WorldWideScience

Sample records for radonovogo monitoringa vody

 1. GEODETSKE MERITVE IN ČASOVNO PLANIRANJE MONITORINGA PRI GRADNJI GARAŽNE HIŠE

  OpenAIRE

  Žižek, Marko

  2011-01-01

  Diplomska naloga pokriva problematiko geodetskih kontrolnih meritev (monitoringa) med gradnjo. Glavni cilj diplomske naloge je prikazati metode monitoringa in različne metode geodetskega merjenja. Podrobno sta opisani merski metodi niveliranja in tahimetrije, kot tudi instrumenti, ki jih uporabljamo. Predstavljena je metoda niveliranja na konkretnem primeru in sicer gra za objekt garažne hiše v centru mesta Maribor. V nalogi je tudi predstavljen terminski plan samih meritev. Plan je prikazan ...

 2. Elektrofotokatalytická dezinfekce vody

  OpenAIRE

  Štefancová, Eva

  2016-01-01

  V tejto práci bola overovaná elektrofotokatalytická dezinfekcia vody vložením napätia na elektródový systém. Pracovná elektróda bola pokrytá vrstvou oxidu titaničitého, ktorý vykazuje vhodné fotokatalytické vlastnosti. Na gramnegatívnej baktérií E. coli bol sledovaný dezinfekčný účinok za rôznych podmienok. Inaktivácia bakteriálnych buniek v skúmanom vodnom roztoku bola pozorovaná najskôr len za prítomnosti kyslíka, potom bolo pridané UV žiarenia s intenzitou 4 mW• m-2 alebo aplikované napäti...

 3. Vody i lesy Šumavy se zotavují

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kopáček, Jiří

  2018-01-01

  Roč. 97, č. 1 (2018), s. 52-54 ISSN 0042-4544 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : bark beetle infestation * soil * water * atmospheric deposition Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-1/vody-lesy-sumavy-se-zotavuji.html

 4. The 'Beograd na vodi' masterplan. Belgrade’s latest identity make over

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frank van der Hoeven

  2014-09-01

  Full Text Available Foreign investment by the United Arab Emirates in the 'Beograd na vodi' master plan sets the stage for the largest urban development in the Serbian capital since the planning of Novi Beograd. While the government embraces the plan as an instrument to spur economic growth in Serbia, critics are more cautious and warn for cliche corporate development.

 5. Felix Vodička: Úkoly literární historie a jejich zdroj

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubíček, Tomáš

  2010-01-01

  Roč. 92, 1/2 (2010), s. 85-94 ISSN 0862-8459. [100 let generace prvních žáků PLK. Praha, 09.02.2009-09.02.2009] R&D Projects: GA ČR GA405/07/0077 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : history of literature * Vodička, Felix * structuralism Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 6. Možnosti hygienického zabezpečení pitné vody

  OpenAIRE

  Šopíková, Lucie

  2012-01-01

  V první části práce bakalářské práce zpracovávám přehled všech možností dezinfekce pitné vody používaných v současnosti. V druhé části se zaměřuji na uvedení příkladů využití jednotlivých jmenovaných způsobů dezinfekce pitné vody, které je možno nalézt v praxi, tedy na provozovaných úpravnách vody. Závěr práce tvoří srovnání výhod a nevýhod jednotlivých metod dezinfekce. The first part my Graduate work contains an overview of all possible types of disinfection of drinking water used in the...

 7. Vodičkovy Počátky krásné prózy novočeské a evokační schopnosti literárního díla

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubínová, Marie

  2009-01-01

  Roč. 41, - (2009), s. 81-89 ISSN 0231-5904 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : structuralism * Vodička, Felix * Czech Modern prose Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 8. Determination of the tritium content in the reactor heavy water; Odredjivanje porasta kolicine tritijuma u reaktorskoj teskoj vodi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ribnikar, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-01-15

  Quantity of tritium was measured in the heavy water, in the heavy water vapour and radiolyzed deuterium from the helium cover gas of the RA reactor. It has been shown that isotopic equilibrium D{sub 2}O+DT{r_reversible}DTO+D{sub 2} exists and that it is catalyzed by irradiation. Small quantities of ammonium in the reactor cover gas are inhibiting the migration of tritium from the heavy water. Izmerena ja sadrzina tritijuma u tecnoj teskoj vodi, njenoj pari i radiolizovanom deuterijumu iz helijumske atmosfere reaktora RA. Pokazano je da postoji izotopska ravnoteza D{sub 2}O+DT{r_reversible}DTO+D{sub 2}, koja je katalizovana zracenjem. Male kolicine amonijaka reaktorske atmosfere deluju u smislu otezavanja migracije tritijuma iz teske vode (author)

 9. Felix Vodička v kontextu současné literární teorie a historie: recepce a revize

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2010-01-01

  Roč. 92, 1/2 (2010), s. 95-105 ISSN 0862-8459. [100 let generace prvních žáků PLK. Praha, 09.02.2009-09.02.2009] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : theory of literature * literary history * Vodička, Felix * structuralism * Prague School Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 10. Odstraňování železa a manganu z podzemních zdrojů vody

  OpenAIRE

  Lízalová, Zuzana

  2012-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou. Cílem práce je popsat současné možnosti odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou včetně uvedení přehledu konkrétních zařízení vodohospodářských firem používaných pro odželezování a odmanganování podzemní vody. The thesis deals with removal of iron and manganese from ground water in drinking water treatment. The aim of the thesis is to describe the possibilities...

 11. Sledování změn hodnot vybraných ukazatelů jakosti pitné vody během její dopravy a skladování

  OpenAIRE

  Vaňková, Jitka

  2008-01-01

  Teoretická část práce poskytuje informace o pitné vodě a požadavcích na její kvalitu, změnách jakosti vody při distribuci a akumulaci vody způsobené desinfekcí vody, dobíháním chemických procesů, korozí materiálů potrubí, tvorbou inkrustací a biofilmů, nitrifikací amoniakálního dusíku, sedimenty v potrubí, vyluhováním škodlivých látek do vody a možnostech omezení těchto změn. Pozornost byla věnována ukazatelům jakosti vody, jejichž přítomnost může indikovat změny ve vodovodní síti. V experime...

 12. Determination of the tritium content in the reactor heavy water, Phase II; Odredjivanje porasta kolicine tritijuma u reaktorskoj teskoj vodi, II faza

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ribnikar, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-07-15

  Measurement results of the {sup 3}H activity in non-irradiated water and after reactor operation are presented. Methods were developed for sampling and radiochemical water purification by ion exchange and multiple distillation. Methods for absolute measurement of soft beta radiation of tritium were established. Migration of tritium through the heavy water RA reactor system was monitored. Results were compared with other measured reactor parameters. Prikazani su rezultati merenja aktivnosti {sup 3}H u nezracenoj vodi i posle rada reaktora; razradjeni su metodi za uzimanje i radiohemijsko preciscavanje vode putem jonske izmene i visestepene destilacije; postavljeni metodi za apsolutno merenje mekog beta-zracenja tritijuma; pracene su migracije tritijuma kroz teskovodni sistem reaktora; takodje su interpretirani i poredjeni rezultati sa drugim merenim parametrima reaktora.

 13. Posouzení účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody

  OpenAIRE

  Konečný, Jiří

  2016-01-01

  Diplomová práce se v první kapitole zabývá různými vodárenskými procesy, kterými je možno odstranit sloučeniny kovů a polokovů z vody. Podstatná část je věnována filtračním materiálům, mezi něž se řadí v celku nový filtrační materiál DMI-65. Filtračnímu materiálu DMI-65 je věnována obsáhlá kapitola, která podrobně popisuje vlastnosti, charakter a použití v praxi. Další kapitola práce popisuje průběh poloprovozní zkoušky materiálu DMI-65 na úpravně vody v Ivančicích. Na závěr je popsána labora...

 14. Sledování účinnosti vybraných filtračních materiálů na odstraňování železa a manganu z vody

  OpenAIRE

  Ševčíková, Ilona

  2016-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu z vody. První část práce pojednává o formách výskytu železa a manganu ve vodách, vlivu železa a manganu na zdraví člověka, možnostech odstraňování železa a manganu z vody. Podrobněji je popsána kontaktní filtrace a materiály, které se ke kontaktnímu odželezování a odmanganování využívají. Ve druhé části práce je popsáno využívání filtračních materiálů Birm, Greensand a Semidol v praxi a popis experimentálního odstranění žel...

 15. The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions [Vliv vodiče na pohyb koně v kroku v opakovaných lekcích hipoterapie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tereza Dvořáková

  2009-09-01

  professionalism, fitness, motivation and performance. [VÝCHODISKA: Pohyb koně v kroku je prostředkem k léčebnému působení hipoterapie. Pohybové impulzy hřbetu koně jsou ovlivněny mechanikou pohybu končetin, morfologií, rychlostí kroku atd. Vzhledem k tomu, že pohyb koně je do určité míry determinován činností vodiče, je nezbytné posuzovat situaci ze systémového hlediska, kde v rámci systému dochází k interakci mezi dvěma (třemi, v případě sledování změn na těle jezdce biologickými subsystémy. CÍLE: Cílem práce bylo určit vliv vodiče na pohyb koně v kroku při opakovaných jednotkách hipoterapie. METODIKA: Pro hodnocení pohybu koně v kroku (vybrané body na končetinách a na hřbetu a jezdce (reakce na pohyb koně byla použita 3D videografická metoda. Studie byla provedena jako opakovaná měření (n = 6 pohybu koní (n = 2 a jezdců (n = 12 v průběhu pěti týdnů probíhající intervence formou hipoterapie (celkem 9 lekcí při vedení koní s využitím různých vodičů (n = 6. Data získaná ve všech lekcích při vedení různými vodiči byla pro každého koně porovnána použitím analýzy rozptylu (program STATISTICA v 6.0. Pro určení rozdílů mezi jednotlivými vodiči jsme použili LSD post hoc test. VÝSLEDKY: V rozsahu pohybu vybraných bodů na končetinách a na hřbetu koně existují významné diference při využití různých vodičů (p < 0,05, p < 0,01. Při vedení koně H1 se změny v kinematice končetin koně přenáší do pohybu hřbetu pouze v omezeném rozsahu. Pro koně H2 je rozsah diferencí v pohybu bodů na končetinách a na hřbetu koně podobný. Reakce zdravých jezdců na rozdíly v pohybu koní v horních úsecích páteře se při vedení různými vodiči vyznačuje pouze minimálními diferencemi. V oblasti bederní páteře je změna ve vertikálním posunu bodu L5 významná (p < 0,05. ZÁVĚRY: Vzhledem k množství faktorů, které mohou negativně působit na pohyb kon

 16. Application of tritiated water as a tracer for quantitative determination of water flow distribution in an oil-field; Emploi de l'eau tritiee comme indicateur pour l'etude quantitative de la repartition des eaux dans un champ petrolifere; Primenenie nasyshchennoj tritiem vody v kachestve mechenogo atoma dlya kolichestvennogo opredeleniya raspredeleniya potoka vody v neftyanom pole; Empleo del agua tritiada como trazador en la determinacion cuantitativa de la distribucion del flujo de agua en un campo petrolifero

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuyper, E; Hofstra, A [Koninklijke/Shell-Laboratorium, Amsterdam (Netherlands); Nauta, H [Koninklijke/Shell Exploratie-En Produktie-Laboratorium (Netherlands)

  1962-01-15

  yacimiento petrolifero, se inyecto agua tritiada en uno de los pozos y, seguidamente, se determino la cantidad de tritio presente en el agua extraida de los pozos circundantes. Como la radiactividad especifica del agua procedente de los pozos mas alejados parecia ser relativamente baja, debido en parte a la dilucion del agua tritiada por el agua presente en la formacion geologica, se aplicaron metodos de enriquecimiento con miras a aumentar la sensibilidad del recuento. Se estudiaron los tres metodos siguientes: intercambio con etanol, transformacion en tolueno y electrolisis. Este ultimo metodo resulto ser el mas util. El tritio se determino con un contador de centelleo liquido; la sustancia de centelleo, en la que se disolvio la muestra de agua, consistio en una mezcla de tolueno y etanol (2:1) adicionado de DPO y POPOP. (author) [Russian] Dlya togo, chtoby izuchit' techenie vody v podzemnom neftyanom rezervuare, byla pushchena nasyshchennaya tritiem voda v skvazhinu, i vposledstvii tritij byl obnaruzhen v vode, vzyatoj iz okruzhayushchikh kolodtsev. Poskol'ku udel'naya radioaktivnost' vody, vzyatoj iz bolee otdalennykh kolodtsev, yavlyaetsya, kak kazhetsya, dovol'no nizkoj, otchasti blagodarya razzhizheniyu nasyshchennoj tritiem vody, vodoj, nakhodyashchejsya v obrazovanii, byli ispol'zovany metody obogashcheniya dlya togo, chtoby uvelichit' raschetnuyu chuvstvitel'nost'. Byli izucheny tri metoda obogashcheniya: obmen s ehtanolom, konversiya v toluol i ehlektroliz. Poslednij metod okazalsya naibolee poleznym. Tritij byl obnaruzhen pri pomoshchi zhidkostnogo stsintillyatsionnogo schetchika; stsintillyatsionnyj material sostoyal iz smesi toluola s ehtanolom (2:1) s DPO i ROROR; voda byla rastvorena v ehtoj zhidkosti. Kratko rassmotreny nekotorye statisticheskie problemy v svyazi s minimal'no izmeryaemoj udel'noj aktivnost'yu i umen'sheniem fona. (author)

 17. Efficiency Analysis of Solar Facilities for Building Heating and Household Water Heating Under Conditions in the Czech Republic / Analýza Efektivity Solárnych Zariadení Pre Ohrev Úžitkovej Vody A Vykurovanie Budov V Podmienkach Českej Republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pivko Michal

  2012-10-01

  Full Text Available Štúdia v tomto článku sa zaoberá efektivitou solárnych zariadení pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov v Českej republike. Česká republika je situovaná v miernom podnebnom pásme, to by malo byť brané do úvahy pri inštalácii solárnych zariadení. Efektivita solárnych zariadení je hodnotená podľa energetických a ekonomických bilancií. Analyzované sú solárne zariadenia pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov. Hlavný problém súvisí s implementáciou solárnych zariadení a ich prevádzka v miernom podnebnom pásme so striedajúcimi sa horúcimi letami a chladnými zimami.

 18. Accounting Systems for Heavy Water and Fissionable Materials; Comptabilite de l'Eau Lourde et des Matieres Fissiles; Sistema ucheta tyazheloj vody i delyashchikhsya materialov; Sistemas de Contabilidad para el Agua Pesada y los Materiales Fisionables

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fletcher, G. W.; Reid, H. B.; Jenkinson, W. G. [Atomic Energy of Canada Ltd., Chalk River, ON (Canada)

  1966-02-15

  grandes rasgos los procedimientos basicos para el registro de las transferencias de materiales entre las unidades, el intercambio de formularios dentro de cada unidad, las perdidas y ganancias y las evacuaciones. Se explica tambien como estos datos pasan a fichas IBM, su sistematizacion en una calculadora IBM 1401, y la preparacion de los informes que se someteran a la aprobacion de las autoridades administrativas. El sistema de contabilidad para el agua pesada esta basado en esos mismos principios. En el libro mayor se inscriben las libras de D{sub 2}O asignadas a cada una de las quince unidades contables. Los autores describen tambien sucintamente los metodos basicos de registro y la forma en que se emplea la computadora. (author) [Russian] Daetsja opisanie procedury ucheta i sostavlenija otchetnosti kompaniej ''Atomik jenerdzhi of Kanada, limited'' v celjah kontrolja za postavkami tjazheloj vody i zapasami deljashhihsja materialov. Odnovremenno opisyvajutsja objazannosti i otvetstvennost' lic, osushhestvljajushhih jetu proceduru.Ocenivaetsja priemlemost' procedury dlja bystro razvivajushhihsja issledovatel'skih i jenergeticheskih programm. V chastnosti, ocenivaetsja ispol'zovanie jelektronnyh mashin dlja obrabotki dannyh. Za obespechenie tochnoj sistemy ucheta, otchetnosti i kontrolja za jadernymi materialami otvechaet special'nyj komitet. Otdelenie planirovanija proizvodstva i kontrolja v Otdele operacij jadernoj laboratorii v Chok-Rivere neset otvetstvennost' pered komitetom za vedenie ucheta i za provedenie rabot v sootvetstvii s prinjatoj sistemoj. V doklade detal'no izlagajutsja svjazannye s jetim objazannosti. Imejutsja sekcii ucheta jadernyh materialov, pjatnadcat' iz nih raspolagajutsja v otdelah kompanii ''Atomik jenerdzhi of Kanada'', a ostal'nye v issledovatel'skih i promyshlennyh organizacijah Kanady. Jetimi podrazdelenijami rukovodit Otdelenie planirovanija proizvodstva i kontrolja. Na kazhduju sekciju zavedeno kontrol'noe dos'e: sekcii nesut

 19. Electrodes for 24 hours pH monitoring--a comparative study.

  OpenAIRE

  McLauchlan, G; Rawlings, J M; Lucas, M L; McCloy, R F; Crean, G P; McColl, K E

  1987-01-01

  Three pH electrodes in clinical use were examined--(1) antimony electrode with remote reference electrode (Synectics 0011), (2) glass electrode with remote reference electrode (Microelectrodes Inc. MI 506) and (3) combined glass electrode with integral reference electrode (Radiometer GK2801C). In vitro studies showed that both glass electrodes were similar and superior to the antimony electrode with respect to response time, drift, and sensitivity. The effect of the siting of the reference el...

 20. Continuous glucose monitoring--a study of the Enlite sensor during hypo- and hyperbaric conditions.

  Science.gov (United States)

  Adolfsson, Peter; Örnhagen, Hans; Eriksson, Bengt M; Cooper, Ken; Jendle, Johan

  2012-06-01

  The performance and accuracy of the Enlite(™) (Medtronic, Inc., Northridge, CA) sensor may be affected by microbubble formation at the electrode surface during hypo- and hyperbaric conditions. The effects of acute pressure changes and of prewetting of sensors were investigated. On Day 1, 24 sensors were inserted on the right side of the abdomen and back in one healthy individual; 12 were prewetted with saline solution, and 12 were inserted dry. On Day 2, this procedure was repeated on the left side. All sensors were attached to an iPro continuous glucose monitoring (CGM) recorder. Hypobaric and hyperbaric tests were conducted in a pressure chamber, with each test lasting 105 min. Plasma glucose values were obtained at 5-min intervals with a HemoCue(®) (Ängelholm, Sweden) model 201 glucose analyzer for comparison with sensor glucose values. Ninety percent of the CGM systems operated during the tests. The mean absolute relative difference was lower during hyperbaric than hypobaric conditions (6.7% vs. 14.9%, Phypobaric but not during hyperbaric conditions. Clarke Error Grid Analysis showed that 100% of the values were found in the A+B region. No differences were found between prewetted and dry sensors. The Enlite sensor performed adequately during acute pressure changes and was more accurate during hyperbaric than hypobaric conditions. Prewetting the sensors did not improve accuracy. Further studies on type 1 diabetes subjects are needed under various pressure conditions.

 1. Nanovlákenné struktury pro filtraci vody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lev, J.; Holba, Marek; Kimmer, D.; Došek, M.; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl

  2013-01-01

  Roč. 63, č. 12 (2013), s. 409-413 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA TA ČR TA01010356 Institutional support: RVO:67985939 Keywords : electrospinning * nanofibres * filtration Subject RIV: EF - Botanics

 2. Structure and organization of radiation monitoring at the territory of Ukraine.; Struktura i organizatsiya radiatsionnogo monitoringa na territorii Ukrainy.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vasil` chenko, V V; Vit` ko, V I; Kovalenko, G D; Rudya, K G

  1997-12-31

  Radiation situation in Ukraine is discussed and a possible solution of the radiation monitoring problem is presented. Main reasons for creation of an automatized monitoring system, analysis of existing analogous systems in Western Europe, structure and main aims of the planned system are given. 9 refs., 6 figs.

 3. Nuclear Calculations of Light-Water Moderated Reactors and Experimental Correlations; Calculs de Riacteurs Ralentis a l'Eau Ordinaire et Comparaison avec les Risultats Expirimentaux; Raschet reaktorov s zamedlitelem iz obychnoj vody i sravnenie s ehksperimental'nymi rezul'tatami; Calculos Nucleares de Reactores Moderados por Agua Ligera y Correlacion Experimental

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Solanilla, R. [Comision Nacional de Energia Atomica, Buenos Aires (Argentina)

  1964-02-15

  efecto 'Daneoff' . La La correlacion con los resultados experimentales disponibles, que comprenden un vasto campo de moderacion, composicion de materiales y geometria, realizada, a traves de la comparacion con algunos de los. principales parametros de un reticulado y/o de la multiplication efectiva, muestra resultados satisfactorios, consiguiendose dispersiones entre reactividad calculada y experimental que en general no superan el 2%. (author) [Russian] S pomoshh'ju teorii dvuh grupp, izmenennoj s uchetom nadteplovyh delenij, byla proanalizirovana serija kriticheskih sborok s otrazha- telem i zamedlitelem iz obychnoj vody. Otlichie sostojalo v stepeni obogashhenija uranom-235. Jeffektivnye sechenija teplovoj gruppy te zhe, chto i v tablicah Amstera dlja vodorodnyh smesej pri razlichnyh temperaturah, a takzhe dlja razlichnyh koncentracij urana-235 i poglo- titelej v 1/v. Vozdejstvie geterogennosti jeffektivnyh sechenij bylo opredeleno pribli- zitel'no putem izmenenija koncentracii poglotitelja s pomoshh'ju prostranstvennyh otklonenij teplovogo potoka v kamere. S primeneniem formuly Amuajjalja-Benoista byl rasschitan kojefficient proigrysha. Po sushhestvu kojefficient termodiffuzii vtroe men'she makrosko- picheskogo jeffektivnogo sechenija perenosa, kotoryj byl gomogenizirovan po vsej kamere. V sootvetstvii s sistemoj Ombrellaro byli rasschitany parametry gruppy bystryh chastic po trem diffuzionnym gruppam bystryh chastic (ot 10 do 0,821 Mjev; ot 0,821 Mjev do 5,5 kjev; ot 5,5 kjev do 0,625 jev) vmeste s mikroskopicheskimi jeffektivnymi sechenijami, prime- nimymi dlja kazhdoj gruppy. Opredelenie, kotoroe dajot Ombrellaro dlja nejtronnyh para- metrov treh grupp bystryh chastic v zavisimosti ot ustanovlennyh jeffektivnyh sechenij, bylo izmeneno dlja tret'ej gruppy v sootvetstvii s rezul'tatami obrabotki jeffektivnogo rezonansnogo pogloshhenija urana-238. Jeto predlozhennoe Nikom opredelenie bylo osnovano na raschete jeffektivnogo rezonansnogo integrala. Jeffektivnyj

 4. A Low-Background Liquid-Scintlllation Counter for the Assay of Low-Specific Activity Tritiated Water; Compteur a scintillations a liquides, a faible mouvement propre, pour le dosage d'eau tritiee en faible activite specifique; ZHidkostnyj stsintillyatsionnyi schetchik s nizkim fonom dlya analiza nasyshchennoj tritiem vody s nizkoj udel'noj aktivnost'yu; Contador de centelleador liquido de reducida actividad de fondo para el analisis de agua pritiada de baja actividad especifica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boyce, I S; Cameron, J F [Wantage Research Laboratory, Wantage (United Kingdom)

  1962-01-15

  emana del fotocatodo del fotomultiplicador. Utilizando dos fotomultiplicadores con fotocatodos de pyrex en contacto, encerrados en un blindaje de hierro de 20 cm de espesor, hicieron experimentos para determinar la importancia relativa de las siguientes posibles causas de la actividad de fondo: a) Ionizacion y excitacion del gas residual y de las superficies del dinodo semiconductor, especialmente en las regiones en que la densidad de corriente es maxima; b) Formacion de chispas, electroluminiscencia y emision de campo; c) Realimentacion de iones positivos al fotocatodo, que provoca una emision de electrones, secundarios ; d) Funcionamiento de la propia ventana fotocatodica en caracter de ''fosforo'' para la radiacion cosmica, las particulas del {sup 40}K o las radiaciones de los productos de filiacion del uranio. Los autores comprobaron que, en particular, el factor c) interviene en una proporcion mucho menor que lo que se habia supuesto. Estudiaron metodos para reducir a un minimo estos efectos, incluyendo el uso de fotocatodos de cuarzo y fotomultiplicadores especiales. Con el dispositivo disenado por los autores, la minima actividad especifica detectable, con un tiempo de recuento de 30 min, asciende a 6 x 10{sup 7}{mu}c/ml. (author) [Russian] Pri schege zhidkostnykh stsintillyatsij nasytsennoj tritiem vody schetchiki s odnim fotoumnozhitelem i sistemy sovpadenij dayut pokazaniya sravnitel'noj chuvstvitel'nosti. Dlya issledovaniya scheta izlucheniya maloj intensivnosti byla primenena sistema sovpadenij dlya togo, chtoby izbezhat' neopredelennosti v fone, vyzyvaemom izmeneniemi odnogo fotona v rezul'tate fosforestsentsii i khimicheskoj lyuminestsentsii v rastvore. Bylo obnaruzheno, chto vozniknovenie fona v ehtoj sisteme ob{sup y}asnyaetsya glavnym obrazom dejstviem sveta, iskhodyashchego iz fotokatoda fotoumnozhitelya. Byli provedeny ksperimenty s primeneniem dvukh fotoumnozhitelej s fotokatodami Pireks v kontakte s zheleznym ehkranom tolshchinoj v 8 dyujmov dlv

 5. Metody měření rychlosti infiltrace vody do půdy

  OpenAIRE

  PIVOŇKA, Jiří

  2013-01-01

  This thesis deals with field measurements of steady infiltration rate in the Kopaninský stream catchment. Single-ring infiltrometer and compact pressure infiltrometer were used for measurement. 30 infiltration tests were made in the catchment in July and August 2012. Infiltration rate was measured on grassland and arable land. Both methods showed, that steady infiltration rate is approximately the same on grassland and arable land. Further the most common methods of infiltration measurements ...

 6. Úprava vody s obsahem huminových látek

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pivokonský, Martin; Pivokonská, Lenka; Bubáková, Petra; Janda, V.

  2010-01-01

  Roč. 104, č. 11 (2010), s. 1015-1022 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA AV ČR IAA200600902 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510 Keywords : coagulation * aggregation * water treatment * natural organic matter * humic matter Subject RIV: BK - Fluid Dynamics Impact factor: 0.620, year: 2010 http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010_11_1015-1022.pdf

 7. Odstraňování herbicidu atrazinu z povrchové vody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krýsová, Hana; Krýsa, J.; Hubáčková, J.; Tříska, Jan; Jirkovský, Jaromír

  2005-01-01

  Roč. 99, č. 3 (2005), s. 179-184 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MPO FD-K3/086 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z60870520 Keywords : atrazine * coagulation * photocatalysis * TiO2 Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 0.445, year: 2005

 8. OBSAH KAPALNÉ VODY V MLZE NA MILEŠOVCE V LETECH 2003–2005

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fišák, Jaroslav

  2007-01-01

  Roč. 60, č. 1 (2007), s. 27-29 ISSN 0026-1173 R&D Projects: GA AV ČR IAA3042301; GA AV ČR 1QS200420562 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30420517 Keywords : visibility * meteorological observatory Milešovka * liquid water content in fog Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

 9. vody prostituce v Jihočeském kraji

  OpenAIRE

  DOSCHKO, Václav

  2008-01-01

  The Bachelor's thesis deals with prostitution issues in the South Bohemian region and its development through the secondary and content analysis of data gained from the Czech Republic police, from the Management of South Bohemia. The prostitution accompanies the humankind the all time of its being. It is possible to define it in this way: Everybody who has sex or carries out an activity for purpose of sexual satisfaction for a consideration or in order to gain certain advantage or interest, w...

 10. Uudses simulatsioonikeskuses matkiti suurõnnetust haiglas / Raul Vatsa, Janno Soidla, Tambet Vodi

  Index Scriptorium Estoniae

  Vatsa, Raul

  2007-01-01

  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse uues simulatsioonikeskuses toimunud evakuatsiooniõppusest A.P.P.I., mille virtuaalne toimumiskoht oli Tartu Ülikooli Kliinikumi üks ravikorpustest. Simulatsioonikeskuses kasutatakse USA päritolu staabisimulatsiooni JCATS (Joint Conflict And Tactical Simulation)

 11. Závislost koncentrací polutantů ve vzorcích mlžné vody na vodním obsahu a celkovém povrchu kapiček vody v mlze

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fišák, Jaroslav; Weignerová, Veronika

  2004-01-01

  Roč. 57, - (2004), s. 11-14 ISSN 0026-1173 R&D Projects: GA AV ČR IAA3042301 Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911 Keywords : pollutant concentrations * fog /cloud water * liquid water content Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

 12. Proces vysokorychlostního čiření - moderní technologie úpravy vody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pivokonský, Martin; Polášek, Pavel; Knesl, Bohuslav

  2009-01-01

  Roč. 18, č. 2 (2009), s. 8-10 ISSN 1210-7409 R&D Projects: GA ČR GA103/07/1016 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510 Keywords : agitation * aggregation * high rate clarification * velocity gradient * water treatment Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

 13. Teologické důvody charitativní činnosti církve

  OpenAIRE

  Daly, Jana

  2009-01-01

  The theological reasons for The Church's charity The Roman Catholic Church has three major missions - liturgy, evangelization and deacony. Charity had been given an organised structure in the first century A.D when the apostels chose seven men, the deacons, and so established it indefinitely in church life. The goal of this thesis was to find the origins of the third church mission, charity. The first written part describes charity from its historical point of view. It also introduces several...

 14. Individualizacija izobraževanja vodi v mentorsko gibanje Znaš, nauči drugega

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Krajnc

  2012-05-01

  Full Text Available Z razvojem vseživljenjskega izobraževanja se učenje vedno bolj individualizira. Obseg skupinskega izobraževanja (tečaji, seminarji se zmanjšuje, individualno, samostojno izobraževanje s podporo mentorja nenehno narašča. Značilnost informacijske družbe ali družbe znanja je, da imajo ljudje od zaznave potrebe po znanju do trenutka, ko bi to morali že obvladati, na razpolago zelo malo časa. Iščejo najbolj racionalno pot učenja, tako da je pri- lagojena njim osebno. Nova družba potrebuje unikatnega človeka, ker s tem povečuje osebno konkurenčnost. Že več desetletij smo priče novim pojavom izobraževanja tudi v Sloveniji. Ljudje se ne zanesejo več samo na poklic, kompetentnost si izgradijo še v drugih izobraževanjih (vzporedni študij, specializacije v drugi stroki, izkušnje, dopolnilno izobraževanje in vse skrbno shranijo v portfelj. Neformalno mentorstvo in učenje v parih smo na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje promovirali prek gibanja »Znaš, nauči drugega« od leta 2009 dalje. Neformalni mentorji ponudijo svoje znanje iz računalništva še drugemu. Steče učenje v parih mentor-učenec o elektronski pošti, uporabi skypa, facebooka, interneta, urejanju in pisanju tekstov, digitalni fotografiji itd. Mentor se vživlja in prilagaja učencu. Če učenec želi, da se uči doma na svojem računalniku, ker ga bolje pozna in je napredovanje v znanju tako najhitrejše, imamo patronažno izobraže- vanje. Podjetje ST Slovenija podpira gibanje »Znaš, nauči drugega« in ga širi v podjetja: Each one teach one. Mentorstvo je vedno pogostejša oblika individualnega izobraževanja. Razlike so med formalnim in neformalnim mentorstvom. Prvo daje poudarek pridobivanju znanja, mentor je uradno določen, drugo omogoča tudi osebnostni razvoj: odpravo strahov, večjo samozavest, nove načrte. Učenec in mentor se morata osebnostno ujeti. Neformalnega mentorja si učenec navadno poišče sam. Ni za vsakega učenca primeren isti mentor. Pri mentorju učenci cenijo: prijaznost, iskrenost, zaupanje, da zna poslušati, svetovati na eni strani in znanje, strokovnost na drugi strani.

 15. vody vzniku a systém provozování vybraných lanových center v ČR

  OpenAIRE

  Kreutz, Petr

  2011-01-01

  Title: The reasons for building and operation system of selected rope courses centers in Czech republic. Objectives: Objective of this thesis is looking for main motivation for building rope courses centers in our country, which groups of people attending them mostly, how the price was set or how often new obstacles are building there. Methods: All data in this thesis were collected by questionnaire and telefonic interview with operators of rope courses centres. Results: Most of operators, wh...

 16. Přirozená retence vody v krajině versus výstavba retenčních nádrží

  OpenAIRE

  SEDLÁČEK, Jan

  2017-01-01

  This work is focused on natural water retention in landscape. There are described basic principles of water behaviour in soil, comparing of water retention in different types of land-use and anthropogenic influences including flood-protection and land-use changes. In the practicle part, there is described an experiment which focuses on comparing of retention potential of land-use changes in catchment of water dam Orlík with retention capacity of the dam. This work includes GIS analysis which ...

 17. Vliv preferenčního proudění na pohyb vody a transport kadmia v půdě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lichner, Ľ.; Čipáková, A.; Vogel, T.; Dušek, J.; Tesař, Miroslav

  2011-01-01

  Roč. 61, č. 4 (2011), s. 138-141 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA ČR GA526/08/1016 Grant - others:SAV(SK) VEGA 2/0170/09; APVV(XE) SK-CZ-0066-07/MEB 0808114; Bilaterální projekt(SK) SK-CZ 185/099 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510 Keywords : soil * infiltration * preferential flow * particle facilitated transport of cadmium * water repellency Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

 18. Rámcová směrnice vodní politiky EU a kvalita vody v nádržích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hejzlar, Josef

  2006-01-01

  Roč. 56, č. 6 (2006), s. 190-193 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504 Grant - others:MSM(CZ) 6007665801 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517 Keywords : European Water Framework Directive * aquatic ecosystem * reservoir management * macrophytes * phytoplankton * fish * eutrophication Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality

 19. VÝDEJ VODY SMRKOVÝM POROSTEM BĚHEM EXTRÉMNÍCH VLHKOSTNÍCH POMĚRŮ

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valouch, Ludvík; Tomášková, Ivana; Pokorný, Radek

  2008-01-01

  Roč. 1, č. 2 (2008), s. 191-198 ISSN 1803-2451 R&D Projects: GA MŠk 2B06068; GA MŠk 1P05OC027 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : eddy-covariance * evapotranspiration * sap flow * vapour pressure deficit Subject RIV: GK - Forest ry

 20. Vliv přikrmování tržního kapra obilnými krmivy na kvalitu vody

  OpenAIRE

  STROUHAL, Jiří

  2015-01-01

  The purpose of this thesis was monitoring the impact of supplementary feeding to selected parameters of water quality (temperature, oxygen, pH, alkalinity, conductivity, turbidity, total suspended solids, chlorophyll a, CODCr, BOD5, TP, P PO43-, TN, N NH4+, N NO3). This experiment took place in storage ponds in Třeboň for 120 days. For the supplementary feeding were used nonmodified wheat, thermally wheat and thermally and pressed wheat. There were chosen 2 storage ponds for every group. Fish...

 1. Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Buchtele, Josef; Tesař, Miroslav

  2013-01-01

  Roč. 63, č. 8 (2013), s. 256-261 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA ČR GA205/09/1918; GA MŽP SP/1A6/151/07 Institutional support: RVO:67985874 Keywords : vegetation change * land use * rainfall-runoff simulation * evapotranspiration demand * components of evapotranspiration Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

 2. Vliv aminokyselin produkovaných fytoplanktonem na úpravu vody a jejich adsorpce na aktivním uhlí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čermáková, Lenka; Pivokonská, Lenka; Kopecká, Ivana; Pivokonský, Martin; Janda, V.

  2016-01-01

  Roč. 110, č. 6 (2016), s. 418-423 ISSN 0009-2770 Institutional support: RVO:67985874 Keywords : activated carbon * adsorption * algal organic matter * amino acids Subject RIV: BK - Fluid Dynamics Impact factor: 0.387, year: 2016 http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2016_06_418-423.pdf

 3. Stromatakty ve sklenici vody: Experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hladil, Jindřich

  2005-01-01

  Roč. 84, č. 7 (2005), s. 388-394 ISSN 0042-4544 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA3013406 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516 Keywords : experimental sedimentology * carbonates * stromatactis Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

 4. Vliv vody stékající po povrchu pískovců na mikroreliéf pískovcových skalních útvarů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mikuláš, Radek; Adamovič, Jiří; Cílek, Václav

  2011-01-01

  Roč. 2010, - (2011), s. 31-35 ISSN 0514-8057 R&D Projects: GA AV ČR IAA300130806 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516 Keywords : sandstones * microrelief * alveolar weathering * salt erosion * Bohemian Cretaceous Basin * Zion National park Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-7.pdf

 5. Vliv hospodaření na vegetaci a toky energie, vody a látek v malých povodí na Šumavě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Procházka, J.; Hakrová, P.; Pokorný, Jan; Pecharová, E.; Hezina, T.; Wotavová, K.; Šíma, M.; Pechar, Libor

  2001-01-01

  Roč. 6, - (2001), s. 199-224 ISSN 1211-7420 R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114; GA MŠk VS96072; GA MŠk OC 844.20 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : landscape efficiency * management * matter losses * satelite images * solar energy dissipation Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 6. Dekontaminace podzemní vody obsahující terc-butylmethyleter a aromatické uhlovodíky fotolýzou peroxidu vodíku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šabata, Stanislav; Lehnert, Radek; Karban, Jindřich; Hetflejš, Jiří; Kuncová, Gabriela

  2008-01-01

  Roč. 102, č. 12 (2008), s. 1115-1120 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/05/2637; GA AV ČR IAA400720703 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : terc-butylmethylether * photolysis of H2O2 * decontamination of ground water Subject RIV: CC - Organic Chemistry Impact factor: 0.593, year: 2008

 7. Elektrické výboje ve vodě a jejich využití k čištění vody a v medicíně

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lukeš, Petr; Šunka, Pavel; Člupek, Martin; Babický, Václav; Hoffer, Petr; Šimek, Milan; Stelmashuk, Vitaliy

  2009-01-01

  Roč. 59, č. 4 (2009), s. 202-206 ISSN 0009-0700 R&D Projects: GA AV ČR IAAX00430802; GA ČR GA202/09/1151 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : non-thermal plasma * electrical discharge * water treatment * biomedicine Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 8. Pokroky v syntéze molekulárních vodičů na bázi helicenových konjugátů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Rybáček, Jiří; Stará, Irena G.; Starý, Ivo

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 11 (2007), s. 969 ISSN 0009-2770. [Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii /42./. 16.11.2007-18.11.2007, Liblice] R&D Projects: GA MŠk LC512; GA ČR GA203/06/1792 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : helicenes * cyclotrimerisation * alkynes * Sonogashira reaction * molecular wires Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 9. Morfologické indikátory výstupného prúdenia vody vo vzťahu ku genéze Jasovskej jaskyne

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bella, P.; Bosák, Pavel; Zacharov, M.

  2012-01-01

  Roč. 50, č. 2 (2012), s. 135-147 ISSN 0560-3137 R&D Projects: GA AV ČR IAA300130701 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516 Institutional support: RVO:67985831 Keywords : karst geomorphology * ascending speleogenesis * marginal fault * phreatic and epiphereatic cave morphology * Western Carpathias Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

 10. Izotopová frakcionace vody v systému půda-rostlina-atmosféra a její využití ve fyziologii a ekologii rostlin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šantrůček, Jiří

  2007-01-01

  Roč. 7, č. 2 (2007), s. 24 [Konference experimentální biologie rostlin, 11. dny fyziologie rostlin. 09.07.2007-12.07.2007, Olomouc] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA601410505 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50510513 Keywords : plant physiology * Isotope fractionation Subject RIV: ED - Physiology

 11. Efektivita využití vody porostu smrku ztepilého s různou hustotou v průběhu vegetační sezóny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Klimánková, Zdeňka; Pokorný, Radek

  2004-01-01

  Roč. 17, č. 2004 (2004), s. 39-44. ISBN 80-7157-297-7 R&D Projects: GA ČR GD526/03/H036; GA AV ČR IBS6087005 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904 Keywords : water use efficiency * sap flow * biomass increment Subject RIV: GK - Forestry

 12. Bibliography of Soviet Laser Developments, Number 88, March - April 1987.

  Science.gov (United States)

  1988-03-03

  der Physik (Leipzig) ATPLB Acta physica polonica . Series A AVMEB Avtometriya (CTC) BIPED Buletinul Institutului politehnic Gheorghe Gheorghiu-Dej...Problemy fonovogo monitoringa sostoyaniya prirodnoy sredy (abornik, Leningrad) PRTEA Pribory i tekhnika eksperimenta (CTC) PSSAB Physica status solidi (A...Applied Research (GDR) PSSBB Physica status solidi (B). Basic Research (GDR) PZTFD Zhurnal tekhnicheskoy fiziki. Pis’ma (CTC) RAELA Radiotekhnika i

 13. Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Soukup, J.; Bruthans, J.; Světlík, D.; Schweigstillová, Jana; Smutek, D.

  2013-01-01

  Roč. 46, Prosinec (2013), s. 296-304 ISSN 0514-8057 R&D Projects: GA ČR GA13-28040S Institutional support: RVO:67985891 Keywords : sandstone * conduit * erosion * piping Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2012/Zpravy_2012-60.pdf

 14. Effect of electrolyte sorbed by nonion-exchange mechanism on the state and diffusive mobility of water and alkali metal ions in perfluorinated sulfocationic membranes from NMR data. Vliyanie neionoobmenno sorbirovannogo ehlektrorlita na sostoyanie i diffuzionnuyu podvizhnost' vody i ionov shchelochnykh metallov v perftorirovannykh sul'fokationitovykh membranakh po dannym YaMR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Volkov, V I; Sidorenkova, E A; Korochkova, S A; Novikov, N A; Sokol' skaya, I B; Timashev, S F [Nauchno-Issledovatel' skij Fiziko-Khimicheskij Inst., Moscow (Russian Federation)

  1994-03-01

  On the basis of data of high-resolution NMR on [sup 1]H nuclei of water, [sup 23]Na and [sup 133]Cs, of counterions Na[sup +] and Ca[sup +] the influence of nonionexchange sorved alkalis and metal chlorides on the state and diffusive mobility of the counterions was studied. It is shown that the type of co-ion can affect considerably the translational diffusion of metal ions.

 15. Protists from caves: preliminary data on populations of the "Covolo della guerra", Berici hills (Vicenza, Italy): Jamski enoceličarji: predhodne razsikave o njihovih populacijah v kraški jami "Covolo della guerra" v hribovju Berici (Vicenza, Italija):

  OpenAIRE

  Coppellotti Krupa, Olimpia; Guidolin, Laura

  1999-01-01

  Posledica povečanega zanimanja za speleologijo je nekaj prav presenetljivih odkritij iz obdobja zadnjih nekaj let v italijanskih jamah. Toda na podlagi zbranega favnističnega gradiva so bila do danes posebno raziskane le nekatere taksonomske skupine, na primer Insecta, Chilopoda, Gastropoda in Chiroptera. Zaradi pomena organizmov, ki živijo v skoraj vseh ekosistemih, se je zdelo še posebno zanimivo raziskati, kot preproste modele za sistem njihovega spremljanja (monitoringa), populacije enoce...

 16. Modified Zeolites in Ground Water Treatment/ Modifikované Zeolity V Úprave Podzemných Vôd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barloková Danka

  2015-03-01

  Full Text Available Článok prezentuje výsledky technologických skúšok vykonaných v UV Kúty. Cieľom tejto práce bolo porovnať modifikované (povrchovo upravené zeolity známe ako klinoptilolit (veľké nálezisko klinoptilolitu bolo objavené na Východnom Slovensku v 1980-tych rokoch s dovážaným povrchovo upraveným zeolitom z náleziska v Maďarsku. Klinopur-Mn a Klinomangan boli použité pre odstraňovanie železa a mangánu z podzemnej vody na dosiahnutie limitných hodnôt pre pitnú vodu podľa Nariadenia vlády č. 496/2010 Z.z. Sledované materiály vykazovali rôznu účinnosť odstraňovania mangánu z vody, na účinnosť odstraňovania mala významný vplyv kvalita upravovanej vody (obsah kyslíka, hodnota pH. V prípade odstraňovania železa z vody kvalita surovej vody nie je limitujúcim faktorom, obidva materiály odstraňovali železo z vody pod limitnú hodnotu (0,2 mg.l-1.

 17. "Ze své výminkářské lavičky potřebuju vědět, která bije": s Jaroslavou Janáčkovou o dětství v Havlíčkově Borové, o Felixi Vodičkovi a Boženě Němcové, o četbě a čítankách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janáčková, J.; Iwashita, Daniela (ed.)

  2014-01-01

  Roč. 25, č. 3 (2014), s. 59-86 ISSN 0862-6928 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : literary scholar * Czech literature * Czech studies * Janáčková, Jaroslava Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 18. Pojęcie „świata” w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2015-01-01

  Roč. 30, č. 1 (2015), s. 107-123 ISSN 1508-6305 R&D Projects: GA AV ČR KJB9056305 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : The Prague School * Doležel, Lubomír * Vodička, Felix * literary theory Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 19. Podoby a proměny strukturální tematiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2009-01-01

  Roč. 41, - (2009), s. 41-54 ISSN 0231-5904 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : structuralism * Vodička, Felix * thematics * Propp, Vladimir Jakovlevič * Lévi-Strauss, Claude * Doležel, Lubomír * Mukařovský, Jan Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 20. Računalnik, mobitel, televizija, dejavnik tveganja v zdravju otroka

  OpenAIRE

  Kolednik, Tina

  2012-01-01

  Teoretična izhodišča: Računalnik, mobitel in televizija so danes prisotni na vsakem koraku. Otroci in mladostniki jim posvečajo preveč časa, kar vodi do zasvojenosti, slabih socialnih stikov, zdravstvenih težav in opuščanja ostalih pomembnejših aktivnostih kot sta šola in šport. Zaradi manjšega gibanja se pojavljajo težave s prekomerno telesno težo kar vodi do debelosti. Sevanje mobilnih telefonov je prav tako nevarno, sploh med klicanjem, saj takrat sevajo z največjo močjo.

 1. Riziková analýza vodovodu obecního typu

  OpenAIRE

  Potyšová, Petra

  2012-01-01

  Cílem diplomové práce bylo analyzovat vodovodní síť v obci Klobouky u Brna pomocí softwarové aplikace WaterRisk za použití jednoduché a komplexní metodiky. Na vodovodní síti bylo provedeno měření zákalu jako praktická podpora nežádoucích stavů. Rovněž byl proveden podrobný průzkum obce Klobouky u Brna. Přidanou hodnotou diplomové práce byla konzultace s provozním technikem ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. o zdroji vody a úpravně vody, ze které se voda přebírá pro obec Klobou...

 2. PRODUKCIJA DOKUMENTARNIH FILMOV O ŽIVALIH

  OpenAIRE

  Vrabec, Petra

  2016-01-01

  Diplomsko delo opisuje produkcijo dokumentarnega filma o živalih in bralca vodi skozi potek produkcijskega procesa. Z diplomskim delom želimo ugotoviti standarde za doseganje visokokakovostnih dokumentarnih filmih o živalih. Lotili smo se pregleda predprodukcijskega procesa, elementov, vključenih v fazo planiranja, in kaj je pri tem potrebno upoštevati. Pogledali smo produkcijske pristope in opremo ter situacije, v katerih se uporablja. Prikazujemo, kaj je pomembno v zaključni fazi postproduk...

 3. Učna pogodba - novo orodje v izobraževanju odraslih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danijela Brečko

  2003-12-01

  Full Text Available Ucne sposobnosti posameznikov, organizacj in druzbe postajajo daleč najpomembnejsi dejavnik konkurencne prednosti - na osebni, organizacijski in druzbeni ravni. Osebna pricakovanja "delavcev znanja" na eni strani in potrebe organizacije na drugi strani pa vse bolj postajajo predmet pogajanj in temelj "psiholoske" pogodbe. Ucna pogodba je torej rezultat pogajanj med posameznikom in organizacijo o izpolnjevanju ucnih ciljev. Posameznik sodeluje pri dolocanju ucnih ciljev, virov in strategij, vodi ucni oziroma izobrazevalni proces in samostojno razpolaga z dodeljenimi financnimi sredstvi.

 4. Vseživljenjsko svetovanje. Življenjska zgodba in njen pomen v svetovanju odraslim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2003-12-01

  Full Text Available Avtorica preucuje cas postmoderne, ko se nekdanja druzbena struktura preobrazi in drobi na manjse koscke, ko se paradigmna druzbenih sprememb siri. v tem casu srno prica vecanju praznega, vmesnega prostora. To nas vodi v negotovost, taka da potrebujemo vse vee svetovanja. Posledicno nastajajo tudi novi svetovalni poklici ali pa nekateri stari poklici dobivajo nove svetovalne razseznosti. Pri tern avtorica poudari, da je svetovanje potrebno skozi celo življenje in na vseh zivljenjskih podrocjih.

 5. Environmental restoration in regions of uranium mining and milling in Ukraine: Progress, problems and perspectives

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rudy, C.

  1997-01-01

  Uranium exploration activities in Ukraine were initiated in 1946. So far 21 uranium reserves have been identified in the Southern regions of Ukraine. Industrial scale mining has been undertaken in two main areas -ZhovtiVody (Dnipropetrovsk region) and more recently - near the city of Kirovograd. Uranium milling capabilities were created in ZhovtiVody and Dniprodzerzhinsk. At Dniprodzerzhinsk Prydniprovsky Chemical Plant uranium milling started in the late 40's, initially using ores from the countries of Central Europe. Lack of relevant environmental standards and appropriate technologies for uranium extraction contributed to contamination of both industrial and residential areas. As a result, about 1340 ha of industrial areas were contaminated and ecologically affected. Extensive utilization of waste rock pile for road and building construction in the 50's and 60's resulted in contamination of residential areas in the region. To provide a comprehensive solution to the radioecological problems of the ZhovtiVody area a State Programme of Actions up to the year 2005 was adopted by the Ukrainian government in 1995. A timely methodological and information support for national activities on environmental restoration in Ukraine was provided by IAEA regional project RER/9/022. In April 1996 under the framework of the RER/9/022 project, seminar on environmental restoration in regions of uranium mining and milling took place in the town of Zhovti Vody, that allowed involvement of local experts and organizations into the project activities directly. The proposed paper is based on the vast amount of data accumulated in Ukraine during RER/9/022 covering the period 1993-1996. Severe lack of finance adversely affected all activities within the nuclear sector, environmental restoration implementation being the most affected. In such circumstances RER/9/022 remained as one of the most valuable contributing factors in the development of regulations, guidance and practices in the

 6. Zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu

  OpenAIRE

  Čermáková, Klára

  2014-01-01

  V bakalářské práci jsou řešeny zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu v Uherském Hradišti. V budově jsou navrženy dimenze a materiály instalací splaško-vé kanalizace a vodovodu. Ohřev teplé vody je zajištěn zásobníkovým ohřívačem v technické místnosti a průtokovými ohřívači u dřezů. Dále jsou navrženy přípojky – jednotné kanalizační a vodovodní. Odvod srážkové vody ze střechy je řešen odpad-ním potrubím vedeným po fasádě. Srážkové vody z parkoviště jsou čištěny odlučo-vačem ropný...

 7. Technical support for the Ukrainian State Committee for Nuclear Radiation Safety on specific waste issues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Little, C.A.

  1995-01-01

  The government of Ukraine, a now-independent former member of the Soviet Union, has asked the United States to assist its State Committee for Nuclear and Radiation Safety (SCNRS) in improving its regulatory control in technical fields for which it has responsibility. The US Nuclear Regulatory Commission (NRC) is providing this assistance in several areas, including management of radioactive waste and spent fuel. Radioactive wastes resulting from nuclear power plant operation, maintenance, and decommissioning must be stored and ultimately disposed of appropriately. In addition, radioactive residue from radioisotopes used in various industrial and medical applications must be managed. The objective of this program is to provide the Ukrainian SCNRS with the information it needs to establish regulatory control over uranium mining and milling activities in the Zheltye Vody (Yellow Waters) area and radioactive waste disposal in the Pripyat (Chernobyl) area among others. The author of this report, head of the Environmental Technology Section, Health Sciences Research Division of Oak Ridge National Laboratory, accompanied NRC staff to Ukraine to meet with SCNRS staff and visit sites in question. The report highlights problems at the sites visited and recommends license conditions that SCNRS can require to enhance safety of handling mining and milling wastes. The author's responsibility was specifically for the visit to Zheltye Vody and the mining and milling waste sites associated with that facility. An itinerary for the Zheltye Vody portion of the trip is included as Appendix A

 8. Lucij Anej Seneka: O previdnosti (Zakaj dobre ljudi doletijo nesreče, čeprav obstaja Previdnost (prevod

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragica Fabjan

  2004-12-01

  Full Text Available Vprašal si me, Lucilij, kako to, da se dobrim ljudem pripeti toliko hudega, če pa svetu vlada Previdnost. O tem bi bilo primerneje govoriti v posebni razpravi, kjer bi skušal dokazati, da ves svet vodi božja Previdnost in da Bog bdi nad nami. Tebi pa je ljubše, če iz celote iztrgam le delček in ovržem en sam ugovor, ne da bi se dotaknil spornega vprašanja. Zato bom zagovarjal ravnanje bogov, kar ni tako težko.

 9. NITRATI I NITRITI, METABOLIZAM I TOKSIČNOST

  OpenAIRE

  Nujić, Marija; Habuda-Stanić, Mirna

  2017-01-01

  Nitrati i nitriti su kemijski spojevi koji se koriste kao gnojivo, rodenticidi ili konzervansi. Mogu se naći u zraku, tlu, vodi ili hrani (posebice povrću) a mogu se i stvarati u ljudskom tijelu. Nitrati imaju važnu ulogu u hranjenju i metabolizmu biljaka. Nastaju oksidacijom organskog otpada djelovanjem dušičnih bakterija. Ljudi mogu biti izloženi nitratima i nitritima preko konzumacije povrća i mesnih prerađevina, a manjim dijelom preko vode ili ostale hrane. Pijenje vode sa već...

 10. Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

  OpenAIRE

  Živojinović, Dragana Z.

  2013-01-01

  Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i pre...

 11. USPOREDBA POTRESNOG ODZIVA ARMIRANOBETONSKIH ZGRADA OD NEKONVENCIONALNIH BETONA

  OpenAIRE

  Kraus, Ivan; Netinger, Ivanka; Morić, Dragan

  2011-01-01

  Članak istražuje ponašanje numeričkih modela armiranobetonskih zgrada sa zgurom u sastavu betona, podvrgnutih seizmičkoj proračunskoj kombinaciji djelovanja. Provedena su preliminarna numerička istraživanja te je utvrđeno da uporaba betona sa zgurom vodi ka smanjenju seizmičkih sila, te posljedično ka smanjenju dimenzija konstrukcijskih elemenata i/ili smanjenju potrebne količine armature. Rezultati ovih preliminarnih istraživanja govore u prilog mogućnosti uporabe zgure kao a...

 12. UPORABA HEIJUNKA TEHNIKE PRI PLANIRANJU PROIZVODNJE AVTOMOBILSKIH DELOV

  OpenAIRE

  Narat, Jernej

  2012-01-01

  Cilj diplomskega dela je poiskati in preveriti ustreznost metode s pomočjo katere bi lahko planirali proizvodnjo v kovinarskem podjetju z čim manjšimi zalogami končnih izdelkov. V diplomskem delu smo ugotovili, da je rešitev našega problema vpeljava Heijunka tehnike. Planiranje in vodenje proizvodnje z rešitvami, ki jih ponuja Heijunka tehnika vodi uporabnika do zmanjšanja zalog končnih izdelkov brez ogrožanja dobav kupcu. Učinek zmanjšanja zalog se zaradi uporabe Heijunka tehnike pre...

 13. Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja : Methods for change detection in remote sensing

  OpenAIRE

  Admir Mulahusić; Nedim Tuno

  2011-01-01

  U ovom radu predstavljeni su različiti načini identifikovanja promjena kod daljinskih istraživanja. Različiti autori su predstavljali različite metode otkrivanja promjena na površini zemlje. Otkrivanje promjena je, između ostalog, veoma važno zbog praćenja promjena, kao i procjene promjena i međusobnih odnosa prirodnih i vještačkih objekata. Sve to vodi ka boljem razumijevanju potencijalnih uzroka promjena. : In this paper, the different ways to identify changes in remote sensing are given. V...

 14. RAZVOJ NOVIH KOVINSKIH MATRIC Z IONSKO IN KOVALENTNO VEZANIMI TRDNIMI SNOVMI

  OpenAIRE

  Pori, Maja

  2017-01-01

  Obraba je glavni krivec za potrato materialov in izgubo njihovih mehanskih lastnosti. Vsako zmanjšanje obrabe materiala lahko vodi do velikih prihrankov. Glavna motivacija te diplomske naloge je razvoj novih kovinskih kompozitov na osnovi Fe. Ti kompoziti so sestavljeni iz kovinske matrice z fino razpršenimi trdimi delci v njeni mikrostrukturi. Cene zlitin na osnovi Ni and Co so visoke, prav tako pa imajo te zlitine toksičen in kancerogen efekt. Trde zlitine na osnovi Fe predstavljajo ekonoms...

 15. Organizacijska struktura u industriji

  OpenAIRE

  Štimac, Mile

  2018-01-01

  Organiziranje, planiranje i organizacijske strukture kao ekonomske kategorije vrlo su vaţne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Trţišni subjekt, odnosno poduzeće, ne moţe zamisliti poslovanje i opstanak na trţištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pravovremenom i kvalitetnom odabiru organizacijskog ustroja te sustavnom odrţavanju i unapreĎenju istog. Nakon što su postavljeni ciljevi poduzeća, izvršen izbor strategije za njihovo ostvarenje, oblikovana adekvatna misija i vizi...

 16. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA U INDUSTRIJI

  OpenAIRE

  Štimac, Mile

  2016-01-01

  Organiziranje, planiranje i organizacijske strukture kao ekonomske kategorije vrlo su vaţne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Trţišni subjekt, odnosno poduzeće, ne moţe zamisliti poslovanje i opstanak na trţištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pravovremenom i kvalitetnom odabiru organizacijskog ustroja te sustavnom odrţavanju i unapreĎenju istog. Nakon što su postavljeni ciljevi poduzeća, izvršen izbor strategije za njihovo ostvarenje, oblikovana adekvatna misija i vizi...

 17. INDIVIDUALNE METODE ZA PREMAGOVANJE STRESA

  OpenAIRE

  Soldat, Daniel

  2016-01-01

  Življenje si lahko predstavljamo kot čolniček, ki pluje po vodi in življenjske dogodke kot valove, ki lahko zamajejo človekovo ravnotežje. Čoln včasih pluje mirno, spet drugič se na obzorju pojavijo nevihte, iz oblakov se trgajo strele in visoki valovi čoln močno zamajejo. Takrat bi lahko rekli, da je posameznik v stresu. Sodoben način življenja prinaša mnogo preglavic, frustracij in takšnih ali drugačnih zahtev, ki lahko posameznika spravljajo v stres. Od vsakega posameznika je odvisno, ...

 18. Narativna analiza diskursa o BDSM homoseksualnim porno isečcima Manhunt kategorije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milica Vasić

  2016-02-01

  Full Text Available U ovom radu analiziram idealtipsku priču koja predstavlja okosnicu radnje porno klipova s interneta Manhunt kategorije, primenjujući analizu narativa Kloda Bremona. Rezultati pokazaju da je moguće pomenuti teorijski model primenjivati i kod sadržaja vizuelne i masovne kulture uz određene modifikacije i uvažavanje šireg konteksta samog narativa. Analiza narativa ukazuje je na značaj istraživanja pornografskih kategorija na internetu, jer nas rad vodi do dubinske analize distribucije moći na relaciji homoseksualno-heteroseksualno u virtuelnom okruženju.

 19. Uranium Removal from Groundwater by Permeable Reactive Barrier with Zero-Valent Iron and Organic Carbon Mixtures: Laboratory and Field Studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borys Kornilovych

  2018-06-01

  Full Text Available Zhovty Vody city, located in south-central Ukraine, has long been an important center for the Ukrainian uranium and iron industries. Uranium and iron mining and processing activities during the Cold War resulted in poorly managed sources of radionuclides and heavy metals. Widespread groundwater and surface water contamination has occurred, which creates a significant risk to drinking water supplies. Hydrogeologic and geochemical conditions near large uranium mine tailings storage facility (TSF were characterized to provide data to locate, design and install a permeable reactive barrier (PRB to treat groundwater contaminated by leachate infiltrating from the TSF. The effectiveness of three different permeable reactive materials was investigated: zero-valent iron (ZVI for reduction, sorption, and precipitation of redox-sensitive oxyanions; phosphate material to transform dissolved metals to less soluble phases; and organic carbon substrates to promote bioremediation processes. Batch and column experiments with Zhovty Vody site groundwater were conducted to evaluate reactivity of the materials. Reaction rates, residence time and comparison with site-specific clean-up standards were determined. Results of the study demonstrate the effectiveness of the use of the PRB for ground water protection near uranium mine TSF. The greatest decrease was obtained using ZVI-based reactive media and the combined media of ZVI/phosphate/organic carbon combinations.

 20. Protective Factors for Youth Exposed to Violence in Their Communities: A Review of Family, School, and Community Moderators.

  Science.gov (United States)

  Ozer, Emily J; Lavi, Iris; Douglas, Laura; Wolf, Jennifer Price

  2017-01-01

  This review provides a comprehensive investigation of the pattern and strength of findings in the literature regarding the environmental moderators of the relationship between exposure to community violence and mental health among children and adolescents. Twenty-nine studies met criteria for inclusion in our analysis of family, school, and community variables as moderators. Dependent variables included internalizing (e.g., anxiety, depression, posttraumatic stress disorder) and externalizing symptoms (e.g., aggression, substance use). Effect sizes for the interactions of exposure to violence and potential moderators were summarized by their patterns of protective processes. The majority of studies in the literature examined family characteristics as moderators of the exposure to violence-symptom relationship, rather than school- or community-level factors. Our results indicated more consistent patterns for (a) close family relationships and social support for internalizing symptoms and (b) close family relationships for externalizing symptoms. Overall, the most common type of protective pattern was protective-stabilizing, in which youth with higher levels of the environmental attribute demonstrate relative stability in mental health despite exposure to violence. We found no consistent evidence that parental monitoring-a dimension inversely associated with exposure to violence in prior studies-moderated the relationship between exposure to violence and symptoms. The study emphasizes the importance of strengthening family support for young people's exposure to community violence; more research is needed to provide a solid evidence base for the role of school and community-level protective factors for youth exposed to violence.

 1. High phenobarbital clearance during continuous renal replacement therapy: a case report and pharmacokinetic analysis.

  Science.gov (United States)

  Rosenborg, Staffan; Saraste, Lars; Wide, Katarina

  2014-08-01

  Phenobarbital is an old antiepileptic drug used in severe epilepsy. Despite this, little is written about the need for dose adjustments in renal replacement therapy. Most sources recommend a moderately increased dose guided by therapeutic drug monitoring.A 14 year old boy with nonketotic hyperglycinemia, a rare inborn error of metabolism, characterized by high levels of glycine, epilepsy, spasticity, and cognitive impairment, was admitted to the emergency department with respiratory failure after a few days of fever and cough. The boy was unconscious at admittance and had acute renal and hepatic failure.Due to the acute respiratory infection, hypoxic hepatic and renal failure occurred and the patient had a status epilepticus.The patient was intubated and mechanically ventilated. Continuous renal replacement therapy was initiated. Despite increased phenobarbital doses, therapeutic levels were not reached until the dose was increased to 500 mg twice daily. Therapeutic drug monitoring was performed in plasma and dialysate. Calculations revealed that phenobarbital was almost freely dialyzed.Correct dosing of drugs in patients on renal replacement therapy may need a multidisciplinary approach and guidance by therapeutic drug monitoring.

 2. [Hematological Evaluation and Monitoring in Adult Patients Diagnosed With Schizophrenia].

  Science.gov (United States)

  Tamayo Martínez, Nathalie; Bohórquez Peñaranda, Adriana Patricia; García Valencia, Jenny; Jaramillo González, Luis Eduardo; Ávila, Mauricio J; Gómez-Restrepo, Carlos; Arenas González, María Luisa

  2015-01-01

  To guide the clinician in taking decisions on the best strategies for assessing and monitoring the risk of blood disorders in adults diagnosed with schizophrenia in pharmacological treatment. A clinical practice guideline was developed following the guidelines of the Methodological Guide of the Ministry of Social Protection to collect evidence and grade recommendations. De novoliterature researchwas performed. With the use of antipsychotics there isriskofreducción in the leukocyte count and the risk of agranulocytosis,the later associated with the use of clozapine, although it is a rare event(0.8%) can be fatal; this effect occurs most frequently in the first twelve weeks of treatment and the risk is maintained aroundthe first year of it. The recommendations were considered strongin all hematologic related monitoring.A blood count should be taken at the start of pharmacological treatment. If the patient is started on clozapine one shouldbe taken weekly during the first three months, monthly until completing one year and every six months thereafter. If there is a decrease in white blood cell count the patient should be monitored regularly, stopping if is a less than 3,500 cells/mm(3) and consider referral if is less than 2,000 cells/mm(3). Copyright © 2014 Asociación Colombiana de Psiquiatría. Publicado por Elsevier España. All rights reserved.

 3. Self-Powered Wearable Electronics Based on Moisture Enabled Electricity Generation.

  Science.gov (United States)

  Shen, Daozhi; Xiao, Ming; Zou, Guisheng; Liu, Lei; Duley, Walter W; Zhou, Y Norman

  2018-03-24

  Most state-of-the-art electronic wearable sensors are powered by batteries that require regular charging and eventual replacement, which would cause environmental issues and complex management problems. Here, a device concept is reported that can break this paradigm in ambient moisture monitoring-a new class of simple sensors themselves can generate moisture-dependent voltage that can be used to determine the ambient humidity level directly. It is demonstrated that a moisture-driven electrical generator, based on the diffusive flow of water in titanium dioxide (TiO 2 ) nanowire networks, can yield an output power density of up to 4 µW cm -2 when exposed to a highly moist environment. This performance is two orders of magnitude better than that reported for carbon-black generators. The output voltage is strongly dependent on humidity of ambient environment. As a big breakthrough, this new type of device is successfully used as self-powered wearable human-breathing monitors and touch pads, which is not achievable by any existing moisture-induced-electricity technology. The availability of high-output self-powered electrical generators will facilitate the design and application of a wide range of new innovative flexible electronic devices. © 2018 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 4. The Decontamination of Low-Level Radioactive Waste Water at Risoe Research Establishment; Decontamination des Eaux Residuaires de Faible Radioactivite au Centre de Recherche de Risoe; 0414 0415 0417 0410 ; La Descontaminacion de Aguas que Reciben Desechos Radiactivos de Baja Actividad, en el Centro de Investigaciones de Risoe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsen, Ib [Research Establishment Risoe, Danish Atomic Energy Commission (Denmark)

  1960-07-01

  metros del punto de descarga, sea inferior a una decima parte del valor tolerado para el agua potable. Esto corresponde a 1 milicurie por mes contenido en 5000 metros cubicos de efluente. La memoria describira el sistema de control y el colector de efluentes del laboratorio, asi como la instalacion de descontaminacion y el edificio destinado al almacenaje de los residuos. Tambien expondra experiencias en curso sobre el factor de descontaminacion y sus aspectos economicos. (author) [Russian] V svjazi s medlennym obnovleniem vody v priemnike Roskil'de fiorda v nauchno-issledovatel'skom centre rizo postroena jeffektivnaja dezaktivacion- naja ustanovka, v kotoruju vhodit isparitel'. Predusmatrivaetsja, chto aktivnost' vody fiorda na rasstojanii 10 metrov ot tochki sbrosa dolzhna byt' men'she 0.1 aktivnosti, dopuskaemoj dlja pit'evoj vody. Jeto budet sootvetstvovat' 1 millikjuri v mesjac, soderzhashhihsja v 5,000 kub. metrov ishodjashhego potoka vody. Budet dano opisanie kontrolja i sbora laboratornyh stochnyh vod, dezaktivirujushhej ustanovki i sooruzhenija dlja hranenija ostatkov. Budet predstavlen rabochij opyt dezaktivacii i jekonomiki. (author)

 5. Identification and characterization of radioactively contaminated sites in Ukraine and planning for environmental restoration activities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Soroka, Y.

  2000-01-01

  In the Pridniprovsk-Krivoy Rog region uranium, titanium, iron and manganese ores were mined and milled beginning in the 1950s. These activities have caused radioactive contamination of the environment at some sites. In recent times intensive works concerning the surveying of contaminated areas and substantiating the need for remediation have been initiated. The research methodologies applied and the results from radiation surveys are presented for the site of the first uranium mine in the Ukraine, for tailings originating from the Pridniprovsk Chemical Plant (PChP), for the recultivated dump-site of the former 'O'-mine, as well as for the wastes, raw materials and production of the Nicopol Ferro-Alloy Plant. The planning procedure for the remediation activities at the town of Zhovty Vody is described. (author)

 6. Analýza dopadu tzv. daňové reformy na podnikatele FO

  OpenAIRE

  Tydlačková, Pavlína

  2008-01-01

  Bakalářská práce pojednává o daňových změnách týkající se podnikatelů FO, které souvisí s reformou veřejných financí. Obsahuje návody, postupy, praktické příklady a potřebné informace k pochopení změn a sestavení správného daňového přiznání. This bachelor’s thesis deals with the tax changes concerning a sole trader associated with a reform of public finance. It includes directions, procedures, practical examples and necessary informations to understanding changes and process correct declar...

 7. Przemiany utopii w chorwackiej prozie insularnej drugiej połowy XX i początku XXI wieku na wybranych przykładach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Boguska

  2014-11-01

  Artykuł jest próbą pokazania innego sposobu prezentowania najnowszej literatury chor­wackiej aniżeli poprzez takie tematy jak problematyka narodowej tradycji kraju, patriotyzm, postkomunizm, kwestie tożsamości i emigracji, co wydaje się najbardziej popularną tendencją wśród polskich badaczy. Autor artykułu, wpisując swoje badanie w nurt regionalistyczny, omawia chorwacką prozę insularną poprzez kategorię utopii. Izgubljeni zavičaj Slobodana Novaka widzi jako przykład utopii modernistycznej, Otok snova Damira Miloša interpretuje jako postmodernistyczną dystopię, zaś Vodič po otoku Senka Karuzy postrzega jako wizję nowego rodzaju utopii post-postmodernistycznej.

 8. Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja : Methods for change detection in remote sensing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Admir Mulahusić

  2011-03-01

  Full Text Available U ovom radu predstavljeni su različiti načini identifikovanja promjena kod daljinskih istraživanja. Različiti autori su predstavljali različite metode otkrivanja promjena na površini zemlje. Otkrivanje promjena je, između ostalog, veoma važno zbog praćenja promjena, kao i procjene promjena i međusobnih odnosa prirodnih i vještačkih objekata. Sve to vodi ka boljem razumijevanju potencijalnih uzroka promjena. : In this paper, the different ways to identify changes in remote sensing are given. Various authors have presented different methods of detecting changes on the Earth's surface. Detection of changes, among other things, are very important for tracking changes, as well as assessment and evaluation of changes and interrelations of natural and artificial objects. All this leads to better understanding of potential causes of change.

 9. Application of Ozonation to Intensify Nitrification and Denitrification Processes/ Využití Ozonizace K Intenzifikaci Nitrifikačních A Denitrifikačních Procesů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drozdová Martina

  2014-10-01

  Full Text Available Dusík a fosfor patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Významným zdrojem organických i anorganických sloučenin dusíku ve vodách jsou splaškové odpadní vody a průmyslové odpadní vody z výroby dusíkatých látek. V povrchové vodě se většina amoniaku nachází ve formě amonných kationtů, NH4+. Tohoto poznatku lze využít v procesu čištění odpadních vod. Článek je zaměřen na možné využití procesu ozonizace při úpravě a čištění vod znečištěných nadměrným množstvím organických látek obsahujících zejména dusík dusíkatých látek a jeho následné aplikaci v kombinaci s jinými oxidačními procesy (AOP.

 10. Methodologies for pre-validation of biofilters and wetlands for stormwater treatment.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kefeng Zhang

  Full Text Available Water Sensitive Urban Design (WSUD systems are frequently used as part of a stormwater harvesting treatment trains (e.g. biofilters (bio-retentions and rain-gardens and wetlands. However, validation frameworks for such systems do not exist, limiting their adoption for end-uses such as drinking water. The first stage in the validation framework is pre-validation, which prepares information for further validation monitoring.A pre-validation roadmap, consisting of five steps, is suggested in this paper. Detailed methods for investigating target micropollutants in stormwater, and determining challenge conditions for biofilters and wetlands, are provided.A literature review was undertaken to identify and quantify micropollutants in stormwater. MUSIC V5.1 was utilized to simulate the behaviour of the systems based on 30-year rainfall data in three distinct climate zones; outputs were evaluated to identify the threshold of operational variables, including length of dry periods (LDPs and volume of water treated per event.The paper highlights that a number of micropollutants were found in stormwater at levels above various worldwide drinking water guidelines (eight pesticides, benzene, benzo(apyrene, pentachlorophenol, di-(2-ethylhexyl-phthalate and a total of polychlorinated biphenyls. The 95th percentile LDPs was exponentially related to system design area while the 5th percentile length of dry periods remained within short durations (i.e. 2-8 hours. 95th percentile volume of water treated per event was exponentially related to system design area as a percentage of an impervious catchment area.The out-comings of this study show that pre-validation could be completed through a roadmap consisting of a series of steps; this will help in the validation of stormwater treatment systems.

 11. Monitoring jonosfere i svemirskog vremena u Bosni i Hercegovini : Monitoring of ionosphere and space weather in Bosnia and Herzegovina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Džana Horozović

  2015-12-01

  Full Text Available Zbog svoje disperzivne prirode, jonosfera uzrokuje kašnjenje koda, odnosno ubrzanje faze signala Globalnih navigacijskih satelitskih sistema - GNSS. Usprkos napretku metoda GNSS pozicioniranja, jonosferska refrakcija je još uvijek jedan od najvećih izvora pogrešaka geodetskog pozicioniranja i navigacije. Različiti fenomeni svemirskog vremena, kao: solarni vjetar, geomagnetna oluja, solarna radijacija, može oštetiti GNSS satelite, dalekovode i elektrodistributivnu mrežu, itd. Zato je važno ustanoviti metode istraživanja i monitoringa svemirskog vremena. Istraživanje jonosfere i svemirskog vremena je predmet ovog rada. Opisan je postupak konstruiranja SID (engl. sudden ionospheric disturbances – iznenadne jonosferske smetnje monitora. Analiza je pokazala da je jonosferska monitoring stanica u Sarajevu SRJV_ION 0436 sposobna otkriti pojačano zračenje. : Due to its dispersive nature, ionosphere causes a group delay or phase acceleration of the signals from Global navigation satellite systems - GNSS. Despite the progress of GNSS positioning methods, the ionospheric refraction is still one of the greatest source of the errors in the geodetic positioning and navigation. Different phenomenons oft he space weather: solar wind, geomagnetic storm, solar radiation, can damage GNSS, and electric power distribution networks but That is why it's important to establish research and monitoring methods of the space weather. The subject of this paper is the investigation of ionosphere and space weather. Procedure of constructing a SID (engl. Sudden ionospheric disturbances monitor station are described. The analysis showed that ionosphere monitoring station in Sarajevo, SRJV_ION 0436, was able to detect increased solar radiation.

 12. Adsorption and Biocirculation in Oceanic Waters; 0410 0414

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zenkevich, L. A.

  1960-07-01

  It is generally known that in recent years oceanographers in all countries have denoted great attention to studying the dispersion routes and speed of movement of radioactive decay products in oceanic waters. At the same time the form, degree and extent of contamination of oceanic waters by fission products has been investigated. It is clear that scientists are becoming more and more interested in living organisms as a factor responsible for the transport and distribution of radioactive substances in water. B. Ketchum and Y. Bowen discuss the concept of 'biological transport' and make an interesting attempt to define it in mathematical terms and to collate it with research on 'physical transport'. The term 'biocirculation' has come into use. It is evident that this factor cannot be left out of account as a means of transport or system of adsorption. The great volume of suspension formed of mineral substances and not containing living organisms is characterized by its relatively low mobility, and the bacterial and phytoplankton bodies constitute a vast adsorption surface. The ocean water column contains a vast quantity of matter in suspension, including living organisms (bacteria, phytoplankton and zooplankton) and components not containing living organisms (bioseston and abioseston). Quantitative determination of all the seston enables its role as an adsorption surface and as a mechanism of vertical and horizontal biocirculation to be evaluated. The adsorption surface for various seston groups in average density distribution zones, and the index of subsurface biocirculation in a water column less than 1 m{sup 2} in the habitat are given [Russian] Izvestno, chto na protjazhenii poslednih let okeanografy vo vseh stranah udeljali mnogo vnimanija izucheniju putej i skorosti rasprostranenija produktov radioaktivnogo raspada v vodah okeana. Odnovremenno issledovalis' formy, stepen' i ob{sup e}m zarazhenija vody okeana radioaktivnymi produktami. Chto kasaetsja faktora

 13. Kinetics and Mechanism of the Iron(II-Iron(III) Electron-Exchange Reaction in Mixed Solvent Media; Cinetique et Mecanisme de l'Echange d'Electrons entre Fer (II) et Fer (III), dans des Melanges de Solvants; Ikinetika i mekhanizm reaktsii ehlektronnogo obmena zheleza (I) - zheleza (III) v smeshannoj rastvoryayushchej srede; Cinetica y Mecanismo del Intercambio de Electrones Entre Fe{sup II} Y Fe{sup lII} en Mezclas de Disolventes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Horne, R. A. [Arthur D. Little, Inc. Cambridge, MA (United States)

  1965-10-15

  de intercambio electronico entre Fe{sup II} y Fe{sup III} a diversas temperaturas, grados de acidez y fuerzas ionicas, en soluciones de aguaacetona, agua-metanol y agua-etanol. La velocidad de reaccion disminuye apreciablemente al aumentar la concentracion de agua en el ultimo de estos sistemas, tendiendo a cero con la concentracion. La energfa de activacion del intercambio es la misma en mezclas de disolventes que en solucion acuosa. La constante dielectrica efectiva que interviene entre los reactivos sigue siendo la misma que en agua pura, incluso par a soluciones en agua-etanol bastante pobres en agua. Las mediciones espectroscopicas y del intercambio electronico reflejan las alteraciones de la composicion de la vaina de solvatacion del Fe{sup III} en disolventes mixtos. Estos resultados corroboran la teoria de que el intercambio electronico se efectua por intermedio de puentes agua. (author) [Russian] Byli izmereny udel'nye kon stanty skorosti reakcii jelektronnogo obmena Fe{sup II} - Fe{sup III} n pri razlichnyh temperaturah kislotnostjah i ionnyh silah v sredah: voda - aceton, voda - metanal i voda - jetanol. Sko rost' reakcii zametno snizhaetsja s umen'sheniem koncentracii vody v poslednej sistem i priblizhaetsja k nulju, kogda koncentracija vody priblizhaetsja k nulju. Jenergija aktivaci obmena javljaetsja toj zhe samoj v.smeshannom rastvore, kak i v vodnom rastvore. Jeffektiv naja dijelektricheskaja konstanta, kotoruju 'vidjat' reagirujushhie veshhestva, prodolzhaet byt konstantoj chistoj vody dazhe v rastvorah - jetanol, vpolne rastvorimyh v vode. Iz menenija v sostave obolochki sol'vatacii Fe{sup III} v smeshannoj srede otrazhajutsja kak v jelek tronnom obmene, tak i v spektroskopicheskih izmerenijah. Jeti vyvody, poluchennye na osnov rezul'tatov v smeshannoj rastvorjajushhej srede, podtverzhdajut teoriju vodjanogo mostika pr jelektronnom obmene. (author)

 14. Practical possibility to manage radiation pollution on the examples of the region of Krivoy Rog and Loire river

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sizonenko, V. [Institute of General Energy of NAS of Ukraine (Ukraine)

  2014-07-01

  Uranium deposit placed near-by Zoltje Vody City in the region of Krivoy Rog is one of most on territory of Ukraine. One of main mining objects of the city is a mine 'Nova', which works mine of ferrous and uranium ores. Mine water which is pumped out on a surface is saturated by uranium is used for the technological necessities of mining complex and finally is thrown down in a Zoltaja River. This results in contamination of waters of Ingulets River (tributary of the Dnieper River) and Karachunovskoe reservoir - of the basic source of water-supply of whole region. The paper will show possibilities for managing of possible consequences of accidental events of volley inflow of the muddy mine waters in Zoltaja River, prognostication of possible consequences of such catastrophic situations. The computer model of the water system of region Zoltje Vody City - Krivoy Rog City has been developed with usage of the new box model of incomplete inter-fusion with lagging argument. It gave the opportunity for accurate prognostication and short time of preparedness. Examples of prognostication of levels of concentrations of radionuclide ({sup 238}U) in waters of the Ingulets River, Zoltaja River and Karachunovskoe reservoir depending on the discharges of water of rivers and modes (regulation and catastrophic) of polluted water kick of mine 'Nova' are demonstrated. Possibilities of water protection actions are explored at the catastrophic discharge of mine water to Zoltaja River. Protection action is dilution by waters from the storage pool of Ingulets River. Such measures in many cases enable to access to safe and adequate water and sanitation services during the catastrophic events. The practical efforts for mitigation of consequences of the protracted catastrophic manmade influence on a water environment and possibilities of rehabilitation of the water system in the whole region of Krivoy Rog were analyzed in the work. The research of emissions tritium in the

 15. Circulations in the Bay of Bengal and the Arabian Sea with Reference to Safe Disposal of Radioactive Wastes Near the Indian Coasts; Les Circulations dans les Eaux du Golfe du Bengale et de la Mer d'Oman et l'Elimination sans Danger des Dechets Radioactifs pres des Cotes Indiennes; 0426 0418 0420 0414 ; Circulaciones en el Golfo de Bengala e en el Mar Arabico con Relacion a la Evacuacion sin Riesgos de Desechos Radiactivos Frente al Litoral Indio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rama Sastry, A. A. [Meteorological Office, Poona 5 (India)

  1960-07-01

  dannyh, sobrannyh razlichnymi jekspedicijami v Indijskom okeane, izuchaetsja fizicheskaja okeanografija v rajone k severu ot jekvatora. Kak v Bengal'skom zalive, tak i v Aravijskom more na glubine do 200 metrov imeetsja po krajnej mere tri razlichnyh vodnyh sloja. V vidu ochen' sil'noj rastvoritel'noj sposobnosti vod Bengal'skogo zaliva poverhnostnye vody mogut byt' podrazdeleny eshhe na neskol'ko kategorij. Po gorizontal'nomu raspredeleniju razlichnyh okeanograficheskih parametrov daetsja cirkuljacija vodnyh mass na razlichnyh urovnjah do 150 metrov vdol' indijskogo poberezh'ja ; jeto zhe otnositsja i k vodnym massam do 500 metrov po vertikal'nomu secheniju. Uroven' nepodvizhnyh vod, kak kazhetsja, nahoditsja vyshe 500 metrov i menjaetsja kak po ploshhadi, tak i po vremeni. Smeshenie vod vyvoditsja iz otnoshenija T-S (vremja-ploshhad'). Privodjatsja sezony povyshenija i ponizhenija urovnja vody vdol' poberezh'ja i rassmatrivaemogo rajona. Intensivnost' povyshenija urovnja vody vdol' poberezh'ja bolee vyrazhena i v techenie jetogo perioda proishodit polnoe smeshenie sloev vody na priberezhnoj otmeli. Glubokovodnye massy razdeljajutsja na vody jekvatorial'noj chasti Indijskogo okeana, antarkticheskie promezhutochnye sloi vody sovmestno s vodami Krasnogo morja i na neznachitel'nuju chast' vod central'noj chasti Indijskogo okeana, glubokovodnye massy Indijskogo okeana i antarkticheskie donnye vody. Daetsja raspredelenie jetih vodnyh mass, a takzhe cirkuljacija glubinnyh vodnyh sloev k severu ot jekvatora. Kak kazhetsja, za poslednie 60 let antarkticheskie donnye vody prodvigajutsja dalee k severu ot jekvatora kak v Bengal'skom zalive, tak i v Aravijskom more. V svjazi s jetim nabljudaetsja ponizhenie solenosti kak v Bengal'skom zalive, tak i v Aravijskom more. V zakljuchenie predlagetsja programma dal'nejshih okeanograficheskih issledovanij v svjazi s bezopasnym udaleniem radioaktivnyh othodov, v chastnosti v Aravijskoe more. (author)

 16. Kritički osvrt u odnosu na važeće propise s prijedlogom mjera za kvalitetnije upravljanje pomorskim dobrom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željko Mišić

  2012-12-01

  Full Text Available Važećim propisima je određeno da pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska, neposredno ili putem jedinica područne (regionalne samouprave (županija, odnosno jedinica lokalne samouprave (gradovi/općine. Davanje ovlasti općinama i gradovima za redovito upravljanje pomorskim dobrom imalo je svoju dobru namjeru, ali u stvarnosti se ipak pokazalo da se od strane općina i gradova u okviru njihovih ovlasti ne upravlja kvalitetno i ne vodi dovoljno brige o pomorskom dobru. Učestale su pojave nekontroliranoga nasipanja građevinskog i drugih otpadnih materijala uz samu obalu, odnosno u more, uz privolu predstavnika lokalne samouprave, a često i u njihovoj režiji bez odgovarajućih akata za takovu gradnju. Smatramo da je potrebno potpunije urediti ovo pitanje i to tako da se detaljnije odredi konkretni sadržaj djelatnosti koje se mogu odobriti na pomorskom dobru na razini gradova/općina, ali da ih se uvjetuje zadovoljavanjem posebnih uvjeta, koji su predviđeni, primjerice, dokumentima prostornog uređenja te uvjeta koje određuju mjerodavna javnopravna tijela. Premda se na različite načine pristupa problemu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom, smatramo da je potrebno doraditi sadašnje zakonsko određenje izvanrednoga upravljanja pomorskim dobrom na način da se u njega uključi i sanacija pomorskog dobra, koja je nužna zbog neodgovarajućeg održavanja pomorskog dobra izvan luka. Za davatelja koncesije prema važećim propisima nejasno su određeni kriteriji kojima se mora rukovoditi kod davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra kada se druge osobe djelomično ili u potpunosti isključuju iz upotrebe i iz korištenja pomorskog dobra pa je potrebno o tome voditi računa prilikom budućih izmjena tih propisa. (...

 17. Application of statistical correction in extended weather forecasting in the southern region of Brazil Aplicação de correlações estatísticas nas previsões de tempo estendidas na região Sudeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Maria Heuminski de Avila

  2012-12-01

  Full Text Available Adverse weather conditions in critical periods of vegetative plant growth affect crop productivity, being a fundamental parameter for yield forecast. An increase in weather forecasting accuracy may be obtained by applying statistical correction to remove model bias. This study used statistical correction of ensemble forecasting with the atmospheric general circulation model (Center for Weather Forecasting and Climate Studies/Center for Ocean - Land - Atmosphere Studies - CPTEC/COLA by mean error removal for three cities in the South of Brazil. Comparisons were made between corrected and original precipitation forecasts, and between these and data observed at their respective meteorological stations. Results showed that the applied statistical correction method may improve forecasting performance in some situations and that the term of forecast present high accuracy, indicating the importance of ensemble forecasting as an auxiliary tool in agricultural crop monitoring.As condições adversas do tempo, nos períodos críticos do desenvolvimento vegetativo da planta influenciam o rendimento da cultura, sendo um parâmetro fundamental para a previsão da safra. Um aumento na acurácea da previsão pode ser obtido ao se aplicar correções estatísticas para remover o erro sistemático do modelo. Neste trabalho foram realizadas correções estatísticas nas previsões de tempo por conjunto do modelo de circulação geral atmosférico (MGCA CPTEC/COLA (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/Center for Ocean - Land - Atmosphere Studies, através da remoção do erro médio, para três localidades do Sul do Brasil. As previsões de precipitação obtidas pelo modelo sem correção foram comparadas com as previsões corrigidas e ambas com os dados observados nas respectivas estações meteorológicas. Os resultados mostraram que a correção estatística pode melhorar o desempenho do modelo em algumas situações, sendo que ambos os

 18. General review of the state of uranium milling tailings in Ukraine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Holubiev, V.

  2002-01-01

  The mining and milling of uranium ore are produced in Ukraine since 1948. During this time eleven tailings were formed at the large territory in the region of cities Zhovty Vody and Dnepropetrovsk. One tailing is now in operation. Other ten tailings are under conservation and are producing environmental impact of different extent. Any of tailings was not subjected to recovery. By means of the enterprises, which have on their territory tailings, the monitoring is carried out for radionuclides coming in underground waters. The samples of underground water are taken from wells that are located at the tailing perimeter. The list of tailings, quantity of stored material, and radionuclides activity are submitted in the table. The supervision shows, that all tailings to some extent are the issue of radionuclides diffusion. The brief characteristic of the largest tailings is submitted. The supervision shows that all tailings to some extent are the issue of radionuclides diffusion. The brief characteristic of the largest tailings is submitted. Most of tailings are located in natural folds of a region relief, however one of them (KBG) is arranged in career with depth 60-65 m. Iron ore was mined in this career and career is located on distance 2.5 km from an inhabited zone. Career was not equipped by anti filtration barriers before it was started to fill it with sludge. In total 12.4·10 6 m 3 of tails is placed in it with general activity about 1 PBq. When tailing's filling was finished at 1991 its surface was covered by 1,7 m layer of loamy soil. The tailing creation resulted in change of hydro-geological conditions of a platform and in appearance of man-caused water-bearing horizon. The halo of pollution of underground waters is moving from the bounds of the site towards the inhabited zone of Zhovty Vody city. Now polluted by radionuclides water is detected at the distance of 1.5 km from tailing. According to forecast estimations in 15 years the pollution will move forward

 19. Investigation of corrosion of materials of the irradiation device in the RA reactor; Ispitivanje korozije materijala uredjaja za ozracivanje na reaktoru RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zaric, M; Mance, A; Vlajic, M [Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-12-15

  Devices for sample irradiation in the vertical RA reactor channels will be made of aluminium alloys. According to the regulations concerned with introducing materials into the RA reactor core, corrosion characterisation of these materials is an obligation. Corrosion properties of four aluminium alloys were investigated both in contact with stainless steel and without it. First part of this report deals with the corrosion testing of aluminium alloys in water by gravimetric and electrochemical methods. Bi-distilled water at temperatures less than 100 deg C was used. Second part is related to aluminium alloys corrosion in carbon dioxide gas under experimental conditions. The second part of research was initiated by the design of the head of the independent CO{sub 2} loop for samples cooling. [Serbo-Croat] Uredjaji za ozracivanje u vertikalnim kanalima reaktora RA, bice napravljeni od legura aluminjuma. Prema propisima o unosenju materijala u RA reaktor materijali se moraju prethodno ispitati i sa stanovista korozije. Ispitivane su korozione pojave na cetiri aluminjumske legure sa i bez kontakta sa nerdjajucim celikom. Prvi deo ovog rada tretira pitanje korozije legura aluminijuma u vodi gravimetrijskim i elektrohemijskim metodama. Koriscena je bidestilovana voda na temperaturi do 100 deg C. Drugi deo se odnosi na ispitivanje ponasanja legura aluminijuma u gasovitom ugljen dioksidu pod uslovima eksperimenta. Drugi deo istrazivanja izvrsen je za potrebe izgradnje glave petlje nezavisnog kola za hladjenje uzoraka gasovitim CO{sub 2}.

 20. HYGIENIC AND SANITARY-EDUCATIONAL BASICS OF THE RADIATION ANXIETY PREVENTION AMONG THE POPULATION IN THE REGIONS WITH NUCLEAR-ENERGY COMPLEX ENTERPRISES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shevchenko O. A.

  2017-12-01

  Full Text Available Background. The development of nuclear power in the countries affected by the Chernobyl accident is accompanied by a high level of radiation anxiety among the local population. The purpose of the work is the scientific substantiation of methodological approaches to determine the level and prevalence of radiation anxiety among residents of regions with enterprises of the nuclear power complex, and the development of a system of measures for their prevention. Material and methods. The features of the subjective assessment of the health and psychological status of residents of the cities of Kirovograd, ZholtyeVody (n = 387 and Volnogorsk (control group, n = 208 were studied. An original method was developed to determine the level of radiation anxiety by qualitative characteristics. Results. A low level of radiation anxiety was found in 52.5% of respondents, an average – in 27.6%, a high level – in 3.9%, it directly correlated with self-esteem of the state of health (rs = 0.134; p <0.10, presence of oncological pathologies in family (rs = 0.209, p <0.001 and the respondent's conviction that there is a direct relationship between cancer and radiation (rs = 0.302, p <0.001. Conclusions. The developed method makes it possible to determine the respondents' attitude to the problem of the effect of ionizing radiation on the health status and group people according to the level of anxiety for further planning of health improvement measures.

 1. Protitlaková parní turbina

  OpenAIRE

  Kubiš, Zdeněk

  2013-01-01

  Tématem diplomové práce je návrh jednotělesové parní turbiny o výkonu 60 MW pro dvoustupňový ohřev topné vody. Turbina je určena pro kogenerační cyklus, má čtyři neregulované odběry a výstup dolů do topného ohříváku. Nejprve je proveden tepelný výpočet turbiny pro provoz se 100 % páry. Dále je vypracován detailní návrh průtočného kanálu spolu s pevnostním výpočtem lopatek a rozváděcích kol. V závěru práce jsou porovnány požadované provozy a uvedena příslušná bilanční schémata. Součástí práce ...

 2. Zlepšení dispergace křemičitého úletu ve vysokohodnotných betonech

  OpenAIRE

  Janča, Martin

  2017-01-01

  Cílem této práce bylo vytvořit metodu pro zlepšení dispergace křemičitých úletů pro použití ve vysokohodnotných betonech. Tradiční metody použité pro návrh a výrobu vysokohodnotných betonů zdůrazňují odstranění hrubých agregátů. Využívají se speciálně tříděné jemné agregáty při relativně nízkých dávkách, superplastifikátory a křemičitý úlet. Nízkého obsahu záměsové vody bylo dosaženo pomocí použití superplastifikátorů na polykarboxylátové bázi. K samotné dispergaci křemičitého úletu byla vybr...

 3. Nič več obljubljena dežela: dinamični premiki na slovenskem prevajalskem trgu in področju izobraževanja prevajalcev

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nike K. Pokorn

  2016-12-01

  Full Text Available Namen članka je predstavitev razvoja prevajalskega trga, izobraževanja prevajalcev in poklica prevajalca na Slovenskem. Po kratkem pregledu slovenskih visokošolskih programov izobraževanja prevajalcev se članek na osnovi podatkov AJPES-a o poslovnih subjektih, ki so leta 2014 za svojo osrednjo dejavnost navedli prevajanje, in študije trga iz leta 2007 (Fišer 2008 osredotoči na spremembe prevajalskega trga. Opisano stanje je potem primerjano s podatki o zaposljivosti in povprečnemu zaslužku diplomantov Oddelka za prevajalstvo UL, pridobljenimi z anketama Oddelka za prevajalstvo in mednarodnega združenja CIUTI. Rezultati raziskav trga kažejo, da je prevajalska dejavnost na Slovenskem v nenehnem vzponu in da je slovenski prevajalski trg, podobno kot drugi evropski trgi, postal žrtev globalizacije dejavnosti, profitabilnost dejavnosti pa se ne odraža nujno tudi v prejemkih posameznih prevajalcev – ti so pogosto potisnjeni v položaj mezdnih delavcev, ki izgubljajo status strokovnjakov. V luči sodobnega trenda, ki vodi k pavperizaciji poklica, je na koncu poudarjena pomembna vloga stanovskih združenj.

 4. Pokročilý editor VHDL souborů

  OpenAIRE

  Kliment, Vojtěch

  2012-01-01

  Tato bakálářská práce se zabývá vývojem aplikace, která umožňuje návrháři číslicových obvodů snadněji vkládat a propojovat jednotlivé komponenty VHDL entity. Práce vysvětluje základní principy jazyka VHDL a způsob, jakým se v jazyce VHDL číslicové systémy popisují. Dále jde zde nastíněna problematika syntetizovatelných šablon a jsou vysvětleny důvody jejich používání. V dalších částech práce je popsán návrh a způsob implementace editoru, který poskytuje uživateli možnost snadnější práce na n...

 5. Zdravotně technické instalace provozní a výrobní budovy

  OpenAIRE

  Nesvadbová, Petra

  2012-01-01

  Administrativní budova se zázemím šaten a umýváren pro přidruženou průmyslovou výrobu v hale. Využití dešťových vod pro splachování. Řešeno oddílnou kanalizací. Dešťová voda je přivedena do retenční nádrže, odkud je odebírána pro splachování. Přebytečná dešťová voda se vsakuje pomocí bloků seskládaných do drenážního systému v podzemním prostoru. Šetření vody pomocí úsporných armatur a zařízení. Navrženy úsporné sprchové hlavice, baterie, WC nádržky s úsporným provozem a pisoáry. Administra...

 6. Rekonstrukce sportovního areálu - zdravotně technické instalace

  OpenAIRE

  Kohutek, Ivo

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi v čás-ti rekonstruovaného sportovního objektu STARS v městě Třinci. Řešená část objektu je jed-nopodlažní s užitným podzemním podlažím. V teoretické části se věnuje druhům vodovodních armatur a jejich vlivu na úsporu pitné vody. Projektová část následně řeší výpočet, di-menzování vnitřního vodovodu a rozvodů vnitřní kanalizace v rekonstruované části objektu. This bachelor's thesis is focused on medicinal technical instalatio...

 7. Modelování námoku surových kůží

  OpenAIRE

  Kolomazník, Karel; Janáčová, Dagmar; Prokopová, Zdenka

  2005-01-01

  Surová kůže je surovina pro výrobu přírodních usní. V práci byly stanoveny matematické platné pro prací procesy v koželužství. Navržené modely byly využity při optimalizaci první "mokré" koželužské operace - námoku surových kůží v koželužské výrobě, která se vyznačuje velkou spotřebou užitkové vody a chemikálií. Pro stanovení cílové funkce bylo zvoleno ekonomické hledisko, tj. nákladová funkce. Na základě těchto modelů byl navržen algoritmus řízení první fáze námoku tj. praní před námokem a n...

 8. Separace pevných částic z heterogenní suspenze

  OpenAIRE

  Prax, Ondřej

  2009-01-01

  Bakalářská práce obsahuje literární rešerši zabývající se separací pevných částic z heterogenní suspenze. První část je věnována pojednání o separačních metodách. Na ni navazuje kapitola o separačních zařízeních, které se používají na čistírnách odpadních vod. Součásti práce je podrobnější popis separátoru, který slouží k separaci písku z odpadní vody. Popisované zařízení sloužící k oddělování pevných složek ze suspenze využívá kombinace metod sedimentace a odstřeďování. K vizualizaci separát...

 9. An Idea on the Maximum Permissible Concentrations of Radioactive Materials in Sea Water; Concentrations Maxima Admissibles des Substances Radioactives dans l'Eau de Mer; 041e 041c 0414 ; Concentracion Maxima Admisible de Materiales Radiactivos en las Aguas del Mar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hiyama, Yoshio [University of Tokyo (Japan)

  1960-07-01

  sobre el analisis quimico de las aguas marinas y del cuerpo humano, trata; de encontrar una relacion entre el grado de contaminacion del agua del mar por varios radionuclidos y el grado de intensidad de la dosis de radiacion en el cuerpo humano causada por estos radionuclidos de origen marino. Sin, embargo, aunque los especialistas en oceanografia, salud publica, nutricion, radiobiologia y en otras materias reconozcan la conveniencia de efectuar; esos calculos habra que obtener mas datos sobre la cantidad de trazadores, en las aguas del mar, en los productos marinos y en el cuerpo humano, para confeccionar un cuadro de las concentraciones maximas admisibles de diversos radionuclidos en las aguas del mar. En la memoria, el autor se limita a enunciar la idea y a describir algunos ejemplos. (author) [Russian] V nastojashhem doklade avtor stremitsja najti svjaz' mezhdu urovnem zarazhennosti morskoj vody nekotorymi vidami radionuklidov i urovnem radiacionnoj dozy, poluchaemoj chelovekom v rezul'tate dejstvija radionuklidov morskogo proishozhdenija; avtor ispol'zuet pri jetom rekomendacii MKRZ i nekotorye dannye himicheskogo analiza morskoj vody i chelovecheskogo organizma, izvestnye emu. Odanko, esli ideja jetih raschetov budet priznana uchenymi v oblasti okeanografii, zdravoohranenija, pitanija, radiacionnoj biologii i dr., vse zhe potrebujutsja dopolnitel'nye dannye o kolichestvah metjashhih jelementov v morskoj vode, v produktah morja i v chelovecheskom organizme dlja togo, chtoby zavershit' tablicu maksimal'no dopustimyh koncentracij v morskoj vode razlichnyh vidov radionuklidov. Ideja, vyskazannaja v doklade, nosit chisto predvaritel'nyj harakter; v doklade takzhe dajutsja nekotorye primery. (author)

 10. Dynamics of forest populations in the mountain resort region of the North Caucasus

  Science.gov (United States)

  Chalaya, Elena; Efimenko, Natalia; Slepykh, Olga; Slepykh, Viktor; Povolotskaya, Nina

  2017-04-01

  Prehistoric formula of forest species composition of the resort region Caucasian Mineralnye Vody (RR CMV) in the North Caucasus is 6Q3Cb1Fe [1]. According to it, undisturbed forests of the region consisted of the pedunculate oak (Quercus robur L.) and the durmast (Quercus cerris L.) by 60%, the European hornbeam (Carpinus betulus L.) by 30% and the European ash (Fraxinus excelsior L.) only by 10%. At present the formula of forest composition of the region is 5Fe3Cb2Q, according to it, the rate of oak-groves (the most valuable to resort landscape gardening) has reduced to 20%, and the ash-tree, though the rate of the hornbeam has not changed, increased up to 50%. Forest breeding populations in the RR CMV are referred to natural medical resources as they have high rehabilitation and climate-regulating properties, the change in forest breeding populations influences the conditions of the resort climate-landscape-therapy. The researches conducted in the perfect oak wood of vegetative origin in Beshtaugorsky Forestry Area (BFA) of the RR CMV have shown the reduction of the pedunculate oak in the tree-stand composition during 1984-2014 from 10 to 8 units in the composition: the European ash (1 unit) and the crataegus monogyna (Crataegus monogyna Jacq.), the checker tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz), the common pear (Pyrus communis L.) have appeared [2]. The rate of the pedunculate oak decreased from 10 units to 9 in the perfect planting of the pedunculate oak of the artificial origin (Mashuk section of the forestry of BFA of the RR CMV) during 1986-2016. Among accompanying breeds there was the English field maple (Acer campestre L.), the Chinese elm in singular (Ulmus parvifolia Jacq.), the single-seed hawthorn. The reliable regrowth (4C3Fe3Ac+Q+Cm+Pc+Up) in number of 3,9 thousand pieces/hectare defines the perspective of complete replacement of the oak crop in the future on planting with dominance of the hornbeam and the involvement of the ash-tree and the English

 11. Lighting intensity of the soilsurface and restocking of oak groves

  Science.gov (United States)

  Slepykh, Victor; Zubko, Anna; Povolotckaia, Nina

  2016-04-01

  Oak groves of Caucasian Mineral Vody region (CMVR) possess a high ecological and balneological potential which defines the significance of their preservation and reproduction [1]. The role assessment of lighting intensity on renewal of oak groves was carried out on four trial squares (ts) in natural sixty-seven years old forest stand with prevalence of English oak (Quercus robur L.) with unimodal sity (type of the habitat - C1). The illumination was measured at the grass level by the universal measuring instrument of meteoparameters ATT-9508 with an illumination sensor of ATA-1591. The assessment of reforestation was carried out according to the established standards [2]. In the winter of 2005 there was conducted a selecting cutting cabin of the forest stand according to a local method on ts2 with intensity 30%, on ts4 - 50% after which the illumination on the soil surface in relation to illumination of an open place in the summer of 2005 increased from 4.9% to 33.9% on ts2, and from 5.9% to 24.4% on ts4. But by 2014 the illumination decreased till 3.0% on ts2, till 5.4% on ts4 because of an intensive soil grassing down. The control was carried out by ts1 and ts3 on which from 2005 to 2014 the illumination of the soil surface decreased from 4 to 2% as a result of the development of all storeys. As a result due to an intensive soil grassing-down, the total quantity of young oak trees decreased from 2005 to 2014 from 25.6 thousand pcs/ha to 5.9 thousand pcs/ha on ts2; on from 17.3 thousand pcs/ha to 4.0 thousand pcs/ha on ts4. At the same time the total quantity of young oak trees on control squares increased respectively for 1.4% (from 18.8 thousand pcs/ha to 19.1 thousand pcs/ha) on ts1, for 38.7% (from 25.2 thousand pcs/ha to 41.1 thousand pcs/ha). The experiment showed that small young oak trees perishes in the first years of their life from a lack of light and competition from grasland vegetation without providing successful reforestation. Conclusion. So it is

 12. Disposal of Low-Activity Waste and Accumulation in Cultivated Soils; Rejets d'Effluents Faiblement Radioactifs et Accumulation dans les Sols Cultives; 0416 0418 0414 ; Desechos y Efluentes de Baja Actividad: Su Acumulacion en los Terrenos Cultivados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barbier, G. [Station Centrale d' Agronomie, Versailles (France); Michon, G. [Service d' Hygiene Atomique et de Radiopathologie, Centre d' Etudes Nucleaires, Saclay (France)

  1960-07-01

  The paper describes a method of accumulating long-lived radioisotopes in soils and calculating the maximum contamination they would cause in vegetables grown on these soils. The authors suggest a way of expressing this contamination and a formula by which the maximum contamination of one kilogramme of the harvested produce in relation to the tolerated contamination per litre of irrigation water could be calculated. (author) [French] L'article decrit une methode destinee a prevoir l'accumulation des radioelements de longue periode dans les sols et a chiffrer la contamination limite qui en resultera pour des legumes cultives sur ces sols. Les auteurs proposent un mode d'expression de cette contamination et une formule qui permettrait de calculer la contamination limite d'un kg de produit recolte par rapport a la contamination toleree d'un litre d'eau d'irrigation. (author) [Spanish] En la memoria se describe un metodo para evaluar la acumulacion de los radioelementos de periodo largo en los terrenos y para calcular la contaminacion limite resultante para las hortalizas cultivadas en dichos terrenos. Los autores proponen un metodo para expresar dicha contaminacion y una formula que permita determinar la contaminacion limite de un kilogramo de producto cosechado en funcion de la contaminacion admisible por litre de agua de riego. (author) [Russian] V stat'e opisyvaetsja metod, pozvoljajushhij predvidet' nakoplenie dolgozhivushhih radioaktivnyh izotopov v pochve i opredeljat' predel'nyj uroven' vytekajushhego iz jetogo zarazhenija dlja ovoshhej, vyrashhivaemyh na jetih zemljah. Avtory stat'i predlagajut metod vyrazhenija jetogo zarazhenija i formulu, pozvoljajushhuju vychislit' predel'nyj uroven' zarazhenija odnogo kilogramma ovoshhej po otnosheniju k dopustimomu urovnju zarazhenija odnogo litra oroshajushhej vody. (author)

 13. Utjecaj ultrazvuka visokog intenziteta na reološka i pastozna svojstva škroba pšenice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivana Ljubić Herceg

  2010-01-01

  Full Text Available Svrha ovog rada je ispitati utjecaj ultrazvuka visokog i niskog intenziteta na reološka i pastozna svojstva suspenzija škroba pšenice. Ispitivane suspenzije sadrže 10 % pšeničnog škroba te su neposredno nakon pripreme procesirane ultrazvukom. Sva ispitivanja provedena su prije i nakon ultrazvučne obrade u ultrazvučnoj kupelji frekvencije 22 kHz, nominalne snage 150 W te ultrazvučnom sondom frekvencije 24 kHz, nominalne snage 100, 300 i 400 W. Vrijeme ultrazvučne obrade svih uzoraka bilo je 15 i 30 minuta. Reološka svojstva određena su primjenom rotacionog reometra Rheometric Scientific RM-180 pri temperaturi od 20 ˚C, a pastozna svojstva škrobnih suspenzija određena su primjenom Micro Visco-Amylo-Graph, Brabender Ohg Duisburg, Njemačka po metodi ICC Standard 126/1. Ultrazvučna obrada uzrokuje mehaničko oštećenje škrobne granule čime njena unutrašnjost postaje dostupnija vodi tijekom zagrijavanja što ima za posljedicu značajne promjene reoloških i pastoznih svojstava škrobnih suspenzija. Reološki parametri pokazuju da sve suspenzije imaju ne-Newtonski karakter, a ultrazvučni tretmen uzrokovao je značajno povećanje koeficijenta konzistencije svih ispitivanih sustava. Ultrazvučnim procesiranjem došlo je do značajnog sniženja temperature želatinizacije kod svih škrobnih suspenzija. Značajno smanjenje početnih temperatura želatinizacije upućuje na raniji stupanj bubrenja granule tijekom zagrijavanja.

 14. Disposal of Radioactive Waste in the Subsurface of the Federal Republic of Germany: Geological and Hydro-Geological Problems; Elimination des Dechets Radioactifs dans le Sous-Sol de la Republique Federale d'Allemagne: Problemes Geologiques et Hydrogeologiques; 041f 041e 0414 ; Evacuacion de Desechos Radiactivos en el Subsuelo de la Republica Federal de Alemania Problemas Geologicos e Hidrogeologicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wagner, R.; Richter, W. [Bundesanstalt fuer Bodenforschung, Hannover (Germany)

  1960-07-01

  The geological and hydrogeological problems related to the subsurface disposal of radioactive wastes in the Federal Republic of Germany are outlined. Special consideration is given to the possibility of storing solid and liquid wastes in the salt-domes widespread in the north-west, and of injecting liquid waste into deep reservoirs containing briny water and located in favourable geologic structures. (author) [French] Les auteurs decrivent les problemes geologiques et hydrogeologiques que pose, dans la Republique federale d'Allemagne, l'elimination des dechets radioactifs dans le sous-sol. Ils examinent notamment la possibilite d'emmagasiner des dechets solides et liquides dans les salines, qui abondent dans la partie nord-ouest et d'injecter des dechets liquides dans de profonds reservoirs d'eau saline, situes dans des formations geologiques presentant des conditions favorables. (author) [Spanish] Los autores exponen los problemas geologicos e hidrogeologicos que plantea la evacuacion de desechos radiactivos en el subsuelo de la Republica Federal de Alemania. Examinan sobre todo la posibilidad de almacenar desechos solidos y liquidos en los domos de sal, muy abundantes en el noroeste del pais, y de inyectar desechos liquidos en depositos profundos de agua salobre situados en estructuras geologicas que presentan condiciones favorables. (author) [Russian] Privoditsja opisanie geologicheskih i gidrogeologicheskih problem, svjazannyh s podzemnym udaleniem radioaktivnyh othodov v Federal'noj Respublike Germanii. Osoboe vnimanie udeljaetsja vozmozhnosti skladirovanija tverdyh i zhidkih othodov v soljanyh kupolah, imejushhihsja v bol'shom kolichestve v severo- zapadnoj chasti Germanii, i zahoronenija zhidkih othodov v glubokie rezervuary, soderzhashhie solenye vody i raspolozhennye v podhodjashhih geologicheskih strukturah. (author)

 15. Some Hydrographic Studies Required for Assessing the Effects of Atomic Waste Disposal; Quelques Etudes Hydrographiques Necessaires pour Evaluer les Effets de l'Evacuation des Dechets Atomiques; 0413 0418 0414 ; Algunos Estudios Hidrograficos que se Precisan para Determinar los Efectos de la Evacuacion de Desechos Atomicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gordon, D. L. [F.R.I.C.S., R.N. (United Kingdom)

  1960-07-01

  In order to be ab]e to assess the probable movement of effluent discharged into the sea, a sound knowledge of the cause of water movements and a practical knowledge of their measurements are essential. This paper emphasizes the considerations which should be borne in mind when those measurements and studies are carried out. Tidal streams, residual current, oceanic currents and eddies are discussed, as well as the scope of the observations which are considered necessary. (author) [French] Pour pouvoir determiner les mouvements probables des effluents evacues dans la mer, il est essentiel de bien connaitre les causes des mouvements des eaux et de savoir comment mesurer ces mouvements dans la pratique. L'auteur souligne les considerations dont il faut tenir compte en procedant a ces etudes et mesures. Il traite des marees, des courants residuels, des courants oceaniques et des remous, ainsi que de la nature des observations qui sont jugees necessaires. (author) [Spanish] Para poder determinar el movimiento probable de los efluentes que se vierten en el mar es imprescindible conocer a fondo las causas de los movimientos del agua y poseer nociones practicas de su medicion. El autor destaca la importancia de las consideraciones que han de tenerse en cuenta al efectuar estas mediciones y estudios. Se discuten las corrientes de las mareas, las corrientes residuales, las corrientes y los torbellinos oceanicos, asi como la finalidad de las observaciones que se consideran necesarias. (author) [Russian] Dlja togo, chtoby poluchit' vozmozhnost ocennt' verojatnoe dvizhenie jefljuenta, spushhennogo v more, neobhodimo imet' tverdye znanija prichin, vyzyvajushhih dvizhenie vody, a takzhe ochen' vazhno imet' prakticheskie znanija v otnoshenii metodov ih izmerenija. V jetom dokumente udeljaetsja vnimanie soobrazhenijam, kotorye neobhodimo imet' v vidu pri provedenii takogo roda izuchenij i izmerenij. V dokumente obsuzhdajutsja takie voprosy, kak prilivy i otlivy, techenija

 16. A parallel analysis of hydrolithospheric beds geodata of Narzan mineral water Kislovodsk deposit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Д. А. Первухин

  2016-11-01

  Full Text Available The area of the Caucasus Mineral Waters – an environmental spa - occupies a special place among the other  spa regions of Russia due to richness, diversity, abundance and value of its mineral waters, landscape and climate conditions, and therapeutic muds. Lately the rate increased of developing its mineral water resources for both the local spa use and bottling for retail consumers. The growing number of mineral water bottling enterprises and sanatorium organizations affects significantly the amount of mineral water uptake. Irrational water uptake results in deterioration of underground water quality, change of its chemical composition and temperature. Expansion of the depression crater may eventually result in a collapse of seams roofing and vanishing of many water springs. It refers to all the waters underlying the area of Kavkazskie Mineralnye Vody. Due to that situation there is a potential threat of degradation of these deposits of mineral waters. Therefore, an important task consists in building forecast models of hydro-lithospheric processes in the region while the scope of water uptake changes in various parts of the deposit. it will be based on analyzing aerial photographs taken from board unmanned aerial vehicles. Currently such analysis is conducted using simple linear algorithms. The paper suggests to use the Nvidia CUDA technology for the purpose, adapting the mathematics used to ana- lyze aerial photographs to that technology. The initial data for processing were obtained by aerial photography in the course of remote sensing of the area by unmanned aerial vehicles belonging to OJSC «Narzan», Kislovodsk, an enterprise for mining mineral water. Presented in this paper have their Author’s Certificates issued by the Federal Institute of Industrial Property, the Russian Federation.

 17. Initial Operating Experience with the ''NPD'' Reactor; Experience recueillie pendant les premiers mois de fonctionnement du reacteur NPD; Pervyj opyt po ehkspluatatsii reaktora NPD; Experiencia inicial de funcionamiento del reactor NPD

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McConnell, L. G. [Hydro-Electric Power Commission of Ontario, Toronto, Ontario (Canada)

  1963-10-15

  raboty na vysokoj moshchnosti v techenie shesti nedel' dal koehffitsient ispol'zovaniya na moshchnost', ravnyj 70% Uluchsheniya, kotorye byli dostignuty, uvelichili bezopasnost', povysili ehkspluatatsionnye kharakteristiki i prodemonstrirovali potentsial'nye metody snizheniya kapital'nykh zatrat dlya budushchikh stantsij. Tak, naprimer, v tselyakh uluchsheniya ehkspluatatsionnykh kachestv byli vidoizmeneny uplotneniya valov na nasosakh okhladitelya pervogo kontura; oborudovanie tipa kholodil'nikov, ispol'zovavsheesya dlya regeneratsii para, bylo zameneno pogloshchayushchimi kolonkami s tsel'yu umen'sheniya poteri para v tyazheloj vode. Ustanavlivayutsya takzhe ogranichiteli potoka vody v liniyakh dlya vzyatiya prob s tsel'yu umen'sheniya poteri tyazheloj vody v sluchayakh neispravnostej v soedineniyakh. V dekabre 1962 goda dve odnovremennye utechki iz mashiny, proizvodyashchej zagruzku topliva, priveli k neobychnomu obstoyatel'stvu, pri kotorom znachitel'noe kolichestvo goryachej tyazheloj vody pod vysokim davleniem popalo v kameru reaktora, gde proizoshlo neznachitel'noe umen'shenie ee izotopnoj chistoty, kotoraya zatem byla prevyshena i reaktor byl vnov' pushchen v kontse mesyatsa. Vo vremya avarii vse ustrojstva po bezopasnosti rabotali tochno i obespechili uderzhanie tyazheloj vody. (author)

 18. Commissioning Experience from the Agesta Nuclear Power Plant; Experience acquise lors des essais de mise en service de la centrale nucleaire d'Agesta; Opyt po vvedeniyu v ehkspluatatsiyu yadernoj ehnergeticheskoj ustanovki Agesta; Experiencia adquirida con la puesta en marcha de la central nucleoelectrica de Agesta

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rydell, N. [Aagesta Kraftvarmewerk, Farsta (Sweden)

  1963-10-15

  ) rabota klapanov; c) povyshenie davleniya v pervichnom konture; d) utechka vody; e) ustanovka po zamene topliva; f) ispytanie na germetichnost'. (author)

 19. Sinusoidal Obstruction Syndrome (Hepatic Veno-Occlusive Disease)

  Science.gov (United States)

  Fan, Cathy Q.; Crawford, James M.

  2014-01-01

  Hepatic sinusoidal obstruction syndrome (SOS) is an obliterative venulitis of the terminal hepatic venules, which in its more severe forms imparts a high risk of mortality. SOS, also known as veno-occlusive disease (VOD), occurs as a result of cytoreductive therapy prior to hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), following oxaliplatin-containing adjuvant or neoadjuvant chemotherapy for colorectal carcinoma metastatic to the liver and treated by partial hepatectomy, in patients taking pyrrolizidine alkaloid-containing herbal remedies, and in other particular settings such as the autosomal recessive condition of veno-occlusive disease with immunodeficiency (VODI). A central pathogenic event is toxic destruction of hepatic sinusoidal endothelial cells (SEC), with sloughing and downstream occlusion of terminal hepatic venules. Contributing factors are SEC glutathione depletion, nitric oxide depletion, increased intrahepatic expression of matrix metalloproteinases and vascular endothelial growth factor (VEGF), and activation of clotting factors. The clinical presentation of SOS includes jaundice, development of right upper-quadrant pain and tender hepatomegaly, ascites, and unexplained weight gain. Owing to the potentially critical condition of these patients, transjugular biopsy may be the preferred route for liver biopsy to exclude other potential causes of liver dysfunction and to establish a diagnosis of SOS. Treatment includes rigorous fluid management so as to avoid excessive fluid overload while avoiding too rapid diuresis or pericentesis, potential use of pharmaceutics such as defibrotide, coagulolytic agents, or methylprednisolone, and liver transplantation. Proposed strategies for prevention and prophylaxis include reduced-intensity conditioning radiation for HSCT, treatment with ursodeoxycholic acid, and inclusion of bevacizumab with oxaliplatin-based chemotherapeutic regimes. While significant progress has been made in understanding the pathogenesis

 20. GEOINFORMATIONAL ANALYSIS OF CHANGING BOUNDARIES OF FOREST TRACTS OF THE REGION OF CAUCASIAN MINERAL WATERS OF STAVROPOL TERRITORY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. S. Anikeeva

  2017-01-01

  Full Text Available Deterioration of the state of forests and illegal logging are a global problem of our time. The region of the Caucasian Mineral Waters has a small number of forest areas, so the need to introduce new methods for analyzing the state of forests is an important task in the conservation of forests in this area. One such method is geoinformational analysis. For the survey, the geoinformation systems ScanEx Image Processor 4.0, Mapinfo Professional 12, QGIS 2.8 have been used.The species composition of the largest forest tracts of the Caucasian Mineral Waters is considered. The main reasons for changing the boundaries of forest areas have been determined. A geoinformational analysis of the changes in the boundaries of the forest tracts of the region has been carried out using remote sensing data for the period from 1987 to 2014. For the analysis, space images of the Landsat 5 and 8 system were used for the period from 1987 to 2014.A classification of multi-temporal optical images has been made, which allowed obtaining the values of forest areas in different years and to calculate their percentage of forest cover. In 1987, the forest area of the region was 35.2 thousand hectares; in 1998, 41.99 thousand hectares, and by 2014 it was reduced to 33.16 thousand hectares.On the basis of the data obtained, a series of maps characterizing the forests of the Caucasian Mineral Waters in different years has been constructed.The conducted study led to the conclusion that the main changes in the forest boundaries occurred in the Mashuk, Lysoy, Zheleznaya, Beshtau, Verblud and Bik mountains. This is due primarily to the proximity to the most densely populated cities in the region: Pyatigorsk, Zheleznovodsk, Essentuki and the city of Mineralnye Vody.

 1. Dry Heathland Restoration in the Zlatnice Nature Reserve (Czech Republic: An Assessment of the Effectiveness of Grazing and Sod-Cutting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dostálek Jiří

  2015-06-01

  Full Text Available Vegetacija nižinskih suhih vresav v srednji Evropi (Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris je v upadanju zaradi opuščanja tradicionalnega gospodarjenja in to se kaže v postopnem zaraščanju z lesnatimi rastlinami in spremenjenem vnosu hranil. Za obnovitev sestojev z vreso, ki so izginili, smo uporabili pašo z nizko intenzivnostjo in košnjo, ki sta tradicionalno priporočena načina za obnavljanje vegetacije z vreso (Calluna vulgaris iz semenske banke. Raziskavo smo opravili v naravnem rezervatu Zlatnice, ki se nahaja v severozahodnem delu Prage (Češka republika. Vzpostavili smo sistem stalnih 1 m2 ploskev. Za obnovitev vegetacije z vrsto Calluna vulgaris sta bila uspešna tako paša kot košnja. Pokrovnost vrese se je povečala dve leti po začetku poskusa s pašo, na površinah s košnjo pa se je značilno povečala tretje leto in vrednosti so bile primerljive s pašenimi površinami. Redna paša je ovirala povečanje pokrovnosti zelišč, medtem ko se je njihova pokrovnost povečala po posamezni košnji. Košnja je tudi vplivala na povečanje pokrovnosti mahov. Poizkus je pokazal, da je slabo intenzivna paša ovac in koz verjetno najbolj primeren način obnove suhih vresav na plitvih, s hranili revnih tleh, po več kot 20 let od uničenja vresave. Košnja je bolj zahtevna, pojavlja pa se tudi možnost razraščanja nezaželjenih zelišč in lesnatih rastlin, kar zopet vodi v degradacijo vegetacije z vrsto Calluna vulgaris.

 2. RECENT GEODYNAMICS OF FAULT ZONES: FAULTING IN REAL TIME SCALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yu. O. Kuzmin

  2014-01-01

  Full Text Available Recent deformation processes taking place in real time are analyzed on the basis of data on fault zones which were collected by long-term detailed geodetic survey studies with application of field methods and satellite monitoring.A new category of recent crustal movements is described and termed as parametrically induced tectonic strain in fault zones. It is shown that in the fault zones located in seismically active and aseismic regions, super intensive displacements of the crust (5 to 7 cm per year, i.e. (5 to 7·10–5 per year occur due to very small external impacts of natural or technogenic / industrial origin.The spatial discreteness of anomalous deformation processes is established along the strike of the regional Rechitsky fault in the Pripyat basin. It is concluded that recent anomalous activity of the fault zones needs to be taken into account in defining regional regularities of geodynamic processes on the basis of real-time measurements.The paper presents results of analyses of data collected by long-term (20 to 50 years geodetic surveys in highly seismically active regions of Kopetdag, Kamchatka and California. It is evidenced by instrumental geodetic measurements of recent vertical and horizontal displacements in fault zones that deformations are ‘paradoxically’ deviating from the inherited movements of the past geological periods.In terms of the recent geodynamics, the ‘paradoxes’ of high and low strain velocities are related to a reliable empirical fact of the presence of extremely high local velocities of deformations in the fault zones (about 10–5 per year and above, which take place at the background of slow regional deformations which velocities are lower by the order of 2 to 3. Very low average annual velocities of horizontal deformation are recorded in the seismic regions of Kopetdag and Kamchatka and in the San Andreas fault zone; they amount to only 3 to 5 amplitudes of the earth tidal deformations per year.A

 3. Calcination of Radioactive Waste in Molten Sulphur; Calcination de Dechets Radioactifs dans le Soufre Fondu; 041a 0410 041b 042c 0426 0418 041d 0418 0420 041e 0412 0410 041d 0418 0415 0420 0410 0414 0418 041e 0410 041a 0422 0418 0412 041d 042b 0425 041e 0422 0425 041e 0414 041e 0412 0412 0420 0410 0421 041f 041b 0410 0412 041b 0415 041d 041d 041e 0419 0421 0415 0420 0415 ; Calcinacion de Desechos Radiactivos en Azufre Fundido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Winsche, W. E.; Davis, Jr., M. W.; Goodlett, Jr., C. B.; Occhipinti, E. S.; Webster, D. S. [E.I. Du Pont de Nemours and Co., Aiken, SC (United States)

  1963-02-15

  } {gamma} c/(min)(ml), 2.0M Al(NO{sub 3}){sub 3}, 1.5M HNO{sub 3}) han demostrado que tan solo una cienmilesima parte, aproximadamente, de la actividad presente en la carga es arrastrada por el gas desprendido en estas operaciones. Una vez terminado el tratamiento a alta temperatura,la suspension azufre-desechos se enfria hasta 120 o 150 Degree-Sign C y se transporta en forma de liquido al sistema de confinamiento final, donde se la deja solidificar. Aunque los autores tienen el proposito de proteger el sistema de confinamiento contra la accion del agua, han utilizado la resistencia de la suspension solidificada azufre-desechos a la accion del agua como medida de la eficacia del procedimiento. Se prepararon pequenos cilindros de suspension solidificada de desechos simulados que contenian Al(NO{sub 3}){sub 3}, o los nitratos formados disolviendo acero inoxidable, con vestigios de Sr y Cs, asi como de desechos concentrados de elevada actividad que contenian Al(NO{sub 3}){sub 3}. Estos cilindros se expusieron a la accion del agua durante periodos prolongados. Se calculan las velocidades de lixiviacion como si se eliminara totalmente el material de una capa superficial. Las velocidades registradas oscilan entre 10 y 20 milesimas de pulg/anio,o menos, despues de un periodo inicial de 6 a 8 semanas durante el cual adoptan valores algo mas elevados. (author) [Russian] Laboratorija Savanna River razrabatyvaet metod prevrashhenija radioaktivnyh othodov v tverdyj produkt s maloj rastvorimost'ju dlja 'okonchatel'nogo' ih udalenija. Novyj metod osnovan na iskljuchitel'nyh svojstvah sery. V jetom processe kislye vodnye othody podvergajutsja vozdejstviju rasplavlennoj sery pri 150 Degree-Sign C, chto vedet k ispareniju vody i letuchih kislot, posle chego soderzhashhiesja v othodah himicheskie soedinenija kal'cinirujutsja i vosstanavlivajutsja himicheskim sposobom. Poluchapciesja v vide sernogo shlamma othody nagrevajutsja pri temperature 400 Degree-Sign - 444 Degree-Sign C v techenie

 4. The Use of Direct Tritium Assay Techniques in Studies with Tritiated Thymidine; Application des Methodes de Dosage Direct du Tritium aux Etudes avec la Thymidine Tritiee; 041f 0440 0438 043c 0435 043d 0435 0414 ; Aplicacion de Tecnicas de Medicion Directa del Tritio a Estudios con Timidina Tritiada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gordon Steel, G. [Physics Department, Institute of Cancer Research, Royal Cancer Hospital, Clifton Avenue, Belmont, Surrey (United Kingdom)

  1962-02-15

  organismo, pero hasta alcanzar este equilibrio, se observan gradientes considerables de la actividad especifica del agua tisular. En el caso del higado, el gradiente indica que el agua tritiada fluye desde este organo hacia la sangre; en el bazo, los testiculos y el musculo, el agua fluye desde la sangre hacia el tejido. Las mediciones efectuadas en el intestino y en la medula osea despues de administrar timidina tritiada indican que en ambos tejidos la curva de retencion del tritio presenta una meseta inicial y que la disminucion subsiguiente tiene dos exponenciales prominentes. La existencia de una meseta en el caso de la medula osea esta en contradiccion con los resultados de otros trabajos publicados; esta meseta no se observa en la curva correspondiente a animales que han sido sometidos a una irradiacion prolongada. (author) [Russian] Opisyvajutsja rezul'taty issledovanij katabolizma tritirovannogo timidina u krysy v period ego per- vonachal'noj lokalizacii v tkanjah i uderzhanija mechennyh tritiem kletok v kishechnike i kostnom mozge do 16 dnej posle mechenija. V techenie pervogo chasa posle in{sup e}kcii tritirovannogo timidina, v to vremja kak koncentracija neletuchego tritija v bol'shinstve tkanej dostigaet urovnja nasyshhenija, koncentracija v pecheni bystro padaet s pervonachal'nogo vysokogo urovnja. V rezul'tate ispol'zovanija pribora, kotoryj daet vozmozhnost' vzjat' probu tkanievoj vody iz holodnogo obrazca tkani, byli sdelany izmerenija specificheskoj aktivnosti tritirovannoj vody iz razlichnyh organov. Cherez chas posle in{sup e}kcii koncentracija tritija byla pochti postojannoj vo vsej soderzhashhejsja v tele vode, no vo vremja ustanovlenija jetogo ravnovesija mogut byt' obnaruzheny znachitel'nye gradienty specificheskoj aktivneosti tkanievoj zhidkosti. V pecheni gradient ukazyval na pritok tritirovannoj vody iz pecheni v krov'; v selezenke, jaichkah i muskulah pritok nabljudalsja iz krovi v tkan'. Izmerenija uderzhanija tritija v kishechnike i kostnom

 5. Sampling Devices for Water and Soil; Methodes de Prelevement d'Echantillons dans l'Eau et le Sol; 041f 0420 0414 ; Dispositivos para Tomar Muestras de Agua y de Suelos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merritt, W. F.; Parsons, P. J. [Environmental Research Branch, Division of Biology and Health Physics, Atomic Energy of Canada Limited, Chalk River, ON (Canada)

  1960-07-01

  gruntovyh vod. Rabotajushhij ot batarei schetchik Gejgera opuskaetsja po trube na provode. On mozhet ulavlivat' aktivnost' v 20-50 raspadov v minutu/millilitr Sr -90+U-90, rastvorennyh v gruntovoj vode. Special'no dlja jetogo razrabotan kompaktnyj gamma-spektrometr. Proby gruntovoj vody berutsja na opredelennyh glubinah s pomoshh'ju nakonechnikov Alunduma, soedinennyh s poverhnost'ju polijetilenovymi shlangami. Vzjatye proby vody perelivajutsja v kolbu, iz kotoroj otkachen vozduh. Neskol'ko takih nakonechnikov ili otbornikov mogut prisoedinjat'sja k sterzhnju, raspolozhennomu vnutri truby, pogruzhaemoj na trebuemuju glubinu, posle chego poslednjaja vynimaetsja, ostavljaja ih ukreplennymi v pochve. Esli grunt ne skalistyj, to poristye bronzovye p'ezometry mogut vdavlivat'sja ili vvodit'sja na ljubuju glubinu. Voda svobodno prohodit cherez takuju bronzu i sobiraetsja v kolbu, iz kotoroj otkachen vozduh. Iz odnoj skvazhiny mozhno s pomoshh'ju special'nyh ustrojstv dlja vzjatija prob, pomeshhennyh vnutr' svjazujushhej sekcii burovogo instrumenta, vzjat' po neskol'ku obrazcov pochvy s rjada predvaritel'no namechennyh glubin. Ustrojstvo dlja vzjatija prob predstavljaet polyj sterzhen' s bokovymi otverstijami, kotorye zakryty vo vremja burenija zaglushkami. Dlja vzjatija prob zaglushki slegka vytaskivajutsja, i sterzhen' povorachivaetsja. Zatem vytaskivaetsja vtoraja zaglushka, soedinennaja s pervoj, dlja togo chtoby zakryt' otverstie, i ustrojstva dlja vzjatija prob vytaskivajutsja iz skvazhiny. Proby peska, nahodjashhegosja nizhe gorizonta vody, berutsja s pomoshh'ju ustrojstva, snabzhennogo vozdushnym kolokolom, kotoryj pozvoljaet zabrat' probu v vozdushnuju polost' i uderzhivat' ee v trube pod davleniem vozduha poka vse ustrojstvo ne budet vynuto na poverhnost'. (author)

 6. The Ethanol-Chlorobenzene Aerated System as a New High-Level Dosimeter for Routine Measurements; Le Systeme Ethanol-Chlorobenzene Aere Utilise Comme Dosimetre pour les Mesures Courantes de Fortes Doses; Aehrirovannaya sistema ehtanola-khlorobenzola v kachestve novogo dozimetra vysokogo urovnya dlya provedeniya obychnykh izmerenij; Dosimetro de Etanol-Clorobenceno Saturado de Aire para la Determinacion de Intensidades Elevadas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dvornik, I.; Zec, U.; Ranogajec, F. [Institute ' ' Ruder Boskovic' ' , Zagreb, Yugoslavia (Croatia)

  1966-11-15

  resultados reproducibles, con ligeros porcentajes de desviacion respecto de este valor, anadiendo al principio de la operacion 4% de agua y 2 * 10{sup -3} M, aproximadamente, de benceno y acetaldehfdo o acetona. La exactitud de las mediciones es mayor si se determina el valor exacto de G(Cl{sup -}) para cada material por calibracion con el dosimetro de Fricke, con 4% de CB y 4% de agua todas las variedades de etanol dan G(Cl{sup -}) = 3,65 {+-} 0,05, con independencia de los aditivos. El efecto de la variacion del contenido de agua en {+-} 1% es insignificante. La concentracion del HC1 en todo el intervalo de dosis se puede determinar por valoracion mercurometrica o alcalimetrica directa de la muestra irradiada con un error maximo del 1%. Experimentos con neutrones rapidos, todavia en curso, demuestran que podria emplearse mezclas similares para calibrar y controlar irradiaciones industriales con haces electronicos intensos. La sencillez de la preparacion y del analisis junto con el amplio intervalo que se cubre con este solo metodo y con su elevada precision, hacen que el nuevo dosimetro sea uno de los mas eficaces para calibrar fuentes radiactivas y controlar procesos industriales de irradiacion. (author) [Russian] Obnaruzheno, chto vyhod radioliticheskogo hloristogo vodoroda dlja gamma-izluchenija kobal'ta-60, izmerennogo v kachestve funkcii dozy (0,05 - 100 Mrad), moshhnosti dozy (0,5 - 2500 rad/sek{sup 1}) i koncentracii hlorobenzola (HB), sostavljaet 5 {+-}0,1 dlja koncentracii HB 20-40% v shirokom diapazone jeksperimental'nyh uslovij. Ukazannyj vyhod ochen' malo zavisit ot obychnyh zagrjaznenij. Komponenty analiticheskoj chistoty i nizhe dajut vyhody, kotorye mogut byt' vosproizvedeny v predelah neskol'kih procentov jetoj velichiny, esli pervonachal'no imeetsja 4% vody i okolo 2*10{sup -3} M benzola i acetal'degida ili acetona. Bolee vysokuju dozimetricheskuju tochnost' mozhno poluchit' v tom sluchae, esli opredelit' tochno G(C1' ) dlja dannyh materialov putem

 7. Tritium Content of Rainwater from the Eastern Mediterranean Area; Teneur en tritium des eaux de pluie dans la region de la Mediterranee orientale; Soderzhanie tritiya v dozhdevoj vode, vzyatoj iz vostochnogo rajona sredizemnogo morya; Contenido del tritio en las aguas de lluvia de la zona del Mediterraneo oriental

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gat, J R; Karfunkel, U; Nir, A [Weizmann Institute of Science, Rehovoth (Israel)

  1962-01-15

  del lugar de la explosion a la zona estudiada. Por lo tanto, la presencia de tritio en las capas inferiores de la atmosfera se debe a la difusion desde las capas superiores. Los tiempos medios de permanencia atmosferica del tritio han sido calculados para el tritio estratosferico procedente de distintas fuentes. Parece demostrado que el proceso de mezcla del tritio en la estratosfera es lento. Las diferencias entre las concentraciones de tritio que aparecen sistematicamente en distintos lugares se explican por las circunstancias variables que determinan la precipitacion pluvial. Se demuestra que el grado en que se mezclan las masas de aire maritimo y continental ejerce una influencia decisiva sobre el contenido de tritio de las aguas pluviales, y que las dimensiones del Mar Mediterraneo son pequenas en comparacion con la escala en que suceden los fenomenos meteorologicos que intervienen en dicho proceso. (author) [Russian] V techenie 1958-1960 gg. okolo 50 prob dozhdevoj vody bylo vzyato v Izraile i sosednikh stranakh i podvergnuto kolichestvennomu analizu na soderazhnie v nikh tritiya s pomoshch'yu gazovogoschetchika posle ehlektroliticheskogo obogashcheniya. Syuda vkhodili proby otdel'nykh livnej, vzyatye na dvukh stantsiyakh v Izraile i odnoj stantsii na Kipre, a takzhe proby vody, sobrannye v techenie kazhdogo sezona dozhdej v ryade mest v Izraile, na Kipre, Turtsii i Gretsii. Krome togo, byli takzhe proanalizirovany proby vody, vzyatoj iz vodoemov, kotorye sootvetstvuyut sezonam dozhdej v 1956/57 i v 1957/58 gg. Na osnovanii skhemy tsirkulyatsii vozdukha i vremeni provedeniya ispytatel'nykh termoyadernykh vzryvov v svyazi s mestnym sezonom dozhdej ustanovleno, chto ne proiskhodit pryamogo troposfernogo perenosa tritiya iz rajonov ispytanij v dannyj rajon. Sledovatel'no, izmerennye urovni tritiya vyzyvayutsya proniknoveniem tritiya iz bol'shikh vysot v nizkie sloi vozdukha. Opredelyaetsya srednee vremya prebyvaniya v atmosfere stratosfernogo tritiya iz razlichnykh

 8. Tritium in underground-water studies; Emploi du tritium dans les etudes sur les eaux souterraines; Tritij v isledovaniyakh podzemnykh vod; Empleo del tritio en el estudio de las aguas subterraneas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alekseev, F A; Gol' bek, G R; Sojfer, V N; Vasil' eva, N A; Majdebor, V N; Sokolovskij, Eh V; Shan' gin, N N

  1962-01-15

  : infiltracion del agua a traves de los sectores mas permeables del estrato, a velocidades comprendidas entre 10 y 30 m por dia, y avance del contorno basico de agua bombeada en una parte relativamente homogenea del estrato, a una velocidad de 2 m por dia. Este ultimo desplazamiento corresponde a las velocidades (1,9 a 2,2 m por dia) calculadas teoricamente para un estrato homogeneo. Es posible evaluar cuantitativamente el flujo en los desplazamientos de ambos tipos. Se ha ideado un metodo que emplea tritio para observar la comunicacion entre las aguas presentes en los distintos sectores intercalados en el estrato productivo de una vena petrolifera. Los autores proponen un metodo nuevo para controlar la explotacion de yacimientos petroliferos gracias al tritio natural contenido en las aguas superficiales inyectadas en el estrato, tanto en el interior como en el exterior del contorno. El lento desplazamiento del contorno de yacimientos petroliferos grandes, en los que se hayan realizado pocas perforaciones, puede ser estudiado durante periodos largos (unos 10 anos). De la cantidad de tritio desintegrado que contenga el agua subyacente a 1a. capa petrolifera de un pozo en explotacion pueden deducirse los tiempos y velocidades de desplazamiento del agua de contorno con una exactitud de {+-} 1 ano. Basta un numero reducido de analisis (no mas de 300 a 500 analisis por ano en un gran yacimiento) para seguir el desplazamiento del contorno. Se ha ideado un aparato sumamente sensible para medir el tritio en las aguas superficiales con contadores contrastados llenos de liquido. La mayor parte de las organizaciones industriales puede disponer de aparatos de este tipo. (author) [Russian] Izlagaetsya razvitie metoda vodnogo indikatora s ispol'zovaniem iskusstvennogo i prirodnogo tritiya pri izuchenii dvizheniya podzemnykh vod. Ustanovleno dva vozmozhnykh tipa dvizheniya zhidkosti po plastu, protiv vody po naibolee pronitsaemym uchastkam plasta so skorostyami 10/30 m/sutki i prodvizhenie

 9. Zápis šesti až osmiletých dětí do kurzů sjezdového lyžování ve Slovinsku Enrolling 6–8 year old children in alpine skiing courses in Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Makuc

  2010-09-01

  Full Text Available VÝCHODISKA: Lyžování je sportovní aktivitou, kterou většina dětí ráda praktikuje, a proto se rády zapisují do různých kurzů organizovaných lyžařskými školami, společnostmi a kluby. CÍL: Studie měla za cíl analyzovat důvody rodičů a zájmy spojené se zápisem jejich dětí do kurzů sjezdového lyžování a stanovit, jak vzdělání rodičů a jejich měsíční příjem ovlivňují četnost, s jakou jejich děti navštěvují lyžařské kurzy. METODY: Provedli jsme průzkum mezi 250 rodiči dětí ve věku 6–8 let, a to za použití dotazníku se 17 proměnnými. Byly vypočítány frekvenční a kontingentační tabulky. Statistická váha vztahů mezi proměnnými byla ověřena kontingentačním koeficientem. VÝSLEDKY: Výsledky ukázaly, že polovina rodičů alespoň jednou zapsala své dítě do kurzu sjezdového lyžování. Rodiče s vyšším vzděláním a vyšším měsíčním příjmem zapisují své děti do kurzů sjezdového lyžování častěji. Osoba, která v rámci rodiny navrhuje, aby se dítě zapsalo do takového kurzu, je většinou otec. Ve více než polovině rodin oba rodiče lyžují; ovšem tři čtvrtiny rodin spolu nikdy nechodí lyžovat nebo toto praktikují jen zřídka. Otcové hodnotí své lyžařské dovednosti lépe než matky. Důvod nejčastěji uváděný v souvislosti s tím, proč dané dítě nebylo zapsáno do kurzu sjezdového lyžování, byly finanční obtíže. Důvody rodičů pro to, aby se jejich děti naučily lyžovat, byly tyto: více než polovina rodičů si myslí, že by se jejich děti měly naučit dobře lyžovat, a 30 % rodičů přisuzuje velkou důležitost bezpečnosti na lyžařských svazích. Pouze 5 % rodičů by chtělo, aby se jejich dítě účastnilo lyžařských závodů. ZÁVĚRY: Naše zjištění pomohou organizátorům lyžařských kurzů l

 10. Uticaj amfibijskog transportera PTS-M na životnu sredinu/Influence of the amphibious transporter STM-M on environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad V. Kovačević

  2014-10-01

  Full Text Available Vojska Srbije je jedina institucija društvenog sistema Republike Srbije koja poseduje i namenski koristi amfibijska sredstva. Cilj članka jeste sagledavanje uticaja amfibijskih sredstava na tri, po mnogim ekolozima i najbitnija indikatora životne sredine: zemljištu, vazduhu i vodi. U članku su, pored uticaja amfibijskih sredstava na indikatore životne sredine, obrađene i mere za unapređenje i poboljšanje sistema zaštite životne sredine sa aspekta promene načina upotrebe i rekonstrukcije samih sredstava. Članak je nastao prevashodno na osnovu kombinacije iskustava autora u radu sa amfibijskim sredstvima, kao i na osnovu elementarnih teoretskih odredbi vezanih za sistem zaštite životne sredine. Prikazano je koliko samo jedan tip sredstava koje Vojska Srbije trenutno koristi može štetno da deluje na životnu sredinu. Treba uzeti u obzir činjenicu da u radu nisu obuhvaćeni svi štetni efekti rada amfibijskih sredstava, već samo negativni uticaji na osnovne indikatore životne sredine. / The Serbian Army is the only institution of the social system in the Republic of Serbia which posesses amphibious vehicles and uses them for their designated purpose. The goal of this paper is to draw conclusions regarding the influence of amphibious vehicles on the three parts of the environment many scientists find the most important: land, air and water. The paper processes the influence of amphibious military vehicles on the basic parts of environment, as well as the measures for the improvement of safety and environmental management systems regarding the change in the usage and reconstruction of the vehicles. This paper is based on the authors' own experience in work with amphibious vehicles combined with the basic theoretical postulates of the safety and environmental management systems. It also shows how many negative consequences on the environment can be caused by just one type of the military vehicles. It is very important to emphasize

 11. The strategy on rehabilitation of the former uranium facilities at the 'Pridneprovsky chemical plant' in Ukraine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Voitsekhovich, O.; Lavrova, T.; Skalskiy, A.S.; Ryazantsev, V.F.

  2007-01-01

  This paper describes current status of the former Uranium Facilities at the Pridneprovsky Chemical Plant in Ukraine, which are currently under development of action plan for its territory rehabilitation. The monitoring data carried out during recent several years show its impact to the Environment and gives a basis for justification of the number of measures aiming to reduce radiological and ecological risks of the Uranium tailings situated at the territory of PChP. The monitoring data and strategy for its remediation are considered in the presentation. Uranium mining has been intensively conducted in Ukraine since the end of the 40-s. Most of the uranium deposits have been explored in the Dnieper river basin, while some smaller deposits can be found within the basins of the Southern Bug and Severskiy Donets rivers. There also several large Uranium Milling facilities were in operation since the end of the 40-s till 1991, when due to disintegration of the former Soviet Union system the own uranium production has been significantly declined. The Milling Plant and Uranium extraction Facilities in ZhevtiVody is still in operation with UkrAtomprom Industrial Consortium. Therefore rehabilitation programme for all Uranium facilities in this site are in duty of the East Mining Combine and the Consortium. The most difficult case is to provide rehabilitation Action Plan for Uranium tailings and number of other facilities situated in Dnieprodzerzhinsk town and which were in operation by the former State Industrial Enterprise Pridneprovskiy Chemical Plant (PChP). In past PChP was one of the largest Uranium Milling facilities of the Former Soviet Union and has been in operation since 1948 till 1991. During Soviet time the Uranium extraction at this legacy site has been carried out using the ore raw products delivered also from Central Asia, Germany and Checz Republic. After extraction the uranium residue has been putting to the nearest landscape depressions at the vicinity of

 12. Koncept jedinstvene morske granice i rješavanje spora o razgraničenju u Crnome moru : Rumunjska – Ukrajina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Vokić Žužul

  2014-12-01

  Full Text Available Novija sudska praksa potvrđuje tendenciju razgraničenja epikontinentskih i gospodarskih pojaseva između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče jedinstvenom morskom granicom. Utvrđivanje takve zajedničke granične crte, koju su u postupku pred Međunarodnim sudom u Haagu zahtijevale Rumunjska i Ukrajina, u ovome radu je u središtu pozornosti. Dvije države čije obale leže sučelice i međusobno graniče u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora nisu se slagale u pogledu pravca granice koja bi se trebala utvrditi, kao ni u pogledu uloge koju bi u tome razgraničenju trebao imati ukrajinski otok Zmiyinyy (Zmijski otok, smješten oko 20 nautičkih milja istočno od delte Dunava. U radu se istražuju povijesni korijeni njihovoga spora i uzroci neuspješnih pregovora tijekom šest godina te analizira postupak pred Međunarodnim sudom. Sud je 2009. godine jednoglasnom odlukom, u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora, odredio pravac jedinstvene morske granice između epikontinentskih i gospodarskih pojaseva dviju država. U pažljivo obrazloženoj odluci Sud je po prvi put izložio svoju ‘’metodologiju razgraničenja’’ već izgrađenu u svojoj prijašnjoj praksi te je izričito naveo tri etape postupka razgraničenja. Prva etapa je utvrđivanje privremene crte razgraničenja, druga etapa je ispitivanje postoje li okolnosti koje su valjan razlog za prilagodbu ili za premještanje te crte i konačno, u trećoj etapi Sud provjerava da ta crta ne vodi nepravičnom rezultatu. Presuda sadrži brojna korisna pojašnjenja odredbi Konvencije iz 1982., posebice članaka 74. i 83,. što je od posebnog značaja za buduća razgraničenja Republike Hrvatske sa susjednim državama na Jadranu.

 13. Usvojen prijedlog povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Pospišil Miler

  2012-12-01

  Full Text Available Izmjene Protokola iz 1996. godine (LLMC 1996 Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. godine (LLMC 1976 usvojene su 19. travnja 2012. na 99. zasjedanju Pravnog odbora IMO-a održanom u Londonu. Tim izmjenama iznos općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine povećan je za 51% u odnosu na iznose iz čl. 3. LLMC 1996 koji se odnose na čl. 6.1(a i 6.1(b, LLMC 1976, dok iznosi iz čl. 7. Konvencije nisu mijenjani. Povećani iznosi primjenjivat će se od 8. lipnja 2015. godine. U radu se analiziraju razlozi koji su doveli do povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti kao i opravdanost ovog povećanja iznosa ograničenja odgovornosti ako se uzme u obzir da je samo u 1,34% slučajeva šteta prelazila sadašnji iznos ograničenja odgovornosti utvrđen u LLMC 1996. Analiziraju se pravne i ekonomske posljedice ovog povećanja iznosa općeg ograničenja odgovornosti te njegov neposredan utjecaj na druge međunarodne konvencije vezane na iznose općeg ograničenja odgovornosti kao što su Bunker konvencija iz 2001. i Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine. Upozorava se, međutim, da tendencija koja vodi prema previsokim iznosima ograničenja odgovornosti može izazvati smanjenje interesa država za ratifikacijom LLMC 1996 što će se negativno odraziti na unifikaciju prava u odnosu na ovo pitanje. U radu se stoga razmatraju rješenja koja bi omogućila pravednu naknadu oštećenima i ostvarenje svrhe instituta ograničenja odgovornosti, a ne bi ugrozila unifikacijska nastojanja.

 14. OPINIONS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS ABOUT THE COACH, TEAM-MATES AND FOOTBALL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arben Osmani

  2014-06-01

  in Nur¬sing. Black¬well Science, 301–15. Rea LM, Parker RA (1997. Kreiranje i stvaranje an¬ket¬nog iztra¬ži¬va¬nja: kompletan vodič. Jossey-Bass, San Francisco. Singleton AR, Straits BC (2005. pproaches to Social Research. Oxford University Press, New York. Vekselberg, V. (2004. Priručnik za anketiranje građana. The Urban Institute, Zagreb.

 15. Farmakoekologija – okolišna sudbina lijekova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valerije Vrček

  2017-03-01

  Full Text Available Lijekovi koji se upotrebljavaju za preventivu ili terapiju završavaju u otpadnim vodama, rijekama, jezerima i morima, ali također u vodi za piće. U posljednjih je dvadesetak godina objavljeno na stotine analitičkih studija koje pokazuju prisutnost gotovo svih terapijskih skupina u okolišu. Koncentracije lijekova u okolišu su niske, ali to ne znači da rizik za ljude ili okoliš ne postoji, jer lijekovi su kemikalije dizajnirane da izazivaju biološke učinke upravo pri vrlo niskim dozama. Pojavnost svakog lijeka u okolišu izravno je povezana s intenzitetom njegove primjene. Stoga su psihoaktivni lijekovi, poput karbamazepina, najčešća farmaceutska zagađivala okoliša. Detekcija sve viših koncentracija lijekova u okolišu nije rezultat razvoja analitičke kemije i preciznosti instrumenata, već je posljedica porasta uporabe lijekova. Poseban problem lijekova u okolišu predstavljaju njihovi razgradni produkti ili metaboliti. Pod utjecajem svjetla ili prilikom kemijske obrade otpadnih voda mnogi se lijekovi transformiraju u nove strukture o kojima znanost vrlo malo zna. Neki metaboliti mogu biti toksičniji od ishodnih spojeva. Također, metaboliti mogu biti otporniji prema biorazgradnji, pa se dulje vremena zadržavaju u okolišu. Metaboliti se najčešće ne razmatraju prilikom službenih procjena okolišnog rizika lijekova. Konačne potvrde da lijekovi zaista dovode do ekoloških katastrofa nalaze se u objavljenim znanstvenim studijama koje prikazuju kolaps riblje populacije u Sjevernoj Americi, zbog djelovanja sintetskih estrogena ili nestanak ptica na indijskom potkontinentu uslijed veterinarske uporabe Voltarena. Budući da je ekološka cijena uporabe lijekova mjerljiva, rasprave o niskim ili (nedovoljnim dozama lijekova u okolišu zapravo su – zakašnjele. Lijekovi i njihovi razgradni produkti već djeluju na žive organizme, a pitanje je vremena kad će slični učinci biti uočeni i u ljudskoj populaciji.

 16. Radioactive rare earths from fallout for study of particle movement in the sea; Etude du mouvement des particules dans la mer a l'aide de terres rares radioactives provenant de retombees; Ispol'zovanie osazhdayushchikhsya pri vypadenii radioaktivnykh redkikh zemel' dlya issledovaniya dvizheniya chastits v more; Estudio del movimiento de las particulas en el mar con ayuda de tierras raras radiactivas procedentes de las precipitaciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugihara, Thomas T [Clark University, Worcester, MA (United States); Bowen, Vaughan T [Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA (United States)

  1962-01-15

  poverkhnosti vody, chem izotopy, izvestnye kak rastvorimye. EHto zamechanie sovmestno s chastym nablyudeniem obogashcheniya redkimi zemlyami na glubine privodit nas k predpolozheniyu, chto redkie zemli bystro perenosyatsya v vertikal'nom napravlenii, blagodarya prilipaniyu k osedayushchim chastitsam. EHto predpolozhenie vpolne veroyatno v svete ''radiokolloidal'nogo'' povedeniya, obychno nablyudaemogo dlya redkikh zemel' pri rN morskoj vody. Delaetsya popytka istolkovat' nastoyashchee issledovanie v svyazi s obshchej kartinoj morskoj geokhimii trivalentnykh kationov, a takzhe podcherknut' isklyuchitel'nye i obychno poleznye aspekty opytov izucheniya vypadeniya pri pomoshchi radioaktivnykh indikatorov. (author)

 17. Monitoring of Fresh Waters Used for Dispersal of Radioactive Wastes; Controle des Eaux Fluviales Utilisees pour la Dispersion des Dechets Radioactifs; 0418 0417 041c 0414 ; Monitoraje de las Aguas Dulces Utilizadas para la Dispersion de Desechos Radiactivos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ophel, I. L. [Environmental Research and Radiation Dosimetry Branch, Division of Biology and Health Physics, Atomic Energy of Canada Limited, Chalk River, ON (Canada)

  1960-07-01

  otnoshenijah jeta reka predstavljaet ozero. Jeffljujent razbavljaetsja bol'shimi ob{sup e}mami nizkoaktivnoj vody, ispol'zovannoj dlja ohlazhdenija, i postupaet v reku pri koncentracii radionuklidov, ne prevyshajushhih predel'no dopustimoj koncentracii dlja rabochih. Obshhaja koncentracija beta- i gamma-radionuklidov vverh po techeniju ot zavoda sostavljaet 2 x 10{sup -8} millikjuri/millilitr i 1,6 kilometra vniz po techeniju ot zavoda ravna 3 x 10{sup -8} millikjuri/millilitr. Vzjatie prob so dna reki pokazyvaet, chto radioaktivnost' ponizhaetsja v techenie celogo rjada let nesmotrja na postojannoe dobavlenie aktivnosti, osazhdajushhejsja na kolloidal'nom kremnii, vydeljajushhemsja iz vody. Iz rechnyh organizmov chelovekom upotrebljaetsja v pishhu tol'ko krupnaja ryba. Sledy stroncija-90 byli sluchajno obnaruzheny v kostjah, no ne v mjase. Maksimal'noe soderzhanie 10{sup -3} millikjuri R{sup 32}/g obshhego vesa bylo obnaruzheno v nebol'shih okunjah. Hotja fosfor-32 sostavljaet tol'ko 0,04% obshhej radioaktivnosti jeffljuenta, on predstavljaet 75-95% vseh radionuklidov obnaruzhennyh v bol'shinstve vzjatyh na issledovanie ryb. (author)

 18. Conceptual Model of the Long-Term Socio-Ecological Research Platform of Engure Ecoregion, Latvia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melecis Viesturs

  2014-04-01

  ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu un ekoloģiskā monitoringa rezultātiem.

 19. Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rūsiņa Solvita

  2014-04-01

  Full Text Available Veģetācijas dinamikas izpētē reti ir gadījumi, kad monitoringu vienlaicīgi veic vairākās atšķirīgās ekosistēmās. Tomēr šāda veida pētījumi ļauj padziļināti izprast veģetācijas struktūras un pazīmju izmaiņu mehānismus. Šajā pētījumā aplūkotas lakstaugu stāva izmaiņas, sugu aprite un sugu skaita-laika attiecība dažādu biotopu griezumā 12 gadu periodā ILTER monitoringa stacijā Engures ezera dabas parkā. Sugu aprite laikā definēta kā atšķirība sugu sastāvā starp diviem laika periodiem. Sugu skaita-laika attiecība tika novērtēta, izmantojot slīdošo logu pieeju. Detrendētā korespondentanalīze izmantota, lai noskaidrotu ikgadējās izmaiņas sugu sastāvā. Sugu skaits un kumulatīvais skaits, kā arī daudzveidība izteiktāk mainījās sugām bagātākajos nemeža biotopos, bet mazāk - meža biotopos. Sugu aprite stipri atšķīrās starp biotopiem, un tā nebija saistīta ar biotopu stabilitāti, kā tas konstatēts citos līdzīgos pētījumos. Sugu skaita-laika attiecība sešos biotopos bija stipri zemāka, nekā minēts līdz šim publicētos pētījumos. Tas varētu būt skaidrojams ar kopējo platuma grādu sugu daudzveidības gradientu, jo līdzšinējie pētījumi veikti galvenokārt zemajos platuma grādos, bet šajā pētījumā apskatītie biotopi reprezentē boreālo zonu. Augstajos platuma grādos gan sugu daudzveidība, gan aprite ir zemāka nekā zemajos platuma grādos. Veģetācijas dinamika nabadzīgā zālājā skābā augsnē, starpkāpu ieplakā, zāļu purvā un kāpu mežā interpretējama kā fluktuācijas. Sausā un mitrā mežā un piejūras zālājā bija novērojamas veģetācijas virzītas izmaiņas jeb sukcesija (attiecīgi - kserofitizācija, sugu sastāva nomaiņa un aizaugšana. Pludmales veģetācijas izmaiņās konstatētas gan dabiskas sukcesijas pazīmes (veģetācijas saslēgšanās, gan antropogēni izraisītu fluktuāciju pazīmes.

 20. Movement of Radioactive Effluents in Natural Waters at Hanford; Le Mouvement des Effluents Radioactifs dans les Eaux Naturelles a Hanford; 0414 0412 0418 0416 0414 ; Movimiento de los Efluentes Radiactivos en Aguas Naturales en Hanford

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Honstead, J. F.; Foster, R. F.; Bierschenk, W. H. [Hanford Laboratories Operation, Hanford Atomic Products Operation, General Electric Company, Richland, WA (United States)

  1960-07-01

  porod, prezhde chem dostignut podzemnyh vod. Bol'shinstvo radioaktivnyh materialov zaderzhivaetsja putem pogloshhenija ili drugih reakcij pri prohozhdenii cherez pochvu. Ochishhennaja takim obrazom voda i neznachitel'nye othody, dostigajushhie podzemnyh vod, napravljajutsja vmeste s nimi k reke Kolumbii. Skorost' i napravlenie opredeljajutsja formoj vodnogo gorizonta i gidravlicheskimi harakteristikami vodonosnyh plastov. Bol'shie ob{sup e}my vody, slivaemye v grunt, okazali korjonnoe izmenenie na harakter gorizonta podzemnyh vod. Ishodja iz izmerennoj pronicaemosti vodonosnyh plastov, srednee vremja prohozhdenija vody ocenivaetsja v 180 let. Priznaetsja takzhe to, chto maksimal'naja skorost' mozhet znachitel'no prevyshat' srednjuju velichinu. Odnako, vlijanie pogloshhenija ili drugih reakcij ochen' sil'no zamedljajut dvizhenie rastvorennogo materiala po otnosheniju k skorosti dvizhenija vody. Ne bylo obnaruzheno proniknovenija produktov delenija iz rajonov udalenija v rechnuju vodu. (author)

 1. Marine Biological Investigations at the Eniwetok Test Site; Recherches de Biologie Marine au Centre d'Essais d'Eniwetok; 0411 0414 ; Investigaciones sobre Biologia Marina en la Zona de Ensayo de Eniwetok

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lowman, Frank G. [Laboratory of Radiation Biology, University of Washington (United States)

  1960-07-01

  entre cuatro dias y seis semanas despues de la contaminacion, asi como la distribucion de la radiactividad entre el plancton y el agua. Los peces herbivoros contenian {sup 65}Zn, {sup 55}Fe, {sup 57,58,60}Co y {sup 54}Mn. Los peces carnivoros contenian principalmente {sup 55}Fe y {sup 65}Zn. (author) [Russian] Summirujutsja rezul'taty biologicheskih issledovanij morskoj vody v rajone ispytatel'nyh vzryvov jadernogo oruzhija na atolle Jenivetok, provedennyh s 1952 goda. Radioizotopy, poluchennye morskoj vodoj v rezul'tate ispytatel'nyh vzryvov, provedennyh v razlichnoe vremja s 1952 goda, predstavljajut soboj produkty raspada, a takzhe drugie radioizotopy (U{sup 237}, Np{sup 239}, Mn{sup 54}, Fe{sup 55,59}, Co{sup 57,58,60}, Zn{sup 65} i W{sup 185}). Soobshhaetsja ob urovnjah radioaktivnosti obrazcov planktona, vzjatyh cherez 4 dnja - 6 nedel' posle radioaktivnogo zagrjaznenija, a takzhe o raspredelenii radioaktivnosti mezhdu planktonom i vodoj. Pitajushhiesja planktonom ryby soderzhat cink-65, zhelezo-55, kobal't-57, 58, 60 i marganec -57, a plotojadnye ryby v bol'shinstve sluchaev - zhelezo-55 i cink-65. (author)

 2. Levels of Tritium in a Variety of New Zealand Waters and Some Tentative Conclusions from these Results; Concentration du tritium dans diverses eaux de Nouvelle-Zelande et conclusions provioires tirees des resultats obtenus; Urovni tritiya v razlichnykh vodakh novoj Zelandii i predvaritel'noe zaklyuchenie po etim rezul'tatam; Concentraciones de tritio en diferentes aguas de Nueva Zelandia y conclusiones provisionales basadas en los resultados obtenidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bainbridge, A E; O' Brien, B J [Institute of Nuclear Sciences, Gracefield (New Zealand)

  1962-01-15

  grifo en el Instituto de Ciencias Nucleares, a fin de calcular el tiempo de permanencia de las aguas en el deposito artesiano del Valle de Hutt. Se expone un numero limitado de resultados de las mediciones de tritio en nieves alpinas y en aguas de pozo geotermicas, aguas oceanicas y aguas de lluvia caidas sobre Wellington. (author) [Russian] Bol'shoe kolichestvo razlichnykh prob prirodnykh vod bylo otobrano dlya izucheniya s tsel'yu opredelit' izbytok tritiya. Seriya izmerenij tritiya v vodakh Akataravy bliz Vellingtona s aprelya 1956 po dekabr' 1960 goda pokazali nalichie v dozhdevykh vodakh, vypadayushchikh v Novoj Zelandii, tritiya, voznikshego v rezul'tate ispytaniya atomnykh bomb. Sravnenie ehtogo urovnya soderzhaniya tritiya s izmereniyami, proizvedennymi s vodoprovodnoj vodoj v Institute yadernykh issledovanij, bylo ispol'zovano dlya opredeleniya vremeni khraneniya vody v artezianskom bassejne KHut-Vallej. Budet predstavleno nekotoroe chislo rezul'tatov izmerenij tritiya v podzemnykh vodakh, v okeane, v dozhdevykh vodakh Vellingtona i v al'pijskikh snegakh. (author)

 3. Control of radiation fields at the RA reactor (Radiological data relevant for the period when irregularities on the fuel elements were observed), Part 2, Annex 1; Kontrola radijacionih polja na reaktoru RA (Neki podaci relevantni za ocenu radijacione situacije na reaktoru za period u kome su otkrivene neregularnosti na reaktorskom gorivu), Prilog 1, Deo 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-10-15

  period in question to prove the above conclusion. [Serbo-Croat] U sklopu programa mera zastite od zracenja u radnoj sredini na reaktoru RA vrsi se kontrola i merenje osnovnih karakteristika radijacionih polja: nivoi gama zracenja na karaktoristicnim tackama reaktorskih sistema, nivoi gamma zracenja i neutrona u pojedinim radnim i tehnoloskim prostorijama, koncentracija radioaktivnih aerosola i sadrzaj radioaktivnih gasova u vazduhu radnih i tehnoloskih prostorija, nivoi kontaminacije radnih povrsina, alata, opreme i odece zaposlenih, kontrola individualnog izlaganja zracenju, evidencija i kontrola unutrasnjeg i spoljasnjeg manipulisanja kontaminiranim i aktiviranim predmetima, aktiviranim materijalima, radioaktivnim izvorima i radioaktivnim otpadnim materijalom. Svi podaci o merenjima karakteristika radijacionih polja registruju se u dnevnicima koje vodi dezurno osoblje i u periodicnim izvestajima. Uvidom u pomenute dnevnike i izvestaje, nisu uocena nikakva znacajna odstupanja u nivoima zracenja i merenim karakteristikama radijacionih polja za period februar-mart u odnosu na vrednosti iz prethodnih godina. U trenutku kada su otkrivene neregularnosti na gorivnim elementima iz poslednje sarze goriva u reaktoru, krajem marta ove godine, postavilo se pitanje da li doslo do isticanja fisionih produkata iz nekog elementa. Zahvaljujuci iskustvu stecenom prilikom prvog i do sada jedinog prskanja kosuljice gorivnog elementa, pre oko devet godina, moglo se sa visokim stepenom sigurnosti tvrditi da do toga nije doslo. Da je doslo do isticanja fisionih produkata znacajno bi se povecali nivoi zracenja na karakteristicnim tackama reaktorskih sistema, i u radnoj sredini povecao bi se i relativni sadrzaj fisionih produkata u rashadnom mediju, moguce bi bilo registrovati sveze fisione produkte kao sto je {sup 131} I, u vecim kolicinama. Medjutim, nista od toga nije registrovano. Moze se zakljuciti da nijedan gorini elemenat nije procurio, i da se sve standardne operacije manipulisanja

 4. Vertical and Horizontal Mixing Rates of Radioactive Material in the Ocean; Taux de Melange Vertical et Horizontal des Matieres Radioactives Contenues dans l'Ocean; 0421 041a 041e 0420 041e 0421 0422 0414 ; Velocidades de Mezcla Vertical y Horizontal de Sustancias Radiactivas en las Aguas del Oceano

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miyake, Y.; Saruhashi, K. [Geochemical Laboratory, Meteorological Research Institute, Tokyo (Japan)

  1960-07-01

  la capa mezclada situada por encima de la termoclina (Miyake, Sugiura y Kameda, 1954). Ahora bien, en marzo de 1955 la radiactividad se extendio hasta unos 600 metros por debajo de la superficie, encontrandose la termoclina a una profundidad de 75 m. (Operation Troll, Comision de Energia Atomica de los Estados Unidos, 1956). De esta forma se tiene que si en el agua del mar hay un transporte biologico de sustancias radiactivas en direccion vertical, la migracion del plancton pudiera tener mas influencia en el transporte de las sustancias radiactivas que la descomposicion de los restos organicos, aunque dicho transporte represente solamente de un 10 a un 20 por ciento de la velocidad de mezcla fisica. Cuando las sustancias radiactivas se difunden partiendo de un punto, el coeficiente de difusion turbulenta horizontal puede determinarse partiendo de la variacion de la distribucion de la actividad en funcion del tiempo. (author) [Russian] Nabljudenija za raspredeleniem radioaktivnosti po vertikal'noj ploskosti v Tihom okeane pokazali, chto v ijune 1954 goda (Mijake, Sigiura i Kameda, 1954 g.) prisutstvie radioaktivnosti v osnovnom nabljudalos' tol'ko v smeshannom sloe vyshe sloja perepada temperatur. Odnako v marte 1955 goda aktivnost' rasprostranilas' pochti na 600 metrov nizhe poverhnosti vody v to vremja, kak perepad temperatur nahodilsja na glubine 75 metrov (operacija Troll, KAJe SShA, 1956 g.). Takim obrazom, esli imeetsja kakoe-libo biologicheskoe peremeshhenie radioaktivnogo materiala v vertikal'nom napravlenii v morskoj vode, migracija planktona mozhet byt' bolee jeffektivnoj, chem narushenie soderzhanija ostatkov organicheskih veshhestv pri peremeshhenii radioaktivnogo materiala, hotja ono i sostavit tol'ko 10-12 procentov skorosti fizicheskogo smeshivanija. Kogda radioaktivnyj material v rezul'tate diffuzii vydeljaetsja iz tochechnogo istochnika, to kojefficient gorizontal'noj vihrevoj diffuzii mozhno poluchit' iz vremeni izmenenija raspredelenija aktivnosti

 5. Recent Advances in Low-Level Scintillation Counting of Tritium; Progres recents dans le comptage a scintillations de faibles teneurs en tritium; Poslednie dostizheniya v oblasti stsintillyatsionnogo scheta tritiya nizkogo urovnya; Progresos recientes en el recuento por centelleo de bajas concentraciones de tritio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaufman, W J; Nir, A; Parks, G; Hours, R M [University of California, Berkeley, CA (United States)

  1962-01-15

  . Con este sistema se ha logrado una sensibilidad de deteccion correspondiente a una concentracion de tritio de 0,55 x 10{sup -12} c/ml con un rendimiento de 6,9% y un fondo de 52 imp/min. Se utilizo una muestra de agua de 31,6 ml y un centelleador de 170 mi de volumen total. Se ha podido comprobar que una fuente interna de 57Co constituye un medio adecuado para controlar el rendimiento de recuento del tritio en el intervalo comprendido entre 2 y 7%, con una desviacion standard de 0,1%. Respecto de los metodos anteriores, posee la ventaja de que permite una rapida valoracion del rendimiento sin necesidad de modificar la muestra. Se efectuaron estudios sobre la reduccion del fondo con miras a evaluar la influencia de la interaccion luminosa y de las radiaciones cosmicas. En el estudio se empleo un blindaje de anticoincidencia con una envoltura de material plastico. Se determinaron los efectos a largo plazo ejercidos sobre la estabilidad del sistema por la deterioracion de las muestras y las desviaciones en el equipo de recuento. (author) [Russian] Bylo provedeno issledovanie zhidkostnoj stsintillyatsionnoj schetnoj sistemy s tsel'yu optimizirovat ' chuvstvitel'nost ' registratsii, vyrazhaemuyu funktsiej velichiny obraztsa, ehffektivnosti i fona. Issledovanie vklyuchalo peresmotr sostava sentillyatora. Naibolee udovletvoritel'nym byl najden sostav v sisteme dioksana-naftalinavody s soderzhaniem vody v 18,6%. Dal'- nejshee izuchenie geometrii schetnogo sosuda i ob{sup e}ma stsintillyatora privelo k ispol'zovaniyu tsilindricheskogo kontejnera iz teflona s fotoumnozhitelyami s vysokousilennoj kvartsevoj poverkhnost'yu v neposredstvennom kontakte s rastvorom. EHta sistema pokazala chuvstvitel'nost' registratsii tritiya, sootvetstvuyushchuyu kontsentratsii 0,55 x 10{sup -12} kyuri/millilitr pri ehffektivnosti v 6,9% i fone v 52 otscheta v minutu. Byl ispol'zovan obrazets s ob{sup e}mom vody v 31,6 millilitra pri obshchem ob{sup e}me stsintillyatora v 170 millilitrov. Bylo

 6. Tritium Studies in the United States. Geological Survey; Le tritium dans les etudes entreprises par le Service Geologique des Etats-Unis; Izuchenie tritiya v svyazi s geologicheskim obsledovaniem ssha; El tritio en los estudios del Servicio Geologico de los Estados Unidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlston, C W; Thatcher, L L [United States Geological Survey, Washington, DC (United States)

  1962-01-15

  'yu uluchsheniya vosproizvodimosti i otsenki koeffitsientov otdeleniya v raznoobraznykh usloviyakh. Byla vyrabotana sistema, obespechivayushchaya pri obychnoj rabote 75-protsentnoe vosstanovlenie tritiya. Glavnye proekty na mestakh predstavlyayutsya v sleduyushchem vide: 1) Issledovanie pri pomoshchi ritiya pribrezhnoj doliny N'yu-Dzhersi pokazyvaet, chto nizhe gorizonta gruntovykh vod proiskhodit rassloenie vody v zavisimosti ot ee vozrasta. 2) V dvukh razlichnykh geologicheskikh gruntakh byli proizvedeny issledovaniya dlya opredeleniya sud'by radioaktivnykh osadkov tritiya posle ispytaniya termoyadernoj bomby v 1958 godu. 3) Tritij ispol'zuetsya dlya opredeleniya vosstanovleniya vodnykh apasov v tretichnykh peschanikakh podpochvennykh plastov polupustynny h loskogorij Novoj Meksiki. 4) Proizvoditsya issledovanie soderzhaniya tritiya v podpochvennykh vodakh doliny reki Snejk v Ajdakho dlya polucheniya svedenij otnositel'no vozrasta ehtoj vody, skorosti ee techeniya i ego napravleniya. 5) Iskusstvennyj tritij ispol'zuetsya v vide indikatora dlya opredeleniya emkosti podpochvennogo vodonosnogo bassejna vblizi Karlsbada, v Novoj Meksike. (author)

 7. Catalytic Activity and Nuclear Radiation; L'activite catalytique et les rayonnements nucleaires; Kataliticheskaya aktivnost' i yadernoe izluchenie; La actividad catalitica y las radiaciones nucleares

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turkevich, J.; Ikawa, T.; Nozaki, F.; Stamires, D. [Princeton University, N.J (United States)

  1963-11-15

  que se crean sitios desprovistos de cationes en el tamiz. Se ha preparado una serie graduada de estos catalizadores que poseen numeros regularmente crecientes de tales sitios desde cero hasta un ciento por ciento con respecto al contenido original de sodio. Los autores determinaron la actividad catalitica de esas dos series de catalizadores antes y despues de someterlos a irradiacion gamma, estudiando la cinetica de la descomposicion del eumeno en benceno y propileno, la isomerizacion del butano-1 en butano-2 por desplazamiento del doble enlace y la reaccion de intercambio hydrogenodeuterio. Se determino el numero de sitios activos recurriendo al envenenamiento progresivo por medio de quinolei'na, lo que permite establecer la actividad por cada sitio. Tambien se estudiaron los materiales midiendo la resonancia del espin electronico de agentes de transferencia de electrones adsorbidos tales como la trifenilamina, el perileno y el difeniletileno simetrico. Se comprobo que la capacidad de transferencia de electrones era paralela a la actividad catalitica. Para determinar la naturaleza de los sitios cataliticos, se utilizo la resonancia protonica del agua adsorbida. (author) [Russian] Predstavlena' novaya rabota po issledovaniyu dejstviya gamma-izlucheniya na kataliticheskuyu aktivnost' alyumosilikagelya i dekationirovannykh molekulyarnykh sit .gida Linde Y. Metodom sooavzhdeniya prigotovlen rnd obraztsov katalizatorov alyumosilikagelya, prichem atomnoe otnoshenie alyuminiya k kremniyu v kazhdom iz okisnykh katalizatorov bylo raznym, i takim obrazom poluchilos' desyat' razlichnykh obraztsov razlichnykh sostavov. Drugaya seriya obraztsov katalizatorov poluchena pri nepolnom zameshchenii natriya v molekulyarnom site tipa Linde Y (Na{sub 56}(AlO{sub 2}){sub 56}(SiO{sub 2} ){sub 126} na ion ammoniya) i pri posleduyushchem razlozhenii ego dlya udaleniya kak ammiaka, tak i vody. Pri ehtom v site obrazovyvalis' vakansii kationov. Prigotovlena tselaya seriya takikh katalizatorov

 8. Some recent developments in the application of radioisotope techniques in Australia; Progres recents dans l'application des methodes radioisotopiques en Australie; Poslednie dostizheniya v oblasti primeneniya radioizotopov v Avstralii; Recientes progresos realizados en Australia en las aplicaciones tecnicas de los radioisotopos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gregory, J N [Australian Atomic Energy Commission Research Establishment, Sutherland, N.S.W. (Australia)

  1962-01-15

  contadores de centelleo callibrados instalados debajo del agua. Los experimentos pusieron de relieve que la corriente resultaba mas afectada por el viento que por cualquier otro factor. En ausencia de viento, una proporcion considerable del agua caliente retornaba a la central al cabo de tres o cuatro horas, circulando por la superficie del deposito. Ello puso de manifiesto que el sistema de admision del agua se habia proyectado incorrectamente, por lo que hubo de modificarse. El autor describe asimismo un estudio del esquema de circulacion de las soluciones de azucar bruto en un tanque Bach de sedimentacion. Despues de haber sido tratada con cal, la solucion caliente penetra en el tanque por una tuberia de alimentacion que desemboca en la parte superior del mismo, en tanto que la solucion clarificada se estrae por tuberias situadas a seis niveles distintos. Los solidos precipitados se extraen por la parte inferior. Se inyecto una solucion conteniendo 5 milicuries de bromo-82 en la tuberia de alimentacion y el paso del indicador se midio cuantitativamente a medida que aparecia en las seis tuberias de salida, utilizando detectores de centelleo blindados. Un estudio de la distribucion de la actividad dentro de cada tuberia, en funcion del tiempo, permitio formarse una idea clara de las caracteristicas de la corriente en el tanque de sedimentacion. Por ultimo, el autor estudia el rendimiento de la operacion de mezcla en un mezclador de tipo espiral. (author) [Russian] V dannom dokumente daetsya opisanie nekotorykh rabot, vypolnennykh sektsiej izotopov Komissii po atomnoj ehnergii Avstralii za poslednie dva goda, osobenno v svyazi s promyshlennymi ehksperimentami i ispytaniyami, provedennymi v dannoj oblasti v sotrudnichestve s drugimi organizatsiyami. Bylo provedeno issledovanie skhemy potokov v okhladitel'nom bassejne ehlektrostantsii s ispol'zovaniem joda-131 v vide mechenykh atomov. Potok vody byl proslezhen kolichestvenno vo vsem bassejne ob{sup e}mom v 200000000 gallonov s

 9. Savremene metode analize ulja u tehničkim sistemima / Modern methods of oil analysis in technical systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sreten R. Perić

  2010-01-01

  Full Text Available Analiza ulja na osnovu pravilno definisanog programa predstavlja veoma efikasan metod monitoringa stanja tehničkih sistema koji obezbeđuje rane upozoravajuće znake potencijalnih problema, koji vode ka otkazu i zastoju tehničkih sistema. Ova analiza je veoma efikasan alat programa za monitoring stanja tehničkih sistema. Mnogobrojni uređaji i testovi za analizu ulja omogućavaju kvalitetan monitoring i dijagnosticiranje problema koji nastaju u procesu podmazivanja. Korišćenjem programa za analizu motornih ulja: skraćuje se neplanirano vreme otkaza vozila, poboljšava pouzdanost vozila, produžava radni vek motora, optimizira interval zamene ulja i smanjuju troškovi održavanja vozila. / Different technical systems require an appropriate lubricant to be used at an appropriate place, at appropriate time and in appropriate quantity. Determination of technical systems condition has a very important role in the development of theory and practice of friction, wear and lubrication. Lubricant is, as a contact element of tribomechanical systems, a carrier of information about the state of the whole system, from the aspect of tribological and other ageing processes. The analysis of oils, based on a properly defined program, thus represents a very effective method for monitoring the condition of technical systems, which ensures early warning signals of potential problems that could lead to failure and break down of technical systems. Introduction It is not always simple to determine a type of lubricant, frequency of lubrication and the quantity of lubricant to be used. The optimal recommendation would be to follow specifications of technical system manufacturers, experience, lab research or professional recommendation of lubricant suppliers. Rational lubricant consumption can be obtained by timely oil replacement, which then enables a maximum possible period of use as well as high-quality lubrication. Since the primary role of lubricants is to

 10. Application of Sodium-24 to Flow-Rate Measurements and Leak Detection; Applications du Sodium-24 a des Mesures de Debits et de Recherches de Fuites; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТРИЯ-24 ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ПОТОКОВ И ИССЛЕДОВАНИЯХ УТЕЧКИ; Aplicaciones del Sodio-24 a la Medicion de Caudales y Deteccion de Escapes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guizerix, J.; Cornuet, R. [Centre d' Etudes Nucleaires, Grenoble (France)

  1963-03-15

  de transito de la onda de actividad entre dos detectores de centelleo colimados permitio determinar el caudal con una precision relativa del 2%, aproximadamente. (author) [Russian] Avtory opisyvajut nekotorye opyty, v kotoryh v kachestve indikatora ispol'zovalsja natrij-24 s cel'ju iskljuchenija problemy dezaktivacii i povtornogo vvedenija indikatorov. Obluchenie natrija bylo proizvedeno v bassejnovom reaktore 'Meljuzin' v Issledovatel'skom jadernom centre v Grenoble (Frakcija). S cel'ju issledovanija utechki v sisteme central'nogo otoplenija vodjanaja sistema metilas' karbonatom natrija-24. Posle ochishhenija i promyvki sistemy byla sostavlena tshhatel'naja shema issleduemogo uchast-. ka, ogranichivajushhaja zonu issledovanija. S pomoshh'ju kollimirovannyh priborov issledovalas' pochva, tochnye krivye ijeoaktivnosti issledovalis' dlja poluchenija razlichnyh dannyh. Obuslovlennoe utechkoj prevrashhenie v zavisimosti ot vremeni issleduemoj zony radioaktivnosti pozvolilo vydelit' ego na foke issleduemyh zon v rajone nepodvizhnyh trub ili v mestah sil'nogo pogloshhenija indikatora. Issledovalas' utechka na germeticheski zakrytom svincovom bake. Jetot bak pomeshhalsja mezhdu dvumja jarusami, pod nastilom rezervuara s vodoj, i byl prednaznachen dlja sbora vody, kotoraja mogla pojavit'sja v rezul'tate vozmozhnoj utechki v gidravlicheskih ustanovkah, raspolozhennyh v verhnem jaruse. V bak vvodilas' voda, mechennaja izotopom natrija-24. Nalozhenie radioaktivnyh pjaten v nizhnej i verhnej chastjah utechki, a takzhe slabyj vyhod potoka, ocenivaemogo v 1 sm{sup 3}/min, vyzvali izvestnuju trudnost' v issledovanii, i tol'ko chetkoe mestopolozhenie i rost radioaktivnogo pjatna pozvolili pri pomoshhi krivyh ijeoaktivnosti za 15 chasov opredelit' polozhenie utechki. V celjah opredelenija vozmozhnoj utechki porjadka 1 l/chas, kotoraja imeet mesto mezhdu sistemoj vodjanogo ohlazhdenija i sistemoj acetata celljulozy, potoki kotoryh izvestny i sostavljajut primerno 5 m3/chas

 11. Efficiency of the Shut-Down and Safety Equipment and the Kinetic Characteristics of the G2 and G3 Reactors; Efficacite des dispositifs de secours et de securite et caracteristiques cinetiques des piles G2 et G3; Ehffektivnost' sistem avarijnoj zashchity reaktorov G.2 i G.3 i kineticheskie kharakteristiki ehtikh sistem; Caracteristicas cineticas y eficacia de los dispositivos de auxilio y de seguridad de los reactores G2 y G3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henri, C.; Plisson, J.; Teste duBailler, A. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1963-10-15

  dispositivos de seguridad instalados. (author) [Russian] Opyt, priobretennyj v techenie neskol'kikh let ehkspluatatsii reaktorov G.2 i G.3, daet vozmozhnost' podtverdit' vysokuyu stepen' bezopasnosti raboty semejstva reaktorov na prirodnom urane, grafite i gaze. Opisyvayutsya ustanovki avarijnoj zashity, kotorye pozvolyaet predotvrashchat', s odnoj storony, takie avarii kak prekrashchenie postupleniya ehlektroehnergii v raspredelitel'nuyu set', ostanovka tsirkulyatsii gaza, prekrashchenie podachi vody i t.d., i, s drugoj storony, takie avarii, kak razrushenie obolochki, mestnye peregrevy, poterya zhidkogo teplonositelya i t.d. Printsipial'nye skhemy dayut ob{sup y}asnenie rabote ehtikh ustanovok. Izuchaetsya, glavnym obrazom, ehlektrosnabzhenie i ''kontrol''' pri avarijnykh situatsiyakh, avarijnoe snabzhenie vodoj i tsepochka avarijnoj zashchity. Ukazyvayutsya posledovatel'nye izmeneniya i uluchsheniya ehtikh ustanovok S pomoshch'yu ehksperimental'nogo issledovaniya povedeniya reaktorov na nestatsionarnom rezhime vyyavlyayutsya vnutrenne prisushchie ehtim reaktoram kharakteristiki zashchity. Issledovaniya pozvolyayut podttverdit' prigodnost' raschetnogo metoda. (author)

 12. Determination of D{sub 2}O-2% Enriched Uranium Lattice Parameters by Means of a Critical System; Determination des Parametres d'un Reseau Uranium Enrichi a 2%-Eau Lourde au Moyen d'un Ensemble Critique; Opredelenie s pomoshch'yu kriticheskoj sistemy parametrov reshetki s 2%-nym obog ashcheniem Urana i s zamedlitelem D{sub 2}O; Determinacion, Mediante un Conjunto Critico, de los Parametros de un Reticulado de D{sub 2}O y Uranio Enriquecido al 2%

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raisic, N.; Takac, S.; Markovic, H.; Bosevski, T. [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Yugoslavia (Serbia)

  1964-02-15

  las tecnicas utilizadas en las mediciones. Los datos experimentales sirvieron a continuacion para deducir los parametros del reticulado, dennidos por la formula de cuatro factores y el estudio matematico del cuerpo del reactor con arreglo a la teoria de difusion de dos grupos. Los resultados obtenidos se comparan con los valores corrientemente asignados a los mismos parametros para configuraciones de reticulados medidos. Se presentan las desviaciones halladas en el valor de n y en la integral de resonancia para el {sup 238}U. En conclusion, se analiza la utilidad y precision de los datos obtenidos con los experimentos criticos para la construccion y explotacion de un reactor de investigacion de D{sub 2}O y uranio enriquecido. (author) [Russian] Daetsja opisanie serii opytov, vypolnennyh s cel'ju opredelenija osnovnyh parametrov reshetki s 2%-nym obogashheniem urana i s zamedlitelem v vide D{sub 2}O. Toplivnye jelementy predstavljali soboj polye cilindry, pokrytye aljuminiem i smochennye kak snaruzhi, tak i iznutri vodoj. Opyty provodilis' na kriticheskoj sborke RB Instituta jadernyh nauk im. Boris Kidric v Belgrade. Udobooptekaemaja geometricheskaja forma jetoj sistemy daet vozmozhnost' sravnitel'no prosto teoreticheski ob'jasnit' rezul'taty opytov i provesti neposredstvennoe gotovoe sravnenie s raschetami dvuhgruppovoj teorii diffuzii. Izmerenija, vypolnennye dlja desjati razlichnyh konfiguracij reshetki, vkljuchali opredelenie laplasiana, kojefficienta reaktivnosti urovnja vody i blok-jeffekta dlja potoka teplovyh i nadteplovyh nejtronov vnutri kamery reaktora. Opisyvaetsja metodika ctih izmerenij. Dannye opytov ispol'zujutsja dlja vyvedenija parametrov reshetki, opredeljaemyh po formule chetyreh somnozhitelej i pri primenenii k aktivnoj zone reaktora dvuhgruppovoj teorii diffuzii. Rezul'taty sravnivajutsja so standartnymi raschetami teh zhe parametrov dlja izmerjaemyh konfiguracij reshetki. Otmechajutsja otklonenija v velichine p i rezonansnogo integrala U-238. V

 13. Finanční krize a soustava řízení Baťa: Makro- a mikro- reakce na krizové prostředí

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zelený Milan

  2009-12-01

  Full Text Available Tomáš i Jan Baťa oba museli řídit své globální podniky za podmínek místní, evropské i světové krize 20. a 30. let. Jejich podniky prosperovaly a ve 30. letech za celosvětové krize dosáhly nevídaného globálního rozmachu a rozkvětu. V této stati identifikujeme hlavní důvody proč může podnik prosperovat v prostředí všeobecné krize. Shrnujeme krizové hospodářské výsledky koncernu Baťa, porovnáváme klíčové statistiky, a zdůrazňujeme nosné, i když osobně rozdílné, myšlenky a hodnoty Tomáše i Jana Bati. Hlavním klíčem je existence výrazné a ucelené soustavy řízení podniku (SŘB, která jasně definuje společné zájmy a podmínky spolupráce zaměstnanců, manažerů a vlastníků. Každý podnik má volbu ve svých reakcích na krizi: 1. Pasivní makro-reakce, tj. lobbování a čekání na rozhodnutí, pravidla a finanční dotace ze strany státu, nebo 2. Aktivní mikro-reakce, tj. adaptace organizace a řízení podniku na převládající krizové podmínky a využití pasivity a vyčkávací „taktiky“ konkurence k uchopení nových konkurenčních výhod. Jde o to, zda volíme „stranu a vládu“ nebo soukromé podniky „svobodného trhu“ jako základ hospodářské výkonnosti a společenské prosperity.Tomas and Jan Bata both had to manage their global enterprises under the conditions of local, European and world crises of the 20s and 30s. Yet, they prospered and during the worldwide depression of the 30s they achieved unprecedented global growth and flourish. In this essay we identify the main reasons why a firm can prosper in the environment of general crisis. We summarize economic results of Bata concern, compare its key statistics, and emphasize the fundamental albeit personally different ideas and values of Tomas and Jan Bata. The main key was the existence of a striking and fully integrated Bata management system (BMSwhich clearly defined interests and conditions of

 14. The Radioisotopic Determination of Diffusion Coefficients and Currents in Natural Waters. Surface Collection of Radioactive Fall-Out on a Large Alpine Lake; Determination par detection nucleaire des coefficients de diffusion et des courants dans les eaux naturelles. Evolution de la surface de collection d'un grand lac alpin pour les retombees radioactives; Opredelenie koehffitsienta diffuzii i skorosti techeniya estestvennykh vod pri pomoshchi yadernogo detektirovaniya. Ehvolyutsiya poverkhnosti sbora radioaktivnykh osadkov na bol'shom al'pijskom ozere; Determinacion por deteccion nuclear de los coeficientes de difusion y de las corrientes en las aguas naturales evolucion de la superficie de captacion de un gran lago alpino para las precipitaciones radiactivas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chesselet, R.; Nordemann, D. [Service d' Electronique Physique, Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France); Dussart, B. [Centre de Recherches Hydrobiologiques, CNRS, Gif-sur-Yvette (France)

  1963-08-15

  precipitacione s radiactivas debidas a las explosiones nucleares en la atmosfera (octubre de 1961-enero de 1962). Midieron diariamente la radiactividad en muestras de agua del lago Leman tomadas a 0, 10 y 20 m de profundidad y en un colector de precipitaciones atmosfericas secas y humedas. A pesar de la complejidad del regimen de aportaciones en funcion del tiempo, la inter- pretacion de los diagramas obtenidos puede contribuir a resolver el problema del destino de los productos radiactivos en las condiciones de difusion y de corriente que reinan en la practica. La difusion de productos radiactivos en cantidad muy pequena, unida a la utilizacion de diversas tecnicas de deteccion nuclear de alta sensibilidad, permitiran obtener mas datos sobre la difusion in situ y el movimiento de las masas de aguas naturales. (author) [Russian] Na pervom ehtape avtory vyzvali diffuziyu ''in situ'' na radioaktivnom izluchatele, natrii-22, v vide Na{sup +}, s aktivnost'yu nizhe 1 millikyuri. Zakony diffuzii, primenennye v ehtom sluchae, legko pozvolyayut predvidet' skorost' ''radioaktivnogo Oblaka'' vo vremya diffuzii. Takim obrazom, registratsiya aktivnosti v zavisimosti ot vremeni, izmerennaya s pomoshch'yu dvukh nadlezhashchim obrazom raspolozhennykh gamma- detektorov, privela k otsenke koehffitsienta diffuzii dlya ispol'zuemogo izluchatelya i k izmereniyu skorosti techeniya v toj tochke, gde proizvodilos' izmerenie (v dannom sluchae ozero Leman). Na vtorom ehtape v sootvetstvii s geofizicheskim issledovaniem obshchej problemy radioaktivnogo vypadeniya, avtory ispol'zovali nakoplenie radioaktivnykh osadkov, voznikshikh v rezul'tate yadernykh ispytanij, provedennykh v atmosfere v oktyabre 1961 - yanvare 1962 g. Kazhdyj den' bralis' proby vody Lemanskogo ozera na glubinakh O, 10 i 20 m, a takzhe sukhikh i vlazhnykh atmosfernykh vypadenij. Nesmotrya na slozhnost' rezhima nakopleniya v zavisimosti ot pogody, tolkovanie poluchennoj-diagrammy mozhet sposobstvovat' razresheniyu problemy vypadeniya

 15. Rare-Earth-Rich Alloys; Alliages a Teneur Elevee en Terres Rares; Splavy, obogashchennye redkozemel'nymi ehlementami; Aleaciones Ricas en Tierras Raras

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Copeland, M.; Kato, H. [Albany Metallurgy Research Center, Bureau of Mines, United States Department of the Interior, Albany, OR (United States)

  1964-06-15

  solubilidad solida del metal aleado con la tierra rara y estudiaron la oxidacion y la corrosion. Los autores no observaron ningun aumento de la resistencia a la oxidacion en la atmosfera que pudiera atribuirse a la aleacion; es mas, la mayor parte de las adiciones ejercieron efectos nocivos. El aluminio mejoro notablemente la resistencia a la corrosion en agua caliente de las tierras raras sometidas a ensayo; la adicion de otros metales no pertenecientes al grupo de las tierras raras tambien aumento esa resistencia, pero en menor grado. (author) [Russian] Redkozemel'nye metally s vysokim secheniem zahvata teplovyh nejtronov predstavljajut interes dlja upravlenija reaktorami, proizvodjashhimi jelektrojenergiju; odnako oni podverzheny korrozii. I s hodja iz toj predposylki, chto neredkozemel'nye metally mogut byt' splavleny s disproziem, orbiem, gadoliniem i samariem i mogut uluchshit' ih svojstva, izucheny vlijanija redkozemel'nyh metallov opredelennyh dobavok ih na splavy. Izuchena rastvorimost' n e redkozemel'nyh metallov cirkonija, vanadija, hroma, zheleza, nikelja, medi, aljuminija i kremnija v disprozii, jerbii, gadolinii i samarii, a takzhe ih vlijanie na tochki plavlenija, preobrazovanie v tverdoe telo i korrozijnye svojstva. Podgotovleny diagrammy faz vplot' do pervyh soedinenij, obogashhennyh redkozemel'nymi jelementami ili jevtetik, kotorye voznikli vpervye. Po zavershenii jetoj chasti raboty byli sozdany splavy, obrabotany pri vysokoj temperature s cel'ju poluchenija maksimal'noj rastvorimosti tverdyh neredkozemel'nyh jelementov, dobavljaemyh dlja splava, i byli provedeny ispytanija na okislenie i korroziju. Pri splavlenii ne nabljudalos' uluchshenija redkozemel'nyh metallov v otnoshenii stojkosti k okisleniju na vozduhe, i fakticheski v bol'shinstve dobavki okazalis' vrednymi. Aljuminij v znachitel'noj stepeni uluchshil soprotivljaemost' k korrozii ot gorjachej vody v aprobirovannyh redkozemel'nyh jelementah; drugie neredkozemel'nye metally pri dobavkah uluchshili

 16. Autonomic nervous system activity assessment in recreational half marathon runners [Hodnocení aktivity autonomního nervového systému u rekreačních účastníků půlmaratonského běhu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Smékal

  2011-03-01

  competition. It is evident that the causes of soreness or fatigue do not markedly affect ANS activity during a later phase of recovery.[VÝCHODISKA: Spektrální analýza (SA variability srdeční frekvence (VSF je považována za neinvazivní metodu kvantifikace autonomní kardiální regulace sinoatriálního uzlu. Je známo, že autonomní regulace je ovlivňována různými stresory jako například nervozitou nebo tělesnou prací. CÍLE: Cílem předložené studie bylo zhodnotit vliv předstartovního stavu na aktivitu autonomního nervového systému (ANS a dále pak monitorovat časový průběh zotavení ANS paralelně se subjektivně vnímanou únavou v průběhu 24 hodin od ukončení půlmaratonu u amatérských běžců. METODIKA: Autonomní kardiální regulace byla posuzována pomocí metody SA VSF. Aktivita ANS byla hodnocena jeden týden před závodem a v den závodu. Po ukončení závodu proběhla měření aktivity ANS v 1., 12. a 24. hodině. Aktivita ANS byla reprezentována standardními spektrálními parametry a také komplexními indexy SA HRV. K hodnocení velikosti předstartovní nervozity byla využita modifikovaná Likertova 10bodová škála. Subjektivně vnímaná únava byla hodnocena na 6bodové škále. VÝSLEDKY: Vnímání nervozity bylo signifikantně vyšší v den závodu než týden před závody. Signifikantní pokles komplexního indexu sympatovagové balance v den závodu nepřímo svědčil o vzestupu aktivity sympatiku. Ve 12. ani 24. hodině zotavení se již žádný ze sledovaných parametrů VSF signifikantně nelišil od obou vstupních vyšetření. Subjektivně vnímaná únava zůstala zvýšená ještě 24 hodin od ukončení závodu. ZÁVĚRY: Naše práce ukázala, že zvýšená předzávodní nervozita vede k převaze sympatiku v autonomní regulaci zejména během orthostatické stimulace. Dále bylo zjištěno, že aktivita ANS se navrátila na předzátěžovou úroveň během 12. hodiny od ukončení z

 17. Oceanographic Research Required in Support of Radioactive Waste Disposal; Recherches Oceanographiques Necessaires pour l'Elimination des Dechets Radioactifs; 041e 041a 0415 0410 041d 041e 0413 0420 0414 ; Investigaciones Oceanograficas Necesarias para la Evacuacion de Desechos Radiactivos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ketchum, Bostwick H. [Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA (United States)

  1960-07-01

  verticalmente, dentro de la columna de agua (por migracion e intercambio). Para cada problema concreto de evacuacion de desechos sera necesario estudiar la fauna y flora local, asi como el consiguiente monitoraje de la operacion. (author) [Russian] Dlja udalenija othodov s nizkim urovnem aktivnosti v pribrezhnye vody opredeljajushhim faktorom urovnja zarazhenija budet sluzhit' harakter zhivotnogo i rastitel'nogo mira i sredstva pitanija mestnogo naselenija. Pri takom polozhenii veshhej sleduet udelit' vnimanie osadochnomu zhivotnomu miru, poskol'ku on budet podvergat'sja oblucheniju nepreryvno, togda kak planktony i ryba budut lish' proplyvat' ili zahodit' v zony sporadichnogo zarazhenija. S drugoj storony, v otkrytom okeane planktony igrajut pervostepennoe znachenie, kak s tochki zrenija togo, chto oni javljajutsja morskoj raznovidnost'ju pishhevogo produkta, tak i s tochki zrenija togo, chto oni javljajutsja nositeljami izotopov. S podobnymi voprosami stalkivajutsja biologi, izuchajushhie libo mir neperedvigajushhihsja zhivyh organizmov, libo mir planktonov. Zdes' neobhodimo znat' rasselenie i plotnost' razlichnyh raznovidnostej jetih organizmov; skorost' rosta otdel'nyh organizmov i ih semejstv v celom; vremja ih razmnozhenija i izobilija; sposobnost' razlichnyh organizmov akkumulirovat' v sebe razlichnye jelementy, a takzhe puti, po kotorym jeti jelementy perenosjatsja pishhevoj tkan'ju na dno posredstvom osazhdenija ili vertikal'no v vodjanom sloe posredstvom migracii i obmena. Dlja kazhdoj specificheskoj problemy po udaleniju othodov trebuetsja issledovanie mestnogo haraktera zhivotnogo i rastitel'nogo mira, a takzhe posledujushhego kontrolja samoj operacii po udaleniju othodov. (author)

 18. Radioactive Waste Facilities at the Australian Atomic Energy Commission Research Establishment; Installations pour le Traitement des Dechets Radioactifs au Centre de Recherche de la Commission Australienne a l'Energie Atomique; 0423 0421 0422 0414 ; Dispositivos para Evacuacion de Desechos Radiactivos en el Centro de Investigaciones de la Australian Atomic Energy Commission

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berglin, C. L.W.; Keher, L. H.; Miles, G. L.; Wilson, A. R.W. [Australian Atomic Energy Commission Research Establishment, Lucas Heights, Sydney, NSW (Australia)

  1960-07-01

  ha efectuado en las aguas de la zona de las mareas. Se propone enterrar todos los desechos solidos de baja actividad, embalados cuando proceda, y se discuten la eleccion y la situacion de la zona de evacuacion. Se estudia un sistema para almacenar y evacuar desechos solidos de elevada actividad. Se propone la evaporacion y almacenaje de los desechos liquidos de media y baja actividad. Se dan detalles del capital y gastos de funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes y de otros sistemas de manipulacion de desechos. (author) [Russian] V nastojashhem dokumente daetsja opisanie ustanovok, kotorye prednaznachajutsja dlja sbora, obrabotki i udalenija radioaktivnyh othodov v Lukas Hajts v svjazi s predpolagaemym uvelicheniem ob{sup e}ma raboty. Zhidkie othody nizkoj aktivnosti deljatsja na sledujushhie tri vida: stochnye vody, promyshlennye othody iz sistemy ohlazhdenija reaktora, iz tehnicheskih masterskih i drugih otdelenij, v kotoryh otsutstvujut aktivnye veshhestva; jefljuenty iz laboratorij i drugih otdelenij, rabotajushhih s radioaktivnymi materialami. Zavod po obrabotke jefljuentov poslednego tipa glavnym obrazom sostoit iz bakov, v kotoryh proishodit smeshivanie, shhelochnyh bakov, gde osushhestvljaetsja dozirovka, bakov dlja otstoja i ochistki (v kotoryh primenjaetsja process kal'cij-zhelezo-fosfat) i otstojnikov. V dokumente obsuzhdajutsja issleduemye v nastojashhee vremja metody koncentracii otstoja i ego vtorichnoj obrabotki. Obsuzhdajutsja voprosy udalenija othodov i predpolagaemogo ih rastvorenija, poluchennogo na reke Voronora, a takzhe obsuzhdaetsja opyt po rastvoreniju othodov v drugih vodah, gde imejut znachenie priliv i otliv. Esli est' vozmozhnost', to predlagaetsja provodit' zahoronenie vseh othodov v tverdom sostojanii s nizkoj aktivnost'ju, i v dokumente obsuzhdajutsja voprosy vybora mesta takogo zahoronenija. Takzhe obsuzhdajutsja voprosy sozdanija sredstv dlja hranenija i udalenija vysokoaktivnyh othodov v tverdom sostojanii

 19. Problems Arising from Disposal of Low-Activity Radioactive Waste in the Coastal Waters of the Netherlands; Problemes Poses par l'Evacuation des dechets de Faible Radioactivite dans les Eaux Cotieres des Pays-Bas; 041f 0420 041e 0414 ; Problemas que Plantea la Evacuacion de Desechos Radiactivos de Baja Actividad en las Aguas Costeras de los Paises Bajos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Korringa, P. [Netherlands Institute for Fishery Investigations, Ijmuiden (Netherlands)

  1960-07-01

  acumulacion puede alcanzar niveles alarmantes. Dado que los principales productos de pesqueria que se obtienen en las proximidades de la conduccion de descarga proyectada para el centro holandes de investigacion sobre reactores son los camarones, lenguados platijas y mejillones, habria que evitar que se produjese una acumulacion apreciable de desechos radiactivos en estos animales. La peculiar situacion internacional del mercado pesquero de los Paises Bajos exige particular cuidado, y la migracion de peces y camarones impide el evitar que exista una zona contaminada. (author) [Russian] Radioaktivnye othody s nizkoj aktivnost'ju, otvedennye v pribrezhnye vody, budut vkljuchat'sja v morskoj ''pishhevoj obmen'' dvumja sovershenno razlichnymi putjami. 1. Adsorbcija na poverhnosti planktonovyh organizmov i adsorbcija na chasticy ila. V poslednem sluchae ryby i drugie sushhestva mogut zaglotit' zagrjaznennye chastichki so svoej obychnoj pishhej. V tom sluchae, kogda rassmatrivaemye jelementy ne igrajut pervostepennoj biologicheskoj roli dlja dannyh organizmov, akkumuljacija ne budet vozrastat' v geometricheskoj progressij. Bol'shaja chast' radioaktivnogo materiala, proglochennogo vmeste s chasticami ila, pozdnee pokinet organizm. 2. Akkumuljacija cherez aktivnoe usvoenie jelementov, sobiraemyh v sostojanii rastvora organizmami, kotorye nosjat na sebe obolochki. Med', cink, marganec, kobal't i t.p. jelementy akkumulirujutsja v znachitel'noj stepeni sushhestvami, kotorye sozdajut sebe pokrytie, takimi kak moljuski, i sohranjajutsja v soedinitel'nyh tkanjah. Esli chast' takih jelementov javljaetsja radioaktivnoj, akkumuljacija mozhet dostignut' opasnyh predelov. Krevetki, morskie jazyki, kambala i dvustvorchatye rakoviny, javljajutsja osnovnym rybnym produktom v rajone, prilegajushhem k planiruemomu truboprovodu Datskogo centra po issledovaniju reaktorov, i sleduet predotvratit' znachitel'nuju akkumuljaciju radioaktivnyh othodov v jetih organizmah. Osoboe mezhdunarodnoe polozhenie

 20. In Vitro Metabolism of H{sup 3} Thymidine; Metabolisme In Vitro de la Thymidine Tritiee; 041c 0435 0414 ''In Vitro''; Metabolismo In Vitro de la Timidina Tritiada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rubini, J. R.; Keller, S.; Eisentraut, A. [Veterans Administration Hospital and Southwestern Medical School, Dallas, TX (United States); Cronkite, E. P. [Brookhaven National Laboratory, Upton, Long Island, NY (United States)

  1962-02-15

  dobavlen k vyrashhivaemoj smesi, ne proizoshlo nikakogo sokrashhenija mechenija. Jetot 20-mi-nutnyj period opredeljaet vremja vvedenija H{sup 3} TDR. Plavajushhie na poverhnosti veshhestva v techenie odnogo chasa vse eshhe soderzhali znachitel'nuju aktivnost' N{sup 3}, kotoraja, odnako, ne privela k mecheniju svezhih dopolnitel'nyh kletok. Jeti 'ispol'zovannye' plavajushhie veshhestva soderzhali H{sup 3} TDR v kachestve osnovnogo soedinenija N{sup 3} i tol'ko njobolypie kolichestva N{sup 3} timidina. Vody N{sup 3} ne obrazovalos'. Delajutsja predpolozhenija otnositel'no ispol'zovannyh mehanizmov. (author)

 1. Radioactive apparatus for measuring the thickness of hot sheet-metal; Jauge d'epaisseur radioactive pour la mesure a chaud de plaques metalliques; Radioaktivnyj izmeritel' tolshchiny goryachego listovogo prokata; Calibrador radiactivo para la medicion en caliente de chapas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vasichev, B N; Latyshev, V K; Pliskin, Yu S; Felinger, A K

  1962-01-15

  }Cs de actividad equivalente a la de 9,2 g de radio, es posible medir el espesor de chapas calientes del espesor mencionado con un margen de aproximacion de {+-} 0,1 mm. El aparato efectua las mediciones a razon de una por segundo y funciona satisfactoriamente en las condiciones que exigen las operaciones de laminado. (author) [Russian] Dlya polucheniya vysokoj tochnosti izmerenij v usloviyakh prokatnogo proizvodstva vybran dinamicheskij metod kompensatsii, pri kotorom parametr sravneniya prokhodit vse znacheniya v izmeryaemoj oblasti, a nul'-organ otmechaet lish' moment ravenstva izmeryaemogo parametra i parametra sravneniya. Ispol'zovanie ehtogo metoda dalo vozmozhnost' osvobodit'sya ot mekhanicheskikh obratnykh svyazej i peremennykh po svoemu kharakteru peremeshchenij, svojstvennykh metodu staticheskoj kompensatsii, i sozdat' pribor, udovletvoryayushchij kak trebovaniyam tochnosti, tak i bystrodejstviya v slozhnykh usloviyakh prokatnogo proizvodstva. V doklade izlagaetsya printsipial'naya skhema pribora dlya kontrolya tolshchiny lista v protsesse prokatki, rassmatrivayutsya faktory, vliyayushchie na tochnost' izmereniya tolshchiny goryachego lista (temperatura, volnistost', nalichie vody na poverkhnosti lista, material lista i ego polozhenie na rol'gange). Opisyvaetsya konstruktivnoe vypolnenie opytno-promyshlennogo obraztsa pribora na diapazone tolshchin ot 14 mm do 44 mm. Promyshlennye ispytaniya pribora pokazali, chto pri istochnike izlucheniya Cs{sup 137} aktivnost'yu 9,2 g-ehkv. radiya tochnost' izmereniya tolshchiny goryachego lista v ukazannom vyshe diapazone sostavlyaet {+-}0,1 mm. Bystrodejstvie pribora - odno izmerenie v sekundu. Pribor nadezhno rabotaet v usloviyakh prokatnogo tsekha. (author)

 2. Pulsed-Source Experiments with Multiplying and Non-Multiplying Heavy Water Systems; Experiences a l'Aide de Sources Pulsees sur des Systemes Multiplicateurs et Non Multiplicateurs a Eau Lourde; Ehksperimenty s pul'siruyushchim istochnikom na nerazmnozhayushchikh i razmnozhayushchikh ustrojstvakh s tyazheloj vodoj; Experimentos con Fuentes Pulsadas en Sistemas de Agua Pesada Multiplicadores y No Multiplicadores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Utzinger, E.; Heer, W.; Lutz, H. R. [Swiss Federal Institute for Reactor Research, Wuerenlingen (Switzerland)

  1965-10-15

  {sub 2}O. Los autores comparan los valores experimentales con los parametros de la teoria dedos grupos y examinan seguidamente las limitaciones de esta tecnica. Ademas, midieron directamente, utilizando los datos proporcionados por la 'cola' de neutrones retardados de los impulsos, los valores de la reactividad en sistemas acusadamente subcriticos con p Greater-Than-Or-Equal-To -40 dolares. Estos resultados concuerdan satisfactoriamente con los de las mediciones estaticas. (author) [Russian] Na podkriticheskom ustrojstve MINOR Shvejcarskogo federal'nogo instituta po reaktornym issledovanijam v Wuerenlingen osushhestvlena shirokaja programma izmerenij pri pomoshhi pul'sirujushhego istochnika tipa {sup 3}T(d,n){sup 4}He. Provedeny tri kategorii jeksperimentov dlja izmerenija: a) konstant raspada mgnovennyh nejtronov v estestvennyh i slegka obogashhennyh re- shetkah; b) urovnja reaktivnosti v podkriticheskom sostojanii pri pomoshhi raspada mgnovennyh nejtronov i hvostov zamedlennyh nejtronov v estestvennyh i slegka obogashhennyh reshetkah; i v) anizotropii diffuzionnoj konstanty teplovyh nejtronov v tjazheloj vode s pogruzhen- nym v nee raznym kolichestvom parallel'no raspolozhennyh pustyh trubok raznyh razmerov. Dlja kazhdogo ustrojstva potok teplovyh nejtronov, zavisjashhij ot vremeni, izmerjali v razlichnyh polozhenijah po vysote dlja poluchenija konstant raspada mgnovennyh nejtronov dlja razlichnyh osevyh laplasianov (analiz Fur'e) bez izmenenija vysoty dejstvitel'nogo urovnja tjazheloj vody. Jeksperimental'nye znachenija sravnivajutsja s teoreticheskimi dvu- gruppovymi parametrami. Obsuzhdajutsja nedostatki jetogo metoda. 'dopolnenie k jetomu putem ispol'zovanija hvosta zamedlennyh pul'sirujushhih nejtronov neposredstvennym obra- zom byla izmerena reaktivnost' v sil'no podkriticheskih sistemah s p Greater-Than-Or-Equal-To -40$. Rezul'taty sravnivajutsja so statisticheskimi izmerenijami, i oni dajut ves'ma horoshee sovpadenie. (author)

 3. Recent Measurements of the Scattering Laws of Some Hydrogenous Moderators; Determination des Lois de Diffusion de Plusieurs Ralentisseurs Hydrogenes; 0423 0421 0422 0410 041d 041e 0412 041b 0415 041d 0418 0415 0417 0410 041a 041e 041d 041e 0412 0420 0410 0421 0421 0415 042f 041d 0418 042f 041d 0410 041d 0415 041a 041e 0422 041e 0420 042b 0425 0412 041e 0414 041e 0420 041e 0414 0421 041e 0414 0415 0420 0416 0410 0429 0418 0425 0417 0410 041c 0415 0414 041b 0418 0422 0415 041b 042f 0425 ; Recientes Comprobaciones de las Leyes de Dispersion en Algunos Moderadores Hidro Genados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glaeser, W.; Ehret, G.; Merkel, A. [Institut fuer Angewandte Kernphysik, Kernforschungszentrum Karlsruhe, Federal Republic of Germany (Germany)

  1965-06-15

  -Nelkin y a la teoria perfeccionada de Griffing. (author) [Russian] Ustanovlenie zakonov rassejanija na vodorodsoderzhashhih materialah imeet bol'shoe znachenie kak dlja luchshego ponimanija termalizacii nejtronov v takih zamedliteljah, tak i dlja ponimanija fizicheskih osnov dinamicheskogo povedenija takih sistem. S pomoshh'ju metoda izmerenija po vremeni proleta (vrashhajushhijsja kristall) byli izmereny dvojnye differencial'nye sechenija rassejanija dlja benzola, cirkonievogo gidrida i parov obychnoj vody. Jeti izmerenija byli osushhestvleny pri jenergijah bombardirujushhih nejtronov ot 0,018 do 0,06 jev i pri uglah rassejanija mezhdu 20 i 140 Degree-Sign . Izmerennye velichiny Q ohvatyvajut diapazon ot 0 do 15 A{sup -1} (zdes nQ - peredacha impul'sa). Dannye o zakone rassejanija byli vyvedeny iz izmerennyh poperechnyh sechenij i byli jekstrapolirovany s pomoshh'ju raschetov LEAP i ADDELT dlja poluchenija znachenij peredachi jenergii i impul'sa, kotorye nevozmozhno poluchit' neposredstvenno jeksperimental'nym putem. Metodom jekstrapoljacii byli opredeleny takzhe obobshhennye raspredelenija chastot r({beta}) dlja benzola i cirkonievogo gidrida. Rezul'taty dlja vodjanyh parov sravnivajutsja s teoreticheskimi raschetami, osnovannymi na teorii Krigera-Njelkina i na uluchshennoj teorii Griffinga. (author)

 4. Comparison of Knolls Atomic Power Laboratory Clean Critical and Subcritical Experiments with Calculations; Etude Comparative des Calculs et des Experiences Critiques Non Empoisonnees et Souscritiques, Faits au Knolls Atomic Power Laboratory; Sravnenie chistykh kriticheskikh i podkriticheskikh opytov v nolle s raschetnymi dannymi; Comparacion de los Resultados Experimentales del Knolls Atomic Power Lamra Tory con los Valores Calculados Teoricamente en Conjuntos Criticos Limpios y Subcriticos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bach, D. R.; Bistline, J. A.; Bunch, S. I.; Cerbone, R. J.; Feiner, F.; Skolnik, W.; Slovacek, R. E.; Weinstein, S. [Knolls Atomic Tower Laboratory, Schenectady, NY (United States)

  1964-02-15

  anteriores en todo el intervalo experimental. Los resultados de los calculos de las constantes de desintegracion por medio de la tecnica de extraccion de los venenos que cumplen la ley 1/v, utilizando claves normales de computo de difusion de pocos grupos con condiciones de frontera dependientes del grupo, concuerdan, con un margen de error que no pasa de algunas unidades por ciento de las constantes medidas, en todo el intervalo desde 100 a 45 000 s{sup -1}. Comparando las mediciones del espectro efectuadas con el selector lento con los valores calculados partiendo de los datos mas recientes de los nucleos para el hidrogeno ligado en el caso del agua y el polietileoo, se observa una concordancia satisfactoria excepto en los sistemas de agua con elevado coeficiente de absorcion. En este ultimo caso, los espectros medidos son aun mas blandos que los espectros de atomos libres obtenidos por calculo. (author) [Russian] V Nollskoj atomno-jenergeticheskoj laboratorii osushhestvlja- etsja shirokaja programma opytov i raschetov dlja ocenki adekvatnosti raschetnyh metodov i jadernyh dannyh dlja vodorodosoderzhashhih sistem. V progamme imejutsja tri obshhih aspekta: 1) chistye kriticheskie opyty s tverdym gomogennym toplivom s vysokim sootnosheniem mezhdu ob{sup e}mom metalla i ob{sup e}mom vodoroda; 2) chistye kriticheskie o'pyty s toplivom v vide plastin s ohvatom bol'shogo diapazona razmerov aktivnoj zony, otnoshenijamass metalla i vody, plotnosti topliva i temperatury; 3) izmerenija postojannoj raspada mgnovennyh nejtronov i spektroa stacionarnogo sostojanija v podkriticheskih sistemah s takoj zhe strukturoj. Toplivnye jelementy dlja opytov s tverdym gomogennym toplivom predstavljajut soboj spressovannye uplotnenija iz poroshkov ZrO{sub 2} i vysokoobogashhennogo UO{sub 2}, ravnomerno sme- shannyh s parafinom. Bloki otrazhatelja s takim zhe otnosheniem mass ZrO{sub 2} i parafina, kak i toplivnye bloki, pozvoljajut konstruirovat' otrazhaemye aktivnye zony s ravnomerno pa

 5. Excretion of radium in relation to dietary intake; Excretion de radium en fonction de l'ingestion alimentaire; Vydelenie radiya v zavisimosti ot priema ego s pishchej; Excrecion de radio en relacion con su absorcion con los alimentos y el agua

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turner, R. C. [Institute of Cancer Research, Royal Cancer Hospital, London (United Kingdom)

  1963-02-15

  poblaciones de varias regiones del pafs. A pesar de la extensa gama de las actividades presentes en los alimentos, las cantidades medias absorbidas varian escasamente de un grupo a otro, oscilando sus valores entre 2 y 3 pe por persona y por dia. El contenido de radio en las aguas potables de Gran Bretana puede variar en la relacion de 1: 250 de un lugar a otro, si bien en la mayoria de los casos los valores absolutos son tan bajos en comparacion con los determinados en los productos alimenticios de mayor consumo que las cantidades medias absorbidas procedentes del agua representan apenas el 5 o 6% de las cantidades medias totales de radio ingeridas por cada individuo. Solamente en una region excepcional del pafs, a la que corresponde menos del 1% de la poblacion total, llegan las cantidades absorbidas diariamente procedentes del agua a superar a las derivadas de los productos alimenticios. Los analisis de las materias fecales de sujetos sometidos a un regimen alimenticio normal han demostrado que, en el caso de los adultos jovenes, las cantidades medias de {sup 226} Ra excretadas por esa via corresponden a una cantidad de 2 a 2,5 pe por dia. Estos valores numericos coinciden con las cantidades medias absorbidas diariamente. Los estudios del metabolismo humano han demostrado que la mayor parte del radio absorbido diariamente con los alimentos se excreta dentro de las 24 o 48 horas, pero los intentos de evaluar la retencion fraccionaria en los adultos ha arrojado resultados variables. En el caso de un nino de corta edad, las determinaciones de las cantidades absorbidas diariamente y de las excretadas con las heces, en un periodo de 33 dias, indican que la retencion del radio durante los periodos de crecimiento activo del esqueleto puede llegar al 10% o aun mas. (author) [Russian] Ischerpyvayushchie izmereniya soderzhaniya radiya-226 v bolee chem 200 vidakh obychnykh produktov pitaniya i 100 glavnykh istochnikakh pit'evoj vody v Velikobritanii byli ispol'zovany dlya sravneniya

 6. Ratio changes of selected components of body composition after lymphatic massage [Změny poměrů vybraných složek tělesného složení po lymfatické masáži

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Riegerová

  2009-12-01

  šetření jsme realizovali ráno před zahájením výuky a před koncem výukového dne, mezi prvním a druhým vyšetřením uplynula časová pauza 8 hodin. Vyšetřili jsme 30 žen, nízká četnost a profesní selekce probandek podtrhují sondážní charakter výzkumu. V předložené pilotní studii jsme sledovali vliv lymfatické masáže na vybrané složky složení těla a stabilitu vyšetření. Získaná data jsme zpracovali souhrnně a vzhledem k věkovému rozpětí i po decéniích programem Statistica 8, diference jsme testovali párovým t-testem. Věcná významnost byla posuzována pomocí koeficientu (Cramer’s phi. Potvrzujeme pozitivní intervenci lymfatické masáže na intersticium a buněčné prostředí těla. U souboru se projevila signifikance (p < 0,05 rozdílů v malém nárůstu hmotnosti, BMI a tukového podílu, což bylo zřejmě podmíněno zvýšeným přísunem tekutin a krátkou dobou pro její utilizaci. S tím souvisí i signifikantní snížení průměrných hodnot TBW (p = 0,042; phi = 0,0, úbytek ICW i ECW a snížení hodnot směrodatných odchylek u všech složek tělesné vody. Stejný trend přírůstků a úbytků sledovaných veličin se projevil i při rozdělení na subsoubory podle věku. Hodnoty viscerálního tuku narůstaly s věkem, průměrné hodnoty váhového množství celkových minerálů a kostních minerálů neprojevily ve věkové řadě výraznější sestupný trend. Hodnoty indexů Edema 1 byly ve svém průměru nižší (optimalizované než dolní hranice standardního rozpětí. Po lymfatické masáži horních končetin se pro jevilo signifikantní snížení indexu Edema 2 (p = 0,021; phi = 0,1 pro masírovanou oblast. Projevilo se také snížení a vyrovnání hodnot směrodatných odchylek. Test věcné významnosti potvrdil účinek malé a střední úrovně u indexu Edema 1 a Edema 2 pro pravou horní končetinu, pro levou horní končetinu pouze efekt malého účinku. Naše v

 7. Solidification of Radioactive Waste Solutions; Solidification des Effluents Radioactifs; 041e 0422 0412 0415 0420 0416 0414 0415 041d 0418 0415 0420 0410 0414 0418 041e 0410 041a 0422 0418 0412 041d 042b 0425 0421 0411 0420 041e 0421 041d 042b 0425 0420 0410 0421 0422 0412 041e 0420 041e 0412 ; Solidificacion de Efluentes Radiactivos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brezhneva, N. E.; Golovanov, Ju. N.; Oziraner, S. N.; Eremin, A. A.; Rozanova, V. N.

  1963-02-15

  osadkov gidrookisi zheleza, poluchennyh osazhdeniem iz radioaktivnyh ishodnyh rastvorov. Shema otverzhdenija razrabotana, ishodja iz uslovija umen'shenija do minimuma sbrosnyh sduvochnyh gazov, podlezhashhih ochistke, ot ajerozolej i letuchih radioaktivnyh komponent. V processe raboty ustanovleny optimal'nye uslovija poluchenija himicheski stojkogo stekla, a takzhe pokazana vozmozhnost' snizhenija temperatury plavki stekla var'irovaniem dobavok fljusov. Ustanovleno zametnoe snizhenie himicheskoj stojkosti stekla, podvergshegosja dlitel'nomu hraneniju pri temperature vyshe 300 - 350 Degree-Sign C. Izuchena vymyvaemost' radiocezija iz stekol. Issledovana letuchest' radiocezija i radiorutenija v processe sushki i plavki i pokazano, chto v atmosfere uglekislogo gaza letuchest' rutenija polnost'ju podavljaetsja. Letuchest' radiocezija v zametnyh kolichestvah stanovitsja zametnoj pri temperature vyshe 700 Degree-Sign C i rastet s povysheniem ee. Pokazano, chto radiocezij kondensiruetsja na otvodjashhih trubkah pri temperature nizhe 400 Degree-Sign C i legko smyvaetsja slabym rastvorom azotnoj kisloty i vody. Provedennyj raschet teplovydelenija radioaktivnyh stekol pokazal, chto radius sharovoj otlivki stekla iz vysokoaktivnogo materiala (10 kjuri/g) ne dolzhen prevyshat' 25 sm. Daetsja shema i apparaturnoe oformlenie processa sushki i osteklovyvanija radioaktivnyh pul'p, osnovannogo na ispol'zovanii gaza teplonositelja v sisteme. (author)

 8. Preparation of Uranium Dioxide by Electrochemical Reduction in Ammonium Carbonate Solutions and Subsequent Precipitation; Preparation de bioxyde d'uranium par reduction electrochimique dans des solutions de carbonate d'ammonium et precipitation; Prigotovlenie dvuokisi urana metodom ehlektrokhimicheskogo vosstanovleniya v rastvore karbonata ammoniya s posleduyushchim osazhdeniem; Preparacion de dioxido de uranio por reduccion electroquimica en soluciones de carbonato amonico u precipitacion subsiguiente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pravdic, V.; Branica, M.; Pucar, Z. [Department of Physical Chemistry, Rudjer Boskovic Institute, Zagreb, Yugoslavia (Serbia)

  1963-11-15

  dvumya 50-litrovymi rezervuarami i podavalsya k intensivno peremeshivaemomu rtutnomu katodu. Rabochij potentsial rtuti proveryalsya po ehlektrodu sravneniya Ag/AgCl/KCl (Sat.). Potentsial podderzhivalsya postoyannogo znacheniya - 1,5 vol't. Proizvoditel'nost' po toku byla okolo 90%, dlya protsessa vosstanovleniya potreblyaemaya ehnergiya sostavlyala okolo 0,8 kvt-chas/kg dvuokisi urana. Po okonchanii ehlektroliza osazhdenie initsiirovali tol'ko pri pomoshchi nagreva temnozelenogo, prozrachnogo rastvora do temperatury 70 deg. C v spetsial'nom steklyannom sosude ob''emom 60 1. Iz 50 1 katalicheskogo rastvora poluchili 1 kg tsentrifugirovannogo produkta (soderzhanie vody okolo 20%). Kulonometricheskij analiz otnosheniya O/U daval vsegda rezul'taty, lezhashchie v predelakh ot 2,04 do 2,0. Opisannym sposobom gidrookis' urana (IV) osazhdaetsya selektivno. Ustanovleno, chto otnoshenie O/U v osadke ne zavisit ot polnoty vosstanovleniya. Pri pomoshchi rentgenoskopii produkt identifitsirovan kak al'fa-faza dvuokisi urana. Opyty po spekaniyu i kharakteristike poluchennoj takim obrazom dvuokisi urana, prigodnoj dlya keramicheskogo yadernogo topliva, prodolzhayutsya. (author)

 9. The Permanent Disposal of Highly Radioactive Wastes by Incorporation into Glass; Elimination Permanente de Dechets Hautement Radioactifs par Incorporation dans le Verre; 041e 041a 041e 041d 0427 0414 ; La Evacuacion Permanente de Desechos de Elevada Radiactividad Incorporandolos en Vidrio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Watson, L. C.; Aikin, A. M.; Bancroft, A. I. [Atomic Energy of Canada Ltd. (Canada)

  1960-07-01

  . Jetot process byl prodemonstrirovan proizvodstvom stekla, soderzhashhego do 50 kjuri smeshannyh rasshhepljajushhihsja produktov pjati-shestiletnej davnosti na kilogramm. Operacija provodilas' po ciklam po norme 4 kilogramma na cikl. Jeti operacii pokazali, chto rasshhepljajushhiesja produkty mogut byt' zakljucheny v steklo bezopasno i udobno. Rassmotrenie mnogih problem, svjazannyh s postojannym hraneniem ili okonchatel'nym udaleniem vysokoradioaktivnogo stekla privelo k vyvodu, chto ego sleduet zahoronjat' v zemlju ili hranit' v iskusstvennyh pogrebah, V takih uslovijah othody v sluchae neobhodimosti vsegda mogut byt' podvergnuty dopolnitel'nomu kontrolju. Esli othody pomeshhajutsja neposredstvenno v grunt, to osnovnym metodom, s pomoshh'ju kotorogo rasshhepljajushhiesja produkty mogut byt' vypushheny vo vneshnjuju sredu, javljaetsja vyshhelachivanie iz stekla v vodu. V svjazi s jetim schitajut vazhnym znat' skorost', pri kotoroj rasshhepljajushhiesja produkty budut rasseivat'sja jetim metodom. V laboratorii polucheno znachitel'noe kolichestvo dannyh o vyshhelachivanii s pomoshh'ju vody. Bylo najdeno, chto skorost' vyshhelachivanija zavisit ot sostava stekla. Izmerenija, provedennye pri ispytanii vseh sostavov stekla, pokazali, chto skorost' vyshhelachivanija rasshhepljajushhihsja produktov iz stekla so vremenem umen'shaetsja. Posle neskol'kih mesjacev prebyvanija v vode skorost' vysvobozhdenija iz stekla s razlichnym sostavom byla ravna primerno 10{sup -4} procenta v god ot dvuhkilogrammovoj stekljannoj polusfery. Poluchennye dannye byli ispol'zovany dlja opredelenija vysvobozhdenija rasshhepljajushhihsja produktov iz stekla, soderzhashhego bol'shie kolichestva rasshhepljajushhihsja produktov, kotorye budut akkumulirovat'sja v rezul'tate raboty jenergeticheskih reaktorov. (author)

 10. Hanford High-Level Waste Management; Gestion des Dechets de Haute Activite a Hanford; 041e 0411 0420 0410 0411 041e 0422 041a 0410 0412 042b 0421 041e 041a 041e 0420 0410 0414 0418 041e 0410 041a 0422 0418 0412 041d 042b 0425 041e 0422 0425 041e 0414 041e 0412 0412 0425 042d 041d 0424 041e 0420 0414 0415 ; Tratamiento y Evacuacion de Desechos de Elevada Radiactividad en Hanford

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tomlinson, R. E. [Hanford Laboratories, General Electric Co., Richland, WA (United States)

  1963-02-15

  bol'shej uverennosti v nadezhnosti ih dlitel'nogo hranenija. Bol'shie ob'my prakticheski ne nagrevahhcihsja othodov poduchennyh v rezul'tate snjatija obolochek s teplovydeljajushhih jelementov, budut uparivat'sja v sushhestvujushhih podzemnyh bakah do poluchenija solenyh briketov. Laboratornye issledovanija i probnaja operacija v bake emkost'ju v 18 900 l pokazyvajut, chto putem -propuskanija nagretogo vozduha cherez rastvor mozhno udalit' dostatochnoe kolichestvo vody i chto reguliruemoe nasyshhenie ugol'noj kislotoj dlja prevrashhenija svobodnogo edkogo natrija v karbonat daet vozmozhnost' poluchat' negigroskopichnye soljanye brikety. Samoproizvol'no nagrevajushhiesja othody budut frakcionizirovat'sja dlja togo, chtoby dolgozhivushhie izluchateli tepla mozhje bylo hranit' razdel'no v prochnyh kontejnerah malogo ob{sup e}ma. V sluchae neobhodimosti jeti materialy mogut byt' ispol'zovany dlja razlichnyh celej. Cherez 5 idi 10 det posle raspada korotko-- zhivushhih izluchatelej tepla, ostavshiesja oodjanye othody budut smeshivat'sja s othodami, poluchaemymi v rezul'tate udalenija obolochek, uparivat'sja i briketirovat'sja. Dlja provedenija neobhodimyh rabot po himicheskoj pererabotke v nastojashhee vremja vosstanavlivaetsja i rekonstruiruetsja staroe zdanie s kan'onami. Dlja vydelenija stroncija i cerija iz kislyh othodov, verojatno, budet ispol'zovan metod jekstrakcii rastvoritelem (D2EHPA). Dlja vydelenija cezija eshhe ne sdelano okonchatel'nogo vybora mezhdu jekstrakciej, ionnym obmenom i metodom osazhdenija. Predpolagaetsja, chto processy vydelenija otdel'nyh izotopov budut vneseny primerno v 1966 godu. (author)

 11. Sorption Regularities in Behaviour of Fission-Product Elements during Filtration of their Solutions through Ground; Lois de l'Absorption des Elements Radioactifs Lors du Filtrage des Solutions a Travers les Terrains; 0417 0410 041a 041e 041d 0414 ; Leyes de la Absorcion de los Elementos Radiactivos Cuando se Filtran Soluciones a Traves de las Formaciones Geologicas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spitsyn, V. I.; Balukova, V. D.; Gromov, V. V.; Zakharov, S. I.; Zhagin, B. P.; Spiridonov, F. M.

  1960-07-01

  menee 10 metrov s dvumja rezkimi granicami umen'shenija radioaktivnosti grunta: v poverhnostnoj chasti i na glubine fronta fil'tracii rastvora. Krome togo, otdel'no izuchalos' pogloshhenie radiostroncija prirodnymi sorbentami, preimushhestvenno chistymi mineralami, shiroko rasprostranennymi v pochvah i gruntah. Prisutstvie dazhe nebol'shih kolichestv ionov kal'cija rezko snizhaet stepen' sorbcii radiostroncija. Odnako v zavisimosti ot sostava sorbenta stroncij, pri prochih ravnyh uslovijah, mozhet pogloshhat'sja v bol'shej stepeni, chem kal'cij. Polevaja proverka sorbcii i migracii radiostroncija pokazala, chto pri fil'tracii radioaktivnyh rastvorov sleduet rassmatrivat' dva vozmozhnyh varianta. Pervyj - rastvory sbrasyvajutsja v grunty, ne podvergajushhiesja vozdejstviju vodnogo potoka. Pri jetom radiostroncij zaderzhivaetsja gruntami. Vtoroj - radiojelementy popadajut neposredstvenno v vodonesushhij gorizont. V jetom sluchae proishodit migracija radiostroncija s potokom gruntovoj vody, a takzhe ego migracija po gruntam s nalozheniem processov sorbcii i desorbcii. (author)

 12. Environmental Implications of Radioactive Waste Disposal as Related to Stream Environments; Incidences du Milieu sur l'Elimination des Dechets Radioactifs dans le Voisinage des Cours d'Eau; 0412 041b 0418 042f 0414 ; Efectos de la Evacuacion de Desechos Radiactivos en las Corrientes Fluviales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Straub, Conrad P.; Goldin, Abraham S.; Friend, Albert G.; Taft, Robert A. [Sanitary Engineering Center, US Department of Health, Education and Welfare, Cincinnati, OH (United States)

  1960-07-01

  'zovat'sja dlja mnozhestva celej, naprimer, ih vody ispol'zujutsja dlja pit'ja, dlja promyshlennyh celej, dlja provedenija otdyha, rybolovstva, irrigacii i navigacii, dejstvie sbrosa othodov na kazhduju iz perechislennyh celej dolzhno byt' tshhatel'no izucheno. Nastojashhij kriterij ne obespechivaet polnyh dannyh dlja opredelenija dopustimogo, urovnja radioaktivnyh veshhestv do teh por, poka ne budet imet'sja informacija o kolichestvah special'nyh radioaktivnyh izotopov, uzhe imejushhihsja v rekah, i kakovo polozhenie s temi zhe samymi izotopami v uslovijah rechnogo techenija. Dopustimoe prisutstvie radioizotopov dolzhno izmenjat'sja v sootvetstvii s vysheukazannoj informaciej i, v osobennosti, s uchetom, kak ispol'zuetsja voda vniz po techeniju rek. Sleduet ustanovit', gde mozhno razreshit' na dannom techenii reki neskol'ko istochnikov udalenija othodov i raspredelenie maksimal'nogo kolichestva special'nyh radioaktivnyh izotopov v. sootvetstvii s toj opasnost'ju, kotoraja mozhet ugrozhat' naseleniju ot pol'zovanija vodoj rek vdol' ego techenija, uchityvaja vse istochniki popadanija othodov. Dano opisanie neskol'kih predlozhennyh podhodov k razresheniju problemy, kak postupat' s othodami pri sbrasyvanii ih vniz po techeniju rek i rassmatrivajutsja nekotorye trudnye momenty, svjazannye s primeneniem kazhdogo podhoda k jetoj probleme. (author)

 13. Analysis of motives for mentoring students in practical pedagogical training [Analýza důvodů k mentoringu studentů během pedagogické praxe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Kovač

  2010-06-01

  pedagogical training of students to improve its quality and promote realistic preparation for working in a real work environment.[VÝCHODISKA: Hlavním cílem inovace studijních programů ve většině členských států EU byla unifikace a modernizace těchto programů, která umožní rozvoj EU v jednu z nejsilnějších znalostních společností. Moderní studijní programy zdůrazňují vzájemné spo jení teoretických principů, které si studenti osvojují během studia, s praxí z toho důvodu, že praktická příprava je jednou z nejdůležitějších částí všech studijních programů. Rovněž účinný systém kvalitních a kompetentních školitelů má významnou roli. Tito školitelé připraví jedince ke vstupu na trh práce právě rozvojem jejich specifických dovedností v autentickém prostředí. CÍLE: Z toho důvodu, že mnoho členských států EU ještě nevytvořilo systém kompetentních a kvalitních školitelů, prezentuje tato studie systém opatření k růstu motivace učitelů pro školení studentů a lepší kvalitu školitelské činnosti. Studie zkoumá motivy pro školení studentů v praktické přípravě. METODIKA: Výzkum zahrnoval 62 učitelů, kteří vyučovali na Fakultě sportu v Ljubljani. Použitý dotazník obsahoval 26 různých motivů. Pro zpracování dat byla využita deskriptivní statistika a faktoriální analýza. VÝSLEDKY: Výsledky ukázaly, že školitelé školí studenty v pedagogické praxi za účelem rozvoje svých vlastních profesních dovedností a z důvodu kariérních motivů – profesní postup v hierarchickém žebříčku získáváním dodatečných bodů umožňujících postup na vyšší profesní úroveň. Oba tyto důvody znamenají vyšší profesní postavení v pracovním prostředí. ZÁVĚRY: Bylo zjištěno, že by bylo potřeba vytvořit model partnerské spolupráce mezi fakultou sportu a vzdělávacími školami a prostřednictvím vhodných opatření zajistit v

 14. RBE of some Sodium, Water and Bioelectric Parameters of Gastro-Intestinal Absorption; L'EBR pour le Transport du Sodium et de l'Eau et pour Certains Parametre Bioelectriques dans l'Absorption Gastro-Intestinale; Obeh v otnoshenii nekotorykh natrievykh, vodnykh i bioehlektricheskikh parametrov vsasyvaniya v zheludochno-kishechnom trakte; La EBR Para el Transporte del Sodio y del Agua y Para Ciertos Parametros Bioelectricos en la Absorcion Gastrointestinal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vaughan, B. E.; Davis, A. K.; Cummins, J. T.; Alpen, E. L. [US Naval Radiological Defense Laboratory, San Francisco, CA (United States)

  1964-05-15

  permeabilidad decrece al aumentar las dosis de irradiacion. (author) [Russian] Ranee soobshhalos' o biojelektricheskih izmerenijah i izmerenii potoka v odnom napravlenii. Krys i sobak pod- vergali rentgenovskomu oblucheniju pri pikovym naprjazhenii 250 kv (krysy) ili 1000 kv (sobaki) i oblucheniju bystrymi nejtronami. Obluchenie bylo obshhim, dvustoronnim, v kazhdom sluchae proizvodilas' glubinnaja dozimetrija. U hrys cherez 7 dnej posle obluchenija biojelektricheskaja aktivnost' zheludka znachitel'no snizhalas' po sravneniju s normoj, no v nizhnih otdelah zheludochno-kishechnogo trakta takogo snizhenija ne bylo. Dlja pozdnego snizhenija biojelektricheskoj aktivnosti zheludka ustanovlena velichina OBJe porjadka 2-3, jetot jeffekt otchetlivo zameten pri doze nejtronov v 160 rad (1-e stolknovenie). U sobak cherez tri dnja posle obluchenija skorost' odnostoronnego perehoda natrija i vody iz plazmy v prosvet kishechnika snizhalas'. Jeto nabljudaetsja posle rentgenovskogo obluchenija pri 1200 rentgen (doza v vozduhe) i posle nejtronnogo obluchenija pri 300 rad ili 600 rad (1-e stolknovenie). Odnako pri doze rentgenovyh luchej 600 rad (v vozduhe) jeti skorosti perehoda ne izmenjajutsja i imejut drugoe napravlenie. Velichina OBJe dlja pozdnego snizhenija perehoda iz plazmy v prosvet kishechnika budet ravnjat'sja 2 - 6. Izuchenie jelektrogennogo mehanizma na zheludke krysy ukazyvaet na specifichnost' iona natrija v otlichie ot dannyh, poluchennyh na zheludke ljagushki. Velichiny potencialov, poluchennye in vitro, sootvetstvujut velichinam, poluchennym in vivo, i menjajutsja lish' pod vlijaniem metabolicheskogo otravlenija ili zameshhanija natrija. V protivopolozhnost' biojelektricheskim parametram opredelenija potoka javljajutsja bolee specifichnymi; odnako znachitel'naja biologicheskaja variabil'nost' ogranichivaet ih ispol'zovanie. Odnostoronnie toki iz plazmy v prosvet kishechnika obnaruzhivajut znachitel'nye izmenenija pod vlijaniem radiacii, chto ukazyvaet na snizhenie

 15. Assessment of End-Plug Welding of Fuel Elements; Evaluation des Soudures Terminales des Elements Combustibles; Otsenka kachestva privarki kontsevoj probki toplivnykh ehlementov; Inspeccion de la Soldadura del Tapon Terminal de los Elementos Combustibles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nakamura, Y.; Aoki, T. [Tokai Refinery, Atomic Fuel Corporation (Japan)

  1965-10-15

  metallicheskogo urana s aljuminievym pokrytiem. Poskol'ku v jelementah mezhdu pokrytiem i serdcevinoj sushhestvuet tol'ko mehanicheskaja svjaz', koncevaja probka mozhet ispytyvat' rastjagivajushhee naprjazhenie v rezul'tate uvelichenija obluchenija uranovoj serdceviny. Tem- peraturnye kolebanija vyzovut analogichnoe naprjazhenie v svarnyh shvah. Vsledstvie neodno- rodnosti mikrostruktury vblizi svarnyh shvov tam mozhet proizojti usilennaja korrozija pod vozdejstviem gorjachej vody. Vo vremja raboty reaktora i posle ego ostanovki neobhodimo obespechit' germetichnost'. Dlja provedenija ispytanij na prochnost' na razryv, ispytanij na polzuchest' pri vysokoj temperature, ispytanij temperaturnyh kolebanij i korrozii byli razrabotany special'- nye obrazcy. Mnogie harakteristiki svarnyh shvov byli izucheny bez razrushenija ispyty- vaemogo obrazca do provedenija ispytanij i provereny na germetichnost' v promezhutkah mezh- du ispytanijami. Jeti rezul'taty mogut byt' ispol'zovany dlja ustanovlenija standartov proverki, takih kak rentgenovskaja radiografija i vizual'naja proverka kachestva privarki koncevoj probki. Budut takzhe opisany nekotorye drugie rezul'taty, poluchennye po topliv- nym jelementam, pokrytym magnoksom ili cirkalloem. (author)

 16. Use of Isotopes for Investigating the Behaviour and Ecology of Insect Pests in Some Recent Studies; Emploi des radioisotopes dans des recherches recentes sur le comportement et l'ecologie des insectes nuisibles; Ispol'zovanie radioizotopov dlya issledovaniya povedeniya i ehkologii nasekomykh-vreditelej v Irane; Empleo de isotopos en estudios recientes sobre el comportamiento y la ecologia de las plagas insectiles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Quraishi Sayeed, M. [Cento Institute of Nuclear Science, Teheran (Iran, Islamic Republic of)

  1963-09-15

  in{sup e}ktsii slyuny v rastvor glyukozy vo vremya pitaniya. Eurygaster intergriceps yavlyaetsya opasnym vreditelem pshenitsy v Irane, Pakistane i na Srednem Vostoke. S pomoshch'yu pshenitsy, mechennoj P{sup 32}, byl izuchen rezhim pitaniya kukolki na ee pervovozrastnoj stadii. Byli takzhe izucheny drugie vidy pishchi, mechennoj radioaktivnymi veshchestvami, i obnaruzheno, chto pitanie neobkhodimo v period pervoj lin'ki, esli dazhe pishcha sostoit iz vody, vpitannoj fil'troval'noj bumagoj. (author)

 17. Some Applications of Radioisotopes of Short Half-Life in the French Gas Industry; Quelques Applications des Radioelements a Periode Courte dans l'Industrie Gazoere Francaise; НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОРОТКОЖИВУЩИХ РАДИОЭЛЕМЕНТОВ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; Algunas Aplicaciones de los Radioelementos de Periqdo Corto en la Industria Francesa del Gas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tellier, C. [Gaz de France, Paris (France); Courtois, G.; Gasnier, M. [Centre d' Etudes Nucleaires, Saclay (France)

  1963-03-15

  que han de emplearse y el horario mas favorable para detectar los diferentes tipos de escape. (author) [Russian] V celjah obespechenija sohrannosti kauchukovyh muft v staryh gazovyh truboprovodah pribegajut k sprincevanii nekotorymi gidrokarbidami ochen' slaboj koncentracii v vide ajerozolej. Chtoby opredelit' stojkost' ajerozolej, k gidrokarbidu dobavljajut mechennyj bromom-62 bromonaftalin. Jetot indikator, sobrannyj na diskah fil'troval'noj bumagi, raspolozhennyh vdol' truboprovoda, otschitan s pomoshh'ju torcevogo schetchika. Chetyre millikjuri bromnaft lina pozvoljajut sledit' za sostojaniem gidrokarbida v trube diametrom v 15 sm na protjazhenii 7 km. Gorodskoj raspredelitel' gaza ustanavlivaet minimal'nyj kojefficient obnovlenija vozduha v zhilyh pomeshhenijah. V celjah kontrolja za jetim kojefficientom v pomeshhenii rasseivajut ksenon-133, koncentracija kotorogo izmerjaetsja s uchetom vremeni pri pomoshhi scintilljacionnogo schetchika. Schitajutsja sootvetstvujushhimi koncentracii ksenona porjadka 0,5 millikjuri/m3. Pri takom metode vosproizvodimost' rezul'tatov znachitel'no vyshe toj, kotoruju poluchajut pri primenenii obychnyh metodov. Chtoby razrabotat' promyshlennye metody obnaruzhenija utechki pri posredstve radioizotopov, principy kotoryh uzhe izvestny, v centre Sakle ulozhili na glubine 1,10 m jeksperimental'nuju trubu dlinoj v 140 m i diametrom v 25 sm. Na jetoj trube imelis' 5 jeksperimental'nyh otverstij dlja utechki s reguliruemym rashodom vody ili gaza, prichem otverstija nahodilis' v razlichnyh pochvah (pesok, mel, glina, pochva Sakle). Cel' opyta zakljuchalas' v tom, chtoby prokontrolirovat' pod davleniem germetichnost' podgotavlivaemoj dlja jekspluatacii novoj truby. V kachestve indikatora byl ispol'zovan natrij-24 v vide bikarbonata. Obnaruzhenie proizvodilos' na vnutrennej storone truby. Pri jetom byl ispol'zovan pribor, sostojashhij iz schetchika Gejgera i magnitnogo registratora. Opisyvajutsja trudnosti, kotorye vstretilis' pri ustanovke

 18. Retention of Radionuclides by Infants: I. Study Techniques and Error Evaluation; Retention des Radionucleides chez les Enfants en bas Age: I. Methodes de Recherche et Evaluation des Erreurs; 0417 0410 0414 ; Retencion de Radionuclidos en los Ninos de Pecho: I. Tecnicas de Estudio y Calculo del Error

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Straub, C. P.; Kahn, B.; Wellman, H. N.; Telles, N. C.; Seltzer, R. A. [Radiological Health Research Activities, Robert A. Taft Sanitary Engineering Center, US Public Health Service, Department Of Health, Education and Welfare, Cincinnati, OH (United States)

  1964-11-15

  analizadas. Se ha preparado y utilizado un panal de papel especial con baja concentracion de estroncio estable. Se han calculado los valores de retencion para el calcio y el fosforo en el caso de 30 ninos. Las observaciones efectuadas demuestran que la retencion relativa de estroncio-90, referida al calcio, es mas elevada en los ninos que en los adultos. (author) [Russian] Nachinaja s 1960 goda provoditsja izmerenie stepeni zaderzhki radioizotopov i ustojchivyh himicheskih soedinenij u detej v vozraste ot 1 goda do 11 let. Za det'mi s so glasija roditelej velis' nabljudenija v sootvetstvujushhej domashnej srede, deti otbiralis' posle konsul'tacii s detskim vrachom, lechivshim rebenka, i vrachom laboratorii. Deti pitalis' gotovymi produktami ad lib opredelennogo kachestva i assortimenta. Pishhevye produkty, vdyhaemyj vozduh i voda, ispol'zuemye neposredstvenno i v processe podgotovki formuly, javljalis' istochnikom normal'nogo postuplenija v organizm izuchaemyh radioizotopov i ustojchivyh himicheskih soedinenij. Proizvodilsja'analiz obrazcov pishhevyh produktov, vody, ispol'zuemyh salfetok i bumagi. Vydelenija sobiralis' v podlezhashhie udaleniju salfetki, otdel'no mocha i kal. Opredeljalos' ili budet opredeljat'sja zaderzhka sledujushhih radioizotopov i ustojchivyh jelementov: stroncij-90, stroncij-89, cezij-137, radij-226, kal'cij, stroncij, fosfor i kalij. Jeti issledovanija znachitel'no otlichajutsja ot predydushhih. Radioizotopy i ustojchivye jelementy nahodilis' v obychnyh koncentracijah i v obychno vstrechajushhihsja himicheskih formah. Vozduh i voda, zagrjaznennye do urovnja okruzhajushhej sredy, i imejushhiesja v prodazhe pishhevye produkty javljalis' edinstvennym istochnikom pogloshhenija, poskol'ku nikakie radioizotopy i ustojchivye himicheskie soedinenija ne dobavljalis'. Issleduemye deti predstavljali soboj obychnyh zdorovyh (negospital'zirovannyh) detej v ih obychnoj domashnej srede. Osnovnye problemy pri provedenii jetih issledovanij zakljuchalis' v 1

 19. Review of Development Status of Nuclear Superheat; Expose sur l'etat actuel des travaux concernant la surchauffe nucleaire; Obzor razrabotki voprosa o yadernykh peregrevatelyakh; Estudio de los progresos realizados en niateria de sobrecalentamiento nuclear

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Imhoff, D. H.; Pennington, R. T. [General Electric Company, San Jose, CA (United States)

  1963-10-15

  nuclear utilizado en el sobrecalentador, evaluaciones de la corrosion uniforme y localizada, tanto en el interior como en el exterior del reactor, resultados de experimentos criticos de sobrecalentamiento termico, y de las comprobaciones experimentales de transmision de calor; por ultimo, examen sucinto de las ventajas economicas que, segun los estudios, presentan los reactores de sobrecalentador separado, los reactores de sobrecalentador integrado y los reactores con sobrecalentamiento de espectro mixto. b) Breve descripcion del programa ESADA-VESR de desarrollo de combustibles para sobrecalentamiento nuclear, patrocinado por la Comision de Energia Atomica. Examen de los trabajos de investigacion, del diseflo de los elementos combustibles de la primera carga del sobrecalentador, de la gama de variables experimentales y de los resultados previstos para el programa trienal de desarrollo del combustible. (author) [Russian] Nachinaya s 1959 goda kompaniya ''Dzheneral Ehlektrik'' aktivno zanimalas' provedeniem raboty v oblasti yadernogo peregreva na reaktorakh s zamedlitelem iz obychnoj vody. Za ehtot period v SSHA vpervye byl proizveden yadernyj peregretyj par v khode provedeniya usovershenstvovannogo demonstratsionnogo ehksperimenta s peregrevom cha ustanovke SADE. Ehtot proekt finansirovalsya kompaniej. Nyneshnee sostoyanie s yadernym peregrevom podrazdelyaetsya na dve glavnye kategorii. Pervaya yavlyaetsya opisaniem trekh osnovnykh ustanovok po oblucheniyu peregretogo topliva, ispol'zuemykh kompaniej ''Dzheneral ehlektrik'', i vtoraya - opisaniem dvukh glavnykh razrabotannykh programm deyatel'nosti, vmeste s obzorom po sostoyaniyu na segodnyashnij den' znachitel'nykh rezul'tatov razvitiya v oblasti peregreva. 1. Glavnye usovershenstvovannye ustanovki: a) Daehtsya kratkoe opisanie ehksperimenta (SADE) na Vallesitosskom reaktore s kipyashchej vodoj (VBWR), privodyatsya tablitsy ehkspluatatsionnykh uslovij, dannye o toplivnykh ehlementakh, obluchennykh v period mezhdu maem

 20. Void Reactivity Effects in the Second Charge of the Halden Boiling Water Reactor; Effets Cavitaires dans la Deuxieme Charge du Reacteur a Eau Lourde Bouillante de Halden (HBWR); Ehffekty pustotnoj reaktivnosti vo vtoroj zag HBWR; Effectos de Cavitacion en la Segunda Carga del Reactor de Agua Pesada Hirviente de Halden (HBWR)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lunde, J. E. [OECD Halden Reactor Project (Norway)

  1964-02-15

  temperaturas elevadas. La concordancia es menos satisfactoria para valores intermedios del volumen relativo de los vacios. El efecto de reactividad se calcula macroscopicamente mediante una teoria de las perturbaciones. (author) [Russian] Jeffekt reaktivnosti pustot, vyzvannyh kipeniem v kanalah dlja teplonositelja vo vtoroj zagruzke Haldejskogo kipjashhego tjazhelovodnogo reaktora (HBWR) byl izmeren kak v jeksperimentah nulevoj moshhnosti s imitaciej pustot, tak i v uslovijah fakticheskoj moshhnosti. Jeksperimenty s imitirovannymi pustotami sostojali v izmerenii jeffekta reaktivnosti pustotnyh kolonn, vvodimyh v tonkostennye trubki na razlichnuju glubinu. Trubki byli ustanovleny v raznyh polozhenijah mezhdu prodol'nymi rebrami v odinochnoj sborke, sostojashhej iz semi sterzhnej, prakticheski identichnoj normal'nym toplivnym jelementam vtoroj zagruzki. Jetot jeksperiment pozvolil izuchit' zavisimost' reaktivnosti ot pustogo ob{sup e}ma, a takzhe zavisimost' reaktivnosti ot polozhenija puzyr'kov para v kanale dlja teplonositelja. Jeksperiment byl vypolnen na norvezhskoj ustanovke nulevoj moshhnosti NORA s aktivnoj zonoj iz 36 jelementov vtoroj zagruzki i s geometriej reshetki, analogichnoj geometrii reshetki reaktora HBWR. Temperaturnaja zavisimost' pustotnogo jeffekta byla izuchena na jeksperimental'noj ustanovke nulevoj moshhnosti, imevshej aktivnuju zonu Iz 100 toplivnyh jelementov reaktora HBWR. V odinochnom toplivnom jelemente uroven' vody v kanale dlja teplonositelja snizhalsja do razlichnyh glubin i vlijanie na reaktivnost' jetogo otklonenija ot normal'nyh uslovij izmerjalos' pri razlichnyh temperaturah a intervale temperatur 50 -220eS. Vlijanie pustotnoj reaktivnosti na moshhnost' bylo izmereno na reaktore HBWR kak funkcija jadernoj jenergii pri razlichnyh temperaturah zamedlitelja v diapazone 150 -230e S pri moshhnostjah do 16mgvt (pri samoj vysokoj temperature). Kojefficient pustotnoj reaktivnosti na moshhnosti javljaetsja vazhnym pokazatelem pri opredelenij

 1. Operating Experience with Indian Point Nuclear Electric Generating Station; Experience d'exploitation de la centrale nucleaire d'Indian point; Opyt ehkspluatatsii Indian-pojntskoj yadernoj ehlektrostantsii; Experiencia adquirida con la explotacion de la central nucleoelectrica de Indian point

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beattie, W. C.; Freyberg, R. H. [Consolidated Edison Company of New York, Inc., New York, NY (United States)

  1963-10-15

  'yu 275 tys. kvt. Toplivom v reaktore sluzhit smes' polnost'yu obogashchennoj okisi U{sup 235} i okisi Th{sup 232}. Stantsiya raspolozhena na reke Gudzon, primerno v 24 milyakh severnee N'yu-Jorka. V svyazi s takoj blizost'yu ot N'yu-Jorka v proekte stantsii byli predusmotreny dopolnitel'nye predokhranitel'nye ustrojstva dlya predotvrashcheniya otkloneniya reaktivnosti i radiatsionnykh ehffektov takogo otkloneniya. Stroitel'stvo zakoncheno v mae 1962 goda. Zagruzka topliva osushchestvlena v iyune, a 2 avgusta 1962 goda reaktor vpervye dostig kritichnosti. V techenie avgusta privodilis' ispytaniya ka maloj moshchnosti do 5 mgvt pri temperature okrukhaitsej sredy i povyshennoj temperature. 16 sentyabrya 1962 goda turbogenerator byl vpervye fazirovan s sistemoj Konsolidejtid Ehdison. Ispytanie reaktora na moshchnostyakh do 50% provodilos' do noyabrya i preryvalos' chastymi avtomaticheskimiostanovkami, bol'shaya chast' kotorykh byla vyzvana nepoladkami v neyadernoj chasti stantsii. Nepoladki v sisteme upravleniya privodov reguliruyushchikh sterzhnej byli samymi ser'eznymi pomekhami so storony yadernoj chasti stantsii dlya raboty s avtomaticheskim vvedeniem reguliruyushchikh sterzhnej i prichinoj zaderzhek s puskom reaktora posle avtomaticheskikh ostanovok. 14 noyabrya 1962 goda stantsiya byla ostanovlena dlya planovoj zameny truboprovodov v neyadernoj chasti stantsii i modifikatsij i dopolneniya sistemy provodov reguliruyushchikh sterzhnej. Poslednee vklyuchalo ustanovku sistemy ochistki sukhogo azota dlya kozhukhov privodov reguliruyushchikh sterzhnej, prednaznachennykh dlya svedeniya k minimumu ehffektov vody, prosachivayushchejsya cherez uplotneniya v kozhukhi reguliruyushchikh sterzhnej. Okazalos', chto ehto yavlyaetsya osnovnoj prichinoj nepravil'nykh pokazanij sistemy upravleniya reaktorom. Blok byl vnov' pushchen 1 yanvarya 1963 goda. Ispytanie reaktora na moshchnostyakh do 100% v usloviyakh stabil'noj nagruzki bylo zakoncheno 27 yanvarya 1963 goda. Rezul

 2. Physical and Chemical Analysis of the Germinating and Nutritional Properties of Irradiated Wheat; Analyse Physico-Chimique des Caracteristiques Germinatives et Nutritives du Ble Irradie; Fizicheskie i khimicheskie analizy svojstv rosta i pitatel'nykh kachestv obluchennoj pshenitsy; Analisis Fisicoquimico de Trigo Irradiado: Estudio de sus Caracteristicas Germinativas y Nutricionales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pahissa Campa, J.; Gabarain, R. V.A.; De Pahissa, M. H.H. [Comision Nacional de Energia Atomica (Argentina); Bassa, L. [Junta Nacional de Granos, Buenos Aires (Argentina)

  1966-11-15

  transcurridos diversos lapsos. Se apreciaron distintas variaciones en los valores analiticos determinados, variaciones que dependian de la dosis. En cuanto a la textura, olor, color y sabor del pan, se observaron diferencias sumamente marcadas respecto al testigo, para las dosis mas elevadas. Para evaluar el valor alimenticio del grano irradiado, se emplearon ratas a las cuales se les incluyo en la dieta dicho material. La incorporacion se realizo inmediatamente despues de la irradiacion, y con posterioridad a lapsos variables. Se controlo la evolucion de los animales y fundamentalmente el cuadro hematico y medula osea. (author) [Russian] Pshenicu obluchali razlichnymi dozami s cel'ju opredelit' himicheskoe i fizicheskoe vlijanie obluchenija na celoe zerno (ego povedenie kak semeni) i muku (pishhevaja cennost'). V opyte ispol'zovali raznovidnost' pshenicy Surena M. A. G., kul'tiviruemoj v Argentine, ona byla postavlena Nacional'noj organizaciej po pshenice. Byl primenen pribor kanadskaja gamma-kamera 220 s istochnikom kobal't-60 moshhnost'ju 13 000 kjuri, sposobnym davat' dozu priblizitel'no 1 mrad/chas. Pshenicu obluchali dozami 10, 15, 20, 50,100,150, 200,-300, 500,1000, 1500 i 2000 kilorad. Byli opredeleny sledujushhie analiticheskie velichiny: a) po celomu zernu - ves 1 gektolitra, vlazhnost', procent proteina (soderzhanie azota h 13,5), cifra Zeleny, soderzhanie zoly, sposobnost' k prorastaniju (2 i 3 dnja); b) po muke - vlazhnost', procent proteina (soderzhanie azota h 13,5), cifra Zeleny, soderzhanie zoly, alkogol'naja kislotnost', soderzhanie solodovogo sahara, soderzhanie zhidkoj klejkoviny, soderzhanie suhoj klejkoviny, farintrafi- cheskie velichiny (pogloshhenie vody, vremja razvitija, stepen' poristosti, shhup dlja izmerenija vlazhnosti Brabendera), al'veograficheskie velichiny (soprotivlenie testa raskatyvaniju, rastjagivanie, stepen' i skorost' deformacii, sootnoshenie soprotivlenija na raskatyvanie'i raskatyvanija), velichiny rasshirenija (rabota, trebuemaja dlja

 3. Short-Lived Isotopes Used as Tracers in Industry (with Special Reference to Swedish Industry); Emploi de Radioindicateurs de Courte Periode a l'Echelle Industrielie dans les Usines Suedoises; ПРИМЕНЕНИЕ КОРОТКОЖИВУЩИХ ИЗОТОПОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ МЕЧЕНЫХ АТОМОВ; Isotopos de Periodo Corto Utilizados Como Indicadores en la Industria Sueca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Erwall, L. G.; Forsberg, H. G.; Ljunggren, K. [Isotoptekniska Laboratoriet, Stockholm (Sweden)

  1963-03-15

  prestar asistencia a las empresas industriales proporcionandoles asesoiamiento, personal y los instrumentos necesarios para las aplicaciones industriales de los radioisotopos. (author) [Russian] Metody radioaktivnyh mechenyh atomov bystro nahodjat svoe priznanie kak neocenimoe sredstvo dlja issledovanij i kontrolja v promyshlennosti. Oni uhe uspeshno primenjalis' v avarijnyh sluchajah, pri issle- dovanii harakteristik proizvodstvennyh uzlov i kak vspomogatel'noe sredstvo pri konstruirovanii takih proizvodstvennyh uzlov. Dannyj obzor soderzhit tipichnye primery primenenija korotkozhivushhih mechenyh atomov, kotorye mogut byt' polucheny v umerennyh nejtronnyh potokah, naprimer,natrija-24, magnija-56, broma-62, lantana-140, a takzhe hlora-38, kalija-42 i zolota-196. S pomoshh'ju korotkozhivushhih izotopov mozhno proizvodit': - izuchenie prohozhdenija tverdyh veshhestv cherez proizvodstvennye uzly (vrashhavshiesja sushil'nye pechi, domennye pechi, celljuloznye avtoklavy, bashni dlja otbelki, sgustiteli Dorra) ; - opredelenie skorosti potoka zhidkostej v trubah i v otkrytyh ruslah (naprimer, dlja izmerenija obshego kolichestva potreblenija vody na ustanovke); - opredelenie vremeni nahozhdenija zaderzhki i ob{sup e}ma zhidkostej v razlichnyh tehnologicheskih uzlah v celljuloznoj i bumazhnoj promyshlennosti - ''vzveshivanie'' po metodu izotopnogo razbavlenija dlja opredelenija kolichestva shlakov v martenovskih pechah; - opredelenie proishozhdenija nemetallicheskih primesej v stali dlja izyskanija luchshih materialov dlja oblicovki i dlja usovershenstvovanija metodov otlivki; - mechenie dlja opredelenija kachestva, pozvoljajushhee ustanovit' s absoljutnoj dostovernost'ju jeksperimental'nye stal'nye plavki i specificheskie materialy v chernoj metallurgii; - opredelenie jeffektivnosti mesilok v betonnoj promyshlennosti; - sostavlenie diagramm potoka v bassejnah dlja stochnyh vod ili zhidkih othodov v celjah nahozhdenija nailuchshego mesta dlja spuska takih zhidkostej

 4. Some Recent Applications of Short Half-Life Radioisotopes in Australia; Quelques Applications Recentes des Radioisotopes a Courte Periode En Australie; НОВЕЙШИЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВСТРАЛИИ КОРОТКОЯИВУЩИХ РАДИОИЗОТОПОВ; Algunas Recientes Aplicaciones de los Radioisotopos de Periodo Corto en Australia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Watt, J. S. [Australian Atomic Energy Commission Research Establishment, Lucas Heights, NSW (Australia)

  1963-03-15

  sostoit v tom, chto bol'shaja chast' radioaktivnogo gaza udaljaetsja posle ispytanij i mozhet byt' ispol'zovana snova. Nakonec, kratko opisyvaetsja ispol'zovanie zolota-198 dlja nabljudenija peremeshhenij nanosov jeffljuentov i vody. (author)

 5. Investigation of the Dynamics Of NH{sup +}{sub 4} and H{sub 2}O Molecular Groups in Crystals; Etude de la Dynamique des Groupes Moleculaires NH{sup +}{sub 4} et H{sub 2}O dans les Cristaux; 0418 0421 0421 041b 0415 0414 041e 0412 0410 041d 0418 0415 0414 0418 041d 0410 041c 0418 041a 0418 041c 041e 041b 0415 041a 0423 041b 042f 0420 041d 042b 0425 0413 0420 0423 041f 041f NH{sup +}{sub 4} H H{sub 2}O 0412 041a 0420 0418 0421 0422 0410 041b 041b 0410 0425 ; Estudio de la Dinamica de los Grupos Moleculares NH{sup +}{sub 4} Y H{sub 2}O en Cristales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bajorek, A.; Machehina, T. A.; Parlin' Ski, K. [Ob' edinennyj Institut Jadernyh Issledovanij, Dubna, SSSR (Russian Federation)

  1965-06-15

  fazovymi perehodami. Nesmotrja na razlichie struktur issleduemyh veshhestv, poluchaemye spektry pri temperature zhidkogo azota okazyvajutsja pohozhimi drug na druga: kak pravilo, nabljudajutsja dva pika - pervyj v oblasti peredach jenergii 15 - 20 mjev, drugoj v oblasti 35 - 70 mjev, svjazannyj s torsionnymi kolebanijami ammonievyh ionov. Intensivnost' pikov zavisit ot struktury issleduemyh veshhestv i umen'shaetsja s uvelicheniem temperatury obrazca. Obnaruzheno, chto intensivnost' uprugoj chasti spektra pri nekotoryh fazovyh perehodah sovershaet skachok (v sluchajah NH{sub 4}I, NH{sub 4}NO{sub 3} i (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4}). S uvelicheniem temperatury v NH{sub 4}Cl, NH{sub 4}Br, (NH{sub 4}){sub 2}(COO){sub 2} voznikaet dopolnitel'nyj pik, sdvinutyj v storonu men'shih jenergij ot pika zatormozhennogo vrashhenija. Spektry nejtronov, rassejannyh na kristallah, soderzhashhih kristallizacionnuju vodu, takzhe shozhi mezhdu soboj. V spektrah nabljudajutsja tri gruppy pikov, svjazannyh s opticheskimi kolebanijami i zatormozhennym vrashheniem molekul vody. (author)

 6. Current Practice in the Management of High-Bevel Radioactive Wastes in the United States of America; La Pratique Courante de Gestion des Dechets de Haute Activite aux Etats-Unis d'Amerique; 0421 041e 0412 0420 0415 041c 0415 041d 041d 042b 0414 0 ; Metodos Corrientes de Tratamiento y Evacuacion de Desechos de Elevada Actividad Aplicados en los Estados Unidos de America

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Campbell, Bruce F.; Doud, Edward; Tomlinson, R. E. [General Electric Company, Hanford Atomic Products Operation, Richland, WA (United States)

  1963-02-15

  enteramente eficaces para impedir el escape de cantidades importantes de radiactividad al medio ambiente, persiste la creencia de que deberia hallarse un procedimiento mas adecuado para lograr a un costo razonable el confinamiento a largo plazo de los desechos radiactivos. (author) [Russian] Vnachale dlja garantirovannogo zahoronenija radioaktivnyh produktov delenija i transuranovyh jelementov stroilis' bol'shie podzemnye rezervuary. V nastojashhee vremja vo vsej sisteme KAJe imeetsja priblizitel'no 200 podzemnyh rezervuarov, v'kotoryh hranitsja svyshe 264 mln. l radioaktivnyh rastvorov. Primenjajutsja rezervuary samyh razlichnyh konstrukcij. Takoe raznoobrazie ob{sup j}asnjaetsja razlichiem a ob{sup e}mah i sostavah podlezhashhih zahoroneniju othodov, razlichiem v okruzhajushhih uslovijah zahoronenija i tehnicheskimi soobrazhenijami. V kazhdom sluchae v konstrukcii konkretnogo rezervuara otrazhaetsja vzvyshennaja so vseh tochek zrenija ocenka, v kotoroj opredeljajushhimi faktorami javljajutsja bezopasnost' jekspluatacii, sohrannost' v techenie dolgogo vremeni i stoimost'. Kapital'nye zatraty na stroitel'stvo ispol'zuemyh ustanovok dlja zahoronenija othodov kolebljutsja v predelah 0,47 - 2,66 amer.doll. za kazhdye 4 l othodov. V ocenku dolgosrochnyh zatrat dolzhny byt' vkljucheny stoimost' nabljudenija, obrabotki ili peremeshhenija othodov i zatraty na zamenu ustanovok. Delaetsja vyvod, chto imejushhihsja dannyh eshhe nedostatochno dlja formulirovanija tochnyh predpolozhenij . V Hjenforde dlja hranenija radioaktivnyh rastvorov ispol'zujutsja betonnye rezervuary s pokrytiem iz uglerodistoj stali. Chetyre iz 145 vvedennyh v jekspluataciju s 1945 goda rezervuara dali tech' posle 8-12 let hranenija nenagrevajushhihsja rastvorov. V kazhdom sluchae soderzhimoe jetih rezervuarov perekachivalos' v drugie. V to vremja, kak obnaruzhivali radioaktivnost' v grunte vokrug vyshedshih iz stroja rezervuarov, v gruntovye vody ona ne popadala. Pjatyj rezervuar byl snjat s jekspluatacii posle

 7. Electrolyte Concentrations of Intra- and Extracellular Compartments in Some Internal Diseases; Concentration des Electrolytes dans les Compartiments Intra- et Extracellulares, dans Certaines Maladies Internes; ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ И ВНЕКЛЕТОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ПРИ НЕКОТОРЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ; Concentraciones de Electrolitos en Comp Artimientos Intra y Extracelulares en Algunas Enfermedades Internas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Itahara, K.; Ito, K.; Tominaga, T.; Jimbo, T.; Sato, T. [Tohoku University, Sendai (Japan)

  1963-03-15

  26,6 (valor normal: 28,4). Por consiguiente, se estima que en estos pacientes el potasio se excreta con la orina como consecuencia de un incremento de la depuracion plasmatica, y que el contenido de potasio disminuye en el organismo entero. De dos casos de aldosteronismo primario uno, con ataques de paralisis, presentaba un valor incrementado (37.2) de esta razon de las concentraciones de potasio, y el otro caso que no sufria ataques de paralisis, dio un valor normal (29,5). En otros dos enfermos con paralisis periodica no hereditaria, la razon de concentracion del potasio extra e intracelular era, respectivamente, de 42,8 y 48,7 durante el ataque inducido, mientras que la excrecion del. potasio por la orina no habia aumentado. Se demostro que la transmineralizacion se habia extendjdo de los fluidos extracelulares a los intracelulares. Al inducir con glucosa e insulina una paralisis completa o incompleta en ocho pacientes con antecedentes de paralisis, se encontro en cinco de ellos una razon de concentracion superior a 38,0 durante cada ataque. Tambien se observo que el incremento de este valor guarda una relacion con el grado de paralisis. Por lo tanto, la patogenesis de la paralisis parece ser debida no solamente a un incremento del potencial muscular en reposo sino tambien a la diferencia entre las concentraciones intra y extracelulares del potasio. En el cuadro I se indican las composiciones electroliticas observadas en estas enfermedades. (author) [Russian] V 1959 godu na tret'ej Vsejaponskoj konferencii po radioizotopam nami bylo sdelano soobshhenie ob izmerenii obshhego kolichestva vody v organizme (s pomoshh'ju D{sub 2}0), ob{sup e}ma vnekletochnoj zhidkosti (o pomoshh'ju mannita), obshhego obmenivaemogo natrija i kalija u bol'nyh s otekami i gipertonicheskoj bolezn'ju. V dannoj rabote avtory soobshhajut rezul'taty issledovanij koncentracii natrija i kalija vo vnekletochnoj i vnutrikletochnoj zhidkosti s ispol'zovaniem radioaktivnogo natrija Na{sup 24} i

 8. The Depths of the Ocean and the Question of Radioactive Waste Disposal in Them; Les Grandes Fosses Oceaniques et l'Immersion des Dechets Radioactifs dans ces Eaux Profondes; 0413 041b 0423 0414 ; Cuestiones Relacionadas con la Inmersion de Desechos Radiactivos en las Grandes Fosas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bogorov, V. G.; Tareev, B. A.; Fedorov, K. N. [Oceanographical Institute of the Academy of Sciences of the USSR, Moscow, USSR (Russian Federation)

  1960-07-01

  experimentales realizadas en el Oceano Pacifico. Por consiguiente, debe admitirse que no se pueden evacuar desechos radiactivos en las fosas oceanicas profundas sin exponer a la poblacion del mundo entero a los peligros de la contaminacion radiactiva. (author) [Russian] V Mirovom okeane imeetsja 23 glubokovodnyh vpadiny s glubinami svyshe 6 km. Ni odna vpadina ne imeet nikakih morfologicheskih osobennostej, kotorye prepjatstvovali by svobodnomu vtekaniju i vytekaniju glubinnyh vod. Povyshenie temperatury vody po napravleniju ko dnu vpadiny, nachinaja s glubiny 3-5 km, javljaetsja prichinoj vertikal'nogo konvektivnogo peremeshivanija glubinnyh vod. Teoreticheski dokazano, chto, nesmotrja na stabilizirujushhij jeffekt vrashhenija zemli, ustojchivaja jacheistaja konvekcija dolzhna sushhestvovat' v glubinnyh slojah dazhe v sluchae ves'ma malyh sverhadiabaticheskih gradientov temperatury. Raspredelenie soderzhanija kisloroda po vertikali s harakternym vozrastaniem procenta nasyshhenija i absoljutnoj koncentracii O{sub 2} s glubinoj ot sloja minimuma (1000 m) do dna pozvoljaet predpolagat' nalichie ne tol'ko vertikal'nyh, no i gorizontal'nyh dvizhenij ili gorizontal'nogo peremeshivanija vo vsej tolshhe glubinnyh vod. V protivnom sluchae biohimicheskoe potreblenie kisloroda (ne menee 0,1 ml/l v god) privelo by k polnomu istoshheniju ego zapasov v glubinnyh vodah v sravnitel'no korotkij srok (40-60 let). Sushhestvovanie znachitel'nyh po skorosti (5-17 sm/sek) gorizontal'nyh techenij na glubinah 1000-3000 m bylo ustanovleno neposredstvennymi izmerenijami v Atlanticheskom i Tihom okeanah. Ne tol'ko cirkuljacija vod v fizicheskom smysle osushhestvljaet perenos rastvo rennyh i vzveshennyh veshhestv v okeane. Nepreryvnoe peremeshhenie zhivyh organizmov sozdaet dopolnitel'nuju ugrozu togo, chto radioaktivnye veshhestva, posle akkumuljacii ih v tkanjah zhivyh organizmov budut razneseny poslednimi i peredany po pishhevym cepjam na bol'shie rasstojanija i s bol'shoj skorost'ju, kak jeto uzhe

 9. A Comparison of Radioisotope Methods for River Flow Measurement; Comparaison de methodes radioisotopiques de mesure du debit des cours d'eau; Sravnenie radioizotopnykh metodov izmereniya rechnykh stokov; Comparacion de los metodos radioisotopicos para medir el caudal de los rios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clayton, C. G.; Smith, D. B. [Wantage Research Laboratory Atomic Energy Research Establishment Wantage, Berks (United Kingdom)

  1963-08-15

  indikatornykh metodov izmereniya stoka rasstoyanie mezhdu tochkoj izmereniya i tochkoj vvedeniya indikatora dolzhno byt' dostatochno bol'shim, poskol'ku dolzhno proizojti polnoe smeshivanie. V to zhe vremya ehto rasstoyanie ne dolzhno byt' slishkom bol'shim, chtoby izbezhat' znachitel'noj prodol'noj dispersii ili poteri indikatora v rezul'tate pogloshcheniya ego dnom reki. Dispersiya zavisit ot gidravlicheskikh kharakteristik stoka, i ona kharakterna dlya ehtogo metoda. Pogloshchenie zavisit ot vybora indikatora i ot geologicheskoj prirody dna reki. Imenno s ehtoj tochki zreniya N{sup 3} yavlyaetsya ideal'nym indikatorom, poskol'ku on ne pogloshchaetsya. Odnako ego trudno izmeryat', i ego prokhozhdenie v reke ne mozhet byt' proslezheno neposredstvenno. Drugie indikatory bolee udobny, no oni mogut pogloshchat'sya. Stepen' pogloshcheniya Na{sup 24},Br{sup 82} i R{sup 32} v vide NaHC0{sub 3}, NH{sub 4}Br i NaN{sub 2}R0{sub 4} izuchalas' putem sravneniya dannykh izmerenij v neskol'kikh tochkakh vniz po techeniyu o obshchej tochki vvedeniya i putem vvedeniya mechennoj tritiem vody (NTO) odnovremenno s vvedeniem kazhdogo iz trekh indikatorov. Ustanovleno, chto R{sup 32}, kotoryj, kak ozhidalos', budet sil'no pogloshchat'sya khimicheski, yavlyaetsya na samom dele neprigodnym v kachestve indikatora bez nositelya dlya izmereniya rechnykh stokov, khotya s nositelem oshibka izmerenij znachitel'no men'she. Na{sup 24} i Br{sup 82} ne proyavlyayut priznakov pogloshcheniya ikh na znachitel'nykh rasstoyaniyakh, bol'she chem neobkhodimo dlya gorizontal'nogo smeshivaniya; na rasstoyanii svyshe 660 m v reke s samym medlennym techeniem obnaruzhivayutsya priznaki ischeznoveniya Na{sup 24}. Predstavleny nekotorye nablyudeniya otnositel'no stepeni gorizontal'noj i prodol'noj dispersii, kotoraya otrazhaetsya na obshchem primenenii indikatornykh metodov dlya izmerenij rechnykh stokov. Delaetsya vyvod, chto vse tri metoda mogut uspeshno primenyat'sya. Odnako metod nepreryvnogo otbora prob v konechnom

 10. Contributions of Geology to the Problem of Radioactive Waste Disposal; Contributions de la Geologie au Probleme de l'Elimination des Dechets Radioactifs; 0412 041a 041b 0410 0414 0413 0415 041e 0414 ; Contribucion de la Geologia a la Resolucion de los Problemas que Plantea la Evacuacion de Desechos Radiactivos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nace, R. L. [Water Resources Division, Geological Survey, Washington 25, DC (United States)

  1960-07-01

  , geohimicheskih i sejsmicheskih faktorov. Krome togo, byl proveden regional'nyj analiz osnovnyh harakteristik glavnyh fizicheskih zon Soedinennyh Shtatov i svjazi jetih harakteristik s udaleniem i zahoroneniem othodov. Osobye problemy vkljuchajut izuchenie nastojashhego i potencial'nogo povedenija obychnyh othodov v konkretnyh geologicheskih strukturah. Drugie issledovanija kasajutsja vozmozhnogo ispol'zovanija strukturnyh sinklinalij, stratigraficheskih skladok, soljanyh plastov i soljanyh kupolov dlja zahoronenija i sohranenija vysokoaktivnyh othodov. Bylo provedeno mnogo obshhih i neskol'ko detal'nyh izuchenij izmerenija fonovoj radiacii. Voda javljaetsja reshajushhim faktorom v probleme udalenija othodov; v svjazi s jetim byli izucheny nekotorye prirodnye processy, pri kotoryh voda mozhet ochishhat'sja ili izmenjat' svoj himicheskij sostav. Byli dostignuty znachitel'nye rezul'taty v izuchenii processov dispersii i diffuzii v podzemnyh i poverhnostnyh vodah, skorosti rasprostranenija zagrjaznjajushhih veshhestv v potokah, mehaniki podzemnyh vodnyh potokov v zernistyh porodah, podvodnyh potokov v treshhinovatyh skal'nyh porodah i povedenija vody i himicheskih rastvorov v zone ajeracii. Byli takzhe izucheny problemy teplovogo i himicheskogo ravnovesija, kotorye mogli by vozniknut', esli by vysokoaktivnye othody byli vvedeny v geologicheskie formacii. Byli provedeny geologicheskie, petrografichjoskie i geofizicheskie issledovanija konkretnyh rajonov, a issledovanija po mineralogii glin, ionoobmena i geohimii byli neposredstvenno uvjazany s problemoj udalenija othodov. (author)

 11. Fixation of Simulated Highly Radioactive Wastes in Glassy Solids; Fixation de Dechets Simules de Haute Activite dans des Soudes Vitreux; 0424 0418 041a 0421 0410 0426 0418 042f 0418 041c 0418 0422 0418 0420 041e 0412 0410 041d 041d 042b 0425 0420 0410 0414 0418 041e 0410 041a 0422 0418 0412 041d 042b 0425 041e 0422 0425 041e 0414 041e 0412 0412 042b 0421 041e 041a 041e 0419 0410 041a 0422 0418 0412 041d 041e 0421 0422 0418 0421 0422 0415 041a 041b 041e 041e 0411 0420 0410 0417 041d 042b 041c 0418 0422 0412 0415 0420 0414 042b 041c 0418 0412 0415 0429 0415 0421 0422 0412 0410 041c 0418 ; Fijacion de Desechos Simulados de Elevada Radiactividad en Solidos Vitreos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clark, W. E.; Godbee, H. W. [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1963-02-15

  pri maksimal'noj temperature udaljajutsja poslednie ostatki kislot i vody. Obrazovanie rasplavlennoj massy uvelichivaet korroziju nerzhavejushhej stali sorta 304L s 5 do 42 tysjachnyh djujma v mesjah dlja 24-chasovogo cikla uparivanija i fiksacii dlja othodov ''TBF-25-processa'' i s 8 do 140 tysjachnyh djujma v mesjac dlja othoda, ''Pureks-processa''. Rabota pri temperature svyshe 900 Degree-Sign C s othodami 'Pureks-processa' i s dobavleniem fljusov mozhet privesti k katastroficheskoj mestnoj korrozii. (author)

 12. Determination of Fallout Radionuclides in Environmental Samples by Gamma-Ray Spectrometry; Mesure Spectrometrique Gamma des Radionucleides de Retombee Presents dans des Echantillons du Millieu; Opredelenie radioizotopov radioaktivnykh osadkov v probakh iz okruzhayushchej sredy pri pomoshchi spektrometrii gamma-luchej; Determinacion, por Espectrometria Gamma, de los Radionuclidos de Precipitaciones en Muestras del Medio Ambiente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ward, G. M.; Johnson, J. E.; Wilson, D. W. [Department of Animal Science, Colorado State University, Fort Collins, CO (United States)

  1965-10-15

  neposredstvennoe opredelenie cezija-137 i drugih radioizotopov, to hranenie prob do raspada cirkonija-95 i niobija-95 (T1/2 - 65 sutok) i rutenija-103 (T1/2 - 40 sutok) daet vozmozhnost' opoznat' fotopiki ostavshihsja radioizotopov. Cezij-137 i marganec-54 mogut byt' otdeleny himicheskim sposobom putem rastvorenija prob v koncentrirovannom rastvore NaOH (cezij-137 iz radio- aktivnyh osadkov rastvorjaetsja polnost'ju tol'ko v sil'nyh shhelochnyh rastvorah) i fil'tro- vanija, chto daet vozmozhnost' udalit' okolo 95% cirkonija-95 i niobija-95. Vymyvanie koncentratov dozhdevoj vody iz kolonki pri pomoshhi odnomoljarnoj NH4 N03 kolichestvenno vydeljaet cezij-137 i jeffektivnym obrazom otdeljaet aktivnost' cirkonija-95 i niobija-95 ot aktivnosti marganca-54. Posle togo, kak vse fotopiki oyli vyjavleny lioo posredstvom raspada, lioo po- sredstvom himicheskogo otdelenija, dal'nejshee kolichestvennoe opredelenie kazhdogo radio- izotopa stanovitsja vozmozhnym posredstvom kalibrovki pri pomoshhi k a zh d o g o izotopa i podscheta komptonovskogo jeffekta kazhdogo iz nih. Poluchennye uravnenija byli resheny na schetno-reshajushhem ustrojstve IBM 1620, i byla sostavlena programma dlja razreshenija problemy koncentracii kazhdogo iz devjati upomjanutyh vyshe radioizotopov. Ta zhe samaja programma byla ispol'zovana dlja opredelenija soderzhanija cezija-137i kalija-40 v moloke, mjase i moche, chto predstavljaetsja bolee prostym sposobom i osushhestvimo s men'shimi po- greshnostjami. (author)

 13. Distribution of Aerially Applied Malathion-S{sup 35} in a Forest Ecosystem; Distribution du malathion- {sup 35}S pulverise par avion dans un ensemble ecologique forestier; Raspredelenie malationa, mechennogo S35 i raspylyaemogo s vozdukha dlya izucheniya ehkologicheskoj sistemy lesnykh massivov; Distribucion en un sistema ecologico forestal de malation- 35S pulverizado desde el aire

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Giles, Jr., R. H.; Peterle, T. J. [Ohio Co-Operative Wildlife Research Unit, Columbus, OH (United States)

  1963-09-15

  , mechennyj S{sup 35}, byl sintezirovan v Velikobritanii v Radiokhimicheskom tsentre EHmershem. Malation obshchej aktivnost'yu 1 kyuri byl raspylen na lesnom massive 20 akrov 15 i 20 maya 1962 goda. Spetsificheskaya aktivnost' sintezirovannogo malationa byla 17,5 millikyuri na millimol'. Izmeryalos' raspredelenie komponentov pri vozdushnom raspylenii v predelakh lesnogo massiva. S pomoshch'yu ehlektricheski upravlyaemykh probootbornikov vozdukha proizvodilas' otsenka granits zony raspyleniya; s pomoshch'yu napolnennykh geliem ballonov s okhlazhdaemymi steklyannymi diskami izmeryalos' osazhdenie nad kronoj; s pomoshch'yu vertikal'no ustanovlennykh steklyannykh diskov, a takzhe obraztsov kory izmeryalis' kolichestva osazhdayushchegosya malationa v razlichnykh gorizontal'nykh sloyakh lesa; s pomoshch'yu steklyannykh diskov i spetsial'noj bumagi s ehmalievym vkrapleniem mozhno bylo izmeryat' gorizontal'noe raspredelenie i proveryat' rabotu standartnogo ustrojstva dlya izucheniya raspredeleniya pri raspylenii. Izmerenie obraztsov pochv i markirovannykh vekh pozvolyalo izuchit' podpoverkhnostnoe raspredelenie. Po obraztsam vody, vzyatym iz ruch'ev, nasekomym, mlekopitayushchim, presmykayushchimsya i ptitsam mozhno bylo sudit' o pervonachal'nom i posleduyushchem raspredelenii insektitsida i ego produktov obmena v ehkologicheskoj sisteme. Izuchenie obitatelej lesa provodilos' v letnee vremya na protyazhenii 1961 - 1962 godov,i nekotoroe kolichestvo obzornykh dannykh budet polucheno letom 1963 goda. Predvaritel'nye rezul'taty ukazyvayut, chto kolichestvo nasekomykh vosstanovitsya do normal'nogo urovnya primerno cherez tri nedeli i chto ne nablyudaetsya zametnogo vozdejstviya na kolichestvo pozvonochnykh zhivotnykh, obitayushchikh v zonf raspyleniya. (author)

 14. Thermal Neutron Spectral and Spatial Distributions in Light-Water-Moderated Uranium Lattices; Distributions Spectrale et Spatiale des Neutrons Thermiques dans des Reseaux a Uranium et a Eau Leger; Spektral'noe i prostranstvennoe raspredelenie teplovykh nejtronov v uranovykh reshetkakh s vodnym zamedlitelem; Distribuciones Espectral y Espacial de los Neutrones Termicos en los Reticulados de Uranio Moderados por Agua Ligera

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hardy, J.; Volpe, J. J.; Klein, D.; Schmidt, E.; Gelbard, E. [Bettis Atomic Power Laboratory, Pittsburgh, PA (United States)

  1964-02-15

  razlichnymi priblizhenijami k teorii perenosa i integral'nomu jadru rassejanija terlovyh nejtronov. Pervaja serija opytov zakljuchaetsja v izmerenii blok-jeffektov teplovyh nejtronov v raz- nyh jachejkah reshetki sborki TRH, reaktora s vodnym zamedlitelem na slegka obogashhennom urane s cilindricheskimi toplivnymi jelementami, raspolozhennymi po geksagonal'noj sisteme. Sravnivalis' dannye ob ispol'zovanii teplovyh nejtronov s dannymi, poluchennymi v Monte Karlo. Primenjalis' funkcii Radkovskogo i Nelkina. Funkcija vlijanija Radkovskogo daet priblizhenie pervogo porjadka, shiroko ispol'zuemoe pri proektirovanii reaktorov. Funk- cija vlijanija Nelkina predstavljaet soboj bolee novoe i bolee podrobnoe opisanie integral'- nogo jadra rassejanija. Poskol'ku raschetnye znachenija pogloshhenija teplovyh nejtronov zavisjat ot vybora in- tegral'nogo jadra rassejanija, v osobennosti esli jeto ne maksvellovskij spektr potokov nej- tronov, drugaja serija opytov po izmereniju aktivacii na sborke TRH prednaznachalas' dlja bolee neposredstvennogo opredelenija integral'nogo jadra rassejanija. Opyty provodilis' v uslovijah, pri kotoryh iskazhenie spektra v osnovnom vyzyvalos' ravnomernym otravleniem. Izmerenija provodilis' v zapolnennoj vodoj trubke diametrom 10sm v reshetke TRX. Stenka trubki byla napolnena poroshkom B{sup 10}, jeffektivno razryvaja svjaz' mezhdu vnutrennej poverh- nost'ju trubki i reshetkoj reaktora pri jenergii nizhe 10 kjev. Otnositel'nye znachenija aktivacii teplovymi nejtronami i radial'nye konfiguracii chuvstvitel'nyh v otnoshenii spektrov detektorov izmerjalis' v dvuh sluchajah s polucheniem sootvetstvenno pochti maksvellovskogo spektra (dlja chistoj vody) i spektra, sil'no iskazhen- nogo v rezul'tate otravlenija kadmiem. Dlja jetogo opyta raschety s kazhdoj funkciej provodilis' v gruppe jenergii 12 s pribli- zheniem P{sub 3} . V rezul'tate rascheta sobstvennyh znachenij prostranstvennyh form, jeksponen- cial'no raspadajushhihsja v letargii, kotorye podderzhivajutsja v

 15. Nuclear geophysics in prospecting for ore and coal deposits; Geophysique nucleaire et prospection des gisements de charbon et autres mineraux; Yadernaya geofizika pri razvedke rudnykh i ugol'nykh mestorozhdenij; Geofisica nuclear u prospeccion de yacimientos de carbon y otros minerales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bulashevich, Yu P; Voskobojnikov, G M; Muzyukin, L V

  1962-01-15

  , intensivnost' kotoroj rezko oslablyaetsya s uvelicheniem srednego atomnogo nomera ehlementov sredy. EHtim metodom uspeshno vydelyayutsya rudnye zony s tyazhelymi ehlementami (svinets, vol'fram, rtut' i dr.). CHuvstvitel'nost' metoda poryadka 0,01 % SGGK uspeshno primenyaetsya na zhelezorudnykh (sideritovykh) mestorozhde- niyakh. Anomal'no bol'shoe sechenie zakhvata teplovykh nejtronov borom pozvolyaet vydelyat' v razreze skvazhin boronosnye zony metodami NGK i NNK. Meshayushchee vliyanie vody isklyuchaetsya inversionnymi zondami. EHti nejtronnye metody, a takzhe nejtronno-aktivatsionnyj karotazh nashli primenenie takzhe na mestorozhdeniyakh medi, margantsa, alyuminiya i nekotorykh drugikh. Nepreryvnyj aktivatsionnyj karotazh tselesoobrazen pri podkhodyashchem periode poluraspada voznikayushchego radioaktivnogo izotopa. Pri ehtom teoriya pozvolyaet ustanovit' optimal'nye usloviya karotazha (skorost', dlina zonda i t.d.). Registratsiya nejtronov pri foto-nejtronnom karotazhe pozvolyaet vydelyat' zony, obogashchennye berilliem, i otsenivat' soderzhaniya ehtogo ehlementa, nachinaya s 0,001%. Opyt podtverzhdaet ehffektivnost' i ehkonomicheskuyu tselesoobraznost' primeneniya metodov yadernoj geofiziki pri razvedke rudnykh i ugol'nykh mestorozhdenij. (author)

 16. Prikaz knjige Srećka Stopića: Sinteza nanočestica metala ultrazvučnim raspršivanjem u uslovima pirolize / Review of a book by Srećko Stopić: Synthesis of metallic nanosized particles by ultrasonic spray pyrolysis / Обзор книги Сречка Стопича «Синтез наночастиц металлов ультразвуковым распылительным пиролизом»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena D. Stopić

  2015-10-01

  оторого отслеживаются в режиме онлайн. Сбор наночастиц проводится в электростатическом поле. Рост производственных объемов порошковых изделий, изготовленных методом ультразвукового распылительного пиролиза способствовал успешному внедрению данного метода для синтеза порошка серебра из раствора серебра нитрата. / Nanotehnologija pripada ključnim inovativnim tehnologijama za proizvodnju prahova. Raspršivanje prahova ultrazvučnom pirolizom višestruko je korišćeno za formiranje čestica nanoprahova metala, oksida i kompozita. Ovaj rad odnosi se na nanočestice srebra, bakra i zlata, formiranih ultrazvučnom pirolizom korišćenjem horizontalnog i vertikalnog reaktora. Direktna sinteza nanočestica na bazi Ru-TiO2 i RuO2-TiO2 sa strukturom sastavljenom od jezgra i ljuske dalje je ispitivana. Molarni udeli prekursora, tip rastvarača i procesna temperatura imaju odlučujuću ulogu u formiranju čestica sa ovom kombinovanom strukturom. Zatim, ispitivan je uticaj reakcionih parametara (temperatura, vreme zadržavanja, koncentracija rastvora i frekvencija ultrazvuka na morfološke karakteristike pripremanih nanočestica. Uvećanje temperature od 150°C do 1000°C vodi od jednog nepravilnog oblika do proizvodnje sfernih čestica. Nakon toga, bio je predložen model formiranja metalnih nanočestica od kapi aerosola. Korišćenjem procesa raspršivanja preko ultrazvučne pirolize idealno sferne čestice dobijene su na temperaturi ispod tačke topljenja. Uređaj za određivanje raspodele veličine čestica korišćenjem različite pokretljivosti čestica u elektrostatičkom polju korišćen je za on-line analizu tokom proizvodnje čestica. Sakupljanje nanočestica izvršeno je u elektrostatičkom polju. Uve

 17. Thermodynamic Behaviour of Hypostoichiometric UO{sub 2}; Comportement Thermodynamique de UO{sub 2} HypostoeChiometrique; Termodinamicheskoe povedenie gipostekhiometricheskoj UO{sub 2}; Comportamiento Termodinamico del UO{sub 2} Subestequiometrico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aitken, E. A.; Brassfield, H. C.; Fryxell, R. E. [General Electric Company, Nuclear Materials and Propulsion Operation, Cincinnati, OH (United States)

  1966-02-15

  concuerdan con un modelo estadistico. El modelo supone que la desviacion respecto de la composicion estequiometrica se produce por un exceso de atomos de oxigeno en posiciones intersticiales, o bion por un defecto de oxigeno en el subreticulo de este elemento. El orden de los atomos intersticiales y de los huecos de oxigeno se altera. La energia de Frenkel es de 60 kcal/atomo gramo para el oxigeno, lo que concuerda satisfactoriamente con evaluaciones anteriores basadas en datos de autodifusion del oxigeno. Los autores analizan en la memoria la relacion existente entre G(O{sub 2}) y la presion parcial de los oxidos gaseosos UO y UO{sub 2}, y formulan algunas observaciones generales sobre los resultados obtenidos al aplicar estos metodos experimentales a otros compuestos, tales como el ThO{sub 2}. (author) [Russian] Sposob- nost' struktury tipa UO{sub 2} razmeshhat' izbytok kisloroda horosho izvestna. Nedavnij opyt pokazal, chto jeta struktura stabil'na takzhe v stehiometricheskom sostojanii pri vysokih temperaturah i parcial'nyh nizkih davlenijah kisloroda, no ona projavljaet sebja, kogda metal- licheskij uran osedaet v okisi posle ostyvanija ot vysokih temperatur, Jeta rabota opisy- vaet dal'nejshie dokazatel'stva sushhestvovanija pri vysokih temperaturah stabil'noj gipo- stehiometricheskoj okisi urana i chastichno opisyvaet izmenenie termodinamicheskih svojstv v oblasti ee gomogennosti. Gipostehiometricheskaja UO{sub 2} kongrujentno vyparivaetsja v hode svobodnogo isparenija v medlenno tekushhem vodorode (tochka rosy - 40 Degree-Sign S) pri 2 400 Degree-Sign S pri sosta- ve s otnosheniem kislorod-uran, ravnym l;sli temperatura umen'shaetsja ili soderzhanie vlagi (chastichnoe davlenie kisloroda) uvelichivaetsja, to uvelichivaetsja i kongrujentnyj sostav. Soderzhanie vody v vodorode pri 2 400 Degree-Sign S dolzhno sostavljat' po men'shej mere odin procent dlja podderzhanija stehiometricheskoj dvuokisi urana. Kogda tabletki UO{sub 2} germetizirujutsja v tantalovyh obolochkah i