WorldWideScience

Sample records for tedavisinde yerinden oynayan

 1. Metabolik Sendrom Tedavisinde Bağırsak Mikrobiyotasının Probiyotikler ve Özelinde Saccharomyces Boulardii ile Modülasyonu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İhsan Boyacı

  2017-03-01

  Full Text Available Metabolik sendrom insan metabolizmasındaki dengenin bozulmasını ifade eden glukoz intoleransı veya diyabetes mellitus, abdominal obezite, dislipidemi, hipertansiyon, kardiyovasküler anormalliklerin bir arada görüldüğü hastalıklar kümesidir. Barındırdığı riskli hastalıklardan dolayı da mortalite ve morbiditesi artmaktadır. Türkiye’de ve dünyada metabolik sendrom prevelansı epidemik seviyelere ulaşmak üzere ve ülkelerin ekonomisine ağır yükler getirmektedir. Metabolik sendrom tedavisinde başlıca hedef kalp hastalıkları riskini azaltmak ve hastalığı kontrol altında tutmaktır bunun içinde ilaç tedavisi ve son yıllarda obezite özelinde cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Ancak ilaç tedavileri hasta yaşamında ciddi ve kalıcı değişimler yapmadıkça bu hastalık grubuna kesin çözüm getirmekten çok uzaktır. Cerrahi tedaviler için ise kesin yargılarda bulunmak henüz çok erkendir. Son zamanlarda insan mikrobiyatası üzerine yapılan bilimsel çalışmalar bağırsak mikrobiyatasında ki homeostatik dengenin bozulması nedeniyle subklinik ve kronik bir inflamasyonun oluştuğu ve bununda glukoz metabolizmasının bozulmasında rolü olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle bağırsak mikrobiyotasını probiyotikler kullanarak modüle edip metabolik sendrom hastalarının tedavisinde kullanmak etkili ve ekonomik bir çözüm fırsatı olabilir. Yeni çıkan bir çalışmada Everard ve arkadaşları (98, Tip 2 diyabetes mellitusu olan farelere verilen Saccharomyces boulardii diyabetin klinik belirteçlerini geriletmiş ve metabolik sendromlu hastaların tedavisinde kullanılabileceğinin ön verilerini göstermiştir.

 2. Birinci basamak Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, amoksisilin, metronidazol protokolünün karşılaştırılması

  OpenAIRE

  UYGUN, Ahmet; KANTARCIOĞLU, Murat; POLAT, Zülfikar; KİLCİLER, Güldem; GÜLŞEN, Mustafa

  2010-01-01

  Giriş ve Amaç: Ülkemizde günümüzde birinci basamak Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinde protokollerin süresi ve eradikasyon oranları konusunda tartışmalar sürmektedir. Bu çalışmadaki amacımız; nonülser dispepsili Helikobakter pilori pozitif hastalarda lansoprazol, amoksisilin, metronidazol'den oluşan 7 ve 14 günlük tedavi protokollerinin eradikasyon oranlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Helikobakter pilori pozitif nonülser dispepsili 180 hasta (84 kadın,...

 3. Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, amoksisilin, klaritromisin protokolünün karşılaştırılması

  OpenAIRE

  UYGUN, Ahmet; TÜZÜN, Ahmet; YEŞİLOVA, Zeki; ASLAN, Murat; ATEŞ, Yüksel; POLAT, Zülfikar; ERDİL, Ahmet; BAĞCI, Sait; GÜNHAN, Ömer; GÜLŞEN, Mustafa; DAĞALP, Kemal

  2015-01-01

  Giriş ve amaç: Günümüzde birinci basamak Helicobacter pylori (Hp) eradikasyon tedavisinde protokollerin süresi ve eradikasyon oranları konusunda tartışmalar sürmektedir. Bu çalışmadaki amacımız; nonülser dispepsili Hp pozitif hastalarda lansoprazol, klaritromisin ve amoksisilin'den oluşan 7 ve 14 günlük tedavi protokollerinin eradikasyon oranları nı karşılaştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya Hp pozitif nonülser dispepsili 188 hasta (92 kadın, 96 erkek, ortalama yaş 44.8 yıl) alı...

 4. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardaki etken maddelerin tayini için elektrokimyasal yöntemlerin geliştirilmesi ve analitik uygulamaları

  OpenAIRE

  TAŞDEMİR, İbrahim Hüdai

  2011-01-01

     Bu tez çalışmasında hipertansiyon tedavisinde kullanılan hidrokloratiyazit (HKA), indapamit (İNDA), peridopril (PER), moeksipril (MOE) ve zofenopril (ZOF) moleküllerinin asılı damla cıva elektrot (ADCE) ve camsı karbon elektrot (CKE) yüzeylerindeki elektrokimyasal davranışları incelenmiş, elektrot tepkimesine katılan elektron ve proton sayıları ile difüzyon katsayısı ve yüzey kaplama katsayısı hesaplanmıştır. Deneysel çalışmalarda elde edilen veriler teorik hesap...

 5. Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim Tartışmalarının Odağında Bir Düzenleme: 6360 Sayılı Yasa Hakkındaki Değerlendirmeler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şeniz ANBARLI BOZATAY

  2016-04-01

  Full Text Available Geçmişi Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan ve güncelliğini günümüzde de koruyan merkezi yönetim ve yerinden yönetim tartışmaları, 6360 Sayılı Yasa ile yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Büyükşehir belediyesi tanımını yeniden düzenlemek suretiyle, otuz ilde, il özel idarelerini, köyleri ve belde belediyelerini kaldırarak, bu illerdeki ilçe belediyelerini büyükşehir ilçe belediyesi hâline dönüştüren Yasanın etki alanının Türkiye nüfusunun yaklaşık %80’ine tekabül etmesi, etkileri açısından önemli bir değişime işaret etmektedir. Kamu hizmeti sunumunda yeni bir yerel yapılanmanın amaçlandığı Yasa ile Büyükşehir Belediyelerine verilen yeni görevler ve yeni hizmet alanları üzerine, başta siyasetçiler, akademisyenler ve uygulayıcılar olmak üzere birçok çevre tarafından değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu çalışmada, 6360 Sayılı Yasa; usul ve anayasaya uygunluk, Yasanın getirdikleri üzerine değerlendirmeler ve Yasanın muhtemel sonuçları üzerine yapılan tartışmalar itibariyle üç farklı boyut içinde ele alınarak incelenmiştir.

 6. İntervertebral disk patofizyolojisinde rol oynayan etmenler

  OpenAIRE

  Aktar Reyhanioğlu, Duygu

  2014-01-01

  Intervertebral disc locating between two vertebrae and maintaining support function and structures that remain vertebraes together. İt is the most important part of functional movement system and consisting of anulus fibrosus , nucleus pulposus, and vertebral endplate. İntervertebral disc degeneration is the loss of functionality of disc as a result of physiologic, chemical and mechanic pathology. As a result of functional unit damage occuring loss of function, spread all spinal column.In thi...

 7. Jinekomasti tedavisinde ‘liposuction’ – artroskopik kıkırdak traşlayıcı kombinasyonu

  OpenAIRE

  Ersoy, Burak; Aköz, Tayfun

  2014-01-01

  Giriş: Uzun süredir mevcut jinekomasti tanısı konulan erişkin erkeklerde tek etkin tedavi seçeneği cerrahidir. Jinekomastinin düzeltilmesine ilişkin birçok farklı cerrahi teknik tarif edilmiştir. Bu çalışmada, ameliyat izini en az düzeyde tutmak amacıyla artroskopik traşlayıcı cihazın konvansiyonel LPS uygulamasına kombine edildiği jinekomasti düzeltici cerrahi yöntemin tanıtılması ve sunulan cerrahi teknikle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: 2012 ve 2...

 8. İntraartiküler propolis ekstraktının erişkin sıçanlarda deneysel osteoartrit tedavisinde etkinliği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gökçen Kerimoğlu

  2017-12-01

  Full Text Available Amaç: Eklem kıkırdağının kendini tamir edebilme yeteneği oldukça sınırlıdır. Dejeneratif osteoartrit (OA, eklemde özellikle eklem kıkırdağı ve subkondral kemikte ilerleyici dejenerasyonla karakterizedir. Bazı sitokinler, matriks metalloproteinazlarının (MMP ve kondrosit kaynaklı katabolik maddelerin salınımını artırarak kıkırdak harabiyetini hızlandırırlar. Bal arıları tarafından üretilen propolis sitokinler ve MMP üzerinde etkiye sahiptir . Bu çalışma; intraartiküler propolis uygulanmasının deneysel osteoartrit üzerine etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Yöntemler: Çalışmada kullanılan 21 adet Spraque Dawley cinsi dişi sıçan sadece artrotomi yapılan (A, artrotomi ve intraartiküler propolis uygulanan (P ve artrotomi ve intraartiküler serum fizyolojik uygulanan (SF olmak üzere üç gruba ayrıldı. P grubuna artrotomi sonrası 3. haftadan itibaren toplam üç hafta, haftada bir kez olacak şekilde 0.5 mg/ml konsantrasyondaki propolisten 0.1 ml intraartiküler verildi. SF grubuna ise P grubuyla aynı zamanlarda serum fizyolojik verildi. 6. hafta sonunda bütün sıçanlar servikal dislokasyon yoluyla sakrifiye edildi ve alınan diz eklemleri Safranin O-Fast Green ile boyanarak Mankin Skorlamasına göre histolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Yapılan histolojik skorlamada gruplardaki ortalama skorlar;A grubunda 0.57; SF grubunda 10.1 ve P grubunda ise 5.57 puan olarak hesaplanmıştır. A grubunda; eklem yüzeyi kıkırdak yapısının, boyanmasının ve hücrelerinin genel olarak normal olduğu görüldü. SF grubunda, kıkırdak yüzeyinde yarıklar; hücrelerinde ve matriks boyanmasında ciddi bozukluk mevcut olduğu gözlendi. P grubunda ise boyanmada azalma ve hücrelerde gruplaşmalar görülse de eklem yüzeyi SF grubuna göre daha düzgündü. Sonuç: İntraartikülerpropolisekstraktı uygulamasının deneysel OA oluşumunu azaltıcı etkisi olabilir.

 9. Emek Kavramının Ortaya Çıkışında Rol Oynayan Tarihi Dönüm Noktalarının Süreç Merkezli Değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  YÜKSEL,   Dr.Hasan

  2014-01-01

  Depending upon the thought that the developments appearing in a field of science cannot be isolated from its historical backgrounds entirely, the science can be defined as a dynamic process. In this context, assessed from its historical background, it can be revealed that the term „work‟ have been exposed to numerous changes sociologically. To put in another way, the transformation of labour to its current state is shaped by historical turning points such as agrarian revolution which is the i...

 10. Zor İyileşen Alt Ekstremite Yaralarının Tedavisinde Negatif Basınçlı Yara Tedavi Yönteminin Etkinliği ve Sonuçları

  OpenAIRE

  Aygün, Hayati; Çakar, Albert; Atilla, Atıl; Irlayıcı, Bilgin; Aytekin, Mahmut; Ağır, İsmail; İslam, Cihangir

  2014-01-01

  Aim: The chronic infected wounds are commonly encountered in the orthopedic practice and occur due to several etiological factors. They are responsible for serious morbidity and mortality. Regardless of the etiology, the underlying factors at these wounds are healing problems and predisposition to infection due to microvascular insufficiency. There are several methods for the treatment of these wounds. One of them is vacuum assisted closure systems (VAC) or negative pressure wound therapy (NP...

 11. Current approaches in oral mucositis prevention, care and treatment in hematopoietic stem cell transplantation: Literature reviewHematopoetik kök hücre naklinde oral mukozitin önlemesi, bakımı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar: Literatür incelemesi

  OpenAIRE

  Baysal, Ebru; Sarı, Dilek

  2016-01-01

  Oral mucositis is important inflammatory complications affecting the esophagus, oropharyngeal mucosa and gastrointestinal tract in cancer patients receiving chemotherapy and radiotherapy. Oral mucositis’ incidence is depending on the conditioning regimen, type of disease and the applied transmission procedure. It’s incidence is 35-75% in autologous transplant patients and 75-100% in allogeneic transplant patients. The aim of this review, examine the results of the researches for prevention an...

 12. ÇOCUKLARDA DAMAK YARIĞI ONARIMI SONRASI GÖRÜLEN VELOFARİNGEAL YETMEZLİK TEDAVİSİ

  OpenAIRE

  Ertaş, Ümit; Saruhan, Nesrin; Demirci, Tevfik

  2015-01-01

  Velofaringeal kompleks, posterior faringeal duvara doğru kapanarak oral ve nazal kaviteyi birbirinden ayırır. Velofaringeal yetmezlik (VFY) sıklıkla  damak yarığı onarımı sonrasında görülür. Velofaringeal yetmezlik tedavisinde; Furlow palatoplastisi, faringeal flepler, Sfinkter faringoplastisi ve posterior faringeal duvar augmentasyonu gibi birçok cerrahi teknik kullanılmaktadır. Velofaringeal yetmezlik tedavisinde en sık kullanılan yöntemler; Sfinkter faringoplastisi ve faringeal fleplerdir....

 13. P-20: Osteitis Pubisli Futbolcularda İnguinal Herni Varlığının Araştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Eraslan

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Kasık ağrıları futbolda önemli sağlık problemlerindendir. Nedenleri arasında sıklıkla kas-tendon zorlanmaları, avülsiyon kırıkları, osteitis pubis, inguinal herni (gerçek herni kesesi varlığı ve sporcu hernisi (gerçek herni kesesi yokluğu bulunmaktadır.AMAÇ: Bu çalışmada osteitis pubis tanısı almış futbolcularda eski veya mevcut inguinal herni varlığını araştırmak amaçlandı.GEREÇ-YÖNTEM: Spor hekimliği polikliniğine 2011-2016 yılları arasında kasık ağrısıyla başvurmuş ve osteitis pubis tanısı almış erkek futbolcuların arşiv kayıtları retrospektif olarak tarandı. Sporcuların demografik özellikleri, MR görüntüleri ve varsa inguinal USG tetkik sonuçları incelendi. BULGULAR: Arşiv kayıtlarından profesyonel veya rekreasyonel olarak futbol oynayan 51 osteitis pubisli sporcunun MR görüntülerine ulaşıldı. Yaş ortalaması 24.5 (±7.7 yıl bulundu. İnguinal herniyle ilişkili 8 (%15.6 osteitis pubis olgusu bulundu. 3 sporcu (%5.8 polikliniğimize başvurmadan önce inguinal herni operasyonu geçirmişti. 26 sporcuya ise kasık ağrısıyla beraber herni semptomları da (valsalva ile artan inguinal ağrı ve/veya şişlik tarifledikleri için herni muayenesi ve inguinal USG uygulanmıştı. Bunların sadece 5’i (%9.8 gerçek herni kesesi saptanarak cerrahiye sevk edilmişti. 8 olgunun 7'sinde inguinal herniyle ipsilateral osteitis pubis bulguları kontrlateraldekinden daha belirgindi.TARTIŞMA: Çalışmamızın sonuçları osteitis pubisli futbolcularda eş zamanlı inguinal herni olabileceğini ve önceden inguinal herni tamiri geçirmiş bir futbolcuda osteitis pubis gelişebildiğini göstermiştir. Bunun yanında, inguinal duvardaki defektle ipsilateral pubik ramusta daha belirgin osteitis pubis bulgularının oluşu iki patolojiye yol açan mekanizmaların ortak olabileceğine işaret etmektedir. İnguinal herninin tedavisinde cerrahi girişim esastır ve s

 14. P-10: Artroskopik meniskus tamiri geçirmiş futbolcuda kas kuvvetlendirmenin önemi: Olgu sunumu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bihter Akınoğlu

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Dize yönelik yaralanmaya yol açan spor dalları içerisinde futbol ilk sırada gelmektedir. Futbolcularda diz eklemi yaralanmalarından sonra uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programı sporcunun kas kuvvetini ve performansını artırıp spora geri dönüşünü hızlandırmaktadır.AMAÇ: Artroskopik meniskus tamiri geçiren futbol sporcusuna uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programının kas kuvveti ve fonksiyonel seviye üzerine olan etkilerini değerlendirmektir.GEREÇ-YÖNTEM: 3 ay önce sağ diz artroskopik menisküs tamiri geçiren 18 yaşında aktif ve profesyonel olarak futbol oynayan erkek sporcu, sağ dizinde kuvvet kaybı şikâyetiyle kliniğimize başvurdu. Olgunun değerlendirilmesinde tedavi öncesi ve tedavi sonrasında genel kas kuvvet ölçümü ve Hamstring/Quadriceps kaslarına izokinetik kas kuvvet ölçümü yapıldı. Ayrıca günlük yaşam aktivitelerini ve fonsiyonel bağımsızlık düzeyini değerlendirmek içinde Lysholm diz skalası ve Tegner aktivite skalası kullanıldı. Rehabilitasyon programında; izokinetik kas kuvvetlendirme eğitimi ve elektroterapi uygulaması yapıldı. İzokinetik kuvvetlendirme eğitimi 60 derece/sn de 5 tekrarlık bir ısınmanın ardından, 60 derece/sn hızda 3 set 10 tekrar ve 180 derece/sn hızda 3 set 15 tekrar konsantrik/konsantrik kas kuvvetlendirme protokolü bilateral olarak uygulandı. Aynı zamanda her iki dize bilateral olarak 4 kanallı yüksek voltaj galvanik stimulasyon uygulandı. Bu tedavi programı haftada 2 kez olmak üzere toplam 6 hafta uygulandı. BULGULAR: Olgunun tedavi öncesi ve 6 haftalık tedavi sonrasındaki değerlendirme sonuçları Tablo 1 de verildi. Olgunun tedavi öncesine göre tedavi sonrasında kas kuvveti, Lysholm Diz skalası puanı, Tegner Aktivite Skalası puanı arttı. Tedavisi öncesinde her iki açısal hızda anormal seyreden H/Q oranının, tedavi sonrasında normal sınırlarda ulaştığı belirlendi

 15. PERiMENSTRUAL DiSTRES VE HEMiŞiRELiK YAKLAŞIMI

  OpenAIRE

  KIZILKAYA, Nezihe

  2015-01-01

  Kadm populasyonunun % 70'inden \\'Ogu perimenstrual distres §ikayetlerinin en az bir ya da daha fazlasmdan etkilenmektedir. Perimenstrual distres  §ikayetlerinin azaltihnas1 ya da Onlen1nesi iyin stres azalt1na, egzersiz, diyet, egiti1n ve da.n1 rnanhk bile§enlerinden olu§an <;ok boyutlu bio-psiko-sosyal bir yakla§1m oneril mektedir. Hem§ireler perimenstrual distres §ikayetlerinin onlenmesi ya da tedavisinde <;ok onemli bir role sahiptirler.

 16. Tartışmalı Endikasyonlarında ESWL

  OpenAIRE

  Gürpınar, Dr. Tayfun; Özkan, Dr. Semih

  1995-01-01

  ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) üriner sistem taş hastalığının tedavisini tümüyle değiştirmiştir Elde edilen deneyim bu teknolojinin güvenli ve etkili olduğunu ancak taş hastalığı tedavisinde sınırları olduğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: ESWL, üriner sistem taşları

 17. İki uçlu bozukluk 1 ve iki uçlu bozukluk 2 depresyon tedavisi arasındaki farklar

  OpenAIRE

  Sayar, Kemal

  2013-01-01

  İki uçlu bozukluk 1 ve 2 depresyonları, klinik açıdan farklılıklar gösterebilmektedir. İki uçlu bozukluk 2 ve iki uçlu bozukluk 1 depresyonların tedavisi arasındaki farklar ise tartışmalı bir alandır. Henüz İki uçlu bozukluk 2 depresyon tedavisi konusunda yeterince kanıt birikmemişse de ilk veriler her iki durumun tedavisinde farklar olması gerektiğini düşündürmektedir. Özellikle antidepresan kullanımı konusunda dikkatli olmak gerekmektedir.

 18. D Vitamininin Fetal ve Maternal Etkileri

  OpenAIRE

  A, Alper Gürz

  2015-01-01

  D vitamini ile insan sağlığı arasındaki ilişki, 1900’lerin başında riketsin tedavisinde D vitamininin etkili olduğunun gözlenmesi ile kurulmuştur. Son yıllarda yapılan çalışmalar, D vitamini yetersizliğinin riketsin yanında, diyabet, koroner kalp hastalığı, psöriazis, multipl skleroz, tüberküloz, enfeksiyonlar gibi klinik problemler için hazırlayıcı risk faktörü oluşturabilmekte olduğunu göstermektedir. Bunun yanında gebelik döneminde maternal D vitamini eksikliğinin, preeklampsi, gestasyonel...

 19. Cetuximab tedavisine bağlı trikomegali: 4 olgu sunumu

  OpenAIRE

  Ordu, Çetin; Pilancı, Kezban Nur; Okutur, Kerem; Sağlam, Sezer; Demir, Osman Gökhan; Köksal, Ülkühan İner

  2014-01-01

  Amaç: Cetuximab, kolorektal kanserler ve baş-boyun kanserlerinin tedavisinde kullanılan, epidermal büyüme faktörü reseptörüne (EGFR) karşı geliştirilmiş bir monoklonal antikordur. En önemli yan etkisi cilt toksisitesidir. Cetuximab ile ilişkili kıllanma değişiklikleri ise trikomegali (kaş ve kirpiklerde anormal uzama, kıvrılma, kalınlaşma) ve hipertrikozisdir. Çalışmamızda 4 kolorektal kanser olgusunda cetuximaba bağlı trikomegali yan etkisi sunulmuştur. Hastaların genel özellikleri Tablo 1' ...

 20. HNOK Proteinlerinin Escherichia Coli’de Üretiminin Optimizasyonu

  OpenAIRE

  SÜRMELİ, Nur Başak

  2017-01-01

  Hemoproteinler canlılarda steroid biyosentezinden solunuma, sinyalizasyondan ilaç metabolizmasına kadar pek çok farklı biyolojik süreçlerde önemli görevler üstlenirler. Endüstride, hemoproteinler kolesterol düşürücü pravastatin, rahim ve rahim ağzı kanserlerinin hormonal tedavisinde kullanılan progesteron, alerji ve yangı’ya karşı kullanılan kortizon gibi ilaçların üretiminde kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra hemoproteinlerin ilaç geliştirilmesi, biyolojik iyileştirme gib...

 1. Servikal nöral foraminal bölge ve uncinate çıkıntının embriolojik gelişimi ve anatomisinin klinikle ilişkilendirilmesi

  OpenAIRE

  BROHİ, Recep Ali

  2012-01-01

  Servikal bölge ile ilgili yapılan anatomik ve morfometrik çalışmaların büyük çoğunluğunda erişkin kadavra ve kemikleri kullanılmıştır. Servikal bölgenin ve bu bölge ile patolojilerde önemli rol oynayan uncinate proses ve servikal nöral foramen ile ilgili çalışmalar literatürde bulunsa da bu iki yapının embriolojik gelişimi yeterin...

 2. Online game culture in turkish new media

  OpenAIRE

  Güler, Tanyeli

  2012-01-01

  83 pages Sanal gerçekliğin sosyo-politik düzlemde ele alındığı bu çalışmada, Türkiye’deki online oyun kitlesinin oyunlardaki ritüelleri temel alınarak Türk oyun kültürünün yapısı incelenmektedir. Çalışmada Türkiye’de bir oyun milletinin var olup olmadığı incelenirken, bu soruya yanıt bulmak için hangi oyunların neden oynandığı ele alınmaktadır. Bu süre zarfında ise Huizinga tarafından ortaya konan “Homo Ludens (Oyun oynayan insan)”kavramı göz önünde tutulmakta ve oyun kitlesinin kendilerin...

 3. Tarihsel süreç içinde peyzaj tasarım ve uygulama çalışmalarında yapı malzemelerinin kullanımının irdelenmesi

  OpenAIRE

  Shakouri, Nasim

  2010-01-01

  Peyzaj, sayısız materyallerden oluşan görsel bir bütünlük olarak tanımlanmaktadır. Bu materyaller zaman içindeki değişimlerle, peyzaj tipi ve karakterini belirlemektedir. Peyzaj mimarlığında kullanılan materyaller, canlı ve cansız materyaller olarak ayrıca tanımlanmaktadır. Cansız materyaller kavramı içinde, peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal öğelerin oluşturmasında önemli rol oynayan yapı malzemeleri de yer almaktadır. Peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal malzemelerin özellikl...

 4. Osmanlı Devletinde Kıtlık ve İç Göç: 1870-1900 Arası İç Anadolu Örneği

  OpenAIRE

  AYBAR, Meriç

  2017-01-01

  İlk insanlarlabaşlayan göç olayı günümüze kadar hız kesmeden varlığını hissettirmeye devametmiştir. Tarihte göç kavramı farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkmıştır. Bazenbir yiyecek bulma isteği tıpkı ilk insanlarda olduğu gibi, bazen de yeniyurtlar keşfetme isteği ilk Türk devletlerinde olduğu gibi. Ya da bir deprem,bir salgın, savaş ya da aşırı nüfus artışı beraberinde göçü tetiklemiştir. Herne sebeple olursa olsun göç faktörü kitleleri yerinden etmiş hem terk edilenyerlerde hem de yeni gidi...

 5. S-41: Kadın Futbolcuların Bedenlerine İlişkin Algılarının ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman Göde

  2017-03-01

  Full Text Available Araştırmanın amacı; bir üniversitede futbol takımında amatör düzeyde futbol oynayan kadınların bedenlerine ilişkin algılarının ve yaptıkları spora ilişkin toplumsal cinsiyet rollerinin incelenmesidir. Araştırmaya 2014–2015 öğretim yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi Kadın futbol takımında oynayan 8 sporcu dâhil edilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan kadın futbolcuların toplumsal cinsiyet rollerini anlayabilmek için sporculara “toplumun bir kadın olarak futbol oynamanıza yaklaşımı nasıldır?” sorusu sorulmuş ve cevaplar iki tema altında incelenmiştir. (a Erkeklerin cinsiyetçi bakış açısı (b toplumda kadının yeri. Bununla birlikte, araştırmaya katılan kadın futbolcular genel olarak kendi bedenlerinden memnun olduklarını ve dış görünüşleriyle ilgili tercihleri yaparken “rahat olmayı” ön plana koyduklarını belirtmişler ve örnek aldıkları futbolcuların çoğunlukla erkek olduğunu ve bu durumun dış görünüşlerini etkileyebiliyor olabileceğini de ifade etmişlerdir.

 6. III. SINIF ÜÇ OLGUNUN TEDAVİSİNDE YÜZ MASKESİ UYGULAMASI (Olgu Bildirimi)-FACE MASK IN THE TREATMENT OF THE THREE CLASS III CASES (A Case Report)

  OpenAIRE

  Saraç, Müyesser; Kılıçoğlu, Hülya; Kırlıç, Yıldız

  2013-01-01

  ÖZETBu olgu bildirisinde, tedavisinde Delaire yüz maskesi uygulanan, iskele tsel ve dîşsel III. sınıf maloklüzyonu olan üç olgunun tedavi sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Gelişim döneminde olan iki olguda, yüz maskesinin ortopedik etkisi ile iskeletsel uyumsuzluk düzelmiştir. Gelişimini tamamlamış olan üçüncü olguda yüz maskesi, ortognatik cerrahi uygulamasından sonra postoperatif dönemde ağız içi fiksasyon ile beraber, ağız dışı fiksasyon amacı İle kullanılmış ve nüksün önle...

 7. Bisfenol-A içerikli dental materyallere güncel yaklaşım

  OpenAIRE

  Akyüz, Serap; Yarat, Ayşen; Egil, Edibe

  2013-01-01

  Bisfenol-A ilk kez 1891 yılında sentezlenmiş ve östrojenik etkileri 1930’larda bulunmuş olan endüstriyel bir kimyasaldır. Bisfenol–A günlük hayatın birçok alanında kullanılan ürünlerden biberon, saklama kapları, su şişeleri ve şişe kapakları, gözlük camları, CD, DVD ve elektronik cihazlar ile çocuk diş hekimliğinde koruyucu amaçla kullanılan rezin bazlı fissür örtücüler ve restoratif diş tedavisinde kullanılan kompozit dolgu materyallerinin yapısında bulunur. Günümüzde Bisfenol-A’nın olası to...

 8. Liposakşın Yöntemiyle Jinekomasti Tedavisi: 8 Yıllık Deneyim

  OpenAIRE

  Çil, Yakup

  2015-01-01

  Amaç: Jinekomasti erkeklerde görülen patolojik meme büyüklüğünü olarak tanımlanmaktadır. Jinekomastinin temel tedavi yöntemi cerrahidir. Son yıllarda liposakşın yönteminde jinekomastinin cerrahi tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Burada 8 yıllık dönemde liposakşın yöntemi ile tedavi edilen jinekomastili hastaların sonuçları sunuldu. Yöntem ve Gereçler: Çalışmada; 2006-2014 yılları arasındaki 8 yıllık dönemde jinekomasti nedeniyle liposakşın yöntemi ile tedavi edilen yaş ortalaması 23 yıl...

 9. Intrathoracic Lipomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alper Gozubuyuk

  2014-06-01

  Full Text Available Lipomlar liposarkom, teratom ve hamartom ile benzer radyolojik özellikler gösterdigi ayirici tanida akilda bulundurulmasi gerektigi, diyaframa yakin lezyonlarin ise diyafram hernileri ile kolayca karistirilabilecegi bilinen bir konudur Ancak bilgisayarli tomografi ve manyetik rezonans görüntülüme yardimi ile diyafram hernisi ayrimi kolayca yapilabilmektedir. Ayrica yukarda belitilen diger patolojilerde bilgisayarli tomografi ile yapilan taramalarda lezyon sinirlari içinde çok daha yüksek dansiteler (>50HU saptanmakta, malign durumlarda tümörün çevre dokulara invazyonu gösterilebilmektedir. Tüm bu ileri radyolojik görüntülemelere ragmen, tani halen doku rezeksiyonu ile saglanabilmektedir. radyolojik hasta takibin de belli sorunlari vardir. Ancak video yardimli cerrahideki gelismeler bu tür lezyonlarin tani ve tedavisinde çok daha az morbid bir seçenek olarak karsimiza çikmakta, uzun süreli radyolojik takibin mali, radyoaktif etkilenme, malignite riski altindaki hastanin anksiete sorunlarindan kurtulma olanagi saglamaktadir.Bu nedenlerden dolayi radyolojik taramalarda saptanip, semptomsuz ve radyolojik malignite süphesi göstermeyen her hastaya mutlaka cerrahi önerilmesinin bir kez daha düsünülmesini ya da olanak varsa daha az invaziv olan video yardimli cerrahi seçeneginin zorlanmasinda yarar oldugu kanisindayim. Saygilarimla.

 10. Dağıtım Kanallarında Çatışma Nasıl Önlenebilir?/Prevention of Conflict in Distribution Channels

  OpenAIRE

  Güreş, Nuriye

  2014-01-01

  Müşteri memnuniyetinin önem kazandığı günümüzde, müşterinin talep ettiği ürün ve hizmetleri doğru yerde, doğru zamanda ve doğru fiyattan sunmak işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, ürün ve hizmetlerin müşterilere ulaştırılmasında etkin rol oynayan dağıtım kanallarının önemi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, müşterilere istedikleri ürün ve hizmetleri ulaştırmada çok önemli yeri olan dağıtım kanalları üzerinde durularak, dağıtım kanallarında çeşitli sebeplerl...

 11. Gemi Kazalarına Neden Olan Köprü Üstü Kaynaklı Eksikliklerin İstatistiksel Açıdan İncelemesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuba KEÇECİ

  2014-06-01

  Full Text Available Denizcilik sektörü için en önemli konulardan biri, insana, çevreye ve eşyaya gelebilecek zararların en aza indirilmesi amaçlanarak, ileride meydana gelecek kazaların önlenmesine çalışılmasıdır. Deniz kazalarının incelenmesi ve gemide emniyeti etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bu amaca ulaşmada en önemli adımı oluşturmaktadır. Gemilerin emniyetli şekilde işletilmesi ve yönetilmesi için, gemilerin uluslararası standartlara uygunluğu sürekli olarak bayrak devleti ve liman devleti yetkililerince denetlenmektedir. Tanker şirketleri bu denetimlere ek olarak, yük taşıtan petrol ve kimyasal endüstrisi tarafından da denetime tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada, Türk tanker şirketlerinin SIRE (Ship Inspection Report Programme ve CDI (Chemical Distribution Institute kapsamında gerçekleştirilen denetim sonuçları incelenerek, bulunan eksikliklerin ve bunlara ait kök sebeplerin araştırılmasına çalışılmıştır. En sık görülen hatalardan biri olan köprü üstü kaynaklı eksiklikler istatistiksel olarak ortaya konularak, bu hataların oluşmasında rol oynayan kök sebepler tartışılmıştır.

 12. PC-3 Prostat Kanser Hücreleri Üzerinde İndosyanin Yeşili Kullanarak Yapılan Fotodinamik Terapinin AO/PI Boyama Testi Sonuçları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa Kemal RUHİ

  2017-06-01

  Full Text Available Fotodinamik terapi (FDT prostat kanseri tedavisinde henüz araştırma aşamasında olan sağaltıcı bir alternatiftir. FDT, ışığa duyarlı bir kimyasal maddenin (fotosensitizan ışık ile aktive edilmesi ve aktive olan kimyasalın kanserli bölgedeki hücre canlılığını baskılayıcı etkiye neden olması prensibine dayanmaktadır. Bu yeni tedavi yöntemi hem seçiciliği hem de yan etkilerinin azlığı nedeniyle alternatifler arasında ön plana çıkmaktadır. FDT’de kullanılan fotosensitizanın ışıksız ortamda sitotoksik olmaması ve vücuttan kolay atılabilmesi istenmektedir. Ayrıca herhangi bir fotosensitizanın yakın kızılaltı ışık ile aktive olması, bu dalgaboyunun deriye ve diğer dokulara daha fazla nüfuz etmesinden dolayı tercih sebebidir. Bu özelliklere sahip olan İndosiyanin Yeşili (ISY daha çok floresans özelliği ile ön plana çıkmış ve görüntüleme amaçlı olarak kullanılmıştır. Bu in vitro çalışmada ISY-FDT’nin farklı inkübasyon süreleri sonundaki etkisi AO/PI boyama yöntemi kullanarak ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar ISY-FDT’nin hücre canlılığını baskıladığını göstermektedir.

 13. Elektronik Sağlık Kayıtlarının WCF Web Servisleri Kullanılarak Aktarılması ve Depolanması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramazan Özgür DOĞAN

  2017-06-01

  Full Text Available Elektronik Sağlık Kayıtları(Electronic Health Record-EHR kronik hastaların takibinde ve uzaktan tedavisinde önemli rol oynamaktadır. EHR kronik hastaların biyolojik işaretlerinden ve fizyolojik parametrelerinden oluşmaktadır. EHR doktorlara kronik hastaların uzun süreli sağlık işaretlerini inceleyebilme ve bu işaretlerden daha somut çıkarımlarda bulunma yeteneği kazandırmaktadır. EHR’ler oldukça büyük boyutlu verilerdir ve bu veriler üzerinde işlem yapabilmek için verilerin belirli standartlara göre saklanması gerekmektedir. Gelişen teknoloji ile kronik hastalar evlerinden ayrılmadan internet aracılığı ile toplanan EHR bilgileri sayesinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Bu çalışmada EHR’lerin iletim ve saklanma koşullarını iyileştirmek için HL7 standardına uygun WCF teknolojisi kullanılan bir teletıp uygulaması geliştirilmiştir. Windows İletişim Vakfı( Windows Communication Foundation - WCF teknolojisinin kronik hastaların EHR bilgilerinin evlerinden ayrılmadan toplanabilmesi için getirdiği kolaylıklar üzerinde durulmuştur. Ayrıca WCF teknolojisi sayesinde programlama dilinden bağımsız XML tabanlı EHR kayıtlarına hızlıca anlık erişim yapılabilmiş ve bu veriler üzerinde hasta mahremiyeti korunarak kolayca işlem gerçekleştirilmiştir. Ek olarak gerçekleştirilen çalışmada WCF teknolojisi kullanıldığından kurulan teletıp sisteminin PC, tablet ve PDA gibi farklı platformlar üzerinden de kullanılabilmesi sağlanmıştır.

 14. A NOVEL OF A GENERATION OF WESTERN-ADMIRERS: SERVET-I FUNUN NOVEL BATIYA HAYRAN BİR NESLİN ROMANI: SERVET-İ FÜNÛN ROMANI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selma BAŞ

  2010-04-01

  alışılacaktır. Edebi eserlerde karşımıza çıkan içe¬rik, şekil, dil ve üslûba yönelik Batı edebiyatının etkileri belirlenerek, Servet-i Fünûn romanının edebiyat tarihimiz içindeki yerinden söz edilecektir.

 15. S-35: Aynı Yaş Kategorisinde Farklı Başarı Seviyesindeki Erkek Futbolcuların Lig Performanslarının Karşılaştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raziye Dut

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Futbola erken yaşta başlamak, yeteneğin ortaya çıkarılması ve doğru geliştirilmesi zor ve uzun bir süreçtir. Bu süreçte hem yetenekli hem de iyi yönlendirilmiş olan futbolcular milli takım kamplarına davet edilmekte ve milli futbolcu olmanın ilk adımlarını da atmış olmaktadır.AMAÇ: U-14 yaş kategorisinde milli takım seçilme kampına davet edilmiş erkek futbolcuların diğer ülke genelinde akademi liglerinde futbol oynayan aynı kronolojik yaştaki davet edilmeyen akranlarından lig performans farklılıklarını göstermektir.GEREÇ-YÖNTEM: 2016-2017 sezonunda akademi liglerinde futbol oynayan U-14 2050 erkek futbolcudan milli takıma seçilme kampına davet edilen 213 futbolcunun ligin ilk yarı döneminde davet edilmeyen akranlarından futbola spesifik lig performans farklarını inceledik. Veriler n ve % veya ortanca ve Inter Quartile Rate (IQR olarak özetlendi. Gruplar arası farklılıkların saptanmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı.. P<0,05 istatistiksel anlamlı kabul edildi.BULGULAR: Yaş çeyrekleri sırasıyla 122 (%57,3, 49 (523, 30 (%14,1 ve 12(%5,6 idi. 2016-2017 sezonunda şubat ayına kadar oynadıkları maç sayıları 12 (IQR: 5-12, dakika 681 (245-1183,2, sarı kart sayısı 0 (0-1, gol sayıları 0 (0-2 olduğu görüldü. Milli takıma seçilme kampına davet edilen futbolcuların edilmeyenlere göre daha fazla maç ve oyun dakikası oynadığı (p<0,001, daha fazla gol attığı (p<0,001 ve daha az sarı kart aldığı (p<0,001 saptandı. Lig maçlarında milli takıma seçilme kampına davet edilen futbolcuların 5 kişiden biri 1 gol atarken davet edilmeyenlerden 10 kişiden biri 1 gol attığı, davet edilenlerin oynadıkları maçlarda 2,77 maçta bir gol atılırken, davet edilmeyenlerin oynadıkları her 8,78 maçtan birinde bir gol atıldığı görüldü. Kampa davet edilmeyen sporcular oynadıkları her 581,28 dakikada bir gol atılırken, davet edilenlerde 218

 16. S-07: 12–14 Yaş Erkek Futbolculara Uygulanan Kombine Antrenmanların Kuvvet ve Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aydın Karabulak

  2017-03-01

  Full Text Available Amaç; 12–14 yaş erkek futbolculara uygulanan kombine antrenmanlarının kuvvet ve bazı fizyolojik özelliklere etkisini araştırmak. Materyal ve Yöntem; Araştırmaya Isparta Gülspor kulübünde futbol oynayan 30 çocuk gönüllü olarak katıldı. Futbolcular, kombine antrenman (bileşik yapan (KAG grup (n:15 ve konvansiyonel (alışılagelmiş antrenman yapan grup (NAG (n:15 olarak iki gruba ayrıldı. Kombine antrenman grubu (n:15 futbolcularının ortalama yaşı 13,3±0,7 yıl, boy ortalaması 158,1±9,9 cm, vücut ağırlığı 48,2±11,4 kg’dır. Konvansiyonel antrenman grubu (n:15 futbolcularının ortalama yaşı 13,2±1,5 yıl, boy ortalaması 154,7±15,1 cm vücut ağırlığı 44,2±11,4 kg’dır. Her iki gruba da, fiziksel (boy,kilo, fizyolojik (K.A.S., tansiyon, vücut ısısı, biyomotorik (kuvvet, sürat, esneklik ve teknik (futtek testler uygulandı. Her iki gruba da altı (6 haftalık antrenman uygulandı. Grupların son testleri bağımsız örneklem t testi ile karşılaştırıldı.Bulgular; İki gurubun karşılaştırılması sonucu biyomotorik özellikler arasında sayılan şınav, dikey sıçrama, yatay sıçrama arasında; fizyolojik özellikler arasında sayılan vücut ısısı başlangıç değerleri arasında anlamlı fark olduğu bulundu (p<0,05. KAG ve NAG grubunun son kuvvet testleri karşılaştırıldığında; triceps press (üçbaşlı kas basma ve leg curl (bacak bükme kuvvet testleri arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05. KAG ve NAG gruplarına uygulanan fizyolojik testlerden vücut ısısı başlangıç değerleri arasında anlamlı fark belirlendi (p<0,05.SONUÇ: Elde edilen verilere dayanarak. KAG yapan futbolcuların, NAG yapan futbolculara göre, biyomotorik ve fizyolojik özelliklerinin daha iyi geliştiği tespit edilmiştir.

 17. S-33: Atletik Performans Testleri U-14 Yaş Erkek Futbolcuların Elit Düzeye Kabülündeki Seçme Faktörlerinden Biri Olabilir Mi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernard Tahirbegolli

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Son yıllarda sporda yetenek seçimi ve geliştirme programları gündemdedir. Futbolda da yeteneğin seçilmesinde, geliştirilmesinde pratik uygulamada kabul gören tek bir rehber yoktur. Fakat tercih edilen erken dönem futbola başlanması, yeteneğin ortaya çıkarılması ve antreman programlarıyla geliştirilmesidir. Bu adolesan dönemde kolay görülmemektedir. Aynı yaş gruplarındaki fiziksel farklılıklar, performans test kriterleri, adolesan sporcunun potensiyelinin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.AMAÇ: U-14 yaş erkek futbolculardan milli takım seçmelerine davet edilen ve sonrasında milli takıma seçilen ve seçilmeyenler arasında lig maçlarındaki durumları ile atletik performans test sonuçlarının seçim kriterleri olarak kullanılabilirliğini değerlendirmek.GEREÇ-YÖNTEM: 2015-2016 sezonunun U-14 milli takım seçme kampına davet edilen ve 2016-2017 sezonun ilk yarısında aktif futbol oynayan sporcuların maç, toplam dakika, sarı/kırmızı kart, gol sayısı ve sporcuların kamp esnasında ölçülen MaxV02, agility test, atlama, sürat ve YOYO IRT1 dayanıklılık testleri ile karşılaştırıldı. Nitel veriler % olarak özetlendi. Gruplar arası farklılıkların saptanmasında Mann-Whitney testi kullanıldı. P0,20.SONUÇ: Büyüme ve gelişmenin, yetenek gelişim programlarını ve gelecekteki performansı etkilediği dönem adolesan dönemdir. Adolesan futbolcularda müsabaka için performans göstergeleri olarak değerlendirilebilen oynadıkları maç sayısı, toplam oyunda kaldığı dakika, sarı/kırmızı kart sayılarında anlamlı fark saptamadık. Bu yaş grubundaki futbolcuların elit düzeye kabulünde atletik performans test sonuçlarının daha etkin bir gösterge olabileceği düşünülmektedir.

 18. S-37: Erkek Futbolcularda Branşa Ait Özellikler, Atletik Performans Testleri ve Relatif Yaş Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa Şahi̇n

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Popüler bir takım sporu olan futbolda gruplandırma kronolojik yaş esas alınarak yapılmaktadır. Aynı kronolojik yaşta doğum tarihi erken olanların geç olanlardan daha avantajlı olduğunu gösterir çalışmalar vardır. Yetenekli futbolcunun desteklenmesi, elenmemesi için relatif yaşın spora spesifik özelliklere, performans testlerine etkisi bilinmelidir.AMAÇ: Aynı kronolojik yaştaki erkek futbolcularda relatif yaşın futbol spesifik özelliklere, atletik performans testlerine ve birbirleriyle olan ilişkisini incelemektir.Gereç ve YÖNTEMLER: 2015-2016 sezonunda akademi liginde U-14 kategorisinde milli takıma seçilme kampına davet edilmiş 164 futbolcunun atletik performans göstergeleri ile 2016-2017 sezonun ilk yarısında futbol performansları, oynadıkları maç ve dakika sayıları, gol sayıları incelendi ve aralarındaki ilişkiye bakıldı. Gruplar arası farklılıklar Mann-Whitney, Kruskal-Wallis testi, değişkenler arası ilişki spearman korelasyon testi ile incelendi.BULGULAR: Orta saha oyuncuların diğer pozisyonlarda oynayan sporculara göre daha kısa boy ve daha düşük kiloya sahip olduğu görüldü (p0,05. Sporcuların çeviklik göstergesi ile sürat 10, 20 ve 30m arasında istatistiksel anlamlı orta düzey korelasyon (r=0,387, r=0,400, r=0,377, p<0,001 saptandı. Sürat 10, 20 ve 30m ile attıkları gol sayısı arasında istatistiksel anlamlı negatif orta düzey korelasyon (r=-0,320, r=-0,350, r=-0,351, p<0,001 bulundu. Sürat 30m ile toplam maç sayısı arasında düşük negatif korelasyon (r=-0,144, p<0,05 saptandı. SONUÇ: Futbolcuların atletik performansları arttıkça lig performansları da arttığı görüldü.Futbolcuların lig esnasında daha iyi performans sergilemelerini desteklemek için relatif yaşın etkisini göz önünde bulundurarak atletik performanslarının artırılması önem taşımaktadır.

 19. S-34: Üst Düzey U-14 Erkek Futbolcuların Lig Performansları ve Psikolojik Duygu Durum İlişkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raziye Dut

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Her spor dalında olduğu gibi futbolda da futbol oynama amacı, bireysel psikolojik farklılıklar futbolcunun lig performansını etkileyebilmektedir. Özellikle adolesan döneminde fiziksel ve psikolojik farklılıklar oldukça yoğun ve labil yaşanmaktadır. Bu değişikliklerin futbolcunun lig performansına yansıması çoğu zaman kaçınılmaz olabilmektedir. AMAÇ: Aynı kronolojik yaşta milli takım seçilme kampına davet edilmiş erkek futbolcuların lig performansları ve psikolojik duygu durum ilişkilerini incelemektir.GEREÇ-YÖNTEM: 2016-2017 sezonunda U-14 yaş kategorisinde milli takıma seçilme kampına davet edilen 288 sporcudan akademi liglerinde oynayan 158 erkek futbolcu çalışmaya dahil edildi. İlk yarı dönemdeki maç, gol, toplam dakika, sarı/ kırmızı kart sayıları sporda güdülenme ölçeği (SGÖ, kovaks depresyon anketi (KOVAKS, çocuklarda anksiyete tarama ölçeği (ÇATÖ kullanılarak psikolojik duygu durum ilişkisi incelendi. Nicel veriler ortalama ± Standart Sapma (SS ile özetlendi. Gruplar arası farklılıkların saptanmasında chi-square, Mann-Whitney, ANOVA, post hoc Tukey, korelasyon için Spearman testleri kullanıldı. P0,05. SDÖ puanları ile maç (r=-0,136, p=0,045, toplam oynadıkları dakika (r=-0,149, p=0,032, gol sayıları (r=-0,139, p=0,043 arasında düşük negatif korelasyon saptandı. 1. yaş çeyreğinde olanlarda daha fazla patolojik KOVAKS puanı (p=0,003. 1.yaş çeyreğinde SDÖ puanları 2.yaş çeyreğine göre düşüktü (p=0,041.SONUÇ: Spocuların oynadıkları maç sayısının azalmasıyla sporda güdülenmemenin artığı ve attıkları gol sayısıyla özdeşimler düzenlemenin arttiğı saptandı. Psikolojik duygu durum dalgalanmasının sık yaşandığı adolesan döneminde yarışma kaygısı futbol gibi takım oyununda oyuna yansıması kaçınılmaz olabilir. Çalışmanın geniş kitlelerde yapılarak hassas bir dönem olan adolesan d

 20. II. Abdülhamit İstanbul’unda Yabancı Okullara Genel Bakış / General Overview of Foreign Schools in Istanbul during Sultan Abdulhamit II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zeki Tekin

  2017-06-01

  ğitime dönük atılımlar gerçekleştirmiştir. Ancak bu çabalar yeterli olmamış ve misyonerlerin kurmuş oldukları yabancı okullar hem sayısal hem de nitelik ve tesir anlamında tehlikeli siyasal ve toplumsal tesirler icra etmeye devam etmiştir. Bir milletin kaderinde önemli rol oynayan yabancı okulların serencamına toplu bir bakış atarak dikkatleri çekmek istedik.

  1. CEM: THE FIRST COMIC BOOK IN WESTERN SENSE IN THE DEVELOPMENT OF TURKISH HUMOUR YAZILI TÜRK MİZAHININ GELİŞİM SÜRECİNDE BATILI ANLAMDA İLK MİZAH DERGİSİ: CEM

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Nermin YAZICI

   2011-09-01

   Full Text Available Media played a significant role in the modernization of Ottoman society and caused westernized styles and methods be recognized and adopted. Media also pioneered in the production and development of comic books and works. Making use of both the earnings of traditional theatre and oral story telling tradition, the media evolved into modern humour concept during the period of Second Constitutional Monarchy. It was during this period that caricatures became a common practice in the newspapers and ironic individualist approaches were seen. The simple characterization of oral storytelling and traditional theatre began to transform as a result of modern humour concept. With its caricatures and own humorist sense towards the events in the era the journal Cem deserves to be called the first representative of comic books among those of others in the western sense during the period of Second Constitutional Monarchy. Osmanlı modernleşmesinde son derece önemli bir rol oynayan basın, pek çok türün ortaya çıkmasında, Batılı türlerin ve anlayışların tanınmasında ve yaygınlık kazanmasında önemli rol oynamıştır. Yazılı mizah ürünlerinin ortaya çıkmasında ve modern mizah anlayışının gelişmesine de yazılı basın öncülük etmiştir. Sözlü gelenek ve geleneksel tiyatronun köklü birikiminden de yararlanan yazılı mizah, özellikle II. Meşrutiyet döneminde modern mizah anlayışına evrilir. Karikatürün dergilerde yerleşmesi, bireysel üslup ve ironi yüklü yaklaşımlar bu dönemde ağırlık kazanır. Sözlü mizah ve geleneksel tiyatro anlayışının uyum kazandıran, yalınkat karakterizasyonu modern mizah anlayışla birlikte dönüşmeye başlar. Cem dergisi, II. Meşrutiyet dönemi mizah dergileri içerisinden hem karikatürleriyle hem de döneme ilişkin tutumundaki mizahi anlayışla Batılı anlamda ilk mizah dergimiz olarak temsil edici bir özellik gösterir.

  2. Diminishing the Undesirable Effects of the Computer Games with the Kinect Sensors

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Ömür Akdemir

   2015-04-01

   ını oynamalarının etkileri karşılaştırılmıştır. Araştırma sorularını cevaplamak için karma araştırma deseni kullanılmıştır. Oyun motivasyon ölçeği, bireysel kas aktivite bildirim şekli ve yapılandırılmış görüşme soruları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. t-testin yanında, nitel ve nicel verilerin betimsel değerlendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara Kinect sensör ile oyun oynamanın bireylerin motivasyonunu ve kas aktivitesini artırdığını ortaya koymuştur. Ayrıca, Kinect sensörü ile oyun oynayan bireylerin oyunlara karşı fikirleri değişmiştir. İleride yapılacak olan araştırmalar Kinect sensör kullanımının bilgisayar oyunlarını oynayanların üzerindeki motivasyon ve duygusal etkilerinin korelasyonunu incelemelidir. Anahtar Sözcükler: Kinect, bilgisayar oyunları, motivasyon ölçeği, fiziksel aktivite

  3. Sezai Karakoç'un Bir Sorusu Üzerine On A Question Of Sezai Karakoç

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Fırat CANER

   2013-07-01

   şam üzerinde belirleyici olan pornografik örüntülere bakışında, bir tür çaresizlik, umutsuzluk görülmektedir. Günümüz felsefeci ve edebiyatçılarının, içinde yaşadıklara çağa ilişkin umutsuzlukları, söz konusu gelecek olunca volontarizmin, yani insan iradesinin belirleyiciliğinin ön kabulüne, buna karşılık, söz konusu geçmiş olunca determinizmin, yani tarihsel zorunlulukların belirleyiciliğinin ön kabulüne dayanır. Oysa, geleceğe ilişkin değerlendirmelerimizde de tarihsel zorunlulukları göz önünde bulundurmamız gerekir. Bunu yaptığımızda, yaşamımızı işgal eden pornografinin, tarihsel zorunluluklar sebebiyle, bugünkü gücünü yitireceğini öngörebiliriz. İmaj günden güne zihinler üzerindeki etkisini kaybetmektedir. Nitekim binlercesinin biraradalığı hâlinde, artık hiçbir imge, bakışı kışkırtma ve doyurma başarısı gösteremez. Bu bakımdan ikonakırıcılık, dünyayı bir günde değiştirme umudu taşıyan safdil bir devrimcilik anlayışından farklı değildir. Dolayısıyla, boşluk yaratacağı yerde bakışı doyurması, imgenin kendini yerinden etmesi sürecinin bir aşaması olarak görülmelidir.

  4. Ermenilerin Kontrol Noktası: İskenderun Limanı Alexandretta Port - Checkpoint For Armenians

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Naim ÜRKMEZ

   2013-07-01

   çıkmıştır. 1890’lı yıllardan sonra Anadolu’da Ermeni faaliyetlerinin artması ve birçok yerde isyanların çıkmasına paralel olarak Osmanlı Devleti büyük güçlerin müdahalesini engellemek ve Ermeni isyancıları kontrol altında tutabilmek için çeşitli tedbirler almıştır. II. Abdülhamit döneminde başlayan bu olumsuz girişimlere, Sultan çeşitli şekillerde karşı koymaya çalışmıştır. Bu tedbirlerden biri de Halep, Mamuretülaziz, Adana, Kayseri, Bitlis, Van, Diyarbekir, Erzurum vilayetlerinde yaşayan Ermenilerin dış dünya ile irtibatını sağlayan liman olan İskenderun’da kontrol noktası tesis etmektir. Sultan II. Abdülhamit’in talimatıyla tesis edildiği görülen kontrol noktasında, iskeleden harice çıkan veya Anadolu coğrafyasının çeşitli yerleşim yerlerine gelen Ermeni yolcuların aylık muntazam listeleri tutulmuştur. Bu listelerde Ermeni yolcuların nereli oldukları, hangi yerleşim yerinden hangi ülkeye gittikleri veya hangi yabancı ülkeden iskeleye inerek hangi vilayetteki yerleşim yerine gittikleri kaydedilmiştir. Bunun yanında gidip-gelen bu yolcuların ne amaçla, ne kadar süre için gittikleri belirtildiği gibi yanlarında eşleri, çocukları veya başka şahısların olup olmadığı konusunda kayıtlar mevcuttur. Sultanın bu şekilde listeler tutmasındaki amaç kötü niyetli Ermeni tedhişçileri daha rahat kontrol altında tutabilmektir. Bunun yanında İngiltere kontrolündeki Kıbrıs’ta silah ve bomba eğitimi alan Ermenilerin Anadolu’ya girişlerine set çekebilmektir. Bu hususta daha ayrıntılı defterlerin tutulduğu hazırlanan listelerden anlaşılmaktadır. Bu defterler arşiv tasnifinin hızlanması ile gün yüzüne çıkacaktır. Bu çalışmada zikredilen listeler incelenmiştir.

  5. Sağlığımız Bakımından Omega-3 Yağ Asitleri

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Hülya Demir

   2007-10-01

   ğu bulgulanmıştır. Karada yetişen bitkiler genellikle omega-6 yağ asitleri üretmekle beraber, belirli bazı deniz ve tatlı su bitkileri omega-3 yağ asidi üretirler. Balık yağında önemli olan PUFA' 1ar grubunda ayrım yapmak için 5 veya daha fazla çift bağ içeren omega-3 PUFA'lar, yüksek doymamış yağ asitlari (HUFA olarak adlandırılır.İnsanlarda en çok sağlık avantajı olarak bilinen HUFA'lar EPA (C2o:5 omega-3 ve DHA (C22:6 omega-3' dır.Ancak balıklardan farklı olarak insanlar bu PUFA' yı etkin bir şekilde değerlendiremezler. Omega-3 PUFA lann balıklarda esas olduğu kanıtlanmıştır. Balıklar temel olarak, insanlar tarafından tüketilen HUFA ların tek kaynağıdırlar. Omega-3 yağ'67 asitleri antienflamatuar, antitrombotik, antiaritmik, antimitoenik hipolipemik ve vazo- dilatatör etkilere sahiptir. Bu özellikleri ile koroner kalp hastalı'69kları,69, hipertansiyon, tip 2 diyabet, depresyon, çeşitli kanserler ve kronik akciğ'67er hastalı'69kları'69nı'69n önlenmesinde ve tedavisinde potansiyel etkiye sahiptir. Burada özellikle beslenmeyle ilgili hastalıklardan korunmada halkın omega 6 ve omega 3 yağ asitleri bakımından dengeli beslenmeleri için bilgilendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

  6. Impact of Dictionary Type and Usage to Enhance Turkish Vocabulary in Teaching Turkish as a Foreign Language Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Sözlük Türleri ve Kullanımlarının Türkçe Sözvarlığını Geliştirmeye Etkisi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Gülden TÜM

   2012-12-01

   halinde metindeki şekliyle ezberletilmesi değil ama sözcük öğretiminin ezberlenmeden öğrenilmesini sağlayacak şekilde yeniden tanımlanmasıdır (Fallahchai, 2011. Bu yüzden, mesajı iletmede sözvarlığının uygun kullanımını bulmak, sözcüklerin biçimbirimlerini ayırt edebilmek ya da uygulayabilmek ve iletişimi devam ettirebilmek için kullanıcıların dilsel gücünü artırmada önemli rol oynayan sözlük kullanımı önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı da sözlüklerin ne dereceye kadar öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını, yabancı dil öğrenenler için ne tür sözlüklerin daha yararlı olduğunu, sözlük türlerinin sözcüklerin manasını hatırlamadaki rolünü, kullanılan sözlüğün Türkçe öğrenen öğrencileri etkileyip etkilemediğini ve sonuç olarak da sözlük kullanımı becerilerinin öğrencilerin dil edinimlerine ne tür etki yaptığını değerlendirmektir. Bu çalışmanın katılımcıları farklı fakültelerde eğitimlerine belirli bir süre Çukurova Üniversitesi’nde devam eden ve bu sürede Türkçeyi de yabancı dil olarak öğrenen 42 Erasmus öğrencisidir. Çalışmanın sonucunda, Türkçe sözcük öğrenmenin öğrenciler için zor olduğu ancak amaca uygun sözlük (ikidilli, çokdilli ve elektronik sözlük vb. kullanımıyla bu zorluğun üstesinden gelinebileceği bulunmuştur.

  7. S-20: Profesyonel Futbolcuda İntrakranial Arteriovenöz Malformasyon - Olgu Sunumu

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Seçkin Şenişik

   2017-03-01

   Full Text Available İntrakranial arteriovenöz malformasyonlar (AVM beyin içindeki kapiller damarların olmamasından dolayı arterlerin direkt olarak yanındaki venlere bağlanması ile oluşan nadir bir durumdur. Arteriovenöz bağlantının doğrudan olması özellikle venlerde fibromusküler kalınlaşmaya ve dayanıksız elastik laminaya neden olur. Damarların basınç artışına veya travmaya maruz kalmaları AVM’nin yırtılmasına neden olabilir. Arteriovenöz malformasyonun genel popülasyondaki bildiren prevalansı 0.001-0.50% arasında değişmektedir. AVM yirmili yaşlara kadar belirti vermeden kalabilir. En sık görülen bulgusu 20-40 yaşlarındaki hastalarda oluşan intrakranial kanamadır (50%. Yırtılmamış AVM’ye bağlı en sık görülen şikayetler nöbet (25% ve baş ağrısıdır (15%. AVM tedavisindeki başlıca amaç tamamen yok edilmesidir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi rezeksiyon, endovasküler tedavi (embolizasyon ve stereotaktik radyasyon cerrahisi gibi işlemler bulunmaktadır. Bu çalışmadaki olgu Türkiye 2. Futbol Liginde oynayan 32 yaşında futbolcuydu. Soy geçmişinde ve öz geçmişinde herhangi bir özelliği ve travma öyküsü olmayan futbolcunun yaklaşık 15 gündür devam eden baş ağrısı, başının bir bölgesinde yanma ve uyuşma şikayetleri mevcuttu. Fizik muayenesi normal olarak değerlendirilen sporcuya şikayetlerine yönelik ilaç tedavisi düzenlendi. Şikayetlerinde gerileme olmaması nedeni ile kontrol amaçlı yapılan MRI ve MRI anjiyo tetkikleri sonucunda sağ serebral hemisfer temporal lob yüzeyel bölümünde yaklaşık 2 cm boyutunda AVM olabileceği düşünülen lezyon görüldü. Bunun üzerine tanısal amaçlı serebral anjiyografi tetkiki yapılan futbolcuda yüzeyel ve derin venöz sisteme drene olan Spetzler Martin Grade II AVM nidusu saptandı. Beyin cerrahisi kliniğine yönlendirilen olguya cerrahi rezeksiyon işlemi uygulandı. Ameliyattan 6 hafta sonra yapılan kontrol

  8. 16. Yüzyıl Osmanlı Dönemini Konu Alan Dönem Filmi Anlatısı için Bir Sembolik Anlam Taşıyıcısı Olan Döneme Özgü İpek Lifli Giysi Dokumalarının Özellikleri / The Features of Silk Fiber Clothing Weavings Relating to Period Being a Symbolic Meaning Producer for the 16th Century Ottoman Period Film Narrative

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   İnci YAKUT

   2015-04-01

   Full Text Available Çalışmada, 16. yy. Osmanlı dönemi toplum yaşantısını konu alan dönem filmi anlatısında ipek lifli giysi dokumalarının bir simgesel anlatım aracı olarak hangi özellikleri taşıdığı irdelenecektir. Çalışmada, 16. yy. ipek lifli dokumaların döneme özgü öne çıkan sembolik özelliklerinin irdelenmesi, dönem filmleri anlatısının oluşturulması sürecinde ipek lifli dokumaların özellikle karakter tasarımındaki sembolik anlam yaratma düzeyinin anlaşılmasını olanaklı kılacaktır. Çalışmada eleştirel literatür değerlendirmesi ve görsel metin çözümlemesi yapılmıştır. 16. yy. Osmanlı dönemi saray yaşantısında kullanılan ipekli giysi dokumaları padişah ve sarayın ihtişamını vurgulayan sembolik bir özelliğe sahiptir. 16. yy. Osmanlı saray yaşantısını konu alan dönem filmleri anlatısında saray yaşantısında önemli rol oynayan öncelikle padişah ve sonra diğer şehzade, hanedan üyeleri, saraydaki üst düzey görevliler gibi saray mensuplarını temsil eden karakterlerin kostümlerinin tasarımında kullanılacak dokumaların, dönemin sosyal hiyerarşisindeki üst düzeydeki konumlarını sembolize edecek şekilde ipekten ya da ipek görünümüne sahip değerli kumaşlardan yapılmasının sağlanması gerekir. Bunlar, filmdeki karakterlere, mekana ve olaylara yönelik gerçeklik algısının oluşmasında önemli rol oynayacaktır. Ayrıca, giysi aksesuarlarındaki ve karakteri çevreleyen mekandaki dokumalarda ipek lifli kumaşların kullanımı karakter kostümlerinin dokuma özelliklerinin değerini öne çıkaracaktır. / In this study, it has been examined which features have silk fiber clothing weaving as a symbolic narration means in the 16th Ottoman period film narrative. Examining symbolic features relating period that silk fiber weaving have will provide silk fiber weaving to be understood symbolic meaning creating level at character design at the period film

  9. S-27: Hentbol Sporcularının Fonksiyonel Hareket Analizi (FMS Sonuçları

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Emre Serdar Vayvay

   2017-03-01

   Full Text Available GİRİŞ-AMAÇ: Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC göre hentbol, yüksek yaralanma riskine sahip bir olimpik spordur. Bu oyun yüksek tempo, seri hareket değişiklikleri, yere sert inmeyle sonlanan sıçramalar, sporcular arasında sık sık gerçekleşen temas, tekrarlayan diz ve omuz stresi ile karakterizedir. Yaralanmaların önlenmesi her sporda, fizyoterapistlerin birincil sorumluluklarındandır. Bu da ancak detaylı ve bütüncül bir analiz ile mümkün olmaktadır. Fonksiyonel Hareket Analizi (FMS yüksek seviye fonksiyonlarda yer alabilmek için gerekli olan yetenekleri değerlendirmek için tasarlanmıştır. FMS, üç hareket düzleminde de hareket edebilme kabiliyetini değerlendirir. Deep squat, yüksek adımlama, tek çizgide hamle, omuz mobilitesi, aktif düz bacak kaldırma, gövde stabilite şınavı ve rotasyon stabilitesi testlerinden oluşur. Her test için 0-3 arasında bir skor verilir. Düşük skor(<14 ya da asimetrilerin varlığı literatürde yüksek yaralanma riski ile ilişkilendirilmiştir. Birçok spor dalı, meslek ya da aktivite düzeyi için FMS değerlendirme sistemini kullanmış çalışma mevcuttur ancak hentbol sporu için FMS skor normlarını oluşturabilecek bir çalışma bulunmamaktadır.Bu çalışmanın amacı, Hentbol süper ligi ve 1. Lig A takım sporcularında fonksiyonel hareket analizi skorlarını ortaya koymaktır.MATERYAL-METOD: Bu çalışmaya Hentbol Süper Lig ve 1. Ligde oynayan 51 hentbol sporcusu dahil edildi. Sporcuların demografik verileri, spor geçmişleri ile ilişkili bilgiler kaydedildikten sonra hafif ısınma yapmaları istendi. Sonrasında FMS analizleri yapıldı. En fazla üçer tekrar ile fizyoterapistin gözlem sonucu verdiği değerlendirme notu kaydedildi.BULGULAR: Çalışmaya 37 kadın, 14 erkek sporcu dahil edildi. Sporcuların yaş ort. 21± 4,50, Vücut Kitle İndeksleri ort. 22,1 ± 2,18, spor yaşı 10,25± 4,86 olarak bulundu. Mevki dağılımı; Kaleci

  10. Mehmed Enisî Yalkı’nın Alman Ruhu Adlı Seyahatnamesine İmgebilimsel Bir Yaklaşım An Imagologist Approach To Mehmet Enisi Yalkı's Travelbook

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Yılmaz DAŞCIOĞLU

   2012-12-01

   Full Text Available The period of second constitutional is very important in terms of providing transition between Reorganization and Republic period. Besides this, it is a pioneer period in that it encloses determinants which play an important role in bulding a new national identity. It is a clear fact that literary works take a crucial assignment in creation of a new national identity. In this respect, to asses that some literary works published during second contitutional had very important functions to build up western-type turkish identity which was systematized later by Republic period would not be wrong. In this research, one of abroad travelbook after second constitutional is scrutinized, using imagology as a method. Mehmed Enisi Yalkı, jounalist and writer from the time ofconstitutional, proposes German/Germany model in order to build up a newnation, a western type Turk, in his travelbook Alman Ruhu which is still nottranscripted from Arabic Alphabet to Latin. This model is analysed in terms ofimagery. Being resound as a background, the exclamations such as work like aGerman, immovable like a German, fortify your spirit like a German, run afterjustice like a German are the signs of proposing Germany as a model. At theend of research it is determined that ottoman intellectuals who experienced thecrisis of building a new nation wrote travelbook to educate and direct society, topresent an alternative life or culture for it rather than literary concern duringthe time from Reorganization to Republic. II. Meşrutiyet dönemi, Tanzimat ile Cumhuriyet arasındaki geçişi sağlaması yönüyle son derece önemli bir evre olduğu gibi, yeni bir ulusun kimliğinin oluşumunda rol oynayan etkenleri barındırması yönüyle de öncü bir dönemdir. Bir ulusun kimliğinin oluşmasında edebiyat eserlerinin çok önemli bir görev üstlendiği açık bir gerçektir. Bu bağlamda II. Meşrutiyet dönemi gibi kritik bir zaman zarfında ortaya konan kimi edebi eserlerin