WorldWideScience

Sample records for organizacji procesu sterylizacji

 1. Requirements concerning radiosterilization process organization; Wymagania dotyczace organizacji procesu sterylizacji radiacyjnej

  Kaluska, I [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  Administrative procedure connecting for licensing new materials or consumer products appropriated to radiosterilization have been performed and explained. Also the organization of irradiation process for attaining the proper result have been described in detail. 4 refs, 1 tab.

 2. Radiosterilization process control in plants using electron accelerators; Kontrola procesu sterylizacji radiacyjnej w stacjach korzystajacych z akceleratorow elektronow

  Stuglik, Z [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  Electron beam parameters deciding the irradiation dose in radiosterilization plants should be continuously controlled during the process. Dosimetric procedure suitable to irradiated material and dose range should be chosen. The practical advice and directions in this subject have been done. 7 refs.

 3.  Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce

  Halina Waniak-Michalak

  2014-04-01

  Full Text Available  Celem artykułu było ustalenie, czy informacje o wolontariuszach ujawniane przez organizacje non-profit prowadzące działalność pożytku publicznego w Polsce są porównywalne oraz czy pozwalają ocenić wpływ wolontariatu na wyniki finansowe tych organizacji. Na podstawie badań literaturowych wskazano możliwości wyceny wartości wolontariatu w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce i na świecie. Postawiony cel był realizowany poprzez studia literaturowe oraz badania empiryczne z wykorzystaniem metod analizy statystycznej na próbie 315 fundacji w Polsce. Studia literaturowe wykazały wiele barier związanych z pomiarem pracy wolontariuszy i jej raportowaniem, co uniemożli-wia przy obecnym stanie wiedzy oraz nastawieniu menedżerów organizacji non-profit uwzględnienie tej informacji w sprawozdaniach finansowych. Badania empiryczne wykazały natomiast niedostateczność informacji o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach merytorycznych fundacji w Polsce. Prezentowana informacja nie pozwala na ocenę wpływu wolontariatu na wyniki osiągane przez fundacje, ani na porów-nywanie tych informacji pomiędzy organizacjami.

 4. Zhodnocení účelnosti procesu EIA|

  Vávrová, Adéla

  2007-01-01

  Cílem této bakalářské práce je analýza účelnosti procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). První část této práce se zabývá procesem EIA v souvislosti s ekonomickou teorií. Následující část je zaměřena na historii EIA a legislativu, která se vztahuje k procesu EIA v rámci České republiky i Evropské unie. Analytická část obsahuje celonárodní statistiky EIA od jejího zavedení v naší zemi a dále zahrnuje dvě případové studie.

 5. „Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej

  Hanna Grabowska

  2012-01-01

  Full Text Available Zmieniające się, dynamiczne i wymagające otoczenie współczesnej biblioteki naukowej wywiera nacisk na procesy innowacyjne związane ze zmianami modelu zarządzania. Tematem artykułu są zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej przeprowadzone w związku z fuzją poszczególnych jednostek bibliotecznych. W artykule opisano przeobrażenia na poziomie struktury organizacyjnej, polityki gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście koncepcji organizacji uczącej się, która potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu, dostosowuje się do zmian, ale także poszukuje alternatywy zapewniającej ciągłość i rozwój organizacji.

 6. PRZEBIEG SYMULACJI KOMPUTEROWEJ PROCESU OCZYSZCZANIA SCIEKÓW KOMUNALNYCH W REAKTORZE OSADU CZYNNEGO

  Zbigniew KOWALEWSKI; Elena NEVEROVA-DZIOPAK

  2016-01-01

  Celem badań było ustalenie wpływu ilości i zakresu parametrów jakości ścieków surowych na wiarygodność wyników symulacji, co umożliwiłoby ustalenie optymalnej częstotliwości ich monitoringu, niezbędnego do pozyskiwania danych do modelowania w programach ASM. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorach biologicznych z osadem czynnym. Zaprezentowano sposób przygotowania i przetwarzania danych wejściowych do modelu or...

 7. Právní aspekty jeruzalémského procesu s Adolfem Eichmannem

  Kohout, David

  2009-01-01

  -89- 6 English Résumé, Key Words Právní aspekty jeruzalémského procesu s Adolfem Eichmannem Legal Aspects of the Jerusalem Trial of Adolf Eichmann Résumé In this diploma thesis I tried to provide a more or less complete overview of legal aspects of the trial of Adolf Eichmann and to point out some of its extra-legal consequences too. This trial took place in Jerusalem and together with the pre-trial proceedings it spanned more than two years. On the course of those two years (and predominan...

 8. PRZEBIEG SYMULACJI KOMPUTEROWEJ PROCESU OCZYSZCZANIA SCIEKÓW KOMUNALNYCH W REAKTORZE OSADU CZYNNEGO

  Zbigniew KOWALEWSKI

  2016-05-01

  Full Text Available Celem badań było ustalenie wpływu ilości i zakresu parametrów jakości ścieków surowych na wiarygodność wyników symulacji, co umożliwiłoby ustalenie optymalnej częstotliwości ich monitoringu, niezbędnego do pozyskiwania danych do modelowania w programach ASM. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorach biologicznych z osadem czynnym. Zaprezentowano sposób przygotowania i przetwarzania danych wejściowych do modelu oraz sposoby oceny i weryfikacji wyników symulacji za pomocą testów statystycznych. Modelowanie było wykonane w programie BioWin na przykładzie oczyszczalni ścieków komunalnych „Kujawy” w Krakowie. W oparciu o wstępne wyniki niniejszych badań można wnioskować, że w celu uzyskania wiarygodnych wyników symulacji pracy bioreaktora w modelu ASM niezbędne jest prowadzenie monitoringu podstawowych paramentów jakości ścieków online.

 9. Friends for our children – the role of parents in the organization of supporting the development of children with Down syndrome [Przyjaciele dla naszych dzieci – rola rodziców w organizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci z zespołem Downa

  Agnieszka JĘDRZEJOWSKA

  2017-11-01

  Full Text Available https://doaj.org/publisher/metaThe article explains the inclusive education – new system solution for children with Down syndrome in kindergarten. In the following, I would like to elaborate on this in more detail. Parents of children with Down syndrome have established an agreement with the government of Wroclaw. In 2009 the director of the Education Department has introduced a new law. This is an innovation because in groups were included children with homogenous disability (it was common that children with different disabilities went to the same group. In this part I would like to answer the question: Why did parents consider inclusive education? The security of children with Down syndrome is mainly dependent on the relationships among peers with Down syndrome. Based on observation, I would like to present when these children build relationships and when they feel safe. The safety and the happy development of children is dependent mainly from the relationships between peers. On the basis of observations I show causes, conditions of building the relationships among these children.data

 10. Génesis de la vida desde la dinámica procesual de la materia

  Ignacio Núñez De Castro

  2015-03-01

  Full Text Available La Biología no trata de la vida, sino de la descripción fenomenológica de los organismos vivos; el estudio de la vida es propio de la Filosofía natural. Para tener un discurso coherente para describir un ser vivo necesitamos una serie de categorías: comprensión holística, sistema, proceso, emergencia de novedad, teleología, epigénesis y evolución; matrices conceptuales que conforman una racionalidad diferente a la racionalidad mecanicista predominante en la Física. El pensamiento sistémico es siempre pensamiento procesual. La Filosofía del proceso es un buen instrumento intelectual para la comprensión del viviente. Ninguna realidad es un hecho estático; debemos pasar de la metafísica de substancia (ser a la metafísica del devenir. Las propiedades emergentes surgen a un cierto nivel de complejidad. La explicación del sistema no se encuentra en los componentes básicos (análisis, sino en la organización jerárquica del mismo como una unidad, que posee una finalidad, un «télos». El genoma es el programa que fundamenta la estructura y comportamiento del organismo, que se desarrolla epigenéticamente. Los organismos vivos son sistemas abiertos en continuo intercambio con el medio de materia, energía e información. La célula es la unidad de análisis elemental de los vivientes, tanto microorganismos como vegetales o animales. Toda célula es una unidad dinámica y se encuentra siempre en una fase del proceso de división celular. El tiempo es una categoría esencial para la comprensión de todo organismo vivo; contemplada la serie de los vivientes a grandes escalas de tiempo, nos lleva a la afirmación de que vivir es evolucionar y de que nada en Biología tiene sentido sino es a la luz de la evolución.

 11. Methods of medical sterilization; Metody sterylizacji medycznej

  Stachowicz, W [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  Broad review of different (physical, chemical and mechanical) methods commonly used for medical materials sterilization have been performed. Among them the special attention have been played on radiosterilization. The advantages and weaknesses each of the presented method have been pointed out. 1 fig.

 12. Řízení procesu reaktivního magnetronového naprašování

  Dušek, Jan

  2014-01-01

  Bakalářská práce stručně popisuje technologii reaktivního magnetronového naprašování a zabývá se návrhem a realizací programu k jeho ovládání. K tomuto účelu byl vytvořen ovládací program pro řízení jednotlivých komponent aparatury PLS160 v programovacím prostředí LabView. Na základě znalostí technologického procesu a postupu reaktivního magnetronového naprašování byl vytvořen automatický program. Tento automatický program je možné modifikovat pomocí receptů. Vedle programové skladby byly pro...

 13. La evaluación procesual del currículo y su efecto en el plan de estudios de una carrera de pregrado de la PUCP. Estudio de caso.

  Manrique Villavicencio, Lileya

  2009-01-01

  Existe una renovada preocupación por la calidad de la formación en las instituciones de educación superior. Ello exige implantar procesos de evaluación continua. La investigación tuvo como problema: ¿Cómo se desarrolla la evaluación procesual de currículo y la toma de decisiones que conducen a modificaciones en el plan de estudios en una carrera de pregrado de la PUCP, considerando la caracterización de los cambios en el Plan de estudios de las diversas carreras de la PUCP?. Se buscó comprend...

 14. Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia = Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures

  Magdalena Sowa

  2016-09-01

  85 -801 Bydgoszcz e – mail: magdalena.sowa@cm.umk.pl         Streszczenie Wprowadzenie: Rak piersi w ciąży jest rozpoznawany stosunkowo rzadko. W ostatnich dziesięciu latach w Europie można zauważyć wyraźną tendencję do odraczania macierzyństwa wśród młodych kobiet. Obecnie średnia wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi 30 lat. Jednym z czynników ryzyka zachorowania na raka piersi jest wiek. Z uwagi na fakt, iż kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo, a średnia wieku występowania raka piersi się obniża,  z tą szczególną sytuacją kliniczną lekarzom jak i kobietom przyjdzie się zmagać coraz częściej.  Cel pracy:Celem pracy była próba przybliżenia odmienności procesu diagnostyki i leczenia raka gruczołu piersiowego rozpoznanego w ciąży. Rozwinięcie:Z danych epidemiologicznych wynika, iż rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet ciężarnych.Szczególnie niebezpiecznym jest fakt, iż zmiany fizjologicznie zachodzące w organizmie kobiety już od pierwszych tygodni ciąży, mogą maskować pojawienie się guza i znacznie opóźniać wdrożenie procesu diagnostyki.  Choroba nowotworowa rozpoznana w czasie trwania ciąży jest zawsze dramatyczną i ogromnie stresującą sytuacją dla kobiety i jej najbliższych, dlatego proces diagnostyki i leczenia jest silnie zindywidualizowany, zaś maksymalny efekt terapeutyczny z jednoczesną ochroną nienarodzonego dziecka stanowi priorytet działań. Podsumowanie:Decyzje terapeutyczne podejmowane są po uwzględnieniu ogólnego stanu zdrowia pacjentki, stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, wieku ciążowego oraz postulatów samej pacjentki i jej najbliższych.W niniejszej pracy, posługując się metodą analizy piśmiennictwa szczegółowo omówiono odmienności w procesie diagnostyki i leczenia raka piersi u kobiet ciężarnych.   Słowa kluczowe: rak piersi, ciąża, diagnostyka, leczenie   Breast cancer during pregnancy

 15. Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej

  Marzena Orłowska

  2015-02-01

  Full Text Available Neorealistic Interpretations of European Integration ProcessTaking place within the European Union integration processes are the subject of research of many theorists of the European integration. On the basis of the social sciences, there are many theoretical approaches which try to explain the phenomenon of integrating Europe. However. this isa difficult task, because integration is a long and dynamic process, which requires the analysis from the several approaches. Also on the scientific ground is appropriate to use interdisciplinary apporoach to study this issue. Its complexity is confirmed by numerous European integration theories. While those grown on the gound of theories belonging to the theory of international relations. Therefore, they based on liberal or realistic approach. The best known and most widely used theoretical approachin the study of European integration is liberalism. Evidenced by the fact, that most modern integration theory and theoretical approaches derive precisely from the liberal paradigma. We are talking about such theories as neofucntionalism, institutionalism and liberal intergovernemntal approach. The purpose of this article is however, demonstrate the complexity of the integration process on the basisof the neorealistic interpretations of this issue. Therefore will be discussed concepts of H. Morgenthau, M. Mosser and J. Grieco.

 16. Electron accelerators for radiosterilization; Akceleratory elektronow dla potrzeb sterylizacji radiacyjnej

  Zimek, Z [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The applications of electron accelerators in commercial plants for radiosterilization have been shown. Advantages of such irradiation source have been presented. The types and parameters of accelerators being installed in worldwide irradiation plants for radiosterilization have been listed as well. 2 tabs.

 17. International regulations concerning radiosterilization; Aktualne przepisy miedzynarodowe dotyczace sterylizacji radiacyjnej

  Kaluska, I [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  European norms (EN 552) and international regulations (ISO 11137) concerning commercial radiosterilization have been described. Licensing of irradiation installation as well as sterilization procedure requirements, and routine control have been discussed in detail. 3 refs.

 18. Economic aspects of radiosterilization; Aspekty ekonomiczne sterylizacji radiacyjnej

  Zimek, Z [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The economic analysis of radiosterilization have been done. The costs have been estimated on the example of Electron Accelerator Irradiation Plant for Radiosterilization working in Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw. 3 tabs.

 19. Microbiological problems in radiosterilization; Zagadnienia mikrobiologiczne w sterylizacji radiacyjnej

  Czerniawski, E [Lodz Univ. (Poland)

  1997-10-01

  Microbiological problems connected with radiosterilization of medical materials, pharmaceuticals and cosmetics have been discussed in detail. Dose-response relationship for different bacteria has been shown. Recommended sterilization and postirradiation control procedures have been described. 24 refs, 6 figs, 5 tabs.

 20. Sociālo tīklu un platformas "Facebook" ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu.

  Ķiksis, Kristiāns

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Sociālo tīklu un platformas “Facebook” ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu”. Veiktā darba mērķis ir izskaidrot, kāpēc, kad un kā sociālie mediji ir ietekmējuši patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu. Teorētiskā daļa sastāv no 4 sadaļām- patērētāju uzvedība, sociālie mediji, sociālo mediju ietekme uz patērētājiem, kā arī platformas “Facebook” iespējas. Darbs ietver 4 nodaļas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apkopoti materiāli par patērētāju uzvedī...

 1. Numerical Solution of Hard Rock Disintegration Process – Part 2 / Numerické Řešení Procesu Rozpojování Tvrdých Hornin – Část 2

  Frydrýšek Karel

  2012-09-01

  Full Text Available Článek se zaměřuje na numerickou analýzu procesu rozpojování tvrdých hornin (rud. Nůž se pohybuje do horniny a následně ji rozpojuje. Rozpojování (tj. lom rudy je řešeno deterministickým přístupem (MKP a pravděpodobnostním přístupem (MKP v kombinaci s metodou SBRA - Simulation-Based Reliability Assessment, tj. simulace Monte Carlo, stochastické vstupy. Ruda je rozpojována pomocí deaktivace konečných prvků, které splňují podmínky odlomení. Výsledky jsou porovnány s experimenty. Aplikace metody SBRA v této oblasti je novým a inovativním trendem. V závěru je uveden pravděpodobnostní posudek spolehlivosti.

 2. Representações sociais de avaliação processual construídas por professoras Representaciones sociales de evaluación procesual construidas por profesoras Social representations of assessment procedures built by teachers

  Gleice Kelly de Souza Guerra

  2011-06-01

  Full Text Available Este artigo analisa as representações sociais de avaliação processual construídas por professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal da cidade do Recife-PE. O referencial de base para o estudo foi a Teoria das Representações Sociais de Moscovici (1978, 2003 e Jodelet (2001. O estudo foi realizado junto a 20 docentes. A entrevista semiestruturada foi utilizada como procedimento de coleta. Tratamos o material com o suporte da Análise de Conteúdo. Os resultados apontam a existência de uma representação social que ganha contornos em função do uso diversificado de instrumentos avaliativos de modo a resgatar uma memória significativa das aprendizagens dos alunos. Esse conhecimento, entretanto, parece está sendo usado pelas professoras de forma difusa e pouco consistente em suas práticas avaliativas. Nossos resultados apontam a necessidade de pesquisas que venham aprofundar esses achados.Este artículo analiza las representaciones sociales de evaluación procesual que profesoras de los años básicos de la Primaria de la Red Municipal de la ciudad de Recife (PE-Pernambuco-Brasil construyeron. El punto de referencia básico para el estudio fue la Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici (1978; 2003 y Jodelet (2001. El estudio se realizó con 20 profesores. La entrevista semiestructurada se utilizó como un procedimiento para la recolección. Se trató el material con el apoyo del Análisis de Contenido. Los resultados señalan la existencia de una representación social que se perfila en función del uso diversificado de instrumentos de evaluación con el objeto de rescatar una memoria significativa del aprendizaje de los alumnos. Parece, sin embargo, que las profesoras usan ese conocimiento de forma difusa y poco consistente en sus prácticas de evaluación. Nuestros resultados señalan la necesidad de investigaciones que profundicen más estas conclusiones.This article examines the social

 3. Simulation-Assisted Evaluation of Grinding Circuit Flowsheet Design Alternatives: Aghdarreh Gold Ore Processing Plant / Ocena Alternatywnych Schematów Technologicznych Procesu Rozdrabniania W Zakładach Przeróbki Rud Złota W Aghdarreh, Z Wykorzystaniem Metod Symulacji

  Farzanegan, A.; Ghalaei, A. Ebtedaei

  2015-03-01

  modification. Surowy urobek z kopalni rud złota Aghdarreh musi najpierw zostać poddany rozdrobnieniu, aby zapewnić efektywniejsze uwalnianie cząsteczek złota. W chwili obecnej obiegi rozdrabniania obejmują kruszenie jednostopniowe z wykorzystaniem kruszarek szczękowych oraz kruszenie jednostopniowe z użyciem kruszarek półautomatycznych w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Odzysk złota odbywa się przy zastosowaniu procesu ługowania, z zastosowaniem metody cyjankowej w szeregu mieszalników. W pracy tej przeprowadzono optymalizację procesu rozdrabniania rud w zakładach przeróbczych Aghdarreh prowadzonego w celu zmniejszenia rozmiarów uzyskiwanych cząsteczek złota (Ps0) z 70 μm do ok. 40 μm poprzez zapewnienie ciągłości procesu, z wykorzystaniem metod modelowania i symulacji. Na podstawie dwóch zestawów próbek z ciągu technologicznego rozdrabniania, rozkłady wielkości cząstek zostały statystycznie zrównoważone z wykorzystaniem oprogramowania NorBal. Pierwszy i drugi zbiór danych otrzymanych na podstawie dwóch zestawów próbek wykorzystany został do kalibracji i walidacji modeli, przed przystąpieniem do właściwych badań symulacyjnych z użyciem oprogramowania MODSIM. Symulacje komputerowe przeprowadzono w celu oceny wydajności dwóch proponowanych ciągów technologicznych. Pierwszy ciąg obejmuje istniejące kruszarki półautomatyczne i nowo proponowaną kruszarkę kulową pracującą w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Drugi rozważany ciąg stanowi istniejąca kruszarka półautomatyczna, następnie proponowana kruszarka kulowa pracująca w obiegu zamkniętym z istniejącym hydrocyklonem. We wszystkich symulacjach bazowano na modelach SAGT, CYCL i MILL do symulacji pracy kruszarek półautomatycznych, pakietu hydrocyklonu oraz pojedynczych kruszarek. Modele SAGT i MILL oparte są na modelu zrównoważonej populacji w procesie rozdrabniania. Model CYCL opiera się na empirycznym modelu klasyfikacji Plitta zastosowanym do hydrocyklon

 4. 9. School of radiation sterilization and hygienization - Lectures; 9 Szkola sterylizacji i higienizacji radiacyjnej - Wyklady

  Zimek, Z; Kaluska, I; Gluszewski, W [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  2007-07-01

  During the 9 School of radiation sterilization and hygienization 23 lectures were presented. They were devoted to all aspects of sterilization and hygienization of food, medicinal articles and cosmetics using the ionisation radiation. It was destined to physicians, manufacturers and vendees of spices, pharmaceuticals and cosmetics, personnel of the sanitary-epidemiological stations and even for the art conservators.

 5. Vyučovací jednotky tance a tanečního aerobiku: Jak role žáka ovlivňuje pohybovou aktivitu dívek ve vyučovacím procesu Dance and aerobic dance in physical education lessons: The influence of the student's role on physical activity in girls

  Gareth Stratton

  2008-01-01

  Full Text Available Hlavním cílem školní tělesné výchovy je podporovat celoživotní pohybovou aktivitu (PA a zvyšovat pohybovou gramotnost dětí. Edukační proces je v tělesné výchově (TV naplňován pohybově aktivním zapojením žáků, a proto by měla být převážná část jednotek TV trávena aktivní pohybovou činností s odpovídajícím tělesným zatížením. Cílem této studie je zjistit, zda tělesné zatížení v jednotkách tance a aerobiku splňuje doporučení strávit alespoň 50 % času pohybovou aktivitou střední a vysoké intenzity (USDHHS, 2000 a zda role žáka v edukačním procesu ovlivňuje pohybovou aktivitu dívek. 241 děvčat absolvovalo program tvořený tradičními a progresivními vyučovacími jednotkami tance a aerobiku. Srdeční frekvence děvčat byla v průběhu vyučovacích jednotek monitorována systémem Team Polar. Děvčata trávila více než 50 % času pohybovou aktivitou střední a vysoké intenzity v tradičních i progresivních vyučovacích jednotkách tance i aerobiku. Výsledky této studie potvrzují, že zvýšená role žáka napomáhá plnit cíle TV, jako například odpovědnost za vlastní rozhodování a tvořivost, aniž by docházelo ke snižování pohybové aktivity ve vyučovacích jednotkách. The primary aim of physical education (PE is to promote lifelong physical activity (PA and to promote physical literacy in children. During classes children should learn through participation in physical activities and thus physical education lessons should be as active as possible. The aims of this study were firstly to compare physical load in dance and aerobic dance lessons to the recommendation of the minimum of 50% of class time being physically active (USDHHS, 2000 and secondly to identify how the students’ role in the educational process affects their engagement in PA. Two hundred and forty one girls completed the full program of dance and aerobic dance lessons. Heart rate

 6. Problematika diskriminace v pracovním procesu

  Volná, Michaela

  2011-01-01

  The theme of the thesis is the current and debated issue of discrimination in the wok procedure. Although the Czech Republic has already implemented the applicable European legislative requirements in its national law and the concept of non-discrimination is - from the labor-law perspective - sufficient, frequent cases of differential treatment and discrimination still exist. The thesis focuses on equal treatment and discrimination in both selected Czech legislative documents and the legislat...

 7. KOMUNICIRANJE V PROCESU PRODAJE STORITVE V PODJETJU LINEA SNELLA

  Dovjak, Zala

  2010-01-01

  Dandanes zdravje postaja vrednota, v katero smo vedno bolj pripravljeni investirati tako čas kot denar. Naloga ponudnikov tovrstnih storitev je, da kupce pritegnejo in navdušijo s svojo ponudbo ter jih poskušajo prepričati, da se v njihov produkt oziroma storitev resnično splača investirati. Podjetja zato veliko pozornosti namenjajo marketinškemu komuniciranju, da bi s potrošniki vzpostavili kar se da uspešne in vzajemne odnose ter jih informirali o svoji ponudbi. V diplomskem delu sem r...

 8. Participace veřejnosti na procesu EIA

  Bilíková, Petra

  2015-01-01

  The following bachelor thesis is focused on public participation in the process of EIA in the South Moravian Region. The first part defines the key concepts and legislative background of public participation in the process of EIA. The second part describes proposed methodology of analysis for assessment of public participation in the process of EIA and interprets the results of this analysis. It takes into consideration the relevance of comments, type (character) of public subjects and influe...

 9. Motywowanie do zaangażowania w organizacji oraz życie społeczne i rodzinne

  Aleksandra Rudawska

  2011-02-01

  Full Text Available The employee engagement is nowadays one of the determinants of the efficient functioning of the organizations. In the paper author undertakes issues of the employee engagement significance for organizations. However, engagement is threaten wider as author took into account issues connected with social and family life engagement. Basing on the empirical research the propositions of motivating to engagement in those three areas (organization, society and family life were proposed as well asrelations between them were indicated.

 10. The basic roles of manager in business organization Podstawowe role menedżera w organizacji gospodarczej

  Katarzyna Cieślińska

  2007-12-01

  Full Text Available The subject of the study is the presentation and analysis of manager’s role as the key person in the business organization. Beginning with defining the term “manager”, the author present the particular typologies of managerial roles, that takes into consideration different criteria. In the paper points out the conditions of managerial roles and probably the most important the leader’s role.

 11. Czy praktyczny profil studiów wymaga nowej organizacji programów nauczania i innowacyjnych metod edukacji?

  Kinga Kurowska

  2017-12-01

  Full Text Available Zmiany społeczno-gospodarcze, jakie zachodzą we współczesnym świecie, związane z rozwojem nauki i technologii, wymagają nowych, innowacyjnych podejść do edukacji, a w tym do szkolnictwa wyższego. Egalitaryzm przejawia sięprzede wszystkim masową dostępnością do szkolnictwa wyższego. Proces ten zmusza szkoły wyższe do rozwijania, nie tylko elitarnych kursów akademickich, lecz także programów zorientowanych zawodowo. Konieczność wykorzystania nowych narzędzi i metod edukacyjnych staje się oczywistością. W artykule przedstawiono podstawy prawne profilu studiów praktycznych na kierunki akademickie w Polsce po reformie szkolnictwa wyższego w 2014 r., a także kontekst kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie europejskich oraz polskich ram kwalifikacji odnośnie uczenia się przez całe życie (LLL. Przedstawiono także przykłady nowych form edukacji przydatnych w rozwijaniu kompetencji i umiejętności wymaganych od dzisiejszych absolwentów szkół wyższych.

 12. Myślenie strategiczne o pracowniku - możliwość czy potrzeba wspóczesnej organizacji?

  Anna Pluta

  2013-03-01

  Full Text Available Purpose: The article concerns the contemporary approach to employees in organizations, and the research question is whether strategic thinking about employees is a possibility or necessity of the contemporary organization.Methodology: Literature research was the basis for the deliberations and proposals, which were analyzed using several empirical studies conducted by Polish and international research centers.Results: The presented discussion suggests that contemporary organizations should think strategically about their employees if they want to succeed. But this approach cannot be limited only to investing in employee competencies, but should also take into consideration building a working environment that ensures the success of both the organization and the worker.Originality: The article suggests the necessity of a strategic approach regarding employees in the contemporary business world. At the same time it indicates that organizations cannot treat employees only with the organizational profits in mind. In strategic thinking about employees there must also be room for other benefits, such as the success of an employee.

 13. Evaluation of the toxicity of radiosterilized implantable materials; Ocena wplywu sterylizacji radiacyjnej na toksycznosc wybranych materialow implantacyjnych

  Lewandowska-Szumiel, M.; Kudelska, D.; Mazur, M. [Akademia Medyczna, Wroclaw (Poland); Zimek, Z. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-12-01

  Autoclave and radiation sterilization modes of selected biomaterials and polymers were studied to evaluate the toxicity, if any, induced in the cells grown in vitro. The materials examined induced: crystalline and amorphous biocarbon, alumina, hydroxyapatite, powdered primary PP (radiation-sensitive), and PP modified with a polypropylene/ethylene or an ethylene/vinyl acetate copolymer to enhance its radiation resistance. Results showed no material to be toxic toward the cell examined. The viability of the cells cultivated in the presence of materials examined was found to remain unaffected regardless of the sterilization mode. (author). 12 refs, 3 figs.

 14. Proceedings of 3. autumn school of radiation sterilization of medical utensils and grafts; 3. jesiennea szkola sterylizacji radiacyjnej sprzetu medycznego i przeszczepow

  NONE

  1996-12-31

  The Polish experience and review of worldwide development of radiation techniques and technologies have been presented and discussed in the field of radiation sterilization of medical supplies and grafts as well as for food processing. These problems have found now in Poland industrial or pilot plant solutions. Also some technologies connected with medical utensils production from with polymeric material resistant for radiation have been developed in Poland.

 15. Materials of 4. Spring School of Radiation Sterilization of Medical Materials, Grafts, Pharmaceutics and Cosmetics; Materialy 4. Wiosennej Szkoly Sterylizacji Radiacyjnej Sprzetu Medycznego, Przeszczepow, Farmaceutykow i Kosmetykow

  NONE

  1997-10-01

  The state of art in well developed in Poland radiation technologies has been done. The legal and economical aspects have been discussed for radiation sterilization of health care products, drugs, biomaterials and grafts. Industrial plants and radiation procedures have been described. The perspectives for further development and other industrial applications have been also discussed.

 16. Proceedings of 3. autumn school of radiation sterilization of medical utensils and grafts; 3. jesiennea szkola sterylizacji radiacyjnej sprzetu medycznego i przeszczepow

  NONE

  1995-12-31

  The Polish experience and review of worldwide development of radiation techniques and technologies have been presented and discussed in the field of radiation sterilization of medical supplies and grafts as well as for food processing. These problems have found now in Poland industrial or pilot plant solutions. Also some technologies connected with medical utensils production from with polymeric material resistant for radiation have been developed in Poland.

 17. Automatická regulace kaustifikačního procesu

  Klán, Petr

  2006-01-01

  Roč. 12, č. 4 (2006), s. 48-50 ISSN 1210-9592 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : papírenský průmysl * kaustifikační proces * PI regulace Subject RIV: BD - Theory of Information http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=31083

 18. Vizualizace procesu tavného svařování

  Kraus, Jan

  2014-01-01

  The presented work deals with a rating of the welding process from the view of welding possibility based on a nondestructive testing record by an acoustic emission passive method (AE). The measuring are carried out on guaranteed welding materials and difficult welding materials. The material (metal-graphic and frakt-graphic) and mechanic verification of a weld creation is placed after the welding process and the reaction of the metals with a different chemical composition. There is also the a...

 19. Uporaba zabojnikov v procesu neprekinjene dostave informacijskih rešitev

  Kohek, Christian

  2016-01-01

  Diplomsko delo predstavlja tehnologije virtualizacije na nivoju operacijskega sistema in jih primerja s klasično virtualizacijo. Podrobneje so opisani implementacija zabojnikov Docker in orodja, ki tvorijo celovito platformo za delo z zabojniki. Uporaba zabojnikov je predstavljena skozi pregled procesa neprekinjene integracije, dostave in namestitve informacijskih rešitev. Pri tem je izpostavljena uporaba mikrostoritev in njihova dostava v zabojnikih. V praktičnem delu smo prikazali neprekinj...

 20. IZVEDBA METODE SPREMLJANJA SKUPNE UČINKOVITOSTI OPREME V PROIZVODNEM PROCESU

  Lubej, Sandi

  2010-01-01

  Z optimalnim izkoriščanjem delovne opreme je mogoče drage začetne naložbe za opremo prevesti v smiselne investicije, ki prinašajo dobiček, zato mora vsako podjetje posvečati temu vidiku poslovnega procesa veliko pozornosti, če želi biti konkurenčno. Tej problematiki je posvečeno tudi pričujoče diplomsko delo. Kratkemu uvodu, v katerem so opredeljeni problemi, namen in cilj ter omejitve diplomskega dela, sledi obravnava metode celovitega produktivnega vzdrževanja. Poseben poudarek je na me...

 1. Návrhy na zlepšení procesu testování

  Valenta, Luboš

  2011-01-01

  This thesis is focused on improvement of testing in company Atos via RUP methodology. Goal is to design improvement of this process. In introduction of teoretical part is to provide summary process of testing via RUP methodology. This part is divided into four parts. First chapter is about individual activity which occurs in process of testing via RUP. Second chapter is about individual activity and their goals. Chapter about roles are answers of responsibility of roles and requirements they ...

 2. Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti - motenj hranjenja

  Hram, Ana

  2016-01-01

  Pomoč z umetnostjo je uporabna in znanstvena disciplina, ki skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi olajšuje spoprijemanje s problemi, stresi, razvija zmožnost izražanja in medosebne veščine, omogoča samospoznavanje in samopotrjevanje in podpira razvojne, ustvarjalne in izrazne potenciale, s čimer spodbuja celotno osebnostno rast. V kvantitativni in kvalitativni raziskavi sem preverjala, ali je primerna in učinkovita tudi za osebe z zasvojenostmi i...

 3. Vývoj procesu tmelení pro výrobu zrcadel koronografu Metis

  Procháska, František; Matoušek, Ondřej; Tomka, David; Melich, Radek

  2017-01-01

  Roč. 62, č. 3 (2017), s. 95-97 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1206 Institutional support: RVO:61389021 Keywords : Optical element bonding * cementing process FEM simulation Subject RIV: JP - Industrial Processing OBOR OECD: Materials engineering

 4. MODEL STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA PRODAJNIH POTI V PROCESU GLOBALIZACIJE TRGA IN RAZVOJA TRGOVSKIH ZNAMK

  Jager, Jerneja

  2016-01-01

  Doktorska disertacija je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu disertacije najprej definiramo globalizacijo in internacionalizacijo, kot dva od osrednjih fenomenov sodobne mednarodne ekonomije. Sledi razlaga modelov internacionalizacije in sicer internacionalizacija s tujimi neposrednimi investicijami, mrežni pristop k internacionalizaciji in razlaga modela globalno rojenih podjetij. V tretjem poglavju razčlenjujemo temeljne značilnosti modela upravljanja blagovnih...

 5. Vliv pivovarského procesu na profil proteinů ječmene

  Benkovská, Dagmar; Flodrová, Dana; Psota, V.; Bobálová, Janette

  2011-01-01

  Roč. 57, 7-8 (2011), 260-265 ISSN 0023-5830 R&D Projects: GA MŠk 1M0570 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501 Keywords : barley * proteins * brewing process Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 6. Mikroprogram pre riadenie procesu spájania operandov v architektúre DF KPI

  Norbert Ádám

  2013-12-01

  Full Text Available V článku uvedená architektúra je založená na výpočtovom modeli „data flow“, v ktorom riadenie výpočtu je založené na spracovaní toku dát. Základným prvkom DF architektúry je koordinačný procesor (CP, ktorý je zodpovedný za riadenie a organizáciu vykonávania inštrukcií. Štruktúrna organizácia CP je navrhnutá ako dynamický multifunkčný systém. Pri vykonávaní operácií môže CP prechádzať rôznymi stavmi, v dôsledku čoho táto jednotka predstavuje dynamický prúdový systém. Prechod a poradie prechodu medzi jednotlivými stavmi CP je podmienený typom spracovaného operátora pri interpretovaní prúdu operandov. Z možných typov operátorov, článok uvádza mikroprogramové riadenie pre jednovstupové operátory.

 7. Role advokáta v civilním procesu

  Sedláček, Miroslav

  2015-01-01

  This thesis looks at the role of the lawyer in a civil trial. This should always be conceived as the lawyer as a legal expert contributes to the carrying out of justice and also the basic objective of the civil trial being realised, i.e. securing effective protection of the rights and legally protected interests of individual persons. The thesis gives basic premises which in particular involve definitions of civil trial terms and the status of the lawyer, including the historical context of t...

 8. Różne strony procesu żałoby

  Pilecka, Barbara

  2016-01-01

  This article presents various conceptions of the grieving process. It was Freud who first explained the psychodynamics of this process, highlighting the experience of irreparable loss and the need to gradually wean oneself away from the loved one. Bowlby developed an alternative theory of the grieving process, noting the gradual fading of grief that occurs after a loss, in the wake of a period characterized by a strong desire to recover the person who has passed away. Meanwhile, Kennedy prese...

 9. Kvasinky v procesu výroby vína

  Horká, Daniela

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na proces výroby vína a na jeho konečné vlastnosti. Byla provedena izolace a identifikace kvasinek ve vzorku moštu odrůdy Veltlínské zelené s využitím základních mikrobiologických operací a molekulárně-biologické metody založené na PCR – RFLP. V další části práce bylo provedeno sledování chemických změn v kvasícím moštu odrůdy Hibernal pomocí spektrofotometrických metod. Měřenými parametry bylo pH a celková antioxidační aktivita kvasíc...

 10. Odvolání v civilním procesu

  Němečková, Bára

  2016-01-01

  Appeal in civil procedure The aim of this diploma thesis is to describe the law regulation of appeal in czech civil procedure in connection with application of law by judges. I tried to describe the process of appeal procedure in Czech Republic and also describe a practical problem connected with application of law. This type of legal remedy is the most applied way how to examine or change the verdict of the judge. I have choosen the topic Appeal in civil procedure, because I am interested in...

 11. Bailar bembé: una perspectiva antropológica procesual (Contramaestre, Santiago de Cuba

  Galván Tudela, José Alberto

  2008-08-01

  Full Text Available Literature on Afro-Cuban religions has shown a preferential interest in historic relations and spreading, in syncretism or in the metaphysics of rituals, often studied fragmentarily. This text, from southwest Cuban Bembe, insists on the need for a dynamic analysis of ritual processes, from a performative approach. The author shows through symbolic practices, perceptions and cultural meanings conferred by the ritual actors/actresses, how different religious systems are remade by the latter by means of a highly creative cultural bricolage activity within an increasing globalization framework.

  La literatura sobre las religiones afrocubanas ha mostrado un interés preferencial por las conexiones y la difusión históricas, por el sincretismo, o por la metafísica de los rituales, a menudo estudiados de un modo fragmentado. El presente texto, a partir del Bembé del sureste cubano, insiste en la necesidad del análisis dinámico de los procesos rituales, desde una aproximación performativa. El autor muestra a través de las prácticas simbólicas, de las percepciones y de los significados culturales que les otorgan los/as actores/rices rituales, cómo éstos reelaboran sistemas religiosos dispares mediante una actividad de bricolaje cultural fuertemente creativa en un contexto de creciente globalización.

 12. Mobbing w miejscu pracy a regulacyjna rola strategii wpływu społecznego

  Malgorzata Gamian-Wilk

  2017-12-01

  Full Text Available Artykuł stanowi przegląd teoretyczny, dotyczący problematyki mobbinguw miejscu pracy z perspektywy przejawów wpływu społecznego. Porównanonegatywne działania, charakterystyczne dla mobbingu, do procesu manipulacji orazdo taktyk wpływu społecznego, pojawiających się w miejscu pracy. Przedstawionoźródła i czynniki ryzyka rozwoju mobbingu, które mogą ułatwiać lub dawać przyzwoleniena  stosowanie taktyk manipulacji. Wykazano, że  w  procesie mobbingu występują takie strategie wpływu społecznego, jak manipulacja w języku i procesiekomunikacji, ostracyzm czy też plotka. Dyskusji poddano regulacyjną rolę negatywnychsposobów oddziaływania i strategii wpływu dla funkcjonowania i przetrwaniagrupy i organizacji, co przyczyniać się może do utrwalania się rozwoju mobbingu.

 13. Analiza energijske učinkovitosti električnih pogonov v procesu hlajenja tehnološke vode

  KOPRIVC, LUKA

  2018-01-01

  Električni pogonski sistemi (EPS) so že vrsto let nepogrešljiv člen v industriji. Sposobnost vodenja in prilagajanja bremenu nam omogoča večjo fleksibilnost in zanesljivost v sistemu in nenazadnje tudi bolj varčno porabo električne energije. S tega vidika je zelo pomemben izkoristek EPS, če lahko določamo delovne točke in iščemo optimalen izkoristek glede na trenutno konfiguracijo. Magistrsko delo obravnava metodo določanja dejanskega izkoristka EPS v industrijskem obratu. Cilj je bil, da ...

 14. The use of corn (ZEA MAYS) biomass in drying process; Upotreba biomase kukuruza (ZEA MAYS) u procesu susenja

  Kricka, T; Pliestic, S [Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladistenje i transport, Zagreb (Croatia)

  1997-12-31

  The most important agricultural crop in the world, besides wheat and rice is corn. In the last 10 years, Republic of Croatia has produced about 2000000 tons of corn. Most of that is used for food and feed and for seed production and it is 1000000 tons in quantity. This quantity demands between 35000 to 40000 tons of oil. For the reason, this paper describes the possibilities of the substitution of oil with corn biomass after harvesting. (author). 3 tabs., 13 refs.

 15. Existence procesu učení na umělém akciovém trhu

  Hanousek, J.; Kočenda, Evžen

  2007-01-01

  Roč. 55, č. 3 (2007), s. 291-314 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR GA402/06/1293; GA MŠk LC542 Institutional research plan: CEZ:MSM0021620846 Keywords : learning * natural experiment * proxy stock market Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.172, year: 2007 http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=601

 16. Existence procesu učení na umělém akciovém trhu

  Hanousek, Jan; Kočenda, E.

  2007-01-01

  Roč. 55, č. 3 (2007), s. 291-314 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA MŠk LC542 Grant - others:GA ČR(CZ) GA402/06/1293 Program:GA Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503 Keywords : learning * natural experiment * proxy stock market Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.172, year: 2007 http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=601

 17. Aktuálnost ignaciánské formace v procesu katecheze dospělých

  Šindelářová, Marie

  2010-01-01

  Recency of Ignatian formation in the process of catechesis of adults (adult catechesis) This work deals with Ignatian tradition and spirituality with concern to its recency and importance for the deepening of Christian life lived in actual conditions of plural society. It introduces the person of Ignatius of Loyola, his spiritual development and spiritual experience, which is reflected especially in his Spiritual Exercises. With regard to the latitude and abundance of the Ignatian heritage, s...

 18. Řízení integrovaného marketingového komunikačního procesu

  Vondrová, Martina

  2009-01-01

  I deal with Integrated Marketing Communication Process and with new trends in Marketing Communication. Then I analyse the FIRO-tour company, its strenghts, weaknesses, opportunities and threats. I research satisfaction of clients and I locate image of the company. After that I propose the new Marketing Communication strategy for selected product.

 19. Pensamiento romántico naturalista y experiencia procesual en el expresionismo abstracto. Influencia en el informalismo vasco

  Linaza Vivanco, Genoveva

  2014-01-01

  398 p. : il., col. El objetivo de esta Tesis pretende demostrar una vinculación entre la estética naturalista y los sistemas procesuales del expresionismo abstracto, evidenciando el estrecho contacto del artista con la realidad natural que le rodea. El expresionismo abstracto surge como resultado del éxodo artístico que origina la Segunda Guerra Mundial, trasladando de París a Nueva York la capital artística internacional. El encuentro que se produce entre la cultura artística provenie...

 20. Aplikace principů user experience v procesu tvorby webové služby

  Immerová, Kristýna

  2015-01-01

  The aim of this paper is to analyse and describe the process of designing web services and means of implementations of User Experience principles in its course. The first part defines the terms of User Experience and Web services. The second part describes the actual process of designing web services and methodologies for applying the principles of User Experience in this process. Practical part introduces usage of these methods on real projects of the company LMC, s.r.o. The work was able to...

 1. Distribucijske greške u procesu procjene performansi zaposlenih/Distribution errors in the employee performance evaluation process

  Vesko M. Lukovac

  2014-10-01

  Full Text Available Racionalno angažovanje, usmjeravanje i razvoj, motivisanje i nagrađivanje, unapređenje organizacijske efikasnosti i poslovanja teško se može ostvariti ukoliko se ne vrši ocjenjivanje kvaliteta rada zaposlenih. U literaturi o manadžmentu ova tehnika je poznata pod nazivom 'procjena performansi zaposlenih'. Performansa ili učinak može biti bilo neki mjerljiv rezultat koji je ostvaren, bilo ponašanje ili lične karakteristike neophodne za obavljanje određene aktivnosti u definisanom periodu. U poslednje vrijeme razvija se poseban menadžerski pristup - 'upravljanje uspješnošću' (Performance Management sa ciljem da se procjena performansi i upotreba rezultata procjene u rukovođenju, čiji je cilj unapređenje performansi - uspješnosti zaposlenih, integrišu. S obzirom na to da je procjena performansi zaposlenog najčešće rezultat subjektivnog suda procjenjivača o kvalitetu njegovog rada, mora se voditi računa o mogućim greškama koje karakterišu takav način prosuđivanja. Postoji više tipova grešaka koje procjenjivači mogu počiniti prilikom procesa procjene performansi zaposlenih, a u ovom radu prikazan je pristup identifikaciji i umanjenju distribucijskih grešaka procjenjivača, kao najrasprostranjenijih u organizacijama sa većim brojem zaposlenih. / It is difficult to achieve rational engagement, directing and developing, motivating, rewarding, and improving organizational efficiency, without the evaluation of the quality of job performance of employees. In management literature, this technique is known as 'employee performance evaluation'. Performance or productivity may be either a measurable result that has been achieved, or behaviour or personal characteristics necessary for performing certain activities in a defined period of time. Recently, a special management approach 'performance management' has been developed, in order to integrate the performance evaluation and the use of assessment results in management, aimed at improving performance. Since the employee performance evaluation is most often the result of subjective judgment of an evaluator about the quality of his/her work, one has to take into account possible errors that characterize such a way of judging. There are several types of errors that an evaluator can commit during the performance evaluation process, and in this paper, an approach to the identification and reduction of distribution errors of evaluators, most widely spread in organizations with a large number of employees, has been presented.

 2. Nové koncepce v tavicím procesu skel, blízká realita

  Němec, Lubomír; Kloužek, Jaroslav; Vernerová, Miroslava; Cincibusová, P.; Jebavá, Marcela; Tonarová, V.

  2010-01-01

  Roč. 60, 3-4 (2010), s. 67-72 ISSN 0037-637X R&D Projects: GA MPO 2A-1TP1/063 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502 Keywords : glass * bubble removal * new conceptions * centrifuge * space utilization Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass

 3. Analýza komunikace v procesu změny korporátní identity organizace

  Blanková, Barbora

  2013-01-01

  The topic of the thesis is a change of corporate identity of the company and role of communication during this process. There are components of corporate identity and relationship between corporate identity, image and reputation described in the thesis. Furthermore it is dedicated to integrated marketing communication, internal communication and role of communication in change management. The theoretical knowledge is applied on company Nicoll Česká republika, s.r.o. which have been coming thr...

 4. Boje u marketinškoj komunikaciji: određenje uloge boje kao medijatorne varijable u procesu komunikacije

  Tkalac Verčič, Ana; Kuharić Smrekar, Anita

  2007-01-01

  Unatoč neospornoj važnosti boje u oglašavanju i marketinškoj komunikaciji općenito, broj istraživanja utjecaja boje na ovim je područjima vrlo malen. Stoga je primarni cilj ovog rada bio ponuditi neke osnovne smjernice i uvid u korištenje boja u komunikaciji. U radu se detaljnije istražuje percepcija boja, odnosno analizira povezivanje toplih i hladnih boja s proizvodima odnosno poduzećima; određuju se emocionalne asocijacije koje pojedine boje izazivaju, te se mjeri zapaženost primarnih, sek...

 5. Specifika postavení podnikatele v procesu uzavírání obchodních smluv

  Kocián, Jan

  2017-01-01

  This diploma thesis deals with specificity of the position of an entrepreneur in concluding business contracts. Entrepreneur is mainly viewed as a professional with presumed substantial advantage over non-business parties, especially over consumers. This fact corresponds to his lower level of legal protection, whilst he is obliged to obey higher level of duties and to withstand more limitation in his relationship towards non-business parties, including when he is contracting with them. Howeve...

 6. Violencia, estigma y desplazamientos: la reconfiguración social y moral de Los Piratas en clave procesual

  Nicolás Cabrera

  2018-04-01

  Full Text Available In this paper we seek understand and explain a particular social phenomenon: the reshaping of the social and moral behavior of a group of fans of the “Club Atlético Belgrano” soccer team of Córdoba, Argentina, which is known as Los Piratas (The Pirates. In more specific terms, we aim to show that it became possible for those fans to change their habitually violent behavior to one that is relatively peaceful now. For this purpose, the first section discusses the effectiveness of certain symbolic acts which helped to overturn the fans’ tolerance of violence in the most important sector of the moral universe of Los Piratas: the tribunal popular or section of the stadium, with the cheapest tickets, where young fans sit. The second section relates the “case of Belgrano” to broader social phenomena in the context of violence by young soccer fans, policies for safe sports events and the mechanisms of social control used by our contemporary societies. An approach to these social phenomena cannot be reductionist and simplistic, hence our study follows an integral and combinatory approach which links a situational and ethnographic analysis of the fans of the Belgrano team with a holistic one. We do not refer to “representativeness” or a linear relationship between the “micro” and the “macro”: instead, we think of it in terms of an “interactive overlap” of such processes (Geertz 2006, 53. We likewise propose a methodological triangulation, where quantitative and the qualitative techniques complement each other.

 7. Použití metodiky SCRUM v inovačním procesu firmy

  Krbušek, Adam

  2015-01-01

  Diploma thesis deals with SCRUM methodology and its uses in innovation management. The main objective of the thesis is creation of a specific framework which will enable to use SCRUM methodology in the innovation process. The thesis is divided into three parts. The first part presents theoretical framework important for the main research. This part contains literature review and research dedicated to the SCRUM methodology and innovation process. The second part of the thesis deals with mappin...

 8. O smyslu vystěhovaleckého procesu v meziválečné ČSR

  Brouček, Stanislav

  2016-01-01

  Roč. 23, č. 11 (2016), s. 9-11 ISSN 1213-0249 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : the Czech and the Slovak ethnic group in abroad * migration policy * the relationship of the state to the diaspora Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 9. Studium lisovacího procesu a vlastností tablet z aglomerované a granulované laktosy

  Neprašová, Marie

  2012-01-01

  The thesis studied tensile strength, disintegration time of tablets and energy profile of compression of agglomerated lactose Tablettose® 80 and of granulated lactose SuperTab® 30GR. Tested parameters were studied depending on compression force, addition of two concentrations of the lubricant magnesium stearate (0.5 and 1%) and 25% microcrystalline cellulose Microcel® MC-200. The tablets were compressed using the material testing machine T1 - FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell. Used compression forces...

 10. Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć przez fundusze podwyższonego ryzyka - determinanty procesu decyzyjnego.

  Gawlik, Remigiusz

  2016-01-01

  The paper discusses the determinants of decision-making when financing innovative entrepreneurship through Venture Capital. Its aim is to structure key determinants of such decision-making process in order to aid the assessment of projects for financing. Literature analysis, deductive method and qualitative-quantitative multicriteria analysis have been employed. The author described the sense, financing phases, forms and limitations of VC investments. A set of decision-making determinants rel...

 11. Przyczynek do postrzegania struktury współczesnego systemu rachunkowości

  Irena Sobańska

  2018-03-01

  Full Text Available Głównym celem artykułu jest objaśnienie procesu ewoluowania elementów systemu rachunkowości organizacji gospodarczej pod wpływem zmian zachodzących w różnicach informacji oczekiwanych przez odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Dla zrealizowania tego celu przedstawiono zamęt regu- lacyjny w obszarze rachunkowości i jego skutki dla rozwoju systemów rachunkowości w praktyce w Polsce oraz przeanalizowano zmiany w potrzebach informacyjnych interesariuszy w kontekście wprowadzanych zmian w sprawozdaniach finansowych, zintegrowanych raportach biznesowych i zmian w stosowanych metodach rachunkowości zarządczej w organizacjach społecznie odpowiedzialnych. Następnie przedsta- wiona została autorska propozycja nowej struktury systemu rachunkowości odpowiadająca jego współczesnej funkcjonalności w warunkach obecnego poziomu rozwoju globalizacji, zmierzającego w kierun- ku zrównoważonej gospodarki oraz szereg wniosków ogólnych wynikających z przedstawionych rozwa- żań. W propozycji nowej struktury przyjęto, że system rachunkowości organizacji społecznie odpowie- dzialnej powinien być zbudowany z podsystemu rachunkowości biznesowej, emitującego zintegrowany raport biznesowy (sprawozdanie finansowe + raporty niefinansowe i wewnętrzne raporty dla zarządu oraz podsystemu rachunkowości podatkowej, emitującego informacje dla agend podatkowych. W opra- cowaniu artykułu zastosowano analizę treści i opinii autorów wybranych publikacji, metodę analizy dokumentów oraz wiedzę uzyskaną metodą obserwacji bezpośredniej i wyniki badań empirycznych innych autorów. The main goal of the article is to explain the process of evolution of the organization's accounting system elements as a result of changes taking place in information expected by internal and external users. To achieve this goal, regulatory uncertainties in the area of accounting and their consequences for the devel- opment of accounting systems in

 12. Digitālā mārketinga procesu optimizācija uzņēmumā "Fastercourse"

  Veidemane, Līva

  2017-01-01

  Digitālais mārketings piedāvā dažādus veidus, kā veicināt uzņēmuma attīstību, palielinot klientu skaitu un peļņas apjomu. Ir svarīgi izvēlēties atbilstošus digitālā mārketinga kanālus un izmantot tos efektīvi, lai sniegtais ieguldījums atmaksātos. Darba mērķis ir izanalizēt uzņēmumā izmantotos digitālā mārketinga kanālus, lai spētu novērtēt to darbības lietderīgumu un efektivitāti, kā arī izvirzīt priekšlikumus katra digitālā mārketinga kanāla uzlabošanai un tālāk attīstībai. Pētījuma laikā t...

 13. Specifika edukačního procesu na Základní a střední škole waldorfské

  Krupčíková, Markéta

  2010-01-01

  This thesis is focused on waldorf education, full name of this thesis is Specificity during the educational process at the Primary and secondary waldorf school. In this work I focus on waldorf education, waldorf school and specificities, that this alternative school system gives us. Next, I am focused on the only waldorf school in Czech republic, which is specialized on children with special educational needs and I try to show its differences from common waldorf school. The final part of my t...

 14. Učební styl v procesu kognitivního a metakognitivního učení

  Volf, Petr

  2007-01-01

  The text of the thesis is focused on the theme of learning style and its position in the process of cognitive and metacognitive learning. The thesis contains theoretical concepts from given sphere and empirical research of the influence of approach to learning on the successful command of task of metacognitive training. In the introductory theoretical part, there are defined the terms of cognitive learning, perspective on problems from the point of view of different psychological schools; it ...

 15. Studying the gelation process of titanium isopropoxide by method of positron annihilation spectroscopy; Studium procesu gelacie izopropoxidu titaniciteho metodou pozitronovej anihilacnej spektroskopie

  Nyblova, D.; Jesenak, K. [Univerzita Komenskeho, Prirodovedecka fakulta, Katedra anorganickej chemie, 84215 Bratislava (Slovakia); Sausa, O. [Slovenska akademia vied, Fyzikalny ustav, 84511 Bratislava (Slovakia)

  2013-04-16

  Thank to its harmlessness titanium dioxide is widely utilized material. One of the new areas to use titanium dioxide is photocatalysis, which could be the way to e.g. remove organic pollutants from water or air. Titanium dioxide based gels are perspective form of TiO{sub 2} for photocatalysis because of their high porosity thus high surface area. Positron annihilation spectroscopy is a physical method to study microporous structure and electron energy distribution in materials. We studied gelation process of titanium isopropoxide in ethanol with various amount of water catalyzed by hydrochloric acid by positron annihilation lifetime spectroscopy and doppler broadening of annihilation line in this work. Positronium is weakly formed in TiO{sub 2} in general wherefore it cannot be monitored by positron annihilation spectroscopy very well. Gelation process can be monitored through pick-off annihilation of ortho-positronium. (authors)

 16. ELEKTROMAGNĒTISKI IETEKMĒTU HIDRODINAMISKO PROCESU EKSPERIMENTĀLI PĒTĪJUMI ŠĶIDRU METĀLU NOSLĒGTOS TILPUMOS

  Andris Bojarevičs

  2014-01-01

  ANOTĀCIJA Promocijas darbs veidots kā paplašināts kopsavilkums par 18 zinātnisku publikāciju kopu, kas veltīta šķidru metālu kustības dinamikai noslēgtos tilpumos apstākļos, kad to ietekmē ārēji uzlikts magnētiskais lauks, kā pastāvīgs, tā arī laikā mainīgs. Praktiski visi darbi ir autora plānotu un realizētu fizikālu eksperimentālu modeļu izpētes izklāsts, kas iekļaujas magnētiskās hidrodinamikas jomā. Darbā atspoguļoti eksperimentālie rezultāti par dažādu ārēji rosinātu faktoru veidotu ...

 17. POSSIBLE USES OF PLASMA IN POWDER METALLURGY, WITH PARTICULAR REFERENCE TO SPHEROIDIZATION. Mozliwosci wykorzystania plazmy w zaganieniach metalurgii proszkow, ze szczegolnym uwzglednieniem procesu sferoidyzacji

  Rutkowski, Wladyslaw; Szteke, Witold

  1971-09-15

  The present work contains a discussion of the problems of applying plasma in powder-metallurgical processes, application of powders to other processes with the use of plasma, and the application of other products of powder metallurgy in the plasma process. Results obtained with the spheroidization of AL{sub 2}O{sub 3}, Ta, and Ni powders are presented, as are the results of metallographic and microscopic investigations on these powders.

 18. Globalizācijas procesu ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju

  Krastiņa, Elīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Globalizācijas ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju”. Tā mērķis ir aplūkot globālo sociālo tīklu facebook.com kā globalizācijas izpausmju piemēru un izpētīt tā lietotāju motivāciju - vai un cik lielā mērā to ietekmē globalizācijas procesi un to izraisītās blakusparādības. Darba ietvaros apskatītas vairākas pieejas globalizācijas jēdziena skaidrojumam, kā arī apskatītas globalizācijas ietekmes un sekas – kultūras globalizācija, kosmopolītisms u. c...

 19. Komunikace sluchově postižených v rámci vzdělávacího procesu

  TRMALOVÁ, Hana

  2009-01-01

  This project focuses on the comunication of auditory disabled children within the educational process. This project is divided into two section. The first part is theoretical and describes the kinds, levels, diagnostics, compensatory tools, ways of comunication and education of auditory disabled people. For this task was used scientific literature listed on the page n. 68 of this project. The practical part was being done in form of questionnaire and a research at special schools. The questio...

 20. Etická dilemata procesu transformace pobytového zařízení sociální péče

  HORN, Roman

  2017-01-01

  The thesis deals with ethical dilemmas that the author identified during the process of transformation of residency social care facilities. The aim of the work is to theoretically describe dilemmas identified and subsequently outline the procedure for their solution. The aim of the core part of the work, where is selected dilemma discussed using two ethical theories, is to point out the way these theories can help to solve the ethical dilemmas. The work is divided into five parts, the first o...

 1. Nauczanie języka polskiego jako obcego w zakresie matematyki. Charakterystyka procesu dydaktycznego i treści kształcenia

  Wróbel, Danuta; Zielińska, Alicja

  2016-01-01

  The article is based on many years’ authors experience in preparation of foreigners to study in Poland. We show the goals, phases and methods of teaching Polish as a foreign language in mathematics. In the table we present the detailed learning contents including vocabulary, grammatical structures, specific phrases and required language skills. We also discuss the methods of verification of teaching effectiveness. Artykuł powstał na podstawie długoletnich doświadczeń autorek przygotowujący...

 2. Rodina v procesu porozvodové adaptace v kontextu OSPOD: případová studie, poradenská práce z pohledu psychologa

  Buriánová, Veronika

  2014-01-01

  Post-divorce adaptation is still very current topic, especially in connection with potential impacts of divorce on children's psychological development. This thesis analyses, in the case study form, post-divorce adaptation course at particularly families and consultancy interventions provided by Child Protect and Safeguarding Department with a psychologist in the team. The theoretical part describes post-divorce adaptation process in both children and parents and analyses their relation. It c...

 3. Numerical and Experimental Study of Producing Flanges on Hollow Parts by Extrusion with a Movable Sleeve / Badania Teoretyczno-Doświadczalne Procesu Wyciskania Z Zastosowaniem Ruchomej Tulei Kołnierza We Wsadach Drążonych

  Gontarz A.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper presents the numerical and experimental results of a new method for producing flanges on hollow parts. With this new method, the flange is extruded by a movable sleeve. This innovative technique is modelled numerically by the finite element method. The effect of workpiece and finished product geometries on the forming process is investigated and failure modes are identfied. The numerical reults are then verified in experiments. The tests are conducted using a three-slide forging press equipped with a special device. The numerical and experimental results show a good agreement, which proves that the developed method is correct.

 4. Využití metody vícekriteriálního rozhodování v rozhodovacím procesu zákazníka

  Roman Vavrek

  2017-06-01

  Full Text Available Thanks to the always rising number of competitive products on the market it is increasingly harder for a customer to choose a product that fulfils his or hers expectation. There are a lot of competitive products being judged in the decision making process based on available information. Especially in the electronics department there is an array of technical parameters, which can be very confusing for a common customer. The goal of this paper is to propose a statistical method suited for an evaluation, which will be suited to evaluate a bigger number of parameters. The TOPSIS multi-criteria method has been chosen. This method was used to analyse 302 notebooks out of six brands, which are being sold on three Slovenian e-shops. In the first phase, there were 17 parameters to start off. They were continuously removed until five remained. They entered the main part of the analysis where they were evaluated with the help of two sets of importance scales. The results show that the best notebook of all observed parameters is Acer Aspire V15. Moreover, it proved that the notebook quality is not determined by the e-shop in which it is sold. In the last part of the research there was the relationship between the price and the quality studied. The results proved that there is a strong correlation between quality and price across all evaluated brands. In other words, the more it costs the better quality it is. This rule defies the brand HP, which offers high quality for lower prices. Therefore, this brand can be recommended to customers, who prefer quality but do not have enough means to buy more expensive notebooks. The TOPSIS method can be recommended for all customers, because there would be able to choose the objectively best notebook and therefore maximize their purchase benefit.

 5. Komunikace závěrů auditu IT procesu prostřednictvím nástrojů systémového myšlení

  Martin Dalihod

  2014-12-01

  Full Text Available Cílem článku je analyzovat výhody použití nástrojů systémového myšlení při sdělování výsledků interního auditu komunikované auditorem směrem k managementu. Audit je chápán jako nezávislá, objektivní a poradenská činnost, určená pro vytvoření přidané hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. V tomto rámci je navržen systémový archetyp jako obecný model kauzálních smyček a na jeho základě následně vytvořen systémově dynamický model stavů a toků, jenž je aplikovatelný pro účely auditu všech procesů "osvědčených postupů" COBIT. Systémovým přístupem v rámci COBIT autor ilustruje možnost ukázat jiný pohled než je tomu u tradičních lineárních přístupů, kterými nelze zcela vyřešit dlouhodobé problémy v oblasti interního auditu.

 6. Studium lisovacího procesu a vlastností tablet z různých typů hydrogenfosforečnanu vápenatého.

  Koryťáková, Lenka

  2015-01-01

  The thesis evaluates anhydrous and dihydrate calcium hydrogen phosphate from the view point of the tensile strength, disintegration time of tablets depending on the compression force. Two firm products - Anhydrous Emcompress® and Di-Cafos® A 60 are used as anhydrate and Emcompress® is used as dihydrate. A compression force together with lubricants (magnesium stearate, sodium stearyl fumarate) and an addition of microcrystalline cellulose (Vivapur® 102) are the influential factors. In addition...

 7. The Specifics of the Socialisation Process of the Children in the Family and Out-of-Family Care Institutions [Cechy charakterystyczne procesu socjalizacji dzieci przebywających w instytucjach opieki pozarodzinnej

  Lubova VASECHKO

  2017-11-01

  Full Text Available Socialisation is perceived as the process of developing the most basic and characteristic personality traits. This process walks hand in hand with the socially organised action of upbringing. The first environment forming of a person's experience is his family and relationships with the family members. Everything the child sees in his family is of great value to him, including the relationships between parents, their bad habits or addictions, the style of upbringing, attitudes towards work, social events, and needs of the child. All of this affects the development of the child’s morality, shaping his character, and creating his attitude towards himself and others. During childhood, children, directly or indirectly, emulate the actions and expressions of their parents and other people. By imitating they learn the behavioural and value models that dominate in the surrounding environment – they socialise. The process of socialisation is an integral component of a human lifetime. It dictates all the communicative processes and social adaptation throughout the entire lifetime. This article analyses the institutional environment impact of out-of-family care on the children’s socialisation process. It is imperative to understand the frequent problems of development of the personality of children that have grown up or are growing up in an out-of-family care institution in order to support these children in their struggles to adopt the models of positive communication and behaviour by identifying and theoretically explaining the causes for the failures in socialisation

 8. Effect of Rurality and Human Capital Resources in the Entrepreneurial Opportunity Identification Process / Vpliv ruralnega okolja in človeškega kapitala v procesu zaznavanja podjetniških priložnosti

  Kedmenec Irena

  2015-04-01

  Full Text Available V prispevku, v katerem je predstavljena študija na primeru Slovenije, smo želeli odgovoriti na vprašanje, zakaj posamezniki iz ruralnih okolij v svojem okolju manj pogosto razpoznavajo poslovne priložnosti. Naši podatki kažejo, da ima povečanje virov človeškega kapitala, sestavljenega iz izobrazbe, znanja, izkušenj in sposobnosti za podjetništvo, pomemben in pozitiven vpliv na identificiranje poslovnih priložnosti. Za oblikovalce ukrepov ekonomske politike so naši rezultati pomembni, saj nakazujejo, da so politike, usmerjene v podjetniško izobraževanje (predvsem tisto, ki vključuje pridobivanje izkušenj in veščin v realnem podjetniškem okolju, koristne, in to predvsem na ruralnih območjih.

 9. Výsledky srovnávacího procesu metod hodnocení biolgické složky ryby v rámci skupiny Central Baltic–Lakes.

  Blabolil, Petr; Říha, Milan; Kubečka, Jan; Opatřilová, L.

  2016-01-01

  Roč. 66, č. 3 (2016), s. 4-7 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0032; GA MŠk(CZ) 7F14316; GA ČR(CZ) GA15-01625S Institutional support: RVO:60077344 Keywords : CB GIG * harmonization * intercalibration Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality

 10. Analytical approaches to image orientation and stereo digitization applied in the Budnlab software. (Polish Title: Rozwiazania analityczne zwiazane z obsluga procesu orientacji zdjec oraz wykonywaniem opracowan wektorowych w programie Bundlab)

  Kolecki, J.

  2015-12-01

  The Bundlab software has been developed mainly for academic and research application. This work can be treated as a kind of a report describing the current state of the development of this computer program, focusing especially on the analytical solutions. Firstly, the overall characteristics of the software are provided. Then the description of the image orientation procedure starting from the relative orientation is addressed. The applied solution is based on the coplanarity equation parametrized with the essential matrix. The problem is reformulated in order to solve it using methods of algebraic geometry. The solution is followed by the optimization involving the least square criterion. The formation of the image block from the oriented models as well as the absolute orientation procedure were implemented using the Horn approach as a base algorithm. The second part of the paper is devoted to the tools and methods applied in the stereo digitization module. The solutions that support the user and improve the accuracy are given. Within the paper a few exemplary applications and products are mentioned. The work finishes with the concepts of development and improvements of existing functions.

 11. Charakterizace produktů spalování paliv a jejich potenciální aplikace v procesu odstraňování polutantů z vodného prostředí

  Ruppenthalová, Lucie; Pavlovský, J.

  2017-01-01

  Roč. 59, č. 1 (2017), s. 9-13 ISSN 1210-7697 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : fuel combustion * pollutants * unburned carbon Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining OBOR OECD: Materials engineering

 12. Vliv obsahu sušiny a kvality fermentačního procesu na aerobní stabilitu kukuřičné siláže

  Sadílek, Roman

  2014-01-01

  The content of this thesis is, as the name suggests, the influence of the dry matter content and quality of the fermentation process on the aerobic stability of corn silage. Corn as a plant is used for silage to have fodder and for ensuring the operation of biogas plants. Currently it is one of the most commonly grown forage. In this paper I present both botanical classification and method of cultivation, agrotechnical period, soil preparation, pest management, fertilization and other feature...

 13. Výtvarný projev dítěte předškolního věku a jeho význam ve výchovném procesu

  Topičová, Nikol

  2013-01-01

  This bachelor work called "Art expression of preschool child and its importance in educational process" focuses on use of child's art expression in educational work of teacher. It addresses phenomenon called child's art expression and its use in everyday educational process of children. It describes child's development in general with emphasis on ontogeny of child's drawing, catches specific characters of drawing and its importance in interpretation of art expression and in diagnostic use esp...

 14. Energetická náročnost procesu ukládání travní siláže do velkoobjemových vaků.

  ONDRÁČEK, Vojtěch

  2012-01-01

  The aim of this work was to measure and evaluate the energy intensity of grass silage during storage in bulk bags. The values were measured on a line consisting of tractor and ma-chinery for storing forage. Further information was obtained from the service line. The results were over-straightened with technical and technological norms for agricultural production and other ways of storing silage.

 15. Analýza procesu přípravy výstavby rodinných domů typové řady společností LUVEK s.r.o.

  Sokol, Daria

  2008-01-01

  In my work I have study analysis of technical preparation of building the family houses. I have analyzed the project of technical preparation of building the family houses in Luvek s.r.o. Company. I've described the company, it's structure, it's business and it's project. With close cooperation with company's managers I've find out how was run the technical preparation, activities of technical preparation and terms of this activities. On the basis of this information I have analyzed the situa...

 16. Teoretické aspekty řízení rizika internacionalizačního procesu malých a středních podniků

  Lea Kubíčková

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Currently the situation of Czech SMEs is quite difficult not only because of economic crisis, but also because of big rivalry at the domestic market. The increasing rivalry and declining demand cause that small and medium enterprises try to entry foreign markets. The internationalization proces is, as all companies’ processes, accompanied by risk. This paper is focused on risk management in the internationalization process of SMEs, because risk perception has a direct influence on the management of international activities of companies. Methodology/methods: The compilation of available approaches to risk management process in general was presented in this paper and there also were defined risks of the internationalization process. There also were presented available perspective on the structure of risks associated with internationalization. Furthermore, the risk typology and options of internationalization risk process quantification were presented. The last section is devoted to approaches to risk management process. Survey among Czech SMEs was carried out, focused on risk management. There has been processed data from 91 Czech SMEs. Based on the data obtained there were defined and tested three hypotheses related to risk management. Scientific aim: The aim of the paper is not only to focus on the current situation in the theory of risk management, specifically on risk management methodologies that would be applicable to SMEs, as they often do not have enough educated managers and so risk management is not implemented in SMEs or risk management is carried out at very low level, the aim of this paper is also to find out how Czech SMEs manage the risks. Findings: In the literature it is possible to find a wide range of approaches to risk management, risk management topics internationalization process of firms in the last decade is also fairly widely discussed. Most authors agree that the risk management process would be internationalization basic general principles of risk management, while small and medium-sized enterprises are not expected introduction of complex advanced methodologies of risk management projects. To identify and analyze the risks to businesses available wide range of methods that can be used. Also, methods which could be used to eliminate the risks are many. Conclusions: In this paper are presented methods and procedures applicable to the risk management proces of internationalization of small and medium enterprises. Small and medium-sized enterprises in mostly manages risks associated with entrance into foreign markets intuitively, SMEs usually do not have any detailed methodology, which would be internationalization of risk management discussed. Small businesses tend to have problems not only in choosing the appropriate method of eliminating the risks that come across in the course of internationalization activities, but also often do not have the knowledge or the appropriate methods to identify potential risks and analyze. The survey among Czech SMEs showed that Czech SMEs often manage the risks associated with access to foreign markets intuitively and do not have any detailed methodology that would address the risk management of internationalization. SMEs tend to have problems not only in choosing the appropriate methods to eliminate the risks they encounter in the course of internationalization activities, but also often do not have the knowledge or the appropriate methods to identify potential risks and analyze.

 17. Regionálne povedomie a identita regiónu ako premenné v rámci procesu inštitucionalizácie regiónu

  Nikischer, Richard

  2014-01-01

  Roč. 13, č. 3 (2014), s. 83-91 ISSN 1336-2232. [Geografia a integrovaný výskum krajiny. Ružomberok, 10.09.2013-12.09.2013] R&D Projects: GA MŠk(CZ) LG12023 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : institutionalization of the region * region al consciousness * identity of the region

 18. Podejście oparte na ryzyku w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  Romana Zając

  2017-09-01

  Full Text Available W artykule poruszono zagadnienie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do organizacji wdrażających system zarządzania jakością zgodny ISO 9001:2015. Opisano proces analizy ryzyka oraz przedstawiono przykładowy opis metodyki oceny ryzyka.

 19. Podejście oparte na ryzyku w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  Romana Zając

  2017-01-01

  W artykule poruszono zagadnienie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do organizacji wdrażających system zarządzania jakością zgodny ISO 9001:2015. Opisano proces analizy ryzyka oraz przedstawiono przykładowy opis metodyki oceny ryzyka.

 20. Thermo-Mechanical Model of a TIG Welding Process for the Aircraft Industry

  Hojny M.

  2013-12-01

  Full Text Available Spawanie metodą TIG jest jedną z ważniejszych metod używanych w przemyśle lotniczym. Wiele komponentów samolotu powstaje dzięki tej metodzie. Model termo-mechaniczny wspomnianego procesu jest konieczny do dokładnej analizy zjawisk powstających podczas procesu. W prezentowanej pracy opracowano model termo-mechaniczny w kontekście analizy deformacji spawanych elementów. Porównanie otrzymanych wyników na drodze symulacji z wynikami eksperymentalnymi wykazało poprawne odwzorowanie zjawisk zachodzących podczas procesu spawania.

 1. Způsoby hlasování ve volbách a jejich historický vývoj: hlasovací technika jako stěžejní proměnná volebního procesu

  Sylvie Reterová

  2007-08-01

  Full Text Available This paper examines the issue of ballot voting in elections with a focus on traditional and modern voting methods. The purpose is to provide policy analysis with a survey of the development of voting methods, from their earliest form up to contemporary democratic technologies. The study offers a systematic evaluation of the voting mechanism, especially the paper ballot, machine voting, punchcard voting, optical mark-sense voting and electronic voting. On the basis of case studies, their impact on electoral process and the accuracy of election results is evaluated, as well as their impact on the quality of democracy. The accent is put on voting procedures which are user-friendly and trustworthy at the same time.

 2. Specifika klientů s duální diagnózou v procesu léčby v terapeutických komunitách pro drogově závislé: fenomén sebemedikace a pozdní abstinenční psychopatologie

  Vyskočilová, Lucie

  2016-01-01

  This thesis is about clients who are in treatment in therapeutic communities for drug addicts and suffer with a mental illness alongside drug addiction. The theoretical part summarizes the definition and description of dual diagnosis, the prevalence of people with dual diagnosis and discusses the possibilities of therapeutic approaches to clients with these specific demands. Finally, attention is paid to the theory of self-medication for symptoms of mental illness through addictive substances...

 3. Úloha médií v procesu celoživotního vzdělávání se zaměřením na významy mediálních sdělení v kontextu postmoderní společnosti

  Zídková, Eva

  2009-01-01

  Media and media communication extremely affects our lives nowadays, affects our behavior, actions, attitudes, opinions and values. We should always recognize and learn about the right accession to media. The aim of this thesis is to define the basic types of media, with special emphasis on the so-called "new media" and to focus also on their functions, effects and influence. A substantial part of this thesis consists of essay on the Internet as the most advanced medium of our times and the an...

 4. Náklady civilního procesu se zaměřením na odměnu za zastupování advokátem a advokátem jako opatrovníkem

  Alexander, Eva

  2015-01-01

  Title: Cost of civil judicial proceedings with particular focus on attorneys' fees Author: Mgr. Eva Alexander Chair: Civil Law Date (final draft): 30 June 2014 Key words: costs of legal proceedings, reimbursement of legal fees, small claims The thesis analyzes the Czech legal rules relating to the costs of civil judicial proceedings, in particular the attorneys' fees. In the first part, the costs of civil judicial proceedings are described in general, including out-of-pocket expenses of parti...

 5. Unikátní millefiori korálek z Jiřské ulice na Pražském hradě. Podíl konzervátora-restaurátora při procesu analýzy předmětu

  Součková Daňková, A.; Cílová, Z.; Matiášek, Josef; Tomková, Kateřina; Vavřík, Daniel

  2011-01-01

  Roč. 1, č. 1 (2011), s. 49-54 ISSN 1805-0050 R&D Projects: GA AV ČR IAA800020903 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z20710524 Keywords : glass bead * millefiori * Early Middle Ages * chemical composition * conservation Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 6. Začleňování žáků z muslimských rodin do výchovně vzdělávacího procesu tělesné výchovy na základních školách

  Hájek, Michal

  2015-01-01

  Title of the thesis: Are children from Muslim families at a disadvantage during Physical Education lessons in primary schools? Keywords: migration, integration, multiculturalism, Muslim children, mainstreaming, inclusive physical education The aim of this research is to identify how children from Muslim families are at a disadvantage during Physical Education lessons in primary schools in the Czech Republic. In order to achieve the goal of this work, I used the quantitative method of collecti...

 7. Kartografia wgłębna i modelowanie w Holandii: Automatyzacja procesu, konwersja czasowo-głębokos̈ciowa i modelowanie uskoków [Subsurface mapping and modelling in the Netherlands: Workflow automation, td-conversion and fault modelling

  Dulk, M. den; Doornenbal, J.C.

  2014-01-01

  A comprehensive 3D model has been developed for the Dutch on- and offshore This model consists of a detailed 3D structural framework of the deep subsurface including 10 major units from the Late Permian Upper Rotliegend Group up to the Neogene Upper North Sea Group. This overview presents the

 8. Wpływ terapii BEMER na wybrane wskaźniki krwi w ramach procesu odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Studium przypadku = Effect of BEMER therapy on selected indicators of blood in the process of wellness after exercise endurance. Case study

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-04-01

  Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska     Słowa kluczowe: terapia BEMER, wskaźniki krwi, odnowa biologiczna, wysiłek wytrzymałościowy, studium przypadku.   Keywords: BEMER therapy, blood indicators, wellness, exercise endurance, case study.   Streszczenie   Zasadniczymi naczyniami tworzącymi mikrokrążenie są naczynia włosowate. Pojedyncze naczynie włosowate ma średnicę około 6 p.m, sumaryczna powierzchnia przekroju naczyń włosowatych wynosi około 3000 cm2. Na każdy milimetr sześcienny ciała ludzkiego przypada średnio 600 naczyń włosowatych. Terapia systemem BEMR przy zastosowaniu kompleksowym lub uzupełniającym doskonali podstawowe procesy fizjologiczne, angiokinezę mikrokrążenia, doprowadzenie składników odżywczych i tlenu do komórek mięśniowych. Dzięki określonej modulacji biorytmicznej uzyskuje się synergiczny wpływ również na pierwotne i wtórne, nieco większe naczynia krwionośne. Materiał i metody. Badany mężczyzna realizujący zdrowy styl życia poddał się dwukrotnie pomiarowi wybranych wskaźników krwi i układu naczyniowego: po wysiłku wytrzymałościowym w czasie restytucji fizjologicznej oraz odnowie wspomaganej terapią BEMER. Uzyskane wyniki. Najbardziej znaczące zmiany w wybranych wskaźnikach krwi po wysiłku wytrzymałościowym zaobserwowano w: całkowitej ilości hemoglobiny najmniejsze w stężeniu jonów wodorowęglowych. Znamienne zmiany wystąpiły w okresie wczesnej odnowy we wskaźnikach: cząstkowym ciśnieniu tlenu (PO2, nasyceniu krwi tętniczej tlenem (SO2 (c, oksyhemoglobinie (O2Hb, karboksyhemoglobinie (HbCO, methemoglobinie (MeHb i hydroksyhemoglobinie (HHb.         Wnioski. Zastosowana metodyka i profil sygnału BEMER wpływa zróżnicowanie na wielkość wybranych cech krwi. Zastosowanie stymulacji BEMER w odnowie biologicznej po wysiłkach wytrzymałościowych u mężczyzn w 5-6 dekadzie życia może być uzasadnione i jako przygotowanie do wysiłku fizycznego.     Abstract   The principal vesels are forming capillary microcirculation. A single capillary has a diameter of about 6 pm, the total cross sectional area of the capillary is about 3000 cm2. For every cubic millimeter of the human body is an average of 600 capillaries. BEMR therapy system using the complex or complement excellent basic physiological processes angiokinesis microcirculation bringing nutrients and oxygen to muscle cells. With specific modulation biorhythmical synergistic effect is achieved also into primary and secondary, slightly larger vessels. Materials and methods. Tested man pursuing a healthy lifestyle surrendered twice selected indicators measure the blood and the vascular system: after exercise endurance during physiological restitution and renewal BEMER assisted therapy. The obtained results. The most significant changes in selected indicators of blood after endurance exercise was observed in the total amount of hemoglobin smallest hydrocarbyl ion concentration. Significant changes occurred during early recovery in the indicators: partial pressure of oxygen (PO2, arterial oxygen saturation (SO2 (c, oxyhemoglobin (O2Hb, carboxyhemoglobin (HbCO, methemoglobin (MeHb and hydroxyhemoglobin (HHB. Conclusions. Methodology and profile BEMER signal variation affects the size of the selected features of the blood. BEMER pacing in rejuvenating the efforts of strength in men in 5-6 decade of life may be justified, and in preparation for exercise.

 9. Cztery kategorie menedżerów projektów

  Ritter, Thomas; Lund Pedersen, Carsten

  2018-01-01

  Niewiele kwestii w większym stopniu przyciąga uwagę kadr zarządzających niż optymalny sposób rozwoju ich organizacji. Niemniej niewielu menedżerów najwyższego szczebla systematycznie pracuje z osobami, które są im niezbędne do zrealizowania rozmaitych szans rozwojowych....

 10. Marketing

  Pera, Bożena; Walas-Trębacz, Jolanta; Oczkowska, Renata; Surówka-Marszałek, Danuta; Orzeł, Karolina; Dołhasz, Magdalena; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Fudaliński, Janusz; Smutek, Halina

  2010-01-01

  Praca recenzowana / Peer-reviewed paper Artykuły zebrane w niniejszym Zeszycie dotyczą problematyki zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach działających na rynkach krajowych i międzynarodowych. Efektywne funkcjonowanie współczesnych organizacji wymaga bowiem rozeznania warunków panujących na rynkach docelowych pozwalających na prawidłowe opracowanie ich strategii działania.

 11. Dylematy standaryzacjisprawozdawczości finansowej,wyceny i pomiaru ryzyka

  Dorota Dobija

  2010-09-01

  Full Text Available W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z istotą przejrzystości fi-nansowej organizacji. Przejrzystość ta jest jednym z elementów efektywnego systemu ładu korporacyjnego, dlatego tempo zmian w tym obszarze jest narzucone przez refor-my w systemach ładu korporacyjnego. W pierwszej części opracowania jest dyskuto-wana rola menedżerów w zapewnieniu przejrzystości finansowej organizacji. Kolejna część opracowania obejmuje krytyczną dyskusję trzech istotnych wątków teore-tycznych wpływających na jakość sprawozdawczości: postępującej standaryzacji w rachunkowości, problemów wyceny w rachunkowości oraz zagadnień pomiaru i sprawozdawczości ryzyka w organizacji.

 12. Wpływ rehabilitacji neurologicznej na funkcjonowanie pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu – analiza retrospektywna = The influence of neurological rehabilitation on the functioning of patients after ischemic stroke – a retrospective analysis

  Krystian Kałużny

  2016-12-01

    1   Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 2   Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Jolly Med, Popielówek 4   Fundacja Wsparcie, Kowary 5   Bydgoska Szkoła Wyższa 6   Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Słowa kluczowe: udar mózgu, rehabilitacja, PNF, skala Barthel Key words: stroke, rehabilitation, PNF, the scale of Barthel   Streszczenie Wstęp: Funkcjonowanie pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu jest źródłem zainteresowania dla wielu badaczy oraz ogromnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu (po chorobach serca i nowotworach oraz najczęstszą przyczyną ciężkiego inwalidztwa w populacji osób powyżej 45 roku życia, co niesie za sobą istotne następstwa kliniczne, socjalne i ekonomiczne. Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności zastosowanej rehabilitacji neurologicznej u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu, ocena funkcjonowania pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu poddanych rehabilitacji neurologicznej oraz ocena wpływu czynników dodatkowych na skuteczność rehabilitacji neurologicznej. Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 30 osób obu płci (15 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 47-78 lat po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, których poprawę funkcjonowania w wyniku procesu rehabilitacji oceniano wybranymi elementami skali Barthel. Badania przeprowadzone zostały na podstawie analizy historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w latach 2015-2016. Wykorzystano

 13. Enterprise as an Institution in Poland

  Jaśkiewicz, Włodzimierz

  1991-01-01

  Artykuł opisuje przemiany modelu przedsiębiorstwa w kontekście warunków jego funkcjonowania w systemie polityczno-gospodarczym. Dominacja celów politycznych w życiu gospodarczym i społecznym oraz cechy stworzonego po wojnie modelu organizacji społecznej znalazły swoje odbicie w założonym modelu przedsiębiorstwa. Stanowiło ono filię centralnie zarządzanego "państwa-przedsiębiorstwa", a przedsiębiorczość, samofinansowanie i samodzielność były przypisane Centrum polityczno-gosp...

 14. Marketing

  Surówka-Marszałek, Danuta; Śmigielska, Grażyna; Smutek, Halina; Fudaliński, Janusz; Bober, Tomasz; Walas-Trębacz, Jolanta; Stobiecka, Jadwiga; Płonka, Maria; Oczkowska, Renata; Dołhasz, Magdalena; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Łapczyński, Mariusz

  2008-01-01

  Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication Ze wstępu: Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów obejmujących szeroki zakres tematyczny prezentowanych zagadnień, które odnoszą się zarówno do funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw działających m.in. w formie organizacji sieciowych, jak i instytucji non-profit, a także wszelkiego rodzaju stowarzyszeń realizujących swoje zadania w warunkach gospodarki konkurencyjnej na rynkach krajowych bądź międzynarodowych. Znaj...

 15. Zakład Medycyny Sądowej w Bielsku-Białej

  Jerzy Brzyski

  2014-10-01

  Full Text Available Zakład Medycyny Sądowej w Bielsku-Białej został utworzony w 1978 roku. Podstawą dla jego utworzenia i wpisania w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego były wytyczne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15.06.1978 roku w sprawie organizacji i zadań komórek medycyny sądowej (Dz.U. MZiOS Nr 11, poz 28.

 16. Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014

  Małgorzata Dąbrowicz

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu. Omówiono także towarzyszące jej zmiany w organizacji pracy i strukturze oraz zarządzaniu Biblioteką.

 17. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 18. Apuntes sobre la construcción conceptual de las emociones y los cuerpos

  Rafael Andrés Sánchez Aguirre

  2013-12-01

  Full Text Available Este texto presenta una reflexión alusiva al estudio sociológico procesual de las emociones con miras a reconocer losfactores corporales y sociales que las atraviesan. Se intenta caracterizar la experiencia individual sensible y su inscripción en la estructuración de geometrías interpersonales, destacando losritmos colectivos que son elsoporte de la experiencia emotiva subjetiva. Este ejercicio conceptual tiene dos momentos. Inicialmente se hace un recorrido por la propuesta analítica que Norbert Elias desarrolla en su texto Sobre los seres humanos y sus emociones: un ensayo sociológico procesual, resaltando las principales ideas e hipótesis de investigación que son sugeridas para abordar los fenó- menos emotivos. Posteriormente, se retoman algunas ideas de Marx y Scribano para problematizar el lugar de los cuerpos-emociones en la sociedad capitalista.

 19. O aktualnim paradigmama javnog prava kao katalizatorima odnosa ustavnog i upravnog prava

  Bačić, Arsen; Bačić, Petar

  2017-01-01

  U tekstu se prikazuju neke nove paradigme koje najizravnije ukazuju na organsku i vitalnu vezu ustavnog i upravnog prava unutar kompleksa javnog prava. Stajalište autora je da primjeri ''vladavine'' (governance), ''administrativnog konstitucionalizma'' (administrative constitutionalism), zatim ''libertarijanskog administrativnog prava'' (libertarian administrative law)... demonstriraju dinamični proces artikulacije suvremenog javnog prava i njegove adaptacije političkom procesu suvremene drža...

 20. Značilnosti pedagogov montessori v Sloveniji

  Uštević, Maja

  2016-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena pedagogika montessori, s poudarkom na značilnostih pedagogov montessori in izobraževanjih montessori v Sloveniji. Predstavljen je razvoj pedagogike montessori in življenje Marie Montessori, povezano z vzgojo in izobraževanjem ter razvoj ustanov, ki delujejo po principu pedagogike montessori, po svetu in v Sloveniji. Opisana je vloga pedagoga montessori ter njegove obveznosti in dolžnosti v procesu vzgoje in izobraževanja po metodi pedagogike montessori. Pred...

 1. Upravljanje kvalitetom usluga poljoprivrednog osiguranja primjenom višedimenzionalnog modela vrednovanja

  Deže, Jadranka

  2015-01-01

  Osiguranje je način preventivnog djelovanja u cilju smanjivanja posljedica rizika. Menadžeri poljoprivrednih gospodarskih subjekata prepoznaju potencijalne opasnosti koje mogu utjecati na ekonomske rezultate poslovanja. Njihove spoznaje i očekivanja su osnova za unaprijeđivanje kvalitete usluga poljoprivrednog osiguranja. Cilj rada je predstaviti višedimenzionalni model vrednovanja kvalitete kao metodu u procesu unaprijeđivanja kvalitete usluga, te njegovu strukturu, postupke i moguće rezu...

 2. Optimizacija procesnih parametrov za stabilizacijo in izboljšanje sposobnosti struženja

  Mlinar, Andrej

  2017-01-01

  Magistrska naloga obravnava proizvodni proces izdelka z ozkim tolerančnim območjem. V procesu izdelave se je pojavil problem nestabilnosti obdelovalnega procesa. Pred analizo obdelovalnega procesa smo najprej z metodo analize merilnega sistema preverili merilni proces. Po preverjanju ustreznosti merilnega procesa smo v nadaljevanju preverili obstoječi obdelovalni proces. Iz analize statistične kontrole procesa obstoječega stanja smo ugotovili, da je proces potrebno stabilizirati. Za stabiliza...

 3. BUSINESS INTELLIGENCE U FUNKCIJI OSTVARENJA KONKURENTNOSTI TURISTIČKIH PODUZEĆA

  Stipanović, Christian

  2005-01-01

  Turistička poduzeća u dinamičkom procesu ostvarenja konkurentnosti moraju valorizirati nove inpute (znanje, intelektualni kapital) u generiranju prednosti (brzina, kvaliteta, cijena). Presudno je implementirati novu poslovnu filozofiju temeljenu na reinžinjeringu uz poticanje inovativnosti i intelektualnog kapitala kao ključne resurse i primjenu benehmarkinga i business intelligence. Business Intelligence predstavlja sveukupnost informacijske, spoznajne i akcijske osposobljenosti poduzeća kao...

 4. Sestava in lastnosti mikrobne združbe jabolčnega in balzamičnega kisa

  Šiškovič, Nina

  2017-01-01

  Namen diplomskega dela je bil opisati lastnosti ocetnokislinskih bakterij ter mikrobno združbo v jabolčnem in balzamičnem kisu. Kis je razredčena raztopina ocetne kisline, ki nastane po biološkem postopku z zaporednima fermentacijama. Najprej poteče alkoholna fermentacija, pri kateri kvasovke pretvorijo fermentativne sladkorje v etanol, zatem pa še ocetnokislinska fermentacija, kjer ocetnokislinske bakterije iz etanola proizvedejo ocetno kislino. Poglaviten pomen v proizvodnem procesu in posl...

 5. Neurální komponenty motivačních a rozhodovacích procesů v lidském mozku

  Zelinková, J.; Urbánek, Tomáš; Mareček, R.; Brázdil, M.

  74/107, č. 4 (2011), s. 419-427 ISSN 1210-7859 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : motivation * decision-making processes * functional magnetic resonance imaging Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.279, year: 2011 http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/ neural ni-komponenty-motivacnich-a-rozhodovacich-procesu-v-lidskem-mozku-35788

 6. Conditions necessary to maintain work-life balance of employees - in the light of the research results

  Stankiewicz Janina

  2014-05-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym pracowników lubuskich przedsiębiorstw. Szczegółowej analizie poddano warunki pracy zapewnione przez pracodawców. Sprawdzono, czy sprzyjają one, w ocenie respondentów, zachowaniu homeostazy między pracą a życiem pozazawodowym. Uzyskane rezultaty badań ujawniły pewne deficyty w tym zakresie. Skłoniło to do refleksji nad potencjalnymi środkami zaradczymi, np. wprowadzeniem w organizacji polityki „zatrudniania przyjaznego rodzinie”.

 7. Controlling in networking organisations – the concept and assumptions

  Bieńkowska Agnieszka

  2014-05-01

  Full Text Available W artykule scharakteryzowano istotę i cechy organizacji sieciowej. W kontekście specyficznego sposobu współpracy miedzy organizacjami - partnerami w sieci wskazano dużą potrzebę koordynacji działań poszczególnych podmiotów w celu realizacji współuzgodnionych zamierzeń i zaproponowano controlling jako metodę wspierającą sprawne zarządzanie organizacją sieciową. Przedstawiono ewolucję koncepcji controllingu od controllingu strategicznego, przez controlling partnerski w stronę controllingu w organizacjach sieciowych. Zdefi niowano pojęcie i zadania controllingu w organizacjach sieciowych (controllingu sieciowego. Nakreślono zarys jego rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i instrumentalnych.

 8. Przestrzeń liturgiczna w kaplicach krzyżackich domów zakonnych w Prusach - zarys problematyki

  Rozynkowski, Waldemar

  2018-01-01

  Z założenia każdy krzyżacki dom zakonny pełnił przede wszystkim funkcje klasztorne. Chociaż w historiografii dominuje akcentowanie cech warownych tych miejsc, to jednak nie możemy mieć wątpliwości, że krzyżacki zamek tworzył wybraną przestrzeń, która miała ułatwić zakonnikom, zarówno kapłanom jak i braciom rycerzom, spełnianie obowiązków zakonnych oraz służyć organizacji życia wspólnotowego. W konsekwencji krzyżacki dom zakonny miał pomóc każdemu z jego mieszkańców w osiągnięciu zbawienia. ...

 9. The role of flexibility in building the competitiveness of small and medium enterprises

  Matejun Marek

  2014-05-01

  Full Text Available Elastyczność traktowana jest jako kluczowy czynnik budowania konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji. Odgrywa ona szczególną rolę w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiąc jedną z podstawowych cech jakościowych tej kategorii podmiotów. Biorąc to pod uwagę jako cel artykułu wyznaczono prezentację i ocenę możliwości i warunków wykorzystania elastyczności w budowaniu konkurencyjności firm sektora SME. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 61 firm z regionu łódzkiego.

 10. Vidas laborales encontradas : trayectorias, posicionamientos y disputas generacionales de jóvenes frente al mundo del trabajo. Un barrio en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires

  Rengifo Gutiérrez, Juan Roberto

  2015-01-01

  Este estudio considera el ‘problema del trabajo’ desde una perspectiva antropológica. A partir de una postura procesual, analiza los cambios, las tensiones y las convergencias que, a lo la rgo de una misma generación, determinados jóvenes de sectores populares del partido de Lanús (Provincia de Buenos Aires) mantuvieron con relación al trabajo. Se sostiene que el proceso generacional de estos actores estuvo relacionado tanto con los contextos y ti...

 11. Ogrodja JavaScript in orodja za razvoj za odjemalca: primerjava in ovrednotenje z empiričnim modelom

  Podbojec, Damir

  2017-01-01

  V magistrskem delu je predstavljen razvoj JavaScripta skozi čas, moderna ogrodja JavaScript, ki se uporabljajo za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij, in orodja za razvoj za odjemalca, ki pospešujejo in pripomorejo k celotnemu razvojniškemu procesu. Analizirana je arhitektura današnjih dinamičnih spletnih aplikacij ter osnovne funkcionalnosti ogrodij JavaScript in orodij za razvoj za odjemalca. V namen lažje diferenciacije med ogrodji in lažje izbire ogrodij za razvoj dinamičnih spletnih apl...

 12. Sočutno starševstvo in vzgojni stili v eno- in dvostarševski družini

  Novak, Petra; Urh, Katarina; Presker, Martina

  2018-01-01

  Vzgoja otroka je ena izmed najtežjih vsebin življenja, v katero so starši neposredno vpleteni v procesu svojega delovanja. Otrok se rodi v že ustaljen sistem, ki si ga zakonca oziroma partnerja ustvarita še pred rojstvom otroka. Z vsakim novorojenim otrokom je treba vzpostaviti novo družinsko ravnovesje, da se bo družina lahko razvijala naprej. Pri razvoju otroka v družini ima najpomembnejšo vlogo odnos, ki ga starša vzpostavita z njim takoj ob njegovem rojstvu. Enako pomembno je tudi čustven...

 13. Arte de recreo: La experiencia plástica como medio educativo

  Álvarez Romero, María

  2016-01-01

  Este proyecto propone defender un arte colectivo que funcione en su plenitud con la colaboración del público. Hace uso del factor procesual y relacional para acercarlo a las personas que no tienen noción del arte contemporáneo. Propone hacer partícipe al espectador de la creación plástica y otorgar más importancia a la experiencia que adquieran que a su resultado final. Tenemos la intención de reencantar el arte a través de la atracción, la estética y el juego. Buscamos influir...

 14. Osvaldo Barsky y Mabel Dávila. 2008. La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino : Buenos Aires: Sudamericana. 352 p.

  Ledesma, Leonardo

  2009-01-01

  "La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino" es un análisis que considera múltiples aspectos del agro argentino y pone un énfasis especial en el conflicto agrario que convulsionó a la sociedad argentina desde el 11 de marzo de 2008 y por más de 128 días. El conflicto se examina desde un plano procesual y se contemplan las diferentes etapas históricas de conformación del sector agropecuario. Los autores sostienen que la región pampeana, principal área económica de la Argen...

 15. Changes in sectoral structure of employment in Poland in comparison to the European Union

  Dworak, Edyta; Malarska, Anna

  2010-01-01

  Przedmiotem opracowania jest diagnostyka i ocena przeobrażeń w sektorowej strukturze zatrudnienia w krajach UE w czasie. Na tym tle eksponowane są zmiany w GN Polski w okresie 1997– 2008. Dla zilustrowania i empirycznej weryfikacji teorii trzech sektorów A. Fishera, C. Clarka i J. Fourastie zorientowanej na ocenę procesu modernizacji unijnych gospodarek wykorzystane zostały klasyczne narzędzia analizy statystycznej oraz mało znana w Polsce, a pop...

 16. TERMODINAMIČNI PRERAČUN VIJAČNEGA IN BATNEGA KOMPRESORJA

  Zorko, Bojan

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava termodinamični pregled procesa kompresije zraka v vijačnem in batnem kompresorju. Izračunane veličine so osnovane na izmerjenih vrednostih skozi večletno obdobje obratovanja in kažejo realno sliko delovanja takšnih kompresorjev. V termodinamičnem procesu pri obeh tipih kompresorjev prihaja do manjše razlike, ki pa je v prid batnemu kompresorju. Kljub temu zaključujem, da zaradi konstrukcijskih razlik, ki jih imata obravnavana primera, vijačni kompresor vseeno predstav...

 17. Oxygen in Steel WMD after Welding with Micro-Jet Cooling

  Wegrzyn T.

  2013-12-01

  Full Text Available Dotychczas technologia mikrojetowa była stosowana tylko w spawalniczym procesie MIG, gdzie gazem osłonowym był argon. W artykule przedstawiono innowacyjną technologię spawania z chłodzeniem mikrojetowym. Podano informacje zarówno dla gazów, które mogą być wybrane dla spawania MIG/MAG i dla mikrojetowego procesu. Uzyskano informacje o wpływie doboru gazu mikrojetowego na strukturę metalograficzną stalowych spoin. Własności mechaniczne złącza podano w funkcji zawartości tlenu w stopiwie.

 18. ANALIZA VIZUALNE EMBALAŽE (ČOKOLADA, VODA)

  Hriberšek, Aljaž

  2014-01-01

  Pri izdelkih najrazličnejših blagovnih znamk predstavlja vizualno podobo embalaža, ki je »prodajalec s police«. Embalaža tako predstavlja komunikacijsko sredstvo podjetja, ki je lahko odločilnega pomena v procesu potrošnikove nakupne odločitve. V teoretskem delu naloge je predstavljeno ozadje oblikovanja blagovne znamke, njene podobe, identitete in ostalih ključnih značilnosti, ki so pomembne za razumevanje posameznega izdelka s poudarkom na celostni grafični podobi, ki je ključnega pomena za...

 19. Intervención y evaluación de un programa de educación afectivo-sexual con padres / madres de adolescentes en la escuela

  María Victoria Carrera Fernández; María Lameiras Fernández; Yolanda Rodríguez Castro

  2007-01-01

  Se presenta un programa de educación sexual llevado a cabo con padres y madres en un centro de educación secundaria. Éste fue desarrollado de forma paralela al programa realizado con sus hijos y/o hijas adolescentes. Los principales resultados derivados de su evaluación, de carácter procesual y formativo, evidencian un incremento del nivel de satisfacción corporal, autoconcepto y autoestima, así como de sus conocimientos sobre nutrición y órganos sexuales. Se constata tam...

 20. Intervención y evaluación de un programa de educación afectivo-sexual en la escuela para padres y madres de adolescentes

  Carrera Fernández, María Victoria; Lameiras Fernández, María; Rodríguez Castro, Yolanda

  2007-01-01

  Se presenta un programa de educación sexual llevado a cabo con padres y madres en un centro de educación secundaria. Éste fue desarrollado de forma paralela al programa realizado con sus hijos y/o hijas adolescentes. Los principales resultados derivados de su evaluación, de carácter procesual y formativo, evidencian un incremento del nivel de satisfacción corporal, autoconcepto y autoestima, así como de sus conocimientos sobre nutrición y órganos sexuales. Se constata también un incremento de...

 1. Efekti i mehanizmi delovanja interleukina-17 na funkcije mezenhimskih i endotelskih ćelija

  Kocić, Jelena S.

  2012-01-01

  Interleukin (IL) 17 familija citokina se smatra najmanje istraženom citokinskom familijom sa značajnom ulogom u procesu inflamacije. Ubikvitarna rasprostranjenost receptora za IL-17 omogućava ovom citokinu mnogobrojne biološke efekte u organizmu, poput važne uloge u imunskom odgovoru i regulaciji procesa hematopoeze, ali i u progresiji različitih bolesti, uključujući inflamatorna, autoimunska i maligna oboljenja. IL-17 ima ulogu u ćelijskim procesima poput proliferacije i difer...

 2. SIMULACIJE DELOVANJA LEDVIC S PROGRAMSKIM ORODJEM PHYSIOEX

  Kovačevič, Tadej

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili uporabnost simulacij na področju fiziologije ledvic. Namen diplomskega dela je predstaviti simulacije na različnih področjih fiziologije ledvic. Simulacije so temeljile na vodenih primerih, ki nam jih omogoča simulacijski program. Za študente in že izobraženo zdravstveno osebje so izrednega pomena. Opisali smo anatomijo in fiziologijo ledvic, predstavili simulacije na področju fiziologije ledvic in pomen simulacij v procesu izobraževanja. Rezultati kažejo, da...

 3. Kontinuitet i diskontinuitet naseljenosti Istre na razmeđu prapovijest i antike

  Bulić, Davor

  2014-01-01

  Naseljavanje Italika na Istarski poluotok krajem republikanskog i početkom carskog razdoblja uvjetovalo je u znatnoj mjeri i promjene mjesta naseljavanja, kao i vrste naselja. Ove je promjene moguće sagledati u procesu napuštanja gradinskih naselja i naseljavanja lokacija u nizinskim predjelima u okviru rimskih ruralnih stambeno-gospodarskih kompleksa (villa rustica). Iako je napuštanje predrimskih naselja na području kolonijskih agera očit i prevladavajući oblik promjene mjesta naseljavanja,...

 4. Umjetnost spektakla kao druga realnost

  Pavlović, Mileva; Manić, Ljiljana; Aleksić, Marija

  2013-01-01

  Geneza medija kao višesmislenog fenomena podrazumeva njegov preobražaj od prvobitne funkcije odašiljača poruke i informacija u aktivnog subjekta u procesu komunikacije i moćnog sredstva kritičkog mišljenja. Na tom putu, mediji su dostigli snagu vodoćeg faktora u oblikovanju kritičkog mišljenja recipijenta. U radu se analiziraju komunikacijski procesi u savremenom društvu otkrivajući dominantan osećaj pasivne zavisnosti o medijske sadržaje od strane recipijenta i aktivne uloge medija. Tokom to...

 5. EFECTOS DE UN PROGRAMA COGNITIVO COMPORTAMENTAL SOBRE LOS NIVELES DE ESTRÉS Y GLUCEMIA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II

  Delgado Maigual, Luis Carlos; Hidalgo Villarreal, Guillermo Andrés; Villalobos Galvis, Fredy Hernán

  2011-01-01

  En este estudio se determinaron los efectos de la aplicación de un programa cognitivo-comportamental sobre los niveles de estrés y glucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo II de la Fundación Hospital San Pedro de San Juan de Pasto. Para ello, se determinaron los niveles de estrés y glucemia antes de la aplicación del programa de intervención; luego se diseñó y aplicó el programa a los participantes (el cual está sustentado en el modelo procesual de estrés de Lazarus y Folkman) y final...

 6. Uporaba JavaEE mikrostoritev pri razvoju celovite rešitve za upravljanje s spletnimi oglasi

  ANDREJC, GAŠPER

  2017-01-01

  Diplomska naloga govori o procesu razvijanja celovite rešitve za sledenje in upravljanje s spletnimi oglasi, kot pomoč uporabniku pri nakupu želenega izdelka. Končni izdelek diplomske naloge je rešitev, ki je sestavljena iz spletne aplikacije, mobilne aplikacije, razširitve v spletnem brskalniku ter zalednega sistema. Diploma poleg idejne zasnove predstavlja tudi uporabo JavaEE mikrostoritev in ostalih tehnologij ter argumentira, zakaj so izbrani okvirji najprimernejši za takšno rešitev. Cilj...

 7. Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa

  Jevšenak, Vesna

  2015-01-01

  V teoretičnem delu specialistične naloge je opredeljena povezava duševnosti in telesa ter vpliv telesnih aktivnosti na duševno stanje osebe. Predstavljen je ples kot izrazno sredstvo neverbalne komunikacije v terapevtskem procesu v skupini in poudarjen pomen ustvarjalnosti pri plesnem izražanju. Podan je zgodovinski pregled vloge ženske v plesu in opisane so terapevtske značilnosti orientalskega plesa. Poleg predstavitve gibalno-plesne terapije in njenih učinkov so opredeljene tri metode: »Po...

 8. DOLŽNOSTI POSAMEZNIKA PRI URESNIČEVANJU PRAVIC V ZDRAVSTVU - PACIENT V ZOBOZDRAVSTVU

  Bajec, Milena

  2010-01-01

  Pravice in dolžnosti posameznika kot pacienta, obravnavane v medicini in v pravu, imajo skupno točko. Obe področji, tako medicina kot pravo, obravnavata in proučujeta posameznika kot celoto, kot subjekt in objekt delovanja. Po drugi strani razvoj pacientovih pravic v zadnjem času na obeh področjih znanosti počasi, a intenzivno prehaja iz obravnavanja pacienta pretežno kot objekta v subjekt delovanja v procesu izboljšanja ali povrnitve zdravja. V vnemi po priznanju in uresničevanju pacientove ...

 9. Uwarunkowania sektorowe i perspektywy rozwoju firmy "Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo"

  Pociecha, Bernadeta

  2013-01-01

  Streszczenie Analiza otoczenia konkurencyjnego, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza wielu istotnych informacji o zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Do opracowania adekwatnych koncepcji, podejść i narzędzi zarządzania wykorzystywane są podstawowe etapy procesu zarządzania strategicznego, czyli: analiza strategiczna, projektowanie strategii i jej realizacja. W części empirycznej pracy przeprowadzono, za pomocą metody SWOT, analizę firmy "Litwiński- Tra...

 10. Transfer of heat and speed of plasma particles to powder particles in the plasma spray process at atmospheric pressure / Передача тепла и скорости частиц плазмы частицам порошка в процессе плазменного напыления при атмосферном давлении / Prenos toplote i brzine čestica plazme na čestice praha u plazma-sprej procesu na atmosferskom pritisku

  Mihailo R. Mrdak

  2018-04-01

  Full Text Available For successful powder deposition and a good quality of deposited layers, the following factors are of great importance: uniform powder injection into the plasma jet, transfer of heat and velocity of plasma particles (ions and electrons to powder particles as well as the temperature and speed of molten powder particles before the collision with the substrate. For each powder type, depending on the distribution of particle granulation (μm and density (kg/m3, it is necessary to determine the amount of powder supply (g/min in the plasma for defined gas flows (l/min, types of plasma gases (Ar, He, H2, N2 or their mixtures and power supply levels (kW. For the transfer of heat and speed of plasma particles to powder particles, there must be an interaction between the ions and electrons from the plasma and the powder particles. For already known plasma jet speed and temperature values at atmospheric pressure, trajectories of individual particles can be calculated using the equations of motion taking into account viscous friction and inertia. The paper describes the relation between the speed of Al2O3 powder injection and the velocity of individual Al2O3 powder particles in the plasma depending on the distance from the anode opening, as well as the relation between powder granulation and the temperature of the surface of powder particles depending on powder injection and the level of plasma gun power supply at atmospheric pressure. / Для успешного и качественного нанесения порошкового покрытия, очень важны следующие действия: равномерное впрыскивание порошка в струю плазмы, передача температуры и скорости частиц плазмы (ионов и электронов частицам порошка и температура и скорость расплавленных частиц порошка до соприкосновения с основанием. По каждому виду порошка в зависимости от распределения грануляции частиц (μm и плотности (кг/м3 необходимо определить количество порошка (г/мин в плазме для определения потока газов (л/мин, видов плазменных газов (Ar, He, H2, N2 или их смеси и уровня мощности (кВт. Для того чтобы осуществилась передача тепла и скорости частиц плазмы на частицы порошка должно произойти взаимодействие между ионами и электронами плазмы и частицами порошка. В случае, если известны скорость и температура плазменной струи при атмосферном давлении, то можно рассчитать траекторию отдельных частиц с помощью уравнений движения, учитывая вискозное трение и инерцию. В данной работе представлены скорость напыления порошка Al2O3 и скорость отдельных частиц порошка Al2O3 в плазме, в зависимости от расстояния от анодного отверстия, а также связи грануляции порошка и температуры поверхности частиц порошка, в зависимости от впрыска порошка и уровня мощности плазменного распылителя при атмосферном давлении. / Za uspešno deponovanje praha i dobar kvalitet deponovanih slojeva od velikog značaja je ravnomerno injektiranje praha u mlaz plazme, prenos toplote i brzine čestica plazme (jona i elektrona na čestice praha, kao i temperatura i brzina istopljenih čestica praha pre sudara sa podlogom. Za svaki tip praha, u zavisnosti od raspodele granulacije čestica (µm i gustine (kg/m3, neophodno je odrediti količinu dotura praha (g/min u plazmi za definisane protoke gasova (l/min, tipove plazma gasova (Ar, He, H2, N2 ili njihove mešavine i nivoe snage (kW. Da bi došlo do prenosa toplote i brzine čestica plazme na čestice praha, mora doći do interakcije između jona i elektrona iz plazme i čestica praha. Za poznate brzine i temperature mlaza plazme na atmosferskom pritisku mogu se izračunati putanje pojedinih čestica primenom jednačine kretanja, uzimajući u obzir viskozno trenje i inerciju. U radu je prikazana veza između brzine injektiranja praha Al2O3 i brzine pojedinih čestica praha Al2O3 u plazmi u zavisnosti od odstojanja otvora anode, kao i veza granulacije praha i temperature površine čestica praha u zavisnosti od injektiranja praha i nivoa snage napajanja plazma pištolja na atmosferskom pritisku.

 11. Diffusion of Boron in Cobalt Sinters

  Borowiecka-Jamrozek J.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badan procesu dyfuzji w warstwach powierzchniowych uzyskanych w wyniku nasycenia borem spieków otrzymanych z proszku kobaltu gatunku Co Extrafine. Warstwy otrzymano przy zastosowaniu proszkowej metody borowania opartej na wykorzystaniu mieszaniny o składzie: B4C jako składnik podstawowy stanowiacy zródło boru, (NH4Cl + NaF aktywator i Al2O3 jako wypełniacz. Zachowane były nastepujace parametry procesu: temperatura 950°C, czas 6h i 12h. Badania obejmowały wyznaczenie współczynnika dyfuzji w oparciu o strukture, grubosc uzyskanych i czas nasycenia warstw. Obserwacji naniesionych warstw dokonano za pomoca mikroskopu optycznego Leica DM-4000. Zdjecia ujawniły dwufazowa strukture warstw borkowych. Badania rentgenowskie potwierdziły wystepowanie faz o składzie: CoB i Co2B. Zbudowano model dyfuzji atomów boru w strukturze kobaltu zakładajac dyfuzje reaktywna. Obliczono współczynnik dyfuzji w oparciu o model atomowy dyfuzji wykorzystujac potencjały oddziaływan pomiedzy atomami boru i kobaltu. Otrzymane wyniki porównano z danymi doswiadczalnymi dyfuzji boru w innych materiałach.

 12. A Study of the Impact of Power Supply Parameters on Metal Flow Velocity in the Channel of a Device for Washing out Precious Metals from of the Automotive Catalytic Converters

  Fornalczyk A.

  2014-06-01

  Full Text Available Czas życia katalizatorów samochodowych jest ograniczony. Dzisiejsze przepisy środowiskowe wymagają aby były one poddawane procesowi recyklingu jako cenne źródło platynowców, AI2O3 i złomu stalowego. Metale szlachetne stosowane w tych urządzeniach pełnią funkcje katalityczne, naniesione są na ceramiczny lub metalowy nośnik. Artykuł ten dotyczy procesu odzyskiwania metali szlachetnych ze zużytych katalizatorów samochodowych przy wykorzystaniu metody metalu-zbieracza. W celu przyspieszenia procesu wymywania metali szlachetnych ze struktury kapilarnej katalizatora, przepływ ciekłego metalu-zbieracza zmuszony został przez pole elektromagnetyczne. W pracy przedstawiono wyniki modelowania mające na celu poprawę skuteczności przepływu ciekłego metalu przez nośniki katalizatora za pomocą urządzenia z podwójnym uzwojeniem. Przeanalizowano także różne sposoby zasilania urządzenia. Eksperyment obliczeniowy został zrealizowany jako słabosprzężona analiza pola elektromagnetycznego i pola przepływu.

 13. Návrh pracoviště obrábění hřídelí elektromotorů

  Knobloch, Martin

  2014-01-01

  Cílem práce na téma „Návrh pracoviště obrábění hřídelí elektromotorů“ je zavedení nové technologie do výroby hřídelí v odštěpném závodě Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice. Na začátku je popsána teorie přípravy výroby a metody vedoucí ke stanovení nejvhodnější metody výroby a její zavedení do praxe. V další kapitole se práce zaměřuje na popis stávajícího procesu a vyhodnocení největších úskalí procesu. Následuje variantní návrh nového pracoviště včetně posouzení z hlediska technologi...

 14. Konfrontācija kriminālprocesā

  Roderte, Nora

  2013-01-01

  Pētījuma problēmas būtība ir tā , ka konfrontēšana ir izmeklēšanas darbība, kura tiek reti pielietota pirmstiesas izmeklēšanā. Pētījuma mērķis ir izpētīt konfrontēšanas un pratināšanas kā konfrontēšanas satura procesuālos aspektus,analizēt esošo likumdošanu,kā arī ārvalstu likumdošanu, nepilnības,pretrunas un problēmas,kuras rodas konfrontācijas un pratināšanas laikā. Galvenie uzdevumi bija apskatīt konfrontēšanas un pratināšanas jēdzienus, pratināšanas veidus,pareizu procesuālu nostip...

 15. The selected aspects of transport services punctuality measurement rated by the carrier and passengers / Wybrane aspekty pomiaru punktualności przewozów przez przewoźnika i pasażerów

  Bojda Krzysztof

  2016-10-01

  Full Text Available Jakość funkcjonowania transportu publicznego odgrywa coraz większą rolę w całościowej ocenie jakości życia w dużych aglomeracjach miejskich. Punktualność odjazdów klasyfikowana jest jako jedno z podstawowych kryteriów dla pasażerów, organizatora transportu publicznego oraz przewoźnika. W artykule przedstawiono problematykę pomiaru punktualności przewozów w kontekście oceny przez różnych uczestników procesu transportowego. Omówiono przegląd literatury ze wskazaniem najczęściej stosowanych miar oceny punktualności oraz powiązaniem z niezawodnością czasu podróży. Przedstawiono narzędzie analityczne opracowane dla potrzeb przewoźnika, umożliwiające wykonanie szczegółowych analiz na podstawie danych zarejestrowanych podczas realizacji kursów. Zreferowano model wspomagania informacyjnego procesu użytkowania systemu transportowego, w którym dostępne archiwalne dane o realizacji rozkładu jazdy wykorzystywane są do przedstawienia propozycji zoptymalizowanych tras przejazdu w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Podkreślono zasadność analizy niezawodności dokonywania przesiadki podczas podróży.

 16. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 17. Videohry, literární předlohy a filmové adaptace a jejich vliv na hráčskou komunitu

  Přichystal, Jan

  2017-01-01

  Cílem této práce je popsat postupy používané při převádění knihy do podoby videohry, hlavní aspekty tohoto procesu, změny v daných médiích, které při tomto procesu probíhají a popsat spojení vznikající mezi videohrami, literaturou a filmy. Nastíní také některé z nových technologií používaných při vývoji videoher. Hlavní témata této práce budou demonstrována na sérii knih, seriálu a populárním RPG Zaklínač, původně vytvořené polským spisovatelem Andrzejem Sapkowským. V porovnání s těmito popul...

 18. Struktura polskiego eksportu wyrobów czekoladowych: ujęcie wartościowe i przestrzenne

  Krystian Bigos

  2017-09-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonej analizy empirycznej struktury polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. Problem badawczy podjęty w artykule wiąże się z identyfikacją wartości oraz struktury geograficznej polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. Metodą badawczą jest analiza ilościowa w odniesieniu do danych uzyskanych ze źródeł Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz WTO. Przeprowadzono analizę danych opisujących rozwój światowego i polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. W polskiej literaturze naukowej przedmiotu autor nie zna badań, które podejmowałyby analizę polskiego eksportu wyrobów czekoladowych, stąd jest ona zdecydowanie utrudniona. Analiza ta opiera się w głównej mierze na wyciąganiu wniosków z danych empirycznych uzyskanych z powszechnie dostępnych baz danych.

 19. Wybrane zagadnienia dotyczące pomiaru, wyceny,ewidencji i ujęcia w sprawozdawczości kapitału intelektualnego. Artykuł polemiczny  

  Ewa Chojnacka

  2015-09-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest odniesienie wybranych propozycji, zawartych w publikacji Lesława Niemczyka Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego. Nowy dział rachunkowości, do istniejących w literaturze przedmiotu koncepcji. W opracowaniu omówiono zagadnienie wartości przedsiębiorstwa, przedstawiono wybrane definicje kapitału intelektualnego oraz wybrane koncepcje metod jego pomiaru i wyceny. Odniesiono się do zagadnień związanych z ewidencją i sprawozdawczością dotyczącą kapitału intelektualnego w księgach organizacji. W publikacji dokonano ponadto analizy podobieństw i różnic poruszanych zagadnień w odniesieniu do krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, a także istniejących regulacji prawnych i standardów.

 20. From the Ancient Library of Alexandria to the World Wide Web

  Sebastian D. Kotuła

  2012-01-01

  Full Text Available Celem artykułu jest wykazanie paraleli między WWW a Biblioteką Aleksandryjską. Koncepcyjnie WWW znajduje się pod wpływem wypracowanych w kulturze książki metod i sposobów organizacji i zarządzania informacją. Daje się bowiem wskazać podobieństwo między WWW a bibliotecznym zadaniem zabezpieczenia jak największej spuścizny piśmienniczego dziedzictwa kulturowego ludzkości, tj. zgromadzenia bogactwa informacyjnego in corpore i udostępnienia go in situ. Poza tym przyrost informacji w przestrzeni WWW (powstawanie coraz większej liczby stron WWW doprowadził do konieczności stworzenia odpowiednich technologii informacyjnych, których zadaniem jest zarządzanie tymi cyfrowymi obiektami. Podczas tworzenia niektórych technologii nawiązano do głównej idei przyświecającej twórcom Biblioteki Aleksandryjskiej, tj. stworzenia pełnego repozytorium informacji. W artykule omówiono te technologie, wskazując konceptualne podobieństwo do Biblioteki Aleksandryjskiej.

 1. Rozwój potencjału ludzkiego wyzwaniem bibliotek XXI wieku

  Adamiec-Warzecha Sabina

  2015-12-01

  Full Text Available Na przestrzeni wieków można zaobserwować radykalne zmiany w organizacji bibliotek. Rejestr czynności realizowanych we współczesnych bibliotekach oprócz procesów bibliotecznych zawiera także coraz więcej funkcji pochodzących z różnych obszarów zarządzania. Wśród wielu rozmaitych zadań realizowanych w bibliotekach nie powinno zabraknąć rozwoju potencjału zatrudnianych pracowników. Rozwój potencjału ludzkiego umożliwia osiągnięcie szeregu wymiernych korzyści zarówno dla biblioteki, jak również pracowników. Pozwala bibliotece zaktualizować oraz uzupełnić potencjał ludzki personelu adekwatnie do występujących aktualnie potrzeb. Proces rozwoju potencjału ludzkiego kreuje ponadto biblioteczną wartość naddaną. W praktyce oznaczać to będzie skuteczną mediację oraz efektowne usługi.

 2. Do fabryki! Lenin Negriego i cięcie podmiotowe (1968-1973

  Michael Hardt

  2016-06-01

  Full Text Available Tekst stanowi fragment doktoratu Michaela Hardta Sztuka organizacji: źródła ontologii politycznej u Gilles'a Deleuze'a i Antonio Negriego. Autor analizuje w nim dialog, jaki Antonio Negri podejmuje z pismami Włodzimierza Lenina w okresie intensywnych walk społecznych i przekształceń składu klasowego we Włoszech w latach 1968-1973. Doszukując się w tym spotkaniu kluczowego zwrotu teoretycznego w myśli włoskiego marksisty, Hardt przekonuje, że to właśnie w tekstach rosyjskiego rewolucjonisty Negri odnalazł narzędzia pozwalające mu wyjść poza ograniczenia krytycznego marksizmu, uznającego klasę robotniczą przede wszystkim za obiekt wyzysku, przez uczynienie kwestii jej podmiotowości centralnym zagadnieniem i punktem wyjścia teorii.

 3. OTRZYMYWANIE CIENKICH WARSTW ABSORBERA CIGS METODĄ ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO DLA ZASTOSOWAŃ FOTOWOLTAICZNYCH

  Sławomir GUŁKOWSKI

  w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych. Metoda rozpylania magnetronowego jest efektywną metodą produkcji cienkich warstw CIGS. Proces nanoszenia warstw można podzielić na dwie zasadnicze części: pierwsza to tworzenie prekursora CIG, tj. nanoszenie warstw metalicznych miedzi, galu i indu w odpowiednich proporcjach. Etap drugi to krystalizacja absorbera CIGS w wyniku procesu wygrzewania prekursora w obecności selenu. W artykule skupiono się na opracowaniu odpowiednich proporcji poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład prekursora. Przebadano następujące konfiguracje nanoszenia poszczególnych warstw absorbera: CuGa/In oraz CuGa/In/Cu. Poszczególne warstwy naniesione zostały na podłoże molibdenowe, stanowiące tylny kontakt ogniwa budowanego na bazie absorbera CIGS. Warstwa molibdenu została przebadana metodą czteroostrzową w celu znalezienia zależności rezystywności od grubości warstwy. Przeprowadzono analizę składu pierwiastkowego warstwy za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w system EDS. Dla każdej z otrzymanych warstw określono atomowe współczynniki proporcji występowania miedzi oraz galu w składzie warstwy. Na podstawie otrzymanych wyników badań dokonano optymalizacji parametrów technologicznych procesu takich jak: moc katody, ciśnienie oraz czas procesu, a także temperatura. Znaleziono zależności grubości warstw w funkcji czasu nanoszenia dla ustalonych warunków ciśnienia i mocy. Grubości poszczególnych warstw określono na podstawie badań profilometrycznych. W oparciu o opracowane parametry wykonane warstwy prekursora poddawane są obróbce termicznej w celu uzyskania absorbera CIGS.

 4. Skuteczność kliniczna doustnego preparatu Souvenaid® jako wsparcia niefarmakologicznego osób z chorobą Alzheimera – przegląd badań

  Anna Barczak

  2017-01-01

  Choroba Alzheimera wiąże się nie tylko ze zmianami w zakresie funkcji poznawczych, zachowania i codziennego funkcjonowania, lecz także z obecnością zmian niedoborowych. Niezależnie od związanych z otępieniem czynników prowadzących do niedożywienia sama choroba powoduje brak substancji potrzebnych do procesu synaptogenezy. Klasyczną farmakoterapię mogą wspomóc specyficzne interwencje dietetyczne, przyczyniające się do pozytywnych zmian w zakresie neuroprzekaźnictwa. Jednym z takich...

 5. Využití možností IoT pro reinženýring podnikových procesů

  Hujňák, Vilém

  2017-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou reinženýringu podnikových procesů s využitím možností Internetu věcí. V práci je navržena metoda implementace IoT procesním způsobem a ověřena na případové studii procesu zajištění pohybu oprávněných osob ve firemních prostorách s vyžitím vícefaktorové autentizace. The bachelor's thesis deals with the issue of Business Process Reengineering using possibilities of the Internet of Things. The thesis describes a method for implementing IoT solutions in...

 6. La dispepsia funcional: Aspectos biopsicosociales, evaluación y terapia psicológica

  Stefano Vinaccia Alpi

  2008-09-01

  Full Text Available Se abordan los aspectos conceptuales del trastorno gastrointestinal Dispepsia funcional (DP, en lo que se refiere a su definición, prevalencia, clasificación y diagnóstico.; las causas y consecuencias de la DF desde una perspectiva biopsicosocial (variables socioeconómicas, demandas psicosociales, evaluación cognitiva y estrategias de afrontamiento, personalidad y comportamiento, mecanismos psicobiológicos, calidad de vida, tratamiento y evolución; la evaluación psicológica de la DF desde la perspectiva procesual; y la intervención psicológica, con énfasis en el enfoque cognitivo conductual.

 7. Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim)

  Wójcik, Marcin

  2006-01-01

  W pierwszej części artykułu przedstawiono rozwój sieci osadniczej wschodniego pasma aglomeracji łódzkiej jak o układu linii, posługując się metodą grafów. W dalszej części omówiono przemiany funkcjonalno-przestrzenne wybranych siedlisk wsi pod wpływem procesu urbanizacji. Wykazano zależność między zmianą funkcji siedliska, z rolniczej na pozarolniczą, a malejącą intensywnością zabudowy działek. Prawidłowość ta upoważniła autora do budowy modelu przekształceń funkcjonalno-przest...

 8. Proces nabycia przedsiębiorstwa na przykładzie transakcji Adidas-Salomon Group i Reebok Ltd.

  Poparda, Katarzyna

  2011-01-01

  Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw stały się popularnym sposobem na poszerzenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w branży producentów strojów, obuwia i sprzętu sportowego. Cel pracy obejmuje przedstawienie istoty fuzji i przejęć oraz metod ich analizy i oceny, a także analizę i ocenę przesłanek, elementów procesu integracji i rezultatów nabycia Reebok Ltd. przez Adidas-Salomon Group. W części empirycznej posłużono się metodyką SWOT i Pięciu Sił M.E. Portera. Źródła danych miały charakter...

 9. Aproximación a la educación vocacional. Una perspectiva desde la Reforma Educativa

  Antonio RODRÍGUEZ DIEGUEZ

  2009-11-01

  Full Text Available Múltiples y muy diversos han sido los factores que han condicionado la evolución que en las últimas décadas se percibe en la Orientación Vocacional: de un planteamiento estático y bastante determinista se ha pasado a una perspectiva evolutiva y de desarrollo que contempla los sucesivos roles y funciones que el individuo va asumiendo a lo largo de la vida. De un interés por la adecuación al puesto de trabajo se ha pasado a dar respuesta a la necesidad de formar al individuo para amplios sectores de la actividad laboral, teniendo en cuenta, no sólo la inteligencia y capacidades, sino también los valores, apetencias y convicciones. De una actuación concebida como subsidiaria y de apoyo a quienes abandonan la escolaridad ha pasado a ser concebida como procesual y plenamente implicada en la tarea educativa.

 10. Využití regulačních diagramů pro kontrolu jakosti

  Ječmínková, Michaela

  2014-01-01

  Diplomová práce se zaměřuje na využití Shewhartových regulačních diagramů pro kontrolu jakosti. Práce popisuje současný proces kontroly kvality v podniku a následně poskytuje praktický návod zavedení statistické regulace procesu kontroly jakosti vybraného komponentu a hodnocení způsobilosti. Součástí práce je také aplikace pro tvorbu regulačních diagramů a průběžnou kontrolu jakosti daného výrobku. This diploma thesis deals with use of Shewhart Control Charts in quality control. The thesis...

 11. Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)

  Rozynkowski, Waldemar

  2018-01-01

  Od kilku lat niezwykle dynamicznie rozwijają się badania nad życiem i posługą ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu biskupa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Związane jest to na pewno z podjętymi staraniami o wyniesienie biskupa na ołtarze. Dnia 9 lutego 2010 roku biskup toruński Andrzej Suski powołał Komisję Historyczną, której zadaniem było przeprowadzenie szczegółowej kwerendy źródłowej dotyczącej osoby biskupa Szelążka i przygotowanie materiałów do procesu beatyfikacyjnego. Jej skła...

 12. Dysfunctions in communication in business organizations in Southern Poland

  Makowiec Marek

  2014-05-01

  Full Text Available W opracowaniu autorzy wskazali na podstawie zrealizowanych dwóch różnych badań, jakie najczęściej występują utrudnienia i dysfunkcje w komunikacji we współczesnych organizacjach. Analizowano zarówno tradycyjnie funkcjonujące podmioty gospodarcze, jaki i organizacje zatrudniające pracowników zdalnych, w których występuje znacznie więcej różnorodnych problemów, m.in. z racji braku fizycznego kontaktu między ludźmi. W takich sytuacjach duży wpływ na usprawnienie procesu przepływu informacji pomiędzy ludźmi ma nowoczesna technika i technologia IT, która jednak wywiera także negatywny wpływ na człowieka.

 13. Operational risk associated with the strategy implementation

  Radomska Joanna

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł opisuje tematykę wdrażania strategii oraz ryzyka operacyjnego, które towarzyszy temu etapowi procedury zarządzania strategicznego. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie zależności pomiędzy skutecznością implementacji strategii a aspektami ryzyka operacyjnego na które składają się procesy wewnętrzne, systemy, ludzie oraz otoczenie. Wskazuje to tym samym na rolę jaką odgrywa opisywany aspekt ryzyka w realizacji wyznaczonych koncepcji rozwojowych. Niezbędne wydaje się zatem uwzględnianie tych elementów w przebiegu procesu zarządzania strategicznego w celu osiągnięcia większej skuteczności prowadzonych prac implementacyjnych

 14. Biblioteka akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym

  Małgorzata Bródka

  2017-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie komunikacyjnych uwarunkowań i zależności w społeczeństwie informacyjnym, z uwzględnieniem roli biblioteki akademickiej. Punktem wyjścia jest tradycyjne pojmowanie procesu komunikacyjnego jako z jednej strony sposobu przekazywania informacji, z drugiej, nawiązywania relacji nadawczo-odbiorczych. W horyzoncie rozważań znalazła się analiza funkcjonowania biblioteki w społeczeństwie sieci, i wpływ elektronicznych narzędzi przekazywania informacji na jej działalność. Artykuł ma wskazać powiązania pomiędzy tradycyjnymi i wirtualnymi sposobami porozumiewania się oraz podkreślić rolę komunikacji w przyszłym rozwoju biblioteki.

 15. Reporting podle US GAAP

  Ďurišková, Lucie

  2008-01-01

  Práce popisuje americké účetní standardy US GAAP, jejich koncepční rámec a z čeho vychází povinnost české účetní jednotky podle nich vykazovat. Dále porovnává české účetní standardy vs. US GAAP a IFRS vs. US GAAP. Praktická část práce je zaměřena na nastínění procesu reportování české firmy podle US GAAP.

 16. CONTRADICTORIALITATEA ÎN CORAPORT CU ALTE PRINCIPII ALE PROCESULUI PENAL

  Lucia RUSU

  2016-03-01

  Full Text Available În legătură cu reformarea sistemului judiciar şi schimbările intervenite în viaţa social-politică a statului nostru, prin­cipiul contradictorialităţii a obţinut o nouă rezonanţă din considerentul că reforma judiciară şi de drept este legată direct de contradictorialitate. Reforma legii procesual penale trebuie să fie fundamentată pe o temelie teoretică solidă. Contra­dictorialitatea, însă, în calitate de noţiune juridică, este insuficient cercetată în doctrina dreptului procesual penal. La ziua de azi, specialişti notorii în domeniul dreptului procesual penal analizează şi studiază importanţa fundamentelor şi principiilor de bază ale procesului penal şi, în primul rând, contradictorialitatea acestuia. Legea procesual penală a Republicii Moldova cunoaşte o evoluţie şi dezvoltate în sensul democratizării şi lărgirii începuturilor contradictoriale în înfăptuirea justiţiei. Aceasta e şi firesc, deoarece contradictorialitatea are o importanţă enormă pentru întregul sistem al procesului penal, determinând în mare parte statutul juridic şi raporturile dintre participanţii la procesul penal, precum şi relaţiile juridice stabilite între participanţii la acest proces şi instanţa de judecată. CONTRADICTION AND ITS CORRELATION WITH OTHER PRINCIPLES OF THE CRIMINAL PROCEEDINGIn connection with the judiciary system reforming and changes in socio-political life of our state, the adversarial principle has gained a new resonance on the grounds that the judicial and legal reform is directly linked to adversariality. The reform of the criminal procedure law must be based on solid theoretical foundation. However, adversariality, as legal concept, is not enough investigated in the doctrine of the criminal procedure law. Currently, notorious specialists in the field of criminal procedure law examine and study the importance of fundamentals and basic principles of the criminal process and

 17. Internet-veikala projekta pārvaldība

  Moisejeva, Nataļja

  2007-01-01

  Maģistra darbā projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija tika pielāgota neliela projekta „Interneta veikals RigaShop” pārvaldībai. Izstrādājot darbu tika veikti vairāki uzdevumi: -apskatīta projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija: definīcijas, projekta pārvaldības konteksts, projekta pārvaldības zināšanu apgabali, projekta pārvaldības procesi un procesu grupas, -projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija pielāgota projekta „Interneta veikals RigaShop” pār...

 18. Evro-integracije Republike Srbije: semiotička analiza

  Marija Krstić

  2016-02-01

  Full Text Available U radu se pristupa tekućem procesu evro-integracija Republike Srbije iz semiotičke perspektive. S tim u vezi, na osnovu dostupnih podataka iz medija, evro-integracije se prvo uobličavaju u narativ, a zatim se dati narativ analizira iz semiotičke perspektive koristeći se postavkama, pre svega, Alžirdasa Žilijena Gremasa. U radu se semiotički analiziraju dva nivoa značenja: semio-narativni (površinski, sintagmatski i konkretni nivo se istražuje putem transformacijskog i aktancijalnog modela, i dubinski, apstraktni, paradigmatski i atemporalni nivo putem semiotičkog kvadrata. Cilj rada je razumevanje kako se proizvode znanje i značenja evro-integracija.

 19. El impacto del 9 de abril en Cali y el Valle del Cauca

  Carlos Andrés Charry Joya

  2009-12-01

  Full Text Available DESDE UNA PERSPECTIVA PROCESUAL, ESTE ARTÍcULO EXPLORA y ANALIZA LAS formas de configuración social de poder regional durante los años previos al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el impacto que el magnicidio tuvo en dicho proceso. El autor destaca el mejor posicionamiento logrado por los grupos sociales marginados como consecuencia de las transformaciones sociopoliticas ocurridas en la década de 1930 y 1940, señala las tensiones que esto generó entre los sectores establecidos y, tras el 9 de abril de 1948, nota un cambio considerable en los equilibrios de poder entre los sectores sociales que contraviene la tendencia antes mencionada.

 20. Rizika krizové komunikace

  Vintr, Miroslav

  2016-01-01

  Autor diplomové práce se zabývá rozborem problematiky krizové komunikace v českých podnicích. Práce obsahuje i teoretické informace, které jsou také podporou pro provedení analýzy rizik procesu krizové komunikace. Výstupem práce je návrh manuálu krizové komunikace, který bude možné využít při vzniku mimořádné události v podniku s cílem podpory rozhodování v rámci komunikace během krize. Author of the thesis deals with analysis of issues of crisis communication in Czech companies. The thesi...

 1. Fantazmat klasistowski

  Małgorzata Jacyno

  2017-12-01

  Full Text Available The classist phantasm The aim of this article is to trace to process of dehierarchisation of modern societies as a “mission” undertaken by the middle class. Hierarchy is an element of the social unconscious, it is also what constitutes the conditions of establishing new relations. The study of sociogenesis postulated by Bourdieu is not about reconstructing a historical process but about discovering how specific historical conditions determine the present forms and practices creating representations of, in this instance, equality and brotherhood. The sociogenesis of Western European brotherhood allows for an insight into how hierarchy gets reproduced in equality and what “intensities” are hidden behind it.   Fantazmat klasistowski Celem artykułu jest prześledzenie procesu dehierarchizacji nowoczesnych społeczeństw jako „misji”, jaką wzięła na siebie klasa średnia. Hierarchia jest elementem nieświadomości społecznej oraz tym, co tworzy warunki ustanawiania nowych relacji. W zalecanym przez Bourdieu badaniu socjogenezy nie chodzi o rekonstrukcję procesu historycznego, ale o odkrycie, jak określone warunki historyczne determinują aktualne formy i praktyki, w tym wypadku wytwarzania przedstawień równości i braterstwa. Socjogeneza zachodnioeuropejskiego braterstwa pozwala zatem odpowiedzieć na pytanie, jak w równości reprodukuje się hierarchia i jakie kryją się za nią „intensywności”.

 2. Application of Ozonation to Intensify Nitrification and Denitrification Processes/ Využití Ozonizace K Intenzifikaci Nitrifikačních A Denitrifikačních Procesů

  Drozdová Martina

  2014-10-01

  Full Text Available Dusík a fosfor patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Významným zdrojem organických i anorganických sloučenin dusíku ve vodách jsou splaškové odpadní vody a průmyslové odpadní vody z výroby dusíkatých látek. V povrchové vodě se většina amoniaku nachází ve formě amonných kationtů, NH4+. Tohoto poznatku lze využít v procesu čištění odpadních vod. Článek je zaměřen na možné využití procesu ozonizace při úpravě a čištění vod znečištěných nadměrným množstvím organických látek obsahujících zejména dusík dusíkatých látek a jeho následné aplikaci v kombinaci s jinými oxidačními procesy (AOP.

 3. Wybrane aspekty komunikacji terapeutycznej w kontekście kontaktu z pacjentem chorym psychicznie = Selected aspects of communication in the context of therapeutic contact with the patient mentally ill

  Piotr Paweł Biegański

  2016-09-01

  e-mail: malwina.tudorowska@gmail.com         Streszczenie: Komunikacja terapeutyczna jako część procesu porozumiewania się pomiędzy pacjentem a personelem medycznym jest istotnym elementem leczenia począwszy od diagnozy. Celem całego procesu jest wzmocnienie sfery psychicznej ze względu na różnorodność przebiegu choroby. Wsparcie terapeuty poprzez odpowiednie komunikowanie się nie jest procesem psychoterapeutycznym a reakcją na stan chorobowy pacjenta i jego sytuację życiową. Czynnikami wzmacniającymi tego typu komunikację są nawiązanie dobrych relacji oraz wprowadzenie interwencji terapeutycznych. Porozumiewanie się z pacjentem chorym psychicznie wymaga szczególnego zaangażowania poprzez otwartość, zrozumienie, akceptację. Należy minimalizować bariery wynikające z uwarunkowań fizycznych, społecznych tak aby budować zaufanie pacjenta tak aby proces komunikacji był jak najbardziej efektywny.   Słowa kluczowe: komunikacja, komunikacja terapeutyczna, choroba psychiczna Abstrakt: Therapeutic communication as part of the process of communication between the patient and the medical staff is an important element of treatment from diagnosis. The aim of the whole process is to strengthen the psychiatric due to the variety of the disease. Support therapist through appropriate communication is not a psychotherapeutic method but a reaction to the condition of the patient and his life situation. Factors reinforcing this type of communication is to establish good relations and the introduction of therapeutic interventions. Communication with the patient mentally ill requires special commitment through openness, understanding, acceptance. We should minimize the barriers stemming from the conditions of physical, social, in order to build the confidence of the patient so that the process of communication as effective as possible.   Key words: communication, therapeutic communication, mental illness

 4. Wybrane uwarunkowania zadowolenia ze szkoły rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych

  Radosław Kaczan

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonego w 2011 r. badania kwestionariuszowego dotyczącego opinii rodziców na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedmiotem analiz było zadowolenie z pracy szkoły rodziców, którzy mają przynajmniej jedno dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej. Stworzono wskaźnik zadowolenia obejmujący aspekty edukacyjne, opiekuńcze oraz pracę nauczycieli. Następnie na podstawie analiz różnych sposobów organizacji pracy z dziećmi w szkole, wyłoniono pięć czynników opisujących te sposoby: (1 motywacja do nauki; (2 aktywne formy zajęć; (3 dydaktyka; (4 relacje z rówieśnikami; (5 zajęcia dodatkowe. W analizach regresji sprawdzano związki wyłonionych czynników z ogólnym poziomem zadowolenia rodziców ze szkoły. Okazało się, że najsilniejszymi predyktorami zadowolenia są: motywacja dziecka do nauki (czynnik 1 i organizowanie atrakcyjnych, aktywnych form zajęć (czynnik 2. Stwierdzono także istnienie istotnej, choć słabej, zależności pomiędzy zadowoleniem rodzica ze szkoły, a jego wykształceniem.

 5. Stan infrastruktury transportowej i bazy noclegowej w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 = Transport infrastructure and accommodation in the context of the UEFA European Football Championship EURO 2012

  Katarzyna Gilewska

  2015-05-01

    Streszczenie: Niniejsze opracowanie związane jest z międzynarodową imprezą sportową, jaką były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, organizowane przez Polskę i Ukrainę w 2012 roku. Artykuł omawia stanu infrastruktury transportowej w Polsce oraz wielkości bazy noclegowej w miastach gospodarzach Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Zakres pracy obejmuje jednak wyłącznie polską część Mistrzostw. Wskazano poziom realizacji przygotowań Polski do organizacji turnieju. Przestawiono też m.in. liczby udzielonych noclegów w 2012 r. w czterech miastach gospodarzach mistrzostw oraz dane statystyczne z działalności lotnisk w czasie turnieju.   Abstract: This study is associated with an international sporting event, which was UEFA European Football Championship, organized by Poland and Ukraine in 2012. The article discusses the state of transport infrastructure in Poland and the size of accommodation in the cities - hosts of the UEFA European Football Championship Euro 2012. The scope of work includes but only the Polish part of the Championship. Indicated the level of implementation of Polish preparations to host the tournament. The section also includes among other things, the number of overnight stays in2012 in four cities as well as statistical data on the activities of the airports in the tournament.   Słowa kluczowe: Euro 2012, infrastruktura transportowa, baza noclegowa.   Keywords: Euro 2012, transport infrastructure, accommodation.

 6. Contemporary trends in the management of multiple economic entities

  Sobotkiewicz Dariusz

  2014-05-01

  Full Text Available Celem opracowania jest rozpoznanie tendencji w zarządzaniu organizacjami wieloczłonowymi. Uwagę skupiono na scentralizowanym i zdecentralizowanym systemie zarządzania. Opracowanie ma charakter teoretyczno - empiryczny. Bazuje na studiach literaturowych i wynikach badań uzyskanych przez przedstawicieli środowiska naukowego na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w zakresie centralizacji/decentralizacji zarządzania w złożonych organizmach gospodarczych. Dodatkowo zawarto najnowsze wyniki badań Autora opracowania w zakresie poruszanej problematyki w branży górniczej. W opracowaniu wykazano, iż elastyczność struktur organizacyjnych wieloczłonowych podmiotów gospodarczych jest zróżnicowana i uzależniona od typu wieloczłonowej organizacji. Im bardziej elastyczna struktura tym większa tendencja do decentralizacji zarządzania. Podjęto także próbę określenia aktualnych tendencji w zarządzaniu wieloczłonowymi organizacjami. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze: w jakim kierunku zmierza zarządzanie dużymi, złożonymi organizmami gospodarczymi tzw. wieloczłonowymi podmiotami gospodarczymi ? czy występuje tendencja do centralizacji czy decentralizacji zarządzania? czy wewnętrzne jednostki zależne realizują coraz większy zakres funkcji organicznych i uprawnień decyzyjnych czy też jest on im ograniczany? Opracowanie kończy się podsumowaniem oraz spisem literatury.

 7. Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim

  Agnieszka Pawłowska

  2010-01-01

  Full Text Available Niniejsze badanie koncentruje się na księgach powstałych w wyniku działalności organizacji cechowych na Pomorzu Zachodnim. Jest to specyficzny rodzaj zabytków, w których odzwierciedla się życie zarówno zawodowe, jak i społeczne oraz towarzyskie korporacji. Pisane były niejednokrotnie przez kolejne pokolenia, obejmują nawet kilka stuleci, przez co stanowią cenne źródło historyczne. Księgi dzieliły się na urzędowe, obejmujące całokształt działalności (Amtsbuch, oraz wyspecjalizowane – księgi protokołów (Protokollbuch, księgi mistrzów, czeladników i uczniów (Meister-, Gesellen- i Lehrjungenbuch, księgi rachunkowe (Rechnungsbuch i księgi normatywne. Tekst ukazuje znaczną różnorodność kwestii poruszanych w poszczególnych rodzajach ksiąg, a także ich formę zewnętrzną. Podstawę do badań stanowią obiekty przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Daleko posunięte podobieństwo w funkcjonowaniu cechów poza granicami Pomorza pozwala na przeniesienie wniosków również na inne organizacje cechowe.

 8. Cały świat potrzebuje wstrząsu. Ruchy społeczne i polityczny kryzys w średniowiecznej Europie

  Sylvia Federici

  2016-03-01

  Full Text Available Tekst stanowi fragment rozdziału książki Silvii Federici Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, w której włoska filozofka przedstawia historię narodzin kapitalizmu od strony walk społecznych, tworzonych miedzy dwunastym a siedemnastym wiekiem organizacji autonomistycznych oraz ogromnej roli, jaką w ówczesnym oporze ogrywały kobiety. Federici, polemizując z wyznawaną także przez wielu marksistów linearną wizją historii pokazuje, że rewolucja kapitalistyczna była w istocie kontrrewolucją. Nie tylko przyniosła więcej przemocy, ucisku i realnego podporządkowania niż feudalizm, ale ściśle współdziałała z siłami starego świata w celu utrzymania społecznego i ekonomicznego status quo. Taka perspektywa pozwala Federici ukazać średniowiecze zupełnie inne niż to, które znamy z podręczników. To dlatego obraz świata, który wyłania się jej pracy wolny jest od wizji bezalternatywnej dominacji Kościoła czy od władzy feudalnej podporządkowującej sobie całość życia społecznego. W zamian Federici prezentuje epokę żywego oporu, niezliczonych ruchów społecznych i herezji oraz walk klasowych toczonych przynajmniej z taką samą intensywnością jak walki proletariatu zdwudziestego czy dziewiętnastego wieku.

 9. SPECYFIKA REALIZACJI LINIOWYCH INWESTYCJI W PASIE DROGOWYM W AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW ZABYTKOWYCH

  Andrzej MARECKI

  Full Text Available Treścią referatu jest problematyka budowlanego procesu inwestycyjnego w pasie drogowym na terenie miast. W aglomeracjach miejskich realizacja zadań związanych z budową, przebudową lub modernizacją ciągów drogowych lub sieci infrastruktury liniowej związana jest z pokonaniem szczególnych utrudnień. Wynika to nie tylko ze specyfiki technologicznej ale również z szeroko pojętej interakcji społecznych. Inwestorzy realizujący zadania w miastach muszą szukać nie tylko innowacyjnych rozwiązań technicznych ale również muszą spełniać, często - „wygórowane” oczekiwania społeczne. W referacie omówione zostaną typowe zagrożenia procesu inwestycyjnego na etapach koncepcji, projektowania, realizacji i eksploatacji - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących realizacji liniowych robót budowlanych na obszarach objętych warunkami ochrony, wynikającymi z zapisów ustawy o ochronie zabytków[1]. Należy podkreślić, że ochrona ta zgodnie z Art. 4 przedmiotowej Ustawy polega, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających między innymi na celu: zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych, umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie. Przekłada się to na obligatoryjny warunek prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i oczywiście robót budowlanych za pozwoleniem właściwego konserwatora zabytków i pod jego nadzorem. Realizacja liniowych zadań inwestycyjnych z natury rzeczy odbywa się nie tylko w obszarze wpływu zabytków nieruchomych ale także w bezpośrednim kontakcie z zabytkami archeologicznymi tj. – zabytkami nieruchomymi, będącymi powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów. Warunkiem pogodzenia interesów stron tego skomplikowanego procesu

 10. “Caint na ndaoine”. The Irish Language as a Precedent for Standardisation

  Carlo James Waskowski Ritchie

  2016-12-01

  Full Text Available “Caint na ndaoine”. The Irish Language as a Precedent for Standardisation Critics of the standardisation of the Irish language argue that the “modernisation” of the Irish orthography has been detrimental to the preservation of the various dialects that form native spoken Irish. The effects of standardisation on Irish consequently form an important precedent for language standardisation. The potential alienation of a language’s native speakers is an outcome of standardisation that is obviously destructive for a language community that exists in a minority. The issues that surround the movement for a standardised Plattdeutsch are similar to those faced in the standardisation of Modern Irish. Since the recognition by the European Union of Low German (Plattdeutsch as a regional language in 1998, there has been newfound momentum in the movement for its reestablishment as a unified language of Northern Germany. One of the great difficulties of this movement however is the lack of any universal orthography due to the separate nature of the language’s dialects. Given the sociolinguistic similarities of these two (albeit unrelated languages, a study of the effects of the standardisation of Irish is useful for an assessment of the possibility of a standardised Plattdeutsch.   “Caint na ndaoine”. Język irlandzki jako precedens standaryzacji Krytycy procesu standaryzacji języka irlandzkiego uważają, że „modernizacja” irlandzkiej ortografii zaszkodziła ochronie wielu dialektów składających się na oralny język natywnych Irlandczyków. Skutki standaryzacji irlandzkiego stanowią więc ważny precedens standaryzacji języków. Możliwe wyobcowanie natywnych użytkowników języka jest w oczywisty sposób destrukcyjnym dla trwania wspólnoty mniejszościowej rezultatem procesu standaryzacji. Zagadnienia towarzyszące ruchowi na rzecz standaryzacji języka dolnoniemieckiego są podobne do problemów standaryzacji, wobec kt

 11. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z ADHD w polskim systemie oświatowym

  Anna Borkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Uczniowie z ADHD to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym często sprawia trudność sprostanie wymaganiom szkolnym, co wynika ze specyfiki ich funkcjonowania. Wyrównywanie szans edukacyjnych tej grupy uczniów stanowi cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być świadczona jak najbliżej ucznia, tj. w szkole, do której uczęszcza uczeń, lub specjalistycznej placówce oświatowej, a za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Uczeń z ADHD może uzyskać pomoc na terenie szkoły w postaci zindywidualizowanej pracy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz pracy korekcyjnej podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych bądź na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych. Nauczyciele zobowiązani są do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia z ADHD na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń, u którego wraz z ADHD zdiagnozowano współwystępowanie zaburzeń zachowania lub zagro- żenie niedostosowaniem społecznym, może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła zobowiązana jest do opracowania dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego zawierającego działania o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym. W przypadku dzieci z ADHD, u których stwierdzono nasilenie objawów zespołu hiperkinetycznego w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym uczęszczanie do szkoły, możliwa jest realizacja obowiązku szkolnego w nauczaniu indywidualnym na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 12. On official texts in Slavic dialects in the County of Korcha, South-Eastern Albania

  Максим [Maxim] Макарцев [Makartsev

  2015-09-01

  Full Text Available On official texts in Slavic dialects in the County of Korcha, South Eastern Albania In the article I consider official texts in Slavic dialects in Albania. Three texts are taken as examples: “An Internal Handbook for Organising the Work of a Regional Committee at a District/Prefecture Level of MAEI [Macedonian Alliance for European Integration]” (2009, a letter written by the villagers of Boboshtica to the Bulgarian Exarch (1873, and The “Charter of the Society of Kaynas” (2006. They make use of language in its symbolic function – the way these texts are written is almost as important as what exactly is written. These texts have been created to showcase the language and to underline its uniqueness against the background of another language or idiom, or, to put it another way, to underline through the language the special status of the people that use it.   Oficjalne teksty w słowiańskich dialektach okolic Korczy w południowo-wschodniej Albanii Artykuł omawia oficjalne teksty powstałe w słowiańskich dialektach Albanii. Wybrano przykładowo trzy teksty: Wewnętrzne wytyczne w sprawie organizacji pracy komitetu MAEI na poziomie okręgu/prefektury (2009, list mieszkańców Boboszticy do bułgarskiego egzarchy (1873 i Statut towarzystwa „Kajnas” (2006. Te trzy teksty posługują się językiem w sposób symboliczny. To, w jakiej odmianie języka są napisane, jest równie ważne, jak ich treść. Teksty te powstały bądź po to, aby pokazać język i podkreślić jego unikalność na tle innego języka, lub po to, aby poprzez język podkreślić szczególny status ludzi, którzy się nim posługują.

 13.  Spis treści

  Mieczysław Dobija

  2014-04-01

  Full Text Available  Od Zespołu Redakcyjnego ............................................................................... 5 Mieczysław Dobija – Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa – Accounting as part of an economic activity measurement system ............... 7 Renata Dyląg, Ewelina Puchalska – Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych – Reporting on social and environmental issues .............................................. 23 Jacek Gad – Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego – Statement of comprehensive income as a source of information on capital income and expenses – experience of Polish and German capital markets...... 47 Piotr Luty – Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Zachodniej – Assessment of financial position of merging companies based on selected provinces of Western Poland ............................................................................ 69 Irena Sobańska – Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce – The importance of Professor Elżbieta Burzym’s contribution to the development of accounting theory, research and practice in Poland ........................ 83 Arleta Szadziewska – Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu – Accounting as a source of information for CSR strategy ............................. 95 Halina Waniak-Michalak – Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce – Information on volunteer labour in reports of public benefit organizations in Poland ............................................................................................................ 125

 14.  Profesor Zbigniew Messner – naukowiec, dydaktyk, wychowawca

  Anna Kuzior

  2014-07-01

  Full Text Available  Profesor Zbigniew Messner urodził się w 1929 r. w Stryju. Po ukończeniu liceum rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej (WSE w Katowicach. Będąc studentem studiów pierwszego stop-nia, rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Rachunkowości WSE w Katowicach. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1961 r. Na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej w 1969 r. Akademia Ekonomiczna w Katowicach nadała dr. Z. Messnerowi stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych. Tytuł profesora nadzwyczajnego Zbigniew Messner uzyskał w 1972 r., a profesora zwyczajnego – w 1977 r. Treści zawarte w Jego pracy doktorskiej i rozprawie habilitacyjnej wniosły istotny wkład w rozwój rachunku kosztów. Profe-sor Zbigniew Messner jest autorem licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachun-ku kosztów, rachunkowości finansowej, wykorzystania informatyki na potrzeby rachunkowości. W istotny sposób przyczynił się On także do kształcenia i rozwoju kadry naukowej. Wkładał wiele wy-siłku w działania mające zapewnić w skali krajowej wysoką pozycję Katedry Rachunkowości Uniwer-sytetu Ekonomicznego w Katowicach, którą kierował do 2008 r. Oprócz kierowania Katedrą, Profesor Z. Messner pełnił również inne funkcje w macierzystej uczelni, w tym najwyższą – funkcję Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obok działalności naukowej i dydaktycznej aktywnie uczestniczył w działalności uznanych organizacji środowiskowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ekono-micznego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pełniąc w nich zaszczytne funkcje.

 15. Wiele zawodów – jedna waga? O zróżnicowaniu kosztów kształcenia zawodowego

  Jędrzej Stasiowski

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule podjęto problematykę publicznego finansowania edukacji zawodowej w Polsce. Na podstawie danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej z 2012 r. przeanalizowano wydatki bieżące na ucznia w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Wyniki analiz stawiają pod znakiem zapytania efektywność algorytmu finansowania szkół kształcących zawodowo w Polsce, który nie różnicuje wysokości subwencji w zależności od oferty nauczanych zawodów oraz sposobu organizacji praktycznej nauki zawodu. Może to mieć niebagatelne znaczenie w przypadku mniej zamożnych organów prowadzących szkoły. Jak wynika z analiz, wydatki bieżące na ucznia są zróżnicowane w zależności od obszaru kształcenia zawodowego. Istnieją istotne różnice w poziomie wydatków szkół kształcących w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w stosunku do szkół kształcących w mniej kosztownych zawodach z obszaru ekonomiczno-administracyjnego. Ponadto szkoły, które kształcą młodych pracowników oraz organizują praktyczną naukę zawodu poza placówką, np. w centrach kształcenia praktycznego, ponoszą istotnie niższe wydatki na ucznia niż pozostałe. Analizy ukazały również odmienne realia finansowania kształcenia zawodowego przez miasta na prawach powiatu i uboższe powiaty ziemskie. Zróżnicowanie wydatków jest wyraźniejsze w przypadku miast, które posiadają zasoby finansowe pozwalające na swobodniejsze kształtowanie wydatków w zależności od specyficznych potrzeb szkół kształcących w różnych zawodach. Oznacza to, że wydatki na kształcenie zawodowe bogatszych samorządów mogą stanowić lepsze przybliżenie realnych kosztów kształcenia w zależności od zawodu.

 16. Capital themes of distance education: We and between us the tail of teachers' formation

  Rosália Maria Ribeiro de Aragão

  2010-06-01

  Full Text Available This paper comunicates a research that is fruit of a qualitative and narrative investigation based on experiences during the discipline fundamentals of distance education, part of an especialization course of science and mathematics teachers. This discipline was developed by three teachers, including the researcher, in four classes of students-teachers of science and mathematics at fundamental teach, kids' education and inicial series. Between those subjects, only 5 (five of one of each class, are subjects of this research, selected from the bigger level of frequency of reflexibility in their autobiography. In this investigation, we aimed to explain the knowledge produced during the formation process, giving reference to the construction of diferente practices of distance formation; the mobilization of these knowledges was accomplished through diaries and memories elaborated by the student — teachers, besides that, personal things written and registred in procesu during two cicles of five days, in the morning and in the afternoon. The data incide above the paradigm, change, for the importance that the subjects gave to diferent questions to the distance education, considering the relevance in the educational contexto nowadays. The analyse of those reveals lack of real situations, practical reflexions that influence authentic learning problems and the distance formation to mobilize the production of the knowledge related to the proposition of formative practices in distance education. Those problems related to Distance education is passive of being developed other possibilities, thorough this option that implie diferente conceptions in therms of perspective, formation and avaliation

 17. Experimental Study and Response Surface Methodology for Investigation of FSP Process

  Weglowski Marek Stanisław

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wpływ predkosci obrotowej i przesuwu narzedzia oraz siły docisku na moment obrotowy działajacy na narzedzia w procesie tarciowej modyfikacji z mieszaniem materiału (FSP. Do wyznaczenia zaleznosci pomiedzy momentem a predkosciami obrotowa i przesuwu oraz siła docisku wykorzystano metode powierzchni odpowiedzi. Wykorzystano modele liniowy i kwadratowy uwzgledniajace interakcje pomiedzy parametrami wejsciowymi. Lepsze dopasowanie zapewnił model kwadratowy. Wyniki badan wykazały, iz wzrost predkosci obrotowej narzedzia powoduje zmniejszenie momentu działajacego na narzedzie, natomiast wzrost predkosci przesuwu i siły docisku powoduje wzrost momentu. Badania były przeprowadzone na odlewniczym stopie aluminium AlSi9Mg. Badania metalograficzne ujawniły, ze zastosowanie procesu FSP powoduje rozdrobnienie ziarna oraz redukcje porowatosci w obszarze mieszania. Wyrazna segregacja Si i Fe w materiale rodzimym została wyeliminowana, a rozkład pierwiastków jest bardziej jednorodny.

 18. Pervaporative desulfurization of gasoline – separation of thiophene/n-heptane mixture / Perwaporacyjne odsiarczanie benzyny – separacja mieszanin tiofen/n-heptan

  Rychlewska Katarzyna

  2015-06-01

  Full Text Available W pracy zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia w perwaporacyjnym odsiarczaniu benzyny krakingowej. Przedstawiono kryteria wstępnego doboru materiału warstwy aktywnej membran. Omówiono ponadto wpływ typowych węglowodorów oraz związków siarkoorganicznych obecnych w benzynie krakingowej na selektywność i właściwości transportowe membran jak również wpływ parametrów procesowych (temperatury nadawy, ciśnienia po stronie permeatu oraz szybkości przepływu nadawy na efektywność procesu perwaporacyjnego odsiarczania. W pracy przedstawiono możliwość zastosowania komercyjnych membran kompozytowych z warstwą aktywną wykonaną z poli(dimetylosiloksanu (PDMS w procesie perwaporacyjnego odsiarczania benzyny pochodzącej z fluidalnego krakingu katalitycznego (FCC. Określono wpływ stężenia organicznych związków siarki na efektywność ich usuwania z organicznych mieszanin tiofen/n-heptan metodą perwaporacji próżniowej.

 19. Percepcja klimatu uczenia się w szkole i poczucie zaspokojenia potrzeb a tożsamość uczniów w okresie dorastania

  Aleksandra Kram

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego roli klimatu uczenia się i zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych, w ujęciu teorii autodeterminacji, w kontekście procesu formowania się tożsamości. Badaniu poddano 75 uczniów będących w okresie dorastania (13–20 lat, uczących się w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których realizowany był tutoring. Posłużono się trzema kwestionariuszami: Kwestionariuszem klimatu uczenia się (LCQ, Skalą podstawowych potrzeb psychicznych (BPNS oraz Skalą wymiarów rozwoju tożsamości (DIDS/PL. Wykazano, że spostrzeganie szkoły jako wspierającej autonomię ucznia oraz zaspokojenie potrzeby autonomii pozwala przewidywać większe natężenie podejmowania zobowiązań oraz identyfikacji z nimi, a niższe – eksploracji ruminacyjnej. Zaspokojenie potrzeby kompetencji okazało się natomiast istotne dla identyfikacji ze zobowiązaniami. Wykazano, że poczucie zaspokojenia potrzeb jest mediatorem pomiędzy klimatem uczenia się a wymiarami tożsamości.

 20. Design and Development of Two Manipulators as a Key Element of a Space Robot Testing Facility

  Seweryn Karol

  2015-09-01

  Full Text Available Podczas procesu projektowania układów sterowania robotów pracujących w warunkach mikrograwitacji niezbędna jest możliwość przeprowadzenia ich walidacji w relewantnym środowisku. Kluczowym problemem jest budowa stanowisk testowych pozwalających na analizowanie ruchu manipulatora umieszczonego na swobodnej bazie, której ruch odbywa się w trzech wymiarach. Artykuł zawiera opis dwóch stanowisk testowych wykorzystywanych do analizy działania algorytmów sterowania w zrobotyzowanych systemach satelitarnych. W artykule opisano symulator warunków mikrograwitacji w postaci manipulatora płaskiego ze swobodną bazą umieszczoną na łożyskach powietrznych oraz stanowisko testowe wyposażone w manipulator o 7 stopniach swobody z utwierdzona bazą pozwalającą na pomiar 3 składowych siły i momentu siły.

 1. Finanšu pārskata revīzijas process lielai sabiedrībai

  Špoģe, Sarmīte

  2018-01-01

  Finanšu pārskata revīzijas process ir svarīgs temats, jo pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtiskas neatbilstības grāmatvedības uzskaitē, tās atbilstībai LR likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī finanšu pārskata sagatavošanā. Darba mērķis: apkopot un analizēt finanšu pārskata revīzijas procesu lielā sabiedrībā, noteikt revīzijas riskus, izstrādāt priekšlikumus revīzijas procesa uzlabošanai. Izvirzīto mērķu sasniegšanai autore pētīja un apkopoja informāciju par finanšu pārska...

 2. La práctica del fútbol entre mujeres bolivianas en Sevilla. Redes sociales, trayectorias migratorias y relaciones de género

  Juliane Müller

  2011-09-01

  Full Text Available Los inmigrados en España, especialmente de países andinos, han constituido un movimiento asociativoemergente que ha tomado cuerpo en ligas autogestionadas de fútbol y futsal. En dichas ligas la participaciónfemenina es significativa. ¿Cómo entender esta práctica deportiva de las mujeres? Este artículo se centra enel estudio de redes migratorias, sociales y laborales para entender la práctica del fútbol y su influencia en lasrelaciones de género. Su objetivo es analizar las estrategias de los migrantes y explicar cómo las redes migratoriasy sociales de arribo han incidido en la formación y potencialidad de este espacio, así como en el desenvolvimientode los equipos; ejemplificado, en este caso, en el equipo Bolivia de Sevilla donde la autoraparticipó como etnógrafa-jugadora. Con tal fin, se ha utilizado un enfoque empírico, social y procesual queme ha permitido analizar los cambios en el deporte como proceso paralelo al avance de las trayectoriasmigratorias y de las relaciones de pareja.

 3. Návrh a výpočet sušicího zařízení pro dřevozpracující průmysl

  Vach, Tomáš

  2008-01-01

  Diplomová práce se zabývá stabilizací teploty dřevěného vlákna při výrobě středně hustých vláknitých desek (MDF) v dřevozpracujícím průmyslu. Z původního záměru řešit sušící zařízení se z hlediska energetické optimalizace vyvinul podstatně závažnější problém. Ukázalo se, že výrobní proces se potýká s výraznými tepelnými ztrátami, jejichž důsledkem je ztráta velkého množství tepelné energie získané během sušícího procesu. Hlavním cílem této práce je tedy posouzení ochlazovacího účinku okolního...

 4. Metodika RUP a testování

  Randová, Libuše

  2008-01-01

  Bakalářská práce se zabývá testováním z pohledu metodiky Rational Unified Process. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem softwaru podle metodiky RUP a s úlohou, kterou v tomto procesu hraje testování. V úvodní části teoretické části je poskytnut pohled na historii metodiky RUP a popis šesti klíčových principů, které v nedávné době nahradily předchozích šest nejlepších praktik. Další kapitola je věnována popisu jednotlivých fází vývoje softwaru. V této části jsou rovněž zmíněny další disci...

 5. Realizace superpočítače pomocí grafické karty

  Jasovský, Filip

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá realizací superpočítače pomocí grafické karty s použitím technologie CUDA. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti grafických karet a běžných ústrojí stolních počítačů a dějů probíhajících při procesu výpočtů na nich. Praktická část se zabývá vytvořením programu pro výpočty na grafické kartě za použití algoritmu umělé inteligence a to konkrétně umělých neuronových sítí. Následně je vytvořený program použit pro klasifikaci dat z objemného vstupního datov...

 6. Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāta izmantošana zopiklona tablešu ražošanā

  Kūms, Uģis

  2015-01-01

  Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts ir plaši izmantota palīgviela, ko izmanto farmācijā, medicīnā un pārtikas ražošanā. Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts nodrošina zopiklona tablešu presēšanās spēju, bet tā fizikāli-tehnoloģiskās īpašības var ietekmēt tabletes mehānisko izturību un pašu tabletes ražošanas procesu. Šajā darbā tika pētīta bezūdens kalcija hidrogēnfosfāta ietekme uz izplatītu nebenzodiazepīna klases miega līdzekli zopiklonu tablešu kvalitatīvajiem rādītājiem. Bezūdens kalcija hid...

 7. Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē.

  Afoņičeva, Oksana

  2016-01-01

  Maģistra darba: “Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē” mērķis ir, izvērtējot pārdošanas veicināšanas ietekmi uz patērētāju uzvedību, lēmuma pieņemšanas procesu un uz patērētāju lojalitātes veidošanu, rast priekšlikumus pārdošanas veicināšanas iespējām pārtikas produktu zīmoliem. Darbs sastāv no četrām nodaļām- divām teorētiskajām, analītiskās un empīriskās. Pirmā izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta, pama...

 8. Laserově svařovaný tlakový zásobník systému Common Rail

  Vyskočil, Lukáš

  2014-01-01

  Tato práce se zabývá změnou ve výrobním procesu tlakového zásobníku za účelem zvýšení kvality výsledného produktu za současného snížení kvalitativních a technických výpadků. Mimo to je v práci zahrnuta rešerše systému Common Rail se zaměřením na výrobu a konstrukci tlakových zásobníků a analýza technického stavu svařovacího zařízení. The thesis “Laser welded Common Rail” deals with changes in the manufacturing process of Rail for the purpose of increasing the quality of the final product w...

 9. Sjenički sir kao nematerijalno kulturno nasleđe: Antropološki pristup problemu

  Ljiljana Gavrilović

  2017-01-01

  Full Text Available U radu se raspravlja o tradicionalnim tehnologijama kao nematerijalnom kulturnom nasleđu i iznosi se etnografija koja je rezultat rada na projektu pripreme dokumentacije za predlog upisa tehnologije proizvodnje sjeničkog sira u nacinalnu Listu nematerijalnih kulturnih dobara. U okviru toga razmotrena je tradicionalna tehnologija proizvodnje sjeničkog sira, kao i nastojanja lokalnih aktera da tu tehnologiju zaštite i sačuvaju. Zatim sledi analiza građe prikupljene u razgovorima s ispitanicima, pripadnicima lokalne zajednice – od samih proizvođača, pa do pojedinaca koji zauzimaju različite upravljačke pozicije. U ovom segmentu fokus je stavljen na svest i spoznaju koju sami lokalni akteri imaju o značaju proizvoda koji nastoje da zaštite i, kako oni sami kažu, „brendiraju“, ali pre svega na probleme sa kojima se suočavaju u tom procesu. Na kraju, analizirane su potencijalne mogućnosti realizacije projekta izrade aplikacije na osnovu koje bi sjenički sir bio upisan na Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. U tom segmentu, fokus je stavljen na delovanje menadžmenta lokalne zajednice, kao i mogućnosti profesionalnih antropologa da pomognu u realizaciji tog procesa.

 10. Aplikace pro výuku jazyků pro Firefox OS

  Chudík, Jakub

  2015-01-01

  Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro výuku jazyků specificky pro mobilní operační systém Firefox OS. Vzhledem k své povaze, uživatelské rozhraní aplikace se snaží uspokojit ergonomické potřeby aplikací určených pro kapesní zařízení. Aplikuje několik konceptů gamifikace ke zlepšení procesu učení, jehož výsledky jsou prezentovány a vyhodnoceny. Aplikace také přináší své vlastní jedinečné vlastnosti, které jí pomáhají vyniknout mezi ostatními aplikacemi pro výuku jazyků. This thesis d...

 11. Rola histaminy w chorobach reumatycznych

  Przemysław Rzodkiewicz

  2010-02-01

  Full Text Available Patogeneza chorób reumatycznych wciąż nie jest w pełni wyjaśniona.Delikatna równowaga pomiędzy cytokinami i mediatoramizapalenia odgrywa krytyczną rolę w regulowaniu toczącegosię procesu patologicznego. Histamina jest aminą biogennąmającą udział w patogenezie chorób reumatycznych zarówno wewczesnej fazie zapalenia, jak i w jego przejściu w fazę przewlekłą.Toczącemu się procesowi zapalnemu w chorobach reumatycznychtowarzyszy zwiększone stężenie histaminy w tkankachobjętych procesem zapalnym oraz we krwi. Ekspresja czterechtypów receptorów histaminowych w tkankach stawu wskazujena rolę histaminy w procesie destrukcji chrząstki stawowej.W niniejszej pracy przeglądowej przedyskutowano rolę histaminyw patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów, chorobyzwyrodnieniowej oraz osteoporozy.

 12. Tulkošanas problēmas Antuāna de Sent-Ekziperī pasakā "Mazais princis"

  Skromule, Ilze

  2012-01-01

  Tulkošana ir process, kurā darbojas divas valodas un kultūras, turklāt līdzās avota teksta autoram tajā iesaistīts vēl viens cilvēks – tulkotājs - ar savu valodas, kultūras un personisko pieredzi. Līdz ar to rodas šaubas par to, vai ir iespējams sniegt mērķa valodas lasītājiem nemainītu avota teksta informāciju. Lai izprastu iemeslus, kas šo procesu kavē, un meklētu iespējas šķēršļus mazināt, par pētījuma mērķi tiek izvirzīts veikt divu Antuāna de Sent-Ekziperī pasakas „Mazais princis” tulkoj...

 13. Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē

  Beinerte, Inga

  2009-01-01

  Lai veiksmīgi uzsāktu uzņēmuma vadīšanu ir nepieciešami noteikti resursi, uz ko balstīt uzņēmumu. Visneprognozējamākie un grūtāk vadāmie no šiem resursiem ir cilvēkresursi. Bez cilvēkresursiem nav iedomājama uzņēmējdarbība, jo tie izgudro un ražo preces, sniedz pakalpojumus, vada un kontrolē procesu darbību, kā arī kontrolē to kvalitāti. Maģistra darba „Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē” mērķis ir izpētīt personāla vadību, tās būtību un izanalizē...

 14. The Beneficial Biological Properties of Salicylic Acid

  Randjelović Pavle

  2015-12-01

  Full Text Available Salicilna kiselina je fitohemikalija sa povoljnim efektima na ljudsko zdravlje. Salicilna kiselina je fenolna komponenta i prisutna je u različitim biljkama, gde ima važnu ulogu u zaštiti od patogenih agenasa. U prirodi se nalazi u voću, povrću i začinima. Najpoznatiji i najbolje proučen efekat salicilne kiseline je inhibicija sinteze prostanglandina. Salicilna kiselina ostvaruje anti-zapaljensko dejstvo preko supresije gena za ciklooksigenazu. Većina farmakoloških svojstava salicilne kiseline mogu se objasniti inhibicijom sinteze prostanglandina. Otkriveno je da salicilna kiselina pored ovog ima i druga in vivo dejstva. Pošto salicilna kiselina ne inhibira značajno ciklooksigenazu, anti-zapaljensko dejstvo nije posledica direktne inhibicije ovog enzima. Predloženo je da je inhibicija nuklearnog faktora kapa B od strane salicilata jedno od glavnih mehanizama anti-zapaljenskog dejstva salicilata. Jedno od najviše proučavanih svojstava salicilne kiseline je antioksidativna aktivnost. Salicilna kiselina je dokazani inhibitor oksidativnog stresa. Salicilna kiselina ima sposobnost vezivanja gvožđa. Ova činjenica je značajna za antioksidativno dejstvo salicilne kiseline zbog toga što gvožđe ima važnu ulogu u procesu lipidne peroksidacije.

 15. Simulátor 3D tiskárny

  Čillo, Vladimír

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabýva návrhem a implementací simulátoru 3D tiskárny v jazyce C++ s využitím knihovny Qt. Simulátor předpokládá tiskárnu založenou na nejrozšířenější metodě 3D tisku - Fused Deposition Modeling. Vstupem simulátoru je 3D model ve formátu STL. Pro daný 3D model simulátor poskytuje odhad celkové doby tisku. Součástí simulace je také vizualizace procesu 3D tisku. Výsledkem práce je přenositelný program testovaný pod operačními systémy Linux a Windows. Funkčnost simulátoru...

 16. Iedzīvotāju mobilitātes izpausmes Kārsavas pilsētā

  Bleive, Jolanta

  2010-01-01

  Bakalaura darba „Iedzīvotāju mobilitātes izpausmes Kārsavas pilsētā” mērķis ir izanalizēt migrācijas procesu Kārsavas pilsētā. Iedzīvotāju mobilitāte ir jēdziens, ar ko tiek apzīmēta personu kustība vai pārvietošanās. Bakalaura darbā tiek aplūkota galvenokārt iedzīvotāju mobilitāte un tai raksturīgākās iezīmes Kārsavas pilsētā. Darbs tiek strukturēts divās daļās – teorētiskās studijas un Kārsavas pilsētas iedzīvotāju mobilitātes analīze. Pētījumā tiek apskatīti un raksturoti iedzīvotāju s...

 17. Emocionālo elementu un instrumentu pielietošanas prakse CSDD sociālajā mārketinga (2001 - 2010)

  Meldere, Jūlija

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma: „Emocionālo elementu un instrumentu pielietošanas prakse CSDD sociālajā mārketingā (2001-2010)” tika izvēlēta, lai tās robežās analizēt dažādu emociju pielietošanu CSDD sociālā mārketingā – sociālās reklāmas kampaņās. Bakalaura darbā tika apskatīts kā dažādu emocionālo paņēmienu maiņa CSDD sociālā mārketingā palīdz veiksmīgāk uzrunāt auditoriju un sekmēt auditorijas rekomendējamas uzvedības pieņemšanas procesu. Bakalaura darba mērķis ir saprast, kāpēc CSDD izmanto dažād...

 18. Intervención y evaluación de un programa de educación afectivo-sexual con padres / madres de adolescentes en la escuela

  María Victoria Carrera Fernández

  2007-01-01

  Full Text Available Se presenta un programa de educación sexual llevado a cabo con padres y madres en un centro de educación secundaria. Éste fue desarrollado de forma paralela al programa realizado con sus hijos y/o hijas adolescentes. Los principales resultados derivados de su evaluación, de carácter procesual y formativo, evidencian un incremento del nivel de satisfacción corporal, autoconcepto y autoestima, así como de sus conocimientos sobre nutrición y órganos sexuales. Se constata también un incremento de actitudes igualitarias hacia ambos sexos y de actitudes erotofílicas hacia la sexualidad. El programa fue valorado positivamente por quienes participaron. Se destacó la importancia de implementar experiencias que, como ésta, supongan una alternativa a la sobredimensionada educación de la inteligencia racional, en pro de un desarrollo integral de la personalidad de los y las adolescentes.

 19. Problems of Translation of Provisions of International Treaties Illustrated by The Example of Article 6 of the European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

  Wrońska Iwona

  2016-06-01

  Full Text Available The subject of these reflections is the analysis of issues concerning language translation of the treaty and connotations connected therewith of the meaning of legal regulations. As an example here one can cite Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, prepared in the two official languages of the Council of Europe, i.e. English and French. The problems of interpretation of Article 6, which regulates the right to a fair trial, resulted from the official translation of the term “prawo do sprawiedliwego procesu sądowego” (the right to a just trial. This triggered a quite widespread discussion in the Polish doctrine as to whether the English term “fair” should be translated as “sprawiedliwy”. Moreover, on the basis of a translation so constructed other proposals of the concept in Article 6 appeared in the literature on the subject, such as “uczciwy” (honest, “słuszny” (right or “praworządny” (lawful trial. The article presents the argumentation of Polish lawyers on adopting the aforementioned terms, demonstrating how the language used in translation of the treaty may affect the accurate understanding of legal terminology.

 20. Dolovací modul systému pro dolování z dat na platformě NetBeans

  Výtvar, Jaromír

  2010-01-01

  Cílem této diplomové práce je získat přehled o procesu získávání znalostí z databází a analýza dolovacího systému vyvíjeného na FIT VUT v Brně na platformě NetBeans za účelem vytvoření nového dolovacího modulu. Ze získaných znalostí bylo rozhodnuto o vytvoření modulu pro dolování odlehlých hodnot a doplnění existujícího modulu regrese o nový algoritmus vícenásobné lineární regrese založený na zobecněných lineárních modelech. Nové dolovací metody využívají existující řešení na straně Oracle da...

 1. Rozšíření funkcionality systému pro dolování z dat na platformě NetBeans

  Šebek, Michal

  2009-01-01

  Databáze se neustále rozrůstají o nová data. Za účelem analýzy těchto dat byl definován proces získávání znalostí z databází. Pro podporu tohoto procesu vznikla řada nástrojů. Vývojem jednoho z těchto nástrojů se zabývá tato práce. Hlavním cílem je analyzovat stávající implementaci systému na přenositelné platformě Java NetBeans a databázovém serveru Oracle a rozšířit ji o algoritmy z oblasti předzpracování a analýzy vstupních dat. Podrobně je popsána implementace jednotlivých komponent pro p...

 2. Zpracování slitin mědi pomocí technologie selective laser melting

  Kočica, Martin

  2016-01-01

  Práce se zabývá nalezením vhodné slitiny mědi pro zpracování technologií SLM a určením technologických parametrů vedoucí k relativní hustotě blízké plnému materiálu. Teoretická část práce uvádí náhled do problematiky aditivní technologie a procesu zpracování nových slitin. Obsahuje také přehled současného stavu poznání slitin mědi zpracovaných pomocí SLM. Na základě teoretické části práce byly navrženy testovací vzorky a způsob jejich hodnocení. Vzorky byly vyráběny tavením metalurgického prá...

 3. Diseño didáctico para propiciar el aprendizaje

  Margarita Rendón Fernández

  2009-10-01

  Full Text Available En el marco de la investigación formativa surge este proyecto, del cual, solo se presenta el avance de la segunda fase. El objetivo es proponer un diseño didáctico que propicie el aprendizaje de la química por medio de estrategias didácticas con base en las intencionalidades formativas del área. Implica el diseño e implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que promuevan el desarrollo de saberes, habilidades, destrezas y actitudes desde las tres dimensiones (contextual, procesual y cognitiva que conforman el diseño didáctico propuesto. De esta forma, se espera que la implementación y evaluación del diseño didáctico en el espacio académico de química, permitan completar el proceso y hacer la revisión correspondiente para verificar la validez de la propuesta diseñada.

 4. Transsexuals and families: Between discrimination and inclusion

  Mršević Zorica

  2013-01-01

  Full Text Available The text comprises analysis of family relations of transsexual persons. Its aim is to present the legal solutions of international courts as the way of solving their legal status in family relations. The author presents sentences of the European Court of Human Rights and European Court of Justice as well as the whole range of international treaties, resolutions and other documents of international law, aiming to promote legal importance of the newly gained sex of the transsexuals who passed the genital reassignment process. This is important for the regulation of their marriage and family relations and other rights based on legally recognized status. In general perceptions of transsexuals have changed dramatically while the Serbian public still present some obsolete “moral” understandings that should be avoided if we want to avoid spending decades in discussions that have already been globally completed. The contemporary approach to transsexuals is based mainly on their unalienable human rights followed by duty of states to prevent violation of their rights as well as discrimination based on their transsexuality. There are still open questions regarding the legal status of transsexuals. The common answer is to enable changes in legal status to follow changes of their sex as logical consequence in completion of the sex reassignment process. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Društvene transformacije u procesu evropskih integracija - multidisciplinarni pristup

 5. Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā "X"

  Strode, Gunta

  2012-01-01

  Bakalaura darbā „Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X” ” tiek izskatīti un analizēti jautājumi par personāla atlases un apmācības procesu. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek raksturoti personāla atlases mērķi un atlases organizēšanas kārtība. Otrajā daļā tiek raksturota personāla apmācības nozīme un organizēšanas nosacījumi. Trešajā daļā tiek pētīta personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X”. Pamatojoties uz veiktajiem ...

 6. THE OCCURRENCE OF THE CARE ‘OF US’ IN THE MOVEMENTS AND FLUCTUATIONS OF THE INTERACTIVE PROCESSES IN THE HOSPITAL ENVIRONMENT

  Maria Aparecida Baggio

  2016-01-01

  Full Text Available La finalidad fue comprender como los profesionales de enfermería y salud viven y significan las relaciones en el proceso de cuidado de “lo nosotros”, utilizando la Teoría Fundamentada en los Datos como método. Participaron 25 profesionales de enfermería y salud de un hospital universitario, distribuidos en cuatro grupos de muestreo. Los datos fueron recolectados mediante entrevista semiestructurada, en el período de marzo a julio del 2011. La contextualización de la institución y gestión forma el contexto, los movimientos de las relaciones/ interacciones humanas y la salud del profesional son condiciones causales, mientras el avance de la tecnología, el declive del cuidado humano y el vivir social son condiciones intervinientes. Las relaciones/interacciones humanas de cuidado procesadas son estrategias para que ocurra el cuidado de “lo nosotros” en la circularidad del proceso de cuidar y ser cuidado. En los movimientos y ondulaciones de los procesos de interacción humana, los profesionales construyen en su práctica el cuidado de “lo nosotros”, entendido como relacional y procesual.

 7. Komórki Th17 w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

  Agnieszka Paradowska-Gorycka

  2010-10-01

  Full Text Available Dzikie komórki CD4+, stymulowane przez komórki prezentująceantygen (APCs i szereg cytokin, ulegają aktywacji i różnicowaniudo wielu subpopulacji limfocytów pomocniczych (Th odgrywającychgłówną rolę w modulowaniu odpowiedzi układu immunologicznego.Komórki Th1 i Th2 uczestniczą w regulacji odpowiedzikomórkowej i humoralnej, komórki Th17 zostały zaś zidentyfikowanejako subpopulacja komórek Th regulujących procesy zapalnepoprzez produkcję odrębnych cytokin, takich jak IL-17. Głównącechą tej subpopulacji komórek jest udział w odpowiedzi skierowanejprzeciwko drobnoustrojom oraz w patogenezie choróbautoimmunologicznych i alergicznych. Znaczenie komórek Th17oraz IL-17 w regulacji poszczególnych etapów procesu zapalnegotoczącego się w reumatoidalnym stawie nadal nie jest w pełnipoznane i stanowi ostatnio cel wielu badań. W prezentowanej pracyomówiono najnowsze doniesienia dotyczące fenotypu, różnicowaniaoraz najważniejszych funkcji biologicznych ludzkich komórekTh17, a także przedstawiono ich rolę w patogeneziereumatoidalnego zapalenia stawów.

 8. Związki między reumatoidalnym zapaleniem stawów a zakażeniami układu moczowego

  Ewa Pater

  2011-12-01

  Full Text Available Ryzyko rozwoju zakażenia układu moczowego (ZUM u chorych nareumatoidalne zapalenie stawów (RZS jest większe niż w podobnejpopulacji osób zdrowych. W pracy na podstawie wybranychdanych z piśmiennictwa przeanalizowano zależności między RZSa ZUM (tab. I. Na wyraźnie częstsze występowanie ZUM u chorychna RZS wpływają zaburzenia immunologiczne wynikające z samejchoroby oraz leczenie modyfikujące przebieg choroby lekami syntetycznymii biologicznymi.Występowanie ZUM w istotny sposób wpływa na zwiększonąumieralność chorych na RZS. W pracy przedstawiono równieżhipotezę łączącą patogenezę RZS z ZUM wywołanym przez Proteusmirabilis. Szybkie rozpoznanie i leczenie ZUM ma u chorychna RZS bardzo istotne znaczenie z uwagi na zwiększone ryzykowpływu przewlekania się procesu chorobowego na rozwój amyloidozyoraz zwiększone ryzyko zgonu z powodu ZUM.

 9. Las imágenes como un modo de acción: las estatuas de guerreros castreños

  Rodríguez-Corral, Javier

  2012-12-01

  Full Text Available Social identity is always experienced and enacted in specific contexts. Due to its evolving character, specific concrete material points of reference in the form of landscapes, places, artifacts and people are always required. Focusing on warrior statues of the Castro culture, this article reflects on the role of these images and examines the relevance of these material shapes as an important medium through which issues of identity and sociability are created, contested, and resolved.La identidad social es siempre experimentada y representada en contextos específicos. Al tener un carácter procesual, se necesitan puntos materiales específicos de referencia en la forma de paisajes, lugares, artefactos y personas. Centrándose en las estatuas de guerreros castreños, este artículo reflexiona sobre el papel de estas imágenes y examina la importancia de estas formas materiales como un medio crucial a través del cual la identidad y sociabilidad son creadas, contestadas y resueltas.

 10. Funkcje gospodarcze i znaczenie przyrodnicze rzeki Supraśl i jej obszarów dolinowych

  Aleksander Kiryluk

  2016-01-01

  Full Text Available Doliny rzeczne wraz z występującymi na nich rzekami i ciekami spełniają różnorodne funkcje w krajobrazie i w środowisku przyrodniczym. Położona na północ od Puszczy Knyszyńskiej, rozległa dolina rzeki Supraśli, ze względu na położenie pełni ważne funkcje przyrodnicze jest siedliskiem wielu gatunków flory. Bliska odległość od aglomeracji białostockiej stanowi także o jej walorach rekreacyjno-wypoczynkowych. Waloryzacja przyrodnicza wykazała występowanie procesu synantropizacji w zbiorowiskach roślinnych w dolinie i zmniejszenie walorów przyrodniczych tego ekosystemu. Przepływy bieżące rzeki Supraśli, a także wody podziemne doliny stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji białostockiej. Z tego też względu rolnicze użytkowanie i ochrona środowiska w tej dolinie powinny być zrównoważone.

 11. On the strategy of prevention and protection against discrimination as the basic document of the state’s anti-discrimination policy

  Mršević Zorica

  2014-01-01

  Full Text Available The article presents legal and political aspects of the Strategy of prevention of and protection against discrimination. This is a binding commitment from the state given to its citizens in relation to reaching certain goals, principally towards eliminating discrimination in social life. The main aim of the presentation is to highlight factors which are necessary to ensure the Strategy is efficient in combating a culture of intolerance; in identifying what is necessary in practice to tackle discrimination, particularly discrimination against unpopular groups; so that a culture of intolerance among state agencies and organizations of civil society would be replaced by culture of mutual respect and equal opportunities. The article considers all categories that may be protected against discrimination, such as women, LGBT persons, people with disabilities, Roma people, elderly people, children, refugees, national minorities, internally displaced persons and people whose health condition might be the ground of discrimination. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: br. III 47010: Društvene transformacije u procesu evropskih integracija - multidisciplinarni pristup

 12. Transformace české ekonomiky kupónovou metodou

  Junková, Monika

  2008-01-01

  Tato bakalářská práce by měla osvětlit proces transformace české a slovenské ekonomiky se zaměřením na kupónovou privatizaci, která v tomto procesu sehrála neodmyslitelnou roli. Úvod práce je věnován historickému ohlédnutí za československou ekonomikou v osmdesátých letech. Zachycuje společné počátky transformace v Československu, a to až do doby rozdělení republiky na dva samostatné státy. Poté je na obě země nahlíženo jako na samostatné celky, ve kterých se vyvíjely odlišné politické progra...

 13. BADANIE MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W WARUNKACH ŚCINANIA PRZY KONTROLOWANEJ SZTYWNOŚCI WZDŁUŻNEJ

  Adam ZOFKA

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję nowej metody badania próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej w warunkach ścinania z ciśnieniem bocznym. Dotychczas stosowane metody badawcze ścinania z obciążeniem bocznym opierają się na ocenie właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej przy ścinaniu w warunkach stałej siły wzdłużnej lub stałej objętości badanej próbki. Nowa metoda badawcza pozwala na badanie ścinania przy stałej sztywności wzdłużnej. Aby możliwe było badanie według tej metody, zaprojektowano i wykonano specjalną przystawkę o nazwie AST (ang. Advanced Shear Tester. W artykule przedstawiono zarówno opis procesu twórczego podczas projektowania przystawki, jak wykonane urządzenie. Zaprezentowano pierwsze wyniki badań walidacyjnych uzyskanych przy użyciu przystawki na próbkach UHMW-PE oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 14. MOVIMIENTOS SOCIALES, GOBIERNOS PROGRESISTAS Y ESTADO EN AMÉRICA LATINA: transiciones, conflictos y mediaciones

  Breno Bringel

  Full Text Available Este artículo busca analizar la América Latina contemporánea en clave procesual y relacional, a partir de la relación entre movimientos sociales, gobiernos progresistas y Estado. Su objetivo es comprender el ciclo político progresista que se abre en el cambio de siglo de forma paralela a cambios políticos, sociales y económicos más estructuradores. De forma más específica, el texto discute y examina: i la necesidad de captación del proceso social y la diversidad de formatos de interacción entre movimientos sociales, gobiernos progresistas y Estado en la región; ii la especificidad de la región, su posición dependiente en el mundo y sus consecuencias sociales y políticas, incluyendo la transformación de la forma Estado, cada vez más transnacionalizado; iii los principales ejes de conflicto social, oriundos en buena medida de las mediaciones sociopolíticas y de las contradicciones político-económicas; iv los tipos de gobiernos, los límites del progresismo y las tensiones entre gestión estatal y movimientos sociales.

 15. Influence of the Plow Filling and Thread Angle onto the Plow Head Efficiency / Wpływ Współczynnika Wypełnienia Organu Oraz Kąta Nawinięcia Płata Ślimaka Na Sprawność Ładowania Frezującymi Organami Ślimakowymi

  Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  Laboratory examinations on the plow heads at various filling rate and material grain-size, as well as various values of worm thread angle of the plow head have been executed. Influence of the worm thread angle and plow head filling onto optimal loading efficiency, has also been tested. Eksploatacja węgla kamiennego w Polsce odbywa się przy zastosowaniu kompleksów ścianowych kombajnowych jak również kompleksów strugowych. Ten drugi z kompleksów jest znacznie mniej rozpowszechniony w Polsce i stosowany do pokładów o miąższości poniżej 1,5 m. Do głównych maszyn i urządzeń ścianowego kompleksu kombajnowego należy zaliczyć maszynę urabiająco - ładującą jaką jest kombajn ścianowy, obudowę zmechanizowaną oraz przenośnik ścianowy. Elementami roboczymi w kombajnie ścianowym są frezujące organy ślimakowe, które mocowane są na ramionach kombajnu. Zadaniem frezujących organów ślimakowych jest realizacja jednocześnie dwóch procesów. Pierwszym z procesów jest frezowanie czyli oddzielanie kawałków węgla od calizny. Drugi proces to proces ładowania urobku, polegający na ciągłym odprowadzaniu urobku na przenośnik ścianowy. Równoległość realizacji pracy tych dwóch procesów, uniemożliwia w warunkach rzeczywistych przeprowadzenie obserwacji procesu ładowania i dokonania jakichkolwiek pomiarów i analiz. Dlatego też, przeprowadzane badania i pomiary opisywane w literaturze zwykle miały charakter modelowy lub stanowiskowy, gdyż tylko takie warunki umożliwiały rozdział tych funkcji organu (Chodura, 1992; Hyong Jong Gol, 1990; Jaszczuk & Tomaszewski, 2004; Krauze, 1997). W związku z powyższym, chcąc bliżej poznać prawa rządzące procesem ładowania, zdecydowano się na rozdzielenie tych dwóch procesów i przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone w laboratorium Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH. W badaniach uwzględniono wpływ jednego z

 16. The effect of oxidative modifications of amino acid residues in the active center of tyrosinase on the process of graying = Wpływ oksydacyjnych modyfikacji reszt aminokwasowych w centrum aktywnym tyrozynazy na proces siwienia

  Anna Cwynar

  2015-08-01

  wykazuje, że procesem leżącym u podłoża siwienia jest stres oksydacyjny indukowany przez nadtlenek wodoru. W obrębie siwych włosów gromadzone są milimolowe stężenia nadtlenku wodoru (H2O2. Jego obecność hamuje przemianę tyrozyny w melaninę poprzez inaktywację enzymu tyrozynazy. Przyczyną wzrostu poziomu H2O2 jest najprawdopodobniej spadek aktywności katalazy (CAT odpowiedzialnej za jego detoksykację. Jest to znaczący krok naprzód, ponieważ badania wykazały, że inny enzym, zwany pseudokatalazą, może zapobiec tworzeniu się siwych włosów. Naukowcy pracują nad uzyskaniem skutecznych inhibitorów procesu siwienia, mogących w przyszłości służyć jako leki zapobiegające przedwczesnemu siwieniu. Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za ten proces stwarza możliwości na opracowanie nowych celów dla terapii farmakologicznej. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie aktualnych doniesień na temat problemu siwienia i potencjalnego udziału stresu oksydacyjnego w przebiegu tego procesu.   Keywords: catalase, hydrogen peroxide, melanogenesis, oxidative stress, tyrosinase. Słowa kluczowe: katalaza, nadtlenek wodoru, melanogeneza, stres oksydacyjny, tyrozynaza.

 17. Liquefied Natural Gas Storage of Variable Composition / Magazynowanie Skroplonego Gazu Ziemnego O Zmiennym Składzie

  Łaciak, Mariusz

  2015-03-01

  doprowadzana do zbiornika, skład i temperatura LNG już w zbiorniku może być inny niż dostarczanego. Może to prowadzić do rozwarstwienia cieczy w zbiorniku, a w konsekwencji wystąpienia zjawiska znanego jako "rollover". W wyniku tego zjawiska następuje gwałtowne odparowanie LNG i nagły wzrost ciśnienia w zbiorniku. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wymagają pełniejszego zrozumienia zjawiska tworzenia i ewolucji warstw. W artykule przeprowadzono analizę procesu rozwarstwienia cieczy w zbiorniku, mogącego wystąpić podczas magazynowania skroplonego gazu ziemnego, a prowadzącego do gwałtownego odparowania znacznych ilości LNG. Celem była próba modelowania procesu powstawania rozwarstwienia się cieczy w zbiorniku LNG. Przedstawione zostały wyniki modelowania tego zjawiska

 18. Organización y acción en el sindicalismo de base en argentina: un abordaje conceptual

  Santiago Duhalde

  2013-12-01

  Full Text Available En este artículo presentamos algunas conclusiones a partir de un estudio realizado en Argentina sobre tres juntas internas de delegados sindicales. El principal objetivo de este trabajo fue analizar la importancia de la dimensión organizacional de las instituciones gremiales en el contexto de su acción sindical. Se trata de un estudio comparativo de tres entidades de base de la Asociación Trabajadores del Estado de Argentina, principalmente durante el período 2003-2010, selección realizada tomando en consideración las principales corrientes políticas presentes en este sindicato. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, se conformaron grupos de discusión y se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a delegados, afiliados y trabajadores en general. A su vez, se recolectó y analizó una vasta y heterogénea documentación sindical, sumada a información periodística relativa al período estudiado. También la observación participante, llevada a cabo en los distintos lugares de trabajo, resultó de gran ayuda a la hora de la interpretación global de los datos obtenidos. El examen de estas entidades de base se realizó tomando en cuenta un punto de vista procesual, que destaca la presencia de diferentes etapas de estas juntas internas. Esta perspectiva procesual nos permite dar cuenta del grado de relevancia explicativa tanto de los factores organizativos como de los factores de poder disponibles en las distintas etapas de estas juntas, sea a partir de su presencia o ausencia, o a partir del carácter particular que asumen en un período determinado. Como conclusión exponemos la relación que hemos encontrado entre el tipo de organización alcanzado por estas entidades de base y los logros obtenidos por las mismas. En este sentido, una mayor articulación política interna favorece una toma de decisiones unívocas y coherentes en lo que respecta a la relación con terceros actores, lo que repercute favorablemente en la

 19. Koncepcja rozwoju Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie „Farma Zdrowia” = The Concept of Development of Voivodeship Sport and Recreation Centre in Drzonkow “Health Farm”

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-08-01

    Słowa kluczowe: sport, rekreacja.   Streszczenie Ośrodek w Drzonkowie zawsze przyciągał mieszkańców nie tylko Regionu Lubuskiego. Z jego bazy treningowej korzystają sportowcy polscy i zagraniczni. Niestety z biegiem lat wskutek stopniowej dekapitalizacji obiektów i licznych zmian organizacyjnych, funkcjonalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przestała odpowiadać współczesnym standardom. Struktura organizacyjna i niewydolne zarządzanie nie zahamowały tego procesu.      Ośrodek musi być wielofunkcyjny i powszechnie dostępny. Powinien spełniać oczekiwania mieszkańców nie tylko regionu. Opracowanie szczegółowych założeń modernizacji WOSiR, w zakresie przyszłych funkcji i procesu inwestycyjnego będzie pierwszym krokiem w kierunku naprawy i rozwoju. Krok drugi, to inwestycje własne i wdrożenie partnerstwa społeczno - prywatnego, które pozwoli na szybkie i oszczędne sfinalizowanie zamierzeń.      Wizja rozwoju ośrodka jest możliwa do realizowania dzięki dotychczas dokonanym przedsięwzięciom, których zrealizowanie było możliwe przy wsparciu finansowemu organu założycielskiego, środkom pozyskanym z funduszy pomocowych, sponsorów i działań własnych. Dyrekcja dobrze zaplanowała i wykorzystała środki pomocowe przekazane na modernizację bazy hotelowej i sportowej, jednak zmiany muszą być radykalne.   Keywords: sport, recreation.   Abstract The Voivodeship Sport and Recreation Centre (Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, WOSiR in Drzonkow has always attracted inhabitant of both Lubusz Voivodeship and other regions of the country. Its sports facilities are used by Polish and foreign sportsmen. Unfortunately, in the course of time, as a result of gradual decapitalization of sports centres and numerous organizational transitions, functions of the Voivodeship Sport and Recreation Centre stopped meeting contemporary standards. Organizational structure and inefficient management did not prevent

 20. Porównanie stężeń tlenku azotu w powietrzu wydychanym i pH kondensatu powietrza wydychanego u dzieci chorych na astmę i zdrowych

  Bolesław Kalicki

  2009-12-01

  Full Text Available Istotą astmy jest proces zapalny toczący się w śluzówce drzewa oskrzelowego. Parametry oceniające nasilenie tego procesu stosowane do tej pory są mało obiektywne i trudne do uzyskania, zwłaszcza u dzieci. Możliwość rzetelnej oceny intensywności tego procesu wpłynęłaby na dokładniejszą diagnozę pacjenta i zobiektywizowałaby postępowanie lecznicze. W ostatnim okresie ukazało się wiele prac poświęconych poszukiwaniu takich narzędzi, które w łatwy, nieinwazyjny i tani sposób odzwierciedlą stan zapalny w układzie oddechowym. Za jeden z takich wykładników uznawany jest pomiar stężenia tlenku azotu (NO w wydychanym powietrzu. Jego stężenie zależy od aktywności iNOS – enzymu aktywowanego między innymi przez czynniki zapalne. Oznacza się go metodami chemiluminescencyjnymi. Wzrost stężenia sugeruje nasilenie zapalenia oskrzeli. Innym markerem stanu zapalnego branym pod uwagę w wielu badaniach jest pH kondensatu powietrza wydychanego (KPW, który jest pochodną płynu pokrywającego powierzchnię pęcherzyków płucnych. Spośród wielu substancji w nim rozpuszczonych oznaczanie jego pH jest najłatwiejszą metodą analizy KPW. Zauważono, że pH tego płynu spada w chorobach przebiegających z nasileniem stanu zapalnego w płucach. Obie wymienione metody są stosunkowo tanie i proste do zastosowania (również w populacji dziecięcej. Celem niniejszego badania była ocena stężeń NO w powietrzu wydychanym i pH KPW u dzieci z rozpoznaną astmą w okresie zaostrzenia choroby i porównanie tych wyników z wartościami uzyskanymi w grupie dzieci zdrowych. Do badań włączono 26 dzieci w wieku od 8 do 17 lat. Pomiędzy obiema grupami dzieci – zdrowych i chorych, uzyskano statystycznie znamienną różnicę wyników zarówno stężenia NO w powietrzu wydychanym, jak i pH KPW. W przypadku zaostrzenia astmy stężenie NO rosło, a pH KPW malało, oba parametry korelowały ze sobą. Wyniki te pozostają w zgodzie

 1. Transseksualizm – pytania i wątpliwości

  Magdalena Radko

  2012-06-01

  Full Text Available Wiek dojrzewania jest czasem określania własnej tożsamości, odkrywania pragnień, dążeń, również w sferze sek‑ sualności. Poszukiwanie siebie, własnej orientacji seksualnej, znajdowanie pierwszych obiektów pożądania jest dla adolescenta nowym, ważnym przeżyciem, wyzwalającym silne emocje. Czasami jednak młody człowiek staje wo‑ bec dużych trudności, bowiem to, co odkrywa w sobie, nie znajduje umocowania w społecznych normach, nie jest akceptowane przez rodzinę i otoczenie, a w związku z tym dla samego adolescenta staje się ciężarem trudnym do uniesienia. Konsekwencją nieradzenia sobie z własną seksualnością, jej odbiorem rodzinnym lub społecznym mogą być zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia odżywiania oraz różnorodne formy autoagresji. W obliczu wysokie‑ go ryzyka występowania zaburzeń psychicznych u osób w wieku rozwojowym, u których seksualność kształtuje się w sposób odmienny, należy rozważać szerokie spektrum czynników mogących determinować takie, a nie inne oblicze seksualności. Intencją autorów pracy było przedstawienie, w oparciu o przypadek kliniczny, historii człowieka odkry‑ wającego swoją tożsamość płciową, biorąc pod uwagę zarówno osobnicze uwarunkowania, przebyte zdarzenia trau‑ matyczne, jak i kontekst rodzinny pacjenta oraz konsekwencje procesu coming out. Autorzy starali się zwrócić uwagę na złożoność i wielostopniowość procesu ujawniania się, który stał się możliwy dopiero po zapewnieniu adolescen‑ towi zrozumienia, wsparcia i akceptacji. Tym samym ukazano kluczową rolę środowiska, które może sprzyjać pro‑ cesowi odkrywania się i umożliwić go lub przeciwnie – utrudnić czy też całkowicie go zablokować. Transseksualizm w różnych środowiskach budzi sporo kontrowersji, pytań i wątpliwości. Historia hospitalizowanego pacjenta obrazu‑ je złożoność problemów, z którymi zmagają się osoby z zaburzeniami to

 2. CLARIFICAREA PRINCIPIULUI NON BIS IN IDEM ÎN CAZURI DE CONDAMNARE A PERSOANELOR PENTRU CRIMELE CONTRA UMANITĂŢII

  George LAZĂR

  2016-03-01

  Full Text Available Problema ştiinţifică de importanţă majoră abordată în cadrul acestui mesaj ştiinţific rezidă în identificarea particu­la­ri­tăţilor aplicării principiului non bis in idem în cadrul urmăririi penale, extrădării şi pedepsirii persoanelor care au comis crime împotriva umanităţii.Pentru a obţine un răspuns clar şi exhaustiv la acest subiect, urmează să ne aprofundăm în analiza doctrinei procesual penale generale ale principiului non bis in idem, precum şi a unor surse ştiinţifice speciale consacrate problemelor de aplicare a acestui principiu în cazul crimelor contra umanităţii. Clarification concerning the principle of non bis in idem in the cases of persons’ conviction for crimes against humanity The major scientific problem which has been analyzed in the realm of this scientific research is considered to be identification of the peculiarities of the principle non bis in idem in the process of criminal prosecution, extradition and criminal punishment of the persons who have committed crimes against humanity.In order to obtain a clear answer regarding this problem we have to be involved in the doctrinaire analysis of the criminal procedure theory of non bis in idem principle, as well as of some special scientific problems of its application in the cases of crimes against humanity.

 3. La contribution d'une approche postprocessual pour la compréhension de la consommation d'huile d'olive en Bretagne Romaine

  Pedro Paulo A. FUNARI

  2009-10-01

  Full Text Available RESUMEN: En este artículo se estudia el consumo de aceite de oliva en las colonias romanas en la Gran Bretaña, su relación histórica y social con la inserción de la población dominada dentro de la estructura impuesta através de la expansión militar y las políticas imperialistas de Roma. Se observará, por tanto, su impacto y presencia en la cultura material excavada en los territorios del actual Reino Unido. Se debate, en un segundo plano, y en torno a estas temáticas, sobre las posibilidades y aportes teórico-prácticos de la arqueología histórica y post-procesual, por un lado, en la reconstrucción y concepción de la vida cotidiana, las identidades y del pasado en el marco de las prácticas y objetivos de la investigación en Historia Antigua; por otro lado, sobre el papel y responsabilidad social del investigador en lo que respecta a la concepción de los usos y la investigación sobre el pasado, en el Mundo Contemporaneo.ABSTRACT: The paper studies the consumption of olive oil in Roman Britain, considering the Imperial military policies. This is carried out through the analysis of archaeological evidence from the United Kingdom. A post-processual approach enables us to understand the role historical archaeology can play in studying the subject. Furthermore, the paper addresses the modern uses of the past.

 4. Representaciones sociales de la salud sexual de adolescentes sordos y oyentes en la ciudad de Bogotá

  Jaime Collazos Aldana

  2012-01-01

  Full Text Available Objetivo. Describir y analizar la estructura y contenidos de las representaciones sociales de la salud sexual de tres grupos de adolescentes: sordos usuarios de lengua de señas colombiana (LSC, oyentes y sordos usuarios de castellano oral, con el fin de reflexionar sobre la salud sexual en poblaciones en situación de vulnerabilidad y su aplicación al campo de la salud pública. Método. Se realizó un estudio cualitativo interpretativo de orientación procesual, en el que se emplearon las técnicas analíticas de uso de redes de asociaciones, entrevistas y dibujos. Resultados. Se encontraron diferentes representaciones de salud sexual en los adolescentes evaluados: los adolescentes sordos usuarios de LSC, quienes focalizan sus representaciones en el cuidado del cuerpo, la enfermedad y el goce sexual. Por su parte, los oyentes construyen representaciones alrededor de la prevención de las infecciones de transmisión sexual y el amor afectivo; mientras los adolescentes sordos usuarios del castellano lo hacen en relación con la educación, el amor afectivo y las relaciones convencionales. Conclusion. El reconocimiento de las diferentes representaciones sociales de la salud sexual de los adolescentes oyentes y sordos se convierte en un reto para la Salud Pública en la medida que obliga a reconocer las necesidades y servicios, en este campo, desde una perspectiva diferencial. La salud sexual de las personas en situación de vulnerabilidad, es un asunto de Derechos Humanos, que cuestiona la manera de formular políticas en la actualidad, sobre todo cuando se desconoce la identidad como elemento fundamental de la sexualidad de estas personas.

 5. Laboratory Diagnostics and Quality of Blood Collection / Laboratorijska Dijagnostika I Kvalitet Uzimanja Uzoraka Krvi

  Lima-Oliveira Gabriel

  2015-07-01

  Full Text Available Uzorci krvi za dijagnostiku uzeti pomoću flebotomije najčeštić su od svih bioloških uzoraka koji se uzimaju i šalju u medicinske laboratorije na analizu, time se pruža podrška nadleinim lekarima u postavljanju dijagnoze, pradenju i/ili terapijskom nadzoru bolesnika. Flebotomija, kao relativno irrvazivna medicinska procedura, zaista je presudna za postupke koji slede bilo u analitiCkoj fazi u laboratory ili u procesu interpretacije koji obavljaju lekari. Loš kvalitet flebotomije može kompromitovati postavljanje dijagnoze, upravljanje pacijentom, njegovo lečenje i najzad bezbednost pacijenta. Sa zanimanjem smo nedavno pročitali članak u kom se autori bave vainim aspektima uzimanja uzoraka venske krvi za medicinske laboratorijske analize. Autori su sproveli anketu o flebotomiji zasnovanu na dokumentu H03-A6 (danas ga zamenjuje dokument GP41-A6 Instituta za kliniCke i laboratorijske standarde (IKLS u tri vladine bolnice u Etiopiji da bi ispitali 120 zaposlenih (101 nije bio laboratorijski radnik, dok 19 jesu bili laboratorijski radnici o praksi uzimanja uzoraka venske krvi. Cilj ovog mini (nesistematičnog pregleda je osvrt na sugestije iz pomenutog Clanka kao i na trenutne prakse koje smo vet primetili u drugim laboratorijama, i uz to kratka diskusija o Cetiri problematične aktivnosti koje prilikom uzimanja uzoraka venske krvi obavljaju zdravstveni radnici. Ovo se odnosi na: i procenu restrikcija u ishrani; ii čišdenje mesta punkcije; iii vreme uklanjanja poveske i iv mešanje uzoraka sa aditivima

 6.  Standardy rachunkowości stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki wydobywające gaz łupkowy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

  Anna Galimska

  2015-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza oraz porównanie standardów rachunkowości wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa poszukujące i wydobywające gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Autorka dokonała zestawienia regulacji służących do sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, na których opierają się jednostki eksploatujące węglowodory niekonwencjonalne. Wciąż postępujący rozwój rynków kapitałowych znajduje swoje odzwierciedlenie w intensyfikacji oczekiwań interesariuszy względem atrybutów, którymi winny charakteryzować się sprawozdania finansowe. Rozważania zawarte w artykule ukazują wysoki poziom specjalizacji amerykańskich standardów rachunkowości, na których bazują podmioty wydobywające gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast standardy międzynarodowe poruszają jedynie kwestię początkowego stadium procesu wydobycia alternatywnych węglowodorów, co rzutuje na spójność przygotowywanych na ich podstawie sprawozdań finansowych. Ponadto istotna jest kwestia rozbieżności merytorycznych czy też interpretacyjnych analizowanych standardów zarówno w zakresie identyfikacji kosztów oraz ich klasyfikacji, jak i określania wysokości odpisów z tytułu utraty wartości.

 7. The American-European dialogue in the study of the Upper Paleolithic : some reflections on international collaboration in honor of Jesus Altuna

  Lawrence Guy Straus

  2005-01-01

  Full Text Available Arqueologos norteamericanos se han implicado en la investigación del Paleolitico superior europeo desde los trabajos de G.G. McCurdy entre las dos guerras mundiales, pero especialmente desde las excavaciones de Hallam Movius en la Colombiere y l'Abri Pataud en los años 1950, con una clara aceleración en las últimas décadas. Han surgido desafíos intelectuales al paradigma cultural-histórico dominante en los estudios del Paleolítico superior europeo, especialmente con la aparición de la arqueologia procesual en los EE.UU (y de la prehistoria económica en Inglaterra. Aunque todavía pueden existir elementos de la verdad en el argumento de que hay diferencias trasatlanticas en cuanto a la definición operacional del concepto de "cultura" y en la pretendida capacidad de los prehistoriadores paleolíticos de identificar grupos étnicos reales, hay convergencias crecientes (Y algunas pre-existentes sobre cuestiones de la "teoría a nivel intermedio" de la metodología, e incluso de la difinición de los problemas aptos para la investigación. Un simposio organizado por el autor en el Congreso de la UISPP en Lieja intentó esclarecer las áreas de convergencia y de divergencia entre los investigadores norteamericanos y europeos y evaluar las contribuciones -positivas y negativas- de los primeros, a fin de continuar un debate trasatlántico fructífero.

 8. Czy jesteśmy „ludzkim zoo”?

  Katarzyna Wrzesińska

  2016-08-01

  Full Text Available Are we "human zoo"? Review: The Invention of Race. Scientific and Popular Representation, N. Bancel, T. David, D. Thomas (ed., Routlege: New York-Abington, 2014, ss. 320. The book under review is a collection of articles presenting the functioning of the idea of the human race in the scientific, social and cultural backgrounds. The main purpose is to demonstrate how the concept of race have circulated from the late 18th century in scholarship as well as in popular reception. Thus the authors focus their attention on the so-called ethnological expositions (such as Negro or Eskimo Villages organized on the occasion of world‘s fairs, today known as “human zoo.” On the social level, this helped support the conviction of the supremacy of the white race.     Czy jesteśmy  „ludzkim zoo”? Recenzja: The Invention of Race. Scientific and Popular Representation, N. Bancel, T. David, D. Thomas (ed., Routlege: New York-Abington, 2014, ss. 320. Recenzowana praca zawiera zbiór artykułów poświęconych przedstawieniu funkcjonowania koncepcji podziału ludzkości na rasy na szerokim tle: naukowym, społecznym i kulturowym. Główny cel stanowi zobrazowanie procesu cyrkulacji idei rasy – od ujęć naukowych począwszy od końca XVIII w. aż do ukazania problemu na płaszczyźnie odbioru masowego. Tu obiektem zainteresowań badawczych stały się tzw. ekspozycje etnologiczne (np. wioski murzyńskie, eskimoskie organizowane przy okazji wystaw światowych, określane dzisiaj mianem „ludzkich zoo”. Płaszczyzna ta przyczyniła się do utrwalenia w świadomości społecznej poczucia supremacji białej rasy.

 9. A comparative analysis of Serbian phonemes: Linear and non-linear models/Uporedna analiza fonema srpskog jezika: linearni i nelinearni modeli

  Danijela D. Protić

  2014-10-01

  Full Text Available This paper presents the results of a comparative analysis of Serbian phonemes. The characteristics of vowels are quasi-periodicity and clearly visible formants. Non-vowels are short-term quasi-periodical signals having a low power excitation signal. For the purpose of this work, speech production systems were modelled with linear AR models and the corresponding non-linear models, based feed-forward neural networks with one hidden-layer. Sum squared error minimization as well as the back-propagation algorithm were used to train models. The selection of the optimal model was based on two stopping criteria: the normalized mean squares test error and the final prediction error. The Levenberg-Marquart method was used for the Hessian matrix calculation. The Optimal Brain Surgeon method was used for pruning. The generalization properties, based on the time-domain and signal spectra of outputs at hidden-layer neurons, are presented. / U radu je prikazana analiza karakteristika vokala i nevokala srpskog jezika. Vokale karakteriše kvaziperiodičnost i spektar snage signala sa dobro uočljivim formantima. Nevokale karakteriše kratkotrajna kvaziperiodičnost i mala snaga pobudnog signala. Vokali i nevokali modelovani su linearnim AR modelima i odgovarajućim nelinearnim modelima koji su generisani kao feed-forward neuronska mreža sa jednim skrivenim slojem. U procesu modelovanja korišćena je minimizacija srednje kvadratne greške sa propagacijom unazad, a kriterijum izbora optimalnog modela jeste zaustavljanje obučavanja, kada normalizovana srednja kvadratna test greška ili finalna greška predikcije dostignu minimalnu vrednost. LM metod korišćen je za proračun inverzne Hessianove matrice, a za pruning je upotrebljen Optimal Brain Surgeon. Prikazana su generalizaciona svojstva signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, a kroskorelacionom analizom utvrđen je odnos signala na izlazima neurona skrivenog sloja.

 10. Theoretical and Practical Aspects of Pneumatic Powder Injection into Liquid Alloys with a Non-Submerged Lance

  Jezierski J.

  2014-06-01

  Full Text Available Technologia wdmuchiwania proszków do ciekłego metalu jest znana od kilkudziesięciu lat i z powodzeniem stosowana w różnorodnych procesach metalurgicznych i odlewniczych. Zdecydowanie najczęściej stosowane jest rozwiązanie z użyciem lancy zanurzonej pod lustro obrabianego stopu, jako łatwiejsze choć nie pozbawione wielu istotnych wad. W pracy zaprezentowano zakończone kompleksowe badania autorów nad procesem wdmuchiwania proszków bez zanurzania lancy w kąpieli. Przedstawiono nowe spojrzenie na tzw. „kąt stożka rozejścia strumienia” i jego wpływ na skuteczność procesu, przeanalizowano zagadnienie tzw. „skutecznego promienia strumienia” proponowanego przez wcześniejszych badaczy oraz opisano wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentów wdmuchiwania, zarejestrowanych z użyciem kamery do szybkich zdjęć. Podjęto się także ostatecznego porównania rozwiązań lancy zwykłej i opracowanej przez autorów tzw. „lancy kołnierzowej” wskazując na zalety tej drugiej, jako narzędzia do obróbki niewielkich objętości ciekłych stopów np. w procesach wprowadzania żelazostopów czy też modyfikacji.

 11. Egzemplifikacja Tomograficznej Metody Do Oceny Jakości Połączeń Spawanych Ze Stopu EN 5754 H22

  Błachnio Józef

  2016-12-01

  Full Text Available Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

 12. Automatizovani sistem podrške odlučivanju u procesima javne nabavke / Automatic automatic decision support in a tender process

  Siniša Borović

  2004-01-01

  Full Text Available U poslednjoj fazi procesa javne nabavke komisija se susreće sa problemom izbora naboljeg ponuđača, odnosno onog čija ponuda u najvećoj meri ispunjava zahteve i uslove koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji. Mora se doneti odluka uz uvažavanje više različitih, a često i protivrečnih kriterijuma. Za rešavanje ovakvih i sličnih problema razvijen je čitav niz metoda koje pripadaju oblasti višekriterijumske analize i rangiranja. Uzimajući u obzir karakteristike problema izbora ponuđača u procesu javne nabavke, iz skupa navedenih metoda izdvojena je metoda analitičkih hijerarhijskih procesa (AHP, kao osnovna metoda za rangiranje ponuđača. Za eventualnu kontrolu izvršenog rangiranja predlaže se familija metoda PROMETHEE I-II. / In the last phase of a tender process, the Commission has a problem with choosing the best bidder, i.e. the one whose offer meets the highest requirements in the Tender documentation. A decision has to be made taking into account many different, and very often contradictory, criteria. For solving this one as well as similar problems, numerous methods, belonging to the multicriteria analysis and ranking, are developed. Taking in to account the characteristics of a problem imposed by choosing the bidder in a Tender process, one of the mentioned methods, the method of analytical hierarchy process (AHP has been chosen as a basic method for ranking bidders. For the performed ranking control, the PROMETHEE I-II, method family is proposed.

 13. Komercijalni zapis kao instrument kratkoročnog korporacijskog financiranja

  Anka Mašek

  2002-01-01

  Full Text Available Tema ovog rada obuhvaća komercijalni zapis kao financijski instrument. Osobito se razrađuje njegova funkcija u procesu pribavljanja sredstava za kratkoročno financiranje potreba korporacije. U tom smislu dana je šira elaboracija osnovnih obilježja komercijalnog zapisa. Naglasak je osobito stavljen na potrebu izrade analize opravdanosti izdavanja komercijalnog zapisa uvijek u situaciji kada postoji više mogućnosti kratkoročnog financiranja. Opredjeljenje za jednu, u ovom slučaju mogućnost komercijalnog zapisa, mora biti na osnovi utvrđenog stupnja optimalnosti. U okviru ovog dijela teme koji se odnosi na analizu posebno su obrađeni neki čimbenici kojima se analitičari trebaju posebno pozabaviti da bi dobili objektivne rezultate koje bi trebalo proslijediti financijskom managementu, koji u konačnici mora donijeti odluku. Također je napravljen osvrt na praksu izdavanja komercijalnih zapisa u Hrvatskoj, kao i probleme koji se pritom pojavljuju. U određenom smislu dana je ocjena perspektive uporabe komercijalnog zapisa u poslovanju hrvatskih gospodarskih subjekta. Izvjesna je činjenica da već sada postoje znanti pozitivni pomaci u tom smislu, koji iako još uvijek nisu dovoljni, ipak ohrabruju. Na kraju je naveden konkretan slučaj izdavanja komercijalnog zapisa u jednoj domaćoj korporaciji iz kojeg se može vidjeti stupanj opravdanosti takvog zahvata. Nadalje može se vidjeti i širina mogućnosti korištenja ovog financijskog instrumenta, kao i uloga prethodne analize koja je stvorila potrebnu informacijsku osnovu za sve aktivnosti na realizaciji navedenog projekta.

 14. Ocjena točnosti državne topografske karte mjerila 1 : 25 000 : Evaluation of accuracy of state topographic map scale 1:25 000

  Slobodanka Ključanin

  2011-03-01

  Full Text Available U Bosni i Hecegovini 2002. godine, pokrenut je projekt - izrada digitalne topografske karte M=1:25000 (TK 25 uz financijsku i stručnu pomoć Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA. Projekt je završen krajem 2005. godine. Federalna uprava za geodeteske i imovinsko-pravne poslove, 2007. godine započela je s projektom ažuriranja postojećih TK25. Projekt teče sporo i sukcesivno (zavisno od prikupljenih financijskih sredstava. Do danas ni jedan list TK25 nije u potpunosti završen (od četiri lista koja su u procesu ažuriranja, niti je izvedena ocjena točnosti jednog lista TK25. U ovom članku obrađena je prethodna (a priori i stvarna (a poseteriori ocjena točnosti jenog lista TK25 (Žepče 093-1-1. : Bosnia and Herzegovina initiated the project in year 2002 to make digital topographic maps M = 1:25000 (TK 25, with financial and technical assistanceof the Japan‘s International Cooperation Agency (JICA. The project was completed in late 2005. In year 2007 Federal Geodetic Administration started project updates to existing TK25. The project is going slowly and successively (depending on the collected funds. To date, no have fully completed map TK25 (four maps that are in the process of updating, or made estimation of accuracy of any maps TK25. This article deals with the preliminary (a priori and actual (a poseteriori rating accuracy map TK25 (Zepce 093-1-1.

 15. On the Influence of Fracture Criterion on Perforation of High-Strength Steel Plates Subjected to Armour Piercing Projectile

  Tria Djalel Eddine

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia numeryczne badania wpływu kryterium pekania materiału na perforacje płyt ze stali pancernej 30PM pociskiem przeciwpancernym 7,6251 mm. Dokonano oceny czterech modeli pekania materiałów plastycznych w celu wyboru najbardziej odpowiedniego z nich. W artykule wykorzystano zmodyfikowany model konstytutywny Johnsona-Cooka (MJC sprzezony z jednym czterech kryteriów pekania: kryterium MJC, kryterium Cockrofta-Lathama (CL, kryterium maksymalnego naprezenia stycznego i kryterium stałego granicznego odkształcenia. Zastosowano trójwymiarowy algorytm w opisie Lagrange’a, zawierajacy zarówno skonczone elementy jak i czastki, z automatyczna konwersja zniekształconych elementów w bezsiatkowe czastki. Wyniki symulacji numerycznej oceniono na postawie porównania z wynikami doswiadczen. Model pekania MJC, sformułowany w przestrzeni trójosiowosci naprezenia i równowaznego odkształcenia plastycznego, pozwolił przewidziec realistycznie obraz pekania materiału i wartosci predkosci resztkowych pocisków. Jednakze wyniki badan wykazały, ze równiez jednoparametrowy model CL, dla którego kalibracji wystarczy jeden prosty test materiałowy, daje porównywalne wyniki z kryterium MJC. Stwierdzono, ze kryterium maksymalnego naprezenia stycznego niepoprawnie opisuje proces tworzenia sie korka. Równiez kryterium stałej wartosci odkształcenia granicznego nie moze byc uzyte do scharakteryzowania procesu niszczenia materiału.

 16. Aktualne poglądy na znaczenie neutrofilów w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wciąż neutrofile czy może już mikrofagi?

  Michał Gajewski

  2011-10-01

  Full Text Available Poglądy na rolę neutrofilów w procesie zapalnym na przestrzeniostatnich lat uległy fundamentalnym zmianom. Neutrofile sąkrótko żyjącymi, finalnie zróżnicowanymi fagocytami. Ponieważw wyniku kontaktu z patogenem ulegają szybkiej aktywacji, nazywanesą często pierwszą linią obrony organizmu. Zaktywowaneneutrofile żyją już bardzo krótko, ulegając apoptozie (kamikazecells. W reumatoidalnym zapaleniu stawów neutrofile mogą byćfagocytowane przez makrofagi, tworząc charakterystyczne komórkiReitera. Ostatnio wykazano, że migracja neutrofilów do tkanekhamuje proces apoptozy, a tym samym ich przedłużająca się aktywnośćmoże skutkować znacznym wydłużeniem czasu trwania procesuzapalnego. Ponadto wykazano, że neutrofile nie są komórkamijedynie biernie odpowiadającymi na zewnętrzne sygnały, aleodgrywają aktywną rolę w inicjacji i regulacji procesu zapalnegopoprzez wydzielanie prozapalnych cytokin, ekspresję receptorówMHC klasy II, a tym samym biorą udział w aktywacji i kontroli aktywnościlimfocytów T. Wykazano istotne znaczenie neutrofilóww patogenezie takich chorób, jak przewlekła obturacyjna chorobapłuc, choroba Behçeta czy zapalenia stawów. Komórki te, w kontekścienajnowszej wiedzy o ich roli, powinny w przyszłości staćsię ważnym celem nowych terapii reumatoidalnego zapaleniastawów.

 17. Lokalna agenda 21 in trajnostni razvoj: primer mesta Harran v Turčiji

  Reyhan Genli Yiğiter

  2011-01-01

  Full Text Available Enaindvajseto stoletje je začetek nove dobe, v kateri bo treba k urbanemu razvoju na mednarodni in nacionalni ravni, k enakosti, kontinuiteti, sposobnosti ter administraciji s številnimi akterji in sistemi naselij pristopiti z novo etiko upravljanja naselij. Koncept trajnostnega razvoja je bil prvič predstavljen na konferenci o nacionalnem razvoju in okolju leta 1992 v Riu de Janeiru (znani tudi pod imenom »Earth Summit«, kjer so sprejeli akcijski načrt Agenda 21. Ta obsežni dokument določa dolžnosti vlad, nevladnih organizacij, lokalnih oblasti, organov Organizacije združenih narodov, razvojnih organizacij ter vseh oseb in ustanov, ki vplivajo na okolje. Na tej podlagi pričujoča raziskava ocenjuje rastočo potrebo po urbani preobrazbi v Turčiji na različnih ravneh v okviru lokalne agende 21, pri kateri lahko sodelujejo različni akterji. Prispevek se teh vprašanj ne loteva le s stališča države, temveč tudi s stališča vseh akterjev, ki so jim bile dodeljene dolžnosti. Preučuje filozofijo programa lokalne agende 21 in njegovo izvajanje v občini Harran ter tudi raven doseženih ciljev lokalne agende 21 v Turčiji in politike, povezane z obravnavanim primerom. V prispevek so vključeni predlogi, ki bodo vsem lokalnim oblastem v Turčiji omogočili, da bodo lahko pregledale svoje programe v okviru akcijskega načrta lokalna agenda 21 in tako sodelovale v procesu urbane preobrazbe, razvile lokalne politike trajnostnega razvoja ter pripravile kratkoročne in dolgoročne načrte za reševanje težav.

 18. Psychologiczne aspekty chorób alergicznych: trudności dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry

  Paulina Albińska

  2014-12-01

  Full Text Available Celem pracy jest zaprezentowanie przeglądu badań na temat psychologicznego funkcjonowania dorosłych cierpiących na choroby alergiczne. Artykuł koncentruje się na dorosłych ze względu na istnienie małej liczby prac naukowych dotyczących zmiany manifestacji symptomów u pacjentów z wyżej wymienionymi chorobami, która może być traktowana jako pierwsze i ostatnie stadium marszu alergicznego, ponieważ jego objawowa manifestacja u dzieci zwykle przybiera postać atopowego zapalenia skóry, podczas gdy u dorosłych jest znana jako astma oskrzelowa. Analiza odpowiada na pytanie, czy wspólnej, alergiczno-zapalnej etiologii tych schorzeń odpowiadają podobieństwa doświadczanych trudności psychologicznych. Omówienie odwołuje się do polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu i uwzględnia kluczowe aspekty chorób psychosomatycznych – astmy i atopowego zapalenia skóry – czyli trudności ze snem, depresję, lęk, inne zaburzenia afektywne, zaburzenia zachowania i trudności poznawcze. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i somatycznych u chorych na alergię to niepodważalny dowód integralności somy i psyche, co rzadko dostrzegają osoby odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej. Ignorują one tym samym ważny element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, istotny dla wyzdrowienia pacjentów z astmą i atopowym zapaleniem skóry.

 19. Primer uticaja filtriranja slike u sistemima za praćenje ciljeva primenom termovizije / An example of image filtering in target tracking systems with thermal imagery

  Zvonko M. Radosavljević

  2003-07-01

  Full Text Available U radu je dat primer primene jedne vrste niskofrekventnog filtriranja sa usrednjavanjem, koje se primenjuje u sistemima za detekciju i praćenje ciljeva u vazdušnom prostoru primenom termovizije. Date su dve metode filtriranja slike. Prva metoda koristi niskofrekventno konvoluciono filtriranje a druga usrednjavajući filtar na osnovu srednje vrednosti nivoa sivog. Ovi filtri su primenjeni u sistemima za praćenje uz pomoć infracrvenih senzora. Određivanje nivoa praga filtriranja vrši se uz pomoć statističkih osobina slike. Veoma važan korak u procesu praćenja je određivanje prozora praćenja, koji maze biti, po dimenzijama, fiksan ili adaptibilan. Pogrešna procena o postojanju cilja u prozoru može se doneti u slučaju prisustva šuma pozadine, predpojačavača, detektora, itd. Filtriranje je neophodan korak u ovim sistemima, kao značajan činilac U povećanju brzine i tačnosti praćenja. / A case of image filtering in air target detecting and tracking systems is described in this paper. Two image filtering methods are given. The first method is performed using a low pass convolving filter and the second one uses the mean value of gray level filter. The main goal of the cited filtering is implementation in IR (infra red systems. Some statistical features of the images were used for selecting the threshold level. The next step in the algorithm is the determination of a 'tracking window' that can be fixed or adaptive in size. A false estimation of a target existing in the window may be influenced by the background noise, low noise amplifier detector, etc.

 20. Wielokryterialna ocena różnych wariantów lokalizacji ujęcia wód podziemnych dla oczyszczalni ścieków w Częstochowie

  Łukasz Kaczmarek

  2015-03-01

  Full Text Available Działalność przemysłowa wpływa bezpośrednio na środowisko. Przykładem tego jest wpływ ujęć wód podziemnych na warunki hydrogeologiczne. Kluczowym elementem tego zagadnienia jest wybór optymalnej lokalizacji projektowanego ujęcia. Przedstawiany artykuł opisuje wielokryterialną ocenę różnych wariantów lokalizacji ujęcia wód podziemnych. Woda z projektowanego ujęcia będzie dostarczana do oczysz­czalni ścieków w Częstochowie do celów technologicznych. W celu zaprojektowania odpowiedniej studni głębinowej spełniającej określone wymagania przeprowadzono ob­liczenia analityczne m.in. promienia leja depresji i głębokości depresji, izochromy 25 lat oraz ustalono wytyczne dla projektu studni. Wykonano również wykres zwierciadła wód podziemnych podczas interakcji z ujęciem. Rezultatem wyżej wymienionych obliczeń było określenie zasięgu leja depresji oraz wybór wariantu budowy dwóch studni w ra­mach jednego ujęcia wód podziemnych. Dzięki wykonanej analizie zweryfikowano moż­liwości wspomagania procesu podejmowania szybkich i racjonalnych decyzji dla dużych obszarów, gdzie występuje wiele czynników wpływu na wydajność studni głębinowej.

 1. Rec.: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, ss. 286

  Beata Jarosz

  2017-12-01

  Full Text Available Review: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalnosemantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, 286 pp. The article is a review of Anna Niepytalska-Osiecka’s book Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa (The sociolect of Polish mountaineers. A lexical and semantic analysis of the vocabulary. First, the text summarizes the subject matter of this monograph, devoted to a hitherto undescribed variety of the Polish language. It then goes on to characterize the composition of the book and its methodology. Finally, some problematic points are indicated – concerning, among other things, the classification of the language variety analyzed or the development of its vocabulary – and alternative lexical and semantic solutions are suggested.   Rec.: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, ss. 286 Artykuł stanowi recenzję książki Anny Niepytalskiej-Osieckiej pt. Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa. W tekście przybliżono zawartą w monografii problematykę poświęconą nieopisanemu dotychczas wariantowi polszczyzny oraz scharakteryzowano zastosowane rozwiązania kompozycyjne i analityczne. Wskazano również punkty dyskusyjne dotyczące m.in. klasyfikacji opisywanego wariantu polszczyzny czy procesu kształtowania się jego zasobu słownego, a także zasugerowano alternatywne rozstrzygnięcia leksykalno-semantyczne.

 2. Recepcija hrvatskih filozofa i digitalna humanistika

  Josip Ćirić

  2018-06-01

  Full Text Available This paper discusses links between digital humanities and philosophy, which have been connected for a long time. The paper focuses on the representation of Croatian philosophers in specialized encyclopedias and dictionaries. Main areas at the intersection of the two disciplines are targeted: generating repositories, creating social networks for experts, and new approaches to analyzing digitalized content. In this context, the paper analyzes the (under-representation of several Croatian philosophers in tertiary sources. The results show that the number of philosophers with name entries in encyclopedias is small, that the number of languages for the existing articles is also small, and that there are certain inaccuracies in those articles. Finally, the paper suggests certain procedures to remedy the present condition.Keywords: digital humanities, national philosophies, encyclopedia, dictionaryUnutar humanistike posljednjih je godina očit pomak u metodologiji, te dijelom i u predmetu istraživanja, prema digitalnoj ili računalnoj humanistici (humanities computing koji se očituje širim korpusom istraživanja rabeći nove resurse i alate (Nikolić 76. Nove tehnologije omogućuju pristup bazama informacija, povećavaju mogućnosti korištenja informacija i njihovo razumijevanje. Također, zahvaljujući novim tehnologijama, otvaraju se novi oblici znanstvene komunikacije i suradnje te se poboljšava diseminacija znanja. Digitalna tehnologija olakšava pretraživanje i prikupljanje dokumenata, razmjenu i širenje znanja, unutar i izvan znanstvenih krugova. Dolazi do promjene u istraživačkom procesu u korist sekundarnih izvora te tekstovi, kao primarni izvori, ustupaju mjesto vizualnosti i zvuku mijenjajući „mentalne navike“ u humanističkim znanostima, pri čemu se razvijaju novi „hibridni načini komuniciranja“ (Schnapp i Presner 2.

 3. Schorzenia w obrębie stawu łokciowego. Łokieć teniststy - schorzenie i współczesne metody leczenia = Diseases within the elbow joint. Tennis elbow - condition and modern methods of treatment

  Joanna Siminska

  2015-04-01

    Streszczenie   Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia zauważyć należy, iż że wśród wszystkich obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego prawie połowa to urazy tkanek miękkich (wraz ze ścięgnami i więzadłami, które często prowadzą one do powstawania przewlekłych dolegliwości  bólowych, ograniczenia ruchomości a  nawet niepełnosprawności. Ciągły rozwój medycyny oraz postęp technologiczny umożliwiają lepsze poznanie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ale również znalezienie najlepszych sposobów kompleksowej rehabilitacji. Jednym z obecnie najczęstszych urazów jest zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, popularnie zwane „łokciem tenisisty”. Pacjent z tym schorzeniem zgłasza się z odczuwanym bólem, który  jest spowodowany zwyrodnieniem w okolicy ścięgna prostowników. Omówiono również  najczęstsze urazy, które  dotyczą stawu łokciowego. Obecnie możemy wyróżnić kilka  metod leczenia schorzenia zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej m. in. polegające na ostrzykiwaniu miejsca sprawiającego ból: pełną krwią, sterydami oraz płukanymi płytkami krwi. Ponadto możemy stosować także  terapię falami uderzeniowymi oraz zabieg koblacji topaz.   Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, leczenie, dolegliwości bólowe nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Abstract According to the latest World Health Organization data that should be noted that among all the injuries of the musculoskeletal system, nearly half of the soft tissue injuries (along with the tendons and ligaments, which often lead to the formation of chronic pain disorders, limitation of movable property and even disability. The continuous development of the medicine and technological advances make it possible to better know the conditions of the musculoskeletal system, but also to find the best ways for comprehensive rehabilitation. One of the currently most common injuries is inflammation of the

 4. Bohaterki, bojowniczki, przegrane? Hiszpańskie narracje o kobietach zaangażowanych w ruchy lewicowe pierwszej połowy XX wieku

  Aránzazu Calderón Puerta

  2014-06-01

  , rozumienie własnej roli, poczucie wartości, słowem – obraz samych siebie; po drugie, wydobywają niedostrzeganą przez większość lewicowych projektów różnicę między możliwościami upodmiotowienia obywatelki i obywatela z powodu różnicy praktyk dotyczących płci oraz wynikające z tego nierówności i konflikty; po trzecie, opowiadają heroiczną historię emancypacji kobiet wewnątrz ruchów lewicowych, nierzadko wbrew ograniczeniom owych ruchów; po czwarte, sięgają po historie postaci z drugiego planu – kobiet tworzących sieci społeczne, dzięki którym możliwe było działanie lewicowych organizacji. Wszystkie te aspekty zasadniczo zmieniają obraz rewolucji i historii lewicy jako całości. Przedstawione narracje ujawniają tym samym niezauważane dotąd doświadczenia, które mogą okazać się interesujące w polskim kontekście. Hiszpańskie badaczki pokazały zderzenie kobiet walczących o emancypację z modelami płci dominującymi na prawicy i w ruchach lewicowych, uwikłanie rewolucjonistów i rewolucjonistek we wzory gender, wreszcie próby i strategie przezwyciężania patriarchalnych ograniczeń.

 5. BIOGRAMY POLSKICH MYŚLICIELI NIERUCHOMOŚCI

  Edyta Łazarowicz

  2009-11-01

  Full Text Available Fragment artykułu: [b]Andrzej Bieniek[/b] (1895-1944, doktor, urodził się 17 października 1895 r. w Bratucicach (powiat Bochnia, rozstrzelany 26 lipca 1944 roku w ruinach getta w Warszawie. (...Doktor A. Bieniek zajmował się głównie problemami organizacji księgowości w przedsiębiorstwach oraz rachunkiem kosztów. Był autorem m.in. następujących publikacji: Polska metoda księgowości oparta na ekonomicznym systemie Taylora (Biblioteka Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi, Łódź 1927, Kantor wzorowy w szkołach handlowych (Biblioteka Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi, Warszawa-Łódź 1928, Księgowość w przedsiębiorstwach przemysłowych (Biblioteka Rady Głównej Zrzeszeń Księgowych i Rzeczoznawców Księgowości w Polsce, Warszawa 1935, Zasady inwentaryzacji i bilansowania (Związek Księgowych w Polsce, Warszawa 1936, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach przemysłowych ((Związek Księgowych w Polsce, Warszawa 1939, Zasady analizy bilansów (Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Zawodowych. Sekcja Główna Handlowa, Warszawa 1939. [b]Zygmunt Stefan Kossut[/b] (1922–1984 profesor doktor habilitowany, syn Wiktora Kossuta i Henryki Serafin, urodził się 16 kwietnia 1922 r. (.. Do dzisiaj znane jest profesjonalistom zdanie E. Terebuchy, że „on pierwszy (Z. Kossut – M.G. przeorał ugór w naszej nauce rachunkowości, wykonując próbę sformułowania nowych poglądów na metody badawcze w dziedzinie teorii rachunkowości.” [b]Kazimierz Sowa[/b] (1915–1972, profesor nadzwyczajny, doktor, urodził się 2 października 1915 roku w Krakowie w rodzinie chłopskiej, zmarł 17 grudnia 1972 r. w Krakowie. Był żonaty, bezdzietny. (... Okres pracy zawodowej Kazimiera Sowy (1938–1972 był bardzo zróżnicowany i przebiegał wielotorowo. Była to praca naukowo-dydaktyczna w szkolnictwie wyższym, praca redakcyjno-popularyzatorska, organizacyjno-kierownicza w Stowarzyszeniu Księgowych w

 6. Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na funkcje poznawcze i emocjonalne u chorych na epilepsję – przegląd badań

  Katarzyna Potasz-Kulikowska

  2017-08-01

  Full Text Available Epilepsja to zespół zaburzeń neurologicznych, na który – według danych Światowej Organizacji Zdrowia – cierpi niemal 50 milionów osób na świecie. Oprócz napadów padaczkowych o różnym przebiegu chorzy bardzo często doświadczają zaburzeń poznawczych i zaburzeń nastroju, którym niekiedy towarzyszą myśli samobójcze. Choroba znacznie obniża poczucie jakości życia pacjentów i utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. Niemal 40% chorych cierpi na lekooporną postać epilepsji, a wielu ma także przeciwwskazania do poddania się zabiegom chirurgicznym lub pomimo przebytego zabiegu doświadcza napadów. Sposobem leczenia, który można zaproponować tym pacjentom, jest głęboka stymulacja mózgu. W 2010 roku stymulacja jądra przedniego wzgórza została zaakceptowana w Europie jako metoda wspomagająca w leczeniu napadów częściowych u dorosłych chorych z epilepsją. Wciąż jednak trwają badania nad bezpieczeństwem i efektywnością tej metody. Obiektem badań jest też stymulacja innych struktur, ponieważ nadal poszukuje się najlepszego celu stereotaktycznego w leczeniu padaczki. Zabieg polega na stymulacji głęboko położonych struktur mózgu i jest metodą mniej inwazyjną niż metody chirurgiczne. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w redukowaniu częstości napadów padaczkowych. Ze względu na fakt, iż stymulowane struktury w większości należą do układu limbicznego, w badaniach analizujących skuteczność zabiegu coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ stymulacji na funkcje poznawcze i emocjonalne chorych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd badań dotyczących efektywności zabiegu i wpływu głębokiej stymulacji mózgu na funkcje neuropsychiatryczne u osób z epilepsją, zaakcentowanie zarówno pożądanych, jak i ubocznych efektów zabiegu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie badania neuropsychologicznego w

 7. Inna codzienność. Funkcjonowanie Wenecji jako miasta bez samochodów

  Hubert Trammer

  2017-12-01

  Full Text Available W kształtowaniu przestrzeni zazwyczaj przyjmowane są standardy wynikające z przyjętych powszechnie rozwiązań mających zaspokajać ludzkie potrzeby. Niestety często środki okazują się ważniejsze niż cele. Dążąc do zapewnienia mobilności i jednocześnie ochrony przed uciążliwościami transportu ogromne przestrzenie przeznacza się na wyalienowane z otoczenia trasy komunikacyjne i przestrzenie izolujące. Są jednak inne rozwiązania. Spektakularnym przykładem jest Wenecja – miasto, którego spora część jest niedostępna dla samochodów. Zatem pozbawiona jest związanych z ich obecnością uciążliwości, ale także możliwości wykorzystania ich w wielu różnych celach. W Wenecji w rolach w większości świata zarezerwowanych dla samochodów występują różnego rodzaju łodzie i statki. Warto zwrócić uwagę na szereg codziennych sytuacji z funkcjonowania części Wenecji pozbawionej samochodów. Zastępuje je nie tylko transport wodny, ale także pieszy. Znaczenie dla codzienności Wenecji ma także kameralna skala pieszych placów i uliczek. Wenecja boryka się z problemem utraty mieszkańców wypieranych przez turystów, oraz wypierania funkcji służących mieszkańcom przez przeznaczone dla turystów. Jednakże te problemy nie powinny dyskredytować organizacji przestrzeni w mieście. Są one bowiem skutkiem ubocznym sukcesu turystycznego wynikającego z wyjątkowej jakości miejsca. Przykłady rozwiązań opartych na odrzuceniu podporządkowania przestrzeni samochodom można znaleźć także w wielu innych miejscowościach, na terenie których odrzucenie dominacji samochodu nie przybrało takiej skali jak w Wenecji. Przykłady można znaleźć także w Polsce. Inne relacje przestrzenne powodują inne relacje między różnymi użytkownikami, a także inne relacje między przebywaniem w mieście, a przemieszczaniem się przez nie.

 8. Wybrane aspekty dotyczące przychodów i kosztóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Janusz Czerny

  2009-06-01

  Full Text Available Celem postępowania upadłościowego, które prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, jest osiągnięcie przychodów ze zbycia jego majątku, co pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenia wierzycieli. W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma strumieniami przychodów: z przychodami dotyczącymi zbycia przedsiębiorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentualnym kontynuowaniem działalności. Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. statyczny aspekt upadłości i jest związane z wyceną masy upadłości. Aspekt dynamiczny zaś wiąże się z zakresem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk. Decyzję o zakresie i czasie kontynuowania działalności w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości likwidacyjnej powinien podjąć syndyk, opierając się na danych generowanych przez system rachunkowości, przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej. Bardzo istotnym staje się zatem właściwe zarządzanie kosztami procesu upadłości, polegające na ich minimalizacji, co wymaga opracowania przez syndyka budżetu wydatków postępowania upadłościowego oraz przychodów i kosztów kontynuowanej działalności, a następnie szczegółowej kontroli ich wykonania.

 9. Sistemas de Información en Salud: de sistemas cerrados a la ciudadanía social. Un desafío en la reducción de desigualdades en la gestión local Health Information Systems: from closed systems to social citizenship. A challenge for the reduction of inequalities in local management

  Marcio Alazraqui

  2006-12-01

  Full Text Available La forma tradicional de concepción de los Sistemas de Información en Salud (SIS presenta innúmeros problemas en dar soporte a la gestión local orientada a la reducción de desigualdades en salud. ¿Cómo diseñar un SIS en el nivel local y cuáles serían sus características? Entendemos a los SIS como sistemas abiertos, complejos y en los que somos parte constitutiva de los mismos. La hipótesis es que un SIS que dé soporte a la gestión local debe ser concebido como un conjunto procesual de elementos formado por dato, información, conocimiento, comunicación y acción (DICCA. El dato es una estructura compleja constituida por cinco componentes. La información es un conjunto de datos procesados; mientras que en la producción de conocimiento existe una comprensión del fenómeno y de apropiación por parte del sujeto. La comunicación es el eje articulador de los conceptos anteriores con la acción. Las acciones estratégicas y comunicativas deben ser jerarquizadas en la gestión local. La propuesta está orientada a que los SIS den soporte a la gestión en la eliminación de desigualdades en salud y en la construcción de una sociedad de inclusión.The traditional concept of health information systems (HIS poses numerous problems when attempting to support local management orientated to the reduction of health inequalities. How does one design a local HIS, and what would its characteristics be? We view HIS as open and complex systems of which we ourselves are a part. The hypothesis is that a HIS that provides support to local management must be conceived as a set of processes including data, information, knowledge, communication, and action (DIKCA. Data constitute a complex structure with five components. Information is a set of processed data; meanwhile knowledge output involves a subject's understanding and grasp of the phenomenon. Communication links the previous concepts to action. Strategic and communicative actions should be

 10. Thermodynamic Processes Involving Liquefied Natural Gas at the LNG Receiving Terminals / Procesy termodynamiczne z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego w terminalach odbiorczych LNG

  Łaciak, Mariusz

  2013-06-01

  The increase in demand for natural gas in the world, cause that the production of liquefied natural gas (LNG) and in consequences its regasification becoming more common process related to its transportation. Liquefied gas is transported in the tanks at a temperature of about 111K at atmospheric pressure. The process required to convert LNG from a liquid to a gas phase for further pipeline transport, allows the use of exergy of LNG to various applications, including for electricity generation. Exergy analysis is a well known technique for analyzing irreversible losses in a separate process. It allows to specify the distribution, the source and size of the irreversible losses in energy systems, and thus provide guidelines for energy efficiency. Because both the LNG regasification and liquefaction of natural gas are energy intensive, exergy analysis process is essential for designing highly efficient cryogenic installations. Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny na świecie powoduje, że produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG), a w konsekwencji jego regazyfikacja, staje się coraz bardziej powszechnym procesem związanym z jego transportem. Skroplony gaz transportowany jest w zbiornikach w temperaturze około 111K pod ciśnieniem atmosferycznym. Przebieg procesu regazyfikacji niezbędny do zamiany LNG z fazy ciekłej w gazową dla dalszego transportu w sieci, umożliwia wykorzystanie egzergii LNG do różnych zastosowań, między innymi do produkcji energii elektrycznej. Analiza egzergii jest znaną techniką analizowania nieodwracalnych strat w wydzielonym procesie. Pozwala na określenie dystrybucji, źródła i wielkości nieodwracalnych strat w systemach energetycznych, a więc ustalić wytyczne dotyczące efektywnego zużycia energii. Ponieważ zarówno regazyfikacja LNG jak i skraplanie gazu ziemnego są energochłonne, proces analizy egzergii jest niezbędny do projektowania wysoce wydajnych instalacji kriogenicznych.

 11. GARANȚIILE SPECIALE ÎN CAZUL ARESTĂRII PREVENTIVE ȘI DILIGENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU ASIGURAREA ACESTORA

  Vasile SOLTAN

  2017-07-01

  Full Text Available Obiectul acestui studiu îl reprezintă garanțiile procesuale consacrate de art.5 CEDO în contextul arestului preventiv ca măsură procesuală de constrângere excepțională. În primul rând, trebuie să existe o bănuială rezonabilă că persoana a săvârșit o infracțiune, precum și existența riscurilor lăsării persoanei în libertate. De asemenea, cel reținut trebuie adus de îndată înaintea unui judecător și are dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil sau eliberat în cursul procedurii. Din păcate, exigențele nu sunt întotdeauna respectate, iar în multe situații, fapt constatat de către Curtea Europeană, ju­de­cătorii argumentează aplicarea acestei măsuri limitându-se la parafrazarea motivelor legale pentru arestare, fără a explica cum se aplică speței și fără a examina oportunitatea aplicăriii unor măsuri alternative mai puțin intruzive.SPECIAL GUARANTEES REGARDING PRE-TRIAL DETENTION AND THE DILIGENCE OF PUBLIC AUTHORITIES IN ORDER TO ENSURE THEMThis paper analyzes procedural guarantees regarding pre-trial detention which is intended to be an exceptional measure of last resort, when all other measures are insufficient. Thus, there a several guarantees established by art. 5 of the European Convention of Human Rights (ECHR for the accused people when they face pre-trial detention. The central requirement is a reasonable suspicion that the person has committed a crime and defendants pose a substantial risk of flight, a threat to the safety of the community, victims or witnesses, or a risk of hindering investigations. Also, every one arrested or detained shall be brought promptly before a judge and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial.Unfortunately, the European court has found that judges sometimes relied on unlawful grounds, such as exclusive or primary reliance on the nature of the offences or reasoning was often formulaic and did not engage with

 12. Study and Research on Cleaning Procedures of Anaerobic Digestion Products / Studium A Výzkum Postupů Čištění Anaerobní Digesce

  Heviánková Silvie

  2014-12-01

  Full Text Available Předložený článek se zabývá problematikou narůstajícího množství digestátu jako konečného produktu anaerobní digesce v bioplynových stanicích, budovaných jako alternativní zdroje energie. Digestát má v současné době omezené využití, které je dáno jeho specifickými fyzikálními vlastnostmi, zejména extrémně problematickou separací jednotlivých složek, ale také chemickým a mikrobiologickým složením. Jeho vlastnosti jsou z největší části ovlivněny druhem zpracovávané biomasy. V úvodní části tato studie předkládá současné možnosti nakládání s digestátem. Předmětem experimentální části je popis odběru a analýzy vzorků digestátu včetně jeho zpracování v laboratorních podmínkách použitím odstředění a následné posouzení vlastností digestátu a produktů separace, tj. fugátu a separátu a dále testování koagulačních a flokulačních činidel pro účinnější separaci tuhé fáze z digestátu, resp. fugátu. Použití koagulantů a flokulantů pro tyto účely v praxi by bylo značně problematické s ohledem na jejich vysokou spotřebu a vnos dalších prvků do procesu.

 13. LA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL Y LA EDUCACIÓN ESPECIAL: CONTRIBUCIONES INICIALES Y DESARROLLOS ACTUALES

  Albertina Mitjáns Martínez

  2009-01-01

  Full Text Available El objetivo principal del artículo es destacar la significación de la perspectiva histórico-cultural del desarrollo humano para el diseño de estrategias educativas favorecedoras del aprendizaje escolar de niños y niñas con deficiencias. A partir de las contribuciones de Vygotsky, en ese campo, y de los aportes de la Teoría de la Subjetividad, elaborada a partir da la perspectiva histórico-cultural, se presentan principios que, en su configuración sistémica, pueden constituir una base sólida para la reestructuración de diversos aspectos del trabajo educativo en la Educación Especial. En la primera parte del artículo son discutidas algunas de las concepciones y conceptos desarrollados por Vygotsky en su obra "Fundamentos de Defectología". La fundamentación del carácter social de la deficiencia, los conceptos de defecto primario, defecto secundario y compensación, y la consideración del carácter creativo del aprendizaje y del desarrollo de las niñas y los niños deficientes. Se presentan las ideas centrales de la Teoría de la Subjetividad elaborada por González Rey, especialmente la concepción del aprendizaje escolar como un proceso de la subjetividad irreducible a habilidades y procesos intelectuales. Por último, se fundamentan tres implicaciones educacionales derivadas de la articulación de los dos sistemas conceptuales presentados: favorecer la creación de espacios comunicativos/relacionales que contribuyan a generar en el niño nuevas producciones de sentido sobre el aprendizaje y sobre la deficiencia, estimular en ellos el desarrollo de la condición de sujetos negada por las posiciones asistencialistas y paternalistas dominantes y el enfoque cualitativo, constructivo, singular, procesual e interactivo de los procesos de diagnóstico y de evaluación educacional.

 14. Alloying of titanium by oxygen during chamber electroslag remelting/Legiranje titanijuma kiseonikom u peći za elektropretapanje pod troskom

  Anatoliy D. Ryabtsev

  2014-10-01

  Full Text Available The paper presents the results of alloying titanium by oxygen in the process of chamber electroslag remelting. As an oxygen-containing ligature, we used the electrodes-satellite from the reaction mass residues mixture from the retort lid for magnesium thermal reduction of a titanium sponge, a specially prepared gaseous argon oxygen mixture containing 30% oxygen applied directly to the melting space, microsize (10-15 mm powder particles of titanium oxide and titanium oxide nanopowder with a particle size of 21 ± 5 nm. The structure and the properties of titanium alloyed by oxygen from the oxygen-containing ligature, gas phase and titanium oxide powder during chamber electroslag remelting of the titanium sponge are investigated. It was found that at the oxygen content of 0.053%mas. to 0.22%mas. in the metal formed a homogeneous single-phase structure typical for commercial titanium formed by polyhedral grains of the α-phase. The increase of the oxygen concentration in titanium for more than 0.22%mas. leads to the formation of the microstructure with a typical needle structure, which allows it to be classified as the α ׳-phase. / U radu su prikazani rezultati legiranja titanijuma kiseonikom u procesu elektropretapanja pod troskom u peći. Za vezivo, koje sadrzi kiseonik, korišćene su satelit elektrode iz reakcije masenih ostataka mešavine iz poklopca retorte za termalnu redukciju magnezijumtitanijumskog sunđera, specijalno pripremljena mešavina gasa argona i kiseonika sa 30% kiseonika primenjena direktno na mesto topljenja, čestice praha titanijum-oksida mikroveličine 10-15mm i nanoprah titanijum-oksida veličine čestica od 21± 5 nm. Ispitane su struktura i karakteristike titanijuma legiranog kiseonikom iz veziva , gasne faze i praha titanijum-oksida tokom elektropretapanja titanijumovog sunđera pod troskom u peći. Utvrđeno je da se pri sadržaju kiseonika od 0.053%mas.do 0.22%mas. u metalu formira homogena jednofazna struktura tipi

 15. LA NOCIÓN DE PODER DESDE FOUCAULT: UNA PERSPECTIVA EDUCOMUNICACIONAL

  Victoria Elena Santillán Briceño

  2011-01-01

  Full Text Available En la empresa de las ciencias humanas se privilegia la comprensión del proceso mismo de la construcción de la realidad social. Pretensión que apuesta por la reflexión de las condiciones materiales de la vida social en el reconocimiento de elaboraciones simbólicas, personales y colectivas.Para esto, es importante considerar que no hay una sola racionalidad desde la que sean pensables todas las dimensiones de la actual complejidad, ello abre el espacio al análisis procesual de las instituciones sociales. Así, la producción social del conocimiento puede examinarse a partir de la propia trama comunicativa –modos y agentes de emisión, recepción, interpretación, relación y procesos simbólicos- que constituyen lo cultural, estrechamente ligado con la articulación y propagación del discurso verdadero, con las formas de producción, reproducción, distribución y circulación del saber. Ya que educación es hoy, construcción de significados que tienen como base la comunicación. Es justamente en el cruce de los dispositivos desarrollados por el pensamiento de Foucault, donde se propone el reconocimiento de los instrumentos teórico-metodológicos para el abordaje investigativo de la educación en su dimensión comunicativa. Enfoque que modifica el análisis hermenéutico de la construcción y reconstrucción de identidades sociales y representaciones que otorgan sentido y significación a las prácticas sociales.Se trata de no ver al ser humano como un objeto sino como factor de cambio para todo el sistema social, a través de descubrir y describir los sistemas estratégicos de saber y poder que configuran la subjetividad que atraviesa y permea toda práctica educativa, comunicativa y social.

 16. Procedural Justice Elements of Judicial Legitimacy and their Contemporary Challenges

  Nina Persak

  2016-09-01

  Full Text Available Low trust in courts has been recorded in many EU countries. According to the procedural justice paradigm, this phenomenon has negative repercussions for judicial legitimacy, since people who (or when they distrust an authority tend also not to perceive this authority as legitimate (which, in turn, has consequences for their compliance and cooperation with this authority and its decisions. Legitimacy of judiciary, objectively conceived, has several elements, some of which are connected to procedural justice concerns. This article focuses on the latter. In the second part, moreover, the article addresses some of the possible challenges to the judicial procedural justice, drawing on sociological and socio-legal observations regarding legal institutions in the late modern world, where, for example, efficiency-oriented goals mix with justice- and other public good-oriented ones, often creating internal pressures that may impact on the legitimacy of the institution in question. Numerosos países de la UE han registrado una baja confianza en los tribunales. Según el paradigma de la justicia procesal, este fenómeno tiene repercusiones negativas para la legitimidad judicial, ya que las personas que (o cuando desconfían de una autoridad, también tienden a no percibir esta autoridad como legítima (lo que, a su vez, tiene consecuencias para su conformidad y cooperación con esta autoridad y sus decisiones. La legitimidad del poder judicial, concebida de forma objetiva, tiene diversos elementos, algunos de los cuales están relacionados con las preocupaciones de la justicia procesual. Este artículo se centra en estos elementos. En la segunda parte, además, el artículo aborda algunos de los posibles desafíos de la justicia de procesal, basándose en observaciones sociológicas y sociojurídicas relacionadas con las instituciones legales en el mundo moderno reciente, donde, por ejemplo, los objetivos orientados a la eficiencia se mezclan con objetivos

 17. Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku

  Paweł Knut

  2017-06-01

  Full Text Available Homophobia in Polish visual culture  as an “undiscovered” response to the transformation  of sexual norms in Poland after 1989 This article discusses the basic characteristics of various artistic practices aimed at stigmatizing nonheterosexuality that occurred in Poland after 1989 in response to a transformation of sexual norms and the rising emancipation of LGBT people. The form and content of selected practices is discussed in detail. Furthermore, the article argues that these practices can be classified as a form of so-called New National Art and signals the maladjustment of the language used by Polish art critique, which foreignizes and pathologizes this kind of art. The author also touches on the phenomenon of deliberate “not discovering” of these practices by national art institutions. Finally, he shows why the absence of artistic practices focused on exclusion and stigmatization of LGBT people seems to be beneficial for both major Polish art institutions and the “excluded” artists.    Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku Artykuł omawia podstawowe cechy praktyk artystycznych piętnujących nieheteroseksualność, które wystąpiły w Polsce po 1989 roku na skutek przemian norm seksualnych i zapoczątkowania procesu emancypacji osób LGBT. Charakteryzuje formy, jakie ta twórczość przyjmuje oraz treści, jakie wyraża. Wskazuje również na zasadność zaklasyfikowania tego rodzaju twórczości jako odmiany tzw. Nowej Sztuki Narodowej. Sygnalizuje problemy związane z używanym przez polską krytykę sztuki języka, który egzotyzuje i patologizuje tego rodzaju twórczość. Odnosi się również do zjawiska zamierzonego „nieodkrywania” tych praktyk artystycznych przez krajowe instytucje sztuki. Wreszcie, wskazuje dlaczego ta celowa nieobecność praktyki artystycznej nakierowanej na wykluczanie i piętnowanie osób LGBT wydaje si

 18. POMIAR CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO METODĄ POJEMNOŚCIOWĄ W WARUNKACH OŚWIETLENIA SZTUCZNEGO

  Patrycja PRAŻMO

  Full Text Available Charakterystyka prądowo-napięciowa to podstawowa forma prezentacji parametrów elektrycznych ogniwa fotowoltaicznego. Wykres krzywej I-V modułu PV zmienia się w ciągu dnia w zależności od natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury modułu. Artykuł przedstawia pomiary krzywych I-V w warunkach oświetlenia sztucznego wykonanych autorskim urządzeniem. W skład układu pomiarowego oprócz urządzenia wchodził również komputer sterujący wraz z oprogramowaniem Arduino w celu kontroli procesu pomiaru oraz zapisu odczytu danych do pliku. Spośród różnych dostępnych metod pomiarowych do realizacji urządzenia wybrano metodę pojemnościową wykorzystującą proces ładowania kondensatora do zmiany rezystancji układu od zera do nieskończoności. Taka metoda pomiaru nie umożliwia odtworzenia krzywej od punktu zwarcia i wymaga ekstrapolacji wyników, natomiast wykorzystuje ona stosunkowo łatwy w konstrukcji układ elektroniczny a także nie jest ona kosztowna. Urządzenie mierzy napięcie poprzez wbudowany konwerter ADC porównując badane napięcie z napięciem referencyjnym oraz natężenie prądu w obwodzie wykorzystując czujnik natężenia oparty o efekt Halla. W pracy porównano rezultaty pomiarów dla dwóch różnych typów ogniw fotowoltaicznych: polikrystalicznego i monokrystalicznego ogniwa krzemowego. Otrzymane wyniki zaprezentowano w formie wykresów. Porównano na nich wyniki dla kilku pomiarów oraz wartości uśrednionych. Porównano obliczone wartości współczynnika wypełnienia, który określa stosunek mocy maksymalnej ogniwa rzeczywistego do mocy maksymalnej ogniwa idealnego z danymi podanymi przez producenta.

 19. Występowanie dyskinez w przebiegu choroby Parkinsona leczonej preparatami lewodopy

  Marzena Zaborowska

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Celem pracy była ocena występowania dyskinez podczas wieloletniego leczenia preparatami lewodopy u pacjentów z chorobą Parkinsona. Materiał i metody: Materiał kliniczny stanowiło 103 chorych z chorobą Parkinsona (54 z dyskinezami, 49 bez dyskinez, w podobnej grupie wiekowej (64,37±6,94 vs 64,94±6,81 roku. Stan kliniczny oceniano wg skali Hoehn-Yahra, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, Mini-Mental State Examination (MMSE. W każdym przypadku wykonywano badanie tomografii komputerowej głowy w celu oceny zaników mózgu lub obecności zmian naczyniopochodnych. Dodatkowo wzięto pod uwagę obecność czynników ryzyka, takich jak: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca. Wyniki: Chorzy z dyskinezami charakteryzowali się częstszym występowaniem nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, hipercholesterolemii i cukrzycy. W tej samej populacji stwierdzono częstszą obecność zaników korowych w tomografii komputerowej mózgu w porównaniu z grupą odniesienia (25 vs 8. Wśród chorych z dyskinezami dawki lewodopy były wyższe (1013,43±260,61 vs 877,55±216,46 mg, a czas leczenia dłuższy o średnio 2 lata. Wartości oceny w skali Hoehn-Yahra i UPDRS były zbliżone. Wnioski: W badaniach własnych u pacjentów z chorobą Parkinsona dyskinezy występowały częściej w przypadkach bardziej zaawansowanego procesu neurozwyrodnieniowego, co wiązało się z dłuższym czasem trwania objawów oraz stosowaniem wyższych dawek lewodopy. Korelowało to z częstszym w tej grupie występowaniem dodatkowych czynników ryzyka.

 20. Flexibility in Management of Modernization in Construction - Electrical Works/ Elastyczność W Zarządzaniu Modernizacją Obiektów Budowlanych Na Przykładzie Robót Elektrycznych

  Nowotarski Piotr

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje możliwość zastosowania elastyczności w modernizacjach istniejących obiektów budowlanych na przykładzie instalacji oświetleniowej. Elastyczność jest rozumiana w tym przypadku jako umiejętne dostosowanie się do zmian w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Istotą podejścia elastycznego jest podejmowanie odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie opartych na monitoringu środowiska i procesu w toku. Prezentowane studium przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w budownictwie wielorodzinnym w częściach wspólnych obiektu (korytarze, klatki schodowe, hala garażowa opiera się na wymianie i modernizacji tylko tych punktów, które w danym momencie ulegają awarii. Prosta analiza oby typów modernizacji opiera się na porównaniu kosztów, natomiast trzeba zaznaczyć, że możliwe są także inne kryteria (środowiskowe, konfliktu społecznego, itp., które będą przedmiotem kolejnych publikacji. Zastąpienie tradycyjnych żarówek rozwiązaniami opartymi na technologii LED z zastosowaniem czujników ruchu może prowadzić do znacznych oszczędności, ale może też oznaczać obniżenie komfortu dla użytkowników (np. dla osób starszych, którym jeden cykl działania oświetlenia nie jest wystarczający do pokonania całej drogi na korytarzu. Osiągnięcie kompromisu w tego typu konfliktach interesów może być rozwiązane za pomocą podejścia elastycznego i zwinnego.

 1. Globalización, salud y cultura: aspectos emergentes. Propuestas para el análisis desde la antropología social Globalisation, health and culture: emerging issues. Proposals for an analysis from a social anthropology perspective

  José Palacios Ramírez

  2011-06-01

  Full Text Available El propósito central de este artículo es presentar algunas reflexiones de carácter crítico sobre las relaciones entre las transformaciones en el campo de la salud y los procesos de globalización. Para ello partimos de los aportes de nuestra disciplina de origen, la Antropología social, pero también ocupan un papel central las teorías del filosofo francés M. Foucault. La idea es que estas reflexiones puedan abrir un espacio de debate con otros profesionales del campo socio-sanitario. En la primera parte el texto plantea el reto que supone pensar acerca de los nuevos procesos sociales ligados a la salud, debido a la aparición de modelos explicativos y de intervención en los cuales determinados aspectos que podríamos denominar "culturales" parecen haber pasado a ocupar un lugar central. Después pasa a sugerir, desde una perspectiva procesual las dinámicas emergentes que podrían estar tomando los procesos ahora globales de medicalización de la vida, tratando de apuntar sus paradojas, como el desbordamiento de los límites tradicionales de los saberes sanitarios y el ensamblaje de nuevas practicas que parecen traducir al campo medico realidades hasta ahora fuera de su alcance.The core proposal of this article is to present a series of reflections of a critical nature on the links between changes in the field of health care and processes of globalisation. A lot of our work is founded on our discipline of social anthropology; however, the theories of the French philosopher M. Foucault also play a central role in this paper. Our intention is that these reflections may contribute to subsequent debate among professionals in the social-health arena. The first part of this article talks about the challenge that supposes to think about the new social processes related to the health, due to the appearance of explanatory and interventional models, in which some aspects that we could denominate "cultural" seem to occupy a central place. Later

 2. Arquitectura como tecnología de construcción de la realidad social

  Ayán Vila, Xurxo M.

  2003-12-01

  Full Text Available This text develops the archaeotectonic approach reflected in the poster of the same name at the 1st International Archaeology of Architecture Seminar, with a view to showing graphically the potential and applicability to archaeology of certain analyzes and methodologies developed in the interdisciplinary field of Archaeology of Architecture. Working from a specific theoretical proposal defined from post-procesual landscape archaeology, we approach the syntactic analysis of domestic space at town level as a basic instrument in defining models or patterns of spatial organization which form the basis of a sociological interpretation of social-cultural formations from the past. We provide a concrete practical example of this: the application of spatial analyzes to an extensively excavated Galician-Roman fortified town will allow us to sketch a model of spatiality present in this period, exploring the problems of stability and survival of architectonic traditions from the Iron Age along with the factor of change and rupture imposed by the Romanization of the northwest of the Iberian peninsular.Se desarrolla textualmente el enfoque arqueotectónico reflejado en el póster homónimo presentado en el I Seminario Internacional de Arqueología de la Arquitectura con el que se pretendía mostrar gráficamente la potencialidad y aplicabilidad al registro arqueológico de determinadas analíticas y metodologías desarrolladas en el ámbito interdisciplinar de la Arqueología de la Arquitectura. Partiendo de una propuesta teórica concreta definida a partir de la Arqueología del Paisaje postprocesual, abordamos el análisis sintáctico del espacio doméstico a nivel de poblado como herramienta básica para alcanzar una definición de modelos o patrones de organización espacial que fundamenten una interpretación sociológica de las formaciones socioculturales del pasado. En este sentido mostramos un ejemplo práctico concreto: la aplicación de anal

 3. Iskustva u razvoju pronalaska sa aspekta naučne verifikacije i stvaranja tržišta / Еxperience in the development of the invention from the aspect of scientific verification and market creation / Опыт в развитии изобретательства с аспекта научнойверификации и создания рынка

  Nikola P. Žegarac

  2016-01-01

  Full Text Available U radu su prikazana iskustva u razvoju pronalaska, patenata i naučnih dela sa aspekta naučne verifikacije i plasmana na tržištu. Opisani su problemi koji se uobičajeno javljaju u procesu razvoja pronalaska, kao i druga vrsta problema, koji prate pronalaske za vreme plasmana na tržište. / The paper presents experiences in the development o finventions, patents and scientific work in terms of scientific verification and marketing. It also describes common problems in the invention development process as well as those regarding invention marketing and introduction to market. / В данный работе описывается личный опыт в развитии изобретательства, патентов и научных работ с аспекта научной верификации и размещения на рынке изобретений. В работе рассматриваются частые проблемы, возникающие в процессе развития изобретательства и размещения изобретений на рынок.

 4. Alemtuzumab – nowy lek w terapii postaci rzutowej stwardnienia rozsianego. Pierwsza czy druga linia leczenia?

  Jacek Zaborski

  2015-11-01

  Full Text Available Alemtuzumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko glikoproteinie CD52, powodującym deplecję (eliminację krążących limfocytów T i B. Proces odtwarzania obu populacji limfocytów przebiega odmiennie, co prowadzi do zaburzeń w układzie odpornościowym. Zmiany te skutkują zmniejszeniem aktywności procesu chorobowego. Skuteczność alemtuzumabu została potwierdzona w trzech badaniach klinicznych: jednym fazy drugiej – CAMMS223 oraz dwóch fazy trzeciej – CARE-MS I i CARE-MS II. W badaniach tych wykazano skuteczność kliniczną podawanego dożylnie alemtuzumabu u chorych z postacią rzutową stwardnienia rozsianego. Komparatorem był podawany podskórnie interferon beta-1a. W CAMMS223 i CARE-MS I wykazano istotny wpływ alemtuzumabu na spadek wskaźnika rzutów w porównaniu z interferonem, a w CAMMS223 i CARE-MS II – wpływ na zwolnienie narastania niesprawności. Terapia z zastosowaniem alemtuzumabu nie była wolna od istotnych działań niepożądanych, które należały do trzech zasadniczych grup: działania niepożądane bezpośrednio związane z podawaniem leku, ciężkie infekcje oraz zaburzenia autoimmunologiczne (samoistna plamica małopłytkowa, zaburzenia funkcji tarczycy i nefropatia. Terapia alemtuzumabem może być zarówno skuteczna, jak i bezpieczna, jednakże pod warunkiem zachowania właściwego programu monitorowania działań niepożądanych.

 5. Rachunek kosztów działańjako podstawa wyceny usług

  Gertruda Krystyna Świderska

  2009-03-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wykorzystanie rachunku kosztów działań do wyceny usług na trzech rynkach podlegających centralnym regulacjom – rynku usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz świadczeń zdrowotnych. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej (w tym Polski pokazują nowe obszary wykorzystania rachunku kosztów działań. Potwierdzają, że zastosowanie tego narzędzia pozwala na kontrolę kosztów ponoszonych przy świadczeniu usług oraz wycenę na podstawie rzeczywistego rachunku ekonomicznego. Takie podejście gwarantuje przejrzystość procesu wyceny na rynkach, na których odgrywa to szczególnie istotną rolę. W części pierwszej przedstawiono zarys koncepcji rachunku kosztów działań wykorzystanej w PPUP Poczta Polska. Scharakteryzowano zastosowane rozwiązanie dostosowane do specyfiki działań poczty, zawierające elementy obiektowego rachunku kosztów działań oraz rachunku kosztów działań sterowanego czasem. W części drugiej zaprezentowano zastosowanie koncepcji rachunku kosztów działań do wyceny świadczonych usług w British Telecom. Wykorzystanie właściwych nośników kosztów pozwala na prawidłowe przypisanie kosztów obiektom je generującym. W części trzeciej opisano doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie stosowania rachunku kosztów działań do wyceny świadczeń medycznych. Stanowią one przesłankę dla wdrożenia tej koncepcji do wyceny usług zdrowotnych na rynku polskim.

 6. Miejsce psychoterapii w prewencji i leczeniu depresji poudarowej

  Hubert M. Wichowicz

  2018-06-01

  Full Text Available Depresja poudarowa jest najczęstszym psychiatrycznym powikłaniem udaru. Jej wystąpienie koreluje z opóźnieniem procesu rehabilitacji, głębszym upośledzeniem procesów poznawczych czy pogorszeniem jakości życia chorych. Większość artykułów dotyczących prewencji i leczenia depresji poudarowej koncentruje się na środkach farmakologicznych. Psychoterapia pozostaje zaś w tle, chociaż jako forma wskazana dla osób z lekkimi i umiarkowanymi postaciami depresji wydaje się odpowiednia dla chorych po udarze, u których dominują takie właśnie postacie. Jakkolwiek u znacznego odsetka pacjentów psychoterapia jest trudna do przeprowadzenia ze względu na ciężki stan neurologiczny i zaburzenia wyższych funkcji poznawczych, afazję czy otępienie, wiele udarów mózgu ma lżejszy przebieg i potencjalnie kwalifikuje się do tej formy zapobiegania albo terapii depresji. W świetle medycyny opartej na dowodach psychoterapia wykazuje u chorych po udarze wpływ prewencyjny. Wpływ leczniczy nie został udowodniony, jednak rozmaitość stosowanych podejść, czyniących każde doniesienie nieporównywalnym z innymi, nakazuje ostrożność we wnioskowaniu. W artykule zaprezentowano wybrane prace i proponowane formy terapii. Ich przegląd sugeruje, że w odniesieniu do osób po udarze lepsze będzie zastosowanie prostszych form psychoterapii, które najbliższe są psychoedukacji czy nawet grupom wsparcia oraz koncentrują się na codziennych problemach. Nie ma i prawdopodobnie długo nie będzie jasnych wskazówek co do tego, jaka metoda jest najbardziej wskazana. Mimo to – jeśli uwzględnić liczebność populacji pacjentów po udarze, brak możliwości zastosowania farmakoterapii w niektórych przypadkach i etyczne wątpliwości związane z profilaktycznym podawaniem leków psychotropowych – psychoterapia poszerza repertuar środków potencjalnie użytecznych w prewencji i leczeniu depresji.

 7. Zdarzenie – między horrorem a baśnią

  Patryk Pająk

  2016-10-01

  Full Text Available An Event – between horror and fairy tale An Event (Događaj, 1969 is one of the few Croatian horror movies. In comparison to other examples of the use of the horror genre in Croatian cinema, the film is distinguished by its aesthetic sophistication and skilful use of fairy-tale elements. The director Vatroslav Mimica evokes the mood of horror primarily through a suitably chosen space (the movie takes place mainly in the forest and two homes as well as the right dosage and gradation of scenes of violence. The topic of An Event is the child’s initiation into adulthood. To highlight the most important stages and milestones of the initiation process, Mimica uses the plot and symbolic elements taken from the fairy-tale convention, such as the figures of false mother and magical helper as well as the motif of fear of abandonment and the motif of incorporation. Presentation of the topic of initiation by means of fairy-tale horror allows the director to describe suggestively the key problem in horror films that is the traumatogenic interaction between the natural and cultural factors that shape human life.   Zdarzenie – między horrorem a baśnią Zdarzenie to jeden z niewielu chorwackich horrorów. Na tle pozostałych przykładów użycia tej konwencji w kinie chorwackim wymieniony film wyróżnia się estetycznym wyrafi­nowaniem oraz umiejętnym wykorzystaniem pierwiastków baśniowych. Reżyser – Vatroslav Mimica – wywołuje nastrój grozy przede wszystkim za pomocą odpowiednio dobranej prze­strzeni (film rozgrywa się głównie w lesie i dwóch domach oraz dozowania i stopniowania scen przemocy. Tematem Zdarzenia jest inicjacja dziecka w dorosłość. Aby uwydatnić najważniejsze etapy i punkty zwrotne procesu inicjacyjnego, Mimica wykorzystuje składniki fabularno­-symboliczne zaczerpnięte z konwencji baśni, takie jak postacie fałszywej matki i magicznego pomocnika oraz motywy lęku przed opuszczeniem i inkorporacji. Prezentacja

 8. Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część I

  Anna Florczak

  2011-06-01

  Full Text Available Unikalne właściwości nici pajęczej, takie jak wytrzymałość, rozciągliwość, energia pękania (wiązkość, biokompatybilność oraz biodegradowalność spowodowały intensywny rozwój technologii biomateriałów opartych na białkach jedwabiu pajęczego. Postęp badań naukowych był hamowany przez długi czas brakiem metod pozyskiwania odpowiedniej ilości materiału. Przełomem technologicznym było opracowanie strategii biologii molekularnej, które doprowadziło do stworzenia warunków do produkcji inżynierowanych pajęczych białek jedwabiu (IPJ. Strategia ta polega na konstruowaniu sztucznych białek jedwabiu, których sekwencje oparte są na motywach konsensusowych białek naturalnych. Ponadto białka inżynierowane genetycznie, można skonstruować tak, aby nadać im „nowe” funkcje. Strategia białek hybrydowych zakłada, iż IPJ są rdzeniem, nośnikiem, nadającym strukturę, do którego można dołączyć (na poziomie DNA sekwencję nadającą funkcję np. rozpoznającą receptory komórkowe, enzymy, wiążącą metale, cukry i inne. Obecnie prowadzone są intensywne badania, które z jednej strony skupiają się na ustaleniu szczegółowej budowy i zrozumieniu procesu tworzenia się jedwabnej nici w naturze, a z drugiej strony próbuje się udoskonalić metody produkcji IPJ. Dzięki zdobytej wiedzy i rozwojowi powyższej technologii inżynierowany jedwab stanie się „inteligentnym” biomateriałem przyszłości, a otrzymywany na skalę przemysłową wywoła rewolucję biotechnologiczną.

 9. Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych w chorobie Alzheimera: obecne strategie i terapie eksperymentalne

  Tomasz Sobów

  2013-12-01

  Full Text Available Obecnie dostępne metody farmakologicznego leczenia zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD opierają się na potencjalizacji przekaźnictwa cholinergicznego (inhibitory cholinesteraz oraz modulowaniu przekaźnictwa glutaminianergicznego (memantyna. Leki te wywierają zauważalny efekt objawowy w zakresie nie tylko funkcji poznawczych, lecz także zachowania i codziennej aktywności. Ich wpływ na naturalny przebieg choroby nie został jak dotąd jednoznacznie potwierdzony i ze względu na mechanizm działania jest uwa- żany za mało prawdopodobny. Wraz z rozwojem badań genetycznych i molekularnych nad patogenezą AD do prób klinicznych wchodzą leki, które mają bezpośrednio oddziaływać na procesy odpowiedzialne za neurodegenerację i prowadzące do neurotoksycznego działania oligomerów i odkładania się w mózgu złogów białkowych. Niestety, przeprowadzone dotąd badania kliniczne zawiodły oczekiwania – nie potwierdziły skuteczności klinicznej i/lub wskazały na problemy z bezpieczeństwem leczenia. Najczęściej wymienianymi przyczynami tych niepowodzeń mają być podawanie leków w zbyt późnym stadium choroby i/lub niewystarczająco selektywne strategie doboru pacjentów, skutkujące włączaniem do badań chorych cierpiących na inne niż AD przyczyny zaburzeń poznawczych. Proponowaną odpowiedzią na niepowodzenia prób klinicznych ma być inkorporowanie biomarkerów procesu chorobowego do nowych badań.

 10. Diagnostyczna funkcja arteterapii na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – opis przypadku

  Agnieszka Gmitrowicz

  2012-09-01

  . Dodatkową rolą arteterapeutki było inicjowanie zmian w funkcjonowaniu pacjentki oraz indywidualnego procesu twórczego.

 11. Analiza funkcjonowania systemów ABCw przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Tomasz Wnuk-Pel

  2009-06-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu rozpowszechnienia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, w szczególności zaś analiza problemów pojawiających się w procesie wdrożenia, struktury systemów ABC oraz sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości i sposobów budowy systemu informacyjnego rachunku kosztów działań. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o sposobach wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o implementacji zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem. Z teoretycznego punktu widzenia, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do określenia ogólnej tendencji: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierza w podobnym kierunku jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie.

 12. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

  Ewa Stychno

  2016-10-01

  Stychno Ewa, Kulczycka Kinga   Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin       Słowa kluczowe: pielęgniarki, pracoholizm, stres, wypalenie zawodowe Keys words: nurses, workaholism, stress, occupational burnout syndrome       Streszczenie Pracoholizm jest zjawiskiem badanym przede wszystkim przez psychologów, którzy koncentrują się na relacjach pracoholika z bliskimi mu osobami. Ale skutki tego uzależnienia ujawniają się także w funkcjonowaniu pielęgniarki w środowisku pracy. Pielęgniarstwo należy do zawodów, w których ciągły stres jest nieodłącznym aspektem, wynikającym z natury pracy. Niewłaściwe radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych prowadzi do powstania zespołu wypalenia zawodowego. Dlatego zagadnienie to powinno stanowić obszar poszukiwań badawczych także dla kadry zarządzającej kapitałem ludzkim. Cel pracy Celem niniejszego opracowania jest omówienie pracoholizmu i jego negatywnych skutków (stres i wypalenie zawodowe w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Pracoholizm zaburza równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Ograniczeniu ulega zaangażowanie pracownika w życie rodzinne, brakuje czasu na realizację własnych zainteresowań. Sytuacja taka powoduje stres i zjawisko wypalenia zawodowego, a w także negatywne konsekwencje dla jednostki, jak i jej najbliższego otoczenia. Narastające trudności związane z wykonywaną pracą, stała rywalizacja, niepewność zatrudnienia będą potęgowały negatywny aspekt pracoholizmu i osłabiały mechanizmy przystosowawcze.  Wnioski Konieczne jest uświadomienie sobie przez kadrę zarządzającą faktu, iż pracownicy - pracoholicy nie przynoszą organizacji tylu korzyści, co pracownicy posiadający umiejętność panowania nad własnym życiem, pracą i rodziną.   Summary Workaholism is a

 13. Pierwsze lata istnienia obwodu kaliningradzkiego a problem kształtowania się tożsamości jego mieszkańców

  Miłosz J. Zieliński

  2014-04-01

  its inhabitants after the dissolution of the Soviet Union. In this sense, they can be considered as a starting point for further research which is my main objective as a PhD student at the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences.   Pierwsze lata istnienia obwodu kaliningradzkiego a problem kształtowania się tożsamości jego mieszkańców Przez minione dwie dekady obwód kaliningradzki podlegał różnorakim zmianom – nie tylko politycznym, ale również społecznym i kulturowym. W wyniku rozpadu Związku Sowieckiego obwód stał się półeksklawą, co dodatkowo spotęgowało skutki zachodzących zmian. W rezultacie obwód znacząco różni się od pozostałych część Rosji. Eksperci zajmujący się regionem, zarówno z Rosji, jak i innych krajów, zgodnie twierdzą, że obwód kaliningradzki to unikatowa część historycznej, kulturowej i społecznej mozaiki tego kraju. Nie jest zaskoczeniem, że procesy geopolityczne zostawiły ślad w tożsamości najbardziej europejskiego spośród rosyjskich regionów. Współczesna tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego nie może być jednak dokładnie zbadana i opisana bez analizy pierwszych lat istnienia tego bytu politycznego, tj. okresu od 1945 roku do końca lat 50. Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe podsumowanie zmian, które nastąpiły w obwodzie kaliningradzkim, na podstawie czterech umownych dziedzin, tj.: okoliczności przejęcia kontroli administracji sowieckiej nad nowo zdobytym obszarem; zasiedlenie regionu przez nowych osadników i deportację pozostałej tu ludności niemieckiej; zastąpienie niemieckich nazw miejscowości przez nazwy sowieckie (rosyjskie; spontaniczne próby organizacji życia religijnego w regionie oraz stosunek władz centralnych i lokalnych do wspólnot wyznaniowych. Wymienione elementy powojennego życia w obwodzie kaliningradzkim przyczyniły się do stworzenia tu nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, która oznaczała ca

 14. Wpływ edukacji zdrowotnej na zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców = Health education influence on health behaviors of preschool children in the opinion of their parents

  Dominik Olejniczak

  2015-09-01

    Streszczenie   Wprowadzenie: Wiek przedszkolny to najlepszy okres rozwojowy do kształtowania nawyków, postaw i umiejętności życiowych. Rodzina i przedszkole to środowiska, w których występuje edukacja zdrowotna dziecka. Od rodziny oczekuje się stworzenia warunków zapewniających bezpieczeństwo i zaspokojenie zdrowotnych potrzeb dziecka, a także organizacji życia zgodnego z zasadami higieny somatycznej i psychicznej. Dziecko przebywa w przedszkolu wiele godzin, zdobywa podstawowe informacje i umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo. Cel pracy: Ocena wpływu edukacji zdrowotnej na zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym z perspektywy rodziców. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem był autorski kwestionariusz. Grupę badaną stanowiło 105 rodziców w 1. etapie badania oraz 127 rodziców w 2. etapie badania. Wyniki: Większość ankietowanych (76% jest zdania, że wczesna edukacja zdrowotna ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju i stanu zdrowia dzieci. Około 77% badanych rodziców jest zdania, że dzieci wykorzystują wiedzę zdobytą w przedszkolu w życiu codziennym. Połowa badanych (52% jest zdania, że zachowania zdrowotne dzieci znacznie się poprawiły po zajęciach z edukacji zdrowotnej. Wnioski: Rodzice doceniają rolę wczesnej edukacji zdrowotnej w rozwoju i zdrowiu dzieci. Edukacja zdrowotna w przedszkolu przyczynia się do wzrostu zainteresowania zdrowiem wśród dzieci. Środowisko rodzinne może mieć pozytywny wpływ na zachowania prozdrowotne dzieci. Część rodzin nie zapewnia dzieciom właściwych warunków do wychowania zdrowotnego, dlatego należy rozważyć implementację działań edukacyjnych skierowanych do osób planujących bądź posiadających dzieci. Należy dążyć do zwiększenia roli osób wykonujących zawody medyczne w promocji zdrowia.   Abstract   Introduction: Preschool is the best period to acquire habits

 15. Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy = Motivation as a factor in sports among the students of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

  Klaudia Kotecka

  2016-08-01

    Streszczenie Ankieta przeprowadzona wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy była wiarygodnym źródłem odpowiedzi. W ankiecie wzięło udział 108 respondentów z czego 17,6% stanowiły kobiety a  82,4% mężczyźni. Przedział wiekowy odpowiadających to 19-27 lat. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że zdecydowanie większa część ankietowanych studentów przykłada wagę do własnej sprawności fizycznej. Studenci, którzy wykonują ćwiczenia ruchowe trzy razy w tygodniu i więcej stanowili 36%  wszystkich respondentów. Najczęściej studenci podejmują aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. Badania wykazują, że ankietowani czują satysfakcję i radość po zakończeniu ćwiczeń. Innymi istotnymi czynnikami, które motywują studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego są: poprawa ogólnej sprawności fizycznej, poprawa stanu  psychicznego oraz samopoczucia. Dla wielu studentów motywacją jest poprawa stanu zdrowia czy odpoczynek od obowiązków. Niewielu studentów podejmuje aktywność fizyczną poprzez namowę znajomych czy chęć opóźnienia procesu starzenia. Słowa kluczowe: motywacja, aktywność fizyczna, sport, studenci.     Abstract A survey of students at the Kazimierz Wielki University Bydgoszcz was a reliable source of answers. The survey was attended by 108 respondents of which 17.6% were women and 82.4% men. The age range corresponding to 19-27 years. Analysis of the results showed that by far the majority of the students surveyed pays attention to their own physical fitness. Students who perform physical exercises three times a week or more accounted for 36% of all respondents. Most often students take physical activity outdoors. Studies show that respondents feel the satisfaction and joy after exercise. Other important factors that motivate students Kazimierz Wielki University are to improve overall physical fitness, improving mental health and well-being. For many students the motivation

 16. Skuteczność kliniczna doustnego preparatu Souvenaid® jako wsparcia niefarmakologicznego osób z chorobą Alzheimera – przegląd badań

  Anna Barczak

  2017-08-01

  Full Text Available Choroba Alzheimera wiąże się nie tylko ze zmianami w zakresie funkcji poznawczych, zachowania i codziennego funkcjonowania, lecz także z obecnością zmian niedoborowych. Niezależnie od związanych z otępieniem czynników prowadzących do niedożywienia sama choroba powoduje brak substancji potrzebnych do procesu synaptogenezy. Klasyczną farmakoterapię mogą wspomóc specyficzne interwencje dietetyczne, przyczyniające się do pozytywnych zmian w zakresie neuroprzekaźnictwa. Jednym z takich rozwiązań jest specjalistyczny doustny preparat odżywczy Souvenaid®, zawierający unikalną kombinację składników odżywczych  – Fortasyn Connect™, która wspomaga tworzenie nowych połączeń synaptycznych. Dostępne dane wskazują na bezpieczeństwo i korzystny wpływ preparatu na stan poznawczy pacjentów z łagodnym zaawansowaniem otępienia w chorobie Alzheimera. Efekt ten potwierdzono zarówno w randomizowanych, wieloośrodkowych, europejskich badaniach z podwójnie ślepą próbą, jak i w polskim badaniu obserwacyjnym z udziałem 12 osób. W przypadku bardziej zaawansowanych stadiów otępienia przyjmowanie preparatu Souvenaid® nie przynosi wprawdzie korzyści poznawczych, ale wpływa na wzrost poziomu składników odżywczych u pacjentów. LipiDiDiet, ostatni projekt badający wpływ preparatu Souvenaid® na stan poznawczy osób z chorobą Alzheimera, u których nie rozpoznano jeszcze otępienia, dostarczył niejednoznacznych danych, ponieważ nie stwierdzono istotnych różnic między grupą badawczą a kontrolną w ocenach pierwszorzędowych; wykazano jednak, iż systematyczne przyjmowanie preparatu przez osoby z najmniejszym stopniem zaawansowania zmian wiązało się z lepszymi wynikami ocen drugorzędowych. Trwająca 2 lata faza badania potwierdziła, że jest to bezpieczna substancja, a sama forma preparatu i łatwość jego przyjmowania mogą mieć korzystny wpływ na stan odżywienia pacjent

 17. Flexibility in Management of Modernization in Construction - Electrical Works/ Elastyczność W Zarządzaniu Modernizacją Obiektów Budowlanych Na Przykładzie Robót Elektrycznych

  Nowotarski, Piotr; Pasławski, Jerzy

  2015-06-01

  The article presents the general principles of flexible approach, illustrated with case study regarding flexibility in modernization. Flexibility is understood in the present case as a skilful adaptation to changes in the dynamically changing environment. The essence of flexibility approach is being staged to make decisions based on environmental and process monitoring in progress. Presented case study of upgrading the electrical system in the multi-family housing in the common area is based on step by step procedure responding to damage state of this system. Simple analysis is based on cost comparison but there are other criteria (environmental, social etc.) and conflict solving situations taken into account in presented paper. Artykuł prezentuje możliwość zastosowania elastyczności w modernizacjach istniejących obiektów budowlanych na przykładzie instalacji oświetleniowej. Elastyczność jest rozumiana w tym przypadku jako umiejętne dostosowanie się do zmian w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Istotą podejścia elastycznego jest podejmowanie odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie opartych na monitoringu środowiska i procesu w toku. Prezentowane studium przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w budownictwie wielorodzinnym w częściach wspólnych obiektu (korytarze, klatki schodowe, hala garażowa) opiera się na wymianie i modernizacji tylko tych punktów, które w danym momencie ulegają awarii. Prosta analiza oby typów modernizacji opiera się na porównaniu kosztów, natomiast trzeba zaznaczyć, że możliwe są także inne kryteria (środowiskowe, konfliktu społecznego, itp.), które będą przedmiotem kolejnych publikacji. Zastąpienie tradycyjnych żarówek rozwiązaniami opartymi na technologii LED z zastosowaniem czujników ruchu może prowadzić do znacznych oszczędności, ale może też oznaczać obniżenie komfortu dla użytkowników (np. dla osób starszych, którym jeden cykl działania oświetlenia nie jest

 18. Migration and European integration of Serbia

  Lutovac Zoran

  2016-01-01

  with the need of systemic response to the flaws in the regulatory framework, in the policy concerning asylum seekers, irregular migration through the territory of Serbia, as well as in the sustainable return of our citizens, applicants for asylum in member states. If we put all this in the context of untimely planning, ineffective management of economic trends, the lack of financial support from Brussels to deal with the refugee crisis, but also in the context of the fact that the enlargement policy is aimed at meeting the Copenhagen criteria, but not on economic growth - then the fears of uncontrolled influx of migrants pose potential capital of radical and populist political options. In the relationship with Brussels, Serbia would have to fight for more under-standing regarding the state of the economy and, in general, regarding help with the costs of joining the EU, especially in case of further escalation of the migrant crisis. Serbia's image in the international arena has been changing for better because of the human attitude towards refugees and migrants who were in transit, but for the citizens of Serbia is much more important that the attitude towards them is a part of the essential changes in the society, and not juste an agile response to the crisis - i. e. what metters most is to make appropriate administrative and legal measures, to effectively manage the problems that migrant crisis put in the foreground, but primarily to change the essence of political community and to have this change of image as a result of state and society transformation towards strengthening democratic institutions, the rule of law, media freedom and developed human rights and freedoms. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Društvene transformacije u procesu evropskih integracija - multidisciplinarni pristup

 19. La perspectiva histórico-cultural y la educación especial: contribuciones iniciales y desarrollos actuales ( HISTORICAL – CULTURAL PERSPECTIVE AND THE SPECIAL EDUCATION: EARLY CONTRIBUTIONS AND CURRENT DEVELOPMENTS

  Mitjáns Martínez Albertina

  2009-11-01

  Full Text Available Resumen:El objetivo principal del artículo es destacar la significación de la perspectiva histórico-cultural del desarrollo humano para el diseño de estrategias educativas favorecedoras del aprendizaje escolar de niños y niñas con deficiencias. A partir de las contribuciones de Vygotsky, en ese campo, y de los aportes de la Teoría de la Subjetividad, elaborada a partir da la perspectiva histórico-cultural, se presentan principios que, en su configuración sistémica, pueden constituir una base sólida para la reestructuración de diversos aspectos del trabajo educativo en la Educación Especial. En la primera parte del artículo son discutidas algunas de las concepciones y conceptos desarrollados por Vygotsky en su obra “Fundamentos de Defectología”. La fundamentación del carácter social de la deficiencia, los conceptos de defecto primario, defecto secundario y compensación, y la consideración del carácter creativo del aprendizaje y del desarrollo de las niñas y los niños deficientes. Se presentan las ideas centrales de la Teoría de la Subjetividad elaborada por González Rey, especialmente la concepción del aprendizaje escolar como un proceso de la subjetividad irreducible a habilidades y procesos intelectuales. Por último, se fundamentan tres implicaciones educacionales derivadas de la articulación de los dos sistemas conceptuales presentados: favorecer la creación de espacios comunicativos/relacionales que contribuyan a generar en el niño nuevas producciones de sentido sobre el aprendizaje y sobre la deficiencia, estimular en ellos el desarrollo de la condición de sujetos negada por las posiciones asistencialistas y paternalistas dominantes y el enfoque cualitativo, constructivo, singular, procesual e interactivo de los procesos de diagnóstico y de evaluación educacional.Abstract:The main proposal of this paper is to discuss the significance of historical–cultural approach in human development for the designing

 20. Teorizando a etnoarqueologia e a analogia

  Nicholas David

  2002-12-01

  Full Text Available Trata-se de um primeiro e abrangente estudo daquilo que permanece. Apesar de sua centralidade e múltiplas articulações, a Etnoarqueologia é uma das menos conhecidas subdisciplinas da Antropologia. Primeiramente desenvolvida como o estudo da cultura material etnográfica a partir de perspectivas arqueológicas, ela expandiu seu alcance e relevância ao longo do último meio século. Os autores são renomados profissionais, e suas abordagens teóricas englobam tanto o processualismo da Nova Arqueologia, como o pós-processualismo dos anos 80 e 90. O livro traz uma abordagem de estudo de caso e é equilibrado em sua cobertura geográfica e temática, incluindo exames de materiais em francês e alemão. Três capítulos introduzem o assunto e sua história, fazem um levantamento do amplo espectro teórico necessário e discutem métodos de campo e ética. Dez capítulos temáticos tratam de processos de formação, subsistência, o estudo da produção e estilos de artefatos, estrutura e arquitetura de sítios, produção especialista de artesanato, comércio e troca, e práticas mortuárias e ideologia. O livro conclui com a apreciação das contribuições, de fato e potenciais, da Etnoarqueologia e de seu lugar dentro da Antropologia. Generosamente ilustrado, o livro inclui fotografias de renomados etnoarqueólogos em ação.Ethnoarchaeology is still one of the lesser known areas of study in Anthropology, although it is central and has multiple relations to other fields. Initially, Ethnoarchaeology evolved as the study of the ethnographic material culture from an archeaological perspective, and during the past fifty years it has expanded both its scope and importance. Both authors are well-known professionals and their theoretical approaches involve both the processualism of the New Archeaology and the post-procesualism of the 1980s and 90s. The book is based on case studies, giving ample and equal coverage to different geographical regions

 1. Simulation Based Investigation of Different Fleet Management Paradigms in Open Pit Mines-A Case Study of Sungun Copper Mine / Symulacje I Badania Różnych Paradygmatów Wykorzystania Floty Pojazdów I Urządzeń W Kopalniach Odkrywkowych. Studium Przypadku: Kopalnia Miedzi W Sungun

  Hashemi, Ali Saadatmand; Sattarvand, Javad

  2015-03-01

  kontroli procesu mieszania rud o rozmaitej zawartości pierwiastka użytecznego. Korzystając z nowo-dodanego modułu, możliwe stało się monitorowanie porcji materiału wybieranego z poszczególnych poziomów i kontrolowanie rozsyłanych ciężarówek tak, by w skali całej kopalni możliwe było ciągłe utrzymanie zawartości pierwiastka użytecznego na żądanym poziomie.

 2. Las concepciones de curriculum y su importancia en la elaboración de un doctorado curricular en estomatología The curriculum concepts and its significance in designing of a curricular doctorate in Stomatology

  Dadonim Vila Morales

  2011-09-01

  Full Text Available El diseño curricular es una etapa esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. En dependencia de la concepción teórica y epistemológica que se tenga del curriculum, así será la estructuración de los procesos educativos y del tipo de pedagogía a implementar. En Cuba la Facultad de Estomatología cuenta con una amplia experiencia de 110 años en la formación de recursos humanos; sin embargo, se considera que la preparación de posgrado en esta ciencia debe ser fortalecida. Es por ello que este trabajo tuvo como objetivo evaluar las concepciones curriculares aplicables a la formación doctoral de posgrado en estomatología y proponer un posicionamiento crítico respecto al concepto de curriculum, que siente bases teóricas para el diseño de un doctorado curricular colaborativo en la mencionada profesión. La posición conceptual de curriculum de este estudio fue totalmente coincidente con el concepto del Centro de Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de La Habana, pues destaca el plano estructural-formal, donde se concreta el proyecto elaborado, que se expresa en documentos, normativas y reglamentos del curriculum oficial, y a la vez se destaca el plano procesual-práctico, o sea, el proceso de realización curricular que se identifica con las prácticas educativas de posgrado.The curricular design is an essential stage of teaching-learning process. Depending of the theoretical and epistemologic concept on curriculum, will be the structuring of teaching process and of the type of pedagogy to be applied. In Cuba, the Stomatology Faculty has a broad experience of 110 years in the training of human resources; however it is considered that the postgraduate training in this science must to be strengthened. That is aim of present paper was to assess the curricular concepts applicable to doctoral training of postgraduate in Stomatology and to propose a critical location regarding the concept of curriculum, creating

 3. Ból głowy wśród personelu medycznego = Headache among medical Staff

  Dorota Kozak-Putowska

  2016-06-01

  3.       Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska     Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Joanna Iłżecka Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej UM w Lublinie 20-081 Lublin ul. S. Staszica 4/6 tel. 505569275 e-mail: joanna.ilzecka@umlub.pl   Abstrakt Wprowadzenie. Ból głowy jest powszechną dolegliwością mogącą wynikać z procesu chorobowego toczącego się w organizmie, jak też być skutkiem negatywnych zachowań zdrowotnych, nieprawidłowego stylu życia lub szkodliwych warunków pracy. Cel pracy. Analiza częstości i przyczyn występowania bólu głowy wśród personelu medycznego i jego wpływ na funkcjonowanie w pracy i wypełnianie obowiązków zawodowych. Materiał i metody. Badaniami objęto 145 osób, pracujących w szpitalach w Lublinie oraz Warszawie. Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety. Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że średnio połowa badanego personelu medycznego jest zdania, że praca zawodowa, którą wykonują jest przyczyną bólu głowy. Wynika to z sytuacji stresowych mających związek ze specyfiką pracy oraz szkodliwych warunków pracy. Główna przyczyna bólu głowy wśród personelu medycznego to kontakt ze środkami do dezynfekcji powierzchni i skóry oraz kontakt z różnorodnymi środkami medycznymi i lekami.   Słowa kluczowe: ból głowy, kadry medyczne szpitala, praca zawodowa.   Abstract Introduction. Headache is a common condition that may result from an ongoing disease process in the body as well as be the result of negative health behaviors, improper lifestyle or harmful working conditions. Purpose. The aim of the work was the analysis of the frequency and the causes of headache among medical staff and its impact on the functioning of the working and professional duties. Material and methodology. The study group consisted of 145 people, chosen randomly,  working in hospitals in Lublin and Warsaw. The study was

 4. What really separates us? Survey of attitudes of young people in the cities of Kikinda (Vojvodina, Nis, Bor (South and East Serbia, and Pristina, Pec, Prizren (Kosovo

  Bašić Goran

  2014-01-01

  concluded that there is no mutual "collective" trust, that the prejudice are strong, and that the existing educational, cultural and media systems are supporting them. Having determined a high level of mutual non-acceptance of youth and their approximately same attitudes on the impossibility to influence the decision making more strongly in their family, social, and political communities, but also their personal ambivalence toward civic and political activism, let us try to, solely based on their statements, decide on the basis of designing the programs necessary for overcoming the present state. One of the main initiators of the social change are the content citizens, which means a personal and social economic stability, acquiring human and civil rights, efficient protection by the courts, receiving good services from the public service, responsible civic society - a rule of law and a state of law. Much of the above listed in the region, and especially in the territories, in which the survey was conducted, is missing. To effectively and efficiently influence the stream of social and political flows toward the mentioned goals, young people should acquire a certain vertical social mobility and to influence the changes based on the positions they acquire in it. The key question is based on which values should their social and professional mobility be influenced. [Društvene transformacije u procesu evropskih integracija - multidisciplinarni pristup

 5. Dosimetry and technical radiation protection at the RA in 1974; Dozimetrija i tehnicka zastita od zracenja kod reaktora RA u 1974. godini

  Ninkovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1975-01-15

  podaci o nivoima neutronskog i gama zracenja na karakteristicnim kontrolnim mestima, kao i statisticki pregled ukupnog broja merenja. Dati su takodje rezultati merenja sadrzaja radioaktivnih gasova i aerosola u vazduhu, kao i stepena kontaminacije povrsina, odece i otkrivenih delova tela radnog osoblja. U drugom delu rada izlozena je analiza ozracivanja radnog osoblja. Konstatovano je da je maksimalna individualna doza spoljasnjeg ozracivanja bila 2,13R, a da je kod 90% ozracivanih doza bila manja od 1/5 maksimalno dopustene godisnje doze. Takodje je ocenjeno, na osnovu ucestanosti poslova u kontaminiranim zonama, preduzimanih kontrolnih i zastitnih mera, kao i procene ocekivane interne kontaminacije, da se moze zanemariti unutrasnje ozracivanje u odnosu na spoljasnje. Dati su takodje, uporedni podaci o ozracivanju osoblja u proteklih pet godina, iz kojih se moze videti da je ozracivanje u protekloj godini bilo manje nego u prethodnim. U trecem delu rada navedeni su numericki podaci i kolicinama sakupljenog radioaktivnog otpadnog materijala, ukupnoj velicini kontaminiranih odnosno dekontaminiranih povrsina i broju dekontaminiranih predmeta. Na kraju data je kratka analiza akcidenata koji su se u toku godine odigrali kod reaktora u procesu standardnog pogona, odnosno poslova odrzavanja i remonta. Maksimalna individualna doza ozracivanja iznosila je 1,4R, a kontaminacija otkrivenih delova tela, oko 6 MDNK (MDNK - maksimalno dozvoljeni nivo kontaminacije)

 6. Combustion of Coal-Mule Briquettes / Spalanie Brykietów Z Mułu Węglowego

  Kijo-Kleczkowska, Agnieszka

  2013-09-01

  , mających na celu identyfikację przebiegu procesu spalania paliw, utworzonych nie tylko z mułów poflotacyjnych, ale również z mieszaniny mułów węglowych oraz pyłów węgla i biomasy. Niniejsza praca podejmuje mechanizm i kinetykę spalania oraz współspalania wspomnianych paliw w postaci brykietów, prowadzonego w strumieniu powietrza

 7. Wybrane aspekty adaptacji kulturowej testów neuropsychologicznych

  Anna Marcinkowska

  2017-11-01

  Full Text Available Wyniki testów neuropsychologicznych są zależne od wykształcenia osoby badanej, jej umiejętności czytania i pisania, ale również pochodzenia etnicznego i tradycji kulturowych. Dlatego do największych wyzwań neuropsychologii XXI wieku należy stworzenie metody diagnostycznej umożliwiającej pomiar danego aspektu procesu poznawczego bez względu na poziom wykształcenia i pochodzenie pacjenta. Celem pracy jest ukazanie przykładowych problemów kulturowych związanych z adaptacją testów neuropsychologicznych ukierunkowaną na możliwość ich zastosowania w innym kręgu kulturowym. Problemy trafności kulturowej pomiaru testowego dotyczą samych zadań testowych, ich treści, ale też kontekstu badania. W niektórych kulturach niezachodnich testowanie psychometryczne jest nieodpowiednie, gdyż sama sytuacja badania testowego nie należy tam do typowych. Testy funkcji poznawczych zazwyczaj wymagają nie tylko opracowania norm specyficznych dla danej kultury, lecz także kulturowej adaptacji zadań. Próby wzrokowe uważane są za mniej obciążone kulturowo niż próby słowne, jednak wyniki niektórych testów mogą być bardzo zależne od wiedzy semantycznej. Podobny problem dotyczy testów praksji – wykonanie czy naśladowanie gestu zależy od jego znajomości i obecności w kulturze. Adaptując zadania pamięciowe, szczególnie zaś testy pamięci logicznej, w celu zastosowania ich w  innym kręgu kulturowym, należy zadbać o  to, aby materiał miał podobne znaczenie dla osób badanych. Adaptacja testów funkcji wykonawczych, z racji zaangażowania bardziej podstawowych procesów (funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych, praksji i pamięci, wymaga uwzględnienia wszystkich wymienionych czynników. Ponadto, z uwagi na wpływ kultury na strategie rozwiązywania problemów, niektóre zadania mogą być nieodpowiednie w innych kręgach kulturowych nie tyle z powodu treści, ile konstrukcji problemu. Tworzenie

 8. Myth and mythologization in ideology and politcs. The mythologization of Japanese identity in the Meiji period

  Marcin Lisiecki

  2016-01-01

  e stanowi on czytelny przykład tego, w jaki sposób elity polityczne angażują się w kreowanie symboli i rytuałów oraz kształtowanie świadomości narodowej. Przedstawione w artykule przykłady procesu kształtowania tożsamości narodowej skupione są na ukazaniu dwóch podstawowych mitów związanych z cesarzem, których zadaniem było konsolidowanie tożsamości narodowej.

 9. Rola leptyny w regulacji metabolizmu lipidów i węglowodanów

  Patrycja Gogga*

  2011-01-01

  Full Text Available Leptyna jest białkiem wydzielanym głównie przez tkankę tłuszczową, a jej stężenie we krwi jest ściśle związane z ilością zapasów energetycznych zgromadzonych w adipocytach. Jako hormon leptyna ma niezwykle szeroki zakres działania. Białko to bezpośrednio lub za pośrednictwem układu współczulnego bierze udział w regulacji metabolizmu energetycznego. Leptyna hamuje biosyntezę triacylogliceroli w wątrobie i tkance tłuszczowej, a także w mięśniach szkieletowych, obniżając tym samym ilość odkładanych w nich lipidów. W adipocytach leptyna zmniejsza ekspresję genów kodujących syntazę kwasów tłuszczowych (FAS i karboksylazę acetylo-CoA (ACC – główne enzymy szlaku biosyntezy kwasów tłuszczowych. Zwiększa z kolei ekspresję genu kodującego lipazę zależną od hormonów (HSL, co stymuluje hydrolizę triacylogliceroli w tkance tłuszczowej. Ponadto leptyna wzmaga utlenianie kwasów tłuszczowych w adipocytach, mięśniach szkieletowych oraz w mięśniu sercowym, wywołując wzrost ekspresji genów kodujących podstawowe dla tego procesu enzymy, palmitoilotransferazę karnitynową 1 (CPT1 i dehydrogenazę acylo-CoA o średniej długości łańcucha (MCAD. Wykazano również, że hormon ten zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i poprawia tolerancję glukozy – pod wpływem leptyny wzrasta transport glukozy do komórek oraz intensywność glikolizy.Wiadomo, że leptyna bierze udział w długoterminowej regulacji pobierania pokarmu, jednak coraz więcej badań wskazuje, że ma ona również wpływ na przemiany substratów energetycznych w tkankach obwodowych. Leptyna może zatem kontrolować homeostaz�� energetyczną organizmu wywołując zmiany metabolizmu lipidów i węglowodanów, przede wszystkim w tkance tłuszczowej i w mięśniach.

 10. Brak związku polimorfizmu –590 C/T genu IL-4 oraz –1082 A/G genu IL-10 z rozwojem atopowego zapalenia skóry

  Anna Sysa-Jędrzejowska

  2010-09-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Atopowe zapalenie skóry (AZS jest przewlekłą,zapalną dermatozą, często współistniejącą z innymi chorobami atopowymi,takimi jak astma, alergiczny nieżyt nosa bądź spojówek. Wśródwielu czynników etiopatogenetycznych podłoże genetyczne, obejmującepolimorfizmy i mutacje w genach kodujących białka zaangażowanew prawidłową budowę bariery naskórkowej oraz odpowiedź immunologiczną,jest przedmiotem wielu prac badawczych. W patogenezieAZS szczególną rolę przypisuje się cytokinom Th2-zależnym, w tyminterleukinom 4 i 10 (IL-4 i IL-10. Cel pracy: Ocena polimorfizmów regionu promotorowego –590 C/Tgenu IL-4 oraz 1082 A/G genu IL-10 u pacjentów z AZS zamieszkującychteren województwa łódzkiego. Materiał i metodyka: Grupę badawczą stanowiło 163 chorych na AZS,u których rozpoznanie choroby ustalono na podstawie kryteriów Hanifinai Rajki, natomiast grupę kontrolną 204 zdrowych wolontariuszy.Nasilenie procesu chorobowego u wszystkich chorych oceniono przyużyciu skali Rajki i Langelanda. Analizę wariantów polimorficznychw regionie promotorowym genów IL-4 i IL-10 przeprowadzono metodąRFLP-PCR z wykorzystaniem enzymów restrykcyjnych do wykrywaniazmian w sekwencji DNA. Wyniki: Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w rozkładziegenotypów polimorfizmów –590 C/T dla IL-4 oraz –1082 A/G genuIL-10 między grupą pacjentów a grupą kontrolną (p > 0,05 dla wszystkichporównań. W badanych polimorfizmach genów kodujących IL-4i IL-10 rozkład genotypów nie różnił się statystycznie istotnie w grupiepacjentów mających łagodny przebieg AZS od chorych z AZS o umiarkowanymi ciężkim przebiegu. Nie stwierdzono (p > 0,05 równieżzwiązku między badanymi polimorfizmami genów IL-4 i IL-10 a wczesnymzachorowaniem na astmę. Wnioski: Brak pozytywnej korelacji między obecnością polimorfizmówgenów IL-4 oraz IL-10 a rozwojem AZS w badanej grupie chorychmoże świadczyć o odmienno

 11. Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest poważnym problemem zdrowotnym na świecie, choroba ta może występować u pacjentów w każ- dym wieku. Wykazano, że jedno dziecko spośród trzech ma przynajmniej jeden epizod świszczącego oddechu do 3. roku życia, stworzono więc zalecenia GINA oraz inne dotyczące postępowania w świstach u dzieci. Jednym z nich jest raport PRACTALL, przedstawiający zalecenia dla klinicznego postępowania w Europie i Ameryce Północnej. Raport ten wyróżnia cztery rodzaje nawracających świstów w populacji dziecięcej: świsty przemijające, świsty nieatopowe, przewlekłą astmę i ciężką nieregularną astmę. PRACTALL podkreśla, że wiek i czynniki wyzwalające świsty są stosowane dla wyróżnienia fenotypów astmy. ERS TASK FORCE (2008 r. wyróżnia świsty epizodyczne i wywołane przez wiele czynników. Świsty epizodyczne to dyskretne epizody, poza którymi dziecko jest w dobrym stanie. Fenotyp ten jest zazwyczaj powiązany w infekcjami wirusowymi układu oddechowego. Wśród wielu czynników wywołujących świsty wymienia się alergeny, wirusy oraz dym tytoniowy. Raport PRACTALL stwierdza, że wiek najsilniej określa fenotyp astmy w dzieciństwie oraz strategię postępowania. U niemowląt (0-2. roku życia wskaźnikami ciężkości procesu są przewlekłe świsty. U dzieci przedszkolnych (3.-5. roku życia fenotyp astmy jest ustalony na podstawie występowania świstów w ostatnim roku. Jeśli świsty znikają między epizodami infekcji wirusowych, to prawdopodobne jest rozpoznanie astmy indukowanej wirusami. U dzieci z dodatnimi testami skórnymi lub testami in vitro powinna być rozpoznana astma indukowana alergenami, ponieważ atopia jest silnym czynnikiem ryzyka astmy. U niektórych dzieci rozpoznaje się fenotyp astmy niealergicznej. Ważnym czynnikiem ryzyka astmy we wczesnym okresie dorosłego życia jest alergiczny nieżyt nosa. Również nadreaktywność oskrzeli u dzieci nieastmatycznych jest czynnikiem ryzyka

 12. Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-03-01

  Full Text Available Astma jest poważnym problemem zdrowotnym na świecie, choroba ta możewystępować u pacjentówwkażdym wieku. Wykazano, że jedno dziecko spośród trzech ma przynajmniej jeden epizod świszczącego oddechu do 3. roku życia, stworzono więc zalecenia GINA oraz inne dotyczące postępowania w świstach u dzieci. Jednym z nich jest raport PRACTALL, przedstawiający zalecenia dla klinicznego postępowania w Europie i Ameryce Północnej. Raport ten wyróżnia cztery rodzaje nawracających świstów w populacji dziecięcej: świsty przemijające, świsty nieatopowe, przewlekłą astmę i ciężką nieregularną astmę. PRACTALL podkreśla, że wiek i czynniki wyzwalające świsty są stosowane dla wyróżnienia fenotypów astmy. ERS TASK FORCE (2008 r. wyróżnia świsty epizodyczne i wywołane przez wiele czynników. Świsty epizodyczne to dyskretne epizody, poza którymi dziecko jest w dobrym stanie. Fenotyp ten jest zazwyczaj powiązany w infekcjami wirusowymi układu oddechowego. Wśród wielu czynników wywołujących świsty wymienia się alergeny, wirusy oraz dym tytoniowy. Raport PRACTALL stwierdza, że wiek najsilniej określa fenotyp astmy w dzieciństwie oraz strategię postępowania. U niemowląt (0-2. roku życia wskaźnikami ciężkości procesu są przewlekłe świsty. U dzieci przedszkolnych (3.-5. roku życia fenotyp astmy jest ustalony na podstawie występowania świstów w ostatnim roku. Jeśli świsty znikają między epizodami infekcji wirusowych, to prawdopodobne jest rozpoznanie astmy indukowanej wirusami. U dzieci z dodatnimi testami skórnymi lub testami in vitro powinna być rozpoznana astma indukowana alergenami, ponieważ atopia jest silnym czynnikiem ryzyka astmy. U niektórych dzieci rozpoznaje się fenotyp astmy niealergicznej. Ważnym czynnikiem ryzyka astmy we wczesnym okresie dorosłego życia jest alergiczny nieżyt nosa. Również nadreaktywność oskrzeli u dzieci nieastmatycznych jest czynnikiem ryzyka astmy

 13. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 14. Análise clínico-qualitativa do discurso de uma criança com paralisia cerebral Análisis clinico-cualitativo del discurso de un niño con parálisis cerebral Cinical-qualitative analysis of the discourse of a child with cerebral palsy

  Giselle Massi

  2009-12-01

  Full Text Available Esse artigo propõe uma reflexão sobre a constituição processual de produções linguístico-discursivas de uma criança com paralisia cerebral, à luz de situações interativas. Apresenta o método clínico-qualitativo como forma de investigação e intervenção linguístico-discursiva, privilegiando a interação socioverbal e a relação intersubjetiva. Os dados foram coletados longitudinalmente ao longo de um ano e quatro meses e as produções linguísticas de uma criança com paralisia cerebral de quatro anos e dois meses de idade foram analisadas de uma perspectiva discursiva. Assim, distantes de avaliações e tratamentos mensuráveis, os quais se pautam em tarefas mecânicas de codificação e decodificação de palavras isoladas, nossa pesquisa pautou-se na análise processual da construção conjunta da significação. Tal análise nos permite afirmar que, mediante o processo interlocutivo, essa criança ampliou seu papel no diálogo. Observamos como ela, de um momento inicial em que apresentava apenas fragmentos de enunciados, passou a estruturar narrativas mais completas.Ese artículo propone una reflección sobre la constitución procesual de producciones linguístico-discursivas de un niño con parálisis cerebral, a la luz de situaciones interactivas. Presenta el método clínico-cualitativo y la investigación como una forma de expresión y de lenguaje, discursivas, con el énfasis en la interacción socio-verbal y en la relación intersubjetiva. Los datos fueron recogidos longitudinalmente más de un año y cuatro meses y la producción linguística de un niño con parálisis cerebral con cuatro años y dos meses de edad fueron analizados bajo una perspectiva discursiva. Por lo tanto, lejos de las evaluaciones y tratamientos que son guiados por medios mecánicos, tareas de codificación y decodificación de palabras aisladas, nuestra investigación se orienta en el análisis del procedimiento de la construcción conjunta

 15. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa w procesie upadłości

  Kinga Bauer

  2018-03-01

  Full Text Available Akta sądowe procesów upadłościowych zawierają sprawozdania finansowe, jednak dostęp do nich jest ograniczony przepisami Prawa upadłościowego. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, czy w ocenie specjalistów z dziedziny upadłości wskazane jest zapewnienie dostępu do sprawozdania finansowego oraz czy możliwe jest wykorzystanie informacji w nim zawartych przez interesariuszy zewnętrznych, którzy nie posiadają pełnego dostępu do informacji księgowej przedsiębiorstwa przechodzącego analizowany proces sądowy. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, iż w ocenie specjalistów z dziedziny upadłości zarówno dostęp do sprawozdania finansowego w aktach sądowych procesów upadłościowych, jak i w tworzonym rejestrze jest istotny. Równocześnie jednak tylko 18% respondentów wskazało, że często lub bardzo często spotyka się w swojej praktyce z wierzycielami posiadającymi wystarczającą wiedzę, aby wykorzystać informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego. Natomiast zdecydowana większość respondentów (72% stwierdziła, iż w swojej praktyce zawodowej miała co najmniej często kontakty z sędziami komisarzami i sędziami orzekającymi w sprawach upadłościowych, którzy posiadali wystarczającą wiedzę pozwalającą na wykorzystanie informacji pochodzących ze spra- wozdań finansowych w prowadzonych postępowaniach. Opinia środowiska specjalistów z dziedziny upadłości wskazująca na to, iż dostęp do sprawozdania finansowego w aktach spraw sądowych oraz internetowym rejestrze upadłości jest istotny wpisuje się w koncepcję roli instytucji upadłości w redukcji asymetrii informacyjnej pomiędzy zainteresowanymi i zaangażowanymi stronami procesu. Insolvency proceedings court records contain financial statements, but access to the records is limited by the Bankruptcy Law. The purpose of this article was to examine whether, in the opinion of insolvency specialists, it is advisable

 16. WERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WSKAŹNIKA ITS DO OCENY STANU TROFICZNEGO ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO

  Elena NEVEROVA-DZIOPAK

  2016-05-01

  Full Text Available W ostatnich latach problem eutrofizacji stał się powszechny nie tylko w wodach stojących ale także w płynących. Budzi on spore zainteresowanie zwłaszcza gdy zaczyna dotyczyć wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia. Zbiornik Dobczycki o którym traktuje artykuł jest właśnie takim rezerwuarem. Tu ujmowana jest woda dla mieszkańców Krakowa. W literaturze spotyka się stwierdzenia, że wody zbiornika zawsze były podatne na eutrofizację ze względu na ładunki biogenów które są wnoszone do niego przez Rabę. Problem oceny stopnia eutrofizacji Zbiornika Dobczyckiego został więc podjęty nie tyle ze względów poznawczych, co utylitarnych. Wymagał rzetelnej i szczegółowej analizy danych pomiarowych pochodzących z monitoringu. Do oceny zjawiska eutrofizacji wykorzystano integralny wskaźnik troficzności ITS. Jest on jednym z coraz powszechniej stosowanych obecnie zagregowanych wskaźników. Dostrzeżono że graniczne wartości pojedynczych parametrów niekoniecznie odzwierciedlają stan trofii i uprawniają do wnioskowania o zjawisku eutrofizacji. Zastosowanie wskaźnika ITS wiąże się z wykorzystaniem parametrów takich jak pH i nasycenie wody tlenem, które odzwierciedlają bilans gazowy w wodach, zmieniający się wraz ze zmianą bilansu procesów produkcji i rozkładu materii organicznej. Nie wymaga on więc szczegółowych oznaczeń monitoringowych, przez co może być wykorzystywany jako uniwersalny sposób oceny trofii. W artykule uzasadniono wybór wskaźnika ITS jako metody oceny trofii na podstawie analizy statystycznej danych monitoringu Zbiornika pochodzących z okresu wieloletniego. Uwiarygodniło to ocenę i pozwoliło dostrzec pewne prawidłowości procesu oraz jego dynamikę. Na jej podstawie możliwa jest prognoza prawdopodobnego scenariusza dalszego rozwoju zjawiska. Utrzymujący się w minionych 15 latach stan pograniczny zaawansowanej mezotrofii/eutrofii przy jednoczesnej dobrej

 17. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania

 18. Parametric Factors for the Tangential-Rotary Picks Quality Assessment / Wskaźniki Parametryczne Oceny Jakości Noży Styczno-Obrotowych

  Krauze, Krzysztof; Bołoz, Łukasz; Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  -obrotowych stosowanych do zbrojenia organu dowolnej maszyny urabiającej pracującej w dowolnych warunkach. Nóż styczno-obrotowy podczas eksploatacji jest elementem będącym bezpośrednio w kontakcie z urabianą calizną. Nóż mocowany jest w uchwycie przyspawanym do organu frezującego będącego częścią maszyny urabiającej. Prawidłowa praca samego noża uzależniona jest od parametrów geometrycznych organu i uchwytu, parametrów kinematycznych maszyny urabiającej oraz organu jak również parametrów materiałowych uchwytu. Dopiero gdy parametry te są poprawnie dobrane oraz zachowane możliwe jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy noża. Wtedy też jego jakość ma duży wpływ na realizację procesu skrawania, a przede wszystkim na energochłonność oraz trwałość. Zagadnienia teoretyczne związane z procesem frezowania nożami styczno-obrotowymi są podstawą do opracowania metody oceny ich jakości. Jednak w pierwszej kolejności konieczne jest sprecyzowanie odpowiednich założeń, które przedmiotowa metoda musi spełniać: • możliwość porównywania jakości wykonania noży, • możliwość kontroli utrzymania jakości dostarczanych noży, • możliwość zastosowania do prawa zamówień publicznych, • parametryczność pozwalająca na dostosowanie do różnych warunków pracy. Uwzględniając istotne z punktu widzenia prawidłowej pracy noży styczno-obrotowych czynniki określono następujące elementy oceny jakości noży: • pomiar parametrów geometrycznych całego noża oraz samego węglika spiekanego, • badania parametrów materiałowych korpusu noża, • badania parametrów materiałowych ostrza, • pomiar twardości części roboczej i chwytowej korpusu, • pomiar twardości ostrza, • określenie szybkości zużycia noża w warunkach laboratoryjnych. Mając powyższe na uwadze zaproponowano przeprowadzenie badań w trzech etapach [1,7]: • pomiar parametrów geometrycznych noży styczno-obrotowych, • badania parametrów materia

 19. Св. Симеон – вечният владетел на сърбите

  Нина [Nina] Гагова [Gagova

  2016-10-01

  podobnym celu, a mianowicie afirmacji własnych świętych i legitymizacji – za pomocą ich kultu – wła­snych „instytucji zbawczych” (rządzącej dynastii, organizacji kościelnej, języka liturgii jako danych bezpośrednio od Boga. W trzech żywotach św. Symeona zaadaptowano trzy różne modele i wzory korespondujące z różnymi modelami Idealnego Władcy i strategiami legity­mizacji w zmieniających się okolicznościach politycznych w XIII wieku w Serbii oraz Europie południowo-wschodniej. Ostatni wariant, żywotny w serbskiej ideologii politycznej, można odnaleźć w żywocie napisanym przez Dometiana (1265, a zamówionym przez wnuka św. Symeona, Uroša I (1243–1276, w celu ponownego potwierdzenia zasadności jego panowania oraz niezależności państwa serbskiego po podboju Konstantynopola w 1261 roku. Św. Symeon został w nim zaprezentowany jako Pierwszy i Wieczny Władca Serbów dzięki rozwinięciu konotacji apostolskich w jego kulcie, opartym na koncepcji Nieustającego Miłosierdzia. Dodano tu także motywy Konwersji/Nowego Narodu i Błogosławionego Rodzaju Sprawie­dliwych. W rezultacie św. Symeon staje się Prawdziwym Chrzcicielem Serbów i Pierwszym Wykonawcą Przymierza ustanowionego między Bogiem a Serbami dla ich zbawienia przez regułę chrześcijańską.

 20. Методика модульного навчання фізичної культури студентської молоді = The methodology of module teaching of physical culture of students

  Volodymyr Fajdevych

  2015-12-01

  , zainteresowania do nauczania, i jako rezultat, zwiększenie skuteczności procesu edukacyjnego. Metodyka nauczania modułowego przewiduje cele, zadania, zasady, narzędzia edukacyjne (ćwiczenia fizyczne, gry, czynniki higieniczne, zdrowotne siły przyrody, metody nauczania (wyraźnie uregulowany, częściowo regulowany, zabawowy, rywalizujący, metody werbalne, metody wizualne, formy nauczania (sesje szkoleniowe, poranna gimnastyka higieniczna, zajęcia indywidualne, wyniki działalności edukacyjnej, kontrolę pedagogiczną a korygowanie procesu edukacyjnego.   Słowa kluczowe: studenci, nauczanie modułowe, wychowanie fizyczne, indywidualizacja.

 1. The Influence of Shale Rock Fracturing Equipment Operation on Atmospheric Air Quality

  Bogacki, Marek; Macuda, Jan

  2014-12-01

  specyfiki odwiertu i waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy kW. Przykładowy zestaw urządzeń technologicznych wykorzystywanych w procesie szczelinowania zamieszczono na rysunku 1. Podczas pracy silników do atmosfery emitowane są między innymi następujące substancje: tlenki azotu (NOx), ditlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), pył PM10, amoniak, benzo(a)piren (B(a)P), benzen, toluen, ksylen, formaldehyd, acetaldehyd, akroleina. Skutkiem emisji mogą być przekroczenia dopuszczalnych, określonych prawem wartości stężeń substancji w powietrzu. W artykule skoncentrowano się na ocenie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego emisji substancji pyłowo-gazowych towarzyszących procesowi szczelinowania skał łupkowych. Badania miały charakter modelowy. W oparciu o analizę przebiegu szeregu procesów szczelinowania hydraulicznego wykonywanych na wiertniach zlokalizowanych w Polsce i za granicą zbudowano przykładowy model procesu, który posłużył do wykonania symulacji propagacji zanieczyszczeń emitowanych substancji w powietrzu w zadeklarowanym obszarze obliczeniowym stanowiącym teren o wymiarach 1150 m × 1150 m. Dla urealnienia wyników obliczeń umiejscowiono model badanego obszaru w okolicach Gdańska i przypisano mu charakterystyczne dla tego rejonu parametry meteorologiczne i orograficzne. W środku analizowanego obszaru zlokalizowano teren wiertni o wymiarach 150 m x 150 m. Pole emisji kształtowane było przez 12 silników wysokoprężnych napędzających agregaty pompowe, każdy o mocy 1680 kW. Czas pracy pojedynczego silnika ustalono na 52 godziny w roku (13 zabiegów szczelinowania, każdy trwający 4 godziny). W obliczeniach założono, że podczas trwania szczelinowania wszystkie silniki będą pracowały równocześnie i będą obciążone w 100 %. W artykule dużo uwagi poświęcono poprawnemu zamodelowaniu rzeczywistego pola emisji. Scharakteryzowano parametry techniczne silników oraz zużywanych przez nie paliw

 2. “Playing catch up”. The notion of needing to accelerate a country’s progress towards a civilised paradise – the Bulgarian version (a proposed entry for a dictionary of peregrinating ideas

  Grażyna Szwat-Gyłybowa

  2014-11-01

  cultures which indulged in it, only to become doomed to dull, infantile repetition.   "Doganianie". Idea przyspieszonego rozwoju w drodze do cywilizacyjnego raju. Wersja bułgarska Artykuł poświęcony jest prezentacji głównych etapów procesu inkorporowania w tkankę bułgarskiej idei narodowej pojęcia doganiania (przyspieszonego rozwoju, które od połowy XIX wieku pozostaje narzędziem konceptualizacji przez Bułgarów ich (różnie wartościowanego miejsca wśród „narodów cywilizowanych”. „Doganianie” rozumiem jako kulturowo i politycz­nie funkcjonalny wzór rzeczy, który jest konceptem niesamodzielnym, należącym do różnych systemów idei, mającym swój aspekt ekonomiczny, geopolityczny, religijny, psychologiczny, kulturowy. Formuła opóźnienia, zintegrowana z ideą doganiania zagościła w dyskusjach nad statusem Bułgarów jeszcze przed zaistnieniem narodu politycznego. Wraz z rozwojem ruchu narodowego kompleksy otrzymały swój rewers w postaci wiary w możliwość zrównania poziomu cywilizacyjnego z europejskim. Ta linia rozumowania prowadziła od pierwszych fascynacji dorobkiem „oświeconych narodów” w ramach tzw. oświecenia prawosławnego, przez odwzorowywanie dyskursu rosyjskiego po myśl marksistowską (z jej propagandową dominantą w latach 1945–89 i polityki perswazyjne po 1989 roku. Wydaje się, że współcześnie mamy do czynienia z podzwonnym dla związanej z czasowością idei doganiania, która wyczerpała swój potencjał agoniczny a może nawet przyczyniła się do „samozatrucia” absorbujących ją kultur, skazujących się na infantylizację i nudę powtórzeń.

 3. Trudności w wykonywaniu pracy na stanowisku pielęgniarki pediatrycznej = Difficulties in performing work at the workplace of a paediatric nurse

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-10-01

    Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Katedra Pielęgniarstwa Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Siedlce   Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin Department of Nursing Collegium Mazovia Innovative School Siedlce     dr n.med. Kinga Kulczycka, mgr Monika Grenda, dr n.med. Ewa Stychno     Słowa kluczowe: obciążenie pracą, narażenie zawodowe, pielęgniarki Key words: work load, occupational exposure, nurses Streszczenie Badaniem relacji zachodzących między pracownikiem, stanowiskiem i środowiskiem pracy zajmuje się ergonomia. Nauka ta zainteresowana jest głównie poszukiwaniem jak najlepszych rozwiązań pozwalających na optymalizację procesu pracy oraz dostosowanie ich do właściwości biologicznych człowieka. Zagrożenia zdrowia w pracy pielęgniarki pediatrycznej stanowią poważny problem, zarówno medyczny jak i społeczny. Czynniki stanowiące trudności w wykonywaniu pracy zawodowej prowadzą często do nadmiernego obciążenia. Celem pracy jest wskazanie czynników wywołujących obciążenie fizyczne u pielęgniarek pracujących na oddziałach pediatrycznych. Materiał i metody : Badania przeprowadzono w grupie 110 pielęgniarek zatrudnionych na trzech oddziałach pediatrycznych od lutego do kwietnia 2015 roku. Narzędziem badawczym był  zmodyfikowany kwestionariusz do badania obciążenia  IMDS oraz ilościowy pomiar obciążenia QWI. Opracowanie STATISTICA PL 10, i EXCELL. P<=0,05. Część badawcza. Przyjmowane niefizjologiczne pozycje oraz czynności wykonywane w skręcie, pozycji kucznej i z obciążeniem kończyn górnych stanowią podstawowe trudności. Pielęgniarki postrzegają zbyt małą przestrzeń pracy, oraz skrępowanie ciała podczas realizacji zadań nad pacjentami. Wnioski:  Planowanie zadań ich przydzielanie powinno uwzględniać odpowiednie tempo i obciążenie pracą oraz

 4. Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze = The benefits of regular physical activity for the elderly

  U. Kaźmierczak

  2015-01-01

  3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Słowa kluczowe: regularna aktywność fizyczna, osoby starsze.   Keywords: regular physical activity, elderly.   Abstrakt W państwach rozwiniętych i rozwijających się coraz większą grupę społeczeństw stanowią seniorzy. Świadomość problemu spowodowała podjęcie powszechnej dyskusji ekspertów i praktyków z dziedzin medycznych na temat konieczności działań niezbędnych dla zapewnienia społeczeństwom pomyślnej starości. Od dawna wskazuje się, że brak aktywności ruchowej jest dla zdrowia niebezpieczny. Starzeniu się układu sercowo-naczyniowego towarzyszy dużo niekorzystnych zmian strukturalnych, czynnościowych i biochemicznych. Za typowe dla tego okresu zmiany uważa się osłabienie możliwości relaksacji włókien mięśniowych, co może być przyczyną rozkurczowej niewydolności serca. Trening zdrowotny – jest rodzajem aktywności fizycznej wykonywanej z powodów medycznych. Celem jest uzyskanie efektów fizycznych oraz psychicznych przeciwdziałających zmniejszaniu się zdolności adaptacyjnych organizmu. Eksperci przekonują osoby starsze o korzyściach płynących z aktywnego fizycznie stylu życia. Bogate piśmiennictwo poruszające tematykę medycznych aspektów procesu starzenia, mówi o niezaprzeczalnym znaczeniu ruchu dla toczących się w ludzkim ciele procesów inwolucyjnych. Aktywność fizyczna odpowiednio dozowana jest w stanie wyraźnie zmniejszyć negatywny wpływ tych zmian i jak najdłużej pozwolić utrzymać zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Zauważono, że systematycznie dozowany wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób np. cukrzycy, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca. Liczne badania naukowe i bogate piśmiennictwo gerontologiczne przedstawiają najnowsze doniesienia specjalistów o tym, jak należy prawidłowo przygotować i prowadzić trening fizyczny z osobami starszymi

 5. Próba ukierunkowania rehabilitacji u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w zależności od typu klinicznego choroby = The attempt conditions for the rehabilitation of patients with multiple sclerosis, depending on the type of clinical disease

  Wojciech Garczyński

  2016-07-01

    Autor korespondencyjny:   dr n. o zdr. Wojciech Garczyński Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna ul. Biskupa Bandurskiego 71/17 71-685 Szczecin w.garczynski@gmail.com   Słowa kluczowe: rehabilitacja, stwardnienie rozsiane.   Key words: rehabilitation, multiple sclerosis.       WSTĘP. Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM jest to choroba o podłożu zapalno-demielinizacyjnym ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowych zmian. Etiopatogeneza związana jest z uwarunkowaniami genetycznymi i immunologicznymi. Stwardnienie rozsiane może mieć przebieg z rzutami lub bez. Forma kliniczna pierwotnie postępująca (PPMS stwardnienia rozsianego występuje bez rzutów, pozostałe formy kliniczne: rzutowo – remisyjna (RRMS, wtórnie postępująca (SPMS i postępująco – nawracająca (PRMS charakteryzują się pojawianiem się rzutów choroby, forma łagodna (BNMS może występować bez rzutów. CEL BADAŃ. Głównym celem podjętych badań było poszukiwanie zależności pomiędzy zróżnicowaniem funkcji fizycznych chorych na stwardnienie rozsiane a typem klinicznym schorzenia. Ewentualne znalezienie takich zależności w konsekwencji pozwoliłoby na wczesne ukierunkowanie procesu rehabilitacji dostosowanej do potrzeb pacjentów z określonym typem klinicznym  choroby. MATERIAŁ I METODA. W badaniu wzięło udział 313 osób ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym, przebywających na czterotygodniowych turnusach rehabilitacyjnych w Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II w Bornym Sulinowie. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem standaryzowanych kwestionariuszy, typowych do oceny funkcji u chorych na stwardnienie rozsiane (EDSS, MFIS, MDST, HADS, EQUI – SCAL. Do obliczeń statystycznych wykorzystano program Statistica 10 firmy StatSoft. WYNIKI. Uzyskano statystycznie istotne różnice w wieku zachorowania na stwardnienie rozsiane oraz w

 6. Odrębność postępowania kinezyterapeutycznego u pacjentów po amputacjach naczyniowych w obrębie kończyn dolnych = Separation kinesiotherapeutic proceedings in patients with vascular amputations in the lower legs

  Agnieszka Radzimińska

  2017-02-01

  3.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska     Słowa kluczowe: kinezyterapia, pacjent, amputacje naczyniowe, kończyny dolne. Key words: kinesiotherapy, patient, vascular amputations, lower limbs.   Streszczenie             Amputacja, czyli operacyjne odjęcie kończyny lub jej części, jest jednym z najstarszych zabiegów w historii medycyny. Obecnie, przeważająca część amputacji (ok. 80-90% odbywa się z powodu powikłań chorób naczyniowych. W zależności od obszaru dotkniętego zmianami tkanek oraz rozległości tego procesu, chirurg podejmuje decyzję o poziomie odjęcia kończyny. Po amputacji istnieje ryzyko wystąpienia wielu powikłań, m.in.: zakażenie beztlenowcami, rozejście się rany, martwica skóry, obrzęk oraz przykurcze. W przypadku amputacji planowych ćwiczenia powinno się rozpocząć jeszcze przed operacją, aby przygotować organizm pacjenta do nadchodzących zmian. Kinezyterapia ma na celu wzmocnienie kończyn, zarówno tej, której część zostanie usunięta, a także zdrowej kończyn, która będzie  musiała  przejąć ciężar ciała do czasu zaprotezowania oraz nauczenia pacjenta posługiwania się protezą. Zaleca się ćwiczenia czynne oraz czynne z oporem kończyn górnych, dolnych oraz tułowia, a także ćwiczenia oddechowe. Niezwykle istotne jest przygotowanie psychiczne pacjenta do amputacji poprzez ukazania  możliwości funkcjonowania jak przed operacją. Jednym z jej elementów jest profilaktyka przeciwzakrzepowa, w której skład wchodzą: wysokie ułożenie kończyny, manualny drenaż limfatyczny oraz ćwiczenia bierne i czynne,  pobudzające pompę mięśniową. Przykurcze są jednym z najczęstszych problemów po amputacji, które wpływają negatywnie na proces protezowania. Działaniem zapobiegającym powstaniu przykurczy są pozycje ułożeniowe, które nie powodują patologicznego ustawienia kończyny. Innymi zabiegami, które wykonuje  fizjoterapeuta

 7. Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma

  Zdzisława Cecylia Szadowska-Szlachetka

  2015-03-01

  2Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św.Jana z Dukli   Streszczenie Wstęp Wyłonienie stomii jelitowej jest to sytuacja bardzo trudna w której występuje naruszenie integralności fizycznej człowieka. Osoby, u których w trakcie zabiegu została wyłoniona stomia jelitowa czują się bezradne, zagubione i okaleczone. Postrzegają ją jak coś nienaturalnego, obcego dla nich [1]  Pojawia się obawa dotycząca procesu adaptacji do zmian, jakie zachodzą w ciele człowieka oraz do nowej sytuacji życiowej. Ważne jest przygotowanie pacjenta do zmienionej sytuacji życiowej poprzez udzielenie mu wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, duchowego zarówno przez pracowników służby zdrowia, psychologa, osobę duchowną oraz przez bliskich chorego. Cel: Celem pracy było ustalenie zapotrzebowania na różne rodzaje wsparcia oraz ustalenie jakie są oczekiwania pacjentów z wyłonioną stomią jelitową co do osób, świadczących im wsparcie. Materiał i metoda Badani to 102 osoby leczone w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki wywiadu. Narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Respondenci  potrzebowali  najczęściej  wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i duchowego,  rzadziej instrumentalnego  oraz materialnego. Wnioski 1                   Pacjenci z wyłonioną stomią jelitową potrzebują wsparcia informacyjnego i emocjonalnego. 2                   Niewielki odsetek pacjentów potrzebuje wsparcia materialnego, duchowego i instrumentalnego. 3                   Kobiety z wyłonioną stomią jelitową  oczekują najczęściej wsparcia emocjonalnego i duchowego.   Summary Introduction Emergence of intestinal stoma is a very difficult situation involving violation of a physical integrity of human. People in which, during the operation, the intestinal stoma has been emerged, feel helpless

 8. Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu

  Piotr Majewski

  2016-01-01

  ąc różnego rodzaju granice w najmniej oczekiwany sposób. Przykładem tego procesu jest kariera rapu, który powstał na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w nowojorskich gettach, a współcześnie jest jednym z najbardziej popularnych gatunków muzycznych w skali globu. Rap jest bowiem nie tylko symbolem rewolucji informatycznej i dominacji zachodnich, kapitalistycznych praktyk biznesowych, lecz także kulturowym narzędziem, za pomocą którego różne grupy, często marginalizowane bądź za takie się uważające, wyrażają własną tożsamość. Zasygnalizowany powyżej fenomen analizuję, posługując się dwoma, skrajnymi na pierwszy rzut oka, przykładami. W pierwszej części artykułu przedstawiam historię powstania i rozwoju kultury hip-hopowej w Stanach Zjednoczonych. Staram się przy tym pokazać, w jaki sposób muzyka rapowa, będąca ważnym elementem tej kultury, pozwoliła marginalizowanej część społeczeństwa na manifestowanie i komunikowanie swoich poglądów, przekonań oraz wartości, stając się „kanałem transmisyjnym” dla różnych ideologii, w tym także ideologii czarnego nacjonalizmu. W drugiej części tego tekstu analizuję twórczość i wypowiedzi medialne Tadeusza „Tadka” Polkowskiego, polskiego rapera, którego postrzegam jako przedstawiciela coraz liczniejszej grupy hiphopowców związanych bądź sympatyzujących z ruchem narodowym. Tworzona przez niego muzyka ma za zadanie nie tylko przywrócić Polakom „pamięć”, a zatem także dumę z ich heroicznej i godnej podziwu przeszłości, lecz także otworzyć oczy na to, co dzieje się w ich „skolonizowanym przez okupantów państwie”.

 9. Faktorová analýza antropometrických charakteristik u mladých plavců ve věku 11 a 12 let Factor analysis of anthropometric characteristics in young swimmers aged 11 and 12

  Zofia Ignasiak

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem této práce bylo popsat vybrané somatické charakteristiky typické pro mladé plavce. Faktorová analýza umožnila úměrné snížení somatických ukazatelů a umožnila vypočítat hlavní strukturální faktory typické pro mladé plavce. Do výzkumného souboru bylo zařazeno 80 žáků (11 a 12letých přijatých ke studiu na základní sportovní škole ve Wroclawi. Sledovaní probandi trénovali po dobu 2–3 let a jejich průměrný tréninkový čas byl 12 až 18 hodin týdně. Byly měřeny následující parametry: tělesná výška a hmotnost, délka horních a dolních končetin, obvod stehen, lýtka, paží, předloktí, hrudníku v klidu, hrudníku po nádechu a po výdechu, obvod pasu a boků, šířka ramen, šířka boků, šířka hrudníku, hloubka hrudníku a Rohrerův index. K dosažení cíle této studie byla použita metoda faktorové analýzy. Analýza výsledků ukázala, že pouze některé zvláštnosti mezi sledovanými parametry jsou pro mladé plavce charakteristické. Jsou spojeny do 2 trsů somatických charakteristik: kubický obsah (zahrnuje tělesnou hmotnost, svalstvo, trup a obvod horních a dolních končetin a vertikální rozměr (zahrnuje tělesnou výšku a délku horních a dolních končetin. Tyto parametry signalizují formování postavy typické pro plavce, charakteristické specifickými proporcemi tělesné hmotnosti a výšky, hrudníku a boků a obvykle delšími končetinami. Výsledky naznačují, že antropometrické charakteristiky lze použít pro optimalizaci tréninkového procesu mladých plavců. The aim of this study was to describe the set of somatic characteristics, which significantly discriminate young swimmers. The factor analysis let us reduce the number of somatic traits mostly correlated and to calculate the main structural factors typical for young swimmers. There were 80 pupils (11 and 12 years old from the primary sport school in Wroclaw recruited for the study

 10. Coordination skills in 9 to 11 years old pupils at practical elementary schools in relationship to their degree of intellectual disability [Úroveň vybraných koordinačních schopností 9-11letých žáků základních škol praktických v závislosti na stupni jejich mentálního postižení

  Alena Lejčarová

  2009-12-01

  (including motivation and by the environment they live in. [VÝCHODISKA: Za jedno z hlavních kritérií nezbytné vnitřní diferenciace tělovýchovného procesu na základních školách praktických je považován stupeň mentálního postižení žáků. Doposud však dětem s mentálním postižením, resp. žákům základních škol praktických nebyl v tomto ohledu věnován dostatek pozornosti jak v oblasti výzkumného bádání, tak v tělovýchovné praxi. CÍLE: Cílem realizované studie bylo zjistit úroveň vybraných koordinačních schopností 153 žáků (ve věku 9–11 let na základních školách praktických v Praze s ohledem na stupeň jejich mentálního postižení. METODIKA: K posouzení úrovně vybraných koordinačních schopností bylo použito sedm motorických testů (rytmické, rovnováhové, kinesteticko-diferenciační schopnosti, schopnosti přestavby a sdružování. VÝSLEDKY: Téměř naprosto jednoznačně byly věcně významné rozdíly (užitím Cohenova koeficientu d prokázány mezi žáky s intelektovými schopnostmi v oblasti dolní hranice lehkého mentálního postižení a ostatními s výjimkou těch, jejichž intelektové schopnosti se pohybují na horní hranici lehkého mentálního postižení, a dále mezi těmito žáky a ostatními (hluboký intelektový podprůměr, lehký intelektový podprůměr, průměrné intelektové schopnosti - nižší průměr. Z hlediska průměrných hodnot motorických výkonů lze sledovat jejich přímou vazbu k míře mentálního postižení - klesají s jejím růstem. Nejlepší testová skóre byla překvapivě zaregistrována u žáků s lehkým intelektovým podprůměrem, a nikoliv u žáků s nejvyšší úrovní intelektových schopností. ZÁVĚRY: Rozdílné výsledky v motorických testech žáků základních škol praktických nejsou ryze kauzálně závislé pouze na stupni mentálního postižení, ale i na jeho etiologii. Rovněž je ovlivňují i specifika

 11. Vrednovanje lokacija za uspostavljanje mosnog mesta prelaska preko vodenih prepreka primenom fuzzy logike / Evaluating locations for river crossing using fuzzy logic

  Darko I. Božanić

  2010-01-01

  Full Text Available U radu je prikazana faza u procesu donošenja odluke pri izboru lokacije za uspostavljanje mosnog mesta prelaska radi savlađivanja vodenih prepreka. Proces donošenja odluke propraćen je većim ili manjim stepenom neodređenosti kriterijuma koji su neophodni za donošenje relevantne odluke. Pošto je fuzzy logika veoma pogodna za izražavanje neodređenosti i neizvesnosti, u radu je prikazan proces donošenja odluke primenom fuzzy pristupa. / The managing process in every organization is developed by making appropriate decisions and by their transformation into actions. The managing process is, therefore, often considered as equal with the decision making process, which shows that decision making plays a significant role in the managing process of organizations. Managing efficiency as well as functioning and development of every organization depends on decision making correctness, i.e. on the correctness of undertaken actions. The Serbian Armed Forces is an organizational system where the managing process is carried out as well. The levels of decision importance in the Army are different, from daily-operative to strategic ones, but the importance of the decision making process itself is equal, regardless the level of decisions. Decision makers sometimes face situations when they have only one action and in that case the decision making process is reduced to either accepting or refusing the action. However, decision makers often face a situation when, by ranking many offered actions, they decide which one is the best. Ranking itself is carried out by evaluating offered actions, and the selection is made based on the best results of an action. These conclusions require a careful and systematical approach to the decision making process, regardless the decision type, since any wrong decision leads to the weakening of the combat readiness of The Serbian Armed Forces. The paper shows the stage in the decision making process during the selection of a

 12. Ochrona prawna pielęgniarki / położnej w razie agresywnych zachowań pacjentów w podmiotach leczniczych = Legal protection of the nurse / midwife in case of aggressive behavior of patients in therapeutic entities

  Anna Augustynowicz

  2015-03-01

    Correspondence to Anna Augustynowicz PhD, Zakład Zdrowia Publicznego, Medical University of Warsaw, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Poland Tel: + 48 22 599 21 80; fax. + 48 22 599 21 80; e-mail: aaugustynowicz@poczta.onet.p   Streszczenie   W artykule przedstawiono zasady ochrony prawnej przysługujące pielęgniarce i położnej w razie agresywnych zachowań pacjentów. Personel medyczny w razie agresywnych zachowań pacjentów może dochodzić roszczeń zarówno na drodze procesu karnego, jak i cywilnego. Z punktu widzenia ochrony karnej istotne znaczenie ma fakt, iż pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. W przypadku agresji słownej pacjent może ponieść odpowiedzialność karną za znieważenie funkcjonariusza publicznego (art. 226 k.k., ewentualnie za zniesławienie (art. 212 k.k.. Do grupy tej należy również dodać przestępstwo kierowania gróźb pod adresem pielęgniarki/położnej (art. 190 k.k.. Następstwem agresji fizycznej może być odpowiedzialność za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222 k.k., czynną napaść (223 k.k. a także za spowodowanie lekkiego, średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k., art. 157 § 1 k.k.. Poza sankcjami natury karnej, agresywnie zachowujący się pacjent może ponieść odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Dobrem osobistym naruszanym działaniami pacjenta będzie cześć. Agresja fizyczna lub słowna powodować może powstanie szkody majątkowej w postaci straty poniesionej w wyniku zdarzenia szkodzącego, a także utraconych korzyści. W tym przypadku pielęgniarce, położnej przysługuje wobec pacjenta roszczenie z art. 415 k.c.   Abstract   This paper presents the principles of legal protection enjoyed by the nurse and midwife in the case of aggressive behavior of

 13. Use of modern technologies for combat units preparation and management / Применение современных технологий в учениях и управлении боевыми подразделениями / Korišćenje savremenih tehnologija za pripremu i upravljanje borbenim jedinicama

  Jan Drozd

  2017-07-01

  Full Text Available The paper discusses possible applications and benefits of modern technology in the preparation and management of operations (activities, combat activities. In the process of preparations and operations management, combat modeling plays an important role within the activities of military commanders and their staff. Standard combat modeling could be incorporated into the collaboration management of all components. At the staff level, the combat modeling is considered as a war game, which is part of optimal variant selection and confirmation of friendly forces action. / В статье представлены преимущества применения современных технологий в подготовке и управлении операциями (действия, боевые действия. В процессе учений и управлении операциями, боевое моделирование играет важную роль как в действиях командира, так и всех членов подразделения. Стандартное боевое моделирование может быть применено в совместном управлении всеми составными элементами. На уровне членов подразделения, боевое моделирование рассматривается как симуляция боевой операции, которая включает выбор оптимального варианта действий и подтверждение действий дружественных сил. / Članak razmatra mogućnosti primene i prednosti moderne tehnologije u pripremi i upravljanju operacijama (aktivnosti, borbene aktivnosti. U procesu pripreme i upravljanja operacijama borbeno modelovanje ima važnu ulogu u aktivnostima, kako zapovednika, tako i članova njegovog tima. Standardno borbeno modelovanje

 14. Cuttings Transport with Foam in Highly Inclined Wells at Simulated Downhole Conditions / Transport urobku wiertniczego przy użyciu piany w silnie nachylonych otworach w symulowanych warunkach w otworze

  Xu, Jiafu; Ozbayoglu, Evren; Miska, Stefan Z.; Yu, Mengjiao; Takach, Nicholas

  2013-06-01

  of this paper will help designers with the choice of optimal drilling fluid for drilling horizontal wells in unconventional (shale) gas/oil reservoirs. Równolegle ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na prowadzenia prac udostępniających w złożach niekonwencjonalnych notuje się wzrost świadomości społecznej odnośnie zagadnień ochrony środowiska. Piana jako alternatywa dla tradycyjnej płuczki wiertniczej nabiera coraz większego znaczenia w górnictwie otworowym. Wiercenie przy użyciu piany pomogą ograniczać zniszczenia formacji geologicznych, redukuje zużycie wody, pozwala na zminimalizowanie oporów ruchu i momentów obrotowych silników. Ponadto, koszty piany są niższe a jej oddziaływanie na środowisko naturalne jest mniej znaczne niż w przypadku typowych płuczek opartych na olejach syntetycznych używanych w trakcie udostępniania trudnych w eksploatacji złóż, np. gazu łupkowego. Wiercenia odcinków poziomych lub prawie poziomych są już szeroko stosowane a zapotrzebowanie na takie odcinki wrasta, ważnym jest właściwe rozpoznanie problemów związanych z transportem urobku wiertniczego i czyszczeniem otworu w trakcie prowadzenia prac wiertniczych na tych odcinkach przy użyciu piany. Zespól badaczy z uniwersytetu w Tulsa zaangażowanych w projekt badawczy w dziedzinie wiertnictwa (TUDRP) przeprowadził serię eksperymentów mających na celu zbadanie wpływu zmiany kąta nachylenia otworu z 90 na 70 stopni na przebieg transportu urobku wiertniczego z wykorzystanie piany w warunkach podwyższonego ciśnienia i podwyższonych temperatur. Badania eksperymentalne i teoretyczne obejmowały także analizę pozostałych parametrów procesu: jakość piany, natężenie przepływu piany, stężenie polimerów, prędkość obrotowa przewodu wiertniczego. Nie stwierdzono znacznych różnic w stężeniu zwiercin ani utraty ciśnienia wskutek tarcia w trakcie zmiany kąta nachylenia z 90 na 70 stopni. Ponadto, dodatkowy wzrost prędkości ruchu

 15. Anthropology and demography

  Bošković Aleksandar

  2013-01-01

  scholars whose works are discussed in this paper emphasize "the need for a holistic approach to data collection and the added value of triangulating quantitative and qualitative analyses" (Bernardi, Hutter, 2007: 541. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47010: Društvene transformacije u procesu evropskih integracija - multidisciplinarni pristup

 16. Hodnocení vrcholového sportovního výsledku z pohledu různých typů publika Evaluation of the elite sports result from the viewpoint of different types of public

  Marjeta Kovač

  2008-05-01

  Full Text Available Sportovní výsledek splňuje svůj pravý účel tehdy, je-li zaznamenán veřejností a podle příslušné odezvy nabývá případně dalších významných dimenzí. Význam sportovního výsledku je nejčastěji hodnocen intuitivně a na základě emocionálních reakcí a názorů na jeho důležitost v národním, nikoliv celosvětovém měřítku. Analýza hodnocení vrcholového sportovního výsledku dosaženého na nejvýznamnějších soutěžích odhaluje, že různé typy obecenstva hodnotí sportovní výsledky různě. Sportovní výsledek z podstatné části více uznává široká a odborná veřejnost, zatímco novináři jej oceňují nejméně. Posledně jmenovaní se snaží zůstat objektivní, když referují např. o jednorázové velké sportovní akci; nicméně novináři nedostatečně chápou to, že významný sportovní úspěch je výsledkem dlouhodobého tréninkového procesu. Odborná veřejnost si sportovních výsledků cení více než novináři; toto je zřejmě dáno tím, že odborníci chápou, jaký má předchozí trénink význam pro dosažený výsledek. Široká veřejnost sportovní výsledek oceňuje nejvíce, což ukazuje na dvě věci – za prvé, média sice mohou tvořit veřejné mínění, ale na širokou veřejnost mají malý vliv; za druhé, výsledky jsou hodnoceny zejména na emocionální bázi, zahrnující cestu k úspěchu, ne pouze okamžik dosažení výsledku. Lidé očividně touží po "velkých příbězích" a jejich "hrdinech", avšak média nejsou schopna tyto příběhy lidem prezentovat. A sports result fulfils its true goal only after monitoring the public and its response, and thus the result acquires additional important dimensions. The significance of a sports result is most often evaluated intuitively and on the basis of emotional reactions and beliefs about its importance on a national and not the worldwide level. An analysis of the evaluation of an elite

 17. Total flotation and backfill

  Carlos Villachica León

  2001-03-01

  porovnaní s jemným mletím (57-60 % - 200 mesh , ktoré sa aplikuje na štandardných úpravniach s produkciou selektívnych koncentrátov. Výsledky flotaèných testov pri jemnosti mletia 18 % - 200 mesh je potrebné zlepši doplòujúcou gravitaènou úpravou. Testy perlokácie ukázali, že odpady z TF procesu je možné priamo použi pre zavážanie banského diela.Pri štúdiu kinetiky flotácie sa zistilo, že v porovnaní so štandardným flotaèným okruhom je tiež výhodná a že pre TFB proces sa vyžadovali maximálne 2 flotaèné cely s èasom zdržania 10 minút. Stupeò kondiciovania sa vylúèil prípravou zmesi umožòujúcej simultánnu aktiváciu a nakoncentrovanie sulfidov Zn v rámci stupòa mletia. Vïaka tomuto postupu bolo možné uvažova o TFB ako o technologickom postupe.

 18. VERIFICAREA AUTENTICITĂȚII INFORMAȚIONALE A PURTĂTORILOR TEHNICO-ELECTRONICI DE INFORMAȚIE ÎN PROBATORIUL PENAL

  Elena CROITOR

  2017-07-01

  Full Text Available Probatoriul penal presupune etape și elemente de a căror respectare depinde, indubitabil, justa soluționare a cauzei penale. Codul de procedură penală în vigoare reglementează cu titlu de obligație a subiectului oficial, care administrează și apreciază proba, verificarea acesteia din punctul de vedere al veridicității. Totodată, în virtutea varietăților sub care se prezintă purtătorii tehnico-electronici de informație, pe de o parte, și datorită complexității activității de dobândire și introducere în proces, pe de alta, activitatea de verificare depășește limitele procesului penal, realizând incursiuni nu doar în criminalistică, ci și în tehnică.Astfel, pornind de la cele enunțate, verificarea se realizează atât din perspectivă procesuală, cât și din punctul de vedere al condițiilor de ordin tehnic, de care depinde nu doar autenticitatea, cât, mai ales, admisibilitatea probei.Diferite genuri ale expertizei criminalistice permit, la etapa actuală, identificarea existenței unor manipulări de oarecare natură în conținutul înregistrării audio-video fixate pe un anumit suport tehnico-electronic de informație, indiferent dacă au fost realizate prin montaj, prin adăugarea sau excluderea textului, fie prin intervenții de alt fel. Pe de altă parte, falsul intelectual devine detectabil, în principal, prin intermediul unei verificări procesuale, altfel spus – prin aprecierea probelor în colaborare sau prin realizarea unor procedee probatorii. Faptul dat nu exclude posibilitatea identificării unor indicii în acest sens, prin intermediul unor expertize tehnice, fonoscopice, computerizate şi al., care ar pune la îndoială rezonabilă autenticitatea probelor electronice administrate pentru soluționarea cauzei penale.THE AUTHENTICITY VALIDATION OF THE INFORMATION PROVIDED BY ELECTRONIC DATA CARIRERS IN CRIMINAL PROCEEDINGSFor the fair settlement of the criminal case, the criminal procedural

 19. Savremene metode analize ulja u tehničkim sistemima / Modern methods of oil analysis in technical systems

  Sreten R. Perić

  2010-01-01

  Full Text Available Analiza ulja na osnovu pravilno definisanog programa predstavlja veoma efikasan metod monitoringa stanja tehničkih sistema koji obezbeđuje rane upozoravajuće znake potencijalnih problema, koji vode ka otkazu i zastoju tehničkih sistema. Ova analiza je veoma efikasan alat programa za monitoring stanja tehničkih sistema. Mnogobrojni uređaji i testovi za analizu ulja omogućavaju kvalitetan monitoring i dijagnosticiranje problema koji nastaju u procesu podmazivanja. Korišćenjem programa za analizu motornih ulja: skraćuje se neplanirano vreme otkaza vozila, poboljšava pouzdanost vozila, produžava radni vek motora, optimizira interval zamene ulja i smanjuju troškovi održavanja vozila. / Different technical systems require an appropriate lubricant to be used at an appropriate place, at appropriate time and in appropriate quantity. Determination of technical systems condition has a very important role in the development of theory and practice of friction, wear and lubrication. Lubricant is, as a contact element of tribomechanical systems, a carrier of information about the state of the whole system, from the aspect of tribological and other ageing processes. The analysis of oils, based on a properly defined program, thus represents a very effective method for monitoring the condition of technical systems, which ensures early warning signals of potential problems that could lead to failure and break down of technical systems. Introduction It is not always simple to determine a type of lubricant, frequency of lubrication and the quantity of lubricant to be used. The optimal recommendation would be to follow specifications of technical system manufacturers, experience, lab research or professional recommendation of lubricant suppliers. Rational lubricant consumption can be obtained by timely oil replacement, which then enables a maximum possible period of use as well as high-quality lubrication. Since the primary role of lubricants is to

 20. Potentials of mathematical modeling and use of GIS in catchment management and the benefits for the Water Framework Directive fulfilling

  Dostal, T.; Krasa, J.

  2009-04-01

  . VUV TGM, Czech Journal for Soil and Water Management, 1: p. 1-21 • Dostal, T. et. al., 2007. Metody a zpusoby predikce povrchoveho odtoku, eroznich a transportnich procesu v krajine (The methods of surface runoff, erosion and transport processes in a landscape prediction), annual research report from COST634 action, CTU Prague (in Czech) • Van Rompaey A. et al., 2000. The impact of land use policy on the soil erosion risk: a case study of central Belgium, Agriculture, Ecosystems and Environment, pp1 - 12 • Vrana et al., 2004. The map of rainfall-runoff conditions for Central Bohemia region (in Czech), CTU Prague, • Wischmeier,W.H., Smith, D.D., 1978. Predicting Rainfall Erosion Losses - a guide for conservation planning. Agricultural Handbook 537. US Department of Agriculture

 1. Volleyball players training intensity monitoring through the use of spectral analysis of heart rate variability during a training microcycle [Kontrola zatížení hráčů volejbalu metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence během týdenního tréninkového mikrocyklu

  Aleš Jakubec

  2011-09-01

  é bylo pro ně příliš vysoké. ZÁVĚRY: Uvedené výsledky podporují nezbytnost individualizace minimálně části společného tréninku. Taková optimalizace a zvýšení efektivity tréninkového procesu by měly vést ke zvýšení sportovní výkonnosti i v týmových sportech.

 2. Kaizen koncept i njegova primena u logistici / Kaizen concept and its application in logistics / Применение практики Кайдзен при решении логистических задач

  Predrag J. Pešić

  2015-04-01

  Full Text Available Kaizen je japanska filozofija koja se fokusira na kontinualno poboljšanje, pojednostavljenje i ubrzanje procesa, smanjenjem ili eliminisanjem rasipanja, trošeći minimum potrebnih resursa, a pri tome isporučuje najbolji mogući kvalitet proizvoda ili usluga. To je proces koji, kada se uradi pravilno, humanizuje radno mesto, eliminiše preterano težak rad i uči ljude kako da vrše ispitivanja sopstvenog rada (koristeći naučne metode, eliminišući škart u procesu poslovanja. Mnoge vojne organizacije prepoznale se prednosti Kaizena i implementirale ga u svoju praksu. Kaizen je jedna od najprihvatljivijih metoda kontinualnog unapređenja procesa u logistici. Omogućava inkrementalno poboljšanje procesa, jeftin je i fleksibilan. Istovremeno, pruža mogućnost organima logistike da brzo, efektno i efikasno reaguju na sve promene u njenom turbulentnom i složenom okruženju. / Kaizen is a Japanese philosophy that focuses on continuous improvement, simplification and acceleration of processes, by reducing or eliminating waste and by spending a minimum of resources needed, while delivering the best possible quality products and services. It is a process that, when done correctly, humanizes the workplace, eliminates overly hard work and teaches people how to perform tests of their own work (using scientific methods and eliminating scrap in the business process. Many military organizations have recognized the benefits of Kaizen and implemented it into their practice. Kaizen is one of the most acceptable methods of continuous process improvement in logistics. It is cost effective and flexible and allows incremental process improvement. At the same time, it provides logistics with quick, effective and efficient responses to any changes in its turbulent and complex environment. / Кайдзен, кайдзэн (яп. 改善 – японская философия или практика, которая фокусируется на не

 3. Uticaj brzine depozicije praha na mehaničke karakteristike i strukturu APS-NiCr/Al prevlake / Effect of the powder deposition rate on the mechanical properties and the structure of the APS-NiCr/Al coating

  Mihailo R. Mrdak

  2010-10-01

  Full Text Available U radu su prikazani rezultati ispitivanja atmosferskih plazma-sprej prevlaka APS-NiCr/Al. Kompozitni prah NiCr/Al koji se sastoji od NiCr čestica obloženih finim česticama Al u procesu depozicije omogućuje egzotermnu reakciju. Reakcija ovih metala dovodi do formiranja samovezujućih NiCrAl prevlaka koje poseduju jedinstvene kombinacije osobina. Radi dobijanja najboljih strukturnih i mehaničkih karakteristika izvršena je optimizacija parametara depozicije. U ovom istraživanju urađene su tri grupe uzoraka prevlake NiCrAl sa različitim brzinama depozicije praha da bi se dobili depoziti velike čvrstoće i žilavosti. Kod prve grupe uzoraka brzina depozicije praha bila je 50 g/min, kod druge 40 g/min, a kod treće 30 g/min. Procena osobina depozita rađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena strukture rađena je tehnikom svetlosne mikroskopije. Verifikovane prevlake primenjene su za zaštitu i revitalizaciju delova turbomlaznih motora izloženih oksidaciji na povišenim temperaturama. / The paper presents the results of the examination of atmospheric plasma spraying of APS-NiCr/Al coatings. Composite NiCr/Al powders, composed of NiCr particles coated with fine Al particles, enable an exothermic reaction during the deposition process. The exothermic reaction of these metals results in the formation of selfbonding NiCrAl coatings with a unique combination of properties. For the purpose of obtaining excellent structural and mechanical properties, the deposition parameters were optimized. In this study, three groups of NiCrAl coating samples with different powder deposition rate were made to get deposits of greater strength and toughness. In the first group of samples, the deposition rate was 50g/min, in the second group the powder deposition rate was 40 g/ min. while in the third group it was 30 g/min. The assessment of the properties of deposits was made by the HV0

 4. Development and Experimental Study of Phantoms for Mapping Skin Chromophores

  Silapetere A.

  2014-06-01

  Full Text Available Mūsdienās multispektrālās attēlošanas iekārtas izmanto ādas parametru un fizioloģisko procesu aprakstīšanai gan pētniecības, gan diagnostikas nolūkiem. Iekārtu darbības uzlabošanai ir nepieciešams labāk saprast gaismas mijiedarbību ar audiem, kā arī veikt šo iekārtu kalibrēšanu ar ādas maketu. Redzamā un tuvā infrasarkanā optiskā diapazona spektroskopijā ir svarīgi ādas maketi, kas simulē audu slāņaino struktūru un ķīmiskās īpašības, kā arī maketi, kas ir bioloģiski līdzvērtīgi. Šajā pētījumā tika izveidots ādas makets no bioloģiskām un ķīmiski sintezētām struktūrām. Ādas maketa izveidei tika izmantota fibrīna matrica ar dermālo un epidermālo šūnu piejaukumu, lai imitētu ādas slāņaino struktūru. Fibrīna matrica tiek veidota no 0,47 ml asins plazmas, 0,4 ml fizioloģiskā šķīduma, 0,8 μl treneksāmskābes un 89,4 μl kalcija glukanāta. Izveidoto matricu ievieto šūnu inkubatorā, lai tā polimerizētos. Nākošais slānis tiek veidots ar dermālo šūnu piejaukumu (180-270 šūnas, un pēdējais fibrīna matriksa slānis tiek veidots ar epidermālo šūnu piejaukumu (270 šūnas un šūnu augšanu veicinošu serumu (FBS. Šūnu kultivēšanai nepieciešamas vismaz divas nedēļas. Šajā slāņainajā struktūrā ir iespējams pievienot ādas hromoforu simulējošus iekļāvumus. Optiskajā diapazonā no 450-900 nm ādas hromoforas, kurām ir visizteiktākais spektrs, ir bilirubīns, melanīns un hemoglobīns. Lai simulētu ādas hromoforu spektrālās īpašības, tika izmantots sintezēts bilirubīns, eritrocītu masa un nigrozīns. Lai izpētītu šī maketa iekārtu kalibrēšanas potenciālu, tika izveidoti 76 paraugi, kur katros 24 paraugos bija pievienots viens no absorbentiem ar dažādām koncentrācijām. Pilna ādas maketa audzēšanai nepieciešamas divas nedēļas, lai ātrāk tiktu iegūti pirmie rezultāti tika veidoti maketi bez dermālo un epiderm

 5. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  przedstawiono wyniki przewidywań udziałów odmian litologicznych rud miedzi w mieszankach. Podsumowując przewidywania udziałów typów rud w poszczególnych mieszankach dla rozważanego zagadnienia klasyfikacji można stwierdzić, że wyniki przewidywań są dobre i potwierdzają przewagę litologiczną określonych odmian rud w badanych mieszankach. Szczególnie istotny z technologicznego punktu widzenia jest wysoki stopień trafności przewidywań typów rud dla szerokiej klasy ziarnowej, która odpowiada zazwyczaj rzeczywistemu składowi ziarnowemu nadawy do procesu flotacji. Trafność tych przewidywań jest większa dla mieszanek z przewagą rudy piaskowcowej.

 6. Analysis of conflict resolution in physical education depending on a teacher's gender [Analýza řešení konfliktů v tělesné výchově v závislosti na pohlaví učitele

  Saša Vrbnjak

  2011-06-01

  consequence of the desire to ensure an efficient and the fastest possible elimination of the conflict behaviour. It was also established that in some cases the male physical education teachers differed from their female counterparts in terms of which conflict resolution strategies they selected. In further research some other factors, such as the teacher's age, cultural environment, the teacher's target orientation, the teacher’s emotional intelligence andleadership styles could be analysed.[VÝCHODISKA: V minulosti bylo provedeno mnoho studií zabývajících se řešením konfliktů, avšak pouze malé množství z nich se blíže zabývalo tělesnou výchovou. Specifická povaha práce v rámci tělesné výchovy v určitých situacích zvyšuje míru výskytu konfliktů. Učitel jako odborník v oblasti výchovného procesu v takových případech může být dobrým příkladem toho, jak zvládat daný konflikt. CÍLE: Studie byla zaměřena na shromažďování informací o rozdílných přístupech učitelů a učitelek tělesné výchovy při řešení konfliktních situací, jež se vyskytují v hodinách tělesné výchovy, se zaměřením na výběr strategií řešení konfliktů a jejich důslednou aplikaci. METODIKA: K tomu účelu byl v dubnu roku 2010 proveden průzkum u 158 učitelů tělesné výchovy z náhodně vybraných slovinských základních škol (z toho 78 mužů a 80 žen ve věku 28–60 let. Učitelé z vybraných škol se studie zúčastnili dobrovolně a jejich účast byla anonymní. Byl použit dotazník (Bežek, 2000; Štihec, Bežek, Videmšek, & Karpljuk, 2004 se 17 otázkami. Byla spočtena četnost odpovědí. K prokázání toho, zda mezi učiteli a učitelkami tělesné výchovy existují rozdíly, pokud jde o výběr strategií řešení konfliktů, byl použit test x2 při míře rizika 5 % (p ≤ 0,05. VÝSLEDKY: Bylo prokázáno, že učitelé používají různé metody řešení konfliktních situací. Nejčastěji pou

 7. Holistyczne kompetencje zawodowe studentów pielęgniarskich studiów magisterskich = The holistic nursing professional competence of students graduate

  Magdalena Brodowicz-Król

  2016-08-01

  20-954 Lublin   Autor do korespondencji: Magdalena Brodowicz-Król Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin e-mail: brmagdalena@gmail.com Tel. 662 980 412           Streszczenie Wprowadzenie: We współczesnym pielęgniarstwie umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem przez studentów  szczególnie studiów magisterskich jest istotą procesu kształcenia. Natomiast postrzeganie pacjenta w systemie opieki w sposób holistyczny, a zatem jako indywidualnego podmiotu funkcjonującego co najmniej w wymiarze biologicznym, społecznym, psychicznym, duchowym i kulturowym, zgodnie z zasadami etyki jest jednym z wymiarów profesjonalizmu. W akademickim kształceniu pielęgniarek duże znaczenie przywiązuje się do kształtowania umiejętności pielęgniarskich tworzących możliwość holistycznego traktowania osoby pacjenta. Cel pracy: Określenie kompetencji zawodowych holistycznego postrzegania pacjenta przez studentów I roku studiów magisterskich kierunku pielęgniarstwo. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród studentów kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wiek ankietowanych mieścił się w przedziałach 21-22 (32,6% i23-38  (67,4% lat. Kobiety stanowiły większość badanych (97,1% zdecydowanie mniejszą grupę stanowili mężczyźni (2,9%. Metodą badawczą, którą zastosowano w badaniu, był sondaż diagnostyczny. Wykorzystanym narzędziem badawczym była Skala Holistycznych Kompetencji Pielęgniarskich (The Holistic Nursing Competence Scale –HNCS. Skala ta ocenia kompetencje pielęgniarskie, składa się z dwóch podskal i zawiera łącznie 36 twierdzeń. Podskala HNCS A zawiera 7 pozycji, ocenia postępowanie pielęgniarskie w życiu codziennym oraz podskala HNCS B zawiera 29 pozycji, ocenia holistyczne kompetencje pielęgniarskie. Drugim narzędziem była Skala Rozwoju Kompetencji Piel

 8. A formação das imagens no turismo: itinerário teórico e proposta de um modelo operacional

  Roque Pinto

  2012-12-01

  ="hps">de la imagen turística propiamente dicha en el tiempo (enfoque dinámico. Sin embargo, argumentase que la tendencia de los estudios sobre la ";;imagen de destino turístico";; (TDI parte de la falsa suposición de que el turismo sería un reflejo del Homo economicus, marcado por el racionalismo, el utilitarismo y el individualismo. En este sentido, se propone un modelo alternativo pluralista y holístico– que trata de relacionar las distintas etapas de formación de la imagen turística desde un enfoque multidimensional, sistémico y procesual,

 9. The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories [Kvalita předškolní péče jako důležitý prvek subjektivních teorií

  Maja Meško

  2012-03-01

  assistants do. We also established that more motor/sports active the pre-school teachers are during the week, the more often they participate in motor/sports activities in kindergartens, as well. CONCLUSIONS: The results of our research direct us towards providing a wider range of seminars within in-service teacher training also for the assistants and to contemplate offering recreational activities for the kindergarten staff, which shall contribute to a comprehensive bio-psycho-social status of an individual and to reshaping his lifestyle from the sedentary to the active one.[VÝCHODISKA: Na vzdělávacím procesu předškolních dětí v mateřských školách se společně podílí učitelé mateřských škol a asistenti. Výběr témat a zaměření výuky se odvíjí od jejich profesionality, které je také reflektována v subjektivních teoriích ovlivňujících volbu jejich životního stylu. CÍLE: Autoři se pokouší vymezit rozdíly v názorech předškolních učitelů a asistentů na kvalitu a množství času, které děti tráví ve školkách a vymezit rozdíly v jejich názorech na materiální podmínky k realizaci motorických/sportovních aktivit. Cílem bylo zjistit, zda předškolní učitelé uplatňují vyšší standardy, co se týče hodnocení kvality volného času, který děti tráví, a přísnější kritéria týkající se materiálních podmínek k provádění motorických/sportovních aktivit v mateřských školách než jejich asistenti. METODIKA: Výzkumný vzorek se skládal z 810 předškolních učitelů a asistentů na celém území Slovinska. Vzorek nebyl nadbytečný. Data byla sbírána v září 2009 v rámci širšího výzkumu s názvem "Profesní trénink odborníků ve vzdělávání k zavádění prvků principů speciální pedagogiky dle konceptu Reggio Emilia v oblasti předškolní výchovy v letech 2008-2013" a byla analyzována pomocí základních statistických parametrů. Data byla zpracována u

 10. Laboratory Method for Evaluating the Characteristics of Expansion Rock Bolts Subjected to Axial Tension / Laboratoryjna Metoda Badania Charakterystyk Kotew Rozprężnych Poddanych Rozciąganiu Osiowemu

  Korzeniowski, Waldemar; Skrzypkowski, Krzysztof; Herezy, Łukasz

  2015-03-01

  . Pomiar siły na stanowisku laboratoryjnym był wykonywany za pomocą czterech tensometrycznych czujników siły. Czujniki były rozmieszczone co 90 stopni na tarczy pomiarowej (Rys. 4). Całkowita siła rejestrowana podczas badań rozciągania żerdzi kotwowej była sumą wartości sił uzyskiwanych na poszczególnych czujnikach siły. Pomiar przemieszczeń elementów obudowy oraz wydłużenia żerdzi kotwowej był wykonywany za pomocą enkodera linkowego inkrementalnego. Enkoder przymocowany był na stałe do bloku siłowników (Rys. 6), natomiast linka enkodera przemieszczała się wraz z wysuwem tarczy pomiarowej (Rys. 6). W celu określenia odkształcenia materiału badanego elementu (żerdzi kotwowej) w badaniach zastosowano tensometry elektrooporowe typu kratowego (Rys. 7). Czujniki siły, przemieszczenia oraz odkształcenia zostały podłączone do uniwersalnego wzmacniacza pomiarowego QuantumX MX840, za pomocą wtyczek 15-pinowych. Podczas procesu rozciągania kotwy wyniki pomiarów siły, przemieszczenia oraz odkształcenia były rejestrowane na bieżąco za pomocą specjalistycznego programu z dziedziny technik pomiarowych "CATMAN - EASY". Wybór programu wynikał z możliwości współpracy z systemem operacyjnym MS Windows oraz połączenia komputera z uniwersalnym wzmacniaczem pomiarowym QuantumX MX840 poprzez kabel ethernetowy. Program umożliwiał bieżącą (on- -line) wizualizację i ocenę pomiaru. Ponadto po zakończeniu testu, tworzone były raporty dokumentujące wyniki pomiarów, które były zapisywane w rozszerzeniu pliku ASCII. Następnie dane były przesyłane do programu Microsoft Excel w celu analizy uzyskanych wyników. W badaniach zastosowano obudowę kotwową rozprężną, zainstalowaną w bloku symulującym górotwór o wytrzymałości skał na ściskanie wynoszącej 80MPa (Rys. 3), która była obciążana statycznie według ustalonego programu obciążenia uwzględniającego utrzymywanie zadanej osiowej siły rozciągającej w okre

 11. Studija primene plazma naprskanih prevlaka na sekcijama turbo-mlaznog motora Astazou III B / Study of the application of plasma sprayed coatings on the sections of the Astazou III B turbo - jet engine / Исследование по применению плазменного напыления покрытия деталей турбореактивного двигателя ASTAZOU III B

  Mihailo R. Mrdak

  2016-01-01

  Full Text Available Plazma-sprej proces intenzivno koriste avio-industrije u proizvodnji ključnih komponenti prekomerno izloženih visokim temperaturama, hemijski agresivnim sredinama, habanju, abraziji, eroziji i kavitaciji. Proces pokriva veliko polje parametara, tako da se može kombinovati skoro svaki sloj sa svakim i sa osnovnim materijalom. Prevlake mogu da se deponuju ravnomerno i stoga omogućavaju da se pohabane komponente dovedu na konačne dimenzije u procesu remonta vazduhoplova. U ovom istraživanju prikazan je efikasan postupak primene plazma-sprej prevlaka na delovima turbomlaznog motora ASTAZOU III B u procesu remonta. Proizvođač motora TURBOMECA predvideo je da se prahovi deponuju plazma-sprej sistemima sa oznakom Metco 3M ili 7M za koje je propisao parametre depozicije prahova, tako da se kod primene drugih plazma-sprej sistema parametri deponovanja moraju ispitati i optimizirati. Cilj rada bio je da se u remontu motora primeni plazma-sprej sistem firme Plasmadyne i izvrši optimizacija parametara, koja će omogućiti da se proizvedu prevlake koje će ispuniti sve kriterijume propisane standardom proizvođača motora. Izvršena je optimizacija parametara za plazma pištolj MINI - GUN II, pri čemu je urađen veliki broj uzoraka. U radu su prikazani optimalni parametri depozicije sa kojima su deponovane prevlake na kućištu, međukućištu, sprovodnom aparatu i rezervoaru za ulje motora ASTAZOU III B. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće prevlaka metodom HV0.3. Zatezne čvrstoće spoja prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka procenjene su na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura i mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je u skladu sa standardom TURBOMECA. Kvalitet deponovanih prevlaka potvrđen je 42-časovnim ispitivanjem delova u sklopu motora ASTAZUO III B na ispitnoj stanici. Izvršena ispitivanja potvrdila su kvalitet prevlaka i na

 12. Monitoring the effect of motivation on mastering knowledge and skills in distance learning systems / Влияние мотивации на процессы овладения знаниями, умениями и навыками в системе дистанционного образовани / Praćenje uticaja motivacije na procese apsolviranja znanja i veština u sistemu učenja na daljinu

  Boža D. Miljković

  2016-10-01

  ыявления основан на наблюдении роста знаний по сравнению с предварительными, так называемыми предзнаниями: 1. профессиональные предзнания и 2. общеобразовательные предзнания, проверенные вступительными тестами и на подготовительных курсах. В результате решения задач по данным вопросам проведен анализ влияния профессиональных предзнаний, общеобразовательных знаний и заинтересованности учащихся на восприятие, понимание и решение задач и достижение результатов. Результаты проведенного анализа показали, что в успешном понимании и решении профессионально-технических задач общеобразовательные предзнания и заинтересованность учащихся играют ключевую роль. / U radu je opisano kako procesi motivacije utiču na slušaoce kursa sa stanovišta apsolviranja znanja, te prenosa i korišćenja znanja i veština u sistemu učenja na daljinu. Istraživanja, u socijalno-kognitivnom okviru, ilustruje prilagodljivost sistema i adekvatno prilagođavanje motivacionih obrazaca. Model motivacionih procesa predstavljen je u funkciji ciljeva učenja slušalaca kursa. Praćenjem uticaja motivacionog faktora na izvršavanje kognitivnih zadatka, te kako se oblikuju reakcije slušalaca kursa, tj. kako motivacioni faktor utiče na uspeh ili neuspeh i kvalitet kognitivnog učinka u procesu učenja, menjan je i prilagođavan metodičko-didaktički pristup nastavi. U ovom radu istraživan je uticaj znanja iz uže stručne oblasti, ali i interesovanja slu

 13. Properties of Waste from Coal Gasification in Entrained Flow Reactors in the Aspect of Their Use in Mining Technology / Właściwości odpadów ze zgazowania węgla w reaktorach dyspersyjnych w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych

  Pomykała, Radosław

  2013-06-01

  :1998 określone zostały wymagania podsadzki zestalanej oraz dla mieszaniny do doszczelniania zrobów. (tab. 5), tylko dla części badań wskazane są konkretne wymagania ilościowe. Wyniki badań wymywalność zanieczyszczeń chemicznych oraz zawartości radionuklidów zostały omówione wcześniej. Właściwości zawiesin w stanie płynnym zestawiono w tabeli 6. oraz na rys. 7, 8 i 9., a parametry reologiczne wg modelu Binghama na rys. 10÷13. Wymagania w zakresie właściwości zestalonych zawiesin tj. wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie oraz rozmakalności zostały ściśle określone dla podsadzki zestalanej jak i mieszaniny do doszczelniania zrobów (tab. 5). Zawiesiny przygotowane na bazie odpadów ze zgazowania węgla nie wykazują właściwości wiążących. Zarówno ze względu na wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie (rys. 14) jak i rozmakalność (rys. 15) kwalifikują się jedynie, jako mieszaniny do doszczelniania zrobów. Przeprowadzone badania wstępnie potwierdziły możliwość zastosowania ubocznych produktów zgazowania pochodzących z instalacji bazujących na reaktorach dyspersyjnych, w technologiach górniczych charakterystycznych dla polskiego górnictwa podziemnego. Dla ostatecznego potwierdzenia konieczne są oczywiście badania dokładnie tych odpadów, które miałyby być stosowane w konkretnych kopalniach. Przyszłe wykorzystanie zastosowania odpadów z procesu zgazowania węgla, jako materiałów podsadzkowych zależy od wielu czynników, do których zaliczyć należą: dalszy rozwój technologii podsadzki hydraulicznej w górnictwie polskim, a także właściwości i dostępność tego typu materiałów powstałych ze zgazowania polskich węgli i/oraz w instalacjach na terenie Polski.