły na kompleksowe przeanalizowanie wielu zagadnień związanych z ciągnieniem drutów ze stali wysokowęglowych takich jak: ciągnienie w warunkach smarowania hydrodynamicznego, ciągnienie ze zmianą kierunku odkształcenia, ciągnienie ze „zredukowanym” odkształceniem postaciowym, ciągnienie z małymi gniotami końcowymi oraz ciągnienie z dużymi prędkościami.

 4. Wycena należności kredytowycha standardy sprawozdawczości finansowej

  Izabela Emerling

  2009-12-01

  Full Text Available Jednym z najistotniejszych obszarów działalności banków komercyjnych jest działalność kredytowa, której sposób ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych determinuje obraz sytuacji majątkowej i finansowej odzwierciedlony w sprawozdawczości finansowej banku komercyjnego. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie ujęcia w sprawozdaniach finansowych banków komercyjnych różnych form działalności kredytowej i ich metod wyceny. Zastosowanie różnych metod wyceny bilansowej wierzytelności kredytowych wpływa na obraz sytuacji majątkowej i finansowej banku komercyjnego.

 5. Analiza metod scalania arkuszy Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej i Iłżanki

  Paweł Gilewski

  2016-07-01

  Full Text Available Numeryczny Model Terenu znajduje coraz częstsze zastosowanie w inżynierii środowiska. Zaprezentowano aplikację pozwalającą na zamianę arkusza NMT w formacie TIN na rastrowy, a następnie połączenie wielu rastrów w jeden (mozaikowanie. Analizie poddano dokładność uzyskiwanych modeli w miejscach nakładania się arkuszy NMT. Łącznie analizie poddano 48 modeli rastrowych uzyskanych 2 metodami interpolacji, o 4 różnych rozdzielczościach i połączonymi za pomocą 6 metod mozaikowania.

 6. A Novel Approach to Enhance Performance of Multilayer Coated Carbide Insert in Hard Turning

  Shihab Suha K.

  2015-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono badania nad zużyciem krawędzi skrawającej wielowarstwowej płytki z ceramiki narzędziowej (TiN/TiCN/Al2O3/TiN w toczeniu twardym na sucho. Badano także zużycie krawędzi skrawającej w warunkach toczenia na mokro. Nowatorskim rozwiązaniem było zastosowanie mikrokanału w płytce skrawającej, przez który płyn smarny dostarczany jest bezpośrednio do styku między narzędziem i wiórem. Uzyskany tą drogą niższy poziom parametrów skrawania zapewnia minimalne zużycie krawędzi skrawającej, na które w istotny sposób wpływają prędkość skrawania i szybkość posuwu. W porównaniu do warunków toczenia na sucho i na mokro, zastosowanie mikrokanału zmniejsza zużycie krawędzi skrawającej o odpowiednio 48,87% i 3,04%. Narzędzie z mikrokanałem zapewnia także oszczędność zużycia płynu smarnego i energii o ok. 87,5%.

 7. Towards Application of Speech Act Theory to Opinion Mining

  Agnieszka Magdalena Pluwak

  2016-12-01

  Full Text Available Towards the Application of Speech Act Theory to Opinion Mining The paper refers to the pragmatics’ perspective on opinion mining in Polish and English, inspired by the discrepancy between the coverage of sentiment analysis and the market demand. An analysis of speech acts expressed in opinion texts reveals that almost half of all opinions include ways of indirect evaluation that might not get extracted while applying traditional methods of sentiment analysis based on direct evaluative vocabulary and polarity lexicons. Coding of sentiment with respect to speech acts could vastly broaden data mining results within an NLP-system.   O zastosowaniu teorii aktów mowy w ekstrakcji danych z tekstów opinii internetowych Jedno z aktualnych zagadnień językoznawstwa komputerowego, jakim jest automatyczne badanie wydźwięku wypowiedzi, nie uwzględniło dotychczas w wystarczającym stopniu pragmatyki językoznawczej, np. aktów mowy Austina (1961 i Searla (1969, a zatem również implicytnych sposobów wyrażania ewaluacji. Tymczasem podejście od pragmatyki ku konstrukcjom przełożonym na reguły programistyczne umożliwiłoby nie tylko szersze spojrzenie na analizę sentymentu, ale też zbliżyłoby automat do sposobu, w jaki odbiera go człowiek. W szczególności chodzi tu sposoby wyrażania (niezadowolenia wykraczające poza poziom leksykalny (bez nacechowanej negatywnie leksyki, typu Nigdy więcej tam nie pójdę. Artykuł prezentuje: 1. aktualne podejścia do analizy wydźwięku w lingwistyce komputerowej, 2. propozycję zastosowania podejścia pragmatycznego, 3. wyniki badania próbki tekstów opinii internetowych pod kątem występowania w nich aktów mowy, 4. propozycję utworzenia reguł ekstrakcji danych na ich podstawie. Zaprezentowane podejście zakłada hipotezę wtórnej oralności, czyli tego, że język opinii jest zapisanym językiem mówionym.

 8. Rachunek kosztów działańjako podstawa wyceny usług

  Gertruda Krystyna Świderska

  2009-03-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wykorzystanie rachunku kosztów działań do wyceny usług na trzech rynkach podlegających centralnym regulacjom – rynku usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz świadczeń zdrowotnych. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej (w tym Polski pokazują nowe obszary wykorzystania rachunku kosztów działań. Potwierdzają, że zastosowanie tego narzędzia pozwala na kontrolę kosztów ponoszonych przy świadczeniu usług oraz wycenę na podstawie rzeczywistego rachunku ekonomicznego. Takie podejście gwarantuje przejrzystość procesu wyceny na rynkach, na których odgrywa to szczególnie istotną rolę. W części pierwszej przedstawiono zarys koncepcji rachunku kosztów działań wykorzystanej w PPUP Poczta Polska. Scharakteryzowano zastosowane rozwiązanie dostosowane do specyfiki działań poczty, zawierające elementy obiektowego rachunku kosztów działań oraz rachunku kosztów działań sterowanego czasem. W części drugiej zaprezentowano zastosowanie koncepcji rachunku kosztów działań do wyceny świadczonych usług w British Telecom. Wykorzystanie właściwych nośników kosztów pozwala na prawidłowe przypisanie kosztów obiektom je generującym. W części trzeciej opisano doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie stosowania rachunku kosztów działań do wyceny świadczeń medycznych. Stanowią one przesłankę dla wdrożenia tej koncepcji do wyceny usług zdrowotnych na rynku polskim.

 9. The effect of biodegradable direct covers on the root development, yield and quality of cucumber

  Zawiska Izabela

  2014-06-01

  Full Text Available Przedstawiono wyniki trzyletnich (2009-2011 badań z wykorzystaniem do bezpośredniego osłaniania roślin ogórka dwóch włóknin biodegradowalnych (IBWCH 75 g m-2 i P LA 5 4 g m-2. Nasiona ogórka partenokarpicznego ‘Mirabelle’ F1 wysiano bezpośrednio do gruntu na początku maja/czerwca i jednocześnie przykryto włókninami biodegradowalnymi. Jako kontrolę przyjęto rośliny nieosłonięte. Osłony utrzymywano do momentu pojawienia się pierwszych kwiatów. Owoce ogórka zbierano co 3 dni przez okres 5-6 tygodni. W laboratorium w owocach oznaczano zawartość suchej masy, cukrów rozpuszczalnych oraz jonów azotanowych. Po wykonaniu ostatniego zbioru owoców wykopano całe roślin ogórka z gleby - wraz z systemem korzeniowym, który następnie został poddany analizom pod względem: masy, całkowitej powierzchni, całkowitej długości oraz przeciętnej średnicy rozgałęzienia. Doświadczenia wykazały, że zastosowanie osłon (niezależnie od rodzaju polimeru, z którego zostały wykonane spowodowało wzrost wielkości plonu handlowego owoców ogórka w 2009 i 2010 roku, nie wykazano takiego w pływu w ostatnim roku doświadczeń (2011. W 2011 roku owoce ogórka zebrane z obiektów osłoniętych wykazały większą zawartość cukrów rozpuszczalnych, suchej masy w porównaniu z kontrolą. Zastosowanie osłon nie wpłynęło na oceniane parametry rozwoju systemu korzeniowego.

 10. Symulacja komputerowa procesu redukcji ciekłego żużla

  D. Kalisz

  2012-12-01

  Full Text Available Praca zajmuje się termodynamiczną analizą elementarnych procesów chemicznych zachodzących podczas redukcji żużlazawierającego tlenek miedzi. Redukcja żużla zachodzi przez zastosowanie reduktora w postaci stałej - węgla, gazowej - tlenek węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żużlu. Obecna praca rozpatruje dwa procesy chemiczne: reakcję ciekłego żużla z węglem oraz z tlenkiem węgla. Korzystając z komercyjnego oprogramowania FATSage obliczono w warunkach równowagi termodynamicznej składyfaz dla układów: stały węgiel – ciekły żużel - stop Cu – Fe – Pb – faza gzowa oraz gazowy CO – ciekły żużel – stop Cu – Fe – Pb – fazagazowa. Symulację prowadzono dla temperatury procesu 1500, 1600, 1700 K. Gazowe produkty reakcji redukcji i stop Cu – Fe – Pb byłyusuwane z układu w każdym kroku obliczeniowym. Uzyskane wyniki obliczeń wykazały, że redukcja za pomocą węgla odgrywazasadniczą rolę w procesie odzysku miedzi.

 11. Proposal of Method of Removal of Mould Material from the Fine Structure of Metallic Foams used as Filters

  Kroupová I.

  2014-06-01

  Full Text Available Piany metalowe są przedmiotem wielu badań gdyż znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach np. produkcji samochodów. budownictwie czy w medycynie. W swojej strukturze zawierają sztucznie wytworzone pory, zapewniające uzyskanie specyficznych właściwości jak duża wytrzymałość, niewielka gęstość, wysokie przewodnictwo cieplne zdolność do absorpcji energii itp. Od czasu wynalezienia porowatych materiałów metalowych opracowano wiele metod ich wytwarzania. Celem opracowania jest wprowadzenie efektywnych metod odlewniczych produkcji pian metalowych, szczególnie ze stopów glinu. Studium zajmuje się precyzyjną metodą odlewania przy zastosowaniu modelu wykonanego z piany polimerowej stosowanej w produkcji piany z otwartymi porami. Główna niedogodność metody polega na trudności usuwania materiału formierskiego, bez naruszenia delikatnej struktury odlewanego filtra. Jako materiał formierski stosuje się gips i najważniejszym wynikiem pracy jest przedstawienie efektywnej procedury usuwania gipsu z porowatej struktury odlanego filtra.

 12. Modified Ceramic Porous Materials Intended for Retention Viruses Imitating Particles from Water

  Zalewska M.

  2013-12-01

  Full Text Available Głównym celem badań było wykonanie ceramicznych tworzyw porowatych z aktywną warstwą filtracyjną, które mogłyby skutecznie usuwać z wody cząstki imitujące wirusy. Opracowano metodę otrzymywania aktywnej warstwy na powierzchni tworzywa ceramicznego oraz przeprowadzono symulację procesu filtracji. Zastosowano dyspersję polimerową odznaczającą się wielkością cząstek zbliżoną do wielkości wirusów oraz mającą ładunek ujemny w zakresie pH wody pitnej podobnie jak to jest w przypadku wirusów. W badaniach zastosowano dwa rodzaje proszków tlenku cynku. Zastosowanie ZnO jest korzystne ze względu na ich niską toksyczność oraz właściwości antybakteryjne.

 13. Ferroelectric–Ferromagnetic Composites Based on PZT Type Powder and Ferrite Powder

  Bochenek D.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy otrzymano ferroelektryczno-ferromagnetyczne kompozyty na bazie ceramicznego proszku typu PZT. Połączenie ferroelektrycznego i magnetycznego proszku miało na celu otrzymanie materiałów wykazujących zarówno elektryczne i magne- tyczne właściwości. Ferroelektryczny, ceramiczny proszek (w ilości 90% stanowiły domieszkowane składy proszku typu PZT, natomiast magnetycznym składnikiem w kompozycie był niklówo-cynkowy ferryt (Nii-^Zn^Fe^Oj. Syntetyzowanie składni- ków kompozytu ceramiczno-ferrytowego przeprowadzono metodą spiekania wy prasek w fazie stałej, natomiast zagęszczanie zsyntetyzowanego kompozytowego proszku metodą spiekania swobodnego. Przeprowadzono badania rentgenowskie, mikrostrukturalne. EDS. dielektryczne, magnetyczne, tarcia wewnętrznego oraz elektrycznej pętli hi sterczy. Badania wykazały, występowanie korclacji między podukładem magnetycznym i podukładem elektrycznym w ferroelektryczno-ferromagnetycznych kompozytach. Dzięki ferroelektrycznym i magnetycznym właściwościom otrzymanych kompozytów, materiały tego typu mogą znaleźć zastosowanie aplikacyjne w nowych typach pamięci.

 14. Examples of Solutions for Steel-Concrete Composite Structures in Bridge Engineering / Przykłady Konstrukcji Zespolonych W Budownictwie Mostowym

  Flaga, Kazimierz; Furtak, Kazimierz

  2015-03-01

  The aim of the article [1] was to discuss the application of steel-concrete composite structures in bridge engineering in the aspect of structural design, analysis and execution. It was pointed out that the concept of steel-concrete structural composition is far from exhausted and new solutions interesting from the engineering, scientific and aesthetic points of view of are constantly emerging. These latest trends are presented against the background of the solutions executed in Poland and abroad. Particular attention is focused on structures of double composition and steel-concrete structures. Concrete filled steel tubular (CFST) structures are highlighted. W artykule [1] omówiono problemy konstrukcyjne, obliczeniowe i realizacyjne, związane z zastosowaniem konstrukcji zespolonych stal-beton w mostownictwie. Wskazano tam, że idea konstrukcyjnego zespolenia stali z betonem jest jeszcze daleka do wyczerpania i że wciąż pojawiają się nowe rozwiązania interesujące z inżynierskiego, naukowego i estetycznego punktu widzenia. W artykule niniejszym pokazano te nowoczesne trendy na tle rozwiązań zrealizowanych w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcjom podwójnie zespolonym oraz konstrukcjom stalowobetonowym. Wyeksponowano tu szczególnie konstrukcje z rur stalowych wypełnionych betonem, typu CFST. Dają one nadzieję na ich szersze zastosowanie w warunkach polskich.

 15. The role of vitamin D in the development of autoimmune diseases

  Katarzyna A. Lisowska

  2017-08-01

  Full Text Available Witamina D, poza istotną rolą w utrzymaniu homeostazy wapnia i metabolizmie kostnym, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Niedobór witaminy D wiąże się z wieloma niekorzystnymi dla zdrowia skutkami, włączając w to m.in. osłabienie odporności, czego skutkiem jest zwiększona podatność na zakażenia wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze. W artykule opisano podstawy metabolizmu witaminy D oraz jej rolę fizjologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na komórki układu odpornościowego. Ze względu na jej istotną rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej oraz wytwarzaniu cytokin zwraca się uwagę na jej rolę w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym, takich jak cukrzyca typu 1, toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapalenia jelit, łuszczyca, bielactwo, czy twardzina, w których witamina D ma potencjalne szerokie zastosowanie zarówno w prewencji, jak i wspomaganiu działań terapeutycznych.

 16.  W kierunku inteligentnych systemów analizy finansowej w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem

  Bartłomiej Nita

  2015-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie możliwości rozszerzenia „inteligencji” systemów analizy finansowej przeznaczonych dla menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP. Na początku przedstawiono problemy pozyskiwania informacji analitycznych, które są niezbędne przy wspomaganiu decyzji menedżerskich, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP. Następnie omówiono istotę i zastosowanie ontologii i eyetrackingu w modelowaniu wiedzy menedżera z zakresu analizy finansowej. W ostatniej części zaprezentowano przeprowadzony eksperyment badawczy z wykorzystaniem eye-trackingu, skupiając się na ujęciu technicznym, merytorycznym i wiedzy możliwej do uzyskania dzięki badaniu. W toku procedury badawczej zastosowano metodykę eksperymentu na rzeczywistych danych finansowych, z wykorzystaniem systemu BINOCLE firmy Bilander oraz oprogramowania do eye-trackingu Tobii StudioTM firmy Tobii.

 17. The Influence of the Microstructure on the Switching Properties of Ag C, Ag-WC-C and Ag-W-C Contact Materials

  Wójcik-Grzybek D.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy badano wpływ mikrostruktury kompozytów Ag-C oraz Ag-WC-C i Ag-W-C na ich właściwości łączeniowe. Do wytworzenia kompozytów stosowano dwa sposoby przygotowania mieszanin wyjściowych: klasyczne mieszanie proszków oraz mechaniczną syntezę (MA - mechanical allaying. Porównano odporność kompozytowych materiałów stykowych wykonanych różnymi technologiami na erozję łukową, rezystancje zestykową i odporność na sczepianie. Badania właściwości łączeniowych prowadzono w układach modelowych. Stwierdzono, że zastosowanie procesu MA do przygotowania mieszanin wyjściowych powoduje wzrost odporności na erozję badanych materiałów.

 18. Experimental Study and Response Surface Methodology for Investigation of FSP Process

  Weglowski Marek Stanisław

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wpływ predkosci obrotowej i przesuwu narzedzia oraz siły docisku na moment obrotowy działajacy na narzedzia w procesie tarciowej modyfikacji z mieszaniem materiału (FSP. Do wyznaczenia zaleznosci pomiedzy momentem a predkosciami obrotowa i przesuwu oraz siła docisku wykorzystano metode powierzchni odpowiedzi. Wykorzystano modele liniowy i kwadratowy uwzgledniajace interakcje pomiedzy parametrami wejsciowymi. Lepsze dopasowanie zapewnił model kwadratowy. Wyniki badan wykazały, iz wzrost predkosci obrotowej narzedzia powoduje zmniejszenie momentu działajacego na narzedzie, natomiast wzrost predkosci przesuwu i siły docisku powoduje wzrost momentu. Badania były przeprowadzone na odlewniczym stopie aluminium AlSi9Mg. Badania metalograficzne ujawniły, ze zastosowanie procesu FSP powoduje rozdrobnienie ziarna oraz redukcje porowatosci w obszarze mieszania. Wyrazna segregacja Si i Fe w materiale rodzimym została wyeliminowana, a rozkład pierwiastków jest bardziej jednorodny.

 19. Podejście Lean jako kierunek zmian w zarządzaniu i rachunkowości zarządczej w podmiotach usług medycznych – wyniki badań literaturowych

  Irena Sobańska

  2015-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań literaturowych dotyczących kierunków zmian w zarządzaniu i rachunkowości w podmiotach usług medycznych w zakresie przenikania do nich podejścia lean. W badaniach tych przeanalizowano ponad 200 pozycji publikacji. Ostatecznie wybrano 19 pozycji literaturowych krajowych i zagranicznych opublikowanych w latach 1995–2013. Badanie literatury przeprowadzono w dwóch podstawowych obszarach: rozważań teoretycznych oraz wyników badań empirycznych (case study, badania ankietowe. Do realizacji celu artykułu zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu. Jej przedmiotem były dwie grupy artykułów: teoretyczne oraz zawierające objaśniające wyniki badań empirycznych. Podejście lean, którego geneza wywodzi się z branży motoryzacyjnej (produkcyjnej, w pełni nadaje się do zastosowania w jednostkach ochrony zdrowia funkcjonujących w różnych obszarach kulturowych oraz do reformowania krajowych systemów opieki zdrowotnej w celu podniesienia ich efektywności. Przenikanie koncepcji lean do branży usług medycznych ma charakter ewolucyjny, podobnie jak następowało jej zastosowanie w branżach produkcyjnych.

 20. Methods of Additive Manufacturing used in the Technology of Skeleton Castings

  Piekło J.

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano możliwości integracji nowoczesnych technologii wykonania oprzyrządowania odlewniczego oraz metod optymalizacji konstrukcji. Systemy przyrostowego wytwarzania (ang. additiv manufacturing, AM pozwalają na projektowanie bardzo złożonych kształtów konstrukcji, spełniających w znacznie większym stopniu, niż inne metody technologiczne, kryteria kształtowania wytrzymałościowego. Niektóre z szerokiej gamy metod AM, omówione w niniejszym artykule, są szczególnie przydatne w wytwarzaniu form i rdzeni ceramicznych oraz metalowych części oprzyrządowania odlewniczego. Omówiono zastosowanie metod optymalizacji topologicznej w kształtowaniu konstrukcji we wczesnej fazie projektowania, szczególnie w tym przypadku, gdy określone są jedynie założenia dotyczące funkcjonowania podparć i sił działających na obiekt. Przykłady optymalizacji wykonano w oparciu o własny algorytm obliczeniowy, który umożliwia przemieszczanie i eliminowanie masy wewnątrz obszaru projektowego, tak aby przy określonych warunkach brzegowych i sposobie obciążenia, otrzymać najbardziej korzystny stosunek wytrzymałości do masy odlewu. Z reguły w wyniku zastosowania powyższego algorytmu powstają konstrukcje o złożonym kształcie - przestrzenne ramy lub kratownice oraz powierzchnie nie dające się opisać za pomocą prostych jednostek geometrycznych, dla których wykonania właściwe jest stosowanie przyrostowych metod wytwarzania oprzyrządowania odlewniczego.

 1. A Visual mining based framework for classification accuracy estimation

  Arun, Pattathal Vijayakumar

  2013-12-01

  Classification techniques have been widely used in different remote sensing applications and correct classification of mixed pixels is a tedious task. Traditional approaches adopt various statistical parameters, however does not facilitate effective visualisation. Data mining tools are proving very helpful in the classification process. We propose a visual mining based frame work for accuracy assessment of classification techniques using open source tools such as WEKA and PREFUSE. These tools in integration can provide an efficient approach for getting information about improvements in the classification accuracy and helps in refining training data set. We have illustrated framework for investigating the effects of various resampling methods on classification accuracy and found that bilinear (BL) is best suited for preserving radiometric characteristics. We have also investigated the optimal number of folds required for effective analysis of LISS-IV images. Techniki klasyfikacji są szeroko wykorzystywane w różnych aplikacjach teledetekcyjnych, w których poprawna klasyfikacja pikseli stanowi poważne wyzwanie. Podejście tradycyjne wykorzystujące różnego rodzaju parametry statystyczne nie zapewnia efektywnej wizualizacji. Wielce obiecujące wydaje się zastosowanie do klasyfikacji narzędzi do eksploracji danych. W artykule zaproponowano podejście bazujące na wizualnej analizie eksploracyjnej, wykorzystujące takie narzędzia typu open source jak WEKA i PREFUSE. Wymienione narzędzia ułatwiają korektę pół treningowych i efektywnie wspomagają poprawę dokładności klasyfikacji. Działanie metody sprawdzono wykorzystując wpływ różnych metod resampling na zachowanie dokładności radiometrycznej i uzyskując najlepsze wyniki dla metody bilinearnej (BL).

 2. Applying the coagulation and reverse osmosis for water recovery from evaporative water

  Michel Magdalena M.

  2014-12-01

  Full Text Available Zastosowanie koagulacji i odwróconej osmozy do odzysku wody z wód wyparnych. Wody wyparne z zatężania gęstwy drożdżowej stanowią potencjalny surowiec do odzysku wody. Charakteryzują się niskim odczynem (pH 4.6-6.3, podwyższoną mętnością (3.65-13.7 NTU i dużą zawartością ogólnego węgla organicznego (356-754 mg/L. Badano ich oczyszczanie w procesie koagulacji objętościowej, stosując NaOH oraz koagulant PIX 111. Obniżono mętność wody do wartości poniżej 1 NTU, jednak koagulacja nie pozwalała na usunięcie związków organicznych. Koagulacja przebiegała efektywnie w 20 i 40°C. Oczyszczanie wstępne nadawy do RO obejmowało alkalizację, koagulację, sedymentację i filtrację dokładną (wariant I oraz filtrację dokładną (wariant II jako blank. W wariancie I otrzymano nadawę o lepszych właściwościach. Filtracja membranowa pozwoliła na skuteczne odsolenie wód wyparnych, uzyskano 98 i 73% retencję przewodności w zależności od sposobu przygotowania nadawy. Związki organiczne były usuwane z mniejszą efektywnością, odpowiednio 94 i 84%.

 3. Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych towarzyszących otępieniu

  Tomasz Sobów

  2013-12-01

  Full Text Available Farmakoterapia zaburzeń zachowania i objawów neuropsychiatrycznych u chorych otępiałych (behavioural and psychological symptoms of dementia, BPSD była przedmiotem wielu badań klinicznych. Ich wyniki nie pozwalają niestety na sformułowanie prostych zaleceń. Leki przeciwpsychotyczne (zwłaszcza II generacji okazały się względnie skuteczne w zwalczaniu pobudzenia i agresji, ale ich działanie na objawy psychotyczne jest wątpliwe. Poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków przeciwpsychotycznych (zwłaszcza ryzyko ostrych zdarzeń sercowo-mózgowych i związanej z nimi śmiertelności w znaczący sposób ograniczają ich wykorzystanie. Leki przeciwdepresyjne, szczególnie z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI, wykazują podobną skuteczność w zwalczaniu pobudzenia i objawów psychotycznych jak leki przeciwpsychotyczne, co wobec lepszej tolerancji zachęca do ich szerszego stosowania. Inne grupy leków (w tym przeciwdrgawkowe i benzodiazepiny, pomimo teoretycznych przesłanek sugerujących możliwą skuteczność, w randomizowanych badaniach nie zostały ocenione jako wystarczająco efektywne (i bezpieczne, aby rekomendować ich szersze wykorzystanie. Rutynowe stosowanie zasady hierarchicznego postępowania w BPSD (najpierw staranna diagnostyka, w tym wykluczenie majaczenia, następnie interwencje niefarmakologiczne i optymalizacja leczenia inhibitorami cholinesterazy i/lub memantyną, a dopiero w trzeciej kolejności zastosowanie leków psychotropowych pozwala na ograniczenie farmakoterapii w tej szczególnie wrażliwej grupie pacjentów.

 4. Przebieg wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu i ostrym zespole wieńcowym u chorego z przebytą obustronną amputacją podudzi. Opis przypadku

  Michał Starosta

  2015-08-01

  Full Text Available Wstęp: Udar niedokrwienny mózgu jako powikłanie ostrego zespołu wieńcowego występuje w około 1,40% przypadków. Kompleksowa rehabilitacja jest niezbędnym elementem leczenia osób po udarze. Opis przypadku: Prezentowany przypadek kliniczny dotyczy pacjenta po udarze mózgu poprzedzonym ostrym zespołem wieńcowym; w przeszłości chory przebył obustronną amputację podudzi. Praca przedstawia przebieg 25-dniowego programu rehabilitacji psychoruchowej, którą prowadzono na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Metody: Skuteczność zastosowanego leczenia oceniono za pomocą skal funkcjonalnych (skala czynności życia codziennego, zmodyfikowana skala Rankina, Skala Udaru Narodowego Instytutu Zdrowia, Ocena Motoryczności Rivermead i psychologicznych (Geriatryczna Skala Oceny Depresji Yesavage’a, Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego. Wyniki: Poprawa funkcjonalna dotyczyła przede wszystkim kończyny górnej i ruchów globalnych. Zmniejszyło się nasilenie zaburzeń depresyjnych (21 versus 11 punktów w Geriatrycznej Skali Oceny Depresji Yesavage’a. Znormalizowały się wyniki uzyskiwane przez pacjenta w Krótkiej Skali Oceny Otępień (19 versus 27 punktów. Wnioski: Wcześnie zastosowany indywidualny program rehabilitacji wraz z intensywną terapią psychologiczną to bardzo ważny element leczenia osób z wieloczynnikowym obniżeniem sprawności ruchowej.

 5. FDM 3D Printing Technology in Manufacturing Composite Elements

  Dudek P.

  2013-12-01

  Full Text Available W ostatnich latach technologia FDM (Fused Deposition Modelling stała się jedną z najszerzej i najczęściej stosowanych metod szybkiego prototypowania, stosowanych w różnych aplikacjach. Jest to metoda oparta na osadzaniu topionego włók- na materiału na opuszczanej platformie, oferującej możliwość opracowywania i wprowadzania nowych materiałów, również kompozytowych. Materiałem najczęściej stosowanym w tej technologii jest ABS. jak również PC. PLA. PPSF. ULTEM9085 oraz ich mieszanki. W ostatnich latach pojawiły się prace nad możliwością zastosowania również mieszanek ABS - proszki stali, aluminium czy też np. pyłu drewnianego. Niestety większość nowoczesnych komercyjnych systemów jest zamkniętych, blokujących możliwość zastosowania innych materiałów niż producenta. Z tego powodu, w Katedrze Systemów Wytwarzania AGH, została zakupiona drukarka przestrzenna z podawaniem materiału z zasobników szpulowych, co umożliwia zastosowanie również innych materiałów. Dodatkowo, w ramach prac KSW, został opracowany system wytwarzania materiału wsadowego dla drukarki oraz rozpoczęto prace nad wytworzeniem nowych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem ceramiki.

 6. Psychiatryczne oraz prawne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego wobec uczniów na terenie szkoły specjalnej

  Błażej Kmieciak

  2015-12-01

  Full Text Available Zastosowanie przymusu bezpośredniego to sytuacja szczególna, wymagająca użycia siły wobec drugiego człowieka. Możliwość podjęcia podobnych działań musi być regulowana przez określone akty prawne. W kontekście rzeczywistości psychiatrycznej należy wskazać przede wszystkim na zapisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zwrócono w niej uwagę, że lekarz i pielęgniarka mogą podjąć wobec agresywnego lub autoagresywnego pacjenta takie działania, jak unieruchomienie, przytrzymanie, izolacja i przymusowe podanie leków. Jednak niebezpieczne zachowania mogą prezentować również uczniowie szkół specjalnych, których część była niegdyś pacjentami szpitali psychiatrycznych. Nie zmienia to faktu, że na terenie szkół pedagodzy nie mają formalnego prawa do zastosowania przymusu bezpośredniego wobec ucznia. Co zatem mogą zrobić, kiedy podopieczny stosuje siłę? W jaki sposób nauczyciel powinien postąpić w przypadku agresji ucznia, by chronić bezpieczeństwo własne oraz innych osób? Czy w  pewnych sytuacjach wolno mu przytrzymać podopiecznego albo go unieruchomić? Czy w  wybranych przypadkach pedagog ma obowiązek użycia siły wobec niepełnosprawnego ucznia? W artykule podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.

 7. Poza sceną, czyli jawne i niejawne w "Dybuku" Szymona An-skiego

  Małgorzata Lipska

  2016-06-01

  Full Text Available Offstage: The revealed and the concealed in An-sky’s The Dybbuk The Israeli theatre scholar Shimon Levy describes the works of Samuel Beckett using the category of “offstage,” i.e. what is “backstage” or “behind the scenes.” This notion is also suitable to describe the plot of An-sky’s play The Dybbuk. The plot, which follows the wanderings of the soul of a prematurely deceased lover, is based on a continuous interplay between the explicit and the implicit, the revealed and the concealed, the present and the absent. Applying the category of “offstage” as an analytical tool allows for speaking about the supernatural forces which are depicted in the play, while replacing religious nomenclature with a glossary of terms from the field of theatre.   Poza sceną, czyli jawne i niejawne w Dybuku Szymona An-skiego Izraelski teatrolog Shimon Levy opisuje twórczość Samuela Becketta, posługując się kategorią „offstage”, czyli tego, co znajduje się poza sceną, za kulisami. Kategoria ta doskonale nadaje się także do opisu fabuły Dybuka Szymona An-skiego. Akcja dramatu o wędrówce duszy przedwcześnie zmarłego kochanka opiera się na ciągłej grze jawnego z niejawnym, odkrytego z zakrytym, obecnego z nieobecnym. Zastosowanie kategorii „offstage” jako narzędzia analitycznego pozwala mówić o ukazanych w dramacie siłach nadprzyrodzonych przy zastąpieniu nomenklatury religijnej zestawem pojęć ze sfery teatru.

 8. Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo Method

  Jaskowski M.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy badano wpływ liczby operacji wyciskania metodą KoBo (z identycznym sumarycznym stopniem przerobu λ = 100 na strukturę, własności mechaniczne i charakterystyki umocnieniowe drutów ze stopów AlMg4.5 i AlMg4.5Mn (AA5083. Stwierdzono, że wyciskanie jednooperacyjne prowadzi w przypadku obu stopów do formowania struktury typowej dla materia- łów zrekrystalizowanych. podczas gdy zastosowanie dwuoperacyjnego wyciskania skutkuje utworzeniem struktury włóknistej o charakterze „mieszanym”, tzn. zawierającej zarówno obszary, w których dominowały procesy intensywnego zdrowienia, jak i rekrystalizacji. W konsekwencji własności wytrzymałościowe tych ostatnich są zdecydowanie wyższe zarówno po wyciskaniu, jak i po późniejszym walcowaniu na zimno. We wszystkich przypadkach na krzywych rozciągania drutów obserwowano sko- kowe oscylacje naprężenia, charakterystyczne dla efektu Portevin - LeChatelier (P-L. W nielicznych próbach rozciągania efekt P-L poprzedzała niestateczność płynięcia plastycznego typowa dla występowania pasma LUdersa. Charakterystyki umocnienia wywołane procesem walcowania wykazywały przebieg monotonicznie rosnący.

 9. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  ): • praca w systemie ścianowym, • zastosowanie frezowania jako metody skrawania, • rozdzielenie procesu frezowania od procesu ładowania, • zastosowanie pełnej automatyzacja pracy, • zastosowanie cięgnowego systemu posuwu, • możliwość rozpoczynania nowego skrawu bez konieczności zawrębiania, • gabaryty dostosowane do pracy w ścianach o wysokości od 1.0 m do 1.6 m, praca systemem dwukierunkowym. Fig. 2 przedstawia koncepcję kombajnu jednoorganowego. Kombajn ten składa się z kadłuba 2, jednego zamocowanego centralnie organu urabiającego 1 oraz dwóch rozkładanych ładowarek odkładniowych 3 i 4. Ładowarka 3 znajduje się w pozycji czynnej, natomiast ładowarka 4 w biernej. Kombajn jest ciągnięty po rynnach przenośnika 5 za pomocą łańcucha 6. Łańcuch 7 jest gałęzią bierną dla przedstawionego zwrotu prędkości. Podane, orientacyjne wymiary wynikają z analizy dotychczasowych rozwiązań kombajnów, głowic strugowych oraz założonego zakresu wysokości wyrobiska ścianowego (Krauze, 2006; Bołoz, 2012). Dla zaproponowanego rozwiązania przyjęto szereg koniecznych wielkości i przeprowadzono analizę możliwego do uzyskania wydobycia dobowego. Zestawione tabelarycznie wyniki umożliwiają określenie wydobycia dobowego możliwego do uzyskania przy określonych wartościach parametrów geometrycznych ściany, kinematycznych kombajnu oraz organizacyjnych pracy ściany. Dla założonych parametrów można stwierdzić, że minimalne wydobycie dobowe na poziomie Vd = 4032 Mg/d uzyskano dla L = 180 m, tp = 11 min, H = 1.0 m oraz T = 12 h/d. Maksymalne wydobycie dobowe na poziomie Vd = 11 612 Mg/d uzyskać można dla L = 300 m, tp = 0 min, H = 1.6 m oraz T = 18 h/d. Na wydobycie dobowe największy wpływ ma dobowy czas pracy ściany a następnie czas przekładki (Bołoz, 2012). Średnica organu dla takiego kombajnu dobierana jest do grubości pokładu. W przedmiotowym rozwiązaniu przyjęto organ o konstrukcji przestrzennej (belki no

 10. In-Situ Treatment of Groundwater Contaminated with Underground Coal Gasification Products / Oczyszczanie In-Situ WÓD Podziemnych Zanieczyszczonych Przez Produkty Podziemnego Zgazowania WĘGLA

  Suponik, Tomasz; Lutyński, Marcin

  2013-12-01

  In the paper the contaminants that may be generated in Underground Coal Gasification (UCG) process were listed and include mainly mono- and polycyclic aromatic hydrocarbons, phenols, heavy metals, cyanides, ammonium, chloride and sulphate. As a method of UCG contaminated groundwater treatment a Permeable Reactive Barrier technology was proposed. To assess the effectiveness of this technology two tests were carried out. Granulated activated carbon (GAC) and zeolite, and granulated activated carbon and scrap iron were applied in the first and second test respectively. For these materials the hydro geological parameters called reactive material parameters were determined and discussed. The results of the experiments showed that GAC seems to be the most effective material for phenols, BTX, PAH, cyanides and slightly lowers ammonia removal, while zeolites and scrap iron removed free cyanide, ammonia and heavy metals respectively. Podziemne Zgazowanie Węgla (PZW) jest alternatywną metodą pozyskiwania energii z węgla. Jest to zespół przemian termicznych i chemicznych przebiegających bezpośrednio w złożu węgla, zachodzących pomiędzy substancją organiczną a czynnikiem zgazowującym, jakim może być powietrze, tlen, para wodna, dwutlenek węgla. Poza wieloma zaletami metoda ta niesie za sobą także wiele zagrożeń, które były rozważane w ramach projektu HUGE 2 (nr RFCR-CT-2011-00002). Jednym z nich jest zagrożenie środowiska wód podziemnych produktami PZW, do których należą wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, BTX, fenole, metale ciężkie, cyjanki, jony amonowe, chlorki i siarczany. W celu zminimalizowania tego zagrożenia w pracy rozważono zastosowanie w obszarze reaktora PZW technologii Przepuszczalnej Bariery Reaktywnej (PRB). W technologii tej zanieczyszczenia usuwane są in-situ poprzez przepływ wód przez odpowiednio dobrany materiał reaktywny. W tablicy 1 przedstawiono podstawowe parametry bariery, które należy określić, aby

 11. Biblijny komponent tekstu cerkiewnosłowiańskiego (przykład staroserbskich zapisów

  Izabela Lis-Wielgosz

  2016-10-01

  Full Text Available Biblical component of Old Church Slavonic text – the example of the Old Serbian inscriptions The paper deals with the problem of the presence of biblical material in Old Church Slavonic texts. While this question has indeed already been broadly and repeatedly discussed by palaeo-Slavists, the developments in medieval studies and the achievements in textological and editorial fields have once again made it an open issue still demanding further elaborations and clarifications. In the discourse of the discipline, the topical question concerns not so much frequency or participation as of the modes of usage of the canonical corpus, that is its concrete and conscious application, whereby it becomes an intrinsic and recognizable component of the literary work. My deliberations are intentionally limited to the example of brief literary forms, namely the Old Serbian inscriptions, which have not yet been considered or even marginalized, although they constitute lofty artistic and autonomous forms of expression, mirroring the whole repertoire of ideas, motifs, constructions and reserves of proceedings and operational strategies characteristic of the Old Church Slavonic literature.   Biblijny komponent tekstu cerkiewnosłowiańskiego (przykład staroserbskich zapisów W artykule podjęto problem obecności materiału biblijnego w tekstach cerkiewnosło­wiańskich, który wprawdzie był już wielokrotnie i szeroko omawiany przez paleoslawistów, lecz wraz z rozwojem refleksji mediewistycznej, osiągnięciami na polu tekstologicznym i edytorskim, nadal wydaje się zagadnieniem otwartym, wymagającym dalszych dopełnień i doprecyzowań. W nauce wciąż aktualne jest pytanie nie tyle o frekwencję czy partycypację, ile o modus wykorzystania kanonicznego korpusu, czyli jego konkretne i świadome użycie, takie zastosowanie, że staje się on nieodłącznym i rozpoznawalnym komponentem utworu literackiego. Rozważania na temat biblijnego tworzywa tekstu

 12. Pourazowe uszkodzenie tętnic domózgowych ze szczególnym uwzględnieniem tętnic kręgowych: charakterystyka procesu diagnostyczno-terapeutycznego

  Marcin Rogoziewicz

  2013-12-01

  Full Text Available Rozwarstwienie tętnic kręgowych jest chorobą występującą rzadko, niemniej wiążącą się z poważnymi konsekwencjami. Szacuje się, że jest to jedna z najczęstszych przyczyn udaru niedokrwiennego mózgu u osób przed 45. rokiem życia. Rozpoznanie uszkodzenia tętnic kręgowych jest łatwiejsze, gdy u chorego widoczne są ślady po doznanym urazie szyi (np. rana cięta. Rozwarstwienie naczynia może być również wynikiem tzw. urazów tępych w mechanizmie „bicza”, powstałych np. podczas kolizji drogowej lub w czasie działania tłoczni brzusznej. Początkowo dochodzi do pęknięcia błony wewnętrznej tętnicy, a następnie jej odwarstwienia i tworzenia skrzepliny – zwężającej lub zamykającej światło naczynia, czego następstwami są niedokrwienie mózgu i kliniczne objawy neurologiczne. Tworzenie skrzepliny w tzw. fałszywym świetle tętnicy może być także źródłem materiału zatorowego. W przypadku podejrzenia rozwarstwienia tętnicy kręgowej ważne są monitorowanie stanu neurologicznego pacjenta i wnikliwa diagnostyka naczyniowa. Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej przyczyn uszkodzenia tętnic kręgowych, charakterystycznych dla jednostki objawów, możliwości diagnostycznych i sposobów leczenia oraz rokowań. Uważa się, że wczesne zdiagnozowanie rozwarstwienia tętnicy i zastosowanie leczenia zwiększa szansę na przeżycie, a chory unika trwałych powikłań neurologicznych.

 13. Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów

  Witold Tłustochowicz

  2010-04-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena przydatności trójfazowej dynamicznejscyntygrafii kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.Badaniem objęto 39 chorych hospitalizowanych i diagnozowanychz powodu dolegliwości stawowych. Przeprowadzono diagnostykęobejmującą: badanie podmiotowe, przedmiotowe, badania laboratoryjneoraz obrazowe, w tym trójfazową scyntygrafię kości z użyciemtechnetu 99m. Scyntygraficzne cechy zapalenia stawówstwierdzano, gdy obserwowano wzmożone gromadzenie znacznikawe wszystkich trzech fazach badania.Po ukończeniu diagnostyki rozpoznano u 13 chorych wczesne reumatoidalnezapalenie stawów, u 4 reumatoidalne zapalenie stawów(łącznie 17 pacjentów, a u 1 niezróżnicowane zapalenie stawów.Scyntygrafia kości wykazała cechy zapalenia stawów u 13spośród nich (72,2%, u 4 osób (22,2% wzmożone gromadzeniestwierdzono tylko w fazie statycznej, a u 1 pacjenta (5,6% uzyskanoprawidłowy wynik badania. U 21 chorych wykluczono chorobęzapalną stawów (u 19 rozpoznano fibromialgię, u 2 chorobęzwyrodnieniową. W grupie bez zapalenia stawów u 14 pacjentów(66,6% nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w obraziescyntygraficznym, u 6 (28,6% występowało wzmożone gromadzenieznacznika w badaniu statycznym, a u 1 chorego (4,8% opisanoscyntygraficzne cechy zapalenia stawów.Wbadanej grupie czułość scyntygrafii dynamicznej kości w wykrywaniuzapalenia stawów wynosiła 72,2% (95% CI: 57,5–76,8, a swoistość 95,2% (95% CI: 82,8–99,1. Dodatni wynik badaniadynamicznego wskazuje z dużym prawdopodobieństwem naobecność zapalenia stawów [PPV 92,9% (95% CI: 74,2–98,7].Mniej wiarygodny był ujemny wynik badania [NPV 80% (95% CI:69,5–83,3]. Wyniki niniejszej pracy wskazują, że trójfazowa scyntygrafia dynamicznakości może mieć zastosowanie w diagnostyce reumatoidalnegozapalenia stawów.

 14. Wykrywanie białka prionu w płynach ustrojowych – nowe perspektywy w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jakoba

  Ewa Golańska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do grupy chorób wywołanych przez priony, których diagnostyka nastręcza trudności ze względu na brak nieinwazyjnych metod umożliwiających przyżyciowe definitywne rozpoznanie. Rutynowe badania laboratoryjne wspomagające diagnostykę polegają na oznaczaniu obecności białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko to jest jednak jedynie nieswoistym markerem rozpadu neuronów. Również badania obrazowe oraz EEG są niewystarczające do pewnego potwierdzenia rozpoznania. Obecnie duże nadzieje wiąże się z rozwojem czułych i swoistych metod wykrywania śladowych ilości nieprawidłowych konformerów białka PrPSc – markera jednoznacznie związanego z chorobami wywołanymi przez priony – znajdujących się w płynie mózgowo-rdzeniowym lub krwi chorych z CJD. W artykule omówiono opracowane w ostatnich latach metody, w których wykorzystuje się zdolność białka prionu do indukowania przekształcenia struktury przestrzennej cząsteczek PrPc w patologiczną izoformę PrPSc. Największe nadzieje na praktyczne zastosowanie budzi obecnie metoda konwersji indukowanej przez wytrząsanie (quaking-induced conversion, QuIC, oparta na amplifikacji nieprawidłowych konformerów białka prionu w warunkach in vitro z zastosowaniem oczyszczonego zrekombinowanego białka PrPc jako substratu. Omówiono zasadę metody, wyniki najnowszych badań nad jej optymalizacją oraz perspektywy wykorzystania w celach diagnostycznych i naukowych.

 15. Diagnostyka i postępowanie w otępieniu z ciałami Lewy’ego: aktualne zalecenia i nierozwiązane problemy

  Tomasz Sobów

  2013-12-01

  Full Text Available Otępienie z ciałami Lewy’ego (dementia with Lewy bodies, DLB jest uważane za drugą co do częstości, po chorobie Alzheimera, przyczynę otępień pierwotnie zwyrodnieniowych. Mimo że w badaniach epidemiologicznych i kliniczno-neuropatologicznych potwierdzono jego znaczne rozpowszechnienie, pozostaje względnie rzadko rozpoznawane. Najczęściej mylnie wskazuje się na choroby Alzheimera lub Parkinsona, rzadziej psychozę (zwykle wiązaną z zaawansowanym wiekiem chorych. Nieprawidłowa diagnoza skutkuje leczeniem nieskutecznym, a z powodu nadwrażliwości na nawet niewielkie dawki leków przeciwpsychotycznych u chorych z DLB – często skrajnie niebezpiecznym. Diagnostyka różnicowa obejmuje w głównej mierze różnicowanie z innymi zespołami pierwotnie zwyrodnieniowymi, w tym z najbardziej zbliżonymi fenotypowo – chorobą Alzheimera z parkinsonizmem i otępieniem w chorobie Parkinsona. Różnicowanie i ustalenie poprawnego rozpoznania ułatwia stosowanie klinicznych kryteriów diagnostycznych oraz badań dodatkowych. Najważniejszą kwestią pozostaje stwierdzenie charakterystycznego obrazu klinicznego psychiatrycznego i neurologicznego oraz sekwencja wystąpienia otępienia i parkinsonizmu. Prawidłowe rozpoznanie i posługiwanie się strategiami terapeutycznymi z pogranicza neurologii i psychiatrii pozwala na uzyskanie optymalnych popraw u większości pacjentów. Kluczowe pozostaje dziś zastosowanie inhibitorów cholinesteraz (leków wpływających korzystnie na funkcje poznawcze, ale także na niektóre objawy behawioralne, w tym psychotyczne oraz lewodopy (w celu kontroli objawów ruchowych. Leki przeciwpsychotyczne należy co do zasady stosować bardzo ostrożnie, a lekiem z wyboru jest obecnie kwetiapina. Istotny problem stanowi także terapia współistniejących zaburzeń snu związanych z fazą REM oraz zaburzeń autonomicznych.

 16. DOKUMENTACJA SZCZEGÓŁOWA ZABYTKÓW STAROŻYTNYCH NA PRZYKŁADZIE OCENY STANU TECHNICZNEGO RZYMSKICH ZABUDOWAŃ W ALEKSANDRII

  Wojciech TERLIKOWSKI

  Full Text Available Artykuł ukazuje specyfikę oraz wymagania dotyczące szczegółowej dokumentacji badań starożytnych zabytków architektonicznych będących częścią stanowisk archeologicznych. Dokładna i usystematyzowana dokumentacja jest cennym źródłem informacji dla przyszłych badaczy danej budowli. Metody przygotowania dokumentacji rozwijały się na przestrzeni lat: od metody klasycznej - ręczne sporządzania rzutów, przekrojów oraz rysunków szczegółowych, przez wykorzystanie fotogrametrii, a obecnie skaning laserowy. Zastosowanie tej ostatniej metody zostało przedstawione w poniższej pracy w oparciu o dokumentację rzymskich zabudowań w Aleksandrii. Konstrukcje te, to zespół korytarzy tworzących ortogonalną siatkę. Korytarze przekryte są sklepieniem beczkowym, które w miejscu ich krzyżowania tworzy sklepienie krzyżowe. Głównym materiałem konstrukcyjnym są ciosy wapienne. Stan zachowania konstrukcji jest zróżnicowany, niektóre fragmenty sklepień są zrujnowane, uszkodzone lub popękane. Diagnostyka tego typu konstrukcji wymaga wykonania dokładnej inwentaryzacji, do której wykorzystano skaning laserowy. W początkowej fazie prac zajęto się analizą chmury punktów uzyskanej w wyniku skanowania obiektu z kilku stanowisk. Dane poddano obróbce w celu wydzielenia niezbędnych przekrojów i rzutów konstrukcji. Uzyskane obrazy posłużyły jako baza do odwzorowania pierwotnego kształtu konstrukcji korytarzowych, a szczególnie jej najbardziej uszkodzonej części sklepienia krzyżowego. Umożliwiły one również określenie grubości konstrukcji, jak również spoczywającej na niej warstwie drobnych kamieni na zaprawie, a ostatecznie wykonanie modelu numerycznego w programie Abaqus, który będzie podstawą do dalszej analizy.

 17. The Problem of Form in Objects under Redevelopment (On the Basis of Bytom Market Square Redevelopment Design) / Problem Formy W Obiektach Przebudowywanych (Na Przykładzie Projektu Realizacyjnego Przebudowy Bytomskiego Rynku)

  Maryńczuk, Paweł

  2015-03-01

  The author believes that if a designer has performed many design or research works entailing solutions to various problems, it is recommendable to consider and become aware of previously used methods whose application might have been unwitting or instinctive. The outcome of such reflection can be worth describing and recording in order to formulate a set of guidelines useful in the future. Such methods, being intuitive in nature, are often tied to the designer's subconsciousness, thus are rarely expressed in a clear manner. By using own methods a designer can prove that space should be composed in a given way in order to address specific needs and defined objectives. All this is aimed at preventing accidental formation of space. An example of reasoning serving the aforementioned purpose can be found in a method referred to as CQC or Composition Quality Control, the application of which facilitates intentional shaping of an architectural piece of work. Autor uważa uważa, że jeśli projektant ma za sobą wiele prac projektowych lub też prac badawczych, które połączone były z rozwiązywaniem różnych problemów, to warto zastanowić się i uświadomić sobie sposoby, które dotychczas - może nieświadomie lub odruchowo - były stosowane. Wynik refleksji warto opisać i zapisać po to, żeby ująć go w układ wskazań na przyszłość. Metody te, mając charakter intuicyjny, często związane są z podświadomością projektanta, w związku z tym rzadko można spotkać je jako wyrażone w sposób wyraźny. Stosując metody własne można dowieść, że przestrzeń winna być komponowana tak, a nie inaczej dla określonych potrzeb i wytyczonych celów tak, aby jej forma nie była przypadkowa. Przykładem takiego rozumowania jest przyjeta metoda KJK, której zastosowanie pomaga w swiadomym kształtowaniu dzieła architektonicznego.

 18. Wartość firmyw świetle nadrzędnych zasad rachunkowości 

  Bogna Sawicka

  2009-10-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza księgowych procedur wyceny wartości firmy w odniesieniu do wymogów stawianych przez nadrzędne zasady obowiązujące w rachunkowości finansowej oraz do współczesnych rozwiązań stosowanych w procesach wyceny wartości przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza wykazała, że obowiązujące uregulowania w zakresie rachunkowości uwzględniły w znacznym stopniu osiągnięcia współczesnej teorii finansów przedsiębiorstw oraz złożoność procesów gospodarczych. Pomimo jednak jasno określonych zasad wyceny wartości firmy zarówno w momencie początkowego ujęcia, jak również w kolejnych latach obrotowych, ich stosowanie wymaga wielu danych szacunkowych oraz równoczesnego stosowania wielu metod wyceny wartości przedsiębiorstwa (wartość rynkowa, wartość godziwa aktywów netto, wartość dochodowa. Praktyczne zastosowanie modeli wyceny może napotykać wiele barier dotyczących doświadczenia osób sporządzających i badających sprawozdania finansowe, dostępu do odpowiednich informacji, może też stanowić pole do świadomego kreowania obrazu przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym. W artykule podjęto próbę wskazania, jak występowanie tych okoliczności może niekorzystnie wpływać na jakość informacji prezentowanej w sprawozdaniu finansowym i utrudniać weryfikację wiarygodności prezentowanej wartości firmy w świetle podstawowych zasad rachunkowości.

 19. Selection of Most Proper Blasting Pattern in Mines Using Linear Assignment Method: Sungun Copper Mine / Wybór Najodpowiedniejszego Schematu Prowadzenia Prac Strzałowych W Kopalni Miedzi Sungun Z Użyciem Metody Przyporządkowania Liniowego

  Yari, Mojtaba; Bagherpour, Raheb; Jamali, Saeed; Asadi, Fatemeh

  2015-03-01

  One of the most important operations in mining is blasting. Improper design of blasting pattern will cause technical and safety problems. Considering impact of results of blasting on next steps of mining, correct pattern selection needs a great cautiousness. In selecting of blasting pattern, technical, economical and safety aspects should be considered. Thus, most appropriate pattern selection can be defined as a Multi Attribute Decision Making (MADM) problem. Linear assignment method is one of the very applicable methods in decision making problems. In this paper, this method was used for the first time to evaluate blasting patterns in mine. In this ranking, safety and technical parameters have been considered to evaluate blasting patterns. Finally, blasting pattern with burden of 3.5 m, spacing of 4.5 m, stemming of 3.8 m and hole length of 12.1 m has been presented as the most suitable pattern obtained from linear assignment model for Sungun Copper Mine. Jedną z najpoważniejszych operacji wykonywanych w ramach prac wydobywczych są prace strzałowe. Niewłaściwe rozplanowanie prac powoduje problemy techniczne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z uwagi na potencjalne skutki prac strzałowych i ich wpływ na kolejne etapy procesu wydobycia, właściwe rozplanowanie tych prac wymaga wielkiej uwagi i uwzględnienia kwestii technicznych, ekonomicznych a także bezpieczeństwa pracy. Dlatego też wybór najodpowiedniejszego schematu prowadzenia prac strzałowych zdefiniować można jako wieloatrybutowy problem decyzyjny (MADM - Multi Attribute Decision Making). Metoda przyporządkowania liniowego jest jedną z metod mających zastosowanie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. W obecnej pracy metoda ta wykorzystana została po raz pierwszy do oceny schematów prowadzenia prac strzałowych w kopalni, w procedurze uwzględniono parametry techniczne oraz parametry związane z bezpieczeństwem. Zaprezentowano wybrany przy pomocy metody najkorzystniejszy

 20. Modulowanie funkcji układu cholinergicznego w leczeniu schizofrenii – dziś i jutro

  Anna Frątczak

  2013-06-01

  Full Text Available W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie rolą układu cholinergicznego w patogenezie schizofrenii. Od wielu lat obserwowano zaburzenia funkcji tego układu, głównie w postaci efektów niepożądanych wywołanych lekami przeciwpsychotycznymi. Postrzeganie układu acetylocholiny ewoluuje, co wynika z założenia, że wpływ na przekaźnictwo w jego obrębie może nie tylko wywoływać albo eliminować wspomniane objawy niepożądane, ale też bezpośrednio modyfikować symptomatologię schizofrenii. Celem niniejszego artykułu jest przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego nowych opcji modulowania funkcji układu cholinergicznego. Obecnie badania koncentrują się na poszukiwaniu selektywnych agonistów i allosterycznych modulatorów receptorów muskarynowych, które mogą redukować ryzyko skutków ubocznych tradycyjnej terapii przeciwpsychotycznej i jednocześnie mieć swój własny terapeutyczny potencjał antypsychotyczny. Zastosowanie substancji mniej selektywnych nie prowadzi do takich korzyści. W kręgu zainteresowań psychofarmakologów pozostają również modulatory receptorów nikotynowych α4β2 i α7, które korzystnie wpływają między innymi na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię, co potwierdzono w wielu niezależnych badaniach. Jak wiadomo, u większości pacjentów mimo leczenia utrzymują się objawy negatywne, deficyty poznawcze, często też resztkowe objawy pozytywne. Z klinicznego punktu widzeniaistotne pozostają także objawy niepożądane, które bardzo często komplikują leczenie, ograniczają możliwości terapeutyczne i pogarszają współpracę chorego w farmakoterapii. Badania nowych, bardziej selektywnych substancji cholinergicznych dają nadzieję na udoskonalenie terapii schizofrenii poprzez zwiększenie skuteczności i wyeliminowanie objawów niepożądanych.

 1. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 2. Aripiprazol: od wyjątkowego mechanizmu działania do szerokich zastosowań

  Tomasz Sobów

  2016-09-01

  Full Text Available Efektywne, nastawione na możliwie kompletną poprawę objawową i funkcjonalną leczenie schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej pozostaje w dzisiejszym stanie wiedzy zadaniem trudnym. Uważa się, że kluczowe jest kompleksowe podejście do problemów pacjenta, a zastosowanie odpowiedniego leku przeciwpsychotycznego ma ten proces skutecznie wspomagać. Powszechnie obecnie stosowane nowoczesne leki przeciwpsychotyczne są podobnie skuteczne w zwalczaniu pozytywnych objawów psychozy schizofrenicznej oraz manii, natomiast znacznie różnią się w zakresie wpływu na pozostałe objawy, jak również pod względem tolerancji, akceptacji leczenia i szeroko rozumianej współpracy lekarz – pacjent. Aripiprazol wyróżnia się unikalnym mechanizmem działania – inaczej niż pozostałe leki przeciwpsychotyczne, jest częściowym antagonistą D2/D3 (oraz niektórych receptorów serotoninowych. Taki profil farmakologiczny pozwala na uzyskanie nie tylko znacznej, porównywalnej do innych leków przeciwpsychotycznych II generacji, skuteczności w leczeniu ostrej psychozy, ale także korzystnego wpływu na objawy afektywne, poznawcze i negatywne schizofrenii. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z profilu farmakologicznego leku są niskie ryzyko wywoływania parkinsonizmu, korzystny profil w zakresie wpływu na stan metaboliczny (praktycznie brak wpływu na masę ciała oraz niewywoływanie hiperprolaktynemii. Te korzystne cechy farmakologiczne powodują, że aripiprazol może być stosowany nie tylko w preferowanej monoterapii, ale także jako leczenie dodane, w tym w celu poprawy tolerancji innych leków. Nowsze badania wskazują na możliwości poszerzenia panelu wskazań, między innymi o depresję oporną na standardową farmakoterapię oraz zaburzenia zachowania u chorych z otępieniem.

 3. Predicted small catchment responses to heavy rainfalls with SEGMO and two sets of model parameters

  Krajewski Adam

  2014-10-01

  Full Text Available Przewidywane reakcje zlewni rzecznej na wysokie opady przy wykorzystaniu modelu SEGMO z dwoma zbiorami parametrów. Powodzie powodują straty społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne. Ryzyko związane z wystąpieniem powodzi wzrasta wraz z obserwowanymi zmianami klimatu i dotyczy coraz szerszego kręgu mieszkańców globu. W związku z tym, politycy, planiści i projektanci potrzebują informacji o skali zjawiska, które może wystąpić. Informacja ta musi być jednocześnie jak najbardziej wiarygodna. W zlewniach obserwowanych hydrologicznie istnieje możliwość zastosowania metod statystycznych w celu oszacowania przepływów maksymalnych prawdopodobnych. Alternatywą w małych zlewniach, gdzie zwykle brak wieloletnich danych pomiarowych, a które są również bardziej podatne na zmiany wpływające na ich reakcje, jest stosowanie modeli opad - - odpływ. W pracy przedstawiono zastosowanie modelu SEGMO do wyznaczenia reakcji rolniczo- leśnej zlewni Jeungpyeong, o powierzchni około 134 km2, położonej w centralnej części Korei Południowej na opad prawdopodobny o p = 1% i różnym czasie trwania. Obliczenia wykonano w dwóch wariantach, określając parametry modelu: (1 na podstawie charakterystyki zlewni (jak dla zlewni nieobserwowanej oraz (2 na podstawie pomiarów opad-odpływ. Przeprowadzone badania potwierdziły użyteczność modelu do symulacji reakcji zlewni na opady maksymalne, wysoką zgodność parametru CN wyznaczania opadu efektywnego, ustalonego jako wartość tablicową z wartości z danych pomiarowych, oraz dobrą zgodność wyników (maksymalnych przepływów uzyskanych z zastosowania dwóch ww. sposobów ustalenia parametrów modelu. Wskazano na istotne elementy dalszych badań

 4. Combustion of Coal-Mule Briquettes / Spalanie Brykietów Z Mułu Węglowego

  Kijo-Kleczkowska, Agnieszka

  2013-09-01

  Combustion technologies coal-mule fuels create a number of new possibilities for organising combustion processes so that they fulfil contemporary requirements (e.g., in terms of the environment protection- related issues). The paper describes the problems of coal-mule fuel combustion that have acquired a wider significance as the quality requirements of coal combustion in power plants have been growing. Coal mines that want to fulfill expectations of power industry workers have been forced to develop and modernize plants of coal wet cleaning. It all results in the growing amount of waste arising in the process of coal wet cleaning which contains smaller and smaller coal undersizes. In this situation the concept of direct combustion of the above mentioned waste and their co-combustion with other fuels, coal and biomass, seems to be attractive. Biomass is one from the most promising sources of renewable energy. The main aim of the paper is to identify the mechanism and kinetics of combustion of coal-mule fuels and their co- -combustion with coal and biomass in the briquettes form based on extensive experimental research in air. Niekorzystny bilans paliwowy naszego kraju powoduje nadmierne obciążenie środowiska, wywołane emisją CO2, NOx, SO2 i pyłów, a także powiększeniem powierzchni koniecznych na składowanie wciąż narastających stałych odpadów paleniskowych. Górnictwo, od którego energetyka oczekuje coraz lepszego paliwa, musi stosować głębsze wzbogacanie węgla. Powoduje to ciągłą produkcję odpadów w postaci mułów poflotacyjnych. Najlepszą metodą utylizacji tych mułów jest ich spalanie w postaci zawiesin, a także ich współspalanie z innymi paliwami, węglem czy biomasą. Biomasa jest bowiem jednym z najbardziej obiecujących źródeł OZE, a jej współspalanie z paliwami węglowymi znajduje w ostatnich latach coraz szersze zastosowanie zarówno w kraju, jak i na świecie. W tej sytuacji istotne jest prowadzenie badań naukowych

 5. Европа погледната со очите на македонската писателка. Mакедонската писателка погледната со очите на Европа

  Звонко [Zvonko] Танески [Taneski

  2015-08-01

  ń­skiej w kontekście imagologicznego widzenia rzeczywistości, dokonał analizy powieści Lidii Dimkovskiej Ukryta kamera, która ukazała się w Macedonii w 2004 roku. Utwór, przetłuma­czony na kilka języków europejskich, wpisujący się w nurt literatury postmodernistycznej, stał się dla autora pretekstem do badań nad jego recepcją i do przeprowadzenia porównań: w jaki sposób współcześnie postrzega się w Europie wykreowany wizerunek Macedonii, a w jaki przestrzeń europejską widzi ze swojej perspektywy macedońska pisarka. Zaprezen­towany obraz tych relacji, ich krzyżowania się i wzajemnego przenikania został błyskotliwie przedstawiony w powieści Dimkovskiej przez wyzyskanie humoru i ironii. Choć w tekście odnotowano polską i słowacką recepcję utworu, skoncentrowano się przede wszystkim na jego słowackim przyjęciu (tłumaczenie na język słowacki ukazało się w roku 2007, a na język polski w 2010. Zastosowanie przeciwstawnego oglądu pozwoliło wykazać, iż obie perspek­tywy łączą się w sugestywnym przesłaniu artystycznym, wobec którego nie istnieją żadne granice twórcze.

 6. Psychoterapia ADHD

  Artur Kołakowski

  2010-09-01

  Full Text Available Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest jedną z najczęstszych pediatrycznych, neurologicznych i psychiatrycznych przypadłości u dzieci. Większość wytycznych dotyczących postępowania w ADHD sugeruje zastosowanie metod niefarmakologicznych, a dopiero gdy te okażą się nieskuteczne, rozważenie dołączenia leczenia farmakologicznego. Jednak badania pokazują, że w przypadku zarówno skrajnie nasilonego obrazu klinicznego ADHD, jak i towarzyszących zaburzeń zachowania (zaburzenie opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania według DSM-IV-TR leczenie farmakologiczne powinno być włączane równocześnie z innymi metodami terapeutycznymi. W ostatnich dwudziestu latach w leczeniu ADHD stosowano wiele metod niefarmakologicznych: terapię indywidualną, grupową, diety restrykcyjne lub suplementacyjne, EEG biofeedback, treningi uwagi, jednak tylko jedna z nich – samodzielnie lub w połączeniu z farmakoterapią – ma potwierdzoną krótkoterminową skuteczność w leczeniu ADHD: behawioralna modyfikacja zachowań. Podobne interwencje powinny być również przeprowadzane w środowisku szkolnym. W chwili obecnej w Polsce – tak jak i w europejskich wytycznych – zaleca się kompleksowe leczenie ADHD, w którym jednym z elementów może być leczenie farmakologiczne. W artykule omówiono kolejne metody, które powinny znaleźć się w takim programie terapeutycznym, poczynając od psychoedukacji pacjenta i rodziny (pacjent oraz rodzice powinni usłyszeć, jaka jest specyfika ADHD, w szczególności uzyskać informacje o trzech osiowych grupach objawów, etiologii, przebiegu, rokowaniu i planowanym leczeniu; wiedza rodziców, opiekunów, członków rodzin i nauczycieli na temat zaburzenia pozwala wdrażać odpowiednie elementy pomocy nadpobudliwemu dziecku, ale także bardzo często zdejmuje z niego „winę za objawy”, edukacji i motywowaniu nastolatka do leczenia, a kończąc na dołączaniu specyficznych rodzaj

 7. A Short History of Polish-Ukrainian Terminography

  Marek Wojciech Łukasik

  2016-12-01

  ciślejszej współpracy między Polską i Ukrainą w niniejszym artykule autor podejmuje się próby oceny opublikowanych w Polsce dwu- i wielojęzycznych dzieł terminograficznych z językami polskim i ukraińskim. Celem badania była ewaluacja pozytywnych oraz negatywnych aspektów praktyki terminograficznej polsko-ukraińskiej. Autor ma nadzieję, że wnioski przedstawione w niniejszej pracy znajdą zastosowanie w praktyce przy tworzeniu słowników coraz lepszej jakości, odpowiadających potrzebom konkretnych grup odbiorców oraz stosujących zasady współczesnej terminografii.

 8. Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych

  Karolina Miąskiewicz

  2011-10-01

  % surowic wykryto obecność przeciwciał dlaB. burgdorferi, głównie w klasie IgG. Wykonano test potwierdzenia metodąWestern-blotting i w ponad 50% frakcji γ uzyskano potwierdzenieobecności tych przeciwciał, w 22% surowic uzyskano wyniki wątpliwe,w pozostałych 28% frakcji γ występowały co najmniej przeciwciaładla antygenu p41. Autorzy mają nadzieję, że opracowane przeznich nowe podejście, po niezbędnych dla celów rutynowej diagnostykiuproszczeniach, znajdzie zastosowanie w serodiagnostyce boreliozy.Jest to cel przyszłych badań, jakie będą prowadzone w Zakładzie Mikrobiologiii Serologii IR przy współpracy z innymi zakładami.

 9. The Analysis of the Tribological Properties of the Armoured Face Conveyor Chain Race / Badania WŁASNOŚCI Tribologicznych PŁYTY ŚLIZGOWEJ PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO

  Krawczyk, Janusz; Pawłowski, Bogdan

  2013-12-01

  e zastosowany materiał wykazuje optymalne własności tribologiczne a ewentualnezwiększenie jego odporności na zużycie mogłoby skutkować przedwczesnym zużyciem i w konsekwencji uszkodzeniem łańcucha przenośnika

 10. Deformations of the Protection Shelf in the "Wapno" Salt Mine, Based on Model Studies

  Kortas, Grzegorz; Maj, Agnieszka

  2014-12-01

  The catastrophic mine failure resulting from the inrush of water into the Wapno Salt Mine was probably caused by a fracture in the roof protection shelf. The purpose of the present study was to apply the method of the homogenization of the multi-level room-and-pillar structure in the Wapno Salt Mine for 3D+t modelling of the elastic-viscous medium to determine the distribution of stress and strain, and, on that basis, to estimate the geomechanical conditions existing in the roof shelf. This paper presents briefly the spatial development of the salt mine's structure and the results of the surveying measurements carried out during the salt mine's operation and after the mine was flooded. Those results constituted a basis for the verification of the introduced homogenization parameters, i.e. the time-dependent changes of the elasticity modulus and the susceptibility to creep at particular salt mine's levels. A simulated process demonstrated the development of positive values of principle stresses, increasing with time, and of omnidirectional tensile strains. In such conditions, the cracking of the protection shelf body could proceed, also with opening of water flow paths from the dome cap into the salt mine's workings. This paper presents a new research method, the results of its application, and the obtained distribution of stresses and strains that can be useful for the assessment of water hazard in other salt mines. Katastrofa górnicza wywołana wdarciem wody do kopalni soli w Wapnie spowodowana była prawdopodobnie pęknięciem ochronnej półki stropowej. Celem tej pracy było zastosowanie metody homogenizacji struktury komorowo-filarowej wielopoziomowej kopalni Wapno do modelowania ośrodka sprężysto-lepkiego 3D+t dla określenia rozkładu naprężeń i odkształceń oraz na tej podstawie oszacowania warunków geomechanicznych w półce stropowej. W pracy przedstawiono krótko rozwój przestrzenny struktury kopalni oraz wyniki przeprowadzonych pomiar

 11. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania

 12. Wielojęzyczny system informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw: wyzwania, osiągnięcia i możliwości

  Zofia Rudnik-Karwatowa

  2014-12-01

  badacze języków niesłowiańskich, historycy, literaturoznawcy. Budowany system informacji bibliograficznej powinien więc zaspokajać potrzeby informacyjne tej grupy specjalistów. W systemie iSybislaw zastosowano szereg rozwiązań umożliwiających zwiększenie jego efektywności i sprawności podstawowego narzędzia informacyjno-wyszukiwawczego, jakim jest język słów kluczowych. W artykule przedstawiona została przydatność i spójność przyjętej metodologii w opisie treści dokumentów i wyszukiwaniu informacji, czyli wykorzystanie języka naturalnego (języka specjalistycznego opartego na terminologii językoznawczej do budowy języka słów kluczowych, oraz zastosowanie narzędzi semantycznej organizacji i dostępu do wielojęzycznego zasobu informacyjnego. Zadaniem kluczowym jest  uwzględnienie w zbiorze wyszukiwawczym relacji równoważności (ekwiwalencji między słowami kluczowymi z różnych języków słowiańskich, a także z języka angielskiego, co umożliwi przeszukiwanie jednocześnie w wielu językach. Wykorzystanie języka naturalnego daje możliwości optymalizacji języka informacyjno-wyszukiwawczego, ale z drugiej strony stwarza problemy związane z synonimicznością i wieloznacznością terminów, przetwarzanych w słowa kluczowe. Problemy takie są rozwiązywane poprzez stosowanie klas ekwiwalentnych słów kluczowych oraz par lub więcej jednoznacznych słów kluczowych reprezentujących terminy, połączone ze sobą relacją znaczeniową (pojęć.Lawinowy przyrost piśmiennictwa z dziedziny językoznawstwa wymaga usprawnienia działań przyspieszających proces opracowywania coraz większego zbioru opisów tych dokumentów do zbioru wyszukiwawczego. Dlatego podjęliśmy decyzję włączenia autorów prac uwzględnianych w systemie do współtworzenia języka informacyjno-wyszukiwawczego w systemie iSybislaw poprzez możliwość tagowania.

 13. Study of Ground Response Curve (GRC) Based on a Damage Model / Badanie Krzywej Odpowiedzi Gruntu (Grc) W Oparciu O Model Pękania Skał

  Molladavoodi, H.

  2013-09-01

  , wokół otworu podziemnego powstaje strefa naruszona działalnością górniczą wskutek oddziaływania wysokich naprężeń, nawet w przypadku gdy nie są prowadzone prace strzałowe. Reakcja materiału skalnego znajdującego się w otoczeniu wyrobisk podziemnych jest zazwyczaj procesem nieliniowym i nieodwracalnym, zwłaszcza w stanach wysokich naprężeń in situ. Główną przyczyną nieodwracalnych odkształceń skał kruchych jest pękanie. Jedną z najczęściej stosowanych metod w projektowaniu tuneli (wyrobisk podziemnych) jest metoda konwergencji i zamknięcia, popularna ze względu na zakres zastosowań. Metoda ta zazwyczaj wykorzystuje modele sprężysto- plastyczne, jako konstytutywne modele zachowania skał. Modele plastyczne wykorzystywane dotychczas do symulacji zachowania skał nie uwzględniają pewnych kluczowych aspektów, takich jak obniżenie sztywności czy rozmiękczanie. Dlatego też zastosowanie konstytutywnych modeli w metodzie konwergencji i zamknięcia jest sprawą kluczową przy projektach obejmujących struktury skalne. W pracy tej omówiono podstawowe założenia modelu continuum uszkodzeń i spękań. Zaimplementowano wielostopniową procedurę do badania tunelu o przekroju kolistym znajdującego się pod polem naprężeń hydrostatycznych, przy wykorzystaniu modelu pękania górotworu. Krzywą odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem obliczono przy wykorzystaniu izotropowego modelu uszkodzeń. Metoda konwergencji i zamykania oparta na tym modelu uwzględnia zachowanie skał po wystąpieniu szczytowych naprężeń i powstaniu strefy naruszonej wybieraniem. Analiza wyników wykazała znaczny wpływ parametrów związanych z kruchością na konwergencję ścian wyrobiska, kształt krzywej odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem.

 14. A Semantic-Cognitive Analysis of the Concept of Ukraine in the Speeches of B. Obama (2014

  Anatoliy Oleksiyovych Khudoliy

  2016-12-01

  B. Obamy. Autor podkreśla cechy szczególne konceptualnego obrazu świata prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cele artykułu są następujące: 1. Pokazanie, że koncept „Ukraina” jest werbalnie obecny w przemówieniach B. Obamy. Oznacza to, że Ukraina jako państwo kroczące drogą demokracji mimo wojny z Rosją leży w kręgu zainteresowań amerykańskich liderów. 2. Zasugerowanie, że istnieje powiązanie pomiędzy opisywanym konceptem, jego orientacją pragmatyczną i procesami kognitywnymi. 3. Konieczność opisu semantycznych cech szczególnych konceptu „Ukraina” w przemówieniach politycznych amerykańskiego lidera ze względu na rolę Ukrainy w lokalnym i regionalnym kontekście. Podkreślam funkcjonalną, komunikatywną i pragmatyczną orientację politycznych przemówień. Zgodnie z podejściem badaczy kognitywnych dochodzę do wniosku, że koncept „Ukraina” jest kompleksem semantyczno-kognitywnej struktury zawierającym strefę przejściową i peryferyjną. Podczas przeprowadzonego badania autor przejrzał piętnaście przemówień wygłoszonych przez amerykańskiego prezydenta B. Obamę w 2014 roku. Badanie zakłada zastosowanie analizy treści. Jest przydatne w analizie stosunków międzynarodowych, w odniesieniu do pojęć użytych przez prezydenta Obamę w przemówieniach wygłoszonych w 2014 roku w następujących formatach: USA-Ukraina, Ukraina-Rosja, USA-Rosja i Europa-Ukraina.

 15. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  - Capital (kapitał). Jest to metoda punktowa (scoringowa) zbliżona do sposobu określania wartości cen akcji wykorzystywana przez ING Finansial Markets. Jak wynika z przeprowadzonego przeglądu literatury, metoda ta nie jest powszechnie znana i używania przez przed- siębiorstwa, niemniej jednak posiada ona pewne zalety, uzasadniające jej wykorzystanie. Do jej głównych atutów należy zaliczyć łatwość zastosowania oraz "stabilność" uzyskiwanych wyników - wyliczony koszt kapitału własnego nigdy nie będzie przyjmował wartości mniejszych niż przyjęta stopa wolna od ryzyka. Omawiana metoda ma swoje szczególne zastosowanie do spółek (przedsiębiorstw), które nie są notowane na giełdach papierów wartościowych. Niniejszy artykuł składa się z pięciu części: wstępu, metody LEFAC, parametryzacji metody LEFAC (P-LEFAC), przykładu obliczeniowego oraz podsumowania. Druga cześć opracowania dotyczy charakterystyki metody LEFAC. W trzeciej części artykułu dokonano parametryzacji metody uzyskując funkcję określoną przez wzór 22. Kolejny rozdział zawiera przykład obliczeniowy dla spółki KGHM S.A., w rozdziale tym zaprezentowano również wyniki, jakie uzyskałyby spółki górnicze stosując omawianą metodę obliczania kosztu kapitału własnego - obliczeń dokonano zarówno dla spółek górniczych notowanych, jak i nie notowanych, na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W tej części artykułu zaprezentowano również krótkie porównanie wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu metody CAPM z omawianym modelem. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski końcowe. Całość artykułu została zamknięta spisem wykorzystanej literatury

 16. Determining Acceptable Explosive Charge Mass Under Different Geological Conditions / Problematyka Wyznaczania Dopuszczalnych Ładunków Mw W Zróżnicowanych Warunkach Geologicznych

  Pyra, Józef; Sołtys, Anna; Winzer, Jan; Dworzak, Michał; Biessikirski, Andrzej

  2015-09-01

  ę ograniczenie całkowitej masy ładunków materiału wybuchowego odpalanego w całej serii oraz mas przypadających na pojedynczy stopień opóźnienia. Podejście takie stanowi w ostateczności jeden ze sposobów minimalizowania niekorzystnego oddziaływania drgań na obiekty budowlane znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu kopalni. Metodyka wyznaczania dopuszczalnych mas ładunków MW dla danych warunków górniczo-geologicznych, mimo że w sposób szczegółowy opisana w literaturze fachowej oraz znajdująca szerokie zastosowanie, niekiedy musi zostać zmodyfikowana w zależności od odmiennej struktury masywu skalnego, warunków topograficznych oraz urbanizacyjnych. Zróżnicowana budowa geologiczna złoża oraz struktur geologicznych na których posadowione zostały chronione obiekty budowlane determinuje strukturę częstotliwościową i sposób propagowanych drgań. Istotą w takim przypadkach staje się określenie progu szkodliwości drgań, który pozwoli na bezpieczne prowadzenie robót bez możliwości wystąpienia uszkodzeń na obiektach chronionych zlokalizowanych w otoczeniu kopalń. Dodatkowo jak przedstawiono w artykule może dochodzić do sytuacji gdzie wykonywanie robót strzałowych w jednym miejscu wyrobiska może powodować zupełnie odmienną propagację drgań w różnych kierunkach. Rozpatrując powyższe względy oraz uwzględniając, że często ma się do czynienia z bardzo bliską zabudowę znajdującą się w otoczeniu kopalni niekiedy zachodzi konieczność wyznaczenia dwóch lub więcej równań propagacji drgań parasejsmicznych. Postępowanie takie prowadzi w konsekwencji do wyznaczenia różnych, często odmiennych, dopuszczalnych mas ładunków MW, których detonacja nie powinna powodować niekorzystnego wpływu na obiekty budowlane. Zależności te są zmienne w funkcji miejsca wykonywania robót strzałowych, a tym samym kwestia ta stanowi ważne zagadnienie z punktu widzenia przedsiębiorcy, którego głównym celem jest maksymalizacja

 17. Free Surface of the Liquid-Gas Phase Separation as a Measuring Membrane of a Device for Measuring Small Hydrostatic Pressure Difference Values / Powierzchnia Swobodna Rozdziału Faz Ciecz-Gaz Jako Membrana Pomiarowa Urządzenia Do Pomiaru Małych Wartości Różnicy Ciśnienia Hydrostatycznego

  Filipek, Wiktor; Broda, Krzysztof; Branny, Marian

  2015-03-01

  napisanego w języku Delphi autorskiego programu do obróbki numerycznej zdjęć. Występujące trudności ilustruje rysunek 2 przedstawiający przesunięcie linii odniesienia w trzech kolejno po sobie wykonanych zdjęciach. Następnie omówiono sposób przygotowania stanowiska do pomiarów oraz sposób ich przeprowadzania czego ilustracją są rysunki 3 i 4. Przedstawiono występujące problemy oraz zastosowane sposoby ich rozwiązania. Zarejestrowany przykładowy obraz po przejściu promienia lasera przez badaną strukturę dla wybranych wartości różnicy ciśnień hydrostatycznych uzyskany za pomocą kulek ceramicznych przedstawiono na rysunku 5. Rysunek 6 wyjaśnia metodę obróbki numerycznej zdjęć w oparciu o autorski program i zależności (1),(2),(3). Na rysunkach 7 i 9 zestawiono otrzymane krzywe zmienności intensywności barw uzyskane w trakcie opracowania numerycznego. Zwrócono także uwagę na rozkład zmian intensywności barw dla różnicy między powierzchniami swobodnymi cieczy w cylindrach (Rys. 8-11) dla wybranych serii pomiarowych. W dalszej części artykułu dokonano analizy otrzymanych obrazów zwracając uwagę na włączenie metody transformacji Fouriera lub "Falkowej" (Ziółko, 2000) do numerycznej analizy posiadanych danych (Rys. 12-14). Na rysunku 12 pokazano wybrane trzy zależności opisujące zmienność natężania barwy w funkcji położenia ramki (1), dla których dokonano transformacji Fouriera według zależności (3). Analizy dokonano metodą arytmetyczna Perry'ego (Ziółko, 2000) w okienku o szerokości n = 2300 przyjmując jako położenie startowe wartość x = 1600. Rysunek 13 przedstawia wartości współczynnika Ak a rys.14 przedstawia wartości kąta przesunięcia jk dla pierwszych 58 harmonicznych. Prace nad udoskonaleniem metody trwają. W dalszej części artykułu autorzy podsumowują osiągnięte wyniki zwracając uwagę na uzyskaną precyzję pomiarów oraz korzystne zastosowanie powierzchni swobodnej rozdziału faz

 18. Latvian dialects in the 21st century: old and new borders

  Anna Stafecka

  2015-12-01

  órego od 2013 r. badana jest sytuacja socjolingwistyczna gwar na współczesnej Łotwie. Analizowane są przynajmniej trzy gwary w obrębie każdego z dialektów. Pojęcie granicy ma jednak zastosowanie do opisu innych aspektów badań dialektologicznych. Można na przykład mówić o granicy między zachowaniem cech dialektów a wpływami języka literackiego, jak również o granicach podtrzymywania cech gwarowych w mowie użytkowników należących do różnych grup wiekowych. Badaniu poddano także kwestię używania gwar w centralnych i peryferyjnych częściach rejonu ich występowania. Wstępne wyniki sugerują, że ludzie mieszkający dalej od centrum używają gwary częściej – zwłaszcza w komunikacji z członkami rodziny (w tym z młodszego pokolenia, z krewnymi i z sąsiadami. Wstępne wyniki badań wskazują także na zróżnicowaną sytuację poszczególnych dialektów. Na obszarze występowania gwar dialektu środkowego, najbliższego literackiej łotewszczyźnie, niemal zanikło rozgraniczenie między gwarami a językiem literackim, skoro różnicy takiej nie odczuwają sami informatorzy. W dialekcie liwońskim występuje kilka cech dialektalnych, obecnych jeszcze w większym lub mniejszym stopniu w mowie wszystkich pokoleń, jak uogólnienie rodzaju męskiego czy redukcja wygłosu. Jednakże i tutaj język, którym posługują się młodsi użytkownicy, stopniowo traci cechy dialektalne. Inna sytuacja panuje w grupach gwarowych dialektu górnołotewskiego. Gwary seloń­skie z Semigalii wykazują ślady cech dialektalnych (tonalność sylab, nieregularne przesu­nięcia samogłosek itd.; występują one przede wszystkim w mowie starszego pokolenia. Gwarami łatgalskimi z Widzeme posługują się z kolei głównie starsi respondenci, zwykle w gronie najbliższej rodziny; gwar tych praktycznie nie słyszy się natomiast w przestrzeni publicznej. Wiele cech dialektalnych zachowało się tu jednak także w mowie średniego, a nawet młodszego pokolenia