WorldWideScience

Sample records for programu fizycznego przyszlych

 1. PLANINSKE VSEBINE V PROGRAMU GIBALNIH DEJAVNOSTI VRTCA

  OpenAIRE

  Pavletič, Zvezdana

  2016-01-01

  V diplomskem delu Planinske vsebine v programu gibalnih dejavnosti vrtca, smo raziskali planinske vsebine, s katerimi v vrtcu spodbujamo gibalni razvoj predšolskih otrok. V teoretičnem delu naloge smo pregledali razvojne značilnosti predšolskih otrok, področja otrokovega razvoja in proučili dejavnike, ki pomembno vplivajo na otrokov razvoj. Proučili smo hojo kot sestavni del razvoja motorike otroka, njen pomen za ohranjanje zdravja, krepitev srčno-žilnega in dihalnega sistema. Predstavili sm...

 2. Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego = Information and communication technologies at a lesson of physical culture

  OpenAIRE

  Khramov, Vitali

  2014-01-01

  Khramov Vitali. Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego = Information and communication technologies at a lesson of physical culture. Journal of Health Sciences. 2014;4(13):111-115. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B4%2811%29%3A111-115 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2014%3B4%2811%29%3A111-115 https://pbn.nauka.gov.pl/works/509849 DOI: 10.5281/zenodo.13254 http://dx.doi.org/10.5281/zeno...

 3. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kozłowska

  2015-04-01

  Full Text Available Wprowadzenie i cel pracy: Regularna aktywność fizyczna stanowi integralny element właściwego stylu życia, niezbędny do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Uznaje się ją za najlepszą niefarmakologiczną metodę pierwotnej i wtórnej prewencji większości schorzeń stanowiących współcześnie główną przyczynę śmierci – tzw. chorób cywilizacyjnych. Celem pracy jest określenie związku między uczestnictwem w lekcjach wychowania fizycznego w dzieciństwie a aktywnością ruchową w życiu dorosłym. Materiał i metoda: Badaniem została objęta grupa 937 losowo wybranych pracowników biurowych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zależność statystyczną pomiędzy aktywnym uczestnictwem na lekcjach wychowania fizycznego a aktywnością ruchową w życiu dorosłym sprawdzano przy użyciu testu χ2 Pearsona. Wyniki: Respondenci systematycznie ćwiczący na lekcjach w-f częściej podejmują czynną formę odpoczynku w życiu dorosłym (p

 4. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław Sierakowski

  2010-12-01

  Full Text Available Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU. Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie choroby, dlatego też istotne jest opracowaniemetody diagnostycznej do wczesnego wykrywania tych powikłań.Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na zmiany parametrówoddechowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono wśród 32 pacjentów zezdiagnozowaną TU; 72% pacjentów miało postać ograniczoną TU,28% postać uogólnioną. Wykonywano pomiar zdolności dyfuzyjnejpłuc dla tlenku węgla (DLCO, natężonej pojemności życiowej (FVC,natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1 orazcałkowitej pojemności płuc (TLC w spoczynku oraz bezpośrednio pozakończeniu wysiłku fizycznego. Wyniki: Pod wpływem wysiłku fizycznego obserwowano wzrostDLCO od 59,7% do 68,1% wartości należnej (p < 0,005. Nie stwierdzononatomiast istotnych statystycznie zmian wartości FVC, FEV1oraz TLC. Wnioski: U chorych na TU zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węglapo wysiłku fizycznym uległa istotnej statystycznie poprawiew porównaniu z wartościami spoczynkowymi. Związane jest toz koniecznością zapewnienia właściwego utlenowania krwi tętniczeji wynika m.in. ze zwiększenia pojemności łożyska naczyniowego.W klinicznej interpretacji wartości DLCO należy uwzględniać opróczstężenia hemoglobiny i objętości pęcherzykowej także wpływ wysiłkuoraz związane z nim zmiany wielkości objętości rzutu serca.

 5. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

  OpenAIRE

  Stanisław Sierakowski; Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz; Maciej Kaczmarski; Zenon Siergiejko; Grzegorz Siergiejko; Piotr Siergiejko; Justyna Fryc

  2010-01-01

  Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU). Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie choroby, dlatego też istotne jest opracowaniemetody diagnostycznej do wczesnego wykrywania tych powikłań.Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na zmiany parametrówoddechowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono...

 6.  Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznegona wybranych przykładach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BARTOSZEWICZ

  2015-03-01

  Full Text Available  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie praktycznej strony realizacji Programu zapewnienia i poprawy jakości przez audytorów wewnętrznych. Na podstawie wyników badań ankietowych dokonano analizy wykonania przez audytorów przedmiotowego zagadnienia. Wskazuje ona na stosowanie przez badaną grupę audytorów różnych form realizacji Programu zapewnienia i poprawy jakości, a także informuje, że efektywna realizacja standardu 1300 IIA daje kierownikowi jednostki zapewnienie o prawidłowości funkcjonowania audytu w danym podmiocie oraz gwarancję, że audyt wewnętrzny działa zgodnie z międzynarodowymi standardami.

 7. Ocena rozwoju fizycznego i stanu odżywienia dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2013-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Szkoły sportowe odgrywają ważną rolę w promowaniu istotnego dla zdrowia ruchu, w jego najbardziej aktywnej formie, czyli sportu wyczynowego. Cel pracy: Celem podjętych badań była próba określenia, na podstawie oceny stanu odżywienia oraz rozwoju fizycznego, potencjału zdrowotnego dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych, w tym u 41 uczniów ze szkoły sportowej i 46 ze szkoły powszechnej. U wszystkich badanych wykonano pomiary antropometryczne (wzrostu, masy ciała oraz grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Wyniki: Pod‑ stawowe parametry rozwoju fizycznego (wzrost, masa ciała, BMI nie wykazywały istotnych statystycznie różnic w obu analizowanych grupach uczniów. U dzieci ze szkoły sportowej częściej niż w grupie kontrolnej występowała wysokorosłość (wzrost powyżej 95. centyla, a także otyłość (BMI powyżej 95. centyla. Niedobór masy ciała (poniżej 5. centyla, niskorosłość (poniżej 5. centyla oraz niedożywienie (BMI poniżej 5. centyla obserwowano wyłącznie u uczniów ze szko‑ ły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopatkowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u dzieci ze szkoły sportowej. Wnioski: Analiza podstawowych parametrów rozwoju fizycznego nie wykazywała istotnych różnic w obu badanych grupach uczniów, chociaż skrajne wartości tych parame‑ trów częściej były obserwowane u dzieci ze szkoły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopat‑ kowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u uczniów ze szkoły sportowej.

 8. Návrh týmového motivačního programu ve firmě FlatEarth

  OpenAIRE

  Lukaniaková, Nina

  2010-01-01

  Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie návrhu motivačného program v spoločnosti FlatEarth. Návrh tohoto programu sa odvíja od výsledkov výskumu uskutočneného v športových teamoch a medzi bývalými zamestnancami spoločnosti FlatEarth. The diploma thesis concentrates on the presentation of motivational programme in the company of our choice- FlatEarth. The suggestion of the motivational programme is based on the results from research conducted in the sport teams and among previous employe...

 9. Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka=Selected issues concerning the impact of physical exercise on the human organism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Wojtasik

  2015-10-01

  3      Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, wysiłek fizyczny, geny i aktywności fizyczna Keywords: physical activity, physical effort, genes and physical activity   Cel i zakres pracy Ludzie, już w starożytnej Grecji, przywiązywali dużą wagę do zdrowego trybu życia, którego wyznacznikami są m. in.: siła mięśniowa, koordynacja nerwowo-mięśniowa, wydolność krążeniowo-oddechowa. Wysiłek fizyczny oddziałuje na poszczególne układy organizmu człowieka, w tym szczególnie na układ ruchu, krwionośny i oddechowy, neuro-hormonalny, a przez to na funkcjonowanie wielu narządów wewnętrznych. Od wieków prowadzone są liczne badania mające na celu poznanie zmian zachodzących w organizmie na skutek aktywności fizycznej. Zmiany w funkcjonowaniu organizmu poddanemu określonemu wysiłkowi fizycznemu (zarówno statycznemu jak i dynamicznemu określane są poprzez zastosowanie diagnostyki medycznej, praw fizycznych oraz diagnostyki sportowej. W pracy opisano zmiany, jakie zachodzą w organizmie człowieka w czasie wysiłku fizycznego, w takich układach jak: kostno-stawowy, mięśniowy, krwionośny, czy też oddechowy. Opisano także procesy przystosowawcze organizmu i wykazano korzystne oraz niekorzystne działanie (fizyczne, psychiczne i społeczne aktywności fizycznej na organizm człowieka. Sklasyfikowano również wysiłek fizyczny w zależności od przyjętych obecnie kryteriów. Artykuł stanowi częściowe podsumowanie zainteresowań naukowych autorów w latach 2014-2015.

 10. Realizacja „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” w województwie łódzkim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Felcenloben

  2015-10-01

  Full Text Available Zaburzenia depresyjne stanowią istotny czynnik ryzyka zachowań samobójczych wśród nastolatków. Wykazano, że u młodocianych pacjentów po próbach samobójczych z rozpoznaną depresją występują określone czynniki ryzyka, w tym trudności szkolne i w relacjach z rówieśnikami. W programach prewencji samobójstw podkreśla się potrzebę wczesnego wykrywania zaburzeń depresyjnych i szybkiego wdrażania odpowiednich strategii terapeutycznych. Prezentowany w artykule „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Realizowany jest corocznie od 2010 roku przez podmioty wyłaniane w otwartych konkursach ofert. Główne cele Programu to zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji przez zidentyfikowanie u badanych dzieci czynników predysponujących do jej wystąpienia oraz redukcja tych czynników za sprawą zastosowanej interwencji, czyli uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Za cele szczegółowe autorzy uznali m.in. nabycie pożądanych umiejętności społecznych, nazywania i wyrażania odczuwanych emocji, poznanie technik radzenia sobie ze stresem, poprawę samooceny, a także podniesienie stanu wiedzy dzieci i ich rodzin na temat depresji, metod jej profilaktyki i leczenia, co może być szczególnie przydatne w przypadku pojawienia się lub nawrotu choroby. Analiza efektywności Programu obejmowała lata 2010–2013. Każdego roku Programem obejmowano ponad 0,5% populacji województwa łódzkiego w wieku 11–16 lat, łącznie w ciągu czterech lat przebadano ponad 2% populacji w tej grupie wiekowej. Do warsztatów terapeutycznych zakwalifikowano niemal co drugiego ucznia z ryzykiem depresji (20% nastolatków przebadanych w pierwszym etapie programu, u co piątego dziecka stwierdzono konieczność dalszej diagnostyki bądź terapii w poradni zdrowia

 11. Aktualna interdyscyplinarna opinia ekspercka w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat” dotycząca proponowanych modeli rozwiązań odnośnie do kompleksowego podejścia do postępowania w ADHD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr n. med. Mirosław Dąbkowski

  2010-09-01

  Full Text Available Leczenie ADHD opiera się na współpracy wszystkich osób z otoczenia dziecka: rodziców, nauczycieli, psychologów i lekarzy specjalistów. Ich zaangażowanie, a przede wszystkim wiedza na temat zaburzenia są niezbędne do tego, aby prawidłowo diagnozować i postępować w chorobie. Dlatego tak ważne jest, by dostarczać rzetelnych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Niniejsza opinia ekspercka dotycząca proponowanych modeli rozwiązań w postępowaniu w ADHD jest aktualnym materiałem ujmującym problem nadpobudliwości ruchowej z punktu widzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w terapię i leczenie zaburzenia. Autorzy tego interdyscyplinarnego dokumentu, będący członkami Kapituły Programu „Dziecko i świat za pan brat”, nadali mu unikalną wartość opartą na wieloletnim doświadczeniu i praktyce. Nadrzędnym ich celem jest poinformowanie Czytelnika, że ADHD jest chorobą, którą moż- na i trzeba skutecznie leczyć. Zachowanie właściwej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej oraz ścisła współpraca środowisk najbliższych dzieciom dają bowiem szansę na stabilne funkcjonowanie w społeczeństwie.

 12. Changes in speed and strength in female volleyball players during and after a plyometric training program Změny rychlostně-silových předpokladů volejbalistek v průběhu a po absolvování plyometrického tréninkového programu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Elfmark

  2009-03-01

  Full Text Available The goal of this article was the validation of a plyometric training program and the evaluation of the changes in monitored speed and explosive power predispositions during and after the end of the training program. The program was applied to a group of female youth volleyball players (n = 11 twice a week during an eight week period. Their actual level of explosive power and locomotor speed was evaluated before, during and after the intervention was completed. The levels were determined with the following tests: the standing vertical jump, the vertical jump with an approach and the shuttle run for 6 x 6 m. There were positive changes in the average values of test scores during the period of testing, but the dynamics of the changes in the explosive power and the speed were different. Other increases in all the characteristics were noticeable when the final measurements were made six weeks after the completion of the training program. Examination of the differences in the test scores by the follow up group, before the beginning and six weeks after finishing the intervention, was centred on objectively and statistically important changes in the volleyball players' motor predispositions (p < .05. The results of the program support the opinion that plyometric exercises are effective tools in the development of explosive power and speed in young athletes. Cílem studie bylo ověřit v tréninkové praxi program sestávající z vybraných plyometrických cvičení a zhodnotit změny sledovaných rychlostně-silových předpokladů v průběhu a po jeho absolvování. Program byl aplikován u volejbalistek kadetské kategorie (n = 11 2x týdně po dobu 8 týdnů. Aktuální úroveň výbušné síly a lokomoční rychlosti byla hodnocena před, v průběhu a po skončení intervence testy dosah jednoruč po výskoku z místa, dosah jednoruč výskokem po smečařském rozběhu a rychlostní člunkový běh na 6 x 6 m. V období realizace programu doch

 13. Robotizacija oddelka lakirnice v programu za pralno pomivalne aparate

  OpenAIRE

  Klemenčič, Matej

  2012-01-01

  V začetnem delu diplomskega dela smo na kratko predstavili podjetje Gorenje d.d., njihovo dejavnost in poslovna področja. Nato je opisano, kakšen je pomen oblikovanja delovnih mest za same pogoje dela ter razlaga sistemizacije in ergonomije, ki imata tudi zelo pomembno vlogo pri urejanju delovnih mest. V nadaljevanju je predstavljena metoda 20 ključev, ki pomaga podjetjem, da se čim hitreje prilagajajo globalnemu trgu. Zaradi varnostnih in ekonomskih razlogov se je podjetje odločilo, d...

 14. Software pro podporu in-house affiliate programu

  OpenAIRE

  RUCZKOWSKI, Lukáš

  2014-01-01

  This thesis deals with a proposal for software supporting in-house affiliate program. The theoretical part explains the issue and advantages of affiliate marketing. Proposal for the software is made in the practical part, based on analysis of the existing solutions. Special emphasis is put on the solution of conversions tracking. The result of my thesis is an application model which allows us to clearly define requirements for the developing system and gives better idea of any other potential...

 15. Analýza postury polohovým snímačem DTP2 u žen ve věku senescence po aplikaci cíleného cvičebního programu Posture analysis using position detector DTP2 in senescent women after the application of a targeted exercise program

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslava Přidalová

  2008-01-01

  Full Text Available U 3 souborů žen v mladším seniorském věku (průměrný věk 61, 63 a 66 let jsme v roce 2005, 2006 a 2007 sledovali změny v držení těla a ve tvaru páteře pomocí diagnostického přístroje DTP2 po intervenčním zásahu cíleného cvičebního programu (čínské terapeutické cvičení Chuej čchun kung. Cvičení ovlivnilo především oblast pánve, trendy naznačující zlepšení držení těla a stability nedosáhly ve všech případech statistické významnosti. Vzhledem k tomu, že technika cvičení je cíleně náročná, nesprávně provedené pozice nevedly ke zlepšení, ale projevily se nulovým efektem.Vždy byly nalezeny pozitivní změny ve smyslu zlepšení stability stoje a signifikantního posunu hrudní kyfózy k vertikále, což svědčí o zlepšení držení těla. V postavení ramen se projevila určitá rozkolísanost ve smyslu změn asymetrie ramen. Také postavení pánve reagovalo na intervenční zásahy přesuny asymetrie spinálních úhlů po 1. a 2. etapě cvičení, po 3. etapě došlo ke statisticky významnému vyrovnání levostranné asymetrie. Nalezli jsme zmenšení rozsahu titubací axiálního skeletu, což je doprovodným projevem zvýšení stability stoje. Celkově se nejlepší výsledky projevily po intervenci v roce 2007, kdy se snížil rozsah titubací ve směru osy x i y, byla zjištěna statisticky významná pozitivní změna v úpravě symetrie spina iliaca posterior superior a nalezen věcně významný trend snížení úhlových hodnot lordóz i hrudní kyfózy.Zdůvodnění těchto změn je možné najít ve zvýšeném důrazu na správné provádění technik cvičení a tím i úprav svalových dysbalancí. Subjektivní pocity seniorek byly velmi příznivé, vysoce pozitivně hodnotily pocit zlepšení stability stoje. During the years 2005, 2006, and 2007, we studied changes in the posture and spinal shape in three groups of younger female seniors (mean age 61, 63, and

 16. Effect of the intervention program "Paralympic School Day" on attitudes of children attending international school towards inclusion of students with disabilities [Vliv intervenčního programu "Paralympijský školní den" na postoje dětí navštěvujících mezinárodní školu vůči začlenění studentů s postižením

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgios Xafopoulos

  2009-12-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the effect that the "Paralympic School Day" had on the attitudes of children attending the International school in Ostrava, Czech Republic, toward the inclusion of peers with a disability in general physical education classes. METHODS: Students (71, including 42 boys and 29 girls, with a mean age of 12.70 and 11.67 years respectively, originating from 5 countries, participated in the program. All participants completed the questionnaire "Children's Attitude Toward Integrated Physical Education-Revised" (CAIPE-R (Block, 1995 and the Adjective checklist (Siperstein, 1980 before and after the implementation of the program. The CAIPE-R questionnaire examines two areas (subscales - general attitudes and sport specific attitudes. RESULTS: Results indicated significant differences only in general attitudes among girls measured by the Adjective checklist. Other changes were non significant. Among boys there were slight non significant positive changes in the adjective checklist (t = 0.75, p = 0.46 and in attitudes toward inclusion in PE (t = 0.61, p = 0.55 and non significant negative changes in attitudes toward the modification of sport rules (t = -0.25, p = 0.81. Among girls we found non significant negative changes in attitudes toward inclusion in PE (t = -0.64, p = 0.53 and non significant negative changes were also found in attitudes toward the modification of sport rules (t = -1.26, p = 0.22. [CÍL: Cílem této studie bylo prošetřit, jaký má "Paralympijský školní den" vliv na postoje dětí navštěvujících 1. mezinárodní školu v Ostravě vůči začlenění spolužáků s postižením do hodin tělesné výchovy. METODIKA: Programu ze zúčastnili studenti z 5 zemí (71, z toho 42 chlapců a 29 dívek průměrného věku 12,70, respektive 11,67 let. Všichni účastníci vyplnili dotazník "Postoj dětí vůči integrované tělesné výchově - revidovaná verze" (CAIPE-R (Block

 17. Využití event marketingu v marketingovém programu

  OpenAIRE

  Vančurová, Vendula

  2009-01-01

  The aim of bachelor work is to introduce the event marketing, defining its objectives and understanding of the substance. The first part deals with the theoretical perspectives on event marketing, its importance, role in the communications mix and its place among the four P. The second part looks at the experience of event marketing. As a case study presentation was chosen by INTERNET CZ, as, and its participation in the Forum Invex Forum in Brno. Part of this work are the results of a questi...

 18. Pravděpodobnostní rozdělení v programu SAS

  OpenAIRE

  Rosypal, Martin

  2009-01-01

  The aim of this work is to elaborate the metodology of creation of custom add-ins for statistical application SAS Enterprise Guide and create one of these that would enable to simplify the calculation of quantiles, values of probability mass function (probability density function respectively) and cumulative distribution function and further based on user's specifications create an appropriate graph. In connection with content of this add-in, the presented work includes the recherche from bac...

 19. Uwagi na temat programu reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce

  OpenAIRE

  Piotrowski, Włodzimierz

  1995-01-01

  The author agrees that the social security system in Poland needs to be reformed. However, he disagrees with certain aspects of the draft proposal of the reforms presented by the government. Not only social insurance system but the whole social care and security system must be reformed. The insurance programme referred to in the paper does not include health insurance, unemployment insurance and insurance against employer's insolvency. The author fully agrees with the attempt t...

 20. Značaj psihološke potpore u programu 'Čigotica'

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filipović Jelena

  2011-01-01

  Full Text Available 'ČIGOTICA' supports a multidisciplinary approach to treating obesity in children and adolescents. Thus, psychological support is an indispensable segment. A psychologist, through an initial interview with the child and his parents gains insight into the child's habits, motivation, social relations etc. At the beginning of the program, each child is interviewed separately. Testing children is necessary, and usually with three psychological instruments. Group work, in the form of workshops on obesity is held twice a week during the program. Children, if it is necessary, come to the psychologist for counseling to resolve current problems. Psychological support is essential for the children to feel safe and secure on the program, as well as to permanently change unhealthy lifestyle habits. In doing so, after the program, they can get a lot of help from family and friends. In the treatment of obese children, education of parents is of great importance. Obese adolescents are, according to research, more than others, sensitive to perceptions of the environment, have lower self-esteem, are more depressive in expressing themselves, more anxious and prone to risky behavior. Social problems in this group are also expressed. Obesity and psychological problems are inevitably linked, no matter whether obesity is their cause or consequence. Therefore the role of the psychologist in working with obese children is extremely important.

 1. Výběr účetního programu pro firmu

  OpenAIRE

  KRUPIČKA, Lukáš

  2015-01-01

  The aim of the thesis is to select and recommend the accounting software for the company, which would fit best the requirements in the accounting records of the data. The accounting software is an essential part and a tool of managing for account administration. Selecting the right software is very tricky. The first part is dedicated to the creation and development of information technology in processing accounting data, description and definition of ERP, history of ERP and development of ERP...

 2. Využití Spinning programu pro ovlivnění kondice žen

  OpenAIRE

  Čermáková Vrbská, Zuzana

  2013-01-01

  The name of bachelor's final project: The application of Spinning programme for changing women's physical condition Objectives of this project: The main goal of project is to set an individual 6 week Spinning programme based on interventional fitness programmes for a middle aged woman to find out whether it will influence her physical condition or not. Methods: For stating whether the programme influenced physical condition following tests were done before and after the 6 week Spinning progra...

 3. Vybrané výběrové statistické metody v programu SAS

  OpenAIRE

  Voříšek, Jan

  2009-01-01

  In the present work we study methodology of different kinds of sample surveys and their design in SAS software. Creating of SAS Enterprise Guide Add-In was the fundamental creative part of this work. This Add-In enables to compute important statistics of sample surveys, without need of being familiar with SAS code. Add-In was created in MSFT Visual Studio 2003 in C # language using a tamplate for Add-Ins provided by SAS. This work contains a general description of the creation of an Add-In as...

 4. Druhá verze Berlínského programu z r. 1971: konec Adenauerovy CDU?

  OpenAIRE

  Picka, Ondřej

  2011-01-01

  After the Christian democratic CDU party was forced into the opposition after the parliamentary elections of 1969 it created a program commission which should update the party's Berlin Program adopted few months earlier. Surprisingly it drafted a wholly new party manifesto challenging crucial dogmas of party's policies which led to stormy discussions. This thesis argues that this development was a consequence of generation change in the party which was accelerated by the loss of government as...

 5. Druhá verze Berlínského programu z roku 1971. Konec Adenauerovy CDU?

  OpenAIRE

  Picka, Ondřej

  2011-01-01

  After the Christian democratic CDU party was forced into the opposition after the parliamentary elections of 1969 it created a program commission which should update the party's Berlin Program adopted few months earlier. Surprisingly it drafted a wholly new party manifesto challenging crucial dogmas of party's policies which led to stormy discussions. This thesis argues that this development was a consequence of generation change in the party which was accelerated by the loss of government po...

 6. Wpływ wysiłku fizycznego wybranych dyscyplin sportowych na habitualną postawę ciała = The effect of physical exercise on selected sports on habitual posture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Mrozkowiak

  2016-10-01

    Słowa kluczowe: postawa habitualna, sport   Streszczenie Wstęp. Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój osobniczy są funkcją jego intensywności i     długotrwałości. Celem podjętych badań jest wykazanie wpływu treningu sportowego właściwego danej dyscyplinie sportowej na habitualną postawę ciała sportowca Materiał, przedmiot metoda. Pomiarów 35 przestrzennych cech habitualnej postawy ciała dokonano wśród 151 zawodników judo, zapasów, piłki siatkowej, piłki nożnej i szermierki. metodą fotogrametryczną. Wyniki. Opisano postawę habitualną sportowca właściwą każdej dyscyplinie sportowej, określono istotność różnic z przyjętymi wielkościami cech postawy habitualnej osobników nie uprawiających sportu klasyfikowanego. Wnioski. (1 Stan zdrowia uprawiających sport kwalifikowany może zależeć od wiedzy, umiejętności i wrażliwości prowadzącego szkolenie sportowe. Istotnym kryterium oceny stosowanych obciążeń w sportach asymetrycznych może być diagnostyka postawy ciała, umożliwiająca korektę metod treningowych i stosowanych środków w jej ramach. Wskazane jest wprowadzenie wszechstronnego szkolenia zawodników i doskonalenia funkcjonalnej równowagi poszczególnych grup mięśniowych, szczególnie w dyscyplinach asymetrycznych, (2 Należy wprowadzić właściwą selekcje w naborze młodych adeptów klubów sportowych w oparciu o systematyczne badania lekarskie, (3 Zaburzenia statyki postawy ciała w wieku dojrzałego zawodnika mogą być  konsekwencją nie stosowania zasad treningu holistycznego i błędów w początkowym etapie szkolenia, błędów w rozgrzewce i braku ćwiczeń kształtujących nawyk postawy prawidłowej w jej ramach, (4 Zrealizowane badania nie dają pełnego obrazu zmian w postawie ciała po wpływem pracy charakterystycznej dla danej dyscypliny sportowej.     Keywords: habitual posture, sport   Summary   Admission. The impact of physical exercise on the development of the individual are a function of its intensity and duration. The aim of the study is to demonstrate the influence of sports training appropriate for their sport habitual posture athlete The material object of the method. Measurements 35 spatial characteristics of habitual posture made of 151 players judo, wrestling, volleyball, football and fencing. photogrammetric method. Results. Described the attitude of habitual athlete right every sports discipline, defined the significance of differences of values accepted traits of habitual attitudes of individuals not engaged in sport classified. Conclusions. (1 The health status of athletes qualified may depend on the knowledge, skills and sensitivity leading sports training. An important criterion for evaluating the load in sports may be asymmetric diagnostics of body posture, enabling correction of training methods and means used within it. It is the introduction of comprehensive training of players and improve functional balance of individual muscle groups, especially in the disciplines of asymmetric (2 Enter the correct selections in recruiting young students of sports clubs based on regular medical examinations, (3 disorders static posture in adulthood player may be the consequence of not applying the principles of training holistic and errors in the initial training phase, errors in the warm-up and lack of exercise forming the habit of correct posture within it, (4 Realized studies do not give a complete picture of changes in body posture the influence of labor characteristic of the sport.

 7. Vytvoření výukového multimediálního programu aikidó

  OpenAIRE

  ZAHRÁDKO, Vratislav

  2013-01-01

  This thesis deals with designing and creating multimedia tutorial for beginners aikido. The work is divided into a theoretical part, which deals with a brief history of Japanese martial arts, the history of Aikido and its founder Morihei Ueshiba and Aikido general characteristic . The second part is a practical, which deals with constructing educational multimedia program aikido, its software processing, including a description of the content of his work, which is accompanied by photographs o...

 8. Využití programu Adaptrade při tvorbě investičního portfolia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Budík

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose: The paper deals with the creation of an investment portfolio using a proactive approach and technical elements to investment and speculations. Our aim was to perform statistical analysis of selected financial instruments and to find connections between the input data. We used the software Adaptrade, which operates on the basis of genetic algorithms. Scientific aim: To solve such sophisticated statistical problems in real time standard algorithms methods cannot be used. That is why we used algorithms based on the principle of evolution. Methodology/methods: Creating an investment portfolio we used technical approach supported by statistical analysis. We excluded fundamental news (information. We used application Adaptrade from Adaptrade Software Company for statistical analysis. This application is based on genetic algorithms basis and is able to process this difficult task in real time. Findings: The connections between the input data found by sophisticated statistical analysis are suitable for decision making in the financial markets. Conclusions: The tasks with processing large quantities of inputs are very difficult. Using of genetic algorithms is one of possible solutions. The principle based on evolution provides an optimal solution by finding the crossing of two “weak” solutions or partial solutions mutation. We used the software Adaptrade which operates on the basis of genetic algorithms. A proactive approach and technical elements was used for the creation of an investment portfolio and speculations. The connections between the input data found by sophisticated statistical analysis are suitable for decision making in the financial markets. The analysis is performed for three world currencies (U.S. dollar, Euro and British pound.

 9. K politickému programu Kramářových národních demokratů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pehr, Michal

  2009-01-01

  Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 519-530 ISSN 1210-6860. [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70900502 Keywords : Kramář, Karel * Czechoslovakia * politics Subject RIV: AB - History

 10. Affiliate marketing a analýza affiliate programu dané společnosti v ČR

  OpenAIRE

  Veselý, Jan

  2014-01-01

  Bussinessmen, companies and traders put money into advertising. But they require these ads to bring the desired effect -- i.e. new customers, sales, revenues. Affiliate marketing allows exactly all of that. The objective of this diploma thesis is to describe the affiliate marketing (kind of performance advertising on the internet) from the perspective of the advertiser and further evaluate affiliate marketing as a suitable form of promotion for a particular Czech company. There will also be t...

 11. Účast ČR v projektech programu ICT HORIZONT 2020 v porovnání se zeměmi EU-13

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kadlec, Jiří; Sebroňová, E.

  2015-01-01

  Roč. 2015, 3-4 (2015), s. 11-15 ISSN 1214-7982 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LE13020 Institutional support: RVO:67985556 Keywords : HORIZON 2020 * International cooperation in R&D * Information and Communication Technologies Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/ZS/kadlec-0447815.pdf

 12. Research nuclear reactors and their role in nuclear-power program; Istrazivacki nuklearni reaktori i njihova uloga u nuklearno-energetskom programu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Boris Kidric Institute of nuclear sciences, Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1980-07-01

  This paper deals with the role of experimental and research reactors in the nuclear power program. In addition to the overall analysis it contains more detailed description of experimental possibilities and operation properties of reactors RA, RB in Vinca, Belgrade and TRIGA in Ljubljana.

 13. Individualiziran program v posebnem programu vzgoje in izobraževanja - dober načrt dela ali le zakonska zahteva

  OpenAIRE

  Stergar, David

  2017-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena tematika oblikovanja individualiziranih programov (v nadaljevanju IP) v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Teoretični del diplomskega dela zajema zakonodajo na področju oblikovanja IP in usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, smernice za oblikovanje individualiziranih programov ter značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju ter motnjami avtističnega spektra, predstavljen pa je tudi potek individualiziranega programiranja v Centru za us...

 14. Návrh a ověření programu výuky základních technik karate

  OpenAIRE

  Faktorová, Dominika

  2008-01-01

  Title: Production and verification of teaching project of elementary arts of karate. Objective: Production and verification of efficient and methodical training programme of karate for children and youth, which increases technical ability and fitness. Methods: Experiment was made by the simple direct method and it took part in the observing five test's groups (one group was made nearly from 25 observed subjects). And than was used the testing and measuring method Eurofit test and test order Č...

 15. Využití simulačního modelování v programu SIMUL8 ke zlepšení podnikových procesů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Kuncová

  2017-12-01

  Full Text Available Simulation is a method used for studying complex systems that are not solvable with standard analytical techniques. Main advantage of the simulation modelling is the fact that all changes are made in virtual reality, in simulation software, without the necessity of the change in real life situation. As it is hard to follow and analyze all the processes in a company, the simulation model can be a good solution for the analysis. To perform the simulation it is necessary to map the whole process including the sequencing of activities and then set the rules for the movement of entities between the activities. Entities are dynamic objects (customers, products, documents moving through the processes and using various resources. Afterwards all resources required or used by entities must be defined and the probability distributions of activities’ times must be selected. Business processes can be modeled in software aimed at discrete event simulation principle. SIMUL8 belongs to these types of software. This contribution describes the use of the simulation model in different situation under the support of SIMUL8 software. All the examples described above (model of the administration processes in vehicle register system, model of the shields production system, model of the camshafts production show how the model can help to study the system and to analyze the influence of the higher demand, higher production or other changes on the capacity utilization in the system. According to the simulation results some recommendations for the company relating workers, machines or processes could be made.

 16. Analýza účinků pohybového programu na korekci těla a tělesné sebepojetí

  OpenAIRE

  Škultétyová, Lucie

  2010-01-01

  TTiittllee ooff tthheessiiss:: Effects analysis of movement program on corection of body and physical Self. SSuummmmaarryy:: At present time a periodic movement activity is very often postponed by people. Hurried lifestyle and need of carrier grow can be one of many reasons. It may result in negative effect on physical part of human, especially health state, but also can affect psyche and relation to own body so much. The aim of this study was effect of movement program on changes of body com...

 17. Pohybové aktivity ve vodě pro seniory a jejich vliv na zdraví s využitím intervenčního programu.

  OpenAIRE

  PRAŽÁK, Jaromír

  2012-01-01

  Old age is a natural and irreversible process of human development, which is associated with significant physiological, psychological and social changes. Active life of seniors and implementation of adequate physical activity is the cornerstone for achieving high-quality, healthy and full of life. The aim of this study was to develop, validate and identify practical physical and mental changes related to the intervention program and processed at the same time integrating the program into dail...

 18. Účast ČR v programu informačních a komunikačních technologií (ICT) v 7. RP

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kadlec, Jiří

  -, 1/2010 (2010), s. 6-8, 15 ISSN 1214-7982 R&D Projects: GA MŠk(CZ) OK08002 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : ICT FP7 * joint undertaking * ENIAC JU * ARTEMIS JU Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/ZS/kadlec-czech republic participation in ict fp7.pdf

 19. Porovnání výchovy dětí s autismem podle strukturovaného učení a podle Son-Rise Programu

  OpenAIRE

  Fialková, Karolína

  2014-01-01

  This bachelor's thesis deals with two programs of upbringing the parents with children with ASD (autism spectrum disorder) can work with. The first section of thesis briefly describes a characteristic of ASD. Various forms of this disorder are described here. The following chapters present theoretical basics of both upbringing programs. There are explanations of methods and principles focused on behaviour problems, communication, social interaction and imagination. Another kinds of interventi...

 20. Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Polák, M.; Polák, Václav

  2010-01-01

  Roč. 55, č. 10 (2010), s. 281-284 ISSN 0447-6441 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515 Keywords : theory of physical similarity * specific speed * turbine design Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

 1. Konstrukce vzdělávacího programu pro terénní sociální pracovníky ve vyloučených lokalitách

  OpenAIRE

  Kádárová, Vendula

  2015-01-01

  The thesis "The construction of an educational program for field social workers in excluded areas" focuses in its topic on one of the social work approach - field social work. It addresses the field social work performed in the areas in the Usti region which are labelled as "socially excluded Roma areas" and primarily addresses the personality of social worker and his or her professional competencies. The aim of the thesis is a construction of an educational program reflecting knowledge, skil...

 2. Modeling Water Balance of Dammed Lakes Using Computer Code Matlab-Simulink/ Modelowanie Bilansu Wodnego Piętrzonych Jezior Za Pomocą Programu Komputerowego Matlab-Simulink

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażejewski Ryszard

  2014-09-01

  Full Text Available Praca przedstawia bilans wodny przepływowego piętrzonego jeziora, uwzględniający dopływ powierzchniowy, dopływ i odpływ podziemny opisany równaniem Dupuita, opad na powierzchnię jeziora, parowanie z powierzchni wody oraz odpływ w przekroju zamkniętym jazem piętrzącym. Z uwagi na nieliniowe związki wymienionych składników bilansu z poziomem wody w jeziorze, do obliczeń wykorzystano program komuterowy Matlab-Simulink®. Przydatność modelu sprawdzono na przykładzie Jeziora Sławianowskiego o powierzchni 276 ha i średniej głębokości - 6,6 m. Jezioro to zostało podzielone na dwa akweny o zróżnicowanej głębokości. Wyniki obliczeń miesięcznych bilansów wodnych dla roku hydrologicznego 2009, wykazały dobrą zgodność z pomiarami jedynie dla trzech pierwszych miesięcy. Stwierdzono, że dla zmniejszenia błędów obliczeniowych należałoby skrócić interwał bilansowania do jednej doby. Kalibracja modelu byłaby łatwiejsza i bardziej adekwatna, gdyby do oszacowania przewodności hydraulicznej przyległych do jeziora gruntów i osadów dennych wykorzystać badania poziomów wody w piezometrach, zlokalizowanych w kilku transektach, prostopadłych do linii brzegowej jeziora.

 3. Veřejná debata o vědní politice. Návrh Sedmého rámcového programu EU a jeho kritiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stöckelová, Tereza

  2005-01-01

  Roč. 4, 1-2 (2005), s. 12-22 ISSN 1214-1909 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : science policy * the 7th Framework Programme * public debate Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=1&s2=3&s3=4&lng=12&PHPSESSID=f20860b9711b5929d6c2a4dbc16511bb

 4. Rola wychowania fizycznego w budowaniu świadomości w zakresie aktywności fizycznej uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy = The role of physical education to build awareness of physical activity students Gymnasium named John Paul II in Mrocza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Jędrzyńska

  2015-09-01

    Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne, aktywność fizyczna, kultura fizyczna, świadomość, edukacja, styl życia, zdrowie.   Abstract The theme of the work is the impact of participation in physical education classes on the process of building awareness of physical activity. The test group is a third grade students Gymnasium named John Paul II in Mrocza. The goal, which prevailed during the adoption of this theme was to examine the extent to which participation in the classes of physical education affects the overall development of a young man in a particular school and the determination of the ratio of teenagers to make physical activity. In the case of third-country students in grades Gymnasium – and you can bet that the problem also applies to the other levels of learning – a large part of students resigns from active participation in lessons of wf, the most trivial of reasons. Imposes on puberty, so a tough time for students in terms of changes in their psyche. It's also a difficult time for parents and educators, requires them to substantial attention and understanding the sources of the behavior of young people. Physical education no doubt is of the utmost importance in the overall educational process. Therefore, it is important that the various levels of education the student in terms of physical activity habits desirable bought and awareness of preventive treatment, because later on in life, in the case of neglect in this area, it will be harder in itself arouse. From the analysis it can be concluded that young people have the potential physical and intellectual, to adulthood to be active and healthy people. However, this condition is conscious of creating habits that in the future it will be condition.   Keywords: physical education, physical activity, physical culture, consciousness, education, lifestyle, health.

 5. Aktywność fizyczna u młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy = Physical activity at school youth team Chemical Schools in Bydgoszcz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pluta

  2016-07-01

  2WOZ”GRYF-MED” In Bydgoszcz       Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ruch, młodzież.   Keywords: physical activity, movement, youth.           Abstract Introduction. Physical activity is any body movement necessary for daily life or part of the exercise program. In addition to nutrition is a key determinant of health at every stage of human life. Particularly important in childhood and adolescence, when it is essential for the proper development of both physical, biological and motor. Increased motor activity is beneficial to a number of characteristics not only of physiological and immunological but adaptive as well as the correct course of a number of metabolic and hormonal processes. Material and methods. The study included the number of 100 students in grades Baccalaureate School of Chemical in Bydgoszcz. The work as a research tool used by his own questionnaire and the analysis of reporting forms from the study screening and health surveillance. The aim of this study was to assess physical activity in school youth. Results. Youth male accounted for most of the study group - 54 persons (54.0%. The test young people were divided into two age: 19 years and 20 years. Most were 19 - year olds - 59 persons (59.0%. Conclusions. The level of activity of youth is insufficient. Slightly higher levels of physical activity showed girls deficient weight and rural residents. The lowest level of physical activity presented overweight people.     Streszczenie Wprowadzenie. Aktywność fizyczna to każdy ruch ciała konieczny do codziennego życia lub część programu ćwiczeniowego. Obok odżywiania jest kluczowym czynnikiem determinującym zdrowie na każdym etapie życia człowieka. Szczególnego znaczenia nabiera w dzieciństwie i młodości, kiedy jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, biologicznego jak i motorycznego. Zwiększona aktywność ruchowa wpływa korzystnie na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale i

 6. Kontrola kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza - predloženi model jugoslavenskog programa kontrole kvalitete za olovo i kadmij u krvi

  OpenAIRE

  Telišman, S.

  1983-01-01

  Istaknuta je nužnost osiguranja kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza bioloških uzoraka i prikazane su osnovne karakteristike različitih modela programa kontrole kvalitete. Na osnovi iskustva, stečenog sudjelovanjem u različitim međunarodnim programima kontrole kvalitete (britanskom nacionalnom programu i programu zemalja Evropske zajednice za olovo u krvi, programu za olovo i kadmij u krvi koji su zajednički organizirali Ekološki program Ujedinjenih naroda i Svjetska zdravstvena organi...

 7. Hry iniciované učitelkou jako podpora Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

  OpenAIRE

  Brabcová, Jelena

  2015-01-01

  The main focus of this thesis is the application of teacher-initiated play as a method for education of children aged three to six, according to RVP for preschool education (2004). The theoretical section discusses different types of play, their development and the role of the teacher in every one. The play is studied based on the RVP (2004), section Child and psychology. This section also presents the education plan used in the kindergarten, where the research is conducted. The practical sec...

 8. Výzkum hodnotové orientace u studentů středních škol a odborných učilišť a navržení intervenčního programu.

  OpenAIRE

  JANDOVÁ, Romana

  2013-01-01

  Thesis deals with the value orientation of students in secondary schools and secondary vocational schools. The aim is to map their value system and then based on the results of research to design an intervention program to promote internalization of values desired. The theoretical part includes a systematic search of the available literature values and their hierarchy, the age period of adolescence, the ways and possibilities of educating students given age period and the role of schools in s...

 9. Pohybová náročnost vybraných pracovních profesí, sestavení vhodného kompenzačního programu pro profese se sedavým typem zaměstnání

  OpenAIRE

  FRÖSTLOVÁ, Daniela

  2017-01-01

  The main theme of my work is finding the locomotive load in selected professions and build a compensation program for professionals with a sedentary job. When selecting this topic for me was the decisive topicality of the selected topic, I see especially in the ever-growing problems with musculoskeletal system of persons employed in sedentary occupations, which are one of the consequences of their employment. The first theoretical part of the thesis includes a detailed analysis of the issues ...

 10. Potřeby klientů domu na půl cesty v rámci tvorby a realizace vlastních volnočasových aktivit a definování parametrů programu pro jejich podporu

  OpenAIRE

  Kholl, Pavel

  2013-01-01

  This diploma thesis deals with a leisure time of clients of the Halfway House. The aim of the thesis is to map the content and structure of their leisure time. The thesis seeks to define what the representatives of the target group need for better self realization. Based on these findings author of the thesis design a new program supporting their spending of leisure time. The thesis consists of two parts: theoretical part and practical part. The theoretical part presents a halfway house socia...

 11. Wpływ programu „Umiem pływać” na rozwój pływania w województwie Kujawsko-Pomorskim = The influence of the „Umiem pływać” programme on development of swimming in Kujawsko-Pomorskie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Kostyra

  2015-07-01

  Agnieszka Kostyra   Abstract Swimming is a common discipline in Poland, but for many reasons it is not appreciated and it is not highly approved. This is generaly an individual sport in opposit to the group of disciplines such as football or volleyball. With the capabilities, technology and commitment to coaches and swimming instructors have the opportunity to demonstrate their knowledge about learning and improving swimming and creativity in organizing various sports activities. We should remember that coaches are only a part of the whole responsibility of the skills acquired by children in the developing process. A large part of these are their parents and teachers. Thanks to the development and popularization of sport many new swimming programs, such as the „Umiem pływać” are created. This initiative aims in promotion of physical activity of children and young people and acquireing their basic swimming skills. The organization of sports activities helps preventing social pathologies and equalizes opportunities in access to sport infrastructure.   Keywords: swimming, physical activity, children, programme, coach. Słowa kluczowe: pływanie, aktywność fizyczna, dzieci, projekt, trener.

 12. Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Wojcińska

  2009-01-01

  Full Text Available Polska w ramach funduszy strukturalnych otrzyma w okresie programowania 2007-2013 około 67,3 mld euro. Jest to największa pomoc przyznana dotychczas państwu członkowskiemu w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej. Przed bibliotekami – zarówno naukowymi, jak również publicznymi czy nawet szkolnymi pojawiła się więc kolejna szansa na dofinansowanie działalności. W artykule przedstawione są możliwości skorzystania przez te instytucje z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 13. Properties of the HII Regions Derived Using Integral Field Spectroscopy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sánchez, Sebastián F.

  2013-01-01

  Roč. 2013, č. 1 (2013), 596501/1-596501/14 ISSN 1687-7969 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031241; Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031201 Program:M Institutional support: RVO:67985815 Keywords : H-II regions * star -foraming galaxies * chemo-spectrophotometric evolution Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics Impact factor: 1.234, year: 2013

 14. A characteristic oxygen abundance gradient in galaxy disks unveiled with CALIFA

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sanchez, S.F.; Rosales-Ortega, F.F.; Iglesias-Paramo, J.; Molla, M.; Barrera-Ballesteros, J.; Marino, R.A.; Pérez, E.; Sanchez-Blazquez, P.; Gonzalez Delgado, R.; Jungwiert, Bruno

  2014-01-01

  Roč. 563, March (2014), A49/1-A49/25 ISSN 0004-6361 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031241; Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031201 Program:M Institutional support: RVO:67985815 Keywords : HII regions * galaxies * ISM: abundances Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics Impact factor: 4.378, year: 2014

 15. IZDELAVA E-UČBENIKA ZA PRVO POMOČ S PROGRAMOM ADOBE CAPTIVATE

  OpenAIRE

  Vrščaj, Sonja

  2013-01-01

  Diplomska naloga predstavlja in govori o izdelavi elektronskega učbenika za izbrano podjetje, ki se nanaša na tematiko prve pomoči. E-učbenik bo predstavljal obliko izobraževanja ob podpori računalniške tehnologije v programu Adobe Captivate 5.5., ki je namenjen oblikovanju interaktivnih vsebin za elektronsko učenje. V nalogi bodo obdelane teme, ki so pomembne za izdelavo e-učbenika. Podrobno si bomo ogledali potek izdelave e-učbenika v navedenem programu, proučili pa bomo tudi koncept izobra...

 16. Mass-metallicity relation explored with CALIFA I. Is there a dependence on the star-formation rate?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sánchez, Sebastián F.; Rosales-Ortega, F.F.; Jungwiert, Bruno; Iglesias-Paramo, J.; Vílchez, J.M.; Marino, R.A.; Walcher, C.J.; Husemann, B.; Mast, D.; Monreal-Ibero, A.

  2013-01-01

  Roč. 554, June (2013), A58/1-A58/19 ISSN 0004-6361 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031201; Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031241 Program:M Institutional support: RVO:67985815 Keywords : galaxies * ISM * undamental parameters Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics Impact factor: 4.479, year: 2013

 17. Innovation on physical education lessons as a generator of physical activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamil Nowak

  2016-12-01

  Full Text Available Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia człowieka Bez ruchu niemożliwe byłoby zarówno funkcjonowanie, jak i rozwój ludzkości. Ruch gwarantuje również prawdziwy i najbardziej korzystny wypoczynek. W czasach, w których tak popularne stały się gry komputerowe i najróżniejsze portale społecznościowe, coraz trudniej zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania aktywności fizycznej. Dlatego tak ważne jest, aby lekcje wychowania fizycznego były atrakcyjne. Zajęcia ruchowe mogą stać się interesujące między innymi dzięki wprowadzaniu innowacyjności i to w postaci nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, jak i nowych dyscyplin sportowych. Celem pracy było wykazanie w jakim zakresie i jak często nauczyciele wychowania fizycznego stosują  metody innowacyjne podczas zajęć, skąd czerpią pomysły na nie, jakie napotykają problemy podczas pracy tymi metodami, a także jakie korzyści one przynoszą. Badaniami zostało objętych 97 nauczycieli wychowania fizycznego. Badania prowadzone były na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na przełomie roku szkolnego 2015/2016. Dla lepszego poznania problemu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Arkusze składały się z pytań zamkniętych oraz półotwartych. Badanie było całkowicie anonimowe co pozwoliło respondentom na swobodę odpowiedzi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż ciekawe, innowacyjne prowadzenie zajęć wpływa na większą obecność na lekcjach uczniów oraz na zaangażowanie ucznia w lekcje wychowania fizycznego.

 18. Elektrochemická oxidace přírodních barviv používaných na uměleckých památkách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ramešová, Šárka; Sokolová, Romana

  2014-01-01

  Roč. 108, č. 5 (2014), s. 507-512 ISSN 0009-2770 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR M200401201 Program:M Institutional support: RVO:61388955 Keywords : flavonoids * spectroelectrochemistry * oxidation Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 0.272, year: 2014

 19. Two oxidation pathways of bioactive flavonol rhamnazin under ambient conditions

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ramešová, Šárka; Degano, I.; Sokolová, Romana

  2014-01-01

  Roč. 133, JUL 2014 (2014), s. 359-363 ISSN 0013-4686 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR M200401201 Program:M Institutional support: RVO:61388955 Keywords : oxidation * flavonoids * rhamnazin Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 4.504, year: 2014

 20. Analysis of Drug Policy in the Republic of Slovenia and in the EU Context: A Platform for Prevention in Schools

  Science.gov (United States)

  Kvaternik, Ines; Rihter, Liljana

  2012-01-01

  Aims: This article presents an overview of the strategies and measures used in the context of school-based prevention in Slovenia, both on a declaratory and on a practical level. Methods: A review of the Resolution on the National Programme on Drugs in the Republic of Slovenia [ReNPPD (2004). Resolucija o nacionalnem programu na podrocju drog…

 1. Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt. Historia do napisania od nowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Eckert

  2018-04-01

  Wokół takiego programu można skupić, zarówno krajowe jak i europejskie, jednostki naukowe, pracownie architektoniczno-urbanistyczne, uczelnie, jednostki samorządowe i wiele innych. Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt czeka na ponowne, tym razem pokojowe wykorzystanie.

 2. Unexpected very low frequency (VLF) radio events recorded by the ionospheric satellite DEMETER

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Parrot, M.; Berthelier, J. J.; Blecki, J.; Brochot, J. Y.; Hobara, Y.; Lagoutte, D.; Lebreton, J. P.; Němec, F.; Onishi, T.; Pincon, J. L.; Píša, David; Santolík, Ondřej; Sauvaud, J. A.; Slominska, E.

  2015-01-01

  Roč. 36, č. 3 (2015), s. 483-511 ISSN 0169-3298 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-31899S; GA MŠk LH12231 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100421206; Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100421206 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : ionosphere * natural and man-made VLF radio emissions * anomalies Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 3.622, year: 2015 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10712-015-9315-5

 3. The disappearance of European smiths' burials

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ježek, Martin

  2015-01-01

  Roč. 25, č. 1 (2015), s. 121-143 ISSN 0959-7743 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021203 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : elite * burial * forging tools * symbolic * ritual * prehistory * Early Middle Ages * Marxism-Leninism Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 4. Touchstones from early medieval burials in Tuna in Alsike, Sweden

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ježek, Martin

  2014-01-01

  Roč. 42, February (2014), s. 422-429 ISSN 0305-4403 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021203 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Early Middle Ages * Viking Age * elite * boat burial * touchstone * precious metal * zinc * nickel Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology Impact factor: 2.196, year: 2014

 5. The oxidative decomposition of natural bioactive compound rhamnetin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ramešová, Šárka; Degano, I.; Sokolová, Romana

  2017-01-01

  Roč. 788, MAR 2017 (2017), s. 125-130 ISSN 1572-6657 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR M200401201 Program:M Institutional support: RVO:61388955 Keywords : oxidation * flavonoids * cyclic voltammetry Subject RIV: CG - Electrochemistry OBOR OECD: Analytical chemistry Impact factor: 3.012, year: 2016

 6. Voltammetric detection of phytochelatin transported across unmodified and protoplast modified model phospholipid membranes

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Navrátil, Tomáš; Nováková, Kateřina; Josypčuk, Bohdan; Sokolová, Romana; Šestáková, Ivana

  2016-01-01

  Roč. 147, č. 1 (2016), s. 165-171 ISSN 0026-9247 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP208/12/1645 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200401201 Program:M Institutional support: RVO:61388955 Keywords : Barley protoplasts * electrochemical impendance spectroscopy * mercury electrode Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 1.282, year: 2016

 7. The oxidation of luteolin, the natural flavonoid dye

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ramešová, Šárka; Sokolová, Romana; Tarábek, Ján; Degano, I.

  2013-01-01

  Roč. 110, NOV 2013 (2013), s. 646-654 ISSN 0013-4686 R&D Projects: GA ČR GA203/09/1607 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200401201 Program:M Institutional support: RVO:61388955 ; RVO:61388963 Keywords : oxidation * flavonoids * luteolin Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 4.086, year: 2013

 8. The effect of grain and pore sizes on the mechanical behavior of thin Al films deposited under different conditions

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ben-David, E.; Landa, Michal; Janovská, Michaela; Seiner, Hanuš; Gutman, O.; Tepper-Faran, T.; Shilo, D.

  2015-01-01

  Roč. 87, April (2015), s. 321-331 ISSN 1359-6454 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100761203 Program:M Institutional support: RVO:61388998 Keywords : thin films * mechanical properties * tensile tests * bulge tests * porosity Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism Impact factor: 5.058, year: 2015 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645414009677

 9. Die Ekphrasis in Gregorios’ des Sinaïten «Rede auf die heilige Verklärung unseres Herrn Jesu Christi» in ihrem Zusammenhang mit der kirchlichen Kunstmalerei am Beispiel eines auf den Rücken fallenden Apostels

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jančárková, Julie; Beyer, H. -V.

  2011-01-01

  Roč. 69, č. 3 (2011), s. 223-264 ISSN 0007-7712 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300920901 Program:M Institutional research plan: CEZ:AV0Z90920516 Keywords : ekphrasis * transfiguration * Panselinos Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 10. The morphogroups of small agglutinated foraminifera from the Devonian carbonate complex of the Prague Synform, (Barrandian area, Czech Republic)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holcová, K.; Slavík, Ladislav

  2013-01-01

  Roč. 386, č. 5 (2013), s. 210-214 ISSN 0031-0182 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100131201 Institutional support: RVO:67985831 Keywords : Barrandian area * Early Devonian * foraminifera * morphogroups Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy Impact factor: 2.752, year: 2013

 11. Synthesis of Derivatized Chitooligomers using Transglycosidases Engineered from the Fungal GH20 beta-N-Acetylhexosaminidase

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Slámová, Kristýna; Krejzová, Jana; Marhol, Petr; Ježová-Kalachová, Lubica; Kulik, Natallia; Pelantová, Helena; Cvačka, Josef; Křen, Vladimír

  2015-01-01

  Roč. 357, č. 8 (2015), s. 1941-1950 ISSN 1615-4150 R&D Projects: GA ČR GP13-06818P Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200201204 Institutional support: RVO:61388971 ; RVO:61388963 ; RVO:67179843 Keywords : beta-N-acetylhexosaminidase * enzyme catalysis * glycosides Subject RIV: CE - Biochemistry Impact factor: 6.453, year: 2015

 12. Meat offerings in graves of the Hallstatt Period in Bohemia (Czech Republic): An archaeozoological comparison

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kyselý, René

  2018-01-01

  Roč. 120, 15 Jan (2018), s. 245-280 ISSN 0255-0091 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201 Program:M Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Early Iron Age * Bylany culture * Celts * food offering * funeral banquet * pig - boar (Sus) * cattle (Bos) * sheep/goat (Ovis/Capra) Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Archaeology

 13. Molecular Dyads of Ruthenium(II)− or Osmium(II)−Bis(terpyridine) Chromophores and Expanded Pyridinium Acceptors: Equilibration between MLCT and Charge-Separated Excited States

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fortage, J.; Dupeyre, G.; Tuyeras, F.; Marvaud, V.; Ochsenbein, P.; Ciofini, I.; Hromadová, Magdaléna; Pospíšil, Lubomír; Arrio, B.; Trovato, E.; Puntoriero, F.; Lainé, P. P.; Campagna, S.

  2013-01-01

  Roč. 52, č. 20 (2013), s. 11944-11955 ISSN 0020-1669 Grant - others:Rada Programu interní porpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200401202 Program:M Institutional support: RVO:61388955 Keywords : PHOTOINDUCED ELECTRON-TRANSFER * FUNCTIONALIZED TERPYRIDYL LIGANDS * PHOTOSENSITIZED SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURES Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 4.794, year: 2013

 14. Environment Playing Short-handed: Margin of Appreciation in Environmental Jurisprudence of the European Court of Human Rights

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Müllerová, Hana

  2015-01-01

  Roč. 24, č. 1 (2015), s. 83-92 ISSN 2050-0394 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300681201 Program:M Institutional support: RVO:68378122 Keywords : European Court of Human Rights * margin of appreciation * environment Subject RIV: AG - Legal Sciences http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12101/epdf

 15. CALIFA, the Calar Alto Legacy Integral Field Area survey

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Husemann, B.; Jahnke, K.; Sánchez, Sebastián F.; Barrado, D.; Bekeraite, S.; Bomans, D.J.; Castillo-Morales, A.; Catalán-Torrecilla, C.; Fernandes, R.C.; Jungwiert, Bruno

  2013-01-01

  Roč. 549, January (2013), A87/1-A87/25 ISSN 0004-6361 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031201 Program:M Institutional support: RVO:67985815 Keywords : spectroscopic techniques * galaxy * surveys Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics Impact factor: 4.479, year: 2013

 16. Two learning tasks provide evidence for disrupted behavioural flexibility in an animal model of schizophrenia-like behaviour induced by acute MK-801: A dose–response study

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lobellová, Veronika; Entlerová, Marie; Svojanovská, Barbora; Hatalová, Hana; Prokopová, Iva; Petrásek, Tomáš; Valeš, Karel; Kubík, Štěpán; Fajnerová, Iveta; Stuchlík, Aleš

  2013-01-01

  Roč. 246, č. 1 (2013), s. 55-62 ISSN 0166-4328 R&D Projects: GA MZd(CZ) NT13386 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : flexibility * dizocilpine * learning Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 3.391, year: 2013

 17. Fyziologie glutamátu, dlouhodobá potenciace, schizofrenie a paměť

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš; Svojanovská, Markéta

  2014-01-01

  Roč. 63, č. 2 (2014), s. 84-91 ISSN 1210-6313 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-03627S; GA MZd(CZ) NT13386; GA MŠk(CZ) LH14053 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : glutamate * memory * NMDA receptors Subject RIV: FH - Neurology

 18. Electrochemistry and Spectroelectrochemistry of Bioactive Hydroxyquinolines: A Mechanistic Study

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sokolová, Romana; Nycz, J. E.; Ramešová, Šárka; Fiedler, Jan; Degano, I.; Szala, M.; Kolivoška, Viliam; Gál, M.

  2015-01-01

  Roč. 119, č. 20 (2015), s. 6074-6080 ISSN 1520-6106 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR M200401201 Program:M Institutional support: RVO:61388955 Keywords : electrochemistry * spectroelectrochemistry * Bioactive Hydroxyquinolines Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 3.187, year: 2015

 19. Correlation of Early Devonian (Lochkovian-early Pragian) conodont faunas of the South Urals (Russia)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mavrinskaya, T.; Slavík, Ladislav

  2013-01-01

  Roč. 88, č. 3 (2013), s. 283-296 ISSN 1214-1119 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100131201 Institutional support: RVO:67985831 Keywords : South Urals, West Zilair Zone, Lower Devonian, global conodont correlation, Lochkovian, Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy Impact factor: 1.495, year: 2013

 20. Transformation of a Virgo Cluster Dwarf Irregular Galaxy by Ram Pressure Stripping: IC3418 and Its Fireballs

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kenney, J.D.P.; Geha, M.; Jáchym, Pavel; Crowl, H.H.; Dague, W.; Chung, A.; van Gorkom, J.; Vollmer, B.

  2014-01-01

  Roč. 780, č. 2 (2014), 119/1-119/20 ISSN 0004-637X Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031203 Program:M Institutional support: RVO:67985815 Keywords : galaxies * cluster * evolution Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics Impact factor: 5.993, year: 2014

 1. Oxidation mechanism of flavanone taxifolin. Electrochemical and spectroelectrochemical investigation

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kocábová, Jana; Fiedler, Jan; Degano, I.; Sokolová, Romana

  2016-01-01

  Roč. 187, JAN 2016 (2016), s. 358-363 ISSN 0013-4686 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200401201 Program:M Institutional support: RVO:61388955 Keywords : flavonoids * taxifolin * flavanones Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 4.798, year: 2016

 2. How were the ditches filled? Sedimentological and micromorphological classification of formation processes within graben-like archaeological objects

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lisá, Lenka; Komoróczy, Balázs; Vlach, Marek; Válek, M.; Bajer, A.; Kovárník, J.; Rajtár, J.; Hüssen, C.-M.; Šumberová, Radka

  2015-01-01

  Roč. 370, 3 June (2015), s. 66-76 ISSN 1040-6182 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201 Program:M Institutional support: RVO:67985831 ; RVO:68081758 ; RVO:67985912 Keywords : formation processes * micromorphology * Neolithic rondel structures * Roman ditch * sedimentology * V-shaped ditch Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology Impact factor: 2.067, year: 2015

 3. Jantar starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chytráček, Miloslav; Golec, M.; Chvojka, O.; Metlička, M.; Michálek, J.; Novotná, M.; Frolíková, Drahomíra

  2017-01-01

  Roč. 108, prosinec (2017), s. 121-256 ISSN 0031-0506 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201 Program:M Institutional support: RVO:67985912 Keywords : amber * Hallstatt period * Early La Tène period * Bohemia * Moravia * Slovakia * Central Europe * Amber Road Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Archaeology

 4. Snovanje in konstruiranje nadstreška za lahka gospodarska vozila

  OpenAIRE

  Čirić, Sebastijan

  2015-01-01

  Diplomska naloga opisuje primer snovanja in konstruiranja nadstreška za lahka gospodarska vozila. Naloga vsebuje statični preračun nadstreška sprogramom Scia Engineer 2011.1 in izdelavo modela nadstreška ter tehnično dokumentacijo v programu Pro Engineer 5.0. Rezultati statičnega preračuna so analizirane vrednosti povesa in napetosti.

 5. Functional, symbolic or ritual? On several tools from the furnishing of aristocratic burials in eponymous Vendel, Sweden

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ježek, Martin

  2016-01-01

  Roč. 8, č. 3 (2016), s. 491-504 ISSN 1866-9557 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021203 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Early middle ages * boat burial * elite * precious metal * touchstone * zinc * forging tools * ritual metallurgy Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology Impact factor: 1.844, year: 2016

 6. Dynamic learning and memory, synaptic plasticity and neurogenesis: an update

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš

  2014-01-01

  Roč. 8, APR 1 (2014), s. 106 ISSN 1662-5153 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-03627S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : learning * memory * synaptic plasticity * neurogenesis Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 3.270, year: 2014

 7. The middle and upper Lochkovian (Lower Devonian) conodont successions in key peri-Gondwana localities (Spanish Central Pyrenees and Prague Synform) and their relevance for global correlations

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valenzuela-Ríos, J. I.; Slavík, Ladislav; Liao, J.-Ch.; Calvo, H.; Hušková, Aneta; Chadimová, Leona

  2015-01-01

  Roč. 27, č. 6 (2015), s. 409-415 ISSN 0954-4879 R&D Projects: GA ČR GA14-18183S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100131201 Institutional support: RVO:67985831 Keywords : Lochkovian * conodonts * peri-Gondwana localities Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy Impact factor: 2.758, year: 2015

 8. Proposal of SQL Database to Support the Activities in Small IT Company

  OpenAIRE

  Říha, Petr

  2012-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh SQL databáze pro podporu činností malé IT firmy a její vytvoření v programu MS SQL Server. This thesis focuses on the design of SQL databases to support the activities of a small IT company and its creation in MS SQL Server. B

 9. Use of SQL Databases to Support Human Resource Management

  OpenAIRE

  Zeman, Jan

  2011-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh SQL databáze pro podporu Řízení lidských zdrojů a její následné vytvoření v programu MS SQL Server. This thesis focuses on the design of SQL database for support Human resources management and its creation in MS SQL Server. A

 10. Prehistoric human impact in the mountains of Bohemia. Do pollen and archaeological data support the traditional scenario of a prehistoric "wilderness"?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kozáková, Radka; Pokorný, P.; Peša, V.; Danielisová, Alžběta; Čuláková, Katarína; Svitavská-Svobodová, Helena

  2015-01-01

  Roč. 220, September (2015), s. 29-43 ISSN 0034-6667 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300020903 Program:M Institutional support: RVO:67985912 ; RVO:67985939 Keywords : mountains * human impact * pollen * archaeology * prehistory Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology; EF - Botanics (BU-J) Impact factor: 2.158, year: 2015

 11. Zu einem Fürstengrab aus der Späthallstattzeit mit zweirädrigem Wagen und Bronzegefässen bei Rovná (okr. Strakonice) in Südböhmen. Ein Vorbericht

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chytráček, Miloslav; Chvojka, O.; Egg, M.; John, J.; Kyselý, René; Michálek, J.; Ritter, S.; Stránská, Petra

  2015-01-01

  Roč. 45, č. 1 (2015), s. 71-89 ISSN 0342-734X Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201 Program:M Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Czech Republic * Southern Bohemia * Hallstatt period * wagon grave * princely grave * bronze vessels Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 12. Die Quellbecken des eisenzeitlichen Befestigungsareals auf dem Berg Vladař in Westböhmen

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chytráček, Miloslav; Pokorný, P.; Danielisová, Alžběta; Kyncl, T.

  2012-01-01

  Roč. 90, 1-2 (2012), s. 27-67 ISSN 0016-8874 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300020903 Program:M Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Early Iron Age * ring forts * fortifications * radiocarbon dating * cisterns * dendrochronology * pollen analyses Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 13. Doklady přítomnosti elity 6.-5. století př. Kr. v regionu na soutoku Labe a Vltavy ve středních Čechách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chytráček, Miloslav

  2013-01-01

  Roč. 65, č. 2 (2013), s. 285-320 ISSN 0323-1267 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201 Program:M Institutional support: RVO:67985912 Keywords : late Hallstatt period * early La Tène period * cemetery * settlement * cult * foliate crown * bronze bowls * drinking horns Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 14. The study of the oxidation of the natural flavonol fisetin confirmed quercetin oxidation mechanism

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ramešová, Šárka; Sokolová, Romana; Degano, I.

  2015-01-01

  Roč. 182, NOV 2015 (2015), s. 544-549 ISSN 0013-4686 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR M200401201 Program:M Institutional support: RVO:61388955 Keywords : oxidation * flavonoids * cyclic voltammetry Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 4.803, year: 2015

 15. Nogo-A-deficient Transgenic Rats Show Deficits in Higher Cognitive Functions, Decreased Anxiety, and Altered Circadian Activity Patterns

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrásek, Tomáš; Prokopová, Iva; Sládek, Martin; Weissová, Kamila; Vojtěchová, Iveta; Bahník, Štěpán; Zemanová, Anna; Schönig, K.; Berger, S.; Tews, B.; Bartsch, D.; Schwab, M. E.; Sumová, Alena; Stuchlík, Aleš

  2014-01-01

  Roč. 8, Mar 18 (2014), s. 90 ISSN 1662-5153 R&D Projects: GA MZd(CZ) NT13386 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204; Univerzita Karlova(CZ) 365911 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : behavior * Nogo-A * circadian system * learning * memory Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 3.270, year: 2014

 16. Viscous driving of global oscillations in accretion discs around black holes

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Miranda, R.; Horák, Jiří; Lai, D.

  2015-01-01

  Roč. 446, č. 1 (2015), s. 240-253 ISSN 0035-8711 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LH14049 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031202 Institutional support: RVO:67985815 Keywords : accretion discs * hydrodynamics * waves Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics Impact factor: 4.952, year: 2015

 17. Lidská oběť z pozdní doby halštatské v jižních Čechách? K interpretaci nálezů pod výšinnou lokalitou starší doby železné na Vraném vrchu u Spolí, okr. Český Krumlov

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chytráček, Miloslav; Chvojka, O.; John, J.; Michálek, J.; Stránská, Petra; Šálková, T.

  2017-01-01

  Roč. 69, č. 4 (2017), s. 583-628 ISSN 0323-1267 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201 Program:M Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Final Hallstatt period * hoard * ritual * human sacrifice * situla art * jewel * anthropological analysis * plant macro-remains analysis * long-distance routes Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Archaeology

 18. Wydolność ogólna i restytucja studentek o zwiększonym indeksie masy

  OpenAIRE

  Błach, Wiesław; Pujszo, Ryszard

  2003-01-01

  Celem badań jest znalezienie zależności między zwiększonym indeksie masy (BMI) u kobiet, a ich wydolnością fizyczną oraz zdolnością restytucji po wysiłku fizycznym. Badaniom poddano losowo wybraną grupę studentek (n = 25) I roku Akademii Bydgoskiej ćwiczących jedynie na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Przeprowadzono dwa testy na ergometrze wioślarskim typu Concept II. Wyniki badań wskazały na wyraźną korelację między wzrostem wskaźnika BMI, a spadkiem wydolności fizycznej oraz...

 19. Dysfunctions in communication in business organizations in Southern Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Makowiec Marek

  2014-05-01

  Full Text Available W opracowaniu autorzy wskazali na podstawie zrealizowanych dwóch różnych badań, jakie najczęściej występują utrudnienia i dysfunkcje w komunikacji we współczesnych organizacjach. Analizowano zarówno tradycyjnie funkcjonujące podmioty gospodarcze, jaki i organizacje zatrudniające pracowników zdalnych, w których występuje znacznie więcej różnorodnych problemów, m.in. z racji braku fizycznego kontaktu między ludźmi. W takich sytuacjach duży wpływ na usprawnienie procesu przepływu informacji pomiędzy ludźmi ma nowoczesna technika i technologia IT, która jednak wywiera także negatywny wpływ na człowieka.

 20. Human NKCC2 cation–Cl– co-transporter complements lack of Vhc1 transporter in yeast vacuolar membranes

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrezsélyová, Silvia; Domínguez, A.; Herynková, Pavla; Macias, J. F.; Sychrová, Hana

  2013-01-01

  Roč. 30, č. 10 (2013), s. 395-402 ISSN 0749-503X R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC531; GA AV ČR(CZ) IAA500110801 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200110901 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : heterologous expression * CCC family * alkali-metal-cation tolerance * Saccharomyces cerevisiae * ion homeostasis Subject RIV: EE - Microbiology, Virology Impact factor: 1.742, year: 2013

 1. Characterization of Superelastic NiTi Alloys by Nanoindentation: Experiments and Simulations

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frost, Miroslav; Kruisová, Alena; Sháněl, Vít; Sedlák, Petr; Haušild, P.; Kabla, M.; Shilo, D.; Landa, Michal

  2015-01-01

  Roč. 128, č. 4 (2015), s. 664-669 ISSN 0587-4246 R&D Projects: GA ČR GA14-15264S; GA ČR(CZ) GP14-28306P Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100761203 Program:M Institutional support: RVO:61388998 Keywords : nanoindentation * shape memory alloys * R-phase * numerical simulations Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism Impact factor: 0.525, year: 2015 http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/128/a128z4p48.pdf

 2. Atrazine-Based Self-Assembled Monolayers and Their Interaction with Anti-Atrazine Antibody: Building of an Immunosensor

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hromadová, Magdaléna; Pospíšil, Lubomír; Sokolová, Romana; Kocábová, Jana; Hof, Martin; Fischer-Durand, N.; Salmain, M.

  2013-01-01

  Roč. 29, č. 52 (2013), s. 16084-16092 ISSN 0743-7463 R&D Projects: GA ČR GA13-19213S Grant - others:Rada Programu interní porpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200401202 Program:M Institutional support: RVO:61388955 Keywords : QUARTZ-CRYSTAL MICROBALANCE * IMPEDANCE SPECTROSCOPY * TRIAZINE HERBICIDES Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 4.384, year: 2013

 3. Adsorption of pesticide benfluralin at the electrochemical interface

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sokolová, Romana; Kolivoška, Viliam; Gál, Miroslav

  2013-01-01

  Roč. 710, DEC 2013 (2013), s. 36-40 ISSN 1572-6657 R&D Projects: GA ČR GA203/09/1607; GA ČR GA203/09/0705 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200401201 Program:M Institutional support: RVO:61388955 Keywords : benfluralin * double layer * adsorption Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 2.871, year: 2013

 4. Germanic Settlement Structure in the Middle Danube Region as a Complex System of Agent-Based Modeling

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vlach, Marek

  2015-01-01

  Roč. 42, č. 1 (2015), s. 741-748 ISSN 0323-9535. [International Congress of Roman Frontier Studies /22./. Ruse, 06.09.2012-11.09.2012] R&D Projects: GA ČR GA404/09/1054 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201 Program:M Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Roman period * Middle Danube region * Germanic settlement structure * Agent Based Modeling * archaeological demography Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 5. Young's moduli of sputter-deposited NiTi films determined by resonant ultrasound spectroscopy: Austenite, R-phase, and martensite

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Thomasová, M.; Sedlák, Petr; Seiner, Hanuš; Janovská, Michaela; Kabla, M.; Shilo, D.; Landa, Michal

  2015-01-01

  Roč. 101, May (2015), s. 24-27 ISSN 1359-6462 R&D Projects: GA ČR GA14-15264S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100761203 Program:M Institutional support: RVO:61388998 Keywords : shape memory alloys * sputtering * elastic behavior * martensitic phase transformation * resonant ultrasound spectroscopy Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism Impact factor: 3.305, year: 2015 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359646215000238

 6. The synthesis of pi-electron molecular rods with a thiophene or thieno[3,2-b]thiophene core unit and sulfur alligator clips

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Seidler, A.; Svoboda, J.; Dekoj, Václav; Vacek Chocholoušová, Jana; Vacek, Jaroslav; Stará, Irena G.; Starý, Ivo

  2013-01-01

  Roč. 54, č. 22 (2013), s. 2795-2798 ISSN 0040-4039 R&D Projects: GA AV ČR IAA400550919 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200550914 Institutional support: RVO:61388963 Keywords : molecular wires * thiophene OPE rods * thiophene OPV rods * UV spectra * HOMO-LUMO gaps Subject RIV: CC - Organic Chemistry Impact factor: 2.391, year: 2013

 7. Evidence for partial melting of eclogite from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czech Republic

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Miyazaki, T.; Nakamura, D.; Tamura, A.; Svojtka, Martin; Arai, S.; Hirajima, T.

  2016-01-01

  Roč. 111, č. 6 (2016), s. 405-419 ISSN 1345-6296 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100131203 Program:Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR Institutional support: RVO:67985831 Keywords : partial melting * eclogite * leucocratic pockets * Bohemian Massif * Moldanubian Zone Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy Impact factor: 0.409, year: 2016

 8. ANALÝZA OXIDAČNÍCH PRODUKTŮ VYBRANÝCH BIOFLAVONOIDŮ

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sokolová, Romana; Degano, I.; Ramešová, Šárka; Kocábová, Jana; Fiedler, Jan; Tarábek, Ján

  2016-01-01

  Roč. 5, č. 2016 (2016), s. 170-170 ISSN 2336-7202. [Sjezd chemických společností /68./. 04.09.2016-07.09.2016, Praha] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-05180S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR M200401201 Program:M Institutional support: RVO:61388955 ; RVO:61388963 Keywords : flavonoids * analysis * rhamnazine Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 9. Prokaryotic and Eukaryotic Aryl Sulfotransferases: Sulfation of Quercetin and Its Derivatives

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Purchartová, Kateřina; Valentová, Kateřina; Pelantová, Helena; Marhol, Petr; Cvačka, Josef; Havlíček, Libor; Křenková, Alena; Vavříková, Eva; Biedermann, David; Chambers, Christopher S.; Křen, Vladimír

  2015-01-01

  Roč. 7, č. 19 (2015), s. 3152-3162 ISSN 1867-3880 R&D Projects: GA ČR(CZ) GP14-14373P; GA MŠk(CZ) LD14096 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200201204 Institutional support: RVO:61388971 ; RVO:61389030 ; RVO:61388963 Keywords : biotransformations * enzyme catalysis * flavonoids Subject RIV: CE - Biochemistry Impact factor: 4.724, year: 2015

 10. Optical diagnostics of streamer discharges in atmospheric gases

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šimek, Milan

  2014-01-01

  Roč. 47, č. 46 (2014), s. 463001-463001 ISSN 0022-3727 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP205/12/1709 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100431201 Program:M Institutional support: RVO:61389021 Keywords : streamer * optical diagnostics * laser-induced fluorescence * LIF * TALIF * red-sprite Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.721, year: 2014 http://iopscience.iop.org/0022-3727/47/46/463001/pdf/0022-3727_47_46_463001.pdf

 11. Membrane damage and active but nonculturable state in liquid cultures of Escherichia coli treated with an atmospheric pressure plasma jet

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležalová, Eva; Lukeš, Petr

  2015-01-01

  Roč. 103, June (2015), s. 7-14 ISSN 1567-5394 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LD14080 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100431203 Program:M Institutional support: RVO:61389021 Keywords : Electrical discharge * Escherichia coli * LIVE/DEAD assay * Viability * culturability * Lipid peroxidation Subject RIV: EE - Microbiology, Virology Impact factor: 3.556, year: 2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.bioelechem.2014.08.018

 12. Effect of Block of alpha(1)-adrenoceptors on Overall Motor Activity but not on Spatial Cognition in the Object-Position Recognition Task

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Levčík, David; Stuchlík, Aleš; Klement, Daniel

  2013-01-01

  Roč. 62, č. 5 (2013), s. 561-567 ISSN 0862-8408 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP304/12/G069; GA MZd(CZ) NT13386 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : recognition * prazosin * rat * learning Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 1.487, year: 2013

 13. Can rats solve the active place avoidance task without the room-bound cues?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fajnerová, Iveta; Kenney, Jana; Lobellová, Veronika; Okrouhlicová, Šárka; Stuchlík, Aleš; Klement, Daniel

  2014-01-01

  Roč. 267, Jul 1 (2014), s. 126-132 ISSN 0166-4328 R&D Projects: GA MZd(CZ) NT13386; GA ČR(CZ) GBP304/12/G069 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : spatial behaviour * avoidance behaviour * cognitive coordination * idiothetic navigation Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 3.028, year: 2014

 14. Študija uporabnosti računalniških simulacij in animacija oblačil za potrebe manjših podjetij

  OpenAIRE

  Slakonja, Andreja

  2016-01-01

  Namen diplomskega dela je bil preučiti uporabnost računalniške simulacije in animacije oblačila za potrebe manjšega podjetja, izdelati kroj, simulacijo in animacijo oblačila na virtualnem parametričnem modelu v programu Marvelous Designer 3 ter zašiti realni model oblačila in ju primerjati. Nadalje je bil namen izdelati spletno stran za modno oblikovalko Barbaro F. V uvodnem delu je opisano modno oblikovanje in konstrukcija oblačil ter predstavitev oblikovalke Barbare F. V nadaljevanju so opi...

 15. Čimbenici kupnje ekološkog kruha i pekarskih proizvoda

  OpenAIRE

  Tomić, Marina; Matić, Kata; Mesić, Željka; Cerjak, Marija

  2015-01-01

  U ovom se istraživanju ispituje utjecaj stavova, subjektivne norme, percipirane bihevioralne kontrole i brige o zdravlju na namjeru kupnje ekološkog kruha i pekarskih proizvoda. Model se temelji na teoriji planiranog ponašanja (Ajzen, 1991). Istraživanje je provedeno na uzorku od 110 potrošača ekološke hrane na području Grada Zagreba. Analiza podataka je provedena u statističkom programu SPSS, pri čemu je korištena višestruka regresijska analiza. Rezultati istraživanja su pokazali da je subje...

 16. Elasticity and magnetism of Ni2 MnGa premartensitic tweed

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Seiner, Hanuš; Kopecký, Vít; Landa, Michal; Heczko, Oleg

  2014-01-01

  Roč. 251, č. 10 (2014), s. 2097-2103 ISSN 0370-1972 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP107/11/0391 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100761203 Program:M Institutional support: RVO:61388998 ; RVO:68378271 Keywords : magneto-elastic coupling * Ni–Mn–Ga * premartensite * tweed microstructure Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism; BM - Solid Matter Physics ; Magnetism (FZU-D) Impact factor: 1.489, year: 2014 http://http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.201350415/full

 17. Properties of the unusually short pulse sequences occurring prior to the first strokes of negative cloud-to-ground lightning flashes

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kolmašová, Ivana; Santolík, O.; Farges, T.; Rison, W.; Lán, Radek; Uhlíř, Luděk

  2014-01-01

  Roč. 41, č. 14 (2014), s. 5316-5324 ISSN 0094-8276 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-31899S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR M100421206 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : lightning initiation * preliminary breakdown pulses * duration of breakdown process Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 4.456, year: 2013 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL060913/abstract

 18. Electron acceleration above thunderclouds

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Füllekrug, M.; Kolmašová, Ivana; Santolík, Ondřej; Farges, T.; Bór, J.; Bennett, A.; Parrot, M.; Rison, W.; Zanotti, F.; Arnone, E.; Mezentsev, A.; Lán, Radek; Uhlíř, Luděk; Harrison, G.; Soula, S.; van der Velde, O.; Pincon, J. L.; Helling, C.; Diver, D.

  2013-01-01

  Roč. 8, č. 3 (2013), 035027/1-035027/6 ISSN 1748-9326 R&D Projects: GA ČR GA205/09/1253 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100421206 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : atmospheric electricity * lightning * electromagnetic wave propagation * storms Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 4.090, year: 2013 http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/3/035027/pdf/1748-9326_8_3_035027.pdf

 19. Very low frequency radio events with a reduced intensity observed by the low-altitude DEMETER spacecraft

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Záhlava, J.; Němec, F.; Santolík, Ondřej; Kolmašová, Ivana; Parrot, M.; Rodger, C. J.

  2015-01-01

  Roč. 120, č. 11 (2015), s. 9781-9794 ISSN 2169-9380 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-31899S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100421206 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : magnetosphere * DEMETER * VLF radio events Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 3.318, year: 2015 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015JA021607/full

 20. ALGORITAMSKA I HEURISTIČKA OBRADA LEKSIČKIH PODATAKA U RAČUNALNOM PREVODIOCU NeuroTran

  OpenAIRE

  Končar, Nenad; Šipka, Danko

  1998-01-01

  Obrada leksičkih podataka (u najširem mogućem značenju tog termina) u računalnom prevodiocu NeuroTran vrši se na osnovi pravila pod nazivom gramatika minimalne informacije (skraceno MIG, po engleskoj skraćenici za Minimal Information Grammar). Tri ideje u osnovi su programa NeuroTran i MIG-a. Prva postulira da treba minimalizirati informaciju potrebnu programu da radi, a da nove informacije program treba usvajati čitajući tekstove i komunicirajući s korisnicima, koristeći pri tom neuronske mr...

 1. Kinetics of Multielectron Transfers and Redox-Induced Structural Changes in N-Aryl-Expanded Pyridiniums: Establishing Their Unusual, Versatile Electrophoric Activity

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lachmanová, Štěpánka; Dupeyre, G.; Tarábek, Ján; Ochsenbein, P.; Perruchot, Ch.; Ciofini, I.; Hromadová, Magdaléna; Pospíšil, Lubomír; Lainé, P. P.

  2015-01-01

  Roč. 137, č. 35 (2015), s. 11349-11364 ISSN 0002-7863 R&D Projects: GA ČR GA13-19213S; GA ČR(CZ) GA14-05180S; GA MŠk(CZ) 7AMB15FR027 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200401202 Program:M Institutional support: RVO:61388955 ; RVO:61388963 Keywords : multielectron transfer * electrochemistry * kinetics Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 13.038, year: 2015

 2. Cognitive Deficits in Schizophrenia and Other Neuropsychiatric Disorders: Convergence of Preclinical and Clinical Evidence

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš; Sumiyoshi, T.

  2014-01-01

  Roč. 8, - (2014), s. 444 ISSN 1662-5153 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-03627S; GA ČR(CZ) GBP304/12/G069; GA MZd(CZ) NT13386; GA MŠk(CZ) LH14053 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : cognition * neuropsychiatric disorders * animal models * clinical studies * preclinical studies Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 3.270, year: 2014

 3. Dizocilpine (MK-801) impairs learning in the active place avoidance task but has no effect on the performance during task/context alternation

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vojtěchová, Iveta; Petrásek, Tomáš; Hatalová, Hana; Pištíková, Adéla; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš

  2016-01-01

  Roč. 305, May 15 (2016), s. 247-257 ISSN 0166-4328 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-03627S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : task alternation * context alternation * active place avoidance * Morris water maze * Dizocilpine * schizophrenia Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 3.002, year: 2016

 4. Activity-regulated RNA editing in select neuronal subfields in hippocampus

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Balík, Aleš; Penn, A.C.; Nemoda, Z.; Greger, I. H.

  2013-01-01

  Roč. 41, č. 2 (2013), s. 1124-1134 ISSN 0305-1048 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP304/12/G069 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200110971; Medical Research Council(GB) U105174197 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : hippocampus * RNA * adenosine Subject RIV: ED - Physiology Impact factor: 8.808, year: 2013

 5. Kto zje żabę Haberschracka? : symbolika żaby w Poliptyku Augustiańskim Mikołaja Haberschracka, XV w

  OpenAIRE

  Tytko, Marek Mariusz

  1998-01-01

  Tekst dotyczy symboliki żaby w Poliptyku Augustiańskim namalowanym przez Mikołaja Haberschracka z Nowej Wsi koło Krakowa w XV w. Obraz powstał w 1468 r. Ufundowany był przez przeora klasztoru i konwent zakonu augustianów w Krakowie. Augustianie krakowscy byli twórcami programu ideowego tego poliptyku. W tekście opisano konteksty biblijne, teologiczne i historyczne dla tego obrazu. Autor artykułu stawia hipotezę o symbolicznym znaczeniu żab w obrazie. Żaby oznaczać mogą tam (alternatywnie): 1)...

 6. Učení a paměť v dynamickém světě: od percepce času, přes mozkové struktury a buňky až po neuropsychiatrická onemocnění

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš; Valeš, Karel; Kubík, Štěpán; Vlček, Kamil

  2014-01-01

  Roč. 18, č. 2 (2014), s. 69-76 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LH14053; GA MZd(CZ) NT13386; GA ČR(CZ) GA14-03627S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : learning * timing * pharmacology * neurogenesis * human tests Subject RIV: FH - Neurology

 7. The effect of hypertension on adult hippocampal neurogenesis in young adult spontaneously hypertensive rats and Dahl rats

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pištíková, Adéla; Brožka, Hana; Bencze, Michal; Radostová, Dominika; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš

  2017-01-01

  Roč. 66, č. 5 (2017), s. 881-887 ISSN 0862-8408 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP304/12/G069 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : adult neurogenesis * Captopril * hypertension * Dahl rats * SHR * young animals Subject RIV: FH - Neurology OBOR OECD: Neurosciences (including psychophysiology Impact factor: 1.461, year: 2016

 8. Basis of the International Research Project of the Roman Military Camps in the Barbarian Territory to the North of Carnuntum

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Groh, S.; Komoróczy, Balázs; Vlach, Marek; Sedlmayer, H.

  2015-01-01

  Roč. 42, č. 1 (2015), s. 749-754 ISSN 0323-9535. [International Congress of Roman Frontier Studies /22./. Ruse, 06.09.2012-11.09.2012] Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201 Program:M Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Roman temporary camps * Middle Danube region * Marcomannic wars * field methodology * environmental analyses Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 9. Statin-induced changes in mitochondrial respiration in blood platelets in rats and human with dyslipidemia

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vevera, J.; Fišar, Z.; Nekovářová, Tereza; Vrablík, M.; Zlatohlávek, L.; Hroudová, J.; Singh, N.; Raboch, J.; Valeš, Karel

  2016-01-01

  Roč. 65, č. 5 (2016), s. 777-788 ISSN 0862-8408 R&D Projects: GA MZd(CZ) NT13386; GA MZd(CZ) NT13403; GA ČR(CZ) GBP304/12/G069; GA ČR(CZ) GAP303/12/1464 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : statin * mitochondria * platelet Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 1.461, year: 2016

 10. Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia

  OpenAIRE

  Drozd, Ewa; Zembrzuska, Agnieszka

  2013-01-01

  Celem artykułu jest dokonanie opisu koncepcji i metody tutoringu szkolnego w odniesieniu do kilkuletnich doświadczeń programu Kolegium Tutorów realizowanego przy wsparciu lokalnych władz oświatowych. Tutoring ma korzenie akademickie jako zindywidualizowana metoda pracy studenta z profesorem, jego istotą jest otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i wspieranie w rozwoju. Można wskazać kilka źródeł filozoficznych, które dookreślają czym współcześnie jest tutoring (sokratejski dialog, filozofia...

 11. Vhc1, a novel transporter belonging to the family of electroneutral cation–Cl− cotransporters, participates in the regulation of cation content and morphology of Saccharomyces cerevisiae vacuoles

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrezsélyová, Silvia; Kinclová-Zimmermannová, Olga; Sychrová, Hana

  2013-01-01

  Roč. 1828, č. 2 (2013), s. 623-631 ISSN 0005-2736 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA500110801; GA MŠk(CZ) LC531; GA MŠk(CZ) OC10012 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200110901 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : salt tolerance * yeast vacuole * potassium homeostasis * cation- chloride cotransport Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 3.431, year: 2013

 12. Place avoidance tasks as tools in the behavioral neuroscience of learning and memory

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš; Petrásek, Tomáš; Prokopová, Iva; Holubová, Kristína; Hatalová, Hana; Valeš, Karel; Kubík, Štěpán; Dockery, C.; Wesierska, M.

  2013-01-01

  Roč. 62, Suppl.1 (2013), S1-S19 ISSN 0862-8408 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP304/12/G069; GA MZd(CZ) NT13386; GA ČR(CZ) GPP303/10/P191 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : AAPA * carousel * active allothetic place avoidance * rat * cognition Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 1.487, year: 2013

 13. Abundant Molecular Gas and Inefficient Star Formation in Intracluster Regions: Ram Pressure Stripped Tail of the Norma Galaxy Eso137-001*

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jáchym, Pavel; Combes, F.; Cortese, L.; Sun, M.; Kenney, J.D.P.

  2014-01-01

  Roč. 792, č. 1 (2014), 11/1-11/15 ISSN 0004-637X R&D Projects: GA ČR GAP209/12/1795 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031203 Program:M Institutional support: RVO:67985815 Keywords : galaxies * clusters * individual (A3627) Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics Impact factor: 5.993, year: 2014

 14. Program leczenia zaburzeń odżywiania w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – refleksje i dylematy po 20 latach doświadczeń

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cezary Żechowski

  2010-03-01

  Full Text Available Artykuł jest prezentacją programu leczenia zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie. Na wstępie omówione zostały historia leczenia zaburzeń jedzenia, dylematy związane z koniecznością ograniczania praw pacjentów przy stosowaniu programów behawioralnych, których wprowadzenie doprowadziło do spadku śmiertelności w grupie pacjentek z anoreksją, oraz rozwój programów terapeutycznych od ściśle behawioralnych w kierunku łagodniejszych i bardziej elastycznych. Następnie autorzy przedstawiają własne, kilkunastoletnie doświadczenia w leczeniu zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Omawiają proces tworzenia i doskonalenia programu terapeutycznego, obejmującego program behawioralny, farmakoterapię i szeroko pojęte oddziaływania psychoterapeutyczne. Wskazują na znaczenie współdziałania całego zespołu terapeutycznego (psychiatrów, psychologów, pielęgniarek i wychowawców, konieczność konsekwencji w realizowaniu programu oraz znaczenie zaangażowania pacjentów w proces leczenia (np. poprzez uzyskiwanie ich pisemnej akceptacji oraz konsultowanie z nimi proponowanych zmian w programie. Omawiane jest znaczenie współpracy z rodzinami pacjentów realizowanej między innymi poprzez systemowe konsultacje rodzinne. Prezentowane są najczęściej pojawiające się problemy w realizacji programu związane np. z brakiem oczekiwanego przyrostu masy ciała, z rozbieżnością między tempem przyrostu masy ciała a zmianami w psychice pacjentek lub z leczeniem pacjentek deklarujących wegetarianizm. Wspomniano również o próbach dostosowania programów behawioralnych do coraz częściej występujących atypowych postaci zaburzeń jedzenia.

 15. Pressure Field Around Underwater Negative Streamers

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hoffer, Petr; Koláček, Karel; Lukeš, Petr; Stelmashuk, Vitaliy

  2015-01-01

  Roč. 43, č. 5 (2015), s. 1787-1792 ISSN 0093-3813 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-12987S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100431203 Program:M Institutional support: RVO:61389021 Keywords : Interferometry * plasma generation * pressure measurement * water Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 0.958, year: 2015

 16. Rats use hippocampus to recognize positions of objects located in an inaccessible space

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Levčík, David; Nekovářová, Tereza; Stuchlík, Aleš; Klement, Daniel

  2013-01-01

  Roč. 23, č. 2 (2013), s. 153-161 ISSN 1050-9631 R&D Projects: GA MZd(CZ) NT13386; GA ČR(CZ) GBP304/12/G069 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : hippocampus * object-position recognition * operant conditioning * muscimol * spatial cognition Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 4.302, year: 2013

 17. Properties of water surface discharge at different pulse repetition rates

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ruma, R.; Hosseini, S.H.R.; Yoshihara, K.; Akiyama, M.; Sakugawa, T.; Lukeš, Petr; Akiyama, H.

  2014-01-01

  Roč. 116, č. 12 (2014), s. 123304-123304 ISSN 0021-8979 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100431203 Program:M Institutional support: RVO:61389021 Keywords : plasma in air * water surface discharge * pulse frequency * hydrogen peroxide * organic dye Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.183, year: 2014 http://dx.doi.org/ 10.1063/1.4896266

 18. Effects of pulse frequency of input power on the physical and chemical properties of pulsed streamer discharge plasmas in water

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ruma, Ruma.; Lukeš, Petr; Aoki, N.; Doležalová, Eva; Hosseini, S.H.R.; Sakugawa, T.; Akiyama, H.

  2013-01-01

  Roč. 46, č. 12 (2013), s. 125202-125202 ISSN 0022-3727 R&D Projects: GA ČR(CZ) GD104/09/H080 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100431203 Program:M Institutional support: RVO:61389021 Keywords : discharge in water * pulsed power * pulse frequency * hydrogen peroxide * organic dye * bacteria * generator * liquids Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.521, year: 2013 http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/46/12/125202

 19. Aqueous-phase chemistry and bactericidal effects from an air discharge plasma in contact with water: Evidence for the formation of peroxynitrite through a pseudo-second-order post-discharge reaction of H2O2 and HNO2

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lukeš, Petr; Doležalová, Eva; Sisrová, Irena; Člupek, Martin

  2014-01-01

  Roč. 23, č. 1 (2014), 015019-015019 ISSN 0963-0252 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100431203 Program:M Institutional support: RVO:61389021 Keywords : air discharge plasma * plasma–liquid interactions * peroxynitrite * hydrogen peroxide * phenol * bacteria Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 3.591, year: 2014 http://iopscience.iop.org/0963-0252/23/1/015019/pdf/0963-0252_23_1_015019.pdf

 20. Corotation resonance and overstable oscillations in black hole accretion discs: general relativistic calculations

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Horák, Jiří; Lai, D.

  2013-01-01

  Roč. 434, č. 4 (2013), s. 2761-2771 ISSN 0035-8711 R&D Projects: GA MŠk ME09036; GA ČR(CZ) GAP209/11/2004 Grant - others: NASA (US) NNX12AF85G; NSF(US) AST-1008245; NSF(US) AST-1211061; Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031202 Institutional support: RVO:67985815 Keywords : accretion discs * hydrodynamics * X-ray binaries Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics Impact factor: 5.226, year: 2013

 1. Petrological, Geochemical and Sr–Nd–O Isotopic Constraints on the Origin of Garnet and Spinel Pyroxenites from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svojtka, Martin; Ackerman, Lukáš; Medaris Jr., G.; Hegner, E.; Valley, J. W.; Hirajima, T.; Jelínek, E.; Hrstka, Tomáš

  2016-01-01

  Roč. 57, č. 5 (2016), s. 897-920 ISSN 0022-3530 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100131203 Program:Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR Institutional support: RVO:67985831 Keywords : garnet and spinel pyroxenites * Bohemian Massif * Sr, Nd, and oxygen isotopes * trace elements * subduction Subject RIV: DD - Geochemistry Impact factor: 3.280, year: 2016

 2. The effect of prolonged simvastatin application on serotonin uptake, membrane microviscosity and behavioral changes in the animal model

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vevera, J.; Valeš, Karel; Fišar, Z.; Hroudová, J.; Singh, N.; Stuchlík, Aleš; Kačer, P.; Nekovářová, Tereza

  2016-01-01

  Roč. 158, May 1 (2016), s. 112-120 ISSN 0031-9384 R&D Projects: GA MZd(CZ) NT13403; GA ČR(CZ) GBP304/12/G069; GA ČR(CZ) GAP303/12/1464 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : statins * rats * cholesterol * brain * serotonergic neurotransmission * behavior Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 2.341, year: 2016

 3. Acute administration of MK-801 in an animal model of psychosis in rats interferes with cognitively demanding forms of behavioral flexibility on a rotating arena

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svoboda, Jan; Staňková, Anna; Entlerová, Marie; Stuchlík, Aleš

  2015-01-01

  Roč. 9, APR 1 (2015), s. 75 ISSN 1662-5153 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-03627S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204; GA MŠk(CZ) ED2.1.00/03.0078 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : flexibility * memory * reversal learning Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 3.392, year: 2015

 4. In vivo effects of focused shock waves on tumor tissue visualized by fluorescence staining techniques

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lukeš, Petr; Zeman, J.; Horák, Vratislav; Hoffer, Petr; Poučková, P.; Holubová, Monika; Hosseini, S.H.R.; Akiyama, H.; Šunka, Pavel; Beneš, J.

  2015-01-01

  Roč. 103, June (2015), s. 103-110 ISSN 1567-5394 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0124 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100431203 Program:M Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:67985904 Keywords : Electrical discharge * Shock waves * Tumor damage * Necrosis * Apoptosis Subject RIV: BO - Biophysics Impact factor: 3.556, year: 2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.bioelechem.2014.08.019

 5. Formy nauczania poprzez grę w kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty: „Krok po kroku – razem do sukcesu!”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tetiana Burłajenko

  2015-04-01

  Full Text Available Prezentujemy wypracowania optymalnego programu „Krоk po kroku – razem dо sukcesu!” z użyciem nauki w formie gry przy kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty, w którym przyszli zawodowcy mogą zdobyć doświadczenia w komunikacji, aktywnej współpracy, umiejętność mówienia krótko i konstruktywnie, oceniać siebie i innych, zrozumieć innych

 6. Surface Tension of Supercooled Water: No Inflection Point down to-25 degrees C

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrubý, Jan; Vinš, Václav; Mareš, R.; Hykl, Jiří; Kalová, J.

  2014-01-01

  Roč. 5, č. 3 (2014), s. 425-428 ISSN 1948-7185 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA200760905; GA ČR(CZ) GPP101/11/P046; GA MŠk(CZ) LG13056 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100761201 Institutional support: RVO:61388998 Keywords : liquid * metastable * supercooled Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use Impact factor: 7.458, year: 2014

 7. Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Rypáček, František; Pientka, Zbyněk

  2010-01-01

  Roč. 104, č. 7 (2010), s. 736-738 ISSN 0009-2770 Grant - others:Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost(XE) CZ.2.16/3.1.00/22216 Source of funding: O - operačné programy Keywords : organization rearangement * reconstruction * modernisation Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry Impact factor: 0.620, year: 2010 http://chemicke-listy.cz/Bulletin/bulletin413/bulletin413.pdf

 8. Properties of unipolar magnetic field pulse trains generated by lightning discharges

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kolmašová, Ivana; Santolík, Ondřej

  2013-01-01

  Roč. 40, č. 8 (2013), 1637–1641 ISSN 0094-8276 R&D Projects: GA ČR GA205/09/1253 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100421206 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : train of pulses * dart-stepped leader * K change Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 4.456, year: 2013 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50366/abstract

 9. ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO INFORMACIJSKEGA SISTEMA GOSTINSKEGA LOKALA

  OpenAIRE

  Radišić, Nikola

  2011-01-01

  Diplomska naloga vsebuje obravnavo procesa odločanja v kontekstu poslovnih sistemov. Osredotočenje je na računalniškem programu za podporo odločanju Dexi in reševanju odločitvenega problema izbire informacijskega sistema gostinskega lokala (GIS). Za reševanje problema uporabljena je metoda modeliranja večkriterijskega odločitvenega modela v DEXi-ju, kjer so za slučaj gostinskega lokala "Flirt Sushi Longue" ovrednoteni pet variant (ponudnikov GIS-ov v Sloveniji). Rezultat diplomskega dela je a...

 10. Radially and temporally resolved electric field of positive streamers in air and modelling of the induced plasma chemistry

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hoder, T.; Šimek, Milan; Bonaventura, Z.; Prukner, Václav; Gordillo-Vázquez, F.J.

  2016-01-01

  Roč. 25, č. 4 (2016), č. článku 045021. ISSN 0963-0252 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-04023S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100431201 Program:M Institutional support: RVO:61389021 Keywords : streamer * electric field * Blue Jet * air plasma chemistry * transient luminous event Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 3.302, year: 2016 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0963-0252/25/4/045021/meta

 11. Comparison of Long-Evans and Wistar rats in sensitivity to central cholinergic blockade with scopolamine in two spatial tasks: An active place avoidance and the Morris water maze

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Entlerová, Marie; Lobellová, Veronika; Hatalová, Hana; Zemanová, Anna; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš

  2013-01-01

  Roč. 120, AUG 15 (2013), s. 11-18 ISSN 0031-9384 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP304/12/G069; GA MZd(CZ) NT13386 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : muscarinic acetylcholine receptors * behavior * memory Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 3.033, year: 2013

 12. Oxidation of Natural Bioactive Flavonolignan 2,3-Dehydrosilybin: An Electrochemical and Spectral Study

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sokolová, Romana; Kocábová, Jana; Marhol, Petr; Fiedler, Jan; Biedermann, David; Vacek, J.; Křen, Vladimír

  2017-01-01

  Roč. 121, č. 28 (2017), s. 6841-6846 ISSN 1520-6106 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-03037S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR M200401201 Program:M Institutional support: RVO:61388955 ; RVO:61388971 Keywords : Electrochemical oxidation * Chemical bonds * Electrochemistry Subject RIV: CG - Electrochemistry OBOR OECD: Physical chemistry Impact factor: 3.177, year: 2016

 13. Warming or cooling in the Pragian? Sedimentary record and petrophysical logs across the Lochkovian-Pragian boundary in the Spanish Central Pyrenees

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Slavík, Ladislav; Valenzuela-Ríos, J. I.; Hladil, Jindřich; Chadimová, Leona; Liao, J.-Ch.; Hušková, Aneta; Calvo, H.; Hrstka, Tomáš

  2016-01-01

  Roč. 449, May (2016), s. 300-321 ISSN 0031-0182 R&D Projects: GA ČR GA14-18183S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100131201 Institutional support: RVO:67985831 Keywords : climate change * correlation * Early Devonian * gamma-ray spectrometry * magnetic susceptibility * Pyrenees Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy Impact factor: 2.578, year: 2016

 14. Belege für die Anwesenheit von Eliten des 6./5. Jahrhunderts v. Chr. am Zusammenfluss von Elbe und Moldau in Mittelböhmen

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chytráček, Miloslav

  2015-01-01

  Roč. 90, č. 1-2 (2015), s. 271-300 ISSN 0079-4848 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201 Program:M Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Bohemia * Late Hallstatt * Early La Tène * cemetery * settlement * Etruscan bronze basins * drinking horns * amber routes * wreath * cult Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology Impact factor: 0.103, year: 2015

 15. Stochastic Resonance in Electron Transfer Oscillations of Extended Viologen

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hromadová, Magdaléna; Valášek, Michal; Fanelli, N.; Randriamahazaka, N.; Pospíšil, Lubomír

  2014-01-01

  Roč. 118, č. 17 (2014), s. 9066-9072 ISSN 1932-7447 R&D Projects: GA ČR GA13-19213S; GA ČR(CZ) GA14-05180S Grant - others:Rada Programu interní porpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR M200401202 Program:M Institutional support: RVO:61388955 ; RVO:61388963 Keywords : Circuit resonance * Harmonic analysis * Magnetic resonance Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 4.772, year: 2014

 16. Determination of Absolute Configuration and Conformation of a Cyclic Dipeptide by NMR and Chiral Spectroscopic Methods

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Li, X.; Hopmann, K. H.; Hudecová, Jana; Isaksson, J.; Novotná, J.; Stensen, W.; Andrushchenko, Valery; Urbanová, M.; Svendsen, J. S.; Bouř, Petr; Ruud, K.

  2013-01-01

  Roč. 117, č. 8 (2013), s. 1721-1736 ISSN 1089-5639 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LH11033; GA ČR GAP208/10/0559; GA ČR GAP208/11/0105 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200550902 Institutional support: RVO:61388963 Keywords : density-functional theory * Raman optical activity * vibrational circular dichroism * residual dipolar couplings * crystal structure Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 2.775, year: 2013

 17. Re-Os and Lu-Hf isotopic constraints on the formation and age of mantle pyroxenites from the Bohemian Massif

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ackerman, Lukáš; Bizimis, M.; Haluzová, Eva; Sláma, Jiří; Svojtka, Martin; Hirajima, T.; Erban, V.

  256/257, July (2016), s. 197-210 ISSN 0024-4937 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100131203 Program:Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR Institutional support: RVO:67985831 Keywords : Bohemian Massif * Lu-Hf * mantle * pyroxenite * Re-Os Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy Impact factor: 3.677, year: 2016

 18. Accessory priderite and burbankite in multiphase solid inclusions in the orogenic garnet peridotite from the Bohemian Massif, Czech Republic

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Naemura, K.; Shimizu, I.; Svojtka, Martin; Hirajima, T.

  2015-01-01

  Roč. 110, č. 1 (2015), s. 20-28 ISSN 1345-6296 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100131203 Program:Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR Institutional support: RVO:67985831 Keywords : garnet peridotite * Variscan orogeny * multiphase solid inclusion * priderite * burbankite Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy Impact factor: 0.648, year: 2015

 19. Whistler mode resonance-cone transmissions at 100 kHz in the OEDIPUS-C experiment

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chugunov, Y. V.; Fiala, Vladimír; Hayosh, Mykhaylo; James, H. G.

  2012-01-01

  Roč. 47, č. 6 (2012), RS6002/1-RS6002/11 ISSN 0048-6604 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100420904 Program:M Institutional support: RVO:68378289 Keywords : OEDIPUS-C * dipole * pulse distortion * resonance cone * whistler mode Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 1.000, year: 2012 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2012RS005054/abstract

 20. BREZŽIČNI PRENOS SLIKE MULTIKOPTERJA S STABILIZACIJO KAMERE V OKOLJU LABVIEW

  OpenAIRE

  Cvirn, Sebastijan

  2013-01-01

  V delu je opisana izdelava multikopterja s šestimi motorji, hardverske modifikacije na oddajnem in sprejemnem modulu ter softverske na regulatorju hitrosti za brezkrtačne motorje. Opisano je tudi kako smo izvedli celoten stabilizacijski sistem za kamero. Načrtovanje celotnega dvosmernega stabilizacijskega sistema je potekalo v programu SolidWorks 2011. Stabilizacija temelji na odprtokodnem sistemu »BRUSHLESS GIMBAL«. Brezžičen analogni prenos slike na osebni računalnik je bil dosežen z brezpl...

 1. EMIC waves observed by the low-altitude satellite DEMETER during the November 2004 magnetic storm

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Píša, David; Parrot, M.; Santolík, Ondřej; Menietti, J. D.

  2015-01-01

  Roč. 120, č. 7 (2015), s. 5455-5464 ISSN 2169-9380 R&D Projects: GA MŠk LH12231 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100421206 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : DEMETER * EMIC waves * geomagnetic storm Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 3.318, year: 2015 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014JA020233/full

 2. Adult neurogenesis reduction by a cytostatic treatment improves spatial reversal learning in rats

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Brožka, Hana; Pištíková, Adéla; Radostová, Dominika; Valeš, Karel; Svoboda, Jan; Grzyb, A. N.; Stuchlík, Aleš

  2017-01-01

  Roč. 141, May (2017), s. 93-100 ISSN 1074-7427 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-03627S; GA MŠk(CZ) LH14053 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : active avoidance * hippocampus * adult neurogenesis * discrimination * generalization * reversal Subject RIV: FH - Neurology OBOR OECD: Neurosciences (including psychophysiology Impact factor: 3.543, year: 2016

 3. Model for gas hydrates applied to CCS systems part I. Parameter study of the van der Waals and Platteeuw model

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vinš, Václav; Jäger, A.; Span, R.; Hrubý, Jan

  2016-01-01

  Roč. 427, November (2016), s. 268-281 ISSN 0378-3812 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 7F14466 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100761201 Institutional support: RVO:61388998 Keywords : carbon capture and storage * clathrate * lattice parameter * reference equation of state * langmuir constant Subject RIV: BJ - Thermodynamics Impact factor: 2.473, year: 2016 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378381216303442

 4. Spatiotemporal dynamics of underwater conical shock wave focusing

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hoffer, Petr; Lukeš, Petr; Akiyama, H.; Hosseini, H.

  2017-01-01

  Roč. 27, č. 4 (2017), s. 685-690 ISSN 0938-1287 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100431203 Program:M Institutional support: RVO:61389021 Keywords : Underwater shock wave focusing * multichannel * electrohydraulic discharge * conical shock wave reflection * medical application Subject RIV: BI - Acoustics OBOR OECD: Applied mechanics Impact factor: 1.107, year: 2016 https://link.springer.com/article/10.1007/s00193-016-0703-7

 5. Search for cold and hot gas in the ram pressure stripped Virgo dwarf galaxy IC 3418

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jáchym, Pavel; Kenney, J.D.P.; Růžička, Adam; Sun, M.; Combes, F.; Palouš, Jan

  2013-01-01

  Roč. 556, August (2013), A99/1-A99/15 ISSN 0004-6361 R&D Projects: GA ČR(CZ) GPP209/11/P699; GA ČR GAP209/12/1795 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100031203 Program:M Institutional support: RVO:67985815 Keywords : VCC 1217/IC 3418 * Virgo * evolution of galaxies Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics Impact factor: 4.479, year: 2013

 6. Wskaźnik palców a budowa ciała i sprawność motoryczna mężczyzn trenujących sporty walki i nietrenujących = The digit ratio 2D:4D and body build and motoric fitness of men training martial arts and non-athletes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Mońka

  2016-12-01

  Magdalena Mońka1, Jadwiga Pietraszewska2   1 Doktorantka na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2 Zakład Antropologii Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu   Słowa kluczowe: wskaźnik 2D:4D, sporty walki, budowa ciała, sprawność motoryczna Key words: index 2D:4D, martial arts, body build, motoric fitness     mgr Magdalena Mońka, dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw.     Streszczenie               Poziom sprawności fizycznej jest uwarunkowany wieloma czynnikami, w tym również budową morfologiczną. Jednym z elementów morfologicznych jest formuła palców 2D:4D, opisująca stosunek długości palca drugiego do palca czwartego. Wskaźnik palców kształtuje się w życiu płodowym, pod wpływem działania hormonów płciowych i pozostaje niezmiennym w dalszym rozwoju osobniczym. Wysoki poziom testosteronu, odzwierciedlający się w niższych wartościach formuły palców, determinuje lepszą zręczność, wytrzymałość i siłę. Ponadto wpływa na zachowania zawodników, zwiększając skłonność do agresji oraz wolę walki i podjęcia ryzyka.   Cel               Celem niniejszej pracy jest ocena powiązań wskaźnika palców 2D:4D z cechami budowy somatycznej oraz poziomem sprawności motorycznej w grupie zawodników sporów walki i osób nietrenujących. Materiał i metody               Materiał badawczy stanowiły pomiary antropometryczne i wyniki prób motorycznych mężczyzn uprawiających sporty walki (n=28 oraz osób nietrenujących (n=30. Badani to studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w przedziale wiekowym 19-25 lat. U wszystkich badanych zmierzono cechy długościowe, szerokościowe, obwody ciała i fałdy skórno-tłuszczowe oraz długość drugiego (2D i czwartego palca (4D prawej i lewej ręki. Do oceny sprawności motorycznej badanych wykorzystano cztery próby motoryczne: skłon w przód w siadzie, skok w dal z

 7. Návrh IS pro Místní knihovnu města Jevišovice

  OpenAIRE

  Vašíček, Daniel

  2010-01-01

  Bakalářská práce pojednává o návrhu vytvoření databáze pro místní knihovnu města Jevišovice. Práce obsahuje vlastní návrh databáze a její vytvoření v programu Microsoft Access. Dále obsahuje vytvoření pracovního rozhraní pomocí VBA. The thesis deals with the concept of the Jevisovice city Local Library database creating. The thesis contains the concept of the database and its creation in the Microsoft Access software. Further, the work includes the creation of the VBA comunication interfac...

 8. Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1952-2002

  OpenAIRE

  Wielkiewicz-Jałmużna, Dorota

  2008-01-01

  Kształcenie cudzoziemców jest zjawiskiem występującym w ponad 30 państwach współczesnego świata. Czołówkę tworzą Stany Zjednoczone, Anglia, Francja, Niemcy, Włochy. W ostatnich latach o dołączenie do niej usilnie starała się Japonia. Różnice w przygotowaniu merytorycznym cudzoziemców do studiów wyższych, wynikające z odmiennego programu nauczania i poziomu szkolnictwa średniego w krajach macierzystych obcokrajowców, wraz z trudnościami związanymi z pobieraniem nauki w języku...

 9. Export kontaktů z Facebooku

  OpenAIRE

  Škrabánek, Ondřej

  2010-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá převážně problematikou komunitních webů, obzvláště pak webu Facebook, a programu Microsoft Outlook. Navržená aplikace slouží k exportu kontaktních informací přátel na komunitním webu Facebook. K implementaci jsou využity technologie Microsoft C#.NET, Visual Studio Tools for Office, Microsof Office Document Imaging a Facebook SDK. This bachelor thesis deals mainly with issues of social networking websites, especially of web Facebook, and program Microsoft Out...

 10. Integration of Modeling in Solidworks and Matlab/Simulink Environments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cekus Dawid

  2014-03-01

  Full Text Available W pracy opisano tok postepowania podczas budowy modeli symulacyjnych z wykorzystaniem programu SolidWorks i Matlab/Simulink. Tworzenie modelu symulacyjnego przebiega etapami, to znaczy najpierw opracowywany jest model geometryczny w programie SolidWorks, nastepnie dzieki mozliwosci wymiany danych, model CAD jest implementowany w srodowisku obliczeniowym Matlab/Simulink. Modele SimMechanics pozwalaja na sledzenie wielu parametrów, np. trajektorii, predkosci, czy przyspieszen dowolnych elementów układu złozonego. W pracy, jako przykłady modeli symulacyjnych opracowanych zgodnie z zaprezentowana metoda, pokazano modele laboratoryjnego zurawia samochodowego oraz zurawia lesnego. Modele te umozliwiaja wizualizacje zadanego - za pomoca wymuszen kinematycznych - cyklu pracy.

 11. Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać? O antropologicznym czytaniu historii

  OpenAIRE

  Filip, Mariusz

  2015-01-01

  Celem eseju jest oswojenie czytelnika ze sposobem antropologicznej/etnologicznej lektury przeszłości. Nie będzie to czynione poprzez prezentowanie czy formułowanie jakiego teoretycznego programu, lecz przez spojrzenie, jak wygląda to w praktyce. Przykładem będzie intrygująca grypa Słowińców. Pretekstem dla mojego antropologicznego czytania historii, jest postawienie na pozór banalnego, lecz świadomego i przemyślanego pytania: „Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać”? To pytanie stało się najważ...

 12. Simulations of Self-Expanding Braided Stent Using Macroscopic Model of NiTi Shape Memory Alloys Covering R-Phase

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frost, Miroslav; Sedlák, Petr; Kruisová, Alena; Landa, Michal

  2014-01-01

  Roč. 23, č. 7 (2014), s. 2584-2590 ISSN 1059-9495 R&D Projects: GA ČR GA14-15264S; GA ČR(CZ) GP14-28306P; GA ČR GA13-13616S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100761203 Program:M Institutional support: RVO:61388998 Keywords : braided stent * numerical simulation * R-phase * shape memory alloys Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism Impact factor: 0.998, year: 2014 http://link.springer.com/article/10.1007/s11665-014-0966-z

 13. Simulations of Mechanical Response of Superelastic NiTi Helical Spring and its Relation to Fatigue Resistance

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sedlák, Petr; Frost, Miroslav; Kruisová, Alena; Hiřmanová, Klára; Heller, Luděk; Šittner, Petr

  2014-01-01

  Roč. 23, č. 7 (2014), s. 2591-2598 ISSN 1059-9495 R&D Projects: GA ČR GA13-13616S; GA ČR GA14-15264S; GA ČR(CZ) GP14-28306P Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100761203 Program:M Institutional support: RVO:61388998 ; RVO:68378271 Keywords : helical spring * non-proportional loading * numerical modeling * R-phase * shape memory alloys Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism; BM - Solid Matter Physics ; Magnetism (FZU-D) Impact factor: 0.998, year: 2014 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11665-014-0906-y

 14. Závodní hra ve 3D

  OpenAIRE

  Ševčík, Martin

  2010-01-01

  Táto bakalářská práce se zabývá problematikou řešení interakce Java Monkey Engine (jME) a modelů vytvořených v programu Autodesk 3D Studio Max. Obsahuje teoreticky základ k architektuře jMonkey Engine a herní knižnici Lightweight Java Game Library (LWJGL). Dále popisuje techniky při práci s objekty ve 3D scéně a jejich způsob implementace. This bachelor's thesis describes issues of interaction between Java Monkey Engine (jME) and models created with program Autodesk 3D Studio Max. It conta...

 15. Implementace OFDM demodulátoru v obvodu FPGA

  OpenAIRE

  Solar, Pavel

  2010-01-01

  Diplomová práce stručně rozebírá princip OFDM modulace, možnosti synchronizace a odhadu frekvenční charakteristiky kanálu v OFDM. Je vytvořen jednoduchý model OFDM systému v programu MATLAB. Kombinací schématického popisu a popisu v jazyce VHDL je vytvořen ve vývojovém prostředí ISE behaviorální popis OFDM demodulátoru pro implementaci do FPGA. The master's thesis briefly analyses the principle of OFDM modulation, possibilities of the synchronization and channel estimation in OFDM. The sim...

 16. Experimental verification of reflector savings calculated by REDIR code using two-group method; Eksperimentalna provera dvogrupnog racunanja reflektorske ustede koriscenog u REDIR-u

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O; Martinc, R [Boris Kidric Institute of nuclear sciences Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1968-12-15

  Radial buckling and reflector savings for heavy water reactor with 2% enriched uranium fuel were measured and calculated by the REDIR code. A comparison of the obtained values is presented in this paper dependent on the reactor lattice pitch and reflector thickness. Experimental results obtained for lattice pitch of 16 cm prove the validity of applying the REDIR code for power reactors. U radu je dato uporedjenje izmedju izmerenih i teorijski izracunatih vrednosti (prema programu REDIR) radijalnih baklinga i reflektorske ustede za teskovodni reaktorski sistem sa 2% obogacenim uranskim gorivom u zavisnosti od koraka resetke i debljine reflektora. Rezultati dobijeni eksperimentima pri koraku resetke od 16 cm potvdjuju ispravnost primene programa REDIR za energetske reaktore. (author)

 17. Program leczenia zaburzeń odżywiania w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – refleksje i dylematy po 20 latach doświadczeń

  OpenAIRE

  Cezary Żechowski; Irena Namysłowska; Antoni Jakubczyk; Anna Siewierska; Anna Katarzyna Bażyńska

  2010-01-01

  Artykuł jest prezentacją programu leczenia zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie. Na wstępie omówione zostały historia leczenia zaburzeń jedzenia, dylematy związane z koniecznością ograniczania praw pacjentów przy stosowaniu programów behawioralnych, których wprowadzenie doprowadziło do spadku śmiertelności w grupie pacjentek z anoreksją, oraz rozwój programów terapeutycznych od ściśle behawioralnych w kierunku łagodniejszych i bardziej elastyczn...

 18. The Analysis of the Affiliate System in a Chosen Company and Proposals for its Improvements

  OpenAIRE

  Mesík, Vladimír

  2017-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá províznym marketingom vo vybranej spoločnosti. Poukazuje na špecifiká a fungovanie Českého affiliate trhu a porovnáva teoretické poznatky so skutočnosťou. Hlavným prínosom práce je komplexný návrh provízneho programu za účelom zvýšenia efektívnosti. The diploma thesis deals with affiliate marketing in selected company. It points to the specificities and functioning of the Czech affiliate market and compares theoretical knowledge with reality. The main contributio...

 19. Unipolar and bipolar pulses emitted during the development of lightning flashes

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kašpar, Petr; Santolík, Ondřej; Kolmašová, Ivana

  2015-01-01

  Roč. 42, č. 17 (2015), 7206–7213 ISSN 0094-8276 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-31899S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100421206; AV ČR(CZ) AP1401 Program:Akademická prémie - Praemium Academiae Institutional support: RVO:68378289 Keywords : initial breakdown pulses * electric-field pulses * return stroke * magnetic-field * radiation * discharges * cloud * propagation * Earth Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 4.212, year: 2015 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL064777/full

 20. Microstructure, martensitic transformation and anomalies in c′-softening in Co–Ni–Al ferromagnetic shape memory alloys

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Seiner, Hanuš; Kopeček, Jaromír; Sedlák, Petr; Bodnárová, Lucie; Landa, Michal; Sedmák, P.; Heczko, Oleg

  2013-01-01

  Roč. 61, č. 15 (2013), s. 5869-5876 ISSN 1359-6454 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/09/0702; GA ČR(CZ) GAP107/11/0391 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100761203 Program:M Institutional support: RVO:61388998 ; RVO:68378271 Keywords : ferromagnetic shape memory alloys * resonant ultrasound spectroscopy * premartensitic phenomena Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism; BM - Solid Matter Physics ; Magnetism (FZU-D) Impact factor: 3.940, year: 2013 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645413004679

 1. Komunikační strategie ve vazbě na CSR ve firmě THIMM Obaly, k.s.

  OpenAIRE

  Deutschová, Veronika

  2014-01-01

  Diplomová práce zachycuje koncepci CSR v podnikové strategii společnosti THIMM Obaly, k.s. včetně uvedení teoretických východisek. Analyzuje a hodnotí stávající úroveň komunikace o aktivitách CSR. Výstup práce představuje návrh komunikační strategie, který umožní efektivní naplňování programu CSR pro zvolenou společnost. This diploma thesis gives a comprehensive survey of the CSR concept in corporate strategy in the limited partnership company THIMM Obaly. Theoretical bases are included. T...

 2. Spatial navigation: implications for animal models, drug development and human studies

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš; Kubík, Štěpán; Vlček, Kamil; Valeš, Karel

  2014-01-01

  Roč. 63, Suppl.1 (2014), S237-S249 ISSN 0862-8408 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP304/12/G069; GA ČR(CZ) GAP303/12/1464; GA MZd(CZ) NT13386; GA MZd(CZ) NT13403; GA ČR(CZ) GA14-03627S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204; EC(XE) PIR06-GA/2009-256581 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : behavior * rat * animal models Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 1.293, year: 2014

 3. Common mechanisms of pain and depression: are antidepressants also analgesics?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nekovářová, Tereza; Yamamotová, A.; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš; Fricová, J.; Rokyta, R.

  2014-01-01

  Roč. 8, Mar 25 (2014), s. 99 ISSN 1662-5153 R&D Projects: GA MZd(CZ) NT13386; GA MZd(CZ) NT13403; GA ČR(CZ) GBP304/12/G069; GA ČR(CZ) GAP303/12/1464 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204; GA MZd(CZ) NT14484; Univerzita Karlova(CZ) Prvouk P34; GA MŠk(CZ) CSM7/CRP/2014 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : chronic pain * depression * antidepressant * neuroplasticity * default mode network Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 3.270, year: 2014

 4. Nogo-A downregulation impairs place avoidance in the Carousel maze but not spatial memory in the Morris water maze

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrásek, Tomáš; Prokopová, Iva; Bahník, Štěpán; Schönig, K.; Berger, S.; Valeš, Karel; Tews, B.; Schwab, M. E.; Bartsch, D.; Stuchlík, Aleš

  2014-01-01

  Roč. 107, Jan 2014 (2014), s. 42-49 ISSN 1074-7427 R&D Projects: GA ČR(CZ) GCP303/10/J032; GA ČR(CZ) GBP304/12/G069; GA MZd(CZ) NT13386; GA ČR(CZ) GA14-03627S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204; Univerzita Karlova(CZ) 365911 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : Nogo-A * spatial navigation * cognitive coordination * spatial mazes * transgenic rat model Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 3.652, year: 2014

 5. A microstructural model of motion of macro-twin interfaces in Ni–Mn–Ga 10 M martensite

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Seiner, Hanuš; Straka, L.; Heczko, Oleg

  2014-01-01

  Roč. 1, č. 64 (2014), s. 198-211 ISSN 0022-5096 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/09/0702; GA ČR(CZ) GAP107/11/0391 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100761203 Program:M Institutional support: RVO:61388998 ; RVO:68378271 Keywords : twinning * strain compatibility * layered material * numerical algorithms * shape memory alloys Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism; BM - Solid Matter Physics ; Magnetism (FZU-D) Impact factor: 3.598, year: 2014 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022509613002366

 6. Results of environmental radiation monitoring and meteorology measurements (material prepared for obtaining the licence for RA reactor experimental operation); Rezultati merenja zracenja u okolini i rezultati meteoroloskih merenja (materijal pripremljen radi dobijanja dozvole za pustanje Reaktora RA u probni rad)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1980-10-15

  According to the demands for obtaining the licence for restarting the Ra reactor and the experimental operation this document includes the radiation monitoring measured data in the working space and environment of the RA reactor, i.e. Boris Kidric Institute. The meteorology measured data are included as well. All the measurements are performed according to the radiation protection program applied actually from the first reactor start-up at the end of 1959. [Serbo-Croat] Saglasno zahtevu za dobijanje dozvole za ponovno pustanje u probni rad reaktora RA, ovaj dokument sadrzi rezultate merenja zracenja u okolini (radnoj i zivotnoj) reaktora RA odnosno instituta 'Boris Kidric' kao i podatke o meteoroloskim merenjima. Sve merenja rade se prema programu mera zastite od zracenja koje se sprovode prakticno od prvog pustanja reaktora u rad krajem 1959. godine.

 7. Návrh výroby chytrého stojanu s využitím moderních metod a technologií

  OpenAIRE

  Buchta, Juraj

  2017-01-01

  Cieľom bakalárskej práce je návrh, konštrukcia a výroba chytrého stojanu pre laptop Macbook Pro s využitím modernej aditívnej technológie Rapid Prototyping. Návrh je vytvorený pomocou parametrického CAD programu SolidWorks. Model stojana je vytlačený na 3D tlačiarni Fortus, ktorá pracuje na princípe aditívnej metódy Fused Deposition Modeling. Práca je ukončená ekonomickým zhodnotením celkových nákladov na výrobu a cenovým zrovnaním stojanov dostupných na trhu. The aim of bachelor´s thesis ...

 8. The effect of constraint level on a crack path

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ševčík, Martin; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš; Seitl, Stanislav

  2013-01-01

  Roč. 29, APR (2013), s. 83-92 ISSN 1350-6307. [Crack paths 2012. Gaeta, 19.09.2012-21.09.2012] R&D Projects: GA ČR GA106/09/1954; GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0068; GA MŠk EE2.3.30.0063 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100420901 Institutional support: RVO:68081723 Keywords : Fracture mechanics * Constraint effect * Crack propagation * MTS criterion * Gear rim Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics Impact factor: 1.130, year: 2013

 9. Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aldona Chachlikowska

  2009-01-01

  Full Text Available Badania dotyczące pozyskiwania środków pomocowych przez polskie biblioteki naukowe przeprowadzone zostały w ramach wewnętrznych projektów badawczych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Realizacji projektu podjął się Oddział Prac Naukowych, Wydawniczych i Dydaktycznych BU. Zadanie wykonano od września 2008 do czerwca 2009 roku. Zamierzeniem autorek artykułu było uzyskanie pełnej informacji na temat środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez polskie biblioteki naukowe oraz określenie stopnia ich wykorzystania. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. Przygotowany kwestionariusz ankiety wraz z informacją dla respondentów o celu prowadzonych badań skierowano do wszystkich bibliotek uniwersyteckich, bibliotek głównych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych, bibliotek akademii wychowania fizycznego, uczelni pedagogicznych i rolniczych oraz do bibliotek publicznych posiadających status bibliotek naukowych. Łącznie wysłano 70 ankiet, odpowiedzi udzieliło 38 respondentów. Wskazany w artykule okres 2000-2008 był czasem zwiększonych możliwości uzyskiwania dodatkowych funduszy przez biblioteki. Najczęściej otrzymywane fundusze to dotacje ministerialne, dalej środki sponsorów na działalność podstawową. W poważnym stopniu wspierały biblioteki, głównie biblioteki publiczne, lokalne samorządy. Zauważalne były dotacje wspierające biblioteki przekazywane przez fundacje i środki ofiarowane przez sponsorów na działalność organizacyjną; ewenementem natomiast – subwencje unijne.

 10. Powiązania wskaźnika placów 2D:4D z cechami budowy ciała i sprawnością motoryczną u młodych piłkarzy = The relationship digit ratio 2D:4D with body build features and motoric performance in young footballers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Mońka

  2017-02-01

  Magdalena Mońka1, Jadwiga Pietraszewska2   1 Doktorantka na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2 Zakład Antropologii Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu         Mgr Magdalena Mońka1, dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw.2       Słowa kluczowe: wskaźnik 2D:4D, piłkarze nożni, budowa ciała, sprawność motoryczna Key words: index 2D:4D, football players, body build, motoric fitness   Streszczenie Proporcja długości palców 2D:4D wykazuje dymorfizm płciowy. Mężczyźni mają niższą wartość tego wskaźnika w stosunku do kobiet. Jest to wynik działania hormonów płciowych -androgenów. Badania wskazują, że wysoki poziom testosteronu, przejawiający się w niższej wartości ilorazu palców, determinuje lepszą wytrzymałość, zręczność, większą siłę oraz skłonność do agresji i podjęcia walki. Cechy te są istotne w odnoszeniu sukcesów sportowych. W badaniach poszukiwano zależności formuły palców z budową ciała, sprawnością motoryczną i osiąganymi wynikami w sporcie. Publikowane wyniki nie są jednak jednoznaczne w odniesieniu do cech sprawnościowych. Cel Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy w populacji polskiej, wśród młodych piłkarzy nożnych, wartość wskaźnika 2D:4D wykazuje powiązania z cechami budowy morfologicznej i poziomem sprawności motorycznej.   Materiał i metody Materiał badawczy stanowią wyniki pomiarów podstawowych cech antropometrycznych oraz sprawności motorycznej piłkarzy nożnych (n=38 Klubu Sportowego Polkowice. Wiek badanych mieści się w przedziale 16-18 lat. Ich staż zawodniczy wynosi co najmniej 6 lat. U wszystkich badanych osób zmierzono także długość drugiego i czwartego palca, na podstawie tych wartości wyliczono wskaźnik 2D:4D dla ręki prawej i lewej. Do oceny sprawności motorycznej badanych wykorzystano następujące próby motoryczne: skłon w przód w siadzie, skok w dal z miejsca i siady

 11. The influence of early intervention movement programs on motor skills development in preschoolers with autism spectrum disorder (case studies [Vliv raných intervenčních pohybových programů na rozvoj motorických dovedností u dětí předškolního věku s poruchou autistického spektra (případová studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Válková

  2010-06-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The purpose of the present study was to assess the motor skills performance of preschoolers with autism spectrum disorder after eight weeks of physical activity intervention. METHODS: Participants included 5 children, 4 male and 1 female, from 62 to 81 months old, who were attending the identical special kindergarten. Both the quantitative and qualitative aspects of the children's performance were examined. With regards to the quantitative examination, participants were measured using the Movement Assessment Battery for Children (Henderson & Sugden, 1992. Qualitative results were obtained through personal observation. Each motor skills intervention program continued for eight weeks, and children were tested in both pre and post intervention phases. RESULTS: Over the course of the intervention, four of the participants improved their motor skills, while one did not. CONCLUSIONS: This study concluded that even preschool children with autism can improve their motor and social skills if they are involved in a physical activity at least twice a week. The physical activity program could improve their motor and social skills which could help them in their future development.[CÍLE: Účelem předložené studie bylo zhodnotit motorické dovednosti předškolních dětí s poruchami v autistickém spektru po osmitýdenním intervenčním programu. METODIKA: Experimentu se zúčastnilo 5 dětí, 4 chlapci a 1 dívka ve věku od 62 do 81 měsíců. Všichni navštěvovali stejnou speciální mateřskou školu. Šetření za hrnovalo jak kvantitativní, tak kvalitativní aspekty. Kvantitativní data účastníků byla měřena testem M-ABC (Baterie motorického vyšetření dětí podle Henderson a Sugden (1992, zatímco kvalitativní data byla získána pozorováním. Intervenční pohybový program trval osm týdnů a děti byly měřeny před a po intervenci. VÝSLEDKY: Čtyři děti po programu vykazovaly zlepšení dovedností, jedno d

 12. Wytrzymałość pływacka i biegowa studentów kierunku wychowanie fizyczne na podstawie testu Coopera = Endurance swimming and gear students of physical education based on the basis of the Cooper's test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Banach

  2015-05-01

  IKF, WKFZIT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy                           Streszczenie          Wytrzymałość i wydolność można badać różnymi metodami. Na kierunku wychowania fizycznego Uniwersytety Kazimierza Wielkiego podjęto badania metodą  biegowego i pływackiego testu Coopera. Do badań na sali gimnastycznej i na pływalni przystąpiło i ukończyło 59 studentów. Dokonano analizy wyników z podziałem na wyniki kobiet i mężczyzn z wyróżnieniem studentów uprawiających czynnie wybrane dyscypliny sportu. Wynikiem pracy jest stwierdzenie że przebadani  studenci posiadają w znakomitej większość bardzo dobrą i dobrą wytrzymałość. Nie stwierdzono aby studenci czynnie uprawiający wybrane dyscypliny sportowe wyróżniali się wyższą wytrzymałością.   Słowa kluczowe: pływanie, Test pływacki, Test Coopera, wytrzymałość.   Abstract Endurance performance can be investigated by different methods. At the direction of physical education Universities Casimir the Great been investigated by cross-country skiing and swimming Cooper test. To study the gym and the swimming pool has acceded and graduated 59 students. The analysis of the results from the division of the results for men and women with honors students engaged actively chosen sport. The result of work is the finding that students have screened the vast majority of very good and good strength. There were no students to actively cultivating selected sports disciplines distinguished by a higher resistance.   Keywords: swimming, pool Test, Test Cooper endurance.

 13. Jak różnicować wymioty u noworodków i niemowląt? Część II. Gastroenterologiczne i alergologiczne przyczyny wymiotów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Stańczyk-Przyłuska

  2014-03-01

  Full Text Available Najczęstszą przyczyną wymiotów w wieku niemowlęcym są błędy w karmieniu. Ich rozpoznanie wymaga wnikliwej analizy sposobu żywienia oraz przygotowywania posiłków. Optymalne warunki dla takiej oceny stwarza kilkudniowa obserwacja dziecka. Również zaburzenia więzi matki z dzieckiem mogą się istotnie przyczyniać do większej częstości zwracania pokarmu. Znaczna część incydentów wymiotów niemowlęcych nie wynika z zaburzeń chorobowych, a jedynie z fizjologicznej niedojrzałości górnego odcinka przewodu pokarmowego. Refluks żołądkowo-przełykowy uważany jest za zjawisko normalne, o przejściowym charakterze, będące konsekwencją anatomicznej i czynnościowej niedojrzałości przewodu pokarmowego młodszych niemowląt. Leczenia wymagają jedynie te dzieci, u których refluks żołądkowo-przełykowy wywołuje takie objawy kliniczne, jak: zaburzenia rozwoju fizycznego, niepokój, zaburzenia połykania, wheezing, kaszel lub bezdechy, albo prowadzi do rozwoju powikłań, np. zapalenia przełyku, jego zwężenia czy przełyku Barretta. Kolejną najczęściej rozpoznawaną przyczyną wymiotów w wieku niemowlęcym są różne manifestacje kliniczne alergii na pokarmy. Immunologiczna reakcja na białka pokarmowe może wywoływać mniej niż 1% przypadków wymiotów, a ich rozpoznanie powinno zostać potwierdzone w teście eliminacji i prowokacji. Wiele innych chorób przewodu pokarmowego również może prowadzić do wymiotów, m.in. infekcyjne zapalenie żołądka i jelit, nieswoiste zapalenie jelit, nietolerancje pokarmowe, a także cholestaza zewnątrzwątrobowa oraz zapalenie trzustki.

 14. Ryzyko zdrowotne związane ze spożywaniem wody pitnej ze studni kopanych na przykładzie gminy Chmielnik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Żurek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. W Polsce znaczny odsetek populacji pozyskuje wodę pitną ze studni kopanych, podatnych na zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze. Woda pochodząca z tzw. prywatnych ujęć wodnych, zgodnie z polskim prawodawstwem, nie podlega jednak ustawowej kontroli, a jej spo- żywanie naraża konsumentów na negatywne skutki zdrowotne. Celem pracy było oszacowanie wybranych parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych oraz odniesienie uzyskanych wyników do norm ujętych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Materiał i metody. W przeprowadzonych analizach 36 próbek wody studziennej z terenu gminy Chmielnik, zawartość azotanów (III i jonu amonowego badano za pomocą fotometru, odczyn i przewodność elektrolityczną miernikiem wieloparametrowym, mętność za pomocą turbidymetru, zaś stężenie chlorków oznaczono metodą miareczkową. Wyniki. Dla badanych parametrów chemicznych, tj. azotanów (III, chlorków i jonu amonowego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm, podobnie jak dla parametru fizycznego, tj. przewodności elektrolitycznej. Ponadnormatywne wartości odnotowano natomiast dla dwóch parametrów fizycznych, tj. odczynu (2 próbki i mętności (33 próbki. Wnioski. Wodę z badanych studni kopanych można określić jako bezpieczną dla konsumentów pod względem badanych parametrów chemicznych, dla których spodziewano się przekroczeń dopuszczalnych norm w związku z terminem poboru. Problem ponadnormatywnych wartości mętności dla większości kontrolowanych studni może być rozwiązany poprzez wprowadzenie prostych metod uzdatniania, natomiast wprowadzenie regularnych badań wszystkich parametrów jakości wody pitnej pozwoliłoby ustalić, czy przekroczone normy dla odczynu wiążą się z niedopuszczalnymi stężeniami wskaźników chemicznych, które nie były badane w niniejszej pracy.

 15. Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków = Self-assessment and selected elements of the social position of judokas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja Janowska

  2016-09-01

  Janowska Patrycja1, Wojdat Marta1, Antkowiak Magdalena1, Stępniak Robert2, Adam Marek3   1Studenckie Koło Naukowe "WyKoNa", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska 2Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska 3Zakład Sportów Walki, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk, Polska   Corresponding author: Stępniak Robert Ph. D Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz Polska email:     Słowa kluczowe: samoocena, pozycja społeczna, zawodnicy judo Keywords: self-esteem social position, judo fighters     Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków Self-assessment and selected elements of the social position of judokas   Streszczenie   Cel: Określenie liczbowe poziomu samooceny populacji judoków, oraz znalezienie ewentualnych związków z czynnikami określającymi pozycje społeczną. Materiał i metody: Przebadano 53 osobowa grupę judoków i byłych -nadal trenujących judoków używając ankiety samooceny Rosenberga SES, w polskiej adaptacji. Wyniki: Podgrupa społeczna judoków wykazuje się wysoką samooceną, wysokim wykształceniem i ponadprzeciętnym wynagrodzeniem za prace zarobkową. Wnioski: Istnieją istotne związki pomiędzy wynikami samooceny SES, a czynnikami określającymi daną osobę w społeczeństwie.         Abstract   Aim: To determine the numerical level of self-esteem of the judokas population and to find possible links with the factors determining the social position. Material and Methods: 53 current and formerly judokas - still trained. Research conducted using the self-assessment surveys Rosenberg SES in Polish adaptation. Results: Subgroup social judokas showed high self-esteem, high education and above-average remuneration paid for the work. Conclusions: There are significant relationships between the results of self-assessment - SES, and the factors defining a person in society.

 16. Numerical Analysis of Test Embankment on Soft Ground Using Multi-Laminate Type Model with Destructuration / Analiza Numeryczna Nasypu Drogowego Posadowionego Na Gruncie Słabonosnym Z Zastosowaniem Modelu Wielopłaszczyznowego Z Destrukturyzacja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cundi M.

  2011-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono model wielopłaszczyznowy (multi-laminate uwzgledniajacy anizotropie struktury słabonosnych gruntów drobnoziarnistych. Anizotropia indukowana naprezeniem, która otrzymuje sie przy zastosowaniu modeli wielopłaszczyznowych, jest dodatkowo wzmocniona poprzez wprowadzene prekonsolidacji zaleznej od orientacji przestrzennej. Model przedstawiono w wersji sprezysto-plastycznej, w której mozliwa jest symulacja anizotropii wytrzymałosci słabonosnych gruntów drobnoziarnistych oraz zjawiska destrukturyzacji. Działanie modelu pokazano w symulacjach numerycznych wybranych badan elementarnych oraz przy zastosowaniu w modelowaniu numerycznym odkształcenia słabonosnego podłoza gruntowego pod próbnym nasypem drogowym w Haarajoki, Finlandia. Symulacje numeryczna przeprowadzono przy uzyciu komercyjnego programu metody elementów skonczonych pozwalajacego na analize sprzezonych zagadnien brzegowych statyki i konsolidacji. Omówiono zagadnienia zwiazane z przyjeciem warunków poczatkowych stanu naprezenia in situ oraz warunków prekonsolidacji, jak równiez przedstawiono problemy zwiazane z przyjeciem parametrów modelu. Pomimo przyjecia prostych zasad dotyczacych warunków poczatkowych oraz przy pominieciu efektów lepkosci w modelu konstytutywnym, otrzymane wyniki pozwoliły na osiagniecie wystarczajacej w praktyce geotechnicznej dokładnosci w stosunku do wartosci pomierzonych.

 17. Návrh algoritmu automatického parkování pro experimentální vozidlo se čtyřmi řízenými koly

  OpenAIRE

  Vrbková, Michaela

  2016-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu parkovacího asistenta určeného pro podélné parkování vozidla s přední i zadní natáčecí nápravou (dále jen 4WS). V bakalářské práci je provedena rešerže v oblasti 4WS kinematiky a dostupných senzorů pro parkování. Součástí bakalářské práce je nově vytvořený software pro zaznamenání trajektorií 4WS automobilu včetně popisu jeho funkčnosti. Výsledkem bakalářské práce je algoritmus pro parkovacího asistenta, který byl teoreticky simulován v programu Matlab a...

 18. Čistička odpadních vod

  OpenAIRE

  Doležal, Martin

  2013-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením betonové části čističky odpadních vod. Konkrétně výpočtem a posouzením základové desky, obvodové stěny, vnitřní stěny a stropní desky, vypracováním výkresu tvaru a výkresu výztuže řešených prvků. Betonová část čističky je celá pod úrovní terénu. Statické schéma a výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer 2011 – studentská verze. This thesis deals with the design and static assessment of a concrete part of a sew...

 19. Značilnosti izobraževalne ponudbe za odrasle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Colin Titmus

  1995-12-01

  Full Text Available Poskušal sem predstaviti vso raznovrstnost izobraževalne ponudbe za odrasle. Ta je tako velika in raznovrstna, da se včasih in ponekod zdi, da so na voljo možnosti in priložnosti, ki lahko ustrežejo vsaki zahtevi po znanju, ki si jo le lahko zamislimo. In ne le to, očitno obstajajo tudi prepričljivi razlogi za začetek takega študija. Kljub temu pa se je v poljubnem letu tudi v državah, kjer imajo najvišjo stopnjo udeležbe, na primer na Švedskem in v ZDA, le manjšina odraslih vključila v nek strukturiran program namenskega učenja, ki je na voljo. Velik delež ljudi se nikoli ne odloči, da bi sodelovali v izobraževalnem programu za odrasle.

 20. Realizace superpočítače pomocí grafické karty

  OpenAIRE

  Jasovský, Filip

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá realizací superpočítače pomocí grafické karty s použitím technologie CUDA. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti grafických karet a běžných ústrojí stolních počítačů a dějů probíhajících při procesu výpočtů na nich. Praktická část se zabývá vytvořením programu pro výpočty na grafické kartě za použití algoritmu umělé inteligence a to konkrétně umělých neuronových sítí. Následně je vytvořený program použit pro klasifikaci dat z objemného vstupního datov...

 1. Montovaná konstrukce haly ve Vysokém Mýtě

  OpenAIRE

  Jarmara, Pavel

  2017-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované, skladovací haly. V rámci práce jsem navrhnul a posoudil předpjatý vazník, železobetonový vazník, vazničku, sloup a kalichovou patku. Prvky jsou posouzeny na mezní stav únosnosti. Řešení vnitřních sil vazníků bylo provedeno ručním výpočtem. Vnitřní síly sloupu a patky byly určeny v programu Scia Engenner. Uvedené výpočty jsou provedeny dle Eurokódu 2. Ke všem navrženým prvků jsem také narýsoval výkresy tvaru a výztuže. T...

 2. Dvoutrámový most přes řeku Bebravu

  OpenAIRE

  Hlavoň, Michal

  2017-01-01

  Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes řeku Bebrava. Hlavní náplní je výpočet spojité nosní konstrukce o třech polích. Byly zpracovány tři varianty, z nichž byla zvolena varianta předpjatého dvoutrámovéhomostu.Rozpětí jednotlivých polích je 23+29+23 m. Statický model a účinky zatížení jsou řešeny v programu SciaEngeneer 15.1. Všechny výpočty jsou provedeny dle Eurokódů. The subject of diploma thesis is the design of the grinder over river Bebrava. The maintopic is static calculation...

 3. Bezpečnostní aplikace na platformě Apple iOS

  OpenAIRE

  Kolář, Michal

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá zabezpečením operačního systému iOS. Popisuje mechanismy, které ručí za bezpečnost celého systému souborů i soukromých souborů uživatele. Dále popisuje mechanismy pro autentizaci uživatele a pro ověřování důvěryhodnosti third-party aplikací. V praktické části popisuje instalaci vývojového prostředí Xcode a~seznamuje čtenáře s~jeho pracovním prostředí. Praktická část je zaměřena na tvorbu programu, který bude implementovat krytografický protokol. Zahrnuje také práci s dalš...

 4. Implementace algoritmu LoD terénu

  OpenAIRE

  Radil, Přemek

  2012-01-01

  Tato práce pojednává o implementaci algoritmu pro LoD vizualizaci terénu Seamless Patches for GPU-Based Terrain Rendering jako rozšíření knihovny Coin3D. Prezentuje postupy, za pomoci kterých tento algoritmus zobrazuje rozsáhlé terénní datasety. Celý terén je složen z plátů, které jsou uloženy v hierarchické struktuře. Hierarchie plátů je pak za běhu programu procházena jsou z ní generovány aktivní pláty na základě pozice pozorovatele. Každý plát se skládá z předem definovaných dlaždic a spoj...

 5. Obnova bývalé prádelny pod hradem Veveří pro účely enviromentálních aktivit

  OpenAIRE

  Vrtek, Tomáš

  2014-01-01

  Cílem bakalářské práce bylo navržení obnovy objektu bývalé hradní prádelny hradu Veveří, při ulici Rakovecká v městské části Brno-Bystrc. Záměr k obnově vzešel od současných majitelů a spočíval v návrhu nového programu využití s environmentální tématikou a poté samotné rekonstrukce objektu. Navržen byl objekt s rekreačním ubytováním se specializovanými dílnami zaměřenými převážně na výuku a provozování tradičních řemesel. Vzhledem k špatnému technickému stavu objektu a novému plánovanému využ...

 6. The Impact of Propeller on Aerodynamics of Aircraft / Wpływ Śmigła Na Aerodynamikę Samolotu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zalewski Wiesław

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę numeryczną wpływu pracujących śmigieł na aerodynamikę samolotu na przykładzie dwusilnikowego, bezzałogowego samolotu o napędzie elektrycznym. Analiza koncentrowała się głównie na symulacji wzajemnego oddziaływania układu skrzydło-śmigło samolotu. Badano i porównywano trzy konfiguracje: samolot bez śmigieł, samolot ze śmigłami pchającymi i samolot ze śmigłami ciągnącym. Dla każdej konfiguracji wyznaczono rozkłady współczynników aerodynamicznych wzdłuż rozpiętości skrzydła oraz ich globalne wartości dla całego samolotu. Obliczenia wykonano za pomocą programu Fluent z implementacja modelu śmigła opartą na Teorii Elementu Łopaty.

 7. Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iuliana Grażyńska

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówione zostały doświadczenia, jakie autorka zdobyła podczas stażu w ramach programu Erasmus w Centralnej Bibliotece Uniwersyteckiej Karola I w Bukareszcie, jednej z najbardziej dotkniętych przez los bibliotek. Autorka odnotowuje różnice i podobieństwa między rumuńskim i polskim systemem bibliotecznym, omawia metody opracowywania książek w Oddziale Zbiorów Specjalnych, pozostałe usługi biblioteczne oraz przypomina burzliwą historię biblioteki. Bukareszteńska Biblioteka Uniwersytecka pierwsza w Rumunii wprowadziła zintegrowany system informacji. Książki opracowuje się w programie komputerowym opisów bibliograficznych VUBIS, który używa formatu UN IMAR C. Współpraca biblioteki z partnerami zagranicznymi pozwala na dostęp do najnowszych wyników badań i kompleksowych usług badawczych.

 8. Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gruchała Irena

  2013-01-01

  Full Text Available Praktyki zawodowe są ważnym elementem kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Istotnie wpływają na poszerzenie kompetencji zawodowych studentów, co w przyszłości decyduje o możliwości ich zatrudnienia. W niniejszym artykule podjęto analizę realizacji praktyk na przestrzeni ostatnich ośmiu lat (2004/2005–2011/2012 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie dokumentacji zgromadzonej w instytucie. W analizie brano pod uwagę miejsca praktyk, rodzaje instytucji, w których one przebiegały, oraz opinie opiekunów praktyk i studentów. Przedstawiono także zmiany w programach praktyk, wynikające z wdrażania nowego programu kształcenia w instytucie, opracowanego zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz ich wpływ na szanse absolwentów na rynku pracy.

 9. Odhad možných následků při úniku hořlavé látky

  OpenAIRE

  Miček, Michal

  2013-01-01

  Táto bakalárska práca bola zameraná na odhad možných následkov pri úniku horľavej látky. Práca je rozdelená do troch hlavných časti. V prvej časti sú obsiahnuté vybrané závažné priemyselné havárie vo svete aj v Českej Republike a niektoré pojmy spojené s následkami pri úniku horľavej látky. Druhá časť obsahuje stručný popis použitého programu (ALOHA 5.4.3) spolu s charakteristikou niektorých vstupných parametrov pre modelované typové havárie – požiar typu Jet Fire zo zariadení používaných pre...

 10. Výkonnostní testy kryptografických algoritmů

  OpenAIRE

  Pospíšil, Karel

  2009-01-01

  Bakalářské práce se zabývá rozborem jednotlivých kryptografických algoritmů, které se využívají při zabezpečování komunikace. První část je věnována symetrickým kryptografickým algoritmům, asymetrickým kryptografickým algoritmům a hashovacím funkcím. Druhá část se zabývá bezpečností, stupni utajení a útoky, které se využívají při napadání kryptografických algoritmů a hashovacích funkcí. Třetí část se věnuje testování vybraného algoritmu RC4 a hashovací funkce MD5 za pomocí programu CrypTool. ...

 11. Řízení procesu reaktivního magnetronového naprašování

  OpenAIRE

  Dušek, Jan

  2014-01-01

  Bakalářská práce stručně popisuje technologii reaktivního magnetronového naprašování a zabývá se návrhem a realizací programu k jeho ovládání. K tomuto účelu byl vytvořen ovládací program pro řízení jednotlivých komponent aparatury PLS160 v programovacím prostředí LabView. Na základě znalostí technologického procesu a postupu reaktivního magnetronového naprašování byl vytvořen automatický program. Tento automatický program je možné modifikovat pomocí receptů. Vedle programové skladby byly pro...

 12. Softver za proračun uzdužne statičke stabilnosti i upravljivosti aviona za osnovnu obuku pilota / Software for calculation of an axial static stability and management of airplanes for basic pilot training

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalibor Petrović

  2006-07-01

  Full Text Available U ovom radu opisan je softver za proračun uzdužne statičke stabilnosti i upravljivosti aviona za osnovnu obuku pilota. Softver je urađen sa numerom da konstruktorima omogući brzo i lako dobijanje potrebnih rezultata vezanih za stabilnost i upravljivost kod preliminarnih proračuna vezanih za ovu vrstu aviona. Program je urađen na osnovu analize velikog broja aviona iz ove klase, a njegova tačnost je testirana na avionu "Lasta". Rezultati koji su dobijeni ovim softverom bili su više od zadovoljavajućih, s obzirom na to da se radi o programu koji bi se koristio za preliminarni proračun. / This document introduced software for calculation of an axial static stability and management of airplanes for basic pilot training. The purpose of this software is to provide a quicker and an easier way of getting results regarding preliminary calculation of stability and management for these types of airplanes. The program is based upon analysis of data gathered from a large number of tested airplanes of this class. The accuracy of the program has been tested on the airplane type 'Lasta' and results were more than satisfying, especially regarding the fact that the program is meant to be used for preliminary calculation.

 13. NVGClient - Programový systém pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS

  OpenAIRE

  Přenosil Václav; Františ Petr; Hodický Jan; Havelka Ladislav

  2012-01-01

  Program NVGClient je určený k přenosu taktických průsvitek z webové služby dle standardu NATO NVG do použitého vizualizačního programu. Při přenosu taktických průsvitek dochází k rozdělení jednotlivých grafických elementů (taktických značek) do určených kategorií a rovněž dochází k převodu symbolů (taktických značek) v přenášených průsvitkách dle kódu APP6B do jeho grafické podoby. Zároveň jsou taktické značky jednotek doplněny informacemi z příslušné databáze o jejich stavu (množství pohonný...

 14. Model pece na výrobu žáruvzdorných materiálů

  OpenAIRE

  Franek, Lešek

  2010-01-01

  Obsahem dokumentu je tvorba modelu pece, jeho výsledné porovnání s reálnou pecí a návrh regulátoru. Je zde popsán 3D návrh v programu SolidWorks, tvorba fyzikálního modelu v Comsol Multiphysics a jeho export do Simulinku. Následně je popsáno schéma Simulinku a funkce programové části a vizualizace v B&R Automation Studiu. Získané výsledky jsou srovnány s naměřenými hodnotami. Dále je popsán návrh regulátoru s možností off-line identifikace. Content of the document is to create model of kil...

 15. Charakterystyka etiologiczna udarów mózgu leczonych w Klinice Neurologii UM w Białymstoku z analizą czynników ryzyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Syta-Krzyżanowska

  2010-03-01

  Full Text Available Wstęp: W przeprowadzonych w Polsce badaniach epidemiologicznych stwierdzono utrzymujący się od kilkunastu lat wysoki współczynnik zapadalności na pierwszy w życiu udar mózgu, wzrastający wykładniczo z wiekiem oraz połączony z wciąż dużą śmiertelnością. Poznanie czynników ryzyka oraz wprowadzenie profilaktyki może istotnie zmniejszyć powyższe wskaźniki. Celem pracy było przeprowadzenie analizy epidemiologicznej pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych na Pododdziale Udarowym Kliniki Neurologii USK w Białymstoku. Uwzględniono w szczególności etiologię z czynnikami ryzyka oraz śmiertelnością w zależności od wieku i płci chorych. Materiał i metody: Rozpatrzono wszystkie przypadki pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii USK w Białymstoku z powodu udaru mózgu w ciągu pełnego roku kalendarzowego. Posłużono się ankietami prowadzonymi w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych (POLKARD. Obliczenia statystyczne wykonywano przy użyciu programu Statistica w wersji 8.0. Wyniki: Przeanalizowano wyniki 408 pacjentów, w tym 185 (45,3% kobiet oraz 223 (54,7% mężczyzn z rozpoznanym: krwotokiem podpajęczynówkowym – 6,9%, krwotokiem śródmózgowym – 12,5% oraz udarem niedokrwiennym – 80,6%. Etiologię zatorową pochodzenia sercowego zdiagnozowano u 39,4%, zakrzep dużych naczyń u 35%, natomiast udar zatokowy u 11,6% pacjentów. Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu było nadciśnienie tętnicze (81,2%, następnie migotanie przedsionków i choroba niedokrwienna serca (38%. Zmarło 11,6% chorych z udarem niedokrwiennym mózgu oraz 21,5% z udarem krwotocznym. Średnia śmiertelność wyniosła 13,5%. Wnioski: Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru mózgu było nadciśnienie tętnicze, które szczególnie często współwystępowało z dodatkowym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Prowadzenie leczenia udaru mózgu w pododdzia

 16. Op-Ug TD Optimizer Tool Based on Matlab Code to Find Transition Depth From Open Pit to Block Caving / Narzędzie Optymalizacyjne Oparte O Kod Matlab Wykorzystane Do Określania Głębokości Przejściowej Od Wydobycia Odkrywkowego Do Wybierania Komorami

  Science.gov (United States)

  Bakhtavar, E.

  2015-09-01

  In this study, transition from open pit to block caving has been considered as a challenging problem. For this purpose, the linear integer programing code of Matlab was initially developed on the basis of the binary integer model proposed by Bakhtavar et al (2012). Then a program based on graphical user interface (GUI) was set up and named "Op-Ug TD Optimizer". It is a beneficial tool for simple application of the model in all situations where open pit is considered together with block caving method for mining an ore deposit. Finally, Op-Ug TD Optimizer has been explained step by step through solving the transition from open pit to block caving problem of a case ore deposit. W pracy tej rozważano skomplikowane zagadnienie przejścia od wybierania odkrywkowego do komorowego. W tym celu opracowano kod programowania liniowego w środowisku MATLAB w oparciu o model liczb binarnych zaproponowany przez Bakhtavara (2012). Następnie opracowano program z wykorzystujący graficzny interfejs użytkownika o nazwie Optymalizator Op-Ug TD. Jest to niezwykle cenne narzędzie umożliwiające stosowanie modelu dla wszystkich warunków w sytuacjach gdy rozważamy prowadzenie wydobycia metodą odkrywkową oraz wydobycie komorowe przy eksploatacji złóż rud żelaza. W końcowej części pracy podano szczegółową instrukcję stosowanie programu Optymalizator na przedstawionym przykładzie przejścia od wydobycia rud żelaza metodami odkrywkowymi poprzez wydobycie komorami.

 17. Wyznaczenie przepływu brzegowegona wybranym odcinku rzeki Powy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Wicher-Dysarz

  2016-12-01

  Full Text Available Znajomość przepływu brzegowego jest istotna dla przeprowadziania prac inżynierskich na wybranych odcinkach rzek. Celem niniejszego artykułu jest wyznaczenie przepływu brzegowego na rzece Powie przy wykorzystaniu wzorów empirycznych. Wybrana rzeka ma charakter nizinny. W badaniach porównywano wartości przepływu brzegowego uzyskiwane dla warunków przed odmuleniem i po odmuleniu rzeki. Wykorzystano w tym celu pomiary przekrojów poprzecznych wykonane w latach 2007 oraz 2014 na odcinku powyżej zbiornika Stare Miasto. Wybrany odcinek rzeki jest niekontrolowany, ponieważ najbliższy wodowskaz zlokalizowano poniżej zbiornika. Obliczenia wykonano w trzech etapach. W pierwszym kroku obliczenia przeprowadzono dla wybranych przekroi za pomocą dwóch wzorów empirycznych – Wolmana oraz Williamsa. W drugim wykonano obliczenia za pomocą programu HEC-RAS i zweryfikowano wcześniej uzyskane wartości poprzez porównanie z wynikami symulacji. Trzeci etap obejmował połączenie modelowania z wynikami uzyskanymi na podstawie wzorów empirycznych. Wyniki porównano ze sobą w pięciu wybranych przekrojach. Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono dość znaczne rozbieżności pomiędzy zastosowanymi metodami. Wyniki przedstawione w artykule nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która z tych metod jest właściwa.

 18. Badanie kliniczne młodego sportowca – punkt widzenia kardiologa sportowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2012-07-01

  Full Text Available Aktywność fizyczna stanowi jeden z podstawowych warunków dobrego stanu zdrowia, a w przypadku dzieci i młodzieży także niezbędny element prawidłowego rozwoju somatycznego, psychomotorycznego i funkcjo‑ nalnego. Regularny trening sportowy korzystnie wpływa na stan czynnościowy organizmu, a w szczególności układu krążenia. Z drugiej strony intensywny wysiłek fizyczny może być także mechanizmem spustowym dla zagrażających życiu arytmii u sportowców z nierozpoznaną wcześniej chorobą serca. Fundamentalną rolę w sporcie wyczynowym odgrywają badania sportowo‑lekarskie, zarówno wstępne – przed rozpoczęciem aktywności sportowej, jak i okresowe – w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego. W ocenie stanu zdrowia osoby aktywnej fizycznie szczególne miejsce zajmuje badanie układu krążenia, uwzględniające, poza ukierun‑ kowanym wywiadem, m.in. osłuchiwanie serca w różnych pozycjach ciała, badanie tętna obwodowego, pomiar ciśnienia tętniczego, a także poszukiwanie objawów fenotypowych zespołu Marfana. Badanie przedmiotowe pozwala na ocenę zmian adaptacyjnych układu krążenia zachodzących pod wpływem długotrwałego trenin‑ gu sportowego, z których najbardziej charakterystyczne są powiększenie serca (efekt zwiększenia grubości mięśnia sercowego z poszerzeniem światła lewej komory oraz wolna spoczynkowa czynność serca. Ważna jest także umiejętność identyfikacji objawów wskazujących na organiczną chorobę układu krążenia, która może doprowadzić do nagłej śmierci sercowej. Celem niniejszej pracy jest dostarczenie pediatrom i lekarzom rodzinnym informacji pozwalających na właściwą ocenę fizjologicznych, adaptacyjnych zmian zachodzących w układzie krążenia pod wpływem długotrwałego treningu sportowego, a także ułatwiających identyfikację stanów chorobowych, będących przeciwwskazaniem do sportu wyczynowego.

 19. Przyczyny oraz czynniki sprzyjające występowaniu zespołu wypalenia zawodowego wśród lekarzy zatrudnionych w publicznych sektorach opieki zdrowotnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Solecki

  2017-03-01

  Full Text Available Wstęp. Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem wystę- pującym coraz częściej wśród pracowników różnych grup zawodowych. Lekarze stanowią grupę bardzo mocno narażoną na ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego ze względu na charakter wykonywanej pracy. Opis stanu wiedzy. Praca lekarzy i całego personelu nasycona jest czynnikami stresogennymi, które zlokalizowane są w różnych płaszczyznach. Są to cechy osobowościowe, stosunek do pracy oraz struktura i organizacja pracy zawodowej. Wypalenie zawodowe jest procesem długofalowym, w którym kolejne fazy pojawiają się narastająco. Najczęściej wyróżnia się 12 faz. Warunkiem koniecznym dla rozwoju wypalenia zawodowego jest występowanie przewlekłego stresu. Typowymi źródłami stresu występującymi w zawodzie lekarza mogą być: ponoszenie odpowiedzialności za własne działanie, codzienny kontakt z chorobą, wymóg stałej czujności, konieczność kontaktu zarówno z samym chorym jak i jego rodziną, świadomość braku wpływu na losy pacjentów oddziałów opieki paliatywnej, roszczeniowość i niezadowolenie pacjentów, zmianowość, praca w nocy, brak warunków do leczenia (np. złe warunki lokalowe, brak odpowiedniego sprzętu, niedogodności związane z relacjami z personelem szpitala. Podsumowanie. Wypalenie zawodowe można określić jako stan fizycznego, umysłowego i emocjonalnego wyczerpania, który ujawnia się pod postacią chronicznego zmęczenia. Jednocześnie towarzyszy mu negatywna postawa wobec pracy, ludzi i życia, poczucie bezradności oraz beznadziejności położenia. Na wypalenie zawodowe szczególnie narażeni są lekarze, którzy stawiają sobie wysokie cele, są ambitni, dobrze wykonują swoją pracę, pracują pod presją czasu, często na dyżurach trwających wiele godzin.

 20. Improving body composition and strength in athletes through a 4-month combined martial arts and strength training program

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Stachoń

  2016-06-01

  2Zakład Sportów Indywidualnych, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, Wrocław       Corresponding author: Dr Aleksandra Jadwiga Stachoń, e-mail: aleksandra.stachon@awf.wroc.pl Departament of Physical Anthropology, University School of Physical Education in Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35, bud. P2, 51-612 Wrocław; Poland Phone: 71 347 33 44         Key words: resistance training, body build, body composition, combat sport.   Abstract Background and aim. Body composition is one of key components of health in both general and athletic populations. In martial arts great significance is attached to the development of mesomorphy and strength, which are crucial for performing offensive and defensive actions during fights. The study proposes to introduce progressive strength training programme - arranged primarily for beginners – in order to improve body composition of non-elite male martial arts competitors. The present study aims to evaluate the changes in body massiveness, body composition and strength in 31 martial arts practitioners from academic sports clubs after a combined martial arts and strength training programme. Material and methods. The 16-week intervention was based on a targeted progressive resistance training protocol developed by Stefaniak [1995]. The anthropometric, physical and motoric measurements were performed twice at four months interval. This programme includes training three times weekly with increased number of repetitions (19-24, number of sets (1-3 and increased loads (5%. Results. After the completion of the training program, significant increase for about 1.8 kgin body mass was observed. Body massiveness (BMI increased from 23.2 ± 1.8 kg/m2 to 23.9 ± 1.8 kg/m2. The analysis using Sheldon’s somatotypes revealed an increase of mesomorphy (from 5.5 to 5.7 and decrease of ectomorphy (from 2.5 to 2.4. The level of endomorphy became stable (2.1. The maximal circumferences of flexed arm, forearm, calf and

 1. Vliv pravidelného tréninku na tělesné složení mladých lyžařů běžců ve vztahu k motorické výkonnosti v porovnání s normální populací Effect of regular training on body composition and physical performance in young cross-country skiers: As compared with normal controls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Růžena Randáková

  2005-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo určit tělesné složení a úroveň motorické výkonnosti a zároveň posoudit změny v komponentách tělesného složení a v úrovni motorické výkonnosti v závislosti na pravidelném tréninkovém zatížení aplikovaném v rámci šestiměsíčního tréninkového programu přípravném období, tzv. "suché přípravy", ročního tréninkového cyklu 2003/2004 u skupiny mladých lyžařů běžců, žáků sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku a členů lyžařských oddílů Ski-klub Šumava, Libín Prachatice a Sokol Stachy ve věku 12–15 let (n = 81, v porovnání s normální populací (n = 49. Byla provedena dvě měření tělesného složení a motorické výkonnosti, na začátku a konci přípravného období (duben a říjen, tedy podruhé po šestiměsíčním tréninkovém programu. Metodou pro stanovení tělesného složení byla multifrekvenční bioimpedanční analýza (BIA, zařízení B. I. A. 2000-M, Data Input, Germany měřící celkovou impedanci při použití proměnlivé frekvence. Úroveň motorické výkonnosti byla posuzována na základě výsledků základních motorických testů. Z výsledků vyplývá, že systematický trénink realizovaný v prostředí sportovních tříd má evidentně pozitivní dopad, a to nejen v systému přípravy dětí a mládeže pro vrcholový sport, ale především z hlediska vlivu pravidelného pohybového zatížení aplikovaného nad rámec školních osnov na tělesné složení a motorickou výkonnost dospívajícího organismu. Pravidelný trénink tak může z hlediska tělesného složení působit také jako prevence vzniku nadváhy, případně obezity a s tím souvisejících dalších zdravotních rizik v dospělosti. Výsledky této studie mohou být především hodnotnou zpětnou vazbou vedoucí ke zkvalitnění tréninkové přípravy sledovaných jedinců a k obohacení programu lyžařských sportovních t

 2. KONCENTRACJA BEZPOŚREDNIEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W UKŁADACH NADĄŻNYCH Z WYKORZYSTANIEM NIEOBRAZUJĄCYCH ELEMENTÓW OPTYCZNYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł WAJSS

  2016-06-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie w dziedzinę nieobrazujących układów optycznych wykorzystywanych w układach nadążnych za pozornym ruchem Słońca; dokonuje przeglądu aktualnego stanu wiedzy i techniki z tej dziedziny oraz przedstawia konkretny przypadek wykorzystania soczewki Fresnela w układzie nadążnym o kształcie sferycznym. W pierwszej części opisano zagadnienie jakim jest refrakcja (załamanie promieniowania słonecznego występujące w układach optycznych stosowanych m.in. w energetyce, w dalszej części dokonano analizy dostępnych dziś, w rozwiązaniach komercyjnych, nieobrazujących układów optycznych wykorzystujących soczewki Fresnela, w trzeciej, ostatniej, części przedstawiono metodologię wyznaczenia geometrii takiej soczewki dla układu optycznego o kształcie sferycznym, w celu jego zastosowania w urządzeniu nadążnym za pozornym ruchem Słońca przy jednoczesnej minimalizacji zjawiska aberacji sferycznej. W przeprowadzonych badaniach przyjęta została stała wysokość pierścienia (karbu w zmienna dla dwóch zakresów zależnych od liczby pierścienia p. W pracy wykorzystano zjawisko załamania światła słonecznego występującego na granicy dwóch ośrodków o różnej gęstości (prawo Snell’a przy czym na modelowanej soczewce występują dwa punkty załamania zarówno na zewnętrzna jak i na wewnętrznej (karbowanej powierzchni. Przedstawione wyniki analizy zamodelowanego układu optycznego, w środowisku RayTracing, świadczą o poprawności wykonania programu obliczeniowego oraz o odpowiednim odwzorowaniu wyznaczonych parametrów w projekcie zrealizowanym w środowisku graficznym. Jak założono w projekcie położenie ogniska przypadło w środku (hemisfery czyli f=R.

 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z ADHD w polskim systemie oświatowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Borkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Uczniowie z ADHD to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym często sprawia trudność sprostanie wymaganiom szkolnym, co wynika ze specyfiki ich funkcjonowania. Wyrównywanie szans edukacyjnych tej grupy uczniów stanowi cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być świadczona jak najbliżej ucznia, tj. w szkole, do której uczęszcza uczeń, lub specjalistycznej placówce oświatowej, a za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Uczeń z ADHD może uzyskać pomoc na terenie szkoły w postaci zindywidualizowanej pracy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz pracy korekcyjnej podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych bądź na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych. Nauczyciele zobowiązani są do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia z ADHD na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń, u którego wraz z ADHD zdiagnozowano współwystępowanie zaburzeń zachowania lub zagro- żenie niedostosowaniem społecznym, może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła zobowiązana jest do opracowania dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego zawierającego działania o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym. W przypadku dzieci z ADHD, u których stwierdzono nasilenie objawów zespołu hiperkinetycznego w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym uczęszczanie do szkoły, możliwa jest realizacja obowiązku szkolnego w nauczaniu indywidualnym na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 4. CIECAM02 and Perception of Colour in 3D Computer Generated Graphics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bratuž Nika

  2017-04-01

  Full Text Available Kljub tehnološkemu napredku zadnjih stoletij in desetletij se še vedno soočamo s problematiko prikaza in upodobitve barve v različnih medijih in ohranjanja zaznave barve. Ena od možnosti, za katero se lahko odločimo pri zagotavljanju stalne barvne zaznave, so modeli barvnega zaznavanja. Trenutno je aktualen CIECAM02, ki se še vedno ne uporablja v 3D računalniški grafi ki, s katero se vsak dan srečujemo. Namen raziskave je bil pregled barvnih prostorov v 3D računalniški grafiki, pregled reprodukcije barv in materialov, algoritmov za senčenje ter izbranih sodobnih tehnologij upodabljanja za doseganje korektne končne vizualizacije. V nadaljevanju smo želeli proučiti model barvnega zaznavanja CIECAM02 do te mere, da bi ga lahko uporabili v povezavi s 3D računalniško grafiko. V ta namen smo v programu Blender postavili testno sceno in jo upodobili s tremi upodobljevalniki: Blender Render in Cycles, ki sta že vgrajena, in z dodatkom Yafaray. Izkazalo se je, da CIECAM02 lahko uporabimo tudi v 3D prostoru in da z njegovo uporabo dobimo boljše rezultate ujemanja barv pri spremembi ozadja. Poleg tega smo ugotovili, da barv ne upodabljajo vsi upodobljevalniki enako. Omenjena raziskava je aktualna za vse, ki želijo svoje dvo- ali tridimezionalne izdelke predstaviti s pomočjo 3D računalniške grafike, torej tudi za področje vizualizacij oblačil in tekstilnih izdelkov, ki se uporabljajo pri modnem oblikovanju in oblikovanju interjerjev, avtomobilski, navtični in letalski industriji ter tudi širše, kjer so dovršene 3D vizualizacije tekstilij in oblačil nepogrešljivi element vizualnih in grafičnih komunikacij.

 5. Legislation of Renewable Energy Sources In Slovakia / Legislatívna Úprava Obnoviteľných Zdrojov Energie Na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marišová Eleonóra

  2015-12-01

  Full Text Available Pestovanie energetickych rastlin a drevin na poľnohospodarskej pode a ďalšie využitie ich energie predstavuje zasadny vyznam pre realizaciu dlhodobej strategie Slovenska v oblasti ziskavania a využivania obnoviteľnych zdrojov energie (OZE. Energeticke rastliny spĺňaju ciele strategie Europa 2020 a prispievaju k diverzifi kacii energetickych zdrojov. Prispevok vychadza z pravnych predpisov EU a narodnej legislativy upravujucej OZE. Analyzovane su Smernica 2009/28/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. aprila 2009 o podpore využivania energie z obnoviteľnych zdrojov a o zmene a naslednom zrušeni smernic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tema obnoviteľnych zdrojov energie je integrovana do Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Konkretne Akčny plan pre biomasu 2008-2013, Strategia vyššieho využitia obnoviteľnych zdrojov energie na Slovensku a Strategia energetickej bezpečnosti Slovenska bola prijata až do roku 2030. Trvalo udržateľne využivanie poľnohospodarskej pody, jeho riadenie a využivanie, ako aj ochrana jeho kvality a funkcie su upravene zakonom č 220/2004 Zb. o ochrane a využivani poľnohospodarskej pody a ktorym sa meni zakon č. 245/2003 Zb., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životneho prostredia a o zmene niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov, ktory nadobudol učinnosť 1. maja 2004. Zakon č. 57/2013 Zb., ktory je platny od 1. aprila 2013, stanovuje zasady a postup zriaďovania plantaži rychlorastucich drevin na poľnohospodarskej pode. Slovenska pravna uprava zaviedla register rychlo rastucich drevin na každom okresnom urade (72, na pozemkovom a lesnom odbore na Slovensku. Prieskum tychto registrov ukazuje, že tato pravna uprava podporuje poľnohospodarov, aby začali použivať marginalne pody pre rychlo rastuce dreviny.

 6. Surgical site infection among patients after colorectal cancer surgery.

  Science.gov (United States)

  Banaszkiewicz, Zbigniew; Cierzniakowska, Katarzyna; Tojek, Krzysztof; Kozłowska, Elżbieta; Jawień, Arkadiusz

  2017-02-28

  Wstęp: Zakażenie miejsca operowanego występuje u 2,5-22,3% operowanych chorych. Jest ono wykładnikiem jakości leczenia na oddziałach zabiegowych i ma duży wpływ na jego koszt. Materiał i metodyka: Analizie poddano chorych, u których w obserwacji 30-dniowej wystąpiło zakażenie miejsca operowanego. Grupę wyjściową stanowiło 1581 chorych z rozpoznaniem raka jelita grubego poddanych zabiegowi operacyjnemu w jednym ośrodku. Kryteriami wyłączającymi z badania były: brak wiarygodnej dokumentacji leczenia (szpitalnego lub ambulatoryjnego) i zgon chorego przed 30. dniem po operacji bez rozpoznanego zakażenia miejsca operowanego. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica 10. Wyniki: Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 262 chorych (16,6%). Najczęściej występującym było zakażenie miejsca operowanego (198 pacjentów; 12,52%). Stwierdzono, że wystąpienie tego powikłania zależne było od zaawansowania klinicznego raka, wieku chorych, chorób współtowarzyszących (cukrzyca i choroby kardiologiczne). Ponadto zauważono, że powikłanie to występowało znamiennie częściej u chorych operowanych w trybie pilnym z powodu powikłań oraz u tych, u których wyłoniono stomię jelitową. Nie stwierdzono natomiast zależności wystąpienia tego powikłania od płci chorych i lokalizacji guza nowotworowego. Wniosek: U chorych po operacji raka jelita grubego największe zagrożenie wystąpienia zakażenia miejsca operowanego wystąpiło u chorych po 75. roku życia, obciążonych cukrzycą i chorobami kardiologicznymi, z dużym zaawansowaniem klinicznym raka, operowanych w trybie ostrego dyżuru, u których konieczne było wyłonienie stomii jelitowej (a szczególnie kolostomii).

 7. Investigations of Geosynthetic Interlayer Bonding in Asphalt Layers / Badania Połaczen Miedzywarstwowych W Warstwach Asfaltowych Z Geosyntetykiem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zielinski P.

  2011-12-01

  Full Text Available Problem zwiazania miedzywarstwowego jest jednym z powazniejszych problemów wykonawczych w budowie nawierzchni asfaltowych, zwłaszcza w sytuacji zastosowania geosyntetyków, które sa bardzo wrazliwe na błedy aplikacji. Brak zapewnienia dobrego połaczenia warstw skutkuje zmniejszeniem trwałosci całej konstrukcji nawierzchni. Problemem badawczym jest wiec okreslenie jak spadek połaczenia warstw wpływa na trwałosc zmeczeniowa konstrukcji nawierzchni. Badania takie zostały wykonane w ramach 2 grantów badawczych, natomiast niniejszy artykuł prezentuje tylko czesc dotyczaca badan połaczen miedzywarstwowych. Badania te zostały wykonane metoda scinania opracowana na Politechnice Krakowskiej, w dwóch wybranych temperaturach tj. -2°C i + 25°C. Jako czynniki determinujace sczepnosc miedzywarstwowa przebadano wpływy rodzaju geosyntetyku, rodzaju lepiszcza stosowanego do połaczenia warstw, rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej a takze ilosci lepiszcza stosowanej do skropienia miedzywarstwowego. Istotnosc wpływów poszczególnych czynników na parametry zwiazania miedzywarstwowego okreslono z wykorzystaniem metod statystycznych z zastosowaniem programu Statgraphics Plus v.5.1. Stwierdzono pozytywny wpływ zastosowania geosyntetyków wstepnie impregnowanych srodkiem adhezyjnym, jako lepiszcze do nasycania i przyklejania geosyntetyku najbardziej efektywny okazał sie asfalt na goraco badz emulsja modyfikowana, stosowanie emulsji niemodyfikowanych dało gorsze rezultaty. Bardzo istotny okazał sie wpływ ilosci lepiszcza stosowanego do nasycania i przyklejania geosyntetyków. Wykazano, ze dla kazdego rodzaju warstwy posredniej istnieje optymalna ilosc skropienia miedzywarstwowego, przy której wytrzymałosc na scinanie i sztywnosc scinania jest najwieksza. Zarówno zwiekszenie jak i zmniejszenie tej ilosci lepiszcza powoduje spadek parametrów zwiazania miedzywarstwowego. W aspekcie praktycznym wyniki te pokazuja koniecznosc indywidualnego

 8. Gruźlica płuc u 27-letniej kobiety

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamilla Tymińska

  2009-09-01

  Full Text Available Rozstrzenie oskrzeli to utrwalone, nieodwracalne, różnokształtne nieprawidłowe rozszerzenia oskrzeli – oskrzela są pogrubione i poszerzone oraz mają zmiany zapalne. U około 50% chorych przyczyna rozstrzeni oskrzeli pozostaje nieznana. Mukowiscydoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną autosomalnie recesywnie. W większości jej przypadków dochodzi do zajęcia układów pokarmowego i oddechowego. Chlamydophila pneumoniae to bakteria przenoszona drogą kropelkową, wywołująca głównie ostre infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Następstwem zakażenia mogą być uszkodzenie nabłonka rzęskowego w oskrzelach i zmiany sprzyjające rozwojowi astmy, nawracających katarów nosa, przewlekłego zapalenia gardła i zapalenia zatok. Według raportu WHO w roku 2006 zanotowano 9,2 miliona nowo rozpoznanych przypadków gruźlicy, z czego 7,7% dotyczyło chorych zakażonych wirusem HIV. Głównym celem światowego programu kontroli gruźlicy jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby do 2015 roku. DOTS (Directly Observed Treatment Short-course, czyli strategię krótkich kursów nadzorowanego leczenia, uważa się za najbardziej wydajną ekonomicznie w zwalczaniu gruźlicy. Opis przypadku dotyczy 27-letniej kobiety z astmą oskrzelową, która do końca nigdy nie została zdiagnozowana – pacjentkę przyjęto do szpitala z powodu nawracających napadów duszności. Pomimo wdrożonego leczenia antybiotykami i glikokortykosteroidami stan kliniczny chorej, a także obraz radiologiczny uległy pogorszeniu. Na podstawie wykonywanych badań podejrzewano chlamydiowe zapalenie płuc, idiopatyczne rozstrzenie oskrzeli oraz późną postać mukowiscydozy. W badaniach plwociny początkowo nie stwierdzono żadnych patogenów. Ostatecznie badanie bronchoaspiratu metodą BACTEC wykazało obecność prątków gruźlicy. Stan chorej po 6 miesią- cach leczenia przeciwprątkowego według zalecanego przez

 9. „Knowledge is power“: Studium MBA v perspektivě Bourdieuho teorie kapitálů/ “Knowledge is power”: MBA study program in Bourdieu’s perspective of capitals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dvořáčková

  2015-01-01

  Full Text Available Cílem této empirické studie, která vychází z ročního etnografického výzkumu na soukromé vysoké škole, je analyzovat, jaký význam má studijní program MBA v reprodukci sociálních diferencí. V první části je představeno teoretické pozadí studie, jímž jsou Bourdieuho koncepty kulturního, ekonomického, symbolického a sociálního kapitálu a jeho pojetí mechanismu sociální reprodukce skrze školské instituce. Druhá část příspěvku přibližuje klíčové rysy soukromé vysoké školy, kde se výzkum realizoval. Třetí část je věnována analýze manifestních cílů MBA programu, jímž je posílit kulturní a ekonomický kapitál studujících – rozvíjet jejich znalosti, kariérní perspektivy i úspěchy v podnikání. Vedle toho se zabývá MBA studiem coby zdrojem symbolického i sociálního kapitálu. Jak text ukazuje, MBA program je vedle prostředku získávání znalostí a dovedností současně prostorem konverze ekonomického kapitálu do kapitálu symbolického a sociálního. Ty následně zvyšují objem ekonomického kapitálu studujících, čímž dále upevňují jejich sociální pozici.

 10. Alemtuzumab – nowy lek w terapii postaci rzutowej stwardnienia rozsianego. Pierwsza czy druga linia leczenia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Zaborski

  2015-11-01

  Full Text Available Alemtuzumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko glikoproteinie CD52, powodującym deplecję (eliminację krążących limfocytów T i B. Proces odtwarzania obu populacji limfocytów przebiega odmiennie, co prowadzi do zaburzeń w układzie odpornościowym. Zmiany te skutkują zmniejszeniem aktywności procesu chorobowego. Skuteczność alemtuzumabu została potwierdzona w trzech badaniach klinicznych: jednym fazy drugiej – CAMMS223 oraz dwóch fazy trzeciej – CARE-MS I i CARE-MS II. W badaniach tych wykazano skuteczność kliniczną podawanego dożylnie alemtuzumabu u chorych z postacią rzutową stwardnienia rozsianego. Komparatorem był podawany podskórnie interferon beta-1a. W CAMMS223 i CARE-MS I wykazano istotny wpływ alemtuzumabu na spadek wskaźnika rzutów w porównaniu z interferonem, a w CAMMS223 i CARE-MS II – wpływ na zwolnienie narastania niesprawności. Terapia z zastosowaniem alemtuzumabu nie była wolna od istotnych działań niepożądanych, które należały do trzech zasadniczych grup: działania niepożądane bezpośrednio związane z podawaniem leku, ciężkie infekcje oraz zaburzenia autoimmunologiczne (samoistna plamica małopłytkowa, zaburzenia funkcji tarczycy i nefropatia. Terapia alemtuzumabem może być zarówno skuteczna, jak i bezpieczna, jednakże pod warunkiem zachowania właściwego programu monitorowania działań niepożądanych.

 11. OPTYMALIZACJA SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM METAKAOLINITU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz KONKOL

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji składu betonu modyfikowanego dodatkiem prażonego kaolinitu (metakaolinitu, użytego jako częściowy substytut cementu. Optymalizację przeprowadzono przy użyciu programu STATISTICA w oparciu o wyniki badań betonów o zróżnicowanym składzie, zdeterminowanym udziałem dodatku metakaolinitu do 15% masy spoiwa oraz stosunkiem woda/spoiwo od 0,35 do 0,54. Badania wykonano według centralnego kompozycyjnego planu doświadczenia, przewidującego wykonanie badań dziewięciu mieszanek betonowych o zróżnicowanym składzie. Jako kryteria optymalizacji przyjęto: maksimum wytrzymałości na ściskanie fc po 28, 90 i 180 dniach dojrzewania betonu, maksimum krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIcS i maksimum współczynnika sprężystości podłużnej E po 28 i 180 dniach dojrzewania betonu, minimum objętości porów powietrznych w betonie A oraz minimalny wymiar fraktalny określony metodą cięciwy DC i metodą pudełkową DBC. Objętość porów powietrznych określono na podstawie analizy płaskich przekrojów betonu metodami stereologicznymi. Analizie fraktalnej poddano uzyskane w badaniu odporności na pękanie powierzchnie przełomów betonów. Optymalizację przeprowadzono dla trzech wariantów I, II i III. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie ścisłej zależności między właściwościami a strukturą betonów, w tym betonów z dodatkiem metakaolinitu. Wykazano także, że ze względu na przyjęte kryteria optymalizacji celowe jest projektowanie betonów przy założeniu względnie niskiego stosunku woda/spoiwo oraz względnie dużego udziału dodatku metakaolinitu.

 12. Laboratory Method for Evaluating the Characteristics of Expansion Rock Bolts Subjected to Axial Tension / Laboratoryjna Metoda Badania Charakterystyk Kotew Rozprężnych Poddanych Rozciąganiu Osiowemu

  Science.gov (United States)

  Korzeniowski, Waldemar; Skrzypkowski, Krzysztof; Herezy, Łukasz

  2015-03-01

  . Pomiar siły na stanowisku laboratoryjnym był wykonywany za pomocą czterech tensometrycznych czujników siły. Czujniki były rozmieszczone co 90 stopni na tarczy pomiarowej (Rys. 4). Całkowita siła rejestrowana podczas badań rozciągania żerdzi kotwowej była sumą wartości sił uzyskiwanych na poszczególnych czujnikach siły. Pomiar przemieszczeń elementów obudowy oraz wydłużenia żerdzi kotwowej był wykonywany za pomocą enkodera linkowego inkrementalnego. Enkoder przymocowany był na stałe do bloku siłowników (Rys. 6), natomiast linka enkodera przemieszczała się wraz z wysuwem tarczy pomiarowej (Rys. 6). W celu określenia odkształcenia materiału badanego elementu (żerdzi kotwowej) w badaniach zastosowano tensometry elektrooporowe typu kratowego (Rys. 7). Czujniki siły, przemieszczenia oraz odkształcenia zostały podłączone do uniwersalnego wzmacniacza pomiarowego QuantumX MX840, za pomocą wtyczek 15-pinowych. Podczas procesu rozciągania kotwy wyniki pomiarów siły, przemieszczenia oraz odkształcenia były rejestrowane na bieżąco za pomocą specjalistycznego programu z dziedziny technik pomiarowych "CATMAN - EASY". Wybór programu wynikał z możliwości współpracy z systemem operacyjnym MS Windows oraz połączenia komputera z uniwersalnym wzmacniaczem pomiarowym QuantumX MX840 poprzez kabel ethernetowy. Program umożliwiał bieżącą (on- -line) wizualizację i ocenę pomiaru. Ponadto po zakończeniu testu, tworzone były raporty dokumentujące wyniki pomiarów, które były zapisywane w rozszerzeniu pliku ASCII. Następnie dane były przesyłane do programu Microsoft Excel w celu analizy uzyskanych wyników. W badaniach zastosowano obudowę kotwową rozprężną, zainstalowaną w bloku symulującym górotwór o wytrzymałości skał na ściskanie wynoszącej 80MPa (Rys. 3), która była obciążana statycznie według ustalonego programu obciążenia uwzględniającego utrzymywanie zadanej osiowej siły rozciągającej w okre

 13. EMG (elektromyografie jako metoda pro sledování účinnosti sportovního tréninku Surface EMG as a method for following-up sports training efficiency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damian Miklavčič

  2005-02-01

  Full Text Available Účel této studie byl zhodnotit vhodnost a použitelnost povrchové elektromyografie pro vyhodnocení změn kontrakčních vlastností svalů spojených s tréninkem. Skupina osmi národních juniorských tenistů se zúčastnila šestitýdenního výcvikového programu, který byl zaměřen na zvýšení rychlosti a výbušnosti. Jejich fyzické charakteristiky byly zhodnoceny před a po období programu, a to specifickými tenisovými testy, které měří izometrickou kontrakci trhnutí středního gastroknemického svalu, a zaznamenáváním spektra frekvence EMG při 50% maximální volní kontrakci. Ve specifických tenisových testech se prokázalo, že většina hráčů zlepšila své výkony po výcvikovém období, pouze u 3 hráčů byla zjištěna zvýšená rychlost kontrakce středního gastroknemického svalu, která byla vyjádřena kratší dobou kontrakčního trhnutí po období výcviku. Stejní hráči předvedli vyšší charakteristickou frekvenci (definována jako střední frekvence ležící mezi 6. a 9. decilem spektrální distribuční funkce a širší EMG spektrum rozkmitu po výcvikovém období. Vysoká korelace byla zjištěna mezi počtem parametrů izometrické kontrakce trhnutí, která byla zlepšena o více než 2 % po období výcviku (Np, poměr mezi charakteristickou frekvencí po období výcviku (fA a před výcvikovým obdobím (fB (fA/fB (p = 0,0065, a také mezi Np a stoupáním lineárního přiblížení závislosti mezi decilovými frekvencemi signálů EMG po období výcviku (dAf a před výcvikovým obdobím (dBf (dAf = f(dBf (p = 0,0035. Korelace mezi počtem parametrů izometrické kontrakce trhnutí, které byly zlepšeny po období výcviku, a změny v charakteristických parametrech EMG evokují použitelnost EMG pro sledování účinnosti sportovního výcviku. The purpose of the present study was to evaluate the applicability of surface electromyography (EMG for evaluation of

 14. Stabilność posturalna starszych kobiet przed i po dziesięciu tygodniach ćwiczeń metodą Pilates = Postural stability of elderly women before and after ten weeks of Pilates exercises

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Pyskir

  2016-12-01

  • Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz     Streszczenie   Wstęp Jedną z charakterystycznych cech człowieka jest stabilna pionowa postawa ciała. Nieprawidłowe działanie systemu kontroli postawy (PCS może powodować niekontrolowane upadki, co pogarsza kondycję fizyczną i ogranicza funkcje życiowe. Wykazano, że kontrola postawy u osób starszych jest utrudniona. Być może właściwie prowadzona rehabilitacja jest w stanie spowolnić ten proces. Cel Dotychczasowe badania pokazały pozytywny wpływ ćwiczeń Pilates na elastyczność tułowia i miednicy oraz równowagę dynamiczną. Celem niniejszej pracy było porównanie stabilności postawy starszych kobiet przed i po 10 tygodniach programu ćwiczeń metodą Pilates. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 35 kobiet w wieku 55-67 lat. Wstępne badanie posturograficzne wykonano przed rozpoczęciem ćwiczeń. Następnie uczestniczki programu przez 10 tygodni wykonywały ćwiczenia metodą Pilates pod opieką wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Po zakończonym programie powtórzono badanie posturograficzne. Wyniki Analizowano pole powierzchni oraz długość rejestrowanych statokinezjogramów. Dokonano także analizy dyfuzyjnej otrzymanych krzywych. Ponad 60% uczestniczek uzyskało lepsze rezultaty w po programie ćwiczeń. Osoby, które w drugim badaniu miały gorsze wyniki donosiły, że były w dniu badania przeziębione lub mocno zmęczone.   Wnioski                 Pogorszenie stabilności postawy u osób starszych można minimalizować przez intensyfikację codziennej aktywności. Może jej pomóc wykonywanie ćwiczeń metodą Pilates. Badania posturograficzne stanowią dobre narzędzie do monitorowania pracy systemu kontroli postawy.   Słowa kluczowe: stabilność posturalna, system kontroli postawy (PCS, Pilates               Abstract   Introduction One of characteristic of humans is upright standing. Incorrect operation of Postural Control System (PCS can cause

 15. Adherence to physical activity in patients with coronary artery disease [Adherence k pohybové aktivitě u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Cipryanová

  2010-12-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the adherence to a physical activity (PA in an annual interventional programme of domiciliary rehabilitation designed for patients with coronary artery disease. METHODS: The final group consisted of 20 patients (4 women and 16 men from the 1st Internal Department - University Hospital of Olomouc. The mean age of patients was 61.95 ± 11.02 years. They were split into three groups in accordance with the method of monitoring PA. Group 1 (G1 used a pedometer, group 2 (G2 used a heart rate monitor and group 3 (G3 used both types of equipment simultaneously. Patients recorded the number of steps, the duration of the exercise (G1 and G3 or the average heart rate (G2 and G3, entering this information into the archive system. The checking of monitored indicators took place after 3, 6 and 12 months. RESULTS: The adherence to the programme varied a lot (60-360 days. The results showed that the lowest one was in the case of patients from G1 and the highest one was in the third group of patients. Only 2 patients from group G3 managed to finish the programme (10% of the total number. We found no statistically significant difference between the groups in any of the quality indicators of a physical activity (number of steps, duration of the exercise, estimate of the weekly caloric output and total caloric output during exercise. CONCLUSIONS: Using a pedometer has seemed to be an easy way to monitor the amount of a physical activity. Low adherence to the programme results from a fixation on a sedentary lifestyle, as well as from psychological and social causes.[CÍLE: Cílem studie bylo zhodnotit adherenci k pohybové aktivitě (PA v rámci ročního intervenčního programu domácí rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu. METODIKA: Konečný soubor tvořilo 20 pacientů (4 ženy a 16 mužů preventivní kardiologie Fakultní nemocnice Olomouc s koronarograficky prokázanou ischemickou chorobou srde

 16. Účinky individuálně navržených programů tělesné přípravy založených na normách americké armády na motorické schopnosti zaměstnanců slovinských ozbrojených sil The effects of individually designed programs of physical training based on US army standards on motor abilities of Slovene armed forces personnel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franc Rožman

  2006-02-01

  Full Text Available Přiměřená fyzická zdatnost je významným aspektem obecné připravenosti ozbrojených sil a nedílnou součástí armádní podpory. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit účinky výcvikového programu, založeného na individuálně přizpůsobené míře intenzity, na motorické schopnosti zaměstnanců slovinských ozbrojených sil (SV. Vzorek zahrnoval 34 členů SV (16 zařazených do experimentální skupiny – ES a 18 do kontrolní skupiny – KS ve věku od 35 do 40 let. Výsledky byly zpracovány pomocí programu SPSS 8.0 pro Windows. Zpracování výsledků bylo prováděno v několika etapách. Nejprve byly stanoveny základní statistické charakteristiky a distribuce individuálních proměnných, byla vypočtena míra střední tendence a stupeň disperze, byla použita metoda pro analýzu s rizikem odchylky 5 %. Výsledky prokázaly, že charakteristického zvýšení úrovně určitých motorických schopností sledovaného souboru lze dosáhnout pomocí ekonomizace výcvikového postupu a individuálně přizpůsobené intenzity výcviku. Statisticky významné rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou byly zjištěny při měření tělesného tuku (KG, kliků (SK, hrudních předklonů v lehu pokrčmo, běhu na 3200 metrů (T3200M a klidové srdeční frekvence (FSUs. Přestože byl zkoumaný vzorek malý, tyto studie alespoň teoreticky potvrzují potřebu dalšího výzkumu v této oblasti, protože naše důkazy výrazně naznačují účinnost individuálně navržených výcvikových protokolů na tělesnou připravenost zaměstnanců slovinských ozbrojených sil. Adequate physical readiness is a significant aspect of universal armed forces readiness and an integral part of military support. The aim of this research was to ascertain the effect of a training program, based on individually adapted intensity levels, on motor abilities of the Slovene armed forces (SV personnel. The sample of subjects

 17. Analiza socjometryczna w ocenie grupy społecznej i budowaniu zespołu sportowego = Sociometry in the assessment of social group and sport team building

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Ussorowska

  2016-08-01

      a Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Polska   b Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Polska   c Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Polska           Key words: physical activity, sociometry, social relations development Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, socjometria, budowanie relacji społecznych   Streszczenie             Socjometria jako metoda badawcza jest powszechnie wykorzystywana zarówno w socjologii jak i psychologii społecznej, głównie do oceny i pomiaru struktur władzy, współpracy i komunikacji pomiędzy jednostkami danej populacji oraz spoistości określonych grup społecznych. Głównym celem takiego działania jest ocena kierunku i siły stosunków przyciągania i odrzucania, które występują między przedstawicielami danych grup. W sporcie, a zwłaszcza dyscyplinach drużynowych, które odpowiadają założeniom małych grup społecznych czynnik relacji międzyosobowych jest szczególnie istotny w budowaniu drużyny, a co za tym idzie w tworzeniu odpowiednich warunków do osiągania wysokich wyników sportowych.             Znajomość nieformalnej struktury społecznej zespołu sportowego może okazać się cennym źródłem informacji, które świadomy trener jest w stanie odpowiednio wykorzystać. Posiadając wiedzę na temat czynników kształtujących relacje interpersonalne, można na nie świadomie oddziaływać w celu korekty i eliminacji zachowań niepożądanych. Ponadto dzięki świadomemu kształtowaniu i monitorowaniu właściwych postaw w drużynie trener jest w stanie istotnie poprawić sytuację interpersonalną pojedynczego zawodnika, a co za tym idzie znacząco wpływać na ogólną atmosferę panująca wewnątrz drużyny, co jak dowodzą liczne badania naukowego bezpośrednio koreluje z efektywno

 18. Subiektywne rozumienie bycia zdrowym wśród studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego – badanie wstępne = The subjective understanding of being healthy among students of nursing and medical rescue – a preliminary study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Wasil

  2016-05-01

  2. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu   Streszczenie   Wstęp: Najcenniejszą wartością dla człowieka jest zdrowie, które może przyjmować różne oblicze w zależności od wieku, płci, wykształcenia czy sytuacji społeczno-ekonomicznej. Sposób postrzegania pojęcia „zdrowie” wpływa w dużej mierze na zachowania zdrowotne, które kreują styl życia jednostki. Młodzież akademicka jest tą grupą społeczną, która w procesie socjalizacji podlega częstym próbom eksperymentowania, naśladowania, wybierania i w konsekwencji zmieniania otrzymanych w okresie dzieciństwa i młodości wzorców zachowań, bardzo istotnych ze względu na ryzyko pojawienia się kryzysu zdrowotnego lub też utrzymania dobrego potencjału zdrowia.  Cel: Celem badań było poznanie opinii studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego dotyczącej znaczenia pojęcia  „bycia zdrowym”, które w języku potocznym obrazuje kluczową dla badań subiektywną definicję zdrowia. Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystanie dwóch narzędzi: autorskiego kwestionariusza ankiety oraz standaryzowanego narzędzia badawczego-Listy Kryteriów Zdrowia. Wyniki i wnioski: Badana młodzież akademicka uważa „bycie zdrowym” za bardzo istotną wartość w życiu każdego człowieka. Co więcej, zdecydowana większość badanych uważa się za osoby zdrowe a swój styl życia uważa za prozdrowotny. Określenie zdrowia przez studentów dotyczyło głównie jego wymiaru fizycznego. Być zdrowym to w przekonaniu badanych  „mieć sprawne wszystkie części ciała”, „nie odczuwać żadnych dolegliwości fizycznych” oraz „czuć się dobrze”, szczególnie dla mężczyzn i studentów kierunku  ratownictwo medyczne. W przypadku kobiet w subiektywnym postrzeganiu „bycia zdrowym” częściej istotne było „dożyć późnej staro

 19. Żydzi w dyskursie Kościoła katolickiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Makuchowska

  2016-01-01

  anti-Semitism. After 1989 in Poland anti-Jewish inclinations returned, especially in the circle of the so callled Catholicism of the Maryja Radio. Again Jews are accused of causing damage to Poles, and the language of those statements is very much like in the discourse before the Council.   Żydzi w dyskursie Kościoła katolickiego Artykuł opisuje ważne zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego w odniesieniu do wyznawców judaizmu, które pojawiły się po Soborze Watykańskim II. Jedną z nich jest różnica pomiędzy stanem tekstów w dwóch różnych momentach: przed i po soborze. Dlatego pierwszą część artykułu autorka poświęca charakterystyce przedsoborowego (i w większości przedwojennego dyskursu na temat Żydów, a część drugą – głównym kierunkom zmian spowodowanym realizacją postulatów soboru. Część trzecia pokazuje objawy kontynuacji starych, głęboko zakorzenionych schematów. Analiza częściowo odnosi się do ogólnych tekstów Kościoła, a częściowo do tekstów Kościoła publikowanych w Polsce. Polski przedsoborowy dyskurs o Żydach był wyjątkowo negatywny. Liturgia katolicka przedstawiała Żydów jako tych, którzy torturowali i zabili Jezusa (mit bogobójcy. W kazaniach, listach duszpasterskich i katolickiej prasie Żydów pokazywano jako wrogów nie tylko chrześcijan, lecz szczególnie Polaków, ponieważ Kościół w Polsce zaangażował się w kreowanie narodowo i religijnie homogenicznego kraju pod sloganem „Polska dla Polaków”. Reprodukowano wszystkie tradycyjne mity (Żydzi jako szkodnicy, spiskowcy, rozpustnicy itd. Używano wiele środków lingwistycznych, by zdegradować Żydów, np. zdrobnienia, animalizację (czyli mówienie o Żydach jako o zwierzętach czy tak zwany kakofemizm (czyli używanie słów o pejoratywnym znaczeniu, aby sprowokować uczucie moralnego i fizycznego obrzydzenia. Po Vaticanum II treści reprodukujące przedstawienie Żydów jako bogobójców zostały usunięte z liturgii

 20. Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania wśród młodzieży licealnej = Physical activity and some of its conditions amongst secondary-school youth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kozłowska

  2015-09-01

  3Zakład Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lubinie     Adres do korespondencji / Address for correspondence mgr Ewelina Kozłowska Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: ewelina.kozlowska@umlub.pl     Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy. Aktywność fizyczna stanowi jeden z kluczowych warunków zdrowego stylu życia. Niestety, jak wynika z analiz zaledwie 30% dzieci i młodzieży podejmuje czynności ruchowe, których rodzaj, częstotliwość i intensywność zaspokajają potrzeby fizjologiczne organizmu. Celem pracy jest poznanie aktywności fizycznej młodzieży licealnej oraz niektórych jej uwarunkowań. Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone wśród 174 uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego w Zamościu. Materiał badawczy uzyskano techniką ankietowania z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, a następnie poddano analizie statystycznej nieparametrycznym testem χ2 Pearsona. Wyniki. Chłopcy częściej spędzają wolny czas uprawiając sport (p=0,005, częściej ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego (p=0,044 oraz przeznaczają większą ilość czasu na jednorazowe ćwiczenia fizyczne (p=0,000. Wśród dziewcząt wiodącym motywatorem ruchu jest zrzucenie lub utrzymanie prawidłowej masy ciała, natomiast wśród chłopców - przyjemność płynąca z aktywności ruchowej (p=0,012. Istotne znaczenie w kontekście zwiększenia aktywności fizycznej wśród uczniów zamieszkujących tereny wiejskie ma czynnik związany z dostępem do infrastruktury sportowej w okolicy zamieszkania. Natomiast wśród mieszkańców miast wiodącą rolę odgrywa dysponowanie odpowiednią ilością czasu (p=0,027. Wnioski. Dziewczęta stanowią grupę licealistów szczególnie zagrożoną niedoborem aktywności ruchowej. Programy promujące aktywny tryb życia powinny być ukierunkowane na kształcenie umiejętności czerpania przyjemności z

 1. Formy spędzania czasu wolnego studentów wybranych kierunków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy = Forms of spending free time students of selected fields of the University of Bydgoszcz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Łachacz

  2016-08-01

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy       Streszczenie Kreowanie odpowiednich nawyków wolnoczasowych jest bardzo ważnym aspektem w dzisiejszych czasach. Należy wciąż uświadamiać społeczeństwo, że aktywność fizyczna stanowi niezbędny element zachowania dobrostanu psychicznego i fizycznego człowieka. Wiele osób nadal nie rozumie, że regularna aktywność ruchowa przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych, na które umiera większość społeczeństwa. Dlatego ważne są badania sprawdzające jak spędzają czas wolny osoby w różnym wieku oraz czy i jakie formy rekreacji ruchowej podejmują, jakie mają podejście do aktywności fizycznej, czy są świadomi, że w ich otoczeniu są organizowane zajęcia sprzyjające zwiększeniu sprawności fizycznej oraz czy i jakie różnice występują między poszczególnymi grupami społecznymi. Badania przeprowadzono, w styczniu 2015 roku, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Badania przeprowadzono na studentach I, II oraz II roku administracji oraz Turystyki i Rekreacji. Zgromadzony materiał badawczy to 102  ankiety, po 17 na każdym roczniku i kierunku. W badaniu wzięło udział 74 kobiety oraz 28 mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat. Analizując wyniki badań można wysunąć wniosek, że występują małe różnice w postrzeganiu aktywności fizycznej studentów administracji oraz turystyki i rekreacji. Studenci TiR częściej wybierają aktywność ruchową. Jak widać studenci administracji mają nieco inne priorytety lub być może wiedza na temat rekreacji ruchowej nie jest im tak często i skutecznie przekazywana jak studentom TiR.   Słowa kluczowe: czas wolny, aktywność fizyczna, rekreacja ruchowa, studenci.     Abstract Creating the appropriate lot of habits is a very important aspect nowadays. You should still realize a society that physical activity is an essential element in maintaining a mental or physical man. Many people

 2. Masa ciała dzieci uczących się w podstawowych szkołach wiejskich a styl życia rodzin = The body weight of rural primary school pupils and the lifestyle of their families

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdzisława Szadowska-Szlachetka

  2016-09-01

  • Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu   Adres korespondencyjny: Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4-6, 20-081 Lublin, tel. +48 81 448 6810, e-mail: zszadowska@wp.pl     Streszczenie Cel pracy. Celem pracy była analiza masy ciała dzieci uczących się w szkołach wiejskich oraz stylu życia ich rodzin. Materiał i metoda. Badaniem zostało objętych 100 rodziców dzieci z klas I-VI uczących się w szkołach wiejskich w powiecie Opole Lubelskie. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z użyciem techniki wywiadu przy zastosowaniu autorskiego kwestionariusza wywiadu. Wyniki. Wśród badanej grupy 65% dzieci miało prawidłową masę ciała, 18% dzieci miało niedowagę a 17% nadwagę. Wśród ojców dzieci z nadwagą występowała zależność bliska istotnej statystycznie p=0,06 dotycząca ich nadwagi. Nie występował związek istotny statystycznie między ilością posiłków a masą ciała dzieci. U części dzieci (około 20% nadwaga występowała, gdy jako nagrodę za dobre zachowanie i wyniki w nauce dzieci otrzymywały słodkie przekąski oraz możliwość dodatkowego korzystania z komputera i telewizji.  Z badań własnych wynika, że istnieje związek między codziennym piciem słodkich napojów gazowanych przez dzieci, a prawidłową masą ciała dziecka p=0,044. Większość badanych rodziców (83% deklarowała, że ich dzieci uprawiają dodatkową aktywność fizyczną poza lekcjami wychowania fizycznego. Z analizy statystycznej wynika, iż nie występuje związek między sposobem spędzania wolnego czasu przez rodzinę (oglądanie telewizji, gry i zabawy na świeżym powietrzu, korzystanie z komputera, czytanie książek, wycieczki a masą ciała dzieci w badanej grupie. Większość ankietowanych deklarowa

 3. Wpływ wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom rozwoju zdolności szybkościowych dziewcząt wiejskich w młodszym wieku szkolnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Fugiel

  2009-06-01

  Full Text Available Wstęp: Proces rozwoju motorycznego kształtowany jest przez czynniki biogeograficzne, społeczno-ekonomiczne oraz tryb życia, wynika również ze stanu zaawansowania rozwoju somatycznego. Znaczącą rolę przypisuje się zwłaszcza aktywności fizycznej, której poziom różnicowany jest głównie przez takie czynniki jak płeć, wiek,miejsce zamieszkania czy wykształcenie. Poziom aktywności fizycznej znacznie różni się w środowisku miejskim i wiejskim. Sytuacja ta w dużym stopniu wynika z odmiennych warunków socjalno-bytowych, różnic w ilości i dostępności do bazy sportowej oraz niższej świadomości dotyczącej promocji zdrowia. Również wykształcenie rodziców, które wpływa na poziom świadomości dotyczącej kształtowania rozwoju fizycznego potomstwa, jest niższe na wsi w porównaniu do populacji miejskiej. Czynniki te mogą decydować o poziomie i charakterze aktywności fizycznej oraz mogą wpływać na sprawność motoryczną dzieci i młodzieży wiejskiej. Celem pracy była ocena wpływu wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom sprawności motorycznej dziewcząt wiejskich z Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Materiał i metody: Materiał do pracy zgromadzono w 1998 r. na terenie Zagłębia Miedziowego. Zbadano 69 dziewcząt w wieku 9 lat z wiejskich szkół okolic Legnicy i Głogowa. Zmierzono wysokość i masę ciała oraz przeprowadzono testy sprawności fizycznej: skok w dal z miejsca, rzut 1 kg piłką lekarską, bieg wahadłowy 10x5m i stukanie w krążki. Informacje na temat wykształcenia rodziców oraz ich aktywności fizycznej w zakresie uprawiania sportu uzyskano za pomocą ankiety. W analizie wykorzystano podstawowe obliczenia statystyczne oraz obliczono test t-Studenta dla grup niezależnych. Wyniki i wnioski: 1. Wykształcenie średnie lub wyższe ojca i matki wpływa na uzyskanie wyższego poziomu rozwoju somatycznego córek. Dziewczęta z tych grup uzyskują r

 4. Opieka ginekologiczna z perspektywy pacjentek ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 12-25 lat, LBTQ oraz z niepełnosprawnościami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja Wonatowska

  2015-08-01

  (2   Public Health Department, Medical University of Warsaw   Słowa kluczowe: promocja zdrowia, ginekologia, młodzież, osoby niepełnosprawne. Key words: health promotion, gynecology, adolescence, people with disabilities.   Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy: Zdrowie reprodukcyjne i seksualne to stan całkowitego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia. Celem pracy była ocena stanu opieki ginekologicznej z perspektywy osób z niej korzystających, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku od 12. do 25. roku życia, osób LBTQ oraz osób z niepełnosprawnościami. Materiał i metoda: Wykorzystanym narzędziem był autorski kwestionariusz wypełniany anonimowo w trybie online. Badaniem objęto 2501 respondentek. Wyniki: Największą grupę, która wypełniła ankietę, stanowiły osoby w wieku 21-30 lat (62%. Blisko 18% to osoby nieheteroseksualne, a prawie 8% to osoby z niepełnosprawnościami. Najczęstszym powodem pójścia na wizytę do ginekologa była troska o własne zdrowie (38,7%. Prawie 15% traktuje wizytę jako „zło konieczne”, a u 9,7% budzi ona skrępowanie. Na wybór lekarza zdecydowanie największy wpływ ma opinia znajomych osób (67,2%. Najważniejszym oczekiwaniem podczas wizyty jest, aby lekarz wyczerpująco odpowiadał na pytania (80,4%. Pacjentki z niepełnosprawnościami ruchowymi zwracały uwagę na brak udogodnień lub bariery architektoniczne. Wnioski: Brakuje u kobiet wykształconego od najmłodszych lat poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie reprodukcyjne i seksualne, które przekładałoby się na potrzebę regularnego odbywania wizyt ginekologicznych. Za wykształcenie odpowiednich nawyków prozdrowotnych powinni być odpowiedzialni rodzice młodych kobiet oraz szkolna edukacja seksualna. W toku edukacji ginekologów należy położyć większy nacisk na umiejętności właściwego podejścia do pacjentki jako osoby, w tym odpowiedniego sposobu komunikowania się i przekazywania rzetelnej

 5. Wpływ terapii BEMER na wybrane wskaźniki krwi w ramach procesu odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Studium przypadku = Effect of BEMER therapy on selected indicators of blood in the process of wellness after exercise endurance. Case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-04-01

  -6 dekadzie życia może być uzasadnione i jako przygotowanie do wysiłku fizycznego.     Abstract   The principal vesels are forming capillary microcirculation. A single capillary has a diameter of about 6 pm, the total cross sectional area of the capillary is about 3000 cm2. For every cubic millimeter of the human body is an average of 600 capillaries. BEMR therapy system using the complex or complement excellent basic physiological processes angiokinesis microcirculation bringing nutrients and oxygen to muscle cells. With specific modulation biorhythmical synergistic effect is achieved also into primary and secondary, slightly larger vessels. Materials and methods. Tested man pursuing a healthy lifestyle surrendered twice selected indicators measure the blood and the vascular system: after exercise endurance during physiological restitution and renewal BEMER assisted therapy. The obtained results. The most significant changes in selected indicators of blood after endurance exercise was observed in the total amount of hemoglobin smallest hydrocarbyl ion concentration. Significant changes occurred during early recovery in the indicators: partial pressure of oxygen (PO2, arterial oxygen saturation (SO2 (c, oxyhemoglobin (O2Hb, carboxyhemoglobin (HbCO, methemoglobin (MeHb and hydroxyhemoglobin (HHB. Conclusions. Methodology and profile BEMER signal variation affects the size of the selected features of the blood. BEMER pacing in rejuvenating the efforts of strength in men in 5-6 decade of life may be justified, and in preparation for exercise.

 6. Narażenie zawodowe i środowiskowe na azbest w świetle obowiązujących aktów prawnych = Environmental and occupational exposure to asbestos in the light of applicable legislation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kowalczyk

  2015-09-01

  Anna Kowalczyk1, Ewelina Kozłowska2, Jolanta Pacian3   1. Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2. Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3. Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie   Autor do korespondencji / Author for correspondence lic. Anna Kowalczyk e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com   STRESZCZENIE Azbest stwarza ogromne zagrożenie zdrowotne. Jest szczególnie niebezpieczny w procesie wydobywania i produkcji, podczas obróbki, eksploatacji, usuwania,  w wyniku uszkodzeń lub korozji wyrobów zawierających azbest. Celem pracy jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących środowiskowego i zawodowego narażenia na azbest. Przedmiotem analizy są akty prawne dotyczące: zakazu stosowania azbestu, bezpieczeństwa i higieny pracy w narażeniu na azbest, gospodarki i transportu odpadów azbestowych, budownictwa oraz szeroko pojętej ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem azbestu. W pracy szczegółowo omówiono zasady ochrony zdrowia pracowników i byłych pracowników narażonych na azbest. Przybliżono podstawowe założenia programu wieloletniego pt. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Zastosowaną metodą była metoda dogmatyczna oraz prawno-porównawcza polegająca na analizie aktów prawnych oraz dostępnej literatury.   Słowa kluczowe: azbest, narażenie zawodowe, narażenie środowiskowe, akty prawne.       ABSTRACT Asbestos creates a huge threat. It is particularly dangerous in the process of extraction and production, while processing, use, disposal or as a result of damage or corrosion of products containing asbestos. An aim of the work is to present regulations concerning environmental and occupational exposure to asbestos. The subject of analysis are legislative acts relating: prohibition of asbestos use, health and safety at work in

 7. Zmiany w nierównościach edukacyjnych w Polsce. Uwagi polemiczne do tekstu Zbigniewa Sawińskiego „Gimnazja wobec nierówności społecznych”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Sitek

  2016-06-01

  Full Text Available Zbigniew Sawiński w tekście opublikowanym w EDUKACJI („Gimnazja wobec nierówności społecznych”, Edukacja, 135(4, 2015 twierdzi na podstawie analiz danych programu OECD PISA z lat 2000–2012, że reforma gimnazjalna nie spowodowała zmniejszenia nierówności w polskiej edukacji: znaczenie pochodzenia społecznego dla osiągnięć uczniów utrzymywało się na podobnym poziomie jak przed reformą, nie zmniejszył się znacząco wpływ pochodzenia społecznego na wybór szkoły średniej, a obserwowane w Polsce różnicowanie się gimnazjów nie doprowadziło do wzrostu nierówności edukacyjnych. W artykule przedstawiono argumenty metodologiczne i wyniki powtórnej analizy danych PISA wskazujące na zmiany w szerzej rozumianych nierównościach edukacyjnych. Między 2000 a 2012 r. (a nie zmieniła się wprawdzie siła związku wyników osiąganych przez piętnastolatków ze statusem społeczno-ekonomicznym rodzin uczniów, ale: (b zmniejszyło się zróżnicowanie wyników, co było przede wszystkim zasługą poprawy wyników najsłabszych uczniów; (c zmniejszyły się różnice między uczniami o niskim i wysokim statusie społeczno-ekonomicznym; (d zmniejszył się wpływ pochodzenia społecznego na wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Wpływ ten jest w dużej mierze bezpośredni: nie jest zapośredniczony przez osiągnięcia edukacyjne uczniów. W polemice podkreślono także złożoność tzw. reformy gimnazjalnej, która nie ograniczyła się jedynie do wprowadzenia gimnazjów. Wskazano na rolę innych czynników, które utrudniają analizowanie efektów reformy gimnazjalnej w kategoriach przyczynowo-skutkowych, w tym przede wszystkim na rolę nieobserwowanych w badaniu PISA zmiennych dotyczących zmian zachodzących w środowisku uczenia się kolejnych kohort uczestniczących w badaniu.

 8. Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Chodkiewicz

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję atypowych objawów depresji występujących u mężczyzn. Ważnym źródłem tej koncepcji były doświadczenia wyniesione z programu diagnozowania i leczenia depresji wprowadzonego na Gotlandii (Szwecja w latach 80. ubiegłego stulecia. Program, skierowany do lekarzy rodzinnych, zmniejszył liczbę zachowań samobójczych wśród kobiet, ale nie wśród mężczyzn. Przyjęto, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być odmienny obraz depresji u obu płci. Różnice między płciami mogą odpowiadać za to, że depresja u mężczyzn znacznie częściej niż u kobiet pozostaje nierozpoznana i nieleczona, co prowadzi do zwiększenia liczby samobójstw. Wśród dominujących objawów depresji u mężczyzn wyróżniono wzrost impulsywności i zachowań agresywnych, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, podejmowanie zachowań ryzykownych (jazda samochodem pod wpływem alkoholu, przypadkowe kontakty seksualne oraz tłumienie emocji. Jako przyczyna występowania atypowej depresji u mężczyzn najczęściej wymieniane jest rygorystyczne podporządkowywanie się tradycyjnym męskim normom kulturowym. Normy te dotyczą odporności, wytrzymałości, konkurowania, opanowania i tłumienia uczuć oraz konieczności zapewnienia bytu rodzinie. W pracy omówiono najbardziej znane metody badania męskiej depresji – Gotland Male Depression Scale (GMDS Rutza, Male Depression Risk Scale (MDRS-22 Rice’a i współpracowników oraz Masculine Depression Scale (MDS Magovcevic i Addisa – a także przedstawiono wyniki badań prowadzonych z użyciem wspomnianych metod. Artykuł kończą refleksje dotyczące dalszych kierunków badań nad problemem męskiej depresji i opis kontrowersji związanych z omawianą koncepcją.

 9. Analiza uticaja armiranobetonskog rama od sopstvenog opterećenja i spoljašnjih sila/Structural analysis of a prestressed concrete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloš Z. Petrović

  2014-10-01

  Full Text Available U radu je prikazano delovanje sile prednaprezanja na armiranobetonski ram (u daljem tekstu AB ram. Posmatrani sistem je statički neodređen sa dva ukleštenja. Na njega deluje opterećenje prednaprezanje kablom silom Nk=600 kN, kao i sopstveno opterećenje. Visina rama je 6.00 m, a osovinski razmak 20.00 m. Opterećenje od sopstvene težine elemenata je od rigle i stuba. Opterećenje konstrukcije usled prednaprezanja spada u unutrašnja opterećenja, koja zamenjujemo ekvivalentnim opterećenjem koje predstavlja spoljašnje opterećenje. Proračun je izvršen metodom sila i metodom deformacija, kao i u softverskom programu 'Tower'. Metodom sila se uklanja ukleštenje i preseku se omogućava obrtanje. Statički neodređena veličina tada je moment ukleštenja. Kod metode deformacije sve statičke i deformacijske veličine izražavaju se putem izvesnog broja međusobno nezavisnih deformacijskih veličina, koje su određene iz uslova ravnoteže sistema. Broj nezavisnih deformacijskih neodređenih veličina predstavlja deformacijsku neodređenost nosača. Sve deformacijski neodređene veličine mogu se svrstati u dve grupe: prvu grupu čine uglovi obrtanja na krajevima kruto vezanih štapova, a drugu grupu komponente pomeranja čvorova. / The effects of prestressing forces on a reinforced concrete frame are shown in the paper. The structure is a statically indeterminate frame with two fixed supports. The load is due to tendon prestressing with Nk = 600 kN and due to self-weight of columns and beam. The columns height is 6.00 m and the beam span is 20.00 m. Effects of prestressing can be replaced by an external equivalent load. Calculations are performed by the force method, by the direct stiffness method and using the 'Tower' software. The rotational restraints are released at fixed supports and the restraint moments are calculated by the force method. The direct stiffness method uses the members' stiffness relations for computing member forces and

 10. Report on results of the Experts from the Boris Kidric Institute to the Institute for theoretical and experimental physics in Moscow - Operational Report; Radni izvestaj - Izvestaj o rezultatima posete strucnjaka iz IBK Institutu za teorijsku i eksperimentalnu fiziku u Moskvi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R; Petrovic, M; Cupac, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-12-15

  .) upoznavanje eksploatacionih karakteristika reaktora TVRS sa 80% obogacenim gorivom, kao i iskustva u vezi sa koriscenjem tog goriva u reaktoru TVRS u Moskvi; b.) upoznavanje sa elementima sigurnosnih analiza u vezi sa uvodjenjem i kriscenjem tog goriva u reaktoru TVRS kao i c.) razmena gledista o programu prevodjenja reaktora RA na novo 80% obogaceno gorivo. U izvestaju su prikazani rezultati ove posete. Osnovni zakljucci do kojih se doslo jesu: a.) poseta je bila korisna i pored toga sto na neka pitanja nije dobijen odgovor; b.) posle obrade dobijenih informacija, posle sticanja prvih iskustava o koriscenju novog goriva u reaktoru RA kao i posle donosenja definitivnog suda o ravnoteznom rezimu reaktora RA sa novim gorivom, bilo bi veoma korisno da se izvrsi jos jedna poseta Institutu u Moskvi; c.) novo disperziono gorivo je mnogo pouzdanije u eksploataciji od starog 2% obogacenog metalnog goriva (kakvo je sada u reaktoru RA); d.) nije bilo primedbi sa aspekta sigurnosti na nas program prevodjenja (prelazni rezim) reaktora RA na novo gorivo; e.) zatrazice se dopunske informacije o maksimalnom dopustivom stepenu izgaranja 80% obogacenog disperzionog goriva i po potrebi izvrsice se blagovremena revizija predvidjenog optimalnog ravnoteznog rezima izgaranja za reaktor RA (baziranog na maksimalnom izgaranju goriva koje omogucuju parametri reaktora RA); f.) metodologija termickog proracuna gorivnih kanala, koja se primenjuje na reaktor RA ocenjena je kao ekvivalentna postupku koji se primenjuje za proracun kanala reaktora TVRS u Moskvi (author)

 11.  Spis treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BARTOSZEWICZ

  2015-03-01

  Full Text Available  Od Zespołu Redakcyjnego – Editorial .......................................................................................................... 7 Anna Bartoszewicz – Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznego na wybranych przykładach – Implementation of Quality Assurance and Improvement Program by internal audit teams on selected examples ................................................................ 9 Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka – Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań – Capital structure of companies in the light of research results ..................... 29 Magda Chraścina – Determinanty tworzenia rezerw oraz ich skutki bilansowo- -wynikowe na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Determinants of creating provisions and their effect on the balance sheet and income statement on the example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange .................................................................................................. 53 Małgorzata Garstka – Dobry obyczaj jako norma kształtująca zachowanie księgowych – Good practice as a norm shaping the behavior of accountants ...................... 73 Przemysław Kabalski, Joanna Szwajcar – Feminizacja studiów w zakresie rachunkowości w Polsce – przyczyny i skutki – Feminization of accounting studies in Poland – causes and consequences .. 85 Anna Kasperowicz – Znaki i kody rachunkowości w procesie komunikacji – Accounting signs and codes in the communication process .......................... 107 Marcin Kędzior – Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej – Voluntary adoption of IFRS by listed companies in selected Western European countries ................................................................................................. 123 Ewelina Zarzycka

 12. Technical Features of the Architecture of an Electronic Trilingual Dictionary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grygorii Chetverikov

  2016-12-01

  projektowania Model-View-ViewModel. Dzięki wykorzystaniu tego szablonu interfejs użytkowania jest oddzielony od logiki programu, co pozwala wprowadzać niezależne zmiany poszczególnych części oprogramowania. Sporządzone oprogramowanie pozwala na redagowanie, uzupełnienie i tym samym tworzenie nowych tematycznych słowników przekładowych. Zaletą systemu jest równorzędność języków. Autorzy nakreślili zarówno sposoby wykorzystania samego słownika, jak i metody jego budowania.

 13. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego a zadania zdrowia publicznego = Community Mental Health Center in the context of public health care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Furtak-Niczyporuk

  2017-02-01

  Streszczenie Wstęp. Wzrastająca liczba osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, zarówno na świecie, jak i w kraju, karze zwrócić społeczną uwagę na upowszechnienie środowiskowej opieki psychiatrycznej. Powołanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego mogłoby dostarczyć wszystkich medycznych świadczeń psychiatrycznych w połączeniu z usługami pomocy społecznej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatu.   Cel. Celem pracy była ocena i propozycja sposobu realizacji zadań zdrowia publicznego przez Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego w Polsce. Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Centrum byłoby zlokalizowane na poziomie jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatu. Dlatego przeprowadzono badania jednostek samorządu terytorialnego, aby zobrazować obecnie podejmowane przez nich działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, a które to samorządy będą wspierały Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego.    Materiał i metoda. Badania pracowników powiatowych oraz gminnych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego w zakresie postępowania z osobami chorymi psychicznie oraz rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej dokonano na podstawie kwestionariusza ankiety składającego się z 29 pytań.  Druga część badań aktów prawnych pozwoliła na przygotowanie rekomendacji efektywnego realizowania zadań zdrowia publicznego w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego.    Wyniki. Pomoc oferowana osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przez jednostki samorządu terytorialnego w większości sprowadza się do wypłacania zasiłków – 71% badanych. Blisko połowa badanych nie posiada wiedzy o sposobach zapobiegania zaburzeniem psychicznych – 47% badanych. Aż 80% badanych nie zna programu zdrowia psychicznego dla jednostki w której pracuje, co oznacza brak takich

 14. Does the rider influence the horse's movement in hippotherapy? [Ovlivňuje jezdec pohyb koně v hipoterapii?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Janura

  2011-12-01

  ýška v kohoutku: oba 1,65 m, hmotnost: 548 a 500 kg. Skupinu jezdců tvořilo dvanáct zdravých mladých žen (věk: 23,3 ± 2,8, hmotnost: 59,2 ± 5,3, výška: 167,3 ± 4,2. Celkově bylo analyzováno 36 krokových cyklů koně u každého jezdce. Koně se pohybovali v kroku přirozeným tempem. Pohyb byl zaznamenán s pomocí 4 videokamer (frekvence 50 Hz. Pro zpracování kinematických dat byl využit program APAS. Pro hodnocení byly vybrány časově-prostorové parametry, vertikální rozsah pohybu vybraných bodů na končetinách a hřbetu koně a rozsah úhlu v tarsu. Statistické zpracování bylo provedeno pomocí programu Statistica (jednofaktorová analýza rozptylu. VÝSLEDKY: V naší studii jezdec neovlivnil trvání krokového cyklu, délku ani rychlost kroku. U koně A jsme nalezli významné rozdíly při jízdě s různými jezdci ve velikosti pohybu na zadní končetině a hřbetu. U koně B byl nalezen významný rozdíl při jízdě s různými jezdci pouze u rozsahu pohybu na předním kopytě ve vertikálním směru. ZÁVĚRY: V hipoterapii základní časově-prostorové parametry koně v kroku při přirozené rychlosti pohybu nejsou ovlivněny jezdcem. Co se týče rozsahu pohybů ve vertikálním směru na končetinách a hřbetu koně, tak výsledky nejsou jednoznačné. Pro další výzkum je nezbytný větší počet koní. Pacienta a koně v hipoterapii bychom měli vnímat spíše jako dva prvky, které se vzájemně ovlivňují, než jako pasivní a aktivní prvek.

 15. Motywy i ograniczenia aktywności fizycznej w grupie zawodowej pracowników biurowych = Motives and limitations of physical activity in the professional group of office workers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kowalczyk

  2015-09-01

  2. Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie   Autor do korespondencji / Author for correspondence lic. Anna Kowalczyk e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com     Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy. Praca ma na celu określenie czynników wspierających oraz ograniczających podejmowanie aktywności fizycznej w grupie zawodowej pracowników biurowych, w zależności od cech socjodemograficznych uczestników badania. Materiał i metoda. Grupę badaną stanowiło 937 pracowników zatrudnionych w biurach na terenie województwa lubelskiego. Zastosowaną w pracy metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, zaś narzędziem badawczym autorski kwestionariusz ankiety składający się z 19 pytań. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica 10.0. Wyniki. Mieszkańcy miast ponad półtora razy częściej od mieszkańców wsi skłonni są do podjęcia aktywności fizycznej w celu wyrzeźbienia sylwetki (OR=1,80; CI=1,05-3,06, na skutek odczuwanej przyjemności płynącej z aktywności fizycznej (OR=1,88; CI=1,22-2,90 oraz w wyniku przeświadczenia o prewencyjnym działaniu aktywności ruchowej na wiele schorzeń (OR=1,65; CI=1,02-2,67. Natomiast pojawienie się dziecka w rodzinie zwiększa ponad 2,6 razy prawdopodobieństwo, iż aktywność ta będzie utrudniona z powodu braku czasu (OR=2,64; CI=1,91-3,65. Matki i ojcowie rzadziej wskazują jednak na występowanie problemów zdrowotnych (OR=0,59; CI=0,36-0,96 oraz na brak mobilizacji, lenistwo (OR=0,61; CI=0,46-0,81 jako czynników ograniczających aktywność ruchową. Wnioski. Badani pracownicy biurowi podejmując aktywność fizyczną kierują się chęcią zrzucenia lub utrzymania prawidłowej masy ciała, potrzebą dbałości o zdrowie oraz możliwością odreagowania codziennego napięcia i stresu. Czynnikami najbardziej ograniczającymi aktywność fizyczną badanych pracowników są: brak czasu, uczucie zmęczenia oraz brak

 16. Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów sprawności fizycznej na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Antkowiak

  2015-08-01

  2 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska     Corresponding autor: Stępniak Robert Ph.D Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz Polska email:       Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa, studenci, sprawność ogólna.   Keywords: physical recreation, students, physical fitness.     Streszczenie   Cel: Jednym z problemów młodego pokolenie polskiego społeczeństwa rzutującym w przyszłości na stan zdrowia jest niska aktywnością fizyczną. Dotyczy to również młodzieży studenckiej, która poza obowiązkowym WF-em w niewielkim stopniu podejmuje dodatkowe ćwiczenia fizyczne. W prezentowanych badaniach sprawdzono sprawność fizyczną studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wybranych sekcjach sportowych i spróbowano stworzyć profil studenckiej rekreacji sportowej w oparciu o uzyskane wyniki. Materiał i metody: Badania sprawności ogólnej, wskaźnika BMI oraz zawartości tkanki tłuszczowej przeprowadzono w latach 2013/2015, na mężczyznach trenujących rekreacyjnie koszykówkę, pikę nożną i judo, a wyniki porównano z grupą osób nie ćwiczących rekreacji ruchowej. Materiał opracowano używając programu Excell wersja 2007. Wyniki: Wykazano istotne różnice pomiędzy sprawnością fizyczną  studentów trenujących w sekcjach sportowych, a studentami prowadzącymi osiadły tryb życia. Wykazano również istotne różnice w niektórych wynikach sprawności fizycznej, wskaźnika BMI, oraz ilości tkanki tłuszczowej, pomiędzy studentami ćwiczącymi różne formy rekreacji ruchowej. Wnioski: Aktywność fizyczna studentów realizowana w różny sposób poprawia sprawność fizyczną studentów w różny sposób, który można ułożyć w charakterystyczny profil studenckiej rekreacji ruchowej. Profil rekreacji sportowej może być właściwym wskaźnikiem zachęcającym do podejmowania określonej aktywności fizycznej studentów.

 17. Postawy studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy = Attitudes of students from east Poland's selected academies towards diabetes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Dąbska

  2016-12-01

  4Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach   Słowa kluczowe: cukrzyca, stosunek do choroby, opinia publiczna   Streszczenie Wstęp. Czynnikami, które w znacznym stopniu kreują przekonania i zachowania zdrowotne ludności są posiadana wiedza oraz postawy społeczne, rozwijające się pod wpływem otaczającego środowiska. Przejawianie antyzdrowotnych zachowań, związanych w dużym stopniu z postępem cywilizacyjnym oraz niski poziom wiedzy diabetologicznej wśród młodych ludzi sprawia, iż stanowią oni grupę, która w sposób szczególny narażona jest na rozwój cukrzycy. Cel pracy. Poznanie postaw studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 150 studentów. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta Badanie Postaw Wobec Cukrzycy DAS3 Centrum Badań i Szkoleń na Temat Cukrzycy Uniwersytetu Michigan. Analizy materiału badawczego dokonano przy użyciu programu Microsoft Office Excel. Wyniki. Znaczna część badanych (74% jest zdania, iż cukrzyca dotyka prawie każdej dziedziny życia diabetyka, a 89% sądzi, że choroba ta zmienia podejście do życia. Odnośnie roli chorego w procesie terapii 77% ankietowanych zgadza się, że osoby z cukrzycą są najważniejszymi członkami zespołu opieki diabetologicznej. Z kolei 89% studentów uważa, iż pracownicy medyczni powinni nabyć kompetencje w zakresie sprawowania funkcji edukatora diabetologicznego. Wnioski. Postawy studentów w większości podkreślają istotę najbliższego otoczenia w walce z chorobą. Badani twierdzą, że wszystkie typy cukrzycy są wielce uciążliwe dla życia chorego. Ankietowani byli zgodni, co do konieczności doskonalenia umiejętności edukatorskich i komunikacyjnych przez personel medyczny.       Key words: diabetes, attitude towards medical condition, public opinion   Summary Introduction. Knowledge (or lack thereof and social attitudes

 18. Comparative analysis of the support phase during first two steps after leaving the starting blocks [Komparativní analýza oporové fáze prvních dvou kroků při nízkém startu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radka Bačáková

  2012-06-01

  áze kontaktu s podložkou, při které dochází k aplikaci silových impulsů na lidské tělo. CÍLE: Cílem práce bylo analyzovat odchylky v dynamice oporové fáze při prvním a druhém kroku akcelerovaného běhu po výběhu z bloků. METODIKA: 10 mužů (22.9 ± 4.6 roku se zúčastnilo laboratorního šetření. K detekci kontaktních sil během oporových fází v obou krocích byla použita dynamometrická deska (Kistler 9281 EA – Winterthur, Švýcarsko. Výpočty silových impulsů, produkce rychlosti a průměrného zrychlení byly provedeny v programu Matlab (The MathWorks, Inc., Natick, USA. V Matlabu jsme provedli i následný párový T-test a korelační analýzu. VÝSLEDKY: Statisticky významné diference (α = 0.01 mezi první a druhou oporou byly nalezeny v délce kontaktu, produkci horizontální rychlosti a průměrném zrychlení. Produkce horizontální rychlosti činila v prvním kroku 1.117 ± 0.081 ms-1 a 0.835 ± 0.074 ms-1 během druhého kroku. Průměrné zrychlení ukázalo negativní korelaci s tělesnou výškou atleta (r = -0.42. Pokud se během prvních 20-40 ms oporové fáze objevil brzdný impuls, docházelo k prodloužení trvání oporové fáze a celkovému nižšímu průměrnému zrychlení. ZÁVĚRY: Výskyt brzdné fáze v prvních krocích po výběhu z bloků je považován za technický nedostatek. Atleti vyššího vzrůstu jsou pro akcelerovaný běh lehce znevýhodněni. Oporové fáze prvního a druhého kroku vykazují významné odlišnosti v dynamických parametrech.

 19. Stanovení vagového prahu a možnosti jeho využití Determination of the vagal threshold and changes of it's using

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleš Gába

  2008-01-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo navrhnout jednoduchý matematický postup, podle kterého by bylo možno stanovit takovou hraniční intenzitu zatížení, nad kterou se redukovaná vagová aktivita dále výrazně nemění a kardiovaskulární systém je dominantně řízen zvyšující se aktivitou sympatoadrenálního systému (vagový práh – TVA. Testovaný soubor tvořilo 10 mužů ve věku 27,24 ± 3,23 let s hodnotou maximální spotřeby kyslíku 50,24 ± 4,63 ml.kg–1.min–1. Aktivita ANS byla hodnocena pomocí neinvazivní metody spektrální analýzy (SA variability srdeční frekvence (HRV. Změny v autonomní kardiální regulaci byly posuzovány během chůze na běhátku v setrvalém stavu při intenzitách zatížení od 20 % do 70 % maximální tepové rezervy (MTR. Zvýšení intenzity zatížení o 10 % MTR v rozmezí od 20 % do 70 % MTR vedlo vždy k signifikantnímu snížení aktivity vagu. Navržený postup pro stanovení deflekčního bodu křivky závislosti PHF na intenzitě zatížení, za kterým již PHF výrazně neklesá, umožnil identifikovat TVA na úrovni 43,63 ± 4,66 % MTR. Navržený algoritmus stanovení TVA dovoluje odhadnout při tělesné práci "bezpečnou" intenzitu zatížení, při které je ještě zachována aktivita vagu a aktivita sympatiku se ještě výrazně nezvyšuje. Stanovení TVA se může uplatnit zejména při preskripci intenzity zatížení v rámci programu pohybové aktivity u pacientů s redukovanou aktivitou ANS a se zvýšeným rizikem náhlé srdeční příhody. Exercise intensity causes changes in the activity of both branches of the autonomic nervous system (ANS as involved in cardiovascular system regulation. Reduction in vagal activity and an increase in sympatho-adrenal activity is associated with an increase in death risk from both cardiac and arrhythmic causes during exercise. The main aim of this work was to develop a simple mathematic algorithm for determination of

 20. Miąższ dyni jako surowiec do otrzymywania naturalnych produktów kandyzowanych = Pumpkin pulp as raw material for natural candied products

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Roszkowska

  2015-09-01

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn e-mail: beata.wronowska@uwm.edu.pl     Streszczenie Obecnie wzrasta świadomość konsumentów i zainteresowanie nie tylko zdrowym trybem życia, ale również żywnością prozdrowotną. Konsumenci chętnie kupują produkty nowe, charakteryzujące się wysoką wartością odżywczą oraz pozytywnie wpływającą na organizm człowieka. Wśród bogatego asortymentu produktów warzywnych znajdują się produkty z udziałem dyni. Jednym z interesujących sposobów wykorzystania miąższu z dyni jest jego kandyzowanie. Celem badań było uzyskanie nowego produktu z miąższu dyni w postaci kostki kandyzowanej o pożądanej teksturze. Do badań wykorzystano przemysłowe odmiany dyni: Karowita, Junona, Justyna, dostarczone przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Szarłat” w Łomży. W surowcu oznaczono zawartość ekstraktu ogólnego, cukrów redukujących i cukrów ogółem, zawartość związków fenolowych ogółem, zawartość błonnika pokarmowego, pektyn, karotenoidów (ogółem oraz β-karotenu, jak również kwasowość ogólną i zdolność wychwytywania rodnika DPPH. Ponadto przeprowadzono analizę tekstury kostki dyni świeżej oraz kandyzowanej, nieblanszowanej i poddanej procesowi blanszowania, za pomocą Uniwersalnej Maszyny Testującej Instron 4301. Uzyskane wyniki poddano następnie analizie statystycznej przy użyciu programu STATISTICA 10.0 PL. Do wykazania różnic między przemysłowymi odmianami dyni wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji z testem Duncana (p≤0,05. Miąższ dyni odmiany Karowita może stanowić surowiec do produkcji kostki kandyzowanej o większej zawartości związków fenolowych (27,62 mg/100g i wyższej aktywności przeciwutleniającej (244,9 ilość µM DPPH/1 mg związków fenolowych. Zastosowanie do produkcji kostki

 1. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  Science.gov (United States)

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  óry umożliwiałby wyróżnienie badanych obiektów - pojedynczych (poszczególnych) ziaren oraz tła, a następnie wykonanie pomiarów parametrów zbinaryzowanych obiektów. Spośród dużej ilości parametrów dostępnych w używanym oprogramowaniu do identyfikacji typów rud wybrano najważniejsze z punktu widzenia opisu ziaren. Obok parametrów opisujących podstawowe właściwości geometryczne tj. pole powierzchni, wysokość, szerokość, średnice Feret'a, oraz opisujących kształt ziaren, np. współczynniki wypełnienia, kolistości, wybrano parametry szarości obiektów. W tabeli 3 podano wartości statystyczne zmiennych wykorzystywanych w obliczeniach modelowych, dla jednego z materiałów. Do analizy uzyskanych danych wykorzystano sieci neuronowe. W niniejszej publikacji przedstawiono przykładowe wyniki modelowania dla zagadnienia klasyfikacji identyfikującego dwa typy rud: węglanowo-łupkową i piaskowcową. Połączenie rud: węglanowej i łupkowej w jeden typ ma swoje technologiczne uzasadnienie. Obliczenia modelujące wykonano przy użyciu komputerowego programu do modelowania Statistica Neural Networks firmy StatSoft. W tabeli 4 i 5 przedstawiono charakterystyki ostatecznych najskuteczniejszych modeli sieci neuronowych klasyfikujących typy rud. Ogólnie modele sieci neuronowych, realizujące zagadnienie klasyfikacji typów rud, charakteryzowały się wysoką jakością działania oraz małymi błędami sieci dla poszczególnych podzbiorów danych (uczącego, walidacyjnego i testowego). Świadczy to o ich wysokiej stabilności i pewności działania w przypadku uruchamiania sieci na nowych zbiorach danych. Weryfikacja zdolności predykcyjnych najskuteczniejszych modeli sieci neuronowych polegała na uruchomieniu sieci na nowych danych charakterystycznych dla poszczególnych mieszanek, oraz na porównaniu i ocenie uzyskanych przewidywań z rzeczywistymi udziałami poszczególnych typów rud miedzi w analizowanych mieszankach. Na rysunkach 6 i 7

 2. Application of multiple criteria decision making in the selection of digital forensics software / Применение многокритериального принятия решений при выборе программного обеспечения цифровой форензики / Primena višekriterijumskog odlučivanja u izboru softvera digitalne forenzike

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan R. Stanivuković

  2016-10-01

  (AHP i računarskom programu Expert Choice.

 3. The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories [Kvalita předškolní péče jako důležitý prvek subjektivních teorií

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Meško

  2012-03-01

  žitím statistického programu SPSS ve Windows. Každý statisticky významný závěr byl přijat na úrovni rizika 5%. VÝSLEDKY: Analýza výsledků ukázala, že názory předškolních učitelů a asistentů na způsob, jakým děti tráví volný čas, nebyly statisticky rozdílné. Nicméně, byly zde rozdíly týkající se hodnocení množství a kvality sportovního vybavení a rozdíly v jejich postojích k motorickým/sportovním aktivitám, a to ve prospěch předškolních učitelů, kteří navíc vykonávají motorické/sportovní aktivity častěji než asistenti. Rovněž jsme zjistili, že čím více předškolní učitelé realizují motorické/sportovní aktivity během týdne, tím častěji také realizují motorické/sportovní aktivity v mateřské škole. ZÁVĚRY: Výsledky našeho výzkumu nás vedou k tomu, abychom realizovali širší výběr seminářů v rámci profesní přípravy učitelů také pro asistenty. Zároveň také k tomu, abychom přemýšleli o poskytování rekreačních aktivit pro zaměstnance mateřských škol, které by přispěly k celkovému bio-psycho-sociálnímu postavení jednotlivce a změnily jejich životní styl ze sedavého na aktivní.

 4. Free Surface of the Liquid-Gas Phase Separation as a Measuring Membrane of a Device for Measuring Small Hydrostatic Pressure Difference Values / Powierzchnia Swobodna Rozdziału Faz Ciecz-Gaz Jako Membrana Pomiarowa Urządzenia Do Pomiaru Małych Wartości Różnicy Ciśnienia Hydrostatycznego

  Science.gov (United States)

  Filipek, Wiktor; Broda, Krzysztof; Branny, Marian

  2015-03-01

  napisanego w języku Delphi autorskiego programu do obróbki numerycznej zdjęć. Występujące trudności ilustruje rysunek 2 przedstawiający przesunięcie linii odniesienia w trzech kolejno po sobie wykonanych zdjęciach. Następnie omówiono sposób przygotowania stanowiska do pomiarów oraz sposób ich przeprowadzania czego ilustracją są rysunki 3 i 4. Przedstawiono występujące problemy oraz zastosowane sposoby ich rozwiązania. Zarejestrowany przykładowy obraz po przejściu promienia lasera przez badaną strukturę dla wybranych wartości różnicy ciśnień hydrostatycznych uzyskany za pomocą kulek ceramicznych przedstawiono na rysunku 5. Rysunek 6 wyjaśnia metodę obróbki numerycznej zdjęć w oparciu o autorski program i zależności (1),(2),(3). Na rysunkach 7 i 9 zestawiono otrzymane krzywe zmienności intensywności barw uzyskane w trakcie opracowania numerycznego. Zwrócono także uwagę na rozkład zmian intensywności barw dla różnicy między powierzchniami swobodnymi cieczy w cylindrach (Rys. 8-11) dla wybranych serii pomiarowych. W dalszej części artykułu dokonano analizy otrzymanych obrazów zwracając uwagę na włączenie metody transformacji Fouriera lub "Falkowej" (Ziółko, 2000) do numerycznej analizy posiadanych danych (Rys. 12-14). Na rysunku 12 pokazano wybrane trzy zależności opisujące zmienność natężania barwy w funkcji położenia ramki (1), dla których dokonano transformacji Fouriera według zależności (3). Analizy dokonano metodą arytmetyczna Perry'ego (Ziółko, 2000) w okienku o szerokości n = 2300 przyjmując jako położenie startowe wartość x = 1600. Rysunek 13 przedstawia wartości współczynnika Ak a rys.14 przedstawia wartości kąta przesunięcia jk dla pierwszych 58 harmonicznych. Prace nad udoskonaleniem metody trwają. W dalszej części artykułu autorzy podsumowują osiągnięte wyniki zwracając uwagę na uzyskaną precyzję pomiarów oraz korzystne zastosowanie powierzchni swobodnej rozdziału faz