WorldWideScience

Sample records for sinkhronizirovannoj tomostsintigrafii miokarda

  1. Susceptibility of Diabetic Heart to Catecholamine-induced Arrhythmias is Independent of Contractile Dysfunction

    Directory of Open Access Journals (Sweden)

    Adameova Adriana

    2014-06-01

    Full Text Available Uvod: Dijabetes je udružen sa električnom nestabilnošću miokarda i produženim trajanjem akcionog potencijala što rezultuje poremećajima srčanog ritma. Cilj: Ova studija je sprovedena sa ciljem da ispita ulogu cirkulišućih kateholamina kod poremećaja srčanog ritma i kontraktilnosti miokarda tokom različitih stadijuma dijabetesa. Metode: Kod muških pacova soja Sprague - Dawley dijabetes je izazvan streptozocinom (STZ; 65 mg/kg, i.v.. Aritmije izazvane adrenalinom (4 - 128 μg/kg, i.v. i koncentracija adrenalina i noradrenalina detektovane su u kontrolnoj grupi i nakon 4. i 8. nedelje kod životinja kojima je indukovan dijabetes. Remodelovanje srca kao i kontraktilna funkcija su procenjene ehokardiografi jom. Rezultati: Iako je dijabetes izazvao poremećaj srčane funkcije, nije bilo značajnijih razlika u udarnom volumenu, ejekcionoj frakciji, dimenzijama leve komore, frakcionom skraćenju leve komore između životinja koje imaju dijabetes 4 i 8 nedelja. Elektrokardiogram obe grupe životinja sa dijabetesom pokazao je duboki S talas i promene u T talasu i ST segmentu. Pored toga, došlo je do produženja RR intervala kod životinja koje imaju dijabetes 4 i 8 nedelja, dok se produženje QT i PR intervala javilo samo kod životinja koje imaju dijabetes 8 nedelja. Opasnost od ventikularnih aritmija izazvanih adrenalinom, koja se procenjuje pomoću aritmija skora, bila je značajno niža kod životinja koje imaju dijabetes 8 nedelja u poređenju sa životinjama koje imaju dijabetes 4 nedelje. Nivoi cirkulišućeg adrenalina su bili značajno niži kod životinja koje imaju dijabetes 8 nedelja, dok su nivoi noradrenalina bili povišeni kod životinja koje imaju dijabetes 4 nedelje. Zaključak: Osetljivost dijabetičnog srca na aritmije izazvane kateholaminima može zavisiti više od koncentracije cirkulišuceg adrenalina nego od koncentracije noradrenalina, zbog čega se može pretpostaviti da povećana incidenca iznenadnih sr