WorldWideScience

Sample records for sabiedrisks dinanas uzmumos

 1. Gaisma un krāsa sabiedriskās ēdināšanas telpās

  OpenAIRE

  Cvetkova, Diāna

  2015-01-01

  Diplomdarbā „Gaisma un krāsa sabiedriskās ēdināšanas telpās” autore analizē informāciju par apgaismojuma un krāsas lomām sabiedriskās ēdināšanas telpās. Labākam priekšstatam autore detāli apraksta to, kā apgaismojums un krāsa var izmainīt telpu un ietekmēt cilvēka psiholoģisko stāvokli un noskaņojumu, kā arī, kā noteiktas krasas apgaismojums var izmainīt ēdiena krāsu, tādējādi ietekmējot mūsu ēstgribu. Empiriskā daļā autore analizē interjerus kafejnīcās unrestorānos, kas atrodas Rīgas pi...

 2. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze

  OpenAIRE

  Beinaroviča, Kristīne

  2011-01-01

  Bakalaura darbs „Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze”. Darba mērķis ir izpētīt SIA „G & K” restorāna „Zilā govs” konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā pētīti konkurences un konkurētspējas teorētiskie aspekti, otrajā nodaļā raksturota nozare, kurā uzņēmums darbojas, valsts ekonomiskās lejupslīdes kontekstā, veikta nozares vides analīze, izmantojot M.E.Portera 5 spēku modeli. Trešajā nodaļā raksturota uzņēmuma vēsturiskā ...

 3. Sabiedriskās attiecības jauno reliģisko kustību praksē. Baznīcas "Jaunā paaudze" gadījuma analīze

  OpenAIRE

  Maļuha, Sandra

  2008-01-01

  Izstrādātā bakalaura darba nosaukums ir „Sabiedriskās attiecības jauno reliģisko kustību praksē: baznīcas „Jaunā paaudze” gadījuma analīze”. Darbā aplūkotā pētnieciskā problēma ir jauns, līdz šim maz pētīts fenomens - sabiedrisko attiecību mērķu realizācija jauno reliģisko kustību darbībā. Izvēlētais pētniecības objekts ir baznīca „Jaunā paaudze”, kura, pēc Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes sniegtajiem datiem, šobrīd ir lielākā jaunā reliģiskā kustība Latvijā. Teorētiskā pama...

 4. MCDonalds mārketinga komunikācijas analīze : Latvija-Īrija

  OpenAIRE

  Kazakova, Nataļja

  2010-01-01

  Diplomdarba tēma; pētāmās problēmas apraksts: McDonalds pielietoto mārketinga komunikāciju analīze Latvijā un Īrijā; pētījuma veikšanas laikā daudzus uzņēmumus šajās valstīs (un īpaši Latvijā) skar ekonomiskās krīzes sekas, tāpēc ir nepieciešami aplūkot tādu uzņēmumu pieredzi, kas veiksmīgi darbojas starptautiskajā tirgū ilglaicīgi. Atslēgas vārdi: McDonalds, mārketinga komunikācijas, reklāma, preces virzīšana tirgū, e-mārketings, sabiedriskās attiecības, tiešā pārdošana, personiskā apkalp...

 5. Integrētās mārketinga komunikācijas aktivitāšu izvērtējums: "Rīgas Centrāltirgus" piemērs

  OpenAIRE

  Bagāta, Elīna

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Integrētās mārketinga komunikācijas aktivitāšu izvērtējums: „Rīgas Centrāltirgus” piemērs” mērķis ir noskaidrot, kā Rīgas Centrāltirgus īsteno integrētās mārketinga komunikācijas aktivitātes un vai tās ir efektīvas mērķauditorijas sasniegšanā. Bakalaura darba teorētisko daļu veido integrētā mārketinga komunikācija un tā instrumenti – sabiedriskās attiecības, reklāma un pasākumu mārketings, kā arī vietas mārketings, dzīvesveida nozīme mārketingā un patērētāju uzvedība. Bak...

 6. Farmācijas doktors profesors Jānis Maizīte - viens no farmācijas muzeja veidotājiem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inta Vegnere

  2010-12-01

  Full Text Available Pagājušajā gadā vienam no pirmās Latvijas brīvvalsts laika ievērojamākajiem farmaceitiem profesoram Jānim Maizītem apritēja 125 gadi. Profesors allaž atradies tālaika farmaceitu sabiedriskās dzīves centrā, līdzcilvēki viņu dēvējuši par Latvijas farmaceitu dvēseli. Jānis Maizīte dzimis 1883. gada 10. maijā Liepas pagasta Leču mājās kalēja ģimenē. Izglītību ieguvis Liepas pagastskolā, pēc tam mācījies privātā vidusskolā Valmierā. 1898. gadā kā eksterns nokārtojis eksāmenu Rīgas Nikolaja ģimnāzijā. Vēlēdamies iepazīties ar farmāciju, Jānis Maizīte no 1898. līdz 1901. gadam strādājis par aptiekāra mācekli Vjazmas aptiekā. 1901. gadā Tērbatas Universitātē kā eksterns nokārtojis aptiekāra palīga eksāmenu. Pēc tam līdz 1904. gadam strādājis dažādās Krievijas aptiekās (Strahovā, Astrahaņā. 1904. gadā J. Maizīte iestājies Tērbatas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmācijas nodaļā, kuru beidzis 1908. gadā, iegūstot provizora specialitāti. Pēc tam turpat iecelts par jaunāko laborantu (asistentu, bet 1914. gadā – par vecāko asistentu. 1909. gadā. J. Maizīte nokārtojis mutiskus un rakstiskus eksāmenus farmācijas maģistra grāda iegūšanai un profesora I. Kondakova vadībā uzsācis darbu pie maģistra disertācijas "Par pinēna halogēnhidrātiem un to pārvēršanos ciklēna un santēna tipu ogļūdeņražos". Bet sākoties I Pasaules karam, Jāni Maizīti iesauca aktīvajā karadienestā par rezerves farmaceitu, tāpēc viņš šo darbu nepaguva aizstāvēt. Tikai 1924. gadā darbu par maģistra disertācijas tēmu viņš publicēja kopā ar savu skolotāju.