WorldWideScience

Sample records for remu regulanas ietekme

 1. Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā

  OpenAIRE

  Apels, Jānis

  2012-01-01

  Tūrisms tiek uzskatīts par perspektīvu lauku reģionu attīstības metodi, jo nepieciešamie resursi ir plašāk pieejami. Taču tūrismam kā procesam ir gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz apkārtējo dabas vidi, sociālo un ekonomisko vidi. Bakalaura darba „Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā” mērķis ir tūrisma sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana balstoties uz vietējo iedzīvotāju attieksmi. Bakalaura darbā sniegts neliels ieskats Engures sateces baseinā piedāvāto...

 2. Textes d'ouverture et de fermeture dans La nuit remue d'Henri Michaux : mises en jeu du principe de mobilité

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Durain, Marc

  2013-09-01

  Full Text Available Résumé : Henri MICHAUX est à bien des égards un poète de la " situation ", au sens courant d'" ensemble des circonstances dans lesquelles une personne se trouve" (PETIT ROBERT, 2008 : 2379: les textes nous présentent souvent un être aux prises avec un monde agressif et impliqué dans des situations fâcheuses ; mais le sens premier, purement locatif du terme convient aussi parfaitement aux enjeux de son écriture : le " fait d'être en un lieu ", la " manière dont une chose est disposée, située ou orientée " (PETIT ROBERT, 2008 : 2379. C'est sur ce premier niveau sémantique que se fonde essentiellement l'étude qui va suivre. En prenant appui sur les deux textes-cadres que constituent le premier et le dernier poème du recueil La nuit remue, on se propose en effet d'observer une des manières dont se construit et se structure la relation à l'espace dans l'écriture michaldienne : autour du changement de situation. Ce changement - nous reprenons ici l'approche d'Andrée BORILLO dans son ouvrage La construction de l'espace en français- peut être de deux natures : le " changement d'emplacement ", où " le déplacement s'effectue tout en restant dans un même lieu établi ", et le " changement de lieu ", où se joue un véritable " changement de relation spatiale avec un lieu établi " (BORILLO, 1998 : 39. Nous avons choisi d'étudier conjointement ces deux modes de changement, les réunissant dans le cadre d'une exploration du principe de mobilité. Cette notion, on le verra, permet de rendre compte de bien des phénomènes à l'œuvre dans la poésie de MICHAUX : phénomènes d'ordre spatial, bien sûr, mais aussi d'ordre ontologique et linguistique. Les deux poèmes sélectionnés, " La nuit remue " et " L'avenir ", nous semblent des lieux tout désignés pour engager cette étude du principe de mobilité : il s'agit de textes-seuils, et en tant que tels, ils sont, dans l'ordre de la construction et de la lecture de l

 3. Zemes izmantošanu ietekmējošie faktori 20.gs. Latvijā

  OpenAIRE

  Līkosts, Valdis

  2009-01-01

  Maģistra darbā tiek analizēta lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekojuma struktūra divos Rietumkurzemes augstienes pagastos. Zemes izmantošanu ietekmējošo faktoru ietekmju izvērtēšanai tika izmantota zemju apsaimniekošanas datu statistiskā apstrāde, aprēķinot faktoru ietekmju lielumu un nosakot to būtiskumu. Faktoru analīzes rezultātā tika konstatēts, ka zemes izmantošanu un ainavas dinamiku, šie faktori ietekmē. Faktoru ietekmei piemīt spēcīga mainība gan telpiskā, gan temporālā m...

 4. Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību

  OpenAIRE

  Čačika, Anastasija

  2012-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību”. Bakalaura darba mērķis ir veikt mārketinga vides analīzi, kā arī novērtēt iekšējas un ārējas mārketinga vides ietekmi uz „Ave Trans Group” uzņēmuma darbību. Darbā tiek apskatīti mārketinga vides teorētiskie aspekti, kā arī holdinga kompānijas „Ave Trans Group” mārketinga vidi ietekmējošie faktori, un ir piedāvāta dotā uzņēmuma mārketinga vides analīze, kā arī veikta anketēšana un anketu analīze. ...

 5. Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību

  OpenAIRE

  Stepens, Uldis

  2015-01-01

  “Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību”. Darba autors: Uldis Stepens. Darba vadītājs: Dr.sc.admin., Eur.Erg., Henrijs Kaļķis. Maģistra darbs uz 72 lpp. ietver 26 attēlus, 16 tabulas, 5 pielikumus un 27 informatīvos avotus. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir apskatīta un analizēta pieejamā literatūra un semināru materiāli par darba apavu ergonomiku, kritēriji par apavu izvēli un ieguvumi no ergonomiskiem apaviem. Otrajā daļā ir aprakstītas izmantotās metodes:...

 6. Globalizācijas procesu ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju

  OpenAIRE

  Krastiņa, Elīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Globalizācijas ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju”. Tā mērķis ir aplūkot globālo sociālo tīklu facebook.com kā globalizācijas izpausmju piemēru un izpētīt tā lietotāju motivāciju - vai un cik lielā mērā to ietekmē globalizācijas procesi un to izraisītās blakusparādības. Darba ietvaros apskatītas vairākas pieejas globalizācijas jēdziena skaidrojumam, kā arī apskatītas globalizācijas ietekmes un sekas – kultūras globalizācija, kosmopolītisms u. c...

 7. Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem

  OpenAIRE

  Leščenko, Jekaterina

  2016-01-01

  Šī darba nosaukums ir “Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem”. Ir zināms, ka pēdējos gados Japānas populāra kultūra iegūst arvien vairāk popularitātes visā pasaulē. Gandrīz katrā valstī var atrast kaut ko, kas ir saistīts ar Japānas populāro kultūru. Mūzika, drāmas, anime un manga ir bieži sastopami un zināmi Japānas populārās kultūras objekti. Tā kā Japānas populārā kultūra ir tik izplatīta, ir jābūt kādam popularitātes iemeslam. Pirmkārt, Japānas populārā kultūra ir pilnīgi atš...

 8. Mao Dzeduna personības ietekme uz Ķīnas tautu un kultūru

  OpenAIRE

  Skrinda, Ramona

  2008-01-01

  Darbā „Mao Dzeduna personības ietekme uz Ķīnas Tautu un kultūru” tiek aplūkoti Mao Dzeduna personības un uzskatu veidošanās apstākļi, izpētot tā laika politisko atmosfēru valstī, Mao izcelsmi, skolas gaitas, jaunības gadus. Tiek apskatīta arī Mao varas biogrāfija līdz Tautas Republikas proklamēšanas brīdim. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Mao Dzeduna personību tiek sniegts arī ģimenes dzīves apskats- Mao četras sievas un viņa attieksme pret tām, kopīgie bērni un to liktenis. Tiek minēti ar...

 9. Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū.

  OpenAIRE

  Baltroka, Krista

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma „Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū”. Konkurence ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem uzņēmuma pilnveidošanās procesā, stratēģijas izstrādē. Latvijas tirgū, dzērienu nozarē ir liela konkurence, piedāvāto produktu klāsts ir ļoti plašs. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt akciju sabiedrības „Cēsu alus” konkurētspēju ietekmējošos faktorus Latvijas tirgū, kā arī izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai. Kvantitatīvās analīze...

 10. Corispermum intermedium, C. hyssopifolium un C. leptopterum augu sabiedrības, to ietekmējošie faktori un taksonu radniecība

  OpenAIRE

  Peipiņa, Ieva

  2015-01-01

  Latvijas endēmam Corispermum intermedium un svešzemju sugām C. hyssopifolium ar C. leptopterum ir ļoti līdzīga gan morfoloģija, gan ekoloģiskie apstākļi. Literatūrā trūkst datu par Corispermum augu sabiedrībām un to sastopamības noteicošajiem ekoloģiskajiem faktoriem. Maģistra darba mērķis – noteikt jūras piekrastes smiltājos sastopamo kamieļzāļu augu sabiedrību piederību un to ietekmējošos faktorus, kā arī C. intermedium, C. hyssopifolium un C. leptopterum radniecību. Corispermum augu ...

 11. Hidrotermālās apstrādes procesa ietekme uz Ca un Sr hidroksilapatītiem un to analīze

  OpenAIRE

  Aksjonova, Viktorija

  2015-01-01

  Hidrotermālās apstrādes procesa ietekme uz Ca un Sr hidroksilapatītiem un to analīze. Aksjonova V., zinātniskā vadītāja: docente Dr.chem. Osīte A.. Bakalaura darbs, 28 lpp., 7 attēli, 25 literatūras avoti, 6 pielikumi, latviešu valodā. Darbā veikta ar stronciju aizvietotu hidroksilapatītu un hidroksilapatītu sintēze, sintezēto paraugu hidrotermāla apstrāde un iegūto paraugu raksturošana ar XRD un FTIR metodēm. Bakalaura darbā apkopota literatūra par hidroksilapatītu, stroncija hidrok...

 12. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējošie faktori attīstības valstu banku sektoros un Latvijas komercbankās

  OpenAIRE

  Golovina, Anna

  2012-01-01

  Maģistra darba nosaukums - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējoši faktori attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba mērķis - noskaidrot un izanalizēt faktorus, kuri ietekmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba metodoloģija – kvalitatīvā metode, kuras gaitā tika izstrādāta aptaujas anketa; dokumentu analīze – zinātniskās literatūras apkopošana un analīze, lai izprastu...

 13. Sociālo tīklu un platformas "Facebook" ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu.

  OpenAIRE

  Ķiksis, Kristiāns

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Sociālo tīklu un platformas “Facebook” ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu”. Veiktā darba mērķis ir izskaidrot, kāpēc, kad un kā sociālie mediji ir ietekmējuši patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu. Teorētiskā daļa sastāv no 4 sadaļām- patērētāju uzvedība, sociālie mediji, sociālo mediju ietekme uz patērētājiem, kā arī platformas “Facebook” iespējas. Darbs ietver 4 nodaļas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apkopoti materiāli par patērētāju uzvedī...

 14. Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus”.

  OpenAIRE

  Petroviča, Lelde

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus””. Darba mērķis: izpētīt darbinieku apmierinātību ar darbu ietekmējošos faktorus uzņēmumā AS „Cēsu alus” un izstrādāt priekšlikumus apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par apmierinātību ar darbu būtību, uzmanību vēršot, apmierinātības ietekmei uz uzņēmuma darbību un to ietekmējošiem faktoriem. Otrajā daļā ar interviju palīdzību tie...

 15. Nodokļu apiešanas ierobežošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku

  OpenAIRE

  Goluboviča, Maija

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Nodokļu apiešanas ierobeţošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku”. Darba mērķis ir izpētīt valsts iejaukšanās ekonomikā ar nodokļu politiku ietekmi uz tautsaimniecību un izstrādāt potenciālo scenāriju kapitāla kustībai pēc automātiskās informācijas apmaiľas nodokļu jautājumos ieviešanas. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek pētīta publiskā sektora ekonomikas teorētiskai aspekti un teorijas attīstība, kā arī taksācijas, kā publ...

 16. Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā

  OpenAIRE

  Asejevs, Aleksandrs

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma izvēlēta „Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā”. Pastiprinoties konkurencei valstu iekšzemes tirgū, uzņēmumi savas preces un pakalpojumus virza globālajā tirgū. Starptautiskajā mārketingā reklāma tiek izmantota kā viens no mārketinga komunikācijas līdzekļiem, ar kura palīdzību uzņēmumi patērētajiem virzītu savas preces un pakalpojumus. Darba mērķis: balstoties uz veiktās aptaujas rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus reklāmas pilnveidošanai Latvijā. Lai...

 17. Klientu attiecību sociālās vadības ietekme uz klientu lojalitāti; sociālā tīkla Facebook piemērs

  OpenAIRE

  Avotiņa, Lelde

  2015-01-01

  Maģistra darba “Klientu attiecību sociālās vadības ietekme uz klientu lojalitāti; sociālā tīkla Facebook piemērs” mērķis ir noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē lojālo klientu piesaistīšanu un noturēšanu sociālo mediju vidē klientu attiecību sociālās vadības kontekstā. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek aplūkoti jautājumi, kas skar klientu lojalitāti, klientu attiecību vadību, klientu lomu sociālo mediju kontekstā un klientu attiecību sociālo vadību. Šī teorētiskā apkopojuma rezultātā...

 18. Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Parfimērijas iegādes ietekmējošie faktori

  OpenAIRE

  Liepiņa, Krista

  2016-01-01

  Bakalaura darba “Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Parfimērijas iegādes ietekmējošie faktori” mērķis ir izpētīt, kas ir patērēšana un kas ietekmē patērētāju uzvedību ikdienā, kā arī svētku laikā, lēmuma pieņemšanas procesā, izvēloties preces dāvināšanas mērķim, nevis personīgai lietošanai. Darba teorētiskajā daļā apskatītas tādu jēdzienu teorētiskie aspekti kā patērēšana un patērniecība, patērēšanas kultūra, patērētāju uzvedība, patērētāju identitāte, kā arī tiek apskatīta dāvanu dāv...

 19. Vēja elektrostaciju ietekme uz putniem rudens migrācijas laikā Baltijas jūras piekrastē (Liepāja, Latvija): metodikas aprobācija un pirmie rezultāti

  OpenAIRE

  Krotova, Ieva

  2015-01-01

  Vēja enerģijas izmantošana ir potenciāli izdevīgs ziemeļvalstu atjaunojamo energoresursu avots, kas nerada regulāru gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu. Latvijas rietumu un ziemeļu daļas ir piemērotas vēja enerģijas iegūšanai. Svarīgs aspekts vēja enerģētikas attīstībā ir tās ietekme uz vidi un dzīvajiem organismiem. Teorētiskajā daļā tika veikts vēja enerģētikas teorijas un citu valstu vēja elektrostacijas (VES) ietekmes pētījumu metodikas un iegūto rezultātu apskats šādās tēmās – vēja ...

 20. Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošie faktori

  OpenAIRE

  Sidorenko, Anna

  2012-01-01

  Bakalaura darba temats ir «Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošie faktori». Ņemot vērā starptautisko pieredzi, medicīnas pakalpojumu sniegšana ārvalstniekiem var nodrošināt papildus ienākumu avotu nacionālajai ekonomikai. Bakalaura darba mērķis ir identificēt un izpētīt faktorus, kas ietekmē Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus medicīnas pakalpojumu sniedzējiem un valsts pārvaldes institūcijām ar nolūku veicināt Latvij...

 1. Psihosociālo risku ietekme uz nodarbinātajiem izglītības iestādē. Preventīvie pasākumi

  OpenAIRE

  Reine, Inga

  2013-01-01

  Maģistra darbs,, Psihosociālo risku ietekme uz izglītības nozarē strādājošajiem. Preventīvie pasākumi” izstrādāts ar mērķi analizēt psihosociālos riskus Latvijas izglītības sistēmā kopumā un to ietekmi uz pedagoga arodveselību un darbaspējām.Darbā apkopota informācija un dažādu autoru teorētiskās nostādnes par psihosociālajiem riskiem, pētīta stresa ietekme uz cilvēka veselību un darba kvalitāti.Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikta Rīgas Centra sākumskolas pedagogu kolektīva darba vi...

 2. Džuče ideoloģijas attīstība un tās ietekme Ziemeļkorejas ārpolitikā (2011-2016)

  OpenAIRE

  Šķestere, Ildze

  2017-01-01

  Šī bakalaura darba nosaukums ir “Džuče ideoloģijas attīstība un tās ietekme Ziemeļkorejas ārpolitikā (2011-2016)”. Mūsdienās Ziemeļkorejas ārpolitika ir īpaši svarīga austrumāzijas reģionā, tāpēc šajā darbā tiek aplūkots viens no iespējamajiem ietekmējošajiem faktoriem tajā – džuče ideoloģija.Uzsvars šajā darbāir likts uz ideoloģijas vēsturi un tās pamatelementiem, kā arī tajā tiek pielietota detalizētāk pieeja apskatot kā katrs no Ziemeļkorejas līderiem to paplašināja. Sākot no Kim Il Song, ...

 3. Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību LU Veselības un Rehabilitācijas centrā.

  OpenAIRE

  Kļimovs, Vadims

  2006-01-01

  . Atslēgvārdi: Ārpusnodarbību darbs, Veselības un rehabilitācijas centrs, biedrība ”Universitātes Sports”, atveseļošanās, relaksācija, sauna, solārijs, masāža, ūdens procedūras. Maģistra darba tēma: Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību Latvijas Universitātes Veselības un rehabilitācijas centrā. Darba mērķis: pamatojoties uz teorētisko analīzi, pedagoģiskā izmēģinājuma darbību, izpētīt ārpusnodarbību darba ietekmi uz jauniešu un studentu ...

 4. Uzņēmuma tēla ietekme uz zīmola popularitāti, pamatojoties uz "Nike Inc." kompānijas piemēru.

  OpenAIRE

  Kadauova, Aļona

  2015-01-01

  Šī diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka pētījumi un praktiskā pieredze parāda, ka mūsdienās veiksmīgai kompānijai ir jābūt zīmola stratēģijai, kas ir virzīta uz patērētāja uzticības veidošanu. Tā kā zīmola „vērtību” nosaka patērētāja gatavība iegādāties preci par daudz augstāku cenu, ja tirgū ir citu prečzīmju analoģiskās preces. Šī diplomdarba mērķis ir uzņēmuma tēla ietekmes uz zīmola popularitāti būtības atklāšana, izanalizējot teoriju. Kā arī izpētīt kompānijas "Nike Inc." zīmo...

 5. Pārdošanas veicināšanas paņēmienu ietekme uz patērētājiem Latvijā un Beļģijā

  OpenAIRE

  Limane, Marianna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Pārdošanas veicināšanas paņēmienu ietekme uz patērētājiem Latvijā un Beļģijā”. Pārdošanas veicināšanas pasākumu izmantošana mērķtiecīgi palielinājusies kopš 1960tajiem gadiem un šobrīd tā ir kļuvusi par galveno mārketinga komunikāciju kompleksa sastāvdaļu. Izmantotās metodes kļūst arvien sarežģītākas un arvien vairāk uzņēmumu izprot labi izplānotu pārdošanas veicināšanas kampaņu nozīmību. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt kuras no pārdošanas veicināšanas metodēm u...

 6. Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā

  OpenAIRE

  Elksne, Dace

  2011-01-01

  Maģistra darba tēmu „Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā” autore ir izvēlējusies, jo administratīvi teritoriālā reforma, kas noslēdzās 2009.gadā, ir ieviesusi būtiskas korekcijas pašvaldību teritoriju kontūrās Latvijas kartē, vienlaikus atstājot lielu ietekmi arī uz pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Viena no valsts nozīmīgākajām funkcijām – aizsargāt nepilngadīgo un citu rīcībnespējīgo tie...

 7. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  Science.gov (United States)

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 8. Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē.

  OpenAIRE

  Afoņičeva, Oksana

  2016-01-01

  Maģistra darba: “Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē” mērķis ir, izvērtējot pārdošanas veicināšanas ietekmi uz patērētāju uzvedību, lēmuma pieņemšanas procesu un uz patērētāju lojalitātes veidošanu, rast priekšlikumus pārdošanas veicināšanas iespējām pārtikas produktu zīmoliem. Darbs sastāv no četrām nodaļām- divām teorētiskajām, analītiskās un empīriskās. Pirmā izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta, pama...

 9. Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēla veidošanos integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra "Ventspils" piemērs

  OpenAIRE

  Boitmane, Līva

  2008-01-01

  Latvijā pēdējo gadu laikā tiek atvērti arvien jauni Olimpiskie centri, tādēļ bakalaura darba „Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēlu integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra „Ventspils” piemērs”, mērķis ir izpētīt, kā Olimpiskais centrs „Ventspils” veido savu uzņēmuma tēlu, vai strādājot pie pakalpojumu reklāmas izveides tiek mērķtiecīgi veidots Olimpiskā centra tēls jeb imidžs. Darbā sākotnēji tiek analizēta integrētā mārketinga komunikācijas teorija, aprakstīta viena no tā sastāv...

 10. Influence of Nitrogen Fertiliser on Winter Wheat Wholemeal Rheological Properties/ Slâpekïa Mçslojuma Ietekme Uz Ziemas Kvieðu Pilgraudu Miltu Reoloìiskajâm Îpaðîbâm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liniņa Anda

  2014-08-01

  Full Text Available Izmçìinâjuma mçríis bija analizçt ziemas kvieðu pilngraudu miltu ûdens uzòemðanas spçju un mîklas fizikâlo îpaðîbu izmaiòas atkarîbâ no ðíirnes, slâpekïa (N papildmçslojuma (N60, N90, N120, N150 un laika apstâkïiem (2010. un 2011. gadâ tikko nokultiem graudiem un tos uzglabâjot (60, 120 un 360 dienas. Izmçìinâjumâ iekïautas ziemas kvieðu ðíirnes ‘Bussard’ un ‘Zentos’, kuras raksturojas ar augstas kvalitâtes pârtikas kvieðu graudiem. Ar Brabendera farinogrâfu (ICC 115/1 noteikta pilngraudu miltu ûdens uzòemðanas spçja un mîklas fizikâlâs îpaðîbas: mîklas veidoðanâs laiks, mîklas stabilitâtes laiks un mîklas izplûstamîbas pakâpe. Izmçìinâjumâ noskaidrots, ka pilngraudu miltu ûdens absorbcijas spçju un mîklas fizikâlâs îpaðîbas bûtiski ietekmç ðíirne, slâpekïa mçslojums un graudu uzglabâðanas laiks. Graudiem ar augstâku proteîna saturu ir labâkas pilngraudu mîklas fizikâlâs îpaðîbas. Bûtiskas atðíirîbas starp abu izmçìinâjuma gadu meteoroloìisko apstâkïu ietekmi uz ziemas kvieðu pilngraudu mîklas fizikâlajiem râdîtâjiem netika konstatçtas. Graudus uzglabâjot 60-360 dienas, bûtiski palielinâjâs pilngraudu mîklas veidoðanâs un stabilitâtes laiks, kâ arî palielinâjâs mîklas izplûstamîbas pakâpe, bet ûdens absorbcijas spçja bûtiski samazinâjâs. Ðíirnes ‘Bussard’ pilngraudu miltiem bija augstâka ûdens absorbcijas spçja, garâka mîklas stabilitâte un îsâka mîklas izplûstamîbas pakâpe. Farinogrâfa lîknes liecina, ka ðíirnes ‘Bussard’ pilngraudu miltiem mîklas veidoðanâs laiks ir vidçjs/ilgs, mîklas stabilitâte ilga/teicama. Savukârt ‘Zentos’ pilngraudu miltiem mîklas veidoðanâs laiks ir vidçjs, bet stabilitâte ilga. Vçrtçjot abu ðíiròu pilgraudu miltus pçc ûdens absorbcijas spçjas, tie ir stipri. Abâm izmçìinâjumâ iekïautajâm ðíirnçm proteîna saturs pilngraudu

 11. Psihosomātiskā ietekme uz ametropijām

  OpenAIRE

  De March, Mauro

  2013-01-01

  Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur 51 drukātas lapas, 30 zīmējumus, 21 grafiku un 4 tabulas. Galvenais darba mērķis ir parādīt sakaru starp individuāla cilvēka psiho-enerģētiskajiem apstākļiem, viņa fiziskajām īpašībām un ametropijas tipu. Eksperimentālie pētījumi ir veikti Itālijā 227 pacientiem vecumā no 14 līdz 84 gadiem, no kuriem 113 bija vīrieši un 114 sievietes. Tika meklēts sakars starp redzes defektiem un iespējamiem indivīda psiholoģiskajiem konfliktiem un somatiska...

 12. Personisko un sociālekonomisko faktoru ietekme uz studentu uzņēmējdarbības nodomu.

  OpenAIRE

  Lupgina, Ieva

  2015-01-01

  Šobrīd viena no svarīgākajām ekonomiskajām problēmām ir jauniešu bezdarbs, ko var risināt ar jauniešu iesaistīšanu uzņēmējdarbībā, lai gan pašnodarbināto jauniešu īpatsvars šobrīd ir ievērojami zemāks kā pieaugušo. Pētījuma mērķis ir noteikt personisko un sociālekonomisko faktoru ietekmi uz studentu uzņēmējdarbības nodomu kā karjeras izvēli. Veicot Latvijas augstskolu uzņēmējdarbības vadības programmu studentu aptauju un eksperta intervijas, tika secināts, ka katrs desmitais students pēc a...

 13. Pilsētas sarukšanas ietekme uz Rīgas vēsturiskā centra vidi

  OpenAIRE

  Ķivule, Astra

  2013-01-01

  Pasaulē katru gadu ievērojami pieaug pilsētās un mazpilsētās dzīvojošo cilvēku skaits. Vienlaikus Eiropa piedzīvo rūkošo pilsētu fenomenu, ko veicina zemā dzimstība un suburbanizācijas procesi. Pie rūkošām pilsētām pieskaitāma arī Rīga, kas pēdējo 20 gadu laikā ir zaudējusi vairāk nekā 20% iedzīvotāju. Šis process atspoguļojas Rīgas vēsturiskā centra vidē, jo īpaši lielajā neapdzīvoto ēku īpatsvarā. Maģistra darbā apzināts neizmantoto ēku skaits Rīgas vēsturiskajā centrā. Neizmantotās ēkas da...

 14. I.Kanta idejas un to ietekme uz mūsdienu tiesību attīstību

  OpenAIRE

  Smiltēna, Anda

  2007-01-01

  Darbs ir veltīts Imanuela Kanta tiesību filozofijas analīzei, uzmanību pievēršot tiesību teorijas jautājumiem, kā arī šo ideju praktiskajai ietekmei mūsdienu tiesību zinātnē. Pirmajā nodaļā aprakstītas galvenās Kanta tiesību filozofijas idejas, kas veido tiesību teorijas bāzi, nosaka tiesību sistēmu un to veidojošo elementu īpašības, nodala tiesības no morāles, iezīmē kategoriskā imperatīva un brīvības kategorijas nozīmi tiesībās. Otrā nodaļa veltīta neokantisma kustībai tiesībās un tās galve...

 15. Latvijas Komercbanku risku regulēšana un Bāzeles III ieviešanas ietekme uz Komercbanku darbību

  OpenAIRE

  Kudrjavceva, Anastasija

  2013-01-01

  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz ekonomiskās literatūras un darba autores veikto Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku analīzi, izstrādāt priekšlikumus par Bāzeles III ieviešanu Latvijā, ka arī novērtēt tās ietekmi uz komercbanku darbību. Darbā tiek veikta Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku atbilstības LR likumdošanai un starptautiskiem regulējumiem analīze. Autore izpēta un novērtē komercbanku risku pārvaldīšanas metožu priekšrocības un trūkumus. Tiek i...

 16. Naudas atmazgāšana būtība, mehānismi un ietekme uz komercattiecību vidi Eiropā

  OpenAIRE

  Tilcēns, Mārtiņš

  2016-01-01

  Mūsdienās ikvienas valsts izaicinājums ir cīņa ar tādu ēnu ekonomikas parādību kā naudas atmazgāšana. Aizvien pieaugot vispārējai globalizācijas tendencei, mainoties gan starptautiskajiem, gan valstu iekšējiem likumiskajiem regulējumiem, attīstoties tehnoloģiskajām iespējām un noziegumu īstenotāju izdomai, šī cīņa kļūst aizvien sarežģītāka. Bakalaura darba mērķis ir parādīt noziedzīgi iegūto līdzekļu atmazgāšanas nozīmi un ietekmi uz ekonomiskajām sistēmām. Bakalaura darbs sastāv no trim da...

 17. Ekonomiskās reformas ietekme uz uzņēmējdarbību: Ķīna un Krievija līdz 1992.gadam

  OpenAIRE

  Zūle, Anda

  2009-01-01

  Mūsdienās daudzi ir aizmirsuši, ka pirms 20-30 gadiem pasaules ekonomika piedzīvoja milzu izmaiņas, kad divas komunistiskās valstis – Ķīna un Padomju Savienība – izlēma uzsākt ekonomisko pāreju no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku. Diplomdarba pētījuma mērķis ir analizēt divu ekonomiskās reformas stratēģiju atšķirīgo ietekmi uz uzņēmējdarbības procesiem valstij pārejot no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku. Lai analizētu un aprakstītu reformu ietekmi uz uzņēmējdarbību, tiek izmantots Ķīn...

 18. Augsti efektīvās šķidrumu hromatogrāfijas apstākļu ietekme uz organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu

  OpenAIRE

  Rotkāja, Oksana

  2010-01-01

  DISOCIĀCIJAS KONSTANTE, ORGANISKO SAVIENOJUMU pKa VĒRTĪBA, AUGSTI EFEKTĪVĀ ŠĶIDRUMU HROMATOGRĀFIJA, SORBENTS, KUSTĪGĀ FĀZE. Darbā analizēti literatūras avoti par organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu sevišķi pievēršot uzmanību apgrieztās fāzes augsti efektīvai šķidrumu hromatogrāfijai (AF-AEŠH). Eksperimentālajā daļā izmantojot dažādas AF-AEŠH sistēmas ir noteiktas benzoskābes, feniletiķskābes, varfarīna, trimetoprima, timolola un amitriptilīna pKa vērtības un iegūtie rezultāti sal...

 19. Elektroniskās un mobilās komercijas attīstības tendences un to ietekme uzņēmuma darbībā

  OpenAIRE

  Krūze, Antra

  2009-01-01

  Šī maģistra darba mērķis - izpētīt esošo situāciju un izvērtēt potenciālu elektroniskajā un mobilajā komercijā, sniegt priekšlikumus nozares speciālistiem mārketinga aktivitāšu plānošanā. Temata izvēles pamatā ir pieņēmums, ka Latvijas uzņēmēju un nozares speciālistu zināšanas par e-komercijas un m-komercijas iespējām un potenciālu ir nepietiekamas, kas radies analizējot masu mediju, reklāmas un mārketinga ekspertu viedokļus dažādās intervijās vai aģentūru publikācijās. Maģistra darbā ir ...

 20. Clinical Impact and Relevance of Antiganglioside Antibodies Test Results / Antigangliozīdu Antivielu Testa Rezultātu Klīniskā Ietekme un Nozīme Pacientam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ķēniņa Viktorija

  2015-09-01

  Full Text Available Visbiežāk atrastās autoantivielas asociācijā ar perifērām neiropātijām ir pret gangliozīdiem GM1, GQ1b, asialo-GM1, GM2, GD1a un GD1b. Atzīta diagnostiska vērtība ir divām no tām - anti-GM1 un anti-GQ1b. Tika veikts retrospektīvs pētījums ar mērķi izvērtēt antigangliozīdu antivielu noteikšanas nozīmi pacientiem ar iespējamu autoimūnu neiropātiju. Pētījumā tika iekļauti 85 pacienti, kuri bija stacionēti Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā laika posmā no 2013. gada janvāra līdz 2014. gada decembrim un kuru perifērajās asinīs tika noteiktas antigangliozīdu antivielas. Tika reģistrēti un analizēti arī pacientu demogrāfiskie dati, iepriekšējas un esošas saslimšanas, paraklīnisko izmeklējumu dati, t.sk. cerebrospinālā šķidruma atradne un elektrofizioloģiskās izmeklēšanas rezultāti. Mūsu pētījumā 27 pacienti (32% bija seropozitīvi attiecībā vismaz uz vienu no antigangliozīdu grupas antivielām. Visbiežāk atrastās antivielas bija pret asialo-GM1 (n = 13 un GM1 (n = 10 gangliozīdiem. Astoņu pacientu diagnozes sakrita ar slimībām, kur antigangliozīdu antivielām ir atzīta diagnostiska marķiera vērtība: pieciem pacientiem - Gijēna-Barē sindroms (GBS, vienam pacientam - Millera-Fišera sindroms (MFS, diviem pacientiem - multifokāla motora neiropātija (MMN. Trīs no pieciem pacientiem, kuriem bija diagnosticēts GBS, un viens no diviem pacientiem, kuriem bija diagnosticēta MMN, bija seronegatīvi. Akūta slimības gaita, pozitīvas antigangliozīdu antivielas un citoalbumināra disasociācija cerebrospinālajā šķidrumā bija faktori, kas noteica pacientam nepieciešamu specifisku imūnterapiju. Mūsu pētījuma rezultāti atbilst iepriekš aprakstītām novērotām asociācijam starp antigangliozīdu grupas antivielām un GBS, MFS un MMN.

 1. Hitozāna pārklājuma ietekme uz ādas mezenhimālo cilmes šūnu fenotipu 3D šūnu kultūrā

  OpenAIRE

  Rožkalne, Rebeka

  2017-01-01

  3D šūnu kultūras daudz precīzāk atspoguļo šūnu mijiedarbību in vivo, salīdzinot ar standarta 2D kultūrām. Hitozāns ir unikāls biomateriāls, kurš tiek izmantots 3D šūnu kultūru inducēšanai. Bakalaura darba mērķis bija analizēt hitozāna ietekmi uz 3D mezenhimālo cilmes šūnu (MCŠ) fenotipu. 3D kultūra tika inducēta, izmantojot hitozāna pārklājumu. MCŠ dzīvotspēja, virsmas marķieru CD73, CD90, CD105, nervu kores marķiera CD271, hematopoēzes marķieru CD34, CD45 un pluripotences marķieru SSEA-1, SS...

 2. Application of mixed models for the assessment genotype and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Application of mixed models for the assessment genotype and environment interactions in cotton ( Gossypium hirsutum ) cultivars in Mozambique. ... The cultivars ISA 205, STAM 42 and REMU 40 showed superior productivity when they were selected by the Harmonic Mean of Genotypic Values (HMGV) criterion in relation ...

 3. Fleischmann seminar (fusion)

  CERN Multimedia

  Fleischmann

  1989-01-01

  "pictures, television out, no flash and camera, there will be a press section later on in the council room if Prof. Fleischmann will accept"..le DG C.Rubbia insiste pour cette discussion scientifique de ne pas filmer, autrement de bien quitter la salle, ce qui provoque un petit remue-ménage...

 4. Influence of Sampling Season and Sampling Protocol on Detection of Legionella Pneumophila Contamination in Hot Water / Paraugu Ņemšanas Sezonalitātes Un Paraugu Ņemšanas Metodes Ietekme Uz Legionella Pneumophila Kontaminācijas Noteikšanu Karstajš Ūdenī

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pūle Daina

  2016-08-01

  Full Text Available Legionella pneumophila is an environmental pathogen of engineered water systems that can cause different forms of legionellosis - from mild fever to potentially lethal pneumonia. Low concentrations of legionellae in natural habitats can increase markedly in engineered hot water systems where water temperatures are below 55 °C. In the current study, we aimed to investigate the influence of sampling season, hot water temperature and sampling protocol on occurrence of L. pneumophila. A total of 120 hot water samples from 20 apartment buildings were collected in two sampling periods - winter 2014 (n = 60 and summer 2015 (n = 60. Significantly higher occurrence of L. pneumophila was observed in summer 2015. Significant differences in temperature for negative and positive samples were not observed, which can be explained by low water temperatures at the point of water consumption. Temperature above 55 °C was observed only once, for all other sampling events it ranged from 14 °C to 53 °C.

 5. Country Level Factors that Affect the Achievements of Primary School Students in Science in International Comparative Studies from Education Management Perspective

  OpenAIRE

  Rita Geske

  2013-01-01

  Sākumskolas skolēnu dabaszinātņu sasniegumus ietekmējošie valsts līmeņa faktori starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos izglītības vadības skatījumā Promocijas darba mērķis ir, veicot vairāku valstu datu salīdzinošo analīzi, atrast valsts līmeņa faktorus, kuri ietekmē Latvijas ceturto klašu skolēnu vidējos sasniegumus dabaszinātnēs. Darbā analizēti TIMSS dalībvalstu sociāli ekonomiskie, demogrāfiskie un politiskie faktori, kuri ietekmē skolēnu vidējos sasniegumus. Konstatēts, ka Latvijas...

 6. Solar energy in practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eijpe, H.A.

  1996-01-01

  One of the Dutch energy distribution companies (REMU) applies integrated passive, thermal and photovoltaic solar energy systems in fifty newly built dwellings in Amersfoort, Netherlands. The houses are equipped with a combi-boiler (solar energy and natural gas) and 22.5m 2 photovoltaic panels to produce electricity. Six houses are equipped with an electric heat pump, while the other 44 houses have a high-efficiency low-NO x combi-boiler. The experiences with the project so-far are outlined. 6 figs., 1 tab., 10 refs

 7. Latvijas Komercbanku pasīvās operācijas, to nozīme stabilitātes nodrošināšanā

  OpenAIRE

  Supe, Gita

  2014-01-01

  Darba mērķis ir izanalizēt banku pasīvo operāciju nozīmi Latvijas komercbanku stabilitātes nodrošināšanā, kā arī apskatīt, kādi ir banku pasīvo operāciju ietekmējošie faktori, un kā tie ietekmē Latvijas komercbanku darbību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darba gaitā tika veikti šādi uzdevumi: •raksturotas banku pasīvās operācijas un loma stabilitātes nodrošināšanā; •izpētīti Latvijas komercbanku pasīvi laika periodā 2010. – 2013.g. •izanalizēta banku pasīvo operāciju faktoru ietekm...

 8. Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodas stundās

  OpenAIRE

  Kraģe, Indra

  2010-01-01

  Diplomdarbā ”Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodu stundās” pētīta skolotāju motivācija un tās ietekme uz skolēnu motivāciju. Diplomdarba mērķis ir izpētīt motivāciju ietekmējošos faktorus un izzināt, kas skolotājus motivē darbam un kā skolotāju motivācija ietekmē skolēnu motivāciju. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā sniegts ieskats skolotāju un skolēnu motivācijas psiholoģiskajos un pedagoģiskajos aspektos, savukārt praktiskajā daļā...

 9. Evaluation of the 8th international course on implementation of wind energy, Petten, April 12 - 24, 1999

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dekker, J.W.M.; De Jongh, J.A.; De Jong-Versteegh, G.C.; Bakker, L.

  1999-06-01

  The title course is fairly general and offers a broad view on the subject. After attending the course, the participants are better equipped to obtain more detailed information. Specific questions and problems constitute a limited part of the course. However, the need for specialist's information is increasing. In a future course the balance between general and specific subjects should be shifted somewhat to specific subjects. The course was attended by 22 participants from 14 different countries. Seven participants were financed by their own company. Eight participants were sponsored by the following Dutch institutes: the Ministry of Foreign Affairs, Dorgelo Foundation and the electricity companies REMU and PNEM/MEGA. One participant was sponsored by Asian Windpower. Two participants were sponsored by the ING bank and the electricity company EDON together with the wind turbine companies VESTAS and LMW. The other four participants were sponsored by the wind turbine companies Lagerwey, Nedwind, Aerpac and the Netherlands Organisation for Energy and the Environment (Novem)

 10. Gaisma un krāsa sabiedriskās ēdināšanas telpās

  OpenAIRE

  Cvetkova, Diāna

  2015-01-01

  Diplomdarbā „Gaisma un krāsa sabiedriskās ēdināšanas telpās” autore analizē informāciju par apgaismojuma un krāsas lomām sabiedriskās ēdināšanas telpās. Labākam priekšstatam autore detāli apraksta to, kā apgaismojums un krāsa var izmainīt telpu un ietekmēt cilvēka psiholoģisko stāvokli un noskaņojumu, kā arī, kā noteiktas krasas apgaismojums var izmainīt ēdiena krāsu, tādējādi ietekmējot mūsu ēstgribu. Empiriskā daļā autore analizē interjerus kafejnīcās unrestorānos, kas atrodas Rīgas pi...

 11. Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāta izmantošana zopiklona tablešu ražošanā

  OpenAIRE

  Kūms, Uģis

  2015-01-01

  Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts ir plaši izmantota palīgviela, ko izmanto farmācijā, medicīnā un pārtikas ražošanā. Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts nodrošina zopiklona tablešu presēšanās spēju, bet tā fizikāli-tehnoloģiskās īpašības var ietekmēt tabletes mehānisko izturību un pašu tabletes ražošanas procesu. Šajā darbā tika pētīta bezūdens kalcija hidrogēnfosfāta ietekme uz izplatītu nebenzodiazepīna klases miega līdzekli zopiklonu tablešu kvalitatīvajiem rādītājiem. Bezūdens kalcija hid...

 12. Dabīgo polifenolu un karotinoīdu spēja pasargāt DNS no bojājumiem

  OpenAIRE

  Koteloviča, Irēna

  2014-01-01

  Brīvie radikāļi ietekmē DNS dubultspirāli un izraisa vienpavediena pārrāvumus, kā arī citus DNS bojājumus. No šādiem bojājumiem DNS spēj pasargāt antioksidanti: flavonoīdi un karotinoīdi. Flavonoīdi un karotinoīdi ir dabīgie savienojumi, kuriem ir pierādīta labvēlīga ietekme uz veselību. Tiem piemīt antioksidantu īpašības, pretiekaisuma, pretalerģiju, kā arī pretvēža iedarbības. Pierādīts, ka visas izpētītās vielas, baikaleīns, kemferols, luteolīns un likopēns, spēj pasargāt DNS no oksi...

 13. Ģimene Mārgaretas Atvudas romānos

  OpenAIRE

  Voitiņa, Laura

  2009-01-01

  Mūsdienās diskusijas par ģimeni, tās vērtībām, mainīgo uzbūvi un problēmām, kas ietekmē šo institūtu, ir sastopamas ne tikai mutvārdu runā, bet arī rakstos. Dotā pētījuma mērķis bija veikt saturisku analīzi par ģimenes aprakstiem Margaretas Atvudas romānos “Istabenes Stāsts” un “Oriksa un Kreiks”, lai identificētu romānos aprakstītos ģimenes modeļus, vērtības, paražas un notikumus, kas ietekmē šo institūtu. Tika izmantotas gan teorētiskas, gan empīriskas pētījuma metodes. Lai sniegtu teorētis...

 14. "Parīzes šiks" mūsdienu restorānu interjera dizainā

  OpenAIRE

  Kalnarāja, Agnese

  2015-01-01

  Diplomdarbā “Parīzes šiks mūsdienu restorānu interjera dizainā” sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta Parīzes arhitektūras un interjera dizaina vēsture, tā ietekme uz “Parīzes šika” veidošanos, kā arī pētīta restorānu vēsture. Otrajā nodaļā tiek pētīti elementi, kas raksturo “Parīzes šika” interjeru. Trešajā nodaļā tiek analizēti un aprakstīti psiholoģiskie faktori, kas ietekmē restorānu dizainu – apgaismojums, krāsu lietojums un atmosfēras nozīme interjerā. Empīriskajā...

 15. Prakses kopienas dažādie aspekti: Etnogrāfisks pētījums par coworking kopienu Rīgā

  OpenAIRE

  Zālīte, Zanda

  2015-01-01

  Šajā pētījumā ar etnogrāfisku metožu palīdzību tiek izzināts, kā kļūšana par coworking kopienas locekli ietekmē pašnodarbināto darba pieredzi un identitāti, kā arī, kā kopienas veidošanās pētītajā coworking vietā ietekmē coworking praksi. Pētītajā coworking vietā tiek veicināta kopienas izveide, kuras rezultātā pašnodarbinātie veido profesionālas sadarbības, dalās zināšanās un mācās viens no otra. Kopienas sniegtais atbalsts rada iespēju pašnodarbinātajiem pretoties nevēlamām subjekta pozīcij...

 16. Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)

  OpenAIRE

  Kapenieks, Kristaps

  2014-01-01

  Maģistra darbā „Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)” tiek pētīts, kā uzņēmējdarbības vide ietekmē start-up uzņēmējdarbības aktivitāti un kur uzņēmējdarbības vide ir piemērotāka start-up uzņēmējdarbībai – Eiropas Savienībā vai ASV. Lai iegūtu atbildi uz šiem jautājumiem, maģistra darbā tiek pētīts, kas ir start-up uzņēmums un kā to ietekmē ārējā uzņēmējdarbības vide, salīdzināti vides faktoru dati par četrām Eiropas Savienības da...

 17. Augsnes ķīmisko īpašību raksturojums bioloģiski vērtīgajos un daļēji dabiskajos zālājos Vaives pagastā

  OpenAIRE

  Elksnītis, Daniels

  2016-01-01

  Bioloģiski vērtīgos un daļēji dabiskos zālājus būtiski ietekmē augsnes īpašības. No augsnes īpašībām ir atkarīga šo zālāju kvalitāte, apsaimniekošanas veids un līdz ar to arī to sniegtie ekosistēmu pakalpojumi. Bioloģiski vērtīgo un daļēji dabisko zālāju nozīme arvien pieaug, turklāt jau pagājušā gadsimta otrajā pusē sākās strauja to platību samazināšanās gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Tāpēc ir ļoti būtiski noskaidrot bioloģiski vērtīgo zālāju augšņu īpašību ietekmējošos faktorus gan lokālā,...

 18. Aikido pamatprincipi, tehnikas un filozofiskās idejas

  OpenAIRE

  Kovaļovs, Jānis

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts aikido pamatprincipu, tehnikas un filozofisko ideju izpētei, kas ietekmē cilvēka uztveri, ieradumus, dzīvesveidu u.c. Galvenais uzsvars šajā darbā tiek likts uz aikido universālo pamatprincipu izzināšanu, un Rietumu un japāņu meistaru pieejas izprašanu. Aikido tiek saukts par piedošanas cīņas mākslu, kas meklē veidus kā harmoniski līdzpastāvēt ar apkārtējo pasauli. Īpaši pēdējo gadu laikā tas iemanto arvien lielāku popularitāti, neskatoties uz to, ka izņemot apzīmējumu...

 19. Gaujas upes baseina noteces sezonālās un ilgtermiņa izmaiņas

  OpenAIRE

  Brigmane, Dace

  2011-01-01

  Baklaura darba ”Gaujas upes baseina noteces ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas” pētījuma mērķis ir noskaidrot Gaujas baseina upju noteces sezonālas un ilgtermiņa izmaiņas un to savstarpējās atšķirības starp iedalītajiem trim daļbaseiniem-augšteces, vidusteces un lejteces. Bakalaura darbā tika apkopota literatūra par upju hidroloģisko režīmu un tā ietekmējošiem faktoriem, kā arī par Latvijas upju hidroloģisko režīmu un tika izveidots Gaujas baseina fizioģeogrāfiskais raksturojums. Bakalaur...

 20. Aerodium „Rīga” bāzes attīstības un perspektīvas analīze un mārketinga stratēģijas noteikšana

  OpenAIRE

  Verdens, Kaspars

  2011-01-01

  Darba mērķis ir, balstoties uz teorijas atziņām par mārketinga stratēģiju un plānu, kā arī makrovides faktoriem, izanalizēt Aerodium nākotnes iespējas un perspektīvas, izstrādāt Aerodium mārketinga stratēģiju, kā arī sniegt priekšlikumus Aerodium darbības pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā autors veiks noteiktu mārketinga aspektu teorētisko apskatu. Otrajā nodaļā tiks sniegts uzņēmuma Aerodium darbības raksturojums un veikts tā ietekmējošo faktoru izvērtējums, tostarp veikta SVID analīze. Savu...

 1. Android lietotņu drošības aspekti

  OpenAIRE

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 2. Augsnes faktoru nozīme lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizaugšanā

  OpenAIRE

  Kasparinska, Zane

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktoru nozīmi uz krūmu un koku apauguma attīstību aizaugošās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija saistībā ar lauksaimniecības zemju aizaugšanas pētījumiem Latvijā un pasaulē, kā arī noskaidrota ainavu ekoloģiskās sukcesijas gaita un augsnes faktoru ietekme neizmantotajās lauksaimniecības zemēs Siguldas, Līgatnes un Taurenes apkārtnes etalonteritorijās. Pētījumā konstatēts, ka kopumā krūmu un koku apaugum...

 3. Olbaltumvielu un peptīdu sorbcijas īpašību izpēte AEŠH apstākļos uz dažādām C18 kolonnām

  OpenAIRE

  Marduseviča, Aļona

  2014-01-01

  Olbaltumvielu un peptīdu sorbcijas īpašību izpēte AEŠH apstākļos uz dažādām C18 kolonnām. A. Marduseviča, darba vadītāji Dr. Chem. Asoc. Prof. P. Mekšs, O. Rotkāja. Maģistra darbs, 51 lappuses, 3 tabulas, 37 attēli, 42 literatūras avoti. Latviešu valodā. Atslēgas vārdi: OLBALUMVIELAS, PEPTĪDI, AEŠH, C18 KOLONNAS, IZDALĪŠANAS FAKTORS, GRADIENTA SLĪPUMS. Darbā apskatīti olbaltumvielu un peptīdu atdalīšanas mehānismi, gradients, organisko šķīdinātāju, kolonnas un temperatūras ietekme uz ol...

 4. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un Amerikas Savienotajās Valstīs

  OpenAIRE

  Grandaua, Monta

  2017-01-01

  Grandaua M. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un ASV: diplomdarbs. Rīga: Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, 2017. 89 lpp. Tajā iekļautas 7 tabulas, 19 attēli un izmantotā literatūra ietver 74 avotus. Dzimumu nevienlīdzība ir aspekts, kas ietekmē daudzas valstis. ASV valda samērā liela dzimumu nevienlīdzība, it īpaši darba samaksas jautājumā – vīrieši par vienu un to pašu darbu saņem vairāk nekā sievietes. Latvijā savukārt dzimumu...

 5. Aizsardzības izdevumu iespējas aizsardzības industrijas, pētniecības un ekonomikas izaugsmes veicināšanā.

  OpenAIRE

  Zaltāns, Jānis

  2016-01-01

  Maģistra darba Aizsardzības izdevumu iespējas aizsardzības industrijas, pētniecības un ekonomikas izaugsmes veicināšanā autors Jānis Zaltāns ir izvirzījis mērķi izpētīt un noskaidrot faktorus, kas ietekmē Valsts atbalsta iespējas aizsardzības industrijas un pētniecības nozares esošai un turpmākai attīstībai. Darbā ir padziļināti analizēti Lielbritānijas, Francijas un Igaunijas piemēri, kā arī veikta padziļināta situāciju analīze par Latvijas valsts aizsardzības atbalstu, efektivitāti un tā i...

 6. Amber Particles as Living Plant Cell Markers in Flow Cytometry / Dzintara Daļiņas Kā Dzīvu Augu Šūnu Marķieri Plūsmas Citometrijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grauda Dace

  2015-08-01

  Full Text Available Labi zināma ir dzintara labvēlīgā ietekme uz dažādiem organismiem, tomēr ir ļoti maz pētījumu par dzintara ietekmi uz augu šūnām. Tādēļ šī pētījuma mērķis bija noskaidrot nano un mikro lieluma (5 nm-3 μm dzintara daļiņu un dzintara komponentu (spirtā šķīstošā dzintara frakcija un sukcināta ietekmi uz augu somatiskajām un gametiskajām šūnām, un noskaidrot dzintara daļiņu piemērotību dzīvu augu šūnu iezīmēšanai urbānās vides pētījumiem, izmantojot plūsmas citometriju. Relatīvā fluorescence, izmantojot BD FACSJazz® šūnu šķirotāju ar plūsmas citometra funkciju, tika noteikta èetru dažādu ģinšu sugu (Argyranthemum frutescens, Cyclamen persicum, Hordeum vulgare, Linum usitatissimum augu šūnām pēc 2 un 24 stundu kultivācijas barotnēs ar un bez dzintara daļiņām vai dzintara komponentiem. Konstatēts, ka dzintara daļiņu klātbūtne visām pētīto augu šūnām ievērojami palielināja relatīvo fluorescenci. Dzintara komponentu ietekme uz šūnu relatīvās fluorescences izmaiņām nebija būtiska, salīdzinot ar dzintara daļiņu ietekmi. Dzintara daļiņas nesamazināja dzīvo šūnu daudzumu paraugos. Konstatēts, ka dzintara daļiņas (5 nm-3 μm var izmantot kā marķierus dzīvo šūnu iezīmēšanai plūsmas citometrijas pētījumos.

 7. Edukacja żywieniowa rodziny w przypadku występowania otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Pieszko

  2013-12-01

  Full Text Available Edukacja żywieniowa stanowi ważny element terapii osób z nadwagą i otyłością, będąc niejednokrotnie dopełnie‑ niem dla diety redukcyjnej czy farmakoterapii. Prawidłowo dobrana i realizowana metoda szkolenia powinna speł‑ niać funkcję czynnika mobilizującego i wzmacniającego, dzięki któremu pacjent będzie chętniej modyfikował swój styl życia. Głównym celem edukacji dotyczącej diety jest przekazanie i utrwalenie właściwych postaw żywieniowych, przy czym forma przekazu wiedzy na temat odżywiania skierowana do dzieci nie może być taka sama jak przezna‑ czona dla ich rodziców/opiekunów. Związane jest to z różnicami w rozumieniu i przyswajaniu informacji pomiędzy osobami dorosłymi i dziećmi. Mimo to trzeba pamiętać, że rodzina jest społecznością, której członkowie są ze sobą bardzo związani i mają na siebie duży wpływ – nie można zatem pominąć edukacji, która będzie zachęcała całą rodzinę do wspólnych działań. Zmiana nawyków żywieniowych musi dotyczyć wszystkich członków rodziny, gdyż to rodzice poprzez swoje poglądy, preferencje i zachowania kształtują poglądy, preferencje i zachowania dzieci. Również osoba szczupła powinna dostosować się do nowych zasad dla dobra swoich bliskich. Wzajemna moty‑ wacja może być kluczem do sukcesu. Zmiana stylu życia wiąże się też ze zwiększeniem aktywności fizycznej, która jest nieodzownym elementem terapii pacjentów otyłych. Wzrost aktywności ruchowej może skutecznie skrócić czas leczenia oraz przyczynić się do jego lepszych efektów.

 8. How to read Hasan or the resurrection of a contingent apparition of real readers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vedad Spahić

  2017-10-01

  Full Text Available How to read Hasan or the resurrection of a contingent apparition of real readers A fragment from the novel Death and the Dervish, the famous monologue by Hasan about the Bosniak identity, to which this review is dedicated, is exceptionally appropriate for an interpretative manipulation. We have approached it from two different methodological starting points. The first reading (the inner approach attempts to shed light on the aesthetic efficiency of Hasan’s soliloquy in the context of the structure/totality of the novel. The second starting point (the outer approach is reading the monologue as an auto-imagological, politically instrumentalized discourse. The text should also be understood as an implicit answer to the question of whether it is possible to plausibly combine these approaches despite the incompatibility of the analytical points, while considering the fact that the compatibility of the writer’s and reader’s worldview is not a necessary prerequisite for aesthetic communication.   Jak czytać Hasana albo zmartwychwstanie przypadkowego widma rzeczywistych czytelników Fragment powieści Derwisz i śmierć M. Selimovicia, słynny monolog Hasana na temat bośniackiej tożsamości, któremu poświęcono niniejszy artykuł, jest wyjątkowo podatny na manipulacje interpretacyjne. W tekście dokonano jego analizy, obierając dwa różne metodologiczne punkty wyjścia. Pierwszy typ lektury (podejście wewnętrzne jest próbą rzucenia światła na estetyczną skuteczność soliloqium Hasana w kontekście struktury całości powieści. Drugi punkt wyjścia (podejście zewnętrzne to odczytanie monologu jako autoimagologicznego, politycznie zinstrumentalizowanego dyskursu. Celem tekstu jest także (implicit próba odpowiedzi na pytanie, czy – mimo niezgodności punktów analitycznych – możliwe jest wiarygodne połączenie tych dwóch podejść, biorąc pod uwagę fakt, że zgodność poglądów pisarza i czytelnika nie jest koniecznym

 9. Ceļojumu aģentūru angļu un krievu valodas reklāmas materiālos lietotās valodas īpatnības

  OpenAIRE

  Eglīte, Andžela

  2008-01-01

  Modernās ceļojumu pasaules sfērā reklāma spēlē ievērojamāko lomu tās komunikatīvo līdzekļu dēļ. Reklāmu lieto, lai informētu un lai ietekmētu attieksmi starp klientiem. Ceļojumu aģentūrām ir daudz iespēju, kur ieguldīt reklāmai paredzēto marketinga budžetu, tomēr tādus publicētos marketinga materiālus kā žurnāli, katalogi, brošūras uzskata par izplatītākajiem, efektīvākajiem un populārākajiem. Šajā bakalaura darbā apskatītas ceļojumu aģentūru angļu un krievu valodas reklāmas materiālos lietot...

 10. Vīrieša tēls patērētāju priekšstatos: žurnāla "Klubs" 2014. gada reklāmu analīze

  OpenAIRE

  Blumberga, Lelde

  2015-01-01

  Bakalaura darba ”Vīriešu tēls patērētāju priekšstatos: žurnāla „Klubs” 2014. gada reklāmu analīze” mērķis ir noskaidrot, kāds vīrieša tēls tiek veidots vīriešu žurnālu reklāmas un tā patērētāja priekšstatos. Darba pētnieciskā problēma paredz, ka vīriešu tēls vīriešu žurnālos tiek pasniegts kā spilgts, veiksmīgs un ietekmīgs, kas var atstāt iespaidu uz patērētāja apziņu. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīta teorij...

 11. Reliģijas makdonaldizācija

  OpenAIRE

  Siliņš, Toms

  2012-01-01

  Bakalaura darbā apskatītas makdonaldizācijas procesa izpausmes Latvijas reliģisko organizāciju darbībā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot makdonaldizācijas izpausmes Latvijas reliģiskajās organizācijās, tādēļ izvirzīti pētījuma jautājumi – kādas ir liecības par makdonaldizācijas procesa ietekmi uz reliģiskajām organizācijām Latvijā un kā vērtējama makdonaldizācijas procesa ietekme uz reliģiskajām organizācijām Latvijā. Pētījuma ietvaros veiktas divas ekspertu intervijas, kuru analīzes rezultātā i...

 12. „La Movida Madrilena” kā brīvības simbols 80. gadu Spānijā

  OpenAIRE

  Jesajana, Elmīra

  2013-01-01

  Bakalaura darbā tiek pētīts “Movida Madrileña” fenomens un tā ietekme uz sociokulturālajām izmaiņām Spānijā 20.gs. 80. gados. Tā mērķis ir analizēt “Movida Madrileña” kustību kā brīvības izpausmes veidu Spānijā 20.gs. 80. gados. Darbu veido trīs daļas. Teorētiskajā daļā tiek skaidroti tādi abstrakti jēdzieni kā brīvība un simbols. Praktiskajā daļā tiek pielietota Hannas Arendas brīvības teorija, lai izpētītu “Movida Madrileña” kustības izcelsmi un analizētu tās nozīmi sabiedrībā. Darb...

 13. Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē

  OpenAIRE

  Vesere, Sandra

  2017-01-01

  Maģistra darbā „Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē” raksturota iekštelpu gaisa kvalitāte, “slimās ēkas sindroms”, to veicinošie faktori, smēķēšanas process un tā ietekme uz veselību. Smēķēšanas laikā radušos dūmu sastāvā ir vairāk nekā 5000 ķīmisku vielu, kuras izplatās telpā un rada piesārņojumu, kas kaitīgs ir ne tikai aktīvajam, bet arī pasīvajām smēķētājam. Pētījums veikts, lai novērtētu šo dūmu ķīmisko sastāvu un vielu noturību iekštelpu vid...

 14. Pāru attiecību prezentācija Facebook

  OpenAIRE

  Ēvalde, Katrīne

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis ir noskaidrot kā pāri prezentē savas attiecības sociālo tīklu portālā Facebook un kā tas ietekme attiecības reālajā dzīvē. Par pētījuma teorētisko bāzi tiek izmantota Ērvinga Gofmaņa dramaturģiskā pieeja. Pētījumā tiek apskatīti jaunieši, kuri ir attiecībās vismaz pus gadu un kuri ir sociālā tīklu portāla Facebook lietotāji. Datu iegūšanas metode ir daļēji strukturētas intervijas ar Facebook lietotājiem, kuri ir pāru attiecībās, un kvantitatīvā kontentanalīze viņu profila kont...

 15. Gadījuma izpēte par biznesa vēstuļu rakstīšanas apguvi pieaugušajiem

  OpenAIRE

  Saļikova, Jeļizaveta

  2009-01-01

  Profesionālās lietišķās sarakstes iemaņas ir svarīgas mūsdienu pasaulē, jo tās ietekmē biznesa attiecību un pārrunu efektivitāti. Maģistra darba mērķis bija izpetīt rakstīšanas mācīšanas metodes, lai pilnveidotu pieauguša valodas apguvēja prasmes rakstīt biznesa vēstules. Pētījumā tika izmantotas tādas metodes kā literatūras apskats un, gadījuma izpēte, kas ietvēra valodas vajadzību izpēti, zināšanu pārbaudes testu pirms un pēc dalības mācību kursā, kā arī mācību materiālu izstrādi un pedago...

 16. Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013. gada marta līdz 2014. gada maijam

  OpenAIRE

  Bojāre, Liene

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013.gada marta līdz 2014.gada maijam” mērķis ir noskaidrot, vai un kā naratīva struktūra reklāmā ietekmē vizuālā un verbālā vēstījuma efektivitāti. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās literatūras apkopojuma un teorijas daļas izstrādes, pētījumā izmantotās metodoloģijas apraksta, kā arī veiktā pētījuma izklāsta un tā rezultātu apkopojuma. Darba teorētisko daļu veido teorijas par reklāmu un TV reklāmu, t...

 17. Bērnu mārketinga attīstība Latvijas lielāko pārtikas produktu ražotāju tirgus darbībās

  OpenAIRE

  Lūse, Ieva

  2010-01-01

  Uzņēmumi visā pasaulē arvien vairāk sāka apzināties bērnu potenciālu tirgū un aktivizē savu komunikāciju ar bērnu auditoriju. Bērni vienlaicīgi tirgū pilda vairākas lomas kā patērētāji, iniciatori, ietekmētāji un lēmēji par pirkumu un pircēji šodien un nākotnē, kļūstot par daudzu uzņēmumu produkcijas pamata patērētājiem. Ņemot vērā tēmas aktualitāti autore par maģistra darba mērķi izvirza apzināt un analizēt lielāko Latvijas pārtikas produktu ražotāju aktivitāti bērnu mārketing...

 18. Pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca – Cola HBC Latvia” uzņēmumā krīzes apstākļos

  OpenAIRE

  Petjukeviča, Tatjana

  2010-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētot Latvijas bezalkoholisku dzērienu nozares attīstības tendences un vadošo uzņēmuma menedžmentu, atrast pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca-Cola HBC Latvia” uzņēmuma produkcijai krīzes apstākļos. Šis uzņēmums ir viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībā, tomēr krīze negatīvi ietekmēja uz tā neto apgrozījuma izmaiņām, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt vairākus pasākumus pieprasījuma veicināšanai šā uzņēmuma produkcijai. Darba...

 19. Franšīzes izmantošana Latvijas uzņēmējdarbības vidē

  OpenAIRE

  Berdinska, Zane

  2014-01-01

  Franšīze, kā uzņēmējdarbības veids Latvijā nav padziļināti izpētīta, nav izdota pilnvērtīga literatūra, kas skaidrotu franšīzes būtību un likumdošanā ir robi, kas ietekmē franšīzes izplatību Latvijā. Darba mērķis - izpētīt un izanalizēt franšīzes būtību, noskaidrot uzņēmējdarbības veida priekšrocības un trūkumus, izplatību Latvijas uzņēmējdarbības vidē un sniegt priekšlikumus franšīzes attīstības veicināšanai. Bakalaura darba uzdevumi: izpētīt informāciju par franšīzes vēsturi, izanali...

 20. Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi.

  OpenAIRE

  Nikodemusa, Zane

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģiju, tās ieguvumus un zaudējumus no uzņēmuma skatu punkta, kā arī ietekmējošos faktorus un risinājumus turpmākai tirgus pozīcijas stiprināšanai. Darba gaitā autore izmanto dažādas informācijas apkopošanas un analīzes metodes. Teorētiskās daļas veidošanai darba autore izmantoja literatūras referatīvās analīzes metodi. Informāci...

 1. Korporatīvā sociālā atbildība: patērētāju uztveres un korporāciju komunikācijas analīze starptautiskajos tirgos uz McDonald's un Coca-Cola piemēra.

  OpenAIRE

  Teterins, Pāvels

  2016-01-01

  Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) komunikācijas efektivitātes pamats ir pielāgošanās patērētāju prasībām. Pētījuma mērķis bija uz McDonald’s un Coca-Cola sociālo tīklu KSA komunikācijas piemēra, izvērtēt to, vai kompānijas pielāgo KSA komunikāciju patērētāju vērtējumam par atbildīgu uzņēmējdarbību, un piedāvāt optimālu KSA komunikācijas struktūru. Demogrāfisko faktoru ietekme uz Latvijas, Vācijas un Austrālijas KSA vērtējumu praktiski netika novērota. Savukārt, salīdzinot valstis savā st...

 2. Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze

  OpenAIRE

  Šteina, Māra

  2009-01-01

  Maģistra darba „Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze” pamatā ir biroja datora sistēmas bloka ietekmes uz vidi novērtējums visā tā dzīves cikla laikā, izvērtējot arī lietotāju un iesaistīto pušu nozīmi. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Pirmā daļa ir teorētiskajā daļa, kurā autore apskatīja pieejamos literatūras avotus un citu autoru darbus, izvērtējot tēmas aktualitāti, galvenās problēmas un to risinājumus. Otrā daļa ...

 3. IK "HOLS" attīstības stratēģija

  OpenAIRE

  Zvirgzds, Jānis

  2011-01-01

  Tā kā gan valsts, gan starptautiskā līmenī nepārtraukti notiek straujas un bieži vien pretrunīgas izmaiņas, tad, lai tām pielāgotos vai tās izmantotu, uzņēmumam jāanalizē šo pārmaiņu ietekme uz tā saimniecisko darbību un nepārtraukti jāattīstās. Darba mērķis: izstrādāt individuālā komersanta „Hols” attīstības stratēģiju, pamatojoties uz uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās vides analīzi. Bakalaura darba rezultātā noskaidrots, ka pēdējos gados uzņēmējdarbības ārējā vide, ir īpaši ekonomisk...

 4. Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos

  OpenAIRE

  Ziemele, Agnese

  2010-01-01

  Bakalaura darbā „Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos” tiek noskaidrota sievietes, vīrieša un jaunieša loma sabiedrībā. No 1933. līdz 1945. gadam Vācijā pastāvošā nacionālsociālistiskās ideoloăija ietekmēja propagandas saturu, kā arī noteica sabiedrības locekĜu domāšanas veidu un uzskatus. Darba gaitā tiek aplūkotas tā laika Vācijā valdošās politiskās idejas, mediju un propagandas, kā arī Trešā reiha valodas īpatnības. Darba galvenais pētījumu...

 5. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkojums Patrika Rotfusa darbā “Vēja vārds”

  OpenAIRE

  Sīlis, Mārtiņš

  2016-01-01

  Aptuveni puse latviešu valodā izdotās daiļliteratūras ir tulkota no svešvalodām. Literāru tekstu tulkošanai ir būtiska ietekme uz valodas kvalitāti un daudzveidību. Šajā pētījumā tiek analizēti trīs veidu mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi (metaforas, salīdzinājumi un hiperbolas) ar mērķi noskaidrot Patrika Rotfusa populārā darba Vēja vārds nesenajā angļu – latviešu tulkojumā izmantotās metodes un tulkojuma kvalitāti. Pētījumā iekļauts teorijas apskats, kas aptver bieži sastopamas tulkošanas...

 6. Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS ,,Dominante Loģistikas Sistēma

  OpenAIRE

  Morozovs, Gļebs

  2010-01-01

  Darbā „Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS „Dominante Loģistikas Sistēma„ tiek pētīta noliktavu vadības sistēmas ievešanas ietekme uz loģistikas uzņēmumu. Darbā izpētīts loģistikas saturs un funkcionālās sfēra, aplūkoti noliktavu un transporta loģistika pamatprincipi un mijiedarbība, analizētas loģistikas attīstības tendences un loma Latvijas tautsaimniecība. Izpētīti noliktavu un transporta loģistikas instrumenti, raksturota infor...

 7. ELEKTROMAGNĒTISKI IETEKMĒTU HIDRODINAMISKO PROCESU EKSPERIMENTĀLI PĒTĪJUMI ŠĶIDRU METĀLU NOSLĒGTOS TILPUMOS

  OpenAIRE

  Andris Bojarevičs

  2014-01-01

  ANOTĀCIJA Promocijas darbs veidots kā paplašināts kopsavilkums par 18 zinātnisku publikāciju kopu, kas veltīta šķidru metālu kustības dinamikai noslēgtos tilpumos apstākļos, kad to ietekmē ārēji uzlikts magnētiskais lauks, kā pastāvīgs, tā arī laikā mainīgs. Praktiski visi darbi ir autora plānotu un realizētu fizikālu eksperimentālu modeļu izpētes izklāsts, kas iekļaujas magnētiskās hidrodinamikas jomā. Darbā atspoguļoti eksperimentālie rezultāti par dažādu ārēji rosinātu faktoru veidotu ...

 8. SIA "Baltic Motors, Ltd" produkti, to attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Silavs, Mārtiņš

  2011-01-01

  Bakalaura darbā „SIA „Baltic Motors, Ltd produkti, to attīstības iespējas” tiek aplūkota Ford un Mazda automašīnu oficiālā pārstāvja darbība Latvijā, pašreiz sniegto produktu un pakalpojumu nozīmība veiksmīgai nākotnes darbībai, nozares raksturojums, produktu kustība mainīgajos apstākļos. Darba aktualitāti nosaka cilvēku nepieciešamību, uzskatu maiņa ekonomisko apstākļu ietekmē. Darba autors secina, ka cilvēki rūpīgāk izvērtē jaunu produktu iegādi, ir jūtīgi pret cenu izmaiņām, kas jauno a...

 9. Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošnā.

  OpenAIRE

  Ķepule, Inga

  2009-01-01

  Maģistra darba temats „Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošanā”. Zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. Phys., Andris Grīnfelds. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikums vadītāja efektīvai darbībai demokrātiskas vides aspektā. Maģistra darbā ir raksturoti teorētiskie aspekti par iestādes demokrātiskas vides jēdzienu, ietverot visus ietekmējošos faktorus, kā vadības stilu, motivāciju, un citus elementus. Maģistra darbā veiktā pētījuma rezultātā ir i...

 10. Atšķirības starp varoņa konceptu animācijās Japānas un Rietumu sabiedrībās: varonis kā paraugs bērniem

  OpenAIRE

  Vilcāne, Rūta

  2015-01-01

  Bakalaura darbā „Atšķirības starp varoņa konceptu animācijās Japānas un Rietumu sabiedrībās: varonis kā paraugs bērniem” tiek pētīta Japānas un Rietumu sabiedrības un to ietekme uz bērnu caur animācijām. Darba mērķis ir 1) noskaidrot Japānas un Rietumu sabiedrību galvenās atšķirības, kuras attiecas uz ietekmi uz bērniem, 2) apskatīt animācijas varoņu sniegtos paraugus bērniem. Darbs satur 57 lapas un ir sadalīts nodaļās un apakšnodaļās. Pētījuma veikšanai izmantoti zinātniski materiāli, ž...

 11. ZS "Lejas Dandēni" attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Makars, Aigars

  2014-01-01

  Lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs un iegūtu ilgtspējīgu attīstību, ir svarīgi izpētīt tā iekšējo un ārējo vidi, lai atklātu esošās problēmas, kas ietekmē uzņēmuma konkurētspēju un attīstības iespējas. Maģistra darba mērķis izstrādāt rīcības risinājumus tālākai ZS "Lejas Dandēni" konkurētspējas uzlabošanai un attīstībai. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus - analizēt konkurētspējas teorētiskos aspektus, analizēt uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, veikt SV...

 12. Darba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi

  OpenAIRE

  Veidemane, Agnese

  2017-01-01

  „Darba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi”. Darba autore: A.Veidemane. Darba zinātniskais vadītājs: prof. Dr. chem. A.Vīksna. Maģistra darbs izklāstīts uz 100 lpp., ietver 51 attēlus, 19 tabulas, 80 literatūras avotus, 18 pielikumus. Pētījums sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta literatūra par izplatītākajiem riskiem farmācijas pētniecības laboratorijās, aplūkota to ietekme uz veselību un nodarbināto darbspējām. Darb...

 13. "McDonald's" reklāmas analīze Latvijā un Maltā - starpkultūru atšķirīgā uztvere

  OpenAIRE

  Barkēviča, Santa

  2016-01-01

  Darbā ““McDonald's” reklāmas analīze Latvijā un Maltā – starpkultūru atšķirīgā uztvere” galvenais problēmjautājums, kas jānoskaidro, vai starptautisks uzņēmums var izmantot viena stila reklāmas kampaņu divās dažādās valstīs – Latvijā un Maltā. Galvenais darba mērķis ir noskaidrot, vai starptautisks uzņēmums var veidot vienu reklāmas kampaņu shēmu, un to izmantot dažādās valstīs, kur atrodas tā franšīzes vai filiāles, un kā starpkultūru atšķirība ietekmē reklāmas uztveri. Veicot aptaujas, inte...

 14. McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze

  OpenAIRE

  Grigore, Lolita

  2008-01-01

  Maģistra darba tēma ir „McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze”. Mārketinga komunikācijas ir viens no mārketinga mix elementiem, un tam ir svarīga nozīme attiecību veidošanā ar patērētājiem, tāpēc to veidošanai un uzturēšanai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Darba mērķis ir McDonald’s veikto mārketinga komunikāciju izpēte (analīze) pasaules un Latvijas mērogā un noteikt mārketinga komunikāciju lomu faktoru kopā, kas ietekmē Latvijas iedzīvotāju uzvedību, izvēloties ātrās ēdināšanas...

 15. Mobilo lietotņu datu drošība iOS vidē

  OpenAIRE

  Mõisja, Maksim

  2015-01-01

  Maģistra darba pamatā ir autora novērota problēma, ka daudzi viedtālruņu lietotāji glabā dažādus sensitīvus datus savos telefonos, nedomājot, ka tas nav droši. Autors ir izpētījis, kā iOS sistēma nodrošina lietotāja datu drošību, aprakstījis ievainojamības, kuras var ietekmēt gan izstrā-dātājus, gan lietotājus, ir apskatījis veidus, kā lietotājs un lietotnes izstrādātājs var realizēt datu drošību. Darba autors ir veicis iOS lietotņu analīzi, kuras rezultātā tika atrastas vairākas, kas, pēc au...

 16. Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA "Carat"

  OpenAIRE

  Ozoliņa, Evita

  2013-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA „Carat””. Katrai Latvijas sabiedrībai (uzņēmumam) ir svarīgi apzināties tās ražošanas izmaksas, veikt šo izmaksu uzskaiti, iegrāmatošanu un turpmāko plānošanu ilgtermiņā. Reklāma ir ietekmīgs sabiedrības preces, pakalpojuma un citu objektu popularizēšanas līdzeklis. Tā kā Latvijā ekonomiskās lejupslīdes gados strauji kritās reklāmas tirgus, darba autorei ir aktuāli raksturot, pētīt un analizēt SIA „Car...

 17. Veiksmīgas ārzemju un Latvijas franšīzes piemērs un analīze

  OpenAIRE

  Kuzina, Jūlija

  2015-01-01

  Šī diplomdarba tēmas aktualitātes pamatojums ir tāds, ka pastāv vairāki faktori, kas kavē starptautiskā biznesa attīstību. Lai atrisinātu šo problēmu, ir vajadzīgi jauni ekonomiskie mehānismi, viens no kuriem ir franšīze, kas ļauj palielināt rentabilitāti. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot franšīzes attīstības iespējas, apskatīt franšīzes ietekmējošus faktorus, kā arī analizēt franšīzes izdevigumu Latvijā uz veiksmīgas ārzemju un Latvijas franšīzes piemēra. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām....

 18. L'OREAL PARIS zīmola veidošanas stratēģija

  OpenAIRE

  Smirnova, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „L’oreal Paris zīmola veidošanas stratēģija”. Darba mērķis ir izpētīt L’oreal Paris, izvērtējot zīmola stiprās un vājās puses, pieeju attiecīgā zīmola pozicionēšanai pasaules mērogā un noskaidrot, kāda ir attiecīgā zīmola ietekme uz patērētājiem Latvijas tirgū, salīdzinājumā ar konkurentu pārstāvētajiem zīmoliem, kā arī izstrādāt priekšlikumus par to, ar kādām aktivitātēm varētu uzlabot zīmola L’oreal Paris tēlu, palielinot patērētāju apmierinātību par zīmola pārstā...

 19. Koncerni un to finanšu pārskatu konsolidēšana

  OpenAIRE

  Dreimane, Egija

  2010-01-01

  Maģistra darba „Koncerni un to finanšu pārskatu konsolidēšana” mērķis ir praktiski attēlot Latvija Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas prasību pielietošanu praksē konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā, izdarīt secinājumus par esošajām problēmām un nepilnībām un izstrādāt priekšlikumus kā uzlabot esošo situāciju. Pirmajā daļā raksturota uzņēmumu apvienošanās, tās tiesiskais regulējums un koncernu likuma ietekme. Otrajā - aplūkots konsolidēto pārskatu sagatavošanas tiesiskais regu...

 20. Attiecība starp varu un cilvēcību F. Kafkas „Metamorfoze”: interpretēta japāņu manga

  OpenAIRE

  Geplere, Jeļena

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir Franca Kafkas romānā „Metamorfoze” atrodamu varas attiecību interpretācija un analīze japāņu manga medijos, balstoties uz Bjorna Krausa un Edvarda Šila varas teorijām. Darbā tika izstrādāts salīdzinošais multimediju pētījums, kura mērķis ir pierādīt un aprakstīt attiecību starp cilvēcību un varu Kafkas darbā, kā arī identificēt kā šī attiecība tiek parādīta „Metamorfozes” ietekmētajās darbos.Pētījuma rezultāti rāda, ka „Metamorfozē” un analizētājās manga eksistē iekšēj...

 1. Pusaudžu problemātiskas uzvedības saistības ar viņu piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu ģimenē

  OpenAIRE

  Zamberga, Zane

  2006-01-01

  Maģistra darba pētījuma mērķis bija noskaidrot pusaudžu uzvedības traucējumu, piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu savstarpējo saistību pusaudžu pašnovērtējumā, un, kāda ir savstarpējā ietekme (multiplās regresijas analīzes rezultātā) piesaistes stilam un vecāku audzināšanas stilam, iepretim uzvedības pašnovērtējumam. Pētījuma izlasi veido 60 pusaudži vcecumā no 14 – 16 gadiem. Tika aptaujāti Latvijas vispārizglītojošo skolu 7. un 8. klases skolēni: 30 meitenes un 30 zēni. Pētījumā...

 2. „Honda” korporācijas konkurētspēja Japānas un pasaules auto industrijas tirgū

  OpenAIRE

  Rubina, Jeļena

  2010-01-01

  Bakalaura darbs „„Honda” korporācijas konkurētspēja Japānas un pasaules auto industrijas tirgū” ir veltīts „Honda” korporācijas izpētei, balstoties uz vairākiem faktoriem, kuri ietekmējuši tās panākumus Japānas un pasaules auto industrijā. To skaitā ir korporācijas vēsture un pieredze moto industrijā, kas sekmējusi korporācijas stratēģijas izveidi, tehnoloģiju attīstīšana, kuru veic speciāla korporācijas filiāle, un to pielietošana auto būvniecībā, tai skaitā arī hibrīdauto un sacīkšu auto...

 3. Sociālie mediji kā ilgtspējīgs mārketinga instruments.

  OpenAIRE

  Kudlāne, Maija

  2012-01-01

  Ietekme, kādu sociālie mediji atstāj uz patērētāja ikdienas dzīvi ir neiedomājami liela. Tāpēc sociālo mediju mārketings ir attīstījies kā atsevišķa nozare. Pastāv dažādi viedokļi par to vai sociālo mediju mārketings ir ilgtspējīgs vai tā ir tikai mirkļa tendence. Darba mērķis ir izpētīt sociālo mediju mārketinga īpatnības un pielietojumu atkarībā no mārketinga mērķa, mērķa auditorijas iezīmēm, ekonomiskiem un kultūras faktoriem, kā arī izprast tā nākotnes potenciālu. Darba izpētes pro...

 4. Calendula officinalis L. saturošo produktu bioloģiskās aktivitātes izvērtējums

  OpenAIRE

  Zepa, Līva

  2016-01-01

  Ārstniecības kliņģerītes ir vienas no senākajiem un pazīstamākajiem ārstniecības augiem pasaulē. Tās ir ātraudzīgas un jau vēsturiski plaši izmantotas tautas medicīnā. Pētījumi par ārstniecības kliņģerīšu lomu veselības saglabāšanā un stiprināšanā, izvērtējot aktīvo vielu saturu un sastāvu tajās, tās var pozitīvi ietekmēt cilvēka organismu gan profilakses nolūkos, gan kā papildus terapija ārstēšanas brīdī. Maģistra darba mērķis bija noskaidrot, kādas un cik daudz aktīvās vielas atrodamas pašg...

 5. ZS "Avotiņi" saimnieciskās darbības analīze un nākotnes attīstības perspektīvas

  OpenAIRE

  Beķere, Ināra

  2016-01-01

  Maģistra darbā ir veikta ZS “Avotiņi” saimnieciskā darba analīze, izmantojot sekojošas analīzes metodes: •pārskata lasīšana; •horizontālā analīze; •vertikālā analīze; •finanšu koeficientu aprēķināšana. Finanšu pārskatu lietotāji, veicot finanšu analīzi, var iegūt informāciju par uzņēmuma saimniecisko vai finanšu stāvokli. Tas ļauj pieņemt lēmumus par līdzekļu investēšanu, tādejādi jebkurš lēmums var būtiski ietekmēt tālāku saimniecisko un finansiālo darbību. Darba teorētiskajā daļā autore m...

 6. SIA "Baltegle" naudas plūsmas analīze un vadīšana

  OpenAIRE

  Jegorova, Valērija

  2011-01-01

  Vairākiem Latvijas uzņēmumiem ir aktuālas stabilizēšanas problēmas, kuras ietekmēja naudas plūsmas neefektīva vadīšana. Diplomdarba mērķis ir novērtēt SIA „Baltegle” naudas plūsmu un izstrādāt priekšlikumus tās optimizācijai. Pirmajā diplomdarba nodaļā apskatīta naudas plūsmas būtība, otrajā nodaļā - naudas plūsmas pārskata sagatavošanas īpatnības, trešajā nodaļā - analīzes un vadīšanas aspekti. Ceturtajā nodaļā pētīta SIA „Baltegle” saimnieciskā darbība. Piektajā nodaļā veikta uzņēmuma...

 7. Filmu izmantošana kā motivācijas veicinātājs vācu valodas kā otrās svešvalodas stundās skolēniem ar priekšzināšanām

  OpenAIRE

  Kalēja, Agnese

  2016-01-01

  Diplomdarbā pētīts jautājums, cik efektīva un motivējoša ir filmu skatīšanās mācību stundu laikā, lai apgūtu svešvalodu un iegūtu informāciju par apkārtējo pasauli. Tēma tika izvēlēta, jo neskatoties uz to, ka daudzi skolēni izvēlas vācu valodu kā otro svešvalodu, viņiem joprojām trūkst motivācijas darbam. Šī darba mērķis ir izpētīt, kā filma ietekmē skolēnu mācību motivāciju, vācu valodas kā svešvalodas stundās. Teorētiskajā daļā aplūkoti mediju didaktikas jautājumi un izpētīts, cik efektīv...

 8. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  OpenAIRE

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 9. Alkohols un biznesa lietišķā etiķete starp vīriešiem japāņu kompānijās

  OpenAIRE

  Stepčenko, Agnese

  2011-01-01

  Darbā tiek apskatīta alkohola nozīme un tā funkcijas japāņu biznesa lietišķās etiķetes ietvaros. Lai varētu izprast alkohola nozīmi mūsdienu japāņu biznesa vidē, alkohols tiek aplūkots Japānas ietvaros no vēsturiska skatpunkta, aplūkota kompānijas nozīme indivīda dzīvē un kulturālie uzvedības principi, kas ietekmē indivīda uzvedību, tajā skaitā arī kopīgos dzeršanas pasākumos. Turklāt tiek apskatīti alkoholisma apmēri un veidi kā valstī ar to cīnās, Japānas jaunāko paaudžu attieksmes un vērtī...

 10. Latvijas importa analīze un prognoze

  OpenAIRE

  Vasiļenko, Oļegs

  2010-01-01

  Viena no nozīmīgākām pazīmēm, kuras raksturo valsts ekonomikas stāvokli un attīstības līmeni, ir ārējās tirdzniecības bilance. Sakarā ar Latvijas ekonomikas situācijas pasliktināšanu, un, ar to saistītu, ārējās tirdzniecības negatīvās bilances strauju pieaugumu, importa analīzes un prognozes jautājuma nozīme vairāk kārt pieauga. Jau ilgāku laiku pieaug bezdarba līmenis Latvijā, līdz ar ko pasliktinās iedzīvotāju pirktspēja, kura, neapšaubāmi, ietekmē valsts ārējo tirdzniecību. ...

 11. Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas

  OpenAIRE

  Vītola, Zanda

  2013-01-01

  Darba tēma ir „Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas”. Pētījuma problēma – ik gadu palielinās upuru un negadījumu skaits uz Latvijas ceļiem, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, cik efektīvas ir CSDD vides reklāmas, lai šo tendenci novērstu. Darba mērķis – noskaidrot sabiedrības viedokli un attieksmi pret CSDD vides reklāmām, atklājot, kā un vai reklāmu vēstījums ietekmē sabiedrību. Darbā izmantota Bārta teorija semiotiskās analīzes izpratnei, Kot...

 12. Emo. Origini, significati e caratteristiche della “sottocultura delle emozioni” / Emo. Origines, significations et caractéristiques de la “sous-culture des émotions” / Emo movement. Origins, meanings and characteristics of the “emotions subculture”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serafin G.

  2010-12-01

  Full Text Available Uno dei fenomeni giovanili, che oggi pare essere sempre più preoccupante, è quello degli “emo”. Sembra trattarsi di un movimento sottoculturale che, almeno inizialmente, muove i primi passi dal punk della fine degli anni ’70. Uno degli aspetti che caratterizza questa moderna subcultura giovanile di matrice gotica è dato da una filosofia di vita nichilista e dal ricorso all’autolesionismo. Il più delle volte si tratta di giovani e adolescenti con il bisogno di cercare una propria dimensione e che, come è facilmente intuibile dalla stessa parola “emo”, sono alla ricerca di emo-zioni.Con questo lavoro, che non pretende assolutamente di essere una esaustiva trattazione del fenomeno, si cerca di gettare alcune basi per lo studio e la comprensione di quello che sembra essere un sempre più diffuso sintomo di un disagio giovanile.L’analisi delle storie di vita di alcuni giovani emo dovrebbe, pertanto, consentire se non altro di fornire un inquadramento del movimento nei suoi tratti salienti. Un des phénomènes juvéniles qui aujourd'hui paraît être de plus en plus préoccupant est celui des « emo ». Il s’agit d'un mouvement sous-culturel qui, au moins initialement, remue les premiers pas du punk de la fin des années 70. Une philosophie de vie nihiliste et le recours à l’automutilation sont certains des aspects qui caractérisent cette sous-culture juvénile contemporaine de matrice gothique. Il s’agit le plus souvent de jeunes et d’adolescents qui ont besoin de trouver leur propre vie et qui sont – comme l’on peut deviner du même mot « emo » - à la recherche d'émo-tions.Cet article, qui ne prétend pas être une étude exhaustive du phénomène, essaye de jeter les bases pour l'analyse et la compréhension de ce qui semble être un symptôme d’un malaise juvénile de plus en plus diffusé.L'analyse des récits de vie de certains jeunes « emo » devrait, donc, permettre de fournir un encadrement du mouvement

 13. Greenhouse Gas Emission Reduction Due to Improvement of Biodegradable Waste Management System

  Science.gov (United States)

  Bendere, R.; Teibe, I.; Arina, D.; Lapsa, J.

  2014-12-01

  ārdāmo atkritumu apsaimniekošanas statistikas datu novērtējums atbilstoši likumdošanas prasībām. Izmantojot matemātisko modelēšanas programmu WAMPS, analizēti trīs dažādi bioloģisko noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas scenāriji, kuriem veikts vides ietekmes novērtējums, kas izteikts klimata pārmaiņu potenciālā - tonnas CO2 ekv. Darbā secināts, ka lielākais siltumnīcefektu (SEG) avots atkritumu apsaimniekošanas ir atkritumu poligoni (Bāzes scenārijs), ko galvenokārt ietekmē CH4 rašanās, organiskajiem atkritumiem sadaloties anaerobos apstākļos. Būtisku pozitīvo efektu SEG emisiju samazināšanā dod atkritumu pārstrāde otrreizējās izejvielās un sadedzināšana cementa ražotnē, kas ļauj samazināt dabīgo izejmateriālu un fosilo enerģijas resursu patēriņu. Attīstot pārtikas atkritumu pārstrādi biogāzē, lietderīgi veidot alternatīvās vai izmantot esošās sistēmas, kas nodrošina iegūtās enerģijas un digestāta patēriņu, t.i lauksaimniecība, transports vai komunālie pakalpojumi. Lai no zaļajiem dārza atkritumiem iegūtu augstvērtīgu kompostu, valstī jārada tam nepieciešami likumdošanas un ekonomiskie instrumenti, kas veicina komposta tirgus attīstību.

 14. Latający Cyrk im. Kazimierza Wielkiego przedstawia: „Najwęższy dom świata – wydarzenie na skalę globu”. Rekonstrukcja historyczna w 70. rocznicę Akcji Reinhardt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Janicka

  2014-06-01

  with a financial support of the National Science Centre; decision no DEC-2011/03/B/HS2/05594]   Latający Cyrk im. Kazimierza Wielkiego przedstawia: „Najwęższy dom świata – wydarzenie na skalę globu”. Rekonstrukcja historyczna w 70. rocznicę Akcji Reinhardt Artykuł zawiera wieloaspektową analizę Keret House jako instalacji artystycznej i wydarzenia kulturalnego. Obiekt sytuowany jest w kontekście idei panoptikonu Jeremy’ego Benthama, maszyny do mieszkania Le Corbusiera, Pojazdu dla bezdomnych Krzysztofa Wodiczki, Big Brothera czy XTube. Kolejne konteksty interpretacyjne to historia warszawskiego getta, Akcja Reinhardt i zespół problemów związanych z trzecią fazą Zagłady (the margins of the Holocaust: historia żydowskich kryjówek, polowanie na Żydów (Judenjagd, rabunek żydowskich ruchomości i nieruchomości, polska biografia rodziców Etgara Kereta. W tej perspektywie Keret House przybiera postać makabrycznej rekonstrukcji historycznej. Ramy analizy wyznacza teoria piętna Ervinga Goffmana oraz historia stosunku polskiej większości do żydowskiej mniejszości. Antysemicka przemoc symboliczna coraz częściej przybiera postać symbolicznej przemocy filosemickiej. Poetyka daru i kategoria „żydowskiego pisarza z poczuciem humoru” pełnią funkcję narzędzia szantażu, stawiając poddaną mu jednostkę w sytuacji bez wyjścia. Taką samą rolę odgrywa dominujące w polskiej kulturze większościowej wyobrażenie Żydów jako gości, któremu odpowiada obraz Polski jako domu i Polaków jako gościnnych gospodarzy, spadkobierców mitu króla Kazimierza Wielkiego. Keret House okazuje się maszyną do reprodukcji większościowej polskiej opowieści o stosunku Polaków do Żydów, także w okresie Zagłady. Stawką tej opowieści jest wizerunek Polski i Polaków. [Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS2/05594

 15. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle

  Science.gov (United States)

  Simanovska, J.; Valters, K.; Bažbauers, G.; Luttropp, C.

  2012-10-01

  Growing evidence on the indoor and outdoor pollution caused by the flow of man-made products urges that the content and leaching of hazardous substances from products be minimised. One of the ways to reduce the potential adverse impacts caused by these substances could be via ecodesign - i.e. through the consideration of lifecycle-related environmental aspects during the product development. The authors’ review of the existing ecodesign methods highlights the weakness of these methods in identifying and assessing the health-related and environmental impacts of hazardous substances contained in products, especially with regard to the exposure assessment. Therefore, a new, semi-quantitative screening ecodesign method applicable for different types of products has been developed. The method ranks the most severe hazards based on the classification according to the Globally Harmonised System together with the exposure evaluation as well as integrates the aspects of material efficiency. This method is suitable for use in the product development process, requiring decisions to be made based on limited information while integrating the main principles of a scientific risk assessment for chemicals. Application of the method is demonstrated with a case study on products made of plywood. The method makes it possible to identify the needs for and elaboration of ecodesign proposals, and fosters communication and information exchange throughout the supply chain. Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi novēršanu. T

 16. Thermal Quantitative Sensory Testing in Fibromyalgia Patients / Termāla Kvantitatīva Sensora Testēšana Fibromialģijas Pacientiem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailova Marija

  2015-09-01

  Full Text Available Fibromialģija (FM ir hroniska slimība, kas izpaužas ar difūzām muskuloskeletālām sāpēm, nogurumu, miega un emocionāliem traucējumiem. Slimība, iespējams, ir saistīta ar A delta un C nervu šķiedru disfunkciju. Termāla kvantitatīva sensora testēšana (QST analizē mazmielinizētas A delta nervu šķiedras un nemielinizētas C nervu šķiedras, kas atbild par nociceptīvo sensoru sistēmu un spinotalāmisko ceļu. Pieņemot, ka FM sāpēm ir neiropātisks raksturs, pieaug arī QST vērtība kā papildus diagnostiskam testam. Pētījumā tika iekļauts 51 pacients. Slimības simptomi tika objektivizēti, izmantojot Noguruma smaguma skalu (Fatigue Severity Scale, Fibromialģijas ietekmes anketu (Fibromialgia Impact Questionnaire un 2010. gada American College of Rheumatology (ACR FM diagnostiskos kritērijus. QST tika veikta ar termālo stimulu pēdu un plaukstu dorsālajās virsmās. QST rezultāti tika salīdzināti ar 20 atbilstoša vecuma un dzimuma kontroles grupas pacientiem. FM pacientiem tika konstatēta ievērojama aukstuma un siltuma percepcijas un sāpju sliekšņu atšķirība, salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem, un tas norāda uz neiropātisko sāpju raksturu FM pacientiem. Izmaiņas ir vairāk izteiktas siltuma percepcijas un karstuma sāpju sliekšņos. Iespējams, tas liecina, ka FM pacientiem C šķiedras ir vairāk skartas un siltuma percepcijas un karstuma sāpju sliekšņi ir jūtīgākas modalitātes, ko var izmantot FM diagnostikā. Tika arī atklātas statistiski ticamas negatīvas korelācijas starp siltuma un aukstuma percepcijas sliekšņiem un starp karstuma un aukstuma sāpju sliekšņiem, kas var norādīt uz centrālo sensibilizāciju vai defektīvo sāpju inhibējošu sistēmu FM pacientiem.

 17. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Science.gov (United States)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 18. Multi-Objective Optimization of Transmission Lines / Elektropārvades Līnijas Daudzkriteriālā Optimizācija

  Science.gov (United States)

  Berjozkina, S.; Sauhats, A.; Neimane, V.

  2013-10-01

  ēts piecos posmos. Pirmajā un otrajā posmā tiek meklēta optimālo risinājumu kopa, kā arī noteikti galvenie ietekmējošie faktori. Nākamie divi posmi atspoguļo divkritēriju optimizāciju, izmantojot Pareto pieeju. Pēdējā posmā, kas ilustrēts ar situācijas piemēru, tiek novērtēta ierobežojumu pārkāpumu nosacījumu rašanās varbūtība. Tiek identificēts cēlonis un tā novēršanas metodes. Atspoguļotā pieeja ir balstīta uz reālas līnijas projektēšanas piemēra ar galveno mērķi - mazināt kopējo ieguldīto kapitālu un palielināt pašreizējo neto vērtību. Iegūtie rezultāti aplūkoti šajā darbā.

 19. Sampling Devices for Water and Soil; Methodes de Prelevement d'Echantillons dans l'Eau et le Sol; 041f 0420 0414 ; Dispositivos para Tomar Muestras de Agua y de Suelos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merritt, W. F.; Parsons, P. J. [Environmental Research Branch, Division of Biology and Health Physics, Atomic Energy of Canada Limited, Chalk River, ON (Canada)

  1960-07-01

  eaux souterraines. On construit actuellement un spectrometre portatif a rayons X, destine a servir dans ces puits secs. Des echantillons d'eau souterraine sont preleves a des profondeurs determinees au moyen de petits recipients d'aluminium relies a la surface par des tuyaux de polythene. Les echantillons sont deverses dans un ballon qui est ensuite enleve. On peut fixer plusieurs recipients sur une tige qui est entouree d'un coffrage; ce coffrage est enfonce a la profondeur voulue et ensuite retire, laissant les recipients en place dans le sol. Lorsqu'il n'existe pas de formations rocheuses, des piezometres de bronze poreux peuvent etre enfonces profondement dans le sol, par pression ou forage. L'eau circule librement a travers le bronze et se deverse dans un ballon qui est enleve. Dans un seul puits, il est possible d'extraire de nombreuses carottes prelevees a toute une gamme de profondeurs determinees a l'avance, en utilisant des sondes fixees a une tige de forage. Chaque sonde est constituee par une tige creuse percee de rainures qui sont fermees par un piston lors du forage. Pour le prelevement de la carotte, le piston est amene legerement en retrait et l'on fait tourner la tige. Un deuxieme piston, fixe au premier, intervient alors pour boucher les rainures et l'ensemble des sondes est retire du puits. On preleve des carottes de sable non remue en dessous du niveau hydrostatique au moyen de sondes munies d'une cloche a air, grace a laquelle la carotte peut etre amenee dans une cavite d'air et maintenue dans la conduite par la pression de l'air pendant que la sonde est remontee a la surface. (author) [Spanish] En Chalk River se utilizan varios metodos para controlar el desplazamiento subterraneo de las sustancias radiactivas. Se introducen en el terreno tubos cerrados de aluminio hasta alcanzar el conglomerado glaciar. Por el tubo se hace descender un contador Geiger amarrado a un cable y alimentado por una bateria. El contador puede detectar una actividad de 20

 20. Récit de guerre et éthique. Singularité, communauté et temporalité Adieu à tout cela de Robert Graves et La main coupée de Blaise Cendrars

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne MOUNIC

  2011-06-01

  Full Text Available Après avoir évoqué brièvement quelques récits de la Grande Guerre selon certaines lignes de partage – idéalisme de la mort et choix de la vie, extase et goût de l’existence quotidienne, On et Nous, individualisme et singulier – de façon à mettre en évidence des pensées divergentes, je me propose de comparer deux récits majeurs, œuvre d’engagés volontaires dans le conflit, Adieu à tout cela (1929 de Robert Graves (1895-1985 et La main coupée (1946 de Blaise Cendrars (1887-1961. Outre des différences qui tiennent bien évidemment à la singularité de chacun, on peut repérer entre ces deux auteurs des attitudes et préoccupations semblables. Tous deux, blessés, et Cendrars, mutilé de sa main droite, celle de l’écrivain, ont éprouvé cette expérience de guerre comme épreuve initiatique menant à l’affirmation de leur singularité au sein du Nous de la communauté. Tous deux ont fait du souvenir de leurs camarades morts leur tâche poétique. Tous deux ont reconnu la réalité de ce que Graves, jusqu’à la fin de sa vie, nomma « meurtre » – et Cendras écrivit « J’ai tué ».L’expérience de guerre a suscité chez ces deux poètes un refus du dualisme idéaliste (« Il n’y a pas d’absolu, » écrit Cendrars. « Il n’y a donc pas de vérité, sinon la vie absurde qui remue ses oreilles d’âne. », un rejet de l’exaltation de la virilité, marque de la période de l’entre-deux guerres, comme l’a montré G.L. Mosse, et une volonté de ne pas succomber, dans leurs écrits, à une esthétique de la guerre (ce que font, chacun à leur manière, pour ne citer qu’eux, Jünger et Céline. Graves avoue, à la fin de son ouvrage : « J’ai tenté plusieurs fois durant ces années de me débarrasser du poison des souvenirs de guerre en finissant mon roman, mais pour l’abandonner, pris de honte d’avoir déformé mon matériau avec une intrigue, et manquant pourtant d’assurance pour

 1. Conceptual Model of the Long-Term Socio-Ecological Research Platform of Engure Ecoregion, Latvia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melecis Viesturs

  2014-04-01

  Full Text Available Rakstā apskatīti nacionālā pētījumu projekta rezultāti, kuru mērķis - izstrādāt Latvijas LT(SER (Ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu platformas - Engures ekoreģiona integrēto konceptuālo modeli. Engures ekoreģionu veido piekrastes ezera sateces baseins (644 km2 ar Rīgas līča krasta un jūras piekrastes zonu. Ekoreģiona centrālo daļu veido Engures ezera dabas parks (EEDP - Ramsāres vieta. Konceptuālā modeļa pamatā ir DPSIR (virzošie spēki-slodzes-stāvokļi-ietekmes-rīcības koncepcija. Socioekoloģiskā sistēma tika telpiski strukturēta un virzošie spēki iedalīti divās grupās - ārējos un lokālos. Engures ekoreģions sadalīts septiņās zonās vai apakšreģionos ar izteiktām ģeoloģiskām un ģeogrāfiskām robežām. Katrai zonai raksturīgi specifiski virzošie spēki un slodzes kā arī specifiska ekosistēmu struktūra un biodaudzveidības elementi. Analizēti katra apakšreģiona galvenie virzošie spēki un slodzes trijos laika periodos: 19. gs. - 20 gs. sākums, padomju okupācijas periods (1940.-1991. g., periods pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Sniegti ekosistēmu stāvokļa un biodaudzveidības raksturojumi. Socioekonomiskās sistēmas aktīvā komponenta - cilvēka rīcības veido galvenokārt ekoreģionam ārējie faktori, tai skaitā vides likumdošana un finansu plūsmas zinātniskajiem pētījumiem un ekosistēmu apsaimniekošanai. Apskatīti divi alternatīvi Engures ekoreģiona attīstības scenāriji: 1 iedzīvotāju skaita samazināšanās un lauksaimniecības zemju aizaugšana; 2 lauksaimniecības, vietējās ražošanas uzņēmumu un būvniecības intensifikācija. Abos gadījumos ekosistēmu pašreizējais stāvoklis un sugu daudzveidības struktūra tiktu būtiski izmainīti. Reģiona ilgtspējīgu attīstību, saglabājot cilvēkam vēlamo ekosistēmu struktūru, iespējams nodrošināt, vienīgi ieviešot ekosistēmu apsaimniekošanas pasākumus, kas bāzēti uz