WorldWideScience

Sample records for rokov jadrovych elektrarni

 1. Soil microbial community responses to windthrow disturbance in Tatra National Park (Slovakia during the period 2006 – 2013 / Odozva pôdneho mikrobiálneho spoločenstva na veternú kalamitu v Tatranskom národnom parku (Slovensko v období rokov 2006–2013

  Gömöryová Erika

  2014-09-01

  Full Text Available Na plochách v Tatranskom národnom parku, ktoré boli postihnuté veternou kalamitou v roku 2004 a požiarom v roku 2005, sme študovali pôdne mikrobiálne spoločenstvo. Cieľom tejto práce je porovnať odozvu pôdnych mikroorganizmov na rozdielny manažment plôch a hodnotiť vývoj mikrobiálneho spoločenstva v priebehu rokov 2006-2013. Pôdne vzorky sme odoberali z A-horizontu pozdĺž 90 m dlhého tranzektu na 4 plochách (referenčná plocha, plocha s vyťaženou drevnou hmotou, plocha po požiari, plocha s nevyťaženou drevnou hmotou. V pôdnych vzorkách sme stanovovali bazálnu a potenciálnu respiráciu, mikrobiálnu biomasu, N-mineralizáciu, aktivitu katalázy, abundanciu a diverzitu funkčných skupín pôdnych mikroorganizmov použitím BIOLOG Eco platní. Vo všeobecnosti, najvyššiu aktivitu a biomasu pôdnych mikroorganizmov sme zaznamenali na ploche referenčnej a ploche po požiari. Nezistili sme významné rozdiely medzi plochou vyťaženou a nevyťaženou. Na všetkých kalamitných plochách sme v sledovanom období zaznamenali mierny trend nárastu hodnôt mikrobiálnej biomasy, potenciálnej respirácie a N-mineralizácie, čo poukazuje na proces postupnej obnovy mikrobiálneho spoločenstva na kalamitných plochách.

 2. Ťažba z bridlicových ložísk v USA od 70. rokov 20. storočia k prelomu milénií: cesta k energetickej nezávislosti?

  Záhradníková, Lea

  2014-01-01

  Master's s thesis determines potential influence of "shale miracle" observed in the U.S. since the first decade of new millennium on energy independence which has been one of the U.S. policy priorities since the 1970s' oil shocks. Technological development and innovations supported by the government triggered an unexpected and in its way unique boom, which significantly strengthened the U.S. economy. The thesis examines impact of oil crises on the U.S. energy policy, history of unconventional...

 3. Prilagoditev agilne metode za integracijo EDMS v obstoječi informacijski sistem

  Zupančič, Marko

  2014-01-01

  Raziskava obravnava prilagoditev agilne metode za integracijo EDMS v obstoječi informacijski sistem. Problemsko stanje, ki ga v konkretnem poslovnem sistemu zaznavajo, je pomanjkanje definirane metodologije za integracijo EDMS, povprečna prekoračitev planiranih projektnih rokov od 20 % do 50 %, oteženo sledenje sprememb projekta, pomanjkanje testiranja in nedefinirano določanje prioritet zahtevam. Podan je pregled strokovne literature o agilnih metodah, EDMS, BPMN. Ugotovljeno je, da dok...

 4. Prostorový ŽB rám průmyslového objektu

  Body, Roman

  2014-01-01

  Cieľom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie priestorového ŽB rámu priemyselného objektu založeného na základovej doske. Konštrukcia je bez obvodového plášťa. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 2013.1. Dimenzované sú stropná doska, trám, příčel a stĺp. Návrhová životnosť konštrukcie je 50 rokov. The aim of bachelor thesis is design and appraise the structure of the spatial reinforced concrete frame of the industry object founded on foundation sl...

 5. Lighting up Prague

  Moss, M.

  1998-12-31

  After almost half a century under the shadow of communism, the Czech Republic is set firm on a path of radical economic reform aimed at restoring its ranking among the most developed states in the world. Through a 145 million pound investment in the independent Czech heat and power producer: Elektrarny Opatovice (EOP), National Power is applying lessons learned during the privatisation of the UK electricity industry to capitalise on the new spirit of liberalisation sweeping through the nation which stands at the very centre of Europe. The National Power Office in Prague is staffed by three men who, together with other specialists from National Power, are in daily contract with their EOP counterparts to share knowledge and best practice in areas ranging from operational maintenance to find management strategies. In a two-way process, EOP is providing National Power with first-hand knowledge of large district heating schemes with efficiencies of up to 90%. EOP operates the coal-fired Opatovice power station supplying 360 MW of electricity and 750 MW of heat. 6 photos.

 6. Phenolic compounds variation in Mentha L. Species in the course of a four-years period / Kolísanie fenolových látok v rôznych druhoch Mentha L. Počas 4 ročného obdobia

  Fialová S.

  2015-06-01

  Full Text Available Mäty patria medzi významné rastliny čeľade Lamiaceae. Okrem silice obsahujú množstvo cenných fenolových látok, vrátane flavonoidov a fenolových kyselín, ktoré sa spolupodieľajú na farmakologickej aktivite mäty. V našej práci sme hodnotili kolísanie obsahu fenolových látok počas 4 rokov vegetácie. Pri 1- až 4-ročných rastlinách sme porovnali v suchých listoch obsah hydroxyškoricových derivátov vyjadrených ako kyselina rozmarínová (λ = 505 nm, polyfenolov a trieslovín vyjadrených ako kyselina rozmarínová (λ = 760 nm a flavonoidov vyjadrených ako luteolín-7-O-glukozid (λ = 392 nm a kvercetín (λ = 420 nm. Využili sme spektrofotometrické metódy Európskeho liekopisu. Naše výsledky poukazujú na vysoké hodnoty fenolových látok najmä v 3- a 4-ročných porastoch.

 7. The Evaluation of Selected Air Pollutants in Košice for the Period 2008-2010 / Analýza Znečisťujúcich Látok Vo Vybraných Monitorovacích Staniciach Mesta Košice Za Obdobie 2008 - 2010

  Gergeľová Marcela

  2014-03-01

  Full Text Available Vo všeobecnosti kvalita ovzdušia je stanovená z obsahu znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. Kritériá kvality ovzdušia (limitné a cieľové hodnoty, medze tolerancie, horné a dolné medze na hodnotenie vychádzajú z platného legislatívneho rámca. V podmienkach SR kritéria kvality ovzdušia vyplývajú z vyhlášky MŽP SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia [1]. V nadväznosti na realizované merania je potrebné zvoliť efektívne nástroje potrebné pre preprocesing a postprocesing procesu plošného hodnotenia kvality ovzdušia. Príspevok si kladie za cieľ aplikovať vhodné nástroje GIS do hodnotiaceho procesu kvality ovzdušia v aglomerácií Košice za vybrané obdobie rokov 2008 - 2010. Pri celkovom zhodnotení predmetnej oblasti bolo uvažované so spracovaním informácií o emisiách deklarovaných ako tuhé znečisťujúce látky (TZL v zmysle konzervatívneho prístupu k hodnoteniu kvality ovzdušia za PM10. Pre posudzovanie boli použité ročenky a správy pre kvalitu ovzdušia v SR za rok 2008 - 2010 z SHMÚ a odborné publikácie

 8. Current situation and population trend of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina in Hungary

  Pongrácz Ádám

  2015-06-01

  Full Text Available Prvé správy o velkosti populácie orla kriklavého v Madarsku sa objavili v rokoch 1978 až 1982. Na základe týchto údajov odhadujeme, že ich populácia bola vtedy tvorená asi 90 pármi. Do roku 2014 sa tento pocet znížil pod 40 párov. Druh zmizol z jeho predošlých hniezdísk v nížinách, z lužných lesov a tiež z niekolkých pahorkatinných a horských oblastí. Príciny úbytku jeho populácie v Madarsku sa zdajú byt komplexné. Zmeny v polnohospodárstve pokladáme za jeden z hlavných dôvodov tohto úbytku, co aj diskutujeme v tomto príspevku. Predpokladáme, že populácie jeho koristi boli tiež negatívne ovplyvnené. Úbytok nenarušených lesných porastov starších než 100 rokov je pravdepodobne tiež významným faktorom v hniezdnych habitatoch. Kedže madarská populácia orla kriklavého je populáciou na okraji areálu rozšírenia, je velmi závislá na väcších populáciách v okolitých krajinách; tiež je ovplyvnená mortalitou pocas migrácie. Pozitívne zmeny vo využívaní polnohospodárskej pôdy v posledných štyroch rokoch už spôsobili mierny nárast pocetnosti populácie. V blízkej budúcnosti by malo byt hlavnou úlohou zavedenie osobitného režimu dotácií, zacieleného na kvalitu potravných habitatov druhu.

 9. Similar foliage area but contrasting foliage biomass between young beech and spruce stands / Porovnateľná plocha avšak kontrastná biomasa asimilačných orgánov medzi mladými porastmi buka a smreka

  Konôpka Bohdan

  2014-12-01

  Full Text Available Výskum sa zameral na mladé porasty buka lesného (Fagus sylvatica a smreka obyčajného (Picea abies rovnakého veku (12 rokov, veľmi podobných dimenzií stromov, rastúcich na totožnom stanovišti. Na základe odberu vzorníkov celých stromov (všetky časti okrem jemných koreňov sme skonštruovali alometrické vzťahy pre stromové komponenty. Ako nezávislá premenná sa použila hrúbka na báze kmeňa (d0. Modely vyjadrili nielen biomasu konárov, kmeňa, hrubých koreňov a asimilačných orgánov, ale aj plochu asimilačných orgánov a špecifickú listovú plochu (specific leaf area; SLA. Zistili sme, že základné morfologické vlastnosti asimilačných orgánov varírovali pri obidvoch drevinách pozdĺž vertikálneho profilu koruny. V prípade smreka sa zistili odlišné hodnoty plochy ihlíc a SLA medzi jednotlivými ročníkmi ihlíc. Na úrovni stromu mali buky oveľa viac biomasy drevných častí ako smreky, opačná situácia bola pri asimilačných orgánoch. Preto hodnoty podielu medzi biomasou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu, ako aj pomeru medzi plochou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu boli výrazne vyššie pri smreku než buku. Na úrovni porastu mala smrečina vyššie hodnoty indexu listovej plochy, t. j. LAI (18,64 m2.m−2 v porovnaní s bučinou (12,77 m2.m−2. Kým biomasa asimilačných orgánov bola 4,6-krát väčšia v smrekovom než v bukovom poraste, biomasa drevných časti bola porovnateľná v obidvoch porastoch. Tieto kontrasty naznačujú výrazne odlišnú rastovú stratégiu, resp. alokáciu biomasy medzi bučinami a smrečinami v mladých štádiách

 10. Inter- and intra-annual dynamics of height increment in young beech and spruce stands in relation to tree size and weather conditions

  Konôpka Bohdan

  2014-03-01

  Full Text Available Počas rokov 2009-2013 sme sledovali sezónnu dynamiku výškového prírastku, ako aj celoročný výškový prírastok v bukových a smrekových mladinách rastúcich na totožnom stanovišti. Výsledky naznačili, že medziročné zmeny základných porastových charakteristík, a to najmä hustota porastu, boli výraznejšie v smrečine než v bučine. Omnoho vyššia stromová mortalita v smrečine sa vysvetlila nižšou intenzitou svetla pod korunovou vrstvou smrekov, resp. vyššou toleranciou buka na zatienenie. Veľké medzidruhové rozdiely sa zaznamenali v „načasovaní“ výškového prírastku. Konkrétne výškový prírastok bukov začal každoročne skôr ako výškový prírastok smrekov. Ďalej, terminál smrekov rástol dlhšie (približne 70 dní v porovnaní s bukmi (45 dní. Porovnanie priebehov výškových prírastkov vzhľadom na prostredie naznačilo, že principiálny vplyv mala globálna radiácia. V bučine bola maximálna intenzita výškového prírastku počas dní s maximálnou úrovňou globálnej radiácia, a to v rokoch 2009 a 2011, zároveň pokles intenzity sa objavil simultánne s poklesom globálnej radiácie počas roku 2012. V smrečine intenzita výškového prírastku predstavovala jednovrcholovú krivku - s najvyššou intenzitou prírastku v dňoch maximálnych hodnôt globálnej radiácie počas 2009 a 2012. Na druhej strane sa zaznamenal dvojvrcholový výskyt maxím intenzity výškového prírastku smrekov v 2010 a 2011. Tento jav súvisel s dočasným poklesom globálnej radiácie v týchto rokoch. Medzidruhové rozdiely v načasovaní výškového prírastku môžu mať relevanciu v prípade výskytu nepriaznivých poveternostných podmienok. Napríklad pri epizódach sucha v polovici vegetačného obdobia, keďže výškový prírastok je vtedy už ukončený pri bukoch avšak na smrekoch ešte prebieha

 11. Effect of deforestation on watershed water balance: hydrological modelling-based approach / Vplyv odlesnenia na vodnú bilanciu povodia: prístup na báze hydrologického modelovania

  Hlásny Tomáš

  2015-06-01

  Full Text Available Zmeny vo vegetačnom kryte a využívaní krajiny, vrátane odlesnení, môžu mať významný vplyv na hydrologickú bilanciu povodí. V tejto štúdii bol na analýzu vplyvu simulovaného odlesnenia na jednotlivé zložky vodnej bilancie použitý hydrologický model s distribuovanými parametrami. Výskum bol realizovaný v povodí Ulička na východnom Slovensku (97 km2, lesnatosť 84,3 %. Pri súčasnom využívaní krajiny pripadalo na intercepciu v priemere 21,1 % z celkového úhrnu zrážok počas kalibračného obdobia 2001 - 2013. Najväčší podiel zrážok (77 % bol infiltrovaný do pôdneho profilu a necelá polovica z tohoto množstva prenikla do vodonosnej vrstvy podzemnej vody. Zatiaľ čo podpovrchový odtok tvoril z celkového úhrnu zrážok približne 12 %, v prípade povrchového odtoku išlo len o 1,2 % podiel. Najvyššia časť úhrnu zrážok prispela k tvorbe základného odtoku (23 %. Simulované odlesnenie povodia vyvolalo významný pokles intercepcie (o 76 % a evapotranspirácie (o 12 %. Celkový, povrchový, podpovrchový a základný odtok zároveň vzrástli o 20,4; 38,8; 9,0 a 25,5 %. Denný prietok sa v priemere zvýšil o 20 %. Odlesnenie významne ovplyvnilo kulminačný prietok vyvolaný simulovanou extrémnou zrážkovou udalosťou s pravdepodobnosťou výskytu 100 rokov. V odlesnenom povodí bol kulminačný prietok o 58 % vyšší v porovnaní s prietokom pri súčasnom využití územia. Kulminačné prietoky sa vyskytli po 432 minútach od začatia zrážkovej udalosti pri súčasnom využití územia a po 378 minútach v prípade scenára odlesnenia. Prezentované výsledky poukázali na riziko nepriaznivého vplyvu rozsiahlych odlesnení na hydrologické procesy v povodí. Vyvinutý hydrologický model zároveň umožňuje testovanie vplyvu rôznych scenárov využívania krajiny, čím podporuje manažment lesa a krajiny v skúmanom povodí.

 12. Ústav geotechniky SAV na prelome tisícroèí

  Krúpa Víazoslav

  2002-03-01

  Full Text Available Ústav geotechniky SAV vznikol na základe uznesenia Predsedníctva SAV zo dòa 10.11.1956, s úèinnosou od 1.1.1957. Jeho pôvodný názov bol Laboratórium baníctva SAV v Bratislave. Laboratórium, ktoré predsta-vovalo budúci základ ústavu, bolo v tom istom roku preložené do Košíc. Spoèiatku pôsobilo v priestoroch Baníckej fakulty VŠT a od r. 1961 v novopostavenej budove na Watsonovej ulici. Tu sídli dodnes, aj keï poèas 45 tich rokov sa na jej vstupe menili názvy: Ústav baníctva SAV (1960, Ústav vlastností hornín SAV (1967, Banícky ústav SAV (1975 a Ústav geotechniky SAV (1994. Od 1.1.1993 funguje ústav ako organizácia s príspevkovou formou hospodárenia.Poèas èinnosti ústavu tu pôsobili také významné osobnosti slovenskej vedy, ako napr. akademik Tibor Kolbenheyer, prof. Dr.hc.Dr.Ing. František Špaldon, DrSc., èlen korešpondent SAV, prof. Ing. ¼udovít Kovaniè, DrSc., prof. RNDr. Klára Tkáèová, DrSc., prof. Ing. Félix Sekula, DrSc., RNDr. Jozef Kupka, DrSc., prof. Gejza Dunay, DrSc., prof. Ing. Baltazár Frankoviè, DrSc., plk. prof. Ing. TobiᚠLazar, DrSc., doc. MUDr. Bernard Gomboš, CSc., Ing. Vincent Mihalík, CSc. a ïalší.Ústav geotechniky SAV v Košiciach je pod¾a Zriaïovacej listiny (è. 196/0214/95 zo dòa 23.3.1995, doplnenej dòa 6.5.1997 zameraný na „základný výskum v oblasti kontinuálneho porušovania horninového masívu a skúmanie stability podzemných diel a objektov, transportu energie a hmoty v procese dezintegrácie horniny; základný výskum zákonitostí tvorby tuhých disperzií a modifikácie ich vlastností fyzikálnymi, mechanickými, chemickými a biotechnologickými postupmi; kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie interakcie fáz pri tvorbe disperzných sústav a pri ich šírení v pracovnom a životnom prostredí. Ústav sa cie¾ovo orientuje na využitie teoretických poznatkov z uvedených oblastí, na rozpracovanie špièkových technológií v