WorldWideScience

Sample records for onder druk iran

 1. Crisiskansen: 'poweren' en 'puzzelen' onder hoge druk

  NARCIS (Netherlands)

  Warner, J.F.

  2013-01-01

  Crisis als kans? – Het Chinese karakter voor ‘crisis’ staat voor ongeluk, maar ook voor kansen. Een crisis kan destructief zijn maar ook constructief, in de zin dat ze positieve ontwikkelingen kan bevorderen. ‘Never waste a good crisis’, zei Hillary Clinton: de huidige economische crisis zou heel

 2. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te

 3. Professionals onder druk of professionele tegendruk? : Gebalanceerde motivatie voor de publieke zaak in professionele publieke dienstverlening

  NARCIS (Netherlands)

  van Loon, Nina; Noordegraaf, Mirko

  2014-01-01

  There are many practical and academic concerns about public professionals and the pressures and burdens they experience. Professional autonomies and skills are reduced, it is argued, as a result of businesslike new public management, in order to control service results. The solution is clear:

 4. Balans van 25 jaar arbeids- en organisatiepsychologie : nieuwe thema's en methoden, maar praktische relevantie onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Smulders, P.; Schouteten, R.

  2009-01-01

  Op basis van reviewartikelen, trend- en inhoudsanalyses poogt dit artikel een overzicht te geven van 25 jaar A&O-psychologie. Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel nationale als internationale ontwikkelingen. Geconcludeerd wordt dat er grote verschillen bestaan tussen de Verenigde Staten, het

 5. Milde voedselverwerkingstechnologie II : milde conservering met hoge druk : nieuwe ontwikkelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Matser, A.M.; Ven, van der C.; Berg, van den R.

  2004-01-01

  Met behulp van hogedruktechnologie kunnen producten langer houdbaar worden gemaakt. Deze bekende techniek kent de laatste tijd nieuwe ontwikkelingen en toepassingen . Naast pasteuriseren door een hogedrukbehandeling bij kamertemperatuur is het nu ook mogelijk om te steriliseren met hoge druk. Ook

 6. Nudging: een opinieverkenning onder gezondheidsprofessionals

  NARCIS (Netherlands)

  Vet, de E.W.M.L.; Kroese, Floor; Schillemans, Thomas; Ridder, de Denise

  2015-01-01

  Het zingt steeds meer rond onder beleidsmakers en gezondheidsprofessionals: Nudging, een strategie voor gedragsbeïnvloeding waarbij gebruik wordt gemaakt van de impulsieve, automatische processen die mensen gebruiken om keuzes te maken. Een ‘nudge’ kan mensen een duwtje geven in de richting van

 7. Effectieve bestrijding van varroa (Tweede, licht gewijzigde druk)

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquière, T.; Steen, van der J.J.M.

  2013-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze tweede, licht gewijzigde druk biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op

 8. Orkesten onder druk? : Op zoek naar trends & ontwikkelingen in de HaFaBra-sector in Noord-Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, Linda; Bisschop Boele, Evert

  2015-01-01

  In de HaFaBra-sector wordt al langere tijd gesproken over ‘de problematiek’ in de sector maar uit datzelfde veld komen verschillende berichten over de stand van zaken. Veel muziekverenigingen kennen dalende ledenaantallen, maar er zijn ook orkesten die het heel goed doen. Wat is er nu precies aan de

 9. Bewijslastverdeling onder de Hague (Visby) Rules

  NARCIS (Netherlands)

  Margetson, N.J.

  2009-01-01

  Er bestaat geen heersende leer ten aanzien van de bewijslastverdeling onder de Hague Rules en de Hague Visby Rules. In dit artikel worden verschillende visies die naast elkaar bestaan besproken. De auteur concludeert dat een algemene regel van bewijslastverdeling niet bestaat. De bewijslast zal

 10. Biodiversiteit onder glas : voedsel voor luizenbestrijders

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; Bloemhard, C.M.J.; Kleppe, R.

  2014-01-01

  In het praktijknetwerk 'Biodiversiteit onder glas' is door glastuinders geëxperimenteerd met bloemen in en rond de kas. Al dan niet in combinatie met bankerplanten zoals granen. Deze brochure is gemaakt om kennis over bloemen en biologische bestrijders te geven en specifiek het nut van

 11. Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2016-01-01

  Gang på gang har Iran som stat og folk fremkaldt misforståelser, fascination og fordømmelser. Kritikere forkaster landets religiøse ledere og politiske undertrykkelse; kendere lovpriser landets dybe kulturhistorie og mangfoldighed. Men hvorfor er særligt Iran genstand for så blandede opfattelser......? Er Iran noget helt særligt – eller ganske almindelig?...

 12. Drogen van mest onder het rooster geeft hoge kosten

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, H.H.; Haar, van der J.W.

  1999-01-01

  Voor de vleeskuikenouderdieren is in de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij (Uav) een systeem opgenomen waarbij de mest onder het rooster wordt belucht. De gebruikte lucht moet daarbij aan bepaalde eisen voldoen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de energiekosten. In dit artikel wordt

 13. Iran

  African Journals Online (AJOL)

  User

  Trend of Suicide in Kermanshah during 11 years (2004 to 2014), Iran ... Suicide is one of the most important health problems which has dedicated a significant part ... interaction with different risk factors (Oliver and ... physical and mental diseases, the researchers used .... Due to the lack of professional ability, illiterates are.

 14. Recent developments in modelling of nitrogen deposition. Realization of nature targets under pressure; Recente ontwikkelingen in modellering stikstofdepositie. Realiseren natuurdoelen onder druk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhees, L.; Erbrink, H.; De Wolff, J. [KEMA Nederland, Arnhem (Netherlands)

  2010-05-15

  The objective of Natura 2000 is to reverse the decline in biodiversity. Nitrogen deposition is one of the main problems in implementation in the Netherlands. This article explains how nitrogen deposition is calculated with computer models and how contributions from various sources including dairy farming, road traffic and industry are related to each other, paying specific attention to the large local differences. [Dutch] Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van biodiversiteit. Bij de implementatie in Nederland vormt stikstofdepositie 1 van de hoofdproblemen. In dit artikel wordt aangegeven hoe stikstofdepositie met computermodellen berekend kan worden en hoe de bijdragen van diverse bronnen zoals veehouderij, wegverkeer en industrie zich tot elkaar verhouden, met aandacht voor de grote lokale verschillen.

 15. Heat island effect on the quality of life in the city; Hitte-eilandeffect zet leefbaarheid in de stad verder onder druk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Harmelen, T.; Klok, L.; Doepp, S.; Dolevo, R.; Janssen, S. [Business Unit Milieu en Leefomgeving, TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2008-12-15

  The global rise in temperature as a result of climate change becomes increasingly perceptible. The health effects of these changes, combined with air quality, are extra high in urban areas. It seems worth while to examine the consequences of increasing heat in urban areas in the Netherlands. In order to deal with the consequences in a responsible manner and to prepare for an even warmer future, answers will have to be found for the following two questions: (1) How large is the heat island effect in Dutch cities an what can we expect in the future?; and (2) What are the consequences of the heat island effect that we will have to take into account? [mk]. [Dutch] De mondiale temperatuurstijging ten gevolge van klimaatverandering is ook in Nederland steeds duidelijker waarneembaar. De gezondheidseffecten van deze veranderingen in combinatie met luchtkwaliteit zijn in het stedelijk gebied extra groot. Het lijkt daarom de moeite waard om onderzoek te doen naar de gevolgen van toenemende hitte in stedelijke gebieden in Nederland. Om op verantwoorde wijze met de gevolgen om te gaan en om voorbereid te zijn op een nog warmere toekomst zullen antwoorden moeten worden gevonden op twee wagen: (1) Hoe groot is het hitte-eilandeffect in de Nederlandse stad nu en wat kunnen we verwachten in de toekomst?; en (2) Met welke gevolgen van het hitte-eilandeffect moeten we rekening houden?.

 16. Hemofilie onder die nasate van koningin Victoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois P. Retief

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie studie bespreek die uitwerking van die sogenaamde Victoriaanse hemofilie op Europese koningshuise gedurende die negentiende en twintigste eeu. Hemofilie as molekulêre defek word verduidelik en die kliniese beeld van die siekte word aangedui. ’n Bespreking van toepaslike terapeutiese ingrepe volg. Dan word ’n historiese oorsig verskaf van die verspreiding van Victoriaanse hemofilie vanaf koningin Victoria (Britse monarg, 1837–1901 via sommige van haar dogters na ander lede van die Britse koningshuis en ook na die Duitse, Russiese en Spaanse koningshuise. Elf bevestigde gevalle van hemofilie onder lede van koningin Victoria se nageslag word vermeld, asook drie ander moontlike gevalle van die siekte. Die effek van hemofilie op die verloop van die geskiedenis word ook ondersoek.Haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria. This study discusses the impact of ‘Victorian haemophilia’ on the royal houses of Europe during the 19th and 20th centuries. Haemophilia as a molecular defect is explained and the clinical picture of the condition is indicated. Applicable therapeutic interventions also receive attention. Next, an historical review is provided of how ‘Victorian haemophilia’ spread from Queen Victoria (British monarch, 1837–1901 via some of her daughters to other members of the British royal family and also to the royal houses of Germany, Russia and Spain. Eleven confirmed cases of haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria are mentioned, as well as three other possible cases. The effect of haemophilia on the course of history is also investigated.

 17. Oneerlijke bedingen onder het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht: de positie van KMO's

  NARCIS (Netherlands)

  Klijnsma, J.G.

  2013-01-01

  In dit artikel wordt de regeling van oneerlijke bedingen in algemene voorwaarden onder het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht (GEKR) onder de loep genomen. Daarbij zal de positie van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) met die van de consument worden vergeleken. Eerst zal

 18. De teelt van witte rammenas (rettich) onder glas (Raphanus sativus L.)

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, G.A.J.

  1979-01-01

  Informatie over teelt van witte rammenas (rettich), waarbij aandacht voor de rassen, de teelt onder glas, bemesting, zaadkwaliteit en opkweek, oogsten, sorteren en verpakken, ziekten en ziektebestrijding en recepten.

 19. Bloei-inductie bij Chrysant onder lange dag : toepassing van LED-licht technologie

  NARCIS (Netherlands)

  Ieperen, van W.; Hogewoning, S.W.; Dam, ten E.

  2011-01-01

  Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar daglengte verlenging tijdens de korte dag bij chrysant met behoud van bloei door sturing met speciale LED belichting. In klimaatkamerproeven met LEDs (zonder natuurlijk licht) kon bij Chrysant bloemknopaanleg worden geïnduceerd onder een lange dag (LD),

 20. Het Boschstraatkwartier-Oost circa 1900: wonen en werken onder de rook van Sphinx

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs van Vugt

  2006-01-01

  De italiaanse historicus Gribaudi heeft enkele generaties arbeiders in Turijn in de eerste helft van de twintigste eeuw onderzocht. Hij analyseert onder andere de herkomst (terug tot het platteland) en verdere ontwikkeling van 48 families die in 1936 een huis bewonen in de arbeidersbuurt Madonna de

 1. Aansprakelijkheid van de afzender van gevaarlijke goederen onder de Hague-Visby-Rules

  OpenAIRE

  Smeele, Frank

  1999-01-01

  textabstractEngland, House of Lords 22 januari 1998, (1998) 1 Lloyd's Rep. 337 [Giannis NK] Zeevervoer onder cognossement: uitleg begrip 'goederen van . . . gevaarlijke aard'; aard aansprakelijkheid afzender van gevaarlijke goederen Art. iv-6, art. iv-3 Hague (-Visby) Rules (art. 8: 423 BW)

 2. Gezondheidsrisicogedrag onder mannelijke gedetineerden : tatoeages, piercings, boegroes, seks & injecteren van drugs en anabolen

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, M.; Doekhie, J.; Korf, D.J.; Benschop, A.

  2010-01-01

  In de Nederlandse gevangenissen komen gedragingen voor die een riscio vormen voor de gezondheid van gedetineerden en voor anderen (bewakers, de maatschappij buiten detentie).  Er is nog weinig kennis over gezondheidsrisicogedrag onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Een quick scan uit

 3. Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās

  OpenAIRE

  Komarovskis, Jānis

  2011-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās”. Darba mērķis ir izpētīt Lindas Leen paštēlu, tēlu drukātajos medijos un fanu publikās. Darba teorētiskā daļa balstās uz Klausa Mertena (Klaus Merten) tēla veidošanās teoriju, kura apgalvo, ka tēla veidošanās auditorijas uztverē ir cieši saistīta ar medijos publicēto informāciju par noteikto objektu. Pētījuma veikšanai ir izmantotas četras pētniecības metodes: daļēji strukturētā intervija, mediju kon...

 4. Iran's Economy

  National Research Council Canada - National Science Library

  Ilias, Shayerah

  2008-01-01

  .... To the extent that U.S. sanctions and other efforts to change Iranian state policy target aspects of Iran ssssssss economy as a means of influence, it is important to evaluate Iran's economic structure, strengths, and vulnerabilities...

 5. Iran's Economy

  National Research Council Canada - National Science Library

  Ilias, Shayerah

  2008-01-01

  .... To the extent that U.S. sanctions and other efforts to change Iranian state policy target aspects of Iran's economy as a means of influence, it is important to evaluate Iran's economic structure, strengths, and vulnerabilities...

 6. Preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in risicosettingen : Een systematische literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies in justitiële jeugdinrichtingen, residentiële jeugdzorg en speciaal onderwijs en het aanbod van interventies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen-Smit, Evelien; Kepper, Annelies|info:eu-repo/dai/nl/313935157; Monshouwer, Karin|info:eu-repo/dai/nl/202651967

  2014-01-01

  Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en harddrugs onder Nederlandse adolescenten wordt al jarenlang onderzocht in verschillende grote landelijke studies onder scholieren in het regulier onderwijs. Recentelijk is het middelengebruik ook nagegaan in groepen die (deels) buiten deze studies vallen,

 7. YouTube onder de loep: is er plaats voor UGC platforms in de veilige havens van de e-commerce richtlijn?

  NARCIS (Netherlands)

  Breemen, V.; Breemen, K.

  2013-01-01

  In ‘YouTube onder de loep’ onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte benadering voorstelt, wordt het immuniteitsregime

 8. Iran Sanctions

  Science.gov (United States)

  2016-09-21

  the Central Bank assets discussed above could be used to pay the terrorism judgements —a decision that resulted in Iranian threats to sue the United...legislation that might affect Iran’s behavior might also be inconsistent with the JCPOA. See also CRS Report R43333, Iran Nuclear Agreement, by Kenneth...against Iran have multiple objectives and address multiple perceived threats from Iran simultaneously. This report analyzes U.S. and international

 9. Iran Sanctions

  Science.gov (United States)

  2013-10-11

  Mars Co. (candy manufacturer); Kraft Foods; Wrigley’s (gum); and McCormick and Co. ( spices ). Some previously licensed U.S. goods have been sold through...that deliveries had begun. India India is implementing international sanctions against Iran but its cultural , economic, and historic ties—as well...September 2012. • Barring Iran from International Sporting Events. A further option is to limit sports or cultural exchanges with Iran, such as

 10. Iran Sanctions

  Science.gov (United States)

  2012-01-26

  sanctions and human rights-related provisions of CISADA and other laws. For a broader analysis of policy on Iran, see CRS Report RL32048, Iran: U.S...the Treasury Department, saw business opportunity by picking up the transactions business from a competitor who had, in accordance with U.S...and South Korea announced that their automakers Toyota , Hyundai, and Kia Motors would cease selling automobiles to Iran. • Attorneys for BNP

 11. Geopolitics. Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Forbes, A.

  2009-01-01

  Two articles in the Geopolitics subject: (1) Even before Iran's presidential election, its oil and gas industries were struggling to meet the nation's energy needs and export aspirations. Following what some see as a thinly-veiled military coup, the outlook looks even bleaker - not just for the Iranian people, but for the global energy economy; (2) South Pars, is Iran's portion of the world's largest non-associated gas field. Shared with Qatar, which calls its portion the North Field, this immense geological structure holds over half of Iran's 27,000 bcm (billion cubic metres) of proved gas reserves. That is more than any country in the world, except Russia. With gas riches like these, it is no surprise that Iran has long harboured ambitions to become one of the world's major exporters

 12. Geopolitics. Iran

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forbes, A.

  2009-09-15

  Two articles in the Geopolitics subject: (1) Even before Iran's presidential election, its oil and gas industries were struggling to meet the nation's energy needs and export aspirations. Following what some see as a thinly-veiled military coup, the outlook looks even bleaker - not just for the Iranian people, but for the global energy economy; (2) South Pars, is Iran's portion of the world's largest non-associated gas field. Shared with Qatar, which calls its portion the North Field, this immense geological structure holds over half of Iran's 27,000 bcm (billion cubic metres) of proved gas reserves. That is more than any country in the world, except Russia. With gas riches like these, it is no surprise that Iran has long harboured ambitions to become one of the world's major exporters.

 13. IRAN IN DIE INTERNASIONALE MAGSTRYD

  African Journals Online (AJOL)

  In die verband kan genoem word dat die Russe nog grotendeels gebruik maak van 'n metode waarvolgens water in die oliestratum gepomp word om 'n opwaartse druk van ru-olie te verseker; een nadeel hiervan is dat die water mettertyd deur die oliehoudende laag ontsnap en agv die drukverlies isvoortgesette ontginning.

 14. Iran: spotlight.

  Science.gov (United States)

  Roudi, N

  1987-09-01

  Given its location between Asia and Asia Minor, Iran has been a country of strategic political importance throughout history. More than 98% of Iran's population is Moslem. During the early 20th century, as Iran gradually gained independence from the USSR and Turkey, a modernization process was begun. However, this modernization process was forced to yield to Islamic traditionalism after the 1979 Islamic Revolution. Women have been most affected by this change. The implementation of Islamic traditions has meant low job opportunity or motivation for continuing education among women. Although fertility remains high, the present government is satisfied with the current rate of population growth. Family planning is allowed if implemented within the framework of Islamic law, but abortion is illegal. Mortality fell substantially after World War II, but has not continued to decline. At present, both males and females have the same life expectancy at birth. Iran's population is growing at a rate of 4%/year, and can be expected to double in another 21 years. It has been projected that Iran, currently the 21st largest country in the world with a population of 50 million, will become the 15th largest with a population of 97 million by the year 2025. Tehran, the 20th largest city in 1985, is projected to be the 9th largest by the year 2000, with a population of 13.6 million.

 15. Iran Sanctions

  Science.gov (United States)

  2016-05-18

  Control does not place a valuation on such real estate holdings, but public sources assess these assets at a value of about $500 million. There have...Development in Iran Completed,” Total/ Bow Valley (Canada)/ENI $300 million 40,000 bpd 97 Khajehpour

 16. Iran Sanctions

  Science.gov (United States)

  2016-11-16

  Transshipment and Brokering. The ITRs prohibit U.S. transshipment of goods across Iran and ban any activities by U.S. persons to broker commercial ...accordance with the JCPOA, the United States has relaxed restrictions on sales of parts for commercial aircraft and licensing of sales of whole commercial ...tuition payments for Iranian students abroad (paid directly to the educational institutions). The waiver of Section 1245(d)(1) of IFCA allowed those

 17. Iran Sanctions

  Science.gov (United States)

  2014-08-19

  from the international banking system , caused a sharp drop in the value of Iran’s currency, the rial; raised inflation to over 50%; and cut off...Congressional Research Service 8 international banking system . Prior to September 2013, all NGOs that sought to perform relief efforts in Iran... barter arrangements with neighboring countries, virtually all of Iran’s oil exports flow through the Strait of Hormuz, which carries about one-third of

 18. Iran Sanctions

  Science.gov (United States)

  2016-12-14

  general license. The list was expanded in July and November 2013 to include electrocardiograms, electroencephalograms, dialysis machines, MRI ...accept India’s local currency, the rupee, to settle 45% of its oil sales to India, which Iran mostly used to buy Indian wheat, pharmaceuticals , rice...services for hydroelectric, oil, and gas services. However, GE subsidiary sales of medical diagnostic products such as MRI machines, marketed through

 19. Student Day in Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2008-01-01

  Om Studerendes Dag i Iran der blev markeret med demonstrationer og protester mod statens undertrykkelse af den pro-demokratiske studenterbevægelse i Iran. Udgivelsesdato: 6/12......Om Studerendes Dag i Iran der blev markeret med demonstrationer og protester mod statens undertrykkelse af den pro-demokratiske studenterbevægelse i Iran. Udgivelsesdato: 6/12...

 20. Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Eeen sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christianne Smit

  2015-12-01

  Full Text Available Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 (Dissertatie Universiteit van Maastricht 2015; Maaslandse Monografieën 78; Hilversum: Verloren, 2015, 228 pp., isbn 978 90 8704 493 0.

 1. Case note: ABRvS 25 mei 2011, Gst. 2011/121 (VNG is geen bestuursorgaan noch werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan (art. 3 lid 1 Wob))

  NARCIS (Netherlands)

  Jak, N.

  2011-01-01

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is geen bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 aanhef en onderdeel b Awb. Ook is de VNG geen onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling in de zin van art. 3 lid 1 WOB.

 2. Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kolen

  2016-12-01

  Full Text Available Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitieZorgorganisaties staan voor de taak om in de transitie van de zorg en een steeds complexer wordende samenleving hun maatschappelijke opdracht vorm te geven. Dan is de vraag aan de orde welke bronnen zorgorganisaties hebben om te weten waarheen zij wensen te navigeren. Voor zorgorganisaties die ondersteuning bieden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren heeft deze opdracht een dubbel karakter. Enerzijds bestaat ze uit het beschermen van de lvb-jongeren en de samenleving, anderzijds uit het realiseren van een leven in vrijheid. Op basis van zorgethisch georiënteerd, conceptueel en kwalitatief empirisch onderzoek wijzen wij op de morele betekenis van alledaagse omgang tussen lvb-jongeren en hun professionele ondersteuners. Aan de hand van fragmenten uit ons institutioneel etnografisch onderzoek die gerelateerd worden aan de theorie van Rahel Jaeggi over levensvormen, laten we zien dat er in de alledaagse omgang een bron van moreel kennen aanwezig is die oplossingskracht in zich draagt. Het antwoord op de vraag “wat behelst goed samenleven?” blijkt verborgen te liggen in de alledaagse omgang tussen lvb-jongere en zorgprofessional zelf. Deze bron wordt veelal over het hoofd gezien. In plaats van enkel op oriëntatie van buitenaf te koersen hebben zorgorganisaties “onder de radar” een interne morele kenbron ter beschikking.  Under the radar: everyday contact as a source of knowledge for healthcare organizations in transitionThe Dutch healthcare and welfare are systems in transition (RVS, 2016 and healthcare organizations are facing the task of reinventing their mission in society. Which compass should they use in this respect? The mission of organizations that support MID youngsters is dual in nature. On the one hand, it consists of protecting the MID youngsters and society; on the other, it should assist them in realizing a life of

 3. We zijn druk, druk, druk : Wat blijft er over van rechtvaardigheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Susanne Lidewij; Bos, K. van den

  2007-01-01

  In today’s busy society, people have less and less time. In the current paper we argue that busy people are more influenced by egocentric issues than by issues that are justice related. Several social psychological experiments support this suggestion. Furthermore, we discuss in this paper the

 4. Ontwateren van zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Thelosen, J.; Gastel, van J.; Cuyck, van J.

  1992-01-01

  In periodiek nummer 1 (februari 1991) is het proces van omgekeerde osmose reeds beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt.

 5. Bijzondere belastingen in tunnels : Eindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, D.J.; Weerheijm, J.; Vervuurt, A.; Burggraaf, H.; Roekaerts, D.; Meijers, P.

  2009-01-01

  Verkeerstunnels en overkapte wegen (landtunnels) komen de milieukundige en stedenbouwkundige inpassing ten goede en maken meervoudig ruimtegebruik in de stad mogelijk. Het aantal tunnels en overkappingen groeit dan ook. Dit maakt het vervoer van explosiegevaarlijke stoffen en onder hoge druk

 6. Heidebeheer moet anders voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.

  2005-01-01

  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn

 7. Die verkrummeling van die Augustiniaanse paradigma in die teologie? ‘n Kritiese bespreking van Cornelis Blom se boek Zonder grond onder de voeten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izak (Sakkie J.J. Spangenberg

  2010-09-01

  Full Text Available The crumbling of the Augustinian paradigm of theology? A critical discussion of Cornelis Blom’s book Zonder grond onder de voeten The book Zonder grond onder de voeten (i.e. Without any foundation is the published doctoral thesis which Cornelis Blom submitted at the Free University of Amsterdam. It focuses on evil in creation, and addresses the question: Who is responsible – God or humans? Christian theologians used to conclude (after reading Genesis 1–3 that humans are responsible. Blom, however, takes his cue from the book of Job, and comes to a totally different conclusion. According to his reading of Job and Genesis 1–4, there was no ‘fall’ from a perfect world. Evil existed right from the beginning, and God did not banish it from the world in which humans have to live. The article raises a number of questions concerning Blom’s approach, analyses and conclusions.

 8. Met hard werken alleen is niets mis : werkdruk en stress

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Hesselink, J.; Man, M. de; Heeten, W. den

  1996-01-01

  Als men continu onder flinke druk werkt en die druk ook als last wordt ervaren, ontstaan klachten. Omgaan met werkdruk en werkstress is te leren. De cursus 'Anders werken' biedt die mogelijkheid. Dit artikel geeft na enige statische gevens over stress een nadere definiëring van het begrip

 9. The Iran Sanctions Act (ISA)

  National Research Council Canada - National Science Library

  Katzman, Kenneth

  2009-01-01

  International pressure on Iran to curb its nuclear program is increasing the hesitation of many major foreign firms to invest in Iran's energy sector, hindering Iran's efforts to expand oil production beyond...

 10. Iran - waiting and watching

  International Nuclear Information System (INIS)

  Malhotra, T. C.

  2007-01-01

  Global oil companies are reported to be divided on the issue of possible energy deals in Iran. Some companies may adopt wait and watch policy before singing a fresh deal with Iran, but there are some oil companies, those are still interested to sign a deal with Iran, despite the risks, even as Tehran decided to expand its uranium enrichment programme rather than complying with a UN Security Council ultimatum to freeze it, which clears the path for further harsher sanctions (author) (ml)

 11. Iran’s Economy

  Science.gov (United States)

  2008-08-22

  Toyota (Japan), Kia Motors (South Korea), Proton ( Malaysia ), and Chery CRS-22 89 EIU, “Country Profile 2007: Iran,” 2007, p. 45. Prime Vista Research...Background The 1979 Islamic revolution changed Iran’s modern political and economic history . Ayatollah Ruhollah Khomeini and his supporters transformed Iran...heating during one of the coldest winters in recent Iranian history . Turkmenistan has since resumed supplying gasoline to Iran. Foreign Involvement in

 12. Where is Iran going

  International Nuclear Information System (INIS)

  2006-01-01

  This second meeting on the problem of the nuclear activities in Iran, aims to evaluate the new situation of crisis presented by the iranian uranium enrichment programs. Three round tables were organized on the subject: the nuclear problem in Iran, the evolution of the political and economical situation and the human rights, the Iran on the international scene with the Hezbollah, the energy challenge, the russian-iranian relations. (A.L.B.)

 13. ’n Evaluering van die welstand onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee-Anne Naicker

  2015-02-01

  Full Text Available Huidige navorsing op die gebied van welstand in die werkplek is gefragmenteer en vereis ’n holistiese, geïntegreerde en stelselmatige begrip van werknemerwelstand sodat gesondheiden welstandsorg doeltreffend bestuur kan word. Die toenemende las van nie-oordraagbare toestande in Suid-Afrika beklemtoon die noodsaaklikheid van voorkomingstrategieë soos welstandprogramme. Die werkomgewing bied ’n ideale plek, aangesien ’n groot deel van die bevolking geteiken word, insluitende diegene wie se lewenstyl verbeter moet word. Hierdie studie is dus daarop gemik om verskeie gesondheid- en welstandkomponente onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy te evalueer in ’n poging om risikogebiede te identifiseer wat verdere ingryping vereis. Die deelnemers het bestaan uit 140 werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy wat ten minste 40 h per week werk. Hulle is onderwerp aan ’n welstandassesseringsbattery bestaande uit antropometrieke, gesondheidverwante en fisieke kapasiteitmetings. Die resultate toon dat ingryping nodig is betreffende alkohol- en dwelmgebruik, dieetgewoontes, hartgesondheid, liggaamsamestelling, spieruithouvermoë, kardiorespiratoriese uithouvermoë en individuele persepsies van die maatskappy. Dié studie het resultate opgelewer wat die bevindings van baie vorige navorsing op hierdie gebied staaf. Die trefwydte van welstandprogramme op die Suid-Afrikaanse bevolking is egter beperk. Die sukses van welstandprogramme wat fisieke aktiwiteit beklemtoon, is goed gedokumenteer in hoë-inkomstelande, met bewys van die ekonomiese voordele en opbrengs op belegging. Gevolglik word daar aangevoer dat die toepassing van welstandprogramme ’n positiewe uitwerking op die Suid-Afrikaanse werkmag sal hê.

 14. All Eyes on Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2009-01-01

  Review Article. I artiklen anmeldes fem nye bøger om Irans præsident Ahmadinejad og om den Islamiske Republiks atomprogram. Udgivelsesdato: 1/10......Review Article. I artiklen anmeldes fem nye bøger om Irans præsident Ahmadinejad og om den Islamiske Republiks atomprogram. Udgivelsesdato: 1/10...

 15. The Rise of Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rahigh-Aghsan, Ali

  Iran is viewed as a rising power that poses an increasing threat to regional and even global security. This view is wrong for three reasons. Iran's hard and soft power is exaggerated by most accounts; it is too limited to allow the Iranians to dominate the Persian Gulf let alone the Middle East...

 16. The Rise of Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rahigh-Aghsan, Ali; Jakobsen, Peter Viggo

  2010-01-01

  Iran is viewed as a rising power that poses an increasing threat to regional and even global security. This view is wrong for three reasons. Iran's hard and soft power is exaggerated by most accounts; it is too limited to allow the Iranians to dominate the Persian Gulf let alone the Middle East...

 17. The Rise of Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo; Rahigh-Aghsan, Ali

  2010-01-01

  Iran is viewed by many as a rising power that poses an increasing threat to regional and even global security. This view is wrong for three reasons. Iran's hard and soft power is exaggerated by most accounts; it is too limited to allow the Iranians to dominate the Persian Gulf let alone the Middle...... East, and its brand of Shi‘ism has very limited appeal outside of Iran. Second, growing internal political and economic instability will seriously limit Iran's bid for regional dominance. Third, the failure to stop the Iranian nuclear program has led analysts to underestimate the ability of the other...... regional powers and the West to balance Iran and contain its influence, even if it acquires nuclear weapons. If these limitations on Iranian power are taken into account the rise seems destined to be a short one....

 18. Is a {mu}mol a {mu}mol? Growth and development of chrysanthemum cultivated under SON-T lighting and under LED-lighting; Is a {mu}mol a {mu}mol? Groei en ontwikkeling van chrysant geteeld onder SON-T belichting en onder LED verlichting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meinen, E.; Marcelis, L.F.M.; Steenhuizen, J.W.; Dueck, T.A.

  2009-12-15

  Description of an experiment that was conducted, comparing LED lamps and SON-T (high pressure sodium) lamps. In climate rooms with LED (96% red sodium lamps) or SON-T lamps (without daylight), chrysanthemums were cultivated at two light intensities. Although the air temperature was the same in both treatments, the leaf temperature was clearly higher in the case of SON-T as a result of heat radiation. In the case of LED a more round leaves were observed. Plants cultivated under SON-T light developed closed crops much quicker and required a shorter reaction time (10 to 14 days at high and low light intensity). Yet, the harvest weight of the branches was the same. The net leaf photosynthesis was lower in chrysanthemums cultivated under LED lighting compared to plants cultivated under SON-T lighting. This is probably due to long-term cultivation under a spectrum of almost exclusively red light. The differences between SON-T and LED with regard to light color and heat radiation have significant consequences for growth and development. [Dutch] Een experiment is uitgevoerd om LED lampen en SON-T (hogedruk natriumlampen) lampen te vergelijken. In klimaatkamers met LED (96% rood en 4% blauw) of SON-T lampen (zonder daglichttoetreding) werden chrysanten geteeld bij 2 lichtintensiteiten. Hoewel de luchttemperatuur identiek was bij beide behandelingen was de bladtemperatuur duidelijk hoger bij SON-T als gevolg van warmtestraling. Onder LED belichting werd meer 'bol blad' waargenomen. Planten geteeld onder SON-T belichting ontwikkelden sneller een gesloten gewas en hadden een kortere reactietijd (10 tot 14 dagen bij hoge en lage lichtintensiteit). Maar het oogstgewicht van de takken was gelijk. De netto actuele bladfotosynthese was lager bij chrysanten geteeld onder LED belichting vergeleken met planten geteeld onder SON-T belichting. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan langdurige teelt onder een spectrum met vrijwel alleen rood licht. De verschillen tussen SON

 19. Iran's Nuclear Program: Status

  National Research Council Canada - National Science Library

  Kerr, Paul K

  2008-01-01

  ... in March 2008, which imposed sanctions on Tehran. Despite this pressure, Iran continues at its Natanz centrifuge facility to enrich uranium, expand the number of operating centrifuges, and conduct research on new types of centrifuges...

 20. Iran's Influence in Iraq

  National Research Council Canada - National Science Library

  Katzman, Kenneth

  2007-01-01

  Iran is building substantial influence in post-Saddam Iraq, in large part because the dominant parties in Iraq have long-standing ideological, political, and religious sectarian ties to Tehran. A key U.S...

 1. Iran approaches CERN

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  Members of Parliament from the Islamic Republic of Iran visit SM18. From left to right : Ali Mojtahed-Shabestari, Deputy Ambassador of the Islamic Republic of Iran in Geneva, Diether Blechschmidt, from CERN, Abdol-Rahim Baharvand and Hossain Amiri, from the Iranian Parliament, Norbert Siegel, from CERN, Hossain Afarideh, Rasool Seddighi and Ahmad Shirzad from the Iranian Parliament. Five members of the Parliament of the Islamic Republic of Iran visited CERN for three days at the beginning of May. All of them have PhD's in Physics, as well as holding their job in politics. They are involved in legislation for science, research and education funding in Iran. Apart from their interest in CERN in general, they were especially attracted to the CMS detector, since an Iranian contribution to the LHC is now starting through a collaboration with the Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics in Tehran.

 2. Iran's Nuclear Program: Status

  National Research Council Canada - National Science Library

  Kerr, Paul K

  2008-01-01

  .... Indeed, the UN Security Council has responded to Iran's refusal to suspend work on its uranium enrichment and heavy-water nuclear reactor programs by adopting several resolutions, most recently...

 3. Iran's Nuclear Program: Status

  National Research Council Canada - National Science Library

  Kerr, Paul K

  2008-01-01

  .... Indeed, the UN Security Council has responded to Iran's refusal to suspend work on its uranium enrichment and heavy-water nuclear reactor programs by adopting several resolutions which imposed sanctions on Tehran...

 4. Iran's nuclear programme

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boureston, J.; Marvin, B.

  2004-01-01

  Iran's nuclear program is discussed, activity of enterprises connected with the nuclear industry of the country is evaluated. IAEA initiated inspection of some industrial sites with the aim of data acquisition about nuclear developments of Iran. Uranium ore mining and reducing to small size, uranium conversion, uranium enrichment, fabrication of nuclear fuel, production of plutonium: plant of heavy water production, spent fuel reprocessing are discussed [ru

 5. Why Iran proliferates

  OpenAIRE

  Farmer, Michael L.

  2005-01-01

  Iran and the United States have faced each other across a deep divide ever since the Iranian Revolution of 1979 and the events of the American Embassy Hostage crisis. The absence of diplomatic relations between the two nations has led to a lack of communication which has resulted in difficulties crafting successful policies to build bridges between the two governments. The specter of Iran's quest for nuclear weapons casts a further pall on the troubled relations. Case studies of historical ex...

 6. Advies betreffende jacht bij extreme weersomstandigheden

  OpenAIRE

  Casaer, Jim; Van Den Berge, Koen; Devos, Koen

  2011-01-01

  Dit advies gaat na wanneer de weersomstandigheden zodanig streng zijn dat er sprake is van negatieve druk op de levenskwaliteit van het jachtwild, en de jacht omwille van de weidelijkheid tijdelijk best opgeschort wordt. Daarnaast wordt nagegaan of alle jachtwildsoorten lijden onder dezelfde extreme weersomstandigheden, onder welke winterse weersomstandigheden de jacht een negatief effect heeft op de wilde fauna die niet onder de jachtwetgeving valt en om welke wilde faunasoorten het dan gaat...

 7. Een jaar later, onderzoek naar de implementatie van de iPad bij het Leeuwarder Lyceum : Een vervolgonderzoek naar het iPad-gebruik onder leerlingen en leraren van het Leeuwarder Lyceum

  NARCIS (Netherlands)

  Stephanie Nijssen; Klaas Jan Huizing

  2013-01-01

  In september 2012 is de iPad geïmplementeerd in het onderwijs van het Leeuwarder Lyceum. Sowijs onderzocht tijdens de implementatie welke verwachtingen leerlingen en leraren hadden van de iPad. Nu, een jaar later, hebben we opnieuw onderzoek gedaan onder leerlingen en leraren naar het iPad-gebruik.

 8. Reassessing US Policy Toward Iran

  National Research Council Canada - National Science Library

  Russillo, Victor

  2003-01-01

  ..., comprehensive policy toward Iran. Iran has concerned the US due to its support for terrorist organizations, its efforts to develop weapons of mass destruction, its attempts to export the Islamic Revolution...

 9. Respon Iran Terhadap Film Argo

  OpenAIRE

  Utami, Nidya; Pakpahan, Saiman

  2017-01-01

  This research discusses Iran's response to the political thriller movie Argo and how the movie represents Iranians. Argo movie was launch in October 2012 focusing on an exfiltration mission in Iran by the CIA, which is based on true events in 1979 when the Islamic Revolution broke in Iran. Iranian in 2012 was shocked by Argo's Iranian depiction that was deem by president Mahmoud Ahmadinejad ‘anti Iranian' and American propaganda. Iran further their accusation when Argo receive the prestigious...

 10. Nuclear cardiology in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zakavi, R.

  2002-01-01

  Nuclear cardiology is one of the most active branches of nuclear medicine and plays important role in diagnosis in treatment of CAD patients. Few nuclear cardiology surveys were published in the literature, mostly from developed countries. A nuclear cardiology survey in Iran and analysis of the findings in comparison with other countries may lead to better decision making and improve practice in our country. A questionnaire was sent by mail or e-mail to all nuclear medicine centers in Iran asking for details of nuclear cardiology practice. Also ownership of the centers, number of gamma cameras and number of cardiac studies in each week were recorded. Some centers were studied using telephone interview. From 79 nuclear medicine centers in Iran, 55 centers (69.6%) filled the questionnaire including 28 centers in Tehran and 27 centers in other cities. There was 69 Gamma cameras in these centers, 62.3% with SPECT capability. It is estimated that we may have 100 gamma cameras in Iran. This study showed that about 68287 cardiac studies were done in Iran each year with Myocardial perfusion scan accounting for about 99 2% of the studies. Considering population of the country nuclear cardiology activity will be about 1.05 study/1000/year. Regarding radiotracers used, about 13.5% of studies were done with T I-201, with some centers using only Tc- 99 m-M I B I

 11. Minorities in Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  Contrary to the popular understanding of Iran as a Persian nation, half of the country's population consists of minorities, among whom there has been significant ethnic mobilization at crucial stages in Iranian history. One such stage is now: suppressed minority demands, identity claims, and deba......Contrary to the popular understanding of Iran as a Persian nation, half of the country's population consists of minorities, among whom there has been significant ethnic mobilization at crucial stages in Iranian history. One such stage is now: suppressed minority demands, identity claims......, and debates on diversity have entered public discourse and politics. In 2005–2007, Iran was rocked by the most widespread ethnic unrest experienced in that country since the revolution. The same period was also marked by the re-emergence of nationalism. This interdisciplinary book takes a long-overdue step...

 12. Generational Accounting in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahdi Salehi

  2013-09-01

  Full Text Available The aim of this paper is to study of the generation accounts for Iranian’s generation. We applied the method of Auerbach, Gokhale and Kotlihoff (1991 on the period 1967-2008 in Iran. Our calculation shows with compare to industrial countries, fiscal burden for Iranian’s population is very chip and that depend on fiscal system in Iran. Except the recent years the rate of tax in Iran has been very low. The generation account for the old people (40 olds is 2117 $ but the future generation (t+1 is 36985 $. The share of male and female, during the years, in this burden is similar. Fiscal burden for Iranian’s generation is low but this population should support other burden that calls inflation. Because when the government do not receive the tax income, a low generation account transfer to price general level.

 13. [History of acupuncture in Iran].

  Science.gov (United States)

  Bai, Xinghua

  2015-10-01

  Iran is the neighbor of western China, and is a key transport junction on ancient Silk Road. The medical communication between China and Iran dates back to the 10th century, however, according to current evidences, it is indicated that acupuncture has not been introduced to Iran until the early 1970s. Unfortunately over the last 40 years, the acupuncture in Iran has not presented great development. The history of acupuncture development in Iran implies that geographical advantage and personnel exchanges are not essential to the international exchange of acupuncture, while language and cultural background may hinder the spread of acupuncture in foreign countries.

 14. LDC nuclear power: Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mossavar-Rahmani, B.

  1982-01-01

  The Islamic Revolutionary Government has eliminated what had been an ambitious program to install 23,000 MWe of nuclear capacity by 1984, but the program has already become unpopular before the downfall to the Shah for economic reasons. Iran originally planned a domestic nuclear program to diversify its energy base and satisfy Western demands to recycle petrodollars, but substantial commissions for foreign contracts were also a factor. No comprehensive study of a nuclear program has been done to determine if there is a nuclear future for Iran. 8 references

 15. Iran, a gas exporter?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Therme, C.

  2008-01-01

  The development of the gas sector has not allowed, up to now, Iran to become one of the main gas actors, whether it is on the regional or international market. This under-development of the gas sector finds expression, each winter, through the Iranian incapability to satisfy its domestic demand as well as its exportation commitments to Turkey or Armenia. In this study, the author tries to examine the origins of Iranian difficulties to increase its gas production and to abide by its commitments to export gas to other countries. The possibility of gas exportation from Iran to the European Union is also discussed

 16. Vil USA angribe Iran?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2007-01-01

  Sammen med Mogens Lykketoft, Søren Espersen og Herbert Pundik stilles Rasmus Chr. Elling en række spørgsmål om hvordan Vesten bør handle ift. Irans atomenergiprogram og om faren for et amerikansk angreb på den islamiske republik....

 17. Bam Earthquake in Iran

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  Following their request for help from members of international organisations, the permanent Mission of the Islamic Republic of Iran has given the following bank account number, where you can donate money to help the victims of the Bam earthquake. Re: Bam earthquake 235 - UBS 311264.35L Bubenberg Platz 3001 BERN

 18. Antidiabetic Plants of Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ashrafeddin Goushegir

  2011-10-01

  Full Text Available To identify the antidiabetic plants of Iran, a systematic review of the published literature on the efficacy of Iranian medicinal plant for glucose control in patients with type 2 diabetes mellitus was conducted. We performed an electronic literature search of MEDLINE, Science Direct, Scopus, Proquest, Ebsco, Googlescholar, SID, Cochrane Library Database, from 1966 up to June 2010. The search terms were complementary and alternative medicine (CAM, diabetes mellitus, plant (herb, Iran, patient, glycemic control, clinical trial, RCT, natural or herbal medicine, hypoglycemic plants, and individual herb names from popular sources, or combination of these key words. Available Randomized Controlled Trials (RCT published in English or Persian language examined effects of an herb (limited to Iran on glycemic indexes in type 2 diabetic patients were included. Among all of the articles identified in the initial database search, 23 trials were RCT, examining herbs as potential therapy for type 2 diabetes mellitus. The key outcome for antidiabetic effect was changes in blood glucose or HbA1 c, as well as improves in insulin sensitivity or resistance. Available data suggest that several antidiabetic plants of Iran need further study. Among the RCT studies, the best evidence in glycemic control was found in Citrullus colocynthus, Ipomoea betatas, Silybum marianum and Trigonella foenum graecum.

 19. Iran: what nuclear sanctuary?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Viaud, P.

  2010-01-01

  The author continues his study of Iran and its implicit nuclear strategy by showing us the three circles of sanctuary that it contains. He shows to what extent this country, with its strong and ancient geopolitical identity, has managed to restore its rank at the centre of the geostrategic and geo-economic chessboard of the region. (author)

 20. Iran, the crisis situation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gere, Francois

  2010-01-01

  This book is an updated edition of a previous book by the same author: 'Iran and the nuclear: the Persian torments'. The author addresses the Iranian nuclear crisis within an historic perspective, and states that this crisis has its roots in the recent Iranian history, but has deeper origins before the Islamic Revolution of 1979. In a first part, he draws a portrait of Iran by opposing current myths and realities like Persia and an actual ethnic diversity, an oil-based wealth in a context of under-development, tyranny and an actual political complexity. He also analyses the Iranian geo-strategy and its recent evolutions, the relationships and attitudes towards the three Satans (USA, France and Israel), and describes the main evolutions of the Iranian defence, notably after 9/11. The second part describes the long evolution of the Iranian nuclear programme, from its beginning at the time of the Shah, until now (projects, programmes and realities of the Iranian electronuclear industry), and recalls the different steps of the nuclear crisis between 2002 and 2006. The third part is a prospective one. The author discusses several aspects of the conflict (power balance, rumours and threats, sanctions and military scenarios, Iranian retaliation capacities) and discusses what a nuclear Iran would be (its capacities, its objectives, geo-strategic consequences of a nuclear Iran, and remaining opportunities for negotiations)

 1. Iran's petroleum industry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ebneyousef, M.H.; Bogart, A.J.

  1992-01-01

  This paper reports that during the past several years Iran's potentials have been forgotten or ignored by the outside world mainly due to misconceptions, fears, and political concerns attributed to the religious overtone. The intention of the authors is to introduction to the new realities of regional, as well as global geopolitics and the main political and economic aspects of Iran's huge and growing petroleum industry. The fact of the matter is that in the rapidly changing world order the need for a true stability in the region and a global cooperation has been recognized by Iran. The country, with a population of 60 million, is now preparing itself for the major political and economic role thrust upon the nation by the socio-economic changes in the integrating Europe; the outcome of the Iran-Iraq and the Persian Gulf wars, including the likely instability of the autocratic governments of Arab states of the region; the breakup of the former Soviet Union; and market changes in the Far East

 2. Where is Iran going; Ou va l'Iran

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-07-01

  This second meeting on the problem of the nuclear activities in Iran, aims to evaluate the new situation of crisis presented by the iranian uranium enrichment programs. Three round tables were organized on the subject: the nuclear problem in Iran, the evolution of the political and economical situation and the human rights, the Iran on the international scene with the Hezbollah, the energy challenge, the russian-iranian relations. (A.L.B.)

 3. Where is Iran going; Ou va l'Iran

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-07-01

  This second meeting on the problem of the nuclear activities in Iran, aims to evaluate the new situation of crisis presented by the iranian uranium enrichment programs. Three round tables were organized on the subject: the nuclear problem in Iran, the evolution of the political and economical situation and the human rights, the Iran on the international scene with the Hezbollah, the energy challenge, the russian-iranian relations. (A.L.B.)

 4. Iran's Sea Power Strategy: Goals and Evolution

  National Research Council Canada - National Science Library

  Walker, John

  1997-01-01

  This thesis examines the intent of Iran's sea power strategy using a multipart analysis including a historical review of the transition of Iran's naval power through the Iranian Revolution, Iran-Iraq...

 5. Iran and regional energy development

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-01-01

  Topics reviewed in these conference proceedings in the first session include domestic imperatives covering the economy, social imperatives - civil society and the rule of law, and the overall investment climate. Session 2 focuses on Iran and the energy sector with papers on oil and gas pipelines, and the effect of sanctions. Session 3 deals with Iran and the Persian Gulf with papers on new developments in Iran and its Arab neighbours, and Iran and Arab attempts to manage oil output. Session 4 concentrates on business and investment perspectives with papers on the low oil and gas prices and the new competition for investment capital, the investment climate, the building of connection with Iran, and identifying the predominant trends. A keynote address by the former deputy Foreign Minister of Iran examines regional energy development

 6. Study of Rice Marketing System in Iran

  OpenAIRE

  Feizabadi, Yaser

  2011-01-01

  Rice comes second after wheat in Iran`s food consumption economy. Rising population and recent growth in GDP has made Iran one of the greatest rice importer countries all over the world. That is why rice marketing has always been a controversial issue in Iran`s agricultural economics. To study rice marketing system in Iran, this paper aims to calculate rice marketing margin, market efficiency and marketing cost coefficient in seaside Mazandaran province( where 70 percent of domestic rice prod...

 7. Iran's role in the Caspian

  International Nuclear Information System (INIS)

  Enav, Peter

  1999-08-01

  Contains Chapters on: The Central Asian pipeline puzzle; What's at stake - Central Asian oil supply and world oil demand to 2015; Non-Iranian outlets for Central Asian hydrocarbon exports - assessing the alternative; Iranian outlets for Central Asian hydrocarbon exports; Iran's hydrocarbon development strategy - in conflict with Central Asia? US policy and Iran; Iran and the Russian role in Central Asia; The Iranian impact on Central Asian hydrocarbon development. (Author)

 8. Iran's Nuclear Program: Recent Developments

  National Research Council Canada - National Science Library

  Squassoni, Sharon

  2006-01-01

  International Atomic Energy Agency (IAEA) inspections since 2003 have revealed almost two decades' worth of undeclared nuclear activities in Iran, including uranium enrichment and plutonium separation efforts...

 9. Iran's Nuclear Program: Recent Developments

  National Research Council Canada - National Science Library

  Squassoni, Sharon

  2007-01-01

  International Atomic Energy Agency (IAEA) inspections since 2003 have revealed two decades' worth of undeclared nuclear activities in Iran, including uranium enrichment and plutonium separation efforts...

 10. Iran's Nuclear Program: Recent Developments

  National Research Council Canada - National Science Library

  Squassoni, Sharon

  2006-01-01

  International Atomic Energy Agency (IAEA) inspections since 2003 have revealed almost two decades worth of undeclared nuclear activities in Iran, including uranium enrichment and plutonium separation efforts...

 11. Iran's Nuclear Program: Recent Developments

  National Research Council Canada - National Science Library

  Squassoni, Sharon

  2006-01-01

  International Atomic Energy Agency (IAEA) inspections since 2003 have revealed two decades worth of undeclared nuclear activities in Iran, including uranium enrichment and plutonium separation efforts...

 12. Conceiving IVF in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soraya Tremayne

  2016-06-01

  Full Text Available Since the 19th century the Iranian state has been concerned with the size of its population, and policies directed to its increase or decrease have been closely involved with the purpose of nation building. None of these policies have been particularly successful, except for the effective family planning campaign of the 1980s that led to a remarkable drop in population growth, which currently stands at 1.3 per annum, below the replacement level. However, all the policies have failed to address the issue of infertility, which is widespread in Iran. It was against the background of such oversight that, from 1987, some pioneering physicians introduced IVF practices to the country and engaged with the Islamic jurists, whose endorsement of infertility treatment through IVF was deemed crucial to give the practices legitimacy. This article explores the process by which assisted reproductive technologies were legitimized in Iran in all their forms and which have placed the country in the lead among the Muslim countries in the Middle East in this respect. Within Iran, following the state’s latest pronatalist policies, assisted reproductive technologies have been acknowledged as a means to help the state meet its new ambition of higher population growth.

 13. Iran's nuclear lies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dickey, Christopher

  2005-01-01

  Beyond the antiaircraft gun emplacements and the early-warning radar systems, and shortly before you get to the high concrete walls topped with concertina wire that surround Iran's Bushehr Nuclear Power Plant, there's a large sign announcing that the facility Welcomes guests. Like so much about die Iranian nuclear program, die signals are incongruous, contradictory and more then a little sinister. If Iran is to be believed, then the world has nothing to fear from its nuclear program. The United States, Europe, Israel, Saudi Arabia and other oil producers nearby can rest easy, because the ayatollahs have no plans to threaten the region with atomic weapons or put nukes in the hands of terrorists. If Iran is to be believed, its only goal, repeated countless times, ratified in treaties and open to inspections, is to develop a completely independent ability to make nuclear ir fuel and use it to generate electricity. But neither die United States nor Eu rope nor the United Nations is ready simply to believe Iran, at least not easily, and not without verification. Its record of concealment and deceit about its nuclear program goes back at least 20 years. Its extensive uranium-enrichment program was uncovered in detail only two years ago; its promise of 'full disclosure' and 'transparency' since then has been something considerably less. The election of a new hard-line Iranian president, Mahmoud Ahmadinejad, last month raises still more questions about how far Tehran can be trusted about its nuclear programs, if at all. Iran's concealments have been as vast as a secret underground facility at Natanz that was being readied for 50,000 centrifuges to enrich uranium when it was exposed in 2002. They have seemed as small as some undeclared milligrams of plutonium from a research laboratory. In a cat-and-mouse game reminiscent of the lead-up to the Iraq invasion in 2003, the Iranians have claimed to be cooperating while throwing up what often seem to be petty obstacles in front

 14. Iran, reform, revolution or resignation?; Iran: reforme, revolution ou resignation?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  This document is an information report made by the French commission of economic affairs after a visit of a delegation of members of the French parliament in Iran in April 15-18, 2003. The report describes: 1 - the international political situation of Iran; 2 - the domestic political situation of Iran: political institutions, yearn of change; 3 - the economic trades that would be possible to develop: economic and financial situation of Iran, fossil fuel resources, economic reforms to be implemented; 4 - the French-Iranian economical cooperation to be strengthened: French companies in Iran, towards a new era in bilateral economic relations, the challenge of the adhesion to the world trade organization (WTO). (J.S.)

 15. Five Common Cancers in Iran

  NARCIS (Netherlands)

  Kolandoozan, Shadi; Sadjadi, Alireza; Radmard, Amir Reza; Khademi, Hooman

  Iran as a developing nation is in epidemiological transition from communicable to non-communicable diseases. Although, cancer is the third cause of death in Iran, ifs mortality are on the rise during recent decades. This mini-review was carried out to provide a general viewpoint on common cancers

 16. Natural gas industry in Iran

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Omidvar, Hedayat

  2010-09-15

  Iran holds the second largest gas reserves in the word with over 27.5 trillion cubic meters (TCM) of natural gas. Due to lack of geological surveys in certain geographical regions in Iran, it is likely to explore further reserves in the future.

 17. Ingen panik - Iran kan balanceres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rahigh-Aghsan, Ali

  2010-01-01

  Iran anses af mange som en voksende magtfaktor i Mellemøsten, der i stigende grad truer den regionale og endda globale sikkerhed. Irans hårde magt (atomprogrammet) og bløde magt (den politiske shi’a islam) betragtes som fundamentet til udviklingen af Irans stormagtsstatus og dets indflydelse....../trussel i regionen. Dette fundament er imidlertid skrøbeligt, og der er ingen grund til panik. Selv et Iran med atomvåben kan inddæmmes og balanceres og Iran’s bløde magt er meget begrænset. At bombe Iran vil derfor være en stor fejltagelse....

 18. Iran, reform, revolution or resignation?

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-01-01

  This document is an information report made by the French commission of economic affairs after a visit of a delegation of members of the French parliament in Iran in April 15-18, 2003. The report describes: 1 - the international political situation of Iran; 2 - the domestic political situation of Iran: political institutions, yearn of change; 3 - the economic trades that would be possible to develop: economic and financial situation of Iran, fossil fuel resources, economic reforms to be implemented; 4 - the French-Iranian economical cooperation to be strengthened: French companies in Iran, towards a new era in bilateral economic relations, the challenge of the adhesion to the world trade organization (WTO). (J.S.)

 19. Iran's Security Policy in the Post-Revolutionary Era

  National Research Council Canada - National Science Library

  Byman, Daniel

  2001-01-01

  This report assesses Iran's security policy. It examines broad drivers of Iran's security policy, describes important security institutions, explores decisionmaking, and reviews Iran's relations with key countries...

 20. Celiac disease in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malekzadeh R

  2007-06-01

  Full Text Available Background: Until a few decades ago, celiac disease was considered to be essentially a disease of European people and to be very rare in Middle Eastern countries. During the last two decades, having met the criteria for the WHO general screening, the advent and application of novel serological assays used to screen for celiac disease and the use of endoscopic small bowel biopsy have led to increasing numbers of diagnoses of celiac disease in western countries. With this new data, our knowledge on both the clinical pattern and epidemiology of celiac disease has increased, and is now known to be a relatively common autoimmune disorder. Studies performed in different parts of the developing world have shown that the prevalence of celiac disease in this area is similar to or even higher than that in western countries. In fact, celiac disease is known to be the most common form of chronic diarrhea in Iran. However, contrary to common belief, celiac disease is more than a pure digestive alteration. It is a protean systemic disease, and, with a 95 percent genetic predisposition, has a myriad of symptoms including gastrointestinal, dermatological, dental, neurological and behavioral that can occur at a variety of ages. Monosymptomatic, oligosymptomatic, atypical (without gastrointestinal symptoms, silent and latent forms of celiac disease have been identified. In this study we review the epidemiology of celiac disease based on the studies performed in Iran and discuss its pathogenesis, the role of antibodies in the diagnosis of celiac disease and the importance of its diagnosis and treatment in Iran.

 1. Choosing Spouse in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyed Zia'

  2015-03-01

  Full Text Available Each society and culture, according to its condition and requirements, makes special circumscriptions, criterions and norms in choosing a spouse. In every culture one may have several alternatives of his/her own opposite sex as a spouse, but spouse choosing is never accidental. In every culture, besides the circumscriptions which is due to the personal values and desires, there are some circumscriptions which are imposed by the society. Till some decades ago, the family organization was responsible for spouse choosing in Iran, but today each person's role has become more important; although cultural and social conditions have some effect on it. Therefore, nowadays spouse choosing is analyzed as an important social action and many theories have been provided for understanding the patterns of the spouse choosing. In this study and in a theoretical level, two important theories (similar spouses and different spouses are presented as two corrival theories and then according to similarities of these theories, the indicators of the study are made. After that, by using the survey research method throughout the country and the statistical population of five thousand people, we experimentally assess the indicators of the study and these two theories of the spouse choosing.            Results show the domination of the similar spouses' theory in Iran. They also show that approximately 90% of people in the external traits, 89% in the psycho-emotional traits, 93% in the personal traits, 68% in the social level characteristics and 88% in the religious beliefs, follow the patterns of the similar spouses' theory.The analytical results also conclusively show that different groups in Iran choose persons who have more similarity with them in the external, psycho-emotional and personal traits as well as the social level and religious characteristics. Although it should be noted that among men and women, the strangeness and weakness of these patterns are

 2. Lut Desert, Iran

  Science.gov (United States)

  1981-01-01

  Iran is a large country with several desert regions. In the Dasht-E-Lut (Lut Desert) (30.5N, 58.5E) an area known as Namak-Zar, about 100 miles east of the city of Kerman, is at the center of this photograph. Some of the world's most prominent Yardangs (very long, parallel ridges and depressions) have been wind eroded in these desert dry lake bed sediments. At the left of the photo is a large field of sand dunes at right angles to the wind.

 3. Echinococcus granulosus genotypes in Iran

  Science.gov (United States)

  Sharafi, Seyedeh Maryam; Rostami-Nejad, Mohammad; Moazeni, Mohammad; Yousefi, Morteza; Saneie, Behnam; Hosseini-Safa, Ahmad

  2014-01-01

  Hydatidosis, caused by Echinococcus granulosus is one of the most important zoonotic diseases, throughout most parts of the world. Hydatidosis is endemic in Iran and responsible for approximately 1% of admission to surgical wards. There are extensive genetic variations within E. granulosus and 10 different genotypes (G1–G10) within this parasite have been reported. Identification of strains is important for improvement of control and prevention of the disease. No new review article presented the situation of Echinococcus granulosus genotypes in Iran in the recent years; therefore in this paper we reviewed the different studies regarding Echinococcus granulosus genotypes in Iran. PMID:24834298

 4. Iran: Illusion, Reality, and Interests

  Science.gov (United States)

  2012-09-01

  populist backing to engage in something akin to class warfare. Clerical reformers and the middle class dominated the reform or Green movement. In addition...of the reformers and Green Movement ele- ments agree, making it a very difficult political anchor to give up. 184. Shireen T. Hunter, Iran and the... Kegan Paul, 1984): 105. 234. David E. Sanger and William J. Broad, “Atomic Agency Says Iran Is Making Fuel at Protected Site,” The New York Times

 5. Synteserapport & 1. Indenrigspolitiske forhold i Den Islamiske Republik Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik......Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik...

 6. Managing Proliferation Issues with Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nelson, C. Richard; Saltiel, David H.

  2002-01-01

  Any government in Tehran will be inclined to seek weapons of mass destruction (WMD) and missile delivery options given the realities of its strategic environment. These weapons might help Iran to deter potential external threats, to achieve equality with other major regional powers armed with WMD, and to attain self-reliance in national security, given the isolating experience of arms embargoes. A more pluralist leadership in the future, however, may examine broader choices and trade-offs, and perhaps be less likely to cross key thresholds in WMD acquisition. In any event, Iran's WMD behavior is likely to be determined by both external factors, mainly the availability of crucial components, and internal factors, including calculations of costs, risks, and benefits. Among the benefits, psychological factors, such as prestige, will play an important role. Other important factors that might well shape Iran's WMD behavior include developments in Iraq, relations with the United States and other Gulf states, Israeli-Palestinian relations and the future price of oil. This paper offers recommendations on how the United States can best hope to influence Iranian decisions regarding the acquisition of WMD and missile delivery systems if the United States decides to pursue more direct engagement with Tehran. An engagement-nonproliferation strategy should involve at least three types of parallel efforts: public, private and indirect. Public efforts should seek to create a more positive, less-threatening image of the United States among opinion leaders in Iran. Private efforts should seek to determine the purposes, nature and extent of Iran's efforts to develop WMD and missiles and to suggest better alternatives for Iran's security and prestige needs. Indirect efforts should involve key third countries and organizations in an attempt both to address Iran's security concerns and to deny Iran access to critical WMD and missile technology and components. Russian policy, in

 7. Stress !!!

  OpenAIRE

  Fledderus, M.

  2012-01-01

  Twee op de vijf UT-studenten hebben last van ernstige studiestress, zo erg zelfs dat het ze in hun privéleven belemmert. Die cijfers komen overeen met het landelijk beeld van stress onder studenten. Samen met 14 andere universiteits- en hogeschoolbladen enquêteerde UT Nieuws bijna 5500 studenten. Opvallend is dat mannelijke studenten uit Twente zich veel minder druk lijken te maken over hun studie. Onder vrouwen ligt de stress juist erg hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

 8. Overcoming the Ulama: Globalizing Iran's Political Economy

  National Research Council Canada - National Science Library

  Brechbill, Alan M

  2008-01-01

  ..., or to participate more actively in the outside world. The religious establishment or ulama play the most significant role in the dichotomy between Iran's theocratic conservatism and the position Iran takes in globalization...

 9. Britiske søfolk splitter Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  2007-01-01

  Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts......Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts...

 10. Iran's Activities and Influences in Iraq

  National Research Council Canada - National Science Library

  Katzman, Kenneth

  2009-01-01

  With a conventional military and weapons of mass destruction (WMD) threat from Saddam Hussein's regime removed, Iran seeks to ensure that Iraq can never again become a threat to Iran, either with or without U.S...

 11. Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eline Broker

  2016-03-01

  Full Text Available Together you will get there. A graduation article on the Skejby halfway house: a house where delinquents and students live togetherThe Skejby house is unique and produces remarkable results. The recidivism percentage among its’ delinquent inhabitants is over 20% lower than in the halfway houses where only prisoners reside. The aim of Skejby is to ease the transition between imprisonment and reentry in society. The experiment, in which students and prisoners live together, originates from the idea that behavioral transformation is realized most effectively within a socially engaged group. The principal of collective responsibility is dominant in Skejby, resulting in a feeling of belonging to a group among the delinquents. In this group, the students serve as prosocial role models. Consequently, the standards and values that are picked up in prison are reshaped into much needed skills that are required for living a “regular” life in society. In contrast to the reintegration program in Skejby, the Dutch reintegration program mainly consists of one-to-one consultations between the delinquent and the probation officer. The reintegration thus does not take place in a group to which the delinquent can relate, while it is precisely this unique communal feeling of belonging that induces behavioral change in the prisoners. SAMENVATTING Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonenHet Skejby house is uniek in zijn soort en boekt opmerkelijke resultaten: het recidivepercentage ligt ruim 20% lager dan bij halfway huizen waar alleen delinquenten wonen. Skejby heeft als doel om de overgang tussen gevangenis en samenleving zo klein mogelijk te maken. Het experiment, waarbij studenten en delinquenten samen wonen, komt voort uit het idee dat gedragsverandering het best bewerkstelligt wordt binnen een sociaal verbonden groep. In Skejby heerst het principe van

 12. 15 CFR 746.7 - Iran.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... in paragraph (a)(1) of this section or elsewhere in the EAR (See, e.g., § 742.8—Anti-terrorism: Iran... exceptions may be used for exports or reexports to Iran. (d) EAR Anti-terrorism controls. The Secretary of State has designated Iran as a country that has repeatedly provided support for acts of international...

 13. Health observatories in iran.

  Science.gov (United States)

  Rashidian, A; Damari, B; Larijani, B; Vosoogh Moghadda, A; Alikhani, S; Shadpour, K; Khosravi, A

  2013-01-01

  The Islamic Republic of Iran, in her 20 year vision by the year 2025, is a developed country with the first economic, scientific and technological status in the region, with revolutionary and Islamic identity, inspiring Islamic world, as well as effective and constructive interaction in international relations. Enjoying health, welfare, food security, social security, equal opportunities, fair income distribution, strong family structure; to be away from poverty, corruption, and discrimination; and benefiting desirable living environment are also considered out of characteristics of Iranian society in that year. Strategic leadership towards perceived vision in each setting requires restrictive, complete and timely information. According to constitution of National Institute for Health Researches, law of the Fifth Development Plan of the country and characteristics of health policy making, necessity of designing a Health Observatory System (HOS) was felt. Some Principles for designing such system were formulated by taking following steps: reviewing experience in other countries, having local history of the HOS in mind, superior documents, analysis of current production and management of health information, taking the possibilities to run a HOS into account. Based on these principles, the protocol of HOS was outlined in 3 different stages of opinion poll of informed experts responsible for production on management of information, by using questionnaires and Focus Group Discussions. The protocol includes executive regulations, the list of health indicators, vocabulary and a calendar for periodic studies of the community health situation.

 14. Iran: World Oil Report 1991

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1991-01-01

  This paper reports that at the end of its war with Iraq, Iran embarked on an urgent program to restore its productive capacity. This effort has been hindered by lack of hard currency and, hence, technology, parts, equipment, etc. Iran has been trying to improve relations with the U.S, over the past two years. Recently, the embargo on importing Iranian crude into the U.S. was lifted. Over the past year and a half, Iran accumulated enough money to resume imports of U.S. and other foreign drilling equipment. However, drilling has remained at a low level. Also, efforts to boost output have been slowed by war damage both on and offshore---particularly the latter---and serious BHP declines in major onshore fields that can only be corrected by ultra- high cost gas injection projects. Currently, large injection projects are only operating in three major fields: Gachsaran, Ahwaz and Marun

 15. IAEA Statement After Iran Meeting

  International Nuclear Information System (INIS)

  2012-01-01

  Full text: Senior International Atomic Energy Agency officials met an Iranian delegation in Vienna today to seek agreement on a structured approach document to resolve outstanding issues relating to Iran's nuclear programme. The following is a statement by IAEA Deputy Director General Herman Nackaerts after the meeting: ''As announced by the Director General earlier this week, we met today to discuss the structured approach paper. The Agency team came to the meeting in a constructive spirit with the desire and intention of finalising the paper. We presented a revised draft which addressed Iran's earlier stated concerns. However, there has been no progress and, indeed, Iran raised issues that we have already discussed and added new ones. This is disappointing. A date for a follow-on meeting has yet to be fixed.'' (IAEA)

 16. Seismic hazard assessment of Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Ghafory-Ashtiany

  1999-06-01

  Full Text Available The development of the new seismic hazard map of Iran is based on probabilistic seismic hazard computation using the historical earthquakes data, geology, tectonics, fault activity and seismic source models in Iran. These maps have been prepared to indicate the earthquake hazard of Iran in the form of iso-acceleration contour lines, and seismic hazard zoning, by using current probabilistic procedures. They display the probabilistic estimates of Peak Ground Acceleration (PGA for the return periods of 75 and 475 years. The maps have been divided into intervals of 0.25 degrees in both latitudinal and longitudinal directions to calculate the peak ground acceleration values at each grid point and draw the seismic hazard curves. The results presented in this study will provide the basis for the preparation of seismic risk maps, the estimation of earthquake insurance premiums, and the preliminary site evaluation of critical facilities.

 17. Type B Hepatitis in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Tabarestani

  1977-01-01

  Full Text Available Hepatitis B surface antigen CHBsAg was found in 1% of controls, 2.1% of professional blood donors, 2.0% of leprosy patients and 76.1% of acute hepatitis in Tehran and Mashhad, Iran. All HBsAg positive samples also possessed antibody to the hepatitis B core antigen and all were subtype ayw. Type B hepatitis and the HBsAg state aloe frequent in Iran, but most must be accounted for by u nonparenter- al" or "rnapparent'' parenteral exposure.

 18. Iran's nuclear power programme revisited

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mossavar-Rahmani, B.

  1980-01-01

  Iran's new government has not yet made a final decision about the fate of that country's once ambitious nuclear power programme. If the programme is kept alive, it will be limited to the completion of at most one or two of the reactors that were already well underway when the revolution broke out. The author traces the origins and growth of the Iranian nuclear power programme between 1974 and 1978, summarizes the principal economic, infrastructural, and political criticisms of the programme as originally planned, discusses the potential for greater use of natural gas as an alternative and, finally, recommends a long, detailed reassessment of Iran's energy options. (author)

 19. Autism Spectrum Disorders in Iran

  OpenAIRE

  Mohammad Reza MOHAMMADI; Maryam SALMANIAN; Shahin AKHONDZADEH

  2011-01-01

  How to Cite this Article: Mohammadi MR, Salmanian M, Akhondzadeh Sh. Autism Spectrum Disorders in Iran. Iranian Journal of Child Neurology2011;5(4):1-9.ObjectiveAutistic disorder, Asperger syndrome, and PDD-Not Otherwise Specified are subsets of autism spectrum disorders (ASDs), which are characterized by impairments in social communication and stereotyped behavior. This article reviews the prevalence, etiology, diagnosis, and treatment of ASDs in Iran.Materials & MethodsWe searched PubMe...

 20. Iran: what nuclear sanctuary?; Iran: quel sanctuaire nucleaire?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Viaud, P.

  2010-05-15

  The author continues his study of Iran and its implicit nuclear strategy by showing us the three circles of sanctuary that it contains. He shows to what extent this country, with its strong and ancient geopolitical identity, has managed to restore its rank at the centre of the geostrategic and geo-economic chessboard of the region. (author)

 1. Stikstofvoorziening in teelten onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.

  2003-01-01

  WUR doet meerjarig onderzoek naar kritische succesfactoren voor het realiseren van een effectief management van organische stof op biologische glastuinbouwbedrijven. De organische-stofvoorziening speelt een belangrijke rol, zowel in relatie tot het bereiken van evenwichtsbemesting als in relatie tot

 2. De historische achtergronden van een Europa in crisis

  NARCIS (Netherlands)

  van Suijlekom, L.T.

  2012-01-01

  ‘Der Euro ist unser gemeinsames Schicksal, und Europa ist unsere gemeinsame Zukunft‘ verklaarde bondskanselier Angela Merkel in 2010. De economische en monetaire crisis in Europa zet EU-regeringsleiders onder druk om vergaande beslissingen te nemen welke bepalend zullen zijn voor de toekomst van

 3. Nieuwe Scheikunde in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. dr. Albert Pilot; Drs. Kennedy Aquilino Tielman; Machiel Stolk; Sergine Lansman; John Hukom

  2011-01-01

  Het scheikunde onderwijs op het VMBO staat onder druk. NaSk2 dreigt te verdwijnen. Om de interesse van leerlingen voor NaSk2 te vergroten en positie van het vak te versterken, stellen wij voor om actuele en herkenbare contexten in NaSk 2 te implementeren. Tevens nodigen wij docenten uit op om mee te

 4. Innovo et Emergo : Procesaanbeveling voor een multifunctionele kustzone in Zeeland

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.; Roose, R.

  2006-01-01

  De Zeeuwse kust staat onder druk. Naar verwachting zal de zeespiegel deze eeuw ongeveer 60 centimeter stijgen door klimaatverandering. Niet alleen de zee, maar ook de rivieren zorgen naar alle waarschijnlijkheid voor een stijging. De deltawateren zijn nu weliswaar afgesloten van Rijn, Maas en

 5. Corporate finance theorie en financiële crisis in breder perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.W.A.

  2008-01-01

  Deze publicatie van het Amsterdam Center for Corporate Finance in haar discussiereeks ‘Topics in Corporate Finance’ gaat over de financiële crisis. Dat het financiële systeem het afgelopen jaar enige schrammetjes heeft opgelopen is een understatement. Het financiële stelsel staat onder druk. Grote

 6. De loyale consument

  NARCIS (Netherlands)

  Eelen, J.

  2014-01-01

  Loyale consumenten zijn gewild. Maar wat is merkloyaliteit, hoe meet je het en bestaat het eigenlijk wel? Als merkloyaliteit bestaat, dan lijkt het onder druk te staan. Consumenten hebben namelijk keuze uit een groot aanbod van producten en merken en kunnen makkelijk switchen van het ene merk naar

 7. On the neural mechanisms of reduced behavior in people with cognitive decline

  NARCIS (Netherlands)

  Tumati, Shankar

  2017-01-01

  We denken niet altijd na over hoe we tot ons gedrag komen. Dit op het oog spontane gedrag komt onder druk te staan bij patiënten met verschillende stoornissen die problemen hebben in het produceren van vrijwillig gedrag. De studies beschreven in dit proefschrift onderzochten hersen mechanismen

 8. Reptielen in de heide : verslag veldwerkplaats Droog zandlandschap Hoge Veluwe, 23 juni 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.; Vogels, J.; Delft, J.; Leidekker, J.

  2009-01-01

  Reptielen staan in Nederland onder druk. Een belangrijk habitat wordt gevormd door heide. Slangen en hagedissen stellen echter specifieke eisen aan hun leefgebied. Voor zes van de zeven hagedissen soorten die in Nederland voorkomen, is heide een belangrijk of het belangrijkste habitat. Wat maakt een

 9. The Clerical Establishment in Iran

  Science.gov (United States)

  1989-06-01

  Political Action and Legitimate Domi- nation in Shi’ite Iran: Fourteenth to Eighteenth Centuries, A.D.," Archives Europ~ennes de Sociologie , Vol. 20, No...139 Archives Europ6ennes de Sociologie Bours, (moderate centrist) weekly in Persian, Tehran Conflict Studies, quarterly in English, London Enghelab

 10. June 1990 Northern, Iran Images

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — A magnitude 7.7 earthquake occurred in the Gilan Province between the towns of Rudbar and Manjil in northern Iran on Thursday, June 21, 1990 (June 20 at 21:00 GMT)....

 11. Electrical connections: Iran's power market

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon

  2000-01-01

  Attention is drawn to business opportunities in Iran, a middle-eastern country that is still in the process of rebuilding its power generating capacity in the wake of its eight-year-long war with Iraq. In reviewing opportunities to tap into this market , the article lists a number of factors that must be considered before rushing to follow the current. One of these factors is the U.S. trade embargo against Iran. Under this embargo Canada does not allow the re-export of goods of U.S. origin from Canada to Iran. The complex character of doing business in Iran by foreign companies must also be considered. Nevertheless,, those who are well prepared to face the restrictions and are willing to take the time to learn about the 'Iranian way' may receive considerable help from the Export Development Corporation, including financing and insurance on a case-by-case basis. The Canadian government's program for export market development also offers direct financial assistance to Canadian exporters in an effort to reduce the risk of entering a foreign market. The Canadian Embassy in Tehran can also provide useful advice and assistance. There is also http://exportsource.gc.ca., Team Canada Inc.'s on-line resource that may be consulted for export information

 12. Iran and Strategic Power Projection: The Iran-Iraq War as a Foundation of Understanding

  National Research Council Canada - National Science Library

  Knight, Darric M

  2007-01-01

  .... Using the Iran-Iraq War as a lens through which to examine Iran during a stressful conventional conflict, the research illustrates a number of characteristics and trends still representative of the regime today...

 13. Economic importance and GIS mapping of medicinal plants in Iran ...

  African Journals Online (AJOL)

  ADOWIE PERE

  Iran, 4Academic Center for Education, Culture and Research, Mashahd, Iran. * Corresponding .... places such as forest areas, rangelans and roadsides. .... geographical distribution are helpful to conservation ... Iran tourism, a complete source.

 14. Iran: Current Developments and U.S. Policy

  National Research Council Canada - National Science Library

  Katzman, Kenneth

  2003-01-01

  Even before Iran's tacit cooperation with post-9/11 U.S. efforts to defeat Afghanistan's Taliban regime, signs of moderation in Iran had stimulated the United States to try to engage Iran in official talks...

 15. Iran: Current Developments and U.S. Policy

  National Research Council Canada - National Science Library

  Katzman, Kenneth

  2002-01-01

  Even before Iran's tacit cooperation with post-September 11 U.S. efforts to defeat Afghanistan's Taliban regime, signs of moderation in Iran had stimulated the United States to try to engage Iran in official talks...

 16. Internal Dynamics in Iran. Iran, between Sanctions, Destruction, and Negotiations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kian-Thiebaut, Azadeh

  2008-01-01

  The Iranian rulers, including reformists and conservatives, are unanimous concerning the priority of obtaining nuclear technology, for the Islamic regime. In this context, the United States wants to contemplate all options, including military action, but they are emphasizing the diplomatic solution, on condition that Iran suspends its uranium enrichment program. Their position does not favor a way out of the Iranian crisis. However, the proposal for an unconditional negotiation between the United States and Iran would enable Iranian rulers not to lose face vis-a-vis Iranian, Arabic, and Muslim public opinion in light of their declaration to stand their ground and not succumb to Western pressure. This would also pave the way for a solution to avoid nuclear proliferation and instability in the Middle East

 17. Status of Iran's nuclear program and negotiations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Albright, David

  2014-01-01

  Iran's nuclear program poses immense challenges to international security. Its gas centrifuge program has grown dramatically in the last several years, bringing Iran close to a point where it could produce highly enriched uranium in secret or declared gas centrifuge plants before its breakout would be discovered and stopped. To reduce the risk posed by Iran's nuclear program, the P5+1 have negotiated with Iran short term limits on the most dangerous aspects of its nuclear programs and is negotiating long-term arrangements that can provide assurance that Iran will not build nuclear weapons. These long-term arrangements need to include a far more limited and transparent Iranian nuclear program. In advance of arriving at a long-term arrangement, the IAEA will need to resolve its concerns about the alleged past and possibly on-going military dimensions of Iran's nuclear program

 18. Genetic Epidemiology, Hematological and Clinical Features of Hemoglobinopathies in Iran

  OpenAIRE

  Rahimi, Zohreh

  2013-01-01

  There is large variation in the molecular genetics and clinical features of hemoglobinopathies in Iran. Studying structural variants of hemoglobin demonstrated that the ?-chain variants of hemoglobin S and D-Punjab are more prevalent in the Fars (southwestern Iran) and Kermanshah (western Iran) provinces, respectively. Also, ? -chain variants of Hb Q-Iran and Hb Setif are prevalent in western Iran. The molecular basis and clinical severity of thalassemias are extremely heterogenous among Iran...

 19. Iran irritates and puzzles the world

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pressburg, A. P.

  2006-01-01

  In this paper author analyses political and economic situation in the Iran. Iran is endangered by economic sanctions and military attacks on nuclear facilities, the president threatens by retributive military attacks. Situation in Iran is compared with Iraq. Perspectives of application of political and economic embargo against Iran are discussed. USA and co-adjuster would probably meet the Russian or Chinese veto. On the international markets or on the bilateral level the good volition to disable to Iran the sale of its oil and natural gas would by scarcely expected. Iran exports from 2.5 to 3 million barrels of oil daily. It is impossible to substitute Iran essentially. The country is the fourth biggest exporter of oil in the world and has the second biggest stocks of oil after Saudi Arabia. Iran is endangered by the fact that big question mark will stay to hang above nuclear program. The part of uranium is imported from African countries like Gabon and Niger through France and the sanctions of UN would stop this import. Iran has its own uranium fields, even which belongs to the largest in the world. However, Iran cannot exploit them effectively without help of western companies. Nuclear program, which is supported by big hope and sources from the country, probably collide with unexpected barriers. Even if UN Safety Council would not confirmed anti-Iran sanctions, the seven states that produce nuclear technologies would stop their sale to Iran. It would freeze its civilian and military nuclear program from a few years or some decades

 20. Israel and Iran: A Dangerous Rivalry

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  and Knesset view the Islamic Republic as “a bitter ideological enemy that is deter- mined to bring about the physical annihilation of Israel”; only...entirely different set of values. . . . Iran sends children into mine fields. Iran denies the Holocaust. Iran openly calls for Israel’s destruction...compromise on sovereignty by having U.S. troops deployed here.” Quoted in Barbara Opall -Rome, “U.S. to Deploy Radar, Troops In Israel,” Defense News

 1. Will Iran Give up its Nuclear Project?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galbert, Simond de

  2016-01-01

  In July 2015 an agreement on Iran's nuclear program was reached. However, the restrictions imposed upon Tehran are less strict than the objectives set by the Security Council. Many analysts have doubts about Iran's sincerity and think that time is on Iran's side. Shifting strategic balances in the Middle East, possible leadership changes within the Iranian regime, and the resolve of the international community will all impact on the program's future

 2. Macroseismic intensity attenuation in Iran

  Science.gov (United States)

  Yaghmaei-Sabegh, Saman

  2018-01-01

  Macroseismic intensity data plays an important role in the process of seismic hazard analysis as well in developing of reliable earthquake loss models. This paper presents a physical-based model to predict macroseismic intensity attenuation based on 560 intensity data obtained in Iran in the time period 1975-2013. The geometric spreading and energy absorption of seismic waves have been considered in the proposed model. The proposed easy to implement relation describes the intensity simply as a function of moment magnitude, source to site distance and focal depth. The prediction capability of the proposed model is assessed by means of residuals analysis. Prediction results have been compared with those of other intensity prediction models for Italy, Turkey, Iran and central Asia. The results indicate the higher attenuation rate for the study area in distances less than 70km.

 3. Congenital rubella syndrome in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eftekhar Hasan

  2005-06-01

  Full Text Available Abstract Background Congenital rubella syndrome (CRS can be prevented with appropriate vaccination programs. The prevalence rates of rubella and CRS in Iran are unknown; therefore, the risk of exposure in pregnant women is not clear. The prevalence of CRS in the pre-vaccine period can be estimated by evaluating the proportion of children in the population with sensorineural hearing loss attributable to rubella. Methods This was a case-control study to estimate prevalence of CRS in Tehran (Iran by evaluating the proportion of children with sensorineural hearing loss attributable to rubella. The study used rubella antibody titer as an indicator, and compared the prevalence of rubella antibody between children with and without sensorineural hearing loss. Using these findings, the proportion of cases of sensorineural hearing loss attributable to rubella was estimated. Results A total of 225 children aged 1 to 4 years were entered into the study (113 cases and 112 controls. There was a significant difference between cases and controls with regard to rubella antibody seropositivity (19.5% vs. 8.9%, respectively, odds ratio = 2.47, 95% CI = 1.04–5.97. The proportion of sensorineural hearing loss cases attributable to rubella was found to be 12%, corresponding to a CRS prevalence of 0.2/1000. Conclusion The prevalence of CRS was approximately 0.2/1000 before rubella vaccination in Iran, Moreover; the results suggest that implementation of appropriate rubella vaccination programs could potentially prevent about 12% of cases of sensorineural hearing loss in Iranian children. This data could potentially be used as baseline data, which in conjunction with an appropriate method, to establish a surveillance system for rubella vaccination in Iran. An appropriate surveillance system is needed, because the introduction of a rubella vaccine without epidemiological data and an adequate monitoring program could result in the shifting of rubella cases to higher

 4. IRAN IN DIE INTERNASIONALE MAGSTRYD

  OpenAIRE

  M. Gerber

  2012-01-01

  Iran, once the state which, in the midst of political turmoil and military conflict among its Arab neighbours, enjoyed an era of unprecedented economic prosperity and social stability under the administration of the Shah - was suddenly plunged in 1978 into a cultural crisis whose central theme was the common Islamic faith of otherwise diverse groups with disparate political and ideological aspirations. The Iranian revolution, however, was never a merely regional affair, although it started ag...

 5. The state of the environment in Iran.

  Science.gov (United States)

  Zekavat, S M

  1997-06-01

  This article describes environmental conditions in Iran including air pollution, pesticide pollution, soil depletion and erosion, water pollution, natural resource loss, lack of appropriate waste management, lead poisoning, and desertification. Environmental policy and implementation is described under the Shah and the Islamic Republic. Iran is beset with interrelated problems of environmental degradation, unemployment, poverty, and population growth. Sustainability is being undermined at the cost of future generations. In 1995, Iran had a population of 67 million and a growth rate of 3.6%. Population is expected to exceed 100 million by the year 2000. The country is having difficulty in maintaining its current infrastructure, housing, food, and educational facilities. Competition for admission in higher education discourages women. Women with lower levels of education results in continued supremacy of men over women, more polygamy, and a lower quality of life for women. Iran was food self-sufficient in 1970, and exported its surplus. Today, Iran may be permanently dependent on food imports. Iran has abundant oil reserves, natural gas, copper, lead, and marketable items. Exchanging natural resources for food and technology has time and resource limits. Iran needs monetary assistance from wealthy nations. Population growth leads to increased demand for infrastructure and resources. Iran has signed many international environmental agreements and has enacted detailed environmental policies and regulations, but actual enforcement is lacking.

 6. Modernization and Consanguineous Marriage in Iran.

  Science.gov (United States)

  Givens, Benjamin P.; Hirschman, Charles

  1994-01-01

  Used data on 4,667 women from the Iran Fertility Survey to examine trends and social correlates of consanguineous marriage. Found modest increase in proportion of marriages between cousins in Iran from 1940s to 1970s. Results suggest that modernization may be eroding social bases on consanguinity, whereas increased availability of cousins may lead…

 7. 31 CFR 535.433 - Central Bank of Iran.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 31 Money and Finance: Treasury 3 2010-07-01 2010-07-01 false Central Bank of Iran. 535.433 Section 535.433 Money and Finance: Treasury Regulations Relating to Money and Finance (Continued) OFFICE OF... § 535.433 Central Bank of Iran. The Central Bank of Iran (Bank Markazi Iran) is an agency...

 8. Energy pricing policy in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Davood Manzoor

  1995-01-01

  Low energy prices in Iran do not reflect economic costs. Further distortions exist in the tariff structures of most energy sources and in their relative prices. Price reform is a key policy element for achieving increased energy conservation and economic substitution. Subsidies should be made transparent and explained by the Government, and, when eliminated, they could be compensated by target measures or direct subsidies for low income households. Price reforms are under way, with some caution though, because of possible political and inflationary consequences. In order to better understand the need for price reforms a brief analysis of the current energy pricing policy is provided there. (author)

 9. A critical review of Iran's buyback contracts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Groenendaal, Willem J.H. van; Mazraati, Mohammad

  2006-01-01

  Iran's oil and gas industry requires investments of US$ 15 billion in the short term and over US$70 billion in the medium term. Iran tries to interest international oil companies (IOC) in investing in Iran's oil and gas business by offering buyback contracts. Under a buyback contract an IOC invests and when production starts, the field is handed over to the National Iranian Oil Company (NIOC) or one of its representatives. The IOC gets its costs and an agreed upon profit paid out of the oil and/or gas gross profits, assuming the field produces as agreed upon and the international energy prices are high enough. According to the Iranian government, the buyback contract contains sufficient incentives for an IOC to invest in Iran. The IOCs, however, disagree. They claim that they solely bare the risks in a buyback contract, whereas the Iranian counterpart receives all windfall profits. Furthermore, the IOCs claim that the utilisation of Iran's oil and gas reserves will be sub-optimal if they are not involved in optimising long-term recovery. In this paper, we investigate these claims and show that they are partly correct. Given Iran's need for investment capital, Iran might have to change its policy

 10. Patient's rights charter in Iran.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alireza Parsapoor

  2014-01-01

  Full Text Available Given the importance of patient's rights in healthcare, special attention has been given to the concept of patient's rights by the Ministry of Health and Medical Education in Iran. Iranian patient's rights charter has been compiled with a novel and comprehensive approach. This charter aims to elucidate rights of recipients of health services as well as observing ethical standards in medicine. This paper presents the Iranian patient's rights charter. Based on a study done from 2007 to 2009, the charter has been finalized through an extensive consultation involving all stakeholders, patients, physicians, nurses, lawyers, patient associations and health policy makers. The developed charter was adopted by the Ministry of Health in December 2009. Iranian patient's rights charter has been formulated in the framework of 5 chapters and 37 articles including vision and an explanatory note. The five chapters concern right to receiving appropriate services, right to access desired and enough information, right to choose and decide freely about receiving healthcare, right to privacy and confidentiality, and finally right to access an efficient system of dealing with complaints which have been explained in 14, 9, 7, 4 and 3 articles, respectively.  The paper concludes that, adopting the patient's rights charter is a valuable measure to meet patient's rights; however, a serious challenge is how to implement and acculturate observing patient's rights in practice in our healthcare system in Iran.

 11. Crystal in Iran: Methamphetamine or Heroin Kerack

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zahra Alam Mehrjerdi

  2013-03-01

  Full Text Available In recent years, methamphetamine use has dramatically increased in Iran while there is a crucial misunderstanding about the colloquial words related to methamphetamine among health providers, policy makers, clinicians, scholars and people in the community. The word Crystal refers to methamphetamine in some parts of Iran while in some other parts of the country, Crystal refers to a high purity street-level heroin which is called Kerack and its abuse is epidemic. Methamphetamine and heroin Kerack are different drugs in Iran. Methamphetamine is a stimulant drug while heroin Kerack is an opioid. Health providers especially clinicians and emergency medicine specialists should consider colloquial words that Iranian drug users apply. Special training courses should be designed and implemented for clinicians in Iran to inform them about methamphetamine and its frequently used colloquial words in the community. This issue has important clinical and health implications.

 12. IAEA Expert Team Returns from Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  2012-01-01

  Full text: A senior IAEA expert team is returning from Iran after two days of discussions with Iranian officials held on 20 and 21 February 2012. The meeting followed previous discussions held on 29 to 31 January 2012. During both the first and second round of discussions, the Agency team requested access to the military site at Parchin. Iran did not grant permission for this visit to take place. Intensive efforts were made to reach agreement on a document facilitating the clarification of unresolved issues in connection with Iran's nuclear programme, particularly those relating to possible military dimensions. Unfortunately, agreement was not reached on this document. 'It is disappointing that Iran did not accept our request to visit Parchin during the first or second meetings', IAEA Director General Yukiya Amano said. 'We engaged in a constructive spirit, but no agreement was reached'. (IAEA)

 13. L'Iran mobilise des scientifiques

  CERN Multimedia

  Brouet, Anne-Muriel

  2005-01-01

  An Open Letter to the General Secretary of UNO circulates in the laboratories of CERN. This letter is to protest against the tension between Iran from one part, and USA and Europe on the other part (½ page)

 14. Iran plans world's fourth biggest nuclear programme

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1977-01-01

  Power requirements of projected power generation to 1992, and fuel reserves, in Iran are submitted. The current nuclear programme is outlined. 34000 MWe of nuclear power is planned for the end of the century. (U.K.)

 15. Iran, the bomb and the nations resignation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Delpech, Th.

  2006-04-01

  In this book, the author analyzes the dangerous nuclear game that Iran has started with the rest of the international community. The injunctions against Teheran restraining him to cease its secret activities, hidden to international inspectors since 18 years, have never encountered any success. Since spring 2006, the knowledge gained about the Iranian activities leaves no doubt about the military ambitions of Teheran. Everybody is now in the expectation: Iran first hopes to win this political defiance, Europe has to demonstrate that multilateralism is not a good way to always postpone decisions, Russia has to make a clear choice in favour of non-proliferation, and the USA have to adopt a policy which answers Iran's violation of its international commitments. All these actors have their respective vision of the problem but all have also their share of responsibility in this situation with Iran

 16. Iran. Nuclear crisis: towards an overrun?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cherief, Hamza

  2012-01-01

  In this article, the author first shows that the Iranian crisis is a failure of the struggle against nuclear proliferation as Iran seems to possess the technical and scientific abilities to produce nuclear weapons on a medium term. He also notices that this crisis is characterised by a deadlock of legal mechanisms of control of the Iranian nuclear programme: despite UN resolutions and sanctions, the IAEA will not be able able to visit Iranian facilities until Iran decides to enter negotiations again, and the decision by the UN of military actions seems not very likely, at least because of the opposition of China and Russia. In the second part, the author analyses the strategic and geopolitical stakes of the Iranian crisis: the will of Iran to become a regional leader and to counterbalance the Israeli nuclear deterrence, differences of regional interests between western countries, domestic evolutions in Iran. According to the author, both parties share a common interest in a smooth crisis recovery

 17. Iran's 'Risk-Taking' in Perspective

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shahram, Chubin

  2008-01-01

  Assessing any state's intentions is a difficult undertaking - especially at a specific moment in time. When a state is considered hostile, its behaviour erratic, and its system opaque, what is difficult under normal circumstances becomes nearly impossible. It may thus often seem prudent to attribute the worst of intentions to such states, but this can create a self-fulfilling prophecy. Iran with its revolutionary pretensions, fiery rhetoric and nuclear ambitions, is a case in point, since it is particularly difficult to 'read'. Located in the centre of a geo-politically sensitive and conflict-driven area, Iran is in a position to influence - positively or otherwise - the Persian Gulf, the Caucasus, the Middle East and South Asia. This influence may furthermore be expanding as a result of the weakening of Iraq and Lebanon, divisions among the Palestinians, and the more general rise of the Shi'i across the broader region. Add to this the ambiguous aims of Iran's nuclear programme and the shadow this has already thrown across the region, and the need to assess Iran's intentions accurately appears crucial. Here, Iran's past behavior may provide some help, especially when it comes to Iran's proclivity for risk taking - provided the acquisition of a nuclear capability does not alter Iran's intentions or behavior so as to make the past irrelevant. Some commentators believe that Iran's ideology and past behaviour suggest that a nuclear-capable Iran will be inclined to take on a high level of risk, without concern for the potential costs of this recklessness, and that Iran may perhaps even welcome the risks involved. By contrast, the recent National Intelligence Estimate (NIE), a composite of US intelligence agency estimates, has concluded that Iran's 'decisions are guided by a cost-benefit approach' and therefore 'may be more vulnerable to influence' than they had previously (i.e.2005) judged. These divergent views broadly reflect the division between those who believe

 18. Rediscovery of Acorus calamus (Acoraceae in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abbas Gholipour

  2013-09-01

  Full Text Available Acorus calamus has already been reported based on a single specimen collected from Guilan province. Yet, this species has not been reported during last 50 years in Iran and thus, its herbarium specimen is not available. A sample of the species was collected from southern area of Sari during a study on aquatic plants of Mazandaran province. According to the new finding, the natural occurrence of the species was confirmed in Iran. Complementary botanical description, photographs of plant habitat and distribution map of the species were presented. Although, according to the Flora Iranica and Flora of Iran Acorus was considered as a genus of Araceae the recent phylogenetic study considered its taxonomic position in Acoraceae as a distinct family. Therefore, Acoraceae is introduced as a new family to the Flora of Iran with a single representative i. e. Acorus calamus.

 19. Iran: the next nuclear threshold state?

  OpenAIRE

  Maurer, Christopher L.

  2014-01-01

  Approved for public release; distribution is unlimited A nuclear threshold state is one that could quickly operationalize its peaceful nuclear program into one capable of producing a nuclear weapon. This thesis compares two known threshold states, Japan and Brazil, with Iran to determine if the Islamic Republic could also be labeled a threshold state. Furthermore, it highlights the implications such a status could have on U.S. nonproliferation policy. Although Iran's nuclear program is mir...

 20. Brief History of pharmacy ethics in Iran

  OpenAIRE

  Farsam, Hassan

  2009-01-01

  Pharmacy is an ethical profession. The aim of this study was to investigate the history of pharmacy ethics in Iran. In the ancient Persia, medical and pharmaceutical ethics were related to religious rules, and everybody had to respect it. The ethical rules were similar to some current pharmacy ethics. During Islamic era, the pharmacy ethics were edited according to the Islamic rules. After introduction of European pharmacy into Iran, the pharmacy ethics did not change and was regarded as befo...

 1. Geopolitics. Plea for a new Iran policy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckman, K.

  2008-01-15

  According to the author it is time to go to the roots of the US-Iranian crisis: the historical wrongs committed by the West against Iran and the ongoing policy of confrontation the USA is bent on. We must end all sanctions and strive for reconciliation with Iran. It would make the world a safer place, and give a great boost to global oil and gas supplies.

 2. "Laulukarusselli" võitis Tartu tüdruk

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Tänavuse ETV laste lauluvõistluse"Laulukarussell" võitis kaheksa-aastane Pauline Vähi, võitja valis žürii kooseisus Eri Klas, Heidy Tamme, Silvi Vrait, Tõnu Kaljuste, Eda-Ines Etti, Koit Toome ja Kristjan Kasearu

 3. Basiscursus SPSS (versie 18-19) [4e druk

  NARCIS (Netherlands)

  Grotenhuis, H.F. te; Matthijssen, A.C.B.

  2012-01-01

  Het statistische programma SPSS is al geruime tijd op de Nederlandse markt. In die periode zijn er ook veel leerboeken verschenen waarin het programma uitvoerig werd beschreven, vaak in combinatie met de bijbehorende statistische theorie. Dit boek wijkt af van deze aanpak doordat de auteurs zich

 4. Trauma care system in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zargar Moussa

  2011-06-01

  Full Text Available 【Abstract】Objective: The high burden of injuries in Iran necessitates the establishment of a comprehensive trauma care system. The purpose of this paper is to de- scribe the current status of trauma system regarding the components and function. Methods: The current status of trauma system in all components of a trauma system was described through ex- pert panels and semi-structured interviews with trauma spe- cialists and policy makers. Results: Currently, various organizations are involved in prevention, management and rehabilitation of injuries, but an integrative system approach to trauma is rather deficient. There has been ongoing progress in areas of pub- lic education through media, traffic regulation reinforcement, hospital care and prehospital services. Meanwhile, there are gaps regarding financing, legislations and education of high risk groups. The issues on education and training stan- dards of the front line medical team and continuing educa- tion and evaluation are yet to be addressed. Trauma regis- try has been piloted in some provinces, but as it needs the well-developed infrastructure (regarding staff, maintenance, financial resources, it is not yet established in our system of trauma care. Conclusions: It seems that one of the problems with trauma care in Iran is lack of coordination among trauma system organizations. Although the clinical management of trauma patients has improved in our country in the recent decade, decreasing the burden of injuries necessitates an organized approach to prevention and management of trauma in the context of a trauma system. Key words: Emergency medical services; Trauma centers; Wounds and injuries

 5. Iran's petrochemical industry : status and prospects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jazayeri, S.

  2006-01-01

  This presentation provided some basic information, current status and prospects for Iran's petrochemical industry with particular reference to Iran's National Petrochemical Company (NPC), one of the fastest growing chemical producers and exporters in the world. According to Chemical Marketing Associates Inc. (CMAI), NPC will become the second largest commodity chemical producer in the world by 2015, ranking only behind Dow Chemical. Product categories include chemicals and aromatics; fertilizers; polymers; feedstocks and gas. Opportunities for cooperation with North America were also identified. Iran's domestic markets were shown to be well developed downstream petrochemical industries producing a broad range of industrial and consumer goods. Iran's foreign markets include Asia (66 per cent), Middle East (25 per cent), and Europe (9 per cent). This presentation examined Iran's comparative advantage in the further development of its petrochemical/chemical industries. Some details of NPC's organizational structure were also provided, along with production, domestic sales, exports and ongoing expansion and development projects. Remarks on the projected and potential growth in NPC's position in the world markets were included with reference to potential for foreign participation and investment into the petrochemical industry in Iran. tabs., figs

 6. Managing Proliferation Issues with Iran; FINAL

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nelson, C. Richard; Saltiel, David H.

  2002-01-01

  Any government in Tehran will be inclined to seek weapons of mass destruction (WMD) and missile delivery options given the realities of its strategic environment. These weapons might help Iran to deter potential external threats, to achieve equality with other major regional powers armed with WMD, and to attain self-reliance in national security, given the isolating experience of arms embargoes. A more pluralist leadership in the future, however, may examine broader choices and trade-offs, and perhaps be less likely to cross key thresholds in WMD acquisition. In any event, Iran's WMD behavior is likely to be determined by both external factors, mainly the availability of crucial components, and internal factors, including calculations of costs, risks, and benefits. Among the benefits, psychological factors, such as prestige, will play an important role. Other important factors that might well shape Iran's WMD behavior include developments in Iraq, relations with the United States and other Gulf states, Israeli-Palestinian relations and the future price of oil. This paper offers recommendations on how the United States can best hope to influence Iranian decisions regarding the acquisition of WMD and missile delivery systems if the United States decides to pursue more direct engagement with Tehran. An engagement-nonproliferation strategy should involve at least three types of parallel efforts: public, private and indirect. Public efforts should seek to create a more positive, less-threatening image of the United States among opinion leaders in Iran. Private efforts should seek to determine the purposes, nature and extent of Iran's efforts to develop WMD and missiles and to suggest better alternatives for Iran's security and prestige needs. Indirect efforts should involve key third countries and organizations in an attempt both to address Iran's security concerns and to deny Iran access to critical WMD and missile technology and components. Russian policy, in

 7. Review of the Freshwater Sharks of Iran (Family Carcharhinidae)

  OpenAIRE

  Brian W. Coad

  2015-01-01

  The systematics, morphology, distribution, biology, economic importance and conservation of the bull shark (Carcharhinus leucas) in Iran are described, the species is illustrated, and a bibliography on this fish in Iran is provided.

 8. 77 FR 73516 - Federal Acquisition Regulation; Iran Threat Reduction

  Science.gov (United States)

  2012-12-10

  ... information provided. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Ms. Cecelia L. Davis, Procurement Analyst, at 202-219... sector of Iran and impose sanctions with respect to transport of crude oil from Iran and evasion of...

 9. Review of the Freshwater Sharks of Iran (Family Carcharhinidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brian W. Coad

  2015-07-01

  Full Text Available The systematics, morphology, distribution, biology, economic importance and conservation of the bull shark (Carcharhinus leucas in Iran are described, the species is illustrated, and a bibliography on this fish in Iran is provided.

 10. Iran's Economic Conditions: U.S. Policy Issues

  National Research Council Canada - National Science Library

  Ilias, Shayerah

  2009-01-01

  .... To the extent that U.S. sanctions and other efforts to change Iranian state policy target aspects of Iran's economy as a means of influence, it is important to evaluate Iran's economic structure, strengths, and vulnerabilities...

 11. THE REGRESSION MODEL OF IRAN LIBRARIES ORGANIZATIONAL CLIMATE

  OpenAIRE

  Jahani, Mohammad Ali; Yaminfirooz, Mousa; Siamian, Hasan

  2015-01-01

  Background: The purpose of this study was to drawing a regression model of organizational climate of central libraries of Iran?s universities. Methods: This study is an applied research. The statistical population of this study consisted of 96 employees of the central libraries of Iran?s public universities selected among the 117 universities affiliated to the Ministry of Health by Stratified Sampling method (510 people). Climate Qual localized questionnaire was used as research tools. For pr...

 12. Sustainable Architecture Analyses of Walls in Miyaneh Village Houses, Iran

  OpenAIRE

  Zohreh Salavatizadeh; Feridoun NahidiAzar; Sara Salavatizadeh; Seyyed Hossein Salehi; Ahadollah Azami

  2012-01-01

  Even though so many efforts have been taken to renovate and renew the architecture of Miyaneh villages in cold and dry regions of Iran-s northwest, these efforts failed due to lack of significant study and ignoring the past and sustainable history of those villages. Considering the overpopulation of Iran-s villages as well as the importance in preventing their immigration to cities, recognizing village architecture and its construction technology is of great significance ...

 13. Communication Received from the Islamic Republic of Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  1992-01-01

  The text of a letter of 30 June 1992 from the Vice-President of the Islamic Republic of Iran and President of the Atomic Energy Organization of Iran was transmitted to the Director General by the Resident Representative of the Islamic Republic of Iran and is, as requested in the letter, being circulated for the information of all Member States in Annex 1

 14. 15 CFR 742.8 - Anti-terrorism: Iran.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 15 Commerce and Foreign Trade 2 2010-01-01 2010-01-01 false Anti-terrorism: Iran. 742.8 Section... BASED CONTROLS § 742.8 Anti-terrorism: Iran. (a) License Requirements. (1) A license is required for anti-terrorism purposes to export or reexport to Iran any item for which AT column 1 or AT column 2 is...

 15. Comparison of East African and Iran natural feeding condition based ...

  African Journals Online (AJOL)

  In this scientific work, we used soils from Zanzibar (Tansania region east African), Guilan (north of Iran), Tehran (center of Iran) and two type of soils from Zabol and Saravan regions (southeastern of Iran) in a condition simulated like atmospheric ones. The amounts of reduced Fe, Mn, Cu, Zn, pH, Ec, carbohydrate and lipid ...

 16. Gastroesophageal reflux disease burden in Iran.

  Science.gov (United States)

  Delavari, Alireza; Moradi, Ghobad; Elahi, Elham; Moradi-Lakeh, Maziar

  2015-02-01

  Gastroesophageal reflux disease is one of the most common disorders of the gastrointestinal tract. The prevalence of this disease ranges from 5% to 20% in Asia, Europe, and North America. The aim of this study was to estimate the burden of gastroesophageal reflux disease in Iran. Burden of gastroesophageal reflux disease in Iran was estimated for one year from 21 March 2006 to 20 March 2007. The definition was adjusted with ICD-code of K21. Incident-based disability-adjusted life year (DALY) was used as the unit of analysis to quantify disease burden. A simplified disease model and DisMod II software were used for modeling. The annual incidence for total population of males and females in Iran was estimated 17.72 and 28.06 per 1000, respectively. The average duration of gastroesophageal reflux disease as a chronic condition was estimated around 10 years in both sexes. Total DALYs for an average of 59 symptomatic days per year was estimated 153,554.3 (60,330.8 for males and 93,223.5 for females).   The results of this study showed that reflux imposes high burden and high financial costs on the Iranian population. The burden of this disease in Iran is more similar to that of European countries rather than Asian countries. It is recommended to consider the disease as a public health problem and make decisions and public health plans to reduce the burden and financial costs of the disease in Iran.

 17. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee 2011; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2011 van de Auditcommissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the 2011 recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het 2011 advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee.

 18. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee 2009; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2009 van de Auditcommissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-05-07

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the 2009 recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea. [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het 2009 advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee.

 19. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee on method for monitoring and null-measurement; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies van de Auditcommissie over de opzet van de monitoring en de nulmeting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-12-21

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the first recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea which in particular deals with the method for the monitoring and baseline measurement. [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het eerste advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee waarin specifiek wordt ingegaan op de

 20. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee 2010; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2010 van de Auditcommissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-10-15

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the 2010 recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea. [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het 2010 advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee.

 1. Soil erosion in Iran: Issues and solutions

  Science.gov (United States)

  Hamidreza Sadeghi, Seyed; Cerdà, Artemi

  2015-04-01

  Iran currently faces many soil erosion-related problems (see citations below). These issues are resulted from some inherent characteristic and anthropogenic triggering forces. Nowadays, the latter plays more important rule to accelerate the erosion with further emphasis on soil erosion-prone arid and semi arid regions of the country. This contribution attempts to identify and describe the existing main reasons behind accelerated soil erosion in Iran. Appropriate solutions viz. structural and non-structural approaches will be then advised to combat or minimise the problems. Iran can be used as a pilot research site to understand the soil erosion processes in semiarid, arid and mountainous terrain and our research will review the scientific literature and will give an insight of the soil erosion rates in the main factors of the soil erosion in Iran. Key words: Anthropogenic Erosion, Land Degradation; Sediment Management; Sediment Problems Acknowledgements The research projects GL2008-02879/BTE, LEDDRA 243857 and PREVENTING AND REMEDIATING DEGRADATION OF SOILS IN EUROPE THROUGH LAND CARE (RECARE)FP7-ENV-2013- supported this research. References Aghili Nategh, N., Hemmat, A., & Sadeghi, M. (2014). Assessing confined and semi-confined compression curves of highly calcareous remolded soil amended with farmyard manure. Journal of Terramechanics, 53, 75-82. Arekhi, S., Bolourani, A. D., Shabani, A., Fathizad, H., Ahamdy-Asbchin, S. 2012. Mapping Soil Erosion and Sediment Yield Susceptibility using RUSLE, Remote Sensing and GIS (Case study: Cham Gardalan Watershed, Iran). Advances in Environmental Biology, 6(1), 109-124. Arekhi, S., Shabani, A., Rostamizad, G. 2012. Application of the modified universal soil loss equation (MUSLE) in prediction of sediment yield (Case study: Kengir Watershed, Iran). Arabian Journal of Geosciences, 5(6), 1259-1267.Sadeghi, S. H., Moosavi, V., Karami, A., Behnia, N. 2012. Soil erosion assessment and prioritization of affecting factors at plot

 2. 31 CFR 560.205 - Prohibited reexportation of goods, technology or services to Iran or the Government of Iran by...

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ..., technology or services to Iran or the Government of Iran by persons other than United States persons... Prohibitions § 560.205 Prohibited reexportation of goods, technology or services to Iran or the Government of... than a United States person, of any goods, technology or services that have been exported from the...

 3. Wind and solar energy incentives in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Taleghani, G.; Kazemi Karegar, H.

  2006-01-01

  Incentive have yet been viewed as a means of supporting technological developments until a new technology becomes cost competitive wind based electricity is not jet generally competitive with alternate sources of electricity such as fossil fuels. This paper presents the potential for wind and solar in Iran and shows how much electric energy is now produced by renewable power plants compared to steam and gas. The importance of renewable energy effects on Iran environment and economy is also discussed and the issue of the contribution of renewable energy for producing electricity in the future will be shown. Also this paper highlights the ability of Iran to manufacture the components of the wind turbine and solar system locally, and its effect on the price of wind turbine and solar energy

 4. Medical Science and Research in Iran.

  Science.gov (United States)

  Akhondzadeh, Shahin; Ebadifar, Asghar; Baradaran Eftekhari, Monir; Falahat, Katayoun

  2017-11-01

  During the last 3 decades, Iran has experienced a rapid population growth and at the same time the health of Iranian people has improved greatly. This achievement was mainly due to training and availability of health manpower, well organized public health network and medical science and research improvement. In this article, we aimed to report the relevant data about the medical science and research situation in Iran and compare them with other countries. In this study, after reviewing science development and research indicators in medical sciences with participation of key stakeholders, we selected 3 main hybrid indexes consisting of "Research and Development (R&D) expenditures," "Personnel in Science and Technology sector" and "knowledge generation" for evaluation of medical science and research situation. Data was extracted from reliable databases. Over the past decade, Iran has achieved significant success in medical sciences and for the first time in 2015 based on Scopus index, Iran ranked first in the number of published scientific papers and number of citations in the region and among all Islamic countries. Also, 2% of the world's publications belong to Iran. Regarding innovation, the number of Iranian patents submitted to the United States Patent and Trademark Office (USPTO) was 3 and 43 in 2008 and 2013, respectively. In these years, the number of personnel in science and technology sectors including post graduate students, researchers and academic members in universities of medical sciences (UMSs) have increased. The female students in medical sciences field account for about twothirds of all students. Also, women comprise about one-third of faculty members. Since 5 years ago, Iran has had growth in science and technology parks. These achievements were attained in spite of the fact that research spending in Iran was still very low (0.5% of gross domestic product [GDP]) due to economic hardships and sanctions. Medical science and research development has

 5. Economics of Gypsum Production in Iran

  Science.gov (United States)

  Esmaeili, Abdoulkarim

  The purpose of this research is to analyze the economics of gypsum production in Iran. The trend in production cost, selling price and profit are used to investigate economics of gypsum production. In addition, the multivariate time series method is used to determine factors affecting gypsum price in domestic market. The results indicated that due to increase in production and inflation, profitability of gypsum production has decreased during recent years. It is concluded that tariff and non-tariff barriers on mines machinery are among reasons for increasing production cost in Iranian gypsum mines. Decreasing such barriers could increase profitability of gypsum production in Iran.

 6. Implementation of nuclear energy in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sotoodehnia, A.

  1977-01-01

  The method adopted by the Atomic Energy Organization of Iran (AEOL), for implementing of the Iranian Nuclear Power Plant Program is outlined. The problem of manpower availability and industry participation are discussed. It is concluded that the turnkey project method, combined with the participation of national industries, the prior creation of the Atomic Energy Organization of Iran and advanced education and training of professional managerial and technical people, for the initial phase of implementation is helping AEOI to achieve the objective of its program. (author)

 7. Iran and Russia signed nuclear agreement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon

  2006-01-01

  This paper deals with signing of agreement between Russian Federation and Iran about nuclear fuel for nuclear power plant which is constructed. It was happened only three days after Bratislava Summit between presidents G. Bush and V. Putin. Supply of nuclear fuel should be started up to two months and the nuclear power plant with value eight hundred U. S. dollars should be commissioned next year. According to this agreement spent fuel will be sent back to Russia. After this manner it should be prevented the possibility that Iran will use spent fuel for producing of nuclear bomb

 8. Brief History of pharmacy ethics in Iran.

  Science.gov (United States)

  Farsam, Hassan

  2009-01-01

  Pharmacy is an ethical profession. The aim of this study was to investigate the history of pharmacy ethics in Iran. In the ancient Persia, medical and pharmaceutical ethics were related to religious rules, and everybody had to respect it. The ethical rules were similar to some current pharmacy ethics. During Islamic era, the pharmacy ethics were edited according to the Islamic rules. After introduction of European pharmacy into Iran, the pharmacy ethics did not change and was regarded as before. By presentation of bioethics and medical ethics in recent years, new activities are carried out for better manipulation of their rules in health professions including pharmacy.

 9. Iran: a (re)emerging energy power

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bauchard, D.; Therme, C.

  2007-01-01

  This document first describes the energy situation in Iran: the energy sector is insufficiently developed due to a lack of investments and the prudence of foreign groups, while ambitious gas pipeline projects take place; however, the important domestic consumption reduces the country's exportation capacity. The second part discusses about the domestic and international political context that is not propitious for energy development (internal tensions that paralyse decision making, international sanctions, etc.) while Iran try to by-pass these difficulties through its relations with Russia and Asia. Several scenarios are then proposed, linked to the possible evolutions of the nuclear litigation

 10. Fragrance contact allergy in Iran.

  Science.gov (United States)

  Firooz, A; Nassiri-Kashani, M; Khatami, A; Gorouhi, F; Babakoohi, S; Montaser-Kouhsari, L; Davari, P; Dowlati, Y

  2010-12-01

  Fragrances are considered as one of the most common causes of allergic contact dermatitis. About 1-4% of the general population suffer from fragrance contact allergy (FCA). To determine the frequency of FCA and its clinical relevance in a sample of Iranian patients with history of contact and/or atopic dermatitis from January 2004 to December 2008. Standardized patch testing with 28-allergen screening series recommended by the German Contact Dermatitis Research Group and European Standard Series was used at six dermatological clinics in Iran. Fragrance allergens comprised of fragrance mix I (FM I), Myroxylon pereirae (MP; balsam of Peru), Lyral, turpentine and FM II. Fragrance contact allergy was detected in 7.2% of the patients. The frequency of positive reactions to FM I, MP and FM II were 3.7% (41/1105), 2.8% (32/1135) and 1.1% (3/267) respectively. 82.4% of the reactions to fragrance allergens were clinically relevant. The most common involved areas were hands (68.4%) and face (35.4%). Fragrance allergy predominantly affected women aged more than 40 years (P=0.008). Positive reaction to more than two allergens was significantly higher in FCA patients compared with other contact dermatitis patients (P<0.0001), and FM I, nickel and MP were the most frequent allergens in these patients. Despite less frequency of FCA in comparison with some European countries, its clinical relevance in Iranian patients seems to be high. It mostly affects the hands and the face predominantly in women aged more than 40 years. © 2010 The Authors. Journal compilation © 2010 European Academy of Dermatology and Venereology.

 11. The Iran-1 and Iran-2 nuclear power station on the Persian Gulf

  International Nuclear Information System (INIS)

  Altvater, W.

  1977-01-01

  Iran is a country with large oil reserves which, however, are exploited only very carefully because of ther importance for exports. In the light of this policy it was decided to make increasing use of nuclear energy for the country's electricity supply. Under the 8th Iranian five year plan, a total installed generating capacity of 56,000 MW is foreseen by 1993, of which 24,400 MW will be in nuclear power plants. This large construction program of nuclear power stations is implemented by the Atomic Energy Organization of Iran, AEOI, which started negotiations with potent nuclear industries of various industrialized countries in early 1974. In November 1974, these discussions led to a letter of intent with the German Kraftwerk Union AG (KWU) for the turnkey erection of the first Iranian nuclear power plant, Iran-1 and Iran-2, with two units of 1,300 MW on a site on the Persian Gulf. The siting decision was taken in favor of the Halileh area located some 18 km from the seaport of Bushehr. Construction work on the site began in July 1975. The delivery dates are December 1, 1980 for Iran-1 and November 1, 1981 for Iran-2. (orig.) [de

 12. Slow growth efforts renewed in Iran.

  Science.gov (United States)

  Aghajanian, A

  1992-10-01

  Iran's first population policy was developed under the Shah in 1967. Policymakers brought in with the Islamic Revolution of 1979, however, rejected much of the earlier regime's views on women and childbearing. During the Iran-Iraq war of 1980-88, large population size and rapid growth were seen as advantageous to the war effort. After the war, the government of Iran again began to voice concern about rapid population growth. The pragmatic and proactive approach taken by the government since 1988 may, indeed, accelerate a decline in fertility began in the late 1960s, but stalled in the 1980s. The following are examples of the new governmental attitude: the Iranian government announced March 1992 that it would begin importing Norplant and make it available along with other contraceptives at public clinics; last year, the government announced that the fourth child of a family would not be eligible for food rationing or nutritional supplements and other public child benefits; the Minister of Health in 1991 for the first time publicly encouraged male sterilization; and last fall, Iran conducted a special census of the population five years before the regular decennial census date of 1996. These actions represent dramatic policy changes on population growth and family planning in this country of 60 million, the largest and one of the fastest growing in the Middle East.

 13. Implementation of nuclear energy in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Satodehnia, Ahmad

  1977-01-01

  The method adopted by the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) for implementation of the Iranian Nuclear Power Plant Program is outlined in this paper. The problems of manpower availability and industry participation are discussed. It is concluded that the method adopted for the initial phase of implementation is helping AEOI to achieve the objective of its program

 14. Medical Biotechnology Trends and Achievements in Iran

  Science.gov (United States)

  Mahboudi, Fereidoun; Hamedifar, Haleh; Aghajani, Hamideh

  2012-01-01

  A healthcare system has been the most important priority for all governments worldwide. Biotechnology products have affected the promotion of health care over the last thirty years. During the last several decades, Iran has achieved significant success in extending healthcare to the rural areas and in reducing the rates of infant mortality and increasing population growth. Biomedical technology as a converging technology is considered a helpful tool to fulfill the Iranian healthcare missions. The number of biotechnology products has reached 148 in 2012. The total sales have increased to 98 billion USD without considering vaccines and plasma derived proteins in 2012. Iran is one of the leading countries in the Middle East and North Africa in the area of Medical biotechnology. The number of biotechnology medicines launched in Iran is 13 products until 2012. More than 15 products are in pipelines now. Manufacturers are expecting to receive the market release for more than 8 products by the end of 2012. Considering this information, Iran will lead the biotechnology products especially in area of biosimilars in Asia after India in next three years. The present review will discuss leading policy, decision makers’ role, human resource developing system and industry development in medical biotechnology. PMID:23407888

 15. Patulin in apple leather in Iran.

  Science.gov (United States)

  Montaseri, H; Eskandari, M H; Yeganeh, A T; Karami, S; Javidnia, K; Dehghanzadeh, G R; Mesbahi, G R; Niakousari, M

  2014-01-01

  Apple leather is made by dehydration of cooked fruit into leathery sheets. Mould growth and patulin production can occur in damaged apples or when fallen fruit is collected for apple leather processing. A survey was conducted to determine levels and dietary intake of patulin from apple leather marketed in Iran. Patulin was detected in all samples at concentrations ranging from leather.

 16. Ranking agility factors affecting hospitals in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Abdi Talarposht

  2017-04-01

  Full Text Available Background: Agility is an effective response to the changing and unpredictable environment and using these changes as opportunities for organizational improvement. Objective: The aim of the present study was to rank the factors affecting agile supply chain of hospitals of Iran. Methods: This applied study was conducted by cross sectional-descriptive method at some point of 2015 for one year. The research population included managers, administrators, faculty members and experts were selected hospitals. A total of 260 people were selected as sample from the health centers. The construct validity of the questionnaire was approved by confirmatory factor analysis test and its reliability was approved by Cronbach's alpha (α=0.97. All data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov, Chi-square and Friedman tests. Findings: The development of staff skills, the use of information technology, the integration of processes, appropriate planning, and customer satisfaction and product quality had a significant impact on the agility of public hospitals of Iran (P<0.001. New product introductions had earned the highest ranking and the development of staff skills earned the lowest ranking. Conclusion: The new product introduction, market responsiveness and sensitivity, reduce costs, and the integration of organizational processes, ratings better to have acquired agility hospitals in Iran. Therefore, planners and officials of hospitals have to, through the promotion quality and variety of services customer-oriented, providing a basis for investing in the hospital and etc to apply for agility supply chain public hospitals of Iran.

 17. Abstract of articles from Iran's physics conference

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mirzabeygi, J.

  1991-01-01

  The following topics presented at Iran's physics conference; thermodynamics and statistical physics,fundemental particles, nuclear physics, nuclear engineering, atomic physics and spectroscopy, electromegnatism and optics, lasers,acoustics, fluids, plasma and electric discharge, solid states, medical physics, environmental and food industries, meteorology, astrophysics, computation physics. Students projects was also represented at this conference. In summary form only

 18. Nuclear cardiology in Iran in 2002

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zakavi, S. R.

  2004-01-01

  Aim: few nuclear cardiology surveys, were published in the literature, mostly from developed countries. the aim of this study is to perform a nuclear cardiology survey in iran. This may lead to better decision making and programming. Methods and materials: a questionnaire was sent by mail or e- mail to all nuclear medicine centers in iran asking for details of nuclear cardiology practice in year 2002. Also ownership of the center were studied using telephone interviews. Results: from 79 nuclear medicine centers in Iran, 55 centers (69.6%) filled the questionnaire including 28 centers in Tehran and 27 centers in other cities. Among them, 27 centers were private clinics. There was 69 gamma cameras in these centers, 62.3 % with SPECT capabilities. it is estimated that we may have 100 gamma cameras in Iran. About 85.5 % of centers perform cardiac studies routinely. Tc-99m-MIBI is used in more than 85.7% of the studies and some centers do not use Tl-201. Pharmacological stress with infusion of Dipyridamole is used in 56.7% of the studies and treadmill is the main type of physical exercise (40.2%). SPECT technique was used in 93% of studies including 2.5% of gated SPECT. About 64.3% of centers used two day protocol for imaging.Our study showed that about 65594 cardiac studies were done in Iran each year with myocardial perfusion scan accounting for about 99.2% of the studies. Considering population of the country(about 65 millions) nuclear cardiology activity will be about 1.01 study/1000/year. For viability assessment, Tl-201 with rest redistribution technique is used in 10.7 % of cases while re-injection is used in 29.8% of cases and TNG augmented Tc-99m-MIBI injection at rest in 59.5%. Discussion: Activity of nuclear cardiology is about 15 studies/1000 population/year is USA and 2.2 studies/1000/year in Europe. Although it is not uniformly practiced in different countries of Europe, however the numbers indicate that nuclear cardiology is under utilized in Iran ( less

 19. Injury epidemiology in Iran: a systematic review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saber Azami-Aghdash

  2017-01-01

  Full Text Available Background: Injuries are the second greatest cause of mortality in Iran. Information about the epidemiological pattern of injuries is effective in decision-making. In this regard, the aim of the current study is to elaborate on the epidemiology of injuries in Iran through a systematic review. Methods: Required data were collected searching the following key words and their Persian equivalents; trauma, injury, accident, epidemiology, prevalence, Pattern, etiology, risk factors and Iran. The following databases were searched: Google Scholar, PubMed, Scopus, MagIran, Iranian scientific information database (SID and Iran Medex. Some of the relevant journals and web sites were searched manually. The lists of references from the selected articles were also investigated. We have also searched the gray literature and consulted some experts. Results: Out of 2747 retrieved articles, 25 articles were finally included in the review. A total of 3234481 cases have been investigated. Mean (SD age among these cases was 30 (17.4 years. Males comprised 75.7% of all the patients. Only 31.1% of patients were transferred to hospital by ambulance. The most common mechanism of injuries was road traffic accidents (50.1%, followed by falls (22.3%. In road traffic accidents, motorcyclists have accounted for the majority of victims (45%. Roads were the most common accident scene for the injuries (57.5%. The most common injuries were to the head and neck. (47.3%. The mean (SD Injury Severity Score (ISS was 8.1(8.6%. The overall case-fatality proportion was 3.8% and 75% of all the mortalities related to road traffic accidents. Conclusions: The main priorities in reducing the burden of injuries include: the young, male target group, improving pre-hospital and ambulance services, preventing road traffic accidents, improving road safety and the safety of motorcyclists (compulsory helmet use, safer vehicles, dedicated motorcycle lanes.

 20. Communication dated 2 March 2007 from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the Agency concerning the nuclear activities of Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  2007-01-01

  The Secretariat has received a Note Verbale dated 2 March 2007 from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran (Iran), attaching a letter dated 19 February 2007 addressed to the Director General from the Resident Representative of Iran concerning the nuclear activities of Iran. The Note Verbale and, as requested therein, its attachment, are circulated herewith

 1. Lifestyles Based on Health Components in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Babaei

  2016-07-01

  Full Text Available Context Lifestyle is a way employed by people, groups and nations and is formed in specific geographical, economic, political, cultural and religious texts. Health depends on lifestyle and is essential to preserve and promote health and improve lifestyle. Objectives The present study aimed to investigate lifestyle based on health-oriented components in Iran. Data Sources The research was conducted through E-banks including scientific information database (SID, Iran medical science databank (Iran Medex, Iran journal databank (Magiran and other databases such as Elsevier, PubMed and google scholar meta search engine regarding the subject from 2000 to 2014. Moreover, Official Iranian statistics and information were applied. The search terms used included lifestyle, health, health promoting behaviors, health-oriented lifestyle and lifestyle in Iran. Study Selection In the primary research, many papers were observed out of which 157 (120 in Farsi and 37 in English were selected. Data Extraction Following the careful study of these papers and excluding the unqualified papers, 19 papers with thorough information and higher relevance with the research purpose were selected. Results After examining articles based on the selected keywords and search strategies, 215 articles (134 in Farsi and 81 in English were obtained. Components of lifestyle and health are increasing in recent years; therefore, 8 (42% and 11 (58% articles were published during 2005 - 2010 and 2011 - 2014, respectively. Among them, there were 3 (16%, 8 (42%, 2 (10.5%, 2 (10.5% and 0 articles on the review of literature, descriptive-analytic, qualitative, analytic and descriptive articles, respectively. Conclusions Due to positive effect of healthy lifestyle on health promotion of individuals, it would be better for the government to provide comprehensive programs and policies in the society to enhance awareness of people about positive effects of health-oriented lifestyle on life and

 2. Status of Iran's nuclear program and negotiations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Albright, David [President, Institute for Science and International Security (ISIS), 236 Massachusetts Avenue, NE 305, Washington, DC 20002 (United States)

  2014-05-09

  Iran's nuclear program poses immense challenges to international security. Its gas centrifuge program has grown dramatically in the last several years, bringing Iran close to a point where it could produce highly enriched uranium in secret or declared gas centrifuge plants before its breakout would be discovered and stopped. To reduce the risk posed by Iran's nuclear program, the P5+1 have negotiated with Iran short term limits on the most dangerous aspects of its nuclear programs and is negotiating long-term arrangements that can provide assurance that Iran will not build nuclear weapons. These long-term arrangements need to include a far more limited and transparent Iranian nuclear program. In advance of arriving at a long-term arrangement, the IAEA will need to resolve its concerns about the alleged past and possibly on-going military dimensions of Iran's nuclear program.

 3. Issue of Separation of Powers in Ancient Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Javad Javid

  2012-03-01

  Full Text Available Cotemporary public law in Iran cannot ignore the elements of its identity in the past. Although analysis of public law issue in ancient Iran, the most researchers to be considered so it is not easy to speak about separation of powers, the part of the body of public law in the Iran primary governments but this article constants on hypothesis which with think and assimilation in history of ancient Iran which can laying the groundwork of strengthening people rights and limitation of authority's governors with emphasis on three periods of governorship on ancient Iran .for example Hakhamaneshian, Ashkanian and Sasanian. This article intent to clear haw can in these periods, the primary figure and foundation of separation of powers and functions division in body of previous governments of Iran to be observed.

 4. On the Circumscription of Isatis tinctoria L. (Brassicaceae) in Iran

  OpenAIRE

  MOAZZENI, Hamid; ZARRE, Shahin

  2006-01-01

  In the course of preparing a revision of Isatis L. and its allies in Iran, we verified Isatis tinctoria L. among the material studied. Although it has been previously recorded for Iran, we give a more extensive description and a map of its distribution in Iran. A key to distinguishing this species from its allies and a discussion of the affinities in this group are provided.

 5. Helminth parasites of wild boar, Sus scrofa, in Iran.

  Science.gov (United States)

  Eslami, A; Farsad-Hamdi, S

  1992-04-01

  Fifty-seven wild boars (Sus scrofa) from protected regions of Iran were examined for helminths. Sixteen species of helminths were collected; there were ten nematodes, one acanthocephalan, two trematodes and three larval cestodes. New host and distribution records were established for all helminths except of Taenia solium cysticerci. Wild boar shared nine of these helminths with domestic pigs, six with ruminants and three with human beings in Iran. Metastrongylus pudendotectus and M. salmi are reported for the first time from Iran.

 6. Waarnemers in beeld: diversiteit onder waarnemende huisartsen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hassel, D. van; Batenburg, R.

  2014-01-01

  Diversity among GP locums.General practitioner (GP) locums are playing a pivotal role in sustaining flexibility on the Dutch labor market of GPs. In recent years their numbers have increased significantly. This group is hard to monitor as they have a dynamic career pattern. A survey among GP locums

 7. Abraham Kuyper en volksideologie onder die Afrikaners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Smit

  1989-05-01

  Full Text Available Om die waarheid te sê, Kuyper is lank nie meer gewild in Gereformeerde geledere in Suid-Afrika nie. Deels moet dit gewyt word aan die assosiasie van apartheidsideologie met Kuyper se idee van skeppingsordeninge (’n idee wat ook verbind kan word met Hitler se regverdiging van sy uitwissingsoperasies.

 8. DIE SELF-SNY FENOMEEN ONDER JONGMENSE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Self-injury has been described as the anorexia and bulimia of the new millennium. The church must ... Teen voormelde agtergrond sal hierdie artikel die volgende probleemstelling ondersoek: In ..... Hope and healing for kids who cut, p.103.

 9. Oorzaken en gevolgen van gameverslaving onder adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  Lemmens, J.S.; Valkenburg, P.M.; Peter, J.

  2010-01-01

  Pathological use of video games has been associated with indicators of psychosocial well-being, such as loneliness, low self-esteem, low social competence low life satisfaction, and high aggression. However, few studies have decisively demonstrated whether these indicators of psychosocial well-being

 10. Samgar ben Anat onder die Rigters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.D. Snyman

  2004-12-01

  Shamgar ben Anath could be regarded as both isolated and ignored. He finds himself isolated between the two major judges, Ehud and Deborah, and for this reason is easily overlooked and ignored. Shamgar, although not an Israelite, should be considered as a judge in his own right. Shamgar is seen as the successor to Ehud. He has, as is the case with other judges, the responsibility of delivering the people and he makes use of whatever capabilities and skills he might possess. Theologically seen, one should rather regard it as Yahweh and the judges being simultaneously at work with Yahweh taking the most unlikely candidates with the most awkward weapons into his service to deliver his people time and again from the hardships of oppression.

 11. die reproduksiepatroon van vyf skaaprasse onder ekstensiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Merino, Karakul, Dorper, Blackhead Persian and Namaqua Mrikaner ewes were tested for oestrus twice daily over a period of six years to evaluate their reproductive patterns under the semi-arid conditions of the North Western Cape. It was found that the Merino and Karakul exhibited sexual activity from February to August ...

 12. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van

 13. Wortelonkruiden onder controle : Alleen rigoureuze maatregelen effectief

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.

  2004-01-01

  Op veel bedrijven breiden wortelonkruiden zich gestaag uit. Op zandgronden is vooral kweek en op kleigronden akkermelkdistel een toenemend probleem. Uit onderzoek blijkt dat concurrentie door een groenbemestingsgewas of door afdekken met plastic nauwelijks een afname gaf van de wortelonkruiden.

 14. Genetic epidemiology, hematological and clinical features of hemoglobinopathies in Iran.

  Science.gov (United States)

  Rahimi, Zohreh

  2013-01-01

  There is large variation in the molecular genetics and clinical features of hemoglobinopathies in Iran. Studying structural variants of hemoglobin demonstrated that the β-chain variants of hemoglobin S and D-Punjab are more prevalent in the Fars (southwestern Iran) and Kermanshah (western Iran) provinces, respectively. Also, α-chain variants of Hb Q-Iran and Hb Setif are prevalent in western Iran. The molecular basis and clinical severity of thalassemias are extremely heterogenous among Iranians due to the presence of multiethnic groups in the country. β-Thalassemia is more prevalent in northern and southern Iran. Among 52 different β-thalassemia mutations that have been identified among Iranian populations, IVSII-1 G:A is the most frequent mutation in most parts of the country. The presence of IVS I-5 G:C mutation with high frequency in southeastern Iran might reflect gene flow from neighboring countries. A wide spectrum of α-thalassemia alleles has been detected among Iranians with -α(3.7 kb) as the most prevalent α-thalassemia mutation. The prevention program of thalassemia birth in Iran has reduced the birth rate of homozygous β-thalassemia since the implementation of the program in 1997. In this review genetic epidemiology, clinical and hematological aspects of hemoglobinopathies, and the prevention programs of β-thalassemia in Iran will be discussed.

 15. Genetic Epidemiology, Hematological and Clinical Features of Hemoglobinopathies in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zohreh Rahimi

  2013-01-01

  Full Text Available There is large variation in the molecular genetics and clinical features of hemoglobinopathies in Iran. Studying structural variants of hemoglobin demonstrated that the β-chain variants of hemoglobin S and D-Punjab are more prevalent in the Fars (southwestern Iran and Kermanshah (western Iran provinces, respectively. Also, α-chain variants of Hb Q-Iran and Hb Setif are prevalent in western Iran. The molecular basis and clinical severity of thalassemias are extremely heterogenous among Iranians due to the presence of multiethnic groups in the country. β-Thalassemia is more prevalent in northern and southern Iran. Among 52 different β-thalassemia mutations that have been identified among Iranian populations, IVSII-1 G:A is the most frequent mutation in most parts of the country. The presence of IVS I-5 G:C mutation with high frequency in southeastern Iran might reflect gene flow from neighboring countries. A wide spectrum of α-thalassemia alleles has been detected among Iranians with as the most prevalent α-thalassemia mutation. The prevention program of thalassemia birth in Iran has reduced the birth rate of homozygous β-thalassemia since the implementation of the program in 1997. In this review genetic epidemiology, clinical and hematological aspects of hemoglobinopathies, and the prevention programs of β-thalassemia in Iran will be discussed.

 16. New multilateral approaches solving the nuclear energy dispute with Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heireng, Hege Schultz; Moezzi, Maryam; Kippe, Halvor

  2011-01-01

  The focus of this report is on possible multilateral approaches for cooperation with Iran on the nuclear fuel cycle. The aim is to contribute in finding diplomatic solutions to the Iranian nuclear dispute. The proposals challenge the traditional views of Iran's role in the nuclear negotiations in particular, and in the international community in general. The report investigates the possibility of accepting Iran's enrichment of uranium, under an enhanced safeguards regime, and through a multilateral cooperation on the production of nuclear fuel. In relation to this, the report also explores the benefits of including new actors in the proposed solutions.Two different models for multilateral nuclear fuel cycle cooperation with Iran will be presented. The aim of these models is to ensure greater transparency in Iran's nuclear activities, in order to minimize the risk of proliferation of nuclear weapons, while simultaneously presenting a solution that will be acceptable to Iran. The first model is a tripartite consortium model that consists of a cooperation between Kazakhstan, Iran and South Africa, in which these countries additionally cooperate with an IAEA-supervised international nuclear fuel bank. The second model is a nuclear fuel cycle cooperation between Iran and six of the countries bordering the Persian Gulf. In both models, the countries in question will be responsible for different parts of the nuclear fuel cycle. Iran will be responsible for the uranium enrichment activities, but will have to give up all other fuel cycle activities. Another prerequisite is that Iran accepts not to store enriched uranium on Iranian soil.The report shows that the international community should consider accepting enrichment of uranium on Iranian soil in the long-term. In addition, it is concluded that cooperation with Iran on the nuclear fuel cycle, where Iran is a reliable nuclear supplier state of enriched uranium and other states are responsible for the remaining parts of

 17. Iran and the United States: Recreating a Strategic Partnership

  National Research Council Canada - National Science Library

  Weynand, Gordon W

  2009-01-01

  Iran's geographical location, regional influence, large and well-educated population, extensive petroleum resources, and functioning theocratic democracy make it critical for the United States to seek...

 18. New multilateral approaches solving the nuclear energy dispute with Iran

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heireng, Hege Schultz; Moezzi, Maryam; Kippe, Halvor

  2011-07-01

  The focus of this report is on possible multilateral approaches for cooperation with Iran on the nuclear fuel cycle. The aim is to contribute in finding diplomatic solutions to the Iranian nuclear dispute. The proposals challenge the traditional views of Iran's role in the nuclear negotiations in particular, and in the international community in general. The report investigates the possibility of accepting Iran's enrichment of uranium, under an enhanced safeguards regime, and through a multilateral cooperation on the production of nuclear fuel. In relation to this, the report also explores the benefits of including new actors in the proposed solutions.Two different models for multilateral nuclear fuel cycle cooperation with Iran will be presented. The aim of these models is to ensure greater transparency in Iran's nuclear activities, in order to minimize the risk of proliferation of nuclear weapons, while simultaneously presenting a solution that will be acceptable to Iran. The first model is a tripartite consortium model that consists of a cooperation between Kazakhstan, Iran and South Africa, in which these countries additionally cooperate with an IAEA-supervised international nuclear fuel bank. The second model is a nuclear fuel cycle cooperation between Iran and six of the countries bordering the Persian Gulf. In both models, the countries in question will be responsible for different parts of the nuclear fuel cycle. Iran will be responsible for the uranium enrichment activities, but will have to give up all other fuel cycle activities. Another prerequisite is that Iran accepts not to store enriched uranium on Iranian soil.The report shows that the international community should consider accepting enrichment of uranium on Iranian soil in the long-term. In addition, it is concluded that cooperation with Iran on the nuclear fuel cycle, where Iran is a reliable nuclear supplier state of enriched uranium and other states are responsible for the

 19. An evaluation of small businesses in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyed Mohammad karimi

  2013-05-01

  Full Text Available As one of the most important and fundamental issues, employment is an indicator of development and welfare in any country. Due to the rapid growth of population over the past decades in Iran, investigating unemployment and the obstacles hindering employment is of paramount importance. In this study, a questionnaire was used and a group of experts were interviewed in order to identify four groups of legal, economic, social as well as individual factors, which could improve or hinder the growth of small businesses and self-employment. In this paper, having determined the factors influencing the expansion or downsizing the small businesses, the entrepreneurs, agents supporting small businesses, and the members of employment groups in Mazandaran Province, Iran rated the four categories. Finally, the most important growth factors or challenges faced by small businesses from the three aforementioned perspectives were compared.

 20. The state of radiation protection in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sohrabi, M.

  1988-01-01

  Historically, radiation protection in Iran can be related to when the first x-ray machine was applied for medical diagnosis. However, organized activities were started with the establishment of the Tehran University Nuclear Center (TUNC) in 1959, and within a broader scope when AEOI research reactor went into operation in 1967. In 1974, the Atomic Energy Organization Law of Iran was ascribed the responsibility for radiological safety and protection to the AEOI. Then this responsibility was assigned by AEOI to the Radiation Protection Department (RPD), as the national authority. The RPD's organization and functions have been divided into three main RPD divisions: Radiation Protection Control; Radiation Dosimetry Research and Development and Services; and Radiological Protection of the Environment

 1. Medical tourism in Iran: Issues and challenges.

  Science.gov (United States)

  Jabbari, Alireza; Delgoshaei, Bahram; Mardani, Raja; Tabibi, Seid Jamaledin

  2012-01-01

  Medical tourism is rapidly becoming a worldwide, multibillion-dollar industry. Iran has a high potential for this industry. The purpose of this study was to examine the medical tourism cluster, using Diamond Analysis tool. This study is a descriptive, analytical and qualitative one. Thirty professionals and researchers in this field were interviewed and official documents belonging to the Health ministry as well as tourism organization and finally related literature were examined. The data was analyzed using content analysis method. Positive and negative parts of the medical tourism industry of Iran were determined according to diamond of advantage. The strategic issues were identified and a number of possible solutions for addressing them were recommended. More and effective public-private participations, aggressive marketing, improving infrastructures, and international accreditation of health care facilities and human resources development could improve medical tourism industry in the country.

 2. Medical tourism in Iran: Issues and challenges

  Science.gov (United States)

  Jabbari, Alireza; Delgoshaei, Bahram; Mardani, Raja; Tabibi, Seid Jamaledin

  2012-01-01

  Introduction: Medical tourism is rapidly becoming a worldwide, multibillion-dollar industry. Iran has a high potential for this industry. The purpose of this study was to examine the medical tourism cluster, using Diamond Analysis tool. Materials and Methods: This study is a descriptive, analytical and qualitative one. Thirty professionals and researchers in this field were interviewed and official documents belonging to the Health ministry as well as tourism organization and finally related literature were examined. The data was analyzed using content analysis method. Results: Positive and negative parts of the medical tourism industry of Iran were determined according to diamond of advantage. Conclusion: The strategic issues were identified and a number of possible solutions for addressing them were recommended. More and effective public-private participations, aggressive marketing, improving infrastructures, and international accreditation of health care facilities and human resources development could improve medical tourism industry in the country. PMID:23555142

 3. Iran. Nuclear crisis: the continuous compromise?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cherief, Hamza

  2016-01-01

  The author comments and discusses the content and implications of the Joint Comprehensive Plan of Action which has been adopted in July 2015 by the Republic of Iran and the members of the E3/EU+3 group. According to this text, a flexible normative and institutional framework is defined, according to which negotiation must prevail on the reinstatement of economic sanctions. While significantly lowering objectives related to non proliferation, this plan aims (through various arrangements which are discussed by the author) at maintaining Iran under the threshold of nuclear power. The author also comments various aspects related to the implementation of this Plan of Action, and outlines that they rely on the search for a continuous compromise: negotiations and involvement of international bodies are foreseen before application of sanctions

 4. IAEA Convenes Board Meeting on Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  2014-01-01

  Full text: ''I welcome the recent announcement by the EU High Representative Catherine Ashton regarding the implementation of the Joint Plan of Action on the Iranian nuclear programme, which is to take effect as of 20 January. ''I have received a request from Iran and the E3/EU+3 that the Agency conducts monitoring and verification of nuclear-related measures in relation to the Joint Plan of Action. ''I have requested that a meeting of the Board of Governors be convened on 24 January, to consult with the Board regarding the request by Iran and the E3/EU+3 for the Agency to undertake monitoring and verification of nuclear-related measures in relation to the Joint Plan of Action.'' (IAEA)

 5. Socioeconomic inequality in hypertension in Iran.

  Science.gov (United States)

  Fateh, Mansooreh; Emamian, Mohammad Hassan; Asgari, Fereshteh; Alami, Ali; Fotouhi, Akbar

  2014-09-01

  Hypertension covers a large portion of burden of diseases, especially in the developing countries. The unequal distribution of hypertension in the population may affect 'health for all' goal. This study aimed to investigate the socioeconomic inequality of hypertension in Iran and to identify its influencing factors. We used data from Iran's surveillance system for risk factors of noncommunicable diseases which was conducted on 89 400 individuals aged 15-64 years in 2005. To determine the socioeconomic status of participants, a new variable was created using a principal component analysis. We examined hypertension at different levels of this new variable and calculated slop index of inequality (SII) and concentration index (C) for hypertension. We then applied Oaxaca-Blinder decomposition analysis to determine the causes of inequality. The SII and C for hypertension were -32.3 and -0.170, respectively. The concentration indices varied widely between different provinces in Iran and was lower (more unequal) in women than in men. There was significant socioeconomic inequality in hypertension. The results of decomposition indicated that 40.5% of the low-socioeconomic group (n = 18190) and 16.4% of the high-socioeconomic group (n = 16335) had hypertension. Age, education level, sex and residency location were the main associated factors of the difference among groups. According to our results, there was an inequality in hypertension in Iran, so that individuals with low socioeconomic status had a higher prevalence of hypertension. Age was the most contributed factor in this inequality and women in low-socioeconomic group were the most vulnerable people for hypertension.

 6. Application of accrual accounting in Iran municipalities

  OpenAIRE

  Ali Eamaeilzade Maghariee; Zahra Houshmand Neghabi; Rahele Abdi

  2015-01-01

  Accrual accounting is a technique for recognizing expenses when incurred and revenue when earned rather than when payment is made or received. In the cash method of accounting, on the other hand, cash receipts and disbursements technique of accounting or cash accounting records revenue when cash is earned, and expenses when they are paid in cash. In this paper, we present an empirical investigation to study the effect of implementing accrual accounting in municipality of Amol, Iran. The surve...

 7. Climate indices of Iran under climate change

  OpenAIRE

  alireza kochaki; mehdi nasiry; gholamali kamali

  2009-01-01

  Global warming will affect all climatic variables and particularly rainfall patterns. The purpose of present investigation was to predict climatic parameters of Iran under future climate change and to compare them with the present conditions. For this reason, UKMO General Circulation Model was used for the year 2025 and 2050. By running the model, minimum and maximum monthly temperature and also maximum monthly rainfall for the representative climate stations were calculated and finally the e...

 8. Nutrition and Oral Health: Experiences in Iran

  OpenAIRE

  Zohre Sadat Sangsefidi; Amin Salehi-Abargouei

  2017-01-01

  Background: Oral health is a crucial factor for overall well-being and there is a mutual relationship between nutrition and oral health. The aim of this study was to review the publications which have examined the association between nutrition or diet and oral health status or oral disease in Iran. Methods: The electronic databases of PubMed, Scopus, Google scholar, scientific information database (SID), and Magiran were searched using key words of diet, nutrition, oral health, oral disease, ...

 9. Iran’s Strategic Intentions and Capabilities

  Science.gov (United States)

  1994-04-01

  89 International Defense Review, April 1993, pp. 282-283; International Defense Review, June 1993, p. 431. ජ One of these is a West German Seahorse ...must not overestimate the influence of secular Muslim Turkey or of theocratic Muslim Iran in the newly independent Central Asian republics. Turco...Central Asian republics like Tajikistan, spill-over effects of ethnic conflict," and the possibility of Turkish success in establishing influence in the

 10. Makran Mountain Range, Iran and Pakistan

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  The long folded mountain ridges and valleys of the coastal Makran Ranges of Iran and Pakistan (26.0N, 63.0E) illustrate the classical Trellis type of drainage pattern, common in this region. The Dasht River and its tributaries is the principal drainage network for this area. To the left, the continental drift of the northward bound Indian sub-continent has caused the east/west parallel ranges to bend in a great northward arc.

 11. COMPARING MODERNIZATION IN IRAN AND TURKEY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kolsoum Parhizkari

  2011-01-01

  Full Text Available The present paper examines and comparesthe questions whether there are anydifferences between Iran and Turkey inmodernization and if this is the casewhether this is gender equality, family values, or secularity that causes suchdifferences. Data from the Iranian andthe Turkish part of the World ValuesSurvey (WVS forth wave are used forthe empirical analysis. Conceptual andmethodological effects influence the structural equation model.

 12. Strengthening Injury Surveillance System in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Motevalian Seyed Abbas

  2012-02-01

  Full Text Available 【Abstract】Objective: To strengthen the current Injury Surveillance System (IS System in order to better monitor injury conditions, improve protection ways and promote safety. Methods: At first we carried out a study to evaluate the frameworks of IS System in the developed countries. Then all the available documents from World Health Organization, Eastern Mediterranean Regional Organization, as well as Minister of Health and Medical Education concerning Iran were reviewed. Later a national stakeholder抯 consultation was held to collect opinions and views. A national workshop was also intended for provincial representatives from 41 universities to identify the barriers and limitations of the existing program and further to strengthen injury surveillance. Results: The evaluation of the current IS System revealed many problems, mainly presented as lack of accurate pre- and post-hospital death registry, need of precise injury data registry in outpatient medical centers, incomplete injury data registry in hospitals and lack of accuracy in definition of variables in injury registry. The five main characteristics of current IS System including flexibility, acceptability, simplicity, usefulness and timeliness were evaluated as moderate by experts. Conclusions: Major revisions must be considered in the current IS System in Iran. The following elements should be added to the questionnaire: identifier, manner of arrival to the hospital, situation of the injured patient, consumption of alcohol and opioids, other involved participants in the accident, intention, severity and site of injury, side effects of surgery and medication, as well as one month follow-up results. Data should be collected from 10% of all hospitals in Iran and analyzed every 3 months. Simultaneously data should be online to be retrieved by researches. Key words: Wounds and injuries; Population surveillance; Registries; Iran

 13. Metaphor Analysis and Discursive Cycle of Iran's Foreign Policy: “Justice” through the lenses of US-IRAN Presidents

  OpenAIRE

  SADEGHI, Bahador; TABATABAI, Seyed Mohammad

  2015-01-01

  Abstract. The purpose of the present paper is twofold. It mainly aims at determining and defining different foreign policy discourses in Islamic republic of Iran as well as their developmental trend in the past three decades through explanation and elucidation of their particulars, components and nodal points. Actually, it seeks to explore what kind of discourses have been emerged in Iran's foreign policy during the lifetime of Islamic republic of Iran and what discursive developments have be...

 14. THE DILEMMA OF MULTILINGUALISM IN IRAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reza Kalantari

  2012-12-01

  Full Text Available Iran is a multilingual country with linguistic and cultural diversity. Minority languages such as Turkish, Kurdish, Baluchi and Arabic are spoken in Iran which constitutes part of the culture and ethnic identity. Iranian community is dominantly a bilingual community. Persian as an official language used as linguistic and cultural homogenization while minority languages are not used in education system. The controversy bilingual education and programs to serve language minority students is complex and puzzling for education authorities. On the other hand one of the challenges Iranian faces is how to reconcile conflicting perspectives of bilingual education regarding globalizing of English. Currently, most of parents prefer their children to learn English as it is the language of business, aviation and scientific research. In contrast according to Iran’s comprehensive scientific plan, Persian should be scientific language of the world in the near future. In this research, challenges, perspectives and solutions of bilingual education in Iran were analyzed. The results indicate that conflicting of minority, majority and international language is an important challenge and developing, promotion and expansion of Persian is a future outlook. Furthermore some suggestions and solutions to reconcile bilingual education were made.

 15. Statement on Iran by the IAEA Spokesperson

  International Nuclear Information System (INIS)

  2018-01-01

  Full text: In December 2015, IAEA Director General Yukiya Amano presented the Final Assessment on past and present outstanding issues regarding Iran’s nuclear programme to the IAEA Board of Governors. In the report, the Agency assessed that, before the end of 2003, an organizational structure was in place in Iran suitable for the coordination of a range of activities relevant to the development of a nuclear explosive device. Although some activities took place after 2003, they were not part of a coordinated effort. The Agency’s overall assessment was that a range of activities relevant to the development of a nuclear explosive device were conducted in Iran prior to the end of 2003 as a coordinated effort, and some activities took place after 2003. The Agency also assessed that these activities did not advance beyond feasibility and scientific studies, and the acquisition of certain relevant technical competences and capabilities. The same report stated that the Agency had no credible indications of activities in Iran relevant to the development of a nuclear explosive device after 2009. Based on the Director General’s report, the Board of Governors declared that its consideration of this issue was closed. In line with standard IAEA practice, the IAEA evaluates all safeguards-relevant information available to it. However, it is not the practice of the IAEA to publicly discuss issues related to any such information. (author)

 16. Nutrition and Oral Health: Experiences in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zohre Sadat Sangsefidi

  2017-08-01

  Full Text Available Background: Oral health is a crucial factor for overall well-being and there is a mutual relationship between nutrition and oral health. The aim of this study was to review the publications which have examined the association between nutrition or diet and oral health status or oral disease in Iran. Methods: The electronic databases of PubMed, Scopus, Google scholar, scientific information database (SID, and Magiran were searched using key words of diet, nutrition, oral health, oral disease, and Iran to reach the related articles published up to 2016. The English and Persian articles with cross-sectional, clinical trial, prospective, and case-control designs were selected. The Persian studies were then translated into English. The animal studies were not investigated. Results: The findings showed that nutrition and diet were associated with oral health. However, the majority of studies focused on evaluation of the relation between nutrition and dental caries. Further, a few studies were conducted on the association between nutrition and other oral problems such as periodontal disease or oral cancer. Moreover, the limited nutritional or dietary factors were investigated in the literature. Conclusions: Nutrition and diet are related to oral health and prevention of oral disease. Further studies are therefore recommended to evaluate the association between nutrition and oral health with considering various dietary or nutritional factors and different types of oral problems in Iran.

 17. Risky driving behaviors in Tehran, Iran.

  Science.gov (United States)

  Shams, Mohsen; Rahimi-Movaghar, Vafa

  2009-03-01

  Iran has one of the highest fatality rates due to road traffic crashes (RTC) in the world. The disability adjusted life years (DALYs) for RTC in Iran is more than 1,300,000 years, which is more than that for any other disease such as cardiovascular or cancer. We evaluated risky driving behaviors in Tehran, the capital of Iran. A retrospective analysis was conducted based on the data obtained from the Tehran Police Safety Driving Department. Offenses and crashes were studied in different municipal districts in Tehran from March 2006 to March 2007. The inclusion criteria were risky driving behaviors fined by the police. Nonbehavioral offences were excluded. There were 3,821,798 offenses in Tehran. Not wearing a seat belt was the most common (59%) example of risky driving behavior, followed by tailgating, not wearing motorcycle helmets, talking on the cell phone while driving, overtaking from the wrong side, speeding, not driving between the lanes, weaving in and out of traffic, left deviation, and changing lanes without signals. The most common causes of RTC in Tehran are speeding, overtaking from the wrong side, and the rapid changing of driving lanes. The study factors effective in preventing risky driving behaviors in Tehran is recommended. The consideration of specific characteristics of the municipal districts is necessary to reduce risky driving behaviors.

 18. Gender and spatial population mobility in Iran.

  Science.gov (United States)

  Hemmasi, M

  1994-01-01

  1976-1986 data from the National Census of Population and Housing were analyzed to examine the spatial patterns of internal migration of women and men in Iran within its Islamic patriarchal cultural system. The researcher also organized 1986 data into two interprovincial migration matrixes for men and women. Women were spatially as mobile as men (urban, 16.7% for men and 17% for women; rural, 8.4% and 8.9%, respectively). Gender spatial mobility patterns during the 10 years included: migration streams from nine provinces consistently led to Tehran province, most migration flows to Tehran and most other provinces originated from Khuzistan, East Azerbaijan province still continued to lose population (about 500,000), and out-flows generally originated from the provinces affected by the Iran-Iraq war and went to the central and eastern provinces. The strongest determinants of women's migration was men's migration ratio and the road distance between the origin and destination. Reasons for these strong associations were few employed women ( 10%), strong family ties, and traditional cultural values (e.g., women tend not to travel alone). So their migration patterns tended to be associational rather than autonomous. Despite the fact that internal migration patterns of men and women were the same, the causes, processes, and consequences of migration were still very gender-specific in Iran. There are no signs of change in the near future.

 19. Iran and the nuclear: the Persian torments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gere, Francois

  2006-05-01

  The author addresses the Iranian nuclear crisis within an historic perspective, and states that this crisis has its roots in the recent Iranian history, but has deeper origins before the Islamic Revolution of 1979. In a first part, he draws a portrait of Iran by opposing current myths and realities like Persia and an actual ethnic diversity, an oil-based wealth in a context of under-development, tyranny and an actual political complexity. He also analyses the Iranian geo-strategy and its recent evolutions, the relationships and attitudes towards the three Satans (USA, France and Israel), and describes the main evolutions of the Iranian defence, notably after 9/11. The second part describes the long evolution of the Iranian nuclear programme, from its beginning at the time of the Shah, until now (projects, programmes and realities of the Iranian electronuclear industry), and recalls the different steps of the nuclear crisis between 2002 and 2006. The third part is a prospective one. The author discusses several aspects of the conflict (power balance, rumours and threats, sanctions and military scenarios, Iranian retaliation capacities) and discusses what a nuclear Iran would be (its capacities, its objectives, geo-strategic consequences of a nuclear Iran, and remaining opportunities for negotiations)

 20. Hemoglobin Q-Iran detected in family members from Northern Iran: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khorshidi Mohammad

  2012-02-01

  Full Text Available Abstract Introduction Hemoglobin Q-Iran (α75Asp→His is an important member of the hemoglobin Q family, molecularly characterized by the replacement of aspartic acid by histidine. The first report of hemoglobin Q-Iran and the nomenclature of this hemoglobinopathy dates back to 1970. Iran is known as a country with a high prevalence of α- and β-thalassemia and different types of hemoglobinopathy. Many of these variants are yet to be identified as the practice of molecular laboratory techniques is limited in this part of the world. Applying such molecular methods, we report the first hemoglobin Q-Iran cases in Northern Iran. Case presentation An unusual band was detected in an isoelectric focusing test and cellulose acetate electrophoresis of a sample from a 22-year-old Iranian man from Mazandaran Province. Capillary zone electrophoresis analysis identified this band as hemoglobin Q. A similar band was also detected in his mother's electrophoresis (38 years, Iranian ethnicity. The cases underwent molecular investigation and the presence of a hemoglobin Q-Iran mutation was confirmed by the amplification refractory mutation system polymerase chain reaction method. Direct conventional sequencing revealed a single guanine to cytosine missense mutation (c.226G > C; GAC >CAC at codon 75 in the α-globin gene in both cases. Conclusion The wide spectrum and high frequency of nondeletional α-globin mutations in Mazandaran Province is remarkable and seem to differ considerably from what has been found in Mediterranean populations. This short communication reports the first cases of patients with hemoglobin Q found in that region.

 1. Elderly Healthy Eating Diet-2005 Index Living in Urban Areas of Iran`s Markazi Province

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Aghanuri

  2012-07-01

  Full Text Available Objectives: The present study aimed to assess elderly “healthy eating diet” -2005 (HED-2005 quality and its relationship to their socio-demographic variables in healthy subjects aged 60 years and over who live in the urban areas of Iran`s Markazi province. Methods & Materials: This study was a descriptive-analytic survey that included 165 elderly in the urban areas of Iran`s Markazi province. Data were obtained via a general questionnaire and three 24-hours recalls. Results: The mean of overall HEI-2005 was 54.08. Ninty-three point three percent (93.3% of subjects consumed grains, 70.9% fruits, 84.2% whole fruit, 47.9% vegetables, 12.7% dark-orange vegetables and legumes, 37% dairy products, 40% meats, 18.8% oils, 40% saturated fats, 1.8% sodium and 1.2% discretionary calories (from solid fat and added sugar in optimal levels. Besides, none of the elderly people had a sufficient intake of whole grains. The HEI-2005 total score enhanced along with the increases in education level (P<0.05, income (P<0.01 and TV watching time (P<0.05. But, age and the HEI-2005 total score had an inverse relationship (P<0.001. Conclusion: Because the diet quality of elderly people in the urban areas of Iran`s Markazi province is low, they will benefit from the improvement of their diet quality. Also, they need to increase intakes of whole grains, dark-orange vegetables and legumes and plant oils, and reduce intakes of sodium and their energy levels from saturated fat and simple sugar. It should be pointed out that the government can help with the achievement of these objectives through some plans such as promoting their literacy level, income and nutritional knowledge.

 2. Iran as the natural gas supplier to Europe: a view from Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maleknejad, A.

  1996-01-01

  The presentation deals with natural gas reserves in Iran, shaping up the gas industry, the role of Iran as a transit country for gas transport to the east and west, and possibilities of exporting natural gas to Europe. In order to keep the natural gas transportation costs low and achieve sustainable growth in gas industry, technological progress related to design and cost of pipelines and innovative development in pricing, financing and inter-government policies will play a crucial role. The industry growth will require continued environmental support

 3. Iran: U.S. Concerns and Policy Responses

  National Research Council Canada - National Science Library

  Katzman, Kenneth

  2007-01-01

  .... In part to direct regional attention to that view but also to engage Iran on an Iraq solution, the Administration attended regional conferences on Iraq on March 10, 2007, and May 3-4, 2007, both attended by Iran (and Syria...

 4. Hamartia: Foucault And Iran 1978–1979 (2: Scholarship and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Against the backdrop of the introduction and analysis of Foucault's Iran writings in the fi rst of two articles, this second article attempts to contribute to an understanding of Foucault's involvement in the revolution in Iran (1978–1979) by 1) employing the concluding suggestions in the fi rst article as premises for 2) an analysis ...

 5. Iran's Implicit Philosophy of Education

  Science.gov (United States)

  Bagheri Noaparast, Khosrow

  2018-01-01

  This paper aims to extract Iran's philosophy of education from two sources of the constitution and the course of practice in educational institutions. Regarding the first source, it is argued that parallel to the two main threads of the constitution, Iran's main elements of philosophy of education are expected to be derived from; (1) Islam and (2)…

 6. The epidemiological and histological trend of bladder cancer in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hosein Rafiemanesh

  2018-01-01

  Conclusion: According to this study the trend of ASIR of bladder cancer in Iran is rising, so it is necessary to conduct further researches in future to provide accurate information on the cancer and investigate related risk factors and implement prevention programs in Iran.

 7. NEW RECORD OF DOLICHOPODA FROM NORTHERN IRAN (Orthoptera, Rhaphidophoridae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudio Di Russo

  2013-10-01

  Full Text Available The record of a new sample of Dolichopoda from Northern Iran is reported. The morphological study of this material allowed the authors to attribute the studied specimens to D. Hyrcana Bey-Bienko, 1969, whose geographic distribution now extends eastwards to the Alborz Mountains in North Iran.

 8. South Africa's Iran policy: ‘Poster child’ meets renegade

  NARCIS (Netherlands)

  Onderco, M.

  2012-01-01

  Compliance with universal norms is one of the most important aspects of the global order. Iran, through the conduct of its nuclear programme, is seen as a challenger of the global non-proliferation norms, which enjoy almost universal recognition. South Africa's policy on Iran has been extremely

 9. The Idea of English in Iran: An Example from Urmia

  Science.gov (United States)

  Sadeghi, Karim; Richards, Jack C.

  2016-01-01

  This paper explores the place of English in Iran. To do this, we look at the social presence of English in Urmia (the capital of West Azerbaijan province, Iran). The paper draws on instances of the use of English in different contexts in Urmia, including its use in academia, business, state and private education, media, and people's ordinary…

 10. Iran: Politics, Gulf Security, and U.S. Policy

  Science.gov (United States)

  2016-03-30

  U.S. Policy Congressional Research Service Contents Political History ...Research Service 1 Political History Iran is a country of nearly 80 million people, located in the heart of the Persian Gulf region. The United...Iran government figure was 27), including a 19-year-old woman , Neda Soltani, who subsequently became an emblem of the uprising. The opposition

 11. Organizational Commitment among High School Teachers of India and Iran

  Science.gov (United States)

  Joolideh, Faranak; Yeshodhara, K.

  2009-01-01

  Purpose: This paper aims to investigate the organizational commitment of teachers in India and Iran. It is an attempt to understand how these perceptions vary by demographic variables such as age and subject taught by teachers. Design/methodology/approach: Data were collected from 721 high school teachers in Bangalore (India) and Sanandaj (Iran).…

 12. Exposure to asbestos in patients with malignant mesothelioma in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gholamreza Pouryaghoub

  2014-05-01

  Conclusion: The results of our study specified the jobs with high risks of exposure to asbestos and approved the relationship between the exposure to asbestos and the inci-dence of mesothelioma in Iran, according to researches in other countries. So the con-sumption of asbestos in Iran, like 20 other countries in the world is necessary to be banned.

 13. The Iran nuclear ambitions and the international consequences

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-01-01

  This analysis of the Iran situation concerning the nuclear policy, is presented and discussed in three parts: the data and hypothesis of the iranian nuclear program, the regional strategy of Iran and evolution scenario and their consequences. (A.L.B.)

 14. Iran`s petroleum policy: Current trends and the future outlook

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pezeshki, S.; Fesharaki, F.

  1994-12-01

  The Iranian economy and political situation have undergone radical changes since the 1979 Islamic revolution. The excesses of the early years of the revolution have gradually given way to moderation and a more pragmatic economic policy--based on the principles of the free market. The petroleum policy, as a subset of the economic policies, has been somewhat affected by the political and economic developments in Iran. The petroleum policy has changed from a position of no foreign participation to a position that includes a desire for foreign participation, the text of a model contract, and an attempt to introduce new technologies in the upstream sector. This report provides an overview of the key issues facing the Iranian oil industry and the economic context in which the oil industry is operating in Iran. It describes the evolution of policies meant to move the oil industry toward the free market; it discusses Iran`s oil trading partners, the outlook for refining and project investments, and current and likely future developments in the natural gas and petrochemical sectors. In short, the report provides an up-to-date assessment of the Iranian petroleum sector and its likely evolution in the future.

 15. The Early Literary Reception of Ernest Hemingway in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atefeh Ghasemnejad

  2018-01-01

  Full Text Available This essay investigates the dynamics that led to the literary reception of Ernest Hemingway before the Islamic Revolution in Iran. This article deploys reception studies as a branch of Comparative Literature with a focus upon conceptions of Siegbert Salomon Prawer and the practical method of George Asselineau to unearth the ideological, political, and historical milieu that embraced Hemingway’s literary fortune in Iran. This investigation, unprecedented in the study of Iranian literature, discusses how and why Hemingway was initially received in Iran. As such, the inception of literary fortune of Ernest Hemingway in Iran is examined by the contextual features, Persian literary taste, and the translator’s incentives that paved the way for this reception. This article also uncovers the reasons for the delay in the literary reception of Hemingway in Iran and discussed why some of Hemingway’s oeuvres enjoyed recognition while others were neglected by the Iranian readership.

 16. The Iran nuclear ambitions and the international consequences; Les ambitions nucleaires de l'Iran et leurs consequences internationales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-01-15

  This analysis of the Iran situation concerning the nuclear policy, is presented and discussed in three parts: the data and hypothesis of the iranian nuclear program, the regional strategy of Iran and evolution scenario and their consequences. (A.L.B.)

 17. Esophageal Cancer in Iran: A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siavosh Nasseri-Moghaddam

  2010-01-01

  Full Text Available Esophageal cancer is the second and third most common malignancy in Iranian malesand females, respectively, claiming lives of approximately 5800 Iranians each year.Squamous cell carcinoma (SCC is presently the most common type accounting forabout 90% of all esophageal cancers in Iran. Recent studies have shown that there isa gradual increase in the incidence of adenocarcinoma of the distal esophagus alongwith gastric cardia adenocarcinoma. Thirty-five years ago, the age standardizied rate (ASR of esophageal SCC in thecity of Gonbad (Golestan Province, northeast of Iran was found to be one of the highestrates for any single cancer that had been reported worldwide (ASR >100/105/year.Recent studies have shown that the incidence of SCC in Gonbad has declined to lessthan half of what it was in the past. This decline in the incidence of esophageal SCCparallels an improvement in the socioeconomic situation of people living in thisregion. According to recent cancer registry data in Iran there is still an obviousintracountry variability between the incidence of esophageal cancer in the south withan ASR of 3 for males and 2 for females in Kerman and 43 and 36 in the northeasternprovince of Golestan. The reasons for this very high rate of SCC in northeastern Iranhave been the subject of several studies during the past 35 years. According to resultsof these studies the suspected risk factors are: low intake of fruits and vegetables, drinkinghot tea, consumption of opium products and tobacco, H.pyloriinfection in the stomach,using unhealthy drinking water from cisterns and genetic susceptibility. The mainsuspected mutagens are polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH and N-nitrosocompounds. In order to embark primary and secondary prevention of this fatal cancer,further prospective studies are presently underway in the region. The Golestanesophageal cancer cohort study which follows of 50,000 subjects is on going. We expectsimple and feasible evidence based

 18. Epidemiology of Scorpionism in Iran during 2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sina Rafizadeh

  2013-03-01

  Full Text Available Background: Scorpion sting is a major health problem in Iran. The aim of current study was to measure the inci­dence rates of scorpion stings, mortality, recovery, and affected age groups. The results of treatment with and with­out anti venom also were considered in the entire country during 2009.Methods: All the data were collected from emergency section of different hospitals and then were analyzed by re­lated software. The responsibility of such data collection and surveillance is related to the Department of Violence and Injury, Ministry of Health and Medical Education of Iran.Results: A total incidence of 59.5/100000 was found for the 12-month period. During the study period the most and the least cases were reported from Khuzestan and Mazandaran provinces with incidence of 541 and 0 per 100000 respectively. Totally 40220 anti venom vials were used, i.e., the ratio of 91 vial/ 100 affected cases. The stings occur mainly in rural areas (57.7%. Young people with the age group of 15–24 years old were the most victims of stings. The mortality and recovery rates of cases who had received anti venom less than 6 h of stings were calculated as 0.01% and 99.9% respectively.Conclusion: The high incidence of scorpion stings in Iran especially in Khuzestan suggests the necessity of preven­tive programmes for decreasing the incidence. Such programmes could start by community educating in the high prevalent areas. In addition prompt and local treatment is particularly important for infants and pre-school children.

 19. Strengthening Injury Surveillance System in Iran

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Seyed Abbas Motevalian; Mashyaneh Haddadi; Hesam Akbari; Reza Khorramirouz; Soheil Saadat; Arash Tehrani; Vafa Rahimi-Movaghar

  2011-01-01

  Objective:To strengthen the current Injury Surveillance System (IS System) in order to better monitor injury conditions,improve protection ways and promote safety.Methods:At first we carried out a study to evaluate the frameworks of IS System in the developed countries.Then all the available documents from World Health OrganizationEastern Mediterranean Regional Organization,as well as Minister of Health and Medical Education concerning Iran were reviewed.Later a national stakeholder's consultation was held to collect opinions and views.A national workshop was also intended for provincial representatives from 41 universities to identify the barriers and limitations of the existing program and further to strengthen injury surveillance.Results:The evaluation of the current IS System revealed many problems,mainly presented as lack of accurate pre- and post-hospital death registry,need of precise injury data registry in outpatient medical centers,incomplete injury data registry in hospitals and lack of accuracy in definition of variables in injury registry.The five main characteristics of current IS System including flexibility,acceptability,simplicity,usefulness and timeliness were evaluated as moderate by experts.Contusions:Major revisions must be considered in the current IS System in Iran.The following elements should be added to the questionnaire:identifier,manner of arrival to the hospital,situation of the injured patient,consumption of alcohol and opioids,other involved participants in the accident,intention,severity and site of injury,side effects of surgery and medication,as well as one month follow-up results.Data should be collected from 10% of all hospitals in Iran and analyzed every 3 months.Simultaneously data should be online to be retrieved by researches.

 20. IAEA Director General to Visit Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  2012-01-01

  Full text: The Director General of the IAEA, Yukiya Amano, will travel to Tehran this Sunday, 20 May 2012, to discuss issues of mutual interest with high Iranian officials. In the course of his one-day working visit, on Monday 21 May 2012 the Director General will meet the Secretary of Iran's Supreme National Security Council, His Excellency Saeed Jalili, and other senior representatives of the Iranian government. Herman Nackaerts, Deputy Director General for Safeguards, and Rafael Mariano Grossi, Assistant Director General for Policy, will accompany the Director General. (IAEA)

 1. Nuclear program of Iran plans and development

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-01-01

  Described are the history of nuclear energy planning in Iran and the development of the Bushehr Nuclear Power Plant (BNPP-1) project and its impact on the competency building in national companies, nuclear safety infrastructure, training activities, public awareness and acceptance. The activities of Nuclear Engineering Department is also presented. In order to enhance technical support services to BNPP1 and also to use capabilities of other companies in the international arena and in line with safe and reliable operation of Bushehr Nuclear Power Plant, NPPD/TAVANA Company has attempted to make contact with many companies outside the country

 2. Information security risk management for computerized health information systems in hospitals: a case study of Iran

  OpenAIRE

  Zarei, Javad; Sadoughi, Farahnaz

  2016-01-01

  Javad Zarei,1 Farahnaz Sadoughi2 1Health Information Management, Health Management and Economics Research Center, School of Health Management and Information Science, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Islamic Republic of Iran, 2Health Information Management Department, School of Health Management and Information Science, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Islamic Republic of Iran Background: In recent years, hospitals in Iran – similar to those in other...

 3. Plague in Iran: its history and current status

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdolrazagh Hashemi Shahraki

  2016-07-01

  Full Text Available OBJECTIVES: Plague remains a public health concern worldwide, particularly in old foci. Multiple epidemics of this disease have been recorded throughout the history of Iran. Despite the long-standing history of human plague in Iran, it remains difficult to obtain an accurate overview of the history and current status of plague in Iran. METHODS: In this review, available data and reports on cases and outbreaks of human plague in the past and present in Iran and in neighboring countries were collected, and information was compiled regarding when, where, and how many cases occurred. RESULTS: This paper considers the history of plague in Persia (the predecessor of today’s Iran and has a brief review of plague in countries in the World Health Organization Eastern Mediterranean Region, including a range of countries in the Middle East and North Africa. CONCLUSIONS: Since Iran has experienced outbreaks of plague for several centuries, neighboring countries have reported the disease in recent years, the disease can be silent for decades, and the circulation of Yersinia pestis has been reported among rodents and dogs in western Iran, more attention should be paid to disease monitoring in areas with previously reported human cases and in high-risk regions with previous epizootic and enzootic activity.

 4. Plague in Iran: its history and current status.

  Science.gov (United States)

  Hashemi Shahraki, Abdolrazagh; Carniel, Elizabeth; Mostafavi, Ehsan

  2016-01-01

  Plague remains a public health concern worldwide, particularly in old foci. Multiple epidemics of this disease have been recorded throughout the history of Iran. Despite the long-standing history of human plague in Iran, it remains difficult to obtain an accurate overview of the history and current status of plague in Iran. In this review, available data and reports on cases and outbreaks of human plague in the past and present in Iran and in neighboring countries were collected, and information was compiled regarding when, where, and how many cases occurred. This paper considers the history of plague in Persia (the predecessor of today's Iran) and has a brief review of plague in countries in the World Health Organization Eastern Mediterranean Region, including a range of countries in the Middle East and North Africa. Since Iran has experienced outbreaks of plague for several centuries, neighboring countries have reported the disease in recent years, the disease can be silent for decades, and the circulation of Yersinia pestis has been reported among rodents and dogs in western Iran, more attention should be paid to disease monitoring in areas with previously reported human cases and in high-risk regions with previous epizootic and enzootic activity.

 5. Establishment of Health Technology Assessment in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shila Doaee

  2012-06-01

  Full Text Available Objective: Health Technology Assessment (HTA aims at informing healthcare policymakers, managers and practitioners of the "clinical consequences, but also the economic, ethical, and other social implications of the diffusion and use of a specific procedure or technique on medical practice". So considering the policy-oriented nature of HTA that calls for a close integration into the functioning and governance of health systems the present study focuses on executive processes and function of the HTA office of Iran.Materials and methods: Data of this review study were collected through documented sources and observations from 2007 to 2010.Results: Health Technology Assessment began its activities as a secretariat in the Deputy of Health in 2007 and it continues as a Health Technology Assessment Office at the Management of Health Technology Assessment, Standardization, and Tariff at the Deputy of curative affairs of MOHME in the beginning of 2010.14 Technology of modern medical equipment and 8 pharmaceutical medicine are assessed, Now many of measures for HTA establishment  such as cooperation National Institute of Health Research (NIHR, Holding scientific committee meetings, Establishing  the  Master's degree of  health technology assessment ,Building capacities for health technology assessment through education in major universities of the country.Conclusion: pay attention to health technology assessment, selection and application of proper technologies in the frameworks of policy-making and managerial strategies and make efforts to develop it with the support of the governmental in Iran is necessary.

 6. Progress of Iran in Medical Research.

  Science.gov (United States)

  Kolahdoozan, Shadi; Massarrat, Sadegh

  2016-11-01

   The indexed Iranian journals in ISI and PubMed at the end of 2012 with known impact factor (IF) were evaluated with regard to the number of articles published in 2010-2012, the number of citations by authors from inside and outside Iran, their IF as well as their ranking order among all other journals in their specialized categories. There were among 130 English journals, 21 indexed with known IF. The mean IF of these journals increased from 0.4 in 2010 to 0.68 in 2012. The number of citations per article by authors from outside Iran increased from 0.19 to 0.49 during the same time period. The rank of the majority of the indexed journals was in the lowest 20% of their category. Although some improvement has been observed in the quality and the number of citations of Iranian journals indexed in ISI during these two years, the quality of the manuscripts remains low. A reduction in the number of journals, a change of their structure as well as more financial resources for research is necessary for the improvement of the quality and better rank and status of Iranian science among an international audience.

 7. Incidence and Prevalence of Tuberculosis in Iran and Neighboring Countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arezoo Tavakoli

  2017-07-01

  Full Text Available Background Tuberculosis is one of the major public health concerns in many countries, however the available and effective treatment is known. Tuberculosis typically determined with socio-economic problems such as war, malnutrition and HIV prevalence. In Iran, many progresses are carried to control tuberculosis but, different factors such as immigration from neighboring countries are affective to tuberculosis infection. Objectives In this paper, the incidence and prevalence of tuberculosis is evaluated in different regions of Iran and neighboring countries. Methods The data are collected from different and valid sources such as Scopus, Pubmed and also many reports from world health organization (WHO and center of disease control and prevention (CDC for a period of 25 years (1990 - 2015 evaluated for Iran and neighboring countries. Results This study as a descriptive- analytical research is conducted cross- sectional among Iran and neighboring countries since 1990. The information is obtained from exact and valid informative data from web of sciences. The east and west border countries of Iran which are faced with war and immigration in Afghanistan, Pakistan and Iraq are source of tuberculosis infection that effect on tuberculosis prevalence in Iran. The data were analyzed by SPSS 22 and Excel 2013. Conclusions The incidence of tuberculosis in Iran has been decreased because of many controlling actions such as BCG vaccination, electronic reporting system for tuberculosis and free access to tuberculosis medication. Some of Iran neighboring countries such as Tajikistan and Pakistan have the highest incidence of tuberculosis which known as a challenge for tuberculosis control in Iran while Saudi Arabia and Turkey have the lowest incidence.

 8. Cancer: The Future Features in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Hasan lotfi

  2015-03-01

  Full Text Available Today, cancer is the main reason of the 12 % of mortality around the world. It is the second most important reason of death in the developed countries and the third most important one in the developing countries. The frequency of cancer cases in the developed countries is much higher than that of the developing countries, but statistics signify that the rate of cancer incidence is increasing faster in the developing countries and it is predicted that in the oncoming decades, there will be more fluctuations in the frequency and incidence within these two poles of world countries; put another way, the developed countries will be supplanted by the developing ones. Considering this rate, there will be 15 million cases of cancer in 2020, 6 million (40% of whom in the developed countries and 9 million (60% of whom in the developing ones(1. Comparing the statistics, we will clearly feel the imminent danger: unbeknown to us, the cancer is spreading fast. The annual statistics show that incidence is increasing in our country according to the epidemiological transition, change in the appearance of diseases, and the lifestyle. Each year, 90000 cases are recorded in our country; it is forecast that this number will amount to 154000 cases in the next 15 years (70% increase(2. Currently, 205 out of 100000 men and 164 out of 100000 women contract cancer in the developed countries. In Iran, this number is as follows 134 out of 100000 for men and 128 out of 100000 for women, namely there is a 60 or 70 out of 100000 distance between the cancer incidence in Iran and that of the developed countries. In Iran, the rate of death to cancer incidence is 73% in a year, while the global average is 58 % and the average in the developed countries goes less than 50%. This high number, accompanied by exorbitant treatment expenditure, shows that there is not a well-established approach in Iran for planning and taking actions with regard to cancer. Generally, the change in

 9. Iran and the Big Powers, 1900-1953.

  Science.gov (United States)

  1985-04-26

  projects- all in return for a modest royalty and initial fee . The threat from both Britain and Russia forced Iran to develop a foreign policy for its...ignored Russian interests in keeping Iran under political and economic bondage through bank loans and trade with Iran. By posing a direct threat to...34.-".-",."..".. . . - . . .. .., ,--.".... 14 Russia 28,972,124 rubles in long-term debt and 3,223,810 in short-term debts . This was against a mere 2,000,000 ruble

 10. Making Sense of Iran: Rhetoric, Ideology, and Behavior

  Science.gov (United States)

  2011-06-01

  Muslim nations to liberate Palestine and al-Quds ( Jerusalem ).‖ He went on to affirm the doctrine of ―neither West nor East‖ as he denied rumors that...Revolution: Iran and the World in the Age of the Ayatollahs, 236. 12 " Biography of H.E. Dr. Ahmadi Nejad, Honourable President of Islamic Republic of...34 Biography of H.E. Dr. Ahmadi Nejad, Honourable President of Islamic Republic of Iran." 26 Naji, Ahmadinejad: The Secret History of Iran’s Radical

 11. Is a Nuclear Deal with Iran Possible? An Analytical Framework for the Iran Nuclear Negotiations

  OpenAIRE

  Sebenius, James Kimble; Singh, Michael K.

  2012-01-01

  Varied diplomatic approaches by multiple negotiators over several years have failed to conclude a nuclear deal with Iran. Mutual hostility, misperception, and flawed diplomacy may be responsible. Yet, more fundamentally, no mutually acceptable deal may exist. To assess this possibility, a "negotiation analytic" framework conceptually disentangles two issues: 1) whether a feasible deal exists and 2) how to design the most promising process to achieve one. Focusing on whether a "zone of possibl...

 12. Crossed glances at a nuclearized Iran; Regards croises sur un Iran nucleaire

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grandperrier, Catherine

  2011-11-01

  Nuclearizing Iran is a sensible topic which disturbs the established deterrence equilibrium of the main nuclearized powers and the interests of all signatories of the non-proliferation treaty. This book analyses the Iranian nuclear crisis, the US perception of the Iranian threat, the perception of the threat against Israel, and in parallel, the perspectives of evolution of the Iranian economy. The question of a possible change of the European Union and US standpoints with respect to the Iranian nuclear activity is addressed

 13. Cultural Relations between Germany and Iran and its Impacts on Intellectual Movement in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Fazli Nejad

  2017-12-01

  Full Text Available Cultural diplomacy is one of the tools of public diplomacy that governments are trying to attract people from those countries before attracting other governments; among different types of modern diplomacy, including public diplomacy, media diplomacy, and educational diplomacy, cultural diplomacy has a special significance. During the Qajar era, the German government began a consistent and expansive cultural activities in many countries, including Iran, by understanding the international structure affected by the two powers of Russia and the United Kingdom, as well as the proper understanding of the power of cultural diplomacy. In this paper, we try to answer the following questions: Why did the German government, contrary to its rivals in Iran, the British and Russian governments, define their foreign policy on the basis of a cultural approach? How has this cultural relationship affected the Iranian intellectual community? In response to these questions, we can state the following assumptions: “The German government is aware of the fact that in traditional societies such as Iran, cultural diplomacy based on religious feelings and religious intolerance is higher than any political and economic motive, and that this type of diplomacy is not confronted with the opposition of the two powers of Russia and Britain”. “Iranian-German cultural associations have been influential both on Iranian intellectual activists and those acting with religious backgrounds and those with stronger nationalist tendencies”.

 14. Iran: U.S. Concerns and Policy Responses

  National Research Council Canada - National Science Library

  Katzman, Kenneth

  2007-01-01

  ...." That perception, generated first by Iran's developing nuclear program, intensified following the military confrontation between Iranian-armed and assisted Lebanese Hezbollah and Israel in July-August 2006...

 15. Iran and the United States: Interests, Options, Consequences

  National Research Council Canada - National Science Library

  Nikolic, Andrew A

  2007-01-01

  The September 2006 declaration by the International Atomic Energy Agency that Iran remained in breach of its nuclear arms control obligations, resulted in a hardening of policy positions in Washington...

 16. Education in Revolution: Is Iran Duplicating the Chinese Cultural Revolution?

  Science.gov (United States)

  Sobhe, Khosrow

  1982-01-01

  Compares Chinese and Iranian Cultural Revolutions via examination of similarities and differences between the two and draws lessons from the Chinese experience for Iran or any other developing nations which decides to politicize its education systems. (Author/AH)

 17. Iran and the IAEA: Verification and monitoring under the JCPOA

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-01-01

  On 16 January 2016, IAEA Director General Yukiya Amano announced that Iran had completed the necessary preparatory steps to start implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). This ushers in a new phase in the relations between the IAEA and Iran, and represents the start of an increased effort of the IAEA’s verification and monitoring activities in Iran. The JCPOA was agreed last July between Iran and China, France, Germany, Russia, the United Kingdom, the United States and the European Union, the so called E3/EU+3. The IAEA, which is not party to the JCPOA, is undertaking a wide range of verification and monitoring of nuclear-related commitments set out in the document.

 18. Iran's Economic Conditions: U.S. Policy Issues

  National Research Council Canada - National Science Library

  Ilias, Shayerah

  2009-01-01

  .... Since 2000, Iran has enjoyed broad-based economic growth. However, strong economic performance has been hindered by high levels of inflation and unemployment and low levels of foreign investment...

 19. Nuclear proliferation: what are the limits to Iran forced march?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drouhaud, P.

  2006-01-01

  Since 9 March 2006 the United Nations Security Council has been examining the report on Iran by the IAEA, which noted the failure of years of negotiations between Iran and the EU3 nations representing Europe (Britain, France and Germany). Following the June 2005 election of Mr Ahmadinejad, relations with the international community have become notably tense, with the resumption of nuclear activity (reprocessing, enrichment, etc.). The West is now convinced that this civil programme is enabling Iran to conceal a military programme, which, if it is completed, will shatter relationships, political and economic, in an area of strategic importance. The tensions generated by the policy adopted by Iran, in its forced march towards a nuclear capability, brings to the fore the nuclear proliferation problem, which is likely to become one of the major threats of the twenty-first century. (author)

 20. Israel and Iran's Nuclear Program: Groundless Obsession or Genuine Concern?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Menashri, David

  2008-01-01

  The combination of radical ideology, as espoused by Iran's leadership, and weapons of mass destruction (WMD) is the root cause of Israeli concerns. Iran's attitude towards Israel seems to be rooted in a deep sense of religious mission, identification with the Palestinian problem, opposition to Israel and to its policies. For Islamic Iran, Judaism is a religion, not a nationality, and therefore Jews do not have the right to a state, certainly not in the Middle East. Moreover Iran supports Islamic groups as Hezbollah and Hamas. In this context Israel should view the Iranian nuclear program as the problem of the world, but the international community is not doing what it is supposed to do to solve the problem

 1. An introduction to Iran palms: types, usage and production problems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sakineh Ehteshami

  2017-04-01

  Full Text Available Palms are considered the symbol of desert and they probably originated from Iraq and Iran. Due to its high tolerance in difficult climatic conditions, planting this tree has increased in warm areas all over the world during the recent years. The main regions for producing this fruit are the Middle East and north of Africa. Iran is one of the main date producing countries in the world. There are more than 200 varieties of date in Iran, the most important of which are Estameran, Shahani, Mazafati, Barhee, and Piaram. The palm tree is a multipurpose plant and various parts of the tree are used as food, medicine, and in industry. Despite high production of date in Iran, a large amount of this product is wasted due to lack of packaging and processing.

 2. Identifying The Most Applicable Renewable Energy Systems Of Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nasibeh Mousavi

  2017-03-01

  Full Text Available These years because of energy crisis all of country try to find a new way to reduce energy consumptions and obtain maximum use of renewable energy. Iran also is not an exception of this progress. Renewable energy is energy that is provided by renewable sources such as the sun or wind. In general renewable energies are not adaptable to every single community. Because of location and special climate conditions of Iran most applicable renewable energy systems in Iran are solar and wind energy. Main purpose of this paper is to review and identify most applicable renewable energy systems of Iran and also review on traditional and current methods that utilized to obtain maximum use of these renewable energies.

 3. Rainfall–runoff temporal variability in Kermanshah province, Iran ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Investigation of changes in rainfall and runoff patterns in various regions and determining their relationship ... efficiently reveal the human and natural factors in this variability. One of ..... pattern centers affecting on seasonal precipitation of Iran;.

 4. New multilateral approaches solving the nuclear energy dispute with Iran

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heireng, Hege Schultz; Moezzi, Maryam; Kippe, Halvor

  2010-12-15

  The focus of this report is on possible multilateral approaches for cooperation with Iran on the nuclear fuel cycle. The aim is to contribute in finding diplomatic solutions to the Iranian nuclear dispute. The proposals challenge the traditional views of Iran#Right Single Quotation Mark#s role in the nuclear negotiations in particular, and in the international community in general. The report investigates the possibility of accepting Iran#Right Single Quotation Mark#s enrichment of uranium, under an enhanced safeguards regime, and through a multilateral cooperation on the production of nuclear fuel. In relation to this, the report also explores the benefits of including new actors in the proposed solutions. Two different models for multilateral nuclear fuel cycle cooperation with Iran will be presented. The aim of these models is to ensure greater transparency in Iran#Right Single Quotation Mark#s nuclear activities, in order to minimize the risk of proliferation of nuclear weapons, while simultaneously presenting a solution that will be acceptable to Iran. The first model is a tripartite consortium model that consists of a cooperation between Kazakhstan, Iran and South Africa, in which these countries additionally cooperate with an IAEA-supervised international nuclear fuel bank. The second model is a nuclear fuel cycle cooperation between Iran and six of the countries bordering the Persian Gulf. In both models, the countries in question will be responsible for different parts of the nuclear fuel cycle. Iran will be responsible for the uranium enrichment activities, but will have to give up all other fuel cycle activities. Another prerequisite is that Iran accepts not to store enriched uranium on Iranian soil. The report shows that the international community should consider accepting enrichment of uranium on Iranian soil in the long-term. In addition, it is concluded that cooperation with Iran on the nuclear fuel cycle, where Iran is a reliable nuclear supplier

 5. National Security Imperatives and the Neorealist State: Iran and Realpolitik

  National Research Council Canada - National Science Library

  Grogan, Michael

  2000-01-01

  .... Iran's imperative has been-and still is-focused on the pragmatic national security interests of the nation-state model vice the ideological potential for spreading its brand of Islamic revolution abroad...

 6. Case Study: Iran, Islam, the NPT, and the Bomb

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saunders, E .

  2011-04-01

  The goals of this case study are: (1) To examine the correlation between Iran's nuclear program and clerical statements; (2) To evaluate the importance of these statements; (3) To understand the relationship between policy and fatwas (Islamic decrees); (4) To address the issue of a 'nuclear fatwa'; and (5) To examine how, if at all, Sharia (Islamic law) has influenced Iran's actions or inactions with respect to the Non-Proliferation Treaty (NPT), the International Atomic Energy Agency (IAEA), and Iran's adherence to its IAEA Safeguards Agreements and the Additional Protocol. The Islamic Republic of Iran (hereinafter Iran) is one of two theocracies in the world, the second being Vatican City. Iran's government derives its constitutional, moral, and political legitimacy from Islam. As a result of this theocratic culture, rules are set and interpreted with a much different calibrator than that of the Western world. Islam affects all aspects of Iranian life. This is further complicated by the fact that Islam is not a nationalistic faith, in that many people all over the world believe in and adhere to Islamic principles. As a result, a political system that derives much of its fervor from being nationalistic is caught between two worlds, one within the land boundaries of Iran and the other within a faith that transcends boundaries. Thus, any understanding of Islamic law must first be understood within this delicate balance of nationalism and transcendence. Iran has found itself on the international stage concerning its nuclear program. Because Iran is a theocratic state, it is imperative to examine its political moves, speeches, rights, and obligations through the lens of Islam. This study will examine how Islam plays a role in Iran's dealing with the International Atomic Energy Agency (IAEA), its understanding of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), including parties obligations under Safeguards Agreements and the Additional

 7. Surveying Ethnical Policies in Iran and Malaysia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamed Wendt

  2016-04-01

  Full Text Available On the bases of culture and ethnic nowadays the world is a plural world, in way that it’s reasonable to say nowhere could be exempted fro this classification. Researches conducted in this field have classified all countries whether developed or developing into lingual, religion, racial and cultural classes.As result of religious, cultural and ethnical overlapping between the countries and cases of unsatisfied needs and request by such group, local, national and even disputes between theses group and their governments is a common case through the ages.this study was conducted while having a historical look on the issue of ethnics in two countries including Iran and Malaysia and also surveying current situation and place of this challenge in the two countries, and also determining courses of ethnical and tradition reconstruction.

 8. Health physics education and training in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sohrabi, M.

  1996-01-01

  Health physics education and training (HPET) are close counterparts for an effective enforcement of radiation protection (RP) regulations and development of an advanced RP infrastructure in a country. The related history in Iran dates back to over 30 years ago advancing towards promotion of a 'Sustainable Training Program' (STP) through programs such as academic courses, intensive courses, research, on-the-job training and media training. The STP has been effective in development of an advanced national infrastructure for effective enforcement of regulations in different applications and provision of self-sustained national services. In this paper, the elements of a long-term national STP are discussed with a hope it could act as a model in developing countries. (author)

 9. ENERGY CONSUMPTION AND REAL GDP IN IRAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Akbar Naji Meidani

  2014-01-01

  Full Text Available As one of the most important production factors and one of the most urgent final products, energy has a special position in the growth and development of the country. This paper examines the causal relationship between Real GDP and energy consumption in various economic sectors including (household and commercial, industry, transportation and agriculture sectors for Iran during 1967–2010 using the time series technique known as the Toda-Yamamoto method. Moreover, an error correction model is also estimated so that the results of these two methods are compared. We found a strong unidirectional causality from energy consumption in industry sector to real gross domestic product. Energy consumption in industry sector can observably promote the development of economy.

 10. Gendered nursing education and practice in Iran.

  Science.gov (United States)

  Fooladi, Marjaneh M

  2003-01-01

  Through qualitative ethnographic methods, the researcher gendered nursing education and practice among human nursing students and faculty. Interaction with nursing students and faculty occurred in a familiar turf using the native language in interviews and on field observations. Settings included classrooms, skills laboratory, faculty offices, clinical areas, and informants' homes. Formal and informal interviews, observations, and printed materials provided useful data to reach consistent common patterns. Thematic analysis and triangulation of data identified gender variations in care and compassion, spirituality, economic motives, and practice preference. Integrated experiences of pre-Islamic period were used to describe the current developments of gendered nursing education and practice in the Islamic Republic of Iran. Study of gendered nursing education and practice brings attention to the cultural significance of gender issues. This body of knowledge will benefit American nurses and educators by increasing their cultural understanding of gender.

 11. Strategic planning in media organizations of Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Akbar Farhangi

  2012-04-01

  Full Text Available Organizations with activities of all kinds are influenced by environmental conditions, and external environment is in fact the beginning point of the strategy. Strategic management is an approach resulting from fast changing age and can consider it as a view and a technique for flexible planning to fast changes, and balanced score card is regarded as one of the strong instruments in this zone. Balanced score card can truly plays an important role in all stages of strategic management and the efficiency of this model is considerably regarded in management performance evaluation in different organizations. However, strong instrument such as balance score card is hardly used because of long term dominance of political approaches in the management of Iran media organizations. This paper conceptualizes administrational trend of strategic planning by implementing balanced score card and we draw strategy map and determine performance indexes in a written media organization (Hamshahri Newspaper.

 12. Antimicrobial-resistant Shigella infections from Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tajbakhsh, Mercedeh; García Migura, Lourdes; Rahbar, Mohammad

  2012-01-01

  Objectives: In this study, we wanted to assess the level of antimicrobial resistance, the presence of genes encoding resistance to cephalosporins and plasmid-mediated quinolone resistance (PMQR), and genetic relatedness among Shigella isolates obtained from Iranian patients. ; Methods: A total...... of 44 Shigella isolates were collected from Iranian patients admitted to Milad Hospital, Tehran, Iran, during 2008–10. Of these, 37 were serotyped and characterized by MIC determination. A subset of eight suspected extended-spectrum β-lactamase (ESBL) producers (six Shigella sonnei phase II and two...... Shigella flexneri type 1b) were examined for the presence of genes encoding cephalosporin resistance. The presence of PMQR was assessed in one S. flexneri isolate exhibiting low-level resistance to ciprofloxacin and susceptibility to nalidixic acid. PFGE was performed on 25 S. sonnei phase II isolates...

 13. Nuclear Iran: the race against the clock

  International Nuclear Information System (INIS)

  Delpech, Therese; )

  2005-01-01

  The recent election of an ultra-conservative during the Iranian presidential race seems to further distance the idea of a positive conclusion to negotiations with Tehran. Confronted with a dangerous Iranian agenda, the Europeans have been leading negotiations that have had some positive effect so far, but which also pose the risk of a useless prolongation of discussion. A race against the clock has started in August 2005 when Iran resumed a suspended uranium conversion activity in Isfahan. Time has come for the Security Council to take over - what it should have already done in 2003 - in a way that will make Moscow and, even more Beijing, step out of their somewhat ambiguous stances

 14. Infertility in Mazandaran province - north of Iran: an etiological study

  OpenAIRE

  Nadali Musanejad; Gholamali Jursarayee; Ayyub Barzegarnejad; Sepideh Peivandi; Narges Moslemizadeh; Amir Esmailnejad Moghaddam; Abbasali Karimpour Malekshah

  2011-01-01

  Background: The prevalence and etiology of infertility are not similar in different parts of the world. There are only few reports of this topic in Iran. Objective: This study was conducted to determine the clinical patterns and major causes of infertility in Mazandaran province in north of Iran. Materials and Methods: The medical records of 3734 consecutive couples attending two infertility clinics in Mazandaran province, from 2003 to 2008, were reviewed. The couples had not had a viable bir...

 15. Iran’s Economic Conditions: U.S. Policy Issues

  Science.gov (United States)

  2010-04-22

  gasoline sales to Iran. They include the Swiss-based Vitol, Glencore, and Trafigura; Royal Dutch Shell; India’s Reliance; Malaysia’s Petronas ; and...Group (IPG, Kuwait), Litasco (Russia), Petronas (Malaysia), Reliance Industries Limited (RIL, India), Royal Dutch Shell, Total (France), and Zhenua...In the first half of 2010, Malaysia’s Petronas , Russia’s LUKOIL, and Royal Dutch Shell reportedly stopped selling gasoline to Iran.113 Iran’s

 16. National Security to Nationalist Myth: Why Iran Wants Nuclear Weapons

  Science.gov (United States)

  2004-09-01

  Atomic Energy Organization of Iran ( AEOI ),81 as well as Iran’s nuclear technology suppliers. By publicly embracing the “nuclear insecurity” myth and...81 The literature variously refers to the Atomic Energy Organization of Iran as “ AEOI ,” or “IAEO...I have adopted “ AEOI ,” the form used by the IAEA, except where quoting other sources. See “Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the

 17. Irritable bowel syndrome in Iran: SEPAHAN systematic review no. 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pegah Jahangiri

  2012-01-01

  Conclusions: In Iran, the incidence of IBS was in the wide range. Since there are not enough population-based studies, researchers should focus on developing well-designed population-based studies to determine the epidemiology of IBS in Iran. Moreover, cohort studies should be conducted in order to investigate the natural history of IBS. Investigating the etiology of IBS and attempt to organize health promotion programs are highly suggested.

 18. Destructive competition : oil and rent seeking in Iran

  OpenAIRE

  Bjorvatn, Kjetil; Selvik, Kjetil

  2005-01-01

  In countries with poorly developed institutions, rent seeking may impose serious costs for the economy. Our analysis demonstrates how rent seeking distorts the economy through two channels. First, there is the direct cost of the resources wasted in the rent seeking contest. Second, rent seeking distorts firms’ investment decisions, and leads to underinvestment. We conduct a case study of rent seeking in Iran in order to gain a better understanding of the phenomenon. Iran is ...

 19. Iran: Politics, Gulf Security, and U.S. Policy

  Science.gov (United States)

  2016-08-19

  promotion funding for Iran has been to train Iranians in the use of technologies that undermine regime Internet censorship efforts. Many have argued...to Iran. Radio Farda (“tomorrow,” in Farsi) began under Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), in partnership with the Voice of America (VOA), in...Iranian population; $5 million for cultural exchanges; and $36.1 million for Voice of America -TV and “Radio Farda” broadcasting. Broadcasting funds

 20. Second Generation of HIV Surveillance System: A Pattern for Iran

  OpenAIRE

  Nematollahi, M; Khalesi, N; Moghaddasi, H; Askarian, M

  2012-01-01

  Background For the purpose of minimizing the HIV/AIDS epidemic effects, one of the programs is the promotion of scientific methods and setting of the suitable surveillance systems. The present research was conducted to design the HIV/AIDS surveillance system in Iran applying WHO recommendations and the experience of some countries. Methods In 2009, based on the country's requirements, the HIV/AIDS surveillance system was proposed and designed for Iran. The Delphi technique was utilized to fin...

 1. Survey of Knowledge Management in Portals of Iran Ministries

  OpenAIRE

  Hassan Behzadi; Majideh Sanji

  2012-01-01

  Today, government services or e-government is one of the most important issues in society. Since in the e-government environment, the knowledge management strategy plays a central role, this paper has aimed to study knowledge access, creation, and transfer in portals of Iran ministries. The statistical populations of this study consisted of all Iran ministries portals. An evaluation model known as knowledge access, creation and transfer (K-ACT) was presented and with using this model, a che...

 2. A Case of Fascioliasis from South-East of Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Batool Sharifi-Mood

  2011-12-01

  Full Text Available Fascioliasis is a zoonotic infection caused by Fasciola hepatica. Human is accidentally infected by ingesting contaminated drinking water or plants in endemic area (mainly North of Iran. The disease is usually reported from the sheep raising area of our country. We report a case of human fascioliasis in south-eastern Iran with dry climate without any history of travel to endemic regions.

 3. Iran: Politics, Human Rights, and U.S. Policy

  Science.gov (United States)

  2016-10-25

  money laundering concern. Section 1245 of the FY2012 National Defense Act (P.L. 112-81) prevents foreign banks that do business with Iran’s Central...Rouhani as president of Iran, whose government subsequently negotiated a November 2013 interim nuclear agreement and then the “Joint Comprehensive Plan ...The U.S. Embassy hostages are to be compensated for their detention in Iran from proceeds received from various banks to settle allegations of

 4. Pathogenesis Concept Of Extracranial Dissections In Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kavian Ghandehari

  2017-02-01

  Full Text Available Background: Dissection of Extracranial Internal Carotid Artery (EICA and Extracranial Vertebral Artery (EVA is an amportant cause of brain infarction with miscellaneous etiologies around the world. Methods: A prospective observational clinical study was conducted in Ghaem Hospital, Mashhad, Iran between 2008-2016. Diagnosis of brain infarction and TIA was made by stroke neurologist. Detection of EICA and EVA dissections were made by performing CT angiography  and MR angiography  or DSA in the suspected patients. Demographic features, clinical manifestations, territorial involvement, pathophysiology and pathogenesis of dissections were assessed in all of the patients. Pathogenesis of dissections was classified as Idiopathic, Trumatic, Postural and Genetic categories. Results: Twenty eight patients (21 males, 7 females were admitted with extracranial arterial dissection. Mean age of males and females with dissection was 39.81± 4.2 and 35.71±6.1 years respectively. Influence of gender on age of the patients was not significant, p>0.05. Among patients with extracranial dissection only 3.6% had atherosclerosis risk factors and 96.4% had no other cause for brain infarction. 100% of extracranial dissections in males occured in carotid territory, while 28.6% of females had dissection in the EVA. The influence of gender in territory of dissection was significant, p<0.05. Idiopathic dissections and genetic susceptibility was found in 10.7% and 3.6% of extracranial dissections respectively. 53.5% of the patienrs had trumatic pathogenesis for extracranial dissections and 32.1% developed dissection due to special neck  postures. Important details in pathophysiology and pathogenesis of extracranial dissections will be presented in the lecture. Conclusion: Stroke patients with extracranial dissections have characteristic demographic and  territorial involvement. Trumatic pathogenesis is the most frequent cause of dissection in Iran followed by neck

 5. Haematophagus Mites in Poultry Farms of Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S Rahbari

  2009-12-01

  Full Text Available Background: Blood sucking mites are important avian ectoparasites which being found on bird species worldwide. Their presence are problematic for the producers either through potential direct effects on weight gain, egg produc­tion, sperm production in roosters or as nuisance pests on worker handle hens and eggs. The aim of this study was pointing out of the status of haematophagus mites."nMethods: Eight caged layer and four breeder flocks were visited, monitoring for the presence of chicken mites per­formed by removing and examining debris from poultry house, infested nesting material collected into zip lock plas­tic bags and at least 20 birds were also randomly selected to examine the presence of chicken mites. Mites obtained from each population were mounted in Hoyer,s medium on microscope slides and identified. All eight caged layer and four breeder flocks were inspected, which were infested with chicken blood feeding mites."nResults: Massive infestations of Dermanyssus gallinae were common with huge numbers of parasites on birds, cages and the conveyor belts for egg. Only one farm from Mazandaran Province was infested to Ornithonyssus bursa."nConclusion: Dermanyssus gallinae was the most prevalent blood feeder mite in the breeder and caged layer flocks in Iran, while O. bursa was reported as a first record, which found only in a breeder flock in Mazanderan Province. It seems that its presence is limited into the area which affected by both warm and humid environmental conditions.  Keywords: Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus bursa, Poultry, Iran

 6. Characteristics of gonorrhoea in Kermanshah, Iran.

  Science.gov (United States)

  Zargooshi, J

  2002-12-01

  To describe the characteristics of gonorrhoea and prostitution in Kermanshah, Iran. From 1997 through 2000, 100 male gonorrhoea patients were followed for a mean of 18 months (range 8-42 months). Diagnosis and follow up were made by a combination of history, physical examination, and the Gram stained smear. 4% of patients became infected by girlfriends, 24% by temporary (sigheh) wives, and 64% by street prostitutes; the remaining 8% denied coitus with sex workers. Of 38 married cases, 31 reported unprotected intercourse with permanent wives while infected, and only four of 38 gave prescribed drugs to their wives. 89% of contacts with prostitutes were unprotected. Most of the prostitutes and professional sigheh wives were practising survival sex. Fear of stigmatization and presumed severe penalties prevented prostitutes from seeking medical care, and 26% of patrons reported self medication. An average 84% of prescriptions of standard therapies failed. 31% of the cases remained refractory to all available therapies. The majority of the prostitutes and sigheh wives in Iran exchange sex for survival. Being uneducated survival sex workers, they accept risky sex behaviours easily. Sigheh wives are an important source of infection. The very high rate of persistent infection despite standard treatments is disturbing. Our ideal is a world in which nobody is obliged to enter commercial sex work. In the meantime, however, there is an urgent need to offer medical care and education to sex workers as needy patients in a safe and unprejudiced environment. Denying the presence of such realities as prostitution and sexually transmitted diseases (STDs) because of their disagreement with cant claims and official propaganda, does not eradicate the facts but results in catastrophic public health problems.

 7. West Nile Virus lineage-2 in Culex specimens from Iran.

  Science.gov (United States)

  Shahhosseini, Nariman; Chinikar, Sadegh; Moosa-Kazemi, Seyed Hassan; Sedaghat, Mohammad Mehdi; Kayedi, Mohammad Hassan; Lühken, Renke; Schmidt-Chanasit, Jonas

  2017-10-01

  Screening of mosquitoes for viruses is an important forecasting tool for emerging and re-emerging arboviruses. Iran has been known to harbour medically important arboviruses such as West Nile virus (WNV) and dengue virus (DENV) based on seroepidemiological data. However, there are no data about the potential mosquito vectors for arboviruses in Iran. This study was performed to provide mosquito and arbovirus data from Iran. A total of 32 317 mosquitos were collected at 16 sites in five provinces of Iran in 2015 and 2016. RT-PCR for detection of flaviviruses was performed. The PCR amplicons were sequenced, and 109 WNV sequences, including one obtained in this study, were used for phylogenetic analyses. The 32 317 mosquito specimens belonging to 25 species were morphologically distinguished and distributed into 1222 pools. Culex pipiens s.l. comprised 56.429%. One mosquito pool (0.08%), containing 46 unfed Cx. pipiens pipiens form pipiens (Cpp) captured in August 2015, was positive for flavivirus RNA. Subsequent sequencing and phylogenetic analyses revealed that the detected Iranian WNV strain belongs to lineage 2 and clusters with a strain recently detected in humans. No flaviviruses other than WNV were detected in the mosquito pools. Cpp could be a vector for WNV in Iran. Our findings indicate recent circulation of WNV lineage-2 strain in Iran and provide a solid base for more targeted arbovirus surveillance programs. © 2017 John Wiley & Sons Ltd.

 8. A Narrative Review of Acute Adult Poisoning in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samira Alinejad

  2017-07-01

  Full Text Available Poisoning is a frequent cause of referral to medical emergencies and a major health problem around the world, especially in developing countries. We aimed to review the epidemiology and pattern of adult poisoning in Iran in order to facilitate the early diagnosis and management of poisoning. The pattern of poisoning is different in various parts of Iran. Pharmaceutical compounds were the most common cause of poisoning in most parts of Iran. Pesticide-related toxicities were more common in northern agricultural regions, whereas bites and stings were seen more commonly in southern Iran. Carbon monoxide poisoning was common in cities with many motor vehicles such as Tehran and in colder climates such as in northern and western regions due to inadequately vented gas appliances such as stoves and heaters. Majoon Birjandi (containing cannabis is a unique substance used in eastern Iran. Poisoning by opioids, tramadol, and pesticides (organophosphate and aluminum phosphide has remained a common hazard in Iran. Poisoning-associated morbidity and mortality rates vary by region and have changed over time due to the introduction of new drugs and chemicals. Early diagnosis and proper treatment may be lifesaving; thus, understanding the general pattern of poisoning in different regions is important.

 9. A Study of Comparative Advantage and Intra-Industry Trade in the Pharmaceutical Industry of Iran.

  Science.gov (United States)

  Yusefzadeh, Hassan; Rezapour, Aziz; Lotfi, Farhad; Ebadifard Azar, Farbod; Nabilo, Bahram; Abolghasem Gorji, Hassan; Hadian, Mohammad; Shahidisadeghi, Niusha; Karami, Atiyeh

  2015-04-23

  Drug costs in Iran accounts for about 30% of the total health care expenditure. Moreover, pharmaceutical business lies among the world's greatest businesses. The aim of this study was to analyze Iran's comparative advantage and intra-industry trade in pharmaceuticals so that suitable policies can be developed and implemented in order to boost Iran's trade in this field. To identify Iran's comparative advantage in pharmaceuticals, trade specialization, export propensity, import penetration and Balassa and Vollrath indexes were calculated and the results were compared with other pharmaceutical exporting countries. The extent and growth of Iran's intra-industry trade in pharmaceuticals were measured and evaluated using the Grubel-Lloyd and Menon-Dixon indexes. The required data was obtained from Iran's Customs Administration, Iran's pharmaceutical Statistics, World Bank and International Trade Center. The results showed that among pharmaceutical exporting countries, Iran has a high level of comparative disadvantage in pharmaceutical products because it holds a small share in world's total pharmaceutical exports. Also, the low extent of bilateral intra-industry trade between Iran and its trading partners in pharmaceuticals shows the trading model of Iran's pharmaceutical industry is mostly inter-industry trade rather than intra-industry trade. In addition, the growth of Iran's intra-industry trade in pharmaceuticals is due to its shares of imports from pharmaceutical exporting countries to Iran and exports from Iran to its neighboring countries. The results of the analysis can play a valuable role in helping pharmaceutical companies and policy makers to boost pharmaceutical trade.

 10. The effectiveness of domestic Scientific research on Iran development Indicators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vahid Ehsani

  2017-03-01

  Full Text Available In recent decades, research has growth Increasingly in Iran and, consequently, the country has risen dramatically in world rankings, based on the number of scientific documents. Meanwhile, research policy makers of different societies have concentrated, more and more, on "the effectiveness of researches" and today, their main concern is to ensure that researches are truly contributing to achieve development goals. The issue of "use of research to improve society" has also been emphasized by Iran high-ranking managers and consultants in superior governmental documents, implying their agreement on the importance and necessity of it. Experts' view about the necessity for science to play a fundamental role in the process of society improvement, research impact assessment specialists' models in which they directly emphasize on "promotion of development scale" as the research final expected effect, and the proven high correlation between scientific progress and economic development of societies, create a reasonable expectation that as a consequent of "remarkable progress in research", Iran has experienced a tangible improvement in other aspects and this improvement has been reflected in development indicators. This expectation leads to a question which has been the main reason for this study to be implemented. The purpose of this study is to examine the effectiveness of Iran increasingly research growth in recent three decades on the country development. The study uses a Descriptive-Analytical method and valid secondary data have been the base of analyses. At first, the reliable development indicators for which data were available for a number of countries in an appropriate timeframe were selected. Next, the rank of Iran determined in any indicator among 215 countries (based on the number of countries in World Bank Web site. Then, the trend of Iran's research position was compared with the trend of Iran's position in terms of each development

 11. Iran's Youth Bulge and It's Implications for U.S. National Security

  National Research Council Canada - National Science Library

  Harris, Brendan M

  2006-01-01

  ... consider Iran as Washington's "greatest menace."(1) Iran's February 2006 announcement it would resume enriching uranium underscored the tension that has existed between Washington and Tehran since the 1979 Iranian Revolution...

 12. Nuclear Iran: Framing the U.S. Response Using a Scenario-Based Approach

  National Research Council Canada - National Science Library

  Vaughn, John E

  2006-01-01

  ... it. Economically, the United States is unable to stop it. If the United States attacks Iran pre-emptively, Iran will use its oil reserves as leverage to cripple the United States economy, damaging global economies in the process...

 13. A Viewpoint on Medical Education in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mozafar Khazaei

  2013-08-01

  Full Text Available One of the unique characteristics of medical universities compared to other higher education centers in Iran is existence of medical education development centers. These centers have made an attempt to enhance the quality of medical education by regular and constant activity in various domains of educational planning and policymaking, and empowerment of the faculty members, students and personnel. Numerous studies published in Persian and English journals are one of the achievements of these centers. Also, several Persian and English scientific journals are being published by these centers among which the role of the few English languages journals of these centers is remarkably significant. Since these journals attract more audience, especially from abroad, it is necessary to pay special heed to the quality of their published articles. Avoiding the publication of such articles as “analysis of awareness and attitude” and turning to innovative intervention studies in medical education (1 have been highlighted by the authorities of medical education. During the past 30 years, the planners and medical sciences teachers have made to keep up with global developments in medicine. However, medical education in Iran has encountered numerous challenges, some of which have been referred to in the literature such as incompatibility of education with the real needs of the society, necessity of revising the syllabi and scientific resources, and weakness of clinical education (2, 3. One of the challenges highlighted in the recent years is the decreasing trend in medical students’ motivation and their academic failure. Various studies have investigated the factors affecting the students’ academic failure (4, 5, but few studies have analyzed the practical and scientific solutions to decrease and prevent it. Accepting undergraduate students in Iranian universities is state-based and the fact that universities have no role in the selection and acceptance

 14. 31 CFR 560.206 - Prohibited trade-related transactions with Iran; goods, technology, or services.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... with Iran; goods, technology, or services. 560.206 Section 560.206 Money and Finance: Treasury... Iran; goods, technology, or services. (a) Except as otherwise authorized pursuant to this part, and... services of Iranian origin or owned or controlled by the Government of Iran; or (2) Goods, technology, or...

 15. 3 CFR - Continuation of the National Emergency With Respect to Iran

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... national security, foreign policy, and economy of the United States constituted by the situation in Iran... to Iran Presidential Documents Other Presidential Documents Notice of November 12, 2009 Continuation of the National Emergency With Respect to Iran On November 14, 1979, by Executive Order 12170, the...

 16. 78 FR 68321 - Continuation of the National Emergency With Respect to Iran

  Science.gov (United States)

  2013-11-13

  ... national security, foreign policy, and economy of the United States constituted by the situation in Iran...--Continuation of the National Emergency With Respect to Iran #0; #0; #0; Presidential Documents #0; #0; #0;#0... Emergency With Respect to Iran On November 14, 1979, by Executive Order 12170, the President declared a...

 17. 76 FR 70033 - Continuation of the National Emergency With Respect to Iran

  Science.gov (United States)

  2011-11-09

  ... policy, and economy of the United States constituted by the situation in Iran. Because our relations with...--Continuation of the National Emergency With Respect to Iran #0; #0; #0; Presidential Documents #0; #0; #0;#0... Emergency With Respect to Iran On November 14, 1979, by Executive Order 12170, the President declared a...

 18. 77 FR 67739 - Continuation of the National Emergency With Respect to Iran

  Science.gov (United States)

  2012-11-13

  ... national security, foreign policy, and economy of the United States constituted by the situation in Iran...--Continuation of the National Emergency With Respect to Iran #0; #0; #0; Presidential Documents #0; #0; #0;#0... Emergency With Respect to Iran On November 14, 1979, by Executive Order 12170, the President declared a...

 19. 77 FR 6657 - Blocking Property of the Government of Iran and Iranian Financial Institutions

  Science.gov (United States)

  2012-02-08

  ... the Central Bank of Iran and other Iranian banks to conceal transactions of sanctioned parties, the... Central Bank of Iran, that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that... Central Bank of Iran, that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that...

 20. Current Status of Acanthamoeba in Iran: A Narrative Review Article.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maryam Niyyati

  2015-06-01

  Full Text Available Free-living amoebae belonging to the genus Acanthamoeba have an environmental distribution. Amoebic keratitis due to these protozoan parasites continue to rise in Iran and worldwide. In Iran, there are various researches regarding both morphological and molecular identification of Acanthamoeba spp. in environmental and clinical samples. However, there is no thorough review about Acanthamoeba genotypes and their distribution in environmental sources such as water, dust and biofilm in Iran. Besides, according to increasing cases of Amoebic keratitis in the region awareness regarding the pathogenic potential of these sight-threatening amoebae is of utmost importance.We conducted a thorough review based on the database sources such as MEDLINE, PubMed and Google scholar. No restrictions were placed on study date, study design or language of publication. We searched all valuable and relevant information considering the occurrence of the Acanthamoeba in both environmental and clinical samples.According to our thorough review Acanthamoeba belonging to T4 genotype is the most prevalent type strain in environmental and clinical samples in several regions in Iran and worldwide, however, there are reports regarding Acanthamoeba belonging to other genotypes such as T2, T3, T5, T6 and T11 and the mentioned point could leads us to more researches with the goal of presenting the real genotype dominance of Acanthamoeba and related disease in the country.Overall, the present review will focus on present status of genotypes of Acanthamoeba in Iran during recent years.

 1. Family Life and Developmental Idealism in Yazd, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi

  2012-03-01

  Full Text Available BACKGROUND This paper is motivated by the theory that developmental idealism has been disseminated globally and has become an international force for family and demographic change. Developmental idealism is a set of cultural beliefs and values about development and how development relates to family and demographic behavior. It holds that modern societies are causal forces producing modern families, that modern families help to produce modern societies, and that modern family change is to be expected. OBJECTIVE We examine the extent to which developmental idealism has been disseminated in Iran. We also investigate predictors of the dissemination of developmental idealism. METHODS We use survey data collected in 2007 from a sample of women in Yazd, a city in Iran. We examine the distribution of developmental idealism in the sample and the multivariate predictors of developmental idealism. RESULTS We find considerable support for the expectation that many elements of developmental idealism have been widely disseminated. Statistically significant majorities associate development with particular family attributes, believe that development causes change in families, believe that fertility reductions and age-at-marriage increases help foster development, and perceive family trends in Iran headed toward modernity. As predicted, parental education, respondent education, and income affect adherence to developmental idealism. CONCLUSIONS Developmental idealism has been widely disseminated in Yazd, Iran and is related to social and demographic factors in predicted ways. COMMENTS Although our data come from only one city, we expect that developmental idealism has been widely distributed in Iran, with important implications for family and demographic behavior.

 2. Clinical laboratory waste management in Shiraz, Iran.

  Science.gov (United States)

  Askarian, Mehrdad; Motazedian, Nasrin; Palenik, Charles John

  2012-06-01

  Clinical laboratories are significant generators of infectious waste, including microbiological materials, contaminated sharps, and pathologic wastes such as blood specimens and blood products. Most waste produced in laboratories can be disposed of in the general solid waste stream. However, improper management of infectious waste, including mixing general wastes with infectious wastes and improper handling or storage, could lead to disease transmission. The aim of this study was to assess waste management processes used at clinical laboratories in Shiraz, Iran. One hundred and nine clinical laboratories participated In this cross sectional study, Data collection was by questionnaire and direct observation. Of the total amount of waste generated, 52% (by weight) was noninfectious domestic waste, 43% was non-sharps infectious waste and 5% consisted of sharps. There was no significant relationship between laboratory staff or manager education and the score for quality of waste collection and disposal at clinical laboratories. Improvements in infectious waste management processes should involve clearer, more uniformly accepted definitions of infectious waste and increased staff training.

 3. Application of accrual accounting in Iran municipalities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Eamaeilzade Maghariee

  2015-03-01

  Full Text Available Accrual accounting is a technique for recognizing expenses when incurred and revenue when earned rather than when payment is made or received. In the cash method of accounting, on the other hand, cash receipts and disbursements technique of accounting or cash accounting records revenue when cash is earned, and expenses when they are paid in cash. In this paper, we present an empirical investigation to study the effect of implementing accrual accounting in municipality of Amol, Iran. The survey investigates whether or not financial reporting based on accrual accounting compared with a cash basis could provide a better method for promoting accountability. Using, regression analysis, the study compares the performance of accrual accounting versus cash accounting and the results have indicated that accrual accounting could improve the performance of accounting in municipality system. In addition, the study has examined whether or not converting cash to accrual accounting basis in municipalities could improve qualitative characteristics of accounting information. To examine this hypothesis, the study has designed a questionnaire in Likert scale to measure the quality of information and, using some statistical tests, the survey has concluded accrual accounting indeed provided better quality characteristics information.

 4. Asthma in Rhinosinusitis: A Survey from Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehdi Bakhshaee

  2016-05-01

  Full Text Available Introduction: The coexistence of asthma and chronic rhinosinusitis (CRS is more common than expected given their individual prevalence in the general population and may affect patient’s quality of life. The aim of this study was to evaluate the prevalence of asthma in chronic rhinosinusitis in Mashhad, Northeast Iran.  Materials and Methods: This study was performed in two university hospital from November 2012 for 12 months. In total, 153 patients with chronic rhinosinusitis were enrolled and referred to a particular pulmonologist for asthma evaluation.  Results: The mean age of participants was 40.54±13.11 years, and 41.8% were male. In total, 63.4% of patients had the polypoid form of CRS. The proportion of patients in this study with asthma was 41.8%, compared with a general asthma prevalence in this region of 13.5%.  Conclusion: There is a high prevalence of asthma among patients with CRS, but it often remains undiagnosed. Asthma in CRS patients should be diagnosed and treated in order to improve patient’s quality of life. We recommend an evaluation of the lower airways in all of these patients as well as further studies in this field.

 5. Health system vision of iran in 2025.

  Science.gov (United States)

  Rostamigooran, N; Esmailzadeh, H; Rajabi, F; Majdzadeh, R; Larijani, B; Dastgerdi, M Vahid

  2013-01-01

  Vast changes in disease features and risk factors and influence of demographic, economical, and social trends on health system, makes formulating a long term evolutionary plan, unavoidable. In this regard, to determine health system vision in a long term horizon is a primary stage. After narrative and purposeful review of documentaries, major themes of vision statement were determined and its context was organized in a work group consist of selected managers and experts of health system. Final content of the statement was prepared after several sessions of group discussions and receiving ideas of policy makers and experts of health system. Vision statement in evolutionary plan of health system is considered to be :"a progressive community in the course of human prosperity which has attained to a developed level of health standards in the light of the most efficient and equitable health system in visionary region(1) and with the regarding to health in all policies, accountability and innovation". An explanatory context was compiled either to create a complete image of the vision. Social values and leaders' strategic goals, and also main orientations are generally mentioned in vision statement. In this statement prosperity and justice are considered as major values and ideals in society of Iran; development and excellence in the region as leaders' strategic goals; and also considering efficiency and equality, health in all policies, and accountability and innovation as main orientations of health system.

 6. Climate indices of Iran under climate change

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  alireza kochaki

  2009-06-01

  Full Text Available Global warming will affect all climatic variables and particularly rainfall patterns. The purpose of present investigation was to predict climatic parameters of Iran under future climate change and to compare them with the present conditions. For this reason, UKMO General Circulation Model was used for the year 2025 and 2050. By running the model, minimum and maximum monthly temperature and also maximum monthly rainfall for the representative climate stations were calculated and finally the effects of climate change on these variables based on pre-determined scenarios was evaluated. The results showed that averaged over all stations, mean temperature increase for spring in the year 2025 and 2050 will be 3.1 and 3.9, for summer 3.8 and 4.7, for autumn 2.3 and 3 and for winter 2.0 and 2.4 ºC, respectively. This increase will be more pronounced from North to the South and from East to the West parts of the country. Mean decrease in autumn rainfall for the target years of 2025 and 2050 will be 8 and 11 percent, respectively. This decrease is negligible for summer months. Length of dry season for the years 2025 and 2050 will be increased, respectively up to 214 and 223 days due to combined effects of increased temperature and decreased rainfall.

 7. Wild Rodent Ectoparasites Collected from Northwestern Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zabihollah Zarei

  2017-04-01

  Full Text Available Background: Rodents play an important role as reservoir of some pathogens, and the host of some ectoparasites as well. These ectoparasites can transmit rodents’ pathogens to human or animals. The aim of this study was to assess the distribution and infestation load of ectoparasites on rodents in Meshkin-Shahr District, northwestern Iran.Method: Rodents were captured using baited live traps in spring 2014 from Meshkin-Shahr District and were trans­ferred to the laboratory for identification to the species level. Their ectoparasites were collected, mounted and identi­fied.Results: Three rodent species including Meriones persicus (74%, Mus musculus (16.9% and Cricetulus migrato­rius (9% were identified. Among all rodents, 185 specimens (90.69% were infested with a total of 521 ectopara­sites. Overall, 10 arthropods species were collected, including fleas (97.6%, one mite (1.6% and one louse species (0.6% as follows: Xenopsylla nubica, X. astia, X. buxtoni, X. cheopis, Nosopsyllus fasciatus, N. iranus, Cten­ocephalides felis, Ctenophthalmus rettigismiti, Ornithonyssus sp and one species of genus Polyplax. The most prev­alent ectoparasites species was X. nubica (89%.Conclusion: Nearly all rodent species were infested with Xenopsylla species. Monitoring of ectoparasites on infested rodents is very important for awareness and early warning towards control of arthropod-borne diseases.

 8. Haematophagus Mites in Poultry Farms of Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S Rahbari

  2009-12-01

  Full Text Available Background: Blood sucking mites are important avian ectoparasites which being found on bird species worldwide. Their presence are problematic for the producers either through potential direct effects on weight gain, egg produc­tion, sperm production in roosters or as nuisance pests on worker handle hens and eggs. The aim of this study was pointing out of the status of haematophagus mites.Methods: Eight caged layer and four breeder flocks were visited, monitoring for the presence of chicken mites per­formed by removing and examining debris from poultry house, infested nesting material collected into zip lock plas­tic bags and at least 20 birds were also randomly selected to examine the presence of chicken mites. Mites obtained from each population were mounted in Hoyer,s medium on microscope slides and identified. All eight caged layer and four breeder flocks were inspected, which were infested with chicken blood feeding mites.Results: Massive infestations of Dermanyssus gallinae were common with huge numbers of parasites on birds, cages and the conveyor belts for egg. Only one farm from Mazandaran Province was infested to Ornithonyssus bursa.Conclusion: Dermanyssus gallinae was the most prevalent blood feeder mite in the breeder and caged layer flocks in Iran, while O. bursa was reported as a first record, which found only in a breeder flock in Mazanderan Province. It seems that its presence is limited into the area which affected by both warm and humid environmental conditions.

 9. Impractical CME programs: Influential parameters in Iran.

  Science.gov (United States)

  Faghihi, Seyed Aliakbar; Khankeh, Hamid Reza; Hosseini, Seyed Jalil; Soltani Arabshahi, Seyed Kamran; Faghih, Zahra; Shirazi, Mandana

  2017-01-01

  Background: Traditional approaches in Continuing Medical Education (CME) appear to be ineffective in any improvement of the patients' care, reducing the medical errors, and/or altering physicians' behaviors. However, they are still executed by the CME providers, and are popular among the majority of the physicians. In this study, we aimed to explore the parameters involved in the degree of effectiveness of CME program in Iran. Methods: In this study, 31 participants, consisting of general practitioners, CME experts and providers were recruited to participate in in-depth interviews and field observations concerning experiences with CME. Application was made of the qualitative paradigm along with the qualitative content analysis, using grounded theory data analysis methodology (constant comparative analysis). Results: Based on the participants' experiences, the insufficient consistency between the training program contents and the demands of GPs, in addition to the non-beneficiary programs for the physicians and the non-comprehensive educational designs, created a negative attitude to the continuing education among physicians. This could be defined by an unrealistic continuing education program, which is the main theme here. Conclusion: Impracticable continuing education has created a negative attitude toward the CME programs among physicians so much that they consider these programs less important, resulting in attending the said programs without any specific aim: they dodge absenteeism just to get the credit points. Evidently, promoting CME programs to improve the performance of the physicians requires factual needs assessment over and above adaptation of the contents to the physicians' performance.

 10. Referral system in rural Iran: improvement proposals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mansour Naseriasl

  2018-03-01

  Full Text Available Because of insufficient communication between primary health care providers and specialists, which leads to inefficiencies and ineffectiveness in rural population health outcomes, to implement a well-functioning referral system is one of the most important tasks for some countries. Using purposive and snowballing sampling methods, we included health experts, policy-makers, family physicians, clinical specialists, and experts from health insurance organizations in this study according to pre-determined criteria. We recorded all interviews, transcribed and analyzed their content using qualitative methods. We extracted 1,522 individual codes initially. We also collected supplementary data through document review. From reviews and summarizations, four main themes, ten subthemes, and 24 issues emerged from the data. The solutions developed were: care system reform, education system reform, payment system reform, and improves in culture-building and public education. Given the executive experience, the full familiarity, the occupational and geographical diversity of participants, the solutions proposed in this study could positively affect the implementation and improvement of the referral system in Iran. The suggested solutions are complementary to each other and have less interchangeability.

 11. An ethnobotanical survey on hormozgan province, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omid Safa

  2012-12-01

  Full Text Available Objective: The present study is based on an ethnobotanical research project conducted in Hormozgan province that is located in south of Iran, bordering waters of the Persian Gulf and Oman Sea. This survey was carried out in order to recover the ethnobotanical and ethnomedicinal knowledge of the residents of this province. They are using medicinal and functional plants for treating or preventing several diseases. Materials and Methods: Ethnobotanical data sheets were run with the native inhabitants and people of the province by arranging frequent field trips to different parts of the province and direct interviews with them especially those who were more familiar with the plants and their usage.Results: A total of 150 plant species belonging to 53 families were recorded for their ethnobotanical and ethnomedicinal uses among the people of province. The records were developed by scientific names, family names, local names, medicinal parts used, different ways of their application, and traditional uses of the plants. There was high compliance in the use of plants in painful disorders, gastrointestinal, and dermatological diseases.Conclusion: This study revealed that the people of Hormozgan province have a rich knowledge of natural resources. The use and consumption of medicinal plants are still important parts of their life. Rational use of native medicinal plants may benefit and improve their living standards and quality of life. The results of this study can be used as a basis for selecting herbs for further pharmacological, phytochemical, and pharmacognostical studies.

 12. Iran atlas of offshore renewable energies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abbaspour, M.; Rahimi, R. [Sharif University of Technology, School of Mechanical engineering, Azadi Ave., Tehran (Iran)

  2011-01-15

  The aim of the present study is to provide an Atlas of IRAN Offshore Renewable Energy Resources (hereafter called 'the Atlas') to map out wave and tidal resources at a national scale, extending over the area of the Persian Gulf and Sea of Oman. Such an Atlas can provide necessary tools to identify the areas with greatest resource potential and within reach of present technology development. To estimate available tidal energy resources at the site, a two-dimensional tidally driven hydrodynamic numerical model of Persian Gulf was developed using the hydrodynamic model in the MIKE 21 Flow Model (MIKE 21HD), with validation using tidal elevation measurements and tidal stream diamonds from Admiralty charts. The results of the model were used to produce a time series of the tidal stream velocity over the simulation period. Moreover, to assess the potential of the wave energy in this site, a model was developed based on six-hourly data from a third generation ocean wave model (ISWM-Iranian Sea Wave Model) covering the period 1992-2003. To ensure the information provided to the Atlas is managed and maintained most effectively, all the derived marine resource parameters have been captured in a structured database, within a Geographical Information System (GIS), so enabling effective data management, presentation and interrogation. (author)

 13. Prevalence of Mood Disorders in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamid Reza Pouretemad

  2006-05-01

  Full Text Available Objective:To study the prevalence and demographic characteristics of mood disorders among Iranian adults. Method: In this cross-sectional population-based epidemiological study (age > 18 in Iran, 25180 individuals were selected through a randomized cluster sampling method for a diagnosis using the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (SADS. They were then interviewed at home by 250 trained clinical psychologists. Results: The estimated lifetime prevalence of Major Depressive Disorder (MDD and Minor Depressive Disorder (mDD were 3.1% and 0.3% respectively. Also, the estimated lifetime prevalence of Bipolar Mood disorder (BMD type I and type II were 0.1% and 0.7% respectively. The current prevalence of MDD, mDD, BMD-I, and BMD-II were 1.8%, 0.2%, 0.04%, and 0.3% respectively. Mood disorders were associated with female gender, lower education, being married, being middle-aged, living in cities, and not being a homemaker. Conclusion: The prevalence of mood disorders was lower among Iranian adults than reported in Western studies, and a number of demographic associations differed from those reported in Western studies. Important cultural differences in the nature or manifestation of depression are implied by these results.

 14. Introduction of gamma irradiation Center in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shakiba, H.; Sohrabpour, M.

  1985-01-01

  Industrial sterilization, and especially radiation sterilization, of single use, disposable medical supplies are contributing significantly to health standards in each country. Today there are in excess of 135 plants around the world using gamma radiation by more than 90 million curies of cobalt-60 to sterilize single use medical products. This process in far superior to other methods of sterilization, some of the advantages of this process include its basic simplicity compared with thermal or chemical methods. In the former process only a single variable of time is controlled while for the latter processes five or six parameters such as time, temperature, pressure, humidity, concentration, type of cover etc. need to be monitored. Compared with the chemical method, irradiation technique is also free from the environmental hazards associated with the exhausting of the, often carcinogenic sterilizing agent. United Nation Development Programs (UNDP) and International Atomic Energy Agency (IAEA) have, through financial and technical support, promoted the introduction of radiation sterilization in several developing countries. This centre is also being established in Iran through UNDP financial and IAEA technical assistance. Although the main task of this centre is to radiosterilize the disposable medical products, but the scope of activities also encompass investigation of processing techniques of various products as well as research and development in the related fields. (Author)

 15. Hollywood’s Representation of Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdollah Givian

  2010-01-01

  Full Text Available Dissimilarities among the reality and what is represented in media caused to efforts to explain how-ness and why-ness of what is called media representation of the world. Therefore, media representation has been on board in Cultural and Media Studies. Cultural Study presupposes that what should one focus on in exploring media texts are the underneath ideological and social elements, and their influence on the audience’s views. Hollywood, among other media productions, enjoys a distinguished, unique status in representing the world. The present study reviews “a discourse-within-a-discourse”. In the other words, Iran’s representation would be explored as a part of representing Orient (or Islam in the western media. Here, Hollywood –as a media-within-mass-media- represents American Media in general. Reviewing movies produced in Hollywood within which Iran is represented, she is represented as the “subaltern other”. Thus, it could be said that Hollywood generally works in the “neo-racist” theoretical framework. In this study, 3 theoretical traditions; namely the Cultural Studies, Post-Colonial Studies, and Film Theory have been applied. The central “representation” concept in the present study is a combined derivation of Michel Foucault and Stewart Hall’s theories. Then, Edward Said’s ideas in Post-Colonial Studies would be explored. And finally, Film Theory would help to apply the concept of representation besides the Post-Colonial Studies in Film Studies.

 16. Prevalence of multiple birth in Isfahan, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Yazdekhasti

  2018-01-01

  Full Text Available Background: According to increasing rate of using assisted reproductive technology (ART which result in higher rates of multiple birth and natal difficulties, we aimed to determine the prevalence rate of multiple birth pregnancies. Materials and Methods: A descriptive cross-sectional study evaluating birth files in 2009–2010 of main hospitals of Isfahan, Iran. Results: Among 31640 files' studies, 614 cases of multiple birth pregnancies were investigated. The product of these pregnancies were 1286 (50.2% females infants including 557 twins (17.6/1000, 56 triplets (1.8/1000, and one case of quadruple (0.03/1000. Infants weigh <2500 g were 84.9% of all. Mothers had a mean age of 27.9 ± 4.9 which 30.4% of them had a positive history of using ART. Conclusion: The prevalence of multiple birth pregnancies is growing. The need for more mother and child care is important. Using ART world wide is leading more multiple birth which could be a cause for more complicated pregnancies.

 17. Ideological Considerations in Official Dubbing in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masood Khoshsaligheh

  2016-02-01

  Full Text Available In our globalizing world, audiovisual products are understandably considered tools that advertise their original language and culture. Most societies do not stand any interference from the outside, especially if it considerably opposes the socio-cultural norms. Translation is a practice of cross-cultural communication which most often complies with the socio-cultural guidelines and norms of the recipient society. However, translated products might face resistance as they can be regarded threatening and hostile by the ruling gatekeepers. Given the dramatic disparities between most languages and cultures, translators are not the only decision-makers and other agents have pivotal roles in the process of adapting the translated product to the dominant conventions and socio-cultural norms. This paper aims at shedding some light on the role which agents play in the process of dubbing, both for public access national television and for private home distribution. The study explores the effects of preliminary and operational norms, and cultural appropriation conducted at both textual and visual levels through a method including interview data and textual analysis. The results show that foreign movies dubbed into Persian in the religious context of the contemporary Iran are strictly controlled both before the process of dubbing and during and after the process of dubbing due to a number of socio-cultural, political, and ideological considerations.

 18. The search for common ground: developing emergency medicine in Iran.

  Science.gov (United States)

  Smith, Jeffrey P; Shokoohi, Hamid; Holliman, James C

  2007-05-01

  Academic ties between Iran and the United States were extensive before the 1979 revolution in Iran. After 20 years of negligible academic exchanges, there has been a growing trend of professional contacts between the two countries over the past few years. The genuine warmth of friendship and commitment to excellence in emergency medicine (EM) among Iranians has transcended the political barriers to allow international contribution of EM development in the country. Since 1999, there has been a successful academic collaboration between Iranian and U.S. universities to help develop EM in Iran. Today, remarkable progresses have been achieved through recognition of EM as a distinct profession, developing EM residency programs, improving emergency medical services, establishing qualified emergency departments, training faculty and staff, starting physician exchange programs, and building mutual contributions with professionals throughout the world. A supportive policy environment and a high-quality health care system have had incredible impacts on EM development in the country.

 19. Protocol to co-operation agreement with Iran

  CERN Document Server

  2001-01-01

  A Co-operation Agreement between CERN and Iran will be signed in the coming weeks within the framework of the decisions taken by the Committee of Council and Council in June 1989. In view of implementing this Agreement, a Protocol between CERN and the International Scientific Meetings Office of the Ministry of Science of the Islamic Republic of Iran has been drawn up. It concerns the participation of scientific Institutions of Iran in the CMS Collaboration where CERN is acting on behalf of this Collaboration. This Protocol incorporates the agreement between CMS and ISMO on the Iranese contribution. It does not involve any financial commitment for CERN. The Protocol mainly addresses the status of the Iranese scientists at CERN, the supply by ISMO of the support tables for CMS, as well as the usual provisions concerning delivery and customs, guarantees, responsibilities, intellectual property and disputes. This Protocol is submitted to the Finance Committee for information.

 20. The EU and the International Sanctions against Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seeberg, Peter

  2016-01-01

  In July 2015 an agreement on the so-called Joint Comprehensive Plan of Action regarding Iran’s nuclear program was announced between Iran and the permanent members of the UNSC, Germany and the EU. The Iranian decision to comply with the results of the negotiations attracted much focus, both...... at the policy level and in scholarly debates. However, the foreign and security policy interests and possibilities of Iran in the MENA region have not been discussed very intensively, nor has there been much attention paid to how the international actors and in particular the EU were able to influence...... the Iranian policies and decisions. This article seeks to take up this challenge: firstly by analyzing to what degree the sanctions influenced the Iranian decisions on the nuclear issue; and secondly, by discussing how the sanctions regime affected the relations between Iran and the international actors...

 1. The effectiveness of domestic Scientific research on Iran development Indicators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vahid Ehsani

  2017-06-01

  Full Text Available In recent decades, research has growth Increasingly in Iran and, consequently, the country has risen dramatically in world rankings, based on the number of scientific documents. The impressive growth of the number of Iran researches, research experts increasingly focus on "research impact", and repeated emphasize on the issue of "use of research to improve society" in Iran superior governmental documents, leaded some researchers to investigate "how much Iran researches are effective?" They showed that these researches have in general been ineffective. Therefore, their efficacy should be evaluated which is the main purpose of this study. In this regard, using the Descriptive-Analytical method and valid secondary data and statistics, the results of Citation Analysis of Iran research outcomes were compared with other countries. Central questions of this study were respectively about «the quality of Iran whole researches (1996-2014», «the quality of top researches (2005-2014», «comparing the quality of whole researches with quality of top researches», and «the quality of Iran's Persian (2011-2012 and English (2014 scientific journals». For this purpose, based on the reliable data from valid databases (Thomson Reuters, Scopus and ISC, the value and rank of Iran at different citation related indices were extracted or calculated. The results, including «few citations per paper (5/7 which is about half of the global average (10/3 and declining trend of Iran rank based on this index», «poor country rank based on the share of top papers in all documents (128», «small share of global citations (47.0%, despite a significant share in the world Scientific document (1/1%», «low h-index despite the large number of articles», «inappropriate position in the basis of self-citation (more than 50% in 2014 in addition to a declining trend», «few citations per paper (76/7 which is about half of the global average (144/9», «small share of global

 2. Environmental radioactivity in northern parts of Iran and Teheran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khademi, B.; Hanjani, M.A.

  1974-01-01

  This article deals with the measurement of the amount of 226Ra by ''radium emanation method'' in water and food products of the North, North-West and North-East of Iran. A total of 126 water samples, 249 food-stuffs and 22 air samples have been examined. The concentration of 226Ra in water was about 0.01 to 1x10 4 pci/1, and in food products was about 0.01 to 20.00 pci/gr. The measured radioactivity in the air for the city of Tehran and Tehran University reactor's environment has been about 0.003 to 0.227 pci/m 3 . The results of these measurements for Iran's atmosphere are given in various tables which indicated that in some part of Iran the rate of the radioactivity is higher than the normal rate

 3. Priority Setting for Improvement of Cervical Cancer Prevention in Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majidi, A.; Ghiasvand, R.; Hadji, M.

  2016-01-01

  , ICC has low incidence in Iran and many other Muslim countries. There is no organized cervical screening in these countries. Therefore, ICC is usually diagnosed in advanced stages with poor prognosis in these countries. We performed a priority setting exercise and suggested priorities for prevention...... of ICC in this setting. Methods: We invited experts and researchers to a workshop and asked them to list important suggestions for ICC prevention in Iran. After merging similar items and removing the duplicates, we asked the experts to rank the list of suggested items. We used a strategy grid and Go......-zone analysis to determine final list of priorities for ICC prevention in Iran. Results: From 26 final items suggested as priorities for prevention of ICC, the most important priorities were developing national guidelines for cervical screening and quality control protocol for patient follow-up and management...

 4. A History of the International Agreement on Iran's Nuclear Program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fabius, Laurent

  2016-01-01

  In May 2012, in the aftermath of the French presidential election, Iranian nuclear program posed a major challenge concerning both regional security questions and global efforts to prevent nuclear proliferation. The situation was characterized by a diplomatic stalemate, sanctions and the concerning development of Iran's nuclear program. Many fear that Iran's current program development will warrant military intervention in an effort to prevent further success. France therefore decided to implement a policy of 'constructive firmness' in the hope of reaching a robust and verifiable agreement that shows real progress in the international effort to prevent Iran from acquiring nuclear weapons. The following text is an accurate account of the process leading up to this major agreement by one of its main actors

 5. Bilateral engagement amid geopolitics: A case of India and Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Faisal Ahmed

  2013-06-01

  Full Text Available India’s engagement with West Asia including Iran has always been a balancing act hovering between economic necessities and strategic pursuits. The paper briefly traces the evolution of Indo-Iran engagements and also analyses their respective macroeconomic parameters. It also outlines and discusses three major geopolitical and geo-economic influences including sanctions on Iran, payment mechanism, and Iran’s business environment. Moreover, the issues pertaining to access to oil, transit route through Afghanistan and other trade facilitation measures have also been discussed. The paper also uses the revealed comparative advantage index to identify some potential areas of cooperation. Also, it argues that India needs to be more cautious and pragmatic in its strategic endeavours.

 6. Health promotion, Islamic ethics and law in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bagher Larijani

  2006-03-01

  Full Text Available Health statistics demonstrate remarkable progresses in the field of primary health care and academic education in Iran within recent decades. Iran has also had obvious progresses in the field of research and the International publication rate of Iranian scientists has been quadrupled over the past decade. Progresses in biomedical researches have been associated with considerable activities in bioethics education, research and legislation. Organ transplantation, stem cell research, assisted reproductive technologies and genetics are some important instances of ethical debates in our country. "nIn this concise manuscript we intend to present some recent progresses in science and research in Iran. Considering importance of the bioethical issues, we will also review new legislations in the field of bioethics.

 7. Iran's nuclear program - for power generation or nuclear weapons?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kippe, Halvor

  2008-11-01

  This report addresses the development of a nuclear infrastructure in Iran, and assessments are made on the near-term potential this infrastructure might yield of either nuclear power or nuclear arms production. The most significant facilities are treated in a more elaborate fashion, as these are assumed to have key roles in either a true civilian programme, or in the prospect of weapons-grade fissile material production. The future potential capacity for the latter is calculated under certain presumptions, both in the case that Iran focuses its efforts on uranium-based nuclear weapons, and in the case that it should choose the plutonium path to nuclear weapons. All the conclusions and findings in this report are based on technological considerations. This means that social or political assessments have not prevailed, rather the picture of Iran's nuclear programme is drawn through descriptions and assessments of facilities and systems, and their role in the bigger context. Definite conclusions have not been made as to whether Iran's nuclear programme currently is aimed towards nuclear arms or nuclear power. The secrecy surrounding some of the most prominent nuclear sites together with more or less credible allegations of purely weapons-related activities in the past, make it hard not to conclude that Iran until the disclosures in 2002 made as great an effort as it could on its way on developing nuclear weapons covertly. The scope of today's nuclear programme seems, on the other hand, most likely to be in part to help relieve the ever-increasing need for energy, although considerable deficits to this strategy are identified, at the same time as the Iranian people are united in a giant, high-prestige project in defiance of massive international pressure. Adding to this is a much-feared ability to rapidly being able to redirect their nuclear efforts, and develop nuclear arms in perhaps as little as one year. This so-called break-out scenario, where Iran presumably

 8. What Perspectives for Crisis Resolution? Iran: The Essential Dialogue

  International Nuclear Information System (INIS)

  Montesquiou, Aymeri de

  2008-01-01

  Iran is located at the heart of Middle Eastern conflicts and international geostrategic interests. This millenary civilization enjoys a great influence, particularly since the Islamic revolution when it became involved in Shiite proselytism. Iran has significant energy resources and controls the Strait of Ormuz through which travels about 30 percent of petroleum flows. In this context, the nuclear question corresponds to Iran's willingness to ensure its national independence and regional leadership. However, the confrontation of President Ahmadinejad with the West, which tries to mobilize Iranian nationalism, has contributed to isolating the country from the rest of the world. The crisis will be resolved through dialogue, particularly on the nuclear proliferation issue

 9. Extreme weather events in Iran under a changing climate

  Science.gov (United States)

  Alizadeh-Choobari, Omid; Najafi, M. S.

  2018-01-01

  Observations unequivocally show that Iran has been rapidly warming over recent decades, which in sequence has triggered a wide range of climatic impacts. Meteorological records of several ground stations across Iran with daily temporal resolution for the period 1951-2013 were analyzed to investigate the climate change and its impact on some weather extremes. Iran has warmed by nearly 1.3 °C during the period 1951-2013 (+0.2 °C per decade), with an increase of the minimum temperature at a rate two times that of the maximum. Consequently, an increase in the frequency of heat extremes and a decrease in the frequency of cold extremes have been observed. The annual precipitation has decreased by 8 mm per decade, causing an expansion of Iran's dry zones. Previous studies have pointed out that warming is generally associated with more frequent heavy precipitation because a warmer air can hold more moisture. Nevertheless, warming in Iran has been associated with more frequent light precipitation, but less frequent moderate, heavy and extremely heavy precipitation. This is because in the subtropical dry zones, a longer time is required to recharge the atmosphere with water vapour in a warmer climate, causing more water vapour to be transported from the subtropics to high latitudes before precipitations forms. In addition, the altitude of the condensation level increases in a warmer climate in subtropical regions, causing an overall decrease of precipitation. We argue that changing in the frequency of heavy precipitation in response to warming varies depending on the geographical location. Warming over the dry subtropical regions is associated with a decrease in the frequency of heavy precipitation, while an increase is expected over both subpolar and tropical regions. The warmer climate has also led to the increase in the frequency of both thunderstorms (driven by convective heating) and dust events over Iran.

 10. A social perspective on the Neolithic in western Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hojjat Darabi

  2016-12-01

  Full Text Available While the Neolithic revolution caused gradual basic changes in different dimensions of human life, including social structure, western Iran has so far mostly received attention in terms of the emergence of domestication and sedentarisation. Generally speaking, some evidence, such as architectural elements, burial goods, clay tokens, and scarce artefacts such as obsidian pieces and marble objects not only determine an inter-regional interaction, but also suggest craft specialisation. It is believed that sedentary life and private food storage paved the way for property ownership and that a gradual change from egalitarian to non-egalitarian societies can be seen in the Neolithic of western Iran.

 11. IRANIAN SCIENCE: Iran's Scientists Cautiously Reach Out to the World.

  Science.gov (United States)

  Koenig, R

  2000-11-24

  Two decades after Iran's Islamic revolution, science in this politically isolated but oil-rich nation may be on the verge of resurgence. The nation's reform-minded president, Mohammad Khatami, and his allies are promising more money for R&D, reorganizing universities to beef up graduate education and research, and cracking open the door to closer cooperation with scientists abroad, including those in the United States. But Iran's government is walking a tightrope between hard-liners on the right who oppose reforms and liberal university students eager for change.

 12. Nuclear research centres in the Islamic Republic of Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Afarideh, H.

  2001-01-01

  The Islamic Republic of Iran has a number of research centres devoted to various facets of nuclear energy. A reactor and a cyclotron have been successful producing radioisotopes for use in medicine, industry and agriculture. The use of gamma radiation and electron beams for radiation sterilization and radiation processing is widely practised. One centre is specifically devoted to fusion research and another for laser development. The important role played by IAEA in promoting applications of radioisotopes and radiation in the Islamic Republic of Iran is highlighted. (author)

 13. First report of Gallibacterium isolation from layer chickens in Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ataei, S.; Bojesen, A. M.; Amininajafi, F.

  2017-01-01

  showed bands of 970 and 1080 bp, which are specific for Gallibcterium. To confirm the identification, a positive sample was sent to University of Copenhagen for repeating the PCR test. To our knowledge, this is the first report of isolation and identification of Gallibacterium in Iran. This study shows...... the possibility of a role for Gallibacterium in poultry industry of Iran. This study also shows the need for further investigations on epidemiological situation of the infection, as well as the isolation and identification of different species of the genus Gallibacterium....

 14. Members of Parliament of the Islamic Republic of Iran

  CERN Multimedia

  Maximilien Brice

  2002-01-01

  Five members of the Iranian parliament involved in legislation for science, research and education funding in Iran visited CERN in May. They are pictured here in building SM18, which houses the test string for LHC magnets: (left to right) H.E. Mr A. Mojtahed-Shabestari, Deputy Ambassador of the Islamic Republic of Iran in Geneva; Dr D. Blechschmidt, CERN Non Member-State Relations; Dr A.-R. Baharvand MP; Dr H. Amiri MP; Dr N. Siegel, Insertion, Correctors and Protection Group, LHC division; Dr H. Afarideh MP; Dr R. Seddighi MP; and Dr A. Shirzad.

 15. Human Rights and Wrongs in Iran's Drug Diplomacy with Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Janne Bjerre

  2017-01-01

  Europe has a strong interest in and a history of assisting Iran in controlling inflows of drugs from Afghanistan. But due to Iran's increasing use of the death penalty in drug trafficking cases, Europe has terminated its cooperation. Based on interviews with Iranian policy......-makers and representatives of both human rights organizations and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), this article presents Denmark's withdrawal of drug control funding in 2013 as a case study, analyzing the dilemmas and trajectories of joint Iranian-European drug diplomacy and the prospects...

 16. Princes, priests, and people is Saudi Arabia the next Iran

  OpenAIRE

  Waltermire, Bradley J.

  2005-01-01

  Renewed violent attacks in Saudi Arabia against the monarchy, combined with growing concern over royal corruption has led some analysts to predict that Saudi Arabia is likely to be "the next Iran"-that Islamist revolutionaries will come to power in Riyadh. I test this theory through the lens of network analysis in order to measure the degree of state-society integration in Pahlavi Iran and Saudi Arabia. My analysis finds that a) the Saudi state is far more integrated in society through so...

 17. Preliminary study of dengue virus infection in Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chinikar, Sadegh; Ghiasi, Seyed Mojtaba; Shah-Hosseini, Nariman

  2012-01-01

  Dengue fever is one of the most important arthropod-borne viral diseases of public health significance. It is endemic in most tropical and subtropical parts of the world, many of which are popular tourist destinations. The presence of dengue infection was examined in Iranian patients who were...... abroad. Of these, six cases were from the Sistan and Baluchistan province in southeast Iran and neighbouring Pakistan. Travellers play a key role in the epidemiology of dengue infection in Iran and it is recommended that travellers to endemic areas take precautionary measures to avoid mosquito bites....

 18. Leucocytozoon spp. infection in Accipitriformes birds in Iran.

  Science.gov (United States)

  Rassouli, Maryam; Aghazamani, Ghazaleh; Ardekani, Abbas Oliya

  2017-09-01

  Leucocytozoon spp. (Haemosporida, Leucocytozoidae) are vector-borne parasites of various birds. Leucocytozoon can infect different reticuloendothelial tissues and blood cells of birds. In this study peripheral blood samples were collected from Accipitriformes birds [three marsh harriers ( Circus aeruginosus ) and one tawny eagle ( Aquila rapax )] in one birds' garden in Iran. Blood films were observed for identification of hemoparasites. All samples were infected by different Leucocytozoon species. All of the observed species were first reported in Iran in Accipitriformes birds which one of them was described as a new species.

 19. Iran's nuclear program - for power generation or nuclear weapons?; Irans kjernefysiske program - for kraftproduksjon eller kjernevaapen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kippe, Halvor

  2008-11-15

  This report addresses the development of a nuclear infrastructure in Iran, and assessments are made on the near-term potential this infrastructure might yield of either nuclear power or nuclear arms production. The most significant facilities are treated in a more elaborate fashion, as these are assumed to have key roles in either a true civilian programme, or in the prospect of weapons-grade fissile material production. The future potential capacity for the latter is calculated under certain presumptions, both in the case that Iran focuses its efforts on uranium-based nuclear weapons, and in the case that it should choose the plutonium path to nuclear weapons. All the conclusions and findings in this report are based on technological considerations. This means that social or political assessments have not prevailed, rather the picture of Iran's nuclear programme is drawn through descriptions and assessments of facilities and systems, and their role in the bigger context. Definite conclusions have not been made as to whether Iran's nuclear programme currently is aimed towards nuclear arms or nuclear power. The secrecy surrounding some of the most prominent nuclear sites together with more or less credible allegations of purely weapons-related activities in the past, make it hard not to conclude that Iran until the disclosures in 2002 made as great an effort as it could on its way on developing nuclear weapons covertly. The scope of today's nuclear programme seems, on the other hand, most likely to be in part to help relieve the ever-increasing need for energy, although considerable deficits to this strategy are identified, at the same time as the Iranian people are united in a giant, high-prestige project in defiance of massive international pressure. Adding to this is a much-feared ability to rapidly being able to redirect their nuclear efforts, and develop nuclear arms in perhaps as little as one year. This so-called break-out scenario, where Iran

 20. Islamic Republic of Iran provides fresh data.

  Science.gov (United States)

  1998-01-01

  This article presents a demographic statistical profile of the Islamic Republic of Iran, based on 1996 census data. The discussion also focused on the government actions taken since the 1994 International Conference on Population and Development. Total population was 60.1 million. 61% of population lived in urban areas. 51.4% of the population were aged under 20 years of age. 4.3% were aged over 65 years. The annual rate of population growth was 2.7% during 1976-86, and 3.2% during 1986-96. Growth was accounted for by an increase in refugee flow, decreased mortality, and a higher birth rate. The Government in 1987, enacted the Family Planning Law as a measure to reduce the rapid population growth rate. The 1994-98 Five Year Plan integrates population issues with sustainable development strategies. The aim for 1998, is to reduce population growth to 1.5%, fertility to 2.5 children/woman, maternal mortality to 35/100,000 live births, and infant mortality to under 22/1000 live births. Islamic principles address gender issues having to do with equality, equity, and the empowerment of women. A Bureau of Women's Affairs, which was established under the President's Office, aims to promote the status of women and ensure their active participation within the development process. The government has advanced women's position by improving reproductive health and family planning programs. In late 1994, the government began to promote the activities of 70 nongovernmental organizations, many of which are concerned with women's issues. A high council for youth was set up in the President's Office.

 1. Determinants of catastrophic health expenditure in iran.

  Science.gov (United States)

  Abolhallaje, M; Hasani, Sa; Bastani, P; Ramezanian, M; Kazemian, M

  2013-01-01

  This study will provide detailed specification of those variables and determinants of unpredictable health expenditure in Iran, and the requirements to reduce extensive effects of the factors affecting households' payments for health and other goods and services inappropriately. This study aims to identify measures of fair financing of health services and determinants of fair financing contribution, regarding the required share of households that prevents their catastrophic payments. In this regard, analysis of shares of households' expenditures on main groups of goods and services in urban and rural areas and in groups of deciles in the statistics from households' expenditure surveys was applied. The growth of spending in nominal values within the years 2002-2008 was considerably high and the rate for out-of-pocket payments is nearly the same or greater than the rate for total health expenditure. In 2008, urban and rural households in average pay 6.4% and 6.35% of their total expenditure on health services. Finally three categories of determinants of unfair and catastrophic payments by households were recognized in terms of households' socio-economic status, equality/inequality conditions of the distribution of risk of financing, and economic aspects of health expenditure distribution. While extending the total share of government and prepayment sources of financing health services are considered as the simplest policy for limiting out-of-pocket payments, indicators and policies introduced in this study could also be considered important and useful for the development of health sector and easing access to health services, irrespective of health financing fairness.

 2. Natural radioactivity in building materials in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mehdizadeh, S.; Faghihi, R.; Sina, S.

  2011-01-01

  This work presents a comprehensive study of natural radioactivity in building materials used in Iran. For this purpose, 177 samples of five types of building material, i.e. cement, gypsum, cement blocks, gravel and brick, were gathered from different regions of the country and analyzed by gamma spectroscopy to quantify radioactivity concentrations using a high purity germanium (HPGe) detector and a spectroscopy system. According to the results of this investigation, cement samples had maximum values of the mean Ra-226 and Th-232 concentrations, 39.6 and 28.9 Bq/kg, respectively, while the lowest value for mean concentration of these two radionuclides were found in gypsum samples 8.1 and 2.2 Bq/kg, respectively. The highest (851.4 Bq/kg) and lowest (116.2 Bq/kg) value of K-40 mean concentration were found in brick and gypsum samples, respectively. The absorbed dose rate and the annual effective dose were also calculated from the radioactivity content of the radionuclides. The results show that the maximum values of dose rate and annual effective dose equivalent were 53.72 nGy/h and 0.37 mSv/y in brick samples. The radium equivalent activities R eq calculated were below the permissible level of 370 Bq/kg for all building materials. The values of hazard indexes were below the recommended levels, therefore, it is concluded that the buildings constructed from such materials are safe for the inhabitants. The results of this study are consistent with the results of other investigations in different parts of the world. (authors)

 3. Epilepsy and consanguinity in Shiraz, Iran.

  Science.gov (United States)

  Asadi-Pooya, Ali Akbar

  2005-01-01

  The importance of consanguinity and its association with epilepsy has been suggested in some studies, but in one study the risk contributed to consanguinity for childhood epilepsy was not significanta. In the present study, there was an attempt to determine if consanguinity has any important association with epilepsy. All the epileptic children and adolescents up to the age of 18 years, who had been referred to Motahary Clinic in Shiraz, Iran, during a six-month period, were included in this cross-sectional study. The percentage of consanguinity in parents of the epileptic patients was compared to a sample of the general population in the same geographical area. In total, 181 unrelated epileptic children were included in this study. The mean age of these children was 7+/-4.6 years. The male/female ratio in these patients was 1.29. Overall, 61(33.7%) of the parents were first cousins (OR=2.264, 95%-CI: 1.618-3.169 in comparison to the general population), 37 (20.4%) were second cousins (OR=3.557, 95%-CI: 2.389-5.296), and 83 (45.9%) were not related. The percentage of consanguinity in parents of the epileptic patients was significantly higher in comparison to a sample of the general population (OR=2.612, 95%-CI: 1.929-3.536, Pmarriages (at least by 2.2 folds), as well as pre-marriage counseling for couples who have a family history of epilepsy are necessary as an effective preventive program.

 4. Risk Factors of Domestic Violence in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Rasoulian

  2014-01-01

  Full Text Available Objectives. In this study, we have evaluated the lifetime and past-year prevalence of exposure to physical violence among married women in the city of Tehran and urban and rural areas of Hashtgerd. Methods. The target population were noninstitutionalized female citizens, aged 15 years or older, who have at least one history of marriage and who resided in the capital city of Tehran or Hashtgerd County from the summer of 2008 to fall of 2010. We used a multistage sampling method. Tehran’s District Six, a central district in Tehran, was selected as a representative cluster of all municipal districts in Tehran. A total of fifty blocks were randomly selected from this district, from which 1,000 married women aged 15 years or older were interviewed using a cross-sectional design. Data was gathered face-to-face using a structured questionnaire. The lifetime prevalence, past-year prevalence, and related factors of domestic violence were measured. SPSS version 11.5 was used for the analyses. Results. Figures for lifetime prevalence and past-year prevalence were measured to be 38.7% and 6.6%, respectively. The independent effects of marital status and location and type of residency for women, along with education and smoking habits of their spouses, were statistically significant in multivariate logistic regression analysis. Conclusion. Domestic violence is a public health concern in Iran. Based on our findings, we propose that empowering women through education, and improving their ability to find employment and income, along with increasing public awareness of human rights issues through education could lower the prevalence of domestic violence.

 5. Nuclear program of Iran. Towards de-escalation of a nuclear crisis. Advisory letter; Nucleair programma van Iran. Naar de-escalatie van een nucleaire crisis. Briefadvies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  The Dutch government, partly at the request of the House of Representatives (Second Chamber), the AIV asked to give an opinion about the position of Iran in the region and the role of the nuclear program of Iran in the geopolitical relations, in view of the most recent developments [Dutch] De Nederlandse regering heeft, mede op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de AIV gevraagd advies uit te brengen over de positie van Iran in de regio en de rol van het nucleaire programma van Iran in de geopolitieke verhoudingen hierin, mede gelet op de meest recente ontwikkelingen.

 6. Syria and Iran: what next? Three potential scenarios; Syrie, Iran: et maintenant? Trois scenarios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tertrais, Bruno [Fondation pour la recherche strategique, 4 bis rue des Patures 75016 Paris (France)

  2013-10-15

  Now that the United Nations resolution has been voted, the most complicated task begins: ensuring that Syria entirely and definitively gets rid of its chemical arsenal, which unfortunately has every chance of enduring. In this respect three scenarios are possible, each of which would have different repercussions for the region, notably regarding the Iranian nuclear issue, which is now being considered in a new light following Hassan Rohani's charm offensive. Yet, these consequences could also have a profound and lasting effect on the relationship between the United States and its allies. In the first scenario the agreement with Syria will be applied in a satisfactory manner, and could serve as a positive example to Iran, which might be more inclined to signing a nuclear deal. To date, Ali Khamenei, the Supreme Guide, has been wary of the ongoing negotiations, considering that it is impossible to trust the Western States whose sole objective is the downfall of the Iranian regime. Russia, buoyed by its new role in the region, would contribute in a more constructive manner to the resolution of the Iranian nuclear issue... Care must be taken, however, as Iran could just as well conclude as a result of the events of the summer of 2013, particularly from U.S. procrastination, that Western States are not willing to use force in the Middle East, and thus on the contrary draw out the negotiations without fearing the possibility of a U.S. strike. According to the second scenario, Syria will not implement the agreement, the crisis will be renewed, and will end with a Western strike, most probably without a U.N. mandate. This scenario would boost the confidence of U.S. allies in the region, who have a tendency to doubt the United States' determination to defend them. This could be seen as a warning to Iran, but the lessons that Iran would take from this scenario would undoubtedly depend on the balance of power in Tehran at the time: the moderates would push for a deal to avoid

 7. Bovine viral diarrhea (BVD: A review emphasizing on Iran perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Khezri

  2015-09-01

  Full Text Available Bovine viral diarrhea (BVD is one of the most important diseases of cattle responsible for major economic losses in dairy industries of Iran. So far, no nationwide program has been taken in Iran to control and eradicate the disease. Moreover, until now, no vaccination program has been practiced against BVD in Iran, although the disease is prevailing in the country. For effective controlling of BVD, it is necessary to cull the affected animals, and new entry of BVD in the farm should be prevented. Focusing on biosecurity in systematic control programs of BVD can also reduce the risks of introduction and spread of other epizootic and zoonotic diseases, thereby improving both cattle health and welfare in general. In this review paper, an overview on BVD emphasizing on Iran perspective has been discussed focusing on clinical manifestations of BVD, routes of transmission of BVD virus (BVDV, its diagnostic methods and possible prevention strategies. [J Adv Vet Anim Res 2015; 2(3.000: 240-251

 8. Colorectal Cancer in Iran: Molecular Epidemiology and Screening Strategies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roya Dolatkhah

  2015-01-01

  Full Text Available Purpose. The increasing incidence of colorectal cancer (CRC in the past three decades in Iran has made it a major public health burden. This study aimed to report its epidemiologic features, molecular genetic aspects, survival, heredity, and screening pattern in Iran. Methods. A comprehensive literature review was conducted to identify the relevant published articles. We used medical subject headings, including colorectal cancer, molecular genetics, KRAS and BRAF mutations, screening, survival, epidemiologic study, and Iran. Results. Age standardized incidence rate of Iranian CRCs was 11.6 and 10.5 for men and women, respectively. Overall five-year survival rate was 41%, and the proportion of CRC among the younger age group was higher than that of western countries. Depending on ethnicity, geographical region, dietary, and genetic predisposition, mutation genes were considerably diverse and distinct among CRCs across Iran. The high occurrence of CRC in records of relatives of CRC patients showed that family history of CRC was more common among young CRCs. Conclusion. Appropriate screening strategies for CRC which is amenable to early detection through screening, especially in relatives of CRCs, should be considered as the first step in CRC screening programs.

 9. The nuclear deal with Iran: Le moment suprême?

  NARCIS (Netherlands)

  Blockmans, S.

  2015-01-01

  More than two years in the making, the agreement concluded by China, the EU, France, Germany, Russia, the UK and the US with Iran to prevent the ‘weaponisation’ of the latter’s nuclear programme is a big deal. But, cautions Steven Blockmans in this CEPS Commentary, it is not the silver bullet to the

 10. Selenium status in soil, water and essential crops of Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nazemi Lyly

  2012-11-01

  Full Text Available Abstracts As a contributing factor to health, the trace element selenium (Se is an essential nutrient of special interest for humans and all animals. It is estimated that 0.5 to 1 billion people worldwide suffer from Se deficiency. In spite of the important role of Se, its concentrations in soil, water and essential crops have not been studied in Iran. Therefore, the main aim of the current study was to determine the Se content of soil, water, and essential crops (rice in North, wheat in Center, date, and pistachio in South of different regions of Iran. Sampling was performed in the North, South, and Central regions of Iran. In each selected area in the three regions, 17 samples of surface soil were collected; samples of water and essential crops were also collected at the same sampling points. Upon preliminary preparation of all samples, the Se concentrations were measured by ICP-OES Model Varian Vista-MPX. The amount of soil-Se was found to be in the range between 0.04 and 0.45 ppm in the studied areas; the Se content of soil in the central region of Iran was the highest compared to other regions (p

 11. Child Maltreatment among School Children in the Kurdistan Province, Iran

  Science.gov (United States)

  Stephenson, Rob; Sheikhattari, Payam; Assasi, Nazilla; Eftekhar, Hassan; Zamani, Qasem; Maleki, Bahram; Kiabayan, Hamid

  2006-01-01

  Objective: This study examines the determinants of three types of child maltreatment: physical maltreatment, mental maltreatment, and child neglect among school children in the Kurdistan Province of Iran. The analysis examines the impact of socioeconomic, familial, demographic, and household dynamic factors on the three child maltreatment…

 12. Reinforcing a Regime: Strengthening Clientelism in Iran with Sanctions

  Science.gov (United States)

  2015-09-01

  bazaari proved incredibly resilient —surviving even the Islamic Revolution—and it still exists in Iranian society to this day. For Iran, the arrival...front- runners emerged from the six contenders in the 2013 presidential election: Mohammad Galibaf and Hassan Rouhani. Considering Galibaf’s poor

 13. ROLE OF ICTS IN IMPROVING FOOD ACCESSIBILITY OF IRAN'S ...

  African Journals Online (AJOL)

  BARTH EKWUEME

  2009-09-22

  Sep 22, 2009 ... point of view, the situation of food accessibility in Iran's rural households was ... oriented programs and content of old technologies were determined to account for 69% of the variance of food ... all people, at all times, have physical and economic ... market communication, improving market profitability,.

 14. Scorpionism by Hemiscorpius spp. in Iran: a review.

  Science.gov (United States)

  Dehghani, Rouhullah; Kamiabi, Fatemeh; Mohammadi, Malihe

  2018-01-01

  Scorpions are distributed throughout Iran and the genus Hemiscorpius is particularly important in this region. Hemiscorpius lepturus is the most significant species within the genus in the country. Since scorpionism provoked by Hemiscorpius comprises a medical emergency, the present study is focused on this important issue. In order to perform the present work, a review of the medical and health-related literature was carried out in several databases. The current findings indicate that six species of Hemiscorpius are found in 15 states of Iran, mainly in the south and southwest. Deaths caused by stings were reported only for two species. The morphological characteristics and geographical distribution of H. lepturus in Iran, its venom and the toxic compounds, epidemiologic data and clinical manifestations of envenomation as well as treatment for affected people are herein reviewed and described. H. lepturus venom toxicity differs from other Iranian scorpions regarding duration and severity. Scorpionism is an important public health problem in Iran, especially in southwest and south regions and in urban areas. It is more prevalent in children and young people. H. lepturus venom is primarily a cytotoxic agent and has hemolytic, nephrotoxic and to some extent hepatotoxic activity. The use of polyvalent antivenom to prevent scorpion sting symptoms is recommended. A well-planned health education program might be useful in preventing scorpionism.

 15. Economic importance and GIS mapping of medicinal plants in Iran ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study identified the economic importance of medicinal plants and evaluated with Geographical Information System (GIS) tool to develop spatial maps covering medicinal plants prevalent in Darkesh area, Northern Khorasan, Iran. Then provide the coordinates of the identified area as your results. 10 medicinal plants ...

 16. Colorectal Cancer in Iran: Molecular Epidemiology and Screening Strategies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dolatkhah, R.; Somi, M. H.; Dolatkhah, R.; Kermani, I. A.; Dastgiri, S.

  2015-01-01

  The increasing incidence of colorectal cancer (CRC) in the past three decades in Iran has made it a major public health burden. This study aimed to report its epidemiologic features, molecular genetic aspects, survival, heredity, and screening pattern in Iran. Methods. A comprehensive literature review was conducted to identify the relevant published articles. We used medical subject headings, including colorectal cancer, molecular genetics, KRAS and BRAF mutations, screening, survival, epidemiologic study, and Iran. Results. Age standardized incidence rate of Iranian CRCs was 11.6 and 10.5 for men and women, respectively. Overall five-year survival rate was 41%, and the proportion of CRC among the younger age group was higher than that of western countries. Depending on ethnicity, geographical region, dietary, and genetic predisposition, mutation genes were considerably diverse and distinct among CRCs across Iran. The high occurrence of CRC in records of relatives of CRC patients showed that family history of CRC was more common among young CRCs. Conclusion. Appropriate screening strategies for CRC which is amenable to early detection through screening, especially in relatives of CRCs, should be considered as the first step in CRC screening programs.

 17. Prospects for Political Transition in the Islamic Republic of Iran

  Science.gov (United States)

  1999-12-01

  the elements and agents of political socialization within the regime of the Islamic Republic have not been successful in correctly conveying the...101 101 "Youth Political Socialization Process Seen," Tehran: Tehran Iran (18 August 1999), FBIS Daily Report-Near East/South Asia, 15 November 1999

 18. The Characteristics of Romanticism in the Children's Poem in Iran

  Science.gov (United States)

  Armaghan, Ali; Shajari, Reza; Jalali, Maryam; Fouladi, Alireza

  2016-01-01

  Romanticism is one of the important contemporary literal schools and has absorbed many poets and authors all across the world. Persian literature specifically the adolescents and children poem in Iran has been affected. Many Iranian poets have been among the pioneers of romanticism in the adolescents and children poem. The poems of these poets…

 19. Repairing effects of Iran flora on wound healing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Afshar

  2015-04-01

  Full Text Available The skin is the largest and the heaviest organ in the human body which, in addition to its important roles in the protection, waste removal, and contribution to vitamin D synthesis. As an important sensory organ, it can play a major role in the maintenance of homeostasis in the body. Total loss of of the skin integrity can cause harms and diseases that lead to physical disability and even death. Therefore, one of the main problem faced by medical science so far, is the question of .wound healing in the shortest possible time and with minimal side effects. Increasing the wound healing rate leads to positive financial and health results. Thus, several studies on new therapeutic techniques such as use of chemical drugs, herbal medication and homeopathy have been done. Moreover, physical methods such as laser therapy and other treatmentshave been constantly improving. In recent decades, the use of herbal medicine, as an effective method, has been progressing in most countries including Iran. In the traditional medicine of Iran various methods of using plants for the treatment of diseases are common. This is actually justifiable due to the geographic diversity of the flora in Iran. In the present paper the effectivity of the cut healing properties of some medicinal herbs in Iran is discussed.

 20. Sustainability of energy production and use in Iran

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karbassi, A.R.; Abduli, M.A.; Mahin Abdollahzadeh, E. [Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P.O. Box 14155-6135, Teheran (Iran)

  2007-10-15

  The issue of oil and gas policies in Iran is rather complex. In the present investigation, it is aimed to formulate plans for increasing the capacity of the country's energy production. Analysis of energy consumption pattern over last decades is indicative of inefficient usage. The low energy prices in Iran do not reflect economic costs. Further distortions exist in the tariff structures of most energy sources and in their relative prices. It is recognized that price reform is a key policy element for promotion of energy conservation and fuel substitution with renewable energies. Mitigation policies in the energy sector are crucial to Iran's overall policies. Emission of greenhouse gases can be reduced from 752,156 to 560,791 Gg CO{sub 2} equivalents in 2010 by implementing the policies proposed for the energy sub-sectors. Enhancing energy efficiency, including combined cycle power generation, has proved to be the most economic option for greenhouse gases reduction in energy sector. Iran's energy consumption pattern is unsustainable and consumption oriented. (author)

 1. Structural Obstacles against Order of Law in Safavid Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamid Ebadollahi

  2010-04-01

  Full Text Available While focusing on the teleological matters, most of the studies about the roots of disorder and anarchy in Iran attempt to explain the “present” obstacles against order of law; the present study aims to analyze the structural-historical conditions affecting the “possibility and impossibility of the order of law in Iran”. In the former studies, “Iran’s history” is inversely applied in order to explain the present situation of society. Instead of interpreting the determining social structures in the history, such studies attempts to understand “contemporary Iran”. Furthermore, applying comparative-fundamentalist method, they base their analysis on the economic or political conditions of the matter. However, the present study claims that the general theory of social transformation –either the Marxian or Weberian- -that is produced approaching western medieval societies- could not explain roots of disorder and anarchy in Iran. Instead, applying a structuralist model, and focusing on “articulation” in analysis, the present study aims to explore the historical obstacles against the order of law in the history of Iran (rather than western medieval history. Thus, it claims that the main root of “disorder in the history of Iran” is the governing system of political, martial, and economic management in Iran.

 2. Baku paper reports Armenian role in Iran's nuclear program

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  "The war in Iraq has made the subject of nuclear research in countries of the third world a matter of current interest. Talk at this time is mostly about Iran, which has oil, and American experts believe, will in the next 3-4 years be perfectly capable of making a nuclear bomb" (1 page).

 3. Irans Nuclear Program: Tehrans Compliance with International Obligations

  Science.gov (United States)

  2016-04-07

  reactors. Iran also has a uranium conversion facility, which converts uranium oxide into several compounds, including uranium hexafluoride. Tehran claims... uranium .  The importation of natural uranium metal and its subsequent transfer for use in laser enrichment experiments, including the production of...investigation of its nuclear activities, suspend its uranium enrichment program, suspend its construction of a heavy-water reactor and related

 4. Water management paradigms in Iran: technical, social and ethical aspects

  NARCIS (Netherlands)

  Balali, M.R.; Keulartz, F.W.J.; Korthals, M.J.J.A.A.

  2007-01-01

  In Iran, water scarcity is one of the main problems threatening food security. The country is confronted with the challenge to continue the expansion of food production to meet future demand without negative effects on the environment. To illuminate the problems and perspectives of water management

 5. The social experience of drought in rural Iran

  NARCIS (Netherlands)

  Keshavarz, Marzieh; Karami, Ezatollah; Vanclay, Frank

  Using qualitative social research methods at the farm family level, this paper considers the social impacts of drought on two purposefully-selected villages in Fars Province, Iran. It examines the experience of drought on different types of farm families, specifically the less vulnerable, the

 6. Doing Business 2014 Economy Profile : Iran, Islamic Rep.

  OpenAIRE

  World Bank; International Finance Corporation

  2013-01-01

  This economy profile presents the Doing Business indicators for Iran. In a series of annual reports, Doing Business assesses regulations affecting domestic firms in 189 economies and ranks the economies in 10 areas of business regulation, such as starting a business, resolving insolvency and trading across borders. This year's report data cover regulations measured from June 2012 through M...

 7. An overview to development of fuel cell technology in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amirinejad, M.; Rowshanzamir, S.; Eikani, M.H.

  2005-01-01

  The fuel cell has been known as a modern technology for conversion of chemical energy into electrical energy in the worldwide. Some factors of adaptation to environment targets and high efficiency production of energy are two main reasons that motivated several governments to be active in supporting developments of the fuel cells sector through integrated strategies. The rapid population growth in Iran in recent years is a significant agent of consuming more energy that is satisfied with the fossil resources resulting in environmental problems. The demand for environmental quality and balance in fuel consumption are two main drivers behind the development of fuel cell vehicle in Iran. In order to have sustainable economy and independent on the oil revenue, it is required to make use of oil and natural gas resources in a better manner. Fuel cells are the best candidates to fulfill this requirement. Iran's potential application for this technology in different sectors, design and construction it and fuel system based on natural gas is high. In this paper, current status, potential application, and future research and development of this technology in Iran are investigated

 8. Sustainability of energy production and use in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karbassi, A.R.; Abduli, M.A.; Mahin Abdollahzadeh, E.

  2007-01-01

  The issue of oil and gas policies in Iran is rather complex. In the present investigation, it is aimed to formulate plans for increasing the capacity of the country's energy production. Analysis of energy consumption pattern over last decades is indicative of inefficient usage. The low energy prices in Iran do not reflect economic costs. Further distortions exist in the tariff structures of most energy sources and in their relative prices. It is recognized that price reform is a key policy element for promotion of energy conservation and fuel substitution with renewable energies. Mitigation policies in the energy sector are crucial to Iran's overall policies. Emission of greenhouse gases can be reduced from 752,156 to 560,791 Gg CO 2 equivalents in 2010 by implementing the policies proposed for the energy sub-sectors. Enhancing energy efficiency, including combined cycle power generation, has proved to be the most economic option for greenhouse gases reduction in energy sector. Iran's energy consumption pattern is unsustainable and consumption oriented

 9. Factors Affecting Quality of Audit; Empirical Evidence from Iran ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study examines factors affecting quality of audit using empirical evidence from Iran Quality of audit was seen as the degree to which an audit report is free from deficiencies and distortions which show up later on. The quality of an audit was measured in terms of an auditor's ability to report financial distortions willingly ...

 10. Spectrum of α-thalassemia mutations in Qazvin Province, Iran

  African Journals Online (AJOL)

  use

  2011-12-05

  Dec 5, 2011 ... α-Thalassemia is a widespread inherited disease particularly prevalent in the middle East Asia population, including Iran. The aim of this study was to define the molecular spectrum and frequency of α-thalassemia mutations in prospective couples of Qazvin province. A total of 120,000 subjects were.

 11. Two new records of Bolboschoenus (Cyperaceae) from Iran

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Amini Rad, M.; Hroudová, Zdenka

  2007-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2007), s. 57-62 ISSN 1029-788X R&D Projects: GA AV ČR IAA6005905 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : Bolboschoenus * Cyperaceae * Iran Subject RIV: EF - Botanics

 12. Frequency of Thalassemia in Iran and Khorasan Razavi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gholam Hasan Khodaei

  2013-12-01

  Full Text Available Introduction: Beta-thalassemia is the most common hereditary disease in Iran. More than two million carriers of beta-thalassemia live in Iran. Since the Iranian population is a mixture of different ethnic groups, it is necessary to determine the frequency  in the different parts of the country. Materials and Methods: This descriptive study is a cross sectional study with helping by professional groups fighting diseases in Khorasan Razavi province.   Results: In Iran, according to World Health Organization, about 4 percent of the population, are carriers of the thalassemia gene. In other words, about 2-3 million people are suffering from thalassemia minor.Now, more than 18 thousand cases of thalassemia are scattered across the country in different provinces, are different. Mazandaran, Gilan, Hormozgan, Khuzestan, kohgiloyeh, Fars, Bushehr, Sistan and Baluchestan, Kerman and Isfahan, are 10 provinces with high prevalence in our country. We have 342 cases of thalassemia major in Khorasan Razavi province.   Conclusion: Prevalence  of thalassemia in our country is 3.6%  and Iran is located on the belt of thalassemia and due to a history of consanguinity, this disease has a prevalence of 0.6% among in the provinces of Khorasan Razavi.

 13. Civil society in Syria and Iran: activism in authoritarian contexts

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, P.; Cavatorta, F.

  2013-01-01

  What are the dynamics of civic activism in authoritarian regimes? How do new social actors--many of them informal, "below the radar" groups--interact with these regimes? What mechanisms do the power elite employ to deal with societal dissidence? The authors of Civil Society in Syria and Iran explore

 14. Microbial quality of some medicinal herbal products in Kashan, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mazroi Arani Navid

  2014-04-01

  Full Text Available Introduction: The use of medicinal plants has risen worldwide. In Iran, herbal waters and rose waters are of traditional medicinal products and as a result, they are widespreadly consumed. Therefore, diagnosis of microbial quality of these products is important. The aim of this study was to evaluate microbial quality of herbal extracts distributed in Kashan, Iran. Methods: In this descriptive study, 256 samples of herbal waters and 191 samples of rose waters (total samples of 447 distributed in Kashan during 2012 to 2013 were purchased and transferred to laboratory. Then microbial tests such as total aerobic bacterial count, mold and yeast count, total coliforms, and detection of Enterococcus, Pseudomonas and sulphite-reducing Clostridia were evaluated based on national standard of Iran. Results: Contamination with Pseudomonas and Enterococcus was observed in the herbal water samples. 196 cases (43.84% of the total samples, 113 cases (44.15% of the herbal waters and 83 cases (43.45% of the rose waters were usable based on the national standard of Iran. Neither herbal waters nor rosewater samples were contaminated by E.Coli and Sulphite-reducing clostridia. Additionally, none of the rosewater samples was contaminated by Coliforms and Pseudomonas. Conclusion: Based on the findings and due to the fact that these products are contaminated with aerobic mesophilic bacteria, mold and yeast, to minimize the risks we recommend to apply pasteurized temperature, high-quality packaging material and hygiene observance in processing time of herbal waters and rose waters.

 15. Iran: U.S. Concerns and Policy Responses

  Science.gov (United States)

  2014-03-05

  evaluating their backgrounds according to constitutional requirements that a candidate demonstrate knowledge of Islam, loyalty to the Islamic...containment and missile defense strategies and with most U.S. and multilateral sanctions against Iran, including by selling more oil to the customers ... restaurants , and other civilian targets inside Israel. In recent years, however, Hamas has directly involved itself in Palestinian politics and its

 16. The Reign of Confusion: ABC and the "Crisis in Iran."

  Science.gov (United States)

  Palmerton, Patricia R.

  A study examined reports broadcast by ABC News between November 8, 1979 and December 7, 1979 in its series entitled "Crisis in Iran: America Held Hostage." Transcripts of approximately 50% of actual broadcasts were subjected to rhetorical critical analysis, from which the finding emerged that confusion was the predominant characteristic…

 17. Asellus (Asellus) monticola en Iran (Crustacea, Isopoda, Asellota, Asellidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Henry, Jean-Paul; Magniez, Guy

  1996-01-01

  Asellus (Asellus) monticola monticola Birstein, 1932 has been found in a spring in the extreme NW of Iran. Amplifications of the original description of this valid species, which is clearly distinct from A. aquaticus, are given. Contrary to A. aquaticus, A. monticola appears to be strongly endemic

 18. Gastroesophageal reflux disease in Iran: SEPAHAN systematic review no. 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammadreza Fazel

  2012-01-01

  Conclusions: Due to the differences between studies, such as characteristics of the sampled population and the diagnostic criteria, the reported prevalence of GERD was remarkably different in the reviewed studies. Nonetheless, because of the high prevalence of GERD in Iran, conducting large-scale epidemiological studies should be considered to determine factors associated with the prevalence of GERD to prevent and control it.

 19. Ethnic Minorities and the Politics of Identity in Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian; Saleh, Alam

  2016-01-01

  their discussions with others. Here, Alam Saleh, Lecturer in Middle Eastern Politics, University of Exeter, and Rasmus Christian Elling, Assistant Professor of Iranian Studies, University of Copenhagen, introduce each other's recent books on ethnic minorities, identity and nationalism in post-revolution Iran...

 20. Content and Style of Advice in Iran and Canada

  Science.gov (United States)

  Tavakoli, Mahin

  2013-01-01

  The content and nature of nonprofessional advice in Iran, a hierarchical and collectivist culture, was compared to the same type of advice in Canada, an egalitarian and individualist culture. A researcher developed a questionnaire that consisted of 10 letters, each describing a writer's problem and asking for advice. The responses of participants…

 1. Detection and subtyping avian metapneumovirus from turkeys in Iran.

  Science.gov (United States)

  Mayahi, Mansour; Momtaz, Hassan; Jafari, Ramezan Ali; Zamani, Pejman

  2017-01-01

  Avian metapneumovirus (aMPV) causes diseases like rhinotracheitis in turkeys, swollen head syndrome in chickens and avian rhinotracheitis in other birds. Causing respiratory problems, aMPV adversely affects production and inflicts immense economic losses and mortalities, especially in turkey flocks. In recent years, several serological and molecular studies have been conducted on this virus, especially in poultry in Asia and Iran. The purpose of the present study was detecting and subtyping aMPV by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) from non-vaccinated, commercial turkey flocks in Iran for the first time. Sixty three meat-type unvaccinated turkey flocks from several provinces of Iran were sampled in major turkey abattoirs. Samples were tested by RT-PCR for detecting and subtyping aMPV. The results showed that 26 samples from three flocks (4.10%) were positive for viral RNA and all of the viruses were found to be subtype B of aMPV. As a result, vaccination especially against subtype B of aMPV should be considered in turkey flocks in Iran to control aMPV infections.

 2. Campaigns of the Crimean Tatars and Ottomans against Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özer Küpeli

  2014-07-01

  Full Text Available Starting from the 15th century, when the Crimean Khanate recognized the authority of the Ottoman Empire, its forces was actively used by the Ottoman Empire in its foreign policy. Especially the Tatars were indispensable allies in campaigns against Western European countries, Caucasus, and, subsequently, in the containment of the Moscow State. However, Tatar troops of the Crimean Khanate were also used in other political directions of the Ottoman Empire. The main rival of the Ottoman State in the east was the Safavid Iran. Troops of the Crimean Khanate also took part in these campaigns of the Ottomans. The author describes the participation of Tatar troops in the war with Iran. During the Ottoman military campaigns, the Tatars, for the most part, played a role of Akinji moving ahead of the Ottoman forces and collecting trophies and prey in hostile lands, rather than participating in the frontline battles. Initially, the Crimean khans participated only in the wars that took place in the western territories. However, the situation changed in the second half of the 16th century under Sultan Suleiman, when the Crimean cavalry was also involved in the eastern campaigns. The Tatars did not particularly want to participate in campaigns against Iran. There were cases, when these campaigns ended in tears: with the capture of the heir to the Crimean throne (Adil Giray, its execution and the defeat of the Tatar army. However, the Crimean khans participated in every campaign against Iran on the side of the Ottoman Empire. Disobeying the Sultan orders could lead to the replacement of khan (Mehmed Giray II. Archive documents reveal that the number of Tatar troops sent against Iran, ranged from 5 to 10 thousand soldiers, although the Ottoman sources overestimates the amount (30–40 thousand.

 3. Genetic diversity of Echinococcus granulosus in center of Iran.

  Science.gov (United States)

  Pestechian, Nader; Hosseini Safa, Ahmad; Tajedini, Mohammadhasan; Rostami-Nejad, Mohammad; Mousavi, Mohammad; Yousofi, Hosseinali; Haghjooy Javanmard, Shaghayegh

  2014-08-01

  Hydatid cyst caused by Echinococcus granulosus is one of the most important parasitic diseases around the world and many countries in Asia, including Iran, are involved with this infection. This disease can cause high mortality in humans as well as economic losses in livestock. To date, several molecular methods have been used to determine the genetic diversity of E. granulosus. So far, identification of E. granulosus using real-time PCR fluorescence-based quantitative assays has not been studied worldwide, also in Iran. Therefore, the aim of this study was to investigate the genetic diversity of E. granulosus from center of Iran using real-time PCR method. A total of 71 hydatid cysts were collected from infected sheep, goat, and cattle slaughtered in Isfahan, Iran during 2013. DNA was extracted from protoscolices and/or germinal layers from each individual cyst and used as template to amplify the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 gene (cox1) (420 bp). Five cattle isolates out of 71 isolates were sterile and excluded from further investigation. Overall, of 66 isolates, partial sequences of the cox1 gene of E. granulosus indicated the presence of genotypes G1 in 49 isolates (74.2%), G3 in 15 isolates (22.7%), and G6 in 2 isolates (3.0%) in infected intermediate hosts. Sixteen sequences of G1 genotype had microgenetic variants, and they were compared to the original sequence of cox1. However, isolates identified as G3 and G6 genotypes were completely consistent with original sequences. G1 genotype in livestock was the dominant genotype in Isfahan region, Iran.

 4. Induced abortion rate in Iran: a meta-analysis.

  Science.gov (United States)

  Motaghi, Zahra; Poorolajal, Jalal; Keramat, Afsaneh; Shariati, Mohammad; Yunesian, Masud; Masoumi, Seyyedeh Zahra

  2013-10-01

  About 44 million induced abortions take place worldwide annually, of which 50% are unsafe. The results of studies investigated the induced abortion rate in Iran are inconsistent. The aim of this meta-analysis was to estimate the incidence rate of induced abortion in Iran. National and international electronic databases, as well as conference databases until July 2012 were searched. Reference lists of articles were screened and the studies' authors were contacted for additional unpublished studies. Cross-sectional studies addressing induced abortion in Iran were included in this meta-analysis. The primary outcome of interest was the induced abortion rate (the number of abortions per 1000 women aged 15-44 years in a year) or the ratio (the number of abortions per 100 live births in a year). The secondary outcome of interest was the prevalence of unintended pregnancies (the number of mistimed, unplanned, or unwanted pregnancies per total pregnancies). Data were analyzed using random effect models. Of 603 retrieved studies, using search strategy, 10 studies involving 102,394 participants were eventually included in the meta-analysis. The induced abortion rate and ratio were estimated as 8.9 per 1000 women aged 15-44 years (95% CI: 5.46, 12.33) and 5.34 per 100 live births (95% CI: 3.61, 7.07), respectively. The prevalence of unintended pregnancy was estimated as 27.94 per 100 pregnant women (95% CI: 23.46, 32.42). The results of this meta-analysis helped a better understanding of the incidence of induced abortion in Iran compared to the other developing countries in Asia. However, additional sources of data on abortion other than medical records and survey studies are needed to estimate the true rate of unsafe abortion in Iran.

 5. Seroepidemiology of toxoplasmosis in childbearing women of Northwest Iran.

  Science.gov (United States)

  Rajaii, Mehrangiz; Pourhassan, Aboulfazl; Asle-Rahnamaie-Akbari, Najibeh; Aghebati, Leili; Xie, Juliana Ling; Goldust, Mohammad; Naghavi-Behzad, Mohammad

  2013-09-01

  Toxoplasma gondii causes the most common parasitic infection in the world. Congenital transmission, prenatal mortality and abortion are major problems of T. gondii. Prevalence of toxoplasmosis is high in Iran, especially in Azerbaijan. The current literature reviewed in this paper reveal results pertaining to various regions of Iran. The present cross-sectional e-study was designed to evaluate the seroprevalence of toxoplasmosis in childbearing women in Northwest Iran. We evaluated 1659 women in childbearing age from several cities in Northwestern Iran (Tabriz, Maragheh, Ahar, Marand, Sarab, Miane) from July 2009 to August 2010. Women aged between 20 and 40 years and seeking prenatal care were enrolled in the study. The subjects' sera were probed with indirect fluorescent antibody (IFA). A total of 1659 subjects were examined. Titres ranged from 1:100 to 1:800. In all, 899 subjects (54.13%) were seropositive. The highest frequency of seropositivity was shown in 1:200 dilution (36.08%) and in subjects from Maragheh (84% of 211 subjects). There was a direct linear relationship between seropositivity and age (p 0.001). Also, seroprevalence of toxoplasmosis was higher in subjects with primary school/lower educational level (p 0.001) and subjects living in rural regions (p 0.001). Overall, more than 50% of women in childbearing age were seropositive for toxoplasmosis in northwestern Iran. Increasing seroprevalence of toxoplasmosis with age was a predictable result due to longer exposure to the parasite. The relationship between increasing seroprevalence and lower educational level as well as living in rural areas is in line with the latest epidemiological findings, which also show such relationships due to lower socioeconomic status.

 6. Occupational Health Services Integrated in Primary Health Care in Iran.

  Science.gov (United States)

  Rafiei, Masoud; Ezzatian, Reza; Farshad, Asghar; Sokooti, Maryam; Tabibi, Ramin; Colosio, Claudio

  2015-01-01

  A healthy workforce is vital for maintaining social and economic development on a global, national and local level. Around half of the world's people are economically active and spend at least one third of their time in their place of work while only 15% of workers have access to basic occupational health services. According to WHO report, since the early 1980s, health indicators in Iran have consistently improved, to the extent that it is comparable with those in developed countries. In this paper it was tried to briefly describe about Health care system and occupational Health Services as part of Primary Health care in Iran. To describe the health care system in the country and the status of occupational health services to the workers and employers, its integration into Primary Health Care (PHC) and outlining the challenges in provision of occupational health services to the all working population. Iran has fairly good health indicators. More than 85 percent of the population in rural and deprived regions, for instance, have access to primary healthcare services. The PHC centers provide essential healthcare and public-health services for the community. Providing, maintaining and improving of the workers' health are the main goals of occupational health services in Iran that are presented by different approaches and mostly through Workers' Houses in the PHC system. Iran has developed an extensive network of PHC facilities with good coverage in most rural areas, but there are still few remote areas that might suffer from inadequate services. It seems that there is still no transparent policy to collaborate with the private sector, train managers or provide a sustainable mechanism for improving the quality of services. Finally, strengthening national policies for health at work, promotion of healthy work and work environment, sharing healthy work practices, developing updated training curricula to improve human resource knowledge including occupational health

 7. Iran’s Post-9/11 Grand Bargain: Missed Opportunity for Strategic Rapprochement Between Iran and the United States

  Science.gov (United States)

  2013-05-23

  Iranian state. To Iran’s paranoid revolutionaries, however, it appeared as if America was conspiring against the new government.30 On November 4, 1979...normalize relations with Iran were quickly overcome by world events and America’s emergence as the lone superpower. After the Gulf War, the United States

 8. The Prevalence of Glaucoma in Tehran, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heydar Amini

  2008-11-01

  Full Text Available

  PURPOSE: To determine the prevalence of glaucoma in adults 40 years of age or older in Tehran, Iran. METHODS: This stratified random-sampling cross-sectional population survey was performed on residents of Tehran, the capital of Iran, aged 40 years and older in the year 2001. Refraction, best-corrected visual acuity, slitlamp biomicroscopy, Goldmann applanation tonometry, funduscopy, and gonioscopy were performed in all subjects. Automated perimetry was performed in selected cases. RESULTS: Out of 4418 sampled subjects, 2184 individuals (49.4% participated in the survey. Eventually data from 2160 individuals including 814 (38% male and 1346 (62% female subjects with mean age of 55.1±10.2 (range 40-92 years were analyzed. The overall prevalence of glaucoma was 1.44% (95% confidence interval, 0.94-1.94 including primary open angle glaucoma 0.46%, chronic angle closure glaucoma 0.33%, normal tension glaucoma 0.28%, pseudoexfoliation glaucoma 0.23%, and other types of glaucoma 0.14%. More than 80% of affected subjects were unaware of their condition. CONCLUSION: The prevalence of glaucoma in adults 40 years of age or older in Tehran is 1.44%, which is in the lower range

 9. Iran the aerial defense facing a preventive attack against the nuclear sites; Iran la defense aerienne face a une attaque preventive contre ses sites nucleaires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gruselle, B.; Payre, G

  2006-01-15

  In the context of the nuclear uranium enrichment program development facing the international opinion, the author discusses the Iran policy of implementing a defense against an aerial attack. Even with the modernization of its anti-aerial defense, the Iran will cannot support an aerial american campaign, precise and long. (A.L.B.)

 10. Correspondence between the President of the Atomic Energy Organization of Iran and the Director General

  International Nuclear Information System (INIS)

  1984-09-01

  The document includes 5 attachments: the letter of 9 April 1984 from the President of the Atomic Energy Organization of Iran to the Director General, the letter of 11 May 1984 from the Director General to the President of the Atomic Energy Organization of Iran, the text of the telex of 27 May 1984 from the President of the Atomic Energy Organization of Iran to the Director General, the text of the telex of 28 May 1984 from the Director General to the President of the Atomic Energy Organization of Iran and the text of the telex from 30 May 1984 from the President of the Atomic Energy Organization of Iran to the Director General refering to ''Military attack on Iran's Bushehr Nuclear Power Plant''

 11. Medicinal plants with promising antileishmanial activity in Iran: a systematic review and meta-analysis

  OpenAIRE

  Masoud Soosaraei; Mahdi Fakhar; Saeed Hosseini Teshnizi; Hajar Ziaei Hezarjaribi; Elham Sadat Banimostafavi

  2017-01-01

  Background: Leishmaniasis is a major public health problem worldwide. The aim of the present study was to investigate medicinal plants with anti-Leishmania activity which used in Iran. Methods: Data were systematically gathered from five English databases including Ebsco, Science Direct, PubMed, Google Scholar and Scopus, four Persian databases including Magiran, Iran doc, Iran medex and the Scientific Information Database (SID) from 1999 to April 2015. Information obtained included plant ...

 12. How to Deter and Coerce Iran into Giving Up Its Nuclear Weapons Program

  Science.gov (United States)

  2011-12-01

  ix LIST OF ACRONYMS AND ABBREVIATIONS AEOI Atomic Energy Organization of Iran CBI Central Bank of Iran EU European Union GCC Gulf...Atomic Energy Organization of Iran ( AEOI ) indicate a strong belief in the policy-makers’ minds that this deterrence lens has considerable merit. This...Presidents and Cabinet, the AEOI , the IRGC, the Supreme National Security Council, and the Majles. The Supreme Leader controls the IRGC, and the

 13. Safety hazard Iran? Between nuclear thread and peaceful use of nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schroeter, Lothar

  2013-01-01

  The volume on Iran between nuclear thread and peaceful use of nuclear energy covers the following contributions: Iran versus USA: labor pains of a new world order; certainties, speculations and lack of knowledge; The nuclear conflict as symptom of deeper conflicts of the Middle East; Peaceful use of nuclear energy? The Iranian nuclear conflict; Satellite broadcast in Iranian backyards; An American invention becoming a doom for the Iran.

 14. Geographical distribution and surveillance of Crimean-Congo hemorrhagic fever in Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chinikar, Sadegh; Ghiasi, Seyed Mojtaba; Moradi, Maryam

  2010-01-01

  . Since 2000, we have shown the disease to be prevalent in 23 out of 30 provinces of Iran. Among those, Sistan-va-Baluchistan, Isfahan, Fars, Tehran, Khorasan, and Khuzestan demonstrated the highest infection, respectively. Notably, Sistan-va-Baluchistan province, southeast of Iran, has the highest...... of the disease has ranged variably in different provinces of Iran. More pathogenesis and phylogenetic studies should therefore be investigated to clarify these differences....

 15. Iran-Azerbaijan Relations During the First Year of M. Khatami’s Presidency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidorov Ivan Evgenyevich

  2015-12-01

  Full Text Available The article is devoted to the study of the Iran-Azerbaijan relations during the first year of Muhammad Khatami’s presidency. The main task of the research is to follow the evolution of Iran-Azerbaijan relations during that period, to describe the most important events of these relations and to find an answer to the question why such a successful beginning of the period led Iran and Azerbaijan to the verge of a diplomatic catastrophe. The coming of the liberal president Khatami to power in Iran created an opportunity to overcome mutual mistrust in the Iran-Azerbaijan relations and to direct them into a constructive course. The fact that in 1997-1998 Iran and Azerbaijan foreign policy agendas partly coincided also contributed to this concept. The first serious attempts to stabilize the Iran-Azerbaijan relations were made during the eighth OIC summit in Tehran, when Iran initiated passing of several documents, condemning the actions of Armenia in the Karabakh conflict. However, this proved insufficient to stabilize the relationship. Soon, because of problems in ethnic and energy spheres the Iran-Azerbaijan relations began rapidly to deteriorate. The priority given to relations with the United States by Azerbaijan served as an additional source of irritation for Iran. That eventually became the main reason for Iran to change its position on the international legal status of the Caspian Sea that created the basis for Iranian claims to Azerbaijan oilfields. In three years dramatic events of the first year of Khatami presidency led Iran and Azerbaijan to a military conflict in the Caspian Sea when Iranian warships drove away Azerbaijan research vessels from a contract zone Araz-Alov-Sharg.

 16. New faunistic records of ground beetles (Coleoptera, Carabidae from Hormozgan province, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Azadbakhsh Saeed

  2016-09-01

  Full Text Available This paper presents the results of a faunal study of ground beetles (Coleoptera: Carabidae from Hormozgan province in southern Iran, which was carried out from winter 2015 to winter 2016. A total of 30 species belonging to 18 genera were collected and identified. Two species – Calodromius mayeti and Elaphropus (Tachyura biblis – are reported from Iran for the first time; in addition, the occurrence of several species in Iran was confirmed.

 17. Iran's Nuclear Program and Its Official Aim of Producing Nuclear Energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khazaneh, Reza

  2008-01-01

  Iran says it aims at developing nuclear energy and mastering the whole cycle of nuclear combustion. After the withdrawal of Western experts, Russia took over the building of nuclear plants, without clearly explaining what it really intended to do. Nowadays Iran has no international assistance, either to complete the nuclear plants, or to achieve full control of the nuclear combustion cycle. Going forward seems difficult, even though Iran has proved capable of mobilizing a good deal of energy to attain its target

 18. 76 FR 24410 - Financial Crimes Enforcement Network; Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and...

  Science.gov (United States)

  2011-05-02

  ... preceding 90 calendar days related to Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (``IRGC'') or any of its..., savings and loan associations, national banks, thrift institutions, credit unions, [[Page 24413

 19. The Iranian century: the tension between Iran and the Gulf States

  OpenAIRE

  Al Kaabi, Yousef H.; Al Kaabi, Khaled M.

  2011-01-01

  The Arabian Gulf represents a significant part in the world because of its oil wealth. During the last thirty years, three wars have taken place in the region resulting in regional and global instability: the Iran-Iraq war; the Persian Gulf War of 1990-1991, and the U.S. led invasion of Iraq in 2003. The fall of Iraq made Iran more powerful in the region, and as a domination strategy, Iran launched its nuclear program. Iran represents a major power in the region; it can destabilize the region...

 20. United States Policy and The Islamic Republic of Iran: A Time For Change

  National Research Council Canada - National Science Library

  Constantine, B

  2000-01-01

  .... This paper provides current information on Iran's government, economy, military, culture, religion, political process, and presents arguments for a change in current United States Policy concerning...

 1. CERN signs draft Memorandum of Understanding with Iran

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  Left to right: Dr Henrik Foeth, Team Leader CMS; Dr Daniel Denegri, Physics Coordinator CMS; Prof. Tejinder Virdee, Deputy Spokesman CMS; Prof. Luciano Maiani, CERN Director-General - signing; Mr Jean-Marie Dufour, Head of the CERN Legal Service, Mr Ghodratollah Habibpour Gharakol, back; Dr Abdolali Sharghi, Advisor to the Minister and Director General, Office of International Scientific Cooperation, Iranian Ministry of Science, Research and Technology; Dr Mostafa Moin, Minister of Science, Research and Technology, Islamic Republic of Iran - signing; Dr Reza Mansouri, Director, International Scientific Meetings Office, Iranian Ministry of Science, Research and Technology; H. E. Dr Ali Khorram, Extraordinary and plenipotentiary Ambassador of the Islamic Republic of Iran to the United Nations in Geneva, Dr Hans F. Hoffmann, CERN Director for Technology Transfer & for Scientific Computing. Iranian Minister for Science, Research and Technology, Dr Mostafa Moin, and CERN Director-General Luciano Maiani, s...

 2. Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara; Mesir, Iran dan Turki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Nurul Ihsan

  2015-06-01

  Full Text Available This article discusses a comparative analysis of education in three countries where the population is predominantly of a Muslim background; Egypt, Iran and Turkey, and explains about the system of education in primary schools, secondary schools and colleges. Additionally, this article clarifies the latest education policy, curriculum, subjects, and assessment systems in schools and universities. The three countries have some similarities; each country is implementing the policy of compulsory education with it split into three levels. The other similarity being that is the students have a high interest for further study in foreign universities with some destination countries being: the United States of America, United Kingdom, Germany, Saudi Arabia, Canada, Ukraine, Malaysia, France, and Austria. Due to unfavorable politics in both countries of Egypt and Turkey, as well as Iran, education has been effected by a foreign policy that is often contradictory.

 3. Q Fever in Dogs: An Emerging Infectious Disease in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahdieh Rezaei

  2016-12-01

  Full Text Available Background: Q fever is an important widespread reemerging zoonosis. The presence of Coxiellaburnetii in 100 tick-infested dogs was assessed in this study.Methods: The blood samples from 100 referred dogs were acquired and evaluated by nested-PCR.Results: C. burnetii was detected in 11 out of 100 (11% blood samples. Most of the positive dogswere kept outdoor and fed on raw diet. Based on our findings, Q fever should be considered as anemerging disease in dogs in Iran; so, zoonotic importance of this population must be notified. To betterunderstanding the role and pathogenic importance of dogs in Q fever outbreak and to determine whetherthis organism can be transmitted directly from dogs to human further in-depth studies are necessary.Conclusion: It is determined that C. burnetii is present in dogs in southeast of Iran and people who arein contact with this population, especially asymptomatic ones are at increased risk of infection.

 4. Global warming combat policies in energy sector of Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rahimi, N.; Karbassi, A. R.; Abbaspour, M.

  2002-01-01

  Among the efforts to slow the potential for climate change are measures to reduce emissions of CO 2 from energy use, and promote long-term storage of carbon in forests and soils. Important environmental changes due to climate change and global warming pose potentially significant risks to humans, social systems, and natural world. Many uncertainties remain regarding precise timing,magnitude, and regional patterns of climate change and the extent to which mankind and nature can adapt to any changes. Estimating technical / economical / environmental potentials for reducing CO 2 emission in energy sector and preventing of global warming is one of the main activities, which have been performed for the first time in Iran. By use of 26 factors, model on global warming combat policies in energy sector of Iran in long-medium and short term determine decreasing amount of CO 2 emission. The results and also method of providing this model will be described in this paper

 5. Scientific production of Sports Science in Iran: A Scientometric Analysis.

  Science.gov (United States)

  Yaminfirooz, Mousa; Siamian, Hasan; Jahani, Mohammad Ali; Yaminifirouz, Masoud

  2014-06-01

  Physical education and sports science is one of the branches of humanities. The purpose of this study is determining the quantitative and qualitative rate of progress in scientific Production of Iran's researcher in Web of Science. Research Methods is Scientometric survey and Statistical Society Includes 233 Documents From 1993 to 2012 are indexed in ISI. Results showed that the time of this study, Iranian researchers' published 233 documents in this base during this period of time which has been cited 1106(4.76 times on average). The H- index has also been 17. Iran's most scientific productions in sports science realm was indexed in 2010 with 57 documents and the least in 2000. By considering the numbers of citations and the obtained H- index, it can be said that the quality of Iranian's articles is rather acceptable but in comparison to prestigious universities and large number of professors and university students in this field, the quantity of outputted articles is very low.

 6. The prospective environmental impacts of Iran nuclear energy expansion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beheshti, Hamed, E-mail: Beheshti@zedat.fu-berlin.de [Renewable Energy Policy Planning, Freie Universitaet Berlin BC CARE, Berlin Center for Caspian Region Energy and Environment Studies, Ihnestrasse 22, 14195 Berlin (Germany)

  2011-10-15

  Nuclear energy has direct impacts on the environment. Uranium mining, milling, and enrichment affect the livelihoods around and stress on the water resources. In addition, nuclear power plants consume huge amount of water and elevate the water temperature of the ambient water resources. The Iranian nuclear program has pledged for 20,000 MW of nuclear energy by 2025. The fulfillment of such ambitious target stresses the environment and increases the environmental degradation cost of the country. Iran central semi-arid area and the Persian Gulf are the major regions with high risk of impacts from the current nuclear program. - Highlights: > Fragile ecosystem of the Persian Gulf would not tolerate the ambitious nuclear programs of its coastal countries. > Water resources in Iran inland area are depleting fast due to the unsustainable development on the past. > Iranian nuclear program is going to put an additional serious stress on the water resources of the country.

 7. The prospective environmental impacts of Iran nuclear energy expansion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beheshti, Hamed

  2011-01-01

  Nuclear energy has direct impacts on the environment. Uranium mining, milling, and enrichment affect the livelihoods around and stress on the water resources. In addition, nuclear power plants consume huge amount of water and elevate the water temperature of the ambient water resources. The Iranian nuclear program has pledged for 20,000 MW of nuclear energy by 2025. The fulfillment of such ambitious target stresses the environment and increases the environmental degradation cost of the country. Iran central semi-arid area and the Persian Gulf are the major regions with high risk of impacts from the current nuclear program. - Highlights: → Fragile ecosystem of the Persian Gulf would not tolerate the ambitious nuclear programs of its coastal countries. → Water resources in Iran inland area are depleting fast due to the unsustainable development on the past. → Iranian nuclear program is going to put an additional serious stress on the water resources of the country.

 8. Emerging and re-emerging infectious diseases in Iran

  Science.gov (United States)

  Parhizgari, Najmeh; Gouya, Mohammad Mehdi; Mostafavi, Ehsan

  2017-01-01

  Despite development of preventive and controlling strategies regarding infectious diseases, they are still considered as one of the most significant leading causes of morbidity and mortality, worldwide. Changes in humans’ demographics and behaviors, microbial and ecological alterations, agricultural development, international travels and susceptibility to infectious diseases have resulted in increased reports of emerging infectious diseases (EIDs) and reemerging infectious diseases (RIDs) in various geographical areas. Because of the various types of geographic properties in Iran, substantial climatic variability, as well as unstable political situations and poor public health conditions in some of neighboring countries, EIDs and RIDs are serious public health problems; among them, zoonotic and drug resistant diseases are the most significant. Hence, this review provides an overview of the significant bacterial, viral and fungal EIDs and RIDs in Iran regarding their epidemiological aspects. PMID:29225752

 9. Indoor radon variations in central Iran and its geostatistical map

  Science.gov (United States)

  Hadad, Kamal; Mokhtari, Javad

  2015-02-01

  We present the results of 2 year indoor radon survey in 10 cities of Yazd province in Central Iran (covering an area of 80,000 km2). We used passive diffusive samplers with LATEX polycarbonate films as Solid State Nuclear Track Detector (SSNTD). This study carried out in central Iran where there are major minerals and uranium mines. Our results indicate that despite few extraordinary high concentrations, average annual concentrations of indoor radon are within ICRP guidelines. When geostatistical spatial distribution of radon mapped onto geographical features of the province it was observed that risk of high radon concentration increases near the Saqand, Bafq, Harat and Abarkooh cities, this depended on the elevation and vicinity of the ores and mines.

 10. Fuel Consumption Management in the Transportation Sector in Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dastjerdi, Aliasghar M.; Araghi, Bahar Namaki

  2011-01-01

  Energy consumption in the transportation sector in Iran is significantly higher than global norms and standards which caused some issues including wasting national resources, deteriorating air quality, GHG emissions etc. The major purpose of this paper is to introduce practical policies, strategies...... and technologies to reduce liquid fuel consumption known as a dominant source of energy in transport sector in Iran. Since, the road subsector has the major share in consuming liquid fuel amongst others, more attention is given to the methods for reducing consumption in this subsector. The relating policies...... and actions were classified by optimization measures according to four separate categories as follows; “Optimization of Supply of Transportation Services”, “Optimization of Transport Demand”, “Optimization of Energy Consumption” and “Optimization of Car Manufacturing”....

 11. Statement by IAEA and Iran Following Technical Talks in Tehran

  International Nuclear Information System (INIS)

  2013-01-01

  Full text: Following technical talks between IAEA and Iranian experts in Tehran today, here is the text of a joint statement read by Tero Varjoranta, IAEA Deputy Director General and Head of the Department of Safeguards, and H.E. Ambassador Reza Najafi of the Islamic Republic of Iran: ''Iran and the IAEA held constructive technical discussions to follow up the Joint Statement that was signed earlier today. ''At this meeting, preliminary arrangements to begin implementation of the six measures listed in the Annex to the Joint Statement were discussed. This will include a technical visit in the near future to the Heavy Water Production Plant at Arak. Future meetings at the working level will finalise the details of implementation. ''Further discussion will be held at the next technical meeting, scheduled for 11 December in Vienna.'' (IAEA)

 12. Evaluation of electrical injury in East Azarbaijan Province, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samad Shams Vahdati

  2013-08-01

  Full Text Available BACKGROUND: Electrical injury is a worldwide health issue. In this research we studied the epidemiology and demography of electrical injury in the north-west of Iran. METHODS: This is a cross sectional, descriptive study conducted in 2008-2011 in the burn center of Sina Hospital, Tabriz, East Azarbaijan, Iran. All patients with all kinds of electrical injuries were included in this study. RESULTS: The participants consisted of 229 patients; 204 (89.1% men and 25 (10.9% women. Moreover, from among these cases the injury of 2 people was fatal and the others were treated. CONCLUSIONS: Based on the findings of our study and other studies, which showed a higher incidence of electrical injury in young people and in the workplace, we need to visit workers in the workplace and perform prevention programs.

 13. Climate change impacts in Iran: assessing our current knowledge

  Science.gov (United States)

  Rahimi, Jaber; Malekian, Arash; Khalili, Ali

  2018-02-01

  During recent years, various studies have focused on investigating the direct and indirect impacts of climate changes in Iran while the noteworthy fact is the achievement gained by these researches. Furthermore, what should be taken into consideration is whether these studies have been able to provide appropriate opportunities for improving further studies in this particular field or not. To address these questions, this study systematically reviewed and summarized the current available literature (n = 150) regarding the impacts of climate change on temperature and precipitation in Iran to assess our current state of knowledge. The results revealed that while all studies discuss the probable changes in temperature and precipitation over the next decades, serious contradictions could be seen in their results; also, the general pattern of changes was different in most of the cases. This matter may have a significant effect on public beliefs in climate change, which can be a serious warning for the activists in this realm.

 14. Hepatitis E among Pregnant Women in Urmia, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Z Rostamzadeh Khameneh

  2014-04-01

  Full Text Available Introduction: Although the hepatitis E virus mostly causes a self-limited disease in general population, but the disease is more severe in pregnant women. Hepatitis E accounts for about 10% of pregnancy associated deaths in southern Asia. But the prevalence in Iran is almost unclear, so this study is aimed to investigate the seroprevalence of anti-HEV IgG among a population of pregnant women in West Azerbaijan of Iran.   Materials and Methods: 136 pregnant women who referred to an urban health centers of Urmia for pursuing pregnancy-related health services were selected randomly and enrolled in a descriptive, cross-sectional study. Each subject was tested for the presence of anti-HEV IgG antibody using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA, Dia.Pro; Diagnostic Bioprobes, Italy.   Results: The mean age among 136 pregnant women was 25.12±4.91 years old (range of 14-39 years. Only five cases (3.6% among all 136 subjects were demonstrated to be seropositive for anti-HEV IgG using ELISA method. There was no significant difference between age (P=0.88, income level (P=0.19 of two seropositive and seronegative groups. All seropositive cases were from urban areas.   Conclusion: The seroprevalence of anti-HEV IgG is low in the population of pregnant women in Urmia, Iran. Because of limited sample size in this study, we recommend to perform further studies with larger sample size in other regions of Iran in order to be able to systematically generalize the findings of studies to the population of Iranian pregnant women.   Keywords: Pregnancy, Hepatitis E, women ELISA  

 15. Nutritional Assesment in Cystic Fibrosis Patients( Iran and Newzeland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V Moeeni

  2014-04-01

  Full Text Available Introduction: Patients with Cystic Fibrosis have increased risk of malnutrition. Early detection of nutritional deterioration enables prompt intervention and correction. The aims of this project were to: - Define the nutritional status of CF patients in Iran and New Zealand -    Compare and contrast the MacDonald Nutritional Screening tool  with the Australasian guidelines for Nutrition in Cystic Fibrosis -    Validate these results in comparison with patient’s evaluation by their CF clinical team.   Materials and Methods: 69 CF patients (2-18 years were assessed during routine outpatient visits over one year. Anthropometric measurements were obtained. Both tools were applied for each patient and the results compared to their clinical evaluation (as gold standard with calculation of specificity and sensitivity. Results: Under-nutrition was more frequent in Iranian than NZ patients (39% versus 0%, p=0.0001, whereas over-nutrition was more prevalent in NZ children (9% versus 17%, p=0.05. At the first visit, MacDonald and Australasian guidelines were able to recognize 77% and 61% of under-nourished Iranian patients, respectively. The mean sensitivity and specificity for all visits for the MacDonald tool were 83% & 73% (Iran and 65% & 86% (NZ. Sensitivity and specificity for the Australasian guidelines were 79% & 79% (Iran and 70% & 90% (NZ. Conclusions: Both tools successfully recognised patients at risk of malnutrition. The MacDonald tool had comparable sensitivity and specificity to that described previously, especially in Iranian patients. This tool may be helpful in recognizing at risk CF patients, particularly in developing countries with fewer resources. Key words: Iran, Cystic Fibrosis Patient, Newzeland, Nutritional Assesment.

 16. Irans Nuclear Program: Tehrans Compliance with International Obligations

  Science.gov (United States)

  2016-03-03

  Research Service Summary Several U.N. Security Council resolutions required Iran to cooperate fully with the International Atomic Energy Agency’s (IAEA’s...comprehensive International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards; Tehran concluded a comprehensive safeguards agreement with the IAEA in 1974. 2 In 2002...IAEA agreed to “strengthen their cooperation and dialogue aimed at ensuring the exclusively peaceful nature of Iran’s nuclear programme through the

 17. Iran: Economy, Senility, and Ineptitude Greasing the Slide to Instability.

  Science.gov (United States)

  1986-01-13

  Business 5 Foreign Trade 6 Political Developments 8 Industry 10 Finance 12 Inflation 13 Rationing 14 Countertrade 16 Oil 17 War With Iraq 18 Outlook 20...imposed diplomatic isolation and threatening revolutionary rhetoric discourage foreign budgetary or balance of payments assistance. Countertrade : In...order to obtain these goods and services while reducing foreign exchange expenditures, Iran has expanded the use of barter and countertrade . Barter

 18. GIVETIAN–FRASNIAN BOUNDARY CONODONTS FROM KERMAN PROVINCE, CENTRAL IRAN

  OpenAIRE

  GHOLAMALIAN, HOSSEIN; HAIRAPETIAN, VACHIK; BARFEHEI, NAHID; MANGELIAN, SOHEYLA; FARIDI, PARVANEH

  2013-01-01

  The Middle - Late Devonian boundary is investigated based on twenty-two conodont species and subspecies from three sections in the north and west of Kerman, southeastern central Iran. Upper Givetian - lower Frasnian carbonates of the basal part of the Bahram Formation transgressively overlie the sandstone beds of the top of (?) Early - Middle Devonian Padeha Formation. These massive skeletal limestones encompass the G-F boundary. The base of Frasnian is identified by the appearance of early f...

 19. Quality Control Assessment of Radiology Devices in Kerman Province, Iran

  OpenAIRE

  Zahra Jomehzadeh; Ali Jomehzadeh; Mohammad Bagher Tavakoli

  2016-01-01

  Introduction Application of quality control (QC) programs at diagnostic radiology departments is of great significance for optimization of image quality and reduction of patient dose. The main objective of this study was to perform QC tests on stationary radiographic X-ray machines, installed in 14 hospitals of Kerman province, Iran. Materials and Methods In this cross-sectional study, QC tests were performed on 28 conventional radiographic X-ray units in Kerman governmental hospitals, based ...

 20. Developing a provisional and national renal disease registry for Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sima Ajami

  2015-01-01

  Full Text Available Background: Disease registry is a database that includes information about people suffering a special kind of disease. The aim of this study was to first identify and compare the National Renal Disease Registry (NRDR characteristics in some countries with Iran; and second, develop a provisional and NRDR for Iran. Materials and Methods: Retrieval of data of the NRDR was performed by scholars responsible in related agencies, including the Ministry of Health and Medical Education, Renal Disease charity, and data registries in the United States, United Kingdom, Malaysia, and Iran. This research was applied, and the study was descriptive-comparative. The study population consisted of the NRDR in selected countries in which data were collected by forms that were designed according to the study objectives. Sources of data were researchers, articles, books, journals, databases, websites, related documents, and people who are active in this regard, and related agencies, including the Ministry of Health and Medical Education, and patient support charity. The researchers collected data for each country based on the study objectives and then put them in comparative tables. Data were analyzed by descriptive, comparative, and theoretical methods. Results: Most of the renal transplant teams report their own results as a single center experiences. America and Britain have a preeminent national registry of renal disease compared to other countries. Conclusion: Given that control, prevention, and treatment of chronic renal diseases incur high expenses and the disease is one of leading mortality factors in Iran and across the world and since national registry system for chronic renal diseases can provide better tools and strategies to manage and evaluate patients′ characteristics as well as risk factors which eventually leads to making better decisions.

 1. Explaining Iran’s Foreign Policy, 1979-2009

  Science.gov (United States)

  2010-12-01

  of reasons. From a strictly realist perspective, Iran’s behavior may seem maddeningly inconsistent. Decisions made by the leadership to prolong...objective of this book is to offer a framework to help U.S. policymakers and analysts better understand existing and evolving leadership dynamics...neoconservatives and liberals sold on Kantian peace. While the realities of the Iraq war may have muted calls for regime change in Iran, recent

 2. Crimean-Congo hemorrhagic fever in Iran and neighboring countries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chinikar, S; Ghiasi, Seyed Mojtaba; Hewson, R

  2010-01-01

  Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a zoonotic viral disease that is asymptomatic in infected livestock, but a serious threat to humans. Human infections begin with nonspecific febrile symptoms, but progress to a serious hemorrhagic syndrome with a case fatality rate of 2-50%. Although the ...... in Iran and neighboring countries and provide evidence of over 5000 confirmed cases of CCHF in a single period/season....

 3. Indirect Catastrophic Injuries in Olympic Styles of Wrestling in Iran

  OpenAIRE

  Kordi, Ramin; Ziaee, Vahid; Rostami, Mohsen; Wallace, W. Angus

  2011-01-01

  Background: Data on indirect catastrophic injuries in wrestling are scarce. Objectives: To develop a profile of indirect catastrophic injuries in international styles of wrestling and to describe possible risk factors. Study Design: Retrospective case series; Level of evidence, 3. Methods: Indirect catastrophic injuries that occurred in wrestling clubs in Iran from July 1998 to June 2005 were identified by contacting several sources. The cases were retrospectively reviewed. Results: The injur...

 4. Key Values Influence Consumer Intention Towards Organic Food in Iran

  OpenAIRE

  Seyed Abolhasan Sadati; Yaser Mohammadi

  2012-01-01

  This study examined the beliefs and attitudes of customers into the Theory of Planned Behavior (TPB)-model in predicting use intentions of organic foods. Customer intention was operationalised as a measure of the strength of one’s willingness to try to use. Questionnaire data were gathered from 154 consumers in Golestan province from Iran country. Data were analyzed using Structural Equation Modeling by AMOS software. The results of study showed that respondents believe that organic products ...

 5. Reasons for deficiencies in health information laws in Iran.

  Science.gov (United States)

  Moghaddasi, Hamid; Hosseini, Azamol-sadat; Sajjadi, Samad; Nikookalam, Maryam

  2014-01-01

  Laws, regulations, and guidelines are necessary external stimuli that influence the management of health data. They serve as external mechanisms for the reinforcement and quality improvement of health information. Despite their inevitable significance, such laws have not yet been sufficiently formulated in Iran. The current study explores reasons for inadequacies in the health information laws. In this descriptive study, health-related laws and regulations from the United States, the United Kingdom, and Iran were first collected, using a review of the literature and available data. Then, bearing in mind the significant deficiencies in health information laws in Iran, the researchers asked a group of managers and policy makers in the healthcare field to complete a questionnaire to explore the reasons for such deficiencies. A test-retest method was used to determine the reliability of the questionnaire. Descriptive statistics and tables were then used to analyze the data. Experts' opinion on reasons for deficiencies in health information laws and regulations in Iran are divided into four principal groups: cultural conditions of the community, the status of the health information system, characteristics of managers and policy makers in the healthcare field, and awareness level among public beneficiaries about laws. The health departments or ministries in developed countries have brought about suitable changes in their affiliated organizations by developing external data enhancement mechanisms such as information-related laws and standards, and accreditation of healthcare organizations. At the same time, healthcare organizations, under obligations imposed by the external forces, try to elevate the quality of information. Therefore, this study suggests that raising healthcare managers' awareness of the importance of passing health information laws, as an effective external mechanism, is essential.

 6. Ethical behavior of nurses in decision-making in Iran

  OpenAIRE

  Ebrahimi, Hossein; Nikravesh, Mansoure; Oskouie, Fatemeh; Ahmadi, Fazlollah

  2015-01-01

  Background: Ethical caring is an essential in nursing practice. Nurses are confronted with complex situations in which they are expected to autonomously make decisions in delivering good care to patients. Although a wide range of studies have examined ethical behavior of nurses, there are still many issues requiring further investigation. The aim of this article is to describe the ethical behavior of nurses in decision-making in patients? care in Iran. Materials and Methods: This study was co...

 7. Knowledge Management in the Petroleum Industry of Iran

  OpenAIRE

  Saeed Khodabakhshzadeh; Taghi Khodabakhshzadeh; Soodeh Khodabakhshzadeh; Iman Tahamtan

  2014-01-01

  Knowledge managements (KM) increases the capability of organisations and companies in today's competitive environment. It is important that managers in petroleum companies proactively prepare their organisations and its members as they begin to implement KM systems. Then, as the first step, they should assess their organisations' readiness for KM implementation. Therefore, in this paper, we chose Iran as one of the main petroleum producers in the world to study the readiness of National Irani...

 8. Iran’s Strategy of Influence in the Middle East

  Science.gov (United States)

  2010-12-01

  popular support. Without acting as a state aggressor , Iran has managed to calculate the necessary buffer between both hostile and complaisant...exemplify Hezbollah’s necessity. As aforementioned, the use of proxies also creates a distorted perception of the chain of command. During...represent interpretive schemata that offer a language and cognitive tools for making sense of experiences and events in the ‘world out there.’”66

 9. NATO and a Nuclear Iran - Concept Paper, Workshop Summary

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tertrais, Bruno

  2010-01-01

  On October 7, 2010, The Foundation for Strategic Research (Fondation pour la Recherche Strategique) convened a day-long workshop in Paris to discuss the consequences for NATO of a nuclear-armed Iran, with support from the German Marshall Fund of the United States. The workshop involved around twenty experts from Alliance and non-Alliance countries, NATO officials, and French officials. This paper is a brief summary of the debate, focusing on the main ideas developed by the participants

 10. Energy geopolitics and Iran-Pakistan-India gas pipeline

  International Nuclear Information System (INIS)

  Verma, Shiv Kumar

  2007-01-01

  With the growing energy demands in India and its neighboring countries, Iran-Pakistan-India (IPI) gas pipeline assumes special significance. Energy-deficient countries such as India, China, and Pakistan are vying to acquire gas fields in different parts of the world. This has led to two conspicuous developments: first, they are competing against each other and secondly, a situation is emerging where they might have to confront the US and the western countries in the near future in their attempt to control energy bases. The proposed IPI pipeline is an attempt to acquire such base. However, Pakistan is playing its own game to maximize its leverages. Pakistan, which refuses to establish even normal trading ties with India, craves to earn hundreds of millions of dollars in transit fees and other annual royalties from a gas pipeline which runs from Iran's South Pars fields to Barmer in western India. Pakistan promises to subsidize its gas imports from Iran and thus also become a major forex earner. It is willing to give pipeline related 'international guarantees' notwithstanding its record of covert actions in breach of international law (such as the export of terrorism) and its reluctance to reciprocally provide India what World Trade Organization (WTO) rules obligate it to do-Most Favored Nation (MFN) status. India is looking at the possibility of using some set of norms for securing gas supply through pipeline as the European Union has already initiated a discussion on the issue. The key point that is relevant to India's plan to build a pipeline to source gas from Iran relates to national treatment for pipeline. Under the principle of national treatment which also figures in relation to foreign direct investment (FDI), the country through which a pipeline transits should provide some level of security to the transiting pipeline as it would have provided to its domestic pipelines. This paper will endeavor to analyze, first, the significance of this pipeline for India

 11. Energy geopolitics and Iran-Pakistan-India gas pipeline

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verma, Shiv Kumar [Political Geography Division, Center for International Politics, Organization and Disarmament, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi 110067 (India)

  2007-06-15

  With the growing energy demands in India and its neighboring countries, Iran-Pakistan-India (IPI) gas pipeline assumes special significance. Energy-deficient countries such as India, China, and Pakistan are vying to acquire gas fields in different parts of the world. This has led to two conspicuous developments: first, they are competing against each other and secondly, a situation is emerging where they might have to confront the US and the western countries in the near future in their attempt to control energy bases. The proposed IPI pipeline is an attempt to acquire such base. However, Pakistan is playing its own game to maximize its leverages. Pakistan, which refuses to establish even normal trading ties with India, craves to earn hundreds of millions of dollars in transit fees and other annual royalties from a gas pipeline which runs from Iran's South Pars fields to Barmer in western India. Pakistan promises to subsidize its gas imports from Iran and thus also become a major forex earner. It is willing to give pipeline related 'international guarantees' notwithstanding its record of covert actions in breach of international law (such as the export of terrorism) and its reluctance to reciprocally provide India what World Trade Organization (WTO) rules obligate it to do-Most Favored Nation (MFN) status. India is looking at the possibility of using some set of norms for securing gas supply through pipeline as the European Union has already initiated a discussion on the issue. The key point that is relevant to India's plan to build a pipeline to source gas from Iran relates to national treatment for pipeline. Under the principle of national treatment which also figures in relation to foreign direct investment (FDI), the country through which a pipeline transits should provide some level of security to the transiting pipeline as it would have provided to its domestic pipelines. This paper will endeavor to analyze, first, the significance of this pipeline for India

 12. Iran: U.S. Concerns and Policy Responses

  Science.gov (United States)

  2010-09-22

  Ahmadinejad. In that case he opposed Ahmadinejad’s incorporation of the position of coordinator of the Hajj (major pilgrimage to Mecca) into the Tourism ...say prosecutors are seeking a death sentence. Canadian journalist (of Iranian origin) Zahra Kazemi was detained in 2003 for filming outside Tehran’s...uses of nuclear energy, but they have sought, without success to date, to induce Iran to verifiably demonstrate that its nuclear program is for

 13. MHD precursor to disruption in Iran tokamak 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alireza, Hojabri; Fatemeh, Hajakbari; Alireza, Hojabri; Mahmmod, Ghoranneviss; Fatemeh, Hajakbari

  2004-01-01

  The purpose of this paper is to investigate the major disruptions occurring in low-q(a) discharges in Iran Tokamak 1, and to compare the theoretical and experimental results for the rate of island growth. The study of precursor phase of disruption can be predicted and avoided using suitable control systems. In this paper are described the stability analysis and the observed growth rates indicating that the rotating modes are tearing modes. (authors)

 14. Iran: U.S. Concerns and Policy Responses

  Science.gov (United States)

  2009-05-19

  returned to several times since, including at a September 2007 speech at Columbia University, a forum where he also denied that Iran had any homosexuals . A...Secretary of Homeland Security Michael Chertoff said that Iran’s relationship with Venezuela is an emerging threat because it represents a “ marriage ” of...international sanctions. Some of these efforts focus on countries perceived as having lax enforcement of export control laws, such as UAE and Malaysia

 15. Direct Detection of Oil; Case History From Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tabatabaee, S. H.

  2007-01-01

  Iran is one of the main petroleum producers and also one of the countries which experiences contemporary geophysical techniques in Middle East region. Main aim of this study is direct detection of oil hydrocarbons by a special geophysical technique. To accomplish that, FEM, TEM and IP integrated geophysical techniques were successfully applied to measure IP phase shift which might relate to existence of oil traps. Target penetration for this prospecting is about 6 kms

 16. Study of Water Quality in Rural Regions of Northeastern Iran

  OpenAIRE

  Saeid Nazemi; Jaber Yeganeh; Shima Mohammad Khani

  2016-01-01

  Background: Providing Safe drinking water is a prime concerninany community. This analytical study was carried out to evaluate the microbial quality of drinking water in rural areas of northeastern Iran. Methods: The water microbial quality was determined in all villages (a population of 53047 people), in 3 rounds and based on 3 measurements, i.e. Total Coliform, Fecal Coliform, and Heterotrophic Plate Count. Census method was used for studying water distribution system too. Results: Re...

 17. A US Strategy for Iran (Walker Paper, Number 11)

  Science.gov (United States)

  2008-04-01

  consciousness, the event came to symbolize all of the pre- vious century’s foreign interference, exploitation, and paternal - ism.28 The 1979...wake a more disil- lusioned populace and an Iran that increasingly resembles a traditional authoritarian state.16 Current hard-liners lack polit...Elliot Hen-Tov, “Understanding Iran’s new Authoritarianism ,” Wash- ington Quarterly 30, no. 1 (Winter 2006–07): 163–79. See also, Ali Gheissari ANALYSIS

 18. Self-Burns in Fars Province, Southern Iran

  OpenAIRE

  Mohammadi, Ali Akbar; Tohidinik, Hamid Reza; Zardosht, Mitra; Seyed Jafari, Seyed Morteza

  2016-01-01

  BACKGROUND The alarming incidence of self- burning provoked to set up a multidisciplinary preventive program to decrease the incidence and complications of this harmful issue. This study investigated the incidence and the preventive measures in self-burn in Fars Province, southern Iran. METHODS This study was a longitudinal prospective design on trend of self-inflicted burn injuries in Fars province after setting up a regional multidisciplinary preventive plan (2009-2012). RESULTS From 18862 ...

 19. Initial results of uranium prospecting in Baluchistan, Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hemmer, C.

  1980-01-01

  Uranium prospecting in Baluchistan, SE-Iran, led to the discovery of uranium occurrences at the northern rim of the undrained Jaz Murian Depression. All known uranium occurrences are epigenetic local enrichments of no economic significance which originate from mobilization of uranium from Tertiary acidic magmatic rocks. The great extent of both the uranium source and the host areas indicate significant uranium mobilization and a possible economic potential for the area as a uranium province in the future. (orig.) [de

 20. CONSEQUENCES OF EXTERNAL ENVIRONMENT ON ENTREPRENEURIAL MOTIVATION IN IRAN

  OpenAIRE

  Hassan Gholipour Fereidouni; Tajul Ariffin Masron; Davoud Nikbin; Reza Ekhtiari Amiri

  2010-01-01

  The purpose of this study is to examine importance of business environment, social status of entrepreneurs, and country external conflicts as predictors of motivation to start a business in an environment, such as that in Iran, in which the economy is highly dependent on government initiatives. Data are collected from 106 MBA students through questionnaires. Respondents are questioned regarding the perceived importance of the business environment, socio-cultural factors (social status), and c...

 1. Smart Power: The United States, Iran, and a Nuclear Deal

  Science.gov (United States)

  2014-05-22

  87Katzman, The Iran Sanctions Act (ISA), 1. 88Robert J. Einhorn, “Solving the Iranian Nuclear Puzzle,” Arms Control Association briefing, Carnegie ...114Catherine Dale , Operation Iraqi Freedom: Strategies, Approaches, Results, and Issue for Congress (Washington, DC: Congressional Research Service...fire-on-u-s-drone/ (accessed on September 28, 2013). Dale , Catherine. Operation Iraqi Freedom: Strategies, Approaches, Results, and Issue for

 2. Oil trading service purchase of oil from Iran

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1976-01-01

  A statement is presented of the United Kingdom accounts of trading and profit and loss for the periods from 1st February 1974 to 31st March 1975 and from 1st April 1975 to 26th September 1975 and a balance sheet as of 31st March 1975 with respect to income and expenditure by the Department of Energy in connection with the purchase of oil from Iran. The reports of the Comptroller and Auditor General on these accounts are included.

 3. Unraveling the Persian Knot: Indirect Approaches towards Iran

  Science.gov (United States)

  2009-05-01

  Islamic government had become somewhat of a panacea that would solve all of Iran’s problems. There was very little thought of what an Islamic...on martyrdom serves as a primary regime tool for population control through imposition of a sense of guilt and duty for Islam. However, after...Although today’s internet and cell phone technologies permeate across Iran and the Middle East, they should not be considered a panacea and a sole

 4. The progress of e-Government in Iran

  OpenAIRE

  Haghighi, Behrooz -Safdarzadeh.

  2007-01-01

  This thesis intends to examine the progress of e-government in Iran and its plans towards practices in the field of e-government as well as comparing related developments with some other developing countries. A literature review has been performed for the purpose of this study, which has involved a review and synthesis results from scientific publications. The obtained results show that the necessity of utilizing the new electronic, information, and communication technologies, the movement to...

 5. Parasitic helminth infections in native sheep (Mehraban in Hamedan, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jamal Gharekhani

  2015-06-01

  Full Text Available Sheep play an important role in national economy and social economy in rural areas in Iran. The main goal of this study was to investigate the fauna and frequency of parasitic helminth infections prevalent in native sheep in Hamedan, western Iran. From April 2010 to March 2011, the gastrointestinal and respiratory tracts of 100-sheep were examined using conventional parasitological methods. The overall infection rate was found as 69%. No infection was found in esophagus and rumens. Parabronema skerjabini (22% and Ostertagia circumcincta (1% were recorded as the maximum and minimum cases for the presence of nematode, respectively. On the other hand, the most dominant of trematode and cestode were Fasciola hepatica (13% and Monezia expansa (13%, respectively. The highest infection rate was reported in summer (84%. The prevalence of helminth infection was varied among gender, seasons and age groups. In conclusion, this is the first report of parasitic helminth infections in sheep in Hamedan province in western Iran. Our results provide baseline information for the future studies.

 6. Evaluation of 5 Air Criteria Pollutants; Tehran, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mazaheri Tehrani A. MSc,

  2015-09-01

  Full Text Available Aims Tehran’s uncontrolled expansion, which promoted housing, public utilities, industries and increase of vehicles caused the problem of air pollution. Necessary information about air quality in different places and different times is the first step of combating the air pollution. The purpose of this study was to investigate the annual, monthly and hourly average of 5 criteria air pollutants (PM10, O3, NO2, SO2, CO of Tehran City, Iran. Instrument & Methods The hourly concentrations of PM10, O3, NO2, SO2, CO were obtained from 21 air quality-measuring stations of Tehran City, Iran, during April 2012 to March 2013. Data were presented by descriptive statistics in the form of mean and standard deviation. Findings CO concentration was not changed during the period of study. Nitrogen dioxide increased in spring and winter. Sulfur dioxide was not changed in the first six months of the year but its concentration increased in winter. Trend of changes of floating particles showed increasing the concentration of this pollutant in May 2012 and January 2013. Ozone concentration increased in the warm seasons and decreased in the cold seasons. Conclusion PM10, O3, NO2, SO2 and CO has high concentrations and cold periods of the year are more polluted than the warm periods in Tehran City, Iran.

 7. Experimental and theoretical study of cascade solar stills in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tabrizi, F.F.; Sharak, A.Z.

  2009-01-01

  Due to low annual rainfall, most of Iran is dominated by arid and semi-arid areas. The solar radiation intensity is extremely high in most of the country. The need to produce fresh water from brackish water is considerably high, especially in dry regions. Desalination of brackish water may become a competitive potential water resource to meet potable water demand, and as the price of oil goes higher, using solar energy for water desalinisation becomes more economical. This paper presented a study that involved mathematical modeling of the first solar still in Iran. The cumulative fresh water production and water temperature were calculated as a function of time. The obtained results were verified by one month daily-based experimental data. The paper also provided background information on the Koshk village, situated in the south part of Iran near Badar Abbas city. Various investigations regarding meteorological conditions, economical considerations, and technical and operational appropriateness demonstrated that the cascade solar still is suitable for desalination of brackish water. 100 solar stills were installed at the site to provide potable water for a nearby village. It was concluded that the model could be used to simulate and optimize the effective design parameters in future studies. 6 refs., 7 figs

 8. Willingness to Pay for Complementary Health Care Insurance in Iran.

  Science.gov (United States)

  Nosratnejad, Shirin; Rashidian, Arash; Akbari Sari, Ali; Moradi, Najme

  2017-09-01

  Complementary health insurance is increasingly used to remedy the limitations and shortcomings of the basic health insurance benefit packages. Hence, it is essential to gather reliable information about the amount of Willingness to Pay (WTP) for health insurance. We assessed the WTP for health insurance in Iran in order to suggest an affordable complementary health insurance. The study sample consisted of 300 household heads all over provinces of Iran in 2013. The method applied was double bounded dichotomous choice and open-ended question approach of contingent valuation. The average WTP for complementary health insurance per person per month by double bounded dichotomous choice and open-ended question method respectively was 199000 and 115300 Rials (8 and 4.6 USD, respectively). Household's heads with higher levels of income and those who worked had more WTP for the health insurance. Besides, the WTP increased in direct proportion to the number of insured members of each household and in inverse proportion to the family size. The WTP value can be used as a premium in a society. As an important finding, the study indicated that the households were willing to pay higher premiums than currently collected for the complementary health insurance coverage in Iran. This offers the policy makers the opportunity to increase the premium and provide good benefits package for insured people of country then better risk pooling.

 9. Factors Associated with Incidence of Induced Abortion in Hamedan, Iran.

  Science.gov (United States)

  Hosseini, Hatam; Erfani, Amir; Nojomi, Marzieh

  2017-05-01

  There is limited reliable information on abortion in Iran, where abortion is illegal and many women of reproductive age seek clandestine abortion to end their unintended pregnancy. This study aims to examine the determinants of induced abortion in the city of Hamedan, Iran. The study utilizes recent data from the 2015 Hamedan Survey of Fertility, conducted in a representative sample of 3,000 married women aged 15-49 years in the city of Hamedan, Iran. Binary logistic regression models are used to examine factors associated with the incidence of abortion. Overall, 3.8% of respondents reported having had an induced abortion in their life. Multivariate results showed that the incidence of abortion was strongly associated with women's education, type of contraceptive and family income level, after controlling for confounding factors. Women using long-acting contraceptive methods, those educated under high school diploma or postsecondary education, and those with high level of income were more likely to report having an induced abortion. The high incidence of abortion among less or more educated women and those with high income level signifies unmet family planning needs among these women, which must be addressed by focused reproductive health and family planning programs.

 10. Energy consumption and CO2 emissions in Iran, 2025

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mirzaei, Maryam; Bekri, Mahmoud

  2017-01-01

  Climate change and global warming as the key human societies' threats are essentially associated with energy consumption and CO 2 emissions. A system dynamic model was developed in this study to model the energy consumption and CO 2 emission trends for Iran over 2000–2025. Energy policy factors are considered in analyzing the impact of different energy consumption factors on environmental quality. The simulation results show that the total energy consumption is predicted to reach 2150 by 2025, while that value in 2010 is 1910, which increased by 4.3% yearly. Accordingly, the total CO 2 emissions in 2025 will reach 985 million tonnes, which shows about 5% increase yearly. Furthermore, we constructed policy scenarios based on energy intensity reduction. The analysis show that CO 2 emissions will decrease by 12.14% in 2025 compared to 2010 in the scenario of 5% energy intensity reduction, and 17.8% in the 10% energy intensity reduction scenario. The results obtained in this study provide substantial awareness regarding Irans future energy and CO 2 emission outlines. - Highlights: • Creation of an energy consumption model using system dynamics. • The effect of different policies on energy consumption and emission reductions. • An ascending trend for the environmental costs caused by CO 2 emissions is observed. • An urgent need for energy saving and emission reductions in Iran.

 11. Economically optimized electricity trade modeling. Iran-Turkey case

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shakouri G, H.; Eghlimi, M.; Manzoor, D.

  2009-01-01

  The advantages of power trade between countries, which are attainable for various facts, are distinguished now. Daily differences in the peak-load times of neighboring countries commonly occur for differences in the longitudes of their location. Seasonal differences are also caused by differences in the latitudes leading to different climates. Consequently, different load curves help to have such a production schedule that reduces blackouts and investments for power generation by planning for a proper trade between countries in a region. This paper firstly describes the methodology and framework for the power trade and then the results of an optimal power trade model between Iran and Turkey, which shows a potential benefit for both countries by peak shaving, are presented. The results, in the worst case design, represent optimality of about 1500 MW electricity export from Iran to Turkey at the Turkish peak times, as well as 447 MW electricity import from Turkey at the Iranian peak times. In addition, results derived from running a Long-Run model show that there will be greater potential for power export from Iran to Turkey, which is a guideline of an energy conservation strategy for both countries in the future. (author)

 12. Antibiotic Resistance of Vibrio cholerae Isolates from Kashan, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Afzali H.MD,

  2016-03-01

  Full Text Available Abstract Aims: Cholera is an acute diarrheal disease that can lead to severe dehydration and death. Antibiotic resistance is a big challenge in infective disease like Cholera. The present study aimed to understand the characteristics and trends of antibiotic resistance of V. cholerae isolations in and around Kashan, Iran. Instrument & Methods: In this descriptive cross-sectional study, samples were gathered using census method from 1998 to 2013 in Kashan, Iran. 1132 fecal samples of patients with acute diarrhea and 237 samples of suspected water samples were taken. The serotypes and biotypes were determined by an enzymatic method. Antibiotic susceptibility test was performed by using Disk Diffusion Method. Data were analyzed using SPSS 23 software. Fisher-exact and Chi-square tests were used to compare the statistical parameters. Findings: 96 fecal samples (8.5% and 18 water samples (7.6% were positive for Vibrio cholerae. Non-agglutinating (Nag isolates (75.4% were more common than serotype Inaba (13.2% and Ogawa (11.4%. Nag serotypes were mostly resistant to cefixime (44% and ampicillin (33%. In contaminated water samples also the most frequent cases were Nag serotype (50%. Nag serotype showed 22.2% of resistance to ampicillin and nitrofurantoin. Conclusion: Vibrio cholerae isolates in Kashan, Iran, are highly resistant to antibiotics, especially Nag serotypes.

 13. Iran's petroleum policy: Current trends and the future outlook

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pezeshki, S.; Fesharaki, F.

  1994-12-01

  The Iranian economy and political situation have undergone radical changes since the 1979 Islamic revolution. The excesses of the early years of the revolution have gradually given way to moderation and a more pragmatic economic policy--based on the principles of the free market. The petroleum policy, as a subset of the economic policies, has been somewhat affected by the political and economic developments in Iran. The petroleum policy has changed from a position of no foreign participation to a position that includes a desire for foreign participation, the text of a model contract, and an attempt to introduce new technologies in the upstream sector. This report provides an overview of the key issues facing the Iranian oil industry and the economic context in which the oil industry is operating in Iran. It describes the evolution of policies meant to move the oil industry toward the free market; it discusses Iran's oil trading partners, the outlook for refining and project investments, and current and likely future developments in the natural gas and petrochemical sectors. In short, the report provides an up-to-date assessment of the Iranian petroleum sector and its likely evolution in the future

 14. Cost Effectiveness of Iran National Plasma Contract Fractionation Program

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdol Majid Cheraghali

  2012-10-01

  Full Text Available Plasma derived medicines (PDM including immunoglobulins, clotting factors and albumin are life saving medicines which due to their high costs are inaccessible for many patients living in developing countries. By contrary substantial volume of plasma as raw materials for production of these medicines are discarded worldwide. Good quality recovered plasma, as a result of separation of donated blood into its components, could be used for production of PDM. In 2011 Iranian donors donated about 2 million units of blood. A shift fromadministration of whole blood to components therapy has resulted in the generation of over 250,000 liters of surplus of recovered plasma. This created a good opportunity for Iran’s health care system to use this plasma for production of PDM. Therefore Iran national transfusion service has started a contract fractionation program for converting recovered plasma into PDM. This program not only provided essential PDM for Iran pharmaceutical market but also has created a direct saving of about 8.5 million Euros in 2011 for national health sector. In addition this program has drastically contributed to improvement of overall quality of working procedures and services provided by Iran national blood transfusion organization.

 15. Effective factors in expansion of medical tourism in Iran.

  Science.gov (United States)

  Rezaee, Reza; Mohammadzadeh, Mehdi

  2016-01-01

  Medical tourism (MT) refers to circumstances in which people travel for medical treatments. The present study focuses on determining factors affecting MT in Iran. The study uses a mixed method approach. Initially, through a qualitative study, 12 experts were interviewed deeply; then, 22 participants in three equal focus groups expressed their ideas about growth and development of MT in Iran. Based on the expressed ideas, 120 factors were identified and accordingly a structured questionnaire was developed. Some members from the focus groups confirmed the questionnaire's face and content validity. The reliability of pertinent items was confirmed using Cronbach's alpha=0.8. Afterwards, 61 eligible subjects filled out this questionnaire. The findings showed that "healthcare quality" and "high level of expertise" are two most attractive factors in MT. However, other factors such as "healthcare costs", and "visa facilities" are among key factors as well. Also, the role of "the healthcare providers" was found to be more prominent than the roles of "the government" and "the general tourist services". Although some attractive MT factors are present currently, MT expansion to a desirable level in Iran requires a comprehensive plan of which its factors were discussed in this paper.

 16. Heavy Metal Concentration in Black Tea in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nafiseh Yousefi

  2017-03-01

  Full Text Available Background & Aims of the Study: Tea is one of the most important beverages that consumes in several parts of the world including Iran. Tea plant can be contaminated during manufacturing processes and growth period by pollutants such as heavy metals. In this study, the concentration of some heavy metals in different brands of both Iranian and imported black tea to Iran was investigated to survey the human exposure to such pollutants. Materials & Methods: The study was carried out on different brands of black tea that most widely consume in Iran. The samples were collected from available supermarkets in Tehran city and concentrations of Mn, Cd and Cu were determined in black tea, using ICP-OES. Finally obtained results, by one way ANOVA analysis, compared to maximum contaminant concentration which is determined by WHO. Results: Results showed that concentrations of measured heavy metals in sampled black tea were different according to the brand of tea. The mean of Mn, Cu and Cd elements in all tea samples were 664.78, 26.15 and 0.194 µg/g, respectively. Generally, Cu content in studied samples was not significantly above WHO but Cd content, in some cases, was significantly higher than WHO. The guideline value is not given by WHO for Mn content of tea. Conclusions: According to the obtained results, Cd content is exceeding than WHO standards, therefore, control of Cd, as a toxic element that can accumulate in living systems, is necessary.

 17. Significance of authenticity in meat and meat products in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tahereh Rezazadeh

  2014-06-01

  Full Text Available The Authenticity of meat products is very important for religious and health reasons in Iran. According to legislation in Iran, the consumption and importation of pork, horse, donkey and cat products should be banned. Therefore, the identification of meat products cannot be judged solely by its appearance. This issue led to the authenticity of bovine, sheep, pig, horse, donkey, chicken and soya (Glycine max in raw and processed meat products.In this study, specific primers were designed for the identification of pig ( base pair, donkey (325 base pair, chicken (391 base pair, sheep (499 base pair, horse (607 base pair, soya (707 base pair and bovine (853 base pair by Polymerase chain reaction. Following PCR, expected,, , 499,,  and  base pair fragments were detectable in pig, donkey, chicken, sheep, horse, soya and bovine, respectively. This protocol can be used for identification of raw and processed meat products in various animal species for replication to regulatory obligations for meat species safety in Iran.

 18. Designing organizational excellence model for cellulose industry of Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyed Abbas Kazemi

  2012-01-01

  Full Text Available Nowadays organizational excellence is regarded as the world’s most effective and progressive issue and many countries and organizations are attempting in the way of applying excellence. In this way, they attempt to improve such models and according to culture and sociopolitical conditions of each country, they attempt to design several models. The present research has been conducted with principal goal of designing organizational excellence model at cellulose industry of Iran. The study determines its components and aspects, priorities the aspects and components and analyzes relationship among different aspects of organizational excellence model at cellulose industry of Iran. The present research is an applied research with respect to goal and it is a descriptive-analytical method in terms of method. Statistical population of the present research covers all experts in the field of cellulose industry of Iran in which on this basis, the number of statistical sample was 207 people from managers to specialists. Results of research indicate that organizational excellence pattern of cellulose industry is a mixture of different aspects of technical, economic, inner environment, outer environment, motivation and behavioral processes.

 19. Environmental damage costs in Iran by the energy sector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shafie-Pour, Majid; Ardestani, Mojtaba

  2007-01-01

  On the basis of the energy supply and demand, this paper assesses the environmental damage from air pollution in Iran using the Extern-E study that has extended over 10 years and is still in progress in the European Union (EU) commission. Damage costs were transferred from Western European practice to the conditions of Iran by scaling according to GDP per capital measured in PPP terms. Using this approach, the total health damage from air pollution in 2001 is assessed at about $7 billion; equivalent to 8.4% of nominal GDP. In the absence of price reform and control policies, it is estimated that damage in Iran will grow to $9 billion by 2019, in the money of 2001. This is equivalent to 10.9% of nominal GDP, i.e. a larger percentage of a larger GDP. Of this total, $8.4 billion comes from the transport sector. The damage cost to the global environment from the flaring of natural gas, assessed on the basis of a carbon price of $10/ton CO 2 and found to be approximately $600 million per year. This is equal to a little less than 1% of current GDP. There are larger costs associated with recovery and use of such gas, but equally there are large potential benefits

 20. Role and status of renewable energies in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Taleghani, G.; Safaei, B.

  2001-01-01

  Energy plays a key role in the improvement of the human life. The article outline the existing energy resources and consumption of the world and expounds on energy consumption pattern of Iran, drawing on the environmental pollutions caused by the consumption of fossil fuels. It debates the status of new energies in Iran with regard to fossil fuel resources and the trend of energy consumption in the country. The article draws on the advantages of using renewable energy resources including jobs creation. Elsewhere, it gives a history of renewable energies and their situation in the present day world, and explains thermal technologies and solar heat. The article ends with a review of the renewable energies and ways of making such a process in Iran economical. The following points are among the ways for economizing renewable energies: 1- Cut fossil fuel subsidies and raise taxes for the protection of environment. 2- Reform electricity generation industry. 3- Raise efficiency of research and development with regard to technologies of renewable energies. 4- Pay subsidies on the consumption of renewable energies

 1. THE REGRESSION MODEL OF IRAN LIBRARIES ORGANIZATIONAL CLIMATE.

  Science.gov (United States)

  Jahani, Mohammad Ali; Yaminfirooz, Mousa; Siamian, Hasan

  2015-10-01

  The purpose of this study was to drawing a regression model of organizational climate of central libraries of Iran's universities. This study is an applied research. The statistical population of this study consisted of 96 employees of the central libraries of Iran's public universities selected among the 117 universities affiliated to the Ministry of Health by Stratified Sampling method (510 people). Climate Qual localized questionnaire was used as research tools. For predicting the organizational climate pattern of the libraries is used from the multivariate linear regression and track diagram. of the 9 variables affecting organizational climate, 5 variables of innovation, teamwork, customer service, psychological safety and deep diversity play a major role in prediction of the organizational climate of Iran's libraries. The results also indicate that each of these variables with different coefficient have the power to predict organizational climate but the climate score of psychological safety (0.94) plays a very crucial role in predicting the organizational climate. Track diagram showed that five variables of teamwork, customer service, psychological safety, deep diversity and innovation directly effects on the organizational climate variable that contribution of the team work from this influence is more than any other variables. Of the indicator of the organizational climate of climateQual, the contribution of the team work from this influence is more than any other variables that reinforcement of teamwork in academic libraries can be more effective in improving the organizational climate of this type libraries.

 2. The Pattern of Road Traffic Crashes in South East Iran.

  Science.gov (United States)

  Rad, Mahdieh; Martiniuk, Alexandra Lc; Ansari-Moghaddam, Alireza; Mohammadi, Mahdi; Rashedi, Fariborz; Ghasemi, Ardavan

  2016-09-01

  In the present study, the epidemiologic aspects of road traffic crashes in South East of Iran are described. This cross-sectional study included the profile of 2398 motor vehicle crashes recorded in the police office in one Year in South East of Iran. Data collected included: demographics, the type of crash, type of involved vehicle, location of crash and factors contributing to the crash. Descriptive statistics were used for data analysis. Collisions with other vehicles or objects contributed the highest proportion (62.4%) of motor vehicle crashes. Human factors including careless driving, violating traffic laws, speeding, and sleep deprivation/fatigue were the most important causal factors accounting for 90% of road crashes. Data shows that 41% of drivers were not using a seat belt at the time of crash. One- third of the crashes resulted in injury (25%) or death (5%). Reckless driving such as speeding and violation of traffic laws are major risk factors for crashes in the South East of Iran. This highlights the need for education along with traffic law enforcement to reduce motor vehicle crashes in future.

 3. Thalassemia major and consanguinity in Shiraz city, Iran.

  Science.gov (United States)

  Asadi-Pooya, Ali Akbar; Doroudchi, Mehrnoosh

  2004-09-05

  Beta-thalassemia is among the most common genetic disorders in the world and in Iran, with widespread occurrence. A cross-sectional study on 648 beta-thalassemia patients in Shiraz, Iran was carried out to determine the demography of beta-thalassemia major in Shiraz city, Fars province, Iran and also the rate of consanguinity and the significance of pre-marriage counseling in decreasing familial marriages and consequently preventing this autosomal recessive genetic disease. All interviewed patients had thalassemia major and their age, sex, and the consanguinity between parents were recorded. 40.6% of beta-thalassemia patients were outcomes of first-cousin marriages. Comparison of the percentages of familial marriages (consanguinity) between parents of beta-thalassemia patients and a sample of normal population, revealed a statistically significant difference (pmarriages among thalassemic families, however, more education and awareness of young women and men about the increased risk of beta-thalassemia after familial marriage through pre-marriage counseling is still necessary.

 4. A reconnaissance study of radon concentrations in Hamadan city, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. K. Gillmore

  2010-04-01

  Full Text Available This paper presents results of a reconnaissance study that used CR-39 alpha track-etch detectors to measure radon concentrations in dwellings in Hamadan, western Iran, significantly, built on permeable alluvial fan deposits. The indoor radon levels recorded varied from 4 (i.e. below the lower limit of detection for the method to 364 Bq/m3 with a mean value of 108 Bq/m3 which is 2.5 times the average global population-weighted indoor radon concentration – these data augment the very few published studies on indoor radon levels in Iran. The maximum radon concentration in Hamadan occurs during the winter period (January to March with lower concentrations during the autumn. The effective dose equivalent to the population in Hamadan is estimated from this study to be in the region of 2.7 mSv/y, which is above the guidelines for dose to a member of the public of 1 mSv/y suggested by the International Commission on Radiological Protection (ICRP in 1993. This study supports other work in a number of countries that indicates such permeable "surficial" deposits as being of intermediate to high radon potential. In western Iran, the presence of hammered clay floors, the widespread presence of excavated qanats, the textural properties of surficial deposits and human behaviour intended to cope with winds are likely to be important factors influencing radon concentrations in older buildings.

 5. Genetic Identification of Orientobilharzia turkestanicum from Sheep Isolates in Iran.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reza Tabaripour

  2015-03-01

  Full Text Available Adult worms of Orientobilharzia turkestanicum live in the portal veins, or intestinal veins of cattle, sheep, goat and many other mammals causing orientobilharziasis. Orientobilharziasis causes significant economic losses to livestock industry of Iran. However, there is limited information about genotypes of O. turkestanicum in Iran.In this study, 30 isolates of O. turkestanicum obtained from sheep were characterized by sequencing mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 (cox1 and nicotinamide adenine dinucleotide dehydrogenase subunit 1 (nad1 gene. The mitochondrial cox1 and nad1 DNA were amplified by polymerase chain reaction (PCR and then sequenced and compared with O. turkestanicum and that of other members of the Schistosomatidae available in Gen-Bank(™.Phylogenetic relationships between them were re-constructed using the maximum parsimony method. Phylogenetic analyses done in present study placed O. turkestanicum within the Schistosoma genus, and indicates that O. turkestanicum was phylogenetically closer to the African schistosome group than to the Asian schistosome group.Comparison of nad1 and cox1 sequences of O. turkestanicum obtained in this study with corresponding sequences available in Genbank(™ revealed some sequence variations and provided evidence for presence of microvarients in Iran.

 6. Seroepidemiological survey of tularemia among different groups in western Iran.

  Science.gov (United States)

  Esmaeili, Saber; Gooya, Mohammad Mehdi; Shirzadi, Mohammad Reza; Esfandiari, Behzad; Amiri, Fahimeh Bagheri; Behzadi, Manijeh Yousefi; Banafshi, Omid; Mostafavi, Ehsan

  2014-01-01

  The first human case of tularemia in Iran was reported in 1980 and there have been no subsequent reports of tularemia in the country. The aim of this study was to carry out a survey of tularemia among different groups in the province of Kurdistan in western Iran. The following information was collected by means of an in-house questionnaire: participant demographic characteristics, exposure to risks, and use of appropriate personal protective equipment and disinfectant in their occupation. A blood sample was collected from each participant. Sera were tested using an ELISA kit (Virion\\Serion) to detect specific IgG antibodies against Francisella tularensis. Of a total of 250 serum samples, 14.40% had anti-tularemia IgG antibodies. The highest seroprevalence was found in hunters (18%) and the lowest in health care workers (12%). Age had a significant positive association with tularemia seroprevalence (ptularemia in people exposed to foxes (hunting or eating the meat) (25%) was significantly higher than in others (8.65%) (p = 0.01). According to the findings of this study, it is highly recommended that physicians and health care workers are informed about bacteria circulating in this area. By sensitizing the health system, it is expected that some cases of the clinical disease will be reported in the near future. Similar studies in other parts of the country and on domestic and wild animals will clarify the epidemiology of tularemia in Iran. Copyright © 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 7. Environmental Risk Assessment of Selected Antibiotics in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Alighardashi

  2014-08-01

  Full Text Available In recent years the increasing use of pharmaceuticals and personal-care products (PPCPs, especially antibiotics, has become a particular concern because of their undesirable potential ecological and human health effects. This study presents an environmental risk assessment for the aquatic environment of some frequently used antibiotics in Iran in three stages including; a short literature review about antibiotic consumption in Iran, a comprehensive estimation regarding acute toxicity of selected antibiotics and finally calculation of Risk Quotient (RQ using the predicted environmental concentration (PEC and the predicted no-effect concentration (PNEC. According to recently published data, the consumption of antibiotics in Iran is several times greater than European countries and in case of antibiotics (e.g. Penicillin is approximately 10 times greater than Scandinavian region. The calculated PECs were ranged from 0.0071 to 0.8570 and the PNECs value based on ecotoxicity data was found for all studied antibiotics (varied from 0.0037 to 177. The RQ exceeded one for Amoxicillin, Penicillin G, Sulfamethoxazole, and Erythromycin. Amoxicillin has the highest risk to aquatic organisms based on this study. With respect to the emergence of microbial resistance, it is important to begin monitoring the most frequently used antibiotics

 8. Effective factors in expansion of medical tourism in Iran

  Science.gov (United States)

  Rezaee, Reza; Mohammadzadeh, Mehdi

  2016-01-01

  Background: Medical tourism (MT) refers to circumstances in which people travel for medical treatments. The present study focuses on determining factors affecting MT in Iran. Methods: The study uses a mixed method approach. Initially, through a qualitative study, 12 experts were interviewed deeply; then, 22 participants in three equal focus groups expressed their ideas about growth and development of MT in Iran. Based on the expressed ideas, 120 factors were identified and accordingly a structured questionnaire was developed. Some members from the focus groups confirmed the questionnaire’s face and content validity. The reliability of pertinent items was confirmed using Cronbach’s alpha=0.8. Afterwards, 61 eligible subjects filled out this questionnaire. Results: The findings showed that "healthcare quality" and "high level of expertise" are two most attractive factors in MT. However, other factors such as "healthcare costs", and "visa facilities" are among key factors as well. Also, the role of "the healthcare providers" was found to be more prominent than the roles of "the government" and "the general tourist services". Conclusion: Although some attractive MT factors are present currently, MT expansion to a desirable level in Iran requires a comprehensive plan of which its factors were discussed in this paper. PMID:27683650

 9. Prohibiting physicians' dual practice in Iran: Policy options for implementation.

  Science.gov (United States)

  Bazyar, Mohammad; Rashidian, Arash; Jahanmehr, Nader; Behzadi, Faranak; Moghri, Javad; Doshmangir, Leila

  2018-04-23

  In Iran, based on the recent national policy documents, physician dual practice (PDP) has been prohibited. This study aimed to develop policy options (POs) to implement physicians' dual practice prohibition law in Iran. International evidence published in English and local documents published in Persian about PDP analyzed and results (advantages, disadvantages, challenges and requirements to ban PDP, and applied policies to limit the dual practice) were extracted. Results discussed among the research team in 5 rounds of meetings. In each meeting, any possible PO to limit PDP in Iran was proposed based on brainstorming technique and 12 POs were developed. These 12 POs and their advantages and disadvantages were discussed in a focus group discussion attended by 14 informed policy makers, and 3 additional POs were added. Fifteen POs were developed. Each PO has its own advantages and disadvantages. It is worth to highlight that not only are the proposed POs not mutually exclusive but they are also mutually reinforcing; that is, each of these POs can be applied alone or they can be implemented alongside each other simultaneously. No single optimal PO exists for dealing with the dual practice in Iranian health system. Implementing a mix of POs could reduce possible complications of each PO and increase the chance of successful implementation of the law. It is advisable to follow a conservative and incremental approach and start with POs that will cause less resistance and political challenges. Copyright © 2018 John Wiley & Sons, Ltd.

 10. IAEA Director General Comments on Cooperation Framework with Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  2013-01-01

  Full text: The following are remarks by the Director General of the International Atomic Energy Agency, Yukiya Amano, at a News Conference after he signed a Joint Statement on a Framework for Cooperation with the Islamic Republic of Iran: ''The International Atomic Energy Agency and the Islamic Republic of Iran have just issued the Joint Statement on a Framework for Cooperation. ''Under the Framework, Iran and the IAEA will cooperate further with respect to verification activities to be undertaken by the IAEA to resolve all present and past issues. The practical measures contained in the Annex are substantive measures and will be implemented in three months starting from today. ''This is an important step forward to start with, but much more needs to be done. ''The outstanding issues that are not contained in the Annex to the Framework for Cooperation, including those in my previous reports to the Board of Governors, will be addressed in the subsequent steps under the Framework for Cooperation. ''The IAEA is firmly committed to resolving all outstanding issues through dialogue and cooperation . (IAEA)

 11. Government subsidies and demand for petroleum products in Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Salehi-Isfahani, D.

  1996-08-01

  Like most other petroleum-exporting countries Iran subsidizes domestic consumption of refined products. Real product prices have declined for the past 25 years while the rest of the world has adjusted to higher energy prices. In this paper I describe the market for petroleum products in Iran and estimate demand functions for the four main refined petroleum products. My results indicate that price elasticities of demand are larger than previously thought. Particular attention is paid to the kerosene market where price subsidy is the largest, and where rationing in the 1980s requires taking into account the working of the black market. The results indicate that price increases can stem the rise in consumption. Forecasts show that, allowing for modest economic growth, increases that bring domestic prices to the level of world prices in fifteen years, will stabilize consumption at its current level. But increases that merely keep real prices constant will double consumption in the same period. This is significant in light of the fact that Iran's production capacity has stayed constant in the last five years and exports are under increasing pressure from domestic consumers of refined products. (UK)

 12. Islamic politics and women's quest for gender equality in Iran.

  Science.gov (United States)

  Hoodfar, Homa; Sadr, Shadi

  2010-01-01

  The unification of a strong and authoritarian state with religious laws and institutions after the 1979 revolution in Iran has resulted in the creation of a dualistic state structure in which non-elected and non-accountable state authorities and institutions-the majority of whom have not accepted either the primacy of democracy nor the premise of equality between men and women (or Muslims and non-Muslims)-are able to oversee the elected authorities and institutions. The central question posed by this paper is whether a religious state would be capable of democratising society and delivering gender equality. By analysing the regime's gender policies and political development, the paper suggests that, at least in the case of Iran and Shi'ism, the larger obstacle to gender (and minorities') equality has more to do with the undemocratic state-society relations that persist in Iran and less to do with the actual or potential compatibility (or lack thereof) of religious traditions or practices with democratic principles.

 13. Renewable energy in Iran: Challenges and opportunities for sustainable development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Atabi, F.

  2004-01-01

  Around the globe, developing countries have reported different cases of successfully implemented renewable energy program supported by bilateral or multilateral funding. In developing countries subsidy has played a big role in renewable energy program marketing and whether this will lead to sustainable development is yet to be determined. The adoption of implementation strategies that will support sustainable development and overcoming barriers that hinder expansion of renewable energy technologies still remains as a big challenge to stake holders involved in promotion of renewable energy resources in developing countries. In this respect, developing countries need to re-examine their environmental policy for promotion of renewable energy technologies in order to define its role in revitalization of their economics. This paper reviews by policy incentives for promotion of renewable energy technologies in the Islamic Republic of Iran. Setting-up international collaborative business ventures between local industry in Iran and companies in developed countries is proposed as an implementation strategy that will appropriate diffusion of renewable energy technologies in the country. An organizational framework that may help to attain this objective is discussed and a structural model for renewable energy business partnership is presented. It is concluded that with appropriate policy formulations and strategies, renewable energy technologies can bring about the required socio-economic development in Iran

 14. Environmental Kuznets curve and growth source in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asghari Maryam

  2012-01-01

  Full Text Available Recent empirical research has examined the relationship between certain indicators of environmental degradation and income, concluding that in some cases an inverted U-shaped relationship, which has been called an environmental Kuznets curve (EKC, exists between these variables. The source of growth explanation is important for two reasons. First, it demonstrates how the pollution consequences of growth depend on the source of growth. Therefore, the analogy drawn by some in the environmental community between the damaging effects of economic development and those of liberalized trade is, at best, incomplete. Second, the source of growth explanation demonstrates that a strong policy response to income gains is not necessary for pollution to fall with growth. The aim of this paper investigates the role of differences source of growth in environmental quality of Iran. The results show the two growth resources in Iran cause, in the early stages, CO2 emission decreases until turning point but beyond this level of income per capita, economic growth leads to environmental degradation. I find a U relationship between environmental degradation (CO2 emission and economic growth in Iran.

 15. Nursing education in Iran: past, present, and future.

  Science.gov (United States)

  Tabari Khomeiran, Rasoul; Deans, Cecil

  2007-10-01

  Nursing education in Iran has undergone significant change since its genesis with foreign missionaries over one hundred years ago. More recently, following the 1979 Islamic revolution, nurse education has followed the direction taken by most other countries in moving from an apprenticeship model of training to an academic model. A series of transformative changes to nursing education specifically-and across the higher education system generally-has resulted in nurses now being able to undertake study across all university-based programs up to and including doctoral level. Contemporary nursing students have access to full-text professional journals through the internet, and they may pursue their doctoral studies in other countries. Although these improvements in nursing education in Iran are to be applauded, much more needs to be accomplished to ensure that highly competent nurse practitioners continue to be produced in this country. This article presents an historical overview of the development of nursing education in Iran, within its economic and sociopolitical contexts. Recommendations based upon lessons learned from historical and contemporary realities are presented in order to advance nursing education in this part of world.

 16. Asthma Burden in the Hospitalized Patients in North of Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javad Ghaffari

  2014-10-01

  Full Text Available Introduction: Asthma is a chronic inflammatory airway disease. Genetic and environmental factors have been important role in the induction of asthma. It's estimated that asthma affect 2.7 to 35.4% of child (in average 13.4% in Iran. The aims of this study to assess the costs of asthma patients admitted in Boali hospital in Sari in the north of Iran. Patients and Methods: This descriptive study was carried out in asthma patients 1 to 20 years old that admitted in the Boali hospital in Sari from 2008 to2012. Out of 455 folders, 22 folders excluded because incomplete registrations.Results: Out of 432 patients, 280 patients (64.81% were male. 349 patients were 1-5 years old (80.78%. Average annual cost in our asthmatic patients was 1219064 Rials(Iran currency ($ 121.9 per patient, 1183655 ($ 118.3 and 1284789($ 128.5 Rials per male and per female patient respectively. Conclusions: Our study showed asthma disease has been significantly cost for patient, family

 17. Identifying challenges for academic leadership in medical universities in Iran.

  Science.gov (United States)

  Bikmoradi, Ali; Brommels, Mats; Shoghli, Alireza; Khorasani-Zavareh, Davoud; Masiello, Italo

  2010-05-01

  CONTEXT The crucial role of academic leadership in the success of higher education institutions is well documented. Medical education in Iran has been integrated into the health care system through a complex organisational change. This has called into question the current academic leadership, making Iranian medical universities and schools a good case for exploring the challenges of academic leadership. OBJECTIVES This study explores the leadership challenges perceived by academic managers in medical schools and universities in Iran. METHODS A qualitative study using 18 face-to-face, in-depth interviews with academic managers in medical universities and at the Ministry of Health and Medical Education in Iran was performed. All interviews were recorded digitally, transcribed verbatim and analysed by qualitative content analysis. RESULTS The main challenges to academic leadership could be categorised under three themes, each of which included three sub-themes: organisational issues (inefficacy of academic governance; an overly extensive set of missions and responsibilities; concerns about the selection of managers); managerial issues (management styles; mismatch between authority and responsibilities; leadership capabilities), and organisational culture (tendency towards governmental management; a boss-centred culture; low motivation). CONCLUSIONS This study emphasises the need for academic leadership development in Iranian medical schools and universities. The ability of Iranian universities to grow and thrive will depend ultimately upon the application of leadership skills. Thus, it is necessary to better designate authorities, roles of academic staff and leaders at governance.

 18. Bepaling van glycyrrhetinezuur in humaan plasma met hoge-druk vloeistofchromatografie ; methode-ontwikkeling en monsteranalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Somers HHJ; Stolker AAM; Gelderen CEM van; Savelkoul TJF; Ginkel LA van; ARO; VIC

  1995-01-01

  Dit rapport beschrijft een snelle vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van glycyrrhetinezuur in monsters humaan plasma. Na denaturatie van de plasma-eiwitten door toevoegen van ureum, wordt het glycyrrhetinezuur uit plasma geextraheerd met ionpaar vaste-fase extractie. Het

 19. Lasius niger houdt rechts, vooral als het druk wordt op zijn verticale straten op bomen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuts, B.

  2009-01-01

  Houden mieren rechts als ze foerageren op hun straten zoals de meeste mensen doen? Rechts houden, en ook links houden, zijn gedragsstrategieën die het verkeer sneller doen verlopen. Het lijkt waarschijnlijk dat sneller verkeer bij mieren een reproductief voordeel oplevert omdat het voedsel dat

 20. Bepaling van aminozuren met hoge druk vloeistofchromatografie. II Derivatisering met dabsylchloride

  NARCIS (Netherlands)

  Both-Miedema R; Jansen EHJM

  1990-01-01

  Several pre-column derivatization methods have been reported for the determination of amino acids using high performance liquid chromatography (HPLC). the present report describes the derivatization procedure of amino acids with dabsylchloride and the HPLC analysis of dabsyl-amino acids for a