WorldWideScience

Sample records for o-donorowymi synteza charakterystyka

 1. Jałowe martwice kości, charakterystyka choroby i postępowanie fizykalne – przegląd literatury = Sterile necrosis of bone, the characteristics of the illness and physical examination - a literature review

  OpenAIRE

  Radzimińska, Agnieszka; Zimmermann, Agnieszka Anna; Weber-Rajek, Magdalena; Strojek, Katarzyna; Bułatowicz, Irena; Goch, Aleksander; Zukow, Walery

  2015-01-01

  Radzimińska Agnieszka, Zimmermann Agnieszka Anna, Weber-Rajek Magdalena, Strojek Katarzyna, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Jałowe martwice kości, charakterystyka choroby i postępowanie fizykalne – przegląd literatury = Sterile necrosis of bone, the characteristics of the illness and physical examination - a literature review. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):108-120. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32518 http://ojs.ukw.edu.pl/index....

 2. Hydrothermal synthesis of sodium titanate nanotubes; Hydrotermalna synteza nanorurok titanatu sodneho

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miskoci, M.; Jesenak, K. [Univerzita Komenskeho, Prirodovedecka fakulta, Katedra anorganickej chemie, 84215 Bratislava (Slovakia); Caplovicova, M. [Univerzita Komenskeho, Prirodovedecka fakulta, Katedra loziskovej geologie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2013-04-16

  From suspension of nanoparticles TiO{sub 2} in concentrated water solution of NaOH were prepared by hydrothermal synthesis sodium titanates particles with different shapes. Influence of synthesis duration under temperature 180 grad C on the change of particles shapes was observed. The result of experiment showed that one day synthesis resulted to obtained product with high content of nanotubes, but the extension of this period led to the transformation of product's shape into stripes. From the results of experiment follows that as a precursor for TiO{sub 2} nanotubes preparation may be used only products of hydrothermal synthesis, which duration of pressure synthesis was not longer than 24 hours. (authors)

 3. Charakterystyka opadów atmosferycznych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego w latach 1971–2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosława Malinowska

  2015-10-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje podstawowe charakterystyki opadu atmosferycznego w północno-wschodniej części Pojezierza Pomorskiego. Roczne sumy opadu przyjmują wartości od około 660 mm do około 700 mm. Opady półrocza ciepłego szacowane są na około 400 mm a opady półrocza chłodnego na około 270 mm. Dominują opady w sezonie letnim (212 - 233 mm. Opady jesieni (173 – 189 mm przewyższają opady wiosny i zimy (133 – 153 mm co dowodzi wpływu Morza Bałtyckiego na stosunki pluwialne obszaru badań. Lata 1971-2010 charakteryzowały się pozytywnymi tendencjami zmian sum rocznych, półrocznych i sezonowych opadu atmosferycznego.

 4. „Nie chuchaj, aby się śnieg nie rozpłynął”. Dwa nieznane wcześniej Brosciana ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Choptiany

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje zagadnienie badań proweniencyjnych prowadzonych w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu i stanowi jednocześnie komunikat o identyfikacji marginaliów wykonanych przez Jana Brożka (1585–1652 w dwóch drukach zakupionych przez BUMK na rynku antykwarycznym w 1968 r. – Streny Johannesa Keplera (Frankfurt 1611 i Numerus figuratus Johanna Remmelina (Norymberga 1614. Podane są kolejno: charakterystyka egzemplarza, dowody na proponowaną w tekście atrybucję (oparte na rękopisach Brożka zachowanych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, a marginalia znajdujące się w dziełku Keplera powiązane zostają z ogłoszoną przez Brożka w roku 1615 rozprawą Problema geometricum. W ostatniej części zostają nakreślone perspektywy badawcze związane z rekonstrukcją warsztatu naukowego krakowskiego uczonego – zarówno w mniejszej skali, obejmującej wyłącznie jego lektury i notatki związane z rozprawą z 1615 r., jak i całość jego rękopiśmiennej spuścizny, która w dalszym ciągu nie jest wystarczająco dobrze rozpoznana.

 5. Interaktywna prezentacja zagadnień środowiskowych za pomocą Google Fusion Tables na przykładzie zdjęć fitosocjologicznych wybranych okolic Tenczynka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Król

  2017-09-01

  Full Text Available W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny rozwój interaktywnych form przekazu, w tym kartografii internetowej i geowizualizacji. Celem pracy jest charakterystyka i ocena wybranych technik i narzędzi komputerowych wykorzystanych do utworzenia interaktywnej mapy zjawisk przestrzennych prezentującej wyniki obserwacji florystycznych przeprowadzonych w sołectwie Tenczynek (woj. małopolskie. Na badanym obszarze zidentyfikowano dwa szczególnie cenne przyrodniczo gatunki: kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L., krzewu spotykanego jedynie w południowej części Polski, w żyznych lasach liściastych oraz przylaszczki pospolitej (Hepatica nobilis Schreb., gatunku wskaźnikowego klasy Querco-Fagetea obszarów najcieplejszych. W konkluzji wykazano, że narzędzie Fusion Tables jest użyteczne i stosunkowo proste w obsłudze przy relatywnie niewielkich nakładach pracy pozwala utworzyć interaktywną mapę dowolnego zjawiska o charakterze przestrzennym. Zwrócono również uwagę, że aplikacje internetowe mogą pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną poprzez ukierunkowany i odpowiednio zredagowany przekaz.

 6. Przemiany stylu edukacyjnego klasy ludowej w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław Sadura

  2015-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie gimnazjum – jednego z elementów zmiany systemu edukacyjnego, dostosowującej go do ogólnych parametrów postfordowskiego kapitalizmu – wpłynęło na styl edukacyjny klasy ludowej w Polsce. Zmiany zachodzące w systemie od reformy w 1999 r., dotyczące ekonomizacji edukacji, parametryzacji i kwantyfikacji wyników edukacyjnych oraz wprowadzenia elementów gry rynkowej do zarządzania i finansowania szkół publicznych, przypominają procesy zachodzące od lat 80. XX w. w krajach zachodnich. Ich wpływ na styl życia klasy ludowej w Polsce wywołuje konsekwencje wynikające z lokalnej specyfiki. Artykuł opiera się na analizie 120 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w latach 2013–2014 z robotnikami, rolnikami i pracownikami fizycznymi w czterech regonach Polski oraz 60 wywiadów z przedstawicielami klasy średniej i wyższej z województwa warmińsko-mazurskiego. Wykazano, że charakterystyka poddanego prawom rynkowym systemu edukacyjnego jest najlepiej dostosowana do kultury klasy średniej, w związku z czym dzieci z rodzin o niższej pozycji społecznej mogą mieć trudności z funkcjonowaniem w takim systemie. Ustalenie to staje się podstawą do formułowania nowych propozycji teoretycznych i badawczych w obszarze badań edukacyjnych.

 7. „(A nasze dusze smutne mają pyski.leżą na dywanie. wyją. nie dają żyć” (J. Mansztajn, O duszy – leksem dusza w najnowszej poezji polskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Stempel-Gancarczyk

  2016-06-01

  Full Text Available “(Yet the faces of our souls are sad. lying on the carpet. howling. tormenting us.” (J. Mansztajn, O duszy – the lexeme dusza (soul in contemporary Polish poetry The article concerns the occurrences of the lexeme soul in contemporary Polish poetry. Due to the extensive amount of material available for analysis, it concentrates on volumes that were awarded or nominated in the selected Polish poetry contests in 2010–2015 (Wisława Szymborska Award, “Nike” Literary Award, “Silesius” Wrocław Poetry Award, Kościelscy Award, “Orfeusz” K. I. Gałczyński Poetry Award, “Gdynia” Literary Prize and “Złoty Środek Poezji” Award. The article presents the contexts of occurrence of the lexeme dusza (soul, as well as the related lexemes duch (spirit and duszyczka (small soul – animula, it characterizes the term in relation to its both religious and non-religious aspects, and shows what functions it serves in poetic texts.   „(A nasze dusze smutne mają pyski. leżą na dywanie. wyją. nie dają żyć” (J. Mansztajn, O duszy – leksem dusza w najnowszej poezji polskiej Artykuł dotyczy wystąpień leksemu dusza w najnowszej poezji polskiej. Z uwagi na zakres materiału dostępnego do analizy rozważania skupiają się na tomach nagrodzonych lub nominowanych do nagród w wybranych ogólnopolskich konkursach poetyckich w latach 2010–2015 (Nagroda im. Wisławy Szymborskiej, Nagroda Literacka „Nike”, Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius”, Nagroda Fundacji im. Kościelskich, Nagroda Poetycka im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz”, Nagroda Literacka „Gdynia” oraz Nagroda „Złoty Środek Poezji”. W artykule przedstawione są konteksty pojawiania się leksemu dusza oraz leksemów pokrewnych: duch i duszyczka, charakterystyka tego pojęcia z uwzględnieniem aspektów religijnych i niereligijnych, a także funkcje, jakie zyskuje ono w tekstach poetyckich.

 8. BEZINTERESOWNI PASJONACI CZY dESTRUKCYJNI AMATORZY? CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ „SCENY NAPISOWEJ”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamil Łuczaj

  2014-02-01

  Full Text Available The article presents the results of research into one of the newest phenomena within popular culture, which is the “subtitles scene”. this term refers to creating free subtitles for foreign films and tv series that Poles download from the Internet. We investigated a community, which is engaged in this activity. Research carried  out by an online survey in the beginning of 2013 showed, as it was expected, that it is a group of well-to-do, relatively young people, who have a good educational background and are associated with big cities. However, contrary to common intuitions, it turned out, that these people did not have linguistic education (the community of translators is dominated by people with technical education and do not work in the creative industries. The other interesting issue is the complex system of motivation, which drive them to make Polish-language subtitles for free.

 9. PIERWIASTKI ŚLADOWE W WYBRANYCH WODACH MINERALNYCH DOSTĘPNYCH W HANDLU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Paweł PIECH

  Full Text Available Butelkowane wody mineralne stanowią istotne źródło zaspokajania zapotrzebowania na wodę w codziennej diecie człowieka. Ze względu na łatwość przyswajania przez organizm składników mineralnych zawartych w wodach mineralnych konieczne jest świadome wybieranie produktu o składzie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Oprócz makroskładników, których charakterystyka ilościowa zawsze widnieje na etykietach, wody mineralne zawierają również mikroelementy. Celem pracy była analiza koncentracji pierwiastków śladowych w 22 butelkowanych wodach mineralnych dostępnych w handlu na terenie Rzeszowa. Artykuł zawiera główne zagadnienia dotyczące znaczenia wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz wpływu mikroelementów na zdrowie człowieka. W badaniach zastosowano metodę całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego TXRF. Analizy wykazały obecność 18 pierwiastków śladowych w badanych wodach: Al, As, Ba, Br, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Mn, Ni, P, Rb, Se, Sr, Ti, Zn. Najwyższe stężenia mikroskładników w przeważającej większości występują w wodach leczniczych. Żadna z badanych wód mogąca służyć jako stałe źródło płynów w diecie (wody nisko-, średnio- i wysokozmineralizowane nie zawiera mikroskładników w ilości, która pozwalałaby na fizjologiczno-odżywcze oddziaływanie na organizm. Dodatkowo wykazano, że pomiędzy stężeniem bromu i germanu istnieje silna korelacja dodatnia R2 = 0,993.

 10. Charakterystyka etiologiczna udarów mózgu leczonych w Klinice Neurologii UM w Białymstoku z analizą czynników ryzyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Syta-Krzyżanowska

  2010-03-01

  Full Text Available Wstęp: W przeprowadzonych w Polsce badaniach epidemiologicznych stwierdzono utrzymujący się od kilkunastu lat wysoki współczynnik zapadalności na pierwszy w życiu udar mózgu, wzrastający wykładniczo z wiekiem oraz połączony z wciąż dużą śmiertelnością. Poznanie czynników ryzyka oraz wprowadzenie profilaktyki może istotnie zmniejszyć powyższe wskaźniki. Celem pracy było przeprowadzenie analizy epidemiologicznej pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych na Pododdziale Udarowym Kliniki Neurologii USK w Białymstoku. Uwzględniono w szczególności etiologię z czynnikami ryzyka oraz śmiertelnością w zależności od wieku i płci chorych. Materiał i metody: Rozpatrzono wszystkie przypadki pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii USK w Białymstoku z powodu udaru mózgu w ciągu pełnego roku kalendarzowego. Posłużono się ankietami prowadzonymi w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych (POLKARD. Obliczenia statystyczne wykonywano przy użyciu programu Statistica w wersji 8.0. Wyniki: Przeanalizowano wyniki 408 pacjentów, w tym 185 (45,3% kobiet oraz 223 (54,7% mężczyzn z rozpoznanym: krwotokiem podpajęczynówkowym – 6,9%, krwotokiem śródmózgowym – 12,5% oraz udarem niedokrwiennym – 80,6%. Etiologię zatorową pochodzenia sercowego zdiagnozowano u 39,4%, zakrzep dużych naczyń u 35%, natomiast udar zatokowy u 11,6% pacjentów. Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu było nadciśnienie tętnicze (81,2%, następnie migotanie przedsionków i choroba niedokrwienna serca (38%. Zmarło 11,6% chorych z udarem niedokrwiennym mózgu oraz 21,5% z udarem krwotocznym. Średnia śmiertelność wyniosła 13,5%. Wnioski: Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru mózgu było nadciśnienie tętnicze, które szczególnie często współwystępowało z dodatkowym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Prowadzenie leczenia udaru mózgu w pododdzia

 11. Geopolymers in Construction / Zastosowanie Geopolimerów W Budownictwie

  Science.gov (United States)

  Błaszczyński, Tomasz Z.; Król, Maciej R.

  2015-03-01

  Within the framework of quests of supplementary and "healthier" binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2 into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2. Geopolymeric concretes possess a high compressive strength, very small shrinkage and small creep, and they possess a high resistance to acid and sulphate corrosion. These concretes are also resistant to carbonate corrosion and possess a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation. W ramach poszukiwania zastępczych i "zdrowszych" spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

 12. POMIAR CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO METODĄ POJEMNOŚCIOWĄ W WARUNKACH OŚWIETLENIA SZTUCZNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja PRAŻMO

  Full Text Available Charakterystyka prądowo-napięciowa to podstawowa forma prezentacji parametrów elektrycznych ogniwa fotowoltaicznego. Wykres krzywej I-V modułu PV zmienia się w ciągu dnia w zależności od natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury modułu. Artykuł przedstawia pomiary krzywych I-V w warunkach oświetlenia sztucznego wykonanych autorskim urządzeniem. W skład układu pomiarowego oprócz urządzenia wchodził również komputer sterujący wraz z oprogramowaniem Arduino w celu kontroli procesu pomiaru oraz zapisu odczytu danych do pliku. Spośród różnych dostępnych metod pomiarowych do realizacji urządzenia wybrano metodę pojemnościową wykorzystującą proces ładowania kondensatora do zmiany rezystancji układu od zera do nieskończoności. Taka metoda pomiaru nie umożliwia odtworzenia krzywej od punktu zwarcia i wymaga ekstrapolacji wyników, natomiast wykorzystuje ona stosunkowo łatwy w konstrukcji układ elektroniczny a także nie jest ona kosztowna. Urządzenie mierzy napięcie poprzez wbudowany konwerter ADC porównując badane napięcie z napięciem referencyjnym oraz natężenie prądu w obwodzie wykorzystując czujnik natężenia oparty o efekt Halla. W pracy porównano rezultaty pomiarów dla dwóch różnych typów ogniw fotowoltaicznych: polikrystalicznego i monokrystalicznego ogniwa krzemowego. Otrzymane wyniki zaprezentowano w formie wykresów. Porównano na nich wyniki dla kilku pomiarów oraz wartości uśrednionych. Porównano obliczone wartości współczynnika wypełnienia, który określa stosunek mocy maksymalnej ogniwa rzeczywistego do mocy maksymalnej ogniwa idealnego z danymi podanymi przez producenta.

 13. Technical characteristics of new generation of nuclear power plants; Charakterystyka techniczna elektrowni jadrowych nowej generacji

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janczak, R.; Mikulski, A.; Staron, E. [Instytut Energii Atomowej, Swierk-Otwock (Poland)

  1997-12-31

  The concept of Advanced Light Water Reactors (ALWR) as a new generation of nuclear reactors for energetics have been presented. The influence of reactor accidents (TMI and Chernobyl) on technical and scientific development of nuclear reactors has been discussed from the view point of safety assurance and requirements being defined by American and European Nuclear Regulatory commission. 12 refs, 14 figs.

 14. Crystallization behavior of Li2O-SiO2, Na2O-SiO2 and Na2O-CaO-SiO2 glasses; Li2O-SiO2, Na2O-SiO2, Na2O-CaO-SiO2 kei glass no kessho sekishutsu kyodo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsutsumi, K.; Otake, J.; Nagasaka, T.; Hino, M. [Tohoku University, Sendai (Japan)

  1998-06-01

  It has been known that crystallization of mold powder is effective on the disturbance of heat transfer between mold and solidified shell in production of middle carbon steel slabs in continuous casting process. But it has not yet been made clear which composition of mold powder is the most suitable for crystallization. The crystallization behavior of Li2O-SiO2, Na2O-SiO2 and Na2O-CaO-SiO2 glasses was observed by differential thermal analysis (DTA) and hot-thermocouple methods with DTA in the present work. As a result, addition of alkaline metal and alkaline earth metal oxides to SiO2 increased the critical cooling rate for glass formation in binary system of Li2O-SiO2 and Na2O-SiO2 and Li2O-SiO2 system crystallized easier than Na2O-SiO2 system. In ternary system of Na2O-CaO-SiO2, addition of Na2O hurried the critical cooling rate at CaO/SiO2=0.93 mass ratio, but the rate was almost constant in the composition range of more than 15 mass% Na2O. The slag of CaO/SiO2=0.93 made the rate faster than the slag of CaO/SiO2=0.47 at constant content of 10mass% Na2O. 17 refs., 10 figs., 3 tabs.

 15. K(MoO24O3(AsO4

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raja Jouini

  2013-06-01

  Full Text Available A new compound with a non-centrosymmetric structure, potassium tetrakis[dioxomolybdenum(IV] arsenate trioxide, K(MoO24O3(AsO4, has been synthesized by a solid-state reaction. The [(MoO24O3(AsO4]+ three-dimensional framework consists of single arsenate AsO4 tetrahedra, MoO6 octahedra, MoO5 bipyramids and bioctahedral units of edge-sharing Mo2O10 octahedra. The [Mo2O8]∞ octahedral chains running along the a-axis direction are connected through their corners to the AsO4 tetrahedra, MoO6 octahedra and MoO5 bipyramids, so as to form large tunnels propagating along the a axis in which the K+ cations are located. This structure is compared with compounds containing M2O10 (M = Mo, V, Fe dimers and with those containing M2O8 (M = V chains.

 16. Entre o artista e o artesão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiago Hermano Breunig

  2016-12-01

  Full Text Available A nacionalização musical proposta pelo modernismo brasileiro por meio da apropriação erudita de elementos do cancioneiro popular e do folclore implica a identificação com uma musicalidade nacional e subentende a construção de um sentido e de um sentimento nacional no interior de uma arte caracterizada, segundo uma concepção kantiana, pelo desinteresse e pela ininteligibilidade. Objetivamos compreender as implicações do conceito de estesia no nacionalismo musical marioandradino. Em Andrade, a estesia recupera a etimologia de “aisthesis” contra a sua subordinação ao modelo da representação e da contemplação, evidenciando a sensibilidade e, por conseguinte, o corpo. Como recusa da representação e da contemplação, a estesia designa uma reconciliação da arte com a vida, revelando, ao fim, um interesse eminentemente social. Ao propor um senso de comunidade, Andrade contraria tanto a ontologia nacional sustentada em teorias raciais positivistas quanto o nacionalismo oficial do Estado Novo.

 17. A contrajunção e o corpo: o indigno e o anormal

  OpenAIRE

  Cattelan,João Carlos

  2013-01-01

  Este estudo se dedica à observação do discurso ordinário (um tipo de discurso que se pauta na ordem discursiva, na reiteração das suas práticas, na trivialidade, na efemeridade e na injunção à manutenção do jogo), fazendo-o a partir de um ponto de vista específico: o foco de análise incide sobre enunciados construídos com conectivos contrajuntivos, em especial com o mas adversativo, buscando elucidar o que eles revelam, por meio da transversalidade discursiva, sobre o interdiscurso que realiz...

 18. Solvothermal synthesis, characterization and optical properties of ZnO, ZnO-MgO and ZnO-NiO, mixed oxide nanoparticles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aslani, Alireza; Arefi, Mohammad Reza; Babapoor, Aziz; Amiri, Asghar; Beyki-Shuraki, Khalil

  2011-01-01

  ZnO-MgO and ZnO-NiO mixed oxides nanoparticles were produced from a solution containing Zinc acetate, Mg and Ni nitrate by Solvothermal method. The calcination process of the ZnO-MgO and ZnO-NiO composites nanoparticles brought forth polycrystalline two-phase ZnO-MgO and ZnO-NiO nanoparticles of 40-80 nm in diameters. ZnO, MgO and NiO were crystallized into wuertzite and rock salt structures, respectively. The optical properties of ZnO-MgO and ZnO-NiO nanoparticles were obtained by solid state UV and solid state florescent. The XRD, SEM and Raman spectroscopies of these nanoparticles were analyzed.

 19. Solvothermal synthesis, characterization and optical properties of ZnO, ZnO-MgO and ZnO-NiO, mixed oxide nanoparticles

  Science.gov (United States)

  Aslani, Alireza; Arefi, Mohammad Reza; Babapoor, Aziz; Amiri, Asghar; Beyki-Shuraki, Khalil

  2011-03-01

  ZnO-MgO and ZnO-NiO mixed oxides nanoparticles were produced from a solution containing Zinc acetate, Mg and Ni nitrate by Solvothermal method. The calcination process of the ZnO-MgO and ZnO-NiO composites nanoparticles brought forth polycrystalline two-phase ZnO-MgO and ZnO-NiO nanoparticles of 40-80 nm in diameters. ZnO, MgO and NiO were crystallized into würtzite and rock salt structures, respectively. The optical properties of ZnO-MgO and ZnO-NiO nanoparticles were obtained by solid state UV and solid state florescent. The XRD, SEM and Raman spectroscopies of these nanoparticles were analyzed.

 20. Solvothermal synthesis, characterization and optical properties of ZnO, ZnO-MgO and ZnO-NiO, mixed oxide nanoparticles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aslani, Alireza, E-mail: a.aslani@vru.ac.ir [Department of Chemistry, Faculty of Science, Vali-E-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, PO Box: 77176 (Iran, Islamic Republic of); Arefi, Mohammad Reza [Islamic Azad University, Yazd Brunch, Young researchers Club, Yazd (Iran, Islamic Republic of); Babapoor, Aziz [Department of Chemical Engineering, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, PO Box: 54516 (Iran, Islamic Republic of); Amiri, Asghar; Beyki-Shuraki, Khalil [Department of Chemistry, Faculty of Science, Vali-E-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, PO Box: 77176 (Iran, Islamic Republic of)

  2011-03-15

  ZnO-MgO and ZnO-NiO mixed oxides nanoparticles were produced from a solution containing Zinc acetate, Mg and Ni nitrate by Solvothermal method. The calcination process of the ZnO-MgO and ZnO-NiO composites nanoparticles brought forth polycrystalline two-phase ZnO-MgO and ZnO-NiO nanoparticles of 40-80 nm in diameters. ZnO, MgO and NiO were crystallized into wuertzite and rock salt structures, respectively. The optical properties of ZnO-MgO and ZnO-NiO nanoparticles were obtained by solid state UV and solid state florescent. The XRD, SEM and Raman spectroscopies of these nanoparticles were analyzed.

 1. O rei do cangaço, o governador do sertão; o bandido ousado do sertão, o cangaceiro malvado : processos referenciais na construção da memoria discursiva sobre Lampião

  OpenAIRE

  Geralda de Oliveira Santos Lima

  2008-01-01

  Resumo: O presente trabalho aborda a questão da referenciação na construção e reconstrução da memória discursiva (e social) sobre Lampião, personagem da história do nordeste brasileiro. A escolha do tema foi baseada na riqueza de fatos contados e recontados sobre o cangaceiro. Esta investigação diz respeito ao uso de processos referenciais no interior de fontes orais. Propõe-se, pois, a analisar como se constrói e se reconstrói a memória discursiva do rei do cangaço via cadeias referenciais p...

 2. Phase diagram study for the PbO-ZnO-CaO-SiO_2 -“Fe_2O_3 ” system in air with CaO/SiO_2 in 1.1 and PbO/(CaO+SiO_2) in 2.4 weight ratios

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lopez-Rodriguez, Josue; Romero-Serrano, Antonio; Hernandez-Ramirez, Aurelio; Cruz-Ramirez, Alejandro; Almaguer-Guzman, Isaias; Benavides-Perez, Ricardo; Flores-Favela, Manuel

  2017-01-01

  An experimental study on the phase equilibrium and the liquidus isotherms for the PbO-ZnO-CaO-SiO_2 -“Fe_2O_3 ” system with CaO/SiO_2 in 1.1 and PbO/(CaO+SiO_2) in 2.4 weight ratios, respectively, was carried out in the temperature range 1100-1300 deg C (1373-1573 K). High temperature phases were determined by the equilibrium-quenching method. Results are presented in the form of pseudo-ternary sections “Fe_2O_3 ”-ZnO-(PbO+CaO+SiO_2). X-Ray diffraction (XRD) and SEM-EDS results showed that the phase equilibria in this system are dominated by the high melting temperature spinel and zincite phases. It was observed that if the system is at a temperature below 1300 deg C and the total (Fe_2O_3 + ZnO) is greater than 20 wt%, spinel and/or zincite will be present in the slag system. As an application of the phase diagram, the liquid phase compositions below the liquidus surface were estimated, then their viscosities were calculated using FACTSage software. (author)

 3. URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Lise Campos Suriano

  2012-12-01

  Full Text Available Esse artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre o processo de urbanização de São José dos Campos, derivado dos desdobramentos históricos das transformações socioespaciais ocorridas com o processo de consolidação da urbanização capitalista (desde o advento da Revolução Industrial. Pode-se constatar a forma pela qual o processo de urbanização acelerada, aliado à intensificação da industrialização, contribuiu para aumentar o deficit habitacional no município e produzir a segregação socioespacial. Vale destacar que se pode considerar o exemplo de São José dos Campos inserido no padrão típico de consagração de um “urbanismo à brasileira”.

 4. O urbano e o turismo: uma construção de mão dupla

  OpenAIRE

  RAGAGNIN PIMENTEL, Maurício; CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos

  2017-01-01

  Este ensaio teórico busca tratar da relação entre turismo e o urbano. Dividido em três seções, em um primeiro momento apresenta-se o turismo como uma invenção da sociedade urbana e como um vetor de sua expansão. Posteriormente, busca-se apresentar a construção histórica de uma intencionalidade sobre o espaço da cidade e modo de experimentá-lo que o transformam em palco de práticas turísticas. Finalmente, procura-se analisar o contexto de expansão do turismo nas cidades tendo em vista tendênci...

 5. O direito à informação e o (ainda restrito espaço cidadão no Jornalismo Popular impresso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marise Baesso Tristão

  Full Text Available Este artigo objetiva mostrar como na era da informação o Jornalismo, muitas vezes, negligencia o estímulo ao exercício da cidadania, em especial o Jornalismo realizado pelos meios de Comunicação de grande circulação. Estes veículos, em geral, não priorizam temas que colaboram para a formação e o espírito crítico. A análise será focada nos jornais ditos populares, em especial o Super Notícia, periódico fundado em 2002, que se tornou o veículo impresso mais vendido no país, mas com circulação restrita aos municípios mineiros. A pertinência do assunto se dá já que os periódicos populares apresentam grande circulação e, muitas vezes, são a única fonte de leitura das chamadas classes subalternas. Para o estudo, utilizamos a Análise de Conteúdo. Entendemos que o espaço para o Jornalismo Comunitário é restrito, enquanto há ênfase em assuntos relacionados com o crime, os astros de TV e o futebol. No entanto, é preciso buscar este espaço e não apenas ficar no campo da crítica.

 6. Poly[di-μ-aqua-diaquabis(μ7-oxalato-κ9O1:O1:O1,O2:O2:O2′:O2′,O1′:O1′calciumdicaesium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamza Kherfi

  2013-09-01

  Full Text Available In the title compound, [CaCs2(C2O42(H2O4]n, the Ca2+ ion, lying on a twofold rotation axis, is coordinated by four O atoms from two oxalate ligands and two bridging water molecules in an octahedral geometry. The Cs+ ion is coordinated by seven O atoms from six oxalate ligands, one bridging water and one terminal water molecule. The oxalate ligand displays a scarce high denticity. The structure contains parallel chain units runnig along [10-1], formed by two edge-sharing Cs polyhedra connected by CsO9 polyhedra connected by a face-sharing CaO6 octahedron. These chains are further linked by the oxalate ligands to build up a three-dimensional framework. O—H...O hydrogen bonds involving the water molecules and the carboxylate O atoms enhance the extended structure.

 7. O vermelho e o negro: um experimento para pensar o ritual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Houseman Michael

  2003-01-01

  Full Text Available Este artigo trata da performance de um rito de iniciação inventado pelo autor, realizado como um experimento para pensar certos traços recorrentes da ação ritual e, em particular, da iniciação (masculina. O ritual em questão, O Vermelho e o Negro, foi planejado para consistir essencialmente, se não exclusivamente, em um padrão específico de interação: O Vermelho e o Negro não pertence a nenhuma tradição cultural reconhecível, não envolve quase nenhum simbolismo explícito, suas "crenças" subjacentes são abertamente despropositadas, suas qualidades cênicas mínimas e não se pode atribuir a ele praticamente nenhuma função social. Um dos objetivos do exercício é explorar e fundamentar uma abordagem relacional da análise do ritual na qual este é visto como atuação de relações específicas. Entre os temas discutidos estão os do enquadramento, da simulação, do sigilo, da imposição de sofrimento, da eficácia cerimonial, da condensação ritual e do complexo jogo de perspectivas internas e externas ao grupo.

 8. Systems of OsO4-RuO4 and Re2O7-OsO4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nisel'son, L.A.; Sokolova, T.D.; Orlov, A.M.; Shorikov, Yu.S.

  1981-01-01

  The meltability diagrams of the systems OsO 4 -RuO 4 and Re 2 O 7 -OsO 4 are studied using the visual-polythermal method. The OsO 4 -RuO 4 system forms a continuous series of solid solutions with practically rectilinear line of the liquidus. The Re 2 O 7 -OsO 4 system of the eutectic type has the eutectics degenerated from the side of OsO 4 . For the system OsO 4 (basis)-RuO 4 (admixture) the equilibrium coefficient of distribution is determined using the method of directed crystallization [ru

 9. A Structural Molar Volume Model for Oxide Melts Part I: Li2O-Na2O-K2O-MgO-CaO-MnO-PbO-Al2O3-SiO2 Melts—Binary Systems

  Science.gov (United States)

  Thibodeau, Eric; Gheribi, Aimen E.; Jung, In-Ho

  2016-04-01

  A structural molar volume model was developed to accurately reproduce the molar volume of molten oxides. As the non-linearity of molar volume is related to the change in structure of molten oxides, the silicate tetrahedral Q-species, calculated from the modified quasichemical model with an optimized thermodynamic database, were used as basic structural units in the present model. Experimental molar volume data for unary and binary melts in the Li2O-Na2O-K2O-MgO-CaO-MnO-PbO-Al2O3-SiO2 system were critically evaluated. The molar volumes of unary oxide components and binary Q-species, which are model parameters of the present structural model, were determined to accurately reproduce the experimental data across the entire binary composition in a wide range of temperatures. The non-linear behavior of molar volume and thermal expansivity of binary melt depending on SiO2 content are well reproduced by the present model.

 10. ??????????? ??????????????? ????? ??????-???????? ????????????? ?????????? ??????? ?aO?Al2O3?TiO2 ??? ???????? ?????? ?????

  OpenAIRE

  ???????, ????; ??????, ?????????

  2011-01-01

  ? ????? ?????? ?????????? ???????? ?????????????? ??????????? ????????????? ??? ??????-????????? ???????????????? ?????????? ??????? ?aO?Al2O3?TiO2, ?? ???????? ??????? ? ???????????? ??????? ??? ???????? ? ?????? ????????? ?????? ?????. ???????? ?????????? ???????? ??? ??????????? ?????????? ??????? ????????? ???????????? ?????????? ??? ??????????? 12000?, ?? ????????? ?????????????? ????????????? ???????, ????????? ???? ? ?????????? ????? ???????? ??????? ???????????. ????????, ?? ?? ...

 11. Investigation of radiation shielding properties for MeO-PbCl2-TeO2 (MeO = Bi2O3, MoO3, Sb2O3, WO3, ZnO) glasses

  Science.gov (United States)

  Sayyed, M. I.; Çelikbilek Ersundu, M.; Ersundu, A. E.; Lakshminarayana, G.; Kostka, P.

  2018-03-01

  In this work, glasses in the MeO-PbCl2-TeO2 (MeO = Bi2O3, MoO3, Sb2O3, WO3, ZnO) system, which show a great potential for optoelectronic applications, were used to evaluate their resistance under high energy ionizing radiations. The basic shielding quantities for determining the penetration of radiation in glass, such as mass attenuation coefficient (μ/ρ), half value layer (HVL), mean free path (MFP) and exposure buildup factor (EBF) values were investigated within the energy range 0.015 MeV ‒ 15 MeV using XCOM program and variation of shielding parameters were compared with different glass systems and ordinary concrete. From the derived results, it was determined that MeO-PbCl2-TeO2 (MeO = Bi2O3, MoO3, Sb2O3, WO3, ZnO) glasses show great potentiality to be used under high energy radiations. Among the studied glass compositions, Bi2O3 and WO3 containing glasses were found to possess superior gamma-ray shielding effectiveness.

 12. CaracterÃsticas da comunicaÃÃoo-verbal entre o enfermeiro e o cego

  OpenAIRE

  Cristiana Brasil de Almeida RebouÃas

  2005-01-01

  Pesquisa sobre as caracterÃsticas da comunicaÃÃoo-verbal entre o enfermeiro e o cego, cujos objetivos sÃo os seguintes: analisar a comunicaÃÃoo-verbal do enfermeiro com o cego durante a consulta de enfermagem; testar o Ãndice de confiabilidade entre os juÃzes da anÃlise da comunicaÃÃoo-verbal; classificar os sinais nÃo-verbais, segundo o referencial de Hall (1986); verificar a associaÃÃo entre as filmagens e os fatores de comunicaÃÃoo-verbal; e identificar as barreiras da comunica...

 13. MEDIAÇÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cíntia Carvalho

  2006-01-01

  Full Text Available O presente estudo teve como principais objetivos identificar a perspectiva sistêmica de mediação no gerenciamento de conflitos e crises organizacionais e apresentar uma orientação paradigmática alternativa aos líderes organizacionais na condução destes processos. Além disso, teve o intuito de propor pontos de reflexão sobre a prática da mediação, para que seja possível a superação do clássico esquema adversarial – ainda adotado pela maioria dos dirigentes - e a visualização de um sistema mais cooperativo, que contemple a complexidade da realidade social e organizacional. Evidencia-se uma função que transcende a administrativa e abrange uma dimensão onde exige-se profissionais capacitados e orientados para exercerem o papel de mediadores organizacionais, o que implica numa consciência voltada à concepção sistêmica de mediação no gerenciamento de disputas organizacionais, onde o mediador atua como facilitador dos processos de identificação, discussão e resolução das questões divergentes, promovendo o diálogo e a participação na sua plenitude e transformando condições destrutivas em construtivas. Palavras-chave: Mediação. Crise. Negociação. Organização. Públicos

 14. Thermochemical properties of oxides in Y-Ba-Cu-O, Sr-Bi-O, Cu-Nb-O, Sr-Cu-O, Ca-Cu-O, Cu-O and Hg-Ba-Ca-Cu-O systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moiseev, G.K.; Vatolin, N.A.; Il'inykh, N.I.

  2000-01-01

  Thermochemical properties (ΔH 0 298 , S 0 298 , H 0 298 -H 0 0 , C p (T), C p at T>T melt ) of complex oxides in Y-Ba-Cu-O, Sr-Bi-O, Cu-Nb-O, Sr-Cu-O, Ca-Cu-O, Cu-O and Hg-Ba-Ca-Cu-O systems obtained with application of calculation methods are presented. Nonexperimental methods of estimation, revision and correction of standard formation enthalpies of inorganic compounds are described [ru

 15. Corposições entre o ver, o dizer e o agir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Mendes Resende

  Full Text Available Resumo Este artigo enuncia as questões que mobilizam o coletivo de investigação “Corposições: Profanações entre afeto, performatividade e território”, explicitando o “como”, “onde” e “quando” os campos de atuação de seus integrantes se imbricam para construir um corpo comum. A partir de suas principais ferramentas de trabalho - a Composição em Tempo Real de João Fiadeiro e o Modo Operativo AND de Fernanda Eugenio - o jogo proposto pelo grupo é o de partilhar suas experiências, dando visibilidade ao que desestabiliza, ventila e amplia suas práticas e discursos. Tal proposição implica modos de ver específicos - a articulação entre corporeidade, afeto, território e performatividade - e modos de agir - uma investigação que é experimentação e laboratório, na qual são performadas intervenções entre dança e clínica.

 16. A QUESTÃO DE DEUS PARA O SER HUMANO E PARA O CRISTÃO: AS FORMAS CONTEMPORÂNEAS DE ATEÍSMO PRÁTICO E O TESTEMUNHO CRISTÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juvenal Savian Filho

  2005-01-01

  Full Text Available O tema do ateísmo e o testemunho cristão – também designado, aqui, como “a questão de Deus” para o ser humano e para o cristão –, aparece, na Gaudium et Spes1, nos números 19-22, concluindo o primeiro capítulo da Constituição Pastoral, dedicado à reflexão sobre a dignidade humana. O capítulo I se abre com a afirmação da dignidade humana, dado o fato de homem e mulher terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, capazes de conhecer e amar o seu criador (n. 12, para, em seguida, referir-se ao pecado, fruto do abuso de liberdade e da procura do bem fora de Deus.

 17. O ser e oo ser da universidade pública: o público e o privado em questão na educação superior brasileira

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matheus Castro da Silva

  2015-10-01

  Full Text Available Este estudo pretende investigar de que forma a Educação Superior pública se configura atualmente, levando em consideração a relação que há entre as esferas públicas e as esferas privadas em nossa sociedade. Para tanto, utilizaremos o materialismo histórico e dialético como método, em uma perspectiva para além da compreensão, mas de ação para a superação dessa realidade. Com isso, buscamos entender de que forma o Brasil está inserido na ordem mundial capitalista, que, de acordo com Autor e Autor, é de forma dependente e periférica e a maneira que isso se materializa em nossas relações sociais, neste caso, as políticas educacionais. Nesse sentido, discutir as relações entre o público e o privado na educação pública torna-se imperioso, porquanto vemos ataques cada vez maiores por parte do capital aos serviços públicos, utilizando-se do Estado, e da educação, como trincheiras avançadas no processo da luta de classes.

 18. O psicanalista, o autista e o autismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica Seincman

  Full Text Available A autora procura ampliar a metapsicologia do autismo e sua possibilidade de abordagem clínica. A partir de sua experiência clínica e da inspiração conceitual em vários autores, desenvolve o argumento de que cada tratamento suscita uma transferência. Isto faz com que seja possível que uma determinada metapsicologia acesse a figura do psicanalista que melhor pode traduzir esta experiência e, assim, adotar uma direção de tratamento. Para esta abordagem a autora propõe a discussão de dois conceitos-chave para o tratamento de autismo: “aposta antecipatória” e “partilha do psiquismo”.

 19. Ricardo, o tempo e o valor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rogério Arthmar

  2014-03-01

  Full Text Available O artigo revisa a evolução da teoria ricardiana do valor em sua conexão com o elemento tempo. Inicialmente, procede-se breve inspeção da primeira proposta de Ricardo para a lei geral das trocas. Contempla-se, a seguir, uma ilustração numérica da fórmula original dos preços competitivos, esclarecendo-se como o fator tempo surgiu nas discussões sobre a teoria desenvolvida nos Principles. Examina-se ainda a versão simplificada da regra do valor introduzida na terceira edição do livro, assim como a proposição ricardiana fundamental de que as variações nos lucros teriam impacto mínimo nos preços. Mostra-se, na última seção, que a generalização do exemplo concebido por Ricardo, incluindo processos produtivos com múltiplos períodos, não sustenta tal asserção.

 20. O2(a1Δ) Quenching In The O/O2/O3 System

  Science.gov (United States)

  Azyazov, V. N.; Mikheyev, P. A.; Postell, D.; Heaven, M. C.

  2010-10-01

  The development of discharge singlet oxygen generators (DSOG's) that can operate at high pressures is required for the power scaling of the discharge oxygen iodine laser. In order to achieve efficient high-pressure DSOG operation it is important to understand the mechanisms by which singlet oxygen (O2(a1Δ)) is quenched in these devices. It has been proposed that three-body deactivation processes of the type O2(a1Δ)+O+M→2O2+M provide significant energy loss channels. To further explore these reactions the physical and reactive quenching of O2(a1Δ) in O(3P)/O2/O3/CO2/He/Ar mixtures has been investigated. Oxygen atoms and singlet oxygen molecules were produced by the 248 nm laser photolysis of ozone. The kinetics of O2(a1Δ) quenching were followed by observing the 1268 nm fluorescence of the O2a1Δ-X3∑ transition. Fast quenching of O2(a1Δ) in the presence of oxygen atoms and molecules was observed. The mechanism of the process has been examined using kinetic models, which indicate that quenching by vibrationally excited ozone is the dominant reaction.

 1. O2(a1Δ) Quenching In The O/O2/O3 System

  International Nuclear Information System (INIS)

  Azyazov, V. N.; Mikheyev, P. A.; Postell, D.; Heaven, M. C.

  2010-01-01

  The development of discharge singlet oxygen generators (DSOG's) that can operate at high pressures is required for the power scaling of the discharge oxygen iodine laser. In order to achieve efficient high-pressure DSOG operation it is important to understand the mechanisms by which singlet oxygen (O 2 (a 1 Δ)) is quenched in these devices. It has been proposed that three-body deactivation processes of the type O 2 (a 1 Δ)+O+M→2O 2 +M provide significant energy loss channels. To further explore these reactions the physical and reactive quenching of O 2 (a 1 Δ) in O( 3 P)/O 2 /O 3 /CO 2 /He/Ar mixtures has been investigated. Oxygen atoms and singlet oxygen molecules were produced by the 248 nm laser photolysis of ozone. The kinetics of O 2 (a 1 Δ) quenching were followed by observing the 1268 nm fluorescence of the O 2 a 1 Δ-X 3 Σ transition. Fast quenching of O 2 (a 1 Δ) in the presence of oxygen atoms and molecules was observed. The mechanism of the process has been examined using kinetic models, which indicate that quenching by vibrationally excited ozone is the dominant reaction.

 2. A subjetividade, o Fora e a cidade: repensando o sujeito, o espaço e a materialidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Antonio Cardoso Filho

  Full Text Available Resumo A filosofia Kantiana ao introduzir o tempo como principal operador de subjetivação, concebe o espaço como sendo passivo e mecânico. Propomos pensar uma subjetividade constituída por exterioridades espaciais e materiais ativas e não-lineares. Partindo da ideia do Fora em Deleuze e Foucault, e das teorias da “cognição estendida”, exploramos uma “subjetividade distribuída”, na qual o sujeito não é composto apenas por seu corpo ou interioridade, mas também pela materialidade, espaço e não-humanos. Abordamos processos de externalização formadores da subjetividade para repensar a relação entre cidade e subjetividade distribuída, abandonando a ideia de um espaço de circulação de sujeitos para compor agenciamentos que mesclam subjetividade e cidade e um composto indiscernível.

 3. Phase diagram study for the PbO-ZnO-CaO-SiO{sub 2} -“Fe{sub 2}O{sub 3} ” system in air with CaO/SiO{sub 2} in 1.1 and PbO/(CaO+SiO{sub 2}) in 2.4 weight ratios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lopez-Rodriguez, Josue; Romero-Serrano, Antonio; Hernandez-Ramirez, Aurelio; Cruz-Ramirez, Alejandro, E-mail: romeroipn@hotmail.com [Instituto Politecnico Nacional-ESIQIE, Zacatenco, Mexico City (Mexico); Almaguer-Guzman, Isaias; Benavides-Perez, Ricardo; Flores-Favela, Manuel [Servicios Administrativos Penoles S.A de C.V., Torreon, Coahuila (Mexico)

  2017-07-15

  An experimental study on the phase equilibrium and the liquidus isotherms for the PbO-ZnO-CaO-SiO{sub 2} -“Fe{sub 2}O{sub 3} ” system with CaO/SiO{sub 2} in 1.1 and PbO/(CaO+SiO{sub 2}) in 2.4 weight ratios, respectively, was carried out in the temperature range 1100-1300 deg C (1373-1573 K). High temperature phases were determined by the equilibrium-quenching method. Results are presented in the form of pseudo-ternary sections “Fe{sub 2}O{sub 3} ”-ZnO-(PbO+CaO+SiO{sub 2}). X-Ray diffraction (XRD) and SEM-EDS results showed that the phase equilibria in this system are dominated by the high melting temperature spinel and zincite phases. It was observed that if the system is at a temperature below 1300 deg C and the total (Fe{sub 2}O{sub 3} + ZnO) is greater than 20 wt%, spinel and/or zincite will be present in the slag system. As an application of the phase diagram, the liquid phase compositions below the liquidus surface were estimated, then their viscosities were calculated using FACTSage software. (author)

 4. MANIFESTAÇÃO CULTURAL POPULAR DE MOVIMENTO SOCIAL E INTERAÇÃO TURÍSTICA EM JAGUARÃO/RS: EXTINTO SÃO-JOÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Lages Lakman

  2015-12-01

  Full Text Available O presente artigo é resultado de uma roda de conversa sobre a extinção de eventos no município de Jaguarão/RS, que teve como objeto de pesquisa o evento de São João. Esta pesquisa se justifica por apresentar um fragmento da memória da população da cidade, o enfoque no valor da manifestação folclórica cultural, a relação da população com o evento junino e estes com o turismo. Nossa metodologia foi de entrevistas com setores público, privado e sociedade, buscou-se analisar os impactos dessa extinção e as perspectivas dessa possível reativação e seus reflexos como fator indispensável no planejamento turístico. Como resultado desta pesquisa, foi observado, a falta de diálogo entre os principais órgãos públicos e a necessidade de buscar parcerias com a iniciativa privada. Contudo, foi possível mobilizar e sensibilizar os envolvidos por meio de uma análise da situação atual e projeção futura, identificando as principais necessidades da continuidade do festejo de são João e desenvolvimento turístico no Município a partir do mesmo.

 5. Sintering of undoped SnO2 Sinterização de SnO2 não dopado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. R. Leite

  2003-04-01

  Full Text Available Pure SnO2 sintering was studied by constant heating rate and isothermal sintering. The constant heating rate study showed no macroscopic shrinkage during the sintering process up to 1500 ºC. Pore size distribution measurements, using gas desorption, and grain size and crystallite size measurements of isothermally sintered samples showed no formation of non-densifying microstructures during the sintering process. These results are a strong indication that densification was prevented by thermodynamic factors, mainly the high ratio of gammaGB/gSV. An explanation, based on the nature of covalent bonding and the balance between attractive and repulsive forces, was proposed to explain the high gammaGB/gammaSV ratio in SnO2.A sinterização de SnO2 puro foi estudado por taxa constante de aquecimento e por sinterização isotérmica. O estudo de taxa constante de aquecimento mostrou que não ocorre retração macroscópica durante o processo de sinterização até temperaturas de 1500 ºC. Medidas de distribuição de tamanho de poros, usando adsorção de gás, tamanho de grão e tamanho de cristalito para amostras sinterizadas isotermicamente mostrou a não formação de uma microestrutura não-densificante durante o processo de sinterização. Estes resultados são um forte indicativo que a densificação foi inibida por fatores termodinâmicos, principalmente o alto valor da razão de gamaGB/gSV. Uma explicação, baseada na natureza covalente da ligação química e no balanço entre forças atrativas e repulsivas, é apresentada para explicar o alto valor da razão gamaGB/gamaSV no SnO2.

 6. O filme publicitário e o seu cruzamento com o design de comunicação em Portugal

  OpenAIRE

  Soares, Inês Dias

  2014-01-01

  Esta dissertação pretende estudar a forma como a Publicidade através do formato de vídeo está conetado com o Design de Comunicação atualmente (séc. XXI), focando principalmente a Televisão. O estudo centra-se na análise e avaliação de teorias sobre a Publicidade, o Marketing, o Cinema e o Design de Comunicação (gráfico), para uma compreensão de como o Filme Publicitário é concebido na perspetiva do Design de Comunicação. Pretende-se compreender o papel do Design de Comunicação ...

 7. A mão que desenha o corpo: O lago da lua

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinícius Lopes Passos

  2003-10-01

  Full Text Available Em O lago da lua, Paula Tavares, escritora angolana radicada em Portugal, amalgama corpo e poesia, resultando num trabalho delicado, pulsante e, por vezes, agressivo, em que o feminino comparece na linguagem da memória, nomeando o mundo de dentro e de fora, misturando o universo africano com o europeu. O embaralhamento das tradições revela o sensível e o cognoscível, bem cosidos num texto poético particular, cujas imagens conduzem o leitor para o tempo contemplativo da arte – no caso a poesia – mas também para o tempo investigativo e analítico da razão, em suas insuspeitas relações. O propósito aqui é apresentar uma breve leitura deste livro da autora, enfatizando a relação poesia e erotismo como agregadora de valores estéticos.

 8. O enfoque cognitivo e o uso das tecnologias de informação em situação de limitação sensorial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eleonora Milano Falcão Vieira

  Full Text Available No campo educacional, as perspectivas para o uso dos computadores apontam para demandas diferenciadas, incluindo alfabetização e educação continuada, atendimento a populações especiais e geograficamente dispersas, mobilizando e envolvendo um grande leque de especialidades. Novas formas de linguagem e comportamento no uso de sistemas de informação já são sentidas, ainda que pouco estudadas. O Ministério da Educação tem legislação específica que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e que também consolida as normas de proteção ao deficiente. Surge, então, a necessidade de aprofundar estudos sobre o enfoque cognitivo e o uso das tecnologias de informação em situação de limitação sensorial. Nesse sentido, o foco deste artigo é a surdez e as limitações que esta provoca no uso das tecnologias de informação, especificamente em sites na Web.

 9. Viscosity and Structure of CaO-SiO2-P2O5-FetO System with Varying P2O5 and FeO Content

  Science.gov (United States)

  Diao, Jiang; Gu, Pan; Liu, De-Man; Jiang, Lu; Wang, Cong; Xie, Bing

  2017-10-01

  A rotary viscosimeter and Raman spectrum were employed to measure the viscosity and structural information of the CaO-SiO2-P2O5-FetO system at 1673 K. The experimental data have been compared with the calculated results using different viscosity models. It shows that the National Physical Laboratory (NPL) and Pal models fit the CaO-SiO2-P2O5-FeOt system better. With the P2O5 content increasing from 5% to 14%, the viscosity increases from 0.12 Pa s to 0.27 Pa s. With the FeO content increasing from 30% to 40%, the viscosity decreases from 0.21 Pa s to 0.12 Pa s. Increasing FeO content makes the complicated molten melts become simple, and increasing P2O5 content will complicate the molten melts. The linear relation between viscosity and structure parameter Q(Si + P) was obtained by regression analysis. The calculated viscosity by using the optimized NPL and Pal model are almost identical with the fitted values.

 10. O ciberespaço em uma reflexão geográfica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hudson Lobato Azevedo

  2010-12-01

  Full Text Available Este artigo trata dos avanços tecnológicos a partir da revolução técnico-científico-informacional, com enfoque na área da telemática, que vem alterando as formas de experimentação do tempo e espaço. Trata, principalmente, da apresentação de um novo espaço, artificial, paralelo ao real: o ciberespaço. Busca-se uma percepção baseada nos conceitos da Geografia para efetuar um estudo sobre o referido objeto, em uma relação que resulta da soma da técnica e do espaço.

 11. O ACORDO ENTRE O SENSÍVEL E O INTELIGÍVEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Fernanda Andrade Saiani Vegro

  2016-04-01

  Full Text Available Este artigo apresenta uma investigação sobre a metodologia de ensino proposta pelo professor dr. Sílvio Soares Macedo para a disciplina AUP 652, vinculada ao Departamento de Projeto e inserida na grade curricular do segundo semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, articulada com a fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty (1908/1961. A filosofia merleau-pontiana se caracteriza fundamentalmente, por estabelecer relações entre sujeito, natureza e objeto, marcadas por um pensamento engajado no mundo. Esse arco reflexivo desdobra-se a partir do exercício da invenção do projeto como um perpétuo “fazer-se” em camadas, no qual se distingue sua origem mais primária, da lembrança e do contato com corpo, até atingir uma ordenação lógica. O objetivo da disciplina AUP 652 é desenvolver nos estudantes a compreensão de escalas e capacidade de abstrair e representar o espaço, com ênfase no papel comunicacional do projeto que deflagra a constatação de um mundo único que se engrandece no estímulo da participação ativa entre professor e alunos.

 12. Emission analysis of Tb3+ -and Sm3+ -ion-doped (Li2 O/Na2 O/K2 O) and (Li2 O + Na2 O/Li2 O + K2 O/K2 O + Na2 O)-modified borosilicate glasses.

  Science.gov (United States)

  Naveen Kumar Reddy, B; Sailaja, S; Thyagarajan, K; Jho, Young Dahl; Sudhakar Reddy, B

  2018-05-01

  Four series of borosilicate glasses modified by alkali oxides and doped with Tb 3+ and Sm 3+ ions were prepared using the conventional melt quenching technique, with the chemical composition 74.5B 2 O 3 + 10SiO 2 + 5MgO + R + 0.5(Tb 2 O 3 /Sm 2 O 3 ) [where R = 10(Li 2 O /Na 2 O/K 2 O) for series A and C, and R = 5(Li 2 O + Na 2 O/Li 2 O + K 2 O/K 2 O + Na 2 O) for series B and D]. The X-ray diffraction (XRD) patterns of all the prepared glasses indicate their amorphous nature. The spectroscopic properties of the prepared glasses were studied by optical absorption analysis, photoluminescence excitation (PLE) and photoluminescence (PL) analysis. A green emission corresponding to the 5 D 4 → 7 F 5 (543 nm) transition of the Tb 3+ ions was registered under excitation at 379 nm for series A and B glasses. The emission spectra of the Sm 3+ ions with the series C and D glasses showed strong reddish-orange emission at 600 nm ( 4 G 5/2 → 6 H 7/2 ) with an excitation wavelength λ exci = 404 nm ( 6 H 5/2 → 4 F 7/2 ). Furthermore, the change in the luminescence intensity with the addition of an alkali oxide and combinations of these alkali oxides to borosilicate glasses doped with Tb 3+ and Sm 3+ ions was studied to optimize the potential alkali-oxide-modified borosilicate glass. Copyright © 2017 John Wiley & Sons, Ltd.

 13. Homogeneity of peraluminous SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O-CaO-Nd2O3 glasses: Effect of neodymium content

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gasnier, E.; Bardez-Giboire, I.; Massoni, N.; Montouillout, V.; Pellerin, N.; Allix, M.; Ory, S.; Cabie, M.; Poissonnet, S.; Massiot, D.

  2014-01-01

  Considering the interest of developing new glass matrices able to immobilize higher concentration of high level nuclear wastes than currently used nuclear borosilicate compositions, glasses containing high rare earth contents are of particular interest. This study focuses on a peraluminous alumino borosilicate system SiO 2 -B 2 O 3 -Al 2 O 3 -Na 2 O-CaO-Nd 2 O 3 defined by a per-alkaline/peraluminous ratio RP = ([Na 2 O] + [CaO])/ ([Na 2 O] + [CaO] + [Al 2 O 3 ]) ≤ 0.5. Samples with various contents of Nd 2 O 3 from 0 to 10 mol% were studied using DSC, XRD, SEM, TEM, STEM and EMPA methods. The glasses present a high thermal stability even after a slow cooling treatment from the melt. Only a slight mullite crystallization is detected for low Nd 2 O 3 content (≤2.3 mol%) and crystallization of a neodymium borosilicate crystalline phase combined to a phase separation occurred at high Nd 2 O 3 content (≥8 mol%). The solubility of neodymium in the presence of aluminum is demonstrated, with higher neodymium incorporation amounts than in per-alkaline glasses. (authors)

 14. Optical properties of BaO added bioactive Na2O-CaO-P2O5 glasses

  Science.gov (United States)

  Edathazhe, Akhila B.; Shashikala, H. D.

  2018-04-01

  This paper deals with the effect of BaO addition on the optical properties of bioactive Na2O-CaO-P2O5 glasses for biomedical optics applications. The phosphate glasses with composition (26-x)Na2O-xBaO-29CaO-45P2O5 (x = 0, 5, 10, 15 mol%) have been prepared by melt-quenching technique at 1100°C. The refractive index of glasses increased with BaO content. The optical band gap and Urbach energy of synthesized glasses were derived from the optical absorption spectra by using UV-Visible spectrometer. The addition of 5 mol% of BaO increased the band gap energy of glasses due to the formation of ionic cross-links in the glass structure. The defect and interstitial bonds formation in theglasses decreased with BaO additions as indicated by reductions in the Urbach energy values. No such variations in the band gap and Urbach energy values of glasses were observed with BaO content from 5 to 15 mol%. The molar and oxide ion polarizability values were calculated from the band gap and molar volume of glasses. The increase in the calculated optical basicity and metallization criteria of glasses supported the rise in band gap energy values with BaO additions. As the melting temperature of glasses decreased from 1200 to 1100°C, the refractive index increased as supported by the measured density values. The band gap energy is not changed with melting temperature. The Urbach energy decreased with decrease in melting temperature in case of BaO-free Na2O-CaO-P2O5 glasses, whereas it increased in case of BaO added glasses due to the role of BaO as modifying oxide.

 15. Solid state compatibility in the ZnO-rich region of ZnO-Bi2O3-Sb2O3 and ZnO-Bi2O3-Sb2O5 systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jardiel, T.

  2010-04-01

  Full Text Available The obtaining of ZnO-Bi2O3-Sb2O3 (ZBS based varistor thick films with high non-linear properties is constrained by the bismuth loss by vaporization that takes place during the sintering step of these ceramics, a process which is yet more critical in the thick film geometry due to its inherent high are/volume ratio. This volatilization can be controlled to a certain extent by modifying the proportions of the Bi and/or Sb precursors. Obviously this requires a clear knowledge of the different solid state compatibilities in the mentioned ZBS system. In this sense a detailed study of the thermal evolution of the ZnO-Bi2O3-Sb2O3 and ZnO-Bi2O3-Sb2O5 systems in the ZnO-rich region of interest for varistors, is presented in this contribution. A different behaviour is observed when using Sb2O3 or Sb2O5 as starting precursor, which should be attributed to the oxidation process experimented by Sb2O3 compound during the heating. On the other hand the use of high amounts of Bi in the starting formulation leads to the formation of a liquid phase at lower temperatures, which would allow the use of lower sintering temperatures.La obtención de varistors en lámina gruesa basados en ZnO-Bi2O3-Sb2O3 (ZBS y con propiedades altamente no-lineales está limitada por la perdida de bismuto por volatilización durante la sinterización de estos cerámicos, un proceso que es todavía más crítico en la geometría de lámina gruesa debido a su elevada relación área/volumen inherente. Dicha volatilización puede ser no obstante controlada hasta cierta extensión modificando las proporciones de los precursores de Bi y/o Sb. Obviamente ello conlleva un amplio conocimiento de las diferentes compatibilidades en estado sólido en el mencionado sistema ZBS. En este sentido, en la presente contribución se presenta un estudio detallado de la evolución térmica de los sistemas ZnO-Bi2O3-Sb2O3 y ZnO-Bi2O3-Sb2O5 en la región rica en ZnO de interés para varistores. Como

 16. Defect Study of MgO-CaO Material Doped with CeO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Han Zhang

  2013-01-01

  Full Text Available MgO-CaO refractories were prepared using analytical reagent chemicals of Ca(OH2 and Mg(OH2 as starting materials and CeO2 as dopant, then sintered at 1650°C for 3 h. The effect of CeO2 powders on the defect of MgO-CaO refractories was investigated. The sample characterizations were analyzed by the techniques of XRD and SEM. According to the results, with the addition of CeO2, the lattice constant of CaO increased, and the bulk density of the samples increased while apparent porosity decreased. The densification of MgO-CaO refractories was promoted obviously. In the sintering process, MgO grains grew faster than CaO, pores at the MgO-CaO grain boundaries decreased while pores in the MgO grains increased gradually, and no pores were observed in the CaO grains. The nature of the CeO2 promoting densification lies in the substitution and solution with CaO. Ce4+ approaches into CaO lattices, which enlarges the vacancy concentration of Ca2+ and accelerates the diffusion of Ca2+.

 17. Hydrothermal synthesis and crystal structure of a new molybdenum oxide compound with manganese-o-phen subunit: [Mn(o-phen)(H2O)MoO4]·H2O (o-phen=o-phenanthroline)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Quanzheng; Lu Canzhong; Yang Wenbin; Chen Shumei; Yu Yaqin; He Xiang; Yan Ying; Liu Jiuhui; Xu Xinjiang; Xia Changkun; Wu Xiaoyuan; Chen Lijuan

  2004-01-01

  A new one-dimensional molybdenum oxide compound with manganese-o-phen subunit: [Mn(o-phen)(H 2 O)MoO 4 ]·H 2 O (1) (o-phen=o-phenanthroline) was synthesized by the hydrothermal reaction of Na 2 MoO 4 ·2H 2 O, MnSO 4 ·H 2 O, oxalic acid, o-phenanthroline (o-phen) and water. Its structure was determined by elemental analyses, ESR spectrum, TG analysis, IR spectrum and single-crystal X-ray diffraction. Compound 1 crystallizes in triclinic system, space group P-1 with a=7.0401(2) A, b=10.4498(2) A, c=10.5720(2) A, α=73.26(7) deg., β=83.34(8) deg., γ=77.33(9) deg., V=725.5089(0) A 3 , Z=2, and R 1 =0.0322 for 2337 observed reflections. Compound 1 exhibits one-dimensional chain structure. The chains are linked up via hydrogen bonding to 2D layers, which are further assembled through π-π stacking interactions to a 3D supermolecular structure

 18. Platão e o pensamento grego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Benjamin de Souza Netto

  1982-12-01

  Full Text Available O Pensamento de Platão tem o encanto das estátuas de Dédalo: esvai-se pelos meandros do discurso, tão logo se pretenda travar com ele uma relação de domínio. A sua correta interpretação exige que se assuma a Polis como o lugar natural no qual emerge, como a limitação que ele se propõe superar remontando à Fysis e ao Ser. Fazê-lo importa em captar o movimento que lhe é próprio, partindo da questão sobre o ente e visualizando a resposta como o enunciado de sua essência, isto é, do eidos, e de seu fundamento, isto é, do Bem como nome próprio do Ser. Determinando o ente em sua essência, o eidos é a medida de toda a adequação, da episteme à Polis.

 19. O PROCESSO DE REFLEXÃO ORIENTADA NA FORMAÇÃO INICIAL DE UM LICENCIANDO DE QUÍMICA VISANDO O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO E A PROMOÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita de Cássia Suart

  2018-04-01

  Full Text Available RESUMO: Esse trabalho apresenta o Processo de Reflexão Orientada (PRO vivenciado por um licenciando de Química ao elaborar, ministrar e analisar uma sequência de aulas baseadas em uma perspectiva de ensino por investigação e para a promoção da alfabetização científica no Ensino Médio. Os resultados mostram que o licenciando evoluiu com relação às concepções apresentadas ao iniciar sua participação no processo reflexivo, utilizando referenciais teóricos sobre ensino por investigação, alfabetização científica e exigência cognitiva das questões para avaliar a sua prática docente. Os resultados também evidenciam as contribuições do Processo de Reflexão Orientada para a formação inicial docente, já que, com a orientação da pesquisadora, o licenciando pôde questionar suas ações e repensar sua prática, reconhecendo suas dificuldades, dilemas e conflitos.

 20. O outro na relação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reinoldo Marquezan

  2012-03-01

  Full Text Available O texto aborda as contribuições de Meirieu em relação ao outro que se estabelece na relação pedagógica e de Maturana que refere o outro como legítimo outro da convivência. Aponta ser necessário estabelecer o outro na relação como legítimo outro para a consecução do ato pedagógica.Palavras-chave: O Outro na Relação. Relação Pedagógica.

 1. O Espaço Paulista 1955 -1980

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sueli Ramos Schiffer

  1990-12-01

  Full Text Available Procura contribuir para o entendimento dos determinantes da produção (e transforma­ ção do espaço, em particular para o estado de São Paulo em dois estágios distintos do processo de acumulação recente. Interpreta historicamente a atuação do Estado brasileiro nestes estágios através das políticas nacionais implementadas, procurando distinguir quais interesses privilegiaram e seus efeitos na transformação do espaço paulista

 2. Adesão e não-adesão ao tratamento farmacológico para depressão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marines de Fátima Cunha

  Full Text Available O presente estudo objetivou compreender aspectos relacionados à adesão e a não-adesão ao tratamento farmacológico para depressão, envolvendo usuários e ex-usuários de um serviço público de saúde mental. Foram entrevistados, individualmente, 24 pacientes (12 aderentes e 12 não aderentes ao tratamento medicamentoso para depressão. Por meio da análise de conteúdo das entrevistas, identificou-se que o fenômeno da adesão/não-adesão estaria inter-relacionado a aspectos intrapessoais, interpessoais e ao contexto do tratamento do paciente. Os resultados fomentaram reflexões acerca do papel de equipes de saúde mental no incremento da adesão ao tratamento, bem como da necessidade de uma maior consideração do indivíduo, da família e do atendimento prestado pela instituição.

 3. Interactions of a La{sub O.9}Sr{sub O.1}Ga{sub O.8}Mg{sub O.2}O{sub 3-{delta}} electrolyte with Fe{sub 2}O{sub 3}, Co{sub 2}O{sub 3} and NiO anode materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang, X.; Ohara, S.; Okawa, H.; Maric, R.; Fukui, T. [Japan Fine Ceramics Center, 2-4-1 Mutsuo, Atsuta-ku, 456-8587 Nagoya (Japan)

  2001-01-02

  In this study, the interactions of a Sr- and Mg-doped lanthanum gallate (LSGM with composition La{sub O.9}Sr{sub O.1}Ga{sub O.8}Mg{sub O.2}O{sub 3-{delta}}) electrolyte with Fe{sub 2}O{sub 3}, Co{sub 2}O{sub 3} and NiO as the anode starting materials were investigated. It was found that the order of reactivity of the LSGM with the three oxides was Co{sub 2}O{sub 3}>NiO>Fe{sub 2}O{sub 3}, and La-containing oxides were detected in these binary powder mixtures after firing. The anode performance was greatly influenced by the interaction. The Fe{sub 2}O{sub 3}-LSGM anode, mixed with 40 vol.% LSGM powder and sintered at 1150C, exhibited the highest initial performance in comparison with NiO-LSGM and Co{sub 2}O{sub 3}-LSGM anodes. It seems that Fe{sub 2}O{sub 3} is a possible anode starting material for a LSGM-based solid oxide fuel cell.

 4. O processo de comunicação na Telenfermagem: revisão integrativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingrid de Almeida Barbosa

  2016-08-01

  Full Text Available RESUMO Objetivo: identificar as evidências científicas sobre o processo de comunicação na Telenfermagem e analisá-las. Método: revisão integrativa, realizada em março de 2014. A estratégia de busca, estruturada com os descritores "telenfermagem" e "comunicação", foi implementada nas bases de dados Medline, Bireme, Cinahl, Scopus, Web of Science, Scielo e Cochrane. Resultados: ao serem aplicados critérios de inclusão e exclusão, selecionaram-se 10 estudos. Os principais desafios ponderados foram: a condição clínica dos pacientes, a possibilidade de que comunicação inadequada gere erros de conduta, a ausência de referências visuais em interações sem recurso de vídeo, e dificuldade de compreensão do não verbal. Conclusão: a distância impõe barreiras comunicativas em todos os elementos: emissor, receptor e mensagem; e em ambas as maneiras de transmissão, verbal e não verbal. A principal dificuldade é compreender oo verbal. Para cuidar adequadamente neste contexto, o enfermeiro deve receber formação específica, para que desenvolva competências e habilidades comunicacionais.

 5. O PAISAGISMO NO PLANEJAMENTO URBANO: O CASO DE SÃO FIDÉLIS - RJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CRUZ, A.L.G.

  2015-12-01

  Full Text Available A presente pesquisa consiste em uma análise, através de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, a utilização do paisagismo nos planejamentos urbanos e se há a valorização ou não do mesmo. Foi analisado de uma forma geral a importância do paisagismo e o benefício que proporciona para população local e se consta, seja no Plano Direto ou na Lei Orgânica (que é o caso do Município de São Fidélis, alguma lei que determine a implantação do paisagismo no meio urbano. Tendo como comparativo o Município de São Fidélis cuja cidade está passando por reformas urbanísticas, essas obras estão localizadas nos principais pontos históricos do município de São Fidélis, com o intuito de tornar a cidade mais atrativa e ao mesmo tempo, conservar o patrimônio histórico. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi realizada através de registros fotográficos, entrevistas e pesquisa de campo, pesquisa documental e análise da Lei Orgânica da Cidade. O resultado desta pesquisa está registrado em fotografias, com o desenvolvimento das obras urbanísticas do Município de São Fidélis que foram citadas acima, dos projetos das praças e das pesquisas que foram feitas através de entrevistas realizadas com moradores do bairro do Centro da cidade. Através desta pesquisa, pode-se concluir que as obras que estão em andamento no centro da cidade de São Fidélis, ainda nãoo o suficiente e estão totalmente paralisadas. O objetivo desta pesquisa foi registrar a percepção de diferentes atos sociais sobre o processo de revitalização da Praça Jardim Elvídio Costa e da Beira Rio, no município de São Fidélis.

 6. O design, a arte e o artesanato deslocando o centro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Carla Avelino Mazza

  Full Text Available Partindo da idéia de que os objetos do cotidiano comunicam algo sobre elementos da cultura, dos benefícios, da funcionalidade e do valor do produto, sendo o design uma forma expressiva assimilável à arte, este trabalho tem por objetivo apresentar exemplos de aplicação do repertório semântico do artesanato folclórico brasileiro enquanto forma de construção de identidades para os produtos nacionais. Para tanto foi utilizado como enfoque metodológico a abordagem visual, através da observação e leitura de imagens fotográficas. Observou-se que no desenvolvimento dos produtos há uma preocupação em manter características originais do produto artesanal, como materiais, processo de fabricação manual e técnica. Desta forma, grande parte do design e produtos analisados não visa à comercialização em larga escala, gerando, contudo, significados e propondo inovações. Estas leituras do produto artesanal foram mescladas a uma nova releitura da forma ou do uso onde foram reforçados os aspectos estético, simbólico e artístico ao interpretar e veicular o repertório semântico do artesanato folclórico brasileiro, enquanto construção de identidade, estilo de vida, expressão de valores e cultura.

 7. UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O TRATAMENTO DA DEPRESSÃO: UMA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonia Amanda Cardoso Almeida

  2013-06-01

  Full Text Available Os estudos com plantas medicinais são crescentes devido à sua capacidade de produzir moléculas com atividade terapêutica, utilizadas para diversos fins terapêuticos. Muitas atividades biológicas atribuídas às plantas foram comprovadas, dentre elas a atuação no sistema nervoso central sendo utilizadas para o tratamento e/ou prevenção de transtornos psicossociais como ansiedade e depressão. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma prospecção tecnológica do uso de plantas medicinais para o tratamento e/ou prevenção do transtorno de ansiedade por meio do mapeamento de patentes nas bases de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI, Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI, Banco Europeu de Patentes (BEP e no Banco Americano de Marcas e Patentes (BAMP. A classificação internacional mais abundante nessa prospecção foi A61K, que trata de preparações para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas. O maior número de patentes foi depositado nos últimos 5 anos. Dentre os maiores depositários, estão Japão e China.

 8. Philip Meyer, o outsider que criou o Jornalismo de Precisão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marília Gehrke

  2017-05-01

  Full Text Available A importância da trajetória de Philip Meyer para os estudos de jornalismo é o ponto principal desta entrevista. Ele é o criador do Jornalismo de Precisão, conceito que aproxima o jornalismo da ciência por meio de métodos científicos sociais, e que, também, dá nome a um de seus livros, publicado pela primeira vez em 1973. Ainda que o Jornalismo de Precisãoo demande, necessariamente, o uso de computadores, Meyer começou a trabalhar com as máquinas antes de sua popularização, nos protestos de Detroit, em 1967, depois de passar nove meses na Universidade de Harvard. Utilizando amostra na narrativa jornalística, Meyer e a equipe do jornal Detroit Free Press receberam um Prêmio Pulitzer um ano depois. O Jornalismo de Precisão ainda é um conceito utilizado, mas hoje mais associado ao jornalismo de dados. Nessa entrevista, respondida por email, Meyer não só relembra aspectos de sua carreira e fala sobre a prática jornalística, como o uso de dados, transparência e hipótese, bem como revela suas percepções sobre o futuro do jornalismo.

 9. O padrão de mobilidade de São Paulo e o pressuposto de desigualdade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Zandonade

  2012-01-01

  Full Text Available Os fatores determinantes dos problemas de mobilidade cotidiana nas metrópoles brasileiras estão associados ao seu padrão desigual de urbanização. Tomado como referência para esta discussão, São Paulo é um caso de extrema representatividade para esta problemática, onde as dificuldades de mobilidade afetam seriamente a população de menor renda. Mais recentemente o problema se alastra e crescem as pressões pela melhoria das condições de transporte. Neste contexto, o debate sobre melhoria dos sistemas de transporte coletivo é necessário, mas não suficiente. A expectativa de utilização do automóvel particular é generalizada, porém não existem condições de viabilizar a mobilidade cotidiana com base nesse modal. A ampliação do transporte sobre trilhos é lenta e não há possibilidade de mudança substantiva em curto prazo. Este caótico modelo sustentase no pressuposto da desigualdade social, que resulta hoje numa crescente desigualdade ambiental urbana. A melhoria das condições de mobilidade para todos envolve o questionamento desse pressuposto.The inequality pattern ofurbanization is a crucialfactor determiningproblems of daily mobility in metropolitan areas. Sao Paulo is a representative case study since the problems ofmobility long since are deeply affecting the low income population. More recently the problem is gainingscale andpressure for impro ved transport conditions aregrowing. In this context, discussing measures to improve public transport systems is necessary but not sufficient. The dream ofcar ownership and use is widespread, but this modal shift has no conditions to enable daily mobility. The expansion ofrail transportation system is slow and in this context there is no possibility of substantive change in the short term. The current chaotic mobility model is structured by the social inequality, resulting nowadays in a growing urban environmental inequality. Mobility improvementfor everyone requires

 10. Thermal behavior of GeO{sub 2} doped PbO-B{sub 2}O{sub 3}-ZnO-Bi{sub 2}O{sub 3} glasses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cheng Yin [College of Materials Science and Engineering, Hunan University, Changsha 410082 (China); Xiao Hanning [College of Materials Science and Engineering, Hunan University, Changsha 410082 (China)]. E-mail: hnxiao@hnu.cn; Guo Weiming [College of Materials Science and Engineering, Hunan University, Changsha 410082 (China); Guo Wenming [College of Materials Science and Engineering, Hunan University, Changsha 410082 (China)

  2006-05-15

  PbO-B{sub 2}O{sub 3}-ZnO-Bi{sub 2}O{sub 3} glass is a representative system for vacuum and electronic sealing. Effects of GeO{sub 2} on thermal properties of the glass have been investigated in this paper. Activation energy for crystallization, glass structure, the type of crystals were characterized by differential scanning calorimetry, infrared spectroscopy, X-ray diffraction and optical microscopy. Results indicate that the addition of GeO{sub 2} (0.4-2 wt.%) to PbO-B{sub 2}O{sub 3}-ZnO-Bi{sub 2}O{sub 3} glass can suppress crystallization of the glass and decrease the sealing temperature. With the increase of GeO{sub 2} content, germanate crystals were revealed, resulting in a slight increase of sealing temperature. When the content of GeO{sub 2} is 0.7 wt.%, the glass possesses the highest stability and lowest sealing temperature (400 deg. C), which is desirable for low-temperature sealing. The coefficient of thermal expansion of PbO-B{sub 2}O{sub 3}-ZnO-Bi{sub 2}O{sub 3} glass was measured by dilatometry. The result shows that the coefficient of thermal expansion of the glass increases with the content of GeO{sub 2}. The adjustability of the coefficient of thermal expansion would expand the applications of PbO-B{sub 2}O{sub 3}-ZnO-Bi{sub 2}O{sub 3} glass. A flexural strength of 28.3 MPa was obtained at the GeO{sub 2} content of 0.7 wt.%, showing good mechanical property for sealing process.

 11. O turismo no espaçoo espaço do turismo: reflexões acerca da participação do turismo na produção do espaço urbano brasileiro

  OpenAIRE

  CRUZ, Rita de Cássia Ariza da

  1998-01-01

  Este artigo pode ser dividido em duas partes. Na primeira são abordadas questões teóricas que permeiam o estudo do turismo sob a ótica da ciência geográfica, bem como aspectos relativos à análise da participação do turismo na (re)organização de territórios. A partir dessa construção teórica são feitas na segunda parte do texto considerações acerca da participação do turismo na (re)organização de espaços urbanos brasileiros.

 12. O USO DE NANOTECNOLOGIAS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS: O ESTADO DA ARTE DA REGULAÇÃO NO BRASIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabrielle Jacobi Kölling

  2015-12-01

  Full Text Available A utilização de nanotecnologias na sociedade atual é uma realidade bastante invisível que a ciência, o direito, a política e a saúde ainda não “dominam”. No entanto, o direito ainda não apresenta soluções do tipo jurídicas para regular essa tecnologia e os riscos oriundos do seu uso ainda são desconhecidos. O sistema da política ainda não tomou decisões coletivamente vinculantes sobre a regulação do uso de tecnologia nano, na produção de medicamentos, no entanto, já existem medicamentos sendo produzidos e comercializados com partícula nano e os seus riscos são desconhecidos e não monitorados. Assim, a pretensão do artigo é analisar o contexto da regulação do uso de tecnologia nano na produção de medicamentos no Brasil, no cenário de regulação, estabelecendo uma discussão a partir da pluralidade de fontes do direito como possibilidade para a regulação.

 13. O fenômeno da modificação informal da Constituição: a mutação por interpretação Constitucional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anarda Pinheiro Araújo

  2012-12-01

  Full Text Available Análise sobre o fenômeno da modificação informal da Constituição através da dinâmica de seus enunciados e da interpretação como meio de mutação constitucional. Relata, primeiramente, um breve histórico sobre o conceito de Constituição, bem como sua estreita relação com a realidade social cambiante no processo dinâmico de seus enunciados. Permanência e dinamismo se encontram como ponto chave da questão. Identifica o processo de mutação constitucional, enfocando seu conceito, terminologias adotadas, fundamento, importância, ocorrência, diferenciação de reforma constitucional e, por fim, sua relação com o dinamismo normativo. Discorre sobre interpretação constitucional como medida eficaz no processo de adequação constitucional à realidade. Apresenta sua importância, os sujeitos interpretativos, as diretrizes e métodos hermenêuticos, a distinção da interpretação constitucional das demais normas do ordenamento jurídico, a sua função criativa e o incentivo às transformações, bem como seus limites. Conclui ser imprescindível e de tamanha importância o uso da interpretação constitucional como meio transformador dos enunciados constitucionais.

 14. O SERTÃO COMO FORMA DE PENSAMENTO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willi Bolle

  1998-10-01

  Full Text Available Focalizando um micromodelo do sertão, o "Liso do Sussuarão", este ensaio es tuda a construção da paisagem em Grande sertão: veredas como componente de um retrato do Brasil. Partindo do confronto entregeografia inventada e geografia rea l, examina-se a tese rosiana do sertãocomo um "pensamento" que "se forma mais forte do que o poder do lugar", comparando essa tese com o paradigma dos viajantes naturalistas, o determinismo positivista de Euclides da Cunha e a nova historiografia. Como traço estilístico dominante é detectado um modo de escreverque S€ pode chamar de "poética da dissolução", pela qual o romance de Rosa se configura como um poderoso dissolvente de outros tipos de discursos sobre o Brasil.

 15. Synthesis of Nanoscale CaO-Al2O3-SiO2-H2O and Na2O-Al2O3-SiO2-H2O Using the Hydrothermal Method and Their Characterization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jingbin Yang

  2017-06-01

  Full Text Available C-A-S-H (CaO-Al2O3-SiO2-H2O and N-A-S-H (Na2O-Al2O3-SiO2-H2O have a wide range of chemical compositions and structures and are difficult to separate from alkali-activated materials. Therefore, it is difficult to analyze their microscopic properties directly. This paper reports research on the synthesis of C-A-S-H and N-A-S-H particles with an average particle size smaller than 300 nm by applying the hydrothermal method. The composition and microstructure of the products with different CaO(Na2O/SiO2 ratios and curing conditions were characterized using XRD, the RIR method, FTIR, SEM, TEM, and laser particle size analysis. The results showed that the C-A-S-H system products with a low CaO/SiO2 ratio were mainly amorphous C-A-S-H gels. With an increase in the CaO/SiO2 ratio, an excess of Ca(OH2 was observed at room temperature, while in a high-temperature reaction system, katoite, C4AcH11, and other crystallized products were observed. The katoite content was related to the curing temperature and the content of Ca(OH2 and it tended to form at a high-temperature and high-calcium environment, and an increase in the temperature renders the C-A-S-H gels more compact. The main products of the N-A-S-H system at room temperature were amorphous N-A-S-H gels and a small amount of sodalite. An increase in the curing temperature promoted the formation of the crystalline products faujasite and zeolite-P. The crystallization products consisted of only zeolite-P in the high-temperature N-A-S-H system and its content were stable above 70%. An increase in the Na2O/SiO2 ratio resulted in more non-bridging oxygen and the TO4 was more isolated in the N-A-S-H structure. The composition and microstructure of the C-A-S-H and N-A-S-H system products synthesized by the hydrothermal method were closely related to the ratio of the raw materials and the curing conditions. The results of this study increase our understanding of the hydration products of alkali

 16. Mixed oxides forming in CdO-OsO2 and PbO-OsO2 systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shaplygin, I.S.; Lazarev, V.B.

  1978-01-01

  The formation of mixed oxides in systems CdO-OsO 2 and PbO-OsO 2 was studied by derivatography, X-ray phase analysis, and IR spectroscopy. It was established that in the system CdO-OsO 2 cubic phases of Cdsub(2)Ossub(2)Osub(6.7) and Cdsub(2)Ossub(2)Osub(7.2) with a pyrochlor-type structure, as well as new compounds with the structure of rhombic perovskite CdOsO 3 and Cd(Cdsub(0.5)Ossub(0.5))Osub(3) containing osmium in the formal degree of oxidation +4 and +6, respectively, are formed. The thermal stability of the compounds obtained was studied and their electrical properties determined

 17. DA LEGITIMAÇÃO Wisnik e o futebol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Dolabela Chagas

  2012-08-01

  Full Text Available Acompanha-se a operação de legitimação do futebol comoobjeto de investigação intelectual em Veneno remédio – o futebole o Brasil, de José Miguel Wisnik. Correspondências com outrostrabalhos de legitimação semelhantes, nos estudos literários ena crítica da música pop. Após uma discussão preliminar sobrea legitimação, o artigo segue três etapas: na primeira,caracteriza-se o antagonista contra o qual Wisnik legitima ofutebol mediante o cotejo de proposições de Hannah Arendt,Gilles Lipovetski e René Girard; na segunda, através deaproximações com o universo pop, discute-se a ética dalegitimação de Wisnik, que não denega os problemas levantadoscontra o futebol, absorvendo-os, mas requalificando-os, noseu trabalho de legitimação; na terceira, vê-se como Wisniksitua na análise das especificidades do futebol o caminho parauma analítica que não o soterre sob expectativas externas àsua própria lógica de acontecimento. Ao final, localiza-se emWisnik a proposição de que o futebol expressa como futebol osproblemas que o afligem, proposição aliada a uma recusa emestabilizar um padrão valorativo que retire o futebol do fluxoda cultura para congelá-lo nalguma posição hierárquicaespecífica, seja ela baixa ou elevada.

 18. Air Plasma-Sprayed La2Zr2O7-SrZrO3 Composite Thermal Barrier Coating Subjected to CaO-MgO-Al2O3-SiO2 (CMAS)

  Science.gov (United States)

  Cai, Lili; Ma, Wen; Ma, Bole; Guo, Feng; Chen, Weidong; Dong, Hongying; Shuang, Yingchai

  2017-08-01

  La2Zr2O7-SrZrO3 composite thermal barrier coatings (TBCs) were prepared by air plasma spray (APS). The La2Zr2O7-SrZrO3 composite TBCs covered with calcium-magnesium-aluminum-silicate (CMAS) powder, as well as the powder mixture of CMAS and spray-dried La2Zr2O7-SrZrO3 composite powder, were heat-treated at 1250 °C in air for 1, 4, 8, and 12 h. The phase constituents and microstructures of the reaction products were characterized by x-ray diffraction, scanning electron microscopy, and energy-dispersive spectroscopy. Experimental results showed that the La2Zr2O7-SrZrO3 composite TBCs had higher CMAS resistance than 8YSZ coating. A dense new layer developed between CMAS and La2Zr2O7-SrZrO3 composite TBCs during interaction, and this new layer consisted mostly of apatite (Ca2La8(SiO4)6O2) and c-ZrO2. The newly developed layer effectively protected the La2Zr2O7-SrZrO3 composite TBCs from further CMAS attack.

 19. THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF MELTS OF DOUBLE SYSTEM MgO – Al2O3, MgO – SiO2, MgO – CaF2, Al2O3 – SiO2, Al2O3 – CaF2, SiO2 – CaF2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  В. Судавцова

  2012-04-01

  Full Text Available Methodology of prognostication of thermodynamics properties of melts is presented from the coordinatesof liquidus of diagram of the state in area of equilibria a hard component is solution, on which energies ofmixing of Gibbs are expected in the double border systems of MgO – Al2O3, MgO – SiO2, MgO – CaF2,Al2O3 – SiO2, Al2O3 - CaF2, SiO2 - CaF2. For the areas of equilibrium there is quasibinary connection(MgAl2O4, Mg2SiO4, Al6Si2O13 – a grout at calculations was used equalization of Hauffe-Wagner. Theobtained data comport with literary

 20. "O Aleph" e o estranhamento da linguagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anelise de Oliveira

  2014-12-01

  Full Text Available O escritor argentino Jorge Luis Borges é conhecido não somente por seu trabalho artístico, mas também por sua atuação como crítico literário. Dentre seus ensaios críticos destaca-se a discussão da linguagem literária, assim como o tema é frequente em seus contos. O conto “O Aleph”, publicado pela primeira vez em coletânea homônima no ano de 1949, é, além de uma obra-prima do autor, uma discussão fantástico-maravilhosa da linguagem literária e suas limitações. A partir das leituras de Freud, Saussure, Monegal, Todorov, dentre outros, podemos encontrar em “O Aleph” a questão da linguagem enquanto representação da realidade, tudo isso de forma estranha, se colocando como personagem de um conflito fantástico. O objetivo deste artigo é apontar como a metalinguagem opera o estranhamento nesse conto e, além disso, como todo o conto se volta a discussão metalinguística, tendo em vista a teoria do estranho de Freud e a teoria dos signos linguísticos de Saussure.

 1. Model typu “czarna skrzynka“ s charakterystyka kwadraowa v analizie wlašciwošci pomp i dmuchaw

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tesař, Václav; Peszyński, K.

  2007-01-01

  Roč. 4, č. 65 (2007), s. 27-32 ISSN 1426-6644 R&D Projects: GA AV ČR IAA200760705 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514 Keywords : pump * ventilator * characteristic Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

 2. Novel ZnO/MgO/Fe2O3 composite optomagnetic nanoparticles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kamińska, I; Sikora, B; Fronc, K; Dziawa, P; Sobczak, K; Minikayev, R; Paszkowicz, W; Elbaum, D

  2013-01-01

  A facile sol–gel synthesis of novel ZnO/MgO/Fe 2 O 3 nanoparticles (NPs) is reported and their performance is compared to that of ZnO/MgO. Powder x-ray diffraction (XRD) patterns reveal the crystal structure of the prepared samples. The average particle size of the sample was found to be 4.8 nm. The optical properties were determined by UV–vis absorption and fluorescence measurements. The NPs are stable in biologically relevant solutions (phosphate buffered saline (PBS), 20 mM, pH = 7.0) contrary to ZnO/MgO NPs which degrade in the presence of inorganic phosphate. Superparamagnetic properties were determined with a superconducting quantum interference device (SQUID). Biocompatible and stable in PBS ZnO/MgO/Fe 2 O 3 core/shell composite nanocrystals show luminescent and magnetic properties confined to a single NP at room temperature (19–24 ° C), which may render the material to be potentially useful for biomedical applications. (paper)

 3. Phase equilibria in the system Li2O - MoO3 - Sc2O3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Safonov, V.V.; Chaban, N.G.; Porotnikov, N.V.

  1984-01-01

  Using the methods of DTA and X-ray phase analysis, interaction of components in the system Li 2 O-MoO 3 -Sc 2 O 3 in concentration range, adjacent to the vertex of MoO 3 , has been studied. Projection of the Li 2 MoO 4 -MoO 3 -Sc 2 (MoO 4 ) 3 system liquidus on concentrational triangle of the compositions Li 2 O-MoO 3 -Sc 2 O 3 , which consists of the fields of primary separation of Li 2 MoO 4 , Li 2 Mo 5 O 17 , Li 2 Mo 4 O 13 , MoO 3 , Sc 2 (MoO 4 ) 3 , Li 3 Sc(MoO 4 ) 3 and LiSc(MoO 4 ) 2 , is built

 4. O marketing e a criação de valor para o acionista

  OpenAIRE

  Tobias, Márcio

  2010-01-01

  A forma como a teoria de marketing tem tratado a questão da criação de valor para o acionista sob uma perspectiva histórica e contemporânea. Aborda os principais métodos financeiros de apuração de valor ao acionista. Aponta o elo interdisciplinar entre marketing e finanças que possibilita relacionar e identificar a contribuição de marketing para a criação de valor para o acionista.

 5. O IMPACTO DO REMORSO NA FIXAÇÃO DA PUNIÇÃO CRIMINAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Clementino de Souza

  2017-12-01

  Full Text Available O depoimento do réu Ernst Janning, personagem inspirado na vida do jurista alemão Franz Schlegelberger e retratado no filme de Stamley Kramer, “Julgamento em Nuremberg” de 1961, é o ponto de apoio para a consideração dos efeitos do remorso na fixação da punição criminal a partir da leitura do texto: Remorse, responsability, and criminal punishment: an analysis of popular culture, de autoria do jurista norte-americano Austin Sarat. Propomos aqui, uma análise conjunta na tentativa de extrair do depoimento do jurista alemão durante o julgamento, manifestações de remorso que dialogam com os apontamentos feitos pelo professor Austin Sarat nos seus estudos sobre punição criminal. Nos parece que o reconhecimento da culpa, a assunção de responsabilidade e o remorse do ofensor, provocam uma particular preponderância das estruturas da Justiça sobre o universo da Vingança. É sobre isso que pretendemos tratar.

 6. Raman spectroscopic study of structure and crystallisation behaviour of MoO3-La2O3-B2O3 and MoO3-ZnO-B2O3 glasses

  Science.gov (United States)

  Aleksandrov, L.; Komatsu, T.; Nagamine, K.; Oishi, K.

  2011-03-01

  In this study, we focus on the structure and crystallization behavior of MoO3-La2O3-B2O3 and MoO3-ZnO-B2O3 glasses. Glasses of both systems were prepared by a melt-quenching method. The thermal stability of the glasses was examined using differential thermal anaysis (DTA) measurements, and the crystalline phases formed by heat treatments were identified by X-ray diffraction (XRD) analysis. Raman scattering spectra at room temperature for the glasses and crystallized samples were measured with a laser microscope operated with an Ar+ (wavelength: 488 nm) laser. DTA measurements indicated that the thermal stability against crystallization of the glasses decreases drastically with increasing MoO3 content. XRD analysis confirmed that crystallization at 600°C for 3 h of glass with the nominal composition of 50MoO3-25La2O3-25B2O3 resulted in the formation of monoclinic LaMoBO6. Crystallization of 50ZnO-xMoO3-(50-x)B2O3 glasses formed triclinic α-ZnMoO4 as an initial crystalline phase. Moreover, for 30 mol% MoO3 glass, transmission electron microscopy observations showed the formation of α-ZnMoO4 nanocrystals with a diameter of ~ 5 nm. Raman bands at 860, 930 and 950 cm-1 suggested that the coordination state of Mo6+ ions in the glasses were mainly (MoO4)2- tetrahedral units. Therefore, MoO3-containing glasses have good potential for optical applications.

 7. Raman and Fluorescence Spectroscopy of CeO2, Er2O3, Nd2O3, Tm2O3, Yb2O3, La2O3, and Tb4O7

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jianlan Cui

  2015-01-01

  Full Text Available To better understand and ascertain the mechanisms of flotation reagent interaction with rare earth (RE minerals, it is necessary to determine the physical and chemical properties of the constituent components. Seven rare earth oxides (CeO2, Er2O3, Nd2O3, Tm2O3, Yb2O3, La2O3, and Tb4O7 that cover the rare earth elements (REEs from light to heavy REEs have been investigated using Raman spectroscopy. Multiple laser sources (wavelengths of 325 nm, 442 nm, 514 nm, and 632.8 nm for the Raman shift ranges from 100 cm−1 to 5000 cm−1 of these excitations were used for each individual rare earth oxide. Raman shifts and fluorescence emission have been identified. Theoretical energy levels for Er, Nd, and Yb were used for the interpretation of fluorescence emission. The experimental results showed good agreement with the theoretical calculation for Er2O3 and Nd2O3. Additional fluorescence emission was observed with Yb2O3 that did not fit the reported energy level diagram. Tb4O7 was observed undergoing laser induced changes during examination.

 8. Two-dimensional electron gases in MgZnO/ZnO and ZnO/MgZnO/ZnO heterostructures grown by dual ion beam sputtering

  Science.gov (United States)

  Singh, Rohit; Arif Khan, Md; Sharma, Pankaj; Than Htay, Myo; Kranti, Abhinav; Mukherjee, Shaibal

  2018-04-01

  This work reports on the formation of high-density (~1013-1014 cm-2) two-dimensional electron gas (2DEG) in ZnO-based heterostructures, grown by a dual ion beam sputtering system. We probe 2DEG in bilayer MgZnO/ZnO and capped ZnO/MgZnO/ZnO heterostructures utilizing MgZnO barrier layers with varying thickness and Mg content. The effect of the ZnO cap layer thickness on the ZnO/MgZnO/ZnO heterostructure is also studied. Hall measurements demonstrate that the addition of a 5 nm ZnO cap layer results in an enhancement of the 2DEG density by about 1.5 times compared to 1.11 × 1014 cm-2 for the uncapped bilayer heterostructure with the same 30 nm barrier thickness and 30 at.% Mg composition in the barrier layer. From the low-temperature Hall measurement, the sheet carrier concentration and mobility are both found to be independent of the temperature. The capacitance-voltage measurement suggests a carrier density of ~1020 cm-3, confined in 2DEG at the MgZnO/ZnO heterointerface. The results presented are significant for the optimization of 2DEG for the eventual realization of cost-effective and large-area MgZnO/ZnO-based high-electron-mobility transistors.

 9. O PROCESSO DE INOVAÇÃO NO VAREJO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleber da Costa Webber

  2016-09-01

  Full Text Available O crescente interesse dos consumidores em matéria de inovação para o varejo devido ao surgimento de novas tecnologias possibilita uma constante transformação na relação entre o consumidor e o varejo. O objetivo deste estudo é descrever as inovações que estão ocorrendo em empresas que atuam no setor de varejo no Brasil, analisar quais inovações estão sendo utilizadas por essas organizações, relacioná-las com conceito de inovação, e compreender como ocorre o processo de inovação em empresas desse segmento. Foi organizada uma revisão de literatura sobre inovação no varejo e foram realizados dois estudos de caso com entrevistas em empresas de diferentes segmentos de varejo, Berlanda e Sephora. Assim, foi possível identificar o uso de tecnologias como ferramentas inovadoras para proporcionar novas experiências de compra para o consumidor e a importância das áreas de marketing e de tecnologia da informação, bem como do alinhamento dos canais de distribuição identificado como omnichannel.

 10. A Structural Study on the Foaming Behavior of CaO-SiO2-MO (MO = MgO, FeO, or Al2O3) Ternary Slag System

  Science.gov (United States)

  Park, Youngjoo; Min, Dong Joon

  2017-12-01

  The foaming index of the CaO-SiO2-MO (MO = MgO, FeO, or Al2O3) ternary slag system with a fixed CaO/SiO2 ratio is measured to understand the effect of the ionic structure. At 1773 K (1500 °C), the foaming index of the slag increases with Al2O3 addition and decreases with MgO or FeO addition at a fixed CaO/SiO2 ratio. It is verified that the previous correlation between the foaming index and the physical properties could also be valid for the CaO-SiO2-(MgO or Al2O3) system. Raman spectroscopy for the CaO/SiO2 = 1.0 slag is applied to explain the foaming behavior from an ionic structural perspective. From the ionic structural viewpoint, the fractional change in each silicate anion unit is identified by de-convoluted Raman spectra. The Raman spectra indicate that the silicate network structure is polymerized with Al2O3 as an aluminosilicate structure; in contrast, de-polymerization occurs by MgO or FeO addition. Furthermore, the relationship between the silicate structure and the thermodynamic stability function is discussed. Since the ionic structure of the molten slag affects various physical/thermodynamic properties, the foaming behavior could be successfully interpreted from the ionic structural viewpoint.

 11. PRESSÃO CAMBIAL E A DECISÃO DE INTERNACIONALIZAÇÃO:O CASO MARCOPOLO NO PERÍODO 2004/2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LEONARDO NELMI TREVISAN

  2006-01-01

  Full Text Available Este trabalho examina procedimentos de internacionalização de empresa brasileira,a Marcopolo, ao longo dos anos de 2004 e 2005.O objetivo não é debater aspectosconjunturais (pressão cambial, essencialmente mas acompanhar decisões organizacionaistomadas a partir dela. Internacionalização de empresas obedece a dois quadros teóricos: oeconômico e o organizacional. Estudo com 76 empresas brasileiras que operam em mercadosinternacionais mostrou a presença da “interpretação gradualista da Escola de Uppsala”, mas“resultados superiores” ocorrem com desempenho global e menor dependência ao mercadodoméstico. A adesão ao “paradigma eclético de produção internacional” ocorreu na Marcopoloque procurou além fronteiras os meios de obter "margens mais adequadas" de lucros. Ainternacionalização da Marcopolo foi menos um processo de ação comportamental e mais umareação às condições de produção locais adversas.

 12. O que o skate pode dizer sobre o ensino de geografia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciano Hermes da Silva

  2014-07-01

  Full Text Available Este artigo pretende problematizar a prática do skate de rua como objeto de reflexão no âmbito do ensino de Geografia. Objetiva demonstrar como os skatistas protagonizam a ressignificação da cidade através de usos originais do mobiliário urbano. Trata-se de reforçar o movimento que articula as práticas espaciais dos jovens aos conteúdos e temas tradicionais da Geografia. A partir da referência ao conceito de espaço público, busca-se demonstrar que o recurso às práticas cotidianas da juventude permite problematizar conflitos, relações identitárias e processos relacionados à produção social do espaço.

 13. A Gestão de Projetos e o Papel da Comunicação na Gestão de Projetos

  OpenAIRE

  Aboobakar, Rahissa

  2014-01-01

  A presente dissertação descreve e analisa a Gestão de Projetos e o seu contínuo crescimento, o papel da comunicação e do gestor de projetos e a importância destes nas organizações. No âmbito deste trabalho de investigação, foi elaborada uma revisão de literatura que começa com uma introdução à gestão e aprofunda a temática Gestão de Projetos. É ainda realizada uma abordagem teórica ao papel da comunicação no âmbito da gestão de projetos. De forma a alcançar os objetivos, foi realizado u...

 14. Detection by hyperspectral imaging of shiga toxin-producing Escherichia coli serogroups O26, O45, O103, O111, O121, and O145 on rainbow agar.

  Science.gov (United States)

  Windham, William R; Yoon, Seung-Chul; Ladely, Scott R; Haley, Jennifer A; Heitschmidt, Jerry W; Lawrence, Kurt C; Park, Bosoon; Narrang, Neelam; Cray, William C

  2013-07-01

  The U.S. Department of Agriculture, Food Safety Inspection Service has determined that six non-O157 Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) serogroups (O26, O45, O103, O111, O121, and O145) are adulterants in raw beef. Isolate and phenotypic discrimination of non-O157 STEC is problematic due to the lack of suitable agar media. The lack of distinct phenotypic color variation among non-O157serogroups cultured on chromogenic agar poses a challenge in selecting colonies for confirmation. In this study, visible and near-infrared hyperspectral imaging and chemometrics were used to detect and classify non-O157 STEC serogroups grown on Rainbow agar O157. The method was first developed by building spectral libraries for each serogroup obtained from ground-truth regions of interest representing the true identity of each pixel and thus each pure culture colony in the hyperspectral agar-plate image. The spectral library for the pure-culture non-O157 STEC consisted of 2,171 colonies, with spectra derived from 124,347 of pixels. The classification models for each serogroup were developed with a k nearest-neighbor classifier. The overall classification training accuracy at the colony level was 99%. The classifier was validated with ground beef enrichments artificially inoculated with 10, 50, and 100 CFU/ml STEC. The validation ground-truth regions of interest of the STEC target colonies consisted of 606 colonies, with 3,030 pixels of spectra. The overall classification accuracy was 98%. The average specificity of the method was 98% due to the low false-positive rate of 1.2%. The sensitivity ranged from 78 to 100% due to the false-negative rates of 22, 7, and 8% for O145, O45, and O26, respectively. This study showed the potential of visible and near-infrared hyperspectral imaging for detecting and classifying colonies of the six non-O157 STEC serogroups. The technique needs to be validated with bacterial cultures directly extracted from meat products and positive

 15. O2(a1Δ) quenching in O/O2/O3/CO2/He/Ar mixtures

  Science.gov (United States)

  Azyazov, V. N.; Mikheyev, P. A.; Postell, D.; Heaven, M. C.

  2010-02-01

  The development of discharge singlet oxygen generators (DSOG's) that can operate at high pressures is required for the power scaling of the discharge oxygen iodine laser. In order to achieve efficient high-pressure DSOG operation it is important to understand the mechanisms by which singlet oxygen (O2(a1Δ)) is quenched in these devices. It has been proposed that three-body deactivation processes of the type O2(a1Δ))+O+M-->2O2+M provide significant energy loss channels. To further explore these reactions the physical and reactive quenching of O2(a1Δ)) in O(3P)/O2/O3/CO2/He/Ar mixtures has been investigated. Oxygen atoms and singlet oxygen molecules were produced by the 248 nm laser photolysis of ozone. The kinetics of O2(a1Δ)) quenching were followed by observing the 1268 nm fluorescence of the O2 a1Δ-X3Ε transition. Fast quenching of O2(a1Δ)) in the presence of oxygen atoms and molecules was observed. The mechanism of the process has been examined using kinetic models, which indicate that quenching by vibrationally excited ozone is the dominant reaction.

 16. Gestão da informação utilizando o método infomapping

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Lígia Pomim Valentim

  Full Text Available A gestão da informação é extremamente importante para as organizações. O mapeamento informacional é um instrumento que pode ser utilizado no âmbito da gestão da informação. Para realizar o mapeamento informacional, pode-se utilizar o método denominado "Infomapping", criado por Burk Jr. e Horton Jr., que se constitui em uma valiosa ferramenta para gerenciar os recursos de informação de uma organização. Ele permite descobrir com exatidão o grau de desconhecimento que se tem sobre as fontes, serviços e sistemas com os quais se desenvolve o trabalho informacional da organização. O processo consiste em criar um levantamento de todas as informações, que supostamente constituem-se num recurso informacional gerado internamente ou produzido externamente, que impactam diretamente as atividades corporativas.

 17. MOTIVAÇÃO: VISÃO DE DISCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO SERTÃO CENTRAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Adriana Ramos de Melo

  2013-06-01

  Full Text Available O seguinte artigo analisou A Teoria da Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow (1943 e a Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg (1959 na visão de discentes do oitavo semestre do curso de Administração de Empresas da Faculdade Católica Rainha do Sertão, que trabalham em empresas localizadas no Sertão Central. O objetivo do trabalho foi analisar se essas teorias são vistas como ferramentas que auxiliam no entendimento dos fatores motivacionais interno no desempenho profissional. Para fundamentação teórica foram utilizadas as respectivas Teorias. Quanto à metodologia optou-se pelo método qualitativo com aplicação de entrevistas abertas, os dados foram analisados por meio da Análise de Conteúdo baseado em cinco perguntas relacionadas às teorias citadas. O resultado obtido identificou que as teorias mencionadas servem de direção, na visão dos discentes, para o entendimento dos fatores motivacionais, assim como o ponto de vista dos mesmos em relação ao salário e crescimento como elementos da Teoria dos Dois Fatores. No quesito salário as opiniões ficaram divididas ao defini-lo como fator motivacional, satisfatório ou ambos. Em relação ao crescimento proporcionado pelas empresas em que eles atuam, observou-se que a maioria oferece meios para que funcionários cresçam na organização e, nota-se que as empresas por não proporcionarem expectativa de crescimento aparentemente podem perder funcionários qualificados. Por fim, conclui-se que essas Teorias motivacionais servem de orientação para os gestores proporcionarem meios de motivar seus funcionários em prol do alcance do objetivo organizacional.

 18. Aspectos de especificação e implementação da camada de apresentação do padrão map utilizando o ambiente epos

  OpenAIRE

  Paulo Cesar Minoru Inazumi

  1990-01-01

  Resumo: Este trabalho apresenta a implementacão do prolocolo de apresentacão do modelo OSI/ISO para o projelo SISDI-MAP (Sislema Didático MAP). Utilizou-se o ambiente EPOS ("Engineering Project Oriented System") como suporte de desenvolvimento principalmente para a especificação formal da implementação e geração automática de código. Apresentam-se os conceitos referentes à camada de apresentação, o modelo de implementação, alguns aspectos da implementação e da geração automática de código e, ...

 19. Rebentação das ondas e o transporte de sedimentos. O projecto BRISA

  OpenAIRE

  Fortes, C. J. E. M.; Ferreira, Ó.; Silva, P. A.; Neves, D. R.; Rocha, M.; Santos, J. A.; Pinheiro, L.; Didier, E.; Endres, L.; Bezerra, M.; Abreu, T.; Zózimo, A. C.; Sancho, F. E.; Moura, T.; Okamoto, T.

  2011-01-01

  Nesta comunicação descreve-se o projecto BRISA (Interacção entre a rebentação das ondas e o transporte de sedimentos) que tem como objectivo contribuir para a compreensão e modelação numérica dos fenómenos de rebentação das ondas e do transporte de sedimentos em zonas costeiras. Para este efeito, o projecto envolve a modelação numérica e experimental e a recolha de dados de campo relativos à hidrodinâmica da rebentação das ondas e ao transporte de sedimentos. Neste trabalho ...

 20. Determinantes para o alinhamento entre a gestão da manutenção industrial e o planejamento estratégico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leandro Oliveira dos Santos

  2017-05-01

  Full Text Available Este estudo tem como objetivo apresentar uma proposta de desenvolvimento da gestão de manutenção industrial tendo o alinhamento ao planejamento estratégico como ponto central. Para responder aos objetivos específicos traçados de identificar a importância do alinhamento entre a gestão da manutenção com o planejamento estratégico da empresa, apresentar tipos de indicadores, identificar a importância dada pela empresa em relação ao alinhamento entre os objetivos de manutenção e o planejamento estratégico e analisar a competitividade estratégica das práticas de gestão da manutenção da empresa, utilizouse a metodologia de revisão da literatura e um estudo de caso. O mesmo foi utilizado como complemento e a analogia para com a situação real do caso em questão, para o qual foi elaborada e aplicada uma entrevista em profundidade com abordagem de ordem qualitativa. Conclui-se que o alinhamento da manutenção ao planejamento estratégico é de grande importância para sobrevivência da empresa, que a competitividade estratégica do setor de manutenção é fraca no momento atual e que a empresa passa por uma fase inicial em busca do alinhamento entre as áreas. Assim como, pode-se concluir que o conhecimento do planejamento, a criação de objetivos e indicadores ligados ao planejamento estratégico e a definição de caminhos estratégicos para o setor são fatores críticos para se conduzir o alinhamento da manutenção ao planejamento estratégico da empresa.

 1. Determinantes para o alinhamento entre a gestão da manutenção industrial e o planejamento estratégico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leandro Oliveira dos Santos

  2016-04-01

  Full Text Available Este estudo tem como objetivo apresentar uma proposta de desenvolvimento da gestão de manutenção industrial tendo o alinhamento ao planejamento estratégico como ponto central. Para responder aos objetivos específicos traçados de identificar a importância do alinhamento entre a gestão da manutenção com o planejamento estratégico da empresa, apresentar tipos de indicadores, identificar a importância dada pela empresa em relação ao alinhamento entre os objetivos de manutenção e o planejamento estratégico e analisar a competitividade estratégica das práticas de gestão da manutenção da empresa, utilizouse a metodologia de revisão da literatura e um estudo de caso. O mesmo foi utilizado como complemento e a analogia para com a situação real do caso em questão, para o qual foi elaborada e aplicada uma entrevista em profundidade com abordagem de ordem qualitativa. Conclui-se que o alinhamento da manutenção ao planejamento estratégico é de grande importância para sobrevivência da empresa, que a competitividade estratégica do setor de manutenção é fraca no momento atual e que a empresa passa por uma fase inicial em busca do alinhamento entre as áreas. Assim como, pode-se concluir que o conhecimento do planejamento, a criação de objetivos e indicadores ligados ao planejamento estratégico e a definição de caminhos estratégicos para o setor são fatores críticos para se conduzir o alinhamento da manutenção ao planejamento estratégico da empresa.

 2. Persuasão: o componente pragmático da argumentação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Chagas Oliveira

  Full Text Available A publicação do Tratado da Argumentação: a nova retórica, em 1958, costuma suscitar, entre os adeptos dos estudos em argumentação, uma aproximação com a retórica de pensadores que vão de Corax e Tisias a Aristóteles e Quintiliano. Esse tipo de associação revela a temerária tendência para o entendimento de que a teoria erigida por Perelman constitui uma reconstrução da retórica aristotélica. Inicialmente, cumpre destacar que os campos de aplicaçãoo efetivamente distintos. Ante ao estreito vínculo entre a retórica e a eloquência, que demarca os caracteres próprios da retórica na antiguidade, precisamos verificar que a nova retórica incorpora elementos da elaboração argumentativa - e, por conseguinte, do produto textual - que outrora não eram contemplados pelo campo retórico. Mesmo a Nova Retórica, jovem senhora sexagenária, não mais constitui um referencial para aquele que pretende irromper na árdua tarefa de analisar peças argumentativas. Tampouco a Novíssima Retórica, insculpida nas teorias sociojurídicas de Boaventura Sousa Santos, contempla os ambientes e modelos cognitivos próprios do atual contexto. As estratégias de persuasão, no mundo contemporâneo, ganharam contornos tão diferenciados, que pouco se parecem com aquelas indicadas em clássicos que se detiveram na tarefa de descrevê-las, como Aristóteles e Schopenhauer, por exemplo. Nossa abordagem, neste pequeno trabalho, restringe-se a contemplar o componente pragmático da argumentação a persuasão para configurar a existência de uma Nuper-retórica, capaz de contemplar o(s ambiente(s (preponderantemente persuasivo(s e a elaboração das peças argumentativas.

 3. Editorial: Fonteiras e limites: o global e o local em tensão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susana de Araujo Gastal

  2013-04-01

  Full Text Available Apresentar o Turismo como um fenômeno múltiplo e complexo tornou-se quase um lugar comum. Não se imagina que hoje, na Academia, alguém ainda diga o contrário. Entretanto, e decorrência desta primeira assertiva, é possível afirmar que a complexidade do fenômeno se amplia e aprofunda. Pelo menos, é o que podemos ver nesta edição de Rosa dos Ventos, número que inaugura o quinto ano da Revista. Considerando-se o conteúdo da presente edição, a questão que agora pauta parte do pensamento acadêmico inclui os desdobramentos contemporâneos das tensões entre o local e global, talvez em nova clave. Se o mundo da economia globalizada nos defronta com desafios culturais que têm sido tratados no âmbito das teorias sobre a posmodernidade, entre eles, com certeza, está o aprender a conviver com a diferença, que não mais se apresenta como algo distante e desafio apenas para viajantes mais ousados, mas como uma problemática a assoberbar os cotidianos.(.... 

 4. O conceito de informação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Capurro

  Full Text Available O conceito de informação como usado na linguagem cotidiana, no sentido de conhecimento comunicado, tem um importante papel na sociedade contemporânea. Este conceito ganhou relevância principalmente a partir do final da Segunda Guerra mundial com a disseminação global do uso das redes de computadores. O nascimento da ciência da informação (CI, em meados dos anos cinqüenta, testemunha este fato. Para uma ciência, assim como para a CI, é sem dúvida, importante como seus termos fundamentais são definidos, e em CI, como em outros campos, geralmente é colocado o problema sobre como definir informação. Esta revisão é uma tentativa de traçar um panorama sobre a situação presente do conceito de informação em CI na perspectiva também de suas relações interdisciplinares.

 5. REFLEXÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO HUMANO E O FUTURO: QUESTÕES DE ÉTICA, COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zally Pinto Vasconcellos de Queiroz

  2010-03-01

  Full Text Available O acelerado envelhecimento populacional e o aumento da longevidade no Brasil trazem muitos problemas que afetam a população idosa, como a manutenção de sua saúde e uma boa qualidade de vida. Passa então a existir uma preocupação ética com a qualidade dos programas dedicados a essa faixa etária e a formação e capacitação de profissionais que atendam a essa demanda. Atualmente, há uma grande necessidade de um novo posicionamento social ante essas questões, justificando a realização de uma reflexão sobre os aspectos éticos, da comunicação inter e intrageracional e da educação para o envelhecimento, desafios a serem enfrentados pela sociedade brasileira contemporânea. É o que propõe este estudo, que trata do idoso na sua relação com a sociedade atual. Palavras-chave: envelhecimento; bioética; comunicação; educação.

 6. RACIONALIZAÇÃO E MONETARIZAÇÃO: categorias da globalização

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulisses do Valle

  Full Text Available Este artigo procura analisar alguns aspectos de uma dimensão central do fenômeno frequentemente conhecido como globalização. Trata-se de entender a economia monetária global à luz de duas categorias fundamentais da sociologia: racionalização (Max Weber e monetarização (Georg Simmel. A partir disso, apresentaremos algumas ideias do sociólogo franco-suíço Aldo Haesler, no que toca às consequências da eletronização dos fluxos monetários que está na base da globalização. Entre outros aspectos, Haesler nos chama a atenção ao correlacionar, de maneira sistemática, três aspectos fundamentais associados à economia monetária global: a invisibilização do dinheiro, a indolorização do sacrifício efetuado nas trocas econômicas, e a dissolução do esquema reciprocitário da ação.

 7. UMA DISCUSSÃO DO PROCESSO DA URBANIZAÇÃO BRASILEIRA, POLÍTICAS PÚBLICAS E O DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO HOTELEIRO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lincoln Augusto Taddeo Firoozmand

  2017-01-01

  Full Text Available O presente trabalho busca discutir o processo de urbanização brasileira e as suas relações com as políticas públicas e a expansão do parque hoteleiro. A intensificação da urbanização no Brasil constitui-se de um fenômeno da segunda metade do século XX. As suas características manifestam-se de diversas formas, muitas vezes com o incentivo de políticas públicas que favorecem o investimento do capital privado como, por exemplo, o Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND. Dentro desta temática pretende-se compreender como a urbanização brasileira atrelada às políticas de desenvolvimento favoreceram o surgimento do espaço hoteleiro. Ressalta-se a discussão sobre a relação entre o Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND e o favorecimento do investimento do capital privado hoteleiro, além de uma apresentação de dados estatísticos do número de estabelecimentos de hospedagem e o número de unidades habitacionais, segundo as principais capitais do território brasileiro.

 8. O pesquisar em ação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcia Moraes

  2012-12-01

  Full Text Available O objetivo deste texto é fazer uma resenha do livro intitulado Pesquisar na Diferença, uma publicação coletiva, inspirada pelo Abecedário de Gilles Deleuze. O livro é composto por verbetes, cada um dos quais ligados a uma ação que se faz presente no pesquisar, tal como é entendido pelo grupo de pesquisadores que compõe o volume. Observar, desejar, escrever, afetar, tatear são alguns dos verbetes presentes neste livro. Os autores que se reúnem nesta publicação definem a pesquisa como uma ação encarnada e situada, como uma prática de composição de mundo e que por isso mesmo, é eminentemente política. É a partir deste ponto que os verbetes são definidos.

 9. O Estado cristão em Thomas Hobbes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Artur Emidio Branco

  2016-12-01

  Full Text Available O presente artigo tem como finalidade a investigação do pensamento do filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679, mais precisamente a relação entre Igreja e Estado, valendo-se de suas obras, em especial Leviatã (1651. Com o título O Estado Eclesiástico em Thomas Hobbes, o artigo busca mostrar como as conclusões de Hobbes acerca do papel da Igreja no Estado são relevantes para o século XXI. A concepção de Evangelho de Cristo como um reino de outro mundo, a natureza privada da fé, o pontificado do soberano como aquele que se posiciona está entre Deus e os homens, a união entre Lei Mosaica e Lei Natural e a união entre Igreja e Estado são os delimitadores do grande tema, que busca levar o leitor contemporâneo ao conhecimento das conclusões de Hobbes e, assim, considerar a aplicação das mesmas a sua geração.

 10. Bioactivity of gel-glass powders in the CaO-SiO2 system: a comparison with ternary (CaO-P2O5-SiO2) and quaternary glasses (SiO2-CaO-P2O5-Na2O).

  Science.gov (United States)

  Saravanapavan, Priya; Jones, Julian R; Pryce, Russell S; Hench, Larry L

  2003-07-01

  Bioactive glasses react chemically with body fluids in a manner that is compatible with the repair processes of the tissues. This results in the formation of an interfacial bond between the glasses and living tissue. Bioactive glasses also stimulate bone-cell proliferation. This behavior is dependent on the chemical composition as well as the surface texture of the glasses. It has been recently reported that gel-derived monolith specimens in the binary SiO2 - CaO are bioactive over a similar molar range of SiO2 content as the previously studied ternary CaO-P2O5-SiO2 system. In this report, the preparation and bioactivity of the binary gel-glass powder with 70 mol % SiO2 is discussed and its bioactivity is compared with the melt-derived 45S5 (quaternary) Bioglass and sol-gel-derived 58S (ternary) bioactive gel-glass compositions. Dissolution kinetic parameters K(1) and K(2) were also computed based on the silicon release for all glass powders. It was shown that the simple two-component SiO2-CaO gel-glass powder is bioactive with comparable dissolution rates as the clinically used melt-derived 45S5 Bioglass powder and extensively studied sol-gel-derived 58S gel-glass powder. Copyright 2003 Wiley Periodicals, Inc.

 11. Dança-educação: o corpo e o movimento no espaço do conhecimento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Freire Ida Mara

  2001-01-01

  Full Text Available O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a Dança-Educação, tendo como cenário uma experiência intercultural envolvendo professores e pesquisadores do Brasil e da Inglaterra. Apresentamos a dança como área de conhecimento, comparando o ensino e a formação de professores nos dois países, respectivamente. Explicitamos a relação entre criar, executar e observar como meta para apreciação da dança. Discutimos o uso do vídeo como uma estratégia para ensino de Dança-Educação. Reconhecemos seus espaços de aprendizagem como possibilidades de trocas culturais e resignificação do corpo singular e múltiplo, a partir de abordagens da dança contemporânea.

 12. O Gesto na composição musical

  OpenAIRE

  Marcell Steuernagel

  2015-01-01

  este artigo aborda a questão do gesto no campo da composição musical. A discussão está baseada em conceitos desenvolvidos pelos compositores Trevor Wishart e Mark Sullivan. A partir da proposição que Wishart faz da noção de gesto como um enunciado e da concepção de Sullivan do gesto como um construto híbrido, o artigo propõe uma conceptualização instrumental para aplicação no âmbito pretendido. Analogias o campo da música e campos análogos, tais como o da linguística, são empregados para dese...

 13. O CONCEITO GRAMSCIANO DE “REVOLUÇÃO PASSIVA” E O ESTADO BRASILEIRO.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonia de Abreu Sousa

  2017-03-01

  Full Text Available O conceito de “revolução passiva”, “revolução-restauração” ou “transformismo” é categoria fundamental que Gramsci utiliza para compreender a formação do Estado burguês moderno na Itália (partindo dos fatos do Risorgimento, que culminaram na unificação nacional, para definir os traços fundamentais da passagem do capitalismo italiano para a etapa de capitalismo monopolista e para apontar o fascismo como forma de “revolução passiva”. É a partir desse entendimento que utilizaremos o conceito de “revolução passiva” para discutir a modernização capitalista no Brasil, haja vista que este conceito se aplica a diversos episódios da nossa história, bem como de um modo mais geral, a transição do País para a modernidade capitalista e ao capitalismo monopolista de Estado.

 14. O EXISTENCIALISMO E O PROBLEMA DE DEUS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  João E. Martins Terra

  1972-01-01

  Full Text Available Existencialismo é, de um modo geral, todo esforço de pensamento concreto e descritivo centrado no homem, por oposição a o pensamento abstrato da filosofia racional, que constrói, como uso da lógica, um sistema de idéias e engloba o universo inteiro num esforço de explicação.

 15. O discurso televisivo: o mecanismo da participação ideológica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  João Baptista Campanholi

  2003-12-01

  Full Text Available Nota-se, cada vez mais, que os programas instrutivos e educativos produzidos pela TV Educativa se valem das formas discursivas presentes na chamada TV Comercial e que constituem os diversos gêneros, tais quais: a Telenovela, a Reportagem, o Telejornal, os Jogos Televisivos, os “Shows”, etc. No presente artigo, o autor desenvolve uma análise da estrutura discursiva da televisão, evidenciando o fenômeno do mecanismo de participação ideológica, sem a qual é impossível a compreensão e o consumo de qualquer modalidade de discurso, sejam eles: educativos, instrucionais, informativos, dramáticos, etc. Configurando-se que tal participação ideológica é anterior a qualquer outra forma de participação, seja ela psicológica ou política, o autor demonstra que o efeito de Reconhecimento/ Desconhecimento, produto e efeito do discurso ideológico (e da própria ideologia, é o elemento fundamental e indutor que leva o telespectador a se relacionar, de forma inconsciente e conivente, com o discurso televisivo, condição “sine qua non” para seu consumo. Evidencia, também, que tal processo de Reconhecimento/ Desconhecimento e de conivência se opera através da presença, nesses discursos (aliás, como em qualquer outro, de um triplo efeito resultante da narração discursiva, que, ao ser produzido, se nega como tal, dando ao discurso uma aparência de naturalidade, espontaneidade e universalidade, atributos próprios da ideologia. Desta forma, no presente artigo, exemplificando com os discursos a Telenovela e o Telejornal, o autor demonstra como pela narração televisiva, de qualquer gênero e independentemente do conteúdo expresso pelos discursos e da consciência de seus autores e de seus consumidores, é relançada, através da forma do “Personagem/ pessoa”, a imagem/ ideia do “indivíduo/ Sujeito”, alicerce da ideologia dominante.

 16. Vitrocerâmicas do sistema Li2O Al2O3 SiO2 (LAS) via siterização com cristalização corrente.

  OpenAIRE

  Viviane Oliveira Soares

  2007-01-01

  Os vidros do sistema LAS (Li2O-Al2O3-SiO2) vêm sendo estudados para obtenção de vitrocerâmicas com coeficiente de expansão térmica próximo de zero, que são necessárias em aplicações que requerem elevada resistência ao choque térmico. No entanto a obtenção destas vitrocerâmicas ainda está muito limitada à utilização de técnicas tradicionais de fusão e conformação seguida por nucleação (induzida pela adição de catalisadores) e crescimento de cristais no volume de peças monolít...

 17. A religião e o discurso de mulheres sobre o abortamento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Vitti Ribeiro da Silva

  Full Text Available Esta pesquisa teve como objetivo verificar a proximidade entre o discurso religioso e o de fiéis a respeito da prática abortiva, analisando os discursos cristãos (católico e espírita e não-cristãos (mórmon e Seicho-No-Ie. Por meio da análise de 40 entrevistas, confirmou-se a proximidade dos discursos e percebeu-se que a religião é um fator que pode exercer alguma influência sobre a decisão da mulher de realizar um abortamento, apesar de outros fatores (econômicos e sociais terem aparecido com maior frequência. O discurso de algumas mulheres revelou a importância da religião como fonte de conscientização a respeito da importância da vida, caracterizando um fator de proteção do abortamento.

 18. Microstructure, Thermal, Mechanical, and Dielectric Properties of BaO-CaO-Al2O3-B2O3-SiO2 Glass-Ceramics

  Science.gov (United States)

  Li, Bo; Bian, Haibo; Fang, Yi

  2017-12-01

  BaO-CaO-Al2O3-B2O3-SiO2 (BCABS) glass-ceramics were prepared via the method of controlled crystallization. The effect of CaO modification on the microstructure, phase evolution, as well as thermal, mechanical, and dielectric properties was investigated. XRD identified that quartz is the major crystal phase; cristobalite and bazirite are the minor crystal phases. Moreover, the increase of CaO could inhibit the phase transformation from quartz to cristobalite, but excessive CaO would increase the porosity of the ceramics. Additionally, with increasing the amount of CaO, the thermal expansion curve tends to be linear, and subsequently the CTE value decreases gradually, which is attributed to the decrease of cristobalite with high CTE and the formation of CaSiO3 with low CTE. The results indicated that a moderate amount of CaO helps attaining excellent mechanical, thermal, and dielectric properties, that is, the specimen with 9 wt% CaO sintered at 950 °C has a high CTE value (11.5 × 10-6/°C), a high flexural strength (165.7 MPa), and good dielectric properties (ɛr = 6.2, tanδ = 1.8 × 10-4, ρ = 4.6 × 1011 Ω•cm).

 19. CREPÚSCULO DO ADOLESCER: A LITERATURA COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO SUBJETIVA NA PASSAGEM DO LAÇO FAMILIAR PARA O LAÇO SOCIAL

  OpenAIRE

  Martinez, Carla renata Braga de Souza; Teixeira, Leônia Cavalcante

  2015-01-01

  Neste artigo temos por objetivo a articulação entre o adolescer e a saga Crepúsculo. Trabalhamos na interface literatura, adolescência e psicanálise e partimos do pressuposto de que a saga traz elementos em sua narrativa, os quais dão subsídios para pensá-la como uma metáfora do adolescer. Destacamos a literatura como uma possibilidade para subsidiar a constituição subjetiva através da reformulação da identificação e dos ideais para o adolescente. Para isso, o artigo é composto de três eixos,...

 20. Effective role of CaO/P2O5 ratio on SiO2-CaO-P2O5 glass system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Kiran

  2017-05-01

  Full Text Available In the present work, the effect of the CaO/P2O5 ratio on the composition of sol-gel synthesized 58SiO2-(19 − xP2O5–(23 + xCaO (x = 0, 5, 10 and 15 mol% glass samples was studied. Further, the effect of NBO/BO ratio on hydroxy carbonated apatite layer (HCA forming ability based on dissolution behavior in simulated body fluid (SBF solution was also investigated. CaO/P2O5 ratios of synthesized glass samples were 1.2, 2, 3.6, and 9.5, respectively. NBO/BO ratios were obtained using Raman spectroscopic analysis as 0.58, 1.20, 1.46, and 1.78, respectively. All samples were soaked in the SBF solution for 7 days. The calculated weight losses of these samples were 58%, 64%, 83%, and 89% for corresponding NBO/BO ratios. The increase in CaO/P2O5 ratio increases the NBO/BO ratios. However, the increase in NBO/BO ratio increases HCA forming ability of SBF treated samples. The HCA crystalline layer formation was confirmed through X-ray Diffraction (XRD, Transmission Electron Microscopy (TEM, Scanning Electron Microscopy (SEM, Raman and Infrared spectroscopic analysis. Higher CaO/P2O5 ratio favors the increase in HCA formation for SBF treated calcium phospho silicate glasses.

 1. Estudo investigativo sobre o perfil do arquiteto da informação centrado na representação e organização da informação

  OpenAIRE

  Rodrigues, Agostinha Maria; Silva, Marcio Becerra da

  2015-01-01

  Estudo que investiga o perfil do arquiteto da informação a partir da representação e organização da informação na Web. Apresenta os sistemas de rotulação e organização da arquitetura da informação (AI), enquanto atividades paralelas à representação temática da informação da biblioteconomia, ações justificados pela necessidade do uso de técnicas que modelem os ambientes digitais para que o usuário encontre a informação desejada, de forma intuitiva e prática. Objetiva-se verificar o perfil do a...

 2. O útil, o sagrado e o mais-que-sagrado no Xangô de Pernambuco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Motta

  1998-06-01

  Full Text Available Resumo O sagrado e o útil encontram-se intimamente associados no Xangô de Pernambuco. O processo de iniciação coincide largamente com a busca da cura, enquanto os sacrifícios são ao mesmo tempo bons para rezar e para comer. Não existe portanto, ao contrário do que poderia pretender uma interpretação demasiadamente literal da sociologia da religião de Durkheim, uma separação radical entre o sagrado e o profano. Há entretanto, na experiência religiosa do Xangô, um momento em que o sagrado paira acima de toda análise funcional, transformando-se desta maneira no mais-que-sagrado, que transparece na festa e no transe extático. E é dessa experiência transcendente, implicando na comunhão emocional do grupo de culto, que surge a identidade mais íntima de cada fiel.

 3. Development on UO3-K2O and MoO3-K2O binary systems and study of UO2MoO4-MoO3 domain within UO3-MoO3-K2O ternary system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dion, C.; Noel, A.

  1983-01-01

  This paper confirms the previous study on the MoO 3 -K 2 O system, and constitutes a clarity of the UO 3 -K 2 O system. Four distinct uranates VI with alkaline metal/uranium ratio's 2, 1, 0,5 and 0,285 exist. Preparation conditions and powder diffraction spectra of these compounds are given. Additional informations relative to K 2 MoO 4 allotropic transformations are provided. Study of UO 2 MoO 4 -K 2 MoO 4 diagram has brought three new phases into prominence: (B) K 6 UMo 4 O 18 incongruently melting point, (E) K 2 UMo 2 O 10 congruently melting and (F) K 2 U 3 Mo 4 O 22 incongruently melting point. Within MoO 3 -K 2 MoO 4 -UO 2 MoO 4 ternary system, no new phase is found. The general appearance of ternary liquidus and crystallization fields of several compounds are given. These three new compounds become identified with these of UO 2 MoO 4 -Na 2 MoO 4 binary system [fr

 4. MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL: RELAÇÃO COM O SUPORTE E O CONFLITO TRABALHO-FAMÍLIA

  OpenAIRE

  Cerutti, Priscila Sardi; Lopes, Rafael da Silva; Pauli, Jandir; Marcos, Tatiane Manfron; Görski, Francine Minuzzi

  2017-01-01

  A motivação é uma das virtudes que move indivíduos a realizarem tarefas que influenciam e estimulam comportamentos. O ambiente organizacional assume uma responsabilidade de oferecer suporte que estimule os trabalhadores a desenvolverem atividades em prol dos resultados planejados, sendo que existe uma parcela de contribuição influenciada pelo conflito trabalho-família nessa relação de motivação organizacional. Essa pesquisa teve como objetivo analisar a influência do suporte organizacional e ...

 5. RELACTAÇÃO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magda Andrade Rezende

  Full Text Available Neste trabalho é feita revisão bibliográfica sobre relactação. Em sociedades não industrializadas como a Zulu e a Bantu, relactação ocorre de modo espontâneo, por constituir importante possibilidade de sobrevivência para o nascituro privado de sua mãe; em meios urbanos ocidentais vem sendo realizada por equipes de saúde multidisciplinares, com objetivos de melhorar a interação mãe-filho e combater a desnutrição infantil. Enfatiza-se a influência da cultura nos processos de aleitamento natural e de relactação.

 6. Crystallization kinetics of BaO-Al2O3-SiO2 glasses

  Science.gov (United States)

  Bansal, Narottam P.; Hyatt, Mark J.

  1989-01-01

  Barium aluminosilicate glasses are being investigated as matrix materials in high-temperature ceramic composites for structural applications. Kinetics of crystallization of two refractory glass compositions in the barium aluminosilicate system were studied by differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction (XRD), and scanning electron microscopy (SEM). From variable heating rate DTA, the crystallization activation energies for glass compositions (wt percent) 10BaO-38Al2O3-51SiO2-1MoO3 (glass A) and 39BaO-25Al2O3-35SiO2-1MoO3 (glass B) were determined to be 553 and 558 kJ/mol, respectively. On thermal treatment, the crystalline phases in glasses A and B were identified as mullite (3Al2O3-2SiO2) and hexacelsian (BaO-Al2O3-2SiO2), respectively. Hexacelsian is a high-temperature polymorph which is metastable below 1590 C. It undergoes structural transformation into the orthorhombic form at approximately 300 C accompanied by a large volume change which is undesirable for structural applications. A process needs to be developed where stable monoclinic celsian, rather than hexacelsian, precipitates out as the crystal phase in glass B.

 7. Structure of Ga2O3(ZnO)6: a member of the homologous series Ga2O3(ZnO)m

  International Nuclear Information System (INIS)

  Michiue, Yuichi; Kanke, Yasushi; Kimizuka, Noboru

  2008-01-01

  The structure of Ga 2 O 3 (ZnO) 6 was determined using singlecrystal X-ray diffraction techniques in the space group Cmcm. The metal ion sublattice resembles some of the Zn ions in the wurtzite ZnO structure. The oxygen ion sublattice in Ga 2 O 3 (ZnO) 6 also resembles some of the O ions in ZnO. Structural relationships between Ga 2 O 3 (ZnO) 6 and ZnO are discussed, illustrating the process for obtaining the centrosymmetric Ga 2 O 3 (ZnO) 6 structure from the noncentrosymmetric ZnO. Structures of phases in the homologous series Ga 2 O 3 (ZnO) m are predicted on the basis of the structural data for Ga 2 O 3 (ZnO) 6 . The structures of even m are constructed by simply extending the structure units seen in Ga 2 O 3 (ZnO) 6 , while those of odd m consist of structure units which are of different types from those used for even m. (orig.)

 8. A participação dos psicólogos de São Paulo na regulamentação da profissão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Almeida de Sá

  Full Text Available O objetivo deste trabalho é sistematizar informações obtidas em documentos e publicações a respeito da participação dos psicólogos de São Paulo no processo de regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil. Por meio da análise realizada, foi identificado o empenho de Annita Cabral pela formação e criação de um curso de bacharelado em Psicologia na Universidade de São Paulo. A criação da Sociedade de Psicologia de São Paulo e a da Associação Brasileira de Psicólogos - fundamentais para a organização e a representação institucional dos psicólogos de São Paulo em suas reivindicações - foram também iniciativas de Annita Cabral. Foram analisados projetos de lei para a regulamentação da profissão, enviados por diferentes agrupamentos e organizações de psicólogos brasileiros. Concluiu-se que a participação dos psicólogos de São Paulo teve papel fundamental para a formação e a definição das atribuições profissionais do psicólogo da maneira que estão estabelecidas na legislação atual.

 9. O Serogroup-Specific Touchdown-Multiplex Polymerase Chain Reaction for Detection and Identification of Vibrio cholerae O1, O139, and Non-O1/Non-O139

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adisak Bhumiratana

  2014-01-01

  Full Text Available A novel, sensitive locus-specific touchdown-multiplex polymerase chain reaction (TMPCR, which is based on two-stage amplification pertaining to multiplex PCR and conditional touchdown strategy, was used in detecting and differentiating Vibrio cholerae serogroups. A panel of molecular marker-based TMPCR method generates reproducible profiles of V. cholerae-specific (588 bp amplicons derived from ompW gene encoding the outer membrane protein and serogroup-specific amplicons, 364 bp for the O1 and 256 bp for the O139, authentically copied from rfb genes responsible for the lipopolysaccharide biosynthesis. The TMPCR amplification efficiency yields either equally or unequally detectable duplex DNA bands of the O1 (588 and 364 bp and O139 (588 and 256 bp or a DNA fragment of non-O1/non-O139 (588 bp while providing no false positive identifications using the genomic DNA templates of the other vibrios and Enterobacteriaceae. The reciprocal analysis of two-template combinations demonstrated that, using V. cholerae O1, O139, or equally mixed O1 and O139, the TMPCR had a detection limit of as low as 100 pg of the O1, O139, or non-O1/non-O139 in reactions containing unequally or equally mixed gDNAs. In addition, the O serogroup-specific TMPCR method had 100% agreement with the serotyping method when examined for the serotyped V. cholerae reference strains and those recovered from clinical samples. The potential benefit of using this TMPCR tool would augment the serotyping method used in epidemiological surveillance and monitoring of V. cholerae serogroups, O1, O139, and non-O1/non-O139 present in clinical and environmental samples.

 10. INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA E PESQUISA-AÇÃO: RELAÇÃO DIALÓGICA, COMPLEMENTARIDADE OU OPOSIÇÃO?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Cristina da Silva

  2014-12-01

  Full Text Available Nesse ensaio apresentamos uma reflexão acerca do método de Investigação Apreciativa (IA. Para tanto, estabelecemos um diálogo entre essa abordagem metodológica e a Pesquisa-ação (PA, evidenciando convergências, divergências e complementaridades. Buscamos especificamente: (i descrever o arcabouço teórico-metodológico da pesquisa-ação; (ii discutir as orientações epistemológicas e metodológicas da investigação apreciativa; e (iii apresentar um framework de convergências e divergências entre as referidas abordagens. Argumenta-se que as orientações epistêmicas e metodológicas da IA se assemelham às orientações da PA, por isso, as relações entre elas necessitam ser exploradas de tal modo que elas possam contribuir para a produção de conhecimento em ciências sociais aplicadas, incluindo a área de administração. Acredita-se que este ensaio alargue a nossa compreensão sobre a possibilidade de triangulação destas abordagens na pesquisa em administração.

 11. Sobre o problema da demarcação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Barbosa de Oliveira

  1982-12-01

  Full Text Available Desde sua publicação, não têm faltado ataques ao critério da refutabilidade - a solução proposta por Popper para seu problema da demarcação. A crítica do presente artigo é mais fundamental: seu alvo é o próprio problema da demarcação. Como preliminar, mostra-se haver na obra de Popper não apenas um, mas dois problemas da demarcação, distintos e incompatíveis. Uma análise do antiessencialismo de Popper é o ponto de partida para a demonstração da tese central do artigo, a saber, a tese de que o problema da demarcação deve ser abandonado, por ser parte de uma abordagem cientificista da questão do valor das ciências.

 12. O esforço de Kelsen para salvar o positivismo jurídico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Paula de Oliveira Gomes

  2015-12-01

  Full Text Available Mediante pesquisa bibliográfica, o ensaio científico objetiva estudar o esforço de Hans Kelsen para salvar o positivismo jurídico. Especificamente, há a intenção de: discorrer sobre a relevância dos conhecimentos epistemológicos na identificação e compreensão do problema jurídico; contextualizar a crise enfrentada pelo positivismo jurídico; abordar os distintos momentos científicos do pensamento kelseniano; confrontar a Teoria Pura com a Teoria Crítica do Direito e dar significado às consequências da norma hipotética fundamental desprovida de conteúdo. Conclusão da pesquisa: o Direito, como objeto cultural e espécie do gênero ética, converge ao fim maior da justiça social. Distanciar-se desse plano de análise é extremamente perigoso. Incorre na probabilidade de que o Direito esteja a serviço de qualquer regime, seja ele democrático ou ditatorial.

 13. PEDAGOGIA WALDORF: EDUCAR PARA LIBERDADE É DESENVOLVER O PENSAR, O SENTIR E O QUERER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonas Bach Junior

  2015-01-01

  Full Text Available Este artigo apresenta o resultado da pesquisa empírica da tese de doutorado sobre a Pedagogia Waldorf, onde professores revelam o que significa para eles educar para a liberdade. Este estudo empregou as técnicas da entrevista semiestruturada com professores Waldorf brasileiros. Os dados obtidos dos participantes foram gravados, transcritos e interpretados pelo pesquisador utilizando categorias de análise. Os resultados mostraram uma discussão da educação para liberdade como desenvolvimento integral do pensar, do sentir e do querer. O dogmatismo foi apontado como o principal desafio a ser superado para uma verdadeira compreensão da Pedagogia Waldorf. Os participantes discutiram a questão da importação de elementos culturais inadequados ao contexto brasileiro. O desafio da Pedagogia Waldorf é aliar suas metas teóricas ao contexto onde professores e escolas estão inseridos. Para isto, a questão curricular deve ser abordada de modo flexível e vinculado aos ideais desta filosofia de educação.  Palavras-chave: Pedagogia Waldorf. Rudolf Steiner. Educação. Liberdade.

 14. The phenomenon of phase separated in Na2O-B2O3-SiO2, Na2O-SiO2-P2O5 glasses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Procyk, B.; Bieniarz, P.; Plichta, E.; Pudelek, B.; Kucinski, G.; Staniewicz-Brudnik, B.

  1997-01-01

  During the thermal treatment, the phenomenon of phase separation has been observed in the some glasses. The glass has became opaque, due to the opalescence of phase separated. Investigations of the phenomenon of phase separation were conducted using the basic systems: Na 2 O-B 2 O 3 -SiO 2 , Na 2 O-SiO 2 -P 2 O 5 and theirs modifications. The occurrence of binodal and spinodal phase decomposition was observed by TEM. The phase separation inhomogeneities have drop-like character and with higher concentration shows a tendency for coalescence. The influence of the chemical composition, temperature and time on the phenomenon of phase separation in the investigated glasses has been defined. (author)

 15. O preparo para o trabalho de risco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yone Caldas Silva

  Full Text Available A autora focaliza a importância da preparação psicológica e profissional dos trabalhadores, para enfrentarem os riscos do trabalho, no cenário atual de mudanças nas organizações. Considerando a literatura científica internacional, apresenta dados de sua experiência pessoal. A partir do diagnóstico organizacional, sob a coordenação da Assessoria em Segurança, Saúde e Meio Ambiente, da Refinaria Duque de Caxias, (RJ , da qual era consultora, foi aplicada uma metodologia baseada na autonomia de ação de grupos de empregados, incluindo decisões na aplicação de recursos. Como resultados, são evidenciados a dinamização da estrutura organizacional, mudanças nas condições de trabalho, diminuição significativa nos índices e na gravidade dos acidentes, maior capacitação psicológica e profissional para o trabalho de equipe e o desenvolvimento de aptidão gerencial. Conclui, focalizando o importante papel das instituições vinculadas à segurança, saúde e meio-ambiente, indicando a necessidade de serem implementadas pesquisas de novas metodologias concernentes aos aspectos psicológicos do trabalho.

 16. ESTUDO DA APLICAÇÃO DO SOFTWARE ARENA EM UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angélica Maria Batista Pessanha

  2011-08-01

  Full Text Available Diante das exigências de mercado, a cada dia que passa as empresas tem que focar em sua eficiência e na redução de custos, objetivando ter uma margem favorável entre receita e despesa de forma a se tornar competitiva e se manter no mercado. Nesse contexto, a “Pesquisa Operacional” vem fornecendo importantes fatos subsídios de apoio a tomada de decisão. Esta área difundiu-se e criou inúmeras subáreas, dentre elas a de modelagem que posteriormente gerou a simulação. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é validar a premissa de que a simulação também é importante neste contexto através da investigação da aplicabilidade de um software de simulação, o Arena da Rockwell Software, na execução de serviços de um contrato de manutenção de instrumentação de uma empresa prestadora de serviços onshore e offshore. Neste trabalho, as fases de um estudo de simulação foram utilizados e encontrou-se indicativos de sobrecarga (gargalos e, também, na substituição de recursos que viabilizaram a criação de cenários hipotéticos que contribuíram para a validação da hipótese de que a simulação é uma importante ferramenta de auxílio no processo de tomada de decisão.Conclui-se que apesar da utilidade dos indicadores, os subsídios fornecidos pela simulação precisam ser investigados sobre outros aspectos, sendo importante levar em consideração se a empresa suporta um aumento de recursos sobre o prisma do arranjo físico e também da viabilidade econômica e financeira de tais mudanças.

 17. DOCÊNCIA PARA O ENSINO SUPERIOR: INOVAÇÃO, INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NA ERA DIGITAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Anderson Santos Cruz

  2015-04-01

  Full Text Available Observa-se na atualidade, que as tecnologias ditam a ordem do trabalho e o trabalho braçal cada vez mais é substituído por máquinas - por sua vez, cada vez mais autônomas e inteligentes. Nessa contemporaneidade da era digital – cultura digital, também denominada como era do computador e da convergência tecnológica e de dispositivos, as Tecnologias de Informação e da Comunicação – TIC e atualmente as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC estão presentes em boa parte, tanto no trabalho quanto na sala de aula e entre vários momentos e situações das pessoas. Entende-se que o século XX foi cenário da revolução no âmbito das comunicações, que, em conjunto com três fatores – microeletrônica, os computadores e as telecomunicações -, sem dúvida proporcionam relações estreitas e maior conhecimento entre os diversos povos, além de harmonizar fronteiras pelo mundo virtual. Com isso, a educação foi e é o principal fator para o desenvolvimento de uma nação e para a competitividade internacional de um país. Logo, as TIC promovem uma inovação no âmbito da educação e formação, do acesso à informação e poder apropriá-las para gerar o conhecimento devido. Assim, corroborando para a formação de docentes e discentes no ensino superior, o presente texto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, da experiência empírica e a vivência durante o mestrado no Programa de Pós graduação em Televisão Digital pela UNESP/Bauru-SP. Com isso, foi possível observar e vivenciar que as TIC cada vez mais disseminam a informação, mas é preciso construir o conhecimento – nem toda informação gera conhecimento. Essa construção dá-se mediante o corpo docente estar preparado para utilizar-se dos meios pelo acesso e apropriação, no qual inclui competências e habilidades para ensinar, mediar e aprender a aprender com os meios. Sendo assim, promover a internacionalização do conhecimento e

 18. Crystallization kinetics of bioactive glasses in the ZnO-Na2O-CaO-SiO2 system.

  Science.gov (United States)

  Malavasi, Gianluca; Lusvardi, Gigliola; Pedone, Alfonso; Menziani, Maria Cristina; Dappiaggi, Monica; Gualtieri, Alessandro; Menabue, Ledi

  2007-08-30

  The crystallization kinetics of Na(2)O.CaO.2SiO(2) (x = 0) and 0.68ZnO.Na(2)O.CaO.2SiO(2) (x = 0.68, where x is the ZnO stoichiometric coefficient in the glass formula) bioactive glasses have been studied using both nonisothermal and isothermal methods. The results obtained from isothermal XRPD analyses have showed that the first glass crystallizes into the isochemical Na(2)CaSi(2)O(6) phase, whereas the Na(2)ZnSiO(4) crystalline phase is obtained from the Zn-rich glass, in addition to Na(2)CaSi(2)O(6). The activation energy (Ea) for the crystallization of the Na(2)O.CaO.2SiO(2) glass is 193 +/- 10 and 203 +/- 5 kJ/mol from the isothermal in situ XRPD and nonisothermal DSC experiments, respectively. The Avrami exponent n determined from the isothermal method is 1 at low temperature (530 degrees C), and its value increases linearly with temperature increase up to 2 at 607 degrees C. For the crystallization of Na(2)CaSi(2)O(6) from the Zn-containing glass, higher values of both the crystallization temperature (667 and 661 degrees C) and Ea (223 +/- 10 and 211 +/- 5 kJ/mol) have been found from the isothermal and nonisothermal methods, respectively. The Na(2)ZnSiO(4) crystalline phase crystallizes at lower temperature with respect to Na(2)CaSi(2)O(6), and the Ea value is 266 +/- 20 and 245 +/- 15 kJ/mol from the isothermal and nonisothermal methods, respectively. The results of this work show that the addition of Zn favors the crystallization from the glass at lower temperature with respect to the Zn-free glass. In fact, it causes an increase of Ea for the Na diffusion process, determined using MD simulations, and consequently an overall increase of Ea for the crystallization process of Na(2)CaSi(2)O(6). Our results show good agreement between the Ea and n values obtained with the two different methods and confirm the reliability of the nonisothermal method applied to kinetic crystallization of glassy systems. This study allows the determination of the temperature

 19. O impacto de ambiente de feedback na satisfação no trabalho : o papel da satisfação com o feedback

  OpenAIRE

  Ribeiro, Filomena do Rosário Nobre

  2016-01-01

  Mestrado em Gestão de Recursos Humanos Atualmente, os recursos humanos são considerados elementos chave para o sucesso organizacional. A Avaliação de Desempenho, à semelhança de outras práticas de Gestão de Recursos Humanos, tem vindo a ser desenvolvida e implementada nas organizações, visando a melhoria contínua e a Satisfação no Trabalho desses recursos. A importância do feedback dado pela chefia, no âmbito desse processo, tem vindo a ser sublinhada. A partir de uma amostra de conveni...

 20. Synthesis and mechanical properties of stabilized zirconia ceramics: MgO-ZrO_2 and Y_2O_3-MgO- ZrO_2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamagata, C.; Mello-Castanho, S.R.H.; Paschoal, J.O.A.

  2014-01-01

  Precursor MgO-ZrO_2 and Y_2O_3-MgO-ZrO_2 ceramic powders were synthesized by the method of co-precipitation and characterized by techniques such as laser diffraction, QELS (Quasi Elastic Light Scattering), XRD, BET, and SEM. Nanoscale powders with specific surface area higher than 60 m"2. g"-"1 was achieved. Sintered ceramic obtained from the synthesized powders, were characterized to mechanical tests using Vickers indentation technique. The addition of Y_2O_3 promoted an increase in hardness of the ceramics and total cubic crystalline phase stabilization. (author)

 1. Razão e emoção: o voto na eleição presidencial de 2006

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jairo Tadeu Pires Pimentel Junior

  2010-11-01

  Full Text Available Este artigo tem como proposta analisar o papel dos sentimentos na estruturação das escolhas eleitorais durante a eleição presidencial brasileira de 2006. Especificamente, analisa de que forma as emoções dos eleitores em relação aos candidatos afetam e estimulam a avaliação e o voto nos mesmos. Primeiramente, buscamos demonstrar formas de mensuração das emoções em termos quantitativos através de surveys realizados durante o período eleitoral. Em segundo lugar, buscamos evidenciar que a avaliação retrospectiva pode ser mais bem entendida se compreendermos como a avaliação de governo interage com os estados emocionais dos eleitores. Destarte, negando a longa tradição que contrapõe razão e emoção dentro da política, salientamos a tese de que os sentimentos constituem uma importante variável no processamento de informações e, consequentemente, na decisão do voto.This article to analyzes the role of emotion in the electoral choices during the 2006 Brazilian presidential election. Specifically, it analyzes in which way the emotions of the voters in relation to the candidates affect and stimulates the evaluation and the vote for them. In the first place, we demonstrate forms of measuring emotions in quantitative terms through surveys conducted during the electoral period. Second, we demonstrate that the retrospective evaluation government's can better be understood if we comprehend in which way the government's evaluation interacts with emotional states of the voters. Thus, denying the long tradition that opposes reason and emotion in politics, we point out the thesis that feelings constitute an important variable in the information processing and, consequently, in the vote decision.

 2. Investigations into the PbO-TeO2-B2O3 glass system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Basariya, F.P.; Gugushvili, G.M.

  1975-01-01

  Based on the results of investigations of the system A-TeO 2 -B 2 O 3 and from the ternary phase diagram a region is determined of stable nonorganic glasses of the system PbO-TeO 2 -B 2 O 3 noncrystallizable at a temperature of 300 0 C and showing satisfactory chemical stability, as well as satisfactory isolation properties up to 300 0 C. On addition of an optimum amount of tellurium oxide one can obtain low-melting glasses with a temperature interval of 250-300 0 C. It is established that the substitution of PbO by TeO 2 or B 2 O 3 , or TeO 2 by B 2 O 3 leads to a decrease in the glass density. (author)

 3. A COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SUS: UM BALANÇO DOS PRIMEIROS ANOS DE ATUAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberta Buarque Rabelo

  2015-10-01

  Full Text Available O Sistema Único de Saúde (SUS foi criado com o objetivo de oferecer à sociedade brasileira o acesso universal, integral e gratuito aos serviços de saúde. A integralidade é um dos temas que mais despertam polêmica no contexto das avaliações e uso das novas tecnologias no SUS. Em resposta a um movimento iniciado em 2009, visando à adoção de medidas imediatas para o aumento da transparência no processo de avaliação das tecnologias em saúde e a instituição de procedimentos para acompanhar a sua evolução, foi instituída, por lei federal, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC. Assim, a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS foi institucionalizada no Brasil como processo obrigatório e indispensável para a tomada de decisão sobre a incorporação tecnológica no SUS. Este artigo é um relato de experiência, que descreve dados relacionados à atuação da CONITEC desde a sua implantação. O trabalho desenvolvido por essa comissão reflete o compromisso com o acesso integral e equânime assumido pela sociedade brasileira na Constituição de 1988, sendo um passo decisivo para os direitos sociais e para uma sociedade mais justa e comprometida com o acesso à saúde e com o conhecimento a serviço da população.

 4. A Gestão e o Empreendedorismo nos cursos de formação Docente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Chibás Ortiz

  2014-12-01

  Full Text Available O presente artigo analisa o conceito de gestão no âmbito da educação e aborda os principais resultados obtidos a partir de uma primeira aproximação exploratória à situação das disciplinas com temas sobre gestão e empreendedorismo no contexto dos cursos de formação de professores. A pesquisa quanti-quali aqui apresentada realizou um levantamento estatístico analisando-se a grade curricular dos cursos de Pedagogia, Letras, Artes e Educação Física do Estado de São Paulo, assim como das questões da prova do ENADE referentes aos temas de gestão e empreendedorismo nesses cursos. Os resultados obtidos apontam a carência de disciplinas que lidam com o tema de Gestão e Empreendedorismo nesses cursos, tanto no que se refere à formação teórica como à falta de estimulação sistemática das competências necessárias para gerir projetos culturais ou educativos. Como consideração final, sugere-se a implementação nesses cursos de uma disciplina que reúna tais conhecimentos relativos ao termo Gestão e Empreendedorismo, e incrementar o número e complexidade das questões de Gestão e Empreendedorismo nas provas do ENADE correspondentes a estes cursos.

 5. O café na evolução de São Paulo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florestan Fernandes

  1959-12-01

  Full Text Available Ninguém ignora que o café foi o principal fator do desenvolvimento econômico e da prosperidade de São Paulo. Graças ao café, a vida econômica de São Paulo saiu do marasmo em que se mantinha durante o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX e integrou-se, ràpidamente, no sistema econômico tropical, com profundas transformações no cenário natural e humano da região. O fenômeno ocorreu com tamanha rapidez, que mesmo os observadores mais argutos acaba-ram representando o café como um "fator" de povoamento, de enriquecimento e de progresso.

 6. Neutron monochromators of BeO, MgO and ZnO single crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Adib, M.; Habib, N. [Reactor Physics Department, NRC, AEAE, Cairo (Egypt); Bashter, I.I. [Physics Department, Faculty of Science, Zagazig University (Egypt); Morcos, H.N.; El-Mesiry, M.S. [Reactor Physics Department, NRC, AEAE, Cairo (Egypt); Mansy, M.S., E-mail: mohamedmansy_np@yahoo.com [Physics Department, Faculty of Science, Zagazig University (Egypt)

  2014-05-21

  The monochromatic features of BeO, MgO and ZnO single crystals are discussed in terms of orientation, mosaic spread, and thickness within the wavelength band from 0.05 up to 0.5 nm. A computer program MONO, written in “FORTRAN”, has been developed to carry out the required calculations. Calculation shows that a 5 mm thick MgO single crystal cut along its (2 0 0) plane having mosaic spread of 0.5° FWHM has the optimum parameters when it is used as a neutron monochromator. Moreover, at wavelengths shorter than 0.24 nm the reflected monochromatic neutrons are almost free from the higher order ones. The same features are seen with BeO (0 0 2) with less reflectivity than that of the former. Also, ZnO cut along its (0 0 2) plane is preferred over the others only at wavelengths longer than 0.20 nm. When the selected monochromatic wavelength is longer than 0.24 nm, the neutron intensities of higher orders from a thermal reactor flux are higher than those of the first-order one. For a cold reactor flux, the first order of BeO and MgO single crystals is free from the higher orders up to 0.4 nm, and ZnO at wavelengths up to 0.5 nm. - Highlights: • Monochromatic features of BeO, MgO and ZnO single crystals. • Calculations of neutron reflectivity using a computer program MONO. • Optimum mosaic spread, thickness and cutting plane of single crystals.

 7. O empowerment na administração de unidades de informação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel Rutina

  Full Text Available Apresento estudo do Administração em Unidades de Informação, enfocando o lado humano dos gestores de informação, envolvendo as dimensões psicológica e sociológica de seu trabalho. Objetiva evidenciar um panorama da gestão de recursos humanos de forma estratégica, desenvolver uma nova visão no gerenciamento de pessoas, que possibilite satisfazer suas necessidades e crescimento pessoal e grupai e analisar a prática gerencial corrente levando-se em consideração os desafios que o futuro exige das empresas/unidades de informação triunfadoras.

 8. Crystallization behavior of (1 - x)Li2O.xNa2O.Al2O3.4SiO2 glasses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, Moo-Chin; Cheng, Chih-Wei; Chang, Kuo-Ming; Hsi, Chi-Shiung

  2010-01-01

  The crystallization behavior of the (1 - x)Li 2 O.xNa 2 O.Al 2 O 3 .4SiO 2 glasses has been investigated using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), electron diffraction (ED) and energy dispersive spectroscopy (EDS). The crystalline phase was composed of β-spodumene. The isothermal crystallization kinetics of β-spodumene from the (1 - x)Li 2 O.xNa 2 O.Al 2 O 3 .4SiO 2 glasses has also been studied by a quantitative X-ray diffraction method. The activation energy of β-spodumene formation decreases from 359.2 to 317.8 kJ/mol when the Na 2 O content increases from 0 to 0.4 mol and it increases from 317.8 to 376.9 kJ/mol when the Na 2 O content increases from 0.4 to 0.6 mol. The surface nucleation and plate-like growth were dominant in the crystallization of the (1 - x)Li 2 O.xNa 2 O.Al 2 O 3 .4SiO 2 glasses.

 9. GESTÃO DA INOVAÇÃO EM EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luan Carlos Santos Silva

  2014-12-01

  Full Text Available O presente artigo traz para a discussão, reflexões acerca do entendimento da gestão da inovação em empresas de tecnologia da informação e comunicação (TICs que em muitas abordagens não levam em consideração a especificidade região e do mercado onde elas atuam, bem como o relacionamento direto com os processos da inovação. A pesquisa foi qualitativa e do ponto de vista por sua natureza, constitui-se como aplicada. Sendo caracterizada como uma pesquisa descritiva. O objetivo geral do artigo foi analisar o processo de gestão da inovação nas empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs do Pólo de Informática de Ilhéus no Estado da Bahia. E finaliza-se destacando que para enfrentar os desafios no mercado, as empresas do Pólo de Informática devem inovar seus processos continuamente, e adquirindo novos conhecimentos organizacionais para terem uma postura empreendedora e inovadora junto ao mercado, a execução, manutenção e ampliação dessas ações tornam-se fundamentais para um maior fortalecimento das empresas de (TICs no Estado da Bahia.

 10. O modernismo e o núcleo fabril: o anteprojeto de Lúcio Costa para monlevade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Telma de Barros Correia

  2003-12-01

  Full Text Available O anteprojeto concebido pelo arquiteto Lúcio Costa para o concurso promovido em 1934 pela siderúrgica Belgo-Mineira, para Monlevade, promove uma articulação entre a forma dos núcleos fabris e os postulados da arquitetura moderna. A proposta revela influências do pensamento de Gilberto Freyre, que se evidenciam na recuperação da noção de "plasticidade" como uma qualidade essencial ao plano, expressa pelo "delineamento elástico" pretendido pelo arquiteto. A mistura de técnicas construtivas modernas e tradicionais nos projetos arquitetônicos pode ser entendida como uma manifestação contemporânea da qualidade "plástica", tão celebrada por Freyre em relação à nossa arquitetura residencial colonial. O arquiteto recupera também princípios básicos que costumavam reger a organização espacial de núcleos fabris: dispersão, neutralização das ruas, moradias econômicas, higiênicas e protegidas dos estranhos. Trata a casa como lugar de repouso e vida familiar, enquanto investe contra a noção da rua como lugar de convívio. Propõe que a Belgo-Mineira exerça ingerência direta sobre o mobiliário e a decoração das moradias, sugerindo a reedição de procedimentos comuns nos núcleos fabris: controle da empresa sobre o comércio e sua intromissão na ordem doméstica. Os projetos dos prédios de uso coletivo promovem um encontro entre os propósitos de economia e sinceridade, presentes no discurso das vanguardas, e a lógica contábil do utilitarismo fabril. Essa atitude indica não apenas o empenho do projetista em traduzir as demandas da Belgo-Mineira, como os vínculos existentes entre os núcleos fabris - com suas contribuições para a definição do hábitat proletário moderno e a neutralização da rua - e a idéia de moradia de massa proposta pelas vanguardas modernistas.

 11. Faça o que Eu Digo, Não Faça o que Eu Faço: A Relação entre Adultos na Socialização Infantil no Consumo Alimentar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Fernanda da Fonseca Massyliouk

  2016-12-01

  Full Text Available A relação entre pais e filhos no processo de socialização da criança foi foco de diversos estudos sobre estilos parentais e padrões de comunicação. No entanto, ainda que se saiba que o processo de socialização varia de família para família, ainda há espaço para maior aprofundamento na reflexão sobre negociações entre adultos que estão à frente das diretrizes de transmissão. Neste trabalho, buscou-se verificar de que forma as relações entre adultos, responsáveis (pai, mãe e avó pela criança, criam uma dinâmica específica de transmissão, que modula e particulariza o processo de socialização infantil. Esse objetivo torna-se particularmente complexo se o posicionamos no panorama contemporâneo, de onde emerge grande diversidade de arranjos familiares, reduzindo o protagonismo da dupla mãe-pai. Considerou-se o contexto específico do consumo de alimentos, utilizando a marca Coca-Cola como recurso de mercado para materializar as dinâmicas parentais. O estudo foi de natureza qualitativa, conduzido por meio de entrevistas em profundidade com sete famílias, totalizando doze entrevistados, onde foram entrevistados os responsáveis pela criança. Os achados da pesquisa mostram que a relação entre adultos gera padrões específicos de mediação parental, dentro do processo de socialização. Propõe-se uma tipologia de dinâmicas de mediação parental: cooperação harmoniosa, conflito, centralidade de poder e cooperação  difusa. A marca Coca-Cola encontrou funções e padrões de consumo particulares em cada contexto de mediação

 12. O turista, o morador e o uso do espaço urbano: interações espaciais em Gramado e Canela

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Décio Rigatti

  2002-12-01

  Full Text Available O objetivo central deste trabalho é o de examinar as modalidades de estruturação espacial de cidades turísticas, verificando como o espaço se organiza de forma lógica para permitir o acesso e a movimentação dos turistas, ou os estranhos ao sistema espacial considerado, além de estruturar a vida cotidiana dos moradores. A partir do exame de duas cidades: Gramado e Canela, cidades gaúchas que possuem no turismo um forte componente de sua base econômica, pretende-se analisar em que medida o espaço atua como uma instância das relações entre estranhos e moradores.

 13. GENTRIFICAÇÃO, A FRONTEIRA E A REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

  OpenAIRE

  Neil Smith

  2007-01-01

  Neste ensaio, o autor procura explicar o processo da gentrificação, situando o fenômeno no quadro mais amplo do desenvolvimento desigual da economia capitalista. Coloca em evidência, nesse sentido, a articulação das diferentes escalas, as mudanças sociais recentes e os ciclos econômicos, fatores que atuam na determinação da natureza, da forma assumida e dos limites do processo. Por fim, o autor identifica tendências e obstáculos associados ao desdobramento futuro da gentrificação.

 14. FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: INTERFACES COM O BRINCAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leticia Cavassana Soares

  2016-03-01

  Full Text Available Considerando a formação continuada em articulação com o trabalho educativo na Educação Infantil, pautado no eixo das interações e brincadeiras, neste texto apresentamos estudo bibliográfico que analisou produções acadêmicas sobre as temáticas da formação continuada e do brincar, situadas na primeira etapa da educação básica. Sustentados nos pressupostos teórico-metodológicos bakhtinianos, buscamos compreender como se configuram as pesquisas que associam a tríade referente à formação continuada, ao brincar e à Educação Infantil, selecionando trabalhos no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, nos Grupos de trabalho 07 e 08 da ANPEd e no banco da SciELO. As análises do corpus de dados acenam para a necessidade de investimentos em ações de formação continuada que tematizem o brincar na interface com o trabalho educativo com as crianças, com a finalidade de culminar em práticas pedagógicas pautadas na brincadeira.

 15. O ideário taylorista, a gestão da subjetividade e o poder pastoral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno Eduardo Procopiuk Walter

  Full Text Available Este ensaio tem por objetivo analisar o ideário taylorista concernente à relação entre operários e gestores a partir da categoria do poder pastoral, proposta por Michel Foucault. Se o poder disciplinar incide sobre o corpo, o poder pastoral incide sobre a alma do indivíduo, implicando - por meio de técnicas confessionais - a direção de consciência. No âmbito do taylorismo, pode-se concluir, tal poder se manifesta, mas não com um sentido parhesiastico, revelando no taylorismo um processo de configuração de verdades a respeito do sujeito operário, ou trabalhador, que o coloca em condição de objeto da gestão nas relações estabelecidas entre a gestão e o operário.

 16. O Brasil, a AIEA e o Regime de Não Proliferação Nuclear (1957-2014: entre a cooperação e a desconfiança.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edson José Perosa

  2014-10-01

  Full Text Available A AIEA foi criada em 1957 após a proposta ‘‘átomos para paz’’ do presidente estadunidense Eisenhower, apresentada na ONU em 1953. A Agência deveria promover o uso pacífico da energia nuclear e coibir seu uso militar. O Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP, por sua vez, foi aprovado em 1968 e entrou em vigor em 1970. Os países que aderissem a esse tratado se comprometiam em não desenvolver armas nucleares e, por sua vez, os que já dispunham desses armamentos se comprometiam em reduzir seus arsenais. Esses são dois dos principais instrumentos do regime de não proliferação nuclear. O Brasil adotou uma postura crítica em relação ao TNP, criticando-o como sendo discriminatório. Com relação à AIEA, o governo brasileiro manteve contatos com a Agência e firmou tratados com ela – como o tratado tripartite Brasil-RFA-AIEA e o tratado quadripartite Brasil-Argentina-AIEA-ABACC.  Diferentemente de outros atores do regime de não proliferação, o Brasil pareceu mais disposto a aceitar a tutela da AIEA, ainda que não aderisse integralmente às salvaguardas da Agência. Ademais, a Agência – por meio dos tratados assinados com ela – pode ter sido um meio para o Brasil tentar legitimar seu programa nuclear como pacífico.

 17. Liquidus Temperature of SrO-Al2O3-SiO2 Glass-Forming Compositions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abel, Brett M.; Morgan, James M.; Mauro, John C.

  2013-01-01

  . In the composition range of interest for industrial glasses, Tliq tends to decrease with increasing strontium-to-alumina ratio. We find that cristobalite, mullite, and slawsonite are the dominant devitrification phases for the compositions with high SiO2, SiO2+Al2O3, and SrO contents, respectively. By comparison...... with the phase diagrams for CaO-Al2O3-SiO2 and MgO-Al2O3-SiO2 systems, we have found that for the highest [RO]/[Al2O3] ratios, Tliq exhibits a minimum value for R = Ca. Based on the phase diagram established here, the composition of glass materials, for example, for liquid crystal display substrates, belonging...... to the SrO-Al2O3-SiO2 family may be designed with a more exact control of the glass-forming ability by avoiding the regions of high liquidus temperature....

 18. O CAMINHO DE HUMANIZAÇÃO PASSA PELA AFIRMAÇÃO DOS SERES HUMANOS: A CELEBRAÇÃO, UMA OPORTUNIDADE PARA RETOMAR O CAMINHO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Trigo

  2012-01-01

  Full Text Available O artigo apresenta uma leitura da Constituição Pastoral Gaudium et spes, acentuando a dimensão antropológico-teológica como base para a unificação da humanidade. O Concílio Vaticano II foi um acontecimento que visou a toda a humanidade, partindo da verdade do ser humano como ser criado à imagem de Deus. Por isso, a absoluta afirmação de cada ser humano constitui ponto de partida para a formação do sujeito humano comprometido com a humanização inclusiva. A mundialização da época atual torna-se imperativa para essa afirmação. A atenção à interioridade, à voz da consciência, que está diante de Deus, chama o ser humano a optar pela verdade e o bem. O cultivo que cada criatura humana tem de si mesma inclui o compromisso com a fraternidade. Configura-se assim um verdadeiro kairós, que exige atitudes e decisões fundamentais para a construção de um mundo humanizado. Tais exigências abrangem os âmbitos econômico, social e político que devem ser organizados a fim de propiciar a personalização e a dedicação ao bem da família humana. ABSTRACT: The article presents a reading of the Pastoral Constitution Gaudium et spes, accentuating the anthropological-theological dimension as the basis for the unification of mankind. The Second Vatican Council was an event which envisionedall humanity, starting from the truth of the human being as being created in the image of God. Therefore, the absolute affirmation of each human being constitutes a starting point for the formation of human subject compromised with the humanization that is inclusive. The globalization of the current epoch becomes imperative to that affirmation. Attention to interiority, to the voice of conscience, that is before God, calls the human being to opt for truth and good. The cultivation that each human being has of itself includes the commitment to fraternity. This results in a true kairos, which requires fundamental attitudes and decisions for the

 19. An Experimental Study on What Controls the Ratios of 18O/16O and 17O/16O of O2 During Microbial Respiration

  Science.gov (United States)

  Stolper, D. A.; Ward, B. B.; Fischer, W. W.; Bender, M. L.

  2015-12-01

  18O/16O and 17O/16O ratios of atmospheric and dissolved oceanic O2 are key biogeochemical tracers of total photosynthesis and respiration on global to local length scales and glacial/interglacial time scales (Luz et al., 1999). Critical to the use of these ratios as biogeochemical tracers is knowledge of how they are affected by production, consumption, and transport of O2. We present new measurements of O2 respiration by E. coli and N. oceanus, an ammonia oxidizing bacterium, to test three assumptions of isotopically enabled models of the O2 cycle: (i) laboratory-measured respiratory 18O/16O isotope effects (18α) of microorganisms are constant under all experimental and natural conditions (e.g., temperature and growth rate); (ii) the respiratory 'mass law' relationship between 18O/16O and 17O/16O [17α = (18α)β] is universal; and (iii) 18α and β for aerobic ammonia and organic carbon oxidation are identical. For E. coli, we find that both 18α and β are variable. From 37°C to 15°C, 18α varies linearly with temperature from 17 to 14‰, and β varies linearly from 0.513 to 0.508. 18α and β do not appear to vary with growth rate (as tested using different carbon sources). Both 18α and β are lower than previous observations for bacteria: 18α = 17-20‰ (Kiddon et al., 1993) and β = 0.515 (Luz and Barkan, 2005). We were able to simulate the observed temperature dependence of 18α and β using a model of respiration with two isotopically discriminating steps: O2 binding to cytochrome bo oxidase (the respiratory enzyme) and reduction of O2 to H2O. Finally, initial results on N. oceanus suggest it has similar values for 18α and β as previously studied aerobic bacteria that consume organic carbon, providing the first support for assumption (iii). Based on these results, isotopically constrained biogeochemical models of O2 cycling may need to consider a temperature dependence for 18α and β for microbial respiration. For example, these results may

 20. Caracterização da comunicação no aconselhamento em amamentação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erlayne Camapum Brandão

  2012-06-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi caracterizar a comunicação no processo de aconselhamento em amamentação. Trata-se de estudo descritivo-exploratório com análise de dados qualitativos a partir de entrevistas semiestuturadas, realizado em uma maternidade pública com dezenove discentes e três profissionais de enfermagem que realizavam aconselhamento em amamentação. Os dados foram analisados baseando-se na técnica de análise de conteúdo e modalidade temática, gerando quatro categorias: Aconselhamento, Comunicação, Comunicação verbal e não verbal no aconselhamento em Amamentação; Barreiras na comunicação durante o aconselhamento em Amamentação; Fatores facilitadores da comunicação durante o aconselhamento em Amamentação. Os dados mostraram que a qualidade da comunicação no aconselhamento é fundamental para garantir maior adesão ao aleitamento materno exclusivo e que sua adequação à cultura local é primordial para sucesso. O estudo permite afirmar que o desenvolvimento da competência em comunicação interpessoal é essencial para garantir adesão das mulheres na efetivação da promoção do aleitamento materno.

 1. Serviço social e movimentos sociais - uma não-relação?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wagner, Leonie

  2004-01-01

  Full Text Available Num primeiro olhar, Serviço Social e movimentos sociais historicamente parecem ter tido uma relação estreita na Alemanha. Enquanto o movimento de mulheres teve uma grande influência sobre a profissionalização do Serviço Social no século XIX e inícios do século XX, na segunda metade so século XX os movimentos sociais levaram a uma copreensão mais política do Serviço Social e a várias reformas no campo social. Uma análise mais cuidadosa, no entanto, revela que esta relaçãoo tem sido assim tão óbvia. Principalmente no início, os movimentos sociais julgavam o Serviço Social como sendo apolítico. Por conseguinte, as relações e alianças posteriormente estabelecidas foram baseadas numa crítica aos métodos e paradigmas do Serviço Social. O Serviço Social e a crítica contemporânea à globalização atualmente não têm muitas relações, mesmo que uma análise histórica revele que isto seria bom para ambos os projetos

 2. Broadband infrared luminescence from Li2O-Al2O3-ZnO-SiO2 glasses doped with Bi2O3.

  Science.gov (United States)

  Peng, Mingying; Qiu, Jianrong; Chen, Danping; Meng, Xiangeng; Zhu, Congshan

  2005-09-05

  The broadband emission in the 1.2~1.6mum region from Li2O-Al2O3-ZnO-SiO2 ( LAZS ) glass codoped with 0.01mol.%Cr2O3 and 1.0mol.%Bi2O3 when pumped by the 808nm laser at room temperature is not initiated from Cr4+ ions, but from bismuth, which is remarkably different from the results reported by Batchelor et al. The broad ~1300nm emission from Bi2O3-containing LAZS glasses possesses a FWHM ( Full Width at Half Maximum ) more than 250nm and a fluorescent lifetime longer than 500mus when excited by the 808nm laser. These glasses might have the potential applications in the broadly tunable lasers and the broadband fiber amplifiers.

 3. Relações que dilaceram oportunidades: o espaço invisível entre o eu e o outro

  OpenAIRE

  Mendonça, Juliana Moro Bueno

  2013-01-01

  O trabalho, compreendido como motor da vida humana, caracteriza-se como o pano de fundo deste estudo, já que relações sociais são tecidas no âmbito dessa atividade nas organizações. Relações essas em que se nota a lógica da dominação assinalada pela estruturação de álibis que, em vez de repudiarem comportamentos insidiosos, acabam por estimulá-los. O espaço do trabalho, portanto, a partir da epidemia do assédio moral, deixa de valorizar a experiência humana, rica e profunda, su...

 4. PREPARATION, CHARACTERIZATION, ACTIVITY, DEACTIVATION, AND REGENERATION TESTS OF CoO-MoO/ZnO AND CoO-MoO/ZnO-ACTIVATED ZEOLITE CATALYSTS FOR THE HYDROGEN PRODUCTION FROM FUSEL OIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wega Trisunaryanti

  2010-06-01

  Full Text Available Preparation, characterization, activation, deactivation, and regeneration tests of CoO-MoO/ZnO and CoO-MoO/ZnO-Activated Zeolite (AZ catalysts for the hydrogen production using steam reforming of alcohols in fusel oil have been conducted. Both catalysts were prepared by impregnation of Co and Mo onto ZnO or ZnO-AZ powder then followed by calcination at 400 °C for 5 h under N2 stream. The BET method and pyridine adsorption were used for catalysts characterization. The study of activation, deactivation, and regeneration of catalysts were conducted by using steam reforming method in the semi flow reactor. The reaction condition were: weight ratio of catalysts/feed = 0.1, temperature: 450 °C, duration: 45 min. The gas product was trapped in a 250 mL vacuum pyrex bottle filled with 50 mL of 4 M NaOH solution and analyzed by GC with TCD system to determine H2 existance and HCl titration to determine CO2 produced during the process that was dissolved in NaOH solution. The results showed that CoO-MoO/ZnO-AZ catalyst produced higher gas conversion than CoO-MoO/ZnO catalyst. However, it had short catalyst lifetime due to its high amount of coke deposited during the process. The regeneration test could enhance the catalyst activity. The gas product consisted of H2 (14.70% and CO2 (24.41%.   Keywords: fusel oil, steam reforming, deactivation, regeneration, hydrogen production.

 5. Effect of ZnO and PbO/ZnO on structural and thermal properties of tellurite glasses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ramamoorthy, Raj Kumar; Bhatnagar, Anil K

  2015-01-01

  Highlights: • Structural units/linkages variation of TeO 2 -ZnO and TeO 2 -ZnO-PbO glasses was studied. • Structural arrangements of TeO 2 -ZnO glasses are rich in Te-O-Te network. • A mixture of Te-O-Te and Te-O-Pb networks is identified in TeO 2 -ZnO-PbO glasses. • Changes in thermal parameters T g and T o are correlated with the structural variations. • 15PbO and 20PbO samples of TeO 2 -ZnO-PbO glasses show large thermal stability. - Abstract: Two series of glasses, (100 − x)TeO 2 -xZnO (x = 20, 25, 30, 35) and 70TeO 2 -(30 − y)ZnO-yPbO (y = 5, 10, 15, 20), referred as TZ and TZP, respectively, were prepared by a melt quenching technique and characterized by X-ray diffraction (XRD), density, refractive index, Raman scattering and differential scanning calorimetry (DSC) to observe the changes in their properties as a function of ZnO and PbO/ZnO. Variations in individual structural units/linkages in these glasses are derived from the de-convoluted Raman spectra. The glass transition (T g ) and onset of crystallization (T o ) temperatures are determined from DSC isothermal scans. It is observed that the thermal stability (ΔT = T o − T g ) decreases for TZ glasses with increase in x, while it increases for TZP glasses with increase in y. Changes in thermal parameters of these glasses are correlated with the structural variation as a function of ZnO and PbO/ZnO ratio to determine the effect of substitution/addition of metal oxide, ZnO and PbO, to TeO 2 and TeO 2 -ZnO glasses

 6. O desafio da alimentação e nutrição

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bertoldo Kruse Grande de Arruda

  1985-09-01

  Full Text Available A política alimentar e nutricional brasileira deve ser considerada em três níveis de atuação: - a nível de produção, o apoio técnico, creditício e de mercado a cinco produtos essenciais - o feijão, o arroz, o milho, a farinha de mandioca e o leite; - a nível de consumo, a estratégia é privilegiar a formação de estoques reguladores de alimentos básicos, a adequada armazenagem, a distribuição e comercialização que beneficie os segmentos populacionais de menor renda. Complementarmente, fortalecer e ampliar os programas institucionais dirigidos a clientelas específicas - gestantes, nutrizes, pré-escolares, escolares e trabalhadores. É defendido o subsídio para alimentos em áreas de alta densidade de pobreza, comercializados através da rede de mercado varejista; - a nível de aproveitamento biológico, é indispensável o controle das intercorrências patológicas que podem transtornar os processos digestivos e metabólicos, reduzindo ou mesmo impedindo o aproveitamento da energia e nutrientes dos alimentos consumidos. A prioridade deve ser o combate ao sinergismo carência nutritiva/infecções.The Brazilian food and nutritional consider three levels of performance: 1 At a production level - The technical support, credit facilities and marketing to five essential products: beans, rice, corn, manioc flour and milk; 2 At a consumption level - The strategy is to develop the building up of regulating stocks of basic food, the adequate storage, the distribution and commercialization that benefits the populational segments of lowest income. Together with the strengthening and amplification of the institutional programs directed to specific customers: pregnant women, breast feeding women, pre-school children, school children and workers. It is protected the subsidy for food in areas of high poverty density, distributed through the network of retail market; 3 At a biological utilization - Is indispensable the control of

 7. O consumismo e sua manifestação no espaço escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Rossi dos Santos

  2012-06-01

  Full Text Available O presente artigo trata do consumismo e sua manifestação no espaço escolar. Tivemos como objetivo compreender e analisar como o consumismo entusiasma as crianças para a obtenção de objetos diversos e como este influencia no comportamento e nas relações dos educandos. Fundamentamos esta pesquisa com Karl Marx e atores como Zygmunt Bauman, Laura Sacchi Baptista, Guy Debord, Vera Lucia Navarro e Valquíria Padilha que compartilham da Teoria Marxista. Utilizamos o método qualitativo com ênfase no estudo de caso. Desta forma a coleta de dados deu-se a partir de observações, em sala e durante o intervalo, e entrevistas estruturadas aplicadas aos sujeitos da pesquisa. Sendo os sujeitos seis educandos e uma professora de uma turma do 3º Ano da Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva. Esta por sua vez localiza-se na cidade de Sorriso, estado de Mato Grosso. Podendo assim concluir com os dados obtidos, que o consumismo que é inserido nos educandos através dos meios de comunicação interfere diretamente nas relações estabelecidas com o outro, este fato se dá pela busca, por vezes inconsciente, em ser aceito em um grupo.Palavras-chave: educação; espaço escolar; consumismo; relações sociais.

 8. Effect of Sulfur on Liquidus Temperatures in the ZnO-"FeO"-Al2O3-CaO-SiO2-S System in Equilibrium with Metallic Iron

  Science.gov (United States)

  Zhao, Baojun; Hayes, Peter C.; Jak, Evgueni

  2011-10-01

  The phase equilibria in the ZnO-"FeO"-Al2O3-CaO-SiO2-S system have been determined experimentally in equilibrium with metallic iron. A pseudoternary section of the form ZnO-"FeO"-(Al2O3+CaO+SiO2) for CaO/SiO2 = 0.71 (weight), (CaO+SiO2)/Al2O3 = 5.0 (weight), and fixed 2.0 wt pct S concentration has been constructed. It was found that the addition of 2.0 wt pct S to the liquid extends the spinel primary phase field significantly and decreases the size of the wustite primary phase field. The liquidus temperature in the wustite primary phase field is decreased by approximately 80 K and the liquidus temperature in the spinel primary phase field is decreased by approximately 10 K with addition of 2.0 wt pct S in the composition range investigated. It was also found that iron-zinc sulfides are present in some samples in the spinel primary phase field, which are matte appearing at low zinc concentrations and sphalerite (Zn,Fe)S at higher zinc concentrations. The presence of sulfur in the slag has a minor effect on the partitioning of ZnO between the wustite and liquid phases but no effect on the partitioning of ZnO between the spinel and liquid phases.

 9. O ESPAÇO ORGANIZACIONAL E O ESPAÇO DA CIDADE: AS DIVERSAS FORMAS DE APROPRIAÇÃO FÍSICA E SIMBÓLICA DE UM CENTRO COMERCIAL EM PORTO ALEGRE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Dantas de Figueiredo

  2012-12-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho é observar como o espaço privado de uma organização é apropriado para a convivência de grupos sociais diversos, em razão da escassez de equipamentos urbanos, que obriga o confronto entre modos de vida diferentes, mediante a apropriação física e simbólica de um mesmo espaço. Através do estudo foi possível perceber que a organização em questão está em meio a relações combinadas e, ao mesmo tempo, contraditórias, que caracterizam o espaço urbano e que se contrapõem a ordem, a racionalidade e a norma, de um lado, e a desordem, a espontaneidade e os desejos de prazer, do outro. Entendemos, portanto, que a organização estudada deve ser percebida como um equipamento da cidade, e seus objetivos econômicos devem estar em concordância com a função que o espaço organizacional ocupa no contexto urbano.

 10. O controle urbano nas favelas urbanizadas : o caso da Região do ABC

  OpenAIRE

  Nakamura, Milton Susumu

  2014-01-01

  Orientadora: Profa. Dra. Rosana Denaldi Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território, 2014. Este trabalho trata do controle urbano nas favelas urbanizadas, a partir do estudo das experiências realizadas em municípios do ABC. A pesquisa procura analisar os processos de urbanização e regularização de favelas nos municípios de Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo e identifica o arcabouço jurídico estabelecido...

 11. Estabelecimento in vitro de Ocotea odorifera, O. catharinensis e O. porosa In vitro Establishment of Ocotea odorifera, O. catharinensis and O. porosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aline Moritz

  2010-02-01

  Full Text Available

  Várias espécies da família Lauraceae encontram-se em risco de extinção, devido ao alto valor comercial de suas madeiras e a consequente exploração das reservas naturais. Dentre elas, Ocotea porosa (imbuia, O. odorifera (canela-sassafras e O. catharinensis (canela-preta são de grande importância no Sul do Brasil, de onde são originárias. Estas espécies apresentam sementes recalcitrantes, o que dificulta sua regeneração natural. Alem disso, a propagação por meio de estaquia e enxertia apresenta limitações. Este trabalho teve por objetivo avaliar a germinação e multiplicação in vitro das canelas preta e sassafrás na presença de BAP e carvão ativado e a germinação e multiplicação in vitro de imbuia sob diferentes concentrações de sacarose no meio de cultura. Para as canelas preta e sassafrás foram avaliadas duas concentrações de NaClO na desinfestação de embriões (0,1 % e 0,5 %. Na fase de multiplicação, foi avaliado o efeito de BAP e carvão ativado. Para a imbuia, foi avaliada a influência da concentração de sacarose (30, 60, 90 ou 120 g.L-1 na introdução e multiplicação in vitro. A porcentagem de germinação foi superior a 85 % para as três espécies. Para a canela sassafrás, as melhores taxas de multiplicação foram obtidas na presença de 5 μmol.L-1 de BAP. Para a imbuia, a concentração de 60 g.L-1 de sacarose no meio proporcionou as maiores taxas de multiplicação. Apesar de o estabelecimento da canela preta ter sido satisfatório, após algumas semanas no meio de multiplicação os explantes não apresentavam aparência normal e oxidaram.

   

  Doi: 10.4336/2009.pfb.59.37

  Several species of the Lauraceae family are endangered, due to the high value of their woods,
  and the consequent exploitation of natural populations. Among them, Ocotea porosa, O. odorifera and O.
  catharinensis, native from South Brazil, have recalcitrant seeds, what makes even more dificult their

 12. O Whatsapp: um espaço de construção escolar e administrativa.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aline De Bona

  2016-07-01

  Full Text Available O artigo é um relato de experiência de como o aplicativo Whatsapp proporciona um espaço de construção escolar e administrativa (exemplifica-se, respectivamente, um grupo de dúvidas de Matemática Financeira e a construção de um Projeto Pedagógico de Curso, pois a criação de grupos com assuntos específicos em interação via tecnologia móvel permite o desenvolvimento de ideias a partir das trocas instantâneas. O objetivo do relato é compartilhar uma metodologia de trabalho entre docentes, e/ou docentes e estudantes para se atingir um objetivo. Um resultado interessante, além do cumprimento dos objetivos, é a mobilização de todos os participantes envolvidos a qualquer tempo, e a qualidade do trabalho cooperativo.

 13. Characteristics of water level fluctuations in Polish lakes – a review of the literature / Charakterystyka wahań poziomu wody w jeziorach polskich – przegląd piśmiennictwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kutyła Sebastian

  2014-09-01

  Full Text Available Wahania poziomu wody w jeziorach są ich naturalną cechą, która może być modyfikowana działalnością człowieka. W artykule przedstawiono przegląd piśmiennictwa na temat amplitudy wahań poziomu wody w jeziorach polskich, cykliczności ich fluktuacji i tendencji zmian oraz naturalnych i antropogenicznych czynników warunkujących te wahania. Jakkolwiek wywołane antropogenicznie wahania poziomu wody w większości jezior polskich wydają się mieścić w zakresie wahań naturalnych, to w niektórych przypadkach działalność gospodarcza (np. wykorzystanie jezior na cele energetyczne może prowadzić do silnych zaburzeń reżimu hydrologicznego, powodujących destabilizację ekologiczną zbiornika eliminującą możliwość utrzymania/osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego. To z kolei pociąga za sobą konieczność sprecyzowania dobrego potencjału ekologicznego, jako celu środowiskowego dla takich części wód, mniej rygorystycznego w porównaniu do dobrego stanu ekologicznego. W artykule wskazano potrzebę poszerzenia sposobu oceny jezior w kraju o nowe biologiczne wskaźniki oceniające, zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wpływ przekształceń hydrologicznych na zespoły organizmów

 14. Nanocomposite dielectrics in PbO-BaO-Na2O-Nb2O5-SiO2 system with high breakdown strength for high voltage capacitor applications.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Qingmeng; Luo, Jun; Tang, Qun; Han, Dongfang; Zhou, Yi; Du, Jun

  2012-11-01

  Nanocomposite dielectrics in 6PbO-4BaO-20Na2O-40Nb2O5-30SiO2 system were prepared via melt-quenching followed by controlled crystallization. X-ray diffraction studies reveal that Pb2Nb2O7, Ba,NaNb5O15, NaNbO3 and PbNb2O6 phases are formed from the as-quenched glass annealed in temperature range from 700 degrees C to 850 degrees C. Ba2NaNb5O15, Pb2Nb2O7 crystallizes at 700 degrees C and then Pb2Nb2O7 disappears at 850 degrees C, while PbNb2O6 and NaNbO3 are formed at 850 degrees C. Microstructural observation shows that the crystallized particles are nanometer-sized and randomly distributed with glass matrix being often found at grain boundaries. The dielectric constant of the nanocomposites formed at different crystallization temperatures shows good frequency and electric field stability. The breakdown strength is slightly decreased when the glass-ceramics thickness is varied from 1 mm to 4 mm. The corresponding energy density could reach 2.96 J/cm3 with a breakdown strength of 58 kV/mm for thickness of 1 mm.

 15. EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E SOBREDOTAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Karina Costa Santos

  2014-12-01

  Full Text Available O presente artigo apresenta, de forma resumida, uma investigação de doutoramento (Santos, 2012 realizada na Universidade Aberta de Lisboa. O trabalho objetivou conhecer e compreender os processos de desenvolvimento de algumas dinâmicas familiares, escolares e socioculturais de crianças sobredotadas residentes em Portugal (nos distritos de Setúbal e Lisboa e que frequentam instituições escolares (do ensino público ou particular do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Considerou-se de efetiva importância entender de que forma as famílias e as escolas gerem as problemáticas inerentes às crianças sobredotadas e qual o nível de aceitação destas crianças nas famílias, por parte dos colegas e professores nas escolas, mas também no meio sociocultural em que vivem e se encontram inseridas. Entendeu-se também pertinente indagar se as instituições escolares estão preparadas para operacionalizar a efectiva inclusão das crianças sobredotadas, proporcionando-lhes a oportunidade de um ensino adequado, que responda de forma positiva às suas necessidades específicas e individuais, valorizando e potenciando as suas capacidades e respeitando a sua singularidade. Este artigo aborda especificamente a importância da educação intercultural e a perspetiva intercultural na área da sobredotação. Para realizar este estudo utilizou-se a metodologia de investigação qualitativa. Optou-se por um estudo de tipo descritivo, na categoria de estudos de caso. Inferiu-se que os pais e os educadores/professores revelam dificuldades significativas na compreensão da problemática da sobredotação, o que dificulta notoriamente a organização de intervenções ajustadas aos problemas que poderão surgir com estas crianças e jovens, resultando em limitações e fragilidades na criação das condições necessárias à adequada promoção do desenvolvimento emocional e psíquico das mesmas e à plena maximização de todo o seu potencial e criatividade

 16. Contracepção pós-abortamento: relação com a atenção em contracepção e intenção reprodutiva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Luiza Vilela Borges

  2016-01-01

  Full Text Available Resumo Aconselhamento em contracepção e oferta de insumos contraceptivos são parte da atenção pós-abortamento e influenciam positivamente o uso de métodos contraceptivos. Estudos que mostram tais evidências são realizados, predominantemente, em países sem restrições legais ao aborto e com adequada atenção às mulheres que interrompem a gravidez. No entanto, pouco se sabe a respeito das práticas contraceptivas em contextos de ilegalidade do aborto, caso do Brasil, em que a atenção em contracepção pós-abortamento é inadequada. O objetivo foi analisar o efeito da atenção em contracepção no uso de preservativo masculino, anticonceptivo oral e injetável nos seis meses pós-abortamento, considerando a intenção reprodutiva. Os resultados mostraram que a atenção em contracepção tem efeito positivo apenas sobre o uso do anticonceptivo oral nos seis meses pós-abortamento, desde que a mulher tenha passado por consulta médica no mesmo mês em que recebeu orientações sobre contracepção. Uma ou outra açãoo tem efeito significativo quando ocorre isoladamente.

 17. O marketing e o ensino profissional: caso: EPRAL

  OpenAIRE

  Costa, Matilde Maria Albino Júlio

  2014-01-01

  Este relatório, ao relacionar o Marketing, como ferramenta Relacional e Social, com o Ensino Profissional, mostra de forma clara a relação que existe entre aquele campo do saber e a Educação, baseada no Relacionamento. O objetivo do presente trabalho é mostrar que através dos conhecimentos e competências profissionais da candidata e respetivo enquadramento técnico e científico, caracterizar a relação entre o Marketing e o Ensino Profissional, permitindo compreender melhor a aplicabilidade des...

 18. A agenda da multidão e o webativismo na cidade de São Paulo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosemary Segurado

  Full Text Available Resumo Aborda os resultados da pesquisa que analisou 144 perfis do Facebook para verificar o uso das mídias digitais na definição da agenda de ações que estabelecem, na cidade de São Paulo, organização, mobilização e debate sobre temas sociais, políticos e culturais, tais como questões étnicas, raciais, de gênero, de direito à cidade, entre outras. A escolha dessa plataforma foi realizada com base no crescimento de sua apropriação para as ações políticas. O estudo detectou que a incorporação de ferramentas digitais na ação política vem proporcionando um conjunto de mudanças nos processos de discussão de temas sociais, políticos e culturais, além de redimensionar as instâncias de formulação e de deliberação, possibilitando a inovação nas formas de participação dos atores.

 19. Photocatalytic performance of TiO2 catalysts modified by H3PW12O40, ZrO2 and CeO2

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  CAI Tiejun; LIAO Yuchao; PENG Zhenshan; LONG Yunfei; WEI Zongyuan; DENG Qian

  2009-01-01

  The binary composite photo-catalysts CeO2/TiO2, ZrO2/TiO2 and the ternary composite photo-catalysts H3PW12O40-CeO2/TiO2,H2PW12O40-ZrO2/TiO2 were prepared by sol-gel method. The catalysts were characterized by thermogravimetric-differential thermal analysis (TG-DTA), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). The photocatalyfic elimination of methanol was used as model reaction to evaluate the photocatalytic activity of the composite catalysts under ultraviolet light irradiation. The effects of doped content, activation temperature, time, initial concentration of methanol and gas flow rate on the catalytic activity were investigated. The results showed that after doping a certain amount of CeO2 and ZrO2, crystaniTation process of TiO2 was restrained, particles of catalysts are smaller and more uniform. Doping ZrO2 not only significantly improved the catalytic activity, but also increased thermal stability. Doping H3PW12O40 also enhanced the catalytic activity. The catalytic activities of binary and ternary composite photocatalysts were significantly higher than tin-doped TiO2. The dynamics law of photocatalytic reaction over the binary CeO2/TiO2 and ZrO2/TiO2 catalysts has been studied. The activation energy 15.627 and 15.631 kJ/mol and pre-exponential factors 0.5176 and 0.9899 s-1 over each corresponding catalyst were obtained. This reaction accords to the first order dynamics law.

 20. Preparation of orthophosphate glasses in the MgO-CaO-SiO2-Nb2O5-P2O5 system.

  Science.gov (United States)

  Lee, Sungho; Ueda, Kyosuke; Narushima, Takayuki; Nakano, Takayoshi; Kasuga, Toshihiro

  2017-01-01

  Niobia/magnesia-containing orthophosphate invert glasses were successfully prepared in our earlier work. Orthophosphate groups in the glasses were cross-linked by tetrahedral niobia (NbO4) and magnesia. The aim of this work is to prepare calcium orthophosphate invert glasses containing magnesia and niobia, incorporating silica, and to evaluate their structures and releasing behaviors. The glasses were prepared by melt-quenching, and their structures and ion-releasing behaviors were evaluated. 31P solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) and Raman spectroscopies showed the glasses consist of orthophosphate (PO4), orthosilicate (SiO4), and NbO4 tetrahedra. NbO4 and MgO in the glasses act as network formers. By incorporating SiO2 into the glasses, the chemical durability of the glasses was slightly improved. The glasses reheated at 800°C formed the orthophosphate crystalline phases, such as β-Ca3(PO4)2, Mg3(PO4)2 and Mg3Ca3(PO4)4 in the glasses. The chemical durability of the crystallized glasses was slightly improved. Orthosilicate groups and NbO4 in the glasses coordinated with each other to form Si-O-Nb bonds. The chemical durability of the glasses was slightly improved by addition of SiO2, since the field strength of Si is larger than that of Ca or Mg.

 1. Ab initio studies of O-2(-) (H2O)(n) and O-3(-) (H2O)(n) anionic molecular clusters, n

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bork, Nicolai Christian; Kurten, T.; Enghoff, Martin Andreas Bødker

  2011-01-01

  that anionic O-2(-)(H2O)n and O-3(-)(H2O)n clusters are thermally stabilized at typical atmospheric conditions for at least n = 5. The first 4 water molecules are strongly bound to the anion due to delocalization of the excess charge while stabilization of more than 4 H2O is due to normal hydrogen bonding....... Although clustering up to 12 H2O, we find that the O-2 and O-3 anions retain at least ca. 80 % of the charge and are located at the surface of the cluster. The O-2(-) and O-3(-) speicies are thus accessible for further reactions. We consider the distributions of cluster sizes as function of altitude before...

 2. A evasão na educação superior para o curso de bacharelado em sistema de informação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelli Slhessarenko

  2014-03-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1983-4535.2014v7n1p128 O artigo faz menção à evasão de alunos do curso de Bacharelado em Sistema de Informação de uma Instituição Federal de Educação em Santa Catarina entre os anos de 2010 e 2011. Objetivou-se identificar as causas contribuintes para a evasão de alunos do curso e propor uma estratégia de marketing em serviços para reduzir a evasão de alunos. A metodologia utilizada compreende um estudo de caso de natureza qualitativa, procedimento de pesquisa documental A técnica utilizada para coleta de dados foram o questionário e a entrevista estruturada aplicada aos alunos evadidos do curso e representantes administrativos da instituição. A análise dos dados obtidos apontam como principais causas de evasão: a mudança de interesse, opção de vida ou indecisão profissional, a didática não eficiente dos professores, expectativas não atendidas em relação ao curso, a carga horária semanal de trabalho, os aspectos inadequados das salas de aula ao ensino, a falta de orientação adequada por parte da coordenação do curso e as dificuldades de acompanhamento do curso. As estratégias de marketing devem preocupar-se com o bem estar do aluno, sua orientação e adequação ao curso, preparando professores e melhorando a didática de ensino.

 3. O Conflito entre Liberdade de Expressão e Direito à Informação na Constituição Brasileira – Empecilho à Formulação de Políticas de Comunicação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GEÓRGIA MORAES

  2008-12-01

  Full Text Available O direito à liberdade de expressão e o direito à informação, ambos direitos garantidos pela Constituição brasileira pertencem, contudo, a categorias distintas de direitos. O primeiro pertence ao grupo dos direitos civis, enquanto o segundo ao dos direitos sociais. Apesar de ambos serem componentes da cidadania, podem, em determinadas circunstâncias, desenvolver entre eles graves tensões. Isso porque os direitos civis são direitos liberais que requerem à abstenção dos poderes públicos enquanto os direitos sociais são direitos de prestação ou de crédito e exigem uma obrigação positiva do Estado. As políticas públicas surgem nesse contexto como a ação do Estado para atender aos direitos dos cidadãos. No âmbito da comunicação social, nossa Constituição estabelece diversos princípios que devem nortear a prestação dos serviços de radiodifusão. Mesmo vedando qualquer tipo de censura, o legislador garantiu que alguns dispositivos merecessem regulamentação específica, que fossem objeto de um marco legal com dispositivos que garantam a proteção aos cidadãos. Determinou-se, portanto, a existência de liberdades positivas, criando condições iguais para o exercício da liberdade. A efetiva regulamentação desses direitos, entretanto, raramente é concretizada. Através de levantamento realizado em 2001, dos 46 projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional sobre o tema, apenas três foram aprovados. A justificativa para a rejeição da maioria esmagadora desses projetos foi a proteção ao princípio da liberdade de expressão. Nesse sentido, sugere-se uma reflexão mais profunda sobre a natureza e as funções dos meios de comunicação a fim de que se chegue a uma concepção de que os mesmos são serviços públicos, principalmente por sua influência sobre a opinião pública, e que, portanto, devem ser objeto de medidas que garantam a efetividade não apenas do direito à liberdade de expressão, mas

 4. O IMPACTO DA DEFINIÇÃO DO DIFERENCIAL COMPETITIVO NA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PRODUÇÃO DE UMA EMPRESA DO SETOR TÊXTIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geraldo Girardi

  2011-08-01

  Full Text Available No mundo globalizado, onde a economia, os mercados, os consumidores, os concorrentes e a tecnologia estão mudando drasticamente, a Gestão Estratégica torna-se fundamental para a organização obter bons resultados. A Gestão Estratégica abrange não apenas o Planejamento Estratégico, que se concentra na elaboração de um plano, mas possui uma abrangência maior, pois inclui a administração dos recursos necessários à consecução do plano, além dos cuidados para executar as ações necessárias para implementação desse plano em todas as áreas e em todos os níveis da empresa. Com a definição da Estratégia Organizacional da empresa, é definido o diferencial competitivo ou a proposta de valor implícita na atividade econômica. O diferencial competitivo definido pela organização deve servir de referência para todas as áreas e níveis da empresa. Esse alinhamento em torno do diferencial ou critério competitivo é muito importante para a eficácia da Gestão da Estratégia da Empresa. O objetivo deste trabalho visa a analisar o impacto do diferencial competitivo na implementação da Gestão Estratégica de uma empresa do setor têxtil. Para tanto, foi utilizada a metodologia de estudo de caso e o processo de coleta de dados baseou-se em um roteiro de entrevista semiestruturada. Verificou-se o bom alinhamento das diversas áreas e níveis da empresa em torno do diferencial competitivo. Dessa forma, conclui-se que o processo de Gestão Estratégica possibilita uma vantagem competitiva da empresa refletindo-se na satisfação dos clientes. Palavras-chave: Gestão estratégica. Diferencial competitivo. Vantagem competitiva.

 5. O Barão do Rio Branco opina sobre o Marechal Deodoro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Bradford Burns

  1967-06-01

  Full Text Available O Barão do Rio Branco era partidário dedicado da monarquia. Herdou essa convicção de seu ilustre pai, um dos maiores estadistas do Império; e êle mesmo serviu com muito zêlo e dedicação ao Imperador quando na Europa.

 6. A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÂO (TI DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joe Yukinori Katsurayama

  2017-03-01

  Full Text Available Buscamos relacionar a tecnologia e os paradigmas contemporâneos que hoje são de fundamental importância na rede empresarial e como neste contexto cotidiano essa questão é primordial para o desenvolvimento. O fenômeno da globalização mostra o quanto está modernizado a crescente expansão das mídias nas empresas atuais. Diante disto, o objetivo do estudo visa realizar um levantamento bibliográfico sobre a eficácia da Tecnologia da Informação na Administração. Para isto foram levantados estudos sobre a evolução desta tecnologia na base de dados Scielo, Google Acadêmico. Observou- se com o presente estudo que aos poucos as empresas foram se sensibilizando para a importância da informação na gestão de negócios. O conceito de TI engloba software, telecomunicações, automação, recursos multimídia, recursos de organização de dados, entre outros.

 7. O PADRÃO DE LEXICALIZAÇÃO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: EVENTO DE MOVIMENTO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorival Gonçalves Santos Filho (UFSC

  2017-03-01

  Full Text Available Estudos em tipologia sugerem que, nos eventos de movimento, é possível caracterizar as línguas em padrões de lexicalização. Línguas em que os primitivos MOVIMENTO e TRAJETÓRIA estão embutidas na raiz verbal pertencem ao padrão LFV (línguas com frame no verbo. Já as línguas em que o MOVIMENTO e MODO são expressos pelo verbo, mas a TRAJETÓRIA é expressa por um satélite (partículas ligadas ao verbo são chamadas de LFS (línguas com frame no satélite. Partindo desses pressupostos, o objetivo deste trabalho é mostrar como funciona o evento de movimento no Português Brasileiro e os casos em que a língua em questão utiliza diferentes estratégias na expressão desse evento.

 8. A EDUCAÇÃO COMO MEDIAÇÃO: ESPAÇO SOCIAL E POLÍTICA PÚBLICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aparecida Luzia A. Zuin

  2011-06-01

  Full Text Available Neste artigo, apresenta-se a ideia de educação como mediação, ou seja, por educação, neste caso, compreende-se uma política social planejada pelo Poder Público para servir à cidade, à comunidade e aos seus usuários. O modelo de educação que se pretende "mediação" é articulado e consolidado, dando unicidade às suas ações, a fim de se atingir o objetivo da fomentação do "valor ético discursivo". Isso significa que a educação é o espaço cuja proposta insere o debate nas escolas das comunidades com o objetivo de combater o tráfico de influências da gestão municipal nas tomadas de decisões e nos gerenciamentos das ações educativas e educacionais da escola.

 9. Optical properties of the Al2O3/SiO2 and Al2O3/HfO2/SiO2 antireflective coatings

  Science.gov (United States)

  Marszałek, Konstanty; Winkowski, Paweł; Jaglarz, Janusz

  2014-01-01

  Investigations of bilayer and trilayer Al2O3/SiO2 and Al2O3/HfO2/SiO2 antireflective coatings are presented in this paper. The oxide films were deposited on a heated quartz glass by e-gun evaporation in a vacuum of 5 × 10-3 [Pa] in the presence of oxygen. Depositions were performed at three different temperatures of the substrates: 100 °C, 200 °C and 300 °C. The coatings were deposited onto optical quartz glass (Corning HPFS). The thickness and deposition rate were controlled with Inficon XTC/2 thickness measuring system. Deposition rate was equal to 0.6 nm/s for Al2O3, 0.6 nm - 0.8 nm/s for HfO2 and 0.6 nm/s for SiO2. Simulations leading to optimization of the thin film thickness and the experimental results of optical measurements, which were carried out during and after the deposition process, have been presented. The optical thickness values, obtained from the measurements performed during the deposition process were as follows: 78 nm/78 nm for Al2O3/SiO2 and 78 nm/156 nm/78 nm for Al2O3/HfO2/SiO2. The results were then checked by ellipsometric technique. Reflectance of the films depended on the substrate temperature during the deposition process. Starting from 240 nm to the beginning of visible region, the average reflectance of the trilayer system was below 1 % and for the bilayer, minima of the reflectance were equal to 1.6 %, 1.15 % and 0.8 % for deposition temperatures of 100 °C, 200 °C and 300 °C, respectively.

 10. A FERTIRRIGAÇÃO E O PROCESSO DE SALINIZAÇÃO DE SOLOS EM AMBIENTE PROTEGIDO

  OpenAIRE

  Silva, Alexsandro Oliveira da

  2014-01-01

  A fertirrigação é uma das alternativas para o parcelamento da adubação em cultivos agrícolas, evitando perdas por lixiviação ou volatilização dos adubos, porém o seu uso excessivo e inadequado pode levar a salinização de solos, principalmente em casas de vegetação, pois o excesso de fertilizantes eleva a condutividade elétrica na solução do solo,  causando redução na produtividade das culturas. No presente texto, foram revisados trabalhos que direta ou indiretamente, abordaram o efeito da fer...

 11. A METROPOLIZAÇÃO DA CRIMINALIDADE COM A TERRITORIALIZAÇÃO DAS UPPs: DA MIGRAÇÃO A EXPANSÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Graciano Lourenço Fernandes Junior

  2016-07-01

  Full Text Available Este trabalho é uma análise sobre aos desdobramentos da política de (insegurança e seus impactos na cidade do Rio de Janeiro, articulando em especifico, os mecanismos de controle na produção do projeto de cidade e sua problemática. A chamada política de (insegurança pública do Rio de Janeiro, em verdade, se materializa numa política de planejamento da cidade que, cada vez mais, apresenta um quadro de aprofundamento dos processos de ampliação dos espaços de segregação. Este processo é resultado de uma fragmentação do tecido “sócio-espacial” que favorece ao capital imobiliário na acumulação capitalista e o uso do solo de forma favorável. Neste sentido, as chamadas UPPs junto com outros instrumentos de gestão urbana, têm provocado algumas transformações importantes na cidade: como a metropolização da criminalidade com a territorialização das UPPs, numa dinâmica de migração e de expansão territorial Palavras-chaves: Rio de Janeiro (município; Projeto de cidade; UPPs. Migração; Segregação sócio-espacial

 12. O efeito educacional em Foucault. O governamento, uma questão pedagógica?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dora Lilia Marín-Díaz

  2014-08-01

  Full Text Available O artigo retoma a tese de Hoskin (1993b segundo a qual o trabalho arqueológico e genealógico de Foucault girou ao redor de problemas educacionais ainda que ele não fosse ciente dessa questão. Além de ratificar ou rejeitar essa afirmação, o texto considera que a noção de "governamentalidade", construída nos seus últimos cursos no Collège de France pode ser mais bem compreendida se considerada a partir da análise das práticas pedagógicas, pois estas constituem práticas privilegiadas de condução da conduta própria e a dos outros. Para suportar essa afirmação, mostraremos, com alguns exemplos derivados de pesquisas prévias, a centralidade das práticas pedagógicas nos modos de praticar a condução da vida na chamada Modernidade e sua relevância nas formas de condução contemporâneas.

 13. Imigração chinesa em São Paulo e o seu português falado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meng Yin Bi

  2014-09-01

  Full Text Available Com o desenvolvimento da comunicação e da sociedade, os movimentos migratórios estão cada vez mais dinâmicos no mundo. Os chineses, especialmente os do litoral da China,  já tinham costume de emigração. A expansão das políticas de migração faz o Brasil um dos destinos mais populares dos chineses. Para os imigrantes velhos, o maior problema enfrentado é sempre a dificuldade da aquisição da língua, neste caso é português. Depois de alguns anos no Brasil, eles não têm grande problema na comunicação no dia-a-dia. Os estudos do Fishman sobre as etapas de processo a monolíngue mostram que este processo se realiza dentro de três gerações (1966.1988. Também há quatro passos de bilinguismo a monolinguismo (TARALLO e ALKMIN, 1987, p.67. A maioria dos imigrantes chineses que moram em São Paulo é da primeira ou segunda geração. Quer dizer a língua deles está no processo de transição. A forma de entrevista foi adotada para aprender o português falado dos chineses em São Paulo.

 14. O cerrado não é um bioma

  OpenAIRE

  Batalha,Marco Antônio

  2011-01-01

  É importante definirmos corretamente um termo, porque pode haver implicações práticas e imediatas. Dois conceitos importantes para serem definidos acuradamente são os de "cerrado" e de "bioma". Da maneira como vem sendo usado no Brasil, o conceito de bioma adquiriu erroneamente uma conotação florística. Na verdade, o conceito de bioma é similar ao de formação vegetal, mas leva em conta a associação da vegetação com a fauna e com os microrganismos. Assim, por um lado, o conceito de bioma é fis...

 15. O Solar Fotovoltaico de Concentração

  OpenAIRE

  Joyce, António

  2010-01-01

  Os sistemas fotovoltaicos de concentração (CPV) utilizam espelhos ou lentes para concentrar a radiação solar em células fotovoltaicas. O objectivo é baixar o custo da produção de electricidade destes sistemas ao substituir área de células ou de módulos fotovoltaicos, em geral de custo elevado, por ópticas de concentração de menor custo.São sistemas que podem atingir eficiências superiores a 25% na produção de electricidade a partir de Energia Solar, e atingir valores da ordem dos 75% de efici...

 16. DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: REVISÃO DA LITERATURA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andréa Corrêa CARRASCOSA

  2009-06-01

  Full Text Available

  A relação existente entre as disfunções temporomandibulares (DTM, a dificuldade de alimentação e a conseqüente inadequação no processo de nutrição motivou a realização deste estudo de revisão de literatura. As bases de dados “Pubmed” (1966-2008 e “Lilacs” (1982-2008 foram consultadas com a utilização dos descritores temporomandibular joint dysfunction syndrome, feeding, nutrition e dietary habits. A literatura ressalta o importante papel das DTM na alimentação e na nutrição bem como a relação destes processos na perpetuação da disfunção temporomandibular. Entretanto, frente à escassez de trabalhos que identifiquem as alterações alimentares e nutricionais específicas dos indivíduos portadores de DTM ou que estabeleçam sua relação de causa-efeito sugere-se a necessidade de realização de mais estudos.

 17. Sexualidade e paraplegia: o dito, o explícito e o oculto

  OpenAIRE

  França, Inacia Sátiro Xavier de; Chaves, Adriana de Freitas

  2005-01-01

  INTRODUÇÃO: A intenção de contribuir para o desenvolvimento de ações educativas que desmistifiquem mitos e tabus relacionados a sexualidade da pessoa portadora de paraplegia e melhorar a qualidade de vida desse tipo de cliente motivou a seleção do objeto "sexualidade da mulher portadora de paraplegia". OBJETIVO: Compreender a construção de sentidos das mulheres portadoras de paraplegia acerca da sexualidade e relatar as barreiras enfrentadas por estas mulheres para vivenciar sua sexualidade. ...

 18. Fish, Ribeirão do Feijão Basin, São Carlos, São Paulo, Brazil.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silva-Souza, A. T.

  2008-01-01

  Full Text Available The Ribeirão do Feijão Basin is the main water supplier for the municipality of São Carlos, in the state of SãoPaulo, Brazil. Field work was carried out from February to November 2005, using sieves, casting nets, and drag nets. Atotal of 7,286 specimens of fish were collected, belonging to 30 species, 13 families and six orders. The richest orderwas Characiformes with 14 species, followed by Siluriformes with seven.

 19. A securitização da cooperação para o controle de fronteiras da União Européia

  OpenAIRE

  Ferreira, Luciano Vaz

  2011-01-01

  Resumo: Frente ao medo de fragmentação, que poderia conduzir a uma nova guerra, a Europa implementou um intenso processo de integração, que culminou na formação da União Européia, uma organização supranacional. A redução das barreiras econômicas e políticas que permitiram a integração européia e a formação de uma identidade comum, também direcionaram a política comunitária para o controle das fronteiras externas. Nesse cenário, a imigração ilegal é encarada como uma ameaça à integração europé...

 20. O CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emeide Nóbrega Duarte

  2011-05-01

  Full Text Available No panorama da “Sociedade da Informação e do Conhecimento”, entende-se que as estratégias das organizações devem estar voltadas ao foco humano, pois o homem é o verdadeiro detentor do potencial de conhecimento que determinam a gestão estratégica. As atividades baseadas no conhecimento estão se tornando primordiais para as organizações. Nessa perspectiva, surge o interesse em buscar na literatura, subsídios para contextualizar o conhecimento na administração estratégica ao focalizar o processo de gestão estratégica por meio da abordagem das Escolas do Pensamento Estratégico. Com as leituras, foi possível perceber a presença do conhecimento através das pessoas que permeiam cada uma das abordagens. Na compreensão de abordar o uso do conhecimento como vantagem competitiva, está mais refletida nas premissas da escola de aprendizado, que compreende a estratégia como um processo de aprendizagem, tanto individual como coletivo. A vantagem competitiva do conhecimento consiste na exploração das competências distintivas, difíceis de serem imitadas. Competência, tanto individual como organizacional, só se adquire com conhecimento viabilizado pelo processo de aprendizagem contínua à luz da gestão do conhecimento.

 1. Relação entre o investimento social corporativo e o valor das empresas brasileiras

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annor da Silva Junior

  2010-08-01

  Full Text Available Este estudo tem por objetivo investigar a existência de relação entre os investimentos sociais corporativos e o valor das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa e que publicam balanço social no Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase, mais especificamente, identificando se empresas que investem sistematicamente em responsabilidade social têm seu valor potencializado ou diminuído. Os resultados encontrados não evidenciaram que investimentos em práticas de responsabilidade social acarretam um melhor ou pior desempenho no valor de mercado das empresas. Encontrou-se relaçãoo significativa entre a variável de controle tamanho da empresa e o q de Tobin em empresas com investimentos sociais corporativos. Encontrou-se relação negativa entre alguns setores de mercado e o valor das empresas representados pelo q de Tobin. Foi confirmado por esta pesquisa a relação positiva entre o tamanho das empresas e o valor dos investimentos sociais corporativos.

 2. O ESPAÇO, O TEMPO E A (DESCONSTRUÇÃO DE UMA REALIDADE INTEGRADA - DOI 10.5216/bgg.v32i1.18956

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo de Mello

  2012-06-01

  Full Text Available A Geografia tem subsidiado o diálogo do homem com o mundo desde a antiguidade clássica. Investigaçõescentradas nas relações travadas entre a unidade e a diversidade, reveladas pelo mundo, estão entre os temasclássicos deste saber transformado em ciência moderna. Ciência moderna consolidada no bojo de revoluçõesburguesas que garantiram o triunfo da razão humana sobre os mitos e as crenças que, por séculos, condenaramo homem a uma condição de servidão. Para tanto, houve uma série de especializações científicas para atenderas demandas de uma burguesia carente dos conhecimentos imprescindíveis à dominação da natureza, bem coma transformação desta em mercadorias. Neste movimento de adequação da realidade percebida às demandasprodutivas, o tempo e o espaço foram decantados e classificados de acordo com virtudes e defeitos a elesatribuídos previamente. O espaço foi classificado como imobilizador das dinâmicas sociais. Esta categoriade análise foi vinculada aos estudos privilegiadores de perspectivas lineares, enquanto o tempo assumiu acondição de mediador conceitual nos estudos em que a contradição se fazia presente. Para romper com estaperspectiva equivocada, o espaço está sendo reinserido nas teorias sociais críticas, com o intuito de superar asreduções desta separação arbitrária.

 3. Development and characterization of nickel catalysts supported in CeO2-ZrO2-Al2O3, CeO2-La2O3-Al2O3 e ZrO2-La2O3-Al2O3 matrixes evaluated for methane reforming reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abreu, Amanda Jordão de

  2012-01-01

  Nowadays, the methane reforming is large interest industrial for the take advantage of these gas in production the hydrogen and synthesis gas (syngas). Among in the reactions of methane stand of the reactions steam reforming and carbon dioxide reforming of methane. The main catalysts uses in the methane reforming is Ni/Al 2 O 3 . However, the supported-nickel catalyst is susceptible to the deactivation or the destruction by coke deposition. The carbon dissolves in the nickel crystallite and its diffuses through the nickel, leading for formation of the carbon whiskers, which results in fragmentation of the catalyst. Modification of such catalysts, like incorporation of suitable promoters, is desirable to achieve reduction of the methane hydrogenolysis and/or promotion of the carbon gasification. Catalysts 5%Ni/Al 2 O 3 supported on solid solutions formed by ZrO 2 -CeO 2 , La 2 O 3 and CeO 2 -ZrO 2 -La 2 O 3 were prepared, characterized and evaluated in reactions steam and carbon dioxide reforming and partial oxidation of methane with objective the value effect loading solution solid in support. The supports were prepared by co-precipitation method and catalysts were prepared by impregnation method and calcined at 500 deg C. The supports and catalysts were characterized by Nitrogen Adsorption, method -rays diffraction (XRD), X-rays dispersive spectroscopy (XDS), spectroscopy in the region of the ultraviolet and the visible (UV-vis NIR) to and temperature programmed reduction (TPR), Raman Spectroscopy, X-ray absorption spectroscopy and Thermogravimetric Analysis. After all the catalytic reactions check which the addition of solid solution is beneficial for Ni/Al 2 O 3 catalysts and the best catalysts are Ni/CeO 2 -La 2 O 3 -Al 2 O 3 . (author)

 4. Syntheses, structures, and properties of Ag4(Mo2O5)(SeO4)2(SeO3) and Ag2(MoO3)3SeO3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ling Jie; Albrecht-Schmitt, Thomas E.

  2007-01-01

  Ag 4 (Mo 2 O 5 )(SeO 4 ) 2 (SeO 3 ) has been synthesized by reacting AgNO 3 , MoO 3 , and selenic acid under mild hydrothermal conditions. The structure of this compound consists of cis-MoO 2 2+ molybdenyl units that are bridged to neighboring molybdenyl moieties by selenate anions and by a bridging oxo anion. These dimeric units are joined by selenite anions to yield zigzag one-dimensional chains that extended down the c-axis. Individual chains are polar with the C 2 distortion of the Mo(VI) octahedra aligning on one side of each chain. However, the overall structure is centrosymmetric because neighboring chains have opposite alignment of the C 2 distortion. Upon heating Ag 4 (Mo 2 O 5 )(SeO 4 ) 2 (SeO 3 ) looses SeO 2 in two distinct steps to yield Ag 2 MoO 4 . Crystallographic data: (193 K; MoKα, λ=0.71073 A): orthorhombic, space group Pbcm, a=5.6557(3), b=15.8904(7), c=15.7938(7) A, V=1419.41(12), Z=4, R(F)=2.72% for 121 parameters with 1829 reflections with I>2σ(I). Ag 2 (MoO 3 ) 3 SeO 3 was synthesized by reacting AgNO 3 with MoO 3 , SeO 2 , and HF under hydrothermal conditions. The structure of Ag 2 (MoO 3 ) 3 SeO 3 consists of three crystallographically unique Mo(VI) centers that are in 2+2+2 coordination environments with two long, two intermediate, and two short bonds. These MoO 6 units are connected to form a molybdenyl ribbon that extends along the c-axis. These ribbons are further connected together through tridentate selenite anions to form two-dimensional layers in the [bc] plane. Crystallographic data: (193 K; MoKα, λ=0.71073 A): monoclinic, space group P2 1 /n, a=7.7034(5), b=11.1485(8), c=12.7500(9) A, β=105.018(1) V=1002.7(2), Z=4, R(F)=3.45% for 164 parameters with 2454 reflections with I>2σ(I). Ag 2 (MoO 3 ) 3 SeO 3 decomposes to Ag 2 Mo 3 O 10 on heating above 550 deg. C. - Graphical abstract: A view of the one-dimensional [(Mo 2 O 5 )(SeO 4 ) 2 (SeO 3 )] 4- chains that extend down the c-axis in the structure of Ag 4 (Mo 2 O 5 )(SeO 4

 5. Study of solid state interactions in the systems ZnFe2O4 - CaO, ZnFe2O4 - MgO and zinc cake with CaO and MgO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peltekov A.B.

  2013-01-01

  Full Text Available The solid state interactions of CaO and MgO with synthetic and industrial ZnFe2O4 (in zinc cake have been studied using chemical, XRD analysis and Mössbauer spectroscopy. The exchange reactions in the systems ZnFe2O4 - CaO and ZnFe2O4 - MgO have been investigated in the range of 850-1200ºC and duration up to 180 min. It has been established that Ca2+ and Mg2+ ions exchange Zn2+ in ferrite partially and the solubility of zinc in a 7% sulfuric acid solution increases. The possibilities for utilization of the obtained results in zinc hydrometallurgy have been discussed.

 6. Glass-ceramic enamels derived from the Li2O-Na2O-Al2O3-TiO2-SiO2 system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SNEZANA R. GRUJIC

  2002-02-01

  Full Text Available The results of research on the conditions for obtaining model glass-ceramic enamels, derived from the basic Li2O-Na2O-Al2O3-TiO2-SiO2 system, by varying the initial composition and thermal treatment conditions, are presented in this paper. Segregation of the crystal phases in the glassy-matrix was carried out during subsequent thermal treatment. The formation of different crystal phases was evidenced through the results of differential-thermal analysis and X-ray powder diffraction analysis.

 7. A educação e o processo de inclusão: exclusão social da mulher: uma questão de gênero?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca

  Full Text Available Utilizando a categoria analítica gênero, este trabalho mostra como se dão historicamente as relações sociais (de poder entre homens e mulheres e como os valores femininos vão cedendo lugar aos masculinos. Nesse contexto, assume especial importância o processo educativo enquanto um dos determinantes da inclusão/exclusão social da mulher.

 8. RELAÇÃO ENTRE O CLIMA MOTIVACIONAL, COESÃO, EFICÁCIA COLETIVA E OTIMISMO NO FUTSAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiago Tavares

  2015-05-01

  Full Text Available Na área da dinâmica de grupo no contexto de modalidades de coletivas, evidenciaram a importância das variáveis clima motivacional, eficácia coletiva, coesão (e.g. Carron, Wheeler e Stevens, 2002. Desta forma a coesão e a eficácia coletiva são entendidas como cognições sociais resultantes do processo de seleção e integração pessoal da informação proveniente do com o grupo. Por outro lado o clima motivacional proporcionado pelo treinador (ego versus tarefa irá desenvolver uma atmosfera que se relaciona com as variáveis do grupo. Recentemente Magyar, Feltz, e Simpson, (2004 concluem que a relação entre o clima motivacional e a eficácia coletiva facilitaria a perceção de controlo no ambiente e na eficácia, colocando objetivos mais desafiadores e contribuindo para uma disposição otimista para a construção do bem-estar, nas dificuldades.Objetivo: O objetivo do estudo foi analisar a relação entre o clima motivacional, coesão, eficácia coletiva e otimismo em atletas de formação na modalidade de futsal.

 9. A INTERFERÊNCIA DA GESTÃO MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regina Faria de Amaral Brito

  2009-06-01

  Full Text Available Este trabalho surge com a intenção de vincular um olhar proveniente da Arquitetura às categorias e análises da Geografia acerca da gestão municipal no processo de produção da estrutura urbana. Nesse sentido, discuti-se algumas categorias essenciais à compreensão do espaço e elabora-se um diálogo com diferentes autores para definir a concepção abordada nesta pesquisa. A partir dessa discussão teórico- conceitual, busca-se analisar e discutir o processo de gestão urbana. Parte-se do pressuposto de que a configuração da mesma é resultante da interferência do poder público que, por sua vez, tem respondido à ação de interesses privados.

 10. O curar e o cuidar: a historia de uma relação (um ensaio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria José dos Santos Rossi

  1991-03-01

  Full Text Available O presente ensaio refere-se a um estudo da relação entre a arte de cuidar e a arte de curar. Se o cuidar existiu desde que a humanidade se constituiu, ele era um saber indiferenciado o qual tanto faziam parte as atividades elaboradas no cuidado e na cura. Utilizando autores que tratam tanto da questão da relação de poder entre os gêneros masculino e feminino, bem como situam aquelas atividades no contexto histórico, verificamos existir uma ruptura entre o cuidar e o curar, ficando este último hegemônico. O cuidar, assim se transforma em enfermagem, como atividade subalterna. Este é o início de uma pesquisa a longo prazo para situar as noções relativas da disciplina - o seu discurso.

 11. O efeito da sugestão de falsa informação para eventos emocionais: quão suscetíveis são nossas memórias?

  OpenAIRE

  Neufeld,Carmem Beatriz; Brust,Priscila Goergen; Stein,Lilian Milnitsky

  2008-01-01

  O presente trabalho visa fornecer evidências científicas da susceptibilidade das memórias a distorção através do estudo das falsas memórias (lembranças de eventos que, na realidade, não ocorreram) para situações emocionalmente carregadas. Foi usada a versão brasileira dos instrumentos e procedimentos de Cahill, Prins, Weber, e McGaugh e adaptada por Neufeld, Brust e Stein para a investigação do efeito da emoção na memória e nas falsas memórias. O experimento investigou o efeito de sugestão de...

 12. PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO E O IMPACTO NAS FINANÇAS DA EMPRESA: O CASO LUSAMAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia de Fátima Lúcio Gomes da Costa

  2011-05-01

  Full Text Available O desenvolvimento de competências empresariais são as bases necessárias ao planejamento estratégico de uma organização. Segundo Porter (1989 a eficiência operacional não é condição suficiente para o bom desempenho estratégico, mas é necessária. Nesse sentido o presente artigo vida apresentar uma análise sobre o impacto financeiro de uma empresa a partir do processo de internacionalização. Para tanto foi realizado um estudo de caso com empresa do segmento de pescado sob a perspectiva da ampliação da sua capacidade produtivo focalizando o critério de margem de contribuição para avaliação da viabilidade do processo de internacionalização da empresa e os respectivos impactos nas finanças da empresa. Constatou-se que a referida empresa, por meio do plano de internacionalização pode adentrar no mercado internacional. Essa ferramenta de estudo da realidade financeira da empresa, permite a compreensão do contexto organizacional projetado de forma que se analisem os impactos causados por essa mudança. Nessas condições, a empresa pode observar o grau de viabilidade da ação na busca de identificar o acesso reduzindo significativamente as possibilidades de fracasso

 13. O que os professores pensam sobre o Pion, o Portal SBF de Ensino e Divulgação da Física

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Moron Escanhoela

  2012-08-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2012v29nesp1p390 O Pion, Portal SBF de Ensino e Divulgação da Física (, disponibiliza diversos objetos de aprendizagem relacionados à física e ao ensino desta ciência, visando o público em geral e particularmente os professores de física. Inserido em um contexto em que há um grande número de recursos publicados em portais na internet, mas ainda com poucos trabalhos que tenham avaliado a efetividade educacional do uso destes portais no ensino de física no Brasil, o Pion foi desenvolvido por três anos sem uma avaliação de sua usabilidade e sua real utilização pelo público, bem como um levantamento do perfil de seus usuários. Este trabalho relata a realização de uma avaliação dessa natureza, que teve como objetivo gerar dados que orientem a implementação de novas funcionalidades, a inserção de conteúdos e outras ações para correção de problemas do portal. Para isso, questões de múltipla escolha, além de uma questão aberta, foram enviadas em formulário on-line, via e-mail, para os usuários cadastrados no sistema do portal. As respostas fechadas foram avaliadas seguindo-se um modelo de escala de Likert e as opiniões expressas na questão aberta foram classificadas segundo categorias criadas a posteriori. A pesquisa levou à conclusão de que o Pion está bem estruturado quanto à sua usabilidade e cumpre o papel de auxiliar o professor em sua busca por informações relevantes à prática docente, embora ainda precise de melhorias em aspectos relacionados à interação com o público e à interatividade de modo geral.

 14. Espumas vítreas do sistema Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O 3 produzidas pelo processo gelcasting Li2O-ZrO2-SiO2 -Al2O3 glass-ceramic foams produced by the gelcasting process

  OpenAIRE

  E. de Sousa; C. R. Rambo; F. S. Ortega; A. P. N. de Oliveira; V. C. Pandolfelli

  2009-01-01

  Espumas vítreas do sistema Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O 3 (LZSA) foram produzidas pelo processo gelcasting, associado à aeração de suspensões cerâmicas, sem controle atmosférico. Por meio da adição de diferentes concentrações de agente espumante (Fongraminox) foi possível obter espumas vítreas com densidade relativa variando entre uma estreita faixa (0,10-0,15). As espumas vítreas apresentaram resistência à compressão de 2,5-3,7 MPa, que correspondem a porosidade entre 85 e 89% e macroestrutra com por...

 15. O ‘DIREITO AO TRABALHO’, SAÚDE, EDUCAÇÃO E O NASCIMENTO DO ESTADO SOCIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel Varela

  Full Text Available Resumo O golpe militar de 25 de Abril de 1974 em Portugal determina a entrada em cena dos trabalhadores e sectores intermédios da sociedade. Há uma ligação histórica entre as conquistas dos direitos sociais e o desenvolvimento do controlo operário no processo revolucionário a partir de fevereiro de 1975. O Governo vai neste momento pôr em prática uma série de medidas sociais que visavam impedir a insurreição e que, grosso modo, vão constituir aquilo que se determinou chamar Estado social, isto é, a alocação de recursos para o trabalho através das funções sociais do Estado (educação, saúde, segurança social, lazer, desporto, transportes públicos subsidiados, rendas subsidiadas etc.., contra, aliás, as ordens da própria direcção militar que tinha posto fim à ditadura, o Movimento das Forças Armadas. A partir de março de 1975, com a generalização da constituição de comissões de trabalhadores e de moradores, o início da reforma agrária, e o questionamento da propriedade privada (processo que se dá por acção dos trabalhadores, muitas vezes em luta contra os despedimentos ou a descapitalização e abandono de empresas e não por estratégia da sua direcção política principal, o Partido Comunista Português, a revolução portuguesa sofre um salto qualitativo, transformando-se numa situação revolucionária de tipo ‘soviético’.

 16. Motivação para o trabalho : o caso dos servidores tecnico-administrativos da UFSC

  OpenAIRE

  Tolfo, Suzana da Rosa

  1991-01-01

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnologico Esta pesquisa analisou o grau de motivação, a correlação entre a prática profissional dos servidores técnico-administrativo da UFSC e teorias da motivação como as de Maslow, Herzberg e Megregir e a existência ou não de discrepâncias entre os fatores motivacionais em presença de determinadas características pessoais. A unidade de análise foi a UFSC como um todo, e o modelo de investigação foi o método de est...

 17. O papel da infografia na compreensão da investigação e desenvolvimento

  OpenAIRE

  Ferreira, Nina Maria Castro P. de Melo

  2013-01-01

  A comunicação de ciência ainda se encontra a ser estudada na procura de modelos mais eficazes que consigam estabelecer a ponte entre os cientistas e o público não especializado. Na procura deste modelo, surge a intersecção das indústrias criativas como potencializadoras da comunicação de ciência. Durante este estudo, optou-se por focar o caso das infografias como uma possível solução para melhorar a eficácia da comunicação dos projectos ou dados que provêm de investigação e des...

 18. Revista USP em foco: Percorrendo o sertão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia de Oliveira Almeida

  2008-10-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1984-784x.2008v8n12p146 Em 1989, o reitor José Goldemberg assina o editorial de lançamento da Revista USP, no qual delineia um periódico cuja principal atribuição seria constituir-se em veículo para as pesquisas realizadas por professores e alunos da própria Universidade de São Paulo. No conjunto formado pelos quarenta primeiros fascículos, a tentativa de realização de uma leitura do presente se destaca na seção dossiê, apontada pelo próprio reitor como o espaço principal da revista. Nesses ensaios, em boa medida, o foco está concentrado na criação artística que emerge na década de oitenta e no início dos anos noventa. São textos de peculiar interesse, pois o periódico tenta olhar para o quadro enquanto a tinta ainda está fresca, visando promover um balanço no qual a música, o teatro e o cinema são analisados sem a rede de segurança que a longa distância dos anos oferece aos analistas.

 19. Desenvolvimento local e educaçãoo formal numa associação

  OpenAIRE

  Segurado, Ana Joana Alves, 1980-

  2017-01-01

  Dissertação de mestrado, Educação (Área de especialização em Formação de Adultos), Universidade de Lisboa, Instituto de Educação, 2017 A associação Rota Histórica das Linhas de Torres é o objeto de estudo da investigação apresentada nesta dissertação de mestrado. Esta associação de municípios, criada para o desenvolvimento turístico e patrimonial das Linhas de Torres Vedras organiza-se em torno do sistema de fortificações defensivas existente neste território, procurando preservar...

 20. O MERCOSUL e o direito comunitário

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Roberto Sabbato

  2002-12-01

  Full Text Available Because of the tendency all over the planet on grouping macroeconomic regional blocks, the study of the Community Law, as a new law's subject, has becoming a necessity not only among the responsible by the project destination, but also among those that have already understood that globalization, more than irreversible, is “irresistible”. It makes some considerations on the Community Law, providing introductory directions, conception, definition, principles and sources. It emphasizes the modalities of the origin of this juridical subject: the original Law, the derivative Law, emphasizing, regarding the last one, the creation of a new mechanism - the prejudicial re-sending.Ante a tendência, em todo o planeta, da formação de blocos regionais macroeconômicos, o conhecimento do Direito Comunitário, novo ramo do Direito, vem-se tornando necessidade não só entre os responsáveis pelo destino do projeto, como também entre os que já compreenderam que a globalização, mais do que irreversível, é ”irresistível”. Faz algumas considerações sobre o Direito Comunitário, fornecendo noções introdutórias, conceituação, definição, princípios e fontes. Destaca as modalidades das fontes desse ramo jurídico: o Direito originário, o Direito derivado, o Direito complementar e o Direito jurisprudencial, ressaltando, com relação a este último, a criação de um mecanismo inovador: o reenvio prejudicial.

 1. Luminescence and energy transfer of Tb3+-doped BaO-Gd2O3-Al2O3-B2O3-SiO2 glasses.

  Science.gov (United States)

  Zuo, Chenggang; Huang, Jinze; Liu, Shaoyou; Xiao, Anguo; Shen, Youming; Zhang, Xiangyang; Zhou, Zhihua; Zhu, Ligang

  2017-12-05

  Transparent Tb 3+ -doped BaO-Gd 2 O 3 -Al 2 O 3 -B 2 O 3 -SiO 2 glasses with the greater than 4g/cm 3 were prepared by high temperature melting method and its luminescent properties have been investigated by measured UV-vis transmission, excitation, emission and luminescence decay spectra. The transmission spectrum shows there are three weak absorption bands locate at about 312, 378 and 484nm in the glasses and it has good transmittance in the visible spectrum region. Intense green emission can be observed under UV excitation. The effective energy transfer from Gd 3+ ion to Tb 3+ ion could occur and sensitize the luminescence of Tb 3+ ion. The green emission intensity of Tb 3+ ion could change with the increasing SiO 2 /B 2 O 3 ratio in the borosilicate glass matrix. With the increasing concentration of Tb 3+ ion, 5 D 4 → 7 F J transitions could be enhanced through the cross relaxation between the two nearby Tb 3+ ions. Luminescence decay time of 2.12ms from 546nm emission is obtained. The results indicate that Tb 3+ -doped BaO-Gd 2 O 3 -Al 2 O 3 -B 2 O 3 -SiO 2 glasses would be potential scintillating material for applications in X-ray imaging. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. O impacto da legislação vigente sobre a indústria da erva-mate chimarrão na região do Alto Uruguai

  OpenAIRE

  Margareth Maroso Santos

  2002-01-01

  Este estudo visa analisar se a legislação vigente se constitui num fator facilitador ou dificultador da produção, industrialização e comercialização da erva-mate chimarrão, em 10 empresas ervateiras, situadas na região do Alto Uruguai, no Estado do Rio Grande do Sul. O estudo foca os procedimentos necessários para o cumprimento da legislação com relação à produção, industrialização e comercialização da erva-mate chimarrão e como as empresas estão cumprindo com a legislação vigente em relação ...

 3. Energy stored in BeO, MgO, Al2O3 and SiO2 oxides irradiated with neutrons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roux, Andre

  1969-01-01

  Within the field of researches on refractory oxides which may be used in structure materials in atomic pile, the objective of this research thesis has been the measurement of the energy stored in some specific oxides (BeO, MgO, Al 2 O 3 and SiO 2 ) after their irradiation in a nuclear reactor. This measurement is performed by 'healing' the irradiated substance by means of thermal treatments during which sample initial mass and morphologies are preserved. The measurement of the Wigner energy is then performed by differential enthalpy analysis. The first part reports the experimental determination of Wigner energies (measurement apparatus, method of ballistic differential enthalpy analysis, thermo-gram compensation). The second part presents the Wigner energies obtained for the sintered BeO, the sintered MgO, the sintered Al 2 O 3 , and the vitreous SiO 2 . The third part reports the result interpretation

 4. Polarized neutron reflectivity studies of magnetic oxidic Fe3O4/NiO and Fe3O4/CoO multilayers

  NARCIS (Netherlands)

  Ball, A.R.; Fredrikze, H.; Lind, D.M.; Wolf, R.M.; Bloemen, P.J.H.; Rekveldt, M.Th.; Zaag, van der P.J.

  1996-01-01

  The magnetic properties of [1 0 0] oriented Fe3O4/NiO and Fe3O4/CoO multilayers, MBE-grown on MgO(0 0 1) substrates, have been studied by polarized neutron reflectometry. In both samples, the Fe3O4 layer exhibits a depth-dependent magnetic profile characterized by a reduction in the magnetization

 5. O FIM DO CONSUMISMO: uma reflexão sobre o consumo compartilhado na era digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Wellithon Batista Zacarias

  2017-11-01

  Full Text Available No decorrer dos anos, novas tecnologias de comunicação de massa foram criadas e passaram a usufruir de grande destaque, mudando até mesmo a forma de interação social e possibilitando algo; como o retorno de práticas como a do consumo colaborativo, desta vez mais forte e difuso. O presente artigo tem como temática principal “O fim do consumismo: uma reflexão sobre o consumo compartilhado na era digital”, onde através do estudo da literatura existente e da análise dos principais meios e ferramentas que proporcionam esse comportamento, por parte dos usuários presentes na internet, evidenciando quais impactos são refletidos no mercado e o perfil dos internautas que usufruem de tais práticas. Será mostrada de forma contextualizada exemplos de ideias, empresas e ações que apoiam a evolução e disseminação do tema acima citado. Por fim, descrever os benefícios que o consumo compartilhado pode trazer para nossa sociedade cada vez mais conectada e participativa. Como também demonstrar como podemos ser mais sustentáveis na produção e reprodução de nosso cotidiano, objetivando também a formação de um consumidor consciente das armadilhas do consumismo.

 6. A rapid procedure for the detection and isolation of enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) serogroup O26, O103, O111, O118, O121, O145 and O157 strains and the aggregative EHEC O104:H4 strain from ready-to-eat vegetables.

  Science.gov (United States)

  Tzschoppe, Markus; Martin, Annett; Beutin, Lothar

  2012-01-03

  Human infections with Enterohaemorrhagic Escherichia coli strains (EHEC) as agents of Haemorrhagic Colitis (HC) and Haemolytic Uraemic Syndrome (HUS) are frequently associated with the consumption of EHEC contaminated foodstuffs of different origins. EHEC O26, O103, O111, O118, O121, O145 and O157 strains are responsible for the majority of HC and HUS cases worldwide. In May 2011, the emerging aggregative EHEC O104:H4 strain caused a large outbreak with high HUS incidence in northern Germany. Contaminated sprouted seeds were suspected to be the vehicles of transmission. The examination of vegetables retailed for raw consumption revealed low numbers of E. coli (vegetables are not yet published. Therefore, we have developed a rapid and sensitive method for detecting low EHEC contamination in vegetables (1-10 cfu/25 g) with artificially EHEC contaminated ready-to-eat salads. A 6-hour enrichment period in BRILA-broth was sufficient to detect 1-10 EHEC from spiked samples after plating 0.1 ml portions of enrichment culture on selective TBX-agar and CHROMagar STEC plates that were incubated at 44 °C overnight. Unlike EHEC strains, the growth of bacteria of the plant flora was substantially inhibited at 44 °C. DNA for real-time PCR detection of EHEC characteristic genes (stx(1), stx(2), eae, ehxA, and O-antigen associated) was prepared with bacteria grown on TBX-agar plates. The storage of EHEC inoculated salad samples for 72 h at 6 °C resulted in a significant reduction (mean value 14.6%) of detectable EHEC, suggesting interference of EHEC with the resident plant microflora. CHROMagar STEC was evaluated as a selective medium for the detection of EHEC strains. Growth on CHROMagar STEC was closely associated with EHEC O26:[H11], O111:[H8], O118:H16, O121:[H19], O145:[H28], O157:[H7] and aggregative EHEC O104:H4 strains and with the presence of the terB gene (tellurite resistance). TerB sequences were found in 87.2% of 235 EHEC but only in only 12.5% of 567 non

 7. CuO reduction induced formation of CuO/Cu2O hybrid oxides

  Science.gov (United States)

  Yuan, Lu; Yin, Qiyue; Wang, Yiqian; Zhou, Guangwen

  2013-12-01

  Reduction of CuO nanowires results in the formation of a unique hierarchical hybrid nanostructure, in which the parent oxide phase (CuO) works as the skeleton while the lower oxide (Cu2O) resulting from the reduction reaction forms as partially embedded nanoparticles that decorate the skeleton of the parent oxide. Using in situ transmission electron microscopy observations of the reduction process of CuO nanowires, we demonstrate that the formation of such a hierarchical hybrid oxide structure is induced by topotactic nucleation and growth of Cu2O islands on the parent CuO nanowires.

 8. O incapaz e o consentimento informado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lydia Neves Bastos Telles Nunes

  2007-12-01

  Full Text Available Este trabalho faz breve análise do consentimentoinformado na relação médico-pacientequando o direito da personalidade tem como titularo incapaz. Levanta-se a discussão sobre a consideraçãoa ser dada à manifestação de vontade dorepresentante legal e à manifestação exteriorizadapelo incapaz.This paper makes a short analysis ofinformed consent in a medical and patient relation,when the right of the personality has a titular theincapable one. It is arisen quarrel on theconsideration to be given to the manifestation ofwill of the legal representative and to themanifestation of will of the incapable one.

 9. O CAMINHAR DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E O XV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Maria Abrantes Baracho

  2014-10-01

  Full Text Available Este artigo descreve algumas características da Ciência da Informação como área do conhecimento e apresenta o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB como o evento seminal da área. Busca-se criar a memória do ENANCIB, promovido pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB, desde a sua criação em 1994, ao longo de suas quinze edições. O ENANCIB congrega pesquisadores e programas de pós-graduação nacionais, além de propiciar um fórum para discussão dos temas de pesquisa da área. Em 2014, o XV ENANCIB tem lugar em Belo Horizonte – Minas Gerais e é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI da Escola de Ciência da Informação (ECI da Universidade Federal de Minas Gerais de Minas Gerais (UFMG. No âmbito do PPGCI, nasceu a percepção de que o evento deveria propor a discussão sobre como as mais recentes tecnologias da informação e da comunicação têm alterado a sociedade e a forma de interagir das pessoas, bem como o papel relevante da Ciência da Informação nesse contexto. Os dispositivos móveis, nuvens, big data, linked data, dentre outras formas de interagir com a informação têm causado transformações em vários âmbitos e exigido novas abordagens para os estudos em CI. O tema do XV ENANCIB “Além das `nuvens´: expandindo as fronteiras da Ciência da Informação”, proporciona a oportunidade para refletir sobre essas mudanças que impactam na interação humana com a informação, bem como sobre suas implicações para o futuro da CI.

 10. Crystallisation of Ba1-xSrxZn2Si2O7 from BaO/SrO/ZnO/SiO2 glass with different ZrO2 and TiO2 concentrations

  Science.gov (United States)

  Vladislavova, Liliya; Kracker, Michael; Zscheckel, Tilman; Thieme, Christian; Rüssel, Christian

  2018-04-01

  The effect of different nucleation agents such as ZrO2 and TiO2 was investigated for a first time with respect to their crystallisation behaviour in the glass system BaO-SrO-ZnO-SiO2. In all studied glasses, a Ba1-xSrxZn2Si2O7 (0.1 ≤ x ≤ 0.9) solid solution crystallized. This phase was first described in 2015 to possess a similar structure as the high temperature phase of BaZn2Si2O7 and a thermal expansion close to zero or even negative. It may find applications e.g. as cook panels, telescope mirrors, and furnace windows. Kinetic parameters of the crystallisation process were determined by supplying different heating rates in a differential scanning calorimeter (DSC). The results were evaluated using the equations of Ozawa and Kissinger with respect to the activation energies. Furthermore, the Ozawa method was used for the determination of Avrami parameters, which provides further information on the nucleation and crystallisation processes. Scanning electron microscopy including electron backscatter diffraction (EBSD) was used to characterise the microstructure, to determine the crystallite size and the crystal orientation. For the characterisation of the occurring crystalline phases, X-ray diffraction was used.

 11. Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) O157:H7, O26, O45, O103, O111, O121, and O145, and Salmonella in retail raw ground beef using the DuPont™ BAX® system.

  Science.gov (United States)

  Wasilenko, Jamie L; Fratamico, Pina M; Sommers, Christopher; DeMarco, Daniel R; Varkey, Stephen; Rhoden, Kyle; Tice, George

  2014-01-01

  Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and Salmonella are food-borne pathogens commonly associated with beef, and reliable methods are needed to determine their prevalence in beef and to ensure food safety. Retail ground beef was tested for the presence of E. coli O157:H7, STEC serogroups O26, O45, O103, O111, O121, and O145, and Salmonella using the DuPont™ BAX® system method. Ground beef (325 g) samples were enriched in 1.5 L of TSB with 2 mg/L novobiocin at 42°C for 18 h, and then evaluated using the BAX® System real-time PCR assays for E. coli O157:H7 and STEC suite, and the BAX® System standard PCR assays for E. coli O157:H7 MP and Salmonella. Samples positive for STEC target genes by the BAX® System assays were subjected to immunomagnetic separation (IMS) and plating onto modified Rainbow Agar O157. Enrichments that were PCR positive for Salmonella were inoculated into RV broth, incubated for 18 h at 42°C, and then plated onto XLT-4 agar. Presumptive positive STEC and Salmonella colonies were confirmed using the BAX® System assays. Results of the BAX® System STEC assays showed 20/308 (6.5%) of samples positive for both the Shiga toxin (stx) and intimin (eae) genes; 4 (1.3%) for stx, eae, and O26; 1 (0.3%) for stx, eae, and O45; 3 (1%) for stx, eae, and O103; and 1 (0.3%) for stx, eae, and O145. There were also 3 samples positive for stx, eae, and more than one STEC serogroup. Three (1.0%) of the samples were positive using the BAX® System real-time E. coli O157:H7 assay, and 28 (9.1%) were positive using the BAX® System Salmonella assay. STEC O103 and E. coli O157:H7 were isolated from 2/6 and 2/3 PCR positive samples, respectively. Salmonella isolates were recovered and confirmed from 27 of the 28 Salmonella PCR positive samples, and a portion of the isolates were serotyped and antibiotic resistance profiles determined. Results demonstrate that the BAX® System assays are effective for detecting STEC and Salmonella in beef.

 12. ESTUDO DO IMPACTO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE O CUSTO DE PRODUÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dusan Schreiber

  2016-03-01

  Full Text Available Na medida em que se constatou o esgotamento do modelo da estratégia de produção em escala, baseada na fabricação de um reduzido número de itens e volume elevado, vários pesquisadores apontaram a inovação como fonte de diferenciação da atuação das organizações no mercado. No entanto, foram poucos estudos realizados com o objetivo de avaliar a influência do investimento na inovação tecnológica sobre a estrutura de custos de produção, tanto para sua redução como aumento. No presente artigo são apresentados dois casos de indústrias de matrizes para calçados, de pequeno e grande porte, onde se evidenciou o aumento de custos decorrente dos investimentos em inovação tecnológica no segmento econômico onde o custo do produto final é decisivo no processo de tomada de decisão do mercado-alvo. A adoção do processo tradicional, para se adaptar ao contexto, numa das empresas pesquisadas, foi considerada a inovação da estratégia organizacional.

 13. A LINGUAGEM ABJETA EM "NÃO PASSARÁS O JORDÃO" E EM "O LEITE EM PÓ DA BONDADE HUMANA"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Monica da Silva Aleixo

  2016-01-01

  Full Text Available O uso da tortura no período da ditadura militar no Brasil trouxe às suas vítimas sequelas que marcaram profundamente, uma vez que os sofrimentos causados pela ferida traumática transcendem as debilitações físicas. Nas narrativas “Não passarás o Jordão”, de Luiz Fernando Emediato e “O Leite em Pó da Bondade Humana”, de Haroldo Maranhão, esse aspecto compõe-se como núcleo desafiador à representatividade, pela via da memória, da violência presente na cena da tortura. Destacam-se, na elaboração da cena, os efeitos de abjeção que, de forma impactante e perversa, são resultantes das punições sofridas pelas vítimas. Dentre os resultados podemos destacar: o chamado horror deleitoso; o uso de uma linguagem que tem o poder de causar um efeito de abjeção e a movimentação/apropriação do Realismo Grotesco. Quanto aos procedimentos metodológicos, podemos dizer que se trata de uma pesquisa em literatura comparada fundamentada na teoria da estética do abjeto.Palavras-chave: Abjeto. Tortura. Ficção.AbstractThe use of torture during the military dictatorship in Brazil brought their victims sequels that have profoundly since the sufferings caused by traumatic wound transcend physical impairments. In the narratives “Não passarás o Jordão”, by Luiz Fernando Emediato and “O Leite em Pó da Bondade Humana”, by Haroldo Maranhão, this aspect is composed as challenging the representativeness core, through the memory of violence in this scene torture. Noteworthy in drafting the scene, the effects of abjection that so shocking and perverse, are the result of the punishments suffered by the victims. Among the results stand out: the so-called horror delight, the use of a language that has the power to cause an effect of abjection and movement / appropriation of Grotesque Realism. Regarding methodological procedures, we can say that it is a comparative literature research based on the theory

 14. Validação da Prescrição Oncológica: o papel do farmacêutico na prevenção de erros de medicação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Livia Oliboni

  2009-09-01

  Full Text Available Erros de medicaçãoo constantemente relatados na literatura médico-científica. Há casos clínicos em que a administração inadequada de doses altas de alguns citostáticos tem como consequência a toxicidade grave e a morte do paciente. As não conformidades presentes nas prescrições aos pacientes oncológicos podem ser catastróficas em função da estreita margem terapêutica dos medicamentos antineoplásicos. Prevenir erros de medicação torna-se uma prioridade na melhora do processo farmacoterapêutico em pacientes da oncologia. A multidisciplinaridade é um fator essencial de alerta aos erros de medicação de antineoplásicos e às maneiras de preveni-los Os farmacêuticos e todos os profissionais que constituem uma equipe multidisciplinar de saúde contribuem para garantia do uso seguro dos medicamentos, o que auxilia no aprimoramento de uma assistência qualificada. Para isso, além das atividades já bem estabelecidas, esses profissionais devem (i implantar um sistema de validação farmacêutica bem como (ii estabelecer um sistema de verificação da prescrição médica, o qual consiste em diferentes etapas. O objetivo dessa revisão é relatar a validação da prescrição médica, considerando-se os erros de medicação na quimioterapia e o papel do farmacêutico na prevenção desses erros. São medidas que visam a melhorar a qualidade da assistência prestada aos pacientes oncológicos.

 15. Cidade e interação: o papel do espaço urbano na organização social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinicius M. Netto

  2018-02-01

  Full Text Available Resumo Como ações pessoais, aparentemente caóticas, podem gerar os imensos sistemas de interações em que vivemos? Neste artigo, buscamos responder a esta pergunta sugerindo que há um papel para as cidades, na forma de coordenar nossas ações. Investigamos esse processo explorando um conceito particular: a “entropia” ou como sistemas lidam com a incerteza e imprevisibilidade na transição de ações individuais para sistemas de ação. Examinando as condições de (i as ações como dependentes da informação em seu ambiente e de (ii a cidade como ambiente de informação, propomos que (iii a cidade produz diferenças na probabilidade de que certas interações venham a ser realizadas. Investigamos este processo através de simulações de diferentes cenários, de modo a identificar o espaço como uma condição necessária, mas não suficiente, para reduzir entropia social. Finalmente, sugerimos que os estados e flutuações da entropia são uma parte vital da reprodução social, e revelam profundas conexões entre sistemas sociais, informacionais e espaciais.

 16. B2O3/SiO2 substitution effect on structure and properties of Na2O-CaO-SrO-P2O5-SiO2 bioactive glasses from molecular dynamics simulations.

  Science.gov (United States)

  Ren, Mengguo; Lu, Xiaonan; Deng, Lu; Kuo, Po-Hsuen; Du, Jincheng

  2018-05-23

  The effect of B2O3/SiO2 substitution in SrO-containing 55S4.3 bioactive glasses on glass structure and properties, such as ionic diffusion and glass transition temperature, was investigated by combining experiments and molecular dynamics simulations with newly developed potentials. Both short-range (such as bond length and bond angle) and medium-range (such as polyhedral connection and ring size distribution) structures were determined as a function of glass composition. The simulation results were used to explain the experimental results for glass properties such as glass transition temperature and bioactivity. The fraction of bridging oxygen increased linearly with increasing B2O3 content, resulting in an increase in overall glass network connectivity. Ion diffusion behavior was found to be sensitive to changes in glass composition and the trend of the change with the level of substitution is also temperature dependent. The differential scanning calorimetry (DSC) results show a decrease in glass transition temperature (Tg) with increasing B2O3 content. This is explained by the increase in ion diffusion coefficient and decrease in ion diffusion energy barrier in glass melts, as suggested by high-temperature range (above Tg) ion diffusion calculations as B2O3/SiO2 substitution increases. In the low-temperature range (below Tg), the Ea for modifier ions increased with B2O3/SiO2 substitution, which can be explained by the increase in glass network connectivity. Vibrational density of states (VDOS) were calculated and show spectral feature changes as a result of the substitution. The change in bioactivity with B2O3/SiO2 substitution is discussed with the change in pH value and release of boric acid into the solution.

 17. O Camelódromo e o novo CPC – Centro Popular de Compras Impactos Sobre O Espaço Urbano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mg. Arq. Cíntia Perozzo dos Santos

  2011-11-01

  Full Text Available Este artigo investiga a percepção dos usuários do centro da cidade de Porto Alegre quanto à mudança do Camelódromo para o novo Centro Popular de Compras (CPC. São comparados os níveis de satisfação de distintos grupos de usuários, quanto ao uso, estética e segurança quanto ao crime. Este trabalho se justifica pela carência de informações acerca dos impactos causados pelo comércio ambulante no espaço urbano, conforme a percepção dos seus usuários. Ainda, existe uma carência de estudos comparativos entre os impactos causados por essas estruturas móveis e as expectativas que os usuários possuem em relação às novas edificações construídas para realocar os camelôs. Como métodos de coleta de dados, foram aplicados diferentes tipos de questionários, e os dados foram analisados quantitativamente, a partir de testes estatísticos não-paramétricos realizados no programa SPSS/PC. Os resultados mostram, por exemplo, que os impactos do Camelódromo no espaço urbano são percebidos pela maioria dos usuários como negativos quanto à estética e à segurança. Por outro lado, as expectativas em relação à estética e à segurança do CPC são positivas. Quanto ao uso, a maioria dos respondentes que freqüenta o Camelódromo pretende freqüentar o CPC.

 18. O Desenvolvimento da Capacidade de Avaliação no Século XXI: enfrentando o desafio através da meta-avaliação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thereza Penna Firme

  2010-08-01

  Full Text Available Meta-Avaliação é a avaliação da avaliação. O presente trabalho descreve o processo de meta-avaliação conduzido numa instituição universitária (Centro Universitário Newton Paiva, Minas Gerais, Brasil pela Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro, Brasil, sendo o foco da meta-avaliação a auto-avaliação da referida instituição. O princípio desencadeador da tarefa foi o entendimento da meta-avaliação como atividade crucial para assegurar a integridade de uma avaliação, desde a sua concepção até seus resultados. Nesse sentido, a meta-avaliação verificou até que ponto a auto-avaliação em questão correspondeu às quatro categorias de standards ou padrões de programas avaliativos (JOINT COMMITEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 1994 em termos de utilidade (atendendo às necessidades de informação dos interessados, viabilidade (sendo realística, prudente, diplomática e simples, ética (sendo legal e ética e precisão (revelando de forma técnica e adequada informações sobre como o julgamento de mérito e de relevância foram feitos. Tais padrões foram verificados ao longo da avaliação em curso (meta-avaliação formativa e ao final (meta-avaliação somativa. Os passos metodológicos (STUFFLEBEAM, 2000 incluíram a interação inicial com os envolvidos e interessados na missão, a escolha de uma equipe qualificada para a condução do processo, a definição das questões de meta-avaliação, o acordo quanto os padrões de julgamento da avaliação do Centro Universitário Newton Paiva, a elaboração do contrato de meta-avaliação, a coleta e revisão da informação acessível e necessária, a análise e interpretação de informações quantitativas e qualitativas à luz dos padrões, a elaboração de informes e a colaboração, junto à instituição-cliente e aos interessados em geral, na interpretação e aplicação de resultados. Tão importante quanto a constatação do sucesso na execução da

 19. Murilo, o surrealismo e a religião

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Antelo

  2006-06-01

  Full Text Available O recente centenário de Murilo Mendes nos forneceu a ocasião para avaliar de que modo se vinculam, em sua obra, poesia, religião e modernidade 2. Creio, em poucas palavras, antecipando o argumento que pretendo desenvolver, que em Murilo Mendes podemos encontrar uma posição eqüidistante entre, de um lado, o cristianismo escriturário, e sua crença de uma verdade única, ainda que essa singularidade esteja igualmente aberta à indeterminação dos sistemas significantes e, de outro, o relativismo hermenêutico, que rechaça a idéia de que possa haver uma verdade final e definitiva. Porém, para poder demonstrar esta minha hipótese, torna-se necessário uma análise do ambiente cultural em que Murilo elabora seus conceitos a respeito de religião e literatura, reconstruindo, notadamente, o debate que, mesmo na Europa de entre-guerras, suscitavam estas questões.

 20. Dielectric properties of the ternary TeO2/Nb2O5/ZnO glasses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahmad, Mohamad M.; Yousef, El Sayed; Moustafa, El Sayed

  2006-01-01

  Glasses of the system TeO 2 /Nb 2 O 5 /ZnO containing different concentration of ZnO (ranging from 5 to 20 mol%) were prepared. The dielectric properties over wide ranges of frequencies and temperatures were investigated as a function of ZnO content by impedance spectroscopy measurements. The impedance spectra of the present glasses were modeled by appropriate equivalent circuit. The dielectric constant has a value of 66 for the 85TeO 2 /10Nb 2 O 5 /5ZnO glass, which is three times larger than that of pure TeO 2 glass and other binary, e.g. TeO 2 /ZnCl 2 , tellurite glassy systems. The results have been analyzed in light of varying NbO 6 octahedra and NbO 4 tetrahedra of niobium oxide as zinc oxide varies from 5 to 20 mol%. The relaxation properties of the investigated glasses are presented in the electric modulus formalism, where the relaxation time and the respective activation energy are determined

 1. Structure and properties of ZnO-B{sub 2}O{sub 3}-P{sub 2}O{sub 5}-TeO{sub 2} glasses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mosner, Petr, E-mail: petr.mosner@upce.cz [Department of General and Inorganic Chemistry, University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, 53210 Pardubice (Czech Republic); Vosejpkova, Katerina; Koudelka, Ladislav [Department of General and Inorganic Chemistry, University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, 53210 Pardubice (Czech Republic); Montagne, Lionel; Revel, Bertrand [Unite de Catalyse et de Chimie du Solide - UCCS, Univ Lille Nord de France, F-59000, CNRS UMR 8181, USTL F-59655, ENSCL F-59652, Villeneuve d' Ascq (France)

  2010-11-01

  Zinc borophosphate glasses doped with TeO{sub 2} were studied in the compositional series (100 - x)[0.5ZnO-0.1B{sub 2}O{sub 3}-0.4P{sub 2}O{sub 5}]-xTeO{sub 2} in a broad concentration range of x = 0-80 mol% TeO{sub 2}. The structure of the glasses was studied by Raman and IR spectroscopy and by {sup 31}P and {sup 11}B MAS NMR spectroscopy. According to the Raman and IR spectra, TeO{sub 2} is incorporated in the structural network in the form of TeO{sub 3}, TeO{sub 3+1} and TeO{sub 4} structural units. The ratio of TeO{sub 4}/TeO{sub 3} increases with increasing TeO{sub 2} content in the glasses. The incorporation of TeO{sub x} units into the glass network is associated with the depolymerisation of phosphate chains, as revealed by Raman spectroscopy. The incorporation of TeO{sub 2} modifies also the coordination of boron atoms, where B(OP){sub 4} structural units are gradually replaced by B(OP){sub 4-n}(OTe){sub n} units. The addition of TeO{sub 2} to the parent zinc borophosphate glass results in a decrease of glass transition temperature associated with the replacement of stronger P-O and B-O bonds by weaker Te-O bonds. Chemical durability of glasses reveals a minimum at the glass containing 10 mol% TeO{sub 2}, but with further additions of TeO{sub 2} it improves and the glasses with a high TeO{sub 2} content reveal better durability than the parent zinc borophosphate glass.

 2. Ab initio studies of O2-(H2O)n and O3-(H2O)n anionic molecular clusters, n≤12

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bork, Nicolai Christian; Kurtén, T.; Enghoff, Martin Andreas Bødker

  2011-01-01

  that anionic O2−(H2O)n and O3−(H2O)n clusters are thermally stabilized at typical atmospheric conditions for at least n = 5. The first 4 water molecules are strongly bound to the anion due to delocalization of the excess charge while stabilization of more than 4 H2O is due to normal hydrogen bonding. Although...... clustering up to 12 H2O, we find that the O2 and O3 anions retain at least ca. 80 % of the charge and are located at the surface of the cluster. The O2− and O3− speicies are thus accessible for further reactions. Finally, the thermodynamics of a few relevant cluster reactions are considered....

 3. Synthesis And Characterization Of SiO2, SnO2 And TiO2 Metal Oxide Shells Covering Cu2O Particles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yu Ri

  2015-06-01

  Full Text Available In this work is described a means of improving the chemical stability of Cu2O@SiO2, Cu2O@SnO2 and Cu2O@TiO2 materials. The SiO2, SnO2 and TiO2 coated samples were stable from pH 3 to pH 10 for up to seven days. To determine the stability of the coated nanoparticles, and their colloidal solutions under acidic and basic conditions, colloidal nanoparticle solutions with various pH values were prepared and monitored over time. Details of the effect of variations in pH on the phase stability of core-shell type Cu2O were characterized using transmission electron microscopy and X-ray diffraction.

 4. Cidades em (transformação: impacto da verticalização e densificação na qualidade do espaço residencial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Conceição Barletta Scussel

  Full Text Available Num contexto global de urbanização crescente e de transformações acentuadas no espaço das cidades, destacam-se os processos peculiares à dinâmica das grandes cidades brasileiras, que alteram substancialmente sua configuração, promovendo rupturas no tecido urbano consolidado e nas práticas de apropriação e uso desse espaço, comprometendo sua sustentabilidade. A partir dessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho é analisar o impacto do processo de verticalização e adensamento na qualidade do espaço residencial de um bairro de Porto Alegre (RS, promovido por alterações na legislação urbanística. Mediante estudo de caso, realizou-se análise comparativa de diferentes quarteirões, utilizando-se método de avaliação da Qualidade do Espaço Residencial (QER. Os procedimentos adotados incluem a análise de documentos, levantamentos a campo e observação direta. Apresentam-se os resultados da aplicação do método de avaliação QER, em termos de qualidade do espaço da habitação, qualidade do contexto da habitação, qualidade do espaço dos serviços, qualidade dos percursos casa / serviços, apontando diferenças significativas entre quarteirões que sofreram verticalização acentuada e quarteirões que mantiveram a tipologia original. A principal contribuição deste artigo reside em explorar o potencial de uso da ferramenta QER para ilustrar o impacto da aplicação de legislação urbanística, instrumentando a discussão do modelo espacial de desenvolvimento da cidade.

 5. Manômetros artesanais não medem com precisão a pressão de balão dos tubos endotraqueais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel Annoni

  2015-09-01

  Full Text Available RESUMOObjetivo:Testar a concordância entre dispositivos artesanais e um manômetro especificamente projetado para esse fim.Métodos:Testamos em 79 sujeitos a concordância entre as mensurações realizadas com 2 dispositivos artesanalmente adaptados para medir a pressão de balão dos tubos endotraqueais e as obtidas com uso de um manômetro específico para esse fim. A pressão de balão foi medida com um manômetro comercial e com dois dispositivos artesanais montados a partir de esfigmomanômetro aneroides. Os dados foram comparados utilizando os testes de Wilcoxon e Spearman, o coeficiente de correlação intraclasse e a análise do limite de concordância.Resultados:As pressões do balão medidas com os dispositivos artesanais foram significantemente diferentes das medidas obtidas com o dispositivo comercial (as pressões foram mais elevadas nas mensurações obtidas com o dispositivo artesanal 1 e mais baixas nas avaliações realizadas com o dispositivo artesanal 2. O coeficiente de correlação intraclasse entre o dispositivo comercial e os dispositivos 1 e 2 foi excelente (0,8; p < 0,001 e bom (0,66; p < 0,001, respectivamente. No entanto, os gráficos de Bland-Altman demonstraram limites amplos de concordância entre os dispositivos 1 e 2 e o dispositivo comercial.Conclusão:Os manômetros artesanais não proporcionam mensurações precisas da pressão do balão, quando comparados a um dispositivo específico para esse fim e, portanto, não devem ser utilizados na avaliação de pacientes mecanicamente ventilados em substituição aos manômetros comerciais específicos para avaliação da pressão do balão.

 6. Neutron monochromators of BeO, MgO and ZnO single crystals

  Science.gov (United States)

  Adib, M.; Habib, N.; Bashter, I. I.; Morcos, H. N.; El-Mesiry, M. S.; Mansy, M. S.

  2014-05-01

  The monochromatic features of BeO, MgO and ZnO single crystals are discussed in terms of orientation, mosaic spread, and thickness within the wavelength band from 0.05 up to 0.5 nm. A computer program MONO, written in “FORTRAN”, has been developed to carry out the required calculations. Calculation shows that a 5 mm thick MgO single crystal cut along its (2 0 0) plane having mosaic spread of 0.5° FWHM has the optimum parameters when it is used as a neutron monochromator. Moreover, at wavelengths shorter than 0.24 nm the reflected monochromatic neutrons are almost free from the higher order ones. The same features are seen with BeO (0 0 2) with less reflectivity than that of the former. Also, ZnO cut along its (0 0 2) plane is preferred over the others only at wavelengths longer than 0.20 nm. When the selected monochromatic wavelength is longer than 0.24 nm, the neutron intensities of higher orders from a thermal reactor flux are higher than those of the first-order one. For a cold reactor flux, the first order of BeO and MgO single crystals is free from the higher orders up to 0.4 nm, and ZnO at wavelengths up to 0.5 nm.

 7. O significado da nutrição parenteral para o cliente no contexto hospitalar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Consuelo Helena Aires de Freitas Lopes

  1996-06-01

  Full Text Available A necessidade de compreender o significado da nutrição parenteral para o cliente no contexto hospitalar surgiu das nossas inquietações diante do cuidado de enfermagem. Realizaram-se observações participantes, entrevistas e anotações de campo junto a sete clientes hospitalizados, que se encontravam sob nutrição parenteral. O sentido das investigações foi centrado na indagação: como você está se sentindo com a nutrição parenteral? Os dados foram analisados numa abordagem interacionista, mostrando as dificuldades enfrentadas pelos clientes na assistência hospitalar, como percebiam eles a nutrição parenteral e que significados eram atribuídos a essa terapêutica. O estudo revelou os sentimentos, comportamentos e atitudes relacionados aos aspectos biológico, emocional e sócio-cultural do cliente, ligados à nutrição parenteral, demonstrando, também as limitações impostas ao cliente sob esse tratamento, bem como as dificuldades na assistência de enfermagem.

 8. Educação em direitos humanos: o currículo entre o relativismo e o universalismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Tereza Reis da Silva

  2015-06-01

  Full Text Available RESUMO:O objetivo deste trabalho é apresentar uma reflexão acerca dos paradoxos que envolvem a ideia de universalidade e de particularidade tanto no campo dos Direitos Humanos quanto no campo curricular. Consequentemente, procuraremos esclarecer em que medida os embates entre os enfoques relativistas e universalistas do currículo e dos Direitos Humanos se colocam como impeditivos para a consolidação de uma Educação em Direitos Humanos. Para tanto, recuperaremos o debate em torno das questões da diversidade e do currículo que visa, sobretudo, contestar a racionalidade moderna e suas pretensões universalistas. E, ainda, recuperaremos as contradições que pautam a relação entre a universalidade dos Direitos Humanos e a diversidade dos sujeitos para os quais estes se direcionam.

 9. O Voluntariado em questão: a subjetividade permitida

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Cristina Ferreira Caldana

  Full Text Available Em diversos países, particularmente no Brasil, observa-se um estímulo ao voluntariado como via de democratização do Estado, com o aumento da participação de todos os atores nos graves problemas sociais. considerando as diversas expressões de atuação voluntária no mundo do trabalho, o objetivo do presente artigo é discutir o exercício dessas atividades e de suas lógicas de sustentação a partir dos principais eixos de identificação com a atividade voluntária. Estudos de casos foram realizados em duas empresas com fins lucrativos e em duas organizações não governamentais (ONGs da cidade de Ribeirão Preto (São Paulo-Brasil. Os dados indicam que o voluntariado, indiretamente, gera valor para o capital e que se deve investir na autonomia das ONGs e na superação de modelos assistencialistas, com ações particularizadas, fortalecendo os empreendimentos coletivos da economia solidária e os movimentos sociais de base. considera-se que o voluntariado seja um modo permitido de construção da subjetividade dentro da lógica do capital.

 10. Struktura makrocyklu treningowego w biegu na 100 m przez płotki = The structure of the training macrocycle in the 100 m hurdles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Kamrowska-Nowak

  2015-12-01

  UKW w Bydgoszczy, IKF   Streszczenie Celem badań była analiza struktury czasowej oraz charakterystyka obciążeń treningowych płotkarki w rocznym cyklu, zrealizowanych przez zawodniczkę specjalizującą się w biegu na 100 m przez płotki. Materiał badawczy stanowiła dokumentacja szkolenia i obciążeń  treningowych zawodniczki S.G., mistrzyni Polski juniorek z 1999 r. oraz młodzieżowej mistrzyni Polski z 2000 r. Zebrany materiał dotyczący obciążeń treningowych skatalogowano według klasycznego podziału ćwiczeń ze względu na cechy motoryczne. Przygotowania treningowe do cyklu 1999/2000 trwały 336 dni. Zrealizowano 367 jednostek treningowych. W przygotowaniu siłowym największe obciążenie miało charakter ukierunkowany o przewadze półprzysiadów oraz podskoków i wyskoków z półprzysiadu. Siła o charakterze wszechstronnym miała mniejszy wymiar. Największe obciążenie pracą siłową miało miejsce od marca do czerwca. W okresie przygotowania ogólnego (listopad, grudzień, styczeń dominowała wytrzymałość tempowa krótka (odcinki 150 -300m, a następnie wytrzymałość szybkościowa, która ma wpływ na utrzymanie rytmu płotkowego od 7 do 10 płotka. Szybkość techniczna realizowana była od listopada do września, a najwięcej zrealizowano w miesiącach marcu i kwietniu.   Słowa kluczowe: lekkoatletyka, kobieta, bieg na 100 m przez płotki. Summary             The objective of the research was to analyze  time structure and characteristics of training loads of the hurdler specializing in 100m hurdles realized in the annual training cycle. Training records and training loads  of S.G. , the junior champion of Poland  in 1999 and the youth champion of Poland in 2000, constituted research material. Material concerning training loads was catalogued according to classical division of exercises on account of motor features.             Preparations for the training cycle 1999/2000 lasted 336 days, and 367

 11. PESQUISA EM EDUCAÇÃO: O WORDSMITH COMO FERRAMENTA DE EXPLORAÇÃO DE CORPORA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Zuleide da Costa Pereira; Samara Wanderley Xavier Barbosa

  2014-09-01

  Full Text Available Este texto constitui-se a partir da implementação das ações de um projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC da UFPB, intitulado “Os Sentidos do Currículo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa/PB”, e desenvolvido no período de 2013 a 2014. O objetivo do plano/projeto é destacar o papel do software Worsmith Tools 6, como ferramenta de análise de corpora, na exploração dos sentidos de educação, currículo e ensino nos documentos curriculares analisados, que são os documentos de políticas curriculares nacionais (Lei de Diretrizes e Bases de nº 9394/96, Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª série, Diretrizes Curriculares Gerais para Educação Básica e Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de Nove Anos e os locais (Projetos Político-Pedagógicos de nove escolas da Rede Municipal de Ensino. Dessa forma, mostramos os recursos do conjunto de ferramentas utilizadas, exemplificando de que modo elas contribuíram para uma análise documental mais exata e confiável do que outras perspectivas de análise linguística permitiriam. De fato, ao mesmo tempo em que facilitaram às possíveis articulações entre educação, currículo e ensino, o conjunto de ferramentas em questão, como argumenta Sardinha (2004, nos deu a possibilidade de analisar vários aspectos da linguagem, tais como: a composição lexical, o tema dos textos selecionados e a organização da retórica e composicional dos gêneros discursivos. Metodologicamente, organizamos os documentos em análise num conjunto de textos informatizados, de tal forma que se tornaram adequados para o pesquisador analisar, sempre tendo em vista a autenticidade, a legibilidade e a extensão dos textos, e a seleção criteriosa dos enunciados que comporiam o corpus. Para empreender a análise propriamente dita, decidimos utilizar o Worsmith Tools 6 e suas três ferramentas o Wordlist, o Concord e o Keywords, cada

 12. PERCEPÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RCD – RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO: UM ESTUDO DE CASO EM PARNAMIRIM/RN/BRASIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Henrique Catunda Pinto

  2015-04-01

  Full Text Available Sabe-se que a indústria da construção civil produz impactos negativos ao meio ambiente em toda sua cadeia produtiva, sendo que, um dos maiores poluidores desta indústria são os RCD – Resíduos da Construção e Demolição. O presente trabalho tem por finalidade principal analisar a percepção que os construtores associados ao SINDUSCON/RN, atuantes no município de Parnamirim/RN, tem à respeito da legislação ambiental específica vigente, bem como, o modelo de gestão adotado e a destinação final de tais resíduos. Este trabalho é um Estudo de Caso, cuja metodologia de pesquisa adotada é do tipo descritiva, de natureza aplicada e de abordagem quantitativa. Quatorze empresas aceitaram participar da pesquisa, que foi realizada através da aplicação de um questionário com perguntas fechadas e abertas a cada um dos gerentes das quatorze empresas no período de fevereiro a março de 2009. A pesquisa demonstra que uma parte considerável das empresas tem preocupação em atender às exigências da Legislação Ambiental vigente específica. No que se refere à questão da gestão ambiental, faz-se necessário que o Poder Público, conjuntamente com as organizações especializadas, possa oferecer programas específicos na área de gestão ambiental.

 13. Otimização da produção do carvão vegetal por meio do controle de temperaturas de carbonização

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aylson Costa Oliveira

  2013-06-01

  Full Text Available Embora nos últimos anos diversas pesquisas tenham sido desenvolvidas com o intuito de melhorar os índices de qualidade da madeira (densidade básica, composição química, grande parte da produção brasileira de carvão ainda ocorre em fornos com baixo rendimento gravimétrico e com emissões de gases poluentes. Na tentativa de alterar esse cenário, este trabalho objetivou avaliar o funcionamento de um sistema forno-fornalha e também o ajuste de faixas de controle da carbonização em função do tempo e da temperatura, levando-se em consideração a degradação térmica da madeira, com vistas a maximizar o rendimento em carvão vegetal. Foram construídos três fornos circulares de alvenaria acoplados a uma fornalha, para queima dos gases gerados durante a carbonização. O controle da carbonização foi realizado através da mensuração da temperatura interna com sensor infravermelho. De acordo com os resultados, o controle da carbonização realizado com base nas faixas de carbonização proporcionou rendimento médio de 33% de carvão, 8% de atiço e 3% de finos. A fornalha mostrou-se eficiente na redução de emissão de fumaça para o ambiente, funcionando durante um terço do tempo de carbonização. Conclui-se que o sistema forno-fornalha apresenta produção satisfatória de carvão vegetal, com baixa emissão de fumaça durante a carbonização da madeira.

 14. ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONSELHO DE CLASSE: A EXPERIÊNCIA DO CAMPUS SÃO SEBASTIÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blenda Cavalcante de Oliveira

  2015-06-01

  Full Text Available O Conselho de Classe é considerado atualmente uma instância colegiada, participativa e deliberativa que trata de assuntos pedagógicos relacionados às questões de ensino e aprendizagem. No Instituto Federal de Brasília (IFB, as reuniões dos Conselhos agregam equipe multidisciplinar formada por professores das diversas áreas, representantes discentes, coordenadores de cursos e equipe técnica. A coordenação pedagógica tem a função de presidir os Conselhos de Classe, realizar os registros e sugerir encaminhamentos para os assuntos levantados. Este artigo apresenta os resultados da  participação da coordenação pedagógica nas práticas de formação docente que vêm sendo desenvolvidas no âmbito do IFB, especialmente no Campus São Sebastião. Por participar de todos os Conselhos do Campus e registrá-los, a coordenação pedagógica tem uma visão ampla das situações recorrentes e dos problemas apresentados. A partir das demandas apontadas, ela pode, portanto, pensar em soluções, fazer encaminhamentos e subsidiar a organização da formação pedagógica continuada para docentes do Campus. Com base em uma observação participante e análise dos registros feitos ao longo do processo, foi possível perceber a necessidade de ampliação das reuniões dos Conselhos de Classe para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC do Campus São Sebastião. O engajamento dos docentes e discentes nos Conselhos foi afetado positivamente a partir do desenvolvimento e uso dos instrumentos pré-conselho, que são ferramentas produzidas pela coordenação pedagógica em conjunto com o corpo docente, visando à participação discente. A partir dos registros e encaminhamentos, a coordenação pedagógica propôs ações com o objetivo de contribuir para a melhoria do processo didático-pedagógico no Campus. 

 15. O evangelho segundo o McDonald's: estudo sobre o processo de produção da fast-food

  OpenAIRE

  Alves, Carmen Lucia Rodrigues

  2006-01-01

  Este estudo aborda o processo de produção da cadeia de fast-food McDonald s, resgatando a forma de produzir seus alimentos, a tecnologia investida, as definições sobre cor, aroma, gosto; as relações de trabalho, desde a estrutura funcional dos trabalhadores, a seleção dos funcionários e o treinamento para cumprir todas as funções que concretizam o processo produtivo. Enfoca, também, através da análise da propaganda de seus produtos, a ideologia que veicula, particularmente p...

 16. Laser Spectroscopy Monitoring of 13C18O16O and 12C17O16O of Atmospheric Carbon Dioxide

  Science.gov (United States)

  Shorter, J. H.; Nelson, D. D.; Ono, S.; McManus, J. B.; Zahniser, M. S.

  2017-12-01

  One of the main challenges to making accurate predictions of future changes in CO2 concentration is the capability to determine what fraction of human produced CO2 remains in the atmosphere. We present our progress in the application of Tunable Infrared Laser Direct Absorption Spectroscopy (TILDAS) to the measurement of the primary clumped (13C18O16O) as well as 17O (12C17O16O) isotopologues of atmospheric CO2, as a tracer of its sources and sinks. We expect unique isotopologue signals in CO2 from high-temperature combustion sources, plants, soils, and air-sea exchange processes. High sampling frequency (a few minutes for each sample vs. reference cycle) achieved by a TILDAS instrument is expected to enable us to document local heterogeneous sources and temporal variations. The TILDAS is equipped with a newly developed 400-meter absorption cell. We designed a dual pressure measurement technique in which the clumped isotopologue, 13C18O16O, and 13C16O16O are first measured at 30 torr cell pressure. This is followed by measurement of 12C17O16O, 12C18O16O and 12C16O16O at lower ( 5 torr) cell pressure. Isotopologue ratios are compared between reference and sample gases. Preliminary tests demonstrated a precision approaching 0.03 ‰ for the ratio 13C18O16O/13C16O16O and 0.08‰ for Δ13C18O16O value (1σ repeatability for 4 min sample vs. reference cycle). Sample size for a single analysis is approximately 100 mL of air (1.6μmol of CO2). Given the previously observed range of variations for Δ13C18O16O and Δ17O values as large as 0.6 to 0.3 ‰, respectively, TILDAS offers a novel approach for real time monitoring of atmospheric CO2 isotopologues. It was found that achieving better than 0.1‰ requires careful matching of CO2 mixing ratios between reference and sample air. A primary cause of pressure and mixing ratio dependence is inaccurate baseline fitting (analogous to abundance sensitivity or pressure baseline for IRMS). Given that mixing ratios of atmospheric

 17. Anorexia: o traço da obstinação na clínica psicanalítica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Fortes

  2011-03-01

  Full Text Available Veremos como o traço da "obstinação" na anorexia mental reflete elementos fundamentais para a compreensão dessa patologia. A recusa, na anorexia, possui a função de reação ativa frente a um outro intrusivo. A negação é compreendida a partir de duas vias: como sustentação do desejo próprio ou como um modo de aniquilação do desejo. No entanto, estas duas vias podem ser pensadas não como contradição, mas como uma fecunda aporia. Do mesmo modo, o tema da "obstinação" é de suma importância para a clínica em geral, conduzindo a uma análise da negação como uma forma possível de relação com o desejo.

 18. Exigências de espaço aplicáveis à construção de habitação de interesse social: comparação entre Portugal e o município de São Paulo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  João Branco Pedro

  2012-12-01

  Full Text Available Neste artigo, comparam-se as exigências de espaço aplicáveis àconstrução de habitação de interesse social (HIS em Portugal e noMunicípio de São Paulo, e procuraram-se justificações para as diferenças no contexto socioeconómico de cada território. São analisados osprogramas “Habitação a Custo Controlado” (HCC, em Portugal, e “MinhaCasa Minha Vida” (MCMV, em São Paulo. Verificou-se que as exigênciasde espaço aplicáveis à construção de habitação no programa HCC são, na generalidade das especificações analisadas, superiores às estabelecidaspara o programa MCMV. O menor nível das exigências de espaço do programa MCMV pode ser justificado pelo deficit habitacional que existeno Brasil, pelo reduzido rendimento da população carenciada e pelaopção de vender HIS fortemente subsidiada. Apesar de as habitações deinteresse social no Município de São Paulo terem uma área substancialmente inferior à das habitações do mesmo tipo em Portugal, onível de satisfação dos moradores para com o tamanho das habitações émais elevado no Município de São Paulo. Com base nos resultadosapresentados, recomenda-se a realização de um estudo que analise aviabilidade de introduzir diversos aperfeiçoamentos no programa MCMV,nomeadamente: aumentar a área útil total das habitações; incentivar aadoção de soluções espaciais e construtivas inovadoras, que sejam económicas e adequadas às necessidades dos moradores; permitir aconstrução de fogos com um, dois, três ou quatro dormitórios; e aumentar o retorno do investimento público, com modelos de financiamento mais sustentáveis.

 19. O DECISOR COMO USUÁRIO DA INFORMAÇÃO: RELAÇÕES ENTRE A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO, A COGNIÇÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mônica Erichsen Nassif

  2013-08-01

  Full Text Available Este artigo discute os estudos cognitivos contemporâneos sobre o comportamento de decisores como usuários da informação, no âmbito da gestão da informação e do conhecimento. São mostrados os estudos desenvolvidos entre 2002 e 2010 e apresentadas questões importantes que esses estudos apontam a respeito dos decisores em situações de busca e uso de informação para tomada de decisão. Como resultado, o artigo indica o que ainda pode e deve ser abordado sobre o tema, considerando-se os estudos nos campos da cognição, dos estudos de usuários e da psicologia.

 20. Subsolidus phase relations of Bi2O3-Nd2O3-CuO

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sun Yezhou

  1997-01-01

  The subsolidus phase relations of the Bi 2 O 3 -Nd 2 O 3 -CuO ternary system and its binary systems along with crystallographic parameters of the compounds were investigated by X-ray powder diffraction and differential thermal analysis. The room temperature section of the phase diagram of the Bi 2 O 3 -Nd 2 O 3 -CuO system can be divided into two diphase regions and six triphase regions. No ternary compound was found. There exist two solid solutions (α, β) and a compound Bi 0.55 Nd 0.45 O 1.5 in the (Bi 2 O 2 ) 1-x (Nd 2 O 3 ) x system. Both solid solution α (0.05≤x≤0.30) and β (0.53≤x≤0.73) belong to the rhombohedral system (R3m). The lattice parameters represented by a hexagonal cell are a=3.9832(4), c=27.536(5) A for Bi 0.8 Nd 0.2 O 1.5 (α phase) and a=3.8826(3), c=9.727(1) A for Bi 0.4 Nd 0.8 O 1.5 (β phase). The Bi 0.55 Nd 0.45 O 1.5 compound crystallizes in a face-centered cubic (f.c.c.) lattice with a=5.5480(2) A. (orig.)

 1. Da Percepção à Recuperação da Informação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fábio José Dantas de Melo

  2012-02-01

  Full Text Available A práxis do profissional da informação deve possibilitar o acesso de todo e qualquer usuário às fontes informacionais de que necessitem. Para isto é indispensável munir este profissional de ferramentas que o permitam explorar o multifacetado universo lingüístico do público-alvo de seu trabalho. Segundo conceitos da psicolingüística, semiótica e lingüística cognitiva, e analisando os processos de representação e recuperação da informação, este artigo se propõe a refletir sobre os desafios da busca de informação com aquilo que o usuário tem a sua disposição: sua língua e a experiência de mundo.

 2. Toxicity of nanoparticles of CuO, ZnO and TiO2 to microalgae Pseudokirchneriella subcapitata.

  Science.gov (United States)

  Aruoja, Villem; Dubourguier, Henri-Charles; Kasemets, Kaja; Kahru, Anne

  2009-02-01

  Toxicities of ZnO, TiO2 and CuO nanoparticles to Pseudokirchneriella subcapitata were determined using OECD 201 algal growth inhibition test taking in account potential shading of light. The results showed that the shading effect by nanoparticles was negligible. ZnO nanoparticles were most toxic followed by nano CuO and nano TiO2. The toxicities of bulk and nano ZnO particles were both similar to that of ZnSO4 (72 h EC50 approximately 0.04 mg Zn/l). Thus, in this low concentration range the toxicity was attributed solely to solubilized Zn2+ ions. Bulk TiO2 (EC50=35.9 mg Ti/l) and bulk CuO (EC50=11.55 mg Cu/l) were less toxic than their nano formulations (EC50=5.83 mg Ti/l and 0.71 mg Cu/l). NOEC (no-observed-effect-concentrations) that may be used for risk assessment purposes for bulk and nano ZnO did not differ (approximately 0.02 mg Zn/l). NOEC for nano CuO was 0.42 mg Cu/l and for bulk CuO 8.03 mg Cu/l. For nano TiO2 the NOEC was 0.98 mg Ti/l and for bulk TiO2 10.1 mg Ti/l. Nano TiO2 formed characteristic aggregates entrapping algal cells that may contribute to the toxic effect of nano TiO2 to algae. At 72 h EC50 values of nano CuO and CuO, 25% of copper from nano CuO was bioavailable and only 0.18% of copper from bulk CuO. Thus, according to recombinant bacterial and yeast Cu-sensors, copper from nano CuO was 141-fold more bioavailable than from bulk CuO. Also, toxic effects of Cu oxides to algae were due to bioavailable copper ions. To our knowledge, this is one of the first systematic studies on effects of metal oxide nanoparticles on algal growth and the first describing toxic effects of nano CuO towards algae.

 3. O que exatamente torna os museus de hoje tão diferentes, tão atraentes?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivo André Braz

  2016-04-01

  Full Text Available O presente artigo tem como objetivo afirmar a importância da participação do público na experiência museológica. Essa afirmação implica, contudo, que a participaçãoo deve ser assumida como um facto previamente dado, mas requer uma reflexão crítica sobre as suas próprias bases. Num primeiro momento demonstraremos como o museu de hoje se apresenta a si mesmo como um lugar de atratividade, atividade e performatividade essencialmente diferente do museu autoritário e pedagógico do passado. Em seguida tentaremos complicar esta imagem através de um exercício interdisciplinar de co-implicação entre a narrativa do museu e as abordagens teóricas de outras áreas do conhecimento. Tal levar-nos-á a uma dupla leitura na qual o museu parece estar sempre marcado por uma falta ou por um excesso. Uma “falta” de museu onde uma metafísica da participação procura ligar intencionalidade e sentido através de uma lógica de ativação. Um “excesso” de museu onde uma performatividade sempre bem-sucedida constitui o paradigma de uma situação contemporânea que podemos qualificar como bioestética. Contudo, esta dupla leitura não conduz necessariamente a um impasse. O reconhecimento da suplementaridade entre o museu e o público contém a possibilidade de desatarmos o nó que liga a participação à intencionalidade e à produtividade. Fazê-lo é abrir o texto museológico a elementos que habitualmente ficam nas suas margens e, assim, reforçar a própria ideia de participação.

 4. Orientação para o Mercado no Segmento Hoteleiro: o caso português

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Barata Raposo

  2010-07-01

  Full Text Available Resumo O objectivo deste estudo foi medir o grau de orientação para o mercado dos maiores grupos hoteleiros de Portugal. Após uma breve explanação sobre a orientação para o mercado e o segmento hoteleiro em Portugal apresentou-se um estudo empírico realizado junto dos maiores 20 grupos de hotéis de Portugal, utilizando como instrumento de colecta de dados, a tradicional escala Markor (Market orientation adaptada ao sector hoteleiro. Constatou-se nas organizações investigadas uma boa capacidade de geração de informações de mercado e resposta ao mercado. Porém os resultados obtidos com o constructo da disseminação de informações de mercado ficaram abaixo das expetactivas. Portanto, o desafio actual para as principais redes de hotéis de Portugal é propiciar a melhoria da disseminação interna das informações que os profissionais de marketing recolhem junto ao mercado. Palavras-chave: gestão do marketing; orientação para o mercado; markor; sector hoteleiro em Portugal. Abstract The objective of this study was to measure level of orientation for the market of the largest hotel groups of Portugal. After a brief explanation on the market orientation and the hotel segment in Portugal an empiric study was presented performed with the largest groups of 20 hotels of Portugal, using as an instrument of collection data, the traditional Markor scale (market orientation adapted to the hotel sector. It was found in the investigated organizations a good capacity to generate market information and response to the market. However the results obtained with the construct of the dissemination of market information were below the expectations. So the current challenge for the main networks of hotels in Portugal is to improve the internal dissemination of information that marketing professionals gathered at the market. Keywords: marketing management, orientation to the market, markor, hotel sector in Portugal.

 5. Investigations of structural, morphological and optical properties of Cu:ZnO/TiO2/ZnO and Cu:TiO2/ZnO/TiO2 thin films prepared by spray pyrolysis technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.I. Khan

  Full Text Available The aim of this research work is presented a comparison study of Cu:ZnO/TiO2/ZnO (Cu:ZTZ and Cu:TiO2/ZnO/TiO2 (Cu:TZT thin films deposited by spray pyrolysis technique on FTO substrates. After deposition, these films are annealed at 500 °C. XRD confirms the anatase phase of TiO2 and Hexagonal wurtzite phase of ZnO. SEM shows that Cu:TZT has more porous surface than Cu:ZTZ and also the root mean square (RMS roughness of Cu:TZT film is 48.96 and Cu:ZTZ film is 32.69. The calculated optical band gaps of Cu:TZT and Cu:ZTZ thin films are 2.65 eV and 2.6 eV respectively, measured by UV–Vis spectrophotometer. This work provides an environment friendly and low cost use of an abundant material for highly efficient dye sensitized solar cells (DSSCs. Keywords: Multilayer films, ZnO, TiO2, Cu

 6. Imigração brasileira no Japão: o mito da volta e a preservação da identidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomke Lask

  2000-11-01

  Full Text Available A emigração brasileira para o Japão é um fenômeno recente que ainda não lida com os problemas decorrentes da socialização de filhos na emigração. Por isso os emigrantes, certos de que voltem ao Brasil, não consideram uma eventual perda de identidade de seus filhos como um problema. Mas já existem dois grupos no Japão que começam a alarmar-se com o avanço da socialização japonesa dos seus filhos: mulheres nipo-brasileiras casadas com japoneses e famílias brasileiras com filhos em idade escolar. Trata-se então de apresentar neste trabalho duas estratégias conscientes para a preservação da identidade brasileira, focalisadas na manutenção do domínio da língua portuguesa. Refiro-me às atividades da associação "Grupo Brasil" em Tóquio, fundada por brasileiras casadas com japoneses, e as atividades da associação nipo-brasileira de Oizume.Brazilian emigration to Japan is a recent phenomenon. Therefore identity problems of the second generation, socialized in the country of emigration, don't seem yet very urgent. The first generation still believes that they will return to Brazil, and thus the possibility of an identity loss of their children seems far fetched. Nevertheless, there are already two different groups of Brazilian emigrants in Japan that begin to worry about the japanese socialization of their children: Brazilian women married to Japanese and Brazilian families with children in school age. This article analyses two different strategies of Brazilian associations trying to preserve the Brazilian identity by holding on to the Portuguese language: `Grupo Brasil' in Tokyo and the association of Brazilians in the town of Oizume.

 7. O processo de regionalização do SUS: revisão sistemática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guilherme Arantes Mello

  Full Text Available Resumo Nesta revisão foram incluídos apenas estudos específicos sobre o processo de regionalização do SUS, baseados em resultados empíricos e publicados a partir de 2006, já sob o referencial do Pacto pela Saúde. Foi evidenciado que o processo de regionalização é hoje uma realidade em todas as esferas de governo, sujeito a um conjunto de desafios comuns às diversas realidades do país. Entre os principais, os colegiados são valorizados com espaços de inovação, mas ainda em busca da superação da cultura política burocrática e clientelista. A governança regional é ainda prejudicada pela fragmentação do sistema e, em particular, pela histórica deficiência com planejamento, desde o nível local às políticas estratégicas de incorporação tecnológica. As análises permitiram implicar a cultura de amplo privilégio para negociação política em detrimento do planejamento como uma das principais responsáveis por um ciclo vicioso que sustenta a deficiência técnica da gestão.

 8. POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O PAPEL DA ESCOLA: ENTRE O REAL E O IDEAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leila Cristina Aoyama Barbosa Souza

  2017-07-01

  Full Text Available Este artigo discute a repercussão das políticas educacionais brasileiras nesta segunda década do século XXI. Trata-se de um ensaio teórico fundamentado em autores que discutem a precarização da educação no Brasil pela adoção de políticas públicas que mantém a relação de poder e domínio entre classes sociais e em reflexões sobre a função da escola para a sociedade contemporânea. Sob a luz da teoria histórico-cultural e das pedagogias sociocríticas defende-se o movimento contra-hegemônico dos profissionais da educação aos modelos institucionais vigentes.

 9. Subsolidus Phase Relations of the SrO-In2O3-CuO System in Air

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grivel, Jean-Claude; Thydén, Karl Tor Sune

  2013-01-01

  The subsolidus phase relations of the SrO-In2O3-CuO system were investigated at 900 °C in air. Under these conditions, five binary oxide phases are stable: Sr2CuO3, SrCuO2, Sr14Cu24O41, In2Cu2O5 and SrIn2O4. The pseudo-ternary section is characterised by six three-phase regions and is dominated...

 10. O discurso espacial como instrumento da produção capitalista do espaço: experiências em São Paulo e Barcelona

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabiana Valdoski

  2014-05-01

  Full Text Available O discurso espacial tornou-se fundamental para a execução das políticas de espaço que buscam inseri-lo nos circuitos da acumulação através da metamorfose das morfologias de bairros populares e periféricos. Tais discursos incorporam novos elementos devido a sua necessidade permanente de reelaboração, pois os conflitos surgidos ao longo do avanço dessas políticas espaciais corroem argumentos de legitimidade, e estes são alçados à composição de álibis que reponham sua condição pretérita de coerência e coesão. Entre estes recentes álibis incorporados aos discursos espaciais, temos aqueles pautados em reivindicações como as de melhorias infraestruturais e do meio ambiente, transformando, contraditoriamente, a qualidade das matrizes discursivas dos movimentos sociais em instrumentos de uma prática espacial que promove a valorização de lugares em detrimento da apropriação. Isto resulta na produção de uma ideologia do espaço que escamoteia os mecanismos de segregação empreendidos pelas políticas de espaço.

 11. Role of O radical on the formation of O{sub 2} gas plasma; O{sub 2} purazuma ni okeru O rajikaru no yakuwari

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matsui, I. [Toshiba Reasearch and Development Ceter, Tokyo (Japan). Mechanical Systems Laboratory

  2000-11-10

  The effect of plasma formed gas on the plasma structure is investigated using a self consistent continuous fluid plasma model, which assumes that the local field approximation was attained in the RF plasma. The swarm parameter was obtained by Boltzmann analysis for O{sub 2} gas which contains various amounts of O radicals. Positive ion density, negative ion density, and electron density in the O{sub 2} RF plasma including O radical generation were calculated by self-consistent one dimensional continuous fluid plasma model. The calculation results show the dominant positive charged particle became O{sup +} from O{sub 2}{sup +} with increasing amount of O radical in O{sub 2}. The plasma positive densities are not greatly affected if O radical content did not exceed 1 % of O{sub 2}. It was concluded that O{sub 2} plasma structure can be evaluated by source gas plasma calculation neglecting radical formation, since O radical formation in the O{sub 2} plasma is estimated as less than 0.2 % of O{sub 2}. (author)

 12. Apoptose, neutrófilos e o cirurgião

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Antonio Campelo Spencer Netto

  Full Text Available O estudo do processo de morte celular programada ganhou impulso a partir da demonstração da sua presença em células maduras não germinativas em 1971. A apoptose é um mecanismo vital normal, que acontece a todo o tempo nos organismos, permitindo a preservação da homeostase e renovação celular, possuindo características cito/histológicas próprias. Este trabalho faz uma revisão sumária de aspectos básicos da apoptose de interesse do cirurgião. São revistos dados da literatura referentes à apoptose no tocante às características cito/histológicas e sua importância na ontogênese, homeostasia, patogênese, inflamação sistêmica, sepse abdominal e trauma. Alterações no processo de apoptose no embrião podem levar a malformações congênitas. No adulto, algumas doenças expressam-se por aumento (ex. isquemia miocárdica, Alzheimer etc. ou diminuição nas taxas de apoptose (ex. câncer, doenças auto-imunes etc.. De particular interesse para o cirurgião, a elevação numérica dos neutrófilos que ocorre durante processos de inflamação sistêmica e trauma, deve-se à inibição da apoptose. A morte celular programada nos neutrófilos pode ser alterada por uma série de processos celulares (ex: adesão, transmigração etc., substâncias endógenas e exógenas (ex: citocinas e lipopolissacarídeo, produzindo diferentes taxas de apoptose de acordo com a interação dos fatores. O aprofundamento no estudo da morte celular programada, com a possibilidade de sua modulação, a coloca como potencialmente aliada na terapêutica.

 13. Reparação de Danos Causados por Contaminação de Organoclorados: O Caso Rhodia Cubatão-SP

  OpenAIRE

  Souza, José Fernando Vidal de

  2016-01-01

  O artigo trata da produção de organoclorados pela fábrica da Rhodia S.A., localizada em Cubatão-SP, responsável pela contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas da região. Desta forma, empregando os métodos dedutivo e sistêmico para detalhamentos dos fatos e fenômenos, após um histórico da mencionada unidade fabril, discute-se o conceito de organoclorados, analisa-se a reparação do dano causado por resíduos industriais, com as teorias de maior importância para a delimitação do...

 14. O IMPACTO DA DEFINIÇÃO DO DIFERENCIAL COMPETITIVO NA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PRODUÇÃO DE UMA EMPRESA DO SETOR TÊXTIL

  OpenAIRE

  Geraldo Girardi; Marcelo Girotto de Mattos

  2011-01-01

  No mundo globalizado, onde a economia, os mercados, os consumidores, os concorrentes e a tecnologia estão mudando drasticamente, a Gestão Estratégica torna-se fundamental para a organização obter bons resultados. A Gestão Estratégica abrange não apenas o Planejamento Estratégico, que se concentra na elaboração de um plano, mas possui uma abrangência maior, pois inclui a administração dos recursos necessários à consecução do plano, além dos cuidados para executar as ações necessárias para impl...

 15. The cocrystal μ-oxalato-κ4O1,O2:O1′,O2′-bis(aqua(nitrato-κO{[1-(2-pyridyl-κNethylidene]hydrazine-κN}copper(II μ-oxalato-κ4O1,O2:O1′,O2′-bis((methanol-κO(nitrato-κO{[1-(2-pyridyl-κNethylidene]hydrazine-κN}copper(II (1/1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Youssouph Bah

  2008-09-01

  Full Text Available The title cocrystal, [Cu2(C2O4(NO32(C7H9N32(H2O2][Cu2(C2O4(NO32(C7H9N32(CH4O2], is a 1:1 cocrystal of two centrosymmetric CuII complexes with oxalate dianions and Schiff base ligands. In each molecule, the CuII centre is in a distorted octahedral cis-CuN2O4 environment, the donor atoms of the N,N′-bidentate Schiff base ligand and the bridging O,O′-bidentate oxalate group lying in the equatorial plane. In one molecule, a monodentate nitrate anion and a water molecule occupy the axial sites, and in the other, a monodentate nitrate anion and a methanol molecule occupy these sites. In the crystal structure, intermolecular N—H...O, O—H...O and N—H...N hydrogen bonds link the molecules into a network. Weak intramolecular N—H...O interactions are also observed.

 16. A NORMA JURÍDICA E O PIÃO NORMATIVO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thiago Neviani Cunha

  2010-02-01

  Full Text Available O presente artigo versa sobre a disposição da norma jurídica dentro de um sistema normativo e a possibilidade de sua representação em forma de um pião. O desenvolvimento desse trabalho inicia-se com a importância, a conceituação, as características, a classificação e a fundamentação da norma jurídica. Posteriormente reserva-se espaço para o entendimento da norma dentro do ordenamento jurídico. Para uma última análise, serão explicitadas e discutidas as idéias de Hans Kelsen e sua pirâmide normativa. Analisando-se todo esse conjunto, buscar-se-á uma forma para a norma dentro do ordenamento jurídico, desenvolvendo-se a idéia do pião normativo.

 17. Expansão da agricultura e sua vinculação com o processo de urbanização na Região Nordeste/Brasil (1990-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Humberto Miranda

  2012-05-01

  Full Text Available O processo de urbanização brasileiro tem se modificado nos últimos vinte anos. Os estudos em economia regional têm apontado para a forte influência da expansão da agricultura de exportação em territórios de fronteira como um dos principais determinantes da nova dinâmica urbana no período 1990-2010. Utilizam-se dados estatísticos para, primeiro, descrever a expansão da agricultura na área do bioma do cerrado na Região Nordeste do Brasil e, segundo, para analisar os possíveis efeitos que ela teve sobre o processo de urbanização no período. A análise dos efeitos sobre a urbanização em decorrência da expansão da agricultura é consequência do crescimento do plantio da soja para exportação nas áreas adjacentes dos Estados da Bahia (oeste baiano, Maranhão (sul maranhense e Piauí (sudoeste piauiense. Conclui-se que o padrão de urbanização na Região Nordeste caracteriza-se por uma dinâmica urbana periférica devido ao aprofundamento das heterogeneidades socioespacias em anos recentes.The process of Brazilian urbanization has changed in the last twenty years. Studies in the regional economy have pointed to the strong influence of the expansion of export agriculture in areas of the border as a major determinant of the new urban dynamics in the period 1990-2008. Statistics are used to describe the expansion of agriculture in the area of Savannah in northeastern Brazil, and to examine the possible effects it had on the process of urbanization in the period. The analysis of the effects of urbanization due to the expansion of agriculture is a consequence of growth for soybean exports to adjacent areas of the provinces of Bahia (western Bahia, Maranhão (south Maranhão and Piauí (southern Piauí. We conclude that the pattern of urbanization in the Northeast is characterized by a dynamic urban peripheral consequence of deepening social and spatial heterogeneity in recent years.

 18. Infecção Relacionada com o CVC

  OpenAIRE

  Neto, MT; Queiroz, G; Serelha, M

  2011-01-01

  Introdução: Os dispositivos invasivos nomeadamente cateteres venosos centrais (CVC) são uma fonte comum de infecção sistémica. Em cuidados intensivos neonatais a taxa de infecção associada ao CVC pode ser muito elevada. A vigilância epidemiológica constitui a base do controlo de infecção associada a estes dispositivos. Objectivo: Analisar a evolução da infecção associada aos CVC numa UCIN. Tipo de estudo: Vigilância epidemiológica. Origem dos dados: Registo Nacional das IACS em...

 19. Relação no cuidado entre o cuidador familiar e o idoso com Alzheimer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcia Daniele Seima

  2014-04-01

  Full Text Available Trata-se de estudo quantitativo, de corte transversal, e qualitativo-descritivo, cujo objetivo foi interpretar a relação no cuidado entre cuidadores familiares e idosos com Alzheimer, alicerçada na dialética concreta da participação segundo os quatro preceitos de Gabriel Marcel. A amostra de conveniência foi composta de 208 cuidadores familiares na etapa quantitativa e 36 na qualitativa. Os cuidadores são mulheres (n=178; 86%, idade entre 22 a 83 anos, residem com o idoso (n=169; 81%, têm mais de oito anos de escolaridade (n=147; 71%, não possuem ocupação profissional (n=121; 58% e apresentam sobrecarga moderada (n=96; 46,2%. O tema síntese foi A ordem do mistério entremeado pela esperança sustentada pela fé. A relação entre o familiar e o idoso com Alzheimer envolve amor, fidelidade, esperança e presença. Interpretar esta relação possibilita ao enfermeiro desenvolver a sensibilidade e a criatividade para atuação profissional considerando a subjetividade e o mistério das relações humanas.

 20. Effect of MgO on compositions of the system CaO-Al2O3-Fe2O3. Solubility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Palomo, Ángel

  1986-12-01

  Full Text Available Five different compositions belonging to the equilibrium system CaO-Al2O3-Fe2O3 were dopep with a fixed quantity of MgO (6,5% wt. The compositions, which lie in different primary fields of crystallization and in different triangles of compatibility, were submitted to several thermal treatments. Each composition, which had previously been melted, originates in its solidification the aluminates and ferrites which are usual in the interstitial phase of clinker Portland, although they are in different microstructural arrangements. The effect of MgO on the generated microstructures has been shown. Also, the solubility of MgO on the aluminic and ferritic phases has been measured.CCinco composiciones diferentes pertenecientes al sistema de equilibrio CaO-Al2O3-Fe2O3 fueron dopadas con una cantidad fija de MgO (6,5%. Las cinco composiciones, que están situadas sobre diferentes campos primarios de cristalización y/o sobre diferentes triángulos de compatibilidad, fueron sometidas a varios tratamientos térmicos. Cada composición (previamente fundida origina en su solidificación los aluminatos y ferritos habituales en la fase intersticial del clinker portland, aunque ordenados en microestructuras diferentes. Se ha comprobado el efecto del MgO sobre las microestructuras generadas, así como su solubilidad en las fases alumínicas y ferríticas.

 1. Divulgação da informação contábil sobre depreciação: o antes e o depois da adoção das IFRS

  OpenAIRE

  Samantha Valentim Telles

  2014-01-01

  Dada sua origem no code law, a Contabilidade brasileira era baseada em regras e muito influenciada pelas normas fiscais. Com a adoção das IFRS, esperava-se que essa Contabilidade se aproximasse mais da essência econômica. Contudo, é possível encontrar estudos que apontam para o fato de existirem evidências da permanência da utilização de certos aspectos da Contabilidade anterior. Ao mesmo tempo, com a adoção das normas internacionais, a depreciação acabou ganhando uma importância maior devido...

 2. Electrical mobility of silver ion in Ag2O-B2O3-P2O5-TeO2 glasses.

  Science.gov (United States)

  Sklepić, Kristina; Vorokhta, Maryna; Mošner, Petr; Koudelka, Ladislav; Moguš-Milanković, Andrea

  2014-10-16

  The effect of adding TeO(2) into (100 - x)[0.5Ag(2)O - 0.1B(2)O(3) - 0.4P(2)O(5)] - xTeO(2), with 0-80 mol % TeO(2) glass, on the structural changes and electrical properties has been investigated. DSC and thermodilatomery were used to study their thermal behavior, structure was studied by Raman spectroscopy, and electrical properties have been studied by impedance spectroscopy over a wide temperature and frequency range. The introduction of TeO(2) as a third glass former to the glass network causes the structural transformation from TeO(3) (tp) to TeO(4) (tbp) which contributes to the changes in conductivity. The glasses with low TeO(2) content show only a slow decrease in dc conductivity with addition of TeO(2) due to the increase of the number of nonbridging oxygens, which increases the mobility of Ag(+) ions. The steep decrease in conductivity for glasses containing more than 40 mol % TeO(2) is a result of decrease of the Ag(2)O content and stronger cross-linkage in glass network through the formation of more Te-(eq)O(ax)-Te bonds in TeO(4) tbp units. The glasses obey ac conductivity scaling with respect to temperature, implying that the dynamic process is not temperature dependent. On the other hand, the scaling of the spectra for different glass compositions showed the deviations from the Summerfield scaling because of the local structural disorder which occurs as a result of the structural modifications in the tellurite glass network.

 3. Solid-solid interactions in Co3O4-MoO3/MgO system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radwan, Nagi R.E.; Ghozza, Ahmed M.; El-Shobaky, Gamil A.

  2003-01-01

  Cobalt/magnesium mixed oxide solids and cobalt-molybdenum/magnesium mixed oxide solids were prepared by thermal decomposition of basic magnesium carbonate pretreated with different proportions of cobalt nitrate and then with calculated amounts of ammonium molybdate. The proportions of cobalt expressed as Co 3 O 4 were 0.1, 0.2 and 0.3 mol while the concentrations of molybdenum expressed as mol% MoO 3 were 2.5 and 5.0. The prepared mixed solid specimens were calcined in air at 400-1000 deg. C. The solid-solid interactions in Co 3 O 4 -MoO 3 were investigated using DTA, TG and X-ray powder diffraction (XRD) techniques. The results obtained revealed that MgO dissolved cobalt oxide in its lattice forming CoO-MgO solid solution. The amount of cobalt dissolved increases by increasing the temperature in the range 800-1000 deg. C. This finding was confirmed by X-ray diffractograms in which all the diffraction lines of cobalt oxide disappeared at 1000 deg. C. MoO 3 present interacted readily with MgO and cobalt oxide by heat treatment at temperature starting from 400 deg. C producing MgMoO 4 and CoMoO 4 which remained stable by heating at 1000 deg. C. The impregnation of basic magnesium carbonate with cobalt nitrate much enhanced its thermal decomposition yielding MgO, which decomposed completely at 395.5 deg. C instead of 525 deg. C. The formation of magnesium cobaltite (MgCo 2 O 4 ) has been ruled out via XRD investigation at relatively high diffraction angles

 4. POPULAÇÃO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO: O PAPEL DAS MIGRAÇÕES NO BRASIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylvain Souchaud

  2012-07-01

  Full Text Available A população brasileira foi fortemente influenciada em sua distribuição espacial, além de sua estrutura por sexo e idade, por importantes aportes de imigrantes internacionais. Esse aspecto da dinâmica demográfica, no entanto, ficou restrito ao passado, pois, após a II Guerra Mundial, com a diminuição das correntes migratórias internacionais e o intenso crescimento vegetativo da população nacional, foram os próprios brasileiros que orquestraram a distribuição populacional no país por meio das migrações internas em períodos mais recentes. Neste artigo, busca-se apresentar um panorama das migrações no Brasil e suas articulações com diferentes contextos, do século XIX até os dias de hoje. Além disso, destaca-se nos últimos anos a retomada da imigração internacional no Brasil, pois voltaram a surgir migrantes vindos do exterior, ainda pouco numerosos, mas que trazem indícios de que possa haver uma retomada do status de país de imigração.

 5. PRECISÃO DE ESCALAS DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS EM TESTES DE ACEITAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Barbosa SANTOS

  2010-05-01

  Full Text Available

  Os testes afetivos têm sido um recurso eficiente em vários contextos da análise sensorial. A escolha da escala de mensuração a ser utilizada nestes testes é um aspecto fundamental que vem sendo pouco discutido na literatura nos últimos anos. Este artigo apresenta uma avaliação da precisão das escalas Likert e Stapel frente às usuais Hedônica e Magnitude, utilizadas na mensuração de atributos sensoriais. Dois experimentos foram realizados, um com produto doce (doce de leite em pasta e outro com produto salgado (salgadinho sabor bacon. Aparência, aroma, sabor e textura foram os atributos avaliados por estudantes universitários. Para avaliar a precisão das escalas de mensuração foram adotadas duas abordagens: uma com base em estatísticas de dispersão; e outra examinando dados relativos à opinião dos provadores sobre qual escala eles consideram mais precisa para expressar sua percepção sensorial. Os resultados fornecem evidências de que a influência do atributo e do tipo de produto sobre a precisão das escalas em testes de aceitaçãoo é signifi cante. Mais especifi camente, os resultados sugerem que a escala alternativa Likert apresenta precisão comparável à escala de Magnitude; fato que sugere sua recomendação em testes afetivos com provadores não treinados. A escala Hedônica aparece como a preferida na opinião dos provadores.

 6. FORMAÇÃO DE PROFESSORES: o Instituto de Educação do Maranhão (1939-1973

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Maria Barros Alves Melo

  2015-05-01

  Full Text Available Esta pesquisa analisa a  trajetória histórica da  formação de professores no Estado do Maranhão,  enfocando  os  antecedentes,  a  criação  e  constituição  do  Instituto  de Educação  do Maranhão  em  1939,  como  centro  de  referência  para  a  formação  do professor primário, dentro do contexto político e social do Estado Novo, instituído a 10 de novembro de 1937.   A criação do Instituto de Educação,  tida como uma ação modernizante e pautada nos métodos novos, teve como objetivo principal a fixação de diretrizes políticas e doutrinais que permitissem ao estado a conformação da sociedade aos  seus  postulados,  ou  seja,  certa  preparação  política  dos  cidadãos.  As  fontes documentais  utilizadas  constituem-se  de  Legislação,  Relatórios  da  Interventoria Federal  dirigidos  ao  Presidente  da  República,  Livros  Atas  de  Resultados  Finais  do Curso Normal do Instituto de Educação, diploma, entre outros, coletadas em arquivos públicos,  privados  e  na  própria  instituição, complementadas  por  bibliografia especializada.  Para  análise  das  fontes  utilizou-se  o  método  descritivo-analítico. Concluiu-se  que  a  Escola  de  Formação  do  Professor  Primário  do  Instituto  de Educação  criada  como  instituição  modelo  –  “considerando  ser  o  professor  pedra angular  da  escola progressiva”,  é  também  reprodutora  do  sistema  social.  Já  que  sua concepção permite por um lado Instituições modelos, sediadas em “palácios” e prédio construídos  dentro  dos  princípios  e  exigências  da  pedagogia  moderna,  com  um currículo  cientificista  e propedêutico. Por outro  lado permite  a  existência de  escolas para os “pés-descalços” e  liceus  industriais, cujo currículo voltava-se para o ensino e iniciação de algum

 7. O medo e o silêncio na ficção de Boris Schnaiderman

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivone Gomes de Assis

  2014-05-01

  Full Text Available Este artigo aborda duas poéticas apresentadas em Guerra em surdina, de Boris Schnaiderman: o medo e o silêncio. Não se trata de uma condição isolada, mas, de experiências relatadas pelo personagem João Afonso, durante seu período de combate, na Segunda Guerra Mundial, na Itália

 8. Comunicação e globalização

  OpenAIRE

  Sequeira, Rosa Maria

  2015-01-01

  As contribuições deste e-book refletem parte do trabalho do Grupo de Investigação em Comunicação Intercultural no âmbito do CEMRI. Na sua perspetiva interdisciplinar, contempla questões como a globalização, o diálogo intercultural, em particular nas relações Oriente / Ocidente, a conciliação do conhecimento tradicional com a tecnologia moderna (Intercultural New Media Studies), o papel das línguas na comunicação intercultural e a relação da educação com a mobilidade e a competência intercult...

 9. Filosofia, Religião e o Oriente: o caso Nietzsche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Derley Menezes Alves

  2017-02-01

  Full Text Available Este trabalho pretende discutir a relação entre oriente e Ocidente considerando como as pesquisas envolvendo o Oriente, feitas notadamente a partir do século XIX, foram lidas e interpretadas por filósofos. Nossa análise tomará como modelos Nietzsche e o budismo. Pretendemos apresentar assim um primeiro passo rumo a uma análise detalhada do tema.

 10. Preços futuros do café: uma análise de cointegração entre o preço interno e o preço externo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo A. Arbex

  2013-12-01

  Full Text Available O Brasil ainda é o maior produtor mundial de café, porém não ocupa mais a posição de semi-monopolista no mercado internacional. Por conta de uma política de sustentação de preços no mercado mundial, o Brasil involuntariamente incentivou concorrentes e, conseqüentemente, perdeu a hegemonia que até então possuía. A convergência dos maiores produtores de café para o mercado norte-americano, grande consumidor de café, torna os mercados à vista e futuro mais atrativos nesse país. A grande presença de hedgers e especuladores na CSCE, em Nova York, faz com que o contrato futuro de café negociado nessa bolsa de mercadorias tenha uma elevada liquidez, tornando esse mercado ainda mais atrativo para os agentes que negociam tal commodity. Analisando o comportamento dos preços futuros internos, cotados na BM&F, e externos do café, é possível observar que eles possuem um comportamento semelhante no período compreendido entre agosto de 1991 e junho de 1996. Outra observação interessante é que as elevações e quedas de preço do contrato futuro de café negociado na BM&F ocorrem após as elevações e quedas dos preços cotados na CSCE. Através da análise de cointegração, é possível verificar que existe uma relação de equilíbrio de longo prazo entre os preços futuros de café internos e externos. A dinâmica de curto prazo entre essas duas variáveis apresenta um desequilíbrio, o qual é corrigido por mecanismo de correção de erro, de forma que o comportamento dessas séries caminhe em direção ao equilíbrio de longo prazo.

 11. A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO DURANTE O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovana Filomena dos Santos

  2017-03-01

  Full Text Available O presente trabalho tem a função de focar a interação entre professor e aluno e o papel da afetividade no desenvolvimento no processo de alfabetização. A partir do referencial teorico abordaremos a formação docente, formação cognitiva da criança, sua vivência social durante a alfabetização.Quando a acriança entra na alfabetização, deve levar em consideração os aspectos  e procedimentos anteriores, que sãoo necessarios e que pode contribuir  muito para uma alfabetização mais tranquila e positiva. Para Emília Ferreiro, a construção a construção do conhecimento da escrita tem uma conexão com o individual e também com a interação social na escola, ou fora dela. A construção desse conhecimento ocorre por meio das sequências de hipóteses.

 12. COMPARAÇÃO DE METODOLOGIAS DE DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE DISPERSÃO PARA O CLORETO DE CÁLCIO EM UM LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Fernando Coutinho de Oliveira

  1999-04-01

  Full Text Available RESUMO Com o objetivo de se comparar os métodos de ajuste gráfico e a regressãoo-linear na determinação do coeficiente de dispersão, montaram-se três colunas de solo, através das quais se fez passar uma solução deslocadora de cloreto de cálcio (CaCl2, o que permitiu a obtenção dos pontos da curva de eluição. Para efeito de comparação das curvas de eluição ajustadas à experimental, empregaram-se as soluções analíticas das equações diferenciais para a dispersão longitudinal, dispersão para um pulso, difusivo-convectivo e geral do transporte de solutos. Os valores dos coeficientes de dispersão obtidos pelos métodos empregados mostraram que o ajuste gráfico, quando bem empregado, é uma alternativa quando não se dispõe de recursos computacionais para usar o ajuste através de regressãoo-linear. As soluções analíticas descrevem com perfeição a curva de eluição, desde que se conheça o coeficiente de dispersão.

 13. Escape of O(3P), O(1D), and O(1S) from the Martian atmosphere

  Science.gov (United States)

  Fox, Jane L.; Hać, Aleksander B.

  2018-01-01

  We have computed here the escape probabilities, fluxes and rates for hot O atoms that are initially produced in the ground state and the first two excited metastable states, O(1D)and O(1S), in the Martian thermosphere by dissociative recombination of O2+. In order to compare our results with those of our previous calculations and with those of others, we have employed here the pre-MAVEN models that we have used previously. To compute the escape probabilities, we have employed the Monte Carlo escape code that has been described previously, but we here use for the first time energy-dependent elastic cross sections for collisions of the energetic O atoms with each of the twelve background species in our model. We also incorporate three mechanisms that interchange identities of the O(3P) and O(1D) atoms, including collisional excitation of O(3P) to O(1D), quenching of O(1D) to O(3P), and excitation exchange of O(1D) with O(3P). We find that the escape probabilities of O atoms that are produced initially as O(1D) are reduced compared to those in which these processes are not included, but the escape probabilities of O atoms that are initially produced as O(3P) are not significantly reduced. As a guide for our future research and those of other investigators, we review here what is known about the interactions of O atoms with other species in which the energies of the O atoms are altered, and several other sources of hot and escaping O, many of which have been suggested by other investigators. We will incorporate these data in a future MAVEN-like model.

 14. A agenda da multidão e o webativismo na cidade de São Paulo

  OpenAIRE

  Segurado, Rosemary

  2015-01-01

  Resumo Aborda os resultados da pesquisa que analisou 144 perfis do Facebook para verificar o uso das mídias digitais na definição da agenda de ações que estabelecem, na cidade de São Paulo, organização, mobilização e debate sobre temas sociais, políticos e culturais, tais como questões étnicas, raciais, de gênero, de direito à cidade, entre outras. A escolha dessa plataforma foi realizada com base no crescimento de sua apropriação para as ações políticas. O estudo detectou que a incorporação ...

 15. O bom patrão e o inimigo voraz: predação e comércio na cosmologia Paumari

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oiara Bonilla

  2005-04-01

  Full Text Available Este ensaio etnográfico é uma análise da sociologia relacional paumari. Ele parte da observação segundo a qual toda a relação estabelecida entre um Paumari e outro ser é rapidamente definida em termos comerciais. Mas essa "mercantilização das relações" vai além dos fatos cotidianos, pois figuras como o "patrão" e o "empregado" são encontradas em vários níveis da cosmologia paumari. Minha hipótese consiste em pensar que, para os Paumari, a relação comercial é a relação por excelência. Tento, então, mostrar que em um mundo povoado por seres potencialmente sociais, os Paumari concebem a si próprios como ocupando preferencialmente a posição de presa/animal doméstico, que corresponde, em muitos aspectos, à posição de freguês/empregado, o que deve ser pensado em relação à história da região e às três dimensões básicas da economia simbólica da Amazônia.This ethnographic essay is an analysis of the Paumari relational sociology. It proceeds from the observation that any relationship established between the Paumari and other beings is quickly defined in commercial terms. However, this 'commercialization of relationships' extends far beyond the everyday, since figures such as the 'boss' and the 'employee' are encountered at various levels of Paumari cosmology. My working hypothesis is that, for the Paumari, commercial relations are the relations par excellence. I attempt to show, therefore, that in a world populated by potentially social beings, the Paumari imagine themselves to occupy (by preference the position of domestic prey/animal or pet. In turn, this position corresponds in many aspects to the position of guest/employee - a correlation which becomes clearer when examined in relation to the region's history and the three basic dimensions of the Amazonian symbolic economy.

 16. Modelo infocomunicacional para a mediação do cidadão com o território

  OpenAIRE

  Mealha, Óscar; Duarte, Rúben; Nadais, Gil

  2016-01-01

  O que é uma Smart City? Qual a sua ligação com o cidadão-comum? Mas quem é, afinal, o cidadão comum? Este artigo procura propor um Modelo provisório que apoie e guie as Smart Cities, incentivando a um novo olhar sobre a Cidade Inteligente, no contexto da sua relação com o cidadão comum. É possível tornar a cidade útil aos seus cidadãos e com isso, melhorar a sua relação intrínseca. O Modelo procura no fundo, ser a base de apoio à criação de plataformas de mediação tecnológica entre a cidad...

 17. Correlação entre o microclima e a configuração do espaço residencial de Brasília

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Adriana Bustos Romero

  2010-07-01

  Full Text Available Brasília comemora 20 anos como cidade Patrimônio da HUmanidade com um alerta sobre o conforto e a sustentabilidade nas superquadras do Plano Piloto. Sob a ótica da sustentabilidade do espaço público, foram analisadas, no âmbito do Projeto CNPq/FAU/UNB "Urbanismo sustentável para reabilitação de áreas degradadas", quarenta e duas (42 superquadras, vinte e duas (22 na Asa Norte e vinte (20 na Asa Sul, das 120 existentes. A partir do exame do desempenho das estruturas urbanas e da relação entre os atributos do espaço urbano e o microclima, especialmente a relação W/H e os cânions urbanos, detectamos, a partir dos dados obtidos por medições e simulações, a formação de ilha de calor no espaço residencial. Os edifícios construídos a partir dos anos 90 estão alterando o microclima local. Edifícios mais largos, a descaracterização dos pilotis, a presença de apartamentos não vazados, de sacadas fechadas, a falta de brises, as fachadas espelhadas, e as ávores ornamentais que não fornecem sombra, todos eles elementos permitidos por lei, prejudicam o fluxo do vento e aumentam temperatura do ar.

 18. Evaluation of the SO(2) and NH(3) gas adsorption properties of CuO/ZnO/Mn(3)O(4) and CuO/ZnO/NiO ternary impregnated activated carbon using combinatorial materials science methods.

  Science.gov (United States)

  Romero, Jennifer V; Smith, Jock W H; Sullivan, Braden M; Macdonald, Landan; Croll, Lisa M; Dahn, J R

  2013-02-11

  Impregnated activated carbons (IAC) are widely used materials for the removal of toxic gases in personal respiratory protection applications. The combinatorial method has been employed to prepare IACs containing different types of metal oxides in various proportions and evaluate their adsorption performance for low molecular weight gases, such as SO(2) and NH(3), under dry conditions. Among the metal oxides used for the study, Mn(3)O(4) was found to have the highest capacity for retaining SO(2) gas under dry conditions. NiO and ZnO were found to have similar NH(3) adsorption capacities which are higher than the NH(3) capacities observed for the other metal oxide impregnants used in the study. Although Cu- or Zn-based impregnants and their combinations have been extensively studied and used as gas adsorbents, neither Mn(3)O(4) nor NiO have been incorporated in the formulations used. In this study, ternary libraries of IACs with various combinations of CuO/ZnO/Mn(3)O(4) and CuO/ZnO/NiO were studied and evaluated for their adsorption of SO(2) and NH(3) gases. Combinations of CuO, ZnO, and Mn(3)O(4) were found to have the potential to be multigas adsorbents compared to formulations that contain NiO.

 19. Formação, especialização, diplomação: da universidade à instituição de ensino superior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leopoldo Waizbort

  2015-12-01

  Full Text Available RESUMO O artigo procura discutir os sentidos da formação, da especialização e da diplomação em diversos momentos da universidade/instituição de ensino superior no Ocidente. Oferece um enquadramento teórico para acompanhar e interpretar as transformações históricas que atingem as ideias de formação e universidade. Articula a situação atual da universidade/instituição de ensino superior com as assim chamadas "sociedade do conhecimento" e "sociedade do consumo", a fim de evidenciar o nexo que se estabelece entre diplomação em massa e consumo. Por fim, glosa alguns problemas que atingem as instituições de ensino superior no mundo contemporâneo e no Brasil em particular.

 20. Electrical conduction of glasses in the system Fe2O3-Sb2O3-TeO2; Fe2O3-Sb2O3-TeO2 kei garasu no denki dendo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Qiu, Honghua; Mori, H; Sakata, H; Hirayama, T [Tokai Univ., Tokyo (Japan). Faculty of Engineering

  1995-01-01

  In this study, taking into consideration that TeO2 is a component of the glass network and Sb2O3 shows the redox effect in the glasses reducing its possibility of transformation of Sb{sup 3+} to Sb{sup 5+} as well as glass basicity, highly conductive tellurite based glasses have been prepared by the press-quenching method selecting the Fe2O3-Sb2O3-TeO2 system, and the electroconductive mechanism of the glasses has been examined by measuring its D.C. conductivity {sigma}. Part of the obtained information is as follows; the glass formation range of the Fe2O3-Sb2O3-TeO2 system has been 0 {le} Fe2O3 {le} 15mol%, 0 {le} Sb2O3 {le} 18mol% and 78 {le} TeO2 {le} 100mol% and about 15mol% of the additional amount of Fe2O3 has been the limit of glass formation. As the amount of Fe2O3 has increased, C{sub Fe} has also increased and with this, the linear electroconductivity of the glasses has increased from 1.86 {times} 10{sup -7}S{center_dot}cm{sup -1} to 1.62 {times} 10{sup -6}S{center_dot}cm{sup -1} and the glasses have been confirmed as the n-type semiconductor. The factor determining {sigma} of the glasses has been C{sub Fe} which has increased as the amount of Fe2O3 has increased. 34 refs., 8 figs., 2 tabs.

 1. O projeto da Associação dos Arquivistas Brasileiros para o campo arquivístico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eliezer Pires da Silva

  Full Text Available Este artigo busca compreender o surgimento do modelo nacional de institucionalização do campo arquivístico, formulado pela Associação dos Arquivistas Brasileiros durante a década de 1970, configurando um quadro corporativista evidenciado pelas conquistas desse associativismo na relação com o Estado brasileiro. Objetiva especificamente analisar o discurso do associativismo arquivístico sobre a institucionalização das esferas acadêmico-universitária do saber arquivístico e sua reserva de mercado profissional. A abordagem metodológica foi utilizar os editoriais da revista Arquivo & Administração, entre 1971 e 1978, selecionando enunciações sobre o processo de institucionalização do campo arquivístico. As análises apontam para uma década de incessantes esforços para eliminar, do campo profissional, o livre exercício da ocupação, para fortalecer o âmbito da formação. Associado à seleção dos enunciados significativos, depreendeu-se a rede de pessoas interessadas nos arquivos, em condições históricas de restrição política, que construiu articulações frente ao Estado, diante de pontos de vista contrários, se tornando um movimento associativo realizador em suas demandas.

 2. Liquid petroleum gas sensing application of ZnO/CdO:ZnO nanocomposites at low temperature

  Science.gov (United States)

  Rajput, Jeevitesh K.; Pathak, T. K.; Kumar, V.; Swart, H. C.; Purohit, L. P.

  2018-04-01

  ZnO and CdO:ZnO nanoparticles are synthesized by sol-gel precipitation method. The structural analysis shows composite structure for CdO:ZnO nanoparticles with (002) and (111) phase. The SEM images show wedge like morphology and 3-D hexagonal morphology with ˜110 nm in size. The uniform growth of CdO:ZnO nanoparticles were observed in EDS element mapping image. LPG sensing was observed for CdO:ZnO nanoparticle with rapid sensing response 8.69% at operating temperature 50°C. This sensing response can be accounted due by absorption ions reactions at low operating temperature.

 3. O coordenador pedagógico e o seu papel na formação continuada em serviço do professor de educação infantil (creche)

  OpenAIRE

  Zumpano, Viviani Aparecida Amabile

  2010-01-01

  O objetivo desta pesquisa foi investigar o papel do coordenador pedagógico no processo de formação continuada em serviço do professor de educação infantil que atua em creches. A pesquisa contou com duas participantes, que atuam como coordenadoras pedagógicas em duas creches pertencentes à rede indireta e conveniada particular, ambas ligadas ao Município de São Paulo. Utilizamos como instrumento para a coleta de dados duas entrevistas do tipo semiestruturado. O referencial teóri...

 4. MARKETING PARA O VAREJO: O MÉTODO ZAPROS-LM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes

  2012-04-01

  Full Text Available Este artigo mostra, através de um caso real, como o uso de um método formal de apoio à tomada de decisão pode tornar mais eficiente a administração de marketing para o varejo. A organização, objeto do estudo, é numa entidade tradicional da cidade do Rio de Janeiro, fundada em 1955, que atua como um grande banco de dados utilizado por empresas comerciais da região. É utilizado o método ZAPROSLM da Análise Verbal de Decisões e os resultados globais deste estudo mostram que a adoção de tal método enriquece significativamente o processo de administração na área de marketing de uma organização do setor varejista.

 5. Modernização da gestão pública: da burocratização à inovação nos processos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Cezar de Mascarenhas

  2005-01-01

  Full Text Available O artigo apresenta, no quesito tecnologia da informação e comunicação, as etapas e os resul-tados do Projeto Arrumando a Casa, que buscou modernizar a gestão pública, migrando do modelo de gestão burocrática para o gerencial, com foco nos munícipes. O Projeto, estruturado por meio da formação de Grupos de Trabalhos e de Fóruns, buscou levantar os atuais pro-cessos, propor inovações e implementar práticas capazes de minimizar as resistências naturais que ocorrem durante um processo de mudança. Dentro do referencial teórico citam-se tópicos sobre modelo de gestão organizacional, gestão pública e modelagens de processos organiza-cionais, tendo, também, como fonte teórica a assimetria entre as organizações mecanicistas e as orgânicas. Os resultados apresentados na modernização da gestão permitem visualizar que as ações implementadas possibilitam as inovações, porém, os pilares utilizados podem ser degenerados se as práticas introduzidas não forem amplamente comunicadas e se não conver-girem para as reais necessidades diagnosticadas.

 6. O ensino da administração da produção embasado em teorias de aprendizagem

  OpenAIRE

  Brun, Sergio Adelar

  2003-01-01

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Administração. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo, que embasasse, com teorias de aprendizagem, o ensino da disciplina Administração da Produção. No decorrer do estudo buscaram-se respostas sobre como, com o uso de teorias de ensino, pode-se criar formas de estimular o envolvimento mais intenso dos alunos com a Administração da Produção, proporcionando nívei...

 7. Utilização de registros de dispensação de medicamentos na mensuração da adesão: revisão crítica da literatura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisangela da Costa Lima-Dellamora

  Full Text Available Resumo: O marco atual sobre a adesão à farmacoterapia compreende um conjunto de comportamentos experimentados pelo usuário em que se observa a trajetória detalhada e contínua do uso de cada dose do medicamento. Indicadores provenientes de registros de dispensação de medicamentos têm sido utilizados para a mensuração da adesão. A presente revisão visou a identificar e a caracterizar indicadores provenientes de registros de dispensação e a discutir sua adequação e limitações para mensuração da adesão. Foi realizada uma busca bibliográfica exploratória em três bases de dados a partir dos termos "adesão", "registros de farmácia/dados administrativos" e "medida" na composição dos descritores para a seleção de 81 artigos e elaboração de um quadro com a denominação, fontes, método de cálculo, descrição e interpretação do significado operacional e referencial de 14 indicadores. Tendo em vista a mais recente taxonomia da adesão proposta na literatura, concluiu-se que os indicadores encontrados podem ser úteis na identificação de pacientes com problemas relacionados ao comportamento de busca de medicamentos e na análise da persistência. A distância entre os eventos relacionados ao fornecimento e as dificuldades no seguimento da terapêutica podem influenciar a análise baseada exclusivamente no uso desses indicadores.

 8. Formation of hydroxyapatite onto glasses of the CaO-MgO-SiO2 system with B2O3, Na2O, CaF2 and P2O5 additives.

  Science.gov (United States)

  Agathopoulos, S; Tulyaganov, D U; Ventura, J M G; Kannan, S; Karakassides, M A; Ferreira, J M F

  2006-03-01

  New bioactive glasses with compositions based on the CaO-MgO-SiO(2) system and additives of B(2)O(3), P(2)O(5), Na(2)O, and CaF(2) were prepared. The in vitro mineralization behaviour was tested by immersion of powders or bulk glasses in simulated body fluid (SBF). Monitoring of ionic concentrations in SBF and scanning electron microscopy (SEM) observations at the surface of the glasses were conducted over immersion time. Raman and infrared (IR) spectroscopy shed light on the structural evolution occurring at the surface of the glasses that leads to formation of hydroxyapatite.

 9. O capital humano e o desenvolvimento econômico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beatriz Maria Witkowski

  2007-07-01

  Full Text Available Um ambiente competitivo de negócios é decorrência cada vez maior de uma administração eficaz do capital humano. Estrutura, tecnologia, recursos financeiros e materiais são aspectos meramente físicos e inertes que precisam ser administrados inteligentemente por meio das pessoas que constituem a organização. A Teoria do Capital Humano é uma derivação da Teoria Econômica Neoclássica e, ao mesmo tempo, uma atualização, do axioma liberal do indivíduo livre, soberano e racional. Ressurgiu com a crise do modelo tayloris ta-fordis ta, associada à redefinição das relações de trabalho na empresa e do papel do sistema educacional. A qualidade dos funcionários de uma organização, seus conhecimentos e habilidades, entusiasmo e satisfação com seus cargos, seu senso de iniciativa para gerar riqueza, tudo isso tem forte impacto na produtividade da organização, no nível de serviço ao cliente, na reputação e na competitividade. Para qualquer que seja a área empresarial escolhida, o futuro administrador necessita ter uma visão sobre como lidar com assuntos relacionados com pessoas para alcançar o seu sucesso profissional e levar a sua organização rumo à excelência e à competitividade. Em seu conjunto, as pessoas constituem o capital humano da organização. Esse capital pode valer mais ou valer menos, na medida em que contenha talentos capazes de agregar valor à organização e torná-la mais ágil e competitiva. Portanto, esse capital vale mais na medida em que consiga influenciar as ações e os destinos da organização. A era da informação torna o trabalho menos físico e mais mental, pois as pessoas deixaram de ser fornecedoras de mão-de-obra para serem alçadas à categoria de fornecedoras de conhecimento e de competências. Do mesmo modo que o capital humano é relevante para a sociedade e para as organizações, observa-se que o desenvolvimento econômico também possui um papel de suma importância. Define

 10. NUTRIÇÃO ASSOCIADA A EDUCAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MykaELA ximenes modesto

  2011-07-01

  Full Text Available Uma necessidade fundamental e básica do ser vivo é a alimentação, portando uma alimentação que seja saudável e equilibrada é importantíssimo para a saúde e prevenção das doenças presentes hoje em nossa sociedade. Vemos a saúde infantil nos dias de hoje muito vulnerável às alimentações que nãoo consideradas saudáveis como doces, salgadinhos, suco de caixinha, refrigerantes, frituras e vários tipos de alimentos industrializados. Com isso, vem em consequência a obesidade infantil que vem crescendo de forma preocupante e isto é efeito do estilo de vida e hábito de alimentaçãoo favorável à saúde. A criança com menos de três anos precisa ser alimentada com duas vezes mais frequência do que um adulto, com quantidades menores de alimentos mais ricos em energia. É importante para o desenvolvimento do ser humano uma alimentação saudável, e alunos que se alimentam na escola precisam dos nutrientes para um melhor desenvolvimento físico e intelectual adequado, por isso se faz necessário e de extrema importância os hábitos nutricionais desde a primeira fase da vida escolar, pois nessa fase poderemos modificar os hábitos em saudáveis e uma educação nutricional de muitas crianças auxiliando na luta contra a obesidade para que a vida da criança contenha novas maneiras de buscar uma alimentação adequada com consumo de frutas, verduras, legumes e hortaliças, visto que a criança se alimenta na escola, podemos dessa maneira influencia-la. A alimentação balanceada ajuda não só do desenvolvimento físico, mas tanto no cognitivo, visto que os nutrientes são distribuídos de modo adequado. Além disso, a boa alimentação pode prevenir, de doenças tais como: anemia, obesidade, desnutrição dentre outras. O professor, além de transmitir conhecimentos específicos, podem orientar os alunos, para que elas possam compreender o que seria uma alimentação saudável.  A opção do cultivo de hortas nas

 11. Nd(BrO3)3-Yb(BrO3)3-H2O and Nd2(SeO4)3-Yb2(SeO4)3-H2O systems at 25 deg C

  International Nuclear Information System (INIS)

  Serebrennikov, V.V.; Batyreva, V.A.; Tsybukova, T.N.

  1981-01-01

  Using the methods of isothermal solubility the Nd(BrO 3 ) 3 - Yb(BrO 3 ) 3 -H 2 O and Nd 2 (SeO 4 ) 3 -Yb 2 (SeO 4 ) 3 -H 2 O systems are studied at 25 deg C. The compositions of the solid phases are determined by the method of ''residues''. The formation of two series of solid solutions in both systems is established. Besides, there is a crystallization region of Nd 2 (SeO 4 ) 3 in the system of selenates. The solubility diagrams of the systems are presented [ru

 12. New metal-organic frameworks of [M(C6H5O7)(C6H6O7)(C6H7O7)(H2O)] . H2O (M=La, Ce) and [Ce2(C2O4)(C6H6O7)2] . 4H2O

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weng Shengfeng; Wang, Yun-Hsin; Lee, Chi-Shen

  2012-01-01

  Two novel materials, [M(C 6 H 5 O 7 )(C 6 H 6 O 7 )(C 6 H 7 O 7 )(H 2 O)] . H 2 O (M=La(1a), Ce(1b)) and [Ce 2 (C 2 O 4 )(C 6 H 6 O 7 ) 2 ] . 4H 2 O (2), with a metal-organic framework (MOF) were prepared with hydrothermal reactions and characterized with photoluminescence, magnetic susceptibility, thermogravimetric analysis and X-ray powder diffraction in situ. The crystal structures were determined by single-crystal X-ray diffraction. Compound 1 crystallized in triclinic space group P1-bar (No. 2); compound 2 crystallized in monoclinic space group P2 1 /c (No. 14). The structure of 1 is built from a 1D MOF, composed of deprotonated citric ligands of three kinds. Compound 2 contains a 2D MOF structure consisting of citrate and oxalate ligands; the oxalate ligand arose from the decomposition in situ of citric acid in the presence of Cu II ions. Photoluminescence spectra of compounds 1b and 2 revealed transitions between the 5d 1 excited state and two levels of the 4f 1 ground state ( 2 F 5/2 and 2 F 7/2 ). Compounds 1b and 2 containing Ce III ion exhibit a paramagnetic property with weak antiferromagnetic interactions between the two adjacent magnetic centers. - Graphical Abstract: [M(C 6 H 5 O 7 )(C 6 H 6 O 7 )(C 6 H 7 O 7 )(H 2 O)] . H 2 O (M=La(1a), Ce(1b)) and [Ce 2 (C 2 O 4 )(C 6 H 6 O 7 ) 2 ] . 4H 2 O (2)—with 1D and 2D structures were synthesized and characterized. Highlights: ► Two MOF – [M(C 6 H 5 O 7 )(C 6 H 6 O 7 )(C 6 H 7 O 7 )(H 2 O)] . H 2 O (M=La(1a), Ce(1b)) and [Ce 2 (C 2 O 4 )(C 6 H 6 O 7 ) 2 ] . 4H 2 O (2) – with 1D and 2D structures. ► The adjacent chains of the 1D framework were correlated with each other through an oxalate ligand to form a 2D layer structure. ► The source of the oxalate ligand was the decomposition in situ of citric acid oxidized in the presence of Cu II ions.

 13. A construção do espaço: o caso de Itaberaba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Sampaio Brandão

  2009-08-01

  Full Text Available O recorte espacial que este escrito se atém é o sertão baiano, em uma região entre o Recôncavo e a Chapada Diamantina, no médio Paraguaçu, denominada de Orobó, onde está situada a cidade de Itaberaba (266km de Salvador, analisada aqui desde quando era uma simples fazenda, passando pela concentração em arraial ou povoado, seu crescimento para freguesia, posteriormente classificada como vila, até o seu espaço intraurbano elevar-se à categoria de cidade. Abstract SPACE CONSTRUCTION: THE ITABERABA CASE The space clipping limited by this work is the hinterland of Bahia, specifically a place between Recôncavo and Chapada Diamantina, in mid Paraguaçu River called Orobó, where lays the city of Itaberaba (266 km distant from Salvador which progression is analysed from farm to village, from village to town and later on having it’s intra-urban space condition qualified as a city.

 14. Inovação na Administração Pública: O Programa de Modernização da Administração Financeira no Estado de Mato Grosso Quinze Anos Depois.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renildes Oliveira Luciardo

  2014-12-01

  Full Text Available A abertura de mercado brasileiro ocorrida em 1990 compeliu os governos estaduais ao engajamento no Projeto de Modernização da Administração Pública, com a adoção do modelo de Administração Pública Gerencial, previsto no Programa Nacional de Apoio à Administração Financeira para os Estados Brasileiros. Este artigo visa identificar os aspectos do modelo que são considerados como inovação no setor público. A pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, focalizou as secretarias instrumentais do Governo do Estado de Mato Grosso. Os resultados indicam inovação no modelo de resolução de problemas, criação de novos serviços e melhoria nos processos. O comprometimento da alta administração com a implantação do novo modelo, considerado um fator crítico, não ocorreu de forma linear, gerando diferenças no grau de implantação do modelo entre as Secretarias do Estado.

 15. O PNE (2014-2024 e a Educação Superior brasileira: a expansão em questão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alisson Slider do Nascimento de Paula

  2017-08-01

  Full Text Available Este artigo tem como objetivo empreender uma análise sobre o PNE (2014-2024 e suas reverberações na Educação Superior brasileira, especialmente, no que tangem os elementos acerca da expansão e do financiamento da universidade. Optamos pelo uso do materialismo histórico-dialético como método de análise por buscar apreender o objeto a partir de sua totalidade dentro de uma perspectiva crítica, compreendendo que um determinado fenômeno é síntese de múltiplas determinações. Compreende-se que as metas do PNE para o ensino superior efetuam dois movimentos: o primeiro diz respeito à certificação em larga escala calcada nas metas do REUNI; o segundo concerne no empresariamento deste nível de ensino. Além da prioridade do governo em garantir superávits primários para atender a dívida pública em detrimento da educação brasileira a partir da política de ajuste fiscal.

 16. Utilização da técnica de eletrofloculação para o tratamento de efluentes têxteis: uma revisão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leandro Fleck

  2013-12-01

  Full Text Available Nos últimos anos o desenvolvimento de atividades industriais tem provocado inúmeros impactos aos recursos naturais. A indústria têxtil gera elevada quantidade de efluente, devido à grande utilização de água em seu processo produtivo, que quando não corretamente tratado deteriora a qualidade da água do curso hídrico receptor. Diante das formas tradicionais de tratamento de efluentes, a eletrofloculação surge como uma técnica inovadora. Tal processo constitui na passagem de corrente elétrica através de uma célula eletrolítica, originando dois processos distintos: eletrocoagulação e eletroflotação. O presente artigo tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica acerca da utilização da técnica de eletrofloculação para o tratamento de efluentes industriais, com enfoque ao efluente têxtil. A forte coloração é a característica predominante em efluentes têxteis, como conseqüência da utilização de corantes para o tingimento do tecido. Devido a sua toxicidade e baixa biodegradabilidade, a presença de corantes causa inúmeros impactos aos seres vivos, o que justifica a busca por métodos alternativos para remoção desses constituintes. Atualmente não se encontram na literatura muitos estudos relacionados à aplicação da técnica de eletrofloculação para o tratamento de efluentes industriais. O pequeno número de estações de tratamento por eletrofloculação no Brasil torna-se um obstáculo para sua disseminação em grande escala. Entretanto, os resultados positivos alcançados em estudos prévios demonstram que a aplicabilidade da técnica de eletrofloculação será ampliada para o tratamento em grande escala de efluentes provenientes de atividades industriais potencialmente poluidoras.

 17. O vampiro, um não morto ainda vivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Max Kohn

  2012-12-01

  Full Text Available O que um vampiro representa? Por que ocupa tal lugar na cultura? O vampiro é um invariante cultural com diferenças culturais. O vivente é um não morto (undead, e oo morto ainda está vivo. Do ponto de vista psicanalítico, qual é, então, essa relação com os dentes e com a mordida que contamina, que faz com que o outro se torne também um vampiro? O vampiro é um bebê que morde e tem um desejo ambivalente de imortalidade. O leite materno é vital como o é o sangue para o vampiro. A brincadeira de mordiscar, para o bebê winnicottiano, conta mais do que a mordida para o bebê kleiniano. O bebê kleiniano é mais próximo do vampiro do que o bebê winnicottiano.The Vampire, a live undead. What does a vampire represent? Why does he have such a place in the culture? It is a cultural invariant with cultural differences. The living is an undead and the undead is still living. From a psychoanalytical point of view, what is the connection to teeth and to bites that contaminate, and make the other become a vampire? The vampire is a baby that bites and who has an ambivalent desire of immortality. Maternal milk is as vital as blood for the vampire. The game of biting for the Winnicottian baby is more important than the bite for the Kleinian baby. The Kleinian baby is closer to the vampire than the winnicotian baby.

 18. {6,6′-Dimethoxy-2,2′-[ethane-1,2-diylbis(nitrilomethylidyne]diphenolato-1κ4O1,O1′,O6,O6′:2κ4O1,N,N′,O1′}(ethanol-1κO-μ-nitrato-1:2κ2O:O′-dinitrato-1κ4O,O′-samarium(IIIzinc(II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qiang Huang

  2009-10-01

  Full Text Available In the title heteronuclear ZnII–SmIII complex, [SmZn(C18H18N2O4(NO33(CH3CH2OH], with the hexadentate Schiff base compartmental ligand N,N′-bis(3-methoxysalicylideneethylenediamine (H2L, the SmIII and ZnII ions are triply bridged by two phenolate O atoms from the Schiff base ligand and one nitrate anion. The five-coordinate ZnII ion is in a square-pyramidal geometry formed by the donor centers of two imine N atoms, two phenolate O atoms and one of the bridging nitrate O atoms. The SmIII center is in a ten-fold coordination of O atoms, involving the phenolate O atoms, two methoxy O atoms, one ethanol O atom, and two O atoms from two nitrate anions and one from the bridging nitrate anion. In the crystal, intermolecular O—H...O and C—H...O interactions generate a layer structure extending parallel to (101.

 19. Atração e refração na educação a distância: constatações sobre o isolacionismo e a evasão do aluno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gisela Biacchi Emanuelli

  2011-06-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1983-4535.2011v4n2p205   A Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil incentiva a educação a distância como meio econômico e abrangente de acesso ao ensino e à aprendizagem. O método apresenta vantagens, mas nãoo suficientes para evitar que a auto-didática conduza à evasão dos alunos dos cursos. Amostra coletada junto à Instituição de Ensino Superior do Distrito Federal confirma o paradoxo da atração que a EaD exerce por sua economicidade e flexibilidade e a refração dos alunos por força do isolamento e pela necessidade do professor. Para demonstrar o binômio atração – refração do aluno ao ensino a distância partiu-se dessa amostragem para conclusões gerais, endossadas por outras pesquisas. O resultado coincide com a preocupação do Ministério da Educação de ser a Educação a Distância um meio de ensino no qual há índices significativos de evasão.

 20. Density of Na2O-Li2O-SiO2-B2O3 Molten Slag at 1 803-1 873 K

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  XIAO Feng; FANG Liang

  2004-01-01

  The density of three kinds of molten slags was measured by modified sessile drop method at 1 803-1 873 K. The density of molten slag is found to decrease with increasing temperature. The temperature coefficients of Na2O-Li2O-SiO2 and Li2O-SiO2-B2O3 slag are smaller than that of Na2O-B2O3 slag. The molar volume of slags increases with increasing temperature.

 1. Coalizões em educação no Brasil: relação com o governo e influência sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lara Elena Ramos Simielli

  2013-06-01

  Full Text Available Atualmente, duas coalizões lutam pela melhoria da qualidade da educação no Brasil: a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o Todos pela Educação. Essas duas coalizões diferenciam-se dos movimentos históricos por sua capacidade de agregar atores provenientes de instituições governamentais e não governamentais, de diversos níveis, que possuem valores e crenças comuns em uma aliança única, aproximando-se do conceito de coalizões advocatórias proposto por Sabatier e Jenkins-Smith (1993. Apesar da bandeira comum, elas possuem origens, composições, metas e formas de atuação completamente diferentes - a relação com o governo é um dos pontos que mais as diferencia. O lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE, com uma das medidas intitulada "Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação", gerou questionamentos com relação à similaridade dos nomes entre um plano de governo e uma das coalizões. Neste artigo, apresentaremos as duas coalizões e a relação de ambas com o governo, utilizando o PDE como estudo de caso.

 2. Socialização na universidade: quando apenas estudar não é o suficiente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adir Luiz Ferreira

  2014-09-01

  Full Text Available Apesar da expansão da Universidade no Brasil, um obstáculo permanece: a obrigação de o estudante dominar um conhecimento que não é somente de aprendizado cognitivo. Geralmente a sobrevivência acadêmica depende de um engajamento cognitivo-social com a construção de estratégias de aprendizado e no processo de socialização universitária. Isso significa uma ressocialização com transformações nos estudantes trazendo mudanças de práticas, linguagens, ideologias e estruturas mentais. As possibilidades democráticas da educação superior tencionam-se entre três dimensões: socialização universitária, projetos de aprendizado e de futuro profissional. Entretanto, as universidades continuam orientadas por resultados acadêmicos tradicionais e desconhecem as condições da socialização estudantil.

 3. O desafio da interoperabilidade na gestão dos arquivos da Administração: propostas do órgão de coordenação nacional de arquivos

  OpenAIRE

  Penteado, Pedro; Henriques, Cecília; Lourenço, Alexandra

  2012-01-01

  Apresentação do Programa “Administração Eletrónica e Interoperabilidade Semântica” (PAEIS), liderado pela Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), gerido na base de um modelo cooperativo de entidades aderentes, e principalmente da sua Macroestrutura Funcional. O PAEIS promove a produção de referenciais e instrumentos destinados a facilitar as práticas de interoperabilidade semântica na gestão da informação de arquivo na Administração Pública e nas entidades com quem es...

 4. Como conhecer o trabalho quando o trabalho não é mais o trabalho? How to recognize work when is not work anymore?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdallah Nouroudine

  2011-01-01

  Full Text Available Como conhecer o trabalho quando o trabalho não é mais o trabalho? Esta pergunta comporta dois aspectos: o primeiro é de ordem metodológica (como conhecer o trabalho?. O segundo diz respeito a este objeto hipotético que seria 'o trabalho que não é mais o trabalho'. Se este último designa o trabalho não mercantil e o trabalho informal por distinção (ou oposição ao trabalho mercantil, então o 'trabalho que não é mais o trabalho' continua sendo, na realidade, um trabalho. Todavia, ele é diferente do trabalho mercantil, que, de acordo com uma postura etnocêntrica, supostamente constitui uma referência para a avaliação da natureza das atividades humanas. Mas, qualquer que seja o modo de trabalho dominante num coletivo de vida, uma análise da norma na atividade dita informal, do duplo ponto de vista do conceito e da experiência, permite sugerir que uma atividade humana socializada não pode ser verdadeiramente informal. Algumas balizas metodológicas permitem tentar compreender as atividades supostamente informais, chamando a atenção para os princípios epistemológicos da ergonomia e da ergologia.How to recognize work when is not work anymore? This question entails two aspects: the first one is a question of method (how to recognize work?. The second one is about this hypothetical subject that is 'work when it is not work anymore?'. If we talk about non-profit and informal work opposed to 'standard' work, then 'work that is not work anymore' is actually still work. Although, from an ethnocentric point of view, it is different from 'standard' work, which is supposed to be a reference in order to identify the nature of human activities. However, when analyzing the norm in informal activities, whatever the prevailing kind of work in a society, and from a conceptual as well as from a practical point of view, allows us to consider that a social human activity cannot be informal. A few methodological points will help us to

 5. Humidity-sensitive characteristics of PbCrO4-PbO thick film elements. PbCrO4-PbO kei atsumaku soshi no kanshitsu tokusei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaneko, F [Shonan Institute of Technology, Kanagawa (Japan); Nanba, N [Kantogakuin University, Tokyo (Japan)

  1992-12-20

  This paper describes humidity-sensitive characteristics, which depend on the host composition being PbCrO4 or Pb2CrO5, in the system PbCrO4 combined with various oxides, such as Al2O3, Fe2O3, ZrO2, SnO2, TiO2, ThO2, and Ta2O5. In order to confirm the predominant phase over elements in the system PbCrO4-PbO, the effect of composition and microstructure on the humidity-sensitive characteristics of thick film elements were examined. Consequently, it was found that the humidity-sensitivity in low humidity region increased as the host composition of elements changed from hydrophobic PbCrO4 to hydrophilic Pb2CrO5. It was also shown that these results can be interpreted by a humidity-sensitive mechanism proposed for hydrophilic Pb2CrO5. Furthermore, an absorption model of H2O molecules on to the surface of Pb2CrO5 in the PbCrO4-PbO system humidity sensor was provided. 4 refs., 12 figs.

 6. POLISSEMIA CONSTRUCIONAL E CONVENCIONALIZAÇÃO: O CASO DA CONSTRUÇÃO DITRANSITIVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Angélica Furtado da Cunha

  2014-05-01

  Full Text Available Este trabalho investiga a polissemia da construção ditransitiva com base nos pressupostos teórico-metodológicos da linguística funcional centrada no uso, que concebe a gramática como produto da estruturação de aspectos sócio-comunicativos e cognitivos da linguagem. Ancorada sobretudo em Goldberg (1995, Traugott (2008 e Bybee (2010, assumo que a construção ditransitiva resulta da convencionalização de um evento de transferência cujo sentido central é “agente faz com que o recipiente receba o paciente”. Com base nesse sentido, o falante estende o uso do padrão estrutural S V OD SPrep para outros tipos de evento que se afastam do significado associado a verbos de transferência. Os dados empíricos analisados provêm do Corpus Discurso & Gramática – a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998, do Rio de Janeiro (VOTRE; OLIVEIRA, 1998a e de Niterói (VOTRE; OLIVEIRA, 1998b. Foram examinados dois padrões discursivos: narrativas e relatos de procedimento, nas modalidades falada e escrita, produzidos por estudantes do terceiro ano do ensino médio e estudantes universitários do último semestre.

 7. POLISSEMIA CONSTRUCIONAL E CONVENCIONALIZAÇÃO: O CASO DA CONSTRUÇÃO DITRANSITIVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Angélica Furtado da Cunha

  2013-12-01

  Full Text Available Este trabalho investiga a polissemia da construção ditransitiva com base nos pressupostos teórico-metodológicos da linguística funcional centrada no uso, que concebe a gramática como produto da estruturação de aspectos sócio-comunicativos e cognitivos da linguagem. Ancorada sobretudo em Goldberg (1995, Traugott (2008 e Bybee (2010, assumo que a construção ditransitiva resulta da convencionalização de um evento de transferência cujo sentido central é “agente faz com que o recipiente receba o paciente”. Com base nesse sentido, o falante estende o uso do padrão estrutural S V OD SPrep para outros tipos de evento que se afastam do significado associado a verbos de transferência. Os dados empíricos analisados provêm do Corpus Discurso & Gramática – a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998, do Rio de Janeiro (VOTRE; OLIVEIRA, 1998a e de Niterói (VOTRE; OLIVEIRA, 1998b. Foram examinados dois padrões discursivos: narrativas e relatos de procedimento, nas modalidades falada e escrita, produzidos por estudantes do terceiro ano do ensino médio e estudantes universitários do último semestre.

 8. Structural, thermal and optical properties of TeO2-ZnO-CdO-BaO glasses doped with VO(2+).

  Science.gov (United States)

  Sreenivasulu, V; Upender, G; Chandra Mouli, V; Prasad, M

  2015-09-05

  The glasses with composition 64TeO2-15ZnO-(20-x)CdO-xBaO-1V2O5 (0⩽x⩽20 mol%) were prepared by conventional melt quenching technique. X-ray diffraction analysis was used to confirm the amorphous nature of the glasses. The optical absorption studies revealed that the cut-off wavelength (λα) decreases while optical band gap energy (Eopt) and Urbach energy (ΔE) values increase with an increase of BaO content. Refractive index (n) evaluated from Eopt was found to decrease with an increase of BaO content. The physical parameters such as density (ρ), molar volume (Vm), oxygen packing density (OPD), optical basicity (Λ), molar refraction (Rm), and metallization criterion (M) evaluated and discussed. FTIR and Raman spectroscopic studies showed that the glass network consists of TeO4, TeO3+1/TeO3 and ZnO4 units as basic structural units. The glass transition temperature (Tg) of glass sample, onset crystallization temperature (To) and thermal stability ΔT were determined from Differential Scanning Calorimetry (DSC). Using electron paramagnetic resonance (EPR) spectra of vanadium glasses the spin Hamiltonian parameters and dipolar hyperfine coupling parameters of VO(2+) ions were calculated. It was found that V(4+) ions in these glasses exist as VO(2+) in octahedral coordination with a tetragonal distortion and have C4V symmetry with ground state dxy. Tetragonality (Δg∥/Δg⊥) of vanadium ion sites exhibited non-linear variation with BaO content. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. Contradições na gestão da educação: entre o processo e o produto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Américo Rodrigues de Almeida Neto

  2017-08-01

  Full Text Available Gestão gerencial e gestão democrática parecem termos complementares quando comparados à luz do plano de reestruturação do Estado. No contexto democrático, a partir da década de 1990, busca-se ampliação, universalização e consolidação dos direitos sociais. No ambiente escolar, embora o arcabouço teórico e legislativo brasileiros preconizem educação para a cidadania, gestão democrática e participação com autonomia, os programas de políticas públicas implementados e a legislação de responsabilidade fiscal exigem orientação autocrática dos gestores para o cumprimento de metas e exigências externas das agências de fomento. Essa contradição, de eficiência do Estado proposta pelo modelo gerencial e as diretrizes pedagógicas de educação, afeta a escola, pois gestão democrática e participação estão sendo preteridas pelo cumprimento de normas e exigências alheias às questões pedagógicas. Por meio da análise de obras das ciências políticas, sobre democracia e gerencialismo, gestão e participação política, esse artigo passa pela pedagogia, sobre gestão escolar, gestão democrática e gerencial, permeados pelo programa de reestruturação do Estado. O método utilizado neste estudo foi de natureza bibliográfica, de caráter exploratório, do tipo revisão integrativa de literatura, permitindo reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre gestão democrática na escola objetivando compreender a importância da gestão democrática no ambiente escolar, seus caminhos e possibilidades para que estes atores sejam efetivos na gestão, bem como, refletir sobre os ganhos pessoal e organizacional proporcionado pela participação, frente às políticas de gestão gerencial. Foi possível compreender, portanto, a democracia, como um processo, e a escola como ambiente de aprendizagem do fazer democrático. Palavras-Chave: Gestão democrática. Gestão Gerencial. Gestão Escolar Contradictions In education

 10. O USO DE BARRA OU HALTERE NÃO ALTERA A ATIVAÇÃO MUSCULAR DURANTE O EXERCÍCIO PULLOVER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuri de Almeida Costa Campos

  Full Text Available RESUMO Introdução: Inúmeras variações de exercícios têm sido aplicadas nas rotinas de treinamento de força, com o objetivo de otimizar os ganhos de força e hipertrofia e, entre os exercícios usados, podemos destacar o pullover. Objetivo: Comparar a atividade eletromiográfica da parte clavicular do músculo peitoral maior (PMC, parte esternocostal do peitoral maior (PME, cabeça longa do tríceps braquial (TBL, do deltoide anterior (DA, deltoide posterior (DP, latíssimo do dorso (LD e serrátil anterior (SA entre os exercícios pullover barra (PB e pullover haltere (PH. Método: Participaram do estudo 11 homens treinados (idade, 24,50 ± 4,34 anos; percentual de gordura = 13,63 ± 1,94; estatura = 1,76 ± 0,04 m; massa corporal total = 73,12 ± 6,10 kg. A primeira fase do estudo consistiu em avaliações antropométricas e teste e re-teste de 10 repetições máximas (RM. A segunda fase do estudo foi composta pela coleta dos sinais eletromiográficos nos exercícios propostos. Para tal, foi realizada uma série com cargas ajustadas a 90% de 10 RM. Para verificar as diferenças na ativação dos respectivos músculos estudados entre os exercícios PB e PH adotou-se o teste t de Student pareado para amostras dependentes. Resultados: Não foram observadas mudanças na ativação de nenhum dos músculos analisados nos exercícios propostos (P > 0,05. Conclusão: Concluiu-se que a realização do exercício pullover com barra ou com o haltere não altera a participação/ativação dos músculos envolvidos.

 11. Adaptação de um wiki para a informatização da documentação do sistema de gestão da qualidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Graziele Cristina Silveira Zerbini Costal

  2013-01-01

  Full Text Available A documentação de um Sistema de Gestão da Qualidade padrão ISO 9001 é muitas vezes vista como uma fonte de burocracia nas organizações. Este artigo descreve o WikiQMS como uma alternativa para a informatização da documentação de tal sistema. O método científico foi aplicado para o desenvolvimento do sistema. O protótipo foi desenvolvido a partir de um software wiki, com base nos requisitos da ISO 9001 levantados na literatura e também pela avaliação de um painel de especialistas. O experimento de campo em uma empresa júnior permitiu validar o sistema em uma situação real de implantação da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade. O protótipo atende adequadamente aos requisitos mínimos de implantação e gestão da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade padrão ISO 9001. Além disso, o WikiQMS apresenta as vantagens de uma solução da Web 2.0 para a questão da edição colaborativa, autoria coletiva, acessibilidade e usabilidade.

 12. RELAÇÃO ENTRE O ESTADO PSICOSSOCIAL DO CUIDADOR INFORMAL E O TEMPO DE CUIDADO DOS IDOSOS DA REGIÃO CENTRO DE PORTUGAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Pocinho

  2017-06-01

  Full Text Available O papel desempenhado pela família e cuidadores no tratamento dos idosos é essencial para a promoção e manutenção da sua qualidade de vida, garantindo a sua manutenção do domicílio por um período de tempo mais alargado. Objetivo: Compreender a existência da sobrecarga do cuidador informal e os fatores associados (apoio disponíveis e perfil, bem como estudar o estabelecimento relacional entre o tempo e a sobrecarga. Metodologia: Um questionário de dados sociodemográficos e QASCI (Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal aplicado a 30 cuidadores da região centro de Portuga. Resultados: São caraterísticas do perfil do cuidador, 45 anos, casado, existência de coabitação e razões relacionadas com o dever e a ligação emocional subjacente.

 13. Evolução dos conceitos e mecanismos da percepção de esforço: uma revisão de literatura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gleber Pereira

  2014-08-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2014v16n5p579 Os mecanismos e conceitos da percepção de esforço têm mudado ao longo do tempo. Assim, este artigo de revisão de literatura tem por objetivos: i investigar as revisões de literatura publicadas a partir de 1982, descrevendo os mecanismos causais de geração da percepção de esforço relatados e; ii verificar se os conceitos da percepção de esforço acompanharam as mudanças que ocorreram acerca dos seus mecanismos causais. Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Science Direct e Scielo com os termos “rate perceivedexertionandreview” e “perceivedexertionandreview”. No total, foram incluídos 18 artigos, que tiveram como objetivo principal a percepção geral de esforço em exercício físico. Apesar da antiga existência da teoria do Disparo corolário para explicar os mecanismos causais da percepção de esforço, verifica-se que, após as proposições de Borg, a maior parte da literatura descreve a percepção de esforço através do mecanismo de Feedback aferente, baseada em estudos correlacionais. Apenas em 2009, a teoria original do Disparo corolário reaparece. Quanto aos conceitos, a maioria deles remete ao mecanismo de feedback aferente, utilizando-se de constructos como respostas fisiológicas, estresse, desconforto e dor, que são incongruentes com a teoria do Disparo corolário e apresentam mecanismos distintos aos da percepção de esforço. Portanto, verificou-se que os estudos de Borg influenciaram nos mecanismos e conceitos contemporâneos da percepção de esforço. Com o passar do tempo, houve incorporação de constructos no conceito original de Borg, porém, sempre embasado na teoria do Feedback aferente.

 14. Colisão com o 'efeito estilingue'

  OpenAIRE

  Silveira,Fernando Lang da; Braun,Luci F.M; Braun,Thomas

  2010-01-01

  Abordamos teoricamente a colisão com o 'efeito estilingue' onde um corpo transfere momento linear e energia cinética para um segundo corpo de massa menor, fazendo com que a energia mecânica desse segundo corpo cresça de forma surpreendente. Mostramos que, mesmo quando as colisões são inelásticas, o ganho de energia mecânica pode ser grande. Apresentamos um estudo experimental do interessante efeito realizado a partir de um vídeo. Finalmente discutimos o 'efeito estilingue gravitacional' utili...

 15. Automação de bibliotecas e centros de documentação: o processo de avaliação e seleção de softwares

  OpenAIRE

  Côrte, Adelaide Ramos e; Almeida, Iêda Muniz de; Pellegrini, Ana Emília; Lopes, Ildeu Ordini; Saenger, José Carlos; Esmeraldo, Maria Bernadete P.; Pereira, Maria Cristina Moraes; Ferreira, Rosana Rika M. C.; Lago, Wilma Garrido do

  1999-01-01

  O mercado de produção e geração de softwares para automação de bibliotecas apresentou grande impulso nos últimos dez anos. Escolher um software representa, hoje, mais que escolher uma ferramenta tecnológica para implementar serviços prestados pelas bibliotecas. Representa introduzir nova filosofia de trabalho, novos comportamentos e valores informacionais. Este trabalho apresenta o resultado dos estudos realizados para a escolha de um software para a automação das bibliotecas da Presidência d...

 16. Reivindicar o direito à cidade: cooperação, ocupação, comunidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafaela Scardino

  2017-01-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/2175-8026.2017v70n1p61 No romance Sunset Park, de Paul Auster, um grupo de jovens fica sem ter onde morar, na esteira da recessão econômica que assolou os Estados Unidos em 2008. Juntos, formam uma comunidade possível numa casa abandonada que invadem e habitam, exercitando formas de cooperação e trabalho em conjunto. O sociólogo Richard Sennett propõe que a cooperação, e a comunidade que nasce da cooperação, podem atuar como saídas para aqueles que se encontram fora da ordem econômica: que os excluídos possam, no exercício da cooperação, voltar o olhar para fora também de suas limitações, ou melhor, das limitações que sempre lhes foram impostas. No romance de Auster, os personagens a todo o momento negociam e reconfiguram relações afetivas e econômicas, aprendendo a se abrir para o outro, e colocando-se sempre à margem dos papéis sociais preestabelecidos. E esses pequenos deslocamentos, assim como a escrita literária, têm um grande potencial de contaminação, de efetivamente tocar o outro num reconhecimento da potência que nos conforma.

 17. ABELHAS SEM FERRÃO: EDUCAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO – INTERAÇÃO ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO VOLTADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mara Garcia Tavares

  2016-08-01

  Full Text Available Resumo: O projeto de extensão universitária em interface com a pesquisa “Abelhas sem Ferrão: Educação para Conservação” foi elaborado a partir dos conhecimentos gerados com pesquisas com abelhas nativas, com a missão de enriquecer o processo pedagógico, socializar o saber e possibilitar meios para a interação com a comunidade. O presente artigo relata a experiência vivida por alunos de três escolas da rede pública de Viçosa (MG. As atividades desenvolvidas foram: trilhas para localização de ninhos de abelhas no campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV e no entorno das escolas, visita ao Apiário Central da UFV, oficinas, palestras, minicurso e acompanhamento de duas colônias de abelhas sem ferrão instaladas nas escolas. Os alunos também apresentaram os resultados de suas atividades nas escolas e na Feira do Conhecimento de Viçosa. Após análise dos questionários avaliativos utilizados, verificou-se que o desconhecimento inicial dos participantes sobre as abelhas brasileiras deu lugar a um considerável volume de novas informações e interesses sobre o tema. Além dos alunos, as professoras de Ciências das escolas participaram ativamente das atividades e consideraram que, além de propiciar oportunidades de aprendizagem para os estudantes, o projeto enriqueceu seus conhecimentos e estreitou as relações entre a comunidade escolar e a UFV. O projeto constituiu, ainda, excelente oportunidade de formação para pós-graduandos e graduandos. Como base nas trocas de experiências que ocorreram, verificou-se que a utilização de atividades não formais de educação é muito importante para um ensino mais eficiente. Palavras-chave: Educação Ambiental, Ensino-Aprendizagem, Extensão Universitária, Modelo Biológico.  Education for conservation of stingless bees: an interaction of Education-Research-Extension for elementary and secondary education Abstract: The extension project interfaces with research initiative

 18. O processo de terceirização e de qualificação de fornecedores

  OpenAIRE

  Kuchenbecker, Norberto Fernando

  2006-01-01

  Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção Este trabalho apresenta uma análise sobre a terceirização e a qualificação de fornecedores no âmbito da administração da cadeia logística. Foi desenvolvido, no período entre 2002 e 2005 compreendendo a análise do período de 1990 a 2005, numa organização do ramo metal-mecânico, líder mundial na fabricação de compressores herméticos para refrigeração. Apresentam-...

 19. O modus petista de governar para o saneamento: o caso da cidade do Recife (2001-2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demétrius Rodrigues de Freitas Ferreira

  2013-10-01

  Full Text Available Após o fim dos governos ditatoriais que se instalaram na América Latina e com o advento da globalização e da hegemonia neoliberal, os governos populares ganharam ampla repercussão enquanto estratégias de contra-hegemonia e resistência na América Latina. A produção de formas alternativas de governo, aliando aspectos da democracia representativa com a mobilização da sociedade resultou em experiências inovadoras de gestão urbana. No Brasil essa prática obteve forte marca com o Partido dos Trabalhadores (PT, caracterizado como um partido de centro-esquerda, que implementou um conjunto de políticas públicas direcionadas para o trato da desigualdade social brasileira. Um caso emblemático dessa realidade foi à política local de saneamento executado durante o governo do PT no Recife/Brasil que buscou ampliar o acesso aos serviços através da tentativa de inserção do elemento “participação social” no processo decisório dessa política. No entanto, no decorrer desse processo, a estratégia de publicização da política de saneamento na cidade culminou em um processo de privatização dos serviços ao final desse governo. Logo o presente trabalho analisou a guinada da agenda municipal na gestão dos serviços de saneamento durante o período de 2001-2012 que correspondeu ao período de governo do PT na cidade.

 20. Educação e corrupção: estimando um canal direto entre o nível educacional e o grau de corrupção nos municípios brasileiros

  OpenAIRE

  Mendes, Flávio Samara

  2013-01-01

  Este artigo examina a causalidade entre o nível de educação, medido pela média dos anos de escolaridade, e o grau de corrupção nos municípios brasileiros. A endogeneidade entre as duas séries traz a dificuldade para examinar qual o sentido da causalidade. Seria menos corrupção a causar maiores níveis de educação, ou seria maior nível de educação a causar menor grau de corrupção? Para confirmar a direção da causalidade de educação para corrupção foi utilizado o método de variável instrumen...

 1. Nanocompósitos semicondutores ZnO/TiO2: testes fotocatalíticos ZnO/TiO2 semiconductor nanocomposites: photocatalytic tests

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shirley Santana Silva

  2010-01-01

  Full Text Available Titanium dioxide is an efficient photocatalist, being possible to improve its efficiency with better charge separation which occurs when it is coupled with other semiconductors. Nanometric particles of ZnO were used to impregnate TiO2 P25 in order to optimize its photocatalytic properties. ZnO/TiO2 composites were obtained at different proportions and were characterized by X-ray diffraction (XRD, micro-Raman and diffuse reflectance spectroscopies, measurement of surface area (BET and scanning electron microscopy (SEM. Raman spectroscopy data revealed a change on the TiO2 surface due the presence of ZnO which was observed by an enlargement of TiO2 peaks and a change on the relation rate between anatase and rutile phases of the composites. The photodegradation of azo-dye Drimaren red revealed better efficiency for ZnO/TiO2 3% nanocomposite and for ZnO pure.

 2. DESFLUORETAÇÃO PARCIAL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POR ADSORÇÃO/PRECIPITAÇÃO POR CONTATO EM MICROCOLUNAS DE FILTRAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keiti Oliveira Alessio

  2014-11-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi investigar, em microescala, o processo de adsorção/precipitação por contato, em carvão ativado, para a remoção do excesso de íons fluoreto de águas subterrâneas. Para isso foram montadas microcolunas de desfluoretação com diâmetro de 2,3 cm e altura de 10 cm, contendo 27 g de carvão ativado de osso. A vazão do sistema foi controlada por uma bomba peristáltica, e a concentração de íons fluoreto no efluente da coluna foi monitorada continuamente. No instante em que ocorre a saturação do meio adsorvente foram adicionadas soluções de sais de cálcio e fósforo na entrada da coluna, iniciando o processo de precipitação por contato. Os resultados obtidos comprovaram a eficiência do carvão ativado de osso na remoção do excesso de íons fluoretos, bem como comprovaram que o processo de precipitação por contato aumenta significativamente a vida útil dos sistemas de filtração, mantendo o nível de íons fluoretos dentro do limite estabelecido pela portaria n° 2914 do Ministério da Saúde (1,5 mgL-1.

 3. Resonance states in 16O+16O, 12C+16O, α+ 16O and α+ 12C with ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  The resonance states in 16O + 16O, 12C + 16O, + 16O and + 12C are described using modified Morse potential proposed earlier whose success has already been demon-strated in the case of 12C + 12C system. The general validity of such a potential with long range, shallow depth and repulsive soft core determined ...

 4. CoO-doped MgO-Al2O3-SiO2-colored transparent glass-ceramics with high crystallinity

  Science.gov (United States)

  Tang, Wufu; Zhang, Qian; Luo, Zhiwei; Yu, Jingbo; Gao, Xianglong; Li, Yunxing; Lu, Anxian

  2018-02-01

  To obtain CoO-doped MgO-Al2O3-SiO2 (MAS)-colored transparent glass-ceramics with high crystallinity, the glass with the composition 21MgO-21Al2O3-54SiO2-4B2O3-0.2CoO (in mol %) was prepared by conventional melt quenching technique and subsequently thermal treated at several temperatures. The crystallization behavior of the glass, the precipitated crystalline phases and crystallinity were analyzed by X-ray diffraction (XRD). The microstructure of the glass-ceramics was characterized by field emission scanning electron microscopy (FSEM). The transmittance of glass-ceramic was measured by UV spectrophotometer. The results show that a large amount of α-cordierite (indianite) with nano-size was precipitated from the glass matrix after treatment at 1020 °C for 3 h. The crystallinity of the transparent glass-ceramic reached up to 97%. Meanwhile, the transmittance of the glass-ceramic was 74% at 400 nm with a complex absorption band from 450 nm to 700 nm. In addition, this colored transparent glass-ceramic possessed lower density (2.469 g/cm3), lower thermal expansion coefficient (1.822 × 10-6 /℃), higher Vickers hardness (9.1 GPa) and higher bending strength (198 MPa) than parent glass.

 5. Turismo em Unidades de Conservação: o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, João Pessoa (PB)

  OpenAIRE

  Kiyotani, Ilana Barreto; Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB; Sousa, Fabiana Gomes; Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB; Tavares, Amada Gama; Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN

  2015-01-01

  Atividades sustentáveis têm se tornado o foco de muitos países, principalmente no que diz respeito aos aspectos econômicos e ambientais. A implantação de Unidades de Conservação, como os Jardins Botânicos, e a realização do turismo nesses ambientes têm se mostrado opções para o alcance da sustentabilidade e da consciência ambiental. O objetivo deste trabalho é apresentar, dentro do contexto das Unidades de Conservação, das Áreas de Preservação Permanente e dos Jardins Botânicos, os usos turís...

 6. Crystallization Mechanism and Kinetics of BaO-Li2O-ZrO2-SiO2 Glasses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristian Berto da Silveira

  2002-03-01

  Full Text Available Differential thermal analysis and scanning electron microscopy were used to determine the influence of the addition of BaO on the crystallization mechanism of Li2O-ZrO2-SiO2 systems. As the concentration of BaO in the samples increased, a transition occurred in the predominant crystallization mechanism, which passed from superficial to volumetric. To determine the maximum nucleation rate, the crystallization kinetics of the sample containing 20 mole % BaO, which showed the most uniform crystallization, was studied by counting the nuclei with an image analyzer. The first nuclei appeared at the first endothermic inflection point (at the start of Tg, at 440 °C, while the maximum number of nuclei was counted at the midpoint of the glass transition region (446 °C. These results are similar to those observed for other materials that crystallize in volume, and confirm scanning electron microscopy data.

 7. O currículo da educação paulista: o cinema como ferramenta de aprendizagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcilene Rosa Leandro Moura

  2017-03-01

  Full Text Available Este texto é parte de pesquisa desenvolvida em escolas de Ensino Médio da rede pública estadual localizadas na cidade de Sorocaba/SP e tem como finalidade observar e problematizar a proposta de situações de aprendizagem apresentadas pelo Projeto Educacional O Cinema vai à Escola: o uso da linguagem cinematográfica na educação, da SEE/SP, que busca promover, por meio de produções cinematográficas, o desenvolvimento de competências e habilidades, necessárias para a formação dos educandos. As relações e mediações entre o Projeto Educacional e a formação dos alunos têm como uma de suas determinantes a legislação educacional nacional aprovada em meados dos anos de 1990 que objetivou atender às determinações dos documentos produzidos por agências multilaterais como a UNESCO e o Banco Mundial que entendiam ser primordial para o desenvolvimento dos países periféricos a consolidação de uma educação voltada para o mundo do trabalho por meio do “aprender a aprender”. Com o processo investigativo desenvolvido, é possível afirmar que o trabalho educativo proposto por meio de imagens cinematográficas na perspectiva indicada pelo referido projeto e considerando as diretrizes constantes no currículo paulista valoriza o desenvolvimento de competências úteis e necessárias ao mundo do trabalho em detrimento de uma formação “omnilateral”.

 8. O espaço alimentar e seu papel na socialização da infância

  OpenAIRE

  Lessa, Juliana Schumacker

  2011-01-01

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Florianópolis, 2011 Os momentos destinados à alimentação na creche representam o principal eixo norteador da rotina institucional da educação infantil, sobretudo naquelas de atendimento integral. Legitimado pelos campos da educação e da saúde, o espaço alimentar, nestas instituições, é reconhecido como central na formação do gosto ou, do hábito, e na incor...

 9. CARTOGRAFIA GEOGRÁFICA: ENTRE O “JÁ-ESTABELECIDO” E O “NÃO- MAIS-SUFICIENTE”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gisele Girardi

  2014-04-01

  Full Text Available “Cartografia Geográfica” designa o campo da formação superior em Geografia que se dedica à cartografia. Ao se considerar as diversas possibilidades de cartografias e espacialidades que coexistem no contemporâneo, propõe-se entender este campo num “entre” o “já-estabelecido” e o “não mais suficiente”. Ambos os domínios, tomados separadamente, podem ser considerados como despotencializadores da cartografia na Geografia. Contudo, no “entre” os dois domínios pode ser situada a pertinência e a riqueza de se fazer e pensar a cartografia na geografia na atualidade. O propósito deste texto é trazer elementos para dar visibilidade ao “entre” mencionado. Parte-se inicialmente de uma discussão sobre a linguagem e sobre os caminhos da semiótica cartográfica que, ao se inspirar na linguística estrutural voltou-se para dentro do mapa (arranjos de signos, imprimindo um modelo fortemente representacional para a cartografia, aqui identificado como o “já-estabelecido”. A seguir são apresentadas ideias de alguns autores contemporâneos que trazem abordagens pós-representacionais, que ressituam a relação entre a ciência (cartografia e seu objeto (o mapa, pois, face às modificações contemporâneas de entendimento da espacialidade, o “já-estabelecido” passa a ser “não mais suficiente”. Nas considerações finais são delineadas algumas estratégias para se habitar este “entre” como potência criativa para expansão do campo da Cartografia geográfica.

 10. Formação de lideranças e educação para o lazer

  OpenAIRE

  PIMENTEL, Giuliano

  2013-01-01

  O objetivo deste texto é refletir sobre significados da educação para o lazer no contexto indígena, estabelecendo diálogo com o pensamento póscolonialista. Para tanto, discute o conjunto de eventos realizados como parte da formação de lideranças em pesquisa-ação desenvolvida junto às terras indígenas do estado do Paraná- Brasil.

 11. A gestão da inovação na educação a distância

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elenise Maria de Araújo

  2013-01-01

  Full Text Available A reflexão sobre o processo de inovação no setor educacional envolve uma série de componentes que, da perspectiva da Engenharia de Produção, são sistematizados e possibilitam um considerável lucro e valor para as instituições. A sedimentação deste processo no planejamento estratégico e no modelo de negócio da instituição depende da postura dos gestores e da equipe de profissionais, que devem promover a quebra de paradigmas e a constituição de um novo modelo de negócio para a Educação a Distância (EAD. Descrevem-se, neste trabalho, alguns pontos fundamentais para a análise da inovação em EAD que envolve os subsistemas e componentes do planejamento estratégico, tais como: as fontes de conhecimento; a criação; a transmissão; a interação; o aluno; e o ambiente de aprendizagem. A inclusão da gestão da inovação nas instituições educacionais prevê a prospecção de algumas regras para a adequação do modelo de negócio, incentivado e balizado nos indicativos de proposição de valor, cadeia de suprimentos e nas características do cliente-alvo que garantem o sucesso de todo o processo. Além desses parâmetros de adequação, é necessário atingir um alto nível de envolvimento dos gestores e da equipe de docentes e técnicos para a implementação da inovação na organização. No Brasil, espera-se que os especialistas e as políticas públicas contemplem, em seus modelos de EAD, projetos de inovação com alto grau de flexibilidade e criatividade, que permitam a integração de saberes, a capacitação de equipes multidisciplinares e o uso racional de tecnologias de informação e comunicação para o compartilhamento igualitário do conhecimento.

 12. O PROCESSO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E SUA RELAÇÃO COM INDICADORES DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elaine da Silva

  2016-01-01

  Full Text Available Apresenta uma análise das relações possíveis entre competência em informação, indicadores de inovação e inteligência competitiva e respectivas contribuições mútuas. Destaca o papel central da informação nas temáticas que perpassam toda a discussão, considerando a competência em informação elemento essencial tanto para o desenvolvimento de processos de inteligência competitiva, quanto para o alcance de bons resultados em indicadores de inovação, visando o desenvolvimento organizacional e social.

 13. RICHARD WAGNER E O ROMANTISMO ALEMÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rainer Câmara Patriota

  2015-07-01

  Full Text Available A cultura musical romântica encontra em Richard Wagner– em sua obra musical e teórica – um de seus maiores protagonistas.A rejeição da Aufklärung e a exaltação da supremacia germânica –elementos constituidores da Weltanschauung romântica alemã –caracterizam fortemente o pensamento e a atitude de Wagner frenteà vida, assumindo conotações ainda mais radicais através de seucontumaz antissemitismo. De modo que pensar Wagner por ocasiãode seu bicentenário também significa retomar uma discussão crucialsobre o romantismo alemão e suas implicações políticas eideológicas.

 14. PERCEPÇÃO E CONHECIMENTO SEGUNDO ARISTÓTELES, PLATÃO E PROTÁGORAS: UMA BREVE COMPARAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliana Aggio

  2009-02-01

  Full Text Available O texto examina a relação entre conhecimento e sensação, sensação e pensamento, ser eperceber segundo Protágoras, Platão e Aristóteles, com o objetivo de mostrar o que é a percepçãosegundo o paradigma sofístico e o platônico e, por fim, qual é o lugar da tese aristotélica sobre apercepção diante desses dois paradigmas. Como resultado da investigação, temos que, paraAristóteles, diferentemente de Protágoras, a sensaçãoo é responsável por todos os julgamentos,nem por discriminar todos objetos cognoscíveis; também para Aristóteles e diferentemente de Platão,o extremo oposto não é verdadeiro, a saber, que a sensaçãoo discrimina seus próprios objetos.Conhecimento e sensação, portanto, não devem ser idênticos ou distintos de modo absoluto, nem oser é absolutamente ser percebido, nem o ser percebido é absolutamente indeterminado, mas, paraAristóteles, o ser é, em parte, percebido e determinado pela faculdade perceptiva e, em parte,conhecido pelo intelecto. O texto, deste modo, pretende elucidar como o ser é conhecido pelapercepção segundo Aristóteles, tratando assim de um ponto extremamente controverso, a saber:como a sensação discrimina seus próprios objetos sem a intervenção do pensamento, se taldiscriminação resume-se apenas em processos fisiológicos ou é também uma atividade da alma e, seé também uma atividade da alma, em que sentido a alteração física ocorrida no corpo,conjuntamente com uma certa atividade da alma, constituem a percepção.

 15. O decálogo da desconstrução: tradução e desconstrução na obra de Jaques Derrida

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Siscar

  2001-02-01

  Full Text Available

  Este trabalho tem como objetivo traçar um retrato em negativo daquilo que se poderia chamar o método de leitura da desconstrução como ponto de partida para se entender o processo de tradução como forma de constituição do sentido. O estatuto ambivalente da desconstrução tem um correspondente na situação teórica da tradução, na medida em que supõe a diferença constitutiva de toda leitura, implicando uma sobrevivência da língua do outro.

 16. SOMOS O QUE FAZEMOS, MAS SOMOS PRINCIPALMENTE, O QUE FAZEMOS PARA MUDAR O QUE SOMOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalmo Valério Machado De Lima

  2011-07-01

  Full Text Available Ao longo da história, o homem sempre procurou justificar suas ações individuais ou coletivas com base naquilo que poderia ser revertido para o próprio indivíduo ou classe. Nessa esteira, a discussão sobre o conceito e aplicabilidade do conhecimento renderia um debate que transcende os fins a que se destina esse editorial. A fim de demarcar uma linha do tempo e de pensamento ao longo da construção que ora se apresenta não se pode deixar de tomar como referência basilar o grego Platão, para quem o conhecimento consiste de crença verdadeira e justificada. Posteriormente, revendo e aprofundando as lições de seu mestre, Aristóteles desmembra o conhecimento em três áreas: científica, prática e técnica. Na Idade Média, o bom frade Roger Bacon, o maior prócer do chamado empirismo aristotélico, estabeleceu as bases de um tipo de investigação científica ainda hoje vigente centrada no esquema da tentativa e do erro, além de, em suas "horas vagas", travestir-se de propagandista dos "benéficos" efeitos do uso da pólvora no trato dos problemas internos e externos de um reino ou feudo.  Com o surgimento da ciência moderna, entre os séculos XVI e XVII, um período denominado Revolução Científica, sedimentam-se e proliferam as ideias de Isaac Newton, Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon, Nicolau Copérnico, Louis Pasteur e Francesco Redi entre outros, que, reorganizando o pensamento científico, apontam para um campo novo de conhecimento científico cujas implicações são sentidas até os dias de hoje.

 17. Por uma concepcão dialética do espaço: o conceito de formação espacial em Milton Santos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Carlos Tosta dos Reis

  2000-01-01

  Full Text Available O artigo propõe uma discussão sobre o conceito deFormação Espacial desenvolvido por Milton Santos,abordando a gênese, os atributos associados e as controvérsias em torno do conceito. Tomado como expressão de um abrangente esforço de reformulaçãona epistemologia da Geografia, o referido conceitoconstitui rico objeto de exame no campo da Teoriada Geografia.

 18. O guardião da Constituição: o Supremo Tribunal Federal como poder autônomo no julgamento da Lei da Ficha Limpa

  OpenAIRE

  Rossi, Luís Antônio

  2016-01-01

  A presente tese, subsumindo a decisão diante do debate entre os juristas Hans Kelsen e Carl Schmitt sobre o controle de constitucionalidade pátrio, tem o escopo de analisar o comportamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa. A tese, ao analisar e refletir sobre quem deve ser o guardião da Constituição , pretende demonstrar que o sistema constitucional brasileiro adotou o positivismo de Hans Kelsen, mas a amplitude da Constituição de 1988, o...

 19. Circulação de crianças: o olhar do cuidador sobre o desenvolvimento emocional

  OpenAIRE

  OLIVEIRA, Lesly Guimarães Vicenzi de

  2012-01-01

  O presente estudo teve como objetivo compreender a forma como cuidadores, pais e/ou responsáveis, compreendem o desenvolvimento emocional no contexto de circulação de crianças. Para tanto, embasou-se na teoria psicodinâmica sobre o desenvolvimento emocional, cuidador (es) e circulação de crianças.Utilizou-se o método qualitativo, no intuito de capturar dados e informações sobre o fenômeno estudado em sua singularidade (MINAYO, 2010). A dimensão interdisciplinar do presente estudo,...

 20. Migration and urban schistosomiasis. The case of São Lourenço da Mata, Northeast of Brazil Migração e esquistossomose urbana. O caso de São Lourenço da Mata, Nordeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Arraes de Alencar XIMENES

  2000-08-01

  Full Text Available A population-based case-control design was used to investigate the association between migration, urbanisation and schistosomiasis in the Metropolitan Region of Recife, Northeast of Brazil. 1022 cases and 994 controls, aged 10 to 25, were selected. The natives and the migrants who come from endemic areas have a similar risk of infection. On the other hand, the risk of infection of migrants from nonendemic areas seems to be related with the time elapsed since their arrival in São Lourenço da Mata; those who have been living in that urban area for 5 or more years have a risk of infection similar to that of the natives. Those arriving in the metropolitan region of Recife mostly emigrate from "zona da mata" and "zona do agreste" in the state of Pernambuco. Due to the changes in the sugar agro-industry and to the increase in the area used for cattle grazing these workers were driven to villages and cities. The pattern of urbanisation created the conditions for the establishment of foci of transmission in São Lourenço da Mata.Um estudo de caso-controle de base populacional foi desenvolvido para estudar a associação entre migração, urbanização e esquistossomose na Região Metropolitana do Recife, Nordeste do Brasil. Foram selecionados 1022 casos e 994 controles no grupo etário de 10 a 25 anos. Observou-se que os nativos e os migrantes que são provenientes de áreas endêmicas tem um risco semelhante de infecção. Por outro lado, o risco de infecção em migrantes não originários de áreas endêmicas parece estar relacionado com o tempo decorrido desde sua chegada em São Lourenço da Mata; aqueles que estão morando nessa área urbana por um período igual ou superior a cinco anos tem um risco de infeção semelhante ao dos nativos. As mudanças na indústria agro-açucareira na Zona da Mata e a expansão das áreas de criação de gado no Agreste impeliram os trabalhadores rurais a se deslocar para vilarejos e cidades. O padrão de

 1. A Contribuição da Educomunicação para o Ensino Superior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rose Mara Pinheiro

  2016-05-01

  Full Text Available O interesse desse trabalho volta-se para o ensino superior e sobre o curso de Jornalismo, onde os estudantes aprendem desde cedo a lidar com os meios de comunicação e as novas tecnologias. Como fruto do meu estágio de pós-doutoramento na Faculdade Cásper Líbero, a pesquisa pretende refletir sobre a relação Comunicação e Educação nos próprios cursos de comunicação, ou seja, se a apropriação das tecnologias da informação forma cidadãos críticos e conscientes de sua participação na sociedade. Quero chamar a atenção para a contribuição da Educomunicação para o Ensino Superior. Palavras-chave: Jornalismo; Educomunicação; Formação. Abstract The interest of this paper turns to higher education and over the course of Journalism, where students learn early to deal with the media and new technologies. As a result of my post-doctoral internship at the Faculty Casper Libero, the research intends to reflect on the relationship Communication and Education in their own communication courses, that is, if the appropriation of information technology so critical and aware citizens of their participation in society. I want to draw attention to the contribution of the Media Education for Higher Education. Keywords: Journalism; Media Education; Education. RESUMEN El interés de este trabajo se convierte en la educación superior y en el curso de Periodismo, donde los estudiantes aprenden temprano para hacer frente a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Como resultado de mi pasantía post-doctoral en la Facultad Cásper Líbero, la investigación tiene la intención de reflexionar sobre la relación de Comunicación y Educación en sus propios cursos de comunicación, es decir, si los ciudadanos la apropiación de la tecnología de la información de manera crítica y consciente de su participación en la sociedad. Quiero llamar la atención sobre la contribución de la Educomunicación para la Educación Superior

 2. Poly[[diaqua-μ4-pyrazine-2,3-dicarboxylato-κ6N,O2:O2′:O3,O3′:O3-strontium(II] monohydrate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vahid Amani

  2008-07-01

  Full Text Available In the title compound, {[Sr(C6H2N2O4(H2O2]·H2O}n, the SrII ions are bridged by the pyrazine-2,3-dicarboxylate ligands with the formation of two-dimensional polymeric layers parallel to the ac plane. Each SrII ion is eight-coordinated by one N and five O atoms from the four ligands and two water molecules. The coordination polyhedron is derived from a pentagonal bipyramid with an O atom at the apex on one side of the equatorial plane and two O atoms sharing the apical site on the other side. The coordinated and uncoordinated water molecules are involved in O—H...O and O—H...N hydrogen bonds, which consolidate the crystal structure.

 3. Refutação da refutação: revivendo o élenkhos socrático

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George Matias de Almeida Jr.

  2015-12-01

  Full Text Available Vamos apresentar a concepção de refutação socrática formulada por Gregory Vlastos, a partir da visão derradeira do autor sobre o tradicional problema do elenchus, elaborada no artigo: “The socratic elenchus: method is all” (1994. Para enriquecer nosso trabalho, vamos contrastar as posições gerais de Vlastos com uma crítica contumaz dirigida a elas por Monique Dixsaut no artigo “Refutation et dialectique” (2012, no qual a autora pretende elaborar uma outra visão sobre o elenchus. Para balizar nossas considerações, tomaremos as refutações no Górgias de Platão, com o objetivo de avaliar qual dos dois modelos, o de Vlastos ou o de Dixsaut, se aproxima mais da noção de elenchus presente no referido diálogo platônico.

 4. O Semantema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Antunes

  2000-10-01

  Full Text Available O autor vem, durante os últimos anos, desenvolvendo pesquisa no domínio da correspondência e das conversões biunívocas entre sons e imagens gráficas. As primeiras etapas dessa pesquisa, que envolveram a utilização do sistema UPIC, se diversificaram nos campos da composição musical, da análise musical de obras eletroacústicas e na pedagogia da escuta musical. Nova ramificação da pesquisa aqui se delineia. As experiências com as "representações gráficas" permitiram a constatação de que "o ato de ouvir música está sempre acompanhado de grafismos inconscientes que a mente e o intelecto praticam em espaços imaginários". Nesse trabalho são apresentados os resultados da pesquisa, que se caracterizam como identificações de unidades semânticas, de conotação gráfico-espacial-temporal, baseadas na emoção.

 5. ILUSTRANDO: O LIVRO EM VITRINE E O QUE MAIS!?: O DISCURSO SOBRE O LIVRO E A CONSTRUÇÃO DE IMAGENS EM MATÉRIAS DA FOLHA DE S. PAULO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Augusto ELY

  2014-06-01

  Full Text Available • RESUMO: Este trabalho é resultado de nossa pesquisa em que investigamos os recursos quando se tem o objeto “livro” como fonte de notícia em matérias publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo, veiculadas no mês de março de 2008 no caderno de variedades – Ilustrada – e no suplemento literário – Mais!. Assim, nos deparamos com uma diversidade de textos, compostos por gêneros discursivos característicos; entretanto, certos textos nos chamaram a atenção, pois, ainda que publicados como matérias de jornal, mais parecem textos literários, devido ao espaço em que são divulgados e, certamente, por conta do público a quem são destinados. Além disso, podemos conceber que os discursos representam o mundo e, assim, suas enunciações são parte integrante desse mundo representado, daí a associação entre essa concepção e a categoria de cena da enunciação. Desse modo, nos faremos valer dos conceitos de ethos e pathos, afinal, ainda que tenhamos dois cadernos de um mesmo jornal, estes periódicos são pensados tendo como público sujeitos distintos. E, ao considerar essas noções, pretenderemos apontar a construção de imagens de leitores na constituição das imagens dos cadernos analisados, bem como justificar essa abordagem distinta da Folha de S. Paulo ao se tomar o objeto “livro” como notícia. • PALAVRAS-CHAVE: Cena da enunciação. Discurso. Ethos. Livros. Pathos.

 6. Influência da produção de serviço no início da lactação na relação entre a produção de leite e o período de serviço de vacas da raça Holandesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teixeira Nilson Milagres

  2000-01-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi verificar se é necessário o ajustamento da produção de leite até 305 dias para produção no início da lactação, ao se determinar o efeito do período de serviço sobre a produção de leite. As produções no início da lactação foram representadas pelas produções acumuladas até 80, 100 e 120 dias e pela produção no pico. As análises foram realizadas para as primeiras e lactações seguintes, por meio de modelos em que se consideraram os períodos de serviço corrente e anterior, respectivamente. Em um modelo animal para produção de leite até 305 dias, incluíram-se os efeitos fixos de rebanho-ano-estação de parto, composição racial, idade e período de serviço em classes e produção no início da lactação e os efeitos aleatórios de animal, meio permanente e erro. Quando foi considerada a produção inicial para primeiras lactações, as diferenças relativas entre cada classe de período de serviço, por exemplo, 160 dias, permaneceram praticamente inalteradas. Por exemplo, quando as produções iniciais foram de até 80 e 100 dias, as diferenças entre produções de vacas com 40 e 160 dias de período de serviço corrente foram 675 e 677 kg, respectivamente. Esta diferença foi de 672 kg, quando a produção inicial foi ignorada. Para vacas de lactações seguintes, não houve influência da variação da duração da produção inicial sobre a relação entre produção e período de serviço anterior. O valor estimado da heritabilidade da produção de leite, quando não houve ajustamento para produção inicial, foi de 0,24, reduzindo-se para 0,15, quando o pico foi considerado. Concluiu-se que não é necessário considerar o efeito da produção inicial, ao se ajustarem as produções para período de serviço.

 7. O Estado e o Agro em tempos de liberalização

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guilherme Leite da Silva Dias

  2006-09-01

  Full Text Available Os conflitos decorrentes de crises de endividamento rural e aqueles oriundos da excessiva concentração da posse de terras vêm sendo canalizados para o Executivo Federal, sem a intermediação das agencias de crédito, das representações locais dos produtores e dos movimentos sociais. A representação política destes interesses no Congresso e junto ao Executivo cria um viés fundamental pela socialização dos custos e maior concentração dos benefícios.Conflicts following from rural credit indebt ness and excessive concentration of land ownership have been dealt by the central executive office without the intermediation of local farmers organization and social movements. The political representation of these interests in Congress and close to the Executive bare a fundamental bias toward cost socialization and further concentration of benefits.

 8. CORPO, EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO NA NATUREZA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Terezinha Petrucia da Nóbrega

  Full Text Available RESUMO: Este ensaio apresenta uma leitura transversal da obra de Georges Hébert e de Émile Jaques-Dalcroze, considerando as relações entre corpo, expressão e educação na natureza. Nesse movimento, a educação faz a passagem da natureza à cultura e da cultura à natureza, ecologizando-se. Assim, o naturismo presente em ambos os estudos funda e atualiza os princípios da ecologia corporal, que envolve o interior de nós, mas também o exterior, em um processo de educação intercorpóreo que envolve o próprio corpo e o corpo do mundo.

 9. Participação política e gestão urbana sob o Estatuto da Cidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jefferson Oliveira Goulart

  2014-01-01

  Full Text Available A versão hegemônica da democracia tem inspiração na abordagem de Schumpeter, legado do pluralismo liberal que a reduz à formação de maiorias legítimas por meio da representação. Não obstante, a democratização de países que passaram pelo autoritarismo proporcionou experiências inovadoras da sociedade civil em novos formatos participativos. No Brasil, essa experimentação tem particular expressão em nível municipal. No plano institucional, o Estatuto da Cidade regulamentou o capítulo da Política Urbana da Constituição Federal de 1988 e preconiza formatos participativos de políticas públicas de gestão urbana “por meio da participação pública e as associações representativas”. A construção dessa agenda resulta de imposição institucional e reflete decisões governamentais e demandas da sociedade civil. O texto analisa a participação, seu alcance para compartilhar decisões e em que medida esses formatos participativos dependem dos governos na implantação de novos paradigmas de gestão urbana. A abordagem combina análise teórica e empírica de processos de elaboração de Planos Diretores orientados normativamente pelo Estatuto da Cidade. A base empírica é formada por três cidades médias do interior paulista: Piracicaba, Bauru e Rio Claro.

 10. Intervenção nas afasias com o uso da comunicação suplementar e/ou alternativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elen Caroline Franco

  2015-06-01

  Full Text Available O presente estudo teve o objetivo de descrever o uso da Comunicação Suplementar e/ou Alternativa em dois casos de afasia pós Acidente Vascular Encefálico. Foi realizada intervenção fonoaudiológica com dois participantes afásicos, utilizando os recursos da Comunicação Suplementar e/ou Alternativa. A intervenção fonoaudiológica foi dividida em quatro etapas, que abrangeu desde a visualização e confecção das fichas para o álbum de comunicação até a utilização efetiva desta abordagem. Em todas as etapas, foi utilizado o Picture Communication Symbols, por se tratar de um sistema que possui maior iconicidade translúcida. Por meio da reaplicação de testes, foi possível constatar melhora nas capacidades de compreensão oral, escrita, leitura e denominação dos dois participantes. Com este estudo pôde-se concluir que a intervenção fonoaudiológica com o uso da Comunicação Suplementar e/ou Alternativa nos dois casos de afasia pós Acidente Vascular Encefálico, trouxe benefícios para a comunicação funcional dos participantes, sendo que estes recursos tiveram função facilitadora, tornando a comunicação mais eficiente e trazendo benefícios no processo de reabilitação, promovendo evolução das habilidades de leitura e nomeação.

 11. A concepção de "espaço" na investigação epidemiológica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria da Conceição Nascimento Costa

  Full Text Available As atuais fragilidades conceituais e metodológicas da epidemiologia são fatores que têm restringido o estudo dos fenômenos de saúde das coletividades humanas. Neste artigo alguns princípios básicos são apresentados como resultado da observação do percurso da geografia na definição do seu objeto o espaço e da sua aplicação na medicina e na epidemiologia. Esses princípios fundamentam a pertinência da estratégia conceitual e metodológica que tem como perspectiva a abordagem do espaço geográfico-social, já que este é entendido como expressão das condições de vida da população. A aplicação desse conceito na prática da investigação epidemiológica ainda é limitada, embora outras áreas do conhecimento já tenham desenvolvido propostas de superação. Os estudos de agregados, cuja unidade de análise é o grupo, mais freqüentemente os agregados espaciais, e o modelo ecológico que se baseia na idéia de inter-relação de fatores, se aperfeiçoados, podem vir a ser uma alternativa promissora nesta direção. Destaca-se que a totalidade deve ser a referência científica, visando garantir oo afastamento dos complexos processos interativos determinantes dos fenômenos de saúde na população.

 12. A concepção de "espaço" na investigação epidemiológica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Costa Maria da Conceição Nascimento

  1999-01-01

  Full Text Available As atuais fragilidades conceituais e metodológicas da epidemiologia são fatores que têm restringido o estudo dos fenômenos de saúde das coletividades humanas. Neste artigo alguns princípios básicos são apresentados como resultado da observação do percurso da geografia na definição do seu objeto ­ o espaço ­ e da sua aplicação na medicina e na epidemiologia. Esses princípios fundamentam a pertinência da estratégia conceitual e metodológica que tem como perspectiva a abordagem do espaço geográfico-social, já que este é entendido como expressão das condições de vida da população. A aplicação desse conceito na prática da investigação epidemiológica ainda é limitada, embora outras áreas do conhecimento já tenham desenvolvido propostas de superação. Os estudos de agregados, cuja unidade de análise é o grupo, mais freqüentemente os agregados espaciais, e o modelo ecológico que se baseia na idéia de inter-relação de fatores, se aperfeiçoados, podem vir a ser uma alternativa promissora nesta direção. Destaca-se que a totalidade deve ser a referência científica, visando garantir oo afastamento dos complexos processos interativos determinantes dos fenômenos de saúde na população.

 13. The influence of SiO2 Addition on 2MgO-Al2O3-3.3P2O5 Glass

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, P.H.; Poulsen, F.W.; Berg, Rolf W.

  1999-01-01

  2MgO-Al2O3-3.3P2O5 glasses with increasing amounts of SiO2 are considered for sealing applications in Solid Oxide Fuel Cells (SOFC). The change in chemical durability under SOFC anode conditions and the linear thermal expansion is measured as functions of the SiO2 concentration. Raman spectroscopy...... analysis of the glasses reveals no sign of important changes in the glass structure upon SiO2 addition. Some increase in glass durability with SiO2 concentration is reported and its cause is discussed....

 14. A RELAÇÃO ENTRE O USO DE PSICOFÁRMACOS E O PROCESSO DE PSICOTERAPIA NA INFÂNCIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerto Cardoso da Silva

  2015-12-01

  Full Text Available Atualmente, têm ocorrido mudanças no modo dos psicoterapeutas entenderem a relação entre o uso da medicação e o processo psicoterapêutico. Constatamos o número crescente de crianças medicadas e propomos, através deste estudo, averiguar a relação entre o uso de medicação e a psicoterapia, durante o processo psicoterápico. Analisamos 37 prontuários de crianças de até 12 anos, atendidas em psicoterapia em um serviço integrado de saúde do Rio Grande do Sul (RS. Posteriormente, transportamos os dados para o programa estatístico SPSS. Obtivemos, como dados significativos, que praticamente metade das crianças fazia uso de medicação. Os meninos apresentaram maior índice de melhora, sendo que a evolução no tratamento foi melhor entre as crianças que não utilizavam psicofármacos. Verificamos, assim, que a psicoterapia associada ao uso de medicaçãoo foi determinante de melhora, o que também não teve relação com o sintoma apresentado, com a idade, nem com o tempo de atendimento.

 15. DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: REVISÃO DA LITERATURA

  OpenAIRE

  Andréa Corrêa CARRASCOSA; Juliana Alvares Duarte Bonini CAMPOS; João Bosco FARIA

  2009-01-01

  A relação existente entre as disfunções temporomandibulares (DTM), a dificuldade de alimentação e a conseqüente inadequação no processo de nutrição motivou a realização deste estudo de revisão de literatura. As bases de dados “Pubmed” (1966-2008) e “Lilacs” (1982-2008) foram consultadas com a utilização dos descritores temporomandibular joint dysfunction syndrome, fee...

 16. Os alunos de administração estão em sintonia com o mercado de trabalho?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fábio Mosso Moreira

  2014-03-01

  Full Text Available O presente artigo realiza o levantamento de demandas em relação ao perfil dos profissionais de Administração pelo mercado de trabalho, descreve tais características e analisa como os alunos do curso de Administração da UNESP/Tupã se encontram em relação a tais quesitos. Os pontos levantados demonstram interesses do mercado de trabalho não somente para conhecimentos de formação técnica-acadêmica, como também, conhecimentos e habilidades interpessoais e extracurriculares. Estes pontos foram identificados através de um estudo bibliográfico e da consulta a formulários de vagas de estágio e emprego do projeto de extensão Balcão de Estágios e Empregos, na UNESP/Tupã. A partir da comparação entre estas fontes, foi possível identificar as principais competências procuradas pelas empresas no perfil de um administrador. Com caracterização do objeto de estudo foi possível realizar comparações em relação ao termo em que o aluno se encontrava no curso (3º, 5º e 7º semestres, tanto como em relação ao período (diurno e noturno, verificando se tais competências evoluíam com o passar do curso. O trabalho conclui também que não basta para os alunos de administração restringir sua formação apenas com os conhecimentos acadêmicos, sendo necessário para a formação de um perfil adequado, o desenvolvimento de atividades extracurriculares que incrementem competências como conhecimento de informática e idiomas. Constatações relevantes demonstraram que a formação dos alunos, e a forma como reagem às demandas, estão fortemente conectadas às exigências de mercado.

 17. O processo ensino-aprendizagem na verificação da pressão arterial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thereza Maria Magalhães Moreira

  1999-03-01

  Full Text Available A enfermeira é considerada a profissional que obtém dados mais fidedignos nas medidas indiretas de pressão arterial (PA por induzir menos reações de alerta no cliente, geradoras de valores falsamente elevados. Porém, muitas vezes, ela apresenta lacunas no conhecimento do assunto, tanto nos aspectos técnicos, como nos anátomo-fisiológicos. Isso prioriza o desenvolvimento de estratégias de ensino, visando minimizar falhas e tornar o processo de aprendizagem efetivo. Objetivando promover o conhecimento da técnica de aferição da PA junto a um grupo de pesquisa, realizou-se uma reciclagem e aplicou-se questionário avaliativo do conhecimento do grupo antes e após a mesma. Evidenciou-se a eficácia desse método, pois 100% da amostra (nove referiu contribuição para aprimoramento da fundamentação teórico-prática, diminuindo dificuldades oriundas da verificação da PA. Conclui-se que, sendo as ações de educação em saúde extremamente válidas e necessárias, o enfermeiro, como educador que é, necessita reciclar seu conhecimento e aprimorar suas técnicas continuamente.

 18. CeO2-ZrO2 ceramic compounds

  International Nuclear Information System (INIS)

  Melo, F.C.L.; Cairo, C.A.C.; Devezas, T.C.; Nono, M.C.A.

  1988-01-01

  In order to study the mechanical properties of tetragonal polycrystal zirconia stabilized with ceria various powder compositions with different CeO 2 content were made. Modulus of rupture for those compounds was measured. Tetragonal retained phase was determined for samples of CeO 2 -ZrO 2 ceramics with and without superficial mechanical treatment. The experimental results allowed us to evaluate the effects of CeO 2 content and sintering temperature in the mechanical properties and tetragonal transformed phase (t→ m) in ceramics of CeO 2 -ZrO 2 systems. (author) [pt

 19. O consultor e o manejo de clima grupal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edela Lanzer Pereira de Souza

  Full Text Available O trabalho aborda o manejo de clima como atividade deliberada, passível de treinamento. Requer capacitação conceitual, técnica e humana. Inicialmente é feita uma resenha bibliográfica sobre as abordagens de clima. Depois são analisados alguns momentos críticos, a saber: os contatos iniciais, a manutenção do clima, depressões e conflitos, brincadeiras e risos. Finalmente são tratados alguns estereótipos profissionais que dificultam a empatia entre consultor e clientes.

 20. O rap e o funk na socialização da juventude

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dayrell Juarez

  2002-01-01

  Full Text Available O texto se propõe a discutir a importância dos grupos musicais juvenis nos processos de socialização vivenciados por jovens pobres na periferia de Belo Horizonte, problematizando o peso e o significado de ser membro de um grupo musical no conjunto da vida de cada um. Tem como foco os integrantes de três grupos de rap e três duplas de funk, procurando analisar as suas experiências culturais e o sentido que tais práticas adquirem no conjunto dos processos sociais que os constituem como sujeitos. Significa compreender como eles elaboram as suas vivências em torno do estilo, e os significados que atribuem a elas, no contexto social onde se inserem como jovens pobres. A discussão aponta que os jovens rappers e funkeiros encontram poucos espaços nas instituições do mundo adulto para construir referências e valores por meio dos quais possam se construir como sujeitos. Os estilos rap e funk assumem uma centralidade na vida desses jovens por intermédio das formas de sociabilidade que constroem, da música que criam, e dos eventos culturais que promovem. Esses estilos possibilitaram e vem possibilitando a esses jovens práticas, relações e símbolos por meio dos quais criam espaços próprios, significando uma referência na elaboração e vivência da sua condição juvenil, além de proporcionar a construção de uma auto-estima e identidades positivas.

 1. COMPARAÇÃO DE METODOLOGIAS DE DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE DISPERSÃO PARA O CLORETO DE CÁLCIO EM UM LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO

  OpenAIRE

  Oliveira, Luiz Fernando Coutinho de; Carvalho, Daniel Fonseca de; Ferreira, Paulo Afonso

  1999-01-01

  RESUMO Com o objetivo de se comparar os métodos de ajuste gráfico e a regressãoo-linear na determinação do coeficiente de dispersão, montaram-se três colunas de solo, através das quais se fez passar uma solução deslocadora de cloreto de cálcio (CaCl2), o que permitiu a obtenção dos pontos da curva de eluição. Para efeito de comparação das curvas de eluição ajustadas à experimental, empregaram-se as soluções analíticas das equações diferenciais para a dispersão longitudinal, dispersão para ...

 2. O relacionamento interpessoal e a adesão na fisioterapia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Medici Loureiro Subtil

  Full Text Available INTRODUÇÃO: A relação estabelecida entre fisioterapeuta e paciente é um aspecto fundamental do processo de adesão no tratamento fisioterapêutico e neste estudo foi definida como um processo multifatorial. OBJETIVOS: Investigar a relação entre o fenômeno da adesão na fisioterapia e as características do relacionamento estabelecido entre fisioterapeutas e pacientes. METODOLOGIA: Estudo qualitativo e exploratório, com delineamento ex-post facto, amostra por conveniência de 11 pacientes de 25 a 73 anos com diagnósticos clínicos variados; e quatro fisioterapeutas atuantes na equipe em que esses pacientes foram atendidos. Os participantes responderam a uma entrevista semiestruturada contendo tópicos sobre o processo de adesão na fisioterapia e o papel do relacionamento fisioterapeuta-paciente. A análise qualitativa dos dados seguiu os critérios da fenomenologia-semiótica. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os relatos dos pacientes sugeriram um contexto temático para o fenômeno da adesão focado em duas áreas: a caracterização da fisioterapia e do bom profissional e b contraposição entre continuidade e interrupção do tratamento. Os relatos dos fisioterapeutas indicaram um contexto temático focado em três áreas: a capacidades e habilidades do bom fisioterapeuta; b adesão à fisioterapia; e c relacionamento fisioterapeuta-paciente. A redução fenomenológica indicou três focos problemáticos para o fenômeno da adesão ao tratamento na fisioterapia: a necessidade do cuidado integral; a dificuldade na comunicação paciente-terapeuta; e as contingências socioeconômicas do paciente. A interpretação fenomenológica reforçou e relacionou os aspectos encontrados na redução. CONCLUSÃO: O processo de adesão na fisioterapia pode ser caracterizado como multifatorial e o relacionamento interpessoal, entre fisioterapeuta e paciente, como fator essencial ao sucesso da reabilitação e consequente adesão.

 3. Experienciando o letramento digital: sistematização de uma pesquisa-ação online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Conceição Alves de LIMA

  2008-12-01

  Full Text Available O surgimento da Internet e da Web ocasionaram uma ruptura com o tipo de comunicação estabelecido pela escrita impressa e inauguraram a “revolução digital”. Estar fora dessa comunidade digital significa estar excluído da nova Sociedade do Conhecimento, razão pela qual uma das necessidades mais urgentes dos não-incluídos digitais é obter essa nova espécie de letramento. Buscando, pois, acompanhar essas transformações tecnológicas, desenvolvemos uma atividade-piloto de pesquisa-intervenção, a partir da execução online de um projeto voltado ao letramento digital, destinado aos alunos do Curso de Letras da Unidade Universitária de Nova Andradina – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, cujos objetivos específicos visavam à conscientização da necessidade da inclusão digital e à iniciação nesse tipo de letramento. O processo de intervenção aconteceu, basicamente, sob a forma de e-learning, através da sala de aula virtual TELEDUC. Quanto à observação/análise/inferência, além do acompanhamento das atividades através do TELEDUC, foram usadas estratégias de reuniões presenciais com tutores e participantes. A execução dessa pesquisa-intervenção permitiu-nos uma gama considerável de observações e reflexões sobre alguns aspectos tecnológicos, pedagógicos, socioculturais e estratégicos dessa atividade, possibilitando-nos avaliar não somente suas possibilidades educativas, mas também as necessidades operacionais vinculadas à sua implementação.

 4. A FERTIRRIGAÇÃO E O PROCESSO DE SALINIZAÇÃO DE SOLOS EM AMBIENTE PROTEGIDO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexsandro Oliveira da Silva

  2014-09-01

  Full Text Available A fertirrigação é uma das alternativas para o parcelamento da adubação em cultivos agrícolas, evitando perdas por lixiviação ou volatilização dos adubos, porém o seu uso excessivo e inadequado pode levar a salinização de solos, principalmente em casas de vegetação, pois o excesso de fertilizantes eleva a condutividade elétrica na solução do solo,  causando redução na produtividade das culturas. No presente texto, foram revisados trabalhos que direta ou indiretamente, abordaram o efeito da fertirrigação excessiva e sua contribuição ao processo de salinização de solos sob ambiente protegido, que apresentaram informações sobre a tolerância das culturas à salinização e seu manejo conjunto com a fertirrigação. Palavra-chave: condutividade elétrica; solução do solo, fertilizantes.   FERTIGATION AND SOIL SALINIZATION PROCESS IN GREENHOUSE ABSTRACT Fertigation is one of the options to split fertilizer application in crops, preventing fertilizers losses by leaching or volatilization, but its excessive and inappropriate use can lead soil salinization in greenhouses, because the fertilizer excess increases the electrical conductivity in soil solution, reducing crops yield. In this article, were revised studies that directly or indirectly address the effect of excessive fertigation and its contribution to the salinization process in soils under greenhouse, which showed information about the crops tolerance to salinization caused by fertilizers and their joint management with fertigation. Keywords: electrical conductivity; soil solution, fertilizers. DOI: http://dx.doi.org/10.14583/2318-7670.v02n03a10

 5. Experienciando o letramento digital: sistematização de uma pesquisa-ação online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Conceição Alves de LIMA

  2013-10-01

  Full Text Available O surgimento da Internet e da Web ocasionaram uma ruptura com o tipo de comunicação estabelecido pela escrita impressa e inauguraram a “revolução digital”. Estar fora dessa comunidade digital significa estar excluído da nova Sociedade do Conhecimento, razão pela qual uma das necessidades mais urgentes dos não-incluídos digitais é obter essa nova espécie de letramento. Buscando, pois, acompanhar essas transformações tecnológicas, desenvolvemos uma atividade-piloto de pesquisa-intervenção, a partir da execução online de um projeto voltado ao letramento digital, destinado aos alunos do Curso de Letras da Unidade Universitária de Nova Andradina – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, cujos objetivos específicos visavam à conscientização da necessidade da inclusão digital e à iniciação nesse tipo de letramento. O processo de intervenção aconteceu, basicamente, sob a forma de e-learning, através da sala de aula virtual TELEDUC. Quanto à observação/análise/inferência, além do acompanhamento das atividades através do TELEDUC, foram usadas estratégias de reuniões presenciais com tutores e participantes. A execução dessa pesquisa-intervenção permitiu-nos uma gama considerável de observações e reflexões sobre alguns aspectos tecnológicos, pedagógicos, socioculturais e estratégicos dessa atividade, possibilitando-nos avaliar não somente suas possibilidades educativas, mas também as necessidades operacionais vinculadas à sua implementação.

 6. PROCESSOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO: TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E USO DA INFORMAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elaine Cristina Lopes

  2013-06-01

  Full Text Available No mercado de capitais as informações são utilizadas como subsídios para a tomada de decisão de investidores, entre as principais destacam-se as de cunho econômico, político, contábil e as referente aos resultados financeiros das empresas que possuem ações negociadas em Bolsa de Valores. Nessa perspectiva, é fundamental que os agentes envolvidos – principalmente as sociedades corretoras –, estabeleçam processos de gestão que contenham um conjunto de critérios para a organização e o tratamento das informações coletadas em jornais, agências de notícias e nas próprias empresas que negociam ações. Assim, é fundamental estabelecer rigor no que tange aos mecanismos de recuperação dessas informações, o que requer mais do que tecnologia, porquanto são necessárias ações que irão propiciar que os conteúdos informacionais sejam disponibilizados com consistência, clareza e fidedignidade, de forma que os usuários possam recuperá-los em tempo hábil. Além disso, esses processos devem proporcionar o uso eficiente das informações recuperadas pelos usuários, de modo que possam utilizá-las visando subsidiar as decisões de compra ou venda de ações. Considerando que os sistemas de informaçãoo responsáveis pela disseminação de informações no âmbito do mercado de capitais, é preciso apresentar quesitos que contemplem o conjunto organização, tratamento, recuperação e uso de informações. Dessa forma, buscou-se evidenciar neste trabalho tais quesitos, utilizando-se como premissa os elementos propostos por Guimarães (2003 sob a perspectiva do ambiente informacional de uma sociedade corretora de valores, refletindo através do modelo utilizado, o quanto essas empresas realizam seus trabalhos considerando as dimensões da análise documentária, do tratamento informacional e dos instrumentos para recuperação e uso da informação.

 7. Revisão bibliográfica: reutilização de resíduos da construção e demolição na indústria da construção civil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. L. Brasileiro

  2015-06-01

  Full Text Available As questões ambientais têm ocupado cada vez mais espaço nas legislações dos países, devido à grande geração de resíduos, oriundos principalmente, da indústria da construção civil. Para qualquer país, não tem como haver crescimento, sem que a indústria da construção o acompanhe. Crescimento este, que gera grandes impactos ambientais, desde a extração de recursos naturais para a produção de insumos, até a produção de resíduos, que são dispostos no meio ambiente sem nenhum controle. Este artigo expõe pesquisas que retratam a preocupação quanto à geração dos resíduos provenientes da indústria da construçãoo somente no Brasil, mas em todo o mundo. Pesquisadores de todo o planeta disponibilizam dados quanto à quantidade de RCD gerado, legislações empregadas com o intuito de minimizar e prevenir a geração de RCD e aplicabilidades dos resíduos reciclados nos mais diversos ramos do setor construtivo, de forma a promover o seu retorno à cadeia da construção. Dados estes, que foram apresentados neste trabalho, com o intuito de "acordar" o Brasil, para a nova ordem mundial, em que a palavra reciclar, não mais será uma opção, e sim, rotina de cada brasileiro.

 8. Modernização administrativa em Portugal e o futuro das Bibliotecas da Administração Central do Estado: o debate em curso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Jorge Barata

  2017-05-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1518-2924.2017v22n49p142 Refletindo as atuais tendências nas políticas de modernização administrativa nos organismos governamentais, apresentam-se e discutem-se os recentes resultados de um relatório prospetivo para as bibliotecas, realizado em Portugal, no âmbito das atribuições da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA. Este documento de orientação estratégica foi desenvolvido por um grupo de especialistas em gestão de informação, utilizando as metodologias de estudos do futuro e análise de stakeholders, tendo como objetivos contribuir para a construção de uma política nacional de informação que integre o papel e a estratégia das Bibliotecas da Administração Central do Estado, promovendo o reconhecimento das práticas de gestão de informação necessárias na Administração Pública e debatendo o seu valor e o impacto para as várias partes interessadas.

 9. O Brasil imita o Japão ? : a qualidade em empresas de autopeças

  OpenAIRE

  Alessandra Rachid

  1994-01-01

  Resumo: O objetivo desta trabalho é analisar a introdução de métodos organizacionais do modelo japonês, especialmente os métodos de controle da qualidade, em três empresas de autopeças em São Paulo. A construção desse modelo começou no Japão pós-guerra, através da adaptação de tecnologias norte-americanas e européias às condições do país, processo liderado pela indústria automobilística. Os métodos do modelo baseiam-se em formas mais flexíveis de produção, que levam a uma maior divisão de res...

 10. Serviço Social, mobilização e organização popular: uma sistematização do debate contemporâneo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Lúcia Duriguetto

  2012-12-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.1590/S1414-49802012000200005 O presente artigo versa sobre a intervenção do Serviço Social nos processos de mobilização e organização popular e, particularmente, sobre o debate contemporâneo que vem sendo realizado sobre o tema. Este debate é apresentado nas elaborações acadêmicas de autoras que tratam especialmente das funções pedagógica e educativa do assistente social e de sua inserção nas organizações da classe trabalhadora. Nesta sistematização, priorizam-se as formulações que vêm adquirindo relevância no debate profissional e que tecem algumas considerações necessárias para a análise e as prospectivas da relação da profissão com os processos de mobilização e organização popular.

 11. Espumas vítreas do sistema Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O 3 produzidas pelo processo gelcasting Li2O-ZrO2-SiO2 -Al2O3 glass-ceramic foams produced by the gelcasting process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. de Sousa

  2009-06-01

  Full Text Available Espumas vítreas do sistema Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O 3 (LZSA foram produzidas pelo processo gelcasting, associado à aeração de suspensões cerâmicas, sem controle atmosférico. Por meio da adição de diferentes concentrações de agente espumante (Fongraminox foi possível obter espumas vítreas com densidade relativa variando entre uma estreita faixa (0,10-0,15. As espumas vítreas apresentaram resistência à compressão de 2,5-3,7 MPa, que correspondem a porosidade entre 85 e 89% e macroestrutra com poros aproximadamente esféricos e interconectados. Tais características tornam esses materiais atraentes para as seguintes aplicações tecnológicas: filtros para metais fundidos e gases quentes e, suportes catalíticos.Vitreous foams in the Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O 3 (LZSA system were produced by the gelcasting process with aeration of ceramic suspensions and without atmospheric control. By the addition of different concentrations of foaming agent (Fongraminox it was possible to attain glass-ceramic foams in a narrow range of relative density (0.10-0.15. The glass-ceramic foams showed compressive strength of 2.5-3.7 MPa, which corresponds to porosity between 85-89%, and macrostructure with pores nearly spherical and interconnected, these characteristics make these materials attractive for the following applications technology: filters of molten metals and hot gas, and catalytic support.

 12. O processo de construção da Unesp Corporativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luís Bizelli

  2014-01-01

  Full Text Available O artigo apresenta o Programa de Educação Corporativa da Universidade Estadual Paulista – UNESPCorp –, cujo objetivo é desenvolver o quadro de pessoal da instituição rumo ao seu aprimoramento profissional, utilizando tecnologias de educação à distância (EaD. O projeto piloto da UNESPCorp foi iniciado com o curso de Aperfeiçoamento em Licitação e Contratação Pública. O curso foi realizado no segundo semestre de 2012 e recebeu 130 servidores representando todos os campi da UNESP. O texto está dividido em duas partes, sendo que a primeira recupera o contexto histórico no qual se insere a Universidade Corporativa. A segunda parte apresenta os desafios e avanços representados pela primeira versão do curso, assim como sua estrutura pedagógica de funcionamento.

 13. Educação, um processo de humanização na visão frankliana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emiliana Aparecida de Souza

  2013-12-01

  Full Text Available A educação tem um papel fundamental no desenvolvimento dos indivíduos e das sociedades, não só como transmissora de conhecimentos como meio para alcançar um fim, mas como formadora de um ser humano que responda aos seus anseios de profundidade com sentido. Este estudo objetiva investigar a noção de educação, não só como ensinamentos, mas também como promotora do desenvolvimento humano na Análise Existencial de Viktor Frankl, na visão de homem que ele transmite e buscar compreender a relevância da Análise Existencial para a educação. Fundamenta-se esse trabalho, em uma revisão bibliográfica de publicações e textos científicos. A Análise Existencial de Frankl e sua visão de homem, que compreende o ser humano como uma unidade antropológica, embora se considerem as diferentes dimensões de tipo ontológico, estão em oferecer uma contribuição intelectual que pode melhor promover relações interpessoais, reumanização da educação e da ciência em geral. Recibido: 09/01/2013 / Aceptado: 15/01/2013Cómo referenciar este artículoAparecida de Souza, E.; Salvino Gomes, E. (2013. Educação, um processo de humanização na visão frankliana. Foro de Educación, 11(15, pp. 215-228. doi: http://dx.doi.org/10.14516/fde.2013.011.015.010

 14. Synthesis and structure of bis(β-dibenzoyl methanato -O,O') (aquo-O ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Synthesis and structure of bis(β-dibenzoyl methanato -O,O') (aquo-O) dioxouranium (VI) compound ... Keywords. β-diketonates; uranyl ion; adduct compound; crystal structure; hydrogen bonding. 1. Introduction. Structural studies on uranyl ... crystalline product obtained was filtered, washed with ether and dried. The crystal ...

 15. O que é Ciência da Informação?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Alberto Ávila Araújo

  2014-12-01

  Full Text Available Introdução: Apresenta um panorama da Ciência da Informação em três momentos. Inicialmente, seu surgimento e consolidação na década de 1960, como confluência de vários fatos: a distinção em relação à Arquivologia, à Biblioteconomia e à Museologia; a relação com a Documentação; a ocupação do espaço institucional da Biblioteconomia; as atividades dos primeiros “cientistas da informação”; as tecnologias da informação; e o uso da Teoria Matemática. Objetivo: Analisar a ampliação vivida nas décadas seguintes com o desenvolvimento de subáreas, das caracterizações do campo e da evolução do conceito de informação. Metodologia: Revisão de Literatura. Resultados: São apresentadas as tendências contemporâneas: as sistematizações da área, os três modelos para o estudo da informação e o desafio recente de diálogo com a Arquivologia, a Biblioteconomia e a Museologia. Conclusões: muitos processos e eventos aconteceram no campo da Ciência da Informação nestes últimos 45 anos. Diferentes subáreas foram formadas, conceitos formulados e reformulados, caracterizações problematizadas e discutidas, relações com outros campos de conhecimento tensionadas e concretizadas.

 16. EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO DOS PRODUTOS TRADICIONAIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonas Fabris

  2012-10-01

  Full Text Available Este artigo visa análise da evolução do sistema de proteção dos produtos tradicionais no Brasil, que são as Indicações Geográficas. As indicações geográficas protegidas são formas de organizações de regiões produtoras, que visam a valorização das potencialidades locais. Trata-se de um meio desenvolvimento local. Uma região que possua o selo de uma indicação geográfica se destaca como região produtora e auxilia profundamente nos processos produtivos locais. Verificou-se que no Brasil já existem várias indicações geográficas registradas, porém, o potencial para o surgimento de novas é muito grande, ainda mais, levando em consideração que os produtos de uma indicação geográfica tem penetração maior no mercado, visto que são produtos de reconhecida fama, com processos de fabricação, manipulação e/ou colheita de forma unificada e com garantias de procedimentos por parte dos produtores e da fiscalização. Assim, somente com uma divulgação e um trabalho de interiorização às distintas regiões potenciais o Brasil será capaz de criar novas indicações geográficas, podendo ser inserido no mapa mundial de produtor com proveniência controlada e garantida.

 17. Educação a Distância - tradução, adaptação e validação da escala de motivação EMITICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Jantsch Fiuza

  Full Text Available A motivação interfere na forma das pessoas interagirem e nas relações com outros, destaca-se neste estudo a motivação no uso de TIC na educação. Este artigo relata a tradução, adaptação e validação da Escala EMITICE, baseada na Teoria da Autodeterminação (TAD. Realizaram-se duas fases: (1 tradução, adaptação e teste piloto (N=91, (2 teste de campo e validação (N=466 em alunos brasileiros de cursos a distância, idades entre 18 a 61 anos (M=34,48; DP=9,56, 171 homens (36,7% e 295 mulheres (63,3%. Utilizaram-se juízes bilíngues, síntese das traduções, comitê de especialistas e backtranslation. Correlação de Pearson, análise fatorial confirmatória e consistência interna demonstram que a EMITICE é válida e fidedigna. A AFC apresentou adequação ao modelo e boa consistência interna na amostra (α = 0,84. Os resultados reforçam as qualidades psicométricas, indicando aplicabilidade em estudos sobre motivação em relação às TIC, constituindo-se num instrumento teórica e empiricamente embasado, útil à pesquisa científica.

 18. Density-functional theory molecular dynamics simulations of a-HfO2/a-SiO2/SiGe and a-HfO2/a-SiO2/Ge with a-SiO2 and a-SiO suboxide interfacial layers

  Science.gov (United States)

  Chagarov, Evgueni A.; Kavrik, Mahmut S.; Fang, Ziwei; Tsai, Wilman; Kummel, Andrew C.

  2018-06-01

  Comprehensive Density-Functional Theory (DFT) Molecular Dynamics (MD) simulations were performed to investigate interfaces between a-HfO2 and SiGe or Ge semiconductors with fully-stoichiometric a-SiO2 or sub-oxide SiO interlayers. The electronic structure of the selected stacks was calculated with a HSE06 hybrid functional. Simulations were performed before and after hydrogen passivation of residual interlayer defects. For the SiGe substrate with Ge termination prior to H passivation, the stacks with a-SiO suboxide interlayer (a-HfO2/a-SiO/SiGe) demonstrate superior electronic properties and wider band-gaps than the stacks with fully coordinated a-SiO2 interlayers (a-HfO2/a-SiO2/SiGe). After H passivation, most of the a-HfO2/a-SiO2/SiGe defects are passivated. To investigate effect of random placement of Si and Ge atoms additional simulations with a randomized SiGe slab were performed demonstrating improvement of electronic structure. For Ge substrates, before H passivation, the stacks with a SiO suboxide interlayer (a-HfO2/a-SiO/Ge) also demonstrate wider band-gaps than the stacks with fully coordinated a-SiO2 interlayers (a-HfO2/a-SiO2/Ge). However, even for a-HfO2/a-SiO/Ge, the Fermi level is shifted close to the conduction band edge (CBM) consistent with Fermi level pinning. Again, after H passivation, most of the a-HfO2/a-SiO2/Ge defects are passivated. The stacks with fully coordinated a-SiO2 interlayers have much stronger deformation and irregularity in the semiconductor (SiGe or Ge) upper layers leading to multiple under-coordinated atoms which create band-edge states and decrease the band-gap prior to H passivation.

 19. O cinema e o declínio do samurai: uma análise comparativa entre o herói hollywoodiano e o nipônico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Souza, Guilherme Nunes de

  2014-01-01

  O oriental prima por tratar da transição do fim do Shogunato à instauração da Era Meiji, enquanto o filme norte-americano opta por já apresentar a decadência do samurai no início dessa era e o processo acelerado de ocidentalização do Japão. Na presente pesquisa, visou-se trabalhar a visão dada aos samurais através do cinema realizando-se um estudo comparado entre um filme norte americano e um japonês. Nossa opção foi a de concentrar a análise na constituição do herói enquanto agente histórico do processo de transformação social evidenciado nos filmes, analisando os diferentes enfoques dados ao samurai, bem como suas normas de conduta, o espaço histórico-social e características de constituição de sua representação imagética

 20. Microstructural dependence on relevant physical-mechanical properties on SiO2-Na2O-CaO-P2O5 biological glasses.

  Science.gov (United States)

  Rajendran, V; Begum, A Nishara; Azooz, M A; el Batal, F H

  2002-11-01

  Bioactive glasses of the system SiO2-Na2O-CaO-P2O5 have been prepared by the normal melting and annealing technique. The elastic moduli, attenuation, Vickers hardness, fracture toughness and fracture surface energy have been obtained using the known method at room temperature. The temperature dependence of elastic moduli and attenuation measurements have been extended over a wide range of temperature from 150 to 500 K. The SiO2 content dependence of velocities, attenuation, elastic moduli, and other parameters show an interesting observation at 45 wt% of SiO2 by exhibiting an anomalous behaviour. A linear relation is developed for Tg, which explores the influence of Na2O on SiO2-Na2O-CaO-P2O5 bioactive glasses. The measured hardness, fracture toughness and fracture surface energy show a linear relation with Young's modulus. It is also interesting to note that the observed results are functions of polymerisation and the number of non-bridging oxygens (NBO) prevailing in the network with change in SiO2 content. The temperature dependence of velocities, attenuation and elastic moduli show the existence of softening in the glass network structure as temperature increases.

 1. O Ciberjeca

  OpenAIRE

  Ferreira, André Nóbrega Dias

  2009-01-01

  O projeto de pesquisa e a realização desta tese têm como objetivo a passagem da comédia popular para um meio digital tendo como foco central um de seus representantes: Mazzaropi. Não se trata apenas da simples digitalização de fotos, filmes e dados diversos, busca-se também compatibilizar novas tecnologias com memória cultural, depois da recuperação de dados a partir dos achados obtidos pela garimpagem de materiais espalhados, depoisda morte do mesmo. O problema da localização,...

 2. Crystallization and thermo-mechanical properties of Li2O-ZnO-CaOSiO2 glass-ceramics with In2O3 and Fe2O3 additives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saad M. Salman

  2015-12-01

  Full Text Available Li2O-ZnO-CaO-SiO2 based glasses were prepared by the conventional melting technique and subsequently converted to glass-ceramics by controlled crystallization. The nucleation and crystallization temperatures were determined by differential thermal analysis (DTA. The effects of adding In2O3 and Fe2O3 addition on the crystallization behaviour and thermo-mechanical properties of the prepared glass-ceramics were investigated. A study on the microstructure, close to the internal phases of the resulting glass-ceramics, was followed by using scanning electron microscope (SEM. The dilatometric thermal expansion and Vickers’ microhardness of the crystalline products were also evaluated. The crystalline phases that can be found in the resulting glass-ceramics, identified by X-ray diffraction (XRD analysis, are α-quartz-[SiO2], lithium zinc silicate-[Li2ZnSiO4], lithium disilicate-[Li2Si2O5], wollastonite-[CaSiO3], wollastonite containing iron, ferrobustamite-[(Ca0.79Fe0.21SiO3], and lithium indium silicate of pyroxene type-[LiInSi2O6]. Average thermal expansion coefficient (in the temperature range 25–700 °C decreased from 191×10-7 1/°C to 115×10-7 1/°C and the Vickers’ microhardness increased from 3.56 to 5.44 GPa with the increase of In2O3 and Fe2O3 contents in the glass-ceramics. The changes in the obtained expansion coefficient and microhardness were due to the formation of different phases which in turn influenced the rigidity/bonding and microstructure in the resultant glass-ceramics.

 3. A comparative study of the effects of CuO, NiO, ZrO{sub 2} and CeO{sub 2} coupling on the photocatalytic activity and characteristics of ZnO

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sherly, Eluvathingal Devassy; Vijaya, John Judith [Loyola College, Chennai (India); Kennedy, Lourdusamy John [Vellore Institute of Technology (VIT) University, Chennai (India); Meenakshisundaram, Arunachalam; Lavanya, Melcureraj [Chennai Petroleum Corporation Limited, Manali (India)

  2016-04-15

  ZnO nanoparticles were coupled with CuO, NiO, ZrO{sub 2} and CeO{sub 2} in 2 : 1 molar ratio by a microwave assisted one pot solution combustion synthesis. Structural, morphological and optical properties of ZnO and coupled oxides were investigated by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FESEM), transmission electron microscopy (TEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy (DRS), photoluminescence spectroscopy (PL), Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and Brunauer- Emmett-Teller (BET) surface area analysis. XRD data revealed the presence of two phases in the coupled oxides. Photocatalytic activity of pure ZnO and ZnO coupled oxides was compared for the degradation of 2,4-dichlorophenol (2,4- DCP) under near UV light (365 nm) irradiation and the rate constant (k) values were calculated from the kinetic studies. The coupled oxide, Zn{sub 2}Ce with ZnO and CeO{sub 2} in 2 : 1 molar ratio showed maximum degradation efficiency due to the efficient interparticle electron transfer between ZnO and CeO{sub 2}.

 4. Avaliação da satisfação dos gestores e colaboradores e sua relação com o desempenho: o caso MASA da Amazônia

  OpenAIRE

  Junior, Agnaldo de Oliveira Gomes

  2010-01-01

  Doutoramento em Gestão de Empresas O estudo objetiva evidenciar estratégias de marketing interno que contribuem de forma decisiva na elaboração de uma nova cultura organizacional por meio da valorização das pessoas que trabalham em uma empresa, notadamente a Masa da Amazônia LTDA, que está inserida no Pólo Industrial de Manaus, o segundo maior conglomerado de empresas industriais do Brasil. Dois objetivos ficam assentes: o primeiro deles é construir um modelo explicativo da satisfação g...

 5. O papel da incubadora de empresas na promoção de inovação e no desenvolvimento da gestão dos empreendimentos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camila Saracine de Araújo

  2017-11-01

  Full Text Available A importância de programas de incubação de empresas para o fomento do empreendedorismo e inovação é recente no Brasil, porém vem ganhando cada vez mais destaque. Neste sentido a promoção da inovação se tornou uma estratégia competitiva para o desenvolvimento de empresas principalmente aquelas que estão em fase inicial de desenvolvimento. Neste contexto o processo de incubação auxilia esta estratégia, visto que a competitividade esta cada vez mais acirrada no mercado exigindo que as empresas tenham este diferencial. O objetivo geral desta pesquisa consistiu em demonstrar como é direcionada a gestão de um programa de incubação de empresas, tendo como estudo de caso a incubadora de empresas de Araraquara-SP, em relação aos métodos utilizados para a obtenção de inovação. Os objetivos específicos procuraram demonstrar o grau de importância da incubadora para as empresas incubadas (residentes e associadas juntamente com a sua contribuição para a identificação e implantação de inovações. Buscou-se também como objetivos secundários uma comparação entre as empresas que estão em um ambiente protegido (incubadoras e empresas que não estão neste habitat. A metodologia utilizada para a pesquisa foi a de estudo de caso simples, sendo que a mesma foi realizada nos mês de outubro de 2016 na incubadora de empresas de Araraquara. Através desta pesquisa foi possível obter informações sobre as principais dificuldades encontradas pelos empresários e a participação da incubadora como promotora de melhorias na gestão e no desenvolvimento de inovação.

 6. RELIGIÃO GUARANI NHANDEWA: UMA COMPLEXA ORGANIZAÇÃO E RECRIAÇÃO PARA A VIDA E A EDUCAÇÃO.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosangela Célia Faustino

  2010-05-01

  Full Text Available O presente texto apresenta um estudo sobre aspectos históricos, culturais e religiosos dos Guarani Nhandewa evidenciando como a religião, antiga e atual são complexas em detalhes sendo elemento importantíssimo na cosmovisão dos grupos pois permeia todos os domínios da vida, da luta pela sobrevivência e permanência enquanto grupo étnico diferenciado. Destaca-se o relevante caráter da educação entendida como um dom sagrado, recebido de Nhanderu, mas que deve ser exercitada e aprendida por toda a vida pela mediação daqueles que sabem mais, os adultos e os mais velhos.

 7. O Conselho Nacional de Justiça: o Fórum da Saúde e o excesso de judicialização

  OpenAIRE

  Barbosa Ramos, Edith Maria; Diniz, Isadora Moraes; Madureira, Amanda Silva

  2015-01-01

  O Conselho Nacional de Justiça pretende ocupar o papel de protagonista do necessário debate que precisa ser travado em torno da judicialização da saúde. Para tanto, desde 2010, vem conduzindo uma política pública judiciária para o aprimoramento da prestação jurisdicional nas demandas de saúde através da criação do Fórum do Judiciário para a Saúde, desta feita, tem-se como objetivo principal do artigo avaliar a eficácia dessa política judiciária conduzida pelo CNJ no campo da judicialização da...

 8. Synthesis of geopolymer from spent FCC: Effect of SiO2/Al2O<3 and Na2O/SiO2 molar ratios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trochez, J. J.

  2015-03-01

  Full Text Available This paper assesses the feasibility of using a spent fluid catalytic cracking catalyst (SFCC as precursor for the production of geopolymers. The mechanical and structural characterization of alkali-activated SFCC binders formulated with different overall (activator + solid precursor SiO2/Al2O3 and Na2O/SiO2 molar ratios are reported. Formation of an aluminosilicate ‘geopolymer’ gel is observed under all conditions of activation used, along with formation of zeolites. Increased SiO2/Al2O3 induces the formation of geopolymers with reduced mechanical strength, for all the Na2O/SiO2 ratios assessed, which is associated with excess silicate species supplied by the activator. This is least significant at increased alkalinity conditions (higher Na2O/SiO2 ratios, as larger extents of reaction of the spent catalyst are achieved. SiO2/Al2O3 and Na2O/SiO2 ratios of 2.4 and 0.25, respectively, promote the highest compressive strength (67 MPa. This study elucidates the great potential of using SFCC as precursor to produce sustainable ceramic-like materials via alkali-activation.Este artículo estudia la factibilidad de usar un catalizador gastado del proceso de craqueo (SFCC para la producción de geopolímeros. Se evalúan las características mecánicas y estructurales de los geopolímeros producidos con diferentes relaciones molares (activador + precursor solido de SiO2/Al2O3 y Na2O/SiO2. La formación de un gel geopolimérico de tipo aluminosilicato se observa a las diferentes condiciones evaluadas, así como la formación de zeolitas. Un incremento en la relación SiO2/Al2O3 genera geopolímeros de baja resistencia mecánica, a las diferentes relaciones molares Na2O/SiO2 evaluadas, como consecuencia del exceso de especies silicato provenientes del activador. Este efecto es menos significativo al incrementar las condiciones de alcalinidad (mayores relaciones Na2O/SiO2, ya que un mayor grado de reacción del catalizador gastado es alcanzado. Las

 9. Effect of V2O5 on SrO-ZnO-B2O3-SiO2 glass-ceramics for high temperature sealant application

  Science.gov (United States)

  Tiwari, Babita; Bhatacharya, S.; Dixit, A.; Gadkari, S. C.; Kothiyal, G. P.

  2012-06-01

  Glasses in the SrO-ZnO-B2O3-SiO2 (SZBS) system with and without V2O5 were prepared by melt-quench method and transformed into glass-ceramics by controlled crystallization. Investigated glasses and glass-ceramics have thermal expansion coefficients (TEC) in the range of 95-120 × 10-7/°C (30-600 °C), which match closely with TEC of other components of solid oxide fuel cell (SOFC). Study of thermo-physical properties of SZBS glasses revealed the network modifying effect of V2O5. Addition of V2O5 increases the TEC and decreases the viscosity of the glass which is beneficial for making seal with Crofer-22-APU. Microstructural investigations have shown good bonding of SZBS glasses with Crofer-22-APU. Elemental line scans indicate that inter-diffusion of Fe, Cr and Si across interface, which is thought to be responsible for good bonding with Crofer-22-APU.

 10. Preparation and characterization of new glasses from the TeO2-CdO-Al2O3-SiO2 system

  OpenAIRE

  Zayas, Mª. E.; Espinoza-Beltrán, F. J.; Romero, Maximina; Rincón López, Jesús María

  1998-01-01

  A new family of glasses from the TeO2-CdO-Al2O3-SiO2 system obtained from CdS-TeO2 mixtures melted in fireclay crucibles have been prepared and characterized. The density values of these glasses are in the 3.30-3.46 gcm-3 range. The viscosity-temperature variation shows that glasses with high TeO2 content depict the typical variation of `short glasses' for a molding operation. Microstructural observations by TEM (replica method) and SEM microscopies have shown that these glasses contain very ...

 11. CHARACTERIZATION OF COMMERCIALLY AVAILABLE ALKALI RESISTANT GLASS FIBER FOR CONCRETE REINFORCEMENT AND CHEMICAL DURABILITY COMPARISON WITH SrO-Mn2O3-Fe2O3-MgO-ZrO2-SiO2 (SMFMZS SYSTEM GLASSES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Göktuğ GÜNKAYA

  2012-12-01

  Full Text Available According to the relevant literature, the utilization of different kind of glass fibers in concrete introduces positive effect on the mechanical behavior, especially toughness. There are many glassfibers available to reinforce concretes. Glass fiber composition is so important because it may change the properties such as strength, elastic modulus and alkali resistance. Its most important property to be used in concrete is the alkali resistance. Some glasses of SrO–MgO–ZrO2–SiO2 (SMZS quaternary system, such as 26SrO, 20MgO, 14ZrO2, 40SiO2 (Zrn glass, have been found to be highly alkali resistant thanks to their high ZrO2 and MgO contents. Previous researches on these glasses with MnO and/or Fe2O3 partially replacing SrO have been made with the aim of improving the chemical resistance and decreasing the production cost.The main target of the present study, first of all, was to characterize commercially available alkali resistant glass fiber for concrete reinforcement and then to compare its alkali durability with those of the SrO-Mn2O3-Fe2O3-MgO-ZrO2-SiO2 (SMFMZS system glasses. For such purposes, XRF, Tg-DTA, alkali resistance tests and SEM analysis conducted with EDX were employed. According tothe alkali endurance test results it was revealed that some of the SMFMZS system glass powders are 10 times resistant to alkali environments than the commercial glass fibers used in this study.Therefore, they can be considered as alternative filling materials on the evolution of chemically resistant concrete structures.

 12. Avaliação do acesso ao SINIMA: Sistema Nacional de Informação sobre o Meio-ambiente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thiago Antunes da Silva

  Full Text Available O artigo apresenta critérios de avaliação de fontes de informação na área da Ciência da Informação. Descreve transformações na difusão do conhecimento com o surgimento da Internet, que interfere diretamente no desenvolvimento das fontes de informação, possibilitando o acesso à informação científica de todo o mundo. Ressalta o boom informacional com o advento das redes de comunicação on-line e demonstra a importância das tecnologias de comunicação e informação como um facilitador para o acesso à informação, de modo a difundir a informação ambiental na sociedade. Apresenta a avaliação do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio-Ambiente segundo critérios de avaliação de fontes de informação de sites, com ênfase nos critérios de facilidade de uso. Conclui que o site satisfaz as necessidades do usuário, pois obedece aos critérios propostos.

 13. O terapêutico e o analítico em Freud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinicius Anciães Darriba

  2013-06-01

  Full Text Available Este artigo tem como objetivo investigar, na obra de Freud, a demarcação que se institui entre o terapêutico e o analítico. Tal investigação enfoca, primeiramente, a passagem da hipnose à associação livre e o direcionamento do autor à questão da causa, o que estabelece uma visada para a cura analítica em confluência com o que se desdobra da exploração do campo do inconsciente e da consideração de um domínio pulsional. Delimitados por esta via os objetivos terapêuticos e analíticos, interroga-se, em seguida, como a dimensão do terapêutico se veria reintroduzida nos termos da nova direção de cura proposta por Freud.

 14. Investigating the solubility and cytocompatibility of CaO-Na2 O-SiO2 /TiO2 bioactive glasses.

  Science.gov (United States)

  Wren, Anthony W; Coughlan, Aisling; Smith, Courtney M; Hudson, Sarah P; Laffir, Fathima R; Towler, Mark R

  2015-02-01

  This study aims to investigate the solubility of a series of titanium (TiO2 )-containing bioactive glasses and their subsequent effect on cell viability. Five glasses were synthesized in the composition range SiO2 -Na2 O-CaO with 5 mol % of increments TiO2 substituted for SiO2 . Glass solubility was investigated with respect to (1) exposed surface area, (2) particle size, (3) incubation time, and (4) compositional effects. Ion release profiles showed that sodium (Na(+) ) presented high release rates after 1 day and were unchanged between 7 and 14 days. Calcium (Ca(2+) ) release presented a significant change at each time period and was also composition dependent, where a reduction in Ca(2+) release is observed with an increase in TiO2 concentration. Silica (Si(4+) ) release did not present any clear trends while no titanium (Ti(4+) ) was released. Cell numbers were found to increase up to 44%, compared to the growing control population, with a reduction in particle size and with the inclusion of TiO2 in the glass composition. © 2014 Wiley Periodicals, Inc.

 15. O VELHO E O NOVO DO ZAPATISMO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guillermo Almeyra

  2012-04-01

  Full Text Available O levantamento zapatista em*Chiapas não foi um raio no**céu sereno nem somente a obrade um grupo de revolucionários.Foi preparado, a nível geral nos anos anteriorespela auto organização da juventude da cidadedo México para socorrer as vítimas doterremoto de 1985 ante a insensibilidade dogoverno neoliberal e pela grande mobilizaçãoeleitoral e social de l988, que deu a vitória aCuauhtemoc Cárdenas e que foi detida pelofraude que levou ao governo o neoliberalCarlos Salinas de Gortari (o Menem mexicanoassim como pela repressão deste que custou avida de 800 dirigentes e quadros do partido decentro esquerda cardenista: o Partido de laRevolución Democrática ( PRD.

 16. ZnMgO-ZnO quantum wells embedded in ZnO nanopillars: Towards realisation of nano-LEDs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakin, A.; El-Shaer, A.; Mofor, A.C.; Al-Suleiman, M.; Schlenker, E.; Waag, A. [Institute of Semiconductor Technology, Braunschweig Technical University, Hans-Sommer-Str. 66, 38106 Braunschweig (Germany)

  2007-07-01

  ZnO thin films, ZnMgO/ZnO heterostructures and ZnO nanostructures were fabricated using molecular beam epitaxy (MBE), vapour phase transport (VPT) and an aqueous chemical growth approach (ACG). The possibility to employ several fabrication techniques is of special importance for the realization of unique device structures. MBE was implemented for ZnO-based layer and heterostructure growth. Pronounced RHEED oscillations were used for growth control and optimisation, resulting in high quality ZnO and Zn{sub 1-x}Mg{sub x}O epilayers and heterostructures, as well as ZnMgO/ZnO quantum wells on sapphire and SiC substrates. A novel advanced VPT approach is developed and sapphire, SiC, ZnO epitaxial layers, and even plastic and glass were implemented as substrates for ZnO growth. The VPT fabrication of ZnO nanopillars, leading to well aligned, c-axis oriented nanopillars with excellent quality and purity is demonstrated. Successful steps were made towards device fabrication on ZnO basis. The nanopillar fabrication technique is combined with MBE technology: MBE-grown ZnMgO/ZnO quantum well structures were grown on ZnO nanopillars presenting significant progress towards nano-LEDs realization. (copyright 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 17. Criação e disseminação do conhecimento na fundação Hemominas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Alexandra Cubillos Vargas

  Full Text Available Apresentam-se diferentes conceitos sobre sociedade da informação, governança e política da informação, relacionando-os com os processos de criação e disseminação do conhecimento. Por meio de entrevistas e sob a abordagem do modelo SESI, esses processos são identificados e analisados em diversas áreas da Fundação Hemominas. Nas ações e práticas da instituição, procura-se encontrar elementos de uma política de informação, estabelecida implícita ou explicitamente, que seja catalisadora das diversas formas de criação e conversão do conhecimento. Conclui-se que, embora exista uma prática comum de registro e compartilhamento do conhecimento, esta prática nem sempre ultrapassa os domínios e limites das áreas onde ela acontece. Constata-se que as ações acontecem como resultado da busca pela melhoria dos processos produtivos ou de gestão, e não como resultado de uma política de informação direcionada para a criação e o compartilhamento do conhecimento como agente de inovação.

 18. Laceração canicular: a utilização do bastão de Veirs modificado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Helena Tavares Lorena

  2013-12-01

  Full Text Available Os autores descrevem a utilização do bastão de Veirs modificado como modelador intracanalicular, facilitando a sutura do canalículo lacrimal e evitando a sua estenose. A técnica consiste na introdução do bastão de Veirs modificado no lúmen canalicular pelo ponto lacrimal, em direção ao saco lacrimal. A seguir as terminações distal e proximal do canalículo lesado são identificadas e a região lateral e medial da mucosa canalicular são suturadas boca a boca, com pontos separados de polivicryl 8.0, deixando bem coaptadas as bordas da ferida, ao redor do bastão. A reconstrução da ferida é completada por planos. O fio de mononylon 6.0 do bastão que se exterioriza pelo ponto lacrimal será fixado à pele da pálpebra em ângulo reto. O bastão permanece por 4 a 6 semanas no lúmen canalicular.

 19. SOBRE MUDAR E SER MUDADO: O IMPACTO DA SUBSTITUIÇÃO DO GESTOR NA ORGANIZAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaqueline Ariana Rosa de Souza

  2013-06-01

  Full Text Available Este trabalho é um estudo de caso que apresenta o processo de mudança de gestão em uma organização do setor hoteleiro e as repercussões sobre o clima organizacional, a influência da cultura organizacional nesse processo e que transformações que incidiram na estratégia organizacional a partir da mudança da gestão da empresa. O texto objetiva ser utilizado como material didático para cursos de graduação e pós-graduação, e para gestores interessados em abordagens analíticas de temas relacionados ao comportamento e cultura organizacional. O caso de ensino foi elaborado a partir de relatos dos dois gestores envolvidos e de membros da organização que presenciaram o processo de transição de gestão e consulta a documentos institucionais.

 20. Da Imagem à Cena: o palhaço fotógrafo e o registro do circo-teatro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alda Fátima de Souza

  2014-01-01

  Full Text Available Este artigo trata do registro, a princípio registro fotográfico e depois escrito, realizado pelo palhaço Cadilac e evidencia a forma de atuação nos pequenos circos mambembes e o início de uma troupe circense, no período entre 1950 e 1970. A pesquisa, concluída em fevereiro de 2012, teve como resultado final a dissertação na área de Artes Cênicas intitulada A memória do circo mambembe: o palhaço Cadilac e a reinvenção de uma tradição. Para a realização deste artigo, utilizou-se o levantamento da pesquisa, em que foram feitos cruzamentos de dados entre as entrevistas, documentos de arquivos públicos, fotos, escritos do próprio palhaço, além de diversas publicações sobre o assunto em questão.

 1. O processo de construção e desconstrução da tela de proteção social do trabalho: tempos de regresso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MAGDA BARROS BIAVASCHI

  Full Text Available resumo O artigo aborda o processo de construção do Direito do Trabalho, ramo autônomo do direito fundamentado em princípios que são sua razão de ser, cuja gênese está localizada na Grande indústria do século XIX, em tempos de capitalismo constituído. A seguir, dando ênfase às especificidades socioeconômicas do Brasil de 1930, discute essa construção no país pari passu ao seu processo de industrialização. Nessa caminhada, passa pelas normas de proteção ao trabalho, pela criação das Juntas de Conciliação e Julgamento em 1932, pela Justiça do Trabalho e pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, caminhada não linear que se completa com a Constituição de 1988, que eleva os direitos dos trabalhadores à condição de direitos sociais fundamentais. Em um segundo momento, traz elementos para a discussão sobre o processo de desconstrução dessa tela de proteção social, em tempos de capitalismo globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, com foco na terceirização, chegando às considerações finais.

 2. Identificação e classificação de riscos na implantação da produção enxuta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuliano Almeida Marodin

  2015-12-01

  Full Text Available Resumo O processo de implantação de sistemas de produção enxuta é complexo, demorado e sujeito a uma série de riscos. Este artigo tem como objetivo identificar e classificar os riscos presentes na implantação da produção enxuta (IPE. As quatro etapas da pesquisa foram: (i revisão de literatura para identificação de riscos à IPE; (ii desenvolvimento e aplicação de um questionário a 57 respondentes, que avaliou as percepções acerca da probabilidade de ocorrência e impacto de cada risco apontado pela literatura; (iii análise dos resultados do questionário, que permitiu a classificação dos riscos por meio de uma análise fatorial exploratória; (iv estudo de caso para aprofundar a compreensão das relações entre os riscos em uma empresa na qual trabalhavam três respondentes dasurvey. Quatorze riscos à IPE foram identificados e classificados em três grupos: (i riscos associados ao papel das áreas de apoio; (ii riscos associados ao papel da alta e média gerência; e (iii riscos associados ao papel dos níveis operacionais. Uma vez que os riscos dentro de cada grupo são fortemente inter-relacionados, essa classificação pode contribuir para o planejamento e implantação de ações de controle destes.

 3. AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE INDICADORES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tereza Cristina Alves Bezerra

  2016-01-01

  Full Text Available Resumo Este artigo teve como objetivo elaborar um instrumento qualificador visando contribuir para o monitoramento e a avaliação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Foi um estudo avaliativo exploratório desenvolvido em duas fases: a primeira, constituída pela construção e validação de face do modelo lógico e da matriz de indicadores, por meio de análise documental e da técnica de consenso grupo nominal. Essa primeira fase, por sua vez, aconteceu em dois momentos, pré e pós-reunião de consenso, nos quais se procurou validar um modelo lógico e uma matriz de indicadores que refletissem os principais elementos avaliativos do programa. A segunda fase compreendeu a construção do instrumento avaliativo. A partir do grupo de consenso, foram validados um modelo lógico e a matriz de indicadores, o que resultou em 32 indicadores, utilizados para a construção do instrumento avaliativo que se formatou por meio de questionário estruturado. Este questionário foi composto por 35 perguntas avaliativas distribuídas em 19 questões na dimensão gestão do programa; cinco na dimensão estrutura organizacional e 11 na dimensão processo pedagógico. O instrumento elaborado, baseado em protocolo aceito universalmente para esse fim, precisará ser aplicado em pesquisas futuras para completar seu processo de validação.

 4. PADRÃO DE CONSUMO E PRESSÃO AMBIENTAL NO BRASIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucio Flávio da Silva Freitas

  2014-04-01

  Full Text Available Este artigo examina as conexões entre o consumo das famílias e a pressão ambiental no Brasil. O objetivo é investigar como o aumento do consumo das famílias brasileiras nas últimas duas décadas modificou a pressão ambiental do sistema econômico. A avaliação é feita a partir da decomposição estrutural de um modelo de insumo produto associado aos dados das Pesquisas de Orçamentos Familiares. Exclusive os efeitos da Mudança de Uso da Terra e Florestas, o nível de emissão continua subindo com o aumento da produção e do consumo. O efeito composição diminuiu as emissões do consumo, quase exclusivamente devido ao setor agropecuário. O efeito tecnológico também reduziu o conteúdo de gases do efeito estufa (GEE por unidade do PIB, entretanto, estas reduções foram superadas pelo efeito escala do consumo.

 5. Evolução dos pigmentos durante o amadurecimento de mamão 'Sunrise Solo' e 'Golden'

  OpenAIRE

  Fonseca,Marcos José de Oliveira; Leal,Nilton Rocha; Cenci,Sérgio Agostinho; Cecon,Paulo Roberto; Bressan-Smith,Ricardo Enrique; Balbino,José Mauro de Souza

  2007-01-01

  O objetivo deste estudo foi explicar as diferenças na coloração da polpa e da casca entre os frutos dos mamoeiros 'Sunrise Solo' e 'Golden', e desenvolver escalas de maturação visual. Os frutos foram colhidos em sete estádios de maturação, baseando-se no percentual de coloração amarela na casca, em pomar comercial localizado em Linhares-ES. O mamão 'Golden' mostrou-se difícil de classificar por meio de escala visual, devido a sua coloração mais clara. O mamão 'Sunrise Solo' possui teores mais...

 6. Modelos de Composição e Percepção de Xenakis: Concret PH e o Pavilhão Philips

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danilo Rossetti

  2012-05-01

  Full Text Available Este artigo aborda os modelos de composição e percepção de Xenakis. Segundo o próprio compositor, seu modelo de composição é baseado em distintas formalizações iniciais (estruturas fora-do-tempo, cujo objetivo é gerar dados musicais (estruturas no-tempo, tendo muitas vezes como referência o novo paradigma da ciência moderna do século XX. Por outro lado, a questão da sensibilidade musical é abordada por Xenakis a partir de um viés fundamentado na fenomenologia. Para ilustrar esta dualidade em seu processo criativo, abordaremos analiticamente o processo composicional de sua obra eletroacústica Concret PH (1958 e sua difusão no interior do Pavilhão Philips, cuja concepção de espacialidade se dá a partir do conceito de “gesto eletrônico”. Para a discussão teórica sobre seu modelo perceptivo, trazemos algumas considerações sobre espaço e tempo originárias de Kant e Merleau-Ponty. Já para a análise de Concret PH, nos reportaremos ao modelo de representação sonora de Gabor e ao conceito de trama de Xenakis, além de análises espectrais.

 7. O PROFESSOR E A FORMAÇÃO DOCENTE: A CRIATIVIDADE E AS CRENÇAS EDUCATIVAS ONDE ESTÃO?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. B. Nuñez

  2012-05-01

  Full Text Available Este artigo teórico tem o objetivo de refletir sobre a criatividade e as crenças como elementos da formação docente e da atuação profissional do professor. Compreende-se a criatividade como potencialidade humana. Na sociedade contemporânea conforme Torre (2008 descrito como o “Século da criatividade”, a educação básica deverá voltar-se, prioritariamente para o desenvolvimento humano na perspectiva da criatividade. Diante do exposto surge uma questão importante para análise dessa visão sistêmica no contexto de formação docente atual: a formação do professor, aliás, não somente a sua formação, mas o próprio professor e suas crenças, concepções, vivências na perspectiva do ensino criativo estão preparados para lidar com esses desafios, cujos quais visualizam a criatividade como elemento preponderante na formação pedagógica e profissional do professor contemporâneo? Assim sendo, o referido artigo está estruturado no seguinte formato: primeiramente, discutir-se-á a criatividade as crenças como componentes essenciais e intrínsecos à formação docente, mesmo que nãoo explícitos nos seus percursos; no segundo momento refletir-se-á a respeito do Paradigma Emergente de Formação (PEF e o lugar da criatividade e das crenças na formação e atuação docente a partir desta perspectiva teórico-metodológica de formação docente, e por fim, tecer-se-á sobre o processo pedagógico e sua condição de via de mão dupla para o desenvolvimento do potencial criativo do aluno e do professor.

 8. Metadecisão no modelo de gestão toyotista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alvair Silveira Torres Júnior

  2010-12-01

  Full Text Available O processo decisório no modelo de produção enxuta aparece como um fator pouco explorado na literatura. Os elementos que compõem o processo decisório aparecem marginalmente quando se discutem fatores como just-in-time, as parcerias com fornecedores, o desenvolvimento de produtos e a qualidade embutida no processo. O objetivo desta pesquisa é explorar como o processo decisório se apresenta no modelo de produção enxuta. Foram desenvolvidas entrevistas em profundidade com três ex-executivos do primeiro e médio escalão da subsidiária brasileira da Toyota Motor. Os entrevistados foram escolhidos intencionalmente e por oportunidade. Os resultados apresentam um conjunto de elementos do modelo de produção enxuta, denominados na literatura processos de solução de problemas, organizados em uma disposição própria, aqui reconhecida como uma metadecisão, a qual estrutura de forma peculiar o processo decisório do modelo Toyota. A contribuição deste trabalho é tornar explícita a estrutura de metadecisão do modelo de produção enxuta.

 9. Amplified spontaneous emission from ZnO in n-ZnO/ZnO nanodots-SiO(2) composite/p-AlGaN heterojunction light-emitting diodes.

  Science.gov (United States)

  Shih, Ying Tsang; Wu, Mong Kai; Li, Wei Chih; Kuan, Hon; Yang, Jer Ren; Shiojiri, Makoto; Chen, Miin Jang

  2009-04-22

  This study demonstrates amplified spontaneous emission (ASE) of the ultraviolet (UV) electroluminescence (EL) from ZnO at lambda~380 nm in the n-ZnO/ZnO nanodots-SiO(2) composite/p- Al(0.12)Ga(0.88)N heterojunction light-emitting diode. A SiO(2) layer embedded with ZnO nanodots was prepared on the p-type Al(0.12)Ga(0.88)N using spin-on coating of SiO(2) nanoparticles followed by atomic layer deposition (ALD) of ZnO. An n-type Al-doped ZnO layer was deposited upon the ZnO nanodots-SiO(2) composite layer also by the ALD technique. High-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) reveals that the ZnO nanodots embedded in the SiO(2) matrix have diameters of 3-8 nm and the wurtzite crystal structure, which allows the transport of carriers through the thick ZnO nanodots-SiO(2) composite layer. The high quality of the n-ZnO layer was manifested by the well crystallized lattice image in the HRTEM picture and the low-threshold optically pumped stimulated emission. The low refractive index of the ZnO nanodots-SiO(2) composite layer results in the increase in the light extraction efficiency from n-ZnO and the internal optical feedback of UV EL into n-ZnO layer. Consequently, significant enhancement of the UV EL intensity and super-linear increase in the EL intensity, as well as the spectral narrowing, with injection current were observed owing to ASE in the n-ZnO layer.

 10. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ADSORTIVA DE CARVÃO ATIVADO PARA A REMOÇÃO DE MANGANÊS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomaz Antônio Godoy Perilli

  2014-07-01

  Full Text Available A possibilidade de remoção de manganês contido em efluentes de mineração de elevada concentração, i.e., até 140mg/L, foi estudada através de adsorção em carvão ativado. Inicialmente, foi feito um tratamento térmico no carvão em duas temperaturas distintas, com o intuito de avaliar a importância dos sítios de adsorção no processo. Os ensaios de adsorção foram conduzidos em batelada, utilizando-se uma solução de laboratório para simular os altos níveis de manganês típicos de drenagem ácida de mina. Os resultados mostraram que os carvões tratados termicamente apresentaram queda de capacidade adsorvente. Análises da superfície específica dos materiais e do ponto de carga zero apontam para um mecanismo de quimiossorção, em acordo com o mecanismo de troca catiônica proposto em outros estudos. A decomposição de sítios ativos de adsorção durante o tratamento térmico pode explicar a redução na remoção do manganês entre os carvões tratados e o carvão in natura. Em nenhum dos casos testados a solução atingiu a concentração permitida pela legislação brasileira, de 1mg/L, sendo o melhor resultado 20mg/L.

 11. Remoção do fenol em solução aquosa por adsorção em carvão activado

  OpenAIRE

  Daniel, Carla Isabel Lopes

  2009-01-01

  Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção de grau de Mestre em Engenharia Química e Bioquímica O objectivo deste trabalho foi estudar o efeito das propriedades texturais e químicas da superfície do carvão activado, na adsorção de fenol em fase aquosa. Os carvões activados usados como adsorventes foram preparados a partir de diversos precursores após activação com vapor de água. Alguns carvões foram modificados por im...

 12. Circular (ou não em São Paulo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Zarattini

  2003-08-01

  Full Text Available Este artigo discute os conflitos existentes na questão da circulação na Região Metropolitana de São Paulo, mais exatamente no município de São Paulo. As contradições entre os diversos atores (empresários de ônibus, transportadores autônomos, transportadores de carga, motociclistas, pedestres e usuários são analisadas, assim como as medidas necessárias para garantir a viabilidade da circulação na metrópole. Também são relatadas medidas e dificuldades encontradas pela Prefeitura de São Paulo para reorganizar o transporte público.This article examines the conflicts involved in circulating in the São Paulo metropolitan region, more precisely in the city of São Paulo. The contradictions between the various players (bus company operators, independent van drivers, freighters, motorcyclists, pedestrians and users are here analyzed, as well as the measures required to assure the feasibility of moving around in the metropolis. Also included is an account of the actions and problems of the municipal government in attempting to reorganize public transportation

 13. Preparation of CaO-SiO2-CuO bioactive glasses-embedded anodic alumina with improved biological activities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ni Siyu

  2017-10-01

  Full Text Available To improve bone cell cytocompatibility properties of porous anodic alumina (PAA and implement anti-bacterial properties, amorphous CaO-SiO2-CuO materials were loaded into PAA nano-pores (termed CaO-SiO2- CuO/PAA by a facile ultrasonic-assisted sol-dipping strategy. The surface features and chemistry of the obtained CaO-SiO2-CuO/PAA were investigated by a field emission scanning microscope (FESEM, an energy-dispersive Xray spectrometer (EDS and an X-ray photoelectron spectroscopy (XPS. The ability of the CaO-SiO2-CuO/PAA specimens to form apatite via a bio-mineralization processwas evaluated by soaking them in simulated body fluid (SBF in vitro. The surface microstructure and chemical properties after soaking in SBFwere characterized. The release of ions into the SBF was also measured. In addition, rat osteoblasts and two types of bacterial were cultured on the samples to determine their cytocompatibility and antibacterial properties. The results showed that the amorphous CaO-SiO2-CuO materials were successfully decorated into PAA nano-pores and at the same time maintained their nano-featured surfaces. The CaO-SiO2-CuO/PAA samples induced apatite-mineralization in SBF. Meanwhile, the CaO-SiO2-CuO/PAA samples demonstrated great potential for promoting the proliferation of osteoblasts and inhibiting Escherichia coli (E. coli as well as Staphylococcus. aureus (S. aureus growth. Specifically, there was an 86.5±4.1% reduction in E. coli, an 88.0 ± 2.2% reduction in S. aureus for the CaO-SiO2-CuO/PAA surfaces compared to PAA controls. The capability to promote osteoblast proliferation and better antibacterial activity of CaO-SiO2- CuO/PAA may be attributed to the fact that Cu ions can be slowly and constantly released from the samples. Importantly, this was achieved without the use of antibiotics or any pharmaceutical agent. Ultimately, these results suggest that the CaO-SiO2-CuO/PAA substrates possessed improved bone cell cytocompatibility and high

 14. O processo de comunicação na promoção do aleitamento materno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rezende Magda Andrade

  2002-01-01

  Full Text Available A amamentação é um comportamento humano complexo que contribui para a diminuição dos índices de morbidade e mortalidade infantil. Pesquisas recentes vêm sendo realizadas, focalizando a vivência da amamentação sob o ponto de vista da nutriz e estão demonstrando que essa experiência é, muitas vezes, dolorosa, tanto física quanto psicologicamente. O profissional de saúde precisa estar preparado para cuidar dessas nutrizes, o que inclui a habilidade para comunicar-se. Neste artigo, apresenta-se a comunicação centrada na pessoa: princípios e elementos constitutivos. Usá-la adequadamente evita efeitos deletérios e iatrogênicos aos seres humanos, e, no caso, à nutriz.

 15. O Idoso residente em ILPI (Instituição de Longa Permanência do Idoso e o que isso representa para o sujeito idoso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Carla Nunes de Souza Costa

  2013-12-01

  Full Text Available Existem termos bem conhecidos para definir o tipo de residência para uma pessoa idosa, dentre eles, Asilo, Casa de Repouso, Abrigo, Instituição de Longa Permanência. Atualmente o termo mais utilizado é ILPI - Instituição de Longa Permanência do Idoso. Este último utilizado não como simples sinônimo de Asilo, mas é termo que implica uma nova organização e gestão de moradia para idosos. Este artigo tem como proposta discutir a velhice abrigada em moradia coletiva, fundamentalmente a do idoso residente em ILPI, e o que representa para esse sujeito o fato de residir nesse tipo de instituição. Para entender o morar do idoso em uma ILPI, buscamos primeiramente entender questões relacionadas à velhice em suas formas mais diversas, como por exemplo, o significado de ser velho em nossa sociedade, ligado a uma construção sociocultural, o corpo como revelador da velhice, e a memória como sustentadora da identidade. Para entender uma ILPI, pesquisamos um pouco sobre a história desse tipo de instituição, de como atualmente ela é interpretada pelas Ciências Sociais e pela Gerontologia, enfatizando seu cotidiano e buscando compreender novas formas de organizações para o morar do idoso.

 16. Uma abordagem cognitiva sobre o processo de institucionalização de sistemas locais de produção e inovação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudio Roberto Leandro

  2015-06-01

  Full Text Available A evolução de um Sistema Local de Produção e Inovação (SLPI é acompanhada pela formação de arranjos institucionais responsáveis pela coordenação das ações entre empresários e demais agentes locais. O período embrionário desse processo é marcado por dificuldades em alinhar as instituições e as regras sociais às regras individuais determinadas pela lógica empresarial. O artigo analisa como o nível de habilidade cognitiva empresarial influencia a capacidade de interpretação das instituições presentes em um SLPI. A pesquisa, desenvolvida com 20 empresários em uma aglomeração do setor de vestuário na cidade de Indaiatuba, propõe uma metodologia para mensurar a correlação entre a variação nos níveis de habilidade cognitiva dos empresários e a capacidade de interpretação das instituições. A pesquisa evidencia que existem diferentes níveis de estruturas cognitivas dentro do SLPI e que a variação nos níveis de cognição empresarial está associada à capacidade de interpretação das instituições.

 17. Comunicação e cidadania: o caso exemplar de O Emancipador, de Moçambique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Hohlfeldt

  2008-11-01

  Full Text Available Resumo O artigo aborda, sob o ponto de vista da contribuição à formação da cidadania de Moçambique, a história do jornal socialista e operário O Emancipador (1919-1937, de Lourenço Marques, cuja trajetória diferenciada pode ser considerada como um exemplo exemplar. Palavras-chave: Teoria do jornalismo; história do jornalismo; cidadania; jornalismo de Moçambique; O Emancipador. Resumen El artículo aborda la contribución a la formación de la ciudadanía de Mozambique del periódico socialista y obrero O Emancipador (1919-1937, de Lourenço Marques, cuya historia diferenciada puede ser considerada como un ejemplo ejemplar. Palabras-clave: Teoría del periodismo; historia del periodismo; ciudadanía; periodismo de Mozambique; O Emancipador. ABSTRACT The text discusses to the history of the the socialist and labor newspaper O Emancipador (1919-1937, of Lourenço Marques, from the point oview of its contribuition to the formation of citizenship in Mozembique. The paper’s unusual history can be considered an exemplary example. Keywords: Journalism theory; journalism history; citizenship; journalism in Mozambique; O Emancipador.

 18. Avaliação de surfactante biodegradavel para polimerização em emulsão : aplicação e desempenho em tintas

  OpenAIRE

  Celia Regina Szcypula Buono

  2010-01-01

  Resumo: O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o comportamento de um novo surfactante biodegradável do tipo sulfosuccinato, especificamente desenvolvido para substituir os do tipo alquil fenol etoxilado sulfatado na polimerização em emulsão. Estes últimos apresentam em sua estrutura grupos fenol que os define como não biodegradáveis. Neste trabalho a aplicação deste látex é a tinta imobiliária. Os APEs, como são definidos estes surfactantes, são muito utilizados na indústria imobiliária e...

 19. O tempo do luto e o discurso do Outro

  OpenAIRE

  Maesso, Márcia Cristina

  2017-01-01

  Resumo: Trata-se de uma leitura pelo método psicanalítico sobre o tempo de trabalho do luto, através do filme Sede de viver, da biografia de Van Gogh escrita por Forrester, e das concepções sobre o luto no campo da psicanálise, formuladas por Lacan e Allouch, visando abordar a travessia do luto como uma experiência que exige um trabalho não determinado exclusivamente pela relação entre o enlutado e o objeto perdido, mas contando com a função dos ritos e com a linguagem para concluir o luto co...

 20. A URBANIZAÇÃO INDUSTRIAL E O COLAPSO DAS FORMAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raimundo Nonato Oliveira Furtado

  2007-12-01

  Full Text Available O presente trabalho analisa a seqüencialidade construtiva da ordenação humana, enquanto coletivo, e sua causalidade submetida à construção do imaginário social, destacando-se os aspectos relacionais da produção, aglomeração, suburbanização, industrialização e a falta de liberdade do homem moderno. Apresenta, como conseqüência, o desvalor relativizado a que se subordinou o ser humano, em busca do controle das forças da natureza. Palavras-chave: modernidade; globalização; natureza; espetáculo; cidade.

 1. RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: a democratização da educação?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vera Maria Vidal Peroni

  2017-01-01

  Full Text Available O artigo trata das redefinições no papel do Estado, que reorganizam as fronteiras entre o público e privado e materializam-se das mais diferentes formas na educação básica pública, e suas implicações para o processo de democratização da educação. No caso brasileiro, muito lutamos no período de abertura política pela democratização com direitos sociais materializados em políticas. Mas, ao mesmo tempo em que avançamos nos direitos conquistados, também foi naturalizado que o Estado não seria mais o principal executor. Palavras-chave: parceria público-privada em educação; política educacional; democratização da educação. The article deals with the redefinitions of the role of the state, which reorganize the boundaries between public and private that materialize in many different forms in basic public education, and their implications for the process of democratization of education. In the Brazilian case, we have struggled so hard since the so-called ‘opening period’ of political democratization with social rights materialized in public policies. However, while we have advanced in the conquered rights, at the same time the idea of the State as the main provider no longer prevails. Keywords: public-private partnership in education; educational policy; democratization of education

 2. O tempo da escola: organização, ampliação e qualificação do tempo do ensino escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Chizzotti

  2016-12-01

  Full Text Available Este artigo analisa a organização administrativa e pedagógica do tempo escolar e avalia as discussões sobre a ampliação da jornada escolar e a qualificação desse tempo dispendido no ensino com a finalidade de criar melhores condições de aprendizagem e de bem-estar para todos os que estão comprometidos com a vida da escola. O texto levanta algumas controvérsias e iniciativas internacionais, que buscam encontrar alternativas para promover uma disposição mais adequada desse ritmo do tempo a fim de propiciar melhores condições do sucesso no ensino e de qualidade na duração da jornada escolar. O entendimento metodológico deste trabalho de conformidade com Gaussel (2013 pressupõe o reconhecimento de uma pluralidade de tempos educativos e múltiplos modos legítimos de aprendizagem e ensino. Toma-se o calendário como modelo de organização e gerenciamento das atividades escolares, e de observações e contatos pessoais com os atores educacionais em uma escola, para levantar algumas considerações críticas sobre a disposição do ritmo do tempo escolar a partir da análise do calendário de uma escola pública do Ensino Médio do sistema de ensino do Estado de São Paulo.

 3. Effect of the thin Ga2O3 layer in n+-ZnO/n-Ga2O3/p-Cu2O heterojunction solar cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Minami, Tadatsugu; Nishi, Yuki; Miyata, Toshihiro

  2013-01-01

  The influence of inserting a Ga 2 O 3 thin film as an n-type semiconductor layer on the obtainable photovoltaic properties in Cu 2 O-based heterojunction solar cells was investigated with a transparent conductive Al-doped ZnO (AZO) thin film/n-Ga 2 O 3 thin film/p-Cu 2 O sheet structure. It was found that this Ga 2 O 3 thin film can greatly improve the performance of Cu 2 O-based heterojunction solar cells fabricated using polycrystalline Cu 2 O sheets that had been prepared by a thermal oxidization of copper sheets. The obtained photovoltaic properties in the AZO/Ga 2 O 3 /Cu 2 O heterojunction solar cells were strongly dependent on the deposition conditions of the Ga 2 O 3 films. The external quantum efficiency obtained in AZO/Ga 2 O 3 /Cu 2 O heterojunction solar cells was found to be greater at wavelengths below approximately 500 nm than that obtained in AZO/Cu 2 O heterojunction solar cells (i.e., prepared without a Ga 2 O 3 layer) at equivalent wavelengths. This improvement of photovoltaic properties is mainly attributed to a decrease in the level of defects at the interface between the Ga 2 O 3 thin film and the Cu 2 O sheet. Conversion efficiencies over 5% were obtained in AZO/Ga 2 O 3 /Cu 2 O heterojunction solar cells fabricated using an n-Ga 2 O 3 thin-film layer prepared with a thickness of 40–80 nm at an O 2 gas pressure of approximately 1.7 Pa by a pulsed laser deposition. - Highlights: • We demonstrate high-efficiency Cu 2 O-based p-n heterojunction solar cells. • A non-doped Ga 2 O 3 thin film was used as an n-type semiconductor layer. • The Ga 2 O 3 thin film was prepared at a low temperature by a low damage deposition. • p-type Cu 2 O sheets prepared by thermal oxidization of copper sheets were used. • Conversion efficiencies over 5% were obtained in AZO/n-Ga 2 O 3 /p-Cu 2 O solar cells

 4. A Paideia em Platão: o Político

  OpenAIRE

  Soares, Carmen

  2016-01-01

  Neste estudo aborda-se o fundamento pedagógico do diálogo O Político. A reflexão centra-se em dois vectores de análise complementares: a relação mestre-discípulo e o método dialéctico. A presente abordagem permite aferir que, tal como hoje, a aprendizagem exigem um elevado esforço de trabalho ao estudante/aprendiz. Neste estudo aborda-se o fundamento pedagógico do diálogo O Político. A reflexão centra-se em dois vectores de análise complementares: a relação mestre-discípulo e o métod...

 5. O DIREITO À EDUCAÇÃO E A NOVA SEGREGAÇÃO SOCIAL E RACIAL - TEMPOS INSATISFATÓRIOS?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel G. Arroyo

  2015-09-01

  Full Text Available RESUMO: Discutem-se questões urgentes que afetam o direito à educação. O texto defende que estamos diante de uma nova segregação social e racial. São tempos que se desdobram em uma tensão entre afirmação e negação dos direitos humanos e redução do direito à educação ao mínimo, que se expressa na presença afirmativa dos coletivos sociais e nas medidas de controle e repressão às suas lutas. Como essas tensões sociais e políticas afetam o direito à educação? Defende-se que a luta pelo direito à educaçãoo poderá se desvincular da luta contra a criminalização moral dos adolescentes e jovens populares como justificativa para a sua segregação social e racial tão em voga atualmente. No contexto brasileiro contemporâneo, a luta por justiça educacional está vinculada à luta e à denúncia da segregação social e racial de nossas crianças e jovens.

 6. Deixando o preconceito de lado e entendendo o Behaviorismo Radical

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Pinto Guimarães

  Full Text Available O Behaviorismo Radical de Skinner é muitas vezes criticado de forma indevida e até preconceituosa. Muitas destas críticas, na verdade, são críticas da psicologia de Watson e não do Behaviorismo Radical. O entendimento das diferenças entre os modos idealista e materialista de pensar ajuda a esclarecer a maneira de estudar e compreender o comportamento para o Behaviorismo Radical, bem como a sua posição anti-mentalista. O estudo da história da evolução do Behaviorismo é necessário para possibilitar o entendimento das diferenças entre o Behaviorismo Metodológico de Watson e o Behaviorismo Radical de Skinner, bem como das suas respectivas contribuições para a psicologia.

 7. Grupo de psicoeducação no transtorno afetivo bipolar: reflexão sobre o modo asilar e o modo psicossocial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarita Lopes Menezes

  2011-08-01

  Full Text Available O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB, conhecido por sua cronicidade, complexidade e altos índices de morbidade e mortalidade, é uma das principais causas de incapacitação no mundo. Há evidências crescentes de que seu curso pode ser modificado por abordagens psicoterápicas como a psicoeducação, que promove o aumento do funcionamento social e ocupacional, bem como da capacidade de manejarem situações estressantes. Trata-se de um relato de experiência sobre um grupo de psicoeducação para familiares e portadores de TAB, sendo esse pautado pela reflexão dos componentes do paradigma das práticas em saúde mental. A reflexão sobre os modos asilar e psicossocial quanto às concepções de objeto e modo de trabalho, possibilitou situar o grupo no modo psicossocial, pois o conhecimento e a vivência experimentados favorecem a autonomia dos sujeitos, que têm maiores chances de se posicionarem frente às dificuldades que lhes sobrevêm na sua existência-sofrimento.

 8. Disfunção sexual: Avaliação de mulheres durante o terceiro trimestre gestacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Eliza Rios de Araújo Mathias

  2015-08-01

  Full Text Available Introdução: Disfunção sexual (DS é caracterizada pela falta, excesso, desconforto e/ou dor no desenvolvimento do ciclo da resposta sexual, se manifestando de forma persistente ou recorrente. Objetivo: Determinar a prevalência das disfunções sexuais femininas em gestantes de baixo risco no terceiro trimestre e verificar sua associação com fatores de risco. Métodos: É um estudo transversal composto por 102 gestantes de baixo risco durante o terceiro trimestre gestacional e com vida sexual ativa, que estiveram em acompanhamento nos postos de saúde das cidades de Petrolina (PE e Juazeiro (BA entre setembro de 2013 e março de 2014. Para isso, utilizou-se uma ficha de dados pessoais, com características sociodemográficas e clínicas e o questionário Female Sexual Function Index (FSFI. Foram calculadas prevalências e possíveis associações por meio do teste do χ2. Em todas as análises foi adotado o nível de significância de p˂0,05. Intervalos de confiança (IC95%, quando determinados, foram exatos. Resultados: Do total da amostra, 45,1% apresentaram disfunção sexual com taxa média de função sexual feminina de 26,15. Os menores escores de domínios foram em desejo e excitação. Ocorreu ainda associação de disfunção sexual com paridade. Conclusão: O presente estudo evidenciou uma taxa moderada de mulheres com disfunção sexual no terceiro trimestre gestacional, mostrando uma diminuição significativa em todos os domínios do FSFI. Além disso, constatou-se diferença estatisticamente significativa na associação de disfunção sexual com a variável paridade. Contudo, não foi encontrada diferença significativa na disfunção sexual com a variável idade, índice de massa corpórea, escolaridade e renda familiar.

 9. Turismo e Idosos: o patrimônio imaterial como fator de atração para o turismo cultural no espaço rural

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lívia Morais Garcia Lima

  2011-01-01

  Full Text Available A pesquisa tem por objetivo investigar e analisar as formas pelas quais propriedades rurais históricas paulistas se preocupam em proporcionar atividades voltadas para idosos, trabalhando o turismo cultural com uma preocupação voltada à educação patrimonial não-formal e sob um enfoque qualitativo. O método biográfico ou da História Oral é utilizado tanto para a coleta de informações sobre o patrimônio imaterial, como para levantar as demandas do público idoso. Ela é sempre acompanhada da realização de um diário de campo em associação com registros fotográficos das atividades educacionais e turísticas observadas em duas fazendas selecionadas. Para melhor avaliar programas para o público idoso é necessário uma efetiva conexão entre os elementos encontrados em cada fazenda participante, visando à articulação de ações efetivas para o turismo cultural no espaço rural e às diretrizes da Gerontologia.

 10. Remoção de microcistina-LR de águas eutrofizadas por clarificação e filtração seguidas de adsorção em carvão ativado granular

  OpenAIRE

  Guerra,Alaine de Brito; Tonucci,Marina Caldeira; Ceballos,Beatriz Susana Ovruski de; Guimarães,Hindria Renally Cavalcanti; Lopes,Wilton Silva; Aquino,Sérgio Francisco de; Libânio,Marcelo

  2015-01-01

  RESUMO Usualmente, o tratamento convencional de águas com altas densidades de cianobactérias e concentração de cianotoxinas não garante efluente consoante o padrão de potabilidade vigente (1,0 µg.L-1 de microcistina). Etapas adicionais fazem-se necessárias, destacando-se a adsorção por carvão ativado granular ou pulverizado. Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar em escala de bancada a remoção de microcistina em água natural por adsorção em colunas de carvão ativado granu...

 11. Limites da formação profissional policial militar: o caso Ronda do Quarteirão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lara Abreu Cruz

  2013-02-01

  Full Text Available A proposta deste artigo é apresentar uma análise dos limites e possibilidades da formação profissional de policiais militares no Brasil a partir de um estudo feito sobre a implantação de um programa de policiamento, com feições comunitárias, no Estado do Ceará: o Ronda do Quarteirão. Nosso objetivo é verificar o modelo de polícia presente no ensino e treinamento profissional dos futuros soldados da Polícia Militar do Ceará (PMCE. A análise aqui proposta baseia-se na documentação relativa aos currículos dos Cursos de Formação Profissional (CFP para soldados do Ronda do Quarteirão de 2007 e 2009, entrevistas com policiais formados nesses CFP’s e na realização de um Grupo Focal com profissionais que participaram no planejamento e execução dos Cursos. Identifica-se a realização de um ensino fragmentado e a manutenção de uma cultura baseada em valores rígidos e em uma hierarquia verticalizada e pouco afeita a crítica.

 12. A IRONIA E A NÃO FICÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Luís Düren

  2012-07-01

  Full Text Available O texto em questão é um ensaio, no qual se discorre sobre a presença da ironia de eventos em incidentes não ficcionais relatados pela imprensa, abordando-se também o interesse que tais narrativas despertam no público leitor. Tomando como exemplo a tragédia de Édipo, o ensaio inicialmente apresenta o conceito de peripécia, termo citado na Poética, de Aristóteles, para designar a transformação de uma determinada situação em seu extremo oposto – onde uma ação bem intencionada, por exemplo, acaba resultando em desgraça, onde o que deveria ser bom se transforma em algo muito ruim. A seguir, argumenta que a peripécia, apesar de empregada por Aristóteles para conceituar um fenômeno presente na narrativa literária, não está restrita à ficção. O ensaio invoca eventos não ficcionais, narrados pela imprensa, nos quais pessoas reais sucumbem vítimas de incidentes que bem poderiam ser comparados a peripécias. Um destes eventos citados é a morte do deputado estadual Euclydes Kliemann, assassinado em 1963 em decorrência de posturas que tinham, obviamente, objetivos bem diferentes do trágico desfecho a que se chegou. No decorrer deste ensaio, é apresentando o termo ironia de eventos, também empregado para conceituar situações onde determinada ação atrai um resultado oposto ao previsto pelo agente. Após demonstrar a existência de peripécias não ficcionais, o ensaio passa a divagar sobre os motivos pelos quais tais narrativas despertam grande interesse no público, inclusive entre leitores sem interesse pela literatura. Cita autores para os quais o gosto pelo relato da tragédia alheia é inerente ao ser humano, mas observa que enredos dotados de peripécias vão além da mera narrativa da desgraça do outro. Conclui que, dentre os motivos de tamanho interesse, possivelmente está a constatação, por parte do leitor, de que qualquer indivíduo pode ser vítima de uma “ironia do destino” – inclusive ele próprio.

 13. Quaternary equilibrium diagrams ZrO{sub 2}-Al{sub 2}O{sub 3}-SiO{sub 2}-(CaO, MgO, TiO{sub 2}). A powerful tool for the development of new materials by reaction sintering; Diagramas de equilibrio cuaternarios ZrO{sub 2}-Al{sub 2}O{sub 3}-SiO{sub 2}- (CaO, MgO, TiO{sub 2}). Una poderosa herramienta para el desarrollo de nuevos materiales por sinterizacion reactiva

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moya, J. S.; Bartolome, J. F.; Pena, P.

  2011-07-01

  In this paper we set out, discuss and evaluate the work on Mullite-zirconia composites obtained by reaction sintering led and inspired by Salvador de Aza on the basis of ZrO{sub 2}-Al{sub 2}O{sub 3}-SiO{sub 2}-(CaO, MgO, TiO{sub 2}) multicomponent phase equilibrium diagrams. We analyze their impact on different areas of ceramic science and technology such as refractory grogs, aluminum industry, etc. The possible fields of future applications such as dental prosthesis replacing partially stabilized zirconia materials with rare earths are also reported. (Author) 42 refs.

 14. COMPARAÇÃO DO MÉTODO DA AMPUTAÇÃO DO II E III METACARPIANOS (PINIONING E DA TERMOCAUTERIZAÇÃO PARA COIBIR OO EM POMBOS (Columbia livia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Clorinda Soares Fioravanti

  2006-10-01

  Full Text Available Esse estudo teve como objetivo avaliar o efeito da termocauterização do folículo após a remoção das penas rêmiges primárias e da amputação do II e III metacarpianos (pinioning para coibir oo em pombos (Columba livia. Foram utilizadas trinta aves adultas, distribuídas de forma igualitária entre machos e fêmeas. Os animais foram alocados ao acaso em três grupos de dez animais. Nas aves do grupo 1 utilizou-se a técnica de pinioning; nas do grupo 2 praticou-se a termocauterização do folículo após a remoção das penas rêmiges primárias. O grupo 3 foi utilizado como controle. Quando se utilizou a técnica de pinioning, não houve crescimento das penas rêmiges primárias, exceto em um pássaro (10%, em que os ossos foram amputados no ponto médio entre as articulações carpo-metacarpo e falange. No grupo em que se utilizou a termocauterização, observaramse no pós-operatório necrose e sinais típicos de queimaduras, além de reposição parcial ou total das penas rêmiges primárias. Nesse grupo duas aves voaram normalmente, três voaram com dificuldade, duas alçaram vôos baixos e curtos e três não voaram. Avaliando os dois procedimentos, concluiu-se que a técnica de pinioning coibiu oo em 100% das aves operadas enquanto a termocauterização só coibiu 20%. PALAVRAS-CHAVE: Asa, pinionig, termocauterização, pombo (Columbia livia.

 15. Growth and Characteristic of Amorphous Nano-Granular TeO2-V2O5-NiO Thin Films

  Science.gov (United States)

  Hosseinzadeh, Sh.; Rahmati, A.; Bidadi, H.

  2016-12-01

  TeO2-V2O5-NiO thin films were deposited using thermal evaporation from 40TeO2-(60-y)V2O5-yNiO (y=0-30mol%) target. Structural analysis of the films was identified by X-ray diffractometry (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The amorphous TeO2-V2O5-NiO films have nanosized clear grain structure and sharp grain boundaries. DC conductivity and current-voltage (I-V) characteristic of TeO2-V2O5-NiO thin films were measured in the temperature range of 300-423K. As nickel oxide (NiO) content increases, the DC conductivity decreases up to two orders in value (10-9-10-11Sṡcm-1). Temperature dependence of conductivity is described using the small polaron hopping (SPH) model as well. Poole-Frenkel effect is observed at high external electric field. The optical absorption spectra of the TeO2-V2O5-NiO thin films were recorded in the wavelength range of 380-1100nm. The absorption coefficient revealed bandgap shrinkage (3.01-2.3eV) and band tail widening, due to an increase in NiO content. Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) was used to determine elemental composition. In TeO2-V2O5-NiO thin films, the NiO content is around fifth of the initial target.

 16. Phase relationships in the BaO-Ga2O3-Ta2O5 system and the structure of Ba6Ga21TaO40.

  Science.gov (United States)

  Cao, Jiang; Yu, Xiaodi; Kuang, Xiaojun; Su, Qiang

  2012-07-16

  Phase relationships in the BaO-Ga(2)O(3)-Ta(2)O(5) ternary system at 1200 °C were determined. The A(6)B(10)O(30) tetragonal tungsten bronze (TTB) related solution in the BaO-Ta(2)O(5) subsystem dissolved up to ~11 mol % Ga(2)O(3), forming a ternary trapezoid-shaped TTB-related solid solution region defined by the BaTa(2)O(6), Ba(1.1)Ta(5)O(13.6), Ba(1.58)Ga(0.92)Ta(4.08)O(13.16), and Ba(6)GaTa(9)O(30) compositions in the BaO-Ga(2)O(3)-Ta(2)O(5) system. Two ternary phases Ba(6)Ga(21)TaO(40) and eight-layer twinned hexagonal perovskite solid solution Ba(8)Ga(4-x)Ta(4+0.6x)O(24) were confirmed in the BaO-Ga(2)O(3)-Ta(2)O(5) system. Ba(6)Ga(21)TaO(40) crystallized in a monoclinic cell of a = 15.9130(2) Å, b = 11.7309(1) Å, c = 5.13593(6) Å, β = 107.7893(9)°, and Z = 1 in space group C2/m. The structure of Ba(6)Ga(21)TaO(40) was solved by the charge flipping method, and it represents a three-dimensional (3D) mixed GaO(4) tetrahedral and GaO(6)/TaO(6) octahedral framework, forming mixed 1D 5/6-fold tunnels that accommodate the Ba cations along the c axis. The electrical property of Ba(6)Ga(21)TaO(40) was characterized by using ac impedance spectroscopy.

 17. O PAPEL DA ALIENAÇÃO DO TRABALHO MARXIANA NA CONSTRUÇÃO DO CARÁTER SOCIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tainã Alcantara de Carvalho

  2014-02-01

  Full Text Available O presente artigo pretende realizar uma discussão acerca do modo de exploração do trabalho humano pelo capital enquanto fonte formadora do caráter individual e, com isto, social. Baseado no pensamento filosófico e econômico marxista, que inicia a crítica ao modo de produção capitalista calcada principalmente nas questões humanas, será demonstrado um rápido panorama da evolução dos modelos de produção a partir da Revolução Industrial até o moderno modelo de acumulação flexível, salientando nesta análise considerações a respeito da relação do ser humano com o trabalho, que permeia tanto as análises sociológicas quanto psicológicas. Partindo da ideia construída por Marx acerca da centralidade da atividade laboral ao ser humano, presente em sua teoria do materialismo histórico, o autor relata em suas obras as consequências que a alienação do trabalho, ao modo de sua época, geram à formação do indivíduo e à percepção deste sobre o mundo ao seu redor. Com base nesta ideia, pretende-se demonstrar neste artigo a continuação do papel da alienação do trabalho à constituição do ser humano no século XX, principalmente no que tange às considerações acerca dos novos valores e comportamentos adotados na modernidade.

 18. Internacionalização da educação superior: a dimensão intercultural e o suporte institucional na avaliação da mobilidade acadêmica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Beatriz Luce

  Full Text Available Resumo: Aos países em desenvolvimento, a internacionalização, também educativa, é um processo desafiador para uma soberana inserção no mundo globalizado. Sendo a mobilidade acadêmica um dos meios de internacionalização, torna-se imperativo definir os objetivos nacionais e institucionais que se deseja alcançar com a mobilidade para que se possa definir objetivamente os critérios de qualidade deste processo. Neste artigo, abordamos este processo valorando na mobilidade acadêmica a dimensão intercultural, como um de seus pilares qualitativos. Além de situar em breves traços a mobilidade acadêmica no Brasil e em uma de suas universidades que se destaca em políticas de internacionalização, apresentamos um estudo exploratório realizado através de análise documental e de um questionário que teve como objetivo conhecer o grau de satisfação dos alunos que estão em mobilidade bem como as ações desta universidade para promover a qualidade da formação acadêmica. A conclusão a que chegamos é que são frágeis e incipientes as ações institucionais que promovem a qualidade da mobilidade incoming dos estudantes em sala de aula como nas atividades estudantis e de extensão.

 19. O clássico e o emergente: desafios da produção, da divulgação e da utilização do conhecimento da Enfermagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcia de Assunção Ferreira

  2013-09-01

  Full Text Available Reflexão sobre os paradigmas da ciência e os desafios contemporâneos da produção, divulgação e utilização do conhecimento. Abordam-se os desafios relativos à pesquisa do cuidado de enfermagem, os recursos e as estratégias políticas da área para superá-los. Os argumentos se amparam na Enfermagem como disciplina prática e na tríade ensinar-cuidar-pesquisar voltada às demandas dos usuários, com vistas à promoção da saúde e bem-estar, dentro de um paradigma de cuidado. Articular os modelos de ciência, ampliar os recursos humanos, materiais e financeiros, investir nos mestrados profissionais, na ampliação dos programas de pós-graduação acadêmicos e na formação de redes de cooperaçãoo alguns dos desafios e estratégias apontados para que a área enfrente as lutas do campo hegemônico da saúde, da ciência e da tecnologia para se manter no sistema.

 20. ESTUPRO DE GUERRA: O SENTIDO DA VIOLAÇÃO DOS CORPOS PARA O DIREITO PENAL INTERNACIONAL

  OpenAIRE

  Passos, Kennya Mesquita; Losurdo, Federico

  2017-01-01

  O presente estudo tem como objetivo analisar o processo pelo qual o estupro sistemático de mulheres em circunstâncias de guerra, por muito tempo silenciado e esquecido pelo direito internacional, passou a ser reconhecido como um crime contra a humanidade e como crime de genocídio, identificando-o como manifestação da violência de gênero, acompanhando o desenvolvimento dos dispositivos de proteção aos direitos humanos a partir da jurisprudência produzida pelos Tribunais Internacionais, desde N...

 1. Remoção de microcistina-LR de águas eutrofizadas por clarificação e filtração seguidas de adsorção em carvão ativado granular

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alaine de Brito Guerra

  2015-12-01

  Full Text Available RESUMO Usualmente, o tratamento convencional de águas com altas densidades de cianobactérias e concentração de cianotoxinas não garante efluente consoante o padrão de potabilidade vigente (1,0 µg.L-1 de microcistina. Etapas adicionais fazem-se necessárias, destacando-se a adsorção por carvão ativado granular ou pulverizado. Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar em escala de bancada a remoção de microcistina em água natural por adsorção em colunas de carvão ativado granular de casca de coco, após as etapas de clarificação e filtração em areia. Os resultados mostraram que o transpasse no carvão de maior granulometria ocorreu em menor tempo de contato (2 h, quando comparado ao de menor granulometria. Tais resultados abrem perspectiva de emprego em escala real por garantir efluente com concentração inferior ao que estabelece a Portaria 2914 por mais tempo e utilizando menor massa de carvão.

 2. O Judiciário e a aplicação da função social da propriedade na preservação da caatinga no sertão do Pajeú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Joaquim Ferreira Maia

  2013-02-01

  Full Text Available Neste trabalho será sustentado que as decisões judiciais, acerca da desapropriação para fins de reforma agrária, devem levar em consideração a preservação ambiental da caatinga no Sertão do Pajeú e partir de um entendimento efetivo da aplicação da função social da propriedade. Utiliza-se, como parâmetros, as sentenças judiciais proferidas nos autos dos processos de desapropriação para fins de reforma agrária das Fazendas FAGUSA e Socorro, a primeira localizada no Município de Serra Talhada e a segunda no Município de Afogados da Ingazeira, ambos situados no Estado de Pernambuco. Distingue-se a degradação da caatinga no Sertão do Pajeú e a relação com a função social da propriedade e o bem ambiental. Defende-se a reforma agrária como instrumento de realização da função social da propriedade na proteção do meio ambiente e como base retórica para dar efetividade e pertinência ao discurso judicial de preservação da caatinga no Sertão do Pajeú pernambucano.

 3. o há bela sem senão. A identificação organizacional, os comportamentos de dedicação ao trabalho e o conflito trabalho-família

  OpenAIRE

  Tavares, S.; Caetano, A.; Silva, S.

  2007-01-01

  Este estudo pretendeu analisar a influência da identificação organizacional na percepção de conflito trabalho­‑família do indivíduo, testando o papel mediador da dedicação ao trabalho. Este trabalho é inovador, na medida em que, na literatura, não se conhecem estudos que, de uma forma geral, avaliem as consequências da identificação organizacional para o indivíduo e, particularmente, o seu impacto na percepção de conflito trabalho­‑família. Por forma a podermos estudar estas relações, elaborá...