WorldWideScience

Sample records for roentgenmicro-analytisch onderzoek aan

 1. Orienterend onderzoek naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS

  NARCIS (Netherlands)

  Frankhuizen, R.; Munsteren, van A.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Met behulp van een research Nabij Infrarood Reflectie Spectrometer (NIRS) (Technicon Infra-Alyzer 500) is oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS.

 2. Toetsen om Erwinia in bloembollen aan te tonen : onderzoek Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van J.; Hollinger, T.C.; Kampen, van D.; Vreeburg, P.J.M.; Leeuwen, van P.J.; Wolf, van der J.M.

  2007-01-01

  Binnen het Erwiniaproject is een aantal toetsen ontwikkeld en zijn andere nog in ontwikkeling. Deze toetsen moeten liefst ook latent aanwezige Erwiniastammen kunnen aantonen. Dit lukt door monsters in een voedingsbodem voor Erwinia te brengen en na kweek deze bacteriën aan te tonen met serologische

 3. Dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van inhalatoire blootstelling aan pyrolysaat van verontreinigde hard-drugs, heroine en cocaine

  NARCIS (Netherlands)

  van Velsen FL; Beekhof PK; de Jong Y; Marra M; Dormans JAMA

  1985-01-01

  Het dierexperimenteel onderzoek is uitgevoerd met monsters van hard- drugs. die zijn aangetroffen bij een recent slachtoffer van de "heroine"-leuko-encephalopathie. De resultaten van een dagelijkse blootstelling van ratten gedurende 4 weken aan heroine of cocaine heeft niet geleid tot sy

 4. De stand van zaken van het onderzoek aan cytoplasmatische mannelijke steriliteit bij de petunia.

  NARCIS (Netherlands)

  Marrewijk, van G.A.M.; Bino, R.J.; Tan, M.M.C.

  1987-01-01

  Door de toegenomen inzichten op cellulair en moleculair niveau richtte het onderzoek zich eind zeventiger jaren mede op de aard en werking van het fenomeen CMS. Petunia bleek een geschikt modelgewas bij dit onderzoek. Ingegaan is op de cytologische en biochemische karakterisering van CMS; aard en we

 5. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan en de indringing van natamycine in Nederlandse kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doordat zowel door de EEG als in het Kaasbesluit grenzen aan de hoeveelheid èn de indringing van natamycine op/in kaas gesteld gaan worden is het zinvol om deze aspecten bij Nederlandse kaas nader te onderzoeken. Hiervoor is door de heer De Ruig een concept proefplan ontworpen; dit concept diende bi

 6. Verkenning van mogelijkheden voor onderzoek naar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij omwonenden

  NARCIS (Netherlands)

  Bogers RP; Schram-Bijkerk HE; Devilee JLA; Knol AB; Breugelmans ORP; M& G; M& V

  2014-01-01

  De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd om te onderzoeken in welke mate mensen die in Nederland rond velden met bollen- of fruitteelt wonen, blootstaan aan gewasbeschermingsmiddelen. De huidige toelatingsprocedure bevat geen aparte beoordeling van de gezondheidsrisico's voor omwonenden en

 7. Snuffelen aan Trichoderma

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2011-01-01

  Problemen met groene schimmel in champignon-compost blijven zich voor doen, ondanks alle genomen maatregelen. In een onderzoek van Plant Research International wordt nu getracht, via geurprofielen Trichoderma aggressivum al tijdens het doorgroeien aan te tonen.

 8. Snuffelen aan Trichoderma

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2011-01-01

  Problemen met groene schimmel in champignon-compost blijven zich voor doen, ondanks alle genomen maatregelen. In een onderzoek van Plant Research International wordt nu getracht, via geurprofielen Trichoderma aggressivum al tijdens het doorgroeien aan te tonen.

 9. Onderzoek Online Readiness Modezaken 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Boels, D.H.H.; Weltevreden, J.W.J.

  2013-01-01

  In dit onderzoek is de online readiness van modezaken in 2012 in kaart gebracht. In totaal hebben 124 (voornamelijk zelfstandige) modezaken deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Online Ondernemen samen met studenten van de minor Marketing Tomorrow van de Hoges

 10. Onderzoek Online Readiness Sportzaken 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Weltevreden, J.W.J.; Boels, D.H.H.

  2013-01-01

  In dit onderzoek is de online readiness van sportzaken in 2013 in kaart gebracht. In totaal hebben 112 (voornamelijk zelfstandige) sportzaken deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Online Ondernemen samen met studenten van de minor Marketing Tomorrow van de Hog

 11. Medisch-ethische toetsing van observationeel onderzoek: een grijs gebied.

  OpenAIRE

  Schellevis, F.

  2006-01-01

  Observationeel onderzoek waarbij uitsluitend gebruikgemaakt wordt van schriftelijke vragenlijsten, interviews of registratiegegevens valt niet onder de reikwijdte van de Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO); dit betekent dat voor dergelijk onderzoek geen toestemming van een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) nodig is. Recentelijk werd een onderzoeksprotocol voor een observationeel onderzoek door middel van interviews voorgelegd aan een METC en, ook na herbeoordelin...

 12. De uitgever aan het woord / 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Huibers, Theo W.C.; Voermans, Koen; van Hoorn, Hedde

  2009-01-01

  Het boek 'De uitgever aan het woord 2009' gaat over de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse uitgeefsector. Het is een jaarlijks repeterend onderzoek dat in 2003 is opgezet door Theo Huibers (Thaesis). Allereerst komen de algemene trends en ontwikkelingen aan bod. Hierbij wordt gekeken naar de

 13. Ruimte voor sport in Enschede: Onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in de periode 2015, 2020, 2025 en 2030

  NARCIS (Netherlands)

  Romijn, D.; Breedveld, K.

  2016-01-01

  Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en honk- en softbal) en de binnensport in de gemeente Enschede. De gemeente Enschede heeft in juni 2015 nieuw beleid vastgesteld waarin de

 14. Vrouwen, een minderheid? Literatuuronderzoek naar genderverschillen in neurofysiologisch onderzoek en verslag van een mainstreaming project van het biologie -onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol-Meijer Margriet M. Th. van der, [No Value; Butter, Maureen E.

  2003-01-01

  Dit rapport doet verslag van een gender mainstreaming project in het medisch biologisch onderwijs aan het Opleidingsinstituut Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Aanleiding tot dit project vragen van WECF (Women in Europe for a Common Future) over genderverschillen met betrekking tot

 15. Bijvoeding met triticale-GPS of snijmaiskuil aan weidende melkkoeien

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.; Schooten, van H.; Pinxterhuis, I.

  2002-01-01

  Over de effecten van het bijvoeren van triticale-GPS of snijmaoskuil aan melkkoeien weidend op gras/klaver in de herfst, was echter nog weinig bekend. Praktijkcentrum Aver Heino heeft hier onderzoek naar gedaan.

 16. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  Ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakking en verpakkingsafval is een onderzoek verricht naar gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium, lood, kwik en zeswaardig chroom, in verpakkingen. Het totaalgehalte aan deze metalen in verpakkingen mag niet meer dan 100 mg/kg bedra

 17. Effect DMPP op reductie van stikstofuitspoeling na herfsttoediening van dierlijke mest : verslag onderzoek 2003/2004

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, H.P.M.; Slabbekoorn, J.J.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek was vast te stellen hoeveel stikstof er door toediening van DMPP aan drijfmest bij najaarstoepassing extra beschikbaar komt voor het volggewas. Het Nmin-gehalte in de grond in het voorjaar werd hiervoor als criterium gebruikt.

 18. Onderzoek zuivering kalvergier [volgens het] systeem van opbergen [bij de proefinstallatie voor mestverwerking in Nistelrode

  NARCIS (Netherlands)

  Tongeren, van W.; Goossens, W.

  1988-01-01

  Onderzoek aan een systeem bestaande uit een voorbehandeling van de kalvergier, gevolgd door omgekeerde osmose, waarbij scheiding plaats vindt in een loosbaar effluent en een zo klein mogelijk volume geconcentreerde kalvergier

 19. Effect DMPP op reductie van stikstofuitspoeling na herfsttoediening van dierlijke mest : verslag onderzoek 2003/2004

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, H.P.M.; Slabbekoorn, J.J.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek was vast te stellen hoeveel stikstof er door toediening van DMPP aan drijfmest bij najaarstoepassing extra beschikbaar komt voor het volggewas. Het Nmin-gehalte in de grond in het voorjaar werd hiervoor als criterium gebruikt.

 20. Blootstelling aan propoxur bij het oogsten van bloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, R.; Maarleveld, K. van

  1992-01-01

  Bloemen worden regelmatig met bestrijdingsmiddelen behandeld. Hierdoor kunnen naar schatting 25 000 werkers die bloemen oogsten, worden blootgesteld aan deze middelen. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit aanleiding kan geven tot een verhoogd risico op nadelige effecten voor de gezondheid. De risicos

 1. Emotie, bloedsuiker en hersenstam : een experimenteel onderzoek naar den invloed van de emotie op het bloedsuikergehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Palies, Albert Lourens Cornelis

  1933-01-01

  In de inleiding wordt op het verschil van opvatting in de psychiatrie van v66r drie kwart eeuw en nu gewezen. Van een onderzoek der hersenen bij geestelijke afwijkingen is men hoe langer hoe meer zijn aandacht gaan schenken aan het onderzoek van den geheelen mensch. Hoofdstuk II legt het verband tus

 2. Phoma barcoding: De volgende fase in taxonomisch onderzoek in een complex schimmelgeslacht

  NARCIS (Netherlands)

  Aveskamp, M.M.; Gruyter, de H.; Verkley, G.J.M.; Crous, P.

  2006-01-01

  Met het verschijnen van de 'Phoma Identification Manual' in 2004 is een tijdperk afgesloten in het Phoma onderzoek in Nederland. Met de introductie van moleculaire technieken dient zich een nieuwe fase aan. Een hernieuwd onderzoek is recentelijk opgestart door het Centraalbureau voor Schimmelculture

 3. Bijnier en bloedbeeld : een experimenteel onderzoek over de invloed van adrenaline op het witte bloedbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Siderius, Poppe

  1950-01-01

  In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek, waarbij werd nagegaan op welke wijze de bloedbeeldveranderingen die na adrenaline ontstaan, tot stand komen. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de betekenis van de bijnier en de milt. Het onderzoek werd geheel verricht m

 4. Microbiologische zwemwaterkwaliteit in relatie tot gezondheidsklachten ; een prospectief onderzoek bij triatleten

  NARCIS (Netherlands)

  van Asperen IA; Medema GJ; Borgdorff MW; Sprenger MJW; Havelaar AH; CIE; LWL

  1995-01-01

  Inleiding: Door middel van een prospectief cohort onderzoek bij triatleten en deelnemers aan run-bike-run wedstrijden werden de mogelijke gezondheidsrisico's van zwemmen in zoet oppervlaktewater onderzocht. Doel van het onderzoek was een kwantitatieve relatie tussen microbiologische waterkwali

 5. Microscopisch onderzoek van enkele op verschillende wijzen behandelde sperciebonen

  NARCIS (Netherlands)

  Pinckaers, V.G.Z.; Jong, de W.J.H.J.

  1980-01-01

  Door middel van microscopisch onderzoek werd nagegaan of er strukturele verschillen waar te nemen zijn tussen de op verschillende wijze voorbehandelde diepvries sperciebonen en verse sperciebonen. Aan de hand van coupes werd nagegaan of door het blancheerproces bij diepvriesgroenten verschillen in s

 6. Over de volle breedte : Amsterdams universitair onderzoek na 1970

  NARCIS (Netherlands)

  2007-01-01

  Het beeld dat het grote publiek van de Universiteit van Amsterdam heeft, wordt gedomineerd door (bestuurlijke) conflicten en door wetenschappers die door zware onderwijsverplichtingen niet aan wetenschappelijk onderzoek toekomen. Toch is er in de loop van de jaren, wellicht tegen de klippen op, veel

 7. Gelet op de persoon van de rechter : Een observatie-onderzoek naar het strafrechtelijk beslissen in de raadkamer

  NARCIS (Netherlands)

  Duyne, P.C. van; Verwoerd, J.R.A.

  1985-01-01

  Het doel van dit onderzoek was om een verkennend en interpreterend observatie-onderzoek uit te voeren naar het beslissen in de raadkamer met als doel een zo nauwgezet mogelijke beschrijving te geven van wat zich aan beslissingssituaties en gedragingen voordoen en deze observaties waar mogelijk te in

 8. Datarapport: TO monitoring van gehalten aan zware metalen in biotamonsters van de Oosterschelde en Westerschelde

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel-Greve, van den M.J.

  2009-01-01

  Voorafgaand aan de werkzaamheden op locaties in de Oosterschelde, waar vooroeververdediging zal plaatsvinden, dient een zogenaamd T0-onderzoek uitgevoerd te worden. De resultaten van deze T0-studie zullen als input gebruikt worden voor een later op te starten monitoringsprogramma naar mogelijke effe

 9. Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Oorschot, M.M.P.; Ganzevles, J.

  2017-01-01

  Het afsluiten van Green Deals (GDs), waarbij maatschappelijke partners worden uitgenodigd om metoplossingen voor groene groei te komen, is een optie waarmee de Nederlandse overheid innovatiestimuleert. In dit onderzoek is nagegaan wat de bijdrage is van de 41 GDs Biodiversiteit (eind 2016) aan debel

 10. India's cadeau aan de wereld: nationalisme en authenticiteit in de presentatie van yoga

  NARCIS (Netherlands)

  Aalten, A.

  2015-01-01

  Yoga wordt algemeen gepresenteerd als een eeuwenoude Indiase traditie die tegenwicht kan bieden tegen de kwalen en problemen van de westerse levensstijl in de 21ste eeuw. Recent antropologisch en historisch onderzoek laat echter zien dat de hedendaagse yoga die wereldwijd wordt beoefend pas aan het

 11. India's cadeau aan de wereld: nationalisme en authenticiteit in de presentatie van yoga

  NARCIS (Netherlands)

  Aalten, A.

  2015-01-01

  Yoga wordt algemeen gepresenteerd als een eeuwenoude Indiase traditie die tegenwicht kan bieden tegen de kwalen en problemen van de westerse levensstijl in de 21ste eeuw. Recent antropologisch en historisch onderzoek laat echter zien dat de hedendaagse yoga die wereldwijd wordt beoefend pas aan het

 12. Toevoeging van ß-glucanase en xylanase aan mengvoeders voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.H.J.; Binnendijk, G.P.

  1997-01-01

  Op het proefbedrijf van het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen is van november 1995 tot en met februari 1996 een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de mogelijkheden zijn van toevoeging van de enzymen B-glucanase en xylanase (PorzymeSlOO@) aan biggenrantsoenen

 13. Bedrijven willen best aan bioplastics

  NARCIS (Netherlands)

  Bolck, C.H.

  2010-01-01

  Bioplastic kan een volwaardig alternatief voor conventioneel plastic zijn. Dan moet nog wel het gat tussen fundamenteel onderzoek en het gebruiksproduct gedicht worden. De vraag naar toegepast onderzoek en ontwikkelwerk is groot.

 14. Detectie van radioactief schroot met poortdetectoren - Onderzoek aan een testprotocol

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; Overwater RMW; LSO

  2003-01-01

  There are various possibilities for radioactive sources to end up in a shipment of scrap metal. These sources could be artificial ones or for instance tubing from the oil and gas extraction industry containing natural radioactive deposits. In any case, it is undesirable that these sources end up in

 15. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan S02 in jam

  OpenAIRE

  Worp, van de, H.H.M.; Hollman, P.

  1981-01-01

  Onderzocht werden monsters jam van aardbeien, abrikozen en kersen van 2 verschillende merken van de kwaliteitsklassen extra jam, jam en halva jam. Tevens werden onderzocht 2 monsters bosbessen jam van Albert Heijn, omdat deze voorzien waren van nieuwe etikettering met o.a. als ingrediënten declaratie "restant zwaveldioxide".

 16. Mechanofysiologisch onderzoek aan de zijlijn van de pos

  NARCIS (Netherlands)

  van Maarseveen, Josephus Theodorus Petrus Wilhelmus

  1994-01-01

  This thesis describes the results of a study on the lateral line of the ruff. The lateral line organ is an organ, found in aquatic amphibians and fishes, used to detect water motions. The elementary detection units are neurornasts: groups of hair cells (depending on the species and the location of t

 17. Mechanofysiologisch onderzoek aan de zijlijn van de pos

  NARCIS (Netherlands)

  van Maarseveen, Josephus Theodorus Petrus Wilhelmus

  1994-01-01

  This thesis describes the results of a study on the lateral line of the ruff. The lateral line organ is an organ, found in aquatic amphibians and fishes, used to detect water motions. The elementary detection units are neurornasts: groups of hair cells (depending on the species and the location of

 18. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 19. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 20. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 1. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 2. Resultaten inventariserend onderzoek bodem en gewas in de moestuin te Den Bommel, gemeente Oostflakkee

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J.; Otte, P.F.

  2006-01-01

  Vanwege het vóórkomen van verhoogde gehalten aan lood, zink en koper in tuinen in Den Bommel is in opdracht van de provincie Zuid Holland een inventariserend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van bodem, en gewassen (sla en aardappel) geteeld in een van de tuinen. Ondanks de sterk verhoogde

 3. Helpt democratie Afrika? Een onderzoek naar meerpartijendemocratie, politiek arrangement en economische ontwikkeling in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Koper, M.

  2016-01-01

  In het onderzoek staat de vraag centraal of de (her)invoering van een meerpartijendemocratie en bijbehorende verkiezingen vanaf begin jaren negentig in een aantal Afrikaanse landen hebben bijgedragen aan een politieke constellatie die bevorderlijk genoemd kan worden voor economische ontwikkeling. Ho

 4. Een onderzoek over de waarde van de Schultz-Dale techniek in de immuno-pathologie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansz, Anton

  1960-01-01

  Dit proefschrift geeft in hoofdstuk I een overzicht over problemen in de immuno-pathologie. waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de auto-immunologische ziekteprocessen. Een beter inzicht hierin kan verkregen worden door dierexperimenteel en door serologisch onderzoek. Het laatste vooral heef

 5. Een onderzoek over de waarde van de Schultz-Dale techniek in de immuno-pathologie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansz, Anton

  1960-01-01

  Dit proefschrift geeft in hoofdstuk I een overzicht over problemen in de immuno-pathologie. waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de auto-immunologische ziekteprocessen. Een beter inzicht hierin kan verkregen worden door dierexperimenteel en door serologisch onderzoek. Het laatste vooral

 6. Voedingsstatus van Hindoestaanse en Creoolse Surinamers en autochtone Nederlanders in Nederland : Het SUNSET-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik-Kloosterman J; van Valkengoed IGM; de Boer EJ; Nicolaou M; van der A DL; CVG

  2011-01-01

  Dit onderzoek toont aan dat de vitamine D status met name in Surinamers en de ijzerstatus van vrouwen in de vruchtbare leeftijd in het algemeen ontoereikend zijn. Daarnaast is aandacht nodig voor de matige vitamine D-status (< 50 nmol/L) bij autochtone Nederlanders, matige vitamine B12-status in

 7. Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek)

  OpenAIRE

  Bonke, Benno

  1980-01-01

  textabstractAls inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn aanstelling de wens onderzoek te verrichten naar bepaalde basisbegrippen uit de psychotherapie. Basisbegrippen die als hoeksteen (kunnen) dienen in een dynamisch georiënteerde psychotherapie en waar...

 8. Onderzoek beperking ammoniakemissie 1993

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Hoorn, van der C.J.M.

  1993-01-01

  In dit artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek bij de verschillende sectoren naar het verminderen van de ammoniakemissie op bedrijfsniveau. Het gaat daarbij vooral om het gebruik van verschillende huisvestingssystemen en mestbehandeling in bedrijfsverband.

 9. Microbiologisch onderzoek destructoren 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg JJHC; in ' t Veld PH; van de Giessen AW; MGB

  1997-01-01

  Bij de twee Nederlandse destructiebedrijven werd in 1996 onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de autoclaveringsprocessen en de microbiologische gesteldheid van eindproducten. Daartoe werden monsters halfproduct, genomen direct na autoclaveren, onderzocht op sporen van Clostridium

 10. Anatomisch onderzoek naar het ontstaan en de opbouw van bastknobbels in straatbomen: Het onderzoek is uitgevoerd bij Fraxinus excelsior 'Atlas' en 'Westhofs Glorie', Gelditsia triacanthos 'Inermis' en Acer saccharinum 'Pyramidale'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Lammeren, van A.A.M.

  2006-01-01

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is een onderzoek opgezet naar de ontwikkeling en opbouw van bastknobbels in een aantal boomsoorten. Deze bastknobbels zijn de laatste jaren in aantal sterk toegenomen en komen op verschillende boomsoorten voor, zowel dicht bij het maaiveld, midden op

 11. Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek)

  NARCIS (Netherlands)

  B. Bonke (Benno)

  1980-01-01

  textabstractAls inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn

 12. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal

 13. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal (bok

 14. Het tijdelijk verlaten van de inrichting : Een onderzoek naar besluitvorming bij het algemeen en regimesgebonden verlof voor gedetineerden

  NARCIS (Netherlands)

  Nelissen, P.Ph.; Schreurs, M.L.J.J.; Smeets, B.F.C.

  2006-01-01

  In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het huidige verlofbeleid verloopt, welke de uitvoering is en of er bepaalde knelpunten zijn. De volgende vragen komen hierbij aan de orde: Welk doel dient het verlofbeleid in het gevangeniswezen? Past het nog in een modern en functioneel kader van sanctietoepassin

 15. Quantitative data study on energy innovation; Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clocquet, R. [DHV, Eindhoven (Netherlands)

  2012-05-15

  NL Agency desires, on the basis of the study 'State of the Land energy innovation of the built environment', to gain insight in the market, in particular where it concerns the process approach towards innovation. The study consists of a quantitative and a qualitative part [Dutch] Agentschap NL wil aan de hand van het onderzoek Stand van het Land energie-innovaties gebouwde omgeving een beeld geven waar de markt staat op het gebied van met name de procesaanpak ten behoeve van innovatie. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel.

 16. Onderzoek naar toepassing minikanaalwarmtewisselaars

  NARCIS (Netherlands)

  Van de Bor, D.M.; Infante Ferreira, C.A.

  2014-01-01

  In een recent onderzoek is de toepassing van compressie-resorptiewarmtepompen in de Nederlandse procesindustrie en in het bijzonder de toepassing van een minikanaalwarmtewisselaar in een dergelijke warmtepomp onderzocht (van de Bor, 2014a). Zowel de technische als de economische prestaties van compr

 17. Peroxide-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Labrijn, J.; Oortwijn, H.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek was: vergelijking van peroxidewaarden gevonden volgens de methode Loftus Hills en Thiel (NEN 3729), ten opzichte van waarden gevonden volgens de methode Wheeler (NEN 3730). Volgens de Ontheffingsbeschikking uitvoer botervet, melkvet en gesmolten boter van 1966 mag de peroxidew

 18. Perceptie onderzoek veilig internet

  NARCIS (Netherlands)

  Huveneers, S.G.; Geers, J.M.E

  2009-01-01

  Het programma Digivaardig & Digibewust stimuleert veilig internetgebruik onder haar doelgroepen. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Enerzijds is gekeken wat we weten over de veiligheid van het internet. Met welke dreigingen worden de doelgroep geconfronteerd en welke risico’s lopen zij bij het

 19. Onderzoekers foerageren ook

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquiere, T.

  2012-01-01

  Het is mei. Tenzij het regent, zijn de bijen de hele lange dag aan het zoeken en binnenhalen van nectar, stuifmeel, propolis, water. Dat foerageren gebeurt om te voorzien in de behoeften van het hele bijenvolk op dít moment: als het heet is moet er meteen water worden gehaald om het volk te koelen.

 20. Onderzoekers foerageren ook

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquiere, T.

  2012-01-01

  Het is mei. Tenzij het regent, zijn de bijen de hele lange dag aan het zoeken en binnenhalen van nectar, stuifmeel, propolis, water. Dat foerageren gebeurt om te voorzien in de behoeften van het hele bijenvolk op dít moment: als het heet is moet er meteen water worden gehaald om het volk te koelen.

 1. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. N. Montesano Montessori; Dr. Hans Schuman; Dr. R. De Lange

  2011-01-01

  Dit boek richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger beroepsonderwijs. Het gaat hierbij om onderzoek dat ontstaat vanuit de beroepspraktijk met als doel de beroepspraktijk beter te begrijpen en op basis hiervan te komen tot onderbouwde verbetering of vernieuwing. Het boek richt zich op

 2. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  NARCIS (Netherlands)

  De Lange, R.; Schuman, H.; Montesano Montessori, N.

  2011-01-01

  Dit boek richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger beroepsonderwijs. Het gaat hierbij om onderzoek dat ontstaat vanuit de beroepspraktijk met als doel de beroepspraktijk beter te begrijpen en op basis hiervan te komen tot onderbouwde verbetering of vernieuwing. Het boek richt zich op

 3. Opsporing van foetale neuraalbuisdefecten door middel van serum alpha foetoproteine screening bij zwangeren, gecombineerd met gericht echografisch onderzoek. Periode januari 1980 tot januari 1984

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenaars AM; Kuipers AJ; Kriek M; Korenromp M; Bruinse HW; Haspels AA

  1987-01-01

  Zwangeren werden aan serum AFP-screening onderworpen om neuraalbuisdefecten op te sporen. Via gericht echografisch onderzoek bij vrouwen met een verhoogde AFP-concentratie werd het merendeel van de aanwezige congenitale afwijkingen, waaronder alle open neuraalbuisdefecten, gevonden. In dit onderzo

 4. Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Roelofs, P.F.M.M.; Vliegen-Verschure, A.

  2010-01-01

  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het

 5. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten

 6. Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Roelofs, P.F.M.M.; Vliegen-Verschure, A.

  2010-01-01

  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het

 7. Lichtbehoefte bij de broei van tulp in meerlagensystemen : Onderzoek naar de mogelijkheden van lichtkleuren en lichtniveaus van LED-licht toegepast in broeisystemen voor tulpen

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van M.F.N.; Wildschut, J.; Gude, H.

  2012-01-01

  Sinds de komst van de LED-verlichting is er al het een en ander aan onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de groei en ontwikkeling van planten bij LED-licht anders is dan bij de traditionele kunstmatige lichtbronnen (TL en hogedruklampen). Dit houdt in dat het telen onder LED-lampen weer opnieuw moet

 8. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten eve

 9. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 10. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 11. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 12. Aan de slag met begeleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Baal, J.B. van; Halewijn, I.M.A.J.

  1997-01-01

  De Gemeente Oegstgeest heeft NIA TNO gevraagd te ondersteunen en begeleiden bij de ontwikkeling van verzuimbeleid. In dit rapport komen mogelijke oorzaken en een plan van aanpak aan de orde voor het hoge ziekteverzuim van de Gemeente Oegstgeest. In de aanpak van de verzuimanalyse is gekozen voor het

 13. Aan de slag met begeleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Baal, J.B. van; Halewijn, I.M.A.J.

  1997-01-01

  De Gemeente Oegstgeest heeft NIA TNO gevraagd te ondersteunen en begeleiden bij de ontwikkeling van verzuimbeleid. In dit rapport komen mogelijke oorzaken en een plan van aanpak aan de orde voor het hoge ziekteverzuim van de Gemeente Oegstgeest. In de aanpak van de verzuimanalyse is gekozen voor het

 14. Herstel brandschade aan geluidsscherm Dordrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuw, L.; Borsje, H.

  2003-01-01

  In de nacht van 8 op 9 mei 2001 staken vandalen een tegen het geluidsscherm langs de A16 ter hoogte van Dordrecht geparkeerde bromfiets in brand. Deze brand veroorzaakte uiteindelijk onder meer betonschade aan een viertal kolommen. De ernst van de betonschade is onderzocht om na te gaan of de kolomm

 15. Grote behoefte aan gezinsondersteuning bij autisme

  NARCIS (Netherlands)

  Kapteijns, Aafke; Heuvel, Eline van den; Gent, Brechtje van; Teunisse, Jan-Pieter

  2013-01-01

  In opdracht van de NVA heeft het lectoraat "Levensloopbegeleiding bij Autisme" van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers van een of meerdere kinderen met autisme. In dit artikel vindt u een verslag van de resulaten van dit onderzoek.

 16. Auteursidentificatie voor onderzoekers met ORCID

  NARCIS (Netherlands)

  Bokdam, Gert Jan

  2016-01-01

  Tijdschriftartikelen en andere onderzoeksresultaten worden regelmatig aan de verkeerde ‘Jansen’, ‘Kim’ of ‘Wang’ toegeschreven. Er zijn teveel naamsvarianten en er zijn teveel verschillende identifiers bij uitgevers, universiteiten en hogescholen.

 17. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 18. Europeanen aan het fruit door keteninnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.; Wiersinga, R.C.

  2009-01-01

  Europeanen eten te weinig fruit. Om de fruitconsumptie te stimuleren en de volksgezondheid te verbeteren, werken ruim zestig kennispartners en bedrijven samen in het Europese onderzoeksprogramma ISAfruit. Wageningen UR participeert hierin met onder meer onderzoek naar trends en consumentgedreven ket

 19. Gebruikswaarde - onderzoek Hippeastrum 1993 - 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Ettema, J.; Doorduin, J.

  1996-01-01

  De veredeling van Hippeastrum (amaryllis) zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam en het duurt jaren voordat wat de waarde van een nieuw cultivar bekend is. Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van cultivar

 20. Vraaggericht werken door narratief onderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joos Meesters

  2010-09-01

  Full Text Available Narrative research as a means for demand-driven policy and interventions This article reports on the advantages of performing narrative research discovering need patterns of families, children, local residents regarding quality of the pedagogical climate in their neighbourhood. A need pattern is a constructed set of related questions and needs that people express in response to life events, concrete experiences or within their current habitat. A method for narrative analysis was developed for two applications: use as a research tool and use as a change management tool. In this method professionals assume the role of narrative researchers and simultaneously learn to listen to the demands and needs of their potential clients from a more objective perspective. The method has been developed while performing transdisciplinary narrative research in the town-area of Hatert in Nijmegen, which will be presented as an example case throughout the text. Vraaggericht werken door narratief onderzoek Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van narratief onderzoek in het opsporen van vraagpatronen van gezinnen, kinderen, wijkbewoners met betrekking tot de kwaliteit van het opgroeiklimaat in hun wijk. Een vraagpatroon is een set van samenhangende vragen en behoeften die burgers uiten naar aanleiding van een levensgebeurtenis, een concrete ervaring of binnen de actuele context waar zij in leven. Voor deze vorm van onderzoek is een vraaganalyse-instrument ontwikkeld om deze vraagpatronen te identificeren. Dit instrument heeft een dubbel perspectief. Het is een onderzoeksinstrument en een veranderkundig instrument. De professional kruipt in de rol van onderzoeker en leert hiermee te luisteren naar de vragen en behoeften van burgers. Het instrument is ontwikkeld in en voor een transdisciplinair, narratief onderzoek in de wijk Hatert in Nijmegen, dat we als casus zullen presenteren.

 1. Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen

  NARCIS (Netherlands)

  Overzee, van H.M.J.; Kraan, M.L.; Quirijns, F.J.

  2014-01-01

  Naar aanleiding van het door de EU in 2009 aangenomen European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks, is er behoefte aan het verwerven van meer kennis over haaien en roggen die in de Noordzee voorkomen en door Nederlandse vissers worden gevangen. Deze kennis zou tevens van

 2. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een drie

 3. Onderzoek naar de samenstelling van geemulgeerde sauzen

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, M.L.; Herstel, H.

  1986-01-01

  Van de Consumentenbond zijn eind maart 1985 56 monsters geëmulgeerde sauzen ontvangen voor chemisch en sensorisch onderzoek. De resultaten van het chemisch onderzoek zijn indien mogelijk vergeleken met de declaratie op de verpakking en de gestelde eisen in de Warenwet.

 4. Curriculumorganisatie en studievoortgang : een onderzoek onder zes studierichtingen aan de Rijksuniversiteit Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, Ellen Petronella Wilhelmina Anna

  1996-01-01

  In the Netherlands as in most other countries in Europe, there is a great concern about the costs of universty education. The demand for university education has increased and until some years ago each year more students attended university. But not all of these students graduate and the students wh

 5. Grondwatereffecten aan de oppervlakte (gebracht): Onderzoek naar effecten van stopzetting grondwaterontrekking DSM Delft - Technisch rapport

  NARCIS (Netherlands)

  Roelofsen, F.; Goorden, N.

  2008-01-01

  Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in

 6. GPS-logger onderzoek aan Buizerds helpt vogelaanvaringen op militaire vliegvelden te voorkomen

  NARCIS (Netherlands)

  van Gasteren, H.; Both, I; Shamoun-Baranes, J.; Laloë, J.O.; Bouten, W.

  2014-01-01

  Op de hele wereld is de aanwezigheid van vogels op en rond vliegvelden een probleem voor de vliegveiligheid, waarbij sommige vogelsoorten meer risico opleveren dan andere. Om de kans op ongelukken te verkleinen worden landingsterreinen vogelonaantrekkelijk beheerd, worden vogels verjaagd en soms

 7. Blootstelling van de huid aan methylbromide. Een onderzoek bij zes personen, betrokken bij ontsmettingswerkzaamheden

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbelt J; de Kort WLAM; Zwaveling JH; Hezeman-Boer M; Remmert HP; Savelkoul TJF; van Vloten WA; Sangster B

  1986-01-01

  In het rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen bij de personen die waren betrokken bij de begassing met methylbromide van het Muiderslot op 860923. Bij de zes betrokkenen waren ernstige dermale veranderingen opgetreden die met conservatieve therapie adequaat werden behandeld. Tevens bleek

 8. GPS-logger onderzoek aan Buizerds helpt vogelaanvaringen op militaire vliegvelden te voorkomen

  NARCIS (Netherlands)

  H. van Gasteren; I Both; J. Shamoun-Baranes; J.O. Laloë; W. Bouten

  2014-01-01

  Op de hele wereld is de aanwezigheid van vogels op en rond vliegvelden een probleem voor de vliegveiligheid, waarbij sommige vogelsoorten meer risico opleveren dan andere. Om de kans op ongelukken te verkleinen worden landingsterreinen vogelonaantrekkelijk beheerd, worden vogels verjaagd en soms gev

 9. Cytogenetisch en embryologisch onderzoek aan kruisingen tussen Hordeum vulgare en H. bulbosum

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, W.

  1969-01-01

  Crosses between barley (Hordeum vulgare) and bulbous barleygrass ( H.bulbosum) could be valuable for the transfer of such properties as resistance to cold or diseases from H. bulbosum to H. vulgare. From the literature it was known that difficulties a

 10. Physical-chemical research on ceramic superconductors. Fysisch-chemisch onderzoek aan keramische supergeleiders; Eindverslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Heuveln, F.H.; Huntelaar, M.E.; Cordfunke, E.H.P.

  1991-12-01

  The aim of the title research is to gain insight into the preparation, morphology, phase purity and stability of the ceramic superconductor YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub x}. The results will support for a great deal further research on designing ceramic superconductors. In chapter 2 the results and discussion of research on the optimal sintering treatment are presented. Chapter 3 deals with the research on the thermodynamic properties. In both chapters the methods to prepare the ceramic powders are described. 22 figs., 15 tabs., 15 refs. methods

 11. Een kwantitatieve analyse van Nederlandse bijdragen aan internationaal arbeids- en organisatiepsychologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  de Dreu, C.K.W.

  2010-01-01

  The author reports a quantitative analysis of the absolute and relative numbers of publications in six high-ranking journals on work and organisational psychology, (co-)authored by scientists with a Dutch, German, or British affiliation. In contrast to Germany and Great Britain, analyses reveal a

 12. Emergency power supply for households. A study on wishes and options; Noodstroomvoorziening voor huishoudens. Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pouwels, W.

  2007-03-04

  The objective of this study is to list the options and desirability of emergency power supply for households. The study maps practical information in relation to emergency power supply and contributes to insight in the development of security of supply. Moreover, research has been conducted among consumers, the outcome of which contributes to the existing scientific knowledge in relation to the theory of planned behavior and risk perception. Moreover, the study provides insight in the consumers' purchase intentions with regard to emergency power supply and the coming about of this intention. The first part addresses the technical aspects of this project, i.e. the need for and the solutions regarding emergency power supply. In the second part, the human aspect in this project is addressed, with main focus on the theory of planned behavior and risk perception. [mk]. [Dutch] Het doel van het huidige onderzoek is het inventariseren van de mogelijkheden en wenselijkheid van noodstroomvoorziening voor huishoudens. In het onderzoek is praktische informatie met betrekking tot noodstroomvoorzieningen in kaart gebracht en een bijdrage geleverd aan het inzicht in de ontwikkeling van de leveringszekerheid. Tevens is er onderzoek gedaan onder consumenten waarvan de uitkomsten een bijdrage leveren aan de reeds aanwezige wetenschappelijke kennis met betrekking tot de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de aanschafintentie voor een noodstroomvoorziening door consumenten en de totstandkoming van deze intentie. Het eerste deel gaat in op de technische aspecten van dit project, te weten de noodzaak en de oplossingen met betrekking tot noodstroomvoorzieningen. In het tweede deel wordt ingegaan op het menselijke aspect binnen dit project, met als speerpunt de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie.

 13. De brief aan de Kolossenzen en de brief aan de Efeziërs

  NARCIS (Netherlands)

  Kooten, Geurt Henk van; Fokkelman/Jan,; Weren/Wim,

  2003-01-01

  Geurt Henk van Kooten, “De brief aan de Kolossenzen en de brief aan de Efeziërs,” in De Bijbel literair: Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties (ed. Jan Fokkelman and Wim Weren; Zoetermeer: Uitgeverij Meinema; Kapellen: Uitgeverij Pelckmans, 2003), 627-638

 14. Kansen Zantedeschia aan alle kanten belicht

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Leeuwen, van P.J.

  2011-01-01

  Zantedeschia heeft in de knollenteelt een vaste plaats veroverd. De teelt is nog steeds relatief nieuw. Reden voor de KAVB-productgroep Zantedeschia om ook dit jaar een jaarvergadering te houden, met daarbij aandacht voor promotie en onderzoek. Een impressie van zaken die nu spelen.

 15. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 16. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen keukenzo

 17. Veel trek, weinig plek en aan snack geen gebrek (column)

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Eveline

  2008-01-01

  Overgewicht bij jongeren is een groot probleem. Diverse factoren spelen daarbij een rol. Dat zijn kortweg een dosis aanleg en een ongunstige omgeving. Aan aanleg is niet veel te veranderen, aan de omgeving wel.

 18. Drugsverslaafde justitiabelen : resultaten uit onderzoek naar behandelingsprogramma's

  NARCIS (Netherlands)

  Meyboom, M.L.

  1982-01-01

  Dit rapport bevat een inventarisatie van behandelingsresultaten bij aan harddrugs, voornamelijk heroïne, verslaafde justitiabelen. Daarbij is gekozen voor een invalshoek waarin de volgende vragen centraal staan: (1) Wat zijn de effecten van verschillende wijzen waarop aan heroïne verslaafde justitia

 19. De behoefte van vleesvarkens aan methionine + cystine, threonine en tryptofaan

  NARCIS (Netherlands)

  Lenis, N.; Diepen, van H.

  1990-01-01

  Door het Instituut voor Veevoedingsonderzoek is op het Varkensproefbedrijf te Raalte de behoefte van vleesvarkens aan de aminozuren methionine + cystine, threonine en tryptof-aan nader onderzocht. De uitslag was, dat de behoefte aan threonine op het niveau van de Nederlandse praktijksituatie lag.

 20. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater (tweede onderzoek)

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Heisterkamp SH; Havelaar AH

  1988-01-01

  Door middel van kwantitatief onderzoek naar Aeromonas-bacterien in drie verschillende monsters water (De Bilt, De Meent en De Laak) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 15 laboratoria in het kader van het deelproject: "Aeromonas in drinkwater". Varian

 1. Winkelkeuze van biologische kopers : onderzoek onder consumenten en ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Ronteltap, A.; Berg, van den I.; Jager, L.C.; Wijk, van E.E.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.

  2009-01-01

  Dit onderzoek beschrijft hoe natuurvoedingswinkels hun marktpositie kunnen verstevigen en welke mogelijkheden er zijn voor verdere groei binnen dit afzetkanaal. Via een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder consumenten is gekeken naar de aankooppatronen en aankoopmotieven van biologische produ

 2. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria vertoonde

 3. Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing vam PIAMV

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden voor beheersing van dit virus te onderzoeken. Vijf onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek. Naast antwoord op deze vragen, heeft het onderzoek ook aanvullende informatie over PlAMV en lelie opgeleverd. Dit rapport beschrijft onderzoek dat...

 4. Reflectief Longitudinaal Onderzoek: Ondersteuning bij leerprocessen in organisaties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriël Anthonio

  2010-03-01

  Dit artikel beschrijft de kenmerken van Reflectief Longitudinaal Onderzoek (R.L.O., een vorm van sociaal-wetenschappelijk onderzoek die gedurende een langere periode wordt toegepast en waarin onderzoekers en de onderzochten samen discussiëren over het onderzoek en de resultaten ervan. De auteur presenteert twee cases om de waarde van R.L.O. voor organisaties en organisationele leerprocessen te bediscussiëren.

 5. Chronic exposure to carbon monoxide: a possible problem in the Netherlands?; Chronische blootstelling aan koolmonoxide. Is er sprake van een probleem in Nederland?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mooij, M.

  2008-07-01

  verbrandingstoestellen in woningen leiden tot risico's voor blootstelling aan koolmonoxide. Echter, met de huidige kennis en inzichten is geen landsdekkend en representatief beeld ontstaan over het optreden van chronische, herhaaldelijke, blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een verkennend onderzoek naar het optreden van chronische blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. De VROM-Inspectie is opdrachtgever van dit onderzoek. Blootstelling aan koolmonoxide kan verschillende gezondheidsklachten tot gevolg hebben, zoals hoofdpijn, duizelingen en concentratiestoornissen. Bij een ernstige vergiftiging kan het zelfs dodelijk zijn. Uit de ongevallenstatistiek blijkt dat er jaarlijks enkele tientallen tot honderden ongevallen plaatsvinden en er ongeveer 8-12 doden vallen als gevolg van blootstelling aan koolmonoxide. Kennis over koolmonoxide-intoxicaties blijft veelal beperkt tot acute blootstellingssituaties. Er is beperkte informatie over chronische blootstelling aan koolmonoxide. Open verbrandingsinstallaties in Nederlandse woningen leiden tot risicosituaties. Het betreft meestal afvoerloze geisers, open haarden, gaskachels en gasfornuizen. Maar ook oude en niet goed onderhouden cv-ketels kunnen leiden tot blootstelling aan koolmonoxide. Onderhoud aan verbrandingsinstallaties in Nederland is sinds begin jaren '90 niet meer verplicht en er is weinig of geen toezicht op de veiligheid van deze installaties. Het uitvoeren van onderzoek, inspecties en huisbezoeken zijn goede methoden om beter inzicht te krijgen in de landelijke situatie rondom blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Het vervangen van open verbrandingsinstallaties, het uitvoeren van periodieke keuringen voor onderhoud en meer toezicht op de veiligheid van installaties zijn mogelijke opties om risicosituaties te vermijden.

 6. Chemisch en sensorisch onderzoek van monsters paardevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In januari 1988 werden acht monsters paardebiefstuk en zes monsters paardestooflap, afkomstig uit verschillende landen, chemisch onderzocht. Vier monsters biefstuk en vier monsters stooflap werden onderzocht op de gehalten aan vocht, vet en eiwit.

 7. Innovators talking. A review of and preview on energy innovation projects; Innovators aan het woord. Een terugblik en vooruitblik op energie-innovatieprojecten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  A qualitative study has been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie.

 8. Meetmethoden thoron in survey : VERA-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; LSO

  2012-01-01

  In sommige Nederlandse woningen is waarschijnlijk meer radioactief thorongas (Rn-220) aanwezig dan tot nu toe werd aangenomen. Onlangs bleek dat zich in nieuwbouwwoningen minder radioactief radongas (Rn-222) bevindt dan eerder werd aangenomen. Nieuw onderzoek van het RIVM laat zien dat deze

 9. Geluk als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  1970-01-01

  textabstractAbstract in Dutch: Geluk wordt gedefinieerd als overwegende tevredenheid met het leven als geheel. Dit artikel geeft een overzicht van het onderzoek naar dat verschijnsel. Geluk blijkt deels afhankelijk van persoonlijke eigenschappen. Zo blijkt ondermeer dat gelukkige mensen over het

 10. Sortimentsvergelijking Kalanchoë, resultaten onderzoek 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Elgersma, R.; Heij, G.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek is de telers inzicht geven in de kwaliteiten van het nieuwe sortiment in vergelijking met het bestaande, zodat zij een juiste sortimentskeuze kunnen maken en cultivars met slechte eigenschappen op de markt worden geweerd. Naast de teeltkundige eigenschappen, is ook de

 11. Meetmethoden thoron in survey : VERA-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; LSO

  2012-01-01

  In sommige Nederlandse woningen is waarschijnlijk meer radioactief thorongas (Rn-220) aanwezig dan tot nu toe werd aangenomen. Onlangs bleek dat zich in nieuwbouwwoningen minder radioactief radongas (Rn-222) bevindt dan eerder werd aangenomen. Nieuw onderzoek van het RIVM laat zien dat deze resultat

 12. Viburnum “terugloopziekte” : Consultancy onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Kromwijk, J.A.M.; Boer-Tersteeg, de P.M.; Bosch, C.

  2012-01-01

  DUTCH Bij de teelt van Viburnum opulus komt het soms voor dat de groei pleksgewijs langzaam terugloopt. Het gewas lijkt niet ziek, maar het blad wordt stug en donker en de taklengte en bladgrootte worden elk jaar kleiner. In dit consultancy onderzoek is onderzocht wat de oorzaak is van deze

 13. Onderzoek location based marketing: Mobile = location = effect

  NARCIS (Netherlands)

  Gisbergen, M.S. van; Huhn, A.E.; Khan, V.J.; Ketelaar, P.E.

  2011-01-01

  Onderzoekers van de NHTV (Internationaa Hoger Onderwijs Breda, Radboud Universiteit, DVJ Insights en Popai Benelux lieten consumenten in een virtuele supermarkt advertenties via de smartphone ontvangen wanneer men langs het geadverteerde product liep. De uitkomsten laten zien dat 'location based adv

 14. Onderzoek leidt tot advies over toedienen mycorrhizaschimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Westerink - Petersen, J.

  2004-01-01

  Uit onderzoek van PPO-Paddestoelen en BTL Bomendienst blijkt dat toediening van mycorrhizaschimmels in combinatie met bodemverbetering in veel gevallen een oplossing is om de groei van bomen te verbeteren. Beide partijen werken samen in het ontwikkelen van een nieuw product: maatwerk in het toevoege

 15. Stress bij chrysant (Dendranthema) : onderzoek voorjaar 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Maaswinkel, R.; Verkerke, W.; Kersten, M.

  1997-01-01

  In de zomer van 1996 is onderzoek gedaan naar het optreden van stress bij chrysant. Gekeken is naar de invloed van het stikstofniveau in de grond, het temperatuurniveau tijdens de dagperiode en het tijdstip waarop wordt gestart met de generatieve periode. Er traden twee typen stress op: kortstondige

 16. Onderzoek location based marketing: Mobile = location = effect

  OpenAIRE

  Gisbergen, M.S. van; Huhn, A.E.; Khan, V.J.; Ketelaar, P.E.

  2011-01-01

  Onderzoekers van de NHTV (Internationaa Hoger Onderwijs Breda, Radboud Universiteit, DVJ Insights en Popai Benelux lieten consumenten in een virtuele supermarkt advertenties via de smartphone ontvangen wanneer men langs het geadverteerde product liep. De uitkomsten laten zien dat 'location based advertising' effectief is.

 17. Luchtverontreiniging met CO aan de Amsterdamsestraatweg-Zuilen/Utrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Hady MSA

  1989-01-01

  Het rapport beschrijft de resultaten van een modelmatige studie naar de bijdrage van de emissies van een industriegebied aan de westkand van Utrecht aan de CO-concentraties of leefniveau. Deze bijdrage is vergeleken met de bijdrage van het verkeer en die van bronnen binnenshuis. Vervolgens is ee

 18. Onderzoek naar de samenstelling van fabriekskaas

  OpenAIRE

  Sledsens, A.M.J.; Veen, van der, H.B.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Van de Consumentenbond werden 50 monsters fabriekskaas ontvangen, te weten 18 monsters jonge Goudse kaas, 21 monsters jong belegen Goudse kaas, 2 monsters Amsterdammerkaas, 1 monster Maasdammer kaas en 8 monsters kaas aangeduid als Kollumer, Maasdammer, Texelaar, Beerendshoeve, IJsselkaas of Leerdammer. De monsters werden onderzocht op het gehalte aan vocht, vet, zout, nitraat en (gedeeltelijk) natamycine.

 19. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 20. Diepgaand-onderzoek verkeersongevallen (DOVO) : bijdrage aan een methodologische verkenning. SWOV-bijdrage aan "Diepgaand onderzoek van verkeersongevallen : ontwerp van een onderzoeksprotocoll", Werkgroep DOVO in opdracht van de Raad voor Verkeersveiligheid, Technische Hogeschool Delft, 1984.

  NARCIS (Netherlands)

  Oppe, S.

  1984-01-01

  When a severe traffic accident occurs, in which many vehicles are involved and many persons are killed or severely injured, when it can be called a disaster which shocks society, there should be a thorough investigation of the accident. The whole accident process, not just the outcome must be stu

 1. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 2. Safe Foods in Europa : werken aan voedselveiligheid op meerdere fronten

  NARCIS (Netherlands)

  Cnudde, F.

  2007-01-01

  In het Safe Foods-project slaat een internationaal team van meer dan 100 wetenschappers bruggen tussen verschillende disciplines om te werken aan voedselveiligheid. Doel is het ontwerpen van een nieuwe risicoanalyseaanpak die praktisch toepasbaar is.

 3. Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens: invloed tarweras op resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  1996-01-01

  Eén van de vragen bij het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens is welke invloed het tarweras heeft. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft twee veel gebruikte tarwerassen, Ritmo en Vivant, vergeleken.

 4. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  Science.gov (United States)

  van der Schoor, W. J.

  2012-04-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (now Bogor), that eventually became independent experiment stations in the first decades of the twentieth century. By the 1920s, the ‘proefstationswezen’ (experiment station system) numbered some fifteen private experiment stations or sub-stations. After the war, the private experiment stations together with the government experiment stations at Buitenzorg were to provide the backbone of Indonesian agricultural science. Dutch biologists in particular, made a striking plea for pursuing the natural sciences in the tropical colonies. First, they pointed out the scientific importance of the tropics. Secondly, they stressed the role of the natural sciences, in particular biology, as a natural ally of colonial agriculture. Pure science was seen as a leading force for technical and social progress. The third motive was the cultural value of science for the Netherlands and its colonies. The cultivation of science in the colonies gave international prestige and strengthened self-confidence in the imperial struggle around 1900. Science had a civilising effect; scientific research, however, was to remain in the hands of western, colonial scientists. From the 1880s and 1890s onward, the experiment stations in the Indies were characterised by their strategic aims and scientific orientation. Up to 1910, the ‘academic’ views of biologists like Treub and Went concerning science and practice were predominant, and research was considered to be the central aim. From 1910 onwards, advice became more central and special extension services were established at the experiment stations. Due to diverging views of science, tasks and aims became a battlefield for discussions in the next decades. In the background of these debates were the rise of Wageningen Agricultural College, the rise and institutionalisation of applied agricultural sciences and the increasing competition between Wageningen and university trained scientist. Genetics and breeding in particular were at the core of the research programmes. The practical aim of the breeding work, however, did not leave too much opportunity for more fundamental investigations. The impetus for pure research came from individual researchers. In tobacco and sugar cane breeding, new scientific theories provided inspiration, but to a large extent the practical breeding work built on nineteenth-century breeding techniques. In many respects, plant breeding and university genetics became separate disciplines. Circa one in six Dutch biologist worked for at least some time in the colony. The colonial experiment stations instilled a practical and pragmatic attitude to Dutch science into quite a number of biologists. Besides, the experiment stations system provided Dutch biologists with an extensive network and international contacts with fellow scientists, entrepreneurs and captains of industry. The scientific nationalism of Treub and Went, the bloom of the experiment stations and the ambitions of the Indies colonial elite did not result in the establishment of an independent, ‘Indische’ scientific community. Essentially, the Dutch East Indies were an exploitation province of Dutch science

 5. Beschouwing van bestuurlijke taakgebieden in organisaties : een bestuurstechnisch onderzoek aan de hand van een stadsuitbreidingsproject en daarop aansluitende literatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mantz, E.A.

  1984-01-01

  VIEW ON MANAGERIAL TASK FIELDS IN ORGANISATIONS

  A management- technical analysis on basis of an urbanisation project and literature connected to it.

  The purpose of this study is to get a better idea of managerial aspects of complex manager

 6. Identificatie en beheersing van bacterieziekten in bolgewassen : onderzoek aan Xanthomonas, pseudozwart, Erwinia, Pantoea, Curtobacterium, Rhodococcus en Agrobacterium (2002-2005)

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van J.; Hollinger, T.C.; Pham, P.K.P.

  2006-01-01

  Bacterieziekten in bolgewassen kunnen zowel plotseling toeslaan en grote schade veroorzaken (Erwinia), als af en toe de kop opsteken en dan veel schade veroorzaken (Xanhomonas, woekerziek). Verder komen er symptomen in bolgewassen voor, die mogelijk door bacterieziekten worden veroorzaakt, maar waar

 7. Functions of the Indefinite Article a/an

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵元华

  2013-01-01

  There are two articles in English,the definite article the and the indefinite article a/an. This paper deals with the indefinite article a/an as it is especially complicated and multi-functional in use. Focus will be put on the major functions of the indefinite article from different angles:its lexical meaning,its grammatical function,its rhetoric meaning and its interpretation in communication with the purpose of providing a relatively full account of its usage.

 8. Onderzoek leert ook van praktijk : telen met toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, de S.A.M.; Dwarswaard, A.

  2002-01-01

  Het project 'Telen met toekomst' is een leerproces van zowel de onderzoeker als de teler. In zes jaar gaan deelnemers na wat technisch en economisch mogelijk is om het gebruik van mineralen, gewasbeschermingmiddelen en energie terug te dringen

 9. Scaled AAN for Fixed-Point Multiplier-Free IDCT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. P. Zhu

  2009-01-01

  Full Text Available An efficient algorithm derived from AAN algorithm (proposed by Arai, Agui, and Nakajima in 1988 for computing the Inverse Discrete Cosine Transform (IDCT is presented. We replace the multiplications in conventional AAN algorithm with additions and shifts to realize the fixed-point and multiplier-free computation of IDCT and adopt coefficient and compensation matrices to improve the precision of the algorithm. Our 1D IDCT can be implemented by 46 additions and 20 shifts. Due to the absence of the multiplications, this modified algorithm takes less time than the conventional AAN algorithm. The algorithm has low drift in decoding due to the higher computational precision, which fully complies with IEEE 1180 and ISO/IEC 23002-1 specifications. The implementation of the novel fast algorithm for 32-bit hardware is discussed, and the implementations for 24-bit and 16-bit hardware are also introduced, which are more suitable for mobile communication devices.

 10. Scaled AAN for Fixed-Point Multiplier-Free IDCT

  Science.gov (United States)

  Zhu, P. P.; Liu, J. G.; Dai, S. K.; Wang, G. Y.

  2009-12-01

  An efficient algorithm derived from AAN algorithm (proposed by Arai, Agui, and Nakajima in 1988) for computing the Inverse Discrete Cosine Transform (IDCT) is presented. We replace the multiplications in conventional AAN algorithm with additions and shifts to realize the fixed-point and multiplier-free computation of IDCT and adopt coefficient and compensation matrices to improve the precision of the algorithm. Our 1D IDCT can be implemented by 46 additions and 20 shifts. Due to the absence of the multiplications, this modified algorithm takes less time than the conventional AAN algorithm. The algorithm has low drift in decoding due to the higher computational precision, which fully complies with IEEE 1180 and ISO/IEC 23002-1 specifications. The implementation of the novel fast algorithm for 32-bit hardware is discussed, and the implementations for 24-bit and 16-bit hardware are also introduced, which are more suitable for mobile communication devices.

 11. Study on the effect of retrofit soot filters on the emission of diesel engine-fuelled passenger cars; Onderzoek naar het effect van retrofit roetfilters op de emissies van personenwagens met een dieselmotor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verbeek, R.; Vermeulen, R.J. [TNO Industrie en Techniek, Delft (Netherlands); Krul, C.A.M. [TNO Kwaliteit van Leven, Delft (Netherlands); Kooter, I.M.; Houtzager, M.M.G. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Cassee, F.R.; Gerlofs-Nijland, M.E. [National Institute for Public Health and the Environment RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2007-10-22

  TNO and RIVM have conducted comparative research of three different types of retrofit soot filters. During a test cycle in which a standard drive is imitated, measurements of particles and chemical components were conducted, both in relation to size and composition and concentration. Moreover, in vitro toxicity research was done for different types of samples of exhaust fumes. Based on this exploratory study an increase of the negative effects of diesel engine emissions on public health rising from the use of the retrofit soot filters subsidized by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) is not expected. [mk]. [Dutch] TNO en RIVM hebben vergelijkend onderzoek gedaan aan drie verschillende soorten retrofit roetfilters. Tijdens een testcyclus waarbij een standaard autorit werd nagebootst zijn metingen gedaan naar deeltjes en chemische componenten, zowel naar grootte als samenstelling en concentratie. Er is tevens in vitro toxiciteitonderzoek gedaan aan verschillende type monsters van de uitlaatgassen. Samenvattend kan gesteld worden dat geen indicaties naar voren zijn gekomen dat bij toepassing van het retrofit roetfilter de toxiciteit van de uitlaatgassen zal toenemen. Op basis van dit verkennend onderzoek is vooralsnog geen toename te verwachten van de negatieve effecten van dieselmotoruitstoot op de volksgezondheid door toepassing van de door VROM gesubsidieerde retrofit roetfilters.

 12. Werken met taalportfolio's in het talenonderwijs aan volwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Broeder, P.; Sorce, M.R.

  2008-01-01

  Werken met portfolio’s is in het talenonderwijs (nog) een veelbelovend nieuw instrument om met leerlingen te werken aan taal. Met een taalportfolio kan de gebruiker de eigen taalkennis inschatten en bewijzen van zijn talenkennis verzamelen. Ook kan door het werken met een taalportfolio het verdere l

 13. Verslag van een bezoek aan Suriname. Werkplan 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Putter, de H.; Sauers-Muller, van A.

  2007-01-01

  Het Surituin project is in 2005 van start gegaan als samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nederland, samen met het Surinaams en Nederlands bedrijfsleven. Het project sluit aan bij de

 14. Tijdsbesteding aan televisie in Europese landen : crossnationale vergelijkingen en verklaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Vergeer, Maurice; Coenders, Marcel; Scheepers, Peer

  2008-01-01

  Deze studie richt zich op de verklaring van de tijd die individuen in vijftien landen besteden aan televisiekijken op basis van persoonskenmerken. Ook crossnationale verschillen in het aantal zenders per land en de aard van het televisieaanbod worden aangemerkt als verklaring voor de tijd besteed

 15. Geluidreductie van de pilotmaatregelen aan het HSL spoor in Lansingerland

  NARCIS (Netherlands)

  Dittrich, M.G.; Eisses, A.; Staats, F.; Prevo, R.; Hof, J. van 't

  2014-01-01

  TNO heeft in opdracht van ProRail geluid- en trillingsmetingen uitgevoerd aan de HSL in Lansingerland, ter bepaling van het geluidreducerend effect van raildempers en absorberende platen die in 2013 zijn geïnstalleerd op het Rhedaspoor. De HSL ter plaatse rijdt in een verdiept spoor gedeeltelijk voo

 16. Quality improvement in neurology: AAN Parkinson disease quality measures

  Science.gov (United States)

  Cheng, E.M.; Tonn, S.; Swain-Eng, R.; Factor, S.A.; Weiner, W.J.; Bever, C.T.

  2010-01-01

  Background: Measuring the quality of health care is a fundamental step toward improving health care and is increasingly used in pay-for-performance initiatives and maintenance of certification requirements. Measure development to date has focused on primary care and common conditions such as diabetes; thus, the number of measures that apply to neurologic care is limited. The American Academy of Neurology (AAN) identified the need for neurologists to develop measures of neurologic care and to establish a process to accomplish this. Objective: To adapt and test the feasibility of a process for independent development by the AAN of measures for neurologic conditions for national measurement programs. Methods: A process that has been used nationally for measure development was adapted for use by the AAN. Topics for measure development are chosen based upon national priorities, available evidence base from a systematic literature search, gaps in care, and the potential impact for quality improvement. A panel composed of subject matter and measure development methodology experts oversees the development of the measures. Recommendation statements and their corresponding level of evidence are reviewed and considered for development into draft candidate measures. The candidate measures are refined by the expert panel during a 30-day public comment period and by review by the American Medical Association for Current Procedural Terminology (CPT) II codes. All final AAN measures are approved by the AAN Board of Directors. Results: Parkinson disease (PD) was chosen for measure development. A review of the medical literature identified 258 relevant recommendation statements. A 28-member panel approved 10 quality measures for PD that included full specifications and CPT II codes. Conclusion: The AAN has adapted a measure development process that is suitable for national measurement programs and has demonstrated its capability to independently develop quality measures. GLOSSARY

 17. De meerwaarde van dynamisch rekenen aan emissies. (The added value of dynamic calculations of emissions)

  NARCIS (Netherlands)

  Wismans, L.J.J.; Brink, van den R.M.M.

  2012-01-01

  Het statisch rekenen aan emissies kan tot significante fouten leiden in het ex-ante evalueren van maatregelen en uiteindelijk ook toetsing aan normen. Om dit te onderbouwen zijn het statisch rekenen en dynamisch rekenen aan emissies vergeleken in een case studie op de A12 zowel voor een basissituati

 18. Het onderzoek van Paul Belder : "Fosfaat vraagt veel rekenwerk van teler"

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.

  2009-01-01

  De serie Het onderzoek van... laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment bezig zijn. In deze aflevering Paul Belder, onderzoeker bodem, water en bemesting bij PPO Lisse over projecten die alles te maken hebben met hyacint, organische stof en fofaat

 19. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme l

 20. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (

 1. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht

 2. Study on the methodology for allocating costs of grid losses; Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten van netverliezen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aalberts, A.; Dekker, G.; Jaarsma, S.; Tieben, B.; Vlug, N.

  2011-03-29

  The research question in this report: 'Where are grid losses caused and in which (objective) manner can the costs of these grid losses be allocated to the buyers. The key questions answered in the research are: (1) In which locations of the electricity grid are losses caused and what is the volume of these losses?; (2) How are the costs of grid losses allocated to the various groups of end users?; and (3) What are alternative way(s) to allocate the costs of grid losses to the buyers?. [Dutch] De onderzoeksvraag in dit rapport is 'Waar worden netverliezen veroorzaakt en op welke (objectieve) wijzen zijn de kosten voor deze netverliezen aan afnemers toe te rekenen?. De kernvragen die door het onderzoek worden beantwoord, zijn: (1) Waar in het elektriciteitsnet worden netverliezen veroorzaakt en wat is de omvang van deze verliezen?; (2) Op welke wijze worden de kosten van netverliezen over de verschillende groepen eindgebruikers verdeeld?; en (3) Op welke alternatieve wijze(n) kunnen de kosten van netverlies aan afnemers worden toegerekend?.

 3. De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isolde Driesen

  2016-09-01

  van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek volgens de hulpverleners onderzocht, om zodoende hun aanwezige impliciete kennis over wat werkzaam is in deze hulpverlening te expliciteren. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen onder 12 hulpverleners werkzaam bij NIM Maatschappelijk Werk. Dit onderzoek heeft geresulteerd in inzicht in de werkzame bestanddelen. De belangrijkste resultaten zijn: 1 Cruciaal is het zorgdragen voor een goede werkrelatie, door middel van een betrokken en transparante basishouding; 2 nadrukkelijke aandacht voor het bevorderen van de motivatie wordt ook als een werkzaam bestanddeel gezien, waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie; 3 een integrale aanpak met een eclectische werkwijze is nodig om effectieve hulpverlening te kunnen bieden; 4 hierbij dient de financiële problematiek de hoogste prioriteit te krijgen, volgens de hulpverleners; 5 verder dient de hulpverlening duidelijk gestructureerd te worden; 6 de regievoering heeft een grote invloed op de werkrelatie, waarbij de hulpverleners duidelijk maken dat de regie in eerste instantie bij de cliënt hoort, maar het in bepaalde situaties werkzamer is om de regie over te nemen. De resultaten worden momenteel door NIM vertaald in een praktische aanpak die voldoet aan de uitgangspunten van de transformatie in de jeugdzorg.

 4. Do you have questions? A qualitative study of questions from energy transition to long-term energy research; Zijn er nog vragen? Een kwalitatief onderzoek naar vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Macare, M.S.

  2006-08-15

  . Hierdoor heeft EOS-LT eventuele aanvullende onderzoeksbehoeften vanuit de energietransitie niet kunnen meenemen in de onderzoeksprogramma's. Dit kan ertoe leiden dat langetermijnonderzoek, dat voor de energietransitie noodzakelijk is, niet wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wil de problemen bij vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek in kaart brengen en draagt maatregelen aan om deze problemen op te lossen. Het eerste deel van het onderzoek richt zich op een reconstructie van beide beleidstrajecten en de theoretische bijdrage die beide beleidsprogramma's kunnen leveren aan energie-innovatie. In dit gedeelte komen ook de mogelijkheden tot synergie tussen beide beleidsprogramma's aan bod. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het functieraamwerk van de Universiteit Utrecht. Vervolgens worden op basis van literatuuronderzoek en orienterende gesprekken een aantal mogelijke knelpunten geidentificeerd bij vraagarticulatie in het verleden. Het onderzoek focust zich op een mogelijk knelpunt: de bereidheid van het bedrijfsleven tot het articuleren van lange termijn onderzoeksvragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'theory of planned behavior' om inzicht te krijgen in de determinanten voor de bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie en om maatregelen op te stellen die deze bereidheid kunnen vergroten. Het opgestelde conceptueel model wordt in dit onderzoek getoetst middels semi-gestructureerde interviews van bedrijven, die betrokken zijn bij de transitiethema's Nieuw Gas en Duurzame Mobiliteit. Uit de analyse van de interviews komt naar voren dat de verwachte gevolgen van vraagarticulatie grotendeels bepalend zijn voor de bereidheid tot vraagarticulatie van bedrijven. De belangrijkste verwachte gevolgen zijn de verbetering van de aansluiting van het extern langetermijnonderzoek op de behoefte van het bedrijf en de verbetering van de mogelijkheden om subsidies via de onderzoeksprogramma's te verkrijgen. Deze

 5. Onderzoek naar ‘Lissers’ bij hyacint van start

  NARCIS (Netherlands)

  Vreeburg, P.J.M.; Kock, de M.; Vink, P.; Korsuize, C.A.

  2011-01-01

  Het verschijnsel ‘Lissers’ veroorzaakt al enkele jaren achtereen schade in de broei bij hyacint. Oorzaak is een fytoplasma, dat vroeger slechts incidenteel voor kwam. Hierdoor is nog weinig bekend over beschermende maatregelen. PPO start daarom onderzoek naar de bestrijding van de overbrenger (dwerg

 6. Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Vanwesenbeeck, W.M.A.

  2016-01-01

  n dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie en het Tijdschrift voor Vrouwenstudies verschenen. Beschouwd wordt hoe onderzoek en kennis in de loop van de jaren is verbeterd. Enkele

 7. Gebruikswaarde onderzoek hippeastrum - bollenteelt ; resultaten 1997-2000

  NARCIS (Netherlands)

  Berents, A.J.H.; Brabander, E.; Elgersma, R.

  2001-01-01

  De veredeling van Hippeastrum (amaryllis) zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam en het duurt jaren voordat de waarde van een nieuw ras bekend is. Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van rassen op teeltei

 8. Onderzoek naar de stabiliteit van een verdunde "Stabicellsuspensie"

  NARCIS (Netherlands)

  Helleman; P.W.; Wikkeling; R.H.; Geleijnse; M.E.M.

  1984-01-01

  Uitgaande van een geconcentreerde "Stabicellsuspensie" is een verdunde suspensie gemaakt met behulp van Isoton IIR. Isoton IIR is een vloeistof die wordt gebruikt voor het maken van verdunningen van bloed voor het daarin tellen van erytrocyten en leukocyten. Bij onderzoek van de bij ka

 9. Rapportage kwalitatief onderzoek 'Identificatie en Registratie van honden'

  NARCIS (Netherlands)

  Niekerk, van T.G.C.M.; Potters, P.; Meeusen, M.J.G.

  2014-01-01

  Het onderhavige rapport is een verslag van een kwalitatief onderzoek onder (potentiële) hondenbezitters met als belangrijkste doelstelling om inzicht krijgen in de kennis, houding en gedrag van (huidige en toekomstige) hondenbezitters t.a.v. het chippen en registeren van honden.

 10. Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Vanwesenbeeck, W.M.A.

  2016-01-01

  n dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie en het Tijdschrift voor Vrouwenstudies verschenen. Beschouwd wordt hoe onderzoek en kennis in de loop van de jaren is verbeterd. Enkele cru

 11. Realisatie van mestvergisting op De Marke : onderzoek en demonstratie

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, A.; Hilhorst, G.J.; Vegte, van der D.Z.

  2005-01-01

  Op De Marke doen CLM en het Praktijkonderzoek ASG sinds enige jaren onderzoek naar de perspectieven van mestvergisting. Ze onderzoeken rentabiliteit, vermindering van de emissie van broeikasgassen en de mogelijkheden voor co-vergisting. Dit rapport beschrijft de ervaringen van de eerste jaren onderz

 12. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 13. Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland

  NARCIS (Netherlands)

  Besseling, E.; Foekema, E.M.; Koelmans, A.A.

  2014-01-01

  Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In wel

 14. Het plica syndroom van de knie : een klinisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  W.H.J. Derks

  1988-01-01

  textabstractPijn in het ventrale deel van het kniegewricht is een veel geuite klacht in de spreekkamer van huisarts en orthopeed. Vaak is, ook na een zorgvuldig opgenomen anamnese en een grondig klinisch onderzoek aangevuld door rontgen opnamen, het niet mogelijk een diagnose te stellen. Voor

 15. Eerste resultaten onderzoek naar meest geschikte ras-onderstamcombinaties

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.; Beurskens, Stan

  2009-01-01

  In 2008 is in samenspraak met het Wijngaardiersgilde en met subsidie van het ministerie van LNV een onderzoek gestart om verspreid over Nederland en voor verschillende bodemtypen te onderzoeken hoe de verschillende druiven ras-onderstamcombinaties zich ontwikkelen. 14 Rode en 14 witte druivenrassen

 16. Klaasje J. Hartmans : investeren in onderzoek naar plantaardige bestrijdingsmiddelen noodzakelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Delft, van R.

  2001-01-01

  Bij het zoeken naar een alternatief voor kiemremmingsmiddelen voor de aardappel ontdekte men de plantaardige stof carvon als goede vervanger. De regelgeving in Nederland en binnen Europa is dermate dichtgetimmerd, dat zelfs het onderzoek naar toepassing van dit middel, dat gewonnen kan worden uit Ka

 17. Onderzoek naar de kwaliteit van koelverse en diepvriesmaaltijden

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Labrijn, J.F.

  1996-01-01

  In opdracht van de Consumentenbond zijn in de maanden september en oktober 1995, 22 monsters koelverse maaltijden en 16 monsters diepvriesmaaltijden onderzocht. De 38 maaltijden varieerden van lasagne, bami goreng, tortellini, andijvie, kip-kerrie tot chili con carne. Het chemisch onderzoek betrof

 18. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml gee

 19. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen : Een onderzoek naar prevalentie

  NARCIS (Netherlands)

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  Exacte cijfers over de prevalentie van hepatitis C in de Nederlandse penitentiaire instellingen ontbreken. Dit onderzoek geeft een beeld van het aantal hepatitis C besmette gedetineerden en de gevolgen daarvoor voor het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook komen de kosten van even

 20. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 1. Verbeterde gewasverzorging verkleint gevaar van papierblad : onderzoek bloementeelt lelie.

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, B.J.; Aanholt, van J.T.M.

  2004-01-01

  Onderzoek naar de invloed van RV (relatieve vochtigheid), licht, vochtigheid van het substraat, schermen en snijbloemenvoedsel op afwijkingen in het blad (papierblad) bij lelies. Papierblad is het verschijnsel waarbij het blad van de lelies verdroogt maar groen blijven (papierachtig) en de planten s

 2. Snelheidslimieten op het fabrieksterrein van DSM te Geleen : advies uitgebracht aan de Begeleidingscommissie Projekt Verkeersgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  2012-01-01

  De aan de SWOV gestelde vraag luidt: welke snelheidslimiet is voor de twee locaties van DSM in Geleen optimaal? De praktijk leert dat het uitsluitend instellen van een snelheidslimiet er niet toe leidt dat weggebruikers zich aan zo'n limiet zullen houden. Daarom dient te worden toegevoegd de vraag

 3. Acute blootstelling aan chloorgas in zweminrichtingen. Instructie voor eerste-hulpverlening

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbelt J; Remmert HP; Hofstee AWM; Savelkoul TJF

  1988-01-01

  Een aantal incidenten in Nederland waarbij groepen mensen werden blootgesteld aan chloorgas in zweminrichtingen maakten duidelijk dat er behoefte bestond aan instructie bij de eerste-hulpverlener. Bij deze instructies is een onderscheid gemaakt tussen eerste-hulp-verlening door EHBO-ers en badperso

 4. Imago van geringe innovatiekracht is te wijten aan de oude cultuur'

  NARCIS (Netherlands)

  Vrijhoef, Ruben; Beerda, Edo

  2012-01-01

  Interview door Edo Beerda met aanstaande lector Vrijhoef. De ‘oude bouw’ werkt feodaal, vindt de specialist in ketenintegratie. De nieuwe professional moet aan een slimmer bouwproces handen en voeten geven. Vrijhoef treedt over twee weken aan als lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen in Utrecht.

 5. PPO actief in onderzoek naar kwaliteitsmodel en rotbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Schaik, van A.C.R.; Derkx, M.P.M.; Schoorl, F.W.

  2007-01-01

  PPO-fruit neemt actief deel aan het Europese Isa-project. Het project beoogt de fruitconsumptie in Europa te bevorderen door kennisontwikkeling en - verspreiding op het gebied van consumptiebeleving, gezondheid, veredeling, verwerking, duurzame teelt en naoogstbehandeling. Dit artikel beschrijft wel

 6. Sensorisch en chemisch onderzoek van dry en alcoholarm bier

  OpenAIRE

  Mazijk-Bokslag, van, D.M.; Cramwinckel, A.B.; Herstel, H.

  1990-01-01

  Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn veertien monsters bier onderzocht. De monsters zijn onderverdeeld in acht monsters alcoholarm of alcoholvrij bier, drie monsters dry bier en drie monsters gewone pils. De monsters zijn getest op sensorische verschillen. De monsters zijn verder chemisch onderzocht op alcoholgehalte, stamwortgehalte, percentage glucose en percentage malto-dextrine. Alle monsters voldoen aan de eisen van de Warenwet.

 7. Onderzoek verband nutriëntendichtheid en gezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Feskens, E.J.M.

  2010-01-01

  Gastcolumn van Prof. dr. Edith Feskens, hoogleraar Voeding en Metabool Syndroom aan Wageningen Universiteit. De energiedichtheid van onze voeding is belangrijk, omdat een te hoge calorie inneming gecombineerd met lage fysieke activiteit de oorzaak is van de huidige obesitasepidemie. Maar ook de

 8. Ze lijken veelbelovend : onderzoeker Monique Simons over beweeggames

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, M.

  2014-01-01

  Minder kinderen die op straat voetballen of verstoppertje spelen en meer kinderen die binnenshuis gamen achter de computer of televisie. Dat is het beeld in 204. Professionalos raken steeds meer geïnteresseerd in de mogelijkheden om beweeggames te gebruiken om kinderen aan te zetten tot meer

 9. Ze lijken veelbelovend : onderzoeker Monique Simons over beweeggames

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, M.

  2014-01-01

  Minder kinderen die op straat voetballen of verstoppertje spelen en meer kinderen die binnenshuis gamen achter de computer of televisie. Dat is het beeld in 204. Professionalos raken steeds meer geïnteresseerd in de mogelijkheden om beweeggames te gebruiken om kinderen aan te zetten tot meer bewegen

 10. Kroniek: ’n Nuwe hand aan die stuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Office

  1977-03-01

  Full Text Available Dat die PU vir CHO ’n nuwe rektor het, is algemene kennis, selfs meer algemeen as wat ’n mens jou kan voorstel wanneer jy jou in ’n tradisionele Potchefstroomse gevoel van ingeslotenheid buite rondbeweeg. Wanneer ’n Suid-Amerikaanse geleerde wat klip- harde tegnies-natuurwetenskaplike werk doen aan een van ons Suid-Afrikaanse buur-universiteite, agter sy ingewikkelde appa- raat met knoppies en draadjies en wysertjies jou in sy vreemde Engels sit en inlig oor wat hy alles weet van hierdie man, nie net wat sy persoon betref nie, maar veral ook wat betref die ,,lig- ging” van sy standpunt in die huidige ontwikkelende bestel in Suid-Afrika, dan besef jy werklik dat daar ’n baie wye belang- stelling in hom is.

 11. Teratogeniteit van ethanol en aceetaldehyde. Literatuurstudie en in vitro onderzoek bij de rat

  NARCIS (Netherlands)

  Zeilmaker MJ; Verhoef A; Peters PWJ

  1988-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een in vitro onderzoek naar de teratogene werking van ethanol en zijn primaire metaboliet aceetaldehyde in het ratte-embryo tijdens de organogenese. Aanleiding tot dit onderzoek is het bij de mens voorkomen van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), een patroon

 12. Rapport BIJ-1 WP2: Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) 2010 - 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.; Hok-A-Hin, C.H.; Cornelissen, B.

  2013-01-01

  Om een beter inzicht te krijgen in de praktijk van de Nederlandse imker en de bijenziekten, is in het kader van het BIJ-1 project, het Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) opgezet. Het onderzoek uitgevoerd door Bijen@wur (onderdeel van Plant Research International) en in samenwerking met het Nederla

 13. Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen = Study regarding fire safety of barns for farm animals

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Hagen, R.R.; Bokma, S.; Bremmer, B.; Ellen, H.H.; Hopster, H.; Neijenhuis, F.; Vermeij, I.; Weges, J.

  2012-01-01

  Onderzoek naar knelpunten in de brandveiligheid van veestallen voor de dieren en verbetermogelijkheden, o.a. in regelgeving. Het onderzoek had tot doel om: - Inzicht te geven in naleving van de huidige regelgeving met betrekking tot stalbrandpreventie; - Inzicht te geven in de mogelijkheden om diere

 14. Hoe zeker is zeker genoeg? : Onderzoek naar het diagnostisch proces bij vermoeden van een

  NARCIS (Netherlands)

  Visser-van Tilborg, Lisette; Meyer, Ronald de; Pijnenburg, Huub

  2012-01-01

  Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Ten eerste, verminderen van het aantal uitgestelde dsm-iv-classificaties na diagnostisch onderzoek bij vermoedens van autismespectrumstoornis (ass) middels een gefaseerd protocol. Ten tweede, inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van de subjectieve zekerheid

 15. De mogelijkheden van het verbeteren van brouwgerst door recombinant DNA-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Rörsch, A.; Duijnhouwer, I.D.C.

  1987-01-01

  Het recombinant DNA-onderzoek startte omstreeks 1960. Een belangrijk deel van dit onderzoek op het gebied van gerst wordt uitgevoerd door het Carlsberg Research Center in Kopenhagen. In dit artikel worden diverse mogelijkheden van recombinant DNA-technieken belicht. Aangezien recombinant DNA-technie

 16. Onderzoek naar de mogelijke inductie van leuco-myelo-encephalopathie door inhalatoire blootstelling van een aap aan pyrolisaat van versneden heroine

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; Timmerman A; Marra M; Wolters EC; Loeber JG; Dormans JAMA; Schipper MEI; Boot R

  1986-01-01

  Nadat vanaf 1980 enige tientallen personen het slachtoffer zijn geworden van een heroine-leuko-encephalopathie als gevolg van het "chinezen" van vnl. heroine zijn gedurende twee jaar geen slachtoffers gemeld. Twee slachtoffers in 1984, die bovendien een grote hoeveelheid heroine in het b

 17. Onderzoek betreffende jeugdigen en de verkeersveiligheid en het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland. Bijdrage aan Studiedag Kinderen en Verkeersveiligheid, Touring Club België, Antwerpen, 28 september 1977.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1977-01-01

  The traffic safety of young persons is also in the Netherlands a big problem. Two main reasons for children for being on the streets is going to school or going from school to home, and playing outside. To these two aspects most attention is given in this report. The safe environment of the school,

 18. Samen leven met ME/CVS : Een onderzoek naar de rol van partnersteun en ziekterepresentaties bij coping met en adaptatie aan ME/CVS.

  NARCIS (Netherlands)

  Marleen Hofman, [No Value

  2013-01-01

  Achtergrond: Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door ernstige vermoeidheid die vaak gepaard gaat met reumatische, infectieuze en neuropsychiatrische klachten. Het is een ernstig invaliderende aandoening waar tot nog toe geen genezende behandeling

 19. Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel? Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, M.

  2013-01-01

  Dutch administrative courts are, on the whole, not allowed to perform an ex officio judicial review of administrative decisions. The binding nature of nearly all rules of substantive administrative law and the specific characteristics of the administrative decisions involved, beg the question how an

 20. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  OpenAIRE

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/2) is een evaluatie gemaakt van het gezondheidsrisico van werken met dieldrin. Er zijn aanwijzingen voor reproduktierisico's m.b.t. tot blootstelling van volwassenen. Voor vrouwen in de vru...

 1. De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ormel, Bart; Pareja Roblin, Natalie; McKenney, Susan

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 2. De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ormel, Bart; Pareja Roblin, Natalie; McKenney, Susan

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 3. Eco-labels voor visserij en viskweek : benchmark aan de hand van FAO-richtlijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, de B.I.; Bikker, A.M.; Soma, K.

  2010-01-01

  In deze nota wordt de vraag beantwoord in hoeverre de volgende eco-labels: Marine Stewardship Council (MSC), Friend of the Sea (FOS), KRAV, Naturland, SKAL en Milieukeur voldoen aan de richtlijnen van de FAO.

 4. Botrytis richt veel schade aan in tal van gewassen (Aantasting is sterk cultivar afhankelijk)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Paternotte, S.J.

  2010-01-01

  Botryotinia fuckeliana of grauwe schimmel (Botrytis) is een algemeen voorkomende schimmelziekte, die schade kan aanrichten in een breed scala aan tuinbouwgewassen. Botrytis is een zwakteparasiet. Daarom zijn verzwakt, afstervend weefsel en wonden gemakkelijke invalspoorten. De aanpak bestaat uit een

 5. Adaptation of public space to climatic change. Municipalities starting with climate adaptation; Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering. Gemeenten aan de slag met klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-02-15

  Climate change will impact the urban environment. This publication helps communities in determining the risks and opportunities in adapting public space to climate change. A roadmap shows what can be decided and how a municipality can start to work on climate adaptation. Eleven inspiring examples are included. [Dutch] Klimaatverandering heeft gevolgen voor de stedelijke leefomgeving. Deze publicatie helpt gemeenten bij het vaststellen van de risico's en de kansen bij het aanpassen van de openbare ruimte aan klimaatverandering. Een stappenplan maakt duidelijk wat kan worden besloten en hoe een gemeente aan de slag kan gaan met klimaatadaptatie. Ter inspiratie zijn elf voorbeelden opgenomen.

 6. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 7. Haal alles uit onderzoek (interview met Leo Marcelis en Hans Dagevos)

  NARCIS (Netherlands)

  Kamminga, H.; Marcelis, L.F.M.; Dagevos, H.

  2012-01-01

  In de toekomst zullen tuinbouwbedrijven meer teelt- en consumentenonderzoek op eigen houtje laten uitvoeren. Voor veel ondernemers is dit nieuw. Wetenschappers Leo Marcelis en Hans Dagevos geven tips om zoveel mogelijk nuttige informatie uit onderzoek te halen.

 8. Ecotoxicologisch onderzoek naar effecten van verontreinigingen in uiterwaarden op steenuilen (Athene noctua): een integratie

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den N.W.; Groen, N.M.; Jonge, de J.; Wegener, J.W.M.; Bosveld, A.T.C.

  2001-01-01

  In dit rapport wordt een integratie gepresenteerd van resultaten van ecotoxicologisch onderzoek naar effecten van verontreinigingen op steenuilen (Athene noctua) in de Achterhoek en de Gelderse Poort. Van verschillende compartimenten van de voedselketen van de steenuil zijn monsters verzameld en

 9. Reële verbetering gebitten volwassenen : onderzoek mondgezondheid bij volwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, D.

  2015-01-01

  De afgelopen twintig jaar hebben volwassenen Nederlanders een gezonder gebit. De mondgezondheid van mensen met een lage sociaal-economische status blijft echter achter, toont onderzoek in opdracht van Zorginstituut Nederland.

 10. Onderzoek in de pijplijn: N-bemesting tulp in Noordoostpolder; Hippeastrum als droogbloeier; Aantastingen in Allium

  NARCIS (Netherlands)

  Wees, van N.S.; Leeuwen, van P.J.; Vink, P.

  2005-01-01

  Nieuwsflitsen uit het PPO onderzoek, waarbij aandacht voor de nieuwe meststoffenwet die in 2006 wordt ingevoerd. In hoeverre zijn Hippeastrumbollen te gebruiken als droogbloeier en ziekteverschijnselen bij diverse sieruien

 11. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 12. Onderzoek naar samenstelling en kwaliteit van nasimaaltijden afkomstig uit Chinese restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Ten behoeve van Konsumenten Kontakt is een onderzoek ingesteld naar de bacteriologische kwaliteit, de samenstellende ingredienten en het zout- en glutaminezuurgehalte in monster nasimaaltijden afkomstig uit 26 Chinese restaurants.

 13. Beter Leren van Hypertext door Aandachtsturing binnen Grafische Overzichten - een Eye Tracking Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Bezdan, Eniko; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  Bezdan, E., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2011, 9 Juni). Beter Leren van Hypertext door Aandachtsturing binnen Grafische Overzichten - een Eye Tracking Onderzoek. Poster gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Maastricht, Nederland.

 14. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 15. ‘Lute Bos draagt nog altijd bij aan de virologie’ : fonds laat ecologische virologie herrijzen

  NARCIS (Netherlands)

  Vlugt, van der R.A.A.; Branderhorst, A.

  2014-01-01

  Met ecologische kennis van plantenvirussen in de tuin- en akkerbouw zijn opbrengstverliezen te voorkomen. René van der Vlugt gaat het onderzoek en onderwijs in dit vakgebied nieuw leven inblazen. Dat is mogelijk dankzij een legaat van de Wageningse plantenviroloog Lute Bos.

 16. Twijfels over tekort aan of overaanbod van aangepaste voorzieningen voor gehandicapten.

  NARCIS (Netherlands)

  Lengkeek, J.

  1989-01-01

  Er is onderzoek nodig naar het huidige aanbod van aangepaste recreatievoorzieningen voor gehandicapten. De bestaande cijfers spreken elkaar tegen: houdt men de minimumvraag tegen het maximumaanbod dan is er sprake van een overaanbod; vergelijkt men echter de maximumvraag met het minimumaanbod, dan i

 17. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in het Laboratorium voor Levende Vaccins

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Tijdens de controle d.d. 840222 werd het volgende geconstateerd. - De vacuum lektest voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma en het 20 min. 120 graden C rubber programma voldeden niet aan de norm, omdat het voorvacuum niet juist was afgesteld. - Het flessenprogramma voldeed niet aa

 18. Arbeidsplaatsverbetering in de vleesverwerkende industrie : vermindering van de fysieke belasting door ergonomische maatregelen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  1986-01-01

  Aan de hand van een literatuurstudie en een aantal bezoeken aan bedrijven wordt een overzicht gegeven van de arbeidsomstandigheden in de vleesverwerkende industrie. Voor 18 werkzaamheden werd de fysieke belasting in kaart gebracht waarbij onderscheid werd gemaakt voor de belasting van armen, benen

 19. Aspecten van het onderzoek naar de tijdelijke gevolgen van een bronbemaling te Apeldoorn op het grondwaterniveau

  NARCIS (Netherlands)

  Stol, P.T.

  1968-01-01

  Ten behoeve van de werkzaamheden aan de spoorwegtunnel aan de Chr. Geurtsweg in Apeldoorn werd bronbemaling toegepast. Het feit dat hierbij waterstandsverlagingen zouden optreden was aanleiding tot het analyseren van de waterstanden in en om Apeldoorn. In juni 1967 werd hierover verslag gedaan in

 20. Invloed van bodemverontreiniging op de gehalten aan zware metalen en PAK in gewassen uit moestuinen aan de Peterswijk te Dedemsvaart (gemeente Hardenberg); opname van lood, cadmium, zink, arseen, chroom, koper, nikkel en PAK door sla, radijs, wortel en kool

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J.

  2007-01-01

  Verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK in de bodem in (moes)tuinen aan de Peterswijk te Dedemsvaart (Gemeente Hardenberg) vormen mogelijk een risico voor de kwaliteit van de geteelde gewassen. Om na te gaan deze stoffen opgenomen worden en daarmee een risico vormen voor de mens, is in 5 tuinen

 1. U Jóok'ol T'aan, "La salida del habla" U Jóok'ol T'aan, "The Coming Out of Speech"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilario Chi Canul

  2012-01-01

  Full Text Available En este escrito pretendo desarrollar la concepción, la metodología, epistemología, la didáctica y la pedagogía que está detras de U jóok'ol t'aan, "La salida del habla", desde y con las voces de algunas madres mayas, obtenidas mediante una investigación etnográfica que forma parte de mi investigación de tesis "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". Por otro lado, también examino la enseñanza escolarizada de la lengua maya, específicamente el currículo estatal que se emplea para la enseñanza de la lengua maya, y la contrapongo con la adquisición de la misma lengua en las familias para generar caminos hacia una posible interculturalización de la enseñanza de las lenguas indígenas.In this writing I am trying to develop the conception of the methodology, epistemology, didactics and the pedagogy that are standing of the u jóok'ol t'aan, "the exit of the speech", from and with the voices of some Mayan mothers, obtained by means of an ethnographic investigation that comprises of my thesis research, "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". On the other hand, also I try to work and oppose the sent to school education of the Mayan language, specifically the state curriculum that is used for teaching Mayan language, with the acquisition of the same language in the families, to generate ways towards a possible interculturalization of the education of the indigenous languages.

 2. Zorggebruik na schietincident in Alphen aan den Rijn: gezondheid van getroffenen en niet-getroffen omwonenden 1 jaar na dato.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, C.E. van; Sman-de Beer, F. van der; Tielen, J.T.; Velden, P.G. van der; IJzermans, C.J.

  2014-01-01

  Healthcare utilisation of those affected by the shooting incident in Alphen aan den Rijn, the Netherlands; health of affected and non-affected neighbouring residents 1 year afterwards. Objective: To examine effects of the mass shooting in the city of Alphen aan den Rijn, the Netherlands, on the 9th

 3. Residence time and behaviour of sole and cod in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.; Aarts, G.M.; Keeken, van O.A.

  2010-01-01

  ‘Noordzeewind’ (a Nuon and Shell Wind Energy consortium) exploits a wind farm with 36 wind turbines off the coast of Egmond aan Zee: the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). This project serves to evaluate the economical, technical, ecological and social effects of offshore wind farms in genera

 4. Beoordelen van beroepsmatige blootstelling aan chronische toxische stoffen met of zonder drempeldosis via een 8-uurs MAC

  NARCIS (Netherlands)

  Marquart, J.; Scheffers, T.M.L.

  2001-01-01

  Bij beoordeling aan chronisch toxische stoffen negeert de huidige toetsing aan de MAC de cumulatieve dosis waarop de MAC over het algemeen is gebaseerd. Zelfs indien er een overschrijdingskans van maximaal 5% wordt aangehouden. De meest voorzichtige methode om hier wel rekening mee te houden is via

 5. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van gastro-enteriti

 6. Lectoren en hun publicaties ; Onderzoek naar de bereidheid van lectoren om publicaties ‘Open Access’ te publiceren

  NARCIS (Netherlands)

  Hilleke van der Reijden; Sylvia Schoenmakers; Jan Companjen; Annelies de Jeu; Dr. Daan Andriessen

  2011-01-01

  In het najaar van 2010 is een onderzoek gehouden onder alle lectoren in Nederland naar hun houding ten opzichte van Open Access. Open Access is het digitaal, online, gratis en vrij van de meeste auteursrechtrestricties beschikbaar maken van onderzoeksresultaten. Uit het onderzoek blijkt dat lectoren

 7. Risico-analyse van met chroom, arseen en zware metalen verontreinigde vloeivelden 'Zandleij' Tilburg; ecotoxicologisch en bodemchemisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Groenenberg, J.E.; Bril, J.; Ma, W.C.; Harmsen, J.; Toorn, van den A.

  1999-01-01

  Om het ecologisch risico vast te stellen van een verontreiniging met chroom, arseen en zware metalen in de bodem van de voormalige vloeivelden is een gecombineerd ecotoxicologisch en bodemchemisch onderzoek uitgevoerd. Uit het ecotoxicologisch onderzoek bleek geen aantoonbaar negatief effect van de

 8. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van

 9. Kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse metaalindustrie : een enquête-onderzoek naar de functies van werkvoorbereider en onderhoudsmonteur

  NARCIS (Netherlands)

  Alders, B.C.M.; Christis, J.; Bilderbeek, R.H.

  1992-01-01

  Dit rapport presenteert de voornaamste uitkomsten van een enquête-onderzoek in de metaalindustrie naar de functies van werkvoorbereiders en onderhoudsmonteurs. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in : de kwalitatieve veranderingen in de arbeidsinhoud en de voorwaarden waaronder

 10. ME en stress : Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

  NARCIS (Netherlands)

  Slothouwer, A.; Vlek, G.C.K.; Dijkhoff, N.; Kuyvenhoven, N.

  1986-01-01

  De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele belasting als gevolg van de fysieke en/of emotionele belasting voor het persoonlijk functioneren van de betrokken ME-ers. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam tussen september

 11. Bio-energy. An overview study of environmental aspects of techniques for biomass based generated energy; Bio-energiecentrales. Inventariserend onderzoek naar milieu-aspecten bij diverse energieopwekkingtechnieken met behulp van biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morgenstern, P.P.; De Groot, G.M.

  2010-11-15

  The RIVM conducted a short overview study of techniques applied in the Netherlands to produce biomass based fuel or biomass based generated energy. The study focuses on scale and potential emissions for different branches. Relevant laws are included in the study as well. The overview is made on behalf of the VROM-inspectorate and is meant as an overview of current developments regarding biomass based generated energy. The scope of this study was set in consultation with the VROM-Inspectorate. Most attention was given to combustion on small and average scale, gassing and pyrolysis. These techniques need different temperatures and doses of oxygen and result in different products, e.g. oil, coal and gas. The term fermentation in this study is mainly used for the fermentation of dung. If an additional organic product is added the term co-fermentation is used. [Dutch] Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van technieken die in Nederland worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren of energie op te wekken met behulp van biobrandstoffen. De aandacht gaat uit naar de schaal waarop dit plaatsvindt en de emissies van deze bedrijven die bij de desbetreffende technieken kunnen vrijkomen. Daarnaast is de relevante wet- en regelgeving in kaart gebracht. Het overzicht is gemaakt op verzoek van de VROM-Inspectie, die hiermee zicht wil krijgen op de huidige ontwikkelingen waarbij biomassa wordt gebruikt om energie op te wekken. In overleg met de VROM-Inspectie is het onderzoek verder afgebakend. De meeste aandacht gaat uit naar verbrandingsinstallaties op kleine of middelgrote schaal, vergassinginstallaties, pyrolyse-installaties en (co)-vergistinginstallaties. Pyrolyse, vergassing en verbranding zijn technieken waarbij verschillende temperaturen en hoeveelheden zuurstof tot verschillende producten leiden. Deze producten zijn bijvoorbeeld olie, kolen en gas. Bij vergisting wordt in dit onderzoek vooral de productie van biogas uit mest bedoeld. Er is sprake van co-vergisting als

 12. Supplementary study of possible risks and consequences of the exploration and exploitation of shale and coal gas in the Netherlands. Final report of the research questions A and B; Aanvullend onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van de opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland. Eindrapport onderzoeksvragen A en B

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-15

  The Dutch Ministry of Economic Affairs has given the consortium consisting of Witteveen and Bos, Arcadis and Fugro an assignment to investigate the possible risks and effects of exploration and exploitation of shale gas and coal bed methane in The Netherlands. The main questions of the research have been outlined in 55 research question that have been answered in the shape of technical notes. This summary contains the most important findings of this research. Attention is paid to Conventional versus unconventional gas, Footprint and nuisance, Methane emissions and climate footprint, Earthquakes and subsidence, Water usage, Fraccing fluid, Safety, Ground water, Relation with current legislation [Dutch] Het Ministerie van Economische Zaken heeft het consortium Witteveen+Bos, Arcadis en Fugro opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland. De hoofdvragen van het onderzoek zijn uitgewerkt in 55 onderzoeksvragen, die in achtergrondnotities zijn beantwoord. Aandacht is besteed aan Conventioneel versus onconventioneel gas, Ruimtebeslag en hinder, Methaanemissies en klimaatvoetafdruk, Bodembewegingen, Watergebruik, Frac-vloeistof, Veiligheid, Grondwater, en de Relatie met huidige mijnbouwwetgeving.

 13. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed ontwi

 14. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber o

 15. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber o

 16. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber

 17. Database of measurements on the offshore wind farm Egmond aan Zee

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, A.J.; Wagenaar, J.W.; Eecen, P.J.; Holtslag, M.C.

  2012-01-01

  This paper presents the database of the measurements that have been acquired over the years in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). In addition, two topics are discussed: the analyses on this database that were performed in the past, and the potential for new analyses in the framework of th

 18. Deductieve onderzoekingen over aard en ontstaan van betrekkingen tussen biologische kenmerken : Een biodynamische studie aan haring

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, Douwe Taco

  1958-01-01

  Organische systemen (waaronder organismen) ontlenen hun specifiek biologisch karakter aan de combinatie van drie fundamentele eigenschappen: (1) Op elk moment is het organisme een totaliteit (Ganzheit) van vitale processen. Deze processen zijn onderling verweven en hiërarchisch geordend. (2) Op kort

 19. De acute arsine-intoxicatie. Richtlijnen voor opvang door EHBO'ers, ambulance-personeel en (bedrijfs)arts van slachtoffers van expositie aan arsine

  NARCIS (Netherlands)

  Remmert HP; Cremers PMA

  1987-01-01

  De gevaren verbonden aan de expositie aan arsine maken het wenselijk dat een protocol beschikbaar is waarbij minimaal de hoofdlijnen zijn aangegeven hoe bij dergelijke ongevallen te handelen. Dit document bevat een voorstel daartoe, waarin vooral aandacht is besteed aan de medische aspecten bij

 20. De acute arsine-intoxicatie. Richtlijnen voor opvang door EHBO'ers, ambulance-personeel en (bedrijfs)arts van slachtoffers van expositie aan arsine

  NARCIS (Netherlands)

  Remmert HP; Cremers PMA

  1987-01-01

  De gevaren verbonden aan de expositie aan arsine maken het wenselijk dat een protocol beschikbaar is waarbij minimaal de hoofdlijnen zijn aangegeven hoe bij dergelijke ongevallen te handelen. Dit document bevat een voorstel daartoe, waarin vooral aandacht is besteed aan de medische aspecten bij

 1. Wonen en werken aan het water door de eeuwen heen : landschapsgenese en bodemontwikkeling van de Schuytgraaf (VINEX locatie Arnhem-Zuid)

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, J.R.; Kooistra, M.J.; Verbauwen, E.C.; Harig, R.M.K.; Makaske, B.

  2001-01-01

  Historisch bodemkundig onderzoek in de buurschap De Laar (vroeger Elst, momenteel Arnhem), in werkputten bij stadsuitbreiding (vinex). Dit als toelichting op de relatie tussen bodemlagen en archeologische vondsten

 2. Onweerlegbaar Bewijs? Over het Belang en de Waarde van empirisch Onderzoek voor Financierings- en Beleggingsvraagstukken

  NARCIS (Netherlands)

  M.J.C.M. Verbeek (Marno)

  2002-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Faculteit der Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 21 juni 2002

 3. Een experimenteel onderzoek over de werking van de aconitine op het hart

  NARCIS (Netherlands)

  Boomsma, Jan Pieter

  1946-01-01

  Een literatuuroverzicht werd gegeven betreffende de geschiedenis, botanie, toxicologie, chemie en pharmacologie van aconitine. Vervolgens werden de verschijnselen, die gedurende de vergiftiging met aconitine aan het hart optraden, bestudeerd. Hiervoor werden de volgende experimenten verricht: 1. Mec

 4. Over de Noodzaak en Wetenschappelijke Uitdagingen van Onderzoek naar Strategische Waarde Creatie van Management Modellen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  2012-01-01

  textabstractDe Nederlandse versie van de in het Engels uitgesproken rede ter gelegenheid van het afscheid als Full Professor of Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, op 11 mei 2012

 5. Intersectoraal samenwerken in de aanpak van gezondheidsachterstanden : Een onderzoek onder zestien gemeenten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Storm I; Savelkoul M; Busch MCM; Maas J; Schuit AJ; VTV

  2010-01-01

  Het aantal gemeenten dat aandacht besteedt aan integraal gezondheidsbeleid om de gezondheid van burgers te verbeteren of gezondheidsachterstanden terug te dringen is in de afgelopen jaren gestegen. De manier waarop sectoren binnen en buiten de volksgezondheidssector samenwerken om gezondheidsachters

 6. Onderzoek naar de kostprijs van asperges in verschillende teeltcentra : prijspeil 1956/57

  NARCIS (Netherlands)

  Does, van der J.

  1956-01-01

  In het kader van een geleidelijke algehele herziening van de kostprijsberekeningen der voornaamste groentegewassen, is in dit rapport de aspergeteelt in de 4 belangrijkste teeltcentra behandeld. De basisgegevens, welke aan de uitgevoerde berekeningen ten grondslag liggen zijn, wat de kostenkant

 7. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit en bureau Veldkamp-TNS/NIPO. Het onderzoek bevestigt dat een flinke groep consumenten verduurzaming belangrijk vindt, maar er niet altijd naar handelt. Aangezien mensen zich niet altijd gedragen naar wat zij belangrijk vinden, zijn de huidige geringe marktaandelen van duurzamere productvarianten geen goede voorspellers van het draagvlak voor overheidsbeleid. Om verduurzaming van consumptie te stimuleren, lijkt het zinvol dat de overheid het plezier van het individueel bijdragen aan duurzaamheid benadrukt en ervoor zorgt dat de individuele consument er zeker van is dat voldoende anderen ook duurzamere productvarianten kopen. Consumenten geven daarbij de voorkeur aan zachte drang met bijvoorbeeld subsidies, ook als dat voor hen duurder uitvalt dan harde dwang.

 8. Een onderzoek naar de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior

  NARCIS (Netherlands)

  Witkop-Oostenrijk, Geerdina Ali

  1955-01-01

  Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden kunnen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior. Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden bestond en omdat de mogelijkheden om

 9. Onderzoek naar de verbetering van de bepaling van 210Po en 210Pb in depositie

  NARCIS (Netherlands)

  Glastra P; LSO

  1998-01-01

  In 1995 is gebleken dat de chemische opbrengst van het als merker toegevoegde 208Po bij de bepaling van 210Po en 210Pb in depositiemonsters vaak minder is dan de vereiste 50%. De oorzaak van de lage chemische opbrengsten is onderzocht. Dit rapport beschrijft de uitvoering van het onderzoek en de

 10. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés o

 11. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 12. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 13. Bioclimatic in medische omgeving. TNO Onderzoek met innovatievoucher SenterNovem

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, H.J.M.; Duisterwinkel, A.E.; Wieringa, F.P.

  2008-01-01

  De viertraps-luchtbehandelingstechniek van Bioclimatic is speciaal ontworpen om de lucht te zuiveren van allerlei zwevende deeltjes en micro-organismen. Met een innovatievoucher van SenterNovem heeft het bedrijf een oriënterend onderzoek laten uitvoeren door TNO naar eventuele medische toepassingen.

 14. Bijnierschorsactiviteit bij CARA (Astma); onderzoek naar de corticosteron en cortisolspiegel in het bloed

  NARCIS (Netherlands)

  Weller, Herman Hendrik

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het onderzoek werd opgezet teneinde enkele endocrinologische aspecten van het probleem 'astma' te benaderen, waarbij de bijnierschors activiteit centraal werd gesteld. vVerkhypothese was hierbij de gedachtengang dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen het astma bronch

 15. Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.W.J.; Haan, T. de

  1989-01-01

  In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte ge

 16. Onderzoek naar mogelijkheden voor rendementsverbetering van de zetmeelaardappelteelt op toekomstgerichte bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Wustman, R.

  2000-01-01

  Doel van het hier beschreven onderzoek is het in samenwerking met telers opsporen van de knelpunten en de potentiële mogelijkheden voor verhoging van de knolopbrengst en het onderwatergewicht, beperking van de verliezen, kwaliteitsverbetering en kostenreductie en het realiseren van de beschikbare

 17. Visueel diagnostische vaardigheden in de medische praktijk: van onderzoek naar onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jaarsma, Thomas; Kok, Ellen; Ravesloot, Cécile; De Bruin, Anique

  2013-01-01

  Jaarsma, T., Kok, E., Ravesloot, C., & De Bruin, A. (2012, 15 November). Visueel diagnostische vaardigheden in de medische praktijk: van onderzoek naar onderwijs [Visual diagnostic skills in medical practice: from research to education]. Presentation at the congress of the Netherlands Association fo

 18. Warmwaterbehandeling Allium en Crocus ; / Onderzoek naar de mogelijkheden voor een cultuurkook

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2010-01-01

  Allium Uit eerder onderzoek was gebleken dat het Krokusknolaaltje (Aphelenchoides subtenuis) in Allium goed kan worden bestreden door de bollen een warmwaterbehandeling van 4 uur bij 45°C te geven na 24 uur voorweken. De warmwaterbehandeling moet worden uitgevoerd binnen 10 dagen na rooien. Het was

 19. Onderzoek naar betere schatting van de dichtheid van gras- en maiskuilen

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.L.G.; Abbink, G.W.; Schooten, van H.A.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om, voor de berekening van de voervoorraden, de dichtheid van gras- en maïskuilen nauwkeuriger te schatten dan de huidige tabelwaarden. De gewashoeveelheden van 104 graskuilen, 42 maiskuilen en 108 grote balen (54 ronde en

 20. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor

 1. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 2. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Roeke, M.

  2009-01-01

  Samenvatting Het doel van dit onderzoek was om sekseverschillen onder chronische patiënten op fysiek-, psychisch- en sociaal functioneren en algemene kwaliteit van leven in kaart te brengen. Daarnaast werd er naar mogelijke verklaringen voor sekseverschillen gekeken. Er werden verschillende onderzoe

 3. De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine: een gerandomiseerd onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  E.K. Lugard (Eveline)

  1997-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het optreden van spanningshoofdpijn en migraine voor en na de eliminatie van bepaalde onderdelen uit de voeding. Zowel in de vakliteratuur als in de lekenpers, wordt migraine onder meer in relatie gebracht met het gebruik van bepaalde voedin

 4. Stimulering van groente- en fruitconsumptie verantwoord ondanks gebruik bestrijdingsmiddelen : bestrijdingsmiddelen doorgerekend in getalsmatig onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, L.; Soffers, A.E.M.F.

  2005-01-01

  De mogelijke aanwezigheid van residuen bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit vormt geen belemmeringen voor het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie voor een betere gezondheid. In een onderzoek van het Voedingscentrum, de afdeling Toxicologie van Wageningen Universiteit en het College vo

 5. Onderzoek naar de radioactiviteit van gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater

  NARCIS (Netherlands)

  Glastra P; Koster HW; Mattern FCM

  1988-01-01

  Dit rapport vermeldt de resultatena van het onderzoek naar de radioactiviteit van verschillende merken gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat het Ra-226 gehalte varieerde van 0.3 tot 400 Bq/m3. Het Ra-228 gehalte varieerde van 30 tot 210 Bq/

 6. Chemisch en microbiologisch en sensorisch onderzoek naar de kwaliteit van broodjes tartaar

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1984-01-01

  Het door middel van chemisch, microbiologisch en sensorisch onderzoek verkrijgen van een indruk van de kwaliteit van in horecazaken gekochte broodjes tartaar. Er werden 30 monsters broodjes tartaar, verkregen uit diverse broodjeszaken, automatieken en snackbars, onderzocht. Van alle monsters werd he

 7. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés

 8. Vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden

  NARCIS (Netherlands)

  Canton, J.H.; Mathijssen-Spiekman, E.A.M.

  1983-01-01

  Ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden is vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen uitgevoerd. Daphnia magna en de twee geteste groene algen (Chlorella pyrenoidosa en Scenedesmus pannonicus) bleken voor alle onderzochte biociden gevoeliger te zijn dan de vissen (P

 9. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor cer

 10. Het ijzermetabolisme van de zeelt Tinca tinca linnaeus : een vergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  J.P. van Dijk (Johannes)

  1973-01-01

  textabstractReeds in 1937 stelden McCance en Widdowson (1937) dat de zeer beperkte ijzerafgifte een karakteristiek aspect van de ijzerhuishouding van de mens is. Het sindsdien verrichte onderzoek heeft dit vele malen bevestigd. Het inzicht dat het vermogen om ijzer uit te scheiden in kwantitatieve z

 11. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende

 12. Het verstrekken van stro, compost en tuinaarde aan mestvarkens = The supply of straw, compost and garden mould to fattening pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Bure, R.G.; Kerk, van de P.; Koomans, P.

  1983-01-01

  Vergelijkingsonderzoek onder mestvarkens naar de invloed van achtereenvolgens stro verstrekken met behulp van manden, kompost verstrekken op een vlonder en het verstrekken van tuinaarde met behulp van een automaat op afwijkende gedragingen (zoals knabbelen aan elkaar en staartbijten) bij mestvarkens

 13. Eindrapportage ‘Verminderde Circulatie’ : demonstratie en optimalisering van aan/uit-regeling en frequentieregeling bij luchtcirculatie in palletkisten

  NARCIS (Netherlands)

  PPO Bomen-bollen,

  2005-01-01

  Het project ‘Verminderde circulatie’ had tot doel om meer inzicht te krijgen in de juiste instellingen van frequentie regelaars en aan/uit-regelingen van systeem ventilatoren ten behoeve van de circulatie in bloem bollenbewaarruimten .

 14. The practice of neurology, 2000-2010: report of the AAN Member Research Subcommittee.

  Science.gov (United States)

  Adornato, B T; Drogan, O; Thoresen, P; Coleman, M; Henderson, V W; Henry, K A; Liu, L; Mortimer, J A; Schneck, M J; Borenstein, A R

  2011-11-22

  To present an analysis of American Academy of Neurology (AAN) membership demographics and practice trends over the past decade. Data from the 2009 AAN Census and 2010 Practice Profile Form (PPF) surveys were compared to results from 2004 and 2000 surveys. The Census was sent to all AAN members, and the PPF was sent to a random sample of US practicing neurologists. Since 2000, AAN membership increased by 31%, and the number of US neurologist-members increased by 14%. Mean age of US neurologists increased from 48.6 to 53.3 years, and 23.9% of neurologists are women. There was a 15% increase in the proportion of neurologists relative to the US population, from 3.41 neurologists per 100,000 population in 2000 to 3.92 neurologists in 2009. In 2009, 24.1% of US neurologists were in solo practice, 27.8% were in a neurology group, and 35.6% were in multispecialty/university settings, with little change in practice arrangements over time. The top 5 practice interest areas were unchanged since 2004 as were the number of hours devoted to patient care (42.3) or total work hours per week (57.1). Little change was observed in performed procedures, except increased use of botulinum toxin and nerve blocks and a decline in lumbar punctures. Neurologists rely more on physician assistants to see follow-up and new patients independently (p neurologic diagnosis and therapy, there has been little change in practice characteristics of US neurologists.

 15. Vrije en reguliere scholen vergeleken : een onderzoek naar de effectiviteit van Vrije scholen en reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, Hilligje

  2009-01-01

  Leerlingen op Vrije scholen hebben een forse rekenachterstand vergeleken met leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarentegen is hun houding ten opzichte van leren aanzienlijk positiever, ontdekte Hilde Steenbergen in haar vergelijkend onderzoek tussen de leeruitkomsten van beide onderwijsvormen.

 16. Vrije en reguliere scholen vergeleken : Een onderzoek naar de effectiviteit van Vrije scholen en reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, Hilligje

  2009-01-01

  Leerlingen op Vrije scholen hebben een forse rekenachterstand vergeleken met leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarentegen is hun houding ten opzichte van leren aanzienlijk positiever, ontdekte Hilde Steenbergen in haar vergelijkend onderzoek tussen de leeruitkomsten van beide onderwijsvormen.

 17. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 18. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 19. Inventarisatie, voorkoming en bestrijding van fytoplasma en zijn vector in Muscari. Voortgezet diagnostisch onderzoek 2010/2011

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.; Leeuwen, van P.J.; Pham, K.T.K.

  2013-01-01

  Bij de broei van Muscari op pot kwamen vanaf 2007 veel klachten voor van ongelijke beworteling en ongelijke gewasontwikkeling uit ogenschijnlijk volkomen gezonde Muscaribollen. Aanvankelijk werd gedacht aan schade door herbiciden of het moment van rooien van de Muscaribollen voorafgaande aan het bro

 20. Onderzoek naar de effecten van bekalking op de nematodenfauna van drie bosopstanden in Boswachterij St. Anthonis (Peel-regio)

  NARCIS (Netherlands)

  Manger R; Schouten AJ

  1989-01-01

  In opdracht van de Directie Bos- en Landschapsbouw (voormalig Staatsbosbeheer/ sector Bosontwikkeling) van het ministerie van Landbouw en Visserij is deelgenomen aan de praktijkproef Peel. Naast bosbouwkundige aspecten wordt er in de bekalkings-proeven ook aandacht besteed aan effecten op andere

 1. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moniek van der Krogt

  2011-12-01

  Full Text Available On psychiatry, a client’s wish to die and the responsibilities of the social worker Research shows that each year, about 300 Dutch psychiatric patients emphatically and repeatedly ask for euthanasia. Two to five of those requests are honored. About 50 of the 300 patients eventually commit suicide. The process to request for euthanasia is long and complicated and such a request is rarely approved. Figures show that in 2009, 1525 people committed suicide. 750 (49% of these suicides are associated with a psychiatric history or psychiatric problems. In her work as a social worker the author is regularly confronted with clients who have a death wish. In this article, the role of the social worker when confronted with a wish to die, is explored. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener Jaarlijks vragen circa 300 psychiatrische patiënten nadrukkelijk en herhaaldelijk om hulp bij zelfdoding. Twee tot vijf van die verzoeken worden gehonoreerd. Ongeveer 50 van de 300 patiënten pleegt uiteindelijk zelfmoord. Het proces om euthanasie aan te vragen is lang en ingewikkeld en zo’n verzoek wordt dus zelden goedgekeurd. Cijfers rondom zelfdoding tonen aan dat in 2009 1525 mensen zelfmoord pleegden. 750 (49% van deze zelfmoorden wordt in verband gebracht met een psychiatrisch verleden of psychiatrische klachten. In haar werk als hulpverlener heeft de schrijver van dit artikel regelmatig te maken met cliënten die aangeven dood te willen. In dit artikel wordt de rol van de hulpverlener, wanneer deze geconfronteerd wordt met een doodswens, uiteengezet.

 2. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 3. Onderzoek naar de kostprijs van asperges in verschillende teeltcentra : prijspeil 1956/57

  NARCIS (Netherlands)

  Does, van der J.

  1956-01-01

  In het kader van een geleidelijke algehele herziening van de kostprijsberekeningen der voornaamste groentegewassen, is in dit rapport de aspergeteelt in de 4 belangrijkste teeltcentra behandeld. De basisgegevens, welke aan de uitgevoerde berekeningen ten grondslag liggen zijn, wat de kostenkant betr

 4. Biozuiveringssystemen voor de open teelten : stand van zaken van onderzoek 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Wenneker, M.; Beltman, W.H.J.; Lans, van der A.; Weide, van der R.Y.; Werd, de H.A.E.

  2010-01-01

  In dit project werd gezocht naar zuiveringssystemen voor de verwerking van restwater die gemakkelijk op bedrijven zijn te implementeren. Daarbij is voor agrariërs belangrijk dat de systemen goedkoop en betrouwbaar zijn, met een minimum aan arbeid, maar hoog rendement.

 5. Recreatie en geluidbelasting in 1995 en 2030; onderzoek voor milieuverkenning 5

  NARCIS (Netherlands)

  Goossen, C.M.; Langers, F.; Vries, de S.

  2000-01-01

  In opdracht van het RIVM is voor de milieuverkenning 5 onderzocht in hoeverre recreatief aantrekkelijke gebieden in hinderlijke geluidszones liggen en hoe deze situatie in 2030 is. De recreatieve kwaliteit van het landelijk gebied is bepaald aan de hand van de indicatoren grondgebruik,

 6. Onderzoek naar de mutagene werking van acrylamide en methacrylamide bij Drosophila melanogaster

  NARCIS (Netherlands)

  Kramers PGN; Groot MG; Mout HCA; Verharen HW

  1989-01-01

  Acrylamide is mutageen in de somatische mutatie- en recombinatietest (SMART) met Drosphila melanogaster na behandeling van larven vanaf het 2e en 3e larvale stadium tot aan de verpopping, bij concentraties van 1,0 ; 1,5 en 2,0 mM in gedistilleerd water. Concentraties van 1,5 en 2,0 mM acrylamide v

 7. "Halt": een alternatieve aanpak van vandalisme : interimrapport van een evaluatie-onderzoek naar vandalismeprojecten

  NARCIS (Netherlands)

  Kruissink, M.

  1987-01-01

  In dit interimrapport worden de zeven bestaande Halt-projecten beschreven. Daarbij komen aan de orde: de organisatie in het algemeen, de doelstellingen, de concrete werkwijze ten aanzien van de alternatieve bezigheden en de overige activiteiten die de projecten ondernamen. In het laatste hoofdstuk w

 8. Chemisch en microbiologisch en sensorisch onderzoek naar de kwaliteit van broodjes tartaar

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1986-01-01

  Er werden 30 monsters broodjes tartaar onderzocht. Van alle monsters werd het gewicht van de tartaar bepaald. Het vlees werd chemisch onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit en sulfiet, terwijl ook de vleessoort geidentificeerd werd. De tartaar werd microbiologisch onderzocht op aeroob roeso

 9. Bodemkundig onderzoek in een aantal percelen langs de gasleiding in Meeden (Gr.)

  NARCIS (Netherlands)

  Heuveln, van B.

  1967-01-01

  In het najaar van 1965 heeft de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij een gasleiding gelegd, o.m. door het dorp Meeden. Op de percelen is voor het leggen bronbemaling toegepast. De grondeigenaren stellen, dat door deze bronbemaling mogelijk schade is toegebracht aan hun landerijen.

 10. Etienne Wenger: inspiratie voor lerarenopleiders en onderzoekers van leren en onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, S.

  2006-01-01

  Het artikel doet verslag van een symposium en masterclasses aan promovendi door Etienne Wenger bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Wenger's werk over 'communities of practice' geeft een perspectief op leren dat van belang is voor zowel het onderwijs - en dus voor opleiden van leraren - als ook voor

 11. Out of the box..! : kennisinnovatie in het groene onderwijs en onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, W.; Jonkhof, J.F.

  2010-01-01

  Hoe kunnen de krachten gebundeld worden om de problemen van stad en land in de 21ste eeuw aan te pakken met de inzet en inventiviteit van de toekomstige generaties beleidsmakers, kennisdragers en burgers? De belangrijkste doelstelling van het lectoraat is om binnen het thema Groene Leefomgeving van

 12. Aging in relation to the environment; Vergrijzing nieuwe loot aan milieustam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kester, J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2005-01-01

  The aim of the NIDO-programme 'Growing old in your own home' (EOW, abbreviated in Dutch) of the National Initiative Sustainable Development (NIDO, abbreviated in Dutch) was to initiate and stimulate the development of sustainable houses for elderly people with more comfort and safety and low use of energy and materials, focusing on information and communication technology applications, also know as domotics. In this article an overview is given of the EOW programme, its contents and results. [Dutch] De afgelopen twee jaar hebben ouderen, woningcorporaties, zorginstellingen, onderzoekers en consultants zich verdiept in de praktische uitwerking van een duurzame toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de huisvesting van ouderen. Dit gebeurde in het NIDO-programma 'In Eigen Omgeving Oud Worden'. De resultaten van dit programma zijn van belang voor alle partijen die betrokken zijn bij huisvesting voor senioren.

 13. Oorlewing van die skerpioen Opistophthalmus pugnax (Scorpionidae ná blootstelling aan ’n letale dosis SO2-gas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willie J. van Aardt

  2013-02-01

  Full Text Available Skerpioene is bekend vir hul aanpasbaarheid by toestande in ’n droë habitat, min voedsel en radioaktiewe bestraling. Niks is bekend oor hul aanpasbaarheid by skadelike gasse nie. Resultate van hierdie eksperiment by Opistophthalmus pugnax bewys dat hulle ’n hoë dosis van 1000 dele per miljoen SO2 kan oorleef wat nie die geval is by die mens nie. Byvoorbeeld, die suurstofverbruikskoers neem eerder toe van 4.16 µmol/g-1 uur-1 na 7.69 µmol/g-1uur-1, een uur ná blootstelling aan SO2. Veertig minute na blootstelling was die ṀO2 steeds bykans twee keer hoër in vergelyking met die ṀO2 aan die begin. Hierdie bevinding moet deur verdere eksperimente nagevors word, veral wat die rol van spirakulumsluiting speel by blootstelling aan SO2.

 14. V.I. Romeiko Gurko: Van militêre attaché tot generaal aan die Oosfront

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. De Jong

  2012-02-01

  Full Text Available Van al die militêre attachés wat die Anglo-Boereoorlog aan Britse en Republikeinse kant gedien het, was die Rus V.I. Romeiko Gurko die militêr wat in sy latere lewe die hoogste rang bereik het. In die Eerste Wêreldoorlog was hy tydelik Hoof van die Generale Staf aan die front in Oos-Europa. Sy loopbaan was net so indrukwekkend as die van sy vader, losef Vladimirovich Romeiko Gurko. Laasgenoemde is in 1828 gebore te Mohilev, het in 1846 sy graad behaal aan die militêre kollege, "Corps of Pages", en as husaar in die keurkorps die keiserlike garde gedien. Hy het bestuursposte van belang beklee en hom onderskei in die Russies-Turkse oorlog, 1877 - 78. Hy voer die ruitery aan tydens die langdurige beleg van die stad Plevna in Bulgarye. Hy trek met 70 000 soldate in Desember 1877 oor die Balkanberge. Dit was winter en die tog was baie moeilik, vergelykbaar met Napoleon se tog oor die Alpe. Hy het daarna die Turke 'n paar maal verslaan en Adrianopel beset. Na die oorlog was hy onder meer goewerneur van enkele groot stede. By sy aftrede in 1894 is hy tot veldmaarskalk bevorder. Hy sterf in 1901. Voorwaar 'n mooi loopbaan, maar sy tweede seun, Vassilii, sou nie by hom agterstaan nie. Vassilii (Engels: Basil losefovich Romeiko Gurko is gebore op 20 Mei (Russiese datum 8 Mei 1864 en het in 1885 sy graad behaal aan die militêre kollege ("Corps of Pages" en in 1892 aan die akademie van die Generale Staf sy kwalifikasie behaal. Hy was vlot in Engels, Frans en Duits. In 1899 word hy luitenant-kolonel by die kavallerie.

 15. Een DWARS perspectief op mentoring in Rotterdam. : Een verkenning van de bijdrage van de mentor methodiek aan het bereik en de toerusting van allochtone (risico)jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Outmany, Fouzia; Peters, Dorothee; Lub, Vasco; Walraven, Guido

  2011-01-01

  Om de brug te kunnen slaan tussen onderzoek en praktijk hebben twee ministeries academische werkplaatsen opgericht. Een academische werkplaats is een samenwerkingsverband tussen een praktijkinstelling en een hogeschool of universiteit. De praktijkinstelling krijgt toegang tot onderzoeksresultaten en

 16. Urban and suburban lifestyles and residential preferences in a highly urbanized society Urbane en suburbane leefstijlen en woonvoorkeuren in een samenleving onder verstedelijkingsdruk. Resultaten op basis van case onderzoek in Gent (Vlaanderen, België

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georges Allaert

  2012-12-01

  respondenten ; en manifeste leefstijlen, gekoppeld aan verschillende gedragspatronen. In concreto worden de resultaten van een kwantitatief leefstijlonderzoek in vier wijken in de Gentse regio gepresenteerd. Dit onderzoek bevestigt dat de inwoners van stedelijke en voorstedelijke gebieden uiteenlopende manifeste leefstijlen hebben. Dit resulteert in een sociaal-ruimtelijke ongelijkheid en polarisatie tussen de stedelijke centra en de suburbane rand. Zowel de stedelijke als de suburbane inwoners opteren in de toekomst voor een (nog veiliger woonomgeving en voor een vrijstaande eengezinswoning met eigen tuin, gesitueerd in een residentiële wijk. Deze woonvoorkeuren kunnen (verdere suburbanisatie veroorzaken, maar hoeven niet te leiden tot segregatie, aangezien het samenwonen met gelijken geen driver voor migratie blijkt te zijn in Vlaanderen.

 17. Bouwen aan een kwaliteitssysteem in de revalidatiezorg: Een poging tot constructive technology assessment van een kwaliteitssysteem in een gezondheidszorginstelling

  NARCIS (Netherlands)

  W.H. van Harten (Wim)

  1997-01-01

  textabstractIn dit proefschrift staat de vraag naar de meerwaarde van (investeringen in) een kwaliteitssysteem in een revalidatiecentrum centraal. In de gezondheidszorg wordt vanaf het midden van de jaren tachtig toenemend gesproken over kwaliteit. De aandacht hiervoor groeide toen geleidelijk aan b

 18. Uitspoeling van zware metalen uit landbouwgronden; schatting van de bijdrage van uitspoeling uit landbouwgronden aan de belasting van het oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Groenenberg, J.E.; Bril, J.; Vries, de W.

  2002-01-01

  Uitspoeling van metalen vanuit de bodem naar grond- en oppervlaktewater is tot nu toe niet meegenomen bij de schattingen van de belasting van oppervlaktewater met metalen. Om te kunnen beoordelen of de bijdrage van uitspoeling wezenlijk bijdraagt aan de belasting van oppervlaktewater is een model on

 19. Het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen : uitgangspunt voor rechtsvergelijking inzake (homo-)seksuele gerichtheid

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2013-01-01

  In het (vergelijkende) seksuelegerichtheidsrecht gaat het steeds om gerichtheid op anderen - ongeacht geslacht. Deze oratie betoogt dat ‘the right to relate' hierbij het uitgangspunt kan zijn. Dit recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen impliceert een recht om uit de kast te komen en om same

 20. Brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data: Resultaten behaald in het kader van “De Energieboerderij”

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuizen, A.T.; Vermeulen, B.; Verwijs, B.R.

  2011-01-01

  Binnen het project de Energieboerderij zijn brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was om betrouwbare gegevens te produceren die aangeven hoe groot de input van fossiele energie in de vorm van diesel is. Dit is uitgewerkt door brandstofverbruik te me

 1. Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, impact porpoises?

  NARCIS (Netherlands)

  Leopold, M.F.; Camphuysen, C.J.

  2009-01-01

  The Dutch consortium "NoordzeeWind" has built the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters, known as "Offshore Wind farm Egmond aan Zee" (OWEZ) Part of the construction works consisted of driving 36 monopiles into the sea floor, during April-June 2006. The noise levels that attended this a

 2. Johannes Maccovius (1588-1644) zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Asselt, W.J. van

  2006-01-01

  In de kerkelijke geschiedschrijving behoort Jan Makowsky (1588-1644) bepaald niet tot de categorie van auteurs die op enigerlei sympathie kunnen rekenen(1). Deze Poolse aristocraat en zwager van Rembrandt(2), die bijna dertig jaar lang theologie en filosofie doceerde aan de universiteit van Franeker

 3. Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, impact porpoises?

  NARCIS (Netherlands)

  Leopold, M.F.; Camphuysen, C.J.

  2009-01-01

  The Dutch consortium "NoordzeeWind" has built the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters, known as "Offshore Wind farm Egmond aan Zee" (OWEZ) Part of the construction works consisted of driving 36 monopiles into the sea floor, during April-June 2006. The noise levels that attended this

 4. {sup 220}Rn measurements and implications for earlier surveys of {sup 222}Rn; Meting van {sup 220}Rn en consequenties voor eerdere {sup 222}Rn-surveys. VERA-onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blaauboer, R.O.

  2010-08-15

  (Rn-222) in nieuwbouwwoningen voor dan op basis van eerdere radonsurveys werd aangenomen. De oude radondetectoren blijken na onderzoek ook gevoelig voor radioactief thoron (Rn-220), waarvan meer aanwezig is dan werd gedacht. Dit volgt uit een nader onderzoek aan deze detectoren, dat plaatsvond naar aanleiding van een landelijke survey naar de stralingsbelasting in Nederlandse woningen die tussen 1994 en 2003 zijn gebouwd. Detectoren die voor internationale vergelijkingsstudies naar radon worden gebruikt, zijn tot nu alleen op dit edelgas ingesteld. Dat sommige typen detector behalve radon ook thoron meten, valt dan niet op. Net als in Nederland is er internationaal een toegenomen aandacht voor thoron vanwege survey-resultaten die sterk door thoron bleken te zijn beinvloed. Het thoron lijkt afkomstig van een (veel voorkomend) bouwmateriaal met verhoogde thoronuitstoot, mogelijk een afwerkmateriaal. Inmiddels is gebleken dat er gedurende een aantal jaar in Nederland stucmateriaal is toegepast dat door het ingredient fosfogips meer thoron bevatte. Mogelijk geven echter ook andere afwerkmaterialen aanleiding tot een verhoging. Een groot deel van de dosis straling die mensen binnenshuis ontvangen, is het gevolg van het inademen van de radioactieve vervalproducten van radon en thoron. Radon en thoron worden van nature gevormd in bodem- en bouwmaterialen. Een deel daarvan komt in de woning terecht, omdat ze gasvormig zijn. Blootstelling aan straling in de woning is verantwoordelijk voor ruwweg de helft van de stralingsbelasting die Nederlandse burgers gemiddeld door het jaar heen oplopen.

 5. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 6. De "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorziening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Elberse

  2015-09-01

  kleinschalig onderzoek naar de wijkvoorziening “Koffie om de Hoek” centraal. Koffie om de Hoek is een inloopmogelijkheid in een wijkcentrum, bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De voorziening heeft als doel de drempel om contacten te leggen en activiteiten te ondernemen buiten de wereld van de GGZ te verkleinen. Aan de hand van de vijf belangrijkste onderzoeksbevindingen wordt geïllustreerd hoe precair de praktijk van lichte steun is binnen deze voorziening. Bezoekers ervaren professionals en andere mensen die gebruik maken van de voorziening als een belangrijke bron van steun, maar de omgang met “de ander” (de andere bezoekers en professionals kan ook tot spanningen leiden. Die kunnen zo hoog oplopen dat bezoekers afhaken, zelfs wanneer de voorziening het enige moment in de week biedt waarop zij contact hebben met “de ander”. In het laatste deel van het artikel wordt stilgestaan bij de betekenis van de bevindingen voor de voorziening en wordt ervoor gepleit om gebruikers en professionals in zorg en welzijn nadrukkelijker bij evaluatief onderzoek te betrekken dan doorgaans het geval is.

 7. Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de wijzen waarop leerkrachten in het protestants-christelijk primair onderwijs betekenis toekennen aan religieuze en etnische diversiteit van leerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegt, I.C.

  2010-01-01

  Diversity in the classroom: pupil diversity as constructed by teachers at Protestant-Christian primary schools in the Netherlands (Dutch, with a summary in English) Original title: Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. This Ph.D. dissertation distinguishes the contradictory ideals

 8. Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de wijzen waarop leerkrachten in het protestants-christelijk primair onderwijs betekenis toekennen aan religieuze en etnische diversiteit van leerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegt, I.C.

  2010-01-01

  Diversity in the classroom: pupil diversity as constructed by teachers at Protestant-Christian primary schools in the Netherlands (Dutch, with a summary in English) Original title: Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. This Ph.D. dissertation distinguishes the contradictory ideals

 9. Whiplashproblematiek in Nederland : inventarisatie van lopende activiteiten in Nederland over 1994 en 1995 en een beschrijving van het probleem aan de hand van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV-kennis.

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van

  1996-01-01

  The principal activities in the whiplash field in The Netherlands in 1994 and 1995 are briefly dealt with. It seems that various institutes and persons are involved in aspects of this neck injury problem. Whiplash as an injury mechanism and the related factors are considered in greater detail. This

 10. Verkennend onderzoek naar inzetbaarheid van ED-XRF en ICPMS voor vaststelling van de gehalten aan lood, cadmium, chroom en kwik in verpakkingsmateriaal tbv de Regeling Verpakking en Verpakkingsafval

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk J van; Beek A van de; Ritsema R; LAC

  2003-01-01

  Within the framework of the "Regulation of Packaging and Packaging Waste" are requirements for the amounts of cadmium, lead, mercury and chromium (CrVI). The sum of the amounts may not exceed the concentration of 100 ug/g. Because of analytical limitations chromium is determined as total chromium

 11. Mogelijkheden voor betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor naar de EU gemigreerde en vanuit de EU gemigreerde derdelandonderdanen : Een onderzoek aan de hand van case study Turkije

  NARCIS (Netherlands)

  Caglayankaya, H.

  2016-01-01

  Third-country nationals can use regulation 1231/10 to invoke regulation 883/04, However, the territorial limitation imposed by regulation 1231/10 still limits third-country nationals. The main issue is that regulation 1231/10 is restricted to EU territory. Outside of the EU, any requirement regardin

 12. Verkennend onderzoek naar inzetbaarheid van ED-XRF en ICPMS voor vaststelling van de gehalten aan lood, cadmium, chroom en kwik in verpakkingsmateriaal tbv de Regeling Verpakking en Verpakkingsafval

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk J van; Beek A van de; Ritsema R; LAC

  2003-01-01

  Within the framework of the "Regulation of Packaging and Packaging Waste" are requirements for the amounts of cadmium, lead, mercury and chromium (CrVI). The sum of the amounts may not exceed the concentration of 100 ug/g. Because of analytical limitations chromium is determined as total chromium (C

 13. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 14. Onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuw bacterieel biopesticide voor de biologische bestrijding van trips en spint

  NARCIS (Netherlands)

  Kogel, de W.J.; Ravensberg, W.J.

  2004-01-01

  In dit project worden enkele veelbelovende bacteriestammen gescreend op hun parasitaire werking tegen trips (Frankliniella occidentalis) en spint (Tetranychus urticae). In de loop van het onderzoek zijn verschillende bacterie-isolaten onderzocht en steeds is getoetst of deze isolaten qua werking en

 15. Advies inzake bemonstering in het kader van EG-onderzoek op residuen en microbiologische contaminanten in slachtdieren en vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Engel; H.W.B.; Greve; P.A.; Leussink; A.B.; Stephany; R.W.

  1985-01-01

  N.a.v. een verzoek door de Veterinair Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid om advies m.b.t. de statistische benadering v.d. monstername t.b.v. het onderzoek naar het voorkomen van residuen en ongewenste microbiologische agentia in slachtdieren en vlees is een reeds eerder gepubliceerde analys

 16. Virtueel trainen met RescueSim : Onderzoek naar ervaringen en leereffecten in het project Samen Voorbereid Veilig (SVV)

  NARCIS (Netherlands)

  Houtkamp, J.M.

  2014-01-01

  Van 2007 tot 2012 hebben onderzoekers van het GATE (GAme research for Training and Entertainment)-project van de Universiteit Utrecht verscheidene onderzoeksprojecten uitgevoerd met de trainingssoftware RescueSim, ontwikkeld door VSTEP BV en Risk Management Control. Centraal stond de vraag hoe een r

 17. HNT Gerbera vraagt om meer inzicht in luchtstromen en vochtafvoer in de kas : Telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Rodenburg, J.; Weel, van P.A.

  2015-01-01

  Volgens innovatiemakelaar Stefan Persoon verdient het gerberavak een compliment. Als geen ander zijn de telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling. En met de resultaten komen ze aantoonbaar verder. “We hebben samen inderdaad veel bereikt”, meent ook Mathieu van Holstein, directeur van Holstein

 18. Groen mbo niet nodig voor groene carrière : onderzoekers in kritisch essay (interview met W. de Jong)

  NARCIS (Netherlands)

  Boetzkes, P.; Jong, de L.W.

  2011-01-01

  Het groen mbo heeft in zijn huidige vorm onvoldoende meerwaarde voor de arbeidsmarkt in de tuinbouw, agro & food. Vooral waar het uitvoerend werk betreft. Daarom kan de overheid het extra geld dat ze erin steekt beter anders investeren. Dat stelt onderzoeker Wim de Jong.

 19. Onderzoek monsters grond op Cd en Pb t.g.v. Cd-calamiteit door de brand te Swifterbant

  NARCIS (Netherlands)

  Berghmans-van Megen, E.H.J.; Hoff, A.W.; Horstman, H.J.; Hovens, J.P.C.; Teeuwen, J.J.M.H.; Veen, van der N.G.

  1980-01-01

  Dit verslag geeft de resultaten van het onderzoek van landbouwprodukten op Cd en Pb, genomen in de omgeving van Swifterbant en geanalyseerd op het RIKILT. Voor Cd in spinazie zijn t.o.v . het voorlopige LAC-normvoorstel geen problemen te verwachten. Over de genomen monsters , bestaande uit erwtenloo

 20. Onderzoek naar het voorkomen van ochratoxine A in mengvoeders en granen ; monsters getrokken in Nederland in 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Sizoo EA; Egmond HP van; ARO

  1997-01-01

  In 1995 werd onderzoek verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in granen bestemd voor menselijke consumptie en in diverse typen mengvoeders en granen bestemd voor dierlijke consumptie. De betreffende partijen waren bestemd voor de Nederlandse markt. De monsters voor menselijke consumptie

 1. Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2007-01-01

  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze pr

 2. Baardvleermuizen in Ginneken en omgeving : ecologisch en toxicologisch onderzoek naar de kraamverblijfplaats van baardvleermuizen op de Hervormde Kerk te Ginneken

  NARCIS (Netherlands)

  Korsten, E.; Brink, van den N.G.M.

  2010-01-01

  Doel van dit onderzoek was: 1. Meer inzicht in het leefgebied van de populatie baardvleermuizen in Ginneken en het Ulvenhoutse Bos, in het bijzonder in de locaties van de kraamverblijfplaatsen en andere zomerverblijfplaatsen zodat de bescherming van deze verblijfplaatsen en een verdere uitbreiding v

 3. Final report of a quantitative survey on the public perception of nuclear energy. Study on the social support among citizens; Eindrapportage kwantitatief onderzoek publieksperceptie kernenergie. Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, M.; Haufe, M.; Wendte, R.; De Jonge, J.; Merkx, P. [SmartAgent Company, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  The aim of the title study is to obtain a representative and independent image of the conceptions and opinions among the Dutch population with regard to nuclear energy in 2009 in general and with regard to four nuclear energy scenarios from the Energy report in particular: (1a) No new nuclear power plants; (1b) no new nuclear power plants unless inherently safe; (2) Replace the Borssele plant in 2033; (3) new nuclear power plants after 2020 (in addition to replacing Borssele). The study consisted of a qualitative and a quantitative component. In this report the quantitative study is reported. Moreover, part of the PQR (Partners in Quality Research) study of 2006 was replicated and the desk research with regard to the public perception of nuclear energy in other countries. The results of the qualitative study are included in the Report on Qualitative Research of the Public Perception of Nuclear Energy. [Dutch] Het doel van het titelonderzoek is het verkrijgen van een representatief en onafhankelijk beeld van de opvattingen en meningen bij de Nederlandse bevolking inzake Kernenergie anno 2009 in het algemeen, en de vier kernenergiescenario's uit het Energierapport in het bijzonder: 1a: geen nieuwe kerncentrales; 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig; 2: Borssele vervangen in 2033; 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele). Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en een kwantitatieve component. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het kwantitatieve onderzoek. Het rapport bevat ook de uitkomsten van de replicatie van het PQR (Partners in Quality Research) onderzoek uit 2006 en de uitkomsten van het deskresearch naar de publieksperceptie van kernenergie in andere landen. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn te vinden in de Rapportage Kwalitatief Onderzoek Publieksperceptie Kernenergie.

 4. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 5. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Julia Zurné

  2016-11-01

  Full Text Available Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa (Amsterdam: Prometheus, 2016, 242 pp., isbn 978 90 351 4396 8.

 6. Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joost Coté

  2016-06-01

  Full Text Available Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (Amsterdam: Prometheus, 2015, 320 pp., isbn 978 90 351 4349 4.

 7. Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joost Coté

  2016-06-01

  Full Text Available Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (Amsterdam: Prometheus, 2015, 320 pp., isbn 978 90 351 4349 4.

 8. Walter van den Broeck se utopiese uitdaging aan die globale kapitalisme in Terug naar Walden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries Visagie

  2012-11-01

  Full Text Available Die sosialistiese simpatieë wat die skryfwerk van die Vlaamse outeur Walter van den Broeck onderlê, skakel hom met die goed ontwikkelde tradisie van sosiaal betrokke literatuur in Vlaandere. Sy roman Terug naar Walden, gepubliseer in 2009, is ’n herbesoek aan die Waldenprojek van die Nederlandse hervormer en skrywer Frederik van Eeden (1860−1932. Van den Broeck gee te kenne dat ’n heroorweging van die sosialistiese ideale wat Van Eeden besiel het om nedersettings in Nederland en die VSA op die been te bring, geregverdig is in die lig van die ekonomiese krisis wat in 2008 deur onbesonne kapitalistiese praktyke veroorsaak is. In Terug naar Walden ontketen Ruler Marsh, die rykste man in die wêreld, ’n globale finansiële krisis in weerwraak teen die kapitalistiese stelsel wat tot die ondergang van sy ouers gelei het. Marsh keer terug na die Kempen in Vlaandere, sy familie se land van herkoms. In ’n Heideggeriaanse bevestiging van die lokale, soos versinnebeeld deur die veldpad, skakel Van den Broeck sy visie van die gemene (die gedeelde oftewel the common, ’n konsep wat teoretici soos Michael Hardt en Antonio Negri in hul Empire-trilogie vanuit die kommunistiese denke gerehabiliteer het, met ’n utopiese siening dat ’n stewiger band met die land en die mense uit die eie kontrei ’n nuttige vertrekpunt mag wees vir die ontwikkeling van lewensvatbare alternatiewe vir die kapitalisme.

 9. Productivity and sick leave. Couple with building simulation; Productiviteit en ziekteverzuim. Koppelen aan gebouwsimulatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wijsman, A.; Kok, V.; Plokker, W. [Vabi Software, Delft (Netherlands)

  2008-11-15

  The indoor environment has a clear effect on the productivity and sick leave of office workers, as is demonstrated by the ISSO/REHVA handbook on productivity in offices (ISSO/Rehva 901 'Binnenmilieu en productiviteit in kantoren' or 'Indoor environment and productivity in office buildings'). Information from this handbook has been connected to information obtained from the building simulation program VA114. This makes it possible to draw conclusions about the effects of measures, taken to improve the indoor environment, on energy consumption and productivity, both being expressed as costs. The purpose of this article is to demonstrate the possibilities of this coupling, rather than to deduce or offer guidelines. [Dutch] Het Binnenmilieu heeft duidelijk invloed op de productiviteit en het ziekteverzuim van de medewerkers. De ISSO/ REHVA-handleiding 901 'Binnenmilieu en productiviteit in kantoren' laat dit zien. Informatie uit de handleiding is gekoppeld aan informatie uit het gebouwsimulatieprogramma VA114. Hiermee kunnen uitspraken worden gedaan over de effecten van genomen maatregelen voor het binnenmilieu op het energiegebruik en op de productiviteit, beide ook uitgedrukt in kosten. Doel van dit artikel is om de mogelijkheden van deze uitbreiding te demonstreren, niet het afleiden of geven van richtlijnen.

 10. Limits to green? Building blocks for green taxation; Grenzen aan groen? Bouwstenen voor een groen belastingstelsel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Schroten, A.; De Bruyn, S.M.; Rooijers, F.J.

  2010-01-15

  This report focuses on the question whether a further increase in environmental taxes can contribute to achieving a sustainable economy in which depletion and climate risks should be reduced to an acceptable level for 2050. The strategy to achieve this consists of four main elements: (1) Introduction of a new CO2 tax as part of the Energy Tax; (2) Broadening of the Energy Tax to sectors such as agriculture and industry and the cancellation of subsidies and tax rebates; (3) Expansion of new tax bases for import / production of natural resources (wood, fish, meat) and space; and (4) European agenda on 'greening'. [Dutch] In dit rapport staat de vraag centraal of een verdere groei van milieubelastingen een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een duurzame economie waarin klimaat- en uitputtingsrisico's tot een aanvaardbaar niveau moeten zijn teruggebracht voor 2050. De strategie om dit te bereiken bestaat uit vier belangrijke elementen: (1) Introductie van een nieuwe CO2-heffing als onderdeel van de Energiebelasting; (2) Verbreding van de Energiebelasting naar sectoren zoals landbouw en industrie en het wegnemen van fiscale subsidies en kortingen; (3) Uitbreiding met nieuwe fiscale grondslagen import/productie van natuurlijke grondstoffen (hout, vis, vlees) en ruimte; en (4) Europese vergroeningsagenda.

 11. Signalering van citruswolluis (Planococcus citri) in de teelt van diverse potplanten : onderzoek binnen project 41203147 "Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten”

  NARCIS (Netherlands)

  Boertjes, B.C.; Bruin, de J.

  2003-01-01

  In 2002 en 2003 is door PPO Glastuinbouw het project “Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten” (project 41203147) uitgevoerd. Binnen dit project werd onder meer onderzoek gedaan naar methoden om citruswolluis (Planococcus citri) te signaleren.

 12. Verkennend onderzoek naar de ecologische duurzaamheid van de opfokstal van de Lankerenhof - Stalklimaat, mestkwaliteit en ammoniakemissie van een biologische opfokstal met mestdroging door een verwarmingsinstallatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, S.E.M.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  2010-01-01

  Verkennend onderzoek op de Lankerenhof naar het stalklimaat, de luchtkwaliteit, de ammoniakemissie en de mestkwaliteit gedurende de eerste vijf weken van de opfokperiode in een biologische opfokstal met verwarming door over strooisel geblazen warme lucht. Het beoogde stalklimaat werd goed

 13. Intrinsic factor van castle en resorptie van vitamine B12 : een klinisch en experimenteel onderzoek met behulp van radioaktieve vitamine B12.

  NARCIS (Netherlands)

  Abels, Johannes

  1959-01-01

  Hoofdstuk I bevat enkele opmerkingen over de werking van vit.B12 met radioactieve kobalt isolopen. Bij toediening aan de mens geven wij voorkeur aan Co56 en Co58 op grond van hun relatief korte haveringstijden t.o.v. Co60. De vier gangbare metoden voor het meten van de resorptie van radioaktieve vit

 14. Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Hol, J.M.G.; Nijeboer, G.M.; Hattum, van T.G.

  2014-01-01

  In dit onderzoek is de emissiereductie voor ammoniak, geur en fijnstof (PM10, PM2.5) vastgesteld voor een biofilter dat de ventilatielucht van een vleesvarkensstal behandelde.In this study the emission reduction of ammonia, odour and fine dust (PM10, PM2.5) was determined for a biofilter treating

 15. Cool onderzoek

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  In the annular tunnel of the CERN in Geneva, a new more powerful accelerator is built to prove the existence of the Higgs particle. The temperature is lowered until a degree to the top of the absolute zero (1 page)

 16. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door acrylamide met Chinese hamster cellen in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot; M.G.

  1986-01-01

  Acrylamide bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro vanaf 0,1 mg/ml (1,4 mmol/l), zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metaboliosche activering (S9). Tevens induceerde acrylamide in deze cellen een significante

 17. Use of EC-blowers contribute to green investment; Gebruik van EC-ventilatoren levert bijdrage aan groene investering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huijgens, G.; Ridder, A.

  2009-07-01

  Despite their small share in the entire use, applying EC blowers (electronically commutated) in coolers and condensers can provide an interesting contribution to a sound green investment. This additional investment with EC blowers will pay off through more efficient energy use and easy operation with rpm control. [Dutch] Door gebruik te maken van EC-ventilatoren (EC staat voor 'electronically commutated') op koelers en condensors kan, ondanks het kleine aandeel in het totaalverbruik, toch een interessante bijdrage geleverd worden aan een verantwoorde groene investering. Deze meerinvestering met EC-ventilatoren betaalt zich uit in zuinig energieverbruik en eenvoudige aansturing met toerenregeling.

 18. German master plan for Maritime Technology. Working on a head-start; Duits masterplan Maritieme Technologie: Werken aan een voorsprong

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gilijamse, J.

  2011-09-01

  To strengthen the position of the German offshore industry, several different initiatives were developed. The main tool used by the German government is the financing of innovative projects with the aim of giving the maritime industry a technological head start and thus giving them a good competitive position in the long run. All these initiatives have been bundled in a national maritime master plan. The master plan is based on a dialogue between the government and branch organizations and researchers. [Dutch] Om de positie van de Duitse offshore industrie te versterken zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontplooid. Het voornaamste middel dat de Duitse overheid inzet, is de financiering van innovatieve projecten, met als doel de maritieme industrie een voorsprong in techniek te geven en zo op lange termijn een goede concurrentiepositie te verschaffen. Al deze initiatieven zijn nu gebundeld in een nationaal maritiem masterplan. Het masterplan is gebaseerd op een dialoog tussen de regering en brancheverenigingen en onderzoekers.

 19. Metingen aan varkenskarkassen met classificatie-apparatuur in combinatie met lichtreflectie-metingen met de fibre optic probe = Measurements on swine carcases with carcase grading equipment together with the fibre optic probe

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, van der P.G.; Nijeboer, H.

  1985-01-01

  Het voorkomen van de afwijkende vleeskwaliteit PSE (pale, soft, exudative = bleek, losvezelig, nat) kan met een lichtreflectiemeter aangetoond worden. Met apparatuur voor de classificatie van varkenskarkassen zijn deze metingen ook mogelijk. In dit onderzoek is de bruikbaarheid van dergelijke meters

 20. Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie : inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, J.H.; Albracht, S.P.J.; Bleijlevens, B.; Hagen, W.R.; Stams, A.J.M.; Keltjens, J.T.; Claassen, P.A.M.; Akkerman, I.; Wijffels, R.H.; Zeeman, G.; Lier, van J.B.; Groenestijn, van J.W.; Jansen, D.

  2003-01-01

  Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie onder onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: 1. Het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologisc

 1. Afval uit de landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bondt, N.; Janssens, S.R.M.; Smet, de A.

  2010-01-01

  In dit onderzoek zijn voor verschillende sectoren afvalstromen in beeld gebracht: akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen, boomkwekerij, fruittteelt, paddestoelen, glastuinbouw en agrarisch natuurbeheer. Dit onderzoek richt zich op afvalstromen gerelateerd aan de organische teelt. Niet alle afva

 2. Vision document on transport scarcity. Policy line for shortage in transport capacity on the electricity grid; Visiedocument transportschaarste. Beleidslijn inzake de schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-01-15

  The Netherlands Competition Authority (NMa) has observed an increasing problem in relation to possible future shortage of transport capacity in the electricity grid. This vision document aims to provide clarity to market parties with regard to their general vision on this shortage problem [mk]. [Dutch] De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geconstateerd dat er in toenemende mate problemen optreden die verband houden met de (mogelijk toekomstige) schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk.Met dit Visiedocument beoogt de NMa zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan marktpartijen met betrekking tot zijn algemene visie ten aanzien van de schaarsteproblematiek.

 3. Working on Energy Transition in the Netherlands. Report of the Internet Energy Debate; Werken aan Energietransitie in Nederland. Rapportage van het Internet Energiedebat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braat, F.W.; Bruinsma, O. (eds.)

  2010-12-15

  The aim of the debate was to gain insight (highlights and gaps) in the Dutch approach to energy transition and to get a feel for the sense of urgency. The results of the internet debate address the problems and (Dutch) challenges as could be deduced from the contributions and reactions. We suggest that the following four topics are relevant to keep in mind when participating in co-ordinated activities in the Netherlands such as the 'transition platforms' as initiated by the Dutch ministries involved: (1) The definition of energy transition - transform the community from the bottom up; (2) The goal of energy transition - develop systems to replace systems; (3) The organisation of energy transition - articulate user requirements and conditions; (4) Energy transition systems thinking - direct support also at nascent business models. [Dutch] Het doel van het energiedebat was (1) Het aan de hand van meningen en argumenten verkrijgen van gedeeld inzicht in het complexe onderwerp 'Werken aan Energietransitie in Nederland' en in vragen zoals: Welk energietransitieproblemen moeten opgelost worden?; Welke technologieen worden wanneer belangrijk?; Wie stuurt het energietransitieproces van Nederland aan?; en Is het huidige onderwijs voor Young Professionals wel adequaat om de energietransitie efficient en doeltreffend aan te pakken en om een uitdagende loopbaan te vinden?; (2) Het vinden van gemeenschappelijke uitgangspunten en het identificeren van belangwekkende argumenten waardoor op een menselijke, bestuurlijke, praktische en maatschappelijke wijze aan 'Werken aan Energietransitie in Nederland' vorm gegeven kan worden; en (3) Het bepalen van de omvang van Energietransitie voor de BV Nederland door het inventariseren van vereiste kennis, kunde en middelen, de hiaten en de sterke punten. Aan de hand van 36 uitspraken verdeeld over 7 belangrijke aspecten van 'Werken aan Energietransitie in Nederland' is beoogd het gemeenschappelijk

 4. De invloed van hechtmateriaal op de wondgenezing : een vergelijkend klinisch onderzoek bij gebruik van zijde en polyglycolzuur (Dexon ®) voor het sluiten van de abdominale fascie

  NARCIS (Netherlands)

  D.W. Stol

  1978-01-01

  textabstractElke laparotomie kent naast complicaties die inherent aan de uitgevoerde operatie zijn, zoals nabloeding of darmnaadlekkage, ook complicaties die verband houden met het openen van de buikholte op zichzelf, te weten wondinfectie, wonddehiscentie, draadfisteling en littekenbreuk. De freque

 5. Samenvatting resultaten van het onderzoek van diverse producten en op de aanwezigheid van perchloorethyleen verricht gedurende de maanden maart en april

  NARCIS (Netherlands)

  Keukens, H.J.; Driessen, J.J.M.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1981-01-01

  Voor Nederlandse destructievetten en diermelen blijkt het gehalte aan perchloorethyleen de tolerantie zelden te overschrijden. Importproducten, vooral destructievetten, blijken daarentegen meestal hoeveelheden perchloorethyleen te bevatten die de tolerantie ver te boven gaan. In dierlijke vetten wor

 6. Het verhogen van de biogasopbrengst door middel van thermische drukhydrolyse van de voeding van de vergister; verwachte toename van opbrengst aan biogas t.o.v. toename van proceskosten

  NARCIS (Netherlands)

  Kootstra, A.M.J.; Visser, de C.L.M.

  2014-01-01

  Deze studie is opgezet om na te gaan of de extra opbrengst aan biogas opweegt tegen de extra kosten die moeten worden gemaakt om een Thermische Druk Hydrolyse (TDH) proces te koppelen aan een vergister. Er is berekend hoe hoog de te verwachten extra investeringskosten en operationele kosten zijn, en

 7. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 8. Groei en begrazing van mosselzaad, primaire productie en picoplankton in de Waddenzee: Technisch Rapport project Meerjarig effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westerlijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta

  NARCIS (Netherlands)

  Kamermans, P.; Jak, R.G.; Jacobs, P.; Riegman, R.

  2014-01-01

  In het kader van het project: “Meerjarige effectmetingen aan MZI’s in de Westelijke Waddenzee en de Oosterschelde”, uitgevoerd door IMARES in opdracht van het Ministerie van LNV (thans EZ), zijn er in 2010 tot en met 2013 veldmetingen verricht bij een MZI. Centrale vraag binnen deelproject 1 betreft

 9. Het gehalte aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink in sla, spinazie en andijvie uit de kas en van de volle grond

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen G; Tolsma K; van Loon JW

  1988-01-01

  In totaal 41 monster sla, 38 spinazie en 41 andijvie, 50% van de volle grond en 50% uit de kas, zijn geanalyseerd op gehalten aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink. De gemiddelde gehalten, in mg/kg vers produkt waren: cadmium in sla 0,012, in spinazie 0,027 en in andijvie 0,024 ; lood in sla

 10. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 11. Het gehalte aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink in sla, spinazie en andijvie uit de kas en van de volle grond

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen G; Tolsma K; van Loon JW

  1988-01-01

  In totaal 41 monster sla, 38 spinazie en 41 andijvie, 50% van de volle grond en 50% uit de kas, zijn geanalyseerd op gehalten aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink. De gemiddelde gehalten, in mg/kg vers produkt waren: cadmium in sla 0,012, in spinazie 0,027 en in andijvie 0,024 ; lood in sla 0

 12. De betekenis van de zuurgraad van de grond en de fosfaat- en kalivoorziening van grassportvelden = The significance of soil pH and the supply of phosphorus and potassium to sports turf

  NARCIS (Netherlands)

  Riem Vis, F.

  1982-01-01

  In dit rapport worden de resultaten van eigen onderzoek omtrent de eisen die grasvelden aan de pH van de zodelaag en aan de voorziening met fosfaat en kali stellen, besproken en vergeleken met literatuurgegevens

 13. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 14. Onderzoek naar de immuunstatus ten opzichte van bof, mazelen, rubella, poliomyelitis, difterie en tetanus bij immigranten in 's-Hertogenbosch van maart 1990 tot maart 1992

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zwan CW; Kik D; Berbers GAM; Plantinga AD; Ruemke HC; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; GGD Stadsgewest Den Bosch

  1995-01-01

  Inleiding: De immuunstatus van de algemene Nederlandse bevolking is wat betreft bof, mazelen, rubella, difterie, tetanus en poliomyelitis redelijk in kaart gebracht. Veel minder is bekend over de immuunstatus bij bepaalde subgroepen van de bevolking. Een onderzoek uitgevoerd in Amsterdam in 1987 t

 15. Verzamelen van gegevens over de aanwezigheid van (dwerg)cicaden in en rond een aantal percelen met hyacinten in de Zuidelijke Bollenstreek : Voortgezet diagnostisch onderzoek 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.; Vreeburg, P.J.M.; Kock, de M.J.D.; Weijden, v.d. B.; Groot, R.

  2010-01-01

  In het broeiseizoen 2007, 2008 en 2009 zijn bij Diagnostiekservice van PPO geregeld monsters hyacint gebracht voor diagnostisch onderzoek waarbij sprake bleek van een besmetting met fytoplasma’s. Deze ziekteverwekker wordt overgebracht door dwergcicaden waarvan tot nu toe wordt aangenomen dat ze in

 16. Minder BPM, meer auto's? Stated preference onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de kilometerprijs op autobezit

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Gerard; Kouwenhoven, Marco; Geurs, Karst Teunis

  2010-01-01

  Het kabinet Balkenende IV had vergevorderde plannen om in de periode 2013-2018 de belastingen op het aanschaffen en bezitten van auto’s om te zetten in een heffing op weggebruik (kilometerprijs). Dit zou de prijzen van auto’s in Nederland met maximaal 30% doen dalen. Er is relatief weinig onderzoek

 17. Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van den huidigen vleeschprijs van 75 ct. voor mager vee, in de periode mei 1946 - april 1947

  NARCIS (Netherlands)

  Landbouw-Economisch Instituut,

  1946-01-01

  Doel van het onderzoek was het berekenen van de kostprijs af-boerderij, in verschillende weidestreken van ons land, per kg melk met het in het gebied bestaande gemiddelde vetgehalte. Daar de uitbetaling van het melkgeld steeds plaats heeft naar vetgehalte, is ook de prijs per procent melkvet bereken

 18. Nader onderzoek met sera van Trichinella-spiralis vrije varkens afkomstig uit 10 verschillende Europese landen en Canada naar de detectiegrens van de Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen; F.van; Franchimont; J.H.

  1985-01-01

  Bij vroeger onderzoek werd gevonden dat aanzienlijke verschillen bestaan tussen varkenspopulaties in verschillende Europese landen met betrekking tot zogenaamde achtergrondruis in de ELISA bepaling voor antistoffen tegen T.spiralis. In het huidige rapport zijn de resultaten vermeld van nader ond

 19. Epidemiologisch en microbiologisch onderzoek met betrekking tot gastro-enteritis bij de mens in de regio's Amsterdam en Helmond, in 1987

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogenboom-Verdegaal AMM; During M; Leentvaart-Kuypers A; Peerbooms PGH; Kooy WCM; Vlerken R van; Sobczak H

  1989-01-01

  In een onderzoek naar het voorkomen van gastro-enteritis in een dertigtal huisartsenpraktijken in Amsterdam en 11 in de regio Helmond door de desbetreffende Gezondheidsdiensten en Streeklaboratoria in samenwerking met het RIVM, werden in 1987 incidenties gevonden voor gastro-enteritis van respec

 20. Onderzoek naar de concentraties in bloed van pentachloorfenol (PCP) en gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH) van bewoners en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Remmert HP; van den Doel R; Hofstee AWM; Meulenbelt J; Greve PA; Slob W; Meyer HHP; van den Boogert ALF; Savelkoul TJF

  1987-01-01

  Bij huidige en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam waarvan houten balken bewerkt waren met PCP en gamma-HCH, werd een onderzoek verricht naar de concentraties van deze stoffen in het bloed als maat voor de lichaamsbelasting. Tussen de beide groepen werd geen statistisch si

 1. Onderzoek naar de blootstellingsrisico's van bewoners als gevolg van bodemverontreiniging in de wijk Aldlan-Oost te Leeuwarden

  NARCIS (Netherlands)

  Savelkoul TJF; Knaap AGAC; Janssen PJCM; Remmert HP; Rombout PJA

  1985-01-01

  Op grond van de verrichte milieu-onderzoeken (luchtkwaliteit in woningen, grond, grondwater) en het onderzoek van het drinkwater wordt geconcludeerd dat blootstelling van bewoners in een tweetal huizen mogelijk is door inhalatie van verontreinigde binnenlucht. Op grond van de metingen in kruipruimt

 2. Laat ons niet buiten de boot vallen, een onderzoek naar het maatschappelijk en sociaal functioneren van mensen met een IQ tussen de 80 en 90

  NARCIS (Netherlands)

  Borren, W.; Stellema, G.; Wijck, E.E.E. van; Bouma, J.

  2001-01-01

  Het vertrekpunt van het onderzoek "Laat ons niet buiten de boot vallen" is een gespreksnotitie van een overleg tussen het Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan (AMW) en de Sociaal Pedagogische Dienst Friesland Ït buro Kingma" (auteurs Ate Prozee SPD en Marianne Bouma AMW). Deze notitie werd later g

 3. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 4. APLIKASI TEKNIK AAN DI REAKTOR RSG-GAS PADA PENENTUAN UNSUR ESENSIAL DAN TOKSIK DI DALAM IKAN DAN PAKAN IKAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saeful Yusuf

  2015-03-01

  Full Text Available Pada makalah ini diuraikan tentang aplikasi teknik AAN (Analisis Aktivasi Neutron dalam penentuan konsentrasi unsur-unsur esensial dan cemaran yang terkandung di dalam beberapa spesies ikan dan pakan ikan. Unsur-unsur esensial yang terkandung dalam pakan ikan buatan juga dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap ikan. Penentuan unsur menggunakan teknik AAN dengan metode perbandingan dan metode k0-AAN. Sampel diiradiasi di reaktor RSG-GAS yang memiliki fluks neutron thermal 5 x 1013 n.cm-2.s-1 pada daya 15 MW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 unsur di dalam 11 spesies ikan air laut dan air tawar telah ditentukan yaitu As, Br, Cr, Co, Cs, Fe, Hg, K, Na, Rb, Se and Zn. Konsentrasi cemaran As didalam ikan laut sudah melampaui batas maksimum 1 mg/kg, sedangkan konsentrasi cemaran Hg masih dibawah batas maksimum 0,5 mg/kg, baik untuk ikan laut maupun ikan air tawar. Unsur K dan Na merupakan unsur makroesensial sedangkan unsur Cr, Co, Fe, Se and Zn adalah termasuk unsur mikroesensial. Secara umum ditunjukkan bahwa kandungan mineral didalam ikan laut lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan ikan air tawar. Br, Cs dan Rb merupakan unsur-unsur non esensial yang teridentifikasi dalam semua ikan yang dianalisis. Penelitian terhadap pakan ikan air tawar menunjukkan bahwa semua unsur yang teridentifikasi juga terdapat di dalam ikan laut dan ikan air tawar. Hal ini menunjukkan bahwa pakan ikan berkontribusi terhadap konsentrasi unsur di dalam ikan air tawar. Kata kunci : Analisis aktivasi neutron, unsur esensial, unsur cemaran, ikan, pakan ikan   This paper reported on the application of NAA (Neutron Activation Analysis Technique in the determination of the concentration of the essential and toxic elements in some species of fish and fish feed. Determination of elements using instrumental NAA technique with comparison and k0-INAA methods. Samples were irradiated in the RSG-GAS which has a thermal neutron flux  5.0E +13 ncm-2s-1. The results

 5. Dr. Hans Chang, Director, Physics Research Committee, Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Dr. Joris Van Enst, Head of Science Policy Division, Ministry of Education, Culture and S cience, Dr. Jan Bezemer, NL Delegate CERN, Netherlands

  CERN Multimedia

  Patrice Loiez

  1999-01-01

  Dr. Hans Chang, Director, Physics Research Committee, Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Dr. Joris Van Enst, Head of Science Policy Division, Ministry of Education, Culture and S cience, Dr. Jan Bezemer, NL Delegate CERN, Netherlands

 6. Vleesstieren in geisoleerde en ongeisoleerde stallen : onderzoek op de Vlierd 1976-1980 : groei, voederverbruik, slachtkwaliteit = Beef cattle in insulated and non-insulated houses : growth, feed consumption, carcass quality

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, H.E.; Smits, A.C.

  1981-01-01

  In de periode 1976 tot 1980 is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd, waarbij is nagegaan wat het effect was van isolatie en mechanische ventilatie op de groei en het voederverbruik van stieren ten opzichte van een ongeisoleerde stal

 7. Segmentation research on (potential) users of domotica and technical control of behavior. Summary and conclusions; Segmentatie onderzoek naar (potentiele) gebruikers domotica en technische gedragssturing. Samenvatting en conclusies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-10-01

  The quantitative study on the title subject is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. [Dutch] Het kwantitatieve deelonderzoek is gebaseerd op de derde meting van het multiclientonderzoek Socioconsult van Motivaction waarin specifiek aandacht is besteed aan attitude (en gebruik) ten aanzien van energie en de interesse van domotica. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de woonbelevingsgroepen, een domeinspecifieke segmentatie op het gebied van woonbeleving. In dit rapport worden de verschillende woonbelevingsgroepen beschreven.

 8. Veeneiken - sleutel tot het verleden landschap en klimaat?

  NARCIS (Netherlands)

  Sass, U.G.W.

  2003-01-01

  Veeneiken zijn (veen)restanten van eiken uit moerasbossen op laagveen. Ze vormen interessant materiaal voor dendrochronologisch onderzoek. Er is voor deze eiken inmiddels een chronologie opgebouwd over de jaren 3600 BC tot 563 AD. Onderzoek aan veeneiken in Nederland en Noordwest-Europa en aan twee

 9. Between words and deeds. On interdisciplinarity and the importance of policy studies; Tussen woord en daad. Over interdisciplinariteit en beleidsrelevantie van onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, B. [Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek RMNO, Den Haag (Netherlands)

  2006-07-01

  An overview is given of recent studies on the title subject and the added value of interdisciplinary studies. [Dutch] Her belang van interdisciplinair onderzoek wordt vaak met de mond beleden. Waarom is het belangrijk en wat weten we over de praktijk van interdisciplinaire samenwerking? Recent buitenlands onderzoek licht een tipje op van de sluier. Naar aanleiding van de interimevaluatie van het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit in 2003, werd er door de evaluatiecommissie op aangedrongen het tweede deel van het onderzoeksprogramma interdisciplinair op te zetten en te focussen op biodiversiteit in agrarisch gebied. Ook hier was vergroting van de beleidsrelevantie van de resultaten de achterliggende reden. Aangezien het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit ooit is opgezet naar aanleiding van een advies van RMNO en NRLO, is onderzocht hoe begrippen als interdisciplinariteit en beleidsrelevantie zijn geoperationaliseerd in het programma. Dit resulteerde in het rapport 'Een studie over (bio)diversiteit'.

 10. Study on TenneT profits 2010. Regulated Transport and System Tasks; Onderzoek winsten TenneT 2010. Gereguleerde Transport- en Systeemtaken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  Research has been done on the profits realized by TenneT in 2010 with its regulated distribution and system tasks. The regulation method enables TenneT to recover its costs and realize a reasonable profit [Dutch] Onderzoek is gedaan naar het rendement dat TenneT in 2010 heeft behaald met de uitvoering van zijn gereguleerde transport- en systeemtaken. TenneT is door de reguleringsmethodiek in staat zijn efficiente kosten terug te verdienen en een redelijk rendement te behalen.

 11. CO2 storage. An internet study by order of the city of Barendrecht, Netherlands; CO2 opslag. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dijk, T.

  2010-06-15

  The Dutch cabinet has decided that a pilot for CO2 storage will be conducted in the city of Barendrecht. This study has examined how the inhabitants of municipalities that quality for CO2 storage feel about this. [Dutch] Het kabinet heeft besloten dat in Barendrecht een proef wordt uitgevoerd met CO2 opslag. In dit onderzoek is nagegaan hoe inwoners van gemeenten die potentieel in aanmerking komen voor CO2 opslag daarover denken.

 12. Corticosteroïdinjecties, fysiotherapie of een afwachtend beleid voor patiënten met een epicondylitis lateralis? Een gerandomiseerd onderzoek in de eerste lijn.

  NARCIS (Netherlands)

  Smidt, N.; Windt, D. van der; Assendelft, P.; Devillé, W.; Bouter, L.

  2004-01-01

  Doel: Vergelijking van de effecten van corticosteroïdinjecties, fysiotherapie en een afwachtend beleid voor een epicondylitis lateralis. Methoden: Patiëntenselectie vond plaats in 65 deelnemende huisartsenpraktijken. De belangrijkste insluitcriteria waren: minimaal 6 weken pijn aan de laterale zijde

 13. Onderzoek naar de invloed van vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel voor melk op de spreiding en het niveau van de eiwitbepaling volgens Kjeldahl

  NARCIS (Netherlands)

  Polanen, van A.; Werdmuller, G.; Veen, van der N.G.

  1985-01-01

  Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens de Kjeldahlmethode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemiddelde van elk laboratorium, de st

 14. Social Media in de Detailhandel; Een onderzoek naar het gebruik van social media sites door (web)winkels en consumenten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Weltevreden, J.W.J.; De Berg, E.; Boels, H.; De Boer, R.; Adelaar, T.; Krawczyk, A.

  2011-01-01

  Social media zijn momenteel het gesprek van de dag. In slechts enkele jaren tijd hebben social media sites als YouTube, Facebook en LinkedIn een miljoenenpubliek aan zich gebonden. En het aantal consumenten en bedrijven dat gebruik maakt van deze online platformen groeit nog steeds sterk. Hoewel er

 15. Is het invriezen van narcissen cv. Tête-a-tête op potjes tijdens of na de koeling risicovol? : voortgezet diagnostisch onderzoek in 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.; Vreeburg, P.J.M.

  2007-01-01

  Het is gebleken dat door de narcissen aan het einde van de koeling in te vriezen er gemakkelijk vorstschade kan ontstaan waardoor de narcissen geen goede planten en bloemen ontwikkelen. Daarmee is duidelijk geworden dat het invriezen van op potjes geplante narcissen zeer risicovol is. Ook ontstaat d

 16. Thermal sludge treatment. Pilot project on the possibilities and marginal conditions; Thermische slibontsluiting. Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berkhof, D.; Koornneef, E.; Janus, H. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 2: pilot projects on thermal sewage treatment [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 2, het onderzoek op pilot plant/praktijkschaal naar thermische slibontsluiting (TSO) beschreven.

 17. Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal - locatie 2 = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Hol, J.M.G.; Ploegaert, J.P.M.; Nijeboer, G.M.; Hattum, van T.G.

  2015-01-01

  In dit onderzoek is de emissiereductie voor ammoniak (NH3), geur, fijn stof (PM10, PM2.5) en broeikasgassen (CO2, N2O, CH4) vastgesteld voor een biofilter (440 m2) dat de ventilatielucht van een aantal varkensstallen behandelde (totale ventilatiecapaciteit: 290.000 m3.uur-1). Het gemiddelde

 18. Online Readiness Rijscholen 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Weltevreden, J.W.J.; Boels, D.H.H.

  2013-01-01

  In dit onderzoek is de online readiness van rijscholen in 2013 in kaart gebracht. In totaal hebben 115 rijscholen deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Online Ondernemen samen met studenten van de minor Marketing Tomorrow van de Hogeschool van Amsterdam.

 19. Samen werken aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, J.

  2001-01-01

  This thesis is about a particular dilemma of sustainability. It arises if a sustainable solution of one sector implies a non-sustainable solution for another sector involved. I use Gadamers theory of hermeneutic as an analytical tool for a possible approach of this

 20. Samen rekenen aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Boone, J.A.

  2011-01-01

  Internationale bedrijven, van Walmart en Ahold tot Unilever en McDonalds, gaan samen standaardmethoden vaststellen voor het meten van de duurzaamheid van hun producten. Wageningen UR wordt het Europese centrum van de samenwerking.

 1. Vaarwel aan etnosentrisme*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Kirsten

  1981-03-01

  Full Text Available In this article the author deals with the problem of ethnocentrism within the framework of the larger problem of primitivity and modernity. Ethnocentrism strats from the premise of a normative comparison between primitive and modern cultures on the basis of inter-cultural criteria which are determined by the idiosyncratic cultural situation. This comparison must inevitably culminate in a self-centred glorification of the idiosyncratic national and group traditions and values This dilemma may be avoided, according to the author, should primitivity and modernity not be regarded as two normatively different ways of life (in the sense that the latter should necessarily be better or higher than the preceding one, but as alternative cultural strategies. Primitivity and modernity are cultural strategies oriented in and directed at totally divergent value systems. It is methodologically incorrect to measure the one in terms of the other. There are no logical or ethical grounds to regard the technical and scientific develop­ ment of Western civilization (that is, in terms of cultural values more highly than the so-called primitive cultures. In fact, Western (utilitarian value orientation is in itself suspect. The motif of technico-scientific control underlying this goes hand in hand with control and stewardship of man himself. Western man has in fact come into the point: where he himself is becoming the victim of his own uncontrollable urge for power.

 2. Grenzen aan biologische consumptie

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Galen, van M.A.; Kuiper, W.E.

  2007-01-01

  De vraag naar biologische producten is slechts in beperkte mate gevoelig voor veranderingen in het prijsverschil tussen biologische producten en hun niet-biologische tegenhangers. Alleen prijsbeleid is niet afdoende om een marktaandeel van 5 procent voor biologische voedingsproducten te realiseren.

 3. Werken aan inclusie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Douwe van Houten

  2008-09-01

  Full Text Available This article elucidates the concepts of inclusion and diversity, and describes several examples of inclusive practices in Dutch society. The author explains his interpretation of diversity and combines this perspective with the concept of equality. He states that this combination is very important in an inclusive society. He concludes by sketching some general characteristics of the best practices described in the article.

 4. Samen rekenen aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Boone, J.A.

  2011-01-01

  Internationale bedrijven, van Walmart en Ahold tot Unilever en McDonalds, gaan samen standaardmethoden vaststellen voor het meten van de duurzaamheid van hun producten. Wageningen UR wordt het Europese centrum van de samenwerking.

 5. Samen werken aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, J.

  2001-01-01

  This thesis is about a particular dilemma of sustainability. It arises if a sustainable solution of one sector implies a non-sustainable solution for another sector involved. I use Gadamers theory of hermeneutic as an analytical tool for a possible approach of this dilemma.I assume that in the case

 6. Hulpverlening aan Surinaamse lagereschoolleerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  Plet, E.G.

  2003-01-01

  The aim of this study is in the first place to obtain a clear insight into the state of affairs regarding problem pupils within Primary Education (PE) as well as concerning the role, meaning and function of the existing assistance offered to them. Secondly, we seek to deepen the insight into the bas

 7. Carnaval aan de Amstel

  NARCIS (Netherlands)

  Nabben, T.

  2013-01-01

  Na de sombere jaren tachtig veranderde Amsterdam met de komst van house en ecstasy in een ‘euforische stad’, met zijn uitbundige uitgaansleven als de verzinnebeelding van de economische renaissance. Nu, vijfentwintig jaar later, wordt de invloed en economische betekenis van een bloeiend nachtleven d

 8. Samen werken aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, J.

  2001-01-01

  This thesis is about a particular dilemma of sustainability. It arises if a sustainable solution of one sector implies a non-sustainable solution for another sector involved. I use Gadamers theory of hermeneutic as an analytical tool for a possible approach of this dilemma.

 9. Kleuters aan zet

  NARCIS (Netherlands)

  T. van Schijndel; R. Franse; M. Raijmakers

  2010-01-01

  Isabella (5 jaar) stuurt haar zusje Bente naar achter. O nee, toch naar voren. Lopen, lopen, lopen, stop! Ze heeft door dat de lamp voor de schaduwen zorgt op de muur. En dat het uitmaakt waar iedereen staat. Papa Jeroen krijgt ook instructie van de dames. Zij zijn de baas en moeten lachen om hun va

 10. Beïnvloedt negatief nieuws de aantrekkelijkheid van grote accountantskantoren voor potentiële werknemers?

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, C.S.; van Raak, J.J.F.; van Triest, S.P.

  2015-01-01

  Onderzoek in de Verenigde Staten (Bagley et al., 2012) onder studenten accountancy laat zien dat studenten die een voorkeur hebben voor Big 4-kantoren meer belang hechten aan de reputatie van een kantoor en aan de erkenning die het werken bij een prestigieus kantoor levert, en minder aan sfeer en we

 11. Tijd voor tijdschrijven : resultaten van het project Tijdschrijven milieu-openbaar ministerie, ressort Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, E.A.I.M. van den

  1993-01-01

  Als doelstelling van het onderzoek in gekoppeld aan het project Tijdschrijven is geformuleerd: Het zichtbaar maken van de tijde die het milieu-OM besteedt aan de milieutaak en aan de niet-milieutaak, alsmede inzicht verschaffen in de aard van milieu-activiteiten van het milieu-OM en de verdeling van

 12. Economische effecten van het gebruik van bovine somatotropine

  NARCIS (Netherlands)

  Hoop, de D.W.; Rooker, G.J.; Schneider, J.

  1988-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan hoe het melkproduktiestimulerend hormoon BST het meest rendabel kan worden toegepast: aan laag- of hoogproduktieve koeien, aan alle koeien of aan slechts dat deel dat een sterkere reactie geeft op BST, het hele jaar door of alleen in bepaalde perioden. Tevens is onderzoc

 13. Paul and God's temple : a historical interpretation of cultic imagery in the Corinthian correspondence

  NARCIS (Netherlands)

  Hogeterp, Albert Livinus Augustinus

  2004-01-01

  Paulus en Gods tempel. Een historische interpretatie van cultische beeldspraak in Paulus’ brieven aan de Korintiërs Aan het begin van mijn onderzoek naar cultische beeldspraak in Paulus’ brieven aan de Korintiërs heb ik de historische vraag gesteld wat de beelden van offer, priesterschap en tempel b

 14. Minder methaan bij efficiënt voeren

  NARCIS (Netherlands)

  Sebek, L.B.; Goselink, R.M.A.

  2013-01-01

  De methaanemissie reduceren betekent vooral werken aan een hogere melkproductie en een sterke voerefficiëntie. ‘Een economisch interessant kengetal’, geven onderzoekers van Wageningen UR aan. ‘Melkveehouders zijn hier al mee aan de slag.’

 15. On the construction of operating systems for the Microgrid many-core architecture

  NARCIS (Netherlands)

  van Tol, M.W.

  2013-01-01

  Michiel van Tol toont in zijn onderzoek aan hoe het mogelijk is om een besturingssysteem te ontwerpen voor Microgrid-technologie Informatici aan de UvA werken aan een nieuw soort processor voor toekomstige computers, de Microgrid-technologie. In dit nieuwe ontwerp wordt een groot aantal rekenkernen

 16. Heeft de teelt van quinoa een toekomst in België? : Interview met Ruud Timmer

  NARCIS (Netherlands)

  Cillen, L.; Timmer, R.D.

  2014-01-01

  Quinoa (Chenopodium quinoa) is een gewas dat al eeuwenlang in Zuid-Amerika wordt geteeld en gegeten en tegenwoordig aan populariteit wint bij de Europese consument. Maar is het mogelijk om dit gewas ook in België te telen? We vroegen aan Ruud Timmer, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen, o

 17. On the construction of operating systems for the Microgrid many-core architecture

  NARCIS (Netherlands)

  van Tol, M.W.

  2013-01-01

  Michiel van Tol toont in zijn onderzoek aan hoe het mogelijk is om een besturingssysteem te ontwerpen voor Microgrid-technologie Informatici aan de UvA werken aan een nieuw soort processor voor toekomstige computers, de Microgrid-technologie. In dit nieuwe ontwerp wordt een groot aantal rekenkernen

 18. Reactor in search for money. Cooled neutrons for unique research; Reactor zoekt geld. Gekoelde neutronen maken onderzoek mogelijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdult, E.

  2010-12-17

  The modernization of radiation research at the Delft University of Technology depends on subsidies for new instruments. OYSTER (Optimised Yield for Science, Technology and Education of Radiation) is the plan of the Reactor Institute Delft (RID) to realize such a modernization. The article comprises detailed drawings of the inside of the reactor and illustrates the CNIF (Cold Neutron Irradiation Facility) to fight cancer and POSH-PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectrometry) to visualize the atomic structure of materials. [Dutch] De modernisering van het stralingsonderzoek aan de Technische Universiteit Delft staat of valt met subsidie voor een nieuwe opzet van het instrumentarium. OYSTER (Optimised Yield for Science, Technology and Education of Radiation) is het plan van het Reactor Instituut Delft (RID) om de installatie te moderniseren. Het artikel bevat gedetailleerde tekeningen van de binnenkant van de reactor en illustreert de CNIF (Cold Neutron Irradiation Facility) voor de bestrijding van kanker en POSH-PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectrometry) waarmee de structuur van materialen op atoomniveau inzichtelijk kan worden gemaakt.

 19. Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Liefting, M.; Hallmann, C.; Kleunen, van A.

  2012-01-01

  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna

 20. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 1. Strooisels in de paardenhouderij en arbeidsverbruik bij instrooien en uitmesten : onderzoek op het Paardenproefbedrijf te Brunssum en de Waiboerhoeve te Lelystad = Experiments on the use of litter and the labour requirement of mucking out stables in horse husbandry

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Giesen, J.H.J.

  1986-01-01

  In de paardenhouderij wordt het uitmesten als zwaar en onaangenaam werk ervaren, maar over de arbeidsbehoefte ervan zijn weinig exacte gegevens bekend. Daarom is onderzoek uitgevoerd met in totaal 60 rijpaardmerries en 12 draverruins, gehuisvest in boxen van 3 x 3 m en 1,5 x 3 m met gedeeltelijk roo

 2. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 3. "Techniek kan helpen om gebruik smartphone in verkeer te verminderen" : gebruik smartphone steeds groter probleem voor verkeersveiligheid. Gesprek met Dr. M.P. Hagenzieker, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  2014-01-01

  Steeds meer mensen zijn op de weg drukker bezig met hun smartphone en tablet en steeds minder met het verkeer. Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk ? Marjan Hagenzieker deed hier namens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en

 4. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de

 5. "Techniek kan helpen om gebruik smartphone in verkeer te verminderen" : gebruik smartphone steeds groter probleem voor verkeersveiligheid. Gesprek met Dr. M.P. Hagenzieker, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  2014-01-01

  Steeds meer mensen zijn op de weg drukker bezig met hun smartphone en tablet en steeds minder met het verkeer. Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk ? Marjan Hagenzieker deed hier namens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en

 6. Investigation of radioactivity in soil samples from the location Jagtlust 2, Kapelle, Netherlands. Letter report; Onderzoek naar radioactiviteit in grondmonsters verkregen op adres Jagtlust 2 te Kapelle. Briefrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goerts, P.C.; Kwakman, P.

  2011-12-15

  In 1940, there used to be a paint factory at the current location of a dwelling at Jagtlust 2, where luminescent paint was made. Historic research has not revealed whether the luminescent materials were based on phosphorescent or radio-active components. A soil research has been conducted at the location to examine if any pollution with a radio-active nature still exists in the soil. The following research has been done: establishing of the location where the soil samples need to be taken; taking several soil samples; determining the radio-activity level of the soil samples [Dutch] Rond 1940 stond er op de plek van het woonhuis Jagtlust 2 een verffabriek, waar met lichtgevende verf werd gewerkt. Uit historisch onderzoek door de gemeente is niet duidelijk geworden of de lichtgevende materialen waren gebaseerd op fosforiserende of radioactieve componenten. Door middel van een bodemonderzoek is nagegaan of op de aangegeven locatie nog verontreinigingen van radioactieve aard in de bodem aanwezig zijn. Het volgende onderzoek is uitgevoerd: het bepalen van locatie waar grondmonsters moeten worden genomen; het nemen van enkele grondmonsters; het bepalen van radioactiviteitsgehalte van de grondmonsters.

 7. Comparison of the Dynamic Wake Meandering Model, Large-Eddy Simulation, and Field Data at the Egmond aan Zee Offshore Wind Plant: Preprint

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Churchfield, M. J.; Moriarty, P. J.; Hao, Y.; Lackner, M. A.; Barthelmie, R.; Lundquist, J.; Oxley, G. S.

  2014-12-01

  The focus of this work is the comparison of the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation with field data from the Egmond aan Zee offshore wind plant composed of 36 3-MW turbines. The field data includes meteorological mast measurements, SCADA information from all turbines, and strain-gauge data from two turbines. The dynamic wake meandering model and large-eddy simulation are means of computing unsteady wind plant aerodynamics, including the important unsteady meandering of wakes as they convect downstream and interact with other turbines and wakes. Both of these models are coupled to a turbine model such that power and mechanical loads of each turbine in the wind plant are computed. We are interested in how accurately different types of waking (e.g., direct versus partial waking), can be modeled, and how background turbulence level affects these loads. We show that both the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation appear to underpredict power and overpredict fatigue loads because of wake effects, but it is unclear that they are really in error. This discrepancy may be caused by wind-direction uncertainty in the field data, which tends to make wake effects appear less pronounced.

 8. Fitter door apps?

  NARCIS (Netherlands)

  Dallinga, Joan; Baart de la Faille-Deutekom, Marije

  2016-01-01

  In deze presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod: wie gebruiken apps en wearables, resultaten onderzoek apps en leefstijl/gezondheid, nieuwe projecten waarin technologie ingezet wordt om bewegen te stimuleren en ideeen voor de toekomst.

 9. Verwachte economische effecten van uitbreidingsplannen

  NARCIS (Netherlands)

  Backus, G.; Bens, P.

  1994-01-01

  Vierentwintig varkenshouders hebben deelgenomen aan een onderzoek naar de effecten van voorgenomen uitbreidingsplannen. Gezinsuitgaven, betalingscapaciteit, ouderdom van de stallen en de uitbreidingsstrategie hebben een grote invloed op de bedrijfsresultaten

 10. Big data als glazen bol: Jumping to conclusions ligt op de loer

  NARCIS (Netherlands)

  Baardemans, W.

  2014-01-01

  Werkgevers weten meer over werknemers dan ooit. Databases kraken onder de zetabytes aan informatie via onderzoeK internet, social media en anderzins. Welke voorspellende waarde hebben deze'big data' voor de inzetbaarheid van hun werknemers?

 11. Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechte Heuvelrug met behulp van het model TRINS

  NARCIS (Netherlands)

  Snelting; H.; Pastoors; M.J.H.

  1985-01-01

  Voor de identificatie van het geohydrologische systeem in het onderzoek van de Utrechtse Heuvelrug is een eindige elementen model voor niet- stationaire grondwaterstroming gebruikt (het model TRINS). Het gesimuleerde systeemgedrag moet uiteraard aan de werkelijkheid worden getoetst. Voor deze to

 12. Zelfinstructie heeft potentie

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, I.G.J.H.; Lazonder, A.W.; Mulder, M.

  2000-01-01

  In het project 'Ontwerpprincipes voor het (Zelf) Ontwikkelen van zelfinstructiematerialen (OZO)' worden richtlijnen opgesteld. Docenten en leerlingen van AOC Oost werken mee aan een onderzoek waarbij zelfinstructiematerialen worden ontwikkeld en gebruikt

 13. Uitspoeling van zware metalen uit landbouwbodems : toetsing van modelberekeningen middels veldmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bonten, L.T.C.

  2009-01-01

  De zware metaalconcentraties zijn in veel oppervlaktewateren in Nederland te hoog. Uitspoeling uit bodems is een belangrijke bron van oppervlaktewaterbelasting. Uitspoeling wordt geschat met modelberekeningen. Dit onderzoek toetst de gebruikte modellen aan veldmetingen. Er is gekeken naar: i) de sch

 14. Effect DMPP op reductie van stikstofuitspoeling na herfsttoediening van dierlijke mest

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, H.P.M.; Slabbekoorn, J.J.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek was vast te stellen hoeveel stikstof er door toediening van DMPP aan drijfmest bij najaarstoepassing extra beschikbaar komt voor het volggewas. Het Nmin-gehalte in de grond in het voorjaar werd hiervoor als criterium gebruikt.

 15. Biotechnologie bedreiging voor mens en natuur? Editorial.

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van J.S.O.

  1988-01-01

  Bundeling van artikelen met aandacht voor het belang van biotechnologische projecten aan de Landbouwuniversiteit; gentransplantatie in de plantenveredeling en moleculaire veredeling; biotechnologisch onderzoek in de praktijk; voorwaarden bij biotechnologie in de veehouderij; de mogelijkheden voor

 16. Bodem & bemesting

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,

  2006-01-01

  Voor u ligt de brochure Bodem en Bemesting Biokas. Naast basisinformatie voor de omschakelende teler treft u ook resultaten aan van onderzoek binnen Biokas. Deels is deze informatie beslist ook interessant voor de reguliere bodemgebonden teelt.

 17. High performance management bij franchise-supermarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Sloot, Laurens; van Nierop, Erjen; de Waal, Andre

  2016-01-01

  In dit artikel wordt een onderzoek gepresenteerd naar de mate waarin franchise-supermarkten voldoen aan de vijf factoren van high performanceorganisaties (HPO): hoge kwaliteit managers, hoge kwaliteit medewerkers, openheid en actiegerichtheid, continue verbetering en vernieuwing, en langetermijngeri

 18. Grootste boosdoeners bladvlekken pioen bekend

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.; Slootweg, G.

  2010-01-01

  De schimmels Cladosporium paeoniae en Botrytis spp. veroorzaken verschillende soorten bladvlekken in pioenroos. Dit blijkt uit onderzoek van PPO. Met de hieruit opgedane kennis is het mogelijk om bladvlekkenziekten gerichter aan te pakken.

 19. Cladosporium én Botrytis veroorzaken bladvlekken pioen

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.; Slootweg, G.

  2010-01-01

  De schimmels Cladosporium paeoniae en Botrytis spp. veroorzaken verschillende soorten bladvlekken in pioenroos. Dit blijkt uit een onderzoek op basis van ingestuurde bladeren van pioenroos met bladvlekken. Met deze kennis is het mogelijk bladvlekkenziekten gerichter aan te pakken.

 20. Looking on the bright side : The neural basis of emotion processing and regulation in groups at increased risk for psychosis

  NARCIS (Netherlands)

  van der Velde, Jorien

  2015-01-01

  Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met schizofrenie moeilijkheden ervaren met het verwerken en reguleren van emoties. Verminderde activatie in verschillende emotieverwerkings- en regulatiegebieden zijn mogelijk onderliggend aan deze problemen. In dit proefschrift is gekeken of deze moeilijkhed

 1. Aankoopfactoren van vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.

  2001-01-01

  In het kader van het onderzoeksprogramma 'Toekomstige veehouderijsystemen' is onderzoek verricht naar duurzame en economisch haalbare veehouderijconcepten. Daarbij kwam als één van de onderwerpen de aankoopfactoren van vlees aan bod.

 2. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 3. Minder afval met maïsplastic

  NARCIS (Netherlands)

  Schennink, G.G.J.

  2009-01-01

  Een plastic bloempot die gewoon in de gft-bak mag. Onderzoekers van de Agrotechnology and Food Sciences Group leverden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze plantaardige pot, die binnenkort op de markt komt

 4. Foreign direct investment and poverty alleviation in Tanzania: a case of Bulyanhulu and Geita Gold Mines Limited in Kahama and Geita districts

  NARCIS (Netherlands)

  Nyankweli, E.M.

  2012-01-01

  Emmanuel Nyankweli onderzocht de economische, sociale en milieuaspecten van goudwinning in Tanzania. Ook analyseerde hij hoe de goudmijnbouw heeft bijgedragen aan armoedebestrijding in het land. Uit zijn onderzoek blijkt dat de sociaaleconomische status van bewoners in mijnbouwgebieden is verbeterd

 5. Het cliché: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.; Lantinga, E.A.

  2004-01-01

  In het onderzoek naar mestkwaliteit binnen het project Bioveem is de waarde onderzocht van aanvullende bepalingen aan drijfmestmonsters. De resultaten werden vergeleken met uitgebreide chemische analyses. Bij de aanvullende bepalingen ging het om een chromatogram van de mest, de koolzuurproductie

 6. Brain death and organ donation : Observations and interventions

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksma, Dane

  2017-01-01

  Getransplanteerde organen uit hersendode donoren functioneren minder goed vergeleken met organen getransplanteerd uit levende donoren. Dit betekent dat hersendood de functie van organen negatief beinvloedt. Dit proefschrift beschrijft aan de hand van onderzoek met ratten, enerzijds negatieve

 7. Kwaliteit van de keuring en belasting van keurmeesters bij de pluimveekeuring

  NARCIS (Netherlands)

  Veerkamp, C.H.; Vries, de A.W.; Zegers, D.H.A.

  1989-01-01

  Onderzoek werd verricht aan 3 verschillende systemen van pluimveekeuring, waarbij is gelet op alle condities die van belang kunnen zijn voor de kwaliteit van de keuring en de belasting van de pluimveekeurmeesters

 8. Bemonsteren met drones

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. ing Rutger de Graaf; Floris Boogaard; Martin Kroes

  2015-01-01

  In eerste instantie wordt bij de term 'drone' vaak gedacht aan onbemande, op afstand bestuurbare vliegtuigjes. Minder bekend is dat er ook drones bestaan die onder water inzetbaar zijn. Deze 'submerged drones' kunnen worden gebruikt voor aquatisch ecologisch onderzoek.

 9. Eerste boek. Titels IVa-Ve

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, T.; Cleiren, C.P.M.; Crijns, J.H.; Verpalen, M.J.M.

  2015-01-01

  IVa: Bijzondere bevoegdheden tot opsporing V: Bijzondere bevoegdheden tot opsporing voor het onderzoek naar het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband Va: Bijstand aan opsoring door burgers Vb: bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven Vc: Bijsta

 10. Ook een honingbij ontgift zich : drugkoeriers en narcoticabrigades actief in de bij

  NARCIS (Netherlands)

  Scheer, van der H.; Blacquiere, T.

  2014-01-01

  Honingbijen komen bij het foerageren met allerlei stoffen in aanraking, ook met insecticiden.Maar ze zijn ook in staat tot ontgiften. Dit artikel geeft uitleg over het mechanisme daarvan enover recent onderzoek op dit gebied aan bijen.

 11. Letselgevolgen van auto-inzittenden na een auto-ongeval : een volksgezondheidkundige studie

  NARCIS (Netherlands)

  Clay, Willem

  1986-01-01

  vraagstelling gaat over het verlies aan volksgezondheid door auto-ongevallen, deze verliespost is goed toegankelijk voor onderzoek, omdat de oorzaak van het verlies-botsingsenergie duidelijk is. ... Zie: Samenvatting

 12. ECS onderzoekt inspirerende leeromgevingen : post-initieel leren van ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Gielen, P.M.; Biemans, H.J.A.; Elsen, van den E.; Schaafsma, S.C.T.; Wesselink, R.

  2005-01-01

  Onderzoekers van de leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies van Wageningen UR gaan aan de slag met de vraag welke leeromgevingen geschikt zijn voor studenten om ondernemersspecifieke competenties te ontwikkelen

 13. Verwerking van mest en zuiveringsslib: kansen voor synergie

  NARCIS (Netherlands)

  korving, L.; Verdoes, N.; Wilt, de J.

  2013-01-01

  Bij de verwerking van menselijke en dierlijke mest kunnen meer nutriënten en energie worden teruggewonnen. Waterzuiveraars en mestverwerkers kunnen elkaar versterken door samen in onderzoek en praktijk te werken aan nieuwe verwerkingsmethoden.

 14. Gezond oud worden in eigen wijk ; Age-friendly environments

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, W.H. van

  2014-01-01

  Wat kan de omgeving bijdragen aan gezond en zelfstandig oud worden? Gemeentes doen onderzoek naar wat ouderen nodig hebben en welke obstakels in de wijk moeten worden overwonnen om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 15. Het verzwolgen cultuurlandschap : archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen

  NARCIS (Netherlands)

  Lehouck, A.J.J.

  2005-01-01

  Historische reconstructie van het landschap in de regio Oostburg; met behulp van luchtfoto's komen oude greppels aan het licht; kaartfragmenten van voormalig getijdengebied en vernieuwd kwartair-geologisch onderzoek in het kustgebied werpen nieuwe gezichtspunten op het bestaan van getijdengeulen

 16. Als ondernemer schep ik mijn eigen leeromgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Verstegen, J.A.A.M.; Lans, T.; Duijvestijn, T.

  2008-01-01

  Schaalvergroting en toenemende complexiteit leiden ertoe dat steeds meer glastuinbouwbedrijven door meerdere ondernemers wordt geleid. Om voeding te geven aan overheidsbeleid en onderwijsprogramma's is er een onderzoek gestart naar teamcompetenties. Daarin wordt op bedrijfsniveau onderzocht hoe comp

 17. Fitter door apps?

  NARCIS (Netherlands)

  Marije Baart de la Faille-Deutekom; Joan Dallinga

  2016-01-01

  In deze presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod: wie gebruiken apps en wearables, resultaten onderzoek apps en leefstijl/gezondheid, nieuwe projecten waarin technologie ingezet wordt om bewegen te stimuleren en ideeen voor de toekomst.

 18. Elektrische snoeischaar geeft nauwelijks klachten

  NARCIS (Netherlands)

  Oude Vrielink, H.H.E.; Looije, A.A.J.; Peppelman, G.; Hof, op t M.C.J.

  2003-01-01

  Onderzoekers van Wageningen UR hebben onderzocht welke snoeischaar de minste gezondheidsklachten geeft aan hand en arm. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Kenmerken van zeven geteste scharen; 2) Eindoordeel van zeven geteste scharen op spieractiviteit, schokbelasting, ervaren kracht, snoeiprestatie,

 19. Bemonsteren met drones

  NARCIS (Netherlands)

  Kroes, Martin; Boogaard, Floris; Graaf, Rutger de

  2015-01-01

  In eerste instantie wordt bij de term 'drone' vaak gedacht aan onbemande, op afstand bestuurbare vliegtuigjes. Minder bekend is dat er ook drones bestaan die onder water inzetbaar zijn. Deze 'submerged drones' kunnen worden gebruikt voor aquatisch ecologisch onderzoek.

 20. Atmospheric Input, Thematic report no. VI, Dutch Priority Programme on Acidification, phase 3

  NARCIS (Netherlands)

  Erisman JW; LLO

  1995-01-01

  Dit thematisch rapport vat de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de atmosferische depositie in Nederland samen. Beschreven worden de huidige depositie niveaus van verzurende componenten op natuurgebieden in Nederland, bepaald aan de hand van onder andere nationale en internationale

 1. Eerste boek. Titels IVa-Ve

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, T.; Cleiren, C.P.M.; Crijns, J.H.; Verpalen, M.J.M.

  2015-01-01

  IVa: Bijzondere bevoegdheden tot opsporing V: Bijzondere bevoegdheden tot opsporing voor het onderzoek naar het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband Va: Bijstand aan opsoring door burgers Vb: bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven Vc:

 2. Effect DMPP op reductie van stikstofuitspoeling na herfsttoediening van dierlijke mest

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, H.P.M.; Slabbekoorn, J.J.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek was vast te stellen hoeveel stikstof er door toediening van DMPP aan drijfmest bij najaarstoepassing extra beschikbaar komt voor het volggewas. Het Nmin-gehalte in de grond in het voorjaar werd hiervoor als criterium gebruikt.

 3. Hoornloos fokken vraagt draagvlak ( interview met Jack Windig)

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap, J.

  2009-01-01

  Het fokken op hoornloosheid kan een einde maken aan het kunstmatige onthoornen. Dat is goed voor het dierwelzijn vinden veehouders, maar de burger denkt daar in eerste instantie anders over, zo blijkt uit onderzoek van ASG

 4. Test results of Salmonella serotyping in the Member States of the European Union. (Collaborative study III amongst the National Reference Laboratories for Salmonella)

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt N; Maas HME; Leeuwen WJ van; Henken AM; MGB

  1998-01-01

  Het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft een derde ringonderzoek voor de serotypering van Salmonella georganiseerd. Alle Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) voor Salmonella van de Europese Unie deden aan het onderzoek mee. Het belangrijkste doel was het vergelijke

 5. Het Lumumba-onderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Gerard

  2007-01-01

  Full Text Available The Lumumba inquiryIn his reply, E. Gerard, one of the experts of the parliamentary inquiry committee, comments on four aspects dealt with in the reviews of the Lumumba affair. One should distinguish between the judgment of the committee and the experts’ report as to their respective nature. The experts want their conclusions, which are the result of historical research, to be part of an ongoing scientific debate. When carrying out their research they focussed on the professional standards of their metier, not the considerations of the raison d’état. By conducting a careful and thorough analysis of written and oral sources, they tried to bridge the gap between fact and fiction to lay a solid foundation for assessing the events around this controversial case. They put forward the concept of “moral responsibility’ to make it clear that the Belgian government, although not actually an accomplice in a murder plot, cannot be exempted from any responsibility in the developments that led to the assassination of Patrice Lumumba. In this way, they try to escape the deadlock created by a structural approach towards history.

 6. Onderzoek van het bloedalcoholgehalte.

  NARCIS (Netherlands)

  SWOV

  1969-01-01

  Brief article on the breath analysis as a method for determining the blood alcohol content. In spite of various tests, which showed the reliability and the facility of this method, it is very likely that the minister will make obligatory the blood test, instead of the by many researchers recommend

 7. Microbiologisch onderzoek destructoren 1989

  NARCIS (Netherlands)

  van de Giessen AW; Berkers PATA; Notermans SHW

  1990-01-01

  Studies carried out in 1989 on the efficacy of rendering processes in the Netherlands in the elimination of microbiological agents, showed that spores of Clostridium were present in 12,2% of the samples taken directly after autoclaving. C.perfringens was detected in less than 2% of the samples. I

 8. Het Lumumba-onderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Gerard

  2007-01-01

  Full Text Available The Lumumba inquiryIn his reply, E. Gerard, one of the experts of the parliamentary inquiry committee, comments on four aspects dealt with in the reviews of the Lumumba affair. One should distinguish between the judgment of the committee and the experts’ report as to their respective nature. The experts want their conclusions, which are the result of historical research, to be part of an ongoing scientific debate. When carrying out their research they focussed on the professional standards of their metier, not the considerations of the raison d’état. By conducting a careful and thorough analysis of written and oral sources, they tried to bridge the gap between fact and fiction to lay a solid foundation for assessing the events around this controversial case. They put forward the concept of “moral responsibility’ to make it clear that the Belgian government, although not actually an accomplice in a murder plot, cannot be exempted from any responsibility in the developments that led to the assassination of Patrice Lumumba. In this way, they try to escape the deadlock created by a structural approach towards history.

 9. Parliamentary study on Cost and Effects of Climate and Energy Policy [in the Netherlands]; Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  Nederlandse klimaatbeleid te kunnen duiden, hebben de vaste commissies voor Infrastructuur en Milieu (IenM) en voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) van de Tweede Kamer behoefte aan een integraal overzicht van de kosten en effecten van klimaatbeleidsinstrumenten. In de afgelopen jaren is een groot aantal evaluaties uitgevoerd naar de bijdrage van diverse klimaat- en energiebeleidsinstrumenten in verschillende sectoren van de economie aan het realiseren van beleidsdoelen. Deze studies zijn zowel voorafgaand aan het introduceren van instrumenten (ex-ante evaluaties) als achteraf gedaan (ex-post evaluaties). Het doel van deze studie is om een overzicht te geven van de kosten en baten van beleidsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid aan de hand van de gepubliceerde ex-ante en ex-post evaluaties. Dit geeft de Tweede Kamer inzicht in de voor- en nadelen van mogelijk in te zetten instrumenten. Het biedt daarmee een basis voor de Tweede Kamer om toekomstige inzet van beleidsinstrumenten te kunnen beoordelen en de kwaliteit van het evaluatie-instrument zelf te helpen verbeteren.

 10. Hoe effectief is een centralist?

  NARCIS (Netherlands)

  Hoof, H.A.J.M. van; Voorthuijsen, G.P. van; Calsteren, R. van

  2003-01-01

  Welke factoren bepalen de effectiviteit van een centralist die naar CCTV-beelden kijkt? Aan de hand van een onderzoek dat TNO-FEL medio 2002 is gestart moet deze vraag eind 2003 uiterlijk begin 2004 te beantwoorden zijn. Hoe is het onderzoek opgezet?

 11. Rendeert natuurcompensatie?

  NARCIS (Netherlands)

  Gaaff, A.; Vader, J.

  2005-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar de toepassing van natuurcompensatie. Het onderzoek is gebaseerd op bestaande literatuur en een aantal gesprekken met praktijkdeskundigen. Er is specifieke aandacht besteed aan effectiviteit en efficiëntie van natuurcompensatie. Ec

 12. Muon performance studies in ATLAS towards a search for the Standard Model Higgs boson

  NARCIS (Netherlands)

  van der Poel, E.F.

  2012-01-01

  Egge van der Poel deed onderzoek naar het Higgs-boson, het missende puzzelstukje in de natuurkundige beschrijving van elementaire deeltjes. Zijn onderzoek richtte zich op de ATLAS-detector bij de Large Hedron Collider (LHC). Deze detector kan worden gebruikt om een breed scala aan natuurkundige proc

 13. Leerlingen in het Amsterdamse onderwijs : verschillende stadsdelen, verschillende schoolloopbanen?

  NARCIS (Netherlands)

  Fukkink, Ruben; Otterloo, van Sandra; Cohen, Lotje; Wouden, van der Merel; Zijlstra, Bonne

  2016-01-01

  De relatie tussen schoolloopbanen van jongeren en de buurt waar zij opgroeien is eerder onderzocht in Amerikaans en Europees onderzoek. Hieruit blijkt dat er vooral nog behoefte is aan grootschalig onderzoek waarin gecontroleerd kan worden voor de effecten van de school. Op basis van gegevens over r

 14. Tussen afkomst en toekomst. Case studies naar de schoolloopbanen van leerlingen van 10-21 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Terwel, J.; Rodrigues, G.R; Koot-Dees, van de D.

  2011-01-01

  Samenvatting In de achterliggende decennia is er grote vooruitgang geboekt in het onderzoek naar schoolloopbanen. Echter, in het overgrote deel van dat onderzoek komen leerlingen zelf niet in beeld. In dit boek laten we de leerlingen, hun ouders en hun leraren zelf aan het woord. Wij volgen de leerl

 15. Geïntegreerde bestrijding van trips in witte kool

  NARCIS (Netherlands)

  Putter, de H.; Kruistum, van G.

  2003-01-01

  Effectief beheersen van trips in o.a. sluitkool met potentieële nieuwe chemische en of biologische middelen. In dit onderzoek van 2003 was alleen het chemische middel werkzaam, echter niet tot aan de oogst. Het onderzoek met de toegepaste middelen leidt voorlopig niet tot een toepassing in de prakti

 16. Rhizopus in Kalanchoë

  NARCIS (Netherlands)

  Paternotte, S.J.

  2001-01-01

  In 2001 is door PPO-glastuinbouw onderzoek gedaan aan Rhizopus stolonifer in Kalanchoë ( verslag PPO 533). Naar aanleiding van dit onderzoek en na gesprekken met de begeleidingscommissie en telers van Kalanchoë moerplanten is de conclusie getrokken dat vooral grote schommelingen in watergehalte van

 17. De economie van het drugsbestaan : Criminaliteit als expressie van levensstijl en loopbaan

  NARCIS (Netherlands)

  Grapendaal, M.; Leeuw, Ed. Leuw; Nelen, J.M.

  1991-01-01

  In dit rapport wordt een onderzoek beschreven onder drugverslaafden in Amsterdam. De doelstelling van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het economische gedrag van opiaatgebruikers. Deze algemene doelstelling is geconcretiseerd aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: - Op welke wijze(n)

 18. De inzet van arbeidsmigranten in Zeewolde : Eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Cremers, Jan; Strockmeijer, Anita

  2017-01-01

  De gemeente Zeewolde heeft medewerking verleend aan een onderzoek onder werkgevers in het kader van het INT-AR project van de Tilburg Law School. Het onderzoek is uitgevoerd in combinatie met een gespreksavond over de inzet van arbeidsmigranten op de lokale arbeidsmarkt. Het eindrapport, opgesteld

 19. Niveaucontrole op de bepalingen in kaas : jaaroverzicht 1980

  NARCIS (Netherlands)

  Werdmuller, G.A.; Oortwijn, H.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: een inzicht te krijgen in de eventuele niveauverschillen en spreidingen bij de bepalingen in kaas door Kaascontrolestations en het RIKILT. Aan alle Kaascontrolestations zijn in 1980 door het RIKILT de volgende monsters ter onderzoek gestuurd: 20 monsters kaas (7 VV, 7 40+

 20. LINH-cijfers: meer impetigo, vooral in landelijk en Zuid-Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, S.; Jabaaij, L.

  2006-01-01

  Vergeleken met 1987, ging in 2001 een kwart meer kinderen voor de huidziekte impetigo (‘krentenbaard’ of ‘kinderzeer’) naar de huisarts: van jaarlijks 16,5 naar 20,6 gevallen per 1000 kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van Sander Koning, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en huisarts

 1. ECO-driving met behulp van serious gaming en social media (fase 1)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, H.; Boonekamp, R.C.; Bijlsma, T.; Jansen, S.T.H.; Obdeijn, C.; Stuiver, A.; Spronkmans, S.; Bijnen, D.; Versteegh, T.

  2013-01-01

  Dit rapport beschrijft fase 1 van een EL&I cofinancieringstraject waarin onderzoek wordt gedaan naar gedragsbeïnvloeding bij automobilisten om CO2-reductie te bereiken met behulp van Serious gaming en Social Media. Het onderzoek sluit goed aan bij het overheidswerkprogramma “Schoon en Zuinig” waarbi

 2. Rhizopus in Kalanchoë

  NARCIS (Netherlands)

  Paternotte, S.J.

  2001-01-01

  In 2001 is door PPO-glastuinbouw onderzoek gedaan aan Rhizopus stolonifer in Kalanchoë ( verslag PPO 533). Naar aanleiding van dit onderzoek en na gesprekken met de begeleidingscommissie en telers van Kalanchoë moerplanten is de conclusie getrokken dat vooral grote schommelingen in watergehalte van

 3. Invulling lichteisen EU-welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens, vier lichtschema's vergeleken = Comparison of four light schedules according to EU directive 2007/43 for broilers

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  2009-01-01

  In de op 28 juni 2007 aangenomen EUwelzijnsrichtlijn voor vleeskuikens zijn eisen opgenomen over lichtduur en lichtintensiteit. In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek bij vleeskuikens, waarin een aantal lichtschema’s wordt vergeleken, die aan deze eisen voldoen. Dit onderzoek is gedaan

 4. Study on the added value of large-scale storage of electricity in the Netherlands; Onderzoek naar de toegevoegde waarde van grootschalige elektriciteitsopslag in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boonekamp, P. [Amsterdam Power Exchange APX, Amsterdam (Netherlands); Bremmer, J. [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu VROM, Den Haag (Netherlands); Doornbos, I.; Lukuna, E.; Otte, F. [Ministerie van Economische Zaken EZ, Den Haag (Netherlands); Droog, H. [Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening, Utrecht (Netherlands); De Jong, J. [Essent, Utrecht (Netherlands); Kling, W.; Pelgrum, E. [TenneT, Arnhem (Netherlands)

  2008-02-15

  This study compares the added value of five different techniques with an assumed base case with reference year 2020: Pump Accumulation Plant - Energy Island (PAC/EED); Underground pump accumulation Plant (OPAC); Compressed Air Energy Storage (CAES); utilizing storage capacity in Norwegian basins via a new NorNed connection; extra flexibility of electricity production in cogeneration units. This report provides answers to questions on: the influence of large scale energy storage on the environmental performance, economic efficiency and reliability of the Dutch electricity supply; How does large scale energy storage relate to the Western European electricity market; The need for the Dutch government to incentivise and facilitate the development of energy storage in the Dutch energy system. [mk]. [Dutch] In het onderzoek is de toegevoegde waarde van vijf verschillende technieken vergeleken met een veronderstelde base case met als zichtjaar 2020: Pomp Accumulatie Centrale - Energie-eiland (PAC/EE); Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale (OPAC); Compressed Air Energy Storage (CAES); benutten van opslagcapaciteit in Noorse waterbekkens via een nieuwe NorNed verbinding; extra flexibilisering van de elektriciteitsproductie bij warmtekracht eenheden. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vragen over: De invloed van grootschalige energieopslag op de milieuprestatie, economische efficientie en betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening; Hoe grootschalige energieopslag zich verhoudt tot de West-Europese elektriciteitsmarkt; De noodzaak voor de overheid om de ontwikkeling van energieopslag in het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningsysteem te stimuleren en faciliteren.

 5. Pestalozzi opnieuw aan het woord.

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2005-01-01

  Im Jahre 1996 wird weltweit Pestalozzis 250. Geburtstag gefeiert. Man täte dies nicht, wären seine Gedanken bloss zeitbedingt und darum nur für den Historiker von Interesse. Nein: Pestalozzi hat uns in seinem Werk Impulse von zeitloser Gültigkeit hinterlassen.

 6. Phytophthora infestans, een dynamische ziekteverwekker

  NARCIS (Netherlands)

  Govers, F.

  2010-01-01

  Samenvatting van de inaugurele rede van Francine Govers op 11 juni 2009. Dit artikel beschrijft de stand van zaken in het onderzoek aan oömyceten en in het bijzonder aan Phytophthora infestans, de veroorzaker van de aardappelziekte. Er wordt ingegaan op ziektebestrijding en resistentieveredeling, de

 7. Faciliteer en organiseer het leerproces

  NARCIS (Netherlands)

  Hanrath, Joep; Donker, Andrea G.

  2015-01-01

  Wat komt ervan terecht als professionals slechts met globale richtlijnen aan de slag gaan met een nieuwe werkwijze? Dit was de aanpak bij de pilot Trajectzorg, een ambitieus plan ter verbetering van zorg aan in gesloten instellingen geplaatste jongeren. Onderzoekers adviseren hoe het beter kan. Bron

 8. Lacunes in de kennis over de boommarter met betrekking tot beheer en beleid

  NARCIS (Netherlands)

  Broekhuizen, S.; Wijsman, H.J.W.

  2000-01-01

  Onderzoek aan de boommarter heeft het afgelopen decennium veel gegevens opgeleverd over verspreiding, nestplaatskeuze, voortplanting, terreingebruik en verzorging van jongen. De vraag is wat er nu verder nog aan kennis nodig is om effectieve maatregelen te kunnen treffen voor het in stand houden van

 9. Biologische melk onderscheidend door meer gezonde vetzuren

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.

  2011-01-01

  Biologische melk bevat meer goede vetzuren als CLA en omega-3 dan gangbare melk. Eerder onderzoek van het Louis Bolk Instituut toonde dit aan. Zuivelverwerkers hebben deze metingen gebruikt om teksten als ‘is rijk aan gezonde vetzuren’ op hun verpakkingen te plaatsen. De onderscheidendheid van biolo

 10. De placenta bij rhesus antagonisme

  NARCIS (Netherlands)

  Wormgoor, Bernard Hendrikus

  1952-01-01

  In de inleiding worden de te behandelen problemen aan de orde gesteld. Het uitganspunt hiervan is de studie van de morphologie van de placenta. Bij het histologisch onderzoek van de placenta waren het vooral de afwijkingen in de placenta bij Erythroblastosis Foetalis (verderop aan te duiden als E.F.

 11. Kijken naar porno : Subcorticale hersenactiviteit weerspiegelt negatieve maar niet positieve impliciete seksuele associaties

  NARCIS (Netherlands)

  Bosman, Renske; Borg, Charmaine; Jong, de Peter J.; Georgiadis, Janniko

  Samenvatting Achtergrond Aan de ene kant kunnen mensen visuele seksuele stimulatie (VSS) ervaren als plezierig, maar aan de andere kant kunnen mensen VSS ook ervaren als iets “viezigs” en negatief. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe het brein bij vrouwen reageert op VSS en hoe de

 12. Understanding HDL function : studies in preclinical models and patients

  NARCIS (Netherlands)

  Annema, Wijtske

  2013-01-01

  HDL-functie draagt mogelijk bij aan het risico op hart- en vaatziekten Slecht werkende High-density lipoproteïne (HDL) draagt mogelijk bij aan het risico op hart- en vaatziekten. Dat concludeert Wijtske Annema, die onderzoek deed naar de relatie tussen HDL-functie en hart- en vaatziekten. HDL wordt

 13. Estafette voor projectgroepen : onderwijsproject natuurbeheer in de praktijk voor HBO en MBO

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.; Nijman, J.

  2008-01-01

  Zes groepen studenten van Hogeschool van Hall Larenstein (hbo Velp) werken op dit moment aan oplossingen voor de Gelderse Vallei. Ze doen onderzoek, maken plannen en komen met adviezen. Op die manier werken ze op verzoek van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei aan reconstructie van dit gebied

 14. Faciliteer en organiseer het leerproces

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Andrea Donker; Dr Joep Hanrath

  2015-01-01

  Wat komt ervan terecht als professionals slechts met globale richtlijnen aan de slag gaan met een nieuwe werkwijze? Dit was de aanpak bij de pilot Trajectzorg, een ambitieus plan ter verbetering van zorg aan in gesloten instellingen geplaatste jongeren. Onderzoekers adviseren hoe het beter

 15. Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Groenestein, C.M.

  2012-01-01

  De biologische veehouderij stelt hogere eisen aan het dierwelzijn door bijvoorbeeld strogebruik te verplichten en door meer stal- en uitloopruimte beschikbaar te stellen aan de dieren. Over de milieueffecten van de biologische veehouderij is echter nog weinig bekend. Doel van dit onderzoek was om ee

 16. 'Nanotechnologie is teamsport'

  NARCIS (Netherlands)

  Zuilhof, H.

  2011-01-01

  Innoveren in de nanotechnologie is teamsport, vindt Han Zuilhof, hoogleraar Organische chemie aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Zelf werkt hij met bedrijven en kennisinstellingen aan een chip die longziektes bij kinderen opspoort. Zuilhof vreest dat nieuwe vormen van onderzoeks

 17. Late effects of childhood cancer: Epidemiology and patient education

  NARCIS (Netherlands)

  Knijnenburg, S.L.

  2013-01-01

  Overlevenden van kinderkanker hebben op later leeftijd behoefte aan meer en vooral gepersonaliseerde informatie. Om hieraan te voldoen heeft Knijnenbrug voor zijn promotie-onderzoek een website geëvalueerd waar overlevenden, aan de hand van hun oude diagnose en de therapie die ze hebben gehad,

 18. Melatonine. Ervaringen van gebruikers

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel van der, Nico Jan; Hoven, Janet

  2002-01-01

  Melatonine wordt regelmatig aan DSPS, CVS en fibromyalgie patienten voorgeschreven om het waak slaap ritme en de slaapkwaliteit te verbeteren. De ervaringen met dit middel blijken wisselend en sterk individueel bepaald. Aan dit onderzoek hebben 45 mensen meegewerkt, die melatonine kortere of langere

 19. The Creolisation of London Kinship : Mixed African-Caribbean and White British Extended Families, 1950-2003

  NARCIS (Netherlands)

  Bauer, Elaine

  2010-01-01

  In de afgelopen vijftig jaar heeft het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijke groei meegemaakt van gemengde gezinnen met een Afro-Caribische en blanke achtergrond. The Creolisation of London Kinship levert een belangrijke bijdrage aan zowel onderzoek naar verwantschap als aan bredere maatschappelijke

 20. Understanding HDL function : studies in preclinical models and patients

  NARCIS (Netherlands)

  Annema, Wijtske

  2013-01-01

  HDL-functie draagt mogelijk bij aan het risico op hart- en vaatziekten Slecht werkende High-density lipoproteïne (HDL) draagt mogelijk bij aan het risico op hart- en vaatziekten. Dat concludeert Wijtske Annema, die onderzoek deed naar de relatie tussen HDL-functie en hart- en vaatziekten. HDL wordt

 1. Mens (dood of levend) of dier? Attitudes over en morele implicaties van orgaanverwerving

  NARCIS (Netherlands)

  T. Visak; L.W. Kranenburg (Leonieke); M.T. Hilhorst (Medard); J.J. van Busschbach (Jan); W. Zuidema; W. Weimar (Willem); J.N.M. IJzermans (Jan); J. Passchier (Jan)

  2004-01-01

  textabstractDit rapport is het verslag van een verkennende studie naar attitudes met betrekking tot orgaandonatie, en de morele implicaties hiervan. Psychologisch en ethisch onderzoek vullen elkaar in dit rapport aan. Er wordt aandacht geschonken aan twee ontwikkelingen op het gebied van orgaanverwe

 2. De invloed van hiërarchische posities op communities of learning

  NARCIS (Netherlands)

  Rehm, M.; Verstegen, D.M.L.; Beausaert, S.A.J.; Gijselaers, W.H.; Segers, M.S.R.

  2014-01-01

  Communities of Learning (CoL) kunnen het leerproces van deelnemers aan onlineleermodules bevorderen. Eerder onderzoek heeft echter nauwelijks aandacht besteed aan de invloed van hiërarchische posities binnen CoL op collaboratieve leerprocessen. In het proefschrift van Martin Rehm (2013) is op deze t

 3. Palliatieve zorg: herkennen en anticiperen door de huisarts.

  NARCIS (Netherlands)

  Claessen, S.J.J.; Francke, A.L.; Deliens, L.

  2012-01-01

  Achtergrond en doelstelling. Kennis over behoeften van patiënten aan palliatieve zorg is schaars, vooral over verschillen tussen patiënten met kanker en die met andere aandoeningen. In dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in hoe de huisarts herkent dat een patiënt behoefte heeft aan palliati

 4. Strategic Capacity RNLA Central Maintenance Depot for Electronic Materials (ECW), Investigation into the Future Workload of ECW. (Strategische Omvang Elektronische Centrale Werkplaats (ECW) onderzoek naar de toekomstige werkiast van ECW)

  Science.gov (United States)

  1998-03-01

  ontwikkelingen in de informatietechnologie (IT). De meest compacte term die hierbij gehanteerd wordt is ’digitalisatie’. Een belangrijke inspiratiebron voor...baar te maken. [12] In veel van deze ontwikkelingen speelt informatietechnologie (IT) een rol. Men spreekt van digitalisatie, zijnde het geheel van...maatregelen voor de optimale toepassing van informatietechnologie ter verhoging van de operationele effectivi- teit [2]. Het belang dat aan informatie

 5. Strafbare voorbereiding : een rechtsvergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, Peter

  2003-01-01

  Summary The subject of this thesis is the punishment of acts of preparation. The main question regards the interpretation of art. 46 of the Dutch penal code (Sr). This is a relatively new subject in Dutch criminal law. The comparative approach is chosen to develop more theory about this subject.

 6. Strafbare voorbereiding : een rechtsvergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, Peter

  2003-01-01

  Summary The subject of this thesis is the punishment of acts of preparation. The main question regards the interpretation of art. 46 of the Dutch penal code (Sr). This is a relatively new subject in Dutch criminal law. The comparative approach is chosen to develop more theory about this subject. Thi

 7. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Hans Schuman; Dr. Rob de Lange; Dr. Nicolien Montesano Montessori

  2010-01-01

  In het afgelopen decennium hebben zich binnen hogescholen grote veranderingen voltrokken. Hogescholen ontwikkelen zich steeds meer tot een belangrijke partner van profit en non-profit organisaties, die producten en diensten aanbieden, waarbij de inbreng van hoogopgeleide professionals onontbeerlijk

 8. Functionele visusklachten : tijdig onderzoek loont

  NARCIS (Netherlands)

  van Genderen, M M; de Wit, Gerard C; Riemslag, Frans C C

  2016-01-01

  Patients with functional vision disorder (FVD) may present with poor visual acuity, visual field loss, or a combination of the two. This paper illustrates the utility of objective tests in diagnosing FVD. We use sweep visual evoked potentials and eye tracking as objective tests for visual acuity and

 9. Vraaggericht werken door narratief onderzoek

  OpenAIRE

  Joos Meesters; Floor Basten; Martha van Biene

  2010-01-01

  Narrative research as a means for demand-driven policy and interventions This article reports on the advantages of performing narrative research discovering need patterns of families, children, local residents regarding quality of the pedagogical climate in their neighbourhood. A need pattern is a constructed set of related questions and needs that people express in response to life events, concrete experiences or within their current habitat. A method for narrative analysis was developed for...

 10. Affairs and selective shopping in a spiral of exaggeration. What is the matter with the UN Climate Panel?; Affaires en selectief winkelen in een spiraal van overdrijving. Wat is er toch aan de hand mt het VN-Klimaatpanel?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Labohm, H.

  2007-07-01

  In two articles the state-of-the-art in the discussion on climate change will be analyzed. In this first article the author pays attention to scientific skirmishes that have taken place in and around the climate panel of the UN (IPCC or Intergovernmental Panel on Climate Change) and how the conclusions and recommendations are translated and interpreted in political terms. In the second article the author will analyse a few shortcomings of the scientific basis of the human greenhouse hypothesis as formulated by the IPCC. [Dutch] In twee artikelen wordt de actuele stand van zaken in de klimaatdiscussie ganalyseerd. In dit eerste artikel besteedt de auteur aandacht aan de wetenschappelijke schermutselingen die in en rond het klimaatpanel van de VN (het IPCC of Intergovernmental Panel on Climate Change) hebben plaatsgevonden en de wijze waarop de bevindingen van het panel in de politiek zijn vertaald. In het tweede artikel zal de auteur enkele tekortkomingen analyseren van de wetenschappelijke onderbouwing van de menselijke broeikashypothese door het IPCC.

 11. Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

  OpenAIRE

  Çelik, Gürkan; Biemans, Petra; Ropes, Donald; Koning, Peter de

  2015-01-01

  Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda en tevens ruimte geeft voor crossovers met de andere profilerende thema’s binnen Inholland: creatieve economie, gezonde samenleving en duurzame techniek en groen. Het onderzoek verschaft voorts inzi...

 12. Kribbebijters worden niet geboren maar gemaakt

  OpenAIRE

  Visser, E.K.

  2007-01-01

  Paarden en pony’s spelen tegenwoordig nog maar een klein rolletje in de landbouw en bij het transport van mensen en goederen. Maar daarmee zijn ze allerminst uit ons land verdwenen. In tegendeel, bijna een half miljoen exemplaren bieden bijna een miljoen mensen sportief of recreatief plezier. Ze worden door verzorgers vaak verwend en vertroeteld, maar toch blijkt uit onderzoek dat er nog heel wat schort aan hun welbevinden. Met wat goede wil is daar best wat aan te doen

 13. Literatuurstudie rond de noties van duurzaamheid en corporate social responsibility

  OpenAIRE

  Mantels, Iris

  2010-01-01

  Er bestaat een enorm aanbod aan academische literatuur omtrent de concepten duurzaamheid en Corporate Social Responsibility (CSR). Aan de hand van negen generalistische academische tijdschriften wordt het onderzoek naar deze begrippen tussen 1970 en 2010 in kaart gebracht en wordt er een typologie ontwikkeld op basis van de definitie van het kernconcept, de onderliggende logica, de gestelde onderzoeksvraag en de onderzoeksresultaten in de geanalyseerde artikels. Daarnaast wordt de evolutie in...

 14. Vergeten linies: Antwerpse bunkers en loopgraven door de lens van Leutnant Zimmermann (1918)

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Onderzoek van de Universiteit Gent in het Koninklijk Legermuseum (KLM) in Brussel bracht in 2007 een reeks van 46 onbekende luchtfoto’s aan het licht. De foto’s dateren van januari 1918 en zijn van Duitse origine. Ze dragen het opschrift Kaiserliche Fortifikation Antwerpen en werden genomen door de tot dan toe onbekende luitenant Zimmermann. Het was direct duidelijk dat de foto’s een schat aan historische informatie bevatten. Het provinciebestuur van Antwerpen liet ze grondig analyseren om er...

 15. Radiometric dating by alpha spectrometry on uranium series nuclides

  OpenAIRE

  Wijk, Albert van der

  1987-01-01

  De Engelse titel van dit proegschrift \\"Radiometric Dating by Alpha Spectometry on Uranium Series Nuclides\\" kan in het Nederlands wellicht het best worden weergegeven door \\"ouderdomsdbepalingen door stralingsmeting aan kernen uit de uraniumreeks met behulp van alfaspectometrie\\". In dit laatste hoofdstuk wil ik proberen om op beknopte, ook voor de niet gespecialiseerde lezer, de inhoud en achtergrond van het onderzoek samen te vatten. Aan het eind van de vorige eeuw werd het verschijnsel ra...

 16. Separatisme, islamisme en regionalisme aan Ruslands zuidgrens

  NARCIS (Netherlands)

  M. Jansen

  2010-01-01

  Marc Jansen focuses on the Northern Caucasus, home to dozens of nationalities mainly of Muslim origin, and Russia's problem area, its 'inner abroad'. Although the Chechen struggle for independence has largely been crushed, the turmoil continues. Terrorist attempts at disrupting Russian society organ

 17. Bloei van sering aan afgesneden takken

  NARCIS (Netherlands)

  Sijtsema, W.

  1962-01-01

  Investigations were described on the forcing of cut branches of Syringa vulgaris cv. Mad Stepman. Flower buds were initiated between approximately 21 June and 15 September. The stages of initiation were described and photographed. Flower buds were in summer rest from the beginning of June;

 18. Computer use exposed : blootstelling aan computergebruik blootgelegd

  NARCIS (Netherlands)

  Richter, J.M.

  2009-01-01

  Ever since the introduction of the personal computer, our daily lives are infl uenced more and more by computers. A day in the life of a PhD-student illustrates this: “At the breakfast table, I check my e-mail to see if the meeting later that day has been confi rmed, and I check the time table of th

 19. 'Waardewerkers' werken aan imago van verbrede landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2005-01-01

  De achttien innovatieve en multifunctionele ondernemers van het netwerk Waardewerken willen met ondersteuning van Wageningen UR hun vorm van landbouw uit hun isolement te halen. Alleen kunnen ze dat niet. Daarom zoeken ze samenwerking met andere partijen. In ‘keukentafelgesprekken’ geven ze een

 20. Glutenvrije oergranen sluiten aan bij gezondheidtrend

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.

  2008-01-01

  Er liggen kansen voor de productie van glutenvrije oergranen in Nederland, maar deze liggen niet zozeer bij mensen met een glutenvrij dieet. De keten kan het beste inspelen op de huidige trends gezondheid en authenticiteit, waarmee ze een bredere doelgroep aanspreekt. Dit blijkt uit een verkenning d

 1. Mentha X dumetorum Schult. aan de Voerenbeek

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.T.

  1961-01-01

  Mentha X dumetorum Schult. is de zeldzaam voorkomende bastaard van M. aquatica L. en M. longifolia (L.) Huds. De Voerenbeek of Voer zoeke men niet bij Voerendaal; het is nl. de beek die even bezuiden Eysden, nog juist op Nederlands gebied in de Maas uitmondt. Op Belgisch gebied ontspringt hij bij Si

 2. Rudis pakt ook agressieve variant Fusarium aan

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Bulle, A.A.E.

  2013-01-01

  Schimmels kunnen relatief gemakkelijk muteren. Wat lange tijd een milde aandoening was kan door mutatie een agressieve vorm worden. Dit doet zich voor bij Fusarium oxysporum, de schimmel die onder meer zuur in tulp veroorzaakt. PPO onderzocht op verzoek van Bayer CropScience of het

 3. Aan de poort van de sociale werkvoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, J.B.

  1985-01-01

  In 1980 about 75.000 people in the Netherlands had a job in the Social Employment (sociale werkvoorziening), comparable with sheltered workshops for disabled persons. The Social Employment offers work under adapted circumstances. This facility is executed on the basis of the Social Employment Facili

 4. Koppeling van anonieme huisartsgegevens aan ziekenhuisregistraties

  NARCIS (Netherlands)

  Struijs JN; Baan CA; Slobbe LCJ; Droomers M; Westert GP; PZO

  2005-01-01

  This report focuses on the health care utilisation of chronically ill people by linking data on referrals by general practitioners (GPs) with data on health care utilisation in the Netherlands. The GP data were obtained from the Second Dutch National survey of General Practice, carried out by the Na

 5. Nieuwe leeromgevingen en onderwijsbeleving aan de universiteit

  OpenAIRE

  Peeraer, Jef; Verhoeven, Jef

  2006-01-01

  Recent years the role of ICT in higher education has got a lot of attention. This research wants to contri bute to this field. The research draws an image of the limitations of new learning environments and at the same time nuances classical theories of equality cl opportunities in education. Based on quantitative data (an e-survey among freshmen of a large univei sity in the first semester of the academie year 2004-2005) we investigate the influence of the social back¬ground of the freshmen,...

 6. Huidreacties toegeschreven aan het gebruik van broomhexine

  NARCIS (Netherlands)

  van Riemsdijk, M M; van der Klauw, M M; Stricker, B H; Herings, R M

  1994-01-01

  Since 1972, the Netherlands Centre for Monitoring of Adverse Reactions to Drugs has received 22 reports of skin reactions attributed to use of bromhexine. The reports concerned II men and II women. The ages ranged between 5 months and 88 years. The skin reactions occurred within one to 30 days after

 7. Toeschouwer in de speeltuin van weleer. Een interview met Piel Calis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Sanders

  2000-12-01

  Full Text Available Twintig jaar lang werkte Piet Calis aan zijn onderzoek naar de verborgen geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1941 en 1951. Gefascineerd door wat zich voordeed in de jaren voor de literaire omwenteling van de Vijftigers, begon hij een speurtocht naar wat zich achter de schermen van literaire tijdschriften afspeelde. Calis onderzocht een grote hoeveelheid documentair materiaal (tijdschriftafleveringen, redactie- en uitgeversarchieven en particuliere correspondenties en voerde gesprekken met schrijvers en redacteurs. De verborgen geschiedenis die daarmee aan het licht kwam documenteerde hij in een viertal lijvige boeken over schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1951: de jaren van de Duitse bezetting tot aan de doorbraak van de Beweging van Vijftig.

 8. Climatic change, continuous concern. Final report of the second phase of the Dutch National Research Programme Global Air Pollution and Climatic Change (NOP-II), 1995-2001; Klimaatverandering, een aanhoudende zorg. Eindrapportage tweede fase Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II), 1995-2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kok, M.T.J.; Heij, G.J.; Verhagen, A.; Rovers, C.A.

  2001-07-01

  More than 90 projects were carried out within the framework of the title programme. In this final report the following questions are dealt with: (1) Which are the new insights into the climate system: what was learned about climate variability, causes of climatic change, and the role of human activities (detection and attribution); (2) What are the possible consequences of climatic change, not only for the Netherlands, but also for other regions (e.g. developing countries) and what are the options for adaptation; (3) which solutions are available to realize emission reduction; and (4) which recommendations can be made with respect to the Dutch national, international and local climate policy. [Dutch] Dit rapport is een verslag van het onderzoek dat in ruim 90 projecten is uitgevoerd gedurende de tweede fase van het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II, 1995-2001). Het rapport is bedoeld voor beleidsmakers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en geienteresseerde burgers. De volgende vragen worden gesteld en beantwoord vanuit het Nederlandse klimaatbeleid: Wat zijn nieuwe inzichten over het klimaatsysteem: wat is geleerd over klimaatvariabiliteit, oorzaken van klimaatverandering en de rol van menselijke activiteiten daarin (detectie en attributie)? Wat zijn mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor met name Nederland, maar ook voor andere regio's (vooral ontwikkelingslanden) en welke mogelijkheden zijn er voor adaptatie? Welke oplossingsrichtingen zijn er om emissiereducties te bewerkstelligen? Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het Nederlandse nationale, internationale en lokale klimaatbeleid?.

 9. Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Reenen, van C.G.; Vereijken, P.F.G.; Buist, W.G.; Thissen, J.T.N.M.; Engel, B.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met waarnemingen aan vleeskalveren op in totaal 224 vlee

 10. Teeltonderzoek oregano

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2008-01-01

  Na een korte inleiding over het Oregano-project in Flevoland worden in deze samenvatting de resultaten van teeltonderzoek aan Oregano weergegeven. Het ging om de deugdelijkheidsbeproeving van vijf herbiciden, onderzoek naar de optimale stikstofbemesting, het volgen van de biomassa en het oliegehalte

 11. Jongeren in Friesland [Youth in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Goede, de M.P.M.; Jansma, L.G.; Ophem, J.A.C.; Verhaar, C.H.A.

  1993-01-01

  Onderzoek in opdracht van de Provincie Friesland om inzicht te krijgen in het doen en laten van de Friese jongeren met betrekking tot werk en werkloosheid, leef- en woonomgeving, binding aan Friesland en beheersing van het Fries, omgaan met geld en besteding van de vrije tijd, enz. Door middel van e

 12. Spring in the Arab Spring

  NARCIS (Netherlands)

  Borg, G.J.A.

  2011-01-01

  Column Gert Borg | Spring in the Arab Spring door dr. Gert Borg, onderzoeker bij Islam en Arabisch aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig directeur van het Nederlands-Vlaams Instituut Caïro Spring If, in Google, you type "Arab Spring" and hit the button, you get more than 14 mill

 13. Differences in motives for running and perceived importance of app functionalities between fast and slow runners

  NARCIS (Netherlands)

  Baart de la Faille-Deutekom, Marije; Danninga, Joan; Vervoorn, Cees

  2015-01-01

  Op basis van een cross-sectioneel onderzoek onder deelnemers aan een hardloopevenement worden verschillen tussen snelle en langzame hardlopers onderzocht. Verschillen in motieven voor hardlopen en ervaren belang van app functionaliteiten werden in kaart gebracht. Ook werd gekeken naar verschillen in

 14. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 15. Effect van toepassing effectieve micro-organismen in de akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Slabbekoorn, J.J.; Dekker, P.H.M.

  2009-01-01

  Op de PPO-locatie Westmaas is in een driejarig project onderzoek uitgevoerd naar het perspectief van de toepassing van effectieve micro-organismen (EM) in de akkerbouw. De EM zijn toegevoegd aan kippenmest en compost en gespoten op het veld. Ze versnellen de afbraak van de organische stof uit mest

 16. Welzijn van dieren in reizende circussen

  NARCIS (Netherlands)

  Hopster, H.; Dierendonck, van M.; Brandt, van den H.; Reemen, van K.

  2009-01-01

  Op verzoek van de minister van LNV onderzocht Wageningen UR Livestock Research het welzijn van circusdieren. In haar brief naar de Tweede Kamer geeft diezelfde minister aan dat zij de aanbevelingen die het onderzoeksinstituut deed, wil overnemen. Na onderzoek stelt Livestock Research van Wageningen

 17. Heetstook Zantedeschiaknollen tegen bollenmijt mogelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.

  2009-01-01

  Bollenmijten zorgen voor uitval in Zantedeschiaknollen. Met een droge heetstookbehandeling van 24 uur bij 43º C zijn de mijten te doden. Onderzoek van PPO laat zien dat de knollen dit over het algemeen goed verdragen. Een zorgvuldige behandeling is nodig om schade aan de knollen te voorkomen

 18. Herinplantziekte en groeiproblemen in zomerbloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.; Breeuwsma, S.J.; Helm, van der F.P.M.

  2010-01-01

  In een bijeenkomst met kwekers en voorlichters zijn herinplantproblemen in de praktijk geïnventariseerd. Aangegeven werd dat vooral behoefte is aan inzicht in herinplantproblemen bij pioenrozen en groeiproblemen bij Campanula en Delphinium. Onderzoek heeft aangetoond dat aaltjes niet de oorzaak zijn

 19. Herinplantziekte en groeiproblemen in zomerbloemen

  OpenAIRE

  Slootweg, G.; Breeuwsma, S.J.; Helm, van der, F.P.M.

  2010-01-01

  In een bijeenkomst met kwekers en voorlichters zijn herinplantproblemen in de praktijk geïnventariseerd. Aangegeven werd dat vooral behoefte is aan inzicht in herinplantproblemen bij pioenrozen en groeiproblemen bij Campanula en Delphinium. Onderzoek heeft aangetoond dat aaltjes niet de oorzaak zijn. Zowel kwekers als voorlichters vermoeden een rol voor toxische stoffen uit de planten zelf bij het ontstaan van deze problemen (allelopathie).

 20. Model keurt speelgoed varkens

  NARCIS (Netherlands)

  Bracke, M.B.M.

  2005-01-01

  Onderzoekers van de Animal Sciences Group van Wageningen UR ontwikkelen een model waarmee kan worden beoordeeld welk materiaal ter afleiding van varkens het best voldoet aan de gestelde eisen. Hiermee kan het ministerie van LNV zelf een standpunt innemen over het toestaan van nieuwe, zogenoemde verr