WorldWideScience

Sample records for seung ki li

 1. Lički i sjevernodalmatinski prostor u kontekstu suvremene regionalizacije Hrvatske

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Magaš

  2016-01-01

  Full Text Available Suvremeni županijski ustroj Republike Hrvatske kao i strateško autocestovno povezivanje hrvatskih regija, posebice srednjeg i južnog dijela jadranskog priobalja kroz lički prostor, određuju nove funkcionalne poveznice središnjeg dijela Jadranske Hrvatske. Nasuprot recidivima nekadašnjih podjela i razgraničenja hrvatskoga prostora od Osmanskog Carstva, Habsburške Monarhije i Mletačke Republike, kraj 20. i početak 21. stoljeća označili su obnovljene procese prometnog, gospodarskog i funkcionalnog povezivanja suvremenoga ličkog i sjevernodalmatinskog prostora, slične nekadašnjim procesima u antici i u razdobljima afirmacije prvotne hrvatske državne jezgre. Izgradnja autoceste unutar Jadransko jonskog koridora, usmjerenost na najbliže priobalno pročelje sa zračnom i pomorskim lukama, povezivanje turističkih kompleksa na potezu Novalja / Karlobag – Nin – Zadar – Biograd – Vodice – Šibenik – Primošten – Rogoznica s plitvičkim turističkim kompleksom, veći broj nacionalnih parkova i parkova prirode, potiču kroz neposredne i lako uočljive društvenogeografske procese novo, pojačano povezivanje. Tome pridonosi i razmjerno jednostavno i spontano prožimanje u sferi trgovine, prometa, bankarstva, uprave, školstva, sudstva, sigurnosti itd., što omogućuje, unatoč pojedinim, politički usmjeravanim ili naslijeđenim rješenjima te lokalnim prijeporima uvjetovanim razlikama i preklapanjima interesnih grupa, svrsishodno i učinkovito suvremeno životno povezivanje u gravitacijski jedinstveni i funkcionalan regionalni kompleks. Značenje postojećih i afirmiranih gravitacijskih središta, među kojima se Zadar kao staro razvojno žarište i čvorište na jadranskom hrvatskom pročelju ističe, od prvorazrednog je značenja, posebice u razdoblju demografske recesije ne samo manjih i ruralnih, nego i većih gradskih središta i ovoga regionalnog kompleksa, ali i čitave Hrvatske. Znanstveno i multidisciplinarno

 2. Türkiye Ekonomisinde Milli Gelir ve Ücretler Arasındaki İlişki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Güller ŞAHİN

  2017-07-01

  Full Text Available Yapılan çalışmanın amacı; Türkiye ekonomisinde 2002Q1-2015Q4 örneklem dönemi içerisinde milli gelir ile ücretler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Amaç doğrultusunda 56 gözleme ait zaman serisi arasındaki ilişki uzun dönemde Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri, kısa dönemde Hata Düzeltme Modeli kullanılarak çözümlenmiştir. Milli gelir ve ücretler arasındaki uzun dönemi yansıtan ilişki için eşbütünleşme testlerinden elde edilen bulgular, değişkenler arasında bir tane eşbütünleşme denkleminin kurulmasına izin vermiştir. Uzun dönemli ilişkide, değişkenlerin birlikte hareket etme eğiliminde olduğu sonucuna varılmıştır. Ardından eşbütünleşme derecesinin ne olduğunun ve ne kadar hızla gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik Hata Düzeltme Modeli kurulmuştur. Elde edilen -0.391 hata terimleri katsayısı, kısa dönemli dengesizliklerdeki 1 birim sapmanın yaklaşık %4’ünün bir sonraki dönemde düzeldiğini ifade etmiştir.

 3. Gebelerde Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özlem Çinar Özdemir

  2017-04-01

  Full Text Available Amaç: Bu çalışmada gebe kadınlarda fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi seviyelerini belirlemek vebunlar arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya gebelik nedeniyle başvuran toplam 210 kadın dahil edildi.Çalışmada kadınların sosyodemografik özellikleri demografik bilgi formu ile toplandı. Kadınlarınfiziksel aktivite seviyeleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi—Kısa Formu ile, yaşam kaliteleri iseNottingham Sağlık Profili ile değerlendirildi.Bulgular: Fiziksel aktivite seviyesi ile Nottingham Sağlık Profili toplam, enerji seviyesi, sosyal izolasyonve uyku alt parametreleri arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir korelasyonvardı (toplam için r = -0,19; p = 0,007; enerji seviyesi için r = -0,17; p = 0,01; sosyal izolasyon içinr = -0,16; p = 0,01 ve uyku için r = -0,14; p = 0,03. Gebelik trimesterlerine göre yaşam kalitesive fiziksel aktivite karşılaştırıldığında Nottingham Sağlık Profili toplam, emosyonel reaksiyonlar,sosyal izolasyon, fiziksel aktivite parametreleri ile Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi—Kısa Formudeğerlerinde anlamlı fark bulundu (p<0,05.Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda fiziksel aktivite seviyesi ile yaşam kalitesi arasında negatifyönde ilişki olduğu sonucuna varıldı. Daha geniş örneklemler üzerinde, gebelerde fiziksel aktiviteyideğerlendiren gebeliğe özgü bir fiziksel aktivite anketi kullanılarak gerçekleştirilecek çalışmalaraihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz.

 4. Facebook’ta Bulunma Amacı ve Facebook Reklamlarına Duyulan İlgi Arasındaki İlişki

  OpenAIRE

  Ay, Arş. Grv. Ufuk

  2014-01-01

  Bu araştırmada Facebook’ta bulunma amaçları ile Facebook reklamlarına duyulan ilgi arasında bir ilişki olup olmadığı ölçülmüştür. Bu amaçla internet üzerinden 283 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları Facebook’ta bulunma amaçları olarak tanımlanan “sosyal arama” ve “sosyal tarama” değişkenleriyle Facebook reklamlarına duyulan ilgi arasında anlamlı ilişkiler olduğunu destekler niteliktedir.

 5. Evlilik İçi Zorla Cinsel İlişki Üzerine Bir Anket Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Fatih Yavuz

  1998-08-01

  Full Text Available Bu çalışmada, 170’i hukuk mezunu, 480’i toplumun çeşitli kesimlerinden olmak üzere toplam 650 kişinin evlilikiçi zorla cinsel ilişki konusundaki görüşlerini belirleyen anket formlarının sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların % 65’inin, hukukçuların % 45’inin ve toplumdan katılanların % 71’inin kocanın karısıyla zorla cinsel ilişkide bulunmasının bir ırza geçme suçu oluşturacağına inandıkları görülmektedir.Çalışmaya katılanların yarıdan fazlasının bu görüşte olması evlilikiçi zorla cinsel ilişkinin ırza geçme suçu olarak düzenlenmesi yolundaki tartışmalara basamak oluşturmaktadır. Anahtar kelimeler: Evlilik, Irza geçme.

 6. Banka Çalışanlarında Tükenmişlik ve Beş Büyük Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması(A Relationship Between Burnout and Big-Five Personality Traits of Banking Employees: A Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seray SÜREN

  2016-04-01

  Full Text Available Çalışmada bireylerin kişilik özellikleri ve tükenmişlik düzeyleri tespit edilerek kişilik özelliklerinin tükenmişlik üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın söz konusu amacı doğrultusunda Eylül 2014-Mart 2015 tarihleri arasında Güney Marmara Bölgesinde bulunan Bursa, Çanakkale ve Balıkesir illerindeki 412 banka çalışanından toplanan veriler kullanılmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışma sonucunda tükenmişlik değişkeni istatistiksel olarak anlamlı düzeyde beş büyük kişilik boyutlarından dışadönüklük, nevrotiklik ve sorumluluk boyutlarından etkilenmektedir. Uyumluluk ve açık görüşlülük boyutlarının etkileri anlamlı olarak bulunmamıştır. Banka çalışanlarının dışadönüklük ve sorumluluk özelliklerine sahip olması onların tükenmişliğe uğramalarını azaltıcı, nevrotiklik özelliklerine sahip olmaları ise tükenmişlik düzeylerini arttırıcı bir unsur olarak bulunmuştur. In this study we have analysed the effects of personal characteristics on burnout by examining personal characteristics and levels of burnout. In line with the aforementioned aim of the study, the data which has been collected from 412 bank workers who are located in Bursa, Çanakkale and Balıkesir in South Marmara Region, has been used between the dates of September 2014-March 2015. According to the result of this study statistically the burnout variable significantly is effected of the Big Five Personal Traits of extraversion, neutortics and responsibility. Openness and agreeableness is not significant. When a bank employee has got personal traits of extraversion and conscientiousness he/ she is less prone to burnout whereas if a person has traits of neurotics he / she is more prone to burnout.

 7. Clinical impact of ki-67 labeling index in non-small cell lung cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Jan Nyrop; Sørensen, Jens Benn

  2013-01-01

  The ki-67 index is a marker of proliferation in malignant tumors. Studies from the period 2000 to 2012 on the prognostic and predictive value of ki-67 labeling index (LI) in non-small cell cancer (NSCLC) are reviewed. Twenty-eight studies reported on the prognostic value of ki-67 index with various...

 8. Burdur İli Anason (Pimpinella anisum L., Kişniş (Coriandrum sativum L. ve Rezene (Foeniculum vulgare Mill. Agro-Ekosistemlerinde Böcek Biyolojik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gökhan AYDIN

  2014-02-01

  Full Text Available Bu çalışma, Burdur ilinde kültürü yapılan önemli tıbbi ve aromatik bitkilerden pestisit uygulaması yapılmayan ve periyodik olarak münavebe yöntemi uygulanan anason (Pimpinella anisum L., kişniş (Coriandrum sativum L. ve rezene (Foeniculum vulgare Mill. agro-ekosistemlerinde böcek biyolojik çeşitliliklerinin araştırılması amacı ile böcek aktivitesinin yoğun olduğu 2009 yılı nisan ve eylül ayları arasında yapılmıştır. Çukur tuzak örnekleme yönteminin uygulandığı habitatlardaki böcek biyolojik çeşitlilik değerleri Shannon-Wiener ve Simpson çeşitlilik, Simpson dominantlık, Shannon Populasyon yoğunluk ilişkisi parametreleri kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre hesaplanan biyolojik çeşitlilik indekslerinde rezene agro-ekosisteminde hem Shannon-Wiener hem de Simpson çeşitlilik indeks değerleri sırası ile 2.5838 ve 0.8742 ile diğer agro-ekosistemlere göre en yüksek bulunmuştur. Simpson dominantlık parametre sonucuna göre ise 0.2025 değeri ile kişniş agro-ekosistemi, anason ve rezene agro-ekosistemlerine göre dominantlığın en yüksek olduğu tarım alanı olarak belirlenmiştir. Habitatlardaki populasyon yoğunluk ilişkisi incelendiğinde Shannon Evenness değeri anason agro-ekosisteminde en dengeli olarak bulunmuş ve 0.7333 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre pestisit uygulaması yapılmayan ve periyodik olarak münavebe yöntemi uygulanan agro-ekosistemlerdeki böcek türleri ve birey sayılarından elde edilen çeşitlilik değerlerinin doğal habitatlara benzerlik gösterdiği ortaya çıkartılmıştır. Anahtar kelimeler: Tür Zenginliği, Shannon-Wiener Çeşitlilik, Simpson Dominantlık, Populasyon Yoğunluk İlişkisi, Çukur Tuzak

 9. KiWi Vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaffert, Sebastian; Bry, Francois; Dolog, Peter

  This deliverable describes the common vision of the KiWi project, ranging from motivation over use cases and usage scenarios to user interaction, system architecture and technologies, and the research that is performed as part of the project. The deliverable is intended for a wide audience to give...

 10. A comparison of Ki-67 counting methods in luminal Breast Cancer: The Average Method vs. the Hot Spot Method.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Min Hye Jang

  Full Text Available In spite of the usefulness of the Ki-67 labeling index (LI as a prognostic and predictive marker in breast cancer, its clinical application remains limited due to variability in its measurement and the absence of a standard method of interpretation. This study was designed to compare the two methods of assessing Ki-67 LI: the average method vs. the hot spot method and thus to determine which method is more appropriate in predicting prognosis of luminal/HER2-negative breast cancers. Ki-67 LIs were calculated by direct counting of three representative areas of 493 luminal/HER2-negative breast cancers using the two methods. We calculated the differences in the Ki-67 LIs (ΔKi-67 between the two methods and the ratio of the Ki-67 LIs (H/A ratio of the two methods. In addition, we compared the performance of the Ki-67 LIs obtained by the two methods as prognostic markers. ΔKi-67 ranged from 0.01% to 33.3% and the H/A ratio ranged from 1.0 to 2.6. Based on the receiver operating characteristic curve method, the predictive powers of the KI-67 LI measured by the two methods were similar (Area under curve: hot spot method, 0.711; average method, 0.700. In multivariate analysis, high Ki-67 LI based on either method was an independent poor prognostic factor, along with high T stage and node metastasis. However, in repeated counts, the hot spot method did not consistently classify tumors into high vs. low Ki-67 LI groups. In conclusion, both the average and hot spot method of evaluating Ki-67 LI have good predictive performances for tumor recurrence in luminal/HER2-negative breast cancers. However, we recommend using the average method for the present because of its greater reproducibility.

 11. A comparison of Ki-67 counting methods in luminal Breast Cancer: The Average Method vs. the Hot Spot Method.

  Science.gov (United States)

  Jang, Min Hye; Kim, Hyun Jung; Chung, Yul Ri; Lee, Yangkyu; Park, So Yeon

  2017-01-01

  In spite of the usefulness of the Ki-67 labeling index (LI) as a prognostic and predictive marker in breast cancer, its clinical application remains limited due to variability in its measurement and the absence of a standard method of interpretation. This study was designed to compare the two methods of assessing Ki-67 LI: the average method vs. the hot spot method and thus to determine which method is more appropriate in predicting prognosis of luminal/HER2-negative breast cancers. Ki-67 LIs were calculated by direct counting of three representative areas of 493 luminal/HER2-negative breast cancers using the two methods. We calculated the differences in the Ki-67 LIs (ΔKi-67) between the two methods and the ratio of the Ki-67 LIs (H/A ratio) of the two methods. In addition, we compared the performance of the Ki-67 LIs obtained by the two methods as prognostic markers. ΔKi-67 ranged from 0.01% to 33.3% and the H/A ratio ranged from 1.0 to 2.6. Based on the receiver operating characteristic curve method, the predictive powers of the KI-67 LI measured by the two methods were similar (Area under curve: hot spot method, 0.711; average method, 0.700). In multivariate analysis, high Ki-67 LI based on either method was an independent poor prognostic factor, along with high T stage and node metastasis. However, in repeated counts, the hot spot method did not consistently classify tumors into high vs. low Ki-67 LI groups. In conclusion, both the average and hot spot method of evaluating Ki-67 LI have good predictive performances for tumor recurrence in luminal/HER2-negative breast cancers. However, we recommend using the average method for the present because of its greater reproducibility.

 12. Hemşirelik Öğrencilerinde Madde Kullanımı İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

  OpenAIRE

  Duran, Songül

  2017-01-01

  Amaç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde madde kullanma durumları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yöntem: Kesitsel ve analitik tipte planlanan araştırmanın örneklemi, 10.05.2013–15.06.2013 tarihleri arasında Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde okuyan 115 öğrenciden oluşmaktadır. Kişisel bilgi formu ve Problem Çözme Envanteri (PÇE) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler yüzdelik, Mann Whitney U testi analizleri ile de...

 13. Whole-tumor MRI histogram analyses of hepatocellular carcinoma: Correlations with Ki-67 labeling index.

  Science.gov (United States)

  Hu, Xin-Xing; Yang, Zhao-Xia; Liang, He-Yue; Ding, Ying; Grimm, Robert; Fu, Cai-Xia; Liu, Hui; Yan, Xu; Ji, Yuan; Zeng, Meng-Su; Rao, Sheng-Xiang

  2017-08-01

  To evaluate whether whole-tumor histogram-derived parameters for an apparent diffusion coefficient (ADC) map and contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) could aid in assessing Ki-67 labeling index (LI) of hepatocellular carcinoma (HCC). In all, 57 patients with HCC who underwent pretreatment MRI with a 3T MR scanner were included retrospectively. Histogram parameters including mean, median, standard deviation, skewness, kurtosis, and percentiles (5 th , 25 th , 75 th , 95 th ) were derived from the ADC map and MR enhancement. Correlations between histogram parameters and Ki-67 LI were evaluated and differences between low Ki-67 (≤10%) and high Ki-67 (>10%) groups were assessed. Mean, median, 5 th , 25 th , 75 th percentiles of ADC, and mean, median, 25 th , 75 th , 95 th percentiles of enhancement of arterial phase (AP) demonstrated significant inverse correlations with Ki-67 LI (rho up to -0.48 for ADC, -0.43 for AP) and showed significant differences between low and high Ki-67 groups (P Histogram-derived parameters of ADC and AP were potentially helpful for predicting Ki-67 LI of HCC. 3 Technical Efficacy: Stage 3 J. MAGN. RESON. IMAGING 2017;46:383-392. © 2016 International Society for Magnetic Resonance in Medicine.

 14. Öğretim Elemanlarının Kişilik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki The Relationship Between Instructors' Personality Traits And Organizational Commitment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ergün RECEPOĞLU

  2013-07-01

  Full Text Available This study seeks to explore the relationships between instructors'personality traits and organizational commitment. This is a descriptiveresearch in the correlational survey model. A total of 154 instructorsemployed in Gazi University Gazi Faculty of Education participated inthe study. More than half of the instructors were research assistants.The Big Five Inventory (FFPI originally developed by John, Donahueand Kentle (1991 and adapted into Turkish by Alkan (2007 andOrganizational Commitment Scale originally developed by Meyer andAllen (1991 and adapted into Turkish by Wasti (2000 were used togather research data. SPSS 13 statistical program was used in dataanalysis. Pearson product-moment correlation coefficient was computedto determine the relationships between variables and regressionanalysis was conducted to determine to what extent independentvariables predict dependent variables. Results mirrored that the mostrated personality trait was agreeableness while neuroticism was theleast. Results also indicated that there were significant relationshipsbetween instructors' personality traits and organizational commitment.Openness to experience sub-scale of personality traits was not found tobe associated with sub-scales of organizational commitment.Furthermore, results illustrated that conscientiousness was the onlysignificant predictor of both affiliative and normative commitment.Results of the study were discussed in the light of related literature. Bu araştırmanın amacı, öğretim elemanlarının kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan 154 öğretim elemanı katılmıştır. Katılımcıların yarısından fazlası araştırma görevlisidir. Araştırmada veri toplamak amacıyla John, Donahue ve Kentle (1991 tarafından geliştirilen ve

 15. Proliferating cell nuclear antigen and Ki-67 immunohistochemistry of oligodendrogliomas with special reference to prognosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  HEEGAARD, S.; Sommer, Helle Mølgaard; BROHOLM, H.

  1995-01-01

  survival time of 23.5 months and 26.2 months, respectively. No significant correlation between LI (or survival) and tumor size, cerebral localization, radiation, resection/biopsy, sex, age, or cytologic atypia was found. Conclusions. The use of Ki-67 and PCNA LI higher than 3% and 4%, respectively, appears...

 16. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Okur Özyeterlikleri ile Okuduklarını Anlama Becerileri Arasındaki İlişki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hatice ALTUNKAYA

  2018-01-01

  Full Text Available Çalışmada, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okur özyeterlik algıları ile okuduklarını anlama becerileri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Veri toplama araçları olarak Ülper, Yaylı ve Karakaya (2013 tarafından geliştirilmiş “Okur Özyeterlik Ölçeği” ve Dedebali ve Saracaloğlu (2010 tarafından geliştirilen “Okuduğunu Anlama Akademik Başarı Testi” kullanılmıştır. Söz konusu ölçek ve test Türkiye’nin batısında bir ilde ortaokul sekizinci sınıfta öğrenim gören 364 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin okur özyeterlik algı düzeyi düşüklüğünün okuduğunu anlama düzeyini azalttığı tespit edilmiştir. Kızların özyeterlik algıları erkeklerden düşük olarak bulunan araştırmada, kızların okuduğunu anlama seviyelerinin erkeklerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Anne eğitim durumu ve aile aylık geliri değişkenlerine göre öğrencilerin özyeterlikleri ile okuduklarını anlama seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Baba eğitim durumu değişkenine göre öğrencilerin okur özyeterliğinde anlamlı bir farklılık bulunmazken okuduğunu anlama üzerinde anlamlı bir farklılık bulunduğu, üniversite mezunu babaların çocuklarının okuduklarını anlama seviyelerinin daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur.

 17. Ekološki porezi

  OpenAIRE

  Šinković, Zoran

  2013-01-01

  Ekološki porezi uvode se u porezne sustave suvremenih zemalja s ciljem da se njihovom primjenom utječe na ponašanje gospodarskih subjekata i fizičkih osoba. Ekološki porezi trebali bi rezultirati poboljšanjem, odnosno sprečavanjem pogoršanja čovjekova okoliša. Kao instrumenti politike zaštite okoliša imaju tri uloge: ulogu internalizacije eksternih troškova, odgojnu ulogu i ulogu financiranja. Drugim riječima, suvremena politika zaštite okoliša treba ostvariti ciljeve održivog gospodarskog ra...

 18. Immunohistochemicai study of Ki- 67 expression in unicystic Ameloblastoma and Dentigerous cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eslami M.

  2004-06-01

  Full Text Available Statement of Problem: Differentiation of dentigerous cyst from unicystic ameloblastoma, discovering any initial ameloblastic changes in lining epithelium of dentigerous cyst at early stage, and differentiation between hyperplastic odontogenic epithelium in fibrous capsule of dentigerous cyst from ameloblastic proliferation, need to an accurate and reliable technique."nPurpose: The aim of this study was to determine and compare Ki-67 immunoreactivity in various locations of the epithelium of Dentigerous cyst and Unicystic Ameloblastoma."nMaterials and Methods: In this historical Cohort study, 15 cases of dentigerous cyst and 9 cases of unicystic ameloblastoma were selected. Immunohistochemistry staining was performed by M1B-1 (murine monoclonal antibody against Ki-67. The stained nucleous were counted in basal and suprabasal layer of lining epithelium of both lesions in 3000 epithelial cells. Finally, the percentage of positive cells (presented as labeling index was calculated, t- student test was used to analyze the related data."nResults: Ki-67 (LI in basal layer of Dentigerous cyst (2.59±1.66 and Unicystic Ameloblastoma (3.76±79 had no significant differences, but Ki-67 (LI in suprabasal layer of unicystic ameloblastoma (2.15±0.69 was significantly higher than dentigerous cyst (0.77±0.55 P=0.003."nThe difference between the average numbers of positive cells for Ki-67 (LI in these two lesions was statistically significant (P<0.05 and it was higher in Unicystic Ameloblastoma than Dentigerous cyst."nConclusion: Based on the findings of this study, it is suggested that Ki-67 (LI in suprabasal layer or throughout the epithelium can be considered as a useful marker for differential diagnosis between dentigerous cyst and unicystic ameloblastoma.

 19. Preoperative Prediction of Ki-67 Labeling Index By Three-dimensional CT Image Parameters for Differential Diagnosis Of Ground-Glass Opacity (GGO.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mingzheng Peng

  Full Text Available The aim of this study was to predict Ki-67 labeling index (LI preoperatively by three-dimensional (3D CT image parameters for pathologic assessment of GGO nodules. Diameter, total volume (TV, the maximum CT number (MAX, average CT number (AVG and standard deviation of CT number within the whole GGO nodule (STD were measured by 3D CT workstation. By detection of immunohistochemistry and Image Software Pro Plus 6.0, different Ki-67 LI were measured and statistically analyzed among preinvasive adenocarcinoma (PIA, minimally invasive adenocarcinoma (MIA and invasive adenocarcinoma (IAC. Receiver operating characteristic (ROC curve, Spearman correlation analysis and multiple linear regression analysis with cross-validation were performed to further research a quantitative correlation between Ki-67 labeling index and radiological parameters. Diameter, TV, MAX, AVG and STD increased along with PIA, MIA and IAC significantly and consecutively. In the multiple linear regression model by a stepwise way, we obtained an equation: prediction of Ki-67 LI=0.022*STD+0.001* TV+2.137 (R=0.595, R's square=0.354, p<0.001, which can predict Ki-67 LI as a proliferative marker preoperatively. Diameter, TV, MAX, AVG and STD could discriminate pathologic categories of GGO nodules significantly. Ki-67 LI of early lung adenocarcinoma presenting GGO can be predicted by radiologic parameters based on 3D CT for differential diagnosis.

 20. Suprabasal expression of Ki-67 as a marker for the severity of oral epithelial dysplasia and oral squamous cell carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nidhi Dwivedi

  2013-01-01

  Full Text Available Background: Transition of the normal oral epithelium to dysplasia and to malignancy is featured by increased cell proliferation. To evaluate the hypothesis of distributional disturbances in proliferating and stem cells in oral epithelial dysplasia and oral squamous cell carcinoma (OSCC. Aim: To evaluate layer wise expression of Ki-67 in oral epithelial dysplasia and in OSCC. Materials and Methods: Thirty histologically confirmed cases of oral epithelial dysplasia, fifteen cases of OSCC and five cases of normal buccal mucosa were immunohistochemically examined and nuclear expression of Ki-67 was counted according to basal, parabasal, and suprabasal layers in epithelial dysplasia and number of positive cells per 100 cells in OSCC as labeling index (LI. Results: Suprabasal expression of Ki-67 increased according to the severity of epithelial dysplasia and the difference was statistically significant ( P < 0.001. The mean Ki-67LI was 12.78 for low risk lesions, 28.68 for high risk lesions, 39.45 for OSCC and 13.6 for normal buccal mucosa. Conclusion: The results of the present study demonstrate the use of proliferative marker Ki-67 in assessing the severity of epithelial dysplasia. Suprabasal expression of Ki-67 provides an objective criteria for determining the severity of epithelial dysplasia and histological grading of OSCC.

 1. Ki67 and proliferation in breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Pathmanathan, Nirmala; Balleine, Rosemary L

  2013-06-01

  New approaches to the prognostic assessment of breast cancer have come from molecular profiling studies. A major feature of this work has been to emphasise the importance of cancer cell proliferation as a key discriminative indicator of recurrence risk for oestrogen receptor positive breast cancer in particular. Mitotic count scoring, as a component of histopathological grade, has long formed part of a routine evaluation of breast cancer biology. However, there is an increasingly compelling case to include a specific proliferation score in breast cancer pathology reports based on expression of the cell cycle regulated protein Ki67. Immunohistochemical staining for Ki67 is a widely available and economical test with good tolerance of pre-analytical variations and staining conditions. However, there is currently no evidence based protocol established to derive a reliable and informative Ki67 score for routine clinical use. In this circumstance, pathologists must establish a standardised framework for scoring Ki67 and communicating results to a multidisciplinary team.

 2. LibKiSAO: a Java library for Querying KiSAO.

  Science.gov (United States)

  Zhukova, Anna; Adams, Richard; Laibe, Camille; Le Novère, Nicolas

  2012-09-24

  The Kinetic Simulation Algorithm Ontology (KiSAO) supplies information about existing algorithms available for the simulation of Systems Biology models, their characteristics, parameters and inter-relationships. KiSAO enables the unambiguous identification of algorithms from simulation descriptions. Information about analogous methods having similar characteristics and about algorithm parameters incorporated into KiSAO is desirable for simulation tools. To retrieve this information programmatically an application programming interface (API) for KiSAO is needed. We developed libKiSAO, a Java library to enable querying of the KiSA Ontology. It implements methods to retrieve information about simulation algorithms stored in KiSAO, their characteristics and parameters, and methods to query the algorithm hierarchy and search for similar algorithms providing comparable results for the same simulation set-up. Using libKiSAO, simulation tools can make logical inferences based on this knowledge and choose the most appropriate algorithm to perform a simulation. LibKiSAO also enables simulation tools to handle a wider range of simulation descriptions by determining which of the available methods are similar and can be used instead of the one indicated in the simulation description if that one is not implemented. LibKiSAO enables Java applications to easily access information about simulation algorithms, their characteristics and parameters stored in the OWL-encoded Kinetic Simulation Algorithm Ontology. LibKiSAO can be used by simulation description editors and simulation tools to improve reproducibility of computational simulation tasks and facilitate model re-use.

 3. A methodology for comprehensive breast cancer Ki67 labeling index with intra-tumor heterogeneity appraisal based on hexagonal tiling of digital image analysis data.

  Science.gov (United States)

  Plancoulaine, Benoit; Laurinaviciene, Aida; Herlin, Paulette; Besusparis, Justinas; Meskauskas, Raimundas; Baltrusaityte, Indra; Iqbal, Yasir; Laurinavicius, Arvydas

  2015-10-19

  Digital image analysis (DIA) enables higher accuracy, reproducibility, and capacity to enumerate cell populations by immunohistochemistry; however, the most unique benefits may be obtained by evaluating the spatial distribution and intra-tissue variance of markers. The proliferative activity of breast cancer tissue, estimated by the Ki67 labeling index (Ki67 LI), is a prognostic and predictive biomarker requiring robust measurement methodologies. We performed DIA on whole-slide images (WSI) of 302 surgically removed Ki67-stained breast cancer specimens; the tumour classifier algorithm was used to automatically detect tumour tissue but was not trained to distinguish between invasive and non-invasive carcinoma cells. The WSI DIA-generated data were subsampled by hexagonal tiling (HexT). Distribution and texture parameters were compared to conventional WSI DIA and pathology report data. Factor analysis of the data set, including total numbers of tumor cells, the Ki67 LI and Ki67 distribution, and texture indicators, extracted 4 factors, identified as entropy, proliferation, bimodality, and cellularity. The factor scores were further utilized in cluster analysis, outlining subcategories of heterogeneous tumors with predominant entropy, bimodality, or both at different levels of proliferative activity. The methodology also allowed the visualization of Ki67 LI heterogeneity in tumors and the automated detection and quantitative evaluation of Ki67 hotspots, based on the upper quintile of the HexT data, conceptualized as the "Pareto hotspot". We conclude that systematic subsampling of DIA-generated data into HexT enables comprehensive Ki67 LI analysis that reflects aspects of intra-tumor heterogeneity and may serve as a methodology to improve digital immunohistochemistry in general.

 4. Genel Bilişsel Yetenek Ölçümlerinde Süre ve Performans İlişkisinde A Tipi Kişiliğin Rolü(The Role of Type A Personality on the Relationship between Time and Performance in Measurement of General Cognitive Ability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat GÜLER

  2016-04-01

  Full Text Available Organizasyonların personel seçiminde kullanılan bilişsel yetenek ölçümlerinin, objektif ve yansız olarak yapılması, ihtiyaç duyulan uygun nitelikteki insan kaynağının temin edilmesi için önemli bir husustur. Ancak, bilişsel yetenek testlerinin kişilik özelliklerinden etkilendiğine dair bazı bulgular öne sürülmektedir. Mevcut araştırmada, genel bilişsel yetenek (GBY ölçümlerinde süre ve performans ilişkisinde A Tipi kişiliğin rolü 271 üniversite öğrencisinden elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler, A Tipi Kişilik Ölçeği ve Raven Standart Progresif Matrisler Testi ile toplanmıştır. Genel örneklemde ve A Tiplerinde GBY test performansı ve süresi ile A Tipi kişilik arasında anlamlı bir ilişki gözlenmezken, B Tiplerinde test süresinin ve yaşın GBY test performansının yordayıcısı olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Objectively and impartially application of cognitive ability measurements that used in personnel selection of organizations, is a vital issue for providing needed appropriate human resources. But, some findings have been suggested that personality traits influence the measurement of cognitive abilities. In the current study the relationship between general cognitive ability (GCA and Type A personality (TAP was investigated with the data collected from 271 university students. The assessment instruments used were: Type-A Behavior Scale and Raven Standard Progressive Matrices Test. The findings revealed that, while there was no relationship between GCA, testing time and TAP in the general sample and Type A group, testing time and age were predictors of the GCA test performance in the Type B group

 5. Tüketicilerin Kişilik Özelliklerinin Marka Sadakati İle İlişkisi: Kayseri’de Yaşayan Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama- Brand Loyalty to The Relationsiıp of Personality Characteristics of Consumers: An Application on University Students Living in Kayseri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İsmail YAPRAK

  2018-04-01

  Full Text Available Marka sadakati, özellikle ürün farklılıklarının yok denecek kadar az olduğu ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı pazarlarda işletmelerin pazar paylarını korumak, yeni pazarlara nüfuz etmek ve sürdürülebilir karlılık ile rekabet avantajı sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. İşletmelerin, markalarına sadık tüketiciler yaratmak için marka sadakatini etkileyen faktörleri bilmeleri marka sadakatinin oluşturulması yönüyle ilk basamağı oluşturmaktadır. Tüketicilerin kişilik özelliklerinin satın alma karar sürecinde tüketicinin ürün veya marka tercihini önemli ölçüde etkilediği yadsınamaz bir gerçektir. Bu amaçla çalışmamız tüketicilerin kişilik özellikleriyle marka sadakati arasında bir ilişkinin olup olmadığı konusu üzerine odaklanmıştır. Veriler Kayseri’de okuyan 582 üniversite öğrencisine anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda marka sadakati ile uyumluluk arasında negatif yönlü bir ilişki saptanmış olup diğer bağımsız değişkenler ile arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerinden aylık harcama tutarı ile marka sadakati arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

 6. Kaurismäki Soome parim

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Soome filmiauhinna Jussi võitis A. Kaurismäki "Äärelinna tuled" ("Laitakaupungin valot"), viis Jussit sai Aku Louhimiehe film "Jäine linn" ("Valkoinen kaupunki") ja kaks Jussit Eesti osalusega "Igavese armastuse sõdalane - Jade Warrior"

 7. Personalization Component for KiWi Framework

  DEFF Research Database (Denmark)

  Durao, Frederico; Xu, Guandong; Kotowski, Jakub

  2010-01-01

  In this report we present the personalization component implemented for KiWi addressing diverse aspects such as motivation scenarios, configuration management, formal models, implementations and some real case scenarios on how personalization can be applied to support software project management...

 8. KiCad challenges the big ones

  CERN Document Server

  Antonella Del Rosso

  2015-01-01

  Printed Circuit Boards (PCB) are the heart of any electronic device, including your toaster and your smartphone. Designing PCBs is the job of electronic engineers who, so far, have often had no option but to use proprietary tools to design complex circuits. Thanks to the efforts that CERN experts have put in to improve the free KiCad software, that situation is about to change.   KiCad's development started in 1992 as a way to design PCBs, the units that control how an electronic device works. Since 2013, experts in the Beams department have made important contributions to KiCad as part of the Open Hardware Initiative (OHI), which provides a framework to facilitate knowledge exchange across the electronic design community. “Our vision is to allow the hardware developers to share as easily as their software colleagues,” says Javier Serrano, head of the BE-CO-HT section and OHI initiator. “Software sources are easily shared online because they are text ...

 9. Politički marketing i politički sustav

  OpenAIRE

  Šiber, Ivan

  2000-01-01

  U ovom radu autor daje određenje političkog marketinga i naglašava njegovu povezanost s demokratskim poretkom, prikazuje razvoj političkog marketinga od stranačkog k marketinškom konceptu, razmatra politički marketing kao svojevrsnu konstrukciju političke zbilje i analizira politički marketing u Hrvatskoj. U radu se naglašava još uvijek svojevrstan otpor političkom marketingu kod onih koji bi ga trebali koristiti, ali i neke objektivne okolnosti koje otežavaju njegovu primjenu poput nedostatk...

 10. Weixue Li

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Bulletin of Materials Science. Weixue Li. Articles written in Bulletin of Materials Science. Volume 29 Issue 3 June 2006 pp 313-316 Composites. Anisotropic properties of aligned SWNT modified poly (methyl methacrylate) nanocomposites · Weixue Li Qing Wang Jianfeng Dai · More Details Abstract Fulltext ...

 11. Ki aikido: a solution to stress.

  Science.gov (United States)

  Wiles, L

  1990-03-10

  It is common knowledge that the life of the general dental practitioner is extremely stressful. Different dentists resort to various ways of unwinding--perhaps a game of golf, a sailing trip, or mending the odd clock as occupational therapy. These are all ways of getting away from the stress of day-to-day work--but perhaps the time has come to look for a more fundamental solution. How many dentists have considered taking up a martial art to alleviate the problem of stress? Here, we outline the background of ki aikido and its practical applications in daily life.

 12. Seksistički diskurs rodnog identiteta

  OpenAIRE

  Galić, Branka

  2004-01-01

  To što smo rođeni kao žene i muškarci nužno znači da živimo različite živote. Oslanjajući se na razvijene feminističke pristupe, koji problematiziraju odnose raspodjele moći između rodova nastoji se pokazati seksistički diskurs koji se u varijantama tradicionalne i moderne forme prepoznaje u svijesti ispitivane populacije Hrvatske, i to u nizu društvenih odnosa - pojedinaca, obitelji, rada u kući i na tržištu, politici, itd. Razotkrivanje seksističkog diskursa rodnog identiteta u hrvatskom...

 13. Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki The Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Cynicism and Organizational Dissent

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaya YILDIZ

  2013-07-01

  örülmektedir. Örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet bu değişkenlerden biridir. Son yıllarda örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet örgütsel davranış disiplininin ilgilendiği yeni konular içerisinde yer almaktadır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyen sinizm ve muhalefet algılarının bilinmesi önemli görülmüştür. Bu araştırmanın amacı; İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet algıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2012-2013 öğretim yılında Bolu ili merkez ilçe sınırlarında bulunan ilkokullarda görev yapan 219 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, ölçeklerle toplanmıştır. Araştırma verileri öğretmenlerden Meyer ve Allen (1984 tarafından geliştirilen ve Boylu, Pelit ve Güçer (2007 tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”, Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999 tarafından geliştirilen Kalağan (2009 tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” ve Özdemir (2010 tarafından geliştirilen Örgütsel Muhalefet ölçeğinin “Muhalif Davranışlar Alt Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada veriler; SPSS 16.0 paket programında frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon gibi betimsel istatistiksel işlemlerle analiz edilmiştir. Araştırmada İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet algıları arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşımıştır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm algıları arasında yüksek düzeyde negatif, örgütsel muhalefet algıları ile ise orta düzeyde negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 14. MCM - 2 and Ki - 67 as proliferation markers in renal cell carcinoma: A quantitative and semi - quantitative analysis.

  Science.gov (United States)

  Mehdi, Muhammad Zain; Nagi, Abdul Hanan; Naseem, Nadia

  2016-01-01

  Fuhrman nuclear grade is the most important histological parameter to predict prognosis in a patient of renal cell carcinoma (RCC). However, it suffers from inter-observer and intra-observer variation giving rise to need of a parameter that not only correlates with nuclear grade but is also objective and reproducible. Proliferation is the measure of aggressiveness of a tumour and it is strongly correlated with Fuhrman nuclear grade, clinical survival and recurrence in RCC. Ki-67 is conventionally used to assess proliferation. Mini-chromosome maintenance 2 (MCM-2) is a lesser known marker of proliferation and identifies a greater proliferation faction. This study was designed to assess the prognostic significance of MCM-2 by comparing it with Fuhrman nuclear grade and Ki-67. n=50 cases of various ages, stages, histological subtypes and grades of RCC were selected for this study. Immunohistochemical staining using Ki-67(MIB-1, Mouse monoclonal antibody, Dako) and MCM-2 (Mouse monoclonal antibody, Thermo) was performed on the paraffin embedded blocks in the department of Morbid anatomy and Histopathology, University of Health Sciences, Lahore. Labeling indices (LI) were determined by two pathologists independently using quantitative and semi-quantitative analysis. Statistical analysis was carried out using SPSS 20.0. Kruskall-Wallis test was used to determine a correlation of proliferation markers with grade, and Pearson's correlate was used to determine correlation between the two proliferation markers. Labeling index of MCM-2 (median=24.29%) was found to be much higher than Ki-67(median=13.05%). Both markers were significantly related with grade (p=0.00; Kruskall-Wallis test). LI of MCM-2 was found to correlate significantly with LI of Ki-67(r=0.0934;p=0.01 with Pearson's correlate). Results of semi-quantitative analysis correlated well with quantitative analysis. Both Ki-67 and MCM-2 are markers of proliferation which are closely linked to grade. Therefore, they

 15. Automated Selection of Hotspots (ASH): enhanced automated segmentation and adaptive step finding for Ki67 hotspot detection in adrenal cortical cancer.

  Science.gov (United States)

  Lu, Hao; Papathomas, Thomas G; van Zessen, David; Palli, Ivo; de Krijger, Ronald R; van der Spek, Peter J; Dinjens, Winand N M; Stubbs, Andrew P

  2014-11-25

  In prognosis and therapeutics of adrenal cortical carcinoma (ACC), the selection of the most active areas in proliferative rate (hotspots) within a slide and objective quantification of immunohistochemical Ki67 Labelling Index (LI) are of critical importance. In addition to intratumoral heterogeneity in proliferative rate i.e. levels of Ki67 expression within a given ACC, lack of uniformity and reproducibility in the method of quantification of Ki67 LI may confound an accurate assessment of Ki67 LI. We have implemented an open source toolset, Automated Selection of Hotspots (ASH), for automated hotspot detection and quantification of Ki67 LI. ASH utilizes NanoZoomer Digital Pathology Image (NDPI) splitter to convert the specific NDPI format digital slide scanned from the Hamamatsu instrument into a conventional tiff or jpeg format image for automated segmentation and adaptive step finding hotspots detection algorithm. Quantitative hotspot ranking is provided by the functionality from the open source application ImmunoRatio as part of the ASH protocol. The output is a ranked set of hotspots with concomitant quantitative values based on whole slide ranking. We have implemented an open source automated detection quantitative ranking of hotspots to support histopathologists in selecting the 'hottest' hotspot areas in adrenocortical carcinoma. To provide wider community easy access to ASH we implemented a Galaxy virtual machine (VM) of ASH which is available from http://bioinformatics.erasmusmc.nl/wiki/Automated_Selection_of_Hotspots . The virtual slide(s) for this article can be found here: http://www.diagnosticpathology.diagnomx.eu/vs/13000_2014_216.

 16. Hyperenhanced Li - Li Chemonuclear Fusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ikegami, Hidetsugu

  2006-01-01

  A new fusion scheme, the Li - Li chemonuclear fusion is presented, where nuclear fusion reactions are linked to atomic fusion reactions. Lithium ions are implanted on a surface of metallic Li liquid at an energy of nuclear stopping (several keV/amu). The ions collide slowly with liquid Li atoms without electronic excitation and lead to the Li - Li chemonuclear fusion through the formation of united atoms or quasi-C atoms at their turning points. Inside the quasi-atoms twin nuclei are confined within respective sub-pm scale spheres of zero-point oscillation and form themselves into ultradense intermediate nuclear complexes. Their density is million times as large as the solar interior density and close to densities of white dwarfs or white-dwarf progenitors of supernovae. This confinement of nuclear complexes is enormously prolonged towards the pycno-nuclear reactions induced by the zero-point oscillation under the presence of thermodynamic force specified by the Gibbs energy change in the quasi-atom formation in the liquid. Resulted rate enhancement of nuclear fusion by a factor of 10 48 has been anticipated. The enhancement is also argued in connection with the Bose-Einstein condensation

 17. Preparation and characterization of PAN–KI complexed gel polymer

  Indian Academy of Sciences (India)

  The structural, miscibility and the chemical rapport between PAN and KI are investigated using X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy and differential scanning calorimetry methods. The conductivity is enhanced with the increase in KI concentration and temperature. The maximum conductivity at 30 ∘ C is ...

 18. Interlaboratory variability of Ki67 staining in breast cancer

  NARCIS (Netherlands)

  Focke, Cornelia M.; Bürger, Horst; van Diest, Paul J.; Finsterbusch, Kai; Gläser, Doreen; Korsching, Eberhard; Decker, Thomas; Anders, M.; Bollmann, R.; Eiting, Fr; Friedrich, K.; Habeck, J. O.; Haroske, G.; Hinrichs, B.; Behrens, A.; Krause, Lars Udo; Braun-Lang, U.; Lorenzen, J.; Minew, N.; Mlynek-Kersjes, M.; Nenning, H.; Packeisen, J.; Poche-de Vos, F.; Reyher-Klein, S.; Rothacker, D.; Schultz, M.; Sturm, U.; Tawfik, M.; Berghäuser, K. H.; Böcker, W; Cserni, G.; Habedank, S.; Lax, S.; Moinfar, F.; Regitnig, P.; Reiner-Concin, A.; Rüschoff, J.; Varga, Z.; Woziwodski, J.

  2017-01-01

  Background Postanalytic issues of Ki67 assessment in breast cancers like counting method standardisation and interrater bias have been subject of various studies, but little is known about analytic variability of Ki67 staining between pathology labs. Our aim was to study interlaboratory variability

 19. Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki The Relationship Between Learning Styles And Learning Strategies of Turkish Teacher Candidates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erhan DURUKAN

  2013-03-01

  sonradan kazanılan ve kullanılan öğrenme biçimlerine dayanmaktadır. Bu nedenle öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasında bir ilişkinin olması beklenmektedir. Alan yazınında farklı disiplinlerde bu yönde çalışmaların bulunduğu fakat Türkçe eğitimi alanında bu yönde araştırmanın yer almadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan 256 öğrenci (1, 2, 3 ve 4. sınıflar üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilerin öğrenme stilleri Kolb Öğrenme Stilleri Ölçeği (KÖSE ile, öğrenme stratejileri ise Özdemir ve Güven tarafından geliştirilen Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği (ÖSBÖ ile toplanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stilleri ve öğrenme stratejilerine ilişkin bilgiler frekans ve yüzdelerle belirtilmiş; öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişki SPSS 16 programında Tek Yönlü ANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin sırasıyla özümseyen, ayrıştıran, değiştiren ve yerleştiren öğrenme stiline sahip oldukları ve kullandıkları öğrenme stratejilerinin öğrenme stillerine göre farklılaştığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar alan yazınında yer alan araştırmaların çoğunluğunun sonuçları ile benzerlik göstermiştir. Sonuçlardan hareketle öğretmen adaylarının öğrenme stillerinden haberdar olması ve buna uygun öğrenme stratejilerini kullanması yönünde önerilerde bulunulmuştur.

 20. Öğretmenlerin Akademik Erteleme Davranışı İle Teknoloji Kullanım Özellikleri Arasındaki İlişki The Relationship Between Academic Procrastination And Technology Usage Of Teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gonca KIZILKAYA CUMAOĞLU

  2012-12-01

  Full Text Available There are a lot of factors that affect the professional developmentof teachers. The academic procrastination and technology is the subjectof this research. The purpose of this research is identifying thetechnology usage and academic procrastination levels and investigatingthe relationship of technology usage and academic procrastination. Thisdescriptive study is conducted with teachers (115 of two schools inIstanbul by survey method. Data are collected with two tools for thestudy. One is procrastination scale which is developed by Aitken (1982and adapted to Turkish by Balkıs (2006 and the other is technologyquestionnaire (12 questions. SPSS 16.0 programmer was used inanalyzing the data. Pearson correlational analysis was used toidentifying the relationship of variables and t test, ANOVA was used inidentifying the significant difference between the variables. Determiningthe answers of teachers on questionnaire items mean and standarddeviation are used. The academic procrastination levels of teachers wasfound in middle level ( X =52,63 and there is no significant differencewas found between gender, branch, course load and academicprocrastination while their procrastination level was differentiaterespect to following agenda (p Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini etkileyen pek çok etmenbulunmaktadır. Bu etmenlerden teknoloji kullanımı ve akademikerteleme davranışı bu araştırmanın konusudur. Bu araştırmanın amacıöğretmenlerin akademik erteleme ve teknoloji kullanım düzeylerininbelirlenmesi ve akademik erteleme davranışı ile teknoloji kullanımıarasındaki ilişkinin incelenmesidir. Betimsel çalışma olan bu araştırma,tarama (survey modeli ile İstanbul ilinde bulunan iki okulda çalışan115 kişilik bir öğretmen grubu üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanınverileri Aitken (1982 tarafından geliştirilen, Balkıs (2006 tarafındanTürkçe’ye uyarlaması yapılan Erteleme Eğilimi Ölçeği (α = .89 ve 12

 1. Interobserver Variability of Ki-67 Measurement in Breast Cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yul Ri Chung

  2016-03-01

  Full Text Available Background: As measurement of Ki-67 proliferation index is an important part of breast cancer diagnostics, we conducted a multicenter study to examine the degree of concordance in Ki-67 counting and to find factors that lead to its variability. Methods: Thirty observers from thirty different institutions reviewed Ki-67–stained slides of 20 different breast cancers on whole sections and tissue microarray (TMA by online system. Ten of the 20 breast cancers had hot spots of Ki-67 expression. Each observer scored Ki-67 in two different ways: direct counting (average vs. hot spot method and categorical estimation. Intraclass correlation coefficient (ICC of Ki-67 index was calculated for comparative analysis. Results: For direct counting, ICC of TMA was slightly higher than that of whole sections using average method (0.895 vs 0.858. The ICC of tumors with hot spots was lower than that of tumors without (0.736 vs 0.874. In tumors with hot spots, observers took an additional counting from the hot spot; the ICC of whole sections using hot spot method was still lower than that of TMA (0.737 vs 0.895. In categorical estimation, Ki-67 index showed a wide distribution in some cases. Nevertheless, in tumors with hot spots, the range of distribution in Ki-67 categories was decreased with hot spot method and in TMA platform. Conclusions: Interobserver variability of Ki-67 index for direct counting and categorical estimation was relatively high. Tumors with hot spots showed greater interobserver variability as opposed to those without, and restricting the measurement area yielded lower interobserver variability.

 2. Immunohistochemical study of ki-67 and bcl-2 expression in some odontogenic cystic lesions with different clinical behaviors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyed Hossein Tabatabaei

  2016-11-01

  Full Text Available Background: Cystic lesions with odontogenic epithelial origin and similar clinicoradiographic appearance, show different clinical behaviors. Objective: To compare some factors related to cell proliferation and escape from apoptosis in epithelium covering two groups of odontogenic cystic lesions with different clinical behaviors. Methods: In this cross-sectional study 11 paraffin-embedded samples were selected of each lesions radicular cyst, dentigerous cyst, odontogenic keratocyst, and unicystic ameloblastoma. The sample underwent immunohistochemical staining for investigating the expression of ki-67 antigen and bcl-2 protein. Data analyzed with SPSS17 software and Kruskal–Wallis and chi-square statistical tests. Findings: Most of ki-67 positive cells were observed in parabasal layer of odontogenic keratocyst [35.50±26.29%; P=0.001]. The average of ki-67-LI was more in parabasal layer of aggressive group (26.80±37.79% compared to non-aggressive group (4.04±3.38%, was not being statistically significant. The highest average of bcl-2-LI was 95±6.70% in basal layer of odontogenic keratocyst (P=0.001. In all layers, the average of bcl-2-LI was more in aggressive lesions compared to non-aggressive ones and the highest amount was found in basal layer (72.45±3.94×10% which was statistically significant (P=0.001. Conclusion: According to the results of this study, more expression of the markers related to escape from apoptosis in aggressive lesions group compared to non-aggressive group, suggests that escape from apoptosis had a more critical role in aggressive behavior of odontogenic cystic lesions.

 3. Ki wa ja loodus / Martin Rünkla

  Index Scriptorium Estoniae

  Rünk, Martin

  2010-01-01

  Ki wa näitus "Wildlife documentaries" ("Looduse valetõlked") Tallinnas Draakoni galeriis 23. jaanuarini 2010. Eksponeeritud mustvalged tekstimaalid. Kunstnik tõlgendab looduspilte ja helisid tekstina

 4. XIAP and Ki-67: A Correlation Between Antiapoptotic and Proliferative Marker Expression in Benign and Malignant Tumours of Salivary Gland: An Immunohistochemical Study.

  Science.gov (United States)

  Bagulkar, Bhupesh Bhayyaji; Gawande, Madhuri; Chaudhary, Minal; Gadbail, Amol Ramchandra; Patil, Swati; Bagulkar, Smita

  2015-02-01

  Impaired balance between cell proliferation and apoptosis is crucial to the development of malignant neoplasm. The purpose of this study was to evaluate and compare the expression of X-Linked inhibitor of apoptotic protein (XIAP) (antiapoptotic marker) and Ki-67 (proliferative marker) expression in benign and malignant salivary gland (SG) tumours. The study consisted of 40 cases of benign SG tumours and 50 cases of malignant SG tumours. The immunohistochemistry was carried out by using Ki-67 antibody (clone MIB-1) and XIAP antibody in all the groups. XIAP expression was significantly higher in malignant SG tumours than benign SG tumours (p = 0.016). Ki-67 LI was significantly higher in malignant SG tumours than benign SG tumours (p = 0.0002). Statistically significant positive correlation between Ki-67 count and XIAP expression was noted in benign and malignant SG tumours (p = 0.000). As the expression of an antiapoptotic marker (XIAP) increases, the expression of a proliferative marker (Ki-67) also increases from benign to malignant SG tumours. Thus, targeted therapy of XIAP may play a future role in the management of SG malignancy.

 5. Američki gangster: „Crnački don“ kao socio-kulturna kontradikcija

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragana Antonijević

  2017-08-01

  Full Text Available U radu se analizira film Američki gangster (2007 u režiji Ridlija Skota, o životu crnačkog gangstera Frenka Lukasa, neobičnog i sposobnog čoveka. Na početku je dat komentar o razlozima za izbor ovog filma, posle čega sledi filmska dijegeza u okviru koje su dati svi relevantni podaci o filmu i njegovom sadržaju, kao i sažeta biografija Frenka Lukasa koja predstavlja jedan od konteksta za analizu i ujedno osnovni sinopsis filma. Potom je primenjena generička analiza u kojoj su dati najvažniji elementi žanrovskog obrasca gangsterskih filmova i njihov kratak istorijat, da bi bilo sagledano koje karakteristike u okviru žanra ima analizirani film. U okviru žanra, detaljnije su razmatrana dva specifična problema: istorijska rekonstrukcija i mitizacija gangstera kroz folklorizaciju i popularizaciju tog lika. Kontekstualna analiza je bila posvećena odnosu kriminala, kompeticije, agresivnosti i „američkog sna“ kao ideala i načina života. S druge strane, razmotren je problem etničkog i posebno crnačkog kriminala u getoiziranim delovima američkih gradova kao kontekst u kome je Lukas delao. Semantička analiza je sažela neke od osnovnih socio-kulturnih kontradikcija u filmu određujući njegov ideološki okvir i poruke.

 6. Prothymosin-alpha and Ki-67 expression in pituitary adenomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iga Wierzbicka-Tutka

  2016-11-01

  Full Text Available Introduction: Prothymosin alpha (PTMA, a nuclear oncoprotein involved in cell cycle regulation, is used as a prognostic marker in many cancers. The histopathology of pituitary carcinomas and locally invasive adenomas is indistinguishable from that of benign tumors. A new marker is needed to differentiate these lesions. We evaluated PTMA in pituitary adenomas to determine its usefulness as a prognostic factor of tumor proliferation.Material/Methods: We conducted a retrospective analysis of a group of 27 patients, including 15 females (56% and 12 males (44% with a mean age of 58.6±12 years, who underwent pituitary tumor surgery between 2003 and 2012. The Ki-67 and PTMA-nuclear (PTMA-n and PTMA-cytoplasmic (PTMA-c indices were determined by immunohistochemical staining. We studied histopathological features, clinical symptoms, and magnetic resonance imaging or computed tomography performed before surgery and one year following surgery to evaluate tumor size and progression.Results: The expression of Ki-67 was revealed in 77.8% of adenomas, PTMA-n in 81.5% and PTMA-c in 92.6%. The mean value of the Ki-67 index was 1.8%, PTMA-n was 1.84%, and PTMA-c was 35.6%. There was a significant positive correlation between Ki-67 and PTMA-n (p=0.009. We did not find any correlation between Ki-67, PTMA-c, and tumor progression. PTMA-n was found to be correlated with tumor size (p=0.045 and was higher in the case of gonadotropinomas (p=0.026.Conclusions: The positive nuclear expression of Ki-67 and PTMA was observed in the majority of pituitary adenomas. Neither the expression of Ki-67 nor that of PTMA-c was related to tumor recurrence or local invasion.

 7. Quaternary system LiF-LiCl-LiVO3-Li2MoO4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anipchenko, B.V.; Garkushin, I.K.

  2000-01-01

  Interactions in the LiF-LiCl-LiVO 3 -Li 2 MoO 4 system are studied by differential thermal analysis. Rate of heating/cooling of the samples comprised 15 Grad/min, mass of sample composed 0.2 g. The system was investigated in the 300-650 Deg C range. X-ray diffraction method was used for determination of purity of the reagents. Composition and temperature of quaternary component eutectics are determined: 16.5 mol. % of LiF, 47.0 mol. % of LiCl, 28.8 mol. % of LiVO 3 , 7.6 mol. % of Li 2 MoO 4 ; 387 Deg C. Mean value of melting enthalpy of quaternary eutectics mixture in the LiF-LiCl-LiVO 3 -Li 2 MoO 4 system on the results of the tests was in the range of 222 kJ/kg [ru

 8. FILSAFAT PENDIDIKAN KI HADJAR DEWANTARA DAN SUMBANGANNYA BAGI PENDIDIKAN INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henricus Suparlan

  2016-08-01

  Full Text Available Globalization is influenced by fundamentalist spirit of the market has resulted in education is not fully regarded as an effort to educate the nation and the liberation of man, but began to shift toward education as a commodity. To counteract this kind of educational model, the concepts of Ki Hadjar Dewantara education is offered as a solution to the distortions implementation of education in Indonesia today. According to Ki Hadjar Dewantara, the essence of education is to incorporate culture in the child, and put the child into the culture so that children become human beings. Educational philosophy Ki Hadjar Dewantara Among these so-called philosophy of education in which the convergence of the philosophy of progressivism about the child's natural ability to resolve the problems faced by giving the widest freedom of thought, but it also uses culture that has stood the test of time, according to essentialism, as the basic education of the child to achieve his goal. In this case Ki Hadjar Dewantara using native Indonesian culture while the values of the West are taken in accordance with the theory of selective adaptative Trikon (continuity, convergent and concentric. Three contributions of Ki Hadjar Dewantara’s educational philosophy for the Indonesian education are the application of a trilogy of leadership in education, three centers of education and the paguron system.

 9. Quality assurance trials for Ki67 assessment in pathology.

  Science.gov (United States)

  Raap, M; Ließem, S; Rüschoff, J; Fisseler-Eckhoff, A; Reiner, A; Dirnhofer, S; von Wasielewski, R; Kreipe, H

  2017-10-01

  Ki67 is a broadly used proliferation marker in surgical pathology with an obvious need for standardization to improve reproducibility of assessment. Here, we present results of the so far only existing round robin tests on Ki67, organized annually in Germany, Austria, and Switzerland from 2010 to 2015 with up to 160 participating laboratories (QuIP). In each quality assessment trial, eight probes from each breast cancer, neuroendocrine tumor, and malignant lymphoma were compiled on a tissue microarray (TMA). TMAs were stained in the participants' laboratories with antibodies and procedures also applied in their daily routine. Participating pathologists were expected to assign Ki67 values to one of four different categories for each tumor type. All local stainings and evaluations were reassessed by the organizing panel and compared to a preset standard. On average, 95% of participants reached the benchmark of over 80% concordance rates with the Ki67 category pre-established by the panel. Automatization and type of antibody did not affect the success rate. Concordance rates differed between tumor entities being highest in each tumor type with either very high or very low labeling indices. Lower rates were seen for intermediate Ki67 levels. Staining quality improved during the observation period as did inter-observer concordance with 85% of participants achieving excellent agreement (kappa > 0.8) in the first year and over 95% in 2015. In conclusion, regular external quality assurance trials have been established as a tool to improve the reproducibility and reliability of the prognostic and predictive proliferation marker Ki67.

 10. Quantum dots-based quantitative and in situ multiple imaging on ki67 and cytokeratin to improve ki67 assessment in breast cancer.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jing Ping Yuan

  Full Text Available As a marker for tumor cell proliferation, Ki67 has important impacts on breast cancer (BC prognosis. Although immunohistochemical staining is the current standard method, variations in analytical practice make it difficult for pathologists to manually measure Ki67 index. This study was to develop a fluorescent spectrum-based quantitative analysis of Ki67 expression by quantum-dots (QDs multiple imaging technique.A QDs-based in situ multiple fluorescent imaging method was developed, which stained nuclear Ki67 as red signal and cytoplasmic cytokeratin (CK as green signal. Both Ki67 and CK signals were automatically separated and quantified by professional spectrum analysis software. This technique was applied to tissue microarrays from 240 BC patients. Both Ki67 and CK values, and Ki67/CK ratio were obtained for each patient, and their prognostic value on 5-year disease free survival was assessed.This method simultaneously stains nuclear Ki67 and cytoplasmic CK with clear signal contrast, making it easy for signal separation and quantification. The total fluorescent signal intensities of both Ki67 sum and CK sum were obtained, and Ki67/CK ratio calculated. Ki67 sum and Ki67/CK ratio were each attributed into two grades by X-tile software based on the best P value principle. Multivariate analysis showed Ki67 grade (P = 0.047 and Ki67/CK grade (P = 0.004 were independent prognostic factors. Furthermore, area under curve (AUC of ROC analysis for Ki67/CK grade (AUC: 0.683, 95%CI: 0.613-0.752 was higher than Ki67 grade (AUC: 0.665, 95%CI: 0.596-0.734 and HER-2 gene (AUC: 0.586, 95%CI: 0.510-0.661, but lower than N stage (AUC: 0.760, 95%CI: 0.696-0.823 and histological grade (AUC: 0.756, 95%CI: 0.692-0.820 on predicting the risk for recurrence.A QDs-based quantitative and in situ multiple imaging on Ki67 and CK was developed to improve Ki67 assessment in BC, and Ki67/CK grade had better performance than Ki67 grade in predicting prognosis.

 11. An international study to increase concordance in Ki67 scoring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Polley, Mei-Yin C; Leung, Samuel C Y; Gao, Dongxia

  2015-01-01

  these data are potentially encouraging, suggesting that it may be possible to standardize scoring of Ki67 among pathology laboratories, clinically important discrepancies persist. Before this biomarker could be recommended for clinical use, future research will need to extend this approach to biopsies...

 12. Coenite seiklused ja Kim Ki-duki huumor / Merit Kask

  Index Scriptorium Estoniae

  Kask, Merit

  2007-01-01

  60-nda Cannes'i filmifestivali filme : Ethan ja Joel Coen'i "Pole maad vanadele meestele" ("No Country for Old Men" ; Ameerika Ühendriigid), Kim Ki-duki "Hingetõmme" ("Soom"/"Breath" ; Lõuna-Korea) ja Raphael Nadjari "Tehilim" (Prantsusmaa - Iisrael - Ameerika Ühendriigid)

 13. Prikljutshenija Koenov i jumor Kim Ki-duka / Merit Kask

  Index Scriptorium Estoniae

  Kask, Merit

  2007-01-01

  60-nda Cannes'i filmifestivali filme : Ethan ja Joel Coen'i "Pole maad vanadele meestele" ("No Country for Old Men" ; Ameerika Ühendriigid), Kim Ki-duki "Hingetõmme" ("Soom"/"Breath" ; Lõuna-Korea) ja Raphael Nadjari "Tehilim" (Prantsusmaa - Iisrael - Ameerika Ühendriigid)

 14. KiT: a MATLAB package for kinetochore tracking.

  Science.gov (United States)

  Armond, Jonathan W; Vladimirou, Elina; McAinsh, Andrew D; Burroughs, Nigel J

  2016-06-15

  During mitosis, chromosomes are attached to the mitotic spindle via large protein complexes called kinetochores. The motion of kinetochores throughout mitosis is intricate and automated quantitative tracking of their motion has already revealed many surprising facets of their behaviour. Here, we present 'KiT' (Kinetochore Tracking)-an easy-to-use, open-source software package for tracking kinetochores from live-cell fluorescent movies. KiT supports 2D, 3D and multi-colour movies, quantification of fluorescence, integrated deconvolution, parallel execution and multiple algorithms for particle localization. KiT is free, open-source software implemented in MATLAB and runs on all MATLAB supported platforms. KiT can be downloaded as a package from http://www.mechanochemistry.org/mcainsh/software.php The source repository is available at https://bitbucket.org/jarmond/kit and under continuing development. Supplementary data are available at Bioinformatics online. jonathan.armond@warwick.ac.uk. © The Author 2016. Published by Oxford University Press.

 15. Statistical inconsistencies in the KiDS-450 data set

  Science.gov (United States)

  Efstathiou, George; Lemos, Pablo

  2018-05-01

  The Kilo-Degree Survey (KiDS) has been used in several recent papers to infer constraints on the amplitude of the matter power spectrum and matter density at low redshift. Some of these analyses have claimed tension with the Planck Λ cold dark matter cosmology at the ˜2σ-3σ level, perhaps indicative of new physics. However, Planck is consistent with other low-redshift probes of the matter power spectrum such as redshift-space distortions and the combined galaxy-mass and galaxy-galaxy power spectra. Here, we perform consistency tests of the KiDS data, finding internal tensions for various cuts of the data at ˜2.2σ-3.5σ significance. Until these internal tensions are understood, we argue that it is premature to claim evidence for new physics from KiDS. We review the consistency between KiDS and other weak lensing measurements of S8, highlighting the importance of intrinsic alignments for precision cosmology.

 16. Ki67 Proliferative Index in Carcinoid Tumors Involving Ovary.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Xiaotun; Jones, Andrea; Jenkins, Sarah M; Huang, Yajue

  2018-03-01

  Primary ovarian carcinoid tumors are rare neoplasms that constitute less than 0.1% of all ovarian carcinomas. However, carcinoid tumors metastatic to ovaries are more common. Cell proliferative rate is an important factor in the determination of neuroendocrine tumor prognosis. Limited data are available as regards Ki67 proliferation index in predicting the physiological features of carcinoid tumors involving the ovary. Pathology files of Mayo Clinic Rochester (1995-2014) were searched, and clinical information was collected from medical records. All cases were stained with an antibody against Ki67, and digital analysis was performed with digital imaging analysis. A total of 36 cases (median age 64 years, range 33-83 years), including 9 primary (median age 68 years, range 33-73 years) and 27 metastatic carcinoid cases (median age 64 years, range 36-83 years), were investigated in the current study. Seven out of nine (77.8%) primary ovarian carcinoids are associated with mature teratoma. Twenty two metastatic carcinoids (81.5%) were from the GI tract, four (14.8%) from the pancreas, and one (3.7%) from the posterior thorax location. There was significant difference of Ki67 index between primary (median 2.3%, range, 0.6-8.4%) and metastatic carcinoid tumors (median 9.7%, range, 1.3-46.7%) (p = 0.002). The survival time is much shorter among patients with metastatic carcinoid tumor (median survival 5.8 years) comparing to primary ovarian carcinoid tumor (median 14.2 years) (p = 0.0005). A strong association between Ki67 index and patient survival time was identified (Hazard ratio for 1-percentage point increase 1.11, p = 0.001). Comparing to primary ovarian carcinoid tumor, metastatic carcinoid usually exhibits a higher Ki67 index and a worse outcome.

 17. Ki-67 immunoreactivity in meningiomas--determination of the proliferative potential of meningiomas using the monoclonal antibody Ki-67

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, C; Schrøder, H D

  1997-01-01

  The proliferative potential of 66 human intracranial meningiomas (15 benign, 15 atypical, 15 recurrent, 13 bone-invasive, and 8 brain-invasive) was investigated by means of immunohisto-chemistry using the monoclonal antibody Ki-67. This antibody recognizes a nuclear antigen present in human cells...

 18. Body and Ki in Gicheon : practices of self-cultivation in contemporary Korea

  NARCIS (Netherlands)

  Jeon, Y.

  2017-01-01

  In this dissertation I study the social phenomenon of ki suryŏn (ki-training) as an invented tradition and examine how it functions within Korean society. Mind-body practices referred to as qigong in China and ki suryŏn in Korea are re-constructed in modernity on the basis of ancient East-Asian

 19. DNA synapsis through transient tetramerization triggers cleavage by Ecl18kI restriction enzyme

  NARCIS (Netherlands)

  Zaremba, M.; Lyubchenko, Y.L.; Laurens, N.; van den Broek, B.; Wuite, G.J.L.; Siksnys, V.

  2010-01-01

  To cut DNA at their target sites, restriction enzymes assemble into different oligomeric structures. The Ecl18kI endonuclease in the crystal is arranged as a tetramer made of two dimers each bound to a DNA copy. However, free in solution Ecl18kI is a dimer. To find out whether the Ecl18kI dimer or

 20. Astro-WISE for KiDS survey production and quality control

  NARCIS (Netherlands)

  Kleijn, G.V.; de Jong, Jelte; Valentijn, E.; Kuijken, K.; Consortiums, KiDS; Consortium, Astro-WISE; Ballester, P.; Egret, D.; Lorente, N.P.F.

  The Kilo Degree Survey (KiDS) is a 1500 square degree optical imaging survey with the recently commissioned OmegaCAM wide-field imager on the VLT Survey Telescope (VST). A suite of data products will be delivered to ESO and the community by the KiDS survey team. Spread over Europe, the KiDS team

 1. PSIHOLOŠKI VIDIKI BARV PRI IZDELAVI LOGOTIPA

  OpenAIRE

  Bauman, Anja

  2015-01-01

  Osrednja tema diplomske naloge so psihološki vidiki barv pri izdelavi logotipa. Diplomska naloga zajema tako teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen logotip in njegovi kriteriji uspešnosti. Prav tako pa so predstavljene tudi barve, njeni učinki ter značilnosti. Empirični del diplomske naloge pa se ukvarja z analizo obstoječih in izdelanih logotipov.

 2. Automating proliferation rate estimation from Ki-67 histology images

  Science.gov (United States)

  Al-Lahham, Heba Z.; Alomari, Raja S.; Hiary, Hazem; Chaudhary, Vipin

  2012-03-01

  Breast cancer is the second cause of women death and the most diagnosed female cancer in the US. Proliferation rate estimation (PRE) is one of the prognostic indicators that guide the treatment protocols and it is clinically performed from Ki-67 histopathology images. Automating PRE substantially increases the efficiency of the pathologists. Moreover, presenting a deterministic and reproducible proliferation rate value is crucial to reduce inter-observer variability. To that end, we propose a fully automated CAD system for PRE from the Ki-67 histopathology images. This CAD system is based on a model of three steps: image pre-processing, image clustering, and nuclei segmentation and counting that are finally followed by PRE. The first step is based on customized color modification and color-space transformation. Then, image pixels are clustered by K-Means depending on the features extracted from the images derived from the first step. Finally, nuclei are segmented and counted using global thresholding, mathematical morphology and connected component analysis. Our experimental results on fifty Ki-67-stained histopathology images show a significant agreement between our CAD's automated PRE and the gold standard's one, where the latter is an average between two observers' estimates. The Paired T-Test, for the automated and manual estimates, shows ρ = 0.86, 0.45, 0.8 for the brown nuclei count, blue nuclei count, and proliferation rate, respectively. Thus, our proposed CAD system is as reliable as the pathologist estimating the proliferation rate. Yet, its estimate is reproducible.

 3. PSIHOLOŠKI UČINKI MOČI

  OpenAIRE

  Ropert, Tadevž

  2015-01-01

  V zadnjem desetletju je v socialni psihologiji opazen izjemen porast raziskav o moči, zlasti o njenih številnih psiholoških učinkih. Pričujoče magistrsko delo v ospredje postavlja vpliv moči na neetično vedenje, ki je po dosedanjih ugotovitvah kompleksen in vsebuje več moderatorjev. Ker je nedavna raziskava pokazala, da del dneva vpliva na pojavnost neetičnega vedenja (Kouchaki in Smith, 2014), tj., da se pojavi učinek jutranje moralnosti, smo poskusili ugotovitve obeh področij integrirati. N...

 4. MOBING - POJAV, KI ŠKODUJE DELODAJALCU IN DELAVCU

  OpenAIRE

  Bogataj, Alenka

  2012-01-01

  Živimo v času, ko so pri nas delo, zaposlitev, poklic, kariera in delovni uspeh uvrščeni visoko na lestvici družbenih vrednot. Posledično postaja vse pomembnejše tudi dostojanstvo na delovnem mestu. Dostojanstvo na delovnem mestu pa je ključna sestavina obče človeške potrebe in pravice do dostojanstvenega življenja, je temeljna civilizacijska norma in nesporno dejstvo. Delovno mesto je kraj, ki nam omogoča dostojno preživetje. Je tudi kraj, kjer preživimo vsaj osem ur dnevno in kamor naj ...

 5. Simbolisme Kompleks Bangunan Situs Ki Buyut Trusmi Cirebon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Al Mujabuddawat

  2016-12-01

  Full Text Available Ki Buyut Trusmi Site is a burial site bounded by walls surrounding the complex site. In the complex area of the site, several buildings scattered in the barrier wall of the spatial division sites as many as 4 cemetery yard; West, East, Central, and North. The buildings are in the midst of hundreds of tombs in the complex area of the site. Based on the results of an overview of the physical form and position of the object of those buildings, it is understood that every buildings has its function and symbolic meaning. The position of the components of the building symbolically form a plan groove toward the main location of the most sanctified, the graves of Ki Gede Trusmi and Prince Trusmi in North yard site. Based on symbolic significance and hundred of tombs scattered in the area of the site, they are clearly show a blend of Islamic buildings affected by local culture which already existed, with the animism and Hindu-Buddhist. Those cultural blends form a pre-Islamic cultural treasures material which tangible on the architecture of the building full of symbolism outside the real Islamic law. Local culture become part of construction to the Islamization of local communities, Islam developed in the area Trusmi shows Islamic character integrative and accommodating to the local indigenous community.   Situs Ki Buyut Trusmi merupakan situs pemakaman yang dibatasi oleh tembok keliling yang mengelilingi kompleks situs. Dalam area kompleks situs, berdiri sejumlah bangunan yang tersebar dalam sekat-sekat tembok pembagian halaman situs sebanyak 4 halaman, yaitu Halaman barat, Halaman timur, Halaman tengah, dan Halaman utara. Bangunan-bangunan tersebut berdiri ditengah-tengah ratusan makam di dalam area kompleks situs. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap bentuk fisik dan keletakan dari objek bangunan-bangunan tersebut, diketahui memiliki fungsi dan makna simbolik tersendiri. Keletakan komponen-komponen bangunannya secara simbolis membentuk denah alur

 6. Is Ki67 prognostic for aggressive prostate cancer? A multicenter real-world study.

  Science.gov (United States)

  Fantony, Joseph J; Howard, Lauren E; Csizmadi, Ilona; Armstrong, Andrew J; Lark, Amy L; Galet, Colette; Aronson, William J; Freedland, Stephen J

  2018-06-15

  To test if Ki67 expression is prognostic for biochemical recurrence (BCR) after radical prostatectomy (RP). Ki67 immunohistochemistry was performed on tissue microarrays constructed from specimens obtained from 464 men undergoing RP at the Durham and West LA Veterans Affairs Hospitals. Hazard ratios (HR) for Ki67 expression and time to BCR were estimated using Cox regression. Ki67 was associated with more recent surgery year (p < 0.001), positive margins (p = 0.001) and extracapsular extension (p < 0.001). In center-stratified analyses, the adjusted HR for Ki67 expression and BCR approached statistical significance for west LA (HR: 1.54; p = 0.06), but not Durham (HR: 1.10; p = 0.74). This multi-institutional 'real-world' study provides limited evidence for the prognostic role of Ki67 in predicting outcome after RP.

 7. Digital image analysis of Ki67 in hot spots is superior to both manual Ki67 and mitotic counts in breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Stålhammar, Gustav; Robertson, Stephanie; Wedlund, Lena; Lippert, Michael; Rantalainen, Mattias; Bergh, Jonas; Hartman, Johan

  2018-05-01

  During pathological examination of breast tumours, proliferative activity is routinely evaluated by a count of mitoses. Adding immunohistochemical stains of Ki67 provides extra prognostic and predictive information. However, the currently used methods for these evaluations suffer from imperfect reproducibility. It is still unclear whether analysis of Ki67 should be performed in hot spots, in the tumour periphery, or as an average of the whole tumour section. The aim of this study was to compare the clinical relevance of mitoses, Ki67 and phosphohistone H3 in two cohorts of primary breast cancer specimens (total n = 294). Both manual and digital image analysis scores were evaluated for sensitivity and specificity for luminal B versus A subtype as defined by PAM50 gene expression assays, for high versus low transcriptomic grade, for axillary lymph node status, and for prognostic value in terms of prediction of overall and relapse-free survival. Digital image analysis of Ki67 outperformed the other markers, especially in hot spots. Tumours with high Ki67 expression and high numbers of phosphohistone H3-positive cells had significantly increased hazard ratios for all-cause mortality within 10 years from diagnosis. Replacing manual mitotic counts with digital image analysis of Ki67 in hot spots increased the differences in overall survival between the highest and lowest histological grades, and added significant prognostic information. Digital image analysis of Ki67 in hot spots is the marker of choice for routine analysis of proliferation in breast cancer. © 2017 John Wiley & Sons Ltd.

 8. New insight into Ki67 expression at the invasive front in breast cancer.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peng Gong

  Full Text Available To investigate the distribution of Ki67+ cells in breast cancer in relation to clinical-pathological parameters and prognosis.Ki67 expression status was detected in 1,086 breast cancer specimens using immunohistochemistry staining and examining the relationship between the Ki67+ cells' location. Subsequently, clinical-pathological parameters and prognosis were determined.In total, Ki67 protein expression was found in 781 (71.92% of the 1,086 breast cancer specimens. Among the 781 Ki67+ cases, 461 were defined as diffuse type and 320 were defined as borderline type. After universal correlation analysis, significant differences were observed in age, histological grade, metastatic nodes, postoperative distant metastasis, and molecular subtype between Ki67+ and Ki67- cases (P = 0.01, 0.001, 0.001, 0.001, and 0.001, respectively. After subgroup analysis, the borderline cases were found to be characterized by a high distant metastasis rate compared to the diffuse cases as well as the Ki67- cases (P = 0.001. No differences were observed between diffuse type or Ki67- cases (P = 0.105. Multivariate analysis showed that age, tumor size, histological grade, lymph node metastasis, molecular subtype, and the Ki67 distribution pattern were observed to be related to postoperative distant metastasis (all P<0.05. Furthermore, borderline type was shown to attain a significantly more distant bone and liver metastasis and worse disease-specific survival than the other types (P = 0.001. In the Cox regression test, the Ki67 distribution pattern was detected as an independent prognostic factor (P = 0.001.The distribution pattern of Ki67 may be a new independent prognostic factor for breast cancer.

 9. Prijedlog dorade pravnog režima za nautički turizam radi podizanja njegove konkurentnosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petar Kragić

  2018-02-01

  Full Text Available Cilj rada je predložiti određene dorade u domaćem pravnom režimu za nautički turizam radi podizanja njegove konkurentnosti. Pomorskopravni odnosi su specifični zbog međunarodnog karaktera plovidbe i konkurencije pravnih režima više država u uređenju pravnih odnosa koji proističu iz plovidbe. Zato, sugerira autor, za ocjenu da li je neka država pomorska nije odlučna dužina ili razvedenost njene obale, već da li njena vlada razumije specifične odnose vezane za pomorstvo i da li ih uređuje na način koji omogućuje razvoj pomorske privrede. Europska unija je prepoznala specifičnost pomorstva i dopustila svojim članicama da urede porezni sustav za brodarstvo drugačije od općeg poreznog sustava. Sada bi, drži autor, poseban sustav za uređenje nautičkog turizma trebalo kreirati i za jahte, u kojem niz odnosa – vezanih za tu djelatnost – treba urediti drugačije od općih odredbi. Sve to u cilju podizanja konkurentnosti hrvatskog nautičkog turizma, koji se bori na tržištu Sredozemlja s drugim, posebice za velike jahte, vrlo atraktivnim destinacijama. U radu se obrađuju administrativne procedure; kabotaža u uvjetima članstva u Europskoj uniji; porez na dodanu vrijednost na najamninu jahti; boravak posade jahti u Hrvatskoj; porezi na dohodak i doprinosi članova posade jahte; porez po tonaži i privremeni uvoz jahti. Posebice se razmatra članstvo Hrvatske u Europskoj uniji koje donosi prilike, ali i nameće ograničenja za standardne mjere protekcionizma i intervencionizma koje su povijesno koristile zemlje u razvoju da dostignu one razvijene. Ovaj je rad dio prijedloga većeg zahvata u zakonodavstvo za izmjenu određenog broja zakonskih rješenja primjenjivih na nautički turizam, koja nisu logična ili optimalna za tu gospodarsku granu.

 10. Suppression of cell division by pKi-67 antisense-RNA and recombinant protein.

  Science.gov (United States)

  Duchrow, M; Schmidt, M H; Zingler, M; Anemüller, S; Bruch, H P; Broll, R

  2001-01-01

  The human antigen defined by the monoclonal antibody Ki-67 (pKi-67) is a human nuclear protein strongly associated with cell proliferation and found in all tissues studied. It is widely used as a marker of proliferating cells, yet its function is unknown. To investigate its function we suppressed pKi-67 expression by antisense RNA and overexpressed a partial structure of pKi-67 in HeLa cells. A BrdU-incorporation assay showed a significant decrease in DNA synthesis after antisense inhibition. Cell cycle analysis indicated a higher proportion of cells in G1 phase and a lower proportion of cells in S phase while the number of G(2)/M phase cells remained constant. Overexpression of a recombinant protein encoding three of the repetitive elements from exon 13 of pKi-67 had a similar effect to that obtained by antisense inhibition. The similarity of the effect of expressing 'Ki-67 repeats' and pKi-67 antisense RNA could be explained by a negative effect on the folding of the endogenous protein in the endoplasmatic reticulum. Furthermore excessive self-association of pKi-67 via the repeat structure could inhibit its nuclear transport, preventing it from getting to its presumptive site of action. We conclude that the Ki-67 protein has an important role in the regulation of the cell cycle, which is mediated in part by its repetitive elements. Copyright 2001 S. Karger AG, Basel

 11. [On academic thought and clinical application of LI Yan-Fang's middle-warmer energy method].

  Science.gov (United States)

  Li, Li-Jun

  2010-10-01

  The present paper introduces LI Yan-Fang's middle-warmer energy method from acupoint selection, needling methods, treatment principle and his clinical experiences in treatment of stroke and insomnia etc. The acupuncture prescription of this method consist of Shangwan (CV 13), Zhongwan (CV 12), Jianli (CV 11), Xiawan (CV 10), Shuifen (CV 9), Huangshu (KI 16) and Qihai (CV 6) etc as the main acupoints combined with strict manipulation and depth of needling to treat clinical diseases.

 12. Sexualidad violenta en el cine de Kim Ki-duk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Muñoz Ruiz

  2011-07-01

  Full Text Available En sus más de 110 años de vida el cine ha representado la sexualidad humana en todas sus modalidades y desde los más variados puntos de vista. El cine de Kim Ki-duk ha sorprendido y escandalizado al público por su crudeza y, a veces, excesiva violencia. El director surcoreano ha explorado a lo largo de su filmografía el tema del sexo siempre desde puntos de vista dramáticos y hasta truculentos. En sus películas la mayoría de las relaciones sexuales carecen de amor y afecto. Nunca son placenteras. La violación, la prostitución, la violencia de género y las frustraciones sexuales son temas recurrentes en su cine.

 13. Xiao Qing Li

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Pramana – Journal of Physics. Xiao Qing Li. Articles written in Pramana – Journal of Physics. Volume 78 Issue 3 March 2012 pp 439-449 Research Articles. Modulation instability of an intense laser beam in an unmagnetized electron–positron–ion plasma · San Qiu Liu Wei Tang Xiao Qing Li · More Details ...

 14. Synthesis of rock-salt type lithium borohydride and its peculiar Li+ ion conduction properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Miyazaki

  2014-05-01

  Full Text Available The high energy density and excellent cycle performance of lithium ion batteries makes them superior to all other secondary batteries and explains why they are widely used in portable devices. However, because organic liquid electrolytes have a higher operating voltage than aqueous solution, they are used in lithium ion batteries. This comes with the risk of fire due to their flammability. Solid electrolytes are being investigated to find an alternative to organic liquid. However, the nature of the solid-solid point contact at the interface between the electrolyte and electrode or between the electrolyte grains is such that high power density has proven difficult to attain. We develop a new method for the fabrication of a solid electrolyte using LiBH4, known for its super Li+ ion conduction without any grain boundary contribution. The modifications to the conduction pathway achieved by stabilizing the high pressure form of this material provided a new structure with some LiBH4, more suitable to the high rate condition. We synthesized the H.P. form of LiBH4 under ambient pressure by doping LiBH4 with the KI lattice by sintering. The formation of a KI - LiBH4 solid solution was confirmed both macroscopically and microscopically. The obtained sample was shown to be a pure Li+ conductor despite its small Li+ content. This conduction mechanism, where the light doping cation played a major role in ion conduction, was termed the “Parasitic Conduction Mechanism.” This mechanism made it possible to synthesize a new ion conductor and is expected to have enormous potential in the search for new battery materials.

 15. Impact of intratumoural heterogeneity on the assessment of Ki67 expression in breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Aleskandarany, M A; Green, A R; Ashankyty, I; Elmouna, A; Diez-Rodriguez, M; Nolan, C C; Ellis, I O; Rakha, E A

  2016-07-01

  In breast cancer (BC), the prognostic value of Ki67 expression is well-documented. Intratumoural heterogeneity (ITH) of Ki67 expression is amongst the several technical issues behind the lag of its inclusion into BC prognostic work-up. The immunohistochemical (IHC) expression of anti-Ki67 antibody (MIB1 clone) was assessed in four full-face (FF) sections from different primary tumour blocks and their matched axillary nodal (LN) metastases in a series of 55 BC. Assessment was made using the highest expression hot spots (HS), lowest expression (LS), and overall/average expression scores (AS) in each section. Heterogeneity score (Hes), co-efficient of variation, and correlation co-efficient were used to assess the levels of Ki67 ITH. Ki67 HS, LS, and AS scores were highly variable within the same section and between different sections of the primary tumour, with maximal variation observed in the LS (P < 0.001). The least variability between the different slides was observed with HS scoring. Although the associations between Ki67 and clinicopathological and molecular variables were similar when using HS or AS, the best correlation between AS and HS was observed in tumours with high Ki67 expression only. Ki67 expression in LN deposits was less heterogeneous than in the primary tumours and was perfectly correlated with the HS Ki67 expression in the primary tumour sections (r = 0.98, P < 0.001). In conclusion, assessment of Ki67 expression using HS scoring method on a full-face BC tissue section can represent the primary tumour growth fraction that is likely to metastasise. The association between Ki67 expression pattern in the LN metastasis and the HS in the primary tumour may reflect the temporal heterogeneity through clonal expansion.

 16. Clinical and histopathological factors associated with Ki-67 expression in breast cancer patients

  Science.gov (United States)

  ALCO, GUL; BOZDOGAN, ATILLA; SELAMOGLU, DERYA; PILANCI, KEZBAN NUR; TUZLALI, SITKI; ORDU, CETIN; IGDEM, SEFIK; OKKAN, SAIT; DINCER, MAKTAV; DEMIR, GOKHAN; OZMEN, VAHIT

  2015-01-01

  The aim of the present study was to identify the optimal Ki-67 cut-off value in breast cancer (BC) patients, and investigate the association of Ki-67 expression levels with other prognostic factors. Firstly, a retrospective search was performed to identify patients with stage I–III BC (n=462). A range of Ki-67 index values were then assigned to five groups (<10, 10–14, 15–19, 20–24 and ≥25%). The correlation between the Ki-67 index and other prognostic factors [age, tumor type, histological and nuclear grade, tumor size, multifocality, an in situ component, lymphovascular invasion (LVI), estrogen and progesterone receptor (ER/PR) expression, human epidermal growth factor receptor (HER-2) status, axillary involvement and tumor stage] were investigated in each group. The median Ki-67 value was revealed to be 20% (range, 1–95%). A young age (≤40 years old), tumor type, size and grade, LVI, ER/PR negativity and HER-2 positivity were revealed to be associated with the Ki-67 level. Furthermore, Ki-67 was demonstrated to be negatively correlated with ER/PR expression (P<0.001), but positively correlated with tumor size (P<0.001). The multivariate analysis revealed that a Ki-67 value of ≥15% was associated with the largest number of poor prognostic factors (P=0.036). In addition, a Ki-67 value of ≥15% was identified to be statistically significant in association with certain luminal subtypes. The rate of disease-free survival was higher in patients with luminal A subtype BC (P=0.036). Following the correlation analysis for the Ki-67 index and the other prognostic factors, a Ki-67 value of ≥15% was revealed to be the optimal cut-off level for BC patients. PMID:25663855

 17. Intratumoral heterogeneity of Ki67 expression in early breast cancers exceeds variability between individual tumours

  NARCIS (Netherlands)

  Focke, Cornelia M.; Decker, Thomas; van Diest, Paul J.

  2016-01-01

  Aims: Regional differences in proliferative activity are commonly seen within breast cancers, but little is known on the extent of intratumoral heterogeneity of Ki67 expression. Our aim was to study the intratumoral heterogeneity of Ki67 expression in early breast cancers and its association with

 18. Standardizing evaluation of sarcoma proliferation- higher Ki-67 expression in the tumor periphery than the center

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fernebro, J; Engellau, J; Persson, A

  2007-01-01

  Soft tissue sarcomas often present as large and histopathologically heterogenous tumors. Proliferation has repeatedly been identified as a prognostic factor and immunostaining for Ki-67 represents the most commonly used proliferation marker. There is, however, a lack of consensus on how to evaluate...... of proliferation in soft tissue sarcomas should be standardized for clinical application of Ki-67 as a prognostic marker....

 19. Correlation of diffusion and perfusion MRI with Ki-67 in high-grade meningiomas.

  Science.gov (United States)

  Ginat, Daniel T; Mangla, Rajiv; Yeaney, Gabrielle; Wang, Henry Z

  2010-12-01

  Atypical and anaplastic meningiomas have a greater likelihood of recurrence than benign meningiomas. The risk for recurrence is often estimated using the Ki-67 labeling index. The purpose of this study was to determine the correlation between Ki-67 and regional cerebral blood volume (rCBV) and between Ki-67 and apparent diffusion coefficient (ADC) in atypical and anaplastic meningiomas. A retrospective review of the advanced imaging and immunohistochemical characteristics of atypical and anaplastic meningiomas was performed. The relative minimum ADC, relative maximum rCBV, and specimen Ki-67 index were measured. Pearson's correlation was used to compare these parameters. There were 23 cases with available ADC maps and 20 cases with available rCBV maps. The average Ki-67 among the cases with ADC maps and rCBV maps was 17.6% (range, 5-38%) and 16.7% (range, 3-38%), respectively. The mean minimum ADC ratio was 0.91 (SD, 0.26) and the mean maximum rCBV ratio was 22.5 (SD, 7.9). There was a significant positive correlation between maximum rCBV and Ki-67 (Pearson's correlation, 0.69; p = 0.00038). However, there was no significant correlation between minimum ADC and Ki-67 (Pearson's correlation, -0.051; p = 0.70). Maximum rCBV correlated significantly with Ki-67 in high-grade meningiomas.

 20. An inter-observer Ki67 reproducibility study applying two different assessment methods

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laenkholm, Anne-Vibeke; Grabau, Dorthe; Møller Talman, Maj-Lis

  2018-01-01

  INTRODUCTION: In 2011, the St. Gallen Consensus Conference introduced the use of pathology to define the intrinsic breast cancer subtypes by application of immunohistochemical (IHC) surrogate markers ER, PR, HER2 and Ki67 with a specified Ki67 cutoff (>14%) for luminal B-like definition. Reports...

 1. Ki67 expression in breast cancer. Correlation with prognostic markers and clinicopathological parameters in Saudi patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed A. Elkablawy

  2016-02-01

  Full Text Available Objectives: To evaluate Ki67 immunoexpression pattern in Saudi breast cancer (BC patients and investigate any possible predictive or prognostic value for Ki67. Methods: This is a retrospective study designed to quantitatively assess the Ki67 proliferative index (PI in retrieved paraffin blocks of 115 Saudi BC patients diagnosed between January 2005 and March 2015 at the Department of Pathology, King Fahd Hospital, Al Madinah Al Munawarah, Kingdom of Saudi Arabia. The Ki67 PI was correlated with individual and combined immunoprofile data of estrogen receptor (ER, progesterone receptor (PR, and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2/neu with their clinicopathological parameters. Results: Ki67 immunoreactivity was highly expressed (greater than 25% of the tumor cells were positive in 85 (73.9% patients. The Ki67 PI was significantly associated with poor prognostic clinicopathological parameters including old age (p less than 0.02, high tumor grade (p less than 0.01, lymph node metastasis (p less than 0.001, and Her-2/neu positivity (p less than 0.009. However, the association with ER positivity, PR positivity, tumor size, and lymphovascular invasion were not statistically significant. The Ki67 PI was significantly associated with BC molecular subtypes that were Her2/neu positive (luminal B and HER-2 subtypes compared with the Her2/neu negative (luminal A subtype (p less than 0.04. Conclusion: The Ki67 PI is significantly higher in Saudi BC patients comparing with the reported literature. Ki67 PI was highest in the HER-2 and luminal-B molecular subtypes. Along with other prognostic indicators, Ki67 PI may be useful in predicting prognosis and management of Saudi BC patients.

 2. Li/Li2 supersonic nozzle beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, C.Y.R.; Crooks, J.B.; Yang, S.C.; Way, K.R.; Stwalley, W.C.

  1977-01-01

  The characterization of a lithium supersonic nozzle beam was made using spectroscopic techniques. It is found that at a stagnation pressure of 5.3 kPa (40 torr) and a nozzle throat diameter of 0.4 mm the ground state vibrational population of Li 2 can be described by a Boltzmann distribution with T/sub v/ = 195 +- 30 0 K. The rotational temperature is found to be T/sub r/ = 70 +- 20 0 K by band shape analysis. Measurements by quadrupole mass spectrometer indicates that approximately 10 mole per cent Li 2 dimers are formed at an oven body temperature of 1370 0 K n the supersonic nozzle expansion. This measured mole fraction is in good agreement with the existing dimerization theory

 3. KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN MENURUT PAULO FREIRE DAN KI HAJAR DEWANTORO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Syaikhudin

  2012-06-01

  Full Text Available Abstract: Criticism and alternative education offered by Paulo Freire is very interesting to be used to analyze the problems of education in Indonesia. It must be admitted that the context behind the controversial issue of those educational thought is different from that of Indonesian, however, it must be very suitable. According to Paulo Freire, there should be no dichotomy between the goals of education and educational ways. The goal, the transformation that frees individual to be a real person, should be manifested in the extent to how education must be implemented. The purpose of exemption cannot be separated with the path that frees. In addition, Freire's educational theory remains significant in terms of its role in which education should bring up not only the understanding of the world, but also the transformation of the world. On the other hands, Indonesian national leaders, Ki Hajar Dewantara also has inherited a very important philosophy in our national education, that is ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani which means that the front is setting as a good model, the middle is inspiring and in the back provides support.

 4. Risk Factors Associated with Discordant Ki-67 Levels between Preoperative Biopsy and Postoperative Surgical Specimens in Breast Cancers.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hyung Sun Kim

  Full Text Available The Ki-67 labelling index is significant for the management of breast cancer. However, the concordance of Ki-67 expression between preoperative biopsy and postoperative surgical specimens has not been well evaluated. This study aimed to find the correlation in Ki-67 expression between biopsy and surgical specimens and to determine the clinicopathological risk factors associated with discordant values.Ki-67 levels were immunohistochemically measured using paired biopsy and surgical specimens in 310 breast cancer patients between 2008 and 2013. ΔKi-67 was calculated by postoperative Ki-67 minus preoperative levels. The outliers of ΔKi-67 were defined as [lower quartile of ΔKi-67-1.5 × interquartile range (IQR] or (upper quartile + 1.5 × IQR and were evaluated according to clinicopathological parameters by logistic regression analysis.The median preoperative and postoperative Ki-67 levels were 10 (IQR, 15 and 10 (IQR, 25, respectively. Correlation of Ki-67 levels between the two specimens indicated a moderately positive relationship (coefficient = 0.676. Of 310 patients, 44 (14.2% showed outliers of ΔKi-67 (range, ≤-20 or ≥28. A significant association with poor prognostic factors was found among these patients. Multivariate analysis determined that significant risk factors for outliers of ΔKi-67 were tumor size >1 cm, negative progesterone receptor (PR expression, grade III cancer, and age ≤35 years. Among 171 patients with luminal human epidermal growth factor receptor 2-negative tumors, breast cancer subtype according to preoperative or postoperative Ki-67 levels discordantly changed in 46 (26.9% patients and a significant proportion of patients with discordant cases had ≥1 risk factor.Ki-67 expression showed a substantial concordance between biopsy and surgical specimens. Extremely discordant Ki-67 levels may be associated with aggressive tumor biology. In patients with luminal subtype disease, clinical application of Ki-67

 5. Proliferation marker pKi-67 occurs in different isoforms with various cellular effects.

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Mirko H H; Broll, Rainer; Bruch, Hans-Peter; Finniss, Susan; Bögler, Oliver; Duchrow, Michael

  2004-04-15

  The Ki-67 antigen, pKi-67, is a commonly used proliferation marker in research and pathology. It has been recognized that the protein exists in two different splice variants that differ in one exon. In the current work, we present three new splice variants of human pKi-67 consisting of two naturally occurring isoforms and one atypical version. Additionally, data is presented indicating that alternative splicing of the pKi-67 N-terminus is common in tumor cell lines. Analyzing 93 tissues mainly consisting of brain tumor specimens, we found evidence that long and short isoform can be expressed independently of each other. Induction of mitosis in human peripheral blood mononuclear cells revealed that short pKi-67 appears earlier in the cell cycle than the long isoform and reaches its expression maximum when transcription of the latter sets in. Finally, transfection of mammalian culture cells with exon 7 (specific for the long pKi-67 isoform and not present in the short isoform) in a tetracycline regulated expression system decreased the rate of cell proliferation without affecting the cell cycle. In summary, we present evidence that the pKi-67 N-terminus is differentially spliced resulting in at least five different isoforms with different functions. Copyright 2004 Wiley-Liss, Inc.

 6. Breast cancer Ki67 expression preoperative discrimination by DCE-MRI radiomics features

  Science.gov (United States)

  Ma, Wenjuan; Ji, Yu; Qin, Zhuanping; Guo, Xinpeng; Jian, Xiqi; Liu, Peifang

  2018-02-01

  To investigate whether quantitative radiomics features extracted from dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI) are associated with Ki67 expression of breast cancer. In this institutional review board approved retrospective study, we collected 377 cases Chinese women who were diagnosed with invasive breast cancer in 2015. This cohort included 53 low-Ki67 expression (Ki67 proliferation index less than 14%) and 324 cases with high-Ki67 expression (Ki67 proliferation index more than 14%). A binary-classification of low- vs. high- Ki67 expression was performed. A set of 52 quantitative radiomics features, including morphological, gray scale statistic, and texture features, were extracted from the segmented lesion area. Three most common machine learning classification methods, including Naive Bayes, k-Nearest Neighbor and support vector machine with Gaussian kernel, were employed for the classification and the least absolute shrink age and selection operator (LASSO) method was used to select most predictive features set for the classifiers. Classification performance was evaluated by the area under receiver operating characteristic curve (AUC), accuracy, sensitivity and specificity. The model that used Naive Bayes classification method achieved the best performance than the other two methods, yielding 0.773 AUC value, 0.757 accuracy, 0.777 sensitivity and 0.769 specificity. Our study showed that quantitative radiomics imaging features of breast tumor extracted from DCE-MRI are associated with breast cancer Ki67 expression. Future larger studies are needed in order to further evaluate the findings.

 7. Proliferation marker pKi-67 affects the cell cycle in a self-regulated manner.

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Mirko H H; Broll, Rainer; Bruch, Hans-Peter; Duchrow, Michael

  2002-01-01

  The proliferation marker pKi-67 is commonly used in research and pathology to detect proliferating cells. In a previous work, we found the protein to be associated with regulators of the cell cycle, controlling S-phase progression, as well as entry into and exit from mitosis. Here we investigate whether pKi-67 has a regulative effect on the cell cycle itself. For that purpose we cloned four fragments of pKi-67, together representing nearly the whole protein, and an N-terminal pKi-67 antisense oligonucleotide into a tetracycline inducible gene expression system. The sense fragments were C-terminally modified by addition of either a nuclear localization sequence (NLS) or a STOP codon to address the impact of their intracellular distribution. FACS based cell cycle analysis revealed that expression of nearly all pKi-67 domains and the antisense oligonucleotide led to a decreased amount of cells in S-phase and an increased number of cells in G(2)/M- and G(1)-phase. Subsequent analysis of the endogenous pKi-67 mRNA and protein levels revealed that the constructs with the most significant impact on the cell cycle were able to silence pKi-67 transcription as well. We conclude from the data that pKi-67 influences progression of S-phase and mitosis in a self-regulated manner and, therefore, effects the cell cycle checkpoints within both phases. Furthermore, we found pKi-67 mediates an anti-apoptotic effect on the cell and we verified that this marker, although it is a potential ribosomal catalyst, is not expressed in differentiated tissues with a high transcriptional activity. Copyright 2002 Wiley-Liss, Inc.

 8. Hydrogen retention in Li and Li-C-O films

  Science.gov (United States)

  Buzi, Luxherta; Nelson, Andrew O.; Yang, Yuxin; Kaita, Robert; Koel, Bruce E.

  2017-10-01

  The efficiency of Li in binding H isotopes has led to reduced recycling in magnetic fusion devices and improved plasma performance. Since elemental Li surfaces are challenging to maintain in fusion devices due to the presence of impurities, parameterizing and understanding the mechanisms for H retention in various Li compounds (Li-C-O), in addition to pure Li, is crucial for Li plasma-facing material applications. To determine H retention in Li and Li-C-O films, measurements were done under ultrahigh vacuum conditions using temperature programmed desorption (TPD). Thin Li films (20 monolayers) were deposited on a nickel single crystal substrate and irradiated with 500 eV H2+ions at surface temperatures from 90K to 520K. Initial measurements on Li and Li-O films showed that the retention was comparable and dropped exponentially with surface temperature, from 95% at 90 K to 35% at 520 K. Auger electron spectroscopy and TPD showed that H was retained as lithium hydride (LiH) in pure Li and as lithium hydroxide (LiOH) in Li2O, which decomposed to H2O and Li2O at temperatures higher than 470K. H retention in Li-C and Li-C-O films will be determined over a similar temperature range, and the sputtering rate of these layers with H ions will also be reported. This material is based upon work supported by the U.S. Department of Energy, Office of Science/Fusion Energy Sciences under Award Number DE-SC0012890.

 9. Sjenički sir kao nematerijalno kulturno nasleđe: Antropološki pristup problemu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ljiljana Gavrilović

  2017-01-01

  Full Text Available U radu se raspravlja o tradicionalnim tehnologijama kao nematerijalnom kulturnom nasleđu i iznosi se etnografija koja je rezultat rada na projektu pripreme dokumentacije za predlog upisa tehnologije proizvodnje sjeničkog sira u nacinalnu Listu nematerijalnih kulturnih dobara. U okviru toga razmotrena je tradicionalna tehnologija proizvodnje sjeničkog sira, kao i nastojanja lokalnih aktera da tu tehnologiju zaštite i sačuvaju. Zatim sledi analiza građe prikupljene u razgovorima s ispitanicima, pripadnicima lokalne zajednice – od samih proizvođača, pa do pojedinaca koji zauzimaju različite upravljačke pozicije. U ovom segmentu fokus je stavljen na svest i spoznaju koju sami lokalni akteri imaju o značaju proizvoda koji nastoje da zaštite i, kako oni sami kažu, „brendiraju“, ali pre svega na probleme sa kojima se suočavaju u tom procesu. Na kraju, analizirane su potencijalne mogućnosti realizacije projekta izrade aplikacije na osnovu koje bi sjenički sir bio upisan na Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. U tom segmentu, fokus je stavljen na delovanje menadžmenta lokalne zajednice, kao i mogućnosti profesionalnih antropologa da pomognu u realizaciji tog procesa.

 10. Dynamika zmian temperatury ręki reumatoidalnej po wybranych zabiegach z zakresu termoterapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Gizińska

  2011-08-01

  Full Text Available Wstęp: W procesie usprawniania osób z chorobami reumatycznymi wykorzystuje się wiele zabiegów z zakresu ciepłolecznictwai krioterapii. W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest opisówbadań dotyczących efektów termicznych występujących w tkankachw wyniku stosowania takich zabiegów w obrębie ręki reumatoidalnej.Z tego powodu autorzy podjęli próbę określenia przebiegudynamiki zmian temperatury po zastosowaniu powszechniestosowanych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów(RZS zabiegów z zakresu termoterapii, w aspekcie zmian zachodzącychw mikrokrążeniu podczas 120 minut obserwacji.Materiały i metody: Do dwóch grup przydzielono 27 pacjentówz rozpoznanym RZS (średni wiek badanych 57 ±7,9 roku: I grupaliczyła 14 osób, u których naświetlano jedną rękę promiennikiempodczerwieni IR-A, -B oraz -C, II grupa – 13 osób, u których wykonanozabieg nadmuchu jednej ręki zimnym powietrzem (–30°C.Analizy rozkładu temperatury dokonano na podstawie 120-minutowejobserwacji zmian temperatury powierzchniowej obu rąk, dozapisu której użyto kamery termowizyjnej. U każdej osoby wykonano8 zdjęć termowizyjnych w określonych odstępach czasu:przed zabiegiem, zaraz po zabiegu oraz 5, 15, 30, 45, 60 i 120 minutpo zabiegu.Wyniki: Istotne różnice temperatur mierzonych w kolejnych odstępachczasu zaobserwowano we wszystkich grupach tylko podczas wynopierwszych5 minut po zabiegu (p < 0,05. Maksymalny wzrost temperaturyodnotowany zaraz po zabiegu IR-A, -B, -C wynosił 3,5°C. Ponadmuchu zimnym powietrzem (–30°C maksymalne obniżenietemperatury mierzonej zaraz po zabiegu wynosiło 6,4°C (ryc. 1 i 2.Wnioski: Istotne zmiany temperatury powierzchniowej rąk obserwowanow ciągu pierwszych 5 minut po zabiegu, zarówno ponaświetlaniu IR-A, -B, -C, jak i nadmuchu zimnym powietrzemo temperaturze ok. –30°C. W przypadku zabiegu cieplnego wartośćtemperatury w ciągu tego czasu pozostawała powyżej warto

 11. Strateški marketing za popularizacijo ritmične gimnastike

  OpenAIRE

  Möderndorfer, Tjaša

  2018-01-01

  Uvodoma smo predstavili in preučili ključne pojme za lažje razumevanje trženjskih osnov. V nadaljevanju predstavimo metode in tehnike, ki nam pomagajo pri raziskovanju in posledično pri določanju trga in ciljev. Predstavljeni so nekateri osnovni modeli, ki nam pomagajo razumeti, kako trg deluje in kaj vse vpliva nanj. Naša tema se nanaša na šport, zato si v nadaljevanju pogledamo delovanje športnih organizacij. Za pripravo strategije trženja pregledamo okolje in vse deležnike, ki so pos...

 12. Can Histological Grade and Mitotic Index Replace Ki67 to Determine Luminal Breast Cancer Subtypes?

  Science.gov (United States)

  Oddó, David; Pulgar, Dahiana; Elgueta, Nicole; Acevedo, Francisco; Razmiliz, Dravna; Navarro, María Elena; Camus, Mauricio; Merino, Tomás; Retamal, Ignacio; Pérez-Sepúlveda, Alejandra; Villarroel, Alejandra; Galindo, Héctor; Peña, José; Sánchez, César

  2018-01-27

  Introduction: Breast cancer can be classified into subtypes based on immunohistochemical markers, with Ki67 expression levels being used to divide luminal BC tumors in luminal A and B subtypes; however, Ki67 is not routinely determined due to a lack of standardization. Objective: To evaluate histological grade and Eliminate: the mitotic index to determine if they can be used as an alternative method to Ki67 staining for luminal subtype definition. Methods: We evaluated estrogen receptor positive breast cancer tissue samples. Pathological analysis included determination of Ki67. A low level of Ki67 was defined as <14% positive cells. Results: We evaluated 151 breast cancer samples; 24 (15,9%) were classified as I; 74 as HG II (49%), and 53 (35,1%) as HG III. The median value for Ki67 was 13% (range: <1% - 82%) and for MI was 2 (0-12). Histological grade I tumors exhibited Ki67 values significantly lower than HG II and III tumors (Anova, Tamhane test p=0,001). A higher Ki67 value was related to a higher MI (Rho Sperman p=0,336; R2= 0,0273). ROC curve analysis determined that a MI ≥ 3 had a sensibility of 61.9% and specificity of 66.7% in predicting a high Ki67 value (≥14%) (area under the curve: 0,691; p =0,0001). A HG I tumor or HG II-III with MI ≤2, had a high probability of corresponding to a LA tumor (76,3%), as defined using Ki67 expression, while the probability of a LB subtype was higher with HG II-III and a MI ≥3 (57.4%). Global discrimination was 68.1%. Conclusions: For the LA subtype, our predictive model showed a good correlation of HG and MI with the classification based on Ki67<14%. In the LB subtype, the model showed a weak correlation; therefore Ki67 determination seems to be needed for this group of patients. Creative Commons Attribution License

 13. Immunohistochemical Ki-67/KL1 double stains increase accuracy of Ki-67 indices in breast cancer and simplify automated image analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Patricia S; Bentzer, Nina K; Jensen, Vibeke

  2014-01-01

  observers and automated image analysis. RESULTS: Indices were predominantly higher for single stains than double stains (P≤0.002), yet the difference between observers was statistically significant (PPearson correlation coefficient for manual and automated indices ranged from 0.......69 to 0.85 (Pcorrelating automated indices with tumor characteristics, for example, tumor size (P... stains, Ki-67 should be quantified on double stains to reach a higher accuracy. Automated indices correlated well with manual estimates and tumor characteristics, and they are thus possibly valuable tools in future exploration of Ki-67 in breast cancer....

 14. Corrosion of type 316 stainless steel in molten LiF-LiCl-LiBr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tortorelli, P.F.; DeVan, J.H.; Keiser, J.R.

  1981-01-01

  The properties of LiF-LiCl-LiBr salt make it attractive as a solvent for extracting tritium from a fusion reactor lithium blanket. Consequently, the corrosion of type 316 stainless steel by flowing (about 15 mm/s) LiF-LiCl-LiBr at a maximum temperature of 535 0 C was studied to determine whether compatibility with the structural material would be limiting in such a system. The corrosion rate was found to be low ( 0 C (approximately that of type 316 stainless steel exposed to lithium flowing at a similar velocity). At the proposed operating temperature (less than or equal to approx. 535 0 C), however, it appears that type 316 stainless steel has acceptable compatibility with the tritium-processing salt LiF-LiCl-LiBr for use with a lithium blanket

 15. [Research progress on the clinical value of Ki-67 in breast cancer and its cut-off definition].

  Science.gov (United States)

  Chen, Qing; Wu, Kejin

  2015-08-01

  Ki-67 has an important application value in clinical practice. However, it is still a little tough in clinical application because of the debate on the cut-off definition of Ki-67 index. This review summarizes most studies on the prognostic and predictive value of Ki-67, analyzes the reasons for the discrepancies among the studies cited, and presents the necessity and clinical significance of scientifically defining the cut-off of Ki-67 index, providing a theoretical basis for Ki-67 in clinical application.

 16. Nekoliko bilješki o Nikoli Firentincu i nadgrobnoj ploči kanonika Sturariusa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samo Štefanac

  2014-12-01

  Full Text Available Značajna dopuna opusa Nikole Firentinca (djelovanje dokumentirano između 1464. i 1505. je nadgrobna ploča kanonika Mateja Sturariusa u Zadarskoj crkvi Gospe Maslinske, koju je umjetniku atribuirao Ivo Petricioli. Iz natpisa na ploči razabiremo da je spomenuti kanonik, bliski suradnik nadbiskupa Maffea Vallaressa, dao izraditi spomenik još za života, ali pošto nije poznata godina njegove smrti, to nažalost ne daje oslonac za njezinu dataciju. Detaljnija analiza ploče daje međutim nove argumente u prilog tezi da se je Nikola Firentinac umjetnički formirao u Donatellovoj kasnoj radionici: na to upučuje prije svega usporedba zadarske ploče s Donatellovim nadgrobnim pločama poput ploča Giovannija Crivellija (Rim, S. Maria in Aracoeli, pape Martina V. (Rim, S. Giovanni in Laterano, a najbliža je ploča biskupa Giovannija Peccija (Siena, katedrala, koju novija literatura datira u kasne četrdesete godine 15. stoljeća. Za spomenutu ploču su karakteristična brojna inovativna likovna rješenja u smislu prilagođivanja figure i arhitektonskog okvira za pogled odozdo, a ona je bila i značajan izvor inspiracije za brojne sienske kipare (npr. Urbano da Cortona, Giovanni di Stefano, koji pri izradi nadgrobnih ploča druge polovice 15. stoljeća preuzimaju Donatellovu kompoziciju ili pojedine njezine djelove. Kod Nikoline zadarske ploče možemo također primjetiti oslonac na Donatella ali ne u smislu doslovnog kopiranja nekih djelova, već primjenom srodnih principa komponiranja. U to najviše uvjerava motiv dvaju grbova na gornjem djelu ploče, koji su na donatellovski način prikazani u perspektivi, ali ih na djelima Donatella i njegovih sljedbenika ne nalazimo u istoj ulozi. Oslonac na siensku ploču također otvara pitanje o mogućnosti Nikolinog boravka s Donatellom u Sieni (1457–1461, što s obzirom na poznatu kronologiju njegovog rada nije isključeno. Zbog relativno loše sačuvane površine ploče ostaje također otvoreno pitanje

 17. 500 kodu on pandud sundmüüki / Agnes Ojala

  Index Scriptorium Estoniae

  Ojala, Agnes

  2009-01-01

  Swedbank ja SEB on pannud sundmüüki kokku ligi 500 eluaset. Swedbank Eesti juhi Priit Perensi, Sampo Panga personaal- ja jaepanganduse direktori Tõnu Vanajuure, kohtutäitur Mati Kadaku kommentaare

 18. Beebitoidu müüki hakkab korraldama range koodeks / Eha Laanepere

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanepere, Eha, 1963-

  1995-01-01

  Rinnapiima asendajate reklaami ja müüki reguleerivast rahvusvahelisest koodeksist International Baby Food Action Network (IBFAN), mis on vastu võetud 1982. aastal, selle seadustiku vajalikkusest Eestis

 19. Heat enhancement of radiation resistivity of evaporated CsI, KI and KBr photocathodes

  CERN Document Server

  Tremsin, A S

  2000-01-01

  The photoemissive stability of as-deposited and heat-treated CsI, KI and KBr evaporated thin films under UV radiation is examined in this paper. After the deposition, some photocathodes were annealed for several hours at 90 deg. C in vacuum and their performance was then compared to the performance of non-heated samples. We observed that the post-evaporation thermal treatment not only increases the photoyield of CsI and KI photocathodes in the spectral range of 115-190 nm, but also reduces CsI, KI and KBr photocurrent degradation that occurs after UV irradiation. KBr evaporated layers appeared to be more radiation-resistant than CsI and KI layers. Post-deposition heat treatment did not result in any significant variation of KBr UV sensitivity.

 20. Objective Ki-67 Index Quantification In Non-Breast Tumors – Preliminary Data In Timisoara, Romania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Vaduva

  2016-06-01

  Proper image segmentation was identified on 25 cases. The best segmentation was obtained in lymphoid and central nervous system (CNS tumors. Lower Ki-67 values than the ones manually reported were identified in 16/25 cases (64%. Interestingly, digital quantification showed all 7 lymphoid cases to have a lower Ki-67 index than manually reported, while 6/9 CNS had higher Ki67 indices using automation processing. Valid digital quantification was not possible on skin, cervical and urothelial tumors, as regions of interest could not be defined to restrain the area to be evaluated.   Conclusion: Our preliminary study shows that ImmunoRatio plugin for Fiji in combination with IrfanView preprocessing are free, easy to use and powerful tools to obtain an objective Ki-67 index in non-mammary tumors: CNS, lymphoid, soft tissue, neuroendocrine tumors, choriocarcinomas and malignant melanomas.  

 1. Transformation in Dang-ki Healing: The Embodied Self and Perceived Legitimacy.

  Science.gov (United States)

  Lee, Boon-Ooi

  2016-09-01

  Since spirit possession in mediumship and shamanism resembles psychotic symptoms, early researchers perceived spirit mediums and shamans as psychiatric patients whose psychopathology was culturally sanctioned. However, other researchers have not only challenged this assumption, but also proposed that spirit possession has transformative benefits. The idiom of spirit possession provides cultural meanings for spirit mediums and shamans to express and transform their personal experiences. The present case study focuses on dang-ki healing, a form of Chinese mediumship practiced in Singapore, in which a deity possesses a human (i.e., dang-ki) to offer aid to supplicants. This study seeks to explore whether involvement in dang-ki healing is transformative; and if so, how the dang-ki's transformation is related to his self and the perceived legitimacy of his mediumship. At a shrine, I interviewed 20 participants, including a male dang-ki, 10 temple assistants, and nine clients. The results obtained were supportive of the therapeutic nature of spirit possession. First, there is a relationship between his self-transformation and the perceived legitimacy of his mediumship. As his clients and community have recognized his spirit possession as genuine, and the healing power of his possessing god, he is able to make use of mediumship as a means for spiritual development. Second, he has developed his spirituality by internalizing his god's positive traits (e.g., compassion). Deities worshipped in dang-ki healing can be conceptualized as ideal selves who represent a wide range of positive traits and moral values of Chinese culture. Thus, the possession of a deity is the embodiment of an ideal self. Finally, the dang-ki's transformation may run parallel to his god's transformation. In Chinese religions, gods have to constantly develop their spirituality even though they are already gods. An understanding of the god's spiritual development further sheds light on the dang-ki's self-transformation.

 2. Chromatin preferences of the perichromosomal layer constituent pKi-67.

  Science.gov (United States)

  Traut, Walther; Endl, Elmar; Garagna, Silvia; Scholzen, Thomas; Schwinger, Eberhard; Gerdes, Johannes; Winking, Heinz

  2002-01-01

  The proliferation-associated nuclear protein pKi-67 relocates from the nucleolus to the chromosome surface during the G2/M transition of the cell cycle and contributes to the formation of the 'perichromosomal layer'. We investigated the in-vivo binding preferences of pKi-67 for various chromatin blocks of the mitotic chromosomes from the human and two mouse species, Mus musculus and M. caroli. All chromosomes were decorated with pKi-67 but displayed a gap of pKi-67 decoration in the centromere and NOR regions. pKi-67 distribution in a rearranged mouse chromosome showed that the formation of the centromeric gap was controlled by the specific chromatin in that region. While most chromatin served as a substrate for direct or indirect binding of pKi-67, we identified three types of chromatin that bound less or no pKi-67. These were: (1) the centromeric heterochromatin defined by the alpha satellite DNA in the human, by the mouse minor satellite in M. musculus and the 60- and 79-bp satellites in M. caroli; (2) the pericentromeric heterochromatin in M. musculus defined by the mouse major satellite, and (3) NORs in the human and in M. musculus defined by rDNA repeats. In contrast, the conspicuous blocks of pericentromeric heterochromatin in human chromosomes 1, 9 and 16 containing the 5-bp satellite showed intense pKi-67 decoration. The centromeric gap may have a biological significance for the proper attachment of the chromosomes to the mitotic spindle. In this context, our results suggest a new role for centromeric heterochromatin: the control of the centromeric gap in the perichromosomal layer.

 3. Decrease in specific micronutrient intake in colorectal cancer patients with tumors presenting Ki-ras mutation

  OpenAIRE

  JORDI SALAS; NURIA LASO; SERGI MAS; M. JOSE LAFUENTE; XAVIER CASTERAD; MANUEL TRIAS; ANTONIO BALLESTA; RAFAEL MOLINA; CARLOS ASCASO; SHICHUN ZHENG; JOHN K. WIENCKE; AMALIA LAFUENTE

  2004-01-01

  Decrease in specific micronutrient intake in colorectal cancer patients with tumors presenting Ki-ras mutation BACKGROUND: The diversity of the Mediterranean diet and the heterogeneity of acquired genetic alterations in colorectal cancer (CRC) led us to examine the possible association between dietary factors and mutations, such as Ki-ras mutations, in genes implicated in the pathogenesis of these neoplasms. PATIENTS AND METHODS: The study was based on 246 cases and 296 controls. For th...

 4. Expression and significance of VEGF, CD34, Ki-67 and p21 in pterygium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li-Bo Wang

  2014-07-01

  Full Text Available AIM: To investigate the expression of VEGF, CD34, Ki-67 and p21 in pterygium as well as the correlation between their expression and clinical pathological characteristics; explore its pathogenesis. METHODS: Immunohistochemical S-P staining method was adopted in detecting the expression of VEGF, CD34, Ki-67 and p21 in 62 cases of pterygia and 20 cases of normal conjunctival tissues. Relationship between these markers and clinical pathological characteristics was analyzed. RESULTS:(1The positive expression of VEGF, CD34, Ki-67 and p21 in 62 cases of pterygia was 74.2%(46/62, 77.4%(48/62, 66.1%(41/62and 40.3%(25/62respectively. The differences were statistically significant compared with normal conjunctival tissues(PPP>0.05; the expression of Ki-67 was correlated with clinical stages(PP>0.05; the expression of p21 was correlated with clinical stages and pterygium characters(PP>0.05.(3Spearman correlation showed that there was a positive correlation between VEGF and Ki-67(r=0.279, Pr=0.299, Pr=-0.267, PP>0.05.CONCLUSION:(1Overexpression of VEGF, Ki-67, CD34 and low expression of p21 suggest that these markers are concerned with the development and progression of pterygium.(2Expression of VEGF and CD34 increases along with the increase of clinical types and stages, expression of Ki-67 increases along with the increase of clinical stages, and expression of p21 decreases along with the improvement of clinical types or stages; they suggest that these markers may play important roles in the development and recurrence of pterygium.(3There is positive correlation between VEGF and Ki-67, VEGF and CD34 as well as negative correlation between VEGF and p21. They suggest that there may be synergistic action between two factors during the development and progression of pterygium.

 5. Peran modal sosial dalam implementasi konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara di SD Taman Muda Yogyakarta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sukma Wijayanto

  2017-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1 implementasi pendidikan Ki Hadjar Dewantara; dan (2 modal sosial di SD Taman Siswa Jetis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Unit analisis penelitian adalah SD Tamansiswa Jetis. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan subjek penelitian adalah pamong, kepala sekolahdan ketua yayasan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa cabang Jetis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis penelitian ini menggunakan model interaktif Milles & Huberman. Berdasarkan penelitian diperoleh sebagai berikut: (1 Konsep pemikiran Ki Hadjar terlaksana di SD Taman Siswa Jetis yakni sistem among tidak dapat dipisahkan prinsip kemerdekaan dan kodrat alam. Pelaksanaan sistem among dilaksanakan dengan keteladanan, pembiasaan, pengajaran, serta hukumam, paksaan dan perintah. (2 Trust, Jaringan, dan norm dalam melaksanakan konsep Ki Hadjar Dewantara menggunakan nilai-nilai kekeluargaan. Kekeluargaan modal sosial yang menjadi kekuatan dalam melaksanakan konsep pendidikan Ki Hadjar di SD Taman Siswa Jetis.Kata kunci: Ki Hadjar Dewantara, Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Modal Sosial

 6. Logistički informacioni sistem / Logistics information system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko D. Andrejić

  2010-01-01

  Full Text Available Logistički automatizovani informacioni sistem treba razvijati kao deo jedinstvenog automatizovanog informacionog sistema (JAIS-a. Da bi se logistički automatizovani informacioni sistem uspešno razvijao i primenjivao u operativnoj praksi, neophodno je slediti globalni koncept razvoja JAIS-a i u razvoju više primenjivati timski rad profesionalnog informatičara i poznavaoca realnog logističkog sistema. Bitan uslov za razvoj kvalitetnog logističkog informacionog sistema jeste definisanje informacionih potreba o pojedinim objektima koje tretira logistički informacioni sistem. Zadatak logističkog automatizovanog informacionog sistema jeste da obezbedi: stalni uvid u stanje logističkog sistema; ukazivanje na potrebne i moguće mere poboljšanja; bolje planiranje i upravljanje radom realnog sistema; informisanje ljudstva o stanju realnog sistema i ukazivanje na pravce daljeg razvoja informacionih sistema. Logistički informacioni sistem treba razvijati vodeći računa i o kompatibilnosti sa budućim saveznicima i partnerima. / A logistics automated information system should be developed as a part of a unified automated information system (JAIS. In order to develop a logistics automated information system and to apply it successfully in operational use, it is necessary to follow the JAIS global development concept and rely more on teamwork of IT experts and specialists in real logistics systems. An important condition for the development of a high-quality logistics information system is to define information needs for particular objects treated by a logistics information system. The task of such a system is to provide: permanent insight into the logistics system, pointing to the necessary and possible measures for improvement, better real system planning and management activities, personnel information about the state of the real system, pointing to the directions of further system development. A logistics information system should be developed

 7. Electrochemical Behavior of LiBr, LiI, and Li2Se in LiCl Molten Salt

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, In Kyu; Do, Jae Bum; Hong, Sun Seok; Seo, Chung Seok

  2006-03-01

  The effect of fission products on the electrolytic reduction of uranium oxide has been studied. It has been reported that volatile fission products, such as Br, I, and Se, react with Li metal which is a reductant in the process to give LiBr, LiI, and Li 2 Se. These compounds are dissociated as corresponding anions and cations in the LiCl molten salt at 650 .deg. C. In this experiment, oxidation and reduction reaction of 3wt% of each compound in LiCl molten salt were investigated by cyclic voltammetry. For LiBr, redox reactions of cation and anion were reversible, while redox reactions of Li + and I - were irreversible. For Li 2 Se, about half of the produced Li metal was disappeared at the cathode and two anodic current curves were appeared. After the cyclic voltammetric measurements for each compound, chronopotentiometric experiment was carried out for one hour with 100 - 400 mA. After the electrolysis, no compounds gave Li metal in the porous MgO filter in which Li metal was produced at the cathode. However, LiCl salt was covered with Br 2 for LiBr electrolysis. Dark red color of Br 2 was easily removed by water. For LiI electrolysis, salt gave black color and I 2 was deposited on the Pt anode. For Li 2 Se electrolysis, black fine powders were precipitated in the salt. After the separation and dryness of the precipitates, it was analyzed with XRD and it turned out PtSe 2 . From the electrochemical experimental results, it was concluded that these compounds may affect the electrolytic reduction process of uranium oxide in the spent fuel

 8. Two chemists in two Koreas.

  Science.gov (United States)

  Kim, Dong-Won

  2005-03-01

  Taikyu Ree (1902-92) and Seung Ki Li (1905-96) were the most famous and influential scientists in twentieth-century Korea. Trained at Kyoto Imperial University during the Japanese occupation period (1910-45), both followed parallel career paths until 1945 but after that year those paths began to diverge. In 1948 Taikyu Ree moved to the University of Utah where he ran an informal graduate programme to train Korea chemists during the 1950s and 1960s. He became a model scholar in pursuit of knowledge for its own sake. In 1950 Seung Ki Li moved to North Korea where he succeeded in industrialising a new synthetic fibre from polyvinyl alcohol. He became a popular hero who demonstrated the utility of science. His success also helped Kim Il Sung, North Korea dictator, to consolidate his political ideology of Self-Reliance. Despite their different career patterns in very different circumstances, they shared something common; apolitical views and commitment to their work. An investigation of the careers of these two chemists illustrates the interwoven scientific, ideological and economic developments of South and North Korea during the second half of the twentieth century.

 9. Mass of 11Li from the 1H(11Li,9Li)3H reaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roger, T.; Savajols, H.; Mittig, W.; Caamano, M.; Roussel-Chomaz, P.; Tanihata, I.; Alcorta, M.; Bandyopadhyay, D.; Bieri, R.; Buchmann, L.; Davids, B.; Galinski, N.; Howell, D.; Mills, W.; Mythili, S.; Openshaw, R.; Padilla-Rodal, E.; Ruprecht, G.; Sheffer, G.; Shotter, A. C.

  2009-01-01

  The mass of 11 Li has been determined from Q-value measurements of the 1 H( 11 Li, 9 Li) 3 H reaction. The experiment was performed at TRIUMF laboratory with the GANIL active target MAYA. Energy-energy and angle-angle kinematics reconstruction give a Q value of 8.119(22) MeV for the reaction. The derived 11 Li two-neutron separation energy is S 2n =363(22) keV

 10. Vimentin and Ki67 expression in circulating tumour cells derived from castrate-resistant prostate cancer.

  Science.gov (United States)

  Lindsay, C R; Le Moulec, S; Billiot, F; Loriot, Y; Ngo-Camus, M; Vielh, P; Fizazi, K; Massard, C; Farace, F

  2016-02-29

  High circulating tumor cell (CTC) counts are associated with poor prognosis in advanced prostate cancer, and recently CTC number was suggested to be a surrogate for survival in metastatic castrate-resistant prostate cancer (mCRPC). Ki67 and vimentin are well-characterised markers of tumour cell proliferation and the epithelial-mesenchymal transition (EMT), respectively. Here we asked if the expression of vimentin and Ki67 in CTCs offered prognostic or predictive information in mCRPC. In two separate patient cohorts, anti-vimentin or anti-Ki67 antibodies were added to the free channel in the CellSearch® system for analysis of peripheral blood samples. For each cohort, association of CTC number with clinical characteristics were assessed using Fisher's exact, Mann-Whitney and chi-squared tests. Kaplan-Meier method and log-rank tests were used to analyse overall survival (OS) of vimentin-expressing and Ki67-expressing CTC patient cohorts. In this retrospective analysis, CTC vimentin expression was analysed in 142 blood samples from 93 patients, and CTC Ki67 expression was analysed in 90 blood samples from 51 patients. In the vimentin cohort, 80/93 (86 %) of baseline samples from patients were CTC-positive overall (≥1 total CTC per 7.5 mls blood), and 30/93 (32.3 %) vimentin CTC-positive (≥1 vimentin-positive CTC per 7.5 mls blood). 41/51 (80.4 %) of baseline samples from patients in the Ki67 cohort were CTC-positive overall, and 23/51 (45.1 %) Ki67 CTC-positive (≥1 Ki67-positive CTC per 7.5 mls blood). There was no significant difference in baseline PSA in patients with vimentin-positive CTC at baseline versus those with no vimentin-positive CTC at baseline (p = 0.33). A significant reduction in OS was shown in patients with vimentin-positive CTC compared to those without vimentin-positive CTC (median 305 days vs 453 days, p = 0.0293). There was no significant difference in baseline PSA in patients with Ki67-positive CTC at baseline versus those without Ki67

 11. Vimentin and Ki67 expression in circulating tumour cells derived from castrate-resistant prostate cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lindsay, C. R.; Le Moulec, S.; Billiot, F.; Loriot, Y.; Ngo-Camus, M.; Vielh, P.; Fizazi, K.; Massard, C.; Farace, F.

  2016-01-01

  High circulating tumor cell (CTC) counts are associated with poor prognosis in advanced prostate cancer, and recently CTC number was suggested to be a surrogate for survival in metastatic castrate-resistant prostate cancer (mCRPC). Ki67 and vimentin are well-characterised markers of tumour cell proliferation and the epithelial-mesenchymal transition (EMT), respectively. Here we asked if the expression of vimentin and Ki67 in CTCs offered prognostic or predictive information in mCRPC. In two separate patient cohorts, anti-vimentin or anti-Ki67 antibodies were added to the free channel in the CellSearch® system for analysis of peripheral blood samples. For each cohort, association of CTC number with clinical characteristics were assessed using Fisher’s exact, Mann-Whitney and chi-squared tests. Kaplan-Meier method and log-rank tests were used to analyse overall survival (OS) of vimentin-expressing and Ki67-expressing CTC patient cohorts. In this retrospective analysis, CTC vimentin expression was analysed in 142 blood samples from 93 patients, and CTC Ki67 expression was analysed in 90 blood samples from 51 patients. In the vimentin cohort, 80/93 (86 %) of baseline samples from patients were CTC-positive overall (≥1 total CTC per 7.5 mls blood), and 30/93 (32.3 %) vimentin CTC-positive (≥1 vimentin-positive CTC per 7.5 mls blood). 41/51 (80.4 %) of baseline samples from patients in the Ki67 cohort were CTC-positive overall, and 23/51 (45.1 %) Ki67 CTC-positive (≥1 Ki67-positive CTC per 7.5 mls blood). There was no significant difference in baseline PSA in patients with vimentin-positive CTC at baseline versus those with no vimentin-positive CTC at baseline (p = 0.33). A significant reduction in OS was shown in patients with vimentin-positive CTC compared to those without vimentin-positive CTC (median 305 days vs 453 days, p = 0.0293). There was no significant difference in baseline PSA in patients with Ki67-positive CTC at baseline versus those without Ki67

 12. Three-dimensional organization of pKi-67: a comparative fluorescence and electron tomography study using FluoroNanogold.

  Science.gov (United States)

  Cheutin, Thierry; O'Donohue, Marie-Françoise; Beorchia, Adrien; Klein, Christophe; Kaplan, Hervé; Ploton, Dominique

  2003-11-01

  The monoclonal antibody (MAb) Ki-67 is routinely used in clinical studies to estimate the growth fraction of tumors. However, the role of pKi-67, the protein detected by the Ki-67 MAb, remains elusive, although some biochemical data strongly suggest that it might organize chromatin. To better understand the functional organization of pKi-67, we studied its three-dimensional distribution in interphase cells by confocal microscopy and electron tomography. FluoroNanogold, a single probe combining a dense marker with a fluorescent dye, was used to investigate pKi-67 organization at the optical and ultrastructural levels. Observation by confocal microscopy followed by 3D reconstruction showed that pKi-67 forms a shell around the nucleoli. Double labeling experiments revealed that pKi-67 co-localizes with perinucleolar heterochromatin. Electron microscopy studies confirmed this close association and demonstrated that pKi-67 is located neither in the fibrillar nor in the granular components of the nucleolus. Finally, spatial analyses by electron tomography showed that pKi-67 forms cords 250-300 nm in diameter, which are themselves composed of 30-50-nm-thick fibers. These detailed comparative in situ analyses strongly suggest the involvement of pKi-67 in the higher-order organization of perinucleolar chromatin.

 13. Analysis of clinically relevant values of Ki-67 labeling index in Japanese breast cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Tamaki, Kentaro; Ishida, Takanori; Tamaki, Nobumitsu; Kamada, Yoshihiko; Uehara, Kanou; Miyashita, Minoru; Amari, Masakazu; Tadano-Sato, Akiko; Takahashi, Yayoi; Watanabe, Mika; McNamara, Keely; Ohuchi, Noriaki; Sasano, Hironobu

  2014-05-01

  It has become important to standardize the methods of Ki-67 evaluation in breast cancer patients, especially those used in the interpretation and scoring of immunoreactivity. Therefore, in this study, we examined the Ki-67 immunoreactivity of breast cancer surgical specimens processed and stained in the same manner in one single Japanese institution by counting nuclear immunoreactivity in the same fashion. We examined 408 Japanese breast cancers with invasive ductal carcinoma and studied the correlation between Ki-67 labeling index and ER/HER2 status and histological grade of breast cancer. We also analyzed overall survival (OS) and disease-free survival (DFS) of these patients according to individual Ki-67 labeling index. There were statistically significant differences of Ki-67 labeling index between ER positive/HER2 negative and ER positive/HER2 positive, ER negative/HER2 positive or ER negative/HER2 negative, and ER positive/HER2 positive and ER negative/HER2 negative groups (all P < 0.001). There were also statistically significant differences of Ki-67 labeling index among each histological grade (P < 0.001, respectively). As for multivariate analyses, Ki-67 labeling index was strongly associated with OS (HR 39.12, P = 0.031) and DFS (HR 10.85, P = 0.011) in ER positive and HER2 negative breast cancer patients. In addition, a statistically significant difference was noted between classical luminal A group and "20 % luminal A" in DFS (P = 0.039) but not between classical luminal A group and "25 % luminal A" (P = 0.105). A significant positive correlation was detected between Ki-67 labeling index and ER/HER2 status and histological grades of the cases examined in our study. The suggested optimal cutoff point of Ki-67 labeling index is between 20 and 25 % in ER positive and HER2 negative breast cancer patients.

 14. Ki-67 labeling index as an adjunct in the diagnosis of serous tubal intraepithelial carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Kuhn, Elisabetta; Kurman, Robert J; Sehdev, Ann Smith; Shih, Ie-Ming

  2012-09-01

  There is mounting evidence that serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC) may be the immediate precursor of ovarian high-grade serous carcinoma (HGSC) but the criteria for its diagnosis are not well established as highlighted in a recent study showing that interobserver reproducibility, even among expert gynecologic pathologists, was moderate at best. Given the clinical significance of a diagnosis of STIC in a patient who has no other evidence of ovarian carcinoma, this is a serious issue that we felt needed to be addressed. Although it is not clear, at this time, whether such a patient should or should not be treated, the importance of an accurate and reproducible diagnosis of precursors of ovarian carcinoma cannot be underestimated. We hypothesized that an elevated Ki-67 labeling index may aid the diagnosis of STIC. Accordingly, we compared the Ki-67 index of STIC and HGSC to normal fallopian tube epithelium (FTE) in the same patients and to a control group of patients without carcinoma, matched for age. A total of 41 STICs were analyzed, of which 35 were associated with a concurrent HGSC. In FTE, immunoreactivity for Ki-67 was restricted to a few scattered cells (mean 2.0%). No statistically significant difference was found between patients with and without HGSC (P>0.05). However, both STICs and HGSC had significantly higher Ki-67 indices than normal FTE (PSTICs uniformly had an elevated Ki-67 labeling index that ranged from 11.7% to 71.1% (average 35.6%). There was no correlation of the Ki-67 labeling index in the STICs and the associated HGSC, as the labeling index was lower in STIC in 18/35 (51.4%) whereas it was higher in 17/35 (48.6%) (P=0.86). In conclusion, the findings in this study indicate that compared with FTE, STICs have a significantly higher Ki-67 index similar to HGSC. Accordingly, the Ki-67 index can aid the diagnosis of intraepithelial tubal proliferations suspicious for STIC. Therefore, we propose that a Ki-67 index of 10% is a useful

 15. PENDIDIKAN KARAKTER KI HADJAR DEWANTARA: STUDI KRITIS PEMIKIRAN KARAKTER DAN BUDI PEKERTI DALAM TINJAUAN ISLAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muthoifin Muthoifin

  2015-12-01

  Full Text Available What an importance of character, Ki Hadjar makes it as a soul from the concept of his education. Even the government admitted, almost all national educational concepts referring to his idea. the focus of this issue is how the concept of Ki Hadjar's character in the Islamic view. The method used is historical approach, by the technique of content analysis, descriptive and comparative. The data is analyzed to be conclusion from the existing phenomenon. The results of the study, Ki Hadjar's idea about the character is not found the base that is closely related to faith, but rather stands on a universal national identity, it can be seen that the Ki Hadjar wants the Indonesian nation has a good attitude and personality and remain to stand on the personality of the Indonesian nation that has a distinctive culture and personality. While the characters in Islam can not be separated with monotheism and faith.   Keywords: character; Ki Hadjar Dewantara; budi pekerti; Islam.

 16. Application of deconvolution interferometry with both Hi-net and KiK-net data

  Science.gov (United States)

  Nakata, N.

  2013-12-01

  Application of deconvolution interferometry to wavefields observed by KiK-net, a strong-motion recording network in Japan, is useful for estimating wave velocities and S-wave splitting in the near surface. Using this technique, for example, Nakata and Snieder (2011, 2012) found changed in velocities caused by Tohoku-Oki earthquake in Japan. At the location of the borehole accelerometer of each KiK-net station, a velocity sensor is also installed as a part of a high-sensitivity seismograph network (Hi-net). I present a technique that uses both Hi-net and KiK-net records for computing deconvolution interferometry. The deconvolved waveform obtained from the combination of Hi-net and KiK-net data is similar to the waveform computed from KiK-net data only, which indicates that one can use Hi-net wavefields for deconvolution interferometry. Because Hi-net records have a high signal-to-noise ratio (S/N) and high dynamic resolution, the S/N and the quality of amplitude and phase of deconvolved waveforms can be improved with Hi-net data. These advantages are especially important for short-time moving-window seismic interferometry and deconvolution interferometry using later coda waves.

 17. Entropy based quantification of Ki-67 positive cell images and its evaluation by a reader study

  Science.gov (United States)

  Niazi, M. Khalid Khan; Pennell, Michael; Elkins, Camille; Hemminger, Jessica; Jin, Ming; Kirby, Sean; Kurt, Habibe; Miller, Barrie; Plocharczyk, Elizabeth; Roth, Rachel; Ziegler, Rebecca; Shana'ah, Arwa; Racke, Fred; Lozanski, Gerard; Gurcan, Metin N.

  2013-03-01

  Presence of Ki-67, a nuclear protein, is typically used to measure cell proliferation. The quantification of the Ki-67 proliferation index is performed visually by the pathologist; however, this is subject to inter- and intra-reader variability. Automated techniques utilizing digital image analysis by computers have emerged. The large variations in specimen preparation, staining, and imaging as well as true biological heterogeneity of tumor tissue often results in variable intensities in Ki-67 stained images. These variations affect the performance of currently developed methods. To optimize the segmentation of Ki-67 stained cells, one should define a data dependent transformation that will account for these color variations instead of defining a fixed linear transformation to separate different hues. To address these issues in images of tissue stained with Ki-67, we propose a methodology that exploits the intrinsic properties of CIE L∗a∗b∗ color space to translate this complex problem into an automatic entropy based thresholding problem. The developed method was evaluated through two reader studies with pathology residents and expert hematopathologists. Agreement between the proposed method and the expert pathologists was good (CCC = 0.80).

 18. Carducci i tradicionalni pesniški jezik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Klajn

  1972-12-01

  Full Text Available Giosue Carducci je jedini veliki pesnik iz perioda kada je italijanska poezija napuštala tradicionalni jezik, iskovan još u vreme Petrarke, i postepeno ga zamenjivala živim govornim jezikom svoga doba. Otuda je važno utvrditi koliki udeo u Carduccijevom jeziku imaju nasledjeni poetski arhaizmi. Pregled tekstova pokazuje da je C. najkonzervativniji u morfologiji, gde uveliko upotrebljava, na primer, stare oblike ličnih zamenica, enklitičke zamenice posle glagola u indikativu i proklitičke ispred imperativa, zastarele nastavke u prezentu glagola I konjugacije, imperfektu II i III konjugacije, 3. licu jednine i množine preterita, kondicionalu itd kao i arhaične oblike glagola essere, fare, andare i drugih. Manje takvih pojava ima u fonetici, gde se ne mogu uvek jasno razlikovati arhaizmi od toskanizama. Red reči je u osnovi linearan i blizak proznom stilu, mada u mladalačkim pesmama ima još dosta tradicionalnih inverzija i inada se neke od njih sreću i kasnije. Za rečnik je karakteristično da C. za država takoreći sve stare poetske izraze, ali im u kasnijem periodu svog stvaralaštva priključuje i savremene reči, tako da paralelno upotrebljava npr. augello i uccello, nube i nuvola, pargolo i bambino i sl. Latinizmi imaju dvostruku vrednost, pošto su neki od njih preuzeti od italijanskih klasika, dok su drugi inovacije onog tipa koji će doći još do mnogo većeg izražaja u delu D'Annunzija. Opšti zaključak je da kod Carduccija tradicionalni jezik čini osnovu, na koju se, naročito na leksičkom polju, nadoveznju elementi proznog i govornog jezika, ali (za razliku od Pascolija i drugih novijih pesnika stari oblici se ne odbacuju i nema svesne želje za modernizacijom.

 19.  Immunohistochemical Expression of ki-67 and p53 in Colorectal Adenomas: A Clinicopathological Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hussam Hasson Ali

  2011-07-01

  Full Text Available  Objectives: To evaluate the significance of P53 and Ki-67 expression as immunohistochemical markers in early detection of premalignant changes in different types of colorectal adenomas. Also, to correlate immunohistochemical expression of the two markers with different clinicopathological parameters including; age, and sex of the patient, type, site, size and grade of dysplasia of colorectal adenomas.Methods: Forty-seven polypectomy specimens of colorectal adenomas were retrieved from the archival materials of the Gastrointestinal and Hepatic Diseases Teaching Hospital in Baghdad from 2009 - 2010. Four µm section specimens were stained by immunohistochemical technique with Ki-67 and P53 tumor markers. P-values <0.05 were considered statistically significant.Results: Immunohistochemical expressions of Ki-67 and P53 had a significant correlation with the size and grade of dysplasia in colorectal adenomas. However, there was no significant correlation among the immunohistochemical expression of Ki-67 and P53 with the age and gender of the patient, and the type and site of colorectal adenomas. There was no significant correlation between Ki-67 and P53 expressions in colorectal adenomas. Villous adenomas of colorectum showed a significant correlation with the grade of dysplasia, while there was no significant correlation between size and site of colorectal adenoma with the grade of dysplasia.Conclusion: High grade dysplasia with significant positive immunohistochemical markers of Ki-67 and P53 could be valuable parameters for selecting from the total colorectal adenoma population, those most deserving of close surveillance in follow-up cancer prevention programs. It is closely linked with increasing age particularly in patients with a large size adenoma of villous component in their histology.

 20. Expression of PPARγ, p27 and Ki67 in Cervical Cancer and its Clinical Significance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peng-li LI

  2015-03-01

  Full Text Available Objective: To investigate the expression of peroxisome proliferation-activated receptor γ (PPARγ, p27 and Ki67 in cervical cancer and its clinical significance. Methods: The expression of PPARγ, p27 and Ki67 in the tissues of 42 patients with cervical cancer, 28 with cervical intraepithelial neoplasia (CIN and 12 with normal cervix was detected using immunohistochemistry. Results:The positive rate of PPARγ protein in cervical cancer tissue (76.2% was significantly higher than in CIN (53.6% and normal cervical tissue (8.3% (P<0.05 orP<0.01, which was also evidently higher in CIN than in normal cervical tissue (P<0.05. The positive rate of p27 protein in cervical cancer tissue (31.0% was significantly lower than in CIN (57.1% and normal cervical tissue (83.3% (P<0.05 or P<0.01, and that in CIN had a markedly lower tendency compared with normal cervical tissue (P<0.05. The positive rate of Ki67 protein in cervical cancer tissue (100.0% was apparently higher than in CIN (85.7% and normal cervical tissue (33.3% (P<0.05 or P<0.01, which was also markedly higher in CIN than in normal cervical tissue (P<0.01. The expression of PPARγ, p27 and Ki67 proteins was not associated with the clinicopathological features of patients, including the age, histological types, pathological grading and clinical staging (P>0.05.Conclusion: Abnormal expression of PPARγ, p27 and Ki67 may play important roles in occurrence and progression of cervical cancer, and hence, joint detection of PPARγ, p27 and Ki67 can be used to diagnose early CIN and cervical cancer.

 1. [Comparison of digital and visual methods for Ki-67 assessment in invasive breast carcinomas].

  Science.gov (United States)

  Kushnarev, V A; Artemyeva, E S; Kudaybergenova, A G

  2018-01-01

  to compare two methods for quantitative assessment of the proliferative activity index (PAI): a visual estimation method by several investigators and digital image analysis (DIA). The use of the Ki-67 index in the daily clinical practice of a Morbid Anatomy Department is associated with the problem of reproducibility of quantitative assessment of the Ki-67 PAI. Due to the development of digital imaging techniques in morphology, new methods for PAI evaluation using the DIA are proposed. The Ki-67 PAI data obtained during visual assessment and digital image analysis were compared in 104 cases of grades 2-3 breast carcinoma. The histological sections were scanned using a Panoramic III scanner (3D Histech, Hungary) and digital images were obtained. DIA was carried out using the software 3D Histech QuantCenter (3D Histech, Hungary), by marking 3-10 zones. Evaluation of the obtained sections was done independently by two investigators engaged in cancer pathology. The level of agreement between visual and digital methods did not differ significantly (p>0.001). The authors selected a gray area in the range of 10-35% IPA, where the Ki-67 index showed a weak relationship between the analyzed groups (ICC, 0.47). The Ki67 index below 10% and above 35% showed a sufficient reproducibility in the same laboratory. The authors consider that the scanned digital form of a histological section, which can be evaluated using automated software analysis modules, is an independent and objective method to assess proliferative activity for Ki-67 index validation.

 2. Socijalno-kognitivna teorija ličnosti u kontekstu osobnog marketinga

  OpenAIRE

  Penava Brekalo, Zvjezdana

  2010-01-01

  Ishodišna točka osobnog marketinga jest pojedinac, odnosno osoba. Osobni marketing, u smislu najuže razine primjene marketinga, ima izrazito interdisciplinarni karakter jer se oslanja na znanja psihologije, znanosti o psihološkim karakteristikama čovjeka. Mnogobrojni su psihološki čimbenici osobnog marketinga poput ličnosti, ponašanja, emocija, temperamenta, karaktera i inteligencije, no u ovom se radu prije svega izlučuju i opisuju neke od psiholoških kategorija koje su relevantn...

 3. Electronic Properties of LiFePO4 and Li doped LiFePO4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhuang, G.V.; Allen, J.L.; Ross, P.N.; Guo, J.-H.; Jow, T.R.

  2005-01-01

  The potential use of different iron phosphates as cathode materials in lithium-ion batteries has recently been investigated.1 One of the promising candidates is LiFePO4. This compound has several advantages in comparison to the state-of-the-art cathode material in commercial rechargeable lithium batteries. Firstly, it has a high theoretical capacity (170 mAh/g). Secondly, it occurs as mineral triphylite in nature and is inexpensive, thermally stable, non-toxic and non-hygroscopic. However, its low electronic conductivity (∼10-9 S/cm) results in low power capability. There has been intense worldwide research activity to find methods to increase the electronic conductivity of LiFePO4, including supervalent ion doping,2 introducing non-carbonaceous network conduction3 and carbon coating, and the optimization of the carbon coating on LiFePO4 particle surfaces.4 Recently, the Li doped LiFePO4 (Li1+xFe1-xPO4) synthesized at ARL has yield electronic conductivity increase up to 106.5 We studied electronic structure of LiFePO4 and Li doped LiFePO4 by synchrotron based soft X-ray emission (XES) and X-ray absorption (XAS) spectroscopies. XAS probes the unoccupied partial density of states, while XES the occupied partial density of states. By combining XAS and XES measurements, we obtained information on band gap and orbital character of both LiFePO4 and Li doped LiFePO4. The occupied and unoccupied oxygen partial density of states (DOS) of LiFePO4 and 5 percent Li doped LiFePO4 are presented in Fig. 1. Our experimental results clearly indicate that LiFePO4 has wideband gap (∼ 4 eV). This value is much larger than what is predicted by DFT calculation. For 5 percent Li doped LiFePO4, a new doping state was created closer to the Fermi level, imparting p-type conductivity, consistent with thermopower measurement. Such observation substantiates the suggestion that high electronic conductivity in Li1.05Fe0.95 PO4 is due to available number of charge carriers in the material

 4. Prespektif Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Dalam Pendidikan Karakter Dan Kaitannya Dengan Pendidikan Islam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fauziah Mashari

  2016-06-01

  Full Text Available Artikel ini membahas pendidikan karakter dalam perspektif Ki Hadjar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional, dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Di dalam pembangunan karakter yang dipentingkan adalah keikhlasan, kejujuran, jiwa kemanusiaan yang tinggi, sesuainya kata dengan perbuatan, prestasi kerja, kedisiplinan, jiwa dedikasi dan selalu berorientasi kepada hari depan dan pembaharuan. Pembinaan karakter akhlaq-ul kari>mah harus ditanamkan kepada seluruh lapisan dan tingkatan masyarakat, mulai dari tingkat atas sampai ke lapisan bawah. Lapisan atas itu kemudian memberikan teladan yang baik pada masyarakat dan rakyatnya. Tetapi manakala para pemimpin memberikan contoh yang buruk, maka akan berlaku pepatah yang menyatakan, “kalau guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari; andai kata guru kencing berdiri, niscaya murid akan kencing menari-nari.” Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, tulisan ini bermaksud mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar berikut: (1 bagaimana pengertian pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara? (2 bagaimana pengertian pendidikan agama? (3 bagaimana kaitan pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara dengan pendidikan Islam? Uraian dari jawaban yang dimaksud akan menunjukkan secara gamblang bahwa gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan karakter seiring dan sejalan dengan pendidikan Islam. || This article discusses character education in the perspective of Ki Hadjar Dewantara who is Father of National Education, and its relation to Islamic education. What is necessary for constructing the character is sincerity, honesty, spirit of humanity, suitability of words and deeds, work performance, discipline, dedication and spirit. Character building of akhlāq-ul karīmah must be imparted to all layers and levels of society, from top to bottom layer. Then, the top layer gives good examples to the society and its people. When the leaders have bad examples, so there is a strong and

 5. Kemija u nastavi: Etimološki pristup učenju kemije

  OpenAIRE

  Raos, Nenad; Raos (ur.), Nenad

  2018-01-01

  Etimološki pristup učenju kemije je u tome da ne objasnimo samo što ime ili termin znači nego i da ukažemo na njegovo izvorno značenje te objasnimo kako je našao svoj put do kemije. U članku se razmatra povijest anorganske kemije kroz povijest imenovanja kemijskih elemenata. Povijest pak organske kemije otkriva, upravo kroz imena spojeva, da se temeljila prije svega na izolaciji čistih tvari iz prirodnih materijala. Etimološki pristup učenju kemije olakšava usvajanje kemijske nomenklature i t...

 6. Ki-67 expression reveals strong, transient influenza specific CD4 T cell responses after adult vaccination

  OpenAIRE

  Li, Xi; Miao, Hongyu; Henn, Alicia; Topham, David J.; Wu, Hulin; Zand, Martin S.; Mosmann, Tim R.

  2012-01-01

  Although previous studies have found minimal changes in CD4 T cell responses after vaccination of adults with trivalent inactivated influenza vaccine, daily sampling and monitoring of the proliferation marker Ki-67 have now been used to reveal that a substantial fraction of influenza-specific CD4 T cells respond to vaccination. At 4–6 days after vaccination, there is a sharp rise in the numbers of Ki-67-expressing PBMC that produce IFNγ, IL-2 and/or TNFα in vitro in response to influenza vacc...

 7. Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetju

  OpenAIRE

  Klemenšek, Tanja

  2015-01-01

  V magistrski nalogi analiziramo dejavnike, ki bi dvignili raven kakovosti življenja v družini, ter kritično ovrednotimo mnenja različnih avtorjev, ki o tej temi pišejo v strokovni literaturi. Hkrati ugotavljamo tudi razloge, zaradi katerih podjetja in ustanove ustanavljajo svoje vrtce. Analizirani dejavniki so naslednji: pomoč zaposlenim pri usklajevanju delovnih in zasebnih obveznosti v družini oziroma partnerskih zvezah, prihranek časa za skupno družinsko življenje, večja čustvena povezanos...

 8. LIKOVNE DEJAVNOSTI, KI SPODBUJAJO PREDŠOLSKEGA OTROKA K USTVARJALNEMU IZRAŽANJU

  OpenAIRE

  Medved, Andreja

  2015-01-01

  Namen diplomskega dela Likovne dejavnosti, ki spodbujajo predšolskega otroka k ustvarjalnemu izražanju je predstaviti literaturo o likovnem razvoju otrok in njihovi ustvarjalnosti – od česa je ta odvisna in kako prispevamo k njenemu izboljšanju – ter opisati likovne dejavnosti, ki spodbujajo predšolske otroke k ustvarjalnemu izražanju. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen likovni razvoj predšolskih otrok, pomen in značil...

 9. Grafični uporabniški vmesnik za vgrajene sisteme

  OpenAIRE

  MAJERLE, TILEN

  2017-01-01

  Grafični uporabniški vmesnik je način interakcije med uporabnikom in napravo, največkrat osebnim računalnikom. V današnjem času postajajo vgrajeni sistemi vse bolj zmogljivi, s tem pa tudi vse večje zahteve po delovanju. Pri najbolj zmogljivih napravah lahko priključimo zaslon na sistem in tako omogočimo uporabniku grafičen prikaz. Ker imajo vgrajeni sistemi precej manj spominskih kapacitet, moramo razmisliti o grafičnih knjižnicah, ki so namenjene prav takšnim sistemom. ...

 10. KI-Aikido for Handicapped Students at Leeward Community College: Theory and Practice.

  Science.gov (United States)

  MacGugan, Kirk

  In an effort to provide physical education instruction for handicapped students, Leeward Community College implemented, on a pilot basis, a non-credit course in KI-Aikido, an oriental martial art which combines theory and exercise toward the goal of controlling the body through the power of the mind. The course, offered to both handicapped and…

 11. Vitamin D Receptor, Retinoid X Receptor, Ki-67, Survivin, and Ezrin Expression in Canine Osteosarcoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Davies

  2012-01-01

  Full Text Available Canine osteosarcoma (OS is an aggressive malignant bone tumor. Prognosis is primarily determined by clinical parameters. Vitamin D has been postulated as a novel therapeutic option for many malignancies. Upon activation, vitamin D receptors (VDRs combine with retinoid receptor (RXR forming a heterodimer initiating a cascade of events. Vitamin D's antineoplastic activity and its mechanism of action in OS remain to be clearly established. Expression of VDR, RXR, Ki-67, survivin, and ezrin was studied in 33 archived, canine OS specimens. VDR, RXR, survivin, and ezrin were expressed in the majority of cases. There was no statistically significant difference in VDR expression in relationship with tumor grade, type, or locations or animal breed, age, and/or sex. No significant association (p=0.316 between tumor grade and Ki-67 expression was found; in particular, no difference in Ki-67 expression between grades 2 and 3 OSs was found, while a negative correlation was noted between Ki-67 and VDR expression (ρ=−0.466, a positive correlation between survivin and RXR expression was found (p=0.374. A significant relationship exists between VDR and RXR expression in OSs and proliferative/apoptosis markers. These results establish a foundation for elucidating mechanisms by which vitamin D induces antineoplastic activity in OS.

 12. Differences in Expression of EGFR, Ki67 and p-EPK in Oral Cavity ...

  African Journals Online (AJOL)

  Purpose: To evaluate the expression of EGFR, Ki67, and p-EPK in oral cavity and oropharyngeal cancers, and to investigate their clinical significance as prognostic markers. Methods: One hundred patients who underwent curative surgery for oral cavity or oropharyngeal squamous cell carcinoma in a Chinese People's ...

 13. Kriitikud hindavad Cannes'is seni enim Kaurismäki filmi / Jaan Ruus

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruus, Jaan, 1938-2017

  2011-01-01

  64. Cannes'i filmifestivalil seni enim köitnud filmidest, pikemalt Aki Kaurismäki filmist "Sadam" ("Le Havre"). Lühidalt enim vaidlusi tekitanud ameerika režissööri Terrence Malicki filmist "Elupuu" ("The Tree of Life") ja taani režissööri Lars von Trieri filmist "Melanhoolia" ("Melancholia")

 14. Ion transport in Au doped/undoped KDP crystals with KI/NaI as ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Unknown

  information regarding the mobility and production of lattice defects in these materials. ... volume of tetra-auro chloric acid solution to the mixture of KDP and KI/NaI. .... two hydrogen at one end and an H bond with no hydro- gen at the other end.

 15. Tallink kaalub müüki pandud Silja Line'i ostu / Priit Rajalo

  Index Scriptorium Estoniae

  Rajalo, Priit, 1975-

  2005-01-01

  Soome Silja Oy AB omanikfirma Sea Containers otsustas 2. novembril Silja Line'i müüki panna, kuna laevafirma kasumlikkus on järsult vähenenud. Tallink Grupi finantsdirektori Janek Stalmeistri sõnul on Tallinki võimalikku ostuhuvi Silja Line'i vastu vara veel kommenteerida. Lisa: Silja laevad

 16. Screening for cervical cancer precursors with p16/Ki-67 dual-stained cytology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ikenberg, Hans; Bergeron, Christine; Schmidt, Dietmar

  2013-01-01

  Pap cytology is known to be more specific but less sensitive than testing for human papillomavirus (HPV) for the detection of high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2+). We assessed whether p16/Ki-67 dual-stained cytology, a biomarker combination indicative of transforming HPV infections...

 17. Ki-67 expression reveals strong, transient influenza specific CD4 T cell responses after adult vaccination.

  Science.gov (United States)

  Li, Xi; Miao, Hongyu; Henn, Alicia; Topham, David J; Wu, Hulin; Zand, Martin S; Mosmann, Tim R

  2012-06-29

  Although previous studies have found minimal changes in CD4 T cell responses after vaccination of adults with trivalent inactivated influenza vaccine, daily sampling and monitoring of the proliferation marker Ki-67 have now been used to reveal that a substantial fraction of influenza-specific CD4 T cells respond to vaccination. At 4-6 days after vaccination, there is a sharp rise in the numbers of Ki-67-expressing PBMC that produce IFNγ, IL-2 and/or TNFα in vitro in response to influenza vaccine or peptide. Ki-67(+) cell numbers then decline rapidly, and 10 days after vaccination, both Ki-67(+) and overall influenza-specific cell numbers are similar to pre-vaccination levels. These results provide a tool for assessing the quality and quantity of CD4 T cell responses to different influenza vaccines, and raise the possibility that the anti-influenza T cell memory response may be qualitatively altered by vaccination, even if the overall memory cell numbers do not change significantly. Copyright © 2012. Published by Elsevier Ltd.

 18. The National Heritage of Ki Hadjar Dewantara in Tamansiswa about Culture-Based Education and Learning

  Science.gov (United States)

  Towaf, Siti Malikhah

  2016-01-01

  Global interdependence is a reality; in the security, economics, politics, socio-culture, and especially in the education of a nation;. Relevant to the need for an international dialog on education, this study tries to explore: 1) the concepts of culture-based education and learning of Ki Hadjar Dewantara (KHD) in Tamansiswa, 2) the results of…

 19. Prognostic significance of MCM 2 and Ki-67 in neuroblastic tumors in children.

  Science.gov (United States)

  Lewandowska, Magdalena; Taran, Katarzyna; Sitkiewicz, Anna; Andrzejewska, Ewa

  2015-12-02

  Neuroblastic tumors can be characterized by three features: spontaneous regression, maturation and aggressive proliferation. The most common and routinely used method of assessing tumor cell proliferation is to determine the Ki-67 index in the tumor tissue. Despite numerous studies, neuroblastoma biology is not fully understood, which makes treatment results unsatisfactory. MCM 2 is a potential prognostic factor in the neuroblastoma group. The study is based on retrospective analysis of 35 patients treated for neuroblastic tumors in the Department of Pediatric Surgery and Oncology of the Medical University of Lodz, during the period 2001-2011. The material comprised tissues of 16 tumors excised during the operation and 19 biopsy specimens. Immunohistochemical examinations were performed with immunoperoxidase using mouse monoclonal anti-MCM 2 and anti-Ki-67 antibodies. We observed that MCM 2 expression ranged from 2% to 98% and the Ki-67 index ranged from 0 to 95%. There was a statistically significant correlation between expression of MCM 2 and the value of the Ki-67 index and a correlation close to statistical significance between expression of MCM 2 and unfavorable histopathology. There was no statistical relationship between expression of MCM 2 and age over 1 year and N-myc amplification. The presented research shows that MCM 2 may have prognostic significance in neuroblastic pediatric tumors and as a potential prognostic factor could be the starting point of new individualized therapy.

 20. Analysis on the relation of pterygium with VEGF,SDF-1,Ki-67,PCNA and Survivin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ying Song

  2015-12-01

  Full Text Available AIM:To analyze and study the relation of pterygium with vascular endothelial growth factor(VEGF,stroma cell-derived factor 1(SDF-1,tumor proliferating antigen(Ki-67,proliferating cell nuclear antigen(PCNAand survivin. METHODS:Seventy-nine patients(106 eyeswith pterygium from January 2013 to May 2015 in our hospital were selected as observation group. Seventy-nine persons with normal conjunctiva during the same period were selected as control group. Then the number of positive cells and staining intensity classification of the two groups for VEGF,SDF-1,Ki-67,PCNA and survivin were compared,and the detection results of patients with different gender,stages and types were compared too. Then the relation between pterygium and those indexes were analyzed by the Logistic analysis. RESULTS:The number of positive cells and staining intensity classification of observation group for VEGF,SDF-1,Ki-67,PCNA and survivin were all higher than those of control group,and the detection results of patients with different stages and types had certain differences too(all PP>0.05. All those indexes had close relation to pterygium by the Logistic analysis. CONCLUSION:The expression of VEGF,SDF-1,Ki-67,PCNA and survivin in tissue of patients with pterygium all show abnormal state,and those indexes all have close relation to pterygium.

 1. Nemški Pavliha im Vergleich zu seiner Vorlage Tyll Eulenspiegels wunderbare und seltsame Historien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Javor Briški

  2017-12-01

  Full Text Available Unter Berücksichtigung des soziohistorischen Hintergrundes der Zielleser befasst sich der Beitrag auf inhaltlicher, struktureller, medialer und phraseologischer Ebene mit dem Vergleich der slowenischen Übersetzung Nemški Pavliha und seiner wiederentdeckten Vorlage Tyll Eulenspiegels wunderbare und seltsame Historien.

 2. Incorporation of p-53 mutation status and Ki-67 proliferating index in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ayesha Ahmed

  2018-04-26

  Apr 26, 2018 ... gastric cancer. p-53 mutation status and Ki-67 proliferation index are established prognostic ... could not only be predictive in patientLs prognostics but could also form a basis of molecular ... a similar status to Her2-neu in gastric cancer, yet no ..... HER2-based biology in 1,006 cases of gastric cancer in.

 3. Analysis of the Ki-67 index in the vaginal epithelium of castrated rats treated with tamoxifen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Afif Rieth Nery-Aguiar

  2016-02-01

  Full Text Available OBJECTIVES: Vaginal atrophy and breast cancer are common conditions in postmenopausal women and tamoxifen is the standard endocrine treatment for hormone-sensitive tumors. The present study aimed to assess the effect of tamoxifen on Ki-67 protein expression in the vaginal epithelium of castrated rats. MATERIAL AND METHODS: Forty Wistar-Hannover adult, virgin, castrated rats were randomly divided into two groups, group I (control, n=20 and group II (tamoxifen, n=20, receiving 0.5 ml of propylene glycol and 250 µg of tamoxifen diluted in 0.5 ml of propylene glycol, respectively, daily by gavage for 30 days. On the 31st day, the rats were euthanized and their vaginas were removed and fixed in 10% buffered formalin for the immunohistochemical study of Ki-67 protein expression. Data were analyzed by the Levene and Student’s t tests (p<0.05. RESULTS: The mean index of Ki-67 expression in the rat vagina of groups I and II was 4.04±0.96 and 26.86±2.19, respectively (p<0.001. CONCLUSIONS: According to the results of the present study, tamoxifen, at the dose and treatment length used, induced a significant increase in the cell proliferation of the vaginal mucosa in castrated rats, as evaluated by Ki-67 protein expression.

 4. The Plant-Derived Bauhinia bauhinioides Kallikrein Proteinase Inhibitor (rBbKI Attenuates Elastase-Induced Emphysema in Mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno Tadeu Martins-Olivera

  2016-01-01

  Full Text Available Background. Elastase mediates important oxidative actions during the development of chronic obstructive pulmonary disease (COPD. However, few resources for the inhibition of elastase have been investigated. Our study evaluated the ability of the recombinant plant derived Bauhinia bauhinioides Kallikrein proteinase Inhibitor (rBbKI to modulate elastase-induced pulmonary inflammation. Methods. C57Bl/6 mice were given intratracheal elastase (ELA group or saline (SAL group and were treated intraperitoneally with rBbKI (ELA-rBbKI and SAL-rBbKI groups. At day 28, the following analyses were performed: (I lung mechanics, (II exhaled nitric oxide (ENO, (III bronchoalveolar lavage fluid (BALF, and (IV lung immunohistochemical staining. Results. In addition to decreasing mechanical alterations and alveolar septum disruption, rBbKI reduced the number of cells in the BALF and decreased the cellular expression of TNF-α, MMP-9, MMP-12, TIMP-1, eNOS, and iNOS in airways and alveolar walls compared with the ELA group. rBbKI decreased the volume proportion of 8-iso-PGF2α, collagen, and elastic fibers in the airways and alveolar walls compared with the ELA group. A reduction in the number of MUC-5-positive cells in the airway walls was also observed. Conclusion. rBbKI reduced elastase-induced pulmonary inflammation and extracellular matrix remodeling. rBbKI may be a potential pharmacological tool for COPD treatment.

 5. Standardized Ki67 Diagnostics Using Automated Scoring--Clinical Validation in the GeparTrio Breast Cancer Study.

  Science.gov (United States)

  Klauschen, Frederick; Wienert, Stephan; Schmitt, Wolfgang D; Loibl, Sibylle; Gerber, Bernd; Blohmer, Jens-Uwe; Huober, Jens; Rüdiger, Thomas; Erbstößer, Erhard; Mehta, Keyur; Lederer, Bianca; Dietel, Manfred; Denkert, Carsten; von Minckwitz, Gunter

  2015-08-15

  Scoring proliferation through Ki67 immunohistochemistry is an important component in predicting therapy response to chemotherapy in patients with breast cancer. However, recent studies have cast doubt on the reliability of "visual" Ki67 scoring in the multicenter setting, particularly in the lower, yet clinically important, proliferation range. Therefore, an accurate and standardized Ki67 scoring is pivotal both in routine diagnostics and larger multicenter studies. We validated a novel fully automated Ki67 scoring approach that relies on only minimal a priori knowledge on cell properties and requires no training data for calibration. We applied our approach to 1,082 breast cancer samples from the neoadjuvant GeparTrio trial and compared the performance of automated and manual Ki67 scoring. The three groups of autoKi67 as defined by low (≤ 15%), medium (15.1%-35%), and high (>35%) automated scores showed pCR rates of 5.8%, 16.9%, and 29.5%, respectively. AutoKi67 was significantly linked to prognosis with overall and progression-free survival P values P(OS) cancer that correlated with clinical endpoints and is deployable in routine diagnostics. It may thus help to solve recently reported reliability concerns in Ki67 diagnostics. ©2014 American Association for Cancer Research.

 6. Cell proliferation-associated nuclear antigen defined by antibody Ki-67: a new kind of cell cycle-maintaining proteins

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duchrow, M.; Schlueter, C.; Key, G.; Kubbutat, H.G.; Wohlenberg, C.; Flad, H.D.; Gerdes

  1995-01-01

  A decade of studies on the human nuclear antigen defined by monoclonal antibody Ki-67 (the 'Ki-67 proteins') has made it abundantly clear that this structure is strictly associated with human cell proliferation and the expression of this protein can be used to access the growth fraction of a given cell population. Until recently the Ki-67 protein was described as a nonhistone protein that is highly susceptible to protease treatment. We have isolated and sequenced cDNAs encoding for this antigen and found two isoforms of the full length cDNA of 11.5 and 12.5 kb, respectively, sequence and structure of which are thus far unique. The gene encoding the Ki-67 protein is organized in 15 exons and is localized on chromosome 10. The center of this gene is formed by an extraordinary 6845 bp exon containing 16 successively repeated homologous segments of 366 bp ('Ki-67 repeats'), each containing a highly conserved new motif of 66 bp ('Ki-67 motif'). The deduced peptide sequence of this central exon possesses 10 ProGluSerThr (PEST) motifs which are associated with high turnover proteins such as other cell cycle-related proteins, oncogenes and transcription factors, etc. Like the latter proteins the Ki-67 antigen plays a pivotal role in maintaining cell proliferation because Ki-67 protein antisense oligonucleotides significantly inhibit 3 H-thymidine incorporation in permanent human tumor cell lines in a dose-dependent manner. (author). 30 refs, 2 figs

 7. Core TuLiP

  NARCIS (Netherlands)

  Czenko, M.R.; Etalle, Sandro

  2007-01-01

  We propose CoreTuLiP - the core of a trust management language based on Logic Programming. CoreTuLiP is based on a subset of moded logic programming, but enjoys the features of TM languages such as RT; in particular clauses are issued by different authorities and stored in a distributed manner. We

 8. Evaluation of Ki-67 Antigen and Protein P53 Expression in Orthokratinized and Parakratinized Odontogenic Keratocyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Baghaei

  2004-06-01

  Full Text Available Statement of Problem: Odontogenic Keratocysts (OKC make up 10-12% of all developmental cysts with dental origin. OKCs are classified into parakeratotic and orthokeratotic types, with completely different clinical features. In order to investigate biological behavior of OKCs, an immunohistochemical study was designed, using Ki-67 antigen as proliferation marker and P53 protein as tumor suppressor gene.Purposes: The aim of the present study was to investigate the expression of P53 and Ki-67 markers in two types of OKCs and to determine their relationship with the biological behaviour of OKC.Materials and Methods: A total of 20 OKCs (parakeratotic n=10, orthokeratotic n=10were stained immunohistochemically for Ki-67 and P53 protein by Biotin – Streptavidine method. Then, slides were studied quantitatively through optical lense (magnification=X10and the number of positively stained cells was counted/mm BM.Results: The average number of Positively stained cells for Ki-67 were 62.30±11.96 cells/mm BM in parakeratotic, and 29.90±4.90 cells/mmBM in orthokeratotic OKCs (P<0.05. Positive cells for Ki-67 were dominantly located in parabasal layer. Mean stainedcells for P53 were 4.30± 2.21cells/mmBM in parakeratinized and 4.80±1.75 cells/mmBM in orthokeratotic types that was not statistically significant. (P<0.58Parakeratotic OKCs mostly occur in the lower jaw (90%, whereas just 50% of orthokeratotic OKCs occur in mandible (P=0.05Conclusion: Regarding other clinical features and the existence of daughter cysts, no significant statistical difference was found between two types of OKCs.

 9. Intratumor heterogeneity of DCE-MRI reveals Ki-67 proliferation status in breast cancer

  Science.gov (United States)

  Cheng, Hu; Fan, Ming; Zhang, Peng; Liu, Bin; Shao, Guoliang; Li, Lihua

  2018-03-01

  Breast cancer is a highly heterogeneous disease both biologically and clinically, and certain pathologic parameters, i.e., Ki67 expression, are useful in predicting the prognosis of patients. The aim of the study is to identify intratumor heterogeneity of breast cancer for predicting Ki-67 proliferation status in estrogen receptor (ER)-positive breast cancer patients. A dataset of 77 patients was collected who underwent dynamic contrast enhancement magnetic resonance imaging (DCE-MRI) examination. Of these patients, 51 were high-Ki-67 expression and 26 were low-Ki-67 expression. We partitioned the breast tumor into subregions using two methods based on the values of time to peak (TTP) and peak enhancement rate (PER). Within each tumor subregion, image features were extracted including statistical and morphological features from DCE-MRI. The classification models were applied on each region separately to assess whether the classifiers based on features extracted from various subregions features could have different performance for prediction. An area under a receiver operating characteristic curve (AUC) was computed using leave-one-out cross-validation (LOOCV) method. The classifier using features related with moderate time to peak achieved best performance with AUC of 0.826 than that based on the other regions. While using multi-classifier fusion method, the AUC value was significantly (P=0.03) increased to 0.858+/-0.032 compare to classifier with AUC of 0.778 using features from the entire tumor. The results demonstrated that features reflect heterogeneity in intratumoral subregions can improve the classifier performance to predict the Ki-67 proliferation status than the classifier using features from entire tumor alone.

 10. KiDS-450: testing extensions to the standard cosmological model

  Science.gov (United States)

  Joudaki, Shahab; Mead, Alexander; Blake, Chris; Choi, Ami; de Jong, Jelte; Erben, Thomas; Fenech Conti, Ian; Herbonnet, Ricardo; Heymans, Catherine; Hildebrandt, Hendrik; Hoekstra, Henk; Joachimi, Benjamin; Klaes, Dominik; Köhlinger, Fabian; Kuijken, Konrad; McFarland, John; Miller, Lance; Schneider, Peter; Viola, Massimo

  2017-10-01

  We test extensions to the standard cosmological model with weak gravitational lensing tomography using 450 deg2 of imaging data from the Kilo Degree Survey (KiDS). In these extended cosmologies, which include massive neutrinos, non-zero curvature, evolving dark energy, modified gravity and running of the scalar spectral index, we also examine the discordance between KiDS and cosmic microwave background (CMB) measurements from Planck. The discordance between the two data sets is largely unaffected by a more conservative treatment of the lensing systematics and the removal of angular scales most sensitive to non-linear physics. The only extended cosmology that simultaneously alleviates the discordance with Planck and is at least moderately favoured by the data includes evolving dark energy with a time-dependent equation of state (in the form of the w0 - wa parametrization). In this model, the respective S_8=σ _8√{Ω m/0.3} constraints agree at the 1σ level, and there is 'substantial concordance' between the KiDS and Planck data sets when accounting for the full parameter space. Moreover, the Planck constraint on the Hubble constant is wider than in Λ cold dark matter (ΛCDM) and in agreement with the Riess et al. (2016) direct measurement of H0. The dark energy model is moderately favoured as compared to ΛCDM when combining the KiDS and Planck measurements, and marginalized constraints in the w0-wa plane are discrepant with a cosmological constant at the 3σ level. KiDS further constrains the sum of neutrino masses to 4.0 eV (95% CL), finds no preference for time or scale-dependent modifications to the metric potentials, and is consistent with flatness and no running of the spectral index.

 11. Enhanced Li-Ion Battery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natasha Ross

  2015-01-01

  Full Text Available Au with Pd nanoparticles were synthesized and coated onto the spinel LiMn2O4 via a coprecipitation calcination method with the objective to improve the microstructure, conductivity, and electrochemical activities of pristine LiMn2O4. The novel LiPdAuxMn2-xO4 composite cathode had high phase purity, well crystallized particles, and more regular morphological structures with narrow size distributions. At enlarged cycling potential ranges the LiPdAuxMn2-xO4 sample delivered 90 mAh g−1 discharge capacity compared to LiMn2O4 (45 mAh g−1. It was concluded that even a small amount of the Pd and Au enhanced both the lithium diffusivity and electrochemical conductivity of the host sample due to the beneficial properties of their synergy.

 12. Association of pKi-67 with satellite DNA of the human genome in early G1 cells.

  Science.gov (United States)

  Bridger, J M; Kill, I R; Lichter, P

  1998-01-01

  pKi-67 is a nucleolar antigen that provides a specific marker for proliferating cells. It has been shown previously that pKi-67's distribution varies in a cell cycle-dependent manner: it coats all chromosomes during mitosis, accumulates in nuclear foci during G1 phase (type I distribution) and localizes within nucleoli in late G1 S and G2 phase (type II distribution). Although no function has as yet been ascribed to pKi-67, it has been found associated with centromeres in G1. In the present study the distribution pattern of pKi-67 during G1 in human dermal fibroblasts (HDFs) was analysed in more detail. Synchronization experiments show that in very early G1 cells pKi-67 coincides with virtually all satellite regions analysed, i.e. with centromeric (alpha-satellite), telomeric (minisatellite) and heterochromatic blocks (satellite III) on chromosomes 1 and Y (type Ia distribution). In contrast, later in the G1 phase, a smaller fraction of satellite DNA regions are found collocalized with pKi-67 foci (type Ib distribution). When all pKi-67 becomes localized within nucleoli, even fewer satellite regions remain associated with the pKi-67 staining. However, all centromeric and short arm regions of the acrocentric chromosomes, which are in very close proximity to or even contain the rRNA genes, are collocalized with anti-pKi-67 staining throughout the remaining interphase of the cell cycle. Thus, our data demonstrate that during post-mitotic reformation and nucleogenesis there is a progressive decline in the fraction of specific satellite regions of DNA that remain associated with pKi-67. This may be relevant to nucleolar reformation following mitosis.

 13. The proliferation marker pKi-67 becomes masked to MIB-1 staining after expression of its tandem repeats.

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Mirko H H; Broll, Rainer; Bruch, Hans-Peter; Duchrow, Michael

  2002-11-01

  The Ki-67 antigen, pKi-67, is one of the most commonly used markers of proliferating cells. The protein can only be detected in dividing cells (G(1)-, S-, G(2)-, and M-phase) but not in quiescent cells (G(0)). The standard antibody to detect pKi-67 is MIB-1, which detects the so-called 'Ki-67 motif' FKELF in 9 of the protein's 16 tandem repeats. To investigate the function of these repeats we expressed three of them in an inducible gene expression system in HeLa cells. Surprisingly, addition of a nuclear localization sequence led to a complete absence of signal in the nuclei of MIB-1-stained cells. At the same time antibodies directed against different epitopes of pKi-67 did not fail to detect the protein. We conclude that the overexpression of the 'Ki-67 motif', which is present in the repeats, can lead to inability of MIB-1 to detect its antigen as demonstrated in adenocarcinoma tissue samples. Thereafter, in order to prevent the underestimation of Ki-67 proliferation indices in MIB-1-labeled preparations, additional antibodies (for example, MIB-21) should be used. Additionally, we could show in a mammalian two-hybrid assay that recombinant pKi-67 repeats are capable of self-associating with endogenous pKi-67. Speculating that the tandem repeats are intimately involved in its protein-protein interactions, this offers new insights in how access to these repeats is regulated by pKi-67 itself.

 14. Chromophore-assisted light inactivation of pKi-67 leads to inhibition of ribosomal RNA synthesis.

  Science.gov (United States)

  Rahmanzadeh, R; Hüttmann, G; Gerdes, J; Scholzen, T

  2007-06-01

  Expression of the nuclear Ki-67 protein (pKi-67) is strongly associated with cell proliferation. For this reason, antibodies against this protein are widely used as prognostic tools for the assessment of cell proliferation in biopsies from cancer patients. Despite this broad application in histopathology, functional evidence for the physiological role of pKi-67 is still missing. Recently, we proposed a function of pKi-67 in the early steps of ribosomal RNA (rRNA) synthesis. Here, we have examined the involvement of pKi-67 in this process by photochemical inhibition using chromophore-assisted light inactivation (CALI). Anti-pKi-67 antibodies were labelled with the fluorochrome fluorescein 5(6)-isothiocyanate and were irradiated after binding to their target protein. Performing CALI in vitro on cell lysates led to specific cross-linking of pKi-67. Moreover, the upstream binding factor (UBF) necessary for rRNA transcription was also partly subjected to cross-link formation, indicating a close spatial proximity of UBF and pKi-67. CALI in living cells, using micro-injected antibody, caused a striking relocalization of UBF from foci within the nucleoli to spots located at the nucleolar rim or within the nucleoplasm. pKi-67-CALI resulted in dramatic inhibition of RNA polymerase I-dependent nucleolar rRNA synthesis, whereas RNA polymerase II-dependent nucleoplasmic RNA synthesis remained almost unaltered. Our data presented here argue for a crucial role of pKi-67 in RNA polymerase I-dependent nucleolar rRNA synthesis.

 15. Prognostic value of Ki-67 index in adult medulloblastoma after accounting for molecular subgroup: a retrospective clinical and molecular analysis.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Fu; Zhang, Jing; Li, Peng; Zhou, Qiangyi; Zhang, Shun; Zhao, Chi; Wang, Bo; Yang, Zhijun; Li, Chunde; Liu, Pinan

  2018-04-23

  Medulloblastoma (MB) is a rare primary brain tumor in adults. We previously evaluated that combining both clinical and molecular classification could improve current risk stratification for adult MB. In this study, we aimed to identify the prognostic value of Ki-67 index in adult MB. Ki-67 index of 51 primary adult MBs was reassessed using a computer-based image analysis (Image-Pro Plus). All patients were followed up ranging from 12 months up to 15 years. Gene expression profiling and immunochemistry were used to establish the molecular subgroups in adult MB. Combined risk stratification models were designed based on clinical characteristics, molecular classification and Ki-67 index, and identified by multivariable Cox proportional hazards analysis. In our cohort, the mean Ki-67 value was 30.0 ± 11.3% (range 6.56-63.55%). The average Ki-67 value was significantly higher in LC/AMB than in CMB and DNMB (P = .001). Among three molecular subgroups, Group 4-tumors had the highest average Ki-67 value compared with WNT- and SHH-tumors (P = .004). Patients with Ki-67 index large than 30% displayed poorer overall survival (OS) and progression free survival (PFS) than those with Ki-67 less than 30% (OS: P = .001; PFS: P = .006). Ki-67 index (i.e. > 30%, < 30%) was identified as an independent significant prognostic factor (OS: P = .017; PFS: P = .024) by using multivariate Cox proportional hazards model. In conclusion, Ki-67 index can be considered as a valuable independent prognostic biomarker for adult patients with MB.

 16. AFSC/REFM: Alaska regional economic data collected through surveys 2004, 2005, 2009, Seung

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Commercially available regional economic data for Alaska fisheries [such as IMpact analysis for PLANning (IMPLAN)] are unreliable. Therefore, these data need to be...

 17. Recovery of Li from alloys of Al- Li and Li- Al using engineered scavenger compounds

  Science.gov (United States)

  Riley, W. D.; Jong, B. W.; Collins, W. K.; Gerdemann, S. J.

  1994-01-01

  A method of producing lithium of high purity from lithium aluminum alloys using an engineered scavenger compound, comprising: I) preparing an engineered scavenger compound by: a) mixing and heating compounds of TiO2 and Li2CO3 at a temperature sufficient to dry the compounds and convert Li.sub.2 CO.sub.3 to Li.sub.2 O; and b) mixing and heating the compounds at a temperature sufficient to produce a scavenger Li.sub.2 O.3TiO.sub.2 compound; II) loading the scavenger into one of two electrode baskets in a three electrode cell reactor and placing an Al-Li alloy in a second electrode basket of the three electrode cell reactor; III) heating the cell to a temperature sufficient to enable a mixture of KCl-LiCl contained in a crucible in the cell to reach its melting point and become a molten bath; IV) immersing the baskets in the bath until an electrical connection is made between the baskets to charge the scavenger compound with Li until there is an initial current and voltage followed by a fall off ending current and voltage; and V) making a connection between the basket electrode containing engineered scavenger compound and a steel rod electrode disposed between the basket electrodes and applying a current to cause Li to leave the scavenger compound and become electrodeposited on the steel rod electrode.

 18. Enhanced electrochemical performance of LiMnPO4 by Li+-conductive Li3VO4 surface coatings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dong, Youzhong; Zhao, Yanming; Duan, He; Liang, Zhiyong

  2014-01-01

  By a simple wet ball-milling method, Li 3 VO 4 -coated LiMnPO 4 samples were prepared successfully for the first time. The thin Li 3 VO 4 coating layer with a three-dimensional Li + -ion transport path and high mobility of Li + -ion strongly adhered to the LiMnPO 4 material reduces Mn dissolution and increases the Li + flux through the surface of the LiMnPO 4 itself by preventing formation of phases on the surface that would normally block Li + as well as Li + -ion permeation into the surface of the LiMnPO 4 electrode and therefore improve the rate capability as well as the cycling stability of LiMnPO 4 materials. The electrochemical testing shows that the 5% Li 3 VO 4 -coated LiMnPO 4 sample shows a clear voltage plateau in the charge curves and a much higher reversible capacity at different discharge rates compared with the pristine LiMnPO 4 . EIS results also show that the surface charge transfer resistance and Warburg impedance of the Li 3 VO 4 -coated LiMnPO 4 samples significantly decreased. The surface charge transfer resistance and Warburg impedance for the pristine LiMnPO 4 are 955.1 Ω and 400.3 Ω, respectively. While, for the 5% Li 3 VO 4 -coated LiMnPO 4 , the value are only 400.2 Ω and 283.6 Ω, respectively. The surface charge transfer resistance decreases more than half. All of the improved performance will be favorable for application of the LiMnPO 4 in high-power lithium ion batteries

 19. Creep of Li2O

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hollenberg, G.W.; Liu, Y.Y.; Arthur, B.

  1984-11-01

  The tritium breeding material with the highest lithium atom density, Li 2 O has been observed to incur significant swelling (>4%) under fast reactor irradiation. Such swelling, if unrestrained leads to either unacceptable, induced-strains in adjacent structural material or undesirable design compromises. Fortunately, however, Li 2 O deforms at low temperatures so that swelling strains may be internally accommodated. Laboratory dilational creep experiments were conducted on unirradiated Li 2 O between 500 and 700 0 C in order to provide data for structural analysis of in-reactor experiments and blanket design studies. A densification model agreed with most of the available data

 20. Effect of doping of OH- and CN- on the liberation of I2 molecules in KI by gamma-irradiation, impurity concentration effect

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shirke, A.K.; Pode, R.B.; Deshmukh, B.T.

  1996-01-01

  Photodecomposition of pure and doped KI powder (KI:KOH; KI:KCN; Impurity concentration, 100, 300, 500, 700 and 1000 ppm) to produce free I 2 molecules during gamma irradiation is studied with the help of absorption and IR measurements. Large number of I 2 molecules are formed in pure KI as compared to the doped samples. Hydroxide impurity increases the rate of liberation of I 2 molecules whereas the cyanide impurity decreases the rate of liberation of I 2 molecules. (Author)

 1. Effects of Herbal-Acupuncture with Rosae Laevigatae Fructus Extract at KI10(Umgok on Osteoporosis in Ovariectomized Mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Dong-soo

  2009-12-01

  Full Text Available Objective & Methods : The purpose of this study was to observe the effects of herbal-acupuncture with Rosae Laevigatae Fructus extact(RLF-HA at KI10(Umgok on osteoporosis in ovariectomized(OVX ddy mice. We carried out several experimental items to analyze the changes in body weight, uterine weight, uterus index, tibial length, the ash bone weight, tibial BMD, serum ALP, serum osteocalcin, serum Ca, and the levels of Ca, P, Ca/P ratio in tibia, and we performed histological and histomorphological analysis as well. Results : 1. Herbal-acupuncture with Rosae Laevigatae Fructus at KI10(Umgok and saline injection at KI10(Umgok significantly inhibited the reduction of tibial calcium level in ovariectomized mice. 2. Herbal-acupuncture with Rosae Laevigatae Fructus at KI10(Umgok significantly inhibited the increase of tibial osteoclast cells in ovariectomized mice. 3. Herbal-acupuncture with Rosae Laevigatae Fructus at KI10(Umgok significantly inhibited the reduction of tibial trabecular bone thickness(TBT in ovariectomized mice. 4. Herbal-acupuncture with Rosae Laevigatae Fructus at KI10(Umgok significantly inhibited the overgrowth of tibial growth plate length(GPL in ovariectomized mice. Conclusion : These results suggested that herbal-acupuncture with Rosae Laevigatae Fructus at KI10(Umgok has a therapeutic effect on osteoporosis, and to be put to practical use in the future osteoporosis clinic.

 2. Association of high proliferation marker Ki-67 expression with DCEMR imaging features of breast: a large scale evaluation

  Science.gov (United States)

  Saha, Ashirbani; Harowicz, Michael R.; Grimm, Lars J.; Kim, Connie E.; Ghate, Sujata V.; Walsh, Ruth; Mazurowski, Maciej A.

  2018-02-01

  One of the methods widely used to measure the proliferative activity of cells in breast cancer patients is the immunohistochemical (IHC) measurement of the percentage of cells stained for nuclear antigen Ki-67. Use of Ki-67 expression as a prognostic marker is still under investigation. However, numerous clinical studies have reported an association between a high Ki-67 and overall survival (OS) and disease free survival (DFS). On the other hand, to offer non-invasive alternative in determining Ki-67 expression, researchers have made recent attempts to study the association of Ki-67 expression with magnetic resonance (MR) imaging features of breast cancer in small cohorts (AUC) of the values predicted. Our model was able to predict high versus low Ki-67 in the test set with an AUC of 0.67 (95% CI: 0.58-0.75, p<1.1e-04). Thus, a moderate strength of association of Ki-67 values and MRextracted imaging features was demonstrated in our experiments.

 3. The Nishino Breathing Method and Ki-energy (Life-energy): A Challenge to Traditional Scientific Thinking

  Science.gov (United States)

  Ohnishi, S. Tsuyoshi; Ohnishi, Tomoko

  2006-01-01

  The breathing method, which was developed and is being taught by Kozo Nishino, a Japanese Ki-expert, is for raising the levels of Ki-energy (life-energy or the vitality) of an individual. It is neither a therapy nor a healing technique. However, many of his students have experienced an improvement in their health, and in some cases, they were able to overcome health problems by themselves. Since this is an interesting subject from the standpoint of complementary and alternative medicine (CAM), we have been collaborating with Nishino to conduct a scientific investigation of his Ki-energy. We found that Nishino's Ki-energy can inhibit cell division of cancer cells, protect isolated mitochondria from heat deterioration and reduce lipid peroxidation in heat-treated mitochondria. Although Ki-energy may consist of several different energy forms, we found that at least one of them is near-infrared radiation between the wavelength range of 0.8 and 2.7 µm. Another interesting observation at his school is the Taiki-practice (paired Ki-practice). During this practice, Nishino can ‘move’ his students without any physical contact. Many of them run, jump or roll on the floor when they receive his Ki-energy. We studied this and propose that ‘information’ is conveyed through the air between two individuals by Ki-energy. This may be called a five sense-independent, life-to-life communication by Ki. All of our results suggest that we should re-evaluate the Cartesian dualism (separation of mind and body) which has been a fundamental principle of modern science for the past three centuries. PMID:16786048

 4. The Nishino Breathing Method and Ki-energy (Life-energy: A Challenge to Traditional Scientific Thinking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tsuyoshi Ohnishi

  2006-01-01

  Full Text Available The breathing method, which was developed and is being taught by Kozo Nishino, a Japanese Ki-expert, is for raising the levels of Ki-energy (life-energy or the vitality of an individual. It is neither a therapy nor a healing technique. However, many of his students have experienced an improvement in their health, and in some cases, they were able to overcome health problems by themselves. Since this is an interesting subject from the standpoint of complementary and alternative medicine (CAM, we have been collaborating with Nishino to conduct a scientific investigation of his Ki-energy. We found that Nishino's Ki-energy can inhibit cell division of cancer cells, protect isolated mitochondria from heat deterioration and reduce lipid peroxidation in heat-treated mitochondria. Although Ki-energy may consist of several different energy forms, we found that at least one of them is near-infrared radiation between the wavelength range of 0.8 and 2.7 µm. Another interesting observation at his school is the Taiki-practice (paired Ki-practice. During this practice, Nishino can ‘move’ his students without any physical contact. Many of them run, jump or roll on the floor when they receive his Ki-energy. We studied this and propose that ‘information’ is conveyed through the air between two individuals by Ki-energy. This may be called a five sense-independent, life-to-life communication by Ki. All of our results suggest that we should re-evaluate the Cartesian dualism (separation of mind and body which has been a fundamental principle of modern science for the past three centuries.

 5. On the r>h Shift in Kiên Giang Khmer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kirby

  2017-12-01

  Full Text Available This paper presents an acoustic and perceptual study of the r>h shift in the variety of Khmer spoken in Giồng Riềng district, Kiên Giang province, Vietnam. In Phnom Penh Khmer, /r/ is realized as [h] in syllable onsets and onset clusters, and accompanied by lowered pitch, breathiness, and in some cases a change in the quality of the following vowel. In Kiên Giang Khmer, the r>h shift is accompanied by pitch lowering, but without changes in aspiration or vowel quality, and spectral measures did not indicate substantial differences in voice quality. Consistent with their productions, users of this dialect appear to rely solely on differences pitch to identify these lexical items. We discuss the implications of our findings for Khmer dialectology, mechanisms of sound change, and variation in the realization of rhotics more generally.

 6. Obtaining and characterization catalyst Ki/Al_2O_3 by physical dispersion process via wet

  International Nuclear Information System (INIS)

  Silva, M.C. da; Dantas, J.; Costa, A.C.F.M.; Costa, N.C.O.; Freitas, N.L. de

  2014-01-01

  The aim of this study is the Obtention and characterization of catalysts being supported alumina impregnated with KI by physical dispersion in wet via attritor mill in periods of 30 and 60 minutes. Before and after impregnation the catalysts were characterized by XRD, X ray fluorescence, particle size distribution, textural analysis (BET). The results show the presence of the stable crystalline phase Al_2O_3 in all samples after impregnation and the second phase formed from KI and K_2O. There was a decrease in the agglomerates incorporated with the potassium due to the milling process. It was observed that the highest specific surface area was obtained by the impregnated sample into a 60 min. (author)

 7. Thermoluminescence of KI:Eu2+ Stimulated by Ultraviolet Irradiation at Different Temperatures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aguirre de Carcer, I.; Jaque, F.; Townsend, P.D.

  1999-01-01

  The thermoluminescence (TL) of KI:Eu 2+ after ultraviolet (254 nm) irradiation at different temperatures from -40 deg. C to +40 deg. C has been studied. Two main glow peaks and some minor features have been identified on the thermoluminescence glow curves. Irradiating at low temperature gives a strong peak at γ5 deg. C and a less pronounced one at 230 deg. C. The TL glow peak emission spectra were analysed as consisting of the addition of several Gaussian shaped emission bands. The position of the Gaussian peaks, and their widths, are coincident with divalent europium emission at different sites of the KI:Eu 2+ system. A new emission band centred at 3.05 eV, 0.16 eV FWHM for Eu 2+ has been observed from the TL emission spectra. The changes in the spectral distribution of the TL emission with irradiation temperature are discussed. (author)

 8. Correlation Between Ki-67 Index, World Health Organization Grade and Patient Survival in Glial Tumors With Astrocytic Differentiation

  Science.gov (United States)

  Dzhenkov, Deyan L; Kitanova, Martina; Donev, Ivan S; Ghenev, Peter

  2017-01-01

  Background Glioblastoma multiforme (GBM) is a class IV astrocytic tumor, the most malignant of the four groups of World Health Organization (WHO) tumors with astrocytic differentiation. Aim The aim of this study was to estab­lish whether a correlation exists between the Ki-67 index of tumors with astrocytic differentiation, WHO grade, and patient survival. Materials and methods A retrospective non-clinical approach to patient selection was chosen for the aim of the study. A total of 47 patients diagnosed and treated for CNS tumors with astrocytic differentiation in the St. Marina University Hospital, Varna, Bulgaria, from September 2012 to July 2016 were retrospectively included into the study cohort. The cases were tested for their immunohistochemistry (IHC) reaction with Ki-67 after their original Hematoxylin and Eosin and IHC slides were reviewed by a single author and blind coded. The Ki-67 positivity index of the nuclei was estimated after digitalization of the slides and calculated by the ImmunoRatio automated count­ing tool. The individual Ki-67 index and patient survival of each case were statistically compared. Results The histopathological groups, after the blind Ki-67 index automated calculation was carried out, revealed no WHO grade I, two WHO grade II samples, four WHO grade III samples and 41 WHO grade IV cases, and these were included in the analysis. The two samples of WHO grade II astrocytic tumors had a mean Ki-67 index of 25%; however, they comprised tumors with an individual index of 43% and 7%, both individual values with a highly unlikely index for this group. The four samples of WHO grade III had a mean Ki-67 index of 4%, standard deviation ±2.16 (p>0.05), with the lowest index being 1% and the highest one being 6%. Both WHO grade II and III did not include enough samples to allow for a proper statistical analysis of patient survival. The 41 GBM cases had a mean Ki-67 index of 17.34%, standard deviation ±10.79 (p>0

 9. Prognostic value of Ki67 analysed by cytology or histology in primary breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Robertson, Stephanie; Stålhammar, Gustav; Darai-Ramqvist, Eva; Rantalainen, Mattias; Tobin, Nicholas P; Bergh, Jonas; Hartman, Johan

  2018-03-27

  The accuracy of biomarker assessment in breast pathology is vital for therapy decisions. The therapy predictive and prognostic biomarkers oestrogen receptor (ER), progesterone receptor, HER2 and Ki67 may act as surrogates to gene expression profiling of breast cancer. The aims of this study were to investigate the concordance of consecutive biomarker assessment by immunocytochemistry on preoperative fine-needle aspiration cytology versus immunohistochemistry (IHC) on the corresponding resected breast tumours. Further, to investigate the concordance with molecular subtype and correlation to stage and outcome. Two retrospective cohorts comprising 385 breast tumours with clinicopathological data including gene expression-based subtype and up to 10-year overall survival data were evaluated. In both cohorts, we identified a substantial variation in Ki67 index between cytology and histology and a switch between low and high proliferation within the same tumour in 121/360 cases. ER evaluations were discordant in only 1.5% of the tumours. From cohort 2, gene expression data with PAM50 subtype were used to correlate surrogate subtypes. IHC-based surrogate classification could identify the correct molecular subtype in 60% and 64% of patients by cytology (n=63) and surgical resections (n=73), respectively. Furthermore, high Ki67 in surgical resections but not in cytology was associated with poor overall survival and higher probability for axillary lymph node metastasis. This study shows considerable differences in the prognostic value of Ki67 but not ER in breast cancer depending on the diagnostic method. Furthermore, our findings show that both methods are insufficient in predicting true molecular subtypes. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2018. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 10. Euro tulekust lahutab 1,5 miljardit ülejääki / Raimo Poom

  Index Scriptorium Estoniae

  Poom, Raimo

  2010-01-01

  2009. aasta III kvartali lõpus oli Eesti eelarvedefitsiit 4,9% SKT-st, eelarve ülejääk oli III kvartalis 1,4 mld. Rahandusministeeriumi nõunik Sven Kirsipuu on arvamusel, et ka IV kvartal peaks olema ülejäägiga. Euroalaga liitumiseks on vaja vähemalt 1,5-miljardilist ülejääki. Graafikud

 11. Inspection of feasible calibration conditions for UV radiometer detectors with the KI/KIO3 actinometer.

  Science.gov (United States)

  Qiang, Zhimin; Li, Wentao; Li, Mengkai; Bolton, James R; Qu, Jiuhui

  2015-01-01

  UV radiometers are widely employed for irradiance measurements, but their periodical calibrations not only induce an extra cost but also are time-consuming. In this study, the KI/KIO3 actinometer was applied to calibrate UV radiometer detectors at 254 nm with a quasi-collimated beam apparatus equipped with a low-pressure UV lamp, and feasible calibration conditions were identified. Results indicate that a washer constraining the UV light was indispensable, while the size (10 or 50 mL) of a beaker containing the actinometer solution had little influence when a proper washer was used. The absorption or reflection of UV light by the internal beaker wall led to an underestimation or overestimation of the irradiance determined by the KI/KIO3 actinometer, respectively. The proper range of the washer internal diameter could be obtained via mathematical analysis. A radiometer with a longer service time showed a greater calibration factor. To minimize the interference from the inner wall reflection of the collimating tube, calibrations should be conducted at positions far enough away from the tube bottom. This study demonstrates that after the feasible calibration conditions are identified, the KI/KIO3 actinometer can be applied readily to calibrate UV radiometer detectors at 254 nm. © 2014 The American Society of Photobiology.

 12. FEASIBILITY STUDY FOR POTASSIUM IODIDE (KI) DISTRIBUTION IN NEW YORK CITY

  International Nuclear Information System (INIS)

  MOSS, STEVEN

  2005-01-01

  The New York City Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH), Bureau of Environmental Science and Engineering, Office of Radiological Health (ORH) [as the primary local technical consultant in the event of a radiological or nuclear incident within the boundaries of New York City] requested the assistance of Brookhaven National Laboratory (BNL) with the development of a Feasibility Study for Potassium Iodide (KI) distribution in the unlikely event of a significant release of radioactive iodine in or near New York City. Brookhaven National Laboratory had previously provided support for New York City with the development of the radiological/nuclear portions of its All Hazards Emergency Response Plans. The work is funded by Medical and Health Research Association (MHRA) of New York City, Inc., under a work grant by the Federal Centers for Disease Control (CDC) for Public Health Preparedness and Response for Bioterrorism. This report is part of the result of that effort. The conclusions of this report are that: (1) There is no credible radiological scenario that would prompt the need for large segments of the general population of New York City to take KI as a result of a projected plume exposure to radioiodine reaching even the lowest threshold of 5 rem to the thyroid; and (2) KI should be stockpiled in amounts and locations sufficient for use by first responders/emergency responders in response to any localized release of radioiodine

 13. WACANA SOSIAL MITOS KERIS KI BARU GAJAH DALAM TRADISI NGREBEG DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anak Agung Ayu Meitridwiastiti

  2017-12-01

  Full Text Available Penelitian wacana sosial atas mitos keris Ki Baru Gajah dalam tradisi Ngrebeg di Kecamatan Kediri, Tabanan dilakukan untuk menganalisis struktur mitos yang bersifat tekstual, menjelaskan implementasi dan fungsi mitos keris Ki Baru Gajah dalam Purana Pura Luhur Pakendungan pada Tradisi Ngrebeg. Penelitian ini juga mengungkapkan wacana sosial yang ada dan berkembang di masyarakat Kecamatan Kediri, Tabanan yang bersifat kontekstual.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsi dan semiotika (Charles Sander Pierce. Pengumpulan data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan perekaman. Analisis data yang digunakan adalah hermeneutika dan deskriptif analitik.Penyajian hasil analisis data yang digunakan adalah metode informal. Implementasi mitos keris Ki Baru Gajah meliputi tradisi Ngrebeg, sedangkan fungsinya meliputi fungsi pelengkap upacara Dewa Yadnya, sebagai media pendidikan masyarakat, mempererat hubungan sosial masyarakat, dan pengusir wabah penyakit. Wacana sosial meliputi makna dari mitos tersebut, yaitu makna simbolik, loyalitas, dan kesuburan. Diharapkan dengan tradisi yang berasal dari sebuah mitos dapat memberikan keharmonisan dan kesejahteraan kehidupan dalam masyarakat Kecamatan Kediri, Tabanan.

 14. Kraški rob (landscape term Geologic section along the motorway Kozina – Koper (Capodistria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ladislav Placer

  2007-06-01

  Full Text Available Geologic section along the motorway from Kozina to Koper in totality exposed geologic structure of the border belt between Adriatic-Apulian foreland and Dinarides that was formed by subthrusting of Adriatic-Apulian foreland (Istria, Friuli underneath External Dinarides (Kras, Čičarija. During this process within the subthrusting belt a geomorphologic step was formed at sites where limestone became overthrust on flyschbeds.Apartof this geomorphologic step became known in the last decade of 20st century as the Kraški rob (Karst edge. With respect to geologic and geomorphologic considerations the term Kra{ki rob (»Karst Edge« as landscape term for cliffs above the valleys of the Osapska reka and upper Rižana rivers should be distinguished from term karst edge (kra{ki rob as a general term which is a synonym for the geomorphologic step consisting of precipitous cliffs and steep carbonate slopes situated entirely between the mouth of the river Timava and Mt. Učka that form the border belt between the karstic plateaus of Kras and Čičarije from one side, and the flysch Istria with the Trieste flysch coastal zone on the otherside.

 15. FEASIBILITY STUDY FOR POTASSIUM IODIDE (KI) DISTRIBUTION IN NEW YORK CITY.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  MOSS, STEVEN

  2005-04-29

  The New York City Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH), Bureau of Environmental Science and Engineering, Office of Radiological Health (ORH) [as the primary local technical consultant in the event of a radiological or nuclear incident within the boundaries of New York City] requested the assistance of Brookhaven National Laboratory (BNL) with the development of a Feasibility Study for Potassium Iodide (KI) distribution in the unlikely event of a significant release of radioactive iodine in or near New York City. Brookhaven National Laboratory had previously provided support for New York City with the development of the radiological/nuclear portions of its All Hazards Emergency Response Plans. The work is funded by Medical and Health Research Association (MHRA) of New York City, Inc., under a work grant by the Federal Centers for Disease Control (CDC) for Public Health Preparedness and Response for Bioterrorism. This report is part of the result of that effort. The conclusions of this report are that: (1) There is no credible radiological scenario that would prompt the need for large segments of the general population of New York City to take KI as a result of a projected plume exposure to radioiodine reaching even the lowest threshold of 5 rem to the thyroid; and (2) KI should be stockpiled in amounts and locations sufficient for use by first responders/emergency responders in response to any localized release of radioiodine.

 16. KiDS-450: tomographic cross-correlation of galaxy shear with Planck lensing

  Science.gov (United States)

  Harnois-Déraps, Joachim; Tröster, Tilman; Chisari, Nora Elisa; Heymans, Catherine; van Waerbeke, Ludovic; Asgari, Marika; Bilicki, Maciej; Choi, Ami; Erben, Thomas; Hildebrandt, Hendrik; Hoekstra, Henk; Joudaki, Shahab; Kuijken, Konrad; Merten, Julian; Miller, Lance; Robertson, Naomi; Schneider, Peter; Viola, Massimo

  2017-10-01

  We present the tomographic cross-correlation between galaxy lensing measured in the Kilo Degree Survey (KiDS-450) with overlapping lensing measurements of the cosmic microwave background (CMB), as detected by Planck 2015. We compare our joint probe measurement to the theoretical expectation for a flat Λ cold dark matter cosmology, assuming the best-fitting cosmological parameters from the KiDS-450 cosmic shear and Planck CMB analyses. We find that our results are consistent within 1σ with the KiDS-450 cosmology, with an amplitude re-scaling parameter AKiDS = 0.86 ± 0.19. Adopting a Planck cosmology, we find our results are consistent within 2σ, with APlanck = 0.68 ± 0.15. We show that the agreement is improved in both cases when the contamination to the signal by intrinsic galaxy alignments is accounted for, increasing A by ∼0.1. This is the first tomographic analysis of the galaxy lensing - CMB lensing cross-correlation signal, and is based on five photometric redshift bins. We use this measurement as an independent validation of the multiplicative shear calibration and of the calibrated source redshift distribution at high redshifts. We find that constraints on these two quantities are strongly correlated when obtained from this technique, which should therefore not be considered as a stand-alone competitive calibration tool.

 17. KiKK: An endless story or the long way to come to a conclusion?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Michel, Rolf; Mueller, Wolfgang-Ulrich

  2009-01-01

  More than one year after the publication of the KiKK-Study (Epidemiological Study on Childhood Cancer in the Vicinity of Nuclear Power Plants), which reported a statistical correlation between the proximity of a person's residence to the nearest nuclear power plant, at the time of diagnosis, and the person's risk of contracting cancer (or leukaemia) prior to his or her fifth birthday, the SSK presented its assessment and the related scientific explanatory statement to the public on the occasion of an expert discussion in Bonn on February 26, 2009, This article describes the background of the SSK deliberations and gives a survey of its essential results and conclusions. In total, the results are unsatisfactory, since the SSK was not able to explain the findings of the KiKK-Study. However, this was not unexpected considering the international state of knowledge regarding the development of childhood cancer. Considering the fact, that the radiation exposure of members of the public, originating from the nuclear power plants even at the locations of the potentially highest exposures, is by orders of magnitude lower than the natural radiation exposures, the SSK was able to exclude the radiation from the nuclear power plants as cause of the observed increased relative risks. Any more far-reaching explanation attempts would be mere speculation. It is still a long way to know how childhood cancer develops and how the results of the KiKK-Study or other small-scale enhancements of the cancer risk can be explained. (orig.)

 18. [Utilization of Physiotherapy Services by Children and Adolescents - Results of the KiGGS- Baseline Survey].

  Science.gov (United States)

  Weber, A; Karch, D; Thyen, U; Rommel, A; Schlack, R; Hölling, H; von Kries, R

  2017-03-01

  Aim of the study: The use of physical therapy in German children and adolescents has so far solely been analyzed on the basis of health insurance data, which can neither consider case history nor social factors. Using the KiGGS-baseline survey it is possible to examine the use of physical therapy on the basis of parental reported health problems and social factors. Methodology: Identifiable determinants for the use of physical therapy in the last 12 months in the KiGGS-baseline survey were examined bivariate and multivariate in logistic regression models with mutual adjustment. The following determinants were considered: social factors, somatic disorders and psychological abnormalities. The proportion of the use of physical therapy, which can be explained by these determinants, was estimated using population-attributable risk fraction. Results: The frequency of the use of physical therapy in the last 12 months in the 0 to 17-year-olds in the KiGGS-baseline survey was 6,4% with higher use during infancy and adolescence. The socio-economic status of parents was not associated with the use of physical therapy. A migration background decreased the probability of the use of physical therapy, for example, among children aged 0 to 2 years (OR adjusted : 0,5 [95% CI: 0,2-1,0]). In those with scoliosis, the use of physical therapy was almost twice as frequent in infancy as in adolescence (58,4 vs. 34,4%). A maximum of 15% of all children and adolescents with back pain reported the use of physical therapy. When ADHD was diagnosed at preschool age, the probability of using physical therapy was increased (OR adjusted : 5,1 [95% CI: 1,4-18,6]). The health problems, which were assessed in the KiGGS-baseline survey and considered for this analysis could explain 37% of the use of physical therapy in the 0 to 2-year-olds. In the other age groups, 59 to 62% could be explained. Conclusion: Comparison of the KiGGS-baseline survey with health insurance data shows similar frequencies

 19. OPREMLJENOST ŠOL Z DIDAKTIČNIMI PRIPOMOČKI ZA PODROČJE ARITMETIKE IN ALGEBRE V PRVEM TRILETJU IN NJIHOVA RACIONALNA UPORABA

  OpenAIRE

  Sraka, Petra

  2011-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni didaktični pripomočki na splošno, sledi pregled terminov, ki so se zanje uporabljali skozi zgodovino vse do danes, klasifikacija ter lastnosti temeljnih didaktičnih pripomočkov. Podane so osnovne smernice kritične izbire ter racionalne uporabe pripomočkov pri pouku matematike. Bolj podrobno so predstavljeni didaktični pripomočki pri pouku matematike v sklopu aritmetike in algebre v prvem triletju osnovne šole oziroma tisti pripomočki, ki jih predpisuje učni ...

 20. Référence de valeur et valeur de référence : le kièt et le pièp, « pivots » des relations interindividuelles lao Kièt and Pièp as Nodes in Lao Inter-Individual Relationships

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Léo Mariani

  2012-10-01

  Full Text Available À travers l’analyse de deux notions émiques, le pièp et le kièt, liées à l’idée d’honneur, cet article propose un modèle fonctionnel de l’interaction sociale lao. Par l’étude de ces mécanismes relationnels, il examine les normes comportementales principales d’un point de vue avant tout pratique, ouvrant la possibilité, pour qui le souhaite, d’une efficacité de l’action dans ce contexte. Des matériaux ethnographiques sont interprétés, conduisant à élaborer, pour ces notions, dont le champ sémantique couvre ceux de l’amour-propre, de l’honorabilité et du prestige, des définitions anthropologiques plus fines qui éclairent la dialectique individu/société dans le Laos contemporain.This article analyzes two emic concepts, pièp and kièt, both connected to the idea of honor, to propose a functional model of Lao social interaction. It examines relational mechanisms and the main behavioral norms from a primarily practical point of view, allowing anyone concerned to achieve action efficiency in this framework. The interpretation of relevant ethnographic materials allows for the elaboration of finer anthropological definitions of these concepts – the semantic field of which encompasses the meanings of amour-propre, honorability, and prestige – which shed light on the dialectical relation between the individual and society in contemporary Laos.

 1. Synthesis H-Zeolite catalyst by impregnation KI/KIO3 and performance test catalyst for biodiesel production

  Science.gov (United States)

  Widayat, W.; Rizky Wicaksono, Adit; Hakim Firdaus, Lukman; Okvitarini, Ndaru

  2016-02-01

  The objective of this research is to produce H-catalyst catalyst that was impregnated with KI/KIO3. The catalyst was analyzed about surface area, X-Ray Diffraction (XRD) and performance test of catalyst for biodiesel production. An H-Zeolite catalyst was synthesized from natural zeolite with chemical treatment processing, impregnation KI/KIO3 and physical treatment. The results shows that the surface area of the catalyst by 27.236 m2/g at a concentration of 5% KI. XRD analysis shows peak 2-θ at 23.627o indicating that KI was impregnated on H-zeolite catalyst. The catalyst was tested in production of biodiesel using palm oil with conventional methods for 3 hour at temperature of 70-80 oC. The result for conversion Fatty Acid Methyl Ester (FAME) reached maximum value on 87.91% under production process using catalyst 5% KIO3-H zeolite.

 2. Kiika Kööki hädas välisuksega / Monica Sikk, Boris Dubovik

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikk, Monica

  2000-01-01

  Kunagise Pärli kohviku ruumidesse rajatud kaupluse Kiika Kööki sisekujundusest (Arhitektuuribüroo ITC MCM) ning muinsuskaitsega probleeme tekitanud uuest välisuksest; muinsuskaitsja Boris Duboviku kommentaar

 3. Kaurismäki ja Almodovar võtavad Cannes'is mõõtu / Andres Laasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2006-01-01

  Filmidest, mis osalevad 17. mail algava Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammis : Aki Kaurismäki "Äärelinna tuled" ("Laitakaupungin valot"), Pedro Almodovari "Tagasipöördumine" ("Volver"), Sofia Coppola "Marie-Antoinette" jt

 4. KiVa Antibullying Program: Overview of Evaluation Studies Based on a Randomized Controlled Trial and National Rollout in Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christina Salmivalli

  2012-12-01

  Full Text Available The effects of a Finnish national school-based antibullying program (KiVa were evaluated in a randomized controlled trial (2007–2009 and during nationwide implementation (since 2009. The KiVa program is been found to reduce bullying and victimization and increase empathy towards victimized peers and self-efficacy to support and defend them. KiVa increases school liking and motivation and contributes to significant reductions in anxiety, depression, and negative peer perceptions. Somewhat larger reductions in bullying and victimization were found in the randomized controlled trial than in the broad rollout, and the largest effects were obtained in primary school (grades 1–6. The uptake of the KiVa program is remarkable, with 90 percent of Finnish comprehensive schools currently registered as program users.

 5. [Physical activity and electronic media use in children and adolescents: results of the KiGGS study: first follow-up (KiGGS wave 1)].

  Science.gov (United States)

  Manz, K; Schlack, R; Poethko-Müller, C; Mensink, G; Finger, J; Lampert, T

  2014-07-01

  Physical activity during childhood and adolescence has numerous health benefits, while sedentary behavior, especially electronic media use, is associated with the development of overweight. Therefore, the promotion of physical activity during childhood and adolescence is an integral part of national public health efforts. The aim of this article is to describe the physical activity behavior of German children and adolescents based on the nationwide data of the German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS wave 1). Furthermore, the association between physical activity and sports participation and use of screen-based media in youth aged 11 to 17 years was analyzed. The analyses included data from 10,426 children and adolescents aged 3-17 years collected by telephone interviews. Children older than 11 years answered the questions by themselves, whereas a parent was interviewed for younger children. The descriptive analyses were performed under consideration of social and demographic factors. According to the results of KiGGS wave 1 a total of 77.5% (95% Cl 76.0-78.9 %) of the children and adolescents participated in sports activities, and 59.7% (58.1-61.3 %) were members of a sports club. The recommendation of the World Health Organization (WHO) to be physically active at least 60 min per day was achieved by 27.5% (26.0-28.9 %). Children and adolescents with a low socioeconomic status (SES) participated less in sports activities than children of higher SES groups. Excessive use of screen-based media was more likely to be associated with lack of sports participation than with a lack of physical activity. In the future, preventive measures should promote the daily physical activity of children and adolescents and additionally encourage children and adolescents with low SES to participate in sports activities.

 6. The temporal and spatial distribution of the proliferation associated Ki-67 protein during female and male meiosis.

  Science.gov (United States)

  Traut, Walther; Endl, Elmar; Scholzen, Thomas; Gerdes, Johannes; Winking, Heinz

  2002-09-01

  We used immunolocalization in tissue sections and cytogenetic preparations of female and male gonads to study the distribution of the proliferation marker pKi-67 during meiotic cell cycles of the house mouse, Mus musculus. During male meiosis, pKi-67 was continuously present in nuclei of all stages from the spermatogonium through spermatocytes I and II up to the earliest spermatid stage (early round spermatids) when it appeared to fade out. It was not detected in later spermatid stages or sperm. During female meiosis, pKi-67 was present in prophase I oocytes of fetal ovaries. It was absent in oocytes from newborn mice and most oocytes of primordial follicles from adults. The Ki-67 protein reappeared in oocytes of growing follicles and was continuously present up to metaphase II. Thus, pKi-67 was present in all stages of cell growth and cell division while it was absent from resting oocytes and during the main stages of spermiocytogenesis. Progression through the meiotic cell cycle was associated with extensive intranuclear relocation of pKi-67. In the zygotene and pachytene stages, most of the pKi-67 colocalized with centromeric (centric and pericentric) heterochromatin and adjacent nucleoli; the heterochromatic XY body in male pachytene, however, was free of pKi-67. At early diplotene, pKi-67 was mainly associated with nucleoli. At late diplotene, diakinesis, metaphase I and metaphase II of meiosis, pKi-67 preferentially bound to the perichromosomal layer and was almost absent from the heterochromatic centromeric regions of the chromosomes. After the second division of male meiosis, the protein reappeared at the centromeric heterochromatin and an adjacent region in the earliest spermatid stage and then faded out. The general patterns of pKi-67 distribution were comparable to those in mitotic cell cycles. With respect to the timing, it is interesting to note that relocation from the nucleolus to the perichromosomal layer takes place at the G2/M-phase transition in

 7. The proliferation marker pKi-67 organizes the nucleolus during the cell cycle depending on Ran and cyclin B.

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Mirko H H; Broll, Rainer; Bruch, Hans-Peter; Bögler, Oliver; Duchrow, Michael

  2003-01-01

  The proliferation marker pKi-67 ('Ki-67 antigen') is commonly used in clinical and research pathology to detect proliferating cells, as it is only expressed during cell-cycle progression. Despite the fact that this antigen has been known for nearly two decades, there is still no adequate understanding of its function. This study has therefore identified proteins that interact with pKi-67, using a yeast two-hybrid system. A mammalian two-hybrid system and immunoprecipitation studies were used to verify these interactions. Among other cell-cycle regulatory proteins, two binding partners associated with the small GTPase Ran were identified. In addition, DNA-structural and nucleolus-associated proteins binding to pKi-67 were found. Moreover, it was demonstrated that the N-terminal domain of pKi-67 is capable of self-binding to its own repeat region encoded by exon 13. Since RanBP, a protein involved in the transport of macromolecules over the nuclear lamina, was found to be a binding partner, a possible effect of pKi-67 on the localization of cell-cycle regulatory proteins was proposed. To test this hypothesis, a tetracycline-responsive gene expression system was used to induce the pKi-67 fragments previously used for the two-hybrid screens in HeLa cells. Subsequent immunostaining revealed the translocation of cyclin B1 from cytoplasm to nucleoli in response to this expression. It is suggested that pKi-67 is a Ran-associated protein with a role in the disintegration and reformation of the nucleolus and thereby in entry into and exit from the M-phase. Copyright 2002 John Wiley & Sons, Ltd.

 8. An analysis of potassium iodide (KI) prophylaxis for the general public in the event of a nuclear accident

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Behling, H.; Behling, K. [S. Cohen & Associates, Inc., McLean, VA (United States); Amarasooriya, H.; Kotsch, J. [Scientech, Inc., Rockville, MD (United States)

  1995-02-01

  A generic difficulty encountered in cost-benefit analyses is the quantification of major elements that define the costs and the benefits in commensurate units. In this study, the costs of making KI available for public use, and the avoidance of thyroidal health effects predicted to be realized from the availability of that KI (i.e., the benefits), are defined in the commensurate units of dollars.

 9. Comparison of the value of PCNA and Ki-67 as markers of cell proliferation in ameloblastic tumor

  Science.gov (United States)

  Mosqueda-Taylor, Adalberto; Molina-Frechero, Nelly; Mori-Estevez, Ana D.; Sánchez-Acuña, Guillermo

  2013-01-01

  Objectives: The aim of this study was to compare among PCNAand Ki-67 as the most reliable immunohistochemical marker for evaluating cell proliferation in ameloblastic tumors. Study Design: Observational, retrospective, and descriptive study of a large series of ameloblastic tumors, composed of 161 ameloblastomas and four ameloblastic carcinomas, to determine and compare PCNA and Ki-67 expression using immunohistochemistry techniques. Results: When analyzing Ki-67 positivity, the desmoplastic ameloblastoma demonstrated a significantly lower proliferation rate (1.9%) compared with the solid/multicystic and unicystic ameloblastomas and ameloblastic carcinomas (p<0.05), whereas the ameloblastic carcinomas displayed a significantly higher rate compared with all of the other ameloblastomas (48.7%) (p<0.05). When analyzing cell proliferation with PCNA, we found significant differences only between the ameloblastic carcinomas (93.3%) and the desmoplastic ameloblastomas (p<0.05). When differences between the immunopositivity for PCNA and Ki-67 were compared, the percentages were higher for PCNA in all types of ameloblastomas and ameloblastic carcinomas. In all cases, the percentages were greater than 80%, whereas the immunopositivity for Ki-67 was significantly lower; for example, the ameloblastic carcinoma expressed the highest positivity and only reached 48.7%, compared to 93.3% when we used PCNA. Conclusions: In the present study, when we used the proliferation cell marker Ki-67, the percentages of positivity were more specific and varied among the different types of ameloblastomas, suggesting that Ki-67 is a more specific marker for the proliferation of ameloblastic tumor cells. Key words:Ameloblastomas, ameloblastic carcinoma, PCNA, Ki-67, cell proliferation markers. PMID:23229269

 10. An analysis of potassium iodide (KI) prophylaxis for the general public in the event of a nuclear accident

  International Nuclear Information System (INIS)

  Behling, H.; Behling, K.; Amarasooriya, H.; Kotsch, J.

  1995-02-01

  A generic difficulty encountered in cost-benefit analyses is the quantification of major elements that define the costs and the benefits in commensurate units. In this study, the costs of making KI available for public use, and the avoidance of thyroidal health effects predicted to be realized from the availability of that KI (i.e., the benefits), are defined in the commensurate units of dollars

 11. Oxidative Stress Posttranslationally Regulates the Expression of Ha-Ras and Ki-Ras in Cultured Astrocytes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samantha Messina

  2012-01-01

  Full Text Available Addition of hydrogen peroxide to cultured astrocytes induced a rapid and transient increase in the expression of Ha-Ras and Ki-Ras. Pull-down experiments with the GTP-Ras-binding domain of Raf-1 showed that oxidative stress substantially increased the activation of Ha-Ras, whereas a putative farnesylated activated form of Ki-Ras was only slightly increased. The increase in both Ha-Ras and Ki-Ras was insensitive to the protein synthesis inhibitor, cycloheximide, and was occluded by the proteasomal inhibitor, MG-132. In addition, exposure to hydrogen peroxide reduced the levels of ubiquitinated Ras protein, indicating that oxidative stress leads to a reduced degradation of both isoforms through the ubiquitin/proteasome pathway. Indeed, the late reduction in Ha-Ras and Ki-Ras was due to a recovery of proteasomal degradation because it was sensitive to MG-132. The late reduction of Ha-Ras levels was abrogated by compound PD98059, which inhibits the MAP kinase pathway, whereas the late reduction of Ki-Ras was unaffected by PD98059. We conclude that oxidative stress differentially regulates the expression of Ha-Ras and Ki-Ras in cultured astrocytes, and that activation of the MAP kinase pathway by oxidative stress itself or by additional factors may act as a fail-safe mechanism limiting a sustained expression of the potentially detrimental Ha-Ras.

 12. Effect of KiFAY on Performance, Insulin-like Growth Factor-1, and Thyroid Hormones in Broilers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amit Kini

  2016-10-01

  Full Text Available A comparative study was performed to investigate the efficacy of KiFAY as a feed additive on performance parameters, thyroid, and pancreatic hormone levels in broilers. Ninety birds (Vencobb 400 were randomly divided into three groups viz., Control (no DL-methionine supplementation, Treatment1 (containing added DL-methionine and Treatment 2 (containing KiFAY and without DL-methionine supplementation. The performance parameters (weekly body weight, body weight gain, feed intake, and feed consumption ratio were recorded and calculated during the whole study of 4 weeks. Analyses of insulin and insulin-like growth factor (IGF 1, triiodothyronine (T3, thyroxine (T4 and thyroid stimulating hormone (TSH were performed at the end of the study. The results show that birds on supplementation of KiFAY performed significantly (p<0.001 better than other treatments. The weekly body weight, body weight gain, feed in-take and feed consumption ratio improved in KiFAY treated birds. The study found an increase in insulin and IGF1 levels (p<0.001 in KiFAY compared with the other treatments. Serum T3, T4, and TSH levels in the Treatment 2 were higher than other treatments (p<0.001. The KiFAY supplementation was able to improve performance with associated responses at a hormonal level in broilers.

 13. Cell Proliferation (KI-67) Expression Is Associated with Poorer Prognosis in Nigerian Compared to British Breast Cancer Women

  Science.gov (United States)

  Agboola, Ayodeji O. J.; Banjo, Adekumbiola A. F.; Anunobi, Charles C.; Salami, Babatunde; Agboola, Mopelola Deji; Musa, Adewale A.; Nolan, Christopher C.; Rakha, Emad A.; Ellis, Ian O.; Green, Andrew R.

  2013-01-01

  Background. Black women with breast cancer (BC) in Nigeria have higher mortality rate compared with British women. This study investigated prognostic features of cell proliferation biomarker (Ki-67) in Nigerian breast cancer women. Materials and Methods. The protein expression of Ki-67 was investigated in series of 308 Nigerian women, prepared as a tissue microarray (TMA), using immunohistochemistry. Clinic-pathological parameters, biomarkers, and patient outcome of tumours expressing Ki-67 in Nigerian women were correlated with UK grade-matched series. Results. A significantly larger proportion of breast tumours from Nigerian women showed high Ki-67 expression. Those tumours were significantly correlated with negative expression of the steroid hormone receptors (ER and PgR), p21, p27, E-cadherin, BRCA-1, and Bcl-2 (all P < 0.001), but positively associated with EGFR (P = 0.003), p53, basal cytokeratins: CK56, CK14, triple negative, and basal phenotype using Nielsen's classification (all P < 0.001) compared to UK women. Multivariate analyses showed that race was also associated with BCSS independent of tumour size, lymph node status, and ER status. Conclusion. Ki-67 expression was observed to have contributed to the difference in the BCSS in Nigerian compared with British BC women. Therefore, targeting Ki-67 in the indigenous black women with BC might improve the patient outcome in the black women with BC. PMID:23691362

 14. The role of Ki67 proliferation assessment in predicting local control in bladder cancer patients treated by radical radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lara, P.C.; Gonzalez, G.; Rey, A.; Apolinario, R.; Santana, C.; Afonso, J.L.; Diaz, J.M.

  1998-01-01

  Purpose: To assess whether tumour proliferation as measured by Ki67 immunostaining has any predictive value for local control in bladder cancer patients treated by radiotherapy. Patients and methods: Fifty-five patients suffering from infiltrating bladder carcinoma recommended for radical radiotherapy (66 Gy/6-7weeks) were included in this study. Paraffin-embedded pre-treatment tumour sections were stained with the Ki67 antibody. The percentage of Ki67-positive nuclei was correlated with established prognostic factors, local control and survival. Results27%) Ki67 expression indices (31.5%) (P<0.05; log-rank test). Conclusions: Ki67 immunostaining was a feasible method to estimate tumour proliferation. Patients with very low proliferating tumours seemed to achieve better local control after fractionated radiotherapy compared to other patients. Further studies are needed with a greater number of patients to accurately define the role of Ki67 expression in predicting tumour repopulation during fractionated radiotherapy. (Copyright (c) 1998 Elsevier Science B.V., Amsterdam. All rights reserved.)

 15. Fabrication of Li-intercalated bilayer graphene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Sugawara

  2011-06-01

  Full Text Available We have succeeded in fabricating Li-intercalated bilayer graphene on silicon carbide. The low-energy electron diffraction from Li-deposited bilayer graphene shows a sharp 3×3R30° pattern in contrast to Li-deposited monolayer graphene. This indicates that Li atoms are intercalated between two adjacent graphene layers and take the same well-ordered superstructure as in bulk C6Li. The angle-resolved photoemission spectroscopy has revealed that Li atoms are fully ionized and the π bands of graphene are systematically folded by the superstructure of intercalated Li atoms, producing a snowflake-like Fermi surface centered at the Γ point. The present result suggests a high potential of Li-intercalated bilayer graphene for application to a nano-scale Li-ion battery.

 16. Li-ion batteries: Phase transition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hou Peiyu; Zhang Yantao; Zhang Lianqi; Chu Geng; Gao Jian

  2016-01-01

  Progress in the research on phase transitions during Li + extraction/insertion processes in typical battery materials is summarized as examples to illustrate the significance of understanding phase transition phenomena in Li-ion batteries. Physical phenomena such as phase transitions (and resultant phase diagrams) are often observed in Li-ion battery research and already play an important role in promoting Li-ion battery technology. For example, the phase transitions during Li + insertion/extraction are highly relevant to the thermodynamics and kinetics of Li-ion batteries, and even physical characteristics such as specific energy, power density, volume variation, and safety-related properties. (topical review)

 17. Fragmentation properties of 6Li

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lovas, R.G.; Kruppa, A.T.; Beck, R.; Dickmann, F.

  1987-01-01

  The α+d and t+τ cluster structure of 6 Li is described in a microscopic α+d cluster model through quantities that enter into the description of cluster fragmentation processes. The states of the separate clusters α, d, t and τ are described as superpositions of Os Slater determinants belonging to different potential size parameters. To describe both the 6 Li and fragment state realistically, nucleon-nucleon forces optimized for the used model state spaces were constructed. The fragmentation properties predicted by them slightly differ from those calculated with some forces of common use provided the latter are modified so as to reproduce the α, d and 6 Li energies. (author) 61 refs.; 9 figs

 18. [Utilization of Occupational Therapy in Children - Results from the KiGGS Basis Survey].

  Science.gov (United States)

  Weber, A; Karch, D; Thyen, U; Rommel, A; Schlack, R; Hölling, H; von Kries, R

  2016-03-01

  A population-based analysis on use of occupational therapy by child's parentally reported health restrictions and socio-demographic determinants is missing. The basis KiGGS survey (2003 to 2006) reports on health in 17 641 children aged 0 to 17 years. The use of occupational therapy in the last 12 months could be ticked as other therapies with a free text field to name occupational therapy or others. Health restrictions potentially relevant for the use of occupational therapy and sociodemographic factors were assessed. The proportion of use of occupational therapy explained by the health restrictions was estimated by the population attributable risk fraction. The average use of occupational therapy for 3 to 13-year-olds was 2.4%. There was no association with the socioeconomic status; Children with immigration background used occupational therapy less often (e. g. age group 3 to 6 years: ORadjusted 0.2 [95-% KI: 0.1-1.0]). The proportion of occupational therapy explainable by the health restrictions considered ranged from 45% (3 to 6 years) to 65% (11 to 13 years). The lower use of occupational therapy in the KiGGS survey compared to health insurance reports may be explained by the ascertainment method. A lower use of occupational therapy related to immigration background matches lower use for physician visits. The causes for the low proportion of explained occupational therapy in young children and the lower use in children with immigration background warrant further research. © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

 19. Implementation of HACCP system in production of Paški cheese

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šime Gligora

  2007-06-01

  Full Text Available Since August 2006 all participants in Republic of Croatia dealing with the food have an obligation to introduce Hazard Analysis of Critical Control Point (HACCP system. Therefore, all producers of dairy products, as well as registered producers of Paški cheese have to implement HACCP system in their facilities. The aim of this work is to describe implementation and use of HACCP system in «Sirena - mala sirana» which is a small-scale cheese factory situated in a place Kolan on the island of Pag. For this reason, EU and Croatian legislative related to HACCP system is firstly described. After that, procedure of certification is presented, as well as prerequisite programsof the system which are the base for successful implementation of the HACCP system. Furthermore, appliance of HACCP in Paški cheese production through system’s documentation is described. Flow diagram is presented, analysis of hazardous and determination of critical control points is described trough defined production processes. Next, control, monitoring and corrective measures for production processes are described. Finally, HACCP plan and Standard Sanitation Operative Procedures (SSOP are presented. Besides that, traceability system and training plan are shown, as well as all required record lists and other documentation for HACCP system. With implementation of the HACCP system in «Sirena» cheese facility, general hygiene was improved as well as hygiene of equipment and personnel. Risk of product contamination is reduced to a minimum level. With effective management of control measures and records, quality of produced Paški cheese was also improved

 20. Hot spot detection for breast cancer in Ki-67 stained slides: image dependent filtering approach

  Science.gov (United States)

  Niazi, M. Khalid Khan; Downs-Kelly, Erinn; Gurcan, Metin N.

  2014-03-01

  We present a new method to detect hot spots from breast cancer slides stained for Ki67 expression. It is common practice to use centroid of a nucleus as a surrogate representation of a cell. This often requires the detection of individual nuclei. Once all the nuclei are detected, the hot spots are detected by clustering the centroids. For large size images, nuclei detection is computationally demanding. Instead of detecting the individual nuclei and treating hot spot detection as a clustering problem, we considered hot spot detection as an image filtering problem where positively stained pixels are used to detect hot spots in breast cancer images. The method first segments the Ki-67 positive pixels using the visually meaningful segmentation (VMS) method that we developed earlier. Then, it automatically generates an image dependent filter to generate a density map from the segmented image. The smoothness of the density image simplifies the detection of local maxima. The number of local maxima directly corresponds to the number of hot spots in the breast cancer image. The method was tested on 23 different regions of interest images extracted from 10 different breast cancer slides stained with Ki67. To determine the intra-reader variability, each image was annotated twice for hot spots by a boardcertified pathologist with a two-week interval in between her two readings. A computer-generated hot spot region was considered a true-positive if it agrees with either one of the two annotation sets provided by the pathologist. While the intra-reader variability was 57%, our proposed method can correctly detect hot spots with 81% precision.

 1. Observations of Young Stellar Objects with Infrared Interferometry: Recent Results from PTI, KI and IOTA

  Science.gov (United States)

  Akeson, Rachel

  Young stellar objects have been one of the favorite targets of infrared interferometers for many years. In this contribution I will briefly review some of the first results and their contributions to the field and then describe some of the recent results from the Keck Interferometer (KI), the Palomar Testbed Interferometer (PTI) and the Infrared-Optical Telescope Array (IOTA). This conference also saw many exciting new results from the VLTI at both near and mid-infrared wavelengths that are covered by other contributions.

 2. Relative validation of the KiGGS Food Frequency Questionnaire among adolescents in Germany

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Truthmann Julia

  2011-12-01

  Full Text Available Abstract Background The aim of this study was to determine the relative validity of the self-administered Food Frequency Questionnaire (FFQ "What do you eat?", which was used in the German National Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS 2003-2006. Methods The validation was conducted in the EsKiMo Nutrition Module, a subsample of KiGGS. The study population included 1,213 adolescents aged between 12 and 17. A modified diet history interview DISHES (Dietary Interview Software for Health Examination Studies was used as the reference method. In order to compare the food groups, the data assessed with both instruments were aggregated to 40 similar food groups. The statistical analysis included calculating and comparing Spearman's correlation coefficients, calculating the mean difference between both methods, and ranking participants (quartiles according to food group consumption, including weighted kappa coefficients. Correlations were also evaluated for relative body weight and socioeconomic status subgroups. Results In the total study population the Spearman correlation coefficients ranged from 0.22 for pasta/rice to 0.69 for margarine; most values were 0.50 and higher. The mean difference ranged between 1.4% for milk and 100.3% for pasta/rice. The 2.5 percentiles and 97.5 percentiles indicated a wide range of differences. Classifications in the same and adjacent quartile varied between 70.1% for pasta/rice and 90.8% for coffee. For most groups, Cohen's weighted kappa showed values between 0.21 and 0.60. Only for white bread and pasta/rice were values less than 0.20. Most of the 40 food groups showed acceptable to good correlations in all investigated subgroups concerning age, sex, body weight and socio-economic status. Conclusions The KiGGS FFQ showed fair to moderate ranking validity except for pasta/rice and white bread. However, the ability to assess absolute intakes is limited. The correlation coefficients

 3. [Neuroendocrine tumors of digestive system: morphologic spectrum and cell proliferation (Ki67 index)].

  Science.gov (United States)

  Delektorskaia, V V; Kushliskiĭ, N E

  2013-01-01

  This review deals with the analysis of up-to-date concepts ofdiferent types of human neuroendocrine tumors of the digestive system. It summarizes the information on the specifics of recent histological classifications and criteria of morphological diagnosis accounting histological, ultrastructural and immunohistochemical parameters. Current issues of the nomenclature as well as various systems of grading and staging are discussed. In the light of these criteria the results of the own research clinical value of the determination of cell proliferation in primary and metastatic gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms on the basis of evaluation of the Ki67 antigen expression are also presented.

 4. Prognostic significance of MCM2, Ki-67 and gelsolin in non-small cell lung cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang, Jun; Tan, Dongfeng; Ramnath, Nithya; Moysich, Kirsten B; Asch, Harold L; Swede, Helen; Alrawi, Sadir J; Huberman, Joel; Geradts, Joseph; Brooks, John SJ

  2006-01-01

  Uncontrolled proliferation and increased motility are hallmarks of neoplastic cells, therefore markers of proliferation and motility may be valuable in assessing tumor progression and prognosis. MCM2 is a member of the minichromosome maintenance (MCM) protein family. It plays critical roles in the initiation of DNA replication and in replication fork movement, and is intimately related to cell proliferation. Ki-67 is a proliferation antigen that is expressed during all but G 0 phases of the cell cycle. Gelsolin is an actin-binding protein that regulates the integrity of the actin cytoskeletal structure and facilitates cell motility. In this study, we assessed the prognostic significance of MCM2 and Ki-67, two markers of proliferation, and gelsolin, a marker of motility, in non-small cell lung cancer (NSCLC). 128 patients with pathologically confirmed, resectable NSCLC (stage I-IIIA) were included. Immunohistochemistry was utilized to measure the expressions of these markers in formalin-fixed, paraffin-embedded tumor tissues. Staining and scoring of MCM2, Ki-67 and gelsolin was independently performed. Analyses were performed to evaluate the prognostic significance of single expression of each marker, as well as the prognostic significance of composite expressions of MCM2 and gelsolin. Cox regression and Kaplan-Meier survival analysis were used for statistical analysis. Of the three markers, higher levels of gelsolin were significantly associated with an increased risk of death (adjusted RR = 1.89, 95% CI = 1.17–3.05, p = 0.01), and higher levels of MCM2 were associated with a non-significant increased risk of death (adjusted RR = 1.36, 95% CI = 0.84–2.20, p = 0.22). Combined, adjusted analyses revealed a significantly poor prognostic effect for higher expression of MCM2 and gelsolin compared to low expression of both biomarkers (RR = 2.32, 95% CI = 1.21–4.45, p = 0.01). Ki-67 did not display apparent prognostic effect in this study sample. The results suggest

 5. Macrophytic flora and vegetation of the rivers Svrljiški and Beli Timok (Eastern Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenačković, D.

  2010-12-01

  Full Text Available Floristic and phytocoenological investigations of macrophytic vegetation of the rivers Svrljiški and Beli Timok in Eastern Serbia were performed. Analysis of the collected plants showed that the hydrophilous flora contains 26 species from 17 families and 21 genuses. Phytocoenological analysis showed 5 different associations from 3 alliances, 3 orders and 3 classis. Aquatic vegetation is represented by the associations Myriophyllo-Potametum and Potametum nodosi, moor vegetation by associations Scirpetum lacustris and Sparganietum erecti, while nitrophilous vegetation is represented by association Polygono-Bidentetum tripartitae. These associations have formed three clear vegetation belts: submerged, floating and emerged vegetation.

 6. Relative validation of the KiGGS Food Frequency Questionnaire among adolescents in Germany

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  Background The aim of this study was to determine the relative validity of the self-administered Food Frequency Questionnaire (FFQ) "What do you eat?", which was used in the German National Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS 2003-2006). Methods The validation was conducted in the EsKiMo Nutrition Module, a subsample of KiGGS. The study population included 1,213 adolescents aged between 12 and 17. A modified diet history interview DISHES (Dietary Interview Software for Health Examination Studies) was used as the reference method. In order to compare the food groups, the data assessed with both instruments were aggregated to 40 similar food groups. The statistical analysis included calculating and comparing Spearman's correlation coefficients, calculating the mean difference between both methods, and ranking participants (quartiles) according to food group consumption, including weighted kappa coefficients. Correlations were also evaluated for relative body weight and socioeconomic status subgroups. Results In the total study population the Spearman correlation coefficients ranged from 0.22 for pasta/rice to 0.69 for margarine; most values were 0.50 and higher. The mean difference ranged between 1.4% for milk and 100.3% for pasta/rice. The 2.5 percentiles and 97.5 percentiles indicated a wide range of differences. Classifications in the same and adjacent quartile varied between 70.1% for pasta/rice and 90.8% for coffee. For most groups, Cohen's weighted kappa showed values between 0.21 and 0.60. Only for white bread and pasta/rice were values less than 0.20. Most of the 40 food groups showed acceptable to good correlations in all investigated subgroups concerning age, sex, body weight and socio-economic status. Conclusions The KiGGS FFQ showed fair to moderate ranking validity except for pasta/rice and white bread. However, the ability to assess absolute intakes is limited. The correlation coefficients for most food items were

 7. Creep of Li2O

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hollenberg, G.W.; Arthur, B.; Lui, Y.Y.

  1985-01-01

  The objective of this effort was to obtain data on the performance of lithium ceramic materials during fast neutron irradiation in support of solid breeder blanket designs. Li 2 O has been observed to swell (greater than or equal to 4%) under fast reactor irradiation. Fortunately, Li 2 O deforms at low temperatures so that swelling strains may be internally accommodated. Laboratory creep experiments were conducted between 500 to 700 0 C in order to provide data for structural analysis of in-reactor experiments and blanket design studies. A densification model agreed with most of the available data

 8. Ternary nitrides for hydrogen storage: Li-B-N, Li-Al-N and Li-Ga-N systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Langmi, Henrietta W.; McGrady, G. Sean

  2008-01-01

  This paper reports an investigation of hydrogen storage performance of ternary nitrides based on lithium and the Group 13 elements boron, aluminum and gallium. These were prepared by ball milling Li 3 N together with the appropriate Group 13 nitride-BN, AlN or GaN. Powder X-ray diffraction of the products revealed that the ternary nitrides obtained are not the known Li 3 BN 2 , Li 3 AlN 2 and Li 3 GaN 2 phases. At 260 deg. C and 30 bar hydrogen pressure, the Li-Al-N ternary system initially absorbed 3.7 wt.% hydrogen, although this is not fully reversible. We observed, for the first time, hydrogen uptake by a pristine ternary nitride of Li and Al synthesized from the binary nitrides of the metals. While the Li-Ga-N ternary system also stored a significant amount of hydrogen, the storage capacity for the Li-B-N system was near zero. The hydrogenation reaction is believed to be similar to that of Li 3 N, and the enthalpies of hydrogen absorption for Li-Al-N and Li-Ga-N provide evidence that AlN and GaN, as well as the ball milling process, play a significant role in altering the thermodynamics of Li 3 N

 9. Proliferation assessment in breast carcinomas using digital image analysis based on virtual Ki67/cytokeratin double staining.

  Science.gov (United States)

  Røge, Rasmus; Riber-Hansen, Rikke; Nielsen, Søren; Vyberg, Mogens

  2016-07-01

  Manual estimation of Ki67 Proliferation Index (PI) in breast carcinoma classification is labor intensive and prone to intra- and interobserver variation. Standard Digital Image Analysis (DIA) has limitations due to issues with tumor cell identification. Recently, a computer algorithm, DIA based on Virtual Double Staining (VDS), segmenting Ki67-positive and -negative tumor cells using digitally fused parallel cytokeratin (CK) and Ki67-stained slides has been introduced. In this study, we compare VDS with manual stereological counting of Ki67-positive and -negative cells and examine the impact of the physical distance of the parallel slides on the alignment of slides. TMAs, containing 140 cores of consecutively obtained breast carcinomas, were stained for CK and Ki67 using optimized staining protocols. By means of stereological principles, Ki67-positive and -negative cell profiles were counted in sampled areas and used for the estimation of PIs of the whole tissue core. The VDS principle was applied to both the same sampled areas and the whole tissue core. Additionally, five neighboring slides were stained for CK in order to examine the alignment algorithm. Correlation between manual counting and VDS in both sampled areas and whole core was almost perfect (correlation coefficients above 0.97). Bland-Altman plots did not reveal any skewness in any data ranges. There was a good agreement in alignment (>85 %) in neighboring slides, whereas agreement decreased in non-neighboring slides. VDS gave similar results compared with manual counting using stereological principles. Introduction of this method in clinical and research practice may improve accuracy and reproducibility of Ki67 PI.

 10. Interobserver reproducibility and accuracy of p16/Ki-67 dual-stain cytology in cervical cancer screening.

  Science.gov (United States)

  Wentzensen, Nicolas; Fetterman, Barbara; Tokugawa, Diane; Schiffman, Mark; Castle, Philip E; Wood, Shannon N; Stiemerling, Eric; Poitras, Nancy; Lorey, Thomas; Kinney, Walter

  2014-12-01

  Dual-stain cytology for p16 and Ki-67 has been proposed as a biomarker in cervical cancer screening. The authors evaluated the reproducibility and accuracy of dual-stain cytology among 10 newly trained evaluators. In total, 480 p16/Ki-67-stained slides from human papillomavirus-positive women were evaluated in masked fashion by 10 evaluators. None of the evaluators had previous experience with p16 or p16/Ki-67 cytology. All participants underwent p16/Ki-67 training and subsequent proficiency testing. Reproducibility of dual-stain cytology was measured using the percentage agreement, individual and aggregate κ values, as well as McNemar statistics. Clinical performance for the detection of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or greater (CIN2+) was evaluated for each individual evaluator and for all evaluators combined compared with the reference evaluation by a cytotechnologist who had extensive experience with dual-stain cytology. The percentage agreement of individual evaluators with the reference evaluation ranged from 83% to 91%, and the κ values ranged from 0.65 to 0.81. The combined κ value was 0.71 for all evaluators and 0.73 for cytotechnologists. The average sensitivity and specificity for the detection of CIN2+ among novice evaluators was 82% and 64%, respectively; whereas the reference evaluation had 84% sensitivity and 63% specificity, respectively. Agreement on dual-stain positivity increased with greater numbers of p16/Ki-67-positive cells on the slides. Good to excellent reproducibility of p16/Ki-67 dual-stain cytology was observed with almost identical clinical performance of novice evaluators compared with reference evaluations. The current findings suggest that p16/Ki-67 dual-stain evaluation can be implemented in routine cytology practice with limited training. © 2014 American Cancer Society.

 11. Effect of reducing agents on low-temperature synthesis of nanostructured LiFePO4

  Science.gov (United States)

  Kulka, Andrzej; Walczak, Katarzyna; Zając, Wojciech; Molenda, Janina

  2017-09-01

  Simple co-precipitation synthesis procedure yielding nanometric LiFePO4 with enhanced electrochemical properties without any post-synthesis heat treatment is presented. XRD, SEM and TEM analysis of the obtained powders revealed platelet crystallites and well crystalized bulk structure. Effective way of decreasing amount of Fe3+ containing phases by addition of reducing agents (KI, (NH4)2S2O3, glucose and the atmosphere of 5%H2-95%Ar) during low-temperature (107 °C) synthesis is described. The traditional analytical chemistry methods or the Mӧssbauer spectroscopy methods revealed that utilization of selected reducing agents diminished Fe3+ concentration from 25 to 12 at%. The constructed cells with optimized LiFePO4 as a cathode material showed superior electrochemical performances, including high reversible capacity up to 162 mAh/g at C/10 current discharge rate, flat voltage plateau with a value close to 3.45 V vs. Li0/+.

 12. Remediation of Veliki bački kanal and sustainable use of resources in its surroundings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojanović Vladimir

  2014-01-01

  Full Text Available Veliki bački kanal is one of the most polluted watercourses in Serbia and it is frequently the central topic of the analysis of huge ecological issues in Serbia. It was dug at the turn of the 19th century with the main purpose to drain the wetland areas in central Bačka and to enhance economic growth of the settlements that had been colonized several times during the 18th century. Although it is being studied mostly from environment protection perspective at present, it has been changing the features of the landscape and the environment in this area. The issue of intensive pollution, predominantly from food industry, has been increasing since the second half of the 20th century. This type of pollution completely diminished the canal functions planned by the project designers. Current and future canal functions are: drainage and flood protection, irrigation, water supply, wastewater recipient, canal traffic, fish farming, tourism (recreation and nature protection. Remediation is crucial and fundamental prerequisite for sustainable use or Veliki bački kanal resources.

 13. Immunohistochemical distribution of Ki67 in epidermis of thick glabrous skin of human digits.

  Science.gov (United States)

  Petrovic, Aleksandar; Petrovic, Vladimir; Milojkovic, Bobana; Nikolic, Ivan; Jovanovic, Dragan; Antovic, Aleksandra; Milic, Miroslav

  2018-01-01

  The glabrous skin on the flexor sides of hands and feet, compared to other integument regions, has thicker epidermis and more complex pattern of epidermal ridges, wherefore in microscopy is denominated as thick skin. The epidermis of this skin type has individually unique and permanent superficial patterns, called dermatoglyphics, which are maintained by regenerative potential of deep epidermal rete ridges, that interdigitate with adjacent dermis. Using light microscopy, we analyzed cadaveric big toes thick skin samples, described histology of deep epidermal ridges (intermediate, limiting, and transverse), and quantitatively evidenced their pattern of proliferation by immunohistochemical assessment of Ki67. Immunohistochemical distribution of Ki67 was confined to basal and suprabasal layers, with pattern of distribution specific for intermediate, limiting and transverse ridges that gradually transform within epidermal height. Deep epidermal ridges, interdigitating with dermal papillae, participate in construction of intricate epidermal base, whose possible role in epidermal regeneration was also discussed. Having a prominent morphology, this type of epidermis offers the best morphological insight in complexities of skin organization, and its understanding could challenge and improve currently accepted models of epidermal organization.

 14. High Rate Performance Nanocomposite Electrode of Mesoporous Manganese Dioxide/Silver Nanowires in KI Electrolytes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yanhua Jiang

  2015-10-01

  Full Text Available In recent years, manganese dioxide has become a research hotspot as an electrode material because of its low price. However, it has also become an obstacle to industrialization due to its low ratio of capacitance and the low rate performance which is caused by the poor electrical conductivity. In this study, a KI solution with electrochemical activity was innovatively applied to the electrolyte, and we systematically investigated the rate performance of the mesoporous manganese dioxide and the composite electrode with silver nanowires in supercapacitors. The results showed that when mesoporous manganese dioxide and mesoporous manganese dioxide/silver nanowires composite were used as electrodes, the strength of the current was amplified five times (from 0.1 to 0.5 A/g, the remaining rates of specific capacitance were 95% (from 205.5 down to 197.1 F/g and 92% (from 208.1 down to 191.7 F/g in the KI electrolyte, and the rate performance was much higher than which in an Na2SO4 electrolyte with a remaining rate of 25% (from 200.3 down to 49.1 F/g and 60% (from 187.2 down to 113.1 F/g. The morphology and detail structure were investigated by Scanning electron microscopy, X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectrometry and Nitrogen adsorption-desorption isotherms. The electrochemical performance was assessed by cyclic voltammograms, galvanostatic charge/discharge and electrochemical impedance spectroscopy.

 15. Memories of Serbian victims under Bulgarian occupation in Leskovački glasnik (1915-1918

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antić Dejan D.

  2015-01-01

  Full Text Available The Serbian army was forced to retreat towards Metohija and Albania eventually due to the armed aggression and attacks from the north and east in October 1915 by the united forces of the German and Austro-Hungarian units against the Kingdom of Serbia. Together with the army, the monarch, executive and legislative branch, intellectuals and civilians also retreated, not wanting to fall in the hands of the incoming army formations of the Central Powers. Following the retreat of the government and army bodies, the territory of the Kingdom of Serbia found itself under the control of the enemy forces, which started the 3-year period of occupation. The subject of this paper are the texts written by the newspaper called Leskovački glasnik (Leskovac Messenger in the period between World War I and World War II, which dealt with the sufferings of the Serbian civilians in the Bulgarian occupied zone from 1915 to 1918. Special attention is paid to the Leskovački glasnik's reports about marking the anniversary of the Bulgarian terror and killings of Serbs, about opening and consecration of memorials, about the heroic deeds and the tragic destiny of the people in south Serbia.

 16. Nonstoichiometric complex of gramicidin D with KI at 0.80 (angstrom) resolution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olczak, A.; Glowka, M.L.; Szczesio, M.; Bojarsk, J.; Duax, W.L.; Burkhart, B.M.; Wawrzak, Z.

  2007-01-01

  The crystal structure of a nonstoichiometric complex of gramicidin D (gD) with KI has been determined at 100 K using synchrotron radiation. The final R factor was 0.106 for 83 988 observed reflections (Friedel pairs were not merged) collected to 0.80 (angstrom). The structure consists of four independent pentadecapeptides and numerous solvent molecules and salt ions. The general architecture of the antiparallel double-stranded gramicidin dimers in the crystal (a right-handed antiparallel DSβH R form) closely resembles that of previously published cation complexes of gD. However, a significantly different mixture of gramicidin isomers is found in the crystal of the KI complex, including partial occupancy of phenylalanine at position 11. Only three sites in each of the two crystallographically independent channels are partially occupied by potassium cations instead of the commonly observed seven sites. The sum of the partial occupancies of K + (1.10 per two dimers) is consistent with the sum of the iodide occupancies (1.095 over eight sites), which is also confirmed by the anomalous signal of the iodide. There was a significant asymmetry of the distribution and occupancies of cations in the crystallographically independent gramicidin channels, in contrast to the distribution found in the rubidium chloride complex with gD.

 17. 7Li--7Be experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rowley, J.K.

  1978-01-01

  An experiment to detect solar neutrinos by use of lithium is considered. The reaction employed is 7 Li(ν,e - ) 7 Be. The parameters of a possible experimental arrangement are described; chemical separation, backgrounds, and counting are discussed at some length. Despite the problems such an experiment still seems feasible. 5 figures, 6 tables

 18. Thermal Stability of LiPF6 Salt and Li-ion Battery Electrolytes Containing LiPF6

  OpenAIRE

  Yang, Hui; Zhuang, Guorong V.; Ross Jr., Philip N.

  2006-01-01

  The thermal stability of the neat LiPF6 salt and of 1 molal solutions of LiPF6 in prototypical Li-ion battery solvents was studied with thermogravimetric analysis (TGA) and on-line FTIR. Pure LiPF6 salt is thermally stable up to 380 oK in a dry inert atmosphere, and its decomposition path is a simple dissociation producing LiF as solid and PF5 as gaseous products. In the presence of water (300 ppm) in the carrier gas, its decomposition onset temperature is lowered as a result of direct t...

 19. Comparison of 5 Ki-67 antibodies regarding reproducibility and capacity to predict prognosis in breast cancer: does the antibody matter?

  Science.gov (United States)

  Ács, Balázs; Kulka, Janina; Kovács, Kristóf Attila; Teleki, Ivett; Tőkés, Anna-Mária; Meczker, Ágnes; Győrffy, Balázs; Madaras, Lilla; Krenács, Tibor; Szász, Attila Marcell

  2017-07-01

  Although several antibodies are available for immunohistochemical detection of Ki-67, even the most commonly used MIB-1 has not been validated yet. Our aim was to compare 5 commercially available antibodies for detection of Ki-67 in terms of agreement and their ability in predicting prognosis of breast cancer. Tissue microarrays were constructed from 378 breast cancer patients' representative formalin-fixed, paraffin-embedded tumor blocks. Five antibodies were used to detect Ki-67 expression: MIB-1 using chromogenic detection and immunofluorescent-labeled MIB-1, SP-6, 30-9, poly, and B56. Semiquantitative assessment was performed by 2 pathologists independently on digitized slides. To compare the 5 antibodies, intraclass correlation and concordance correlation coefficient were used. All the antibodies but immunofluorescent-labeled MIB-1 (at 20% and 30% thresholds, P=.993 and P=.342, respectively) and B56 (at 30% threshold, P=.288) separated high- and low-risk patient groups. However, there were a significant difference (P values for all comparisons≤.005) and a moderate concordance (intraclass correlation, 0.645) between their Ki-67 labeling index scores. The highest concordance was found between MIB-1 and poly (concordance correlation coefficient=0.785) antibodies. None of the antibodies except Ki-67 labeling index as detected by poly (P=.031) at 20% threshold and lymph node status (Pantibodies in their capacity to detect proliferating tumor cells and to separate low- and high-risk breast cancer patient groups. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. [Expression of Ki-67 and P53 protein in oral squamous cell carcinoma and its clinical significance].

  Science.gov (United States)

  He, Wei; Xiao, Yan; Chen, Wei-min

  2015-04-01

  To investigate the clinical and pathological features and its relationship with the expression of Ki-67 and p53 protein in oral squamous cell carcinoma. Immunohistochemical SP staining method was used to quantify the protein expression levels of Ki-67 and p53 protein in 10 cases of normal oral mucosa, 16 cases of oral leukoplakia (OLK) tissue, and 48 cases of oral squamous cell carcinoma. The relationship of the expression of Ki-67 and p53 protein to clinical and pathological data was analyzed, and SPSS17.0 software package was used for statistical analysis. The positive expression rate of Ki-67 protein in normal oral mucosa, oral leukoplakia and oral squamous cell carcinoma was 30%, 56.3% and 79.2%, respectively; The positive expression rate of p53 was 0%, 43.8%, and 70.8%, respectively; Ki-67 and p53 expression had significant difference among normal oral mucosa, oral leukoplakia and oral squamous cell carcinoma (Poral squamous cell carcinoma (Poral squamous cell carcinoma tissues may play an important role in the development of oral squamous cell carcinoma.

 1. Current Status and Future Prospect of K-NET and KiK-net

  Science.gov (United States)

  Aoi, S.; Kunugi, T.; Suzuki, W.; Nakamura, H.; Fujiwara, H.

  2014-12-01

  During 18 years since the deployment of K-NET following the Kobe earthquake, our attention has mainly focused on rapidity of the data collection and an unfailing and reliable observation. In this presentation, we review three generations of the instruments employed by K-NET and KiK-net from these two points of view.At beginning of the 2000's, we newly developed the second generation instruments (K-NET02, K-NET02A, KiK-net06) to replace the first generation instruments (K-NET95, SMAC-MDK) employed when the networks were constructed in the 1990's. These instruments have an automatic dial-out function. It takes typically 2-5 s to establish communication and a few seconds to send the pre-trigger data. After that, data is available typically within a 1.5 s delay. Not only waveform data but also strong motion indexes such as real-time intensity, PGA, PGV, PGD, and response spectra are continuously sent once a second.After the 2011 Tohoku earthquake, we have developed the third generation instruments (K-NET11, KiK-net11) and have replaced almost half of the all stations country wide. Main improvement of this instrument is more unfailing and reliable observation. Because we have often experienced very large ground motions (e.g. 45 records exceeding gravity), the maximum measureable range was expanded from 2000 gal to 4000 gal for the second generation instrument, and to 8000 gal for the third. For the third generation instrument, in case of power failure, observation (including transmission of data) works for seven days thanks to the backup battery, while for the second generation instruments it works only for one day. By adding an oblique component to the three-component accelerometers, we could automatically distinguish shaking data from noise such as electric pulses which may cause a false alarm in EEW. Implementation to guarantee the continuity of observation under severe conditions such as during the Tohoku earthquake is very important, as well as a highly efficient

 2. Evaluation of Ki-67 Staining Levels as an Independent Biomarker of Biochemical Recurrence After Salvage Radiation Therapy for Prostate Cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parker, Alexander S.; Heckman, Michael G.; Wu, Kevin J.; Crook, Julia E.; Hilton, Tracy W.; Pisansky, Thomas M.; Bernard, Johnny R.; Schild, Steven E.; Khor, Li Yan; Hammond, Elizabeth H.; Pollack, Alan; Buskirk, Steven J.

  2009-01-01

  Purpose: We recently published a scoring algorithm to predict biochemical recurrence (BCR) after salvage radiation therapy (SRT) for prostate cancer. Currently, this algorithm is based on clinicopathologic features and does not incorporate information from tumor-based biomarkers. Herein, we evaluate the ability of Ki-67 staining in primary prostate cancer to independently aid in the prediction of BCR among men undergoing SRT. Methods and Materials: We identified 147 patients who were treated with SRT between July 1987 and July 2003 at Mayo Clinic (Rochester, MN; Jacksonville, FL; Scottsdale, AZ). Staining levels of Ki-67 in primary tumor samples were detected by use of a monoclonal antibody and quantified by use of a computer-assisted method. We used Cox proportional hazards models to examine the association of Ki-67 staining and BCR in single-variable models and after multivariable adjustment. Results: The risk of BCR for men with tumors in the highest tertile of Ki-67 staining is approximately two times that for men with tumors in the lower two tertiles (relative risk, 2.02; 95% confidence interval, 1.23-3.32; p = 0.005) after adjustment for the features in our original scoring algorithm. Further adjustment for additional covariates did not attenuate this association. Evidence from concordance index values supports that Ki-67 staining adds to the predictive ability of our existing scoring algorithm. Conclusions: Our data suggest that higher levels of Ki-67 staining are associated with increased risk of BCR after SRT, independent of existing clinicopathologic covariates. Future studies involving larger numbers of patients are required to validate these results and also explore possible means of combining this biomarker with existing prognostic tools.

 3. KiVa Anti-Bullying Program in Italy: Evidence of Effectiveness in a Randomized Control Trial.

  Science.gov (United States)

  Nocentini, Annalaura; Menesini, Ersilia

  2016-11-01

  The present study aims to evaluate the effectiveness of the KiVa anti-bullying program in Italy through a randomized control trial of students in grades 4 and 6. The sample involved 2042 students (51 % female; grade 4, mean age = 8.85; ds = 0.43; grade 6, mean age = 10.93; ds = 0.50); 13 comprehensive schools were randomly assigned into intervention (KiVa) or control (usual school provision) conditions. Different outcomes (bullying, victimization, pro-bullying attitudes, pro-victim attitudes, empathy toward victims), analyses (longitudinal mixed model with multiple-item scales; longitudinal prevalence of bullies and victims using Olweus' single question), and estimates of effectiveness (Cohen's d; odds ratios) were considered in order to compare the Italian results with those from other countries. Multilevel models showed that KiVa reduced bullying and victimization and increased pro-victim attitudes and empathy toward the victim in grade 4, with effect sizes from 0.24 to 0.40. In grade 6, KiVa reduced bullying, victimization, and pro-bullying attitudes; the effects were smaller as compared to grade 4, yet significant (d ≥ 0.20). Finally, using Olweus dichotomous definition of bullies and victims, results showed that the odds of being a victim were 1.93 times higher for a control student than for a KiVa student in grade 4. Overall, the findings provide evidence of the effectiveness of the program in Italy; the discussion will focus on factors that influenced successfully the transportability of the KiVa program in Italy.

 4. Neoplasias astrocitárias e correlação com as proteínas p53 mutada e Ki-67 Astrocytic neoplasms and correlation with mutate p53 and Ki-67 proteins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Rassier Isolan

  2005-12-01

  Full Text Available As neoplasias astrocitárias correspondem a 60% dos tumores do sistema nervoso central, sendo o estudo da biologia molecular um importante passo para a compreensão da gênese e comportamento biológico destas doenças. As proteínas Ki-67, que é um marcador de proliferação celular, e p53, que é o produto do gene supressor de tumor de mesmo nome, são importantes marcadores tumorais. O objetivo deste estudo foi identificar e quantificar as proteínas Ki-67 e produto do gene supressor de tumor TP53 em diferentes graus de malignidade das neoplasias astrocitárias, bem como analisar suas relações com idade e sexo. Foram estudadas por imuno-histoquímica as proteínas Ki-67 e p53 em 47 pacientes com neoplasias astrocitárias ressecadas cirurgicamente, classificadas previamente e revisadas quanto ao grau de malignidade, de acordo com o proposto pela Organização Mundial da Saúde. Os núcleos celulares imunomarcados foram quantificados no programa Imagelab-softium pela razão paramétrica absoluta entre os núcleos de células positivas e o número total de células tumorais, sendo contadas 1000 células. O delineamento utilizado foi transversal não controlado. Para análise estatística as variáveis foram divididas em grupos, que para a Ki-67 foram ausente, 5% e para a p53 foram ausente (0, The astrocytic neoplasms respond by 60% of the central nervous system tumors, being the study of the molecular biology an important step for the understanding of the genesis and biological behavior of these diseases. The Ki-67 proteins, which are markers of the cellular proliferation, and p53, which is the product of the tumor suppressor gene TP53, are both important tumoral markers. This study intends to identify and quantify the Ki-67 and p53 proteins in astrocytic tumors of different grades of malignancy, as well as to analyze their relations with age and gender. Ki-67 and p53 proteins in 47 patients with surgically resected astrocytic neoplasms were

 5. Mobbing in vrste agresij, ki so jim izpostavljeni zaposleni v zdravstveni negi ter ukrepi za preprečevanje

  OpenAIRE

  Lorbek, Tanja

  2013-01-01

  Največjo grožnjo zaposlenim danes predstavlja čustveno in psihično nasilje, spolno ter drugo nadlegovanje na delovnem mestu, pogosto imenovano mobbing. Prilagajanje novim družbenim razmeram in novim vrednotam, malikovanje kapitala in konkurenčnosti, ki v resnici pomeni tekmovalnost, je v odnose na delovnem mestu vneslo občutek negotovosti. Temu se je pridružil tudi pojav prostega pretoka blaga, storitev in oseb, ki poleg kopičenja dobička povzroča tudi negotovost pri zaposlovanju in brezposel...

 6. LiHo(PO34

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mokhtar Férid

  2009-02-01

  Full Text Available Lithium holmium(III polyphosphate(V, LiHo(PO34, belongs to the type I of polyphosphates with general formula ALn(PO34, where A is a monovalent cation and Ln is a trivalent rare earth cation. In the crystal structure, the polyphosphate chains spread along the b-axis direction, with a repeat period of four tetrahedra and 21 internal symmetry. The Li and Ho atoms are both located on twofold rotation axes and are surrounded by four and eight O atoms, leading to a distorted tetrahedral and dodecahedral coordination, respectively. The HoO8 polyhedra are isolated from each other, the closest Ho...Ho distance being 5.570 (1 Å.

 7. The films of Mitani Kōki: Intertextuality and comedy in contemporary Japanese cinema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rie Yamasaki

  2011-01-01

  Full Text Available The purpose of this article is to investigate the importance of intertextual references in the films of one of Japan’s most successful contemporary comedy filmmakers, Mitani Kōki. Since Mitani consciously makes references to other films, intertextuality works as a key element to comprehend his works. Although the recognition of the references used in his films is not too significant to influence entertaining perspectives, the absence of these detailed intertextual components would prevent the films being recognised as ‘Mitani films’. By analysing all of his four films, this article will provide a useful example of the idea of intertextuality. In addition, this study will also focus on Japan in the 1990s, when Mitani debuted as a film director. This is an important point to be discussed, since his film-making approaches seem to be significantly related to the social background of the time.

 8. On kitsch and kič: Comparing kitsch concepts from Bavaria, Serbia and Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ortlieb Stefan A.

  2017-01-01

  Full Text Available The German word kitsch has been internationally successful. Today, it is commonly used in many modern languages including Serbian and Slovenian (kič-but does it mean the same? In a pilot study, thirty-six volunteers from Bavaria, Serbia and Slovenia rated two hundred images of kitsch objects in terms of liking, familiarity, determinacy, arousal, perceived threat, and kitschiness. Additionally, art expertise, ambiguity tolerance, and value orientations were assessed. Multilevel regression analysis with crossed random effects was used to explore crosscultural differences: Regardless of cultural background, liking of kitsch objects was positively linked to emotionally arousing items with non-threatening content. Self-transcendence was positively linked to liking, while ambiguity of the parental image was concordantly associated with kitschiness. For participants from Serbia and Slovenia, threatening content was correlated with kitschiness, while participants from Bavaria rated determinate items as kitschier. Results are discussed with regard to literature on kitsch and implications for future research.

 9. Markkinoinnin kehittäminen, Verkkomarkkinointi ja sosiaalinen media : JA-KI Muutto Oy

  OpenAIRE

  Kahanpää, Timo

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja tehostaa helsinkiläisen muuttoalan yrityksen JA-KI Muutto Oy:n markkinointia verkossa ja siellä nimenomaan sosiaalisessa mediassa. Työn tavoitteena oli löytää ja tuoda esille keinoja ja kehittämisehdotuksia, joiden avulla markkinointia verkossa voitaisiin tehostaa entisestään. Opinnäytetyö tehtiin kehittämistehtävänä ja se jakautuu kahteen osaan: teoriaosaan ja kehittämisosaan. Teoriaosiossa käydään läpi eri lähteiden kautta ensin markkinoin...

 10. Stohastički model prognoze potražnje rezervnih delova

  OpenAIRE

  Milojević S. Ivan; Guberinić V. Rade

  2012-01-01

  U ovom radu dat je stohastički model prognoze potražnje rezervnih delova. Model koji je dat izabran je po sledećim kriterijumima: da može biti primenjen, prema nameni prognoze potražnje rezervnih delova i da se ne nalazi u osnovnoj udžbeničkoj literaturi. Da bi se mogli izdvojiti, doraditi i razviti, novi modeli i metode prognoze potražnje rezervnih delova, nužno je sagledati sve ono što na neki način utiče na potražnju. Izdvojeni su uticajni faktori na potražnju rezervnih d...

 11. Üliõpilase meelespea

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  16. aprill. TPÜ valitsuse otsus nr. 3 kõlab nii : alustada TPÜ lõpetanutele UNESCO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühise töögrupi poolt välja töötatud ingliskeelse ülikooli diplomi lisa Diplome Supplement (DS) väljastamist üliõpilase soovil ; kinnitada Diploma Supplementì väljastamise kord ja vormistamise maksumus 500 krooni : [täistekst

 12. Düşünme Stilleri Ve Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki

  OpenAIRE

  Palut, Birsen

  2008-01-01

  Düşünme stili bireyin zihninde olup bitenlerin ve düşünme süreçlerinin farklı şekillerde dışa yansıması olarak tanımlanmaktadır. Düşünme stillerinin oluşum ve gelişim sürecinde bireyin sosyalleşme süreci önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreçte anne ve baba tutumları bireylerde hangi tür düşünme süreçlerinin baskın hale geleceğinin belirlenmesinde en önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır. Ailelerin içinde yaşadığı kültürel değerler ve inançlar ebeveynlerin çocuk yetiştirme değerlerini, gel...

 13. Türkiye’de Vergi Gelirleri ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Vahit EREN

  2018-01-01

  Full Text Available Çalışmanın amacı, Türkiye’de 1975-2013 dönemine ait yıllık verilerle vergi gelirleri ile kalkınma arasındaki ilişkinin varlığını araştırmakla beraber söz konusu ilişkinin yönünü farklı ekonometrik testlerle analiz etmektir. Hacker ve Hatemi nedensellik testi bulgularına göre, dolaylı vergi gelirlerinden kalkınmaya doğru tek yönlü; Breitung ve Caldelon frekans alanı nedensellik testi ise toplam vergi gelirlerinden kalkınmaya, dolaysız vergi gelirlerinden kalkınmaya ve kalkınmadan dolaylı vergi gelirlerine doğru tek yönlü ilişkiler tespit edilmiştir.

 14. Çocuk Yetiştirme Stilleri ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

  OpenAIRE

  TUNÇ, Aygül; TEZER, Esin

  2006-01-01

  Bu çalismanin amaci, çocuk yetistirme stilleriyle benlik saygisi arasindaki iliskileri saptamaktir. Arastirmada ayrica, bu iliskilerin cinsiyete göre degisip degismedigi de incelenmistir. Arastirma, 755 (354 kiz, 401 erkek) lise ögrencisi üzerinde yürütülmüstür. Arastirmada biri Rosenberg Benlik Saygisi Ölçegi, digeri Çocuk Yetistirme Stilleri Envanteri olmak üzere iki ölçme araci kullanilmistir. Ögrenciler Çocuk Yetistirme Stilleri Envanterinin iki boyutundan (kabuVilgi ve kontrol/denetle...

 15. Kinetic Monte Carlo Study of Li Intercalation in LiFePO4.

  Science.gov (United States)

  Xiao, Penghao; Henkelman, Graeme

  2018-01-23

  Even as a commercial cathode material, LiFePO 4 remains of tremendous research interest for understanding Li intercalation dynamics. The partially lithiated material spontaneously separates into Li-poor and Li-rich phases at equilibrium. Phase segregation is a surprising property of LiFePO 4 given its high measured rate capability. Previous theoretical studies, aiming to describe Li intercalation in LiFePO 4 , include both atomic-scale density functional theory (DFT) calculations of static Li distributions and entire-particle-scale phase field models, based upon empirical parameters, studying the dynamics of the phase separation. Little effort has been made to bridge the gap between these two scales. In this work, DFT calculations are used to fit a cluster expansion for the basis of kinetic Monte Carlo calculations, which enables long time scale simulations with accurate atomic interactions. This atomistic model shows how the phases evolve in Li x FePO 4 without parameters from experiments. Our simulations reveal that an ordered Li 0.5 FePO4 phase with alternating Li-rich and Li-poor planes along the ac direction forms between the LiFePO 4 and FePO 4 phases, which is consistent with recent X-ray diffraction experiments showing peaks associated with an intermediate-Li phase. The calculations also help to explain a recent puzzling experiment showing that LiFePO 4 particles with high aspect ratios that are narrower along the [100] direction, perpendicular to the [010] Li diffusion channels, actually have better rate capabilities. Our calculations show that lateral surfaces parallel to the Li diffusion channels, as well as other preexisting sites that bind Li weakly, are important for phase nucleation and rapid cycling performance.

 16. Association analysis of polymorphism in KiSS1 gene with reproductive traits in goats.

  Science.gov (United States)

  El-Tarabany, Mahmoud S; Zaglool, Asmaa W; El-Tarabany, Akram A; Awad, Ashraf

  2017-05-01

  Understanding the genetic information of related genes is helpful for the selection and breeding course through marker assisted selection. The aim of the current study was to detect polymorphisms of the KiSS1 gene in 137 animals, including Baladi, Zaraibi and Damascus goat breeds by PCR-RFLP, and DNA sequencing and to investigate the association between these variants and reproductive traits. Comparison of the nucleotide sequence indicated the substitution of T with A at position 121 (T121A) in the intron 1 of the KiSS1 gene in all goat breeds. This substitution distorts the restriction site of the XmnI restriction enzyme and consequently two genotypes were detected (TA and TT). The T121A SNP is associated significantly with litter size in Damascus and Zaribi breeds (p=0.025 and 0.001, respectively). The animals with the TT genotype in Damascus and Zaribi breeds had a significantly higher estradiol 17β level than that recorded in TA genotype at estrus phase (p=0.013 and 0.028, respectively) and late-luteal phase (p=0.067 and 0.041, respectively) of the estrus cycle. Furthermore, animals with the TT genotype in Damascus and Zaribi breeds had significant higher progesterone level at mid-luteal (p=0.037 and 0.045, respectively) phase. Meanwhile, there were no significant differences in progesterone level in late-luteal phase between both genotypes in Zaribi breed (p=0.267). The current trial indicated that the prolific TT genotype in both Damascus and Zaribi breeds had superior estradiol 17β level at estrus phase and an eminent progesterone level at both early and mid-luteal phases of the estrous cycle. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 17. Predictors of sentinel lymph node metastases in breast cancer-radioactivity and Ki-67.

  Science.gov (United States)

  Thangarajah, Fabinshy; Malter, Wolfram; Hamacher, Stefanie; Schmidt, Matthias; Krämer, Stefan; Mallmann, Peter; Kirn, Verena

  2016-12-01

  Since the introduction of the sentinel node technique for breast cancer in the 1990s patient's morbidity was reduced. Tracer uptake is known to be dependent from lymph node integrity and activity of macrophages. The aim of this study was to assess whether radioactivity of the tracer can predict sentinel lymph node metastases. Furthermore, a potential association with Ki-67 index was examined. Non-invasive prediction of lymph node metastases could lead to a further decrease of morbidity. We retrospectively analyzed patients with primary breast cancer who underwent surgery at the Department of Obstetrics and Gynecology in the University Hospital of Cologne between 2012 and 2013. Injection of radioactive tracer was done a day before surgery in the department of Nuclear Medicine. Clinical data and radioactivity of the sentinel node measured the day before and intraoperatively were abstracted from patient's files. Of 246 patients, 64 patients had at least one, five patients had two and one patient had three positive sentinel lymph nodes. Occurrence of sentinel lymph node metastases was not associated with preoperative tracer activity (p = 0,319), intraoperative tracer activity of first sentinel node (p = 0,086) or with loss of tracer activity until operation (p = 0,909). There was no correlation between preoperative Ki-67 index and occurrence of lymph node metastases (p = 0,403). In our cohort, there was no correlation between radioactivity and sentinel node metastases. Tracer uptake might not only be influenced by lymph node metastases and does not predict metastatic lymph node involvement. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. A new bathymetric survey of the Suwałki Landscape Park lakes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borowiak Dariusz

  2016-12-01

  Full Text Available The results of the latest bathymetric survey of 21 lakes in the Suwałki Landscape Park (SLP are presented here. Measurements of the underwater lake topography were carried out in the years 2012–2013 using the hydroacoustic method (sonar Lawrence 480M. In the case of four lakes (Błędne, Pogorzałek, Purwin, Wodziłki this was the first time a bathymetric survey had been performed. Field material was used to prepare bathymetric maps, which were then used for calculating the basic size and shape parameters of the lake basins. The results of the studies are shown against the nearly 90 year history of bathymetric surveying of the SLP lakes. In the light of the current measurements, the total area of the SLP lakes is over 634 hm2 and its limnic ratio is 10%. Lake water resources in the park were estimated at 143 037.1 dam3. This value corresponds to a retention index of 2257 mm. In addition, studies have shown that the previous morphometric data are not very accurate. The relative differences in the lake surface areas ranged from –14.1 to 9.1%, and in the case of volume – from –32.2 to 35.3%. The greatest differences in the volume, expressed in absolute values, were found in the largest SLP lakes: Hańcza (1716.1 dam3, Szurpiły (1282.0 dam3, Jaczno (816.4 dam3, Perty (427.1 dam3, Jegłówek (391.2 dam3 and Kojle (286.2 dam3. The smallest disparities were observed with respect to the data obtained by the IRS (Inland Fisheries Institute in Olsztyn. The IMGW (Institute of Meteorology and Water Management bathymetric measurements were affected by some significant errors, and morphometric parameters determined on their basis are only approximate.

 19. Activation and amplification of c-Ki-ras in a chemically induced transplantable human pancreas carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parsa, I.; Maheshwari, K.K.

  1986-01-01

  Increasing evidence suggests that carcinogenesis is associated with the stepwise activation of oncogenes. The c-Ki-ras oncogene has been demonstrated in several human solid tumors and is shown to be amplified in tumor cell lines. The authors have probed endonuclease cleaved human pancreas (HP) DNAs and DNAs from an in vitro induced transplantable human pancreas carcinoma (HP-T1) for the presence and/or amplification of c-Ki-ras oncogene. The DNAs were cleaved with BamHI, BgIII, EcoRI, HhaI, HinfI, KpnI, PSTI, PvuII, SaII, SstI, TaqI or XbaI and were subjected to Southern blot analysis using 32 P-labelled EcoRI fragments from HiHi3 clone. The hybridization profiles were similar in both DNAs when digested with BamHI, BgIII, HinfI, KpnI, SaII, SstI, or TaqI. The EcoRI cleaved DNAs from HP and HP-T1 revealed two hybridizing fragments of 6.8 and 3.0 kbp. The 3.0 kbp fragments in DNA from HP-T1 showed more than a 100 folds enhancement as compared to that of HP. The 6.8 hybridizing fragments also appeared 10 fold greater in HP-T1 DNA. Similar enhancements were also present in HP-T1 DNA cleaved with PstI and PvuII. Preliminary results from comparison of poly(A) + RNAs, prepared from total HP and HP-T1 RNAs, by Northern blot analysis using the same probe reflect similar enhancement in RNA from transplantable pancreas carcinoma

 20. The Interstellar 7Li/6Li Ratio in the Diffuse Gas Near IC 443

  Science.gov (United States)

  Ritchey, A. M.; Taylor, C. J.; Federman, S. R.; Lambert, D. L.

  2010-11-01

  Supernova remnants are believed to be the primary acceleration sites of Galactic cosmic rays (GCR), which are essential to gas-phase interstellar chemistry since they are a major source of ionization in both diffuse and dense environments. The interaction of accelerated particles with interstellar gas will also synthesize isotopes of the light elements Li, Be, and B through the spallation of CNO nuclei (producing all stable LiBeB isotopes) and through α+α fusion (yielding 6Li and 7Li, only). Type II supernovae may provide an additional source of 7Li and 11B during core collapse through neutrino-induced spallation in the He and C shells of the progenitor star (the ν-process). However, direct observational evidence for light element synthesis resulting from cosmic-ray or neutrino-induced spallation is rare. Here, we examine 7Li/6Li isotope ratios along four lines of sight through the supernova remnant IC 443 using observations of the Li I λ6707 doublet made with the Hobby-Eberly Telescope (HET) at McDonald Observatory. The 7Li/6Li ratio in the general interstellar medium is expected to be similar to the ratio of ~12 that characterizes solar system material. A local enhancement in the cosmic-ray flux will act to lower 7Li/6Li, yielding a ratio of ~2 when cosmic rays dominate Li synthesis. Gamma-ray emission from IC 443 provides strong evidence for the interaction of cosmic rays accelerated by the remnant with the ambient atomic and molecular gas. Yet this material has also been contaminated by the ejecta of a Type II supernova, which should be enriched in 7Li. We are seeking 7Li/6Li ratios that are either higher than the solar system ratio as a result of the ν-process or lower due to cosmic-ray spallation. Since the fine structure separation of the Li I doublet is comparable to the isotope shift (~7 km s-1) and each fine structure line is further split into hyperfine components, the velocity structure along the line of sight must be carefully constrained if

 1. Pre-main-sequence depletion of Li-6 and Li-7

  International Nuclear Information System (INIS)

  Proffitt, C.R.; Michaud, G.

  1989-01-01

  Depletion of Li-6 and Li-7 during premain-sequence contraction has been calculated for several evolutionary sequences. Slightly greater Li-7 depletion was found than by other recent workers. On the premain sequence, Li-6 is depleted by a factor of at least 10 in the present models for stars with T(eff) lower than 6800 K on the main sequence. Because of the shorter destruction time scale for Li-6 as compared to Li-7, the determination of the abundances of these two isotopes would place strict constraints on the structure of premain-sequence stars. 39 refs

 2. Classification of typical and atypical antipsychotic drugs on the basis of dopamine D-1, D-2 and serotonin2 pKi values.

  Science.gov (United States)

  Meltzer, H Y; Matsubara, S; Lee, J C

  1989-10-01

  The pKi values of 13 reference typical and 7 reference atypical antipsychotic drugs (APDs) for rat striatal dopamine D-1 and D-2 receptor binding sites and cortical serotonin (5-HT2) receptor binding sites were determined. The atypical antipsychotics had significantly lower pKi values for the D-2 but not 5-HT2 binding sites. There was a trend for a lower pKi value for the D-1 binding site for the atypical APD. The 5-HT2 and D-1 pKi values were correlated for the typical APD whereas the 5-HT2 and D-2 pKi values were correlated for the atypical APD. A stepwise discriminant function analysis to determine the independent contribution of each pKi value for a given binding site to the classification as a typical or atypical APD entered the D-2 pKi value first, followed by the 5-HT2 pKi value. The D-1 pKi value was not entered. A discriminant function analysis correctly classified 19 of 20 of these compounds plus 14 of 17 additional test compounds as typical or atypical APD for an overall correct classification rate of 89.2%. The major contributors to the discriminant function were the D-2 and 5-HT2 pKi values. A cluster analysis based only on the 5-HT2/D2 ratio grouped 15 of 17 atypical + one typical APD in one cluster and 19 of 20 typical + two atypical APDs in a second cluster, for an overall correct classification rate of 91.9%. When the stepwise discriminant function was repeated for all 37 compounds, only the D-2 and 5-HT2 pKi values were entered into the discriminant function.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 3. rest}ltate verkry iiift ki by afrikaner. en jerseykoete ondfr fkstfnsifwf ...

  African Journals Online (AJOL)

  pe riode !'lll vvt lartr ( 1. ()(r-. I. ()7. I ) onder ekstensic\\[,e loeslande t()egepas r)p li ktrdcle vllr ongeveer 170 Alrikanc'r- rn 75 Jcrser krreir' te Vallltlrts' landboir navor sirr g.stasie. \\' i r ires,.r lderltt'tJc ua tt g:t.r tt d r- nr: - stuur \\,an clre kuddes. plantcgroti crr klirttaat rictt \\'lct)iz. ('tletze r. Vernte rrlel & (-tlc-tzct' ( l()'74 ). Prrrsctiure gr'-.

 4. Ultralong Lifespan and Ultrafast Li Storage: Single-Crystal LiFePO4 Nanomeshes.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yan; Zhang, Hui Juan; Feng, Yang Yang; Fang, Ling; Wang, Yu

  2016-01-27

  A novel LiFePO4 material, in the shape of a nanomesh, has been rationally designed and synthesized based on the low crystal-mismatch strategy. The LiFePO4 nanomesh possesses several advantages in morphology and crystal structure, including a mesoporous structure, its crystal orientation that is along the [010] direction, and a shortened Li-ion diffusion path. These properties are favorable for their application as cathode in Li-ion batteries, as these will accelerate the Li-ion diffusion rate, improve the Li-ion exchange between the LiFePO4 nanomesh and the electrolyte, and reduce the Li-ion capacitive behavior during Li intercalation. So the LiFePO4 nanomesh exhibits a high specific capacity, enhanced rate capability, and strengthened cyclability. The method developed here can also be extended to other similar systems, for instance, LiMnPO4 , LiCoPO4 , and LiNiPO4 , and may find more applications in the designed synthesis of functional materials. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 5. Evaluation of Li3N accumulation in a fused LiCl/Li salt matrix

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eberle, C. S.

  1998-01-01

  Pyrochemical conditioning of spent nuclear fuel for the purpose of final disposal is currently being demonstrated at Argonne National Laboratory (ANL), and ongoing research in this area includes the demonstration of this process on spent oxide fuel. In conjunction with this research a pilot scale of the preprocessing stage is being designed by ANL-W to demonstrate the in situ hot cell capability of the chemical reduction stage. An impurity evaluation was completed for a Li/LiCl salt matrix in the presence of spent LWR uranium oxide fuel. A simple analysis was performed in which the sources of impurities in the salt matrix were only from the cell atmosphere. Only reactions with the lithium were considered. The levels of impurities were shown to be highly sensitive system conditions. A predominance diagram for the Li-O-N system was constructed for the device, and the general oxidation, nitridation and combined reactions were calculated as a function of oxygen and nitrogen partial pressure. These calculations and hotcell atmosphere data were used to determine the total number and type of impurities expected in the salt matrix and the mass rate for the device was determined

 6. Thermal stability of LiPF 6 salt and Li-ion battery electrolytes containing LiPF 6

  Science.gov (United States)

  Yang, Hui; Zhuang, Guorong V.; Ross, Philip N.

  The thermal stability of the neat lithium hexafluorophosphate (LiPF 6) salt and of 1 molal (m) solutions of LiPF 6 in prototypical Li-ion battery solvents was studied with thermogravimetric analysis (TGA) and on-line Fourier transform infrared (FTIR). Pure LiPF 6 salt is thermally stable up to 107 °C in a dry inert atmosphere, and its decomposition path is a simple dissociation producing lithium fluoride (LiF) as solid and PF 5 as gaseous products. In the presence of water (300 ppm) in the carrier gas, its decomposition onset temperature is lowered as a result of direct thermal reaction between LiPF 6 and water vapor to form phosphorous oxyfluoride (POF 3) and hydrofluoric acid (HF). No new products were observed in 1 m solutions of LiPF 6 in ethylene carbonate (EC), dimethyl carbonate (DMC) and ethyl methyl carbonate (EMC) by on-line TGA-FTIR analysis. The storage of the same solutions in sealed containers at 85 °C for 300-420 h did not produce any significant quantity of new products as well. In particular, no alkylflurophosphates were found in the solutions after storage at elevated temperature. In the absence of either an impurity like alcohol or cathode active material that may (or may not) act as a catalyst, there is no evidence of thermally induced reaction between LiPF 6 and the prototypical Li-ion battery solvents EC, PC, DMC or EMC.

 7. VizieR Online Data Catalog: KiDS Survey for solar system objects mining (Mahlke+, 2018)

  NARCIS (Netherlands)

  Mahlke, M.; Bouy, H.; Altieri, B.; Verdoes Kleijn, G.; Carry, B.; Bertin, E.; de Jong, J. T. A.; Kuijken, K.; McFarland, J.; Valentijn, E.

  2018-01-01

  Provided are the observations of the 28,290 SSO candidates recovered from the KiDS survey. The candidates are split up into two subsamples; the first contains 20,221 candidates with an estimated false-positive content of less than 0.05%. The second sample contains 8,069 candidates with only three

 8. Analysis of human mammary fibroadenoma by Ki-67 index in the follicular and luteal phases of menstrual cycle.

  Science.gov (United States)

  Rego, M F; Navarrete, M A L H; Facina, G; Falzoni, R; Silva, R; Baracat, E C; Nazario, A C P

  2009-04-01

  Fibroadenoma is the most common benign mammary condition among women aged 35 or younger. Expression of Ki-67 antigen has been used to compare proliferative activity of mammary fibroadenoma epithelium in the follicular and luteal phases of the menstrual cycle. Ninety eumenorrheic women were selected for tumour excision; they were assigned to either of the two groups, according to their phase of menstrual cycle. At the end of the study, 75 patients with 87 masses were evaluated by epithelial cell Ki-67 expression, blind (no information given concerning group to which any lesion belonged). Both groups were found to be homogeneous relative to age, menarche, body mass index, previous gestation, parity, breastfeeding, number of fibroadenomas, family history of breast cancer and tabagism. Median tumour size was 2.0 cm and no relationship between proliferative activity and nodule diameter was observed. No typical pattern was observed in the expression of Ki-67 in distinct nodules of the same patient. Average values for expression of Ki-67 (per 1000 epithelial cells) in follicular and luteal phases were 27.88 and 37.88, respectively (P = 0.116). Our findings revealed that proliferative activities in the mammary fibroadenoma epithelium did not present a statistically significant difference in the follicular and luteal phases. The present study contributes to clarifying that fibroadenoma is a neoplasm and does not undergo any change in the proliferative activity during the menstrual cycle.

 9. Evidence for the interaction of the regulatory protein Ki-1/57 with p53 and its interacting proteins

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nery, Flavia C.; Rui, Edmilson; Kuniyoshi, Tais M.; Kobarg, Joerg

  2006-01-01

  Ki-1/57 is a cytoplasmic and nuclear phospho-protein of 57 kDa and interacts with the adaptor protein RACK1, the transcription factor MEF2C, and the chromatin remodeling factor CHD3, suggesting that it might be involved in the regulation of transcription. Here, we describe yeast two-hybrid studies that identified a total of 11 proteins interacting with Ki-1/57, all of which interact or are functionally associated with p53 or other members of the p53 family of proteins. We further found that Ki-1/57 is able to interact with p53 itself in the yeast two-hybrid system when the interaction was tested directly. This interaction could be confirmed by pull down assays with purified proteins in vitro and by reciprocal co-immunoprecipitation assays from the human Hodgkin analogous lymphoma cell line L540. Furthermore, we found that the phosphorylation of p53 by PKC abolishes its interaction with Ki-1/57 in vitro

 10. Ecological Analysis of the Dendroflora of Futoški Park in the City of Novi Sad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kurjakov Aleksandar

  2017-07-01

  Full Text Available The purpose of this paper is to analyze the floristic composition, abundance, biological spectrum and ecological effects of Futoški Park trees and shrubs on the basis of bioindicators. The field research was conducted in Futoški Park, which is one of the oldest and largest parks in the City of Novi Sad, covering an area of 81,306 m2. Upon determining the floristic composition of Futoški Park and the protection zone around the Park hotel, a total of 121 genotypes were recorded, out of which 34 species and lower taxa belong to the Gymnosperm phylum (Pinophyta and 87 species and lower taxa belong to the Angiosperm phylum (Magnoliophyta. A total of 5,228 representatives of dendroflora were found. The biological range of trees and shrubs in the study area mostly includes deciduous nanophanerophytes (34.98% and evergreen nanophanerophytes (33.72%, whereas the remainder includes evergreen phanerophytes (16.35% and the least prevalent deciduous phanerophytes (14.94%. The analysis of ecological indices shows that the greatest number of species meet the environmental requirements, and are successfully acclimated to the climatic and soil conditions. On the basis of the overall vitality and ornamental features of the dendroflora analyzed, it can be argued that Futoški Park is a unique ecological and environmental entity in the urban structure of the city.

 11. Polymorphisms rs12998 and rs5780218 in KiSS1 Suppressor Metastasis Gene in Mexican Patients with Breast Cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edhit Guadalupe Cruz Quevedo

  2015-01-01

  Full Text Available Aims. KiSS1 is a metastasis suppressor gene associated with inhibition of cellular chemotaxis and invasion attenuating the metastasis in melanoma and breast cancer cell lines. Along the KiSS-1 gene at least 294 SNPs have been described; however the association of these polymorphisms as genetic markers for metastasis in breast cancer studies has not been investigated. Here we describe two simple PCR-RFLPs protocols to identify the rs5780218 (9DelT and the rs12998 (E20K KiSS1 polymorphisms and the allelic, genotypic, and haplotypic frequencies in Mexican general population (GP and patients with benign breast disease (BBD or breast cancer (BC. Results. The rs5780218 polymorphism was individually associated with breast cancer (P=0.0332 and the rs12998 polymorphism shows statistically significant differences when GP versus case (BC and BBD groups were compared (P<0.0001. The H1 Haplotype (G/- occurred more frequently in BC group (0.4256 whereas H2 haplotype (G/T was the most prevalent in BBD group (0.4674. Conclusions. Our data indicated that the rs5780218 polymorphism individually confers susceptibility for development of breast cancer in Mexican population and a possible role as a genetic marker in breast cancer metastasis for H1 haplotype (Wt/variant in KiSS1 gene must be analyzed in other populations.

 12. Expression of matrix metalloproteinase-13 and Ki-67 in nonmelanoma skin cancer in xeroderma pigmentosum and non-xeroderma pigmentosum.

  Science.gov (United States)

  El-Hawary, Amira K; Yassin, Eman; Khater, Ashraf; Abdelgaber, Soheir

  2013-02-01

  Xeroderma pigmentosum (XP) is a heterogenous group of genetic diseases in which basal cell carcinoma (BCC) is the most common nonmelanoma skin cancer (NMSC) followed by squamous cell carcinoma (SCC). The aim of this study was to investigate the expression of matrix metalloproteinase (MMP)-13 and Ki-67 in SCC and BCC from patients with and without XP to elucidate their roles in the pathogenesis of these highly aggressive tumors in patients with XP. Immunolabeling using MMP-13 and Ki-67 antibodies was performed on tissue sections derived from skin biopsies of SCC and BCC of 15 patients with XP and 40 non-XP patients. There was no significant difference between XP and non-XP patients as regards MMP-13 expression by epithelial and stromal cells of SCC or BCC. Ki-67 expression in SCC and BCC of patients with XP was significantly higher than in non-XP patients. We concluded that the higher expression of Ki-67 in NMSC of patients with XP than of non-XP patients may reflect the growth and invasive capacity of these tumors in patients with XP. MMP-13 is expressed by tumor epithelial cells, stromal and inflammatory cells of NMSC of both XP and non-XP patients.

 13. Standardization for Ki-67 Assessment in Moderately Differentiated Breast Cancer. A Retrospective Analysis of the SAKK 28/12 Study

  Science.gov (United States)

  Varga, Zsuzsanna; Cassoly, Estelle; Li, Qiyu; Oehlschlegel, Christian; Tapia, Coya; Lehr, Hans Anton; Klingbiel, Dirk; Thürlimann, Beat; Ruhstaller, Thomas

  2015-01-01

  Background Proliferative activity (Ki-67 Labelling Index) in breast cancer increasingly serves as an additional tool in the decision for or against adjuvant chemotherapy in midrange hormone receptor positive breast cancer. Ki-67 Index has been previously shown to suffer from high inter-observer variability especially in midrange (G2) breast carcinomas. In this study we conducted a systematic approach using different Ki-67 assessments on large tissue sections in order to identify the method with the highest reliability and the lowest variability. Materials and Methods Five breast pathologists retrospectively analyzed proliferative activity of 50 G2 invasive breast carcinomas using large tissue sections by assessing Ki-67 immunohistochemistry. Ki-67-assessments were done on light microscopy and on digital images following these methods: 1) assessing five regions, 2) assessing only darkly stained nuclei and 3) considering only condensed proliferative areas (‘hotspots’). An individual review (the first described assessment from 2008) was also performed. The assessments on light microscopy were done by estimating. All measurements were performed three times. Inter-observer and intra-observer reliabilities were calculated using the approach proposed by Eliasziw et al. Clinical cutoffs (14% and 20%) were tested using Fleiss’ Kappa. Results There was a good intra-observer reliability in 5 of 7 methods (ICC: 0.76–0.89). The two highest inter-observer reliability was fair to moderate (ICC: 0.71 and 0.74) in 2 methods (region-analysis and individual-review) on light microscopy. Fleiss’-kappa-values (14% cut-off) were the highest (moderate) using the original recommendation on light-microscope (Kappa 0.58). Fleiss’ kappa values (20% cut-off) were the highest (Kappa 0.48 each) in analyzing hotspots on light-microscopy and digital-analysis. No methodologies using digital-analysis were superior to the methods on light microscope. Conclusion Our results show that all

 14. Prognostic value of tissue protein expression levels of MIB-1 (Ki-67) in Danish ovarian cancer patients. From the 'MALOVA' ovarian cancer study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heeran, Mel C; Høgdall, Claus K; Kjaer, Susanne K

  2013-01-01

  The primary objective of this study was to assess the expression of MIB-1 (Ki-67) in tumour tissues from 808 patients with epithelial ovarian tumours. The second was to evaluate, whether MIB-1 (Ki-67) tissue expression levels correlate with clinicopathological parameters and prognosis of the dise...

 15. Immunohistological expression of HIF-1α, GLUT-1, Bcl-2 and Ki-67 in consecutive biopsies during chemoradiotherapy in patients with rectal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Havelund, Birgitte Mayland; Sørensen, Flemming Brandt; Pløen, John

  2013-01-01

  receiving preoperative CRT (>50.4 Gy and Uracil/Tegafur). Immunohistological expressions of HIF-1α, GLUT-1, Bcl-2 and Ki-67 were investigated in biopsies taken before treatment, after 2, 4 and 6 weeks of CRT and in specimens from the operation. Decreasing expressions of HIF-1α, Bcl-2 and Ki-67 were observed...

 16. 2013 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Tulalip Partnership

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — In October 2012, WSI (Watershed Sciences, Inc.) was contracted by the Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC)to collect Light Detection and Ranging (LiDAR) data on a...

 17. 2014 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Willapa Valley (Delivery 1)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — In January, 2014 WSI, a Quantum Spatial (QSI) company, was contracted by the Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) to collect Light Detection and Ranging (LiDAR) data...

 18. 2013 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Saddle Mountain

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — In October 2013, WSI, a Quantum Spatial Company (QSI), was contracted by the Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) to collect Light Detection and Ranging (LiDAR) data...

 19. 2015 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) LiDAR: WA DNR Lands (P2)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — In June 2014, WSI, a Quantum Spatial Inc. (QSI) company, was contracted by the Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) to collect Light Detection and Ranging (LiDAR)...

 20. 2013 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Nooksack

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — In July 2012, WSI (Watershed Sciences, Inc.) was contracted by the Puget Sound LiDARConsortium (PSLC) to collect Light Detection and Ranging (LiDAR) data on a...

 1. 2015 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) LiDAR: WA DNR Lands (P1)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — In June 2014, WSI, a Quantum Spatial Inc. (QSI) company, was contracted by the Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) to collect Light Detection and Ranging (LiDAR)...

 2. 2009 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Lewis County, Washington

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Watershed Sciences, Inc. (WSI) collected Light Detection and Ranging (LiDAR) data for the Lewis County survey area for the Puget Sound LiDAR Consortium. This data...

 3. 2013 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Entiat

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — In October 2012, WSI (Watershed Sciences, Inc.) was contracted by the Puget Sound LiDARConsortium (PSLC) to collect Light Detection and Ranging (LiDAR) data for the...

 4. Genetic alterations in Ki-ras and Ha-ras genes in Juvenile Nasopharyngeal Angiofibromas and head and neck cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudia Malheiros Coutinho

  1999-05-01

  Full Text Available CONETXT: Ras gene mutations have been associated to a wide range of human solid tumors. Members of the ras gene family (Ki-ras, Ha-ras and N-ras are structurally related and code for a protein (p21 known to play an important role in the regulation of normal signal transduction and cell growth. The frequency of ras mutations is different from one type of tumor to another, suggesting that point mutations might be carcinogen-specific. OBJECTIVES: To study the occurrence of Ki-ras and Ha-ras mutations. We also studied the relative level of Ha-ras mRNA in 32 of the head and neck tumors. DESIGN: Case series. SETTING: University referral unit. PARTICIPANTS: 60 head and neck tumors and in 28 Juvenile Nasopharyngeal Angiofibromas (JNA. DIAGNOSTIC TEST: Using PCR-SSCP we examined the occurrence of Ki-ras and Ha-ras mutations. The relative level of Ha-ras mRNA was examined by Northern blot analysis. RESULTS: None of the head and neck tumors or JNA samples showed evidence of mutations within codons 12, 13, 59 and 61 of Ki-ras or Ha-ras genes. However, 17 (53% of the tumors where gene expression could be examined exhibited increased levels of Ha-ras mRNA compared with the normal tissue derived from the same patient. CONCLUSIONS: Our results demonstrate for the first time that mutations of Ki-ras and Ha-ras genes are not associated with the development of JNA and confirm previous reports indicating that activating ras mutations are absent or rarely involved in head and neck tumors from western world patients. Furthermore, our findings suggest that overexpression of Ha-ras, rather than mutations, might be an important factor in the development and progression of head and neck tumors.

 5. "KiDS and Diabetes in Schools" project: Experience with an international educational intervention among parents and school professionals.

  Science.gov (United States)

  Bechara, Glaucia Margonari; Castelo Branco, Fernanda; Rodrigues, Avelino Luiz; Chinnici, Daniela; Chaney, David; Calliari, Luis Eduardo P; Franco, Denise Reis

  2018-06-01

  Although it is known that school care is a major challenge in diabetes treatment, there is still no published international initiative. The aims of this study were to introduce an international educational intervention tool, the International Diabetes Federation (IDF) KiDS and Diabetes in Schools project (KiDS project), and to describe its impact on diabetes knowledge and behavior of caregivers and school professionals. The KiDS project was developed with the support of IDF and the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes and provides online free material in 10 languages, directed to caregivers and school personnel. A pilot evaluation of the KiDS intervention was performed in Brazil. An educational intervention was conducted in 5 primary schools, with 42 parents and school staff, followed by 2 individual interviews after 1 and 3 months. The results were evaluated in a qualitative study with a descriptive design based on content analysis. School staff acquired new knowledge on diabetes and its treatment. They felt more confident when helping students with diabetes and said the educational intervention promoted a positive impact on the teacher-student relationship, on the caring for health, and on school infrastructure. Family members of children with diabetes stated that the educational intervention gave them an opportunity to strengthen and update information on treatment and improve their knowledge. The KiDS project is the first international tool directed to foster a safe and supportive environment and a better understanding of diabetes in schools. In this pilot evaluation, it achieved the goal of informing and changing the behavior of parents and school staff, thus improving the care provided to children with diabetes in schools. © 2018 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 6. Investigation of the $^{8}$Li($^{2}$H,p)$^{9}$Li Reaction at REX-ISOLDE

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  We propose to investigate the $^{8}$Li($^{2}$H,p )$^{9}$Li reaction at REX-ISOLDE. The main aim is to test a recently found discrepancy in extracted spectroscopic factors for this reaction. As a byproduct we will obtain improved data relevant for predictions of the $^{8}$Li(n,$\\gamma$)$^{9}$Li rate in inhomogeneous nucleosynthesis. For the full experiment including beam tuning and background measurements we ask for 13 shifts.

 7. Spectroscopic analysis of LiHoF4 and LiErF4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, H.P.

  1979-01-01

  The polarized absorption spectra for Ho3+ and Er3+ in LiHoF4 and LiErF4, respectively, have been recorded in the spectral interval 4000-26 000 cm-1 at 2 K. Parts of the spectra were examined at higher temperatures. The experimental levels for Ho3+ and Er3+ in LiRF4 were close to those found in Li...

 8. Li-rich anti-perovskite Li3OCl films with enhanced ionic conductivity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lu, XJ; Wu, G; Howard, JW; Chen, AP; Zhao, YS; Daemen, LL; Jia, QX

  2014-08-13

  Anti-perovskite solid electrolyte films were prepared by pulsed laser deposition, and their room-temperature ionic conductivity can be improved by more than an order of magnitude in comparison with its bulk counterpart. The cyclability of Li3OCl films in contact with lithium was evaluated using a Li/Li3OCl/Li symmetric cell, showing self-stabilization during cycling test.

 9. Three-dimensional site response at KiK-net downhole arrays

  Science.gov (United States)

  Thompson, Eric M.; Tanaka, Yasuo; Baise, Laurie G.; Kayen, Robert E.

  2010-01-01

  Ground motions at two Kiban-Kyoshin Network (KiK-net) strong motion downhole array sites in Hokkaido, Japan (TKCH08 in Taiki and TKCH05 in Honbetsu) illustrate the importance of three-dimensional (3D) site effects. These sites recorded the M8.0 2003 Tokachi-Oki earthquake, with recorded accelerations above 0.4 g at both sites as well as numerous ground motions from smaller events. Weak ground motions indicate that site TKCH08 is well modeled with the assumption of plane SH waves traveling through a 1D medium (SH1D), while TKCH05 is characteristic of a poor fit to the SH1D theoretical response. We hypothesized that the misfit at TKCH05results from the heterogeneity of the subsurface. To test this hypothesis, we measured four S-wave velocity profiles in the vicinity (KiK-net site pair is ideal for assessing the relative importance of 3D site effects and nonlinear site effects. The linear ground motions at TKCH05 isolate the 3D site effects, as we hypothesized from the linear ground motions and confirmed with our subsequent SASW surveys. The Tokachi-Oki time history at TKCH08 isolates the effects of nonlinearity from spatial heterogeneity because the 3D effects are negligible. The Tokachi-Oki time history at TKCH05 includes both nonlinear and 3D site effects. Comparisons of the accuracy of the SH1D model predictions of these surface time histories from the downhole time histories indicates that the 3D site effects are at least as important as nonlinear effects in this case. The errors associated with the assumption of a 1D medium and 1D wave propagation will be carried into a nonlinear analysis that relies on these same assumptions. Thus, the presence of 3D effects should be ruled out prior to a 1D nonlinear analysis. The SH1D residuals show that 3D effects can be mistaken for nonlinear effects.

 10. Demonstration of the proliferation marker Ki-67 in renal biopsies: correlation to clinical findings.

  Science.gov (United States)

  Nabokov, A; Waldherr, R; Ritz, E

  1997-07-01

  Assessment of cell proliferation in renal biopsy samples is a potentially promising analytical tool to evaluate disease activity. So far no information is available on the correlation between proliferative activity in different anatomic compartments of the kidney and clinical symptoms. To elucidate this issue, we examined renal biopsy specimens from 20 patients with systemic vasculitis (15 Wegener's granulomatosis, five microscopic polyangiitis), 20 patients with immunoglobulin (Ig) A nephropathy (IgAN), 13 patients with minimal-change disease (MCD), 11 patients with tubulointerstitial nephritis, and five patients with diabetes mellitus. The streptavidin-biotin-peroxidase complex technique was applied to autoclave-pretreated, formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections to label different cell types with the antibody MIB1 directed against the Ki-67 antigen. Proliferation index (PI) was estimated as the number of positively stained nuclei per glomerular cross-section or per square millimeter section area. The interstitial cells were discriminated by additional staining of Ki-67-processed samples with specific immune markers. In patients with vasculitis, PI was considerably elevated in the extracapillary glomerular compartment (0.86), in proximal tubules (6.24), and in the interstitium (8.62). High proliferative activity was also noted in interstitium (3.98) and proximal tubules (1.35) of patients with IgAN. Of particular interest was the increased interstitial proliferative activity (15.0) in diabetic patients. Resident renal cells, but not infiltrating cells, seemed to constitute the majority of the proliferating cell population in the interstitium. In systemic vasculitis, clinical disease activity was significantly correlated to endocapillary (r(s) = 0.58), extracapillary (r(s) = 0.67), proximal tubular (r(s) = 0.67), and interstitial PI (r(s) = 0.61). By multiple linear regression analysis, proximal tubular PI was correlated to the presence of hematuria

 11. Učestalost povreda kod intenzivno fizički aktivnih adolescenata

  OpenAIRE

  Krtinić, Gordana

  2014-01-01

  Povrede adolescenata predstavljaju rastući javno zdravstveni problem. Iako fizička aktivnost ima dokazanu višestruku korist po zdravlje pojedinca, ona je povezana sa rizikom od povreda, posebno u zemljama sa nedovoljno razvijenim strategijama za prevenciju istih. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi povezanost između intenzivne fizičke aktivnosti i povreda, da li nivo fizičke aktivnosti utiče na rizično i protektivno ponašanje adolescenata, i da se identifikuju okolnosti i okru...

 12. NONPROFIT MARKETING IN KOPAČKI RIT NATURE PARK AS TOURIST DESTINATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesna Vučemilović

  2016-12-01

  Full Text Available Eastern part of the Republic of Croatia as a tourist destination is not fully valorized yet, despite its natural values and rich cultural heritage. Stronger contribution to touristic development could be ensured by Kopački rit Nature Park as potentially great tourist attractor. Its flora and fauna attract people for educational and tourist reasons. Tourism in nature parks has certain limitations due to primary goals which are protection and preservation of nature together with sustainable management of nature resources and ensuring an undisturbed course of natural processes. The aim of this research is to emphasize importance of marketing tools implementation in process of tourist activities development. Through application of marketing techniques and especially nonprofit marketing, primary goals related to nature protection can be harmonized with development of self-financing through tourism activities. Research was conducted by using case study methodology. Relevant persons for the topic were interviewed and from collected information SWOT analysis was made which may be used for policy suggestions in process of creation adequate tourist products and services together with ensuring quality education for visitors and minimizing visitors influence on natural resources.

 13. High Energy Density Aqueous Electrochemical Capacitors with a KI-KOH Electrolyte.

  Science.gov (United States)

  Wang, Xingfeng; Chandrabose, Raghu S; Chun, Sang-Eun; Zhang, Tianqi; Evanko, Brian; Jian, Zelang; Boettcher, Shannon W; Stucky, Galen D; Ji, Xiulei

  2015-09-16

  We report a new electrochemical capacitor with an aqueous KI-KOH electrolyte that exhibits a higher specific energy and power than the state-of-the-art nonaqueous electrochemical capacitors. In addition to electrical double layer capacitance, redox reactions in this device contribute to charge storage at both positive and negative electrodes via a catholyte of IOx-/I- couple and a redox couple of H2O/Had, respectively. Here, we, for the first time, report utilizing IOx-/I- redox couple for the positive electrode, which pins the positive electrode potential to be 0.4-0.5 V vs Ag/AgCl. With the positive electrode potential pinned, we can polarize the cell to 1.6 V without breaking down the aqueous electrolyte so that the negative electrode potential could reach -1.1 V vs Ag/AgCl in the basic electrolyte, greatly enhancing energy storage. Both mass spectroscopy and Raman spectrometry confirm the formation of IO3- ions (+5) from I- (-1) after charging. Based on the total mass of electrodes and electrolyte in a practically relevant cell configuration, the device exhibits a maximum specific energy of 7.1 Wh/kg, operates between -20 and 50 °C, provides a maximum specific power of 6222 W/kg, and has a stable cycling life with 93% retention of the peak specific energy after 14,000 cycles.

 14. Potentials for development of rural tourism in Bački Petrovac municipality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pejanović Radovan

  2014-01-01

  Full Text Available The main goal of this paper is to prove the assumption that in the municipality of Bački Petrovac there is a predisposition for the development of rural tourism, taking into consideration the existing Spatial plan of the municipality, its conception and planning priorities. The analysis of internal and external preconditions for the development of tourism was conducted and also a field survey of registered rural households. Results of the analysis show that the external features do not represent a significant obstacle to the development of tourism, while on the other hand internal assumptions can be a limiting factor because of the extremely unfavourable demographic situation and the inadequate offer of rural households, which are mainly based on the services of accommodation. Proposals for the development of tourism through tourist spots have been given, noting which combination of existing tourist attractions is the best for the further development of every place except Maglić because this settlement has no predisposition for the development of rural tourism. In order to position tourism as an important economic activity and appropriate use of all available resources eight activities which are necessary to be conducted in the future have been proposed.

 15. Neurotrophins, their receptors and KI-67 in human GH-secreting pituitary adenomas: an immunohistochemical analysis.

  Science.gov (United States)

  Artico, M; Bianchi, E; Magliulo, G; De Vincentiis, M; De Santis, E; Orlandi, A; Santoro, A; Pastore, F S; Giangaspero, F; Caruso, R; Re, M; Fumagalli, L

  2012-01-01

  Pituitary adenomas are a diverse group of tumors arising from the pituitary gland. Typically, they are small, slow-growing, hormonally inactive lesions that come to light as incidental findings on radiologic or postmortem examinations, although some small, slow-growing lesions with excessive hormonal activity may manifest with a clinical syndrome. The family of neurotrophins plays a key role in the development and maintenance of the pituitary endocrine cell function and in the regulation of hypothalamo-pituitary-adrenocortical axis activity. The objective of our experimental study is to investigate the localization of the neurotrophins, their relative receptors and to detect the expression level of Ki-67 to determine whether all these factors participate in the transformation and development of human pituitary adenomas. A very strong expression of Neurotrophin-3 (NT-3) and its receptor TrKC was observed in the extracellular matrix (ECM) and vessel endothelium, together with a clear/marked presence of Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), and its receptor TrKB, thus confirming their direct involvement in the progression of pituitary adenomas. On the contrary, NGF (Nerve growth factor) and its receptor TrKA and p75NTR were weakly expressed in the epithelial gland cells and the ECM.

 16. Elimination of proliferating cells from CNS grafts using a Ki67 promoter-driven thymidine kinase

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vannary Tieng

  2016-01-01

  Full Text Available Pluripotent stem cell (PSC-based cell therapy is an attractive concept for neurodegenerative diseases, but can lead to tumor formation. This is particularly relevant as proliferating neural precursors rather than postmitotic mature neurons need to be transplanted. Thus, safety mechanisms to eliminate proliferating cells are needed. Here, we propose a suicide gene approach, based on cell cycle-dependent promoter Ki67-driven expression of herpes simplex virus thymidine kinase (HSV-TK. We generated a PSC line expressing this construct and induced neural differentiation. In vitro, proliferating PSC and early neural precursor cells (NPC were killed by exposure to ganciclovir. In vivo, transplantation of PSC led to tumor formation, which was prevented by early ganciclovir treatment. Transplanted NPC did not lead to tumor formation and their survival and neural maturation were not affected by ganciclovir. In conclusion, the cell cycle promoter-driven suicide gene approach described in this study allows killing of proliferating undifferentiated precursor cells without expression of the suicide gene in mature neurons. This approach could also be of use for other stem cell-based therapies where the final target consists of postmitotic cells.

 17. Reactive scattering from oriented molecules: The three-center reaction K+ICl --> KI+Cl, KCl+I

  Science.gov (United States)

  Loesch, H. J.; Möller, J.

  1992-12-01

  In a crossed molecular beam experiment, we have measured the angular and time-of-flight (TOF) distributions of the products KCl and KI formed in the reaction K+ICl→KI+Cl, KCl+I at an elevated collision energy of Etr=1.64 eV. Employing the brute force method, we have prepared an oriented ICl beam and studied in addition also the orientation dependence of these distributions. The results are (i) KCl is the dominant product, but also KI is substantially formed with a branching ratio of 4:1; (ii) the double differential reaction cross section in the center-of-mass frame (contour maps) indicates that all products are preferentially forward scattered and constrained to the forward hemisphere; (iii) the KCl flux consists of two distinct components which differ markedly in kinetic energy and dependence on the ICl orientation; there are also indications of the existence of two components of KI; (iv) 65%, 84%, and 64% of the available energy is vested into the internal degrees of freedom for the fast, slow component of KCl and KI, respectively; (v) the existence of two components can be rationalized on the basis of the harpooning mechanism where the jumping electron accesses the ground state or one of the low excited states of the ICl- ion and triggers the subsequent explosion of the ion with more or less kinetic energy of the fragments depending on the initially populated state; (vi) the energies released during dissociation of ICl- in the 2Σ ground state and the first 2Π state are ≤0.19 and ≤1.2 eV, respectively; (vii) the fast KCl component features a negative steric effect suggesting favorable product formation for attacks of K to the I end of ICl, the steric effect of the slow KI component is positive, i.e., attacks to the Cl end form products favorably; the other components exhibit no significant steric effect; (viii) the steric effects can be quantitatively rationalized using the same model as mentioned above; (ix) the magnitude of the steric effect suggests a

 18. Üliõpilasteatrid peavad Itaalias kongressi

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Itaalia väikelinnas Urbinos lõpeb 27. juulil sealse ülikooli teatri Teatro Aenigma ja Rahvusvahelise Üliõpilasteatrite Assotsiatsiooni koostöös kuues tudengiteatrite maailmakongress. Eestist osaleb ja peab ettekande lavastaja ja Tartu Üliõpilasteatri kunstiline juht Kalev Kudu

 19. Nuclear charge radius of {sup 11}Li

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanchez, Rodolfo, E-mail: R.Sanchez@GSI.de; Noertershaeuser, Wilfried [Gesellschaft fuer Schwerionenforschung (Germany); Dax, Andreas [CERN(Switzerland); Ewald, Guido; Goette, Stefan; Kirchner, Reinhard; Kluge, H.-Juergen; Kuehl, Thomas [Gesellschaft fuer Schwerionenforschung (Germany); Wojtaszek, Agnieszka [Swietokrzyska Academy, Institute of Physics (Poland); Bushaw, Bruce A. [Pacific Northwest National Laboratory (United States); Drake, Gordon W. F. [University of Windsor, Department of Physics (Canada); Yan Zongchao [University of New Brunswick, Department of Physics (Canada); Zimmermann, Claus [Physikalisches Institut, Eberhard Karls Universitaet Tuebingen (Germany); Albers, Daniel; Behr, John; Bricault, Pierre; Dilling, Jens; Dombsky, Marik; Lassen, Jens; Phil Levy, C. D. [Tri-University Meson Facility (Canada)

  2006-07-15

  We have determined the nuclear charge radius of {sup 11}Li by high-precision laser spectroscopy. The experiment was performed at the TRIUMF-ISAC facility where the {sup 7}Li-{sup 11}Li isotope shift (IS) was measured in the 2s{yields}3s electronic transition using Doppler-free two-photon spectroscopy with a relative accuracy better than 10{sup -5}. The accuracy for the IS of the other lithium isotopes was also improved. IS's are mainly caused by differences in nuclear mass, but changes in proton distribution also give small contributions. Comparing experimentally measured IS with advanced atomic calculation of purely mass-based shifts, including QED and relativistic effects, allows derivation of the nuclear charge radii. The radii are found to decrease monotonically from {sup 6}Li to {sup 9}Li, and then increase with {sup 11}Li about 11% larger than {sup 9}Li. These results are a benchmark for the open question as to whether nuclear core excitation by halo neutrons is necessary to explain the large nuclear matter radius of {sup 11}Li; thus, the results are compared with a number of nuclear structure models.

 20. Nuclear charge radius of 11Li

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sanchez, Rodolfo; Noertershaeuser, Wilfried; Dax, Andreas; Ewald, Guido; Goette, Stefan; Kirchner, Reinhard; Kluge, H.-Juergen; Kuehl, Thomas; Wojtaszek, Agnieszka; Bushaw, Bruce A.; Drake, Gordon W. F.; Yan Zongchao; Zimmermann, Claus; Albers, Daniel; Behr, John; Bricault, Pierre; Dilling, Jens; Dombsky, Marik; Lassen, Jens; Phil Levy, C. D.

  2006-01-01

  We have determined the nuclear charge radius of 11 Li by high-precision laser spectroscopy. The experiment was performed at the TRIUMF-ISAC facility where the 7 Li- 11 Li isotope shift (IS) was measured in the 2s → 3s electronic transition using Doppler-free two-photon spectroscopy with a relative accuracy better than 10 -5 . The accuracy for the IS of the other lithium isotopes was also improved. IS's are mainly caused by differences in nuclear mass, but changes in proton distribution also give small contributions. Comparing experimentally measured IS with advanced atomic calculation of purely mass-based shifts, including QED and relativistic effects, allows derivation of the nuclear charge radii. The radii are found to decrease monotonically from 6 Li to 9 Li, and then increase with 11 Li about 11% larger than 9 Li. These results are a benchmark for the open question as to whether nuclear core excitation by halo neutrons is necessary to explain the large nuclear matter radius of 11 Li; thus, the results are compared with a number of nuclear structure models.

 1. Infrastructure Investment Protection with LiDAR

  Science.gov (United States)

  2012-10-15

  The primary goal of this research effort was to explore the wide variety of uses of LiDAR technology and to evaluate their : applicability to NCDOT practices. NCDOT can use this information about LiDAR in determining how and when the : technology can...

 2. Saginaw Bay, MI LiDAR

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — TASK NAME:(NRCS) Saginaw Bay, MI LiDAR LiDAR Data Acquisition and Processing Production Task USGS Contract No. G10PC00057 Task Order No. G11PD01254 Woolpert Order...

 3. Microstructure Analysis of Synthesized LiBOB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Etty Marti Wigayati

  2015-11-01

  Full Text Available Lithium bis (oxalate borate or LiBOB is an active material used as the electrolyte for lithium battery application. LiBOB (LiB(C2O42 powder was prepared from LiOH, H2C2O4 and H3BO3. The employed method was solid state reaction. LiBOB powder produced from the reaction was then observed using SEM and TEM. Surface area was analyzed using Quantachrome Nova 4200e. From the analysis analyzed using XRD to identify the resulting phases, crystal structure, and crystallite size. The functional groups were analyzed using FT-IR. The particle morphology was result, it was seen that the resulted phases were C4LiBO8 and LiB(C2O42.H2O, the crystal structure was orthorhombic with space group Pbca and Pnma. From the particle morphology observation it was shown that micro pores were created irregularly. When the observation was deepened, nanopores with elongated round shape were seen within the micropores. The pore size was approximately 50–100 nm. The surface area, total pore volume, and average pore diameter of LiBOB powder was 88.556 m2/g, 0.4252 cm3/g, and 19.2 nm respectively.

 4. Li-ion conduction in the LiBH4:LiI system from Density Functional Theory calculations and Quasi-Elastic Neutron Scattering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Myrdal, Jon Steinar Gardarsson; Blanchard, Didier; Sveinbjörnsson, Dadi Þorsteinn

  2013-01-01

  The hexagonal high-temperature polymorph of LiBH4 is stabilized by solid solution with LiI to exhibit superionic Li+ ionic conductivity at room temperature. Herein, the mechanisms for the Li+ diffusion are investigated for the first time by density functional theory (DFT) calculations coupled...

 5. Understanding LiOH chemistry in a ruthenium-catalyzed Li-O{sub 2} battery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liu, Tao; Liu, Zigeng; Kim, Gunwoo; Grey, Clare P. [Department of Chemistry, University of Cambridge (United Kingdom); Frith, James T.; Garcia-Araez, Nuria [Department of Chemistry, University of Southampton (United Kingdom)

  2017-12-11

  Non-aqueous Li-O{sub 2} batteries are promising for next-generation energy storage. New battery chemistries based on LiOH, rather than Li{sub 2}O{sub 2}, have been recently reported in systems with added water, one using a soluble additive LiI and the other using solid Ru catalysts. Here, the focus is on the mechanism of Ru-catalyzed LiOH chemistry. Using nuclear magnetic resonance, operando electrochemical pressure measurements, and mass spectrometry, it is shown that on discharging LiOH forms via a 4 e{sup -} oxygen reduction reaction, the H in LiOH coming solely from added H{sub 2}O and the O from both O{sub 2} and H{sub 2}O. On charging, quantitative LiOH oxidation occurs at 3.1 V, with O being trapped in a form of dimethyl sulfone in the electrolyte. Compared to Li{sub 2}O{sub 2}, LiOH formation over Ru incurs few side reactions, a critical advantage for developing a long-lived battery. An optimized metal-catalyst-electrolyte couple needs to be sought that aids LiOH oxidation and is stable towards attack by hydroxyl radicals. (copyright 2017 Wiley-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim)

 6. Behavior of pellet injected Li ions into heliotron E plasmas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kondo, K.; Christou, C.; Ida, K.

  1996-07-01

  Li pellet injection has provided a complex plasma with a large fraction of Li ions, which is characterized by intense emissions from Li I and III. The spatial profiles of the fully ionized Li 3+ ions are measured by charge exchange recombination spectroscopy with a resolution of 13 mm, and the local decay time of the injected Li ion has been estimated. The spectral profile of the charge exchange recombination line of Li 2+ from n=5 to n=4 shows a complicated structure, which depends of Li 3+ density. The effects on other intrinsic impurities and recycled Li are also discussed. (author)

 7. pKI values of prazosin and idazoxan for receptors stimulated by neuronally released transmitter in the epididymal portion of rat isolated vas deferens.

  Science.gov (United States)

  Mackay, D; Kengatharan, M

  1994-01-01

  1. A new method has been used to measure pKI values of prazosin and idazoxan against neuronally-released transmitter in the epididymal portion of the rat isolated vas deferens. The most reproducible results were obtained with a prolonged antagonist equilibration time (1 h). 2. Under these conditions the pKI of prazosin was practically unaffected by addition of alpha, beta-methylene-adenosine-5'-triphosphate (10 microM) to desensitize purinoceptors. Addition of desmethylimipramine (DMI) (0.3 microM) produced a small, but statistically non-significant, reduction. 3. The same method has been used to measure the pKI of prazosin against exogenous noradrenaline. In the latter case addition of DMI (0.3 microM) and corticosterone (30 microM) together produced a statistically significant reduction in the apparent pKI of prazosin. 4. The new method for estimating pKI values shows that DMI itself acts either pseudo-irreversibly or non-competitively and may be reducing the apparent pKI of prazosin. 5. The pKI values obtained for prazosin and idazoxan against neuronally-released transmitter are in good agreement with those obtained by other workers for the actions of these drugs on alpha-adrenoceptors.

 8. In vivo dynamics and kinetics of pKi-67: transition from a mobile to an immobile form at the onset of anaphase.

  Science.gov (United States)

  Saiwaki, Takuya; Kotera, Ippei; Sasaki, Mitsuho; Takagi, Masatoshi; Yoneda, Yoshihiro

  2005-08-01

  A cell proliferation marker protein, pKi-67, distributes to the chromosome periphery during mitosis and nucleolar heterochromatin in the interphase. We report here on the structural domains of pKi-67 that are required for its correct distribution. While both the LR domain and the conserved domain were involved in localization to the nucleolar heterochromatin, both the LR domain and the Ki-67 repeat domain were required for its distribution to the mitotic chromosome periphery. Using in vivo time-lapse microscopy, GFP-pKi-67 was dynamically tracked from the mitotic chromosome periphery to reforming nucleoli via prenucleolar bodies (PNBs). The signals in PNBs then moved towards and fused into the reforming nucleoli with a thin string-like fluorescence during early G1 phase. An analysis of the in vivo kinetics of pKi-67 using photobleaching indicated that the association of pKi-67 with chromatin was progressively altered from "loose" to "tight" after the onset of anaphase. These findings indicate that pKi-67 dynamically alters the nature of the interaction with chromatin structure during the cell cycle, which is closely related to the reformation process of the interphase nucleolar chromatin.

 9. High-level mRNA quantification of proliferation marker pKi-67 is correlated with favorable prognosis in colorectal carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Ihmann, Thomas; Liu, Jian; Schwabe, Wolfgang; Häusler, Peter; Behnke, Detlev; Bruch, Hans-Peter; Broll, Rainer; Windhövel, Ute; Duchrow, Michael

  2004-12-01

  The present study retrospectively examines the expression of pKi-67 mRNA and protein in colorectal carcinoma and their correlation to the outcome of patients. Immunohistochemistry and quantitative RT-PCR were used to analyze the expression of pKi-67 in 43 archival specimens of patients with curatively resected primary colorectal carcinoma, who were not treated with neo-adjuvant therapy. We determined a median pKi-67 (MIB-1) labeling index of 31.3% (range 10.3-66.4%), and a mean mRNA level of 0.1769 (DeltaC(T): range 0.01-0.69); indices and levels did not correlate. High pKi-67 mRNA DeltaC(T) values were associated with a significantly favorable prognosis, while pKi-67 labeling indices were not correlated to prognostic outcome. A multivariate analysis of clinical and biological factors indicated that tumor stage (UICC) and pKi-67 mRNA expression level were independent prognostic factors. Quantitatively determined pKi-67 mRNA can be a good and new prognostic indicator for primary resected colorectal carcinoma.

 10. Low Ki67/high ATM protein expression in malignant tumors predicts favorable prognosis in a retrospective study of early stage hormone receptor positive breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Feng, Xiaolan; Li, Haocheng; Kornaga, Elizabeth N; Dean, Michelle; Lees-Miller, Susan P; Riabowol, Karl; Magliocco, Anthony M; Morris, Don; Watson, Peter H; Enwere, Emeka K; Bebb, Gwyn; Paterson, Alexander

  2016-12-27

  This study was designed to investigate the combined influence of ATM and Ki67 on clinical outcome in early stage hormone receptor positive breast cancer (ES-HPBC), particularly in patients with smaller tumors (ATM and Ki67 proteins using fluorescence and brightfield immunohistochemistry respectively, and quantified their expression with digital image analysis. Data on expression levels were subsequently correlated with clinical outcome. Remarkably, ATM expression was useful to stratify the low Ki67 group into subgroups with better or poorer prognosis. Specifically, in the low Ki67 subgroup defined as having smaller tumors and no positive nodes, patients with high ATM expression showed better outcome than those with low ATM, with estimated survival rates of 96% and 89% respectively at 15 years follow up (p = 0.04). Similarly, low-Ki67 patients with smaller tumors, 1-3 positive nodes and high ATM also had significantly better outcomes than their low ATM counterparts, with estimated survival rates of 88% and 46% respectively (p = 0.03) at 15 years follow up. Multivariable analysis indicated that the combination of high ATM and low Ki67 is prognostic of improved survival, independent of tumor size, grade, and lymph node status (p = 0.02). These data suggest that the prognostic value of Ki67 can be improved by analyzing ATM expression in ES-HPBC.

 11. Ki67 levels as predictive and prognostic parameters in pretherapeutic breast cancer core biopsies: a translational investigation in the neoadjuvant GeparTrio trial.

  Science.gov (United States)

  Denkert, C; Loibl, S; Müller, B M; Eidtmann, H; Schmitt, W D; Eiermann, W; Gerber, B; Tesch, H; Hilfrich, J; Huober, J; Fehm, T; Barinoff, J; Jackisch, C; Prinzler, J; Rüdiger, T; Erbstösser, E; Blohmer, J U; Budczies, J; Mehta, K M; von Minckwitz, G

  2013-11-01

  The proliferation marker Ki67 has been suggested as a promising cancer biomarker. As Ki67 needs an exact quantification, this marker is a prototype of a new generation of tissue-based biomarkers. In this study, we have systematically evaluated different cut points for Ki67 using three different clinical end points in a large neoadjuvant study cohort. We have evaluated pretherapeutic Ki67 levels by immunohistochemistry in 1166 breast cancer core biopsies from the neoadjuvant GeparTrio trial. We used the standardized cutoff-finder algorithm for three end points [response to neoadjuvant chemotherapy (pCR), disease-free (DFS) and overall-survival (OS)]. The analyses were stratified for hormone receptor (HR) and HER2 status by molecular subtype radar diagrams (MSRDs). A wide range of Ki67 cut points between 3%-94% (for pCR), 6%-46% (for DFS) and 4%-58% (for OS) were significant. The three groups of Ki67 ≤ 15% versus 15.1%-35% versus >35% had pCR-rates of 4.2%, 12.8%, and 29.0% (P strength of this marker. MSRDs are an easy new approach for visualization of biomarker effects on outcome across molecular subtypes in breast cancer. The experience with Ki67 could provide important information regarding the development and implementation of other quantitative biomarkers.

 12. In vivo dynamics and kinetics of pKi-67: Transition from a mobile to an immobile form at the onset of anaphase

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saiwaki, Takuya; Kotera, Ippei; Sasaki, Mitsuho; Takagi, Masatoshi; Yoneda, Yoshihiro

  2005-01-01

  A cell proliferation marker protein, pKi-67, distributes to the chromosome periphery during mitosis and nucleolar heterochromatin in the interphase. We report here on the structural domains of pKi-67 that are required for its correct distribution. While both the LR domain and the conserved domain were involved in localization to the nucleolar heterochromatin, both the LR domain and the Ki-67 repeat domain were required for its distribution to the mitotic chromosome periphery. Using in vivo time-lapse microscopy, GFP-pKi-67 was dynamically tracked from the mitotic chromosome periphery to reforming nucleoli via prenucleolar bodies (PNBs). The signals in PNBs then moved towards and fused into the reforming nucleoli with a thin string-like fluorescence during early G1 phase. An analysis of the in vivo kinetics of pKi-67 using photobleaching indicated that the association of pKi-67 with chromatin was progressively altered from 'loose' to 'tight' after the onset of anaphase. These findings indicate that pKi-67 dynamically alters the nature of the interaction with chromatin structure during the cell cycle, which is closely related to the reformation process of the interphase nucleolar chromatin

 13. Synthesis, Structure, and Li-Ion Conductivity of LiLa(BH4)3X, X = Cl, Br, I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Payandeh GharibDoust, SeyedHosein; Brighi, Matteo; Sadikin, Yolanda

  2017-01-01

  In this work, a new type of addition reaction between La(BH4)3 and LiX, X = Cl, Br, I, is used to synthesize LiLa(BH4)3Cl and two new compounds LiLa(BH4)3X, X = Br, I. This method increases the amounts of LiLa(BH4)3X and the sample purity. The highest Li-ion conductivity is observed for LiLa(BH4)...

 14. Knockdown of Ki-67 by dicer-substrate small interfering RNA sensitizes bladder cancer cells to curcumin-induced tumor inhibition.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sivakamasundari Pichu

  Full Text Available Transitional cell carcinoma (TCC of the urinary bladder is the most common cancer of the urinary tract. Most of the TCC cases are of the superficial type and are treated with transurethral resection (TUR. However, the recurrence rate is high and the current treatments have the drawback of inducing strong systemic toxicity or cause painful cystitis. Therefore, it would be of therapeutic value to develop novel concepts and identify novel drugs for the treatment of bladder cancer. Ki-67 is a large nucleolar phosphoprotein whose expression is tightly linked to cell proliferation, and curcumin, a phytochemical derived from the rhizome Curcuma longa, has been shown to possess powerful anticancer properties. In this study, we evaluated the combined efficacy of curcumin and a siRNA against Ki-67 mRNA (Ki-67-7 in rat (AY-27 and human (T-24 bladder cancer cells. The anticancer effects were assessed by the determination of cell viability, apoptosis and cell cycle analysis. Ki-67-7 (10 nM and curcumin (10 µM, when treated independently, were moderately effective. However, in their combined presence, proliferation of bladder cancer cells was profoundly (>85% inhibited; the rate of apoptosis in the combined presence of curcumin and Ki-67-7 (36% was greater than that due to Ki-67-7 (14% or curcumin (13% alone. A similar synergy between curcumin and Ki-67-7 in inducing cell cycle arrest was also observed. Western blot analysis suggested that pretreatment with Ki-67-7 sensitized bladder cancer cells to curcumin-mediated apoptosis and cell cycle arrest by p53- and p21-independent mechanisms. These data suggest that a combination of anti-Ki-67 siRNA and curcumin could be a viable treatment against the proliferation of bladder cancer cells.

 15. Correlation between semi-quantitative {sup 18}F-FDG PET/CT parameters and Ki-67 expression in small cell lung cancer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, So Yeon; Lee, Eun Sub; Eo, Jae Seon [Dept. of Nuclear Medicine, Korea University Guro Hospital, Seoul (Korea, Republic of); Rhee, Seung Hong; Cho, Jae Hyuk; Choi, Sun Ju; Pahk, Kisso; Choe, Jae Gol; Kim, Sung Geun [Dept. of Nuclear Medicine, Korea University Anam Hospital, Seoul (Korea, Republic of); Lee, Si Nae [Dept. of Nuclear Medicine, G Sam Hospital, Gunpo (Korea, Republic of)

  2016-03-15

  The aim of this study was to evaluate the relationship between semiquantitative parameters on {sup 18}F-FDG PET/CT including maximum standardized uptake value (SUV{sub max}), mean standardized uptake value (SUV{sub mean}), metabolic tumor volume (MTV), and total lesion glycolysis (TLG) and the expression level of Ki-67 in small-cell lung cancer (SCLC). Ninety-four consecutive patients with SCLC were enrolled in this study. They underwent {sup 18}F-FDG PET/CT for initial evaluation of SCLC, and we measured SUV{sub max}, {sub avg}SUV{sub mean}, MTV{sub sum}, and TLGtotal on {sup 18}F-FDG PET/CT images. The protein expression of Ki-67 was examined by immunohistochemical staining. Significant correlations were found between the MTVsum and Ki-67 labeling index (r=0.254, p=0.014) and the TLGtotal and Ki-67 labeling index (r=0.239, p=0.020). No correlation was found between the SUVmax and Ki-67 labeling index (r=0.116, p=0.264) and the {sub avg}SUV{sub mean} and Ki-67 labeling index (r=0.031, p=0.770). Dividing the Ki-67 expression level into three categories, it was suggested that increasing Ki-67 expression level caused a stepwise increase in the MTV{sub sum} and TLGtotal. (p=0.028 and 0.039, respectively), but not the SUV{sub max} and {sub avg}SUV{sub mean} (p=0.526 and 0.729, respectively). In conclusion, the volume-based parameters of {sup 18}F-FDG PET/CT correlate with immunohistochemical staining of Ki-67 in SCLC. Measurement of the MTV{sub sum} and TLGtotal by {sup 18}F-FDG PET/CT might be a simple, noninvasive, and useful method to determine the proliferative potential of cancer cells.

 16. Validation of a Cytotechnologist Manual Counting Service for the Ki67 Index in Neuroendocrine Tumors of the Pancreas and Gastrointestinal Tract.

  Science.gov (United States)

  Cottenden, Jennielee; Filter, Emily R; Cottreau, Jon; Moore, David; Bullock, Martin; Huang, Weei-Yuarn; Arnason, Thomas

  2018-03-01

  - Pathologists routinely assess Ki67 immunohistochemistry to grade gastrointestinal and pancreatic neuroendocrine tumors. Unfortunately, manual counts of the Ki67 index are very time consuming and eyeball estimation has been criticized as unreliable. Manual Ki67 counts performed by cytotechnologists could potentially save pathologist time and improve accuracy. - To assess the concordance between manual Ki67 index counts performed by cytotechnologists versus eyeball estimates and manual Ki67 counts by pathologists. - One Ki67 immunohistochemical stain was retrieved from each of 18 archived gastrointestinal or pancreatic neuroendocrine tumor resections. We compared pathologists' Ki67 eyeball estimates on glass slides and printed color images with manual counts performed by 3 cytotechnologists and gold standard manual Ki67 index counts by 3 pathologists. - Tumor grade agreement between pathologist image eyeball estimate and gold standard pathologist manual count was fair (κ = 0.31; 95% CI, 0.030-0.60). In 9 of 20 cases (45%), the mean pathologist eyeball estimate was 1 grade higher than the mean pathologist manual count. There was almost perfect agreement in classifying tumor grade between the mean cytotechnologist manual count and the mean pathologist manual count (κ = 0.910; 95% CI, 0.697-1.00). In 20 cases, there was only 1 grade disagreement between the 2 methods. Eyeball estimation by pathologists required less than 1 minute, whereas manual counts by pathologists required a mean of 17 minutes per case. - Eyeball estimation of the Ki67 index has a high rate of tumor grade misclassification compared with manual counting. Cytotechnologist manual counts are accurate and save pathologist time.

 17. Phase formations in the KOH-BaO2-KI(I2)-Bi2O3 system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Klinkova, L.A.; Barkovskij, N.V.; Nikolajchik, V.I.

  2004-01-01

  Phase composition of electrochemical synthesis products in the system KOH-BaO 2 -KI(I 2 )-Bi 2 O 3 and its influence on superconducting properties of bismuth-containing oxides are studied by the methods of X-ray phase and elementary analyses, electron diffraction in transmission electron microscope and by measuring temperature dependence of magnetic susceptibility. It was been ascertained that in the presence of iodine introduced as KI or I 2 oxoiodides KBi 6 O 9 I and Bi 5 O 7 I are formed in the system above, giving rise to a change in the composition of synthesis products in KOH-BaO 2 -Bi 2 O 3 matrix system towards formation of superconducting oxides K n Ba m Bi m+n O y rich in bismuth, which are characterized by low values of superconducting transition point [ru

 18. Progress of the correlation study between mammographic appearances and expression of p53, Ki-67 in patients with breast cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Jie; Liu Peifang

  2013-01-01

  Breast cancer is one of the most common female malignant tumors. The occurrence and development of breast cancer are often accompanied by abnormal gene expression. It has been well accepted that p53, Ki -67 are the commonly used biological indicators for clinical endocrine therapy and prognosis prediction. The oncogene expression reflects the malignant biological behavior of breast cancer from different perspectives. Those aggressive behaviors cause a variety of changes in histopathology and thus in imaging. Therefore, the imaging features of breast cancer may indirectly demonstrate the status of p53, Ki-67. Until now, because of its facility, low cost and high accuracy, mammography is still the preferred method in breast cancer screening and diagnosis. The relationship of mammographic appearances and gene expression in patients with breast cancer has potential clinical value in preoperative evaluation and planning of non-surgical treatment for those who are not able to perform immunohistochemistry. (authors)

 19. Nucleolus disassembly in mitosis and apoptosis: dynamic redistribution of phosphorylated-c-Myc, fibrillarin and Ki-67

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Soldani

  2009-06-01

  Full Text Available The nucleolus may undergo disassembly either reversibly during mitosis, or irreversibly in apoptosis, thus allowing the redistribution of the nucleolar proteins.We investigated here by immunocytochemistry the fate of three representative proteins, namely phosphorylated c-Myc, fibrillarin and Ki-67, and found that they behave independently in both processes: they relocate in distinct compartments during mitosis, whereas during apoptosis they may either be cleaved (Ki-67 or be extruded into the cytoplasm with a different kinetics and following an ordered, non chaotic program. The separation of these nucleolar proteins which occurs in early apoptotic nuclei continues also in the cytoplasm, and culminates in the final formation of apoptotic blebs containing different nucleolar proteins: this evidence confirms that the apoptotic bodies may be variable in size, content and surface reactivity, and include heterogeneous aggregates of nuclear proteins and/or nucleic acids.

 20. Comparative immunoexpression of ICAM-1, TGF-β1 and ki-67 in periapical and residual cysts.

  Science.gov (United States)

  Martins, R; Armada, L; Dos Santos, T-C; Pires, F-R

  2017-01-01

  This study compared the immunohistochemical expression of ki-67, transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) and intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) in inflammatory periapical cysts and residual cysts. The study sample was composed by 25 periapical cysts and 25 residual cysts and immunohistochemical reactions were carried out using antibodies directed against ICAM-1, TGF-β1 and ki-67. Clinical, radiological, gross, histological and immunohistochemical data were tabulated for descriptive and comparative analysis using the SPSS software and differences were considered statistically significant when pcysts compared to periapical cysts (p=0.017). Results from the present study suggest that some specific inflammatory stimuli on residual cysts would modulate their mechanisms of etiopathogenesis, growing and repair.

 1. Maspin, p53, p63, and Ki-67 in epithelial lesions of the tongue: from hyperplasia through dysplasia to carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Vered, Marilena; Allon, Irit; Dayan, Dan

  2009-03-01

  The pattern of changes in the expression of mammary serine protease inhibitor (maspin) tumor suppressor protein in tongue epithelial lesions [hyperplasia (HP), mild dysplasia (MD), moderate-to-severe dysplasia (MSD) and squamous cell carcinoma (SCC)] was investigated and correlated to the expression of maspin-regulating factors p53 and p63, and the proliferation marker Ki-67. Cases of HP (n = 16), MD (n = 12), MSD (n = 11), and SCC (n = 22) were immunostained for maspin, p53, p63, and Ki-67. Maspin expression was scored separately for the basal, middle, and upper thirds of the epithelial width, and as the total sum of all 'thirds' (maspin-total). p53, p63, and Ki-67 were immuno-morphometrically assessed for the entire epithelial width. Maspin expression was differential and progressive extending to higher epithelial layers as dysplastic changes aggravated and culminated in carcinoma. Strong expression was related to MSD in the middle third and to carcinoma in the upper third. It was frequently lost at the invasion front, where the tumor was less differentiated. The changes in mean scores of maspin-total in the different study groups were positively correlated to the mean scores of p63 (r = 0.5, P < 0.001), p53 (r = 0.4, P = 0.004), and Ki-67 (r = 0.5, P < 0.001). Strong expression of maspin in the middle third of the epithelium may be considered a diagnostic sign of mild-to-moderate dysplasia and an indication of carcinoma in the upper third. The correlations between maspin and controlling factors (e.g. p63 and p53) may be events with key roles in the development of tongue carcinoma.

 2. KiMoSys: a web-based repository of experimental data for KInetic MOdels of biological SYStems.

  Science.gov (United States)

  Costa, Rafael S; Veríssimo, André; Vinga, Susana

  2014-08-13

  The kinetic modeling of biological systems is mainly composed of three steps that proceed iteratively: model building, simulation and analysis. In the first step, it is usually required to set initial metabolite concentrations, and to assign kinetic rate laws, along with estimating parameter values using kinetic data through optimization when these are not known. Although the rapid development of high-throughput methods has generated much omics data, experimentalists present only a summary of obtained results for publication, the experimental data files are not usually submitted to any public repository, or simply not available at all. In order to automatize as much as possible the steps of building kinetic models, there is a growing requirement in the systems biology community for easily exchanging data in combination with models, which represents the main motivation of KiMoSys development. KiMoSys is a user-friendly platform that includes a public data repository of published experimental data, containing concentration data of metabolites and enzymes and flux data. It was designed to ensure data management, storage and sharing for a wider systems biology community. This community repository offers a web-based interface and upload facility to turn available data into publicly accessible, centralized and structured-format data files. Moreover, it compiles and integrates available kinetic models associated with the data.KiMoSys also integrates some tools to facilitate the kinetic model construction process of large-scale metabolic networks, especially when the systems biologists perform computational research. KiMoSys is a web-based system that integrates a public data and associated model(s) repository with computational tools, providing the systems biology community with a novel application facilitating data storage and sharing, thus supporting construction of ODE-based kinetic models and collaborative research projects.The web application implemented using Ruby

 3. KiDS+GAMA: cosmology constraints from a joint analysis of cosmic shear, galaxy-galaxy lensing, and angular clustering

  Science.gov (United States)

  van Uitert, Edo; Joachimi, Benjamin; Joudaki, Shahab; Amon, Alexandra; Heymans, Catherine; Köhlinger, Fabian; Asgari, Marika; Blake, Chris; Choi, Ami; Erben, Thomas; Farrow, Daniel J.; Harnois-Déraps, Joachim; Hildebrandt, Hendrik; Hoekstra, Henk; Kitching, Thomas D.; Klaes, Dominik; Kuijken, Konrad; Merten, Julian; Miller, Lance; Nakajima, Reiko; Schneider, Peter; Valentijn, Edwin; Viola, Massimo

  2018-06-01

  We present cosmological parameter constraints from a joint analysis of three cosmological probes: the tomographic cosmic shear signal in ˜450 deg2 of data from the Kilo Degree Survey (KiDS), the galaxy-matter cross-correlation signal of galaxies from the Galaxies And Mass Assembly (GAMA) survey determined with KiDS weak lensing, and the angular correlation function of the same GAMA galaxies. We use fast power spectrum estimators that are based on simple integrals over the real-space correlation functions, and show that they are practically unbiased over relevant angular frequency ranges. We test our full pipeline on numerical simulations that are tailored to KiDS and retrieve the input cosmology. By fitting different combinations of power spectra, we demonstrate that the three probes are internally consistent. For all probes combined, we obtain S_8≡ σ _8 √{Ω _m/0.3}=0.800_{-0.027}^{+0.029}, consistent with Planck and the fiducial KiDS-450 cosmic shear correlation function results. Marginalizing over wide priors on the mean of the tomographic redshift distributions yields consistent results for S8 with an increase of 28 {per cent} in the error. The combination of probes results in a 26 per cent reduction in uncertainties of S8 over using the cosmic shear power spectra alone. The main gain from these additional probes comes through their constraining power on nuisance parameters, such as the galaxy intrinsic alignment amplitude or potential shifts in the redshift distributions, which are up to a factor of 2 better constrained compared to using cosmic shear alone, demonstrating the value of large-scale structure probe combination.

 4. Comparison of incident air kerma (ki) of common digital and analog radiology procedures in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province

  Science.gov (United States)

  Vafapour, Hassan; Salehi, Zaker

  2018-03-01

  Introduction: Although in many developed countries, Analog radiography (AR) is replaced with digital radiography (DR) but AR is still widely used in many countries included Iran. Therefore, dosimetrically assessment of delivered dose is very important to avoid unnecessary patient dose. Materials and Methods: In this study, all imaging centers in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad were selected. The initial information included the mean kVp and mAs used by the personnel to perform each radiological procedure were gathered through a questionnaire. Barracuda dosimeter was then used to measure Incident air kerma (ki). Data obtained from digital radiography (DR) and analogue radiography (AR) were then analyzed and compared to each other. Results: The mean incident air kerma (ki) for five radiological procedures (chest AP&Lat, Skull AP&Lat, Lumbar spine AP&Lat, Thoracic spine AP&Lat and Pelvis) in digital devices were 0.38&1.34, 2.1&1.94, 4.99&7.83, 4.18& 6.41 and 4.33 mGy and those for analogue devices were 0.7&1.28, 3.05&3.02, 7.25&9.9, 7.125&8.36 and 5.36 mGy, respectively. Discussion and Conclusion: The use of low kVp or high mAs is one of the reasons to increase the incident air kerma (ki) in analogue methods comparing to digital methods in all procedures except the chest (in Lateral view). Also the results, surprisingly, showed that in some of the analogue methods incident air kerma (ki) was less than digital methods which is most probably because of the auto-exposure conditions.

 5. Expression of Ki-67 in odontogenic cysts: A comparative study between odontogenic keratocysts, radicular cysts and dentigerous cysts.

  Science.gov (United States)

  Modi, Tapan G; Chalishazar, Monali; Kumar, Malay

  2018-01-01

  Odontogenic cysts are the most common cysts of the jaws and are formed from the remnants of the odontogenic apparatus. Among these odontogenic cysts, radicular cysts (RCs) (about 60% of all diagnosed jaw cysts), dentigerous cysts (DCs) (16.6% of all jaw cysts) and odontogenic keratocysts (OKCs) (11.2% of all developmental odontogenic cysts) are the most common. The behavior of any lesion is generally reflected by its growth potential. Growth potential is determined by measuring the cell proliferative activity. The cell proliferative activity is measured by various methods among which immunohistochemistry (IHC) is the commonly used technique. Most of the IHC studies on cell proliferation have been based on antibodies such as Ki-67 and proliferating cell nuclear antigen. In the present study, the total sample size comprised of 45 cases of odontogenic cysts, with 15 cases each of OKC, RC and DC. Here, an attempt is made to study immunohistochemical (streptavidin-biotin detection system HRP-DAB) method to assess the expression of Ki-67 in different layers of the epithelial lining of OKCs, RCs and DCs. Ki-67 positive cells were highest in epithelium of OKC as compared to DC and RC. The increased Ki-67 labeling index and its expression in suprabasal cell layers of epithelial lining in OKC and its correlation with suprabasal cell layers of epithelial lining in DC and RC could contribute toward its clinically aggressive behavior. OKC is of more significance to the oral pathologist and oral surgeon because of its specific histopathological features, high recurrence rate and aggressive behavior.

 6. Acupuncture at the Taixi (KI3) acupoint activates cerebral neurons in elderly patients with mild cognitive impairment

  OpenAIRE

  Chen, Shangjie; Xu, Maosheng; Li, Hong; Liang, Jiuping; Yin, Liang; Liu, Xia; Jia, Xinyan; Zhu, Fen; Wang, Dan; Shi, Xuemin; Zhao, Lihua

  2014-01-01

  Our previous findings have demonstrated that acupuncture at the Taixi (KI3) acupoint in healthy youths can activate neurons in cognitive-related cerebral cortex. Here, we investigated whether acupuncture at this acupoint in elderly patients with mild cognitive impairment can also activate neurons in these regions. Resting state and task-related functional magnetic resonance imaging showed that the pinprick senstation of acupuncture at the Taixi acupoint differed significantly between elderly ...

 7. External proton and Li beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schuff, Juan A.; Burlon, Alejandro A.; Debray, Mario E.; Kesque, Jose M.; Kreiner, Andres J.; Stoliar, Pablo A.; Naab, Fabian; Ozafran, Mabel J.; Vazquez, Monica E.; Perez de la Hoz, A.; Somacal, Hector; Valda, Alejandro; Canevas, S.; Ruffolo, M.; Tasat, D.R.; Muhlmann, M. C.

  2000-01-01

  In the frame of a feasibility study to introduce proton therapy in Argentina in a collaborative agreement between the Physics and Radiobiology Departments of the National Atomic Energy Commission or Argentina and the Centre de Protontherapie de Orsay, France, external proton and Li beams were produced at the TANDAR accelerator in Buenos Aires. The specific aim of this work was to start radiobiology studies on cell cultures and small laboratory animals. In particular we seek to determine here the relative biological effectiveness, RBE, for proton and Li beams as a function of energy for different tumor and normal cell lines. The 24 MeV proton beam was diffused using a 25 μm gold foil and extracted through a Kapton window to obtain a homogeneous field (constant to 95%) of about 7 cm in diameter. Measurements were carried out with quasi-monoenergetic beams (of 20.2 ± 0.07 MeV, 2.9 ± 0.10 MeV y 1.5 ± 0.1 MeV for protons and 21.4 ± 0.4 MeV for Lithium). Proton fluence and Bragg peaks were measured. The dose delivered in each case was monitored on-line with a calibrated transmission ionization chamber. Three cell lines PDV, PDVC 57 and V 79 (as a reference) were irradiated with γ-rays, proton and lithium beams with linear energy transfer (LET) from 2 to 100 keV/μm. RBE values in the range of 1.2-5.9 were obtained. In addition preliminary studies on chromosomal aberrations and viability of alveolar macrophages were carried out. (author)

 8. Fabrication and characterization of 6Li-enriched Li2TiO3 pebbles for a high Li-burnup irradiation test

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsuchiya, Kunihiko; Kawamura, Hiroshi

  2006-10-01

  Lithium titanate (Li 2 TiO 3 ) pebbles are considered to be a candidate material of tritium breeders for fusion reactor from viewpoints of easy tritium release at low temperatures (about 300degC) and chemical stability. In the present study, trial fabrication tests of 6 Li-enriched Li 2 TiO 3 pebbles of 1mm in diameter were carried out by a wet process with a dehydration reaction, and characteristics of the 6 Li-enriched Li 2 TiO 3 pebbles were evaluated for preparation of a high Li-burnup test in a testing reactor. Powder of 96at% 6 Li-enriched Li 2 TiO 3 was prepared by a solid state reaction, and two kinds of 6 Li-enriched Li 2 TiO 3 pebbles, namely un-doped and TiO 2 -doped Li 2 TiO 3 pebbles, were fabricated by the wet process. Based on results of the pebble fabrication tests, two kinds of 6 Li-enriched Li 2 TiO 3 pebbles were successfully fabricated with target values (density: 80-85%T.D., grain size: 2 TiO 3 pebbles was a satisfying value of about 1.05. Contact strength of these pebbles was about 6300MPa, which was almost the same as that of the Li 2 TiO 3 pebbles with natural Li. (author)

 9. Experimental study on the clinical effects of Xiaoru Sanjie Jiaonang on mammary glands hyperplasia and ki-67

  Science.gov (United States)

  Zheng, Zi-Hao; Liu, Lin; Zou, Shi-Fang; Xu, Yu-Ting; Chen, Cui-Cui; Liang, Wen-Long; Guo, Bao-Liang; Wang, Yu; Zhu, Kai-Yuan; Liu, Jie-Na; Xu, Dan-Dan; Wang, Ji-Yan; Lin, Jia-Yan; Liu, Li; Zhang, Jian Guo; Chen, Xi

  2018-01-01

  Objective: This study aims to observe the effect and mechanism of Xiaoru Sanjie Jiaonang (XRSJ) on the treatment of mammary gland hyperplasia, and provide a theoretical basis and clinical evidence for clinical expansion. Methods: Japanese white rabbits were randomly divided into three groups: high-, middle- and low-dose groups; Xiaoyao Pill group; model control group; normal control group. The observation points were as follows: before XRSJ administration, three months after XRSJ administration, and three months after XRSJ discontinuance. Changes in breast height, morphological changes of the mammary gland under a light and electron microscope, and the expression of ki-67 were observed. At the same time, patients diagnosed with mammary gland hyperplasia at an Outpatient Clinic were selected and divided into treatment groups. These patients received XRSJ and Xiaoyao Pills, respectively, for one month, while patients in the control group did not receive any drug treatment. Clinical efficacy was observed while rechecking at the Outpatient Clinic after three months. Treatment with a therapeutic dose of XRSJ could significantly reduce breast height, decrease the number of lobules and acini in hyperplastic mammary glands and the layer number of ductal glandular epithelial cells, substantially lower the content of serum estradiol (E2), significantly downregulate the expression of ki-67 protein in mammary tissues, and inhibit mammary gland hyperplasia. Conclusion: XRSJ treatment can relieve mammary tissue hyperplastic lesions, reduce E2 levels and downregulate the expression of ki-67. It has a significant therapeutic effect on mammary gland hyperplasia. PMID:29636873

 10. [Mini-KiSS--a multimodal group therapy intervention for parents of young children with sleep disorders: a pilot study].

  Science.gov (United States)

  Schlarb, Angelika Anita; Brandhorst, Isabel; Hautzinger, Martin

  2011-05-01

  Sleep disorders in early childhood tend to be chronic and almost always a burden for the parents. This study developed and evaluated a multimodal parent training program for children 0.5 to 4 years of age suffering from sleep disorders (Mini-KiSS). We hypothesized that there would be specific improvements following the structured group training (reduction of sleep problems, improvement of parental well-being). The pilot study consisted of a pre-post test design without control group. Participants were n = 17 parents of children 0.5 to 4 years of age with sleep disorders determined according to the ICSD-II. Each of the six sessions was evaluated, and changes were assessed by sleep diary and CBCL. Behavioral and emotional problems of the child were assessed by CBCL, parental well-being, and SCL-90-R. The results showed high acceptance of Mini-KiSS and satisfactory feasibility. Children showed significant improvements of the sleep disturbances such as nightly awakenings as well as sleeping in parents' bed. Furthermore, improvements were found for children's emotional and behavioral problems and for parental well-being, in particular for the depression scale of the mother. This pilot study shows a high acceptance and good feasibility of the multimodal short-time parent-training program Mini-KiSS. Sleep problems were significantly reduced.

 11. Breastfeeding and Immunohistochemical Expression of ki-67, p53 and BCL2 in Infiltrating Lobular Breast Carcinoma.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angel Gonzalez-Sistal

  Full Text Available Invasive lobular breast carcinoma is the second most common type of breast cancer after invasive ductal carcinoma. According to the American Cancer Society, more than 180,000 women in the United States find out they have invasive breast cancer each year. Personal history of breast cancer and certain changes in the breast are correlated with an increased breast cancer risk. The aim of this work was to analyze breastfeeding in patients with infiltrating lobular breast carcinoma, in relation with: 1 clinicopathological parameters, 2 hormonal receptors and 3 tissue-based tumor markers.The study included 80 women with ILC, 46 of which had breastfeed their children. Analyzed parameters were: age, tumor size, axillary lymph node (N, distant metastasis (M, histological grade (HG, estrogen receptor (ER, progesterone receptor (PR, androgen receptor (AR, Ki-67, p53 and BCL2.ILC of non-lactating women showed a larger (p = 0.009, lymph node involvement (p = 0.051 and distant metastasis (p = 0.060. They were also more proliferative tumors measured by Ki-67 (p = 0.053. Breastfeeding history did not influence the subsequent behavior of the tumor regardless of histological subtype.Lactation seems to influence the biological characteristics of ILC defining a subgroup with more tumor size, axillary lymph node involvement, distant metastasis and higher proliferation measured by ki-67 expression.

 12. Zadarski gotički vezeni antependij u Budimpešti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvija Banić

  2014-12-01

  Full Text Available U Muzeju primijenjenih umjetnosti (Iparművészeti Múzeum u Budimpešti čuva se vezeni gotički antependij podrijetlom iz crkve benediktinskog samostana Sv. Krševana u Zadru. Antependij je u nepoznato vrijeme postao dijelom zbirke biskupa, povjesničara umjetnosti i kolekcionara Zsigmunda Bubicsa (biskup u Košicama u današnjoj Slovačkoj od 1887. do 1906. godine a u Muzeju primijenjenih umjetnosti je od 1909. godine. Dimenzije mu iznose 94 x 190 centimetara. Najveću površinu antependija zauzimaju svetački likovi pod trima zašiljenim gotičkim lukovima. U središnjem polju prikazana je Bogorodica s Djetetom na prijestolju, s lijeve strane je Sv. Krševan, a s desne Sv. Benedikt. U gornjem su dijelu dva dopojasno prikazana sveca koji bi se mogli identificirati kao Sv. Grgur Papa i Sv. Donat. ''Triptih'' sa svecima s lijeve je i desne strane flankiran bordurama u čijem su središnjem dijelu umetnute niše s dvama manjim stojećim likovima okrunjenih svetica (Sv. Katarina Aleksandrijska i Sv. Margareta. Lik donatora koji kleči s rukama sklopljenim u molitvi s lijeve strane Bogorodičina prijestolja nažalost nije popraćen nikakvim natpisom, no sasvim je jasno da je odjeven u benediktinski habit, s ponešto prenaglašenom kapuljačom koja mu pada preko leđa. Identitet benediktinca-donatora mogao bi se prepoznati u nekome od opata samostana Sv. Krševana. Pomišlja se da bi mogla biti riječ o Ivanu de Ontiacu (Joannes de Onciache iz lionske biskupije, koji je bio opatom samostana Sv. Krševana od 1345. do 1377. godine. Argumentira se da je antependij nastao u nekoj od venecijanskih vezilačkih radionica i to krajem šestog odnosno početkom sedmog desetljeća XIV. stoljeća, a na temelju usporedbi sa onovremenim slikarskim djelima te proizvodima umjetničkog (vezilačkog, tkalačkog i zlatarskog obrta. Na temelju zastupljenoga ikonografskog programa te podataka poznatih iz arhivskih izvora, pretpostavlja se da je antependij izrađen za

 13. PERSEPSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP FASAD BANGUNAN DI KORIDOR JALAN KI SAMAUN KOTA TANGERANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Sukma Suri

  2015-08-01

  Full Text Available This research aims to discover people’s perceptions and preferences towards building façade. This research has used a mixed-method approach with the triangulation of data validation. In the analysis, a sequence-analysis method has been utilized, beginning from qualitative descriptive to quantitative one. Data were collected from in-depth-interview with several key persons like district official, officers of certain governmental departments, and questionnaire distribution to the people who have their daily activities in Ki SamaunStreet, which is part of Kota Lama area in Tangerang City. The findings of this study show that colors; architectural design; width and height of the buildings and building-‘s’ ornaments are the most important elements in building façade that can be used to comprehend the people’s perceptions and preferences. This study has found that there are similarities between people’s perceptions and preferences with the Kota Lama’s development plans. Both sides are of the opinion that the colors of the buildings are similar, unpleasant, and there are some buildings more stand out than the others. Both sides also perceive that the architectural style of the buildings no longer represents the Chinese culture. This makes the restoration work to reverse the façade back into its original form is essential. Both sides also recognize that building-‘s’ height and width are not in harmony, although the people think that renovation is not needed. Both sides also observe that there are no buildingswith similar ornaments; whilesignage is the main source of visual pollution and rearrangement of signage is needed.

 14. Segetal flora of cereal crop agrocenoses in the Suwałki Landscape Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matusiewicz Marta

  2016-06-01

  Full Text Available Segetal flora of cereal crop agrocenoses in the Suwałki Landscape Park was studied in between the years 2012 and 2013. One hundred phytosociological Braun-Blanquet releves were taken, documenting the occurrence of 152 species of vascular plants that represented 29 botanic families. Analysis of the contributions of geographic-historical groups revealed the dominance of the native species, apophytes (87 species, making 57.2%, over anthropophytes (65 species, 42.8%. The number of short-lived species was twice greater (103 species, 67.8% than the perennial ones (49 species, 32.2%. As regards the lifeforms, the therophytes were dominant (96 species, 63.2% over hemicryptophytes (44 species, 28.9% and geophytes (12 species, 7.9%. Among the species of segetal flora in the area studied, 23 valuable species classified to different categories of protection, were identified. The presence of Consolida regalis, Centaurea cyanus and Bromus secalinus, belonging to threatened species in other regions of Poland, was abundant. Also the species: Anthemis tinctoria, Echium vulgare and Anchusa officinalis were met with high frequency. The species: Agrostemma githago, Papaver argemone and Papaver dubium were represented by single plants, which can suggest their dying out. In the Park area, expansive species, threatening the biodiversity, such as Myosotis arvensis, Viola arvensis, Galeopsis tetraehit, Stellaria media, Artemisia vulgaris, Galinsoga parviflora, Elymus repens, Capsella bursa pastoris, Erodium cicutarium, Chamomilla recutita, Matricaria maritima subsp. inodora, Convolvulus arvensis, Polygonum persicaria, Polygonum lapathifolium subsp. pallidum and Polygonum lapathifolium subsp. lapathifolium, were commonly seen in the crop land.

 15. Halo ellipticity of GAMA galaxy groups from KiDS weak lensing

  Science.gov (United States)

  van Uitert, Edo; Hoekstra, Henk; Joachimi, Benjamin; Schneider, Peter; Bland-Hawthorn, Joss; Choi, Ami; Erben, Thomas; Heymans, Catherine; Hildebrandt, Hendrik; Hopkins, Andrew M.; Klaes, Dominik; Kuijken, Konrad; Nakajima, Reiko; Napolitano, Nicola R.; Schrabback, Tim; Valentijn, Edwin; Viola, Massimo

  2017-06-01

  We constrain the average halo ellipticity of ˜2600 galaxy groups from the Galaxy And Mass Assembly (GAMA) survey, using the weak gravitational lensing signal measured from the overlapping Kilo Degree Survey (KiDS). To do so, we quantify the azimuthal dependence of the stacked lensing signal around seven different proxies for the orientation of the dark matter distribution, as it is a priori unknown which one traces the orientation best. On small scales, the major axis of the brightest group/cluster member (BCG) provides the best proxy, leading to a clear detection of an anisotropic signal. In order to relate that to a halo ellipticity, we have to adopt a model density profile. We derive new expressions for the quadrupole moments of the shear field given an elliptical model surface mass density profile. Modelling the signal with an elliptical Navarro-Frenk-White profile on scales R < 250 kpc, and assuming that the BCG is perfectly aligned with the dark matter, we find an average halo ellipticity of ɛh = 0.38 ± 0.12, in fair agreement with results from cold dark matter only simulations. On larger scales, the lensing signal around the BCGs becomes isotropic and the distribution of group satellites provides a better proxy for the halo's orientation instead, leading to a 3σ-4σ detection of a non-zero halo ellipticity at 250 < R < 750 kpc. Our results suggest that the distribution of stars enclosed within a certain radius forms a good proxy for the orientation of the dark matter within that radius, which has also been observed in hydrodynamical simulations.

 16. Li plating as unwanted side reaction in commercial Li-ion cells - A review

  Science.gov (United States)

  Waldmann, Thomas; Hogg, Björn-Ingo; Wohlfahrt-Mehrens, Margret

  2018-04-01

  Deposition of Lithium metal on anodes contributes significantly to ageing of Li-ion cells. Lithium deposition is connected not only to a drastic limitation of life-time, but also to fast-charging capability and safety issues. Lithium deposition in commercial Li-ion cells is not limited to operation conditions at low temperatures. In recent publications various types of commercial cells were investigated using complimentary analysis methods. Five cell types studied in literature (18650, 26650, pouch) serve as a basis for comparison when and why Li deposition happens in commercial Li-ion cells. In the present paper, we reviewed literature on (i) causes, (ii) hints and evidences for Li deposition, (iii) macroscopic morphology of Li deposition/plating, (iv) ageing mechanisms and shapes of capacity fade curves involving Li deposition, and (v) influences of Li deposition on safety. Although often discussed, safety issues regarding Li deposition are not only limited to dendrite growth and internal short circuits, but also to exothermic reactions in the presence of Lithium metal. Furthermore, we tried to connect knowledge from different length scales including the macroscopic level (Li-ion cells, operating conditions, gradients in cells, electrochemical tests, safety tests), the microscopic level (electrodes, particles, microstructure), and the atomic level (atoms, ions, molecules, energy barriers).

 17. Mechanistic insights of Li+ diffusion within doped LiFePO4 from Muon Spectroscopy.

  Science.gov (United States)

  Johnson, Ian D; Ashton, Thomas E; Blagovidova, Ekaterina; Smales, Glen J; Lübke, Mechthild; Baker, Peter J; Corr, Serena A; Darr, Jawwad A

  2018-03-07

  The Li + ion diffusion characteristics of V- and Nb-doped LiFePO 4 were examined with respect to undoped LiFePO 4 using muon spectroscopy (µSR) as a local probe. As little difference in diffusion coefficient between the pure and doped samples was observed, offering D Li values in the range 1.8-2.3 × 10 -10  cm 2 s -1 , this implied the improvement in electrochemical performance observed within doped LiFePO 4 was not a result of increased local Li + diffusion. This unexpected observation was made possible with the µSR technique, which can measure Li + self-diffusion within LiFePO 4 , and therefore negated the effect of the LiFePO 4 two-phase delithiation mechanism, which has previously prevented accurate Li + diffusion comparison between the doped and undoped materials. Therefore, the authors suggest that µSR is an excellent technique for analysing materials on a local scale to elucidate the effects of dopants on solid-state diffusion behaviour.

 18. Nuclear reaction rates and primordial 6Li

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nollett, K.M.; Schramm, D.N.; Lemoine, M.; Schramm, D.N.; Lemoine, M.; Schramm, D.N.

  1997-01-01

  We examine the possibility that big-bang nucleosynthesis (BBN) may produce nontrivial amounts of 6 Li. If a primordial component of this isotope could be observed, it would provide a new fundamental test of big-bang cosmology, as well as new constraints on the baryon density of the universe. At present, however, theoretical predictions of the primordial 6 Li abundance are extremely uncertain due to difficulties in both theoretical estimates and experimental determinations of the 2 H(α,γ) 6 Li radiative capture reaction cross section. We also argue that present observational capabilities do not yet allow the detection of primeval 6 Li in very metal-poor stars of the galactic halo. However, if the critical cross section is very high in its plausible range and the baryon density is relatively low, then improvements in 6 Li detection capabilities may allow the establishment of 6 Li as another product of BBN. It is also noted that a primordial 6 Li detection could help resolve current concerns about the extragalactic D/H determination. copyright 1997 The American Physical Society

 19. Estudo citofotométrico da expressão dos marcadores tumorais Caspase-3 e Ki-67 no adenocarcinoma gástrico Cytophotometric study of the expression of tumoral markers Caspase-3 and Ki-67 in gastric adenocarcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Manuel Gonzales Cuellar

  2007-06-01

  Full Text Available RACIONAL: A carcinogênese gástrica é processo complexo e depende de fatores genéticos, ambientais e infecciosos. Nos últimos anos, houve grandes avanços nos campos da genética e da biologia molecular, sobre o desenvolvimento dos tumores. Os marcadores tumorais são substâncias ausentes nos tecidos normais e que podem ser identificadas em tecidos com câncer. Através de procedimentos imunoistoquímicos eles podem ser estudados. OBJETIVOS: Descrever a expressão citofotométrica do marcador tumoral Ki-67 analisando a densidade óptica e o índice de marcagem no adenocarcinoma de estômago. Descrever a expressão citofotométrica do marcador tumoral Caspase-3 analisando a densidade óptica e o índice de marcagem no adenocarcinoma de estômago. Comparar o índice de marcagem e densidade óptica dos marcadores tumorais Ki-67 e Caspase-3 no adenocarcinoma de estômago. MÉTODO: Foram selecionados, inicialmente, 58 blocos com espécime de adenocarcinoma gástrico coletados nos Serviços de Anátomo-Patologia do Hospital do Gama - Brasília (DF e Hospital Dom Orione - Araguaina (TO, e analizados no Laboratório de Citologia e Histopalogia Ltda - CITOLAB, Curitiba (PR. Foram aproveitados 31 blocos para o estudo histológico e imunoistoquímico realizado pelo sistema de análise computarizado SAMBA 4000. RESULTADOS: Das 31 lâminas estudas, 15 (48% foram marcadas pelo marcador Ki-67, 22 (71% foram marcadas pelo marcador Caspase-3 e 14 (45% marcaram com os dois marcadores. CONCLUSÕES: A expressão citofométrica do marcador Ki-67 foi observada em 15 lâminas da amostra estudada e apresentaram média do índice de marcagem de 36,85%, enquanto a densidade óptica apresentou média de 29,33 pixels. A expressão citofotométrica do marcador Caspase-3 foi observada em 22 lâminas da amostra estudada e apresentaram média do índice de marcagem de 87,71% e 60,74 pixels de média para a densidade óptica. Na comparação do índice de marcagem dos

 20. The KiVa antibullying program in primary schools in Chile, with and without the digital game component: study protocol for a randomized controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Gaete, Jorge; Valenzuela, Daniela; Rojas-Barahona, Cristian; Valenzuela, Eduardo; Araya, Ricardo; Salmivalli, Christina

  2017-02-20

  Bullying is a major problem worldwide and Chile is no exception. Bullying is defined as a systematic aggressive behavior against a victim who cannot defend him or herself. Victims suffer social isolation and psychological maladjustment, while bullies have a higher risk for conduct problems and substance use disorders. These problems appear to last over time. The KiVa antibullying program has been evaluated in Finland and other European countries, showing preventive effects on victimization and self-reported bullying. The aims of this study are (1) to develop a culturally appropriate version of the KiVa material and (2) to test the effectiveness of the KiVa program, with and without the online game, on reducing experiences of victimization and bullying behavior among vulnerable primary schools in Santiago (Chile), using a cluster randomized controlled trial (RCT) design with three arms: (1) full KiVa program group, (2) partial KiVa (without online game) program group and (3) control group. This is a three-arm, single-blind, cluster randomized controlled trial (RCT) with a target enrolment of 1495 4th and 5th graders attending 13 vulnerable schools per arm. Students in the full and partial KiVa groups will receive universal actions: ten 2-h lessons delivered by trained teachers during 1 year; they will be exposed to posters encouraging them to support victims and behave constructively when witnessing bullying; and a person designated by the school authorities will be present in all school breaks and lunchtimes using a visible KiVa vest to remind everybody that they are in a KiVa school. KiVa schools also will have indicated actions, which consist of a set of discussion groups with the victims and with the bullies, with proper follow-up. Only full KiVa schools will also receive an online game which has the aim to raise awareness of the role of the group in bullying, increase empathy and promote strategies to support victimized peers. Self-reported victimization

 1. Comprehensive Analysis of the Association of Clinically Relevant Values of Ki-67 Labeling Index with Clinicopathologic and Immunohistochemical Criteria in Female Invasive Breast Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saba El-Gendi

  2018-03-01

  Full Text Available Objective: Breast cancer aggressiveness is related to tumor cell proliferation. Despite this, the Ki-67 index is not recommended for routine use in newly diagnosed breast carcinomas. Material and Methods: A total of 164 invasive breast carcinomas were stratified into the intrinsic molecular subtypes based on estrogen receptor, progesterone receptor (PR, HER2, and Ki-67 immunostaining. We studied the distribution of Ki-67 among the molecular subtypes and correlated it with clinicopathologic parameters. Furthermore, the change in the Ki-67 index with tumor size, grade and lymph node (LN status among the molecular subtypes was examined. Results: As a continuous variable, the median Ki-67 did not show significant differences with the clinicopathological variables. At a cutoff ≥14%, it correlated significantly with the mitotic index. At a cutoff ≥20%, it additionally correlated with the PR status. The median Ki-67 level varied significantly between luminal A and all other molecular subtypes. The median Ki-67 level in T1/T2 tumors compared to T3/T4 tumors was slightly higher in luminal B HER2+, slightly lower in HER2 enriched, and nearly similar among luminal A, triple negative and luminal B HER2-subtypes, yet without statistical significance. The median Ki-67 was lower in G1/G2 compared to G3 tumors in all-except luminal B HER2-positive subtype but without statistical significance. The Ki-67 distribution change between N0/N1 and N2/N3 cases among the molecular subtypes was significant. Conclusions: The impact of Ki-67 as a proliferation marker on the biological behavior of breast carcinomas is context dependent, and its clinical utility increases when interpreted in combination with other prognostic markers in the context of the molecular subtypes. Further studies, on larger sample sizes are recommended to unravel how the molecular types can affect the relation between Ki-67 and clinicopathological characteristics, particularly the LN status. [J

 2. The use of automated Ki67 analysis to predict Oncotype DX risk-of-recurrence categories in early-stage breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Thakur, Satbir Singh; Li, Haocheng; Chan, Angela M Y; Tudor, Roxana; Bigras, Gilbert; Morris, Don; Enwere, Emeka K; Yang, Hua

  2018-01-01

  Ki67 is a commonly used marker of cancer cell proliferation, and has significant prognostic value in breast cancer. In spite of its clinical importance, assessment of Ki67 remains a challenge, as current manual scoring methods have high inter- and intra-user variability. A major reason for this variability is selection bias, in that different observers will score different regions of the same tumor. Here, we developed an automated Ki67 scoring method that eliminates selection bias, by using whole-slide analysis to identify and score the tumor regions with the highest proliferative rates. The Ki67 indices calculated using this method were highly concordant with manual scoring by a pathologist (Pearson's r = 0.909) and between users (Pearson's r = 0.984). We assessed the clinical validity of this method by scoring Ki67 from 328 whole-slide sections of resected early-stage, hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative breast cancer. All patients had Oncotype DX testing performed (Genomic Health) and available Recurrence Scores. High Ki67 indices correlated significantly with several clinico-pathological correlates, including higher tumor grade (1 versus 3, P<0.001), higher mitotic score (1 versus 3, P<0.001), and lower Allred scores for estrogen and progesterone receptors (P = 0.002, 0.008). High Ki67 indices were also significantly correlated with higher Oncotype DX risk-of-recurrence group (low versus high, P<0.001). Ki67 index was the major contributor to a machine learning model which, when trained solely on clinico-pathological data and Ki67 scores, identified Oncotype DX high- and low-risk patients with 97% accuracy, 98% sensitivity and 80% specificity. Automated scoring of Ki67 can thus successfully address issues of consistency, reproducibility and accuracy, in a manner that integrates readily into the workflow of a pathology laboratory. Furthermore, automated Ki67 scores contribute significantly to models that predict risk of

 3. The use of automated Ki67 analysis to predict Oncotype DX risk-of-recurrence categories in early-stage breast cancer.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Satbir Singh Thakur

  Full Text Available Ki67 is a commonly used marker of cancer cell proliferation, and has significant prognostic value in breast cancer. In spite of its clinical importance, assessment of Ki67 remains a challenge, as current manual scoring methods have high inter- and intra-user variability. A major reason for this variability is selection bias, in that different observers will score different regions of the same tumor. Here, we developed an automated Ki67 scoring method that eliminates selection bias, by using whole-slide analysis to identify and score the tumor regions with the highest proliferative rates. The Ki67 indices calculated using this method were highly concordant with manual scoring by a pathologist (Pearson's r = 0.909 and between users (Pearson's r = 0.984. We assessed the clinical validity of this method by scoring Ki67 from 328 whole-slide sections of resected early-stage, hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative breast cancer. All patients had Oncotype DX testing performed (Genomic Health and available Recurrence Scores. High Ki67 indices correlated significantly with several clinico-pathological correlates, including higher tumor grade (1 versus 3, P<0.001, higher mitotic score (1 versus 3, P<0.001, and lower Allred scores for estrogen and progesterone receptors (P = 0.002, 0.008. High Ki67 indices were also significantly correlated with higher Oncotype DX risk-of-recurrence group (low versus high, P<0.001. Ki67 index was the major contributor to a machine learning model which, when trained solely on clinico-pathological data and Ki67 scores, identified Oncotype DX high- and low-risk patients with 97% accuracy, 98% sensitivity and 80% specificity. Automated scoring of Ki67 can thus successfully address issues of consistency, reproducibility and accuracy, in a manner that integrates readily into the workflow of a pathology laboratory. Furthermore, automated Ki67 scores contribute significantly to models that

 4. Distillation of LiCl from the LiCl-Li2O molten salt of the electrolytic reduction process

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, I.S.; Oh, S.C.; Im, H.S.; Hur, J.M.; Lee, H.S.

  2013-01-01

  Electrolytic reduction of the uranium oxide in LiCl-Li 2 O molten salt for the treatment of spent nuclear fuel requires the separation of the residual salt from the reduced metal product, which contains about 20 wt% salt. In order to separate the residual salt and reuse it in the electrolytic reduction, a vacuum distillation process was developed. Lab-scale distillation equipment was designed and installed in an argon atmosphere glove box. The equipment consisted of an evaporator in which the reduced metal product was contained and exposed to a high temperature and reduced pressure; a receiver; and a vertically oriented condenser that operated at a temperature below the melting point of lithium chloride. We performed experiments with LiCl-Li 2 O salt to evaluate the evaporation rate of LiCl salt and varied the operating temperature to discern its effect on the behavior of salt evaporation. Complete removal of the LiCl salt from the evaporator was accomplished by reducing the internal pressure to <100 mTorr and heating to 900 deg C. We achieved evaporation efficiency as high as 100 %. (author)

 5. Charge carrier density in Li-intercalated graphene

  KAUST Repository

  Kaloni, Thaneshwor P.; Cheng, Yingchun; Kahaly, M. Upadhyay; Schwingenschlö gl, Udo

  2012-01-01

  The electronic structures of bulk C 6Li, Li-intercalated free-standing bilayer graphene, and Li-intercalated bilayer and trilayer graphene on SiC(0 0 0 1) are studied using density functional theory. Our estimate of Young's modulus suggests that Li

 6. Subpopulation Treatment Effect Pattern Plot (STEPP) analysis of Ki67 assay according to histology: prognostic relevance for resected early stage 'pure' and 'mixed' lobular breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Carbognin, Luisa; Sperduti, Isabella; Brunelli, Matteo; Marcolini, Lisa; Nortilli, Rolando; Pilotto, Sara; Zampiva, Ilaria; Merler, Sara; Fiorio, Elena; Filippi, Elisa; Manfrin, Erminia; Pellini, Francesca; Bonetti, Franco; Pollini, Giovanni Paolo; Tortora, Giampaolo; Bria, Emilio

  2016-03-22

  The aim of this analysis was to investigate the potential impact of Ki67 assay in a series of patients affected by early stage invasive lobular carcinoma (ILC) undergone surgery. Clinical-pathological data were correlated with disease-free and overall survival (DFS/OS). The maximally selected Log-Rank statistics analysis was applied to the Ki67 continuous variable to estimate appropriate cut-offs. The Subpopulation Treatment Effect Pattern Plot (STEPP) analysis was performed to assess the interaction between 'pure' or 'mixed' histology ILC and Ki67. At a median follow-up of 67 months, 10-years DFS and OS of 405 patients were 67.8 and 79.8%, respectively. Standardized Log-Rank statistics identified 2 optimal cut-offs (6 and 21%); 10-years DFS and OS were 75.1, 66.5, and 30.2% (p = 0.01) and 84.3, 76.4 and 59% (p = 0.003), for patients with a Ki67 21%, respectively. Ki67 and lymph-node status were independent predictor for longer DFS and OS at the multivariate analysis, with radiotherapy (for DFS) and age (for OS). Ki67 highly replicated at the internal cross-validation analysis (DFS 85%, OS 100%). The STEPP analysis showed that DFS rate decreases as Ki67 increases and those patients with 'pure' ILC performed worse than 'mixed' histology. Despite the retrospective and exploratory nature of the study, Ki67 was able to significantly discriminate the prognosis of patients with ILC, and the effect was more pronounced for patients with 'pure' ILC.

 7. Community Arctio-Artemisetum vulgaris (Tx. 1942 Oberd. et al. 1967.: the Most Widespread Ruderal Community at Pančevački rit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radmila Stanković-Kalezić

  2009-01-01

  Full Text Available A several-year investigation of distribution, phytocoenological differentiation, floristic composition and structure of the ruderal flora and vegetation, and relative anthropogenic influences was conducted in the area of Pančevački rit.The study focused on the ruderal community Arctio-Artemisetum vulgaris, the most widespread of 10 ruderal communities identified in a detailed phytocoenological analysis of the location of Pančevački rit.

 8. Iowa LiDAR Mapping Project

  Data.gov (United States)

  Federal Emergency Management Agency, Department of Homeland Security — This is collection level metadata for LAS and ASCII data files from the statewide Iowa Lidar Project. The Iowa Light Detection and Ranging (LiDAR) Project collects...

 9. USGS Atchafalaya 2 LiDAR

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The Light Detection and Ranging (LiDAR) dataset is a survey of the Atchafalaya Basin project area. The entire survey area for Atchafalaya encompasses approximately...

 10. EKA tootedisaini üliõpilane...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna IV kursuse üliõpilane Riho Tiivel võitis Itaalias toimunud disainikonkursi "ReAL 13 - Eating Anywhere" peapreemia oma alumiiniumist lusikaga "Spoon Container"

 11. Li-ion Battery Aging Datasets

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — This data set has been collected from a custom built battery prognostics testbed at the NASA Ames Prognostics Center of Excellence (PCoE). Li-ion batteries were run...

 12. Li'l Red Schoolhouse workshops

  Science.gov (United States)

  1993-01-01

  Education specialists at Stennis conduct staff development workshops for elementary and secondary teachers of math, science and technology and other subjects as well as specialized workshops conducted in the NASA Li'l Red Schoolhouse.

 13. Neutron flux measurement with 6Li and 7Li dual glass scintillators by γ compensation method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ji Changsong; Zhang Shulan; Zhang Shuheng

  1996-01-01

  Based on the characteristics of 6 Li glass scintillator which is sensitive to both neutron and gamma rays, and 7 Li glass scintillator which is sensitive to gamma rays only, a new method of detecting weak neutron flux under interference of strong gamma radiation has been investigated by means of 6 Li- 7 Li pair glass scintillator gamma compensation method. The result of neutron flux measurement by above-mentioned method with an error of about 1% when the gamma ray interference is up to 18.7% has been obtained

 14. Neutron flux measurement with 6Li and 7Li dual glass scintillators by γ compensation method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ji Changsong; Zhang Shulan; Zhang Shuheng

  1998-01-01

  Based on the characteristics of 6 Li glass scintillator which is sensitive to both neutron and gamma rays, and 7 Li glass scintillator which is sensitive to gamma rays only, a new method of detecting weak neutron flux under interference of strong gamma radiation has been investigated by mans of 6 Li- 7 Li dual glass scintillator gamma compensation method. The result of neutron flux measurement by above-mentioned method with an error of about 1% when the gamma ray interference is up to 18.7% has been obtained

 15. Uniform second Li ion intercalation in solid state ϵ-LiVOPO{sub 4}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wangoh, Linda W.; Quackenbush, Nicholas F. [Department of Physics, Applied Physics and Astronomy, Binghamton University, Binghamton, New York 13902 (United States); Sallis, Shawn [Materials Science and Engineering, Binghamton University, Binghamton, New York 13902 (United States); Wiaderek, Kamila M.; Ma, Lu; Wu, Tianpin; Chapman, Karena W. [X-ray Science Division, Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois 60439 (United States); Lin, Yuh-Chieh; Ong, Shyue Ping [Department of NanoEngineering, University of California San Diego, 9500 Gilman Drive 0448, La Jolla, California 92093 (United States); Wen, Bohua; Chernova, Natasha A.; Whittingham, M. Stanley [NECCES, Binghamton University, Binghamton, New York 13902 (United States); Guo, Jinghua [Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California 94720 (United States); Lee, Tien-Lin; Schlueter, Christoph [Diamond Light Source Ltd., Harwell Science and Innovation Campus, Didcot, Oxfordshire OX11 0DE (United Kingdom); Piper, Louis F. J., E-mail: lpiper@binghamton.edu [Department of Physics, Applied Physics and Astronomy, Binghamton University, Binghamton, New York 13902 (United States); Materials Science and Engineering, Binghamton University, Binghamton, New York 13902 (United States)

  2016-08-01

  Full, reversible intercalation of two Li{sup +} has not yet been achieved in promising VOPO{sub 4} electrodes. A pronounced Li{sup +} gradient has been reported in the low voltage window (i.e., second lithium reaction) that is thought to originate from disrupted kinetics in the high voltage regime (i.e., first lithium reaction). Here, we employ a combination of hard and soft x–ray photoelectron and absorption spectroscopy techniques to depth profile solid state synthesized LiVOPO{sub 4} cycled within the low voltage window only. Analysis of the vanadium environment revealed no evidence of a Li{sup +} gradient, which combined with almost full theoretical capacity confirms that disrupted kinetics in the high voltage window are responsible for hindering full two lithium insertion. Furthermore, we argue that the uniform Li{sup +} intercalation is a prerequisite for the formation of intermediate phases Li{sub 1.50}VOPO{sub 4} and Li{sub 1.75}VOPO{sub 4}. The evolution from LiVOPO{sub 4} to Li{sub 2}VOPO{sub 4} via the intermediate phases is confirmed by direct comparison between O K–edge absorption spectroscopy and density functional theory.

 16. Characteristics of new LiF preparations and sensitised LiF

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Driscoll, C M.H.; O' Hagan, J B; Mundy, S J; Todd, C D; McWhan, A F; Dodson, J

  1986-01-01

  The patent governing the preparation and production of lithium fluoride (LiF) awarded to the Harshaw Chemical Co. has expired. Other companies have become interested in developing additional preparations of this material. Two of these preparations include LiF:Mg,Ti manufactured by Vinten Instruments plc and high sensitivity LiF:Mg, Cu,P distributed by them. The properties of these materials, including sensitivity, dose threshold, photon energy response, reusability and storage characteristics, are presented in this paper and compared with those of Harshaw TLD-100 and with those of sensitised LiF.

 17. Molecular evolution of the Li/li chemical defence polymorphism in white clover (Trifolium repens L.).

  Science.gov (United States)

  Olsen, K M; Sutherland, B L; Small, L L

  2007-10-01

  White clover (Trifolium repens) is naturally polymorphic for cyanogenesis (hydrogen cyanide release following tissue damage). The ecological factors favouring cyanogenic and acyanogenic plants have been examined in numerous studies over the last half century, making this one of the best-documented examples of an adaptive polymorphism in plants. White clover cyanogenesis is controlled by two, independently segregating Mendelian genes: Ac/ac controls the presence/absence of cyanogenic glucosides; and Li/li controls the presence/absence of their hydrolysing enzyme, linamarase. In this study, we examine the molecular evolution and population genetics of Li as it relates to the cyanogenesis polymorphism. We report here that Li exists as a single-copy gene in plants possessing linamarase activity, and that the absence of enzyme activity in li/li plants is correlated with the absence of much or all of the gene from the white clover genome. Consistent with this finding, we confirm by reverse transcription-polymerase chain reaction that Li gene expression is absent in plants lacking enzyme activity. In a molecular population genetic analysis of Li and three unlinked genes using a worldwide sample of clover plants, we find an absence of nucleotide variation and statistically significant deviations from neutrality at Li; these findings are consistent with recent positive directional selection at this cyanogenesis locus.

 18. Uniform second Li ion intercalation in solid state ϵ-LiVOPO4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wangoh, Linda W.; Quackenbush, Nicholas F.; Sallis, Shawn; Wiaderek, Kamila M.; Ma, Lu; Wu, Tianpin; Chapman, Karena W.; Lin, Yuh-Chieh; Ong, Shyue Ping; Wen, Bohua; Chernova, Natasha A.; Whittingham, M. Stanley; Guo, Jinghua; Lee, Tien-Lin; Schlueter, Christoph; Piper, Louis F. J.

  2016-01-01

  Full, reversible intercalation of two Li + has not yet been achieved in promising VOPO 4 electrodes. A pronounced Li + gradient has been reported in the low voltage window (i.e., second lithium reaction) that is thought to originate from disrupted kinetics in the high voltage regime (i.e., first lithium reaction). Here, we employ a combination of hard and soft x–ray photoelectron and absorption spectroscopy techniques to depth profile solid state synthesized LiVOPO 4 cycled within the low voltage window only. Analysis of the vanadium environment revealed no evidence of a Li + gradient, which combined with almost full theoretical capacity confirms that disrupted kinetics in the high voltage window are responsible for hindering full two lithium insertion. Furthermore, we argue that the uniform Li + intercalation is a prerequisite for the formation of intermediate phases Li 1.50 VOPO 4 and Li 1.75 VOPO 4 . The evolution from LiVOPO 4 to Li 2 VOPO 4 via the intermediate phases is confirmed by direct comparison between O K–edge absorption spectroscopy and density functional theory.

 19. Ab initio identification of the Li-rich phase in LiFePO4.

  Science.gov (United States)

  Zeng, Hua; Gu, Yue; Teng, Gaofeng; Liu, Yimeng; Zheng, Jiaxin; Pan, Feng

  2018-06-27

  A recent discovery of anionic redox activity in Li-rich layered compounds opens a new direction for the design of high-capacity cathode materials for lithium-ion batteries. Here using extensive ab initio calculations, the thermodynamic existence of the Li-rich phase in LiFePO4 to form Li1+xFe1-xPO4 with x not exceeding 12.5% has been proved. Anionic redox activity and structural stability during delithiation are further investigated. Interestingly, it is found that Li1+xFe1-xPO4 cannot be delithiated completely and thus cannot achieve extra capacity by anionic redox activity, because the local oxygen-ion redox will cause the fracture of the rigid framework formed by phosphate tetrahedral polyanions. Although an extra capacity cannot be realized, the excess Li-ions at Fe sites can enhance the Li-ion diffusivity along the adjacent [010] channel and contribute to the shift from 1D to 2D/3D diffusion. This study provides a fresh perspective on olivine-type LiFePO4 and offers some important clues on designing Li-rich cathode materials with high energy density.

 20. [100]-Oriented LiFePO4 Nanoflakes toward High Rate Li-Ion Battery Cathode.

  Science.gov (United States)

  Li, Zhaojin; Peng, Zhenzhen; Zhang, Hui; Hu, Tao; Hu, Minmin; Zhu, Kongjun; Wang, Xiaohui

  2016-01-13

  [100] is believed to be a tough diffusion direction for Li(+) in LiFePO4, leading to the belief that the rate performance of [100]-oriented LiFePO4 is poor. Here we report the fabrication of 12 nm-thick [100]-oriented LiFePO4 nanoflakes by a simple one-pot solvothermal method. The nanoflakes exhibit unexpectedly excellent electrochemical performance, in stark contrast to what was previously believed. Such an exceptional result is attributed to a decreased thermodynamic transformation barrier height (Δμb) associated with increased active population.

 1. EPR experiments in LiTbF4, LiHoF4, and LiErF4 at submillimeter frequencies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Magariño, J.; Tuchendler, J.; Beauvillain, P.

  1980-01-01

  Electron-paramagnetic-resonance experiments in LiTbF4, LiHoF4, and LiErF4 have been performed at frequencies between 70 and 600 GHz, in magnetic fields up to 60 kG and in the temperature range 1.4......Electron-paramagnetic-resonance experiments in LiTbF4, LiHoF4, and LiErF4 have been performed at frequencies between 70 and 600 GHz, in magnetic fields up to 60 kG and in the temperature range 1.4...

 2. Comparison between immunohistochemical expression of Ki-67 and MCM-3 in major salivary gland epithelial tumors in children and adolescents. Preliminary study.

  Science.gov (United States)

  Zieliński, Rafał; Kobos, Jozef; Zakrzewska, Anna

  While Ki-67 expression is frequently used as an indicator of tumor cell proliferation, alternative markers have also been proposed. Possible alternative indicators of proliferation are the minichromosome maintenance (MCM) proteins, whose levels are inversely associated with tumor cell differentiation. The aim of this preliminary study was to compare the levels of Ki-67 and MCM-3 expression in major salivary gland epithelial tumors in all children and adolescents who underwent surgery in our department in the years 2009-2014. The histopathological diagnosis of the subjects was reviewed, as well as the expression of Ki-67 and MCM-3 in post-op specimens of the tumors. The normality of data was checked with the Shapiro-Wilk test. The t test for independent variables or the U test was used as appropriate to determine statistically significant differences in the expression of Ki-67 and MCM-3. Five cases of pleomorphic adenoma, one of myoepithelioma, one of basal cell adenoma and one of mucoepidermoid carcinoma were identified. Significantly greater MCM-3 than Ki-67 expression was observed in every case. The results of our preliminary study emphasize the need for future research on MCM-3 as a sensitive proliferation marker, providing an alternative to Ki-67, in cases of various major salivary gland epithelial tumors in children and adolescents.

 3. An Advanced Deep Learning Approach for Ki-67 Stained Hotspot Detection and Proliferation Rate Scoring for Prognostic Evaluation of Breast Cancer.

  Science.gov (United States)

  Saha, Monjoy; Chakraborty, Chandan; Arun, Indu; Ahmed, Rosina; Chatterjee, Sanjoy

  2017-06-12

  Being a non-histone protein, Ki-67 is one of the essential biomarkers for the immunohistochemical assessment of proliferation rate in breast cancer screening and grading. The Ki-67 signature is always sensitive to radiotherapy and chemotherapy. Due to random morphological, color and intensity variations of cell nuclei (immunopositive and immunonegative), manual/subjective assessment of Ki-67 scoring is error-prone and time-consuming. Hence, several machine learning approaches have been reported; nevertheless, none of them had worked on deep learning based hotspots detection and proliferation scoring. In this article, we suggest an advanced deep learning model for computerized recognition of candidate hotspots and subsequent proliferation rate scoring by quantifying Ki-67 appearance in breast cancer immunohistochemical images. Unlike existing Ki-67 scoring techniques, our methodology uses Gamma mixture model (GMM) with Expectation-Maximization for seed point detection and patch selection and deep learning, comprises with decision layer, for hotspots detection and proliferation scoring. Experimental results provide 93% precision, 0.88% recall and 0.91% F-score value. The model performance has also been compared with the pathologists' manual annotations and recently published articles. In future, the proposed deep learning framework will be highly reliable and beneficial to the junior and senior pathologists for fast and efficient Ki-67 scoring.

 4. Limitations in predicting PAM50 intrinsic subtype and risk of relapse score with Ki67 in estrogen receptor-positive HER2-negative breast cancer

  Science.gov (United States)

  Fernand ez-Martinez, Aranzazu; Pascual, Tomás; Perrone, Giuseppe; Morales, Serafin; de la Haba, Juan; González-Rivera, Milagros; Galván, Patricia; Zalfa, Francesca; Amato, Michela; Gonzalez, Lucia; Prats, Miquel; Rojo, Federico; Manso, Luis; Paré, Laia; Alonso, Immaculada; Albanell, Joan; Vivancos, Ana; González, Antonio; Matito, Judit; González, Sonia; Fernandez, Pedro; Adamo, Barbara; Muñoz, Montserrat; Viladot, Margarita; Font, Carme; Aya, Francisco; Vidal, Maria; Caballero, Rosalía; Carrasco, Eva; Altomare, Vittorio; Tonini, Giuseppe; Prat, Aleix; Martin, Miguel

  2017-01-01

  PAM50/Prosigna gene expression-based assay identifies three categorical risk of relapse groups (ROR-low, ROR-intermediate and ROR-high) in post-menopausal patients with estrogen receptor estrogen receptor-positive (ER+)/ HER2-negative (HER2-) early breast cancer. Low risk patients might not need adjuvant chemotherapy since their risk of distant relapse at 10-years is below 10% with endocrine therapy only. In this study, 517 consecutive patients with ER+/HER2- and node-negative disease were evaluated for Ki67 and Prosigna. Most of Luminal A tumors (65.6%) and ROR-low tumors (70.9%) had low Ki67 values (0-10%); however, the percentage of patients with ROR-medium or ROR-high disease within the Ki67 0-10% group was 42.7% (with tumor sizes ≤2 cm) and 33.9% (with tumor sizes > 2 cm). Finally, we found that the optimal Ki67 cutoff for identifying Luminal A or ROR-low tumors was 14%. Ki67 as a surrogate biomarker in identifying Prosigna low-risk outcome patients or Luminal A disease in the clinical setting is unreliable. In the absence of a well-validated prognostic gene expression-based assay, the optimal Ki67 cutoff for identifying low-risk outcome patients or Luminal A disease remains at 14%. PMID:28423537

 5. Fusion of GFP to the M.EcoKI DNA methyltransferase produces a new probe of Type I DNA restriction and modification enzymes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen, Kai; Roberts, Gareth A.; Stephanou, Augoustinos S.; Cooper, Laurie P.; White, John H.; Dryden, David T.F.

  2010-01-01

  Research highlights: → Successful fusion of GFP to M.EcoKI DNA methyltransferase. → GFP located at C-terminal of sequence specificity subunit does not later enzyme activity. → FRET confirms structural model of M.EcoKI bound to DNA. -- Abstract: We describe the fusion of enhanced green fluorescent protein to the C-terminus of the HsdS DNA sequence-specificity subunit of the Type I DNA modification methyltransferase M.EcoKI. The fusion expresses well in vivo and assembles with the two HsdM modification subunits. The fusion protein functions as a sequence-specific DNA methyltransferase protecting DNA against digestion by the EcoKI restriction endonuclease. The purified enzyme shows Foerster resonance energy transfer to fluorescently-labelled DNA duplexes containing the target sequence and to fluorescently-labelled ocr protein, a DNA mimic that binds to the M.EcoKI enzyme. Distances determined from the energy transfer experiments corroborate the structural model of M.EcoKI.

 6. André Aciman: Lavanda / s engleskog prevela Željka Gorički

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Aciman

  2010-09-01

  Full Text Available Život počinje mirisom lavande. Moj otac stoji ispred ogledala. Upravo se otuširao i obrijao te se sprema obući odijelo. Gledam ga kako pričvršćuje čvor na kravati, spušta ovratnik košulje i zakopčava najgornji gumb. I onda kao i obično: lavanda.Znam odakle miris dolazi. Na ormariću leži savršeno oblikovana bočica. Jednog dana dok me muči grozna migrena i ležim na kauču u dnevnoj sobi, moja majka, pokušavajući smisliti kako da mi olakša bol, poseže za bočicom, otvara je i kapne par kapi na maramicu koju mi onda stavlja pod nos. Olakšanje je trenutno. Kaže mi da je mogu zadržati. Volim je držati u šaci s glavom lagano zabačenom unatrag, kao da me netko u tučnjavi opalio po nosu koji još krvari – ili kao što sam vidio druge da rade kad su bolesni ili shrvani tugom pa hodaju po kući povremeno udišući s maramice izvlačeći iz sebe zadnji atom snage u očajničkom pokušaju da ostanu na nogama. Volio sam tu maramicu, taj miris koji je dolazio iz njezinih nabora, volio sam je potajno nositi u školu i pod satom kradomice udisati njezin miris koji me vraćao roditeljima, našoj dnevnoj sobi, u svijet koji je bio toliko spokojan da bi samo udisanje tog mirisa oko mene stvorilo zaštitni oblak. Miris lavande značio je da sam zaštićen, sretan, voljen. Miris lavande nosio je sa sobom sretne misli – o životu, o onima koje volim, o meni. Miris lavande izbrisao bi svaku udaljenost i svi bismo bili na okupu u toploj i udobnoj sobi punoj jastuka, pokraj pucketave vatre, a zvuk kiše koji je dopirao izvana podsjećao bi nas kako smo ovdje sigurni. Miris lavande značio je da nas nitko ne može razdvojiti.

 7. Simplified PCR protocols for INNO-LiPA HBV Genotyping and INNO-LiPA HBV PreCore assays

  NARCIS (Netherlands)

  Qutub, Mohammed O.; Germer, Jeffrey J.; Rebers, Sjoerd P. H.; Mandrekar, Jayawant N.; Beld, Marcel G. H. M.; Yao, Joseph D. C.

  2006-01-01

  INNO-LiPA HBV Genotyping (LiPA HBV GT) and INNO-LiPA HBV PreCore (LiPA HBV PC) are commercially available assays for hepatitis B virus (HBV) characterization. These assays are labor-intensive and may be prone to exogenous DNA contamination due to their use of nested PCR amplification procedures and

 8. Water vapor concentration dependence and temperature dependence of Li mass loss from Li{sub 2}TiO{sub 3} with excess Li and Li{sub 4}SiO{sub 4}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shimozori, Motoki [Interdisciplinary Graduate School of Engineering Science, Kyushu University, 6-1, Kasugakoen, Kasuga, Fukuoka 816-8580 (Japan); Katayama, Kazunari, E-mail: kadzu@nucl.kyushu-u.ac.jp [Interdisciplinary Graduate School of Engineering Science, Kyushu University, 6-1, Kasugakoen, Kasuga, Fukuoka 816-8580 (Japan); Hoshino, Tsuyoshi [Breeding Functional Materials Development Group, Department of Blanket Systems Research, Rokkasho Fusion Institute, Sector of Fusion Research and Development, Japan Atomic Energy Agency, 2-166 Obuch, Omotedate, Rokkasho-mura, Kamikita-gun, Aomori 039-3212 (Japan); Ushida, Hiroki; Yamamoto, Ryotaro; Fukada, Satoshi [Interdisciplinary Graduate School of Engineering Science, Kyushu University, 6-1, Kasugakoen, Kasuga, Fukuoka 816-8580 (Japan)

  2015-10-15

  Highlights: • Li mass loss from Li{sub 2.11}TiO{sub 3} increased proportionally to water vapor pressure. • Li mass loss from Li{sub 2.11}TiO{sub 3} at 600 °C was significantly smaller than expected. • Differences of Li mass loss behavior from Li{sub 2.11}TiO{sub 3} and Li{sub 4}SiO{sub 4} were shown. - Abstract: In this study, weight reduction of Li{sub 2}TiO{sub 3} with excess Li and Li{sub 4}SiO{sub 4} at elevated temperatures under hydrogen atmosphere or water vapor atmosphere was investigated. The Li mass loss for the Li{sub 2}TiO{sub 3} at 900 °C was 0.4 wt% under 1000 Pa H{sub 2} atmosphere and 1.5 wt% under 50 Pa H{sub 2}O atmosphere. The Li mass loss for the Li{sub 2}TiO{sub 3} increased proportionally to the water vapor pressure in the range from 50 to 200 Pa at 900 °C and increased with increasing temperature from 700 to 900 °C although Li mass loss at 600 °C was significantly smaller than expected. It was found that water vapor concentration dependence and temperature dependence of Li mass loss for the Li{sub 2}TiO{sub 3} and the Li{sub 4}SiO{sub 4} used in this work were quite different. Water vapor is released from the ceramic breeder materials into the purge gas due to desorption of adsorbed water and water formation reaction. The released water vapor possibly promotes Li mass loss with the formation of LiOH on the surface.

 9. Expressão citofotométrica dos marcadores tumorais Ki-67 e CD34 no adenocarcinoma de estômago Citophotometric expression of tumoral markers: Ki67 and CD34 in stomach adenocarcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Augusto Menezes Freitas de Campos

  2007-09-01

  Full Text Available RACIONAL: O câncer de estômago ocupa o terceiro lugar das neoplasias malignas em todo o mundo e é a segunda causa de morte por câncer. No entanto, sua incidência está em declínio nos últimos anos, principalmente em paises como Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, assim como onde a sua incidência sempre foi alta - Japão, China, Coréia e Leste da Ásia -, com estimativa de 780 casos anuais por 100 mil habitantes. OBEJTIVOS: Descrição da expressão citofotométrica dos marcadores Ki-67 e CD34 e comparação entre a expressão deles no adenocarcinoma de estômago. MÉTODOS: Foram selecionados inicialmente 60 blocos com espécime de adenocarcinoma gástrico coletados nos serviços de patologia do Hospital do Gama - Brasília, DF e Hospital Dom Orione - Araguaina,TO. A imunoistoquímica com os marcadores Ki-67 e CD34 foi feita no Laboratório de Citologia e Histopalogia Ltda - CITOLAB, Curitiba, PR. Foram aproveitados do total 35 blocos para o estudo histológico e imunoistoquímico que foram analisados pelo sistema de citometria de imagem computarizado SAMBA 4000 no Instituto de Pesquisas Médicas do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Foram estudados o índice de marcagem e a densidade óptica para ambos os marcadores analisados separadamente e depois comparados. RESULTADOS: Das 35 lâminas, 15 (42,85% marcaram o Ki-67; 26 (74,28% o CD34 e 12 lâminas (34,28% marcaram com os dois marcadores. Quando se comparou o índice de marcagem entre Ki-67 e CD34, observou-se que existe diferença significativa (PBACKGROUND: Stomach cancer is rated as the third malignant neoplasm in the world, being the second most frequent cause of death. However, its incidence has been declining in the last few years in countries like the United States, England and Australia, and in countries where its incidence has always been high - Japan, China, Korea and in the Eastern part of Asia, which has an estimated 780 cases per year per 100

 10. Ionic debye screening in dense liquid plasmas observed for Li+p, d reactions with liquid Li target

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kasagi, J.; Yonemura, H.; Toriyabe, Y.; Nakagawa, A.; Sugawara, T.; Wang Tieshan

  2009-01-01

  Thick target yields of α particles emitted in the 6 Li(d,α) 4 He and 7 Li(p,α) 4 He reactions were measured for Li target in the solid and liquid phase. Observed reaction rates for the liquid Li are always larger than those for the solid. This suggests that the stopping power of hydrogen ion in the liquid Li metal might be smaller than in the solid. Using the empirically obtained stopping power for the liquid Li, we have deduced the screening potentials of the Li+p and Li+d reactions in both phases. The deduced screening potential for the liquid Li is about 500 eV larger than for the solid. This difference is attributed to the effect of liquefied Li + ions. It is concluded that the ionic screening is much stronger than the electronic screening in a low-temperature dense plasmas. (authors)

 11. Ionic Debye Screening in Dense Liquid Plasmas Observed for Li+p,d Reactions with Liquid Li Target

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  J.Kasagi; H.Yonemura; Y.Toriyabe; A.Nakagawa; T.Sugawara; WANG Tie-shan

  2009-01-01

  Thick target yields of a particles emitted in the ~6Li(d,a)~4 He and ~7Li(p,a)~4 He reactions were measured for Li target in the solid and liquid phase.Observed reaction rates for the liquid Li are always larger than those for the solid.This suggests that the stopping power of hydrogen ion in the liquid Li metal might be smaller than in the solid.Using the empirically obtained stopping power for the liquid Li,we have deduced the screening potentials of the Li+p and Li+d reactions in both phases.The deduced screening potential for the liquid Li is about 500 eV larger than for the solid.This difference is attributed to the effect of liquefied Li~+ ions.It is concluded that the ionic screening is much stronger than the electronic screening in a low-temperature dense plasmas.

 12. Li diffusion and the effect of local structure on Li mobility in Li2O-SiO2 glasses.

  Science.gov (United States)

  Bauer, Ute; Welsch, Anna-Maria; Behrens, Harald; Rahn, Johanna; Schmidt, Harald; Horn, Ingo

  2013-12-05

  Aimed to improve the understanding of lithium migration mechanisms in ion conductors, this study focuses on Li dynamics in binary Li silicate glasses. Isotope exchange experiments and conductivity measurements were carried out to determine self-diffusion coefficients and activation energies for Li migration in Li2Si3O7 and Li2Si6O13 glasses. Samples of identical composition but different isotope content were combined for diffusion experiments in couples or triples. Diffusion profiles developed between 511 and 664 K were analyzed by femtosecond laser ablation combined with multiple collector inductively coupled plasma mass spectrometry (fs LA-MC-ICP-MS) and secondary ion mass spectrometry (SIMS). Analyses of diffusion profiles and comparison of diffusion data reveal that the isotope effect of lithium diffusion in silicate glasses is rather small, consistent with classical diffusion behavior. Ionic conductivity of glasses was measured between 312 and 675 K. The experimentally obtained self-diffusion coefficient, D(IE), and ionic diffusion coefficient, D(σ), derived from specific DC conductivity provided information about correlation effects during Li diffusion. The D(IE)/D(σ) is higher for the trisilicate (0.27 ± 0.05) than that for the hexasilicate (0.17 ± 0.02), implying that increasing silica content reduces the efficiency of Li jumps in terms of long-range movement. This trend can be rationalized by structural concepts based on nuclear magnetic resonance (NMR) and Raman spectroscopy as well as molecular dynamic simulations, that is, lithium is percolating in low-dimensional, alkali-rich regions separated by a silica-rich matrix.

 13. Correlation analysis between expression of PCNA, Ki-67 and COX-2 and X-ray features in mammography in breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Qiu, Xiaoming; Mei, Jixin; Yin, Jianjun; Wang, Hong; Wang, Jinqi; Xie, Ming

  2017-09-01

  This study investigated expression of proliferating cell nuclear antigen (PCNA), proliferation-associated nuclear antigen (Ki-67) and cyclooxygenase-2 (COX-2) in tissues of breast invasive ductal carcinoma, and analyzed the correlations between these indexes and X-ray features in mammography. A total of 90 patients who were admitted to Huangshi Central Hospital and diagnosed as breast invasive ductal carcinoma from January 2014 to January 2016 were selected. The expression of PCNA, Ki-67 and COX-2 in cancer tissues and cancer-adjacent normal tissues of patients were detected by immunohistochemical staining, and X-ray features in mammography of patients were observed. By using Spearman correlation analysis, the correlations between expression of PCNA, Ki-67 and COX-2 and X-ray features in mammography in breast cancer were investigated. As a result, the positive expression rates of PCNA, Ki-67 and COX-2 in cancer tissues of the patient groups were respectively 42.2, 45.6 and 51.1%, which were significantly higher than those in cancer-adjacent normal tissues of the control group (pcorrelation with age and tumor size (p>0.05). PCNA, Ki-67 and COX-2 expression in cancer tissues of the patient group had no correlation with the existence of lumps and localized density-increased shadows (p>0.05), but were associated with manifestations of architectural distortion, calcification as well as skin and nipple depression (pcorrelation analysis revealed that there was a significantly positive correlation between the expression of PCNA and COX-2 in cancer tissues of the patient group (r=0.676, pcorrelation between the expression of Ki-67 and COX-2 (r=0.724, pcorrelation with the expression of Ki-67 (p>0.05). In conclusion, PCNA, Ki-67 and COX-2 expression is of great significance in the occurrence, invasion and metastasis of breast invasive ductal carcinoma. There is a strong correlation between PCNA, Ki-67 and COX-2 expression levels and X-ray features in mammography in breast

 14. Is Ki-67 Expression Prognostic for Local Relapse in Early-Stage Breast Cancer Patients Treated With Breast Conservation Therapy (BCT)?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hafeez, Farhaan [Department of Therapeutic Radiology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut (United States); Neboori, Hanmanth J. [Drexel Medical College, Philadelphia, Pennsylvania (United States); Harigopal, Malini [Department of Pathology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut (United States); Wu, Hao; Haffty, Bruce G. [Department of Radiation Oncology, University of Medicine and Dentistry of New Jersey–Robert Wood Johnson School of Medicine, New Brunswick, New Jersey (United States); Yang, Qifeng [Department of Breast Surgery, Shandong University School of Medicine, Shanghai (China); Schiff, Devora [Department of Radiation Oncology, University of Medicine and Dentistry of New Jersey–Robert Wood Johnson School of Medicine, New Brunswick, New Jersey (United States); Moran, Meena S., E-mail: meena.moran@yale.edu [Department of Therapeutic Radiology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut (United States)

  2013-10-01

  Purpose: Ki-67 is a human nuclear protein whose expression is strongly up-regulated in proliferating cells and can be used to determine the growth fraction in clonal cell populations. Although there are some data to suggest that Ki-67 overexpression may be prognostic for endpoints such as survival or postmastectomy recurrence, further elucidation of its prognostic significance is warranted. Specifically after breast conservation therapy (BCT) (defined in this setting as breast-conserving surgery and adjuvant radiation therapy), whether Ki-67 predicts for locoregional recurrence has not been investigated. The purpose of this study was to assess Ki-67 expression in a cohort of early-stage breast cancer patients to determine whether a significant independent association between Ki-67 and locoregional relapse exists. Methods and Materials: Ki-67 staining was conducted on a tissue microarray of 438 patients previously treated with BCT, and expression was analyzed with clinicopathologic features and outcomes from our database. Results: Ki-67 expression was more prevalent in black patients (37% of black patients vs 17% of white patients, P<.01), younger patients (27% of patients aged ≤50 years vs 15% of patients aged >50 years, P<.01), estrogen receptor (ER)–negative tumors (25% of ER-negative tumors vs 17% of ER-positive tumors, P=.04), human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)/neu–positive tumors (35% of HER2-positive tumors vs 18% of HER2-negative tumors, P=.01), and larger tumors (26% of T2 tumors vs 16% of T1 tumors, P=.03). On univariate/multivariate analysis, Ki-67 did not predict for overall survival (74.4% vs 72.6%), cause-specific survival (82.9% vs 82.1%), local relapse-free survival (83.6% vs 88.5%), distant metastasis-free survival (76.1% vs 81.4%), recurrence-free survival (65.5% vs 74.6%), and locoregional recurrence-free survival (81.6% vs 84.7%): P>.05 for all. Conclusions: Ki-67 appears to be a surrogate marker for aggressive disease and

 15. Over expression of vascular endothelial growth factor in correlation to Ki-67, grade and stage of breast cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Al-Harris, Esraah S.; Al-Janabi, Asad A.; Al-Toriahi, Kaswer M.; Yasseen, Akeel A.

  2008-01-01

  Objective was to assess the significance of vascular endothelial growth factor (VEGF) protein over expression in human breast cancer, and its possible correlation with cell proliferation marker (Ki-67), grade and stage of breast cancer. We carried out this study at the Department of Pathology, Kufa University, between November 2006 and September 2007. A retrospective study was employed on paraffin-embedded blocks from 52 female patients with breast cancer. A group of 21 patients with benign breast lesions was included for comparison and 14 cases of normal breast tissue as control group. The investigation designed to employ immunohistochemistry using Avidin-Biotin Complex (ABC) method for detection of both VEGF and Ki-67. A total of 87 samples were included. Vascular endothelial growth factor immunoexpression was considered as positive in 61.5% of malignant and in 19% of benign breast lesions. No over expression sign has been noticed in normal breast tissue (p<0.005). No significant difference in VEGF over expression among different histological types of breast cancer (p<0.05). Vascular endothelial growth factor immunostaining was positively correlated with Ki-67, grade, stage, lymph node metastasis, and recurrence of breast cancer (p<0.05).No such correlation has been seen when the age of the patients has been considered. Vascular endothelial growth factor plays an important role in the pathogenesis of breast cancer evolution and supports the evidence of its role in angiogenesis and cell survival. This study recommended that the blocking of VEGF may be target for blocking angiogenesis and hence improving the efficacy of anti-cancer therapy. (author)

 16. Reduction in Ki-67 in Benign Breast Tissue of High Risk Women with the Lignan Secoisolariciresinol Diglycoside (SDG)

  Science.gov (United States)

  Fabian, Carol J.; Kimler, Bruce F.; Zalles, Carola M.; Klemp, Jennifer R.; Petroff, Brian K.; Khan, Qamar J.; Sharma, Priyanka; Setchell, Kenneth D. R.; Zhao, Xueheng; Phillips, Teresa A.; Metheny, Trina; Hughes, Jennifer R.; Yeh, Hung-Wen; Johnson, Karen A.

  2010-01-01

  Preclinical and correlative studies suggest reduced breast cancer with higher lignan intake or blood levels. We conducted a pilot study of modulation of risk biomarkers for breast cancer in premenopausal women after administration of the plant lignan secoisolariciresinol given as the diglycoside (SDG). Eligibility criteria included regular menstrual cycles, no oral contraceptives, a greater than 3-fold increase in 5 year risk, and baseline Ki-67 ≥2% in areas of hyperplasia in breast tissue sampled by random periareolar fine needle aspiration (RPFNA) during the follicular phase of the menstrual cycle. SDG 50 mg daily was given for 12 months, followed by repeat RPFNA. The primary endpoint was change in Ki-67. Secondary endpoints included change in cytomorphology, mammographic breast density, serum bioavailable estradiol, and testosterone IGF-I and IGFBP-3, and plasma lignan levels. Forty-five of 49 eligible women completed the study with excellent compliance (median = 96%) and few serious side effects (4% grade 3). Median plasma enterolactone increased ~ 9-fold, and total lignans 16 fold. Thirty-six (80%) of the 45 evaluable subjects demonstrated a decrease in Ki-67, from a median of 4% (range 2–16.8 %) to 2% (range 0–15.2%) (p<0.001 by Wilcoxon signed rank test). A decrease from baseline in the proportion of women with atypical cytology (p=0.035) was also observed. Based on favorable risk biomarker modulation and lack of adverse events, we are initiating a randomized trial of SDG vs. placebo in premenopausal women. PMID:20724470

 17. UTJELOVLJENJE I TEOLOGIJA RELIGIJA Kritički osvrt na neka novija tumačenja utjelovljenja

  OpenAIRE

  Bižaca, Nikola

  2008-01-01

  U aktualnim diskusijama teologije religija jedna od središnjih tema je shvaćanje utjelovljenja Božje Riječi. U uvodnim razmišljanjima autor posvješćuje važnost utjelovljenja unutar jedne teologije religija koja želi biti kršćanska te stoga uvažava objavljenu kristocentričnost Božjeg stvaralačko-spasenjskog projekta, ali i dijaloški realistična te je otvorena za Božje djelovanje na prostorima drugih religijskih tradicija. Slijedi potom prikaz nekih vidova poimanja utjelovl...

 18. Investigation of ZnI2-KI-C3H7NO system by ultrasonic method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shevchenko, V.M.; Surovtsev, V.I.; Gorenbejn, E.Ya.

  1975-01-01

  Applicability of the ultrasonic impulses for the research of complex formation in the solutions was demonstrated using ZnI 2 -KI-C 3 H 7 NO system as an example. Changing the solvent structure during complexing was studied. It was determined that ion solvation numbers reflect electrostriction influence of ions on the surrounding solvent moleculas. The maximum effect on dimethylformamide (C 3 H 7 NO) was made by the complex compound KZnI 3 acting as destrictor and the sound speed decrease was the highest in its solution. Possibility of using adiabatic compressibility of the solutions for complexing studies is analysed

 19. Calculation of the πsup(+)sup(7)Li → pesup(+)esup(-)sup(6)Li

  International Nuclear Information System (INIS)

  Avakov, G.V.; Blokhintsev, L.D.; Blokhintseva, T.D.

  1985-01-01

  The π +7 Li → p e + e -6 Li reaction have been considered in the framework of the nucleon cluster model and of the shell model. The cross section of this reaction have been calculated at the pion kinetic energy 380 MeV. The comparison with the available experimental data has been carried out

 20. Association and Diffusion of Li(+) in Carboxymethylcellulose Solutions for Environmentally Friendly Li-ion Batteries.

  Science.gov (United States)

  Casalegno, Mosè; Castiglione, Franca; Passarello, Marco; Mele, Andrea; Passerini, Stefano; Raos, Guido

  2016-07-21

  Carboxymethylcellulose (CMC) has been proposed as a polymeric binder for electrodes in environmentally friendly Li-ion batteries. Its physical properties and interaction with Li(+) ions in water are interesting not only from the point of view of electrode preparation-processability in water is one of the main reasons for its environmental friendliness-but also for its possible application in aqueous Li-ion batteries. We combine molecular dynamics simulations and variable-time pulsed field gradient spin-echo (PFGSE) NMR spectroscopy to investigate Li(+) transport in CMC-based solutions. Both the simulations and experimental results show that, at concentrations at which Li-CMC has a gel-like consistency, the Li(+) diffusion coefficient is still very close to that in water. These Li(+) ions interact preferentially with the carboxylate groups of CMC, giving rise to a rich variety of coordination patterns. However, the diffusion of Li(+) in these systems is essentially unrestricted, with a fast, nanosecond-scale exchange of the ions between CMC and the aqueous environment. © 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 1. Electrochemical behavior of Li/LiV3O8 secondary cells

  Science.gov (United States)

  Bak, Hyo Rim; Lee, Jae Ha; Kim, Bok Ki; Yoon, Woo Young

  2013-03-01

  Li/LiV3O8 secondary cells with Li-foil and Li-powder anodes were fabricated, and their electrical properties were compared. Using the powder anode, a cell with an initial discharge capacity of 260 mAh g-1 that could be operated for over 100 cycles was obtained. The porous Li-powder electrode was safely synthesized by pressing an emulsion droplet onto an SUS mesh. A threefold increase in the electrical conductivity of the LiV3O8 cathode was achieved by the addition of carbon using a vibration pot mill. Using the powder anode resulted in 80% capacity retention at the 100th cycle, while that using the foil electrode was 46%; the 1.0 Crate/ 0.1 C-rate capacity ratio also increased from 44% to 60%. A cell employing the LiV3O8-carbon composite cathode showed better electrical performance, a capacity retention of 90% after 50 cycles, and an increase in rate capacity ratio. The crystal structure and morphology of the LiV3O8-C composite were investigated by x-ray diffraction and scanning electron microscopy.

 2. The astrophysical reaction 8Li(n,gamma)9Li from measurements by reverse kinematics

  OpenAIRE

  Bertulani, Carlos A.

  1998-01-01

  We study the breakup of 9Li projectiles in high energy (28.5 MeV/u) collisions with heavy nuclear targets (208Pb). The wave functions are calculated using a single-particle model for 9Li, and a simple optical potential model for the scattering part. A good agreement with measured data is obtained with insignificant E2 contribution.

 3. Configuring PSx tetrahedral clusters in Li-excess Li7P3S11 solid electrolyte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wo Dum Jung

  2018-04-01

  Full Text Available We demonstrate that the Li-ion conductivity can be improved by adding a certain amount of Li (x = 0.25–0.5 as a charge carrier to the composition of glass-ceramic Li7+xP3S11. Structural analysis clarified that the structural changes caused by the ratio of ortho-thiophosphate tetrahedra PS43− and pyro-thiophosphate ditetrahedra P2S74− affect the Li-ion conductivity. The ratio of PS43− and P2S74− varies depending on x and the highest Li-ion conductivity (2.5 × 10−3 S cm−1 at x = 0.25. All-solid-state LiNi0.8Co0.15Al0.05O2/Li7.25P3S11/In-metal cell exhibits the discharge capacity of 106.2 mAh g−1. This ion conduction enhancement from excess Li is expected to contribute to the future design of sulfide-type electrolytes.

 4. Coulomb excitation of {sup 8}Li

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Assuncao, Marlete; Britos, Tatiane Nassar [Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP), SP (Brazil). Dept. de Ciencias Exatas e da Terra; Descouvemont, Pierre [Universite Libre de Bruxelles (ULB), Brussels (Belgium). Physique Nucleaire Theorique et Physique Mathematique; Lepine-Szily, Alinka; Lichtenthaler Filho, Rubens; Barioni, Adriana; Silva, Diego Medeiros da; Pereira, Dirceu; Mendes Junior, Djalma Rosa; Pires, Kelly Cristina Cezaretto; Gasques, Leandro Romero; Morais, Maria Carmen; Added, Nemitala; Neto Faria, Pedro; Rec, Rafael [Universidade de Sao Paulo (IF/USP), SP (Brazil). Inst. de Fisica. Dept. de Fisica Nuclear

  2012-07-01

  Full text: This work shows the Coulomb Excitation of {sup 8}Li on targets that have effectively behavior of Rutherford in angles and energies of interest for determining the value of the B(E2) electromagnetic transition. Theoretical aspects involved in this type of measure, known as COULEX [1], and some results in the literature [2-3] will be presented. Some problems with the targets and measurement system while performing an experiment on Coulomb Excitation of {sup 8}Li will be discussed: the energy resolution, background, possible contributions of the primary beam and also the excited states of the target near the region of elastic and inelastic peaks. They will be illustrated by measurements of the Coulomb Excitation of {sup 8}Li on targets of {sup 197}Au and {sup 208}Pb using the system RIBRAS(Brazilian Radioactive Ion Beam). In this case, the {sup 8}Li beam(T{sub 1/2} = 838 ms)is produced by {sup 9}Be({sup 7}Li;{sup 8} Li){sup 8}Be reaction from RIBRAS system which is installed at Instituto de Fisica of the Universidade de Sao Paulo. The primary {sup 7L}i beam is provided by Pelletron Accelerator. [1] K. Alder and A. Winther, Electromagnetic Excitation, North-Holland, New York, 1975; [2] P. Descouvemont and D. Baye, Phys. Letts. B 292, 235-238, 1992; [3] J. A. Brown, F. D. Becchetti, J. W. Jaenecke, K, Ashktorab, and D. A. Roberts, J. J. Kolata, R. J. Smith, and K. Lamkin, R. E. Warner, Phys. Rev. Letts., 66, 19, 1991; [4] R. J. Smith, J. J Kolata, K. Lamkin and A. Morsard, F. D. Becchetti, J. A. Brown, W. Z. Liu, J. W. Jaenecke, and D. A. Roberts, R. E. Warner, Phys. Rev. C, 43, 5, 1991. (author)

 5. Measurements of the fundamental thermodynamic parameters of Li/BCX and Li/SOCl2 cells

  Science.gov (United States)

  Kalu, E. E.; White, R. E.; Darcy, E. C.

  1992-01-01

  Two experimental techniques - equilibrium or reversible cell discharge and measurement of open circuit potential as a function of temperature - are used to determine the thermodynamic data needed to estimate the heat generation characteristics of Li/BCX and Li/SOCl2 cells. The results obtained showed that the reversible cell potential, the temperature dependence of the reversible cell potential, and the thermoneutral potential of the BCX cell were 3.74 V, -0.857 +/- 0.198 mV/K, and 3.994 +/- 0.0603 V, respectively. The respective values obtained for the Li/SOCl2 cell were 3.67 V, -0.776 +/- 0.255 mV/K, and 3.893 +/- 0.0776 V. The difference between the thermoneutral potential of Li/BCX and Li/SCl2 cells is attributable to the difference in their electroactive components.

 6. 7Li(d,p)8Li transfer reaction in the NCSM/RGM approach

  Science.gov (United States)

  Raimondi, F.; Hupin, G.; Navrátil, P.; Quaglioni, S.

  2018-03-01

  Recently, we applied an ab initio method, the no-core shell model combined with the resonating group method, to the transfer reactions with light p-shell nuclei as targets and deuteron as the projectile. In particular, we studied the elastic scattering of deuterium on 7Li and the 7Li(d,p)8Li transfer reaction starting from a realistic two-nucleon interaction. In this contribution, we review of our main results on the 7Li(d,p)8Li transfer reaction, and we extend the study of the relevant reaction channels, by showing the dominant resonant phase shifts of the scattering matrix. We assess also the impact of the polarization effects of the deuteron below the breakup on the positive-parity resonant states in the reaction. For this purpose, we perform an analysis of the convergence trend of the phase and eigenphase shifts, with respect to the number of deuteron pseudostates included in the model space.

 7. Relaxation-phenomena in LiAl/FeS-cells

  Science.gov (United States)

  Borger, W.; Kappus, W.; Panesar, H. S.

  A theoretical model of the capacity of strongly relaxing electrochemical systems is applied to the LiAl/FeS system. Relaxation phenomena in LiAl and FeS electrodes can be described by this model. Experimental relaxation data indicate that lithium transport through the alpha-LiAl layer to the particle surface is the capacity limiting process at high discharge current density in the LiAl electrode in LiCl-KCl and LiF-LiCl-LiBr mixtures. Strong relaxation is observed in the FeS electrode with LiCl-KCl electrolyte caused by lithium concentration gradients and precipitation of KCl in the pores.

 8. Correlations of {sup 18}F-fluorothymidine uptake with pathological tumour size, Ki-67 and thymidine kinase 1 expressions in primary and metastatic lymph node colorectal cancer foci

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nakajo, Masatoyo; Nakajo, Masayuki [Kagoshima University, Department of Radiology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima (Japan); Nanpuh Hospital, Department of Radiology, Kagoshima (Japan); Kajiya, Yoriko; Tani, Atsushi [Nanpuh Hospital, Department of Radiology, Kagoshima (Japan); Goto, Yuko; Higashi, Michiyo [Kagoshima University, Department of Human Pathology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima, 890-8544 (Japan); Jinguji, Megumi; Fukukura, Yoshihiko [Kagoshima University, Department of Radiology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima (Japan); Tanaka, Sadao [Nanpuh Hospital, Department of Pathology, Kagoshima (Japan)

  2014-12-15

  To examine correlations of {sup 18}F-fluorothymidine (FLT) uptake with pathological tumour size and immunohistochemical Ki-67, and thymidine kinase 1 (TK-1) expressions in primary and metastatic node colorectal cancer foci. Thirty primary cancers (PCs) and 37 metastatic nodes (MNs) were included. FLT uptake was assessed by visual scores (non-visible: 0-1 and visible: 2-4), standardized uptake value (SUV), and correlated with size, Ki-67, and TK-1. SUV was measured in visible lesions. FLT heterogeneity was assessed by visual scores (no heterogeneous uptake: 0 and heterogeneous uptake: 1-4). Forty-two lesions were visible. The visible group showed significantly higher values than the non-visible group in size, Ki-67, and TK-1 (each p < 0.05). Size correlated significantly with visual score (PC; ρ = 0.74 and MN; ρ = 0.63), SUVmax (PC; ρ = 0.49, and MN; ρ = 0.76), and SUVmean (PC; ρ = 0.40 and MN; ρ = 0.76) (each p < 0.05). Visual score correlated significantly with size (ρ = 0.86), Ki-67max (ρ = 0.35), Ki-67mean (ρ = 0.38), TK-1max (ρ = 0.35) and TK-1mean (ρ = 0.25) (each p < 0.05). No significant correlations were found between FLT uptake and Ki-67 or TK-1 in 42 visible lesions (each p > 0.05). Heterogeneous FLT uptake was noted in 73 % (22/30) of PCs. FLT uptake correlated with size. Heterogeneous FLT distribution in colorectal cancers may be one of the causes of weak or lack of FLT uptake/Ki-67 or TK-1 correlation. (orig.)

 9. Correlation of 18F-FDG uptake on PET/CT with Ki67 immunohistochemistry in pre-treatment epithelial ovarian cancer.

  Science.gov (United States)

  Mayoral, M; Paredes, P; Saco, A; Fusté, P; Perlaza, P; Tapias, A; Fernandez-Martinez, A; Vidal, L; Ordi, J; Pavia, J; Martinez-Roman, S; Lomeña, F

  Standardised uptake value (SUV) and volumetric parameters such as metabolic tumour volume (MTV) and total lesion glycolysis (TLG) from 18 F-FDG PET/CT are useful criteria for disease prognosis in pre-operative and post-treatment epithelial ovarian cancer (EOC). Ki67 is another prognostic biomarker in EOC, associated with tumour aggressiveness. The aim of this study is to evaluate the association between 18 F-FDG PET/CT measurements and Ki67 in pre-treatment EOC to determine if PET/CT parameters could non-invasively predict tumour aggressiveness. A pre-treatment PET/CT was performed on 18 patients with suspected or newly diagnosed EOC. Maximum SUV (SUVmax), mean SUV (SUVmean), whole-body MTV (wbMTV), and whole-body TLG (wbTLG) with a threshold of 30% and 40% of the SUVmax were obtained. Furthermore, Ki67 index (mean and hotspot) was estimated in tumour tissue specimens. Immunohistochemical findings were correlated with PET parameters. The mean age was 57.0 years old (standard deviation 13.6 years). A moderate correlation was observed between mean Ki67 index and SUVmax (r=0.392), SUVmean 30% (r=0.437), and SUVmean 40% (r=0.443), and also between hotspot Ki67 index and SUVmax (r=0.360), SUVmean 30% (r=0.362) and SUVmean 40% (r=0.319). There was a weaker correlation, which was inversely negative, between mean and hotspot Ki67 and volumetric PET parameters. However, no statistical significant differences were found for any correlations. SUVmax and SUVmean were moderately correlated with Ki67 index, whereas volumetric PET parameters overall, showed a weaker correlation. Thus, SUVmax and SUVmean could be used to assess tumour aggressiveness in pre-treatment EOC. Copyright © 2017 Elsevier España, S.L.U. y SEMNIM. All rights reserved.

 10. Modeling Li-ion conductivity in LiLa(PO{sub 3}){sub 4} powder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mounir, Ferhi, E-mail: ferhi.mounir@gmail.com [Laboratoire de Physicochimie des Materiaux Mineraux et leurs Applications, Centre National des Recherches en Sciences des Materiaux, BP No. 73, 8027 Soliman (Tunisia); Karima, Horchani-Naifer [Laboratoire de Physicochimie des Materiaux Mineraux et leurs Applications, Centre National des Recherches en Sciences des Materiaux, BP No. 73, 8027 Soliman (Tunisia); Khaled, Ben Saad [Laboratoire de Photovoltaieque, Centre des Recherches et des Technologies de l' Energie, Technopole Borj Cedria, BP No. 95, 2050 Hammam Lif (Tunisia); Mokhtar, Ferid [Laboratoire de Physicochimie des Materiaux Mineraux et leurs Applications, Centre National des Recherches en Sciences des Materiaux, BP No. 73, 8027 Soliman (Tunisia)

  2012-07-01

  Polycrystalline powder and single-crystal of LiLa(PO{sub 3}){sub 4} are synthesized by solid state reaction and flux technique, respectively. A morphological description of the obtained product was made based on scanning electron microscopy micrographs. The obtained powder was characterized by X-ray powder diffraction, FTIR and Raman spectroscopies. Ionic conductivity of the LiLa(PO{sub 3}){sub 4} powder was measured and evaluated over a temperature range from 553 to 913 K. Single crystals of LiLa(PO{sub 3}){sub 4} are characterized by single-crystal X-ray diffraction. The LiLa(PO{sub 3}){sub 4} structure was found to be isotypic with LiNd(PO{sub 3}){sub 4}. It crystallizes in the monoclinic system with space group C2/c and cell parameters: a=16.635(6) A, b=7.130(3) A, c=9.913(3) A, {beta}=126.37(4) Degree-Sign , V=946.72(6) A{sup 3} and Z=4. The LiLa(PO{sub 3}){sub 4} structure was described as an alternation between spiraling chains (PO{sub 3}){sub n} and (La{sup 3+}, Li{sup +}) cations along the b direction. The small Li{sup +} ions, coordinated to four oxygen atoms, were located in the large connected cavities created between the LaO{sub 8} polyhedra and the polyphosphate chains. The jumping of Li{sup +} through tunnels of the crystalline network was investigated using complex impedance spectroscopy. The close value of the activation energies calculated through the analysis of conductivity data and loss spectra indicate that the transport in the investigated system is through hopping mechanism. The correlation between ionic conductivity of LiLa(PO{sub 3}){sub 4} and its crystallographic structure was investigated and the most probably transport pathway model was determined.

 11. Modeling Li-ion conductivity in LiLa(PO3)4 powder

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mounir, Ferhi; Karima, Horchani-Naifer; Khaled, Ben Saad; Mokhtar, Férid

  2012-01-01

  Polycrystalline powder and single-crystal of LiLa(PO 3 ) 4 are synthesized by solid state reaction and flux technique, respectively. A morphological description of the obtained product was made based on scanning electron microscopy micrographs. The obtained powder was characterized by X-ray powder diffraction, FTIR and Raman spectroscopies. Ionic conductivity of the LiLa(PO 3 ) 4 powder was measured and evaluated over a temperature range from 553 to 913 K. Single crystals of LiLa(PO 3 ) 4 are characterized by single-crystal X-ray diffraction. The LiLa(PO 3 ) 4 structure was found to be isotypic with LiNd(PO 3 ) 4 . It crystallizes in the monoclinic system with space group C2/c and cell parameters: a=16.635(6) Å, b=7.130(3) Å, c=9.913(3) Å, β=126.37(4)°, V=946.72(6) Å 3 and Z=4. The LiLa(PO 3 ) 4 structure was described as an alternation between spiraling chains (PO 3 ) n and (La 3+ , Li + ) cations along the b direction. The small Li + ions, coordinated to four oxygen atoms, were located in the large connected cavities created between the LaO 8 polyhedra and the polyphosphate chains. The jumping of Li + through tunnels of the crystalline network was investigated using complex impedance spectroscopy. The close value of the activation energies calculated through the analysis of conductivity data and loss spectra indicate that the transport in the investigated system is through hopping mechanism. The correlation between ionic conductivity of LiLa(PO 3 ) 4 and its crystallographic structure was investigated and the most probably transport pathway model was determined.

 12. Design and operation of thermal-convection loops for corrosion measurements in LiF--LiCl--LiBr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Keiser, J.R.; DeVan, J.H.

  1979-01-01

  Using a most sophisticated design of a thermal-convection loop to study the corrosion behavior of type 316 stainless steel and the salt mixture LiF--LiCl--LiBr is reported. The corrosion rate is being determined as a function of time and temperature through weight change measurements. The maximum corrosion rate measured is about 20 μm/year on removable corrosion specimens. Controlled potential voltammetry has been found to be satisfactory and is being used to monitor the oxidation potential of the salt. Measurements demonstrate the effect on the oxidation potential of impurities introduced during specimen insertion, and techniques should show the effect of a lithium addition on the oxidation potential

 13. Mechanisms of emission of particles charged in 6Li + 6Li and 6Li + 10B reactions at low energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quebert, Jean

  1964-01-01

  The lithium 6 nucleus is a projectile of interest to study nuclear reactions at low energy due to the possibility to obtain high heats of reaction, and to its structure which can play an important role in the projectile-target interaction. This research thesis focused on the study of two low-energy reactions provoked by lithium projectiles. These reactions are studied within the framework of the theoretical model of aggregates. The first part presents the experimental conditions of both reactions, reports the development and analysis of nuclear plates, and the transformation of a given type of particle histogram into a spectrum in the mass centre system. The next parts report the study of the 6 Li + 6 Li reaction (previous results, kinematic analysis, spectrum of secondary particles, theoretical analysis of results) and of the 6 Li + 10 B reaction (previous results, experimental results, study of the continuous spectrum of alpha particle, reaction mechanisms)

 14. The Kallikrein Inhibitor from Bauhinia bauhinioides (BbKI) shows antithrombotic properties in venous and arterial thrombosis models.

  Science.gov (United States)

  Brito, Marlon V; de Oliveira, Cleide; Salu, Bruno R; Andrade, Sonia A; Malloy, Paula M D; Sato, Ana C; Vicente, Cristina P; Sampaio, Misako U; Maffei, Francisco H A; Oliva, Maria Luiza V

  2014-05-01

  The Bauhinia bauhinioides Kallikrein Inhibitor (BbKI) is a Kunitz-type serine peptidase inhibitor of plant origin that has been shown to impair the viability of some tumor cells and to feature a potent inhibitory activity against human and rat plasma kallikrein (Kiapp 2.4 nmol/L and 5.2 nmol/L, respectively). This inhibitory activity is possibly responsible for an effect on hemostasis by prolonging activated partial thromboplastin time (aPTT). Because the association between cancer and thrombosis is well established, we evaluated the possible antithrombotic activity of this protein in venous and arterial thrombosis models. Vein thrombosis was studied in the vena cava ligature model in Wistar rats, and arterial thrombosis in the photochemical induced endothelium lesion model in the carotid artery of C57 black 6 mice. BbKI at a concentration of 2.0 mg/kg reduced the venous thrombus weight by 65% in treated rats in comparison to rats in the control group. The inhibitor prolonged the time for total artery occlusion in the carotid artery model mice indicating that this potent plasma kallikrein inhibitor prevented thrombosis. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Expression of PFKFB3 and Ki67 in lung adenocarcinomas and targeting PFKFB3 as a therapeutic strategy.

  Science.gov (United States)

  Li, Xiaoli; Liu, Jian; Qian, Li; Ke, Honggang; Yao, Chan; Tian, Wei; Liu, Yifei; Zhang, Jianguo

  2018-01-11

  Phosphofructokinase-2/fructose-2, 6-bisphosphatase 3 (PFKFB3) catalyzes the synthesis of F2,6BP, which is an allosteric activator of 6-phosphofructo-1-kinase (PFK-1): the rate-limiting enzyme of glycolysis. During tumorigenesis, PFKFB3 increases glycolysis, angiogenesis, and tumor progression. In this study, our aim was to investigate the significance of PFKFB3 and Ki67 in human lung adenocarcinomas and to target PFKFB3 as a therapeutic strategy. In this study, we determined the expression levels of PFKFB3 mRNA and proteins in cancerous and normal lung adenocarcinomas by quantitative reverse transcription PCR (qRT-PCR), Western blot analysis, and tissue microarray immunohistochemistry analysis, respectively. In human adenocarcinoma tissues, PFKFB3 and Ki67 protein levels were related to the clinical characteristics and overall survival. Both PFKFB3 mRNA and protein were significantly higher in lung adenocarcinoma cells (all P targeting PFKFB3, it inhibited cell viability and glycolytic activity. It also caused apoptosis and induced cell cycle arrest. Furthermore, the migration and invasion of A549 cells was inhibited. We conclude that PFKFB3 bears an oncogene-like regulatory element in lung adenocarcinoma progression. In the treatment of lung adenocarcinoma, targeting PFKFB3 would be a promising therapeutic strategy.

 16. Expression of p53, Bcl-2, VEGF, Ki67 and PCNA and prognostic significance in hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Stroescu, Cezar; Dragnea, Adrian; Ivanov, Bogdan; Pechianu, Catalin; Herlea, Vlad; Sgarbura, Olivia; Popescu, Andra; Popescu, Irinel

  2008-12-01

  Hepatocellular carcinoma is one of the most common malignant tumors that carry a poor prognosis. To improve the long-term outlook for HCC, an accurate prognosis is important. To study the immunohistochemical expressions of p53, Ki67, Bcl-2, VEGF and PCNA and their potential role as prognostic factors in patients with radical resection of hepatocellular carcinoma. Forty-seven formalin-fixed paraffin-embedded tumor samples from patients with HCC receiving liver resection were investigated immunohistochemically for the expression of cellular proliferation markers PCNA, Ki67, p53, Bcl-2 and VEGF and their correlation with tumor characteristics and survival time after resection. p53 was expressed in a higher percentage (85.7 vs. 42.1%) in undifferentiated histological tumor grades (Edmondson Steiner G3/G4 vs. G1/G2). Patients with p53 accumulating tumors showed a worse survival than patients with p53 non-accumulating tumors (median 9.5 vs. 16.5 months). Over-expression of VEGF was found in 38.3% of all HCCs. VEGF expression was significantly correlated with p53 expression and recurrence rates. The results showed that the labeling index of PCNA and expression of p53 are correlated. The high labeling index of PCNA or over-expression of p53 resulted in high risk of tumor recurrence, more aggressive growth and poor survival. High labeling index of PCNA, p53 nuclear accumulation and VEGF high expression are associated with poor survival in patients with HCC.

 17. LITHOLOGIC CONDITIONS OF THE WATER TABLE LOGGING IN THE AREA OF HAĆKI VILLAGE IN THE BIELSKA PLAIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Micun

  2016-05-01

  Full Text Available The aim of the study was to examine lithological conditions of the water table in the area of Haćki village located in the Bielska Plain. The study involved the measurements of water level in dug wells, hand drill probing to a depth of 5 m, acquiring the samples of water-bearing deposits and analysing their granulation. The results of analyses allowed to calculate the permeability coefficient. The geological structure of the area is dominated by dusty deposits of various origins. Such deposits’ formation directly affects the conditions of filtration and depth of the water table. Groundwater logging near Haćki village in the Bielska Plain appears at a depth of several tens of centimeters to 2 meters in the depressions field and up a little over 5 meters in the case of higher ground surfaces. The presence of perched water was revealed on the hills, periodic leachates at the foot of the hills and scarps and one periodic spring. Water-bearing deposits are medium sands, fine sands and loamy fine sands or fine sands with silt. Consequently, the permeability coefficient is low or even very low. Its values range from 0,001 m·d-1 to 3,8 m·d-1 (d – 24 hours. The widespread presence of dusty deposits in the area affects the limited efficiency of the water table.

 18. 41. Salzburški pogovori "Izobraževanje v kulturi - kultura izobraževanja"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1998-12-01

  Full Text Available V organizaciji Avstrijske zveze ljudskih visokih šol so letošnje poletje potekali pogovori na temo "Izobraževanje v kulturi - kultura izobraževanja". Sodelovali so udeleženci iz osemnajstih držav, med njimi Japonci, Izraelci, Latvijci in Slovenci. Pogovori so potekali pod geslom: Kultura je orožje, ki ga moramo znati nositi. V plenarnem delu, ki mu je zmeraj sledila dolga diskusija udeležencev z dokaj različnimi pogledi (razumljivo, saj je tako prišla do izraza njihova osebna kultura ali kultura okolja!, so predavatelji predstavili svoja razmišljanja o vlogi kulture v današnjem svetu, v posameznikovem življenju in družbi, pa tudi v njenem ekonomskem razvoju. Diskusija je bila tu več kot potrebna, saj dokončnih odgovorov na to temo zares ni.

 19. Ki-67 is a valuable prognostic predictor of lymphoma but its utility varies in lymphoma subtypes: evidence from a systematic meta-analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  He, Xin; Chen, Zhigang; Fu, Tao; Jin, Xueli; Yu, Teng; Liang, Yun; Zhao, Xiaoying; Huang, Liansheng

  2014-01-01

  Ki-67 is a nuclear protein involved in cell proliferation regulation, and its expression has been widely used as an index to evaluate the proliferative activity of lymphoma. However, its prognostic value for lymphoma is still contradictory and inconclusive. PubMed and Web of Science databases were searched with identical strategies. The impact of Ki-67 expression on survival with lymphoma and various subtypes of lymphoma was evaluated. The relationship between Ki-67 expression and Diffuse Large B Cell Lymphoma (DLBCL) and Mantle Cell Lymphoma (MCL) was also investigated after the introduction of a CD-20 monoclonal antibody rituximab. Furthermore, we evaluated the association between Ki-67 expression and the clinical-pathological features of lymphoma. A total of 27 studies met the inclusion criteria, which comprised 3902 patients. Meta-analysis suggested that high Ki-67 expression was negatively associated with disease free survival (DFS) (HR = 1.727, 95% CI: 1.159-2.571) and overall survival (OS) (HR = 1.7, 95% CI: 1.44-2) for lymphoma patients. Subgroup analysis on the different subtypes of lymphoma suggested that the association between high Ki-67 expression and OS in Hodgkin Lymphoma (HR = 1.511, 95% CI: 0.524-4.358) was absent, while high Ki-67 expression was highly associated with worse OS for Non-Hodgkin Lymphoma (HR = 1.777, 95% CI: 1.463-2.159) and its various subtypes, including NK/T lymphoma (HR = 4.766, 95% CI: 1.917-11.849), DLBCL (HR = 1.457, 95% CI: 1.123-1.891) and MCL (HR = 2.48, 95% CI: 1.61-3.81). Furthermore, the pooled HRs for MCL was 1.981 (95% CI: 1.099-3.569) with rituximab and 3.123 (95% CI: 2.049-4.76) without rituximab, while for DLBCL, the combined HRs for DLBCL with and without rituximab was 1.459 (95% CI: 1.084-2.062) and 1.456 (95% CI: 0.951-2.23) respectively. In addition, there was no correlation between high Ki-67 expression and the clinical-pathological features of lymphoma including the LDH level, B symptoms, tumor stage

 20. [Sorting role of p16(INK4a)/Ki-67 double immunostaining in the cervical cytology specimens of ASCUS and LSIL cases].

  Science.gov (United States)

  Yu, J; Zhu, H T; Zhao, J J; Su, J Z; Xia, Y D

  2017-05-08

  Objective: To investigate the sorting effect of p16(INK4a)/Ki-67 double immunostaining method in patients with atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS) or low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL) cytology results. Methods: Four-hundred and twenty cases collected during April 2014 to February 2015 of cervical cytology of ASCUS ( n =318) and LSIL ( n =102) were selected, and residual liquid-based cytology specimens were used for p16(INK4a)/Ki-67 double immunostaining. The sensitivity and specificity of the detection of cervical precancerous lesions and cervical cancer were calculated, and the results were compared with high risk HPV. Taking histological follow-up as the gold standard, the test was considered positive when at least one cell exhibited p16(INK4a)/Ki-67 co-staining, without requirement of adjunct morphologic interpretation of positive cells. Results: Further screening CIN2+ in cytology ASCUS and LSIL group , the sensitivity of p16(INK4a)/Ki-67 double immunostaining was slightly lower than high risk HPV (84.2% vs . 94.7%), while the specificity was higher (84.0% vs . 53.9%). For ASCUS patients, the sensitivity of p16(INK4a)/Ki-67 double immunostaining and high risk HPV was 82.6% and 91.3%, and the specificity was 88.8% and 63.7%, respectively. For LSIL patients, the sensitivity of p16(INK4a)/Ki-67 double immunostaining and high risk HPV was 86.7% and 100.0%, and the specificity was 67.8% and 20.7%, respectively. For patients younger and older than 30 years, specificity of p16(INK4a)/Ki-67 double immunostaining was both higher than that of high risk HPV (80.8% vs . 42.3%; 84.6% vs . 56.9%). Conclusions: p16(INK4a)/Ki-67 double immunostaining can effectively identify the high risk population in ASCUS or LSIL, with higher specificity than high risk HPV test. p16(INK4a)/Ki-67 double immunostaining may benefit patients younger than 30 years of age as a preliminary or potential cytology-combining screening tool.

 1. Prognostic impact of proliferation for resected early stage 'pure' invasive lobular breast cancer: Cut-off analysis of Ki67 according to histology and clinical validation.

  Science.gov (United States)

  Carbognin, Luisa; Sperduti, Isabella; Fabi, Alessandra; Dieci, Maria Vittoria; Kadrija, Dzenete; Griguolo, Gaia; Pilotto, Sara; Guarneri, Valentina; Zampiva, Ilaria; Brunelli, Matteo; Orvieto, Enrico; Nortilli, Rolando; Fiorio, Elena; Parolin, Veronica; Manfrin, Erminia; Caliò, Anna; Nisticò, Cecilia; Pellini, Francesca; Scarpa, Aldo; Pollini, Giovanni Paolo; Conte, Pierfranco; Tortora, Giampaolo; Bria, Emilio

  2017-10-01

  The intent of this analysis was to investigate and validate the prognostic potential of Ki67 in a multi-center series of patients affected by early stage 'pure' invasive lobular carcinoma (ILC). Clinical-pathological data of patients affected by ILC were correlated with overall survival and disease-free survival (OS/DFS); data from a parallel invasive ductal carcinoma (IDC) patients' cohort were gathered as well. The maximally selected Log-Rank statistics analysis was applied to Ki67 continuous variable to estimate the appropriate cut-off. The Subpopulation Treatment Effect Pattern Plot (STEPP) analysis was performed as well. Data from overall 1097 (457/222 ILC: training/validation set; 418 IDC) patients were gathered. The identified optimal Ki67 cut-offs were 4% and 14% for DFS in ILC and IDC cohort, respectively. In ILC patients, the Ki67 cut-off was an independent OS predictor. Ten-years OS and DFS were 89.9% and 77.2% (p = 0.007) and 79.4% and 69.2% (p = 0.03) for patients with Ki67 ≤ 4% and >4%, respectively. In IDC patients, 10-years OS was 93.8% and 71.7%, p = 0.02, DFS was 84.0% and 52.6%, p = 0.0003, for patients with Ki67 ≤ 14% and >14%, respectively. In the validation set, the optimal Ki67 OS cut-off was 5%. The STEPP analysis showed that in the presence of low Ki67 values, IDC patients have a better DFS than ILC patients, while with the increase of values the prognosis tends to overlap. Despite the retrospective design of the study, the prognostic relevance of Ki67 (as well as its optimal cut-off) seems to significantly differ according to breast cancer histology. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Viscosity of Ga-Li liquid alloys

  Science.gov (United States)

  Vidyaev, Dmitriy; Boretsky, Evgeny; Verkhorubov, Dmitriy

  2018-03-01

  The measurement of dynamic viscosity of Ga-Li liquid alloys has been performed using low-frequency vibrational viscometer at five temperatures in the range 313-353 K and four gallium-based dilute alloy compositions containing 0-1.15 at.% Li. It was found that the viscosity of the considered alloys increases with decreasing temperature and increasing lithium concentration in the above ranges. It was shown that dependence of the viscosity of Ga-Li alloys in the investigated temperature range has been described by Arrhenius equation. For this equation the activation energy of viscous flow and pre-exponential factor were calculated. This study helped to determine the conditions of the alkali metals separating process in gallam-exchange systems.

 3. Telomeric 1p36.3 deletion and Ki-67 expression in B-Non-Hodgkin's Lymphoma patients associated with chronic hepatitis C virus infection.

  Science.gov (United States)

  Mosad, E; Said Abd El-Rahman Allam, M; Moustafa, H M; Mohammed, A Eliaw; El kebeer, A M; Abdel-Moneim, S S

  2014-12-01

  The hepatitis C virus (HCV) core protein is able to accumulate genetic p53 mutations and may be considered co-oncogenic. This study investigates 1p36.3 telomere deletion in B-non-Hodgkin's lymphoma (NHL) patients with chronic HCV infection using fluorescence in situ hybridization (FISH) in relation to survival to assess Ki-67 antigen expression. A study group and a control group of 100 patients with B-NHL (50 HCV positive and 50 HCV negative) and 60 control bone marrow biopsies were subjected to FISH for the detection of 1P36.3 deletion and to immunohistochemical staining with Ki-67 antigens. 1p36.3 deletion by FISH was detected in 40% of the study group, and Ki-67 was expressed in approximately 74% of patients. A significant difference was found between positive and negative HCV patients in their overall survival, the qualitative expression of Ki-67 and the quantitative detection of 1p36.3 deletion by FISH. The overall survival was shorter with the presence of an 1p36 deletion by FISH and HCV positive. We concluded that the coexistence of Ki-67 positivity, HCV positivity and 1p36.3 deletion may contribute to infection-related cancers at the 1p36.3 locus. © 2014 John Wiley & Sons Ltd.

 4. A Comparison of the Hot Spot and the Average Cancer Cell Counting Methods and the Optimal Cutoff Point of the Ki-67 Index for Luminal Type Breast Cancer.

  Science.gov (United States)

  Arima, Nobuyuki; Nishimura, Reiki; Osako, Tomofumi; Nishiyama, Yasuyuki; Fujisue, Mamiko; Okumura, Yasuhiro; Nakano, Masahiro; Tashima, Rumiko; Toyozumi, Yasuo

  2016-01-01

  In this case-control study, we investigated the most suitable cell counting area and the optimal cutoff point of the Ki-67 index. Thirty recurrent cases were selected among hormone receptor (HR)-positive/HER2-negative breast cancer patients. As controls, 90 nonrecurrent cases were randomly selected by allotting 3 controls to each recurrent case based on the following criteria: age, nodal status, tumor size, and adjuvant endocrine therapy alone. Both the hot spot and the average area of the tumor were evaluated on a Ki-67 immunostaining slide. The median Ki-67 index value at the hot spot and average area were 25.0 and 14.5%, respectively. Irrespective of the area counted, the Ki-67 index value was significantly higher in all of the recurrent cases (p hot spot was the most suitable cutoff point for predicting recurrence. Moreover, higher x0394;Ki-67 index value (the difference between the hot spot and the average area, ≥10%) and lower progesterone receptor expression (hot spot strongly correlated with recurrence, and the optimal cutoff point was found to be 20%. © 2015 S. Karger AG, Basel.

 5. THE NEW DETECTIONS OF 7Li/6Li ISOTOPIC RATIO IN THE INTERSTELLAR MEDIA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kawanomoto, S.; Kajino, T.; Aoki, W.; Ando, H.; Noguchi, K.; Tanaka, W.; Bessell, M.; Suzuki, T. K.; Honda, S.; Izumiura, H.; Kambe, E.; Okita, K.; Watanabe, E.; Yoshida, M.; Sadakane, K.; Sato, B.; Tajitsu, A.; Takada-Hidai, M.

  2009-01-01

  We have determined the isotopic abundance ratio of 7 Li/ 6 Li in the interstellar media (ISMs) along lines of sight to HD169454 and HD250290 using the High-Dispersion Spectrograph on the Subaru Telescope. We also observed ζ Oph for comparison with previous data. The observed abundance ratios were 7 Li/ 6 Li = 8.1 +3.6 -1.8 and 6.3 +3.0 -1.7 for HD169454 and HD250290, respectively. These values are in reasonable agreement with those observed previously in the solar neighborhood ISMs within ±2σ error bars and are also consistent with our measurement of 7 Li/ 6 Li = 7.1 +2.9 -1.6 for a cloud along the line of sight to ζ Oph. This is good evidence for homogeneous mixing and instantaneous recycling of the gas component in the Galactic disk. We also discuss several source compositions of 7 Li, Galactic cosmic-ray interactions, stellar nucleosynthesis, and big bang nucleosynthesis.

 6. Electrochemical behaviors of wax-coated Li powder/Li 4Ti 5O 12 cells

  Science.gov (United States)

  Park, Han Eol; Seong, Il Won; Yoon, Woo Young

  The wax-coated Li powder specimen was effectively synthesized using the drop emulsion technique (DET). The wax layer on the powder was verified by SEM, Focused Ion Beam (FIB), EDX and XPS. The porosity of a sintered wax-coated Li electrode was measured by linear sweep voltammetry (LSV) and compared with that of a bare, i.e., un-coated Li electrode. The electrochemical behavior of the wax-coated Li powder anode cell was examined by the impedance analysis and cyclic testing methods. The cyclic behavior of the wax-coated Li powder anode with the Li 4Ti 5O 12 (LTO) cathode cell was examined at a constant current density of 0.35 mA cm -2 with the cut-off voltages of 1.2-2.0 V at 25 °C. Over 90% of the initial capacity of the cell remained even after the 300th cycle. The wax-coated Li powder was confirmed to be a stable anode material.

 7. Annihilation of antiferromagnetic order in LiCoO2 by excess Li

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sugiyama, Jun; Ikedo, Yutaka; Nozaki, Hiroshi; Mukai, Kazuhiko; Andreica, Daniel; Amato, Alex; Menetrier, Michel; Carlier, Dany; Delmas, Claude

  2009-01-01

  In order to elucidate the origin of antiferromagnetic (AF) order below 30 K in LiCoO 2 , in which all the Co 3+ ions are in a low-spin state with S=0, the magnetic nature of the Li-excess sample Li 1.04 Co 0.96 O 1.96 was studied by muon-spin spectroscopy in the temperature range between 1.8 and 100 K. Although disordered localized moments appeared below 25 K, static AF order was not detected even at 1.8 K. Moreover, a small amount of excess Li ions (4%) and oxygen vacancies (2%) was found to change ∼50% of the sample into a magnetically disordered phase at 1.8 K. The stoichiometric LiCoO 2 , which was prepared from the same starting materials to those for the Li-excess sample, showed an AF transition at 30 K, while the volume fraction of the AF phase was 10% even at 1.8 K. This therefore excludes the possible role of the excess Li + on the formation of static AF order.

 8. Preparation and Characterisation of LiFePO4/CNT Material for Li-Ion Batteries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rushanah Mohamed

  2011-01-01

  Full Text Available Li-ion battery cathode materials were synthesised via a mechanical activation and thermal treatment process and systematically studied. LiFePO4/CNT composite cathode materials were successfully prepared from LiFePO4 material. The synthesis technique involved growth of carbon nanotubes onto the LiFePO4 using a novel spray pyrolysis-modified CVD technique. The technique yielded LiFePO4/CNT composite cathode material displaying good electrochemical activity. The composite cathode exhibited excellent electrochemical performances with 163 mAh/g discharge capacity with 94% cycle efficiency at a 0.1 C discharge rate in the first cycle, with a capacity fade of approximately 10% after 30 cycles. The results indicate that carbon nanotube addition can enable LiFePO4 to display a higher discharge capacity at a fast rate with high efficiency. The research is of potential interest for the application of carbon nanotubes as a new conducting additive in cathode preparation and for the development of high-power Li-ion batteries for hybrid electric vehicles.

 9. LiFePO4/polymer/natural graphite: low cost Li-ion batteries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zaghib, K.; Striebel, K.; Guerfi, A.; Shim, J.; Armand, M.; Gauthier, M

  2004-01-01

  The aging and performance of natural graphite/PEO-based gel electrolyte/LiFePO 4 cells are reported. The gel polymer electrolytes were produced by electron-beam irradiation and then soaked in a liquid electrolyte. The natural graphite anode in gel electrolyte containing LiBF4-EC/GBL exhibited high reversible capacity (345 mAh/g) and high coulombic efficiency (91%). The LiFePO 4 cathode in the same gel-polymer exhibited a reversible capacity of 160 mAh/g and 93% coulombic efficiency. Better performance was obtained at high-rate discharge with 6% carbon additive in the cathode, however the graphite anode performance suffers at high rate. The Li-ion gel polymer battery shows a capacity fade of 13% after 180 cycles and has poor performance at low temperature due to low diffusion of the lithium to the graphite in the GBL system. The LiFePO 4 /gel/Li system has an excellent rate capacity. LiFePO 4 cathode material is suitable for HEV application

 10. Li14P2O3N6 and Li7PN4: Computational study of two nitrogen rich crystalline LiPON electrolyte materials

  Science.gov (United States)

  Al-Qawasmeh, Ahmad; Holzwarth, N. A. W.

  2017-10-01

  Two lithium oxonitridophosphate materials are computationally examined and found to be promising solid electrolytes for possible use in all solid-state batteries having metallic Li anodes - Li14P2O3N6 and Li7PN4. The first principles simulations are in good agreement with the structural analyses reported in the literature for these materials and the computed total energies indicate that both materials are stable with respect to decomposition into binary and ternary products. The computational results suggest that both materials are likely to form metastable interfaces with Li metal. The simulations also find both materials to have Li ion migration activation energies comparable or smaller than those of related Li ion electrolyte materials. Specifically, for Li7PN4, the experimentally measured activation energy can be explained by the migration of a Li ion vacancy stabilized by a small number of O2- ions substituting for N3- ions. For Li14P2O3N6, the activation energy for Li ion migration has not yet been experimentally measured, but simulations predict it to be smaller than that measured for Li7PN4.

 11. NASA Goddards LiDAR, Hyperspectral and Thermal (G-LiHT) Airborne Imager

  Science.gov (United States)

  Cook, Bruce D.; Corp, Lawrence A.; Nelson, Ross F.; Middleton, Elizabeth M.; Morton, Douglas C.; McCorkel, Joel T.; Masek, Jeffrey G.; Ranson, Kenneth J.; Ly, Vuong; Montesano, Paul M.

  2013-01-01

  The combination of LiDAR and optical remotely sensed data provides unique information about ecosystem structure and function. Here, we describe the development, validation and application of a new airborne system that integrates commercial off the shelf LiDAR hyperspectral and thermal components in a compact, lightweight and portable system. Goddard's LiDAR, Hyperspectral and Thermal (G-LiHT) airborne imager is a unique system that permits simultaneous measurements of vegetation structure, foliar spectra and surface temperatures at very high spatial resolution (approximately 1 m) on a wide range of airborne platforms. The complementary nature of LiDAR, optical and thermal data provide an analytical framework for the development of new algorithms to map plant species composition, plant functional types, biodiversity, biomass and carbon stocks, and plant growth. In addition, G-LiHT data enhance our ability to validate data from existing satellite missions and support NASA Earth Science research. G-LiHT's data processing and distribution system is designed to give scientists open access to both low- and high-level data products (http://gliht.gsfc.nasa.gov), which will stimulate the community development of synergistic data fusion algorithms. G-LiHT has been used to collect more than 6,500 km2 of data for NASA-sponsored studies across a broad range of ecoregions in the USA and Mexico. In this paper, we document G-LiHT design considerations, physical specifications, instrument performance and calibration and acquisition parameters. In addition, we describe the data processing system and higher-level data products that are freely distributed under NASA's Data and Information policy.

 12. Complex Urban LiDAR Data Set

  OpenAIRE

  Jeong, Jinyong; Cho, Younggun; Shin, Young-Sik; Roh, Hyunchul; Kim, Ayoung

  2018-01-01

  This paper presents a Light Detection and Ranging (LiDAR) data set that targets complex urban environments. Urban environments with high-rise buildings and congested traffic pose a significant challenge for many robotics applications. The presented data set is unique in the sense it is able to capture the genuine features of an urban environment (e.g. metropolitan areas, large building complexes and underground parking lots). Data of two-dimensional (2D) and threedimensional (3D) LiDAR, which...

 13. The LiC detector toy program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Regler, Meinhard; Valentan, Manfred; Fruehwirth, Rudolf

  2007-01-01

  This note describes the 'LiC Detector Toy' ('LiC' for Linear Collider) software tool which has been developed for detector design studies, aiming at investigating the resolution of reconstructed track parameters for the purpose of comparing and optimizing various detector setups. It consists of a simplified simulation of the detector measurements, taking into account multiple scattering, followed by full single track reconstruction using the Kalman filter. The tool is written in MATLAB and may be installed on a laptop. It can easily be used as a black-box tool by non-experts, but also adapted to individual needs

 14. Achromatic Cooling Channel with Li Lenses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balbekov, V. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States)

  2002-04-29

  A linear cooling channel with Li lenses, solenoids, and 201 MHz RF cavities is considered. A special lattice design is used to minimize chromatic aberrations by suppression of several betatron resonances. Transverse emittance of muon beam decreases from 2 mm to 0.5 mm at the channel of about 110 m length. Longitudinal heating is modest, therefore transmission of the channel is rather high: 96% without decay and 90% with decay. Minimal beam emittance achievable by similar channel estimated as about 0.25 mm at surface field of Li lenses 10 T.

 15. Si(Li) X-ray detector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yuan Xianglin; Li Zhiyong; Hong Xiuse

  1990-08-01

  The fabrication technology of the 10∼80 mm 2 Si(Li) X-ray detectors are described and some problems concerning technology and measurement are discussed. The specifications of the detectors are shown as well. The Si(Li) X-ray detector is a kind of low energy X-ray detectors. Owing to very high energy resolution, fine linearity and high detection efficiency in the range of low energy X-rays, it is widely used in the fields of nuclear physics, medicine, geology and environmental protection, etc,. It is also a kernel component for the scanning electron microscope and X-ray fluorescence analysis systems

 16. Study of the 6Li(p,π+)7Li reaction at 600 MeV

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bauer, T.; Beurtey, R.; Boudard, A.; Bruge, G.; Chaumeaux, A.; Couvert, P.; Duhm, H.H.; Garreta, D.; Matoba, M.; Terrein, Y.; Aslanides, E.; Bertini, R.; Brochard, F.; Gorodetzky, Ph.; Hibou, F.; Bimbot, L.; Le Bornec, Y.; Tatischeff, B.; Dillig, M.

  1977-01-01

  The positive pion production through the 6 Li(p,π + ) reaction at 600 MeV has been studied using the high-resolution magnetic spectrometer SPES I. Differential cross sections have been measured from 5 0 to 35 0 sub(lab). The 6 Li(p,π + ) reaction feeds preferentially the 4.63 MeV 7/2 - level of 7 Li. The results of a calculation based on two- and three-nucleon diagrams with π and rho exchange between the projectile and a bound nucleon are also presented. (Auth.)

 17. The optical potential for 6Li-6Li elastic scattering at 156 MeV

  International Nuclear Information System (INIS)

  Micek, S.; Majka, Z.; Klewe-Nebenius, H.; Rebel, H.; Gils, H.J.

  1984-10-01

  Elastic scattering of 6 Li from 6 Li has been studied for the beam energy of 156 MeV. The experimental differential cross section has been analysed on the basis of the optical model using various phenomenological forms. The spin-orbit interaction proves to be less significant. A semi-microscopic double-folding cluster model which generates the real part of the optical potential by an antisymmetrized d-α cluster wave function of 6 Li and α-α, d-d and d-α interactions is well able to describe the experimental data. (orig.) [de

 18. The sup 8 Li(n,. gamma. ) sup 9 Li reaction and primordial nucleosynthesis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mao, Z Q; Champagne, A E [Princeton Univ., NJ (USA). Dept. of Physics

  1991-01-01

  Shell-model calculations, using both p-shell and spd-shell interactions, have been used to predict the spectroscopic properties of low-lying states in {sup 9}Li. From this information, we have obtained new estimates for the rate of the {sup 8}Li(n,{gamma}){sup 9}Li reaction, which may act to limit the production of heavy elements during an inhomogeneous big bang. The two calculations produce reaction rates which differ by about a factor of 2 at the temperatures of interest, demonstrating the uncertainties in this approach. However, the spd calculation appears to be the more reliable of the two. (orig.).

 19. Role of dopants in LiF:Mg,Cu, LiF:Mg,P and LiF:Mg,Cu,P detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mohammadi, Kh.; Moussavi Zarandi, A.; Afarideh, H.; Shahmaleki, S.

  2013-01-01

  In this study, electronic structure of LiF crystal doped with Mg,Cu,P impurities was studied with WIEN2k code on the basis of FPLAPW+lo method. Results show that in Mg-doped LiF composition, an electronic trap was created with impurity concentration of 1.56% and 3.125%. In this condition, the electronic trap with increasing the percentage of the impurities up to 4.687% is annihilated. It was found, that by doping of Mg and Cu or P simultaneously, a hole-trap is created in valence band. It was realized that in LiF:Mg,Cu, LiF:Mg,P and LiF:Mg,Cu,P, Cu impurity and Li atom, have a key role in creation of levels which lead to create electronic and hole traps. Mg impurity and F atom, only have a role in creation of electronic traps. In addition, P impurity has a main role in creation of the electronic and hole traps in LiF:Mg,Cu,P. The activation energy of electronic and hole trap in LiF:Mg,Cu, LiF:Mg,P and LiF:Mg,Cu,P crystalline lattice were obtained as 0.3 and 5.5 eV, 0.92 and 3.4 eV and 0.75 and 3.1 eV, respectively. - Graphical abstract: Figure (a) and (b) shows changes in electronic structure and band gap energy of LiF crystal due to presence of Mg and Cu, Mg and P ions respectively. - Highlights: • Electronic structure of LiF, LiF:Mg,Cu, LiF:Mg,P and LiF:Mg,Cu,P materials were studied with WIEN2K code. • In LiF:Mg,Cu and LiF:Mg,Cu,P, Li atom and Cu impurity have a key role in creation of levels. • F atom and Mg impurity only have a role in creation of electronic traps. • In LiF:Mg,Cu,P, P impurity has a main role in creation of electronic and hole traps

 20. Research on feature extraction techniques of Hainan Li brocade pattern

  Science.gov (United States)

  Zhou, Yuping; Chen, Fuqiang; Zhou, Yuhua

  2016-03-01

  Hainan Li brocade skills has been listed as world non-material cultural heritage preservation, therefore, the research on Hainan Li brocade patterns plays an important role in Li brocade culture inheritance. The meaning of Li brocade patterns was analyzed and the shape feature extraction techniques to original Li brocade patterns were advanced in this paper, based on the contour tracking algorithm. First, edge detection was made on the design patterns, and then the morphological closing operation was used to smooth the image, and finally contour tracking was used to extract the outer contours of Li brocade patterns. The extracted contour features were processed by means of morphology, and digital characteristics of contours are obtained by invariant moments. At last, different patterns of Li brocade design are briefly analyzed according to the digital characteristics. The results showed that the pattern extraction method to Li brocade pattern shapes is feasible and effective according to above method.

 1. Li Isotope Studies of Olivine in Mantle Xenoliths by SIMS

  Science.gov (United States)

  Bell, D. R.; Hervig, R. L.; Buseck, P. R.

  2005-01-01

  Variations in the ratio of the stable isotopes of Li are a potentially powerful tracer of processes in planetary and nebular environments [1]. Large differences in the 7Li/6Li ratio between the terrestrial upper mantle and various crustal materials make Li isotope composition a potentially powerful tracer of crustal recycling processes on Earth [2]. Recent SIMS studies of terrestrial mantle and Martian meteorite samples report intra-mineral Li isotope zoning [3-5]. Substantial Li isotope heterogeneity also exists within and between the components of chondritic meteorites [6,7]. Experimental studies of Li diffusion suggest the potential for rapid isotope exchange at elevated temperatures [8]. Large variations in 7Li, exceeding the range of unaltered basalts, occur in terrestrial mantle-derived xenoliths from individual localities [9]. The origins of these variations are not fully understood.

 2. A New Li Anode Technology for Improved Performance, Phase I

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Lithium (Li) metal-based rechargeable batteries have many advantages over Li-ion systems including significantly higher energy density, lower cost, and the option of...

 3. LiDAR data for the Delta Area of California

  Data.gov (United States)

  California Natural Resource Agency — LiDAR data for the Delta Area of California from the California Department of Water Resources. Bare earth grids from LiDAR.This data is in ESRI Grid format with 2...

 4. Tallinnasse kogunesid üliõpilasliidrid üle Euroopa

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Euroopa Üliõpilasliit korraldas Tallinnas 2.-5. mail konverentsi „Financing of higher education - financing the students future”, kus osalesid 120 üliõpilasesindajat 40-st riigist üle Euroopa

 5. Charge carrier density in Li-intercalated graphene

  KAUST Repository

  Kaloni, Thaneshwor P.

  2012-05-01

  The electronic structures of bulk C 6Li, Li-intercalated free-standing bilayer graphene, and Li-intercalated bilayer and trilayer graphene on SiC(0 0 0 1) are studied using density functional theory. Our estimate of Young\\'s modulus suggests that Li-intercalation increases the intrinsic stiffness. For decreasing Li-C interaction, the Dirac point shifts to the Fermi level and the associated band splitting vanishes. For Li-intercalated bilayer graphene on SiC(0 0 0 1) the splitting at the Dirac point is tiny. It is also very small at the two Dirac points of Li-intercalated trilayer graphene on SiC(0 0 0 1). For all the systems under study, a large enhancement of the charge carrier density is achieved by Li intercalation. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Diffusion of Li+ ion on graphene: A DFT study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zheng Jiming; Ren Zhaoyu; Guo Ping; Fang Li; Fan Jun

  2011-01-01

  Density functional theory investigations show that the Li + ion is stabilized at Center of hexagonal carbon ring with the distance of 1.84 Å from graphene surface. The potential barrier of Li + ion diffusion on the graphene surface, about 0.32 eV, is much lower than that of Li + ion penetrating the carbon ring which is 10.68 eV. When a vacancy of graphene exists, potential barrier about 10.25 eV for Li + ion penetrating the defect is still high, and the ability of the vacancy to sizing the Li + ion is also observed. Electronic densities of states show that the formation of a localized bond between Li atom and edge carbon of vacancy is the main reason for high potential barrier when Li + ion penetrate a vacancy. While Coulomb repulsion is the control factor for high potential barrier in case of Li + ion penetrating a carbon ring.

 7. New Li Battery Chemistry for Improved Performance, Phase I

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Current state-of-the-art Lithium (Li) or Li-ion systems are unable to meet the performance goals of space-rated rechargeable batteries for many NASA's future robotic...

 8. Li2 NH-LiBH4 : a Complex Hydride with Near Ambient Hydrogen Adsorption and Fast Lithium Ion Conduction.

  Science.gov (United States)

  Wang, Han; Cao, Hujun; Zhang, Weijin; Chen, Jian; Wu, Hui; Pistidda, Claudio; Ju, Xiaohua; Zhou, Wei; Wu, Guotao; Etter, Martin; Klassen, Thomas; Dornheim, Martin; Chen, Ping

  2018-01-26

  Complex hydrides have played important roles in energy storage area. Here a complex hydride made of Li 2 NH and LiBH 4 was synthesized, which has a structure tentatively indexed using an orthorhombic cell with a space group of Pna2 1 and lattice parameters of a=10.121, b=6.997, and c=11.457 Å. The Li 2 NH-LiBH 4 sample (in a molar ratio of 1:1) shows excellent hydrogenation kinetics, starting to absorb H 2 at 310 K, which is more than 100 K lower than that of pristine Li 2 NH. Furthermore, the Li + ion conductivity of the Li 2 NH-LiBH 4 sample is about 1.0×10 -5  S cm -1 at room temperature, and is higher than that of either Li 2 NH or LiBH 4 at 373 K. Those unique properties of the Li 2 NH-LiBH 4 complex render it a promising candidate for hydrogen storage and Li ion conduction. © 2018 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 9. Atomic simulations for configurations and solid-liquid interface of Li-Fe and Li-Cu icosahedra

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yang, Jianyu, E-mail: hnieyjy@aliyun.com [Hunan Institute of Engineering (China); Hu, Wangyu [Hunan University, College of Materials Science and Engineering (China); Dai, Xiongying [Hunan Institute of Engineering, College of Science (China)

  2017-04-15

  The melting point of Li is lower than that of Fe (or Cu); thus, solid-liquid interfaces can be easily formed on Li-Fe and Li-Cu nanoalloys. In this work, the configurations and solid-liquid interfaces of Li-Fe and Li-Cu icosahedra are studied using Monte Carlo and molecular dynamics methods. The atomic interactions are described by the analytic embedded-atom method. The dependence of composition, temperature, and nanoparticle size on the configurations and thermal stabilities of nanoalloys is discussed. The behavior of the Li-Fe and Li-Cu nanoalloys in segregation, configuration, and thermal stability is investigated. A different behavior of surface segregation of Li atoms is observed for the two types of nanoalloys. The interface between the Li and Fe atoms is clear. Mixing of Li with Cu at larger nanoparticle sizes is found because of low heat of formation in the system. The configurations of the Li-Fe and Li-Cu nanoalloys are related to the competition between surface segregation and alloying. The thermal stability of Li in the two types of nanoalloys is enhanced by the support of the Fe (or Cu) solid substrate.

 10. İki uçlu bozukluk 1 ve iki uçlu bozukluk 2 depresyon tedavisi arasındaki farklar

  OpenAIRE

  Sayar, Kemal

  2013-01-01

  İki uçlu bozukluk 1 ve 2 depresyonları, klinik açıdan farklılıklar gösterebilmektedir. İki uçlu bozukluk 2 ve iki uçlu bozukluk 1 depresyonların tedavisi arasındaki farklar ise tartışmalı bir alandır. Henüz İki uçlu bozukluk 2 depresyon tedavisi konusunda yeterince kanıt birikmemişse de ilk veriler her iki durumun tedavisinde farklar olması gerektiğini düşündürmektedir. Özellikle antidepresan kullanımı konusunda dikkatli olmak gerekmektedir.

 11. A novel dual-salts of LiTFSI and LiODFB in LiFePO4-based batteries for suppressing aluminum corrosion and improving cycling stability

  Science.gov (United States)

  Li, Faqiang; Gong, Yan; Jia, Guofeng; Wang, Qinglei; Peng, Zhengjun; Fan, Wei; Bai, Bing

  2015-11-01

  The strong corrosion behavior at the Al current collector restricts the application range of lithium bis (trifluoromethanesulfonylimide) (LiTFSI), despite its high stability against water and thermal. SEM, LSV and Tafel curves proved that adding LiODFB into LiTFSI-based electrolytes could suppress aluminum corrosion caused by LiTFSI-based electrolytes. The cycling stability and rate capability of LiFePO4-based batteries using LiTFSI0.6-LiODFB0.4-based electrolytes is excellent as compared to LiFePO4-based batteries using LiPF6-based electrolytes.

 12. Volume production of Li- in a multicusp ion source

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walther, S.R.; Leung, K.N.; Kunkel, W.B.

  1987-07-01

  A neutral 100kev Li beam has been used as a diagnostic tool for determining current, plasma density, and magnetic pitch angle on the Texas EXperimental Tokamak. Scale up of this diagnostic for the Tokomak Fusion Test Reactor would require use of a Li - beam because of the inefficiency of neutralizing Li + at the high energies required. This paper discusses effects to generate Li - beams from a plasma discharge. 8 refs

 13. Changes in the ER, PgR, HER2, p53 and Ki-67 biological markers between primary and recurrent breast cancer: discordance rates and prognosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tashima Rumiko

  2011-10-01

  Full Text Available Abstract Background In breast cancer, ER/PgR, HER2, and Ki-67 are important biological markers for predicting prognosis and making effective treatment decisions. In addition, changes in markers due to relapse are also clinically experienced; however, the frequency and clinical significance are still not fully understood. Thus, changes in markers and their correlations with prognosis were investigated. Patients and Methods Out of the patients with relapse from 1997 to March 2011, there were 97 consecutive patients from whom the lesion was resected and evaluated by immunostaining. The biopsy sites were chest wall, lymph node, ipsilateral breast tumor recurrence, lungs, bones, ovaries and brain. The markers sought were ER, PgR, HER2, p53 and Ki-67. Results The hormone receptor positive rate from the primary tumor to recurrence decreased from 63.9% to 57.7% and from 56.7% to 43.3% for ER and PgR, respectively. Changes in the positive/negative evaluation were seen at the rate of 10.3% and 25.8% for ER and PgR, respectively. The Ki-67 index increased significantly from a mean of 29.1% at primary tumor to 36.3% at relapse. When divided into 2 groups ( Conclusion Estrogen receptor and PgR decreased while Ki-67 increased due to relapse; however, the rate of change was high for PgR and Ki-67. Change in the subtypes was seen in 25%. In addition, PgR at relapse and Ki-67 at primary tumor were significant factors for post-relapse prognosis while PgR becoming negative was a poor prognostic factor. These findings are important for making effective treatment decisions.

 14. Expressão imuno-histoquímica dos marcadores pcna, KI67 e p53 em carcinomas epidermóides do trato aerodigestivo superior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  João Paulo Esposito

  Full Text Available OBJETIVO: Os carcinomas epidermóides do trato aerodigestivo superior são tumores de comportamento biológico heterogêneo. O objetivo deste trabalho é verificar se a expressão imuno-histoquímica dos marcadores Ki67, PCNA e P53 apresenta correlações com parâmetros prognósticos clínico-patológicos. MÉTODOS: Determinação da expressão imuno-histoquímica dos antígenos Ki67, PCNA e P53 em espécimes tumorais fixados e embebidos em parafina de 53 pacientes com carcinoma epidermóide em diferentes sítios primários do trato aerodigestivo superior. RESULTADOS: Os marcadores tiveram altos índices de expressão imuno-histoquímica, sendo 46,5% para o Ki67, 66,5% para o PCNA e 36,5% para o P53. Não houve correlação da expressão do Ki67 e do PCNA com o estadiamento TNM (AJCC, nem com o grau de malignidade. A expressão do Ki67 apresentou correlação positiva com a expressão do PCNA (p = 0,037. O mesmo aconteceu para o PCNA e o número de mitoses por campo (p = 0,001. CONCLUSÕES: De acordo com estes resultados, concluiu-se que a determinação da imunorreatividade dos marcadores Ki67 e PCNA é um método objetivo e quantificável para avaliar proliferação celular que pode subsidiar as informações prognósticas.

 15. doped LiMgPO4 phosphor

  Indian Academy of Sciences (India)

  attention because of their remarkable luminescence proper- ties and .... Figure 1. (a) X-ray diffraction patterns of LiMgPO4:Tb3+ phosphor and (b) standard data. ICDD file. .... ground signal which affects the signal to noise ratio [17]. MDD was ...

 16. Orienteerumiskaart vs. LiDAR / Marek Karm

  Index Scriptorium Estoniae

  Karm, Marek

  2012-01-01

  Bakalaureusetööst, mille eesmärk oli võrrelda orienteerumiskaardi reljeefi LiDAR-i andmete põhjal saadava reljeefimudeliga ning leida vastus küsimusele, kas o-kaart võib olla kasulik kooste- või kontrollmaterjal mistahes reljeefimudelile

 17. Electron attenuation characteristics of LiF

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paliwal, B R [Wisconsin Univ., Madison (USA). Div. of Clinical Oncology; Almond, P R

  1976-08-01

  The results of a study, indicating the exponential nature of the attenuation of electrons in LiF, are reported. This conclusion holds good not only for the monoenergetic electrons obtained from several pure ..beta.. emitters but also for the high energy electron beams delivered by radiotherapy facilities.

 18. Review on Li-Fi Technology

  Science.gov (United States)

  Chaudhuri, Rajarshi Roy; Dutta, Kaustav; Saha, Archisman

  With advent of various communication technologies one can access the whole world at one go. The impact of internet on our day to day life has been so extensive that it is impossible to think of a day without it. It has become a fundamental requirement in our daily lives. Survey reports show that nearly 46 % of homes throughout the world have access to the internet. And the percentage is growing each day. With such a high demand there has been a looming Radio Frequency spectrum crisis, which paved the way of the invention of a new technology:-LI-FI. LI-FI, acronym of light fidelity, is a new wireless technology which has the ability to provide high speed internet connection within localized environment. Till today we are familiar with WI-FI which uses radio spectrum for communication. Even though it gives a speed of nearly 150 Mbps (as per IEEE802.11n), it isn't sufficient to satisfy all users. On the other hand LI-FI uses spectrum which comprises a wide range of frequencies, from the infrared through visible, down to the ultraviolet spectrum for communication which has the ability to produce a theoretical speed of 10 Gbps. It is not only confined to light-emitting diode (LED) or laser technology or to any specific receiving technique, LI-FI is a framework for all those technologies which provides new ways to all present as well as future services or applications.

 19. Kahel teemal lahkuva üliõpilasesindusega / Merle Erits

  Index Scriptorium Estoniae

  Erits, Merle

  2000-01-01

  Tallinna Pedagoogikaülikooli peagi ametist lahkuv üliõpilasesindus korraldab 16. okt. koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga üliõpilaste ja õppejõudude konverentsi "Kvaliteet kõrghariduses". Asutus Elamu nõukogus, mis tegeleb ühiselemuprobleemidega, esindavad üliõpilaskonda kolm liiget

 20. Protons scattering on Li isotopes at intermediate energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhusupov, M.A.; Imambekov, O.; Sanfirova, A.V.; Ibraeva, E.T.

  2003-01-01

  The protons scattering differential cross section on the 6,7,8 Li nuclei are calculated within the framework the Glauber-Sitenko multiple scattering theory at intermediate energies (from 100 to 1000 MeV). In the calculations the multi-cluster wave functions (αt for 7 Li, αnp for 6 Li, and αtn for 8 Li) considering within potential cluster model have been used. Differential cross sections for 6 Li, 7 Li, 8 Li and 9 Li nuclei are similar: absolute cross sections are almost the same, diffraction minimum for large A shifting to the field of the least scattering angles that reflecting increase of the material radius. For the 11 Li the differential cross section absolute value is smaller about in two time than for the rest isotopes. At present it is reliably established, that the 11 Li nucleus has an exotic structure - the nine-nucleon core ( 9 Li) around which the two-neutron halo is rotating. The principal characteristics of the Li nuclei are presented in tabular form

 1. LiDAR utility for natural resource managers

  Science.gov (United States)

  Andrew Thomas Hudak; Jeffrey Scott Evans; Alistair Mattthew Stuart. Smith

  2009-01-01

  Applications of LiDAR remote sensing are exploding, while moving from the research to the operational realm. Increasingly, natural resource managers are recognizing the tremendous utility of LiDAR-derived information to make improved decisions. This review provides a cross-section of studies, many recent, that demonstrate the relevance of LiDAR across a suite of...

 2. Revision of the Li13Si4 structure.

  Science.gov (United States)

  Zeilinger, Michael; Fässler, Thomas F

  2013-11-06

  Besides Li17Si4, Li16.42Si4, and Li15Si4, another lithium-rich representative in the Li-Si system is the phase Li13Si4 (trideca-lithium tetra-silicide), the structure of which has been determined previously [Frank et al. (1975 ▶). Z. Naturforsch. Teil B, 30, 10-13]. A careful analysis of X-ray diffraction patterns of Li13Si4 revealed discrepancies between experimentally observed and calculated Bragg positions. Therefore, we redetermined the structure of Li13Si4 on the basis of single-crystal X-ray diffraction data. Compared to the previous structure report, decisive differences are (i) the introduction of a split position for one Li site [occupancy ratio 0.838 (7):0.162 (7)], (ii) the anisotropic refinement of atomic displacement parameters for all atoms, and (iii) a high accuracy of atom positions and unit-cell parameters. The asymmetric unit of Li13Si4 contains two Si and seven Li atoms. Except for one Li atom situated on a site with symmetry 2/m, all other atoms are on mirror planes. The structure consists of isolated Si atoms as well as Si-Si dumbbells surrounded by Li atoms. Each Si atom is either 12- or 13-coordinated. The isolated Si atoms are situated in the ab plane at z = 0 and are strictly separated from the Si-Si dumbbells at z = 0.5.

 3. 2012 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Quinault River Watershed, Washington (Delivery 1)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Watershed Sciences, Inc. (WSI) collected Light Detection and Ranging (LiDAR) data on the Quinault watershed survey area for the Puget Sound LiDAR Consortium. This...

 4. Direct Rehydrogenation of LiBH4 from H-Deficient Li2B12H12−x

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yigang Yan

  2018-03-01

  Full Text Available Li2B12H12 is commonly considered as a boron sink hindering the reversible hydrogen sorption of LiBH4. Recently, in the dehydrogenation process of LiBH4 an amorphous H-deficient Li2B12H12−x phase was observed. In the present study, we investigate the rehydrogenation properties of Li2B12H12−x to form LiBH4. With addition of nanostructured cobalt boride in a 1:1 mass ratio, the rehydrogenation properties of Li2B12H12−x are improved, where LiBH4 forms under milder conditions (e.g., 400 °C, 100 bar H2 with a yield of 68%. The active catalytic species in the reversible sorption reaction is suggested to be nonmetallic CoxB (x = 1 based on 11B MAS NMR experiments and its role has been discussed.

 5. 2014 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Cedar River Watershed (Delivery 2)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — In September 2013, WSI, a Quantum Spatial company (QSI), was contracted by the Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) to collect Light Detection and Ranging (LiDAR)...

 6. 2014 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Cedar River Watershed (Delivery 1)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — In September 2013, WSI, a Quantum Spatial company (QSI), was contracted by the Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) to collect Light Detection and Ranging (LiDAR)...

 7. Modulation of solid electrolyte interphase of lithium-ion batteries by LiDFOB and LiBOB electrolyte additives

  Science.gov (United States)

  Huang, Shiqiang; Wang, Shuwei; Hu, Guohong; Cheong, Ling-Zhi; Shen, Cai

  2018-05-01

  Solid-electrolyte interphase (SEI) layer is an organic-inorganic composite layer that allows Li+ transport across but blocks electron flow across and prevents solvent diffusing to electrode surface. Morphology, thickness, mechanical and chemical properties of SEI are important for safety and cycling performance of lithium-ion batteries. Herein, we employ a combination of in-situ AFM and XPS to investigate the effects of two electrolyte additives namely lithium difluoro(oxalate)borate (LiDFOB) and lithium bis(oxalato)borate (LiBOB) on SEI layer. LiDFOB is found to result in a thin but hard SEI layer containing more inorganic species (LiF and LiCO3); meanwhile LiBOB promotes formation of a thick but soft SEI layer containing more organic species such as ROCO2Li. Findings from present study will help development of electrolyte additives that promote formation of good SEI layer.

 8. Probing the failure mechanism of nanoscale LiFePO₄ for Li-ion batteries

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gu, Meng [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States). Environmental Molecular Sciences Lab. (EMSL); Shi, Wei [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States). Energy and Environmental Directorate; Beijing Jiaotong University (China). School of Electrical Engineering, National Active Distribution Network Technology Research Center; Zheng, Jianming [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States). Energy and Environmental Directorate; Yan, Pengfei [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States). Environmental Molecular Sciences Lab. (EMSL); Zhang, Ji-guang [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States). Energy and Environmental Directorate; Wang, Chongmin [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States). Environmental Molecular Sciences Lab. (EMSL)

  2015-05-18

  LiFePO4 is a high power rate cathode material for lithium ion battery and shows remarkable capacity retention, featuring a 91% capacity retention after 3300 cycles. In this work, we use high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), energy dispersive x-ray spectroscopy (EDS), and electron energy loss spectroscopy (EELS) to study the gradual capacity fading mechanism of LiFePO4 materials. We found that upon prolonged electrochemical cycling of the battery, the LiFePO4 cathode shows surface amorphization and loss of oxygen species, which directly contribute to the gradual capacity fading of the battery. The finding is of great importance for the design and improvement of new LiFePO4 cathode for high-energy and high-power rechargeable battery for electric transportation.

 9. 2000 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Kitsap Peninsula, Washington

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — TerraPoint surveyed and created this data for the Puget Sound LiDAR Consortium under contract. The area surveyed is approximately 1,146 square miles and covers part...

 10. 2003 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Snohomish County, Washington

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — TerraPoint surveyed and created this data for the Puget Sound LiDAR Consortium under contract. The area surveyed is approximately 167 square miles and covers a...

 11. 2011 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Rattlesnake

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Watershed Sciences, Inc. (WSI) collected Light Detection and Ranging (LiDAR) data on six days between September 15th and November 5th, and from November 6th - 13th,...

 12. 2005 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: North Puget Sound Lowlands

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Terrapoint collected Light Detection and Ranging (LiDAR) data contributing to the Puget Sound Lowlands project of 2005. Arlington, City of Snohomish, Snohomish...

 13. 2003 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Lewis County, Washington

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — TerraPoint surveyed and created this data for the Puget Sound LiDAR Consortium under contract. The area surveyed is approximately 100 square miles and covers part of...

 14. Probing the failure mechanism of nanoscale LiFePO4 for Li-ion batteries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gu, Meng; Yan, Pengfei; Wang, Chongmin; Shi, Wei; Zheng, Jianming; Zhang, Ji-guang

  2015-01-01

  LiFePO 4 is a high power rate cathode material for lithium ion battery and shows remarkable capacity retention, featuring a 91% capacity retention after 3300 cycles. In this work, we use high-resolution transmission electron microscopy and electron energy loss spectroscopy to study the gradual capacity fading mechanism of LiFePO 4 materials. We found that upon prolonged electrochemical cycling of the battery, the LiFePO 4 cathode shows surface amorphization and loss of oxygen species, which directly contribute to the gradual capacity fading of the battery. The finding can guide the design and improvement of LiFePO 4 cathode for high-energy and high-power rechargeable battery for electric transportation

 15. 2005 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Lewis County

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Terrapoint collected Light Detection and Ranging (LiDAR) data for the Lewis County project of 2005. The project site covered approximately 223 square miles, divided...

 16. 2005 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Olympic Peninsula

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Terrapoint collected Light Detection and Ranging (LiDAR) data for the Olympic Peninsula project of 2005, totaling approximately 114.59 sq mi: 24.5 for Clallam...

 17. 2012 Puget Sound LiDAR Consortium (PSLC) Topographic LiDAR: Upper Naches River, Washington

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Watershed Sciences, Inc. (WSI) collected Light Detection and Ranging (LiDAR) data of the Upper Naches River Valley and Nile Slide area of interest on September 30th,...

 18. pKI values of prazosin and idazoxan for receptors stimulated by neuronally released transmitter in the epididymal portion of rat isolated vas deferens.

  OpenAIRE

  Mackay, D.; Kengatharan, M.

  1994-01-01

  1. A new method has been used to measure pKI values of prazosin and idazoxan against neuronally-released transmitter in the epididymal portion of the rat isolated vas deferens. The most reproducible results were obtained with a prolonged antagonist equilibration time (1 h). 2. Under these conditions the pKI of prazosin was practically unaffected by addition of alpha, beta-methylene-adenosine-5'-triphosphate (10 microM) to desensitize purinoceptors. Addition of desmethylimipramine (DMI) (0.3 m...

 19. Feasibility, reliability, and clinical validity of the Test of Attentional Performance for Children (KiTAP) in Fragile X syndrome (FXS)

  OpenAIRE

  Knox, Andrew; Schneider, Andrea; Abucayan, Floridette; Hervey, Crystal; Tran, Christina; Hessl, David; Berry-Kravis, Elizabeth

  2012-01-01

  Abstract Background Attention and inhibition are core executive-function deficits in FRagile X syndrome (FXS). This pilot study evaluated the feasibility, reproducibility, and clinical relevance of the KiTAP, a computer-based pictorial measure of attention and inhibition with an enchanted-castle theme, in an FXS cohort. Methods The 8-subtest KiTAP battery (as many subtests as each could perform) was given to 36 subjects with FXS, of variable age and cognitive/behavioral functioning, and 29 we...

 20. Ki-67 as a prognostic marker in mantle cell lymphoma-consensus guidelines of the pathology panel of the European MCL Network

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klapper, W.; Hoster, E.; Determann, O.

  2009-01-01

  powerful prognostic biomarker. The pathology panel of the European MCL Network evaluated methods to assess the Ki-67 index including stringent counting, digital image analysis, and estimation by eyeballing. Counting of 2 x 500 lymphoma cells is the gold standard to assess the Ki-67 index since this value...... has been shown to predict survival in prospective randomized trials of the European MCL Network. Estimation by eyeballing and digital image analysis showed a poor concordance with the gold standard (concordance correlation coefficients [CCC] between 0.29 and 0.61 for eyeballing and CCC of 0.24 and 0...

 1. Complex Diffusion Mechanisms for Li in Feldspar: Re-thinking Li-in-Plag Geospeedometry

  Science.gov (United States)

  Holycross, M.; Watson, E. B.

  2017-12-01

  In recent years, the lithium isotope system has been applied to model processes in a wide variety of terrestrial environments. In igneous settings, Li diffusion gradients have been frequently used to time heating episodes. Lithium partitioning behavior during decompression or cooling events drives Li transfer between phases, but the extent of Li exchange may be limited by its diffusion rate in geologic materials. Lithium is an exceptionally fast diffuser in silicate media, making it uniquely suited to record short-lived volcanic phenomena. The Li-in-plagioclase geospeedometer is often used to time explosive eruptions by applying laboratory-calibrated Li diffusion coefficients to model concentration profiles in magmatic feldspar samples. To quantify Li transport in natural scenarios, experimental measurements are needed that account for changing temperature and oxygen fugacity as well as different feldspar compositions and crystallographic orientation. Ambient pressure experiments were run at RPI to diffuse Li from a powdered spodumene source into polished sanidine, albite, oligoclase or anorthite crystals over the temperature range 500-950 ºC. The resulting 7Li concentration gradients developed in the mineral specimens were evaluated using laser ablation ICP-MS. The new data show that Li diffusion in all feldspar compositions simultaneously operates by both a "fast" and "slow" diffusion mechanism. Fast path diffusivities are similar to those found by Giletti and Shanahan [1997] for Li diffusion in plagioclase and are typically 10 to 20 times greater than slow path diffusivities. Lithium concentration gradients in the feldspar experiments plot in the shape of two superimposed error function curves with the slow diffusion regime in the near-surface of the crystal. Lithium diffusion is most sluggish in sanidine and is significantly faster in the plagioclase feldspars. It is still unclear what diffusion mechanism operates in nature, but the new measurements may impact

 2. Electrochemical Investigations of the Interface at Li/Li+ Ion Conducting Channel

  Science.gov (United States)

  2006-10-04

  range of applications.1 Presently, these molecules are of particular interest in non-linear optics, as liquid crystals, as Langmuir - Blodgett films, for...cathode material in non-aqueous liquid electrolyte medium Since Li2Pc is a mixed ionic and electronic conductor, and some metal phthalocyanines are...14. ABSTRACT Dilithium phthalocyanine (Li2Pc) possesses mixed electronic- ionic conductivity due to overlap of - orbitals (electronic

 3. Residual salt separation from simulated spent nuclear fuel reduced in a LiCl-Li2O salt

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hur, Jin-Mok; Hong, Sun-Seok; Seo, Chung-Seok

  2006-01-01

  The electrochemical reduction of spent nuclear fuel in LiCl-Li 2 O molten salt for the conditioning of spent nuclear fuel requires the separation of the residual salts from a reduced metal product after the reduction process. Considering the behavior of spent nuclear fuel during the electrochemical reduction process, a surrogate material matrix was constructed and inactive tests on a salt separation were carried out to produce the data required for active tests. Fresh uranium metal prepared from the electrochemical reduction of U 3 O 8 powder was used as the surrogates of the spent nuclear fuel Atomic Energy Society of Japan, Tokyo, Japan, All rights reservedopyriprocess. LiCl, Li 2 O, Y 2 O 3 and SrCl 2 were selected as the components of the residual salts. Interactions between the salts and their influence on the separation of the residual salts were analyzed by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetry (TG). Eutectic melting of LiCl-Li 2 O and LiCl-SrCl 2 led to a melting point which was lower than that of the LiCl molten salt was observed. Residual salts were separated by a vaporization method. Co-vaporization of LiCl-Li 2 O and LiCl-SrCl 2 was achieved below the temperatures which could make the uranium metal oxidation by Li 2 O possible. The salt vaporization rates at 950degC were measured as follows: LiCl-8 wt% Li 2 O>LiCl>LiCl-8 wt% SrCl 2 >SrCl 2 . (author)

 4. Residual Salt Separation from the Metal Products Reduced in a LiCl-Li2O Molten Salt

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hur, Jin Mok; Hong, Sun Seok; Kang, Dae Seung; Jeong, Meong Soo; Seo, Chung Seok

  2006-02-01

  The electrochemical reduction of spent nuclear fuel in a LiCl-Li 2 O molten salt for the conditioning of spent nuclear fuel requires the separation of the residual salts from a reduced metal product after the reduction process. Considering the behavior of spent nuclear fuel during the electrochemical reduction process, a surrogate material matrix was constructed and inactive tests on a salt separation were carried out to produce the data required for the active tests. Fresh uranium metal prepared from the electrochemical reduction of U 3 O 8 powder was used as the surrogates of the spent nuclear fuel components which might be metallized by the electrochemical reduction process. LiCl, Li 2 O, Y 2 O 3 and SrCl 2 were selected as the components of the residual salts. Interactions between the salts and their influence on the separation of the residual salts were analyzed by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetry (TG). Eutectic melting of LiCl-Li 2 O and LiCl-SrCl 2 led to a melting point which was lower than that of a LiCl molten salt was observed. Residual salts were separated by a vaporization method. Co-vaporization of LiCl-Li 2 O and LiCl-SrCl 2 was achieved below temperatures which could make the uranium metal oxidation by Li 2 O possible. The salt vaporization rates at 950 .deg. C were measured as follows: LiCl-8 wt% Li 2 O > LiCl > LiCl-8 wt% SrCl 2 > SrCl 2

 5. Residual Salt Separation from the Metal Products Reduced in a LiCl-Li{sub 2}O Molten Salt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hur, Jin Mok; Hong, Sun Seok; Kang, Dae Seung; Jeong, Meong Soo; Seo, Chung Seok

  2006-02-15

  The electrochemical reduction of spent nuclear fuel in a LiCl-Li{sub 2}O molten salt for the conditioning of spent nuclear fuel requires the separation of the residual salts from a reduced metal product after the reduction process. Considering the behavior of spent nuclear fuel during the electrochemical reduction process, a surrogate material matrix was constructed and inactive tests on a salt separation were carried out to produce the data required for the active tests. Fresh uranium metal prepared from the electrochemical reduction of U{sub 3}O{sub 8} powder was used as the surrogates of the spent nuclear fuel components which might be metallized by the electrochemical reduction process. LiCl, Li{sub 2}O, Y{sub 2}O{sub 3} and SrCl{sub 2} were selected as the components of the residual salts. Interactions between the salts and their influence on the separation of the residual salts were analyzed by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetry (TG). Eutectic melting of LiCl-Li{sub 2}O and LiCl-SrCl{sub 2} led to a melting point which was lower than that of a LiCl molten salt was observed. Residual salts were separated by a vaporization method. Co-vaporization of LiCl-Li{sub 2}O and LiCl-SrCl{sub 2} was achieved below temperatures which could make the uranium metal oxidation by Li{sub 2}O possible. The salt vaporization rates at 950 .deg. C were measured as follows: LiCl-8 wt% Li{sub 2}O > LiCl > LiCl-8 wt% SrCl{sub 2} > SrCl{sub 2}.

 6. On the reduction of generalized polylogarithms to Li_n and Li_2_,_2 and on the evaluation thereof

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frellesvig, Hjalte; Tommasini, Damiano; Wever, Christopher

  2016-01-01

  We give expressions for all generalized polylogarithms up to weight four in terms of the functions log, Li_n, and Li_2_,_2, valid for arbitrary complex variables. Furthermore we provide algorithms for manipulation and numerical evaluation of Li_n and Li_2_,_2, and add codes in Mathematica and C++ implementing the results. With these results we calculate a number of previously unknown integrals, which we add in appendix C.

 7.  Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARCIN KĘDZIOR

  2015-03-01

  Full Text Available  Celem artykułu jest weryfikacja faktycznego, dobrowolnego stosowania MSSF w wybranych krajach Europy Zachodniej w przekroju branżowym. W artykule zaprezentowano zarówno wady, jak i zalety stosowania MSSF. Przedstawiono najważniejsze prace naukowe w ramach omawianej problematyki. Analizie poddano 1252 spółki z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Luksemburga, Portugalii, Irlandii w zakresie dobrowolnego stosowania MSSF. Badaną zbiorowość podzielono na sektory gospodarki na podstawie klasyfikacji NACE Code. W wybranych krajach w roku 2010 31,7% spółek giełdowych stosowało dobrowolnie MSSF. W większości branż w latach 2005–2010 zaobserwowano stały wzrost stosowania MSSF, jednak dynamika ich wdrażania ulega zahamowaniu.

 8. Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARCIN KĘDZIOR

  2015-04-01

  Full Text Available Celem artykułu jest weryfikacja faktycznego, dobrowolnego stosowania MSSF w wybranych krajach Europy Zachodniej w przekroju branżowym. W artykule zaprezentowano zarówno wady, jak i zalety stosowania MSSF. Przedstawiono najważniejsze prace naukowe w ramach omawianej problematyki. Analizie poddano 1252 spółki z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Luksemburga, Portugalii, Irlandii w zakresie dobrowolnego stosowania MSSF. Badaną zbiorowość podzielono na sektory gospodarki na podstawie klasyfikacji NACE Code. W wybranych krajach w roku 2010 31,7% spółek giełdowych stosowało dobrowolnie MSSF. W większości branż w latach 2005–2010 zaobserwowano stały wzrost stosowania MSSF, jednak dynamika ich wdrażania ulega zahamowaniu.

 9. AN UNSUPERVISED CHANGE DETECTION BASED ON TEST STATISTIC AND KI FROM MULTI-TEMPORAL AND FULL POLARIMETRIC SAR IMAGES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Q. Zhao

  2016-06-01

  Full Text Available Accurate and timely change detection of Earth’s surface features is extremely important for understanding relationships and interactions between people and natural phenomena. Many traditional methods of change detection only use a part of polarization information and the supervised threshold selection. Those methods are insufficiency and time-costing. In this paper, we present a novel unsupervised change-detection method based on quad-polarimetric SAR data and automatic threshold selection to solve the problem of change detection. First, speckle noise is removed for the two registered SAR images. Second, the similarity measure is calculated by the test statistic, and automatic threshold selection of KI is introduced to obtain the change map. The efficiency of the proposed method is demonstrated by the quad-pol SAR images acquired by Radarsat-2 over Wuhan of China.

 10. VizieR Online Data Catalog: KiDS Survey for solar system objects mining (Mahlke+, 2018)

  Science.gov (United States)

  Mahlke, M.; Bouy, H.; Altieri, B.; Verdoes Kleijn, G.; Carry, B.; Bertin, E.; de Jong, J. T. A.; Kuijken, K.; McFarland, J.; Valentijn, E.

  2017-10-01

  Provided are the observations of the 28,290 SSO candidates recovered from the KiDS survey. The candidates are split up into two subsamples; the first contains 20,221 candidates with an estimated false-positive content of less than 0.05%. The second sample contains 8,069 candidates with only three observations each or close to bright stars, with an estimated false-positive content of approximately 24%. Provided are the recovered positions in right ascension and declination, the observation epochs, the calculated proper motions, the magnitudes, the observation bands, and the object name and expected visual magnitude if the object was matched to a SkyBoT object (entries are empty if no match was found). (2 data files).

 11. Thermal Stability of Li-Ion Cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  ROTH, EMANUEL P.

  1999-01-01

  The thermal stability of Li-ion cells with intercalating carbon anodes and metal oxide cathodes was measured as a function of state of charge and temperature for two advanced cell chemistries. Cells of the 18650 design with Li(sub x)CoO(sub 2) cathodes (commercial SONY cells) and Li(sub x)Ni(sub 0.8)Co(sub 0.2)O(sub 2) cathodes were measured for thermal reactivity in the open circuit cell condition. Accelerating rate calorimetry (ARC) was used to measure cell thermal runaway as a function of state of charge (SOC). Microcalorimetry was used to measure the time dependence of heat generating side reactions also as a function of SOC. Components of cells were measured using differential scanning calorimetry (DSC) to study the thermal reactivity of the individual electrodes to determine the temperature regimes and conditions of the major thermal reactions. Thermal decomposition of the SEI layer at the anodes was identified as the initiating source for thermal runaway. The cells with Li(sub x)CoO(sub 2) cathodes showed greater sensitivity to SOC and higher accelerating heating rates than seen for the cells with Li(sub x)Ni(sub 0.8)Co(sub 0.2)O(sub 2)cathodes. Lower temperature reactions starting as low as 40 C were also observed that were SOC dependent but not accelerating. These reactions were also measured in the microcalorimeter and observed to decay over time with a power-law dependence and are believed to result in irreversible capacity loss in the cells

 12. Epitaxial thin film growth of LiH using a liquid-Li atomic template

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oguchi, Hiroyuki, E-mail: oguchi@nanosys.mech.tohoku.ac.jp [Department of Nanomechanics, Tohoku University, Sendai 980-8579 (Japan); Micro System Integration Center (muSIC), Tohoku University, Sendai 980-0845 (Japan); Ikeshoji, Tamio; Orimo, Shin-ichi [Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai 980-8577 (Japan); Advanced Institute for Materials Research (AIMR), Tohoku University, Sendai 980-8577 (Japan); Ohsawa, Takeo; Shiraki, Susumu; Hitosugi, Taro [Advanced Institute for Materials Research (AIMR), Tohoku University, Sendai 980-8577 (Japan); Kuwano, Hiroki [Department of Nanomechanics, Tohoku University, Sendai 980-8579 (Japan)

  2014-11-24

  We report on the synthesis of lithium hydride (LiH) epitaxial thin films through the hydrogenation of a Li melt, forming abrupt LiH/MgO interface. Experimental and first-principles molecular dynamics studies reveal a comprehensive microscopic picture of the crystallization processes, which sheds light on the fundamental atomistic growth processes that have remained unknown in the vapor-liquid-solid method. We found that the periodic structure that formed, because of the liquid-Li atoms at the film/MgO-substrate interface, serves as an atomic template for the epitaxial growth of LiH crystals. In contrast, films grown on the Al{sub 2}O{sub 3} substrates indicated polycrystalline films with a LiAlO{sub 2} secondary phase. These results and the proposed growth process provide insights into the preparation of other alkaline metal hydride thin films on oxides. Further, our investigations open the way to explore fundamental physics and chemistry of metal hydrides including possible phenomena that emerge at the heterointerfaces of metal hydrides.

 13. Li-rich layer-structured cathode materials for high energy Li-ion batteries

  Science.gov (United States)

  Li, Liu; Lee, Kim Seng; Lu, Li

  2014-08-01

  Li-rich layer-structured xLi2MnO3 ṡ (1 - x)LiMO2 (M = Mn, Ni, Co, etc.) materials have attracted much attention due to their extraordinarily high reversible capacity as the cathode material in Li-ion batteries. To better understand the nature of this type of materials, this paper reviews history of development of the Li-rich cathode materials, and provides in-depth study on complicated crystal structures and reaction mechanisms during electrochemical charge/discharge cycling. Despite the fabulous capability at low rate, several drawbacks still gap this type of high-capacity cathode materials from practical applications, for instance the large irreversible capacity loss at first cycle, poor rate capability, severe voltage decay and capacity fade during electrochemical charge/discharge cycling. This review will also address mechanisms for these inferior properties and propose various possible solutions to solve above issues for future utilization of these cathode materials in commercial Li-ion batteries.

 14. Capturing and Processing Soil GHG Fluxes Using the LI-COR LI-8100A

  Science.gov (United States)

  Xu, Liukang; McDermitt, Dayle; Hupp, Jason; Johnson, Mark; Madsen, Rod

  2015-04-01

  The LI-COR LI-8100A Automated Soil CO2 Flux System is designed to measure soil CO2 efflux using automated chambers and a non-steady state measurement protocol. While CO2 is an important gas in many contexts, it is not the only gas of interest for many research applications. With some simple plumbing modifications, many third party analyzers capable of measuring other trace gases, e.g. N2O, CH4, or 13CO2 etc., can be interfaced with the LI-8100A System, and LI-COR's data processing software (SoilFluxPro™) can be used to compute fluxes for these additional gases. In this paper we describe considerations for selecting an appropriate third party analyzer to interface with the system, how to integrate data into the system, and the procedure used to compute fluxes of additional gases in SoilFluxPro™. A case study is presented to demonstrate methane flux measurements using an Ultra-Portable Greenhouse Gas Analyzer (Ultra-Portable GGA, model 915-0011), manufactured by Los Gatos Research and integrated into the LI-8100A System. Laboratory and field test results show that the soil CO2 efflux based on the time series of CO2 data measured either with the LI-8100A System or with the Ultra-Portable GGA are essentially the same. This suggests that soil GHG fluxes measured with both systems are reliable.

 15. Epitaxial thin film growth of LiH using a liquid-Li atomic template

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oguchi, Hiroyuki; Ikeshoji, Tamio; Orimo, Shin-ichi; Ohsawa, Takeo; Shiraki, Susumu; Hitosugi, Taro; Kuwano, Hiroki

  2014-01-01

  We report on the synthesis of lithium hydride (LiH) epitaxial thin films through the hydrogenation of a Li melt, forming abrupt LiH/MgO interface. Experimental and first-principles molecular dynamics studies reveal a comprehensive microscopic picture of the crystallization processes, which sheds light on the fundamental atomistic growth processes that have remained unknown in the vapor-liquid-solid method. We found that the periodic structure that formed, because of the liquid-Li atoms at the film/MgO-substrate interface, serves as an atomic template for the epitaxial growth of LiH crystals. In contrast, films grown on the Al 2 O 3 substrates indicated polycrystalline films with a LiAlO 2 secondary phase. These results and the proposed growth process provide insights into the preparation of other alkaline metal hydride thin films on oxides. Further, our investigations open the way to explore fundamental physics and chemistry of metal hydrides including possible phenomena that emerge at the heterointerfaces of metal hydrides

 16. Al-Cu-Li and Al-Mg-Li alloys: Phase composition, texture, and anisotropy of mechanical properties (Review)

  Science.gov (United States)

  Betsofen, S. Ya.; Antipov, V. V.; Knyazev, M. I.

  2016-04-01

  The results of studying the phase transformations, the texture formation, and the anisotropy of the mechanical properties in Al-Cu-Li and Al-Mg-Li alloys are generalized. A technique and equations are developed to calculate the amounts of the S1 (Al2MgLi), T1 (Al2CuLi), and δ' (Al3Li) phases. The fraction of the δ' phase in Al-Cu-Li alloys is shown to be significantly higher than in Al-Mg-Li alloys. Therefore, the role of the T1 phase in the hardening of Al-Cu-Li alloys is thought to be overestimated, especially in alloys with more than 1.5% Li. A new model is proposed to describe the hardening of Al-Cu-Li alloys upon aging, and the results obtained with this model agree well with the experimental data. A texture, which is analogous to that in aluminum alloys, is shown to form in sheets semiproducts made of Al-Cu-Li and Al-Mg-Li alloys. The more pronounced anisotropy of the properties of lithium-containing aluminum alloys is caused by a significant fraction of the ordered coherent δ' phase, the deformation mechanism in which differs radically from that in the solid solution.

 17. Scintillation properties of LiF–SrF2 and LiF–CaF2 eutectic

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yanagida, Takayuki; Kawaguchi, Noriaki; Fujimoto, Yutaka; Fukuda, Kentaro; Watanabe, Kenichi; Yamazaki, Atsushi; Uritani, Akira

  2013-01-01

  Dopant free eutectic scintillators 6 LiF–SrF 2 and 6 LiF–CaF 2 were developed by the vertical Bridgeman method for the purpose of thermal neutron detection. The molar ratio of LiF and Ca/SrF 2 was 4:1 on its eutectic composition. The α-ray induced radioluminescence spectra of the scintillators showed intense emission peak at 300 nm due to the emission from the self-trapped exciton in Ca/SrF 2 layers. When the samples were irradiated with 252 Cf neutrons, 6 LiF–SrF 2 and 6 LiF–CaF 2 exhibited the light yields of 4700 and 9400 ph/n, respectively. Scintillation decay times of 6 LiF–SrF 2 and 6 LiF–CaF 2 were accepted for scintillation detectors, 90 and 250 ns, respectively. -- Highlights: • Nondoped LiF–CaF 2 and LiF–SrF 2 eutectic scinitillators are reported for the first time. • Two sample showed self-trapped exciton emission. • LiF–SrF 2 sample exhibited the light yield of 9400 ph/n and this value was comparable to conventional materials doped with rare earth ions. • Scintillation decay times of LiF–CaF 2 and LiF–SrF 2 were 250 and 90 ns, respectively

 18. Effect of Heat Treatment on the Lithium Ion Conduction of the LiBH4–LiI Solid Solution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sveinbjörnsson, Dadi Þorsteinn; Mýrdal, Jón Steinar Garðarsson; Blanchard, Didier

  2013-01-01

  The LiBH4–LiI solid solution is a good Li+ conductor and a promising crystalline electrolyte for all-solid-state lithium based batteries. The focus of the present work is on the effect of heat treatment on the Li+ conduction. Solid solutions with a LiI content of 6.25–50% were synthesized by high...

 19. The Technology of LiFi: A Brief Introduction

  Science.gov (United States)

  Ramadhani, E.; Mahardika, G. P.

  2018-03-01

  Light Fidelity (LiFi) is a Visible Light Communication (VLC) based technology that making a light as a media of communication replacing the cable wire communication. LiFi is evolve to overcome the rate speed in WiFi, while using LiFi the rate speed can reach until 14 Gbps. This paper presents an introduction of the LiFi technology including the architecture, modulation, performance, and the challenges. The result of this paper can be used as a reference and knowledge to develop some of the LiFi technology.

 20. Revision of the Li13Si4 structure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas F. Fässler

  2013-12-01

  Full Text Available Besides Li17Si4, Li16.42Si4, and Li15Si4, another lithium-rich representative in the Li–Si system is the phase Li13Si4 (tridecalithium tetrasilicide, the structure of which has been determined previously [Frank et al. (1975. Z. Naturforsch. Teil B, 30, 10–13]. A careful analysis of X-ray diffraction patterns of Li13Si4 revealed discrepancies between experimentally observed and calculated Bragg positions. Therefore, we redetermined the structure of Li13Si4 on the basis of single-crystal X-ray diffraction data. Compared to the previous structure report, decisive differences are (i the introduction of a split position for one Li site [occupancy ratio 0.838 (7:0.162 (7], (ii the anisotropic refinement of atomic displacement parameters for all atoms, and (iii a high accuracy of atom positions and unit-cell parameters. The asymmetric unit of Li13Si4 contains two Si and seven Li atoms. Except for one Li atom situated on a site with symmetry 2/m, all other atoms are on mirror planes. The structure consists of isolated Si atoms as well as Si–Si dumbbells surrounded by Li atoms. Each Si atom is either 12- or 13-coordinated. The isolated Si atoms are situated in the ab plane at z = 0 and are strictly separated from the Si–Si dumbbells at z = 0.5.

 1. Electrochemical behavior of LiV3O8 positive electrode in hybrid Li,Na-ion batteries

  Science.gov (United States)

  Maletti, S.; Sarapulova, A.; Tsirlin, A. A.; Oswald, S.; Fauth, F.; Giebeler, L.; Bramnik, N. N.; Ehrenberg, H.; Mikhailova, D.

  2018-01-01

  Vanadium(V)-containing oxides show superior intercalation properties for alkaline ions, although the performance of the material strongly depends on its surface morphology. In this work, intercalation activity of LiV3O8, prepared by a conventional solid state synthesis, is demonstrated for the first time in non-aqueous Li,Na-ion hybrid batteries with Na as negative electrode, and different Na/Li ratios in the electrolyte. In the pure Na-ion cell, one Na per formula unit of LiV3O8 can be reversibly inserted at room temperature via a two-step process, while further intercalation leads to gradual amorphisation of the material, with a specific capacity of 190 mAhg-1 after 10 cycles in the potential window of 0.8-3.4 V. Hybrid Li,Na-ion batteries feature simultaneous intercalation of Li+ and Na+ cations into LiV3O8, resulting in the formation of a second phase. Depending on the electrolyte composition, this second phase bears structural similarities either to Li0.7Na0.7V3O8 in Na-rich electrolytes, or to Li4V3O8 in Li-rich electrolytes. The chemical diffusion coefficients of Na+ and Li+ in crystalline LiV3O8 are very close, hence explaining the co-intercalation of these cations. As DFT calculations show, once formed, the Li0.7Na0.7V3O8-type structure favors intercalation of Na+, whereas the LiV3O8-type prefers to accommodate Li+ cations.

 2. Electrochemical performances of LiMnPO4 synthesized from non-stoichiometric Li/Mn ratio.

  Science.gov (United States)

  Xiao, Jie; Chernova, Natasha A; Upreti, Shailesh; Chen, Xilin; Li, Zheng; Deng, Zhiqun; Choi, Daiwon; Xu, Wu; Nie, Zimin; Graff, Gordon L; Liu, Jun; Whittingham, M Stanley; Zhang, Ji-Guang

  2011-10-28

  In this paper, the influences of the lithium content in the starting materials on the final performances of as-prepared Li(x)MnPO(4) (x hereafter represents the starting Li content in the synthesis step which does not necessarily mean that Li(x)MnPO(4) is a single phase solid solution in this work.) are systematically investigated. It has been revealed that Mn(2)P(2)O(7) is the main impurity when Li Li(3)PO(4) begins to form once x > 1.0. The interactions between Mn(2)P(2)O(7) or Li(3)PO(4) impurities and LiMnPO(4) are studied in terms of the structural, electrochemical, and magnetic properties. At a slow rate of C/50, the reversible capacity of both Li(0.5)MnPO(4) and Li(0.8)MnPO(4) increases with cycling. This indicates a gradual activation of more sites to accommodate a reversible diffusion of Li(+) ions that may be related to the interaction between Mn(2)P(2)O(7) and LiMnPO(4) nanoparticles. Among all of the different compositions, Li(1.1)MnPO(4) exhibits the most stable cycling ability probably because of the existence of a trace amount of Li(3)PO(4) impurity that functions as a solid-state electrolyte on the surface. The magnetic properties and X-ray absorption spectroscopy (XAS) of the MnPO(4)·H(2)O precursor, pure and carbon-coated Li(x)MnPO(4) are also investigated to identify the key steps involved in preparing a high-performance LiMnPO(4). This journal is © the Owner Societies 2011

 3. Searching for “LiCrIIPO4”

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mosymow, E.; Glaum, R.; Kremer, R.K.

  2014-01-01

  The two new phosphates LiCr II 4 (PO 4 ) 3 and Li 5 Cr II 2 Cr III (PO 4 ) 4 are discovered as equilibrium phases (ϑ=800 °C) in the quarternary system Li/Cr/P/O. Their crystal structures have been determined from single-crystal X-ray diffraction data (LiCr II 4 (PO 4 ) 3 : violet-blue, Pnma (no. 62), Z=4, a=6.175(1) Å, b=14.316(3) Å, c=10.277(2) Å, 100 parameters, R 1 =0.028, wR 2 =0.08, 2060 unique reflections with F o >4σ(F o ); Li 5 Cr II 2 Cr III (PO 4 ) 4 : greyish-green, P1 ¯ (no. 2), Z=1, a=4.9379(7) Å, b=7.917(2) Å, c=8.426(2) Å, α=109.98(2)°, β=90.71(1)°, γ=104.91(1)°, 131 parameters, R 1 =0.022, wR 2 =0.067, 1594 unique reflections with F o >4σ(F o )). Li 5 Cr II 2 Cr III (PO 4 ) 4 adopts an hitherto unknown structure type. The crystal structure of LiCr II 4 (PO 4 ) 3 is isotypic to that of NaCd II 4 (PO 4 ) 3 and related to that of the mineral silicocarnotite Ca 5 (PO 4 ) 2 (SiO 4 ). Significant disorder between Li + and Cr 2+ is observed for both crystal structures. The oxidation states assigned to chromium in these two phosphates are in agreement with UV/vis/NIR absorption spectra and magnetic susceptibility data recorded for both compounds. Instead of “LiCr II PO 4 ” mixtures of LiCr II 4 (PO 4 ) 3 , Li 5 Cr II 2 Cr III (PO 4 ) 4 , Cr 2 O 3 , and CrP are observed at equilibrium. Instead of “Li 2 Cr II P 2 O 7 ” four-phase mixtures consisting of Li 9 Cr III 3 (P 2 O 7 ) 3 (PO 4 ) 2 , Li 3 Cr III 2 (PO 4 ) 3 , LiCrP 2 O 7 , and CrP were obtained. - Graphical abstract: Investigations on the equilibrium relations in the system Li/Cr/P/O revealed the two hitherto unknown phosphates Li 5 Cr II 2 Cr III (PO 4 ) 4 and LiCr II 4 (PO 4 ) 3 . They form instead of “LiCr II PO 4 ”. The crystal structures, magnetic behavior and optical spectra of these phosphates are reported. - Highlights: • The two new phosphates Li 5 Cr II 2 Cr III (PO 4 ) 4 and LiCr II 4 (PO 4 ) 3 have been characterized. • Optical spectra and paramagnetism of

 4. Novel Methods for Measuring LiDAR

  Science.gov (United States)

  Ayrey, E.; Hayes, D. J.; Fraver, S.; Weiskittel, A.; Cook, B.; Kershaw, J.

  2017-12-01

  The estimation of forest biometrics from airborne LiDAR data has become invaluable for quantifying forest carbon stocks, forest and wildlife ecology research, and sustainable forest management. The area-based approach is arguably the most common method for developing enhanced forest inventories from LiDAR. It involves taking a series of vertical height measurements of the point cloud, then using those measurements with field measured data to develop predictive models. Unfortunately, there is considerable variation in methodology for collecting point cloud data, which can vary in pulse density, seasonality, canopy penetrability, and instrument specifications. Today there exists a wealth of public LiDAR data, however the variation in acquisition parameters makes forest inventory prediction by traditional means unreliable across the different datasets. The goal of this project is to test a series of novel point cloud measurements developed along a conceptual spectrum of human interpretability, and then to use the best measurements to develop regional enhanced forest inventories on Northern New England's and Atlantic Canada's public LiDAR. Similarly to a field-based inventory, individual tree crowns are being segmented, and summary statistics are being used as covariates. Established competition and structural indices are being generated using each tree's relationship to one another, whilst existing allometric equations are being used to estimate diameter and biomass of each tree measured in the LiDAR. Novel metrics measuring light interception, clusteredness, and rugosity are also being measured as predictors. On the other end of the human interpretability spectrum, convolutional neural networks are being employed to directly measure both the canopy height model, and the point clouds by scanning each using two and three dimensional kernals trained to identify features useful for predicting biological attributes such as biomass. Predictive models will be trained and

 5. G-LiHT: Goddard's LiDAR, Hyperspectral and Thermal Airborne Imager

  Science.gov (United States)

  Cook, Bruce; Corp, Lawrence; Nelson, Ross; Morton, Douglas; Ranson, Kenneth J.; Masek, Jeffrey; Middleton, Elizabeth

  2012-01-01

  Scientists at NASA's Goddard Space Flight Center have developed an ultra-portable, low-cost, multi-sensor remote sensing system for studying the form and function of terrestrial ecosystems. G-LiHT integrates two LIDARs, a 905 nanometer single beam profiler and 1550 nm scanner, with a narrowband (1.5 nanometers) VNIR imaging spectrometer and a broadband (8-14 micrometers) thermal imager. The small footprint (approximately 12 centimeters) LIDAR data and approximately 1 meter ground resolution imagery are advantageous for high resolution applications such as the delineation of canopy crowns, characterization of canopy gaps, and the identification of sparse, low-stature vegetation, which is difficult to detect from space-based instruments and large-footprint LiDAR. The hyperspectral and thermal imagery can be used to characterize species composition, variations in biophysical variables (e.g., photosynthetic pigments), surface temperature, and responses to environmental stressors (e.g., heat, moisture loss). Additionally, the combination of LIDAR optical, and thermal data from G-LiHT is being used to assess forest health by sensing differences in foliage density, photosynthetic pigments, and transpiration. Low operating costs (approximately $1 ha) have allowed us to evaluate seasonal differences in LiDAR, passive optical and thermal data, which provides insight into year-round observations from space. Canopy characteristics and tree allometry (e.g., crown height:width, canopy:ground reflectance) derived from G-LiHT data are being used to generate realistic scenes for radiative transfer models, which in turn are being used to improve instrument design and ensure continuity between LiDAR instruments. G-LiHT has been installed and tested in aircraft with fuselage viewports and in a custom wing-mounted pod that allows G-LiHT to be flown on any Cessna 206, a common aircraft in use throughout the world. G-LiHT is currently being used for forest biomass and growth estimation

 6. Thermophysical properties of LiCoO₂-LiMn₂O₄ blended electrode materials for Li-ion batteries.

  Science.gov (United States)

  Gotcu, Petronela; Seifert, Hans J

  2016-04-21

  Thermophysical properties of two cathode types for lithium-ion batteries were measured by dependence on temperature. The cathode materials are commercial composite thick films containing LiCoO2 and LiMn2O4 blended active materials, mixed with additives (binder and carbon black) deposited on aluminium current collector foils. The thermal diffusivities of the cathode samples were measured by laser flash analysis up to 673 K. The specific heat data was determined based on measured composite specific heat, aluminium specific heat data and their corresponding measured mass fractions. The composite specific heat data was measured using two differential scanning calorimeters over the temperature range from 298 to 573 K. For a comprehensive understanding of the blended composite thermal behaviour, measurements of the heat capacity of an additional LiMn2O4 sample were performed, and are the first experimental data up to 700 K. Thermal conductivity of each cathode type and their corresponding blended composite layers were estimated from the measured thermal diffusivity, the specific heat capacity and the estimated density based on metallographic methods and structural investigations. Such data are highly relevant for simulation studies of thermal management and thermal runaway in lithium-ion batteries, in which the bulk properties are assumed, as a common approach, to be temperature independent.

 7. A Li-Garnet composite ceramic electrolyte and its solid-state Li-S battery

  Science.gov (United States)

  Huang, Xiao; Liu, Cai; Lu, Yang; Xiu, Tongping; Jin, Jun; Badding, Michael E.; Wen, Zhaoyin

  2018-04-01

  A high strength Li-Garnet solid electrolyte composite ceramic is successfully prepared via conventional solid state method with Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 and nano MgO powders. Well sintered ceramic pellets and bars are obtained with 0-9 wt.% MgO. Fracture strength is approximately 135 MPa for composite ceramics with 5-9 wt.% MgO, which is ∼50% higher than that of pure Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 (90 MPa). Lithium-ion conductivity of the composite is above 5 × 10-4 S cm-1 at room temperature; comparable to the pure Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 material. SEM cross-sections of the composite ceramic shows a much more uniform microstructure comparing with pure ones, owing to the grain growth inhibition effect of the MgO second phase. A battery cell consisting of Li/composite ceramics/Sulfur-Carbon at 25 °C exhibits a capacity of 685 mAh g-1 at 0.2 C at the 200th cycle, while maintaining a coulombic efficiency of 100%. These results indicate that the composite ceramic Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12-MgO is promising for the production of electrolyte membrane and fabrication of Li-Sulfur batteries.

 8. The proliferation marker Ki67, but not neuroendocrine expression, is an independent factor in the prediction of prognosis of primary prostate cancer patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pascale Mariarosa

  2016-09-01

  Full Text Available Neuroendocrine markers, which could indicate for aggressive variants of prostate cancer and Ki67 (a well-known marker in oncology for defining tumor proliferation, have already been associated with clinical outcome in prostate cancer. The aim of this study was to investigate the prognostic value of those markers in primary prostate cancer patients.

 9. Immunohistochemical Expression of Ki67 and p53 in Wilms Tumor and Its Relationship with Tumor Histology and Stage at Presentation

  Science.gov (United States)

  Krishna, O. H. Radhika; Kayla, Geetha; Abdul Aleem, Mohammed; Malleboyina, Ramani; Reddy Kota, Ramesh

  2016-01-01

  Aim. Evaluate tumor proliferation marker (Ki67) and p53 tumor suppressor marker in Wilms tumor and correlate with histology, anaplasia, and staging. Design. Prospective, hospital based study conducted at a tertiary pediatric referral centre in south India. Setting. Wilms tumor is the most common childhood renal malignancy worldwide. Anaplasia on histology is associated with treatment resistance but not with aggressiveness clinical presentation. Chemotherapy for Wilms tumor is based on histology and staging. Most patients respond to current chemotherapy protocol. However, a small fraction relapses or metastasizes. Affordable prognostic markers are needed for histopathological evaluation of this tumor. Subjects. Cases of histologically confirmed Wilms tumor over five years. Cases after chemotherapy were excluded as the immunostaining was inconsistent in necrotic areas. Methods. The clinical and radiological findings of 31 cases of Wilms tumor were documented at a tertiary pediatric referral hospital over five years. In addition to Hematoxylin and Eosin staining, Ki67 proliferation index and p53 expression were correlated with tumor histology and staging. Results. Age incidence was 3–8 years with female preponderance. Significant correlation was noted between Ki67 proliferation index and tumor staging. p53 expression was not useful in stratification of Wilms tumor. Conclusion. Ki67 was cost-effective immunohistochemical marker for prognostication of pediatric Wilms tumor. PMID:26904359

 10. Immunohistochemical Expression of Ki67 and p53 in Wilms Tumor and Its Relationship with Tumor Histology and Stage at Presentation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. H. Radhika Krishna

  2016-01-01

  Full Text Available Aim. Evaluate tumor proliferation marker (Ki67 and p53 tumor suppressor marker in Wilms tumor and correlate with histology, anaplasia, and staging. Design. Prospective, hospital based study conducted at a tertiary pediatric referral centre in south India. Setting. Wilms tumor is the most common childhood renal malignancy worldwide. Anaplasia on histology is associated with treatment resistance but not with aggressiveness clinical presentation. Chemotherapy for Wilms tumor is based on histology and staging. Most patients respond to current chemotherapy protocol. However, a small fraction relapses or metastasizes. Affordable prognostic markers are needed for histopathological evaluation of this tumor. Subjects. Cases of histologically confirmed Wilms tumor over five years. Cases after chemotherapy were excluded as the immunostaining was inconsistent in necrotic areas. Methods. The clinical and radiological findings of 31 cases of Wilms tumor were documented at a tertiary pediatric referral hospital over five years. In addition to Hematoxylin and Eosin staining, Ki67 proliferation index and p53 expression were correlated with tumor histology and staging. Results. Age incidence was 3–8 years with female preponderance. Significant correlation was noted between Ki67 proliferation index and tumor staging. p53 expression was not useful in stratification of Wilms tumor. Conclusion. Ki67 was cost-effective immunohistochemical marker for prognostication of pediatric Wilms tumor.

 11. Partial Oxygen Pressure Affects the Expression of Prognostic Biomarkers HIF-1 Alpha, Ki67, and CK20 in the Microenvironment of Colorectal Cancer Tissue.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Lirong; Hu, Yu; Xi, Ning; Song, Jie; Huang, Wenjing; Song, Shanshan; Liu, Yiting; Liu, Xianying; Xie, Yingjun

  2016-01-01

  Hypoxia is prognostically important in colorectal cancer (CRC) therapy. Partial oxygen pressure (pO 2 ) is an important parameter of hypoxia. The correlation between pO 2 levels and expression levels of prognostic biomarkers was measured in CRC tissues. Human CRC tissues were collected and pO 2 levels were measured by OxyLite. Three methods for tissue fixation were compared, including formalin, Finefix, and Finefix-plus-microwave. Immunohistochemistry (IHC) staining was conducted by using the avidin-biotin complex technique for detecting the antibodies to hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) alpha, cytokeratin 20 (CK20), and cell proliferation factor Ki67. The levels of pO 2 were negatively associated with the size of CRC tissues. Finefix-plus-microwave fixation has the potential to replace formalin. Additionally, microwave treatment improved Finefix performance in tissue fixation and protein preservation. The percentage of positive cells and gray values of HIF-1 alpha, CK20, and Ki67 were associated with CRC development ( P < 0.05). The levels of pO 2 were positively related with the gray values of Ki67 and negatively related with the values of HIF-1 alpha and CK20 ( P < 0.05). Thus, the levels of microenvironmental pO 2 affect the expression of predictive biomarkers HIF-1 alpha, CK20, and Ki67 in the development of CRC tissues.

 12. Maksuvõlgades Concordia läks müüki : Concordia juht pakub kooli TPÜ-le / Inno Tähismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Tähismaa, Inno

  2003-01-01

  Concordia Rahvusvahelise Ülikooli omanik ja rektor Mart Susi pani kooli müüki, et tagada õppetöö jätkumine. Artikkel räägib Concordia ülikooli majanduslikust olukorrast, tulevikuväljavaadetest ja -plaanidest

 13. Influence of intra-tumoral heterogeneity on the evaluation of BCL2, E-cadherin, EGFR, EMMPRIN, and Ki-67 expression in tissue microarrays from breast cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tramm, Trine; Kyndi, Marianne; Sørensen, Flemming B

  2018-01-01

  -tumoral heterogeneity as well as inter-observer variability on the evaluation of various IHC markers with potential prognostic impact in breast cancer (BCL2, E-cadherin, EGFR, EMMPRIN and Ki-67). MATERIAL AND METHODS: From each of 27 breast cancer patients, two tumor-containing paraffin blocks were chosen. Intra...... was found. EMMPRIN and Ki-67 showed a more heterogeneous expression with moderate to substantial intra-block agreements. For both stainings, there was a moderate inter-block agreement that improved slightly for EMMPRIN, when using WS instead of TMA cores. Inter-observer agreements were found to be almost...... perfect for BCL2, E-cadherin and EGFR (WS: κ > 0.82, TMAs: κ > 0.90), substantial for EMMPRIN (κ > 0.63), but only fair to moderate for Ki-67 (WS: κ = 0.54, TMAs: κ = 0.33). CONCLUSIONS: BCL2, E-cadherin and EGFR were found to be homogeneously expressed, whereas EMMPRIN and Ki-67 showed a more pronounced...

 14. Multiple fractions of gamma rays do not induce overexpression of c-myc or c-Ki-ras oncogenes in human cervical carcinoma cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Osmak, M.; Soric, J.; Matulic, M.

  1993-01-01

  Multiple fractions of gamma rays (0.5 Gy daily, 30 fractions) had previously been found to change the sensitivity of human cervical carcinoma HeLa cells to anticancer drugs. Preirradiated cells became resistant to cisplatin, methotrexate and vincristine but retained the same sensitivity to gamma rays and ultraviolet light. Some mechanisms involved in the resistance of preirradiated cells to cisplatin and vincristine were determined, i.e. the increased levels of metallothioneins and increased expression of plasma membrane P glycoprotein. As recent reports indicated that the resistance to cisplatin and ionizing radiation may involve the expression of oncogenes, the problem was studied whether multiple fractions of gamma rays can change the expression of c-myc and c-Ki-ras oncogenes in HeLa cells and whether there is a correlation between the expression of these oncogenes and the sensitivity of preirradiated cells to cisplatin and gamma rays. The expression of c-myc and c-Ki-ras oncogenes was examined using the DNA dot blot, the RNA dot blot and Northern blot analysis. The results show that preirradiation induced neither amplification nor elevated expression of c-myc and c-Ki-ras oncogenes. Furthermore, there is no correlation between the expression of c-myc and c-Ki-ras oncogenes and the acquired resistance to cisplatin. (author) 3 figs., 32 refs

 15. DCE-MRI texture analysis with tumor subregion partitioning for predicting Ki-67 status of estrogen receptor-positive breast cancers

  KAUST Repository

  Fan, Ming; Cheng, Hu; Zhang, Peng; Gao, Xin; Zhang, Juan; Shao, Guoliang; Li, Lihua

  2017-01-01

  Breast tumor heterogeneity is related to risk factors that lead to worse prognosis, yet such heterogeneity has not been well studied.To predict the Ki-67 status of estrogen receptor (ER)-positive breast cancer patients via analysis of tumor

 16. Partial Oxygen Pressure Affects the Expression of Prognostic Biomarkers HIF-1 Alpha, Ki67, and CK20 in the Microenvironment of Colorectal Cancer Tissue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lirong Zhang

  2016-01-01

  Full Text Available Hypoxia is prognostically important in colorectal cancer (CRC therapy. Partial oxygen pressure (pO2 is an important parameter of hypoxia. The correlation between pO2 levels and expression levels of prognostic biomarkers was measured in CRC tissues. Human CRC tissues were collected and pO2 levels were measured by OxyLite. Three methods for tissue fixation were compared, including formalin, Finefix, and Finefix-plus-microwave. Immunohistochemistry (IHC staining was conducted by using the avidin-biotin complex technique for detecting the antibodies to hypoxia inducible factor-1 (HIF-1 alpha, cytokeratin 20 (CK20, and cell proliferation factor Ki67. The levels of pO2 were negatively associated with the size of CRC tissues. Finefix-plus-microwave fixation has the potential to replace formalin. Additionally, microwave treatment improved Finefix performance in tissue fixation and protein preservation. The percentage of positive cells and gray values of HIF-1 alpha, CK20, and Ki67 were associated with CRC development (P<0.05. The levels of pO2 were positively related with the gray values of Ki67 and negatively related with the values of HIF-1 alpha and CK20 (P<0.05. Thus, the levels of microenvironmental pO2 affect the expression of predictive biomarkers HIF-1 alpha, CK20, and Ki67 in the development of CRC tissues.

 17. Analysis of beta-catenin, Ki-ras, and microsatellite stability in azoxymethane-induced colon tumors of BDIX/Orl Ico rats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nanna Møller; Kobaek-Larsen, Morten; Bonne, Anita

  2003-01-01

  The aim of the study reported here was to investigate whether the azoxymethane (AOM)-induced colon cancer rat model mimics the human situation with regard to microsatellite stability, changes in expression of beta-catenin, and/or changes in the sequence of the proto-oncogene Ki-ras. Colon cancer ...

 18. INDUCTION OF DNA ADDUCTS, TUMORS, AND KI-RAS ONCOGENE MUTATIONS IN STRAIN A/J MOUSE LUNG BY IP. ADMINISTRATION OF DIBENZ[A,H]ANTHRACENE

  Science.gov (United States)

  Induction of DNA adducts, tumors, and Ki-ras oncogene mutations in strain AlJ mouse lung by ip. administration of dibenz[a,h]anthracene Previous studies of polycyclic aromatic hydrocarbon (P AH) induced lung tumors in the strain NJ mouse model system have demonstrated qua...

 19. Experimental investigation of highly excited states of the 5,6He and 5,6Li nuclei in the (6Li, 7Be) and (6Li, 7Li) one-nucleon-pick-up reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sakuta, S.B.; Novatskij, B.G.; Stepanov, D.N.; Aleksandrov, D.V.; Glukhov, Yu.A.; Nikol'skij, E.Yu.

  2002-01-01

  ( 6 Li, 7 Be) and ( 6 Li, 7 Li) reactions on the 6 Li, 7 Li nuclei have been investigated in the angular range of 0-20 deg in laboratory system at the 93-MeV 6 Li energy. Besides low-lying states of 5,6 He and 5,6 Li nuclei, broad structures have been observed in the measured spectra close to the t( 3 He) + d and t( 3 He) + t threshold at excitation energies of 16.75 (3/2 + ) and ∼ 20 MeV ( 5 He), 16.66 (3/2 + ) and ∼ 20 MeV ( 5 Li), 14.0 and 25 MeV ( 6 He), and ∼ 20 MeV ( 6 Li). Angular distributions, which have been measured for transitions to the ground (0 + ) and exited states at E x =1.8 MeV (2 + ) and 14.0 MeV of the 6 He nucleus in the 7 Li( 6 Li, 7 Be) 6 He reaction, have been analyzed in the framework of the finite-range distorted-waves method assuming the 1p- and 1s-proton pick-up mechanism. It has been shown that ( 6 Li, 7 Be) and ( 6 Li, 7 Li) reactions predominately proceed by one-step pick-up mechanism and broad structures which are observed at high excitation energies should be considered as quasimolecular states of the t( 3 He) + d and t( 3 He) + t type [ru

 20. Absorption of water vapour in the falling film of water-(LiBr + LiI + LiNO{sub 3} + LiCl) in a vertical tube at air-cooling thermal conditions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bourouis, Mahmoud; Valles, Manel; Medrano, Marc; Coronas, Alberto [Centro de Innovacion Tecnologica en Revalorizacion Energetica y Refrigeracion, CREVER, Universitat Rovira i Virgili, Autovia de Salou, s/n, 43006, Tarragona (Spain)

  2005-05-01

  In air-cooled water-LiBr absorption chillers the working conditions in the absorber and condenser are shifted to higher temperatures and concentrations, thereby increasing the risk of crystallisation. To develop this technology, two main problems are to be addressed: the availability of new salt mixtures with wider range of solubility than water-LiBr, and advanced absorber configurations that enable to carry out simultaneously an appropriate absorption process and an effective air-cooling. One way of improving the solubility of LiBr aqueous solutions is to add other salts to create multicomponent salt solutions. The aqueous solution of the quaternary salt system (LiBr + LiI + LiNO{sub 3} + LiCl) presents favourable properties required for air-cooled absorption systems: less corrosive and crystallisation temperature about 35 K lower than that of water-LiBr.This paper presents an experimental study on the absorption of water vapour over a wavy laminar falling film of an aqueous solution of (LiBr + LiI + LiNO{sub 3} + LiCl) on the inner wall of a water-cooled smooth vertical tube. Cooling water temperatures in the range 30-45 C were selected to simulate air-cooling thermal conditions. The results are compared with those obtained in the same experimental set-up with water-LiBr solutions.The control variables for the experimental study were: absorber pressure, solution Reynolds number, solution concentration and cooling water temperature. The parameters considered to assess the absorber performance were: absorber thermal load, mass absorption flux, degree of subcooling of the solution leaving the absorber, and the falling film heat transfer coefficient.The higher solubility of the multicomponent salt solution makes possible the operation of the absorber at higher salt concentration than with the conventional working fluid water-LiBr. The absorption fluxes achieved with water-(LiBr + LiI + LiNO{sub 3} + LiCl) at a concentration of 64.2 wt% are around 60 % higher than

 1. Evaluation of an Optimal Cut-Off Point for the Ki-67 Index as a Prognostic Factor in Primary Breast Cancer: A Retrospective Study.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rumiko Tashima

  Full Text Available The Ki-67 index is an important biomarker for indicating the proliferation of cancer cells and is considered to be an effective prognostic factor for breast cancer. However, a standard cut-off point for the Ki-67 index has not yet been established. Therefore, the aim of this retrospective study was to determine an optimal cut-off point in order to establish it as a more accurate prognostic factor. Immunohistochemical analysis of the Ki-67 index was performed on 4329 patients with primary breast cancer from August 1987 to March 2012. Out of this sample, there were 3186 consecutive cases from September 1997 with simultaneous evaluations of ER, PgR and HER2 status. Cox's proportional hazard model was used to perform univariate and multivariate analyses of the factors related to OS. The hazard ratios (HR and the p values were then compared to determine the optimal cut-off point for the Ki-67 index. The median Ki-67 index value was 20.5% (mean value 26.2%. The univariate analysis revealed that there was a statistically significant negative correlation with DFS and OS and the multivariate analysis revealed that the Ki-67 index value was a significant factor for DFS and OS. The top seven cut-off points were then carefully chosen based on the results of the univariate analysis using the lowest p-values and the highest HR as the main selection criteria. The multivariate analysis of the factors for OS showed that the cut-off point of 20% had the highest HR in all of the cases. However, the cutoff point of 20% was only a significant factor for OS in the Luminal/HER2- subtype. There was no correlation between the Ki-67 index value and OS in any of the other subtypes. These data indicate that the optimal cut-off point of 20% is the most effective prognostic factor for Luminal/HER2- breast cancer.

 2. Association of Ki-67, p53, and bcl-2 expression of the primary non-small-cell lung cancer lesion with brain metastatic lesion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bubb, Robbin S.; Komaki, Ritsuko; Hachiya, Tsutomu; Milas, Ivan; Ro, Jae Y.; Langford, Lauren; Sawaya, Raymond; Putnam, Joe B.; Allen, Pamela; Cox, James D.; McDonnell, Timothy J.; Brock, William; Hong, Waun K.; Roth, Jack A.; Milas, Luka

  2002-01-01

  Purpose: The study was conducted to determine whether immunohistochemical analysis of Ki-67, p53, and bcl-2 in patients with non-small-cell lung cancer is associated with a higher rate of brain metastases and whether the intrapatient expression of these biomarkers (in the primary tumors vs. brain lesions) is similar. Methods and Materials: At the M. D. Anderson Cancer Center, tumors from 29 case patients with primary lung tumor and brain metastasis and 29 control patients with primary lung tumor but no brain metastasis were resected and examined for immunohistochemical expression. Ki-67, p53, and bcl-2 were analyzed in resected primary lung, lymph node, and metastatic brain tumors. Each control patient was matched by age, gender, and histology to a patient with brain metastasis. Results: No significant differences in patient survival characteristics were detected between the case group and control group. Also, difference in patient outcome between the two groups was not generally predicted by biomarker analysis. However, when the groups were combined, the biomarker analysis was predictive for certain patient outcome end points. Using median values as cutoff points between low and high expression of biomarkers, it was observed that high expression of Ki-67 (>40%) in lung primaries was associated with poorer disease-free survival (p=0.04), whereas low expression of p53 in lung primaries was associated with poorer overall survival (p=0.04), and these patients had a higher rate of nonbrain distant metastases (p=0.02). The patients with brain metastases were particularly prone to developing nonbrain distant metastases if the percentage of p53-positive cells in brain metastases was low (p=0.01). There was a positive correlation in the expression of Ki-67 (p=0.02) (r 2 =0.1608), as well as p53 (p 2 =0.7380), between lung primaries and brain metastases. Compared to Ki-67 and p53, bcl-2 was the least predictive. Conclusion: Differences in biomarker expression between the

 3. Role of LiNO3 in rechargeable lithium/sulfur battery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang, Sheng S.

  2012-01-01

  Highlights: ► Effect of LiNO 3 on the Li anode and cathode of Li/S battery is studied, respectively. ► LiNO 3 participates in the formation of a stable passivation film on the Li anode surface. ► LiNO 3 may be reduced irreversibly on the cathode, affecting Li/S battery performance. ► Discharge mechanism of Li/S battery is explained from the viewpoint of phase transition. - Abstract: In this work we study the effect of LiNO 3 on the Li anode and sulfur cathode, respectively, of Li/S battery by using a Li/Li symmetric cell and a liquid Li/Li 2 S 9 cell. On the Li anode, LiNO 3 participates in the formation of a stable passivation film, and the resulting passivation film grows infinitely with the consumption of LiNO 3 . The passivation film formed with LiNO 3 is known to effectively suppress the redox shuttle of the dissolved lithium polysulfides on Li anode. On the cathode, LiNO 3 undergoes a large and irreversible reduction starting at 1.6 V in the first discharge, and the irreversible reduction disappears in the subsequent cycles. Moreover, the insoluble reduction products of LiNO 3 on the cathode adversely affect the redox reversibility of sulfur cathode. These results indicate that both the Li anode and sulfur cathode consume LiNO 3 , and that the best benefit of LiNO 3 to Li/S battery occurs at the potentials higher than 1.6 V. By limiting the irreversible reduction of LiNO 3 on the cathode, we have shown that the Li/S cell with a 0.2 m LiNO 3 as the co-salt can provide a stable capacity of ∼500 mAh g −1 .

 4. The tin-rich copper lithium stannides: Li3Cu6Sn4 and Li2CuSn2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fuertauer, Siegfried; Flandorfer, Hans; Effenberger, Herta S.

  2015-01-01

  The Sn rich ternary intermetallic compounds Li 3 Cu 6 Sn 4 (CSD-427097) and Li 2 CuSn 2 (CSD-427098) were synthesized from the pure elements by induction melting and annealing at 400 C. Structural investigations were performed by powder- and single-crystal XRD. Li 3 Cu 6 Sn 4 crystallizes in space group P6/mmm; it is structurally related to but not isotypic with MgFe 6 Ge 6 (a = 5.095(2) Aa, c = 9.524(3) Aa; wR 2 = 0.059; 239 unique F 2 -values, 17 free variables). Li 3 Cu 6 Sn 4 is characterized by two sites with a mixed Cu:Sn occupation. In contrast to all other Cu-Li-Sn compounds known so far, any mixed occupation was found for Cu-Li pairs only. In addition, one Li site is only half occupied. The second Sn rich phase is Li 2 CuSn 2 (space group I4 1 /amd, a = 4.4281(15) Aa, c = 19.416(4) Aa; wR 2 = 0.033; 213 unique F 2 -values, 12 atom free variables); it is the only phase in the Cu-Li-Sn system which is noted for full ordering. Both crystal structures exhibit 3D-networks which host Li atoms in channels. They are important for understanding the lithiation mechanism in Cu-Sn electrodes for Li-ion batteries.

 5. Mass transfer performance comparison of two commonly used liquid desiccants: LiBr and LiCl aqueous solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, X.H.; Yi, X.Q.; Jiang, Y.

  2011-01-01

  Mass transfer performance of two commonly used liquid desiccants, LiBr aqueous solution and LiCl aqueous solution, is compared in this paper on the basis of the same solution temperature and surface vapor pressure. According to the analysis of the analytical solutions of heat and mass transfer processes, the key performance influencing factors are heat capacity ratio of air to desiccant m * and mass transfer unit NTU m . The heat capacities of the two liquid desiccants are about the same at same volumetric flow rate, and LiBr solution has higher density and smaller specific heat capacity. The variance of mass transfer unit with different operating conditions and liquid desiccants are derived based on the experimental results. In the condition of the same desiccant mass flow rate, the dehumidification performance of LiCl solution is better, and the regeneration performance of LiBr solution is a little better or almost the same as that of LiCl solution. In the condition of the same desiccant volumetric flow rate, the dehumidification performance of LiCl solution is a little better or about the same compared with LiBr solution, and the regeneration performance of LiBr solution is better. The COPs of the liquid desiccant systems using these two desiccants are similar; while LiCl solution costs 18% lower than LiBr solution at current Chinese price.

 6. Li interactions with the B40 fullerene and its application in Li-ion batteries: DFT studies

  Science.gov (United States)

  Moradi, Morteza; Bagheri, Zargham; Bodaghi, Ali

  2017-05-01

  The interaction of Li and Li+ with a B40 all-boron fullerene was theoretically investigated at the B3LYP, and Minnesota 2006 levels of theory. It was found that, unexpectedly, the interaction Li+ cation with the electron deficient B40 fullerene is stronger than the Li atom. It indicates that the B40 fullerene does not act as a conventional Lewis acid because of its highly correlated structure. Frontier molecular orbitals, partial density of states, and natural bond orbital analyses were used to discuss this unusual behavior. Our calculations indicate that this behavior makes the B40 fullerene more appropriate for application in the Li-ion batteries as anode material. The calculated cell voltage is about 530 mV. Also, it was found that Hartree Fock (HF) exchange percentage of density functionals has a reverse effect on the adsorption energies of Li and Li+. This energy is increased and decreased, respectively, for Li+ and Li adsorptions by increasing %HF exchange. Finally, a potential energy surface for Li and Li+ penetration into B40 fullerene was predicted.

 7. Structural and electrochemical studies of PPy/PEG-LiFePO4 cathode material for Li-ion batteries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fedorkova, Andrea; Nacher-Alejos, Ana; Gomez-Romero, Pedro; Orinakova, Renata; Kaniansky, Dusan

  2010-01-01

  A simple chemical oxidative polymerization of pyrrole (Py) directly onto the surface of LiFePO 4 particles was applied to the synthesis of polypyrrole-LiFePO 4 (PPy-LiFePO 4 ) powder. The LiFePO 4 sample without carbon coating was synthesized by a solvothermal method. The polyethylene glycol (PEG) was used as additive during Py polymerization for increasing the PPy-LiFePO 4 conductivity. Properties of resulting LiFePO 4 , PPy-LiFePO 4 and PPy/PEG-LiFePO 4 samples were characterized by XRD, SEM, TGA and galvanostatic charge-discharge measurements. These methods confirmed the presence of polypyrrole on LiFePO 4 particles and its homogeneous distribution in the resulting powder material. The PPy/PEG-LiFePO 4 composites show higher discharge capacity than pure LiFePO 4 , as PPy/PEG network improves the electron conductivity. It presents specific discharge capacity of 153 mAh/g at C/5 rate.

 8. Impact of the Ki-67 labeling index and p53 expression status on disease-free survival in pT1 urothelial carcinoma of the bladder.

  Science.gov (United States)

  Vetterlein, Malte W; Roschinski, Julia; Gild, Philipp; Marks, Phillip; Soave, Armin; Doh, Ousman; Isbarn, Hendrik; Höppner, Wolfgang; Wagner, Walter; Shariat, Shahrokh F; Brausi, Maurizio; Büscheck, Franziska; Sauter, Guido; Fisch, Margit; Rink, Michael

  2017-12-01

  The identification of protein biomarkers to guide treatment decisions regarding adjuvant therapies for high-risk non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) has been of increasing interest. Evidence of the impact of tumor suppressor gene product p53 and cell proliferation marker Ki-67 on oncologic outcomes in bladder cancer patients at highest risk of recurrence and progression is partially contradictory. We sought to mirror contemporary expression patterns of p53 and Ki-67 in a select cohort of patients with pT1 bladder cancer. Patients from four Northern German institutions with a primary diagnosis of pT1 bladder cancer between 2009 and 2016 and complete data regarding p53 or Ki-67 expression status were included for final analyses. Baseline patient characteristics (age, gender, age-adjusted Charlson comorbidity index) and tumor characteristics [diagnostic sequence, tumor focality, concomitant carcinoma in situ, 1973 World Health Organization (WHO) grading, lymphovascular invasion, adjuvant instillation therapy] were abstracted by retrospective chart review. Immunohistochemistry for detection of p53 and Ki-67 expression was performed according to standardized protocols. Microscopic analyses were performed by central pathologic review. First, we compared patients with positive vs. negative p53 expression and Ki-67 labeling index [>40% vs. ≤40%; cutoffs based on best discriminative ability in univariable Cox regression analysis with disease-free survival (DFS) as endpoint] with regard to baseline and tumor characteristics. Second, we evaluated the effect of biomarker positivity on DFS by plotting univariable Kaplan-Meier curves and performing uni- and multivariable Cox regression analyses. Of 102 patients with complete information on p53 status, 44 (43.1%) were p53 positive, and they more often harbored concomitant carcinoma in situ (50.0% vs. 27.6%; P=0.032) and 1973 WHO grade 3 (97.7% vs. 69.0%; P=0.001) compared to their p53 negative counterparts. Of 79

 9. Synthesis, Structure, and Li-Ion Conductivity of LiLa(BH4)3X, X = Cl, Br, I

  DEFF Research Database (Denmark)

  GharibDoust, Seyed Hosein Payandeh; Brighi, Matteo; Sadikin, Yolanda

  2017-01-01

  In this work, a new type of addition reaction between La(BH4)3 and LiX, X = Cl, Br, I, is used to synthesize LiLa(BH4)3Cl and two new compounds LiLa(BH4)3X, X = Br, I. This method increases the amounts of LiLa(BH4)3X and the sample purity. The highest Li-ion conductivity is observed for LiLa(BH4...... with increasing lattice parameter, that is, increasing size of the halide ion in the structure. Thus, we conclude that the sizes of both windows are important for the lithium ion conduction in LiLa(BH4)3X compounds. The lithium ion conductivity is measured over one to three heating cycles and with different...

 10. 7Li production in bouncing supermassive stars

  International Nuclear Information System (INIS)

  Norgaard, H.; Fricke, K.J.

  1976-01-01

  Nucleosynthesis in detailed models for bouncing supermassive stars is investigated. We consider a non-rotating 5.2 x 10 5 M(sun) and a rotating 3 x 10 6 M (sun) star and follow the time evolution of the abundances throughout the quasistatic contraction phase as well as through the implosion-explosion. Our numerical network integrations show that explosions of such objects cause predominantly the enrichment of 7 Li. Typical enhancement factors for 7 Li with respect to the 'universal' value of Cameron (1973) are of the order of 1,000, whereas those of 13 C, 15 N and 17 O are of the order of 100 or less. (orig./WL) [de

 11. Síndrome de Li-Fraumeni

  OpenAIRE

  Carlos Andrés Ossa; Gustavo Molina; Alicia María Cock-Rada

  2016-01-01

  El síndrome de Li-Fraumeni se caracteriza por la aparición de tumores en múltiples órganos, generalmente a temprana edad. Esta condición hereditaria es causada por mutaciones germinales en el gen TP53, que codifica el gen supresor tumoral p53. Se presenta el caso de una paciente de 31 años con diagnóstico clínico y molecular de síndrome de Li-Fraumeni, que presentó dos tumores sincrónicos a los 31 años: un leiomiosarcoma de antebrazo y un tumor filoides de mama. Tenía el antecedente de ...

 12. Síndrome de Li-Fraumeni

  OpenAIRE

  Ossa, Carlos Andrés; Molina, Gustavo; Cock-Rada, Alicia María

  2016-01-01

  El síndrome de Li-Fraumeni se caracteriza por la aparición de tumores en múltiples órganos, generalmente a temprana edad. Esta condición hereditaria es causada por mutaciones germinales en el gen TP53 , que codifica el gen supresor tumoral p53 . Se presenta el caso de una paciente de 31 años con diagnóstico clínico y molecular de síndrome de Li-Fraumeni, que presentó dos tumores sincrónicos a los 31 años: un leiomiosarcoma de antebrazo y un tumor filoides de mama. Tenía el antecedente de un h...

 13. Li-Yorke chaos in linear dynamics

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bernardes Jr., N.C.; Bonilla, A.; Müller, Vladimír; Peris, A.

  2015-01-01

  Roč. 35, č. 6 (2015), s. 1723-1745 ISSN 0143-3857 R&D Projects: GA ČR GA201/09/0473; GA AV ČR IAA100190903 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : Li-York chaos * Banach space * Fréchet space Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.983, year: 2015 http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9884748&fileId=S0143385714000200

 14. GRETEL, Ge(Li) Gamma Spectra Unfolding

  International Nuclear Information System (INIS)

  1975-01-01

  1 - Nature of physical problem solved: The program performs the quantitative analysis of gamma-ray spectra obtained by Ge(Li) detectors, using special libraries which are prepared for each particular problem. 2 - Method of solution: The computer routines which detect and evaluate peak areas perform the following operations: - local smoothing of the spectrum; - first derivative of the smoothed spectrum, - peak location according to the change of sign of the first derivative; - computation of the net area of each peak found

 15. Radiative association of LiHe+

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Augustovičová, Lucie; Špirko, Vladimír; Kraemer, W. P.; Soldán, P.

  2012-01-01

  Roč. 531, 2 Apr (2012), s. 59-63 ISSN 0009-2614 R&D Projects: GA ČR GAP208/11/0436 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : early universe * ab-initio * astrophysical plasmas * molecular processes * long range resonance * HEH+ * LI+ Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 2.145, year: 2012

 16. p16/ki-67 dual-stain cytology in the triage of ASCUS and LSIL papanicolaou cytology: results from the European equivocal or mildly abnormal Papanicolaou cytology study.

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Dietmar; Bergeron, Christine; Denton, Karin J; Ridder, Ruediger

  2011-06-25

  The objective of this study was to analyze the diagnostic performance of a newly established immunocytochemical dual-stain protocol, which simultaneously detects p16(INK4a) and Ki-67 expression in cervical cytology samples, for identifying high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2+) in women with Papanicolaou (Pap) cytology results categorized as atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS) or low-grade squamous intraepithelial lesions (LSIL). Residual liquid-based cytology material from 776 retrospectively collected ASCUS/LSIL cases that were available from a recent study evaluating p16 cytology and HPV testing were subjected to p16/Ki-67 dual staining. The presence of 1 or more double-immunoreactive cell(s) was regarded as a positive test outcome, irrespective of morphology. Test results were correlated to histology follow-up. Sensitivity of p16/Ki-67 dual-stain cytology for biopsy-confirmed CIN2+ was 92.2% (ASCUS) and 94.2% (LSIL), while specificity rates were 80.6% (ASCUS) and 68.0% (LSIL), respectively. Similar sensitivity/specificity profiles were found for both age groups of women aged aged ≥30 years. Dual-stain cytology showed comparable sensitivity, but significantly higher specificity, when compared with human papillomavirus (HPV) testing. The results of this study show that p16/Ki-67 dual-stain cytology provided a high sensitivity for the detection of underlying CIN2+ in women with ASCUS or LSIL Pap cytology results, comparable to the rates previously reported for HPV testing and p16 single-stain cytology. However, the specificity of this morphology-independent interpretation of p16/Ki-67 dual-stain cytology testing was further improved compared with the earlier p16 single-stain cytology approach, which required morphology interpretation, and it is significantly higher when compared with HPV testing. Copyright © 2011 American Cancer Society.

 17. An insight into intrinsic interfacial properties between Li metals and Li10GeP2S12 solid electrolytes.

  Science.gov (United States)

  Chen, Bingbing; Ju, Jiangwei; Ma, Jun; Zhang, Jianjun; Xiao, Ruijuan; Cui, Guanglei; Chen, Liquan

  2017-11-29

  Density functional theory simulations and experimental studies were performed to investigate the interfacial properties, including lithium ion migration kinetics, between lithium metal anode and solid electrolyte Li 10 GeP 2 S 12 (LGPS). The LGPS[001] plane was chosen as the studied surface because the easiest Li + migration pathway is along this direction. The electronic structure of the surface states indicated that the electrochemical stability was reduced at both the PS 4 - and GeS 4 -teminated surfaces. For the interface cases, the equilibrium interfacial structures of lithium metal against the PS 4 -terminated LGPS[001] surface (Li/PS 4 -LGPS) and the GeS 4 -terminated LGPS[001] surface (Li/GeS 4 -LGPS) were revealed based on the structural relaxation and adhesion energy analysis. Solid electrolyte interphases were expected to be formed at both Li/PS 4 -LGPS and Li/GeS 4 -LGPS interfaces, resulting in an unstable state of interface and large interfacial resistance, which was verified by the EIS results of the Li/LGPS/Li cell. In addition, the simulations of the migration kinetics show that the energy barriers for Li + crossing the Li/GeS 4 -LGPS interface were relatively low compared with the Li/PS 4 -LGPS interface. This may contribute to the formation of Ge-rich phases at the Li/LGPS interface, which can tune the interfacial structures to improve the ionic conductivity for future all-solid-state batteries. This work will offer a thorough understanding of the Li/LGPS interface, including local structures, electronic states and Li + diffusion behaviors in all-solid-state batteries.

 18. Irradiation cryostat for LiH and LiD polarized solid targets

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goertz, S.

  1991-01-01

  Scattering experiments with polarized nucleon targets are an important tool to understand the nuclear spin structure. Pion photoproduction experiments on polarized protrons and neutrons as well as measurements of the neutron and deuteron formfactors will be performed at ELSA. 7 LiH and 6 LiD seem to be attractive target materials for these experiments, because they offer high proton and deuteron polarisation, respectively. Expecially 6 LiD has further very important advantages compared to the common deuteron target materials as d-Butanol and ND 3 . This work describes the mechanism of DNP (Dynamic Nuclear Polarization) in LiH and LiD and gives a view on the nature of the so-called paramagnetic impurities in these materials. In order to maximize the nuclear polarization, the production of these radicals have to take place under well defined temperature conditions. Therefore the first version of an irradiation cryostat was built and tested in regard to its cooling power and temperature adjustment. (orig.)

 19. Study of Li atom diffusion in amorphous Li3PO4 with neural network potential

  Science.gov (United States)

  Li, Wenwen; Ando, Yasunobu; Minamitani, Emi; Watanabe, Satoshi

  2017-12-01

  To clarify atomic diffusion in amorphous materials, which is important in novel information and energy devices, theoretical methods having both reliability and computational speed are eagerly anticipated. In the present study, we applied neural network (NN) potentials, a recently developed machine learning technique, to the study of atom diffusion in amorphous materials, using Li3PO4 as a benchmark material. The NN potential was used together with the nudged elastic band, kinetic Monte Carlo, and molecular dynamics methods to characterize Li vacancy diffusion behavior in the amorphous Li3PO4 model. By comparing these results with corresponding DFT calculations, we found that the average error of the NN potential is 0.048 eV in calculating energy barriers of diffusion paths, and 0.041 eV in diffusion activation energy. Moreover, the diffusion coefficients obtained from molecular dynamics are always consistent with those from ab initio molecular dynamics simulation, while the computation speed of the NN potential is 3-4 orders of magnitude faster than DFT. Lastly, the structure of amorphous Li3PO4 and the ion transport properties in it were studied with the NN potential using a large supercell model containing more than 1000 atoms. The formation of P2O7 units was observed, which is consistent with the experimental characterization. The Li diffusion activation energy was estimated to be 0.55 eV, which agrees well with the experimental measurements.

 20. Dielectric properties of Li doped Li-Nb-O thin films

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perentzis, G.; Horopanitis, E.E.; Papadimitriou, L. [Aristotle University of Thessaloniki, Department of Physics, 54124 Thessaloniki (Greece); Durman, V.; Saly, V.; Packa, J. [Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology, Ilkovicova 3, 81219 Bratislava (Slovakia)

  2007-03-15

  Lithium niobate LiNbO{sub 3} was prepared as a thin film layered structure deposited on stainless steel substrate using e-gun evaporation. The Li doping was provided for by the formation of Li-Nb-O/Li/LiNb-O sandwich structure and annealing at about 250 C. AC impedance spectroscopy measurements were performed on the samples at temperatures from the interval between 28 and 165 C and in a frequency range of 10{sup -3} to 10{sup 6} Hz. Using the values Z' and Z'' at different frequencies, the dielectric parameters - parts of the complex permittivity {epsilon}' and {epsilon}'' and loss tangent tan {delta} were calculated. The results prove validity of the proposed equivalent circuit containing parallel RC elements connected in series where the first RC element represents the bulk of material and the second RC element belongs to the double layer at the metal interface. (copyright 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)