WorldWideScience

Sample records for onder onzekerheid onderzoek

 1. Winkelkeuze van biologische kopers : onderzoek onder consumenten en ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Ronteltap, A.; Berg, van den I.; Jager, L.C.; Wijk, van E.E.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.

  2009-01-01

  Dit onderzoek beschrijft hoe natuurvoedingswinkels hun marktpositie kunnen verstevigen en welke mogelijkheden er zijn voor verdere groei binnen dit afzetkanaal. Via een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder consumenten is gekeken naar de aankooppatronen en aankoopmotieven van biologische produ

 2. Kannibalisme onder sardinella's

  NARCIS (Netherlands)

  Mantingh, I.T.

  2003-01-01

  Verslag van het RIVO onderzoek in Mauritanië naar de biologie van sardinella. Om de migratiepatronen van de Sardinella aurita in de Noord-west-Afrikaanse wateren te achterhalen zijn gegevens van Nederlandse trawlers en lokale kano's gebruikt. Ook ontdekte men kannibalisme onder sardinella's

 3. Kannibalisme onder sardinella's

  NARCIS (Netherlands)

  Mantingh, I.T.

  2003-01-01

  Verslag van het RIVO onderzoek in Mauritanië naar de biologie van sardinella. Om de migratiepatronen van de Sardinella aurita in de Noord-west-Afrikaanse wateren te achterhalen zijn gegevens van Nederlandse trawlers en lokale kano's gebruikt. Ook ontdekte men kannibalisme onder sardinella's

 4. ADAM in Holland? : Verslag van het onderzoek naar de haalbaarheid van de pilot monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij de politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, Hans van den; Klerks, Peter; Otter, Paul den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerst stap naar een mogelijke Nederlandse ADAM wil het ministerie bezien in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden.

 5. Medisch-ethische toetsing van observationeel onderzoek: een grijs gebied.

  OpenAIRE

  Schellevis, F.

  2006-01-01

  Observationeel onderzoek waarbij uitsluitend gebruikgemaakt wordt van schriftelijke vragenlijsten, interviews of registratiegegevens valt niet onder de reikwijdte van de Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO); dit betekent dat voor dergelijk onderzoek geen toestemming van een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) nodig is. Recentelijk werd een onderzoeksprotocol voor een observationeel onderzoek door middel van interviews voorgelegd aan een METC en, ook na herbeoordelin...

 6. Final report of a quantitative survey on the public perception of nuclear energy. Study on the social support among citizens; Eindrapportage kwantitatief onderzoek publieksperceptie kernenergie. Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, M.; Haufe, M.; Wendte, R.; De Jonge, J.; Merkx, P. [SmartAgent Company, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  The aim of the title study is to obtain a representative and independent image of the conceptions and opinions among the Dutch population with regard to nuclear energy in 2009 in general and with regard to four nuclear energy scenarios from the Energy report in particular: (1a) No new nuclear power plants; (1b) no new nuclear power plants unless inherently safe; (2) Replace the Borssele plant in 2033; (3) new nuclear power plants after 2020 (in addition to replacing Borssele). The study consisted of a qualitative and a quantitative component. In this report the quantitative study is reported. Moreover, part of the PQR (Partners in Quality Research) study of 2006 was replicated and the desk research with regard to the public perception of nuclear energy in other countries. The results of the qualitative study are included in the Report on Qualitative Research of the Public Perception of Nuclear Energy. [Dutch] Het doel van het titelonderzoek is het verkrijgen van een representatief en onafhankelijk beeld van de opvattingen en meningen bij de Nederlandse bevolking inzake Kernenergie anno 2009 in het algemeen, en de vier kernenergiescenario's uit het Energierapport in het bijzonder: 1a: geen nieuwe kerncentrales; 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig; 2: Borssele vervangen in 2033; 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele). Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en een kwantitatieve component. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het kwantitatieve onderzoek. Het rapport bevat ook de uitkomsten van de replicatie van het PQR (Partners in Quality Research) onderzoek uit 2006 en de uitkomsten van het deskresearch naar de publieksperceptie van kernenergie in andere landen. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn te vinden in de Rapportage Kwalitatief Onderzoek Publieksperceptie Kernenergie.

 7. Perceptie onderzoek veilig internet

  NARCIS (Netherlands)

  Huveneers, S.G.; Geers, J.M.E

  2009-01-01

  Het programma Digivaardig & Digibewust stimuleert veilig internetgebruik onder haar doelgroepen. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Enerzijds is gekeken wat we weten over de veiligheid van het internet. Met welke dreigingen worden de doelgroep geconfronteerd en welke risico’s lopen zij bij het

 8. Evaluatie-onderzoek autogordelcampagne onder defensiepersoneel.

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenzieker, M.P.

  1990-01-01

  During October and November 1988 a safety belt campaign was held under military personnel. The campaign was aimed on young, male car drivers in the age between 18- 25. This group is known to use the safety belt less than other groups. In spite of the obligation the average percentage of safety belt

 9. YouTube onder de loep: is er plaats voor UGC platforms in de veilige havens van de e-commerce richtlijn?

  NARCIS (Netherlands)

  Breemen, V.; Breemen, K.

  2013-01-01

  In ‘YouTube onder de loep’ onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte benadering voorstelt, wordt het immuniteitsregime

 10. YouTube onder de loep: is er plaats voor UGC platforms in de veilige havens van de e-commerce richtlijn?

  NARCIS (Netherlands)

  Breemen, V.; Breemen, K.

  2013-01-01

  In ‘YouTube onder de loep’ onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte benadering voorstelt, wordt het immuniteitsregime geanalys

 11. Rapportage kwalitatief onderzoek 'Identificatie en Registratie van honden'

  NARCIS (Netherlands)

  Niekerk, van T.G.C.M.; Potters, P.; Meeusen, M.J.G.

  2014-01-01

  Het onderhavige rapport is een verslag van een kwalitatief onderzoek onder (potentiële) hondenbezitters met als belangrijkste doelstelling om inzicht krijgen in de kennis, houding en gedrag van (huidige en toekomstige) hondenbezitters t.a.v. het chippen en registeren van honden.

 12. Controle-onzekerheid : een experimenteel-psychologisch onderzoek naar een mogelijke ontstaansvoorwaarde voor dwanggedrag

  NARCIS (Netherlands)

  R.W. Trijsburg (Wim)

  1981-01-01

  textabstractDe gedragstherapeutische behandeling van dwangklachten verloopt soms voorspoedig. Vaak echter blijken dwangsymptomen zeer hardnekkig en wordt van de patiënt en van de therapeut veel creativiteit en doorzettingsvermogen gevraagd. In contacten met dwangpatiënten of supervisanden die dwangp

 13. Lectoren en hun publicaties ; Onderzoek naar de bereidheid van lectoren om publicaties ‘Open Access’ te publiceren

  NARCIS (Netherlands)

  Hilleke van der Reijden; Sylvia Schoenmakers; Jan Companjen; Annelies de Jeu; Dr. Daan Andriessen

  2011-01-01

  In het najaar van 2010 is een onderzoek gehouden onder alle lectoren in Nederland naar hun houding ten opzichte van Open Access. Open Access is het digitaal, online, gratis en vrij van de meeste auteursrechtrestricties beschikbaar maken van onderzoeksresultaten. Uit het onderzoek blijkt dat lectoren

 14. Urban and suburban lifestyles and residential preferences in a highly urbanized society Urbane en suburbane leefstijlen en woonvoorkeuren in een samenleving onder verstedelijkingsdruk. Resultaten op basis van case onderzoek in Gent (Vlaanderen, België

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georges Allaert

  2012-12-01

  respondenten ; en manifeste leefstijlen, gekoppeld aan verschillende gedragspatronen. In concreto worden de resultaten van een kwantitatief leefstijlonderzoek in vier wijken in de Gentse regio gepresenteerd. Dit onderzoek bevestigt dat de inwoners van stedelijke en voorstedelijke gebieden uiteenlopende manifeste leefstijlen hebben. Dit resulteert in een sociaal-ruimtelijke ongelijkheid en polarisatie tussen de stedelijke centra en de suburbane rand. Zowel de stedelijke als de suburbane inwoners opteren in de toekomst voor een (nog veiliger woonomgeving en voor een vrijstaande eengezinswoning met eigen tuin, gesitueerd in een residentiële wijk. Deze woonvoorkeuren kunnen (verdere suburbanisatie veroorzaken, maar hoeven niet te leiden tot segregatie, aangezien het samenwonen met gelijken geen driver voor migratie blijkt te zijn in Vlaanderen.

 15. Signalering van citruswolluis (Planococcus citri) in de teelt van diverse potplanten : onderzoek binnen project 41203147 "Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten”

  NARCIS (Netherlands)

  Boertjes, B.C.; Bruin, de J.

  2003-01-01

  In 2002 en 2003 is door PPO Glastuinbouw het project “Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten” (project 41203147) uitgevoerd. Binnen dit project werd onder meer onderzoek gedaan naar methoden om citruswolluis (Planococcus citri) te signaleren.

 16. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Roeke, M.

  2009-01-01

  Samenvatting Het doel van dit onderzoek was om sekseverschillen onder chronische patiënten op fysiek-, psychisch- en sociaal functioneren en algemene kwaliteit van leven in kaart te brengen. Daarnaast werd er naar mogelijke verklaringen voor sekseverschillen gekeken. Er werden verschillende onderzoe

 17. De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine: een gerandomiseerd onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  E.K. Lugard (Eveline)

  1997-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het optreden van spanningshoofdpijn en migraine voor en na de eliminatie van bepaalde onderdelen uit de voeding. Zowel in de vakliteratuur als in de lekenpers, wordt migraine onder meer in relatie gebracht met het gebruik van bepaalde voedin

 18. Lichtbehoefte bij de broei van tulp in meerlagensystemen : Onderzoek naar de mogelijkheden van lichtkleuren en lichtniveaus van LED-licht toegepast in broeisystemen voor tulpen

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van M.F.N.; Wildschut, J.; Gude, H.

  2012-01-01

  Sinds de komst van de LED-verlichting is er al het een en ander aan onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de groei en ontwikkeling van planten bij LED-licht anders is dan bij de traditionele kunstmatige lichtbronnen (TL en hogedruklampen). Dit houdt in dat het telen onder LED-lampen weer opnieuw moet

 19. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 20. Onderzoek beperking ammoniakemissie 1993

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Hoorn, van der C.J.M.

  1993-01-01

  In dit artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek bij de verschillende sectoren naar het verminderen van de ammoniakemissie op bedrijfsniveau. Het gaat daarbij vooral om het gebruik van verschillende huisvestingssystemen en mestbehandeling in bedrijfsverband.

 1. Microbiologisch onderzoek destructoren 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg JJHC; in ' t Veld PH; van de Giessen AW; MGB

  1997-01-01

  Bij de twee Nederlandse destructiebedrijven werd in 1996 onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de autoclaveringsprocessen en de microbiologische gesteldheid van eindproducten. Daartoe werden monsters halfproduct, genomen direct na autoclaveren, onderzocht op sporen van Clostridium

 2. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 3. Onderzoek Online Readiness Modezaken 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Boels, D.H.H.; Weltevreden, J.W.J.

  2013-01-01

  In dit onderzoek is de online readiness van modezaken in 2012 in kaart gebracht. In totaal hebben 124 (voornamelijk zelfstandige) modezaken deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Online Ondernemen samen met studenten van de minor Marketing Tomorrow van de Hoges

 4. Onderzoek Online Readiness Sportzaken 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Weltevreden, J.W.J.; Boels, D.H.H.

  2013-01-01

  In dit onderzoek is de online readiness van sportzaken in 2013 in kaart gebracht. In totaal hebben 112 (voornamelijk zelfstandige) sportzaken deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Online Ondernemen samen met studenten van de minor Marketing Tomorrow van de Hog

 5. Onderzoek naar toepassing minikanaalwarmtewisselaars

  NARCIS (Netherlands)

  Van de Bor, D.M.; Infante Ferreira, C.A.

  2014-01-01

  In een recent onderzoek is de toepassing van compressie-resorptiewarmtepompen in de Nederlandse procesindustrie en in het bijzonder de toepassing van een minikanaalwarmtewisselaar in een dergelijke warmtepomp onderzocht (van de Bor, 2014a). Zowel de technische als de economische prestaties van compr

 6. Peroxide-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Labrijn, J.; Oortwijn, H.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek was: vergelijking van peroxidewaarden gevonden volgens de methode Loftus Hills en Thiel (NEN 3729), ten opzichte van waarden gevonden volgens de methode Wheeler (NEN 3730). Volgens de Ontheffingsbeschikking uitvoer botervet, melkvet en gesmolten boter van 1966 mag de peroxidew

 7. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. N. Montesano Montessori; Dr. Hans Schuman; Dr. R. De Lange

  2011-01-01

  Dit boek richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger beroepsonderwijs. Het gaat hierbij om onderzoek dat ontstaat vanuit de beroepspraktijk met als doel de beroepspraktijk beter te begrijpen en op basis hiervan te komen tot onderbouwde verbetering of vernieuwing. Het boek richt zich op

 8. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  NARCIS (Netherlands)

  De Lange, R.; Schuman, H.; Montesano Montessori, N.

  2011-01-01

  Dit boek richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger beroepsonderwijs. Het gaat hierbij om onderzoek dat ontstaat vanuit de beroepspraktijk met als doel de beroepspraktijk beter te begrijpen en op basis hiervan te komen tot onderbouwde verbetering of vernieuwing. Het boek richt zich op

 9. Curriculumorganisatie en studievoortgang : een onderzoek onder zes studierichtingen aan de Rijksuniversiteit Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, Ellen Petronella Wilhelmina Anna

  1996-01-01

  In the Netherlands as in most other countries in Europe, there is a great concern about the costs of universty education. The demand for university education has increased and until some years ago each year more students attended university. But not all of these students graduate and the students wh

 10. Pollenanalytisch en Geologisch onderzoek van het Onder- en Midden-Pleistoceen van Noord-Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, A.

  1949-01-01

  Pollen analytical and geological investigations of the Lower and Middle Pleistocene in the Northern Netherlands. The Pleistocene deposits in the northern part of the Netherlands, form through their extreme thickness up to more than 300 m, a promising object for study from the stratigraphical point o

 11. Intersectoraal samenwerken in de aanpak van gezondheidsachterstanden : Een onderzoek onder zestien gemeenten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Storm I; Savelkoul M; Busch MCM; Maas J; Schuit AJ; VTV

  2010-01-01

  Het aantal gemeenten dat aandacht besteedt aan integraal gezondheidsbeleid om de gezondheid van burgers te verbeteren of gezondheidsachterstanden terug te dringen is in de afgelopen jaren gestegen. De manier waarop sectoren binnen en buiten de volksgezondheidssector samenwerken om gezondheidsachters

 12. Voedsel labelen met land van herkomst: leuk, maar geen voorwaarde. Onderzoek onder Nederlandse consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Haaster-de Winter, van M.A.; Ruissen, A.

  2012-01-01

  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld.

 13. Hemofilie onder die nasate van koningin Victoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois P. Retief

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie studie bespreek die uitwerking van die sogenaamde Victoriaanse hemofilie op Europese koningshuise gedurende die negentiende en twintigste eeu. Hemofilie as molekulêre defek word verduidelik en die kliniese beeld van die siekte word aangedui. ’n Bespreking van toepaslike terapeutiese ingrepe volg. Dan word ’n historiese oorsig verskaf van die verspreiding van Victoriaanse hemofilie vanaf koningin Victoria (Britse monarg, 1837–1901 via sommige van haar dogters na ander lede van die Britse koningshuis en ook na die Duitse, Russiese en Spaanse koningshuise. Elf bevestigde gevalle van hemofilie onder lede van koningin Victoria se nageslag word vermeld, asook drie ander moontlike gevalle van die siekte. Die effek van hemofilie op die verloop van die geskiedenis word ook ondersoek.Haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria. This study discusses the impact of ‘Victorian haemophilia’ on the royal houses of Europe during the 19th and 20th centuries. Haemophilia as a molecular defect is explained and the clinical picture of the condition is indicated. Applicable therapeutic interventions also receive attention. Next, an historical review is provided of how ‘Victorian haemophilia’ spread from Queen Victoria (British monarch, 1837–1901 via some of her daughters to other members of the British royal family and also to the royal houses of Germany, Russia and Spain. Eleven confirmed cases of haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria are mentioned, as well as three other possible cases. The effect of haemophilia on the course of history is also investigated.

 14. Gebruikswaarde - onderzoek Hippeastrum 1993 - 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Ettema, J.; Doorduin, J.

  1996-01-01

  De veredeling van Hippeastrum (amaryllis) zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam en het duurt jaren voordat wat de waarde van een nieuw cultivar bekend is. Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van cultivar

 15. Vraaggericht werken door narratief onderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joos Meesters

  2010-09-01

  Full Text Available Narrative research as a means for demand-driven policy and interventions This article reports on the advantages of performing narrative research discovering need patterns of families, children, local residents regarding quality of the pedagogical climate in their neighbourhood. A need pattern is a constructed set of related questions and needs that people express in response to life events, concrete experiences or within their current habitat. A method for narrative analysis was developed for two applications: use as a research tool and use as a change management tool. In this method professionals assume the role of narrative researchers and simultaneously learn to listen to the demands and needs of their potential clients from a more objective perspective. The method has been developed while performing transdisciplinary narrative research in the town-area of Hatert in Nijmegen, which will be presented as an example case throughout the text. Vraaggericht werken door narratief onderzoek Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van narratief onderzoek in het opsporen van vraagpatronen van gezinnen, kinderen, wijkbewoners met betrekking tot de kwaliteit van het opgroeiklimaat in hun wijk. Een vraagpatroon is een set van samenhangende vragen en behoeften die burgers uiten naar aanleiding van een levensgebeurtenis, een concrete ervaring of binnen de actuele context waar zij in leven. Voor deze vorm van onderzoek is een vraaganalyse-instrument ontwikkeld om deze vraagpatronen te identificeren. Dit instrument heeft een dubbel perspectief. Het is een onderzoeksinstrument en een veranderkundig instrument. De professional kruipt in de rol van onderzoeker en leert hiermee te luisteren naar de vragen en behoeften van burgers. Het instrument is ontwikkeld in en voor een transdisciplinair, narratief onderzoek in de wijk Hatert in Nijmegen, dat we als casus zullen presenteren.

 16. Voorkomen van uitval bij Impatiens walleriana onder veldcondities

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland-Zijlstra, J.D.; Vries, de R.S.M.; Wensveen, van W.; Fuente van Bentem, de la S.

  2012-01-01

  Referaat Wageningen UR Glastuinbouw heeft met Syngenta Seeds gewerkt aan voorkomen van uitval in Impatiens walleriana (vlijtig liesje). Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. Doel van het onderzoek is om de consumentwaarde van Impatiens te verlengen door het voorkomen van uitval doo

 17. Eindrapportage gele rozeluis in de teelt van aardbei onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Linden, van der A.

  2008-01-01

  Van de vele soorten bladluizen die op aardbei kunnen voorkomen is de gele rozeluis Rhodobium porosum het moeilijkst chemisch te bestrijden. Dit onderzoek richt zich op de biologische bestrijding van de luis met natuurlijke vijanden als de sluipwespen, gaas en zweefvliegen en insectpathogene schimmel

 18. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een drie

 19. Onderzoek naar de samenstelling van geemulgeerde sauzen

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, M.L.; Herstel, H.

  1986-01-01

  Van de Consumentenbond zijn eind maart 1985 56 monsters geëmulgeerde sauzen ontvangen voor chemisch en sensorisch onderzoek. De resultaten van het chemisch onderzoek zijn indien mogelijk vergeleken met de declaratie op de verpakking en de gestelde eisen in de Warenwet.

 20. Emergency power supply for households. A study on wishes and options; Noodstroomvoorziening voor huishoudens. Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pouwels, W.

  2007-03-04

  The objective of this study is to list the options and desirability of emergency power supply for households. The study maps practical information in relation to emergency power supply and contributes to insight in the development of security of supply. Moreover, research has been conducted among consumers, the outcome of which contributes to the existing scientific knowledge in relation to the theory of planned behavior and risk perception. Moreover, the study provides insight in the consumers' purchase intentions with regard to emergency power supply and the coming about of this intention. The first part addresses the technical aspects of this project, i.e. the need for and the solutions regarding emergency power supply. In the second part, the human aspect in this project is addressed, with main focus on the theory of planned behavior and risk perception. [mk]. [Dutch] Het doel van het huidige onderzoek is het inventariseren van de mogelijkheden en wenselijkheid van noodstroomvoorziening voor huishoudens. In het onderzoek is praktische informatie met betrekking tot noodstroomvoorzieningen in kaart gebracht en een bijdrage geleverd aan het inzicht in de ontwikkeling van de leveringszekerheid. Tevens is er onderzoek gedaan onder consumenten waarvan de uitkomsten een bijdrage leveren aan de reeds aanwezige wetenschappelijke kennis met betrekking tot de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de aanschafintentie voor een noodstroomvoorziening door consumenten en de totstandkoming van deze intentie. Het eerste deel gaat in op de technische aspecten van dit project, te weten de noodzaak en de oplossingen met betrekking tot noodstroomvoorzieningen. In het tweede deel wordt ingegaan op het menselijke aspect binnen dit project, met als speerpunt de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie.

 1. Teelt van Elstar onder hagelnetten is goed mogelijk in Zuid-Limburg

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.; Arkel, van P.

  2007-01-01

  Na drie teeltseizoenen kan worden geconcludeerd dat het in Zuid-Limburg goed mogelijk is om zonder productie- en kwaliteitsverlies Elstar te telen onder witte hagelnetten. Door een verandering in de groei van de boom onder het hagelnet moeten echter teelthandelingen als snoei, groeibeheersing en vru

 2. Financiele problemen onder jonggehuwden. Een onderzoek naar die financiele situaties, die voor beginnende gezinnen een crisissituatie betekenen

  NARCIS (Netherlands)

  Stein, H.J.R.

  1977-01-01

  To accomplish a financial policy is an event with which every young couple has to deal. In addition to which problems can occur that cannot be resolved in everyday customs and habits. Regarding the latter if that is the meaning of one or both of the married couple, in that case you can say that ther

 3. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen keukenzo

 4. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater (tweede onderzoek)

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Heisterkamp SH; Havelaar AH

  1988-01-01

  Door middel van kwantitatief onderzoek naar Aeromonas-bacterien in drie verschillende monsters water (De Bilt, De Meent en De Laak) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 15 laboratoria in het kader van het deelproject: "Aeromonas in drinkwater". Varian

 5. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria vertoonde

 6. Bereiding van en onderzoek met "primaire" bilirubinestandaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J. van; Wikkeling; R.H.; Phielix-Strubbe; C.J.; Klaassen; R.; Boink; A.B.T.J.; Koedam; J.C.

  1987-01-01

  De bereiding van primaire bilirubine-standaarden is mogelijk mits ; - gebruik wordt gemaakt van de beste kwaliteit bilirubine ; - HSA (en niet BSA) wordt gebruikt, dat direct voor gebruik wordt gefil- treerd ; - alle bewerkingen gebeuren onder strenge "donkere-kamer" condities ; - de

 7. Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing vam PIAMV

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden voor beheersing van dit virus te onderzoeken. Vijf onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek. Naast antwoord op deze vragen, heeft het onderzoek ook aanvullende informatie over PlAMV en lelie opgeleverd. Dit rapport beschrijft onderzoek dat...

 8. Reflectief Longitudinaal Onderzoek: Ondersteuning bij leerprocessen in organisaties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriël Anthonio

  2010-03-01

  Dit artikel beschrijft de kenmerken van Reflectief Longitudinaal Onderzoek (R.L.O., een vorm van sociaal-wetenschappelijk onderzoek die gedurende een langere periode wordt toegepast en waarin onderzoekers en de onderzochten samen discussiëren over het onderzoek en de resultaten ervan. De auteur presenteert twee cases om de waarde van R.L.O. voor organisaties en organisationele leerprocessen te bediscussiëren.

 9. De Teratologie Informatie Service (TIS). Enquete onder medische beroepsbeoefenaars naar bekendheid, kwaliteit en bruikbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Garbis-Berkvens JM; Rost van Tonningen-van Driel MM; TEP

  1995-01-01

  1. Om een indruk te krijgen in hoeverre medische beroepsbeoefenaars gebruik maken van de Teratologie Informatie Service (TIS) en hoe zij deze dienstverlening beoordelen werd een enquete gehouden onder 1510 medische beroepsbeoefenaars (500 huisartsen, 445 gynaecologen, 415 verloskundigen, 65 klin

 10. De teelt van witte rammenas (rettich) onder glas (Raphanus sativus L.)

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, G.A.J.

  1979-01-01

  Informatie over teelt van witte rammenas (rettich), waarbij aandacht voor de rassen, de teelt onder glas, bemesting, zaadkwaliteit en opkweek, oogsten, sorteren en verpakken, ziekten en ziektebestrijding en recepten.

 11. Meetmethoden thoron in survey : VERA-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; LSO

  2012-01-01

  In sommige Nederlandse woningen is waarschijnlijk meer radioactief thorongas (Rn-220) aanwezig dan tot nu toe werd aangenomen. Onlangs bleek dat zich in nieuwbouwwoningen minder radioactief radongas (Rn-222) bevindt dan eerder werd aangenomen. Nieuw onderzoek van het RIVM laat zien dat deze

 12. Geluk als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  1970-01-01

  textabstractAbstract in Dutch: Geluk wordt gedefinieerd als overwegende tevredenheid met het leven als geheel. Dit artikel geeft een overzicht van het onderzoek naar dat verschijnsel. Geluk blijkt deels afhankelijk van persoonlijke eigenschappen. Zo blijkt ondermeer dat gelukkige mensen over het

 13. Sortimentsvergelijking Kalanchoë, resultaten onderzoek 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Elgersma, R.; Heij, G.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek is de telers inzicht geven in de kwaliteiten van het nieuwe sortiment in vergelijking met het bestaande, zodat zij een juiste sortimentskeuze kunnen maken en cultivars met slechte eigenschappen op de markt worden geweerd. Naast de teeltkundige eigenschappen, is ook de

 14. Meetmethoden thoron in survey : VERA-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; LSO

  2012-01-01

  In sommige Nederlandse woningen is waarschijnlijk meer radioactief thorongas (Rn-220) aanwezig dan tot nu toe werd aangenomen. Onlangs bleek dat zich in nieuwbouwwoningen minder radioactief radongas (Rn-222) bevindt dan eerder werd aangenomen. Nieuw onderzoek van het RIVM laat zien dat deze resultat

 15. Viburnum “terugloopziekte” : Consultancy onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Kromwijk, J.A.M.; Boer-Tersteeg, de P.M.; Bosch, C.

  2012-01-01

  DUTCH Bij de teelt van Viburnum opulus komt het soms voor dat de groei pleksgewijs langzaam terugloopt. Het gewas lijkt niet ziek, maar het blad wordt stug en donker en de taklengte en bladgrootte worden elk jaar kleiner. In dit consultancy onderzoek is onderzocht wat de oorzaak is van deze

 16. Onderzoek location based marketing: Mobile = location = effect

  NARCIS (Netherlands)

  Gisbergen, M.S. van; Huhn, A.E.; Khan, V.J.; Ketelaar, P.E.

  2011-01-01

  Onderzoekers van de NHTV (Internationaa Hoger Onderwijs Breda, Radboud Universiteit, DVJ Insights en Popai Benelux lieten consumenten in een virtuele supermarkt advertenties via de smartphone ontvangen wanneer men langs het geadverteerde product liep. De uitkomsten laten zien dat 'location based adv

 17. Onderzoek leidt tot advies over toedienen mycorrhizaschimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Westerink - Petersen, J.

  2004-01-01

  Uit onderzoek van PPO-Paddestoelen en BTL Bomendienst blijkt dat toediening van mycorrhizaschimmels in combinatie met bodemverbetering in veel gevallen een oplossing is om de groei van bomen te verbeteren. Beide partijen werken samen in het ontwikkelen van een nieuw product: maatwerk in het toevoege

 18. Stress bij chrysant (Dendranthema) : onderzoek voorjaar 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Maaswinkel, R.; Verkerke, W.; Kersten, M.

  1997-01-01

  In de zomer van 1996 is onderzoek gedaan naar het optreden van stress bij chrysant. Gekeken is naar de invloed van het stikstofniveau in de grond, het temperatuurniveau tijdens de dagperiode en het tijdstip waarop wordt gestart met de generatieve periode. Er traden twee typen stress op: kortstondige

 19. Onderzoek location based marketing: Mobile = location = effect

  OpenAIRE

  Gisbergen, M.S. van; Huhn, A.E.; Khan, V.J.; Ketelaar, P.E.

  2011-01-01

  Onderzoekers van de NHTV (Internationaa Hoger Onderwijs Breda, Radboud Universiteit, DVJ Insights en Popai Benelux lieten consumenten in een virtuele supermarkt advertenties via de smartphone ontvangen wanneer men langs het geadverteerde product liep. De uitkomsten laten zien dat 'location based advertising' effectief is.

 20. Rijden onder invloed in het ressort Arnhem : Verslag van het registratieproject rijden onder invloed in het ressort Arnhem tussen 1 januari en 31 maart 1982

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, J.J.A.; Kommer, M.M.

  1983-01-01

  Ten vervolge op de computerverwerking door het WODC van in het arrondissement Almelo verzamelde gegevens over strafzaken terzake van rijden onder invloed, is in de maanden januari t/m maart 1982 een speciale registratie van dergelijke zaken bijgehouden in het gehele ressort Arnhem. Hierbij zijn gege

 1. Twee databanken onder één dak : gewasbescherming op het Web.

  NARCIS (Netherlands)

  Veerman, I.V.

  1998-01-01

  Vanuit het elektronische archief van het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen ontstond in september 1996 in samenwerking met Pudoc-DLO de Bestrijdingsmiddelendatabank op WWW, toen nog onder de naam Gele Bank, waarin alle collegebesluiten vanaf 1994 werden opgenomen als HTML-bestanden. Dez

 2. ADAM in Holland? : Plan van aanpak voor de pilot monitoring drugsgebruik onder arrestanten bij politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, H. van den; Klerks, P.; Otter, P. den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerste stap naar een Nederlandse ADAM is vastgesteld in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden. Eind 1998 heeft op he

 3. Onderzoek leert ook van praktijk : telen met toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, de S.A.M.; Dwarswaard, A.

  2002-01-01

  Het project 'Telen met toekomst' is een leerproces van zowel de onderzoeker als de teler. In zes jaar gaan deelnemers na wat technisch en economisch mogelijk is om het gebruik van mineralen, gewasbeschermingmiddelen en energie terug te dringen

 4. Suïcides onder jongeren in de periode 1996-2012

  NARCIS (Netherlands)

  Bijker, L.; Boere-Boonekamp, Magdalena M.; Duijst, W.L.J.M.; Ghoncheh, R.; Sijperda, O.; Kerkhof, A.J.F.M.

  2014-01-01

  Preventie van suïcide begint bij weten. Een gedegen registratieprocedure is de basis voor analyse in wetenschappelijk onderzoek. Wij voerden een dossieronderzoek uit bij 20 van de 25 GGD-regio’s en de FARR. Van het op basis van gegevens van het CBS geschatte aantal van 1442 jongeren tot en met 23

 5. IBD en adherentie. Onderzoek onder patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa naar factoren die de adherentie beïnvloeden.

  NARCIS (Netherlands)

  Carla Bieze, [No Value

  2010-01-01

  Samenvatting Er worden twee ziektebeelden tot de Inflammatory Bowel Disease (IBD) gerekend, namelijk de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Het zijn chronische darmontstekingen waarvan de ziekteactiviteit wisselt en zich niet laat voorspellen. Er is sprake van een hoog percentage non-adherentie (h

 6. Kennis delen onder leraren: Een onderzoek naar de relaties tussen Occupational Self-Efficacy, Werk bevlogenheid, Human Resource Management en Kennis delen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, M.; Runhaar, P.R.; Konermann, J.; Sanders, K.

  2014-01-01

  Knowledge sharing is one of the professionalizetion processes and is an important factor in the competition between organizations and for innovation processes to sustain. In this study the central theme is the way knowledge sharing is affected by occupational self-efficacy (OSE), work engagement and

 7. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen: een onderzoek naar prevalentie.

  NARCIS (Netherlands)

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  In de Nederlandse huizen van bewaring komt hepatitis C ruim twintig keer zo veel voor als onder de gewone bevolking. Dit lijkt vooral te komen door relatief grote aantallen drugs- en ex-drugsgebruikers. Hepatitis C is een sluipmoordenaar. Mensen met een hepatitis C-infectie hebben over het algemeen

 8. Het onderzoek van Paul Belder : "Fosfaat vraagt veel rekenwerk van teler"

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.

  2009-01-01

  De serie Het onderzoek van... laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment bezig zijn. In deze aflevering Paul Belder, onderzoeker bodem, water en bemesting bij PPO Lisse over projecten die alles te maken hebben met hyacint, organische stof en fofaat

 9. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme l

 10. Onderzoek naar ‘Lissers’ bij hyacint van start

  NARCIS (Netherlands)

  Vreeburg, P.J.M.; Kock, de M.; Vink, P.; Korsuize, C.A.

  2011-01-01

  Het verschijnsel ‘Lissers’ veroorzaakt al enkele jaren achtereen schade in de broei bij hyacint. Oorzaak is een fytoplasma, dat vroeger slechts incidenteel voor kwam. Hierdoor is nog weinig bekend over beschermende maatregelen. PPO start daarom onderzoek naar de bestrijding van de overbrenger (dwerg

 11. Microscopisch onderzoek van enkele op verschillende wijzen behandelde sperciebonen

  NARCIS (Netherlands)

  Pinckaers, V.G.Z.; Jong, de W.J.H.J.

  1980-01-01

  Door middel van microscopisch onderzoek werd nagegaan of er strukturele verschillen waar te nemen zijn tussen de op verschillende wijze voorbehandelde diepvries sperciebonen en verse sperciebonen. Aan de hand van coupes werd nagegaan of door het blancheerproces bij diepvriesgroenten verschillen in s

 12. Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Vanwesenbeeck, W.M.A.

  2016-01-01

  n dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie en het Tijdschrift voor Vrouwenstudies verschenen. Beschouwd wordt hoe onderzoek en kennis in de loop van de jaren is verbeterd. Enkele

 13. Gebruikswaarde onderzoek hippeastrum - bollenteelt ; resultaten 1997-2000

  NARCIS (Netherlands)

  Berents, A.J.H.; Brabander, E.; Elgersma, R.

  2001-01-01

  De veredeling van Hippeastrum (amaryllis) zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam en het duurt jaren voordat de waarde van een nieuw ras bekend is. Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van rassen op teeltei

 14. Over de volle breedte : Amsterdams universitair onderzoek na 1970

  NARCIS (Netherlands)

  2007-01-01

  Het beeld dat het grote publiek van de Universiteit van Amsterdam heeft, wordt gedomineerd door (bestuurlijke) conflicten en door wetenschappers die door zware onderwijsverplichtingen niet aan wetenschappelijk onderzoek toekomen. Toch is er in de loop van de jaren, wellicht tegen de klippen op, veel

 15. Onderzoek naar de stabiliteit van een verdunde "Stabicellsuspensie"

  NARCIS (Netherlands)

  Helleman; P.W.; Wikkeling; R.H.; Geleijnse; M.E.M.

  1984-01-01

  Uitgaande van een geconcentreerde "Stabicellsuspensie" is een verdunde suspensie gemaakt met behulp van Isoton IIR. Isoton IIR is een vloeistof die wordt gebruikt voor het maken van verdunningen van bloed voor het daarin tellen van erytrocyten en leukocyten. Bij onderzoek van de bij ka

 16. Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Vanwesenbeeck, W.M.A.

  2016-01-01

  n dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie en het Tijdschrift voor Vrouwenstudies verschenen. Beschouwd wordt hoe onderzoek en kennis in de loop van de jaren is verbeterd. Enkele cru

 17. Realisatie van mestvergisting op De Marke : onderzoek en demonstratie

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, A.; Hilhorst, G.J.; Vegte, van der D.Z.

  2005-01-01

  Op De Marke doen CLM en het Praktijkonderzoek ASG sinds enige jaren onderzoek naar de perspectieven van mestvergisting. Ze onderzoeken rentabiliteit, vermindering van de emissie van broeikasgassen en de mogelijkheden voor co-vergisting. Dit rapport beschrijft de ervaringen van de eerste jaren onderz

 18. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 19. Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland

  NARCIS (Netherlands)

  Besseling, E.; Foekema, E.M.; Koelmans, A.A.

  2014-01-01

  Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In wel

 20. Het plica syndroom van de knie : een klinisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  W.H.J. Derks

  1988-01-01

  textabstractPijn in het ventrale deel van het kniegewricht is een veel geuite klacht in de spreekkamer van huisarts en orthopeed. Vaak is, ook na een zorgvuldig opgenomen anamnese en een grondig klinisch onderzoek aangevuld door rontgen opnamen, het niet mogelijk een diagnose te stellen. Voor

 1. Eerste resultaten onderzoek naar meest geschikte ras-onderstamcombinaties

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.; Beurskens, Stan

  2009-01-01

  In 2008 is in samenspraak met het Wijngaardiersgilde en met subsidie van het ministerie van LNV een onderzoek gestart om verspreid over Nederland en voor verschillende bodemtypen te onderzoeken hoe de verschillende druiven ras-onderstamcombinaties zich ontwikkelen. 14 Rode en 14 witte druivenrassen

 2. Klaasje J. Hartmans : investeren in onderzoek naar plantaardige bestrijdingsmiddelen noodzakelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Delft, van R.

  2001-01-01

  Bij het zoeken naar een alternatief voor kiemremmingsmiddelen voor de aardappel ontdekte men de plantaardige stof carvon als goede vervanger. De regelgeving in Nederland en binnen Europa is dermate dichtgetimmerd, dat zelfs het onderzoek naar toepassing van dit middel, dat gewonnen kan worden uit Ka

 3. Onderzoek naar de kwaliteit van koelverse en diepvriesmaaltijden

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Labrijn, J.F.

  1996-01-01

  In opdracht van de Consumentenbond zijn in de maanden september en oktober 1995, 22 monsters koelverse maaltijden en 16 monsters diepvriesmaaltijden onderzocht. De 38 maaltijden varieerden van lasagne, bami goreng, tortellini, andijvie, kip-kerrie tot chili con carne. Het chemisch onderzoek betrof

 4. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml gee

 5. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen : Een onderzoek naar prevalentie

  NARCIS (Netherlands)

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  Exacte cijfers over de prevalentie van hepatitis C in de Nederlandse penitentiaire instellingen ontbreken. Dit onderzoek geeft een beeld van het aantal hepatitis C besmette gedetineerden en de gevolgen daarvoor voor het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook komen de kosten van even

 6. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 7. Verbeterde gewasverzorging verkleint gevaar van papierblad : onderzoek bloementeelt lelie.

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, B.J.; Aanholt, van J.T.M.

  2004-01-01

  Onderzoek naar de invloed van RV (relatieve vochtigheid), licht, vochtigheid van het substraat, schermen en snijbloemenvoedsel op afwijkingen in het blad (papierblad) bij lelies. Papierblad is het verschijnsel waarbij het blad van de lelies verdroogt maar groen blijven (papierachtig) en de planten s

 8. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  Ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakking en verpakkingsafval is een onderzoek verricht naar gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium, lood, kwik en zeswaardig chroom, in verpakkingen. Het totaalgehalte aan deze metalen in verpakkingen mag niet meer dan 100 mg/kg bedra

 9. Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer en minder actieve Nederlanders – Een inventarisatie op basis van het Nationaal Sport Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wardenaar, F.C.; Geelen, I.J.M.; Dool, van den R.; Witkamp, R.F.; Mensink, M.R.

  2014-01-01

  Achtergrond - Gegevens over het gebruik van sportvoedingsproducten en voedingssupplementen onder de algemene bevolking zijn zeer beperkt en onderling moeilijk vergelijkbaar. Het gebruik van voedingssupplementen onder (top)sporters is goed gedocumenteerd, maar veel producten worden waarschijnlijk ook

 10. Arthrosis deformans van het kaakgewricht : een klinisch en röntgenologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boering, Geert

  1966-01-01

  INLEIDING De aandoening van het kaakgewricht, gekenmerkt door knappen, pijn en bewegingsbeperking, is in de literatuur onder vele namen bekend. De meest voorkomende zijn: Costen's syndroom, pijn-dysfunctiesyndroom, mandibular joint syndrome of -disorder, chronische Kiefergelenkerkrankung en temporom

 11. Teratogeniteit van ethanol en aceetaldehyde. Literatuurstudie en in vitro onderzoek bij de rat

  NARCIS (Netherlands)

  Zeilmaker MJ; Verhoef A; Peters PWJ

  1988-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een in vitro onderzoek naar de teratogene werking van ethanol en zijn primaire metaboliet aceetaldehyde in het ratte-embryo tijdens de organogenese. Aanleiding tot dit onderzoek is het bij de mens voorkomen van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), een patroon

 12. Emotie, bloedsuiker en hersenstam : een experimenteel onderzoek naar den invloed van de emotie op het bloedsuikergehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Palies, Albert Lourens Cornelis

  1933-01-01

  In de inleiding wordt op het verschil van opvatting in de psychiatrie van v66r drie kwart eeuw en nu gewezen. Van een onderzoek der hersenen bij geestelijke afwijkingen is men hoe langer hoe meer zijn aandacht gaan schenken aan het onderzoek van den geheelen mensch. Hoofdstuk II legt het verband tus

 13. Phoma barcoding: De volgende fase in taxonomisch onderzoek in een complex schimmelgeslacht

  NARCIS (Netherlands)

  Aveskamp, M.M.; Gruyter, de H.; Verkley, G.J.M.; Crous, P.

  2006-01-01

  Met het verschijnen van de 'Phoma Identification Manual' in 2004 is een tijdperk afgesloten in het Phoma onderzoek in Nederland. Met de introductie van moleculaire technieken dient zich een nieuwe fase aan. Een hernieuwd onderzoek is recentelijk opgestart door het Centraalbureau voor Schimmelculture

 14. Bijnier en bloedbeeld : een experimenteel onderzoek over de invloed van adrenaline op het witte bloedbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Siderius, Poppe

  1950-01-01

  In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek, waarbij werd nagegaan op welke wijze de bloedbeeldveranderingen die na adrenaline ontstaan, tot stand komen. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de betekenis van de bijnier en de milt. Het onderzoek werd geheel verricht m

 15. De stand van zaken van het onderzoek aan cytoplasmatische mannelijke steriliteit bij de petunia.

  NARCIS (Netherlands)

  Marrewijk, van G.A.M.; Bino, R.J.; Tan, M.M.C.

  1987-01-01

  Door de toegenomen inzichten op cellulair en moleculair niveau richtte het onderzoek zich eind zeventiger jaren mede op de aard en werking van het fenomeen CMS. Petunia bleek een geschikt modelgewas bij dit onderzoek. Ingegaan is op de cytologische en biochemische karakterisering van CMS; aard en we

 16. Rapport BIJ-1 WP2: Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) 2010 - 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.; Hok-A-Hin, C.H.; Cornelissen, B.

  2013-01-01

  Om een beter inzicht te krijgen in de praktijk van de Nederlandse imker en de bijenziekten, is in het kader van het BIJ-1 project, het Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) opgezet. Het onderzoek uitgevoerd door Bijen@wur (onderdeel van Plant Research International) en in samenwerking met het Nederla

 17. Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen = Study regarding fire safety of barns for farm animals

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Hagen, R.R.; Bokma, S.; Bremmer, B.; Ellen, H.H.; Hopster, H.; Neijenhuis, F.; Vermeij, I.; Weges, J.

  2012-01-01

  Onderzoek naar knelpunten in de brandveiligheid van veestallen voor de dieren en verbetermogelijkheden, o.a. in regelgeving. Het onderzoek had tot doel om: - Inzicht te geven in naleving van de huidige regelgeving met betrekking tot stalbrandpreventie; - Inzicht te geven in de mogelijkheden om diere

 18. Hoe zeker is zeker genoeg? : Onderzoek naar het diagnostisch proces bij vermoeden van een

  NARCIS (Netherlands)

  Visser-van Tilborg, Lisette; Meyer, Ronald de; Pijnenburg, Huub

  2012-01-01

  Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Ten eerste, verminderen van het aantal uitgestelde dsm-iv-classificaties na diagnostisch onderzoek bij vermoedens van autismespectrumstoornis (ass) middels een gefaseerd protocol. Ten tweede, inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van de subjectieve zekerheid

 19. Microbiologische zwemwaterkwaliteit in relatie tot gezondheidsklachten ; een prospectief onderzoek bij triatleten

  NARCIS (Netherlands)

  van Asperen IA; Medema GJ; Borgdorff MW; Sprenger MJW; Havelaar AH; CIE; LWL

  1995-01-01

  Inleiding: Door middel van een prospectief cohort onderzoek bij triatleten en deelnemers aan run-bike-run wedstrijden werden de mogelijke gezondheidsrisico's van zwemmen in zoet oppervlaktewater onderzocht. Doel van het onderzoek was een kwantitatieve relatie tussen microbiologische waterkwali

 20. De mogelijkheden van het verbeteren van brouwgerst door recombinant DNA-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Rörsch, A.; Duijnhouwer, I.D.C.

  1987-01-01

  Het recombinant DNA-onderzoek startte omstreeks 1960. Een belangrijk deel van dit onderzoek op het gebied van gerst wordt uitgevoerd door het Carlsberg Research Center in Kopenhagen. In dit artikel worden diverse mogelijkheden van recombinant DNA-technieken belicht. Aangezien recombinant DNA-technie

 1. Insecticide gebruik in Oker, Sopropo en Kouseband in Suriname : Resultaten van een enquête onder 23 telers

  NARCIS (Netherlands)

  Putter, de H.; Sauers-Muller, van A.

  2007-01-01

  Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het Surituinproject. Doel van het project is de bevordering van export van Surinaamse groenten. In Nederland is een vraag naar groenten aanwezig die specifiek uit Suriname komen. Belangrijke export groentegewassen zijn Sopropo, Momordica charantia, oker,

 2. Vrijheid en onzekerheid inzonderheid bij Rudolph Bultmann

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. U. Zuidema

  1964-03-01

  Full Text Available In contemporaine West-Europese filosofie en theologie treffen wij als een grond-zekerheid aan, dat er, zo zeker als de mens mens, de wereld wereld, en God God is, geen grond- zekerheden kunnen bestaan. Want de mens is in de kern van zijn mens-zijn vrijheid als vrije beslissing in het concrete heden. Aan dit karakter der beslissing zou onherstelbaar letsel zijn aangebracht, wanneer zij niet riskant zou zijn, een „Wag- nis", gericht op de onzekere toekomst. Tegelijk zou aan de irrationaliteit, haar duisternis en onberekenbaarheid van „de wereld” en 's werelds verloop onherstelbaar letsel zijn toegebracht, ind ien ’s mensen ontmoe- ting met de wereld niet de ontmoeting met een donker „Schicksal” zou zijn, dat ons temidden van de onzekerheden moet werpen.

 3. Antisemitisme onder Nederlandse socialisten in het fin de siècle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Willem Stutje

  2014-09-01

  Full Text Available Anti-Semitism in the Dutch labour movement has not been studied sufficiently. This is certainly true with regard to Ferdinand Domela Nieuwenhuis and the early socialist movement in the nineteenth century. However, we have to take anti-Jewish propaganda into account in order to understand why the Jewish proletariat joined the socialist ranks at such a late stage, only after the reformist wing split from Domela’s Social Democratic League (sdb into the Social Democratic Labour Party (sdap in 1894.This article aims to address this lacuna, and demonstrates that Domela had been using Anti-Semitic stereotyping against the parliamentaryorientated reformists, because his main rival P.J. Troelstra was dependent on a modest group of Jewish diamond labourers in Amsterdam. Once the conflict was over Anti-Semitism faded into the background again.Het antisemitisme binnen de Nederlandse arbeidersbeweging is onvoldoende onderzocht. Dit geldt a fortiori voor de vroege socialistische beweging en haar voorganger Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Dat is een tekortkoming want alleen door hun antisemitisme op waarde te schatten is te begrijpen waarom het joodse proletariaat de Sociaal Democratische Bond (sdb uit de weg ging en pas na 1894 in de sdap voor het socialisme werd gewonnen. Dit artikel probeert in deze lacune te voorzien. De auteur komt tot de conclusie dat Domela in zijn conflict met P.J. Troelstra antisemitische beeldvorming inzette als politiek wapen. De Friese advocaat telde een bescheiden aanhang onder de joodse diamantbewerkers en Domela trachtte met anti-joodse stereotypen diens positie te ondermijnen. Toen het conflict met de afscheiding van de sdap in 1894 eindigde, verschoof het antisemitisme – een incidentele oprisping daargelaten – weer naar de achtergrond.

 4. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 5. Haal alles uit onderzoek (interview met Leo Marcelis en Hans Dagevos)

  NARCIS (Netherlands)

  Kamminga, H.; Marcelis, L.F.M.; Dagevos, H.

  2012-01-01

  In de toekomst zullen tuinbouwbedrijven meer teelt- en consumentenonderzoek op eigen houtje laten uitvoeren. Voor veel ondernemers is dit nieuw. Wetenschappers Leo Marcelis en Hans Dagevos geven tips om zoveel mogelijk nuttige informatie uit onderzoek te halen.

 6. Effect DMPP op reductie van stikstofuitspoeling na herfsttoediening van dierlijke mest : verslag onderzoek 2003/2004

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, H.P.M.; Slabbekoorn, J.J.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek was vast te stellen hoeveel stikstof er door toediening van DMPP aan drijfmest bij najaarstoepassing extra beschikbaar komt voor het volggewas. Het Nmin-gehalte in de grond in het voorjaar werd hiervoor als criterium gebruikt.

 7. Ecotoxicologisch onderzoek naar effecten van verontreinigingen in uiterwaarden op steenuilen (Athene noctua): een integratie

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den N.W.; Groen, N.M.; Jonge, de J.; Wegener, J.W.M.; Bosveld, A.T.C.

  2001-01-01

  In dit rapport wordt een integratie gepresenteerd van resultaten van ecotoxicologisch onderzoek naar effecten van verontreinigingen op steenuilen (Athene noctua) in de Achterhoek en de Gelderse Poort. Van verschillende compartimenten van de voedselketen van de steenuil zijn monsters verzameld en

 8. Onderzoek zuivering kalvergier [volgens het] systeem van opbergen [bij de proefinstallatie voor mestverwerking in Nistelrode

  NARCIS (Netherlands)

  Tongeren, van W.; Goossens, W.

  1988-01-01

  Onderzoek aan een systeem bestaande uit een voorbehandeling van de kalvergier, gevolgd door omgekeerde osmose, waarbij scheiding plaats vindt in een loosbaar effluent en een zo klein mogelijk volume geconcentreerde kalvergier

 9. Reële verbetering gebitten volwassenen : onderzoek mondgezondheid bij volwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, D.

  2015-01-01

  De afgelopen twintig jaar hebben volwassenen Nederlanders een gezonder gebit. De mondgezondheid van mensen met een lage sociaal-economische status blijft echter achter, toont onderzoek in opdracht van Zorginstituut Nederland.

 10. Onderzoek in de pijplijn: N-bemesting tulp in Noordoostpolder; Hippeastrum als droogbloeier; Aantastingen in Allium

  NARCIS (Netherlands)

  Wees, van N.S.; Leeuwen, van P.J.; Vink, P.

  2005-01-01

  Nieuwsflitsen uit het PPO onderzoek, waarbij aandacht voor de nieuwe meststoffenwet die in 2006 wordt ingevoerd. In hoeverre zijn Hippeastrumbollen te gebruiken als droogbloeier en ziekteverschijnselen bij diverse sieruien

 11. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 12. Onderzoek naar samenstelling en kwaliteit van nasimaaltijden afkomstig uit Chinese restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Ten behoeve van Konsumenten Kontakt is een onderzoek ingesteld naar de bacteriologische kwaliteit, de samenstellende ingredienten en het zout- en glutaminezuurgehalte in monster nasimaaltijden afkomstig uit 26 Chinese restaurants.

 13. Orienterend onderzoek naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS

  NARCIS (Netherlands)

  Frankhuizen, R.; Munsteren, van A.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Met behulp van een research Nabij Infrarood Reflectie Spectrometer (NIRS) (Technicon Infra-Alyzer 500) is oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS.

 14. Beter Leren van Hypertext door Aandachtsturing binnen Grafische Overzichten - een Eye Tracking Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Bezdan, Eniko; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  Bezdan, E., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2011, 9 Juni). Beter Leren van Hypertext door Aandachtsturing binnen Grafische Overzichten - een Eye Tracking Onderzoek. Poster gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Maastricht, Nederland.

 15. Effect DMPP op reductie van stikstofuitspoeling na herfsttoediening van dierlijke mest : verslag onderzoek 2003/2004

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, H.P.M.; Slabbekoorn, J.J.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek was vast te stellen hoeveel stikstof er door toediening van DMPP aan drijfmest bij najaarstoepassing extra beschikbaar komt voor het volggewas. Het Nmin-gehalte in de grond in het voorjaar werd hiervoor als criterium gebruikt.

 16. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van gastro-enteriti

 17. Risico-analyse van met chroom, arseen en zware metalen verontreinigde vloeivelden 'Zandleij' Tilburg; ecotoxicologisch en bodemchemisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Groenenberg, J.E.; Bril, J.; Ma, W.C.; Harmsen, J.; Toorn, van den A.

  1999-01-01

  Om het ecologisch risico vast te stellen van een verontreiniging met chroom, arseen en zware metalen in de bodem van de voormalige vloeivelden is een gecombineerd ecotoxicologisch en bodemchemisch onderzoek uitgevoerd. Uit het ecotoxicologisch onderzoek bleek geen aantoonbaar negatief effect van de

 18. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van

 19. Kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse metaalindustrie : een enquête-onderzoek naar de functies van werkvoorbereider en onderhoudsmonteur

  NARCIS (Netherlands)

  Alders, B.C.M.; Christis, J.; Bilderbeek, R.H.

  1992-01-01

  Dit rapport presenteert de voornaamste uitkomsten van een enquête-onderzoek in de metaalindustrie naar de functies van werkvoorbereiders en onderhoudsmonteurs. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in : de kwalitatieve veranderingen in de arbeidsinhoud en de voorwaarden waaronder

 20. Gelet op de persoon van de rechter : Een observatie-onderzoek naar het strafrechtelijk beslissen in de raadkamer

  NARCIS (Netherlands)

  Duyne, P.C. van; Verwoerd, J.R.A.

  1985-01-01

  Het doel van dit onderzoek was om een verkennend en interpreterend observatie-onderzoek uit te voeren naar het beslissen in de raadkamer met als doel een zo nauwgezet mogelijke beschrijving te geven van wat zich aan beslissingssituaties en gedragingen voordoen en deze observaties waar mogelijk te in

 1. ME en stress : Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

  NARCIS (Netherlands)

  Slothouwer, A.; Vlek, G.C.K.; Dijkhoff, N.; Kuyvenhoven, N.

  1986-01-01

  De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele belasting als gevolg van de fysieke en/of emotionele belasting voor het persoonlijk functioneren van de betrokken ME-ers. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam tussen september

 2. Surveillance van het verloop van influenza-uitbraken en oseltamivir gebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  van Gageldonk-Lafeber AB; van der Sande MAB; van Vliet JA; Koopmans MPG; Ruijs WLM; Meijer A; Wilbrink B; van der Plas SM; CIE; LIS

  2006-01-01

  Er is nog niet met zekerheid vastgesteld of het middel oseltamivir griepuitbraken in verpleeg- en verzorgingshuizen verkort. De lage vaccinatiegraad onder het personeel en verlate inzet van oseltamivir veroorzaken deze onzekerheid. Dit blijkt uit een surveillance in negen zorginstellingen in het

 3. Objectieve en subjectieve verkeersveiligheid van het N233-kruispunt Rhenen-Achterberg : inventarisatie van zorgpunten bij bewoners, enquête onder (ouders van) scholieren en beoordeling van de huidige en toekomstige verkeerssituatie. Onderzoek in opdracht van de Provincie Utrecht.

  NARCIS (Netherlands)

  Bax, C.A. Hoekstra, A.T.G. & G. Schermers, G.

  2017-01-01

  Objective and subjective road safety of the Rhenen-Achterberg intersection on the N233 provincial road : Inventory of concerns among residents, survey among (parents of) students and assessment of the current and future traffic situation. The province of Utrecht asked SWOV to investigate the

 4. Quantitative data study on energy innovation; Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clocquet, R. [DHV, Eindhoven (Netherlands)

  2012-05-15

  NL Agency desires, on the basis of the study 'State of the Land energy innovation of the built environment', to gain insight in the market, in particular where it concerns the process approach towards innovation. The study consists of a quantitative and a qualitative part [Dutch] Agentschap NL wil aan de hand van het onderzoek Stand van het Land energie-innovaties gebouwde omgeving een beeld geven waar de markt staat op het gebied van met name de procesaanpak ten behoeve van innovatie. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel.

 5. Results of a study on solar collectors on primary school buildings; Resultaten onderzoek zonnepanelen op basisscholen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-11-15

  A survey has been carried out among a large number of primary schools in the Netherlands with the aim to map experiences and constraints with regard to the use of solar collectors on the school buildings [Dutch] Om bestaande (succes)ervaringen en belemmeringen met betrekking tot plaatsing en gebruik van zonnepanelen in kaart te brengen, is een enquete uitgezet onder een groot aantal basisscholen in Nederland.

 6. Een onderzoek naar de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior

  NARCIS (Netherlands)

  Witkop-Oostenrijk, Geerdina Ali

  1955-01-01

  Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden kunnen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior. Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden bestond en omdat de mogelijkheden om

 7. Onderzoek naar de verbetering van de bepaling van 210Po en 210Pb in depositie

  NARCIS (Netherlands)

  Glastra P; LSO

  1998-01-01

  In 1995 is gebleken dat de chemische opbrengst van het als merker toegevoegde 208Po bij de bepaling van 210Po en 210Pb in depositiemonsters vaak minder is dan de vereiste 50%. De oorzaak van de lage chemische opbrengsten is onderzocht. Dit rapport beschrijft de uitvoering van het onderzoek en de

 8. Resultaten inventariserend onderzoek bodem en gewas in de moestuin te Den Bommel, gemeente Oostflakkee

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J.; Otte, P.F.

  2006-01-01

  Vanwege het vóórkomen van verhoogde gehalten aan lood, zink en koper in tuinen in Den Bommel is in opdracht van de provincie Zuid Holland een inventariserend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van bodem, en gewassen (sla en aardappel) geteeld in een van de tuinen. Ondanks de sterk verhoogde

 9. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés o

 10. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 11. Helpt democratie Afrika? Een onderzoek naar meerpartijendemocratie, politiek arrangement en economische ontwikkeling in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Koper, M.

  2016-01-01

  In het onderzoek staat de vraag centraal of de (her)invoering van een meerpartijendemocratie en bijbehorende verkiezingen vanaf begin jaren negentig in een aantal Afrikaanse landen hebben bijgedragen aan een politieke constellatie die bevorderlijk genoemd kan worden voor economische ontwikkeling. Ho

 12. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 13. Bioclimatic in medische omgeving. TNO Onderzoek met innovatievoucher SenterNovem

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, H.J.M.; Duisterwinkel, A.E.; Wieringa, F.P.

  2008-01-01

  De viertraps-luchtbehandelingstechniek van Bioclimatic is speciaal ontworpen om de lucht te zuiveren van allerlei zwevende deeltjes en micro-organismen. Met een innovatievoucher van SenterNovem heeft het bedrijf een oriënterend onderzoek laten uitvoeren door TNO naar eventuele medische toepassingen.

 14. Bijnierschorsactiviteit bij CARA (Astma); onderzoek naar de corticosteron en cortisolspiegel in het bloed

  NARCIS (Netherlands)

  Weller, Herman Hendrik

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het onderzoek werd opgezet teneinde enkele endocrinologische aspecten van het probleem 'astma' te benaderen, waarbij de bijnierschors activiteit centraal werd gesteld. vVerkhypothese was hierbij de gedachtengang dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen het astma bronch

 15. Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.W.J.; Haan, T. de

  1989-01-01

  In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte ge

 16. Onderzoek naar mogelijkheden voor rendementsverbetering van de zetmeelaardappelteelt op toekomstgerichte bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Wustman, R.

  2000-01-01

  Doel van het hier beschreven onderzoek is het in samenwerking met telers opsporen van de knelpunten en de potentiële mogelijkheden voor verhoging van de knolopbrengst en het onderwatergewicht, beperking van de verliezen, kwaliteitsverbetering en kostenreductie en het realiseren van de beschikbare

 17. Visueel diagnostische vaardigheden in de medische praktijk: van onderzoek naar onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jaarsma, Thomas; Kok, Ellen; Ravesloot, Cécile; De Bruin, Anique

  2013-01-01

  Jaarsma, T., Kok, E., Ravesloot, C., & De Bruin, A. (2012, 15 November). Visueel diagnostische vaardigheden in de medische praktijk: van onderzoek naar onderwijs [Visual diagnostic skills in medical practice: from research to education]. Presentation at the congress of the Netherlands Association fo

 18. Warmwaterbehandeling Allium en Crocus ; / Onderzoek naar de mogelijkheden voor een cultuurkook

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2010-01-01

  Allium Uit eerder onderzoek was gebleken dat het Krokusknolaaltje (Aphelenchoides subtenuis) in Allium goed kan worden bestreden door de bollen een warmwaterbehandeling van 4 uur bij 45°C te geven na 24 uur voorweken. De warmwaterbehandeling moet worden uitgevoerd binnen 10 dagen na rooien. Het was

 19. Onderzoek naar betere schatting van de dichtheid van gras- en maiskuilen

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.L.G.; Abbink, G.W.; Schooten, van H.A.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om, voor de berekening van de voervoorraden, de dichtheid van gras- en maïskuilen nauwkeuriger te schatten dan de huidige tabelwaarden. De gewashoeveelheden van 104 graskuilen, 42 maiskuilen en 108 grote balen (54 ronde en

 20. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor

 1. Een onderzoek over de waarde van de Schultz-Dale techniek in de immuno-pathologie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansz, Anton

  1960-01-01

  Dit proefschrift geeft in hoofdstuk I een overzicht over problemen in de immuno-pathologie. waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de auto-immunologische ziekteprocessen. Een beter inzicht hierin kan verkregen worden door dierexperimenteel en door serologisch onderzoek. Het laatste vooral heef

 2. Een onderzoek over de waarde van de Schultz-Dale techniek in de immuno-pathologie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansz, Anton

  1960-01-01

  Dit proefschrift geeft in hoofdstuk I een overzicht over problemen in de immuno-pathologie. waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de auto-immunologische ziekteprocessen. Een beter inzicht hierin kan verkregen worden door dierexperimenteel en door serologisch onderzoek. Het laatste vooral

 3. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 4. Voedingsstatus van Hindoestaanse en Creoolse Surinamers en autochtone Nederlanders in Nederland : Het SUNSET-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik-Kloosterman J; van Valkengoed IGM; de Boer EJ; Nicolaou M; van der A DL; CVG

  2011-01-01

  Dit onderzoek toont aan dat de vitamine D status met name in Surinamers en de ijzerstatus van vrouwen in de vruchtbare leeftijd in het algemeen ontoereikend zijn. Daarnaast is aandacht nodig voor de matige vitamine D-status (< 50 nmol/L) bij autochtone Nederlanders, matige vitamine B12-status in

 5. Stimulering van groente- en fruitconsumptie verantwoord ondanks gebruik bestrijdingsmiddelen : bestrijdingsmiddelen doorgerekend in getalsmatig onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, L.; Soffers, A.E.M.F.

  2005-01-01

  De mogelijke aanwezigheid van residuen bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit vormt geen belemmeringen voor het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie voor een betere gezondheid. In een onderzoek van het Voedingscentrum, de afdeling Toxicologie van Wageningen Universiteit en het College vo

 6. Onderzoek naar de radioactiviteit van gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater

  NARCIS (Netherlands)

  Glastra P; Koster HW; Mattern FCM

  1988-01-01

  Dit rapport vermeldt de resultatena van het onderzoek naar de radioactiviteit van verschillende merken gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat het Ra-226 gehalte varieerde van 0.3 tot 400 Bq/m3. Het Ra-228 gehalte varieerde van 30 tot 210 Bq/

 7. Chemisch en microbiologisch en sensorisch onderzoek naar de kwaliteit van broodjes tartaar

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1984-01-01

  Het door middel van chemisch, microbiologisch en sensorisch onderzoek verkrijgen van een indruk van de kwaliteit van in horecazaken gekochte broodjes tartaar. Er werden 30 monsters broodjes tartaar, verkregen uit diverse broodjeszaken, automatieken en snackbars, onderzocht. Van alle monsters werd he

 8. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés

 9. Vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden

  NARCIS (Netherlands)

  Canton, J.H.; Mathijssen-Spiekman, E.A.M.

  1983-01-01

  Ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden is vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen uitgevoerd. Daphnia magna en de twee geteste groene algen (Chlorella pyrenoidosa en Scenedesmus pannonicus) bleken voor alle onderzochte biociden gevoeliger te zijn dan de vissen (P

 10. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor cer

 11. Het ijzermetabolisme van de zeelt Tinca tinca linnaeus : een vergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  J.P. van Dijk (Johannes)

  1973-01-01

  textabstractReeds in 1937 stelden McCance en Widdowson (1937) dat de zeer beperkte ijzerafgifte een karakteristiek aspect van de ijzerhuishouding van de mens is. Het sindsdien verrichte onderzoek heeft dit vele malen bevestigd. Het inzicht dat het vermogen om ijzer uit te scheiden in kwantitatieve z

 12. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende

 13. Monitoring protocol for field testing. Monitoring of heating techniques under practical conditions; Monitoringsprotocol voor veldtesten. Monitoring van warmtetechnieken onder praktijkomstandigheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fennema, E.; Jansen, C.

  2009-12-15

  Incentivisation of renewable energy requires large-scale implementation of technologies such as heat-cold storage, heat pumps, cogeneration, solar boilers and waste heat utilization. In practice, the performances of such systems often turn out to deviate from the manufacturer's specifications. Therefore it is important to obtain objective data from practice to gain insight in the differences between theoretical and practical performances and items for improvement of various technologies. The aim of monitoring practice is formulated as: 'gaining insight in the energetic performances of heating techniques under practical circumstances by means of monitoring'. Large-scale measuring in a uniform manner requires a monitoring protocol. Such a protocol safeguards the quality, objectivity, uniformity and hence the reliability of the measuring data. [Dutch] Stimulering van duurzame energie vraagt om grootschalige toepassingen van technologieen zoals warmte-koude opslag, warmtepompen, warmtekracht, zonneboilers en restwarmtebenutting. Het blijkt dat de prestaties van dergelijke systemen in de praktijk vaak afwijken van de fabrikantspecificaties. Daarom is het van belang om objectieve praktijkgegevens te verkrijgen waarmee inzicht wordt verkregen in het verschil tussen theoretische en praktische prestaties, en de verbeterpunten van verschillende technologieen. Het doel van praktijkmonitoring is als volgt geformuleerd: via monitoring het inzicht te verkrijgen in de energetische prestaties van warmtetechnieken onder praktijkomstandigheden. Het uitvoeren van grootschalige metingen op een uniforme wijze vereist een monitoring protocol. Zo'n protocol waarborgt de kwaliteit, objectiviteit, uniformiteit en daarmee de betrouwbaarheid van de meetdata.

 14. Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek)

  OpenAIRE

  Bonke, Benno

  1980-01-01

  textabstractAls inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn aanstelling de wens onderzoek te verrichten naar bepaalde basisbegrippen uit de psychotherapie. Basisbegrippen die als hoeksteen (kunnen) dienen in een dynamisch georiënteerde psychotherapie en waar...

 15. Vrije en reguliere scholen vergeleken : een onderzoek naar de effectiviteit van Vrije scholen en reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, Hilligje

  2009-01-01

  Leerlingen op Vrije scholen hebben een forse rekenachterstand vergeleken met leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarentegen is hun houding ten opzichte van leren aanzienlijk positiever, ontdekte Hilde Steenbergen in haar vergelijkend onderzoek tussen de leeruitkomsten van beide onderwijsvormen.

 16. Vrije en reguliere scholen vergeleken : Een onderzoek naar de effectiviteit van Vrije scholen en reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, Hilligje

  2009-01-01

  Leerlingen op Vrije scholen hebben een forse rekenachterstand vergeleken met leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarentegen is hun houding ten opzichte van leren aanzienlijk positiever, ontdekte Hilde Steenbergen in haar vergelijkend onderzoek tussen de leeruitkomsten van beide onderwijsvormen.

 17. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 18. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 19. ’n Evaluering van die welstand onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee-Anne Naicker

  2015-02-01

  Full Text Available Huidige navorsing op die gebied van welstand in die werkplek is gefragmenteer en vereis ’n holistiese, geïntegreerde en stelselmatige begrip van werknemerwelstand sodat gesondheiden welstandsorg doeltreffend bestuur kan word. Die toenemende las van nie-oordraagbare toestande in Suid-Afrika beklemtoon die noodsaaklikheid van voorkomingstrategieë soos welstandprogramme. Die werkomgewing bied ’n ideale plek, aangesien ’n groot deel van die bevolking geteiken word, insluitende diegene wie se lewenstyl verbeter moet word. Hierdie studie is dus daarop gemik om verskeie gesondheid- en welstandkomponente onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy te evalueer in ’n poging om risikogebiede te identifiseer wat verdere ingryping vereis. Die deelnemers het bestaan uit 140 werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy wat ten minste 40 h per week werk. Hulle is onderwerp aan ’n welstandassesseringsbattery bestaande uit antropometrieke, gesondheidverwante en fisieke kapasiteitmetings. Die resultate toon dat ingryping nodig is betreffende alkohol- en dwelmgebruik, dieetgewoontes, hartgesondheid, liggaamsamestelling, spieruithouvermoë, kardiorespiratoriese uithouvermoë en individuele persepsies van die maatskappy. Dié studie het resultate opgelewer wat die bevindings van baie vorige navorsing op hierdie gebied staaf. Die trefwydte van welstandprogramme op die Suid-Afrikaanse bevolking is egter beperk. Die sukses van welstandprogramme wat fisieke aktiwiteit beklemtoon, is goed gedokumenteer in hoë-inkomstelande, met bewys van die ekonomiese voordele en opbrengs op belegging. Gevolglik word daar aangevoer dat die toepassing van welstandprogramme ’n positiewe uitwerking op die Suid-Afrikaanse werkmag sal hê.

 20. Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie : inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, J.H.; Albracht, S.P.J.; Bleijlevens, B.; Hagen, W.R.; Stams, A.J.M.; Keltjens, J.T.; Claassen, P.A.M.; Akkerman, I.; Wijffels, R.H.; Zeeman, G.; Lier, van J.B.; Groenestijn, van J.W.; Jansen, D.

  2003-01-01

  Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie onder onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: 1. Het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologisc

 1. Ascaris lumbricoides L. in een dorpspraktijk; een onderzoek naar graad en wijze der besmetting en naar mogelijkheden ter bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Jan Jacob

  1963-01-01

  In het dorp Tange-Alteveer, liggend op de grens van de Groninger Veenkolonien en Westwerwolde, in het Noord-Oosten van Nederland, blijkt besmetting met ascariden veel voor te komen, vooral onder de jongere bevolkingsgroepen. Het uitblijven van resultaat op langere termijn met de gebruikelijke behand

 2. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt

 3. Onderzoek betreffende de lotgevallen van verplegenden, die een klinische vorm van tuberculose hebben gehad (medisch zowel als sociaal bezien)

  NARCIS (Netherlands)

  Oordt, Pieter van

  1961-01-01

  Het voorkomen van tuberculose onder verplegenden heeft zeer lang de aandacht gehad van allen, die bij de bestrijding betrokken waren. Diagnostische en therapeutische mogelijkheden waren echter slechts in beperkte mate aanwezig en verschilden niet veel van die, welke voor de gehele bevolking golden.

 4. Luchtverontreinigende emissies onder controle?

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Smokers, R.T.M.

  2011-01-01

  De luchtverontreinigende emissies van vrachtauto's en binnenvaartschepen moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Daardoor zullen de emissies van nieuwe voer- en vaartuigen in 2020 nog maar een fractie zijn in vergelijking tot bijvoorbeeld 1990. Werkt het allemaal goed in de praktijk? En heeft het

 5. Riskant verkeersgedrag onder pubers.

  NARCIS (Netherlands)

  2012-01-01

  De adolescentie is de periode tussen kindertijd en volwassenheid. Vergeleken met oudere adolescenten (18-24 jaar) gedragen jonge adolescenten (pubers van 10-17 jaar) zich riskanter. Door hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling zijn pubers meer aangetrokken tot gevaarlijke uit-dagingen, gevoelig

 6. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 7. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 8. Graffiti in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Vanderveen, G.; Jelsma, F.

  2010-01-01

  Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). Het doel van dit onderzoek is een inventarisatie van de

 9. Graffiti in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Vanderveen, G.; Jelsma, F.

  2010-01-01

  Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). Het doel van dit onderzoek is een inventarisatie van de belei

 10. Het element der onzekerheid in de bedrijfseconomische problematiek

  NARCIS (Netherlands)

  Diepenhorst, Arend Isaac

  1951-01-01

  In our opinion, the theory of business economics, by giving insufficient regard to the element of uncertainty, is in danger of losing its contact with reality. We therefore try to explain the general importance of this element for the theory of business economics by dealing with some special

 11. Anatomisch onderzoek naar het ontstaan en de opbouw van bastknobbels in straatbomen: Het onderzoek is uitgevoerd bij Fraxinus excelsior 'Atlas' en 'Westhofs Glorie', Gelditsia triacanthos 'Inermis' en Acer saccharinum 'Pyramidale'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Lammeren, van A.A.M.

  2006-01-01

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is een onderzoek opgezet naar de ontwikkeling en opbouw van bastknobbels in een aantal boomsoorten. Deze bastknobbels zijn de laatste jaren in aantal sterk toegenomen en komen op verschillende boomsoorten voor, zowel dicht bij het maaiveld, midden op

 12. Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek)

  NARCIS (Netherlands)

  B. Bonke (Benno)

  1980-01-01

  textabstractAls inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn

 13. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal

 14. Dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van inhalatoire blootstelling aan pyrolysaat van verontreinigde hard-drugs, heroine en cocaine

  NARCIS (Netherlands)

  van Velsen FL; Beekhof PK; de Jong Y; Marra M; Dormans JAMA

  1985-01-01

  Het dierexperimenteel onderzoek is uitgevoerd met monsters van hard- drugs. die zijn aangetroffen bij een recent slachtoffer van de "heroine"-leuko-encephalopathie. De resultaten van een dagelijkse blootstelling van ratten gedurende 4 weken aan heroine of cocaine heeft niet geleid tot sy

 15. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal (bok

 16. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 17. Onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuw bacterieel biopesticide voor de biologische bestrijding van trips en spint

  NARCIS (Netherlands)

  Kogel, de W.J.; Ravensberg, W.J.

  2004-01-01

  In dit project worden enkele veelbelovende bacteriestammen gescreend op hun parasitaire werking tegen trips (Frankliniella occidentalis) en spint (Tetranychus urticae). In de loop van het onderzoek zijn verschillende bacterie-isolaten onderzocht en steeds is getoetst of deze isolaten qua werking en

 18. Advies inzake bemonstering in het kader van EG-onderzoek op residuen en microbiologische contaminanten in slachtdieren en vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Engel; H.W.B.; Greve; P.A.; Leussink; A.B.; Stephany; R.W.

  1985-01-01

  N.a.v. een verzoek door de Veterinair Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid om advies m.b.t. de statistische benadering v.d. monstername t.b.v. het onderzoek naar het voorkomen van residuen en ongewenste microbiologische agentia in slachtdieren en vlees is een reeds eerder gepubliceerde analys

 19. Virtueel trainen met RescueSim : Onderzoek naar ervaringen en leereffecten in het project Samen Voorbereid Veilig (SVV)

  NARCIS (Netherlands)

  Houtkamp, J.M.

  2014-01-01

  Van 2007 tot 2012 hebben onderzoekers van het GATE (GAme research for Training and Entertainment)-project van de Universiteit Utrecht verscheidene onderzoeksprojecten uitgevoerd met de trainingssoftware RescueSim, ontwikkeld door VSTEP BV en Risk Management Control. Centraal stond de vraag hoe een r

 20. HNT Gerbera vraagt om meer inzicht in luchtstromen en vochtafvoer in de kas : Telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Rodenburg, J.; Weel, van P.A.

  2015-01-01

  Volgens innovatiemakelaar Stefan Persoon verdient het gerberavak een compliment. Als geen ander zijn de telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling. En met de resultaten komen ze aantoonbaar verder. “We hebben samen inderdaad veel bereikt”, meent ook Mathieu van Holstein, directeur van Holstein

 1. Groen mbo niet nodig voor groene carrière : onderzoekers in kritisch essay (interview met W. de Jong)

  NARCIS (Netherlands)

  Boetzkes, P.; Jong, de L.W.

  2011-01-01

  Het groen mbo heeft in zijn huidige vorm onvoldoende meerwaarde voor de arbeidsmarkt in de tuinbouw, agro & food. Vooral waar het uitvoerend werk betreft. Daarom kan de overheid het extra geld dat ze erin steekt beter anders investeren. Dat stelt onderzoeker Wim de Jong.

 2. Onderzoek monsters grond op Cd en Pb t.g.v. Cd-calamiteit door de brand te Swifterbant

  NARCIS (Netherlands)

  Berghmans-van Megen, E.H.J.; Hoff, A.W.; Horstman, H.J.; Hovens, J.P.C.; Teeuwen, J.J.M.H.; Veen, van der N.G.

  1980-01-01

  Dit verslag geeft de resultaten van het onderzoek van landbouwprodukten op Cd en Pb, genomen in de omgeving van Swifterbant en geanalyseerd op het RIKILT. Voor Cd in spinazie zijn t.o.v . het voorlopige LAC-normvoorstel geen problemen te verwachten. Over de genomen monsters , bestaande uit erwtenloo

 3. Onderzoek naar het voorkomen van ochratoxine A in mengvoeders en granen ; monsters getrokken in Nederland in 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Sizoo EA; Egmond HP van; ARO

  1997-01-01

  In 1995 werd onderzoek verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in granen bestemd voor menselijke consumptie en in diverse typen mengvoeders en granen bestemd voor dierlijke consumptie. De betreffende partijen waren bestemd voor de Nederlandse markt. De monsters voor menselijke consumptie

 4. Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2007-01-01

  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze pr

 5. Het tijdelijk verlaten van de inrichting : Een onderzoek naar besluitvorming bij het algemeen en regimesgebonden verlof voor gedetineerden

  NARCIS (Netherlands)

  Nelissen, P.Ph.; Schreurs, M.L.J.J.; Smeets, B.F.C.

  2006-01-01

  In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het huidige verlofbeleid verloopt, welke de uitvoering is en of er bepaalde knelpunten zijn. De volgende vragen komen hierbij aan de orde: Welk doel dient het verlofbeleid in het gevangeniswezen? Past het nog in een modern en functioneel kader van sanctietoepassin

 6. Baardvleermuizen in Ginneken en omgeving : ecologisch en toxicologisch onderzoek naar de kraamverblijfplaats van baardvleermuizen op de Hervormde Kerk te Ginneken

  NARCIS (Netherlands)

  Korsten, E.; Brink, van den N.G.M.

  2010-01-01

  Doel van dit onderzoek was: 1. Meer inzicht in het leefgebied van de populatie baardvleermuizen in Ginneken en het Ulvenhoutse Bos, in het bijzonder in de locaties van de kraamverblijfplaatsen en andere zomerverblijfplaatsen zodat de bescherming van deze verblijfplaatsen en een verdere uitbreiding v

 7. Verkennend onderzoek naar de ecologische duurzaamheid van de opfokstal van de Lankerenhof - Stalklimaat, mestkwaliteit en ammoniakemissie van een biologische opfokstal met mestdroging door een verwarmingsinstallatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, S.E.M.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  2010-01-01

  Verkennend onderzoek op de Lankerenhof naar het stalklimaat, de luchtkwaliteit, de ammoniakemissie en de mestkwaliteit gedurende de eerste vijf weken van de opfokperiode in een biologische opfokstal met verwarming door over strooisel geblazen warme lucht. Het beoogde stalklimaat werd goed

 8. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 9. Cool onderzoek

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  In the annular tunnel of the CERN in Geneva, a new more powerful accelerator is built to prove the existence of the Higgs particle. The temperature is lowered until a degree to the top of the absolute zero (1 page)

 10. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 11. Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eline Broker

  2016-03-01

  Full Text Available Together you will get there. A graduation article on the Skejby halfway house: a house where delinquents and students live togetherThe Skejby house is unique and produces remarkable results. The recidivism percentage among its’ delinquent inhabitants is over 20% lower than in the halfway houses where only prisoners reside. The aim of Skejby is to ease the transition between imprisonment and reentry in society. The experiment, in which students and prisoners live together, originates from the idea that behavioral transformation is realized most effectively within a socially engaged group. The principal of collective responsibility is dominant in Skejby, resulting in a feeling of belonging to a group among the delinquents. In this group, the students serve as prosocial role models. Consequently, the standards and values that are picked up in prison are reshaped into much needed skills that are required for living a “regular” life in society. In contrast to the reintegration program in Skejby, the Dutch reintegration program mainly consists of one-to-one consultations between the delinquent and the probation officer. The reintegration thus does not take place in a group to which the delinquent can relate, while it is precisely this unique communal feeling of belonging that induces behavioral change in the prisoners. SAMENVATTING Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonenHet Skejby house is uniek in zijn soort en boekt opmerkelijke resultaten: het recidivepercentage ligt ruim 20% lager dan bij halfway huizen waar alleen delinquenten wonen. Skejby heeft als doel om de overgang tussen gevangenis en samenleving zo klein mogelijk te maken. Het experiment, waarbij studenten en delinquenten samen wonen, komt voort uit het idee dat gedragsverandering het best bewerkstelligt wordt binnen een sociaal verbonden groep. In Skejby heerst het principe van

 12. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 13. Onderzoek naar de immuunstatus ten opzichte van bof, mazelen, rubella, poliomyelitis, difterie en tetanus bij immigranten in 's-Hertogenbosch van maart 1990 tot maart 1992

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zwan CW; Kik D; Berbers GAM; Plantinga AD; Ruemke HC; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; GGD Stadsgewest Den Bosch

  1995-01-01

  Inleiding: De immuunstatus van de algemene Nederlandse bevolking is wat betreft bof, mazelen, rubella, difterie, tetanus en poliomyelitis redelijk in kaart gebracht. Veel minder is bekend over de immuunstatus bij bepaalde subgroepen van de bevolking. Een onderzoek uitgevoerd in Amsterdam in 1987 t

 14. Opsporing van foetale neuraalbuisdefecten door middel van serum alpha foetoproteine screening bij zwangeren, gecombineerd met gericht echografisch onderzoek. Periode januari 1980 tot januari 1984

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenaars AM; Kuipers AJ; Kriek M; Korenromp M; Bruinse HW; Haspels AA

  1987-01-01

  Zwangeren werden aan serum AFP-screening onderworpen om neuraalbuisdefecten op te sporen. Via gericht echografisch onderzoek bij vrouwen met een verhoogde AFP-concentratie werd het merendeel van de aanwezige congenitale afwijkingen, waaronder alle open neuraalbuisdefecten, gevonden. In dit onderzo

 15. Verzamelen van gegevens over de aanwezigheid van (dwerg)cicaden in en rond een aantal percelen met hyacinten in de Zuidelijke Bollenstreek : Voortgezet diagnostisch onderzoek 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.; Vreeburg, P.J.M.; Kock, de M.J.D.; Weijden, v.d. B.; Groot, R.

  2010-01-01

  In het broeiseizoen 2007, 2008 en 2009 zijn bij Diagnostiekservice van PPO geregeld monsters hyacint gebracht voor diagnostisch onderzoek waarbij sprake bleek van een besmetting met fytoplasma’s. Deze ziekteverwekker wordt overgebracht door dwergcicaden waarvan tot nu toe wordt aangenomen dat ze in

 16. Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Roelofs, P.F.M.M.; Vliegen-Verschure, A.

  2010-01-01

  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het

 17. Minder BPM, meer auto's? Stated preference onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de kilometerprijs op autobezit

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Gerard; Kouwenhoven, Marco; Geurs, Karst Teunis

  2010-01-01

  Het kabinet Balkenende IV had vergevorderde plannen om in de periode 2013-2018 de belastingen op het aanschaffen en bezitten van auto’s om te zetten in een heffing op weggebruik (kilometerprijs). Dit zou de prijzen van auto’s in Nederland met maximaal 30% doen dalen. Er is relatief weinig onderzoek

 18. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten

 19. Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van den huidigen vleeschprijs van 75 ct. voor mager vee, in de periode mei 1946 - april 1947

  NARCIS (Netherlands)

  Landbouw-Economisch Instituut,

  1946-01-01

  Doel van het onderzoek was het berekenen van de kostprijs af-boerderij, in verschillende weidestreken van ons land, per kg melk met het in het gebied bestaande gemiddelde vetgehalte. Daar de uitbetaling van het melkgeld steeds plaats heeft naar vetgehalte, is ook de prijs per procent melkvet bereken

 20. Nader onderzoek met sera van Trichinella-spiralis vrije varkens afkomstig uit 10 verschillende Europese landen en Canada naar de detectiegrens van de Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen; F.van; Franchimont; J.H.

  1985-01-01

  Bij vroeger onderzoek werd gevonden dat aanzienlijke verschillen bestaan tussen varkenspopulaties in verschillende Europese landen met betrekking tot zogenaamde achtergrondruis in de ELISA bepaling voor antistoffen tegen T.spiralis. In het huidige rapport zijn de resultaten vermeld van nader ond

 1. Epidemiologisch en microbiologisch onderzoek met betrekking tot gastro-enteritis bij de mens in de regio's Amsterdam en Helmond, in 1987

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogenboom-Verdegaal AMM; During M; Leentvaart-Kuypers A; Peerbooms PGH; Kooy WCM; Vlerken R van; Sobczak H

  1989-01-01

  In een onderzoek naar het voorkomen van gastro-enteritis in een dertigtal huisartsenpraktijken in Amsterdam en 11 in de regio Helmond door de desbetreffende Gezondheidsdiensten en Streeklaboratoria in samenwerking met het RIVM, werden in 1987 incidenties gevonden voor gastro-enteritis van respec

 2. Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Roelofs, P.F.M.M.; Vliegen-Verschure, A.

  2010-01-01

  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het

 3. Onderzoek naar de concentraties in bloed van pentachloorfenol (PCP) en gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH) van bewoners en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Remmert HP; van den Doel R; Hofstee AWM; Meulenbelt J; Greve PA; Slob W; Meyer HHP; van den Boogert ALF; Savelkoul TJF

  1987-01-01

  Bij huidige en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam waarvan houten balken bewerkt waren met PCP en gamma-HCH, werd een onderzoek verricht naar de concentraties van deze stoffen in het bloed als maat voor de lichaamsbelasting. Tussen de beide groepen werd geen statistisch si

 4. Onderzoek naar de blootstellingsrisico's van bewoners als gevolg van bodemverontreiniging in de wijk Aldlan-Oost te Leeuwarden

  NARCIS (Netherlands)

  Savelkoul TJF; Knaap AGAC; Janssen PJCM; Remmert HP; Rombout PJA

  1985-01-01

  Op grond van de verrichte milieu-onderzoeken (luchtkwaliteit in woningen, grond, grondwater) en het onderzoek van het drinkwater wordt geconcludeerd dat blootstelling van bewoners in een tweetal huizen mogelijk is door inhalatie van verontreinigde binnenlucht. Op grond van de metingen in kruipruimt

 5. Laat ons niet buiten de boot vallen, een onderzoek naar het maatschappelijk en sociaal functioneren van mensen met een IQ tussen de 80 en 90

  NARCIS (Netherlands)

  Borren, W.; Stellema, G.; Wijck, E.E.E. van; Bouma, J.

  2001-01-01

  Het vertrekpunt van het onderzoek "Laat ons niet buiten de boot vallen" is een gespreksnotitie van een overleg tussen het Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan (AMW) en de Sociaal Pedagogische Dienst Friesland Ït buro Kingma" (auteurs Ate Prozee SPD en Marianne Bouma AMW). Deze notitie werd later g

 6. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten eve

 7. Voorhuwelikse seksuele permissiwiteit onder damestudente

  OpenAIRE

  2014-01-01

  M.A. (Sociology) The increasing incidence of phenomena like cohabitation, extra-marital births and voluntary single parenthood in Western society, indicates a shift in the social definition of sexuality. This is particularly apparent when the current situation is compared to traditional Western societies where sexuality was, for instance, limited to the monogamous, heterosexual marriage and to reproduction within marriage. This change in the meaning of sexuality can be attributed to a chan...

 8. Rijden onder invloed : een literatuurstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C.

  1976-01-01

  The paper comprises a study of scientific literature on research carried out in different countries on the use and hazards of alcohol and traffic and on activities which are carried out to decrease these. The literature review was necessary to test the applicability of activities undertaken in the

 9. Effect van verdund vezelrijk voer op ontwikkeling van verenschade en dierprestaties van opfok- en leghennen onder pikkerij-bevorderende omstandigheden = Effect of diluted NSP-high diets under feather pecking prone conditions on the development of feather damage and performance of rearing and laying hens

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Bruin, de W.W.; Veer, de R.; Binnendijk, G.P.

  2010-01-01

  In deze studie is het effect van verdunde vezelrijke voeders onder pikkerij-bevorderende omstandigheden op de ontwikkeling van verenschade en dierprestaties van opfok- en leghennen gemeten. Ten opzichte van onverdund voer reduceerde het verstrekken van zowel verdund opfok- als legvoer de ontwikkelin

 10. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 11. Big data als glazen bol: Jumping to conclusions ligt op de loer

  NARCIS (Netherlands)

  Baardemans, W.

  2014-01-01

  Werkgevers weten meer over werknemers dan ooit. Databases kraken onder de zetabytes aan informatie via onderzoeK internet, social media en anderzins. Welke voorspellende waarde hebben deze'big data' voor de inzetbaarheid van hun werknemers?

 12. Gespuis in de nacht : bloedluizen: wees er op tijd bij

  NARCIS (Netherlands)

  Fiks, T.G.C.M.; Emous, van R.A.; Mul, M.F.

  2004-01-01

  Bloedluizen (vogelmijten) zijn een groot probleem in de legpluimveehouderij. Om explosieve vermeerdering te voorkomen is tijdig ingrijpen noodzakelijk. PV is een onderzoek gestart en houdt o.a. een enquete onder alle Nederlandse legpluimveehouders

 13. Slim door Gym

  NARCIS (Netherlands)

  Van Dijk, Martin; De Groot, Renate; Kirschner, Paul A.

  2015-01-01

  In deze interactieve presentatie werd de huidige wetenschappelijke stand van zaken omtrent de associatie tussen lichamelijke activiteit en cognitieve prestaties en schoolprestaties besproken. Daarnaast werden de eerste resultaten van De GOALS Studie, ons eigen onderzoek uitgevoerd onder 440 adolesce

 14. Effecten van olieverontreinging op de vegetatie van een twaalftal lysimeters te Katwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.

  1979-01-01

  Door het Contactcentrum Olie-industrie en Openbare Watervoorziening wordt op een twaalftal lysimeters in de duinen nabij Katwijk onderzoek verricht naar de afbraaksnelheid van olie in de bodem onder invloed van micro-organismen.

 15. Ammoniakemissie bij kraamzeugen en gespeende biggen in de scharrelvarkenshouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Verdoes, N.; Altena, H.; Asseldonk, van M.G.A.M.

  2001-01-01

  Doel van dit onderzoek was om via eenvoudige bouwkundige maatregelen de ammoniakemissie bij gespeende scharrelbiggen en bij zeugen gehuisvest in het scharrelkraamhok Raalte te reduceren tot onder de drempelwaarde van Groen Label.

 16. Arbeidsbeleving allochtonen in de Westlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Rijk, P.J.; Somers, B.M.

  1998-01-01

  Verkennend onderzoek naar de arbeidsbeleving van in de glastuinbouw werkzame allochtonen in het Westland. Naast een literatuurstudie zijn diepte-interviews gehouden onder allochtone werknemers in de Westlandse glastuinbouw. Hierbij stonden de arbeidsomstandigheden, arbeidsbeleving en perspectieven

 17. Kosten mastitis onderschat: Hoogste kostenpost bij mastitis is melkproductieverlies

  NARCIS (Netherlands)

  Huijps, K.; Lam, T.J.G.M.; Hogeveen, H.

  2007-01-01

  Mastitis kost geld. Maar hoeveel? Beduidend meer dan melkveehouders denken, zo blijkt uit recent onderzoek van het Uiergezondheidscentrum Nederland en de faculteit Diergeneeskunde onder 64 veehouders. Vooral het productieverlies bij subklinische mastitis kost veel euro’s

 18. Kosten mastitis onderschat: Hoogste kostenpost bij mastitis is melkproductieverlies

  NARCIS (Netherlands)

  Huijps, K.; Lam, T.J.G.M.; Hogeveen, H.

  2007-01-01

  Mastitis kost geld. Maar hoeveel? Beduidend meer dan melkveehouders denken, zo blijkt uit recent onderzoek van het Uiergezondheidscentrum Nederland en de faculteit Diergeneeskunde onder 64 veehouders. Vooral het productieverlies bij subklinische mastitis kost veel euro’s

 19. Biodegradatie Xenobiotica V. Studie naar de biologische afbreekbaarheid van pentachloorfenol. Tweede interimrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Duzijn RF; Andel JG van

  1989-01-01

  Pentachloorfenol (PCP) is een toxische verbinding die t.g.v. veelvuldig gebruik als bestrijdingsmiddel in verschillende afvalstromen terecht is gekomen. In dit (vervolg) onderzoek werd de biologische afbraak van PCP nagestreefd onder aerobe en anaerobe condities, met verschillende typen

 20. Effecten van bevloeiing op de basen- en voedingstoestand van verzuurde en verdroogde beekdalgraslanden; mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.; Delft, van S.P.J.; Sival, F.P.; Jansen, P.C.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel tegen verzuring en verdroging te onderzoeken zijn bodemgegevens uit vloeivelden geanalyseerd en verzameld voor experimenteel onderzoek. De onderzoeksvraag was onder welke bodemkundige omstandigheden en bij gebruik van welk watertype de

 1. Bemonsteren met drones

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. ing Rutger de Graaf; Floris Boogaard; Martin Kroes

  2015-01-01

  In eerste instantie wordt bij de term 'drone' vaak gedacht aan onbemande, op afstand bestuurbare vliegtuigjes. Minder bekend is dat er ook drones bestaan die onder water inzetbaar zijn. Deze 'submerged drones' kunnen worden gebruikt voor aquatisch ecologisch onderzoek.

 2. De distributiestructuur van varkens in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Driel, van J.A.

  1988-01-01

  Onderzoek naar de structuur van de afzet van levende varkens en biggen op basis van enquetes onder ruim 1000 varkenshouders en 150 veehandelaren. Het rapport beschrijft de situatie in 1986 en vergelijkt deze met die van 1973

 3. Using novel imaging approaches in affective disorders : beyond current models

  NARCIS (Netherlands)

  Pannekoek, Justine Nienke

  2015-01-01

  Depressie en angststoornissen, zoals major depressive disorder, paniekstoornis, sociale angststoornis en gegeneraliseerde angststoornis, vallen onder de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden. Door middel van neuroimaging onderzoek zoals structurele en functionele MRI (fMRI) is het mogelijk

 4. Haze-factor maakt plaats voor F-scatter

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, G.L.A.M.

  2014-01-01

  Uitgelicht licht & scherming - Wageningen UR Glastuinbouw deed vorig jaar onderzoek naar een methode om de lichtspreiding onder diffuus glas te karakteriseren. dit resulteerde in een nieuwe waarde, de zogenaamde F-scatter voor voorwaartse lichtspreiding. Leveranciers van glas en schermdoekmateri

 5. Bejaging wilde zwijnen werkt averechts

  NARCIS (Netherlands)

  Terhürne, R.L.

  2008-01-01

  Het jagen op wilde zwijnen helpt niet om de wilde zwijnenstand in Nederland te verlagen. Dat blijkt uit een onderzoek van Marcel Vossestein. Het hoge afschotpercentage leidt tot een hogere vruchtbaarheid onder de zeugen en tot instabiele, onnatuurlijke populaties

 6. Europeanen aan het fruit door keteninnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.; Wiersinga, R.C.

  2009-01-01

  Europeanen eten te weinig fruit. Om de fruitconsumptie te stimuleren en de volksgezondheid te verbeteren, werken ruim zestig kennispartners en bedrijven samen in het Europese onderzoeksprogramma ISAfruit. Wageningen UR participeert hierin met onder meer onderzoek naar trends en consumentgedreven ket

 7. Bemonsteren met drones

  NARCIS (Netherlands)

  Kroes, Martin; Boogaard, Floris; Graaf, Rutger de

  2015-01-01

  In eerste instantie wordt bij de term 'drone' vaak gedacht aan onbemande, op afstand bestuurbare vliegtuigjes. Minder bekend is dat er ook drones bestaan die onder water inzetbaar zijn. Deze 'submerged drones' kunnen worden gebruikt voor aquatisch ecologisch onderzoek.

 8. Atmospheric Input, Thematic report no. VI, Dutch Priority Programme on Acidification, phase 3

  NARCIS (Netherlands)

  Erisman JW; LLO

  1995-01-01

  Dit thematisch rapport vat de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de atmosferische depositie in Nederland samen. Beschreven worden de huidige depositie niveaus van verzurende componenten op natuurgebieden in Nederland, bepaald aan de hand van onder andere nationale en internationale

 9. Voerbeperking op jonge leeftijd bij slachtkuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Meijerhof, R.

  1990-01-01

  Uit onderzoek in het buitenland is gebleken dat voerbeperking op jonge leeftijd bij slachtkuikens onder andere leidt tot een verminderde vetaanzet. Eerste resultaten van het proefbedrijf in Maarheeze wijzen op een duidelijke achterstand in groei.

 10. Prijsdifferentiatie bij zuivelkooperaties : met meer melk meer mans

  NARCIS (Netherlands)

  Akkerman, J.; Depla, S.

  1984-01-01

  Dit onderzoek is opgezet naar aanleiding van onvrede onder boeren en voor verdere discussie en standpuntsbepaling. In de loop van de jaren zeventig is bij vrijwel alle zuivelcooperaties prijsdifferentiatie naar leverantiegrootte ingevoerd, waarbij grote veehouders een hogere netto-uitbetalingsprijs

 11. Dr. Hans Chang, Director, Physics Research Committee, Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Dr. Joris Van Enst, Head of Science Policy Division, Ministry of Education, Culture and S cience, Dr. Jan Bezemer, NL Delegate CERN, Netherlands

  CERN Multimedia

  Patrice Loiez

  1999-01-01

  Dr. Hans Chang, Director, Physics Research Committee, Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Dr. Joris Van Enst, Head of Science Policy Division, Ministry of Education, Culture and S cience, Dr. Jan Bezemer, NL Delegate CERN, Netherlands

 12. Vleesstieren in geisoleerde en ongeisoleerde stallen : onderzoek op de Vlierd 1976-1980 : groei, voederverbruik, slachtkwaliteit = Beef cattle in insulated and non-insulated houses : growth, feed consumption, carcass quality

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, H.E.; Smits, A.C.

  1981-01-01

  In de periode 1976 tot 1980 is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd, waarbij is nagegaan wat het effect was van isolatie en mechanische ventilatie op de groei en het voederverbruik van stieren ten opzichte van een ongeisoleerde stal

 13. Between words and deeds. On interdisciplinarity and the importance of policy studies; Tussen woord en daad. Over interdisciplinariteit en beleidsrelevantie van onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, B. [Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek RMNO, Den Haag (Netherlands)

  2006-07-01

  An overview is given of recent studies on the title subject and the added value of interdisciplinary studies. [Dutch] Her belang van interdisciplinair onderzoek wordt vaak met de mond beleden. Waarom is het belangrijk en wat weten we over de praktijk van interdisciplinaire samenwerking? Recent buitenlands onderzoek licht een tipje op van de sluier. Naar aanleiding van de interimevaluatie van het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit in 2003, werd er door de evaluatiecommissie op aangedrongen het tweede deel van het onderzoeksprogramma interdisciplinair op te zetten en te focussen op biodiversiteit in agrarisch gebied. Ook hier was vergroting van de beleidsrelevantie van de resultaten de achterliggende reden. Aangezien het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit ooit is opgezet naar aanleiding van een advies van RMNO en NRLO, is onderzocht hoe begrippen als interdisciplinariteit en beleidsrelevantie zijn geoperationaliseerd in het programma. Dit resulteerde in het rapport 'Een studie over (bio)diversiteit'.

 14. Study on TenneT profits 2010. Regulated Transport and System Tasks; Onderzoek winsten TenneT 2010. Gereguleerde Transport- en Systeemtaken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  Research has been done on the profits realized by TenneT in 2010 with its regulated distribution and system tasks. The regulation method enables TenneT to recover its costs and realize a reasonable profit [Dutch] Onderzoek is gedaan naar het rendement dat TenneT in 2010 heeft behaald met de uitvoering van zijn gereguleerde transport- en systeemtaken. TenneT is door de reguleringsmethodiek in staat zijn efficiente kosten terug te verdienen en een redelijk rendement te behalen.

 15. CO2 storage. An internet study by order of the city of Barendrecht, Netherlands; CO2 opslag. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dijk, T.

  2010-06-15

  The Dutch cabinet has decided that a pilot for CO2 storage will be conducted in the city of Barendrecht. This study has examined how the inhabitants of municipalities that quality for CO2 storage feel about this. [Dutch] Het kabinet heeft besloten dat in Barendrecht een proef wordt uitgevoerd met CO2 opslag. In dit onderzoek is nagegaan hoe inwoners van gemeenten die potentieel in aanmerking komen voor CO2 opslag daarover denken.

 16. Thermal sludge treatment. Pilot project on the possibilities and marginal conditions; Thermische slibontsluiting. Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berkhof, D.; Koornneef, E.; Janus, H. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 2: pilot projects on thermal sewage treatment [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 2, het onderzoek op pilot plant/praktijkschaal naar thermische slibontsluiting (TSO) beschreven.

 17. Haydn, T., Harris, R. . Pupil perspectives on the purposes and benefits of studying history in high school: a view from the UK

  NARCIS (Netherlands)

  Wilschut, Arie

  2012-01-01

  Onderzoek met 1700 enquêtes en 160 interviews onder leerlingen van twaalf Britse VO-scholen (onderbouw) over nut en zin van geschiedenis. Voorzichtige vergelijking tussen dit onderzoek uit 2005 en eerdere gepubliceerd in 1967 en 1984. Uitslag: in 1967 vond 29% van de ondervraagde leerlingen geschied

 18. NGO's op Curacao: identificatie van belangrijke knelpunten en voorstellen tot verbetering

  NARCIS (Netherlands)

  Elias, Michael; Halman, Joop; Knigge, Siert; Sophia, Rudsel

  2009-01-01

  Dit rapport beschrijft een onderzoek onder Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) op Curaçao dat op verzoek van de AMFO door de stichting ABC Advies is uitgevoerd. In het onderzoek dat plaatsvond in de periode van 26 oktober t/m 2 november 2009 zijn belangrijke knelpunten die leven bij NGO’s op C

 19. De economie van het drugsbestaan : Criminaliteit als expressie van levensstijl en loopbaan

  NARCIS (Netherlands)

  Grapendaal, M.; Leeuw, Ed. Leuw; Nelen, J.M.

  1991-01-01

  In dit rapport wordt een onderzoek beschreven onder drugverslaafden in Amsterdam. De doelstelling van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het economische gedrag van opiaatgebruikers. Deze algemene doelstelling is geconcretiseerd aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: - Op welke wijze(n)

 20. De inzet van arbeidsmigranten in Zeewolde : Eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Cremers, Jan; Strockmeijer, Anita

  2017-01-01

  De gemeente Zeewolde heeft medewerking verleend aan een onderzoek onder werkgevers in het kader van het INT-AR project van de Tilburg Law School. Het onderzoek is uitgevoerd in combinatie met een gespreksavond over de inzet van arbeidsmigranten op de lokale arbeidsmarkt. Het eindrapport, opgesteld

 1. Voedselbalans 2011 : Dl. 2 Consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Onwezen, M.C.; Riet, van 't J.P.; Bartels, J.

  2011-01-01

  In dit deelrapport van de Voedselbalans is een grootschalig vragenlijst-onderzoek gehouden onder een groep consumenten die representatief voor de Nederlandse bevolking is. Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om te begrijpen waarom consumenten de voedingsmiddelen kiezen die ze kiezen.

 2. Ontwikkeling in de tijd van de vegetatie op lysimeters met olieverontreinging te Katwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.

  1981-01-01

  Deze nota vormt een verslag van floristisch onderzoek van een twaalftal lysimeters in de duinen nabij Katwijk en vormt een onderdeel van het onderzoek naar de afbraaksnelheid van olie in de bodem onder invloed van miçro-organismen, dat door het Contactcentrum Olie-industrie en Openbare Watervoorzien

 3. Ziek en Zeer : oorzaak stengelrot bij lelies kan ook schimmel Rhizopus zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2011-01-01

  In dit artikel over het voortgezet diagnostisch onderzoek bij PPO een verslag van het onderzoek naar een voor lelies bijzondere stengelrot. Onder speciale teeltomstandigheden kan de schimmel Rhizopus namelijk een stengelrot veroorzaken waardoor soms tot wel 30% van de lelieplanten verloren kan gaan.

 4. Impact of a ventilation system on comfort and productivity. Conclusions and recommendations of recent research; Invloed ventilatiesysteem op comfort en productiviteit. Conclusies en aanbevelingen van recent onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roelofsen, C.P.G. [Technical Management TM, Amersfoort (Netherlands)

  2005-06-01

  The quality of ventilation in office buildings effects the satisfaction and productivity of employees, which can be quantified by the olf-decipol method of Fanger, according to the Dutch standard NPR-CR-1752 ('Ventilation of buildings. Design criteria for the indoor conditions', 1994). Olf is an air pollution unit and decipol is an air quality unit. The results of a study on the change in the productivity of office employees as a result of the air quality are presented and discussed. [Dutch] Het ventilatiesysteem heeft invloed op de tevredenheid en de prestatie van kantoormedewerkers. Dit is te kwantificeren door onder meer gebruik te maken van de olf-decipolmethode van Fanger, conform de NPR-cr-1752 ('Ventilatie van gebouwen. Ontwerpcriteria voor de binnenomstandigheden'). Het in dit artikel besproken onderzeok was gericht op de productiviteitsverandering van kantoormedewerkers als gevolg van de luchtkwaliteit.

 5. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 6. Strooisels in de paardenhouderij en arbeidsverbruik bij instrooien en uitmesten : onderzoek op het Paardenproefbedrijf te Brunssum en de Waiboerhoeve te Lelystad = Experiments on the use of litter and the labour requirement of mucking out stables in horse husbandry

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Giesen, J.H.J.

  1986-01-01

  In de paardenhouderij wordt het uitmesten als zwaar en onaangenaam werk ervaren, maar over de arbeidsbehoefte ervan zijn weinig exacte gegevens bekend. Daarom is onderzoek uitgevoerd met in totaal 60 rijpaardmerries en 12 draverruins, gehuisvest in boxen van 3 x 3 m en 1,5 x 3 m met gedeeltelijk roo

 7. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 8. "Techniek kan helpen om gebruik smartphone in verkeer te verminderen" : gebruik smartphone steeds groter probleem voor verkeersveiligheid. Gesprek met Dr. M.P. Hagenzieker, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  2014-01-01

  Steeds meer mensen zijn op de weg drukker bezig met hun smartphone en tablet en steeds minder met het verkeer. Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk ? Marjan Hagenzieker deed hier namens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en

 9. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de

 10. "Techniek kan helpen om gebruik smartphone in verkeer te verminderen" : gebruik smartphone steeds groter probleem voor verkeersveiligheid. Gesprek met Dr. M.P. Hagenzieker, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  2014-01-01

  Steeds meer mensen zijn op de weg drukker bezig met hun smartphone en tablet en steeds minder met het verkeer. Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk ? Marjan Hagenzieker deed hier namens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en

 11. Investigation of radioactivity in soil samples from the location Jagtlust 2, Kapelle, Netherlands. Letter report; Onderzoek naar radioactiviteit in grondmonsters verkregen op adres Jagtlust 2 te Kapelle. Briefrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goerts, P.C.; Kwakman, P.

  2011-12-15

  In 1940, there used to be a paint factory at the current location of a dwelling at Jagtlust 2, where luminescent paint was made. Historic research has not revealed whether the luminescent materials were based on phosphorescent or radio-active components. A soil research has been conducted at the location to examine if any pollution with a radio-active nature still exists in the soil. The following research has been done: establishing of the location where the soil samples need to be taken; taking several soil samples; determining the radio-activity level of the soil samples [Dutch] Rond 1940 stond er op de plek van het woonhuis Jagtlust 2 een verffabriek, waar met lichtgevende verf werd gewerkt. Uit historisch onderzoek door de gemeente is niet duidelijk geworden of de lichtgevende materialen waren gebaseerd op fosforiserende of radioactieve componenten. Door middel van een bodemonderzoek is nagegaan of op de aangegeven locatie nog verontreinigingen van radioactieve aard in de bodem aanwezig zijn. Het volgende onderzoek is uitgevoerd: het bepalen van locatie waar grondmonsters moeten worden genomen; het nemen van enkele grondmonsters; het bepalen van radioactiviteitsgehalte van de grondmonsters.

 12. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee 2011; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2011 van de Auditcommissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the 2011 recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het 2011 advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee.

 13. Voorlichtingsproject Alcohol en verkeer, voor 15-16 jarigen : covernota bij W.J.A. Nelissen, Rapport van een marktonderzoek onder docenten in het voortgezet onderwijs, in verband met een voorlichtingsproject over alcohol en verkeer gericht op jongeren van 15 en 16 jaar en J.H. van der Vlis, Verslag van een onderzoek naar een voorlichtingsproject over alcohol en verkeer voor jongeren van 15-16 jaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  1994-01-01

  The SWOV Institute for Road Safety Research has commissioned the Dutch Research and Marketing firm to conduct two market studies. This cover note deals with two reports which describe these studies. One report is aimed at teachers who are eligible to participate in an information project on 'Alcohol

 14. Waarnemers in beeld: diversiteit onder waarnemende huisartsen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hassel, D. van; Batenburg, R.

  2014-01-01

  Diversity among GP locums.General practitioner (GP) locums are playing a pivotal role in sustaining flexibility on the Dutch labor market of GPs. In recent years their numbers have increased significantly. This group is hard to monitor as they have a dynamic career pattern. A survey among GP locums

 15. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van standa

 16. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te verb

 17. Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas

  NARCIS (Netherlands)

  Dueck, T.A.; Gelder, de A.; Janse, J.; Kempkes, F.L.K.; Baar, P.H.; Valstar, W.

  2014-01-01

  Het Nieuwe Belichten combineert Het Nieuwe Telen met een belichtingsstrategie om het gewas gericht te sturen en energie te besparen. Samen met een diffuus kasdek werden deze elementen samengebracht om energie te besparen en de productie te kunnen sturen. Tomaten van het ras Komeett werden belicht me

 18. Minder rijden onder invloed door verbeterd politietoezicht.

  NARCIS (Netherlands)

  Wesemann, P.

  1988-01-01

  Breath tests is an important aid for police control in the bottle against drunken driving. However, it is not the onliest one. A multi year research programme to police control for drunken driving in the Netherlands is done. The main results of that research are presented here.

 19. Klimop: de struikvormen onder de loep.

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2002-01-01

  Beschrijving en illustraties, oude en nieuwe naamgeving, keuringsresultaten en gebruiksmogelijkheden van de volwassen cultivars van Hedera (Arborescent Group) en de niet-klimmende jeugdvormen (Oddity Group). Zowel gestekte als geënte exemplaren werden door PPO sector Bomen getest op proefvelden in B

 20. Abraham Kuyper en volksideologie onder die Afrikaners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Smit

  1989-06-01

  Full Text Available Om die waarheid te sê, Kuyper is lank nie meer gewild in Gereformeerde geledere in Suid-Afrika nie. Deels moet dit gewyt word aan die assosiasie van apartheidsideologie met Kuyper se idee van skeppingsordeninge (’n idee wat ook verbind kan word met Hitler se regverdiging van sy uitwissingsoperasies.

 1. Oorzaken en gevolgen van gameverslaving onder adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  Lemmens, J.S.; Valkenburg, P.M.; Peter, J.

  2010-01-01

  Pathological use of video games has been associated with indicators of psychosocial well-being, such as loneliness, low self-esteem, low social competence low life satisfaction, and high aggression. However, few studies have decisively demonstrated whether these indicators of psychosocial well-being

 2. Oorzaken en gevolgen van gameverslaving onder adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  Lemmens, J.S.; Valkenburg, P.M.; Peter, J.

  2010-01-01

  Pathological use of video games has been associated with indicators of psychosocial well-being, such as loneliness, low self-esteem, low social competence low life satisfaction, and high aggression. However, few studies have decisively demonstrated whether these indicators of psychosocial well-being

 3. De helm van BEKON : legionair onder Caesar?

  NARCIS (Netherlands)

  Hupperetz, W.

  2015-01-01

  The inscription in Iberian script and the name indicate that legionary Bekon was from one of the Spanish provinces. We know that Julius Caesar as governor of Hispania Ulterior (Southern Spain) put together a legion in this Spanish province (the tenth) in 61 BC. That was one of the legions that he

 4. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te

 5. Het Lumumba-onderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Gerard

  2007-01-01

  Full Text Available The Lumumba inquiryIn his reply, E. Gerard, one of the experts of the parliamentary inquiry committee, comments on four aspects dealt with in the reviews of the Lumumba affair. One should distinguish between the judgment of the committee and the experts’ report as to their respective nature. The experts want their conclusions, which are the result of historical research, to be part of an ongoing scientific debate. When carrying out their research they focussed on the professional standards of their metier, not the considerations of the raison d’état. By conducting a careful and thorough analysis of written and oral sources, they tried to bridge the gap between fact and fiction to lay a solid foundation for assessing the events around this controversial case. They put forward the concept of “moral responsibility’ to make it clear that the Belgian government, although not actually an accomplice in a murder plot, cannot be exempted from any responsibility in the developments that led to the assassination of Patrice Lumumba. In this way, they try to escape the deadlock created by a structural approach towards history.

 6. Onderzoek van het bloedalcoholgehalte.

  NARCIS (Netherlands)

  SWOV

  1969-01-01

  Brief article on the breath analysis as a method for determining the blood alcohol content. In spite of various tests, which showed the reliability and the facility of this method, it is very likely that the minister will make obligatory the blood test, instead of the by many researchers recommend

 7. Onderzoekers foerageren ook

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquiere, T.

  2012-01-01

  Het is mei. Tenzij het regent, zijn de bijen de hele lange dag aan het zoeken en binnenhalen van nectar, stuifmeel, propolis, water. Dat foerageren gebeurt om te voorzien in de behoeften van het hele bijenvolk op dít moment: als het heet is moet er meteen water worden gehaald om het volk te koelen.

 8. Onderzoekers foerageren ook

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquiere, T.

  2012-01-01

  Het is mei. Tenzij het regent, zijn de bijen de hele lange dag aan het zoeken en binnenhalen van nectar, stuifmeel, propolis, water. Dat foerageren gebeurt om te voorzien in de behoeften van het hele bijenvolk op dít moment: als het heet is moet er meteen water worden gehaald om het volk te koelen.

 9. Microbiologisch onderzoek destructoren 1989

  NARCIS (Netherlands)

  van de Giessen AW; Berkers PATA; Notermans SHW

  1990-01-01

  Studies carried out in 1989 on the efficacy of rendering processes in the Netherlands in the elimination of microbiological agents, showed that spores of Clostridium were present in 12,2% of the samples taken directly after autoclaving. C.perfringens was detected in less than 2% of the samples. I

 10. Het Lumumba-onderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Gerard

  2007-01-01

  Full Text Available The Lumumba inquiryIn his reply, E. Gerard, one of the experts of the parliamentary inquiry committee, comments on four aspects dealt with in the reviews of the Lumumba affair. One should distinguish between the judgment of the committee and the experts’ report as to their respective nature. The experts want their conclusions, which are the result of historical research, to be part of an ongoing scientific debate. When carrying out their research they focussed on the professional standards of their metier, not the considerations of the raison d’état. By conducting a careful and thorough analysis of written and oral sources, they tried to bridge the gap between fact and fiction to lay a solid foundation for assessing the events around this controversial case. They put forward the concept of “moral responsibility’ to make it clear that the Belgian government, although not actually an accomplice in a murder plot, cannot be exempted from any responsibility in the developments that led to the assassination of Patrice Lumumba. In this way, they try to escape the deadlock created by a structural approach towards history.

 11. Sustainable building. A state-of-the-art; Duurzaam bouwen. De stand van zaken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-08-01

  The results of a market study on sustainable building (knowledge, attitudes, information dissemination) are presented and discussed. [Dutch] Om het gebruik van de Nationale Pakketten Woning- en Utiliteitsbouw te stimuleren, heeft Stichting Bouwresearch (SBR) in 2007 een grootschalig marktonderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek is onder meer aandacht besteed aan de bekendheid van Duurzaam Bouwen (DuBo), de attitude ten aanzien van Duurzaam Bouwen en het gebruik van informatiebronnen rond Dubo. Het onderzoek is uitgevoerd onder ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, architecten en ingenieursbureaus en aannemers. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen beschreven.

 12. Een wraakzuchtige Maria. Boliviaanse vrouwen over lijden en woede door huiselijk geweld

  OpenAIRE

  Derks, S.W.; Heessels, M.

  2009-01-01

  Huiselijk geweld en de omgang hiermee in Latijns-Amerika wordt in onderzoek vaak in verband gebracht met de genderstereotypen machismo en marianismo. Machismo is een vorm van agressieve mannelijkheid en marianismo staat - met de Maagd Maria als rolmodel - voor een passieve en lijdzame vorm van vrouwelijkheid. Onderzoek onder vrouwelijke gelovigen rond het pelgrimsoord van de Maagd van Urkupiña in Bolivia laat echter zien dat deze Mariafiguur behalve steun bij het aanvaarden van lijden, ook ge...

 13. Study on the added value of large-scale storage of electricity in the Netherlands; Onderzoek naar de toegevoegde waarde van grootschalige elektriciteitsopslag in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boonekamp, P. [Amsterdam Power Exchange APX, Amsterdam (Netherlands); Bremmer, J. [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu VROM, Den Haag (Netherlands); Doornbos, I.; Lukuna, E.; Otte, F. [Ministerie van Economische Zaken EZ, Den Haag (Netherlands); Droog, H. [Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening, Utrecht (Netherlands); De Jong, J. [Essent, Utrecht (Netherlands); Kling, W.; Pelgrum, E. [TenneT, Arnhem (Netherlands)

  2008-02-15

  This study compares the added value of five different techniques with an assumed base case with reference year 2020: Pump Accumulation Plant - Energy Island (PAC/EED); Underground pump accumulation Plant (OPAC); Compressed Air Energy Storage (CAES); utilizing storage capacity in Norwegian basins via a new NorNed connection; extra flexibility of electricity production in cogeneration units. This report provides answers to questions on: the influence of large scale energy storage on the environmental performance, economic efficiency and reliability of the Dutch electricity supply; How does large scale energy storage relate to the Western European electricity market; The need for the Dutch government to incentivise and facilitate the development of energy storage in the Dutch energy system. [mk]. [Dutch] In het onderzoek is de toegevoegde waarde van vijf verschillende technieken vergeleken met een veronderstelde base case met als zichtjaar 2020: Pomp Accumulatie Centrale - Energie-eiland (PAC/EE); Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale (OPAC); Compressed Air Energy Storage (CAES); benutten van opslagcapaciteit in Noorse waterbekkens via een nieuwe NorNed verbinding; extra flexibilisering van de elektriciteitsproductie bij warmtekracht eenheden. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vragen over: De invloed van grootschalige energieopslag op de milieuprestatie, economische efficientie en betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening; Hoe grootschalige energieopslag zich verhoudt tot de West-Europese elektriciteitsmarkt; De noodzaak voor de overheid om de ontwikkeling van energieopslag in het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningsysteem te stimuleren en faciliteren.

 14. Study on the methodology for allocating costs of grid losses; Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten van netverliezen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aalberts, A.; Dekker, G.; Jaarsma, S.; Tieben, B.; Vlug, N.

  2011-03-29

  The research question in this report: 'Where are grid losses caused and in which (objective) manner can the costs of these grid losses be allocated to the buyers. The key questions answered in the research are: (1) In which locations of the electricity grid are losses caused and what is the volume of these losses?; (2) How are the costs of grid losses allocated to the various groups of end users?; and (3) What are alternative way(s) to allocate the costs of grid losses to the buyers?. [Dutch] De onderzoeksvraag in dit rapport is 'Waar worden netverliezen veroorzaakt en op welke (objectieve) wijzen zijn de kosten voor deze netverliezen aan afnemers toe te rekenen?. De kernvragen die door het onderzoek worden beantwoord, zijn: (1) Waar in het elektriciteitsnet worden netverliezen veroorzaakt en wat is de omvang van deze verliezen?; (2) Op welke wijze worden de kosten van netverliezen over de verschillende groepen eindgebruikers verdeeld?; en (3) Op welke alternatieve wijze(n) kunnen de kosten van netverlies aan afnemers worden toegerekend?.

 15. Work/Life rhythms of employees in a ‘New world of work’ company

  NARCIS (Netherlands)

  Marli Huijer; P.G. (Peter) Becker

  2015-01-01

  Het Nieuwe Werken concept (HNW) kenmerkt zich onder andere door de grote mate van vrijheid voor medewerkers om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Microsoft Nederland was in 2007 één van de eerste organisaties die dit concept vergaand doorvoerde. Zeven jaar na dato hebben wij onderzoek gedaan na

 16. e-Medication met behulp van apps : Gebruik en gebruikerservaringen

  NARCIS (Netherlands)

  van Kerkhof LWM; van de Laar K; Schooneveldt B; Hegger I; EVG; V& Z

  2015-01-01

  De afgelopen jaren zijn er veel apps voor het gebruik van medicijnen beschikbaar gekomen, voor zowel professionals als burgers. In hoeverre deze apps worden gewaardeerd, hangt vooral af van het gebruiksgemak. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder gebruikers van apps die voor diabetici en anest

 17. Boompje klimmen in eigen straat

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, van den F.J.P.

  2010-01-01

  Spelen tussen huizen of op een speelplaats met een zandbak, tegels en een wipkip is leuk, maar het is voor kinderen ook goed om door de bosjes te struinen, in poeltjes te peuren en in bomen te klimmen. Onderzoek naar hoe je in de stad meer van die speelplekken krijgt wijst onder meer uit dat een nat

 18. Differences in motives for running and perceived importance of app functionalities between fast and slow runners

  NARCIS (Netherlands)

  Baart de la Faille-Deutekom, Marije; Danninga, Joan; Vervoorn, Cees

  2015-01-01

  Op basis van een cross-sectioneel onderzoek onder deelnemers aan een hardloopevenement worden verschillen tussen snelle en langzame hardlopers onderzocht. Verschillen in motieven voor hardlopen en ervaren belang van app functionaliteiten werden in kaart gebracht. Ook werd gekeken naar verschillen in

 19. 'Phases in the development of homelessness

  NARCIS (Netherlands)

  dr Lia van Doorn

  2005-01-01

  In het winternummer van 2005, met het thema: Social Emergency and Crisis Intervention in Large European Cities, beschrijft Lia van Doorn de onderzoeksresultaten van een follow-up studie onder (voormalige) daklozen in Utrecht. Het betreft een kwalitatief onderzoek. In dit artikel worden drie fasen in

 20. Zorg op afstand

  NARCIS (Netherlands)

  Schilstra, P.

  2004-01-01

  Zorg op afstand. Onderzoek onder patiënten met de ziekte van Crohn/ colitis ulcerosa naar de tevredenheid met een nieuwe manier van zorgverlening vanuit de Maag- Darm- en Leverafdeling van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Sinds oktober 2002 is er op de Maag-, Darm- en Leverafdeling (MDL-afdeling

 1. Beïnvloedt negatief nieuws de aantrekkelijkheid van grote accountantskantoren voor potentiële werknemers?

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, C.S.; van Raak, J.J.F.; van Triest, S.P.

  2015-01-01

  Onderzoek in de Verenigde Staten (Bagley et al., 2012) onder studenten accountancy laat zien dat studenten die een voorkeur hebben voor Big 4-kantoren meer belang hechten aan de reputatie van een kantoor en aan de erkenning die het werken bij een prestigieus kantoor levert, en minder aan sfeer en we

 2. Imidacloprid of niet? (interview met Sjef van der Steen)

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Steen, van der J.J.M.

  2014-01-01

  Is bijensterfte het werk van neonicotinoïden? Ja, zeggen en denken velen. Volgens hen zijn de neo’s rechtstreeks verantwoordelijk voor de hoge sterfte onder bijen. Nee, toont Wagenings onderzoek aan. Intussen lijkt het met de sterfte voorzichtig de goede kant op te gaan.

 3. Ruimte voor mediation

  NARCIS (Netherlands)

  Combrink-Kuiters, L.; Niemeijer, E.; Voert, M. ter

  2003-01-01

  Dit onderzoek is samen met ADR en mediation Rechterlijke macht gepubliceerd. Het doel was enerzijds na te gaan of, en onder welke condities, mediation in de Nederlandse context een effectief en efficiënt alternatief is voor de gerechtelijke geschillenbeslechting. Anderzijds inzicht te verwerven in d

 4. Rapport : bemonsteren en analyseren van dierlijke mest op een vrachtauto

  NARCIS (Netherlands)

  Zedde, van de H.J.; Kekem, van C.; Boer, E.P.J.

  2014-01-01

  Dierlijke mest is uitermate lastig materiaal om te analyseren met NabijInfraRood Spectroscopie (NIRS), want het is donker materiaal, hoofdzakelijk bestaand uit vocht en het is niet homogeen qua samenstelling. Toch wordt in literatuur beschreven, en ook in eerder onderzoek onder gecontroleerde omstan

 5. Risk appetite

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild

  2015-01-01

  Deze poster vat de resultaten samen van een onderzoek in spelvorm gehouden onder 56 Nederlandse risicomanagement professionals. Onderzocht werd of zij in staat waren risico’s optimaal te managen. In het spel konden 10 optimale spelstrategieën gespeeld worden die samen een efficient frontier vormden.

 6. Tv-commercial verliest het van virals

  OpenAIRE

  Gisbergen, M.S. van; Ketelaar, P.E.; Baudoin, P,

  2007-01-01

  Viral commercials werken goed. De meeste jongeren bekijken viral commercials en beoordelen ze positiever dan tv-commercials. Doordat viral commercials volgens consumenten voor vermaak zorgen, ontwijken zij ze minder dan tv-commercials. Ook onthouden jongeren de in viral commercials geadverteerde producten en merken goed. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in samenwerking met De Vos & Jansen onder 412 jongeren.

 7. The moral limits of medical research with children

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, Anna Eva

  2011-01-01

  In mijn proefschrift richt ik mij op het probleem dat medisch-ethische toetsingcommissies onder de huidige Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen soms onderzoeksvoorstellen moeten afkeuren die de zorg voor toekomstige zieke kinderen zouden kunnen verbeteren. In deze wet staat namelijk dat

 8. Waterbehandeling en hygiene in hydrotherapie-baden. Fase 1. Inventarisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Bethe BM; Havelaar AH; Schijven JF; de Wit M

  1988-01-01

  N.a.v. het voornemen om de werkingssfeer van de Wet Hygiene en Veiligheid Zwemgelegenheden uit te breiden tot onder andere hydrotherapie-baden in instellingen voor de intramurale gezondheidszorg, werd met een onderzoek naar de waterbehandeling en hygiene in deze baden aangevangen. De eerste fase v

 9. Epistemological beliefs and perceptions of education in Africa : an exploratory study with high school students in Mozambique

  NARCIS (Netherlands)

  Sitoe, Arlindo Alberto

  2006-01-01

  Verkeerde opvattingen over kennis en leren van middelbare scholieren kunnen leiden tot hoge uitval in het Hoger Onderwijs. Het schaarse hoger onderwijs in Mozambique heeft zeer te lijden van voortijdige uitval, hetgeen een grote verkwisting van talent betekent. In dit onderzoek is onder enkele honde

 10. Zorg op afstand

  NARCIS (Netherlands)

  Schilstra, P.

  2004-01-01

  Zorg op afstand. Onderzoek onder patiënten met de ziekte van Crohn/ colitis ulcerosa naar de tevredenheid met een nieuwe manier van zorgverlening vanuit de Maag- Darm- en Leverafdeling van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Sinds oktober 2002 is er op de Maag-, Darm- en Leverafdeling (MDL-afdeling

 11. Economisch perspectief geconditioneerd telen nu beter in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van J.; Ruijs, M.N.A.; Raaphorst, M.G.M.

  2009-01-01

  Er zijn tal van opties beschikbaar voor het telen van gewassen onder meer of minder geconditioneerde omstandigheden. Onderzoek wijst uit dat sommige concepten goed kunnen concurreren met een WKK. Naarmate de sparkspread daalt, worden meer concepten rendabel. Bij het selecteren van een alternatief te

 12. From silence to muteness: music and philosophy in the 20th century

  NARCIS (Netherlands)

  Kraut, J.

  2010-01-01

  Jael Kraut deed een filosofisch onderzoek naar muziek in de twintigste eeuw. Ze benaderde stilte als een nieuwe muzikale waarde en techniek en bestudeerde ideeën over stilte van onder anderen componisten, filosofen en schrijvers. Ze bespreekt de betekenis van stilte voor componisten als Claude Debus

 13. Rapport : bemonsteren en analyseren van dierlijke mest op een vrachtauto

  NARCIS (Netherlands)

  Zedde, van de H.J.; Kekem, van C.; Boer, E.P.J.

  2014-01-01

  Dierlijke mest is uitermate lastig materiaal om te analyseren met NabijInfraRood Spectroscopie (NIRS), want het is donker materiaal, hoofdzakelijk bestaand uit vocht en het is niet homogeen qua samenstelling. Toch wordt in literatuur beschreven, en ook in eerder onderzoek onder gecontroleerde omstan

 14. Houtcomposities met glas, beton en kunststof. Onderzoeken TNO Bouw

  NARCIS (Netherlands)

  Kuilen, J.W.G. van de; Robson, D.J.

  1999-01-01

  TNO Bouw in Rijswijk probeert hout een meerwaarde te geven door het te combineren met andere materialen. De studies richten zich onder meer op de versterking van balken met vezels en van vloeren met een laag beton. Bovendien kijken de onderzoekers naar moge-lijkheden om afvalhout in kunststof te

 15. Imidacloprid of niet? (interview met Sjef van der Steen)

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Steen, van der J.J.M.

  2014-01-01

  Is bijensterfte het werk van neonicotinoïden? Ja, zeggen en denken velen. Volgens hen zijn de neo’s rechtstreeks verantwoordelijk voor de hoge sterfte onder bijen. Nee, toont Wagenings onderzoek aan. Intussen lijkt het met de sterfte voorzichtig de goede kant op te gaan.

 16. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 17. Biofilter voorkomt emissie wasplaats : Interview met Rik de Werd

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, H.; Werd, de H.A.E.

  2011-01-01

  Hoewel de exacte regels rond de afvoer van water van de wasplaats voor trekkers en spuiten nog op zich laten wachten, wordt door de praktijk en onderzoekers al volop gewerkt aan oplossingen. Loonbedrijven en akkerbouwers richten onder meer biofilters in om het water te reinigen. Lozen van het gezuiv

 18. Bestrijden en voorkomen van de oculatieschimmel Black Mold in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Werd, de H.A.E.; Breeuwsma, S.J.; Meijer, H.; Wijk, van D.; Pijpers, H.

  2008-01-01

  Black Mold veroorzaakt afsterving van jonge oculaties in de teelt van rozenstruiken. Middels een enquête onder telers, een korte literatuurstudie en infectieproeven is een inventariserend onderzoek gedaan naar de factoren die het optreden van Black Mold beïnvloeden. Op basis van de infectieproeven i

 19. Biofilter voorkomt emissie wasplaats : Interview met Rik de Werd

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, H.; Werd, de H.A.E.

  2011-01-01

  Hoewel de exacte regels rond de afvoer van water van de wasplaats voor trekkers en spuiten nog op zich laten wachten, wordt door de praktijk en onderzoekers al volop gewerkt aan oplossingen. Loonbedrijven en akkerbouwers richten onder meer biofilters in om het water te reinigen. Lozen van het gezuiv

 20. Welzijn meetbaar maken

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, E.K.

  2009-01-01

  De paardensector wil het welzijn van paarden op een objectieve manier kunnen meten en heeft een vraag daartoe voorgelegd aan onderzoeker Kathalijne Visser. Wageningen UR Livestock Research gaat dan ook onder haar leiding een welzijnsmonitor paarden ontwikkelen. De Federatie voor Nederlandse Ruitersp

 1. Parodontitis en levenskwaliteit [Periodontal disease and quality of life

  NARCIS (Netherlands)

  Teeuw, W.J.; Abhilakh Missier, A.V.; Hartman, M.; Ton, M.; Schuller, A.A.; Verrips, G.H.W.; Loos, B.G.

  2011-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mate waarin parodontitis is gerelateerd aan levenskwaliteit, is in een onderzoek onder 85 patiënten met matige of ernstige parodontitis gevraagd de Oral Health Impact Profile-NL49 in te vullen. De scores van deze patiënten werden vergeleken met een controlegroep van 85

 2. Analytisch chemische aspecten van de bepaling van aluminium en beryllium in grond- en drinkwater met ICP-MS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; Lesquillier AI; Wiel HJ van de; LAC

  1994-01-01

  In dit onderzoek werd een ICP-MS-methode ontwikkeld voor de bepaling van beryllium en aluminium in grond- en drinkwater. Onder de gekozen condities wordt een onderste analysegrens van 50 ng/l Be en 2 mug/l Al bereikt, mits de nodige voorzorgs-maatregelen worden getroffen om Al contaminatie te

 3. Preparation of three spray-dried milkpowder reference materials for aflatoxin M1 analysis, including packaging and homogeneity control

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P.van; Sizoo; E.A.

  1984-01-01

  Ten behoeve van BCR werden drie partijen melkpoeder bereid, langs natuurlijke weg besmet met aflatoxine M1 op niveau's van 0, ca. 0.3 en ca. 0.9 mug/kg. Van elke partij werden ca. 300 eenheden van elk 25 gram afgevuld in laminaatverpakkingen, die onder N2 werden afgesloten. Onderzoek na afv

 4. Biofilter voorkomt emissie wasplaats : Interview met Rik de Werd

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, H.; Werd, de H.A.E.

  2011-01-01

  Hoewel de exacte regels rond de afvoer van water van de wasplaats voor trekkers en spuiten nog op zich laten wachten, wordt door de praktijk en onderzoekers al volop gewerkt aan oplossingen. Loonbedrijven en akkerbouwers richten onder meer biofilters in om het water te reinigen. Lozen van het

 5. Youth subcultures and problem behaviours in Slovakia : Hip-Hop, Techno-scene, Metal, Punk, Skinheads and Roma

  NARCIS (Netherlands)

  Bobakova, Daniela

  2013-01-01

  Jongeren die deel uitmaken van jeugdsubculturen als hip-hop, techno-scene, metal, punk en skinheads, gebruiken vaker drugs, zijn vaker dronken, spijbelen vaker en beginnen eerder aan seks. Roma-jongeren zijn minder vaak dronken. Dat concludeert Daniela Bobáková op basis van een onderzoek onder deze

 6. e-Medication met behulp van apps : Gebruik en gebruikerservaringen

  NARCIS (Netherlands)

  van Kerkhof LWM; van de Laar K; Schooneveldt B; Hegger I; EVG; V& Z

  2015-01-01

  De afgelopen jaren zijn er veel apps voor het gebruik van medicijnen beschikbaar gekomen, voor zowel professionals als burgers. In hoeverre deze apps worden gewaardeerd, hangt vooral af van het gebruiksgemak. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder gebruikers van apps die voor diabetici en

 7. Humanoid mindset

  NARCIS (Netherlands)

  Straathof, A.; Klinkhamer, R.

  2014-01-01

  Het lectoraat Management van Cultuurverandering, een onderzoeksgroep van de Hogeschool van Amsterdam, legt zich onder andere toe op theorievorming rond organisatieculturen. Onderdeel daarvan is onderzoek doen naar mindsets. De fundamentele ideeën hierover kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt w

 8. EU Interlaboratory comparison study veterinary XII . Bacteriological detection of Salmonella in chicken faeces

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijpers AFA; Veenman C; Mooijman KA; LZO

  2009-01-01

  In 2009 heeft een vergelijkende studie onder 34 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) uitgewezen dat alle NRL's in staat waren hoge en lage concentraties Salmonella in kippenmest aan te tonen. Van deze laboratoria lieten er 33 direct zien dat zij het onderzoek met succes en volgens de

 9. Engels in commercials op de Nederlandse televisie: Frequentie, uitspraak, attitude en begrip

  NARCIS (Netherlands)

  Gerritsen, M.; Korzilius, H.P.L.M.; Meurs, W.F.J. van; Gijsbers, I.

  1999-01-01

  In dit artikel tonen we aan dat 1/3e van de commercials op de Nederland 1 Engels bevat, dat er Nederlands Engels naar Amerikaans model in wordt gesproken en dat het Engels vooral om imago en financiële redenen wordt gebruikt. Op basis van een onderzoek onder 60 Nederlanders gelijkelijk verdeeld over

 10. Veel dood hout - meer biodiversiteit?

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.

  2005-01-01

  Dood hout is goed voor de diversiteit bij onder andere geleedpotigen. Om dit idee te staven, is onderzoek gedaan naar deze relatie. Het laten liggen van dood hout levert in dit opzicht geen duidelijke effect op. Hoofdlijnen uit Alterra rapport 1101, waar zomereik en grove den centraal staan

 11. Parodontitis en levenskwaliteit [Periodontal disease and quality of life

  NARCIS (Netherlands)

  Teeuw, W.J.; Abhilakh Missier, A.V.; Hartman, M.; Ton, M.; Schuller, A.A.; Verrips, G.H.W.; Loos, B.G.

  2011-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mate waarin parodontitis is gerelateerd aan levenskwaliteit, is in een onderzoek onder 85 patiënten met matige of ernstige parodontitis gevraagd de Oral Health Impact Profile-NL49 in te vullen. De scores van deze patiënten werden vergeleken met een controlegroep van 85 pe

 12. Parodontitis en levenskwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Teeuw, W.J.; Abhilakh Missier, A.V.; Hartman, M.; Ton, M.; Schuller, A.A.; Verrips, G.H.W.; Loos, B.G.

  2011-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mate waarin parodontitis is gerelateerd aan levenskwaliteit, is in een onderzoek onder 85 patiënten met matige of ernstige parodontitis gevraagd de Oral Health Impact Profile-NL49 in te vullen. De scores van deze patiënten werden vergeleken met een controlegroep van 85 pe

 13. Effecten van verwijderen vruchtmummies : blackrot in appel

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, B.

  2011-01-01

  Blackrot is een schimmelaantasting bij appels die recent in Nederland ontdekt is en afkomstig lijkt uit zuiderlijke landen. De schimmel overwintert onder meer op vruchtmummies en komt dan vooral voor op appelrassen die hun mummies lang vasthouden zoals Elstar. In een driejarig onderzoek is het

 14. Boerinnen en tuindersvrouwen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Loeffen, G.M.J.

  1984-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van een in 1982 gehouden onderzoek naar de positie van boerinnen en tuindersvrouwen in Nederland. De resultaten zijn gebaseerd op een enquete onder 446 echtgenotes van boeren en tuinders. Centraal staan hun taken op het agrarisch bedrijf, de daaraan bestede tijd en de

 15. Effect of repeated and prolonged exposure to low concentrations of Low Molecular Weight chemicals on local lymph node responses

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong WH; Beek M; Veenman C; de Klerk A; van Loveren H; TOX

  2006-01-01

  De resultaten van de lokale lymfkliertest zijn niet voor alle stoffen bruikbaar als uitgangspunt voor een kwantitatieve risicoanalyse. Dit onderzoek beschrijft wat er gebeurt na een herhaalde blootstelling van de huid aan een concentratie van een allergene stof onder de drempelwaarde die gebruikt w

 16. Analytisch chemische aspecten van de bepaling van aluminium en beryllium in grond- en drinkwater met ICP-MS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; Lesquillier AI; Wiel HJ van de; LAC

  1994-01-01

  In dit onderzoek werd een ICP-MS-methode ontwikkeld voor de bepaling van beryllium en aluminium in grond- en drinkwater. Onder de gekozen condities wordt een onderste analysegrens van 50 ng/l Be en 2 mug/l Al bereikt, mits de nodige voorzorgs-maatregelen worden getroffen om Al contaminatie te vo

 17. Test results of serotyping Salmonella strains in the Member States of the European Union (A collaborative study amongst the National Reference Laboratories for Salmonella)

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt N; Maas HME; Leeuwen WJ van; Henken AM; MGB

  1997-01-01

  Het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft een ringonderzoek voor de serotypering van Salmonella georganiseerd. De Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) voor Salmonella uit 14 van de 15 lidstaten van de Europese Unie deden aan het onderzoek mee. Het doel was te onder

 18. Study on the effect of retrofit soot filters on the emission of diesel engine-fuelled passenger cars; Onderzoek naar het effect van retrofit roetfilters op de emissies van personenwagens met een dieselmotor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verbeek, R.; Vermeulen, R.J. [TNO Industrie en Techniek, Delft (Netherlands); Krul, C.A.M. [TNO Kwaliteit van Leven, Delft (Netherlands); Kooter, I.M.; Houtzager, M.M.G. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Cassee, F.R.; Gerlofs-Nijland, M.E. [National Institute for Public Health and the Environment RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2007-10-22

  TNO and RIVM have conducted comparative research of three different types of retrofit soot filters. During a test cycle in which a standard drive is imitated, measurements of particles and chemical components were conducted, both in relation to size and composition and concentration. Moreover, in vitro toxicity research was done for different types of samples of exhaust fumes. Based on this exploratory study an increase of the negative effects of diesel engine emissions on public health rising from the use of the retrofit soot filters subsidized by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) is not expected. [mk]. [Dutch] TNO en RIVM hebben vergelijkend onderzoek gedaan aan drie verschillende soorten retrofit roetfilters. Tijdens een testcyclus waarbij een standaard autorit werd nagebootst zijn metingen gedaan naar deeltjes en chemische componenten, zowel naar grootte als samenstelling en concentratie. Er is tevens in vitro toxiciteitonderzoek gedaan aan verschillende type monsters van de uitlaatgassen. Samenvattend kan gesteld worden dat geen indicaties naar voren zijn gekomen dat bij toepassing van het retrofit roetfilter de toxiciteit van de uitlaatgassen zal toenemen. Op basis van dit verkennend onderzoek is vooralsnog geen toename te verwachten van de negatieve effecten van dieselmotoruitstoot op de volksgezondheid door toepassing van de door VROM gesubsidieerde retrofit roetfilters.

 19. Do you have questions? A qualitative study of questions from energy transition to long-term energy research; Zijn er nog vragen? Een kwalitatief onderzoek naar vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Macare, M.S.

  2006-08-15

  . Hierdoor heeft EOS-LT eventuele aanvullende onderzoeksbehoeften vanuit de energietransitie niet kunnen meenemen in de onderzoeksprogramma's. Dit kan ertoe leiden dat langetermijnonderzoek, dat voor de energietransitie noodzakelijk is, niet wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wil de problemen bij vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek in kaart brengen en draagt maatregelen aan om deze problemen op te lossen. Het eerste deel van het onderzoek richt zich op een reconstructie van beide beleidstrajecten en de theoretische bijdrage die beide beleidsprogramma's kunnen leveren aan energie-innovatie. In dit gedeelte komen ook de mogelijkheden tot synergie tussen beide beleidsprogramma's aan bod. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het functieraamwerk van de Universiteit Utrecht. Vervolgens worden op basis van literatuuronderzoek en orienterende gesprekken een aantal mogelijke knelpunten geidentificeerd bij vraagarticulatie in het verleden. Het onderzoek focust zich op een mogelijk knelpunt: de bereidheid van het bedrijfsleven tot het articuleren van lange termijn onderzoeksvragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'theory of planned behavior' om inzicht te krijgen in de determinanten voor de bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie en om maatregelen op te stellen die deze bereidheid kunnen vergroten. Het opgestelde conceptueel model wordt in dit onderzoek getoetst middels semi-gestructureerde interviews van bedrijven, die betrokken zijn bij de transitiethema's Nieuw Gas en Duurzame Mobiliteit. Uit de analyse van de interviews komt naar voren dat de verwachte gevolgen van vraagarticulatie grotendeels bepalend zijn voor de bereidheid tot vraagarticulatie van bedrijven. De belangrijkste verwachte gevolgen zijn de verbetering van de aansluiting van het extern langetermijnonderzoek op de behoefte van het bedrijf en de verbetering van de mogelijkheden om subsidies via de onderzoeksprogramma's te verkrijgen. Deze

 20. Roadmap VNMI (Association of the Dutch Metallurgical Industry). Input of renewable energy; Roadmap VNMI. Inzet van hernieuwbare energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J.; Luxembourg, S.L.; Seebregts, A.J.; Lensink, S.M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2011-04-15

  , a pre-defined calculation for this new subsidy concept has been reviewed. A long-term, fixed power sales price for the participating companies of 50 euro/MWh and a calculated Carbon Leakage compensation, based on a CO2 emission factor of 581 kg/MWh, resulted in a cost decrease for the Dutch government for the majority of the calculated price scenarios. For those scenario variants in which these conditions resulted in a cost increase for the Dutch government, the long-term fixed power sales price was increased to mitigate the additional costs. From this analysis it follows that a fixed power sales price of 62 euro/MWh is sufficient to prevent additional costs for the highest price scenario. [Dutch] De Nederlandse metaalindustrie en metaalgieterijen participeren in convenanten om hun pro-ductie energie-efficienter uit te voeren. In samenspraak met AgentschapNL heeft deze sector besloten om een 'Roadmap 2030' te ontwikkelen, waarin verschillende strategieen worden ge-schetst om energie-efficientie te bereiken. Onderdeel hiervan is de mogelijke toepassing van hernieuwbare elektriciteit, opgewekt via derden of direct voor eigen gebruik. De metaalsector heeft daarom ECN gevraagd wat de verwachte kosten en baten zijn van een omschakeling naar de hernieuwbare elektriciteitsopties: zon (PV), wind en biomassa op de korte en lange termijn en wat volgt uit een vergelijking van de kosten met de baten. In aanvulling hierop is een nieuw door de sector voorgesteld subsidievoorstel (het 'DAAN' concept) voor hernieuwbare elektriciteit geanalyseerd. Uit dit onderzoek blijkt dat tot 2020, behoudens gunstige omstandigheden voor wind op land en biomassameestook, hernieuwbare elektriciteit op of boven de gemiddelde elektriciteitsprijs wordt geproduceerd en dat de kosten hoger zijn dan de baten. Hoewel de onzekerheid toeneemt, laat de doorkijk voor de periode 2020-2030 zien dat de productiekosten van wind op land dan onder de verwachte gemiddelde elektriciteitsprijs

 1. Bio-energy. An overview study of environmental aspects of techniques for biomass based generated energy; Bio-energiecentrales. Inventariserend onderzoek naar milieu-aspecten bij diverse energieopwekkingtechnieken met behulp van biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morgenstern, P.P.; De Groot, G.M.

  2010-11-15

  The RIVM conducted a short overview study of techniques applied in the Netherlands to produce biomass based fuel or biomass based generated energy. The study focuses on scale and potential emissions for different branches. Relevant laws are included in the study as well. The overview is made on behalf of the VROM-inspectorate and is meant as an overview of current developments regarding biomass based generated energy. The scope of this study was set in consultation with the VROM-Inspectorate. Most attention was given to combustion on small and average scale, gassing and pyrolysis. These techniques need different temperatures and doses of oxygen and result in different products, e.g. oil, coal and gas. The term fermentation in this study is mainly used for the fermentation of dung. If an additional organic product is added the term co-fermentation is used. [Dutch] Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van technieken die in Nederland worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren of energie op te wekken met behulp van biobrandstoffen. De aandacht gaat uit naar de schaal waarop dit plaatsvindt en de emissies van deze bedrijven die bij de desbetreffende technieken kunnen vrijkomen. Daarnaast is de relevante wet- en regelgeving in kaart gebracht. Het overzicht is gemaakt op verzoek van de VROM-Inspectie, die hiermee zicht wil krijgen op de huidige ontwikkelingen waarbij biomassa wordt gebruikt om energie op te wekken. In overleg met de VROM-Inspectie is het onderzoek verder afgebakend. De meeste aandacht gaat uit naar verbrandingsinstallaties op kleine of middelgrote schaal, vergassinginstallaties, pyrolyse-installaties en (co)-vergistinginstallaties. Pyrolyse, vergassing en verbranding zijn technieken waarbij verschillende temperaturen en hoeveelheden zuurstof tot verschillende producten leiden. Deze producten zijn bijvoorbeeld olie, kolen en gas. Bij vergisting wordt in dit onderzoek vooral de productie van biogas uit mest bedoeld. Er is sprake van co-vergisting als

 2. Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen

  NARCIS (Netherlands)

  Overzee, van H.M.J.; Kraan, M.L.; Quirijns, F.J.

  2014-01-01

  Naar aanleiding van het door de EU in 2009 aangenomen European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks, is er behoefte aan het verwerven van meer kennis over haaien en roggen die in de Noordzee voorkomen en door Nederlandse vissers worden gevangen. Deze kennis zou tevens van

 3. Strafbare voorbereiding : een rechtsvergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, Peter

  2003-01-01

  Summary The subject of this thesis is the punishment of acts of preparation. The main question regards the interpretation of art. 46 of the Dutch penal code (Sr). This is a relatively new subject in Dutch criminal law. The comparative approach is chosen to develop more theory about this subject.

 4. Strafbare voorbereiding : een rechtsvergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, Peter

  2003-01-01

  Summary The subject of this thesis is the punishment of acts of preparation. The main question regards the interpretation of art. 46 of the Dutch penal code (Sr). This is a relatively new subject in Dutch criminal law. The comparative approach is chosen to develop more theory about this subject. Thi

 5. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Hans Schuman; Dr. Rob de Lange; Dr. Nicolien Montesano Montessori

  2010-01-01

  In het afgelopen decennium hebben zich binnen hogescholen grote veranderingen voltrokken. Hogescholen ontwikkelen zich steeds meer tot een belangrijke partner van profit en non-profit organisaties, die producten en diensten aanbieden, waarbij de inbreng van hoogopgeleide professionals onontbeerlijk

 6. Functionele visusklachten : tijdig onderzoek loont

  NARCIS (Netherlands)

  van Genderen, M M; de Wit, Gerard C; Riemslag, Frans C C

  2016-01-01

  Patients with functional vision disorder (FVD) may present with poor visual acuity, visual field loss, or a combination of the two. This paper illustrates the utility of objective tests in diagnosing FVD. We use sweep visual evoked potentials and eye tracking as objective tests for visual acuity and

 7. Auteursidentificatie voor onderzoekers met ORCID

  NARCIS (Netherlands)

  Bokdam, Gert Jan

  2016-01-01

  Tijdschriftartikelen en andere onderzoeksresultaten worden regelmatig aan de verkeerde ‘Jansen’, ‘Kim’ of ‘Wang’ toegeschreven. Er zijn teveel naamsvarianten en er zijn teveel verschillende identifiers bij uitgevers, universiteiten en hogescholen.

 8. Vraaggericht werken door narratief onderzoek

  OpenAIRE

  Joos Meesters; Floor Basten; Martha van Biene

  2010-01-01

  Narrative research as a means for demand-driven policy and interventions This article reports on the advantages of performing narrative research discovering need patterns of families, children, local residents regarding quality of the pedagogical climate in their neighbourhood. A need pattern is a constructed set of related questions and needs that people express in response to life events, concrete experiences or within their current habitat. A method for narrative analysis was developed for...

 9. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 10. Vrijheidsbeperkingen in de thuiszorg: een inventarisatie onder verpleegkundigen en verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Veer, A.J.E. de; Francke, A.L.; Kruif, A. de; Bolle, F.

  2006-01-01

  Physical restraints in home care. Nurses' experiences and opinions. Aim: this article describes what kind of interventions nurses view as physical restraints and the use of these interventions by nurses in the community. This is done to compare current practices with new proposals to regulate these

 11. Vluchten in bureaucratie: bureaucratische gehechtheid onder professionals in de jeugdhulpverlening

  NARCIS (Netherlands)

  van Hassel, D.; Tonkens, E.; Hoijtink, M.

  2012-01-01

  In recent decades, professionals in the public sector have been faced with increasingly detailed demands concerning accountability and performance. It is often argued that this increased accountability and its bureaucratic pressures limit professionals’ discretionary space and autonomy. However, thi

 12. Vluchten in bureaucratie: bureaucratische gehechtheid onder professionals in de jeugdhulpverlening.

  NARCIS (Netherlands)

  Hassel, D. van; Tonkens, E.; Hoijtink, M.

  2012-01-01

  In recent decades, professionals in the public sector have been faced with increasingly detailed demands concerning accountability and performance. It is often argued that this increased accountability and its bureaucratic pressures limit professionals’ discretionary space and autonomy. However, thi

 13. Een Nederlandse bakker in Beijing: 'Onder de loep'

  NARCIS (Netherlands)

  F. Kuiken

  2012-01-01

  Chinezen blijken dol te zijn op croissants, stokbrood en stroopwafels. Een Nederlandse bakker in Beijing doet daar zijn voordeel mee: hij heeft een team van Chinese bakkers opgeleid en verdient daar nu geld als water. Hij spreekt geen woord Chinees en de Chinezen spreken geen Nederlands of Engels. M

 14. Bestrijding van aviaire influenza onder pluimvee: vaccinatie als aanvullende mogelijkheid

  NARCIS (Netherlands)

  Aarle, P van; Breytenbach, J; Schueller, S

  2006-01-01

  Since mid-December 2003, highly pathogenic avian influenza (HPAI) has caused an epidemic in the Asian poultry sector and avian influenza cases have been reported in Europe, the Middle East and Africa. Human fatalities catapulted avian influenza into the public arena with fears of a possible global i

 15. Aspekte van populere opvattinge oor diareesiektes onder Tswanasprekende stedelinge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.H. Booyens

  1989-09-01

  Full Text Available This article contains a general overview o f cultural perceptions o f diarrhoeal disease amongst infants as expressed by Tswanaspeaking urbanites. Attention is mainly given to the perception o f gastro-enteritis. The research on which this article is based was concluded during 1984. The article indicates that a majority o f respondents maintains the view that aeliologically it is possible to distinguish between three categories o f illness, viz. illness o f sorcery, illness o f the shades or ancestors and “natural” illness or illness that “ju st happens " Within this general aetiological frame, aeious diarrhoeal disease o f infants is tally seen as sorcery related. Contact o f infants with people regarded as ritually polluted is seen as a major causal agency. It is conceptualised as infants being “stepped u p on"by “tracks". It causes an illness known as “phogwane", which can he interpreted as “sunken fontanelle The concept "kokwana", which can be interpreted as "intestinal snake", is however also used to indicate serious diarrhoeal illness. In the case o f "kokwana"it is said that the snake, "sent” to the child through witchcraft, "eats " the child’s fo o d and the child itself. Although many o f the respondents were in doubt, the majority were o f the opinion that Western doctors do not really understand the treatment o f these dangerous illnesses. The author believes that nursing practitioners who are involved in health education services should take note o f these popular conceptions o f gastroenteritis. Knowledge o f these views should be used during education session in a meaningful way, to tactfully dissipate “misconceptions ".

 16. Xenofobie onder jongeren : de invloed van interetnisch contact

  NARCIS (Netherlands)

  Bekhuis, H.; Ruiter, S.; Coenders, M.T.A

  2009-01-01

  English Summary: Xenophobia among youngsters: the influence of interethnic contact. This study examines xenophobic attitudes of high school pupils. It answers the questions: To what extent do high school pupils from different ethnic backgrounds hold xenophobic attitudes? And to what are these attitu

 17. Bondgenootschap onder spanning. Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976

  OpenAIRE

  van der Wijngaart, K.

  2011-01-01

  Dutch-American relations in the post-war period have been inexorably intertwined with the Cold War. In the course of the 1960s the East-West struggle entered a new phase with the beginning of a period of détente, which had important consequences for the Dutch-American relationship. In this dissertation, which focuses on the governmental level, the following issues are dealt with: firstly, to what extent was the relationship affected by the complicating developments that took place in the year...

 18. Bondgenootschap onder spanning. Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976

  NARCIS (Netherlands)

  van der Wijngaart, K.

  2011-01-01

  Dutch-American relations in the post-war period have been inexorably intertwined with the Cold War. In the course of the 1960s the East-West struggle entered a new phase with the beginning of a period of détente, which had important consequences for the Dutch-American relationship. In this dissertat

 19. Kardiovaskulêregesondheidsrisiko onder universiteitstudente in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peet du Toit

  2015-02-01

  Full Text Available Tradisioneel is individue se vermoëns, belangstellings en persoonlikhede tydens beroepsvoorligting en werwings- en keuringsprosesse geassesseer, terwyl slegs enkele studies op die liggaamlike gesondheid van tweedejaarstudente, as intreevlakwerknemers vir sakeondernemings in SuidAfrika, gefokus het. Die hoofdoel van hierdie navorsing was om die stand van die kardiovaskulêre gesondheid van universiteitstudente in hul tweede jaar (as intreevlakwerknemers te bepaal. Die motivering vir die studie was tweeledig: eerstens om die huidige kardiovaskulêre gesondheidsrisiko van studente te bepaal, en tweedens om hulle in te lig oor die mate van risiko waaraan hulle blootgestel is. Die studie was ’n kwantitatiewe deursneestudie wat onderneem is om inligting in te win oor die kardiovaskulêre gesondheid van universiteitstudente. Die steekproef wat vir hierdie navorsingstudie gebruik is, het bestaan uit 162 universiteitstudente in Suid-Afrika wat almal tussen 18 en 25 jaar oud was. Die resultate het aangedui dat 55.6% van die betrokke studente aan hoë bloeddruk gely het. Uit laasgenoemde groep studente is 81.1% as prehipertensief gediagnoseer, terwyl stadium 1-hipertensie by 18.9% gediagnoseer is. Altesaam 64.8% van al die deelnemende studente se tellings is in die hoër meetgebied van die Kardiale Stresindeks (KSI. Ongelukkig het 61% van dié studente met verhoogde KSI-tellings ook hoë bloeddruk getoon. Benewens verhoogde harttempo en bloeddruk het 15.2% van die deelnemers ook swak harttempoveranderlikheid getoon. Dus het byna 10% van die totale steekproef verhoogde kardiale stresvlakke, verhoogde harttempo en hoë bloeddrukvlakke vertoon. Die resultate dui daarop dat universiteitstudente heeltemal onbewus is van hul kardiovaskulêre gesondheid en van die moontlikheid dat dit ’n invloed op hul loopbane kan hê. Beroepsvoorligters, industriële sielkundiges, opvoedkundige sielkundiges en praktisyns op die gebied van menslikehulpbronbestuur kan hierdie inligting voordelig binne die bestek van hul praktyk gebruik om beroepsvoorligting aan fisiologiestudente te verskaf. Dié praktiese benadering sal fisiologiestudente ook in staat stel om vas te stel wat hul eie kardiovaskulêregesondheidsrisiko’s is.

 20. Less pressure at Calve (food industry); Calve onder lagere druk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2002-04-01

  Since 1 January 2002, the Dutch food industry Calve applies a sophisticated compressed air system for the production of peanut butter, mayonnaise and sauces in the Delft factory. Parent company Unilever hopes the new system will reduce energy consumption by nearly 400,000 kWh. In a business where product quality is crucial, and where compressed air is critical for quality, pressure reduction is a daring move. [Dutch] De productie van pindakaas, mayonaise en sauzen van Calve in Delft verloopt sinds 1 januari met een uitgekiendere persluchtregeling. Zo hoopt moederbedrijf Unilever jaarlijks bijna 400.000 kWh op de energienota te besparen. In een bedrijf waar de kwaliteit van het product zeer kritisch is en sterk afhankelijk is van perslucht, is drukverlaging een gedurfde onderneming.

 1. De grenzen van Law's Empire : Dworkins rechtsfilosofie onder vuur

  NARCIS (Netherlands)

  van Klink, B.M.J.; Klein Kranenberg, J.A.

  1995-01-01

  Law's Empire tracht een rechtvaardiging te geven van de moderne, sociale rechtsstaat, met name in zijn Amerikaanse en Britse varianten, vanuit een liberale politieke filosofie. In de sociale rechtsstaat bestaat er een spanning tussen enerzijds de Rule of Law, oftewel de eis van wettelijk gelegitimee

 2. Book Reviews

  OpenAIRE

  Danker H. Schaareman; R. Needham; Moore, S F; A. de Ruijter; Neil Lifuka; Jan van Bremen; L.M. Serpenti; van der Ploeg, A; Kelly, Raymond C.; Anton Ploeg; Ruyter, A.; Jean Poirier; Henri J.M. Claessen; J.G. Oosten; M.B. Hooker

  1980-01-01

  - H.J.M. Claessen, Jan van Bremen, Symposion. Tijdschrift voor Maatschappijwetenschap. Onder redactie van Jan van Bremen, Cees Cruson, Helle Snel, Jojada Verrips, Willem Wolters en Ton Zwaan. Uitgave: Stichting voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek., Cees Cruson, Helle Snel (eds.) - H.J.M. Claessen, Neil Lifuka, Logs in the current of the sea. Neil Lifuka’s story of Kioa and the Vaitupu colonists. Edited and introduced by Klaus-Friedrich Koch. With a foreword by Professor H.E. Maude. Ca...

 3. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 4. Neurale Netwerken en Radarsystemen (Neural Networks and Radar Systems)

  Science.gov (United States)

  1989-08-01

  34 on "godistribucord geheugon" (zie hoofdstuk 5). Neurologiach on psychologisch ondorzoek dienden bij doze vorm van onderzoek alechta ala...momenteel geen goede algoritmen bekend zijn. Een voorbeeld hiervan is het herkennen van typen objecten aon do hand van gebrekkige, onnauvkeurige of gestoorde...valt onder meer to denken aan do betrouwbaarheld van neurale netwerken. Hot is bekond dat sommige typen netwerken nog steeds redelijk good functioneren

 5. Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect

  OpenAIRE

  Grosman, A.H.; Linden, van der, M.; Bloemhard, C.M.J.; Holstein, van, R.; Tol, van der, JJGM Jos; Messelink, G.J.; Balk, P.

  2014-01-01

  Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor volwassen tripsen. Toplagen van een mix van bark, zemelen en gist verhoogden populatiedichtheden van roofmijten in zowel de bodem als op het gewas. Dit resulteerde bij alstroemeria en roos in een betere bestrijding van trips ten opzichte van roo...

 6. In de h200d: Een eigentijdse etnografie over de inbedding van criminaliteit en identiteit

  OpenAIRE

  Roks, Robby

  2016-01-01

  markdownabstractVanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw is er in Den Haag een groepering die zichzelf de Crips noemen, naar het voorbeeld van de van oorsprong uit Los Angeles afkomstige 'gang' The Crips. De Haagse Rollin 200 Crips hebben in de afgelopen decennia geregeld van zich laten horen in de media, onder andere in actualiteitenprogramma’s, in tijdschriften, een boek en een documentaire. In dit etnografische onderzoek naar de inbedding van criminaliteit en identiteit wordt bezien hoe...

 7. {sup 220}Rn measurements and implications for earlier surveys of {sup 222}Rn; Meting van {sup 220}Rn en consequenties voor eerdere {sup 222}Rn-surveys. VERA-onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blaauboer, R.O.

  2010-08-15

  (Rn-222) in nieuwbouwwoningen voor dan op basis van eerdere radonsurveys werd aangenomen. De oude radondetectoren blijken na onderzoek ook gevoelig voor radioactief thoron (Rn-220), waarvan meer aanwezig is dan werd gedacht. Dit volgt uit een nader onderzoek aan deze detectoren, dat plaatsvond naar aanleiding van een landelijke survey naar de stralingsbelasting in Nederlandse woningen die tussen 1994 en 2003 zijn gebouwd. Detectoren die voor internationale vergelijkingsstudies naar radon worden gebruikt, zijn tot nu alleen op dit edelgas ingesteld. Dat sommige typen detector behalve radon ook thoron meten, valt dan niet op. Net als in Nederland is er internationaal een toegenomen aandacht voor thoron vanwege survey-resultaten die sterk door thoron bleken te zijn beinvloed. Het thoron lijkt afkomstig van een (veel voorkomend) bouwmateriaal met verhoogde thoronuitstoot, mogelijk een afwerkmateriaal. Inmiddels is gebleken dat er gedurende een aantal jaar in Nederland stucmateriaal is toegepast dat door het ingredient fosfogips meer thoron bevatte. Mogelijk geven echter ook andere afwerkmaterialen aanleiding tot een verhoging. Een groot deel van de dosis straling die mensen binnenshuis ontvangen, is het gevolg van het inademen van de radioactieve vervalproducten van radon en thoron. Radon en thoron worden van nature gevormd in bodem- en bouwmaterialen. Een deel daarvan komt in de woning terecht, omdat ze gasvormig zijn. Blootstelling aan straling in de woning is verantwoordelijk voor ruwweg de helft van de stralingsbelasting die Nederlandse burgers gemiddeld door het jaar heen oplopen.

 8. Climatic change, continuous concern. Final report of the second phase of the Dutch National Research Programme Global Air Pollution and Climatic Change (NOP-II), 1995-2001; Klimaatverandering, een aanhoudende zorg. Eindrapportage tweede fase Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II), 1995-2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kok, M.T.J.; Heij, G.J.; Verhagen, A.; Rovers, C.A.

  2001-07-01

  More than 90 projects were carried out within the framework of the title programme. In this final report the following questions are dealt with: (1) Which are the new insights into the climate system: what was learned about climate variability, causes of climatic change, and the role of human activities (detection and attribution); (2) What are the possible consequences of climatic change, not only for the Netherlands, but also for other regions (e.g. developing countries) and what are the options for adaptation; (3) which solutions are available to realize emission reduction; and (4) which recommendations can be made with respect to the Dutch national, international and local climate policy. [Dutch] Dit rapport is een verslag van het onderzoek dat in ruim 90 projecten is uitgevoerd gedurende de tweede fase van het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II, 1995-2001). Het rapport is bedoeld voor beleidsmakers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en geienteresseerde burgers. De volgende vragen worden gesteld en beantwoord vanuit het Nederlandse klimaatbeleid: Wat zijn nieuwe inzichten over het klimaatsysteem: wat is geleerd over klimaatvariabiliteit, oorzaken van klimaatverandering en de rol van menselijke activiteiten daarin (detectie en attributie)? Wat zijn mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor met name Nederland, maar ook voor andere regio's (vooral ontwikkelingslanden) en welke mogelijkheden zijn er voor adaptatie? Welke oplossingsrichtingen zijn er om emissiereducties te bewerkstelligen? Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het Nederlandse nationale, internationale en lokale klimaatbeleid?.

 9. Supplementary study of possible risks and consequences of the exploration and exploitation of shale and coal gas in the Netherlands. Final report of the research questions A and B; Aanvullend onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van de opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland. Eindrapport onderzoeksvragen A en B

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-15

  The Dutch Ministry of Economic Affairs has given the consortium consisting of Witteveen and Bos, Arcadis and Fugro an assignment to investigate the possible risks and effects of exploration and exploitation of shale gas and coal bed methane in The Netherlands. The main questions of the research have been outlined in 55 research question that have been answered in the shape of technical notes. This summary contains the most important findings of this research. Attention is paid to Conventional versus unconventional gas, Footprint and nuisance, Methane emissions and climate footprint, Earthquakes and subsidence, Water usage, Fraccing fluid, Safety, Ground water, Relation with current legislation [Dutch] Het Ministerie van Economische Zaken heeft het consortium Witteveen+Bos, Arcadis en Fugro opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland. De hoofdvragen van het onderzoek zijn uitgewerkt in 55 onderzoeksvragen, die in achtergrondnotities zijn beantwoord. Aandacht is besteed aan Conventioneel versus onconventioneel gas, Ruimtebeslag en hinder, Methaanemissies en klimaatvoetafdruk, Bodembewegingen, Watergebruik, Frac-vloeistof, Veiligheid, Grondwater, en de Relatie met huidige mijnbouwwetgeving.

 10. Decision Making in a Dynamic Situation: The Effect of Time Restrictions and Uncertainty (Beslisgedrag in een Dynamische Situatie: Het Effect van Tijdsdruk en Onzekerheid)

  Science.gov (United States)

  1994-02-18

  genomen beslissingen op de omngeving nagaan en eventueel een ingeslagen koers wijzigen. Vergeleken met een statische taak krijgt tijdsdruk een andere...beslisser de effecten van g( Ormen beslissingen op de omngeving nagaan en eventueel een ingeslagen koers wijzigen. Vergeleken met een statische taak

 11. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit en bureau Veldkamp-TNS/NIPO. Het onderzoek bevestigt dat een flinke groep consumenten verduurzaming belangrijk vindt, maar er niet altijd naar handelt. Aangezien mensen zich niet altijd gedragen naar wat zij belangrijk vinden, zijn de huidige geringe marktaandelen van duurzamere productvarianten geen goede voorspellers van het draagvlak voor overheidsbeleid. Om verduurzaming van consumptie te stimuleren, lijkt het zinvol dat de overheid het plezier van het individueel bijdragen aan duurzaamheid benadrukt en ervoor zorgt dat de individuele consument er zeker van is dat voldoende anderen ook duurzamere productvarianten kopen. Consumenten geven daarbij de voorkeur aan zachte drang met bijvoorbeeld subsidies, ook als dat voor hen duurder uitvalt dan harde dwang.

 12. Drugsverslaafde justitiabelen : resultaten uit onderzoek naar behandelingsprogramma's

  NARCIS (Netherlands)

  Meyboom, M.L.

  1982-01-01

  Dit rapport bevat een inventarisatie van behandelingsresultaten bij aan harddrugs, voornamelijk heroïne, verslaafde justitiabelen. Daarbij is gekozen voor een invalshoek waarin de volgende vragen centraal staan: (1) Wat zijn de effecten van verschillende wijzen waarop aan heroïne verslaafde justitia

 13. Onderzoek rol insecten bij overdracht komkommerbontvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, I.; Hamelink, R.

  2013-01-01

  Het komkommerbontvirus is een zeer persistent virus. Bekend is dat dit virus via mechanische overdracht en zaad kan worden verspreid. Mensen kunnen via de vele gewashandelingen het virus van plant naar plant overdragen.

 14. Palynologisch en stratigrafisch onderzoek van de Peelvenen

  NARCIS (Netherlands)

  Eshuis, H.J.

  1946-01-01

  As an introduction to a number of researches of his own the author wishes to give the following data: „Veen” has two meanings in Dutch: 1. in a petrographic sense (peat) Von Büllow’s definition was accepted: „Torf” ist zu deflnieren als ein meist dunkles, kohlenstoffreiches und ± saures Gemenge

 15. Palynologisch en stratigrafisch onderzoek van de Peelvenen

  NARCIS (Netherlands)

  Eshuis, H.J.

  1946-01-01

  As an introduction to a number of researches of his own the author wishes to give the following data: „Veen” has two meanings in Dutch: 1. in a petrographic sense (peat) Von Büllow’s definition was accepted: „Torf” ist zu deflnieren als ein meist dunkles, kohlenstoffreiches und ± saures Gemenge unvo

 16. Over de incest. Een orienterend onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Kwast, Salomon van der

  1963-01-01

  Daartoe gestimuleerd door de problematiek van een aantal patienten, die in hun leven betrokken waren geweest bij een incestueuze relatie en daarmee nog vele jaren later worstelden en doordat wij geboeid werden door de etnologische beschouwingen over huwelijk en gezin, besloten wij de incest als obje

 17. Onderzoek naar de kwaliteit van chocoladerepen

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Herstel, H.

  1989-01-01

  Om de kwaliteit van in willekeurige winkels gekochte chocoladerepen te kunnen beoordelen heeft Konsumenten Kontakt het RIKILT verzocht 24 monsters chocoladerepen te onderzoeken. Alle monsters zijn onderzocht op nettogewicht, totaal vet, vocht, saccharose, lactose, theobromine, triglyceridensamenstel

 18. 'Microgeschiedenis als inspiratiebron voor biografisch onderzoek'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, Yme

  2014-01-01

  The editors of 'Theoretical discussions of biography' are very sceptical about the scientific merits of the genre of Life Writing. They prefer a rapprochement between Biography, based on written sources, and Ginzburgian microhistory. One of their key arguments is that micro history and biography are

 19. Florence voorbij? : over verplegen, passie & wetenschappelijk onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurmans, M.J.

  2010-01-01

  Honderd jaar geleden overleed Florence Nightingale, zonder twijfel de bekendste verpleegkundige ooit. Nightingale wordt vaak geassocieerd met haar roeping voor de zorg. Haar werk in de Krimoorlog leverde haar de bijnaam ‘the lady with the lamp’ op. In verpleegkundige kringen wordt Nightingale tot op

 20. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een

 1. Veerkrachtige innovatieteams: onderzoek van Peter Oeij

  NARCIS (Netherlands)

  Oosthoek, E.

  2017-01-01

  In de l&d-werkpraktijk is innovatie niet meer weg te denken. Hardop zeggen we dat vernieuwing het nieuwe normaal is, maar zie dat maar eens constructief te maken. Door verschillende belangen is het vaak lastig manoeuvreren. Een theoretische onderbouwing en best practices van andere innovatieve organ

 2. Translationeel onderzoek: De vroege fase van geneesmiddelenontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Schalkwijk, J.

  2012-01-01

  Development of new drugs is a lengthy and complicated process involving many disciplines, Here we provide a background for the audience and review new developments in drug discovery and (pre)clinical development. These include the role of ‘omics’ technologies and the introduction of ‘biologicals’. W

 3. Morele dilemma’s bij criminologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Kristel; Loyens, Kim|info:eu-repo/dai/nl/370525086; Maesschalck, Jeroen; De Schrijver, Annelies

  2014-01-01

  Recent years have seen a growing interest in scientific fraud and its causes, sparked by a number of high-profile scandals. As a response, universities improved the monitoring and enforcement of scientific integrity. Although these are important steps in preventing scientific misconduct, it is also

 4. Chemisch onderzoek van slagroomgebak en tompoezen

  OpenAIRE

  Kamp, van de, MMJL Max; Herstel, H.

  1991-01-01

  Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn in januari 1991 20 monsters tompoezen en 20 monsters slagroomgebak onderzocht. Het slagroomgebak bestond uit 13 monsters gebakjes en 7 monsters schnitten (rechthoekige slagroomtaart).

 5. Onderzoek naar de samenstelling van fabriekskaas

  OpenAIRE

  Sledsens, A.M.J.; Veen, van der, H.B.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Van de Consumentenbond werden 50 monsters fabriekskaas ontvangen, te weten 18 monsters jonge Goudse kaas, 21 monsters jong belegen Goudse kaas, 2 monsters Amsterdammerkaas, 1 monster Maasdammer kaas en 8 monsters kaas aangeduid als Kollumer, Maasdammer, Texelaar, Beerendshoeve, IJsselkaas of Leerdammer. De monsters werden onderzocht op het gehalte aan vocht, vet, zout, nitraat en (gedeeltelijk) natamycine.

 6. Chemisch en sensorisch onderzoek van monsters paardevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In januari 1988 werden acht monsters paardebiefstuk en zes monsters paardestooflap, afkomstig uit verschillende landen, chemisch onderzocht. Vier monsters biefstuk en vier monsters stooflap werden onderzocht op de gehalten aan vocht, vet en eiwit.

 7. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibio

 8. Onderzoekers die dit artikel lazen, lazen ook..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogers, Toine; Van den Bosch, Antal

  2011-01-01

  The À Propos project was a joint research project between the CLST of Radboud University Nijmegen and the Tilburg center for Cognition and Communication from 2004 to 2008. The goal of the À Propos project was to support knowledge workers by suggesting relevant reading material during the writing ...... process. A specific example of such support is identifying and recommending relevant scientific articles to researchers who are engaged in describing their own research....

 9. Demografische modellen voor scenario-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogenveen RT

  1991-01-01

  A demographic model is described that has been used in scenario-research for calculating future population numbers. The demographic model developed is a discrete Markov-model. It calculates the changes in the Netherlands population numbers for each year successively. the model is specially develo

 10. Determinanten van kennisintensieve onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Poot, A.P.

  2004-01-01

  "It is becoming increasingly important for companies to ensure a continuing supply of new knowledge. This can be achieved in several ways; for example by collaborating with other companies and/or public research institutions such as universities".149 This PhD thesis 'Determinants of knowledge intens

 11. Doelmatigheid van onderzoek naar het verplaatsingsgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Flury, F.C.

  1979-01-01

  Research into the movement behaviour of the population has the aim to obtain common knowledge on the movement behaviour, on the factors which influence the movement behaviour and the measure in which they do so. It is particularly to know if and in which way the movement behaviour changes under the

 12. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 13. Lezen in de gevangenis : een inventariserend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, Wiebe

  2015-01-01

  Om inzicht te kunnen geven in de leescultuur en de cultuuroverdracht binnen gevangenissen ligt de focus op de initiatieven die zich aangeboden hebben en te kijken waarin deze initiatieven van elkaar verschillen of waar overeenkomsten zijn. Dit in de verwachting dat als gevolg van de analyse construc

 14. Zaailingen rooien en binnenhalen voor onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dodde, H.; PPO Bomen-bollen,

  2009-01-01

  De boomkwekerij maakt een snelle ontwikkeling door. Bedrijven zetten in op duurzame ontwikkeling. In dit thema Boomkwekerij een kijkje bij de ondernemers en aandacht voor waterkwaliteit en plaagbestrijding

 15. Determinanten van kennisintensieve onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Poot, T.

  2004-01-01

  It is becoming increasingly important for companies to ensure a continuing supply of new knowledge. The development of innovative production processes and marketing strategies as well as better products and services improves the competitive position of firms on the world market. This is of special i

 16. Smelting of biomass residues and wastes to produce energy and materials. A study on possible feedstock mixtures and a preliminary design for a smelter; Smelten van biomassa-reststromen en afval tot (duurzame) energie en grondstoffen. Een onderzoek naar mogelijke brandstofmengsels en een smeltervoorontwerp

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boersma, A.R.; Pels, J.R.; Oudhuis, A.B.J. [ECN Biomass, Petten (Netherlands); Lotens, J.P. [Solid Chemical Solutions SCS, Ellecom (Netherlands)

  2006-05-15

  orienterende smeltexperimenten. Uit deze experimenten is een aantal succesvolle smelten gemaakt, die aan een nadere analyse zijn onderworpen, naast een aantal niet geschikte verglaasde smelten. Bij de analyse van de smeltresultaten (door middel van visuele inspectie, XRD en SEM) is speciaal gelet op het gedrag van een aantal specifieke biomassa-as en afval gerelateerde elementen zoals fosfor en alkalimetalen. Op basis van de analyses uitgevoerd op de monsters afkomstig van de labschaal testen is geconstateerd dat de meeste monsters microkristallijn zijn, zoals gewenst voor synthetisch basalt. De smeltproducten zijn verder geevalueerd met het oog op toepasbaarheid bijvoorbeeld als bouwstof. Ten aanzien van de uitloogbaarheid worden geen problemen verwacht. Er mag aan de hand van de resultaten geconcludeerd worden dat een samenstelling van de smelt op hoofdelementen goed berekend kan worden op basis van de chemische analyse van de ingaande brand- en grondstoffen. Verder zijn de resultaten van de smeltexperimenten vertaald naar een voorontwerp van een commerciele smelterinstallatie. Hiertoe zijn proces flow diagrams opgesteld van de verschillende processecties voor een capaciteit van 25.000 ton/jaar. De massa- en energiebalansen voor zowel het bedrijven van de installatie onder oxiderende als reducerende condities zijn opgesteld waarbij het thermisch vermogen en het rendement zijn berekend. Het geschatte thermische rendement onder oxiderende condities is circa 67%. Onder reducerende condities (smeltend vergassen) is het totaal energetisch rendement ongeveer 85% waarvan 60% van de energetische inhoud in het stookgas zit. Op basis van de resultaten van dit project kan worden geconcludeerd dat het technische mogelijk lijkt een synthetisch basalt te vormen op basis van biomassa-houdende reststromen. Dit zou daarmee een oplossing kunnen zijn voor deze reststromen. Of het economisch mogelijk is, is op dit moment nog onduidelijk en maakt geen onderdeel uit van deze studie. Dit zal sterk

 17. De onderzoeker als communicator : een kwalitatief en verkennend onderzoek naar de determinanten van wetenschapscommunicatiegedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Auweraert, van der A.

  2008-01-01

  This study explores possible explanations for science communication behaviour on the part of researchers. More specifically, it considers which factors impact on the active participation of researchers in science communication. For the purpose of this study, science communication behaviour is defin

 18. Onderzoek tegen betaling risico's van contract onderzoek [Research for sale. Risks of contract research

  NARCIS (Netherlands)

  Kalsbeek, H.

  2009-01-01

  In recent years it has become more and more apparent that contract research not only has obvious advantages, but risks also. It has been found that occasionally investigators are pressed to modify the conclusions of their work if the conclusions conflict with the interests of the funding

 19. De onderzoeker als communicator : een kwalitatief en verkennend onderzoek naar de determinanten van wetenschapscommunicatiegedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Auweraert, van der A.

  2008-01-01

  This study explores possible explanations for science communication behaviour on the part of researchers. More specifically, it considers which factors impact on the active participation of researchers in science communication. For the purpose of this study, science communication behaviour is

 20. Respirator Field Trials

  Science.gov (United States)

  2005-03-01

  worden onder andere klimatologische omnstandigbeden bij bet onderzoek betrokken. TNO reportI DV2 2005-A15 1 5/34 Summary Previous studies show that...Standard Protocol K Leeuwarden: Shooting in a simulator TNO reportI DV2 2005-A15 I 8/34 Introduction In previous work, test equipment was developed for the...factor data is not very reliable and therefore presented in this report. TNO reportI DV2 2005-A15 1 16/34 5 Porton Down 5.1 Human Factors As experiment

 1. Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists : Amerikaans activisme onder Trump

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, Marjo

  2017-01-01

  In de eerste honderd dagen van Donald Trumps presidentschap vonden niet alleen in Amerikaanse steden maar ook wereldwijd massale protesten plaats tegen zijn uitlatingen en voorgenomen beleid. Denk bijvoorbeeld aan de Women’s March op 21 januari, de March for Science op 22 april, de People’s Climate

 2. Pastorale begeleiding aan adolessente wat ly onder prestasiedruk / Susanna Maria Mac Intyre

  OpenAIRE

  Mac Intyre, Susanna Maria

  2008-01-01

  The primary goal of this study is to research the pressure imposed upon adolescents to perform as well as to suggest practical guidelines to counsel them. It is found that adolescents experience both external (parents, teachers, coaches and friends) and internal (perfectionism and the fear of failure) factors. Stress, anxiousness, depression, eating disorders, substance and alcohol abuse and even suicide have been found in terms of the effects of performance pressure as fo...

 3. Het leger onder vuur. De Koninklijke Landmacht en haar critici, 1945-1989

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, Corneline Yvonne Eleonore

  2014-01-01

  Does society need armed forces? If so, what form should they take and what position should they hold in a democratic society? Critical conscripts, conscientious objectors, professional soldiers, civilians and antimilitarists posed these questions during the Cold War. This study investigates their cr

 4. PBO-verordeningen dubbel onder vuur: dreigt er nu echt een nieuwe Securitel-affaire?

  NARCIS (Netherlands)

  Gronden, J.W. van de

  1998-01-01

  Een jaar na de beruchte Securitel-affaire komt het NRC-handelsblad midden in de zomer (14 augustus 1998) met het alarmerende bericht dat er een nieuwe affaire dreigt. De rechtbank Den Haag kwalificeerde in een tussenvonnis van 29 april jl. een regeling voor collectieve reclamecampagne van het Hoofdb

 5. Service providers onder de loep; Hoe tevreden zijn e-commerce bedrijven met hun dienstverleners?

  NARCIS (Netherlands)

  Weltevreden, J.W.J.; Abrahams, J.

  2013-01-01

  In Nederland gevestigde e-commerce bedrijven zijn meer tevreden over hun logistics service provider en affiliatenetwerk, dan over hun payment service provider. Daarnaast zijn ze aanzienlijk meer loyaal aan hun logistics service provider dan aan beide andere e-commerce dienstverleners. Dit blijkt uit

 6. Zoeken naar zuiverheid. Religieuze purificatie onder jonge new-agers, evangelicalen en moslims

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, M.J.M. de; Roeland, J.; Aupers, S.; Houtman, D.; Noomen, I.

  2010-01-01

  This article addresses New Age spirituality, evangelicalism and Salafism, three vital forms of religion among contemporary Dutch youth. Despite the obvious differences between these religions there is a crucial similarity: it is demonstrated that young people adhering to these groups formulate stron

 7. Stabiliteitsonderzoek van natrium-para-aminohippuraat in injectievloeistof. Goed houdbaar onder normale omstandigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, H.H.; Groothuijsen, H.J.G.; Stolk, L.M.L.; Beysens, A.J.M.M.

  1999-01-01

  The stability of injection fluids sodium p-aminohippurate (PAH)(1 ml=250 mg and 1 ml=200 mg) has been studied with stability-indicating HPLC-assay. It was shown that a 1% solution of PAH (pH7) and a PAH-injection fluid were stable insensitive for degradation after 1 week of storage at 80°C. During s

 8. Spreiding in het nitraatgehalte van sla, andijvie en spinazie, geteeld in de vollegrond en onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Schijvens, E.P.H.M.; Kok, J.

  1983-01-01

  Globale inventarisatie van de spreiding in het nitraatgehalte van sla, andijvie en spinazie, zoals die in de praktijk voorkomt in de intensieve- en kontraktteelt in de vollegrond (1982) en voor de glasteelt (1983). Bij alle produkten blijkt een grote spreiding voor te komen, waarbij sla de kleinste

 9. Politiek draagvlak voor Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) : interviewstudie onder vertegenwoordigers van Nederlandse politieke partijen.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C.

  2004-01-01

  Many road safety experts regard Intelligent Speed Adaptation (ISA) as a powerful instrument for regulating safe driving speeds and achieving more safety. In short, ISA ensures that, while it is in motion, the vehicle `receives' information about the speed limit that applies where it is. When driving

 10. Het leren van een tweede taal: een terras: 'Onder de loep'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiken, F.

  2010-01-01

  Op het terras van mijn vakantiebungalow, gelegen op 149,47 graden westerlengte en 17,30 graden zuiderbreedte, zag ik met het verstrijken van de dag plotseling opvallende overeenkomsten met het leren van een tweede taal. Syndroom van Stendhal, beroepsdeformatie of gewoon een ordinaire zonnesteek?

 11. De invloed van kleine contexten op homonegatieve houdingen onder Nederlandse middelbare scholieren

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauw, J.; Ultee, W.C.

  2016-01-01

  Effects of small-scale settings on homonegativity among Dutch secondary school students. We model three forms of homonegativity among Dutch secondary school students: overall deprecation of same-sex love, dislike of kissing in public between two persons of the same sex, and keeping homosexuals at a

 12. Evaluatie van de BROEM-cursus nieuwe stijl : een vragenlijststudie onder oudere automobilisten.

  NARCIS (Netherlands)

  Davidse, R.J. & Hoekstra, A.T.G.

  2010-01-01

  Evaluation of the new style BROEM course; A survey among older drivers. This report contains an evaluation of the Dutch BROEM course. BROEM is an acronym for the Dutch words meaning Broad Consultation Elderly and Mobility and it is a Dutch national cooperation of the Royal Dutch Touring Club ANWB, t

 13. Die verband tussen die randwisselkoers en die rentekoers onder die swewende wisselkoersstelsel

  OpenAIRE

  2015-01-01

  M.Com. (Economics) The objective of the thesis was to examine the relationship between the rand exchange rate and the interest rate under the floating exchange rate system. A theoretical analysis of previous exchange rate regimes with a particular emphasis on the floating exchange rate system was conducted. At the end of the sixties it became evident that the limitations of the fixed exchange rate system were such that it could no longer handle the tensions which had developed in the inter...

 14. Bad-Ass Librarians en Guerilla Archivists : Amerikaans activisme onder Trump

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, Marjo

  In de eerste honderd dagen van Donald Trumps presidentschap vonden niet alleen in Amerikaanse steden maar ook wereldwijd massale protesten plaats tegen zijn uitlatingen en voorgenomen beleid. Denk bijvoorbeeld aan de Women’s March op 21 januari, de March for Science op 22 april, de People’s Climate

 15. Invloedsfactoren voor rijden onder invloed van alcohol en regionale verschillen daarin : een verkennende analyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Bijleveld, F.D. Houwing, S. Duivenvoorden, C.W.A.E. & Bos, N.M.

  2013-01-01

  Influence factors of driving under the influence of alcohol and their regional differences : an exploratory analysis. Since the 1970s, studies are made in the Netherlands into driving under the influence of alcohol during weekend nights. Partly based on the results of these studies, the influence of

 16. Het leren van een tweede taal: een terras: 'Onder de loep'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiken, F.

  2010-01-01

  Op het terras van mijn vakantiebungalow, gelegen op 149,47 graden westerlengte en 17,30 graden zuiderbreedte, zag ik met het verstrijken van de dag plotseling opvallende overeenkomsten met het leren van een tweede taal. Syndroom van Stendhal, beroepsdeformatie of gewoon een ordinaire zonnesteek?

 17. Le Navire d'Argent (juni 1925-mei 1926: hoe een vlaggenschip ten onder ging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2001-12-01

  Full Text Available Gedurende de periode van het interbellum ontstaat er in Frankrijk een groot aantal nieuwe literaire tijdschriften. Prestigieuze, aan machtige uitgeverijen gelieerde bladen als de gerenommeerde Nouvelle Revue Française, maar ook kleine, niet door het professionele literaire circuit gesteunde, tijdschriften als Le Navire d'Argent. Dit maandblad werd in 1925 door Adrienne Monnier (1892-1955 gelanceerd en beoogde de buitenlandse letterkunde in Frankrijk te promoten en een spreekbuis te zijn voor de Franse contemporaine literatuur. Er verschijnen uiteindelijk slechts twaalf nummers van de Navire. Een gebrek aan kritische stellingname, de afwezigheid van een duidelijk literair profiel en het feit dat de Navire te sterk leunde op een klein kringetje van vrienden en bekenden, lijken te verklaren waarom Monniers gedurfde onderneming uiteindelijk op een mislukking uitliep.

 18. 'Die koren onthoudt, wordt gevloekt onder het volk...'. De zwarte markt in voedingswaren 1940-1948

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.A.M. Klemann

  2000-01-01

  Full Text Available The Black Market in Food Stuffs (1940-1948In this article on the black market during the German occupation of the Netherlands and the first few years following it, it becomes clear that market production only started in 1941 and accounted for approximately 20% of annual agrarian production from 1942 until 1948. The big exception was 1944 and 1945, when famine swept over the area of the country that was still occupied. During this time, black market production was not only up to 40% but the nature of the production also changed. Until 1943, luxury products had been sold. In 1944 and 1945 this changed to potatoes, corn and even sugar beet. When one reconstructs the series of tables on the cost of living at the time, including black market prices and the real wages that resulted from these, it becomes apparent that up to 1943 the real income of wage earners dropped dramatically by 40% compared to 1939, however in 1944 and 1945 the index number (1939 = 100 dropped even further to as little as 32 and 24. It was only by exchanging shoes, clothing, jewellery and furniture that the starving population of the urbanised western part of the country was able to survive. Farmers, on the other hand, earned a lot from it.

 19. GHB-gebruik onder ernstig gewonde autobestuurders opgenomen in het ziekenhuis.

  NARCIS (Netherlands)

  Houwing, S.

  2011-01-01

  GHB use among seriously injured car drivers who were admitted to hospital. The drug GHB (gamma-hydroxybutyric acid) is mainly used for recreation as a club drug. Several studies among car drivers whom the police suspected to have driven under the influence indicate that GHB use can lead to unsafe dr

 20. De invloed van kleine contexten op homonegatieve houdingen onder Nederlandse middelbare scholieren

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauw, J.; Ultee, W.C.

  2016-01-01

  Effects of small-scale settings on homonegativity among Dutch secondary school students. We model three forms of homonegativity among Dutch secondary school students: overall deprecation of same-sex love, dislike of kissing in public between two persons of the same sex, and keeping homosexuals at a

 1. Monitoring rijden onder invloed van alcohol : handreiking voor een gestructureerd decentraal meetnet.

  NARCIS (Netherlands)

  Houwing, S. & Aarts, L.T.

  2013-01-01

  The Regional Road Safety Council of Fryslân commissioned the present study in order to investigate the magnitude and nature of the road risk of young car passengers in the south-east of Fryslân, and to assess the effects of the RoadSense programme on their behavioural intentions and opinions. Using

 2. Op weg naar een `Nationaal Programma Veilige Bermen' : interviews onder regionale wegbeheerders over aandacht voor bermmaatregelen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  2004-01-01

  In the report of late 2001 Safe, What is Safe?, SWOV indicated how the annual number of traffic casualties could be reduced considerably. These proposals were to be regarded as an addition to the proposals as were developed in the then National Traffic and Transport Plan of the Ministry of Transport

 3. Individualisme en collectivisme in de adolescentie studies onder Nederlandse, Marokkaanse en Turkse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Huiberts, A.M.P.

  2003-01-01

  This dissertation aimed to investigate cultural values connected with the individualism-collectivism dimension in several samples of adolescents from diverse ethnic populations (minimum N = 51). We included autochtonous Dutch adolescents and allochtonous adolescents with Turkish and Moroccan backgro

 4. Vermoeidheid in het verkeer : prevalentie en statusonderkenning bij automobilisten en vrachtautochauffeurs : een vragenlijststudie onder Nederlandse rijbewijsbezitters.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. Davidse, R.J. Mesken, J. & Hoekstra, A.T.G.

  2011-01-01

  Driver fatigue: prevalence and state awareness of drivers of passenger cars and trucks; A questionnaire study among driving licence holders in the Netherlands. A questionnaire study of driver fatigue among driving licence holders in the Netherlands was carried out to accomplish a more detailed elabo

 5. 'Die koren onthoudt, wordt gevloekt onder het volk...'. De zwarte markt in voedingswaren 1940-1948

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.A.M. Klemann

  2000-01-01

  Full Text Available The Black Market in Food Stuffs (1940-1948In this article on the black market during the German occupation of the Netherlands and the first few years following it, it becomes clear that market production only started in 1941 and accounted for approximately 20% of annual agrarian production from 1942 until 1948. The big exception was 1944 and 1945, when famine swept over the area of the country that was still occupied. During this time, black market production was not only up to 40% but the nature of the production also changed. Until 1943, luxury products had been sold. In 1944 and 1945 this changed to potatoes, corn and even sugar beet. When one reconstructs the series of tables on the cost of living at the time, including black market prices and the real wages that resulted from these, it becomes apparent that up to 1943 the real income of wage earners dropped dramatically by 40% compared to 1939, however in 1944 and 1945 the index number (1939 = 100 dropped even further to as little as 32 and 24. It was only by exchanging shoes, clothing, jewellery and furniture that the starving population of the urbanised western part of the country was able to survive. Farmers, on the other hand, earned a lot from it.

 6. Die swyggebod van 1 Korintiers 14:34-35 weer eens onder die loep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrie du Toit

  2001-01-01

  Full Text Available The taceat mulier of 1 Cor 14:34-35 revisited. Discussions of the role of women in the church's ministry, as well as feminist attacks on Paul, require that the debate on 1 Corinthians 14:34-35 should continue. The latest attempt to solve the clash between 1 Corinthians 11:2-16 and 14:34-35 by text-critical means is discussed and various harmonizing efforts are criticized. Also the expedient of putting the taceat in the mouth of an opposing party is found unconvincing. Paul's theology and especially his view of women in the ministry, indicate that 1 Corinthians 14:33b-36 should be viewed as a post-Pauline interpolation. The development of the different textual traditions was quite complex and includes various kinds of redactional activity. Ironical as it may seem, the identification of 1 Corinthians 33b-36 as a post-Pauline insertion brings us nearer to the original Pauline text than mere external text-critical considerations. However, the always imminent danger of subjectivity requires that this procedure be applied with great circumspection and only as a last option.

 7. Criminaliteit onder Marokkaanse jongemannen in Nederland: speelt regionale herkomst een rol?

  NARCIS (Netherlands)

  Bovenkerk, F.; Fokkema, T.

  2015-01-01

  High crime rates among second-generation immigrants are usually attributed to the ethnic group’s social disorganisation and weak socio-economic position in the host society. According to the import theory, the causes of crime can however also be sought in their native countries or regions. Due to a

 8. Professionals onder druk of professionele tegendruk? : Gebalanceerde motivatie voor de publieke zaak in professionele publieke dienstverlening

  NARCIS (Netherlands)

  van Loon, Nina; Noordegraaf, Mirko

  2014-01-01

  There are many practical and academic concerns about public professionals and the pressures and burdens they experience. Professional autonomies and skills are reduced, it is argued, as a result of businesslike new public management, in order to control service results. The solution is clear: organi

 9. Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO

  NARCIS (Netherlands)

  de Boer, M.S.

  2008-01-01

  Over the past few decades there has been an alarming rise in crime rates in the Netherlands, which show that a higher percentage of the immigrant population is involved in criminal activities (compared to the national average). In addition the degree to which each ethnic minority group is overrepres

 10. Zoeken naar zuiverheid. Religieuze purificatie onder jonge new-agers, evangelicalen en moslims

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, M.J.M. de; Roeland, J.; Aupers, S.; Houtman, D.; Noomen, I.

  2010-01-01

  This article addresses New Age spirituality, evangelicalism and Salafism, three vital forms of religion among contemporary Dutch youth. Despite the obvious differences between these religions there is a crucial similarity: it is demonstrated that young people adhering to these groups formulate stron

 11. Het onheil zit vooral onder water (interview J.H.M. Schobben)

  NARCIS (Netherlands)

  Vre, de K.; Schobben, J.H.M.

  2010-01-01

  Als de olie van het wateroppervlak is opgeruimd, lijkt de milieuramp in de Golf van Mexico voorbij. Maar experts waarschuwen voor de gevolgen ónder water. „Polycyclische aromaten zijn kankerverwekkend.”

 12. Inventarisatie van alternatieven voor thiram in bladgewassen (sla, andijvie) en radijs onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Staaij, van der M.; Janse, J.

  2011-01-01

  In de teelt van sla, andijvie en radijs wordt thiram toegepast ter bestrijding van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana). Door het mogelijk intrekken van de toelating van Thiram voor toepassing in bladgewassen (in radijs is de toelating al vervallen) zullen problemen ontstaan bij de bestrijding

 13. Criminaliteit onder Marokkaanse jongemannen in Nederland: speelt regionale herkomst een rol?

  NARCIS (Netherlands)

  Bovenkerk, F.; Fokkema, T.

  2015-01-01

  High crime rates among second-generation immigrants are usually attributed to the ethnic group’s social disorganisation and weak socio-economic position in the host society. According to the import theory, the causes of crime can however also be sought in their native countries or regions. Due to a

 14. Noot onder HR 23 mei 2014, 13/02198 (Music/Staat)

  NARCIS (Netherlands)

  S.D. Lindenbergh (Siewert)

  2014-01-01

  markdownabstractDeze beslissing bevat drie oordelen. Voor de onrechtmatigheid van het handelen van de Staat (Bureau Bibob), dat onafhankelijk moet worden beoordeeld van het op basis daarvan door de gemeente genomen besluit, geldt ‘gewoon’ de maatschappelijke zorgvuldigheid, en geen hogere drempel,

 15. Die teksversorger as spookskrywer: Die teorie en professie onder die loep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Kotze

  2001-08-01

  Full Text Available The text editor as invisible writer: Scrutinising the theory and the profession The aim of this article is to determine how the growing demand for properly trained language practitioners in South Africa can be met. In spite of the fact that research has established that language editing in South Africa is done in a “haphazard” manner, this article proposes that text editing should be regarded as an inseparable part of language and text practice. The autors of this article attempt to establish a uniform theoretical assumption that will be valid for all aspects of language practice. The preliminary finding is that the classical communication model as refined by Jakobson (1971 is valid for all facets of language and text practice – in other words, for translation studies, the science of texts, and text editing. Furthermore, the autors of this article aim to provide an indication of the degree to which text editors remain “invisible” in spite of the fact that they bear the final responsibility for the quality, clarity of expression and final appearance of completed texts. Although it is therefore accepted that text editing is a profession in its own right, very little has been done to date to professionalise this career in the true sense of the word.

 16. Balans van 25 jaar arbeids- en organisatiepsychologie : nieuwe thema's en methoden, maar praktische relevantie onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Smulders, P.; Schouteten, R.

  2009-01-01

  Op basis van reviewartikelen, trend- en inhoudsanalyses poogt dit artikel een overzicht te geven van 25 jaar A&O-psychologie. Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel nationale als internationale ontwikkelingen. Geconcludeerd wordt dat er grote verschillen bestaan tussen de Verenigde Staten, het Vere

 17. Die riglyn vir Christen etiek: Galasiërs 6:2 onder die loep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacobus de Koning

  2017-02-01

  Full Text Available The guideline for Christian ethics: Galatians 6:2 under scrutiny. In this article, the following question is addressed: What is the guideline for Christian ethics under the New Testament dispensation? The article reasons that the Torah can no longer be the guideline for Christian ethics. Galatians 6:2 is scrutinised as the focal point for this reflection. This is done with reference to the Jesus tradition in Paul, the rabbinic tradition and Matthew 5, as well as the use of Galatians 6:11–18 as hermeneutical key to the understanding of Galatians. It is clearly shown that Galatians 6:2 teaches that Christ the crucified now replaces the entire Torah. Therefore it is not surprising that Paul applies the term ‘Israel of God’ (τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ; Gal 6:16 to the community of those who are in Christ and wherein the Torah finds its fulfilment. This insight from Galatians 6 is then used as the point of departure for remarks about ethics and ethical preaching which should characterise ‘being church’ for reformed Christians in general and specifically in South Africa. In this article ethics under the Old Testament dispensation is explored as well as the difference that came into force under the New Testament dispensation. For the church in South Africa who finds herself in a society plagued by racial hatred, xenophobia and suspicion, living the law of Christ is non-negotiable if one wants to see healing in this country. Accordingly, an adjustment in the liturgy of some mainstream churches in South Africa is a given when the law of Christ becomes the guideline for the Christian’s ethical behaviour.

 18. ADAM in Holland? : Verslag van de Pilot Monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij Politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, H. van den; Klerks, P.; Otter, P. den; Zandhuis, E.

  2000-01-01

  Het ADAM-project (Arrestee Drug Abuse Monitoring) afkomstig uit de Verenigde Staten houdt in dat arrestanten op vrijwillige basis meewerken aan een interview over hun drugsgebruik en een urinemonster afstaan dat op drugs wordt getest. Om na te gaan of deze procedure ook in Nederland uitvoerbaar is,

 19. Toetsen om Erwinia in bloembollen aan te tonen : onderzoek Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van J.; Hollinger, T.C.; Kampen, van D.; Vreeburg, P.J.M.; Leeuwen, van P.J.; Wolf, van der J.M.

  2007-01-01

  Binnen het Erwiniaproject is een aantal toetsen ontwikkeld en zijn andere nog in ontwikkeling. Deze toetsen moeten liefst ook latent aanwezige Erwiniastammen kunnen aantonen. Dit lukt door monsters in een voedingsbodem voor Erwinia te brengen en na kweek deze bacteriën aan te tonen met serologische

 20. Risicoverhogende factoren voor verkeersonveiligheid : inventarisatie en selectie voor onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Mesken, J. (red.)

  2012-01-01

  Risk factors for road safety; Inventory and selection for research purposes. This report contains an inventory of factors increasing the risk of sustaining serious or fatal injury in a traffic crash. For readability the term ‘risk factors’ is used; this should always be read as risk increasing

 1. Onderzoek compost in de akkerbouw op PPO-locatie Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.; Meuffels, G.J.H.M.

  2012-01-01

  In een meerjarige proef wordt een bemesting met compost aangevuld met organische mest vergeleken met twee gangbare toepassingen. Namelijk een bemesting met organische mest, aangevuld met kunstmest en daarnaast een bemesting met compost aangevuld met kunstmest. Het betreft proeven met de gewassen: wa

 2. Detectie van radioactief schroot met poortdetectoren - Onderzoek aan een testprotocol

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; Overwater RMW; LSO

  2003-01-01

  There are various possibilities for radioactive sources to end up in a shipment of scrap metal. These sources could be artificial ones or for instance tubing from the oil and gas extraction industry containing natural radioactive deposits. In any case, it is undesirable that these sources end up in

 3. Peer assessment in universitair onderwijs : een onderzoek naar bruikbare ontwerpen

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, B.A.M. van den

  2003-01-01

  Peer assessment in university teaching: an exploration of useful designs Learning to communicate is an integral part of higher education. Learning to write at an acceptable academic level cannot be isolated from learning the particular discipline content. The acquisition of academic writing is a lon

 4. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, E.; Prins, U.

  2013-01-01

  Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld

 5. Foetotoxiciteit van methyleenblauw in de rat ; een verkennend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Piersma AH; Verhoef A; de Liefde A; van Nesselrooij BPM; Garbis-Berkvens JM

  1991-01-01

  Several clinical centers have reported an increased incidence of intestinal atresias in twin pregnancies. In all cases only one infant of the twin appeared to be affected. A correlation has been suggested with the use of methylene blue. This dye is injected into one amniotic sac in order to

 6. Foetotoxiciteit van methyleenblauw in de rat ; een verkennend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Piersma AH; Verhoef A; de Liefde A; van Nesselrooij BPM; Garbis-Berkvens JM

  1991-01-01

  Several clinical centers have reported an increased incidence of intestinal atresias in twin pregnancies. In all cases only one infant of the twin appeared to be affected. A correlation has been suggested with the use of methylene blue. This dye is injected into one amniotic sac in order to discr

 7. Anaerobe vergisting varkensdrijfmest onderzoek Bima-vergister te Nistelrode

  NARCIS (Netherlands)

  Goossens, W.

  1988-01-01

  Onderzoekservaringen met een vergister, waarbij het volume van de mest nagenoeg gelijk blijft. Mestvergisting wordt toegepast, omdat het de vervolgprocessen vergemakkelijkt: afgezien van het energetische voordeel is vergiste mest beter te ontwateren dan verse mest en is de stankoverlast van vergiste

 8. STROBE: evaluatie van observationeel epidemiologisch onderzoek (Kort Nieuws)

  OpenAIRE

  2008-01-01

  bespreking van: Vandenbroucke JP, Elm EV, Altman DG, Gotzsche PC, et al. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): Explanation and elaboration. Ann Intern Med 2007;147(8):W-163.

 9. Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mansholt, D.R.

  1941-01-01

  Water control is very important for the Netherlands. There is a variety of water- control organizations.Usually such an organization consists of the landowners in the district, or in a polder. They are responsible for all public works in their district. They must pay for construction, depreciations,

 10. De waarneming en waardering van landschappen. Resultaten van omgevingspsychologisch onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Coeterier, J.F.

  1987-01-01

  The Landscape'Landscape' is defined in many ways. However, all definitions have in common: (a) the interaction between organisms, including man, and inorganic nature; this is landscape as a process; (b) the unity of the landscape and the coherence of its parts; this is landscape as

 11. Risicoverhogende factoren voor verkeersonveiligheid : inventarisatie en selectie voor onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Mesken, J. (red.)

  2012-01-01

  Risk factors for road safety; Inventory and selection for research purposes. This report contains an inventory of factors increasing the risk of sustaining serious or fatal injury in a traffic crash. For readability the term ‘risk factors’ is used; this should always be read as risk increasing facto

 12. Onderzoek naar verkeerd gebruik van autogordels en kinderzitjes.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. Arnoldus, J.G. & Varkevisser, G.A.

  1992-01-01

  This paper describes a representative sample of the wrong use of both seat belts and child seats. The study was conducted on the basis of the results of a before study. In March and April 1991, 578 interviews were held, and 973 measurements were carried out. The field study took place on parking pla

 13. Het TNO-onderzoek op het gebied van de biotechnologie

  NARCIS (Netherlands)

  Thijssen, H.A.C.

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof Thijssen was voorzitter van de Dwarsverband biotechnologie TNO en directeur ITC.

 14. Emoties gepakt: Een onderzoek naar de emotionele beleving van verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Brakel, C.P.J. van; Hentenaar, F.P.A.M.; Gisbergen, M.S. van; Ketelaar, P.E.

  2004-01-01

  Verpakkingen roepen emoties op en verleiden ons op die manier om een bepaald product te kopen. Hoewel elke speler in het verpakkingsontwerpproces (fabrikant, retailer, ontwerper en consument) het belang hiervan inziet, is onduidelijk hoe emoties bij verpakkingen gemeten kunnen worden. TNS NIPO gebru

 15. Onderzoek naar de Preventierichtlijn agglomeratie Utrecht : belangrijkste bevindingen

  NARCIS (Netherlands)

  Cozijn, C.; Essers, J.J.A.

  1993-01-01

  Door het Bureau Criminaliteitspreventie van de politie Utrecht zijn in 1991 en 1992 experimenten uitgevoerd met als doel het uittesten van de mogelijkheden van 'de preventielijn'. De bedoeling is om de arbeidsintensieve en daardoor dure persoonlijke preventieadviezen bij mensen thuis, te vervangen d

 16. Morfologie in de jaren zeventig: een onderzoek naar causatieve werkwoorden

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING De vorming van causatieve werkwoorden met een adjectief als basis (zoals ingrandire, gebaseerd op grande) wordt gebruikt als voorbeeld voor een gedetailleerd uitgewerkte woordvormingsregel. Hierbij worden Aronoff 1976 en Jackendoff 1975 en 1976 als uitgangspunt genomen. Het hoofdstuk ei

 17. De Nederlandse bodem in beeld [thema Europees beleid en onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Oenema, O.

  2004-01-01

  Op verzoek van de ministeries van LNV en VROM is door Alterra en RIVM een quick scan uitgevoerd van de Nederlandse bodem, betreffende de thema's van de EU soil strategy. Per thema is de huidige bodemkwaliteit in beeld gebracht.Dok is per thema beknopt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekk

 18. Toepassingen van de LIDAR-meettechniek in atmosferisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Salemink; H.W.M.; Maanen; E.A.van*

  1985-01-01

  De ontwikkeling van de menglaaghoogte kan zeer wel met lidar gevolgd worden. De resultaten komen overeen met die verkregen met een klassieke acdar-opstelling. Het nadeel van acdar is echter dat deze de menglaaghoogte tot maximaal 600 m kan volgen, terwijl lidar een bereik van 3 km ruimschoots ov

 19. Diagnostiek en onderwijsinnovatie. Een onderzoek naar werkwijzen in de leerlingbegeleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, Willem

  1991-01-01

  This study adresses the question if pupil counselling can contribute to educational reform. Pupil counselling is carried out by the staff of local and regional educational support agencies (OBDs), at the request of primary schools. Although the main purpose of counselling is diagnosing and hopefully

 20. Onderzoek naar de mutagene werking van methylacrylaat met microorganismen

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW

  1984-01-01

  Met methylacrylaat is geen mutagene werking gevonden in de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae bij 0,02 mol/l (0,172% w/v) of minder in de vloeistoffase of bij 0,0002 mol/l (17,2 mg/l) of minder in de lucht. Met de Salmonella typhimurium stammen TA 98, TA 100 en TA 1535 is met methylacrylaat g

 1. Beekdallandschappen : een morfologisch onderzoek in de zandgebieden van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wassink, W.T.

  1999-01-01

  At the beginning of this century the landscape of the Dutch Pleistocene areas had a clear and coherent structure. The stream valleys were an important part of this structure. During this century the old landscape structure has largely disappeared. Topographical maps illustrate these changes

 2. Broeierij bijzondere bolgewassen : onderzoek van 1996 t/m 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2006-01-01

  Verslag van broeiresultaten van Crocus, Cyclaam, Eucomis, diverse Fritillaria, Ipheion, diverse Iris, Leucojum, diverse Muscari, Ornithogalum, diverse Oxalis, Scilla, Sparaxis, Sprekelia en Zantedeschia.

 3. Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Verfijning in Crocus is een verschijnsel waarbij de nieuwe knollen op de oude knol niet uitgroeien tot leverbare maten. Het is dus geen echte verfijning waarbij de vermeerdering sterk toeneemt, maar het niet uitgroeien van knollen. Vaak blijven na het rooien de nieuwe knollen vast zitten op de oude

 4. Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten : Een onderzoek naar de Werkloosheidswet en spaarregelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Heeger, S.E.|info:eu-repo/dai/nl/304842575

  2012-01-01

  This study focuses on the facilitation of activities in other areas than paid work (these activities were gathered under the heading ' life cycle activities') and deals with the question to what extent the current Dutch Unemployment Act (Werkloosheidswet, abbr. WW) can take into account differences

 5. PPO actief in onderzoek naar kwaliteitsmodel en rotbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Schaik, van A.C.R.; Derkx, M.P.M.; Schoorl, F.W.

  2007-01-01

  PPO-fruit neemt actief deel aan het Europese Isa-project. Het project beoogt de fruitconsumptie in Europa te bevorderen door kennisontwikkeling en - verspreiding op het gebied van consumptiebeleving, gezondheid, veredeling, verwerking, duurzame teelt en naoogstbehandeling. Dit artikel beschrijft wel

 6. Middelen voor knelpunten. Eindrapport onderzoek 2002-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, A.T.J.

  2006-01-01

  Om toelatingstechnische redenen en veelal onverwacht eindigde de beschikbaarheid van een aantal gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor ontstonden knelpunten bij de bestrijding van een aantal ziekten, plagen en onkruiden in de bloembollenteelt. Een opsomming van de onderzochte gebieden met knelpunten st

 7. Serious gaming ; onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, K. van; Mijke Slot, M.; Staal, M.; Leurdijk, A.; Burgmeijer, J.

  2006-01-01

  Gaming is een wereldwijde, omvangrijke industrie geworden. In deze industrie komt uit onverwachte hoek een interessante innovatie: serious gaming. In serious gaming gaat het niet om entertainment, maar staat een nuttige toepassing centraal. De toepassingen zijn zeer divers en kunnen variëren van edu

 8. Onderzoek naar residuen van antibiotica en chemotherapeutica bij slachtkippen

  NARCIS (Netherlands)

  Aerts, M.M.L.; Nouws, J.; Beek, W.

  1985-01-01

  N.a.v. berichten als zou in Nederland, evenals in Belgie, ongeveer 4% van de slachtkippen antimicrobiele residuen bevatten zijn in de periode 1985-04-22 tot 1985-06-13 255 vleesmonsters microbiologisch gescreend op de aanwezigheid van antibiotica. Daarnaast werd met chemische methoden gekeken naar d

 9. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (

 10. Het Theatre van Lucas d'Heere. Een kostuumhistorisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Conrads-de Bruin, M.

  2006-01-01

  The poet and painter Lucas d’Heere (1534-1584) is best portrayed by his pupil Karel van Mander. Through his Schilder-Boeck (1604; 'The Book of Painters') we are informed that D’Heere was a portrait painter with a good memory, a designer of patterns for tapestries and collector of antiques. After the

 11. Rondom rotondes : onderzoek naar markeringen en bewegwijzering bij tweestrooksrotondes

  NARCIS (Netherlands)

  Knabben, E.H.M.; Martens, M.H.

  2001-01-01

  Rotondes duiken in steeds meer varianten op. Vooral de nieuwe tweestrooksrotondes met gescheiden rijstroken vragen nogal wat van de weggebruiker. Wegbeheerders proberen met borden en pijlen de bestuurders een handje te helpen. Maar heipen ze echt?

 12. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan S02 in jam

  OpenAIRE

  Worp, van de, H.H.M.; Hollman, P.

  1981-01-01

  Onderzocht werden monsters jam van aardbeien, abrikozen en kersen van 2 verschillende merken van de kwaliteitsklassen extra jam, jam en halva jam. Tevens werden onderzocht 2 monsters bosbessen jam van Albert Heijn, omdat deze voorzien waren van nieuwe etikettering met o.a. als ingrediënten declaratie "restant zwaveldioxide".

 13. Netvliesfunctie en praeeclampsie. Een onderzoek naar fusie frequentie.

  NARCIS (Netherlands)

  Hilbert, Bernard

  1953-01-01

  In this thesis the clinical value is verified of a new method of toxemia examination during pregnancy. This is done by determining the so-called Flicker Fusion Threshold before and after administering a special dose of medicine, having a spasrnolytic effect on the small arterioles. We gave nitroglyc

 14. Onderzoek naar de toepasbaarheid van SOS-chromotest

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW; van Bruchem MC

  1988-01-01

  Met 35 stoffen werd de mutagene activiteit onderzocht met een SOS-chromotest kit, de Ames-test en de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae. Voorzover het alkylerende stoffen betreft die basenpaar substituties veroorzaken, blijkt er een goede overeenstemming te bestaan met de resultaten van ander

 15. Astma bij peuters en kleuters: Resultaten van het PIAMA onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wijga AH; Brussee JE; Smit HA; PZO

  2004-01-01

  This report presents the results of the PIAMA (Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy) study on the incidence, prevalence and natural history of diagnosed asthma in children of 0-5 years old. A problem specific for this age group is that asthma does occur, but can not be clinically diag

 16. Bacteriologisch en serologisch onderzoek van Helicobacter species bij laboratoriummuizen

  NARCIS (Netherlands)

  Root R; Admiraal J; Koedam MA; Thuis HCW; Veenema JL; LIS; LPI

  1998-01-01

  Helicobacter soorten zijn spiraalvormige Gramnegatieve bacterien die voorkomen in het maagdarmkanaal van mens en dier. Helicobacter hepaticus koloniseert bij muizen o.a. het ileum en het cecum en is bij meerdere muizenstammen geassocieerd met chronische actieve hepatitis en bij de A/J stam met

 17. Toepassingen van de LIDAR-meettechniek in atmosferisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Salemink; H.W.M.; Maanen; E.A.van*

  1985-01-01

  De ontwikkeling van de menglaaghoogte kan zeer wel met lidar gevolgd worden. De resultaten komen overeen met die verkregen met een klassieke acdar-opstelling. Het nadeel van acdar is echter dat deze de menglaaghoogte tot maximaal 600 m kan volgen, terwijl lidar een bereik van 3 km ruimschoots

 18. Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmettingsapparatuur en -middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, I.; Os, van E.A.; Marrewijk, van D.; Klein, M.

  2014-01-01

  In teelten die los van de ondergrond op verschillende substraten worden geteeld, wordt het drainwater gerecirculeerd. In het recirculatiewater kunnen diverse pathogenen (ziekteverwekkers) zoals schimmels, bacteriën en virussen voorkomen. Daarom wordt op veel bedrijven het drainwater ontsmet en dit k

 19. Groen in en om de stad : onderzoek GIOS 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, W.; Hiddes, E.; Visschedijk, P.A.M.; Gerritsen, E.; Woestenburg, M.

  2006-01-01

  Alterra heeft samen met LNV een flexibele werkvorm ontwikkeld om het belang van groen in de moderne metropool in de praktijk te tonen. Een deel van het overzicht is agenderend uitgevoerd. Een deel is gericht op concrete en actuele beleidsvragen van het ministerie en van meefinancierende gemeenten. D

 20. Regels maken niet-farmacologisch onderzoek bij kinderen moeilijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schot, Marjolein J C; Broekhuizen, Berna D L; Cals, Jochen W L

  2015-01-01

  Many non-pharmacological interventions have only been tested in adults, and evidence on using these in children is lacking. To enhance child healthcare, research is required into these interventions in children. However, current rules and regulations make it difficult to conduct research into these

 1. Misvormde groeipunten begonia (MGB) : onderzoek naar misvormde groeipunten in begonia

  NARCIS (Netherlands)

  Verberkt, H.; Noort, van F.R.

  2003-01-01

  De afgelopen jaren komen vaker groeiafwijkingen voor in Begonia. Met name in 1998 en 1999 nam het probleem sterk toe. De schade op een aantal teeltbedrijven en vermeerderingsbedrijven was dermate ernstig dat snel optreden noodzakelijk was. Het schadebeeld uitte zich in misvorming van de groeipunten,

 2. Sensorisch en chemisch onderzoek van dry en alcoholarm bier

  OpenAIRE

  Mazijk-Bokslag, van, D.M.; Cramwinckel, A.B.; Herstel, H.

  1990-01-01

  Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn veertien monsters bier onderzocht. De monsters zijn onderverdeeld in acht monsters alcoholarm of alcoholvrij bier, drie monsters dry bier en drie monsters gewone pils. De monsters zijn getest op sensorische verschillen. De monsters zijn verder chemisch onderzocht op alcoholgehalte, stamwortgehalte, percentage glucose en percentage malto-dextrine. Alle monsters voldoen aan de eisen van de Warenwet.

 3. Sensorisch en chemisch onderzoek van dry en alcoholarm bier

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk-Bokslag, van D.M.; Cramwinckel, A.B.; Herstel, H.

  1990-01-01

  Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn veertien monsters bier onderzocht. De monsters zijn onderverdeeld in acht monsters alcoholarm of alcoholvrij bier, drie monsters dry bier en drie monsters gewone pils. De monsters zijn getest op sensorische verschillen. De monsters zijn verder chemisch

 4. De konstruktie van bipolaire mikroelektroden tbv intra-retinaal onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Alferdinck, J.W.A.M.

  1979-01-01

  Voor metingen van eer lokale elektrische verschijnselen in het apenetvlies is het van groot belang om over een goede kwaliteit bipolaire elektrode te beschikken. In dit rapport zijn de ervaringen bij de ontwikkeling daarvan beschreven. Dit werk is onderdeel van het projekt “Signaalverwerking in het

 5. De bronnen voor mobiliteitsgegevens : een onderzoek naar consistente historische reeksen.

  NARCIS (Netherlands)

  Polak, P.H.

  1995-01-01

  For the purpose of research into the development of road hazard in The Netherlands, there is a need to have available historical figures concerning both hazard and the exposure levels. The most important quantities of these levels are: (1) the annual number of kilometres covered by the various trans

 6. Motorvoertuigverlichting overdag MVO : een masterplan voor evaluatie-onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Lindeijer, J.E.

  1989-01-01

  It is generally assumed that improved visibility of motor vehicles can make an important contribution to road safety. There are various ways to improve the visibility of motor vehicles. One of these is the Daytime Running Lights (DRL). Based on current data the SWOV has estimated a reduction of abou

 7. Onderzoek verband nutriëntendichtheid en gezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Feskens, E.J.M.

  2010-01-01

  Gastcolumn van Prof. dr. Edith Feskens, hoogleraar Voeding en Metabool Syndroom aan Wageningen Universiteit. De energiedichtheid van onze voeding is belangrijk, omdat een te hoge calorie inneming gecombineerd met lage fysieke activiteit de oorzaak is van de huidige obesitasepidemie. Maar ook de

 8. Profielsites: Een onderzoek naar jongeren en social networking sites

  NARCIS (Netherlands)

  Wijngaards, Guus; Jong, Jermo de; Rooijen, Olga van

  2007-01-01

  Steeds meer ouderen lijken te worstelen met de integratie van twee aparte werelden, de echte en de virtuele, want zij zien de voordelen van nieuwe communicatiemiddelen en willen de aansluiting met de moderne wereld niet missen. Hedendaagse jongeren staan anders in het leven: voor hen is er maar één

 9. Ze lijken veelbelovend : onderzoeker Monique Simons over beweeggames

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, M.

  2014-01-01

  Minder kinderen die op straat voetballen of verstoppertje spelen en meer kinderen die binnenshuis gamen achter de computer of televisie. Dat is het beeld in 204. Professionalos raken steeds meer geïnteresseerd in de mogelijkheden om beweeggames te gebruiken om kinderen aan te zetten tot meer

 10. Uit de spagaat! Naar een kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Jurrius, K.H.M.

  2013-01-01

  This thesis reports the findings of a research project on the quality of participatory youth research, as well as the development of a quality framework related to the method. Participatory youth research involves young people as researchers. The method has been applied in the Netherlands since the

 11. Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicoline van der Sijs

  2014-12-01

  Full Text Available Systematic research into contact varieties of Dutch The purpose of this article is to show that the compilation of a corpus of Dutch contact varieties, CoVaCo, will offer new and interesting possibilities for research. Paragraph 2 gives an overview of Dutch contact varieties and the texts available in these varieties, digitally or in printed form. This proves that building CoVaCo is feasible. Paragraph 3 presents a number of limited case studies to show the research potential of CoVaCo. Finally, in paragraph 4, I ask researchers for practical support in building CoVaCo.

 12. Het aanbod van onderwijsverzorging : een evaluatie-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, Andries Jacobus

  1995-01-01

  In the Netherlands there are several national and regional educational support institutions focusing on primary education. The functions and tasks of these institutions are laid down in the Education Support Structure Act (1986, the WOV). In this study the school counselling services (OBD’s), a spec

 13. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is

 14. Prospectief Vaccinatie Onderzoek. Antistofrespons bij kinderen in het Rijksvaccinatieprogramma. Eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Lafeber AB; Rumke HC; Burgmeijer RJF; Marzec AHJO; Berbers GAM; TNO; LVO

  2002-01-01

  A longitudinal survey has started in 1980 to investigate the serological response after vaccination of children in the National Childhood Immunisation Programme (RVP) in the Netherlands. Through (para)medical journals future parents were asked to have their children participate in the study. A total

 15. Onderzoek naar de radioactiviteit van oppervlaktewater. Resultaten 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Mattern FCM; Drost RMS; Glastra P; Koolwijk AC; Zanten R van

  1988-01-01

  Als gevolg van Tsjernobyl werden in mei t/m juli 1986 Sr-89, Ru-103, Cs-134 en Cs-137 aangetroffen. De Sr-90 concentraties in Rijn, Maas en Roer waren in die periode met ca. 6 Bq/m3 verhoogd. De nuclidenverhoudingen Cs-137/Cs-134 en Sr-90/Sr-89 komen goed overeen met die in de neerslag in mei 19

 16. Mechanofysiologisch onderzoek aan de zijlijn van de pos

  NARCIS (Netherlands)

  van Maarseveen, Josephus Theodorus Petrus Wilhelmus

  1994-01-01

  This thesis describes the results of a study on the lateral line of the ruff. The lateral line organ is an organ, found in aquatic amphibians and fishes, used to detect water motions. The elementary detection units are neurornasts: groups of hair cells (depending on the species and the location of t

 17. Hyacintentelers stemmen in met aanpak Erwinia en fonds onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Vreeburg, P.J.M.

  2013-01-01

  Twee stevige onderwerpen telde de agenda van de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint. Het voorstel om werkbollen te gaan toetsen op Erwinia kreeg bijval, en ook het plan om een fonds te vormen waaruit hyacintenonderzoek wordt betaald werd met instemming begroet.

 18. Beveiligingsconstructies op kunstwerken en obstakelbeveiliging. 1: Wetenschappelijk onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Paar, H.G.

  1972-01-01

  In addition to the research on safety structures on road shoulders and central reserves, research has been carried out on safety structures for engineering works on soft soils, and on crash barriers, bridges, lighting poles and parapets. Requirements with which road safety structures must comply are

 19. `In-depth'-onderzoek van verkeersongevallen : een literatuurstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van & Harris, S.

  2001-01-01

  This study examined the possible added value of conducting accident investigation by means of the in-depth method, compared to other research methods. The in-depth method is an approach in which sufficient data concerning road traffic accidents is collected so as to enable complete reconstructions.

 20. Expeditie agroparken : ontwerpend onderzoek naar metropolitane landbouw en duurzame ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Smeets, P.J.A.M.

  2009-01-01

  In agropark-ontwerpen ligt de ambitie besloten om via ruimtelijke clustering scheiding op te heffen tussen landbouw(productie), transport in de primaire lijn en de verwerking van produkten (zoals bij slacht van vee). Belangrijke uitdaging daarbij is het aandeel van fossiele energie. Daarnaast zijn o

 1. Mechanofysiologisch onderzoek aan de zijlijn van de pos

  NARCIS (Netherlands)

  van Maarseveen, Josephus Theodorus Petrus Wilhelmus

  1994-01-01

  This thesis describes the results of a study on the lateral line of the ruff. The lateral line organ is an organ, found in aquatic amphibians and fishes, used to detect water motions. The elementary detection units are neurornasts: groups of hair cells (depending on the species and the location of

 2. De hygiënehypothese : vruchtbaar concept in immunologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Savelkoul, H.F.J.

  2006-01-01

  The hygiene hypothesis: a fruitful concept in immunological research. There is no longer any discussion about the first part of the hygiene hypothesis: insufficient stimulation of the developing immune system in young children leads to a disordered immune system that does not know when to react and

 3. Hyacintentelers stemmen in met aanpak Erwinia en fonds onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Vreeburg, P.J.M.

  2013-01-01

  Twee stevige onderwerpen telde de agenda van de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint. Het voorstel om werkbollen te gaan toetsen op Erwinia kreeg bijval, en ook het plan om een fonds te vormen waaruit hyacintenonderzoek wordt betaald werd met instemming begroet.

 4. Besparen op arbeidskosten : mechanische snoei, ervaringen uit onderzoek en praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Buitenhuis, E.

  2012-01-01

  Mechanisatie van snoei, dunning en pluk is een mogelijkheid om te besparen op arbeidskosten. Daarmee verhoogt de rentabiliteit van de teelt. In Nederland passen diverse telers al jaren het systeem Le mur fruitier met mechanische snoei bij appel toe. PPO Randwijk en Erik Buitenhuis (EB Fruit Projects

 5. Vergelijkend AFM Onderzoek: microstructuur van bitumen in relatie tot healing

  NARCIS (Netherlands)

  Schmets, A.J.M.; Nahar, S.N.; Dillingh, B.; Fischer, H.; Scarpas, A.; Erkens, S.

  2012-01-01

  In this report we present the background, the scientific and experimental approach and the results of AFM experiments performed on two different batches of bitumen. The specific bitumen researched in this project has also been studied in the context of the InfraQuest project ‘Pragmatisch Healing On

 6. Een onderzoek naar de sociotherapeutische waarde van gezinsverpleging bij schizofrenie

  NARCIS (Netherlands)

  Bolt, Afina Pieterdina

  1959-01-01

  After a short introduction in which the query of this thesis is explained and in which is stated that for the diagnosis Schizophrenia the conception of Bleuler was held, a survey is given in Chapter I of the literature of the main views on Schizophrenia and of the principal therapeutic measures,

 7. Serious gaming ; onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, K. van; Mijke Slot, M.; Staal, M.; Leurdijk, A.; Burgmeijer, J.

  2006-01-01

  Gaming is een wereldwijde, omvangrijke industrie geworden. In deze industrie komt uit onverwachte hoek een interessante innovatie: serious gaming. In serious gaming gaat het niet om entertainment, maar staat een nuttige toepassing centraal. De toepassingen zijn zeer divers en kunnen variëren van

 8. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht

 9. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  OpenAIRE

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/2) is een evaluatie gemaakt van het gezondheidsrisico van werken met dieldrin. Er zijn aanwijzingen voor reproduktierisico's m.b.t. tot blootstelling van volwassenen. Voor vrouwen in de vru...

 10. Ze lijken veelbelovend : onderzoeker Monique Simons over beweeggames

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, M.

  2014-01-01

  Minder kinderen die op straat voetballen of verstoppertje spelen en meer kinderen die binnenshuis gamen achter de computer of televisie. Dat is het beeld in 204. Professionalos raken steeds meer geïnteresseerd in de mogelijkheden om beweeggames te gebruiken om kinderen aan te zetten tot meer bewegen

 11. Kamperen als neventak : een onderzoek op Zeeuwse landbouwbedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Voskuilen, M.J.; Elk, van C.M.

  1989-01-01

  Rapport over het bedrijfseconomisch belang van een kampeergelegenheid als neventak op een agrarisch bedrijf en de invloed van deze vorm van verblijfsrecreatie op de ontwikkeling van de landbouwsector in Zeeland. Het rapport biedt daarnaast een profiel van de landbouw- en kampeertak op de bedrijven v

 12. CHP biomass gasifier for the Zwarts Gerbera Nursery. Technical and economic feasibility; Biomassavergasser-WKK voor Gerberakwekerij Zwarts. Technische inpassing en economische haalbaarheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeters, S.; Hart, A. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2011-10-15

  ook relatieve vochtigheid en CO2. Een 'representatieve' tuinder of een tuinder met een 'gemiddelde' energiebehoefte is daarom moeilijk vast te stellen. Voor elke situatie geldt een eigen economische rentabiliteit. De uitkomsten van deze studie kunnen daarom niet zonder meer worden overgenomen voor andere projecten. Technisch is er veel mogelijk, zo blijkt uit de ingediende offertes. Van de zestien leveranciers bieden er drie een vergasser met warmtekrachtkoppeling (WKK) aan die, onder bepaalde randvoorwaarden, naast hout tevens laagwaardige reststromen aankan. Het voordeel van laagwaardige reststromen zoals bermgras, riet en miscanthus is een gunstigere prijs ten opzichte van hout. Een lage biomassaprijs heeft een positief effect op de exploitatiekosten, en daarmee op de economische rentabiliteit van de relatief kostbare installaties. De investering voor een complete vergasserWKK-installatie ligt 5 tot 10 keer hoger dan die voor een gangbare gasWKK-installatie. Ook het CO2 -gebruik heeft invloed op de economische rentabiliteit. De inkoop van CO2 is een kostbare aangelegenheid. Onderzocht is of er zowel technisch als economisch beschikbare CO2 -winning uit rookgas mogelijk is. Hiervoor zijn twee CO2 -winninginstallaties bekeken: die van Procede en Knook. Voor een vergasser-WKK-installatie met relatief klein vermogen (tot 800 kWe) is CO2-winning volgens zowel Procede als Knook economisch niet rendabel. CO2 -inkoop of -opwekking middels de bestaande aardgasgestookte ketel ligt daarom meer voor de hand. Uit de technisch-economische haalbaarheidsstudie blijkt dat door de relatief hoge investerings- en onderhoudskosten, investeren in een vergasserWKK-installatie niet rendabel is. CO2 -behoefte en de onzekerheid van de biomassaprijzen spelen daarbij parten. Maar met subsidie op duurzame energieproductie (SDE+) en subsidies op investering zoals MEI en EIA ontstaat een ander beeld. Uitgaande van de goedkopere 800 kWe installaties, een SDE+ vergoeding van 90

 13. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  To support enforcement of the 'Regulation on packaging and packaging waste' in the Netherlands a pilot study has been performed on heavy metals, particularly cadmium, lead, mercury and hexavalent chromium, in packaging materials. Packaging may not contain more than 100 mg/kg of these four metals. Th

 14. Childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants. Results of a German study in perspective; Kinderkanker in de omgeving van kerncentrales. Resultaten van een Duitse studie in perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dekkers, S.A.J.; Slaper, H.; Tanzi, C.P.

  2010-09-15

  onderzoek uit 2007, dat hiervoor een significant verhoogd risico liet zien, wordt in Brits en Frans onderzoek niet bevestigd. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. In het Duitse onderzoek, de zogenoemde KiKK-studie, is in de nabijheid van zestien Duitse kerncentrales gekeken naar het aantal gevallen van kanker bij kinderen in de afgelopen decennia. Hieruit bleek dat kinderen onder de vijf, die binnen vijf kilometer van een kerncentrale wonen, een verhoogd risico lopen op kanker. De onderzoekers kunnen dit risico niet verklaren. De extra straling door kerncentrales is daarvoor veel te beperkt. Het onderzoek leidde tot Tweede Kamervragen aan de minister van VROM. De minister heeft vervolgens het RIVM gevraagd de resultaten van de Duitse studie met ander onderzoek te vergelijken en daarbij extra aandacht te geven aan de situatie rond Borssele. In Borssele wonen circa driehonderd kinderen onder de vijf jaar op minder dan vijf kilometer afstand van de kerncentrale. Indien het in Duitsland waargenomen risico ook voor de kerncentrale Borssele zou gelden, dan zou dat een extra geval van kanker bij kinderen in dertig jaar tijd betekenen. Zo'n lage frequentie is met epidemiologisch onderzoek niet aantoonbaar. Iemand die in de omgeving van de kerncentrale Borssele woont, ontvangt van de centrale in een jaar tijd minder straling dan wat Nederlandse burgers gemiddeld per dag al van nature ontvangen. Een dergelijke lage dosis kan een verhoogd risico zoals dat in Duitsland is waargenomen niet verklaren.

 15. Metallography and fractography in nuclear materials research. Repair welding of irradiated ASI316L and damage tolerance in reactor vessel material A508c13; Metallografie en fractografie in nucleair materiaalonderzoek. Reparatielassen van bestraald ASI316L en schadetolerantie in reactorvatmeratiaal A508cl3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuring, E.W. [ECN Technologische Services and Consultancy, Petten (Netherlands)

  2001-06-01

  For a safe operation of nuclear power plants and new reactors, physical radiation effects on materials for reactor vessels must be studied, while neutron radiation causes displacement damage in the metal lattice (radiation hardening). Neutron reactions with alloy element produce other isotopes with different properties. Metallographical and fractographical properties of metals (AISI316L, A508c13) for nuclear applications are described. [Dutch] Voor het veilig bedrijven van kerncentrales en nieuw te ontwikkelen reactoren, is onderzoek naar stralingseffecten op materialen van essentieel belang. De neutronenstraling veroorzaakt verplaatsingsschade in het metaalrooster. Dat leidt tot stralingsharding. Neutronenreacties met legeringselementen leveren andere isotopen op waardoor de materiaaleigenschappen veranderen. Door transmutaties ten gevolge van neutronenreacties met boor kan helium ontstaan tijdens bedrijf. Stralingsverbrossing, en met name de aanwezigheid van helium, is een belangrijk aspect bij het herlassen van AISI316L. Bij herlassen kan helium onder invloed van de warmte-inbreng en lasspanningen naar korrelgrenzen diffunderen, waar heliumgasbellen ontstaan, welke een verbrossende werking op het materiaal hebben. Onderzoek van laser- en TIG-lassen moet uitwijzen of defecten in bestraald materiaal toelaatbaar zijn. Laserlassen blijken defectvrij te zijn tot 35 appm He. Echter, afhankelijk van de warmte-inbreng en de stralingsschade treedt een verlaging van de taaiheid op. Met TIG-lassen blijkt het moeilijker defectvrije verbindingen te maken in bestraald AISI316L. Voor onderzoek naar toelaatbare defecten in reactorvatmateriaal, zijn kunstmatige defecten aangebracht in thermisch verouderd materiaal en is de optredende belasting tijdens een noodstop gesimuleerd. Met de thermische veroudering is stralingschade gesimuleerd. Fractografisch en metallografisch onderzoek aan scheuruitbreiding in reactorvat materiaal, A508cl3, wijst uit dat het materiaal mogelijk

 16. Community Care and the Care Transition in the Netherlands

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ymke Kelders

  2016-12-01

  Full Text Available “Community care” en de zorgtransitie in Nederland De transitie in de gezondheidszorg in Nederland is al jaren een centraal thema in de politiek en het maatschappelijke debat. De recente veranderingen vereisen (opnieuw aandacht in onder andere onderzoek en onderwijs. In dit artikel reflecteren we op de ideologie en doelen die schuilen achter de transitie in Nederland en linken we deze naar het onderzoek en onderwijs dat georganiseerd wordt door het lectoraat Community Care. Wat betekent het “nieuwe denken” van de transitie voor het Community Care gedachtegoed in relatie tot onderwijs en onderzoek? Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam houdt zich bezig met verschillende onderzoeksonderwerpen verdeeld onder drie stromingen: informele zorg, sociale inclusie en netwerkversterking. Binnen deze drie onderzoekslijnen wordt er gefocust op zorg door de samenleving en hoe dit gelinkt kan worden aan professionele zorg. In dit artikel zetten we uiteen waarom dit relevant is in onderzoek en onderwijs, zeker wanneer de transitie in Nederland eens temeer benadrukt dat zorg in en door de samenleving belangrijk is, en de rol van de zorgprofessional verandert. Tot slot reflecteren we op de manieren waarop we dit gedachtegoed en het huidige zorgbeleid kunnen vertalen in onderwijs voor studenten die later in het sociaal- en zorgdomein werkzaam zullen zijn. Community Care and the Care Transition in the NetherlandsThe transition taking place within the Dutch healthcare system has been a central theme in politics and public debate for decades. The recent changes again demand the full attention of researchers and educators in the field. In this article, we reflect on the current ideology and goals of the transition and link these to the range of ideas that lie behind the ideal of “community care”. Additionally, we pose the question of what these changes may mean for research and education within the social care domain in general and

 17. Jonge brom- en snorfietsers: kan hun ongevalskans sterk omlaag? : effecten van maatregelen en draagvlak daarvoor onder jongeren en organisaties.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. & Goldenbeld, C.

  2004-01-01

  In the report of late 2001 Safe, What is Safe?, SWOV indicated how the annual number of traffic casualties could be reduced considerably. These proposals were to be regarded as an addition to the proposals as were developed in the then National Traffic and Transport Plan of the Ministry of Transport

 18. Surveillance van HIV-infectie onder injecterende druggebruikers in Nederland: meting Heerlen/Maastricht 1998/1999

  NARCIS (Netherlands)

  Beuker RJ; Berns MPH; Rozendaal CM van; Snijders BM; Jansen M; Hoebe CJPA; Laar MJW van de; GGD Zuidelijk Zuid-Limberg; GGD Oostelijk Zuid-Limburg; CIE

  2001-01-01

  Between October 30 1998 and May 27 1999, a serum sample and a questionnaire on risk behaviour were obtained from 222 IDU in Heerlen and Maastricht. Participation was on a voluntary basis and anonymous. Participants were recruited at methadone treatment sites (63%), low-threshold daytime care projec

 19. Surveillance van HIV-infectie onder injecterende druggebruikers in Nederland: meting Heerlen/Maastricht 1998/1999

  NARCIS (Netherlands)

  Beuker RJ; Berns MPH; Rozendaal CM van; Snijders BM; Jansen M; Hoebe CJPA; Laar MJW van de; CIE

  2001-01-01

  Tussen 30 oktober 1998 en 27 mei 1999 werd bij 222 IDs uit Heerlen en Maastricht een bloedmonster en een vragenlijst naar risicogedrag afgenomen. De IDs werden geworven via methadon-posten (63%), laagdrempelige instellingen voor druggebruikers (19%), straatwerving (10%) en arrestantenverblijven

 20. Rijden onder invloed : een studie van de literatuur. Artikel aangeboden aan het Algemeen Politieblad, Vol. 126 , No. 16.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C.

  1977-01-01

  The paper comprises a study of scientific literature on research carried out in different countries on the use and hazards of alcohol and traffic and on activities which are carried out to decrease these. The literature review was necessary to test the applicability of activities undertaken in the