WorldWideScience

Sample records for republik reistrto augu

 1. Vanjski pojas Republike Hrvatske

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Vokić Žužul

  2010-12-01

  Full Text Available U radu se analizira međunarodnopravno uređenje vanjskog pojasa i njegova primjena u praksi država, kroz prizmu interesa Republike Hrvatske koja taj pojas još nije proglasila. Do 2010. godine vanjski pojas uspostavilo je osamdeset i pet država u svijetu, među kojima i četrnaest država članica Europske unije. U skladu s člancima 33. i 303. Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Hrvatska bi u granicama svoga budućeg vanjskog pojasa, koji bi mogao obuhvaćati 14 272 četvorna kilometra u nastavku njezinoga teritorijalnog mora, mogla obavljati nadzor potreban radi sprječavanja i kažnjavanja kršenja njezinih carinskih, fiskalnih i zdravstvenih propisa kao i propisa o useljavanju, počinjenih na njezinome kopnenom području te u njezinim unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnome moru. Hrvatska bi u tom prostoru stekla i prava vezana uz zaštitu predmeta arheološke i povijesne naravi koji su nađeni u moru, uključujući i kažnjavanje počinitelja njihovoga neovlaštenog vađenja s dna njezinih unutarnjih morskih voda, teritorijalnoga mora i vanjskoga pojasa. U prilog proglašenja vanjskog pojasa ispred hrvatskih obala ističu se i odredbe Konvencije UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001., kojom se naša država obvezala među prvima u svijetu. U skladu s člankom 8. te konvencije, države stranke mogu regulirati i odobriti aktivnosti usmjerene na podvodnu kulturnu baštinu unutar svoga vanjskog pojasa. Zbog zaštite vrijednih arheoloških lokaliteta koji se nalaze u podmorju izvan našega teritorijalnog mora, kao i bolje zaštite hrvatskih interesa iz sva četiri područja predviđena člankom 33(1. Konvencije iz 1982., predlaže se što skorije proglašenje vanjskog pojasa Republike Hrvatske.

 2. Corispermum intermedium, C. hyssopifolium un C. leptopterum augu sabiedrības, to ietekmējošie faktori un taksonu radniecība

  OpenAIRE

  Peipiņa, Ieva

  2015-01-01

  Latvijas endēmam Corispermum intermedium un svešzemju sugām C. hyssopifolium ar C. leptopterum ir ļoti līdzīga gan morfoloģija, gan ekoloģiskie apstākļi. Literatūrā trūkst datu par Corispermum augu sabiedrībām un to sastopamības noteicošajiem ekoloģiskajiem faktoriem. Maģistra darba mērķis – noteikt jūras piekrastes smiltājos sastopamo kamieļzāļu augu sabiedrību piederību un to ietekmējošos faktorus, kā arī C. intermedium, C. hyssopifolium un C. leptopterum radniecību. Corispermum augu ...

 3. PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asda Rasida

  2016-03-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, secara objektif bagaimana peran partai politik local Aceh dalam mewujudkan demokrasi dan hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu mengumpulkan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik local Aceh di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan partai politik lokal di Aceh dan juga berlaku asas di dalam ilmu hukum yaitu Lex Specialis Derogate Lex General yang maksudnya hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum, demikian di Aceh juga menerapkan UU yang bersifat khusus.

 4. Amber Particles as Living Plant Cell Markers in Flow Cytometry / Dzintara Daļiņas Kā Dzīvu Augu Šūnu Marķieri Plūsmas Citometrijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grauda Dace

  2015-08-01

  Full Text Available Labi zināma ir dzintara labvēlīgā ietekme uz dažādiem organismiem, tomēr ir ļoti maz pētījumu par dzintara ietekmi uz augu šūnām. Tādēļ šī pētījuma mērķis bija noskaidrot nano un mikro lieluma (5 nm-3 μm dzintara daļiņu un dzintara komponentu (spirtā šķīstošā dzintara frakcija un sukcināta ietekmi uz augu somatiskajām un gametiskajām šūnām, un noskaidrot dzintara daļiņu piemērotību dzīvu augu šūnu iezīmēšanai urbānās vides pētījumiem, izmantojot plūsmas citometriju. Relatīvā fluorescence, izmantojot BD FACSJazz® šūnu šķirotāju ar plūsmas citometra funkciju, tika noteikta èetru dažādu ģinšu sugu (Argyranthemum frutescens, Cyclamen persicum, Hordeum vulgare, Linum usitatissimum augu šūnām pēc 2 un 24 stundu kultivācijas barotnēs ar un bez dzintara daļiņām vai dzintara komponentiem. Konstatēts, ka dzintara daļiņu klātbūtne visām pētīto augu šūnām ievērojami palielināja relatīvo fluorescenci. Dzintara komponentu ietekme uz šūnu relatīvās fluorescences izmaiņām nebija būtiska, salīdzinot ar dzintara daļiņu ietekmi. Dzintara daļiņas nesamazināja dzīvo šūnu daudzumu paraugos. Konstatēts, ka dzintara daļiņas (5 nm-3 μm var izmantot kā marķierus dzīvo šūnu iezīmēšanai plūsmas citometrijas pētījumos.

 5. Evro-integracije Republike Srbije: semiotička analiza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Krstić

  2016-02-01

  Full Text Available U radu se pristupa tekućem procesu evro-integracija Republike Srbije iz semiotičke perspektive. S tim u vezi, na osnovu dostupnih podataka iz medija, evro-integracije se prvo uobličavaju u narativ, a zatim se dati narativ analizira iz semiotičke perspektive koristeći se postavkama, pre svega, Alžirdasa Žilijena Gremasa. U radu se semiotički analiziraju dva nivoa značenja: semio-narativni (površinski, sintagmatski i konkretni nivo se istražuje putem transformacijskog i aktancijalnog modela, i dubinski, apstraktni, paradigmatski i atemporalni nivo putem semiotičkog kvadrata. Cilj rada je razumevanje kako se proizvode znanje i značenja evro-integracija.

 6. Determinan Stres pada Pegawai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Besral Besral

  2015-04-01

  Full Text Available Kejadian stres pada pelbagai kelompok di Indonesia cukup tinggi dan belum banyak diketahui determinannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan stres pada pegawai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI. Penelitian potong lintang ini dilakukan pada tahun 2013 terhadap 230 pegawai sekretariat jenderal yang dipilih secara acak. Analisis statistik menggunakan regresi logistik ganda. Responden dikatakan stres jika memiliki skor 28 atau lebih dengan menggunakan 17 pertanyaan terkait personal stress inventory. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi stres sebesar 79% dan determinan stres adalah obesitas, usia, jabatan, suku, pendidikan, dan aktivitas fisik. Risiko stres lebih tinggi pada pegawai yang obesitas (ORadj = 1,9, pegawai berusia di bawah 40 tahun (ORadj = 2,1, suku Sunda (ORadj = 3,1, menduduki jabatan struktural (ORadj = 2,3, pegawai yang berpendidikan SMA atau D3 (ORadj = 2,8, dan pegawai perempuan yang kurang aktivitas fisik (ORadj = 8,2. Disimpulkan bahwa determinan stres sangat bergantung pada beban kerja dan karakteristik individu, risiko stres sangat tinggi terdapat pada pegawai perempuan yang kurang aktivitas fisik. Disarankan agar Kemenkes melakukan promosi kesehatan tentang hidup sehat dan pencegahan stres kepada seluruh pegawai, melakukan rekreasi bersama secara berkala, melaksanakan olahraga rutin setiap hari Jumat pagi di pusat kebugaran Kemenkes untuk menurunkan obesitas dan stres. Determinants of Stress among Civil Servants at Health Ministry of Indonesia The prevalence of stress on various groups in Indonesia is quite high and has not been known their determinants. This study aimed to find out determinants of stress among civil servants at the Health Ministry of Republic of Indonesia. This cross sectional study was conducted in 2013 toward 230 secretariat general civil servants selected randomly. Analysis of statistic used multiple logistic regression. Respondents were considered stress if they

 7. Paradise in the dark: Dominican Republic, holiday island; Paradies im Dunkeln: Ferieninsel Dominikanische Republik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beck, J.

  2004-05-01

  The contribution describes travels through the Dominican Republic, where electric power is often failing and renewables are hard to spot. (orig.) [German] 'All inclusive' ist das Motto der Ferieninsel Dominikanische Republik. Nicht immer inklusive ist allerdings Strom und schon gar nicht aus erneuerbaren Energiequellen. Tagebuch einer Reise durch ein Land, in dem es an Energie fehlt. (orig.)

 8. Ein Märtyrer auf der Zugspitze? Glühbirnenkreuze, Bildpropaganda und andere Medialisierungen des Totenkults um Albert Leo Schlageter in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus

  OpenAIRE

  Fuhrmeister, Christian

  2004-01-01

  Der Beitrag vergleicht die Grundzüge des Totenkults um Albert Leo Schlageter in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Der Fokus der Untersuchung liegt auf dem Medieneinsatz, der den nationalsozialistischen Märtyrerkult vom Totengedenken in der Weimarer Republik unterscheidet. Die verschiedenen Ebenen der Medialisierung werden abschließend an einem konkreten Fallbeispiel, dem Schlageter-Gedenken auf der Zugspitze, demonstriert.

 9. PROSPEK OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMPERKUAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrico Simanjuntak

  2014-07-01

  Full Text Available Posisi dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN masih belum optimal sebagaimana ditandai banyaknya putusan yang diabaikan. Mengacu kepada pendekatan sistem hukum, di mana antara PERATUN dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI sama-sama bertujuan untuk mendorong terwujudnya good governance serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan hukum publik administrasi pemerintahan, maka ORI sangat memungkinkan untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai eksekutor independen putusan PERATUN. Dalam pada itu, ORI perlu diberi kewenangan untuk mendorong, mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pihak Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan PERATUN maupun terhadap pihak lain yang menghalang-halangi pelaksanaan putusan PERATUN.   The position and function of Administrative Court so weak that the verdict is much neglected. Referring to the approach of the legal system, where the Administrative Court and Ombudsmen of Republic of Indonesia (ORI equally aims to promote good governance and ensure the legal protection of the public from the actions of public administration law, the ORI is possible to be handed the duties and responsibilities as independent executor PERATUN decision. In the meantime, the Ombudsmen should be given the authority to promote, supervise and impose sanctions against the defendant who is not willing to implement the decision PERATUN or against other parties who obstruct the implementation of the decision PERATUN.

 10. Kurikulum Fikih dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia: Upaya Membangun Peradaban Islam berbasis NKRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustatho'

  2016-12-01

  Full Text Available Despite having a population that is predominantly Muslim, Indonesia is not an Islamic state; instead, it is a unitary state with different ethnic, tribal, cultural and religious views. Therefore, the awareness of Indonesian people toward the concept of plurality is instrumental in social life. This article attempts to discuss the need for a method in learning Islamic law that leads to the cognizance of the importance of plurality. By using content analysis method, this study focuses on finding learning methods of Islamic law within the framework of the Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, Unitary Republic of Indonesia. It finds that all textbooks on Islamic law taught at secondary schools have deficiencies in addressing Indonesian diversity in an inclusive manner. Hence, more reading materials that touches on issues of plurality in the interest of the state and nation are badly needed. The results of this study confirm that the plurality-sensitive Islamic jurisprudence (fiqh can be implemented in two ways: first, through education; and second through reforming the body of fiqh itself. When the concept of fiqh is unresponsive toward the phenomenon of pluralism and human rights, then its manifestations by Muslims may also envisage this very own fiqh concept.

 11. Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endra Wijaya

  2016-04-01

  Full Text Available Bendera merupakan objek yang dapat dilekatkan beragam pesan dan makna terhadapnya. Keberadaan bendera bisa juga terkait dengan aspek simbol kedaulatan, sehingga wajar apabila kemudian sebagian pihak menganggap adanya bendera Aceh yang sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka sebenarnya sudah membiarkan separatisme hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, di Aceh telah disahkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang memberlakukan bendera berwarna merah dengan garis putih serta hitam dan gambar bulan sabit serta bintang sebagai bendera Aceh yang memiliki kesamaan dengan bendera GAM. Sejak masa konflik masih berlangsung hingga ke masa setelah ditandatanganinya Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dan GAM, keberadaan bendera Aceh selalu menuai kontroversi dan menjadi isu hangat dalam praktik ketatanegaraan di NKRI. Keadaan ini mendorong pencarian penjelasan dan solusi khususnya dari sisi hukum. Abstract Flag is an object in which many massages and meanings could be attached to. The existence of flag could also relate with sovereignty aspect and for that reason, some parties consider that the existence of Aceh's flag, which is same with Free Aceh Movement's (Gerakan Aceh Merdeka or GAM flag, is conveying separatism in Republic of Indonesia. At present, in Nanggroë Aceh Darussalam, Aceh's Qanun Number 3 Year 2013 on Aceh's Flag and Symbol has been passed and its existence has always rises controversies and has become a problematic issue even after the signing of Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and GAM. It is thus an importance to discuss and try to find a solution for Aceh's flag problem especially from the law perspective.

 12. Pravice iz invalidskega zavarovanja - neskladnost 2. in 3. odstavka 66. člena ZPIZ-1 z Ustavo Republike Slovenije

  OpenAIRE

  Bele, Primož

  2012-01-01

  Republika Slovenija je socialna država, kar je navedeno v drugem členu Ustave Republike Slovenije1. Upoštevajoč navedeno, prvi odstavek 50. člena Ustave RS zagotavlja državljanom pravico do socialne varnosti, pod pogoji, ki jih določa zakon. Naveden člen Ustave RS obvezuje državo, da z zakonom uredi obvezna socialna zavarovanja, torej tudi invalidsko zavarovanje. Država je dolžna zagotoviti delovanje invalidskega zavarovanja, kar je storila z zakonom o pokojninskem in invalidsk...

 13. D:\\African Health Sciences\\Augu

  African Journals Online (AJOL)

  user

  system lesions and pleuropulmonary infiltrates 2,4. .... Other drugs that may be used are ... and intra-articular steroid injection. 2,3,6. Long term ... delivery. She gave birth to a female baby whose. Apgar score 8 and weighed 2800grammes. The.

 14. D:\\African Health Sciences\\Augu

  African Journals Online (AJOL)

  user

  , 2. ... Humanitarian agencies must consider the provision of mental health services for populations .... study of the effect of post migration residential .... Poisoning / “witchcraft”. 38.9 ... Sudanese refugees reported lower mean daily food intakes.

 15. Datorprogrammas kā autortiesību aizsardzības objekti Latvijas Republikā

  OpenAIRE

  Cers, Gatis

  2008-01-01

  Bakalaura darbā autors analizē datorprogrammu aizsardzību ar autortiesībām Latvijas Republikā. Tiek aplūkota datorprogrammas legālās definīcijas nepieciešamība, kā arī datorprogrammu autoru iespējas aizsargāt savas tiesības gan vēršoties tiesā, gan ārpus tās. Autors Latvijas Republikas tiesisko regulējumu salīdzina ar citās valstīs pastāvošajiem regulējumiem un sniedz priekšlikumus Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanā, kā arī piedāvā veikt labojumus atsevišķos normatīvajo...

 16. [Accident cause masculinity?--Gender-related issues of accident victims between prevention and coping in Kaiserreich and Weimarer Republik].

  Science.gov (United States)

  Knoll-Jung, Sebastian

  2015-01-01

  Occupational accidents in industrial workplaces are a specific health problem for man. Therefore it seems adequate to use masculinities as a category of research in this field. For the Kaiserreich and the Weimarer Republik it shows that male workers relating to their danger awareness and behavior, prevention, accident causes and coping strategies are settled in an area of conflict between a hard workplace environment and the family. On the basis of health practices of the accident victims it appears that there are different forms of labor masculinities. They have an important influence on all levels of an occupational accident from the endangerment to the success of the treatment. Through a critical use of the category academic void can be shown and alternative explanatory models can be offered.

 17. RECHTE VON PERSONEN MIT SEELISCHEN STÖRUNGEN IN PSYCHIATRISCHEN ANSTALTEN DER REPUBLIK KROATIEN - EINE EMPIRISCHE ANALYSE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalida Rittossa

  2017-01-01

  Full Text Available Nachdem man im Bereich psychischer Gesundheit zu zahlreichen wissenschaftlichen Erkenntnissen gekommen ist, ist es heutzutage völlig klar, dass die Achtung der Rechte psychiatrischer Patienten und die Bedingungen derer Unterbringung in psychiatrischen Anstalten einerseits und der Erfolg in der Behandlung, Deinstitutionalisierung und Destigmatisierung von Patienten andererseits direkt miteinander verbunden sind. In den letzten Jahren aber weisen die Berichte der Bürgerbeauftragten und der Beauftragten für Behinderte sowie auch zahlreiche Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hinsichtlich der Beschwerden von Personen mit seelischen Störungen auf schlechte Bedingungen der Unterbringung und Behandlung von Patienten in psychiatrischen Anstalten der Republik Kroatien hin. Deshalb stellte sich als rechtfertigend heraus, das Ausmaß der Verwirklichung der Rechte psychiatrischer Patienten sowie auch die Bedingungen derer Behandlung zu erforschen. Zu diesem Zweck wurde die Forschung in der Klinik für Psychiatrie „Vrapče“, im psychiatrischen Krankenhaus Rab, im Neuropsychiatrischem Krankenhaus „Dr. Ivan Barbot“ Popovača und im Psychiatrischen Krankenhaus Ugljan durchgeführt, den einzigen psychiatrischen Krankenhäusern in der Republik Kroatien mit Abteilungen für schuldunfähige Personen, welchen nach der Entscheidung des Strafgerichts eine Verwahrung angeordnet wurde. Dabei wurden zwei Fragebögen benutzt: der Basisfragebogen für die Leiter von psychiatrischen Anstalten und der anonyme Fragebogen für eine Patientengruppe von 80 Patienten. Ziel dieser Arbeit ist es, die durch Fragebogen aufgezeigten Ergebnisse zu analysieren.

 18. PENGARUH PELAYANAN, KINERJA PENGURUS KOPERASI, DAN MOTIVASI BERKOPERASI TERHADAP PARTISIPASI ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI EKA KARYA KABUPATEN KENDAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tri Yuni Sulistyowati

  2015-06-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelayanan, kinerja pengurus koperasi, dan motivasi berkoperasi terhadap partisipasi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI Eka Karya Kabupaten Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan populasi berjumlah 496 anggota dengan sampel 83 anggota. Metode pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh pelayanan, kinerja pengurus koperasi, dan motivasi berkoperasi terhadap partisipasi anggota sebesar 58,2%. Secara parsial pelayanan berpengaruh sebesar 7,1%, kinerja pengurus koperasi berpengaruh sebesar 3,3% dan motivasi berkoperasi berpengaruh sebesar 27%. Dengan pelayanan, kinerja pengurus koperasi, dan motivasi berkoperasi yang baik maka akan meningkatkan partisipasi anggota. The results showed the service, the performance of cooperative management and cooperative motivation affect the participation of members simultaneously by 58.2% while the rest is influenced by other variables not examined. Furthermore, the effect of partial services to the participation of members was 7.1%, the effect of partial performance of the cooperative board member participation was 3.3% and the effect of partial motivation for the participation of members of cooperatives was 27%. Suggestions for KPRI Eka Karya Kendal is to be improving as more responsive services tehadap complaints, better hygiene as well as expanding the cooperative store stores that optimal participation of more members.

 19. Strategi Komunikasi Program Internet Sehat Dan Aman Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (Studi Kasus Evaluasi Program Incakap Tahun 2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sucianty Dyah Astuti

  2016-07-01

  2008 to 2015 as a result of the evaluation of the program conducted by KemKominfo, namely: (i the change in INSAN name since 2003 into INCAKAP, (ii the change of INSAN logo , (iii the change of INSAN mascot. Seiring dengan perkembangan teknologi internet dan penggunaannya dalam kehidupan dan pergaulan, internet telah menjadi sebuah gaya hidup (life style di masyarakat. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia memunculkan berbagai dampak di masyarakat baik positif maupun negatif. Untuk membuat pemahaman di masyarakat terhadap penggunaan internet pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia membuat suatu program, yaitu Internet Sehat dan Aman dengan tujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Penelitian ini mengambil fokus pada evaluasi program internet sehat dan aman yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2015. Tujuan dari penelitian adalah melihat strategi komunikasi dan pencapaian tujuan dari program internet sehat dan aman yang dilakukan KemKominfo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan riset studi kasus deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan informan pada penelitian ini adalah staf KemKominfo pada bagaian Direktorat Jenderal Aplikasi Infomatika sub direktotar pemberdayaan informatika sebanyak tiga orang. Dari seluruh rangkaian proses penelitian diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa: (1 Pencapaian Program Internet Sehat dan Aman hingga tahun 2015 telah mencapai target namum belum 100%. (2 Dalam pelaksanaan program INSAN terdapat beberapa hambatan yang dihadapi KemKominfo, yaitu: (i Keterbatasan Anggaran Pemberian dan Belanja Negara (APBN, (ii keterbatasan daya jangkau akibat letak geografis indonesia yang merupakan negara kepulauan.(3 perlu dilakukan evaluasi menganai penggunaan media online dalam startegi komunikasi

 20. EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  yusnani hasjimzoem

  2015-11-01

  Full Text Available Republic of Indonesia is a rule of law under Article 1 (3 of the 1945 Constitution and should uphold respect for the rights of individuals and communities in implementing the country. The rights strengthened by the basic norms that become the main spirit of the people of Indonesia, Pancasila. Basic norms that the political objectives in developing the Indonesian nation and enact any bill. Thus the state agency that was created by a special law should work in line with the basic norms of the nation and work together to create prosperity. In 2003 the Ombudsman created by a special law has the duty and function to oversee public services effectively, efficiently, and in spite of the practice of (corruption, collusion, and nepotism. Ombudsman based its duties and functions that have the same vision as mandated in the fourth paragraph of the preamble of the Constitution of 1945. The Ombudsman is thus expected to make a good bureaucratic reform so that it can be a model and public services watchdog whose presence is really felt by the people of Indonesia. Keywords: Ombudsman of the Republic of Indonesia

 1. The Ethiopian Second Republic and the Fragile “Social Contract” Die 2. Republik in Äthiopien und der “fragile Gesellschaftsvertrag“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jon Abbink

  2009-01-01

  Full Text Available Eighteen years after the change of power and the ushering in of the second Ethiopian republic in 1991, the political process in Ethiopia has, according to most observers, rigidified and largely closed the space for representative democracy. This paper will look at the main organizing political ideas or ideology of the current Ethiopian republic and to the nature of its governance techniques in the face of domestic and international challenges with reference to the debate on “failing” or “fragile” states. The new “social contract” defined after 1991 and codified in the 1994 Constitution is precarious. Dissent and ethno-regional resistance to federal policies are dealt with mainly by coercion and discursive isolation. Oppositional forces voice the need for a rethinking of the organizing ideas and institutions of the second republic in order to enhance political consensus and a shared political arena, but get little response. The paper will sketch an interpretation of governance in Ethiopia, focusing on the dilemma of reconciling local and modernist political practices, and will discuss the status of “republican” ideas, in name important in Ethiopia but mostly absent in practice. Explicit debate of these ideas is usually sidelined – also in academic commentaries – in favour of a focus on the ethno-federal ideology of the Ethiopian state. Das Jahr 1991 sah die Inauguration der 2. Republik in Äthiopien, diesmal als föderal-demokratische statt wie bisher als Volksrepublik. Achtzehn Jahre nach dem Machtwechsel besteht bei den meisten Beobachtern Konsens über die Probleme im politischen Prozess des Landes. Konstatiert wird die Rückkehr zu einem stark autoritären Regime, das eine repräsentative parlamentarische Demokratie so gut wie unmöglich macht. Der Artikel präsentiert eine Analyse der wichtigsten allgemeinen ideologischen Grundsätze der heutigen äthiopischen Republik und ihrer führenden Partei. Unter Einbeziehung der

 2. Evaluasi Kinerja KKIP Dalam Kerjasama Republik Indonesia-Korea Selatan Pada Pembangunan Kapal Selam Untuk Mendukung Ketahanan Alutsista TNI Angkatan Laut

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tunggul Prasetyo

  2017-04-01

  Full Text Available ABSTRACT This study was aimed to knew and analyzed the implementation of the cooperation between Republik Indonesia and South Korea in the construction of submarines ,to the Navy defense equipment resilience. The method used by the researchers in this study was a qualitative descriptive method. Data collection techniques used three techniques, in-depth interviews, observation, library and documentation. Objects in this study that the parties involved in the cooperation Indonesia South Korea in the construction of submarines, especially the executive team officials Defence Industry Policy Committee (KKIP. The results showed that in the implementation of cooperation Indonesia South Korea in the construction of the submarine still lacks the strength of its bargaining Indonesian government, especially KKIP and Defense industry involved in this cooperation program. This was indicated by the presence of the technology transfer process was still below of 85 % as a basis for accelerating the revitalization of the defense industry in achieving the navy defense resilience ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan indonesia-Korea Selatan dalam Pembangunan Kapal Selam dan mengevaluasi kerjasama Indonesia Korea selatan dalam pembangunan kapal selam terhadap ketahanan alutsista TNI AL. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, kepustakaan, serta studi dokumentasi. Objek dalam penelitian ini yaitu para pihak yang terlibat dalam kerjasama Indonesia Korea selatan dalam pembangunan kapal selam, khususnya para pejabat tim pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama indonesia Korea selatan dalam pembangunan kapal selam memiliki kekurangan berupa kekuatan tawar menawar pemerintahan Indonesia, khususnya KKIP

 3. PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN VOLUME PENJUALAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PRIMER KOPERASI PURNAWIRAWAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (PRIMKOPPABRI DI KABUPATEN KENDAL PERIODE 2010-2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masumi Ananingati Rahayu

  2014-02-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial maupun simultan struktur modal dan volume penjualan terhadap profitabilitas pada Primer Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(PRIMKOPPABRI di Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan motede statistik dan bersifat kausalitas yang mengacu pada laporan keuangan (neraca dan rugi laba dalam bentuk bulanan periode Januari sampai Desember selama tahun 2010-2012. Berdasarkan hasil uji secara parsial untuk struktur modal dan volume penjualan terhadap profitabilitas berpengaruh secara signifikan dengan kontribusi sebesar 14,5% untuk struktur modal sedangkan volume penjualan sebesar 7,07%. Secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara struktur modal dan volume penjualan terhadap profitabilitas pada PRIMKOPPABRI Kab.Kendal dengan kontribusi sebesar 18,5%. Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: Y= -0,005 + 0,029 X1+ 0,019 X 2 + e. The purpose of this study is to investigate and analyze the effect of partially and simultaneously the capital structure on profitability and sales volume in the Primary Cooperative Retired Armed Forces of the Republic of Indonesia (PRIMKOPPABRI in Kendal. This study used a quantitative approach and descriptive research using statistical motede and causality are referring to the financial statements (balance sheet and income statement in the form of a monthly period of January to December during the years 2010-2012. Based on the test results for the partial capital structure on profitability and sales volume of significant influence with a contribution of 14,5 % to the capital structure while sales volume amounted to 7,07%. Simultaneously there is a significant influence of capital structure on profitability and sales volume in PRIMKOPPABRI Kab.Kendal with a contribution of 18,5 %. From the calculations

 4. Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rainhard Sumarto Simatupang

  2017-01-01

  Full Text Available Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan pembaharuan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikarenakan beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini[1]. Beberapa perubahan peraturan dalam hal penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari undang-undang sebelumnya yaitu mengenai penentuan garis pantai, batas wilayah bagi hasil kabupaten/kota, serta kewenangan setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan bahwa batas maksimal wilayah laut provinsi sejauh 12 mil laut, sedangkan batas bagi hasil kelautan kabupaten/kota maksimal sejauh 4 mil laut. Apabila wilayah laut antar provinsi tidak mencapai batas maksimal masing-masing, maka batas akan dibagi sama jarak dengan prinsip garis tengah (median line. Penelitian ini merupakan bentuk pengaplikasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam memperbaharui penentuan batas pengelolaan wilayah laut daerah. Dalam penelitian ini  dibahas bagaimana menentukan batas pengelolaan wilayah laut daerah serta dilakukan analisa dari hasil penentuan batas pengelolaan wilayah laut. Lokasi Penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali tepatnya perbatasan pada Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur dan Kabupaten Buleleng (Bali sampai Kabupaten Jembrana (Bali. Penentuan batas pengelolaan wilayah laut dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan data Citra Satelit SPOT 7 2015 dan data Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI 2002. Dari penelitian ini dihasilkan median line sepanjang 40,3 km yang dibentuk oleh 41 titik, serta diperoleh luas wilayah pengelolaan laut Provinsi Jawa Timur sebesar 233,37 km2 dan Provinsi Bali sebesar 233,77 km2 (sesuai batasan lokasi dengan selisih sebesar 0,4 km2 serta batas wilayah bagi hasil kelautan untuk kabupaten/kota. Dihasilkan juga peta batas

 5. Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  OpenAIRE

  Krmpotić, Željka

  2017-01-01

  Europska unija je nadnacionalna institucija koja je utemeljena na četiri slobode, a to su sloboda kretanja ljudi, kapitala, robe i usluga unutar unutarnjih granica Unije. Sloboda kretanja roba, ljudi, usluga i kapitala unutar granica Europske unije povećava konkurentnost među pojedinim državama članicama, ali ujedno i znatno povećava tržište na kojem europski poslovni subjekti mogu poslovati. Mir i stabilnost prirodna je želja većine sadašnjih i budućih državljana Europske unije. Gospodarski ...

 6. PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

  OpenAIRE

  Krmpotić, Željka

  2017-01-01

  Europska unija je nadnacionalna institucija koja je utemeljena na četiri slobode, a to su sloboda kretanja ljudi, kapitala, robe i usluga unutar unutarnjih granica Unije. Sloboda kretanja roba, ljudi, usluga i kapitala unutar granica Europske unije povećava konkurentnost među pojedinim državama članicama, ali ujedno i znatno povećava tržište na kojem europski poslovni subjekti mogu poslovati. Mir i stabilnost prirodna je želja većine sadašnjih i budućih državljana Europske...

 7. Stolzgefuhle auf die Tschechische Republik

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Laštovková, Jitka

  2005-01-01

  Roč. 3, č. 2 (2005), s. 12 ISSN 1214-7559 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IBS7028301 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : pride in the Czech republic * opinion poll * cultural aspects Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 8. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Umi Mar’atun

  2012-03-01

  Full Text Available Based on the 1945 Constitution, original or ammended, the form of  Indonesian countyr is a unitary state, while its form of government is republican. Meanwhile, the government system, based on the original 1945 Constitution is not a pure presidential system of government or quasi-presidential system. This is because the Assembly’ role is large enough in managing state life. The President is the mandatory of the Assembly, so his position is highly dependent on the votes of the legislative (DPR and the Assembly (MPR. In the post-reform era, after going through four amendments, Indonesian system is no longer a impure presidential administration, but was moving away as a pure presidential system. This is based on the following indicators. First, the President is no longer be mandatory of the Assembly, so it does not depend on it. Secondly, the position of the Assembly and the President are equally high as the state agency. Third, the president is elected directly by the people, no longer elected by the Assembly. Key words: state structure, form of government, systems of government.

 9. Die Verfassung der Berliner Republik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julian Krüper

  2015-01-01

  Full Text Available Contemporary constitutional history faces a methodological dilemma: Historiography traditionally calls for scientific dissociation, both temporal and individual, from its objects of research. Yet, changes in constitutional normativity are typically of an incremental nature and can best be studied through a close approach of the contemporaries. Given such a dilemma, this essay undertakes to analyze key features of constitutional law and science of the »Berlin Republic«. Its main thesis is that contemporary constitutional history in Germany can be seen as a »farewell to the interim«, which the »Bonn Republic« can be construed to have been. Several leitmotifs can be identified: The concept of constitutional identity gains attention and influences the discourses implicitly and explicitly. Among them are debates about the scope of constitutional rights (human dignity, freedom of speech as well as about the structure of the democratic and federal polity. Simultaneously, social change gives rise to fundamental constitutional questions such as religious pluralism or same-sex marriage. At the same time, the science of German public law, both within the dimensions of constitutional and administrative law, undergoes a profound process of self-ascertainment. This process brings about a renaissance of fundamental research in the fields of constitutionalism and theory of state.

 10. Politisches „Milieu“, Familienwirklichkeit und Rechtsreform. Katholische und sozialdemokratische Positionen in der Weimarer Republik Political “Milieu,” Family Reality, and Legal Reform: Catholic and Social Democratic Positions in the Weimar Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Duncker

  2005-03-01

  Full Text Available Bei der verdienstvollen und materialreichen Arbeit Heinemanns handelt es sich um die gekürzte und überarbeitete Fassung einer an der Universität Augsburg 2002 abgeschlossenen Dissertation. Literatur ist bis einschließlich 2002 eingearbeitet. Mit Katholizismus und Sozialdemokratie hat die Arbeit zwei der bedeutendsten politischen und kulturellen Bewegungen – und auch “Milieus“ (S. 13 f. – Deutschlands in der Zeit der Weimarer Republik zum Gegenstand. In der Arbeit werden Fragen der historischen Familienforschung, Sozialgeschichte und Parteiengeschichte behandelt. Sie enthält darüber hinaus – ausbaufähige – rechtshistorische, frauengeschichtliche, parlamentsgeschichtliche und ehephilosophische Abschnitte sowie ein Schwerpunktkapitel (S. 213–292 zur Bevölkerungspolitik.Heinemann’s work, deserving and rich in material, is a shortened and revised version of a dissertation submitted to the University of Augsburg in 2002. Literature published up to the year 2002 is included in the text. The work has made as its focus two of the most important political and cultural movements—as well as “Milieus” (page 13 and following—of Germany during the time of the Weimar Republic: Catholicism and social democracy. Questions relating to historical family research, social history, and party history are dealt with in the work. It also includes sections, which could be expanded upon, on legal history, the history of women, parliamentary history, and the philosophy of marriage, as well as a central chapter focusing on the politics of demographics (213–292.

 11. Status and outlook of heat supply in the Czech Republic with the city Brno as example; Stand und Aussichten der Fernwaermeversorgung in der Tschechischen Republik am Beispiel der Stadt Bruenn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kohout, V.; Ochrana, L.

  1997-01-01

  At present much emphasis is placed on adapting the existing plants to modern environmental requirements. The last coalfired heat plant of the Brno district heating system, the heat plant `Cerveny mlyn` (`red mill`), will be replaced by a combined cycle gas turbine that will come into operation before the end of 1998. Another example of the technical modernization programme are the environmental protective measures at the Brno waste incineration plant that was connected to the city`s district heating system in 1992. These technical measures and the integration of the various heat and CHP plants into the overall district heating system have already resulted in a marked reduction of environmentally harmful emissions and thus made an important contribution towards improving the city`s quality of life. (orig.) [Deutsch] Die Autoren berichten ueber die bisherige Entwicklung und den Stand der Waermeversorgung in der Tschechischen Republik unter besonderer Beruecksichtigung der Fernwaerme. Die vielerorts eingeleitete Erneuerung und Modernisierung der Fernwaermeanlagen wird am Beispiel der Stadt Bruenn dargestellt. Die Anpassung der Waermeproduktionsanlagen an die Erfordernisse des Umweltschutzes entsprechend dem Stand der Technik macht betraechtliche Investitionen noetig, wobei in Bruenn der Ersatz alter Kohlekessel durch Gaskessel und Gas-Kombianlagen im Vordergrund steht. (orig.)

 12. Prikaz knjige: Budislav Vukas, ml., Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe: uz 25. godišnjicu prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2017.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirela Krešić

  2018-01-01

  Full Text Available Godina 2017. u svjetskim je razmjerima bila iznimno dinamična godina. Obilježila su je različita zbivanja koja u našem globalnom selu imaju posvemašnji utjecaj bilo da je riječ o prirodnim katastrofama (uragani, požari, poplave i potresi ili onima na koje je znatno više utjecaja imala ljudska ruka, od terorističkih samoubilačkih napada, nuklearnog mahnitanja sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, neobičnog predsjednikovanja Donalda Trumpa ili, ako pogledamo bliže našem dvorištu, migrantskih valova, pokretanja postupka britanskog izlaska iz Europske unije te pokušaja katalonske vlade da izbori neovisnost od Španjolske. Istodobno tu su godinu u Hrvatskoj obilježile duboke društvene podjele, ideološke svađe te iseljavanje znatnog broja građana. Nezadovoljstvo koje hrvatski građani osjećaju i izražavaju prema stanju u državi, funkcioniranju njezinih institucija i pravcu u kojem zemlja ide daje nam pravo, ali nas i obvezuje, svakog pojedinačno i društvo u cjelini, upitati se što smo učinili u proteklih nemalih dva i pol desetljeća, odnosno jesmo li učinili dovoljno kako bismo opravdali stečenu neovisnost o kojoj su brojne generacije prije nas sanjale. Upravo je protek čak četvrt stoljeća od stjecanja neovisnosti bio poticaj prof. Budislavu Vukasu, mlađem da se u godini obilježavanja 25. godišnjice prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode (22. svibnja, ali i obljetnice njezina međunarodnog priznanja (15. siječnja, pozabavi pitanjem hrvatske državnosti u prošlosti i njezinu kontinuitetu/diskontinuitetu kroz stoljeća. Rezultat njegova istraživanja je monografija Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na 240 stranica teksta monografija daje autorovo viđenje “fenomena kontinuiteta hrvatske državnosti” (str. 9, pri čemu se na događanja s početka devedesetih godina prošlog stoljeća može gledati kao na svojevrsnu kulminaciju spomenutog

 13. VPIS FISKALNEGA PRAVILA V USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE

  OpenAIRE

  Janežič, Tine

  2014-01-01

  Namen diplomskega dela je predstaviti fiskalno pravilo, ki je zapisano v slovenski ustavi. Vpis fiskalnega pravila na ustavno raven je v strokovni in splošni javnosti sprožil veliko polemik o potrebi in nujnosti vpisa, politična večina in konsenz pa sta omogočili, da je bilo 24. maja 2013, s spremembo 148. člena Ustave RS, fiskalno pravilo vpisano v Ustavo RS. Diplomsko delo na osnovi pridobljenih teoretičnih znanj predstavlja fiskalno pravilo, potrebo po njegovem vpisu, pravne podlage vpi...

 14. Delimitacija i demarkacija vanjskih granica Republike Hrvatske

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir-Đuro Degan

  2015-09-01

  Full Text Available Daje se sumaran prikaz delimitacije i demarkacije granica Hrvatske sa svim njezinim susjedima s preporukom da se taj odgovoran posao ne zanemari. Postignuti privremeni ili nerealizirani sporazumi ocjenjuju se temeljem pravilâ kodificiranih u Bečkoj konvenciji o pravu ugovora iz 1969. godine. Ali valja voditi računa i o drugim međunarodnim obvezama poput one iz Beogradske dunavske konvencije iz 1948. i prava fizičkih i pravnih osoba na uživanje njihovih nekretnina koje se nađu na drugoj strani granice.

 15. Reform in Defence of Sovereignty: South Africa in the UN Security Council, 2007-2008 Reformen zur Verteidigung von Souveränität: Die Republik Südafrika im UN-Sicherheitsrat 2007-2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul-Henri Bischoff

  2009-01-01

  Full Text Available After 1994, South Africa became the sine qua non of an interna¬tionalist state, willing to promote cooperation amongst a plurality of actors, believing common interests to be more important than their differences. This raised the hopes of constitutionalists, and those who believed in the expansion of a liberal democratic peace. South Africa has acted out two seemingly contradictory roles: those of a reformer and those of a conserver. By 2007-2008 she had shifted towards the latter, conservative-reformist position. Thus, South Africa’s voting record at the General Assembly expressed her overriding concern to regionalise African issues and minimise the US and the West shaping political events. This brought her foreign policy into sharper relief. But while in some sense successful, it came at a price: a controversy about her surrendering her internationalism and principles on human rights for African unity and traditional sovereignty. But it also marked the arrival of South Africa in the world of international Realpolitik. Nach 1994 profilierte sich das neue Südafrika zunächst als internationalistischer Staat, gewillt, die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen internationalen Akteuren zu fördern – im Glauben, wichtiger als alle Differenzen seien die gemeinsamen Interessen. In der Folgezeit übernahm der Staat in der internationalen politischen Arena zwei gegensätzliche Rollen und zeigte sich zwar reformorientiert, vertrat aber auch konservativere Positionen. Seit den Jahren 2007-2008 überwog zunehmend die konservative Rolle. Bei Abstimmungen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen erwies sich deutlich, dass die Republik Südafrika überragendes Interesse an einer Regionalisierung afrikanischer Problembereiche hatte und an einer Minimierung der politischen Gestaltungsmacht der USA beziehungsweise des Westens. Damit erhielt die südafrikanische Außenpolitik ein klares Profil und konnte gewisse Erfolge erzielen

 16. Parandada püksipõlve augu väljalõikamise teel / Jaak Tomberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Tomberg, Jaak, 1980-

  2010-01-01

  Arvustus: Saar, Anti. Kuidas sa ära läksid ja mina maha jäin : [jutud]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2006 ; Saar, Anti. Nemad kaks : [lühiromaan]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2008 ; Tekste siledast ruumist : [jutud]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2009

 17. Načini promjene Ustava Republike Hrvatske i Ustava Republike Slovenije - komparativni prikaz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vedran Ceranic

  2016-03-01

  Full Text Available Revision of the most significant political and legal document of particular state ordinarily represents first-rate scientific, professional and general social question. Regarding the fact that new constitutions are introduced in “the moment of time” their revision is also outcome of general political, legal and social development. Method by which is possible to intervene in constitutional text is in general constitutional matter and understands fulfillment of strong constitutional requirements regarding authorized persons, revision procedure as well as technique of constitutional revision. Subject of this paper is comparative overview of constitutional solutions regarding revision of the Constitution of the Republic of Croatia and the Constitution of the Republic of Slovenia.

 18. Synteserapport & 1. Indenrigspolitiske forhold i Den Islamiske Republik Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik......Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik...

 19. Diktatura a republikánská tradice

  OpenAIRE

  Ivančenko, Georgij

  2017-01-01

  The aim of this thesis is to formulate the concept of republican dictatorship in counterposition to other forms of autocracy, which are usually described as dictatorships. The concept of the republican dictatorship is formulated in regards to the notion of commissary dictatorship, which is presented in Die Diktatur, a book by Carl Schmitt, which is a central source for this thesis. Will shall also focus on an exposition of the theoretical basis of the republican dictatorship, which we conside...

 20. URGENSI KEBERADAAN GBHN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janpatar Simamora

  2016-11-01

  Full Text Available One of the fundamental points of the amended of Indonesian Constitution of 1945 is the removal of the Outlines of State Policy (Guidelines in the constitutional system of the Republic of Indonesia. As a consequence, the goals and objectives of national development seemed to lack of focus, unfocused and difficult to measure the success rate. While the existence of the National Long-Term Development Plan (RPJPN intended to replace the Guidelines, until now there has not been able to serve as a guide to national development. To that end, efforts to revive the guidelines are extremely vital in order to realize a fair society and a prosperous Indonesia as aspired to in the preamble of the Constitution of 1945. Returning NRI existence of the guidelines will also have a positive impact on maintaining and guarding the existence of the Assembly as one of the state institutions. Keywords: Guidelines, 1945, the authority, the national development, MPR.

 1. Komparácia systému platenia za komunálne odpady v Slovenskej republike a Českej republike

  OpenAIRE

  Švajková, Michaela

  2008-01-01

  The Bachelor's thesis is focused on the area of municipal waste. It describes and compares the actual legislation of municipal waste (mainly methods of payments for municipal waste according to the present acts and codes) in Slovak and Czech Republic. The second part of the thesis is an application of the theory, described in the first part, to examples of communities from these two countries. The aim of the analysis of payments for municipal waste in two communities is to appraise and compar...

 2. PRIMERJAVA UPORABE DRUŽBENEGA OMREŽJA FACEBOOK MED OTROKI STARIMI MED OSEM IN DVANAJST LET NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE IN REPUBLIKE HRVAŠKE

  OpenAIRE

  Krmek, Ana

  2015-01-01

  Facebook je najbolj priljubljeno družbeno omrežje, katerega uporablja veliko ljudi širom sveta. Najobčutljivejša skupina, ki uporablja to družbeno omrežje, so otroci, mlajši od trinajst let, katerim ga zakon prepoveduje uporabljati. Kljub prepovedi, ga uporabljajo, vzroki za to pa so sledeči: velika priljubljenost, želja po druženju v zelo razširjeni spletni skupnosti in želja po posnemanju starejših bratov in sester ali kolegov iz šole, ki uporabljajo Facebook, in s tem ustvarjajo intenzivno...

 3. Keterwakilan Etnis di Politik Nasional: Kasus Etnis Sunda di Republik Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwan Gardono Sujatmiko

  2014-01-01

  Full Text Available Artikel ini bertujuan untuk membuat sebuah model analisis untuk menjelaskan mengapa kehadiran tokoh politik Sunda di tingkat nasional relatif rendah walaupunmereka merupakan kelompok mayoritas terbesar kedua di Indonesia. Model analisis ini difokuskan pada faktor sejarah, jaringan sosial, budaya, dan peran Pemda sertamasyarakat. Faktor sejarah berguna untuk mengetahui sejauh mana pentingnya posisi orang Sunda dan Bandung sebagai pusatnya dalam hubungan sosial politiknya denganJakarta. Faktor jaringan sosial dapat menganalisis keterkaitan antara jaringan Sunda dengan jaringan nasional. Sementara itu faktor budaya berguna untuk melihat pengaruhnilai dan perilaku orang Sunda dalam berpolitik. Model ini juga mencakup peran Pemda dan masyarakat Sunda dalam mendukung orang Sunda untuk meningkatkan kehadiran tokoh politik mereka ditingkat nasional.

 4. Die Deutsche Statistische Gesellschaft in der Weimarer Republik und während der Nazidiktatur

  Science.gov (United States)

  Wilke, Jürgen

  Nach anfänglichen Schwierigkeiten durch den 1. Weltkrieg erlangte die Deutsche Statistische Gesellschaft (DStatG) unter dem renommierten Statistiker und Vorsitzenden der DStatG, Friedrich Zahn, durch eine Vielzahl von Aktivitäten hohes Ansehen. Es gab Bestrebungen, Statistiker aus allen Arbeitsfeldern der Statistik in die DStatG zu integrieren, wobei die "Mathematische Statistik" nur zögerlich akzeptiert wurde (Konjunkturforschung, Zeitreihenanalyse). Nach der Machtübernahme 1933 durch Adolf Hitler geriet die DStatG in das Fahrwasser nationalsozialistischer Ideologie und Politik (Führerprinzip, Gleichschaltung des Vereinswesens). Damit war eine personelle Umstrukturierung in der DStatG verbunden. Politisch Missliebige und rassisch Verfolgte mussten die DStatG verlassen (Bernstein, Freudenberg, Gumbel u.a.). Unter den Statistikern gab es alle Abstufungen im Verhalten zum Regime von Ablehnung und zwangsweiser Anpassung über bereitwilliges Mitläufertum bis zu bewusster Täterschaft. Besonders die Bevölkerungsstatistik wurde durch die NS- Rassenpolitik auf lange Sicht diskreditiert. Im Rahmen von Wirtschaftsplanung und Aufrüstung wurden neue zukunftsträchtige statistische Modelle (Grünig, Bramstedt, Leisse) entwickelt.

 5. ANALIZA OBDAVČITVE REZIDENTOV REPUBLIKE SLOVENIJE GLEDE NA VIR DOHODKA

  OpenAIRE

  Kretič, Alenka

  2011-01-01

  Dohodnina je davek, ki obdavčuje dohodke fizičnih oseb. Najpomembnejši vir dohodnine so dohodki iz zaposlitve rezidentov RS, ki praviloma že med letom plačujejo akontacijo dohodnine kot odbitek davka pri plači. Na začetku vsakega leta (praviloma v mesecu marcu) se naredi obračun dohodnine za preteklo leto. Obračun nam pokaže, kolikšen znesek dohodnine je od vseh svojih dohodkov zavezan rezident RS plačati ter koliko je med letom že plačal. V primeru, da je med letom plačana akontacija dohodni...

 6. PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN BERSAMA 7 (TUJUH LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dani Krisnawati

  2015-10-01

  Full Text Available This study is a normative-empirical research that use secondary and primary data. In the case of a voluntary reporting to the Sleman Police Precinct investigator by the drug addicts, the case will be coordinated tothe medical and/or social rehabilitation agency, in this case is PSPP. However, after the implementationof Joint Regulation, no drug addicts voluntarily reported themselves. Whenever the suspects of thedrug addiction that were caught, the Sleman Police Precinct investigator which is the element of lawenforcement team beside the Sleman Narcotics National Agency, Sleman District Attorney, and RegionalOffice of the Ministry of Law and Human Rights Yogyakarta Province, coordinate themselves as a part ofa joint assessment team, including with the Bhayangkara Hospital and Grhasia Hospital which serve asthe medical doctor team. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang mengolah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyidik pasca berlakunya Peraturan Bersama terhadap pecanduyang secara sukarela melaporkan diri ke penyidik Polres Sleman, akan dikoordinasikan ke lembaga medisdan/atau sosial, dalam hal ini Panti Sosial Pamardi Putra. Meskipun pasca berlakunya Peraturan Bersamabelum ada pecandu yang secara sukarela melaporkan diri, sedangkan bagi tersangka pecandu narkotikayang ditangkap, penyidik Polres Sleman saling berkoordinasi dengan tim hukum yang lain sebagai bagiandari tim assessment terpadu dan tim dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Grhasia yangmerupakan bagian dari tim dokter.

 7. PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN BERSAMA 7 (TUJUH LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dani Krisnawati

  2015-10-01

  Full Text Available This study is a normative-empirical research that use secondary and primary data. In the case of a voluntary reporting to the Sleman Police Precinct investigator by the drug addicts, the case will be coordinated tothe medical and/or social rehabilitation agency, in this case is PSPP. However, after the implementationof Joint Regulation, no drug addicts voluntarily reported themselves. Whenever the suspects of thedrug addiction that were caught, the Sleman Police Precinct investigator which is the element of lawenforcement team beside the Sleman Narcotics National Agency, Sleman District Attorney, and RegionalOffice of the Ministry of Law and Human Rights Yogyakarta Province, coordinate themselves as a part ofa joint assessment team, including with the Bhayangkara Hospital and Grhasia Hospital which serve asthe medical doctor team.   Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang mengolah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyidik pasca berlakunya Peraturan Bersama terhadap pecanduyang secara sukarela melaporkan diri ke penyidik Polres Sleman, akan dikoordinasikan ke lembaga medisdan/atau sosial, dalam hal ini Panti Sosial Pamardi Putra. Meskipun pasca berlakunya Peraturan Bersamabelum ada pecandu yang secara sukarela melaporkan diri, sedangkan bagi tersangka pecandu narkotikayang ditangkap, penyidik Polres Sleman saling berkoordinasi dengan tim hukum yang lain sebagai bagiandari tim assessment terpadu dan tim dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Grhasia yangmerupakan bagian dari tim dokter.

 8. Das Sachverständigenwesen und die Liegenschaftsbewertung in der Tschechischen Republik

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kratěna, Jindřich

  2005-01-01

  Roč. 1, č. 3 (2005), s. 163-170 ISSN 1613-0596 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : forensic expert * rights and obligations * valuation of buildings Subject RIV: JN - Civil Engineering

 9. „FOUR STARS CHARTER QUALITY“ U CHARTER-DJELATNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

  OpenAIRE

  Gračan, Daniela; Zadel, Zrinka; Rudančić Lugarić, Andreja

  2011-01-01

  Potaknuti situacijom na tržištu charter-djelatnosti, autorice su nastojale istaknuti važnost sastanka u organizaciji Yachtpoola, gdje je bila namjera uvesti standard kvalitete charter-djelatnosti i izdvojiti renomirane charter-tvrtke koje posao obavljaju profesionalno, štiteći tako ugled nautičkoga turizma, ali i svih s njim povezanih partnera. Sve renomirane takve tvrtke nisu ujedno i partneri Yachtpoola, no Yachtpool je imao viziju u sklopu svoje Four Stars kvalitete stvoriti brand i pečat ...

 10. UNMISET - prvo angažovanje Savezne Republike Jugoslavije u multinacionalnim operacijama

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor Šćepanović

  2014-02-01

  Full Text Available United Nations engagement in East Timor is one of very few examples of comprehensive actions of the international community, starting from establishment of the statehood to resolving internal conflicts. The article gives a short history of conflict in East Timor which led to the establishment of one of the UN missions in East Timor-UNMISET.32 Article briefly displays the mission’s work, its results, but also points to the weaknesses and unsolved issues. Beside that, as this UN mission has some significance for Federal Republic of Yugoslavia and State Union of Serbia and Montenegro33 having its first peacekeeping military engagement after break up of Socialistic Federal Republic of Yugoslavia, the article briefly displays engagement of its military capacities in UNMISET.

 11. Rezension: Vom Scheitern der Demokratie – Die Pfalz am Ende der Weimarer Republik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yves V. Grossmann

  2011-11-01

  Full Text Available The recent study about the history of what is today the federal state of Rheinland-Pfalz (Rhineland- Palatinate: „Vom Scheitern der Demokratie – Die Pfalz am Ende der Weimarer Republik“ has recently been reviewed by Yves V. Grossmann. Beginning with the world economic crisis in October 1929 and ending with Hitlers rise to power in 1933, co-publisher Hannes Ziegler approaches the contemporary time in the Rhinland-Palatinate region, which was marked by political instability and economic disaster. The time of crisis during the Weimar years advantaged the political rise of the Nazis, allowing the NSDAP to become a mass-party in the Pfalz-region. This historical rise to power is approached via twelve different articles, each of them looking at the named topic from a different angle. The volume also explicitly deals with the time of French occupation, the economic-crisis and the political radicalisation. The media history and the press are also included. The political landscape, the church, the law system, and the branch of cultural life, which thrived regardless of the crisis, are also being adressed throughout the regional-historicalthemed volume. The review offers a short and comprehensive summary of the book's contents. The classification and evaluation of the volume furthermore arrive at a thoroughly positive conclusion.

 12. Rozvoj malého a stredného podnikania v Slovenskej republike

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina Bondareva

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose of the article: Slovakia's accession to the EU caused an increased role for small and medium entrepreneurship in the economy and simultaneously increased the requirements for this sector of the economy in view of the high competition in the European market. At the same time small and medium-sized enterprises SR face major difficulties which adversely affect their development. In this context, it is necessary to continuously monitor the business environment for the purpose of removing obstacles to business. Methodology/methods: The method of research is time series analysis of small and medium-sized enterprises SR, analysis of the structure of economic activity, synthesis of information provided by various institutions dealing with the rating business. Scientific aim: The article is to examine trends in the development of small and medium enterprises in Slovakia during the year 2004 - 2009 and evaluate the current business environment of the SR. Findings: The analysis shows that the number of small and medium-sized enterprises in the years 2004-2009 in Slovakia has an increasing trend. During this period, major barriers have been removed in the normative and legal acts, particularly the creation of new firms, has made tax reform introduced a flat tax on income, to adopt transparent rules on state aid to investors. Positive impact on the development of small and medium-sized enterprises have so stable macroeconomic and political situation in Slovakia. Conclusions (limits, implications etc However, there remains a considerable number of factors that complicate their development. In particular, it is a poor law enforcement, inadequate capacity, quality and availability of credit information for efficient and safe lending, which has restricted access to bank loans, lack of qualified entrepreneurs, large scale and long term to meet the established administrative procedures, high tax and contribution burden , fee burden on businesses, the low level of protection of investors. To improve the business environment is necessary to remove these barriers.

 13. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Fauzan

  2011-01-01

  Full Text Available The authority of the Constitutional Court to adjudicate and decide upon the opinion of the House of Representatives that the President and/or vice president has violated the law of treason to the state, corruption, bribery, other felonies, or moral turpitude, and/or that the President and /or Vice President no longer meets the conditions as President and/or Vice President are normative efforts to avoid a repeat of dismisal that are soley based on slander and suspicion which are only to satisfy the political interests of political elites.

 14. SCHULDUNFÄHIGE TÄTER IM STRAFRECHT UND IN DER RICHTERLICHEN RECHTSPRECHUNG DER REPUBLIK KROATIEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dražen Tripalo

  2017-01-01

  Full Text Available In der Arbeit wird die Gesetzesregulative hinsichtlich der Lage schuldunfähiger Täter aus der Perspektive des materiellen Strafrechtes und des Strafprozessrechtes sowie auch aus der Perspektive des Gesetzes über den Schutz von Personen mit seelischen Störungen dargestellt. Ebenfalls wird die Anwendung genannter Gesetzesvorschriften in der Rechtsprechung durch die Analyse von 25 rechtskräftigen Strafurteilen gegenüber schuldunfähigen Personen besprochen. Das Ziel dieser Darstellung und Analyse ist es, sowohl Best-Practice-Beispiele richterlicher Rechtsprechung als auch falsche Urteile und die Abweichungen zwischen ihnen festzustellen, um die Qualität der Urteile zu sichern und die Rechtsprechung anzugleichen. Die Urteile werden hinsichtlich der Anwendung von Gesetzesbegriffen, Vollständigkeit der Rechtsprechung, Begründung der Entscheidungen über Verhandlungen in Abwesenheit des Angeklagten, Form der Ausführung des Angeklagten und der Entscheidungen über Kosten analysiert. Besonderen Wert legt man in der Arbeit der Qualität von Entscheidungen über die Anordnung psychiatrischer Behandlung, weil diese Entscheidungen sehr oft nicht klar auf Gesetzesmerkmale hinweisen und ungenügend begründet sind.

 15. Financovanie vysokého školstva v Slovenskej republike a Austrálii

  OpenAIRE

  Morochovičová, Miriam

  2016-01-01

  Year by year there is a growing importance of tertiary education, as high quality university system and high percentage of population with tertiary education represent the basic prerequisite for the development of the country. This bachelor thesis compares two completely different systems of financing tertiary education in Australia and Slovak republic. Slovak education system is financed by public sector subsidies in comparison to Australian education system which is based on deferred paymen...

 16. Die deutschbaltische Minderheit in der Republik Estland von 1918 bis 1940 / Kaido Laurits

  Index Scriptorium Estoniae

  Laurits, Kaido

  2011-01-01

  Kultuurautonoomia seadusest ja saksa kultuurautonoomiast, baltisaksa haridus- ja kultuurielust. Maal elavatest baltisaksalastest ja nende põllumajanduslikust olukorrast. Linnades leanud baltisakslastest. Rahvustevahelistest suhetest Eestis 1930ndatel aastatel.

 17. Nacionalna sigurnost iz perspektive geoekonomije: slučaj Republike Hrvatske

  OpenAIRE

  Grubić, Aleksandra

  2014-01-01

  U današnjem su svijetu nacionalna i međunarodna sigurnost uvelike pod utjecajem ekonomske domene. Kako bi se pružio analitički pregled ovih procesa, rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio obuhvaća teorijsku pozadinu procesa unutar kojeg geoekonomija ne zamjenjuje, već nadopunjuje geopolitičke kalkulacije. Drugi dio stavlja naglasak na proširenje i preračunavanje koncepta nacionalne sigurnosti u kontekstu kretanja od geopolitike prema geoekonomiji, proširujući tradicionalno promatranu pol...

 18. Chthonius (Chthonius heterodactylus (Pseudoscorpiones: Chthoniidae, eine neue Art für die Tschechische Republik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ducháč, Václav

  2007-06-01

  Full Text Available Chthonius heterodactylus Tömösváry, 1882 is recorded for the first time from the Czech Republic (Hranická chasm. The occurence of this Carpathian species in Central Europe is discussed and the positions of the type localities are corrected.

 19. HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI DAN PENERAPANNYA DI REPUBLIK INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Bagus Irawan, S.Sos., M.H.

  2016-09-01

  Full Text Available In the concept of the law state, idealized that should be the commander in the dynamic life of the state is law. The Government of the Republic of Indonesia based on the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is said to embrace the presidential system. Article 14 paragraph (1 The Constitution of the Republic Indonesia NRI 1945 which states that “The President gives of clemency and rehabilitation by taking into consideration MA (Supreme Court”. Granting clemency by the head of state has long been known in history. Granting clemency as “a statement from the highest authority stating that the consequences under criminal law of an offense it being dispensed, either entirely or partially”. View of current law, the agency can no longer be used as the generosity of the head of state, but it should be used as a tool to eliminate the injustice that is if the applicable law in the enforcement could lead to an injustice. The formulation of the problem in this research is how the president's of clemency power is connected with the perspective of constitutional law in Indonesia and how the implementation of clemency is connected with the interests of the state. This research is analytical descriptive with normative juridical approach. In this case also said that granting clemency is not related to the legal assessment of the court, because of clemency is not the president's interference in judicial matters, but rather a constitutional right to grant a clemency.

 20. PERANAN PUBLIC RELATIONS DALAM MENJARING PEMASANG IKLAN PADA RADIO REPUBLIK INDONESIA CABANG MADYA – DENPASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Dewa Ayu Hendrawathy Putri

  2015-12-01

  Full Text Available RRI sebagai salah satu unit pelayanan teknis pemerintah di bidang jasa penyiaran, sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pelayanan, perlu memiliki landasan kerja guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan jasa penyiarannya. Public Relations yang merangkap bagian divisi Pemasaran dan Pembangunan Usaha secara struktural berada di bawah pimpinan perusahaan. Pada bagian divisi Pemasaran dan Pembangunan Usaha hanya terdiri dari sepuluh orang dan semuanya berperan penting menjadi seorang PR yang mampu mempromosikan RRI. PR diberi wewenang untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya khususnya dalam menjalin hubungan dengan pemasang iklan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memasangkan iklan khususnya bagi masyarakat pendengar. Team kerja PR dituntut untuk berkreativitas dalam mempromosikan dan memasangkan produk perusahaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan cara demikian PR dapat terlaksana dengan baik dan lancar sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Kegiatan PR juga berupaya untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara badan usaha atau organisasi dengan publiknya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pemasang iklan untuk memasangkan iklannya, usaha untuk menanamkan kesan yang menyenangkan, sehingga timbul opini publik yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sikap yang simpatik, ramah dan sopan yang menunjukkan perhatian terhadap publik akan menciptakan suatu kerja sama yang baik antara Public Relations dengan para pemasang iklan sehingga dapat menghasilkan kerja sama yang profesional.

 1. Amfibijska sredstava oružanih snaga zemalja NATO-a, Ruske Federacije i Narodne Republike Kine / Amphibious assets of the armed forces of the NATO countries, the Russian Federation and the Republic of China / Aмфибийная техника вооруженных сил стран-членов НАТО, РФ и КНР

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad V. Kovačević

  2015-01-01

  Full Text Available Članak predstavlja kratak pregled modernih dostignuća i pravce daljeg razvoja amfibijskih sredstava za savlađivanje vodenih prepreka u stranim oružanim snagama, pre svega amfibijskih sredstava u oružanim snagama zemalja potpisnicama Severnoatlantskog saveza (NATO, ali i Ruske Federacije i Narodne Republike Kine. Članak prati istorijski put razvoja amfibijskih sredstava, a data je i njihova osnova klasifikacija u stranim oružanim snagama. Pri izradi članka veliki problem predstavljala je novija literatura, pa su korišćeni i podaci sa interneta. Literatura koja postoji u Vojsci Srbije potiče iz sedamdesetih godina prošlog veka, kada se i poslednji put ulagalo u amfibijska sredstva. Poznavanjem amfibijskih sredstava za savlađivanje vodenih prepreka u stranim oružanim snagama mogu se na svrsishodniji način sagledati efekti njihove upotrebe, kao i potreba za inovacijama i ulaganjem u sopstvene resurse. / The article presents a brief overview of modern developments and directions of further development of amphibious assets for overcoming water obstacles in foreign armed forces, notably the amphibian assets of the armed forces of the Parties of the North Atlantic Treaty Organization (NATO, the Russian Federation and the People's Republic of China. The article follows the historical path of the development of amphibious assets.The paper deals with the classification of amphibious assets in foreign armed forces.In preparing the article, there was a big problem to find the latest literature so data from the Internet was largely used. The literature that exists in the Army of Serbia is related to the seventies of the last century, when there was the last investment in amphibious assets.The knowledge on the amphibious assets for overcoming water obstacles in foreign armed forces can be seen as a help in assessing the effects of their use and the need for innovation and investment in the country’s own resources. / В статье п

 2. EKSISTENSI KOMISI YUDISAL DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN YANG SEHARUSNYA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Fauzan

  2008-01-01

  Full Text Available Existence of Judicial Commission in system of Republic of Indonesia is a long process in searching format of civic specially related to execution of judicial power. The chaos of execution of judicial power which influence of government and other power's have pushed the importance of a institute that able to " guarantee" the judicial power in order to according with the justice . the judicial Commission althought arranged in Chapter of IX UUD 1945 concerning Judicial Power, but judicial Commission is not executor of judicial power, Therefore Judicial Commission is not as institute enforcer of law of code, but as institute enforcer of ethic norm (ethics of code. Judicial Commission is expected can support the creation execution of judicial power which independence and free from other power.

 3. Possibilities of the natural gas supply in the Republic of Croatia; Osvrt na mogucnosti opskrbe Republike Hrvatske prirodnim plinom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mavrovic, S; Matic, D [Energetski institut Hrvoje Pozar, Zagreb (Croatia)

  1997-12-31

  Europe and Croatia meet 70% of their total natural gas demand from indigenous production and import other 30% (20% from the Russian Federation and 10% from Algeria). Croatia imports gas only from Russia. Forecasts and analysis of energy sector development point out that natural gas consumption will be doubled till 2010 when it will reach approximately 555-651 bcm. Natural gas consumption is expected to rise significantly in Croatia. Estimations of required import made by INA and PROHES - preliminary results, are similar. It has been expected that future import in 2010 will be between 2 and 3 bcm depending on considered scenario. Due to expectations of rising gas demand, Europe is turning on to new projects aiming to better connections by pipelines and LNG chains. New projects are considering constructions of new Russian transmission lines, additional lines from North Sea, increasing capacity of lines from Algeria, UK interconnection with Continent, and new pipelines and LNG routes from Middle East and Central Asia. Involvement in some the above mentioned projects is of importance for Croatia because it enables additional natural gas quantities and diversification of sources. (author). 9 tabs., 3 figs.

 4. Energy strategy of the Republic of Croatia by the year 2020 (Proposal); Energetska strategija Republike Hrvatske do 2020. godine (Prijedlog)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kramberger, V [Ministry of Economy, Zagreb (Croatia); Ministry of Economy of the Republic of Croatia, Project PROHES

  1997-12-31

  In this paper a proposal on the `Energy strategy of the Republic of Croatia by the year 2020` has been presented. The proposal has been worked out on the basis of the preliminary results of the project `Croatian energy sector development and organization` - PROHES printed in July 1995. The discussion on the strategy has been carried out in the bodies of the PROHES (Board of Directors and Experts Council) and supplemented with suggestions on the discussion. (author). 11 figs., 5 tabs.

 5. Heritage is also about demolition and disinheritance : power, ideology and popular identification in decisions about the Palast der Republik, Berlin

  NARCIS (Netherlands)

  Ashworth, G.J.; Amoeda, R; Lira, S; Pinheiro, C

  2010-01-01

  The creation of heritage is a contemporary decision in response to perceived contemporary needs. Governments have taken an increasing role in the selection, management and interpretation of heritage sites. Inevitably therefore official heritage will implicitly or explicitly be both a reflection of

 6. Water-Soluble and ExchangeableAluminum in Some Forest Soils off the CzechRepublik Affected by Acid Precipitation

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tolpeshta, I.; Sokolova, T.; Bonifacio, E.; Cudlín, Pavel; Kiryushin, A.V.

  2007-01-01

  Roč. 38, - (2007), s. 159-169 ISSN 0010-3624 R&D Projects: GA MŠk(CZ) OK 355 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : Aluminium species * aluminium toxicity * water extract Subject RIV: DF - Soil Science Impact factor: 0.462, year: 2007

 7. PELANGGARAN TERHADAP HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI DI YANGON MYANMAR BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dewa Gede Sudika Mangku

  2010-07-01

  Full Text Available The immunities and privileges owned by a diplomatic representative is based on providing greater opportunities to the diplomatic representatives in performing their duties perfectly. This is a form of protection to the diplomatic mission and its facilities-related facilities including the building of foreign diplomatic representative. Responsibility of the state of birth if the state committed acts contrary to law because of mistakes or negligence resulting in violations of international legal obligations. In case of violation of diplomatic immunities and privileges of the vice, then the recipient country can not be said to provide protection and comfort against the run function and diplomatic missions. Settlement of international disputes between Indonesia and Myanmar in diplomatic buildings wiretapping case can be achieved in various ways such as through a political settlement procedures, legal (juridical and within the framework of ASEAN cooperation. But use diplomatic channels or channels of negotiation that is based on good faith from both countries who are the best first step in dispute resolution. When the deal failed to be taken in diplomacy, it can be done in ways legal dispute resolution and bring it to the International Court of Justice.

 8. Možnosti využitia projektového financovania v Českej republike

  OpenAIRE

  Kráľová, Michaela

  2008-01-01

  The objective of the thesis is to analyze numerous project financing possibilities in the Czech Republic. The thesis introduces the framework of project finance, together with its definition and fundamental characteristics. Furthermore it aims to identify the issues of risk analysis and risk management. The final section of the thesis provides an overview of the current global project finance trends and identifies the situation in the Czech Republic. Additionally, the thesis includes a case s...

 9. ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NOMOR 23 PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI SETIA KAWAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RIA WAHYUNI ASRI

  2017-06-01

  Research was conducted on KPRI Setia Kawan which is a financial institution with a function as a cog in the SME segment. Based on the research that has been done, the recognition and measurement of income in accordance with IAS 23 that interest income on loans are recognized when cash is received (cash basis. As for the measurement of income measured at fair value received or to be received.

 10. Thermische Klärschlammbehandlung in der Tschechischen Republik und experimentelle Bestimmung der Emissionen aus der Verbrennung

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Elsasser, T.; Pohořelý, Michael; Jecha, D.; Punčochář, Miroslav; Stehlík, P.

  2013-01-01

  Roč. 85, č. 12 (2013), s. 1-7 ISSN 0009-286X R&D Projects: GA MŠk 2B08048 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : limestone * sewage plant * sludge incineration Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering Impact factor: 0.661, year: 2013

 11. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Direktorat Umum Lembaga Pelayanan Publik Televisi Republik Indonesia

  OpenAIRE

  I Ketut R Sudiarditha; Agung AWS Waspodo; Nesia Ayu Triani

  2016-01-01

  This study aims to: (1) To determine the effect of the work environment on employee job satisfaction at the General Directorate of Public Services TVRI. (2) To determine the effect of work motivation on employee job satisfaction at the General Directorate of Public Services TVRI. (3) To determine the effect of the working environment and motivation to work together on employee job satisfaction at the General Directorate of Public Services TVRI. The analysis technique used in this study is a s...

 12. Einige Gesichtspunkte der Handelsbeziehungen zwischen Sozialistischer Republik Rumänien und Bundesrepublik Deutschland (1960-1990

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucian Fedor

  2011-07-01

  Full Text Available After the establishment of the first transactions of import and export from machines-building industry and food industry in the late 50’s, the economic and commercial relations between Socialist Romania and West Germany had a special evolution both at institutional and financial level in the 7-th and 8-th decades. The bilateral trade relations were characterized by structural asymmetry of the trade, long-term inequity interchange, Romanian exports dominated by products of light-industry and West-German exports dominated by heavy-industry products. The Federal Republic of Germany was for Romania the most important West European economic partner, with a decisive role in the industrialization and economic growth of our country in the 60’s and 70’s.

 13. Europski sustav osposobljavanja osoba za vozače vozila na motorni pogon i mjesto Republike Hrvatske u tom sustavu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad Zuber

  2012-10-01

  Full Text Available The analytical data on the status of road traffic safety inthe Republic ofCroatia in 1995 as compared to the year1994indicates a slight decrease in the number of injuries and fatalinjuries sustained in road traffic accidents, in the incidence ofaccidents with injuries and incidence of accidents in general,despite the reported increase in motor fuel sales and active integrationof a substantial segment of the road system in the Republicof Croatia.Regardless of the causes of road traffic accidents, relevantfactors of influence, types of road traffic accidents, locations,vehicle structure and technical functioning status, and circumstancesof accidents, it is indisputable that the years of servicei.e. experience (or better, non-experience of drivers appear tobe of major impact upon the number of accidents. Of 62,120road traffic accidents in 1994, 44.4% of accidents resultingfrom driver error were caused by drivers having up to threeyears of driving experience, making 42.9% of all accidents.This fact is both logical and notorious, applying not only tothe Republic of Croatia but to most European countries. Themethods and activities taken to change these figures (effecttheir decrease differ.

 14. Eine aus der Resistenza geborene Republik? Die Kultur des Gedenkens an den italienischen Widerstand am Beispiel der Provinz Ancona

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Venturelli, Flavio

  2017-07-01

  Full Text Available In Italy, the commemorative culture regarding World War II has a rather multi-faceted appearance. This seems to be the consequence of the variety of military and civil groups involved in the Italian front as well as in the political post-war scene. The case of the fallen combatants (partigiani who belonged to the Resistance is emblematic. Despite any historical truth, their commemoration has been considered as a left-wing issue. Following the dynamics of the political debate, fallen partisans were remembered in a strongly familiar dimension (1950s, as heroic rebels (1960s-1980s or as epic founders of the Italian Republic (partially up the 1990s. This case study of the Central Italian province of Ancona shows how both the sepulchral and the commemorative culture of the members of the Resistenza is closely linked to this general development.

 15. Wir haben ja alle Deutschland nicht gekannt: Das Deutschlandbild der Deutschen in der Zeit der Weimarer Republik

  OpenAIRE

  Kemp, Wolfgang

  2016-01-01

  After 1918 Germany had to find a new definition for its identity on a political and social level as well as to rediscover itself as a unity in terms of geography and culture. This process can be described as „Inner colonisation“. Scientists and artists began to compensate the many losses by tapping into the dimension of the „inner“ Germany - its unique cultural density - which in France would be called „la France profonde“. The pressure to be economical was converted into an economy of abunda...

 16. Titanic, Estonia ja Eesti / Lauri Vahtre

  Index Scriptorium Estoniae

  Vahtre, Lauri, 1960-

  2002-01-01

  Signaliseerides venekeelse gümnaasiumihariduse allesjäämist on Keskerakonna ja Reformierakonna võimuliit löönud rahvusriigi pardasse suure augu, mis on vaja iga hinna eest kinni panna. Autor: Isamaaliit. Parlamendisaadik

 17. FRANCHISING Z MIKROEKONOMICKéHO A MAKROEKONOMICKéHO HĽADISKA A ANALýZA POTENCIÁLU A VýHOD V ČESKEJ REPUBLIKE

  OpenAIRE

  Hodáková, Ľubica

  2009-01-01

  The aim of the work was to analyze franchising from economic point of view. The content of theoretical part of the work is basic franchising terminology, historical analysis of franchising as the distribution model and entrepreneur method and subsequently the work is focused on micro economical and macro economical analysis of franchising. One of the theoretical aims of the work was to clarify relationship of franchising and others distribution models. Franchising is interesting issue from le...

 18. Möglichkeiten und Grenzen für eine Rekonstruktion der "Ersten" Brücke von Mikulčice (Tschechische Republik)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Poláček, Lumír; Wilke, G.

  2014-01-01

  Roč. 55, č. 2 (2014), s. 37-59 ISSN 1211-7250 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP405/11/2258 Keywords : Mikulčice * river distributaries * bridge * bridge construction * bay configuration * reconstruction of bridges * archaeology * dendrochronology Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 19. Annual report on activities of Regional Public Health Offices in the Slovak Republic in 2010; Vyrocna sprava o cinnosti Regionalnych uradov verejneho zdravotnictva v Slovenskej republike, rok 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  A brief account of activities carried out by the Regional Public Health Offices in the Slovak Republic in 2010 is presented. These activities are reported under the headings: (1) Environment; (2) Preventive occupational medicine; (3) Hygiene, nutrition, food safety and cosmetic products; (4) Hygiene of children and youth; (5) Epidemiology; (6) Objectification of environmental factors and working environment; (7) Medical microbiology; (8) Health promotion; (9) Health protection against radiation; (10) Complaints and petitions; (11) Control of tobacco and alcohol.

 20. Population growth, technological development and meeting the energy need in Africa. Bevoelkerungswachstum, technologische Entwicklung und Energiebedarfsdeckung in Afrika; Fallstudien am Beispiel der Republik Kamerun

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mabe, J.E.

  1993-01-01

  To show the specific energy problems in the African countries, the author of this book starts from a global dimension. He uses political field analysis in order to emphasize the basic problems of Cameroon's energy policy. In his opinion, most of the problems of developing countries are caused by an insufficient energy supply. Due to lacking financial means and an immature technology, some of them can neither afford to import petroleum nor to utilize existing energy sources. Therefore, they depend on using wood. Cameroon has several sorts of energy resources which, however, are not being utilized sufficiently. The author tries this to find out to which degree the growth of the population and industrialisation cause the energy need of Cameroon to rise. (orig.)

 1. Caribic EEG. A new regulation speeds up the solar power market in the Dominical Republic; Karibik-EEG. Eine neue Richtlinie belebt den Solarstrommarkt in der Dominikanischen Republik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosell, Alejandro Diego

  2011-09-15

  In spite of its sunny weather conditions, the Dominican Republic so far has only solar systems with a total of 500 kW. But a new law came into force that permits backward current meters. Those who generate more power than they consume will even get a reimbursement. With additional tax exemptions, the payback period of solar systems will be only a few years.

 2. Bildung und bildungstheoretische Ueberlegungen zur Grundung der Republik (Education and the Republic--Educational Theorists Reflections on the Foundation of the Republic).

  Science.gov (United States)

  Hellekamps, Stephanie

  1996-01-01

  Draws on Wilhelm von Humboldt's typology of the active human being to debate the questions whether and how individuals can produce their social and political world. Discusses, with reference to Marie Condorcet and Immanuel Kant, procedures of the public that are necessary prerequisites for actions aimed at forming the world. (DSK)

 3. Wirtschaftliche Hindernisse für den Beitritt der Tschechischen Republik zur Eurozone. Economic barriers of the Czech Republic’s euro-area accession

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojmir Helisek

  2012-01-01

  Full Text Available The date of introduction of the euro in the Czech Republic has not been set. The Czech economy fulfils the inflation and interest rate convergence criteria, as well as the government debt criterion. The exchange rate stability criterion will be most likely fulfilled. The Czech economy possesses a high level of real convergence in respect of the euro area. Due to the economic recession, the government deficit criterion will probably not be fulfilled by 2012. The date of introduction of the euro in the Czech Republic is therefore postponed to 2015 at the earliest. The main reason for adopting the single currency is the growing interconnection between the Czech and the euro area economies. The exchange rate of the Czech crown to the euro has a higher stability than the exchange rate of the euro to the dollar, however, a long-term appreciation of the crown’s exchange rate weakens the competitiveness of the Czech exporters. The financial crisis and the recession have only complicated and postponed the adoption of the euro, but they have revealed no reasons to refuse the adoption.

 4. Rozpor a biomoc. Diskurzívna regulácuia zahaľovania moslimiek v Českej republike

  OpenAIRE

  Balážová, Lucia

  2018-01-01

  The diploma thesis combines the theoretical concepts of postmodernism and biopower, that are subsequently applied to the particular issue of covering Muslim women living in the Czech Republic. This problem includes the religious, gender, media, social and philosophical level. Each of them is supported by key authors who are experts in this issue. Michel Foucault's concept of biopower, that covers both social and individual bodies through power discourse, interferes with the clothing, that gen...

 5. Pengaruh Anggaran Waktu Audit, Kompleksitas Dokumen Audit dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Audit Sampling pada Badan Pemeriksaan Keuangan (Bpk) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh

  OpenAIRE

  Nadirsyah, Nadirsyah; Indriani, Mirna; Usman, Iskandar

  2011-01-01

  This research is done at BPK branch office Aceh Province which aim to know the influence of time budget audit, complexsity of audit document and audit experience toward judgement audit sampling either simultaneously or partially. Responden of this research is auditors at BPK branch office Aceh Province. The objective of this research is to be able to seek the causality between the time budget audit, complexsity of audit document and audit experience toward judgement audit sampling wi...

 6. Analýza platobných systémov v Českej a Slovenskej republike

  OpenAIRE

  Molnárová, Lucia

  2011-01-01

  This thesis analyses the interbank payment systems in the Czech republic and Slovak republic. First chapter includes the definitions and basic characteristics of payment system and payment services. Both analysed countries are members of the European Union, next chapter so defines its payment systems and their legislation background, with the focus on TARGET2 system. Chapter 3 and 4 concentrate on characteristics of Czech and Slovak payment systems from different points of view. In Slovakia, ...

 7. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Materi Usaha Mempertahankan Republik Indonesia Melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing Pada Kelas IX.2 SMP Negeri Muara Beliti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Holili Holili

  2017-10-01

  Full Text Available This study aims to improve student learning outcomes of class IX.2 State Junior High School Muara Beliti on the material business to defend the Republic of Indonesia by using the Snowball throwing learning. The research method used is Classroom Action Research. The study was conducted in two cycles with each model cycle following the procedure: planning, action, observation, and reflection. The action of two cycles resulted in improving the quality of learning and improving the learning outcomes, the average completeness of students' learning cycle one 68.55% completeness 61.29%. Cycle two averages 80.1% completeness 90%. The end result of the two cycle action succeeded in improving the IPS learning outcomes. Keywords: Learning Outcome, Snowball throwing   http://dx.doi.org/10.17977/um022v2i12017p025

 8. Vpliv albanske manjšine na notranjo varnost Republike Makedonije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Mladkovič, Karl

  2013-01-01

  Z razpadom SFRJ leta 1991 so na njenem območju nastale nove, samostojne in neodvisne države. Ena najmanj pripravljenih za samostojno pot je bila Republika Makedonija. Zaradi zgodovinskih dejstev in okoliščin je bila in je še vedno, ne tako vojaško, kot politično in ekonomsko ogrožena s strani svojih sosed Bolgarije, ki ne priznava Makedoncev kot narod in Makedonščine kot samostojnega jezika, Srbije, ki prav tako ne priznavala Makedonije kot samostojnega naroda in njene avtokefalne pravoslavne...

 9. Faktory kvality v službách vinárskej turistiky v Českej republike

  OpenAIRE

  Jánošová, Simona

  2015-01-01

  Jánošová, S. Factors of quality in wine tourism services in Czech Republic. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2015. Thesis deals with investigation of the factors of quality in the service of wine tourism. Aim of this study is to compare the factors affecting the level of service quality wine tourism from an visitor point of view and from companies doing business in this area point of view. I implement the proposals for improving the quality of services for companies of wine t...

 10. K programové a ideové orientaci republikánské strany v druhém desetiletí Československé republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Harna, Josef

  2007-01-01

  Roč. 7, - (2007), s. 401-410 ISSN 1213-6271 R&D Projects: GA ČR GA409/05/2056 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80150510 Keywords : political parties * Czechoslovak history Subject RIV: AB - History

 11. Der Umgang mit den beschlagnahmten Kunstwerken aus Schlössern des ehemaligen Herrscherhauses Habsburg-Lothringen. Ein Dilemma für die junge Tschechoslowakische Republik nach 1918

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Uhlíková, Kristina

  2016-01-01

  Roč. 70, 1/2 (2016), s. 232-245 ISSN 0029-9626 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : Archduke Franz Ferdinand d´Este * history of monument preservation * castles Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 12. Segmentacija trga in spremembe na področju nizkocenovnih hotelov na mestnih območjih Južnoafriške republike: Market segmentation and the changing budget hotel industry in urban South Africa:

  OpenAIRE

  Rogerson, Jayne M.

  2013-01-01

  Market segmentation is a critical driver of change in the hotel industry, resulting in the appearance of differentiated forms of hotel property developments, including budget hotels. International research on budget hotels is mainly limited to North America and Europe, with some more recent studies on emerging economies. This article examines the role of budget hotels within the wider restructuring of the South African hotel industry following the country's re-entry into the global tourism ec...

 13. Silné a slabé stránky malého a stredného podnikania v Slovenskej republike na príklade vybraného samosprávneho kraja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Smiščíková

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: SMEs play an important role as producers of new goods and services, as carriers of innovation. They are promoters of intense competition, creating a culture of entrepreneurial energy, and also have the ability to establish and improve relations between enterprises. The remarkable feature is constantly creating new ideas, what innovative companies liquidate stagnant firms during economic cycles. Methodology/methods: In formulating the scientific paper was used scientific methods of research, based on the classification of data from domestic and foreign sources, using conventional scientific methods such as analysis, synthesis and comparison. We also used the statistical method to query and scaling. Scientific aim: The scientific paper is to determine the status of SMEs in the region of Bratislava. The main focus is on strengths and weaknesses of the business through empirical research. The focus of work will consist of a comparison of results in the diapason from 2002–2010. In the design of the proposed measures will improve the condition. The aim of our study was to detect the possibility of obtaining external funds for business. Findings: Small and Medium Enterprises provides for the creation of new jobs. In the Slovak Republic, especially in the Bratislava region is business on increase evidenced by what also increase the number of businesses. Bridge financing used sources of business loans are. The most important criterion for obtaining funds from external sources for businesses is the interest rate. Conclusions: The business community is crucial for competitiveness in a market economy at all levels. Because it has an important role in coping with competitive pressures of market forces. Businesses are carriers of stabilization, development and employment. The primary source of regional competitiveness, the competitiveness of its business units, which is determined by factors in the general environment, specific environmental factors of the region in which businesses operate and place-specific factors, internal and external business environment. Convenient location of the Bratislava region provides favorable conditions for building a position economically the most important region in Slovakia. The other positives are educated workforce, many universities and financial institutions.

 14. NPP Grafenrheinfeld. No thank you. Questions and answers concerning the oldest operating crack susceptible reactor in the federal republic; AKW Grafenrheinfeld. Nein danke. Fragen und Antworten zum aeltesten noch laufenden und rissanfaelligsten Reaktor der Republik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Darge, Tobias

  2014-03-15

  The brochure discusses questions on the NPP Grafenrheinfeld. concerning the following issues: reactor type, operating company, nuclear fuel, licensing, radioactive waste management, susceptibility to damage, stress test results, critical arguments concerning the reactor pressure vessel steel and the containment, cracks in the primary circuit, safety in case of an aircraft crash, possibility of a severe accident, consequences of a severe accident, medical emergency plan, public information for an emergency case, shutdown at the end of 2015, necessity of a new power plant for energy security?.

 15. Die Entwicklung des Eigentums- und Gesellschaftsrechts in Estland / Ilmar Selge

  Index Scriptorium Estoniae

  Selge, Ilmar, 1954-

  1992-01-01

  Õigusaktide tõlked: ROW nr. 6, lk. 181-190 (tlk. Ilmar Selge) - Gesetz der Republik Estland über die Grundlagen der Eigentumsreform ; Beschluss des Obersten Rates der Republik Estland über die Anwendung des Gesetzes über die Grundlagen der Eigentumsreform ; Bodenreformgesetz der Republik Estland ; Beschluss des Obersten Rates der Republik Estland über das Inkrafttreten des Bodenreformgesetz der Republik Estland. ROW nr. 10, lk. 307-310 (tlk. Ilmar Selge) - Gesetz der Republik Estland über ausländische Investitionen ; Unternehmenseinkommensteuergesetz (Auszug)

 16. Developing Systems Engineering Graduate Programs Aligned to the Body of Knowledge and Curriculum to Advance Systems Engineering (BKCASE (trademark)) Guidelines

  Science.gov (United States)

  2011-06-01

  2011 6 Topic 2 (Article Title) Lorem ipsum dolor sit amet[1], consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore ...consequat. Duis autem vel eum iriure dolor [2] in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolor eu feugiat nulla facilisis at...vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem

 17. Facilitating the use of alternative capsid control methods towards sustainable production of organic cocoa in Ghana

  OpenAIRE

  Ayenor, G.K.; Huis, van, A.; Obeng-Ofori, D.; Padi, B.; Röling, N.G.

  2007-01-01

  Cocoa (Theobroma cacao L.) is an important foreign exchange earner for Ghana. However, production is constrained by a high incidence of pests and diseases. Based on farmers' needs, this study focused on the control of capsids, mainly Sahlbergella singularis Haglund and Distantiella theobroma (Distant) (both Hemiptera: Miridae). Annual crop loss caused by capsids is estimated at 25¿30%. To control capsids, formal research recommends application of synthetic insecticides four times between Augu...

 18. The Case for a Second-Class Navy: Military Reform and Reagan’s Maritime Strategy

  Science.gov (United States)

  1985-04-01

  Glaeser, USH, E-JA (F~ WACE ;): ~n Untapped Mar itime Suppor~ Resource," U.S. Naval Insti±ute Proceedings, Augu-.t IS7~, pps. I~_8-II@. 3@. C-.rdesma...u r i t y " Unpubl ished Paper , BrooKings I n s t i ± u ± e , 1983. "NRTO’s S inK ing F e e l i n g " The Economis t , S June Ig81, p. 51

 19. Sustainable prevention of resource conflicts. Case study and scenarios on copper and cobalt in the Democratic Republic of Congo (Report 3.2); Rohstoffkonflikte nachhaltig vermeiden. Fallstudie und Szenarien zu Kupfer und Kobalt in der Demokratischen Republik Kongo (Teilbericht 3.2)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Taenzler, Dennis; Westerkamp, Meike [Adelphi Research, Berlin (Germany); Supersberger, Nikolaus; Ritthoff, Michael; Bleischwitz, Raimund [Wuppertal Institut (Germany)

  2011-04-15

  The Democratic Republic of Congo has enormous economic potential thanks to its raw material wealth. However, since 1996 (if not before) DR Congo has been seen as a classic example of the linkage between the exploitation of raw materials and the financing of war. The UN Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources in DR Congo points out that the history of Congo since colonial times has been marked by systematic abuse of natural and human resources (UN Panel 2002). The UN Panel of Experts and the work of NGOs have helped to reveal rebels, senior military figures and private companies as profiteers from the exploitation of raw materials and to identify channels of financing the violent conflict in Congo since 1996 (see reports from the UN Panel, Pole Institute, Global Witness, HRW). Foreign companies mining, trading in or processing raw materials in DR Congo have also been regularly criticised as sharing responsibility for the ongoing violence, principally in the eastern Congo (UN Panel 2002, Cuvelier/Raeymaekers 2002, RAID 2004). Practically every major escalation in conflict in recent years between the various players in Congo has been connected to the management of, or the (legal or illegal) revenues from, natural resources, particularly from mining. This observation was also backed by data from the HIIK's CONIS information system. In 2008, eight of nine conflicts in Congo related at least in part to resources - five being violent and three non-violent (HIIK 2008). Following the coltan boom of 2000/2001, it now primarily profits from the mining and sale of the tin oxide ore cassiterite which continue to serve as the key means of financing violence (see Garrett 2008).1 In DRK it is not only the mining and sale of coltan and cassiterite which represents a nexus of conflict and resources however. Alongside timber, diamonds, oil and gold, it is above all the mining and sale of copper and cobalt from the so-called copper belt in the south-east of the southern province of Katanga which is making the security situation in the province unstable. Both copper and cobalt are key raw materials with regard to economic development trends in future technologies: Copper is much in demand among other reasons because of its high electrical conductivity. Cobalt is an essential component material in a range of applications including batteries, superalloys and synthetic fuels. The report is divided into a case study section and four scenarios. The case study analyses the current status quo of the conflict/resources nexus, focusing on potential conflict risks as well as opportunities arising from the situation in 2010. Building on that foundation, the following four scenarios describe various possible developments through to the year 2020. At the end of each scenario the characteristic features of the descriptors are summarised again in tabular form. The conclusions draw together the findings from the case study and scenarios to present the main conflict risks arising in relation to raw material exploitation. (orig.)

 20. All Eyes on Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2009-01-01

  Review Article. I artiklen anmeldes fem nye bøger om Irans præsident Ahmadinejad og om den Islamiske Republiks atomprogram. Udgivelsesdato: 1/10......Review Article. I artiklen anmeldes fem nye bøger om Irans præsident Ahmadinejad og om den Islamiske Republiks atomprogram. Udgivelsesdato: 1/10...

 1. MANFAAT PENGAWASAN BAGI PARA BURUH (PEKERJA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ridho Mubarak

  2017-08-01

  , Hubungan Industrial Sebuah Pengantar, BPFE, YogyakartaWidjaya, I.G.R, 2003, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting, Kesaint Blanc, JakartaUndang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4, 2011, Nuansa Aulia BandungUndang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, 2003, Fokus Media, BandungUndang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889,2003, Fokus Media, BandungUndang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309, 2011, Nuansa Aulia, BandungUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844,2011, Nuansa Aulia, BandungPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816,2011, Nuansa Aulia, BandungPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388,2003, Fokus Media, BandungPeraturan Pemerintah

 2. Razmerje med državnim zborom in vlado v Republiki Sloveniji

  OpenAIRE

  Holobar, Andreja

  2016-01-01

  V diplomskem delu je bilo obravnavano razmerje med državnim zborom in vlado Republike Slovenije. Državni zbor v Republiki Sloveniji predstavlja nosilca zakonodajne oblasti, vlada Republike Slovenije pa je eden izmed nosilcev izvršne oblasti. Na podlagi delitve oblasti, ki je opredeljena tudi v Ustavi Republike Slovenije, naj bi bili omenjeni veji oblasti ločeni, njuno razmerje pa uravnavajo mehanizmi ravnovesij in zavor, ki so prav tako opredeljeni v Ustavi. Uporabljeni mehanizmi naj bi zagot...

 3. Lossist lossiks ehk ajaloo paradoks = From a palace into a palace, or a historical paradox / Harry Liivrand

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivrand, Harry, 1961-

  2012-01-01

  Berliinis ülesehitatavast kuningalossist, mille ametlikuks nimeks saab Berliini loss/Humboldt-Foorum (rekonstruktsiooniprojekti autor Francesco Stella). Lammutati Vabariigi Palee (Palast der Republik), mis ehitati aastail 1973-1976, peaarhitekt Heinz Graffunder

 4. Topology of the elliptical billiard with the Hooke's potential

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radnović Milena

  2015-01-01

  Full Text Available Using Fomenko graphs, we present a topological description of the elliptical billiard with Hooke's potential. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 174020: Geometry and Topology of Manifolds and Integrable Dynamical Systems

 5. [Die Gründung...] / Anders Henriksson

  Index Scriptorium Estoniae

  Henriksson, Anders

  2004-01-01

  Rets.: Karsten Brüggemann. Die Gründung der Republik Estland und das Ende des "Einen und unteilbaren Russland" : die Petrograder Front des Russischen Bürgerkrieges, 1918-1920. Wiesbaden : Harrassowitz, 2002

 6. Compatibility of the Spanish regulatory system governing the electric power industry with provisions of the Treaty of Rome. Art. 30, 34, 37 Treaty of Rome; Art. 48 of the protocol containing the conditions governing access of the Kingdom of Spain and the Republic of Portugal, and modification of the treaties; Vereinbarkeit des spanischen Elektrizitaetssystems mit Regelungen des EG-Vertrages. Art. 30, 34, 37 EGV; Art. 48 der Akte ueber die Bedingungen des Beitritts des Koenigreichs Spanien und der Portugiesischen Republik und die Anpassungen der Vertraege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1998-06-01

  The decision of the European Court of Justice of 23 October 1997 - C-160/94 - is reproduced in full. The Court dismissed the action brought by the European Commission. The matter to be decided was whether Spain by legislation created trade monopolies in imports and exports of electric power which are not in compliance with the Treaty of Rome. (CB) [Deutsch] Das Urteil des Europaeischen Gerichtshofes (EuGH) vom 23.10.1997 - C-160/94 - wird in vollem Wortlaut wiedergegeben. Der EuGH hat die Klage der Kommission abgewiesen. Es ging um die Frage, inwieweit in Spanien per Gesetz gegen den EG-Vertrag verstossende, ausschliessliche Ein- und Ausfuhrrechte fuer Elektrizitaet geschaffen wurden. (CB)

 7. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fikri La Hafi

  2017-08-01

  Full Text Available Tulisan ini mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia, yang berlaku umum. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berlaku khusus. Penerapan asas lex specialis derogat legi generali menegaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang berlaku umum. Keberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 mengokohkan eksistensi perbankan syariah untuk leluasa menjalankan aktivitas dan produk-produknya. Di samping itu, apabila merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditempuh melalui dua cara yaitu, pengadilan negeri dan badan arbitrase. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55, dengan jelas disebutkan bahwa pengadilan yang berwenang melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah pengadilan agama.(This paper reviews the Act of the Republic of Indonesia Number 23/2004 regarding Amendment to the Act Number 10/1998 concerning Indonesia Bank, which is in effect generally. On the other hand, the Act number 21/2008 regarding sharia banking applies more specifically. The application of lex specialis derogat legi generali principle confirms that the Law of the Republic of Indonesia Number 21/2008 has a stronger position than the Law Number 23/2004, which is generally in effect. The enforcement of the Law of the Republic of Indonesia Number 21/2008 affirms the existence of sharia banking to freely run its activities and products. In addition, when referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 30/1999, the resolution of Islamic banking disputes can be done through

 8. Results of the 1982 intercomparison (collaborative test) on J 131 in milk

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wiechen, A.; Bundesanstalt fuer Milchforschung, Kiel

  1982-01-01

  The quality control of J 131 measurements in milk in the Federal Republik of Germany by an intercomparison performed in March 1982 showed a reasonable result. About two thirds of the laboratories engaged in this intercomparison had no trouble with their analytical tools. To improve the standard of J 131 determinations, laboratories with deviations from the true value were pointed to possible systematic errors. In the Federal Republik of Germany those methods for the determination of J 131 in milk have been successfully used which concentrate the iodine of the milk on an anion exchanger column and measure the J 131 directly by gammaspectrometry. (orig.) [de

 9. Augsnes un zemes kvalitātes novērtējuma karšu digitizēšana

  OpenAIRE

  Stalīdzāns, Didzis

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir nodrošināt augšņu agroķīmiskās izpētes izstrādes procesa kartogrāfiskā materiāla lietošanas efektivitātes pieaugumu. Maģistra darbā tiek aprakstīts līdzšinējais augšņu agroķīmiskās izstrādes process Valsts augu aizsardzības dienestā un digitālo augšņu karšu izmantošanas iespējas. Pamatojoties uz darbā veiktās izpētes rezultātiem ir definēta problēma: augšņu agroķīmiskās kartes nav pieejamas telpisko datu formātā. Problēmas risinājumam tiek piedāvātas projekta alternat...

 10. Kemungkinan Penerapan Preliminary Ruling Procedure sebagai Media Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi

  OpenAIRE

  Arundhati, Gautama Budi

  2017-01-01

  Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dikawal oleh lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam preliminary ruling procedure untuk pemberlakuan constitutional complaint maka dibutuhkan Peran Pengadilan Negeri dimana melalui preliminary ruling procedure tersebut dapat melakukan constitutional...

 11. На Модной улице Baltika можно купить новинки эстонских брендов / Ксения Репсон

  Index Scriptorium Estoniae

  Репсон, Ксения

  2009-01-01

  Kontsern Baltika Grupp avas vanas tehasehoones Veerenni tänaval kaupluse Moetänav, kus müüakse firma kõigi kaubamärkide tooteid ja on avatud ka ReUse Republik kauplus. Tutvustatakse kaubamärkide Monton, Mosaic, Ivo Nikkolo ja Baltman uudistoodangut

 12. Vil USA angribe Iran?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2007-01-01

  Sammen med Mogens Lykketoft, Søren Espersen og Herbert Pundik stilles Rasmus Chr. Elling en række spørgsmål om hvordan Vesten bør handle ift. Irans atomenergiprogram og om faren for et amerikansk angreb på den islamiske republik....

 13. Introduction

  NARCIS (Netherlands)

  Heuven, Vincent J. van; Quené, Hugo

  "Siebout Govaert Nooteboom (Sieb, [sip]) was born 65 years ago (19 April, 1939) in Makassar on the isle of Celebes (now Sulawesi), in the former Dutch East Indies, which is now part of the Republik Indonesia. Nooteboom obtained obtained a BA degree (kandidaats-examen, in 1963) in Dutch Language

 14. Kajian Panjang Jalan di Kabupaten Mandailing Natal dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Wilayah

  OpenAIRE

  Lubis, Indra Husein

  2010-01-01

  Dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (Ibukota Panyabungan) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan. Perkembangan pembangunan kabupaten Mandailing Natal selama ± 11 ...

 15. Uued juristide leksikonid Euroopas / Peeter Järvelaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Järvelaid, Peeter, 1957-

  1994-01-01

  Arvustus: Deutsche Juristen aus fünf Jahrhundert. Heidelberg, 1989 ; Juristen in Österreich 1200-1980. Wien, 1987 ; Deutsche Juristen jüdischer Herkunft. München, 1933 ; Juristen an der Universität Frankfurt am Main. Baden-Baden, 1989 ; Rechtswissenschaft in der Bonner Republik. Frankfurt am Main, 1994

 16. JPRS Report, Science & Technology, Europe & Latin America

  Science.gov (United States)

  1988-03-08

  Musik u) Die wichtigsten Thomson-Gesellschaften und die interne Organisationsstruktur des Bereiches Untertialtungselektronik (2) Republik Frankreich 1...Makes the Music . The main Thomson companies and the internal organizational structure of the entertainment electronics division*—2. French Republic—3

 17. General aspects of anxiety manifestations in persons with musculoskeletal disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vitaliy Bezsheiko

  2018-06-01

  pharetra augue at tortor finibus, quis auctor purus sagittis. Aliquam quam arcu, dictum feugiat faucibus sit amet, commodo et lorem. Integer ut ligula accumsan, luctus sapien ac, fringilla dui.

 18. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vitaliy Bezsheiko

  2018-06-01

  pharetra augue at tortor finibus, quis auctor purus sagittis. Aliquam quam arcu, dictum feugiat faucibus sit amet, commodo et lorem. Integer ut ligula accumsan, luctus sapien ac, fringilla dui.

 19. Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Hanafi

  2016-04-01

  Full Text Available Abstrak: Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI berdasarkan lintasan sejarah perjuangan, memiliki konstruksi kenegaraan satu-satunya di dunia yang bangsa terlahir dahulu, kemudian baru membentuk negara. Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno menegaskan, bahwa Negara Kesatuan ialah Negara Kebangsaan. Tujuan Bangsa Indonesia terlahir, merdeka, dan membentuk negara memiliki satu cita-cita, Kehendak Untuk Mengangkat Harkat dan Martabat Hidup Rakyat Indonesia (Kedaulatan Rakyat Indonesia. Melalui analisis atas realitas kehidupan saat ini, Bangsa Indonesia telah hidup pada kondisi tatanan kehidupan seolah-olah sama dengan Negara Demokrasi, ialah negara dulu terbentuk baru bangsanya dilahirkan kemudian. Sehingga kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan prinsip musyawara-mufakat dan perwakilan belum mampu terealisasi. Sementara pelaksanaan demokrasi voting yang memiliki dasar liberalisme terus bergulir, sehingga kehidupan bangsa Indonesia semakin jauh dari cita-cita awal. DOI: 10.15408/jch.v1i2.2657

 20. Der vergeschlechtlichte Staat: zum Verhältnis von Freiheit, Geschlecht und Staat bei Jean-Jacques Rousseau

  OpenAIRE

  Nagy, Nicola

  2017-01-01

  "Im Beitrag werden die strategischen und systematischen Funktionen sowie die Bedeutung der von Jean-Jacques Rousseau beschriebenen Geschlechtscharaktere und der darauf bauenden Ordnung des Geschlechterverhältnisses im Rahmen der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung seines Modells des Staates sichtbar gemacht. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Möglichkeitsbedingungen (Gemeinwohlorientierung) von Rousseaus Republik, mit deren Hilfe die Herstellung und der Erhalt der bürgerlichen Freihei...

 1. Review of foreign reception of Jovan Babić’s works

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dobrijević Aleksandar

  2015-01-01

  Full Text Available In this paper, the author discusses foreign reception of Jovan Babić’s works, which turns out to be very much alive and diverse. More precisely, the author limits himself to a short and very partial review of reception of only two Babić’s texts that, so far, attracted the most attention. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007 i br. 179041

 2. Iran : Præstestyret - under udvikling eller afvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rahigh-Aghsan, Ali

  2010-01-01

  Man hører ikke længere om gadeprotester i Teheran. Efter de voldsomme kampe i Teheran først på året, er det tilsyneladende lykkedes den Islamiske Republik at tvinge oppositionen til tavshed. Ifølge lederen af 'den grønne bevægelse' og tidligere præsidentkandidat, Mousavi, er det islamiske regimes...

 3. Current efficiency in the chlorate cell process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Spasojević Miroslav D.

  2014-01-01

  Full Text Available A mathematical model has been set up for current efficiency in a chlorate cell acting as an ideal electrochemical tubular reactor with a linear increase in hypochlorite concentration from the entrance to the exit. Good agreement was found between the results on current efficiency experimentally obtained under simulated industrial chlorate production conditions and the theoretical values provided by the mathematical model. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172057 i br. 172062

 4. Dying forests and environmental policy in the Federal Republic of Germany

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gaertner, E.

  1984-01-01

  A survey is given on extent and causes of the dying forests in the Federal Republik of Germany and the scientific hypotheses of agents are discussed. The author focuses on the reasons of the widespread disease of forests and reviews from a historical-materialistic point of view the history of foresty and the coherences between industrial pollution and forest damages. A balance of the environmental policy since 1960 is given.

 5. EU-Verordnung zu "Konfliktmineralien": Ein Schritt zu höherer Rechenschaftspflicht im Rohstoffsektor?

  OpenAIRE

  Küblböck, Karin; Grohs, Hannes

  2017-01-01

  "No blood in my cell phone" - Anfang der 2000er-Jahre zeigten Kampagnen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Verbindungen zwischen Rohstoffen in Elektronikprodukten und der Finanzierung des Krieges in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) auf. In diesem Zusammenhang rückte auch die Verantwortung von Unternehmen für die Gestaltung ihrer Lieferkette verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. 2017 tritt nun eine EU-Verordnung in Kraft, die verhindern soll, dass Unternehmen durch ihre Rohstoffb...

 6. Srovnání podmínek pro vývoj neziskového sektoru v České republice a Slovenské republice po rozpadu ČSFR. Vztah státu a NNO.

  OpenAIRE

  Köstelová, Ivana

  2006-01-01

  This mastrer's thesis introduces the development of the non-profit sector in the Czech Repulbic and the Slovak Republik after the breakup of the ČSFR, comparing the conditions for NGOs operating in both states, in particular the legal framework, the tax policy and their financial support from state. It aims to study which of these two states provides more advantageous environment for the non-profit sector development.

 7. The perils of moral enhancement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dobrijević Aleksandar

  2012-01-01

  Full Text Available The idea of biotechnological enhancement of people for non-medical purposes is not unambiguous. A gap that may arise between the “cognitive” and so-called “moral” enhancement points precisely to this fact. This article shows that, contrary to the intentions of its supporters, the idea according to which moral enhancement has precedence over cognitive enhancement is essentially just a new form of undermining human freedom. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 41004

 8. About hidden influence of predictor variables: Suppressor and mediator variables

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milovanović Boško

  2013-01-01

  Full Text Available In this paper procedure for researching hidden influence of predictor variables in regression models and depicting suppressor variables and mediator variables is shown. It is also shown that detection of suppressor variables and mediator variables could provide refined information about the research problem. As an example for applying this procedure, relation between Atlantic atmospheric centers and air temperature and precipitation amount in Serbia is chosen. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007

 9. Kuznets curve and urban transport the scope of I+M programs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jovanović Miomir

  2012-01-01

  Full Text Available In this article possibilities of application of Kuznets Curve in the domain of urban development and urban transport are tested. Comparative analysis of GRP per capita, local air pollutant and CO2 emission levels, and different urban and transport development strategies of world metropolises, clearly shows that EKC concept and I+M programs are highly overrated. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 37010

 10. The Serbian panagiarion from Vatopedi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miljković Bojan

  2012-01-01

  Full Text Available The panagiarion made out of rhinoceros horn from Vatopedi is one of the few vessels of that kind which originate from the Middle Ages. Its creation can be dated to the end of the 14th, or first half of the 15th century, at the time of very lively relations between this Athonite monastery and the Serbian despotate. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177032: Tradicija, inovacija i identitet u vizantijskom svetu, registrovanom pod brojem

 11. KEWENANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Made ari Permadi

  2017-08-01

  Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kegiatan pembangunan dengan berbagai aktivitas manusia mempunyai pengaruh langsung terhadap daya dukung lingkungan, sehingga terjadi pergeseran keseimbangan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak proporsional dan tidak efisien, kurangnya kesadaran perusahaan sebagai sektor swasta dalam program pengelolaan lingkungan hidup, menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945, dalam Pasal 28H ayat (1 UUD 1945 merumuskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pencemaran merupakan salah satu permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi tersebut. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, sanksi administrasi dan sanksi pidana merupakan salah satu efek jera guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

 12. Transition metal complexes with thiosemicarbazide-based ligands. Part 60. Reactions of copper(II bromide with pyridoxal S-methylisothiosemicarbazone (PLITSC. Crystal structure of [Cu(PLITSC−HH2O]Br•H2O

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leovac Vukadin M.

  2014-01-01

  Full Text Available The synthesis and structural characterization of a square-planar copper(II complex with pyridoxal S-methylisothiosemicarbazone (PLITSC of the formula [Cu(PLITSC−HH2O]Br•H2O (1 as the first Cu(II complex with monoanionic form of this ligand were described. Complex 1 together with two previously synthesized complexes [Cu(PLITSCBr2] (2 and [Cu(PLITSCBr(MeOH]Br (3 were characterized by elemental analysis, IR and electronic spectra and also by the methods of thermal analysis, conductometry and magnetochemistry. [Projekat Pokrajisnkog sekretarijata za nauku i tehnoloski razvoj Vojvodine i Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172014

 13. KONJOGOJSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ - STANJE I PERSPEKTIVA

  OpenAIRE

  Baban, Mirjana; Gregić, Maja; Korabi, Nidal; Antunović, Boris

  2013-01-01

  Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju u posljednjih nekoliko godina implementiraju se prilagodbe koje će osigurati usklađivanje konjogojstva s važećim europskim propisima. Unatoč globalnoj ekonomskoj krizi i u sektoru konjogojstva, ukupan broj konja se u Hrvatskoj kontinuirano povećava i nastavljaju se pozitivni trendovi u uzgoju. No, iako postoji uzlazni trend, posljedice recesije zasigurno će ostaviti traga i na brojnom stanju konja u Hrvatskoj. U posljednjem desetljeću broj konja pod...

 14. Randomly oriented twin domains in electrodeposited silver dendrites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivanović Evica R.

  2015-01-01

  Full Text Available Silver dendrites were prepared by electrochemical deposition. The structures of Ag dendrites, the type of twins and their distribution were investigated by scanning electron microscopy (SEM, Z-contrast high angle annular dark field transmission electron microscopy (HAADF, and crystallografically sensitive orientation imaging microscopy (OIM. The results revealed that silver dendrites are characterized by the presence of randomly distributed 180° rotational twin domains. The broad surface of dendrites was of the {111} type. Growth directions of the main dendrite stem and all branches were of type. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172054

 15. Dynamic modeling and simulation of power transformer maintenance costs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ristić Olga

  2016-01-01

  Full Text Available The paper presents the dynamic model of maintenance costs of the power transformer functional components. Reliability is modeled combining the exponential and Weibull's distribution. The simulation was performed with the aim of corrective maintenance and installation of the continuous monitoring system of the most critical components. Simulation Dynamic System (SDS method and VENSIM PLE software was used to simulate the cost. In this way, significant savings in maintenance costs will be achieved with a small initial investment. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 41025 i br. OI 171007

 16. Seasonal variations of bisphenol A in the Danube River by the municipality of Novi Sad, Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milanović Maja

  2016-01-01

  Full Text Available Seasonal variations of bisphenol A (BPA were investigated in the Danube along the Novi Sad bank, Serbia using solid-phase extraction followed by gas chromatographic mass spectrometric method. The obtained results confirmed the presence of BPA above the limit of quantification (6 ng/L in 22 out of 32 water samples at all eight sampling sites. Тhe BPA concentration varied from 1 for autumn, spring and summer. The high potential risk which is attributed to the elevated summer concentrations is probably the result of the increased human activates and weather conditions. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III46009

 17. Investigations of the changes in the bentonite structure caused by the different treatments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojiljković S.

  2015-01-01

  Full Text Available The bentonite was treated in different ways and the changes in structure were monitored. Acid activation with sulphuric acid of investigated bentonite caused the increase in specific volume of micropore-mesopore. It was shown that activation by acid obtained at a constant temperature and constant period of time provides the possibility to obtain samples of bentonite of searched porosity only by changing the concentration of sulphuric and hydrochloric acid. By thermal activation of bentonite clay in the temperature range 100-1100 0C, samples of desired porosity were acquired. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 174007i br. TR 34020

 18. Structural characterization of the nickel thin film deposited by glad technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Potočnik J.

  2013-01-01

  Full Text Available In this work, a columnar structure of nickel thin film has been obtained using an advanced deposition technique known as Glancing Angle Deposition. Nickel thin film was deposited on glass sample at the constant emission current of 100 mA. Glass sample was positioned 15 degrees with respect to the nickel vapor flux. The obtained nickel thin film was characterized by Force Modulation Atomic Force Microscopy and by Scanning Electron Microscopy. Analysis indicated that the formation of the columnar structure occurred at the film thickness of 1 μm, which was achieved for the deposition time of 3 hours. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45005

 19. Aspects socio-économiques d'un compost phytosanitaire issu des ordures appliqué dans l'agriculture périurbaine en Afrique de l'Ouest

  OpenAIRE

  Kessler, Angelika

  2004-01-01

  Im EU finanzierten Projekt "Die Verwendung von kompostiertem Haushaltsmüll in der vorstädtischen Landwirtschaft von Westafrika als Pflanzenschutzmittel", das in Rufisque im Senegal, Conakry und Timbi Madîna in der Republik Guinea sowie Lomé und Tsévié im Togo von 1999 bis 2002 stattfand, wurden die Daten für diese Arbeit erhoben. Diese Orte sind hauptsächlich von Wolofs, Fulfulbe, Sussus und Ewes bewohnt. Ihre Größe variert zwischen 4 000 und 1,4 Mill. Einwohner. Es wurden städtische Gemüseba...

 20. Optical observations of the nearby galaxy IC342 with narrow band [SII] and Hα filters. I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vučetić M.M.

  2013-01-01

  Full Text Available We present observations of a portion of the nearby spiral galaxy IC342 using narrow band [SII] and Hα filters. These observations were carried out in November 2011 with the 2m RCC telescope at Rozhen National Astronomical Observatory in Bulgaria. In this paper we report coordinates, diameters, Hα and [SII] fluxes for 203 HII regions detected in two fields of view in IC342 galaxy. The number of detected HII regions is 5 times higher than previously known in these two parts of the galaxy. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176005: Emission nebulae: structure and evolution

 1. The case of scurvy from Singidunum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miladinović-Radmilović Nataša

  2015-01-01

  Full Text Available In 2014, at the Belgrade Fortress, the bones of a female individual, aged 3-4 years were discovered in Grave no. 1, in sondage 2/2014. Dental and paleopathological analysis revealed traces of enamel hypoplasia on the teeth, while the bones of the cranial and postcranial skeleton showed traces of scurvy and tuberculosis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177007: The text results from the projects Romanization, urbanization and transformation of urban centres of civil, military and residential character in Roman provinces in the territory of Serbia i br. 177021: Urbanization processes and development of medieval society

 2. The first record of the Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834 in Montenegro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomović Jelena

  2013-01-01

  Full Text Available Sinanodonta woodiana (Lea, 1834, Chinese pond mussel (Bivalvia: Unionoida: Unionidae is one of the most invasive aquatic macroinvertebrate species found in Europe. We report the Chinese pond mussel for the first time in Montenegro, in August 2012, in Lake Šasko (Adriatic part of the Central Mediterranean subarea. One specimen of the Chinese pond mussel was observed in a habitat with a predominantly silt-clay substrate. The main pathway of species introduction was evaluated to be via fish stocking. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 43002 i br. ON 173025

 3. Astragal und eiförmige motive auf Stuckdekor der Wandmalerei Sirmiums

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rogić Dragana

  2011-01-01

  Full Text Available Im Laufe archäologischer Ausgrabungen 1977 kamen in Sremska Mitrovica, auf der Fundstelle Nr. 56, in einem Gebäude, dessen Grundriss und Typ nicht festgestellt werden konnten, neben anderen Funden auch mehrere Fragmente an Stuckdekoration zutage. In dieser Studie werden ihre Elemente parallel zu ähnlichen Motiven, die auf anderen in Sirmium gefundenen Wandmalereien auftreten, betrachtet. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47018: Viminacium, die römische Stadt und Militärlager - Forschung der materialen und geistigen Hinterlassenschaft mit der Verwendung moderner Technologien: Ferndetektion, Geophysik, GIS Digitalisation und 3D Visualisation

 4. Degradation of anionic surfactants using the reactor based on dielectric barrier discharge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aonyas Munera Mustafa

  2016-01-01

  Full Text Available Two anionic surfactants (sodium lauryl sulfate - SDS and sodium dodecylbenzenesulfonate - SDBS were treated with dielectric barrier discharge. Loss of surfactant activity, decrease of chemical oxygen demand and total organic carbon as well as lower toxicity of degradation products were determined. Effects of catalysts - hydrogen peroxide and iron (II, on parameters mentioned above, were determined. Catalysts affect the degradation of SDBS and in the case of SDS catalysts have no effect on degradation. Both catalysts induce the decrease of COD and TOC values. Toxicity of solutions after the plasma treatment is lower in all the systems tested. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI 172030

 5. Marketing mode u industriji tekstila i odjeće

  OpenAIRE

  Grilec Kaurić, Alica

  2009-01-01

  Marketing mode istražuje povezanost modnog dizajna i marketinga uključujući razvoj, promociju, prodajne i cjenovne aspekte u industriji mode. Uspješni marketinški menadžeri svjesni su da su ključni elementi marketinga mode prepoznavanje potrošačkih trendova, izgradnja jakih marki i stvaranje pozitivnog imidža proizvođača. Kako bi se projicirao budući razvoj marketinga u industriji tekstila i odjeće Republike Hrvatske, provedeno je izviđajno istraživanje putem osobnih intervjua sa stručnjacima...

 6. Recreational football in Belgrade: Masculinity of middle-aged men

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Žikić Bojan

  2016-01-01

  Full Text Available The construction of masculinity in 40 to 50 year old men is examined on the example of playing recreational football at the Belgrade indoor soccer fields from the second half of the first decade of this century onwards. Playing football is seen as a particular form of male body use in organizing individual leisure time and its symbolical use in establishing notions of masculinity. The theoretical concept of hegemonic masculinity is problematized and it is shown that it does not reflect the empirically determined state in our surroundings. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177018

 7. Diversity of Chrysophyceae (Heterocontophyta in the Zasavica River (Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Predojević Dragana

  2014-01-01

  Full Text Available Detailed studies of the Chrysophyceae class of algae have not been undertaken in Serbia thus far. The golden algae usually occur during the winter and spring months. Chrysophyceae of the Zasavica River in Serbia were studied at two localities from December 2012 to Jun 2013. In our research, 26 taxa were recorded and the genus with the highest diversity was Mallomonas (15 species. The most abundant species during the whole study period were Synura uvella, Dinobryon divergens and Dinobryon sociale. At the beginning of summer, Chrysophyceae disappeared from the phytoplankton community. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176020 i br. III 43004

 8. Diatoms from a peat bog on the Pešter plateau (southwestern Serbia: New records for diatom flora of Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidaković Danijela

  2016-01-01

  Full Text Available The distribution of diatoms was studied in three types of diatom communities (epiphytes, benthos and plankton of a peat bog on the Pešter plateau. The observed diatom flora inhabited all investigated communities, comprising in total 250 taxa in 53 genera. Among them, 45 taxa were new records for the Serbian diatom flora. Identified taxa belonged to different groups of algae, however alkaliphile diatoms were dominant. New ecological data for Encyonopsis minuta, Pinnularia isostauron and P. marchica are presented here. All the diatoms were documented by light micrographs, and brief notes on their morphology, distribution and ecology are provided. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 037009

 9. Twenty years later: The war did (not begin at Maksimir an anthropological analysis of the media narratives about a never ended football game

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đorđević Ivan

  2012-01-01

  Full Text Available The aim of this work is an analysis of the media narratives about the never ended football match between Dynamo Zagreb and Red Star Belgrade on May 13 1990. The article focuses on the media coverage twenty years after the incident in the context of the game's acquired mythic status, symbolically marking the beginning of the war in former Yugoslavia. The object of the analysis are Serbian and Croatian media with the aim of revealing the strategies of representing this event in the period of the normalization of the relations in the region. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177026: Cultural Heritage and Identity

 10. FINANCIRANJE VELIKIH INVESTICIJSKIH PROJEKTOV V ENERGETSKEM SEKTORJU

  OpenAIRE

  Pompe, Darja

  2016-01-01

  Energetska politika držav članic Evropske unije je v pristojnosti posamezne države. Ključne usmeritve na energetskem področju so trajnost, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost.Energetski objekti in energetske proizvodne družbe v Sloveniji so večinoma v neposredni in posredni lasti Republike Slovenije. Družbe si večinoma same financirajo svoje investicije, lastnik pa se je pojavlja v obliki poroka ali, v primeru gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, kot investitor infrastrukturnega dela in...

 11. Earthquakes in the territory of the Federal Republic of Germany in 1981

  International Nuclear Information System (INIS)

  1984-01-01

  Seismic activity in the territory of the Federal Republik of Germany with marginal areas in 1981 was low on the whole; in accordance with the maximum intensity observed-category VI - no damage was recorded. As compared to the previous years only few and predominantly slight events occured in the areas known for their proneness to earthquakes: local magnitudes of M1 0 N - 55 0 N and 5 0 E - 15 0 E and corresponded to the magnitude M1 >= 2.0 or were recorded macroseismically. (orig./HP) [de

 12. Verfassung, Vertrag, Europa: polnische und tschechische Überlegungen zur institutionellen Reform der EU und zur inhaltlichen Ausrichtung der europäischen Integration

  OpenAIRE

  Lang, Kai-Olaf

  2007-01-01

  Polen und die Tschechische Republik sind die beiden einzigen EU-Mitgliedstaaten aus Ostmitteleuropa, die den Vertrag über eine Verfassung für Europa (VVE) nicht ratifiziert haben. Während in beiden Ländern lange Zeit nicht mehr über das Schicksal des VVE diskutiert wurde, belebt sich seit Januar 2007 die Aussprache über mögliche Wege aus der Verfassungskrise. Dabei haben bislang eher die Denker als die Lenker der Außen- und Europapolitik darüber nachgedacht, wie das Verfassungspatt aus Sicht ...

 13. Mogućnosti zbrinjavanje vegetabilne vode nastale procesom ekstrakcije maslinovog ulja

  OpenAIRE

  Palčić, Igor; Benčić, Đani; Moslavac, Tihomir

  2009-01-01

  Maslinarstvo Republike Hrvatske u snažnom je usponu. Razlog su tome prirodne blagodati koje omogućuju proizvodnju ekstra djevičanskih maslinovih ulja visoke kakvoće. Površine pod kulturom masline rastu iz godine u godinu. Kako se većina plodova masline prerađuju u maslinovo ulje, porastom količine prerađenih plodova raste i količina dobivenih nusprodukata tijekom procesa ekstrakcije maslinovog ulja. Nusprodukti su u prvom redu komina i vegetabilna voda. U Hrvatskoj se godišnje prema gruboj pr...

 14. On portraits in Ravanica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Starodubcev Tatjana

  2012-01-01

  Full Text Available This research examines a badly washed-out portrait composition of Prince Lazar, Princess Milica and their sons, Stefan and Vuk, in the Ravanica church. The opinion is that it was not painted later, over the original layer of the frescoes, but that it was made simultaneously with the other wall paintings of the lowest zones of the church. Considering the age of Stefan represented in the portrait composition, it is assumed that the decoration of the church was completed around 1385. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177036: Srpska srednjovekovna umetnosti njen evropski kontekst

 15. Žalba u upravnom sporu

  OpenAIRE

  Đerđa, Dario; Galić, Ante

  2014-01-01

  U radu se razmatra uvođenje dvostupanjskog sustava upravnog sudovanja u Hrvatskoj 2010. godine. Utvrđuje se potreba uvođenja žalbe u upravnosudski sustav te se pojedinačno analiziraju ograničenja vezana uz ovaj institut. Najprije se razmatra ograničenje izjavljivanja žalbe protiv rješenja, zatim stavljanje nekih prvostupanjskih upravnih sporova u nadležnost Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te, konačno, ograničenja izjavljivanja žalbe na neke vrste presuda upravnih sudova. Nadalje se u...

 16. Raman spectroscopy of optical properties in CdS thin films

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trajić J.

  2015-01-01

  Full Text Available Properties of CdS thin films were investigated applying atomic force microscopy (AFM and Raman spectroscopy. CdS thin films were prepared by using thermal evaporation technique under base pressure 2 x 10-5 torr. The quality of these films was investigated by AFM spectroscopy. We apply Raman scattering to investigate optical properties of CdS thin films, and reveal existence of surface optical phonon (SOP mode at 297 cm-1. Effective permittivity of mixture were modeled by Maxwell - Garnet approximation. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 45003

 17. The “potato road” and biogeographic history of potato cyst nematode populations from different continents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Or Violeta

  2014-01-01

  Full Text Available The general opinion about the introduction of potato in Europe is the one regarding the direction from South America to Spain and subsequent distribution to other continents. Some historical data point out an alternative road. The potato spread from its place of origin to other continents in the light of parasite-host relationship, relying on nematode molecular data, is discussed in the present work. Biogeographic history of potato cyst nematode populations from different continents is in congruence with historical records. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31018 i br. III 46007

 18. Polyploidy and b chromosomes in Alium flavum from Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vujošević M.

  2013-01-01

  Full Text Available The most intriguing karyological features of the genus Allium are polyploidy and the frequent appearance of supernumerary or B chromosomes (Bs. Specimens of Allium flavum from natural populations at the Gornjačka Gorge in the vicinity of Gornjak Monastery, Serbia, were analyzed karyologically. All studied plants were tetraploid (2n = 32. One submetacentric B chromosome representing 1% of the genome, smaller than the smallest chromosomes of the standard set, was present in some plants. This is the first finding of Bs in tetraploid A. flavum. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173003

 19. Upotreba začina u proizvodnji tradicionalnih sireva

  OpenAIRE

  Josipović, Renata; Markov, Ksenija; Frece, Jadranka; Stanzer, Damir; Cvitković, Ante; Mrvčić, Jasna

  2016-01-01

  Sir je visoko cijenjeni mliječni proizvod u mnogim zemljama svijeta, a posebna pažnja pridaje se tradicionalnim sirevima, koji nisu samo hrana već i dio kulture i obilježja neke zemlje. Zahvaljujući zemljopisnom položaju i klimatsko-vegetacijskoj raznolikosti Republike Hrvatske, u pojedinim regijama razvijena je proizvodnja različitih tradicionalnih sireva uz upotrebu začina. Kod proizvodnje sireva sa začinima, začini se dodaju ili u sir koji se potom oblikuje, ili se sir omata lišćem začinsk...

 20. Brief implicit association test: Validity and utility in prediction of voting behavior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavlović Maša D.

  2013-01-01

  Full Text Available We employed the Brief Implicit Association Test (a recently developed short version of IAT to measure implicit political attitudes toward four political parties running for Serbian parliament. To test its criterion validity, we measured voting intention and actual voting behavior. In addition, we introduced political involvement as a potential moderator of the BIAT’s predictive and incremental validity. The BIAT demonstrated good internal and predictive validity, but lacked incremental validity over self-report measures. Predictive power of the BIAT was moderated by political involvement - the BIAT scores were stronger predictors of voting intention and behavior among voters highly involved in politics. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018

 1. Ab initio study of vibronic transitions between x2π and 12Σ+ electronic states of HCP+ ion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojanović Ljiljana

  2013-01-01

  Full Text Available The ground and low-lying excited doublet electronic states of the HCP+ ion were studied by means of multireference configuration interaction method. Vibronic energy levels of the X2Π state of Σ, Π, Δ, and Φ symmetry, up to the 2500 cm-1, have been calculated variationally, employing previously developed ab initio methods which take into account vibronic and spin-orbit interactions. Obtained vibronic wave functions were used to estimate transition moments between vibronic energy levels of the X2Π and 12Σ+ electronic states. Results were compared to available experimental and theoretical data. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172040

 2. Prediction of annual precipitation on the territory of south Serbia using Markov chains

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukić Predrag

  2013-01-01

  Full Text Available Prediction of precipitation is one of the important factors that affect the sectors such as industry, agriculture, environmental protection, and their related fields. The stochastic method based on a Markov chain model is used in the paper to predict the annual precipitation in the territory of South Serbia for the period 2009-2013. For this purpose, the precipitation data rainfall recorded on the four synoptic stations were used for the period 1980-2010. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 37003: Razvoj hidroinformacionog sistema za praćenje i ranu najavu suša

 3. Osmotic dehydration of fish: principal component analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lončar Biljana Lj.

  2014-01-01

  Full Text Available Osmotic treatment of the fish Carassius gibelio was studied in two osmotic solutions: ternary aqueous solution - S1, and sugar beet molasses - S2, at three solution temperatures of 10, 20 and 30oC, at atmospheric pressure. The aim was to examine the influence of type and concentration of the used hypertonic agent, temperature and immersion time on the water loss, solid gain, dry mater content, aw and content of minerals (Na, K, Ca and Mg. S2 solution has proven to be the best option according to all output variables.[ Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31055

 4. New approach to far field analysis for radiation pattern estimation using FDTD method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolić Bojana

  2014-01-01

  Full Text Available In this paper an approach to efficient computation of radiation pattern in FDTD simulation environment is presented. A necessary large distance from the radiating object is achieved by multigrid space discretization with unilaterally connected subdomains. A numerical dispersion is reduced using more general complex-envelope finite difference time domain (CE-FDTD formulation and high order accuracy FDTD schemes where possible. In order to examine how much the introduced algorithm complexity and increased demands concerning computational power and memory are justified by the gain in accuracy, several different scenarios were considered. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-32051 i br. TR-33008

 5. The dualism of practical reason and the autonomy: Sidgwick’s pessimism and Kant’s optimism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dobrijević Aleksandar

  2016-01-01

  Full Text Available The question this paper is concerned with is: what if Immanuel Kant found a solution to the problem of the dualism of practical reason before Henry Sidgwick even came to formulate it? A comparison of Sidgwick’s and Kant’s approach to the problem of the dualism of practical reason is presented only in general terms, but the author concludes that this is sufficient for grasping the advantage of Kant’s solution to the problem. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179049

 6. Proverbs as ethnolinguistic heritage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pejović Anđelka

  2014-01-01

  Full Text Available In this paper we have based our analysis on proverbs of Serbian and Spanish language in order to demonstrate the role of these linguistic and cultural constructions in the ethnolinguistic investigation. Relativism observed in them, often reflected as contradictions, is of a huge significance for the ethnolinguistic analysis, since it shows or it might show the ways in which certain society adjust or opposes to the changes, how it reacts, whether it changes only on the surface, or its deep and inside values change as well. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 178014: Dinamika struktura savremenog srpskog jezika

 7. Prijedlog nove metodologije razvoja osnovne topografske karte temeljene na bazi podataka katastra nekretnina

  OpenAIRE

  Dinar, Ilma; Ključanin, Slobodanka; Poslončec-Petrić, Vesna

  2016-01-01

  Izrada civilnih topografskih karata tradicionalno nije bila u nadležnosti institucija u Bosni i Hercegovini. Takve karte izrađivane su u Vojno geografskom institutu u Beogradu – vojnoj instituciji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Međutim proizvodnja tzv. osnovnih državnih karata bila je u nadležnosti državnih geodetskih (kartografskih) instituta. Osnovne topografske karte (u Federaciji Bosne i Hercegovine - FBiH) nisu ažurirane više od 20 godina. Stoga je odlučeno da je umjes...

 8. Ivan Landek, doktor tehničkih znanosti

  OpenAIRE

  Frangeš, Stanislav

  2017-01-01

  Mr. sc. Ivan Landek obranio je 12. lipnja 2017. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad Unapređenje modela topografskih podataka Republike Hrvatske. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom u čijem su sastavu bili prof. dr. sc. Damir Medak, izv. prof. dr. sc. Robert Župan i doc. dr. sc. Slobodanka Ključanin, Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet, Odsjek za geodeziju. Mentor je bio prof. dr. sc. Stanislav Frangeš.

 9. Information analysis of iris biometrics for the needs of cryptology key extraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adamović Saša

  2013-01-01

  Full Text Available The paper presents a rigorous analysis of iris biometric information for the synthesis of an optimized system for the extraction of a high quality cryptology key. Estimations of local entropy and mutual information were identified as segments of the iris most suitable for this purpose. In order to optimize parameters, corresponding wavelets were transformed, in order to obtain the highest possible entropy and mutual information lower in the transformation domain, which set frameworks for the synthesis of systems for the extraction of truly random sequences of iris biometrics, without compromising authentication properties. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR32054 i br. III44006

 10. Winklerites serbicus, a new endogean species of ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Bembidiini from southeastern Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ćurčić S.

  2013-01-01

  Full Text Available A new endogean bembidiine ground beetle species, Winklerites serbicus sp. n., from a cave in the southeastern part of Serbia is both described and diagnosed. Male and female genital structures and other taxonomically important characters are illustrated. The new species is clearly distinct from its closest congeners. Fifteen species of the genus so far known are arranged in six groups. The new species is both endemic and relict, inhabiting southeastern Serbia only. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173038 i br. 47007

 11. Measurement uncertainty in broadband radiofrequency radiation level measurements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vulević Branislav D.

  2014-01-01

  Full Text Available For the evaluation of measurement uncertainty in the measurement of broadband radio frequency radiation, in this paper we propose a new approach based on the experience of the authors of the paper with measurements of radiofrequency electric field levels conducted in residential areas of Belgrade and over 35 municipalities in Serbia. The main objective of the paper is to present practical solutions in the evaluation of broadband measurement uncertainty for the in-situ RF radiation levels. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III43009

 12. Cross sections and transport properties for Na+ in (DXE gas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikitović Željka D.

  2016-01-01

  Full Text Available In this work we select most probable reactions of alkali metal ion Na+ with dimethoxyethane (DXE molecule. Appropriate gas phase enthalpies of formation for the products were used to calculate scattering cross section as a function of kinetic energy with Denpoh-Nanbu theory. Calculated cross sections were compared with existing experimental results obtained by guided ion beam tandem mass spectrometry. Three body association reactions of ions with DXE is studied and compared to experimental results. Calculated cross sections were used to obtain transport parameters for alkali metal ion in DXE gas. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 171037 i br. III 410011

 13. Les peintures murales du catholicon du monastère de Gradac: Répertoire des fresques et observations sur les particularités de certaines représentations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavlović Dragana

  2012-01-01

  Full Text Available This paper presents the iconographic program of frescoes in the Church of the Annunciation in the monastery of Gradac, in which there were a number of hitherto unrecognized sections that have now been identified. It publishes the pre served inscriptions on the frescoes, as well as the texts on the scrolls of the hierarchs in the altar space. Finally, it presents observations about the typical program features of the wall painting in the Gradac church, which have not been previously considered in research. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177036: Srpska srednjovekovna umetnost i njen evropski kontekst

 14. PRAVNA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA

  OpenAIRE

  Špoljar, Luka

  2014-01-01

  Študentsko delo je občasno ali začasno delo, ki ga študent, dijak ali druga upravičena oseba opravlja preko pooblaščene organizacije (študentski servis, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, agencije za delo) na podlagi napotnice. Gre za poseben sistem dela preko napotnic, ki ga ne pozna nobena evropska država. Mladim omogoča pridobivanje denarnih sredstev in nabiranje dragocenih neformalnih izkušenj, ki jim pomagajo pri kasnejšem vstopu na trg dela. Študentsko delo pa ima tudi nekaj neg...

 15. KAWASAN CIGONDEWAH TERKAIT SARANA PRASARANA LINGKUNGAN TERBANGUN SEBAGAI KAWASAN WISATA TEKSTIL DI KOTA BANDUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karto Wijaya

  2017-12-01

  Hadi, S. P. (2001. Manusia dan Lingkungan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Jaya, I. (2007. Pengelolaan Lingkungan Kawasan Wisata Danau Lebo Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Universitas Diponegoro. Sudjarto, D. (1985. Diktat Kuliah Perencanaan Kota Baru. Bandung: ITB. Sugandhy, A. (1999. Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan hidup. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Undang-undang No. 9 tahun 1990. (1990. Undang-undang Republik Indonesia Nomo 9 tahun 1990. Wijaya, K., Setioko, B., & Murtini, T. W. (2015. Pengaruh Perubahan Fungsi Lingkungan Binaan terhadap Citra Kawasan Wisata Tekstil Cigondewah Kota Bandung. Jurnal Arsitektur Komposisi, 11(2, 67–75. Retrieved from ojs.uay.ac.id

 16. Divergent location of ribosomal genes in chromosomes of fish thorny-headed worms, Pomphorhynchus laevis and Pomphorhynchus tereticollis (Acanthocephala)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bombarová, M.; Marec, František; Nguyen, Petr; Špakulová, M.

  2007-01-01

  Roč. 131, č. 2, (2007), s. 141-149 ISSN 0016-6707 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA6007307; GA ČR(CZ) GA206/06/1860 Grant - others:Slovak Grant Agency VEGA(SK) 2/6191/6; Ministry od Education of the Slovak Republik(SK) MVTS programme Stefanik No. 10 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508 Keywords : Acanthocephala * FISH * karyotype evolution Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 1.396, year: 2007

 17. The comparison of gamma-radiation and electrical stress influences on oxide and interface defects in power VDMOSFET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đorić-Veljković Snežana M.

  2013-01-01

  Full Text Available The behaviour of oxide and interface defects in n-channel power vertical double-diffused metal-oxide-semiconductor field-effect transistors, firstly degraded by the gamma-irradiation and electric field and subsequently recovered and annealed, is presented. By analyzing the transfer characteristic shifts, the changes of threshold voltage and underlying changes of gate oxide and interface trap densities during the stress (recovery, annealing of investigated devices, it is shown that these two types of stress influence differently on the gate oxide and the SiO2-Si interface. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI171026

 18. A cracked mirror? - forming the ideal ruler in Epirus and Nicaea in the first half of the 13th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vukašinović Milan

  2015-01-01

  Full Text Available During the first half of the 13th century both Byzantine Empire and the image of its ideal ruler had to undergo a transformation. By applying mostly the narratological analysis to the parenetic texts written in the two successor states of the Empire, the paper sheds light on the dynamic ‘negotiations’ within the Roman elites of the place that the Emperor should have inside the symbolic order, and suggests a possible model of approach to other Byzantine texts and periods. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177015

 19. Spolia from the Church of St. Nicholas in Nikoljac

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pejić Svetlana

  2012-01-01

  Full Text Available Two, so far unknown, spolia with carved interlace ornaments, built into the wall of the Church of St. Nicholas in Nikoljac are analyzed. These spolia are a part of the collection of fragments discovered earlier in the Church of St. Peter in Bijelo Polje. A comparative analysis was performed on a multitude of pre-Romanic material, in order to determine the time when they were made and whether they originated from any specific circle of stonemasons, and also to identify the initial position of the fragments in the liturgical church furniture for which they had been carved. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177036

 20. Late neolithic pottery standardization: Application of statistical analyses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vuković Jasna

  2011-01-01

  Full Text Available This paper defines the notion of standardization, presents the methodological approach to analysis, points to the problems and limitation arising in examination of materials from archaeological excavations, and presents the results of the analysis of coefficients of variation of metric parameters of the Late Neolithic vessels recovered at the sites of Vinča and Motel Slatina. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177012: Society, the spiritual and material culture and communications in prehistory and early history of the Balkans

 1. Analisa Data Pengujian Dan Kalibrasi Inkubator Perawatan

  OpenAIRE

  JAINTON

  2014-01-01

  Testing and calibration of INCUBATOR BABY YP-930 has been performend using incu analyzer, safety analyzer 601 and held at Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Republik Indonesia, with the proviso that the INCUBATOR output energy is in the threshold of ± 10ºC temperature, and ≤ 400ºC temperature Mats, and ≤ 65 dBA Noise, ± 0,35 m / second temperature speed of setting at the time of testing. From the result of research conducted has ben know that the INCUBATOR BABY YP- 930 wic...

 2. Checklist of non-indigenous fish species of the River Danube

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zorić Katarina

  2014-01-01

  Full Text Available Twenty non-indigenous fish species were recorded in the Danube River. The manner of their introduction, vectors, pathways, as well as invasive status are discussed. The major modes of introduction and translocation were found to be aquaculture and fish stocking. The main environmental consequences of the spread of alien fish are related to changes in the structure and functioning of the fish community and to the introduction of non-indigenous parasites. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 173025, TR 37009 and III 43002 and European Commission 6th Framework Program: Integrated Project ALARM (contract GOCE-CT-2003-506675

 3. Types of population dynamics in settlements of Zaplanje area

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martinović Marija

  2012-01-01

  Full Text Available The aim of this article is to present the main directions of changes in the spatial-demographic settlements organization of Zaplanje, which, due to rapid demographic recession since the 60s of the 20th century, is the strongest depopulation area with the oldest population in Serbia. This research aims is to determine the main types of changes in demographic development of the settlements and indirectly reveals key issues of the sustainable development of Zaplanje settlements and revitalization of villages. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176017

 4. Synthesis, antimicrobial and antioxidative activity of some new isatin derivatives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šekularac Gavrilo M.

  2014-01-01

  Full Text Available The isatin derivatives, Schiff bases, were synthesized by the reaction of isatin and various substituted primary amines and characterized by several spectroscopic methods. Investigation of the antimicrobial activity of the synthesized compounds was performed by the agar dilution method, against different strains of bacteria and one fungi. The antioxidative activity of the synthesized compounds was also determined. Some of the compounds have shown the significant activity against the selected strains of microorganisms and the antioxidative activity. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172013 i III 46010

 5. Young’s modulus evaluation and thermal shock behavior of a porous SiC/cordierite composite material

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pošarac-Marković M.

  2015-01-01

  Full Text Available Porous SiC/Cordierite Composite Material with graphite content (10% was synthesized. Evaluation of Young modulus of elasticity and thermal shock behavior of these samples was presented. Thermal shock behavior was monitored using water quench test, and non destructive methods such are UPVT and image analysis were also used for accompaniment the level of destruction of the samples during water quench test. Based on the level of destruction graphical modeling of critical number of cycles was given. This approach was implemented on discussion of the influence of the graphite content on thermal stability behavior of the samples. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45012

 6. Micropropagation and determination of the in vitro stability of Annona cherimola Mill. and Annona muricata L.

  OpenAIRE

  Bridg, Hannia

  2000-01-01

  A. cherimola und A. muricata sind als Halblaubbäume in den tropischen Hochländern Südamerikas und besonders auf den Karibischen Inseln endemisch. Beide besitzen ein großes Potential als Handelsfrüchte aufgrund ihrer wohlschmeckenden Früchte und ihrer Eigenschaften als Heilpflanzen. Die Forschung über diese Obstarten wurde in Kolumbien, Peru, Ekuador, Venezuela und in der Dominikanischen Republik vernachlässigt. Deshalb sollte die wissenschaftliche Bearbeitung, das Sammeln, die Konservieru...

 7. Planning logistics network for recyclables collection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ratković Branislava

  2014-01-01

  Full Text Available Rapid urbanization, intensified industrialization, rise of income, and a more sophisticated form of consumerism are leading to an increase in the amount and toxicity of waste all over the world. Whether reused, recycled, incinerated or put into landfill sites, the management of household and industrial waste yield financial and environmental costs. This paper presents a modeling approach that can be used for designing one part of recycling logistics network through defining optimal locations of collection points, and possible optimal scheduling of vehicles for collecting recyclables. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR36005

 8. The contribution of bioethanol to sustainable development in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Popov Stevan D.

  2013-01-01

  Full Text Available The pollution caused by the use of fossil fuels for the production of mechanical or electrical energy is one of the most important environmental issues nowa­days. In this respect, biofuels represent a viable source of energy. Bioethanol as a renewable energy source is derived from organic material of plant origin, so-called biomass, thus reducing environmental pollution. The aim of this study was to analyze the potential of bioethanol in meeting future energy demands in the Republic of Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike SRbije, br. TR31002: The improvement of bioethanol production from sugar beet processing products

 9. Structural adaptation of Salsola soda L. (Chenopodiaceae from inland and maritime saline area

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milić Dubravka M.

  2013-01-01

  Full Text Available The microscopic analysis of leaf and stem in two populations of Salsola soda was carried out in order to examine mechanism of anatomical adaptations to environmental condition on saline habitats and to determine if there exists a morpho-anatomical differentiation between populations from maritime and inland saline area. Analysis included 26 quantitative characters of leaf and stem. The results showed that both populations exhibited halomorphic and xeromorphic adaptations, which refered to ecological plasticity and adaptations of plants to their habitats. Our research also showed that S. soda had quite a stable morphoanatomical structure, since only quantitative changes were recorded. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173002

 10. Reduction of torque ripple in DTC induction motor drive with discrete voltage vectors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosić Marko

  2014-01-01

  Full Text Available This paper presents а practical implementation of direct torque control (DTC of an induction machine on MSK2812 DSP platform, and the analysis of possibilities for reduction of torque ripple. Basic theoretical background relating the DTC was primarily set and the obtained experimental results have been given. It is shown that the torque ripple can be reduced by adjusting the intensity of voltage vectors and by modification of hysteresis comparator, while the simplicity of the basic DTC algorithm has been maintained. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR33016

 11. Urgensi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Nasrun

  2012-09-01

  Full Text Available Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 mewajibkan Pengguna APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan mempunyai peran penting untuk mengukur kinerja pemerintah, apakah terkendali sesuai landasan dan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN, serta menjadi pendukung pengambilan keputusan. Diantara kualitas laporan keuangan yang harus dicapai adalah lengkap dan tepat waktu. Sistem informasi akuntansi yang berjalan pada pemerintah Republik Indonesia saat ini bersifat desentralisasi atau menyebar ke seluruh instansi dalam platform desktop application. Kondisi ini tentu menimbulkan kendala-kendala dalam mencapai kualitas laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu. Jumlah instansi penyelenggara akuntansi yang ribuan banyaknya dan tersebarnya lokasi geografis dengan dukungan fasilitas komunikasi yang tidak semuanya baik, telah cukup untuk menggambarkan kesulitan yang dihadapi. Integrasi sistem informasi adalah salah satu solusi yang dapat diambil. Pemerintah perlu segera membuat sistem informasi yang sebaran database dan aplikasinya sesedikit mungkin atau jika mungkin membuat single database dan aplikasi. Banyak teknologi yang bisa dijadikan pilihan, baik database engine maupun front end-nya. Diantara database engine adalah PostrgeSQL, MySQL, SQLServer, dan lain-lain.  Diantara front end yang berbasis web adalah PHP, ASP, JAVA, dan lain-lain.

 12. IMPLEMENTASI KEPMEN NO. IMI.891.GR.01 TAHUN 2008 DALAM PENGURUSAN PASPOR BERBASIS BIOMETRIK DI KANTOR IMIGRASI MEDAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heri Sudiono

  2017-08-01

  Full Text Available Upaya untuk meningkatkan sistem layanan dan pengurusan paspor yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti pelayanan dan pengurusan  paspor agar lebih efisien, cepat dan akurat dapat uga dikatakan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, meghindari terjadinya penerbitan ganda dan pemalsuan surat perjalanan rebpublik  Indonesia ( selanjutnya disebut  disebut dengan SPRI , sehingga dapat memberikan jaminan pengamanan terhadap dokumen negara serta kenyamanan bagi pemengangnya. Dengan merubah sitem pelayanan dan pengurusan paspor yang bersifat manual kearah yang berbasis biometrik atau penerapan sistem photo terbadu berbasis biometrik ( selanjutnya diebut dengan SPTBB berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak Azasi Manusia republik Indonesia Nomor : M.02,-12.0310 Tahun 2006 yang bersifat ‘’on-line’’ diseluruh wilayah republik Indonesia. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah bagi semua pihak. Oleh karena itu, maka hal –hal yang perlu dikaji adalah bagaimanakah proses membuat sampai menerbitkan dalam pelaksanaan birokrasi pengurusan paspor berbasis biometrik di kantor imigrasi polonia medan, hambatan – hambatan apa sajahkah yang terjadi dalam pelaksanaan birokrasi pengurusan paspor bebasis biometrik di kantor imigrasi polonia medan dan bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaksanaan birokrasi pengurusan, memberikan sanksi dn melakukan pendeportasikan terhadap pemilik paspor Indonesia dan asing.

 13. PELAKSANAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwan Wahyu Pujiarto

  2016-03-01

  Peneliti mencoba menemukan masalah mengenai pengaturan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberi bantuan hukum, untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, menggunakan teori keadilan, data yang digunakan data sekunder dari studi pustaka, dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada orang miskin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak berjalan sesuai aturan, syarat sebagai Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum menghambat pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan hukum tidak berjalan sesuai harapan karena masih dipengaruhi oleh aturan pelaksanaan yang kurang tepat. Kata kunci: pelaksanaan, pemberi bantuan hukum, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

 14. Antimicrobial potential of triticale stillage after lactic acid fermentation with Lactobacillus fermentum PL-1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kujundžić Žužana

  2013-01-01

  Full Text Available This study is concerned with the testing of antimicrobial activity of triticale stillage obtained after lactic fermentation by Lactobacillus fermentum PL-1. The antimicrobial tests were performed using the disc-diffusion and agar well diffusion methods. It was found that fermented triticale stillage after lactic acid fermentation exhibited an inhibitory effect towards tested Gram positive and Gram negative bacteria: Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, and Enterococcus faecalis. The triticale stillage without addition of CaCO3 before fermentation showed a stronger antimicrobial effect in comparison with the triticale stillage with added CaCO3. Triticale stillage after lactic acid fermentation did not show any antifungal effect on the growth of tested moulds (Alternaria alternata, Aspergillus versicolor, Penicillium brevicompactum, and Fusarium subglutinans. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31017

 15. Ex situ integration of iron oxide nanoparticles onto the exfoliated expanded graphite flakes in water suspension

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jović Nataša

  2014-01-01

  Full Text Available Hybrid structures composed of exfoliated expanded graphite (EG and iron oxide nanocrystals have been produced by an ex situ process. The iron oxide nanoparticles coated with meso-2,3-dimercaptosuccinic acid (DMSA, or poly(acrylic acid (PAA were integrated onto the exfoliated EG flakes by mixing their aqueous suspensions at room temperature under support of 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropylcarbodiimide (EDC and N-hydroxysuccin-nimide (NHS. EG flakes have been used both, naked and functionalized with branched polyethylenimine (PEI. Complete integration of two constituents has been achieved and mainteined stable for more than 12 months. No preferential spatial distribution of anchoring sites for attachement of iron oxide nanoparticles has been observed, regardless EG flakes have been used naked or functionalized with PEI molecules. The structural and physico-chemical characteristics of the exfoliated expanded graphite and its hybrids nanostructures has been investigated by SEM, TEM, FTIR and Raman techniques. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 45015

 16. Comparative study of drought and salt stress effects on germination and seedling growth of pea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrović Gordana

  2016-01-01

  Full Text Available Seed germination is first critical and the most sensitive stage in the life cycle of plants compromise the seedlings establishment. Salt and drought tolerance testing in initial stages of plant development is of vital importance, because the seed with more rapid germination under salt or water deficit conditions may be expected to achieve a rapid seedling establishment, resulting in higher yields. The aim of this study was to determine whether the pea seed germination and seedling growth were inhibited by the salt toxicity and osmotic effect during the seedling development, and also identification of the sensitive seedling growth parameters in response to those stresses. Based on the obtained results, pea has been presented to be more tolerant to salt than water stress during germination and early embryo growth. Investigated cultivars showed greater susceptibility to both abiotic stresses when it comes growth parameters compared to seed germination. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31024 i br. TR-31022

 17. On music and art in the journal Danica (1860-1872

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjanović Nataša

  2013-01-01

  Full Text Available This paper deals with features and articles on music and art published in the journal Danica, in the period 1860-1872. Selected articles contain significant testimonies on the place of musical practice in the everyday life of Serbs and other Slavic people living in the Austro-Hungarian Empire in the nineteenth century. The feature articles abound with details on the artistic activities of respected individuals and singing societies, popular cultural-artistic events (besedas, balls, dances, new publications on music and other news. Several articles were dedicated to aesthetic and philosophical views on art. In a separate section of this paper, I analyze the narrative style of these articles. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 177004: Serbian Musical Identities within Local and Global Frameworks: Traditions, Changes, Challenges

 18. Arhai’s Balkan folktronica: Serbian ethno music reimagined for British market

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Medić Ivana

  2014-01-01

  Full Text Available This article focuses on Serbian composer Jovana Backović and her band/project Arhai, founded in Belgrade in 1998. The central argument is that Arhai made a transition from being regarded a part of the Serbian ethno music scene (which flourished during the 1990s and 2000s to becoming a part of the global world music scene, after Jovana Backović moved from her native Serbia to the United Kingdom to pursue an international career. This move did not imply a fundamental change of her musical style, but a change of cultural context and market conditions that, in turn, affected her cultural identity. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177004: Serbian Musical Identities within Local and Global Frameworks: Traditions, Changes, Challenges

 19. The importance of cross-reactivity in grass pollen allergy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksić Ivana

  2014-01-01

  Full Text Available According to the data obtained from in vivo and in vitro testing in Serbia, a significant number of patients have allergic symptoms caused by grass pollen. We examined the protein composition of grass pollens (Dactylis glomerata, Lolium perenne and Phleum pratense and cross-reactivity in patients allergic to grass pollen from our region. The grass pollen allergen extract was characterized by SDS-PAGE, while cross-reactivity of single grass pollens was revealed by immunoblot analysis. A high degree of cross-reactivity was demonstrated for all three single pollens in the sera of allergic patients compared to the grass pollen extract mixture. Confirmation of the existence of cross-reactivity between different antigenic sources facilitates the use of monovalent vaccines, which are easier to standardize and at the same time prevent further sensitization of patients and reduces adverse reactions. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172049 i br. 172024

 20. Fuzzy optimization in hydrodynamic analysis of groundwater control systems: Case study of the pumping station "Bezdan 1", Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bajić Dragoljub

  2014-01-01

  Full Text Available A groundwater control system was designed to lower the water table and allow the pumping station “Bezdan 1” to be built. Based on a hydrodynamic analysis that suggested three alternative solutions, multicriteria optimization was applied to select the best alternative. The fuzzy analytic hierarchy process method was used, based on triangular fuzzy numbers. An assessment of the various factors that influenced the selection of the best alternative, as well as fuzzy optimization calculations, yielded the “weights” of the alternatives and the best alternative was selected for groundwater control at the site of the pumping station “Bezdan 1”. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI-176022, TR-33039 i br. III-43004

 1. The actual relevance of ecological corridors in nature conservation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ćurčić Nina B.

  2013-01-01

  Full Text Available The paper considers theoretical and applied foundations of the concept of the ecological corridors in nature conservation. Their relevance comes from recent ecological phenomenon of habitat fragmentation which is rapidly increasing during last decades. Habitat fragmentation is one of the main threats to richness and diversity of wildlife. Ecological corridors can mitigate the loss and fragmentation of habitat. Corridors perform as “bridges” between habitats for species and they provide a flow of the natural or even anthropogenic caused disturbances. In this paper we will present the meaning and significance of ecological corridors in nature conservation, as well as types of ecological corridors and their ecological benefits. Methodological and practical approaches in nature protection system in Serbia are included. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007 i br. 176008

 2. Euthanasia: The conceptualization of the problem and important distinctions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đerić Milijana

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this work is twofold. On the one hand, the intention is to provide analysis of the issue of euthanasia. On the other hand, this approach necessarily leads to a discussion toward the provision of an adequate definition of euthanasia. Therefore the article, first of all, refers to the multi­layered aspect of the term euthanasia. To avoid ambiguity and other uncer­tainties while providing the definition of euthanasia, the authors carefully perform a conceptual analysis. This leads to the establishment of a clear distinction between actions which, due to their motives or their method of execution, cast a shadow on the meaning of this medical procedure. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179041: Dinamički sistemi u prirodi i društvu: filozofski i empirijski aspekti

 3. High performance of solvothermally prepared VO2(B as anode for aqueous rechargeable lithium batteries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milošević Sanja

  2015-01-01

  Full Text Available The VO2 (B was synthesized via a simple solvothermal route at 160oC in ethanol. The initial discharge capacity of VO2 (B anode, in saturated aqueous solution of LiNO3, was 177 mAh g-1 at a current rate of 50 mA g-1. After 50 cycles capacity fade was 4%, but from 20th-50th cycle no capacity drop was observed. The VO2 (B has shown very good cyclability at current rate of even 1000 mA g-1 with initial discharge capacity of 92 mAh g-1. The excellent electrochemical performance of VO2 (B was attributed to the stability of micro-nano structures to repeated intercalation /deintercalation process, very good electronic conductivity as well as the very low charge transfer resistance in the aqueous electrolyte. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45014

 4. Resistance to antimicrobials drugs and control measures of Salmonella spp in the poultry industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Velhner Maja

  2013-01-01

  Full Text Available The worldwide prevalence of multiple resistant Salmonella spp is described. Clonally distributed Salmonella Enteritidis PT4 and Salmonella Typhimurium DT104 are among the most pathogenic strains for humans. Recently there have been reports on the prevalence of ST “like” monophasic 4(5,12:i strains in some countries. Vaccination strategy and antimicorbial agent therapy is also briefly discussed. Products of animal origin must be safe and without the risk of antimicrobial resistance. Subsequently, the good management practice at farm level and HACCP in feed factories are required to cope with salmonella infections. Poultry producers in developed countries have been motivated to participate in salmonella control programs, because of public awareness on safe food and risks in the food chain. Export of poultry and poultry products is more successful in the regions where Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium have been eradicated. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31071

 5. Stress corrosion cracking resistance of aluminum alloy 7000 series after two-step aging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jegdić Bore V.

  2015-01-01

  Full Text Available The effect of one step-and a new (short two-step aging on the resistance to stress corrosion cracking of an aluminum alloy 7000 series was investigated, using slow strain rate test and fracture mechanics method. Aging level in the tested alloy was evaluated by means of scanning electron microscopy and measurements of electrical resistivity. It was shown that the alloy after the new two-step aging is significantly more resistant to stress corrosion cracking. Values of tensile properties and fracture toughness are similar for both thermal states. Processes that take place at the crack tip have been considered. The effect of the testing solution temperature on the crack growth rate on the plateau was determined. Two values of the apparent activation energy were obtained. These values correspond to different processes that control crack growth rate on the plateau at higher and lower temperatures. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 34028 i br. TR 34016

 6. A fuzzy Bi-linear management model in reverse logistic chains

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadić Danijela

  2016-01-01

  Full Text Available The management of the electrical and electronic waste (WEEE problem in the uncertain environment has a critical effect on the economy and environmental protection of each region. The considered problem can be stated as a fuzzy non-convex optimization problem with linear objective function and a set of linear and non-linear constraints. The original problem is reformulated by using linear relaxation into a fuzzy linear programming problem. The fuzzy rating of collecting point capacities and fix costs of recycling centers are modeled by triangular fuzzy numbers. The optimal solution of the reformulation model is found by using optimality concept. The proposed model is verified through an illustrative example with real-life data. The obtained results represent an input for future research which should include a good benchmark base for tested reverse logistic chains and their continuous improvement. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 035033: Sustainable development technology and equipment for the recycling of motor vehicles

 7. Man trägt jetzt Gesundheit Fashion and Images of Gender in the Weimar Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Fleig

  2002-07-01

  Full Text Available Die Dissertation untersucht die Wechselwirkungen von emanzipatorischen Einstellungen und modischem Erscheinungsbild der „Neuen Frau“ in der Weimarer Republik. Sie zeigt, inwiefern die Bilder dieses neuen Frauentyps dem historischen Konzept einer „Neuen Frau“ zum Durchbruch verhelfen. Deutlich wird aber auch, dass die rasche Popularität dieses Frauenbildes seinen ursprünglich auf gesellschaftliche Veränderung zielenden Gehalt veräußerlicht.Kessemeier’s dissertation deals with the complicated relations between early feminist ideas and images of the “new woman” in the German twenties. Kesselmeier shows the role which visual images played in making the historical concept of a “new woman” popular. She documents that the immediate popularity of this image was related to contemporary societal changes but that the final product, the “new woman,” focused on form (physical appearance rather than content.

 8. Perfect and imperfect states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikitović Aleksandar

  2013-01-01

  Full Text Available Early Greek ethics embodied in Cretan and Spartan mores, served as a model for Plato`s political theory. Plato theorized the contents of early Greek ethics, aspiring to justify and revitalize the fundamental principles of a traditional view of the world. However, according to Plato`s new insight, deed is further from the truth than a thought i.e. theory. The dorian model had to renounce its position to the perfect prototype of a righteous state, which is a result of the inner logic of philosophical theorizing in early Greek ethics. Prototype and model of philosophical reflection, in comparison to philosophical theory, becomes minor and deficient. Philosophical theorizing of early Greek ethics philosophically formatted Greek heritage, initiating substantial changes to the content of traditional ethics. Replacement of the myth with ontology, as a new foundation of politics, transformed early Greek ethics in various relevant ways. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179049

 9. Pore geometry of ceramic device: The key factor of drug release kinetics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čolović B.

  2013-01-01

  Full Text Available Release kinetics of tigecycline, a potential antibiotic in treatment of osteomyelitis, from calcium hydroxyapatite (CHA, as one of the most important ceramic materials in bone tissue engineering, was investigated in this study. Tigecycline, in solid state, was mixed with CHA powder and the obtained mixture was compressed into tablets using two different pressures. These tablets were immersed in a phosphate-buffered saline solution and tigecycline release was measured by a UV-VIS spectrophotometer. The total release time was 5 or 28 days, depending on the pressure applied during compression. It was shown that there is a close relationship between pore sizes and drug release rate. The drug release kinetics was interpreted on the base of pore sizes and pore size distribution. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172026

 10. The role of rules in the evolution of the market system: Hayek’s concept of evolutionary epistemology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krstić Miloš

  2012-01-01

  Full Text Available Starting from the concept of the Darwinian paradigm that, by using Darwin’s principles of variation, selection, and retention, all domains from biology to economic systems can be explained, the advocates of modern evolutionary epistemology have analyzed the role of thoughtful institutional design in the process of cultural evolution. In light of the issue of how human intention and evolutionary forces interact in socioeconomic processes, this paper examines the views of F. A. Hayek, the most famous follower of evolutionary epistemology, on the evolution of the market economy system. In this paper special attention will be devoted to Hayek’s concept of rational liberalism and his evolutionary epistemology. [Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179066: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sectors by Networking Competences in the European Integration Process of Serbia

 11. Optimization of the Ocimum basilicum L. extraction process regarding the antioxidant activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidović Senka S.

  2012-01-01

  Full Text Available The levels of input variables (temperature and extraction solvent that optimize a particular response (total phenols content, total flavonoids content and antioxidant activity of the Ocimum basilicum L. extraction process were determined by the response surface methodology (RSM. The influence of theextraction temperature on extraction process was investigated in the range from 33.8ºC to 76.2ºC, as well as of extraction solvent ethanol, in the range of concentrations from 21.7% to 78.3%. For the preparation of basil dry extract, characterized with minimal IC50 value, the calculated optimal values of temperature and ethanol concentration were: 75.33ºC and 73.66% (w/w. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31013

 12. Fifty years of discovery of alpha-fetoprotein as the first tumor marker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikulina Dina

  2015-01-01

  Full Text Available Alpha-fetoprotein represents the most prominent oncobiomarker, widely used in the diagnosis of hepatocellular carcinoma for monitoring of tumor progression, presence of metastasis, assessment of cancer prognosis and successful antitumor therapeutic measures. Yuri Semenovich Tatarinov is a Russian scientist who first published antigen specific for human hepatocellular carcinoma in 1963. To commemorate the 50th anniversary of the discovery of alpha-fetoprotein, 9th International Scientific- Practical Conference entitled “Achievements of fundamental science and translational medicine capabilities in solving actual problems of practical public health”, was held from May 6-8th, 2013 in Astrakhan, Russia. The conference was held in memory of historical scientific work of Yuri Semenovich Tatarinov. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175056

 13. Europe’s future - the relevance of Keynes’s economic consequences of the peace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vujačić Ivan

  2016-01-01

  Full Text Available The purpose of this paper is to use the analysis and recommendations of The Economic Consequences of the Peace in order to illustrate how Keynes’s approach could be used for an inquiry into the nature of the current euro crisis. The euro crisis should not be separated from the crisis of the European Union itself, since it is almost impossible to assume that the effects of the demise of the euro area would not a be a direct cause of the unraveling of the European Union, the most vast, complex, and tenacious effort of economic and political integration in modern history. Certainly, the conclusions and remedies proposed by Keynes should not be overlooked and it is possible to draw some broad conclusions on how his approach would affect the considerations regarding possible remedies for the current crisis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179065

 14. Historical basis of the Miracula of Saint Symeon in Stefan the First-Crowned’s life of Symeon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Komatina Ivana

  2014-01-01

  Full Text Available The paper is devoted to the research of the so-called Catalog of Miracles in the Life of Saint Symeon by Stefan the First-Crowned. Because the miracles are divided in the Life into those in which Symeon-Nemanja is revealed as a Saint, and those in which his heir Stefan the First-Crowned conquers the enemies of the Serbian State with his help, the attention is paid on research of their historical basis and chronological frame, as well as their religious essence. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177029: Srednjovekovne srpske zemlje (13-15. vek: politički, privredni, društveni i pravni procesi

 15. Low dark matter content of the nearby early-type galaxy NGC 821

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samurović S.

  2014-01-01

  Full Text Available In this paper we analyze the kinematics and dynamics of the nearby early-type galaxy NGC 821 based on its globular clusters (GCs and planetary nebulae (PNe. We use PNe and GCs to extract the kinematics of NGC 821 which is then used for the dynamical modelling based on the Jeans equation. We apply the Jeans equation using the Newtonian mass-follows-light approach assuming constant mass-to-light ratio and find that using such an approach we can successfully fit the kinematic data. The inferred constant mass-to-light ratio, 4:2 < M=LB < 12:4 present throughout the whole galaxy, implies the lack of significant amount of dark matter. We also used three different MOND approaches and found that we can fit the kinematic data without the need for additional, dark, component. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176021: Visible and invisible matter in nearby galaxies: theory and observations

 16. On the integrated continuum radio spectrum of supernova remnant W44 (G34.7-0.4: New insights from Planck

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Onić D.

  2015-01-01

  Full Text Available In this paper, the integrated continuum radio spectrum of supernova remnant (SNR W44 was analyzed up to 70 GHz, testing the different emission models that can be responsible for its particular shape. The observations by the Planck space telescope made it possible to analyze the high frequency part of radio emission from SNRs. Although the quality of radio continuum spectrum (a high scatter of data points at same frequencies prevents us to make definite conclusions, the possibility of spinning dust emission detection towards this remnant is emphasized. In addition, a concave-down feature, due to synchrotron losses, can not be definitely dismissed by the present knowledge of the integrated radio continuum spectrum of this SNR. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176005: Emission Nebulae: Structure and Evolution

 17. Zeolites as possible biofortifiers in Maitake cultivation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vunduk Jovana

  2014-01-01

  Full Text Available The levels of Ni, Cu and Mg in Grifola frondosa (also known as Maitake mushroom fruit body produced on zeolite Minazel Plus (MG-supplemented substrate were measured with inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES. Two different concentrations of MG were added to the substrate for mushroom cultivation. Levels of selected metals were measured in cultivated dry carpophores. The content of Ni increased in fruit bodies produced on supplemented substrate, while in case of Cu, a pronounced decrease was observed. When two different concentrations of MG were implemented, the Mg level showed both positive and negative trend, depending on the applied concentration of zeolite. MG in a concentration of 1% showed the strongest influence on the observed elements in the cultivated fruiting body of Maitake mushroom. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 46010

 18. The better human, the better than human: Limits of enhancement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krstić Predrag

  2012-01-01

  Full Text Available Using the representations of science, fiction and science fiction, this article attempts to sketch out a certain line of development in the history of representation of the enhanced human. First it was thought that chemicals could temporarily or permanently improve his natural abilities, then artificial substitutes, inserts and accessories dominated the vision of his improvement. The most recent possibility announced is the fundamental morphological transformation of his biological composition into a completely unrecognizable, amorphous “entity” capable of taking any form. This trajectory of “improvement” of human capacities could be regarded as a gradual advancement in the realization of the pledge of traditional humanism: that man is special precisely for being able to become anything he chooses. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 41004: Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti

 19. Input data preprocessing method for exchange rate forecasting via neural network

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antić Dragan S.

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to present a method for neural network input parameters selection and preprocessing. The purpose of this network is to forecast foreign exchange rates using artificial intelligence. Two data sets are formed for two different economic systems. Each system is represented by six categories with 70 economic parameters which are used in the analysis. Reduction of these parameters within each category was performed by using the principal component analysis method. Component interdependencies are established and relations between them are formed. Newly formed relations were used to create input vectors of a neural network. The multilayer feed forward neural network is formed and trained using batch training. Finally, simulation results are presented and it is concluded that input data preparation method is an effective way for preprocessing neural network data. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br.TR 35005, br. III 43007 i br. III 44006

 20. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Habi Kusno

  2017-04-01

  Abstrak perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrumen hukum pidana dan gugatan perdata. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan beberapa cara yaitu Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu gratis dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang penyidikan seperti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan lainnya seperti jaksa dan hakim yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang HKI serta peran Dewan Hak Cipta untuk memberikan pengetahuan mengenai arti penting HKI.   Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Internet

 1. Analisa Pengaruh Ekonomi Kerakyatan sesuai Amanat UUD 1945 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendri Hartono

  2011-11-01

  Full Text Available Cooperatives are one ideological concept of Indonesian economy and stated firmly in constitutional of Republik Indonesia. The growth of cooperatives in Indonesia has complex problems so they are pushed by capitalism power from private companies. Whereas, cooperatives were built as economical blocks in mediating Indonesian people to be more welfare economically. Data from Cooperatives Department, there are significant growth of cooperatives from 2006 to 2010: the active cooperatives are 98.944 up to 124.855. Meanwhile, the unactive cooperatives are 42.382 (2006 to 52.627 (2010, in total amount of 177.482 in 2010. The cooperatives growth is interesting to be research in the future to identify wealth of cooperatives and which area has the most rapid growing of cooperatives. 

 2. On the idiom ne gine (gibi mi (ti etc.: Syntactic structure, semantics, and lexicographic status

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vučković Marija D.

  2014-01-01

  Full Text Available The paper deals with the idiom ne gine mi (ti etc. and its variant ne gibi mi (ti etc.. The research is based on the historical and contemporary corpus that also comprises the dialectological material. After pointing out chronological and areal characteristics of the two idiom variants, their syntactic structure as well as semantics are discussed. In the domain of semantics the special attention is paid to the change of the axiological component of the idiomatic meaning. It is argued that there might be the interrelation between this change and the syntactic structure of the idiom. The final segment of the paper is concerned with the status of the analysed idiomatic phrases in the most important monolingual general and phraseological dictionaries. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 178007: Etimološka istraživanja srpskog jezika i izrada Etimološkog rečnika srpskog jezika

 3. Characterization and utilization of the permeate and retentate obtained after “dead-end” ultrafiltration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasić Vesna M.

  2013-01-01

  Full Text Available In the recent years, with the increase in bioethanol production, the increasing amounts of distillery wastewater are generated. Such wastewater (stillage is one of the most polluted waste product of the food and beverage industries. The present study evaluates the treatment of distillery wastewater by ultrafiltration (UF, in order to reduce its pollution and evaluate the composition of the permeate and retentate. Polyethersulfone ultrafiltration membrane with molecular weight cut-off (MWCO 30000 Da, was used for the experiments. The UF was carried out in dead-end mode. The results of the analyses of the permeate and retentate obtained after ultrafiltration were considered as well as different ways for their further utilization. The pollutant level in the permeate was decreased significantly in comparison to the raw stillage, and suspended solids were completely removed from the stillage. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31002

 4. Assessing terpene content variability of whitebark pine in order to estimate representative sample size

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefanović Milena

  2013-01-01

  Full Text Available In studies of population variability, particular attention has to be paid to the selection of a representative sample. The aim of this study was to assess the size of the new representative sample on the basis of the variability of chemical content of the initial sample on the example of a whitebark pine population. Statistical analysis included the content of 19 characteristics (terpene hydrocarbons and their derivates of the initial sample of 10 elements (trees. It was determined that the new sample should contain 20 trees so that the mean value calculated from it represents a basic set with a probability higher than 95 %. Determination of the lower limit of the representative sample size that guarantees a satisfactory reliability of generalization proved to be very important in order to achieve cost efficiency of the research. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI-173011, br. TR-37002 i br. III-43007

 5. Perforated coins from graves at the Viminacium necropolis of Više Grobalja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vojvoda Mirjana D.

  2015-01-01

  Full Text Available A common problem that occurs when interpreting finds of perforated Roman coins is whether they had been perforated in Roman times or later. Hence, the specimens that originate from an undisturbed archaeological context, as is the case with finds from the Viminacium necropolis of Više Grobalja, are indispensable. A total of 47 perforated coins were discovered: 31 with a single and 16 with three perforations. The analysis of the context of the finds, in some specimens, allows the confident assertion that they had constituted a part of jewellery. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47018: IRS - Viminacium, Roman city and military legion camp - research of the material and non-material culture of inhabitants using the latest technologies of remote detection, geophysics, GIS, digitalisation and 3D visualisation

 6. Hybrid soft computing control strategies for improving the energy capture of a wind farm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živković Predrag M.

  2012-01-01

  Full Text Available In this paper, a fuzzy controller is proposed for wind turbine control. A model is analyzed and combined with a stochastic wind model for simulation purposes. Based on the model, a fuzzy control of wind turbine is developed. Wind turbine control loop provides the reference inputs for the electric generator control loop in order to make the system run with maximum power. Since the wind speed involved in the aerodynamic equations is a stochastic variable, whose effective value cannot be measured directly, a wind speed estimator is also proposed.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR33036/2011: Development of new meteorological mast for turbulence parameters characterization and br. TR35005/2011: Research and development of new generation wind turbines of high-energy efficiency

 7. Synthesis and characterization of thermosensitive hydrogels and the investigation of modified release of ibuprofen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilić-Stojanović Snežana S.

  2013-01-01

  Full Text Available The method of the synthesis of poly(N-isopropylacrylamide-co-2-hydroxypropyl methacrylate hydrogels obtained by radical polymerization is described. Their characterization was carried out by the determination of the quantity of residual monomers and by investigating their structure using the FTIR. Three glass transitions were detected by DSC method. The porous surfaces of hydrogels with incorporated ibuprofen were shown in SEM micrographs. The swelling ratio of hydrogels decreased with the temperature increase and the swelling transport mechanism was changed from non-Fickian to Fickian. Ibuprofen was incorporated in hydrogel as a drug carrier and released quantity was monitored by HPLC method depending on the temperature. Hydrogel with the lower cross-linker content had the highest swelling degree (α = 34.72 at 10°C and released the largest amount of ibuprofen (64.21 mg/gxerogel at 40°C. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-34012

 8. Fungi in the legislation of the Republic of Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivančević Boris N.

  2012-01-01

  Full Text Available Conservation and protection of fungi have lately been considered as extremely important elements of the environmental conservation, and numerous environmental, scientific, medical, economic, cultural, ethical, and other reasons for such attitude exist today. This paper presents an overview of official regulations on the protection of fungi in the Republic of Serbia from the Act of Protection of 1991 until today. The paper lists and analyses the good and bad provisions of individual legal regulations. It registers the effects of the adopted regulations on the actual efficiency of protection of endangered species of fungi (macrofungi, mushrooms, and considers the impact of chronological development of legislation on the population of fungi in nature, and presents general measures to improve protection of mushrooms in the future. These measures primarily include reliable information and study of fungi as a basis for their effective protection based on scientific knowledge. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI-179079

 9. The impact of the manufacturing process on the hardness and sensory properties of milk chocolate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zarić Danica B.

  2012-01-01

  Full Text Available The aim of this paper was to examine the impact of the manufacturing process on the textural characteristics and sensory properties of milk chocolate. The research was conducted on the samples of chocolate produced in a ball mill during 30, 60 and 90 minutes of refining, each of them being pre-crystallized at 26, 28 and 30°C. A chocolate mass of identical ingredient composition was also produced using a standard manufacturing process at the same pre-crystallization temperatures. Chocolate hardness was examined using a piece of equipment called Texture Analyser, measuring the stress intensity which leads to chocolate crushing. Sensory analysis was performed using the point scoring method. The new manufacturing process, i.e. the manufacturing of chocolate in a ball mill improves sensory properties and hardness of milk chocolate. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31014

 10. Simple one-pot synthesis of thioureas from amine, carbon disulfide and oxidants in water

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milosavljević Milutin M.

  2016-01-01

  Full Text Available The present study reports the new facile methodology for synthesis of symmetrical and asymmetrical thioureas by an one-pot reaction of amine, carbon disulfide and oxidants: hydrogen peroxide, ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA/sodium percarbonate system or air. The structures of the synthesized compounds were confirmed by IR, 1H and 13C NMR and MS methods. Reaction mechanism has been proposed on the basis of reaction intermediate isolation and their structure determination. The synthetic benefits of the presented methods is reflected in the operational simplicity, mild reaction conditions, short reaction times, recycling of solvent, high purity and yield of products, absence of dangerous by-products and technological applicability at industrial scale. Considering commercial importance of the thioureas, it can be emphasized that implementation of the optimal synthesis of thiourea, based on presented methods, at industrial level of production would provide concurrent alternative to existing technologies in use. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172013

 11. Self-employment and enterpreneurship as a choice: An example of Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zakić Nebojša

  2012-01-01

  Full Text Available The transition to a market economy in Serbia still hasn’t created a good enough environment for enterpreneurship to flourish. Enterpreneurship is more commonly manifested as a result of the push effect- the need for work and survival, and it’s success is the result of the pull effect- recognizing business possibilities and market chances. The economic crisis has further increased unwanted demographic movements, especially inside migration of younger and more educated population from rural areas to bigger cities. The only way to battle the high unemployment rate of women and the young in Serbia is to create more attractive conditions for the development of enterpreneurship. That can be acomplished by bettering the macroeconomic ambience of business as well as by funding the need for start-up capital. The first priority is to create the conditions necessary for safe and long term business development. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007/III

 12. Enzymatic spectrophotometric reaction rate determination of aspartame

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trifković Kata T.

  2015-01-01

  Full Text Available Aspartame is an artificial sweetener of low caloric value (approximately 200 times sweeter than sucrose. Aspartame is currently permitted for use in food and beverage production in more than 90 countries. The application of aspartame in food products requires development of rapid, inexpensive and accurate method for its determination. The new assay for determination of aspartame was based on set of reactions that are catalyzed by three different enzymes: α-chymotrypsin, alcohol oxidase and horseradish peroxidase. Optimization of the proposed method was carried out for: (i α-chymotrypsin activity; (ii time allowed for α-chymotrypsin action, (iii temperature. Evaluation of the developed method was done by determining aspartame content in “diet” drinks, as well as in artificial sweetener pills. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III46010

 13. Micropropagation of Dianthus deltoides L. through shoot tip and nodal cuttings culture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marković Marija

  2013-01-01

  Full Text Available Micropropagation (shoot tip and nodal cuttings culture was used for the rapid propagation of the non-invasive, decorative, native plants of maiden pink (Dianthus deltoides L. in order to preserve their genetic diversity. In vitro culture was successfully established on Murashige and Skoog medium (MS using seeds as the initial material. In the shoot multiplication phase, the explants were cultured on MS medium supplemented with different concentrations of 6-benzylaminopurine (BAP and naphthaleneacetic acid (NAA. The highest multiplication rate was achieved on a medium containing 0.1 mgL-1 of BAP and 0.1 mgL-1 of NAA. The rooting was successful on a hormone-free medium (100%, and the highest percentage of microplant acclimatization (97% was recorded in a 4: 1 mixture of peat and sand. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31041: Establishment of wood plantations intended for a forestation of Serbia

 14. The use of in vitro culture in dianthus propagation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marković Marija

  2013-01-01

  Full Text Available Today, in vitro culture is of the great importance in both scientific investigation of under-researched plant species and plant production. In this paper, a review of development and methods of in vitro culture is presented. The main principles are given and the most commonly used methods are described. Special attention was paid to the propagation of Dianthus spp. Tissue culture of commercially important taxa is described in detail, and the review of propagation of other decorative Dianthus spp. that can be used as ornamental plants is also given. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007: Istraživanje klimatskih promena na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje

 15. Effect of sugar alcohol sorbitol on in vitro shoot development of Dianthus serotinus Waldst. et Kit.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marković Marija

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to investigate the effect of different concentrations of sorbitol on the development of the in vitro culture of D. serotinus in the multiplication phase. The obtained results showed that sorbitol generally had a positive effect, depending on its concentration and explant type. In addition, the presence of sorbitol affected the change of pH value of the media after autoclaving and after 25 days of in vitro culture, which could affect the availability of certain ions to plants. Therefore, the obtained results indicate that sorbitol can be used as an energy source for the in vitro culture of D. serotinus, but this should be further investigated. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007

 16. Fuzzy model for determination and assessment of groundwater quality in the city of Zrenjanin, Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kiurski-Milosević Jelena Ž.

  2015-01-01

  Full Text Available The application of the fuzzy logic for determination and assessment of the chemical quality of groundwater for drinking purposes in the city of Zrenjanin is presented. The degree of certainty and uncertainties are one of the problems in the most commonly used methods for assessing the water quality. Fuzzy logic can successfully handle these problems. Evaluation of fuzzy model was carried out on the samples from two representative wells that are located at depths of two aquifers from which water is taken to supply the population as drinking water. The samples were analyzed on 8 different chemical water quality parameters. In the research arsenic concentration (As3+, As5+ is considered as the dominant parameter due to its suspecting carcinogenic effects on human health. This type of research is for the first time conducted in the city of Zrenjanin, middle Banat region. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. MNTR174009 i br. TR34014

 17. Potential improvement of Lymantria dispar L. management by quercetin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Perić-Mataruga Vesna

  2014-01-01

  Full Text Available Lymantria dispar, a polyphagous insect pest, copes with a wide variety of host-specific allelochemicals. Glutathione S-transferases (GST are important for catalyzing detoxification in L. dispar. Larval mortality, GST activity in midgut tissue and mass of L. dispar with different trophic adaptations (originating from two forests with a suitable host, Quercus robur, and an unsuitable host, Robinia pseudoacacia, differed after feeding on quercetin supplemented diets (2% or 5% w/w. Quercetin inhibited GST most potently in oak forest larvae that were less adapted to flavonoids in their diet. The larvicidal effect of quercetin on L. dispar larvae depended on the host-use history. We believe this is important in strategies for sustainable control of insect pests. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173027

 18. „Pseudo-yat“ in Dalmato-Romance and Balkan Latin (On Balkan Latin VIII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ligorio Orsat L.

  2015-01-01

  Full Text Available Article discusses the origins and the development of the so-called pseudo-yat in Dalmatian Romance and Balkan Latin. (E.g. SCr. mrčela-murtila-murtela from Lat. *MYRTICELLA or tovijerna-tovirna-toverna from TABERNA. Pseudo-yat is derived from -ECC-, in short syllables, and in long syllables from -ERR-, -ERC-. This suggestion is tried on 58 Dalmatian loans in Serbo-Croatian. The fact that pseudo-yat is found only in a part of these is of particular significance for the stratification of Dalmatian loans in Serbo-Croatian since loans with pseudo-yat are ostensibly older than the ones without it. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 178007

 19. Pemanfaatan Multimedia sebagai Media Penyuluhan Kesehatan Gigi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hestieyonini Hadnyawati

  2015-10-01

  Full Text Available The effort of suppression promotion and preventive as practice principles of "paradigma sehat" are concept which announcement by Departemen Kesehatan Republik Indonesia in framework reach Indonesia Sehat 2010. This effort as well as possible to get done by everyone Indonesia peoples, with the holistic through way dental education. For this application dental education needed medium. Multimedia are application various medium which different for associate and serve information in form text, audio, chart, animation, and video. Multimedia find occupy somebody for keep 90% what he read, hear, se, mention and done. Using multimedia as dental education medium can be used CD/VCD multimedia module, multimedia presentation, and multimedia web. With this reminder, so using multimedia technology find service as alternative medium for public dental education.

 20. Radio-continuum observations of small, radially polarised Supernova Remnant J0519-6902 in the large Magellanic cloud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bozzetto L.M.

  2012-01-01

  Full Text Available We report on new Australian Telescope Compact Array (ATCA observations of SNR J0519-6902. The Supernova Remnant (SNR is small in size (~8 pc and exhibits a typical SNR spectrum with α = -0.53±0.07, with steeper spectral indices towards the northern limb of the remnant. SNR J0519-6902 contains a low level of radially orientated polarisation at wavelengths of 3 and 6 cm, which is typical of younger SNRs. A fairly strong magnetic field was estimated to ~171µG. The remnant appears to be the result of a typical Type Ia supernova, sharing many properties with another small and young Type Ia LMC SNR, J0509-6731. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176005

 1. Fractures of the humerus during arm wrestling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bumbaširević Marko Ž.

  2014-01-01

  Full Text Available Background/Aim. Humeral shaft fractures may occur as a result of arm wrestling. The aim of this study was to present our treatment of humerus fracture sustained during arm wrestling. Methods. A total of six patients, aged 22 to 48, were treated at our department form January 2008 to January 2010 with open reduction and internal fixation and with hanging arm casts. A review of all the relevant literature on the subject was also presented. Results. In all the cases, the fractures healed and function returned to normal. No patient had any neural or vascular compromise. Conclusion. Closed and operative treatments were equally successful in all reported cases. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175-095

 2. I hear you have a noble horse - Manuel II Palaiologos’ letter no. 43 addressed to Demetrios Chrysoloras

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolić Maja

  2013-01-01

  Full Text Available The letter of Manuel II Palaiologos no. 43 addressed to Demetrios Chrysoloras, as their correspondence in whole, is a vivid testimony, not only on the friendship between these two great intellectuals, but also on some social rules and customs of the court of the last Palaiologan emperors and habits of the Byzantine social and intellectual elite in the first half of the XV century. Through the paradigm of noble horse, used as a symbol of public office, in this case the one of mesazon in the service of John VII, the emperor showed that he was not indifferent and suggested to his friend to give up something which doesn’t suit him and continue to occupy himself with intellectual work. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177032: Tradicija, inovacija i identitetu vizantijskom svetu i br. 177015: Hrišćanska kultura na Balkanu u srednjem veku: Vizantijsko carstvo, Srbi i Bugari od 9. do 15. veka

 3. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.S. Poonen

  1952-04-01

  Full Text Available - F.D.K. Bosch, J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia diterbitkan oleh Djawatan Purbakala Republik Indonesia I. - J.G. de Casparis: Inscripties uit de Cailendra-Tijd, A.C. Nix & Co. Bandung, 1950, 204 blz. - C. Tj. Bertling, P.J. Zoetmulder, Cultuur oost en west, 183 blz. Uitg. C.P.J. van der Peet, Amsterdam 1951. - K.A.H. Hidding, G.J. Held, Magie, Hekserij en Toverij. J.B. Wolters, Groningen 1950. - W. Ph. Coolhaas, T.S. Poonen, A survey of the rise of the Dutch power in Malabar (1603-1678. University of Travancore, Trichinopoly, 1948. 303 blz. - E.M. Uhlenbeck, D.W.N. de Boer, Beknopte Indonesische Grammatica, van Klassiek naar modern Maleis. Brill, Leiden 1951.

 4. Optimization of the flux values in multichannel ceramic membrane microfiltration of Baker`s yeast suspension

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milović Nemanja R.

  2016-01-01

  Full Text Available The objective of this work was to estimate the effects of the operating parameters on the baker's yeast microfiltration through multichannel ceramic membrane. The selected parameters were transmembrane pressure, suspension feed flow, and initial suspension concentration. In order to investigate the influence and interaction effects of these parameters on the microfiltration operation, two responses have been chosen: average permeate flux and flux decline. The Box-Behnken experimental design and response surface methodology was used for result processing and process optimization. According to the obtained results, the most important parameter influencing permeate flux during microfiltration is the initial suspension concentration. The maximum average flux value was achieved at an initial concentration of 0.1 g/L, pressure around 1.25 bars and a flow rate at 16 L/h. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31002

 5. Microelements and heavy metals in raw cow milk from various regions in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živkov-Baloš Milica

  2013-01-01

  Full Text Available In this study, the investigation results of raw milk and animal feed samples from farms located around industrial areas and from rural areas in Serbia are presented. Various microelements and heavy metals (Zn, Cu, Fe, Pb and Cd were determined by atomic absorption spectrophotometry (AAS. Mean concentration of Zn, Cu, Fe and Cd in raw milk were 5.94, 0.239, 2.034 and below 0.005 mg/kg, respectively. The mean lead concentration found in milk from a farm located near industrial area was 0.242±0.166 mg/kg (mean Pb concentrations for other four investigated farms were below 0.05 mg/kg. The obtained results indicate that particular attention should be paid to control of Pb residues in food, water and environment. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31084

 6. Stability of electric characteristics of solar cells for continuous power supply

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojanović Nebojša M.

  2015-01-01

  Full Text Available This paper investigates the output characteristics of photovoltaic solar cells working in hostile working conditions. Examined cells, produced by different innovative procedures, are available in the market. The goal was to investigate stability of electric characteristics of solar cells, which are used today in photovoltaic solar modules for charging rechargeable batteries which, coupled with batteries, supply various electronic systems such as radio repeaters on mountains tops, airplanes, mobile communication stations and other remote facilities. Charging of rechargeable batteries requires up to 25 % higher voltage compared to nominal output voltage of the battery. This paper presents results of research of solar cells, which also apply to cases in which continuous power supply is required. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 171007

 7. “Queer inclusion” in schools: Concept and controversy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonić Slobodan

  2012-01-01

  Full Text Available Recently, there have arisen some requirements for “queer inclusion” in schools in Serbia. This article defines the term “queer inclusion”, presents some experiences in this field in the United States and Britain, and considers the reasons commonly given as “pros and cons” of queer inclusion. The concluding part argues that effects of queer inclusion in schools are not only positive, that there are many conceptual problems with it, and that perhaps we ought to be much more careful with the campaign for introduction of queer inclusion in the school system in Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179035: Izazovi nove društvene integracije u Srbiji - koncepti i akteri

 8. Breaking of Judas tree seed dormancy by plant hormone treatments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grbić Mihailo

  2014-01-01

  Full Text Available The study deals with the influence of growth regulators on the germination of Judas tree (Cercis siliquastrum L. seed which is double dormant. We simultaneously tested seeds prepared in the conventional procedure: scarification + stratification and scarified seeds treated with phytohormones from the groups of gibberellins, auxin and cytokinins. The results indicate a positive effect of gibberellic acid (GA, as well as some combinations of this phytohormone with others. Recommendations for practice are to combine the conventional procedure with GA. The procedure may shorten the duration of stratification; the application of GA should follow stratification because the temperature of 4°C does not provide growth regulators activity. The study results can serve as the base for easier generative reproduction of this valuable woody ornamental species which could have a wide use in changed climate conditions. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007: Studying climate change and its influence on the environment: impacts, adaptation and mitigation

 9. Possibilities for the development of ecotourism in protected areas of Western Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miljković Olgica

  2012-01-01

  Full Text Available Sustainable tourism is an important element of modern tourism, which are strictly controlled by the impact of tourism on the environment. Balanced ecological, economic and sociocultural components of tourism are therefore more frequently mentioned in the programs and strategies of tourism development. Sustainable tourism is particularly applicable to the development of tourism in the category of protected natural areas. These natural systems (national parks, nature parks, nature reserves and natural monuments are all interesting areas for various segments of the tourist. Typically, this is ecotourism - a modern form of tourism in which through education, volunteering, learning about nature, we help protect and preserve nature. Tourism development in protected natural areas is particularly sensitive, and as such it involves the determination of carrying capacity, limits of acceptable changes, environmental impact assessment, tourism zoning and designing codes of ethics that would help tourists to coordinate their activities with the values of the environment. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176008

 10. Estimation of similarity between functions extracted from x86 executable files

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berta Katarina

  2015-01-01

  Full Text Available Comparison of functions is required in various domains of software engineering. In most domains, comparison is done using source code, but in some domains, such as license violation or malware analysis, only binary code is available. The goal of this paper is to evaluate whether the existing solution meant for ARM architecture can be applied to x86 architecture. The existing solution encompasses multiple approaches, but for the purpose of this paper three representative approaches are implemented; two are based on machine learning, and the third does not require previous knowledge. Results show that the best recalls obtained for the first ten positions on both architectures are comparable and do not differ significantly. The results confirm that adaptation of all approaches of the existing solution is not only possible but also promising and represent adequate basis for future research. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III44009 i br. TR32047

 11. Theoretical and experimental analysis of dynamic processes of pipe branch for supply water to the Pelton turbine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jovanović Miomir Lj.

  2012-01-01

  Full Text Available The paper presents the results of the analysis of pipe branch A6 to feed the Hydropower Plant ”Perućica” with integrated action Pelton turbines. The analysis was conducted experimentally (tensometric and numerically. The basis of the experimental research is the numerical finite element analysis of pipe branch A6 in pipeline C3. Pipe branch research was conducted in order to set the experiment and to determine extreme stress states. The analysis was used to perform the determination of the stress state of a geometrically complex assembly. This was done in detail as it had never been done before, even in the design phase. The actual states of the body pipe branch were established, along with the possible occurrence of water hammer accompanied by the appearance of hydraulic oscillation. This provides better energetic efficiency of the turbine devices. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR35049 and br. TR 33040

 12. The isles of great silence monastic life on Lake Scutari under the patronage of the Balšićs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomić-Đurić Marka

  2012-01-01

  Full Text Available At the time Zeta was ruled by the local lords of the Balšić family, in the late fourteenth and the first half of the fifteenth century, the islets in Lake Scutari (Skadarsko jezero in Zeta were lively centres of monastic life. The paper looks at the forms of monastic life as suggested by the spatial organization and architecture of the monastic complexes founded by the Balšićs, and by the surviving written sources. The most important documentary source is the correspondence between Jelena Balšić and her spiritual father, Nikon, preserved in the manuscript known as Gorički zbornik (Gorica Collection. The letters show that Lake Scutari was a centre of monasticism touched by hesychast-inspired spirituality where both the eremitic and coenobitic ways of life were practised. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177003: Medieval heritage of the Balkans: Institutions and culture

 13. Different heating systems for single family house: Energy and economic analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Turanjanin Valentina M.

  2016-01-01

  Full Text Available The existing building stock energy consumption accounts for about 38% of final energy consumption in Republic of Serbia. 70% of that energy is consumed by residential sector, mostly for space heating. This research is addressed to the single family house building placed in the Belgrade city. The house has ground and first floor with total heating area of 130 m2 and pellet as space heating source. The aim of this paper is to evaluate energy and economic analysis for different heating systems. Several homeheating were compared: Option 1 (biomass combustion boiler using pellet as a fuel, Option 2 (gas combustion boiler and Option 3 (heat pump. The building performance was evaluated by TRNSYS 17 simulation code. Results show estimated savings using renewable energy sources. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III42008

 14. The founder of the church of Saint George at Pološko

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavlović Dragana

  2015-01-01

  Full Text Available The paper seeks to establish who was the founder of the church of Saint George at Pološko and revise the conclusions of previous researchers regarding this issue. According to the opinion commonly adopted in the scholarly literature, Jovan Dragušin, a cousin of King Dušan, had merely undertaken the construction of church at Pološko, whereas his mother was responsible for the completion of construction and painting of frescoes in the church. Through an analysis of written and visual sources the conclusion is reached that the sole person responsible for the construction and painting of the church at Pološko was the nun Maria, the mother of Jovan Dragušin. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177036: Srpska srednjovekovna umetnost i njen evropski kontekst

 15. Analysis of correlation structure in Lymantria dispar L. larvae from locally adapted populations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mrdaković Marija

  2013-01-01

  Full Text Available The influence of allelochemical stress and population origin on the patterns of phenotypic and genetic correlations among life history traits and digestive enzyme activities were investigated in larvae of the gypsy moth (Lymantria dispar L.; Lepidoptera: Lymantriidae. Thirty-two full-sib families from oak (suitable host plant, Quercus population, and twenty-six full-sib families from locust-tree (unsuitable host plant, Robinia population forests were reared on an artificial diet, with or without a 5% tannic acid supplement. Comparison of correlation matrices revealed significant similarity between the two populations in the structure of phenotypic and genetic correlations of life history traits and of digestive enzyme activities. The patterns of correlations of the examined traits, within each of the two locally adapted populations and in the presence of allelochemical stress, remained stabile despite the different selection pressures that mold these traits. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173027

 16. Career cycle of general and special school teachers in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marušić Milica

  2015-01-01

  Full Text Available The specificities of general and special school teachers’ work might influence their career differently. The aim of the study was to examine the career cycle of these teachers. A survey was conducted on a sample of 120 teachers from general and 95 from special schools. Five stages of career cycle were discovered: induction, competency building and enthusiasm, career frustration, stagnation, career wind-down. Results indicate that age, gender, intrinsic, and extrinsic factors of career choice can influence teachers’ career cycle. When these factors are controlled, special school teachers experience less enthusiasm and more willingness to retire than general school teachers. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47008: Improving the quality and accessibility of education in modernization processes in Serbia i br. 179034: From encouraging initiative, cooperation and creativity in education to new roles and identities in society

 17. Comparison of body conformation of Moravian warm-blooded horse and Sarvar horse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Šamková

  2005-01-01

  Full Text Available Measurements of 7 body measures and 6 indices of body conformation on 34 breeding individuals of Moravian warm-blooded horse and 19 of Sarvar horse (Leutstettener were used to analyse the effect of country of origin (Czech Republik, Germany, sire lines or breed (Furioso, Przedswit, English thoroughbred, Sarvar, Others and age (4 classes. All horses were measured by one person. Measures and indexes were analysed by GLM procedure. Significant differences were found between both Czech and German population only in index of body frame. Sarvar horses are longer to their height than Moravian warm-blooded horses. The shorter body frame have the horses by English thoroughbred, the longer by Furioso. The younger horses are higher than the older. According to results of Linear Description of Body Conformation we found out, that population of Sarvar horse is more balanced than population of Moravian warm-blooded horse.

 18. Application of factor analysis in identification of dominant hydrogeochemical processes of some nitrogenous groundwater of Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojković Jana

  2013-01-01

  Full Text Available Multivariate statistical analyses are used for reducing large datasets to a smaller number of variables, which explain main hydrogeochemical processes that control water geochemistry. Factor analysis (FA allows discovering intercorrelations inside the data matrix and grouping of similar variables, i.e. chemical parameters. In this way new variables are extracted, which are called factors, and each factor is explained by some hydrogeochemical process. Applying FA to a dataset that consists of 15 chemical parameters measured on 40 groundwater samples from Serbia, four factors were extracted, which explain 73.9% of total variance in the analyzed dataset. Interpretation of obtained factors indicated several hydrogeochemical processes: the impact of sea water intrusions and volatiles in previous geological periods, solutes diffusion from the marine clay, cation exchange and dissolution of carbonate and silicate minerals. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43004

 19. Tritrophic associations and taxonomic notes on Lysiphlebus fabarum (Marshall (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae, a keystone aphid parasitoid in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rakhshani Ehsan

  2013-01-01

  Full Text Available An investigation of host associations, distribution and types of reproduction (sexual, asexual of Lysiphlebus fabarum (Marshall across 20 provinces of Iran during 2006-2011 was undertaken. The parasitoid was reared from three groups of host aphids belonging to genera Aphis and Brachycaudus, and occasional host aphid genera. Aphis craccivora Koch was the most frequent host aphid for L. fabarum on various host plants, including economically important crops. The field sex ratio generally favored females, but in some cases, only thelytokous (uniparental populations were found. In those cases, the host was always an Aphis species. Specimens reared from Brachycaudus aphids were all biparental, indicating the presence of a sibling biological species. Overall analysis of diagnostic morphological characters in the forewing indicated intra-specific variability in forewing marginal setae as well as variations in length of the R1 vein. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43001

 20. Series pid pitch controller of large wind turbines generator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Micić Aleksandar D.

  2015-01-01

  Full Text Available For this stable process with oscillatory dynamics, characterized with small damping ratio and dominant transport delay, design of the series PID pitch controller is based on the model obtained from the open-loop process step response, filtered with the second-order Butterworth filter Fbw. Performance of the series PID pitch controller, with the filter Fbw, is analyzed by simulations of the set-point and input/output disturbance responses, including simulations with a colored noise added to the control variable. Excellent performance/robustness tradeoff is obtained, compared to the recently proposed PI pitch controllers and to the modified internal model pitch controller, developed here, which has a natural mechanism to compensate effect of dominant transport delay. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 47016

 1. OTROCI KOT POTROŠNIKI

  OpenAIRE

  Prosen, Nina

  2010-01-01

  Diplomsko delo, ki je pred Vami, obravnava vprašanje, če so otroci, ko so postavljeni v vlogo potrošnika, resnično tako zavarovani, kot to določa Ustava Republike Slovenije v 56. členu. Otrokove želje in mnenja so postali pomemben dejavnik pri sooblikovanju potrošniških odločitev v družinah. Otroci postanejo potrošniki že v rosni mladosti. Zato je neprecenljivega pomena, kakšne vzgoje so otroci in mladostniki deležni v okviru družine in kasneje v šoli. Na otrokove želje vplivajo potrošniška s...

 2. Effects of pedunculate oak tree vitality on gypsy moth preference and performance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milanović Slobodan

  2014-01-01

  Full Text Available Gypsy moths and powdery mildew play a significant role in oak decline processes. However, information is lacking on the effects on the gypsy moth of impaired tree vitality caused by defoliation or parasite infection. We assessed how pedunculate oak leaves collected from vigorous, declining, and infected trees influenced gypsy moth preference and performance (growth and nutritional indices. We found a negative effect of powdery mildew-infected leaves on gypsy moth performance, while declining trees had positive effects on gypsy moth performance and preference. All examined parameters of larvae fed declining oak leaves were higher than those of larvae fed vigorous oak leaves. Increased growth on declining oak leaves was caused by both higher consumption and more efficient food utilization. The results of this research could help us to better understand multitrophic interactions in complex communities such as oak forests. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007: Studying climate change and its influence on the environment: impacts, adaptation and mitigation

 3. Bread in the folk culture of the Serbs in its pan-Slavic context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radenković Ljubinko

  2014-01-01

  Full Text Available The Slavs do not consider bread to be a common foodstuff, but a sacred object, a symbol of wealth and happiness. Almost all significant rituals (holidays, rites from the life cycle of a person, occasional magical activities use bread. In some of them, such as marriages or the Serbian holiday krsna slava, it is the main ritual object, which has great symbolic value. This paper addresses the use of bread in the ritual behavior of the Serbs and related peoples, where bread has the characteristics of a symbol and therefore gains a communicative function (it is used to convey or to receive information. It is also points out that the symbolic function of bread changes depending on the grain used to make it, whether it is leavened or unleavened, and the shape of it. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177022: Serbian Folk Culture Between East and West

 4. Some issues of shaping thanatology as a discipline: Ethnological and anthropological perspectives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavićević Aleksandra

  2016-01-01

  Full Text Available Development of death studies, choice of topics and aspects of their interpretations were influenced by many factors, both global and local. The former were related to universal processes of medicalization, bureaucratization and professionalization of death and dying, as well as to processes of general secularization of society and culture. The latter were connected with specific and dominant local social and cultural praxes, politics and academic traditions. In this paper we will point out specificities of death studies development in different academic communities. We will also open the question and offer some answers on disciplinary identity of thanatology and, at the end, we will consider possibilities and needs for introducing the discipline in curriculum at different education levels. The aim of the paper is to settle preliminary frames for future investigation; the emphasis is placed on ethnological and anthropological perspective and on English and Serbian language bibliography. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177028

 5. طُرق ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإندونيسية دراسة مقارنة

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Husnan Lubis

  2014-12-01

  Full Text Available The Qur’an Translation Method into Indonesian Language: A Comparative Study. The importance of the translation of the Qur’an is undeniable in order that its message can be properly conveyed to its audience faced. The development of Qur’anic translation in Indonesia has its distinct style and method. Amongst the most important ones are such works as Mahmud Yunus, HAMKA, and Departemen Agama Republik Indonesia (Department of Religious Affairs Ministry of the Republic of Indonesia. The translations of these works have accommodated Arabic expression both in verbal and meaning. This essay tries to compare the method of translation employed in those three works of translation. The author maintains that vocabularies that are related to religious matters have tremendous effect on translation process in Indonesia.

 6. Influence of the type of electrolyte on the morphological and crystallographic characteristics of lead powder particles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolić Nebojša D.

  2013-01-01

  Full Text Available Lead electrodeposition processes from the basic (nitrate and complex (acetate electrolytes were mutually compared by the scanning electron microscopic and the X-ray diffraction analysis of the produced powder particles. The shape of dendritic particles strongly depended on the type of electrolyte. The dendrites composed of stalk and weakly developed primary branches (the primary type were predominantly formed from the basic electrolyte. The ramified dendrites composed of stalk and of both primary and secondary branches (the secondary type were mainly formed from the complex electrolyte. In the both type of powder particles Pb crystallites were predominantly oriented in the (111 plane. Formation of powder particles of the different shape with the strong (111 preferred orientation was discussed and explained by the consideration of the general characteristics of the growth of a crystal in the electrocrystallization processes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172046: Electrochemical synthesis and characterization of nanostructured functional materials for application in new technologies

 7. Digital analyses of cartometric Fruska Gora guidelines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živković Dragica

  2013-01-01

  Full Text Available Modern geo morphological topography research have been using quantity statistic and cartographic methods for topographic relief features, mutual relief features, mutual connection analyses on the grounds of good quality numeric parameters etc. Topographic features are important for topographic activities are important for important natural activities. Important morphological characteristics are precisely at the angle of topography, hypsometry, and topography exposition and so on. Small yet unknown relief slants can deeply affect land configuration, hypsometry, topographic exposition etc. Expositions modify the light and heat of interconnected phenomena: soil and air temperature, soil disintegration, the length of vegetation period, the complexity of photosynthesis, the fruitfulness of agricultural crops, the height of snow limit etc. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176008 i br. III44006

 8. GIS technology in regional recognition of the distribution pattern of multifloral honey: The chemical traits in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radović D.I.

  2014-01-01

  Full Text Available GIS is a computer-based system to input, store, manipulate, analyze and output spatially referenced data. There is a huge range application of GIS that generally sets out to fulfill: mapping, measurement, monitoring, modeling and management. In this study, GIS technology was used for the regional recognition of origin and distribution patterns of multifloral honey chemical traits in Serbia. This included organizing and analyzing the spatial and attributive data of 164 honey samples collected from different regions of Serbia during the harvesting season of 2009. Multifloral honey was characterized in regards to mineral composition, sugar content and basic physicochemical properties. The kriging method of Geostatistical Analyst was used for interpolation to predict values of a sampled variable over the whole territory of Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46002, OI 172017 and 451-03-2372-IP Type 1/107

 9. Speed-sensorless control strategy for multi-phase induction generator in wind energy conversion systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumnić Boris P.

  2016-01-01

  Full Text Available Renewable energy sources, especially wind energy conversion systems (WECS, exhibit constant growth. Increase in power and installed capacity led to advances in WECS topologies. Multi-phase approach presents a new development direction, with several key advantages over three-phase systems. Paired with a sensorless control strategy, multi-phase machines are expected to take primacy over standard solutions. This paper presents speed sensorless vector control of an asymmetrical six-phase induction generator based on a model reference adaptive system (MRAS. Suggested topology and developed control algorithm show that sensorless control can yield appropriate dynamic characteristics for the use in WECS with increase in reliability and robustness. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 042004: Smart Electricity Distribution Grids Based on Distribution Management System and Distributed Generation

 10. Transport properties of binary liquid mixtures - candidate solvents for optimized flue gas cleaning processes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanimirović Andrej M.

  2016-01-01

  Full Text Available Thermal conductivities and viscosities of three pure chemicals, monoethanol amine (MEA, tetraethylene glycol dimethyl ether (TEGDME and polyethylene glycol 200 (PEG 200 and two binary mixtures (MEA + + TEGDME and MEA + PEG 200 were measured at six temperatures: 298.15, 303.15, 308.15, 313.15, 318.15 and 323.15 K and atmospheric pressure. Measurement of thermal conductivities was based on a transient hot wire measurement setup, while viscosities were measured with a digital Stabinger SVM 3000/G2 viscometer. From these data, deviations in thermal conductivity and viscosity were calculated and fitted to the Redlich-Kister equation. Thermal conductivities of mixtures were correlated using Filippov, Jamieson, Baroncini and Rowley models, while viscosity data were correlated with the Eyring-UNIQUAC, Eyring-NRTL and McAlistermodels. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172063

 11. Viscosities and refractive indices of binary systems acetone+1-propanol, acetone+1,2-propanediol and acetone+1,3-propanediol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živković Emila M.

  2014-01-01

  Full Text Available Viscosities and refractive indices of three binary systems, acetone+1-propanol, acetone+1,2-propanediol and acetone+1,3-propanediol, were measured at eight temperatures (288.15, 293.15, 298.15, 303.15, 308.15, 313.15, 318.15, 323.15K and at atmospheric pressure. From these data viscosity deviations and deviations in refractive index were calculated and fitted to the Redlich-Kister equation. The viscosity modelling was done by two types of models: predictive UNIFAC-VISCO and ASOG VISCO and correlative Teja-Rice and McAlister equations. The refractive indices of binary mixtures were predicted by various mixing rules and compared with experimental data. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172063

 12. The fungistatic activity of organic selenium and its application to the production of cultivated mushrooms Agaricus bisporus and Pleurotus spp.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Savic Milena

  2012-01-01

  Full Text Available The activity of organic selenium against pathogenic molds and its use as a potential selenium source in the production of enriched mushrooms were examined. The effect of commercial selenized yeast on mycelia growth was examined using a method with mycelia disks and a well diffusion method. For mushroom enrichment, different concentrations of selenium were added to a growth substrate. The results presented in this paper suggest that the most suitable concentration of selenized yeast that inhibits the growth of the mycopathogenic molds is 70-100 mg/kg of selenium. With the addition of this concentration to the substrate, mushroom fruit bodies will uptake a high level of selenium, about 100 μg/g for Pleurotus spp., and 200 μg/g for Agaricus bisporus in dry weight of the mushroom. Thereby a double effect in the cultivation of mushrooms is achieved. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46010 and br. III46001

 13. Adsorption of cellulases onto sugar beet shreds and modeling of the experimental data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivetić Darjana Ž.

  2014-01-01

  Full Text Available This study investigated the adsorption of cellulases onto sugar beet shreds. The experiments were carried out using untreated, as well as dried and not dried dilute acid and steam pretreated sugar beet shreds at different initial enzyme loads. Both dilute acid and steam pretreatment were beneficial in respect of cellulases adsorption providing 8 and 9 times higher amounts of adsorbed proteins, respectively, in comparison to the results obtained with the untreated substrate. Although the use of higher solids load enabled by drying of pretreated substrates, could be beneficial for process productivity, at the same time it decreases the adsorption of enzymes. The obtained experimental data were fitted to five adsorption models, and the Langmuir model having the lowest residual sum of squares was used for the determination of adsorption parameters which were used to calculate the strength of cellulases binding to the substrates.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31002

 14. Charisma and authority: Toward a hagiographic portrait of St. Sava

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjanović-Dušanić Smilja

  2015-01-01

  Full Text Available The paper analyses hagiographical strategies used by the writers of St. Sava’s vitae, the purpose of which was to delineate clearly the principal features of the saint’s portrait. Their main concern was to confirm Sava’s personal charisma and to convey a sense of his saintly authority. The focus of the paper is on the hagiographical techniques of imitation such as comparing the hero to biblical models and telling stories of his miracles that repeat the miracles of Christ himself and the most important saints. The paper devotes particular attention to those sections of the vitae that describe Sava’s wielding institutional authority, and it is precisely here that there are notable similarities between Teodosije’s vita and his hagiographical model, the vita of St. Sava of Jerusalem by Cyril of Skythopolis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177003: Srednjovekovno nasleđe Balkana - institucije i kultura

 15. The role of psychiatry in family violence treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nastasić Petar

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of the paper is reassessment of the role of psychiatry in the treatment of family violence within the context of contemporary approaches and researches. There are prejudices in the general and professional public that perpetrators of family violence are usually persons with mental disorders and that psychiatry is primarily in charge of their treatment; it has been shown that severe mental disorders do not increase the risk of violence. Application of classical psychiatrics approach to family violence treatment is discussed, as well as the roles of psychiatry in current theoretical and therapeutic approaches to this issue, including systemic family therapy, social psychiatry primarily concerned with their treatment. Studies have shown that severe mental disorders do not increase ecology, unwillingness therapy and model of protection of family violence victims that is developed in Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47021

 16. Prospects of implicit measures in assessment of defensive function of explicit homophobia in heterosexuals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lazarević Ljiljana B.

  2015-01-01

  Full Text Available Some authors state that one of the functions of explicit homophobia is defensive, and that it has roots in latent attraction towards same sex. Large body of evidence suggests that implicit techniques enable assessment of those cognitions hidden from conscious awareness. Sample of 277 heterosexuals completed several implicit (Implicit Association Test-IAT and Affective Priming-AP and explicit measures of attitude (Test of homophobia and Connotative differential. Multi-group SEM analysis was done to investigate cross-sample stability of the model postulating influence of IAT and AP factors on latent explicit factor. Analyses suggest that both in males and females IAT latent factor predicts negative explicit attitude. Results revealed that explicit homophobia is related to implicit, negative attitude toward homosexuals and not to implicit attraction towards same sex. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018 i br. 179033

 17. The Slavs and Vlachs in the Byzantine system of provincial organization in the Southern Balkans until the XI century: Similarities and differencies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cvetković Miloš

  2012-01-01

  Full Text Available The paper is devoted to establishing the circumstances and manner under which the Slav tribes and Vlachs in the southern Balkans were being integrated into the Byzantine system of provincial administration. Constantinople militarily imposed sovereignty on the settled Slavs, which was the first step towards their integration into the Byzantine state and society. When it comes to Vlachs, there was no use of military force. Special methods were applied to fit their autonomous organization into the frames oh the empire. In this regard, the paper compares the patterns of the integration processes of the two mentioned ethnic groups. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177032: Tradicija, inovacija i identitet u vizantijskom svetu

 18. On strategic spatial planning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tošić Branka

  2014-01-01

  Full Text Available The goal of this paper is to explain the origin and development of strategic spatial planning, to show complex features and highlight the differences and/or advantages over traditional, physical spatial planning. Strategic spatial planning is seen as one of approaches in legally defined planning documents, and throughout the display of properties of sectoral national strategies, as well as issues of strategic planning at the local level in Serbia. The strategic approach is clearly recognized at the national and sub-national level of spatial planning in European countries and in our country. It has been confirmed by the goals outlined in documents of the European Union and Serbia that promote the grounds of territorial cohesion and strategic integrated planning, emphasizing cooperation and the principles of sustainable spatial development. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176017

 19. Measurement of event-related potentials and placebo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sovilj Platon

  2014-01-01

  Full Text Available ERP is common abbreviation for event-related brain potentials, which are measured and used in clinical practice as well as in research practice. Contemporary studies of placebo effect are often based on functional neuromagnetic resonance (fMRI, positron emission tomography (PET, and event related potentials (ERP. This paper considers an ERP instrumentation system used in experimental researches of placebo effect. This instrumentation system can be divided into four modules: electrodes and cables, conditioning module, digital measurement module, and PC module for stimulations, presentations, acquisition and data processing. The experimental oddball paradigm is supported by the software of the instrumentation. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR32019 and Provincial Secretariat for Science and Technological Development of Autonomous Province of Vojvodina (Republic of Serbia under research grant No. 114-451-2723

 20. Review and protection possibilities of some trans-border (East Serbia-West Bulgaria stratigraphic/palaeontological geosites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jovanović Velimir

  2012-01-01

  Full Text Available Stratigraphic/palaeontological geosites of Stara Planina Mountain in east Serbia are well developed in the area of Serbian/Bulgarian state border, where with this occassion, three sections of exeptional geological and scientific interest are selected: Jelovica, Rosomač and Senokos. These geosites represent the important localities for study of Triassic and Jurassic terrigene-carbonate deposits, for which the scientific value from the domains of palaeontology, stratigraphy and sedimentology is widely known. The aim of this work is to represent the main scientific arguments for inventory and protection of detached transborder geological sites that are unique according to their composition and content.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176008

 1. Physical and textural characteristics of fermented milk products obtained by kombucha inoculums with herbal teas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malbaša Radomir V.

  2012-01-01

  Full Text Available In this investigation, kombucha fermented milk products were produced from milk with 1.6% milk fat using 10% (v/v kombucha inoculums cultivated on the extracts of peppermint and stinging nettle. The fermentation process was conducted at temperatures of 37, 40 and 43°C. Fermentation was stopped when the pH value of 4.5 was reached. The fermentation process was shortened with an increase of temperature. Physical characteristics of the fermented products were determined by using standard methods of analysis. Textural characteristics were determined by texture profile analysis. The obtained products showed good physical and textural characteristics, typical for the yoghurt-like products. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III-46009

 2. The effect of processing parameters on the structure of fermented milk products with transglutaminase addition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iličić Mirela D.

  2013-01-01

  Full Text Available This study is concerned with the effect of concentration of transglutaminase (TG, content of milk fat and starter culture type (probiotic and kombucha on the structure of fermented milk products. The application of TG significantly improved textural characteristics of the fermented milk products. The firmness of the samples produced from milk with 0.1g100g-1 and 0.9g100g-1 fat content with probiotic starter were by 33% and 17.6% higher, respectively, compared to the control samples. During ten days of storage, the value of the hysteresis loop area of all samples produced from milk with 0.9g100g-1 fat content with TG addition, decreased by 14%. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 46009

 3. Nadležnost upravnih sudova u zaštiti tržišnog natjecanja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lidija Rostaš-Beroš

  2014-01-01

  Full Text Available U radu se razmatra nadležnost upravnih sudova kroz do sada donesene zakone o zaštiti tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj. Kako su se mijenjali propisi kojima je uređivana zaštita tržišnog natjecanja, hrvatsko pravo tržišnog natjecanja sve se više usklađivalo s europskim pravom, što je bila i namjera s obzirom na pripreme, a zatim i ulazak Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Međutim, iz istog razloga je provedena i reorganizacija upravnog sudovanja pa su se mijenjali i upravni sudovi nadležni za ocjenjivanje zakonitosti akata donesenih u postupcima kontrole poštovanja pravila o tržišnom natjecanju.

 4. Valorization of crude glycerol from biodiesel production

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konstantinović Sandra S.

  2016-01-01

  Full Text Available The increased production of biodiesel as an alternative fuel involves the simultaneous growth in production of crude glycerol as its main by-product. Therefore, the feasibility and sustainability of biodiesel production requires the effective utilization of crude glycerol. This review describes various uses of crude glycerol as a potential green solvent for chemical reactions, a starting raw material for chemical and biochemical conversions into value-added chemicals, a substrate or co-substrate in microbial fermentations for synthesis of valuable chemicals and production of biogas and biohydrogen as well as a feedstuff for animal feed. A special attention is paid to various uses of crude glycerol in biodiesel production. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45001

 5. The philosopher in Plato’s state

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikitović Aleksandar

  2012-01-01

  Full Text Available Plato’s political theory rests on metaphysical principles that are understandable to only a few. It is assumed that only a narrow group of philosophers is able to put this theory into practice, and using repressive measures. The fewer the initiated the greater the repression. It is assumed that those who do not know the truth can neither predict their destiny nor do anything to make it better because they are unable to understand the goal and purpose of the repression. It is demonstrated that, in the imagined use of force, the sophists, who do acknowledge it, resort to repression to a much lesser extent than Plato’s philosopher. At first, Plato’s philosopher rejects the use of force as virtue, but it turns out to be indispensible, and in incomparably more aspects than it was in the sophists’ case. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179049

 6. Bioleaching of pollymetallic sulphide concentrate using thermophilic bacteria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vuković Milovan

  2014-01-01

  Full Text Available An extreme thermophilic, iron-sulphur oxidising bacterial culture was isolated and adapted to tolerate high metal and solids concentrations at 70°C. Following isolation and adaptation, the culture was used in a batch bioleach test employing a 5-l glass standard magnetic agitated and aerated reactor, for the bioleaching of a copper-lead-zinc collective concentrate. The culture exhibited stable leach performance over the period of leach operation and overall copper and zinc extractions higher than 97%. Lead sulphide is transformed into lead sulphate remaining in the bioleach residue due to the low solubility in sulphate media. Brine leaching of bioleach residue yields 95% lead extraction. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 34023

 7. Characteristic groundwater level regimes in the capture zones of radial collector wells and importance of identification (Case study of Belgrade Groundwater Source

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Božović Đorđije

  2016-01-01

  Full Text Available Assessment of the operating modes of radial collector wells reveals that the pumping levels in the well caissons are very low relative to the depth/elevation of the laterals, which is a common occurrence at Belgrade Groundwater Source. As a result, well discharge capacities vary over a broad range and groundwater levels in the capture zones differ even when the rate of discharge is the same. Five characteristic groundwater level regimes are identified and their origin is analyzed using representative wells as examples. The scope and type of background information needed to identify the groundwater level regime are presented and an interpretation approach is proposed for preliminary assessment of the aquifer potential at the well site for providing the needed amount of groundwater. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI176022, br. TR33039 i br. III43004

 8. Diversity of Cyanobacteria in the Zasavica river, Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Predojević Dragana

  2015-01-01

  Full Text Available Cyanobacteria are ancient organisms that are capable of colonizing different habitats in various climatic zones due to their plasticity and rapid accommodation. They are a widely studied group of microorganisms due to the presence of many potentially toxic and invasive species. The aim of this research was a diversity exploration of the freshwater Cyanobacteria in the Zasavica River, which is part of the Special Nature Reserve “Zasavica” in Serbia. Organisms were sampled once a month at two study sites during one year. Phytoplankton and metaphyton analysis showed the presence of 50 freshwater cyanobacterial taxa, of which 12 are new taxa for Serbia. Three invasive and potentially toxic species (Cylindrospermopsis raciborskii, Sphaerospermopsis aphanizomenoides and Raphidiopsis mediterranea were recorded only in metaphyton in April at one site. It can be expected that, if conditions change, this species can migrate and form phytoplankton blooms. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 176020

 9. The numerical method of inverse Laplace transform for calculation of overvoltages in power transformers and test results

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikulović Jovan Č.

  2014-01-01

  Full Text Available A methodology for calculation of overvoltages in transformer windings, based on a numerical method of inverse Laplace transform, is presented. Mathematical model of transformer windings is described by partial differential equations corresponding to distributed parameters electrical circuits. The procedure of calculating overvoltages is applied to windings having either isolated neutral point, or grounded neutral point, or neutral point grounded through impedance. A comparative analysis of the calculation results obtained by the proposed numerical method and by analytical method of calculation of overvoltages in transformer windings is presented. The results computed by the proposed method and measured voltage distributions, when a voltage surge is applied to a three-phase 30 kVA power transformer, are compared. [Projekat Ministartsva nauke Republike Srbije, br. TR-33037 i br. TR-33020

 10. Icon of the Holy Mandylion and representation of multi-layered visual identity of Božidar Vuković

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borozan Igor

  2015-01-01

  Full Text Available It was in the monastery of Saint Francis in Venice in the year 1520 when Božidar Vuković purchased the icon of the Holy Mandylion. By that particular acquisition, this prominent publisher originating from Zeta has visualized his new position in the sixteenth century Venice. The multi-layered identity of Božidar Vuković was manifested by the subsequent inclusion of the noble coat of arms of the House of Vuković on the back of the icon. By the use of verbal and visual language the artificial initiation of Božidar Vuković within the distinguished members of Venetian society has been confirmed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177001: Predstave identiteta u verbalno-vizuelnoj kulturi novog doba

 11. Three-dimensional simulations of the surface topography evolution of niobium superconducting radio frequency cavities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rađenović Branislav M.

  2014-01-01

  Full Text Available This paper contains results of the three-dimensional simulations of the surface topography evolution of the niobium superconducting radio frequency cavities during isotropic and anisotropic etching modes. The initial rough surface is determined from the experimental power spectral density. The simulation results based on the level set method reveal that the time dependence of the root mean square roughness obeys Family-Viscek scaling law. The growth exponential factors b are determined for both etching modes. Exponential factor for the isotropic etching is 100 times lower than that for the anisotropic etching mode reviling that the isotropic etching is very useful mechanism of the smoothing. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. O171037 i br. III45006

 12. Analysis of mechano-sorptive effect in oscillatory drying of beech timber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milić Goran

  2016-01-01

  Full Text Available The paper shows results of analysis of influences of oscillating parameters of drying on measuring wood moisture content in the kiln, rate and quality of drying. For this analysis, we used a conventional drying cycle, a cycle with oscillating equilibrium moisture content (EMC, and a cycle with oscillating temperatures. A special software tool was created for managing the oscillations. It was shown that oscillations of EMC and temperatures result in cyclic changes in wood MC, but also in the additional inaccuracies of MC measurements in the kiln. The drying process of the cycle with oscillating EMC lasted somewhat shorter than the other two cycles. Drying quality was the same or better in the cycles with oscillations as compared to the conventionally dried cycle, and the smaller tensions in the wood confirmed the activation of the additional mechano-sorptive effect during cyclic changes of MC in surface layers. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31041 i br. TR 37008

 13. Diatom species composition in the Raška river (Southwestern Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidaković Danijela P.

  2015-01-01

  Full Text Available The paper presents data on the composition of epilithic diatoms in the Raška River. Samples were collected by scraping stone surfaces with a brush from 5 localities along the Raška River in April, June, August and November 2011 and March and May 2012. Diatom frustules were cleaned using cold acid method, and mounted on permanent slides. An investigation of the Raška River resulted in description of 106 diatom taxa. The most species rich genera are Navicula (10, Gomphonema (10 and Nitzschia (9, while other genera are presented with one or more species. Detailed floristic analysis of the benthic diatom flora in this river has not been conducted before. Therefore, this paper provides a groundwork for future researches. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 037009

 14. 657del5 mutation of the NBS1 gene in myelodysplastic syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bunjevacki Vera

  2014-01-01

  Full Text Available Myelodysplastic syndromes (MDS are clonal hematologic stem cell disorders with an as yet unknown molecular pathology. Genetic instability has been proposed as a cause of MDS. Mutations in the NBS1 gene, whose product nibrin (p95 is involved in DNA damage repair and cell-cycle control, might be associated with an elevated predisposition to the development of MDS. The aim of the study was to examine truncating 5 bp deletion (657del5, the most frequent NBS1 gene mutation in Slavic populations, in MDS patients. Among 71 MDS patients, we found one case that was heterozygous for the NBS1 657del5 mutation. To the best of our knowledge, this is the first report of a NBS1 mutation in MDS. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175091

 15. Deformation behavior of two continuously cooled vanadium microalloyed steels at liquid nitrogen temperature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glišić Dragomir M.

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this work was to establish deformation behaviour of two vanadium microalloyed medium carbon steels with different contents of carbon and titanium by tensile testing at 77 K. Samples were reheated at 1250°C/30 min and continuously cooled at still air. Beside acicular ferrite as dominant morphology in both microstructures, the steel with lower content of carbon and negligible amount of titanium contains considerable fraction of grain boundary ferrite and pearlite. It was found that Ti-free steel exhibits higher strain hardening rate and significantly lower elongation at 77 K than the fully acicular ferrite steel. The difference in tensile behavior at 77 K of the two steels has been associated with the influence of the pearlite, together with higher dislocation density of acicular ferrite. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI174004

 16. Active RC filter based implementation analysis part of two channel hybrid filter bank

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojanović Vidosav

  2014-01-01

  Full Text Available In the present paper, a new design method for continuous-time powersymmetric active RC filters for Hybrid Filter Bank (HFB is proposed. Some theoretical properties of continious-time power-symmetric filters bank in a more general perspective are studied. This includes the derivation of a new general analytical form, and a study of poles and zeros locations in s-plane. In the proposed design method the analytic solution of filter coefficients is solved in sdomain using only one nonlinear equation Finally, the proposed approximation is compared to standard approximations. It was shown that attenuation and group delay characteristic of the proposed filter lie between Butterworth and elliptic characteristics. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 32009TR

 17. Duvalius (Paraduvalius petrovici sp.n. and D.(P. sotirovi sp.n. (Carabidae: Trechinae: Trechini: Two new troglobitic ground beetles from eastern and southeastern Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ćurčić S.

  2014-01-01

  Full Text Available The following two new troglobitic trechine ground beetle species are described from two caves in eastern and southeastern Serbia: Duvalius (Paraduvalius petrovici sp. n., from the Resavska Pećina Cave, village of Jelovac, near Despotovac, Kučajske Planine Mts., and D. (P. sotirovi sp. n., from the Ogorelička Pećina Cave, village of Sićevo, near Niš, Svrljiške Planine Mts. The new species considerably differ from the related taxa. All important morphological characteristics of the species, along with the diagnoses and images of the taxa are presented. These represent relicts and endemics of eastern and southeastern parts of Serbia and are of great age (probably Tertiary or even before. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173038

 18. On some new cave-dwelling ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Trechini from eastern Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vrbica Maja

  2013-01-01

  Full Text Available The following new cavernicolous ground beetle taxa are described from three caves in eastern Serbia: Duvalius (Paraduvalius trifunovici sp. n., from the Mandina Pećina Cave, village of Zlot, near Bor, Kučajske Planine Mts., D. (P. rtanjensis sp. n., from the Golema Porica Pit, Mt. Rtanj, and Glabroduvalius gen. n., G. tupiznicensis sp. n., from the Gornja Lenovačka Pećina Cave, village of Lenovac, near Zaječar, Mt. Tupižnica. The new taxa are easily distinguished from related organisms. All important morphological features have been listed, along with the diagnoses and illustrations of the taxa. The new taxa are relicts and endemics of eastern Serbia and probably belong to old phyletic lineages of Tertiary or even pre-Tertiary origin. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173038, br. 43001 i br. 43002

 19. Three new cave-dwelling trechine ground beetles from eastern and southeastern Serbia (Coleoptera: Carabidae: Trechinae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ćurčić S.B.

  2014-01-01

  Full Text Available Three new troglobitic trechine ground beetle species are described from three caves in eastern and southeastern Serbia: Duvalius (Paraduvalius bogovinae sp. n., from the Bogovinska Pećina Cave, village of Bogovina, Kučajske Planine Mts., near Boljevac, eastern Serbia; D. (P. milutini sp. n., from the Samar cave system, village of Kopajkošara, Mt. Kalafat, near Svrljig, southeastern Serbia, and D. (P. beljanicae sp. n., from the Velika Atula Cave, village of Strmosten, Mt. Beljanica, near Despotovac, eastern Serbia. The new species are easily distinguished from relatives. All important morphological features, along with the diagnoses and illustrations of the new taxa are presented. The new species are relicts and endemics of eastern and southeastern Serbia. They probably belong to old phyletic lineages of Tertiary or even pre-Tertiary origin. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173038

 20. Final flotation waste kinetics of sintering at different heating regimes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cocić Mira

  2016-01-01

  Full Text Available In the copper extraction, especially during the process of flotation enrichment and the pyrometallurgical processing, the waste materials that represent huge polluters of environment are being generated. In order to examine the application of Final flotation waste (FFW in the manufacturing of new materials from the glass-ceramic group phase and mineral composition were examined as well as thermal properties. FFW kinetics of sintering has been tested at different dyamics (1°C/min, 29°C/min and 43°C/min, in order to find the optimum conditions for sintering with a minimum amount of energy and time consumption. The samples were examined using: X-ray diffraction, X-ray fluorescence analysis, SEM (Scanning Electron Microscopy and thermal microscopy. The best results for the production of glass ceramic materials were obtained during the sintering at heating regime of 29°C/min. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176010

 1. Qualitative analysis of hexane flour extract of spelt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vujić Đura N.

  2013-01-01

  Full Text Available Gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS was used for performing a qualitative analysis of the hexane flour extract of three samples of spelt. All the three samples were first treated with hexane and the obtained extracts were used for the analysis of the fatty acid lipid components. The transesterification reaction was performed using TMSH (trimethylsulfonium hydroxide, 0.2M in methanol, and the fatty acids were esterified from acylglycerol to methyl-esters. In all analyzed extracts, the predominant component was methyl linoleate, followed by methyl oleate and methyl palmitate. The subsequent tests, performed by cluster analysis, were used to compare the hexane flour extracts of different types of spelt. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III46005 i br. TR 31066

 2. Correlation of the microstructure with viscosity and textural properties during milk fermentation by kombucha inoculum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vukić Vladimir R.

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to examine the changes in the microstructure, textural properties and viscosity of the gel formed during milk fermentation with kombucha inoculum and to establish a relationship between the microstructure and these properties. The values of the analyzed characteristics were measured during the gelation at 42°C at the following pHs: 5.4, 5.1, 4.8 and 4.6. The microstructure analysis revealed disappearance of coarse cluster structure and appearance of finer casein micelles network during fermentation. The obtained results showed significant differences in them viscosity and textural properties during fermentation, which is in accordance with their microstructure. The correlation of the examined properties and microstructure of the gel was established. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 46009

 3. Financing tourist activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vujović Slavoljub

  2014-01-01

  Full Text Available This paper researches which of the possible financing models (self-financing, loan, mutual fund, issuing securities and leasing is the most convenient for tourism financing on the grounds of opinions and views of student population. Taking into account that future social and economic development depends on student population, that in every society intellectual endeavor (science and art exists ever since man exists, that the overall progress of mankind is based on the great intellectual endeavor of former civilizations, as well as the fact that Western Serbia has remarkable natural and anthropogenic characteristics suitable for valorization for the purpose of tourism development, the research questions were formulated and the research was performed. The methods used were: analysis, correlation, deduction and induction. Field research has been of the primary importance and it was based on questionnaires, interviews and in-depth interview. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 46001 i br. 47007

 4. Stability of zirconia sol in the presence of various inorganic electrolytes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marković Jelena P.

  2013-01-01

  Full Text Available Zirconia sol was prepared from zirconium oxychloride solutions by forced hydrolysis at 102ºC. The prepared sol consisted of almost spherical, monoclinic, hydrated zirconia particles 61 nm in diameter. The stability of zirconia sol in the presence of various inorganic electrolytes (LiCl, NaCl, KCl, CsCl, KBr, KI, KNO3, and K2SO4 was studied by potentiometric titration method. Dependence of the critical concentration of coagulation (CCC on the dispersion pH was determined for all studied electrolytes. The critical coagulation concentration values, for all investigated electrolytes, are lower at higher pH. These values for all 1:1 electrolytes are equal in the range of experimental error. For a given pH value, CCCs of K2SO4 are 3-4 orders of magnitude lower than the corresponding values for 1:1 electrolytes. [Projekat Ministarstva nauke republike Srbije, br. III 45012

 5. Microstructure and properties of gravity sintered 316l stainless steel powder with nickel boride addition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Božić Dušan

  2016-01-01

  Full Text Available The present work demonstrates a procedure for synthesis of stainless steel powder by gravity sintering method. As an additive to the basic powder, NiB powder was added in the amount of 0.2 - 1.0 wt.%. Gravity sintering was done in vacuum, at the temperatures of 1100°C-1250°C, in the course of 3 - 60 min, using ceramic mould. Structural characterization was conducted by XRD, and microstructural analysis by optical and scanning electron microscope (SEM. Mechanical properties were investigated by tensile tests with steel rings. Density and permeability were determined by standard techniques for porous samples. Gravity sintered stainless steel with NiB addition had more superior mechanical and physico-chemical properties compared to stainless steel obtained by standard powder metallurgy procedures - pressing and sintering. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172005

 6. Myrtus comunis and Eucalyptus camaldulensis cytotoxicity on breast cancer cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hrubik Jelena D.

  2012-01-01

  Full Text Available In vitro cytotoxicity of methanol, ethyl acetate, n-buthanol, and water extracts of Myrtus communis L. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. was examined against two human breast cancer cell lines (MCF 7 and MDA-MB-231 using MTT and SRB assays. The results showed significant cytotoxic potential of examined extracts, with IC50 values ranging from 7 to 138 μg/ml for M. communis and 3-250 μg/ml for E. camaldulensis. The two plants generally expressed similar activity, and no significant difference in cell line’s sensitivity towards extracts was observed. The results indicate to M. communis and E. camaldulensis as candidates for thorough chemical analyses for identification of active compounds, and eventually for attention in the process of discovery of new natural products in the control of cancer. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173037 i br. 172058

 7. Antifungal activity of Helichrysum italicum (Roth G. Don (Asteraceae essential oil against fungi isolated from cultural heritage objects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stupar Miloš

  2014-01-01

  Full Text Available There is considerable interest in the use of essential oils as alternative methods to control micromycetes from cultural heritage objects. We investigated the chemical composition and antifungal activity of the essential oil of Helichrysum italicum. The main components of the oil were γ-curcumene (22.45%, α-pinene (15.91 % and neryl acetate (7.85 %. H. italicum essential oil showed moderate antifungal activity against fungi isolated from cultural heritage objects. The most susceptible fungi to oil treatment were Epicoccum nigrum and Penicillium sp., while the most resistant was Trichoderma viride. The H. italicum essential oil showed demelanizing activity against Aspergillus niger. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173032

 8. In vitro propagation of endangered Dianthus taxa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marković Marija

  2015-01-01

  Full Text Available The review of recent researches regarding the in vitro culture of 30 endangered Dianthus taxa is presented in this paper. Various in vitro protocols developed for selected rare and threatened Dianthus taxa are analysed in order to provide a useful synthesis of the data obtained with the main principles, techniques and recommendations for futher research and practice. The recapitulated data presented in this review can be used as a tool for the micropropagation of other endangered Dianthus taxa, enabling their propagation and obtaining a sufficient amount of plants for reintroduction. In addition, the obtained results represent the basis for ex situ conservation of the investigated taxa, especially for medium-term and long-term conservation (cryopreservation. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007

 9. Parasitoid complex of Zygaena filipendulae L. (Lepidoptera: Zygaenidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Žikić V.

  2013-01-01

  Full Text Available Caterpillars of Zygaena filipendulae Linnaeus were sampled during May and June in the Sićevo Gorge in southern Serbia. All parasitized larvae were found on grey elm trees (Ulmus canescens. During the short period before metamorphosis of Z. filipendulae, we found the whole specter of parasitoid wasps: Cotesia zygaenarum Marshall (Braconidae, Gelis agilis (Fabricius and Mesochorus velox Holmgren (Ichneumonidae, Elasmus platyedrae Ferrière and Pediobius sp. (Eulophidae, Eupelmus vesicularis (Retzius (Eupelmidae and Brachymeria tibialis (Walker (Chalcididae. Beside hymenopteran parasitoids, we found parasitoid flies from the family Tachinidae, Phryxe nemea (Meigen (Diptera. All 46 observed Z. filipendulae larvae found on grey elm trees were parasitized, but three pupae were found directly on Lotus corniculatus. Two species are newly reported as parasitoids of Z. filipendulae: E. platyedrae and Eupelmus vesicularis and three species (G. agilis, M. velox and E. platyedrae are new to the fauna of Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43001

 10. Anisotropy analysis of low cement concrete by ultrasonic measurements and image analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martinović Sanja P.

  2016-01-01

  Full Text Available The analized material was high alumina low cement castable sintered at three different temperatures. Influence of initial material anisotropy on the thermal shock resistance as well as changes of anisotropy level during the thermal shock were studied. Water quench test was used as an experimental method for the thermal stability testing. Surface anisotropy was analysed by image analysis and structural anisotropy using ultrasonic measurements. The results pointed out that the highest homogeinity and the lowest surface and structural anisotropy was for the samples sintered at 1600ºC. Surface anistoropy had prevailing infuence on behavior of material during the thermal shock, but the structural anisotropy should not be neglected. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 33007

 11. Obveznopravni odnosi u prijevozu živih životinja morem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivo Grabovac

  2006-08-01

  Full Text Available Prijevoz živih životinja morem spada u tzv. posebne prijevoze. Žive životinje su tijekom prijevoza izložene posebnim, samo njima kao živim bićima svojstvenim rizicima. Mjerodavne međunarodne konvencije i domaći propisi imaju neka posebna rješenja u prijevozu ove vrste robe, kojima je zapravo svrha omogućiti pogodniji pravni položaj prijevoznika. Autor u ovom radu ističe određene osobitosti u sadržaju prava i obveza ugovaratelja iz prijevoza živih životinja morem, a na temelju međunarodnih konvencija i nacionalnih propisa, osobito Pomorskog zakonika Republike Hrvatske.

 12. Monitoring the progressive increase of the longest episode of spontaneous movements in Guinea pig fetus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sekulić S.

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this work was to determine the changes in the duration of spontaneous movements in the guinea pig fetus after the appearance of its first movements. Every day from the 25th to the 35th gestation day, one fetus from each of twenty pregnant animals was examined by ultrasound. Fetal movements were observed for 5 min. The episode with the longest period of movement was taken into consideration and was recorded as: 3 s. Days 25 and 26 were characterized by episodes lasting 3 s (χ2 = 140.51 p <0.05. Tracking the dynamics of progressive increases in the longest episode of spontaneous movement could be a useful factor in estimating the maturity and condition of a fetus. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175006/2011

 13. Wine and the vine in Upper Moesia archaeological and epigraphic evidence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pilipović Sanja

  2013-01-01

  Full Text Available Vine-growing and winemaking in the area of the Roman province of Upper Moesia are looked at based on the information supplied by the ancient sources, and the archaeological and epigraphic evidence (inscriptions, artistic depictions, vinedressing and winemaking implements, drinking and transport vessels. Viniculture is associated with the Greco-Roman cultural orbit, while the native central-Balkan tribes typically consumed alcoholic beverages made from cereals. Therefore the goal of the research is to shed as much light as currently possible on the significance of vine-growing and wine in the life of the inhabitants of Upper Moesia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177012: Society, spiritual and material culture and communications in prehistory and early history of the Balkans

 14. Vinča-Belo Brdo, a late neolithic site in Serbia consideration of the macro-botanical remains as indicators of dietary habits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filipović Dragana

  2012-01-01

  Full Text Available The analysis of macro-botanical remains from the late Neolithic site of Vinča-Belo Brdo has provided first information on the range of crops and wild plants present at the site, and revealed their potential role as foodstuffs. The abundance and distribution of certain plant taxa across different archaeological deposits suggests to what extent they were used within the settlement. The analyzed plant remains also offer insight into the types of food consumed by Vinča residents and serve as a basis for inferring the seasonality and method of food provision/production and activities related to plant use. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177012: Society, spiritual and material culture and communications in prehistory and early history of the Balkans

 15. The first Cohort of Cretans, a roman military unit at Timacum Maius

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrović Vladimir P.

  2015-01-01

  Full Text Available Archaeological investigations on the site of Niševac (Timacum Maius have been conducted over a period of eight successive years by the Institute for Balkan Studies in collaboration with the Centre for Tourism, Culture and Sports of Svrljig and the French Bordeaux-based Ausonius Institute. The 2014 campaign came up with nine Roman bricks stamped with inscriptions of the First Cohort of Cretans (Cohors I Cretum built into the walls of a Roman bath. The inscriptions provide evi­dence for the character, chronology and history of the Roman settlement. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177012: Society, spiritual and material culture and communications in prehistory and early history of the Balkans

 16. New evidence for prehistoric copper metallurgy in the vicinity of Bor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapuran Aleksandar

  2016-01-01

  Full Text Available The last three years of archaeological investigations at the site Ru`ana in Banjsko Polje, in the immediate vicinity of Bor, have provided new evidence regarding the role of non-ferrous metallurgy in the economy of the prehistoric communities of north-eastern Serbia. The remains of metallurgical furnaces and a large amount of metallic slags at two neighbouring sites in the mentioned settlement reveal that locations with many installations for the thermal processing of copper ore existed in the Bronze Age. We believe, judging by the finds of material culture, that metallurgical activities in this area also continued into the Iron Age and, possibly, into the 4th century AD. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177020: Archaeology of Serbia: Cultural identity, integration factors, technological processes and the role of the central Balkans in the development of European prehistory

 17. Family planning among women in urban and rural areas in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antić Ljiljana

  2013-01-01

  Full Text Available Introduction. Family planning is an important aspect of population policy at the state level, because the demographic trends in Serbia are very unfavorable. Objective. The objective of this study was to examine the differences in family planning between the women in rural and urban areas of Serbia. Methods. This study represents the secondary analysis of the National Health Survey of the population in Serbia from 2006, which was conducted as a cross sectional study, on a representative sample of the population. Results. The respondents who used condoms as a method of contraception, were often younger, better educated, had better financial status, lived in Vojvodina, and had no children. Conclusion. Our study showed that there were differences in terms of family planning between the women of urban and rural areas, however, these differences could be explained by differences in age and education. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175025: National Health Survey of the Population of Serbia

 18. Acidity of selected industrial wood species in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Popović Mlađan

  2016-01-01

  Full Text Available The acidity of wood has an important role in many areas of wood applications. Hence, this paper presents a study on the acidity of beech, fir and poplar, as the representatives of the most industrially utilized wood species in Serbia. The contents of both the soluble and insoluble acids were determined through the extraction methods with cold distilled water and sodium acetate solution, respectively, followed by the titration with sodium hydroxide solution. The acidity strongly differs among the three wood species used in this research. The amount of insoluble acids was the highest in fir, almost twice as much than in poplar, and about 68 % higher than in fir wood species. Such differences also showed a strong correlation with the gel times of UF adhesive mixes with hot water extracts. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TP 31041: Establishment of Wood Plantations Intended for Afforestation of Serbia

 19. Copper tolerance of Trichoderma species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jovičić-Petrović Jelena

  2014-01-01

  Full Text Available Some Trichoderma strains can persist in ecosystems with high concentrations of heavy metals. The aim of this research was to examine the variability of Trichoderma strains isolated from different ecosystems, based on their morphological properties and restriction analysis of ITS fragments. The fungal growth was tested on potato dextrose agar, amended with Cu(II concentrations ranging from 0.25 to 10 mmol/l, in order to identify copper-resistant strains. The results indicate that some isolated strains of Trichoderma sp. show tolerance to higher copper concentrations. Further research to examine the ability of copper bioaccumulation by tolerant Trichoderma strains is needed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31080 i br. III 43010

 20. Development of geoportal for landslide monitoring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sladić Dubravka

  2012-01-01

  Full Text Available The paper presents the implementation of geoportal for landslide monitoring which which includes two subsystems: a system for acquisition, storage and distribution of data on landslides and real time alert system. System for acquisition, storage and distribution of data on landslides include raster and vector spatial data on landslides affected areas, as well as metadata. Alert system in real time is associated with a sensor for detecting displacement, which performs constant measurements and signals in case of exceeding the reference value. The system was developed in accordance with the standards in the field of GIS: ISO 19100 series of standards and OpenGIS Consortium and is based on service-oriented architecture and principles of spatial data infrastructures. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR37017: Modeliranje stanja i strukture padinskih procesa primenom GNSS i tehnologija skeniranja laserom i georadarom

 1. Trends of forest area and population and the impact of population on forest area per hectare in Serbia without APS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ranković Nenad

  2012-01-01

  Full Text Available Socio-economic changes throughout history have shaped the attitude towards the forest and most significant ones are changes in terms of population. Over the centuries population and population density have had a significant impact on deforestation and the reduction of forest areas. Therefore, it is important to check what kind of trends are concerned and how population growth affects forest areas, forest cover and forest area per capita. These elements are important for assessing the direction, intensity of activity and the degree of success in the implementation of all forest policy measures in Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007: Istraživanja klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje, podprojekat, br. 43007/16-III: Socio-ekonomski razvoj, ublažavanje i adaptacija na klimatske promene

 2. A portrait oil lamp from Pontes: Possible interpretations and meanings within early Byzantine visual culture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petković Sofija

  2015-01-01

  Full Text Available The subject of this paper is a fragmented oil-lamp, discovered at Pontes (east Serbia dated to the 6th century, whose handle ending is shaped as a woman’s head. The question posed in this paper is whether the image of this woman could be identified as a portrait of some particular person or if it is just as a pictorial sign with some complicated symbolic meaning. The suggested identification alludes to the image of some of the empresses from the second half of the 6th century. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177007: Romanisation, urbanisation and transformation of urban centres of civil, military and residential character in Roman provinces in the territory of Serbia i br. 47018: Viminacium, Roman city and military camp - research of the material and non material culture of inhabitants by using the modern technologies of remote detection, geophysics, GIS, digitalization and3D visualization

 3. Observations on the oldest known icons of the Monastery of King Marko (I: The issue of the patronage of Helena Dragaš and the inscription on the shield of St Demetrios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marković Miodrag

  2013-01-01

  Full Text Available The paper refutes the assumption of Petar Miljković-Pepek that the oldest icons in the treasury of Monastery of King Marko were painted between 1395 and 1405, as a gift the Byzantine empress Helena Dragaš made to the monastery so as to ensure a yearly memorial service for her tragically killed father Constantine. The part of the inscription on the icon of St Demetrios, on which the assumption was based, has been differently interpreted here: it is not actually related to empress Helena but to the military title of Thessalonian megalomartyr, like the rest of the inscription. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177036: Srpska srednjovekovna umetnost i njen evropski kontekst

 4. Analysis of axially symmetric wire antennas by the use of exact kernel of electric field integral equation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krneta Aleksandra J.

  2016-01-01

  Full Text Available The paper presents a new method for the analysis of wire antennas with axial symmetry. Truncated cones have been applied to precisely model antenna geometry, while the exact kernel of the electric field integral equation has been used for computation. Accuracy and efficiency of the method has been further increased by the use of higher order basis functions for current expansion, and by selecting integration methods based on singularity cancelation techniques for the calculation of potential and impedance integrals. The method has been applied to the analysis of a typical dipole antenna, thick dipole antenna and a coaxial line. The obtained results verify the high accuracy of the method. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-32005

 5. Facile synthesis of water-soluble curcumin nanocrystals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marković Zoran M.

  2015-01-01

  Full Text Available In this paper, facile synthesis of water soluble curcumin nanocrystals is reported. Solvent exchange method was applied to synthesize curcumin nanocrystals. Different techniques were used to characterize the structural and photophysical properties of curcumin nanocrystals. We found that nanocurcumin prepared by this method had good chemical and physical stability, could be stored in the powder form at room temperature, and was freely dispersible in water. It was established that the size of curcumin nanocrystals was varied in the range of 20-500 nm. Fourier transform infrared spectroscopy and UV-Vis analyses showed the presence of tetrahydrofuran inside the curcumin nanocrystals. Also, it was found that nanocurcumin emitted photoluminescencewith yellow-green colour. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172003

 6. OBDAVČITEV PRAVNIH OSEB IN OLAJŠAVE V LETU 2010

  OpenAIRE

  Rokavec, Andreja

  2011-01-01

  Davčni sistem Republike Slovenije je dokaj zapleten in ima več različnih interpretacij, kar večkrat pomeni oteženo delo. V Sloveniji področje obdavčitve pravnih oseb obravnava Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, ki je prišel v veljavo leta 2007,in ima vsako leto spremembe posameznih členov in razne dopolnitve, za čim boljši davčni sistem, s katerim Slovenija ureja obveznosti plačevanja davka od dohodka pravnih oseb. ZDDPO-2 ali Zakon o davku od dohodka pravnih oseb ureja in določa t...

 7. HIL evaluation of control unit in grid-tied coverters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Porobić Vlado B.

  2016-01-01

  Full Text Available Hardware-in-the-Loop (HIL emulation is poised to become unsurpassed design tool for development, testing, and optimization of real-time control algorithms for grid connected power electronics converters for distributed generation, active filters and smart grid applications. It is strongly important to examine and test how grid connected converters perform under different operating conditions including grid disturbances and faults. In that sense, converter’s controller is a key component responsible for ensuring safe and high-performance operation. This paper demonstrates an example how ultra-low latency and high fidelity HIL emulator is used to easily, rapidly and exhaustively test and validate standard control strategy for grid connected power electronics converters, without need for expensive hardware prototyping and laboratory test equipment. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 042004 and by the Provincial Secretariat for Science and Technological Development of AP Vojvodina under contract No. 114-451-3508/2013-04

 8. The influence of drought on the occurrence of aflatoxins in maize

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kos Jovana J.

  2013-01-01

  Full Text Available In this study, a total of 78 maize samples harvested during September and October 2012 in Vojvodina were analyzed. Presence of aflatoxins (AFs was deter­mined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA method. Among the 78 analyzed maize samples, even 44 (56.4% samples were contaminated with AFs. Concentration interval between 1-10 μg/kg, 10-50 μg/kg and 50-80 μg/kg were found in 23.1%, 17.9% and 15.4% of analyzed maize samples, respectively. It was supposed that prolonged drought during spring and summer of 2012 had a great influence on high contamination frequency and concentration of AFs. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46001

 9. The use of artificial neural networks for mathematical modeling of the effect of composition and production conditions on the properties of PVC floor coverings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radovanović Rajko M.

  2017-01-01

  Full Text Available The application of PVC floor coverings is strongly connected with their end-use properties, which depend on the composition and processing conditions. It is very difficult to estimate the proper influence of the production parameters on the characteristics of PVC floor coverings due to their complex composition and various preparation procedures. The effect of different processing variables (such as time of bowling, temperature of bowling and composition of PVC plastisol on the mechanical properties of PVC floor coverings was investigated. The influence of different input parameters on the mechanical properties was successfully determined using an artificial neural network with an optimized number of hidden neurons. The Garson and Yoon models were applied to calculate and describe the variable contributions in the artificial neural networks. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45022

 10. Testing methods for antimicrobial activity of TiO2 photocatalyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Markov Siniša L.

  2014-01-01

  Full Text Available In recent years, a lot of commercial TiO2 photocatalyst products have been developed and extensively studied for prospective and safe antimicrobial application in daily life, medicine, laboratories, food and pharmaceutical industry, waste water treatments and in development of new self-cleaning and antimicrobial materials, surfaces and paints. This paper reviews the studies published worldwide on killing microorganisms, methods for testing the antimicrobial activity, light sources and intensities, as well as calculation methods usually used when evaluating the antimicrobial properties of the TiO2-based products. Additionally, some strengths and weaknesses of the available methods for testing the antimicrobial activity of TiO2 photocatalyst products have been pointed out.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45008

 11. Appearance of high submerged cavitating jet: The cavitation phenomenon and sono luminescence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hutli Ezddin

  2013-01-01

  Full Text Available In order to study jet structure and behaviour of cloud cavitation within time and space, visualization of highly submerged cavitating water jet has been done using Stanford Optics 4 Quick 05 equipment, through endoscopes and other lenses with Drello3244 and Strobex Flash Chadwick as flashlight stroboscope. This included obligatory synchronization with several types of techniques and lenses. Images of the flow regime have been taken, allowing calculation of the non-dimensional cavitation cloud length under working conditions. Consequently a certain correlation has been proposed. The influencing parameters, such as; injection pressure, downstream pressure and cavitation number were experimentally proved to be very significant. The recordings of sono-luminescence phenomenon proved the collapsing of bubbles everywhere along the jet trajectory. In addition, the effect of temperature on sono-luminescence recordings was also a point of investigation. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR35046

 12. Influences of hydrodynamic conditions, nozzle geometry on appearance of high submerged cavitating jets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hutli Ezddin

  2013-01-01

  Full Text Available Based on visualization results of highly-submerged cavitating water jet obtained with digital camera, the influences of related parameters such as: injection pressure, nozzle diameter and geometry, nozzle mounting (for convergent / divergent flow, cavitation number and exit jet velocity, were investigated. In addition, the influence of visualization system position was also studied. All the parameters have been found to be of strong influence on the jet appearance and performance. Both hydro-dynamical and geometrical parameters are playing the main role in behavior and intensity of cavitation phenomenon produced by cavitating jet generator. Based on our considerable previous experience in working with cavitating jet generator, the working conditions were chosen in order to obtain measurable phenomenon. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR35046

 13. Recoiling black holes in static and evolving dark matter halo potential

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Smole M.

  2015-01-01

  Full Text Available We follow trajectories of kicked black holes in static and evolving dark matter halo potential. We explore both NFW and Einasto dark matter density distributions. Considered dark matter halos represent hosts of massive spiral and elliptical field galaxies. We study critical amplitude of kick velocity necessary for complete black hole ejection at various redshifts and find that ~40% lower kick velocities can remove black holes from their host haloes at z = 7 compared to z = 1. The greatest difference between static and evolving potential occurs near the critical velocity for black hole ejection and at high redshifts. When NFW and Einasto density distributions are compared ~30% higher kick velocities are needed for complete removal of BHs from dark matter halo described by NFW profile. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176021: Visible and invisible matter in nearby galaxies: Theory and observations

 14. Regional characteristics of individual housing units in Serbia from the aspect of applied building technologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jovanović-Popović Milica

  2014-01-01

  Full Text Available Individual housing units in Serbia have been studied from the aspect of applied technical solutions. Analyzed data have been collected during a field research in accordance with the current administrative regional division, and they represent a basis for definition of regional typology of individual housing units. Characteristic types of objects of each region’s typology have been further analyzed. Upon these analyses regional characteristics of individual housing units regarding applied construction types, building technologies and materials have been defined and presented. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 36034: Investigation and Systematization of Serbian Housing in Context of Globalization and European Integration in the Framework of Quality and Living-Standard Improvement

 15. Corruption in health care: Victims of white coat crime in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasiljević-Prodanović Danica

  2015-01-01

  Full Text Available The subject of this paper is corruption in health care, with particular focus on some forms of corruption that occur in direct interaction between doctor and patient. These forms of corruption, conditionally called minor corruption, are usually included within the criminal offenses of bribery and abuse of official duty. The law stipulates that both offering and accepting a bribe are criminal offenses. The question that arises is who are the victims and who the perpetrators of “white coat” crime? The aim of this paper is to consider the phenomenological characteristics and mechanisms of minor corruption in health care. This paper presents the results of the exploratory study conducted in five medical institutions in Belgrade, during July 2014, on a convenient sample of health workers who were willing to speak about this sensitive topic. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179044: Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju

 16. Defectoscopy of direct laser sintered metals by low transmission ultrasonic frequencies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ebersold Zoran

  2012-01-01

  Full Text Available This paper focuses on the improvement of ultrasonic defectoscopy used for machine elements produced by direct laser metal sintering. The direct laser metal sintering process introduces the mixed metal powder and performs its subsequent laser consolidation in a single production step. Mechanical elements manufactured by laser sintering often contain many hollow cells due to weight reduction. The popular pulse echo defectoscopy method employing very high frequencies of several GHz is not successful on these samples. The aim of this paper is to present quadraphonic transmission ultrasound defectoscopy which uses low range frequencies of few tens of kHz. Therefore, the advantage of this method is that it enables defectoscopy for honeycombed materials manufactured by direct laser sintering. This paper presents the results of testing performed on AlSi12 sample. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI 172057

 17. Dynamics based modeling of wheeled platform for humanoid robot torso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrović Vladimir M.

  2016-01-01

  Full Text Available From the ancient mythology till the modern times, people were trying to build an artificial mechanical replica of themselves. Inspired by this long tradition of various engineering projects, we will hereby describe a partly humanoid robotic structure. Our robotic configuration is composed out of an anthropomimetic upper body, but instead of legs it uses a wheeled cart for the motion. In our research, this so-called semi-anthropomimetic structure has a four-wheeled cart. This work is aiming to analyze the behaviour of the robot that is exposed to different kind of external disturbances. Disturbances coming from the outside in the form of external forces (impulse and long term simulate the interactions of the robot and its ambience. Necessary simulations were thoroughly executed (in that way analyzing robotic balance and proper size of the cart is evaluated following the ZMP theoretical background. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-35003 i br. III-44008

 18. Purim: Transformation of the role of the holiday in the life of Belgrade Jewish community

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blagojević Gordana

  2016-01-01

  Full Text Available The focus of this research is on the function of the holiday Purim in the life of Belgrade Jewish community. In diachronic perspective we are looking at general and local characteristics of the holiday, and different levels of its celebration (private, public sphere. In the studied community this holiday has undergone a transformation from a religious to a secular feast followed by revitalization of its religious context. This paper analyzes the mechanisms of various levels of recovery and conceptualization of this holiday, on the institutionalized level and in the form of spontaneous personal initiatives. We are looking at different functions of this holiday in broad social context and their diachronic changes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177027: Multietnicitet, multukulturalizam, migracije savremeni procesi

 19. Population genetic characteristics of horse chestnut in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ocokoljić Mirjana

  2013-01-01

  Full Text Available The general population genetic characteristics of cultivated horse chestnut trees excelling in growth, phenotype characteristics, type of inflorescence, productivity and resistance to the leafminer Cameraria ohridella Deschka and Dimić were analyzed in Serbia. The analyzed population genetic parameters point to fundamental differences in the genetic structure among the cultivated populations in Serbia. The study shows the variability in all properties among the populations and inter-individual variability within the populations. The variability and differential characteristics were assessed using statistical parameters, taking into account the satisfactory reflection of the hereditary potential. The assessed differences in the vitality and evolution potential of different populations can determine the methods of horse chestnut gene pool collection, reconstruction and improvement. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 31041: Establishment of Wood Plantations Intended for a forestation of Serbia

 20. Natural diatomite (Rudovci, Serbia as adsorbent for removal Cs from radioactive waste liquids

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenadović S.

  2015-01-01

  Full Text Available The removal of Cs (I ions from aqueous solution was studied using natural diatomite as adsorption materials originated from Rudovci, Serbia. The microstructure of natural diatomite has been characterized by X-ray diffraction (XRD, scanning electron microscopy (SEM while the degree of Cs adsorption was evaluated by atomic emission spectroscopy. The cation exchange capacity (CEC values for natural diatomite was 50 meq/100g. Depending on whether the Cs adsorption occurred in the acidic and alkaline media at a temperature of 298.15 K in acidic media ΔG0 values was -12.674 kJ/mol, while in alkaline media ΔG0 was - 13.142 kJ/mol and a change of ΔS0 to 42.51 J/molK in acidic media and 44.08 J/molK in alkaline medium. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 45012

 1. Energy loss distributions of 7 TeV protons channeled in a bent silicon crystals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojanov Nace

  2013-01-01

  Full Text Available The energy loss distributions of relativistic protons axially channeled through the bent Si crystals, with the constant curvature radius, R = 50 m, are studied here. The proton energy is 7 TeV and the thickness of the crystal is varied from 1 mm to 5 mm, which corresponds to the reduced crystal thickness, L, from 2.1 to 10.6, respectively. The proton energy was chosen in accordance with the large hadron collider project, at the European Organization for Nuclear Research, in Geneva, Switzerland. The energy loss distributions of the channeled protons were generated by the computer simulation method using the numerical solution of the proton equations of motion in the transverse plane. Dispersion of the proton scattering angle caused by its collisions with the crystal’s electrons was taken into account. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45006

 2. Effect of plant extracts Kitaibelia vitifolia on antioxidant activity, chemical characteristics, microbiological status and sensory properties of Pirotski kachkaval cheese

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kurćubić Vladimir S.

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of our study was to evaluate the impact of cheese (Pirotski kachkaval fortification by polyphenols attributed to Kitaibelia vitifolia ethanol herb extract, applied in two different manners (added to the cheese curd after texturizing or sprayed on surface of cheese. Investigation of the used antioxidant effects of polyphenols, physic-chemical composition, microbiological quality and sensory properties of Pirotski kachkaval was undertaken. Antioxidant activity of conventional and fortified cheese was evaluated by five contemporary and compatible methods, and revealed a slight emphasis on phenol-linked antioxidant activity of fortified samples of cheese in comparison to samples of the control group. Fortified Pirotski kachkaval had higher sensory evaluation scores than the controls. Statistically significant (P 0.05. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46009 i br. OI 172016

 3. Chemometric approach to evaluate heavy metals’ content in Daucus Carota from different localities in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitic Violeta D.

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate heavy metal content in carrots (Daucus carota from the different localities in Serbia and assess by the cluster analysis (CA and principal components analysis (PCA the heavy metal contamination of carrots from these areas. Carrot was collected at 13 locations in five districts. Chemometric methods (CA and PCA were applied to classify localities according to heavy metal content in carrots. CA separated localities into two statistical significant clusters. PCA permitted the reduction of 12 variables to four principal components explaining 79.94% of the total variance. The first most important principal component was strongly associated with the value of Cu, Sb, Pb and Tl. This study revealed that CA and PCA appear useful tools for differentiation of localities in different districts using the profile of heavy metal in carrot samples. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172051

 4. Roles in violent interactions in early adolescence: Relations with personality traits, friendship and gender

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čolović Petar

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this study is to examine the relations between roles in violent interactions and personality traits (congruent to dimensions of Big Seven lexical model, number of friends, and gender. The study was conducted on a sample of 1095 elementary school students from Serbia (51.4% female, aged 11-14. The results revealed that membership in the victims group corresponds to smaller number of friends, low Extraversion, high Neuroticism and Conscientiousness and male gender, while higher Aggressiveness, Negative and Positive Valence, lower Neuroticism, and male gender increase the odds of membership in the bullies group. The role of bully-victims corresponds to smaller number of friends, higher Negative Valence and Neuroticism, and male gender. The results point to differences between roles in violent interaction with regard to patterns of personality traits and social behavior. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON179006: Psychological foundations of mental health: hereditary and environmental factors

 5. Investigation on antibacterial synergism of Origanum vulgare and Thymus vulgaris essential oils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojković D.

  2013-01-01

  Full Text Available Essential oils are well known as strong antimicrobial agents of plant origin. In spite of this, the antimicrobial synergism of essential oils isolated from different plant species is poorly investigated. The following study examines the synergism of the essential oils of Origanum vulgare L. and Thymus vulgaris L against pathogenic bacteria, Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium. First, the antibacterial effect of the oils was tested, and the minimal inhibitory concentrations (MIC of both oils were determined using the microdilution method. To test whether the oils act synergistically, every possible combination of essential oil concentrations was used in a dynamic checkerboard method. The results indicated that the oils indeed acted synergistically with fractional inhibitory concentration indexes of 0.45 and 0.50. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173032

 6. Direct determination of calcium, sodium and potassium in fermented milk products

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kravić Snežana Ž.

  2012-01-01

  Full Text Available The aim of this study was the investigation of the possibilities of direct determination of calcium, sodium and potassium in the commercial and kombucha-based fermented milk products by flame photometry. Two procedures were used for sample preparation: simple dilution with water (direct method and extraction with mineral acid. Calcium, sodium and potassium levels determined after mentioned sample preparation methods were compared. The results showed that the differences between the values obtained for the different sample treatment were within the experimental error at the 95% confidence level. Compared to the method based on extraction with mineral acid, the direct method is efficient, faster, simpler, cheaper, and operates according to the principles of Green Chemistry. Consequently, the proposed method for the direct determination of calcium, sodium and potassium could be applied for the rapid routine analysis of the mineral content in the fermented dairy products. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46009

 7. Political ecology of Bruno Latour

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birešev Ana

  2012-01-01

  Full Text Available The paper explores Latour’s conception of political ecology and its theoretical and political implications. The first part of the paper shows Latour’s critique of theoretical frameworks of scientific and political practices, which, in his opinion, constrain a true discussion on ecological crises by simplifying them and putting them into readymade interpretative models. The second part of the paper examines the notions - the collective, representation, propositions, articulation, and parliament of things - central to understanding Latour’s idea of involvement of humans and non-humans in politics. Finally, the paper explores the potentials and constraints of Latour’s idea of political community of new political subjects (hybrid entities, which is constituted in controversies and through controversies. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007

 8. IDENTIFIKASI LETAK DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nada Alifia

  2016-12-01

  The final result of this research is to find locations that have the potential as a green open space based on the needs of the community. The chosen location of which is distantly related to public facilities (eg religious facilities, near or on the river bank, located around the main street and in public facilities land. The quality of green open space is needed is to provide a sense of comfort, beauty, sustainability and public health. Functions and types of green open space which is expected by the public are parks and sports fields as a means of social activities for children, adolescents, adults and the elderly REFERENCES Budi Santoso, R. H. (2012. Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman. INERSIA , Vol. VIII No. 1. Departemen Dalam Negeri. (2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (1988. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 Tentang: Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan . Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Penataan Ruang. (2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum. Ida Bagos Mantra, K. d. (2012. Penentuan Sampel. Jakarta: LP3ES. Rushayati, dkk. (2011. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Distribusi Suhu Permukaan di Kabupaten Bandung. Jurnal Forum Geografi No.25/I/Juli ISSN 0852-2682 . Singarimbun, M. (2012. Metode dan Proses Penelitian. Jakarta: LP3ES

 9. Zaštita pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinko Hlača

  2010-12-01

  Full Text Available Pomorsko dobro oduvijek je bio prostor koji je kao najinteresantniji dio teritorija svake države, pa i Republike Hrvatske, bio izložen najrazličitijim nasrtajima (primjerice izgradnja marina, apartmanskih naselja, nasipanja mora i sl.. Granica pomorskog dobra počela je biti jako važna onoga časa kada su se na morskoj obali masovnije počeli graditi raznorazni objekti (vikendice, luke, plaže, turistički objekti i sl.. U Republici Hrvatskoj pomorsko dobro je opće dobro na kojem vlast ima država te ona za njega brine, održava ga i odgovara za njega. Prema mnijenju autora do sada se postupak određivanja granice pomorskog dobra te njezino evidentiranje u katastar i zemljišnu knjigu ne može ocijeniti zadovoljavajućom ocjenom. Ako se ima na umu da je prostor koji danas zauzima Republika Hrvatska često kroz povijest mijenjao državnu pripadnost onda i ne čudi anarhija na pomorskom dobru koja traje do danas. Stoga, sve do danas nije (razriješen problem stečenih prava na pomorskom dobru. Autori daju prikaz stvarnih prava za koja su mnijenja da se mogu smatrati stečenim na pravno valjan način. Nadalje, prikazuje se pravorijek Trgovačkog suda u Rijeci koji je razriješio (nevlasničke odnose u luci posebne namjene – brodogradilištu kao i pravorijek Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koji je razmatrao razlučna prava na narečenoj luci posebne namjene. Na kraju rada autori iznose svoj stav na razmatranoj problematici te moguća rješenja de lege ferenda.

 10. Uso de la ceniza volante de lignitos (c.v.l. como materia secundaria. Un resumen considerando especialmente la situación en la República Democrática Alemana (RDA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beyer, Lothar

  1989-06-01

  Full Text Available Not available.

  La presente publicación es un resumen sobre los trabajos ejecutados para el aprovechamiento de las cenizas volantes de lignito (c.v.l. en la República Democrática Alemana. Se consideran especialmente los resultados encontrados en patentes de invención y se involucran algunas veces trabajos de otros países con fines de comparación. Los aspectos claves cubren las investigaciones aplicativas para el uso de c.v.l. en la construcción civil, protección del ambiente y transformaciones químicas para obtener productos útiles. Se presentan conclusiones sobre perspectivas y se refleja el importante papel de los análisis físico-químicos para superar el empirismo en relación con el uso de c.v.l. [de] Nutzung von Braunkohlenfilterasche (BFA ais Sekundärrohstoff eine Übersicht unter besonderer Berücksichtigung der Situation in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR Die vorliegende Veröffentlichung ist eine Zusammenfassung der in der Deutschen Demokratischen Republik durchgeführten Arbeiten zur Anwendung der Braunkohlenfilterasche (BFA. Besonders werden die in Patenten beschriebenen Ergebnisse berücksichtigt, und zum Vergleich werden einige Arbeiten aus anderen Ländern einbezogen. Die Hauptaspekte beziehen sich auf angewandte Forschungsarbeiten zur Nutzung der BFA im Bauwesen, zum Umweltschutz und zur chemischen Umwandlung für die Herstellung nützlicher Stoffe. Es werden perspektivische Schluβfolgerungen gezogen, und es wird die bedeutende Rolle der physikalisch-chemischen Analytik zur Überwindung einer gewissen Empirie im Zusammenhang mit der Nutzung der BFA herausgestellt.

 11. REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Sahid

  2016-02-01

  Full Text Available Abstract Authority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia. With the division of the investigative authority of overlap and multiple interpretations of article 81 of Law No 35 of 2009 on Narcotics. This paper aims to analyze the rules of authority narcotics investigation of criminal offenses. This paper is based on research using the normative approach to law (statute approach and the conceptual approach (conceptual approach. The results showed that the regulation of narcotic crime investigation authority should be clarified and given limit, so in practice the rule of law is not a clash of authority between the National Narcotics Agency to police the Republic of Indonesia. As well as law enforcement agencies in carrying out their duties effectively and goes in accordance with the criminal justice system. Key words: authority investigation, crime, narcotics   Abstrak Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 81 Undang-undang tersebut. Kewenangan penyidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pembagian kewenangan penyidikan tersebut terjadi tumpang tindih dan multi tafsir terhadap Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan tentang kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach dan pendekatan konsep (Conceptual Approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika harus diperjelas dan diberi batasan, sehingga dalam praktek penegakan hukum tidak terjadi benturan

 12. Das Archiv der Familie Szwojnicki aus Borkłojnie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Mycio

  2017-11-01

  Full Text Available 2004 erwarb die Universitätsbibliothek in Thorn einen kleinen Bestand, das Privatarchiv der Familie Szwojnicki, die bis zum Zweiten Weltkrieg ihre Landgüter in Borkłojnie in der Republik Litauen inne hatte. Die von den nacheinander folgenden Familienvertretern gesammelten Materialien, die sich bis zum heutigen Tag bewährten, erlauben die wichtigsten Schicksale dieser Familie wiederherzustellen. Die Szwojnickis waren eine Familie der Landesbeamten. Im 19. Jahrhundert waren ihre Landgüter in Borkłojnie ein Hort, wo die polnischen Truppen während des Januaraufstandes unterstützt, geschützt und versorgt wurden. Die Landgüter wurden von 1897 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges von Zygmunt Szwojnicki verwaltet. In der Zwischenkriegszeit bemühte er sich aktiv um die Bewahrung der nationalen Identität der in der Republik Litauen lebenden Polen. 1946 wurde er zusammen mit anderen Polen in den polnischen Staat umgesiedelt. Das ganze Familienarchiv Szwojnickis ist einer der kleineren Archivbestände, die in der Universitätsbibliothek in Thorn aufbewahrt werden. Dazu gehörten insgesamt 12 Inventareinheiten. Das älteste Dokument in diesem Bestand stammt aus dem Jahr 1531, das jüngste aus dem Jahr 1946. Die erhaltenen Archivalien entstanden also innerhalb von über 400 Jahren. Sie schildern die Schicksale der Familie Szwojnicki und ihrer Landgüter in Borkłojnie. Der Archivbestand der Familie Szwojnicki ist ein typisches Beispiel von Familienakten des nicht so wohlhabenden polnischen Adels, der die Gebiete Litauens bewohnte. Es bewährten sich vor allem die Urkunden, die von den Ansprüchen der Familie auf den Adelstitel sowie auf die Landgüter zeugen, darüber hinaus: Matrikelakten, Testamente, Finanzurkunden sowie biografische Materialien in Bezug auf den letzten Eigentümer Zygmunt Szwojnicki.

 13. Lički i sjevernodalmatinski prostor u kontekstu suvremene regionalizacije Hrvatske

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Magaš

  2016-01-01

  Full Text Available Suvremeni županijski ustroj Republike Hrvatske kao i strateško autocestovno povezivanje hrvatskih regija, posebice srednjeg i južnog dijela jadranskog priobalja kroz lički prostor, određuju nove funkcionalne poveznice središnjeg dijela Jadranske Hrvatske. Nasuprot recidivima nekadašnjih podjela i razgraničenja hrvatskoga prostora od Osmanskog Carstva, Habsburške Monarhije i Mletačke Republike, kraj 20. i početak 21. stoljeća označili su obnovljene procese prometnog, gospodarskog i funkcionalnog povezivanja suvremenoga ličkog i sjevernodalmatinskog prostora, slične nekadašnjim procesima u antici i u razdobljima afirmacije prvotne hrvatske državne jezgre. Izgradnja autoceste unutar Jadransko jonskog koridora, usmjerenost na najbliže priobalno pročelje sa zračnom i pomorskim lukama, povezivanje turističkih kompleksa na potezu Novalja / Karlobag – Nin – Zadar – Biograd – Vodice – Šibenik – Primošten – Rogoznica s plitvičkim turističkim kompleksom, veći broj nacionalnih parkova i parkova prirode, potiču kroz neposredne i lako uočljive društvenogeografske procese novo, pojačano povezivanje. Tome pridonosi i razmjerno jednostavno i spontano prožimanje u sferi trgovine, prometa, bankarstva, uprave, školstva, sudstva, sigurnosti itd., što omogućuje, unatoč pojedinim, politički usmjeravanim ili naslijeđenim rješenjima te lokalnim prijeporima uvjetovanim razlikama i preklapanjima interesnih grupa, svrsishodno i učinkovito suvremeno životno povezivanje u gravitacijski jedinstveni i funkcionalan regionalni kompleks. Značenje postojećih i afirmiranih gravitacijskih središta, među kojima se Zadar kao staro razvojno žarište i čvorište na jadranskom hrvatskom pročelju ističe, od prvorazrednog je značenja, posebice u razdoblju demografske recesije ne samo manjih i ruralnih, nego i većih gradskih središta i ovoga regionalnog kompleksa, ali i čitave Hrvatske. Znanstveno i multidisciplinarno

 14. Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdul Muthalib Tahar

  2012-10-01

  Full Text Available Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2006 Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Berdasarkan Undang-undang tersebut, perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan ini tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia. Di samping itu Negara Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan, dan landas kontinen. Perairan Indonesia merupakan sumber daya hayati (perikanan, dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya merupakan sumber daya non-hayati bagi bangsa Indonesia. Perairan Indonesia juga dimanfaatkan oleh kapal-kapal Indonesia dan asing untuk navigasi antar pulau maupun antar Negara. Begitu besar manfaat dan pentingnya perairan Indonesia, di perairan Indonesia seringkali terjadi pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan perairan Indonesia, seperti pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing (illegal fishing, usaha penyelundupan barang-barang, keimigrasian, pembuangan limbah minyak dari kapal-kapal, dan lalu-lintas kapal yang tidak damai. Terhadap pelanggaran perundang-undangan ini perlu dilakukan penindakan; akan tetapi dalam upaya penindakan ini sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan di antara berbagai instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di perairan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, bahwa satu-satunya aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman Indonesia, serta ZEEI. Berdasarkan ketentuan UU No. 31

 15. Bhayangkara (Tafsir Visual Peristiwa Sejarah Perang Bubat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mochammad Sigit Ramadhan

  2017-06-01

  Full Text Available Abstrak. Menelusuri lebih jauh sejarah kepolisian, nama Bhayangkara yang tersemat di korps Kepolisian Republik Indonesia berasal dari nama pasukan Bhayangkara yang merupakan pasukan khusus yang dipimpin oleh Patih bernama Gajah Mada di masa Kerajaan Majapahit. Adanya kesamaan nama Bhayangkara yang menjadi nama lain korps Polisi Republik Indonesia dengan Bhayangkara yang merupakan pasukan khusus Kerajaan Majapahit, serta adanya kesamaan unsur penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum Bhayangkara di dua masa yang berbeda tersebut mendorong penulis untuk melakukan peninjauan kembali terhadap konsep Bhayangkara dulu dan sekarang. Pada karya tugas akhir ini penulis memposisikan diri sebagai penafsir sebuah peristiwa sejarah yang dituliskan secara visual berdasarkan intensi penulis sebagai otoritas yang berkuasa atas karya yang merupakan manifestasi penafsiran peristiwa sejarah. Penulis mempertanyakan identitas dan kuasa polisi melalui sebuah penafsiran kembali peristiwa sejarah Perang Bubat yang terjadi di abad ke-14, melalui medium seni grafis cetak tinggi cukilan kayu yang dalam sejarah perkembangannya digunakan juga sebagai media propaganda untuk menyebarkan sebuah pandangan terhadap suatu wacana sosial politik dalam sistem berpikir khalayak. Karya ini diharapkan dapat menjadi bahan tinjauan kritis dan pembelajaran atas kejadian yang terjadi berabad-abad silam dalam konteks kesekarangan untuk dimaknai sebagai peristiwa sejarah yang perlu dipahami dalam menyikapi masa depan.Kata kunci: bhayangkara; penafsiran; polisi; propaganda; sejarah; seni grafis.Bhayangkara (Visual Interpretation of the Bubat War Historical EventAbstract. Exploring the history of the Indonesian Police, the name Bhayangkara as contained in the Indonesian National Police corps comes from Bhayangkara, the elite guard in the Majapahit Kingdom that was commanded by Patih Gajah Mada. The similarity of the name Bhayangkara, which is another name of the Indonesian

 16. Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurensius Arliman S

  2016-11-01

  Full Text Available Abstract: Elections means implementation of the sovereignty of the people held in directly, general, free, confidential, honest, and fair in the Republic of Indonesia under Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The implementation of the election has a lot of dynamics, among others political boat fees are expensive, expensive campaign funds to political imagery, the cost of consultations and surveys are expensive as well as winning money politics. Financial disclosure is very important political party in an election, because a lot of the flow of the corruption that is used in the election. As a result, people do not believe in political parties, or some communities in Indonesia began to no longer sympathetic to the political party. The idea of political party financial disclosure regulations should be initiated carefully in Indonesian election codification plan. Forward Indonesia must have arrangements campaign funds or political funds transparent, accountable, and has strict sanctions and binding on the parties involved, so that people come back believing again to political parties, and assured political parties place to channel their aspirations in granting the right in elections  Abtrak: Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemilu memiliki banyak dinamika, antara lain biaya perahu politik yang mahal, dana kampanye yang mahal untuk politik pencitraan, ongkos konsultasi dan survei pemenangan yang mahal serta politik uang. Keterbukaan keuangan partai politik sangat penting didalam pelaksanaan pemilu, karena banyak aliran hasil korupsi yang dipakai dalam pemilu. Akibatnya masyarakat tidak percaya kepada partai politik, atau sebagaian masyarakat Indonesia mulai tidak lagi simpatik pada

 17. Potato Cyst Nematode in East Java: Newly Infected Areas and Identification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Happy Cahya Nugrahana

  2017-12-01

  Full Text Available Potato Cyst Nematodes (PCN, Globodera rostochiensis has noted to be a devastated pest on potato in Indonesia. It is listed as the A2 pest by Plant Quarantine of Republik Indonesia, and it was also being a highly concerned plant parasitic nematode species worlwide. Therefore, both intensive and extensive surveys should be done to monitor the spread of PCN, especially in East Java as one of the centre of potato plantations in Indonesia. The aim of this study was to study the distribution of PCN in four potato plantations in East Java, i.e. Batu, Magetan, Probolinggo, and Pasuruan which were located between 1,205 to 2,063 m above the sea level. Extraction and isolation of cysts from soil samples was done using Baunacke method, and it was followed by identification of the nematodes using morphological and molecular approaches according to Baldwin and Mundo-Ocampo. The results showed that PCN was found on all sampling sites, i.e. Batu (Sumber Brantas, Jurang Kuali, Tunggangan, Junggo, Brakseng; Magetan (Dadi, Sarangan, Singolangu; Probolinggo (Tukul, Pandansari, Ledokombo, Sumberanom, Wonokerto, Ngadas, Pasuruan (Wonokerto, Tosari, Ledoksari, Ngadiwono. Magetan and Pasuruan were noted as new infested areas in East Java. Both morphological and molecular methods showed that the species found on all sites was Globodera rostochiensis.   Intisari Nematoda Sista Kentang (NSK, Globodera rostochiensis telah tercatat sebagai hama yang menghancurkan tanaman kentang di Indonesia. NSK terdaftar sebagai Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina golongan A2 oleh Badan Karantina Pertanian Republik Indonesia, dan juga merupakan spesies nematoda parasit tanaman yang sangat merugikan di seluruh dunia. Oleh karena itu, baik survei intensif maupun ekstensif harus dilakukan untuk memantau penyebaran NSK, terutama di Jawa Timur sebagai salah satu sentra tanaman kentang di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari distribusi NSK pada empat daerah sentra

 18. KRISENZUSTÄNDE UND ANWENDUNG VON ZWANGSMASSNAHMEN IN DER PSYCHIATRIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesna Šendula Jengić

  2017-01-01

  Full Text Available In der Arbeit wird über die Phänomene der Aggressivität und Gewalt bei Menschen diskutiert, wobei man besonderen Wert auf die Personen mit seelischen Störungen legt. Krisenzustände und Gewaltverhalten gibt es nicht nur in der Psychiatrie. Es kann immer zu einem solchem Zustand und Verhalten kommen und jeder kann unter bestimmten Umständen sowohl Opfer als auch Täter sein. Multikausalität und Komplexität sowie auch individuelle Umstände und situationsbezogene Faktoren, welche zum Gewaltverhalten führen können, haben nur geringen Prognosekraft. Statistische Indikatoren andererseits können falsch positive und falsch negative Ergebnisse verbergen, wobei ein Fehler in der Einschätzung das Risiko zum Erscheinen eines Verhaltens drastisch erhöhen oder zum unrechtfertigten Entziehung der Freiheit führen kann. Zwangsmaβnahmen in der Psychiatrie sind nur ausnahmsweise anzuwenden, und zwar, wenn ein gefährliches Verhalten direkt das Leben und die Gesundheit einer Person oder einer Umgebung gefährdet. Darüber hinaus ist die Dauer von Zwangsmaβnahmen auch beschränkt. Die Gesetzesregulative, insbesondere das Gesetz über den Schutz von Personen mit seelischen Störungen (Amtsblatt der Republik Kroatien Nr. 76/2014 und die Ordnung über die Arten und die Weise der Anwendung von Zwangsmaβnahmen gegenüber den Personen mit schwierigen seelischen Störungen (Amtsblatt der Republik Kroatien Nr. 16/2015, dient als zusätzlicher Schutz der Rechte dieser Patientengruppe und schreibt die Arten und die Weise der Anwendung von Zwangsmaβnahmen sowie auch die Vorgehensweise. Zusätzliche Richtlinien und Vorgehensstrategien wurden auch von den Gesellschaften für Psychiatrie gegeben. In der Arbeit wird betont, dass bessere Bedingungen, Infrastruktur und Arbeitskräfte sowie auch ständige Entwicklung und Bewertung der Arbeitsqualität in der Psychiatrie erforderlich sind. Abschlieβend werden Standards und ethische Fragen in Betracht gezogen, wie

 19. Implementasi Framework Laravel Pada Aplikasi Pengolah Nilai Akademik Berbasis Web

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sari Susanti

  2017-04-01

  Abstrak  Nilai merupakan salah satu hal penting di sekolah. berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan menyebutkan bahwa hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi siswa masih diolah secara manual sehingga membutuhkan waktu lama dalam pengerjaannya. Untuk itu dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat mengolah nilai. Pembuatan aplikasi web pengolahan nilai siswa adalah salah satu solusi untuk mengatasi lambatnya pengolahan nilai. Aplikasi web pengolahan nilai ini dibuat menggunakan model waterfall yang mencakup : analisis, desain, pengkodean dan pengujian. pada website ini penilaian diproses berdasarkan standar kurikulum 2013 yang memiliki tiga kompetensi nilai yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil akhir dari ketiga nilai tersebut diproses menjadi nilai rapor. Pembuatan web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan penyimpanan basis data MySQL. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Aplikasi Web Pengolahan Nilai merupakan solusi yang membantu proses pengolahan nilai bagi wali kelas dan kemudahan bagi siswa untuk melihat nilainya.   Kata Kunci: Pengolahan Nilai, Aplikasi Web, Framework Laravel, Website, Kurikulum 2013.

 20. Modelling obsidian trade routes during late Neolithic in the south-east Banat region of Vršac using GIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marić Miroslav

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to reconstruct the possible trajectory of the movement of the obsidian that was brought to the region of present day Vršac from Carpathian 1 and Carpathian 2 sources, located between Košice and Miškolc (the present day border area between Hungary and Slovakia. This objective has been fulfilled using computer aided modelling performed within the constraints of geographic information system software based on the physical characteristics of the terrain and the reconstruction of paleoenvironmental and paleoclimatic conditions in the period of the late Neolithic. The second largest obsidian collection in the territory of Vinča culture originates from the site of Potporanj, south of Vršac. The abundance of finds indicates the importance this region had in the distribution of this resource during late Neolithic. In the paper the modelling of two different possibilities of land based distribution from the flow of the river Tisza are shown; the first from Perlez/Opovo (western route and the other from Mureє (northern route, i.e. present day Arad and Timiєoara. The modelled results indicate the existence of a settlement patterning close to the modelled pathways in the period of Vinča culture. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177012: Society, Culture and Communications in the Balkans in Proto - and Early History

 1. Changes of antioxidative enzymes in Impatiens walleriana L. shoots in response to genetic transformation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milošević Snežana

  2015-01-01

  Full Text Available Impatiens walleriana L. shoots were inoculated with Agrobacterium rhizogenes A4M70GUS and the effects of genetic transformation on the catalase (CAT, superoxide dismutase (SOD and peroxidase (POX activities in wounded region of stems and unwounded leaves were evaluated 10, 24, 240 and 720 hours after inoculation. Following Agrobacterum infection activities of plant antioxidative enzymes changed in a time-dependent manner indicating that dynamic processes occurred during plant-Agrobacterium interaction, plant cell transformation and formation of hairy roots. Appearance of hairy roots on wound sites of shoots was observed ten days after inoculation with A. rhizogenes and the root induction frequency was 100%. Among selected hairy root lines significant differences in growth rate and biomass production were observed and an average 3-fold increase in biomass production was observed for the best growing hairy root line compared with the untransformed roots. PCR analysis showed presence of uidA, rolB, rolC and rolD genes in all analyzed I. walleriana L. hairy root lines, while amplification fragment of rolA gene was detected in 83.3% transformed lines. Efficient transformation protocol for I. walleriana L described in this work offer possibilities to generate hairy root cultures for in vitro propagation of plant viruses. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31019

 2. Teachers’ perceptions of their own initiative: Collective initiative vs. personal initiative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Džinović Vladimir

  2013-01-01

  Full Text Available Current trends in education demand from teachers to exhibit proactive behaviour and assume responsibility for the implementation of changes in school practice. In that sense, it is important to study how teachers perceive their own initiative and to gain insight into the activities where such initiative is demonstrated. This study has been conceived as a mixed-methods research. The qualitative study implied forming four focus groups with subject teachers and class teachers (N=38, while the quantitative study entailed surveying 1441 teachers in forty primary schools in Serbia using the questionnaire constructed based on qualitative data. Data from focus groups were processed by qualitative thematic analysis, while the questionnaire data were processed by principal component analysis and univariate analysis of variance. The findings of the study have shown that teachers mostly demonstrate initiative through co­operative activities that include planning of joint teaching as well as conducting joint projects within school and with the local community actors. Teachers are least ready to demonstrate personal initiative and the initiative aimed at accomplishing considerable changes in school work. The concluding part includes the recommendations for encouraging teachers’ personal initiative and building organizational culture that would support such initiative. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. br. 47008: Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije i br. 179034: Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu

 3. Italian alder (Alnus cordata/Loisel./Desf. - new species for Allochtonous dendroflora of Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bobinac Martin

  2015-01-01

  Full Text Available The foreign tree species, Alnus cordata/Loisel./Desf. (Italian alder, (Betulaceae/Loisel./Duby, not previously recorded in the dendroflora of Serbia, is described in this paper. Italian alder trees in an experimental plot in the area of Erdevik, aged 11 years, show good vitality and fast growth, and bear fruits since their 10th year. Tree heights are in range from 10.4 to 16.2 m, and diameters at the breast height range from14.6 to 34.9 cm. The morphological properties of leaves, fruiting organs (“cones” and male catkins are in concordance with the values in literature sources, although they show great variability. Since the time of plantation establishment, the absolute minimum air temperature in the nearby meteorological station of Sremska Mitrovica was -26.50C, so it can be assumed that the species is frost hardy. On the basis of the researched properties of Italian alder, it can be concluded that this species can be cultivated in Serbia as an ornamental in urban areas and as a fast growing species in forest plantations for biomass production. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 31041: Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije

 4. Early national and international recommendations for X-ray and radiation protection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tesinska, E.

  2008-01-01

  The first three decades of pioneering work in the field of X-ray and natural radioactivity research and use took its toll all over the world because of lack of knowledge and caution. Coordinated, international cooperation in the field of X-ray and radium protection and standardization of measures was established after the World War I. The First and the Second International Congress of Radiology held in London in 1925 and in Stockholm in 1928 respectively, played a crucial role in it. Based on these congresses' initiatives and resolutions, the International X-ray Unit Committee and the International X-ray and Radium Protection Committee were established in 1828. The early recommendations on the international X-ray unit and on X-ray and radium protection, as passed by the Second International Congress of Radiology in Stockholm in 1928, are presented and compared with two related national initiatives, namely with the Memorandum No. 1 (July 1921) of the British X-ray and Radium Protection Committee, and with a draft of a legal measure regarding the X-ray and radium treatment regulation in Czechoslovakia, which was put together by the Czechoslovak Society of Radiology and the Vereinigung der deutschen Roentgenologen und Radiologen in der Tschechoslowakischen Republik in 1927 at a request of the Chamber of Doctor of Medicine for Bohemia and Moravia and in response to the international initiatives in that field. (author)

 5. Green infrastructure planning for cooling urban communities: Overview of the contemporary approaches with special reference to Serbian experiences

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marić Igor

  2015-01-01

  Full Text Available This paper investigates contemporary approaches defined by the policies, programs or standards that favor green infrastructure in urban planning for cooling urban environments with special reference to Serbian experiences. The research results reveal an increasing emphasis on the multifunctionality of green infrastructure as well the determination to the development of policies, guidelines and standards with the support of the overall community. Further, special importance is given to policies that promote ‘cool communities’ strategies resulting in the increase of vegetation-covered areas, what has contributed in adapting urban environments to the impacts of climate change. In addition, this research indicates the important role of local authorities and planners in Serbia in promoting planning policies and programs that take into consideration the role of green infrastructure in terms of improving climatic conditions, quality of life and reducing energy needed for cooling and heating. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 36035: Spatial, ecological, energy, and social aspects of developing settlements and climate change - mutual impacts i br. 43007: The investigation of climate change and its impacts, climate change adaptation and mitigation

 6. Primary energy savings using heat storage for biomass heating systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitrović Dejan M.

  2012-01-01

  Full Text Available District heating is an efficient way to provide heat to residential, tertiary and industrial users. The heat storage unit is an insulated water tank that absorbs surplus heat from the boiler. The stored heat in the heat storage unit makes it possible to heat even when the boiler is not working, thus increasing the heating efficiency. In order to save primary energy (fuel, the boiler operates on nominal load every time it is in operation (for the purpose of this research. The aim of this paper is to analyze the water temperature variation in the heat storage, depending on the heat load and the heat storage volume. Heat load is calculated for three reference days, with average daily temperatures from -5 to 5°C. The primary energy savings are also calculated for those days in the case of using heat storage in district heating.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 33051: The concept of sustainable energy supply of settlements with energy efficient buildings

 7. Analisis Pengaruh Perubahan Peraturan Perpajakan Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamad Khoiru Rusydi

  2010-12-01

  Full Text Available Construction service business sector is one of the sectors that experience a rapid growth after economic crisis in 1998. In 2002, the value of capitalization industry reached up to Rp.110,052 billion and kept on increasing up to Rp 173,44 billion in 2005. There are 96.000 registered taxpayers both personal and corporate. However, the increasing capitalization is not comparable to the increasing tax collection (PPh article 23. For example in 2005 when the value of capitalization was Rp. 173,44 billion, the contribution of tax for this sector reached only Rp 1,7 trilliun or 1%. Such discrepancy urges the government to establish regulation namely Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 on Tax of Construction Business Service. This regulation is an amendment of Peraturan Perpajakan Nomor 140 Tahun 2000. There is a change in project gross profit tariff and its final treatment based on its classification. Less than a year later, debates surrounding this regulation gave way to a new regulation Nomor 40, 2009. This article is aimed to analyze the discrepancy caused by the three regulations. There is a significant change of 1.4% for planning and controlling service. There is 2.35% change of tariff for executor service provider.

 8. Urban transport energy consumption: Belgrade case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jovanović Miomir M.

  2015-01-01

  Full Text Available More than half of the global population now lives in towns and cities. At the same time, transport has become the highest single energy-consuming human activity. Hence, one of the major topics today is the reduction of urban transport demand and of energy consumption in cities. In this article we focused on the whole package of instruments that can reduce energy consumption and transport demand in Belgrade, a city that is currently at a major crossroad. Belgrade can prevent a dramatic increase in energy consumption and CO2 emissions (and mitigate the negative local environmental effects of traffic congestion, traffic accidents and air pollution, only if it: 1 implements a more decisive strategy to limit private vehicles use while its level of car passenger km (PKT is still relatively low; 2 does not try to solve its transport problems only by trying to build urban road infrastructure (bridges and ring roads; and 3 if it continues to provide priority movement for buses (a dominant form of public transport, while 4 at the same time developing urban rail systems (metro or LRT with exclusive tracks, immune to the traffic congestion on urban streets. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 37010

 9. Ni(II immobilization by bio-apatite materials: Appraisal of chemical, thermal and combined treatments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šljivić-Ivanović Marija

  2016-01-01

  Full Text Available Animal bones are natural and rich source of calcium hydroxyapatite (HAP, which was found to be a good sorbent material for heavy metals and radionuclides. Various treatments can reduce the content of bone organic phase and improve sorption properties. In this study, sorption capacities of raw bovine bones (B and samples obtained by chemical treatment with NaOH (BNaOH, by heating at 400 oC (B400 and by combined chemical and thermal treatment (BNaOH+400, were compared, using Ni(II ions as sorbates. Maximum sorption capacities increased in the order BRepublike Srbije, br. III 43009

 10. Assessment of heavy metal pollution of topsoils and plants in the City of Belgrade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrejić Gordana

  2016-01-01

  Full Text Available In order to assess heavy metal pollution in the city of Belgrade (Serbia concentrations of V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd and Pb were measured on 18 topsoil samples collected in the proximity to central urban boulevards and in urban parks. In addition, concentrations of specified elements were determined in leaves of three evergreen plant species Buxus sempervirens L., Mahonia aquifolium (Pursh Nutt. and Prunus laurocerasus L. so as to estimate their sensitivity to heavy metal pollution. Even though various types of soils from different quarts of Belgrade were sampled, their heavy metal contents were very similar, with somewhat higher concentrations of almost all elements detected in the proximity to high traffic roads. Generally, concentrations of heavy metals in leaves of investigated plant species paralleled the heavy metal concentrations found in their respective soils and were higher in plants sampled from boulevards then from urban parks. Since investigated plant show no visible injuries induced by detected heavy metal pollution these species are suitable for the successful urban landscaping. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173030

 11. Dendrochronological research in an artificially established sessile oak stand in the area of Fruška Gora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stajić Branko

  2014-01-01

  Full Text Available This paper presents the first regional research of the chronologies of sessile oak trees and definition of the local (master chronology of sessile oak in the area of Fruška Gora. In addition, the aim of this study is to determine the strength of the common signal in the growth of sessile oak and its dendroclimatological potential under the given conditions. The quality of the local series of radial increment (chronology and the strength of the common and climatic signals were evaluated using the following parameters: average mean sensitivity, expressed population signal, signal-to-noise ratio and the variance explained by eigenvectors in the procedure of analysis of the principal components. The results have shown that the obtained master chronologies are of satisfactory quality and reliability, and that they contain a sufficient general common ”signal”, which is a characteristic of all analyzed trees that can be processed in all dendroclimatological analyses. It was concluded that, under the investigated site conditions, sessile oak showed low to medium sensitivity of reaction to the modifications of environmental conditions in the past 90 years. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije

 12. Can there be an immoral morality? Dark personality traits as predictors of moral foundations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Međedović Janko

  2016-01-01

  Full Text Available Previous researches have shown that some aspects of Moral foundations do not correlate with indicators of immoral behavior, or even have positive correlations with them. The aim of this study was to explore the relations of Moral foundations with general (HEXACO personality model and “dark” personality traits (psychopathy, Machiavellianism, narcissism and sadism. Data was gathered via on-line survey (N=402; 70% females. The results have shown that Openness is the best predictor from the set of basic personality traits: It has positive relations with Harm/Care and Fairness/Reciprocity and negative with the other three moral foundations. Psychopathy was negatively associated with Harm/Care and positively with Ingroup/Loyalty foundation. Machiavellianism was a positive predictor of Ingroup/Loyalty and Authority/ Respect. Results confirmed the existence of fundamental differences between moral foundations. Ingroup/Loyalty and Authority/Respect are partly based on immoral personal dispositions, which bring into question their conceptual status as human moral foundations. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47011: Crime in Serbia: phenomenology, risks and the possibilities of social intervention

 13. Well-being, capabilities and philosophical practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bulatović Aleksandra

  2014-01-01

  Full Text Available The concept of well being has become the main criterion to assess quality of life in contemporary society. Individual well-being describes the individual quality of life, while social well-being refers to quality of life in a society. Given that well-being has a multitude of dimensions, a unique definition of it is elusive to scholars. In this article social well-being is conceptualised as a dynamic process within the context set by social integration as one’s relationship to society and the community. This includes the quality of interaction between the individual and society and one’s ‘social actualisation’ understood as the realisation of one’s social capacities. Social actualisation also involves one’s ability to influence social processes and to benefit from social cohesion, which consists, in any society, of the quality, organisation and functioning of the social world. Hence the ability to impact society is an integral part of individual well being. This paper suggests that philosophical practice as a new paradigm in the humanities holds out promise for the improvement of both individual and social well-being. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47011: Crime in Serbia: Phenomenology, Risks and Possibilities for Social Intervention

 14. The role of human resources on the economy: A study of the Balkan EU member states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vuković Darko B.

  2015-01-01

  Full Text Available In this paper we analyze the impact of the quality of human capital on the main economic indicators of South-Eastern Europe countries [SEE] at the NUTS 2 level. The subjects of this research are the human capital indicators of regional competitiveness. The quality of human capital depends largely on the age structure of the population and the quality of education. Those regions, which have the highest percentage of the working-age population and highly educated people, are able to achieve higher productivity and gain a competitive advantage over other regions. As main indicators of the quality of human capital we identified: population; persons aged 25-64 with tertiary education attainment; students in tertiary education and participation of adults aged 25-64 in education and training and human resources in science and technology. As main economic indicators, we identified: regional gross domestic product; employment and income of households. The aim of this paper is to determine whether there is a correlation between the indicators of the quality of human capital and economic indicators. As a main methodology we have used the correlation coefficient which shows interdependence of the analyzed indicators. As part of our analysis, we consider only EU member states that belong to the SEE countries: Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria and Greece. We conclude that in all countries there is a high multiple correlation coefficient between the indicators human resources in science and technology, number of students and employment. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007 III

 15. The connection between solar wind charged particles and tornadoes: Case analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radovanović Milan M.

  2013-01-01

  Full Text Available The temperature of charged particles coming from the Sun ranges from several hundred thousands to several millions °C, in extreme cases. Theoretical possibilities of the hydrodynamic air mass seizing by charged particles, i. e. solar wind, are discussed in this paper. On one hand, they are characterized by extremely high temperatures, on the other, by the compression of cold air at an approximate altitude of 90 km towards the top of the cloud of the cyclone, they influence the phenomenon of extremely low temperatures. By using the Mann-Whitney U test we have tried to determine the potential link between certain indicators of solar activity and resulting disturbances in the atmosphere. Analyzed data refer to global daily values for the 2004-2010 period. Our results confirm the possibility of coupling between the charged particles and the vortex air mass movements, based on which a more detailed study of the appearance of a tornado near Sombor on May 12th, 2010, was carried out. It has also been proven that there are grounds for a causality between the sudden arrival of the solar wind charged particles, i. e. protons, and the appearance of a tornado. Based on the presented approach, elements for an entirely novel prediction model are given. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III47007 i br. 176008

 16. Influence of friction stir welding parameters on properties of 2024 T3 aluminium alloy joints

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eramah Abdsalam M.

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this work is to analyse the process of friction stir welding (FSW of 3mm thick aluminium plates made of high strength aluminium alloy - 2024 T3, as well as to assess the mechanical properties of the produced joints. FSW is a modern procedure which enables joining of similar and dissimilar materials in the solid state, by the combined action of heat and mechanical work. This paper presents an analysis of the experimental results obtained by testing the butt welded joints. Tensile strength of the produced joints is assessed, as well as the distribution of hardness, micro-and macrostructure through the joints (in the base material, nugget, heat affected zone and thermo-mechanically affected zone. Different combinations of the tool rotation speed and the welding speed are used, and the dependence of the properties of the joints on these parameters of welding technology is determined. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 34018 i br. TR 35006

 17. Lipid oxidative changes in traditional dry fermented sausage Petrovská klobása during storage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šojić Branislav V.

  2014-01-01

  Full Text Available The influence of drying and ripeninig conditions (traditional and industrial in the production of dry fermented sausage Petrovská klobása, on fatty-acid composition and oxidative changes in lipids, during 7 months of storage, was investigated. During the storage period, the sum of unsaturated fatty acids and the content of free fatty acids were significantly higher (p<0.05, while the content of malondialdehyde was significantly lower in the sausage subjected to traditional conditions of drying and ripening. At the end of the storage period, contents of pentanal and hexanal in the sausage subjected to traditional conditions of drying and ripening (4.03 μg/g and 1.67 μg/g, respectively were significantly lower (p<0.05 in comparison with these contents in the sausage subjected to industrial conditions of drying and ripening. Traditional conditions of drying and ripening at lower temperatures have led to lower oxidative changes in lipids in traditional dry fermented sausage Petrovská klobása during storage period. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31032

 18. Krasnodar Krai - agro-industrial giant and tourist jewel of the Russian Federation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bukvić Rajko M.

  2014-01-01

  Full Text Available This article provides a geographic and socio-economic description of Krasnodar Krai, one of the federal subjects of the complexly organized Russian Federation. Its size and population are comparable to the ones of smaller European countries, such as Austria, Czech Republic, Republic of Ireland or Denmark, Finland and Slovakia. In comparison to Serbia, this region is somewhat smaller and less densely populated. Its landscape and climate diversity, as well as an abundance of natural resources make a good starting point for a further economic and social development of the region. The agro-industrial complex and tourism are especially developed in this region and are considered its strong points both within Russia and outside its borders. The level of industrial cooperation between Serbia and Russia is considerably lower than in the times of SFRY and USSR. However, it will certainly increase in the future, leading to an intensification of cooperation with Krasnodar region which will not only be based on trade relations. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007

 19. Metallic ion release from biocompatible cobalt-based alloy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dimić Ivana D.

  2014-01-01

  Full Text Available Metallic biomaterials, which are mainly used for the damaged hard tissue replacements, are materials with high strength, excellent toughness and good wear resistance. The disadvantages of metals as implant materials are their susceptibility to corrosion, the elastic modulus mismatch between metals and human hard tissues, relatively high density and metallic ion release which can cause serious health problems. The aim of this study was to examine metallic ion release from Co-Cr-Mo alloy in artificial saliva. In that purpose, alloy samples were immersed into artificial saliva with different pH values (4.0, 5.5 and 7.5. After a certain immersion period (1, 3 and 6 weeks the concentrations of released ions were determined using Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrophotometer (ICP-MS. The research findings were used in order to define the dependence between the concentration of released metallic ions, artificial saliva pH values and immersion time. The determined released metallic ions concentrations were compared with literature data in order to describe and better understand the phenomenon of metallic ion release from the biocompatible cobalt-based alloy. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46010 i br. ON 174004

 20. Subjective experience of architectural objects: A cross-cultural study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marković Slobodan

  2016-01-01

  Full Text Available The purpose of the present study was to compare Serbian and Japanese participants in their subjective experience of Serbian and Japanese architectural objects. Subjective experience was operationalized through the ratings on the bipolar scales (e.g. pleasant-unpleasant. In the Preliminary study 1, a set of twelve rating scales was generated. In the Preliminary study 2 twelve Serbian and twelve Japanese architectural objects were specified. In the main experiment two groups of participants, twenty-one Serbian and twenty Japanese, rated twelve Serbian and twelve Japanese objects. A factor analysis extracted three dimensions of subjective experience: Beauty, Firmness and Fullness. Analysis of variance have shown that both Serbian and Japanese participants agreed that Japanese architectural objects looked more beautiful and firmer than Serbian objects. These finding is generally in line with perceptualist hypothesis that stimulus constraints are more effective than culture. However, interactions revealed some cultural differences that are consistent with culturalist hypothesis: compared to Serbian participants, Japanese participants rated Japanese architectural objects as more beautiful, whereas, compared to Japanese, Serbian participants rated Serbian objects as less fragile and emptier than Japanese objects. Generaly, our study have shown that Serbian (Western and Japanese (Eastern participants show general similarity in their subjective experience of architectural objects. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179033

 1. Nature as an inspiration and a context for learning and teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anđelković Slađana

  2014-01-01

  Full Text Available This paper is a position of contextual and holistic approach, and on the principles of constructivist theory examines the role of natural resources in the teaching and learning process. In the center of interest by the possibility of establishing a partnership relationship with nature in the process of teaching and learning, where nature appears as an asset, source and target classes. The aim is to get through the display and analysis of theoretical approaches to nature as a context for learning and teaching perceive from the perspective of affirmation contextual, holistic, active, investigative approach to teaching. This will promote new teaching strategies in order to change the classical approach to teaching and learning process and open up new opportunities to increase the share of after-school space in order to create teaching situations. Results of the analysis of theoretical starting points in particular knowledge of the value of contextual and holistic learning, achieving partnership with nature, in favor of modern theories in which it promotes active student positions close to reality in the process of construction of knowledge systems. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179060: Models of assessment and strategies of upgrading the quality of education in Serbia and br. 179074: Tradition, modernization and national identity in Serbia and the Balkans in the process of European integrations

 2. Yugoslav teachers in Argentina 1939-1944

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefanović-Banović Milesa

  2014-01-01

  Full Text Available In this paper we present reports of Yugoslav teachers who held classes to immigrants in Argentina 1939-1944, organized by the government of Kingdom of Yugoslavia. Teachers’ reports to Yugoslav Embassy in Buenos Aires testify of Kingdom of Yugoslavia efforts to oppose assimilation and promote and strengthen “Yugoslav national unity”. The reports also describe general social circumstances of Yugoslav immigrants, show various details from their everyday life and contain valuable data on numerous political, economic, social and cultural problems of this diaspora in Argentina and their relationship with motherland. We believe that archive materials presented in this paper opens numerous questions which could be topics of separate researches. Some of them could be the following: To which extent the teachers’ reports represented the actual situation and to which they were shaped to match policy and expectations of Kingdom of Yugoslavia? What was the actual influence of teachers to spreading the “national unity” among immigrants? Have their work left trace in Yugoslav diaspora and in which way? Beside all of the open issues, it is certain that teachers’ reports contain valuable data on immigrants’ everyday life, curriculum, schooling conditions, relationship with motherland, etc. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47016: Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije. Izrada multimedijalnog internet portala "Pojmovnik srpske kulture"

 3. Monitoring of fungal spores in the indoor air of preschool institution facilities in Novi Sad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novaković Milana S.

  2013-01-01

  Full Text Available Fungal spores can cause a range of health problems in humans such as respiratory diseases and mycotoxicoses. Since children are the most vulnerable, the presence of fungal spores in the facilities of preschool and school institutions should be investigated readily. In order to estimate air contamination by fungal spores, air sampling was conducted in eight facilities of the preschool institution in Novi Sad during February and March, 2007. Sedimentation plate method was used for the detection of viable fungal spores, mostly being members of subdv. Deuteromycota (Fungi imperfecti. In 32 samples a total of 148 colonies were developed, among which five genera were identified: Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Alternaria and Acremonium while non-sporulating fungal colonies were labeled as sterile mycelia. Most frequently recorded genera were Penicillium with 46 colonies and Cladosporium with 44 colonies. The genera Aspergillus and Alternaria were represented with 3 colonies each and Acremonium with only 1 colony. The greatest number of colonies emerged in the samples from the day care facilities “Vendi” (58 colonies and “Panda” (49 colonies. Most diverse samples were obtained from the day care center “Zvončica”, with presence of all identified genera. These results showed notable presence of fungal spores in the indoor air of Preschool institution facilities and indicated the need for further, more complete seasonal research. Obtained information is considered useful for the evaluation of potential mycofactors that endanger health of children. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III43002

 4. Nutritional and physical activity behaviours and habits in adolescent population of Belgrade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đorđević-Nikić Marina

  2013-01-01

  Full Text Available Background/Aim. Proper nutrition and regular physical activity are essential parts of a adolescent's overall health. The aim of this research was to evaluated eating and physical activity behaviours and habits, nutritional and food knowledge, beliefs and self-efficacy related to diet and health of the adolescents of the city of Belgrade, Serbia. Methods. A dietary questionnaire previously constructed and tested in adolescent population from Italy was self-administrated. We evaluated eating habits, physical activity, meaning of healthy and unhealthy dietary habits and food, self-efficacy, barriers affecting food choices, nutritional and food safety, and body mass index (BMI of the adolescents. The sample included 707 adolescents, the mean age of 15,8 ± 2 years enrolled in the first grade at several high schools in Belgrade. Results. Only 27% of the adolescents had satisfactory eating habits; 31% have a very active lifestyle; 7% good nutritional knowledge and 6- 12% satisfactory food safety knowledge and hygiene practices. Conclusion. Significant deviations from recommendations for healthy lifestyle was noted in adolescents’ habits, knowledge and practice. It is therefore necessary to develop and organize programs for promotion of healthy behaviours adapted to the adolescents’ needs. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III47015

 5. Immobilization of β-glucosidase onto mesoporous silica support: Physical adsorption and covalent binding of enzyme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivetić Darjana Ž.

  2014-01-01

  Full Text Available This paper investigates β-glucosidase immobilization onto mesoporous silica support by physical adsorption and covalent binding. The immobilization was carried out onto micro-size silica aggregates with the average pore size of 29 nm. During physical adsorption the highest yield of immobilized β-glucosidase was obtained at initial protein concentration of 0.9 mg ml-1. Addition of NaCl increased 1.7-fold, while Triton X-100 addition decreased 6-fold yield of adsorption in comparison to the one obtained without any addition. Covalently bonded β-glucosidase, via glutaraldehyde previously bonded to silanized silica, had higher yield of immobilized enzyme as well as higher activity and substrate affinity in comparison to the one physically adsorbed. Covalent binding did not considerably changed pH and temperature stability of obtained biocatalyst in range of values that are commonly used in reactions in comparison to unbounded enzyme. Furthermore, covalent binding provided biocatalyst which retained over 70% of its activity after 10 cycles of reuse. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45021

 6. Pressure drop in packed beds of spherical particles at ambient and elevated air temperatures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pešić Radojica

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this work was the experimental investigation of the particle friction factor for air flow through packed bed of particles at ambient and elevated temperatures. The experiments were performed by measuring the pressure drop across the packed bed, heated to the desired temperature by hot air. Glass spherical particles of seven different diameters were used. The temperature range of the air flowing through the packed bed was from 20ºC to 350ºC and the bed voidages were from 0.3574 to 0.4303. The obtained results were correlated using a number of available literature correlations. The overall best fit of all of the experimental data was obtained using Ergun [1] equation, with mean absolute deviation of 10.90%. Ergun`s equation gave somewhat better results in correlating the data at ambient temperature with mean absolute deviation of 9.77%, while correlation of the data at elevated temperatures gave mean absolute deviation of 12.38%. The vast majority of the correlations used gave better results when applied to ambient temperature data than to the data at elevated temperatures. Based on the results obtained, Ergun [1] equation is proposed for friction factor calculation both at ambient and at elevated temperatures. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON172022

 7. Challenges in bioethanol production: Utilization of cotton fabrics as a feedstock

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolić Svetlana

  2016-01-01

  Full Text Available Bioethanol, as a clean and renewable fuel with its major environmental benefits, represents a promising biofuel today which is mostly used in combination with gasoline. It can be produced from different kinds of renewable feedstocks. Whereas the first generation of processes (saccharide-based have been well documented and are largely applied, the second and third generation of bioethanol processes (cellulose- or algae-based need further research and development since bioethanol yields are still too low to be economically viable. In this study, the possibilities of bioethanol production from cotton fabrics as valuable cellulosic raw material were investigated and presented. Potential lignocellulosic biomass for bioethanol production and their characteristics, especially cotton-based materials, were analyzed. Available lignocellulosic biomass, the production of textile and clothing and potential for sustainable bioethanol production in Serbia is presented. The progress possibilities are discussed in the domain of different pretreatment methods, optimization of enzymatic hydrolysis and different ethanol fermentation process modes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 31017

 8. Intragranular ferrite morphologies in medium carbon vanadium-microalloyed steel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fadel A.

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this work was to determine TTT diagram of medium carbon V-N micro-alloyed steel with emphasis on the development of intragranular ferrite morphologies. The isothermal treatment was carried out at 350, 400, 450, 500, 550 and 600°C. These treatments were interrupted at different times in order to analyze the evolution of the microstructure. Metallographic evaluation was done using optical and scanning electron microscopy (SEM. The results show that at high temperatures (≥ 500°C polygonal intragranulary nucleated ferrite idiomorphs, combined with grain boundary ferrite and pearlite were produced and followed by an incomplete transformation phenomenon. At intermediate temperatures (450, 500°C an interloced acicular ferrite (AF microstructure is produced, and at low temperatures (400, 350°C the sheave of parallel acicular ferrite plates, similar to bainitic sheaves but intragranularly nucleated were observed. In addition to sheaf type acicular ferrite, the grain boundary nucleated bainitic sheaves are observed. [Projekat Ministartsva nauke Republike Srbije, br. OI174004

 9. Fractal corrections of BaTiO3-ceramic sintering parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitić V.V.

  2014-01-01

  Full Text Available Morphology of ceramics grains and pores as well as Brownian character of particle dynamics inside ceramics specimen contributes to better understanding of the sintering process. BaTiO3-ceramics, studied in this paper, has light fractal form and it is emanated in three aspects. First, the surface of grains, even in starting green body as well as distribution of grains shows fractal behavior. Second, existence of pores and their distribution follow the rules of fractal geometry. Third, movement of particles inside viscous flow underlies the rule of Brownian motion, which is essentially a fractal category. These three elements, each in its domain influence sintering dynamics, and can be described by dimensionless quantitative factors, αs αp and αm, being normalized to the interval [0,1]. Following sintering process, the associate formulae of Frenkel, Scherer and Mackenzie-Shuttleworth are shown from the angle of view of ceramics fractal dimension changing that approaches to 3. Also, it is shown that the energy balance is not violated after applying fractal correction to quasi equilibrium of the energy emanating from surface area reduction ES and energy adopted by viscous flow Ef .[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172057: Directed synthesis, structure and properties of multifunctional materials

 10. Reliability, construct and criterion-related validity of the Serbian adaptation of the trait emotional intelligence questionnaire (TEIQue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jolić-Marjanović Zorana

  2014-01-01

  Full Text Available This paper presents evidence on the reliability and validity of the Serbian adaptation of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue, an instrument designed to comprehensively assess emotional intelligence conceived as a constellation of emotionrelated self-perceptions. Study participants were 254 adults, who completed the Serbian TEIQue, NEO-FFI, MSCEIT, EQ-short, and RSPWB. The results indicate that the adapted TEIQue is a psychometrically sound assessment tool: internal consistencies were mostly acceptable at facet, generally good at factor, and excellent at whole-scale level; the fourfactor structure was confirmed by means of CFA; convergent-discriminant validity was established through meaningful associations with related constructs, indicating that trait EI is closely aligned with affect and self-efficacy related constructs from the realm of personality (i.e., E, N, C, and Empathy, but shows only moderate overlap with ability EI; finally, incremental validity was demonstrated in the prediction of psychological wellbeing, over and above the Big Five. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018

 11. Synthesis, characterization and crystal structure of [Cu2(LH2]•(ClO42. Influence of the weak Cu•••O(perchlorate interaction on the structure of Cu2N2O2 metallocycle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirković Marija

  2014-01-01

  Full Text Available The diimine-dioxime ligand, 4,9-diaza-3,10-diethyl-3,9-dodecadiene-2,11-dione bisoxime (LH2, containing a N4 donor set was prepared by Schiff base condensation of 2-hydroxyimino-3-pentanone and 1,4-diaminobutane in two ways: in protic and in aprotic solvent. Higher yield of (LH2 imine was obtained when the synthesis was carried out using protic solvent (C2H5OH instead of aprotic benzene (78% and 30%, respectively. Cu(II metal complex of diimine-dioxime was synthesized in CH3OH from metal salt and LH2 in mole ratio 1:1. The isolated complex was characterized by the elemental analysis, IR spectroscopy and cyclic voltammetry. The structure of [Cu2(LH2]•(ClO42 was determined by the single-crystal X-ray diffraction analysis. Comparison with the structurally related diimine-dioxime Cu(II complexes revealed the influence of the weak Cu•••O(perchlorate interaction on the geometry of the metallocycle. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 45015, br. 172013, br. 172065 i br. 172014

 12. Position of aggressiveness in common latent space of PEN model and model Big Five Plus Two

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dinić Bojana

  2012-01-01

  Full Text Available The purpose of this research was to examine the relations between different aspects of aggressiveness and personality traits. Buss-Perry Aggression Questionnaire (AQ, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ, which represent psychobiological model, and inventory Big Five Plus Two Inventory (BF+2, which represent psycholexical model of personality in Serbian language, were administered to 478 participants. The results revealed that affective impulsive aggressiveness and predatory or instrumental aggressiveness could be identified in the aggressiveness - personality traits relationships. Those aspects of aggressiveness could take manifest or latent character. As expected, Psychoticism from EPQ, Aggressiveness, and Negative Valence from BF+2 showed a significant contribution to all identified forms, except for Aggressiveness in relations with “acting out” physical aggression. Although these personality traits carry out significant loadings, these loadings were not always the highest. Affective-impulsive aggressiveness, which was mainly determined by the components of latent domain AQ, was related to Neuroticism from both models. The remaining forms of manifest aggressiveness were related to low Consciousness, whereas Physical aggression is connected to Extraversion and Oppennes. This connection represents possible “acting out” reaction or more frequent tendency of impulsive physical aggression. The results showed that aggressiveness represents a multidimensional construct which could be explained by specific constellation of personality traits, depending which aspects of aggressivenes are of interest. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON179006: Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja

 13. Аn example of different AHP structuring in a forest management problem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lakićević Milena D.

  2016-01-01

  Full Text Available The paper investigates how different hierarchy structuring in analytic hierarchy process (AHP may affect the final results in the decision-making process. This problem is analyzed in a case study of the Rila monastery forest stands in Bulgaria. There were three similar and mutually overlapped hierarchies defined. A decision maker evaluated all of them and after analyzing final results and consistency performance, he selected and revised the most appropriate hierarchy structure. Consistency check assisted in detecting the judgments which have strongly violated evaluation procedure. These mistakes are interpreted as a consequence of a large number of required pair-wise comparisons. The paper emphases the importance of properly defining hierarchy structure and recommends using consistency analysis as a guide and not as a directive for the revision of judgments. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 174003: Theory and application of analytic hierarchy process (AHP in multi-criteria decision making under conditions of risk and uncertainty (individual and group context

 14. Multi-criteria approval for evaluating landscape management strategies (Case study: Fruška Gora National Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lakićević Milena D.

  2015-01-01

  Full Text Available This paper deals with the problem of multi-criteria evaluation of four management strategies for Fruška Gora National Park. The criteria set was defined in ac­cordance with the IUCN guidelines for management of national parks. Four strategies were evaluated by testing preference intensities for each alternative with the respect to each cri­terion. Alternatives with preference above the approval threshold were approved, and a multi-criteria approval matrix was generated. According to the matrix, the most suitable management strategy was identified. It implies an intense protection of natural resources and landscape diversity in the national park by applying bio-engineering measures. This illustrative example proved that multi-criteria approval can be considered as a good deci­sion support tool when there is no need for a deeper insight into cardinal values of criteria weights and alternatives, or if the decision maker has to select few from many of alterna­tives to reduce the decision problem. For a more precise analysis, it is recommended to combine multi-criteria approval with other decision support tools, and future studies might deal with this problem in order to define an alternative framework for decision making in landscape management. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 174003: Theory and application of analytic hierarchy process (AHP in multi-criteria decision making under conditions of risk and uncer­tainty (individual and group context

 15. The effects of laboratory inquire-based experiments and computer simulations on high school students‘ performance and cognitive load in physics teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radulović Branka

  2016-01-01

  Full Text Available The main goal of this study was to examine the extent to which different teaching instructions focused on the application of laboratory inquire-based experiments (LIBEs and interactive computer based simulations (ICBSs improved understanding of physical contents in high school students, compared to traditional teaching approach. Additionally, the study examined how the applied instructions influenced students’ assessment of invested cognitive load. A convenience sample of this research included 187 high school students. A multiple-choice test of knowledge was used as a measuring instrument for the students’ performance. Each task in the test was followed by the five-point Likert-type scale for the evaluation of invested cognitive load. In addition to descriptive statistics, determination of significant differences in performance and cognitive load as well as the calculation of instructional efficiency of applied instructional design, computed one-factor analysis of variance and Tukey’s post-hoc test. The findings indicate that teaching instructions based on the use of LIBEs and ICBSs equally contribute to an increase in students’ performance and the reduction of cognitive load unlike traditional teaching of Physics. The results obtained by the students from the LIBEs and ICBSs groups for calculated instructional efficiency suggest that the applied teaching strategies represent effective teaching instructions. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179010: The Quality of Education System in Serbia from European Perspective

 16. A novel-iterative simulation method for performance analysis of non-coherent FSK/ASK systems over Rice/Rayleigh channels using the wolfram language

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mladenović Vladimir

  2016-01-01

  Full Text Available In this paper, a new approach in solving and analysing the performances of the digital telecommunication non-coherent FSK/ASK system in the presence of noise is derived, by using a computer algebra system. So far, most previous solutions cannot be obtained in closed form, which can be a problem for detailed analysis of complex communication systems. In this case, there is no insight into the influence of certain parameters on the performance of the system. The analysis, modelling and design can be time-consuming. One of the main reasons is that these solutions are obtained by utilising traditional numerical tools in the shape of closed-form expressions. Our results were obtained in closed-form solutions. They are resolved by the introduction of an iteration-based simulation method. The Wolfram language is used for describing applied symbolic tools, and SchematicSolver application package has been used for designing. In a new way, the probability density function and the impact of the newly introduced parameter of iteration are performed when errors are calculated. Analyses of the new method are applied to several scenarios: without fading, in the presence of Rayleigh fading, Rician fading, and in cases when the signals are correlated and uncorrelated. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 32023

 17. Synthesis of anatase nanopowders by sol-gel method and influence of temperatures of calcination to their photocatalitic properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Golubović A.

  2015-01-01

  Full Text Available The titanium dioxide (TiO2 nanopowders were produced by sol-gel technique from tetrabutyl titanate as a precursor, varying the temperature оf calcination (from 500 to 550°C with the step of 10 °C. XRPD results have shown that all synthesized nanopowders are dominantly in anatase phase. The analysis of the shift and linewidth of the most intensive anatase Eg Raman mode confirmed the XRPD results and added the presence of small amount of highly disordered brookite phase in all samples. The analysis of pore structure from nitrogen sorption experimental data described all samples as mesoporous, with mean pore diameters in the range of 1.5 and 4.5 nm. Nanopowder properties have been related to the photocatalytic activity, tested in degradation of the textile dye (C.I. Reactive Orange 16. The sample calcined at temperature of 510°C showed the best photocatalytic performance. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45018 i br. OI171032

 18. Workplace bullying in Serbia: The relation of self-labeling and behavioral experience with job-related behaviors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrović Ivana B.

  2014-01-01

  Full Text Available Workplace bullying has been identified as a widespread problem in contemporary organizational research. The aim of the paper was to acquire theoretically based and comparable findings about workplace bullying in Serbia: to explore the behavioral experience and self-labeling approaches (applying the Negative Acts Questionnaire - Revised, NAQ-R and their relationship with job-related behaviors. The sample comprised 1,998 employees. Prevalence rates of workplace bullying based on self-labeling and behavior experience approaches overlap significantly (70% of employees operationally identified as bullied had also labeled themselves as bullied. Both the self-labeling and behavioral experience approach showed significant correlations with job-related behaviors (perceived threat to a total job, absenteeism, intention to leave, and perceived productivity. Previously bullied, presently bullied and non-bullied employees differed significantly on all four job-related behaviors, with large effect size for the intention to leave and medium effect size for the perceived threat to a total job. The findings support combining self-labeling and behavioral experience approaches in workplace bullying research. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018

 19. Sustainable tourism in National Park "Đerdap", Serbia - attitudes of local population

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brankov Jovana

  2015-01-01

  Full Text Available In the context of the broader controversy about sustainable development, tourism literature highlights the importance of the support of the local population to tourism development. The active support of the community is essential for the local government, the future development policies and all entities that participate in the creation of sustainable tourism development. The specific dimension of this influence exists in protected areas, given the pronounced strong environmental component and a bond that is created among tourism - protected area - locals. The paper analyzes the attitudes and opinions of the local population residing in the National Park “Đerdap” or its protection zone about the effects and control of tourism development, as well as the availability of information on sustainable tourism and the impact this activity has on the community. The method applied is survey research on a sample of 227 respondents. During the preparation of the survey, the methodological procedure for the analysis of sustainable tourism indicators ware used proposed by the World Tourism Organization. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007 III

 20. Molecular characterization and genetic diversity analysis β-glucan content variability in grain of oat (Avena sativa L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đukić Nevena H.

  2014-01-01

  Full Text Available In grain of ten genetically divergent oat cultivars (Merkur, Minor Abed, Flaming-Kurz, Nuptiele, Prode, Pellerva, Emperor, Astor, Osmo, Simo the variability β-glucan content were investigated. The different value of content of β-glucan was found. Among analyzed oat cultivars, the highest β- glucan contents had Pellerva (6.597%, while the least had Simo (2.971%. The contents of β-glucans were determined by ICC standard Method No 168. The value of β-glucans varied and indicated the differences and similarities between analysed cultivars. The degree of cultivar similarity was determined by dendrogram on which was discriminated two clusters of similar cultivars toward to contents of β-glucan . Within cluster 1, a small group of oats, are five cultivars with small distance (Merkur, Minor Abed, Flamings-Kurz, Nuptiele and Prode. The highest similarity in the range of 88 or the least distance in the range of 12. Within cluster 2 was four oat cultivars (Emperor, Astor, Osmo, Pellerva in which the least differences was between Emperor and Astor with average distance in range 27. Cluster 1 and cluster 2 differed with an average distance of 63. The cultivar Simo expressed the greatest distance to all analysed oat cultivars grouped in two clusters. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31092

 1. Growth temperature of different local isolates of Bacillus sp. in the solid state affects production of raw starch digesting amylases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šokarda-Slavić Marinela

  2014-01-01

  Full Text Available Natural amylase producers, wild type strains of Bacillus sp., were isolated from different regions of Serbia. Strains with the highest amylase activity based on the starch-agar plate test were grown on solid-state fermentation (SSF on triticale. The influence of the substrate and different cultivation temperature (28 and 37°C on the production of amylase was examined. The tested strains produced α-amylases when grown on triticale grains both at 28 and at 37°C, but the activity of amylases and the number and intensity of the produced isoforms were different. Significant hydrolysis of raw cornstarch was obtained with the Bacillus sp. strains 2B, 5B, 18 and 24B. The produced α-amylases hydrolyzed raw cornstarch at a temperature below the temperature of gelatinization, but the ability for hydrolysis was not directly related to the total enzyme activity, suggesting that only certain isoforms are involved in the hydrolysis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172048

 2. Landeskundeunterricht zum Nationalsozialismus. Ein Praxisbericht aus der Mongolei

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ralf Heimrath

  2015-03-01

  Full Text Available In einer Umfrage bei den fortgeschrittenen Studierenden an der Deutschen Abteilung der Nationaluniversität der Mo n- golei wurde festgestellt, dass der Name Hitler sehr bekannt und mit e iner positiven Konnotation verbunden ist. Dagegen gab es keine Kenntnisse über die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Mehrere weitere Beobachtungen lassen darüber hinaus in der Mongolei und in anderen Ländern eine bestimmte Hitler - Verehrung erken nen. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2012 an der Deutschen Abteilung der Nationaluniversität der Mongolei eine Unterricht s- sequenz zum Thema Nationalsozialismus in Deutschland durchgeführt. Die wichtigsten Themen sind dabei die Persönlichkeit des Dikt ators, der Werdegang der NSDAP während der Weimarer Republik und das Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Deutschland vor und insbesondere nach der Machtergreifung Hitlers. Die Sequenz dient der Relativierung des Hitler - Bildes im Bewusstsein der Studiere nden und der Vermittlung von Kenntnissen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts als Grundlage einer Entwicklung, die zu zwei deutschen Staaten und ihrer späteren Vereinigung führte. Die Sequenz ist auf vergleichbare Unterrichtssituationen in anderen Ländern übertragbar.

 3. Advantages of combined application of SEA with ESIA in strategic planning for sustainable territorial development of tourism destinations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenković-Riznić Marina

  2015-01-01

  Full Text Available Whereas standard SEA (Strategic Environmental Assessment and EIA (Environmental Impact Assessment methodologies aim to assess the impacts of certain activities solely on environmental quality, new tendencies in spatial and environmental planning are directed towards the application of environmental social impact assessment (ESIA, which implies assessment of the impacts on the quality of life, as well as on natural and cultural heritage. In the ESIA procedure, identification and assessment of direct, indirect and cumulative effects of tourism-related and other different activities are of key importance. The paper presents two case studies of ecologically vulnerable tourism destinations to explore whether the application of SEA/ESIA to strategic planning helps control, minimize or avoid negative effects of tourism; in addition, the case studies are analysed to check the efficiency of SEA/ESIA as instruments for coordination between spatial and tourism planning for sustainable territorial development of tourism destinations. The results/findings of the analysed case studies show that the application of combined SEA and adapted ESIA methods contributes to better understanding of the specific problems related to sustainable territorial development of tourism destinations, and provides support to the planning options and solutions aimed at addressing these problems n a more ecologically and socially justifiable manner. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR36036: Sustainable development of the Danube area in Serbia i br. III47014: The Role and Implementation of the National Spatial Plan and Regional Development Documents in Renewal of Strategic Research, Thinking and Governance in Serbia

 4. Morphological characteristics of the interspecies hybrid between Sorghum and Sudan grass under intensive nitrogen nutrition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ikanović Jela

  2013-01-01

  Full Text Available The object of this study was a two-year trial (2009 and 2010 regarding variability of morphological characteristics of species belonging to Sorghum genus, more specifically interspecies hybrid between sorghum and Sudan grass Siloking as affected by different applications of nitrogen. The following morphological characteristics were analysed: plant height, number of leaves, leaf ratio, stem ratio, and number of shoots. Samples were taken from the first cut when the effect of the applied nitrogen doses was the strongest. The results showed that increasing nitrogen quantities significantly affected the tested morphological characteristics, especially the intensity of tillering (increased number of secondary stems, number of the formed leaves, and ratio of leaf weight in the total above-ground biomass. The effect of applied nitrogen depended on the weather conditions, i.e. distribution of precipitation, so that plants reached maximum height when 105 kg N ha-1 was applied in the dry year and 180 kg N ha-1 in the wet year. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31078 i br. TR 31022

 5. Immobilization of horseradish peroxidase onto kaolin by glutaraldehyde method and its application in decolorization of anthraquinone dye

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šekuljica Nataša Ž.

  2016-01-01

  Full Text Available The problem of environmental pollution day by day becomes more worrisome, primarily due to the large amounts of wastewater contaminated with various harmful organic compounds, discharged into the environment untreated or partially clean. Feasibility of use of horseradish peroxidase (Amoracia rusticana in the synthetic dyes decolorization was approved by many researchers. Among a number of supports used for the immobilization, it was found that natural clay, kaolin has excellent features which are a precondition for obtaining biocatalysts with the excellent performances. For this reason, a horseradish peroxidase was immobilized onto kaolin using glutaraldehyde as a cross-linking agent. Obtained biocatalyst was applied in the decolorization of anthraquinone dye C. I. Acid Violet 109. Under determined optimal conditions (pH 4.0, hydrogen peroxide concentration 0.6 mM, dye concentration 30 mg L-1, temperature 24ºC around 76 % of dye decolorization was achieved. Reusability study showed that resulting biocatalyst was possible to apply four times in the desired reaction with relatively high decolorization percentage. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III-46010 i br. 172013

 6. Determination of multi-class herbicides in soil by liquid-solid extraction coupled with headspace solid phase microextraction method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đurović-Pejčev Rada

  2016-01-01

  Full Text Available A method is described for simultaneous determination of five herbicides (metribuzin, acetochlor, clomazone, oxyfluorfen and dimethenamid belonging to different pesticides groups in soil samples. Developed headspace solid phase microextraction method (HS-SPME in combination with liquid-solid sample preparation (LS was optimized and applied in the analysis of some agricultural samples. Optimization of microextraction conditions, such as temperature, extraction time and sodium chloride (NaCl content was perfor-med using 100 μm polydimethyl-siloxane (PDMS fiber. The extraction effi-ciencies of methanol, methanol:acetone=1:1 and methanol:acetone:hexane= =2:2:1 and the optimum number of extraction steps during the sample prepa-ration, were tested, as well. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS was used for detection and quantification, obtaining relative standard deviation (RSD below 13%, and recovery values higher than 83% for multiple analyses of soil samples fortified at 30 μg kg-1 of each herbicide. Limits of detection (LOD were less than 1.2 μg kg-1 for all the studied herbicides. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31043 i br. III43005

 7. Counterfactuals and unphysical ceteris paribus: An explanatory fallacy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ćirković Milan M.

  2013-01-01

  Full Text Available I reconsider a type of counterfactual argument often used in historical sciences on a recent widely discussed example of the so-called “rare Earth” hypothesis in planetary sciences and astrobiology. The argument is based on the alleged “rarity” of some crucial ingredient for the planetary habitability, which is, in Earth’s case, provided by contingent evolutionary development. For instance, the claim that a contingent fact of history which has created planet Jupiter enables shielding of Earth from most dangerous impact catastrophes, thus increasing Earth’s habitability, leads often to the conclusion that such state-of-affairs must be rare in the Galaxy. I argue that this reasoning is deeply flawed, for several closely related reasons. In addition, the relevance of the philosophical problem of transworld identity for this kind of historical reasoning in science is put forward. This highlights many explanatory problems one faces when using historical counterfactuals in study of complex, nonlinear dynamical systems - and bolsters the relevance of philosophy for evaluation of scientific explanatory claims. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON176021 i br. ON 179048

 8. Effect of phenol on germination capacity and polyphenol oxidase, peroxidase and catalase activities in lettuce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadić Vojin

  2014-01-01

  Full Text Available In this study we examined the activities of polyphenol oxidase (PPO and antioxidant enzymes, peroxidase (POX and catalase (CAT during lettuce seed germination at different concentrations of phenol. Out of eleven varieties of lettuce, four were chosen according to their germination tolerance to phenol as follows: plants exhibiting high (Ljubljanska ledenka - LJL and Nansen - N and low toleranace (Little Gem - LG and Majska kraljica - MK. A decrease in germination efficiency after exposure to LD50 of phenol was determined for these four varieties. The effects of phenol treatment on POX, CAT and PPO activities were determined after 4, 5, 6, 7 and 8 days of growth at LD50 concentrations. A trend of increased peroxidase activity was observed in seeds grown on LD50 of phenol compared to control seeds. A significant increase in CAT activity was observed at the beginning of treatment for MK, LG and N in seeds grown on phenol as well as in control seeds. A trend of increased PPO activity was observed in all control seeds. We also investigated the affinity of PPO for two different substrates that were used for the determination of enzyme activity. Our results show that LJL and N are the varieties most tolerant to growth on phenol. Here we report on the activities of their antioxidant enzymes and PPO during seed germination. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON173017

 9. Reduction of cyanogenic glycosides by extrusion - influence of temperature and moisture content of the processed material

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čolović Dušica S.

  2015-01-01

  Full Text Available Тhe paper presents results of the investigation of the influence of extrusion temperature and moisture content of treated material on the reduction of cyanogenic glycosides (CGs in linseed-based co-extrudate. CGs are the major limitation of the effective usage of linseed in animal nutrition. Hence, some technological process must be applied for detoxification of linseed before its application as a nutrient. Extrusion process has demonstrated several advantages in reducing the present CGs, since it combines the influences of heating, shearing, high pressure, mixing, etc. According to obtained results, the increase in both temperature and moisture content of the starting mixture decreased the content of CGs in the processed material. HCN content, as a measurement of GCs presence, ranged from 25.42 mg/kg, recorded at the moisture content of 11.5%, to 126 mg/kg, detected at the lowest moisture content of 7%. It seems that moisture content and temperature had the impact on HCN content of equal importance. However, the influence of extrusion parameters other than temperature and moisture content could not be neglected. Therefore, the impact of individual factors has to be tested together. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46012

 10. Development and validation of LC-MS/MS method with multiple reactions monitoring mode for quantification of vanillin and syringaldehyde in plum brandies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tešević Vele

  2014-01-01

  Full Text Available An ultra-performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (UPLC-QqQ-MS/MS method with multiple reactions monitoring mode (MRM has been developed and validated for quantification of vanillin and syringaldehyde in plum brandy. The method showed good linearity (0.05 to 10 mgL−1 and low limits of detection and quantification (LOD and LOQ were 11.6 µgL−1 and 38.2 µgL−1 for vanillin, and 12.7 µgL−1 and 42.0 µgL−1 for syringaldehyde, respectively. The overall intra-day and inter-day variations were less than 4.21%, and the overall recovery over 93.0%. The correlation coefficients (R2 of the calibration curves were higher than 0.9999. In order to evaluate if the method is suitable for use as a routine analytical tool, in 31 Serbian plum brandy samples vanillin and syringaldehide were determined. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172053

 11. Davorin Jenko and Stevan st. Mokranjac. Biographical fragments. A contribution to cultural remembrance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomašević Katarina

  2014-01-01

  Full Text Available This paper contributes to the marking of the centenary of the death of two significant composers and conductors - Davorin Jenko (1835-1914 and Stevan St. Mokranjac (1856-1914. Although belonging to different generations, Jenko and Mokranjac were simultaneously active in Serbian culture over the course of almost four decades. This was a very dynamic and fruitful period, marked by historical and political unrests and by the intense processes of searching for Serbian national/ cultural identity. Divided into several fragments, the article identifies the points of intersection in their biographies, examining the delicate nature of their relationship in the context of the discourses of nationalism. Special attention is paid to the facts from the history of the Belgrade Singing Society and the National Theatre, but also to the manifestations by means of which a tradition of cultural remembrance of these two artists is maintained in Serbia in 2014. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 177004: Identiteti srpske muzike od lokalnih do globalnih okvira: tradicije, promene, izazovi

 12. Characteristics of foreign youth tourism in Belgrade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Todorović Nikola

  2015-01-01

  Full Text Available Growth of youth tourism share in overall tourist expenditures and arrivals is noted on global level. Despite of that, the available data regarding socio-demographic characteristics of youth tourists, characteristics of their travel and tourist stay, as well as their motivation for coming to Belgrade and their satisfaction with their stay in it, is sparse. Aim of this research is attaining scientific findings on the discussed matter. The results of the survey conducted at Belgrade Main Railway Station showed that students from the EU account for the majority of the sample and that the majority of the indicators corresponds with global trends. The significant difference is noted regarding the type of used accommodation, where an absolute domination of hostels is noted. Several figures indicate the transit character of the visit and the general satisfaction with the stay in Belgrade. In average, this tourist segment accounts for larger number of overnight stays than Belgrade's overall average of overnight stays. Differences are also noted regarding the geographic structure of the respondents, but that may potentially be explained by methodological limitations which should be addressed in future research of the subject. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 146010 i br. 176008

 13. Modified Risdon approach using periangular incision in surgical treatment of subcondylar mandibular fractures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolić Živorad S.

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction. No consensus has been reached yet on the surgical approach for treatment of condylar fractures. Objective. The aim of this study was to present modified Risdon approach (without facial nerve identification in the treatment of subcondylar mandibular fractures. Method. This is a retrospective study of a period 2005-2012. During this seven-year period, 25 condylar mandibular fractures in 22 men and three women (19-68 years old were treated by modified Risdon approach without identifying the facial nerve. The main inclusion criterion was subcondylar fracture according to Lindahl classification. Results. No additional morbidity related to postoperative complications, such as infection or salivary fistula, was observed in this series. Only two (8% patients developed temporary weakness of the marginal branch of the facial nerve, which resolved six weeks postoperatively. Each patient achieved good mouth opening postoperatively. Scar was camouflaged in the first cervical wrinkle. Two patients developed temporomandibular joint dysfunction. No patient had postoperative occlusal disturbance. In all of the patients good aesthetic result was achieved in a two-year follow-up. Conclusion. In comparison with techniques described in the literature, the main advantages of the modified Risdon approach are the following: no need for facial vessels identification; direct, fast, and safe approach to mandibular angle and subcondylar region; relatively simple surgical technique and good cosmetic result - due to aesthetically placed incision. This approach could be recommended for subcondylar fracture as a simplified and safe procedure. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175075

 14. Effect of aspartame on biochemical and oxidative stress parameters in rat blood

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prokić Marko D.

  2015-01-01

  Full Text Available Aspartame (ASP is one of the most widely used nonnutritive sweeteners. This study investigates the chronic effects of ASP on hematological and biochemical parameters, and its effects on the oxidative/antioxidative status in the red blood cells of Wistar albino rats. Rats were provided with ASP (40 mg/kg/daily for six weeks in drinking water. Increased food and fluid intake was observed in the ASP-treated rats. Total body mass was significantly decreased in the ASP-treated rats. Treatment with ASP caused an increase in the concentrations of glucose, cholesterol, LDL-cholesterol, and in the activities of alanine aminotransferase (ALT, aspartate aminotransferase (AST and lactate dehydrogenase (LDH, as well as a decrease in the levels of HDL-cholesterol in the serum. A significant decline in the number of white blood cells (WBC was observed after ASP uptake. Based on the results we conclude that ASP induces oxidative stress, observed as an alteration of the glutathione redox status, which leads to increased concentrations of nitric oxide (NO and lipid peroxides (LPO in the red blood cells. Changes in biochemical parameters, lipid metabolism, as well as changes in the levels of oxidative stress markers and the appearance of signs of liver damage indicate that chronic use of ASP can lead to the development of hyperglycemia, hypercholesterolemia and associated diseases. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173041

 15. eNOS Glu298Asp polymorphism is associated with development of complicated plaques in patients from Serbia with advanced carotid atherosclerosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đurić Tamara

  2013-01-01

  Full Text Available Nitric oxide inhibits adhesion of thrombocytes, proliferation and migration of smooth muscle cells and restricts oxidation of atherogenic low-density lipoproteins. Therefore, decreased production or activity of NO may play a role in the initiation, progression or complications of atherosclerosis. The aim of this study was to estimate the effect of Glu298Asp eNOS gene polymorphism on the individual risk for development of complicated carotid atherosclerotic plaque in patients from Serbia with advanced carotid atherosclerosis (CA who had undergone endarterectomy. The study population included 233 patients. eNOS G894T gene polymorphism was identified by PCR and RFLP methods. Multivariate logistic regression analysis showed that Asp298Asp is an independent risk factor for the presence of complicated plaques in CA patients. Patients who were homozygous for the Asp298 allele had an adjusted OR of 4.36 for the development of complicated plaques compared to those that carry the Glu298 allele. Further validation and replication studies are needed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI175085

 16. Analysis of poultry meat production volume in Serbia from 1984. to 2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glamočlija Nataša

  2013-01-01

  Full Text Available Poultry meat production has doubled in past 40 years in the world, with the tendency of constant growth, and its production volume exceeds beef, but is behind pork production. For poultry meat production it is typical that its annual increase exceeds pork as well as beef production. The biggest producers of poultry meat are Asia, North and South America and Europe. The most significant category of poultry is meat of young chicken (broilers. Cobb, Ross and Hubbard broiler provenance are most common in Serbia. The objective of this investigation was to analyse poultry meat production volume in Serbia, observed during three six-years periods - A (1984-1989, B (1994-1999 i C (2004-2009. For data processing there were used the data obtained from Statistical Yearbooks of Serbia from 1984. to 2009. It was found out that average poultry meat production in period A was 108,33 ± 7,00 thousand tonnes, than it statistically significantly decreased and in period B it was 76,67±5,54 thousand tonnes, and finally in period C it was 72,17± 5,78 thousand tonnes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31034

 17. The fractal nature materials microstructure influence on electrochemical energy sources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitić V.V.

  2015-01-01

  Full Text Available With increasing of the world energy crisis, research for new, renewable and alternative energy sources are in growth. The focus is on research areas, sometimes of minor importance and applications, where the different synthesis methods and microstructure properties optimization, performed significant improvement of output materials’ and components’ electro-physical properties, which is important for higher energy efficiency and in the electricity production (batteries and battery systems, fuel cells and hydrogen energy contribution. Also, the storage tanks capacity improvement, for the energy produced on such way, which is one of the most important development issues in the energy sphere, represents a very promising research and application area. Having in mind, the results achieved in the electrochemical energy sources field, especially electrolyte development, these energy sources, materials fractal nature optimization analysis contribution, have been investigated. Based on materials fractal structure research field, particularly electronic materials, we have performed microstructure influence parameters research in electrochemistry area. We have investigated the Ho2O3 concentration influence (from 0.01wt% to 1wt% and sintering temperature (from 1320°C to 1380°C, as consolidation parameters, and thus, also open the electrochemical function fractalization door and in the basic thermodynamic parameters the fractal correction introduced. The fractal dimension dependence on additive concentration is also investigated. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172057: Directed synthesis, structure and properties of multifunctional materials

 18. Market of innovative timber products in Europe and Serbia and their contribution to climate change mitigation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sretenović Predrag

  2014-01-01

  Full Text Available The paper shows results of researching the market of glued laminated timber as the most frequent innovative timber product in constructing timber framed residential facilities in Europe and Serbia. The research included the development of production, consumption and trade flows for the most significant countries in the European Union and Serbia. Additionally, the paper gives characteristics of this innovative timber product regarding dimensions, allowed deviations of dimensions defined in adequate European standard, wood species it is made of and fire resistance. The last part of the paper shows results of econometric modeling of the impact of building timber-framed houses on the consumption of glued laminated timber in Austria as one of the countries belonging to the group of the largest consumers of this innovative timber product in Europe. Taking into consideration that the substitution of classic building materials, primarily concrete, steel and aluminum, with glued laminated timber in residential construction contributes to the reduction of carbon-dioxide emission and climate change mitigation, research results of the effects of such substitution are presented in the last chapter in this paper. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III43007: Istraživanje klimatskih promena na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje

 19. Forms and factors of peer violence and victimisation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dinić Bojana

  2014-01-01

  Full Text Available The main aim of this study was to explore the latent structure of violence and victimisation based on the factor analysis of the Peer Violence and Victimisation Questionnaire (PVVQ, as well as to examine the correlates of violence and victimisation. The sample included 649 secondary school students (61.8% male from the urban area. Besides the PVVQ, the Aggressiveness questionnaire AVDH was administered. Based on parallel analysis, three factors were extracted in the violence domain, as well as in the victimisation domain of the PVVQ. The factors were interpreted as a physical, verbal and relational form of violence and victimisation, which is in line with common classifications. The correlations of those forms with the aggressiveness dimensions were positive. The relationships with gender, school grade and school achievement referred to the importance of interaction effects between the mentioned characteristics of students and the tendency towards violence or being exposed to it. The main result is that boys from lower school grades and students with lower school achievement in general, are more prone to manifesting physical violence and more often are the target of physical violence. These groups of students are the target groups for preventive programs. The resulting effects indicated the complexity of the violence phenomenon and pointed to the need to consider the wider context of student’s characteristics in the determination of violence. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179037 i br. 179053

 20. The effect of architectural façade design on energy savings in the student dormitory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pejić Petar Č.

  2014-01-01

  Full Text Available There are many reasons for adequate use of natural light inside students' dormitories. Intensity of light required for student activities and temperature inside the rooms are the major factors for an occupant's comfortable work and life. Design of building façades has a significant impact both on the use of natural light and energy consumption. In this paper, a comparative analysis of student rooms with different orientations and different façade designs was performed in order to investigate what type of refurbishment in the façade is necessary. The goal of the refurbishment was generation of optimal thermal and lighting comfort for students' work with maximal energy saving for a new student dormitory in Nis, Serbia. An analysis of annual energy consumption of the newly designed student dormitory and proposed replacements on the exterior façade was performed by using the software EnergyPlus. Based on the energy consumption analysis it could be concluded that significant energy savings would be possible by upgrading the shading devices across the width of the window. In other words, changing the façade of the dorm could generally improve students' comfort, while the energy costs would be reduced. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 36037: Development of student dorms in Serbia at the beginning of the 21st century i br. TR 33051: The concept of sustainable energy supply of settlements with energy efficient buildings

 1. Probiotics in carp fish nutrition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ljubojević Dragana

  2013-01-01

  Full Text Available Uncontrolled use of antibiotics in aquaculture caused the appearance and spreading of pathogens resistance to antibiotics, what consequently drove up to the necesity of finding new technologies for protecting aquatic organisms from pathogens. Probiotics are aimed to reduce antibiotics application, and furthermore they have an important role not only in disease prevention but also in efficiency of food utilization and improvement of production parameters. Carp fish species are economically most significant in Republic of Serbia, therefore this work summarizes the results of previous studies of antibiotics application in this kind in particular. There is also pointed out to numerous harmful side effects of antibiotics use in aquaculture, and described the previous results of investigations on mechanism of probiotics effects and specificity of their use in this field as well. Beside this, there are summarized the results that show positive influence of probiotics in cyprinides nutrition on production performance, haematological parameters, course of experimental infection, activity of digestive enzymes. Special attention is paid to criteria for proper selection of probiotics in cyprinides production. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TP 31011: Uticaj kvaliteta komponenata u ishrani ciprinida na kvalitet mesa, gubitke i ekonomičnost proizvodnje

 2. The effect of different acute concentrations of cadmium chloride on the frequency of micronuclei in AO rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Popović-Bubujuk Slavica

  2013-01-01

  Full Text Available Cadmium (Cd is highly toxic heavy metal which may cause severe biological effects in vivo and in vitro. In this study, an evaluation of the acute Cd ability to trigger micronuclei (MNi formation was carried out on 3-monthold male and female Albino Oxford (AO rats using micronucleus (MN test. Experimental animals were treated intraperitoneally with three different concentrations of cadmium chloride (CdCl2: 0.5, 1, and 2 mg CdCl2 per kg of body weight. Control animals received equal volume of sterile phosphate buffered saline. The results showed that 2 mg CdCl2 per kg b.w. concentration caused a highly statistically significant (P < 0.001 increase in MNi formation in the bone marrow polychromatic erythrocytes (PCEs, exerting a clear-cut concentration-dependent effect. Lower concentrations of CdCl2 used (0.5 and 1 mg/kg b.w. also caused MNi formation, but with lower statistical significance. Sex differences in MNi production in bone marrow PCEs after acute exposure to different experimental concentrations of CdCl2 were not observed in our study. Our results indicate the ability of CdCl2 to exerts genotoxic effects in bone marrow of AO rats, and complement previous data on the genotoxicity of this important environmental contaminant, burdening the body from different sources - major being industrial exposure, food and cigarette smoking. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III46002

 3. Total phenolic and flavonoid contents and biological activities of Cachrys cristata DC. extracts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matejić Jelena S.

  2014-01-01

  Full Text Available The total phenolic/flavonoid contents and antioxidant potential of the methanol, ethyl-acetate, acetone and water extracts obtained from the aerial parts and fruits of Cachrys cristata DC.(Apiaceae were compared. The total phenolic contents of the tested extracts were determined using Folin-Ciocalteu’s reagent. The amounts per g of dry plant extract of gallic acid (GA and quercetin (Qu ranged between 22.60-166.97 mg, and 8.91-46.02 mg, respectively. The antioxidant activity, expressed as IC50, ranged from 1.784-17.621 mg/mL and from 1.01-3.42 mg L(+-ascorbic acid (Vitamin C/g when tested with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH and ABTS, respectively. The antimicrobial activity of the extracts was investigated by the microwell dilution assay, for the most common human gastrointestinal pathogenic bacterial strains: Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Salmonella enteritidis ATCC 13076, Bacillus cereus ATCC 10876, Listeria monocytogenes ATCC15313, Staphylococcus aureus ATCC 25923 and yeast Candida albicans ATCC 10231. The results indicate that C. cristata can be regarded as a potential source of antioxidant and antimicrobial agents. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173029

 4. Penanganan Teror Bom Thamrin Ditinjau Berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP Bom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dedy Tabrani

  2016-11-01

  Full Text Available Abstrak Fenomena ISIS pasca Al-Qaeda telah memberikan harapan baru dan semangat baru kelompok radikal Islam di Indonesia. Salah satu aksi terorisme yang dilakukan oleh anggota ISIS di Indonesia adalah terror Bom Thamrin pada 14 Januari 2016 dengan pola dan modus berupa bom dan penembakan. Polri sebagai leading sector penanganan terorisme, telah merumuskan beberapa peraturan mengenai penanganan terorisme, misalnya, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP. Keputusan tersebut menjadi landasan kepolisian dalam penanganan kasus teror di lapangan. Untuk itu, penelitian ini akan mengungkap sejauh mana penanganan terror bom Thamrin ditinjau berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 Tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP. Kata kunci: terorisme, Teror Thamrin, ISIS, Polri   ISIS phenomena after Al-Qaeda have given new hope and spirit of Islamic radicalism groups in Indonesia. One of terrorism action by ISIS members was Thamrin bombing terror on January 14, 2016 with pattern and modus of bombings and shootings. Indonesian National Police as a leading sector in handling terrorism has formulated rules regarding terrorism handling, such as the Decree of the Indonesian National Police Chief (Perkap No. 172, 2014 on the Handling of the Crime Scene (PTKP of bomb. This decree becomes the base of police on handling terror scene. Therefore, this research can reveal how far the handling of Thamrin terror bombing based on Skep No. 173, 2014. Keywords: Terrorism, Terror of Thamrin, ISIS, Indonesian National Police

 5. Treatment of sugar beet extraction juice stillage by natural coagulants extracted from common bean

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prodanović Jelena M.

  2015-01-01

  Full Text Available Distillery wastewaters have a great pollution potential, and pollution caused by them is one of the most critical environmental issues. This study is concerned with the coagulation efficiency of a new, environmental friendly, natural coagulant extracted from common bean seeds in the primary treatment of distillery wastewater in the bioethanol production from sugar beet juice. Active coagulation components were extracted from ground seeds of common bean with 0.5 mol/L NaCl. The obtained raw extract was used as a coagulant. The coagulation efficiency was measured by jar test at different pH values of wastewater, and a decrease in organic matter content was determined. The experiments confirmed that natural coagulant from common bean could be successfully used for the treatment of extraction juice distillery wastewater. The highest coagulation efficiencies were achieved at the pH 5.2 with a coagulant dose of 30 mL/L, and at the pH 8.5 with a coagulant dose of 5 mL/L, and they were 64.71% and 68.75% respectively. These encouraging results indicate that natural coagulant from common bean seeds is a potential alternative to conventional chemical coagulant/flocculant agents for treatment of wastewaters.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 43005

 6. Teaching method: ‘Integrative urban design game’ for soft urban regeneration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mrđenović Tatjana

  2014-01-01

  Full Text Available Urban regeneration is challenged by contradictory process of globalization. This double-sided process can enrich local communities or leave them at margins of global society. Regarding globalization, most authorities claim that urban planning and design are in paradigm crisis. The crisis is an announcement for paradigm shift that is in contemporary theoretical and conceptual frameworks. They give hope for the ‘light at the end of the tunnel’. Their common groundings are: ‘soft and hard infrastructure’; ‘agencies and structures’; ‘power to’; ‘new rationality’, ‘common sense’; ‘communicative action’; and ‘integrative development’. The purpose of the research is to discuss possibilities of teaching method ‘Integrative urban design game’ for soft urban regeneration, elaborating it with respect to the crisis in specific context of building bridges among academia and local communities regarding various teaching approaches. The method was innovated at the Faculty of Architecture in Belgrade and tested in Bač community. The hypothesis is that the method provides soft infrastructure for urban regeneration in local communities. The research will result in a form of principles the game should be grounded on, using participative mimicry model of present and future place for overcoming paradigm crisis. Methodological approach is based on theoretical comparison, case study, and questionnaires among stakeholders. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 36035: Spatial, environmental, energy and social aspects of developing settlements and climate change - mutual impacts

 7. Efficiency of photodynamic therapy in the treatment of peri-implantitis: A three-month randomized controlled clinical trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rakašević Dragana

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction. Peri-implantitis is an inflammatory lesion of peri-implant tissues. Eradication of the causative bacteria and decontamination of the implant surface is essential in achieving predictable and stabile clinical results. Photodynamic therapy (PDT is non-invasive adjuvant therapeutic method to surgery in the treatment of bacterial infection. Objective. The aim of this study was to evaluate early clinical and microbiological outcomes of periimplantitis after surgical therapy with adjuvant PDT. Methods. Fifty-two diagnosed peri-implantitis sites were divided into two groups. PDT was used for decontamination of implant surface in the study group; in the control group, chlorhexidine gel (CHX followed by saline irrigation was applied. Several clinical parameters were recorded before the treatment (baseline values and three months after surgical treatment. Samples for microbiological identification were collected before therapy, during the surgical therapy (before and after decontamination of implant surface, and three months thereafter, and analyzed with identification systems using biochemical analysis. Results. The use of PDT resulted in significant decrease of bleeding on probing in comparison to CHX (p < 0.001. It showed significant decontamination of implant surfaces with complete elimination of anaerobic bacteria immediately after surgical procedure and three months later. Conclusion. The results indicate that PDT can be used as an adjuvant therapy to surgery for decontamination of implant surface and surrounding peri-implant tissues within the treatment of peri-implantitis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 41008

 8. Hydro- and solvothermally-prepared ZnO and its catalytic effect on photodegradation of reactive orange 16 dye

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simović Bojana

  2014-01-01

  Full Text Available In this work, zinc oxide powders were obtained by two different techniques: hydro- and solvothermal synthesis starting from Zn(NO32 and Zn(CH3COO2, respectively. The influence of synthetic procedure on the structural, microstructural, thermal and photocatalytic properties of the prepared ZnO powders was investigated. Both ZnO samples were further annealed at moderate conditions (300°C to avoid grain growth and to remove traces of impurities. In all four cases a single-phase hexagonal ZnO was confirmed by X-ray powder diffraction. The morphology of prepared ZnO powders was different and it varied from rounded nanograins to microrods. All prepared samples showed higher photocatalytic efficiency in degradation of textile azo-dye Reactive Orange 16(RO16 than the commercial ZnO. In addition, the non-annealed samples had better photocatalytic properties than the commercial Degussa P25 TiO2 powder. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45007, br. ON171032 i br. ON172013

 9. Late Roman fortifications in the Leskovac basin in relation to urban Centres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivanišević Vujadin

  2014-01-01

  Full Text Available Due to a general insecurity and the need to protect the population and communications, towards the end of the 4th century a large number of Late Roman fortifications were built in the region of the Leskovac basin, mainly towards the edges. Their distribution was determined by the level of the region’s population density, its resources and by the need to control the roads. These were predominantly smaller fortifications whose primary role was the protection of the local population, who lived off the land and bred cattle. However, the largest number of these is in the western part of the basin, in the mountainous regions of Goljak, Majdan, Radan and Pasjača, whilst the highest density of fortifications is in the Banjska Reka valley, around the village of Sijarina. The whole region was known for its mining activity in previous centuries. A particular group comprises the fortifications around Caričin Grad - Justiniana Prima, whose main role was the defence of the access to the city. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177021: Urbanisation Processes and Development of Mediaeval Society

 10. Identification of Agrobacterium vitis as a causal agent of grapevine crown gall in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuzmanović N.

  2012-01-01

  Full Text Available In 2010, a serious outbreak of crown gall disease was observed on grapevines (Vitis vinifera L. cv. Cabernet Sauvignon in several commercial vineyards located in the Vojvodina province, Serbia. Bacteria were isolated from the young tumor tissue on nonselective YMA medium and five representative strains were selected for further identification. Tumorigenic (Ti plasmid was detected in all strains by PCR using primers designed to amplify the virC pathogenicity gene, producing a 414-bp PCR product. The strains were identified as Agrobacterium vitis using differential physiological and biochemical tests, and a multiplex PCR assay targeting 23S rRNA gene sequences. In the pathogenicity assay, all strains induced characteristic symptoms on inoculated tomato and grapevine plants. They were less virulent on tomato plants in comparison to the reference strains of A. tumefaciens and A. vitis. [Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III46008: Development of integrated management of harmful organisms in plant production in order to overcome resistance and to improve food quality and safety

 11. The effects of attitudes towards violence on violent behaviour among secondary school students: Moderation by gender and aggressiveness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oljača Milan

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this research was to explore the effects of attitudes towards violence on different forms of violence behaviour among secondary school students. The moderator roles of gender and aggressiveness in relationships between attitude and violence were also tested. The Bullying Attitudinal Scale, the Peer Violence and Victimisation Questionnaire (PVVQ, and the Aggressiveness questionnaire AVDH were administered on the sample of 643 second- to fourth-grade secondary school students from urban area (61.7% boysgrade. The results have shown that among boys more positive attitudes towards violence had significant effect on direct violence forms - physical and verbal, but that it depended on aggressiveness whether violence would be manifested as physical. Namely, the boys with more positive attitudes towards violence, who, at the same time, scored higher on aggressiveness, were more prone to physical violence. Unlike them, the boys with more positive attitudes towards violence but with lower aggressiveness were less prone to physical aggression. In the case of verbal violence, it has been shown that boys with more positive attitudes towards violence were more prone to verbal violence, regardless of aggressiveness. Aggressiveness had a unique contribution to the prediction of verbal violence and only a significant effect in the prediction of relational violence. The importance of changing the attitudes towards violence in the context of violence prevention is discussed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON179006 i br. ON179037: Nasilje u savremenom društvu: dispozicioni i kontekstualni činioci

 12. Comparison of sequential and single extraction in order to estimate environmental impact of metals from fly ash

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tasić Aleksandra M.

  2016-01-01

  Full Text Available The aim of this paper was to simulate leaching of metals from fly ash in different environmental conditions using ultrasound and microwave-assisted extraction techniques. Single-agent extraction and sequential extraction procedures were used to determine the levels of different metals leaching. The concentration of metals (Al, Fe, Mn, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Cu, As, Be in fly ash extracts were measured by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry. Single-agent extractions of metals were conducted during sonication times of 10, 20, 30, 40 and 50 min. Single-agent extraction with deionized water was also undertaken by exposing samples to microwave radiation at the temperature of 50°C. The sequential extraction was undertaken according to the BCR procedure which was modified and applied to study the partitioning of metals in coal fly ash. The microwave-assisted sequential extraction was performed at different extraction temperatures: 50, 100 and 150°C. The partitioning of metals between the individual fractions was investigated and discussed. The efficiency of the extraction process for each step was examined. In addition, the results of the microwave-assisted sequential extraction are compared to the results obtained by standard ASTM method. The mobility of most elements contained in fly ash is markedly pH sensitive. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172030, br. 176006 i br. III43009

 13. Retorika Barack Hussein Obama Dan Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Menanggapi Isu Isis Di Dunia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Livia

  2015-07-01

  Full Text Available This research discuss about the rhetoric performed by Barack Hussein Obama as President of the United States and Susilo Bambang Yudhoyono as President of the Republic of Indonesia in delivering feedback over the ISIS issue that circulating around the world. ISIS is an organization who commit acts of terrorism in the name of Islam. The United States is known as ‘anti-Islam’ country’s, while Indonesia has the largest Muslim population in the world. Therefore, author used Roland Barthes semiotic to reveal differences in this two figures seen from their rhetoric of verbal and non-verbal language. Thus, we can reveal how this two figures performed their rhetoric over the ISIS issue that conveyed to the international community. Penelitian ini membahas mengenai retorika yang dilakukan oleh Barack Hussein Obama selaku Presiden Amerika Serikat dan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia dalam memberikan tanggapan mengenai isu ISIS yang beredar di dunia. ISIS merupakan sebuah organisasi yang melakukan tindakan terorisme dengan mengatasnamakan Islam. Amerika Serikat merupakan negara yang dikenal sebagai negara ‘anti Islam’, sedangkan Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Oleh karena itu, penulis menggunakan semiotik Roland Barthes untuk mengungkapkan perbedaan retorika kedua tokoh dilihat dari bahasa verbal dan non verbalnya. Dengan demikian, dapat terlihat seperti apa retorika yang dilakukan oleh kedua tokoh yang ingin disampaikan kepada masyarakat internasional terkait isu ISIS.

 14. URGENSITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MENGUNGKAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Syamsul Fatoni

  2015-02-01

  Full Text Available Legal maintenance concerning violence case within household as stated by Act Number 23, 2004 about Violence erasing within household, still poor. That case related with problem within Substance of Act Number 13, 2006 about both Witness and Victim Protection, which less accommodate legal need for both witness and victim (including reporting person therefore both witness and victim were less braveness to reveal criminal case occurred. Besides that, include problem within structure (especially presence protection institution for both witness and victim and legal actor and society legal culture who tend to solve by kinship way.   Struktur (aparat penegak hukum termasuk LPSK, substansi UU dan budaya hukum masyarakat yang cenderung menyelesaikan kasus KDRT secara kekeluargaan, berpengaruh dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Eksistensi UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban telah menunjukkan kemajuan negara dalam memberikan perlindungan pada saksi dan korban. Politik hukum di masa mendatang berupa regulasi peraturan harus mengakomodir kebutuhan hukum untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya saksi dan korban (termasuk pelapor, dimana peran LPSK harus proaktif, professional serta proporsional.

 15. Spatial extent in demographic research - approach and problems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knežević Aleksandar

  2015-01-01

  Full Text Available One of the starting methodological problems in demographic research is the definition of spatial extent, which mostly doesn’t correspond to spatial extent already defined by different levels of administrative-territorial unitsthat are used for distribution of usable statistical data. That’s why determining the spatial extent of a demographic research is closely tied with administrative-territorial division of the territory that is being researched, wherein the fact that differentiation of demographic phenomena and processes cannot be the only basis of setting the principles of regionalization must be strictly acknowledged. This problem is particularly common in historical demographic analyses of geographically determined wholes, which are in administratively-territorial sense represented by one or more smaller territorial units, with their borders changing through the history, which directly affects comparability of the statistical data, and makes it considerably more difficult to track demographic change through longer time intervals. The result of these efforts is usually a solution based on a compromise which enables us to examine the dynamics of population change with little deviation from already defined borders of regional geographic wholes. For that reason in this paper the problem of defining spatial extent in demographic research is examined trough several different approaches in case of Eastern Serbia, as a geographically determined region, a historic area, a spatially functioning whole and as a statistical unit for demographic research, with no judgment calls in regard to any of the regionalization principles. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 47006

 16. The influence of antisperm Ig G and Ig A antibodies from cows sera and cervical mucus on bull sperm motility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lazarević Miodrag

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to investigate the influence of antisperm Ig G and Ig A antibodies (ASA from the sera and cervical mucus of cows on bulls sperm motility. A total of 64 cows was included in the study and samples of sera and cervical mucus were collected on the day of artificial insemination. Cows were of Busha breed or mix breed with Simmental. The presence of antisperm Ig G and Ig A antibodies was determined by indirect immunofluorescence method and according to these results, cows were divided in groups as follows: cows with high or low ASA titer in their sera and cows with high or low ASA titer in the cervical mucus. Influence of antisperm antibodies on sperm motility was further estimated by Computer Assisted Semen Analysis (CASA. Results demonstrated a significant difference in the influence of antisperm antibodies depending on their origin and titer. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46002: Molecular genetic and ecophysiological researches on the protection of autochthonous animal resources, sustaining domestic animals’ welfare, health and reproduction, and safe food production

 17. Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: The example of Belgrade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zeković Slavka

  2015-01-01

  Full Text Available Both the characteristics of Serbia’s urban land policy, the delay in reforms and land development management of the Belgrade Metropolitan Area (BMA illustrate the complexities following the reshaping of institutional framework under the conditions of economic and other uncertainties of societal transition. The negative implications of the prolonged crisis on the new urban development policy and urban land tools can postpone the establishment and application of guidelines for limiting the urban sprawl. This paper presents a brief literature review, as well as the current urban land policy and land-use efficiency in the BMA. Traditional urban land tools will be shortly described, followed by recommendations for limiting sprawl. There is a need for readjusting the current planning and urban policy regarding the urban sprawl, from an urban “command-and-control” approach to a “learn-and-adapt” approach. We suggest the introduction of more innovative and flexible urban land policy tools. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III47014

 18. Subendocardial hemorrhages in a case of extrapercardial cardiac tamponade: A possible mechanism of appearance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolić Slobodan

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction. Subendocardial hemorrhages are grossly visible bleedings in the inner surface of the left ventricle, the interventricular septum, and the opposing papillary muscles and adjacent columnae carneae of the free wall of the ventricle. These are commonly seen in sudden profound hypotension either from severe blood loss from “shock” in the widest sense and, even more often, in combination with brain injuries. Case Outline. We present a case of a 38-year-old man, injured as a car driver in a frontal collision, who died c. 45 minutes after the accident. The autopsy revealed severe chest trauma, including multiple right-sided direct rib fractures with the torn parietal pleura and right-sided pneumothorax, several right lung ruptures, and a rupture of one of the lobar bronchi with pneumomediastinum, and prominent subcutaneous emphysema of the trunk, shoulders, neck and face. The patchy subendocardial hemorrhage of the left ventricle was observed. The cause of death is attributed to severe blunt force chest trauma. Conclusion. We postulate pneumomediastinum leading to extrapericardial tamponade as the underlying mechanism of this subendocardial hemorrhage. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 45005

 19. Democratic values, emotions and emotivism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vranić Bojan

  2016-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to explore the relation between democratic values and emotions. The author argues that democratic values and emotional judgments are inter-reducible: political agents use emotional judgments to reflexively evaluate normative paradigms of political life. In the first part of the paper, the author describes the state of emotions in contemporary political philosophy and identifies Charles Stevenson’s ethical conception of emotivism as the first comprehensive attempt to neutrally conceptualize emotions in moral and political thinking. The second part of the paper explores the shortcomings of emotivism and finds an adequate alternative in Martha Nussbaum’s concept of emotional judgment as the one that contains beliefs and values about social objects. In the final part of the paper, the author identifies that moral and political disagreements emerge in democracies from ranking of the importance of political objects. The evaluation criteria for this type of ranking is derived from democratic values which are reducible to agents’ emotional judgments. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179076

 20. The influence of the addition of polymers on the physico-chemical properties of bentonite suspensions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojiljkovic S.

  2014-01-01

  Full Text Available Bentonite clays have many applications in industries ranging from construction to cosmetics. Addition of polymers can profoundly influence the properties of bentonite suspensions and we now describe the influence of a range of different polymers. Whereas polyvinyl pyrolidone and soy isolate only slightly influenced the pH and the electrical conductivity of bentonite polymers in suspension, Carbopol solution caused decreases in both pH and electrical conductivity. As expected, strong electrolytes like sodium chloride caused big changes in the electrical conductivity of the suspensions. When the temperature of the bentonite suspensions was increased, the pH was almost unchanged, but the electrical conductivity increased. Bentonite treated with polymer suspensions can be used in purifying polluted water; for example, our results suggest that high pH caused by phosphorous salts can be addressed using bentonite modified with Carbopol. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Stanisa Stojiljkovic, Vojkan Miljkovic, Goran Nikolic, Ivana Savic and Ivan Savic, TR 34020, Danijela Kostic 172047 and Biljana Arsic 174007

 1. The dependence of maize (Zea mays hybrids yielding potential on the water amounts reaching the soil surface

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kresović Branka

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of the present study was to observe the response of maize hybrids under rainfed and irrigation conditions of the soil in order to establish the dependence of yielding potential on the water amounts reaching the soil surface during the growing season. The four-replicate trail was set up according to the randomised complete-block design on chernozem. Pre-watering soil moisture was approximately 70% of field water capacity, and soil moisture was established thermogravimetrically. During the five-year studies, the following differences in yields could be as follows: 12.68 t ha-1 (ZP 341; 12.76 t ha-1 (ZP 434; 13.17 t ha-1 (ZP 578; 14.03 t ha-1 (ZP 684 and 13.75 t ha-1 (ZP 704 under conditions of 440 mm, 440 mm, 424 mm, 457 mm and 466 mm of water, respectively. The hybrid ZP 341, i.e. ZP 578 expressed the highest, i.e. the lowest tolerance in dry relative seasons, respectively. The reduction of the water amount for every 10 mm decreased the yield by 119.4 kg ha-1 (ZP 341, 156.7 kg ha-1 (ZP 434, 172.3 kg ha-1 (ZP 578, 148.9 kg ha-1 (ZP 684 and 151.1 kg ha-1 (ZP 704. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31037

 2. Adsorption isotherms of pear at several temperatures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitrevski Vangelče

  2015-01-01

  Full Text Available The moisture adsorption isotherms of pear were determined at 15ºC, 30ºC and 45ºC using the standard static gravimetric method over a range of water activity from 0.112 to 0.920. The experimental data were fitted with isotherm equations recommended in ASAE Standard D245.5. In order to find which equation gives the best results, large number of numerical experiments were performed. After that, several statistical criteria proposed in scientific literature for estimation and selection of the best sorption isotherm equations were used. For each equation and experimental data set, the average performance index was calculated and models were ranked afterwards. After that, some statistical rejection criteria were checked (D’Agostino-Pearson test of normality, single-sample run test and significance and precision of the model parameters. The performed statistical analysis shows that the Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB equation has the highest value of average performance index, but higher correlation between pair of parameters leads to lower precision of estimated parameters.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31058

 3. Possibility for use essential oils in veterinary medicine and animal husbandry with special emphasis on oregano oil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vučinić Marijana

  2012-01-01

  Full Text Available The paper reviews the latest studies on possible applications of oregano essential oil in veterinary medicine and animal livestock production. The first part of the paper deals with the definition of essential oils, possibilities for their extraction from plants, possibilities for their application in human and veterinary medicine, the interest of a science in essential oils, and, essential oils classification based on their use in human and veterinary medicine. The second part of the review deals with the properties of oregano essential oil, its main active principles, carvacrol and thymol and its application in veterinary medicine and animal livestock production. Oregano essential oil may be applied in animal feed, in the treatment of coccidiosis of domestic animals and candidiasis. It can be applied as a larvicide, repellent, insecticide and acaricide. It is used in aquaculture to treat fish diseases caused by bacteria and parasites or in the hatchery industry as a disinfectant for eggs or for disinfection of manure. The greatest potential of oregano essential oil is the possibility of its application in organic agriculture and organic animal husbandry. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31087

 4. A survey of short-term and long-term stability of tube parameters in a mammography unit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Praskalo Jovica Ž.

  2014-01-01

  Full Text Available In order to set up a successful mammography screening program in the Republic of Srpska, a Siemens Mammomat 1000 X-ray machine was selected for analysis as the said mammography system is widely used in clinical practice. The variations in tube parameters (specific air kerma, high-voltage accuracy and reproducibility, linearity between exposure and dose exposure time were monitored over a five-year period, from 2008 to 2012. In addition, due to observed daily fluctuations for chosen parameters, a series of measurements were performed three times a day within a single-month period (mainly October 2012. The goal of such an experimental set up is to assess short-term and long-term stability of tube parameters in the given mammography unit and to make a comparison between them. The present paper shows how an early detection of significant parameter fluctuations can help eliminate irregularities and optimize the performance of mammography systems. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 171007

 5. Mesenchymal stem cells isolated from peripheral blood and umbilical cord Wharton’s jelly

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trivanović Drenka

  2013-01-01

  Full Text Available Introduction. Mesenchymal stem cells (MSCs are a promising tool for regenerative medicine, but due to the heterogeneity of their populations, different sources and isolation techniques, the characteristics defining MSCs are inconsistent. Objective. The aim of this study was to compare the characteristics of MSCs derived from two different human tissues: peripheral blood (PB-MSCs and umbilical cord Wharton’s Jelly (UC-MSCs. Methods. The PB-MSC and UC-MSC were isolated by adherence to plastic after gradient-density separation or an explant culture method, respectively, and compared regarding their morphology, clonogenic efficiency, proliferating rates, immunophenotype and differentiation potential. Results. MSCs derived from both sources exhibit similar morphology, proliferation capacity and multilineage (osteogenic, chondrogenic, adipogenic and myogenic differentiation potential. Differences were observed in the clonogenic capacity and the immunophenotype, since UC-MSCs showed higher CFU-F (colony-forming units-fibroblastic cloning efficiency, as well as higher embryonic markers (Nanog, Sox2, SSEA4 expression. When additional surface antigens were analyzed by flow cytometry (CD44, CD90, CD105, CD33, CD34, CD45, CD11b, CD235a or immunofluorescent labeling (vimentin, STRO-1 and α-smooth muscle actin, most appeared to have similar epitope profiles irrespective of MSC source. Conclusion. The results obtained demonstrated that both MSCs represent good alternative sources of adult MSCs that could be used in cell therapy applications. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175062

 6. Electrochemical methods for corrosion testing of Ce-based coating prepared on AA6060 alloy by dip immersion method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jegdić Bore V.

  2013-01-01

  Full Text Available Dip-immersion is simple and cost-effective method for the preparation of Ce-based conversion coatings (CeCCs, a promising alternative to the toxic chromate coatings, on the metal substrates. In this work CeCCs were prepared on Al-alloy AA6060 from aqueous solution of cerium chloride at room temperature. Effect of immersion time and post-treatment in phosphate solution on the microstructure and corrosion properties of the coatings was studied. The longer immersion time, the thicker but nonhomogeneous and cracked CeCCs. The post-treatment contributed to the sealing of cracks, as proven by an increase in corrosion resistance compared with as-deposited coatings. CeCCs prepared at longer deposition time and post-treated showed much better corrosion protection than those prepared at short deposition time. A detailed EIS study was undertaken to follow the evolution of corrosion behaviour of CeCCs with time of exposure to aggressive chloride environment (3.5 % NaCl. For the sake of comparison, the EIS properties of bare AA6060 were also investigated. A linear voltammetry was performed to complete the study. Results confirmed a formation of protective CeCCs on AA6060 surface. However, even CeCCs prepared at longer deposition time and post-treated provided a short term protection in aggressive environment, due to the small thickness. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45019 i br. III 45012

 7. I will follow him through woody mountains and water: Semantic-pragmatic analysis of a formula within the context of consensual abduction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trubarac-Matić Đorđina

  2014-01-01

  Full Text Available The starting points for this paper are Vuk’s testimony about the bride kidnapping in the Serbia of his time and the formulaic parts of speech pronounced during the trials, which Vuk mentions. Through a semantic-pragmatic analysis of the formulae used in trials, the author draws attention to some indicators of faux archaism perceived in them. A special attention is paid to the formula I will follow him through woody mountains and water, which the girls would pronounce when they wanted to admit their willingness to abduction. In order to reach the full pragmatic function and meaning of this formula within the specific communication context of the trial, the author compares the relevant elements from the Vuk’s testimony with the historical and legal archive materials and traces them further on through the folk songs in which those elements appear. The results of the comparative analysis of those songs, within their own pragmatic contexts, point towards certain mythic patterns related to the idea of fertility. This leads the author to the hypothesis that in the past the marriage by consensual abduction was a recognized institution in the customary law and that this practice had its foothold in mythological ideas and beliefs. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47016: Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije. Izrada multimedijalnog portala ‘Pojmovnik srpske kulture’

 8. Stress and mental health among medical students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Backović Dušan V.

  2013-01-01

  Full Text Available Introduction. Medical studies bring many stressful activities to students. Prolonged stress can make adverse effects to mental health and lead to further professional burnout. Objective. The aim of this study was to assess the association of stress impact and adverse effects of medical studies with psychological distress among medical students. Methods. The cross sectional study was conducted on 367 fourth­year medical students of the Faculty of Medicine in Belgrade, by means of the anonymous questionnaire, containing: socio­demographic data, self­reported health status and stressful influences of studying activities. Mental health status was estimated by General Health Questionnaire (GHQ­12. Results. More than 50% of students perceive frequent feeling of psychic tension, and one third has problems with insomnia. Nearly one­half of students assessed their general stress level as moderate or high. Exams were estimated as high stressor in 63.1% of all students. Stressful effects of communication with teaching staff were reported by one quarter of the examinees. The scores of GHQ­12 were above the threshold in 55.6 % of all students. Mental health problems among students were most significantly associated with stressful experience during exams and contacts with teaching staff. Conclusion. Academic stress makes great influence on mental health of medical students. Reduction of stress effects should be directed to optimization of the examination process and improvement of communication skills. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI 175078

 9. Sociodemographic Factors to Dengue Hemmorrhagic Fever Case in Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desy Nuryunarsih

  2015-08-01

  Indonesia Demam berdarah dengue (DBD adalah penyebab utama rawat inap dan kematian pada anak-anak. Indonesia adalah salah satu negara yang oleh WHO dikategorikan hyperendemicity dengan empat serotipe virus tersebar di daerah perkotaan. Faktor sosiodemografi dianggap sebagai faktor pendukung terjadinya DBD di Indonesia. Studi ini menggunakan data sekunder yang diunduh dari Basis Data Kesehatan Provinsi tahun 2010 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menentukan korelasi antara ketiga faktor sosiodemografi dengan insiden DBD. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskripsi korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua faktor sosiodemografi terpilih memiliki korelasi linier dengan insiden DBD. Analisa regresi multivariat menunjukkan kecilnya korelasi antara insiden DBD dengan sekaligus tiga faktor sosiodemografi terpilih. Akan tetapi, hasil perhitungan analisa regresi univariat menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dan kemiskinan memiliki korelasi yang signifikan terhadap DBD. Kepadatan penduduk r(4 = 0,843, nilai p < 0,05, sedangkan kemiskinan r(4= 0,897, nilai p < 0,05. Variabel usia di bawah 15 tahun tidak memiliki korelasi positif terhadap insiden DBD. Diharapkan penelitian ini dapat memiliki kontribusi terhadap program pencegahan DBD dengan cara membantu praktisi kesehatan masyarakat mengembangkan strategi pencegahan DBD, terutama yang berhubungan dengan faktor sosiodemografi.

 10. Optimization of frozen wild blueberry vacuum drying process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šumić Zdravko M.

  2015-01-01

  Full Text Available The objective of this research was to optimize the vacuum drying of frozen blueberries in order to preserve health benefits phytochemicals using response surface methodology. The drying was performed in a new design of vacuum dryer equipment. Investigated range of temperature was 46-74°C and of pressure 38-464 mbar. Total solids, total phenolics, vitamin C, anthocyanin content and total color change were used as quality indicators of dried blueberries. Within the experimental range of studied variables, the optimum conditions of 60 °C and 100 mbar were established for vacuum drying of blueberries. Separate validation experiments were conducted at optimum conditions to verify predictions and adequacy of the second-order polynomial models. Under these optimal conditions, the predicted amount of total phenolics was 3.70 mgCAE/100dw, vitamin C 59.79 mg/100gdw, anthocyanin content 2746.33 mg/100gdw, total solids 89.50% and total color change 88.83. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31044

 11. Short-term effects of black smoke on cardiovascular hospitalization in elderly in Niš, Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanković Aleksandra

  2012-01-01

  Full Text Available In past few years numerous epidemiological studies bring new evidence on the effects of particle air pollution on cardiovascular hospitalizations. The aim of our paper was to investigate the association between ambient concentrations of black smoke (BS and daily total non-accidental cardiovascular hospitalizations in elderly in Niš. The daily mean number of all age cardiovascular hospitalizations was 12.46±6.26 (0 to 38 and 5.92±3.29 (0 to 20 among person ≥ 65 yrs. Daily measurements for black smoke (BS and SO2, as well as the daily number of cardiovascular hospitalization among person ≥ 65 yrs of age, have been collected. BS (μg/m3 was measured by the refractometry method and SO2 (μg/m3 by spectrophotometer. Generalized linear model extending Poisson regression was applied. The effects of time trend, seasonal variations, day of week, temperature, relative humidity and barometric pressure were adjusted. Estimated OR of unipolutant regression model for among person ≥ 65 yrs was 1.00135 (95% CI: 0,97835 to 1,02489, and estimated OR of bipolutant model was 1,00975 (95% CI: 0,99457 to 1,02394 per 10μg/m3. The results do not support findings from previous studies that had shown an increase in the number of cardiovascular hospitalization in elderly in association with black smoke. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 42008 i br. 43014

 12. Preliminary checklist of Myxomycota and Ascomycota from Fruška Gora mountain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karaman Maja A.

  2012-01-01

  Full Text Available Fruška Gora mountain represents very important source of natural and semi-natural forest ecosystems in the northern part of the Republic of Serbia and therefore it is important source of habitats for different groups of fungi. As opposed to coordinated inventory and monitoring projects of fungi established around Europe long ago, mycological researches in Serbia are still sporadic and insufficiently coordinated by authorities and experts. In accordance with that, available data concerning the state of fungi in Serbia are scarce. The aim of this work was to collect all relevant unpublished data considering fungi in Fruška Gora and to present checklist of two fungal phyla: Myxomycota and Ascomycota. In the presented checklist, 23 recorded species of Myxomycota (known as fungal analogues were distributed in 2 classes, 5 orders, and 7 families. The first class (Protosteliomycetes contained only one species - Ceratiomyxa fruticulosa (fam. Ceratiomyxaceae. The largest order was Trichiales (9 species, while the dominant families were Stemonitidaceae and Trichiaceae, each with 6 species recorded. The most abundant species was Lycogala epidendrum (fam. Reticulariaceae, with 13 records. Phylum Ascomycota was represented with 95 species belonging to 6 classes, 12 orders and 29 families. The most highly represented classes were Leotiomycetes (32 species and Pezizomycetes (31 species. The most abundant species were: Xylaria polymorpha (17 records, Xylaria hypoxylon (14 records, and Sarcoscypha coccinea (14 records. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III-43002

 13. A review of Pb-Sb(As-S, Cu(Ag-Fe(Zn-Sb(As-S, Ag(Pb-Bi(Sb-S and Pb-Bi-S(Te sulfosalt systems from the Boranja orefield, West Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radosavljević Slobodan A.

  2016-01-01

  Full Text Available Recent mineralogical, chemical, physical, and crystallographic investigations of the Boranja orefield showed very complex mineral associations and assemblages where sulfosalts have significant role. The sulfosalts of the Boranja orefield can be divided in four main groups: (i Pb-Sb(As-S system with ±Fe and ±Cu; (ii Cu(Ag-Fe(Zn-Sb(As-S system; (iii Ag(Pb-Bi(Sb-S; (iv and Pb-Bi-S(Te system. Spatially, these sulfosalts are widely spread, however, they are the most abundant in the following polymetallic deposits and ore zones: Cu(Bi-FeS Kram-Mlakva; Pb(Ag-Zn-FeS2 Veliki Majdan (Kolarica-Centralni revir-Kojići; Sb-Zn-Pb-As Rujevac; and Pb-Zn-FeS2-BaSO4 Bobija. The multi stage formation of minerals, from skarnhydrothermal to complex hydrothermal with various stages and sub-stages has been determined. All hydrothermal stages and sub-stages of various polymetallic deposits and ore zones within the Boranja orefield are followed by a variety of sulfosalts. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI-176016: Magmatism and geodynamics of the Balkan Peninsula from Mesozoic to present day: Significance for the formation of metallic and non-metallic mineral deposits

 14. Tourist valorization of roman imperial city Felix Romuliana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berić Dejan

  2012-01-01

  Full Text Available The tourism industry is a great potential for the development of Serbia. The main characteristics of the existing and potential tourist offer of Serbia are interesting and diverse natural resources and cultural and historical heritage. Felix Romuliana, established palace of the Roman emperor Galerius, is located in the valley of the Black Timok, near Zaječar and the village of Gamzigrad in eastern Serbia. The palace was built in the late third and early fourth century, as a testamentary construction. This is where the Roman emperor was buried and included among the gods. It is the best preserved example of Roman palatial architecture which in 2007 was added to the List of World Heritage of UNESCO. One of the key tasks of this paper is to point out ways of promoting and popularizing this tourism potential that can be used as a resource for the development of cultural tourism and as such strengthen the position of Serbia''s tourist offer in Europe. The aim of this paper is contained in the presentation of the site Felix Romuliana and extraction of the most important attractiveness through valorization, which on the bases of historical and cultural significance may be activated for tourism purposes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176020

 15. Antioxidant activity of pea protein hydrolysates produced by batch fermentation with lactic acid bacteria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisavljević Nemanja S.

  2015-01-01

  Full Text Available Nine Lactobacillus strains known for surface proteinase activity were chosen from our collection and tested for their ability to grow in pea seed protein-based medium, and to hydrolyze purified pea proteins in order to produce peptides with antioxidant (AO activity. Two strains, Lactobacillus rhamnosus BGT10 and Lactobacillus zeae LMG17315, exhibited strong proteolytic activity against pea proteins. The AO activity of the pea hydrolysate fraction, MW <10 kDa, obtained by the fermentation of purified pea proteins with Lactobacillus rhamnosus BGT10, was tested by standard spectrophotometric assays (DPPH, ABTS, Fe3+-reducing capacity and the recently developed direct current (DC polarographic assay. The low molecular weight fraction of the obtained hydrolysate was separated using ion exchange chromatography, while the AO activity of eluted fractions was determined by means of a sensitive DC polarographic assay without previous concentration of samples. Results revealed that the fraction present in low abundance that contained basic peptides possessed the highest antioxidant activity. Based on the obtained results, it can be concluded that Lactobacillus rhamnosus BGT10 should be further investigated as a candidate strain for large-scale production of bioactive peptides from legume proteins. [Projekat Ministartsva nauke Republike Srbije, br. 173005 i br. 173026

 16. Pressure drop and stability of flow in Archimedean spiral tube with transverse corrugations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đorđević Milan

  2016-01-01

  Full Text Available Isothermal pressure drop experiments were carried out for the steady Newtonian fluid flow in Archimedean spiral tube with transverse corrugations. Pressure drop correlations and stability criteria for distinguishing the flow regimes have been obtained in a continuous Reynolds number range from 150 to 15 000. The characterizing geometrical groups which take into account all the geometrical parameters of Archimedean spiral and corrugated pipe has been acquired. Before performing experiments over the Archimedean spiral, the corrugated straight pipe having high relative roughness e/d = 0.129 of approximately sinusoidal type was tested in order to obtain correlations for the Darcy friction factor. Insight into the magnitude of pressure loss in the proposed geometry of spiral solar receiver for different flow rates is important because of its effect upon the efficiency of the receiver. Although flow in spiral and corrugated geometries has the advantages of compactness and high heat transfer rates, the disadvantage of greater pressure drops makes hydrodynamic studies relevant. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 42006 i br. TR 33015

 17. Effects of the amount of soy milk on thermorheological, thermal and textural properties of chocolate with soy milk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zarić Danica B.

  2015-01-01

  Full Text Available Chocolate is a two-phase rheological system. The solid phase, consisting of non-fat cocoa particles, sugar and soy milk is wrapped in a fat phase - cocoa butter. Physical, thermal, textural and organoleptic properties of chocolate depend on the composition of the ingredients, manufacturing process and a properly conducted pre-crystallization phase. For this study, two chocolate masses were produced in a ball mill: one with 15% of soy milk powder (R1 and the other with 20% of soy milk powder (R2. The chocolate mass was produced at different milling times (30, 60 and 90 min, and pre-crystallization temperature (26, 28 and 30oC. The aim of the study was to evaluate the changes caused by different amounts of soy milk powder on the quality of the chocolate. The quality of chocolate was evaluated by comparing the nutritional composition, hardness, thermorheological and thermal properties of the chocolate mass. The results show that chocolate mass R2, due to the presence of higher amounts of soy milk proteins, should be milled longer, and also needs lower temperatures for pre-crystallization. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31014

 18. Serological study on WNV presence in horses in Vojvodina after the human outbreak in Serbia in 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrović T.

  2014-01-01

  Full Text Available To establish the presence of West Nile virus (WNV infection in the animal population in Serbia after the human WNV outbreak, the presence of anti-WNV IgG antibodies was examined by commercial ELISA of blood sera samples of 130 horses collected in 2012 from 6 stables and 1 settlement in Vojvodina Province, northern Serbia. During the blood sampling, hibernating mosquitoes in the vicinity of the sampled horses were collected (31 pools from 4 locations and tested for WNV presence by real-time RT-PCR. The presence of anti-WNV antibodies was observed in 49.23% (64/130 horses. Per stable, the percent of seropositive animals ranged from 35% to 64%. All 31 analyzed pools of hibernating mosquitoes tested negative for WNV RNA. The WNV-antibody prevalence of 49.23% obtained in horses during 2012 was much higher than the prevalence (12% found in horses during 2009/2010. These results, including the confirmed seroconversion in eight horses that tested negative in 2010, indicated an intensive WNV circulation during 2012 in Serbia, and the necessity of implementing surveillance programs. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31084 and III43007

 19. Lipid and sugar profiles of various barley cultivars (Hordeum vulgare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pastor Kristian A.

  2015-01-01

  Full Text Available The lipid components and soluble sugars in flour samples of different cultivars of barley (Hordeum vulgare, involving winter malting barley, winter forage barley, spring barley, and hulless barley, were identified. Fatty acids were extracted from flour samples with n-hexane, and derivatized into volatile methyl esters, using TMSH (trimethylsulfonium hydroxide in methanol. Soluble sugars were extracted from defatted and dried samples of barley flour with 96% ethanol, and further derivatized into the corresponding trimethylsilyl (TMS oximes, using hydroxylamine hydrochloride solution and BSTFA (N,O-bis-(trimethylsilyl-trifluoroacetamide. The hexane and alcoholic extracts of barley cultivars were analyzed by GC-MS system. Lipid and sugar compositions were very similar in all barley cultivars. Therefore, multivariate analysis was applied to numerical values of automatically integrated areas of the identified fatty acid methyl esters and TMS oximes of soluble sugars. The application of hierarchical cluster analysis showed a great similarity between the investigated flour samples of barley cultivars, according to their fatty acid content (0.96. Also, significant, but somewhat less similarity was observed regarding the content of soluble sugars (0.70. These preliminary results indicate the possibility of distinguishing flour made of barley, regardless of the variety, from flours made of other cereal species, just by the analysis of the contents of fatty acids and soluble sugars.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31066

 20. Biodiesel from rapeseed variety "Banaćanka" using KOH catalyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mićić Radoslav D.

  2013-01-01

  Full Text Available This paper presents a complete characterization of rapeseed oil, of Banaćanka variety, as well as the potential use of oil generated after filtering, in order to obtain biodiesel. Researches are based on the fact that Banaćanka is the oldest domestic rapeseed variety, the so-called double zero "00" (low in erucic acid, below 5%, and glucosinolates below than 30 mmol g-1, suitable for use in the region, since it is low temperatures tolerant, posseses high genetic potential for seed yield of about 5.2 t/ha, and high oil content of around 45%. Transesterification was carried out in batch reactor Parr 4520, with KOH as a catalyst. Cold pressed oil without prior treatment was used as feedstock for transesterificataion. The paper analyses the effects of temperature, reaction duration, catalyst amount and rate of agitation on the synthesis of biodiesel at constant pressure and molar methanol/oil ratio.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31046: Improvement of the quality of tractors and mobile systems with the aim of increasing competitiveness and preserving soil and environment

 1. Writers and chanters in the nineteenth century as keepers of the tradition of Serbian church music

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjanović Nataša

  2014-01-01

  Full Text Available In this paper, parts of the memoir literary works from the second half of the nineteenth century are presented as important sources for the research of Serbian traditional church chant. The testimonies on church music from diaries, memoirs and autobiographical notes by famous Serbian writers, statesmen and politicians, namely Jovan Subotić, Jakov Ignjatović, Milan Savić, Milica Stojadinović Srpkinja, Todor Stefanović Vilovski, Vladimir Jovanović and Kosta Hristić, were analyzed. Those writings bring to light a time when church chant was appreciated as an important part of the spiritual, folk heritage and had an important role in everyday culture of Serbian people both in the Habsburg Monarchy and in the Principality and Kingdom of Serbia. The authors wrote about musical skills of chanters from clerical, church circles and about the practice of chanting among school teachers. They also described different kinds of musical performances of church chant among laymen and children. These sources testify to writers’ general and musical education and experiences, to their environment and its relation to the aesthetics of spiritual folk tradition. This paper also analyzes sources in the context of the history and theory of literature, having in mind the authors’ commentary techniques and narrative style. Those issues are discussed in relation to the poetics of romanticism, Biedermeier and realism in Serbian literature. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177004: Identiteti srpske muzike od lokalnih do globalnih okvira: tradicije, promene, izazovi

 2. Collagen type I alpha 1 gene polymorphism in premature ovarian failure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vujović Svetlana

  2013-01-01

  Full Text Available Introduction. Premature ovarian failure (POF is characterized by amenorrhea, hypergonadotropism and hypoestrogenism in women bellow 40 years. Osteoporosis is one of the late complications of POF. Objective. To correlate collagen type I alpha1 (COLIA1 gene polymorphism with bone mineral density (BMD in women with POF. Methods. We determined the COLIA1 genotypes SS, Ss, ss in 66 women with POF. Single nucleotide polymorphism (G to T substitution within the Sp 1-binding site in the first intron of the COLIA1 gene was assessed by polymerase chain reaction (PCR followed by single-stranded conformation polymorphism (SSCP analysis. Bone mineral density (BMD was measured at the lumbar spine region by dual X-ray absorptiometry. Statistics: Kruskal-Wallis ANOVA, Chisquare test, Spearman correlation test. Results. The relative distribution of COLIA1 genotype alleles was SS - 54.4%, Ss - 41.0% and ss - 4.5%. No significant differences were found between genotype groups in body mass index, age, duration of amenorrhea or BMD. A significant positive correlation was observed between BMI and parity. Conclusion. The COLIA1 gene is just one of many genes influencing bone characteristics. It may act as a marker for differences in bone quantity and quality, bone fragility and accelerated bone loss in older women. However, in young women with POF, COLIA1 cannot identify those at higher risk for osteoporosis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 173056

 3. Validation of the Serbian adaptation of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Child Form (TEIQue-CF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Banjac Sonja

  2016-01-01

  Full Text Available This study investigated trait EI in childhood in a Serbian population by validating a Serbian adaptation of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire - Child Form (TEIQue-CF. All 606 participants (Mage = 10.33, SD = 1.55 completed the TEIQue-CF, the Reading the Mind in the Eyes Test (revised version, and the Guess Who peer assessment. Data on academic achievement and truancy were also obtained. The Serbian TEIQue-CF demonstrated robust psychometric properties with satisfactory internal consistencies and extensive evidence of validity in relation to criteria such as emotion recognition, academic grades, truancy rates, and peer ratings. Factor analyses suggested a two-factor solution for the total sample, but a unifactorial structure for the two groups of younger children aged 8 to 9 and 10 to 11. Overall, the results corroborate the validity of the Serbian adaptation and the theoretical and practical importance of the construct of trait EI in children. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018

 4. Reconsideration of mass-distribution models

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ninković S.

  2014-01-01

  Full Text Available The mass-distribution model proposed by Kuzmin and Veltmann (1973 is revisited. It is subdivided into two models which have a common case. Only one of them is subject of the present study. The study is focused on the relation between the density ratio (the central one to that corresponding to the core radius and the total-mass fraction within the core radius. The latter one is an increasing function of the former one, but it cannot exceed one quarter, which takes place when the density ratio tends to infinity. Therefore, the model is extended by representing the density as a sum of two components. The extension results into possibility of having a correspondence between the infinite density ratio and 100% total-mass fraction. The number of parameters in the extended model exceeds that of the original model. Due to this, in the extended model, the correspondence between the density ratio and total-mass fraction is no longer one-to-one; several values of the total-mass fraction can correspond to the same value for the density ratio. In this way, the extended model could explain the contingency of having two, or more, groups of real stellar systems (subsystems in the diagram total-mass fraction versus density ratio. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176011: Dynamics and Kinematics of Celestial Bodies and Systems

 5. The founding of Zemun Hospital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milanović Jasmina

  2014-01-01

  Full Text Available This year Zemun Hospital - Clinical Hospital Center Zemun celebrates 230th anniversary of continuous work, thus becoming the oldest medical facility in Serbia. The exact date of the hospital founding has been often questioned in history. Various dates appeared in the literature, but the most frequent one was 25th of February 1784. Until now, the document which confirms this has never been published. This article represents the first official publication of the document which confirms that Zemun Hospital was indeed founded on this date. The first hospitals started emerging in Zemun when the town became a part of the Habsburg Monarchy. The first sanitary facility ever formed was the “Kontumac” - a quarantine established in 1730. Soon after, two more confessional hospitals were opened. The Serbian (Orthodox Hospital was founded before 1769, whereas the German (Catholic Hospital started working in 1758. Both hospitals were financed, amongst others, by the Town Hall - the Magistrate. In order to improve efficiency of these hospitals, a decision was made to merge them into a single City Hospital. It was founded on 25th February 1784, when the General Command ordered the Magistrate of Zemun to merge the financess of all existing hospitals and initiate the construction of a new building. Although financially united, the hospitals continued working in separate buildings over a certain period of time. The final, physical merging of these hospitals was completed in 1795. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47030

 6. Influence of clay organic modifier on morphology and performance of poly(ε-caprolactone/clay nanocomposites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolić Marija S.

  2015-01-01

  Full Text Available Two series of poly(e-caprolactone nanocomposites with different organo-modified clays (1 to 8 wt% were prepared by the solution casting method. Organoclays with polar (Cloisite®C30B and nonpolar (Cloisite®C15A organic modifier and with different miscibility with poly(e-caprolactone matrix, were chosen. Exfoliated and/or intercalated nanocomposite’s structures were obtained by using high dilution and an ultrasonic treatment for the composite preparation. The effect of the surface modification and clay content on the morphology, mechanical and thermal properties of the nanocomposites was studied. Scanning electron microscopy excluded the formation of microcomposite. The wide-angle X-ray diffraction analysis revealed that the tendency toward exfoliated structure is higher for the Cloisite®C30B, which had better miscibility with poly(e-caprolactone matrix. Differences in spherulites’ sizes and morphology between two series of the nanocomposites were observed by the optical microscopy performed on as-casted films. Enthalpies of fusion and degrees of crystallinity were higher for nanocomposites than for neat poly(e-caprolactone and increase with the clay loading in both series, as a consequence of the clay nucleating effect. Decreased thermal stability of nanocomposites was ascribed to thermal instability of organic modifiers of the clays. The Halpin-Tsai model was used to compare the theoretically predicted values of the Young’s modulus with experimentally obtained ones in tensile tests.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172062

 7. Academic gender stereotypes of pre-service teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ćirović Ivana

  2013-01-01

  Full Text Available This research was aimed at studying the content of academic gender stereotypes of pre-service teachers who are being prepared for working in different cycles of education. The sample included 408 students of teaching programmes of the Teacher Training College, Faculty of Mathematics and Faculty of Philology in Belgrade. It has been established that future class and subject teachers have gender stereotypes about the interests and achievements of students in different school subjects. pre-service teachers from both groups are of the opinion that girls get interested more easily than boys in the majority of school subjects, as well as that girls are more talented for the subjects in the field of humanities and languages, while boys are more talented for the subjects in the field of sciences. Pre-service teachers estimate that boys typically have a low achievement in languages, arts and music, while girls have a low achievement in physics, computer science, technical sciences and physical education. Since teachers’ gender stereotypes can affect students’ achievement, educational and career choices, it is important to raise awareness about the content and consequences of such beliefs in teachers and focus on certain actions towards their altering. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179034: Od podsticanja inicijative, saradnje, stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu i br. 47008: Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije

 8. Dynamic temperature field in the ferromagnetic plate induced by moving high frequency inductor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milošević-Mitić Vesna

  2014-01-01

  Full Text Available The subject of the paper is the temperature distribution in the thin metallic ferromagnetic plate influenced by moving linear high frequency induction heater. As a result of high frequency electromagnetic field, conducting currents appear in the part of the plate. Distribution of the eddy-current power across the plate thickness is obtained by use of complex analysis. The influences of the heater frequency, magnetic field intensity and plate thickness on the heat power density were discussed. By treating this power as a moving heat source, differential equations governing distribution of the temperature field are formulated. Temperature across the plate thickness is assumed to be in linear form. Differential equations are analytically solved by using integral-transform technique, Fourier finite-sine and finite-cosine transform and Laplace transform. The influence of the heater velocity to the plate temperature is presented on numerical examples based on theoretically obtained results. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 35040 i br. TR 35011

 9. Computation of Galois field expressions for quaternary logic functions on GPUs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gajić Dušan B.

  2014-01-01

  Full Text Available Galois field (GF expressions are polynomials used as representations of multiple-valued logic (MVL functions. For this purpose, MVL functions are considered as functions defined over a finite (Galois field of order p - GF(p. The problem of computing these functional expressions has an important role in areas such as digital signal processing and logic design. Time needed for computing GF-expressions increases exponentially with the number of variables in MVL functions and, as a result, it often represents a limiting factor in applications. This paper proposes a method for an accelerated computation of GF(4-expressions for quaternary (four-valued logic functions using graphics processing units (GPUs. The method is based on the spectral interpretation of GF-expressions, permitting the use of fast Fourier transform (FFT-like algorithms for their computation. These algorithms are then adapted for highly parallel processing on GPUs. The performance of the proposed solutions is compared with referent C/C++ implementations of the same algorithms processed on central processing units (CPUs. Experimental results confirm that the presented approach leads to significant reduction in processing times (up to 10.86 times when compared to CPU processing. Therefore, the proposed approach widens the set of problem instances which can be efficiently handled in practice. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON174026 i br. III44006

 10. Advances in classical and analytical mechanics: A reviews of author’s results

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hedrih-Stevanović Katica R.

  2013-01-01

  Full Text Available A review, in subjective choice, of author’s scientific results in area of: classical mechanics, analytical mechanics of discrete hereditary systems, analytical mechanics of discrete fractional order system vibrations, elastodynamics, nonlinear dynamics and hybrid system dynamics is presented. Main original author’s results were presented through the mathematical methods of mechanics with examples of applications for solving problems of mechanical real system dynamics abstracted to the theoretical models of mechanical discrete or continuum systems, as well as hybrid systems. Paper, also, presents serries of methods and scientific results authored by professors Mitropolyski, Andjelić and Rašković, as well as author’s of this paper original scientific research results obtained by methods of her professors. Vector method based on mass inertia moment vectors and corresponding deviational vector components for pole and oriented axis, defined in 1991 by K. Hedrih, is presented. Results in construction of analytical dynamics of hereditary discrete system obtained in collaboration with O. A. Gorosho are presented. Also, some selections of results author’s postgraduate students and doctorantes in area of nonlinear dynamics are presented. A list of scientific projects headed by author of this paper is presented with a list of doctoral dissertation and magister of sciences thesis which contain scientific research results obtained under the supervision by author of this paper or their fist doctoral candidates. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON174001: Dynamics of hybrid systems with complex structures

 11. Hate crimes recording: Recommendations of the international bodies and their significance to Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dokmanović Mirjana

  2015-01-01

  Full Text Available Data recording and keeping the official unique database on hate crimes contributes to increasing visibility of this type of crimes, as well as to formulating effective policies of preventing discrimination, racism and non-tolerance. At the end of 2012, the Republic of Serbia introduced the aggravating circumstance in sentencing crimes motivated by hatred on the basis of race, religion belief, national or ethnical belonging, sex, sexual orientation or gender identity. The Action Plan of the Implementation of the Strategy of Prevention and Protection against Discrimination (2014 foresees introducing the unique database on hate crimes by the end of 2016. The subject of the paper is the analysis of the importance of establishing this type of database from the perspective of acknowledging victims’ rights. The relevant activities and the recommendations of the EU Fundamental Rights Agency (FRA and the OSCE to the member states, with respect to efficient recording data on hate crimes, have been also introduced. The aim of the paper is to contribute developing of the methodology of data recording of hate crimes in the Republic of Serbia in line with the given recommendations of the FRA and the OSCE. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179044: Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju

 12. Schubert and Beethoven - Adorno’s early antipods of the music in bougeois epoch

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeremić-Molnar Dragana

  2012-01-01

  Full Text Available In this article the authors are reconstructing the dichotomies which the young Theodor Adorno was trying to detect in the music of the bourgeois epoch and personify in two antipodes - Franz Schubert and Ludwig van Beethoven. Although already a devotee of Arnold Schönberg and the 20th century music avantgardism, Adorno was, in his works prior to his exile from Germany (1934, intensively dealing with Schubert and his opposition towards Beethoven. While Beethoven was a bold and progressive revolutionary, fascinated by the “practical reason” and the mission to rise up and reach the stars, Schubert wanted none of it (almost anticipating the failure of the whole revolutionary project. Instead, he was looking backwards, to primordial nature and the possibility of man to participate in its mythic cycles of death and regeneration. The lack of synthesis between this two opposing tendencies in the music of early bourgeois epoch lead to the “negative dialectics” of Schönberg and 20th century music avantgardism and to the final separation of Beethovenian musical progress and Schubertian musical mimesis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177019: Identiteti srpske muzike u svetskom kulturnom kontekstu, i br. 179035: Izazovi nove društvene integracije u Srbiji - koncepti i akteri

 13. Novel methylene bridged ethylenediamine-type ligands: Synthesis and spectral characterization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihajlović-Lalić Ljiljana E.

  2014-01-01

  Full Text Available Herein we report the synthesis of two new organic compounds, diisobutyl- and diisopentyl N,N′-methylene-(S,S-ethylenediamine-N,N′-di-2-(3-cyclohexylpropanoate. A one-pot procedure was carried out by adding the reducing agent and carbonyl compound into the methanol solution of the parent compounds (iso-butyl and iso-pentyl esters of (S,S-ethylenediamine-N,N′-di-2-(3-cyclohexylpropanoic acid in appropriate stoichiometric ratios. The compounds were fully characterized by infrared, ESI-MS, 1D (1H, 13C and 2D (COSY, HSQC, HMBC NMR spectroscopy and elemental analysis. The spectral data confirm the presence of -CH2- group introduced between nitrogen atoms of the ethylenediamine moiety revealing neutral form of potential bidentate ligand. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172035. The authors also acknowledge the support of the FP7 RegPot project FCUB ERA GA No. 256716. The EC does not share responsibility for the content of the article

 14. Determination of phenolic acids in seeds of black cumin, flax, pomegranate and pumpkin and their by-products

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krimer-Malešević Vera M.

  2016-01-01

  Full Text Available Ten phenolic acids, contained in the seeds of black cumin (Nigella sativa L., flax (Linum usitatissimum L., pomegranate (Punica granatum L. and pumpkin (Cucurbita pepo L. and their oil industry by-products, separated into the free, esterified, and insoluble-bound forms, were quantitatively analysed by reverse phase high performance liquid chromatography with photodiode array detector. The chromatographic data were interpreted using Principal Component Analysis (PCA. The PCA model with three principal components (PC1-PC2-PC3 fitted well with 12 examined plant samples, allowing their division into groups according to their origin. The total phenolic variables could be represented by two PCs and for the pattern recognition of the analysed samples, 13 phenolic variables are sufficient, including: free, esterified and insoluble-bound forms of gallic and syringic acids, free vanillic, insoluble bound p-coumaric, esterified p-hydroxybenzaldehide, and free and insoluble-bound forms of p-hydroxybenzoic and trans-synapic acids. This might have potential application in simplified screening of phenolic compounds in seeds and their oil industry by-products or in food component analysis or authenticity detection in such plant materials.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46010

 15. A comparative analysis of Serbia and the EU member states in the context of networked readiness index values

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soldić-Aleksić Jasna

  2015-01-01

  Full Text Available Nowadays it is generally accepted that information and communication technologies (ICT are important drivers and ‘enabling’ technologies that have a broad impact on many sectors of the economy and social life. Therefore, measuring the level of ICT development, their economic and social impact, and the country’s readiness to use them are of great importance. In this paper we present the conceptual framework of the Networked Readiness Index (NRI proposed by the World Economic Forum, and analyse the relative position of Serbia and its ‘distance’ from the EU member states in the domain of NRI indicator variables. For this purpose we have applied the Kohonen Self-Organizing Map (the SOM algorithm, which provides the visual image, as a virtual map, of observed countries and their groupings. The resulting SOM map indicates that in the complex NRI space, Serbia is located in a group of EU states that includes Romania, Croatia, Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, Poland, the Czech Republic, and the Slovak Republic. In comparison to other countries, this group shows the poorest performance in the NRI landscape. In addition, our empirical analysis points to the areas in which policy intervention can boost the impact of ICT on Serbian economic development and growth. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179005

 16. Ethanol fermentation of molasses by Saccharomyces cerevisiae cells immobilized onto sugar beet pulp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vučurović Vesna M.

  2012-01-01

  Full Text Available Natural adhesion of Saccharomyces cerevisiae onto sugar beet pulp (SBP is a very simple and cheap immobilization method for retaining high cells density in the ethanol fermentation system. In the present study, yeast cells were immobilized by adhesion onto SBP suspended in the synthetic culture media under different conditions such as: glucose concentration (100, 120 and 150 g/l, inoculum concentration (5, 10 and 15 g/l dry mass and temperature (25, 30, 35 and 40°C. In order to estimate the optimal immobilization conditions the yeast cells retention (R, after each immobilization experiment was analyzed. The highest R value of 0.486 g dry mass yeast /g dry mass SBP was obtained at 30°C, glucose concentration of 150 g/l, and inoculum concentration of 15 g/l. The yeast immobilized under these conditions was used for ethanol fermentation of sugar beet molasses containing 150.2 g/l of reducing sugar. Efficient ethanol fermentation (ethanol concentration of 70.57 g/l, fermentation efficiency 93.98% of sugar beet molasses was achieved using S. cerevisiae immobilized by natural adhesion on SBP. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31002

 17. Mass spectrometric production of heterogeneous metal clusters using Knudsen cell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veljković Filip M.

  2016-01-01

  Full Text Available Knudsen effusion mass spectrometry or high-temperature method of mass spectrometry for decades gives new information about saturated vapor of hardly volatile compounds and it is an important method in the discovery of many new molecules, radicals, ions and clusters present in the gas phase. Since pioneering works until now, this method has been successfully applied to a large number of systems (ores, oxides, ceramics, glass materials, borides, carbides, sulfides, nitrates, metals, fullerenes, etc which led to the establishment of various research branches such as chemistry of clusters. This paper describes the basic principles of Knudsen cell use for both identification of chemical species created in the process of evaporation and determination of their ionization energies. Depending on detected ions intensities and the partial pressure of each gaseous component, as well as on changes in partial pressure with temperature, Knudsen cell mass spectrometry enables the determination of thermodynamic parameters of the tested system. A special attention is paid to its application in the field of small heterogeneous and homogeneous clusters of alkali metals. Furthermore, experimental results for thermodynamic parameters of some clusters, as well as capabilities of non-standard ways of using Knudsen cells in the process of synthesis of new clusters are presented herein. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172019

 18. Probleme mit „Modernisierung als Interpretationsrahmen von sozialer Arbeit und ‚Mütterlichkeit‘“ Problems with “Modernisierung als Interpretationsrahmen von sozialer Arbeit und ‘Mütterlichkeit’” (Modernization as Interpretive Structure for Social Work and ‘Motherliness’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brita Rang

  2004-11-01

  Full Text Available Unverändert ist das bereits 1986 von Christoph Sachße vorgelegte Buch nun ein drittes Mal, allerdings in einem anderen Verlag erschienen. Gegenstand ist die Entstehung der modernen beruflichen Sozialarbeit, die – so die These –, aus einer Verbindung von bürgerlich-kommunaler Wohlfahrtspflege und bürgerlich-konservativer Frauenbewegung hervorging. Deren ethisches Konzept der ‚geistigen Mütterlichkeit‘ habe jedoch von Beginn an in einem Spannungsverhältnis zur zunehmenden Verberuflichung und Bürokratisierung der sozialen Arbeit im Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik gestanden.Christoph Sachße’s 1986 work has been published for the third time in an unaltered form, albeit with a different publisher. The object of study is the origin of modern occupational social work that—according to the thesis—developed from the alliance of middle-class/municipal welfare work and the middle-class/conservative women’s movement. Their ethical concept of ‘spiritual motherliness’, however, maintained a tense relationship to the increasing bureaucratization of social work and the incorporation thereof as a mode of occupation during World War I and the Weimar Republic.

 19. Rheological-dynamical continuum damage model for concrete under uniaxial compression and its experimental verification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milašinović Dragan D.

  2015-01-01

  Full Text Available A new analytical model for the prediction of concrete response under uniaxial compression and its experimental verification is presented in this paper. The proposed approach, referred to as the rheological-dynamical continuum damage model, combines rheological-dynamical analogy and damage mechanics. Within the framework of this approach the key continuum parameters such as the creep coefficient, Poisson’s ratio and damage variable are functionally related. The critical values of the creep coefficient and damage variable under peak stress are used to describe the failure mode of the concrete cylinder. The ultimate strain is determined in the post-peak regime only, using the secant stress-strain relation from damage mechanics. The post-peak branch is used for the energy analysis. Experimental data for five concrete compositions were obtained during the examination presented herein. The principal difference between compressive failure and tensile fracture is that there is a residual stress in the specimens, which is a consequence of uniformly accelerated motion of load during the examination of compressive strength. The critical interpenetration displacements and crushing energy are obtained theoretically based on the concept of global failure analysis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 174027: Computational Mechanics in Structural Engineering i br. TR 36017: Utilization of by-products and recycled waste materials in concrete composites for sustainable construction development in Serbia: Investigation and environmental assessment of possible applications

 20. Impact of crushed mineral aggregate on the pumpability of concrete during transport and placement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Topličić-Ćurčić Gordana

  2016-01-01

  Full Text Available In the spirit of the sustainable buildings, and with the goal of protection of river courses, in the near future an already announced directive ordering closing down of a large number of river aggregate dredging operations will be adopted. For that reason, usage of crushed mineral aggregate in concrete mixes is increasing. Irrespective of downsides of the fined crushed mineral aggregate, such as the presence of fine particles bordering the upper permissible limit and the unfavorable shape of the grain of the course aggregate for obtaining liquid consistency required for the pumpable concrete, the demanded pumpability of concrete during transport and placement has been achieved. By adding admixtures to concrete, the required concrete properties, such as: frost resistance, simultaneous frost and salt resistance and water tightness have been achieved. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 36017: Utilization of by - products and recycled waste materials in concrete composites in the scope of sustainable construction development in Serbia: investigation and environmental assessment of possible applications

 1. Analysis of grease contamination influence on the internal radial clearance of ball bearings by thermographic inspection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mišković Žarko Z.

  2016-01-01

  Full Text Available One of the most important factors influencing ball bearings service life is its internal radial clearance. However, this parameter is also very complex because it depends on applied radial load and ball bearings dimensions, surface finish and manufacturing materials. Thermal condition of ball bearings also significantly affects internal radial clearance. Despite many researches performed in order to find out relevant facts about different aspects of ball bearings thermal behaviour, only few of them are dealing with the real working conditions, where high concentration of solid contaminant particles is present. That’s why the main goal of research presented in this paper was to establish statistically significant correlation between ball bearings temperatures, their working time and concentration of contaminant particles in their grease. Because of especially difficult working conditions, the typical conveyor idlers bearings were selected as representative test samples and appropriate solid particles from open pit coal mines were used as artificial contaminants. Applied experimental methodology included thermographic inspection, as well as usage of custom designed test rig for ball bearings service life testing. Finally, by obtained experimental data processing in advanced software, statistically significant mathematical correlation between mentioned bearings characteristics was determined and applied in commonly used internal radial clearance equation. That is the most important contribution of performed research - the new equation and methodology for ball bearings internal clearance determination which could be used for eventual improvement of existing bearings service life equations. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR35029 i br. TR14033

 2. Numerical investigation of nucleate pool boiling heat transfer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojanović Andrijana D.

  2016-01-01

  Full Text Available Multidimensional numerical simulation of the atmospheric saturated pool boiling is performed. The applied modelling and numerical methods enable a full representation of the liquid and vapour two-phase mixture behaviour on the heated surface, with included prediction of the swell level and heated wall temperature field. In this way the integral behaviour of nucleate pool boiling is simulated. The micro conditions of bubble generation at the heated wall surface are modelled by the bubble nucleation site density, the liquid wetting contact angle and the bubble grow time. The bubble nucleation sites are randomly located within zones of equal size, where the number of zones equals the nucleation site density. The conjugate heat transfer from the heated wall to the liquid is taken into account in wetted heated wall areas around bubble nucleation sites. The boiling curve relation between the heat flux and the heated wall surface temperature in excess of the saturation temperature is predicted for the pool boiling conditions reported in the literature and a good agreement is achieved with experimentally measured data. The influence of the nucleation site density on the boiling curve characteristic is confirmed. In addition, the influence of the heat flux intensity on the spatial effects of vapour generation and two-phase flow are shown, such as the increase of the swell level position and the reduced wetting of the heated wall surface by the heat flux increase. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-33018 i br. OI-174014

 3. Antioxidant, antifungal and anticancer activities of se-enriched Pleurotus spp. mycelium extracts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milovanović Ivan

  2014-01-01

  Full Text Available The goal of this study was the evaluation of antifungal, antioxidant and anticancer potentials of Pleurotus eryngii, P. ostreatus and P. pulmonarius mycelial extracts, and the influence of mycelium enrichment with selenium on these activities. Both Se-amended and non-amended extracts showed the same or similar minimal inhibitory concentration for 14 studied micromycetes, while a fungicidal effect was not noted, contrary to ketoconazole, which had inhibitory and fungicidal effects at very low concentrations. Se-non-amended extracts exhibited antioxidant activity, especially at higher concentrations. Selenium enrichment influenced activity, its effects decreasing in P. eryngii and P. pulmonarius, while in P. ostreatus no effect was noted. The DPPH• radical scavenging capacity of the extracts was in direct correlation with their phenol and flavonoid contents. Cytotoxic activity against both HeLa and LS174 cell lines was very low compared with cis-DDP. These features suggest that mycelium should be an object of intensive studies. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173032

 4. Quality parameters and pattern recognition methods as a tool in tracing regional origin of multifloral honey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lazarević Kristina B.

  2013-01-01

  Full Text Available The characterization of multifloral honey regarding the mineral composition, sugar content and basic physicochemical properties has been done. The total of 164 honey samples was collected from six regions of Serbia during 2009 harvesting season. Univariate data analysis (descriptive statistics and analysis of variance, geographic information system and pattern recognition methods (principal component analysis and cluster analysis have been performed in order to identify geographical origin of honey. The content of Mg, K, and Cu, electrical conductivity, and optical rotation were established as useful indicators in tracing regional differences between honey samples. Samples originated from Zlatibor region were clearly distinguished from those from the rest of Serbia showing higher K and Mg content, as well as higher values of optical rotation, electrical conductivity, and free acidity. The influence of the soil composition, and climate conditions, as well as the presence of particular flora on the honey composition is stressed out. The modeling of geographic origin of honey has been attempted by the means of linear discriminant analysis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172017 and 451-03-2372-IP i FP7 RegPot project FCUB ERA GA No. 256716

 5. The influence of montmorillonite content on the kinetics of curing of epoxy nanocomposites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jovičić Mirjana C.

  2012-01-01

  Full Text Available In this work, the attention was paid at the investigation of montmorillonite dispersion in epoxy/amine systems due to improved final properties of the nanocomposites. The influence of different montmorillonite content on the kinetics of curing of epoxy/Jeffamine D-230 systems was followed by differential scanning calorimetry (DSC. The curing of epoxy nanocomposites was performed using dynamic regime at three different heating rates: 5, 10 and 20°C/min. Three isoconversional methods were applied: two integral (Ozawa-Flynn-Wall and Kissinger-Akahira-Sunose methods and one differential (Friedman method. The presence of montmorillonite (MMT causes the beginning of curing at lower temperatures. The shape of the DSC curves has been changed by the addition of MMT, supporting the hypothesis of a change in the reaction mechanism. For hybrids with 3 and 5 wt.% of MMT, the Eα dependence is very similar to those found for the reference system (epoxy/Jeffamine D-230 for the curing degree less than 60%. The hybrid with 10 wt.% of MMT has lower energy activation in regard to the referent system without montmorillonite. Greater differences are observed in the second part of the reaction, where it is known that the curing process is more controlled by diffusion (α>0.60. The Ea value increases at the end of the reaction (α→1, which was observed for all systems, and is more pronounced in the presence of montmorillonite. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45022

 6. The quality analyses of olive cake fuel pellets - mathematical approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brlek Tea I.

  2016-01-01

  Full Text Available This article investigates the effect of processing parameters (conditioning temperature and binder content, on final quality of produced agro-pellets for heat energy generation, obtained from four different olive cultivars using different technological parameters. Technological, physical and chemical properties of pellets (carbon, hydrogen, nitrogen and sulphur content, particle density, abrasion length, moisture, ash content, higher and lower heating values, fixed carbon and volatile matter content have been determined to assess their quality. The performance of Artificial Neural Network (ANN was compared with the performance of second order polynomial (SOP model, as well as with the obtained experimental data in order to develop rapid and accurate mathematical model for prediction of final quality parameters of agro-pellets. SOP model showed high coefficients of determination (r2, between 0.692 and 0.955, while ANN model showed high prediction accuracy with r2 between 0.544 and 0.994. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46005 i br. TR-31055

 7. The influence of valence and arousal on reasoning: Affective priming in the semantic verification task

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orlić Ana

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of the present study was to examine the effects of affective valence and arousal on the reasoning process. Reasoning was measured using a semantic verification task and the influence of valence and arousal was tracked using the affective priming paradigm. Primes were photographs varied on two dimensions - emotional valence (positive, neutral, negative and arousal (high, low. Forty-nine psychology students participated in the experiment. Results showed that reaction time needed for semantic verification was significantly faster for positive-high arousing in comparison to positive-low arousing condition and for neutral high arousing in comparison to neutral-low arousing condition, but there were no significant differences in negative low and high arousing conditions. Also, significant differences were found among all three valences in high arousing conditions and there were no such differences in low arousing conditions. These results reveal the importance of both arousal and valence in the research on the influence of emotions on the reasoning process. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179033

 8. Enzymatic synthesis of vitamin B6 precursor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prlainović Nevena Ž.

  2013-01-01

  Full Text Available 3-Cyano-4-ethoxymethyl-6-methyl-2-pyridone is an important precursor in the synthesis of vitamin B6, obtained in the addition reaction between 2-cyanoacetamide and 1-ethoxy-2,4-pentanedione catalyzed by lipase from Candida rugosa (triacylglycerol ester hydrolases, EC 3.1.1.3. This work shows new experimental data and mathematical modeling of lipase catalyzed synthesis of 3-cyano-4-ethoxymethyl-6-methyl-2-pyridone, starting from 1-ethoxy-2,4-pentanedione and 2-cyanoacetamide. Kinetic measurements were done at 50 oC with enzyme concentration of 1.2 % w/v. Experimental results were fitted with two kinetic models: the ordered bi-ter and ping-pong bi-ter model, and the initial rates of the reaction were found to correlate best with a ping-pong bi-ter mechanism with inhibition by 2-cyanoacetamide. Obtained specificity constants indicated that lipase from C. rugosa had higher affinity towards 1-ethoxy-2,4-pentanedione and less bulky substrates. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172013, br. III 46010 and br. 172049

 9. Geografski aspekti ekološkog uzgoja ljekovitog bilja u Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željka Šiljković

  2005-01-01

  Full Text Available U Hrvatskoj se prikuplja i uzgaja između 160 i 170 autohtonih, ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta. Prirodno geografski uvjeti, posebice klimatski, pedološki i hidrografski, iznimno su povoljni za ekološki uzgoj ljekovitog bilja u svim dijelovima Republike Hrvatske. U radu je posebno opisan uzgoj kamilice (Matricaria chamomilae i lavande (Lavandula anustifolia kao dviju biljaka koje su do prije Domovinskog rata činile najveći udio uzgoja ljekovitog bilja u Hrvatskoj koja je bila jedna od vodećih svjetskih proizvođača kamilice i lavande. U članku je analizirano trenutno stanje uzgoja ljekovitog bilja u Hrvatskoj te mogućnosti koje nudi taj dosad neiskorišten gospodarski sektor. Glavni je cilj istaknuti prirodno-geografske uvjete koji utječu na ekološku proizvodnju ljekovitog bilja koja, ukoliko se provede sustavno, može pridonijeti revitalizaciji ruralnih prostora te usporiti procese deagrarizacije i deruralizacije.

 10. Televisi dan Kepentingan Pemilik Modal dalam Perspektif Teori Ekonomi Politik Media

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desliana Dwita

  2015-07-01

  Full Text Available Salah satu media dalam komunikasi massa yang paling besar pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik adalah televisi. Televisi berperan besar dalam proses demokratisasi sebuah negara. Dalam kasus jelang Pemilihan Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu, media televisi memfokuskan perhatian masyarakat pada kampanye yang sedang berlangsung serta berbagai informasi seputar calon presiden dan isu politik lainnya. Dalam perspektif demokrasi, televisi merupakan salah satu media yang berfungsi sebagai penyangga. Televisi dapat menyediakan informasi politik sehingga bisa dipergunakan oleh masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam proses demokratisasi, publik di Indonesia saat ini sangat menggantungkan diri pada program berita yang ditayangkan oleh stasiun televisi untuk mendapatkan informasi dalam proses perjalanan Indonesia menjadi negara demokratis. Kultur berita yang dibangun oleh media televisi seharusnya lebih diarahkan kepada promosi mengenai demokrasi dan pembentukan masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Dalam teori ekonomi politik media menurut McQuail, kepemilikan media menyumbang akibat bagi keburukan masyarakat. Perspektif ekonomi politik melihat bahwa media tidak lepas dari kepentingan pemilik modal, negara atau kelompok lainnya. Media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Akibat dari monopoli kepemilikan media dikhawatirkan mampu mengancam kebebasan pers dan pilihan bagi konsumen. Kata Kunci : Televisi, Pemilik Modal, Ekonomi Politik Media

 11. ANALISIS KINERJA KOPERASI PADA ASPEK KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN JATIDIRI KOPERASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nisa Maulida Ramadhani

  2018-03-01

  Full Text Available This study aims to assess if the business can grow and develop, so that it can advance the prosperity of its members and empower the economy and and for performance performance Cooperative Employees of the Republic of Indonesia (KPRI engaged in savings and loan in Tegal regency 2015 - 2016 is undone by using indicators of health assessment of savings and credit cooperatives and cooperative savings and lending units on aspects of Earning Assets Quality and Cooperative Identity (Per Dep. 06 / Per / Dep.6 / IV / 2016.Population in this research is finance report from Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI Tegal Regency as much as 72 KPRI.Sample of this research are cooperation that have closed their finance report 2016/2017 and have delivered their RAT report in 2016/2017, they are 21 KPRI.Data analysis method in this research is descriptive analysis quantitative with finance ratio.The result of this research in cooperation performance of KPRI Tegal regency 2015-2016 based on Per.Dep No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 standard is in 2015 the average score acquired is 79,17 point, it is included in healthy enough category. Meanwhile, in 2016 the average score acquired is 87,5 point, it is included in healthy category.

 12. Radio Belgrade in the process of creating symbolic boundaries: The example of the folk music program between the Two World Wars (1929-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesić Ivana

  2013-01-01

  Full Text Available This article deals with the process of creation of symbolic boundaries in the context of designing the folk music programs at Radio Belgrade since its foundation until the beginning of World War Two. A detailed insight into the musical contents aired on Radio Belgrade, the texts on folk music published in the radio weekly magazine (Radio Belgrade, and the preserved memoirs, with an emphasis on their broader socio-cultural and socio-political significance, has enabled me to single out the factors and mechanisms that played a key role in defining the boundaries of folk music. I will analyse the work of different editorial teams before World War Two; at the same time, I will consider the tastes and cultural preferences of the subscribers and listeners of the Radio Belgrade programs. By means of crossing out specific aesthetic, political and economical positions of radio editors and experts who designed the folk music program with the expectations of listeners and, to an extent, performers of folk music, I will attempt to explain how the process of symbolical demarcation of folk music as a separate entity, different from art and popular music, took place; but also, how the folk music broadcast on the radio related to the Serbian folk musical practices. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 177004: Serbian Musical Identities within Local and Global Frameworks: Traditions, Changes, Challenges

 13. Second-order impartiality and public sphere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sládeček Michal

  2016-01-01

  Full Text Available In the first part of the text the distinction between first- and second-order impartiality, along with Brian Barry’s thorough elaboration of their characteristics and the differences between them, is examined. While the former impartiality is related to non-favoring fellow-persons in everyday occasions, the latter is manifested in the institutional structure of society and its political and public morality. In the second part of the article, the concept of public impartiality is introduced through analysis of two examples. In the first example, a Caledonian Club with its exclusive membership is considered as a form of association which is partial, but nevertheless morally acceptable. In the second example, the so-called Heinz dilemma has been reconsidered and the author points to some flaws in Barry’s interpretation, arguing that Heinz’s right of giving advantage to his wife’s life over property rights can be recognized through mitigating circum-stances, and this partiality can be appreciated in the public sphere. Thus, public impartiality imposes limits to the restrictiveness and rigidity of political impartiality implied in second-order morality. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179049

 14. Electrophysical properties of microalloyed alumo-silicate ceramics as active dielectric

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Purenović Jelena

  2013-01-01

  Full Text Available In this paper, electrophysical properties of porous alumo-silicate ceramics, modified by alloying with magnesium and microalloying with aluminum, were investigated. Complex multiphase system, as active microalloyed ceramics, has specific behavior under influence of external electrical field, which involves changes of dielectric losses and impedance, depending on frequency and temperature. Dielectric properties were measured in the frequency range 20 Hz - 1 MHz. Values for permittivity (εr ranged between 140 - 430. Order of magnitude for electrical resistivity was about 106 Ωm, for impedance 104 - 108 Ω, and loss tangent had values about and greater than 0.05. Current flow through active dielectric takes place through dielectric barrier and throughout conduction bands of thin aluminum and magnesium metal films. Permittivity has nonlinear distribution and complex functional dependences because of significant nonhomogeneity of active microalloyed ceramics. Lower values of electrical resistivity are the result of complex electron and ion transfer of charge through solid phase and pores, with decreased potential barriers height, due to the influence of additives, ingredients and defects. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45012 i br. ON 172057

 15. Compressive strength and hydrolytic stability of fly ash based geopolymers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolić Irena

  2013-01-01

  Full Text Available The process of geopolymerization involves the reaction of solid aluminosilicate materials with highly alkaline silicate solution yielding an aluminosilicate inorganic polymer named geopolymer, which may be successfully applied in civil engineering as a replacement for cement. In this paper we have investigated the influence of synthesis parameters: solid to liquid ratio, NaOH concentration and the ratio of Na2SiO3/NaOH, on the mechanical properties and hydrolytic stability of fly ash based geopolymers in distilled water, sea water and simulated acid rain. The highest value of compressive strength was obtained using 10 mol dm-3 NaOH and at the Na2SiO3/NaOH ratio of 1.5. Moreover, the results have shown that mechanical properties of fly ash based geopolymers are in correlation with their hydrolytic stability. Factors that increase the compressive strength also increase the hydrolytic stability of fly ash based geopolymers. The best hydrolytic stability of fly ash based geopolymers was shown in sea water while the lowest stability was recorded in simulated acid rain. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172054 i Nanotechnology and Functional Materials Center, funded by the European FP7 project No. 245916

 16. Secondary venous aneurysm following intravenous drug abuse: A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marković Miroslav

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction. Venous aneurysm (VA is a rare condition that can be presented in both superficial and deep venous system. Secondary VAs as well as pseudoaneurysms are usually caused by external spontaneous or iatrogenic trauma. They are often misdiagnosed and inadequately treated. Complications include thrombosis, phlebitis, eventual pulmonary embolism and rupture. Case report. We presented a case of secondary VA of the great saphenous vein developed in a young addict following chronic intravenous drug application in the groin region. Aneurysm required urgent surgical treatment due to bleeding complication as it was previously misdiagnosed for hematoma (or abscess and punctuated by a general surgeon. Complete resection of VA with successful preservation of continuity of the great saphenous vein was performed. Postoperative course was uneventful. Regular venous flow through the great saphenous vein was confirmed on control ultrasound examination. Conclusion. VAs are uncommon, among them secondary VA being extremely rare. In cases with a significant diameter or threatening complications surgical treatment is recommended. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON175008 i br. III41007

 17. Instrumentalization of origami in construction of folded plate structures - design, research and education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nestorović Miodrag

  2016-01-01

  Full Text Available The paper deals with the origami used as an abstract tool to describe and represent the form and the structure of physical objects. In that respect, the potentials of this interdisciplinary technique as a medium of exploration of structural forms was introduced in the semester project done within the course Structural Systems at the Belgrade University, Faculty of Architecture. The technique was used as an interface to gain cognitive experience on spatial transformation and computational design. Throughout the intensive project period divided into three successive stages, the objective was to test method which enabled students to analyze geometrical principles of folding in order to apply these principles in the development of new designs. The generative algorithm inspired by the technique of paper folding assisted form-finding. Resulting shapes were verified by a production of small scale prototype models. The applied method, as a guiding design principle, facilitated formal exploration and augmentation of the design process. At the end of the course, students got cognitive experience on structural forms, while this simple technique delivered richness in terms of design solutions. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR36008

 18. Chronic mastitis in cows caused by Streptococcus dysgalactiae: Case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cojkić Aleksandar

  2015-01-01

  Full Text Available Mastitis in dairy cows is an economically important disease because it makes up 38% of all diseases that occur in intensive cattle breeding. Mastitis affects milk production, either temporarily or permanently, depending on the course of infection and type of pathogen agent. Regular and timely therapy of mastitis based on the application antimicrobials, apart from prophylaxis, is very important for good health of breeding stock. This paper presents the case of repeated mastitis in a cow, Holstein-Friesian breed, 5 years old, which did not respond to antibiotic therapy. Milk samples from each separate quarter of the udder were collected under aseptic conditions and sent to the laboratory for further bacteriological tests, for isolation and identification of pathogens, as well as to test pathogen resistance to some antibiotics. On the basis of bacteriological examinations, there was confirmed the presence of Streptococcus dysgalactiae, which showed sensitivity to ampicillin, cloxacillin and augmentin, intermediate resistance to tetracycline and resistance to kotrimeksazol.(cotrimoxazole-proveriti [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31085

 19. The application of sheet filters in treatment of fruit brandy after cold stabilization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miljić Uroš D.

  2013-01-01

  Full Text Available Considering the common use of sheet filtration for clarification of fruit brandies, the aim of this study was to evaluate the influence of its application on the stability and composition of volatile compounds of apricot brandy after cold stabilisation. Cold stabilisation treatment involved holding of the brandy at -1°C during 24 hours. Five depth filter sheets with the nominal retention rate of 0.3 μm, 0.5-0.7 μm, 0.7-1.0 μm, 1.0-2.0 μm and 2.5-4.0 μm, were tested in the study. It was shown that all assessed filter sheets were efficient in removing chill haze by significantly reducing the content of fatty acid esters (primarily ethyl palmitate and ethyl laurate. Other volatile and aromatic compounds were not significantly influenced by the applied treatments. However, the filter sheets with higher nominal retention rate (> 0.7 μm, had a smaller impact on the sensory characteristics of the apricot brandy. The re-exposure to lower temperatures did not lead to chill haze formation in any sample obtained after sheet filtration. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31002

 20. Environmental impact assessment of the nuclear reactor at Vinca, based on the data on emission of radioactivity from the literature: A modeling approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gršić Z.

  2015-01-01

  Full Text Available Research activities of Vinca Institite have been based on two heavy water research reactors: 10 MW one, RA and zero power RB. Reactor RA was operational from 1962 to 1982. In 2010, spent fuel have been sent to the country of origin, and reactor now is in decommissioning. During operational phase of the reactor there were no recorded accidental releases into the environment just operational ones. Results of the environmental impact assessment, of the assumed emission of radionuclides, from the ventilation of nuclear reactor "RA" in Vinca, to the atmospheric boundary layer are presented in this paper. Evaluation was done by using the Gaussian straight-line diffusion model and taking into account characteristics of the reactor ventilation system, the assumed emission release of radioactivity (from the literature, site-specific meteorological data for six-year period and local topography around nuclear reactor, and corresponding dose factors for inventory of radionuclides. Based on the described approach, and assuming that the range of appropriate meteorological data for six year period for the application of described mathematical model is enough for this kind of analysis, it can be concluded that the nuclear reactor "RA", in the course of its work from 1962 to 1982, had no influence on the surrounding environment through the air above regulatory limits. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45003