WorldWideScience

Sample records for remu regulanas ietekme

 1. Textes d'ouverture et de fermeture dans La nuit remue d'Henri Michaux : mises en jeu du principe de mobilité

  Durain, Marc

  2013-09-01

  Full Text Available Résumé : Henri MICHAUX est à bien des égards un poète de la " situation ", au sens courant d'" ensemble des circonstances dans lesquelles une personne se trouve" (PETIT ROBERT, 2008 : 2379: les textes nous présentent souvent un être aux prises avec un monde agressif et impliqué dans des situations fâcheuses ; mais le sens premier, purement locatif du terme convient aussi parfaitement aux enjeux de son écriture : le " fait d'être en un lieu ", la " manière dont une chose est disposée, située ou orientée " (PETIT ROBERT, 2008 : 2379. C'est sur ce premier niveau sémantique que se fonde essentiellement l'étude qui va suivre. En prenant appui sur les deux textes-cadres que constituent le premier et le dernier poème du recueil La nuit remue, on se propose en effet d'observer une des manières dont se construit et se structure la relation à l'espace dans l'écriture michaldienne : autour du changement de situation. Ce changement - nous reprenons ici l'approche d'Andrée BORILLO dans son ouvrage La construction de l'espace en français- peut être de deux natures : le " changement d'emplacement ", où " le déplacement s'effectue tout en restant dans un même lieu établi ", et le " changement de lieu ", où se joue un véritable " changement de relation spatiale avec un lieu établi " (BORILLO, 1998 : 39. Nous avons choisi d'étudier conjointement ces deux modes de changement, les réunissant dans le cadre d'une exploration du principe de mobilité. Cette notion, on le verra, permet de rendre compte de bien des phénomènes à l'œuvre dans la poésie de MICHAUX : phénomènes d'ordre spatial, bien sûr, mais aussi d'ordre ontologique et linguistique. Les deux poèmes sélectionnés, " La nuit remue " et " L'avenir ", nous semblent des lieux tout désignés pour engager cette étude du principe de mobilité : il s'agit de textes-seuils, et en tant que tels, ils sont, dans l'ordre de la construction et de la lecture de l

 2. Facebook ietekme uz draudzības konceptu mūsdienu jauniešiem

  Učaikina, Margarita

  2013-01-01

  Politiskā un sociālā situācija laika gaitā ir ietekmējusi draudzības sapratni un nozīmi. Neskatoties uz to, ka neeksistē viena konkrēta draudzības definīcija, draudzība ir viens no svarīgākajiem sakaru veidiem starp cilvēkiem. Īpašu nozīmi tā ietver jauniešu vecumā, kad emocionālie sakari starp draugiem ir īpaši intensīvi und stipri. Mūsdienu jauniešus var nosaukt par digitālo paaudzi, viņi ikdienā izmanto vairākus sociālos tīklus, kuros vārds draugs tiek izmantots tehniskajā kontekstā. Visli...

 3. Globalizācijas ietekme uz Indijas ekonomiku pēdējā desmitgadē

  Kapusta, Diāna

  2009-01-01

  Darba tēma ir "Globalizācijas ietekme uz Indijas ekonomiku pēdējā desmitgadē", kuras aktualitāti nosaka Indijas pilnvērtīga iesaistīšanās pasaules globalizācijas procesos. Par darba pētāmo problēmjautājumu kā darba hipotēze tiek izvirzīta: "Globalizācija ir pozitīvi ietekmējusi Indijas ekonomiku pēdējā desmitgadē". Darba mērķis ir analizēt, kā globalizācija Indijā izpaužas, ar kādu risku un iespējām tā saistīta un kā šīs iespējas izmantot Indijas ekonomiskās attīstības mērķu sasniegšanai. ...

 4. Zīmolvedības ietekme uz patērētāju izvēli

  Kozlovska-Zilvestere, Anete

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Zīmolvedība un Coca – Cola zīmola ietekme uz patērētāju”. Bakalaura darba mērķis ir salīdzināt Coca – Cola zīmola ietekmi Latvijas Universitātes un Rostokas Universitātes, Vācijā, studentu vidū ar Pepsi zīmola ietekmi; izstrādāt priekšlikumus zīmola veiksmīgākai virzīšanai šajās valstīs, atbilstoši zīmolvedības pamatprincipiem.

 5. Augsnes faktora ietekme uz ainavu ekoloģisko sukcesiju neapsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

  Bebriša, Agnese

  2010-01-01

  Šajā pētījumā ir aprakstīti augsnes veidošanās ietekmējošie vides faktori, kā arī analizēta augsnes faktora ietekme uz ainavu ekoloģisko sukcesiju neapsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs Ieriķu apkaimē. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktora ietekmi uz ainavekoloģisko sukcesiju attīstības sākotnējo stadiju neapsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Darbā ir aprakstītas likumsakarības starp augsnes fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām un ainavu ekolo...

 6. Globalizācijas procesu ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju

  Krastiņa, Elīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Globalizācijas ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju”. Tā mērķis ir aplūkot globālo sociālo tīklu facebook.com kā globalizācijas izpausmju piemēru un izpētīt tā lietotāju motivāciju - vai un cik lielā mērā to ietekmē globalizācijas procesi un to izraisītās blakusparādības. Darba ietvaros apskatītas vairākas pieejas globalizācijas jēdziena skaidrojumam, kā arī apskatītas globalizācijas ietekmes un sekas – kultūras globalizācija, kosmopolītisms u. c...

 7. Bezdarbs, tā ietekme uz Latvijas tautsaimniecību laika posmā no 2004.-2012.gadam

  Poikāne, Laima

  2012-01-01

  Bezdarbs un tā apmērs konkrētā valstī, reģionā kādā noteiktā laika vienībā ir viens no svarīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem, jo tas rada virkni nelabvēlīgu ekonomisku un sociālu zaudējumu. Tā kā bezdarba līmenis pēdējo gadu laikā un arī šobrīd ir viena no aktuālākajām problēmām Latvijas sabiedrībai, šajā darbā tika veikta bezdarba ietekmējošo faktoru analīze laika posmā no 2004. – 2012. gadam. Šie faktori tika atlasīti, balstoties gan uz makroekonomikas pētnieku, gan arī uz Latvijas m...

 8. Binaurālo pukstu ietekme uz EEG un stājas stabilitāti

  Miglinieks, Emīls

  2016-01-01

  Pētījums attiecas uz aktuālu klīniskās fizioloģijas un neirozinātnes problēmu, kura ir saistīta ar dažādu eksogēnu stimulu spēju ietekmēt gan cilvēka smadzeņu darbību, gan stājas stabilitāti. Pētījums veikts ar mērķi noskaidrot binaurālo pukstu (BP) stimulācijas ietekmi uz pieaugušu jaunu cilvēku nomoda elektroencefalogrammu (EEG) un stājas stabilitātes parametriem, kā arī savstarpēji salīdzinoši novērtēt vairākus objektīvus un subjektīvus BP sensitivitātes kritērijus. Binaurālo pukstu tūlītē...

 9. Eiropas Savienības agrārpolitikas ietekme uz lauku ainavas attīstību paugurotā reljefā

  Rasiņa, Kristīne

  2011-01-01

  Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs liela nozīme ir ES Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP), kas ietekmē gan tautsaimniecības attīstību, gan arī zemes izmantošanu un lauku ainavu. Pēc 2013.gada ir paredzēta KLP reforma, kas mainīs atbalsta saņemšanas kritērijus, tāpēc pētījuma mērķis bija noskaidrot ES agrārpolitikas nozīmi lauku ainavas attīstībā Taurenes pagastā. Pētījuma ietvaros tika veikts Taurenes pagasta lauksaimniecības zemju apsekojums, VPM un MLA atbalsta telpiskā sadalījuma a...

 10. Kolonijās ligzdojošo putnu ietekme uz Kaņiera ezera salu augšņu mikroartropodiem

  2011-01-01

  Bakalaura darbā ir veikts pētījums par koloniju putnu ietekmi uz apkārtējo vidi Kaņiera ezera salu biotopos. Apkopoti materiāli par invazīvās putnu sugas jūras kraukļa Phalacrocorax carbo iedzīvošanos Latvijas teritorijā, kolonijās ligzdojošo putnu atstāto iespaidu uz veģetāciju, augsni un veģetācijas izmaiņām to ietekmētajās teritorijās. Pētījuma mērķis ir noskaidrot kādu iespaidu kolonijās ligzdojošie jūras kraukļi atstāj uz augsnes mikroartropodiem - kolembolām un augsnes ērcēm nelielās ez...

 11. Adenīna limitācijas ietekme uz maizes rauga Saccharomyces cerevisiae šūnu fizioloģiju un morfoloģiju

  Ķibilds, Juris

  2013-01-01

  Audzējot barotnē ar ierobežotu adenīna daudzumu adenīna auksotrofu un prototrofu maizes rauga celmu, tika izpētīta adenīna limitācijas ietekme uz rauga šūnu morfoloģiskajiem parametriem. Tika novērots, ka pēc adenīna izsīkšanas barotnē auksotrofās šūnas pārstāj augt, taču turpinās kultūras optiskā blīvuma un sausā svara pieaugums. Reizē ar adenīna limitācijas iestāšanos šūnas sāk pastiprināti uzkrāt trehalozi, kā arī pieaug to izmēri. Salīdzinot šūnu izdzīvotību adenīna, leicīna un slāpekļa i...

 12. Sinocentrisma ideja un tās ietekme uz Ķīnas kontaktiem ar Eiropu Min dinastijas laikā

  Pavlova, Ekaterina

  2014-01-01

  Maģistra darbs „Sinocentrisma ideja un tās ietekme uz Ķīnas kontaktiem ar Eiropu Min dinastijas laikā” ir veltīts tradicionālā ķīniešu pasaules skatījuma pamatiezīmēm, kas noteica Vidusvalsts politisko, intelektuālo un sociālo attīstību, kā arī iespaidam kādu tās atstāja uz saskarsmi ar eiropiešiem 16.-17. gadsimtos. Pētniecībā ar sinocentrismu tiek saprasts priekšstatu kopums, saskaņa ar kuru Ķīna aizņem centrālo vietu pasaulē, pārāko par visiem pārējiem. Dotā darba uzdevumi ir izpētīt šī...

 13. Valūtas treidera efektivitāti ietekmējošo faktoru analīze ar nelineāro modeļu palīdzību

  Hismutova, Anastasija

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir valūtas treidera ieguvuma ietekmējošo faktoru analīze. Tirgošanās rezultāti tika modelēti, izmantojot loģistisko regresiju un mākslīgo neironu tīklu modeļus. Darbā dots ieskats loģistiskās regresijas un neironu tīkla modeļa uzbūvē un parametru novērtēšanas metodēs. Modeļu pielāgošanas gaitā, kā arī prognozēšanas rezultātu izpētē bija secināts, ka neironu tīkli daudz labāk aprakstā treidera ieguvumu. Skaidrojošo mainīgo ietekmes analīze liecina par to, ka nepārtraukti...

 14. Psihosociālo risku ietekme uz nodarbinātajiem izglītības iestādē. Preventīvie pasākumi

  Reine, Inga

  2013-01-01

  Maģistra darbs,, Psihosociālo risku ietekme uz izglītības nozarē strādājošajiem. Preventīvie pasākumi” izstrādāts ar mērķi analizēt psihosociālos riskus Latvijas izglītības sistēmā kopumā un to ietekmi uz pedagoga arodveselību un darbaspējām.Darbā apkopota informācija un dažādu autoru teorētiskās nostādnes par psihosociālajiem riskiem, pētīta stresa ietekme uz cilvēka veselību un darba kvalitāti.Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikta Rīgas Centra sākumskolas pedagogu kolektīva darba vi...

 15. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni

  Putniņš, Dairis

  2010-01-01

  Diplomdarba tēma „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni” šobrīd sabiedrībā ir aktuāla, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir svarīga ienākumu sastāvdaļa gan Latvijas valsts budžetā, gan arī pašiem iedzīvotājiem. Visi nodokļi Latvijā tiek balstīti uz vienotu nodokļu politiku, kas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem valsts ekonomikas attīstības veidošanā un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā. Šobrīd priekšroka gan tiek dota tam, lai tiktu palielināti budžeta ...

 16. Pirkuma lēmuma pieņemšanas process mazumtirdzniecībā un tā ietekmēšanas iespējas

  Legzdiņa, Dace

  2007-01-01

  Arvien biežāk patērētājs lēmumu par pirkumu pieņem tieši veikalā, neilgi pirms pirkuma izdarīšanas. Taču diemžēl ražotāji un pārdevēji, neskatoties uz šīm patērētāja uzvedības izmaiņām, vairāk līdzekļus tērē reklāmai, kas ir ārpus tirdzniecības vietas. Darba mērķis ir, izvērtējot patērētāja uzvedību mazumtirdzniecībā, pirkuma lēmuma pieņemšanas procesa posmos, noteikt patērētāja pirkšanas paradumus un pirkšanas lēmuma pieņemšanas vietu, kā arī novērtēt patērētāja lēmuma ietekmēšanas iespēj...

 17. Effects of Enzymatic Biofertiliser on Growth and Yield of Lentil Genotypes under Deficit Irrigation/ Enzimatisko Biomçslojumu Ietekme Uz Daþâdu Lçcu Genotipu Augðanu Un Raþu Irigâcijas Trûkuma Apstâkïos

  Janmohammadi Mohsen

  2014-08-01

  Full Text Available Tika pçtîta enzimatisko biomçslojumu ietekme uz astoòu lçcu (Lens culinaris Medic. genotipu morfoloìiskajâm pazîmçm un raþas elementiem irigâcijas trûkuma apstâkïos. Daþâdi genotipi atðíirîgi reaìç uz biomçslojuma lietoðanu, tomçr kopumâ morfoloìiskâs pazîmes uz to reaìç vâjâk nekâ raþas elementi. Optimâlais biomçslojuma efekts nav sasniedzams ûdens deficîta apstâkïos

 18. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 19. Ni-Al Protective Coating of Steel Electrodes in Dc Electrolysis for Hydrogen Production / Ni-Al Pārklājuma Ietekme Uz Tērauda Elektrodiem Līdzstrāvas Elektrolīzē Ūdeņraža Ražošanai

  Aizpurietis, P.; Vanags, M.; Kleperis, J.; Bajars, G.

  2013-04-01

  Hydrogen can be a good alternative to fossil fuels under the conditions of world's crisis as an effective energy carrier derived from renewable resources. Among all the known methods of hydrogen production, water electrolysis gives the ecologically purest hydrogen, so it is of importance to maximize the efficiency of this process. The authors consider the influence of plasma sprayed Ni-Al protective coating of 316L steel anode-cathode electrodes in DC electrolysis. In a long-term (24 h) process the anode corrodes strongly, losing Cr and Ni ions which are transferred to the electrolyte, while only minor corrosion of the cathode occurs. At the same time, the composition of anode and cathode electrodes protected by Ni-Al coating changes only slightly during a prolonged electrolysis. As the voltammetry and Tafel plots evidence, the Ni-Al coating protects both the anode and cathode from the corrosion and reduces the potential of hydrogen evolution. The results obtained show that such a coating works best in the case of steel electrodes. Darbā pētīts, kā līdzstrāvas elektrolīzē tērauda 316L elektrodus (anods un katods) ietekmē ar plazmas izputināšanas metodi iegūts Ni-Al pārklājums. Tikko uznestam pārklājumam ir mikrostrukturēta virsma, kas kodināšanas laikā mainās, gan pēc reljefa, gan elementu sastāva. Veicot ilgstošu (24 stundas elektrolīzi), atrasts, ka tikai tērauda elektrods anoda lomā intensīvi korodē un zaudē hroma un niķeļa jonus, kas pāriet elektrolītā, turpretī katods mainās relatīvi maz. Pārklājums Ni-Al pēc uznešanas tiek kodināts karstā sārmā, kad tiek izšķīdināta daļa sastāvā esošo elementu (Al, Si, Cd), bet ilgstošas elektrolīzes laikā pārklājuma sastāvs mainās maz gan anodam, gan katodam. Elektrodu elektroķīmiskie raksturlielumi noteikti ar voltamperometrijas un Tāfeļa līkņu analīzes metodēm. Atrasts, ka Ni-Al pārklājums aizsargā gan anodu, gan katodu no korozijas un samazina

 20. Influence of Nitrogen Fertiliser on Winter Wheat Wholemeal Rheological Properties/ Slâpekïa Mçslojuma Ietekme Uz Ziemas Kvieðu Pilgraudu Miltu Reoloìiskajâm Îpaðîbâm

  Liniņa Anda

  2014-08-01

  Full Text Available Izmçìinâjuma mçríis bija analizçt ziemas kvieðu pilngraudu miltu ûdens uzòemðanas spçju un mîklas fizikâlo îpaðîbu izmaiòas atkarîbâ no ðíirnes, slâpekïa (N papildmçslojuma (N60, N90, N120, N150 un laika apstâkïiem (2010. un 2011. gadâ tikko nokultiem graudiem un tos uzglabâjot (60, 120 un 360 dienas. Izmçìinâjumâ iekïautas ziemas kvieðu ðíirnes ‘Bussard’ un ‘Zentos’, kuras raksturojas ar augstas kvalitâtes pârtikas kvieðu graudiem. Ar Brabendera farinogrâfu (ICC 115/1 noteikta pilngraudu miltu ûdens uzòemðanas spçja un mîklas fizikâlâs îpaðîbas: mîklas veidoðanâs laiks, mîklas stabilitâtes laiks un mîklas izplûstamîbas pakâpe. Izmçìinâjumâ noskaidrots, ka pilngraudu miltu ûdens absorbcijas spçju un mîklas fizikâlâs îpaðîbas bûtiski ietekmç ðíirne, slâpekïa mçslojums un graudu uzglabâðanas laiks. Graudiem ar augstâku proteîna saturu ir labâkas pilngraudu mîklas fizikâlâs îpaðîbas. Bûtiskas atðíirîbas starp abu izmçìinâjuma gadu meteoroloìisko apstâkïu ietekmi uz ziemas kvieðu pilngraudu mîklas fizikâlajiem râdîtâjiem netika konstatçtas. Graudus uzglabâjot 60-360 dienas, bûtiski palielinâjâs pilngraudu mîklas veidoðanâs un stabilitâtes laiks, kâ arî palielinâjâs mîklas izplûstamîbas pakâpe, bet ûdens absorbcijas spçja bûtiski samazinâjâs. Ðíirnes ‘Bussard’ pilngraudu miltiem bija augstâka ûdens absorbcijas spçja, garâka mîklas stabilitâte un îsâka mîklas izplûstamîbas pakâpe. Farinogrâfa lîknes liecina, ka ðíirnes ‘Bussard’ pilngraudu miltiem mîklas veidoðanâs laiks ir vidçjs/ilgs, mîklas stabilitâte ilga/teicama. Savukârt ‘Zentos’ pilngraudu miltiem mîklas veidoðanâs laiks ir vidçjs, bet stabilitâte ilga. Vçrtçjot abu ðíiròu pilgraudu miltus pçc ûdens absorbcijas spçjas, tie ir stipri. Abâm izmçìinâjumâ iekïautajâm ðíirnçm proteîna saturs pilngraudu

 1. O Benefício da Substituição de Dividendos e da Remu-neração do Trabalho de Sócios Dirigentes pelos Juros Sobre o Capital Próprio - JCP

  José Antônio França

  2009-08-01

  Full Text Available Este texto apresenta um estudo dos juros sobre o capital pró-prio – JCP, instituídos pela Lei 9.249/95 e posteriormente alterados pela Lei 9.430/96. O estudo demonstra os benefícios da utilização dos JCP pelas pessoas jurídicas tributadas pela modalidade do lucro real como instrumento de planejamento tributário que promove a di-minuição do desembolso de caixa por meio da redução da carga de tributos. São abordadas as alternativas de a empresa substituir a re-muneração devida aos sócios dirigentes pelos JCP, bem como de poder acumular ambas, JCP e remuneração dos sócios dirigentes (pró – labore e ainda a possibilidade de substituir dividendos. Os tri-butos que estão inclusos nessas alternativas de economia são o im-posto de renda das pessoas jurídicas, o imposto de renda na fonte, a contribuição social sobre o lucro e a contribuição à previdência social.

 2. Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā

  Skribans, V.

  2000-01-01

  In work are analysed situation in Latvian building, building material producing, in real estate market. Show on building material producing influential factors. Analysed statistic about building material produce and using in Latvia. Work out matrix, which help to develop produces and building material branch.

 3. Eiropas un starptautiskie standarti cilvēku tirdzniecības apkarošanai un to ietekme uz Gruzijas likumdošanu un praksi

  Kukhianidze, Ketevan

  2010-01-01

  Katru dienu vairāki tūkstoši cilvēku dodas uz dažādām valstīm labākas dzīves meklējumos. Mūsdienās verdzība un cilvēku tirdzniecība atspoguļo nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus. Tā ir problēma, kas ietver sociālos, politiskos un demogrāfiskos aspektus, dzimumu un etnisko noslāņošanos, organizēto transnacionālo noziedzību un cilvēktiesību pārkāpumus, un iesaista valsts un supranacionālas institūcijas, lai tās efektīvi cīnītos ar šīm problēmām. Maģistra darbā „Eiropas un starptautiskie stand...

 4. Politisko korupciju ietekmējošie strukturālie faktori. Partiju finansēšanas piemērs

  Stafecka, Līga

  2006-01-01

  Maģistra darbs balstīts uz paradigmu, ka sabiedrības struktūras elementi veicina darbības, kas pārsniedz sabiedriskās dzīves vērtības, tādējādi izraisot politisko korupciju. Darbā tika izvirzīta hipotēze, ka sabiedrības struktūras elementi veicina tādu privātu partiju finansēšanu, kas pārkāpj sabiedrības vērtības. Taču tā kā sabiedrības struktūru veido visai daudzi elementi, tēma tika sašaurināta, padziļinātākai analīzei izvēloties vienu no tiem, proti, ienākumu nevienlīdzību sabiedrībā. ...

 5. Mājsaimniecību Ietekme uz Klimatu Latvijā: Oglekļa Pēdas Rādītājs

  Brizga, J.; Kudreņickis, I.

  2009-01-01

  People more and more recognize climate change as one of the main environmental problems and the term `carbon footprint' (CF) has become popular and is now in widespread use. In this paper, the CF concept has been applied to analyse average per capita household Greenhouse Gas (GHG) emissions in Latvia. We explore household CF in housing (heating and electricity consumption), transport, food and goods and service sectors, which are the main household environmental pressure areas. This paper provides an understanding of both direct and indirect (embodied) GHG emissions. Results from the study suggest that the average Latvian exceeds its global fair share of GHG emissions - the average per capita GHG in 2006 was 4.35 t CO2e. The highest household emissions arise from housing (37%), mobility (26%) and food consumption (25%), goods and services together account only for 12% of total household GHG emissions. This study, however, does not cover capital investments in infrastructure (roads, public buildings etc.) which could increase total emission by almost a ton. The study emphasizes that attention must be paid to the lifestyles, infrastructure and institutions that result in considerable amounts of carbon being locked up in the household activities through which people meet their everyday needs. The findings also indicate that policies should be targeted at the segments in society responsible for the highest carbon footprints, ie. housing, food and mobility.

 6. LGBT tiesības ES tiesībās un to ietekme uz tiesību aktiem un politiku Melnkalnē, kā ES kandidātvalsti

  Raković, Vladana

  2012-01-01

  Lesbietes, geji, biseksuāli cilvēki un transpersonas gadu gaitā ir kļuvušas par diskriminācijas upuriem visā pasaulē. Slikta vai nepietiekama likumdošanas un politikas īstenošana ir izraisījusi šo iedzīvotāju neapskaužamo stāvokli sabiedrībā. Lai arī situācija dažās Eiropas daļās ir mainījusies, daudzviet ir nepieciešami ievērojami uzlabojumi. Šī darba mērķis ir novērot, salīdzināt un analizēt likumus un cilvēktiesības LGBT cilvēku jomā. Uzmanība tiek vērsta uz Eiropas Savienību kā unikālu ek...

 7. Atmosfēras piesārņojuma radītā riska novērtējums A/S „Ventamonjaks” ietekmes zonā

  2013-01-01

  Amonjaka piesārņojums atmosfērā pilsētās saistīts ne tikai ar rūpniecisko uzņēmumu aktivitātēm, bet arī atkritumu apsaimniekošanu un autotransportu, tomēr nenoliedzami augstāka bīstamība piemīt tieši rūpnieciskajiem uzņēmumiem, kuri netīši avārijas rezultātā var radīt pat cilvēku dzīvībai bīstamas situācijas. Šādu uzņēmumu apzināšana un avārijriska novērtēšana ir viens no labas vides pārvaldības prakses pamatprincipiem. Tik lielā uzņēmumā kā A/S „Ventamonjaks” ir jābūt mobilizētam darīt vi...

 8. Aripiprazola un olanzapīna ietekme uz kognitīvajām funkcijām apomorfīna uzvedības modelī

  Dzenis, Kristaps

  2014-01-01

  Šizofrēniju ārstē ar antipsihotiskām vielām, kuru blaknes ir kognitīvo funkciju pasliktināšanās, kas ir ļoti nozīmīga problēma šizofrēnijas slimnieku sociālās aprūpes iznākumā. Tādēļ tiek meklēti jauni antipsiohotiskie līdzekļi, kas neietekmētu kognīciju. Aripiprazols un olanzapīns ir jaunās paaudzes antipsihotiskās vielas, kas varētu būt pārākas par citiem aģentiem, ja neietekmētu kognitīvo funkciju. Šī pētījuma mērķis bija novērtēt aripiprazola un olanzapīna ietekmi uz kognitīvajām funkci...

 9. Clinical Impact and Relevance of Antiganglioside Antibodies Test Results / Antigangliozīdu Antivielu Testa Rezultātu Klīniskā Ietekme un Nozīme Pacientam

  Ķēniņa Viktorija

  2015-09-01

  Full Text Available Visbiežāk atrastās autoantivielas asociācijā ar perifērām neiropātijām ir pret gangliozīdiem GM1, GQ1b, asialo-GM1, GM2, GD1a un GD1b. Atzīta diagnostiska vērtība ir divām no tām - anti-GM1 un anti-GQ1b. Tika veikts retrospektīvs pētījums ar mērķi izvērtēt antigangliozīdu antivielu noteikšanas nozīmi pacientiem ar iespējamu autoimūnu neiropātiju. Pētījumā tika iekļauti 85 pacienti, kuri bija stacionēti Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā laika posmā no 2013. gada janvāra līdz 2014. gada decembrim un kuru perifērajās asinīs tika noteiktas antigangliozīdu antivielas. Tika reģistrēti un analizēti arī pacientu demogrāfiskie dati, iepriekšējas un esošas saslimšanas, paraklīnisko izmeklējumu dati, t.sk. cerebrospinālā šķidruma atradne un elektrofizioloģiskās izmeklēšanas rezultāti. Mūsu pētījumā 27 pacienti (32% bija seropozitīvi attiecībā vismaz uz vienu no antigangliozīdu grupas antivielām. Visbiežāk atrastās antivielas bija pret asialo-GM1 (n = 13 un GM1 (n = 10 gangliozīdiem. Astoņu pacientu diagnozes sakrita ar slimībām, kur antigangliozīdu antivielām ir atzīta diagnostiska marķiera vērtība: pieciem pacientiem - Gijēna-Barē sindroms (GBS, vienam pacientam - Millera-Fišera sindroms (MFS, diviem pacientiem - multifokāla motora neiropātija (MMN. Trīs no pieciem pacientiem, kuriem bija diagnosticēts GBS, un viens no diviem pacientiem, kuriem bija diagnosticēta MMN, bija seronegatīvi. Akūta slimības gaita, pozitīvas antigangliozīdu antivielas un citoalbumināra disasociācija cerebrospinālajā šķidrumā bija faktori, kas noteica pacientam nepieciešamu specifisku imūnterapiju. Mūsu pētījuma rezultāti atbilst iepriekš aprakstītām novērotām asociācijam starp antigangliozīdu grupas antivielām un GBS, MFS un MMN.

 10. The Managerial Labor Market and the Governance Role of Shareholder Control Structures in the UK

  Renneboog, L.D.R.; Trojanowski, G.

  2002-01-01

  We simultaneously analyze two mechanisms of the managerial labor market: CEO turnover and monetary remuneration schemes.Sample selection models and hazard analyses applied to a random sample of 250 firms listed on the London Stock Exchange over a six-year pre-Cadbury period show that managerial remu

 11. Fleischmann seminar (fusion)

  Fleischmann

  1989-01-01

  "pictures, television out, no flash and camera, there will be a press section later on in the council room if Prof. Fleischmann will accept"..le DG C.Rubbia insiste pour cette discussion scientifique de ne pas filmer, autrement de bien quitter la salle, ce qui provoque un petit remue-ménage...

 12. Evaluation Of The Impact Of Chemical And Biological Fertiliser Application On Agronomical Traits Of Safflower (Carthamus Tinctorius L. / Íîmiskâ Un Bioloìiskâ Mçslojuma Pielietojuma Ietekme Uz Saflora (Carthamus Tinctorius L. Agronomiskâm Pazîmçm

  Janmohammadi Mohsen

  2015-12-01

  Full Text Available In order to investigate the influence of biological and chemical fertilisers on morphological traits, yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L., a field experiment was conducted in Maragheh (37°23' N; 46°16' E, in north western Iran, for one year in the 2014 growing season. The effect of seven treatments was evaluated: T1 - control (no fertiliser application, T2 - seed inoculation with P biofertiliser (contains phosphate solubilising bacteria; Pantoea agglomerans strain P5 and Pseudomonas putida strain P13, T3 - seed inoculation with N biofertiliser (contains Azotobacter vinelandii strain O4, T4 - foliar application of iron chelate, T5 - soil application of complete NPK, T6: foliar application of manganese chelate, and T7 - foliar application of zinc sulphate. The result showed that although application of N biofertiliser did not have a significant effect on the evaluated traits, P biofertiliser slightly improved grain yield. However, the application of complete NPK fertiliser improved most of the traits, compared to the control and biofertiliser treatment. The best performance was obtained by foliar application of manganese chelate and zinc sulphate. The results showed that micronutrient-deficiencies have to be managed to unlock the potential yield of safflower in semiarid production systems.

 13. Parastās egles Picea abies L. ietekme uz mālsmilts augsnes virskārtas īpašībām bijušajās lauksaimniecībā izmantojamā zemē Taurenes apkārtnē

  Ševčuka, Aleksandra

  2016-01-01

  Latvijā, kā arī citās Eiropas valstīs pēc 1990. gada strauji palielinājās pamesto lauksaimniecībā izmantojamo zemju(LIZ) platības. Zemju neapsaimniekošanas dēļ uz bijušajām LIZ attīstījās sekundārā sukcesija un apmežošanas process. Apmežošanas izraisa veģetācijas, mikroklimata un augsnes īpašību izmaiņas uz bijušajām LIZ zemēm. Pētījuma mērķis ir noskaidrot egles (Picea abies L.) ietekmi uz augsnes īpašībām (ķīmiskajām, morfoloģiskajām, fizikālajām) Taurenes apkārtnē, Vidzemē. Bakalaura darbā...

 14. Influence of Sampling Season and Sampling Protocol on Detection of Legionella Pneumophila Contamination in Hot Water / Paraugu Ņemšanas Sezonalitātes Un Paraugu Ņemšanas Metodes Ietekme Uz Legionella Pneumophila Kontaminācijas Noteikšanu Karstajš Ūdenī

  Pūle Daina

  2016-08-01

  Full Text Available Legionella pneumophila is an environmental pathogen of engineered water systems that can cause different forms of legionellosis - from mild fever to potentially lethal pneumonia. Low concentrations of legionellae in natural habitats can increase markedly in engineered hot water systems where water temperatures are below 55 °C. In the current study, we aimed to investigate the influence of sampling season, hot water temperature and sampling protocol on occurrence of L. pneumophila. A total of 120 hot water samples from 20 apartment buildings were collected in two sampling periods - winter 2014 (n = 60 and summer 2015 (n = 60. Significantly higher occurrence of L. pneumophila was observed in summer 2015. Significant differences in temperature for negative and positive samples were not observed, which can be explained by low water temperatures at the point of water consumption. Temperature above 55 °C was observed only once, for all other sampling events it ranged from 14 °C to 53 °C.

 15. Vardarbīgo datorspēļu spēlēšanas ietekme uz jauniešu agresīvām un prosociālām kognīcijām

  Limonovs, Mihails

  2016-01-01

  Šī bakalaura darba pētījuma mērķis ir noskaidrot vai jauniešiem, kuri spēlēs vardarbīgo datorspēli ar prosociālo elementu, būs zemāki agresijas rādītāji un augstāki prosociālas spriešanas rādītāji, nekā jauniešiem, kuri spēlēs vardarbīgo datorspēli bez prosociāliem elementiem. Lai sasniegtu šo mērķi tika iesaistīti 46 dalībnieki, kuri nejaušības kārtā tika sadalīti divās grupās: dalībnieki, kuri spēlēja vardarbīgo datorspēli bez prosociāla elementa (n=23) un dalībnieki, kuri spēlēka vardarbīg...

 16. Negative refraction in natural ferromagnetic metals

  Engelbrecht, Sebastian; Shuvaev, Alexey Mikhailovich; Luo, Y.; Moshnyaga, V.; Pimenov, Andrei

  2010-01-01

  It is generally believed that Veselago's criterion for negative refraction cannot be fulfilled in natural materials. However, considering imaginary parts of the permittivity ({\\epsilon}) and permeability ({\\mu}) and for metals at not too high frequencies the general condition for negative refraction becomes extremely simple: Re({\\mu}) Re(n) < 0. Here we demonstrate experimentally that in such natural metals as pure Co and FeCo alloy the negative values of the refractive index are achi...

 17. Veselīga dzīvesveida vēstījumi masu medijos: auditorijas attieksmes un uzvedība

  Judeika, Linda

  2009-01-01

  Latviešu dzīvesveids kopumā ir neveselīgs, bet tam raksturīga tendence uzlaboties. Masu mediji piedāvā veselīga dzīvesveida ieteikumus, taču to ietekme uz auditoriju nav zināma. Bakalaura darbs "VESELĪGA DZĪVESVEIDA VĒSTĪJUMI MASU MEDIJOS: AUDITORIJAS ATTIEKSMES UN UZVEDĪBA" ir unikāls, jo līdz šim nav pētīts, vai Rīgas iedzīvotāji vairāk ietekmējas no medijiem, nekā pašu attieksmes un citu sev svarīgo viedokļa, izvēloties veselīgi ēst un sportot; kādu auditoriju mediji ietekmē vairāk; kuri i...

 18. Charged Current Universality and the MSSM

  Bauman, Sky; Ramsey-Musolf, Michael

  2012-01-01

  We analyze the prospective impact of supersymmetric radiative corrections on tests of charged current universality involving light quarks and leptons. Working within the R-parity conserving Minimal Supersymmetric Standard Model, we compute the corresponding one-loop corrections that enter the extraction of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix element $V_{ud}$ from a comparison of the muon-decay Fermi constant with the vector coupling constant determined from nuclear and neutron $\\beta$-decay. We also revisit earlier studies of the corrections to the ratio $R_{e/\\mu}$ of pion leptonic decay rates $\\Gamma[\\pi^+ \\to e^+ \

 19. Prasmes un zināšanas kā sabiedrisko attiecību speciālistu profesionalitātes kritērijs

  Lūse, Everita

  2012-01-01

  Darba tēma – Prasmes un zināšanas kā sabiedrisko attiecību speciālistu profesionalitātes kritērijs. Darba mērķis – noskaidrot, kādas zināšanas un prasmes raksturo sabiedrisko attiecību speciālistu profesionalitāti un kā šīs zināšanas un prasmes ietekmē sabiedrisko attiecību speciālista profesionalitāti. Bakalaura darba ietvaros izvirzītā problēma – prasmes un zināšanas kā profesionalitāti ietekmējošs faktors. Darba izstrādes procesā izmantotās pētniecības metodes ir anketēšana un intervi...

 20. Darba tirgus problēmas Latvijā

  Kūka, Zane

  2008-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izpētīt faktorus, kas ietekmē darbaspēka tirgu Latvijā un, balstoties uz darbā veikto analīzi, sniegt iespējamos risinājumus darba tirgus problēmu novēršanai. Maģistra darbā tiek veikta teorijas analīze par darba tirgus lomu labklājības paaugstināšanā, un valsts spēju ietekmēt darba tirgu. Tiek analizēti darba tirgus ietekmējošie faktori, tādi kā nodarbinātība, demogrāfiskā situācija un migrācija. Saskaņā ar to, ka darba samaksa ir viens no galvenajiem rādītājiem, ...

 1. Atmiņu tēma un naratīva struktūra Terensa Deivisa filmās "Bērni", "Madonna un bērns", "Nāve un pārveidošana"

  Puriņa, Eva

  2013-01-01

  Bakalaura darbā tika apskatīta Terensa Deivisa filmu naratīva struktūra un noteikta atmiņu tēmas ietekme uz struktūras veidošanos. Kā pētniecības jautājumi tika izvirzīts atklāt, kādi simboli ietekmē skatītāju spēju interpretēt stāsta notikumus, vai režisors ievēro sev raksturīgu naratīva struktūru izvēlētajās filmās un vai atmiņu tēma to ietekmē. Darbs sastāv no teorētiskās literatūras par kino semiotikas teoriju, kino naratīva teoriju, kino izteiksmes līdzekļiem, atmiņu tēmu un metodoloģiju...

 2. Darba stresa un depresijas iezīmju sakarības dažādu profesiju pārstāvjiem

  Stelmakers, Edvarts

  2015-01-01

  Mainīgie politiskie, ekonomiskie un sociālie apstākļi; globalizācijas, urbanizācijas, informācijas tehnoloģiju iezīmes strauji maina un ietekmē visas dzīves jomas: tautsaimniecību, sadzīvi, izglītību, kultūru u.c., tostarp arī darba attiecības, darba apstākļus un darba specifiku. Šo mūsdienās notiekošo procesu pārmaiņu rezultātā aktualizējas tēma un tiek diskutēts par to, vai tas ietekmē un kā tas ietekmē, maina indivīdu psiholoģisko veselību. Arvien pieaugošais cilvēku skaits visā pasaulē, k...

 3. Media. Między misją a rzecznictwem interesów

  Janowski, Karol B.

  2013-01-01

  Prasa nie kryje ambicji zajmowania znaczącej pozycji w polityce, kreując się na IV władzę. Jest to roszczenie, któremu służą zabiegi o charakterze socjotechnicznym, marketingowym, PR-owskim. Mają na celu szczególne wyeksponowanie pozycji mediów w przestrzeni społecznej. Prasa nie waha się przed wkraczaniem na obszar, który jest domeną grup interesu. „Rzeczypospolita” i „Gazeta Wyborcza” podjęły różnorodne przedsięwzięcia, by chronić swą (wydawcy) pozycję na rynku, w czym posługiwały się narzę...

 4. Dažādu reliģiju duālā praktika un sinkrētisms. Katoļticība un Joruba

  2014-01-01

  Darba tēma ir dažādu reliģiju duālā praktika un un sinkrētisms starp kristietību un jorubu. Darba mērķis ir izanalizēt sinkrētismu starp šīm divām reliģijām un to duālo praktiku. Pētījuma jautājumi ir sekojoši: kas ir jorubas reliģija un kādas ir tās īpašības un ticības, kā kristietība ir ietekmējusi jorubas reliģiju, kāds ir jorubas un kristietības sinkrētisma process un kā jorubas simboli tiek izmantoti mākslā. Darba gaitā tika secināts, ka kristietībai ir bijusi liela ietekme uz jorubu...

 5. Prakses kopienas dažādie aspekti: Etnogrāfisks pētījums par coworking kopienu Rīgā

  Zālīte, Zanda

  2015-01-01

  Šajā pētījumā ar etnogrāfisku metožu palīdzību tiek izzināts, kā kļūšana par coworking kopienas locekli ietekmē pašnodarbināto darba pieredzi un identitāti, kā arī, kā kopienas veidošanās pētītajā coworking vietā ietekmē coworking praksi. Pētītajā coworking vietā tiek veicināta kopienas izveide, kuras rezultātā pašnodarbinātie veido profesionālas sadarbības, dalās zināšanās un mācās viens no otra. Kopienas sniegtais atbalsts rada iespēju pašnodarbinātajiem pretoties nevēlamām subjekta pozīcij...

 6. Specializēto tekstu tulkošanas aspekti ar piemēriem metināšanas jomā

  Matisone, Linda

  2009-01-01

  Šī darba nosaukums ir „Specializēto tekstu tulkošanas aspekti ar piemēriem metināšanas jomā”. Tajā tiek apskatīts specializēto tekstu jēdziens, iedalījums un galvenās īpašības, kas tos atšķir no vispārīgajiem tekstu veidiem, kā arī tehniskās tulkošanas procesu ietekmējoši faktori. Darbam izvirzītais mērķis – izpētīt tehniskās tulkošanas procesu un to kvalitāti ietekmējošos faktorus. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka, tulkojot specializētos tekstus, tulkotājam ir nepieciešamas arī zin...

 7. Vīriešu pašvertējums, seksisms un seksuālo partneru skaits

  Purviņš, Daniels

  2017-01-01

  Pašvērtējums ir daļa no mūsu ikdienas dzīves, un uzzināt faktorus ,kuri to ietekmē, ļaus mums padarīt dzīvi vieglāku. Turklāt attieksme ,it īpaši negatīva, pret sievieti ir ļoti aktuāla tēma, jo līdz pat šim brīdim sievietes cīnās par līdzvērtīgām tiesībām sabiedrībā un pētīt šo parādību ir svarīgi, lai izprastu seksisma cēloņsakarības un šīs attieksmes ietekmējošus apstākļus. Šī pētījuma mērķis bija uzzināt vai pastāv cēloņsakarības starp seksuālo partneru skaitu, pašvērtējumu un seksismu vī...

 8. Kopējā organiskā oglekļa noteikšana tīrīšanas validācijas vajadzībām farmaceitiskajā ražošanā

  Svarinskis, Artūrs

  2007-01-01

  Ir apskatīti mūsdienu analizatoru darbības principi un atšķirības. Kā piemērus izmantojot aktīvās farmaceitiskās vielas mildronāts, ciklodols un digoksīns, ir salīdzinātas specifiskās analīzes metodes un kopējā organiskā oglekļa noteikšana. Visi salīdzinājumi un secinājumi ir balstīti uz statistiskiem aprēķiniem. Ir izpētīta savienojuma ķīmiskās struktūras ietekme uz organiskā oglekļa noteikšanas efektivitāti. Ir sniegti sīki visu veikto analīžu apraksti un rezultāti....

 9. NBS karavīru motivācija dienēt Hercberga duālo faktoru motivācijas teorijas skatījumā

  Andrijausks, Arvīds

  2012-01-01

  Šī darba galvenais uzdevums ir apskatīt Latvijas NBS karavīru motīvus dienēt un interpretēt to caur Frederika Hecberga „duālo faktoru” teoriju. Karavīru motivācija un motivāciju galvenie ietekmējošie faktori tiek noskaidroti ar daļēji strukturēto interviju un ranga tabulas (kuras vienības ir ņemtas no 2007.gada „NBS karavīru dienesta motivācijas analīze un komplektēšanas ar personālu stratēģijas izstrāde” armijas projekta) palīdzību. Darbā tiek apskatīts motivācijas jēdziens, tā skaidrojums, ...

 10. Kombinētie darba vides riski speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, aizsardzības un preventīvie pasākumi

  Ingars REINHOLDS

  2016-01-01

  Novērtēta kombinēta fizikālo, ergonomisko, psihosociālo u.c. faktoru ietekme speciālās pirmskolas izglītības iestādes darba vidē. Veikti objektīvie mērījumi, nosakot asinsspiediena un pulsa rādītājus. Statistiski analizēti speciālās un vispārējo pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku (95 respondenti) rezultāti par darbinieku veselību, spriedzes līmeni un darba vidi. Autors pielietojis FMEA metodi kombinēto risku analīzei. Noteikts, ka ergonomisko faktoru uzlabošana un darbinieku izglītošan...

 11. Starpkaru Latvijas zemes reformas tiesiskās īaptnības

  Stabulniece, Zane

  2014-01-01

  Darbā analizēta zemes reformu vēsture starpkaru periodā Latvijā. Šajā laikā zemes reformas sakarā pastāvēja divi projekti. Autore bakalaura darbā izvirza tēzes, ka: 1. īstenotā zemes reforma nelabvēlīgi ietekmēja Latvijas ekonomisko attīstību, jo, tā kā iedzīvotājiem tika liegts veidot lielsaimniecības, bija atņemta arī iespēja veidot konkurētspējīgu tirgus ekonomiku. 2. Andrieva Niedras tā arī nerealizētais projekts, paredzēja saglabāt lielsaimniecības un atteikties no lielgruntnieku zeme...

 12. Android lietotņu drošības aspekti

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 13. Nekustamā īpašuma tirgus attīstība un dinamika, un iespējamās izmaiņas paaugstinātas inflācijas apstākļos

  Bogdanova, Elenora

  2008-01-01

  Maģistra darbs „Nekustamā īpašuma tirgus attīstība un dinamika un iespējamās izmaiņas paaugstinātas inflācijas apstākļos”. Darba mērķis ir, izanalizējot Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences, noteikt tā stāvokli paaugstinātas inflācijas apstākļos. Nekustamā īpašuma tirgus ir viens no valsts ekonomikas stūrakmeņiem, kas nosaka valsts ekonomiku ietekmējošo faktoru stāvokli. Runājot par nekustamo īpašumu tirgu, vispirms autors noskaidro, kas ir tirgus, nekustamais tirgus un ...

 14. Augsnes faktoru nozīme lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizaugšanā

  Kasparinska, Zane

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktoru nozīmi uz krūmu un koku apauguma attīstību aizaugošās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija saistībā ar lauksaimniecības zemju aizaugšanas pētījumiem Latvijā un pasaulē, kā arī noskaidrota ainavu ekoloģiskās sukcesijas gaita un augsnes faktoru ietekme neizmantotajās lauksaimniecības zemēs Siguldas, Līgatnes un Taurenes apkārtnes etalonteritorijās. Pētījumā konstatēts, ka kopumā krūmu un koku apaugum...

 15. Varas un seksualitātes mijiedarbe: nepilngadīgo grūtnieču gadījums

  Mileiko, Ilze

  2009-01-01

  Darba nosaukums - Varas un seksualitātes mijiedarbe: nepilngadīgo grūtnieču gadījums. Darbā analizēts, kādos veidos diskursīvā vara saistīta ar seksualitātes politiku un skatīts, kā varas attiecības sabiedrībā ietekmē politiku, kas orientēta uz pusaudzēm grūtniecēm. Pētījuma metode – mediju rakstu, komentāru un normatīvo aktu diskursīva analīze. Secinājumi. Diskursu pusaudžu grūtniecību veido seši diskursīvie ietvari, kas katrs pozicionē to no atšķirīga skata punkta. Katra ietvara satu...

 16. Introduction to Iranian Blood Transfusion Organization and Blood Safety in Iran

  H Abolghasemi

  2009-03-01

  Full Text Available "nCurrently, in Iran blood transfusion is an integral part of the national health system and blood donation is voluntary and non­remu­nerated and blood and its components may not be a source of profit. In 1974 and following establishment of Iranian Blood Transfusion Organization (IBTO all blood transfusion activities from donor recruitment to production of blood com­po­nents and delivery of blood and blood products were centralized. The activities of IBTO are followed the laws and regu­la­tions of Ministry of Health and criteria of Iran National Regulatory Authority. In order to meet the country's demand in 2007 IBTO collected about 1.7 millions units of blood from the population of 70 millions. In 1979 coincided with the Is­lamic revolution the number of  blood units collected throughout the country were 124,000 units or 3.4 unit per 1000 popu­la­tion whereas after about 30 years this increased to about 25 unit per 1000 population. With improving the pool of vol­un­tary donors, IBTO has been successful in excluding "family replacement" donation since 2007 and reached to 100% volun­tary and nonremunerated blood donation. Currently more than 92% of blood donors in Iran are male and contribution of fe­male in blood donation is less than 8%. Although all donated blood in Iran screened for HBsAg since 1974, screening of blood units for HIV and HCV started since 1989 and 1996, respectively. The frequency of HBV infection in blood do­nors showed a significant decline from 1.79% in 1998 to 0.4% in 2007. The overall frequency of HCV and HIV infection are 0.13% and 0.004% respectively.

 17. OCZYSZCZAJĄC DRZWI PERCEPCJI. SZKIC O IDEI IMAGINACJIW ROMANTYZMIE, KONTRKULTURZEI NEW AGE

  Andrzej Kasperek

  2013-12-01

  Full Text Available Główną tezą, którą przedstawiam w swoim artykule, jest twierdzenie o wyjątkowej roli idei imaginacji w rozwoju romantycznej duchowości, której kontynuację stanowi duchowość kontrkultury oraz New Age (o istnieniu związ­ków między romantyzmem i New Age pisali między innymi Hans Sebald, Paul Heelas czy Wouter Hanegraaff. Na znaczenie idei imaginacji dla romantyzmu zwracał szczególną uwagę Renę Wellek. Traktuję romantyzm jako okres, w którym dokonała się daleko idąca reinterpretacja zachodniej tradycji ezoterycznej, w tym także idei imaginacji, którą Antoine Faivre zalicza do centralnych idei zachodniej tradycji ezoterycznej. W artykule poddaję krótkiej charakterystyce romantyczne rozumienie imaginacji, głównie odwołując się do twórczości Williama Blake'a. Szczególną uwagę zwracam na znaczenie Blake'a dla kontrkultury oraz New Age. Na jego twórczość powoływali się „prorocy" kontrkultury: Aldous Huxley czy Theodore Roszak, a nazwa tak ważnego dla kontrkultury zespołu muzycznego „The Doors" zaczerpnięta została z utworu Huxleya Drzwi percepcji. Śledząc losy idei imaginacji w kontrkulturze oraz New Age, zwracam zarazem uwagę na proces banalizacji, któremu została poddana ta idea, wprowadzona w obszar popkultury.

 18. Experimental and Numerical Study of Swirling Flows and Flame Dynamics

  Abricka M.

  2014-08-01

  Full Text Available Ir veikti kompleksi aukstu nereaģējošu un liesmas virpuļplūsmu dinamikas veidošanās eksperimentālie pētījumi, izvērtējot galvenos faktorus, kas ietekmē šo plūsmu dinamikas veidošanos cilindriskā kanālā virs granulēta biomasas slāņa pie aksiālas primārā gaisa padeves zem granulu slāņa un gaisa virpuļplūsmas padeves virs tā. Auksto virpuļplūsmu pētījumi apliecina, ka plūsmas dinamiku būtiski ietekmē divu savstarpēji konkurējošu un pretēji vērstu virpuļplūsmu veidošanās pie tangenciālās gaisa padeves sprauslas izejas. Lejupvērstā virpuļplūsma, kas veidojas pie kanāla sienām, ierosina no granulu slāņa atstarotās augšupvērstas aksiālās plūsmas veidošanos, palielinot plūsmas aksiālo ātrumu, savukārt augšupvērstā tangenciālā plūsma veido pretēji vērstu aksiālo plūsmu, veidojot recirkulācijas zonu ar izteiktu aksiālās plūsmas stagnāciju tās centrālajā daļā. Pie vienādiem primārā un sekundārā gaisa padeves nosacījumiem atšķirīga plūsmas dinamikas veidošanās ir konstatēta liesmas virpuļplūsmai, kuras veidošanos būtiski ietekmē granulētas biomasas gazifikācija ar sekojošu gaistošo savienojumu uzliesmošanu un degšanas procesa veidošanos liesmas centrālajā daļā. Reversās virpuļplūsmas veidošanās intensificē gaistošo savienojumu sajaukšanos ar gaisa virpuļplūsmu, un stabila degšanas procesa veidošanos plūsmas centrālajā daļā ar korelējošu aksiālā plūsmas ātruma palielināšanos salīdzinot ar nereaģējošo aukstā gaisa plūsmu, pie vienādiem šo plūsmu veidošanās sākuma nosacījumiem samazinot liesmas virpuļskaitli un ierobežojot recirkulācijas zonas veidošanos degšanas zonas pamatnē.

 19. Postmodernisma iezīmes Andželas Kārteres stāstu izlasē "Asiņainais kambaris"

  Mierkalne, Laura

  2016-01-01

  Šajā pētījumā aplūkotas postmodernisma iezīmes Andželas Kārteres stāstu izlasē Asiņainais kambaris. Padziļināti tiek apskatīta intertekstualitāte, stilizācija, un fragmentācija, un to izpausmes, lai secinātu kā šīs iezīmes veido postmodernisma stāstu. Šis pētījums izstrādāts veicot ar postmodernisma tēmu saistīto teorētisko materiālu un A.Kārteres stāstu analīzi. Pētījuma aktualitāti ietekmē, pirmkārt, postmodernisma literatūras problemātika – sarežģītā literatūras perioda definīcijas izstrād...

 20. Sociālo tiklu izmantošana tūrisma uzņēmumos Latvijā.

  Medne, Egija

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Sociālo tīklu izmantošana tūrisma uzņēmumos Latvijā”. Sociālo tīklu ietekme uz mūsdienu sabiedrības ikdienas dzīvi un biznesa vidi kļūst aizvien lielāka. Darba mērķis bija noskaidrot, cik pilnvērtīgi tūrisma uzņēmumi Latvijā izmanto sociālo tīklu vidi un kādas ir būtiskākās problēmas, ko tie pieļauj savā darbībā un kā tās veiksmīgāk novērst. Atslēgvārdi: tūrisma uzņēmums, sociālo mediju mārketings, sociālie tīkli, uzņēmuma biznesa lapa, sekotāju skaits, divvirzien...

 1. Latvijas sabiedrisko attiecību speciālistu profesionalitāte: darba devēju sniegtais novērtējums un pašvērtējums (2014)

  Lūse, Everita

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Latvijas sabiedrisko attiecību speciālistu profesionalitāte: darba devēju sniegtais novērtējums un pašvērtējums (2014)”. Darbā izvirzītā problēma ir, vai un kā sabiedrisko attiecību speciālistam piemītošās zināšanas un prasmes ietekmē šī speciālista profesionalitātes pašvērtējumu un darba devēju sniegto novērtējumu. Maģistra darba teorētiskajā daļā aplūkota Dž. Gruniga izstrādātā lieliskuma teorija sabiedriskajās attiecībās, sabiedrisko attiecību speciālistu l...

 2. SIA "Saldumu tirdzniecība" saimnieciskās darbības analīze un attīstības perspektīvas

  Leščova, Olga

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma „SIA „Saldumu Tirdzniecības” saimnieciskas darbības analīze un attīstības perspektīvas” uzņēmuma vadītājam nepārtraukti ir jāpieņem dažādi lēmumi gan operatīvie, gan stratēģiskie un lai šie lēmumi pozitīvi ietekmētu uzņēmuma darbību, ir jāzina kādas darbības ir jāveic lēmumu pieņemšanas procesā. Svarīgākais posms lēmumu pieņemšanas procesā ir problēmas analīze, cēloņu meklēšana. Tas tiek veikts analizējot uzņēmuma rīcībā esošo informāciju ar dažādu metožu palīdzību. Viena ...

 3. Metaforu lietojums masu medijos, atspoguļojot „Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma” (ACTA) ieviešanu

  Ečina, Valērija

  2012-01-01

  "Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma" (ACTA) ieviešana tika atspoguļota dažādos masu medijos un kļuva par baiļu iemeslu nolīguma ietekmētajām pusēm. Šajā pētnieciskajā darbā tiek analizēts konceptuālo metaforu lietojums, kā arī divu iztēles shēmu, t.i. TVERTNES un AVOTA-CEĻA-MĒRĶA shēmas, svarīgums Forbes rakstu krājumā un attēlu izlasē. Analīzes pamatā ir Leikoffa un Džonsona konceptuālo metaforu teorija, kā arī viņu atziņas par iztēles shēmām. Pētījumā izmantotā struktūra balstās a...

 4. Verbālās metaforas ziņu valodā Latvijas ziņās (ziņu portālos apollo.lv un delfi.lv: 2010–2012)

  Puriņa, Krista

  2013-01-01

  Bakalaura darba „Verbālās metaforas ziņu valodā Latvijas ziņās (ziņu portālos apollo.lv un delfi.lv: 2010–2012)” mērķis ir parādīt, ka ziņu valodā ir daudz metaforas, kuras padara interesantāku vēstījumu, ietekmē tā efektivitāti. Pētnieciskā problēma ir: 1) noskaidrot, vai ziņu valodā ir sastopamas metaforas, 2) kādas, 3) vai to vēstījums nevar tikt uztverts kļūdaini, 4) kas ir vēstījuma efektivitātes pamatā? Teorētiskajā daļā – valoda, semiotika, ziņas, preses relīzes, metaforas Leiko...

 5. Multifunkcionālas tīmekļa lapu satura vadības sistēmas izstrāde

  Šakars, Jānis

  2011-01-01

  Kvalifikācijas darbs apraksta mājaslapu, portālu, vortālu satura vadības sistēmu, kas nodrošina izvēļņu veidošanu, dinamiska satura ievadi kā arī dažādu moduļu rediģēšanu. Lielākais ieguvums izmantojot šo sistēmu, ir neierobežota valodu izvēlne. Sistēma veidota kā atsevišķa mājaslapas sastāvdaļa, kas tiešā veidā ietekmē informāciju pašā mājaslapā. Sistēma izstrādāta PHP programmēšanas valodā, izmantojot HTML, CSS un JavaScript, lai nodrošinātu vizuālo noformējumu....

 6. Darbinieku apmierinātības ar darbu analīze un lojalitāte AS "SEB banka"

  Turuna, Anastasija

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Darbinieku apmierinātības ar darbu analīze un lojalitāte AS “SEB banka””. Autores darba mērķis ir veikt analīzi un novērtējumu AS “SEB banka” darījumu nodrošināšanas struktūrvienības darbinieku apmierinātībai ar darbu un lojalitātei organizācijā, izprast to ietekmējošos faktorus, ņemot vērā esošo organizācijas kultūru un darbinieku motivāciju. Darba noslēgumā izstrādāt priekšlikumus darbinieku apmierinātības ar darbu un lojalitātes uzlabošanai AS “SEB banka” darījumu ...

 7. 12.klašu skolēnu stresa līmeņa optimizācija mācību procesā

  Dolinska, Olga

  2012-01-01

  Bakalaura darbā „12. klašu skolēnu stresa līmeņa optimizācija mācību procesā” pētītas jauniešu stresa izpausmes un tā optimizācijas iespējas. Darbā izvirzītie uzdevumi: iepazīt un izvērtēt literatūru par stresu, noskaidrot tā struktūru un būtību, aprakstīt jauniešu vecumposmu, tā pedagoģiski psiholoģiskās īpatnības un apkopot un analizēt pētījumā gūtos rezultātus. Veicot pētījumu, autore izmantoja teorētiskās un empīriskās metodes. Pētījuma rezultāti rāda, ka stresa līmenis ietekmē s...

 8. Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā

  2012-01-01

  Veiktajā pētījumā atklāti būtiski fakti par augstākās izglītības attīstību un tiek salīdzinātas Latvijas augstākās izglītības attīstības tendences ar pasaules un Eiropas valstu augstākās izglītības sistēmām un universitāšu darbu. Tajā padziļināti skartas tādas tēmas kā augstākās izglītības eksports, speciālistu ar augstāko izglītību pieprasījuma un piedāvājuma prognozēšana darba tirgū, universitāti regulējošais tiesiskais ietvars, reģionālo universitāšu ietekme tautsaimniecībā u.c. ...

 9. Didaktisko rotaļspēļu izmantošana 3-4 gadu vecu bērnu vārdu krājuma paplašināšanā

  2008-01-01

  Darba nosaukums: Didaktisko rotaļspēļu izmantošana 3-4 gadu vecu bērnu vārdu krājuma paplašināšanā. Darba autors: Ludmila Mališeva Darba zinātniskais vadītājs: Mag. Paed. Ineta Aizporiete Darba saturs: _72_ lpp., 20 attēli, 18 tabulas, analizēti 37 literatūras avoti. Pētījuma mērķis: Pētīt kā didaktiskā rotaļspēle ietekmē 3-4 gadu vecu bērnu vārdu krājuma paplašināšanā. Pētījuma teorētiskā daļa balstās uz Elnebijas.I., Kanepējas.R., Lieģeniece.D., Nazarovas.I., Svences.G., Zaķe...

 10. Verbatim pieredze Latvijas teātrī

  Mežaraupe, Eva

  2013-01-01

  Maģistra darbā Verbatim pieredze Latvijas teātrī apskatīta un analizēta teorētiskā literatūra, definējot verbatim jēdzienu kā teātra estētiku, kas dramaturģiskā materiāla izveidē izmanto intervijas ar reāliem cilvēkiem, un izpētot verbatim rašanās cēloņus, ietekmes avotus un iezīmes (1. nodaļa). Apskatīta atšķirīga verbatim pieredze pasaules teātra kontekstā (Makss Stafords – Klarks, Jevgeņijs Griškovecs, Spoldings Grejs u.c.), galvenokārt pievēršot uzmanību teksta un izpildītāja attiecību da...

 11. Autobiogrāfiskie aspekti Gintera Grasa prozā

  Roze, Eva

  2016-01-01

  Bakalaura darbā “Autobiogrāfiskie aspekti Gintera Grasa prozā” tiek pētīta Gintera Grasa biogrāfijas ietekme uz viņa literāro daiļradi. Darba mērķis ir noteikt, kādus autobiogrāfiskos aspektus Ginters Grass izmantojis autobiogrāfijā “Lobotsīpolu”, kā arī romānā “Skārda bungas” un novelē “Kaķis un pele”. Izpētes procesā tiek analizētas atmiņas metaforas un svarīgākās tēmas Gintera Grasa autobiogrāfijā “Lobot sīpolu”, kā arī tā tiek salīdzināta ar romānu “Skārdabungas” un noveli “Kaķis un pele...

 12. Pircēju rīcības izpēte Latvijas nekustamo īpašumu tirgū.

  Leonoviča, Indra

  2009-01-01

  Indra Leonoviča. Bakalaura darbs „Pircēju rīcības izpēte Latvijas nekustamo īpašumu tirgū”. Bakalaura darbā analizēta pircēju rīcība nekustamo īpašumu tirgū un pirkšanu ietekmējošie faktori ekonomiskās krīzes apstākļos. Pirmajā daļā pētīti pircēju rīcības patēriņa tirgū teorētiskie aspekti, otrajā daļā raksturots nekustamo īpašumu tirgus Latvijā, tirgus dinamika, veikta nozares vides analīze, izmantojot M.Portera modeli, PEST un SVID analīzes. Trešajā nodaļā apkopoti nekustamo īpašumu pirc...

 13. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 14. Uzņēmuma tirgus pozīcijas stiprināšana pasaules datortirgū

  Čodars, Uldis

  2010-01-01

  Bakalaura darba „Uzņēmuma tirgus pozīcijas stiprināšana pasaules datortirgū” mērķis ir izpētīt uzņēmuma iespējas spēcīgas konkurences un ekonomikas recesijas apstākļos uzlabot savu pozīciju pasaules personālo datoru tirgū. Pētījuma pirmajā nodaļā autors no ekonomikas teorijas viedokļa raksturo konkurētspējas būtību un to ietekmējošos faktorus, kā arī konkurences formas, to priekšrocības un trūkumus. Pētījuma otrā nodaļa veltīta uz statistikas datiem balstītam pasaules personālo datoru t...

 15. Interneta mārketinga rīku izmantošana Latvijas mazos un vidējos uzņēmumos

  Škutāns, Mārtiņš

  2013-01-01

  Uzņēmumu konkurētspējas palielināšana ir tieši saistīta ar efektīvu resursu sadali kā arī izmantošanu un 21. gadsimtā efektīva interneta mārketinga rīku resursu izmantošana pozitīvi ietekmē gan apgrozījuma rādītājus, gan komunikāciju ar klientiem. Darbā pētāmā problēma un piedāvātie tās risinājumi ir saistīti ar to, kā Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi izmanto šos rīkus. Darbā tika izvirzīti divi mērķi. Pirmais-izpētīt interneta mārketinga rīku izmantošanu Latvijas mazos un vidējos uzņēm...

 16. Ekoloģiskā grafiskā dizaina ilgtspējības izpausmes līdzņemamās pārtikas iepakojumā

  Ellere, Agne

  2016-01-01

  Ekoloģiskā grafiskā dizaina nosacījumu rašana un ievērošana ir aktuāla problēma visiem grafiskajiem dizaineriem, kas ražo iepakojumus un līdzņemamos traukus ar domu, ka tie varētu neietekmēt vidi un veselību. Augot sociālajai atbildībai uz vidi un veselību grafiskajiem dizaineriem ir nozīmīgi ievērot faktorus, kas ietekmē ilgtspējamu ekoloģiskā grafisko dizainu gan Latvijas mērogā, gan pasaules mērogā tādējādi radot veselīgu vidi sevī un sev apkārt. Darba mērķis - izveidot jaunu un konkurētsp...

 17. CanCan zīmola komunikācija un klientu lojalitāte

  Antuseviča, Nadežda

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “CanCan zīmola komunikācija un klientu lojalitāte”. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot kādus “CanCan” zīmols izmanto komunikācijas instrumentus un aktivitātes, un kā tie ietekmē klientu lojalitāti. Darbs sastāv no sekojošām daļām: ievads, teorētiskā, metodoloģijas, empīriskā daļa, secinājumi un pielikums. Teorētisko daļu veido divas galvenās nodaļas: zīmols un klientu lojalitāte. Apakšnodaļās ir aprakstīti zīmola klasifikācija, zīmola tēls, zīmola pozicionēšana, zīmo...

 18. Ārstniecības personu inficēšanās risku cēloņi, vadība un risinājumi

  Pleškāne, Viktorija

  2012-01-01

  Darbā veikta inficēšanās risku analīze, īpašu uzmanību pievēršot risku identifikācijai, vadībai un risku samazināšanas pasākumu izstrādāšanai. Vispārējā darba vides riska faktoru novērtēšana veikta, izmantojot Somijas 5 ballu matricu un izmantojot Somijas 5 ballu matricas modifikāciju „Matricu K-1”. Analīzes gaitā tika noskaidroti nozares trūkumi un problēmas, kas ietekmē sabiedrības un ārstniecības personas saslimšanas līmeni. Darba gaitā noskaidrots, kādas ir bīstamākās slimības apdraud ārs...

 19. Kinematogrāfiskās iezīmes Kadzuo Išiguro darbos "Tāla kalnu ainava" un "Gaistošās pasaules mākslinieks"

  Trofimova, Evija

  2007-01-01

  Darbs veltīts interesantajām un sarežģītajām kino un literatūras savstarpējām attiecībām, kuras tiek aplūkotas japāņu izcelsmes britu rakstnieka Kadzuo Išiguro pirmo divu romānu, “Tāla kalnu ainava” un “Gaistošās pasaules mākslinieks”, kontekstā. Tiek pētīta kino un literatūras mijiedarbība un meklētas kinematogrāfiskas iezīmes Išiguro darbos. Šis pētījums atklāj, cik liela ietekme rakstnieka darbos bijusi kino pasaulei, it īpaši – japāņu kino un vienam no tā izcilākajiem režisoriem, Jasudžir...

 20. Komunikācijas loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībās

  Skrastiņa, Inese

  2006-01-01

  Komunikācijas loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībā. Komunikācijas zinātnes bakalaura progr.stud. I.Skrastiņas stud.apl.Nr. komu010107 bakalaura darbs. Zinātniskais vad. Ābrams Kleckins asoc. prof. Uzdevums: Novērtēt, kā pielietotie komunikācijas modeļi ietekmē iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībā, pielietojamo komunikācijas modeļu efektivitāti, iedzīvotāju vērtējumu. Noteikt labākās informācijas apmaiņas iespējas. Hipotēzes: ...

 1. Prostitūcijas Latvijā kā sociāltiesiskas parādības raksturojums

  Kaupuže, Laila

  2007-01-01

  Šajā zinātniskajā darbā autore ir pētījusi prostitūciju kā sociāltiesisku parādību. Darbā tiek analizēts problēmjautājums par prostitūcijas tiesisko regulējumu, kas būtiski ietekmē prostitūcijas novēršanas un apkarošanas veidus. Šī jautājuma izpētē autore savā zinātniskajā darbā ir analizējusi trīs galvenos aspektus, kurus jāņem vērā meklējot iespējamo risinājumu darbā izvirzītajai problēmai. šie aspekti ir -prostitūcijas teorētiskie aspekti; -prostitūcijas tiesiskie aspekti; -pr...

 2. Obtaining a Well-Aligned ZnO Nanotube Array Using the Hydrothermal Growth Method / Labi Sakārtotu Zno Nanocauruļu Kopu Iegūšana, Izmantojot Hidrotermālo Metodi

  Krasovska M.

  2015-10-01

  Full Text Available Dotajā darbā tika noteikti optimāli parametri labi sakārtotu ZnO nanocaurulīšu kopu iegūšanai, izmantojot hidrotermālo metodi ar temperatūras pazemināšanu, jeb t.s. selektīvu paškodināšanas metodi (self-selective etching, ir uzsvērtas šās metodes priekšrocības salīdzinājumā ar ķīmiskās kodināšanas metodi, kā arī tika aprakstīta dažādu augšanas faktora (tādu, ka darba šķīduma koncentrācija, augšanas temperatūra un laiks, iedīgļu slāņa iegūšanas veids un iegūšanas parametri ietekme uz iegūtu nanostraktūra morfoloģiju.

 3. Vizualizācijas metodes izmantošana matemātikas apguvei jaunāko klašu skolēniem ar mācīšanās grūtībām

  2012-01-01

  Darbs „Vizualizācijas metodes izmantošana matemātikas apguvē jaunāko klašu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem” veltīts vienai no aktuālākajām problēmām parastajā vispārizglītojošajā skolā. Darba autore: Natālija Ivaščenko. Darbā pētīta vizualizācijas ietekmes nozīme uz matemātikas apgūšanu bērniem ar mācīšanās grūtībām. Matemātikas apguve sagādā grūtības ne tikai bērniem ar uztveres traucējumiem, bet bieži grūtības ir arī vairāku tēmu apguvē. Skolotāja uzdevums ir palīdzēt skolēnam ...

 4. Skolotāja iespējas sākumskolas skolēnu disciplinētības un mācību sasniegumu veicināšanā angļu valodā

  2014-01-01

  Viena no būtiskākajām problēmām, ar ko saskaras mūsdienu skolotājs klasē, ir disciplīnas trūkums, kas, savukārt, ir viens no skolēnu sasniegumus ietekmējošiem faktoriem. Ir ļoti svarīgi, lai skolotājs spētu konstatēt skolēnu neapmierinošās uzvedības cēloņus, ka arī izvēlētos atbilstošu klasvadības modeli darbā ar konkrēto klasi. Pētījums galvenokārt attiecas uz angļu valodas priekšmeta apguvi 4. klasē, kurā tika konstatētas ilgstošas disciplīnas problēmas, kā arī zināšanu un prasmju trūkum...

 5. Patērniecības ziņojumi sporta žurnālu auditorijai: žurnālā "Sporta Avīze" publicēto reklāmu analīze

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma – „Patērniecības ziņojumi sporta žurnālu auditorijai: žurnālā "Sporta Avīze" publicēto reklāmu analīze”. Darba mērķi ir veikt žurnāla "Sporta Avīze" izpēti un analīzi, nosakot, kādi patērniecības ziņojumi tiek nodoti žurnāla auditorijai ar reklāmas palīdzību, un veikt izpēti, lai noskaidrotu, kā noteiktajā preses izdevumā ievietotās reklāmas ietekmē sporta žurnālu auditorijas patēriņa paradumus, kas veicina viņu identitātes konstruēšanās procesus. Bakalaura darba teorēti...

 6. Patērniecības ziņojumi jauniešu auditorijai: žurnālā "Sīrups" publicēto reklāmu analīze

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma - „Patērniecības ziņojumi jauniešu auditorijai: žurnālā "Sīrups" publicēto reklāmu analīze”. Darba mērķi ir veikt izpēti un analīzi, lai noteiktu, kādi patērniecības ziņojumi tiek vēstīti jauniešiem ar reklāmu starpniecību konkrētajai mērķauditorijai adresētā preses izdevumā, un veikt izpēti, lai noteiktu, kā konkrētajā žurnālā ievietotās reklāmas ietekmē mērķauditorijas patēriņa paradumus un veicina viņu identitātes konstruēšanas procesu. Bakalaura darba teorētis...

 7. Sociālā pedagoga darbs ar pedagoģiskās korekcijas klašu vecākiem.

  2006-01-01

  Diplomdarba mērķis ir sociālā pedagoga darba ar pedagoģiskās korekcijas klases skolēnu vecākiem esošo formu un metožu analīze. Diplomdarbā aplūkoti pedagoģiskās korekcijas klases un sociālā pedagoga darbs tajās, ģimenes jēdziens mūsdienu sabiedrībā, ģimeņu veidi, ģimenes ietekme bērnu audzināšanas un attīstības procesā. Veikta sociālpedagoģiskās palīdzības analīze ģimenei: sociālpedagoģiskā, izglītojošā, starpnieciskā. Analīzes procesā parādītas ģimenes audzināšanas metodes: ikdienas s...

 8. Naudas plūsmas analīze un tās izmantošana saimnieciskajā darbībā

  Grišāne, Vija

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir uz naudas plūsmas un tās ietekmējošo faktoru analīzes pamata, izstrādāt priekšlikumus naudas plūsmas un tās pārvaldības uzlabošanai kokapstrādes uzņēmumā. Maģistra darbā ir četras nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek analizēta uzņēmuma naudas plūsmas būtība, naudas plūsmas jēdziena skaidrojums Grāmatvedības standartos un dažādu autoru interpretācijā, kā arī skaidrotas atšķirības starp naudas plūsmas ieņēmumiem un izdevumiem un peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumiem un i...

 9. Gotiskās iezīmes Čarlza Dikensa darbos

  Ševšeļova, Viktorija

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Gotiskā iezīmes Čārlza Dikensa darbos” tiek aplūkota gan gotiskā žanra vēsture gan, kā Čārlz Dikenss izmantojis to savos darbos. Šī darba pirmā nodaļa iepazīstina ar gotiskā žanra iezīmēm un to attīstību no gotiskā romāna līdz gotiskam stāstām. Darba otrajā nodaļā tiek aprakstīta angļu rakstnieka Čārlza Dikensa stāstu cikla „Christmas Books” ietekme uz Ziemassvētku tradīcijām . Darba trešajā daļa tiek analizēti pieci stāsti no „Christmas Books” , katrs stāsts tiek apskatīts a...

 10. Sociālās kritikas elementi Luisa Bunjuela daiļradē: filmas Viridiāna, Iznīcības eņģelis un Dienas skaistule

  Usāne, Sintija

  2015-01-01

  Bakalura darbs „Sociālās kritikas elementi Luisa Bunjuela daiļradē: filmas Viridiāna, Iznīcības eņģelis un Dienas skaistule” ir pētījums, kā 20.gs vēsturisko un politisko notikumu attīstības gaita ietekmēja Luisa Bunjuela daiļradi. Bakalaura darba galvenais mērķis bija analizēt filmā iekļautos sabiedrības un reliģiskās kritikas elementus. Pētījuma teorētiskā daļa sastāv no 3 apakšnodaļām. Katrā apakšnodaļā tiek apskatīti vēsturiskie un politiskie notikumi Spānijā, Meksikā un Francijā. Tāpa...

 11. Saikne starp ķermeņa valodas un valodas lietojumu biznesa prezentācijās

  Nediļko, Jekaterina

  2011-01-01

  Šis bakalaura darbs pēta saikni starp ķermeņa valodu un valodu biznesa prezentācijās. Ķermeņa valoda un runa tiek analizētas ņemot vērā runātāja prezentācijas prasmes un klausītāju novērtējumu. Darba mērķis ir izpētīt kā ķermeņa valoda ietekmē valodas lietojumu biznesa prezentācijās. Darba autore ir veikusi kritisku pārskatu par pieejamajiem teorētiskiem avotiem, kas apraksta biznesa komunikāciju un ir secinājusi, ka salīdzinoši nedaudzi zinātnieki ir izpētījuši verbālās un neverbālās komunik...

 12. Dumpinieciskuma un vīrietības atspoguļojums Amerikas 20.gadsimta piecdesmito gadu kultūrā

  Strautiņa, Rūta

  2011-01-01

  Bakalaura darbs pēta Amerikai raksturīgās vīrietības uzbūvi un attēlojumu 20. gadsimta piecdesmitajos gados. Darba mērķis ir analizēt Amerikai raksturīgās vīrietības saistību ar politiskajiem, sociālajiem un kultūras aspektiem, kuri ietekmējuši vīrietības uzbūvi un attēlojumu. Darba teorētiskajā daļā aplūkota gan rietumiem, gan Amerikai raksturīgās vīrietības vēsture. Darba otrajā daļā aplūkota dažādu vīrietības modeļu problemātiskā līdzāspastāvēšana Amerikas divdesmitā gadsimta piecdesmitaj...

 13. Valsts policijas budžeta analīze

  Spūle, Lāsma

  2014-01-01

  Valsts policijas pamatbudžeta strukturālais sadalījums ir neatņemama Iekšlietu ministrijas kopējā budžeta sastāvdaļa. Ikviena plānošanas darbība ietekmē kopējā budžeta izstrādi, lai atspoguļotu valsts budžeta iestāžu darbību, tika analizēta Valsts policijas budžeta struktūra, tā sastādīšanas un izpildes nepilnības. Maģistra darba mērķis ir analizēt Valsts policijas budžetu, ar tā veidošanu un izlietošanu saistītās problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus Valsts policijas budžeta procesa u...

 14. Latvijas elektroenerģijas patēriņa ilgtermiņa prognozēšana

  Bērziņš, Aivars

  2007-01-01

  Maģistra darbā apskatīti elektroenerģijas patēriņu raksturojošie rādītāji, veikta datu analīze, pētīti un analizēti elektroenerģijas patēriņu ietekmējošie faktori Latvijā, apskatītas pasaulē un Latvijā pielietojamās ilgtermiņa prognozēšanas metodes, analizētas konkrētas prognozes Latvijā. Veikta ekspertu aptauja, kā rezultātā iegūts ekspertu vidējais prognozētais elektroenerģijas patēriņš atskaites gados. Ar nelineārās daudzfaktoru eksponenciālās regresijas modeli aprēķināta Latvijas elektroe...

 15. Binaurālo pukstu identificēšanas iespējas nomoda elektroencefalogrammā

  Miglinieks, Emīls

  2014-01-01

  Pētījums attiecas uz aktuālu neirozinātnes problēmu, saistītu ar eksogēnu un endogēnu ritmisku stimulu spēju ietekmēt cilvēka smadzeņu (t.sk. lielo pusložu garozas) darbību un, līdz ar to, arī cilvēka uzvedību un intelektuālās darbaspējas. Pētījums veikts ar mērķi noskaidrot binaurāli disonējošu skaņu stimulu, kuru parametri atbilst binaurālo pukstu izraisīšanas kritērijiem, ietekmi uz pieaugušu, jaunu cilvēku nomoda elektroencefalogrammu (turpmāk EEG). Pētījuma ietvaros izstrādāta metodik...

 16. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkojums Patrika Rotfusa darbā “Vēja vārds”

  Sīlis, Mārtiņš

  2016-01-01

  Aptuveni puse latviešu valodā izdotās daiļliteratūras ir tulkota no svešvalodām. Literāru tekstu tulkošanai ir būtiska ietekme uz valodas kvalitāti un daudzveidību. Šajā pētījumā tiek analizēti trīs veidu mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi (metaforas, salīdzinājumi un hiperbolas) ar mērķi noskaidrot Patrika Rotfusa populārā darba Vēja vārds nesenajā angļu – latviešu tulkojumā izmantotās metodes un tulkojuma kvalitāti. Pētījumā iekļauts teorijas apskats, kas aptver bieži sastopamas tulkošanas...

 17. M. Montesori metožu izmantošana fonemātisko traucējumu korekcijā pirmsskolas vecuma bērniem

  Krasovska, Edija

  2009-01-01

  Bērna attīstība ir atkarīga no vairākiem aspektiem. Vērtējot bērna attīstību jāņem vērā bērna individuālā attīstība. Tāpat jāņem vērā arī fiziskās, emocionālās un kognitīvās attīstības individuālā dinamika. Bērna pilnvērtīgu attīstību nodrošina un ietekmē ne tikai vecāki, bet arī apkārtējā, sociālā vide. Jo vairāk tiks strādāts ar bērnu jau agrīnā posmā, jo viņam būs vieglāk pieņemt un pielāgoties apkārtējā vidē, izpildīt savam vecumam atbilstošus uzdevumus un vingrinājumus. Vide, kurā bēr...

 18. Lapu dārzeņu ražošanas uzņēmuma izveide Rīgā, Berģos

  Dupuža, Sigita

  2016-01-01

  Maģistra darba „Lapu dārzeņu ražošanas uzņēmuma izveide Rīgā, Berģos” mērķis ir nodrošināt Latvijas iedzīvotājus ar Latvijā audzētu svaigu dārzeņu sortimenta dažādību visu gadu. Darba mērķa sasniegšanai autore veica Latvijas dārzeņkopības nozares esošās situācijas izpēti, noteica nozares attīstību ietekmējošās problēmas. Dārzeņiem ir svarīga loma ikdienas ēdienkartē un tie veido lielāko daļu no veselīga uztura elementiem. Pieaug iedzīvotāju vēlme lietot uzturā svaigus sezonas dārzeņus visu ga...

 19. Transnacionālo kompāniju darbība Latvijā

  Eiduks, Roberts

  2013-01-01

  Globalizācijas process ietekmē ne tikai konkurences palielināšanos starp uzņēmumiem, bet arī starp dažādām valstīm. Lai uzņēmumi kļūtu konkurētspējīgāki, tie apvienojas kā rezultātā veidojas dažādas starpvalstu uzņēmumu apvienības. Viena no tām ir transnacionālās korporācijas, kuru loma pasaules ekonomiskajos procesos arvien pieaug. Pētījuma mērķis ir analizēt transnacionālo kompāniju darbību Latvijā. Galvenie uzdevumi ir apskatīt teoriju un praktiski izanalizēt transnacionālās kompānij...

 20. Immobilization and Survival of Root Nodule Bacterium Rhizobium leguminosarum Biovar viciae / Gumiņbaktērijas Rhizobium leguminosarum biovar viciae imobilizācija un dzīvotspēja

  Žvagiņa Signe

  2015-11-01

  Full Text Available Rhizobium leguminosarum biovar viciae ir augsnes baktērija, kas spēj veidot gumiņus uz zirņu, pupu, lēcu un vīķu saknēm un saistīt atmosfēras slāpekli simbiozē ar augiem. Gumiņbaktērijas izmanto lauksaimniecībā kā bioloģiskus mēslošanas līdzekļus augu augšanas veicināšanai. Komerciālos gumiņbaktēriju preparātus var iegādāties sausā, šķidrā vai liofilizētā formā. Parasti izmanto sausos sagatavotos mēslošanas līdzekļus uz kūdras bāzes. Šī pētījuma mērķis bija imobilizēt R. leguminosarum un noteikt tās dzīvotspēju šķidrumā un dažādos nesējmateriālos, lai izstrādātu uzlabotus gumiņbaktēriju preparātus. Imobilizēšanai izmantoja piecus sterilizētus materiālus: kūdru, māla pulveri, divu veidu ovālus šūnainās keramikas agregātus un cilindriskas keramikas granulas, kas izgatavotas no Planču depozīta Devona perioda māla. Imobilizāciju veica 2,5 stundu laikā 20 °C temperatūrā. Vēlāk kūdru, pulveri un granulas noberza un sasmalcināja ūdenī ar sterilu piestiņu, lai atdalītu pielipušās baktērijas. Baktēriju kolonijas veidojošo vienību skaitu noteica, izsējot iegūto suspensiju atšķaidījumus Petri traukos ar agarizētu barotni. Dzīvotspēju noteica arī ar LIVE/DEAD epifluorescences metodi. Iegūtie rezultāti parādīja, ka nesējmateriāls ietekmē imobilizācijas sekmes un ka uzglabāšanas temperatūra ietekmē R. leguminosarum dzīvotspēju. Vislabākos rezultātus ieguva, uzglabājot baktērijas suspensijā vai imobilizējot uz kūdras. Rekomendējam uzglabāt R. leguminosarum produktus −18 °C vai 4 °C temperatūrā.

 1. The Activity of Oxidative Stress Markers in Acute Respiratory Distress Syndrome / Oksidativa Stresa Marķieru Aktivitate Akuta Respiratora Distresa Sindroma Gadījuma

  Šarkele Marina

  2014-12-01

  Full Text Available Akūts respirators distresa sindroms (ARDS ir viena no biežākajām komplikācijām, kas saistīta ar smagu hipoksēmiju un augstu mirstību intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas pacientu vidū. Līdzsvara traucējumi starp oksidantiem un antioksidantiem var nopietni ietekmēt ARDS patofizioloģiju. Dinamikā tika novēroti 17 pacienti ar ARDS septiņu dienu laikā kopš iekļaušanas pētījumā ar mērķi sekot izmaiņām oksidantu un antioksidantu aktivitātē. Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem tika secināts, ka pacientiem ar ARDS dinamiski izmainās tādu oksidantu aktivitāte kā malondialdehīds un slāpekļa oksīds. Mirušo pacientu grupā oksidantu un antioksidantu līmenis bija atšķirīgs salīdzinājumā ar izdzīvojušiem pacientiem. Paaugstināta tiobarbitūrskābes atvasinājumu un glutationperoksidāzes aktivitāte pirmajā dienā kopš iekļaušanas pētījumā pozitīvi korelē ar nelabvēlīgu slimības iznākumu pacientiem ar akūtu respiratoru distresa sindromu.

 2. Emo. Origini, significati e caratteristiche della “sottocultura delle emozioni” / Emo. Origines, significations et caractéristiques de la “sous-culture des émotions” / Emo movement. Origins, meanings and characteristics of the “emotions subculture”

  Serafin G.

  2010-12-01

  Full Text Available Uno dei fenomeni giovanili, che oggi pare essere sempre più preoccupante, è quello degli “emo”. Sembra trattarsi di un movimento sottoculturale che, almeno inizialmente, muove i primi passi dal punk della fine degli anni ’70. Uno degli aspetti che caratterizza questa moderna subcultura giovanile di matrice gotica è dato da una filosofia di vita nichilista e dal ricorso all’autolesionismo. Il più delle volte si tratta di giovani e adolescenti con il bisogno di cercare una propria dimensione e che, come è facilmente intuibile dalla stessa parola “emo”, sono alla ricerca di emo-zioni.Con questo lavoro, che non pretende assolutamente di essere una esaustiva trattazione del fenomeno, si cerca di gettare alcune basi per lo studio e la comprensione di quello che sembra essere un sempre più diffuso sintomo di un disagio giovanile.L’analisi delle storie di vita di alcuni giovani emo dovrebbe, pertanto, consentire se non altro di fornire un inquadramento del movimento nei suoi tratti salienti. Un des phénomènes juvéniles qui aujourd'hui paraît être de plus en plus préoccupant est celui des « emo ». Il s’agit d'un mouvement sous-culturel qui, au moins initialement, remue les premiers pas du punk de la fin des années 70. Une philosophie de vie nihiliste et le recours à l’automutilation sont certains des aspects qui caractérisent cette sous-culture juvénile contemporaine de matrice gothique. Il s’agit le plus souvent de jeunes et d’adolescents qui ont besoin de trouver leur propre vie et qui sont – comme l’on peut deviner du même mot « emo » - à la recherche d'émo-tions.Cet article, qui ne prétend pas être une étude exhaustive du phénomène, essaye de jeter les bases pour l'analyse et la compréhension de ce qui semble être un symptôme d’un malaise juvénile de plus en plus diffusé.L'analyse des récits de vie de certains jeunes « emo » devrait, donc, permettre de fournir un encadrement du mouvement

 3. Research of Formed Lunar Regholit Analog AGK-2010 / Badania wytworzonego analogu gruntu księżycowego AGK-2010

  Bednarz, Stanisław; Rzyczniak, Mirosław; Gonet, Andrzej; Seweryn, Karol

  2013-06-01

  The results investigations of a soil having similar properties as lunar regolith performed at the Department of Drilling and Geoengineering, Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH University of Science and Technology in Kraków are presented in this paper. The research was carried out jointly with the Space Research Centre, Polish Academy of Sciences in Warsaw. The objective of the cooperation was to minimize the cost of tests of penetrator KRET, which will be used on the surface of the Moon. The American lunar regolith (e.g. CHENOBI) was used as reference soil. The most important properties were presented graphically in the form of figures and tables: grain size distribution, selected physical properties (bulk density, colour), selected mechanical parameters (shear strength, inner friction strength, cohesion). As a result the first Polish lunar soil analog AGK-2010 was produced. Pierwszy polski analog gruntu księżycowego, któremu nadano symbol AGK-2010, opracowano w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Grunt ten został wytworzony w ramach współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Celem badań było zminimalizowanie kosztów prowadzonych przez CBK PAN testów penetratora KRET (Seweryn i in., 2011), przygotowywanego do badań powierzchni Księżyca, poprzez zastąpienie, produkowanego w Stanach Zjednoczonych, analogu regolitu księżycowego, gruntem produkcji krajowej. Próbę wzorcową stanowiły grunty o nazwie CHENOBI i JSC, produkowane w USA jako analogi regolitu księżycowego pobranego z powierzchni Księżyca przez misję Apollo 17 (Rybus, 2009), (Sibille i in., 2006). Podstawowymi właściwościami, których wartości porównywano opracowując polski odpowiednik analogu regolitu księżycowego CHENOBI były: skład granulometryczny, właściwości fizyczne (gęstość nasypowa, barwa), właściwości mechaniczne

 4. Developed Design for Humeral Head Replacement Using 3D Surface Mapping

  Salah H. R.

  2014-12-01

  Full Text Available Izmēru un ģeometrisko datu novērtējums, kas attiecas uz pleca kaula galviņas nomaiņas (PKGN objektiem, nepieciešams, lai risinātu virkni reversīvās inženierijas (RI problēmu. Šajā darbā cilvēka pleca kaula galviņas divdimensiju novērtējums tika veikts ar datortomogrāfijas palīdzību (RI ietvaros, un pēc tam objekta divdimensiju attēlojums tika pārveidots trīsdimensiju. Pārveidojums bija sekmīgs, parādot pleca kaula galviņas izmēru un ģeometrijas atšķirības starp 2D un 3D novērtējumiem. Autori izanalizēja un eksperimentāli apstiprināja statistisko informāciju pēc dotā veida anatomiskiem objektiem. Saspiešanas sasprindzinājumi, kuri ietekmē trīsdimensiju virsmas attēlojuma ģeometriju, tika analizēti ar gala-elementu simulācijas metodi, lietojot programmu SolidWorks. Biomehaniskajam PKGN dizainam tika atlasīti piemēroti materiāli. Apspriesta dažādu biomateriālu ar metālisko pamatu reakcija uz mainīgām slodzēm. Tiek piedāvāta pleca kaula galviņas - kā anatomiskas, tā mākslīgas - trīs dimensijas mērīšanas metodoloģijas. Dota datortomogrāfisko precīzo mērījumu rezultātu detalizēta interpretācija.

 5. Investigation of daily covering material for biocells

  Bendere R.

  2014-02-01

  Full Text Available Bioreaktoru pielietošana atkritumu uzglabāšanas sfērā, sakarā ar Direktīvas 1999/31/EC pieņemšanu, ir zaudējusi savu aktualitāti, taču šī metode vēl joprojām var tikt izmantota bioatkritumu noārdīšanai un biogāzes ražošanai. Viena no iespējām kā samazināt bioatkritumu izvietošanu ir biošūnu izmantošana bioatkritumu anaerobai pirmsapstrādei pirms to noglabāšanas. Šūnas piepildīšana ikdienā prasa nepieciešamību izolēt lielāko tās daļu, lai samazinātu gāzes emisiju, smakas, utt. Materiāli, kas ikdienā tiek izmantoti atkritumu pārklāšanai, nepietiekami ietekmē bioprocesus, kas pamatā ir galvenais biošūnas izmantošanas mērķis. Šajā sakarā ir veikta dažādu tirdzniecībā pieejamu pārklājuma materiālu izpēte, pielietojot virkni fizikālo, ķīmisko un bioloģisko metožu, un nosakot svarīgākos parametrus, kas ir būtiski šo materiālu izmantošanai ikdienā kā biošūnas pārklājumu. Pētījumu rezultātā noteikts, ka visatbilstošākie ir materiāli ar bioloģisko izcelsmi, sastāvoši no mazām bio daļiņām ar lielu laukumu bez anaerobo procesu inhibitoriem, piemēram, sēra komponentēm.

 6. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Geipele I.

  2015-08-01

  Full Text Available Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un plānotajiem attīstības virzieniem.

 7. Res-E Support Policies in the Baltic States: Electricity Price Aspect (Part II)

  Bobinaite, V.; Priedite, I.

  2015-04-01

  Increasing volumes of electricity derived from renewable energy sources (RES-E) affect the electricity market prices and the prices for final electricity consumers in the Baltic States. The results of a multivariate regression analysis show that in 2013 the RES-E contributed to decreasing the electricity market prices in the Baltic States. However, the final electricity consumers pay for the promotion of RES-E through the approved RES-E component which has a tendency to increase. It is estimated that in 2013 the net benefits from the wind electricity promotion were achieved in Lithuania and Latvia while the net cost - in Estonia. This suggests that the economic efficiency of the wind electricity support scheme based on the application of feed-in tariffs was higher than that based on the feed-in premium. Rakstā analizēta elektroenerģijas ražošanas no atjaunojamiem energoresursiem (AER-E) palielināšanas ietekme uz elektroenerģijas tirgus cenu un gala cenu elektroenerģijas lietotājiem Baltijas valstīs. Daudzfaktoru regresijas analīzes rezultāti atklāja, ka AER-E 2013. gadā varētu samazināt elektroenerģijas tirgus cenas Baltijas valstīs. Tomēr jāņem vērā, ka elektroenerģijas lietotāja gala cenā ir iekļauta AER-E atbalsta komponente, kurai ir raksturīgi palielināties. Aprēķināts, ka no vēja elektroenerģijas ražošanas Latvijā un Lietuvā tika iegūta tīrā peļņa, bet Igaunijā tikai nosedza pašizmaksu. Tas liecina, ka vēja elektroenerģijas atbalsta shēmai, kas balstīta uz obligātā iepirkuma atbalsta principu, ir augstāka ekonomiskā efektivitāte, nekā atbalsta shēmai, kas balstīta uz piemaksu par no AER saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

 8. Przyczynek do obrazu szlachty Inflant Polskich w łotewskich źródłach i opracowaniach historycznych początku XX w.

  Beata Biesiadowska-Magdziarz

  2014-12-01

  łtowaniu kultury Łotwy panuje jednomyślność co do pozytywnej roli i skutków tych wpływów. Nie można jednak pomijać milczeniem istnienia diametralnie różnej perspektywy łotewskiej, która szczególnie wyraźnie zarysowała się w pierwszych latach istnienia niepodległego państwa łotewskiego. Od początku obecności Polaków na Łotwie kontakty Łotyszy z Polakami i ich kulturą różnie wyglądały w poszczególnych regionach Łotwy. Okres, nazywany w historycznych źródłach łotewskich „polskimi czasami na Łotwie”, najdłużej trwał właśnie w Łatgalii (1561–1772, czyli w tzw. Inflantach Polskich. Tam też zauważalny był największy wpływ kultury polskiej na ludową kulturę łotewską. Okres ten był negatywnie oceniany przez wielu historyków łotewskich. Krytyce poddawana była skala oddziaływania kultury polskiej na rodzimą kulturę łotewską, a także na ogólny rozwój ziem dawnych Inflant Polskich. Negatywnie był też oceniany udział szlachty polskiej w rozwoju Łatgalii. Uważając te ziemie za swoje, nie była ona zainteresowana krzewieniem idei narodowych wśród miejscowej ludności chłopskiej, która, według możnowładztwa polskiego, już w niedługim czasie miała ulec całkowitej polonizacji. Ogromny wpływ inflanckiej szlachty polskiej na kulturę, gospodarkę, a także na kreowanie tożsamości narodowej łatgalskich Łotyszy, programowe działania duchowieństwa polskiego oraz polonizacja miejscowej ludności przyczyniły się do negatywnej oceny wpływów polskich na ziemiach łotewskich. Przedstawione opracowanie jest próbą naszkicowania zagadnienia, któremu dotychczas badacze polscy nie poświęcili większej uwagi, a które to ze względu na bogaty materiał wymaga szczegółowych i szeroko zakrojonych badań.

 9. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 10. Thermal Quantitative Sensory Testing in Fibromyalgia Patients / Termāla Kvantitatīva Sensora Testēšana Fibromialģijas Pacientiem

  Mihailova Marija

  2015-09-01

  Full Text Available Fibromialģija (FM ir hroniska slimība, kas izpaužas ar difūzām muskuloskeletālām sāpēm, nogurumu, miega un emocionāliem traucējumiem. Slimība, iespējams, ir saistīta ar A delta un C nervu šķiedru disfunkciju. Termāla kvantitatīva sensora testēšana (QST analizē mazmielinizētas A delta nervu šķiedras un nemielinizētas C nervu šķiedras, kas atbild par nociceptīvo sensoru sistēmu un spinotalāmisko ceļu. Pieņemot, ka FM sāpēm ir neiropātisks raksturs, pieaug arī QST vērtība kā papildus diagnostiskam testam. Pētījumā tika iekļauts 51 pacients. Slimības simptomi tika objektivizēti, izmantojot Noguruma smaguma skalu (Fatigue Severity Scale, Fibromialģijas ietekmes anketu (Fibromialgia Impact Questionnaire un 2010. gada American College of Rheumatology (ACR FM diagnostiskos kritērijus. QST tika veikta ar termālo stimulu pēdu un plaukstu dorsālajās virsmās. QST rezultāti tika salīdzināti ar 20 atbilstoša vecuma un dzimuma kontroles grupas pacientiem. FM pacientiem tika konstatēta ievērojama aukstuma un siltuma percepcijas un sāpju sliekšņu atšķirība, salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem, un tas norāda uz neiropātisko sāpju raksturu FM pacientiem. Izmaiņas ir vairāk izteiktas siltuma percepcijas un karstuma sāpju sliekšņos. Iespējams, tas liecina, ka FM pacientiem C šķiedras ir vairāk skartas un siltuma percepcijas un karstuma sāpju sliekšņi ir jūtīgākas modalitātes, ko var izmantot FM diagnostikā. Tika arī atklātas statistiski ticamas negatīvas korelācijas starp siltuma un aukstuma percepcijas sliekšņiem un starp karstuma un aukstuma sāpju sliekšņiem, kas var norādīt uz centrālo sensibilizāciju vai defektīvo sāpju inhibējošu sistēmu FM pacientiem.

 11. Influence of Light Intensity and Temperature on Cultivation of Microalgae Desmodesmus Communis in Flasks and Laboratory-Scale Stirred Tank Photobioreactor

  Vanags, J.; Kunga, L.; Dubencovs, K.; Galvanauskas, V.; Grīgs, O.

  2015-04-01

  Optimization of the microalgae cultivation process and of the bioprocess in general traditionally starts with cultivation experiments in flasks. Then the scale-up follows, when the process from flasks is transferred into a laboratory-scale bioreactor, in which further experiments are performed before developing the process in a pilot-scale reactor. This research was done in order to scale-up the process from a 0.4 1 shake flask to a 4.0 1 laboratory-scale stirred-tank photobioreactor for the cultivation of Desmodesmus (D.) communis microalgae. First, the effect of variation in temperature (21-29 ºC) and in light intensity (200-600 μmol m-2s-1) was studied in the shake-flask experiments. It was shown that the best results (the maximum biomass concentration of 2.72 g 1-1 with a specific growth rate of 0.65 g g-1d-1) can be achieved at the cultivation temperature and light intensity being 25 °C and 300 μmol m2s-1, respectively. At the same time, D. communis cultivation under the same conditions in stirred-tank photobioreactor resulted in average volumetric productivities of biomass due to the light limitation even when the light intensity was increased during the experiment (the maximum biomass productivity 0.25 g 1-1d-1; the maximum biomass concentration 1.78 g 1-1). Mikroaļģu kultivēšanas procesa optimizēšana parasti sākas ar kultivēšanas eksperimentiem kolbās. Tālāk seko procesa pārnese uz laboratorijas mēroga fotobioreaktoru, kurā tiek veikti tālāki eksperimenti, pirms tiek izveidots pilota mēroga reaktors. Šis pētījums tika veikts ar mērķi, pārnest Desmodesmus communis kultivēšanas procesu no 0.4 1 kolbas uz 4.0 1 laboratorijas fotobioreaktoru. Vispirms tika pētīta dažādu temperatūru (21-29 ºC) un gaismas intensitātes (200-600 μmol m-2s-1) ietekme uz aļģu biomasu veicot eksperimentus kolbās. Labākie rezultāti (maksimālā biomasas koncentrācija 2.72 g 1-1; īpatnējais augšanas ātrums 0.65 g g-1d-1) sasniegti, kad

 12. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle

  Simanovska, J.; Valters, K.; Bažbauers, G.; Luttropp, C.

  2012-10-01

  Growing evidence on the indoor and outdoor pollution caused by the flow of man-made products urges that the content and leaching of hazardous substances from products be minimised. One of the ways to reduce the potential adverse impacts caused by these substances could be via ecodesign - i.e. through the consideration of lifecycle-related environmental aspects during the product development. The authors’ review of the existing ecodesign methods highlights the weakness of these methods in identifying and assessing the health-related and environmental impacts of hazardous substances contained in products, especially with regard to the exposure assessment. Therefore, a new, semi-quantitative screening ecodesign method applicable for different types of products has been developed. The method ranks the most severe hazards based on the classification according to the Globally Harmonised System together with the exposure evaluation as well as integrates the aspects of material efficiency. This method is suitable for use in the product development process, requiring decisions to be made based on limited information while integrating the main principles of a scientific risk assessment for chemicals. Application of the method is demonstrated with a case study on products made of plywood. The method makes it possible to identify the needs for and elaboration of ecodesign proposals, and fosters communication and information exchange throughout the supply chain. Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi novēršanu. T

 13. Infrastructure of Baltic Region Transmission System: Analysis of Technical and Economic Factors of its Development

  Obushevs, A.; Oleinikova, I.; Mutule, A.

  2014-08-01

  The operational conditions of new networks dictate new requirements for the transmission planning, which would include the electricity market figures and a sizable involvement of renewable generation. This paper focuses on the transmission expansion planning techniques based on the calculations of optimal power flows and on the concept of development planning and sustainability. A description is given for the mathematical model of calculations and analysis of transmission system. The results have shown that the Baltic transmission system infrastructure can successfully be analyzed based on the proposed methodology and developed mathematical model Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) energosistēmas ir cieši saistītas vēsturiski, un to darbība nav iespējama bez savstarpējas sadarbības attīstības un darba režīmu jautājumos. Ekonomisko attiecību īstenošanu enerģētikas sektorā paātrināja elektroenerģijas tirgus attīstība. Baltijas valstu enerģētikas politika ir integrēta ES enerģētikas stratēģijas sastāvdaļa, nosakot trīs galvenos mērķus: enerģētikas nozares konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība un drošība. Visas trīs Baltijas energosistēmas veica lielu darba apjomu iekārtu modernizācijā un standartu saskaņošanā, kuras ir saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām, kā arī par tirgus attiecību un tehnoloģiju standartu ieviešanu, lai nodrošinātu energoapgādes drošību un elektroenerģijas pieejamību patērētājiem Tomēr, ņemot vērā strauji mainīgos ārējos apstākļus, it īpaši ģeopolitiskos faktorus, Baltijas valstu enerģētikas politika būtu jāizskata ar mērķi novērtēt, kā šie faktori ietekmē energosistēmas ilgtspējīgu attīstību kopumā. No iepriekš minētā izriet, ka nepieciešama jauna nacionāla enerģētikas stratēģija, kura stiprinātu efektīvu ekonomisko un sociālo pamatu ilgtspējīgu attīstību Baltijas valstu nacionālā ekonomikā. Šī darba m

 14. Developed Design for Humeral Head Replacement Using 3D Surface Mapping

  Salah, H. R.

  2014-12-01

  Assessment of dimensional and geometrical data on the humeral head replacement (HHR) objects is essential for solving the relevant designing problems in the physics of reverse engineering (RE). In this work, 2D-assessment for human humerus was performed using the computed tomography (CT) technique within the RE plan, after which the 2D images of humeral objects were converted into 3D images. The conversion was successful and indicated a clear difference in the 2D and 3D estimates of sizes and geometry of the humerus. The authors have analyzed and confirmed experimentally the statistical information on the relevant anatomical objects. The results of finite-element simulation of the compressive stresses affecting the geometry of 3D surface mapping were analyzed using SolidWorks software. For developing the biomechanical design of an HHR object suitable biomaterials were selected, and different metal-based biomaterials are discussed as applied at various loads. New methodology is presented for the size estimation of humeral head - both anatomical and artificial - in 3D-shape. A detailed interpretation is given for the results of CT D-measurements. Izmēru un ģeometrisko datu novērtējums, kas attiecas uz pleca kaula galviņas nomaiņas (PKGN) objektiem, nepieciešams, lai risinātu virkni reversīvās inženierijas (RI) problēmu. Šajā darbā cilvēka pleca kaula galviņas divdimensiju novērtējums tika veikts ar datortomogrāfijas palīdzību (RI) ietvaros, un pēc tam objekta divdimensiju attēlojums tika pārveidots trīsdimensiju. Pārveidojums bija sekmīgs, parādot pleca kaula galviņas izmēru un ģeometrijas atšķirības starp 2D un 3D novērtējumiem. Autori izanalizēja un eksperimentāli apstiprināja statistisko informāciju pēc dotā veida anatomiskiem objektiem. Saspiešanas sasprindzinājumi, kuri ietekmē trīsdimensiju virsmas attēlojuma ģeometriju, tika analizēti ar gala-elementu simulācijas metodi, lietojot programmu Solid

 15. The Role of Oxidative Stress Markers in Developing of Acute Respiratory Distress Syndrome / Oksidatîvâ Stresa Marķieru Loma Akûta Respiratora Distresa Sindroma Attîstîbâ

  Ðarkele Marina

  2014-12-01

  Full Text Available Akūts rcspirators distresa sindroms (ARDS ir bieži sastopams, multifaktoriāls iekaisīgas dabas plaušu audu bojājums, kas saistās ar izteiktu komorbiditāti un augstu mirstību intensīvās terapijas pacientu vidū. Nesen pētnieki pārskatīja ARDS diagnostiskos kritērijus kopš 1994. gada. Pašlaik ARDS tiek diagnosticēts, izmantojot Berlīnes definīcijas kritērijus. Svarīga loma ARDS attīstībā ir oksidantu un antioksidantu līdzsvara traucējumiem. Patoģenēzē liela nozīme piemīt tā saucamajām reaktīvajām skābekļa daļiņām. Dinamiskā ARDS attīstībai ir vairāku faktoru ietekme, līdz ar to jālieto individuāla pieeja katram pacientam, kas saistās ar apgrūtinātu prognozi un tālākās ārstēšanas taktikas izvēlē. Reaktīvās skābekļa daļiņas uzsāk šūnu bojāeju, izmainot lipīdus, olbaltumvielas un DNS, kas nopietni apdraud šūnu turpmāko dzīvotspēju, kas savukārt sekmē sekundāro reaktīvo daļiņu izdalīšanās un šūnu nāvi apoptozes vai nekrozes dēļ. Pētījumi parāda, ka daudziem pacientiem ar orgānu mazspēju, iestājoties intensīvajā terapijā, raksturīga pazemināta antioksidantu aktivitāte, kas pastiprina lipīdu peroksidācijas izraisītos negatīvos efektus. Minētie fakti pierāda nepieciešamību pēc iespējas sekmīgāk un agrināk prognozēt ARDS attīstību un turpmāko gaitu kritiski slimiem pacientiem.

 16. Investigation of daily covering material for biocells

  Bendere, R.; Smigins, R.; Medne, O.; Berzina-Cimdina, L.; Rugele, K.

  2014-02-01

  Bioreactor landfilling, with the acceptance of landfill Directive 1999/31/EC has lost its actuality in European Union; at the same time, this method can still be used for acceleration of biowaste degradation and biogas production. One of the possibilities to reduce the disposal of biowaste is to use biocells for its anaerobic pre-treatment before landfilling. The daily filling up of such a cell requires isolation of the main volume to limit gas emissions, reduce smells, etc. Bioprocesses that are of the utmost importance for biocell treatment are often not taken into account in selection of materials to be used as daily landfill covers. Based on physical, chemical and biological methods the investigations have been carried out into different covering materials offered in the market, with identification of parameters that are the most important for daily covering the biocells. It is found that the materials fitted best this purpose should be of biological origin and consist of small bio-particles with large surface, without the inhibitors of anaerobic processes such as sulphuric compounds. Bioreaktoru pielietošana atkritumu uzglabāšanas sfērā, sakarā ar Direktīvas 1999/31/EC pieņemšanu, ir zaudējusi savu aktualitāti, taču šī metode vēl joprojām var tikt izmantota bioatkritumu noārdīšanai un biogāzes ražošanai. Viena no iespējām kā samazināt bioatkritumu izvietošanu ir biošūnu izmantošana bioatkritumu anaerobai pirmsapstrādei pirms to noglabāšanas. Šūnas piepildīšana ikdienā prasa nepieciešamību izolēt lielāko tās daļu, lai samazinātu gāzes emisiju, smakas, utt. Materiāli, kas ikdienā tiek izmantoti atkritumu pārklāšanai, nepietiekami ietekmē bioprocesus, kas pamatā ir galvenais biošūnas izmantošanas mērķis. Šajā sakarā ir veikta dažādu tirdzniecībā pieejamu pārklājuma materiālu izpēte, pielietojot virkni fizikālo, ķīmisko un bioloģisko metožu, un nosakot svarīgākos parametrus, kas ir b

 17. Récit de guerre et éthique. Singularité, communauté et temporalité Adieu à tout cela de Robert Graves et La main coupée de Blaise Cendrars

  Anne MOUNIC

  2011-06-01

  Full Text Available Après avoir évoqué brièvement quelques récits de la Grande Guerre selon certaines lignes de partage – idéalisme de la mort et choix de la vie, extase et goût de l’existence quotidienne, On et Nous, individualisme et singulier – de façon à mettre en évidence des pensées divergentes, je me propose de comparer deux récits majeurs, œuvre d’engagés volontaires dans le conflit, Adieu à tout cela (1929 de Robert Graves (1895-1985 et La main coupée (1946 de Blaise Cendrars (1887-1961. Outre des différences qui tiennent bien évidemment à la singularité de chacun, on peut repérer entre ces deux auteurs des attitudes et préoccupations semblables. Tous deux, blessés, et Cendrars, mutilé de sa main droite, celle de l’écrivain, ont éprouvé cette expérience de guerre comme épreuve initiatique menant à l’affirmation de leur singularité au sein du Nous de la communauté. Tous deux ont fait du souvenir de leurs camarades morts leur tâche poétique. Tous deux ont reconnu la réalité de ce que Graves, jusqu’à la fin de sa vie, nomma « meurtre » – et Cendras écrivit « J’ai tué ».L’expérience de guerre a suscité chez ces deux poètes un refus du dualisme idéaliste (« Il n’y a pas d’absolu, » écrit Cendrars. « Il n’y a donc pas de vérité, sinon la vie absurde qui remue ses oreilles d’âne. », un rejet de l’exaltation de la virilité, marque de la période de l’entre-deux guerres, comme l’a montré G.L. Mosse, et une volonté de ne pas succomber, dans leurs écrits, à une esthétique de la guerre (ce que font, chacun à leur manière, pour ne citer qu’eux, Jünger et Céline. Graves avoue, à la fin de son ouvrage : « J’ai tenté plusieurs fois durant ces années de me débarrasser du poison des souvenirs de guerre en finissant mon roman, mais pour l’abandonner, pris de honte d’avoir déformé mon matériau avec une intrigue, et manquant pourtant d’assurance pour

 18. Biorefinery Technologies for Biomass Conversion Into Chemicals and Fuels Towards Zero Emissions (Review) / Nulles Emisiju Princips Biomasas Konversijas Tehnoloģijās Aizstājot Fosilos Resursus (Pārskata Raksts)

  Gravitis, J.; Abolins, J.

  2013-10-01

  ģijām, bet ražošanas sistēmu projektēšanai - biomasas konversijas tehnoloģiju klasterizācijā. Aplūkojot virkni konkrētu tehnoloģisko risinājumu, TSA - biomasas autohidrolīzi tvaika sprādzienā tai skaitā, iztirzātas ar biomasas konversiju, izmantošanu un augstas pievienotās vērtības produktiem - ķīmiskiem savienojumiem un degvielām, saistītās ekololoģiskās un energoefektivitātes problēmas. Uzsverot biomasas TSA pirmapstrādes universālo nozīmi dažādo tehnoloģisko kompleksu struktūrā, aplūkota TSA ietekme uz vidi, demonstrējot eMerģijas (enerģētiskās atmiņas) pieeju un "ilgtspējas" indeksu izmantošanu. Lai gan pie sasniegtā tehnoloģiskās attīstības līmeņa un patreizējiem fosilo enerģijas nesēju patēriņa tempiem nav iespējams tos pilnībā aizstāt ar bioenerģiju, bioenerģijas sektora tehnoloģiju pilnveidošana ir svarīga arī bioresursu racionālas izmantošanas un citos aspektos. Latvijas enerģētiskās neatkarības kontekstā būtiska nozīme ir tradicionālo bioenerģijas resursu izmantošanas efektivitātes celšanai un inovatīvo bioenerģijas tehnoloģiju valstiskam atbalstam.u nulles

 19. Chromophore Poling in Thin Films of Organic Glasses. 3. Setup for Corona Triode Discharge / Hromoforu Polarizēšana Plānās Organisko Stiklu Kārtiņās 3. Koronas Izlādes Triodes Ierīce

  Vilitis, O.; Titavs, E.; Nitiss, E.; Rutkis, M.

  2013-02-01

  ēlēties dažādus koronas elektrodu veidus (adatu, vairākas adatas, stiepli). Ir iespējams nodrošināt pastāvīgu koronas elektroda darba režīmu, saglabājot konstantu spriegumu starp koronas elektrodu un tīkliņu pie tīkliņa sprieguma izmainīšanas iespējām robežās no 0-3 kV. Parauga virsmas polarizēšanas laukumu var mainīt ar gredzenveida starplikām, ko novieto virs parauga virsmas. Ierīce ir pilnībā datorizēta, kas ļauj sekot koronas izlādes gaitai, to vadīt un reģistrēt rezultātus. Tas savukārt uzlabo NLO polimēru paraugu uzlādēšanas procesu pētījumu kvalitāti un ļauj veiksmīgāk noteikt optimālāko polarizēšanas režīmu. Izmantojot strāvas-sprieguma raksturlīknes un polarizēto polimēru otrās harmonikas mērījumus, var arī uzskatāmi parādīt, kā polarizēšanas ierīces un tās darba režīma parametri ietekmē polarizēto plāno kārtiņu NLO efektivitāti.

 20. Development of Solar Powered Feeding Scheme for Wireless Sensor Networks in low Solar Density Conditions / Bezvadu Sensoru Tīklu Elektroapgādes Sistēmas Izstrāde, Kas Izmanto Saules Paneļus Un Darbojas Pazeminātas Saules Radiācijas Apstākļos

  Kondratjevs, K.; Zabasta, A.; Selmanovs-Pless, V.

  2015-08-01

  In the recent years, there has been significant research focus on the safety and reliability of data harvesting and optimal energy consuming by wireless sensor network nodes. If external electrical power fails, the node needs to be able to send notifications to the utility demanding the use of backup energy strategies. The authors of the research offer an approach that can help to use PV panels as an alternative power source for WSN nodes in particular irradiation conditions. Survey and testing of the main types of PV panels offered on the market in conditions closed to real ones, in which WSN nodes are maintained, have been implemented. Based on the test results, maximum power control module parameters can be calculated in order to achieve the best effectiveness of the power control system for a selected type of PV panel or panel group. The novelty of the research is an approach that includes an original test bed design for PV testing, PV testing method and selection of design and MPP control module parameters, which ensure maximum effectiveness of WSN node power feeding. Pēdējos gados vairāki pētījumi ir veltīti problēmām, kas ir saistītas ar enerģijas patēriņa mazināšanu un efektīvu izmantošanu bezvadu sensoru tīklu mezglos. Kad sensors mezgls ir izsmēlis enerģijas krājumu, tas vairs nefunkcionē un atslēdzas no kopēja tīkla, kas var būtiski ietekmēt visa tīkla veiktspēju. Šī pētījuma mērķis ir izveidot barošanas vadības moduli, lai nodrošinātu stabilu elektroapgādes spriegumu autonomi strādājošiem radio signāla atkārtotājiem, sensoriem vai vārtejām, kas darbojas bezvadu sensoru tīklos. Pētījuma ietvaros izstrādāta metode saules paneļu kvalitatīvai salīdzināšanai starp tehnoloģijām vai savā starpā, izvērtējot to atbilstību mērķa pielietojumam. Izstrādātā metode sniedz iespēju veikt kontrolētus testus pie variējošiem, simulētiem gaismas apstākļiem, ļauj prognozēt enerģijas resursus

 1. Conceptual Model of the Long-Term Socio-Ecological Research Platform of Engure Ecoregion, Latvia

  Melecis Viesturs

  2014-04-01

  Full Text Available Rakstā apskatīti nacionālā pētījumu projekta rezultāti, kuru mērķis - izstrādāt Latvijas LT(SER (Ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu platformas - Engures ekoreģiona integrēto konceptuālo modeli. Engures ekoreģionu veido piekrastes ezera sateces baseins (644 km2 ar Rīgas līča krasta un jūras piekrastes zonu. Ekoreģiona centrālo daļu veido Engures ezera dabas parks (EEDP - Ramsāres vieta. Konceptuālā modeļa pamatā ir DPSIR (virzošie spēki-slodzes-stāvokļi-ietekmes-rīcības koncepcija. Socioekoloģiskā sistēma tika telpiski strukturēta un virzošie spēki iedalīti divās grupās - ārējos un lokālos. Engures ekoreģions sadalīts septiņās zonās vai apakšreģionos ar izteiktām ģeoloģiskām un ģeogrāfiskām robežām. Katrai zonai raksturīgi specifiski virzošie spēki un slodzes kā arī specifiska ekosistēmu struktūra un biodaudzveidības elementi. Analizēti katra apakšreģiona galvenie virzošie spēki un slodzes trijos laika periodos: 19. gs. - 20 gs. sākums, padomju okupācijas periods (1940.-1991. g., periods pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Sniegti ekosistēmu stāvokļa un biodaudzveidības raksturojumi. Socioekonomiskās sistēmas aktīvā komponenta - cilvēka rīcības veido galvenokārt ekoreģionam ārējie faktori, tai skaitā vides likumdošana un finansu plūsmas zinātniskajiem pētījumiem un ekosistēmu apsaimniekošanai. Apskatīti divi alternatīvi Engures ekoreģiona attīstības scenāriji: 1 iedzīvotāju skaita samazināšanās un lauksaimniecības zemju aizaugšana; 2 lauksaimniecības, vietējās ražošanas uzņēmumu un būvniecības intensifikācija. Abos gadījumos ekosistēmu pašreizējais stāvoklis un sugu daudzveidības struktūra tiktu būtiski izmainīti. Reģiona ilgtspējīgu attīstību, saglabājot cilvēkam vēlamo ekosistēmu struktūru, iespējams nodrošināt, vienīgi ieviešot ekosistēmu apsaimniekošanas pasākumus, kas bāzēti uz

 2. Wear Calculation for Sliding Friction Pairs

  Springis, G.; Rudzitis, J.; Avisane, A.; Leitans, A.

  2014-04-01

  žādi trūkumi, kuri var ietekmēt rezultātu precizitāti, neievērtējot svarīgus pamatparametrus, kā arī radīt nepieciešamību pēc nelietderīgiem papildus praktiskajiem eksperimentiem, kā rezultātā zūd nepieciešamība pēc teorētiskā aprēķina. Piedāvātais dilšanas procesa aprēķinu modelis ir balstīts uz vairāku zinātnes nozaru teoriju pielietošanu, piemērojot šīs teorijas 3D virsmas mikrotopogrāfijas aprakstā, ievērtējot materiāla fizikāli-mehāniskos raksturlielumus, pamatojot dilšanas procesā radušos atdalīto materiāla daļiņu rašanās likumsakarības un ņemot vērā konkrētus salāgojuma ekspluatācijas apstākļus.