WorldWideScience

Sample records for traed och traeddelar

 1. Kreativitet och innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jacob Østergaard; Skov, Hanne

  2016-01-01

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmetoder och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken...... innehåller många praktiska exempel på hur vi kan se krea­tiviteten i arbetsterapeutens arbete såväl med klienter som när det gäller de system och den miljö människor lever och arbetar i. Boken beskriver också hur arbetsterapeuter arbetar och tänker kreativt samt hur de använder sig av kreativa strategier...

 2. Fotboll och huliganism i Skandinavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  De skandinaviska länderna är lika i en rad hänseenden, exempelvis samhällsstruktur, lagstiftning och kultur. Också när det gäller fotboll finns stora likheter ? Danmark, Norge och Sverige introducerades ungefär samtidigt under 1970- och 80-talen till den engelska fotbollen och dess supporterkultu...

 3. Teckensnitt och dess personlighetsdrag

  OpenAIRE

  Linnarsson, Johan; Borja, Mårten

  2014-01-01

  När du arbetar med teckensnitt, vare sig du skapar – eller helt enkelt väljer ett teckensnitt, finns det konsekvenser till följd av skapandet och/eller valet. Läslighet och läsbarhet ligger i hjärtat av teckensnitts utformning – men principerna kring läslighet och läsbarhet är flexibla och kan komma att bortses ifrån, beroende på den tänkta kontexten för teckensnittet. Ett grepp om historiken bakom användningen av vissa teckensnitt, såväl som kunskap om de möjliga associationer de kan väcka ä...

 4. Projektering av produktions- och lagerhall

  OpenAIRE

  Englund, Elin

  2016-01-01

  Detta examensarbete är utfört åt Ingenjörsbyrå Mathias Smeds. Syftet med arbetet var att projektera en hallbyggnad som skulle fungera som produktions- och lagerhall åt företaget i fråga och åt andra företag som köper delar i hallen. I arbetet ingår att uppgöra bygglovshandlingar, en byggsättsbeskrivning, en jämförelse mellan energikällor och enkel kostnadskalkyl. Efter diskussioner och möten med beställaren blev resultatet en hall med limträstomme och med NR-takstolar som vindsbjälklag. Y...

 5. Tidsperspektiv, mindfulness och stress: : en korrelationsstudie

  OpenAIRE

  Koudriavtseva, Antonina

  2017-01-01

  Denna studie undersökte det potentiella sambandet mellan tidsperspektiv, mindfulness och upplevd stress. Kring 60 studenter besvarade en online-enkät som inkluderade den svenska versionen av Zimbardo Time Perspective Inventory, Five Facets of Mindfulness Questionnaire och Perceived Stress Scale. Analyserna omfattade bivariata korrelationer, multipel linjär regressionsanalys och path analys. I linje med hypoteserna indikerade resultaten statistiskt signifikanta samband mellan mindfulness, ett ...

 6. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete

  OpenAIRE

  Åteg, Mattias; Nygren, Olle; Andersson, Ing-Marie; Laring, Jonas; Neely, Greg; Rosén, Gunnar

  2006-01-01

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöa...

 7. Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

  OpenAIRE

  Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel

  2008-01-01

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när d...

 8. Musik- och Kulturskolans framtid… : En kvalitativ studie om musiklärares och rektorers tankar om dagens och framtidens musik- och kulturskola

  OpenAIRE

  Nilsson, David

  2011-01-01

  Den här undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för hur musik- och kulturskolans verksamhet kan se ut i framtiden. Jag vill få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av den kommunala musik- och kulturskolan, samt hur musik- och kulturskolan väljer att förhålla sig till dessa faktorer. För att undersöka detta har jag använt mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod för att därigenom få fram fyra instrumentallärares och tre musikledares tankar och erfarenhete...

 9. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 10. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 11. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 12. Facebook applikationsutveckling : En analys och guide

  OpenAIRE

  Klinkmann, Samuel

  2012-01-01

  Facebook har blivit det ledande sociala nätverket på nätet. Facebook erbjuder även mycket goda möjligheter för företag att presentera sig, skapa sig ett brand på sidan och utveckla nya försäljningsinitiativ. Arcada har redan en tid haft en Facebook-sida. Nu ville de satsa mera på den och därför prova på att göra en kampanj i form av en facebook-applikation. Detta gjordes i och med deras brandförnyelse för läsåret 2011-2012. Detta examensarbete analyserar applikationen jag gjort tillsamma...

 13. Belöning och motivation

  OpenAIRE

  Blomqvist, Johnny

  2015-01-01

  Många företag använder sig av belöningssystem för att hålla kvar den nuvarande personalen och för att motivera personalen till ett bättre resultat i framtiden. För att ett belöningssystem skall fungera måste personalen vara motiverade. Syftet med detta arbete är att utreda vad personalen i några företag på Kimitoön anser om belöning och betydelsen av belöning i arbetet. I undersökningen utreder jag även motivationens betydelse i arbetet och vilken typ av belöning som motiverar på längre si...

 14. Hjälplöshet och hopplöshet : samtidig och prediktiv relation till depression och ångest

  OpenAIRE

  Hansson, Charlotta; Lindberg, Sarah

  2015-01-01

  Forskning visar att hjälplöshet och hopplöshet är betydelsefulla faktorer för förståelse av depression och ångest. Enligt Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) är känslor av hjälplöshet och hopplöshet dessutom prediktiva för psykopatologi. Hjälplöshet definieras som den inlärda förväntan att egen ansträngning inte kan åstadkomma skillnad, och hopplöshet som att egen ansträngning leder till försämring. Den här studien undersökte relationen mellan hjälplöshet/hopplöshet och depression/ån...

 15. Konflikter och mobbning på arbetsplatsen : En osynlig kostnad

  OpenAIRE

  Karlsson, Linda

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka negativa konsekvenser konflikter och mobbning kan orsaka medarbetare och organisationer. Den ekonomiska krisen har medfört nedskärningar, ökad osäkerhet och hård konkurrens som påverkat arbetsmiljöerna i Finland. Eftersom arbetsvälbefinnande sjunkit på grund av dessa yttre faktorer, vill jag med detta examensarbete beskriva varför arbetsvälfärden borde få hög proritet. Detta examensarbete är baserat på litteratur, lagar, statistik och inter...

 16. Budgetering och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen

  OpenAIRE

  Finnström, Anders

  2013-01-01

  Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad budgetering är och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen. Forskningsproblemet är att ta reda på vilken kritiken är mot budgetering, hur man kan förbättra budgetarbetet och få fram vilka de alternativa metoderna är till budgetering. I lärdomsprovets teoretiska del behandlas vad en budget är, syften med en budget, huvud- och delbudgetar, budgeteringsprocessen, kritik och alternativa metoder till budgeteringen. I den empiriska delen ha...

 17. Chaos Paintball : -En investering och finansieringsbedömning

  OpenAIRE

  Eriksson, Per; Söderqvist, Hanna

  2009-01-01

   I uppsatsen "Chaos Paintball, en investerings- och finansieringsbedömning" har en undersökning gällande en nyinvestering och finansieringen avseende nya aktiviteter och en byggnad genomförts. Undersökningen har utförts genom att tre olika byggnadsalternativ har tagits i beaktande och beräkningar på byggnadsalternativen har gjorts. Företagets planerade aktiviteter har undersökts genom att, med hjälp av kalkyler, genomföra beräkningar. Detta har lett fram till en rekommendation om vilka aktivi...

 18. Vinylskivor, Nivea och Teinitalo, Genus- och åldersperspektiv på reklam i ungdomstidningen Suosikki 1964

  OpenAIRE

  Rydman, Ina

  2016-01-01

  Populärkulturen och ungdomskulturen uppkom på 1950-talet då Finland hade börjat klassas som ett modernt konsumtionssamhälle. Ett ekonomiskt uppsving under efterkrigstiden ledde till ökad konsumtion i samhället och till den så kallade tonårsindustrin. Det skedde en amerikanisering som syntes i finsk media och i reklam vilket präglade ungdomskulturen. I början av 1960-talet var en stor del av landets befolkning unga och de hörde till babyboom-generationen. I ungdomstidningar kan man se tecken p...

 19. Emozionanti mostri femminili tra storia e cinema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Giallongo

  2014-10-01

  Full Text Available Ricorrendo al concetto chiave di paura, usato come categoria storica, il presente contributo esamina l’antico mito gorgonico in sette film e in alcuni esempi di Teen Movies. L’analisi critica focalizza l’attenzione sull’interdipendenza tra le emozioni negative, gli usi attuali di questa immagine archetipica e la ricerca storica sull’immaginario di genere.

 20. Jane Austen: tra brand e desiderio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Donata Meneghelli

  2014-12-01

  Full Text Available Che Jane Austen, dopo essere giunta a una incontrastata canonizzazione nel pantheon della letteratura occidentale, abbia recentemente intrapreso una   trionfante ascesa nell’ambito della cultura popolare è ormai “una verità universalmente riconosciuta”.   Il saggio analizza i modi, le forme, i supporti e i canali attraverso cui Jane Austen e i suoi testi narrativi (con particolare riferimento a Pride and Prejudice sono usciti dal cerchio tutto sommato ristretto dell’accademia, dei curricola universitari e dei lettori di professione, per entrare in uno spazio che è quello di YouTube, delle fan communities, della musica pop, dei blog, del romanzo rosa o dell’horror; i percorsi grazie ai quali sono diventati parte delle mitologie popolari del XXI secolo e al tempo stesso un brand di successo intorno al quale ruota una fitta rete di interessi economici (industria cinematografica e televisiva, turismo, editoria…, capace di catalizzare (e sfruttare desideri, proiezioni, aspettative di nuove tipologie di lettori; le inedite modalità di ricezione che caratterizzano questo fenomeno, e soprattutto la fan fiction, situata al punto di convergenza o di frizione tra diversi media (letteratura, cinema, televisione, web e media digitali in genere, tra produttori e consumatori, tra lettura e scrittura, tra strategie commerciali delle corporation e autarchia dei fan, tra “alto” e “basso”. Si tratta di un insieme di trasformazioni che scuote alle fondamenta le nostre consuetudini e le nostre credenze in quanto studiosi di letteratura: da una parte, emerge una nuova configurazione della testualità, euforica, rizomatica, molteplice, che si fa beffe di qualunque metafisica dell’originale e realizza in modo perverso alcune celebri utopie critiche; dall’altra, il caso Austen porta alla luce in maniera emblematica le contraddizioni latenti in qualunque processo di democratizzazione della cultura.

 1. KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida : Spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg

  OpenAIRE

  Schmidt, Lisa

  2006-01-01

  Lisa Schmidt, KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar hos Johannes Hel­dén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg. (CR’PT. Contemporary Poetry and Derrida: Traces and Scarring in the Poetry of Johannes Heldén, Ingrid Storholmen and Anna Hallberg.) Through the analyses of three contemporary Nordic poets whose work challenges the boun­daries of literature and even the laws of grammar, I draw attention to the term linguistic materialism. I also sketch an historical line between t...

 2. Giocare, tra violenza ed ecologia della mente.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrico Euli

  2008-07-01

  Full Text Available L'articolo riflette sulle relazioni tra comunicazione, violenza e gioco, nel tentativo di rintracciare tra loro convergenze, affinità e contrasti. Le nostre relazioni, infatti, ci immettono inerzialmente in dilemmi e paradossi di così alta complessità da rendere spesso inadeguati gli strumenti 'logici' ed 'analitici': dal che può derivare un senso di impotenza, rabbia, paralisi, ma anche un desiderio potente di controllo e di soluzione degli eventi. Entrambe queste strade ci conducono dentro le false alternative della violenza. La cultura del gioco, invece, ci propone (attraverso le sue pratiche, ma anche negli scritti teorici di Freud, Winnicott, Bateson, qui riassunti e rivisitati una modalità più creativa e nonviolenta, più prossima ad un' ecologia della mente e ad un'estetica delle emozioni.

 3. Atmospheric Chemistry of CH3CH2OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mads Peter Sulbæk; Bjørn Svendsen, Sissel; Østerstrøm, Freja From

  2017-01-01

  The atmospheric chemistry of methyl ethyl ether, CH3CH2OCH3, was examined using FT-IR/relative-rate methods. Hydroxyl radical and chlorine atom rate coefficients of k(CH3CH2OCH3+OH) = (7.53 ± 2.86) × 10−12 cm3 molecule−1 s−1 and k(CH3CH2OCH3+Cl) = (2.35 ± 0.43) × 10−10 cm3 molecule−1 s−1 were...

 4. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 5. Higher Ground : Stevie Wonder och New Age

  OpenAIRE

  Nyman, Jonas

  2005-01-01

  Syftet med min uppsats är att jämföra religiösa företeelser från tre av Stevie Wonders album med New Age för att på så sätt uttröna om Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. Jag hittar både skillnader och likheter när jag jämför det religiösa budskapet i Stevie Wonders texter med New Age. De New Age- företeelser som går att hitta i texterna är få i förhållande till New Age i sin helhet och det är svårt att avgöra vilka influenser som kommer ifrån Stevie Wonder, New Age ...

 6. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 7. Thermal decomposition of FC(O)OCH3 and FC(O)OCH2CH3.

  Science.gov (United States)

  Berasategui, M; Argüello, G A; Burgos Paci, M A

  2018-05-09

  The thermal decomposition of methyl and ethyl formates has been extensively studied due to their importance in the oxidation of several fuels, pesticidal properties and their presence in interstellar space. We hitherto present the study of the thermal decomposition of methyl and ethyl fluoroformates, which could help in the elucidation of the reaction mechanisms. The reaction mechanisms were studied using FTIR spectroscopy in the temperature range of 453-733 K in the presence of different pressures of N2 as bath gas. For FC(O)OCH3 two different channels were observed; the unimolecular decomposition which is favored at higher temperatures and has a rate constant kFC(O)OCH3 = (5.3 ± 0.5) × 1015 exp[-(246 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1) and a bimolecular channel with a rate constant kFC(O)OCH3 = (1.6 ± 0.5) × 1011 exp[-(148 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1 (mol L)-1). However for ethyl formate, only direct elimination of CO2, HF and ethylene operates. The rate constants of the homogeneous first-order process fit the Arrhenius equation kFC(O)OCH2CH3 = (2.06 ± 0.09) × 1013 exp[-(169 ± 6 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1). The difference between the mechanisms of the two fluoroformates relies on the stabilization of a six-centered transition state that only exists for ethyl formate. First principles calculations for the different channels were carried out to understand the dynamics of the decomposition.

 8. ICT: interfacce tra persone e luoghi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corinna Morandi

  2013-04-01

  Full Text Available Nonostante la diffusione del paradigma della smart city sia stata esponenziale, con l’effetto di confonderne il significato, il concetto di “città intelligente” indica comunque un tema di ricerca importante, in particolare quando venga esteso a contesti territoriali più ampi. In questo senso, la ricerca La smart region tra Torino e Milano. I servizi mobili come driver di innovazione territoriale in vista di Expo 2015 (Politecnico di Milano-Telecom Italia si propone di sperimentare l’uso delle ICT per un sistema integrato di servizi nel territorio tra Torino e Milano, anche in prospettiva di Expo 2015: una regione metropolitana valorizzata da un sistema di relazioni già attive e inserita nel contesto più ampio della city-region del Nord Italia, il cui sviluppo va legato ad una strategia di scala vasta, declinabile nella definizione di “smart city-region” o, più semplicemente, di “smart region”. In tale contesto, il ruolo delle università nei processi di sviluppo territoriale, il miglioramento dei servizi materiali e immateriali erogati dai campus, su cui la ricerca (in corso ha scelto di concentrarsi, può contribuire ad aumentare la sostenibilità e competitività del territorio. Una prima sperimentazione è stata condotta sull’area di Città Studi a Milano, testando una metodologia utile a comprenderne le esigenze e individuando soluzioni e servizi funzionanti su  terminali di comunicazione mobile, interfaccia tra persone e luoghi nel campus e nel contesto urbano circostante.

 9. Surdegsbröd och jästbröd : skillnad i smak och GI-värde

  OpenAIRE

  Björkman, Andreas; Jeppsson, Julia

  2015-01-01

  Inledning: Surdeg är idag en trend som fångats av många och de flesta bagerier ochdagligvarubutiker säljer bröd som kallas för surdegsbröd. Ett traditionellt surdegsbröd är ettbröd där surdegen används som enda hävningsmedel i brödet. Syfte: Syftet var att undersöka skillnader i sensoriska egenskaper, utifrån ettkonsumentperspektiv, samt GI-värde mellan surdegsbröd, jästbröd och bröd bakat på bådesurdeg och jäst. Material och metod: Metoderna som användes var två olika konsumenttester för att...

 10. Analysis list: tra-1 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available tra-1 Adult,Larvae + ce10 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/target/tr...a-1.1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/target/tra-1.5.tsv http://dbarchive.biosciencedbc....jp/kyushu-u/ce10/target/tra-1.10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/tra-1.Adult.tsv,http://dbarchive.bioscience...dbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/tra-1.Larvae.tsv http://dbarchive.bioscience...dbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/Adult.gml,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/Larvae.gml ...

 11. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 12. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 13. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 14. Arkitekturer i operativsystem : en fallstudie i monolitisk och micro kernel

  OpenAIRE

  Hjortsberg, Andreas; Frederiksen, Kristofer

  2001-01-01

  Den tekniska utvecklingen driver fram allt mer avancerade datorsystem. Samtidigt ställs allt större krav på stabilitet och flexibilitet i de operativsystem som ska användas på dessa system. De senaste årtiondena har micro kernel arkitekturen varit föremål för intensiv forskning och det finns idag ett flertal operativsystem på marknaden som använder denna arkitektur. Traditionella monolitiska operativsystem är relativt resurskrävande system som ofta anklagats för att sakna struktur. Micro kern...

 15. The Evolution of NR TrA (Nova TrA 2008) from 2008 through 2017

  Science.gov (United States)

  Walter, Frederick M.; Burwitz, Vadim; Kafka, Stella

  2018-06-01

  The classical nova NR TrA was discovered as an O-type optically-thick classical nova. There is no evidence that it formed dust. Within four years the envelope became sufficiently thin to reveal an eclipsing accretion disk-dominated system with orbitally-modulated permitted lines of C IV, N V, and O VI. XMM observations reveal a non-eclipsing soft X-ray source and a deeply-eclipsing UV continuum. We will present the first ten years of optical spectral evolution of this system accompanied by ten years of BVRIJHK photometry, with an eye to deciphering the current nature of the system.

 16. Barbröstade grabbar, med färgat hår och litervis med öl : En analys av Aftonbladets skildring av herr- och damfotboll i Herr-VM 2006 och Dam-VM 2007

  OpenAIRE

  Mårtensson, Henning

  2012-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. För att kunna besvara mitt syfte använde jag m...

 17. Lämplighetsbedömningar av unga kvinnor och män – Värme- och kompetensdimensionernas betydelse i rekrytering

  OpenAIRE

  Rönnblad, Charlotta

  2013-01-01

  I frågan om social bedömning av andra individer och grupper utgör värme och kompetens två centrala dimensioner. Värme syftar på hur snäll, vänlig och omtänksam en person är, dess funktion är att bedöma vad personens avsikt är. Kompetens tyder på hur intelligent, självsäker och rationell en person är, dess funktion är att bedöma hur kapabel personen är att utföra avsikterna. Vanligtvis attribueras män utgående från kompetensdimensionen och kvinnor från värmedimensionen. Utgående från teorin om...

 18. Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron

  OpenAIRE

  Ahlzén, Amanda

  2015-01-01

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och dat...

 19. Crystallization-induced dynamic resolution R-epimer from 25-OCH3-PPD epimeric mixture.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Sainan; Tang, Yun; Cao, Jiaqing; Zhao, Chen; Zhao, Yuqing

  2015-11-15

  25-OCH3-PPD is a promising antitumor dammarane sapogenin isolated from the total saponin-hydrolyzed extract of Panax ginseng berry and Panax notoginseng leaves. 20(R)-25-OCH3-PPD was more potent as an anti-cancer agent than 20(S)-25-OCH3-PPD and epimeric mixture of 25-OCH3-PPD. This paper describes the rapid separation process of the R-epimer of 25-OCH3-PPD from its epimeric mixture by crystallization-induced dynamic resolution (CIDR). The optimized CIDR process was based on single factor analysis and nine well-planned orthogonal design experiments (OA9 matrix). A rapid and sensitive reverse phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with evaporative light-scattering detector (ELSD) was developed and validated for the quantitation of 25-OCH3-PPD epimeric mixture and crystalline product. Separation and quantitation were achieved with a silica column using a mobile phase consisting of methanol and water (87:13, v/v) at a flow rate of 1.0mL/min. The ELSD detection was performed at 50°C and 3L/min. Under conditions involving 3mL of 95% ethanol, 8% HCl, and a hermetically sealed environment for 72h, the maximum production of 25(R)-OCH3-PPD was achieved with a chemical purity of 97% and a total yield of 87% through the CIDR process. The 25(R)-OCH3-PPD was nearly completely separated from the 220mg 25-OCH3-PPD epimeric mixture. Overall, a simple and steady small-batch purification process for the large-scale production of 25(R)-OCH3-PPD from 25-OCH3-PPD epimeric mixture was developed. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 1. Maria Rizzarelli, Una terra che è solo visione. La poesia di Pasolini tra cinema e pittura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paolo Lago

  2016-11-01

  Full Text Available La contaminazione tra scrittura e visione, la «natura anfibologica» tra parola e immagine, secondo una definizione dello stesso autore, risulta fondamentale nell’intera opera letteraria di Pier Paolo Pasolini.

 2. Giorgio Perlasca, 'Giusto tra le nazioni' e 'eroe italiano'

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.M.

  2008-01-01

  Giorgio Perlasca che, fingendosi console spagnolo, nel 1944 salvò più di cinquemila ebrei ungheresi a Budapest, è stato proclamato “Giusto tra le Nazioni” a Yad Vashem nel 1989, dopo di che è seguito il suo riconoscimento all’estero ed in Italia come “uomo giusto” e come “eroe italiano”. Dopo il

 3. Balans mellan arbete och familjeliv : Ett vinnande koncept för alla

  OpenAIRE

  Holmgren, Viktor; Ajena, David

  2012-01-01

  Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan få tillgång till allt arbete 24/7. En följd av dessa förändringar är att efterfrågan på familjerelaterande- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och kvinnor. Rapporten har visat forskning och studier som påvisar att de...

 4. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  OpenAIRE

  Espling, Ulla

  2004-01-01

  Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyr...

 5. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 6. ADO.NET och Entity Framework : En jämförelse av prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas

  OpenAIRE

  Lindgren, Emelie; Andreasen, Ulrika

  2012-01-01

  Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att kunna koppla ihop applikation med databas. En större mängd skriven kod som utvecklaren måste skriva borde göra att prestanda och svarstider blir långsammare. Därför ville vi undersöka om verktyg som medför en mindre...

 7. Från outsiderfilmmakare till etablerad indieregissör : David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh

  OpenAIRE

  Simberg, Maximilian

  2014-01-01

  Det här arbetet behandlar kreativ frihet och konstnärligt oberoende i filmskapande, utgående från begreppet independent film och regissörerna David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh. Den centrala frågeställningen är hur det har varit möjligt för en filmkonstnär att uppnå konstnärligt oberoende och samtidigt ha en långlivad och framgångsrik karriär. Arbetets fokus ligger på de tre regissörernas genombrottsfilmer; Eraserhead, Stranger Than Paradise och sex, lies, and videotape, och förs...

 8. Legionella dumoffii Tex-KL Mutated in an Operon Homologous to traC-traD is Defective in Epithelial Cell Invasion.

  Science.gov (United States)

  Qin, Tian; Ken-Ichiro, Iida; Ren, Hong Yu; Zhou, Hai Jian; Yoshida, Shin-Ichi

  2016-06-01

  To understand the mechanism of invasion by Legionella dumoffii. The L. dumoffii strain Tex-KL was mutated using the Tn903 derivative, Tn903dIIlacZ. After screening 799 transposon insertion mutants, we isolated one defective mutant. We then constructed the gene-disrupted mutant, KL16, and studied its invasion of and intracellular growth in HeLa and A549 cells, and in A/J mice survival experiments. The structure of traC-traD operon was analyzed by RT-PCR. The transposon insertion was in a gene homologous to Salmonella typhi traC, which is required for the assembly of F pilin into the mature F pilus structure and for conjugal DNA transmission. Results from RT-PCR suggested that the traC-traD region formed an operon. We found that when the traC gene was disrupted, invasion and intracellular growth of L. dumoffii Tex-KL were impaired in human epithelial cells. When mice were infected by intranasal inoculation with a traC deficient mutant, their survival significantly increased when compared to mice infected with the wild-type strain.. Our results indicated that the traC-traD operon is required for the invasion and intracellular growth abilities of L. dumoffii Tex-KL in epithelial cells. Copyright © 2016 The Editorial Board of Biomedical and Environmental Sciences. Published by China CDC. All rights reserved.

 9. Validation of the dermal exposure model in ECETOC TRA.

  Science.gov (United States)

  Marquart, Hans; Franken, Remy; Goede, Henk; Fransman, Wouter; Schinkel, Jody

  2017-08-01

  The ECETOC TRA model (presently version 3.1) is often used to estimate worker inhalation and dermal exposure in regulatory risk assessment. The dermal model in ECETOC TRA has not yet been validated by comparison with independent measured exposure levels. This was the goal of the present study. Measured exposure levels and relevant contextual information were gathered via literature search, websites of relevant occupational health institutes and direct requests for data to industry. Exposure data were clustered in so-called exposure cases, which are sets of data from one data source that are expected to have the same values for input parameters in the ECETOC TRA dermal exposure model. For each exposure case, the 75th percentile of measured values was calculated, because the model intends to estimate these values. The input values for the parameters in ECETOC TRA were assigned by an expert elicitation and consensus building process, based on descriptions of relevant contextual information.From more than 35 data sources, 106 useful exposure cases were derived, that were used for direct comparison with the model estimates. The exposure cases covered a large part of the ECETOC TRA dermal exposure model. The model explained 37% of the variance in the 75th percentiles of measured values. In around 80% of the exposure cases, the model estimate was higher than the 75th percentile of measured values. In the remaining exposure cases, the model estimate may not be sufficiently conservative.The model was shown to have a clear bias towards (severe) overestimation of dermal exposure at low measured exposure values, while all cases of apparent underestimation by the ECETOC TRA dermal exposure model occurred at high measured exposure values. This can be partly explained by a built-in bias in the effect of concentration of substance in product used, duration of exposure and the use of protective gloves in the model. The effect of protective gloves was calculated to be on average a

 10. Tra cinema e fumetto: due usi del montaggio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Saitta

  2016-01-01

  Full Text Available Entrambi linguaggi visivi, ove la narrazione si dipana grazie al rapporto di interdipendenza cheogni singola immagine intrattiene con l'immagine che la precede e quella che le succede. Pur dovendo ricorrere dunque a un montaggio di immagini, fumetto e cinema presentano tra di loro grandi differenze, ma anche grandi similitudini. Cercheremo di scoprire quali sono affidandoci all'analisi della duplice trasposizione di "300" da parte di Frank Miller e Zack Snyder.

 11. Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel : underlagsrapporter 1-10

  OpenAIRE

  Carlén, Björn; Hultkrantz, Lars; Liu, Xing; Lunander, Anders; Mandell, Svante; Mellin, Anna; Nilsson, Jan-Eric; Pyddoke, Roger; Sorkina, Edith; Vierth, Inge

  2014-01-01

  VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”. I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från godstransportsektorn ska kunna minskas, till exempel med hjälp av så kallade Gröna korridorer. Vidare diskuteras hur man ska se på de klimatpolitiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon på v...

 12. Room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition of SiOCH films using tetraethoxysilane

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamaoka, K.; Yoshizako, Y.; Kato, H.; Tsukiyama, D.; Terai, Y.; Fujiwara, Y.

  2006-01-01

  Carbon-doped silicon oxide (SiOCH) thin films were deposited by room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) using tetraethoxysilane (TEOS). The deposition rate and composition of the films strongly depended on radio frequency (RF) power. The films deposited at low RF power contained more CH n groups. The SiOCH films showed high etch rate and low refractive index in proportion to the carbon composition. The deposition with low plasma density and low substrate temperature is effective for SiOCH growth by PECVD using TEOS

 13. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 14. IKEA nätbutik och hemleverans - En marknadsundersökning

  OpenAIRE

  Hasselström, Matias

  2011-01-01

  Konkurrensen på marknaderna blir ständigt hårdare. Internet och nät handel har medfört möjligheten att nå kunder dygnet runt och nästan helt utan geografiska begränsningar. För att företaget skall klara av konkurrensen måste deras produkter och tjänster tillfredsställa de alltmer krävande kundernas behov. För att tillfredsställa kundernas behov måste företagen undersöka vad kunderna efterfrågar och om företaget möter dessa krav. I detta arbete beskrivs hur en marknadsundersökning för IKEA nät...

 15. Inre och yttre motivation till träning : en kvalitativ studie bland regebundet aktiva kvinnor

  OpenAIRE

  Jonsson, Johanna

  2015-01-01

  Bakgrund: Regelbunden träning är viktig för både fysiskt och psykisktvälbefinnande. För att bibehålla en regelbundenhet i träningen krävs det ettengagemang och en motivation. En person kan motiveras av både inre ochyttre faktorer beroende på personens intresse. Trots att människor tenderaratt vara mer stillasittande, tycks intresset för träning och hälsa öka. Inteminst syns detta på sociala medier, där bilder och inlägg medträningsbudskap förmedlas frekvent. Syfte: Studiens syfte är att under...

 16. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 17. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  OpenAIRE

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 18. Guide för referenshantering : APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

  OpenAIRE

  Engdahl, Ingrid

  2014-01-01

  Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) eller till hemsidan http://www.apastyle.org, där det finns tydlig introduktion i ljud och bild till APA Style.

 19. Cytotoxicity and radiosensitization effect of TRA-8 on radioresistant human larynx squamous carcinoma cells.

  Science.gov (United States)

  Wu, F; Hu, Y; Long, J; Zhou, Y J; Zhong, Y H; Liao, Z K; Liu, S Q; Zhou, F X; Zhou, Y F; Xie, C H

  2009-02-01

  TRAIL induces apoptosis in a variety of tumorigenic and transformed cell lines, but not in many normal cells. Recent studies have demonstrated that death receptor 5 (DR5), one of the two death receptors bound by TRAIL, showed expression in most malignantly transformed cells. This study evaluated effects of a monoclonal antibody (TRA-8) to human death receptor 5, combined with ionizing radiation, on radioresistant human larynx squamous carcinoma cell line (Hep-2R). Cells were treated with TRA-8 alone or in combination with radiation, cell viability inhibition was measured by MTT assay, and the induction of apoptosis was determined by Annexin V staining. Radionsensitivity of Hep-2R cells treated with TRA-8 were investigated with long-term clonogenic assays. Regulation of DR5 expression in cells after radiation was analyzed by indirect immunofluorescence using murine TRA-8 in combination with flow cytometry. The results suggested that TRA-8 enhanced radionsensitivity of Hep-2R cells, and that TRA-8 regulated Hep-2R cell cycle arrest at G2/M phase. Irradiation up-regulated the expression of DR5, and when combined with TRA-8 yielded optimal survival benefit. Therefore, TRA-8 can be used in combination with irradiation in radioresistant human larynx squamous carcinoma cells. Monoclonal antibodies such as TRA-8 may play an important role in the development of an effective treatment strategy for patients with radioresistant cancers.

 20. Water-soluble derivatives of 25-OCH3-PPD and their anti-proliferative activities.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Wu-Xi; Sun, Yuan-Yuan; Yuan, Wei-Hui; Zhao, Yu-Qing

  2017-05-01

  (20R)-25-Methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH 3 -PPD, AD-1) is a dammarane-type sapogenin showing anti-tumor potential. In the search for new anti-tumor agents with higher potency than our previously identified compound 25-OCH 3 -PPD, 11 novel sulfamic acid and diacid derivatives that could improve water solubility and contribute to good drug potency and pharmacokinetic profiles were designed and synthesized. Their in vitro anti-tumor activities in MCF-7, A-549, HCT-116, and BGC-823 cell lines and one normal cell line were tested by standard MTT assay. Results showed that compared with compound 25-OCH 3 -PPD, compounds 1, 4, and 5 exhibited higher cytotoxic activity on almost all cell lines, together with lower toxicity in the normal cell. In particular, compound 1 exhibited the best anti-tumor activity in the in vitro assays. The water solubility of 25-OCH 3 -PPD and its derivatives was tested and the results showed that the solubility of 25-OCH 3 -PPD sulfamic acid and diacid derivatives were better than that of 25-OCH 3 -PPD in water, which may provide valuable data for the research and development of new anti-tumor agents. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 1. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 2. Hur äldres sexualitet och sexuella hälsa är kopplade till deras livskvalitet : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Heinrich, Elsa; Johansson, Amanda

  2016-01-01

  Sexualiteten och den sexuella hälsan är en grundpelare i att varje människas individualitet. Det finns ett fördomsfullt synsätt angående äldre och deras sexualitet där gruppen blir betraktade som asexuell. Ämnet är tabubelagt och det föreligger relativt lite kunskap kring det. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som förändras över tid. Åldrandet bidrar till flera riskfaktorer som kan leda till nedsatt livskvalitet. Denna litteraturstudies syfte var att undersöka hur sexualitet och sexuell...

 3. Nu mår man? : en kvalitativ studie om tidspress och välmående

  OpenAIRE

  Asfedai Larsson, Joel; Falk, Emil

  2017-01-01

  Tidigare forskning visar att många akademiker upplever hög arbetsbelastning och påtaglig tidspress på arbetsplatsen. Det kan leda till en konflikt mellan arbete och fritid. Tidspress och välmående är aktuella ämnen, vilket dagspressen styrker. Tidigare forskning upplever dessutom en kunskapslucka vad gäller forskning om obalans mellan arbete och fritid, samt vilket effekt det får på individens välmående. Studiens syfte är således att utforska hur redovisningskonsulten upplever tidspress utifr...

 4. Batman: En musikalisk berättelse : En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight

  OpenAIRE

  Bohlin, Benjamin

  2017-01-01

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i Batman: The Movie (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för Batman: The Movie (1966) Nelson Riddle, till Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark Knight (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna analyserats från ett mult...

 5. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 6. Starbucksfenomenet i Finland : Hur uppfattar och upplever finska konsumenter tillhörande generation Y och Z varumärket Starbucks?

  OpenAIRE

  Emtö, Anna

  2014-01-01

  I den här undersökningen har jag undersökt hur finska konsumenter uppfattar och upplever varumärket Starbucks. Jag har utfört undersökningen genom att använda mig av fokusgruppintervjuer. Intervjuerna utfördes på basen av min frågeguide som utvecklats kring de relevanta teoriområden som är presenterade i arbetet. Mitt urval för intervjuerna var finska konsumenter tillhörande generationerna Y och Z i och med att dessa vuxit upp med varumärket samt upplevt inflytandet av sociala medier i vardag...

 7. Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras? : En studie av en neoklassisk jämviktsmodell och dess relation till hållbarhet

  OpenAIRE

  Pettersson, David

  2015-01-01

  Bakgrunden till examensarbetet är att aktiviteter kopplat till den globala ekonomin samt tillväxt av denna har skapat en situation som i dagsläget inte uppfyller den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Lösningar för att minska den miljöpåverkan som sker idag samtidigt som ekonomisk tillväxt sker har kritiserats och istället föreslås ekonomier med låg eller ingen tillväxt. Med bakgrund till detta har forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt startat och examensarbetet genomförs hos ekonomiska ...

 8. ‘Tarasca’. Tra Napoli, Venezia e l’Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piermario Vescovo

  2014-12-01

  Full Text Available This paper reconsiders some important episodes of the history of drama and theater of the imagination spread between Naples and Madrid or more generally between Italy and Spain with reference to the Tarasca (procession of Corpus Domini, ideally through six ‘stations’. In this Spanish procession we find on a female dragon the effigies of Gennaro and Gaetano Sacchi, uncle and father of the more famous Antonio, whose stories and travels are one of the matters of this paper. The other matters are focused on the relationship between Carlo Goldoni and the Neapolitans Domenico Barone and Domenico Lalli, and on the Venetian reinvention of Pulcinella’s mask by Giandomenico Tiepolo, passing through Madrid.Col riferimento a una processione legata prevalentemente al Corpus Domini, attraverso sei ‘stazioni’ ideali, il contributo riconsidera alcuni rilevanti episodi di storia dello spettacolo e di diffusione dell’immaginazione teatrale tra Napoli e Madrid, o più in generale tra l’Italia e la Spagna. Nella processione madrilena – sopra un drago femmina semovente (la Tarasca, appunto – si ritrovano le effigi di Gennaro e Gaetano Sacchi, zio e padre del più celebre Antonio, le cui vicende e le cui peregrinazioni costituiscono il filo principale del racconto; gli altri sono costituiti dai rapporti di Carlo Goldoni coi napoletani Domenico Barone e Domenico Lalli e dalla reinvenzione veneziana – passando per Madrid – della maschera di Pulcinella da parte di Giandomenico Tiepolo.

 9. Work life balance tra limiti istituzionali e pratiche innovative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanna Campanella

  2017-12-01

  Full Text Available Come rispondono le politiche di conciliazione cura-lavoro alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori di nuova generazione: sempre più precari, poveri e instabili dal punto di vista reddituale e/o professionale? Con un sostanziale immobilismo politico.  Questo è il quadro che viene fuori da una rassegna delle principali politiche sociali italiane volte a supporto della genitorialità e alla garanzia dell’occupazione femminile. Il contributo mette in luce i limiti di tali politiche e coglie gli aspetti innovativi di pratiche che si sviluppano dal basso.  Al contempo, una riflessione al margine lascia aperta una importante questione sul rapporto tra flessibilità e conciliazione, ovvero tra organizzazione del lavoro e tempi di cura per la famiglia. Nell’era della rivoluzione digitale,  individuamo forti resistenze al cambiamento, sia da parte delle istituzioni, ma anche e soprattutto dal mondo produttivo, che vanta si modelli “agili” di forme di lavoro da un punto di vista formale (vedi il lavoro agile/ smart working ma che dal punto di vista sostanziale rimane radicato a modelli di contrattazione standar che non agevola né la condizioine lavorativa da un punto di vista di tutele né la conciliaizone cura lavoro e quindi l’occupazione femminile.

 10. Cartografar é traçar um plano comum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Virgínia Kastrup

  2013-08-01

  Full Text Available A pesquisa de campo sobre produção da subjetividade enfrenta o problema de construir conhecimento envolvendo pesquisadores e pesquisados, com territórios e semióticas singulares. Surgem questões relativas ao protagonismo dos participantes e a como traçar com eles um plano comum, garantindo o caráter participativo da pesquisa. No contexto do método da cartografia, o artigo tem como objetivo tratar do tema do comum num duplo aspecto. Num primeiro, discute o acesso ao plano comum. Com base em Gilles Deleuze e Felix Guattari, tal plano não é dito homogêneo nem reúne atores que manteriam entre si relações de identidade, mas opera comunicação entre singularidades, sendo pré-individual e coletivo. Num segundo aspecto, aponta que, enquanto pesquisa-intervenção, a cartografia se compromete com a criação de um mundo comum e heterogêneo. O artigo mostra que o traçado do comum tem como diretriz metodológica a tranversalidade e examina os procedimentos de participação, inclusão e tradução.

 11. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 12. Tra ufficialità e Samizdat: Viktor Sosnora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noemi Albanese

  2015-07-01

  Full Text Available La figura di Viktor Sosnora si presenta come una delle più particolari nel panorama letterario della Leningrado della seconda metà del Novecento. A metà tra mondo ufficiale e quello dell'underground, fu anche uno dei pochissimi autori ai quali, in epoca sovietica, fu concesso di viaggiare in Europa ed entrare in contatto con il mondo intellettuale coevo. La sua ricerca estetica e stilistica parte dalle tematiche antico russe per innovarle dall'interno grazie ad un gusto per la lingua estremamente contemporaneo;ciò si tradusse in sperimentazioni poetiche sempre più ardite che resero impossibile la pubblicazione ufficiale dei suoi testi, divenuti invece oggetto di culto negli ambienti del Samizdat.

 13. Pianeti tra le note appunti di un astronomo divulgatore

  CERN Document Server

  Adamo, Angelo

  2010-01-01

  Una stella, otto pianeti, un centinaio di lune e una miriade di corpi minori tra plutini, asteroidi, comete, satelliti artificiali. E per ognuno di questi oggetti, spiegazioni scientifiche che condividono la scena con narrazioni dettate dal mito, con visioni della fanstascienza e con suggestioni sonore scaturite dalla penna di grandi compositori. L'autore prova a districarsi nella babele di idiomi più o meno precisi che da sempre vengono usati dagli uomini per descrivere il Sistema Solare nell'intento di spiegarlo e di rendere il freddo spazio interplanetario un posto più accogliente. La letteratura, la fisica, il fumetto, l'illustrazione, la musica finalmente cooperano per delineare un possibile percorso, una traiettoria fra le tante, che condurrà il lettore dalle origini del linguaggio fino alla nube di Oort.

 14. Anti-lung cancer effects of novel ginsenoside 25-OCH(3)-PPD.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Rayburn, Elizabeth R; Hang, Jie; Zhao, Yuqing; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2009-09-01

  20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified natural product from Panax notoginseng, exhibits activity against a variety of cancer cells. Herein, we report the effects of this compound on human A549, H358, and H838 lung cancer cells, and compare these effects with a control lung epithelial cell line, BEAS-2B. 25-OCH(3)-PPD decreased survival, inhibited proliferation, and induced apoptosis and G1 cell cycle arrest in the lung cancer cell lines. The P. notoginseng compound also decreased the levels of proteins associated with cell proliferation and cell survival. Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited the growth of A549 lung cancer xenograft tumors. 25-OCH(3)-PPD demonstrated low toxicity to non-cancer cells, and no observable toxicity was seen when the compound was administered to animals. In conclusion, our preclinical data indicate that 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic agent in vitro and in vivo, and further preclinical and clinical development of this agent for lung cancer is warranted.

 15. Dubbel ABC-analys av inrednings- och gåvoartiklar för en blombutik

  OpenAIRE

  Ruokolainen, Daniela

  2016-01-01

  Kirkkonummen Kukkapiste är en blombutik i Kyrkslätt centrum, som år 2012 utvidgade sitt sortiment av inrednings- och gåvoartiklar. Konkurrensen är hög och en ABC-analys kan hjälpa företagare att identifiera vilka faktorer i ett företag som det lönar sig att lägga tid och resurser på, vilket i sin tur effektiverar verksamheten. Syftet med detta arbete är att med hjälp av en dubbel ABC-analys för Kirkkonummen Kukkapiste ta reda på vilka inrednings- och gåvoartiklar som binder mest kapital och v...

 16. Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

  OpenAIRE

  Almqvist, Jessica; Reinholdsson, Åsa

  2007-01-01

  IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren 2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses vara starkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. Identitet är de signaler som företaget sänder ut till kunden och image är den uppfattning som uppstår i kundens medvetande om själva företaget. Intresset i nuläget var att se till vad IKEA har för identitet och vad boende i Karlstad med omnejd har för ...

 17. "Oftast du vet själv vad är det rätta" : Högstadieelevers sociala mediavanor och regelperception i onlinesammanhang

  OpenAIRE

  Bergman, Mikael

  2018-01-01

  Sammanfattning: Sociala medier spelar en allt större roll i hur vi kommunicerar och uttrycker oss. Denna studie är ämnad att utveckla och koppla ihop den redan existerande forskningen om ungdomars sociala mediavanor på Snapchat och Instagram, och forskning om vad sociala mediaanvändare upplever vad man kan och får publicera på dessa sociala medier. Denna studie utforskar detta genom tre fokusgruppsintervjuer med 15 åriga niondeklassare. Resultatet analyseras genom dramaturgi som till stor del...

 18. Lekfull kreativitet. Fysiska användargränssnitt som erbjuder social och fysisk interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Eva Irene

  2017-01-01

  I den här artikeln presenteras en studie som ägde rum under två år i fem olika förskolor i Danmark och som inkluderade 55 barn. Specifikt undersökte vi hur fysiska användargränssnitt kan stötta social och fysisk interaktion. Studien applicerade en design-baserad metodologi som följde en iterativ,......, cyklisk process. Analysen visade att fysiska gränssnitt som främjar utforskande aktiviteter, verbala interaktioner och samarbete har en potential att erbjuda lekfulla lärande situationer som understödjer fria men också guidade aktiviteter....

 19. Tre lampor och ett ben : produktserie för Gotlands Lampfabrik

  OpenAIRE

  Johansson, Emma

  2010-01-01

  Gotlands Lampfabrik är en nystartad verksamhet (2009) som drivs av Jonas Kling och Jane Odell centralt på Gotland. De producerar stilrena lampskärmar i ett ljust polymermaterial med papp på båda sidorna. Produktionen är liten och görs för hand på plats i den egna fabriken i Väskinde. Sortimentet består av 33 lampskärmar och i nuläget producerar inte Gotlands Lampfabrik sina egna lampben eller upphängningar utan köper in dem från fristående parter vilket medför att sortimentet kan uppfattas so...

 20. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 1. Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Klintwall

  2012-06-01

  Full Text Available Psykiatriska diagnoser är kontroversiella. Vissa, ofta psykiatriker, menar att psykiska tillstånd går att dela upp i distinkta klasser medan andra, ofta psykologer, menar att all sådan uppdelning gör våld på verkligheten. Dessutom har psykiatrin anklagats för att vara moraliserande: vem kan avgöra vad som är sjukt och friskt? Är autism en sjukdom? Utifrån en pragmatisk begreppsanalys är uppdelningen mellan sjukt och friskt nödvändigtvis godtycklig. Precis som när en trädgårdsmästare avgör vad som är ogräs så beror det på situationen och ens syften. Och precis som växterarter ibland är distinkta arter så kan vissa psykiatriska diagnoser vara distinkta klasser, och andra inte. Kanske är autism en avgränsad diagnos, kanske inte. Men ibland är inte artsuppdelning det mest användbara för en trädgårdsmästare, precis som det inte behöver vara det för psykiatrin. Istället kan man formulera nya kategoriseringar helt baserade på pragmatiska hänsyn. Ibland räcker det med taggiga växter och socialt indifferenta barn.

 2. I RAPPORTI TRA L'ALBANIA E LA GRAN BRETAGNA (1940-1950)

  OpenAIRE

  COTA, JULIAN

  2012-01-01

  La presente tesi ha avuto l’obiettivo di illustrare i rapporti tra l’Albania e la Gran Bretagna nel decennio tra il 1940 al 1950. Il lavoro viene svolto basandosi su tre momenti; a) l’ingresso dell’Albania nell’ottica della politica estera della Gran Bretagna e l’invio delle missioni militari britanniche in Albania. b) La fine della Guerra collocò l’Albania dall’altra parte della cortina di ferro rispetto ai britannici causando il peggioramento dei rapporti tra i due governi dopo gli...

 3. I varchi della letteratura: tra scienza, follia e spiritualità

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefano Redaelli

  2017-08-01

  Full Text Available Nel novecento italiano spiccano scrittori nella cui opera la letteratura si è aperta ad altre discipline, come la scienza, la psichiatria, la teologia. In questo articolo si descrive lo scambio tra saperi attraverso l’immagine dei varchi, portando l’esempio di Primo Levi (nel varco tra letteratura e scienza e Alda Merini (nel varco tra letteratura, follia, spiritualità. Se da una parte nella vita degli scrittori il varco è vissuto come spaccatura, dall’altra troviamo nella loro opera una fusione di saperi e linguaggi diversi, che concorrono a una rappresentazione più ampia della natura e dell’uomo.

 4. The Transit Monitoring in the South (TraMoS project

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  López-Morales Mercedes

  2013-04-01

  Full Text Available We present the Transit Monitoring in the South (TraMoS project. TraMoS has monitored transits of 30 exoplanets with telescopes located in Chile since 2008, whit the following goals: (1 to refine the physical and/or orbital parameters of those exoplanet system, and (2 to search for variations in the mid-times of the transits and in other parameters such as orbital inclination or transit's depth, that could indicate the presence of additional bodies in the system. We highlight here the first results of TraMoS in three selected exoplanets.

 5. Motivation beroende på anställningsform? : En fallstudie om motivationsrelaterade skillnader mellan fast anställda och inhyrda medarbetare på ett bank- och försäkringsföretag

  OpenAIRE

  Sundqvist Swahn, Sofia; Emthén, Niklas; Persson, Katarina

  2011-01-01

  Bemanningsbranschen växer och allt fler personer blir anställda via bemanningsföretag. Bemanningsföretagens viktigaste uppgift är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. De gör det lättare för företagen att snabbt anpassa arbetsstyrkan till efterfrågan. Samtidigt finns problem och risker med att hyra in personal. Flertalet studier kring dessa problem tangerar ämnena motivation och/eller inhyrda medarbetare, men forskningen är begränsad vad gäller inhyrda medarbetares motivation. Under anta...

 6. Imageskapande och marknadsföringskommunikation : En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken

  OpenAIRE

  Abedian Sanandaji, Foad

  2011-01-01

  Slutsatsen efter genomfört arbetet är att Örebro Bostäder AB bland annat har en önskvärd image av Vivalla som ett område med en unik och personlig omgivning med mindre individuella bostadsområden där det finns något för alla smaker. I Markbacken vill Öbo behålla och förstärka en image av variation, där allt från barnfamiljer till den som söker ett lite mer exklusivt boende skall lockas. Vidare har undersökningen visat att dessa önskvärda imager främst förmedlas via mun till mun-metoden, massm...

 7. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  OpenAIRE

  de Campos Pereira, Hugo

  2014-01-01

  Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resulta...

 8. Sociala medier - en påverkande faktor på identitetsutveckling och psykiskt välbefinnande : En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter av sociala medier

  OpenAIRE

  Wiksten, Isabell; Ström, Johanna

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka och uppmärksamma unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter avseende hur sociala medier påverkar deras identitetsutveckling och psykiska välbefinnande. Det är en kvalitativ studie baserad på två fokusgrupper med tre högskole- och universitetsstuderande kvinnor, i åldern 18 - 25. Det genomfördes även en individuell intervju med en professionell som är verksam på en stödmottagning för psykisk ohälsa. Den teoretiska utgångspunkten i analysen är symbolis...

 9. LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett : Utifrån certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet

  OpenAIRE

  Yilmaz, Secil

  2012-01-01

  Life Cycle Assesment, LCA, används för att sammanställa och utvärdera in- och utflöden ur ett system samt potentiell miljöpåverkan under en produkts livscykel. Beräkningarna görs genom att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att produkten är en råvara till det att den hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan detaljgraden och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera möjligheter att förbättra produkten i olika delar ...

 10. Crystal structures of the F and pSLT plasmid TraJ N-terminal regions reveal similar homodimeric PAS folds with functional interchangeability

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lu, Jun; Wu, Ruiying; Adkins, Joshua N.; Joachimiak, Andrzej; Glover, Mark

  2014-09-16

  In the F-family of conjugative plasmids, TraJ is an essential transcriptional activator of the tra operon that encodes most of the proteins required for conjugation. Here we report for the first time the X-ray crystal structures of the TraJ N-terminal regions from the prototypic F plasmid (TraJF11-130) and from the Salmonella virulence plasmid pSLT (TraJpSLT 1-128). Both proteins form similar homodimeric Per-ARNT-Sim (PAS) fold structures. Mutational analysis reveals that the observed dimeric interface is critical for TraJF transcriptional activation, indicating that dimerization of TraJ is required for its in vivo function. An artificial ligand (oxidized dithiothreitol) occupies a cavity in the TraJF dimer interface, while a smaller cavity in corresponding region of the TraJpSLT structure lacks a ligand. Gas chromatography/mass spectrometry-electron ionization analysis of dithiothreitol-free TraJF suggests indole may be the natural TraJ ligand; however, disruption of the indole biosynthetic pathway does not affect TraJF function. Heterologous PAS domains from pSLT and R100 TraJ can functionally replace the TraJF PAS domain, suggesting that TraJ allelic specificity is mediated by the region C-terminal to the PAS domain.

 11. Il popolo tra realtà politica e finzione ideologica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Gatti

  2012-10-01

  Full Text Available Ci si può chiedere quale sia il motivo che spinge ad affrontare la non facile prova consistente nel delineare un percorso di riflessione in chiave filosofica intorno al concetto di “popolo” prendendo in esame il periodo che va dalla prima alla tarda modernità, sino a sfiorare (almeno l’epoca della quale noi, uomini e donne del presente, siamo protagonisti, il più delle volte molto perplessi e parecchio disorientati.Il perché sta nel tentativo di mostrare che, per quanto questo lungo periodo sia, a proposito del nostro argomento, parecchio complesso e contraddistinto da un esteso pluralismo di punti di vista, presenta però, a mio avviso, almeno una caratteristica unitaria. Si tratta della difficoltà di articolare teoreticamente un concetto di “popolo” sul quale non gravino quei limiti sui quali vorrei concentrare l’attenzione: limiti ovviamente non secondari, ma tali da compromettere gravemente il concetto in questione.In tutto il tragitto che proverò a tracciare, non vorrei semplicemente procedere prendendo nota dei punti oscuri rinvenibili in questa o quella concezione di “popolo”, e così mettere in atto una sorta d’incolore e, tutto sommato, ridondante elenco che collochi uno dopo l’altro gli autori come in una galleria dei nobili fallimenti della filosofia politica dal ‘500 a oggi. La posta in gioco è ben diversa. La presento, per ora molto concisamente, come segue.Nel De republica di Cicerone – importante sintesi di una già consolidata tradizione – è evidente la corrispondenza concettuale tra “res publica” e “populus”: la società politica si dà solo in presenza di un’associazione tenuta insieme “per accordo nell’osservare la giustizia” e “per comunanza di interessi”. Il popolo, che si forma a causa della “naturale inclinazione a vivere bene” presente in ogni essere umano, esprime, nella sua unità etico-giuridica, il senso propriamente politico insito nel condurre un

 12. Quorum-dependent transfer of the opine-catabolic plasmid pAoF64/95 is regulated by a novel mechanism involving inhibition of the TraR antiactivator TraM.

  Science.gov (United States)

  Wetzel, Margaret E; Asenstorfer, Robert E; Tate, Max E; Farrand, Stephen K

  2018-04-10

  We previously described a plasmid of Agrobacterium spp., pAoF64/95, in which the quorum-sensing system that controls conjugative transfer is induced by the opine mannopine. We also showed that the quorum-sensing regulators TraR, TraM, and TraI function similarly to their counterparts in other repABC plasmids. However, traR, unlike its counterpart on Ti plasmids, is monocistronic and not located in an operon that is inducible by the conjugative opine. Here, we report that both traR and traM are expressed constitutively and not regulated by growth with mannopine. We report two additional regulatory genes, mrtR and tmsP, that are involved in a novel mechanism of control of TraR activity. Both genes are located in the distantly linked region of pAoF64/95 encoding mannopine utilization. MrtR, in the absence of mannopine, represses the four-gene mocC operon as well as tmsP, which is the distal gene of the eight-gene motA operon. As judged by a bacterial two-hybrid analysis, TmsP, which shows amino acid sequence relatedness with the TraM-binding domain of TraR, interacts with the antiactivator. We propose a model in which mannopine, acting through the repressor MrtR, induces expression of TmsP which then titrates the levels of TraM thereby freeing TraR to activate the tra regulon. © 2018 The Authors. MicrobiologyOpen published by John Wiley & Sons Ltd.

 13. Krav och Kontroll på arbetet : - vilka förklaringsvariabler påverkar individens upplevelse?

  OpenAIRE

  Sjöberg-Linna, Annica

  2011-01-01

  Arbetsmiljön kan enligt Karasek och Theorell (1990) karaktäriseras i två dimensioner, psykologiska krav från arbetet och i vilken utsträckning individen möter dessa med hjälp av egenkontrollen. De har utvecklat krav-kontroll modellen som mäter den psykosociala arbetsmiljön. Modellen används i denna studie för att undersöka huruvida några förklaringsvariabler relaterar till individens upplevelse av krav och kontroll på arbetet. Deltagarna fick besvara en enkät besående av olika variabler och s...

 14. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  OpenAIRE

  Gisslén, Kristofer

  2007-01-01

  Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. I denna u...

 15. Vinstvarningars påverkan på företag i Large och Small Cap? :  

  OpenAIRE

  Maliqi, Agon; Persson, Henric

  2013-01-01

  Den här studien undersöker hur vinstvarningar påverkar stora och små företag. För att förklara dess påverkan på företagen har den effektiva marknadshypotesen och behavioral finance använts som grund. Avgränsningen har gjorts till Stockholmsbörsen då inga tidigare studier haft fokus på den. Empirin visar att företag i Large Cap påverkas med i snitt -4,63% och företagen i Small Cap med -8,42%. Large Cap visade signifikanta abnorma avkastningar under eventdatumet och dagen efter medan Small Cap ...

 16. Zaustavljanje broda koji nije u vlasništvu osobe odgovorne za pomorsku tražbinu : [prikaz presude

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasenko Marin

  2002-12-01

  Full Text Available Načelno, privremeno zaustavljen može biti samo brod čiji je vlasnik protivnik osiguranja, odnosno osoba odgovorna za pomorsku tražbinu čije se osiguranje traži. U skladu s tim nije dopušteno zaustavljanje broda u vlasništvu trgovačkog društva čiji je jedini član osoba odgovorna za pomorsku tražbinu.

 17. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 18. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  OpenAIRE

  Herco, Adnan

  2017-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. Eleverna som intervjuades i studien hade deltagit i IKT-stödd undervisning under en tvåårsperiod där en del av lektionerna spelades in på video. Videodokumentationens syf...

 19. Expression of Tra2β in Cancer Cells as a Potential Contributory Factor to Neoplasia and Metastasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew Best

  2013-01-01

  Full Text Available The splicing regulator proteins SRSF1 (also known as ASF/SF2 and SRSF3 (also known as SRP20 belong to the SR family of proteins and can be upregulated in cancer. The SRSF1 gene itself is amplified in some cancer cells, and cancer-associated changes in the expression of MYC also increase SRSF1 gene expression. Increased concentrations of SRSF1 protein promote prooncogenic splicing patterns of a number of key regulators of cell growth. Here, we review the evidence that upregulation of the SR-related Tra2β protein might have a similar role in cancer cells. The TRA2B gene encoding Tra2β is amplified in particular tumours including those of the lung, ovary, cervix, stomach, head, and neck. Both TRA2B RNA and Tra2β protein levels are upregulated in breast, cervical, ovarian, and colon cancer, and Tra2β expression is associated with cancer cell survival. The TRA2B gene is a transcriptional target of the protooncogene ETS-1 which might cause higher levels of expression in some cancer cells which express this transcription factor. Known Tra2β splicing targets have important roles in cancer cells, where they affect metastasis, proliferation, and cell survival. Tra2β protein is also known to interact directly with the RBMY protein which is implicated in liver cancer.

 20. Geografia e sport: per una definizione del rapporto tra spazio e società

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosario De Iulio

  2013-04-01

  Full Text Available Le finalità del presente saggio si possono sintetizzare in due differenti punti, ma strettamente legati tra di loro. Il primo è quello di illustrare, seppur brevemente, l’insieme delle teorie che hanno portato all’origine e alla affermazione della geografia dello sport, mentre il secondo cercherà di tracciare seppur a grandi linee, le emergenti linee di ricerca nell’ottica del complesso rapporto tra spazio e società. In tal modo si offriranno alcuni spunti di riflessione e nuove chiavi di lettura sul poliedrica relazione tra attività sportiva, intesa come fenomeno socio-culturale, e spazio/territorio, ormai sempre più centrale nelle più recenti politiche di pianificazione territoriale, considerando anche dell’attuale fase di deindustrializzazione che investe i nostri centri urbani.

 1. Final Report of the NASA Technology Readiness Assessment (TRA) Study Team

  Science.gov (United States)

  Hirshorn, Steven; Jefferies, Sharon

  2016-01-01

  The material in this report covers the results on the NASA-wide TRA team, who are responsible for ascertaining the full extent of issues and ambiguities pertaining to TRATRL and to provide recommendations for mitigation. The team worked for approximately 6 months to become knowledgeable on the current TRATRL process and guidance and to derive recommendations for improvement.The team reviewed the TRA processes of other government agencies (OGA), including international agencies, and found that while the high-level processes are similar, the NASA process has a greater level of detail. Finally, NASA’s HQ OCT continues to monitor the GAO’s efforts to produce a TRA Best Practices Guide, a draft of which was received in February 2016. This Guide could impact the recommendations of this report.

 2. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  OpenAIRE

  Nilsson Gauffin, Rebecka

  2017-01-01

  Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. I denna studie argumenteras för att en möjlig förklaring till detta ligger i skilda riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor. Studien undersöker riskuppfattningar om preventivmedel samt hur individers egenskaper...

 3. Simultaneous spectral and photometric observations of the beat Cepheid U TrA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Niva, G.D.; Schmidt, E.G.

  1981-01-01

  It was suggested that U TrA was a Cepheid with a modulated light curve. Further photometric and radial-velocity observations have confirmed this behaviour. Unfortunately, the radial velocities are too few in number and too scattered to allow a detailed analysis. This paper presents further photometric and spectroscopic observations of U TrA. The original intent was to obtain enough simultaneous observations to perform a Wesselink analysis similar to the one made for another beat Cepheid, TU Cas. Unfortunately, this has not been possible. However, the data obtained are of high quality and are clearly useful in studies of the modal content and period stability of the star. (author)

 4. Introducing the ARL X'Tra x-ray diffraction system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harris, L.

  2002-01-01

  Full text: The ARL X'Tra is a state-of-the-art solution for powder X-ray diffraction in a large range of applications such as pharmaceuticals and biosciences, chemicals, earth sciences, semi-conductors, metallurgy and ceramics. The X'Tra offers the latest technology in key diffraction components to produce a high performance instrument at an affordable price. This presentation examines some of the hardware and performance features of this instrument. Copyright (2002) Australian X-ray Analytical Association Inc

 5. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  OpenAIRE

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 6. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 7. Fascians funktion och olika fysioterapeutiska interventioners effekt på fascian

  OpenAIRE

  Hackman, Mikaela

  2017-01-01

  Fasciabehandlingar är ett relativt nytt område inom fysioterapin, även om intresse för ämnet funnits redan under antikens tid. Forskningsmetoderna har i dag blivit bättre och vi kan undersöka vävnader som varit omöjliga att undersöka tidigare, på grund av tek-nikbrist. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad forskningen idag kommit fram till i fråga om fascia, ffa då det handlar om smärta, och hur fysioterapeuten kan ha nytta av kunskapen vid behandling av klienter. Den första forskn...

 8. Solcellsparkeringen : En jämförande fallstudie för elbilar och bensinbilar

  OpenAIRE

  Myrén Andersson, Isac; Yttermyr-Sütt, Frans

  2017-01-01

  Av Sveriges totala växthusgasutsläpp är det i nuläget transportsektorn som står för den största andelen och står för mer än 30 % av alla utsläpp. Med ett ökande fordonsbestånd och ett fortsatt behov av transporter blir lösningar som minskar utsläppen från denna sektor avgörande för Sveriges hållbara utveckling. Eftersom 93 % av Sveriges drygt 4,7 miljoner personbilar drivs av fossila bränslen skulle investeringar i alternativa färdmedel såsom elbilar kunna leda Sverige i rätt riktning. Förfat...

 9. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 10. I lectores medioevali tra il libro e il testo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Federica Riviello

  2012-06-01

  Full Text Available L’intento del lavoro è di problematizzare alcuni aspetti, generalmente ritenuti emblematici, della relazione tra i litterati medievali e il libro – nelle sue declinazioni di Testo sacro, Libro della natura e auctoritates. L’impiego, come strumenti di lavoro, di concetti di recente elaborazione e di osservazioni di pensatori contemporanei sull’argomento, non è finalizzato ad attualizzare tale relazione, quanto piuttosto ad ampliare i punti di vista su di essa e a metterne alla prova la capacità di offrire originali spunti di riflessione. Le proposte teoriche di Jacques Derrida, Michel Foucault e Roland Barthes sono qui adoperate come esemplificazioni di un’interpretazione che ha storicamente reso quasi paradigmatico il modo di leggere dei docti, specialmente altomedievali. Tuttavia, alcune definizioni della Scrittura – il libro per eccellenza – proposte da questi ultimi, nonché la teorizzazione del suo quadruplice senso sembrano smussare la radicalità di queste osservazioni. Concetti quali “funzione-autore” di Foucault e “testo” di Barthes sono invece adottati per considerare all’interno di una diversa cornice teorica il confronto dei doctores, in particolare bassomedievali, con le cosiddette auctoritates. Nella visione ordinaria la reverenza nei confronti dell’autore, divino o umano, la ricerca e la riproposizione fedele di un significato univoco dell’opera aldilà dei segni, naturali o culturali, che lo veicolano costituiscono tratti tipici dell’atteggiamento dei lettori medievali. A fronte di questi aspetti, tuttavia, è possibile sottolinearne altri eterodossi e perlopiù trascurati, quali la rilevanza attribuita all’interpretazione, prassi ineludibile e da disciplinare, al ruolo del lettore e alla sua fruizione attiva e produttiva dei testi. The aim of the work is to problematize some aspects generally considered representative of the relationship between medieval savants and the book - in its variations

 11. Determination of 25-OCH3-PPD and the related substances by UPLC-MS/MS and their cytotoxic activity.

  Science.gov (United States)

  Ding, Meng; Lu, Jingjing; Zhao, Chen; Zhang, Sainan; Zhao, Yuqing

  2016-06-01

  20(R)-25-methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH3-PPD) is a promising antitumor compound belonging to triterpenoid saponins isolated from radix notoginseng. A systematic research on the related impurities in raw material of 25-OCH3-PPD has not been conducted. In this study, three impurities obtained by HPLC-ELSD and characterized by (13)C NMR and MS were observed in the raw material of 25-OCH3-PPD. Cytotoxic activities of the related substances were also evaluated, of which impurity B with 25-OCH3-PPD showed synergistic inhibitory activity against BGC-823 with IC50 values of 8.33μM. Furthermore, a rapid and selective UPLC-MS/MS method was developed for simultaneous determination of the principal component and three related substances in the raw material of 25-OCH3-PPD. Multiple reaction monitoring scan mode was used for the quantification of 20(R)-25-OCH3-PPD and its three related substances. The four constituents were separated within 11min on a BEH C18 column (100 mm×2.1mm, 1.7μm) using a mobile phase comprising methanol and 0.03% formic acid water (82:18, v/v) at a flow rate of 0.2mL/min. The proposed UPLC-MS/MS method displayed acceptable levels of linearity, precision, repeatability, and accuracy. In addition, the proposed method was successfully applied for the establishment of a rational quality control standard for the raw material of 25-OCH3-PPD. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 12. Clinical use of serum TRA-1-60 as tumor marker in patients with germ cell cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lajer, Henrik; Daugaard, Gedske; Andersson, Anna-Maria

  2002-01-01

  TRA-1-60 antigen has been related to the presence of embryonal germ cell carcinoma (EC) and carcinoma in situ. Our study further investigated the clinical efficacy of TRA-1-60 as a serum tumor marker for germ cell cancer in the testis. Three groups of patients with germ cell tumors were included:...

 13. Development of the SyncTraX FX4 version real-time tumor tracking system for radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ishiyama, Tomoharu; Torigoe, Yui; Nagae, Koudai; Kajiki, Shunsuke; Sano, Takayuki

  2017-01-01

  Based on the current SyncTraX that was developed jointly with Hokkaido University, we have developed the SyncTraX FX4 version, which features not only tumor tracking but also patient positioning. The SyncTraX FX4 version is configured with four fixed x-ray tubes an detectors and eliminated the rail that is used to move the x-ray tube and detector as in the current SyncTraX. This development simplifies limitations on facility construction. We also adopted a distortion free flat panel detector instead of a color I.I., and the additional patient positioning feature will enable the SyncTraX FX4 version to become more widely applied in clinical cases. (author)

 14. Natural product ginsenoside 25-OCH3-PPD inhibits breast cancer growth and metastasis through down-regulating MDM2.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Zhang, Xu; Qin, Jiang-Jiang; Voruganti, Sukesh; Nag, Subhasree Ashok; Wang, Ming-Hai; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2012-01-01

  Although ginseng and related herbs have a long history of utility for various health benefits, their application in cancer therapy and underlying mechanisms of action are not fully understood. Our recent work has shown that 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3β, 12β, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified ginsenoside from Panax notoginseng, exerts activities against a variety of cancer cells in vitro and in vivo. This study was designed to investigate its anti-breast cancer activity and the underlying mechanisms of action. We observed that 25-OCH(3)-PPD decreased the survival of breast cancer cells by induction of apoptosis and G1 phase arrest and inhibited the growth of breast cancer xenografts in vivo. We further demonstrated that, in a dose- and time-dependent manner, 25-OCH(3)-PPD inhibited MDM2 expression at both transcriptional and post-translational levels in human breast cancer cells with various p53 statuses (wild type and mutant). Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited in vitro cell migration, reduced the expression of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) markers, and prevented in vivo metastasis of breast cancer. In summary, 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic and anti-metastatic agent for human breast cancer through down-regulating MDM2. Further preclinical and clinical development of this agent is warranted.

 15. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 16. Progettazione e disciplina dell’esoscheletro : l'inestricabile co-evoluzione tra umani e robot

  NARCIS (Netherlands)

  Fosch Villaronga, Eduard; Özcan, Beste; Pirni, A.

  2017-01-01

  Quest’articolo descrive come sia stretto il legame tra esseri umani e l’evoluzione degli esoscheletri in termini di design, di regolamentazione e di necessità umane. Mentre gli attuali esoscheletri sono ingombranti e pesanti, i progressi nei materiali e nel design concettuale cambieranno

 17. An Examination of Factors Influencing Students Selection of Business Majors Using TRA Framework

  Science.gov (United States)

  Kumar, Anil; Kumar, Poonam

  2013-01-01

  Making decisions regarding the selection of a business major is both very important and challenging for students. An understanding of this decision-making process can be valuable for students, parents, and university programs. The current study applies the Theory of Reasoned Action (TRA) consumer decision-making model to examine factors that…

 18. AA.VV., La Giustizia nella Letteratura e nello Spettacolo Siciliani tra ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  ruolo e i significati attribuiti al concetto di Giustizia nella. Letteratura e nello Spettacolo Siciliani tra '800 e '900. Da Verga a Sciascia costituisce il volume che raccoglie, a cura di Angelo. Zappulla, gli Atti del convegno su questo fondamentale tema. La centralità del tema Giustizia, nelle più diverse forme del fervore culturale ...

 19. Exact Tandem Repeats Analyzer (E-TRA): A new program for DNA ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Unknown

  Advanced user defined parameters/options let the researchers use different minimum motif repeats ... E-TRA, we used 5,465,605 human EST sequences derived from 18,814,550 ..... repeat rates of T-cells, embryo and testis were higher.

 20. TraLaLa Blip: Community Music for the Electronically Abled

  Science.gov (United States)

  Reimann, Randolf

  2012-01-01

  This article presents a personal reflection on the use of electronic music as a vehicle for community music in a disability setting. In order to do this, I draw on my experiences as the founder, facilitator, producer, tutor, sound artist and musician of TraLaLa Blip. I established the group in 2008, after having worked with people with…

 1. Incerta glòria di Joan Sales tra filologia, storia e traduzione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizio Rigobon

  2015-12-01

  Full Text Available In questo saggio si fa una riflessione sull’opera di Joan Sales Incerta glòria e particolarmente si vede le conessione tra filologia, storia e traduzione. This article makes a reflection on the work of Joan Sales, Incerta glòria, and it particularly affects the connection between philology, history and translation.

 2. Una community emergente tra progettazione territorio e infrastrutture La prima conferenza Autodesk degli utenti italiani

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redazione Redazione

  2005-10-01

  Full Text Available La prima edizione dell’Autodesk User Conference dedicata aiSistemi Informativi Territoriali ed alla progettazione delle infrastrutture, tenutasi a Roma il 29 settembre 2005, diventerà l’appuntamento fisso sulla convergenza tra tecnologie CAD e GISche molti reclamavano da tempo.

 3. Assessment of exposure to traffic pollution using the ExTra index: study of validation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reungoat, Patrice; Chiron, Mireille; Gauvin, Stephanie; Le Moullec, Y.; Momas, Isabelle

  2003-01-01

  The ExTra index, produced by the French Scientific Center for Building Physics, evaluates ambient concentrations of transport-related pollutants in front of the work and living places of urban dwellers. This study contributes to the validation of the ExTra index by carrying out measurements in four French cities. It compares nitrogen oxide concentrations (NO x ) measured over 6 weeks with passive samplers, and NO x calculated concentrations using the ExTra index. The study takes into account traffic density, topographical parameters (building height, road, and pavement width), weather conditions (wind direction and strength), and background pollution levels. The model was tested at 100 street canyons sites. There were highly significant correlations (0.90 in Grenoble, 0.95 in Nice, 0.89 in Paris, and 0.89 in Toulouse) and good intraclass correlation coefficients (0.75 in Grenoble, 0.91 in Nice, 0.89 in Paris, and 0.86 in Toulouse) between the two series of values. These results suggest that if the ExTra index were to be applied to all the different residences and workplaces of a subject throughout his (her) life, it could be a useful epidemiological tool for studying the long-term health effects of transport-related emissions and for reconstructing individual exposure to such pollution in order to avoid misclassification

 4. MKB and SMB in the Northern countries[Environmental impact assessment; Strategic environmental assessment; Radiactive waste disporal]; MKB och SMB i Norden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broden, K. [Studsvik RadWaste AB (Sweden); Andersson, K. [Krinta konsult (Sweden)

  2001-12-01

  A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presenta- tions, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermedi- ate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Abstract in Danish: Inom ramen for NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvaardering och strategi for saakerhet) har ett seminarium om miljokonsekvensbeskrivningar och strategisk miljokonsekvensbedomning haallits i Aabo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade foredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto daar besok gjordes till mellanlagret for anvaant braansle och till slutforvaret for laag- och medelaktivt avfall. Under forutsaattning att styrelsen for NKS samtycker kommer ett nytt MKB- seminarium att haallas i Osthammar 2002. (au)

 5. Work-life balance utifrån ett arbetsgivarperspektiv : Om arbetsgivares arbete och inställning mot work-life balance

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2014-01-01

  I och med att tid spenderad på arbetsplatsen verkar fortsätta öka blir allt mindre och mindre tid kvar till familj och fritid, eller det som i denna uppsats benämns som övrigt liv. Den vanligaste orsaken till att en individ upplever obalans är att arbetssfären är för dominerande och lämnar kvar för lite tid till övriga sfärer. Därför har syftet i denna uppsats varit att öka förståelsen för hur och varför olika arbetsgivare arbetar med work-life balance samt att ta reda på vad de har för instä...

 6. Digitala spel : En kvalitativ studie om E-sportspelares erfarenheter från karriär och upplevd hälsa

  OpenAIRE

  Szilagyi, Ivan

  2017-01-01

  Ungdomar och unga vuxna är de främsta användarna av digitala spel och även de främsta entusiasterna av fenomenet E-sport. Spelvanor är av betydelse då studier har påvisat att det finns determinanter, både fysiologiska och psykologiska som kan påverka individens välbefinnande.Syftet med studien var att undersöka professionella E-sportspelares erfarenheter av att utöva sin sport och hur de upplever att detta påverkar hälsan. En kvalitativ metod användes och datainsamling utfördes genom intervju...

 7. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 8. Föräldrar och förskolans matematik : En enkätundersökning om föräldrars inställning och uppfattning om matematik på förskolan

  OpenAIRE

  Elvsén, Johanna

  2006-01-01

  Enligt Lpfö-98 skall man på förskolan arbeta med att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Jag tror att en förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet är att man har föräldrarnas stöd och intresse i de aktiviteter som förekommer och har därför genom enkäter undersökt hur föräldrar uppfattar matematik i förskolan, viken inställning de har, samt deras eventuella tankar om utformningen. Detta har jämförts med den aktuella förskolans tankar ...

 9. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 10. Ledarskapet och de två faktorerna : En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Tang, Vinh; Vannfält, Jessica

  2018-01-01

  Sammanfattning   Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap.   Seminariedatum: 2018-01-09   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen Högskola   Ämne/kurs: FOA300, examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå.   Författare: Larsson, Hampus 930903, Tang, Vinh 940523, Vannfält, Jessica 911031   Handledare: Magnus Linderström   Syfte: Syftet med denna studie är att genom en i...

 11. 25-OCH3-PPD induces the apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells via c-FLIP-mediated NF-κB activation.

  Science.gov (United States)

  Wu, Yan-ling; Wan, Ying; Jin, Xue-Jun; OuYang, Bing-Qing; Bai, Ting; Zhao, Yu-Qing; Nan, Ji-Xing

  2011-11-15

  25-OCH(3)-PPD is a dammarane-type triterpene sapogenin isolated from the roots, leaves and seeds of Panax notoginseng, which has shown anti-tumor effects in several human cancer lines. In this study, we evaluated the effects of 25-OCH(3)-PPD on apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells induced by tumor necrosis factor-α (TNF-α). The inhibitory effects of eleven compounds isolated from Panax ginseng and P. notoginseng were detected in activated t-HSC/Cl-6 cells. 25-OCH(3)-PPD produced a significant inhibitory effect on activated t-HSC/Cl-6 cells. However, 25-OCH(3)-PPD showed almost no effect on the cell viability of Chang liver cells, a type of normal human hepatic cell line. Therefore, we aimed to determine the anti-fibrotic potential of 25-OCH(3)-PPD and to characterize the signal transduction pathways involved in activated HSCs. 25-OCH(3)-PPD decreased the fibrosis markers, including α-smooth muscle actin (α-SMA), transforming growth factor β-1 (TGF-β1) and tissue inhibitors of metalloproteinases-1 (TIMP-1). 25-OCH(3)-PPD elevated the level of cellular GSH in activated HSCs, which demonstrated that 25-OCH(3)-PPD might inhibit HSC activation by its antioxidant capacity. Further analyses revealed that 25-OCH(3)-PPD increased the levels of cleaved caspase-3, decreased the ratio of Bcl-2/Bax and the expression of survivin via c-FLIP-mediated NF-κB activation and shed light on the regulation of apoptosis. Therefore, 25-OCH(3)-PPD may prove to be an excellent candidate agent for the therapy of hepatic fibrosis. Copyright © 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 12. Production and characterization of monoclonal antibodies specific to pangasius catfish, basa, and tra.

  Science.gov (United States)

  Gajewski, K G; Chen, Y-T; Hsieh, Y-H P

  2009-04-01

  Four IgG (subclass IgG1) class monoclonal antibodies (MAbs) strongly reactive to Asian farm-raised Pangasius catfish, tra (Pangasius hypophthalmus) and basa (Pangasius bocourti), have been developed. These MAbs were raised by immunizing an animal with thermal-stable crude sarcoplasmic protein extract of cooked tra. The MAbs were selected by screening hybridoma clones against more than 70 common fish and meat protein extracts. Two MAbs, T7E10 and T1G11, were found to be specific to the Asian Pangasius catfish, tra, and basa, with no cross-reactions with any of the common fish and meat species or with the food additive proteins (bovine serum albumin, soy proteins, milk proteins, egg proteins, and gelatin) tested. MAb T7E10 recognized 2 antigenic proteins (molecular weight approximately 36 and 75 kDa) in raw and cooked tra and basa extracts, while T1G11 bound to several proteins (molecular weight between 13 and 18 kDa) in tra and basa extracts. Two other MAbs, F7B8 and F1G11, recognized a common protein (36 KDa) and cross-reacted with all the fish extracts tested and with several mammalian species. These MAbs can be employed individually or in combination in various formats of immunoassays for rapid identification of Pangasius catfish, either raw or cooked. They can also be used to study the biological, biochemical, and physiological aspects of thermal-stable antigenic proteins. This is the first study identifying these thermal-stable antigenic proteins present in Pangasius catfish as species-specific biomarkers.

 13. Abbreviated sampling and analysis plan for planning decontamination and decommissioning at Test Reactor Area (TRA) facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-10-01

  The objective is to sample and analyze for the presence of gamma emitting isotopes and hazardous constituents within certain areas of the Test Reactor Area (TRA), prior to D and D activities. The TRA is composed of three major reactor facilities and three smaller reactors built in support of programs studying the performance of reactor materials and components under high neutron flux conditions. The Materials Testing Reactor (MTR) and Engineering Test Reactor (ETR) facilities are currently pending D/D. Work consists of pre-D and D sampling of designated TRA (primarily ETR) process areas. This report addresses only a limited subset of the samples which will eventually be required to characterize MTR and ETR and plan their D and D. Sampling which is addressed in this document is intended to support planned D and D work which is funded at the present time. Biased samples, based on process knowledge and plant configuration, are to be performed. The multiple process areas which may be potentially sampled will be initially characterized by obtaining data for upstream source areas which, based on facility configuration, would affect downstream and as yet unsampled, process areas. Sampling and analysis will be conducted to determine the level of gamma emitting isotopes and hazardous constituents present in designated areas within buildings TRA-612, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 663; and in the soils surrounding Facility TRA-611. These data will be used to plan the D and D and help determine disposition of material by D and D personnel. Both MTR and ETR facilities will eventually be decommissioned by total dismantlement so that the area can be restored to its original condition

 14. ART, Stoffenmanager, and TRA: A Systematic Comparison of Exposure Estimates Using the TREXMO Translation System.

  Science.gov (United States)

  Savic, Nenad; Gasic, Bojan; Vernez, David

  2017-12-15

  Several occupational exposure models are recommended under the EU's REACH legislation. Due to limited availability of high-quality exposure data, their validation is an ongoing process. It was shown, however, that different models may calculate significantly different estimates and thus lead to potentially dangerous conclusions about chemical risk. In this paper, the between-model translation rules defined in TREXMO were used to generate 319000 different in silico exposure situations in ART, Stoffenmanager, and ECETOC TRA v3. The three models' estimates were computed and the correlation and consistency between them were investigated. The best correlated pair was Stoffenmanager-ART (R, 0.52-0.90), whereas the ART-TRA and Stoffenmanager-TRA correlations were either lower (R, 0.36-0.69) or no correlation was found. Consistency varied significantly according to different exposure types (e.g. vapour versus dust) or settings (near-field versus far-field and indoors versus outdoors). The percentages of generated situations for which estimates differed by more than a factor of 100 ranged from 14 to 97%, 37 to 99%, and 1 to 68% for Stoffenmanager-ART, TRA-ART, and TRA-Stoffenmanager, respectively. Overall, the models were more consistent for vapours than for dusts and solids, near-fields than for far-fields, and indoor than for outdoor exposure. Multiple linear regression analyses evidenced the relationship between the models' parameters and the relative differences between the models' predictions. The relative difference can be used to estimate the consistency between the models. Furthermore, the study showed that the tiered approach is not generally applicable to all exposure situations. These findings emphasize the need for a multiple-model approach to assessing critical exposure scenarios under REACH. Moreover, in combination with occupational exposure measurements, they might also be used for future studies to improve prediction accuracy. © The Author(s) 2017

 15. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  OpenAIRE

  Brännlund, Angelika

  2018-01-01

  Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstere...

 16. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Ola

  2013-01-01

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort geno...

 17. Motivation : En studie om lärares och elevers syn på motivation i skolan

  OpenAIRE

  Sundström, Jenny; Wiman, Malin

  2009-01-01

  I vårt examensarbete undersöker vi olika typer av motivation. Vårt syfte med arbetet var att undersöka lärares syn motivation samt elevers egen motivation i skolan. De frågeställningar vi utgick från var: 1. Vilken typ av motivation har elever i år 4 och år 5? 2. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motivation? 3. Vilken typ av motivation strävar lärare efter att elever ska erhålla och använda sig av? 4. Hur ser lärare på intrinsic (inre) motivation, extrinsic (yttre) motivati...

 18. Musikbranschen i förändring : Artistens möjligheter med och utan skivbolag

  OpenAIRE

  Järnström, Sofia Maria

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning artister kan nå en publik utan att ingå ett skivkontrakt och att klargöra för vilka kanaler som finns tillgäng-liga för självständig marknadsföring. Undersökningen är kvalitativ och jag kommer att fokusera på fyra intervjuer med personer inom branschen. Jag fokuserar på dessa frågor: 1) Hur kan en artist nå ut med sin musik, utan att ha ett skivbolag bakom sig som marknadsförare och distributör? 2) Vilka nya...

 19. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  OpenAIRE

  Söderström, Anna-Karin

  2017-01-01

  I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. De här stegen av redovisningsprocessen har varit i fokus under arbetet. En identifiering och prioritering av konsultbolage...

 20. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 1. Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

  OpenAIRE

  Lindström, Håkan

  2012-01-01

  Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet...

 2. Machoideal och/eller meningslös underhållning? : Om fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan med fokus på maskulinitet och publiken som meningsskapare.

  OpenAIRE

  Olsson, Eva

  2005-01-01

  Uppsatsen undersöker fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan, med fokus på maskulinitet. Föreställningarna och bilderna kring maskulinitet som kan urskiljas i intervjupersonernas berättelser, knyts till R.W. Connells teoretiska ramverk kring hegemonisk maskulinitet och de hierarkiska relationerna mellan olika maskuliniteter. Vidare resoneras det kring hur berättelserna exemplifierar en syn på mediepublik som aktiva meningsskapare, då intervjupersonerna tar fasta på olika as...

 3. Integrated approach for disease management and growth enhancement of Sesamum indicum L. utilizing Azotobacter chroococcum TRA2 and chemical fertilizer.

  Science.gov (United States)

  Maheshwari, D K; Dubey, R C; Aeron, Abhinav; Kumar, Bhavesh; Kumar, Sandeep; Tewari, Sakshi; Arora, Naveen Kumar

  2012-10-01

  Azotobacter chroococcum TRA2, an isolate of wheat rhizosphere displayed plant growth promoting attributes including indole acetic acid, HCN, siderophore production, solubilization of inorganic phosphate and fixation of atmospheric nitrogen. In addition, it showed strong antagonistic effect against Macrophomina phaseolina and Fusarium oxysporum. It also caused degradation and digestion of cell wall components, resulting in hyphal perforations, empty cell (halo) formation, shrinking and lysis of fungal mycelia along with significant degeneration of conidia. Fertilizer adaptive variant strain of A. chroococcum TRA2 was studied with Tn5 induced streptomycin resistant transconjugants of wild type tetracycline-resistant TRA2 (designated TRA2(tetra+strep+)) after different durations. The strain was significantly competent in rhizosphere, as its population increased by 15.29 % in rhizosphere of Sesamum indicum. Seed bacterization with the strain TRA2 resulted in significant increase in vegetative growth parameters and yield of sesame over the non-bacterized seeds. However, application of TRA2 with half dose of fertilizers showed sesame yield almost similar to that obtained by full dose treatment. Moreover, the oil yield increased by 24.20 %, while protein yield increased by 35.92 % in treatment receiving half dose of fertilizer along with TRA2 bacterized seeds, as compared to untreated control.

 4. HWMA/RCRA Closure Plan for the TRA Fluorinel Dissolution Process Mockup and Gamma Facilities Waste System

  International Nuclear Information System (INIS)

  K. Winterholler

  2007-01-01

  This Hazardous Waste Management Act/Resource Conservation and Recovery Act closure plan was developed for the Test Reactor Area Fluorinel Dissolution Process Mockup and Gamma Facilities Waste System, located in Building TRA-641 at the Reactor Technology Complex (RTC), Idaho National Laboratory Site, to meet a further milestone established under the Voluntary Consent Order SITE-TANK-005 Action Plan for Tank System TRA-009. The tank system to be closed is identified as VCO-SITE-TANK-005 Tank System TRA-009. This closure plan presents the closure performance standards and methods for achieving those standards

 5. Feminismens skilda erfarenheter : Problematiken att kombinera islam och feminism för muslimska kvinnor i Sverige

  OpenAIRE

  Malmberg, Erik

  2016-01-01

  Till följd av att en muslimsk kvinna misshandlades i en förort till Stockholm på grund av att hon bar slöja, genomfördes den politiska manifestationen Hijabuppropet. Denna manifestation resulterade i att kvinnor uppmanades att beslöja sig i syfte att visa solidaritet för den misshandlade kvinnan, och muslimska kvinnor som en marginaliserad samhällsgrupp. Agerandet möttes med en stark kritik från bland annat den svenska kvinnorörelsen som menade att slöjan är anti-feministisk och representerar...

 6. Functional characterization of the gene FoOCH1 encoding a putative α-1,6-mannosyltransferase in Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

  Science.gov (United States)

  Li, Min-Hui; Xie, Xiao-Ling; Lin, Xian-Feng; Shi, Jin-Xiu; Ding, Zhao-Jian; Ling, Jin-Feng; Xi, Ping-Gen; Zhou, Jia-Nuan; Leng, Yueqiang; Zhong, Shaobin; Jiang, Zi-De

  2014-04-01

  Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) is the causal agent of banana Fusarium wilt and has become one of the most destructive pathogens threatening the banana production worldwide. However, few genes related to morphogenesis and pathogenicity of this fungal pathogen have been functionally characterized. In this study, we identified and characterized the disrupted gene in a T-DNA insertional mutant (L953) of FOC with significantly reduced virulence on banana plants. The gene disrupted by T-DNA insertion in L953 harbors an open reading frame, which encodes a protein with homology to α-1,6-mannosyltransferase (OCH1) in fungi. The deletion mutants (ΔFoOCH1) of the OCH1 orthologue (FoOCH1) in FOC were impaired in fungal growth, exhibited brighter staining with fluorescein isothiocyanate (FITC)-Concanavalin A, had less cell wall proteins and secreted more proteins into liquid media than the wild type. Furthermore, the mutation or deletion of FoOCH1 led to loss of ability to penetrate cellophane membrane and decline in hyphal attachment and colonization as well as virulence to the banana host. The mutant phenotypes were fully restored by complementation with the wild type FoOCH1 gene. Our data provide a first evidence for the critical role of FoOCH1 in maintenance of cell wall integrity and virulence of F. oxysporum f. sp. cubense. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. Variable-energy positron annihilation study of subnanopores in SiOCH-based PECVD films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ito, Kenji; Oka, Toshitaka; Kobayashi, Yoshinori; Suzuki, Ryoichi; Ohdaira, Toshiyuki

  2007-01-01

  Subnanoporosity was introduced into SiOCH-based thin films by mixing tetraethyl orthosilicate with hexamethyldisiloxane (HMDSO) in the plasma enhanced chemical vapor deposition process, and was evaluated by the variable-energy positron annihilation lifetime technique. It was found that with increasing the HMDSO fraction both porosity and pore size were enhanced, as evidenced by the decreased refractive index and increased ortho-positronium lifetime. The lifetimes from 2.0 to 6.8 ns suggested the tunable pore volumes within a range of 0.1-0.7 nm 3

 8. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 9. Comparison Of Several Metrology Techniques For In-line Process Monitoring Of Porous SiOCH

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fossati, D.; Imbert, G.; Beitia, C.; Yu, L.; Plantier, L.; Volpi, F.; Royer, J.-C.

  2007-01-01

  As porous SiOCH is a widely used inter-metal dielectric for 65 nm nodes and below, the control of its elaboration process by in-line monitoring is necessary to guarantee successful integration of the material. In this paper, the sensitivities of several non-destructive metrology techniques towards the film elaboration process drifts are investigated. It appears that the two steps of the process should be monitored separately and that corona charge method is the most sensitive technique of the review for this application

 10. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnel Colnerud

  2014-11-01

  Full Text Available Följande artikel under temat “Etikbølgen i yrkesutdanning og praksis” beskriver och diskuterar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva anser vara ett av de svåraste enligt två svenska empiriska studier – att ingripa mot en kollega som handlar etiskt klandervärt mot elever. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid tillkomsten av de etiska principerna. Vidare pekar den på de problem som följer av att lärarna är föremål för en tilltagande juridifiering. En våg, en bølge, kan beröra endast ytan som en krusning eller vara en djupgående och energirik rörelse. För att använda den aktuella metaforen på mitt studieobjekt skulle jag vilja påstå att diskussionen av lärares yrkesetik och medvetenheten om svenska lärares etiska riktlinjer utvecklades till en våg av endast blygsam storlek. I dagsläget (2014 har den ersatts av en juridisk våg med stor kraft.Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktikenEnglish summary: Teachers’ ethical dilemmas and the juridification of the Swedish schoolIn this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies – intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers’ ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856

 11. Estudo comparativo entre traços de argamassa de revestimento utilizadas em Porto Alegre

  OpenAIRE

  Eduardo Dubaj

  2000-01-01

  Existe hoje na construção civil uma grande variedade de traços de argamassa para revestimento. Estes traços são, muitas vezes, utilizados de maneira inadequada, não levando-se em consideração as solicitações a que estes revestimentos serão submetidos. Este uso inadequado é muitas vezes o responsável pelo surgimento de manifestações patológicas que conduzem a diminuição da vida útil de um componente ou de uma edificação como um todo, conduzindo a gastos com sua recuperação e até a total insati...

 12. The equation of state of n-pentane in the atomistic model TraPPE-EH

  Science.gov (United States)

  Valeev, B. U.; Pisarev, V. V.

  2018-01-01

  In this work, we study the vapor-liquid equilibrium in n-pentane. We use the TraPPE-EH (transferable potentials for phase equilibria-explicit hydrogen) forcefield, where each hydrogen and carbon atom is considered as independent center of force. The fluid behavior was investigated with different values of density and temperature by molecular dynamics method. The n-pentane evaporation curve was calculated in the temperature range of 290 to 390 K. The densities of the coexisting phases are also calculated. The compression curve at 370 K was calculated and isothermal bulk modulus was found. The simulated properties of n-pentane are in good agreement with data from a database of the National Institute of Standards and Technology, so the TraPPE-EH model can be recommended for simulations of hydrocarbons.

 13. Le Kāmasūtra et la « pulsion shastrique » en Inde

  OpenAIRE

  Naudou, Elizabeth

  2013-01-01

  Le mot « shastrique » fait référence au traité (śāstra) d’où sont issus les Kāmasūtra, (plus généralement appelé le Kāmasūtra), « aphorismes sur l’amour » : le Kāmaśāstra, « traité sur l’amour ». Qui dit śāstra, dit, en Inde, exposé religieux ou scientifique, d’où l’expression « pulsion shastrique » que l’on pourrait rendre par « pulsion encyclopédique énumérative et classificatoire ». Le but de cet exposé est de replacer le texte dans cette structure mentale typiquement indienne, qui reflète...

 14. OSSERVAZIONI SU UNO SCAMBIO DI POEMETTI TRA PIETRO STANCOVICH E MARTINO FIORANTI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandro Cergna

  2013-01-01

  Full Text Available Il lavoro presenta un’analisi comparata tra due poemetti d’occasione in dialetto istroveneto dell’Istria sud-occidentale. I componimenti, scritti nel 1826 dal dignanese Martino Fioranti e dal canonico di Barbana Pietro Stancovich, rappresentano un’importante attestazione della presenza di un’attività poetica in quella che rappresentava all’epoca la koiné del territorio istriano, cioè l’idioma di diretta derivazione veneziana. I poemetti rivestono scarsa importanza a livello letterario. Più interessanti si rivelano, invece, se osservati da una prospettiva storica e documentaristica, attraverso la quale ci si svela l’ambiente, il costume dell’epoca, e soprattutto il rapporto di cordiale amicizia che univa i due poeti. In chiusura del lavoro si dà un breve confronto tra il poemetto e i tre sonetti di Martino Fioranti, rinvenuti nell’archivio della Biblioteca universitaria di Pola.

 15. Conjugative Plasmid Transfer in Xylella fastidiosa Is Dependent on tra and trb Operon Functions

  OpenAIRE

  Burbank, Lindsey P.; Van Horn, Christopher R.

  2017-01-01

  The insect-transmitted plant pathogen Xylella fastidiosa is capable of efficient horizontal gene transfer (HGT) and recombination. Natural transformation occurs at high rates in X. fastidiosa, but there also is evidence that certain strains of X. fastidiosa carry native plasmids equipped with transfer and mobilization genes, suggesting conjugation as an additional mechanism of HGT in some instances. Two operons, tra and trb, putatively encoding a conjugative type IV secretion system, are foun...

 16. CDC 1604-A translator from the SLANG autocode for the TRA computer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Belyaev, A.V.

  1976-01-01

  A SLANG - TRA translator has been devised for faster, easier programing. The program is realized on a SDS-1604A computer, input data are read from 80 column punch cards and translated into the standard Hollerith 026 code. Programs are processed in batches. A SDS-1604A teletype enables the operator to control the translation. The translator makes it possible to evaluate program processing time. The translator's high speed simplifies program editing and saves manpower

 17. Generalizzazione cartografica tra ricerca e applicazione La Cartografia Tecnica Regionale delle Marche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefano Bellesi

  2007-03-01

  Full Text Available Il problema della generalizzazione cartografica è uno dei temi principe nel dibattito cartografico tra gli addetti ai lavori. La cartografia multiscala rappresenta infatti una delle chimere dell’era digitale e, man mano che i DB cartografici si sono popolati di informazioni, ha dimostrato la sua realtà. L’orientamento è quello di automatizzare al massimo tutte le procedure prendendo in considerazione quelle che sono le esigenze della rappresentazione.

 18. Tra il mediterraneo e il fonte battesimale: Musulmani a Napoli nel XVI secolo

  OpenAIRE

  Varriale, Gennaro

  2013-01-01

  Il saggio analizza la presenza di musulmani a Napoli durante il Cinquecento, quando la capitale vive una profonda trasformazione urbanistica, che è vincolata alla immigrazione di comunità esogene e al conflitto contro il Turco. Le ostilità tra la Casa d’Austria e la Sublime Porta condizionano inevitabilmente la vita dei maomettani, che appartengono a tre grandi categorie: schiavi, franchi o esuli. Secondo la propria condizione gli islamici occupano diversi spazi cittadini. I musulmani di Napo...

 19. Considerazioni sul problema dei rigassificatori tra aggregazione del consenso e conflitto ambientale

  OpenAIRE

  Lodoli, Flavio

  2011-01-01

  2009/2010 Considerazioni sul problema dei Rigassificatori tra Aggregazione del Consenso e Conflitto Ambientale 1. Il nostro Paese, per scelta politica e per una sostanziale limitata capacità di innovazione del mondo industriale, ha una quota attuale di produzione di energia da fonti rinnovabili poco significativa nonostante gli investimenti, i contributi e le agevolazioni fiscali che dovrebbero incentivare opportunamente ad esempio, l’utilizzo dell’energia solare che rappresenta una...

 20. Identification of evolutionarily conserved exons as regulated targets for the splicing activator tra2β in development.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sushma Grellscheid

  2011-12-01

  Full Text Available Alternative splicing amplifies the information content of the genome, creating multiple mRNA isoforms from single genes. The evolutionarily conserved splicing activator Tra2β (Sfrs10 is essential for mouse embryogenesis and implicated in spermatogenesis. Here we find that Tra2β is up-regulated as the mitotic stem cell containing population of male germ cells differentiate into meiotic and post-meiotic cells. Using CLIP coupled to deep sequencing, we found that Tra2β binds a high frequency of exons and identified specific G/A rich motifs as frequent targets. Significantly, for the first time we have analysed the splicing effect of Sfrs10 depletion in vivo by generating a conditional neuronal-specific Sfrs10 knock-out mouse (Sfrs10(fl/fl; Nestin-Cre(tg/+. This mouse has defects in brain development and allowed correlation of genuine physiologically Tra2β regulated exons. These belonged to a novel class which were longer than average size and importantly needed multiple cooperative Tra2β binding sites for efficient splicing activation, thus explaining the observed splicing defects in the knockout mice. Regulated exons included a cassette exon which produces a meiotic isoform of the Nasp histone chaperone that helps monitor DNA double-strand breaks. We also found a previously uncharacterised poison exon identifying a new pathway of feedback control between vertebrate Tra2 proteins. Both Nasp-T and the Tra2a poison exon are evolutionarily conserved, suggesting they might control fundamental developmental processes. Tra2β protein isoforms lacking the RRM were able to activate specific target exons indicating an additional functional role as a splicing co-activator. Significantly the N-terminal RS1 domain conserved between flies and humans was essential for the splicing activator function of Tra2β. Versions of Tra2β lacking this N-terminal RS1 domain potently repressed the same target exons activated by full-length Tra2β protein.

 1. Vem leder organisationens narrativ? : En jämförelse mella Kvinnojouren Emblas och Rädda Barnens kommunikation på Facebook

  OpenAIRE

  Pakola Monsen, Rebecca

  2013-01-01

  Det är inget nytt att undersöka interaktioner på Facebook, dock är det oftast ur privatpersoners synvinkel Facebook undersöks och inte lika ofta ur en organisations synvinkel. Den här studien syftar till att fylla en del av gapet i medie- och kommunikationsforskningen om hur ideella organisationer beter sig på Facebook genom att undersöka den narrativa processen hos två ideella organisationer och hur delaktiga användare är i organisationernas berättelse beroende på organisationens storlek, Kv...

 2. Bör Barnkonventionen bli lag i Sverige? : En komparativrättslig studie om barnets rättigheter i Sverige och Norge.

  OpenAIRE

  Hedman, Wendela

  2014-01-01

  Abstrakt ”Bör barnkonventionen bli lag i Sverige? – En komparativrätts-lig studie on barnets rättigheter genom barnkonventionen i Sverige & Norge” Uppsatsen diskuterar med en komparativrättslig metodik implementeringen och inkorporering av barnkonventionen i Sverige och Norge. I tre steg ämnar uppsatsen att undersöka huruvida barnkonventionen bör implementeras till fullo och göras till svensk lag på samma sätt som Norge har valt att göra.Uppsatsen fokuserar på FN:s barnrättkommittés yttra...

 3. Candidate Essential Genes in Burkholderia cenocepacia J2315 Identified by Genome-Wide TraDIS

  KAUST Repository

  Wong, Yee-Chin

  2016-08-22

  Burkholderia cenocepacia infection often leads to fatal cepacia syndrome in cystic fibrosis patients. However, antibiotic therapy rarely results in complete eradication of the pathogen due to its intrinsic resistance to many clinically available antibiotics. Recent attention has turned to the identification of essential genes as the proteins encoded by these genes may serve as potential targets for development of novel antimicrobials. In this study, we utilized TraDIS (Transposon Directed Insertion-site Sequencing) as a genome-wide screening tool to facilitate the identification of B. cenocepacia genes essential for its growth and viability. A transposon mutant pool consisting of approximately 500,000 mutants was successfully constructed, with more than 400,000 unique transposon insertion sites identified by computational analysis of TraDIS datasets. The saturated library allowed for the identification of 383 genes that were predicted to be essential in B. cenocepacia. We extended the application of TraDIS to identify conditionally essential genes required for in vitro growth and revealed an additional repertoire of 439 genes to be crucial for B. cenocepacia growth under nutrient-depleted conditions. The library of B. cenocepacia mutants can subsequently be subjected to various biologically related conditions to facilitate the discovery of genes involved in niche adaptation as well as pathogenicity and virulence.

 4. La portata etica della tragedia tra Bernard Williams e Martha Nussbaum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Testini

  2015-11-01

  Full Text Available Questo breve scritto si propone di ripercorrere sinteticamente alcuni nodi fondamentali del dibattito filosofico tra Bernard Williams e Martha Nussbaum sul significato e sul valore etico della rappresentazione tragica non tanto all’interno del mondo greco quanto per la contemporaneità. Il campo su cui questa analisi intende muoversi è delimitato principalmente da due testi fondamentali come Vergogna e Necessità e l’introduzione alla nuova edizione del 2001, insieme alla prima parte, de La fragilità del bene. Si cercherà di mostrare lo scarto tra queste due diverse concezioni riconducendo ad ognuna il particolare atteggiamento etico che sostiene; di questi diversi punti di vista si cercherà di ricostruire il nesso con le differenti interpretazioni che i due autori forniscono dell’Agamennone di Eschilo e con le diverse reazioni che motivano nei confronti del protagonista e della sua vicenda. Gli obiettivi delle argomentazioni che seguono sono principalmente due: innanzitutto evidenziare come in alcune delle critiche mosse dalla filosofa americana al collega britannico siano rinvenibili spunti fondamentali per quella che si ritiene una più completa comprensione della tragedia come caso limite del conflitto tra soggetto etico e mondo e, in secondo luogo, produrre una giustificazione filosofica ulteriore della reazione motivata da Nussbaum davanti alla condotta di Agamennone che sia compatibile con l’approccio di Williams attraverso una riproposizione del conflitto di valori in termini di conflitto di ruoli.

 5. Candidate Essential Genes in Burkholderia cenocepacia J2315 Identified by Genome-Wide TraDIS

  KAUST Repository

  Wong, Yee-Chin; Abd El Ghany, Moataz; Naeem, Raeece; Lee, Kok-Wei; Tan, Yung-Chie; Pain, Arnab; Nathan, Sheila

  2016-01-01

  Burkholderia cenocepacia infection often leads to fatal cepacia syndrome in cystic fibrosis patients. However, antibiotic therapy rarely results in complete eradication of the pathogen due to its intrinsic resistance to many clinically available antibiotics. Recent attention has turned to the identification of essential genes as the proteins encoded by these genes may serve as potential targets for development of novel antimicrobials. In this study, we utilized TraDIS (Transposon Directed Insertion-site Sequencing) as a genome-wide screening tool to facilitate the identification of B. cenocepacia genes essential for its growth and viability. A transposon mutant pool consisting of approximately 500,000 mutants was successfully constructed, with more than 400,000 unique transposon insertion sites identified by computational analysis of TraDIS datasets. The saturated library allowed for the identification of 383 genes that were predicted to be essential in B. cenocepacia. We extended the application of TraDIS to identify conditionally essential genes required for in vitro growth and revealed an additional repertoire of 439 genes to be crucial for B. cenocepacia growth under nutrient-depleted conditions. The library of B. cenocepacia mutants can subsequently be subjected to various biologically related conditions to facilitate the discovery of genes involved in niche adaptation as well as pathogenicity and virulence.

 6. Vestite alla turchesca. Travestimenti orientali nella drammaturgia italiana e francese tra Sei e Settecento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefano Agostino Moretti

  2011-11-01

  Full Text Available Da secoli il Mar Mediterraneo rappresenta un confine tra due mondi. Gli orientalisti li chiamavano e continuano a chiamarli mondo “arabo” e mondo “cristiano”. Questo contributo vuole mostrare come, in tempi non sospetti, l’Italia rappresentasse un ponte tra queste due culture. Grazie agli strumenti della storiografia contemporanea, attenta alla vita quotidiana e agli “archivi del corpo”, scopriamo che durante il XVI e il XVII secolo gli incontri tra musulmani e cristiani fossero molto frequenti e spesso felici. Il teatro comico italiano fu il genere letterario che, prima e meglio di ogni altro, riuscì a cogliere e a descrivere tale fenomeno con tutte le implicazioni politiche, religiose e identitarie, restituendone in pieno uno degli elementi sovente sottaciuti e censurati, ovvero la perturbante carica erotica del “diverso”. Uno degli espedienti che riassumono con maggiore efficacia questo  rapporto identitario e culturale è rappresentato dall’uso del travestimento. Paragonando alcune commedie italiane della prima metà del Seicento con il teatro “orientalista” di Bonarelli, Molière e Goldoni, possiamo osservare la nascita e la crescita di una visione stereotipata e libresca dell’altro, là dove i “panni turcheschi” generavano negli spettatori paura e desiderio.

 7. Candidate essential genes in Burkholderia cenocepacia J2315 identified by genome-wide TraDIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yee-Chin Wong

  2016-08-01

  Full Text Available Burkholderia cenocepacia infection often leads to fatal cepacia syndrome in cystic fibrosis patients. However, antibiotic therapy rarely results in complete eradication of the pathogen due to its intrinsic resistance to many clinically available antibiotics. Recent attention has turned to the identification of essential genes as the proteins encoded by these genes may serve as potential targets for development of novel antimicrobials. In this study, we utilized TraDIS (Transposon Directed Insertion-site Sequencing as a genome-wide screening tool to facilitate the identification of B. cenocepacia genes essential for its growth and viability. A transposon mutant pool consisting of approximately 500,000 mutants was successfully constructed, with more than 400,000 unique transposon insertion sites identified by computational analysis of TraDIS datasets. The saturated library allowed for the identification of 383 genes that were predicted to be essential in B. cenocepacia. We extended the application of TraDIS to identify conditionally essential genes required for in vitro growth and revealed an additional repertoire of 439 genes to be crucial for B. cenocepacia growth under nutrient-depleted conditions. The library of B. cenocepacia mutants can subsequently be subjected to various biologically related conditions to facilitate the discovery of genes involved in niche adaptation as well as pathogenicity and virulence.

 8. Different foods in larvicultura of traíra (Hoplias malabaricus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samuel Louzada Pereira

  2015-10-01

  Full Text Available ABSTRACT. Pereira S.L., Mendonça P.P., Pellanda A.S., Matielo M.D. & Gon- çalves Junior L.P. [Different foods in larvicultura of traíra (Hoplias malabaricus.] Utilização de diferentes alimentos na larvicultura de traíra (Hoplias malabaricus. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, 37(3:233-238, 2015. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Avenida Alberto Lamego, 2000, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes, RJ 28013-602, Brasil. E-mail: samuell_lp@hotmail.com The feeding in the larviculture of species carnivorous view point for closing of the technological packages of rearing culture. Developed in the sector of Aquicultura of the IFES - Campus of Alegre, this work it aimed at to compare the performance with four diet feed as first exogenous feeding for traíra (Hoplias malabaricus, parameters evaluated: Survival, length final (CF, final weight (PF, tax of specific growth (TCE, development tax specifies (TDE, being put in container with fifteen liters of water, with constant aeration, have five larva of traíra/container. The delineation entire was aleatory with four treatments and five repetitions. Being the diet feeds represented for T1: Nauplios de Artemia sp.; T2: microworm of oats (Pannagrelos redivivus; T3: Wild Zooplâncton; e the inert food represented by T4: Commercial ration in dust with 55% of crude protein and 4,200 Kcal de ED/kg of ration. The water exchange was of 80% daily, the average temperature was of 27.5±1°C. The indices of survival in the T1, T2, T3 and T4, had been 84%, 72%, 100% and 92%, respectively. The date had been submitted analyze it statistics ANOVA and test of Tukey (P<0.01. Wild Zooplâncton was biggest CTF, PF, GP, TCE and TDE. Did not have difference statistics between the Artemia sp. the ration for TCE and TDE. The microworm of oats was minor CF, PF, TCE and TDE. The treatment Wild zooplankton (T3 showed optimum diet food among the other diet feeds tested for the development and

 9. Etik och marknadsföring i bloggar : Var går gränsen för smygreklam?

  OpenAIRE

  Hellman, Anna

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att belysa marknadsföringen i bloggar och dess etiska problem. Avsikten är att redogöra för var gränsen för smygreklam går och att få reda på hur mycket bloggarna känner till om ämnet. Bloggarnas andel av sociala medier samt mängden bloggläsare har vuxit explosionsartat. Marknadsföring och reklam i soci-ala medier har vuxit i och med populariteten av sociala medier bland folket. På grund av den ökade marknadsföringen i bloggar har smygreklam uppstått. Efterso...

 10. Fantasifull utflykt med skilda perspektiv : En studie om genus, normbrytning och stereotyper i bilderboken Se upp för krokodilen! (2013)

  OpenAIRE

  Ljungberg, Sofia

  2015-01-01

  Studien undersöker hur könsroller gestaltas ur ett genusperspektiv i bilderboken Se upp för krokodilen! (Moroni & Eriksson, 2013). Syftet är att få djupare kunskaper om hur dessa skildringar speglar målen i läroplanen för förskolan om att motverka traditionella könsnormer och främja jämställdhet och likabehandling mellan könen. Forskare menar att bilderboken är ett användbart och didaktiskt verktyg för att fånga barns intressen och påverka deras tankegångar. Tidigare forskning (Kåreland, ...

 11. Webb Couture : En studie om hur modedesign kan inspirera och förändra webbdesignprocessen för att utmana User Experience standarder

  OpenAIRE

  Carlfjord, Adam; Gustavsson, Henrik

  2015-01-01

  Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte också då begränsningar av potentia...

 12. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 13. Etching Enhancement Followed by Nitridation on Low-k SiOCH Film in Ar/C5F10O Plasma

  Science.gov (United States)

  Miyawaki, Yudai; Shibata, Emi; Kondo, Yusuke; Takeda, Keigo; Kondo, Hiroki; Ishikawa, Kenji; Okamoto, Hidekazu; Sekine, Makoto; Hori, Masaru

  2013-02-01

  The etching rates of low-dielectric-constant (low-k), porous SiOCH (p-SiOCH) films were increased by nitrogen-added Ar/C5F10O plasma etching in dual-frequency (60 MHz/2 MHz)-excited parallel plate capacitively coupled plasma. Previously, perfluoropropyl vinyl ether [C5F10O] provided a very high density of CF3+ ions [Nagai et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006) 7100]. Surface nitridation on the p-SiOCH surface exposed to Ar/N2 plasma led to the etching of larger amounts of p-SiOCH in Ar/C5F10O plasma, which depended on the formation of bonds such as =C(sp2)=N(sp2)- and -C(sp)≡N(sp).

 14. Sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten i psykiatrisk öppenvård : En intervjustudie

  OpenAIRE

  Bäckman, Jenny; Nyman, Nyman

  2016-01-01

  Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors och skötares upplevelser av möten med patienter i psykiatrisk öppenvård.   Bakgrund – I psykiatrisk öppenvård möter sjuksköterskor och skötare många olika människor med individuella behov. Sedan tidigare forskning har det framkommit att patienters känsla av trygghet uppkommer genom faktorer som personalens inställning och empati. Relationen mellan personal och patient är viktig för patientens känsla av att bli tagen på allvar samt att bli b...

 15. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 16. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

  OpenAIRE

  Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas

  2016-01-01

  Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukning...

 17. I nöd och lust : En praktisk studie om hållbara bröllopssminkningar inspirerat av årstidernas färger

  OpenAIRE

  Guldbrand, Ida

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete är att beskriva med vilka sminktekniker och produkter man får till hållbara bröllopssminkningar inspirerade av årstidernas färger, för att visa hur färger, tekniker och produkter anpassas i bröllopssminkningar. Detta för att visa de egna kunskaperna inom området och för att kunna inspirera blivande brudar. Arbetet kommer även vara till nytta för estenomer, branschmänniskor och andra människor som är intresserade av området då de också kan inspireras av arbetet. So...

 18. Accademie teatrali fiorentine nel quartiere di Santa Croce tra Sei e Settecento: tra attori dilettanti, gioco d’azzardo e primi tentativi impresariali

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Fantappiè

  2011-10-01

  Full Text Available Il saggio approfondisce il funzionamento delle accademie teatrali fiorentine a cavallo tra XvII e XvIII secolo sotto più punti di vista: localizzazione dei teatri, repertorio e circolazione degli interpreti, aspetti di amministrazione economica, rapporti con il potere e, nella fattispecie, con la dinastia medicea. Emerge la concentrazione nel quartiere di Santa Croce di Firenze di una buona parte delle accademie di dilettanti, che per alcuni decenni offrono una produzione drammaturgica alternativa a quella del teatro degli attori professionisti, esclusi dal mercato fiorentino nell’ultima fase medicea. Sulle motivazioni di questo fenomeno sono qui proposte ipotesi alternative alla vulgata storiografica che vede in questi anni il nadir culturale nella storia del Granducato e della famiglia al potere. Ci si sofferma, inoltre, sul problema di una possibile definizione di sistema teatrale fiorentino, con particolare attenzione alla disanima dei primi tentativi di adozione di un modello impresariale nel teatro in musica.

 19. La narrazione orale tra bambini ed adulti: da flusso continuo a vena carsica?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena Bernardi

  2010-02-01

  Full Text Available Con il segmento di ricerca che viene presentato nella sua prima fase si prende in esame l’ipotesi di un processo, in atto da tempo, di trasformazione e/o di declino della narrazione orale nel rapporto quotidiano tra adulti e bambini, inteso, in questo specifico contesto, come “spia” dei mutamenti degli stili educativi e degli interscambi tra famiglie ed operatori dei servizi in relazione all’alleanza educativa. La complessità dei filoni di studio che rimandano alla voce “narrazione” negli ambiti delle scienze umane esige la precisazione della curvatura “narrativa” scelta per la ricerca in corso: curvatura che appartiene all’epistemologia della letteratura per l’infanzia e della pedagogia della narrazione in quanto permette di imboccare la strada della ricerca pedagogica rivolta innanzi tutto ai significati che il narrare assume nella relazione educativa e poi ai modi ed alle forme della narrazione che coinvolgono l’infanzia. In un’epoca di grande vitalità e visibilità delle narrazioni, tra cui abbondano le produzioni scritte, illustrate, filmate per l’infanzia, sembra esserci una zona marginale e quasi sommersa della comunicazione narrante che rischia di sfumare in una sorta di oblio. E’ la zona della narrazione orale esperita in praesentia da bambini ed adulti insieme, tessuta con fili di parole che restituiscono senso all’intero arco delle esperienze, tentando di riordinare il disordine che spesso connota la realtà, interpretando, stabilendo connessioni, impregnando di quel senso i vissuti, i fatti, le relazioni, le cose e le parole stesse, ancora, nelle voci. Del rischio e delle conseguenze che possono derivare dalla sua mancanza si occupa questo contributo di ricerca che, dal punto di vista metodologico, si è avvalso e si avvale sia di analisi condotte sul corpus dei testi sia della raccolta di dati e informazioni tramite incontri condotti con la modalità del focus group, con educatrici e genitori.

 20. Traços estereotípicos associados a pessoas jovens e idosas em Portugal

  OpenAIRE

  Marques, Sibila; Lima, Maria Luísa; Novo, Rosa

  2006-01-01

  O objectivo geral deste trabalho foi o de recolher os atributos estereotípicos do grupo das pessoas jovens e idosas em Portugal. Foi conduzido um estudo em que se procedeu ao controlo do sexo dos alvos e da pertença etária dos participantes. Na primeira fase do estudo, 67 pessoas jovens e 85 pessoas idosas realizaram uma tarefa de geração espontânea de traços culturalmente associados a pessoas jovens e idosas de ambos os sexos. No segunda fase do estudo, 62 pessoas jovens e 62 pes...

 1. Simulation of a small computer of the TRA-1001 type on the BESM computer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galaktionov, V.V.

  1975-01-01

  Considered are the purpose and probable simulation ways of one computer by the other. The emulator (simulation program) is given for a small computer of TRA-1001 type on BESM-6 computer. The simulated computer basic elements are the following: memory (8 K words), central processor, input-output program channel, interruption circuit, computer panel. The work with the input-output devices, teletypes ASP-33, FS-1500 is also simulated. Under actual operation the emulator has been used for translating the programs prepared on punched cards with the aid of translator SLANG-1 by BESM-6 computer. The translator alignment from language COPLAN has been realized with the aid of the emulator

 2. Estimativa do risco de traça-verde Palpita vitrealis (Rossi) amplificada por contaminante?

  OpenAIRE

  Mateus, Helena; Pereira, Cândido; Cardoso, Miguel; Manteigas, Ana; Sequeira, Manuel; Figueiredo, Elisabete; Luz, J.P.; Mexia, António

  2012-01-01

  A monitorização da população de traça-verde foi efectuada, em olivais da Cova da Beira, em armadilhas com três formulações comerciais de feromona sexual: Russell (em armadilha funil tricolor) e SEDQ e Suterra (ambas em armadilha delta). As contagens, semanais, decorreram: nas armadilhas iscadas com feromona SEDQ, entre Março e Novembro de 2010; nas armadilhas com feromona Russell e Suterra, de Setembro a Novembro. As capturas variaram de 0 a 4 indivíduos/armadilha/semana. Nas armadilhas com S...

 3. Estimativa do risco de Traça-Verde, Palpita vitrealis (Rossi) amplificada por contaminate?

  OpenAIRE

  Mateus, Helena; Pereira, Cândido; Cardoso, Miguel; Manteigas, Ana; Sequeira, Manuel; Figueiredo, Elisabete; Luz, João Pedro; Mexia, António

  2012-01-01

  A monitorização da população de traça-verde foi efectuada, em olivais da Cova da Beira, em armadilhas com três formulações comerciais de feromona sexual: Russell (em armadilha funil tricolor) e SEDQ e Suterra (ambas em armadilha delta). As contagens, semanais, decorreram: nas armadilhas iscadas com feromona SEDQ, entre Março e Novembro de 2010; nas armadilhas com feromona Russell e Suterra, de Setembro a Novembro. As capturas variaram de 0 a 4 indivíduos/armadilha/semana. Nas armadilhas com S...

 4. Condutas desviantes e traços de personalidade: testagem de um modelo causal

  OpenAIRE

  Vasconcelos,Tatiana Cristina; Gouveia,Valdiney Veloso; Pimentel,Carlos Eduardo; Pessoa,Viviany Silva

  2008-01-01

  A meta principal deste estudo foi comprovar a adequação de um modelo causal à explicação de comportamentos socialmente desviantes (condutas anti-sociais e delitivas), considerando a contribuição dos traços de personalidade (neuroticismo, extroversão e busca de sensações). Para tanto, participaram 755 estudantes do Ensino Médio e Superior, sendo a maioria do sexo feminino (50,3%), de escolas privadas (53,0%) e com idades variando de 16 a 26 anos (média=20,1; desvio-padrão=3,12). Estes responde...

 5. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 6. "Vi är inte en tummelplats för dårar" : Hur journalister och ansvariga utgivare resonerar kring och förhåller sig till användargenererat material i lokaltidningar

  OpenAIRE

  Öberg, Therese; Borgström, Johanna

  2010-01-01

  Sedan 1700-talet har läsarnas medverkan varit en väsentlig del i tidningarnas produktion. Utan deras deltagande har det inte heller blivit någon tidning. En förändring på området skedde när professionaliseringen av publicistrollen blev ett faktum och läsarnas medverkan ifrågasattes. Samhällsförändringar och tekniska utvecklingar har sedan lett fram till det vi har idag: ett samhälle där medieorganisationerna är i allt större behov av att läsarna återigen deltar i olika former. Syftet med stud...

 7. Systematic genetic array analysis links the Saccharomyces cerevisiae SAGA/SLIK and NuA4 component Tra1 to multiple cellular processes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrews Brenda

  2008-07-01

  Full Text Available Abstract Background Tra1 is an essential 437-kDa component of the Saccharomyces cerevisiae SAGA/SLIK and NuA4 histone acetyltransferase complexes. It is a member of a group of key signaling molecules that share a carboxyl-terminal domain related to phosphatidylinositol-3-kinase but unlike many family members, it lacks kinase activity. To identify genetic interactions for TRA1 and provide insight into its function we have performed a systematic genetic array analysis (SGA on tra1SRR3413, an allele that is defective in transcriptional regulation. Results The SGA analysis revealed 114 synthetic slow growth/lethal (SSL interactions for tra1SRR3413. The interacting genes are involved in a range of cellular processes including gene expression, mitochondrial function, and membrane sorting/protein trafficking. In addition many of the genes have roles in the cellular response to stress. A hierarchal cluster analysis revealed that the pattern of SSL interactions for tra1SRR3413 most closely resembles deletions of a group of regulatory GTPases required for membrane sorting/protein trafficking. Consistent with a role for Tra1 in cellular stress, the tra1SRR3413 strain was sensitive to rapamycin. In addition, calcofluor white sensitivity of the strain was enhanced by the protein kinase inhibitor staurosporine, a phenotype shared with the Ada components of the SAGA/SLIK complex. Through analysis of a GFP-Tra1 fusion we show that Tra1 is principally localized to the nucleus. Conclusion We have demonstrated a genetic association of Tra1 with nuclear, mitochondrial and membrane processes. The identity of the SSL genes also connects Tra1 with cellular stress, a result confirmed by the sensitivity of the tra1SRR3413 strain to a variety of stress conditions. Based upon the nuclear localization of GFP-Tra1 and the finding that deletion of the Ada components of the SAGA complex result in similar phenotypes as tra1SRR3413, we suggest that the effects of tra1SRR3413

 8. Indigenous Engagement in Tropical River Research in Australia: The TRaCK Program

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sue E. Jackson

  2015-05-01

  Full Text Available The literature on scientific-Indigenous ecological knowledge collaborations rarely analyses programmatic efforts undertaken by multi-disciplinary research groups over very large geographic scales. The TRaCK (Tropical Rivers and Coastal Knowledge research program was established to provide the science and knowledge needed by governments, industries, and communities to sustainably manage northern Australia’s rivers and estuaries. A number of policies and procedures were developed to ensure that the needs of Indigenous people of the multi-jurisdictional region were addressed and to enhance the benefits they might derive from participating in the research. An overarching Indigenous Engagement Strategy undergirded the program’s engagement activities, providing guidance on matters relating to the protection of intellectual property, negotiation of research agreements, remuneration for Indigenous expertise, and communications standards. This article reviews the achievements and shortcomings of the TRaCK experience of Indigenous engagement and highlights lessons for researchers and research organisations contemplating applied environmental science initiatives of this scale and scope.

 9. Musei post-etnografici: Le trasformazioni dei rapporti tra antropologia e museo in Francia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benoît de L'Estoile

  2016-08-01

  Full Text Available L’articolo riflette sulle trasformazioni contemporanee dei rapporti tra antropologia e museo in Francia alla luce dell’apertura negli ultimi anni del Musée du quai Branly, del Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM, e del rinnovamento del Musée de l'Homme. La relazione tra musei e antropologia, storicamente più stretta in Francia che in altri contesti nazionali, spiega l’intensità delle reazioni suscitate da queste trasformazioni. La ricostruzione della successione dei progetti di musei etnografici, e in particolare l’ideale del ‘museo-laboratorio’, dimostra il ruolo duraturo del paradigma enciclopedico-naturalista. L’esaurimento del paradigma naturalista, tanto negli stessi musei di storia naturale come il Muséum National d'Histoire Naturelle di Parigi quanto nei musei etnografici, ha prodotto una trasformazione del ruolo dei musei, sancito dal passaggio da un discorso museografico centrato sulla scienza e il razionalismo ad un approccio estetizzante fondato sulle emozioni. Allo stesso tempo, il paradigma naturalista ed evoluzionista rinasce nel nuovo Musée de l'Homme, inaugurato nel 2015. Questi nuovi musei, che possono essere definiti come ‘post-etnografici’, non sono ancora riusciti a fare i conti con la storia e con il loro passato coloniale. Nel contempo, l’antropologia francese si trova di fronte alla sfida di reinventarsi come ‘antropologia post-museo’.

 10. Traços de resistência na obra de Augusto Roa Bastos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Henrique Lopes Almeida

  2017-01-01

  Full Text Available Este estudo tem como proposta a análise de alguns traços de resistência presentes em algumas das produções literárias do autor paraguaio Augusto Roa Bastos. As obras escolhidas são Vigilia del Almirante (2008 e a trilogia Yo, el supremo (2003, El fiscal (2008 e El hijo del hombre (2003. O primeiro romance trata da volta ao período do descobrimento e desenvolve uma confrontação entre Colombo, os cronistas e o narrador. A trilogia se ocupa do cenários belicosos da história paraguaia e de alguns ditadores e suas relações com o poder. O tratamento dado a essa matéria histórica nas narrativas supracitadas pode ser entendida como traços de resistência, bem como alguns artifícios narrativos aplicados pelo autor. A análise será realizada a partir das discussões sobre Resistência e descobrimento propostos por Galeano (1989, Bitterli (2012 e Grützmacher (2009.

 11. A photometric analysis of the neglected EW-type binary V336 TrA

  Science.gov (United States)

  Kriwattanawong, W.; Sarotsakulchai, T.; Maungkorn, S.; Reichart, D. E.; Haislip, J. B.; Kouprianov, V. V.; LaCluyze, A. P.; Moore, J. P.

  2018-05-01

  This study presents an analysis of photometric light curves and absolute parameters for the EW-type binary V336 TrA. VRI imaging observations were taken in 2013 by using the robotic telescopes PROMPT 4 and PROMPT 5 at Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO), Chile. The observed light curves were fitted by using the Wilson-Devinney method. The results showed that V336 TrA is a W-type contact binary with a mass ratio of q = 1.396. The binary is a weak contact system with a fill-out factor of f = 15.69%. The system contains components with masses of 0.653 M⊙ and 0.912 M⊙ for the hotter and the cooler, respectively. The location of the secondary (less massive) component on the log M - log L diagram was found to be near the TAMS. The component has evolved to be oversize and overluminous. The orbital angular momentum of the binary was found to be log Jo = 51.61 cgs, less than all detached systems for same mass. The system has undergone angular momentum and/or mass loss, during the binary evolution from the detached to contact system.

 12. pTRA - A reporter system for monitoring the intracellular dynamics of gene expression.

  Science.gov (United States)

  Wagner, Sabine G; Ziegler, Martin; Löwe, Hannes; Kremling, Andreas; Pflüger-Grau, Katharina

  2018-01-01

  The presence of standardised tools and methods to measure and represent accurately biological parts and functions is a prerequisite for successful metabolic engineering and crucial to understand and predict the behaviour of synthetic genetic circuits. Many synthetic gene networks are based on transcriptional circuits, thus information on transcriptional and translational activity is important for understanding and fine-tuning the synthetic function. To this end, we have developed a toolkit to analyse systematically the transcriptional and translational activity of a specific synthetic part in vivo. It is based on the plasmid pTRA and allows the assignment of specific transcriptional and translational outputs to the gene(s) of interest (GOI) and to compare different genetic setups. By this, the optimal combination of transcriptional strength and translational activity can be identified. The design is tested in a case study using the gene encoding the fluorescent mCherry protein as GOI. We show the intracellular dynamics of mRNA and protein formation and discuss the potential and shortcomings of the pTRA plasmid.

 13. Torque nos rodados motrizes de um trator agrícola submetido a ensaios de tração

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego A. Fiorese

  2015-09-01

  Full Text Available RESUMOA determinação do torque nos rodados motrizes dos tratores agrícolas complementa os ensaios de tração e permite o cálculo da distribuição dos esforços tratórios entre os eixos. O objetivo principal desta pesquisa foi determinar a demanda de torque nos rodados motrizes de um trator com potência do motor de 89 kW, buscando avaliar o torque demandado em função da utilização da tração dianteira assistida (TDA, para distintas marchas e conforme aumento da força de tração. Foram realizados ensaios de tração sobre pista de concreto utilizando-se um torciômetro instalado no eixo traseiro do trator, um carro dinamométrico e instrumentação eletrônica para aquisição de dados. Avaliaram-se a TDA ligada e desligada, quatro marchas (5, 7, 8 e 9 km h-1 e oito cargas na barra de tração (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30 kN. Os resultados analisados estatisticamente através de equações de regressão indicaram comportamento similar para todas as marchas sendo que, conforme o aumento da força de tração ocorreu crescimento linear da demanda de torque nos eixos motrizes. Com a TDA ligada nas cargas mais baixas o torque é maior no eixo dianteiro e nas cargas mais altas é maior no eixo traseiro.

 14. Antitumor activity of ginseng sapogenins, 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD, on gastric cancer cells.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Chen; Su, Guangyue; Wang, Xude; Zhang, Xiaoshu; Guo, Shuang; Zhao, Yuqing

  2016-01-01

  25-Hydroxyprotopanaxadiol (25-OH-PPD) and 25-methoxylprotopanaxadiol (25-OCH3-PPD), two ginseng sapogenins, have potent antitumor activity and their effects on gastric cancer (BGC-823, SGC-7901, MKN-28) cells and a gastric mucosa (GES-1) cell line are reported. Both compounds significantly inhibited the growth of gastric cancer cells, while having lesser inhibitory effects on GES-1 cells by MTT assay. A mechanistic study revealed that the two ginseng sapogenins could induce apoptosis in BGC-823 cells by morphological observation, DNA fragmentation, flow cytometry and western blot analysis. Besides, the apoptosis was inhibited by Ac-DEVD-CHO, a caspase 3 inhibitor, which was confirmed by cell viability analysis. These results indicate that 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD have potential to be promising agents for the treatment of gastric cancer.

 15. Att arbeta i restaurangbranschen : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och stress

  OpenAIRE

  Sauer, Emma

  2016-01-01

  En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med stu...

 16. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  OpenAIRE

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 17. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 18. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  OpenAIRE

  Dahlquist, Josefin; Larsson, Martin; Rickfält, Tea

  2017-01-01

  Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. Ett miljömål har antagits i Sverigeför att skydda grundvattentäkter och därmed säkra framtida dricksvattenförsörjning. Rullstensåsar innehåller stora grundvattenmagasin och har hög infiltrationsförmåga för vatten från markytan. Uppsala kommun tar 95 % av sitt dricksvatten från ru...

 19. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  OpenAIRE

  Eklund, Anton; Johansson, Tommy

  2017-01-01

  Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens resultat har Lintons rollteori använts för att s...

 20. La tradizione nella scienza il progresso scientifico come equilibrio dialettico tra idee innovatrici e tradizione in una raccolta di saggi inediti

  CERN Document Server

  Heisenberg, Werner

  1982-01-01

  In questa raccolta di saggi (inediti per l'Italia), da lui stesso selezionati poco prima della morte, Heisenberg analizza da varie angolazioni i rapporti tra progresso scientifico e tradizione : la storia della scienza è soprattutto una storia di idee, e da un giusto equilibrio dialettico tra i nuovi concetti e la tradizione, che costituisce la base ideale per discuterli, scaturisce il progress scientifico.

 1. Ginsenoside 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

  Science.gov (United States)

  Han, Xin; Song, Jian; Lian, Li-Hua; Yao, You-Li; Shao, Dan-Yang; Fan, Ying; Hou, Li-Shuang; Wang, Ge; Zheng, Shuang; Wu, Yan-Ling; Nan, Ji-Xing

  2018-06-22

  Ginseng is widely used in energy drinks, dietary supplements and herbal medicines, and its pharmacological actions are related with energy metabolism. As an important modulating energy metabolism pathway, liver X receptors (LXRs) can promote the resolving of hepatic fibrosis and inflammation. The present study aims to evaluate the regulation of 25-OCH3-PPD, a ginsenoside isolated from Panax ginseng, against hepatic fibrosis and inflammation in thioacetamide (TAA)-stimulated mice by activating LXRs pathway. 25-OCH3-PPD decreases serum ALT/AST levels and improves the histological pathology of liver in TAA-induced mice; attenuates transcripts of pro-fibrogenic markers associated with hepatic stellate cell activation; attenuates the levels of pro-Inflammatory cytokines and blocks apoptosis happened in liver; inhibits NLRP3 inflammasome by affecting P2X7R activation; regulates PI3K/Akt and LKB1/AMPK-SIRT1. 25-OCH3-PPD also facilitates LX25Rs and FXR activities decreased by TAA stimulation. 25-OCH3-PPD also decreases α-SMA via regulation of LXRs and P2X7R-NLRP3 in vitro. Our data suggest the possibility that 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

 2. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  OpenAIRE

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 3. L’università italiana tra continuità e discontinuità. Intervista a Mauro Moretti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro Breccia

  2017-07-01

  Full Text Available L’intervista a Mauro Moretti inquadra il tema del dossier a partire dalle fonti per la storia delle università italiane nel secondo Novecento. Passa poi ad indicare alcuni tra i principali aspetti da indagare anche per definire al meglio una possibile cronologia

 4. InTraCert. Inception report. The role of an integrated tradable green certificate system in a liberalising market

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boots, M.G.; Schaeffer, G.J.; De Zoeten, C.; Mitchell, C.; Anderson, T.; Morthorst, P.E.; Nielsen, L.; Gual, M.; Del Rio, P.; Cadenas, A.; Hernandez, F.; Kuehn, I.; Braeur, W.; Stronzik, M.

  2000-12-01

  The InTraCert project aims to explore the possibility of integrating the existing and planned Tradable Green Certificate (TGC) schemes in the European Union and, therefore, creating a plausible unified market for TGCs. Particular attention will be paid to the possibilities of integrating TGCs for green electricity, heat and gas. Furthermore, it intents to examine the possible interactions arising from such a system with more direct GHG abatement measures, i.e. Carbon Emissions Trading (CET). The scope of the InTraCert project requires specific information for EU-15 countries regarding, on the one hand, Renewable Energy Sources (RES) used for electricity, gas and heat generation and. on the other, GHG emission levels and national strategies. In order to account for this information need. specific country inventories have been designed and carried out by InTraCert members in this first phase of the project. The inventory shows that Belgium, Italy, Denmark, the Netherlands, Austria, Sweden and the UK seriously want to implement a TGC system. The systems will indeed be nationally oriented; hardly any provisions for international trade in the different TGCs will be put in place. An essential prerequisite for efficient cross border trade is agreement on the carbon credit that comes with RE production. What is the size of the carbon credit and will this credit be attached to the TGC while traded? These will be the main questions to be answered in the next phase of the InTraCert project. 8 refs

 5. Numerical Calculation of Coherent Synchrotron Radiation Effects Using TraFiC4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kabel, Andreas C.

  2000-01-01

  Coherent synchrotron radiation (CSR) occurs when short bunches travel on strongly bent trajectories. Its effects on high-quality beams can be severe and are well understood qualitatively. For quantitative results, however, one has to rely on numerical methods. There exist several simulation codes utilizing different approaches. The authors describe in some detail the code TraFiC 4 developed at DESY for design and analysis purposes, which approaches the problem from first principles and solves the equations of motion either perturbatively or self-consistently. They present some calculational results and comparison with experimental data. Also, they give examples of how the code can be used to design beamlines with minimal emittance growth due to CSR

 6. Conjugative Plasmid Transfer in Xylella fastidiosa Is Dependent on tra and trb Operon Functions.

  Science.gov (United States)

  Burbank, Lindsey P; Van Horn, Christopher R

  2017-11-01

  The insect-transmitted plant pathogen Xylella fastidiosa is capable of efficient horizontal gene transfer (HGT) and recombination. Natural transformation occurs at high rates in X. fastidiosa , but there also is evidence that certain strains of X. fastidiosa carry native plasmids equipped with transfer and mobilization genes, suggesting conjugation as an additional mechanism of HGT in some instances. Two operons, tra and trb , putatively encoding a conjugative type IV secretion system, are found in some but not all X. fastidiosa isolates, often on native plasmids. X. fastidiosa strains that carry the conjugative transfer genes can belong to different subspecies and frequently differ in host ranges. Using X. fastidiosa strain M23 ( X. fastidiosa subsp. fastidiosa ) or Dixon ( X. fastidiosa subsp. multiplex ) as the donor strain and Temecula ( X. fastidiosa subsp. fastidiosa ) as the recipient strain, plasmid transfer was characterized using the mobilizable broad-host-range vector pBBR5pemIK. Transfer of plasmid pBBR5pemIK was observed under in vitro conditions with both donor strains and was dependent on both tra and trb operon functions. A conjugative mechanism likely contributes to gene transfer between diverse strains of X. fastidiosa , possibly facilitating adaptation to new environments or different hosts. IMPORTANCE Xylella fastidiosa is an important plant pathogen worldwide, infecting a wide range of different plant species. The emergence of new diseases caused by X. fastidiosa , or host switching of existing strains, is thought to be primarily due to the high frequency of HGT and recombination in this pathogen. Transfer of plasmids by a conjugative mechanism enables movement of larger amounts of genetic material at one time, compared with other routes of gene transfer such as natural transformation. Establishing the prevalence and functionality of this mechanism in X. fastidiosa contributes to a better understanding of HGT, adaptation, and disease emergence

 7. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 8. She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap : Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer

  OpenAIRE

  Linderfyhr, Jessica; Malm, Mikaela

  2017-01-01

  Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster. Unga kvinnor kan känna tvekan inför chefskap på grund av känslan av bristande erfarenhet och svårighet med att identifiera sig med den ster...

 9. Sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos barn i treårsåldern

  OpenAIRE

  Nilsson, Anna; Sirén, Ellen

  2015-01-01

  Barns fem första levnadsår präglas av en omfattande utveckling av språkliga förmågor och exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som visat sig ha en stor påverkan på hur barn utvecklar förståelse för sina egna och andras tankar, det vill säga deras Theory of Mind. En central aspekt inom forskning har varit att undersöka hur förmågorna samvarierar vid olika åldrar. Syftet i föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos...

 10. Importprocessen för inrednings- och gåvoartiklar från USA till Finland : En handbok för företagaren

  OpenAIRE

  Smeds, Desiré; Backlund, Johanna

  2016-01-01

  Det här examensarbetet handlar om import från USA med fokus på inrednings- och gåvoartiklar. I arbetet lyfter vi steg för steg fram de delar som utgör importprocessen hela vägen från hur man hittar en pålitlig leverantör till förtullningen av produkterna här i Finland. Syftet med arbetet är att det skall kunna fungera som en handbok för företag som vill starta en småskalig importverksamhet av inrednings- och gåvoartiklar. Vi tar även upp information om import och internationell handel i a...

 11. Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

  OpenAIRE

  Persson, Jasmin; Lundbladh, Mia

  2015-01-01

  Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätver...

 12. Låt medborgarna skapa staden : Om tactical urbanism och idéburen stadsförbättring samt medborgarnas rätt till staden

  OpenAIRE

  Bretz, Martin

  2015-01-01

  I skapandet av staden har människan möjlighet att göra om sig själv och förverkliga sitt hjärtas önskan. Hur och för vem staden ska utformas för är troligtvis en diskussion vilken kommer att finnas lika länge som staden i sig. Genom historien har privat ägande och andra samhälleliga former av dominans kontrollerat dess rum, vilket ofta resulterat i olika former av proteströrelser.   Tactical urbanism har i flertalet städer världen över blivit en populär metod för att förbättra livskvaliteten ...

 13. Word of mouth muntligt och via sociala medier : - På vilket sätt påverkar det turisters reseplanering?

  OpenAIRE

  Hugosson, Jennie; Ahlberg, Madeleine

  2017-01-01

  Vår studie belyser hur informationsspridning både muntligt och via internet kan påverka turisters reseplaneringsprocess. Studien undersöker vilka känslomässiga attityder individer upplever genom word of mouth och electronic word of mouth och hur vida dessa attityder påverkar valet av ett nytt resmål. Syftet med studien är att undersöka hur word of mouth kan påverka turisters val av nya resmål. För att möjliggöra detta har vi genomfört intervjuer med respondenter utifrån förutbestämda kriterie...

 14. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik:lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  OpenAIRE

  Jannok-Nutti, Ylva

  2010-01-01

  Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå transformering av utbildning i matematik så att ett samiskt perspektiv blir utgångspunkt för utbildningen. Avhandlingen genomfördes såsom ett aktionsforskningsprojekt med fokus på lärares perspektiv avseende transformering och genomförande av transformeringsaktiviteter i matematik. Teoretiska utgångspunkter togs utifrån Smiths teori om urfolksperspektiv, Banks teori för integrering av mult...

 15. Field Sampling Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System - 1997 Notice of Violation Consent Order

  International Nuclear Information System (INIS)

  Evans, S.K.

  2002-01-01

  This Field Sampling Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System is one of two documents that comprise the Sampling and Analysis Plan for the HWMA/RCRA closure certification of the TRA-731 caustic and acid storage tank system at the Idaho National Engineering and Environmental Laboratory. This plan, which provides information about sampling design, required analyses, and sample collection and handling procedures, is to be used in conjunction with the Quality Assurance Project Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System

 16. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  International Nuclear Information System (INIS)

  FitzPatrick, Benjamin L.; Lau, K.-C.; Butler, Laurie J.; Lee, S.-H.; Lin, Jim Jr-Min

  2008-01-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH 2 CHCH 2 , a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH 2 CHCH 2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C 3 H 4 O (acrolein)+H, C 2 H 4 +HCO (formyl radical), and H 2 CO (formaldehyde)+C 2 H 3 . A small signal from C 2 H 2 O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C 2 H 5 +CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to

 17. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, Benjamin L.; Lau, Kai-Chung; Butler, Laurie J.; Lee, Shih-Huang; Lin, Jim-Min, Jr.

  2008-08-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH2CHCH2, a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH2CHCH2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH2CHCH2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH2CHCH2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C3H4O (acrolein)+H, C2H4+HCO (formyl radical), and H2CO (formaldehyde)+C2H3. A small signal from C2H2O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C2H5+CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to each of these product channels

 18. A auto-percepção do envelhecimento e os traços de personalidade em idosos

  OpenAIRE

  Yassine, Ismael Macedo Correia

  2011-01-01

  Tese de mestrado, Psicologia (Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica), Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia, 2011 O presente estudo foca a auto-percepção do envelhecimento e os traços de personalidade, assumindo como principais objectivos: (1) a exploração da relação entre auto-percepção do processo de envelhecimento por parte dos idosos (com mais de 60 anos de idade) e os traços de personalidade e, (2) a compreensão das dimensõe...

 19. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 20. Quality Assurance Project Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System - 1997 Notice of Violation Consent Order; TOPICAL

  International Nuclear Information System (INIS)

  Evans, S.K.

  2002-01-01

  This Quality Assurance Project Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA- 731 Caustic and Acid Storage Tank System is one of two documents that comprise the Sampling and Analysis Plan for the HWMA/RCRA closure certification of the TRA-731 caustic and acid storage tank system at the Idaho National Engineering and Environmental Laboratory. This plan, which provides information about the project description, project organization, and quality assurance and quality control procedures, is to be used in conjunction with the Field Sampling Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System. This Quality Assurance Project Plan specifies the procedures for obtaining the data of known quality required by the closure activities for the TRA-731 caustic and acid storage tank system

 1. Emanuele KANCEFF, "L’immagine della Sicilia nei resoconti di viaggio del Settecento. Tra classicità ed emozione romantica", 2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pino Menzio

  2015-06-01

  Full Text Available Emanuele KANCEFF, "L’immagine della Sicilia nei resoconti di viaggio del Settecento. Tra classicità ed emozione romantica", Scicli, Edizioni di storia e studi sociali, 2015 [Book Review

 2. La dinamica tra appartenere e differenziarsi: elementi della trasformazione nella terapia ‘a geometria variabile’ con adolescenti migranti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Graziana Mangiacavallo

  2015-01-01

  Full Text Available In questo lavoro sarà affrontata la dinamica tra processo di appartenenza e differenziazione in età adolescenziale, attraverso l’esemplificazione di un caso clinico. Tale dinamica è resa complessa dal fatto che il caso in oggetto, rimanda a trame culturali della migrazione. Tale lavoro prende in esame la possibilità dell’utilizzo di strategie integrate, come la consultazione culturale, alla luce del modello a ‘geometria variabile.

 3. The Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary Syndrome (TRA*CER) trial: study design and rationale.

  Science.gov (United States)

  2009-09-01

  The protease-activated receptor 1 (PAR-1), the main platelet receptor for thrombin, represents a novel target for treatment of arterial thrombosis, and SCH 530348 is an orally active, selective, competitive PAR-1 antagonist. We designed TRA*CER to evaluate the efficacy and safety of SCH 530348 compared with placebo in addition to standard of care in patients with non-ST-segment elevation (NSTE) acute coronary syndromes (ACS) and high-risk features. TRA*CER is a prospective, randomized, double-blind, multicenter, phase III trial with an original estimated sample size of 10,000 subjects. Our primary objective is to demonstrate that SCH 530348 in addition to standard of care will reduce the incidence of the composite of cardiovascular death, myocardial infarction (MI), stroke, recurrent ischemia with rehospitalization, and urgent coronary revascularization compared with standard of care alone. Our key secondary objective is to determine whether SCH 530348 will reduce the composite of cardiovascular death, MI, or stroke compared with standard of care alone. Secondary objectives related to safety are the composite of moderate and severe GUSTO bleeding and clinically significant TIMI bleeding. The trial will continue until a predetermined minimum number of centrally adjudicated primary and key secondary end point events have occurred and all subjects have participated in the study for at least 1 year. The TRA*CER trial is part of the large phase III SCH 530348 development program that includes a concomitant evaluation in secondary prevention. TRA*CER will define efficacy and safety of the novel platelet PAR-1 inhibitor SCH 530348 in the treatment of high-risk patients with NSTE ACS in the setting of current treatment strategies.

 4. Reconhecer e traduzir traços de Sêneca em Shakespeare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Cazarini de Freitas

  2014-07-01

    O filósofo Sêneca (c.4 a.C.-65 d.C. é autor de oito tragédias latinas às quais se atribui, regra geral, elevado grau de “influência” na literatura dramática produzida na Inglaterra da virada do século XVI para o XVII. Sem recorrer ao usual método de localizar citações ou equivalências textuais, propõe-se aqui reconhecer os traços da elocução senequiana em Shakespeare a partir da identificação de dispositivos da retórica antiga e de suas correspondências em cenas específicas de Richard III, Hamlet e The Tempest. A tradução dessas peças a partir do latim ou do inglês deve refletir o domínio e a intenção dos autores no uso de tais expedientes retóricos.

 5. Il problema dei debiti internazionali nel periodo tra le due guerre mondiali. (The international debt problem in the interwar period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. DE CECCO

  2013-12-01

  Full Text Available Grande attenzione è stata recentemente dedicata al problema attuale del debito del terzo mondo e le sue implicazioni per il sistema bancario internazionale . Una rassegna di eventi simili a volte precedenti in passato dimostra che gli operatori dei mercati finanziari internazionali hanno la memoria corta , poiché la maggior parte degli aspetti della crisi si sono verificati in passato. Questo è confermato dal considerare il problema del debito internazionale tra la prima e la seconda guerra mondiale . La principale differenza tra allora e adesso è che il periodo tra le due guerre fu un periodo di transizione da un sistema di commercio dominato daòòa sterlina ad uno dominato  dal dollaro statunitense . Molti dei problemi di oggi derivano da questa continua dominazione dollaroConsiderable attention has recently been paid to the current problem of third world debt and its implications for the international banking system. A review of similar events at previous times in the past shows that operators in international financial markets have very short memories, since most of the aspects of the current crisis have occurred in the past. This is borne out by considering the international debt problem between the first and second world wars. The major difference between then and now is that the interwar period was a time of transition from a sterling-dominated trading system to one dominated by the US dollar. Many of today's problems stem from this continuing dollar domination.JEL: N24

 6. [Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna] / Enn Küng

  Index Scriptorium Estoniae

  Küng, Enn, 1963-

  2002-01-01

  Arvustus: Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna. (Acta Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmiensa, 21). Stockholm, 2000. Stockholmi Ülikooli Balti Uuringute Keskuse teaduslik väljaanne "Riik-kirik-ühiskond" Rootsi suurriigi provintsipoliitikast Eesti- ja Liivimaal 16.-17. sajandil

 7. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 8. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 9. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 10. Vem vill betala för musik? : En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Hjort, Ted

  2011-01-01

  Generation Y skiljer sig mycket från tidigare generationer enligt många forskare och inte minst då när det gäller konsumtionsbeteende och värderingar. Till Generation Y tillhör de personer som är födda från åttiotalets början till mitten av nittiotalet. Under de senaste tio åren har sättet vi konsumerar musik ändrat mycket drastiskt. Genom internet och digitaliseringen av musiken har de flesta och inte minst Generation Y gått över från att köpa Cd-skivor i butiken till att ladda ner, båd...

 11. Det gränslösa arbetslivets genomtränglighet i Spotify-rekryterarnas sfärer : hur flexibilitet och tillgänglighet påverkar work-life balance

  OpenAIRE

  Andersson, Emelie; Hallgren, Malin

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur rekryterare upplever och hanterar flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en multinationell och expanderande organisation präglad av det gränslösa arbetslivet. Denna förståelse är betydelsefull då det gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en utmaning för individen själv att måna om sin work-life balance och upprätthållandet av ett långsiktigt välmående. För att uppfylla studi...

 12. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 13. Book review. Un veterinario a spasso per il mondo tra guerre, colonialismo e apartheid. Attilio Pini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Graziani

  2014-12-01

  fascista, del fratello maggiore Tebaldo come il padre militare di carriera e poi veterinario. E ancora, le prime docce con l'acqua di mare, la "festa delle bastonate" (una vera battaglia tra somali con finalità propiziatorie di fertilità, fino al viaggio in nave con Filippo Tommaso Marinetti che pare si fosse invaghito della madre Anna. Quello del dott. Pini è un libro ben scritto, dallo stile lineare, fatto di parole pesate col misurino, a volte anche musicali ("Non c'era più il fascio, ma si assisteva all'inizio dello sfascio" e argute (si legga pag. 35 sugli italiani "popolo plaudente" che rendono la lettura assai godibile. Nonostante l'autore si schernisca dicendo di non aver ereditato nessuna delle doti paterne, evidentemente ha ereditato eccome la verve narrativa dal padre Ugo autore, tra l'altro, del libro di memorie Sotto le ceneri dell'impero. Dalle rive del Giuba alle falde del monte Kenya, edito nel 1967 e ancora oggi nel catalogo dell'Editore Mursia.

 14. Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

  OpenAIRE

  Braunander, Joacim; Olofsson, Fredrik

  2015-01-01

  Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. Konsumenter som väljer att kommentera upplevelser och produkter på sociala medier ökar. Enligt forskning så litar framtida konsumenter mer på andra konsumenters kommentarer än vad de litar på företagets marknadsföring över deras ...

 15. Il riutilizzo dei nuraghi tra Marmilla e Sarcidano in epoca romana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrico Trudu

  2017-01-01

  Full Text Available Riassunto: Il riutilizzo dei nuraghi in epoca romana appare un fenomeno numericamente rilevante e caratteristico delle dinamiche di occupazione delle aree rurali della Sardegna, che risulta ancora di difficile inquadramento. Sono attestate, infatti, diverse finalità di riutilizzo ma non è stato finora possibile tracciare un quadro ipotetico delle modalità e delle finalità complessive di tale riuso, che viene tradizionalmente legato a una continuità di frequentazione di comunità locali e a un processo di acculturazione e romanizzazione più o meno profonda degli etnici indigeni. Nel presente contributo si presentano i dati relativi alle attestazioni di riutilizzo in un’area compresa tra Marmilla e Sarcidano, particolarmente importante per la sua collocazione geografica e strategica, nella quale si evidenzia un interessante quadro diacronico delle dinamiche di riutilizzo e della loro matrice culturale. Abstract: Reuse of nuraghi in Roman age appears as a numerically significant phenomenon and  a characteristic of settlement dynamics in Sardinian rural areas, but  still difficult to classify. Different purposes of reuse are known but has not yet been possible to draw a picture of the mode of operation and of the objectives of such re-use, which is traditionally linked to a continuity of  use related to local communities and to a process of acculturation and Romanization of indigenous ethnic groups. In this paper we present the reuse exemples of an area between Marmilla and Sarcidano, particularly important for its geographical and strategic position, in which is possible to highlight an interesting diachronic picture of reuse dynamics and of the cultural matrix of the phenomenon.

 16. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 17. First tier modeling of consumer dermal exposure to substances in consumer articles under REACH: a quantitative evaluation of the ECETOC TRA for consumers tool.

  Science.gov (United States)

  Delmaar, J E; Bokkers, B G H; ter Burg, W; van Engelen, J G M

  2013-02-01

  The demonstration of safe use of chemicals in consumer products, as required under REACH, is proposed to follow a tiered process. In the first tier, simple conservative methods and assumptions should be made to quickly verify whether risks for a particular use are expected. The ECETOC TRA Consumer Exposure Tool was developed to assist in first tier risk assessments for substances in consumer products. The ECETOC TRA is not a prioritization tool, but is meant as a first screening. Therefore, the exposure assessment needs to cover all products/articles in a specific category. For the assessment of the dermal exposure for substances in articles, ECETOC TRA uses the concept of a 'contact layer', a hypothetical layer that limits the exposure to a substance contained in the product. For each product/article category, ECETOC TRA proposes default values for the thickness of this contact layer. As relevant experimental exposure data is currently lacking, default values are based on expert judgment alone. In this paper it is verified whether this concept meets the requirement of being a conservative exposure evaluation method. This is done by confronting the ECETOC TRA expert judgment based predictions with a mechanistic emission model, based on the well established theory of diffusion of substances in materials. Diffusion models have been applied and tested in many applications of emission modeling. Experimentally determined input data for a number of material and substance combinations are available. The estimated emissions provide information on the range of emissions that could occur in reality. First tier tools such as ECETOC TRA tool are required to cover all products/articles in a category and to provide estimates that are at least as high as is expected on the basis of current scientific knowledge. Since this was not the case, it is concluded that the ECETOC TRA does not provide a proper conservative estimation method for the dermal exposure to articles. An

 18. Pathways of topological rank analysis (PoTRA: a novel method to detect pathways involved in hepatocellular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chaoxing Li

  2018-04-01

  Full Text Available Complex diseases such as cancer are usually the result of a combination of environmental factors and one or several biological pathways consisting of sets of genes. Each biological pathway exerts its function by delivering signaling through the gene network. Theoretically, a pathway is supposed to have a robust topological structure under normal physiological conditions. However, the pathway’s topological structure could be altered under some pathological condition. It is well known that a normal biological network includes a small number of well-connected hub nodes and a large number of nodes that are non-hubs. In addition, it is reported that the loss of connectivity is a common topological trait of cancer networks, which is an assumption of our method. Hence, from normal to cancer, the process of the network losing connectivity might be the process of disrupting the structure of the network, namely, the number of hub genes might be altered in cancer compared to that in normal or the distribution of topological ranks of genes might be altered. Based on this, we propose a new PageRank-based method called Pathways of Topological Rank Analysis (PoTRA to detect pathways involved in cancer. We use PageRank to measure the relative topological ranks of genes in each biological pathway, then select hub genes for each pathway, and use Fisher’s exact test to test if the number of hub genes in each pathway is altered from normal to cancer. Alternatively, if the distribution of topological ranks of gene in a pathway is altered between normal and cancer, this pathway might also be involved in cancer. Hence, we use the Kolmogorov–Smirnov test to detect pathways that have an altered distribution of topological ranks of genes between two phenotypes. We apply PoTRA to study hepatocellular carcinoma (HCC and several subtypes of HCC. Very interestingly, we discover that all significant pathways in HCC are cancer-associated generally, while several

 19. Pathways of topological rank analysis (PoTRA): a novel method to detect pathways involved in hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Li, Chaoxing; Liu, Li; Dinu, Valentin

  2018-01-01

  Complex diseases such as cancer are usually the result of a combination of environmental factors and one or several biological pathways consisting of sets of genes. Each biological pathway exerts its function by delivering signaling through the gene network. Theoretically, a pathway is supposed to have a robust topological structure under normal physiological conditions. However, the pathway's topological structure could be altered under some pathological condition. It is well known that a normal biological network includes a small number of well-connected hub nodes and a large number of nodes that are non-hubs. In addition, it is reported that the loss of connectivity is a common topological trait of cancer networks, which is an assumption of our method. Hence, from normal to cancer, the process of the network losing connectivity might be the process of disrupting the structure of the network, namely, the number of hub genes might be altered in cancer compared to that in normal or the distribution of topological ranks of genes might be altered. Based on this, we propose a new PageRank-based method called Pathways of Topological Rank Analysis (PoTRA) to detect pathways involved in cancer. We use PageRank to measure the relative topological ranks of genes in each biological pathway, then select hub genes for each pathway, and use Fisher's exact test to test if the number of hub genes in each pathway is altered from normal to cancer. Alternatively, if the distribution of topological ranks of gene in a pathway is altered between normal and cancer, this pathway might also be involved in cancer. Hence, we use the Kolmogorov-Smirnov test to detect pathways that have an altered distribution of topological ranks of genes between two phenotypes. We apply PoTRA to study hepatocellular carcinoma (HCC) and several subtypes of HCC. Very interestingly, we discover that all significant pathways in HCC are cancer-associated generally, while several significant pathways in subtypes

 20. Ecological-floristic analysis of soil algae and cyanobacteria on the Tra-Tau and Yurak-Tau Mounts, Bashkiria

  Science.gov (United States)

  Bakieva, G. R.; Khaibullina, L. S.; Gaisina, L. A.; Kabirov, R. R.

  2012-09-01

  The species composition of the soil algae and cyanobacteria in the Tra-Tau and Yurak-Tau mountains is represented by 136 species belonging to five phyla: Cyanobacteria (56 species), Chlorophyta (52 species), Xanthophyta (13 species), Bacillariophyta (12 species), and Eustigmatophyta (3 species). Hantzschia amphioxys var. amphioxys, Hantzschia amphioxys var. constricta, Klebsormidium flaccidum, Leptolyngbya foveolarum, Luticola mutica, Navicula minima var. minima, Nostoc punctiforme, Phormidium jadinianum, Phormidium autumnale, and Pinnularia borealis were identified more often than other species. The composition of the algal flora depended on the soil properties; the higher plants also had a significant influence on the species composition of the soil algae.

 1. Sulla cortesia linguistica: un’analisi sociopragmatica di un’intervista tra Fabio Fazio e Antonio Di Pietro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edoardo Natale

  2011-12-01

  Full Text Available O presente artigo esboça uma análise do ato linguístico da discordância, segundo uma perspectiva sociopragmática, com o objetivo de estabelecer as diferenças conversacionais e culturais. Privilegiou-se a discordância como traço saliente porque ela permite analisar a qualidade da cortesia linguística presente numa interação ocorrida no programa televisivo “Che tempo che fa”, entre Fabio F

 2. Pawedness Trait Test (PaTRaT—A New Paradigm to Evaluate Paw Preference and Dexterity in Rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana M. Cunha

  2017-10-01

  Full Text Available In rodents, dexterity is commonly analyzed in preference paradigms in which animals are given the chance to use either the left or the right front paws to manipulate food. However, paw preference and dexterity at population and individual levels are controversial as results are incongruent across paradigms. We have therefore developed a semi-quantitative method—the pawdeness trait test (PaTRaT—to evaluate paw preference degree in rats. The PaTRaT consists in a classification system, ranging from +4 to −4 where increasingly positive and negative values reflect the bias for left or right paw use, respectively. Sprague-Dawley male rats were confined into a metal rectangular mesh cylinder, from which they can see, smell and reach sugared rewards with their paws. Due to its size, the reward could only cross the mesh if aligned with its diagonal, imposing additional coordination. Animals were allowed to retrieve 10 rewards per session in a total of four sessions while their behavior was recorded. PaTRaT was repeated 4 and 8 weeks after the first evaluation. To exclude potential bias, rats were also tested for paw fine movement and general locomotion in other behavioral paradigms as well as impulsivity (variable delay-to-signal, VDS, memory and cognitive flexibility (water maze. At the population level 54% of the animals presented a rightward bias. Individually, all animals presented marked side-preferences, >2 and <−2 for left- and right-sided bias, respectively, and this preference was stable across the three evaluations. Inter-rater consistency was very high between two experienced raters and substantial when two additional inexperienced raters were included. Left- and right-biased animals presented no differences in the ability to perform fine movements with any of the forelimbs (staircase and general locomotor performance. Additionally, these groups performed similarly in executive function and memory tasks. In conclusion, PaTRaT is able

 3. Quam maximis potest itineribus: andata e ritorno della costruzione tra immagine e modello nello spazio grafico della geometria descrittiva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matteo Ballarin

  2012-06-01

  Full Text Available Il contributo testimonia una strategia d'insegnamento congiunto del rilievo architettonico, della geometria descrittiva e del disegno digitale concepita come un viaggio di andata e ritorno tra immagine e modello. Iniziando dalla fotogrammetria elementare e dalle tecniche di foto-modellazione offerte da software (gratuiti e dotati di un'interfaccia sufficientemente  intuitiva si possono poi introdurre – col metodo di Monge – le tecniche del rilievo topografico, giungendo alla costruzione interdefinita di un unico modello digitale degli oggetti del rilievo. Il circolo didattico si chiude poi costruendo rappresentazioni tabulari tradizionali dei modelli.

 4. Traço e estado de ansiedade de nutrizes com indicadores de hipogalactia e nutrizes com galactia normal

  OpenAIRE

  Aragaki, Ilva Marico Mizumoto; Silva, Isília Aparecida; Santos, Jair Lício Ferreira dos

  2006-01-01

  Este estudo objetivou identificar e comparar o traço e estado de ansiedade, no 10º dia pós-parto e estado de ansiedade no 30º dia puerperal, das nutrizes primíparas e multíparas que apresentaram indicadores de hipogalactia e nutrizes com galactia normal; verificar possíveis relações entre o estado de ansiedade das nutrizes nesses dois momentos com a presença dos indicadores de hipogalactia. É um estudo exploratório/descritivo, cujos dados foram obtidos com 168 nutrizes e seus filhos, por meio...

 5. Unique Helicase Determinants in the Essential Conjugative TraI Factor from Salmonella enterica Serovar Typhimurium Plasmid pCU1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McLaughlin, Krystle J.; Nash, Rebekah P.; Redinbo, Mathew R. (UNC)

  2014-06-16

  The widespread development of multidrug-resistant bacteria is a major health emergency. Conjugative DNA plasmids, which harbor a wide range of antibiotic resistance genes, also encode the protein factors necessary to orchestrate the propagation of plasmid DNA between bacterial cells through conjugative transfer. Successful conjugative DNA transfer depends on key catalytic components to nick one strand of the duplex DNA plasmid and separate the DNA strands while cell-to-cell transfer occurs. The TraI protein from the conjugative Salmonella plasmid pCU1 fulfills these key catalytic roles, as it contains both single-stranded DNA-nicking relaxase and ATP-dependent helicase domains within a single, 1,078-residue polypeptide. In this work, we unraveled the helicase determinants of Salmonella pCU1 TraI through DNA binding, ATPase, and DNA strand separation assays. TraI binds DNA substrates with high affinity in a manner influenced by nucleic acid length and the presence of a DNA hairpin structure adjacent to the nick site. TraI selectively hydrolyzes ATP, and mutations in conserved helicase motifs eliminate ATPase activity. Surprisingly, the absence of a relatively short (144-residue) domain at the extreme C terminus of the protein severely diminishes ATP-dependent strand separation. Collectively, these data define the helicase motifs of the conjugative factor TraI from Salmonella pCU1 and reveal a previously uncharacterized C-terminal functional domain that uncouples ATP hydrolysis from strand separation activity.

 6. La traduzione e la nuova letteratura. Il modernismo novecentista (tra nazionalismo e interculturalità

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosario Gennaro

  2015-05-01

  Full Text Available «Gli scrittori italiani siano all’interno e soprattutto all’estero i portatori del nuovo tipo di civiltà italiana. Spetta agli scrittori di fare quello che si può chiamare ‘imperialismo spirituale’». Questo afferma Mussolini nel 1925, ricollegandosi a un vasto dibattito sull’“espansione culturale”. L’articolo, affrontando il dibattito sulla traduzione sviluppatisi intorno al novecentismo di Bontempelli, esamina: a il progetto di nuova letteratura messo in campo dal novecentismo; b il ruolo cruciale che vi svolgono la traduzione e il commercio letterario internazionale; c il senso del nesso asserito da Bontempelli fra traducibilità e valore letterario; c le obiezioni opposte dagli avversari; d la vera posta di tali contrasti (l’egemonia nel canone letterario; e l’uso strumentale della cultura da parte del fascismo per fini di politica estera; f lo strumentale ricorso degli scrittori alla politica per fini di lotta letteraria; g la compatibilità tra apertura internazionale, traduzione, nazionalismo, imperialismo nel modernismo culturale di metà anni Venti. «Italian writers should be the mouthpieces, both in Italy and abroad, of the new brand of Italian civilization. It is the writers’ task to promote what we may call ‘spiritual imperialism’.» Thus spoke Mussolini in 1925, joining a widespread debate on “cultural expansion.” By addressing the discussion on translation that developed around Bontempelli’s “Novecentismo”, the article examines the following issues: a the project of a new literature promoted by “Novecentismo”; b the crucial role played by translation and international literary trade in this project; c the meaning of the nexus that Bontempelli posited between translatability and literary value; c the opponents’ objections; d the actual implications of such contrasts (i.e. the issue of hegemony within the establishment of a literary canon; e Fascism’s deceptively instrumental use

 7. BENZYLIDENESALICYLOYLHYDRAZINATO- N,OTIN(IV] (R = OCH3, Br, N(CH32 AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. V. Shmatkova

  2014-11-01

  Full Text Available The complexes [SnCl4(2-OH-HB-4R-b] ·CH3CN (R = 4-OCH3 (І, 4-Br(II were obtained by interaction of SnCl4 with salicyloylhydrazones 4–R- benzaldehydes (2-OH-HB-4R-b in acetonitrile. The composition and structure (O(C=O-N(CH=N – the coordination of ligand’s amide form were established by element analysis methods, conductometry, thermogravimetry and IR spectroscopy. It was studied the anti-inflammatory activity of (I, II and previously synthesized, structurally characterized [SnCl4(2-OH-HB-4R-b∙H] (R=N (CH32 (III in model of aseptic carrageenan induced swelling, and it is shown that compound (II demonstrates the highest activity.

 8. Patientstråldosjämförelse vid konventionell urografi och lågdos CT-urografi

  OpenAIRE

  Gohil, Jignasa; Bertell, Sara

  2016-01-01

  Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annat användning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen och dess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionell röntgen, vilket kan medföra olika sorters skador hos den som bestrålats. ALARAprincipen skall användas för att minska joniserande strålning så mycket som möjligt. Studien är utförd på Höglandsjukhuset i Eksjö där de har implementerat lågdosprotokoll på CT...

 9. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 10. UV absorption spectrum of CH3OCH2 radicals and kinetics of the reaction of CH3OCH2O2 radicals with NO and NO2 in the gas phase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langer, S.; Ljungström, E.; Ellermann, T.

  1995-01-01

  Alkyl and alkylperoxy radicals originating from dimethyl ether have been studied in the gas phase at 296 K. A pulse radiolysis-UV absorption technique was used. Absorption cross-sections were quantified over the wavelength range 220-350 nm. At 230 nm, sigma(CH3OCH2) = (4.2 +/- 0.5) X 10(-18) cm(2...

 11. Planering och genomförandet av en leende-kampanj för de anställda på Esbo IKEA

  OpenAIRE

  Hietanen, Laura

  2013-01-01

  Kundservice är viktigt för ett företags framgång och därför bör de investera i det. Då kundernas upplevelser överrensstämmer med de förväntningar de haft för företaget kommer de mer sannolikt att komma tillbaka och berätta om upplevelserna till personer i sin omgivning. De anställda har en avgörande roll i detta sammanhang. De kan med sitt agerande inverka både positivt samt negativt på synen på kundservicenivån i företaget. Syftet med detta examensarbete är att planera samt genomföra en leen...

 12. Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping

  OpenAIRE

  Ottosson, Olivia

  2008-01-01

  Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, ...

 13. Educational Program Status of Premarital Counseling Centers in Hamadan Province Based on Theory of Reasoned Action (TRA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamad Mahdi Hazavehei

  2013-09-01

  Full Text Available Background & Objective: Divorce, unwanted pregnancies, and unsuccessful marriages create mental, emotional, physical, and financial problems for individuals, families, and ultimately the community. Premarital education and counseling is one of the most effective ways for the prevention of such problems. The purpose of this study was to describe and evaluate the effectiveness of a premarital educational program by using the TRA (Theory of Reasoned Action. Materials and Methods: Four hundred couples who attended premarital education and counseling classes voluntarily participated in this descriptive and analytical study. Variables such as attitude, subjective norms, and intention, were collected by using a validated questionnaire based on the TRA components. The questionnaire was filled out before and after the educational classes. Results: The mean age of the couples was 23.16 ± 5.64 years old. Statistically significant differences were found in knowledge, attitude, and subjective norms before and after participation in the classes (p value 0.05. Conclusion: Although the mean knowledge and attitude of the couples under study increased after the classes, the increase was not high and only 20% of the couples gained acceptable knowledge. The effectiveness of such classes in the current manner is very low. Application of appropriate educational methods and media-based models and theories is highly recommended.

 14. Comportamentos de risco para os transtornos alimentares e traços perfeccionistas em atletas de atletismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo de Sousa Fortes

  Full Text Available Resumo O objetivo do estudo foi analisar a influência do perfeccionismo nos comportamentos de risco para os transtornos alimentares de atletas adolescentes do sexo feminino da modalidade atletismo. Fizeram parte do estudo 52 atletas da modalidade de atletismo de clubes da cidade de São Paulo/SP com idade entre 12 e 17 anos. Utilizaram-se as subescalas do Eating Attitudes Test (EAT-26 e a Multidimensional Perfectionism Scale (MPS para avaliar os comportamentos de risco para os transtornos alimentares e os traços perfeccionistas, respectivamente. Conduziu-se a regressão linear múltipla stepwise para analisar a influência dos perfeccionismo nos comportamentos de risco para os transtornos alimentares. Os resultados indicaram influência da MPS nos escores das subescalas Dieta (F(1, 44 = 5,74; p = 0,05 e Autocontrole Oral (F(1, 44 = 6,13; p = 0,04 do EAT-26. No entanto, não foi evidenciado impacto da MPS nos escores da subescala Bulimia e Preocupação com 0 Alimenta (F(1, 44 = 1,26; p = 0,22. Assim, em razão da investigação apresentar delineamento transversal, pressupõe-se que as atletas de atletismo com traços perfeccionistas podem estar mais susceptíveis para a restrição alimentar e a influência ambiental para a ingesta alimentar.

 15. A Caenorhabditis elegans wild type defies the temperature-size rule owing to a single nucleotide polymorphism in tra-3.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan E Kammenga

  2007-03-01

  Full Text Available Ectotherms rely for their body heat on surrounding temperatures. A key question in biology is why most ectotherms mature at a larger size at lower temperatures, a phenomenon known as the temperature-size rule. Since temperature affects virtually all processes in a living organism, current theories to explain this phenomenon are diverse and complex and assert often from opposing assumptions. Although widely studied, the molecular genetic control of the temperature-size rule is unknown. We found that the Caenorhabditis elegans wild-type N2 complied with the temperature-size rule, whereas wild-type CB4856 defied it. Using a candidate gene approach based on an N2 x CB4856 recombinant inbred panel in combination with mutant analysis, complementation, and transgenic studies, we show that a single nucleotide polymorphism in tra-3 leads to mutation F96L in the encoded calpain-like protease. This mutation attenuates the ability of CB4856 to grow larger at low temperature. Homology modelling predicts that F96L reduces TRA-3 activity by destabilizing the DII-A domain. The data show that size adaptation of ectotherms to temperature changes may be less complex than previously thought because a subtle wild-type polymorphism modulates the temperature responsiveness of body size. These findings provide a novel step toward the molecular understanding of the temperature-size rule, which has puzzled biologists for decades.

 16. Management of rare, low anal anterior fistula exception to Goodsall′s rule with Kṣārasūtra

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pradeep S Shindhe

  2014-01-01

  Full Text Available Anal fistula (bhagandara is a chronic inflammatory condition, a tubular structure opening in the ano-rectal canal at one end and surface of perineum/peri-anal skin on the other end. Typically, fistula has two openings, one internal and other external associated with chronic on/off pus discharge on/off pain, pruritis and sometimes passing of stool from external opening. This affects predominantly male patients due to various etiologies viz., repeated peri-anal infections, Crohn′s disease, HIV infection, etc., Complex and atypical variety is encountered in very few patients, which require special treatment for cure. The condition poses difficulty for a surgeon in treating due to issues like patient hesitation, trouble in preparing kṣārasūtra, natural and routine infection with urine, stool etc., and dearth of surgical experts and technique. We would like to report a complex and atypical, single case of anterior, low anal fistula with tract reaching to median raphe of scrotum, which was managed successfully by limited application of kṣārasūtra.

 17. Numerical modelling of the V-J combinations of the T cell receptor TRA/TRD locus.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florence Thuderoz

  2010-02-01

  Full Text Available T-Cell antigen Receptor (TR repertoire is generated through rearrangements of V and J genes encoding alpha and beta chains. The quantification and frequency for every V-J combination during ontogeny and development of the immune system remain to be precisely established. We have addressed this issue by building a model able to account for Valpha-Jalpha gene rearrangements during thymus development of mice. So we developed a numerical model on the whole TRA/TRD locus, based on experimental data, to estimate how Valpha and Jalpha genes become accessible to rearrangements. The progressive opening of the locus to V-J gene recombinations is modeled through windows of accessibility of different sizes and with different speeds of progression. Furthermore, the possibility of successive secondary V-J rearrangements was included in the modelling. The model points out some unbalanced V-J associations resulting from a preferential access to gene rearrangements and from a non-uniform partition of the accessibility of the J genes, depending on their location in the locus. The model shows that 3 to 4 successive rearrangements are sufficient to explain the use of all the V and J genes of the locus. Finally, the model provides information on both the kinetics of rearrangements and frequencies of each V-J associations. The model accounts for the essential features of the observed rearrangements on the TRA/TRD locus and may provide a reference for the repertoire of the V-J combinatorial diversity.

 18. Numerical Modelling Of The V-J Combinations Of The T Cell Receptor TRA/TRD Locus

  Science.gov (United States)

  Dariz, Aurélie; Baum, Thierry Pascal; Hierle, Vivien; Demongeot, Jacques; Marche, Patrice Noël; Jouvin-Marche, Evelyne

  2010-01-01

  T-Cell antigen Receptor (TR) repertoire is generated through rearrangements of V and J genes encoding α and β chains. The quantification and frequency for every V-J combination during ontogeny and development of the immune system remain to be precisely established. We have addressed this issue by building a model able to account for Vα-Jα gene rearrangements during thymus development of mice. So we developed a numerical model on the whole TRA/TRD locus, based on experimental data, to estimate how Vα and Jα genes become accessible to rearrangements. The progressive opening of the locus to V-J gene recombinations is modeled through windows of accessibility of different sizes and with different speeds of progression. Furthermore, the possibility of successive secondary V-J rearrangements was included in the modelling. The model points out some unbalanced V-J associations resulting from a preferential access to gene rearrangements and from a non-uniform partition of the accessibility of the J genes, depending on their location in the locus. The model shows that 3 to 4 successive rearrangements are sufficient to explain the use of all the V and J genes of the locus. Finally, the model provides information on both the kinetics of rearrangements and frequencies of each V-J associations. The model accounts for the essential features of the observed rearrangements on the TRA/TRD locus and may provide a reference for the repertoire of the V-J combinatorial diversity. PMID:20174554

 19. Isolation, structural determination, and evaluation of the biological activity of 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol [20(S)-25-OCH3-PPD], a novel natural product from Panax notoginseng.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Y; Wang, W; Han, L; Rayburn, E R; Hill, D L; Wang, H; Zhang, R

  2007-01-01

  Ginseng has been used extensively for medicinal purposes, with suggested utility for indications as diverse as diabetes, cardiovascular disease and cancer. Herein we report the discovery and characterization of 20(S)-25-OCH3-PPD, a ginsenoside that inhibits growth and survival of cancer cells. The novel dammarane triterpene sapogenin (C31H56O4; molecular weight 492) was isolated from the total hydrolyzed saponins extracted from the leaves of Panax notoginseng using conventional and reverse-phase silica gel chromatography. Based on physicochemical characteristics and NMR data, the compound was identified as 20(S)-25-OCH3-PPD. The biological activities of 20(S)-25-OCH3-PPD and its known analogs, 20(S)-PPD and Rg3, were evaluated in 12 human cancer cell lines. In all cell lines, the order of cytotoxicity of the test compounds was 20(S)-25-OCH3-PPD > 20(S)-PPD > Rg3. 20(S)-25-OCH3-PPD also induced apoptosis and cell cycle arrest in the G1 phase, and inhibited proliferation in breast cancer cell lines, demonstrating its potent biological effects. In regard to cytotoxicity, the IC50 values of 20(S)-25-OCH3-PPD for most cell lines were in the lower microM range, a 5-15-fold greater cytotoxicity relative to 20(S)-PPD and a 10-100-fold increase over Rg3. These findings suggest a structure-activity relationship among dammarane-type sapogenins. The data presented here may provide a basis for the future development of 20(S)-25-OCH3-PPD as a novel anti-cancer agent.

 20. Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2018-04-01

  Full Text Available Artikeln beskriver svensklärares interaktion och samstämmighet i samtal om summativ bedömning av gymnasieelevers skrivande. I ett dialogiskt perspektiv (Linell, 2011 undersöks interaktionella mönster avseende dominans, dynamik och koherens i tre svensklärargruppers bedömningssamtal. Dessa interaktionella mönster ställs i relation till uttryck för samstämmighet inom och mellan lärargrupperna. Resultatet visar att lärarna uttrycker hög grad av samstämmighet i bedömningssamtalen men att de bedömningar som lärarna gör enskilt i anslutning till samtalen enbart till viss del överensstämmer med gruppens beslut. Lägst grad av samstämmighet uppvisar den lärargrupp som i samtalen framstod som mest samstämmig. Där kännetecknas beslutsprocesserna av låg intensitet genom att få alternativ till bedömningar prövas. I de lärargrupper där intensiteten är högre genom att flera lärare styr samtalet i olika riktningar och där lärarna tillsammans prövar flera olika förslag på bedömning överensstämmer även enskilda lärares bedömningar i högre grad med gruppens beslut. Bedömningsöverensstämmelsen mellan lärargrupperna är däremot låg.

 1. PCB and Dioxin content of Swedish waste fuels; PCB- och dioxininnehaall i svenska avfallsbraenslen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blomqvist, Evalena (Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)) (and others)

  2009-06-15

  Reported dioxin data in the literature presents a rather large variation, 1-255 ng I-TEQ/kg, among different municipal solid waste (MSW) mixture samples taken within different countries. However the variation is not only large between different countries, a significant variation is reported within each study as well. Results that shows the importance of using reliable and representative sampling methods. The majority of the reported dioxin levels is within 4 to 45 ng I-TEQ/kg waste. In some of the reported studies the dioxin content has as well been analysed in sources-sorted fractions. The majority, 90-95%, of the detected dioxins were found in the fraction consisting of textiles and leather. This study aims to analyse the amount and variations, of the toxic dioxin and PCB congeners within a typical MSW mixture in Sweden, before it is energy recovered in a waste incineration plant. The study includes 20 samples, taken from two different plants in Sweden i.e. Renova and Boraas Energi och Miljoe, during 2007/2008. A well evaluated sampling method were used at both plants to achieve representative samples. Each sampling campaign resulted in a 30 kg sample that was transported in sealed containers to a laboratory. The heat value and a complete determination of the elementary content was analysed as well as the levels of toxic dioxins and PCBs in all samples. All results, both organic and inorganic, were rather similar between the two incineration plants. The resemblance within the results is an outcome of that good and representative sampling method has been used during the sampling campaigns. The average value (+/- standard deviation) of all 20 samples is 29 +/-15 ng I-TEQ per kilo of dry MSW. An average value which is within the lower range of the previous reported levels in the literature. The lower dioxin content within Swedish MSW mixtures is most likely due to the relative well-controlled waste management and sorting system in Sweden. The majority of the

 2. Archeologia tra ricerca tutela e valorizzazione / Archaeology between research, protection and enhancement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniele Manacorda

  2010-10-01

  Full Text Available I beni archeologici sono anche una risorsa economica, ma tale definizione è insufficiente se posta in contrapposizione con il valore immateriale della cultura in sé, in mancanza del quale tutto perde valore, perché esso incide profondamente sulla qualità della vita.Ogni sito archeologico nasconde in sé le potenzialità di una condivisione di culture e prospettive e il rischio di nuovi steccati in nome di un’identità rivendicata con l’occhio rivolto al passato. Guardando con gli occhiali dello storico nella profondità del tempo ci vediamo immersi in un intreccio, dove l’identità non è più un dato statico da disvelare, ma una condizione dinamica, il frutto di un processo di esperienze condivise. L’archeologia è infatti uno strumento formidabile che contrasta l’oblio, rimotivando continuamente le finalità della conoscenza critica del passato, per ricostruire l’origine delle differenze tra le culture e afferrare la complessità del presente.L’archeologo deve assumersi la responsabilità di stabilire una nuova gerarchia delle informazioni. Non esistono scorciatoie quando in ballo è la conservazione della memoria storica del nostro Paese, ma la sua salvaguardia è parte di un progetto complessivo di attenzione alla qualità del vivere, rispetto alla quale l’archeologia può dimostrare di saper conciliare questa salvaguardia con gli interessi più generali della collettività. Prima di valorizzare occorre pensare se ne valga davvero la pena. Il ruolo progettuale degli archeologi dovrebbe fondarsi sulla capacità di interpretare ciò che resta del passato, di restituirgli un senso. Per questo la valorizzazione è una funzione sociale vitale, che identifica le capacità di una nazione di testimoniare la propria eredità culturale e di farla vivere manifestandosi a tutti i livelli pubblici, associativi, privati nei quali si articola la società civile. The economical value of the archaeological resources is insufficient when

 3. In corpo due anime: La chiave a stella tra finzione, testimonianza e antropologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emanuele Caon

  2016-11-01

  Full Text Available La chiave a stella viene, appena pubblicato, investito da un dibattito molto vivace dovuto alla carica polemica che sembrava assumere il testo rispetto al tema del lavoro. Anche la critica letteraria si concentra su questo aspetto, oltre che sulle qualità linguistiche dell’opera. Mantenendo come punto fermo che la scelta del tema in Levi è centrale quanto la sua elaborazione artistica, si tenterà di dimostrare le qualità anzitutto letterarie del romanzo e solo alla fine si valuterà il suo motivo dominante. L’analisi inizia dalle strutture narrative, ovvero sulla capacità di Levi di saldare insieme i vari racconti nella forma romanzo, per passare poi alla rielaborazione della funzione testimoniale a scopi prettamente finzionali; argomento valido a erodere l’immagine stereotipata di Levi come il testimone del Lager per sbilanciarla maggiormente verso quella dello scrittore. Infine, sempre tenendo presente l’intera opera leviana, si affronta il tema del lavoro all’interno del romanzo, spesso accusato di risentire troppo dell’ideologia autoriale. L’ipotesi di ricerca è che Levi compia un percorso di scavo antropologico servendosi degli strumenti dell’invenzione letteraria e dell’elaborazione stilistica. Sono la distanza tra autore e personaggio e l’uso della figuralità letteraria a consentire a La chiave a stella di contraddire, almeno in parte, il controllo del proprio autore. Il romanzo si apre, dunque, alla polisemia e svela le sue capacità di durata nel tempo e di prefigurazione rispetto alla nuova configurazione post-fordista. The publication of La chiave a stella (1978 stirred an immediate and animated debate due to its polemic tones with regard to the theme of work. Indeed, beside the linguistic concerns, literary critics also focused on such theme. By starting from the assumption that Levi’s thematic choice is as fundamental as its artistic re-elaboration, the present contribution aims to emphasize primarily

 4. Dinamiche di scambio tra cinema e letteratura: i sottotitoli di Colette per Jeunes filles en uniforme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Palma

  2012-07-01

  Full Text Available Nel 1932 Colette realizza i sottotitoli francesi del film tedesco Mädchen in Uniform (T. fr. : Jeunes filles en uniforme, 1931, diretto da Leontine Sagan e tratto da un testo teatrale di Christa Winsloe. La scrittrice viene interpellata dal distributore francese della pellicola, ma accetta il lavoro solo dopo avere visto il film, che analizza attentamente e giudica estremamente riuscito. Si ha la conferma dell’interesse della scrittrice per il mondo delle immagini in movimento, oltre allo stimolante intrecciarsi di alcuni elementi del plot, dei personaggi e dell’ambientazione del film con quelli dei volumi colettiani delle Claudine, con i quali Mädchen in Uniform condividerà anche una significativa e duratura diffusione e popolarità.Il contatto tra la letteratura e il cinema non si esaurisce quindi nella traduzione di un testo per il cinema da parte di una scrittrice, ma prosegue in più direzioni. Vi è anche l’aspetto pubblicitario (e meramente economico, di cui beneficiano e sono consapevoli entrambe le parti: lo stesso “personaggio” Colette si sovrappone all’immagine che si intende dare di Jeunes filles en uniforme. Il film, inoltre, è uno dei titoli fondamentali negli studi sulla storia del cinema gay e lesbico. In questo ambito, questa collaborazione è significativa in termini di ricezione di una pellicola a sfondo lesbico perché l’accostamento del nome di Colette ha senz’altro contribuito all’accoglienza del film in Francia.En 1932, Colette rédige les sous-titres français du film allemand Mädchen in Uniform (Jeunes filles en uniforme, 1931, adapté par l’Autrichienne Léontine Sagan d’une pièce de Christa Winsloe. L'écrivain est sollicitée par le distributeur français, mais elle n'accepte le travail qu'après avoir vu le film, qu'elle analyse attentivement et juge très réussi. On peut y voir la confirmation de son intérêt pour l'univers des images animées. Mais en outre, on relève de nombreux et

 5. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 6. Conformational and spectroscopic study of xanthogen ethyl formates, ROC(S)SC(O)OCH2CH3. Isolation of CH3CH2OC(O)SH

  Science.gov (United States)

  Juncal, Luciana C.; Cozzarín, Melina V.; Romano, Rosana M.

  2015-03-01

  ROC(S)SC(O)OCH2CH3, with R = CH3sbnd , (CH3)2CHsbnd and CH3(CH2)2sbnd , were obtained through the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3. The liquid compounds were identified and characterized by 1H and 13C NMR and mass spectrometry. The conformations adopted by the molecules were studied by DFT methods. 6 conformers were theoretically predicted for R = CH3sbnd and (CH3)2CHsbnd , while the conformational flexibility of the n-propyl substituent increases the total number of feasible rotamers to 21. For the three molecules, the conformers can be associated in 3 groups, being the most stable the AS forms - the Cdbnd S double bond anti (A) with respect to the Csbnd S single bond and the Ssbnd C single bond syn (S) with respect to the Cdbnd O double bond - followed by AA and SS conformers. The vibrational spectra were interpreted in terms of the predicted conformational equilibrium, presenting the ν(Cdbnd O) spectral region signals corresponding to the three groups of conformers. A moderated pre-resonance Raman enhancement of the ν(Cdbnd S) vibrational mode of CH3(CH2)2OC(S)SC(O)OCH2CH3 was detected, when the excitation radiation approaches the energy of a n → π∗ electronic transition associated with the Cdbnd S chromophore. UV-visible spectra in different solvents were measured and interpreted in terms of TD-DFT calculations. The unknown molecule CH3CH2OC(O)SH was isolated by the UV-visible photolysis of CH3OC(S)SC(O)OCH2CH3 isolated in Ar matrix, and also obtained as a side-product of the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3.

 7. L’amor come stile culturale. Auto-poiesi e strategie emozionali tra i giovani di Bubaque, Guinea Bissau

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorenzo Bordonaro

  2013-07-01

  Full Text Available L’antropologia delle emozioni è legata in prevalenza a contesti etnografici descritti, direbbero Gupta e Ferguson (a cura, 1997, come “campi puri”. La maggior parte degli antropologi che lavora sulle emozioni, ha osservato William Reddy (1999, p. 256, utilizzano nelle loro etnografie il presente etnografico e si avvalgono di generalizzazioni che si fondano implicitamente su una concezione dei contesti culturali come ambiti di significati articolati logicamente in un sistema e segnati da confini precisi. Anche quando viene riconosciuta una molteplicità di discorsi contrastanti sulle emozioni, come nell’analisi di Lila Abu-Lughod (1986 delle performance emozionali tra i beduini awlad’ ali, l’ordine culturale all’interno del quale queste collisioni discorsive vengono comunque orchestrate getta un fondato sospetto sull’utilizzabilità degli strumenti di analisi proposti nel “manifesto” di Abu-Lughod e Lutz (a cura, 1990 in contesti meno puri o, forse, meno purificati.

 8. Gas prices in Europe before oligopoly and liberalization; Il prezzo del gas in Europa tra liberalizzazione e oligopolio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bianchi, A.

  1998-09-01

  The forthcoming incorporation of the EU Directive on the internal gas market shall set the conditions to increase competition among suppliers, thus lowering gas prices in Europe. But, in perspective, the strategic decisions taken by the majors tend to a stronger oligopoly coordination to sustain prices and share the gas price premium provided by environmental constraints and the technical dominance of combined-cycle plants. [Italiano] Con la direttiva comunitaria sul mercato interno del gas si dovrebbero creare le condizioni per una maggiore competizione tra i fornitori e, quindi, per una riduzione dei prezzi del gas in Europa. Le azioni strategiche delle major paiono invece tendere, in prospettiva, a un piu` forte coordinamento oligopolistico per sostenere i prezzi e spartirsi l`incremento di premio del gas garantito dai vincoli ambientali e dal dominio del ciclo combinato.

 9. La «speciale provvidenza» nella caduta di una falena: ibridismi woolfiani tra saggio e short story

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paolo Bugliani

  2016-05-01

  Full Text Available Il contributo intende mettere in luce le dinamiche di ibridazione tra i generi saggio e novella nella prosa breve di Virginia Woolf, in particolare in quegli esemplari di saggi che presentano delle caratteristiche smaccatamente immaginifiche e narrative che li distanziano nettamente dall’ideale di saggio quale «breve testo nonfinzionale in prosa». Nota al grande pubblico proprio per la sua programmatica ricerca di codici espressivi sempre nuovi e per le sperimentazioni con i generi più disparati, nel caso della prosa breve Woolf riesce con successo a infrangere i confini tra argomentativo e narrativo per giungere a una forma mediana che trae la sua identità sia dalla fiction che dalla nonfiction. Tramite un’analisi di alcune tra le short stories e i saggi più significativi, il contributo vuole essere uno spunto per una più ampia riflessione su quanto la mescolanza di stilemi diversi sia non solo un tratto letterario tipico della letteratura modernista, quanto piuttosto la risposta a una necessità di trovare una via altra nel panorama letterario, quasi una pulsione creativa primigenia che, nel caso delle contaminazioni tra saggio e narrativa breve, può essere affiancata al concetto di saggismo proposto da Robert Musil. The Death of the Moth, Street Haunting e molti altri saggi woolfiani permettono quindi di ricalibrare le demarcazioni fra generi, e di ripensare gli idealtipi che nella mentalità comune sono assurti a modelli e per l’uno e per l’altro dei due generi brevi in prosa, che in questa sede rappresentano i limiti estremi dello spettro di analisi. My paper aims at evaluating the hybridizing techniques that V. Woolf deployed in her shorter prose to blur the edges between the essay and the short story, in particular in those essayistic specimens that present some markedly imaginative features which undermine the ideal of the essay as a «brief, nonfictional prose piece». Woolf is justly renowned for her programmatic and

 10. L’alienazione della donna tra esibizione e occultamento del corpo: dall’oscenità alla costruzione tecnica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ines Testoni

  2013-06-01

  Full Text Available L’articolo discute della contrapposizione tra la modalità italiana di considerare il corpo della donna, quale mero oggetto di desiderio sessuale, attraverso la sua esibizione e ildenudamento mediatici versus quella musulmana che, invece, lo nasconde sotto khimar,jilbab o burqa. L'analisi fa perno sui diritti umani fondamentali che nel loro percorsostorico, promuovono il primato dell’individuo e della sua autodeterminazione, per arri-vare a considerare i concetti di alienazione e di oscenità e verificare come le due posi-zioni siano in continuità. Si discute, quindi, delle possibili cause che, anche nell’attualesocietà occidentale, potrebbero ripristinare forme di tradizionalismo, a partire dalla stessa volontà delle donne.

 11. Metodologie di rilievo tra ricerca e innovazione tecnologica per un caso di archeologia medievale: Torre Melissa in provincia di Crotone

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Fatta

  2017-12-01

  Full Text Available   Il complesso di Torre Melissa è uno dei manufatti storici di pregio che si affacciano sulle coste calabresi del mare Jonio. Una torre-castello d’epoca aragonese sottoposta ad un restauro conservativo agli inizi degli anni duemila. In quella occasione, la torre fu rilevata con procedure manuali e l’ausilio di una stazione totale. Nel 2014 si è proceduto con un rilievo eseguito con strumenti digitali d’alta definizione (laser scanner, fotografia digitale e telecamera applicata a drone. La comparazione tra i due rilievi, effettuati con metodologie differenti, mostrano delle disuguaglianze semantiche evidenti che mettono in risalto i progressi delle odierne strumentazioni per la definizione di modelli 3D d’altissima precisione, fondamentali per le pratiche di tutela e valorizzazione di un patrimonio architettonico complesso e stratificato

 12. Risk-Based Disposal Plan for PCB Paint in the TRA Fluorinel Dissolution Process Mockup and Gamma Facilities Canal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  R. A. Montgomery

  2008-05-01

  This Toxic Substances Control Act Risk-Based Polychlorinated Biphenyl Disposal plan was developed for the Test Reactor Area Fluorinel Dissolution Process Mockup and Gamma Facilities Waste System, located in Building TRA-641 at the Reactor Technology Complex, Idaho National Laboratory Site, to address painted surfaces in the empty canal under 40 CFR 761.62(c) for paint, and under 40 CFR 761.61(c) for PCBs that may have penetrated into the concrete. The canal walls and floor will be painted with two coats of contrasting non-PCB paint and labeled as PCB. The canal is covered with open decking; the access grate is locked shut and signed to indicate PCB contamination in the canal. Access to the canal will require facility manager permission. Protective equipment for personnel and equipment entering the canal will be required. Waste from the canal, generated during ultimate Decontamination and Decommissioning, shall be managed and disposed as PCB Bulk Product Waste.

 13. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  OpenAIRE

  Laricchia, Daniela

  2016-01-01

  Sammanfattning Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själ...

 14. Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

  OpenAIRE

  Lorentzon, Karin; Gustafsson, Victor

  2017-01-01

  Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet att fler skulle avkoda meddelandena på ett sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot samarbetet, därför har det gjorts en teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning. För uppnå vårt syfte har vi använt...

 15. Employer branding på Q-Med : En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare

  OpenAIRE

  Nilsson, Stina; Ljungmark, Erik

  2011-01-01

  Sammanfattning "Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare" Datum: 19 januari, 2011 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för hållbar samhälls‐ och teknikutveckling, HST, Mälardalens Högskola Författare: Erik Ljungmark 29 januari 1980, Stina Nilsson 25 april 1983 Titel: Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och...

 16. Arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet : En kvalitativ intervjustudie i tre företag om hur arbetet med "Employer branding" ser ut och implementeras i företag.

  OpenAIRE

  Drugge, Marie; Bernelind, Diana

  2013-01-01

  Arbetet med att stärka ett arbetsgivarvarumärkes attraktivitet, både internt och externt, det alltmer välbekanta begreppet “Employer branding”, är ett vanligt förekommande koncept i dagens organisationer. Syftet med studien är att försöka ta reda på vad fenomenet “Employer branding” är och hur organisationer kan bedriva arbetet med att göra sitt arbetsgivarvarumärket attraktiv på den svenska arbetsmarknaden. Tieto, COWI och Klarna AB är de företag som deltar i studien. Begreppen legitimitet o...

 17. Disproportionation and thermochemical sulfate reduction reactions in S-H20-Ch4 and S-D2O-CH4 systems from 200 to 340 °C at elevated pressures

  Science.gov (United States)

  Yuan, Shunda; Chou, I-Ming; Burruss, Robert A.

  2013-01-01

  Elemental sulfur, as a transient intermediate compound, by-product, or catalyst, plays significant roles in thermochemical sulfate reduction (TSR) reactions. However, the mechanisms of the reactions in S-H2O-hydrocarbons systems are not clear. To improve our understanding of reaction mechanisms, we conducted a series of experiments between 200 and 340 °C for S-H2O-CH4, S-D2O-CH4, and S-CH4-1m ZnBr2 systems in fused silica capillary capsules (FSCC). After a heating period ranging from 24 to 2160 hours (hrs), the quenched samples were analyzed by Raman spectroscopy. Combined with the in situ Raman spectra collected at high temperatures and pressures in the S-H2O and S-H2O-CH4 systems, our results showed that (1) the disproportionation of sulfur in the S-H2O-CH4 system occurred at temperatures above 200 °C and produced H2S, SO42-, and possibly trace amount of HSO4-; (2) sulfate (and bisulfate), in the presence of sulfur, can be reduced by methane between 250 and 340 °C to produce CO2 and H2S, and these TSR temperatures are much closer to those of the natural system (2O-CH4 system may take place simultaneously, with TSR being favored at higher temperatures; and (4) in the system S-D2O-CH4, both TSR and the competitive disproportionation reactions occurred simultaneously at temperatures above 300 °C, but these reactions were very slow at lower temperatures. Our observation of methane reaction at 250 °C in a laboratory time scale suggests that, in a geologic time scale, methane may be destroyed by TSR reactions at temperatures > 200 °C that can be reached by deep drilling for hydrocarbon resources.

 18. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2017-05-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan, och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att beskriva skillnader i kunnande och vad som framstår som svårt för elever med liten eller ingen erfarenhet av att lägga ut mönster på ett tyg inför tillklippning och hur kunnandet förändras med ökande erfarenhet, liksom vilka nya svårigheter som följer med att elever arbetar med mönster av ökande komplexitet. Det som vid en första blick kan framstå som samma handling utvecklas över tid från något som framstår som enkel handling till att utvecklas i komplexitet. I de tvekan-situationer som beskriv finns potential för ett förändrat deltagande, där förändringen idealt är ett mer kompetent deltagande där ingen tvekan förekommer. Med ökad förtrogenhet kan uppmärksamheten förflyttas till något annat. Det vi är förtrogna med blir till rutiner och därmed behövs det en avvikelse för att fånga uppmärksamheten. I avvikelsen ligger möjligheterna till fortsatt lärande. Artikelns empiriska exempel synliggör dessa skillnader i kunnande som annars oreflekterat kan uppfattas som lika. Eleverna bygger in kunskap i sina handlingar, fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till självklarheten i handlingen. Eleverna lär sig se och urskilja.

 19. Relação cinemática em um trator 4x2 com tração dianteira auxiliar equipado com pneus radiais na eficiência de tração Kinematic relation on radial tires in a front wheel assist tractor on traction efficience

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauro Fernando Ferreira

  2000-12-01

  Full Text Available Diferentes combinações de pressões internas dos pneus do trator pode afetar a interferência entre eixos motrizes dos tratores agrícolas, principalmente com pneus do tipo radial. Um trator 4x2 com tração dianteira auxiliar foi analisado quanto a seu desempenho em tração. Pneus de carcaça radial com diferentes pressões internas foram utilizados, com o objetivo de variar as relações cinemá ticas entre os eixos. Mediram-se o patinamento das rodas dianteiras e traseiras, a resistência ao rolamento e a força de tração, em duas condições de solo (firme e solto. Os resultados obtidos permitiram verificar que a eficiência de tração não foi significativamente influenciada pela variação das relações cinemáticas de 0,962 a 1,102. As máximas eficiências de tração ocorreram com relaçõ es cinemáticas variáveis dentro da faixa estudada e de acordo com as cargas impostas à barra de tração.Different combinations of tractor tire inflating pressure may affect interference between tractor axles, mainly with radial tires type. A front wheel assist tractor was studied in its traction performance. Radial tires with different inflation pressure were used, changing kinematic relations between axles. The measured parameters were: front and rear slip, rolling resistence and drawbar pull in two soil conditions (firm and loose. The results indicate that traction efficience was not significantly influenced by kinematic relations variation between 0.962 to 1.102. The maximum traction efficiency ocurred within the range studied and according to drawbar pull.

 20. Low-k SiOCH Film Etching Process and Its Diagnostics Employing Ar/C5F10O/N2 Plasma

  Science.gov (United States)

  Nagai, Mikio; Hayashi, Takayuki; Hori, Masaru; Okamoto, Hidekazu

  2006-09-01

  We proposed an environmental harmonic etching gas of C5F10O (CF3CF2CF2OCFCF2), and demonstrated the etching of low-k SiOCH films employing a dual-frequency capacitively coupled etching system. Dissociative ionization cross sections for the electron impact ionizations of C5F10O and c-C4F8 gases have been measured by quadrupole mass spectroscopy (QMS). The dissociative ionization cross section of CF3+ from C5F10O gas was much higher than those of other ionic species, and 10 times higher than that of CF3+ from C4F8 gas. CF3+ is effective for increasing the etching rate of SiO2. As a result, the etching rate of SiOCH films using Ar/C5F10O/N2 plasma was about 1000 nm/min, which is much higher than that using Ar/C4F8/N2 plasma. The behaviours of fluorocarbon radicals in Ar/C5F10O/N2 plasma, which were measured by infrared diode laser absorption spectroscopy, were similar to those in Ar/C4F8/N2 plasma. The densities of CF and CF3 radicals were markedly decreased with increasing N2 flow rate. Etching rate was controlled by N2 flow rate. A vertical profile of SiOCH with a high etching rate and less microloading was realized using Ar/C5F10O/N2 plasma chemistry.

 1. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 2. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 3. Characterization of a distonic isomer C6H5C+(OH)OCH2 of methyl benzoate radical cation by associative ion-molecule reactions

  Science.gov (United States)

  Dechamps, Noémie; Flammang, Robert; Gerbaux, Pascal; Nam, Pham-Cam; Nguyen, Minh Tho

  2006-03-01

  The C6H5C+(OH)OCH2 radical cation, formally a distonic isomer of ionized methyl benzoate, has been prepared by dissociative ionization of neopentyl benzoate, as earlier suggested by Audier et al. [H.E. Audier, A. Milliet, G. Sozzi, S. Hammerum, Org. Mass. Spectrom. 25 (1990) 44]. Its distonic character has now been firmly established by its high reactivity towards neutral methyl isocyanide (ionized methylene transfer) producing N-methyl ketenimine ions. Other mass spectrometric experiments and ab initio quantum chemical calculations also concur with each other pointing toward the existence of a stable distonic radical cation.

 4. Atmospheric chemistry of (CF3)2CHOCH3, (CF3)2CHOCHO, and CF3C(O)OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østerstrøm, Freja From; Wallington, Timothy J.; Andersen, Mads Peter Sulbæk

  2015-01-01

  Smog chambers with in situ FTIR detection were used to measure rate coefficients in 700 Torr of air and 296 ± 2 K of: k(Cl+(CF3)2CHOCH3) = (5.41 ± 1.63) × 10(-12), k(Cl+(CF3)2CHOCHO) = (9.44 ± 1.81) × 10(-15), k(Cl+CF3C(O)OCH3) = (6.28 ± 0.98) × 10(-14), k(OH+(CF3)2CHOCH3) = (1.86 ± 0.41) × 10(-1...

 5. La salute del christifidelis celiaco tra dieta gluten free e invalidità delle ostie quibus glutinum ablatum est

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiziana Di Iorio

  2015-04-01

  SOMMARIO: 1. L’Eucarestia: “augusto” strumento per la salute deichristifideles nell’economia della salvezza - 2. La transustanziazione - 3. La malattia celiaca e l’unico rimedio terapeutico: la dieta gluten free - 4. Ilchristifidelis affetto dalla sprue celiaca tra dieta gluten free e pane mere triticeus - 5. Prime disposizioni sul divieto dell’uso di ostie quibus glutinum ablatum est - 6. La particola con “una minima quantità di glutine” - 7. Le vigenti prescrizioni sulla validità della materia eucaristica e l’uso di ostie a basso contenuto di glutine - 8. La normativa sulla comunione dei celiaci tra sospetti e apprezzamenti - 9. Ultime precisazioni sull’uso del pane con poca quantità di glutine - 10. Conclusioni. The health of the christifidelis celiac between diet gluten free and invalidity of the hosts quibus glutinum ablatum est.  ABSTRACT: The communion of celiac has aroused the attention of the Congregation for the Doctrine of the Faith for the direct connection between gluten, cause of the disease, and bread mere triticeus, precious element of the Eucharist. The complex matter concerns the impelling urgency to allow the christifidelis celiac to follow a super stricte gluten free diet, necessary way to the protection of his mental and physical health, without expelling him from the eucharistic banquet, indispensable instrument of salvation of his own soul. Therefore, in the saving mission of the Church called to the salus animarum of every man, without discriminating exclusions, direct specific norms are emanated to harmonize the dogmatic demands, connected to the Eucharestic, and the therapeutic needs related to mental and physical health of the faithful with the disease. Such norms have faced the validity of the eucharistic matter sealing the invalidity of the hosts quibus glutinum ablatum est, with a meaningful evolution, during the time. It stays, nevertheless, the suspect of an exhaustive solution of the question

 6. La formazione di un’aristocrazia: monache e monasteri femminili a Venezia tra IX e XIII secolo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rapetti, Anna

  2014-06-01

  Full Text Available This paper examines the processes that shaped the identity of the Venetian aristocracy from the 9th to the 13th centuries and the role played by the relationship between patrician families and some female monasteries. The important female monastery of San Zaccaria and some other nunneries created in the lagoon between the 12th and the 13th centuries are taken into account in the analysis of the formation of Venetian aristocracy from this innovative perspective. By analysing the behaviour of the aristocratic families towards these nunneries, the paper points out how Venetian ruling groups made use of the long-term relationship with nuns as a particularly useful instrument of political competition. The article also shows how some female monasteries were relevant social actors in the process of defi nition of Venetian identity, largely coinciding with their own ruling groups, and in particular with the aristocracy, and with the exercise of power.[it] L’articolo si propone di esaminare il processo di definizione dell’identità del ceto dirigente di Venezia nel periodo IX-XIII secolo e il ruolo occupato dalle relazioni tra le famiglie dell’aristocrazia che costituivano quel ceto e alcuni monasteri femminili. In questa prospettiva, innovativa nell’analisi della formazione dell’aristocrazia di Venezia, si prenderà in esame l’importante monastero femminile di San Zaccaria e si farà inoltre riferimento ad alcuni altri, sorti sulle isole della laguna tra XII e XIII secolo, espressione di un clima religioso e sociale nuovo e particolare. Attraverso l’analisi dei comportamenti adottati dalle famiglie aristocratiche nei confronti di questi monasteri, si dimostra che il ceto dirigente veneziano si servì delle relazioni costanti con le monache come di uno strumento della lotta politica particolarmente utilizzato dalle famiglie dell’aristocrazia della città. Si osserva anche che alcuni monasteri femminili furono a loro volta soggetti attivi

 7. Il territorio delle Lipari tra ambiente, cinema e turismo / The territory of Lipari between environment, cinema and tourism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Di Blasi

  2016-05-01

  Full Text Available Fino agli anni ’50 le Lipari (dette anche Eolie, sfavorite dall’insularità e con un’economia di sussistenza, basata su attività tradizionali, erano dominate da povertà ed emigrazione. Tutto mutò nel 1949, quando una troupe cinematografica, guidata da Rossellini, girò Stromboli, interpretato da Ingrid Bergman: tra i due era nata una storia d’amore. Poco dopo, un’altra troupe utilizzò Vulcano come location dell’omonimo film, con Anna Magnani, ex fiamma di Rossellini. Questi cult passarono alla storia del cinema come la guerra dei vulcani. I due film, con gli scoop legati alle vicende sentimentali dei protagonisti, hanno innescato un nuovo percorso per le Eolie, fuori dall’atavico letargo, che ha determinato un vero e proprio “boom turistico”. Indagando la variegata realtà delle Lipari, lo scopo del presente articolo è quello di dimostrare come, attraverso un’analisi storica del mercato turistico, l’arrivo del cinema nel territorio eoliano abbia innescato importanti processi di sviluppo economico e cambiamento sociale. Questa ricerca vuole, inoltre, evidenziare il rapporto privilegiato tra insularità e cineturismo. Till the late 50s the Aeolian Islands, plagued by insularity and characterized by a subsistence economy based on traditional activities, had been dominated by poverty and emigration. All changed in 1949 when Rossellini shot Stromboli featuring Ingrid Bergman, his new love. Soon after a crew shot in Volcano the homonymous film starring Anna Magnani, Rossellini’s old flame. The two films, gone down in history as the war of volcanoes, and the scoops about the love scandal have drawn a new path for the Aeolian Islands that has taken them to a tourist boom. The present paper aims to show by means of a historical analysis of the local tourist market how the coming of the film industry have triggered processes of economic growth and social change in the Aeolian Islands. This paper also aims to point out the

 8. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 9. The influence of spirituality and religiosity on breast cancer screening delay in African American women: application of the Theory of Reasoned Action and Planned Behavior (TRA/TPB).

  Science.gov (United States)

  Gullate, Mary

  2006-01-01

  African American women (AAW) are 25% more likely to present with late stage breast cancer and 20% more likely to die from their disease than Caucasian women. Researchers report that a treatment delay of 3 months is a significant factor in breast cancer mortality. Socioeconomic factors, lack of access and knowledge, spiritual and religious beliefs, fear and fatalism are reported as contributing factors to screening delays. Studies have primarily applied the Health Belief Model (HBM) and modified versions like the Champion HBM to preventive health practices. Neither have significant inclusion of spirituality or religiosity. The TRA/TPB focus on beliefs, intent and attitude as individual determinants of the likelihood of performing a specific behavior; but have not had wide utility in studies related to screening delays among AAW. This paper explores the utility of applying the TRA/TPB as the theoretical framework for determining cultural relevance of spirituality and religiosity to screening delays among AAW.

 10. Estudo da aderência de arames da armadura de tração em conectores de dutos flexíveis

  OpenAIRE

  Marcelo Badini Daflon

  2010-01-01

  Este projeto tem o objetivo de apresentar o estudo dos arames da armadura de tração que são empregados no transporte de óleo, gás e umbilicais hidráulicos na indústria petrolífera. Este estudo foi desenvolvido sob a necessidade de melhor ancoragem dos arames da armadura de tração de modo a garantir que, mesmo após a ruptura do arame dentro do conector não haverá o escorregamento do mesmo provocando a queda do duto flexível. Assim sendo, foi estabelecido o estudo de aderência da interface dos ...

 11. DISTORSIONI GEOMETRICHE DELLA CARTOGRAFIA STORICA: ANALISI DI ALCUNE CARTOGRAFIE REALIZZATE TRA IL 1500 ED IL 1700 RELATIVE AL GOLFO DI TRIESTE

  OpenAIRE

  Mauro, Giovanni

  2016-01-01

  È ben nota l'importanza dell'apparato iconografico proprio della cartografia storica, il cui limite generalmente lamentato è relativo all'accuratezza geometrica. Nel presente contributo, mediante l'utilizzo di un software dedicato, disponibile gratuitamente in rete (Mapanalyst), si punta ad analizzare la precisione geometrica di alcune cartografie storiche (carte realizzate tra l'inizio del 1500 e la fine del 1700) relative al Golfo di Trieste. Utilizzando una serie di punti do...

 12. Monitoramento da contaminação por elementos traço em ostras comercializadas em Recife, Pernambuco, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Dias Cavalcanti

  Full Text Available Amostras de ostras comercializadas em Recife, Pernambuco, Brasil, foram monitoradas em relação ao conteúdo de elementos traço (Hg, Zn, Fe, Cu e Mn durante o período de um ano (março/2001 a fevereiro/2002. Mercúrio foi o principal contaminante encontrado nas ostras e o elemento que apresenta maior risco à saúde pública. Foram encontrados valores de concentração de Hg em ostras de até 551,12µg/kg (peso úmido. Esses valores sugerem que a ingestão de ostras deve ser feita com restrições, principalmente, pela população que vive de sua coleta como forma de subsistência, por crianças, e mulheres grávidas. A avaliação dos níveis de mercúrio em frutos do mar é um importante fator para avaliar o risco de contaminação por mercúrio em pessoas não ocupacionalmente expostas.

 13. Monitoramento da contaminação por elementos traço em ostras comercializadas em Recife, Pernambuco, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cavalcanti André Dias

  2003-01-01

  Full Text Available Amostras de ostras comercializadas em Recife, Pernambuco, Brasil, foram monitoradas em relação ao conteúdo de elementos traço (Hg, Zn, Fe, Cu e Mn durante o período de um ano (março/2001 a fevereiro/2002. Mercúrio foi o principal contaminante encontrado nas ostras e o elemento que apresenta maior risco à saúde pública. Foram encontrados valores de concentração de Hg em ostras de até 551,12µg/kg (peso úmido. Esses valores sugerem que a ingestão de ostras deve ser feita com restrições, principalmente, pela população que vive de sua coleta como forma de subsistência, por crianças, e mulheres grávidas. A avaliação dos níveis de mercúrio em frutos do mar é um importante fator para avaliar o risco de contaminação por mercúrio em pessoas não ocupacionalmente expostas.

 14. BI TRA, Doubi. Banque, finance & bourse. Lexique des termes usuels. París: L’harmattan, 2011. 367 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Alcalde Peñalver

  2014-07-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/2175-7968.2014v1n33p348 Esta obra lexicográfica monolingüe en francés constituye una forma de hacer llegar al público de forma transparente el conocimiento de un campo tan importante y de gran actualidad como es el de la banca, las finanzas y la bolsa. Contar con las últimas novedades en el léxico de este campo es de gran importancia por su continuo dinamismo y grado de innovación. Esto se observa a diario en los diferentes medios de comunicación, que en muchos casos deben ofrecer una explicación que acompañe al término financiero por su alto nivel de especialidad. En este sentido, consideramos de gran utilidad contar con obras como el léxico del profesor Tra, que ofrece explicaciones claras y concisas sobre un gran número de términos del ámbito financiero que aparecen de forma recurrente en los diferentes medios de comunicación

 15. Theoretical Study of Molecular Determinants Involved in Signal Binding to the TraR Protein of Agrobacterium tumefaciens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Kumar

  2005-10-01

  Full Text Available N-acylated homoserine lactone (AHL mediated cell-cell communication in bacteria is dependent on the recognition of the cognate signal by its receptor. This interaction allows the receptor-ligand complex to act as a transcriptional activator, controlling the expression of a range of bacterial phenotypes, including virulence factor expression and biofilm formation. One approach to determine the key features of signal- binding is to model the intermolecular interactions between the receptor and ligand using computational-based modeling software (LigandFit. In this communication, we have modeled the crystal structure of the AHL receptor protein TraR and its AHL signal N-(3- oxooctanoyl-homoserine lactone from Agrobacterium tumefaciens and compared it to the previously reported antagonist behaviour of a number of AHL analogues, in an attempt to determine structural constraints for ligand binding. We conclude that (i a common conformation of the AHL in the hydrophobic and hydrophilic region exists for ligand-binding, (ii a tail chain length threshold of 8 carbons is most favourable for ligand-binding affinity, (iii the positive correlation in the docking studies could be used a virtual screening tool.

 16. Efeitos do ruído de tráfego na saúde: para além das "moléstias"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Díaz Jiménez

  2015-12-01

  Full Text Available Os transtornos auditivos têm sido tradicionalmente associados ao ruído laboral das pessoas expostas. Recentemente, o ruído produzido nas proximidades de aeroportos foi relacionado com diferentes patologias, sobretudo as cardiovasculares. Nos últimos anos, o ruído ambiental das grandes cidades, principalmente devido ao tráfego, foi relacionado com diversas patologias, tanto de natureza cardiovascular, como respiratória e inclusivamente com diabetes. Neste trabalho, para além se fazer uma breve descrição dos estudos que relacionam o ruído ambiental com a morbilidade e os diferentes mecanismos biológicos implicados, possíveis de explicar nessas associações; apresentam-se os resultados de um conjunto de investigações que, mediante a Análise de Séries Temporais, relacionam o ruído de tráfego na cidade de Madrid com a mortalidade diária por causas circulatórias, respiratórias e diabetes na faixa etária de maiores de 65 anos. Assim como a mortalidade anual atribuída ao ruído de tráfego em Madrid e a sua comparação com a atribuição às PM2,5.

 17. Structure of X-ray photoelectron spectra of low-energy and core electrons of Ln(C6H4OCH3COO-3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teterin Yury A.

  2005-01-01

  Full Text Available This paper deals with the results of an X-ray photo electron spectroscopy of lanthanide ortho-metoxybenzoates Ln(C6H4OCH3COO-3, where Ln represents lanthanides La through Lu except for Pm and C6H4OCH3COO- - residuum of ortho-metoxybenzoic acid. The core and outer electron X-ray photo electron spectroscopy spectra in the binding energy range of 0-1250 eV were shown to exhibit a complex, fine structure. The said structure was established due to the outer (0-15 eV binding energy and inner (15-50 eV binding energy valence molecular orbital from the filled Ln5p and O2s atomic shells multiple splitting, many-body perturbation, dynamic effect, etc. The mechanisms of such a fine structure formation were shown to manifest different probabilities in the spectrum of a certain electronic shell. There fore, the fine X-ray photo electron spectroscopy spectral structure resulting from a certain mechanism can be interpreted and its quantitative parameters related to the physical and chemical properties of the studied com pounds (degree of delocalization and participation of Ln4f electrons in the chemical bond, electronic configuration and oxidation states, density of uncoupled electrons on paramagnetic ions, degree of participation of the low binding energy filled electronic shells of lanthanide and ligands information of the outer and in nervalence molecular orbitals, lanthanide close environment structure in amorphous materials, etc.

 18. Ressenya a Delle Donne, Fulvio & Torró, Jaume (eds. L’immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d’Aragona e Italia - La imatge d’Algons el Magnànim en la literatura i la Historiografia entre la Corona d’Aragó i Itàlia, Florència, SISMEL -Edizioni del Galluzzo , 2016, XII + 300 p. ISBN: 978-88-8450-691-7

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Marfany Simó

  2016-12-01

  Full Text Available Review to Delle Donne, Fulvio & Torró, Jaume (eds. L’immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d’Aragona e Italia - La imatge d’Algons el Magnànim en la literatura i la Historiografia entre la Corona d’Aragó i Itàlia, Firenze, SISMEL -Edizioni del Galluzzo , 2016, XII + 300 p. ISBN: 978-88-8450-691-7

 19. A computational study of the addition of ReO3L (L = Cl(-), CH3, OCH3 and Cp) to ethenone.

  Science.gov (United States)

  Aniagyei, Albert; Tia, Richard; Adei, Evans

  2016-01-01

  The periselectivity and chemoselectivity of the addition of transition metal oxides of the type ReO3L (L = Cl, CH3, OCH3 and Cp) to ethenone have been explored at the MO6 and B3LYP/LACVP* levels of theory. The activation barriers and reaction energies for the stepwise and concerted addition pathways involving multiple spin states have been computed. In the reaction of ReO3L (L = Cl(-), OCH3, CH3 and Cp) with ethenone, the concerted [2 + 2] addition of the metal oxide across the C=C and C=O double bond to form either metalla-2-oxetane-3-one or metalla-2,4-dioxolane is the most kinetically favored over the formation of metalla-2,5-dioxolane-3-one from the direct [3 + 2] addition pathway. The trends in activation and reaction energies for the formation of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane are Cp Cp Cp Cp Cp. The direct [2 + 2] addition pathways leading to the formations of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane is thermodynamically the most favored for the ligands L = OCH3 and Cl(-). The difference between the calculated [2 + 2] activation barriers for the addition of the metal oxide LReO3 across the C=C and C=O functionalities of ethenone are small except for the case of L = Cl(-) and OCH3. The rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one-metalla-2,5-dioxolane-3-one even though feasible, are unfavorable due to high activation energies of their rate-determining steps. For the rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one to metalla-2,5-dioxolane-3-one, the trends in activation barriers is found to follow the order OCH3 Cp. The trends in the activation energies for the most favorable [2 + 2] addition pathways for the LReO3-ethenone system is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp. For the analogous ethylene-LReO3 system, the trends in activation and reaction energies for the most favorable [3 + 2] addition pathway is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp [10]. Even though the most favored pathway in the ethylene-LReO3 system is

 20. Valorizzazione di un patrimonio culturale periferico: il progetto "Cuore Verde tra i due Laghi" / The enhancement of the peripherial cultural heritage: the project “Cuore Verde tra i due laghi” (Green Heart between the two Lakes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonella Capriello

  2015-06-01

  Full Text Available Lo studio è indirizzato a esplorare le potenzialità dei metodi partecipativi per la valorizzazione di patrimoni culturali periferici. In rapporto al descritto obiettivo, è stato sviluppato un caso-studio concernente le Comunità rurali tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta. L’area rurale è caratterizzata dalla presenza di un patrimonio culturale periferico rispetto al circuito delle attività turistico-culturali in Piemonte, ma il piano di valorizzazione ha attivato iniziative per vivacizzare il territorio e superare la condizione di marginalità. Il caso-studio si basa sull’applicazione della metodologia Participatory Action Research (PAR per favorire il coinvolgimento di stakeholders locali in posizione marginale. Lo studio individua linee guida per la generalizzazione della metodologia nei processi di valorizzazione di un patrimonio culturale periferico.  The article aims to explore the potential of participative methods to enhance the value of peripheral cultural wealth. Consistent with the described aims, a case study was developed with a focus on the rural communities between Lago Maggiore (Maggiore Lake and Lago d’Orta (Orta Lake. The rural area is characterised by the presence of peripheral cultural heritage comparing tourist and cultural proposals in Piedmont, but a cultural plan has been developed to animate the local context and to overcome the condition of isolation. The case study is based on Participatory Action Research (PAR, involving stakeholders in marginal positions. The results identify best practices to generalize the methodology in order to enhance the value of peripheral cultural wealth.

 1. Självkänsla hos daghemsbarn : En kvalitativ undersökning om hur barnträdgårdslärare bekräftar och stärker barnets självkänsla på daghem

  OpenAIRE

  Fant, Sofia

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur en barnträdgårdslärare kan stärka och bekräfta barnets självkänsla på daghem. Vilken syn och uppfattning finns det om självkänslan på daghem och hur kan man stödja barnen på bästa sätt när det gäller självkänslan? I detta examensarbete har jag genom litteratur tagit fram vad självkänsla är, men även olika definitioner kring självkänslan och hur miljön runt om kan påverka självkänslan hos barnet. I intervjuerna som blev gjorda framkom ...

 2. Técnico de enfermagem: o perfil traçado por profissionais da área

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beatriz Lemos Stutz

  1999-12-01

  Full Text Available A presente investigação tem por finalidade destacar as bases em que se efetivam a qualificação e as nuances que permeiam a atuação do Técnico de Enfermagem na atualidade, no Município de Uberlândia. Optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, tendo como referencial a análise de discurso, utilizando-se como técnica de coleta de dados um roteiro de entrevista semi-estruturado. Foram definidas, quatro categorias básicas de análise: educação-trabalho, currículo, identidade profissional e expectativas. A partir do estudo detalhado destas categorias, é possível refletir sobre a relação educação-trabalho no ensino médio; os aspectos ligados à regulamentação e ao exercício da enfermagem no Brasil; a importância do currículo na organização de experiências do conhecimento; o significado e as influências do trabalho na construção da identidade profissional. Busca-se traçar, em última instância, o perfil do técnico de enfermagem partindo da análise das funções por ele desempenhadas e do modo como vê seu processo de profissionalização.

 3. The Social Service between Values and Welfare Policies (Il Servizio Sociale tra Valori e Politiche di Welfare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca D'Atri

  2017-07-01

  Full Text Available Main values of social work guide and select the everyday work of professional social worker, within institutional and non-institutional contexts, for people and with people facing different conditions of fragility and poverty, acting more innovative intervention strategies that respond to the real needs of the individual, the family system and, in general terms, the local community. In such a perspective, SIA (Support for Active Inclusion is a measure of poverty alleviation which provides for economic benefits to families in poor economic situations. To enjoy this benefit, the applicant's family will have to attend a personalized social and employing activation project, through a pact between services and families, aimed to overcoming poverty and gradually regaining autonomy. Sunto I valori che sono alla base del servizio sociale guidano e orientano il lavoro dell’assistente sociale che quotidianamente opera, all’interno di contesti sia istituzionali che non istituzionali, con le persone e per le persone per il superamento delle situazioni di fragilità e povertà, mettendo in atto strategie d’intervento sempre più innovative e rispondenti ai reali bisogni dell’individuo, del sistema familiare e, in termini più generali, della comunità locale. In quest’ottica il SIA (sostegno per l’inclusione attiva è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate. Per godere di questo beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, tramite un patto tra servizi e famiglie, teso al superamento della condizione di povertà e alla  riconquista graduale dell’autonomia. Parole chiave: Valori, Servizio Sociale, Povertà, Famiglia, Progetto

 4. Inseticidas para controle da traça-das-crucíferas: como os agricultores os utilizam no Distrito Federal?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Castelo Branco Marina

  2002-01-01

  Full Text Available No DF, o controle da traça-das-crucíferas (TDC é feito por inseticidas. O modo de utilização destes produtos em lavouras de brássicas não é bem documentado. Devido a isto, agricultores de duas áreas de produção foram entrevistados e descreveram as formas de utilização de agrotóxicos em seus cultivos. Doze produtos comerciais diferentes, pertencentes a cinco grupos químicos, eram utilizados. Cinco inseticidas não eram registrados para brássicas. Trinta e oito por cento dos agricultores usavam agrotóxicos uma vez por semana e 21% duas vezes. Este último procedimento é considerado inadequado pois as pulverizações são consideradas excessivas. Cinqüenta e três por cento dos agricultores usavam apenas um inseticida, o que contribui para a rápida seleção de populações resistentes de TDC; 34% empregavam dois inseticidas, em rotação. Em alguns casos, a rotação era feita com produtos de grupos químicos diferentes, o recomendado; em outros, produtos comerciais, com o mesmo ingrediente ativo eram utilizados. Esta última prática não é efetiva porque não retarda a seleção de populações resistentes. A necessidade de se respeitar o período de carência dos inseticidas era desconhecida por 92% dos agricultores, o que pode significar alimentos com resíduos acima do tolerado. No geral, foi observado que os agricultores possuem poucas informações técnicas sobre os inseticidas e pouco acesso aos resultados de pesquisa. Soluções para os problemas observados são discutidas.

 5. Preface: The Oligotrophy to the UlTra-oligotrophy PACific Experiment (OUTPACE cruise, 18 February to 3 April 2015)

  Science.gov (United States)

  Moutin, Thierry; Michelangelo Doglioli, Andrea; de Verneil, Alain; Bonnet, Sophie

  2017-07-01

  The overall goal of OUTPACE (Oligotrophy to UlTra-oligotrophy PACific Experiment) was to obtain a successful representation of the interactions between planktonic organisms and the cycle of biogenic elements in the western tropical South Pacific Ocean across trophic and N2 fixation gradients. Within the context of climate change, it is necessary to better quantify the ability of the oligotrophic ocean to sequester carbon through biological processes. OUTPACE was organized around three main objectives, which were (1) to perform a zonal characterization of the biogeochemistry and biological diversity of the western tropical South Pacific during austral summer conditions, (2) to study the production and fate of organic matter (including carbon export) in three contrasting trophic regimes (increasing oligotrophy) with a particular emphasis on the role of dinitrogen fixation, and (3) to obtain a representation of the main biogeochemical fluxes and dynamics of the planktonic trophic network. The international OUTPACE cruise took place between 18 February and 3 April 2015 aboard the RV L'Atalante and involved 60 scientists (30 onboard). The west-east transect covered ˜ 4000 km from the western part of the Melanesian archipelago (New Caledonia) to the western boundary of the South Pacific gyre (French Polynesia). Following an adaptive strategy, the transect initially designed along the 19° S parallel was adapted along-route to incorporate information coming from satellite measurements of sea surface temperature, chlorophyll a concentration, currents, and diazotroph quantification. After providing a general context and describing previous work done in this area, this introductory paper elucidates the objectives of OUTPACE, the implementation plan of the cruise and water mass and climatological characteristics and concludes with a general overview of the other papers that will be published in this special issue.

 6. Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2016-04-01

  Full Text Available I studien samtalar tre lärargrupper om elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Det teoretiska perspektiv som läggs på dessa samtal är didaktiskt och inriktas på hur lärare formulerar och använder bedömningsinformation om elevers skrivande för beslut om skrivundervisningens innehåll. Resultatet visar att lärares bedömningar av elevers skrivande behandlar fler och delvis andra aspekter av skrivförmåga än vad deras didaktiska beslut sedan omfattar. De kvalitetsuppfattningar och förväntningsnormer som lärarna uttrycker i sina bedömningar av elevers skrivande inriktas huvudsakligen på texters kommunikativa kvaliteter, den stilistiska utformningen och textuppbyggnaden, följt av ämnesinnehåll och källanvändning. De didaktiska beslut som fattas utifrån bedömningen av elevers texter inriktas däremot i stort sett enbart på att eleverna behöver skrivundervisning i att disponera text och att använda källor. Detta gör att överensstämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat.Nyckelord: Skrivbedömning, kvalitetsuppfattningar, förväntningsnormer, didaktiska beslut, formativ bedömning, svenskämnets didaktik, svenska på gymnasietAbstractThis article presents an analysis of teacher group discussions about students’ writing in the subject of Swedish in upper secondary school. The study adopts a pedagogical perspective on these discussions and focuses on examining teachers’ expressed assessment criteria and relating them to their pedagogical decision-making. The results reveal that the teachers’ assessments of students’ writing focus on much more, and partly other, criteria than their pedagogical decisions. The quality standards that teachers express in the discussions about

 7. Metronomic chemotherapy in the neoadjuvant setting: results of two parallel feasibility trials (TraQme and TAME) in patients with HER2+ and HER2− locally advanced breast cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petry, V.; Gagliato, D.M.; Leal, A.I.C.; Arai, R.J.; Longo, E.; Andrade, F.; Ricci, M.D.; Piato, J.R.; Barroso-Sousa, R.; Hoff, P.M.; Mano, M.S.

  2015-01-01

  Neoadjuvant chemotherapy has practical and theoretical advantages over adjuvant chemotherapy strategy in breast cancer (BC) management. Moreover, metronomic delivery has a more favorable toxicity profile. The present study examined the feasibility of neoadjuvant metronomic chemotherapy in two cohorts [HER2+ (TraQme) and HER2− (TAME)] of locally advanced BC. Twenty patients were prospectively enrolled (TraQme, n=9; TAME, n=11). Both cohorts received weekly paclitaxel at 100 mg/m 2 during 8 weeks followed by weekly doxorubicin at 24 mg/m 2 for 9 weeks in combination with oral cyclophosphamide at 100 mg/day (fixed dose). The HER2+ cohort received weekly trastuzumab. The study was interrupted because of safety issues. Thirty-six percent of patients in the TAME cohort and all patients from the TraQme cohort had stage III BC. Of note, 33% from the TraQme cohort and 66% from the TAME cohort displayed hormone receptor positivity in tumor tissue. The pathological complete response rates were 55% and 18% among patients enrolled in the TraQme and TAME cohorts, respectively. Patients in the TraQme cohort had more advanced BC stages at diagnosis, higher-grade pathological classification, and more tumors lacking hormone receptor expression, compared to the TAME cohort. The toxicity profile was also different. Two patients in the TraQme cohort developed pneumonitis, and in the TAME cohort we observed more hematological toxicity and hand-foot syndrome. The neoadjuvant metronomic chemotherapy regimen evaluated in this trial was highly effective in achieving a tumor response, especially in the HER2+ cohort. Pneumonitis was a serious, unexpected adverse event observed in this group. Further larger and randomized trials are warranted to evaluate the association between metronomic chemotherapy and trastuzumab treatment

 8. Metronomic chemotherapy in the neoadjuvant setting: results of two parallel feasibility trials (TraQme and TAME) in patients with HER2+ and HER2− locally advanced breast cancer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petry, V.; Gagliato, D.M.; Leal, A.I.C.; Arai, R.J.; Longo, E. [Divisão de Oncologia Médica, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP (Brazil); Andrade, F. [Núcleo de Mastologia, Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP (Brazil); Ricci, M.D.; Piato, J.R.; Barroso-Sousa, R.; Hoff, P.M.; Mano, M.S. [Divisão de Oncologia Médica, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP (Brazil)

  2015-03-06

  Neoadjuvant chemotherapy has practical and theoretical advantages over adjuvant chemotherapy strategy in breast cancer (BC) management. Moreover, metronomic delivery has a more favorable toxicity profile. The present study examined the feasibility of neoadjuvant metronomic chemotherapy in two cohorts [HER2+ (TraQme) and HER2− (TAME)] of locally advanced BC. Twenty patients were prospectively enrolled (TraQme, n=9; TAME, n=11). Both cohorts received weekly paclitaxel at 100 mg/m{sup 2} during 8 weeks followed by weekly doxorubicin at 24 mg/m{sup 2} for 9 weeks in combination with oral cyclophosphamide at 100 mg/day (fixed dose). The HER2+ cohort received weekly trastuzumab. The study was interrupted because of safety issues. Thirty-six percent of patients in the TAME cohort and all patients from the TraQme cohort had stage III BC. Of note, 33% from the TraQme cohort and 66% from the TAME cohort displayed hormone receptor positivity in tumor tissue. The pathological complete response rates were 55% and 18% among patients enrolled in the TraQme and TAME cohorts, respectively. Patients in the TraQme cohort had more advanced BC stages at diagnosis, higher-grade pathological classification, and more tumors lacking hormone receptor expression, compared to the TAME cohort. The toxicity profile was also different. Two patients in the TraQme cohort developed pneumonitis, and in the TAME cohort we observed more hematological toxicity and hand-foot syndrome. The neoadjuvant metronomic chemotherapy regimen evaluated in this trial was highly effective in achieving a tumor response, especially in the HER2+ cohort. Pneumonitis was a serious, unexpected adverse event observed in this group. Further larger and randomized trials are warranted to evaluate the association between metronomic chemotherapy and trastuzumab treatment.

 9. Studiemotivation en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory : en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory

  OpenAIRE

  Hagdahl, Kristina; Jimmy, Hammarbäck

  2014-01-01

  Studien handlar om svenska gymnasieelevers motivation för att studera matematikämnet. Den teoretiska grunden hämtas ifrån Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985). Studiens syfte är att undersöka hur väl gymnasieelevers egen uppfattning om sin motivationsnivå kan prediceras genom de fyra ingående motivationsorienteringarna i Self-Determination Theory: (1) external regulation; (2) introjected regulation; (3) identified regulation; och (4) intrinsic motivation. Deltagarna (n = 132), 44...

 10. Abdominal adipose tissue distribution in obese children. US versus CT measurements; Valutazione della distribuzione del tessuto adiposo addominale nei bambini obesi. Confronto tra ecografia e Tomografia Computerizzata

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ferrozzi, F.; Zuccoli, G.; Tognini, G.; Castriota-Scanderbeg, A.; Bacchini, E. [Parma Univ., Parma (Italy). Ist. di Scienze Radiologiche; Bernasconi, S. [Modena Univ., Modena (Italy). Clinica Pediatrica; Campani, R. [Pavia Univ., Pavia (Italy). Ist. di Radiologia

  1999-12-01

  Computed Tomography (CT) and, more recently, ultrasound (US), have proved excellent tools for quantifying adipose tissue distribution. Body fat distribution is an important factor in the treatment of obesity and its complications. In this work it is investigated the correlation between CT and US measurements in pediatric obesity. Forty obese children and adolescents aged 4.1-14.8 years were submitted to CT and US. Intra-abdominal, subcutaneous and total body fat were calculated (in cm{sup 2}), with the CT image analysis software. The rectus muscle-spine and rectus muscle-aorta distances, as indicative of visceral fat thickness, were measured on US images with(out) compression. The distance between skin fat and fat-rectus muscle interfaces was measured as subcutaneous fat thickness. US-CT findings have been compared with other morphometric variables-i.e., patient's (ideal) body weight and skin fold measures. A statistically significant correlation was found between the CT measurement of visceral fat and the aorta-rectus muscle and rectus muscle-spine distances (r=0.80 and 0.74, respectively). The US measurements of subcutaneous fat were correlated with CT subcutaneous fat area (r=0.82). No correlation was found between overweight, as calculated by body mass index, and CT or US fat. In conclusions, the findings indicate that US is as useful as CT in evaluating body fat distribution in pediatric obesity. [Italian] La TC e piu' recentemente l'ecografia si sono dimostrate eccellenti tecniche di valutazione della quantita' e della distribuzione del tessuto adiposo corporeo. La compartimentazione del grasso corporeo ha, infatti, importanti implicazioni per il trattamento dell'obesita' e delle sue complicanze. Scopo dello studio e' stato quello di correlare i risultati ottenuti con la TC con quelli ecografici nella valutazione dell'obesita' del paziente pediatrico. Quaranta bambini obesi con eta' compresa tra 4,1 e 14

 11. Avaliação de traços de personalidade em pacientes com fobia social Evaluation of personality traits in social phobia patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariângela Gentil Savoia

  2010-01-01

  Full Text Available CONTEXTO: Os sintomas de transtornos de personalidade (Eixo II comumente encontrados em pacientes com fobia social se sobrepõem com os sintomas que descrevem o transtorno pelo Eixo I. OBJETIVO: O presente estudo teve por objetivo avaliar traços de personalidade em pacientes com diagnóstico de fobia social. MÉTODO: Cento e oito sujeitos com idade entre 18 e 65 anos foram avaliados pelo Inventário de Temperamento e Caráter de Cloninger. RESULTADO: Os pacientes com fobia social diferiram dos dados normativos nos seguintes traços de personalidade: Busca à Novidade, Fuga de Danos, Persistência, Autodirecionamento e Autotranscendência. CONCLUSÃO: Esses achados apontam para uma sobreposição entre a descrição dos traços de personalidade citados por Cloninger e a descrição dos sintomas de fobia social do DSM-IV, Eixo I.BACKGROUND: The symptoms of personality disorders (Axis II commonly found in social phobia patients overlap highly with the symptoms that typify the Axis I disorder and are thus linked to diagnostic process in symptomatic patients. OBJECTIVE: The aim of the present study was to evaluate personality traits of social phobia patients. METHOD: One hundred and eight subjects were selected, from 18 to 65 years of age, who fulfilled the criteria of social phobia. The Cloninger's Temperament and Character Inventory (TCI was applied. RESULTS: Social phobia patients differed in normalized data in the following personality traits: Novelty Seeking, Harm Avoidance, Persistence, Self Directedness, and Self-Transcendence. DISCUSSION: These findings point to a high overlap between Cloninger's description of the observed predominant personality traits and DSM-IV Axis I symptoms description for social phobia.

 12. Uso de inseticidas para o controle da traça-do-tomateiro e traça-das-crucíferas: um estudo de caso Use of insecticides for controlling the South American Tomato Pinworm and the Diamondback Moth: a case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Castelo Branco

  2001-03-01

  Full Text Available Em agosto de 1999, produtores de tomate e brássicas do Núcleo Rural da Taquara tiveram seus cultivos seriamente comprometidos devido à impossibilidade de controle da traça-do-tomateiro e da traça-das-crucíferas. Diversos inseticidas, alguns com o mesmo princípio ativo ou pertencentes ao mesmo grupo químico, eram aplicados de uma a sete vezes por semana sem qualquer eficiência no controle das pragas. Lavouras foram abandonadas em diferentes estádios de desenvolvimento. A fim de definir uma estratégia de controle que viabilizasse a produção de tomate e brássicas na região, foi avaliado em laboratório a eficiência da dose comercial de alguns inseticidas usados no controle das duas pragas. Para isso, foram coletadas duas populações de traça-do-tomateiro e uma população de traça-das-crucíferas. Para traça-do-tomateiro, cartap, abamectin, lufenuron, acefate e deltametrina causaram respectivamente 100, 90, 67, 2 e 0% de mortalidade das larvas. Para traça-das-crucíferas, B. thuringiensis, abamectin, cartap, acefate and deltametrina causaram 100; 96; 86; 79 e 5% de mortalidade respectivamente. De acordo com estes resultados foi recomendada a suspensão imediata do uso de piretróides e organofosforados para o controle das duas pragas. Abamectin e cartap foram recomendados para o controle da traça-do-tomateiro e B. thuringiensis para o controle de traça-das-crucíferas.In August 1999, at the "Núcleo Rural da Taquara", Federal District, Brazil, tomato and brassica crops were severely damaged by the South American Tomato Pinworm (Tuta absoluta and the Diamondback Moth (Plutella xylostella. During that time growers related that they had been spraying insecticides one to seven times per week without controlling the pests. In the fields it was observed that there were crops with different ages and levels of chemical residues which allowed the pests to multiplicate continuously. Then it was decided that the first step to solve the

 13. Resistência à tração de emendas dentadas de madeira de Manilkara huberi para o emprego em madeira laminada colada

  OpenAIRE

  Molina,Julio Cesar; Calil Neto,Carlito; Christoforo,André Luis

  2016-01-01

  Resumo A utilização de elementos estruturais de madeira laminada (ou lamelada) colada (MLC) requer um estudo experimental das combinações entre a espécie de madeira e o adesivo utilizado. Este trabalho objetivou o estudo da combinação espécie-adesivo na resistência a tração e na falha da linha de cola de corpos de prova de madeira de maçaranduba (Manilkara huberi) confeccionados com e sem emendas dentadas finger joint. As colagens foram realizadas com lâminas sem tratamento preservativo, com ...

 14. Efeitos da orientação genetica fornecida a doadores de sangue com o traço falciforme : riscos e beneficios

  OpenAIRE

  Roberto Benedito de Paiva e Silva

  1995-01-01

  Resumo: A triagem populacional de heterozigotos assintomáticos para fins de orientação genética é um procedimento bastante controvertido, por envolver o risco de rotulação, discriminação, estigmatização, perda de auto-estima e invasão de privacidade. Assim sendo, investigou-se no presente trabalho os efeitos da orientação genética fornecida a doadores de sangue portadores do traço falciforme (heterozigotos AS). Foram convidados, por carta, 92 doadores AS para receber orientação genética gratu...

 15. Influência da auto-percepção do envelhecimento e dos traços de personalidade na sintomatologia depressiva em idosos

  OpenAIRE

  Lourenço, Sara Tatiana Ferreira

  2012-01-01

  Tese de mestrado, Psicologia (Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica), Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia, 2012 O presente trabalho refere-se ao estudo da influência da auto-percepção do envelhecimento e dos traços de personalidade na sintomatologia depressiva, numa amostra de adultos mais velhos, em meio não institucional e sem psicopatologia diagnosticada. Tem como objectivos: (1) analisar a auto-percepção do envelhecimento; (2) anali...

 16. Oana Sălişteanu Cristea, Introduzione alla dialettologia italiana, Tra lingua e dia­ letto, Editura DAIM, Bucureşti 2002, 160 pagine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavao Tekavčić

  2002-12-01

  Full Text Available La professoressa dall'Ateneo di Bucarest, in cui insegna lessicologia, filologia e dialettologia italiana, ci ha regalato due anni fa un primo volume dedicato all'italiano, Prestito latino - elemento ereditario nel lessico de/la lingua italiana. Doppioni e va­ rianti, Praga 2000. Adesso la studiosa ci offre un' altra opera, citata nel titolo della nos­ tra recensione. 11 libro, diciamolo subito, trascende i limiti della filologia italiana, essendo di notevole interesse e importanza per varie altre discipline linguistiche.

 17. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  OpenAIRE

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 18. Arbetstidsförkortning : för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.

  OpenAIRE

  Hultberg, Jenny; Klarenius, Karna; Liljekvist, Per

  2004-01-01

  Bakgrund: Redan på 1700-talet diskuterade Owen att det inte var bra att ha barn som arbetade långa arbetspass i treskift. Detta synsätt införde han på sin fabrik, vilket han fick mycket kritik för. Först 1962 väcktes tanken på 6-timmars arbetsdag i Sverige. Sedan dess har flera försök genomförts bl.a. hos Helsingborgs stads äldreomsorg, äldreomsorgen i Höganäs kommun samt Toyota Center i Mölndal. Problem: Dagens företag är relativt fokuserade på traditionella mått som t.ex. lönsamhet och prod...

 19. Familjearbetaren hos en ensamförsörjare : en kvalitativ studie om ensamförsörjarens livssituation och hur familjearbetet påverkas

  OpenAIRE

  Sjöblom, Mikaela; Azimi, Diana

  2013-01-01

  Syftet med vårt lärdomsprov är att redogöra för familjearbetarnas åsikter om familjearbetet har specifika drag i utförandet av det hos familjer med en försörjare. I teoridelen tas det upp om familjepolitiken i Finland, familjearbete samt om hur en ensamförsörjares livssituation kan se ut. I undersökningen använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Undersökningspersonerna bestod av åtta familjearbetare från fyra olika kommuner. Intervjuerna gjordes både i grupper och som individue...

 20.  Svensk företagsetablering i Dubai :   - en studie om företagens motiv och processer

  OpenAIRE

  Thaqi, Alban; Edvinsson, Sandra

  2010-01-01

  Inledning Ett ökat intresse för globalisering har gjort att företag söker sig till nya marknader kontinuerligt, svenska företag utgör inget undantag. En mycket aktuell marknad för utlandsetablering är Dubai. Från att ha varit ett litet fisk- och pärlsamhälle är det idag ett globalt center för affärer som attraherar aktörer från hela världen. Syfte Syftet med studien är att undersöka varför samt hur svenska företag väljer att etablera sig i Dubai. Metod Studien bygger på en kvalitativ metod...

 1. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 2. 1+1=3? : en studie om co-branding och dess påverkan på ett varumärkes värde

  OpenAIRE

  Lindberg, Ida; Andersson, Sandra

  2008-01-01

  Co-branding, vilket är en typ av varumärkessamarbete, har på senare tid blivit en populär strategi i strävan efter att skapa ett högre värde för konsumenten samt nå fördelar så som ökade intäkter samt möjligheten att skapa och attrahera lojala kunder. Dock finns det siffror som pekar på att många co-brandingsamarbeten misslyckas. Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att, utifrån lojala kunders perspektiv, undersöka vilken påverkan ett varumärkessamarbete av typen co-branding k...

 3. Tack, men nej tack : En undersökning om Online Behavioral Advertising och dess förhållande till blockeringstjänster

  OpenAIRE

  Holgersson, Pontus; Haglund, Martin

  2015-01-01

  Online Behavioral Advertising betyder att man spårar användares beteende över Internet för att kunna skapa skräddarsydda annonser till användare baserat på deras internetaktiviteter. Det är kostnadseffektivt och ger möjlighet för företag att skapa relevanta annonser för internetanvändare. Online Behavioral Advertising möts ofta av motstånd eftersom att företag inkräktar på den personliga integriteten när man samlar in information om människor för att skapa annonser. Samtidigt har användandet ...

 4. I Romani in montagna: tra immaginario e razionalità / The Romans in mountain: between imaginary and rationality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel Tarpin

  2015-12-01

  Full Text Available Si sa che l’immagine delle Alpi nell’Antichità presenta una contraddizione tra una tradizione letteraria impegnata a dare della montagna l’immagine più terribile possibile, e le energie spese dai Romani per arrivare in fretta fino alla catena e impadronirsi degli sbocchi alpini e delle miniere. Un‘altra tradizione fa delle Alpi il baluardo creato, quasi per volontà della Provvidenza, per proteggere l’Italia dai barbari esterni. Infine, le fonti ricorrono spesso, in maniera del tutto naturale, alla parola “Italia” per parlare della Transpadana, anche quando l’Italia “ufficiale” si fermava 200 km a sud del Po. Siccome una parte di questi discorsi può essere seguita fino a Catone il Vecchio, si deve sospettare che egli fosse riuscito a convincere i Romani che l’Italia era tutta la penisola secoli prima che l’Italia amministrativa si estendesse fino alle Alpi da parte dei triumviri, nel 42 a.C. Ciò non era un gesto generoso ma una loro misura prudenziale e si può quindi ammettere che l’identificazione dell’Italia con tutta la penisola fosse un vecchio progetto, maggiormente concretizzato da Cesare. This paper aims to interpret the apparent contradiction between many literary texts, which describe the Alps as a very uncomfortable and dangerous place, and the fact that the Roman strategy was very directed to the Alpine commercial roads and mines. It is well known that a tradition well diffused intended the Alpine range as a great wall, created by the Providence to protect Italy from foreign potential invaders. Another group of texts use the name “Italy” to describe the Po valley, even when official “Italy” was only south and centre Italy. We can trace most of theses discourses almost to Cato the Elder and suspect that he had made the Romans admit that Italy was all the Peninsula long before administrative Italy was expanded to the Alps by the triumvirs in 42 BC. As this statement was not a generous

 5. Parasitismo de traça-das-crucíferas por Oomyzus sokolowskii Parasitism of diamondback moth by Oomyzus sokolowskii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Sherley Araújo da Silva-Torres

  2010-07-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de parasitismo do parasitoide larval-pupal Oomyzus sokolowskii, submetido a diferentes densidades do hospedeiro traça-das-crucíferas (Plutella xylostella, em laboratório, casa telada e campo. Em laboratório e campo, O. sokolowskii foi exposto às densidades de 2, 4, 8 e 16 lagartas. Em laboratório, empregaram-se recipientes de 300 mL e, em campo, plantas de couve foram confinadas em gaiolas de organza (30x50 cm. Em casa telada, foram utilizadas microparcelas compostas por seis plantas de repolho infestadas com 25, 50, 85 ou 100 lagartas. O número de lagartas parasitadas aumentou de acordo com a densidade do hospedeiro e variou de 1,7 a 10,4, em laboratório, e de 0,61 a 7,0, em campo. Em casa telada, a maior taxa de parasitismo foi observada nas microparcelas com densidades mais elevadas do hospedeiro. O tempo de exposição aos parasitoides proporcionou maior taxa de parasitismo após 72 horas (24 horas, 52,4% e 72 horas, 80,7% independentemente da densidade. Oomyzus sokolowskii responde positivamente ao incremento na densidade de P. xylostella, embora a taxa de parasitismo permaneça constante independentemente da disponibilidade do hospedeiro.The objective of this work was to evaluate the parasitism capacity of the larval-pupal parasitoid Oomyzus sokolowskii submitted to different densities of the host diamondback moth, Plutella xylostella, in the laboratory, greenhouse and field. In the laboratory and in the field, O. sokolowskii was exposed to densities of 2, 4, 8 or 16 larvae. In the laboratory, 300 mL recipient were used, and in the field kale plants were placed in cages (30x50 cm. In the greenhouse, microparcels consisted of six cabbage plants each infested with 25, 50, 85 or 100 larvae. The number of parasitized larvae increased with host density and varied from 1.7 to 10.4 (laboratory and from 0.61 to 7.0 (field. In the greenhouse, parasitism rate was higher in microparcels with

 6. Alternative Constructions of Treason in the Angevin Political World: Traïson in the History of William Marshal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen D. WHITE

  2007-05-01

  Full Text Available After some nobles and other fighting men surrendered Rochester castle to King John in 1215, John wanted to hang the nobles but refrained from doing so on the advice of one of his military captains. Would hanging the nobles for making war on the king have been lawful? This question about the law of treason has provoked inconclusive debate among historians who have sought to determine whether, in this period, making war against the English king was legally classified as lèse-majesté (crimen laesae majestatis, proditio or infidelitas. This article, however, asks whether the nobles whom John wanted to hang were guilty of traïson, as this vernacular term was used in the History of William Marshal (c. 1230. On this basis, the paper concludes that in all probability, the nobles who held Rochester against the king would not have been condemned as traitors, at least by their aristocratic peers.Cuando en 1215 ciertos nobles y otros combatientes se rindieron y entregaron el castillo de Rochester al rey Juan éste quiso colgarles, pero el consejo de uno de sus nobles le hizo absternerse. ¿Habría sido legítimo condenar a la horca a los que habían guerreado contra el rey? Cuestiones relativas al derecho de traición al intentar determinar si la guerra contra el rey de Inglaterra fue considerada en la época un crimen laesae majestatis, proditio, o infidelitas, según la definición que dan a estos términos las fuentes latinas, han suscitado debates interminables entre los historiadores. Este artículo, por el contrario, se pregunta si los nobles que el rey Juan deseaba colgar eran o no culpables de traición, en el sentido vernáculo del término que es usado en L’histoire de Guillaume le Maréchal (hacia 1230. Sobre esta base, la conclusión del artículo es que los nobles que ocuparon el castillo de Rochester, casi con total seguridad, no habrían sido condenados como traidores, al menos por sus pares.

 7. Tra retorica ed enciclopedia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Montorzi

  2006-01-01

  Full Text Available The juridical reflection on origins clearly took place in a context dominated by a culture that was both of theological extraction and rhetorical formation. The »textual« culture of the theologians soon became the practice of interpretation of the jurists, who substituted the Justinian text for the Biblical one in their exegetic attitudes, but who nevertheless – at least initially– maintained intact the essentially rhetorical nature of their interpretative accessus to the textus of the Justinian corpus. It was with that interpretative tendency that the central role reserved for the maxim »nomina sunt consequentia rerum« emerged, which postulated the existence of a system of necessary correspondences between the nomina iuris and empirical reality which the jurist strove to fit into the interpretative structure of his own analytic discourse. Originally, mediaeval man considered the nomina iuris as the immediate and direct consequence of their ontological basis. To his eyes, the names of things were precisely the key to the privileged awareness of reality; knowing single physical entities meant first discovering their names. This also held true for the activity of the jurist, who essentially depended precisely on the nomina iuris of his work of constructing a normative system.Besides, the etymological logic of the mediaeval derivatores, from the Pisan Uggucione to the Genoese Balbi, to Papias vocabulista, had as its characteristic note precisely this essential basis in the field of sensory perception: the process of making names was not simply a formal, linguistic matter but was above all material and concrete. As in the hierarchy of being one thing derived from another, and similarly, consequently – and almost as a mirror image – in the structure of the language one name derived from another.The derivatio was the final fruit of the specific mutation of practical reality, the organisation of which was expressed in each single nomen. And the names were considered real and proper »normative objects«, as they might be called, which functioned as in the world of things and everyday experience.And the premise of that embryo of ideology lay precisely in this: that the jurist and the rhetorician, while »etymologising« and discussing the nomina iuris, seemed rather to be describing the autonomous semantic content of the nomina themselves, while in reality they were manipulating them – and without excessive scruples – and so were passing off as objective and incontrovertible normative prescription what was, in truth, the pure fruit of their conceptual elaborations.

 8. Rotational Spectrum, Conformational Composition, and Quantum Chemical Calculations of Cyanomethyl Formate (HC(O)OCH2C≡N), a Compound of Potential Astrochemical Interest.

  Science.gov (United States)

  Samdal, Svein; Møllendal, Harald; Carles, Sophie

  2015-08-27

  The rotational spectrum of cyanomethyl formate (HC(O)OCH2C≡N) has been recorded in the 12–123 GHz spectral range. The spectra of two conformers were assigned. The rotamer denoted I has a symmetry plane and two out-of plane hydrogen atoms belonging to the cyanomethyl (CH2CN) moiety. In the conformer called II, the cyanomethyl group is rotated 80.3° out of this plane. Conformer I has an energy that is 1.4(6) kJ/mol lower than the energy of II according to relative intensity measurements. A large number of rotational transitions have been assigned for the ground and vibrationally excited states of the two conformers and accurate spectroscopic constants have been obtained. These constants should predict frequencies of transitions outside the investigated spectral range with a very high degree of precision. It is suggested that cyanomethyl formate is a potential interstellar compound. This suggestion is based on the fact that its congener methyl formate (HC(O)OCH3) exists across a large variety of interstellar environments and the fact that cyanides are very prevalent in the Universe. The experimental work has been augmented by high-level quantum chemical calculations. The CCSD/cc-pVQZ calculations are found to predict structures of the two forms that are very close to the Born–Oppenheimer equilibrium structures. MP2/cc-pVTZ predictions of several vibration–rotation interaction constants were generally found to be rather inaccurate. A gas-phase reaction between methyl formate and the cyanomethyl radical CH2CN to produce a hydrogen atom and cyanomethyl formate was mimicked using MP2/cc-pVTZ calculations. It was found that this reaction is not favored thermodynamically. It is also conjectured that the possible formation of cyanomethyl formate might be catalyzed and take place on interstellar particles.

 9. Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?

  OpenAIRE

  Lisstorp, Mattias; Steinberger, Paul

  2012-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori för att verifiera de teoretiska ansatserna. Regressionsanalys av tidsserier för 32 svenska börsnoterade företag med mer än 20 miljarder svenska kronor i omsättning 2010 har använts vid den här undersökningen. Data från åren 2004 till 2010 till varje företag är tagen från databasen ”Affärsdata” och undersöks genom regressionsanalys. Först u...

 10. Förhållandet mellan den fria rörligheten inom EU och internationella dubbelbeskattningsavtal : En analys med utgångspunkt i EU-domstolens praxis

  OpenAIRE

  Österman, Catharina

  2013-01-01

  När en skattskyldig blir beskattad flera gånger för samma inkomst, i minst två länder och under samma tidsperiod, uppstår juridisk dubbelbeskattning. En vanlig metod för att i möjligaste mån undvika dubbelbeskattning är att stater ingår bilaterala dubbelbeskattningsavtal med varandra. I ett dubbelbeskattningsavtal avgör de avtalsslutande staterna vilken stat som, i en rad olika situationer, ska ha beskattningsrätt och vilken stat som till följd därav avstår från sin rätt till beskattning. Där...

 11. "Stendum, feg och impotent är Turkiets president" : En kvalitativ innehållsanalys av den tyska mediedebatten om Jan Böhmermann-affären utifrån olika argument för yttrandefrihet.

  OpenAIRE

  Lindström, Malin

  2017-01-01

  Den här uppsatsen undersöker argument för yttrandefrihet som framkommit i den så kallade Böhmermannaffären som inträffade våren 2016 i Tyskland, då den tyska satirikern Jan Böhmermann läste upp en niddikt om Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kände sig kränkt och anmälde Böhmermann enligt ett tyskt lagrum. Undersökningen syftar till att utröna vilka typargument för yttrandefrihet som framkommit i debatten om Böhmermannaffären från olika aktörer och utifrån vilket intresse dessa ...

 12. A valoração de traços de concordância dentro do DP Concord features valuing within DP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Telma M.V. Magalhães

  2004-06-01

  Full Text Available Este trabalho argumenta em favor da valoração dos traços de concordância dentro do DP em termos da operação Agree (Chomsky, 1999 sem a necessidade de estipular nenhum outro mecanismo para tanto. Mostro que Agree dá conta da valoração de traços tanto no nível da sentença quanto no nível do DP, contra a sugestão de Chomsky (1999 de que concordância no DP envolveria algum outro mecanismo de checagem.This paper argues in favor of a concord features valuing within the DP in terms of the Agree operation (Chomsky, 1999, with no recourse to any other mechanism. I show that Agree accounts for feature valuing both in the sentence level as well as in the DP, contrary to Chomsky's (1999 suggestion that concord in DP should involve some other checking mechanism.

 13. Uso do verbo PEGAR na perífrase [PEGAR (E V2]: traços semântico-pragmáticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dayane da Silva Grilo

  2013-06-01

  Full Text Available Neste estudo, com fundamentação nos pressupostos teóricos do funcionalismo norte-americano, abordamos o uso do verbo PEGAR na perífrase [PEGAR (E V2], em que PEGAR é o verbo auxiliar gramatical V1 e V2 é o verbo nuclear lexical. Temos como objetivo analisar traços semântico-pragmáticos vinculados à perífrase [PEGAR (E V2] no português brasileiro contemporâneo, buscando indícios que contribuam para a descrição da função desempenhada por PEGAR nessa perífrase. Para tanto, fazemos uso de dados de fala extraídos dos corpora Discurso & Gramática referentes a Natal (RN e ao Rio de Janeiro (RJ. Os resultados, obtidos através de análise quantitativa, revelam que PEGAR desempenha, na maioria das ocorrências, a função de indicar aspecto global, salientando um conjunto de traços semântico-pragmáticos como pontualidade, subtaneidade e/ou uma tomada de iniciativa do agente (no papel sintático de sujeito da perífrase.

 14. Modelo de oposições múltiplas modificado: abordagem baseada em traços distintivos Modified multiple oppositions' model: approach based on distinctive features

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Carlesso Pagliarin

  2009-01-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi propor uma abordagem com enfoque em traços distintivos para o Modelo de Oposições Múltiplas e testar sua aplicação em um sujeito falante do Português Brasileiro. O Modelo foi aplicado em um sujeito do sexo masculino, com desvio fonológico moderado-severo e idade de seis anos e meio. Após avaliação fonológica, procedeu-se à seleção dos sons-alvo. Considerou-se o sistema fonológico inicial, bem como os traços distintivos alterados ([+voz], [+soante], [+aproximante], [coronal/±anterior], [-contínuo]. Os traços com maior número de alterações eram [+voz, +soante, +aproximante], justificando a escolha dos seguintes sons-alvo para tratamento: /r/ x /l/ x // x // x /z/, em onset medial.Tendo como base a aplicação desse modelo em falantes do inglês, percebeu-se a necessidade de introduzir alguns procedimentos, como: a escolha dos sons-alvo a partir dos traços distintivos alterados e a estrutura da sessão terapêutica. Ao final, o sujeito foi reavaliado a fim de verificar as aquisições no sistema fonológico. Após dez sessões de fonoterapia,o sujeito adquiriu os fonemas /l, , , z/, generalizando-os para outras posições na palavra (/Z/ e /l/ em onset inicial. Verificou-se, também, a ocorrência de generalização para a mesma classe e para outras classes de sons (/b/, /d/, /g/, /v/. No entanto, o fonema /r/ não foi adquirido. Esta proposta mostrou-se efetiva, pois o sujeito apresentou melhora em seu sistema fonológico com poucas sessões terapêuticas. Pôde-se observar que o Modelo de Oposições Múltiplas, utilizando a abordagem com base em traços distintivos é eficaz, pois favoreceu diversas mudanças fonológicas.The aim of this study was to propose an approach based on distinctive features for the Multiple Oppositions Model, and to test its application on a Brazilian Portuguese speaker. The model was used with a male subject with moderate-severe phonological disorder and six years

 15. Influência da auto-percepção do envelhecimento e dos traços de personalidade na satisfação com a reforma

  OpenAIRE

  Fragoso, Nuno Miguel do Rosário Mendes

  2013-01-01

  Tese de mestrado, Psicologia (Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica), Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia, 2013 O presente trabalho foca-se no estudo da influência da auto-perceção do envelhecimento e dos traços de personalidade na satisfação com a reforma, numa amostra de idosos oriundos da comunidade e sem psicopatologia diagnosticada. Tem como objetivos: (1) analisar a auto-perceção do envelhecimento, os traços de personalidade e a s...

 16. Leca, bostad och landskap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne; Dahl, Torben; Sørensen, Peter

  1993-01-01

  I december 1992 var svensk LECA inviteret til en åben svensk konkurrence. Målet var at tegne en lille boligblok med 5-12 boliger. De skulle udformes inden for det eksisterende bygningsreglement. Publikationen viser vinderforslagene fra konkurrencen ...

 17. Um caso de discriminação genética: o traço falciforme no Brasil Genetic Discrimination: sickle cell trait in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristiano Guedes

  2007-01-01

  Full Text Available Este artigo discute um caso de discriminação genética envolvendo uma atleta brasileira de voleibol identificada como portadora do traço falciforme. O traço falciforme é uma das características genéticas mais prevalentes na população brasileira, mas não �� descrito como uma doença genética. O avanço da genética clínica vem provocando uma popularização dos testes genéticos em diferentes contextos de promoção da saúde. Ao criticar o argumento da Confederação Brasileira de Vôlei de que o exame para o traço falciforme seria uma medida de proteção à saúde dos atletas, o objetivo do artigo foi demonstrar como a popularização da informação genética não pode prescindir do aconselhamento genético e de garantias éticas. A análise mostrou que a exclusão da atleta da seleção oficial de vôlei não se justificou por medidas de proteção à saúde, mas por discriminação genética.This paper analyses a case of genetic discrimination of a Brazilian volleyball athlete. A routine exam identified the sickle cell trait in her blood. The sickle cell trait is one of the most prevalent genetic information in Brazilian population, but it not considered a genetic disease. The advancement of clinical genetic promotes a popularization of genetic tests in different health care initiatives. The aims of this paper are: 1 to criticize the argument supporting the test for sickle cell trait as a health care initiative; 2 to demonstrate how the popularization of genetic information demands genetic counseling and ethical protections. The analysis demonstrates how the athlete exclusion from the official volleyball team is not supported by medicine and is a case of genetic discrimination.

 18. Relações hierárquicas entre os traços amplos do Big Five Hierarchical relationship between the broad traits of the Big Five

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristiano Mauro Assis Gomes

  2012-01-01

  Full Text Available O modelo Big Five sustenta que a personalidade humana é composta por dezenas de fatores específicos. Apesar dessa diversidade, esses fatores confluem para cinco traços amplos que estão em um mesmo nível de hierarquia. O presente estudo apresenta uma hipótese alternativa, postulando níveis entre os traços amplos do modelo. Fizeram parte do estudo 684 estudantes do ensino fundamental e médio de uma escola particular de Belo Horizonte, MG, com idades entre 10 e 18 anos (m = 13,71 e DP= 2,11. Para medir os fatores do Big Five foi utilizado o Inventário de Características de Personalidade, anteriormente chamado de Inventário dos Adjetivos de Personalidade, de Pinheiro, Gomes e Braga (2009. O instrumento mensura oito polaridades das 10 polaridades presentes nos cinco traços amplos do Big Five. Dois modelos foram comparados via método path analysis: um modelo de quatro níveis hierárquicos e um modelo não hierárquico. O modelo hierárquico apresentou adequado grau de ajuste aos dados e mostrou-se superior ao modelo não hierárquico, que não se ajusta aos dados. Implicações são discutidas para o modelo Big Five.The Big Five model sustains that human personality is composed by dozens of specific factors. Despite of diversity, specific factors are integrated in five broad traits that are in the same hierarchical level. The current study presents an alternative hypothesis arguing that there are hierarchical levels between the broad traits of the model. Six hundred and eighty-four junior and high school level students from 10 to 18 years old (M = 13.71 and SD= 2.11 of a private school in the city of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil participated in the study. The Big Five was measured by an Inventory of Personality Traits, initially named as Personality Adjective Inventory, elaborated by Pinheiro, Gomes and Braga (2009. This instrument measures eight polarities of the ten presented in the Big Five Model. Two models were compared

 19. Estudo de resistência à tração de três sistemas adesivos associados a resina composta em superfícies dentinárias

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MATOS Adriana Bona

  2001-01-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo comparar a resistência à tração de três sistemas adesivos associados a resina composta aderidos à superfície dentinária. Quarenta e cinco superfícies de dentina foram obtidas a partir de molares humanos extraídos, sobre elas foi preparado "smear layer" e foram divididas em 3 grupos: G1 adesivo autocondicionante + resina micro-híbrida; G2 adesivo de componente único + ácido e resina micro-híbrida e G3 adesivo convencional (ácido + "primer" + bond + resina micro-híbrida, aplicados de acordo com as instruções dos fabricantes. Os corpos-de-prova foram preparados para teste de tração, imersos em água destilada por 24 horas a 37ºC. Findo este tempo, o teste de tração foi realizado em máquina de ensaio Inströn com velocidade constante de 0,5 mm/min. Os resultados foram expressos em MPa e submetidos a análise de variância (p < 0,05. Os autores concluíram que: o tipo de sistema adesivo influenciou na resistência à tração das resinas compostas testadas; o sistema adesivo de componente único apresentou os melhores resultados de resistência adesiva.

 20. Personality traits and treatment outcome in obsessive-compulsive disorder Traços de personalidade e resposta terapêutica no transtorno obsessivo-compulsivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Corchs

  2008-09-01

  ão respondem a tratamentos de primeira linha. Não obstante, não existem estudos comparando diretamente traços de personalidade entre pacientes responsivos e refratários ao tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. Este estudo investiga diferenças nos traços da personalidade baseados no Inventário de Temperamento e Caráter de Cloninger (TCI entre dois grupos de pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo classificados segundo desfecho terapêutico: responsivos e refratários. MÉTODO: Quarenta e cinco pacientes refratários e 44 responsivos foram selecionados. Os indivíduos foram considerados responsivos se, após tratamento com terapêutica convencional, apresentaram diminuição de ao menos 40% no escore inicial da Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, foram classificados como "melhor" ou "muito melhor" na Clinical Global Impressions; e mantiveram melhora por pelo menos um ano. Os refratários eram os pacientes que não atingiram redução de ao menos 25% na Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale e tiveram a melhoria menor que "mínima" na Clinical Global Impressions após o tratamento com ao menos três inibidores seletivos da recaptura de serotonina, incluindo clomipramina, e ao menos 20 horas da terapia cognitiva-comportamental. Os traços da personalidade foram avaliados através do Temperament and Character Inventory. RESULTADOS: Refratários pontuaram menos em autodirecionamento e tenderam a pontuar mais em persistência. CONCLUSÃO: Este estudo sugere que os traços de personalidade, especialmente autodirecionamento, estão associados com a resposta pobre do tratamento em pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo.

 1. Determinação da redução da resistência à tração em corpos de prova com Weld Line

  OpenAIRE

  Bom,R.P.; Kalin,A.F.

  2008-01-01

  Neste trabalho objetivou-se determinar a redução da resistência à tração de corpos de prova com linhas de solda. Os corpos de prova ASTM foram moldados pelo processo de injeção com diferentes temperaturas de plastificação (180 ºC a 280 ºC). O material utilizado foi o polímero termoplástico Polystyrol 158 K da Basf. Este estudo relaciona as linhas de solda em produtos moldados por injeção com a redução da resistência mecânica devido a fragilização na região da linha de solda. Para o desenvolvi...

 2. Impacto de inseticidas sobre parasitóides da traça-das-crucíferas em repolho, no Distrito Federal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Castelo Branco Marina

  2001-01-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo identificar os parasitóides da Plutella xylostella(L. presentes em áreas de cultivo do Distrito Federal, tratadas ou não com inseticidas, onde larvas do inseto foram coletadas. Foram identificados quatro parasitóides: Apantelessp. (Braconidae, Oomyzus sokolowiskii (Kurdjumov (Eulophidae, Diadegmasp. (Ichneumonidae e Actiasp. (Tachinidae. Onível de parasitismo nas áreas não tratadas com inseticidas variou de 5% a 94%, enquanto em áreas tratadas variou de 11% a 87%. A maior parte das larvas de traça-das-crucíferas foram encontradas nas cabeças de repolho ou na parte inferior das folhas da saia das plantas. Esta distribuição de larvas sobre as plantas deve permitir que estas escapem do contato com o inseticida, e, conseqüentemente, os parasitóides podem sobreviver nas plantas tratadas.

 3. Jinekomasti tedavisinde ‘liposuction’ – artroskopik kıkırdak traşlayıcı kombinasyonu

  OpenAIRE

  Ersoy, Burak; Aköz, Tayfun

  2014-01-01

  Giriş: Uzun süredir mevcut jinekomasti tanısı konulan erişkin erkeklerde tek etkin tedavi seçeneği cerrahidir. Jinekomastinin düzeltilmesine ilişkin birçok farklı cerrahi teknik tarif edilmiştir. Bu çalışmada, ameliyat izini en az düzeyde tutmak amacıyla artroskopik traşlayıcı cihazın konvansiyonel LPS uygulamasına kombine edildiği jinekomasti düzeltici cerrahi yöntemin tanıtılması ve sunulan cerrahi teknikle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: 2012 ve 2...

 4. Investigation of antioxidant potential of peptide fractions from the Tra Catfish by-product-derived hydrolysate using Alcalase® 2.4 L FG

  Science.gov (United States)

  Vo, Tam D. L.; Chung, Duy T. M.; Doan, Kien T.; Le, Duy T.; Trinh, Hung V.

  2017-09-01

  In this study, the antioxidant capacity of peptide fractions isolated from the Tra Catfish (Pangasius hypophthalmus) by-product-derived proteolysate using ultrafiltration centrifugal devices with 5 distinct molecular-weight cutoffs (MWCOs) of 1 kDa, 3 kDa, 5 kDa, 10 kDa, and 30 kDa was investigated. Firstly, the chemical composition of the Tra Catfish by-products was analyzed. The result showed that the Tra Catfish by-products contained 58.5% moisture, 33.9% crude protein, 50.1% crude lipid and 15.8% ash (on dry weight basis). Secondly, the effects of hydrolysis time, enzyme content on the antioxidant potential of the proteolysate were studied using DPPH• (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical scavenging method (DPPH• SM) and FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Potential) method. Alcalase® 2.4 L FG was used for hydrolysis. The result of antioxidant activity of the hydrolysate showed that the 50% DPPH• inhibition concentration (IC50) of the hydrolysate reached about 6775 µg/mL which was 1645-fold higher than that of vitamin C and 17-fold higher than that of BHT (ButylatedHydroxytoluene) with the degree of hydrolysis (DH) of the hydrolysate of 14.6% when hydrolysis time was 5 hours, enzyme/substrate (E/S) ratio was 30 U/g protein, hydrolysis temperature was 55°C, and pH was 7.5. The antioxidant potential of hydrolysate using FRAP method reached about 52.12 µM Trolox equivalent which was 53-fold and 18-fold lower than those of vitamin C and BHT, respectively, when the hydrolysis time was 5 h, enzyme/substrate ratio was 30 U/g protein, temperature was 500C, and pH level was 8. Next, the proteolysate was further fractionated using MWCOs of 1 kDa, 3 kDa, 5 kDa, 10 kDa, and 30 kDa and the peptide fractions were investigated for their antioxidant activity. The result showed that the <1 kDa fraction showed strongest antioxidant activity with the IC50 of 1313.31 ± 50.65 µg/mL and FRAP value of 906.90 ± 44.32 µM Trolox equivalent. The second strongest fraction

 5. Pour le plaisir de la chose : analyse de contenu des conceptions et des usages du Kâmasûtra dans l'Occident contemporain

  OpenAIRE

  Robidas, Josiane

  2010-01-01

  Ce mémoire a pour but de retracer comment le Kāmasūtra, traité classique hindou sur l'art de vivre et d'aimer, est présenté et véhiculé dans l'Occident depuis sa première traduction, tant pour son interprétation, sa diffusion et sa réception que pour ce qu'il permet comme regards sur les représentations des sexualités occidentales. L'analyse de contenu a été faite à partir d'un corpus très hétérogène, contenant à la fois des traductions, des ouvrages scientifiques (qui permettent notamment la...

 6. Traços Atitudinais da Imagem Corporal e Qualidade de Vida em Indivíduos com Vitiligo Sedentários e Fisicamente Ativos

  OpenAIRE

  Ferreira, Lucilene

  2018-01-01

  O vitiligo é uma doença cutânea crônica caracterizada por máculas de cor branca pura e com bordos nítidos de diferentes tamanhos e formas. O objetivo deste trabalho foi verificar se há diferenças entre pessoas com vitiligo que são fisicamente ativas e sedentárias em relação à qualidade de vida e traços atitudinais da imagem corporal – ansiedade físico social, autoestima e apreciação do corpo. Seguidamente, se a frequência da prática de exercícios provoca diferenças nas mesmas variáveis. A amo...

 7. "Estudo sobre o traço e estado de ansiedade das nutrizes que apresentaram indicadores de hipogalactia e nutrizes com galactia normal"

  OpenAIRE

  Ilva Marico Mizumoto Aragaki

  2002-01-01

  A queixa de “pouco leite” ou hipogalactia tem sido apontada como uma das mais freqüentes causas do desmame ou interrupção do aleitamento materno exclusivoe, os baixos volumes de leite têm sido associados à ansiedade materna que poderia provocar alterações na fisiologia da lactação inibindo a produção láctea. Os objetivos deste estudo foram: identificar o traço e estado de ansiedade no 10°dia pós-parto e estado de ansiedade no 30ºdia pós-parto das nutrizes primíparas e multíparas que apresenta...

 8. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 9. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  OpenAIRE

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 10. Erosão na cultura do milho em sucessão à aveia preta e pousio descoberto, em preparo convencional e plantio direto, com tração animal e tratorizada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Levien

  2001-09-01

  Full Text Available Empregando chuva simulada em Argissolo Vermelho distrófico arênico, com declividade média de 0,12 m m-1, avaliou-se a erosão na cultura do milho (Zea mays L. em preparo convencional e plantio direto, utilizando tração animal e tratorizada, antecedida de pousio descoberto e aveia preta (Avena strigosa Schieb no inverno, no período compreendido entre 1994 e 1995. Chuvas simuladas na intensidade de 64 mm h-1 e duração de 60 a 105 min foram aplicadas em quatro épocas: logo após a semeadura, 30 e 60 dias após a emergência e logo após a colheita do milho. A cobertura do solo propiciada pela cultura de inverno foi reduzida em 90% após o preparo convencional, independentemente da forma de tração. As perdas de solo e água medidas durante o desenvolvimento do milho foram sempre maiores sob preparo convencional do que sob plantio direto, independentemente da forma de tração, exceto logo após a colheita, quando a resteva estava uniformemente distribuída na superfície do solo. No preparo convencional, a erosão na cultura do milho foi, na média das formas de tração, 45% menor, quando antecedida de aveia preta no inverno do que quando antecedida de pousio descoberto. Por sua vez, a cultura do milho, por si só, reduziu a erosão em 60%, na média das formas de tração, comparada à do solo descoberto. A forma de tração influenciou a erosão somente no preparo convencional, com a animal apresentando perdas totais de solo 55 e 15% inferiores à tratorizada, respectivamente na cultura do milho e em solo descoberto. A perda de água por enxurrada foi mais afetada pela forma de tração no preparo convencional, totalizando, em média, 44% na animal e 57% na tratorizada, em relação ao volume total de chuva aplicado.

 11. Resistência à tração de emendas dentadas de madeira de Manilkara huberi para o emprego em madeira laminada colada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Cesar Molina

  Full Text Available Resumo A utilização de elementos estruturais de madeira laminada (ou lamelada colada (MLC requer um estudo experimental das combinações entre a espécie de madeira e o adesivo utilizado. Este trabalho objetivou o estudo da combinação espécie-adesivo na resistência a tração e na falha da linha de cola de corpos de prova de madeira de maçaranduba (Manilkara huberi confeccionados com e sem emendas dentadas finger joint. As colagens foram realizadas com lâminas sem tratamento preservativo, com aproximadamente 12% de umidade e com o emprego do adesivo mono-componente do tipo poliuretano Purbond HB 712. A gramatura de adesivo utilizada nas emendas dentadas foi linha simples de cola com aproximadamente 200 g m-2 e pressão de contato igual a 10 MPa. Após sete dias de cura do adesivo foram realizados testes de tração nos corpos de prova com e sem emendas dentadas, possibilitando julgar, também por meio da análise de variância, a eficiência das emendas testadas. Os resultados da experimentação revelaram a ineficiência da interface entre o adesivo e a madeira de analisada, pois a ruptura ocorreu na linha de cola, categorizando modo de ruptura do tipo 1, que corresponde à pior situação de falha.

 12. Desenvolvimento e exigências térmicas de Trichogramma pretiosum Riley, criados em duas traças do tomateiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  PRATISSOLI DIRCEU

  2000-01-01

  Full Text Available Estudou-se a biologia de Trichogramma pretiosum em ovos de Phthorimaea operculella (Zeller e Tuta absoluta (Meyrick em diferentes temperaturas (18, 20, 22, 25, 30 e 32ºC, 70±10% de umidade relativa e fotofase de 14 horas, com o objetivo de se determinarem as exigências térmicas, bem como o número de gerações durante o ano. Houve correlação inversa entre a duração do ciclo e o aumento de temperatura na faixa térmica estudada. A razão sexual, no entanto, não foi afetada pela temperatura quando o hospedeiro foi T. absoluta. A viabilidade de T. pretiosum, criado em P. operculella foi mais afetada que em T. absoluta. A exigência térmica, calculada pelo método da hipérbole, foi maior no tocante a T. absoluta (131,3 graus dia em relação a P. operculella (120,9 graus dia, e o limiar térmico inferior, respectivamente, 12,98 e 13,53°C. No que tange a ambas as espécies de traças, a longevidade do parasitóide sempre obedeceu à distribuição de Weibull. O potencial de aumento foi avaliado, em ambas as espécies de traças, com base no número de gerações anuais.

 13. Study on preparation and effect of oligoβ-glucan and oligochitosan on immune stimulation white patches in the internal organs disease on Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nguyen Ngoc Duy; Dang Van Phu; Nguyen Thi Kim Lan; Nguyen Quoc Hien; Pham Duy Hai

  2015-01-01

  Oligoβ-glucan and oligochitosan were prepared by gamma Co-60 irradiation of β-glucan/H_2O_2 and chitosan/H_2O_2 solution. The efficiency of the degradation process was determined by gel permeation chromatography (GPC) method. Results showed that the Mw decreased with increasing concentration of H_2O_2 and doses. For oligoβ-glucan, Mw reduced from 56.7 kDa to 7.1 kDa when β-glucan 10%/H_2O_2 1% solution was irradiated at 14 kGy. For oligochitosan, Mw reduced from 45.5 kDa to 5.0 kDa when chitosan 5%/H_2O_2 0.5% solution was irradiated at 21 kGy. Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) was fed with oligoβ-glucan and oligochitosan in various concentrations of 0, 50, 100, and 200 mg/kg feed for 45 days and then was challenged with Edwardsiella ictaluri bacteria to investigate immune stimulation effect against white patches in the internal organs disease. The results indicated that oligoβ-glucan and oligochitosan exhibited good immune stimulation effect with optimum concentration of 100 mg/kg feed. Survival rate of Tra catfishes fed with oligochitosan and oligoβ-glucan is 47.62 ± 1.96% and 46.67 ± 2.58%, respectively. In addition, the mixture of oligochitosan 50 mg/kg + oligo?-glucan 50 mg/kg showed the highest survival rate (62.22 ± 1.96%). (author)

 14. Omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med en röntgenundersökning : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Mohsen, Nadja; Imsirovic, Amela

  2016-01-01

  Bakgrund: Att besöka en röntgenavdelning kan vara något nytt och skrämmande för många barn. Den nya miljön kan orsaka rädsla, oro och ångest hos barn. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan har kunskap om barnets behov för att upplevelsen på röntgenavdelningen ska vara så bra som möjligt. Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med röntgenundersökning. Metod: Detta arbete är en litteraturstu...

 15. Preparation of Ultra Low-κ Porous SiOCH Films from Ring-Type Siloxane with Unsaturated Hydrocarbon Side Chains by Spin-On Deposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chun-Xiao, Yang; Chi, Zhang; Qing-Qing, Sun; Sai-Sheng, Xu; Li-Feng, Zhang; Yu, Shi; Shi-Jin, Ding; Wei, Zhang

  2010-01-01

  An ultra-low-dielectric-constant (ultra low-k, or ULK) porous SiOCH film is prepared using a single ring-type siloxane precursor of the 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane by means of spin-on deposition, followed by crosslinking reactions between the precursor monomers under UV irradiation. The as-prepared film has an ultra low k of 2.41 at 1 MHz due to incorporation of pores and hydrocarbon crosslinkages, a leakage current density of 9.86 × 10 −7 A/cm 2 at 1 MV/cm, as well as a breakdown field strength of ∼1.5 MV/cm. Further, annealing at 300°C results in lower k (i.e., 1.94 at 1 MHz), smaller leakage current density (2.96 × 10 −7 A/cm 2 at 1 MV/cm) and higher breakdown field strength (about 3.5 MV/cm), which are likely caused by the short-ranged structural rearrangement and reduction of defects in the film. Finally, the mechanical properties and surface morphology of films are also evaluated after different temperature annealing. (condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic, and optical properties)

 16. Reactions of 11C recoil atoms in the systems H2O-NH3, H2O-CH4 and NH3-CH4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nebeling, B.

  1988-11-01

  In this study the chemical reactions of recoil carbon 11 in the binary gas mixtures H 2 O-NH 3 , H 2 O-CH 4 and NH 3 -CH 4 in different mixing ratios as well as in solid H 2 O and in a solid H 2 O-NH 3 mixture were analyzed in dependence of the dose. The analyses were to serve e.g. the simulation of chemical processes caused by solar wind, solar radiation and cosmic radiation in the coma and core of comets. They were to give further information about the role of the most important biogeneous element carbon, i.e. carbon, in the chemical evolution of the solar system. Besides the actual high energy processes resulting in the so-called primary products, also the radiation-chemical changes of the primary products were also observed in a wide range of dosing. The generation of the energetic 11 C atoms took place according to the target composition by the nuclear reactions 14 N(p,α) 11 C, 12 C( 3 He,α) 11 C or the 16 O(p,αpn) 11 C reaction. The identification of the products marked with 11 C was carried out by means of radio gas chromatography or radio liquid chromatography (HPLC). (orig./RB) [de

 17. Fattigdomens hjälplöshet – too hot to handle? Hur Astrid Lindgrens böcker om Madicken översatts i USA och Storbritannien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolowski-Bogomoloff, Angelika

  2011-03-01

  Full Text Available In children’s literature, power relations are fundamentally assymetrical. This is furthermore accentuated in the process of translation where translation norms, social and cultural norms as well as the power game of adult authorities play a major part.The Swedish author Astrid Lindgren’s ideology is based on the notion that no aspects of life should be hidden from the child, making her thematize as well as break taboos in her writing for children. There has been extensive research on Lindgren’s authorship per se, but research on translations of her books seems to be limited. The fact that discussions on taboo elements in children’s books in general, and Lindgren’s source texts and target texts in particular are sparse indicates that this is a vast – and interesting – field still to be explored.This paper focuses on the American and British translations of Lindgren’s Madicken (1960 and Madicken och Junibackens Pims (1976 in order to find out why and to what extent these books were censored in translation.

 18. Constraining the Molecular Complexity in the Interstellar Medium—The Formation of Ethyl Methyl Ether (CH3OCH2CH3) in Star-forming Regions

  Science.gov (United States)

  Bergantini, Alexandre; Frigge, Robert; Kaiser, Ralf I.

  2018-05-01

  We report the first confirmed synthesis of ethyl methyl ether (EME, CH3CH2OCH3) within astrophysical model ices containing water (H2O) and methane (CH4) exposed to ionizing radiation at ultra-low temperatures of 5 K. EME (also known as methoxyethane), was recently observed toward Orion KL and currently is the largest confirmed oxygen-bearing molecule found in the interstellar medium. Exploiting isomer-selective photoionization (PI) of the subliming molecules in the temperature-programmed desorption phase at 10.49, 9.92, and 9.70 eV, coupled with reflectron time-of-flight mass spectrometry and isotopic substitution experiments (H2 18O–CH4), the detection of fragment ions of EME at m/z = 45 (C2H5O+) and m/z = 59 (C3H7O+), and probing the proton transfer in subliming ethanol–EME complexes via m/z = 61 (C3H9O+), the present study reveals that EME can be formed from suprathermal reactions initiated by cosmic rays and secondary electrons generated within astrophysical ices. The detection of EME in our experiments represents a significant advance in the understanding of formation pathways of complex organic molecules present in hot cores and helps to constrain astrochemical models on the formation of such species within molecular clouds.

 19. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 20. Pulsmätning och stegräkning från Android Wear : Utveckling av en applikation för att spara mätdata

  OpenAIRE

  Lund, Fredrik

  2016-01-01

  Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en applikation för att överföra data från en Android Wear smartklocka till en Android smarttelefon som sedan skickar datan vidare till en server. Servern sätter in datan i en MySQL-databas. Android Wear smartklockornas sensorer undersöks även. Smartklockorna har sensorer för stegräkning och pulsmätning. I examensarbetet beskrivs det hur sensorerna fungerar. Därtill genomgås Androids historia i korta drag samt basfunktionerna i Android operativsyst...

 1. Situação epidemiológica da anemia infecciosa equina em equídeos de tração do Distrito Federal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniella D.A. Moraes

  Full Text Available RESUMO: A anemia infecciosa equina (AIE é uma doença causada por um lentivirus que possui distribuição mundial. Essa enfermidade é um entrave ao desenvolvimento da equinocultura no Brasil devido à obrigatoriedade de eutanásia dos animais positivos. Este trabalho teve como objetivo estimar a prevalência de AIE em equídeos de tração no Distrito Federal, assim como identificar fatores de risco associados à doença. Foram sorteados aleatoriamente 350 proprietários (Unidades Primárias de Amostragem- UPA e foram amostrados todos os equídeos (Unidades secundárias de Amostragem de cada proprietário sorteado, totalizando 496 animais. As amostras sanguíneas foram analisadas no Lanagro/MG por meio da técnica de imunodifusão em ágar gel (IDGA. No momento da coleta de sangue, também foi aplicado um questionário epidemiológico para a análise de possíveis fatores de risco. A prevalência de AIE nas UPA foi estimada em 2,29%, (IC 95%: 1,01-4,2% e nos animais foi de 1,81% (IC 95%: 0,55-3,07%. A prevalência foi significativamente maior em muares do que em equinos. Não foi possível comprovar a presença de nenhum outro fator de risco associado à doença. Este estudo demonstra que a prevalência da AIE em equídeos de tração é baixa no Distrito Federal, porém mais alta do que os dados de vigilância de rotina sugerem, o que justifica a eutanásia dos equídeos reagentes, com a finalidade de promover a erradicação da enfermidade. Ratifica-se a importância da realização de exames periódicos nesses animais e a manutenção das atividades de vigilância.

 2. Análise da influência do traço nas propriedades do compósito cimento-madeira

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra Monique Weber

  2017-08-01

  Full Text Available Os compósitos de cimento com adição de madeira apresentam vantagens, quando comparados a outros materiais convencionais da construção civil, como resistência à água, ao fogo e aos agentes deterioradores. Um dos obstáculos para o uso desse compósito é a inibição causada pela madeira na cura do cimento, devido aos componentes da madeira afetarem as reações, tendo como consequência um compósito de baixa qualidade. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo avaliar diferentes traços do compósito cimento-madeira, utilizando resíduos de Pinus spp., por meio de ensaios de laboratório. Foi utilizado o cimento Portland CP II Z 32, relação água/cimento igual a 0,4; o aditivo químico escolhido foi o cloreto de cálcio para acelerar a pega. Para a comparação de desempenho, foram delimitadas quatro dosagens diferentes, com teores de adição de madeira de 10%, 20%, 25% e 33% em relação à massa de cimento. Para a análise, foram feitos ensaios das propriedades físicas e mecânicas para todas as dosagens, sendo, posteriormente, submetidas à análise da variância e teste de Tukey. Os resultados dos ensaios das propriedades físicas e mecânicas dos compósitos demonstraram que, para as relações escolhidas, quanto menor for a adição de madeira melhores serão os resultados das propriedades, mas mesmo os traços com maiores teores de madeira apresentam resultados relevantes, atentando-se apenas para o fato da relação água/cimento ser baixa para os casos analisados, e, devido a isso, ter influenciado negativamente nos resultados.

 3. Usvojen prijedlog povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Pospišil Miler

  2012-12-01

  Full Text Available Izmjene Protokola iz 1996. godine (LLMC 1996 Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. godine (LLMC 1976 usvojene su 19. travnja 2012. na 99. zasjedanju Pravnog odbora IMO-a održanom u Londonu. Tim izmjenama iznos općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine povećan je za 51% u odnosu na iznose iz čl. 3. LLMC 1996 koji se odnose na čl. 6.1(a i 6.1(b, LLMC 1976, dok iznosi iz čl. 7. Konvencije nisu mijenjani. Povećani iznosi primjenjivat će se od 8. lipnja 2015. godine. U radu se analiziraju razlozi koji su doveli do povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti kao i opravdanost ovog povećanja iznosa ograničenja odgovornosti ako se uzme u obzir da je samo u 1,34% slučajeva šteta prelazila sadašnji iznos ograničenja odgovornosti utvrđen u LLMC 1996. Analiziraju se pravne i ekonomske posljedice ovog povećanja iznosa općeg ograničenja odgovornosti te njegov neposredan utjecaj na druge međunarodne konvencije vezane na iznose općeg ograničenja odgovornosti kao što su Bunker konvencija iz 2001. i Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine. Upozorava se, međutim, da tendencija koja vodi prema previsokim iznosima ograničenja odgovornosti može izazvati smanjenje interesa država za ratifikacijom LLMC 1996 što će se negativno odraziti na unifikaciju prava u odnosu na ovo pitanje. U radu se stoga razmatraju rješenja koja bi omogućila pravednu naknadu oštećenima i ostvarenje svrhe instituta ograničenja odgovornosti, a ne bi ugrozila unifikacijska nastojanja.

 4. Correlation between stress-induced leakage current and dielectric degradation in ultra-porous SiOCH low-k materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, C., E-mail: Chen.Wu@imec.be; De Wolf, I. [imec, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Belgium); Department of Materials Engineering, KU Leuven, 3000 Leuven (Belgium); Li, Y.; Leśniewska, A.; Varela Pedreira, O.; Marneffe, J.-F. de; Ciofi, I.; Verdonck, P.; Baklanov, M. R.; Bömmels, J.; Tőkei, Zs.; Croes, K. [imec, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Belgium)

  2015-10-28

  Stress-Induced Leakage Current (SILC) behavior during the dielectric degradation of ultra-porous SiOCH low-k materials was investigated. Under high voltage stress, SILC increases to a critical value before final hard breakdown. This SILC increase rate is mainly driven by the injected charges and is negligibly influenced by temperature and voltage. SILC is found to be transient and shows a t{sup −1} relaxation behavior, where t is the storage time at low voltages. This t{sup −1} transient behavior, described by the tunneling front model, is caused by both electron charging of neutral defects in the dielectric close to the cathode interface and discharging of donor defects close to the anode interface. These defects have a uniform density distribution within the probed depth range, which is confirmed by the observed flat band voltage shift results collected during the low voltage storage. By applying an additional discharging step after the low voltage storage, the trap energies and spatial distributions are derived. In a highly degraded low-k dielectric, the majority of defects have a trap depth between 3.4 eV and 3.6 eV and a density level of 1 × 10{sup 18 }eV{sup −1 }cm{sup −3}. The relation between the defect density N and the total amount of the injected charges Q is measured to be sub-linear, N ∼ Q{sup 0.45±0.07}. The physical nature of these stress-induced defects is suggested to be caused by the degradation of the Si-O based skeleton in the low-k dielectric.

 5. Resistência à tração entre amálgama e resina composta em diferentes condições de oxidação - estudo in vitro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  YOUSSEF Michel Nicolau

  1999-01-01

  Full Text Available Este trabalho estuda in vitro a resistência à tração de corpos-de-prova de amálgama-resina composta unidos pelo adesivo dental Scotchbond Multi-Uso Plus. Os corpos-de-prova foram divididos em três grupos de dez, sendo que cada corpo era o resultado da união de dois discos, um de amálgama e outro de resina composta. Esses discos foram obtidos dentro de cilindros de baquelite e sofreram acabamento superficial com lixa de grana 600. Pretendeu-se simular a técnica do amalcomp e verificar a resistência à tração entre o amálgama e a resina composta em diferentes condições de oxidação do amálgama. Dos resultados obtidos e mediante análise de variância e teste de Tukey a 5%, pôde-se concluir que: o Grupo 3, que ficou na saliva artificial por trinta dias e portanto sofreu maior oxidação, apresenta resistência à tração superior e estatisticamente significante em relação aos grupos 1 e 2; o Grupo 2, que ficou na saliva por sete dias e sofreu menor oxidação, não apresenta resistência à tração estatisticamente superior ao Grupo 1 de amálgama recém-condensado.

 6. La certezza della pena tra lavoro nero e problematiche di integrazione / La certitude de la sanction entre travail au noir et problèmes d'intégration / Sanction Certainty between Illegal Work and Immigration Problems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bisi Roberta

  2010-07-01

  Full Text Available L’immissione di nuove popolazioni in una società provoca inevitabilmente sfide a carattere sociale. Affrontare i problemi che la popolazione immigrata pone significa, tra l’altro, considerare che si tratta di un attore sociale che, con i propri comportamenti, le proprie scelte, i propri orientamenti mette in continua discussione i meccanismi logici e le politiche presenti nelle società.

 7. Uso de traçadores fluorescentes para determinar características de transporte e dispersão no Rio Piabanha (RJ para a modelagem quali-quantitativa pelo HEC-RAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Vitor Ribeiro Marques da Silva

  Full Text Available RESUMO Um estudo de campo foi realizado em um trecho de aproximadamente 70 km do rio Piabanha, localizado entre Petrópolis e Areal, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, para estimar as características de transporte e dispersão de contaminantes usando técnicas de traçadores fluorescentes. A análise dos resultados de dois trabalhos de campo, realizados no outono de 2012, permitiu determinar os valores de tempo de trânsito, vazão líquida, velocidade média e coeficiente de dispersão longitudinal. Utilizou-se os dados de vazão e velocidade média obtidos nos ensaios com traçadores para calibrar o modelo hidrodinâmico unidimensional Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System (HEC-RAS. Considerando que parâmetros hidráulicos obtidos por métodos clássicos em rios com geometria muito irregular, como a do rio Piabanha, não são adequados para representar as características médias de um trecho, os ensaios com traçadores representaram uma boa alternativa para obtenção de parâmetros necessários a modelos hidrodinâmicos. Os resultados obtidos pelo modelo HEC-RAS apresentaram ótima concordância com os dados obtidos por meio dos ensaios com traçadores fluorescentes.

 8. Efeito da incorporação de hipoclorito de cálcio em gesso tipo III sobre a estabilidade dimensional, resistência à tração diametral e a compressão

  OpenAIRE

  Lucas, Matheus Guilherme; Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP; Ribeiro, João Augusto Rabelo; Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP; Butignon, Luis Eduardo; Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP; Arioli Filho, João Neudenir; Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP

  2010-01-01

  Neste trabalho foram analisadas as possíveis alterações promovidas pela incorporação de agentes desinfetantes na resistência à compressão, estabilidade dimensional linear e resistência à tração diametral de modelos em gesso. As amostras foram confeccionadas em gesso pedra tipo III e divididas nos seguintes grupos: Grupo 1- controle (espatulado de acordo com as recomendações do fabricante); Grupo 2-...

 9. Progetto EURAMET: HLT03 DUTy - Dosimetria per terapie ultrasonore. Confronto tra metodi di misura - EURAMET: HLT03 DUTy - Dosimetry for ultrasound therapy. Intercomparison of methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanni Durando

  2016-03-01

  Full Text Available La mancanza di una definizione della dose ultrasonora rende di fatto impossibile la valutazione della più appropriata “quantità” energia ceduta ai tessuti dal fascio ultrasonoro emesso da un trasduttore durante una terapia. Il progetto di ricerca “Dosimetry for Ultrasound Therapy - DUTy”, finanziato dal programma di ricerca EURAMET EMRP, aveva tra i suoi principali obiettivi, oltre al confronto interlaboratorio che validasse le capacità metrologiche dei laboratori partecipanti, la ricerca della definizione di dose ultrasonora che consentisse la definizione di un piano terapeutico specifico per ogni paziente. ------ Standardized and traceable dose has not yet been developed for medical ultrasound applications. This means that the ‘amount’ of ultrasound required for a particular therapy cannot be calculated and that the ‘amount’ actually delivered quantified. The aim of EURAMET EMRP project “Dosimetry for Ultrasound Therapy - DUTy” project was developing the metrological infrastructure (definitions, validated measurement and modelling methods which underpins the specification of dose for therapeutic ultrasound applications allowing appropriate treatment planning and risk assessment.

 10. Anorexia: o traço da obstinação na clínica psicanalítica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Fortes

  2011-03-01

  Full Text Available Veremos como o traço da "obstinação" na anorexia mental reflete elementos fundamentais para a compreensão dessa patologia. A recusa, na anorexia, possui a função de reação ativa frente a um outro intrusivo. A negação é compreendida a partir de duas vias: como sustentação do desejo próprio ou como um modo de aniquilação do desejo. No entanto, estas duas vias podem ser pensadas não como contradição, mas como uma fecunda aporia. Do mesmo modo, o tema da "obstinação" é de suma importância para a clínica em geral, conduzindo a uma análise da negação como uma forma possível de relação com o desejo.

 11. The interaction between electricity, heat and gas in a tradable green certificate system. Paper for the analysis phase of InTraCert

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boots, M.G.; Schaeffer, G.J.; De Zoeten, C.

  2001-08-01

  The InTraCert project aims to explore the possibility of integrating the existing and planned Tradable Green Certificate (TGC) schemes in the European Union and, therefore, creating a plausible unified market for TGCs. In particular, attention was paid to the possibilities of integrating TGCs for green electricity, green heat and biogas. Specific issues at stake when taking green heat and biogas into account in a green certificate system were analyzed. The analysis shows that production-based issuing of certificates is preferred, although for practical reasons it is easier to start with grid-based (and 'electricity-only') certificates. Conversion between different certificates and units are of main concern when green heat and biogas are included in the system. The kWh seems to be a convenient unit to issue the certificates. It should be possible to exchange certificates for new certificates, i.e. 'redemption for conversion' (conversion of the certificates in parallel with the conversion of the physical energy flow), as opposed to the redemption of certificates to fulfil an obligation. Mandatory demand, or the obligation, should suitably be put on consumers and stated in general terms. The consumer may then decide on the preferred energy mix to fulfil his obligation. Countries may allow for the possibility to comply with the obligation using foreign certificates and restrict the import of TGCs that they judge to be unacceptable. However, for substantial international trade to take place, some harmonisation, e.g. for issuing certificates, is required. 6 refs

 12. Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj stranoj sudskoj praksi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasenko Marin

  2011-12-01

  Full Text Available Tema rada je proučavanje tumačenja i primjene međunarodnih propisa o općem i posebnom ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj sudskoj praksi. U uvodnom dijelu objašnjava se gospodarska i pravna svrha instituta ograničenja odgovornosti te se daje prikaz njegova uređenja na međunarodnoj razini. Naglašava se njegova ključna uloga u razvitku brodarstva i međunarodne trgovine. Kritički se analiziraju novije ilustrativne odluke stranih sudova u kojima su protumačene i primijenjene nerijetko dvojbene odredbe međunarodnih ugovora kojima je uređena ova materija. Iznose se zaključci o trenutnoj kvaliteti pravnog uređenja toga instituta, uočavaju tendencije njegova budućeg razvitka te predlažu mjere potrebne za njegovu daljnju nadogradnju.

 13. Potências animadas do traço: fixidez e animação da caricatura no humor gráfico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benjamim Picado

  2012-06-01

  Full Text Available Este artigo pretende examinar certos aspectos das relações entre o desenho e a representação de ações, a partir de um exame sobre tirinhas diárias. Estamos especialmente preocupados com a complementaridade entre os traços estilísticos da caricatura e a questão da compreensão sobre a animação potencial de sua apresentação plástica. Trabalhada a partir do sentido de mudança e de expressividade de seus motivos, a representação fisionômica na caricatura cumpre funções preparatórias para os regimes de significação narrativa na arte sequencial. Numa tal perspectiva, a morfologia dos caracteres do humor gráfico seria mais bem explanada se sua graça cômica fosse considerada como parte do problema geral de um estilo “lacunar” ou “expressivo” da caricatura.

 14. Traçando diferentes linhas para o balé: perspectivas políticas do movimento do coreógrafo William Forsythe (1949

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rousejanny Silva Ferreira

  2017-05-01

  Full Text Available Este artigo problematiza a feitura e sentidos do balé na contemporaneidade a partir do diálogo entre os estudos da dança e da performance. Como norte desta pesquisa, recorro ao pesquisador André Lepecki para traçar algumas linhas políticas do movimento na dança cênica, focando na expressão do balé e seu desenvolvimento potencial com o coreógrafo norte americano William Forsythe, a frente do Frankfurt Ballet na década de 1990. Forsythe problematizou pontos conceituais e composicionais do balé que desencadearam uma série de questões sobre o modo de entendê-lo na contemporaneidade. ABSTRACT This article discusses the making and contemporary ballet's senses from the dialogue between dance and performance studies. As North of this research, turn to the researcher André Lepecki to plot some political lines of movement in scenic dance, focusing on expression of the ballet and its development potential with the American choreographer William Forsythe, the Frankfurt Ballet in late 1990. Forsythe discussed conceptual and compositional points of the Ballet that triggered a series of questions on how to understand him in contemporary times. KEYWORDS: Ballet; dance studies; William Forsythe.

 15. Relationships between climatic factors and the growth of kenaf (Hibiscus cannabinus L.); Relazioni tra fattori climatici e accrescimento del kenaf (Hibiscus cannabinus L.)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rossini, F.; Cereti, C. F.; D' Antuono, L. F.

  1993-07-01

  Four varieties of kenaf were cultivated at Viterbo, Central Italy, in 1990-91, both in rainfed and in irrigated conditions. Total biomass was related to intercepted PAR. The lower biomass production of the rainfed crop was determined both by the lower interception of radiation (Lower LAI) and by the lower light use efficiency. Light use efficiency increased after flowerig. An underestimation of the intercepted radiation, due to the fact that only leaf interception was considered, could partially account for this fact. Under optimum water supply, the intercepted radiation was the main determinant of crop growth, whereas in water stress situation light use efficiency increased when water deficit decreased [Italian] Quattro varieta' di kenaf sono state coltivate a Viterbo in regime asciutto ed irriguo nel biennio 1990-91. La biomassa prodotta e' stata posta in relazione con la radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) intercettata. La minore produzione delle tesi asciutte e' stata determinata sia dalla minore quantita' di energia intercettata (bassi valori di LAI), che dalla piu' bassa efficienza di uso della radiazione. L'efficienza di uso della radiazione e' aumentata notevolmente dopo la fioritura. Tra le ragioni di questo aumento si puo' ipotizzare una sottostima della radiazione intercettata, non essendo stata considerata la quota intercettata dalla parte apicale del fusto. In condizioni idriche ottimali la radiazione intercettata e' risultata la principale variabile che regola l'accumulo di biomassa mentre, in situazioni di stress idrico, l'efficienza d'uso della radiazione e' aumentata al diminuire del deficit idrico.

 16. Organization of a library of standard relocatible programmes, or a processing measurement data module based on computers of the TRA types

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dadi, K.; Dadi, L.; Mateeva, A.; Salamatin, I.M.

  1976-01-01

  The paper describes the organization of a library of standard programs with binary cade. The library was developed for a measurement module on the basis of a TRA-1001-i computer (Elektronika-100, PDP-8). The library is placed on a external memory (magnetic disk) and has a module structure. The external memory assigned for the library is divided into pages. When loaded into the computer internal memory, several pages are taken as one whole to represent the loading module. The magnetic disk storage capacity being 1.25 million words, the library has a total of ca. 50 10 thousand words (eight cylinders). The work provides regulations for compiling standard programs in SLANG. The library is characterized by the following main features: possibility of being used in memory dynamic distribution mode; possibility of being used for computers with internal memory capacity 4K; no need for intermediary-language coding of displaced program; and possibility of autonomous shift of standard program. The above library is compared with a comprising DES programs library

 17. Force Field Benchmark of the TraPPE_UA for Polar Liquids: Density, Heat of Vaporization, Dielectric Constant, Surface Tension, Volumetric Expansion Coefficient, and Isothermal Compressibility.

  Science.gov (United States)

  Núñez-Rojas, Edgar; Aguilar-Pineda, Jorge Alberto; Pérez de la Luz, Alexander; de Jesús González, Edith Nadir; Alejandre, José

  2018-02-08

  The transferable potential for a phase equilibria force field in its united-atom version, TraPPE_UA, is evaluated for 41 polar liquids that include alcohols, thiols, ethers, sulfides, aldehydes, ketones, and esters to determine its ability to reproduce experimental properties that were not included in the parametrization procedure. The intermolecular force field parameters for pure components were fit to reproduce experimental boiling temperature, vapor-liquid coexisting densities, and critical point (temperature, density, and pressure) using Monte Carlo simulations in different ensembles. The properties calculated in this work are liquid density, heat of vaporization, dielectric constant, surface tension, volumetric expansion coefficient, and isothermal compressibility. Molecular dynamics simulations were performed in the gas and liquid phases, and also at the liquid-vapor interface. We found that relative error between calculated and experimental data is 1.2% for density, 6% for heat of vaporization, and 6.2% for surface tension, in good agreement with the experimental data. The dielectric constant is systematically underestimated, and the relative error is 37%. Evaluating the performance of the force field to reproduce the volumetric expansion coefficient and isothermal compressibility requires more experimental data.

 18. Uso do feromônio sexual sintético para captura de machos da traça-das-crucíferas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MICHEREFF MIRIAN FERNANDES FURTADO

  2000-01-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo estudar a atração dos machos da traça-das-crucíferas (Plutella xylostella L., Lepidoptera: Yponomeutidae por diferentes formulações do feromônio sexual sintético. Os tratamentos consistiram em: 1 formulação comercial; 2 Z11,16:Ald; 3 Z11,16:Ac; 4 mistura 7:3 de 2+3; 5 mistura 5:5 de 2+3; 6 septos de borracha com hexano (testemunha; e 7 cinco fêmeas virgens. A formulação comercial do feromônio sexual sintético propiciou maior captura de machos, não diferindo significativamente de fêmeas virgens e da mistura 5:5 utilizadas como isca. Os componentes isoladamente foram pouco atrativos aos machos. Foram testados cinco modelos de armadilhas. A armadilha Pherocon 1 CP (33,2 machos/armadilha/noite foi a mais eficiente na captura de machos, seguida pelas armadilhas Cilíndrica Aberta, Cilíndrica Fechada, Delta e Redonda Aberta. Três alturas de instalação da armadilha foram avaliadas. Ocorreu significativamente maior captura de machos na altura do ápice das plantas (30 cm do solo. As alturas de 5 e 60 cm não diferiram entre si.

 19. Response of mucous cells of the gills of traíra (Hoplias malabaricus and jeju (Hoplerythrinus unitaeniatus (Teleostei: Erythrinidae to hypo- and hyper-osmotic ion stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandro Estevan Moron

  Full Text Available The mucous cells (MC of traíra, Hoplias malabaricus, and jeju, Hoplerythrinus unitaeniatus, two ecologically distinct erythrinid species, were analyzed in fish exposed to deionized (DW and high ion concentration (NaCl and Ca2+ water (HIW during 15 days to evaluate the MC responses to ion challenge. MCs are localized in the leading and trailing edge and, interlamellar region of the gill filament epithelium but, in H. unitaeniatus, they are also found in the breathing or lamellar epithelium. MC density is lower in H. malabaricus, the exclusively water-breathing fish, than in H. unitaeniatus, a facultative air-breathing fish. The transference to DW or HIW did not change the MC density and surface area, excepting in H. malabaricus, in the first day of exposure to DW. A single MC containing three types of glycoproteins (neutral, acidic and sulphated was identified in the gill epithelium of both, H. malabaricus and H. unitaeniatus. The amount (based on the intensity of histochemistry reaction of these glycoproteins differed between the species and were altered after exposure to DW and HIW showing little adjustments in the amount of mucosubstances in the MC of H. malabaricus and reduction of acidic and sulphated glycoproteins in H. unitaeniatus. The decreasing of these glycoproteins in H. unitaeniatus reduced the mucus protection against desiccation of gill tissue when change the ion concentration in water.

 20. A primeira obra de linguística produzida no Brasil: Traços Geraes de Linguistica (1880 de Júlio Ribeiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Edicarlos de Aquino

  2018-03-01

  Full Text Available Trazemos para análise um texto até agora apagado na história das ideias linguísticas no Brasil, o livro Traços Geraes de Linguistica (1880, de Júlio Ribeiro, que tem como fato significativo ter sido a primeira obra de linguística produzida no país. Apresentamos Júlio Ribeiro como um autor de linguística a par das questões do seu tempo, que trata de temas como a sede da linguagem articulada, o aparelho da fonação, a origem, a evolução e a tipologia das línguas e a história das ciências da linguagem, retomando e inovando a gramática histórica, e também como um historiador das ciências da linguagem, que apresenta interpretações particulares da história do conhecimento sobre a linguagem e as línguas. Mostramos que, por esse gesto de reformular as teorias linguísticas e a sua história, Júlio Ribeiro insere a língua portuguesa e as línguas indígenas brasileiras nas questões gerais do conhecimento científico sobre a linguagem no século XIX.

 1. Multiple assessment of the soil cover in the area of natural monuments Tra-Tau and Yurak-Tau monadnocks under conditions of technogenic loads

  Science.gov (United States)

  Gabbasova, I. M.; Suleymanov, R. R.; Khabirov, I. K.; Komissarov, M. A.; Garipov, T. T.; Sidorova, L. V.; Nazyrova, F. I.

  2014-02-01

  The soil cover of Tra-Tau and Yurak-Tau shikhans (monadnocks) has been examined. Leached and typical medium-deep chernozems are developed on colluvial fans on the footslopes and on the lower parts of slopes, whereas typical calcareous thin slightly and moderately gravelly chernozems are developed on the upper and medium parts of slopes. The leached and typical chernozems of the footslopes correspond to zonal soils of the adjacent plain areas, though they have some specific features related to the local topographic conditions. These soils are somewhat thinner than plain chernozems and are characterized by the perfect granular water-stable structure, the high content of humus of the humate type, the high content of exchangeable cations, strong acid-base buffering, and high enzymatic activity. These features predetermine their high tolerance towards technogenic impacts. The concentrations of highly hazardous substances of the first toxicity class (mercury, arsenic, lead, and cadmium) and of moderately hazardous substances of the second toxicity class (copper, zinc, and nickel), as well as the concentrations of low-hazardous elements (manganese and iron) in these soils do not exceed provisional maximum permissible concentrations of these substances in soils irrespectively of the slope aspect. No changes in the physicochemical and biological properties of the soils under the impact of technogenic loads from Sterlitamak industrial center have been identified.

 2. CHNTRN: a CHaNnel TRaNsport model for simulating sediment and chemical distribution in a stream/river network

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yeh, G.T.

  1983-09-01

  This report presents the development of a CHaNnel TRaNsport model for simulating sediment and chemical distribution in a stream/river network. A particular feature of the model is its capability to deal with the network system that may consist of any number of joined and branched streams/rivers of comparable size. The model employs a numerical method - an integrated compartment method (ICM) - which greatly facilitates the setup of the matrix equation for the discrete field approximating the corresponding continuous field. Most of the possible boundary conditions that may be anticipated in real-world problems are considered. These include junctions, prescribed concentration, prescribed dispersive flux, and prescribed total flux. The model is applied to two case studies: (1) a single river and (2) a five-segment river in a watershed. Results indicate that the model can realistically simulate the behavior of the sediment and chemical variations in a stream/river network. 11 references, 10 figures, 3 tables.

 3. Genomic and expression analyses of Tursiops truncatus T cell receptor gamma (TRG) and alpha/delta (TRA/TRD) loci reveal a similar basic public γδ repertoire in dolphin and human.

  Science.gov (United States)

  Linguiti, Giovanna; Antonacci, Rachele; Tasco, Gianluca; Grande, Francesco; Casadio, Rita; Massari, Serafina; Castelli, Vito; Consiglio, Arianna; Lefranc, Marie-Paule; Ciccarese, Salvatrice

  2016-08-15

  The bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) is a mammal that belongs to the Cetartiodactyla and have lived in marine ecosystems for nearly 60 millions years. Despite its popularity, our knowledge about its adaptive immunity and evolution is very limited. Furthermore, nothing is known about the genomics and evolution of dolphin antigen receptor immunity. Here we report a evolutionary and expression study of Tursiops truncatus T cell receptor gamma (TRG) and alpha/delta (TRA/TRD) genes. We have identified in silico the TRG and TRA/TRD genes and analyzed the relevant mature transcripts in blood and in skin from four subjects. The dolphin TRG locus is the smallest and simplest of all mammalian loci as yet studied. It shows a genomic organization comprising two variable (V1 and V2), three joining (J1, J2 and J3) and a single constant (C), genes. Despite the fragmented nature of the genome assemblies, we deduced the TRA/TRD locus organization, with the recent TRDV1 subgroup genes duplications, as it is expected in artiodactyls. Expression analysis from blood of a subject allowed us to assign unambiguously eight TRAV genes to those annotated in the genomic sequence and to twelve new genes, belonging to five different subgroups. All transcripts were productive and no relevant biases towards TRAV-J rearrangements are observed. Blood and skin from four unrelated subjects expression data provide evidence for an unusual ratio of productive/unproductive transcripts which arise from the TRG V-J gene rearrangement and for a "public" gamma delta TR repertoire. The productive cDNA sequences, shared both in the same and in different individuals, include biases of the TRGV1 and TRGJ2 genes. The high frequency of TRGV1-J2/TRDV1- D1-J4 productive rearrangements in dolphins may represent an interesting oligo-clonal population comparable to that found in human with the TRGV9- JP/TRDV2-D-J T cells and in primates. Although the features of the TRG and TRA/TRD loci organization reflect

 4. Changes in stature during and after spinal traction in young male subjects Alterações na estatura antes e após a tração vertebral em homens jovens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ALF Rodacki

  2007-02-01

  Full Text Available BACKGROUND: Spinal traction is a relatively popular procedure for increasing the intervertebral space by applying separating forces. The parameters of time and magnitude of the traction forces may influence the outcomes from this procedure and need to be investigated. The duration of the benefits derived from traction is unknown and needs to be determined so that physiotherapists can provide better and more effective treatments. OBJECTIVE: This study analyzed the relationship between load magnitude and time during spinal traction in relation to stature variations. Traction effect duration was also analyzed. METHOD: Fifteen healthy male subjects (23.1 ± 5.77 years; 1.80 ± 0.17 m and 87.0 ± 9.6 kg were assessed under three traction conditions (0, 30 and 60% of body weight, BW of 42 minutes. Stature variation was used to determine intervertebral disc height variation. Stature was assessed every 7 minutes during traction of 42 minutes and every 5 minutes for 45 minutes after traction ceased. RESULTS: 0 and 30% BW traction produced similar gains (6.09 ± 1.89 mm, 5.70 ± 1.88 mm, respectively; p>0.05, while these were smaller (pCONTEXTUALIZAÇÃO: A tração sobre a coluna vertebral é um procedimento relativamente popular para aumentar o espaço inter-vertebral pela aplicação de forças de separação. Os parâmetros de tempo e magnitude da força aplicada podem influenciar os resultados desse procedimento e ainda precisam ser investigados. A duração dos benefícios derivados da tração não é conhecida e precisa ser determinada para que fisioterapeutas possam prover tratamentos melhores e mais eficientes. OBJETIVO: Este estudo analisou a relação entre a magnitude de carga e de tempo durante a tração vertebral sobre as variações de estatura, bem como a duração deste efeito. MÉTODOS: Quinze sujeitos saudáveis do sexo masculino (23,1 ± 5,77 anos; 1,80 ± 0,17 m e 87,0 ± 9,6 Kg foram mensurados sob três condições (0, 30 e 60% PC

 5. Liberamente tratto da... Storie, codici, tragitti, mediazioni tra letteratura e cinema Loosely adapted from… Stories, codes, travels, mediations between literature and cinema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Donata Meneghelli

  2012-12-01

  Full Text Available

  Il saggio, a partire da una ricognizione della più recente letteratura critica sull’argomento, vuole proporre una riflessione critica sull’adattamento, sui confini che delimitano tale pratica e, in particolare, sulle questioni specifiche messe in gioco dall’adattamento cinematografico dei testi letterari, all’interno del più vasto campo dei rapporti tra letteratura e cinema. Tali questioni investono in primo luogo l’adattamento dei testi del canone, i ‘grandi’ testi della tradizione occidentale: è soprattutto in questo contesto che viene chiamata in causa la nozione di fedeltà. ‘Fedeltà’ è un termine apparentemente neutrale, che in realtà nasconde sempre un’implicita gerarchia e un atteggiamento difensivo nei confronti di una supposta superiorità assiologica della letteratura come forma ‘alta’, dotata di una dignità, di un’indipendenza creativa che mancherebbero al cinema in quanto arte popolare e di massa.

  Contro questa assiologia implicita già denunciata con grande anticipo da André Bazin, il saggio vuole mostrare la complessità e la ricchezza dei percorsi tra letteratura e cinema. Prendendo come esempio un film scarsamente conosciuto, quello che Mauro Bolognini realizza nel 1962 a partire dal romanzo Senilità, la riflessione si conclude esplorando alcune delle molteplici implicazioni rintracciabili nella nozione, proposta da Linda Hutcheon, di «identità instabile di un racconto».

  Starting from a survey of the most recent studies on the topic, the essay proposes a critical reflection on adaptation and the (possible borders of this cultural practice. It particularly focuses on the issues raised by cinematic adaptation of literary texts, a phenomenon which needs to be contextualized in the larger field of relationships between literature and cinema. Such issues, however, do not emerge in the same way for any text: they are especially urgent when we tackle the cinematic adaptation of

 6. Determinação do coeficiente de reaeração em rios através do uso do traçador gasoso GLP Determination of stream reaeration coefficients by use of GLP gas tracer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adilson Pinheiro

  2012-03-01

  Full Text Available A oxigenação da água constitui-se em importante fator no desenvolvimento do fenômeno de autodepuração de rios. A reposição do oxigênio dissolvido pode ser representada pelo coeficiente de reaeração (K2. Neste trabalho foi testado o uso do GLP como fonte do traçador gás propano em ensaios de reaeração. Foram executados 15 ensaios em trechos de rios com características hidrodinâmicas distintas. Os experimentos mostraram que a utilização do GLP como fonte do traçador gasoso é viável, tanto do ponto de vista analítico, quanto do ponto de vista econômico. Do ponto de vista analítico, os resultados foram equiparáveis e até superiores à técnica tradicional de traçador gasoso. Do ponto de vista econômico, houve redução do custo para a realização de cada ensaio.The water oxygenation constitutes an important factor in the development of self-purification phenomenon in rivers. The replenishment of dissolved oxygen in water can be represented by the reaeration coefficient (K2. This work was used propane contained in the GLP as tracer in reaeration tests. The tests showed that the use of LPG is feasible, both from analytical point of view, as of the economic. From an analytical standpoint, the results were comparable and even superior to the traditional technique of tracer gas. From an economic standpoint, the cost to perform each test has been reduced.

 7. Proliferative sickle cell retinopathy associated with sickle cell trait and gestational diabetes: case report Retinopatia falciforme proliferativa associada a traço falciforme e diabetes gestacional: relato de caso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jefferson Augusto Santana Ribeiro

  2009-06-01

  Full Text Available Proliferative sickle cell retinopathy is an uncommon complication in individuals with sickle cell trait (AS. However, the risk for proliferative retinopathy development is increased in patients with AS hemoglobinopathy associated with systemic conditions or ocular trauma. A case of a patient with AS hemoglobinopathy who developed proliferative sickle cell retinopathy after the occurrence of gestational diabetes and pregnancy-induced hypertension is reported. Hemoglobin electrophoresis revealed presence of A2 5.0%, S 35.0% and A 53.2%. The present case emphasizes the importance of evaluating systemic comorbidities in patients with sickle cell trait during pregnancy since sickle cell retinopathy can progress rapidly, as well as the importance of regular eye fundus examination in these patients.Retinopatia falciforme proliferativa é uma complicação incomum em indivíduos com traço falciforme, havendo, porém, risco aumentado de desenvolver retinopatia proliferativa em pacientes com hemoglobinopatia AS associada a condições sistêmicas ou trauma ocular. Neste artigo será apresentado um caso de paciente com diabetes gestacional, hipertensão arterial sistêmica associada à gravidez e traço falciforme. Eletroforese de hemoglobinas revelou a presença de A2 5,0%, S 35,0% e A 53,2%. Este caso ressalta a importância da avaliação de comorbidades sistêmicas em pacientes com traço falciforme no período gestacional, uma vez que pode ocorrer rápida progressão da retinopatia falciforme, devendo-se realizar também exames regulares do fundo de olho nestes pacientes.

 8. ”På Facebook slipper man vara närvarande” : En studie kring unga vuxnas syn på användande, identitetsskapande och kvarlämnade digitala identiteter på Facebook

  OpenAIRE

  Michael, Carlsson; Lahdensuo, Jonna

  2009-01-01

  Bakgrund: Facebook är ett socialt onlinenätverk som under sina levnadsår har ökat explosionsartat i popularitet. På Facebook sköter många användare stora delar av sina sociala relationer och delar med sig mycket av sig själva. Det finns inget tidigare socialt nätverk i stil med Facebook som har haft samma genomslagskraft hos internetanvändarna. I användandet skapas en digital identitet som lämnar spår på Facebook, även om en användare är död. Kring dessa kvalämnade digitala identiteter vill v...

 9. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  OpenAIRE

  Edvardsson, Berit

  2015-01-01

  Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. När personen inte är i byggnaden så förbättras eller försvinner symtomen. Många olika faktorer kan orsaka eller medverka till uppkomst eller försämringar av SBS-symtom, som t.ex. luftens innehåll av ...

 10. Velocidade de onda ultrassônica longitudinal e transversal em concretos estruturais de variadas resistências submetidos à compressão simples e à tração por compressão diametral.

  OpenAIRE

  Andreza Vera Pyrrho de Araújo

  2015-01-01

  O trabalho discute o padrão de comportamento de ondas ultrassônicas longitudinais (compression waves) e transversais (shear waves) em concretos de variadas resistências submetidos a compressão axial e diametral. Foram ensaiados 112 corpos de prova confeccionados de concretos com variadas resistências a compressão, dentro do intervalo atualmente contemplado pela NBR 6118/2014. Os corpos de provas foram submetidos ao ensaio de compressão simples, tração por compressão diametral e módulo de e...

 11. L’esilio antifranchista e l'antifascismo italiano. Le relazioni tra José Martínez, Ruedo Ibérico e l’azionismo torinese.

  OpenAIRE

  Bottai, Alessio

  2016-01-01

  Síntesis L’esilio antifranchista e l'antifascismo italiano. Le relazioni tra José Martínez, Ruedo ibérico e l’azionismo torinese. Esta investigación tiene como objeto la historia de las relaciones que se mantuvieron durante más de dos décadas entre un grupo de intelectuales italianos, pertenecientes sobre todo a los azionisti, y algunos exponentes del antifranquismo español. Más específicamente, la tesis se centra en las relaciones activas de solidaridad humana y política que vincular...

 12. Uso de traçadores fluorescentes para determinar características de transporte e dispersão no Rio Piabanha (RJ) para a modelagem quali-quantitativa pelo HEC-RAS

  OpenAIRE

  Silva, Paulo Vitor Ribeiro Marques da; Pecly, José Otávio Goulart; Azevedo, José Paulo Soares de

  2017-01-01

  RESUMO Um estudo de campo foi realizado em um trecho de aproximadamente 70 km do rio Piabanha, localizado entre Petrópolis e Areal, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, para estimar as características de transporte e dispersão de contaminantes usando técnicas de traçadores fluorescentes. A análise dos resultados de dois trabalhos de campo, realizados no outono de 2012, permitiu determinar os valores de tempo de trânsito, vazão líquida, velocidade média e coeficiente de dispersão lon...

 13. Traços de personalidade e habilidades sociais em universitários Personality traits and social skills in college students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Bartholomeu

  2008-06-01

  Full Text Available O presente estudo teve como objetivo analisar as relações entre habilidades sociais e traços de personalidade englobados por socialização, no modelo dos Cinco Grandes Fatores. O Inventário de Habilidades Sociais (IHS foi utilizado para a mensuração de habilidades sociais, e para avaliação do nível de socialização foi escolhida a Escala Fatorial de Socialização (EFS. A amostra foi composta por 126 estudantes universitários com média de idade de 21 anos (DP=3,37, e 53,5% eram homens. Os resultados da IHS e EFS foram comparados para os sexos, encontrando-se diferenças estatisticamente significativas para seis das dez medidas realizadas no estudo. Foram encontradas correlações significativas entre amabilidade, auto-afirmação e o total do IHS. Pró-sociabilidade correlacionou-se com auto-afirmação e autocontrole. Confiança nas pessoas apresentou correlações significativas com enfrentamento, auto-afirmação e autocontrole. Os resultados indicam que, efetivamente, a personalidade pode influenciar diferentes aspectos da habilidade social.This study analyzed the relationship between social skills and personality traits, particularly agreeableness trait, based on Big Five model. To assess the social skills, the Social Skills Inventory (Inventário de Habilidades Sociais - IHS and the Agreeableness Scale (Escala Fatorial de Socialização - EFS measured agreeableness. The participants were 126 college students with mean age of 21 years old (SD=3,37, 53,5% men composed the sample. The sex comparison of the IHS and EFS measures pointed significant differences in six of ten measures. It was ascertain significant correlations between cordiality, coping and assertion and the total score of IHS. Pro-sociability was associated with coping and assertion and self-control. Trust in people was significantly correlated with coping and assertion, expressing positive affection and aggressiveness self-control. This result suggests personality

 14. Recovering probabilities for nucleotide trimming processes for T cell receptor TRA and TRG V-J junctions analyzed with IMGT tools

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lefranc Marie-Paule

  2008-10-01

  Full Text Available Abstract Background Nucleotides are trimmed from the ends of variable (V, diversity (D and joining (J genes during immunoglobulin (IG and T cell receptor (TR rearrangements in B cells and T cells of the immune system. This trimming is followed by addition of nucleotides at random, forming the N regions (N for nucleotides of the V-J and V-D-J junctions. These processes are crucial for creating diversity in the immune response since the number of trimmed nucleotides and the number of added nucleotides vary in each B or T cell. IMGT® sequence analysis tools, IMGT/V-QUEST and IMGT/JunctionAnalysis, are able to provide detailed and accurate analysis of the final observed junction nucleotide sequences (tool "output". However, as trimmed nucleotides can potentially be replaced by identical N region nucleotides during the process, the observed "output" represents a biased estimate of the "true trimming process." Results A probabilistic approach based on an analysis of the standardized tool "output" is proposed to infer the probability distribution of the "true trimmming process" and to provide plausible biological hypotheses explaining this process. We collated a benchmark dataset of TR alpha (TRA and TR gamma (TRG V-J rearranged sequences and junctions analysed with IMGT/V-QUEST and IMGT/JunctionAnalysis, the nucleotide sequence analysis tools from IMGT®, the international ImMunoGeneTics information system®, http://imgt.cines.fr. The standardized description of the tool output is based on the IMGT-ONTOLOGY axioms and concepts. We propose a simple first-order model that attempts to transform the observed "output" probability distribution into an estimate closer to the "true trimming process" probability distribution. We use this estimate to test the hypothesis that Poisson processes are involved in trimming. This hypothesis was not rejected at standard confidence levels for three of the four trimming processes: TRAV, TRAJ and TRGV. Conclusion By

 15. Concentração de elementos traços em serpentes do litoral e da região serrana do Espírito Santo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandra Frossard

  Full Text Available RESUMO: Os elementos químicos, em sua maioria, encontram-se em ciclos bioquímicos e geoquímicos fechados e em concentrações que não causam efeitos nocivos aos organismos. Contudo, ações antrópicas aceleradas promovem alterações ambientais, como o aumento no aporte de contaminantes. Com essas informações, o presente trabalho buscou caracterizar a presença aos elementos traços em duas espécies de serpentes comuns na região sudeste, Boa constrictor e Bothrops jararaca. Os exemplares de B. constrictor (n=18 foram provenientes de atropelamentos ocorridos no trecho da Rodovia ES-060 do Km 0 ao Km 67,5. Os exemplares de B. jararaca (n=18 foram capturados por fazendeiros na zona rural da região serrana do Espírito Santo. Foram analisados 1 grama de fragmento de rim, de espécimes necropsiados. Os rins coletados foram digeridos com mistura ácida (HNO3;HCl; 1:1 a 300oC, 40min e a quantificação de microelementos (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn foi realizada por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES. Não foram observadas diferenças significativas entre machos e fêmeas, exceto para Cromo nas B. constrictor (p=0,03, com média de 1,6595 nas concentrações de Cr nas fêmeas e 0,2896 em machos. Contudo, quando foram comparadas as diferentes espécies de serpentes, diferentes concentrações foram encontradas, para todos os elementos determinados, com destaque para o Ferro com uma concentração de 106,2mg/g em B. constrictor e 120,3mg/g em B. jararaca, provavelmente por esses animais virem de áreas próximas à portos de minério de ferro. A concentração de Zinco em B. constrictor foi de 1261,8mg/g e em B. jararaca foi de 28,4mg/g. O presente estudo indica que as serpentes analisadas, que habitam as regiões da Grande Vitória e serrana do Espírito Santo apresentam elevadas concentrações dos microelementos Zn e Fe.

 16. Fechamento sequencial da parede abdominal com tração fascial contínua (mediada por tela ou sutura e terapia a vácuo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Ferreira

  Full Text Available Na última década multiplicaram-se as publicações e a utilização da cirurgia de controle de danos, resultando num número crescente de pacientes deixados com o abdome aberto (ou peritoneostomia. Uma das consequências nefastas do abdome aberto são as hérnias ventrais gigantes que resultam da impossibilidade de se fechar o abdome durante a internação hospitalar do paciente. Para minimizar esta sequela têm surgido na literatura diferentes tipos de abordagem. Para abordar este tópico, a reunião de revista "Telemedicina Baseada em Evidência - Cirurgia do Trauma e Emergência" (TBE-CiTE optou por não analisar sistemas comerciais de fechamento abdominal dinâmico, com exceção da terapia de pressão negativa ou vácuo. O grupo fez uma avaliação crítica dirigida de três artigos mais relevantes publicados recentemente sobre fechamento sequencial da parede abdominal (com tela ou sutura mais vácuo. Nesta avaliação foram incluídos dois estudos retrospectivos mais um estudo prospectivo. Baseados na análise crítica desses 3 estudos mais a discussão que contou com a participação de representantes de 6 Universidades e realizada via telemedicina, são feitas as seguintes recomendações: (1 a associação de terapia de pressão negativa com tração fascial constante mediada por tela ou sutura, ajustada periodicamente, parece ser uma ótima estratégia cirúrgica para o tratamento de peritoneostomias. (2 O fechamento abdominal primário dinâmico com sutura e mediada por tela parece ser mais econômico e eficiente do que deixar o paciente com uma hérnia gigante e planejar uma reconstrução complexa tardiamente. Novos estudos com grupos maiores de pacientes separados de acordo com as diferentes apresentações e doenças são necesários para definir qual o melhor método cirúrgico para o tratamento de peritoneostomias.

 17. Recovering probabilities for nucleotide trimming processes for T cell receptor TRA and TRG V-J junctions analyzed with IMGT tools.

  Science.gov (United States)

  Bleakley, Kevin; Lefranc, Marie-Paule; Biau, Gérard

  2008-10-02

  Nucleotides are trimmed from the ends of variable (V), diversity (D) and joining (J) genes during immunoglobulin (IG) and T cell receptor (TR) rearrangements in B cells and T cells of the immune system. This trimming is followed by addition of nucleotides at random, forming the N regions (N for nucleotides) of the V-J and V-D-J junctions. These processes are crucial for creating diversity in the immune response since the number of trimmed nucleotides and the number of added nucleotides vary in each B or T cell. IMGT sequence analysis tools, IMGT/V-QUEST and IMGT/JunctionAnalysis, are able to provide detailed and accurate analysis of the final observed junction nucleotide sequences (tool "output"). However, as trimmed nucleotides can potentially be replaced by identical N region nucleotides during the process, the observed "output" represents a biased estimate of the "true trimming process." A probabilistic approach based on an analysis of the standardized tool "output" is proposed to infer the probability distribution of the "true trimmming process" and to provide plausible biological hypotheses explaining this process. We collated a benchmark dataset of TR alpha (TRA) and TR gamma (TRG) V-J rearranged sequences and junctions analysed with IMGT/V-QUEST and IMGT/JunctionAnalysis, the nucleotide sequence analysis tools from IMGT, the international ImMunoGeneTics information system, http://imgt.cines.fr. The standardized description of the tool output is based on the IMGT-ONTOLOGY axioms and concepts. We propose a simple first-order model that attempts to transform the observed "output" probability distribution into an estimate closer to the "true trimming process" probability distribution. We use this estimate to test the hypothesis that Poisson processes are involved in trimming. This hypothesis was not rejected at standard confidence levels for three of the four trimming processes: TRAV, TRAJ and TRGV. By using trimming of rearranged TR genes as a benchmark, we

 18. Extratos aquosos de Trichilia pallida e a traça-do-tomateiro Aqueous extracts of Trichilia pallida and the tomato pinworm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ariane Paes de Barros Werckmeister Thomazini

  2000-03-01

  Full Text Available Avaliou-se o efeito de extratos aquosos de folhas e de ramos da planta inseticida Trichilia pallida sobre o desenvolvimento e oviposição da traça-do-tomateiro, Tuta absoluta. Acompanhou-se o desenvolvimento do inseto em folhas de tomateiro (Lycopersicon esculentum, cv. Santa Clara previamente submersas nos extratos nas concentrações de 0,1; 1,0 e 5,0%. Também foi avaliado o efeito dos extratos de folhas a 1,0 e 5,0%, pulverizados sobre ovos do inseto, e a não-preferência para oviposição, com chance de escolha, em folhas de tomateiro com e sem esse extrato a 5%. Verificou-se que os extratos de folhas e de ramos prejudicam o desenvolvimento do inseto afetando principalmente a fase larval, aumentando a duração e reduzindo a viabilidade deste período. O extrato de folhas apresenta maior atividade que o de ramos, reduzindo a viabilidade larval a valores próximos a 20%, já na concentração de 1%. O extrato de folhas a 5% não apresenta efeito ovicida mas, o substrato tratado pode tornar-se menos preferido para oviposição.The effect of aqueous extracts of Trichilia pallida leaves and twigs on the development and oviposition of Tuta absoluta was evaluated. Larvae of T. absoluta were fed with tomato leaves (Lycopersicon esculentum, cv. Santa Clara previously treated with extracts at concentrations of 0.1; 1.0 and 5.0%. The effects of the leaf extracts at 1.0 and 5.0% were evaluated on eggs of this pest. Free-choice non-preference tests for oviposition were also conducted with treated and non-treated tomato leaves with the extract at concentration of 5.0%. Leaf and twig extracts affect the insect development mainly at the larval stage, increasing the length and reducing viability of this stage. The activity of the leaf extract is greater than that of the twig extract with the reduction of larval viability to approximately 20% at concentration of 1.0%. No ovicidal activity was detected with T. pallida leaf extract at 5.0%, however, the

 19. Gombrowicz tra esilio e straduzione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vera Horn

  2006-12-01

  Full Text Available L'esilio argentino dello scrittore polacco Witold Gombrowicz raccontato da Laura Pariani nel romanzo La straduzione; il tentativo di tradursi; il tentativo di tradurre il Ferdyduke in spagnolo e conquistare pubblico; critica e traduzione nel mondo argentino; la straduzione come fallimento.

 20. Optimization of lime addition in a dry air pollution control device; Optimerad rening av HCl och SO{sub 2} med minskade kalktillsatser vid torr roeasrening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Samuelsson, Jessica; Ohlsson, Anna

  2006-12-15

  The focus of this project is to optimize the absorption of hydrochloric acid (HCl) and sulphuric acid (SO{sub 2}) in a dry air pollution control device system connected to a waste combustor. A significant amount of absorbent are generally added into the processes to achieve an efficient cleaning of the flue gas. Reduced absorbent consumption has double benefits on the operative expenses due to decreased purchase and landfilling costs. The objective was to study the affect of flue gas temperature and moisture, (relative humidity, RH), on the efficiency of HCl and SO{sub 2} absorption on hydrated lime. Additionally, the efficiency of a pre-treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume was investigated. The measuring campaign was conducted on the 20 MW fluidized bed waste incinerator own by Boraas Energi och Miljoe AB in Sweden. Results from 26 experimental days with normal hydrated lime showed a positive correlation between the efficiency of the lime and RH in the flue gas. Four levels of RH between 3.28% to 4.84% were tested. The levels were adjusted by lowering the flue gas temperature and/or by adding water to the waste fuel. The smallest effect where achieved by solely adding water to the waste fuel. RH increased solely to 3.62% and the amount of lime consumption was reduced with only 5% compare to normal condition. By lowering the flue gas temperature 10 deg C to 143 deg C, RH increased to 4.06% and the amount of lime added was reduced with 13%. The largest impact was found when both the flue gas temperature and the moisture content were changed. At those process conditions RH reach 4.84 % and the usage of lime were reduced with 26%. Additional 12 experimental days were conducted to evaluate the efficiency of a pretreated hydrated lime with larger specific surface and pore volume. The results showed that the surface enlarged absorbent was almost twice as effective as the normal hydrated lime. Moreover, the results indicated an equal

 1. Uma abordagem centrada no usuário para o projeto de máquinas agrícolas de tração animal An user centered approach to the design of animal traction agricultural machinery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Romeiro Filho

  2012-01-01

  Full Text Available Este artigo apresenta um estudo realizado como parte do projeto de uma semeadora-adubadora à tração animal, utilizando princípios relacionados a disciplinas como Usabilidade, Ergonomia e Antropotecnologia, dentro de uma perspectiva de Design para Sustentabilidade (DfS e desenvolvimento de produtos adequados à Base da Pirâmide (BoP. O estudo forneceu subsídios para uma série de alterações a serem introduzidas no equipamento, tendo em vista a melhoria das condições de trabalho em pequenas propriedades de agricultura familiar. A partir desta abordagem na análise de um implemento existente, são sugeridas formas de adequação do produto e apresentada uma proposta para uma nova semeadora-adubadora à tração animal.This paper presents a study conducted as a part of the design of an Animal Traction Sewing Machine using principles related to Usability, Ergonomics, and Antropotechnology focusing on Design for Sustainability (DfS and product development suitable for the Base of the Pyramid (BoP. The present study provided information for a series of design changes in the equipment in order to improve working conditions in small family farming properties. From this approach to the analysis of an existing implement, ways of adjusting the product are suggested, and a proposal for a novel Animal Traction Sowing Machine is presented.

 2. Tjock och vacker - kvinnlighet och kroppsstorlek bland nicaraguanska kvinnor

  OpenAIRE

  Johansson, Anna

  1996-01-01

  Fat and beautiful - femininity and body size among Nicaraguan women This article aims to illuminate and discuss body size as a central element in the social construction of a feminine body. It also emphases the variations in the social definitions and experiences of womens body size; historical and social as well as cultural ones. The dominant body ideal today in Western culture is the slender and fat free body. Women are to a higher extent then men subdued to the disciplinary practices of fa...

 3. Um estudo correlacional entre habilidades sociais e traços de personalidade A correlational study of social skills to personality traits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Maurício Haas Bueno

  2001-06-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um estudo correlacional entre habilidades sociais e traços de personalidade segundo o modelo dos cinco grandes fatores. Foram sujeitos da pesquisa 189 estudantes universitários, de ambos os sexos (41 homens e 148 mulheres, de 18 a 59 anos (média 26,3 anos, primeiro-anistas dos cursos de Letras, História, Psicologia, Pedagogia e Biologia. Foram aplicados o Inventário de Habilidades Sociais, que informa sobre (a enfrentamento com risco, (b auto-afirmação na expressão de afeto positivo, (c conversação e desenvoltura social, (d auto-exposição a desconhecidos e a situações novas e (e auto-controle da agressividade a situações aversivas; e um Inventário de Personalidade que informa sobre os cinco grandes fatores: extroversão, socialização, escrupulosidade, neuroticismo e abertura para novas experiências. Encontrou-se que a variância de enfrentamento com risco pode ser explicada principalmente por extroversão e abertura para novas experiências; auto-afirmação na expressão de afetos positivos, por socialização e equilíbrio emocional; conversação e desenvoltura social, pelo conjunto equilibrado de todas os cinco grandes fatores, exceto escrupulosidade; auto-exposição a desconhecidos e a situações novas, por extroversão e equilíbrio emocional; e auto-controle da agressividade por socialização.The purpose of this study was to investigate de correlation of social skills to personality traits by the big five factors model. The Ss were 189 undergraduates, 41 men and 148 women, from 18 to 59 ys. old (mean 26,3 ys. old, freshmen of the Literature, History, Psychology, Pedagogy, and Biology courses. The instruments were the Social Skills Inventory, which informs about (a confront with risk, (b self-affirmation on the positive affect expression, (c conversation and social easiness, (d self-exposure to strangers and new situations, and (e self-control of aggressiveness in

 4. Analisi della sovrapposizione spaziale teorica tra siti di interesse comunitario e grandi carnivori nel Friuli Venezia Giulia e relative implicazioni conservative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Fabro

  2003-10-01

  Full Text Available In Friuli Venezia Giulia, in applicazione della Direttiva Habitat, sono stati proposti 63 Siti di Interesse Comunitario (SIC, per l'istituzione della Rete Natura 2000, di questi, 36, sono localizzati in area prealpina, alpina e carsica, zone nelle quali vi è o vi può essere la presenza di specie quali orso bruno e lince. Questi siti si estendono con notevoli differenze di superficie, avendo come mediana, nella bio-regione alpina, 1.033 ha (n=31 per un totale di 90.804 ha, con massimi di 36.701 ha (SIC: Dolomiti friulane. In questa situazione molto varia, è importante valutare l'importanza apparente di questi siti per la conservazione di lince ed orso, stimata sulla base della coincidenza territoriale tra SIC e osservazioni dirette e indirette raccolte nei periodi 1970-2001, per l'orso (n=260, e 1998-2001, per la lince (n=65. Queste osservazioni presentano livelli diversi di sicurezza e non sono state raccolte attraverso l'applicazione di schemi rigidi di indagine, di conseguenza se prese singolarmente e/o rapportate ai siti con superfici di diversa ampiezza potrebbero generare errori di interpretazione. Per diminuire questo rischio le osservazioni sono state raggruppate con l'analisi dei cluster (proc. cluster/method=ward, SAS, 1988 al fine di individuare la presenza di hot spot (aree calcolate su ciascun cluster con il metodo del minimo poligono convesso e definire spazi teorici d'uso (calcolati come aree circolari aventi punto centrale il centroide di ciascun cluster e raggio di 5 e 10 km, Mapinfo®. L'analisi statistica ha individuato 12 cluster per l'orso (pseudo t²=30,0, R²=0,974 e 10 per la lince (pseudo t²=5,1, R²=0,975 di dimensioni medie, calcolate come minimo poligono convesso, pari, rispettivamente, a 12.908 ha e 7.163 ha. Per la lince, le aree individuate come minimo poligono convesso sono risultate interessate, in 8 cluster su 10, dalla presenza di SIC (n=14 che occupano superfici mediamente pari al 19% dell'area (min.=9

 5. Politisk liberalism och skolans religionsundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joachim Rosenquist

  2007-01-01

  Full Text Available POLITICAL LIBERALISM AND RELIGIOUS EDUCATION. Based on John Rawls’ latertheory of political liberalism, this article critically analyses what religiouseducation could mean in times of increasing societal pluralism and a world-wide revival of religion. Important elements of political liberalism – such asthe notions of reasonable persons and public reason – are elaborated onand related to religious individuals and perspectives. It is argued that polit-ical liberalism supports mandatory religious education, but of a certainkind. Schools have an obligation to provide students with knowledge aboutreligions, and to foster a spirit of tolerance and respect for the demands ofpublic reason. But they cannot legitimately give students the impression thatall religions are equally true or false. This makes for a problematic situation:how is it possible to teach students about religion without crossing the lineand teaching religious relativism? If it is not possible, then political liberalismseems to be more controversial than Rawls would admit.

 6. Findability och informationskompetens vid webbnavigation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fransson, Jonas

  2011-01-01

  needed. But the information is not equally available, even if it is published and freely available on the Web. Each Web page, or other information object, has a degree of findability. The degree of the findability depends on the relationships between object, system and the Web. Six sub concepts......The article discusses the relationship between users, information objects, information systems and the Web, combined with the concepts findability and information literacy. An important aspect in all information literacy definitions is the ability to effectively gain access to the information...... are identified: the object's characteristics, accessibility, internal navigation, internal search, reachability and web prestige. Both information literacy and findability are defined as query independent aspects of the search, working on a structural level....

 7. Risco de tração excessiva nas lesões tipo distração-flexão da coluna cervical baixa Risk of excessive traction on distraction-flexion-type injuries of the low cervical spine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho

  2006-01-01

  Full Text Available O estudo em questão visa avaliar a relação entre risco e benefício do uso de tração com halo craniano como alternativa para estabilização nas fraturas-luxações por mecanismo de distração-flexão tipo IV de Allen e Ferguson, considerando a natureza da lesão, seu extenso dano ligamentar e o risco de apresentar distração excessiva e conseqüente lesão da medula espinhal. Para tanto, realizamos uma análise retrospectiva no IOT-HC-FMUSP envolvendo um período de 10 anos, quando 34 casos foram diagnosticados como fratura-luxação por distração-flexão da coluna cervical baixa, sendo 12 deles do tipo IV. Todos foram submetidos à tração esquelética com halo craniano num momento inicial. Durante o controle radiográfico seqüencial, observou-se distração excessiva em sete casos, mesmo com baixo peso inicial (4 kg. Em dois pacientes houve surgimento de nistagmo. Em todos os casos a tração foi retirada e seguiu-se normalização do quadro clínico.This study aims to evaluate the risk/ benefit ratio in the use of traction with cranial halo as an alternative to stabilize fractures-dislocations by Allen & Ferguson's type IV- distraction-flexion mechanism, considering the nature of the injury, its extensive ligament damage and the risk of presenting excessive distraction and resultant spinal cord injury. Thus, we performed a retrospective analysis at IOT-HC-FMUSP comprising a period of 10 years, when 34 cases were diagnosed as fractures-dislocations due to distraction-flexion of the low cervical spine, of which 12 were IV-type. All individuals have been submitted to skeletal traction with cranial halo at an early phase. During sequential X-ray management, an excessive distraction was seen in seven cases, even with initial light weight (4 kg. In two patients, the onset of nistagmus was seen. In all cases, traction was removed, which was followed by stabilization of the clinical picture.

 8. Teoría Reformulada de la Asimilación (TRA): análisis, interpretación, coincidencias y diferencias con la Teoría de la Asimilación de Ausubel

  OpenAIRE

  Paniagua Pardo, Adriana; Meneses Villagrá, Jesús Ángel

  2006-01-01

  Se ha realizado un análisis de la Teoría de la Asimilación de Ausubel, la cual constituye la sustentación teórica del aprendizaje significativo. Como producto de dicho análisis se ha planteado una Teoría Reformulada de la Asimilación (TRA). Se establecieron puntos de vista, precisando las coincidencias y diferencias entre la Teoría de la Asimilación de Ausubel y la Teoría Reformulada de la Asimilación. Esta reformulación se concreta en la representación gráfica del comportam...

 9. Análise radiográfica da coluna cervical em indivíduos assintomáticos submetidos a tração manual Radiographic analysis of the cervical spine in healthy individuals submitted to manual traction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roger Burgo de Souza

  2008-08-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar, radiograficamente, o efeito da tração manual sobre o comprimento da coluna cervical. MATERIAIS E MÉTODOS: Cinqüenta e cinco participantes de ambos os gêneros - 12 masculinos (22% e 43 femininos (78% - sem história de distúrbios cervicais contituíram a amostra deste estudo. Eles foram submetidos a dois procedimentos radiológicos, um antes e outro durante a tração manual sustentada por 120 segundos. As distâncias entre as bordas anteriores e posteriores da segunda à sétima vértebras cervicais foram mensuradas e comparadas antes e durante a tração manual. RESULTADOS: A mediana da distância anterior antes da tração foi de 8,40 cm e durante a tração aumentou para 8,50 cm (p=0,002. A mediana da distância posterior antes da tração foi de 8,35 cm e durante a tração aumentou para 8,50 cm (pOBJECTIVE: To evaluate radiographically the effect of manual traction on the length of the cervical spine in healthy individuals. MATERIALS AND METHODS: The sample of the present study included 55 individuals - 12 men (22% and 43 women (78% - with no previous history of cervical disorders, submitted to two radiological procedures previously and during manual traction sustained for 120 seconds. Distances between the anterior and posterior edges from the second to the seventh cervical vertebrae were measured and compared before and during manual traction. RESULTS: The median of pre-traction anterior length was 8.40 cm, increasing to 8.50 cm during the traction (p=0.002; and the median of pre-traction posterior length was 8.35 cm, increasing to 8.50 cm during traction (p<0.001. CONCLUSION: Application of manual traction resulted in a statistically significant increase in the length the cervical spine in healthy individuals.

 10. Bebês: o irresistível poder da graciosidade. Um estudo sobre o significado evolutivo dos traços infantis Babies: the irresistible power of cuteness. A study concerning the evolutionary function of infantile traits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monique Leitão

  2010-04-01

  Full Text Available Os bebês, em geral, despertam ternura e comportamentos de cuidado nas pessoas. O objetivo deste trabalho foi discutir a atração provocada pelos traços infantis, tendo como referencial teórico os quatro níveis de explicação de Tinbergen. Do ponto de vista dos mecanismos que desencadeiam essa atração neonatal, avaliamos a importância da aparência do infante para eliciar as respostas de cuidado parental. Considerando a função adaptativa desta característica, discutimos os processos evolutivos que moldaram as preferências pelos atributos infantis, além da história filogenética do favoritismo pelos sinais morfológicos de filhotes. Apresentamos, ainda, dados sobre o desenvolvimento deste traço comportamental ao longo da vida. Tomadas em conjunto, estas informações provêem uma análise de por que achamos os bebês tão irresistíveis.Babies generally elicit tenderness and caretaking behaviors on people. The aim of this study is to discuss the attraction towards babyish features, taking Tinbergen's four questions as a theoretical benchmark. Concerning the mechanisms implicated in this neonatal attraction, we evaluated the importance of children´s morphology on eliciting parental responses. Considering the adaptive function of this characteristic, we discuss the evolutionary process that shaped the preferences towards infantile traits as well as the phylogeny of the preference towards infant´s morphological traits. It was also presented data about the development of this behavioral trait across life span. The information provided here suggests a reason why we find babies such irresistible creatures.

 11. Feixes de fibras Lignocelulósicas refinadas mecanicamente em compósitos cimentícios para avaliação da resistência à tração

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávio Airton knuth

  2017-07-01

  Full Text Available As fibras vegetais têm características particulares em relação a outros tipos de fibras usadas em compósitos. Os estudos utilizam, em sua maioria, fibras cuja lignina fora previamente removida pelo processo de polpação. Segundo a literatura, a lignina prejudica a ancoragem fibra-matriz. No entanto, sem a lignina, é necessário que seja feito tratamento superficial no conjunto fibroso. Isso por que as fibras sofrem processo de inchamento e retração no interior da matriz devido a seu caráter hidrofílico, o que diminui sua vida útil. No entanto, a despeito das considerações literárias, esse trabalho se propõe a fazer uso da vantagem de proteção, estruturação e impermeabilização que a lignina exerce sobre as fibras vegetais. Isso implica na necessidade de suprir a redução da resistência do compósito, especialmente à tração, que a lignina causa pela sua atuação negativa na ancoragem fibra-matriz. Para tanto, fibras lignocelulósicas extraídas de talos de banana foram submetidas a processo de refinamento mecânico. Segundo a literatura, a fibra sofre modificações na sua parede externa quando submetida a esse refinamento. Ao final do processo, foram obtidas fibras com formato helicoidal e superfície corrugada o que resultou em maior aderência no conjunto fibra-matriz. As fibras submetidas ao maior grau de refinamento aumentaram a resistência do compósito à tração na compressão diametral em 40% em relação a corpo de prova de cimento puro.

 12. Resistência à traça-do-tomateiro em plantas com altos teores de acilaçúcares nas folhas Resistance to the South American tomato pinworm in tomato plants with high foliar acylsugar contents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Álvaro C Gonçalves Neto

  2010-06-01

  Full Text Available A traça-do-tomateiro foi constatada pela primeira vez no Brasil em 1980 estando hoje dentre as principais pragas da tomaticultura nacional. O controle desta praga é feito principalmente por inseticidas, sendo realizada em casos extremos, até três pulverizações semanais. Acessos silvestres de tomateiro como S. pennellii LA-716 possuem resistência a pragas, mediada pela presença de acilaçúcares nos folíolos. Os objetivos deste trabalho foram obter genótipos de tomateiro com características comerciais e altos teores foliares de acilaçúcares (AA, e avaliar seus níveis de resistência à traça do tomateiro Tuta absoluta. Os genótipos foram obtidos a partir de populações segregantes (F2 oriundas do cruzamento entre AF-8665 (linhagem elite com baixos teores de AA e as linhagens BPX370E-30-275-11-7, BPX370E-30-275-11-8, BPX370E-30-380-68-6 e BPX370E-30-380-68-8 (linhagens pré-comerciais com altos teores, obtidas a partir do cruzamento interespecífico S. lycopersicum x S. pennellii LA-716. Plantas F2 previamente selecionadas com base nos teores de AA foram clonadas e em seguida testadas quanto à resistência à traça-do-tomateiro. Genótipos selecionados para altos teores de AA expressaram menor ovoposição da traça e níveis inferiores de danos causados à planta pela infestação do microlepidóptero do que genótipos (comerciais ou não com baixos teores de AA. Embora genótipos com altos teores de AA tenham sido mais resistentes à traça do que os demais, seus níveis de resistência podem ser dependentes do background genotípico: clones BPX-410H (alto teor de AA mostraram-se em geral ligeiramente mais resistentes do que o dos clones BPX-370G (também alto teor de AA. Os clones BPX-410H-01pl#281, BPX-410H-04pl#348 e BPX-410H-04pl#481 foram superiores nas avaliações de resistência à traça e são recomendados para a continuidade do programa de melhoramento.The South American tomato pinworm was first detected in Brazil

 13. La vocazione territoriale tra approccio sistemico e situazionista: analisi di una collaborazione culture driven tra aziende del made in Italy attraverso il caso del Contratto di Rete Polo Alta Moda Area Vestina / The territorial vocation between the “systemic” approach and the “situationist” approach: analysis of a culture-driven collaboration between Made-in-Italy firms. The case of the network contract of “Polo Alta Moda Area Vestina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Cedrola

  2014-06-01

  Full Text Available Il presente lavoro si propone di mostrare come una collaborazione culture driven tra aziende del made in Italy possa innescare un processo virtuoso capace di alimentare la competitività d’impresa. Nello specifico, intende verificare la validità di una nuova chiave di lettura dei processi di governance del territorio, detta situazionista, che affianca la concezione prevalente in letteratura, definita unitaria o sistemica. Il punto di discrepanza principale tra le due visioni sembra essere quello della vocazione territoriale. Pur riconoscendo entrambe la presenza di interessi condivisi tra gli attori, la visione situazionista non riconosce alla vocazione la funzione “razionalizzante” riscontrabile nell’approccio sistemico. A seguito di una sintetica review della letteratura sui temi del territorio come cultura condivisa, sulla dimensione reticolare territoriale ed extraterritoriale e sul contratto di rete, verrà introdotto lo studio di un contratto di rete stipulato l’8 giugno 2010 tra le aziende che costituiscono il Polo Alta Moda Area Vestina. Attraverso le evidenze emerse da alcune interviste in profondità, sarà indagato il ruolo dell’azienda Brioni nella duplice veste di key player del territorio e di impresa capofila del contratto di rete analizzato e saranno esaminati gli altri attori che compongono il Polo Alta Moda. Le interviste realizzate hanno coinvolto i manager dell’impresa capofila del contratto di rete, il vice presidente Confindustria Pescara e presidente della Sezione Unificata Sistema Moda Chieti Pescara e il direttore delle fondazioni partecipanti al contratto.   This case study aims to validate how a culture-driven collaboration between firms could trigger the competitiveness of a Country, starting from a specific territorial culture. Specifically, it intends to investigate the validity of a new interpretation of the territorial governance processes, named “situationist”, that supports the prevailing

 14. Oral nano-delivery of anticancer ginsenoside 25-OCH3-PPD, a natural inhibitor of the MDM2 oncogene: Nanoparticle preparation, characterization, in vitro and in vivo anti-prostate cancer activity, and mechanisms of action.

  Science.gov (United States)

  Voruganti, Sukesh; Qin, Jiang-Jiang; Sarkar, Sushanta; Nag, Subhasree; Walbi, Ismail A; Wang, Shu; Zhao, Yuqing; Wang, Wei; Zhang, Ruiwen

  2015-08-28

  The Mouse Double Minute 2 (MDM2) oncogene plays a critical role in cancer development and progression through p53-dependent and p53-independent mechanisms. Both natural and synthetic MDM2 inhibitors have been shown anticancer activity against several human cancers. We have recently identified a novel ginsenoside, 25-OCH3-PPD (GS25), one of the most active anticancer ginsenosides discovered thus far, and have demonstrated its MDM2 inhibition and anticancer activity in various human cancer models, including prostate cancer. However, the oral bioavailability of GS25 is limited, which hampers its further development as an oral anticancer agent. The present study was designed to develop a novel nanoparticle formulation for oral delivery of GS25. After GS25 was successfully encapsulated into PEG-PLGA nanoparticles (GS25NP) and its physicochemical properties were characterized, the efficiency of MDM2 targeting, anticancer efficacy, pharmacokinetics, and safety were evaluated in in vitro and in vivo models of human prostate cancer. Our results indicated that, compared with the unencapsulated GS25, GS25NP demonstrated better MDM2 inhibition, improved oral bioavailability and enhanced in vitro and in vivo activities. In conclusion, the validated nano-formulation for GS25 oral delivery improves its molecular targeting, oral bioavailability and anticancer efficacy, providing a basis for further development of GS25 as a novel agent for cancer therapy and prevention.

 15. The Role of Anisotropic Exchange in Single Molecule Magnets: A CASSCF/NEVPT2 Study of the Fe4 SMM Building Block [Fe2(OCH32(dbm4] Dimer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro Lunghi

  2016-09-01

  Full Text Available The rationalisation of single molecule magnets’ (SMMs magnetic properties by quantum mechanical approaches represents a major task in the field of the Molecular Magnetism. The fundamental interpretative key of molecular magnetism is the phenomenological Spin Hamiltonian and the understanding of the role of its different terms by electronic structure calculations is expected to steer the rational design of new and more performing SMMs. This paper deals with the ab initio calculation of isotropic and anisotropic exchange contributions in the Fe(III dimer [Fe 2 (OCH 3 2 (dbm 4 ]. This system represents the building block of one of the most studied Single Molecule Magnets ([Fe 4 RC(CH 2 O 3 2 (dpm 6 ] where R can be an aliphatic chain or a phenyl group just to name the most common functionalization groups and its relatively reduced size allows the use of a high computational level of theory. Calculations were performed using CASSCF and NEVPT2 approaches on the X-ray geometry as assessment of the computational protocol, which has then be used to evinced the importance of the outer coordination shell nature through organic ligand modelization. Magneto-structural correlations as function of internal degrees of freedom for isotropic and anisotropic exchange contributions are also presented, outlining, for the first time, the extremely rapidly changing nature of the anisotropic exchange coupling.

 16. Är vi där än? - BIM inom produktion och försäljning : En fallstudie om hur BIM kan utveckla byggföretaget

  OpenAIRE

  Eriksson, Christoffer; Hansson, Mikaela

  2013-01-01

  Titania köpte hösten 2010 in programvaran Revit för att skapa möjligheten att kunna BIM-projektera sina ROT-projekt. En övergång från 2D-projektering har ännu inte skett då den allmänna synen inom företaget är att projekten innehåller för många komplexa delar i utförandet och därför bör lösas på plats. Idag säljer Titania sina råvindslägenheter när dessa står färdiga men de har som mål att tidigarelägga försäljningen av sina projekt, om detta ska kunna ske måste företaget ha mer material att ...

 17. Opto-electronic properties and light-emitting device application of widegap layered oxychalcogenides: LaCuOCh (Ch=chalcogen) and La2CdO2Se2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hiramatsu, Hidenori; Hirano, Masahiro; Kamioka, Hayato; Ueda, Kazushige; Ohta, Hiromichi; Kamiya, Toshio; Hosono, Hideo

  2006-01-01

  Electronic and optical properties of widegap oxychalcogenides, LaCuOCh (Ch chalcogen) and La 2 CdO 2 Se 2 , are reviewed with a focus on those relevant to their layered crystal structures, including high hole mobility, degenerate p-type conduction, room temperature exciton, and large third order optical nonlinearity. In particular, the widegap p-type metallic conduction was realized in Mg-doped LaCuOSe: the first demonstration among any class of widegap materials including GaN:Mg. Furthermore, we demonstrate the room temperature operation of a blue light-emitting diode using a pn hetero-junction composed of a LaCuOSe epilayer and an n-type amorphous InGaZn 5 O 8 . Those results strongly suggest that a series of the layered oxychalcogenides are applicable to the light-emitting layers in opto-electronic devices that operate in the ultraviolet-blue region as well as to transparent p-type conductors. (copyright 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (Abstract Copyright [2006], Wiley Periodicals, Inc.)

 18. Chemical characteristics and Kraft pulping of tension wood from Eucalyptus globulus labill Características químicas e polpação Kraft de madeira de tração de Eucalyptus globulus labill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Graciela Aguayo

  2012-12-01

  Full Text Available Tension (TW and opposite wood (OW of Eucalyptus globulus trees were analyzed for its chemical characteristics and Kraft pulp production. Lignin content was 16% lower and contained 32% more syringyl units in TW than in OW. The increase in syringyl units favoured the formation of β-O-4 bonds that was also higher in TW than in OW (84% vs. 64%, respectively. The effect of these wood features was evaluated in the production of Kraft pulps from both types of wood. At kappa number 16, Kraft pulps obtained from TW demanded less active alkali in delignification and presented slightly higher or similar pulp yield than pulps made with OW. Fiber length, coarseness and intrinsic viscosity were also higher in tension than in opposite pulps. When pulps where refined to 30°SR, TW pulps needed 18% more revolutions in the PFI mill to achieve the same beating degree than OW pulps. Strength properties (tensile, tear and burst indexes were slightly higher or similar in tension as compared with opposite wood pulps. After an OD0(EOD1 bleaching sequence, both pulps achieved up to 89% ISO brightness. Bleached pulps from TW presented higher viscosity and low amount of hexenuronic acids than pulps from OW. Results showed that TW presented high xylans and low lignin content that caused a decrease in alkali consumption, increase pulp strength properties and similar bleaching performance as compared with pulps from OW.Madeira de tração e oposta de árvores de Eucalyptus globulus foram analisadas quanto a suas características químicas e produção de polpa Kraft. A caracterização química da madeira de tração (TW de Eucalyptus globulus Labill. mostrou um conteúdo similar de celulose, alto conteúdo de xilanas e baixo conteúdo de lignina quando comparada com a madeira oposta (OW de uma mesma árvore. O conteúdo de lignina foi 16% menor e contém 32% mais unidades siringila em TW que em OW. O aumento das unidades siringila favoreceu a formação de ligações

 19. Tensile bond strength of glass fiber posts luted with different cements Resistência à tração de pinos de fibra de vidro cimentados com diferentes materiais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerson Bonfante

  2007-06-01

  Full Text Available Proper selection of the luting agent is fundamental to avoid failure due to lack of retention in post-retained crowns. The objective of this study was to investigate the tensile bond strength and failure mode of glass fiber posts luted with different cements. Glass fiber posts were luted in 40 mandibular premolars, divided into 4 groups (n = 10: Group 1 - resin-modified glass ionomer RelyX Luting; Group 2 - resin-modified glass ionomer Fuji Plus; Group 3 - resin cement RelyX ARC; Group 4 - resin cement Enforce. Specimens were assessed by tensile strength testing and light microscopy analysis for observation of failure mode. The tensile bond strength values of each group were compared by ANOVA and Tukey test. The significance level was set at 5%. The failure modes were described as percentages. The following tensile strength values were obtained: Group 1 - 247.6 N; Group 2 - 256.7 N; Group 3 - 502.1 N; Group 4 - 477.3 N. There was no statistically significant difference between Groups 1 and 2 or between Groups 3 and 4, yet the resin cements presented significantly higher tensile bond strength values than those presented by the glass ionomer cements. Group 1 displayed 70% of cohesive failures, whereas Groups 2, 3 and 4 exhibited 70% to 80% of adhesive failures at the dentin-cement interface. We concluded that resin cements and glass ionomer cements are able to provide clinically sufficient retention of glass fiber posts, and that glass ionomer cements may be especially indicated when the application of adhesive techniques is difficult.A seleção adequada do agente cimentante é essencial para evitar falhas por perda de retenção em coroas retidas por núcleos. O objetivo deste estudo foi investigar a resistência à tração e o tipo de falha de pinos de fibra de vidro cimentados com diferentes materiais. Cimentaram-se pinos de fibra de vidro em 40 pré-molares inferiores, divididos em 4 grupos (n = 10: Grupo 1 - ionômero de vidro modificado

 20. Traços identitários da enfermeira-gerente em hospitais privados de Belo Horizonte, Brasil The nurse manager's identity features in private hospitals of Belo Horizonte, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria José Menezes Brito

  2008-06-01

  Full Text Available Com o propósito de compreender aspectos subjetivos do trabalho da enfermeira-gerente, buscou-se, por meio deste estudo, analisar os traços identitários da enfermeira-gerente no contexto de instituições hospitalares a partir do questionamento fundamentado na apresentação que os sujeitos fazem de si mesmos. Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa, do qual participaram nove enfermeiras-gerente que atuam em quatro instituições hospitalares privadas de médio e grande porte, no município de Belo Horizonte. Os traços identitários foram organizados de acordo com os planos profissional, organizacional e individual, os quais abrangem: preservação e reforço de identidade social da enfermeira, a trajetória profissional como uma evolução da prática da assistência para o exercício da gerência, valorização da experiência prática e permanência em atividades ligadas à prestação da assistência direta ao paciente; identificação com a organização; e questões relativas à vida privada e auto-imagem positiva expressa pelas gerentes. O estudo permitiu a identificação de traços marcantes de um grupo profissional específico, evidenciando a influência das questões de gênero, das relações de poder e da cultura na identidade social dos sujeitos pesquisados.Aiming to understand subjective aspects of the work of nurse managers, this study analyzed their identity features in the context of hospital institutions. These were obtained through a questioning based on the introduction that the subjects make of themselves. It is a case study carried out according to the qualitative approach, in which nine nurse managers participated. They worked at four large- and medium-sized private hospitals in the city of Belo Horizonte. The identity features were organized in accordance with the professional, institutional and individual planes, which encompass: the preservation and reinforcement of the nurse's social identity

 1. L’economia napoletana e il commercio internazionale tra ‘800 e ‘900: I Magazzini Generali e il Deposito Franco = The Neapolitan economy and international trade between 800 and 900: The Magazzini Generali and the Free Warehouse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serena Potito

  2013-12-01

  Full Text Available I Magazzini Generali, creati su modello dei docks inglesi e dei magazzini francesi -e regolamentati da una legge del 1871- si diffusero nelle maggiori città italiane, con alterna fortuna: comune era lo scopo di provvedere alla custodia delle merci, rilasciando speciali titoli di commercio, e di agevolare l’incontro tra produttore e acquirente, riducendo i tempi di negoziazione. Essi sono, dunque, da annoverare fra gli strumenti commerciali con cui si intendeva intensificare e favorire i traffici di merci nel periodo in cui il commercio internazionale su larga scala andava riducendo le barriere tra paesi, accompagnato dallo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture. Nell’ambito del dibattito sul tentativo italiano di ritagliarsi un ruolo durante la prima globalizzazione -con la crescita della liberalizzazione del commercio internazionale e, nello stesso tempo, lo sviluppo del protezionismo moderno- la presente ricerca mette a fuoco l’esperienza della costituzione dei Magazzini Generali di Napoli, per alcuni decenni i più importanti d’Italia. La Società Meridionale dei Magazzini Generali ne assunse la gestione nel 1874 e -attraverso lo studio di testimonianze dell’epoca, degli Atti del Consiglio Comunale e della Camera di Commercio, di dati di bilancio presenti nell’Archivio di Stato di Napoli- questo saggio ne ripercorre l’iter costitutivo e le vicende dei primi anni. Oltre a offrire un quadro della situazione politica ed economica del Mezzogiorno d’Italia, ed in particolare di Napoli, nella congiuntura economica tra fine ‘800 e inizio ‘900, emergono spunti interessanti relativi all’ammodernamento delle infrastrutture portuali cittadine, e alla questione della creazione di un punto franco (uno degli ipotetici cardini dello sviluppo industriale della città: in un quadro di occasioni mancate ed ostacoli legati alle caratteristiche del processo storico, dal confronto con economie di differenti realtà europee

 2. L’economia napoletana e il commercio internazionale tra ‘800 e ‘900: I Magazzini Generali e il Deposito Franco = The neapolitan economy and international trade between 800 and 900: The Magazzini Generali and the Free Warehouse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serena Potito

  2014-07-01

  Full Text Available Resumo I Magazzini Generali, creati su modello dei docks inglesi e dei magazzini francesi e regolamentati da una legge del 1871 si diffusero nelle maggiori città italiane, con alterna fortuna: comune era lo scopo di provvedere alla custodia delle merci, rilasciando speciali titoli di commercio, e di agevolare l’incontro tra produttore e acquirente, riducendo i tempi di negoziazione. Essi sono, dunque, da annoverare fra gli strumenti commerciali con cui si intendeva intensificare e favorire i traffici di merci nel periodo in cui il commercio internazionale su larga scala andava riducendo le barriere tra paesi, accompagnato dallo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture. Nell’ambito del dibattito sul tentativo italiano di ritagliarsi un ruolo durante la prima globalizzazione con la crescita della liberalizzazione del commercio internazionale e, nello stesso tempo, lo sviluppo del protezionismo moderno la presente ricerca mette a fuoco l’esperienza della costituzione dei Magazzini Generali di Napoli, per alcuni decenni i più importanti d’Italia. La Società Meridionale dei Magazzini Generali ne assunse la gestione nel 1874 e attraverso lo studio di testimonianze dell’epoca, degli Atti del Consiglio Comunale e della Camera di Commercio, di dati di bilancio presenti nell’Archivio di Stato di Napoli questo saggio ne ripercorre l’iter costitutivo e le vicende dei primi anni. Oltre a offrire un quadro della situazione politica ed economica del Mezzogiorno d’Italia, ed in particolare di Napoli, nella congiuntura economica tra fine ‘800 e inizio ‘900, emergono spunti interessanti relativi all’ammodernamento delle infrastrutture portuali cittadine, e alla questione della creazione di un punto franco (uno degli ipotetici cardini dello sviluppo industriale della città: in un quadro di occasioni mancate ed ostacoli legati alle caratteristiche del processo storico, dal confronto con economie di differenti realtà europee

 3. Aditivos e sua influência no comportamento de secagem e resistência à tração de concretos refratários Additives and their influence in the refractory castables drying and traction strength behavior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. R. Oliveira

  2007-12-01

  Full Text Available A evolução tecnológica de concretos refratários tem tornado mais difícil a etapa de secagem devido a redução da sua permeabilidade e conseqüente aumento da dificuldade para que o vapor de água migre do interior do corpo para a superfície. A hidratação do cimento de aluminato de cálcio também causa decréscimo da permeabilidade dos concretos. Tal processo é significativamente afetado pela presença de aditivos utilizados para a dispersão do concreto. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo relacionar o tipo de aditivo utilizado no processamento de concretos refratários com seu comportamento de secagem e resistência à tração. Foi verificado que os aditivos não atuam somente na dispersão das partículas da matriz e ligante, mas o efeito da sua atuação pode influenciar no tipo de hidrato formado. O aditivo CS se mostrou um eficiente dispersante promovendo a redução no consumo de água. Isso acarretou na formação preferencial dos hidratos C3AH6 disponibilizando mais alumina para a formação de AH3. Essa fase apresenta alta capacidade de preencher vazios interparticulas contribuindo para aumentar a resistência à tração do material. Por outro lado, o aditivo AC desfavoreceu a formação desses tipos de hidratos uma vez que atua como retardador da hidratação do cimento por meio do consumo de íons cálcio. Também a presença de um maior teor de água nos concretos preparados com este aditivo pode explicar o aumento da porosidade e decréscimo da resistência à tração do concreto.The growing technology applied in the refractory castables production has become more difficult the drying process due the reduction of their permeability and the consequent increasing difficult of vapor migration from the inner region of the body to the surface. The hydration of calcium aluminate cement is also responsible for the castables permeability reduction. This process is significatively affected by the presence of

 4. Desempenho na barra de tração de um trator agrícola de pneus, alimentado com misturas de óleo diesel e óleo de soja reutilizado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wagner da Cunha Siqueira

  2013-12-01

  Full Text Available O petróleo é a principal fonte de energia para motores de combustão interna, possibilitando sua transformação em energia mecânica. A dependência do petróleo conduz à necessidade de alternativas, mediante o cultivo de matérias-primas renováveis. Os problemas atuais são os custos dos biocombustíveis, que são maiores que dos derivados do petróleo, e o fato de que não existem muitos motores de combustão adequados ao uso de óleos vegetais. Em vista disso, são necessárias mais investigações quanto às técnicas de produção e de refino dos biocombustíveis e, ainda, à adequação de motores ao uso de óleos vegetais, para que estes possam ser uma alternativa viável. O objetivo deste trabalho foi caracterizar as diferentes misturas e avaliar o desempenho de um trator agrícola de pneus, utilizando misturas de óleo Diesel (OD com óleo de soja reutilizável (OSR. Primeiramente, foi realizado um estudo de densidade, viscosidade das misturas e comportamento da temperatura do OD no sistema de alimentação de combustível no motor. Após as análises, verificou-se, por meio de ensaios na barra de tração, o desempenho das misturas de OD e OSR. As principais conclusões deste trabalho foram: a densidade e viscosidade das misturas sofrem variações com o aumento da quantidade de OSR e com a variação da temperatura. Para as avaliações na barra de tração, os melhores resultados observados no rendimento do trator foram verificados com o aumento das percentagens de mistura (25% OSR, para carga N, 25, 75 e 100% OSR, para a quarta marcha, como carga, e 75 e 100% OSR, para a terceira, segunda e primeira marcha, como carga.

 5. Traça Tuta absoluta (Meyrick em cultivares de tomateiro tratadas com extratos aquosos de Trichilia pallida Swartz Tuta absoluta (Meyrick on tomato cultivars treated with aqueous extracts of Trichilia pallida Swartz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Djair Vendramim

  2001-09-01

  Full Text Available A traça Tuta absoluta (Meyrick é atualmente uma das principais pragas do tomateiro no Brasil. Com o objetivo de obter um método de controle eficiente e não poluente, avaliou-se a atividade dos extratos aquosos de folhas e ramos de Trichilia pallida Swartz associados a duas cultivares de tomateiro (Santa Clara e IPA-5 sobre essa praga. Acompanhou-se o desenvolvimento do inseto em folhas de cada uma das cultivares previamente submersas nos extratos a 1% de concentração, avaliando-se a duração e viabilidade das fases larval e pupal e o peso de pupas. A cultivar IPA-5 provocou alongamento da fase larval e, quando associada aos extratos de folhas e de ramos, reduziu a viabilidade pupal do inseto. Os extratos de folhas e de ramos também alongaram o período larval de T. absoluta, na cultivar Santa Clara. O extrato de folhas foi mais prejudicial ao desenvolvimento da traça do que o extrato de ramos dessa planta, reduzindo a viabilidade larval em ambas as cultivares.The tomato pinworm Tuta absoluta (Meyrick is one of the main tomato pests in Brazil. With the objective of obtaining an efficient and not pollutant method of control, the activity of aqueous extracts of Trichilia pallida Swartz leaves and twigs on this pest was studied associated to the tomato cultivars Santa Clara and IPA-5. The development of the insect was observed on leaves of each cultivar, previously treated with extracts at 1% of concentration. Length and viability of larval and pupal stages and pupal weight were evaluated. The larval period of the insect was more prolonged on 'IPA-5' and, when associated with leaf and twig extracts, reduced pupal viability. Leaf and twig extracts also prolonged the larval stage in 'Santa Clara'. The leaf extract affected more negatively the insect development than the twig extract, reducing larval viability on both cultivars.

 6. Outcomes of patients with chronic lung disease and severe aortic stenosis treated with transcatheter versus surgical aortic valve replacement or standard therapy: insights from the PARTNER trial (placement of AoRTic TraNscathetER Valve).

  Science.gov (United States)

  Dvir, Danny; Waksman, Ron; Barbash, Israel M; Kodali, Susheel K; Svensson, Lars G; Tuzcu, E Murat; Xu, Ke; Minha, Sa'ar; Alu, Maria C; Szeto, Wilson Y; Thourani, Vinod H; Makkar, Raj; Kapadia, Samir; Satler, Lowell F; Webb, John G; Leon, Martin B; Pichard, Augusto D

  2014-01-28

  The study aimed to evaluate the impact of chronic lung disease (CLD) on outcomes of severe aortic stenosis patients across all treatment modalities. Outcomes of patients with CLD undergoing transcatheter aortic valve replacement (TAVR) have not been systematically examined. All patients who underwent TAVR in the PARTNER (Placement of AoRTic TraNscathetER Valve) trial, including the continued access registry (n = 2,553; 1,108 with CLD), were evaluated according to CLD clinical severity. Additionally, outcomes of CLD patients included in the randomization arms of the PARTNER trial were compared: Cohort A patients (high-risk operable) treated by either TAVR (n = 149) or surgical aortic valve replacement (SAVR); (n = 138); and Cohort B patients (inoperable) treated by either TAVR (n = 72) or standard therapy only (n = 95). Among all TAVR-treated patients, at 1-year follow-up, patients with CLD had higher mortality than those without it (23.4% vs. 19.6%, p = 0.02). Baseline characteristics of CLD patients who underwent TAVR were similar to respective controls. In Cohort A, 2-year all-cause death rates were similar (TAVR 35.2% and SAVR 33.6%, p = 0.92), whereas in Cohort B, the death rate was lower after TAVR (52.0% vs. 69.6% after standard therapy only, p = 0.04). Independent predictors for mortality in CLD patients undergoing TAVR included poor mobility (6-min walk test CLD patients undergoing TAVR have worse outcomes than patients without CLD, TAVR is better in these patients than standard therapy and is similar to SAVR. Although patients with CLD undergoing TAVR had worse outcomes than patients without CLD, TAVR performed better in these patients than standard therapy and was similar to SAVR. However, CLD patients who were either poorly mobile or oxygen-dependent had poor outcomes. (THE PARTNER TRIAL: Placement of AoRTic TraNscathetER Valve Trial; NCT00530894). Copyright © 2014 American College of Cardiology Foundation. Published by Elsevier Inc. All rights

 7. Efeito de altas temperaturas na resistência à compressão, resistência à tração e módulo de deformação do concreto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. A. de Souza

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo a investigação experimental do comportamento do concreto quando submetido a elevadas temperaturas. Um concreto de utilização comum em nossa região, com cimento e agregados usuais, misturados em proporções também usuais (traço, foi submeti- do a temperaturas de 300 °C, 600°C e 900 °C , de maneira a se avaliar prováveis alterações na resistência à compressão, na resistência à tração e no módulo de deformação deste concreto. O efeito do resfriamento rápido do concreto, usual em intervenções de combate a incêndios, foi avaliado; alguns dos corpos-de-prova submetidos às altas temperaturas estipuladas foram resfriados rapidamente e outros foram resfriados len- tamente (ao ambiente. A recuperação provável das propriedades mecânicas analisadas, com a reidratação do concreto - com possível redução após o efeito das altas temperaturas aplicadas - também foi avaliada; corpos-de-prova submetidos às altas temperaturas estipuladas e resfriados lentamente, foram parte imersos em água e parte envoltos em filme plástico e a seguir, cada parte correspondente foi avaliada, em relação às propriedades do concreto pesquisadas, para as idades do concreto de 28, 56, 112 e 224 dias após o resfriamento lento. Ao final deste trabalho, importantes resultados sobre o efeito de altas temperaturas nas propriedades mecânicas do concreto puderam ser obtidos; contribuindo, em muito, para o estabelecimento de parâmetros para o projeto de recuperação de estruturas submetidas ao efeito do fogo.

 8. Probability distribution of atmospheric pollutants: comparison among four methods for the determination of the log-normal distribution parameters; La distribuzione di probabilita` degli inquinanti atmosferici: confronto tra quattro metodi per la determinazione dei parametri della distribuzione log-normale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bellasio, R [Enviroware s.r.l., Agrate Brianza, Milan (Italy). Centro Direzionale Colleoni; Lanzani, G; Ripamonti, M; Valore, M [Amministrazione Provinciale, Como (Italy)

  1998-04-01

  This work illustrates the possibility to interpolate the measured concentrations of CO, NO, NO{sub 2}, O{sub 3}, SO{sub 2} during one year (1995) at the 13 stations of the air quality monitoring station network of the Provinces of Como and Lecco (Italy) by means of a log-normal distribution. Particular attention was given in choosing the method for the determination of the log-normal distribution parameters among four possible methods: I natural, II percentiles, III moments, IV maximum likelihood. In order to evaluate the goodness of fit a ranking procedure was carried out over the values of four indices: absolute deviation, weighted absolute deviation, Kolmogorov-Smirnov index and Cramer-von Mises-Smirnov index. The capability of the log-normal distribution to fit the measured data is then discussed as a function of the pollutant and of the monitoring station. Finally an example of application is given: the effect of an emission reduction strategy in Lombardy Region (the so called `bollino blu`) is evaluated using a log-normal distribution. [Italiano] In questo lavoro si discute la possibilita` di interpolare le concentrazioni misurate di CO, NO, NO{sub 2}, O{sub 3}, SO{sub 2} durante un anno solare (il 1995) nelle 13 stazioni della Rete di Rilevamento della qualita` dell`aria delle Provincie di Como e di Lecco mediante una funzione log-normale. In particolare si discute quale metodo e` meglio usare per l`individuazione dei 2 parametri caratteristici della log-normale, tra 4 teoreticamente possibili: I naturale, II dei percentili, III dei momenti, IV della massima verosimiglianza. Per valutare i risultati ottenuti si usano: la deviazione assoluta, la deviazione pesata, il parametro di Kolmogorov-Smirnov e quello di Cramer-von Mises-Smirnov effettuando un ranking tra i metodi in funzione degli inquinanti e della stazione di misura. Ancora in funzione degli inquinanti e delle diverse stazioni di misura si discute poi la capacita` della funzione log-normale di

 9. O legado da rememoração: traços e vestígios memoriais nas américas The legacy of rememoration: traces and memory vestiges in the americas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Regina Goulart Almeida

  2013-06-01

  Full Text Available À luz da temática dos rastros e da memória como herança familiar, percurso individual e legado histórico, o trabalho discute romances de escritoras contemporâneas das Américas, a partir da articulação do conceito de "rememoração" de Toni Morrison e das teorizações sobre a noção de traço e o rastro, segundo Freud, Ricouer, Benjamin, Derrida e Spivak.A la luz del tema de los rastros y de la memoria como herencia familiar, recorrido individual y legado histórico, el trabajo analiza novelas de escritoras contemporáneas de las Américas, a partir de la articulación del concepto de "rememoración" de Toni Morrison y de las teorizaciones sobre las nociones de trazo y rastro de Freud, Ricouer, Benjamin, Derrida y Spivak.Based on the theme of traces and memory as family heritage, individual trajectory, and historical legacy, this work analyzes novels by contemporary women writers from the Americas with a view to articulating the concept of rememoration by Toni Morrison and the theorizations about the notion of trace by Freud, Ricouer, Benjamin, Derrida and Spivak.

 10. Traçando mapas: a teoria histórico-cultural e as contribuições para a pesquisa com crianças e suas espacialidades

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jader Janer Moreira Lopes

  2015-04-01

  Full Text Available Este texto busca fazer uma reflexão sobre as pesquisas sistematizadas no campo da infância, tendo como enfoque principal as estratégias de pesquisas “com crianças”. O recorte ao qual nos dedicamos são as relações que as crianças estabelecem com o meio, tendo como foco principal as suas espacialidades. A partir das contribuições de pesquisas que se aportam em estratégias de natureza qualitativas e fundamentadas nos aportes da teoria históricas cultural, elege-se o conceito de vivência (perejivanie como mote em torno do qual nossos trabalhos são desenvolvidos. Para isso, traça-se, inicialmente, a origem da pesquisa com base em paradigmas positivistas e evidenciam-se alguns caminhos que buscaram romper com essa perspectiva: os postulados etnográficos de Malinovky e Boas; o Interacionismo simbólico, cujo precursor é George Herbert Mead; a Etnometodologia de Harold Garfinkel; as contribuições de Marx e os princípios estabelecidos por Vigotski e seus colaboradores.

 11. La “grande bellezza” del paesaggio italiano nel cinema contemporaneo: tra falsificazione e finanziamento locale / The “great beauty” of Italian landscape in contemporary movies: between falsification and local funding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eleonora Mastropietro

  2016-05-01

  Full Text Available I film hanno rappresentato l’evoluzione del paesaggio italiano per gran parte del novecento. Negli ultimi due decenni i film italiani hanno però smesso di esplorare le trasformazioni del territorio. La debolezza dell’industria cinematografica spiega in parte l’assenza del contemporaneo dagli schermi. Inoltre il diffuso ricorso al supporto economico degli enti pubblici, che spesso vedono i film come strumenti di promozione turistica, sembra influenzare le modalità di rappresentazione del paesaggio. Il contributo presenta una ricerca condotta sui film di maggior successo tra il 1990 e il 2014 alla ricerca dell’immagine del paesaggio italiano in essi prevalente e evidenzia alcune cause alla base di questa rappresentazione omogenea. Films have portrayed the evolution of the Italian urban landscape in the last 100 years. Nevertheless, contemporary movies partially ignore the recent transformations and represent instead a stereotyped image of Italian landscapes. The structure of the local movie industry could provide a first explanation of this phenomenon. Moreover, the financial support of productions provided by local government influences the choice of including or excluding elements of the landscape in the movies screen. The paper explores the new representations of landscape in Italian movies, in order to show which features of the changing contemporary Italian landscapes are visible and which are hidden.

 12. Correlazione tra potere fonoisolante e rumorosità da pioggia pesante in coperture con finitura metallica - Correlation between airborne sound insulation and heavy rain noise on coverings with metallic finishing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Baruffa

  2017-02-01

  Full Text Available Due camere riverberanti sovrapposte, con la possibilità di disporre i campioni di coperture inclinati, come nelle condizioni reali di posa, consentono di effettuare, in successione, prove di potere fonoisolante e di livello di intensità sonora di rumore di pioggia pesante. È quindi possibile individuare gli effetti sulle due grandezze acustiche delle differenti tipologie di coibentazione interna oppure del materiale antirombo impiegato. A causa della difficoltà di reperire in letteratura tecnica i dati del livello globale di intensità sonora di rumore di pioggia ponderato A, LIA, si è determinata una correlazione tra LIA e l’indice di valutazione del potere fonoisolante RW e la massa per unità di area dei campioni m. ------ Two overlying reverberation rooms, with the possibility to place the roof's sample tilted, as in the real installation conditions, allow to carry out in succession, the tests of sound insulation and of sound intensity level of heavy rain noise. So is possible to identify the effects on the two acoustics quantities of the different internal insulation or of the dumping materials used. Due to the difficulty of finding in technical literature the values of the weighted A overall sound intensity level of rain noise LIA, a correlation between LIA and the single number rating of sound insulation RW and the mass per unit area of samples m was determined.

 13. Adaptação de um pulverizador de tração humana para aplicação localizada de herbicidas Adaptation of a manual spray for herbicide application at specific site

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.A. Viliotti

  2009-03-01

  Full Text Available Objetivou-se com este trabalho adaptar um pulverizador de tração humana para aplicação localizada de herbicidas. Para o desenvolvimento do circuito eletrônico, foi elaborado um programa computacional em linguagem Assembly, com informações sobre a variação da resistência elétrica no LDR (Resistor Dependente de Luz referente à radiação global incidente e refletida para quatro tipos de superfícies diferentes (plantas dicotiledôneas, plantas monocotiledôneas, palhada de trigo e solo. Concluiu-se que é possível e economicamente viável a utilização do sensor LDR para detecção de plantas daninhas.The objective of this work was to adapt a manual spray for herbicide application at specific site. For the development of the electronic circuit, a computer program in Assembly language was elaborated, with information on the variation of the electric resistance in LDR (Light Dependent Resistance, referring to the incident and reflected global radiation for four types of different surfaces (dicotyledonous plants, monocotyledonous plants, wheat straw and soil. It was concluded that it is possible and economically viable to utilize the LDR sensor to detect weeds.

 14. O processamento auditivo e a combinação de traços distintivos na aquisição de fala em crianças com desvios fonológicos Auditory processing and combination of distinctive features in speech acquisition in children with phonological disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Gandra Quintas

  2011-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Investigar a relação entre as habilidades auditivas e as combinações de traços presentes na fala de crianças com desvios fonológicos. MÉTODOS: Participaram da pesquisa 22 crianças com diagnóstico de desvio fonológico, com idades entre 5 e 7 anos e de ambos os gêneros. Foi feita a coleta dos dados de fala por meio do teste Avaliação Fonológica da Criança. A combinação de traços foi observada mediante o Modelo Implicacional de Complexidade de Traços (MICT. Os traços adquiridos consideraram uma produção correta acima de 80%. Foram aplicados ainda os testes: Avaliação Simplificada do Processamento Auditivo (triagem, Teste Dicótico de Dissílabos Alterados (SSW, Teste Dicótico de Dígitos, Teste de Fusão Binaural, Teste de Fala no Ruído e o Teste de Logoaudiometria Pediátrica (PSI. RESULTADOS: Todas as crianças obtiveram 100% de êxito no PSI. Nos testes de fala no ruído e de fusão binaural, bem como na triagem, os sujeitos também obtiveram médias altas. Os testes SSW e Dicótico de Dígitos mostraram escores baixos. A combinação de traços que se mostrou mais alterada foi a [+aproximante,+contínuo], que está na composição do fonema /r/, seguida de [coronal,+contínuo]/(-anterior, que compõem os fonemas /ʃ,ʒ/. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos nos testes SSW e Dicótico de Dígitos mostraram haver alteração nas habilidades de ordenação temporal complexa e figura-fundo, bem como memória sensorial defasada. Ao relacionar com os traços, estas alterações encontradas podem comprometer a aquisição destes traços descritos.PURPOSE: To investigate the relationship between auditory abilities and combinations of distinctive features present in the speech of children with phonological disorders. METHODS: Participants were 22 children diagnosed with phonological disorders, of both genders, with ages between 5 and 7 years. Speech data were gathered using the Phonological Assessment of Children. The

 15. Influência de diferentes condições higrotérmicas na resistência à tração de compósitos de fibra de carbono/epóxi modificada Influence of different hygrothermal conditions on the tensile strength of carbon/epoxy 8552 composites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Antônio P. Cunha

  2006-01-01

  Full Text Available Este trabalho foi direcionado para a análise dos efeitos higrotérmicos na resistência à tração de compósitos poliméricos termorrígidos. Foram investigados os efeitos da umidade e da temperatura sobre as resistências à tração longitudinal e à tração transversal de compósitos ([0/0]s de fita de carbono unidirecional impregnada com resina epóxi 8552. Os ensaios de resistência à tração longitudinal, realizados à temperatura ambiente, mostraram que as amostras não perderam sua resistência quando condicionadas. Porém, os compósitos apresentaram uma redução na sua resistência quando submetidos à câmara de climatização (80 °C e 90% de umidade e ensaiados à temperatura elevada. Já nos ensaios de tração transversal foi observado que as amostras submetidas à câmara de névoa salina e ensaiadas à temperatura ambiente apresentaram uma pequena redução na sua resistência, porém as amostras submetidas à câmara de climatização mostraram uma redução acentuada na resistência As amostras ensaiadas à temperatura elevada e submetidas à câmara de névoa salina apresentaram uma pequena diminuição na sua resistência (11%. Já uma acentuada diminuição da resistência à tração transversal (51% foi observada quando as amostras de compósitos poliméricos foram submetidas à câmara de climatização e ensaiadas à temperatura elevada. Também foram obtidas fotomicrografias via microscopia eletrônica de varredura (MEV das seções de fraturas das amostras ensaiadas em tração em todos os tipos de condicionamento estudados no presente trabalho. Todos estes fatos mostraram que a matriz polimérica é afetada nos ensaios à temperatura elevada.This work focused the analysis of hygrothermal ageing effects on the tensile strength of thermoset laminated composites. Humidity and temperature effects on the longitudinal and transversal tensile strengths of carbon fiber/epoxy 8552 unidirectional laminates tape

 16. Desempenho de três teorias de simulação do comportamento de um trator agrícola em tração Evaluation of three theories for predicting the performance of agricultural tractors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José F. Schlosser

  2004-12-01

  Full Text Available A simulação matemática é uma ferramenta importante na diminuição de custos de produção e viabilização de novos projetos de máquinas agrícolas. Este trabalho trata da comparação entre três teorias de simulação, as chamadas teorias de predição de tração clássicas, desenvolvidas por Wismer, Brixius e Gee-Clough, na simulação do desempenho de um trator agrícola de rodas. Para efetuar uma comparação entre as três teorias e apurar as condições mais apropriadas de uso das mesmas, realizou-se um experimento de campo com um trator de tração simples (4x2, com o controle de um número apreciável de variáveis relevantes, para criar condições de comparação com uma simulação posterior. No trabalho de campo, foram utilizados tratamentos que envolviam a condição do solo, preparado ou consolidado; pneus do tipo diagonal, e a deflexão desse pneu, maior e menor. Utilizando os parâmetros medidos a campo, realizou-se a comparação com os dados simulados para a variável patinamento. A teoria Cn mostrou que possui uma faixa de utilização mais restrita do que as teorias Bn e MN, sendo o índice de cone a variável que determina essas condições de uso.The simulation of machines behavior by mathematical modeling is nowadays an important tool for reducing production costs and making new projects feasible. The present study comprises a comparison among three theories for predicting the traction performance of a tractor, developed by Wismer, Brixius and Gee-Clough. In order to compare the three theories and find out the most appropriate conditions for using them, a field experiment in which all relevant variables were controlled for further simulation was conducted by using a 2WD tractor (4x2. Using the parameter obtained in field, a comparison was carried out with the results from the different simulation models. In this field study was used treatments that involved soil conditions, with grass and conventional tillage

 17. Mostre e musei nei cinegiornali dell’Archivio Luce tra le due guerre / Exhibitions and museums in the newsreels of the Institute Luce Archive between the WWI and the WWII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tommaso Casini

  2016-12-01

  Full Text Available Il patrimonio cinematografi co dell’Istituto Nazionale Luce raccoglie alcune centinaia di ore di fi lmati che riguardano la storia delle mostre e dei musei del ‘900 in Italia e non solo. Sin dalla sua nascita, nel 1925, il LUCE (L’Unione Cinematografi ca Educativa inviò i suoi operatori a documentare musei, gallerie e mostre, specialmente in occasione di visite ufficiali dei sovrani e di esponenti del regime fascista. Cinegiornali e documentari didattici sono visibili on-line sul sito dell’Archivio, e parzialmente anche sul canale dedicato di YouTube. Il contributo traccia una prima ricognizione di un vasto panorama di materiali documentari e informativi, dando conto dell’uso del mezzo fi lmico per documentare le esposizioni temporanee e i musei. L’importanza del materiale del LUCE, che a partire dal 1931 diventa anche sonoro, offre uno spaccato ancora poco conosciuto di questa forma di documentazione in relazione al coevo dibattito sui musei, tra propaganda e uso pedagogico dell’immagine. Vengono esaminate modalità e strategie di presentazione visive e testuali distinguendo tra gli i musei di archeologia, arte antica, arte moderna e contemporanea, considerando alcuni casi specifi ci di esposizioni temporanee come la Biennale di Venezia e la Quadriennale di Roma. La conclusione è dedicata ad una rifl essione sui viaggi di Adolf Hitler in Italia in rapporto al patrimonio artistico e architettonico. The film heritage of the National Institute Luce collects several hundred hours of footage covering the history of the exhibitions and museums of the ‘900 in Italy and beyond. Since its inception in 1925, the LUCE (The Union Educational Film sent his workers to document museums, galleries and exhibitions, especially on the occasion of offi cial visits of kings and members of the fascist regime. Newsreels and educational documentaries and that for some years on-line are also visible on the Archive audiovisual database, and partly also

 18. Industria cinematografica e turismo nell’immaginario collettivo: Los Angeles tra mito e creatività / Film industry and tourism in collective imagination: Los Angeles between myth and creativity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franca Miani

  2016-05-01

  Full Text Available Obiettivo del contributo è quello di proporre alcuni spunti di riflessione sul caso della città di celluloide più nota al mondo: Los Angeles. Più in particolare s’intende analizzare la stretta relazione che intercorre tra l’attrattività turistica della metropoli e l’industria cinematografica.  Come ben noto, Los Angeles continua da quasi un secolo a suggestionare l’immaginario collettivo in quanto mecca del cinema e patria di Hollywood, l’industria che ha creato il sogno americano. Tuttavia LA, oggi, è anche una delle prime dieci città mondiali. Rappresenta l’esempio di come l’industria creativa (e il cinema è creatività per definizione sia riuscita a realizzare un sistema economico e d’innovazione tecnologica che funziona come polo di attrazione sia per tutti coloro che intendono sviluppare nuove attività, non possibili in altre parti del mondo, sia per visitatori e turisti attirati da un insieme di fattori emozionali legati alla notorietà dei luoghi del sistema cinematografico e dello spettacolo. Sulla base dell’analisi della letteratura e facendo seguito a esperienze di studio sul campo, il contributo vuole evidenziare la stretta connessione costruita nel corso di più di un secolo tra Hollywood, il luogo, e Hollywood, l’industria, per dimostrare come il luogo di produzione rappresenti una componente unica del prodotto finale, un’autenticazione di qualità soggettive e simboliche in grado di amplificare il valore economico intrinseco e di provocare un’attrazione crescente di attività e persone verso l’area metropolitana di Los Angeles.   This paper discusses Los Angeles as the best-known celluloid city in the world, and focuses particularly on the close relationship between its attractiveness for tourists and the film industry. For almost a century Los Angeles has exerted influence over the collective imagination as the mecca of cinema and home of Hollywood, the industry that created the American dream

 19. Morphometric evaluation of the spermatogenesis in trahira Hoplias malabaricus (Bloch (Characiformes, Erythrinidae Avaliação morfométrica da espermatogênese da traíra Hoplias malabaricus (Bloch (Characiformes, Erythrinidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula M. Bizzott

  2007-01-01

  Full Text Available The Erythrinidae trahira, Hoplias malabaricus (Bloch, 1794, is widespread throughout South America river basins. We determined Sertoli cell supporting capacity (ratio of primary spermatocytes: Sertoli cells and spermatids: Sertoli cells, meiotic index (ratio of spermatids: primary spermatocytes and the number of spermatogonial mitotic generations of this fish. The fish were captured in the Igarapava reservoir, Grande River, Alto Paraná River basin, Brazil. Testis fragments of three sexually mature trahiras were fixed in 5% buffered glutaraldehyde solution and embedded in glycol methacrylate. Serial sections of 2 and 3 µm in thickness were stained with 0.5% toluidine blue. Histological counts from cysts of primary spermatocytes and spermatids revealed, respectively, 326 ± 99 and 468 ± 73 nuclei of these cells. Sertoli cell supporting capacity was considerably higher for spermatids (113.3 ± 16:1 when compared to primary spermatocytes (71 ± 5:1. Between eight and ten spermatogonial generations were formed to give rise to primary spermatocytes. These values were within the generation range of those already found in freshwater teleosts of external fertilization. Correlation between the number of Sertoli cells and primary spermatocytes per cyst, and Sertoli cells and spermatids per cyst were statistically significant (p A traíra, Hoplias malabaricus (Bloch, 1794, da família Erythrinidae, encontra-se espalhada pelas bacias fluviais da América do Sul. Determinou-se a capacidade de suporte das células de Sertoli (espermatócitos primários: células de Sertoli e espermátides: células de Sertoli, índice meiótico (espermátides: espermatócitos primário e o número de gerações mitóticas de espermatogônias desse peixe. Os indivíduos foram capturados no reservatório de Igarapava, rio Grande, bacia do Alto Paraná, Brasil. Fragmentos dos testículos de três traíras sexualmente maduras foram fixados em glutaraldeído a 5%, e inclu

 20. Resistência a abamectin e cartap em populações de traça-das-crucíferas Susceptibility to cartap and abamectin in Diamondback Moth strains

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Castelo Branco

  2002-12-01

  Full Text Available A suscetibilidade de populações de traça-das-crucíferas a cartap e abamectin provenientes de cinco campos de repolho, com diferentes histórias de uso de inseticidas, foi comparada através de um bioensaio em que se usou a imersão das folhas em caldas de inseticidas. Foram utilizadas seis concentrações para cada produto, mais um tratamento água como controle, com três a sete repetições. Discos de folha de repolho (2 cm de diâmetro retirados de plantas com 35 dias de idade foram imersos nas caldas por 10 segundos. Após secarem por duas horas, os discos foram colocados em placas de Petri e 10 larvas de segundo estádio de traça-das-crucíferas foram colocadas sobre estes. Após isto, as placas foram mantidas em uma câmara com temperatura de 20 ± 1ºC e fotofase de 13 h. A mortalidade larval foi avaliada após 48 h para cartap e 72 h para abamectin. Os resultados dos ensaios foram avaliados usando o método "probit". Os índices de resistência foram calculados dividindo-se a CL50 de cada população pela CL50 da população mais suscetível. A população mais suscetível foi coletada em área sem aplicação destes produtos. O índice de resistência para cartap variou de 2,8 a 7,1, sendo que este último foi observado em uma população coletada em área tratada diversas vezes com o inseticida. Os índices de resistência para abamectin variou de 1,1 a 12,1; porém, a população mais resistente foi coletada em área sem nenhuma aplicação do produto. Uma das causas deste resultado poderia ser a migração de indivíduos resistentes para a área de cultivo.Susceptibility of Diamondback Moth to cartap and abamectin, from five areas with different histories of insecticide spray, was compared using a leaf-dip bioassay. Six concentrations of each insecticide plus water control were evaluated with three to seven replications per concentration. Cabbage leaf disks (2 cm diameter from 35-day old plants were immersed in test solutions

 1. Gunshot wounds to the head. Correlations between CT and clinical findings, neurosurgical treatment and long-term sequels; Traumi cranio-encefalici da proiettile: correlazione tra tomografia computerizzata, clinica, trattamento neurochirurgico e sequele a distanza

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Salzano, A.; Nocera, V. [Ospedale S. Giovanni di Dio, Frattamaggiore, NA (Italy). Servizio di Radiologia; De Rosa, A.; Nunziata, A. [Ospedale Loreto Mare, Neaples (Italy). Servizio di Radiologia; Rossi, E.; Brunese, L. [Universita' degli Studi Federico II, Neaples (Italy). Ist. di Scienze Radiologiche; Tuccillo, M. [Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli, Neaples (Italy). Servizio di Radiologia; Grassi, R. [Seconda Universita' degli Studi, Neaples (Italy). Ist. di Radiologia

  2000-03-01

  collaborazione tra il radiologo e il neurochirurgo, ed entrambi devono tenere conto di una vasta gamma di fattori diagnostici, prognostici e di strategia terapeutica, che influenzano il tipo di decisionalita' e di aggressivita' chirurgica.

 2. Desempenho operacional de trator com tração dianteira auxiliar na subsolagem de um inceptisol Performance of a front wheel drive tractor in the subsoiling operation in an inceptisol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neyton de Oliveira Miranda

  2000-04-01

  Full Text Available Na subsolagem de um solo da ordem dos Inceptisol (Cambissolos usando um trator com tração dianteira auxiliar, foram comparados pneus de duas idades, duas rotações do motor e duas marchas, além do uso ou não do bloqueio do diferencial. Mediram-se velocidade de deslocamento, patinagem das rodas traseiras, tempo operacional teórico e consumo de combustível por hora e por área trabalhada. O uso do bloqueio do diferencial não influiu significativamente em nenhum parâmetro estudado e o de pneus novos resultou em desempenho do trator superior em relação aos pneus desgastados, para todos os parâmetros estudados. A rotação do motor de 1.800 rpm reduziu a patinagem e o consumo de combustível por hora e por área trabalhada em relação a 2.000 rpm, enquanto o uso da quarta marcha reduziu o tempo operacional teórico e o consumo de combustível por área trabalhada em relação à terceira marcha.In the subsoiling operation in an Inceptisol with a front wheel drive tractor, worn and new tyres, two engine speeds, two gear ratios and the use or not of the differential lock, were compared. Travel speed, rear wheel slip, theoretical field time, and fuel consumption per hour as well as per worked area were measured. The differential lock did not influence significantly any studied parameter. New tires were superior to worn ones for all parameters. Engine speed of 1800 rpm reduced wheel slip, fuel consumption per hour and per hectare compared with 2000 rpm. Fourth gear reduced the theoretical field time and fuel consumption per hectare compared to third gear.

 3. Monitoramento da contaminação por elementos traço em ostras comercializadas em Recife, Pernambuco, Brasil Monitoring of trace elements in oysters marketed in Recife, Pernambuco, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Dias Cavalcanti

  2003-10-01

  Full Text Available Amostras de ostras comercializadas em Recife, Pernambuco, Brasil, foram monitoradas em relação ao conteúdo de elementos traço (Hg, Zn, Fe, Cu e Mn durante o período de um ano (março/2001 a fevereiro/2002. Mercúrio foi o principal contaminante encontrado nas ostras e o elemento que apresenta maior risco à saúde pública. Foram encontrados valores de concentração de Hg em ostras de até 551,12µg/kg (peso úmido. Esses valores sugerem que a ingestão de ostras deve ser feita com restrições, principalmente, pela população que vive de sua coleta como forma de subsistência, por crianças, e mulheres grávidas. A avaliação dos níveis de mercúrio em frutos do mar é um importante fator para avaliar o risco de contaminação por mercúrio em pessoas não ocupacionalmente expostas.Samples of oysters marketed in Recife, Pernambuco, Brazil, were monitored for the concentration of trace elements (Hg, Zn, Fe, Cu, and Mn for one year (from March 2001 to February 2002. Mercury was the principal contaminant found in oysters and the element posing the greatest public health risk. Mercury levels in oysters reached 551.12µg/kg (wet weight. These values suggest that oyster consumption should be restricted, especially among communities that gather them as a subsistence activity, as well as by children and pregnant women. Evaluation of mercury concentration in seafood is an important factor for assessing the risk of contamination among individuals who are not occupationally exposed.

 4. Le briciole di Pollicino. Vita nascosta delle strade tra età romana e Medioevo / “Le briciole di Pollicino” (Pollicino’s breadcrumbs. The hidden history of roads between the Roman Age and the Middle Ages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Umberto Moscatelli

  2013-05-01

  Full Text Available Tra le strutture del paesaggio, forse le strade sono quelle che più di altre evocano la dimensione del tempo, perché lungo di esse si sono allineati per secoli spazi e strutture dell’insediamento militare, religioso, civile e produttivo. Questa è la ragione per cui l’attenzione degli studiosi si è spesso concentrata sugli aspetti della continuità della rete stradale romana nel tempo. Se tuttavia, in tale prospettiva tematica, consideriamo in modo obiettivo la quantità e la qualità dei dati che ci sono pervenuti, dobbiamo ammettere che spesso del tessuto viario sono rimaste tracce discontinue e difficilmente disambiguabili. Questo contributo propone quindi alcune riflessioni sull’approccio comunemente praticato agli studi sull’evoluzione della rete stradale nel tempo, sul modo stesso di utilizzare le fonti e di valutarne le loro caratteristiche (peso testimoniale, collocazione nel tempo e nello spazio delle informazioni che contengono e sulle problematiche connesse all’implementazione di dati fortemente eterogenei ai fini della costruzione di un discorso storico.   Maybe the ancient roads, more than other landscape structures, suggest the idea of the past, because they have always attracted spaces and structures of the military, religious, civil and productive settlement. For this reason, the scholars' attention is often focused on the aspects of the continuity of the Roman road network over time. However, if we consider objectively the quantity and quality of the data we have at our disposal, we see that they often consist of discontinuous and rather ambiguous traces. This paper offers some reflections on the approach commonly practised in the researches on the evolution of the road network over time, on the way the sources are used and evaluated in order to their depth and in order to the position in time and space of the information they contain, and finally on the problems arising from the implementation of highly

 5. Estabilidade dimensional e resistência à tração perpendicular de painéis fabricados com partículas termorretificadas oriundas de embalagens de Pinus sp.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benedito Rocha Vital

  2014-10-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento térmico em algumas propriedades de painéis de partículas, produzidos com resíduos de embalagens de Pinus sp. Foi utilizado o adesivo à base de ureia-formaldeído, na quantidade de 8%. O experimento foi desenvolvido em um fatorial 4 x 3 x 3, sendo quatro proporções de partículas (25, 50, 75 e 100%, termorretificadas, três temperaturas de tratamento térmico (180, 200 e 220 ºC e três repetições, totalizando 36 painéis. Foram produzidos mais três painéis com partículas sem tratamento térmico (testemunhas, totalizando 39 painéis. A absorção de água, inchamento em espessura e resistência à tração perpendicular foram determinadas de acordo com a Norma ABNT/NBR 14810-3 (2002. Os resultados desses testes foram comparados com os valores estabelecidos nas Normas ABNT/NBR 14810-3 (2002 e DIN 68 761 (1 (1961. A estabilidade dimensional dos painéis aumentou com a adição de partículas termorretificadas, enquanto as propriedades mecânicas foram reduzidas. O efeito da adição de partículas termorretificadas nas propriedades dos painéis é maior à medida que se utilizam maiores temperaturas de tratamento térmico.

 6. Bottom ash from fluidising bed boilers as filler material in district heating pipe culverts. Chemical and geotechnical characterisation; Pannsand som kringfyllnadsmaterial foer fjaerrvaermeroergravar. Kemisk och geoteknisk karaktaerisering av fluidbaeddsand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettersson, Roger; Rogbeck, Jan; Suer, Pascal

  2004-01-01

  Bottom ashes from fluid bed boilers have been characterised, both geotechnically and chemically, in order to investigate the possibility to use them as filler material in district heating pipe culverts. Bottom ashes from both biofuel boilers and waste boilers are represented in this project. The companies which ashes have been characterised are Sundsvall Energi AB, Sydkraft OestVaerme AB, Sydkraft MaelarVaerme AB, Eskilstuna Miljoe och Energi, Stora Enso Fors, Soederenergi and Fortum Vaerme. A total of ten ashes have been analysed where three ashes originates from Sundsvall Energi AB, two from Sydkraft OestVaerme AB and one from the each of the remaining companies. The chemical analyses have been performed both on fresh ashes and on ashes aged for three months. The geotechnical analyses performed are grain size distribution, packing abilities and permeability. Chemical analyses performed are total content, available content, leaching tests (leaching both by shaking method and column procedure) and organic analyses (PAH, EOX, TOC, dioxin and fenol). The geotechnical analyses show that the ashes fulfils the demands that are put on the filler material used in district heating pipe culverts. When using the ashes in applications, light compaction should be performed due to the risk of crushing the material which may cause an increased amount of fine material. The leachability of fine material is larger than for coarse material. The ashes are relatively insensitive to precipitation. Bio fuel based bottom ashes have a lower content of environmental affecting substances than waste fuel based ashes. This is also shown in the leaching analyses. The leaching water from fresh ashes contains a higher concentration of leachable components than aged ashes. When aged the pH in the ashes decreases due to carbon uptake and hydration and this makes metals as Pb, Cu, Cr and Zn less mobile. On the other hand, an increase in leachability of Sb, Mo and SO{sub 4} is shown when the ashes

 7. Choice of tracers for the evaluation of spray deposits Escolha de traçadores para avaliação de depósitos de pulverização

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Antonio Palladini

  2005-10-01

  Full Text Available Tracer substances, used to evaluate spraying effectiveness, ordinarily modify the surface tension of aqueous solutions. This study aimed to establish a method of using tracers to evaluate distribution and amount of spray deposits, adjusted to the surface tension of the spraying solution. The following products were tested: 0.15% Brilliant Blue, 0.15% Saturn Yellow in 0.015% Vixilperse lignosulfonate, and 0.005% sodium fluorescein, and mixtures of Brilliant Blue plus Saturn Yellow and Brilliant Blue plus sodium fluorescein at the same concentrations. Solutions were deposited on citrus leaves and stability was determined by measuring fluorescence and optical density of solutions without drying, dried in the dark and exposed to sunlight for 2, 4 and 8 h. These values were compared to those obtained directly in water. The static surface tension of the tracer solution was determined by weighing droplets formed during a period of 20 to 40 seconds. The Brilliant Blue and Saturn Yellow mixture at 0.15% was stable under all conditions tested. It was not absorbed by the leaves and maintained the same surface tension as that of water, thus permitting concentration adjustment to the same levels used for agrochemical products, and allowing the development of a qualitative method based on visual evaluation of the distribution of the pigment under ultraviolet light and of a quantitative method based on the determination of the amount of the dye deposited in the same solution. Spray deposition could be evaluated at different surface tensions of the spraying solution, simulating the effect of agrochemical formulations.As substâncias traçadoras são usadas para avaliar a eficácia de pulverizações mas, normalmente, elas modificam a tensão superficial de soluções aquosas. O trabalho objetivou definir um método para avaliar a distribuição e a quantidade de produto depositada em pulverizações, utilizando-se substâncias traçadoras, com a possibilidade

 8. Capacidade reprodutiva e preferência da traça-das-crucíferas para diferentes brassicáceas Reproductive capacity and preference of the diamondback moth feeding on different brassicacea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio A De Bortoli

  2011-06-01

  Full Text Available O objetivo desta pesquisa foi comparar diferentes cultivares de brassicáceas em relação à capacidade reprodutiva e preferência para alimentação e oviposição da traça-das-crucíferas. Os experimentos foram realizados utilizando-se as cultivares de repolho Midori, Chato-de-Quintal, híbridos da Top Seed® - Agristar (TPC 308, TPC 681 e TPC 668, couve-flor Bola de Neve, couve brócolis Ramoso Piracicaba Precoce e couve Manteiga da Geórgia, sendo esta última utilizada como padrão de suscetibilidade. Por meio dos dados biológicos de P. xylostella foram estimados os parâmetros necessários para a construção de tabela de vida de fertilidade, para comparação das cultivares testadas em relação à capacidade reprodutiva da praga. Em gaiolas de criação da traça-das-crucíferas foram colocados quatro quartos de folha, dois a dois, que justapostos formavam um círculo de 8 cm de diâmetro, confrontando-se os materiais dois a dois. As partes foram dispostas equidistantemente, para realização do teste de dupla chance de escolha (preferência para alimentação e oviposição e de múltipla chance de escolha, confrontando todos os substratos (preferência para alimentação. As cultivares que proporcionaram melhor desenvolvimento e reprodução para a traça-das-crucíferas foram couve Manteiga da Geórgia e couve brócolis. Para preferência alimentar constatou-se alta suscetibilidade em couve Manteiga e TPC 681 e para preferência de oviposição alta preferência para couve-flor Bola de Neve. Com isso, sugere-se a divisão das cultivares estudadas em quatro classes distintas: repolho Midori como moderadamente resistente (MR; couve-flor Bola de Neve e repolho Chato-de-Quintal como suscetíveis (S; couve brócolis, TPC308, TPC681 e TPC668 como moderadamente suscetíveis (MS; e couve Manteiga como altamente suscetível (AS.We compared different cultivars of crucifer in relation to reproductive capacity and preference for feeding and

 9. Synthesis and X-ray structure of the dysprosium(III complex derived from the ligand 5-chloro-1,3-diformyl-2-hydroxybenzene-bis-(2-hydroxybenzoylhydrazone [Dy2(C22H16ClN4O53](SCN 3.(H2O.(CH3OH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aliou H. Barry

  2003-12-01

  Full Text Available The title compound [Dy2(C22H16ClN4O53](SCN 3.(H2O.(CH3OH has been synthesized and its crystal structure determined by single X-ray diffraction at room temperature. The two nine coordinated Dy(III are bound to three macromolecules ligand through the phenolic oxygens of the p-chlorophenol moieties, the nitrogen atoms and the carbonyl functions of the hydrazonic moieties. The phenolic oxygen atoms of the 2-hydroxybenzoyl groups are not bonded to the metal ions. In the bases of the coordination polyhedra the six Dy-N bonds are in the range 2.563(13-2.656(13 Å and the twelve Dy-O bonds are in the range 2.281(10-2.406(10 Å.

 10. Tuning the composition of metastable CoxNiyMg100−xy(OH)(OCH3) nanoplates for optimizing robust methane dry reforming catalyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fan, Xiaoli; Liu, Zhiting; Zhu, Yi-An

  2015-01-01

  of the metastable precursor CoxNiyMg100−x−y(OH)(OCH3) derived from solvothermal synthesis. The catalyst composition and reaction conditions have been modulated to achieve maximum coke resistance and catalyst stability. Long-term stability for 1000 h time on stream at 800°C has been achieved for the optimized Co0.......075Ni7.425Mg92.5O catalyst. The role of Co in the catalyst has been disclosed through kinetic measurements and detailed characterization of the spent catalysts. Co is enriched on the Co–Ni alloy surface under reforming conditions and accelerates the gasification of coke intermediates. Co also enhances...

 11. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  OpenAIRE

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 12. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  OpenAIRE

  Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika

  2017-01-01

  Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever...

 13. "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..." : [luuletused] / Catharina Gripenberg ; tlk. Juta-Tiia Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Gripenberg, Catharina

  2004-01-01

  Sisu: "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..."; "Tean, et kajad vastavad, aga väga lühidalt. Valad sa välja oma ..." = "Vet att ekon svarar, men i all korthet. Gjuter du ut ditt hjärta ..."; "Kirjasõber, ma otsin välja jääkraabitsa ..." = "Brevvän, jag lagrar upp med fönsterskapare ..."; "Säravselge hommik. Linnupojad trügivad välja kolbast ..." = "Det var en glasklar morgon. Fågelungarna knuffas från skallen ..."; Armastuskiri = Kärleksbrev

 14. Escolha do (a parceiro (a ideal por heterossexuais: são seus valores e traços de personalidade uma explicação? Choice of ideal partner by heterosexuals: are their values and personality traits an explanation?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Isabel A. S. de Brito Gomes

  2013-01-01

  Full Text Available O presente estudo objetivou conhecer em que medida os valores humanos e os traços de personalidade se correlacionam com atributos desejáveis do (a parceiro (a ideal entre heterossexuais. Participaram 205 pessoas (100 mulheres e 105 homens da população geral de João Pessoa (PB. Estes responderam aos seguintes instrumentos: Questionário dos Valores Básicos, Inventário dos Cinco Grandes Fatores e Escala de Atributos do Parceiro Ideal, além de perguntas sociodemográficas. Os valores se correlacionaram de forma teoricamente esperada com os atributos, sendo mais preponderantes do que os traços de personalidade. Quando comparados, homens e mulheres diferiram na importância dada a tais atributos. Finalmente, mostrou-se adequado o modelo hierárquico traços de personalidade → valores → atributos. Estes resultados foram discutidos tomando como referência a perspectiva evolucionista da escolha de parceiro e a teoria funcionalista dos valores humanos.This study aimed to know to which extent human values and personality traits are correlated with desirable attributes of an ideal partner among heterosexuals. Participants were 205 people (100 women and 105 men from the general population of João Pessoa-PB, Brazil. They answered the following instruments: Basic Values Survey, Big Five Inventory, Attributes of Ideal Partner Scale as well as socio-demographic questions. The values were correlated in a theoretically expected way with the attributes of an ideal partner, being more relevant than the personality traits. When they were compared, men and women differed in the importance given to these attributes. Finally, the hierarchical model of personality traits → values → attributes showed to be adequate. The findings were discussed based on the evolutionary perspective on mate choices and the functionalist theory of human values.

 15. Estudo da síndrome de tração macular vítreo-retiniana idiopática por meio da tomografia de coerência óptica: relato de casos A study of idiophatic vitreomacular traction syndrome with optical coherence tomography images: cases report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hélio Paulo Primiano Júnior

  2007-02-01

  Full Text Available OBJETIVOS: Avaliar alterações estruturais observadas na síndrome de tração macular vítreo-retiniana idiopática (STMI pela tomografia de coerência óptica (OCT, antes e depois da vitrectomia; identificar situações em que a tomografia de coerência óptica fornece informações adicionais da morfologia e patogênese desta doença. MÉTODOS: Imagens tomográficas (OCT Stratus comparativas da estrutura vítreo-retiniana foram realizadas em quatro pacientes, em estágios variados da síndrome de tração macular vítreo-retiniana idiopática. RESULTADOS: A tomografia de coerência óptica Stratus apresenta imagens vítreo-retinianas que auxiliam na conduta e tratamento da síndrome de tração macular vítreo-retiniana idiopatica. CONCLUSÃO: O exame da tomografia de coerência óptica permite boa visualização da arquitetura morfológica do vítreo e da retina na síndrome de tração macular vítreo-retiniana idiopática. Este exame nos auxilia na compreensão da patogênese, no planejamento do tratamento, clínico ou cirúrgico, e na avaliação pós-operatória das alterações estruturais retinianas.PURPOSE: To evaluate the features of idiophatic vitreomacular traction syndrome (VMT with ocular coherence tomography (OCT - Stratus, before and after vitrectomy; to identify situations where ocular coherence tomography provides additional information on disease morphology and pathogenesis. METHODS: Comparative retinal ocular coherence tomography imaging was performed in four patients with different stages of vitreomacular traction syndrome. RESULTS: Standard-resolution ocular coherence tomography Stratus provides vitreous-retinal images that help the management and treatment of vitreomacular traction syndrome. CONCLUSIONS: Standard-resolution ocular coherence tomography allows good visualization of the architectural morphology of the vitreous and retina in vitreomacular traction syndrome. It helps understanding its pathogenesis, planning

 16. Traço e estado de ansiedade de nutrizes com indicadores de hipogalactia e nutrizes com galactia normal Trazo y estado de ansiedad de mujeres lactantes con indicadores de hipogalactia y mujeres lactantes con galactia normal Trace and anxiety of nursing mothers with insufficient and normal breast feeding indicators

  OpenAIRE

  Ilva Marico Mizumoto Aragaki; Isília Aparecida Silva; Jair Lício Ferreira dos Santos

  2006-01-01

  Este estudo objetivou identificar e comparar o traço e estado de ansiedade, no 10º dia pós-parto e estado de ansiedade no 30º dia puerperal, das nutrizes primíparas e multíparas que apresentaram indicadores de hipogalactia e nutrizes com galactia normal; verificar possíveis relações entre o estado de ansiedade das nutrizes nesses dois momentos com a presença dos indicadores de hipogalactia. É um estudo exploratório/descritivo, cujos dados foram obtidos com 168 nutrizes e seus filhos, por meio...

 17. Resistência de união imediata por tração de diferentes cimentos de ionômero de vidro a uma liga de Ni-Cr = Immediate tensile bond strength of different glass ionomer luting cements to a NiCr alloy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferraz, Roberta Penteado

  2005-01-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união imediata por tração de diferentes cimentos de ionômero de vidro: convencional (Vidrion C, Vidrion C Caps, Ketac Cem, resinomodificado (Rely X, Protec Cem e o cimento de Fosfato de Zinco a uma liga de NiCr. Foram confeccionados pares de dispositivos metálicos em NiCr, com superfícies planas, próprios para a cimentação e testes de tração. Foram cimentados 12 pares metálicos de NiCr para cada agente cimentante, preparados de acordo com as recomendações do fabricante, totalizando 72 corpos de prova. Para manter os corpos de prova em posição e com carga constante durante a cimentação utilizou-se uma mesa metálica. Os corpos de prova foram armazenados em água destilada a 37° C durante 1 hora e, em seguida, submetidos aos testes de tração. Os resultados obtidos foram submetidos a ANOVA e Teste de Tukey (p < 0. 05. As médias de resistência, em MPa, encontradas foram: Vidrion C = 8,86; Vidrion C Caps = 10,91; Ketac Cem = 11,48; Rely X = 9,48; Protec Cem = 10,06; Fosfato de Zinco = 2,69. Todos os cimentos de ionômero de vidro testados apresentaram a média de resistência de união imediata por tração maior e estatisticamente significante que o cimento de Fosfato de Zinco. Não houve diferença significativa entre as médias de resistência obtidas para o Ketac-Cem, Vidrion C Caps, Protec Cem e Rely X, porém, o Ketac-Cem apresentou média estatisticamente significante e superior ao Vidrion C

 18. Tensile bond strength of adhesive systems: effects of primer and thermocycling Resistência à tração de sistemas adesivos: efeitos do “ primer” e dos ciclos térmicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciana Tibiriçá AGUILAR

  2002-03-01

  Full Text Available The objective of this study was to evaluate the effects of primer and thermocycling on the bond strength of multi-purpose adhesive systems applied to enamel, under tensile stress. The following bonding systems were applied, according to the manufacturers' instructions, on unground enamel buccal surfaces of 96 premolars, with or without the application of primer: Scotchbond MP, OptiBond FL, Amalgambond Plus and OptiBond (dual-cure. A composite resin (Z100, 3M was applied and light-cured in a cast metal hollow cone, which was previously fixed to the enamel surfaces. Half of the sample was subjected to 3,000 thermocycles (5-37ºC; 37-55ºC, dwell time of 60 s, and the other half was stored in water at 37ºC for the same period. The data were treated by means of ANOVA and no significant effects were detected, which indicates that tensile bond strength was not affected by the adhesive systems, application of primer or thermocycling.O objetivo desta pesquisa foi o de verificar o efeito do "primer" e dos ciclos térmicos na resistência da união entre adesivos multiuso e esmalte dental, sob ensaios de tração. Os seguintes sistemas adesivos foram aplicados, de acordo com as instruções dos fabricantes, na superfície vestibular (sem desgaste de 96 pré-molares com ou sem a aplicação prévia do "primer": Scotchbond MP, OptiBond FL, Amalgambond Plus e OptiBond - "dual cure". Após a aplicação do sistema adesivo, foi confeccionado um cone de resina composta (Z100, 3M, e fotoativado dentro de um molde metálico. Metade do total de espécimes foi submetida a 3.000 ciclos térmicos (5-37ºC; 37-55ºC, 60 s de imersão; a outra metade permaneceu imersa em água a 37ºC pelo mesmo tempo dispensado no procedimento anterior. Os dados foram submetidos a uma análise de variância (p = 0,05 e nenhum efeito significante foi detectado, indicando que a resistência de união não foi afetada pelo sistema adesivo, pela aplicação do "primer" ou pelos ciclos térmicos.

 19. Riscos e benefícios da triagem genética: o traço falciforme como modelo de estudo em uma população brasileira

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silva Roberto Benedito de Paiva e

  1997-01-01

  Full Text Available A triagem populacional de heterozigotos assintomáticos para fins de orientação genética é um procedimento bastante controvertido, por envolver o risco de rotulação, discriminação, estigmatização, perda de auto-estima e invasão de privacidade. Assim sendo, investigou-se no presente trabalho os efeitos da orientação genética fornecida a indivíduos diagnosticados como heterozigotos do gene da hemoglobina S (heterozigotos AS, portadores do traço falciforme durante a triagem de doadores de sangue. Foram convidados por carta 92 doadores AS para receber orientação genética gratuita e individualizada, 66 dos quais (72% aceitaram o convite. Cerca de 50% dos indivíduos trouxeram a parceira e/ou os filhos para investigação laboratorial das hemoglobinopatias, identificando-se assim alguns casais de risco e algumas crianças com anemia hemolítica crônica. Seis meses após o fornecimento da orientação genética, foi possível avaliar por entrevista pessoal ou por carta-questionário 43 doadores AS (65%, constatando-se uma boa assimilação das informações fornecidas. A orientação genética não produziu mudanças significativas na vida da maioria dos indivíduos e os riscos teóricos da orientação genética não aparecem de forma preocupante na casuística examinada. Foram constatados de forma esporádica, no entanto, indícios de estigmatização, rotulação, discriminação, perda da auto-estima e invasão de privacidade.

 20. L’economista. Tra liberismo e socialismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paolo Sylos Labini

  2014-03-01

  Full Text Available In his obituary of Ernesto Rossi, the author describes the political and cultural legacy of the Italian economist. The author summarises the main contributions by Rossi in the fields of labour market, public finance, European federation, and Fascism.

 1. La documentazione territoriale tra innovazione e tradizione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Domenico Santarsiero

  2010-03-01

  Full Text Available Land documentation between tradition and innovationMicrogeo and Geosoft organized a workshop that was attended by many professionals of different nature and extraction. Topography and spatial asset detectors, cartographers and producers of spatial data as operators in the field of aerial photogrammetry and simple insiders as who wrote.

 2. Le fallacie argomentative tra logica e dialettica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Mura

  2017-04-01

  Full Text Available This paper is about the so-called fallacies of reasoning, that is, those arguments that seem to be compelling but don’t. It is argued that, strictly speaking, the traditional distinction between formal and pragmatic fallacies is impossible. However, another distinction, here proposed, between origin and import of fallacies turns out to be useful for classificatory purposes. The origin of a fallacy is that property on which the fallacious character of an argument ultimately depends. That property is the same in all contexts in which the fallacy can take place. By contrast, the import of a fallacy is the set of consequences that it typically has in each context. Identifying the origin of fallacies not always is a simple undertaking. In that regard, petitio principii presents special difficulties. It will be offered a detailed critique of the traditional analysis of petitio principii. This critique is aimed at showing that there are two distinct fallacies, both called petitio principii in the literature, erroneously considered as identical. It will be shown that one of these fallacies, which occurs only in the context of axiomatic proof, is a special case of non sequitur fallacy. By contrast, the other fallacy, which occurs typically in the dialectical context, derives from the fact that the credibility of a proposition cannot grow through a circular argument. A Bayesian analysis of this fact is proposed.

 3. SOCIALDARWINISMO: TRA AMBIGUITÀ E VECCHIE RADICI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vargas Pina

  2013-12-01

  Full Text Available This paper aims to clarify, in a conceptual and terminological sense, the social-Darwinism in the different ways it appeared. It analyzes expressions like struggle for life and survival of the fittest to define the right field of study.

 4. ANTONIO DELFINI TRA NOSTALGIA E SATIRA

  African Journals Online (AJOL)

  User

  realtà, sotto forma di un'automobile, chiaro simbolo di marca marinettiana della modernità e della tensione verso il futuro, nella rêverie del narratore: “Passò accanto un'automobile e chiazzò di fango il finestrino”. La realtà è ciò che sporca, ciò che intorbida il nitore del sogno-ricordo e scinde la magica coincidenza di ...

 5. Petrarca tra letteratura e potere politico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Špička

  2013-12-01

  Full Text Available Petrarch between Literature and Political Power Francesco Petrarca (Petrarch was not only an outstanding poet and scholar of his age, but also an interesting example of a public intellectual ante litteram, at least he appears to be so from the writings he left to posterity. His works in Latin, in particular, provide a strong critical commentary on the political issues of his time and about civilisation and history in general. Petrarch loved to live close to the centers of power and to maintain good relationships with influential political personalities; nevertheless, he managed to avoid getting involved in practical political activity or being recruited as a secretary or courtier. Despite not being of noble birth, he succeeded in being accepted into the most prestigious social circles and, at the same time, maintained sufficient independence and freedom to dedicate his time to literature. In his works he tried to impose ancient Rome as a social model and Roman heroes as exemplars of individual qualities; he also tried to convince the political powers (especially the Italian maritime republics and the Roman Emperor to re-establish Italian dominance, to as great an extent as possible, within the borders of the Roman Empire. Petrarch sought to quell the violence of Italian political life and restore the papacy to Rome, with the aim of opposing French power in Europe.

 6. Ottocento svizzero tra giurisdizione federale e cantonale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roy Garré

  2012-01-01

  Full Text Available Rezension von: Goran Severovic, Das Schweizerische Bundesgericht 1848–1874. Die Bundesgerichtsbarkeit im frühen Bundesstaat, Zürich u. a.: Schulthess 2010, 366 S., ISBN 978-3-7255-5981-7 Mirko Lenarcic, Das Strafrecht des Kantons Aargau von 1803 bis 1868 mit Schwerpunkt auf dem Kanton- Aargauischen Gesetzbuch über Kriminal- Verbrechen vom 19. Christmonat 1804, Zürich u. a.: Dike 2011, 401 S., ISBN 978-3-03751-329-3

 7. La Fecondazione Assistita tra Eguaglianza e Patriarcato

  DEFF Research Database (Denmark)

  Di Nucci, Ezio

  2016-01-01

  Il dibattito etico sulle nuove tecnologie riproduttive (come ad esempio la fecondazione assistita o la maternità surrogata, ma anche iltrapianto dell’utero) – concentrandosi su questioni relative a permissibilitàe giustificazione morale – trascura una problematica importante: le tecnologie riprod...... to share biological motherhood – that reproductive technologies perpetuate prejudices about thevalue of biological ties and therefore, far from challenging patriarchal oppression,those practices reinforce the discriminatory status quo....

 8. Il volontariato tra crisi e transizione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfredo Mela

  2012-06-01

  Full Text Available Beginning with a brief analysis of the reasons which led the European Union to designate 2011 the “European year of volunteering”, this article highlights some features of voluntary work in Italy, stressing how in spite of the clear expansion of this phenomenon it isn't yet as extensive as in other countries. The article highlights also the need for the voluntary work to occur in subsidiarity with the public welfare and not as its substitute, therefore playing a more incisive role and promoting the empowerment and the reflective ability of the voluntary workers.

 9. Sweden's Future Climate in the short- and medium-term perspective. Basis for development of climate adaptation tools; Sveriges framtida klimat paa kort och medellaang sikt. Underlag foer utveckling av verktyg foer klimatanpassning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsen, Henrik; Parmhed, Oskar

  2008-12-15

  This report studies two questions - how the actual amount of greenhouse gas emissions has changed over time in comparison with previous assumptions and what will happen to Sweden's climate from short and medium term perspectives given the future development of the climate in general. The content of this report shall be used as the basis for continued work in the development of climate adaptation tools that can be used primarily in Sweden. The first section of this report presents the development of actual greenhouse gas emissions in recent years. Eight years have passed since IPCC published its emissions scenarios (SRES) and for this reason a comparison between the emissions levels from the report and the experimental data from observations made in recent years is well due. Measurements show that current levels of emissions of carbon dioxide from fossil fuels exceed the average of the SRES families as a whole. Among other implications, this means that emission levels are significantly higher than the levels assumed in the climate scenarios of the Swedish Commission on Climate and Vulnerability (Klimat- och saarbarhetsutredningen). There is little support from the experimental data to indicate that this rate of increase will subside. In addition, studies are indicating that the increased emissions are not solely attributable to a rise in population levels and increased wealth (GNP/capita). Another aspect is that the carbon intensity, measured as the amount of carbon dioxide per unit production price, has been declining since 2000. This is entirely contrary to the assumptions made in all of the emissions scenarios in SRES that carbon dioxide efficiency would continue to increase. The report therefore concludes that work with climate adaptation in Sweden must take into consideration to a greater extent than is currently done today the consequences of emissions levels that are in line with or exceed the highest SRES levels. The second section of this report takes

 10. Le aree rurali dell’Appennino Ligure tra età romana e tardomedioevo. Ricerche storiche e archeologiche in alta Valle Scrivia / The rural areas of the Ligurian Appennines between Roman period and the Late Middle Ages. Historical and archaeological research in Valle Scrivia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanni Battista Parodi

  2015-12-01

  Full Text Available La ricerca è incentrata sull’analisi delle forme e delle dinamiche del popolamento, delle strutture e dell’organizzazione del territorio dell’alta Valle Scrivia (area appenninica ubicata tra Genova e la pianura che mai è stata oggetto di ricerche sistematiche tra la tarda antichità e il XV secolo, alla luce delle fonti storiche, cartografiche e archeologiche. In particolare, la realizzazione di indagini di superficie e shovel tests ha consentito di ampliare e approfondire la conoscenza del comprensorio nel periodo in esame, fornendo interessanti spunti per lo studio delle aree rurali appenniniche. Gli elementi raccolti sono confl uiti all’interno di un database e di una piattaforma GIS appositamente creata. The research focuses on the analysis of settlement forms and dynamics, structures and organisation of upper Valle Scrivia (an area in the Apennines located between Genoa and the Po Valley that has never been the object of systematic studies between Late Antiquity and the 15th century in light of historical, cartographic and archaeological sources. In particular, carrying out surface surveys and shovel tests allowed to widen and increase the knowledge of the area in the period examined and provided interesting ideas for the study of rural areas in the Apennines. The elements that were gathered were inserted into a database and a GIS platform created on purpose.

 11. Padrão de oviposição e tabela de vida da traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae Oviposition pattern and life table of South American tomato pinworm Tuta absoluta (Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Alice de Medeiros

  2009-01-01

  Full Text Available A traça-do-tomateiro apresentou maior oviposição ao colonizar tomateiros cultivados em sistema convencional em relação ao orgânico em estudos prévios realizados no campo. Visando confirmar e entender o padrão observado no campo, aspectos bioecológicos como oviposição e mortalidade de imaturos foram comparados em condições semi-controladas de casa de vegetação com plantas cultivadas em vasos com solo proveniente do sistema orgânico e convencional. Adultos da traça-do-tomateiro foram liberados na casa de vegetação e após 24h, as plantas infestadas foram transferidas para outra casa de vegetação, para acompanhamento de coortes horizontais. Os ovos naturalmente depositados pela traça-do-tomateiro foram localizados na planta e demarcados. Em seguida, a folha foi ensacada. Diariamente as plantas foram observadas, registrando a fase de desenvolvimento do inseto e a ocorrência de morte, até que todos os insetos completassem seu ciclo de vida. A oviposição pela traça-do-tomateiro em plantas com solos oriundos do sistema convencional foi duas vezes maior do que em plantas com solos do sistema orgânico. A curva de sobrevivência da fase imatura e a tabela de vida da traça-do-tomateiro em casa de vegetação mostraram que a sobrevivência em plantas com solo orgânico e convencional não apresentaram diferenças. Assim as diferenças no comportamento de padrão de oviposição observadas a campo provavelmente não estão relacionadas com o desempenho da progênie e podem ser influenciado pelo ambiente proporcionado pelo sistema orgânico de produção.The tomato pinworm presented higher oviposition when colonizing tomato plants cropped in conventional system than in organic system, in previous field studies. Aiming to confirm and to understand the observed pattern in the field, bioecological processes, such as oviposition and mortality of immatures, were compared on ploted plants in soil from organic and conventional systems in

 12. Kapitalstruktur och Affärsrisk

  OpenAIRE

  Eckerhall, Marc; Karlsson, Mårten

  2001-01-01

  During the past year it has been made possible to buy back a company’s outstanding stock. This is done in order to change the capital structure towards a situation with less equity. A change in capital structure means a change in the cost of capital for a company and by that a change in the value for the stockholder. This Master Thesis studies the relation between capital structure and business risk. Studying the debt to equity ratio in a company captures capital structure. Studying the volat...

 13. Sexuella trakasserier och identitetsskapande bland unga

  OpenAIRE

  Runsö, Anna

  2013-01-01

  Sexual harassments have since long been an issue all over the world and schools have not been an exception. Reports from Swedish secondary schools show how 47% of the female pupils state that they have, sometime during their time in school, been the victim of sexual harassment. Other studies claim that pupils exposed to sexual harassments will develop low self-esteem and a decreased sense of self. The Swedish curriculum state that all children shall have the right to a harassment free school ...

 14. Skolidentitet och managementkultur som mytologisk diskurs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes Lunneblad

  2010-01-01

  Full Text Available School identity management culture as a mythological discourse.As inter-related educational reforms spread, they permeate and re-orient educational systems in different social and political contexts. The new package of reforms is held against older policy technologies of professionalism and bureaucracy and thereby it helps to re-align the public sector towards the methods and ethics of private markets. The focus of this article is on displaying the strategies that school leaders of a suburban school in a low income and multi-ethnic area use. The article displays that the strategies employed are a strong leadership and the identity work of creating the image of the “successful school”. An important part of is to maintain and create good relations to media and municipal politicians. This article argues that this has resulted in that school leaders are paying less attention to the real pedagogical needs of their students and more attention to “impression anagement”.

 15. Mina sociologiska stationer - om utsikter och insikter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertilsson, Margareta

  2014-01-01

  This special issue of Sociologisk Forskning contains 14 papers by distinguished Swedish sociologists on the Development of sociology in Sweden during the last decades and the forming of their own academic habitus in relation to that development....

 16. Bildning till verklighet och icke-representationell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Dahlin

  2012-07-01

  Full Text Available This paper explores the educational significance of the critique of representationalism. As it includes the notion of non-representational knowledge, Rudolf Steiner’s epistemology is introduced and further linked to elements in Bergson and Deleuze. Humboldt’s idea of Menschenbildung as the central function of knowledge is brought in, since both Humboldt and Steiner emphasise knowledge as mediating the interplay between self and world, producing a deeper sense of reality. Such an education must respect the living nature of genuine concepts as well as the aesthetic aspects of learning. After a note on the educational abuse of language in discursive closures, some traits of Steiner’s practical pedagogy are presented as possible practical implications.

 17. Affective state dependence and relative trait stability of perfectionism in sleep disturbances Dependência do estado afetivo e estabilidade relativa do traço do perfeccionismo nas perturbações de sono

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berta R. Maia

  2011-09-01

  . RESULTADOS: Foram encontradas ao longo do follow-up mudanças absolutas para o perfeccionismo auto-orientado e para o perfeccionismo socialmente prescrito. Foi encontrada estabilidade relativa para todas as dimensões do perfeccionismo. As dificuldades de sono prévias e concorrentes explicaram significativamente a variância do perfeccionismo. Controlando o efeito das dificuldades em dormir, o perfeccionismo auto-orientado e o perfeccionismo orientado para o outro prévios foram os únicos preditores significativos de perfeccionismo auto-orientado e perfeccionismo orientado para o outro (T1 e T2. As dificuldades em iniciar o sono no T1 e o perfeccionismo socialmente prescrito prévio (T0 revelaram-se preditores significativos de perfeccionismo socialmente prescrito no T1. CONCLUSÃO: Apesar das mudanças significativas nas pontuações médias de perfeccionismo ao longo do follow-up, as análises de correlação demonstraram que os participantes permaneceram relativamente estáveis nos seus níveis de perfeccionismo. Uma vez que as dificuldades em iniciar o sono concorrentes se revelaram um preditor significativo de perfeccionismo socialmente prescrito, esta é a dimensão do perfeccionismo que possui características traço-estado.

 18. Affective state dependence and relative trait stability of perfectionism in sleep disturbances Dependência do estado afetivo e estabilidade relativa do traço do perfeccionismo nas perturbações de sono

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berta R. Maia

  2011-01-01

  . RESULTADOS: Foram encontradas ao longo do follow-up mudanças absolutas para o Perfeccionismo Autoorientado e para o Perfeccionismo Socialmente Prescrito. Foi encontrada estabilidade relativa para todas as dimensões do perfeccionismo. As dificuldades de sono prévias e concorrentes explicaram significativamente a variância do perfeccionismo. Controlando o efeito das dificuldades em dormir, o Perfeccionismo Autoorientado e o POO prévios foram os únicos preditores significativos de Perfeccionismo Autoorientado e POO subsequente (T1 e T2. As dificuldades em iniciar o sono no T1 e o Perfeccionismo Socialmente Prescrito prévio (T0 revelaram-se preditores significativos dePerfeccionismoSocialmente PrescritonoT1. CONCLUSÃO: Apesar das mudanças significativas nas pontuações médias de perfeccionismo ao longo do follow-up, as análises de correlação demonstraram que os participantes permaneceramrelativamenteestáveisnosseusníveisdeperfeccionismo.Umavezque asdificuldades em iniciar o sono concorrentes serevelaram um preditor significativo de Perfeccionismo Socialmente Prescrito, o Perfeccionismo Socialmente Prescrito é a dimensão do perfeccionismo que possui características traço-estado.

 19. Impacto da temperatura e fotoperíodo no desenvolvimento ovariano e oviposição de traça-das-crucíferas Impact of temperature and photoperiod on ovarian development and oviposition of the Diamondback Moth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Allan Crema

  2004-06-01

  Full Text Available A migração é um fenômeno que pode ocorrer em algumas espécies de insetos e ela geralmente começa quando os ovários não estão desenvolvidos, ou o estão parcialmente. Para traça-das-crucíferas, Plutella xylostella (Lepidoptera: Yponomeutidae já foi observado que a densidade larval afetou o grau de desenvolvimento ovariano. Neste trabalho foi determinado o impacto da temperatura e do fotoperíodo no desenvolovimento ovariano e na oviposição do inseto. Larvas de quarto estágio foram criadas individualmente em placas de Petri à temperaturas de 14 e 25ºC e fotofase de 8 e 14 h. As fêmeas recém-emergidas foram mortas em um freezer, dissecadas sob um microscópio e o ovário observado. Para determinar o impacto da temperatura sobre a oviposição do inseto, larvas de quarto estágio foram criadas a temperaturas de 14 e 25ºC e, quando os machos e fêmeas emergiram, casais foram colocados individualmente em placas de Petri. Foi determinado o período de pré-oviposição e o número de ovos depositados no primeiro dia. Os resultados mostraram que o grau de desenvolvimento ovariano não foi afetado pela temperatura e fotoperíodo empregados, indicando que estes fatores não afetaram o potencial migratório da espécie. Fêmeas criadas a 25ºC depositaram seus ovos dois dias após a emergência enquanto que fêmeas criadas a 14ºC o fizeram aos cinco dias, sugerindo que o período de pré-oviposição é aumentado a baixas temperaturas. O impacto destes resultados sobre a migração e dispersão da TDC são discutidos.Migration occurs in some insect species, and in many cases it commences when the ovaries are immature. Environmental conditions can affect the rate of ovarian development and oviposition of insects. In the Diamondback Moth (DBM, Plutella xylostella (Lepidoptera: Yponomeutidae, the larval density affected the rate of ovarian development. In this work we determined the impact of temperatures and photoperiods on DBM ovarian

 20. Diametral tensile strength of composite resins submitted to different activation techniques Resistência à tração diametral de compósitos resinosos submetidos a diferentes técnicas de ativação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denise Sá Maia Casselli

  2006-09-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate the diametral tensile strength (DTS of composite resins submitted to different curing techniques. Four composite resins were tested in this study: Targis (Ivoclar, Solidex (Shofu, Charisma (Heraeus-Kulzer and Filtek Z250 (3M Espe. Sixty-four cylindrical specimens were prepared and divided into eight groups according to each polymerization technique (n = 8. The indirect composite resins (Targis and Solidex were polymerized with their respective curing systems (Targis Power and EDG-lux; Charisma and Filtek Z250 were light-cured with conventional polymerization (halogen light and additionally, with post-curing systems. Specimens were stored in artificial saliva at 37°C for one week. DTS tests were performed in a Universal Testing Machine (0.5 mm/min. The data were statistically analyzed by ANOVA and Duncan tests. The results were (MPa: Z250/EDG-lux: 69.04ª; Z250/Targis Power: 68.57ª; Z250/conventional polymerization: 60.75b; Charisma/Targis Power: 52.34c; Charisma/conventional polymerization: 49.17c; Charisma/EDG-lux: 47.98c; Solidex: 36.62d; Targis: 32.86d. The results reveal that the post-cured Z250 composite resin showed the highest DTS means. Charisma composite presented no significant differences when activation techniques were compared. Direct composite resins presented higher DTS values than indirect resins.O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência à tração diametral (DTS de compósitos submetidos a diferentes técnicas de polimerização. Foram testados quatro compósitos neste estudo: Targis (Ivoclar, Solidex (Shofu, Charisma (Heraeus-Kulzer e Filtek Z250 (3M Espe. Foram confeccionados 64 corpos-de-prova cilíndricos, que foram divididos em 8 grupos de acordo com a técnica de polimerização (n = 8. Os compósitos indiretos (Targis e Solidex foram polimerizados com seus respectivos sistemas de ativação (Targis Power e EDG-lux; Charisma e Filtek Z250 foram fotoativados com polimeriza

 1. Avaliação de produtos à base de Bacillus thuringiensis no controle da traça-das-crucíferas Evaluation of insecticides based on Bacillus thuringiensis in the control of the diamondback moth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrícia T Medeiros

  2006-06-01

  Full Text Available Avaliou-se em dois experimentos a suscetibilidade da traça-das-crucíferas a inseticidas à base de Bacillus thuringiensis em repolho cv. Itiban. O delineamento do primeiro experimento (de julho a setembro/03, em área de plantio comercial em Brazlândia (DF, foi de blocos casualizados, com seis tratamentos e dez repetições; os bioinseticidas utilizados foram B. thuringiensis kurstaki (S1450CO, B. thuringiensis aizawai comercial (Bta e três produtos formulados com as estirpes S1450BB, S811BB, S845BB de B. thuringiensis pertencentes ao Banco de Bacillus spp. da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. No segundo experimento, realizado no campo experimental da Embrapa (DF, de outubro/03 a janeiro/04, o delineamento foi de blocos casualizados, com seis tratamentos e quatro repetições; os inseticidas utilizados foram os mesmos do primeiro experimento, com a adição de Spinosad, e retirado o tratamento S811BB. Os produtos foram aplicados quando foi atingido o nível de dano de seis furos nas quatro folhas centrais do repolho. O Bta comercial foi o produto mais eficaz no primeiro experimento, tendo sido aplicado cinco vezes e diferiu estaticamente dos demais produtos. Os formulados S845BB e S1450BB não apresentaram diferenças quando comparados ao produto comercial S1450 e foram aplicados seis vezes. O produto S811BB também foi aplicado seis vezes, mas sua eficácia foi inferior aos demais produtos e não diferiu da testemunha. Já no segundo experimento, o S1450 comercial foi aplicado cinco vezes e os demais produtos à base de Bt, seis vezes. Todos os produtos utilizados não diferiram entre si, diferindo apenas no número de aplicações.Two experiments were performed to evaluate the susceptibility of the diamondback moth to insecticides based on Bacillus thuringiensis in cabbage cv. Itiban. The first experiment was carried out from July to September 2003, in a production area in Brazlândia (DF, Brazil. Randomized blocks with six

 2. Avaliação de larvicidas de origem microbiana no controle da traça-das-crucíferas em couve-flor Evaluation of microbiological larvicides to control diamondback moth in cauliflower

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel G.S. Dias

  2004-09-01

  Full Text Available Dois inseticidas biológicos à base de Bacillus thuringiensis subspécies kurstaki (Btk e aizawai (Bta e um inseticida não sistêmico de origem biológica, à base de spinosad, foram avaliados em campo contra a traça-das-crucíferas, Plutella xylostella (L.(Lep.: Plutellidae, em cultivo de couve-flor. O experimento foi realizado em Brazlândia, DF, em uma área de produção regular de hortaliças. A lavoura foi conduzida segundo manejo indicado para a região, sem qualquer intervenção que não o controle da praga. O experimento foi realizado no período de julho a setembro de 2002. O delineamento foi de blocos ao acaso, com quatro tratamentos e quatro repetições. Os produtos foram aplicados em função da média do número de furos produzidos pela praga, presentes nas quatro folhas centrais das plantas, sendo os diferentes tratamentos avaliados semanalmente. Quando a média do número de furos atingia valor igual ou superior a seis, os produtos eram aplicados. Adotando-se este procedimento, aplicou-se três vezes o inseticida spinosad e seis vezes os inseticidas Btk e Bta. Os três tratamentos com inseticidas não diferiram entre si, mas diferiram significativamente da testemunha quanto à produção. As áreas tratadas com Btk produziram 78,1% de cabeças comercializáveis, as tratadas com Bta 76,5% e as tratadas com spinosad 75,5%. No controle houve perda de 34,4% da produção. A utilização dos produtos aumentou a receita da cultura da couve-flor em relação à testemunha, nos valores de R$ 2.505,19 com o Btk, R$ 1.954,55 com o Bta e R$ 1.891,65 com spinosad.Two bioinsecticides based on Bacillus thuringiensis sub species kurstaki (Btk and aizawai (Bta and non-systemic insecticide of biological origin based on spinosad were evaluated on cauliflower crop for diamondback moth, Plutella xylostella (L. (Lep.:Plutellidae control. The experiment was conducted in a vegetable production area of Brazlândia, Brazil. The crop was conducted

 3. Divergência genética e subcoleção representativa de populações da traça-do-tomateiro Genetic divergence and representative tomato pinworm populations subcollection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gisele Rodrigues Moreira

  2004-05-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi estudar a divergência genética e propor uma subcoleção representativa da traça-do-tomateiro, Tuta absoluta (TDT. O experimento foi conduzido com quatro populações do inseto procedentes de Uberlândia, MG, Viçosa, MG, Camocim de São Félix, PE, e Santa Teresa, ES, e cinco acessos de tomateiro, 'Santa Clara', 'Moneymaker', TOM-601, PI 126445 (Lycopersicon hirsutum f. typicum e PI 134417 (L. hirsutum f. glabratum. Foi realizada análise de agrupamento (método de Tocher, usando a distância de Mahalanobis como medida de dissimilaridade e verificada a importância relativa dos caracteres da TDT para a divergência genética entre populações por meio do método de Singh. As populações de cada grupo obtido pela análise de agrupamento foram combinadas e, para cada caráter, foi realizado o teste t de Student para uma média. Existe variabilidade genética entre populações da TDT provenientes de diferentes localidades do Brasil, quando estão infestando Lycopersicon spp. A mortalidade larval teve maior contribuição para a divergência genética entre as populações, com exceção de PI 134417, cujo caráter de maior contribuição foi o número de pupas fêmeas. Propõe-se uma subcoleção da TDT tomando-se por base a combinação das populações de Santa Teresa e Uberlândia.This work aimed to study the genetic diversity and to propose a representative tomato pinworm, Tuta absoluta (TDT, subcollection. Populations of insect originally from Uberlândia, MG, Viçosa (MG, Camocim de São Félix, PE, and Santa Teresa, ES, Brazil, and five tomato accessions, 'Santa Clara', 'Moneymaker', TOM-601, PI 126445 (Lycopersicon hirsutum f. typicum and PI 134417 (L. hirsutum f. glabratum were used. Grouping analysis (Tocher method, using the Mahalanobis distance as dissimilarity measurement was performed and the relative importance of TDT characters to the genetic divergence among populations was evaluated by Singh

 4. Propriedades mecânicas de tração de compósitos poliéster/tecidos híbridos sisal/vidro Properties of polyester/hibrid sisal-glass fabrics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura H. de Carvalho

  2006-03-01

  Full Text Available O desempenho e o custo de compósitos podem ser alterados por hibridização e, neste sentido, é relativamente comum o uso combinado de fibras e reforços minerais no desenvolvimento destes materiais. No presente trabalho o desempenho mecânico de compósitos poliéster insaturado/ tecidos híbridos sisal-vidro foram investigados em função do teor de fibra e direção do teste. Foram confeccionados três tecidos híbridos (com 30, 40 e 50% em peso de vidro com fios de sisal no urdume e fibras de vidro na trama. Os compósitos foram moldados por compressão à temperatura ambiente com os tecidos alinhados. Os resultados indicam que houve um aumento nas propriedades mecânicas de tração de todos os compósitos com o aumento do teor de fibras. Para os compósitos reforçados por tecidos com baixo teor de fibra de vidro, as propriedades tenderam a ser mais elevadas quando os testes foram conduzidos na direção do sisal, enquanto que para os tecidos com elevado teor de vidro, o oposto foi observado. Estes comportamentos foram associados ao teor de fibra de vidro na direção do teste e ao diâmetro das fibras de sisal. Em baixos teores de fibra o sisal agiria como inclusão ou defeito, prejudicando as propriedades mecânicas; em elevados teores as propriedades do vidro suplantariam os defeitos provocados pelo sisal.Hybridization can alter both mechanical performance and cost of polymer composites, and novel composite materials can be obtained by the combination of both fibrous and mineral reinforcements. In the present work the mechanical performance of unsaturated polyester/hybrid sisal-glass fabrics was determined as a function of fibre content and test direction. Three different hybrid fabrics (30, 40 and 50% w/w glass content with sisal strings in the warp and glass roving in the weft were hand weaved. Aligned fabric compression moulded composites were obtained at room temperature. The results showed enhanced properties with fibre content

 5. Biobanche in bilico tra proprietà privata e beni comuni: brevetti o open data sharing? Biobanks on Balance between Private Property and Commons: Patents or Open Data sharing?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonella De Robbio

  2010-12-01

  Full Text Available

  La diffusione e la condivisione dei dati contenuti nelle Biobanche è studiato attraverso lo statuto normativo di queste istituzioni, con particolare attenzione al diritto d'autore. Queste istituzioni sono rappresentate da un complesso organizzato di campioni biologici umani con finalità diagnostiche, terapeutiche e di ricerca. Data la relativa novità dell'argomento, il loro statuto è molto controverso e particolarmente complicato è il caso dello sfruttamento di eventuali scoperte.

  La titolarità della proprietà dei materiali (cellule, tessuti o organi e la titolarità della proprietà della biobanca, intesa come entità che si occupa della gestione della banca dati, è infatti fondamentale al fine di determinare eventuali diritti su ricerche brevettabili. In Europa esiste il diritto sui generis, che stabilisce i diritti per il costitutore della banca dati, il quale stanzia un investimento economico al fine di costituire un insieme organizzato di informazioni. Tuttavia, il principale problema di questo tipo di banche dati è legato alla qualità dell'oggetto brevettabile: la materia organica, vivente ed autoreplicante.

  Al riguardo, vi è una netta contrapposizione tra coloro che spingono per la privatizzazione di questi beni biologici, al fine del loro possibile sfruttamento commerciale, e coloro che si rifanno ai modelli di open data sharing, che considerano Commons, "beni comuni", anche questo tipo di materiali organici. La tendenza generale risulta essere la seconda, proteggere il corpo umano e il suo genoma da ogni forma di sfruttamento economico, pur riconoscendo in alcuni casi la possibilità di profitti connessi con la proprietà intellettuale derivante dall'opera dell'ingegno.

  The circulation and sharing of contents in biobanks is approached with the study of the normative statutes of these institutions, with careful attention to copyright. Such institutions are an

 6. Utilização da tração halo-craniana pré-operatória no tratamento de deformidades vertebrais de alto valor angular Uso de tracción halo gravitacional en el tratamiento quirúrgico de las deformidades graves de la columna vertebral Halo gravity preoperative traction in severe spine deformities treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maximiliano Aguiar Porto

  2010-09-01

  Full Text Available OBJETIVOS: avaliar o resultado do tratamento cirúrgico das deformidades acentuadas da coluna vertebral por meio da utilização da tração halo-gravitacional. MÉTODOS: foram estudados 17 pacientes portadores de diferentes patologias (6 congênitas, 2 pós-neoplasia, 2 neurofibromatoses, 1 idiopática, 1 raquitismo e 5 neuromusculares submetidos a cirurgia para correção de deformidade de alto valor angular na coluna vertebral. A idade no momento da cirurgia variou de 6 a 26 anos (média de 13,75 anos±4,5. Os parâmetros clínicos avaliados foram o sexo, a idade, o tempo e o peso da tração. Os parâmetros radiográficos estudados foram: a medida da escoliose, da cifose e a altura da coluna vertebral. Os parâmetros radiográficos foram avaliados no período pré-operatório, durante a tração, e no pós-operatório. RESULTADOS: o tempo de tração variou de 14 a 106 dias (34,5±20,83 e a porcentagem de peso da tração em relação ao peso corporal variou de 12,5 a 50% (30%±9,36. A média inicial das escolioses foi de 98,6±25,7º(medida Cobb, reduzido para 83,5º±28,5º durante a tração e para 77º±29,4º no pós-operatório, com a média de correção de 27º, sendo 63% destes ocorridos no período do uso do halo. A média inicial da cifose foi de 86,3±32,08º (Cobb, reduzido para 62,2º±19,9º durante a tração e para 60º±20,9º no pós-operatório, com a média de correção de 26º, sendo 92% durante a tração. CONCLUSÃO: o tratamento cirúrgico das deformidades acentuadas da coluna vertebral, por meio da tração halo-gravitacional pré-operatória, é um método que melhora o ângulo de Cobb reduzindo a correção aguda intraoperatória assim como seus riscos de lesão neurológica.OBJETIVOS: evaluar el resultado del tratamiento quirúrgico en deformidades graves de la columna vertebral con el uso de tracción halo gravitacional. MÉTODOS: fueron estudiados 17 pacientes portadores de diferentes patologías (seis cong

 7. On the Formation of the C{sub 2}H{sub 6}O Isomers Ethanol (C{sub 2}H{sub 5}OH) and Dimethyl Ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}) in Star-forming Regions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergantini, Alexandre; Maksyutenko, Pavlo; Kaiser, Ralf I., E-mail: ralfk@hawaii.edu [Department of Chemistry, University of Hawaii at Mānoa, Honolulu, HI 96822 (United States)

  2017-06-01

  The structural isomers ethanol (CH{sub 3}CH{sub 2}OH) and dimethyl ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}) were detected in several low-, intermediate-, and high-mass star-forming regions, including Sgr B2, Orion, and W33A, with the relative abundance ratios of ethanol/dimethyl ether varying from about 0.03 to 3.4. Until now, no experimental data regarding the formation mechanisms and branching ratios of these two species in laboratory simulation experiments could be provided. Here, we exploit tunable photoionization reflectron time-of-flight mass spectrometry (PI-ReTOF-MS) to detect and analyze the production of complex organic molecules (COMs) resulting from the exposure of water/methane (H{sub 2}O/CH{sub 4}) ices to energetic electrons. The main goal is to understand the formation mechanisms in star-forming regions of two C{sub 2}H{sub 6}O isomers: ethanol (CH{sub 3}CH{sub 2}OH) and dimethyl ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}). The results show that the experimental branching ratios favor the synthesis of ethanol versus dimethyl ether (31 ± 11:1). This finding diverges from the abundances observed toward most star-forming regions, suggesting that production routes on interstellar grains to form dimethyl ether might be missing; alternatively, ethanol can be overproduced in the present simulation experiments, such as via radical–radical recombination pathways involving ethyl and hydroxyl radicals. Finally, the PI-ReTOF-MS data suggest the formation of methylacetylene (C{sub 3}H{sub 4}), ketene (CH{sub 2}CO), propene (C{sub 3}H{sub 6}), vinyl alcohol (CH{sub 2}CHOH), acetaldehyde (CH{sub 3}CHO), and methyl hydroperoxide (CH{sub 3}OOH), in addition to ethane (C{sub 2}H{sub 6}), methanol (CH{sub 3}OH), and CO{sub 2} detected from infrared spectroscopy. The yield of all the confirmed species is also determined.

 8. Efeito da desmineralização das superfícies de contato na resistência à tração de enxertos ósseos autógenos em tíbia de coelhos. Analise mecânica e à microscopia eletrônica de varredura

  OpenAIRE

  Marcus Gustavo Silva Rodrigues

  2009-01-01

  Vinte e nove coelhos machos (Oryctolagus cuniculus) tiveram fragmentos ósseos corticais de 8mm de diâmetro removidos com trefina da metáfise proximal tibial que foram transplantados para uma área adjacente após a realização de um dos seguintes tratamentos: G-EDTA (desmineralização com EDTA pH neutro a 24% na forma de gel por 3 minutos das superfícies ósseas de contato); G-EDTA-P (o mesmo tratamento de G-EDTA e perfuração do leito receptor); G-P (perfuração do leito receptor) e G-C (nenhum tra...

 9. Lutte contre les cerscosporioses du bananier aux Antilles françaises : Banatrace, un système d'information géographique multi-acteurs pour la gestion et la traçabilité des épandages aériens

  OpenAIRE

  DUMAS, Marine; DUMAS, Marine

  2011-01-01

  Comment un système d’information géographique peut-il aider à améliorer la fiabilité des traitements aériens contre les maladies fongiques du bananier tout en réduisant leur impact environnemental ? Des réponses aux Antilles françaises avec l’outil informatique multi-acteurs Banatrace, conçu pour aider les gestionnaires à répondre aux différents besoins de traçabilité imposée par la réglementation récente sur les épandages aériens.

 10. Seleção indireta para teor de 2-tridecanona em tomateiros segregantes e sua relação com a resistência à traça-do-tomateiro Indirect selection to 2-tridecanone content and its relation to tomato pinworm resistance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudia Regina Gontijo Labory

  1999-05-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo verificar a relação entre o teor de 2-tridecanona (2-TD em materiais selecionados e o nível de resistência à traça-do-tomateiro (Tuta absoluta (Meyrick, 1917 (Lepidoptera: Gelechiidae em gerações avançadas de Lycopersicon spp. derivado de cruzamentos interespecíficos. Foi usada uma população de tomateiros segregantes (geração F4RC2 para 2-TD, uma metilcetona que confere resistência à traça-do-tomateiro. Genótipos foram selecionados e avaliados quanto à resistência do tipo não-preferência: três materiais com alto teor do aleloquímico 2-TD (HI1, HI2, HI3 e dois materiais com baixo teor (LO1, LO2, além das testemunhas. Após infestação controlada, foram avaliados: contagem do número de ovos postos, evolução da lesão nos folíolos, porcentagem de folíolos atacados, e índice geral de lesão causada pela traça. Plantas com alto teor de 2-TD (HI1 e HI3 tiveram uma baixa progressão das lesões ocasionadas pelo ataque de T. absoluta. A planta LO1 foi muito atacada pela praga, o mesmo não ocorrendo com a planta LO2, que foi infestada acidentalmente por ácaros do gênero Tetranychus, acarretando, provavelmente, uma disputa de nicho ecológico entre os dois artrópodes. Concluiu-se que altos teores de 2-TD estão ligados a mecanismos de resistência à traça-do-tomateiro do tipo não-preferência por oviposição e alimentação.This work had the objective to verify the relation between 2-tridecanone (2-TD in selected plants and resistance level to tomato pinworm (Tutaabsoluta (Meyrick, 1917 (Lepidoptera: Gelechiidae in advanced generations of Lycopersicon spp. interspecific crosses. It was used a tomato population (F4RC2 generation segregant for 2-TD, a methyl ketone that controls the resistance of the tomato pinworm. Materials were selected and evaluated for a non-preference mechanism of resistance. Three genotypes with high level of the allelochemic 2-TD (HI1, HI2, HI3, two with low

 11. Dye tracer and morphophysical properties to observe water flow in a Gleyic Luvisol Fluxo de água em um Gleyic Luvisol usando traçador e sua relação com as propriedades físicas e morfológicas do solo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica Martins Silva Salvador

  2011-04-01

  Full Text Available The understanding of the preferential water flow and solute transport is important with regard to losses of nutrients and pesticides that affect the quality of the groundwater or surface water resources. Experiments using the brilliant blue dye tracer, a tension infiltrometer (TI and a double square infiltrometer (DI were carried out in the experimental field site located around 15 km southeast of the city of Rostock (North-Eastern Germany on arable land in a Pleistocene lowland landscape where corn (Zea mays L. and barley (Hordeum spp. had been cultivated. One day after dye the infiltration, a pit was dug and vertical profiles were prepared in the TI and DI sites to assess the dye pathways in the subsoil of a Gleyic Luvisol. We wanted to examine if the mottled red and white (bleached colour-pattern of the Gleyic Luvisol subsoil resulting from temporally stagnant water could be related to flow paths as visualized by dye tracing and if the soil colour could be related to other physical soil properties. Biogenic soil structures were the main transport routes conducting water and solutes into great depth in short time. These pathways had lower bulk density and less cone resistance than the adjacent red or white (bleached areas of the Gleyic Luvisol subsoil. The red areas were involved in transport because their water contents increased after as compared to before infiltration. However, the measured physical soil properties did not differ between white and red areas. We assume that red areas participate in transport at least by imbibing water from the adjacent biogenic flow paths.O fluxo preferencial de água e o transporte de solutos relacionam-se com perdas de nutrientes e pesticidas e afetam a qualidade de águas subterrâneas. Foram realizados experimentos utilizando o traçador Brilhante Blue, um infiltrômetro de tensão (TI e um infiltrômetro com "duplos quadrados" (DI num campo experimental localizado a cerca de 15 km a sudeste da cidade de

 12. Efeito da profundidade de trabalho das hastes sulcadoras de uma semeadora-adubadora na patinagem, na força de tração e no consumo de combustível de um trator agrícola Effects of work operation depth of shanks in a seeder-fertilizer on slip, traction force and fuel consumption of a tractor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Antonio Zambillo Palma

  2010-10-01

  Full Text Available A consolidação do sistema de semeadura direta trás grandes benefícios ao meio ambiente e, também, é notável a redução dos custos de produção devido a desnecessidade das operações como aração, subsolagem, escarificação e gradagem. Porém, nesse sistema se têm muitos problemas relacionados a compactação das camadas superficiais em função do tráfego de máquinas e a consorciação lavoura-pecuária. A solução encontrada pelos agricultores tem sido a substituição, na semeadora-adubadora, do sulcador disco duplo pela haste sulcadora que atua em profundidades superiores. O presente estudo teve como objetivo avaliar diferentes profundidades de trabalho da haste sulcadora, analisando o consumo de combustível, força de tração, índice de patinagem, potência na barra de tração, consumo específico de combustível e capacidade de campo teórica de um trator agrícola tracionando uma semeadora-adubadora em solo compactado pela integração lavoura-pecuária. Os tratamentos foram 100, 150, 200 e 250 mm de profundidade de trabalho da haste sulcadora, sendo os ensaios desenvolvidos no Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, utilizando delineamento experimental de blocos, casualisados, composto por quatro tratamentos e três repetições. Dessa forma, conclui-se que o aumento da profundidade de trabalho da haste sulcadora em semeadoras-adubadoras de semeadura direta de milho em solos compactados ocorre o aumento no consumo de combustível, no índice de patinagem e no esforço de tração dos tratores agrícolas. Porém, quando a ponteira da haste sulcadora trabalhou posicionada 50 mm abaixo da camada mais compactada se teve reduções nos parâmetros força de tração e índice de patinagem, aumentando a capacidade de campo teórica.The direct sowing system brings many benefits to the environment and also reduction in production costs, since operations such as plowing, subsoiling, chiseling and harrowing

 13. Wives of pathological gamblers: personality traits, depressive symptoms and social adjustment Esposas de jogadores patológicos: traços de personalidade, sintomas depressivos e ajustamento social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Helena B. Mazzoleni

  2009-12-01

  ões para permanecerem nesses relacionamentos tão opressivos. O objetivo foi examinar o ajustamento social, a personalidade e as emoções negativas das esposas de jogadores patológicos. Método: A amostra foi constituída por 25 esposas de jogadores patológicos, média de idade 40,6 anos (DP = 9,1, do Ambulatório de Jogadores Patológicos e do Jog-Anon, e 25 esposas de não jogadores, média de idade 40,8 anos (DP = 9,1, que responderam a anúncios colocados no complexo do hospital da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo. Foram selecionadas aquelas que apresentavam características demográficas próximas às das esposas de jogadores patológicos. Os sujeitos foram avaliados por meio da Escala de Ajustamento Social, do Inventário de Temperamento e Caráter, do Inventário de Depressão de Beck, e do Inventário de Ansiedade Traço-Estado. Resultados: Três variáveis permaneceram no modelo final da Análise de Regressão Logística Múltipla. Esposas de jogadores patológicos apresentaram maior insatisfação no relacionamento marital e escores mais altos nos fatores de temperamento Dependência de Gratificação e Persistência. Ambas, as esposas de jogadores patológicos e de não jogadores apresentaram fatores de caráter bem estruturados, excluindo transtornos de personalidade. Conclusão: Este perfil de personalidade pode explicar a resiliência emocional das esposas de jogadores patológicos e a longa duração de seus casamentos. Codependência e outros rótulos utilizados anteriormente para descrevê-las podem, de um lado, legitimar seus problemas e, de outro, estigmatizá-las como inaptas e carentes.

 14. Substituição da valva mitral com tração dos músculos papilares em pacientes com miocardiopatia dilatada Mitral valve replacement with chordae tendineae preservation, traction and fixation in end-stage dilated cardiomyopathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabio Antonio Gaiotto

  2007-03-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar a geometria e a função do ventrículo esquerdo (VE após a troca mitral com tração e fixação dos papilares, em portadores de insuficiência cardíaca terminal com insuficiência mitral secundária. MÉTODO: Dos 20 pacientes avaliados, 70% eram homens, com idade média de 50,2 anos e 55% recebiam inotrópicos. A fração de ejeção (FEVE foi menor que 30% em todos; 85% estavam em classe funcional (CF IV. Dezoito receberam próteses de pericárdio bovino e dois, mecânicas. Os períodos considerados foram: 3, 6, 12 e 18 meses. As variáveis consideradas: volume sistólico do VE (VS, a FEVE, os diâmetros sistólico e diastólico finais (DSF e DDF e os volumes sistólico e diastólico finais (VSF e VDF. No estudo estatístico, empregou-se da análise de variância (AV e o teste de Friedmann (F. A sobrevida foi aferida pelo método de Kaplan-Meyer. RESULTADOS: Dois (10% faleceram no período imediato. A sobrevida no primeiro ano foi de 85%, no segundo, 44%, no terceiro, 44%, no quarto, 44% e no quinto, 44%. A comparação entre pré e 3 meses, empregando-se a AV, não revelou alteração significativa para o VS (p=0,086. Houve acréscimo da FEVE (p=0,008 e decréscimo do DDF (p=0,038; do DSF (p=0,008; do VDF (p=0,029 e do VSF (p=0,009. Os momentos pré, 3 e 6 meses, com o teste F, não revelaram alterações. Entre os momentos pré, 3 meses e final, empregando-se a AV, não houve significância. CONCLUSÃO: Há melhora da FEVE, dos VDF, VSF, DDF e DSF; até o terceiro mês. A partir de então, as variáveis permanecem estáveis.OBJECTIVE: This study aimed at evaluating results of mitral valve replacement using a new technique of complete chordae tendineae adjustment for left ventricular remodeling. METHODS: Twenty end-stage idiopathic dilated cardiomyopathy patients with severe functional mitral valve regurgitation underwent mitral valve replacement. Seventeen (85% were in functional class IV. Both anterior and posterior

 15. Compressive and diametral tensile strength of glass ionomer cements Resistência à compressão e à tração diametral de cimentos de ionômero de vidro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Bresciani

  2004-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to compare, in different periods of time, the compressive and diametral tensile strength of a traditional high viscous glass ionomer cement: Fuji IX (GC Corporation, with two new Brazilian GIC's: Vitro-Molar (DFL and Bioglass R (Biodinamica, all indicated for the Atraumatic Restorative Treatment (ART technique. Fifteen disk specimens (6.0mm diameter x 3.0mm height for the diametral tensile strength (DTS test and fifteen cylindrical specimens (6.0mm diameter x 12.0mm height for the compressive strength (CS test were made of each GIC. Specimens were stored in deionized water at 37º C and 100% of humidity in a stove until testing. Five specimens of each GIC were submitted to CS and DTS test in each period, namely 1 hour, 24 hours and 7 days. The specimens were tested in a testing machine (Emic at a crosshead speed of 1.0mm/min for CS and 0.5mm/min for the DTS test until failure occurred. The data were submitted to two-way ANOVA and Tukey tests (alpha=0.05. The mean CS values ranged from 42.03 to 155.47MPa and means DTS from 5.54 to 13.72 MPa, with test periods from 1h to 7 days. The CS and DTS tests showed no statistically significant difference between Fuji IX and Vitro Molar, except for CS test at 1-hour period. Bioglass R had lowest mean value for CS of the cements tested. In DTS test Bioglass R presented no statistically significant differences when compared with all others tested GICs at 1-hour period and Bioglass R presented no difference at 24-hour and 7-day periods when compared to Vitro-Molar. Further studies to investigate other physical properties such as fracture toughness and wear resistance, as well as chemical composition and biocompatibility, are now needed to better understand the properties of these new Brazilian GIC's.Comparou-se a Resistência à Compressão (RC e à Tração Diametral (TD de um cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade [Fuji IX (GC Corporation] e de dois novos cimentos

 16. Application of the Spielberger's State-Trait Anger Expression Inventory in clinical patients Aplicação do inventário de expressão de raiva estado-traço de Spielberger em pacientes clínicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávia Barros de Azevedo

  2010-04-01

  Full Text Available OBJECTIVE: To examine the factor structure of the Portuguese version of State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI in clinical patients. METHOD: 400 subjects from an internal medicine outpatient unit and 200 from a medical ward were recruited. Patients answered questions about clinical data, the STAXI, and the Beck Depression Inventory (BDI. Raw score of the STAXI was submitted to reliability assessment and factor analysis. RESULTS: Internal consistency using the Cronbach's alpha coefficient was of 0.84. The STAXI significantly correlated with BDI at r=0.352 (pOBJETIVO: Avaliar o construto e as propriedades psicométricas da versão em português do Inventário de Expressão de Raiva Estado-Traço (STAXI em pacientes clínicos. MÉTODO: 400 indivíduos de uma unidade ambulatorial e 200 de uma enfermaria de clínica médica foram recrutados. Foram coletadas informações sobre aspectos clínicos, o STAXI e o Inventário de Depressão de Beck (BDI. Os escores brutos do STAXI foram submetidos à análise de confiabilidade e análise fatorial. RESULTADOS: A consistência interna pelo coeficiente alfa de Cronbach foi de 0,84. O STAXI se correlacionou significativamente com BDI (r=0,352; p<0,01. A análise de Componentes Principais identificou cinco fatores significativos: Raiva-traço, Raiva-estado, Controle-de-raiva, Raiva-para-fora e Raiva-para-dentro. Esse modelo estrutural é similar ao apresentado originalmente por Spielberger. CONCLUSÃO: A versão em português do STAXI apresenta uma estrutura fatorial adequada que permite a avaliação das dimensões da raiva em pacientes clínicos.

 17. Desenvolvimento de metodologia para previsão do fenômeno de vibrações decorrentes da interferência entre eixos de um trator com tração dianteira auxiliar (TDA Development of methodology to predict power hop of the axle interference of a front wheel assist tractor (FWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Fernando Schlosser

  2001-12-01

  Full Text Available Foi desenvolvido um ensaio de campo com o objetivo de avaliar as condições da ocorrência do fenômeno do "galope" do trator, que consiste em vibrações de baixa freqüência e grande amplitude. Este fenômeno físico é muito comum nos tratores de tração integral, principalmente nos que possuem pneus de diferentes diâmetros no eixo dianteiro e traseiro. Para provocar o "galope", determinaram-se diferentes condições de distribuição de peso, pressão interna dos pneus e da magnitude da carga na barra de tração. Ao final dos ensaios, determinaram-se as condições de ocorrência do fenômeno por meio de uma metodologia bastante simples em função dos raios dos pneus. O método utilizado para a determinação das condições de ocorrência do galope foi plenamente satisfatório, pois pôde prever com bastante precisão as condições em que iria ocorrer o fenômeno.A field experiment was carried out to evaluate the conditions for the appeareance of the power hope phenomenon. It consists in low frequency vibrations and great amplitude. This physical phenomenon is very common in FWA tractors, mainly with unequal tires diameter in front and rear axle. To promote power hope, different weight distribution conditions, different tire pressure and different drawbar force were used. Power hope occurence conditions were determined using simple methodology, which uses tire radio in the calculations.

 18. Tra storia e leggenda. Indagini sul network artistico tra Sofonisba Anguissola, Giulio Clovio e Levina Teerlinc

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annemie Leemans

  2014-12-01

  Full Text Available The article explores the relation between two miniature painters: the Croatian Giulio Clovio and the Fleming Levina Teerlinc. The starting point of this research is a letter written in the 1540s, which is written by Annibal Caro in name of Giulio Clovio. The letter is addressed to a young nameless female miniature painter. This female miniature painter can be identified as Levina Teerlinc because of a corresponding characteristics and profile. The focal point of this letter is an exchange of self-portraits between Clovio and the female painter. Proof that it is Levina Teerlinc who sends Clovio her self-portrait is to be found in the testament of the Croatian artist, that reminds «il ritratto di Livinia meniatrice» or «the portrait of Livinia miniature painter».Historiography connected the event to the portrait of Giulio Clovio, painted by the hand of Sofonisba Anguissola. In this portrait the Croatian is depicted with a portrait miniature in his hand. Federico Zeri, owner of the portrait until 1998, believed that the miniature portrayed Levina Teerlinc. This present article argues that the miniature is a self-portrait of Sofonisba Anguissola. Evidence for this can be found in another portrait of this painter of Cremona. In the portrait of her master Bernardino Campi, Anguissola depicts Campi in the action of painting her portrait, which essentially is a self-portrait. In both paintings, the master paints a portrait of his pupil Sofonsiba: Bernardino Campi is her master for painting, while Giulio Clovio is her master for miniature painting. Clovio, just like Campi, is depicted in the act of painting, with the brush in his hand and his eye focussed on the viewer. Further, the article describes exhaustively the provenance of the portrait of Clovio. It particularly emphasises the typology of headgear the miniature painter wears and compares it with a similar sample worn by a contemporary Englishman. Finally, this study proposes to give some answers to unresolved questions about the relationship between Clovio and Levina. The article individuates Francisco de Holanda as an intermediary between the two. Further, it rectifies the birth and wedding date of Levina and confirms her absence in Flanders even before her English period. This means that it cannot be excluded that Levina Teerlinc spent a period in Italy around the 1540s and that she might have been a student of Giulio Clovio.

 19. Tra advergame e mappe online: contaminazioni tra Street View e discorso pubblicitario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriele Ferri

  2013-03-01

  Full Text Available Molti servizi di cartografia online – Google Maps, Bing Maps, Nokia Maps, Yandex Maps e altri ancora – permettono di esplorare alcuni luoghi da un punto di vista quasi in soggettiva, come se l'utente si trovasse effettivamente sul posto.

 20. Tra sogno e realtà: Michail Bulgakov tra letteratura e cinema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sara Tongiani

  2011-05-01

  Full Text Available The great masterpiece of Michail Bulgakov, Master i Margarita, represents an hypertext by which writers, literary critics and directors are still inspired. This paper focuses on the interconnection of languages and media characterizing the shift from the Bulgakov’s troubled page to the big-screen. In particular, the Wajda’s film (Pilatus und andere, 1972 and the Bortko’s tv-series (Master i Margarita, 2005 appear deeply different for both the character of hypertext of the reference novel and the historical and political context that the two authors point out. Wajda complies with the Bulgakov’s point: both of them tell about the trial suffered by Jeshua through the Pilate’s experience. The interpretation of the Polish director is enriched by the frequent references to cultural, social and political conflicts of the last century Europe. On the other hand, Bortko follows the Bulgakov’s novel page after page. The tv-series by Bortko becomes a kind of choral work in which the viewer can choose between the characters and different points of view. Thus, Wajda interprets the Bulgakov work, while Bortko translates the words of the novel in artificial television images.