WorldWideScience

Sample records for narzedzie identyfikacji struktury

 1. Optimalizace organizační struktury

  OpenAIRE

  Marquardt, Petr

  2010-01-01

  Cílem této diplomové práce „Optimalizace organizační struktury“ je analýza organizačního uspořádání společnosti Bosch Rexroth, s. r. o. zaměřená na soulad organizační struktury s firemními procesy a strategickým zaměřením a návrh nové optimální organizační struktury na základě literární analýzy zásad pro vytváření optimálních organizačních struktur. The aim of this diploma thesis “Optimalization of organization structure” is the analysis of the current organization form of the company Bosc...

 2. Przyczynek do postrzegania struktury współczesnego systemu rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2018-03-01

  Full Text Available Głównym celem artykułu jest objaśnienie procesu ewoluowania elementów systemu rachunkowości organizacji gospodarczej pod wpływem zmian zachodzących w różnicach informacji oczekiwanych przez odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Dla zrealizowania tego celu przedstawiono zamęt regu- lacyjny w obszarze rachunkowości i jego skutki dla rozwoju systemów rachunkowości w praktyce w Polsce oraz przeanalizowano zmiany w potrzebach informacyjnych interesariuszy w kontekście wprowadzanych zmian w sprawozdaniach finansowych, zintegrowanych raportach biznesowych i zmian w stosowanych metodach rachunkowości zarządczej w organizacjach społecznie odpowiedzialnych. Następnie przedsta- wiona została autorska propozycja nowej struktury systemu rachunkowości odpowiadająca jego współczesnej funkcjonalności w warunkach obecnego poziomu rozwoju globalizacji, zmierzającego w kierun- ku zrównoważonej gospodarki oraz szereg wniosków ogólnych wynikających z przedstawionych rozwa- żań. W propozycji nowej struktury przyjęto, że system rachunkowości organizacji społecznie odpowie- dzialnej powinien być zbudowany z podsystemu rachunkowości biznesowej, emitującego zintegrowany raport biznesowy (sprawozdanie finansowe + raporty niefinansowe i wewnętrzne raporty dla zarządu oraz podsystemu rachunkowości podatkowej, emitującego informacje dla agend podatkowych. W opra- cowaniu artykułu zastosowano analizę treści i opinii autorów wybranych publikacji, metodę analizy dokumentów oraz wiedzę uzyskaną metodą obserwacji bezpośredniej i wyniki badań empirycznych innych autorów. The main goal of the article is to explain the process of evolution of the organization's accounting system elements as a result of changes taking place in information expected by internal and external users. To achieve this goal, regulatory uncertainties in the area of accounting and their consequences for the devel- opment of accounting systems in

 3. Struktury, historia i praxis. O sporze Sartre’a z Levi-Straussem z dzisiejszej perspektywy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Kowalska

  2016-12-01

  Full Text Available W artykule zostaje przypomniany historyczny spór między Sartrem i Lévi-Straussem dotyczący rozumienia dialektyki (relacji między rozumem dialektycznym i rozumem analitycznym, który był zarazem sporem o pojęcia historii i struktury, status świadomej podmiotowości i rolę swobodnego działania, „sporem o człowieka” i sposób uprawiania antropologii, w tym o stosunek filozofii do nauki/nauk empirycznych. Zamiast prostego przeciwstawienia stanowisk Sartre’a i Lévi-Straussa autorka stara się wydobyć dość złożoną, dialektyczną grę między nimi, podkreślając jednak ich ostateczną opozycyjność, którą wiąże z nieusuwalnym napięciem między biegunami całej nowoczesnej filozofii i kultury, przede wszystkim biegunami subiektywizmu i obiektywizmu. To napięcie ujawnia się w różnych sposobach pojmowania i badania człowieka w ogóle (jako przede wszystkim podmiotu i projektu lub, przeciwnie, przedmiotu i uwarunkowanego elementu znacznie szerszego uniwersum, ale także w relacji między kulturą i naturą oraz – wreszcie – relacji między różnymi kulturami. Celem artykułu jest nie tylko rekonstrukcja historycznego sporu, ale również jego aktualizacja, tj. odniesienie go do całkowicie współczesnych dyskusji o charakterze teoretycznym i praktycznym, moralno-politycznym, dotyczących takich zagadnień jak status umysłu i świadomości, a także kwestii ekologicznych i pytań o możliwe i pożądane relacje między światem zachodu oraz innymi kulturami. W świetle artykułu napięcie między stanowiskami à la Sartre i à la Lévi-Strauss jawi się we współczesnych dyskusjach jako obecne i żywe.

 4. Nagrzewanie Indukcyjne w Procesie Termoelastycznego Mocowania Narzedzi Maszynowych

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Barglik, J.; Doležel, Ivo; Ulrych, B.

  2002-01-01

  Roč. 40, - (2002), s. 17-24 ISSN 0374-4817. [Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych. Kielce, 00.00.2002] R&D Projects: GA ČR GA102/01/0184; GA MŠk ME 542 Keywords : machine tools clamping * induction heating * thermoelastic displacement Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 5. Model Podejmowania Decyzji w Oparciu o Wartości Służący Ocenie Wariantów Systemu Monitorowania Stanu Technicznego Struktury Statków Powietrznych z Punktu Widzenia Wymagań Użytkownika Wojskowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klimaszewski Sławomir

  2016-12-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł opisuje model podejmowania decyzji w oparciu o wartości (ang. Value-Focused Thinking - VFT opracowany w celu oceny różnych wariantów wdrożenia systemu monitorowania stanu technicznego struktury (ang. Structural Health Monitoring - SHM wojskowego statku powietrznego. Rozpatruje się cztery warianty wspomnianego systemu (SHM oparte na: kontroli wzrokowej (aktualne podejście, czujnikach piezoelektrycznych (PZT, czujnikach światłowodowych z siatką Bragga (FBG i czujnikach próżniowych (Comparative Vacuum Monitoring - CVM. Przedstawiono przykład numeryczny w celu zilustrowania możliwości modelu. Analizy wrażliwości są wykonane dla takich wartości jak koszt, wydajność, dostępność statku powietrznego oraz poziom gotowości technologicznej (Technology Readiness Level - TRL, aby zbadać wpływ tych parametrów na całkowitą wartość informacji z zakresu stanu technicznego struktury dostarczanych przez określony wariant systemu SHM.

 6. AKTIVNO ELEKTRONSKO BREME ZASNOVANO NA MULTIFAZNI STRUKTURI PRETVORNIKA NAVZGOR

  OpenAIRE

  Marjanovič, Sašo

  2010-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena regulacija aktivnega elektronskega bremena s PI regulatorjem in pred-krmiljenjem. Opisane so posamezne komponente ter sestava simulacijskega in aplikacijskega modela. Predstavljeno je delovanje več-faznega pretvornika navzgor, dimenzioniranje dušilk in programiranje vgrajenega mikro-krmilnika. Delovanje več-faznega pretvornika je bilo najprej preverjeno s simulacijo v MATLAB Simulink okolju in nato verificirano z laboratorijskim eksperimentom.

 7. Nanovlákenné struktury pro filtraci vody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lev, J.; Holba, Marek; Kimmer, D.; Došek, M.; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl

  2013-01-01

  Roč. 63, č. 12 (2013), s. 409-413 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA TA ČR TA01010356 Institutional support: RVO:67985939 Keywords : electrospinning * nanofibres * filtration Subject RIV: EF - Botanics

 8. Vývoj struktury devizového trhu

  OpenAIRE

  Hakobyan, Ani

  2011-01-01

  This thesis describes the instruments of the foreign exchange market and analyses the trend of its single elements over the past 15 years. The work is divided into two parts. The first part includes the description of the global foreign exchange market,its history, geografical concentration, participants and financial instruments. The second part analyses the foreign exchange market in the Czech Republic and its comparison with transition economies such as Poland, Hungary and The Slovak Repub...

 9. Spojrzenie turysty jako strategiczne narzedzie przedstawienia architektonicznego : starowka tallinska a sowiecki marketing turystyczny w latach szescdziesiatych i siedemdziesiatych XX wieku / Eva Näripea

  Index Scriptorium Estoniae

  Näripea, Eva, 1980-

  2011-01-01

  Kuidas Tallinna vanalinn toimis vaatefilmides representeerituna ühekorraga nii sovetlike turismiturundusmehhanismide hoovana kui ka kohaliku kultuurilise iseolemise tunnusmärgina. Samuti käsitleb turistlikule kujutamislaadile iseloomulikke filmitehnilisi võtteid, vormiaparatuuri ja stilistikat

 10. Architektura organizační struktury ve vybraném podniku

  OpenAIRE

  JAREŠOVÁ, Jana

  2009-01-01

  The theoretical part is intent on organization, organizational structure and types of organizational structure. The practical part contains analysis of organization structure of the pharmaceutical wholesale trade. According to the realized analyse, propose improvements.

 11. Struktury významu. Karel Kosík a problém kultury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Landa, Ivan

  2017-01-01

  Roč. 14, č. 1 (2017), s. 7-42 ISSN 1214-7249 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-26686S Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Kosík * Lukács * Marx * Goldmann * Materialism * Politics * Culture Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

 12. Analýza struktury trhu práce: MAJOR LEAGUE SOCCER

  OpenAIRE

  Hrdina, Martin

  2013-01-01

  This thesis deals with the determination of the player labour market for the American professional sports league Major League Soccer (MLS). In the theoretical part I focus on the description of the league's development along with the salary politics rules. Using the two stages least square method in the empirical part I then provide the model for the estimation of player's marginal productivity (MRP). In the first step I explain the correlation between the percentages of obtained points by te...

 13. Moderní teoretické metody analýzy elektronové struktury molekul.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ponec, Robert

  2016-01-01

  Roč. 10, č. 5 (2016), s. 323-329 ISSN 0009-2770 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : molecular structure * chemical bond * pair population analysis Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.387, year: 2016

 14. Životní cyklus podniku a vliv na volbu finanční struktury

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdeněk Konečný

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose of the article: Companies during their existence pass through the phases of their life cycle. Every phase is among others characterized by different availability of financial sources and this fact will significantly influence the financial structure of a company. Previous researches were aimed mostly on availability and usability of external financial sources during the life cycle of a company. The financial structure in context of the life cycle of a company was so far most researched by Marc Reiners. This author viewed the financial structure only in accordance with the legal status of the investors and he did´nt consider other important criterions like origin, usable life and bribability of financial sources. According to all these criterions is the financial structure in context of the life cycle of a company considered in this article. Scientific aim: The companies are classified into three groups into companies that are in phases of growth, stabilisation and decline. The financial structure is separately within these groups under review. Financial sources are divided always according to the criterion, which is selected to consider the financial structure. Methodology/methods: To implementing the research is used the method of analysing the secondary data that are extracted from the financial reports of surveyed firms. Phases of the life cycle of a company are identified on the basis of the growth indicator, developed by Marc Reiners. All the selected companies are from the Czech automotive industry, they are small or middle, and they have some history, because for companies in the phase of foundation isn´t this growth indicator usable. Findings: In the financial structure of all selected companies, regardless of the phase of their life cycle, dominate long-dated and bribable financial sources. The companies in phase of stabilisation are at least indebted and have the highest share of internal sources. Conclusions: (limits, implications etc It can be said, that the fact, that especially companies in phase of stabilisation have most available external sources and they can most indebt, wasn´t approved oneself on financial structure of these companies. The limitation of this finding is that only few companies are in the phase of stabilisation according to the used growth indicator.

 15. Analýza spokojenosti a motivační struktury společnosti

  OpenAIRE

  BRŮŽKOVÁ, Simona

  2013-01-01

  The main object of the diploma thesis is to analysis work satisfaction and motivation structure in selected company. The theoretical part deals with components of motivation structures, theoretical backgrounds of work motivation, and its relationship to job. The subject of the practical part is questionnaire survey and analysis of the current state of satisfaction and motivation of employees in selected company. Based on the obtained data will be defined aspects of the problem and proposed me...

 16. Vliv organizační struktury na ekonomickou strukturu podniku

  OpenAIRE

  Vaníková, Lucie

  2017-01-01

  The goal of the diploma thesis is to analyse the influence of an organizational structure on an economic structure of an organization. The theoretical part summarises basic features of responsibility accounting and tries to find out whether the economic structure is determined only by the organizational structure or by more features. The case of a change of the particular company´s organizational structure proves the influence of the organizational structure on the economic structure in pract...

 17. Experimentální zkoumání struktury zkušenosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Koubová, Alice

  2013-01-01

  Roč. 68, č. 5 (2013), s. 393-401 ISSN 0046-385X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP401/10/1164 Grant - others:AV ČR(CZ) M300091203 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : resentment * self-relationship * dialogical acting * (inter)acting with the inner partner * topology * phenomenology Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 18. Severokorejská kulturní krajina II. Struktury a vztahy v krajině

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sádlo, Jiří; Kolbek, Jiří

  2006-01-01

  Roč. 54, č. 2 (2006), s. 70-72 ISSN 0044-4812 R&D Projects: GA ČR GA206/05/0119 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : plant communities * management * landscape Subject RIV: EF - Botanics

 19. Mapování struktury 1-fluor-1-lithioalk-1-enů v roztoku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Czernek, Jiří; Kvíčala, J.; Hrabal, R.; Böhm, S.; Paleta, O.

  2000-01-01

  Roč. 94, č. 11 (2000), s. 1042 ISSN 0009-2770. [Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii /35./. 13.11.2000-15.11.2000, Liblice] R&D Projects: GA AV ČR KSK2055603 Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 20. Vliv věkové struktury na míru kriminalityv České republice

  OpenAIRE

  Pražský, Přemysl

  2014-01-01

  I establish 2 main hypotheses explaining the relationship of age structure and crime rate: Limited number of crime opportunities will lead to lower crime participation rates of strong age groups, second: crowding effects due to strong age groups will lead to less favorable social outcomes such as less legal income opportunities and therefore to the increase of crime participation rate. I evaluate these hypotheses on Czech criminal and demographic data during 1996-2013. By using Oaxaca decompo...

 1. Využití komputačních metod při studiu struktury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Drahokoupil, Jan

  2013-01-01

  Roč. 20, č. 2 (2013), s. 85-86 ISSN 1211-5894. [Struktura 2013 - Kolokvium Krystalografické společnosti. 09.09.2013-13.09.2013, Češkovice (Blansko)] Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100520 Keywords : X-ray * structure * computer simulation Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 2. Vliv změny majetkové struktury na ekonomické výsledky podniku

  OpenAIRE

  ČAPKOVÁ, Hana

  2011-01-01

  The aim of this thesis was to classify the proprietary structure of the selected company in the South Bohemian Region. Furthermore to evaluate the sources of funding individual components of assets and quantify the impacts of the extensity of the long-term assets on the economic results of the company.

 3. Kvantifikace vlivu struktury ekonomiky na strukturu středního školství v Praze

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Benáček, Vladimír; Brzobohatý, F.

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 9 (2008), s. 3-5 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : structure of production * education * productivity Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz

 4. Analysis of structure of the biathlon runs Analýza struktury biathlonového běhu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Zając

  2005-02-01

  Full Text Available The biathlon is an Olympic sport discipline, which is a combination of two events, Nordic skiing and precision shooting. Combining events of such different psychophysical background creates great demands on the athlete and coach. The main objective of this paper was to determine which of these events has a greater impact on the final result considering the distance and sports level. The results of the World Cup and the Olympic Games in the 2001/02 season were analyzed statistically. The data indicates that the results of the run influence the final result to a higher degree than shooting does. This is especially true in the sprint and in relation to biathletes of higher sports level. At long distances, the level of shooting and the time of the run influence the final result to the same extent. The influence of the time of shooting on the final result is dependent on the distance of the run. Biathlon je olympijská disciplína spojující v sobě vlastně dvě sportovní disciplíny: lyžařský běh a střelbu ze sportovní pušky. Spojení těchto odlišných sportovních disciplín o různých psychofyzických požadavcích klade na závodníky i trenéry velmi vysoké požadavky. V práci se autoři snažili najít odpověď na otázku: která složka je důležitější pro dosažení konečného výsledku v závislosti na proběhnuté vzdálenosti, jakož i sportovní úrovni závodníků. Statistické analýze byly podrobeny výsledky vybraných závodů Světového poháru i olympijských her v sezóně 2001/02 v kategorii mužů. Analýze byl podroben čas běhu, přesnost střelby, čas střílení i sportovní výsledek. Na základě výsledků získaných z předmětné analýzy byl zjištěn větší význam běhové přípravy v sprintérském běhu u závodníků na vyšší sportovní úrovni vzhledem k vysoké vyrovnané úrovni střelby. V běhu na dlouhých tratích byl zjištěn přibližně stejný význam přesnosti střelby a času běhu. Vliv času střelby na konečný výsledek závisí na délce proběhnuté vzdálenosti.

 5. Paralelní robotické struktury a moderní metody jejich řízení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Belda, Květoslav

  2009-01-01

  Roč. 52, č. 5 (2009), s. 296-300 ISSN 0005-125X Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : Parallel robotic structures * industrial robotics * predictive control * real-time control Subject RIV: BC - Control Systems Theory http://library.utia.cas.cz/separaty/historie/belda-0325559.pdf

 6. Rol' rasčetov elektronnoj struktury iz pervych principov v sovremennom materialovedenii, časť I.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šob, Mojmír; Friák, Martin; Wang, L. G.; Kuriplach, J.; Vitek, V.

  2007-01-01

  Roč. 1, č. 10 (2007), s. 363-367 ISSN 1994-6279 R&D Projects: GA ČR GA202/03/1351; GA AV ČR IAA1041302; GA MŠk OC 147 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : multiscale modelling * electronic structure * ab initio calculations Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 7. Rol' rasčetov elektronnoj struktury iz pervych principov v sovremennom materialovedenii, časť II.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šob, Mojmír; Friák, Martin; Wang, L. G.; Kuriplach, J.; Vitek, V.

  2007-01-01

  Roč. 1, č. 11 (2007), s. 408-419 ISSN 1994-6279 R&D Projects: GA ČR GA202/03/1351; GA AV ČR IAA1041302; GA MŠk OC 147 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : multiscale modelling * electronic structure * ab initio calculations Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 8. Zastosowanie artefaktu świetlika w ultrasonograficznej diagnostyce kamicy moczowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Placzyńska

  2013-04-01

  Full Text Available Artefakt świetlika jest zjawiskiem stosowanym w diagnostyce ultrasonograficznej przy użyciu kolorowego Dopplera. Obraz artefaktu świetlika zależy w dużym stopniu od ustawienia aparatu. Zwykle uwydatnia się przy niskich częstotliwościach transmitowanej wiązki ultradźwiękowej i wysokich ustawieniach skali Dopplera. Mimo coraz szerszego zastosowania w diagnostyce ultrasonograficznej artefakt ten wciąż pozostaje zjawi‑ skiem mało znanym. Bywa pomocny w rozpoznawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ade‑ nomiomatozy pęcherzyka żółciowego oraz wszelkich zwapnień w innych narządach. Przy jego użyciu można też stwierdzić obecność gazów w jelitach czy metalowych ciał obcych. Najczęściej jednak artefakt migotania wykorzystywany jest do identyfikacji złogów w drogach moczowych. W porównaniu z badaniem radiologicz‑ nym jamy brzusznej i urografią badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem artefaktu świetlika pozwala na wykrycie około 80% przypadków kamicy układu moczowego. Charakter struktury złogu, jego chropowa‑ tość i wielkość są najważniejszymi elementami uczestniczącymi w tworzeniu tego zjawiska. Artefakt migota‑ nia umożliwia wczesne wykrycie złogów, które nie dają cienia akustycznego, złogów małych rozmiarów oraz tych zlokalizowanych w moczowodzie. Przypuszcza się, że obecność lub brak migoczącego artefaktu koreluje również ze składem chemicznym kamienia. Badanie ultrasonograficzne z jednoczesnym zastosowaniem arte‑ faktu świetlika powinno być procedurą wstępną w rozpoznawaniu kamicy układu moczowego, monitorowa‑ niu ewolucji złogów oraz ocenie wydalania złogów poddawanych zabiegom ESWL.

 9. Vývoj struktury osobnosti od adolescence do stáří: předběžné výsledky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hřebíčková, Martina; Čermák, Ivo; Osecká, Lída

  2000-01-01

  Roč. 42, č. 3 (2000), s. 163-166 ISSN 0039-3320 R&D Projects: GA ČR GA406/99/1155 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : five -factor model of personality * NEO-FFI * developmental trends of Big Five Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.292, year: 2000

 10. Modeling the structure of the overall training facilities and training of skilled boxers [Modelirovanie struktury trenirovochnykh sredstv obshchej i special'noj podgotovki kvalificirovannykh bokserov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaskov A.V.

  2011-11-01

  Full Text Available Discussed ways of improving the technical and tactical skills in long-term preparation of athletes. Focuses on the overall level of physical fitness and training. In the experiment 28 participants qualified boxers. It is noted that the factor structure of physical preparation and training of skilled boxer does not change depending on the stage of learning. It is established that at each stage of the test selected factors are independent of each other. These factors represent some of the general physical and specialized training. We recommend the allocation of training load evenly dispense their attitude to all allocations factors.

 11. Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, Jan; Kočenda, E.

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 1 (2017), s. 3-25 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-15927S Institutional support: Progres-Q24 Keywords : global financial crisis * efficiency * ownership structure Subject RIV: AH - Economics OBOR OECD: Finance Impact factor: 0.589, year: 2016

 12. Podnikové organizační a řídící struktury na rozcestí

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petra Pártlová

  2017-06-01

  Full Text Available In the system concept of the enterprise, organization and management and their structures are its functional, spatial integrating elements that create relations and links of corporate architecture. The paper focuses on organizational and management structures in the current market economy conditions of the Czech Republic. The theoretical basis of the issue is defined as the theory of organizing with organizational behaviour. It contains important definitions of the terms, including the basic configuration of organizational structures. Based on a large sample of mostly South Bohemian enterprises, the current level of organizational and management structures is analysed, basic comparisons according to the size categories of enterprises with sectoral differentiation is carried out. The outputs of the analysis revealed that there is a decline of classical management structures such as the divisional and combined structure at the expense of unit structures with the trend being the most intense in the largest enterprises. Such transformation provably relates to business orientation, and the industrial sector is more pronounced. In terms of the number of management levels, there was no causal relation to the focus of the enterprise, unlike its size. At the same time, the results revealed a significant lack of knowledge of organizational and managerial skills of business managers, particularly in micro and small enterprises. The overriding opinion of all the executives in the sample should be a requirement for the gradual reorganization of the existing organizational and management structures with an individual approach for each enterprise. The conclusion of the paper summarizes the results achieved and indicates the expected trend of the corporate architecture.

 13. Magnetic fields of AIC-144S isochronous cyclotron measuring system and their structure analysis; System pomiarowy pol magnetycznych oraz analiza ich struktury dla izochronicznego cyklotronu AIC -144S

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Potempa, J.; Potempa, M.; Schwabe, J. [Dept. of Research and Development of Cyclic Accelerator Techniques, The H. Niewodniczanski Inst. of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1997-06-01

  The method and apparatus for fast measuring of the magnetic field structure in symmetry plane of the AIC-144S isochronous cyclotron is presented. The measuring system is controlled by a computer code. The processed data allow one to control the cyclotron beam dynamics

 14. Studium struktury a růstu nizkoteplotního protokrystalického křemíku pomocí AFM mikroskopu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mates, Tomáš; Fejfar, Antonín; Drbohlav, Ivo; Rezek, Bohuslav; Fojtík, Petr; Luterová, Kateřina; Pelant, Ivan; Kočka, Jan

  2003-01-01

  Roč. 53, - (2003), s. 93-96 ISSN 0009-0700 R&D Projects: GA AV ČR IAA1010809; GA AV ČR IAB2949101 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914 Keywords : PECVD * microcrystalline silicon * AFM Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 15. Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, J.; Kočenda, Evžen

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 1 (2017), s. 3-25 ISSN 0032-3233 Institutional support: RVO:67985556 Keywords : global financial crisis * efficiency * ownership structure * firms * panel data * stochastic frontier * Czech Republic Subject RIV: AH - Economics OBOR OECD: Finance Impact factor: 0.589, year: 2016 http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/kocenda-0472597.pdf

 16. Proměny organizační struktury Ústavu pro jazyk český (1946-1989)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dvořáčková, Věra

  2011-01-01

  Roč. 3, č. 1 (2011), s. 37-52 ISSN 1803-9448 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90610521 Keywords : The Institute of the Czech Language, organisational structure * organisational structure * Czechoslovak Academy of Sciences Subject RIV: AI - Linguistics

 17. Konsolidace obecní struktury v České republice: Mezi slučováním a meziobecní spoluprací

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Ježek

  2017-10-01

  Full Text Available Alongside France, Italy and Slovakia the Czech Republic belongs to the countries with the most fragmented municipal structure. The aim of this paper is to analyze the attitudes of representatives of the Czech municipalities to two ideal forms of consolidation of the structure: amalgamation of the municipalities and inter-municipal cooperation. It is based on the survey results, which took place in the summer of 2015, which was attended by 573 municipalities and towns. The research has shown that the representatives of the Czech municipalities significantly prefer inter-municipal cooperation. In the case of amalgamation of the municipalities they are primarily afraid of loss of identity of the merging municipalities. As shown by foreign experience, to encourage inter-municipal cooperation it is necessary to access conceptually (model, with respect to its objectives and tasks, financing method, the territorial reach and organizational and legal structures.

 18. Návrh optimální organizační struktury sociálního podniku

  OpenAIRE

  Socha, Jan

  2015-01-01

  Social entrepreneurship is an innovative solution to increasing social problems related to unemployment and its inseparable social impact, such as social exclusion of persons that are disadvantaged in terms of labour market access. In spite of the fact that the law of the Czech Republic lacks a legal framework of social entrepreneurship (the term of social enterprise as such is not legally based nor defined), there are many local activists who make effort to change this state of inequality, u...

 19. Dálkový průzkum a GIS při hodnocení vztahů krajinné struktury a koncentrace živin v povodí Lipna

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Žaloudík, Jiří; Hejzlar, Josef; Rohlík, V.

  - (2004), s. 77-80 ISSN 1212-4311 R&D Projects: GA AV ČR IBS6017004; GA ČR GA103/98/0281 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6017912 Keywords : water quality * remote sensing * GIS Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality

 20. Více-kvantová NMR spektroskopie pevného stavu: způsob, jak nahlédnout do struktury anorganických materiálů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kobera, Libor; Urbanová, Martina; Brus, Jiří

  2012-01-01

  Roč. 106, č. 9 (2012), s. 802-808 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA ČR GAP108/10/1980 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : NMR spectroscopy * structural analysis * NMR crystalography Subject RIV: JI - Composite Materials Impact factor: 0.453, year: 2012 http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_09_802-808.pdf

 1. BIOTECHNOLOGICKÉ ASPEKTY SVĚTLEM INICIOVANÉHO SÍŤOVÁNÍ – PIXL (Z ANGL. PHOTO INDUCED CROSS LINKING): NOVÉ ALTERNATIVNÍ TECHNIKY PRO STUDIUM 3D STRUKTURY PROTEINŮ ČI VZÁJEMNÝCH INTERAKCÍ

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šulc, Miroslav; Ptáčková, Renata

  2016-01-01

  Roč. 26, č. 4 (2016), s. 79-83 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1509 Institutional support: RVO:61388971 Keywords : Photo Induced Cross Linking * photo methionine * photo methionine, diazirines Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 2. Dvě zprávy o raně křesťanské liturgii. Pokus o analýzu narativní struktury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fialová, Radka

  -, č. 24 (2014), s. 83-111 ISSN 1805-2762 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Early Christian liturgy * baptism and Eucharist in the 2nd Century * Didache * Justin Martyr's Apology Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion https://www.etf.cuni.cz/ sat /2014-1.html

 3. A.W., Nowak, K.Abriszewski, M.Wróblewski, Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych, Poznań 2016, s.233.

  OpenAIRE

  Nowak, Andrzej W.; Abriszewski, Krzysztof; Wróblewski, Michał

  2016-01-01

  Książka wpisuje się w popularne ostatnio zainteresowanie humanistyki i nauk społecznych kwestiami związanymi z techniką oraz postępem. Podejmuje wątki obecne we współczesnej socjologii wiedzy i filozofii nauki, odnosząc je jednocześnie do wielu palących problemów dzisiejszego świata społecznego. Idąc śladem Urlicha Becka i jego tezy o społeczeństwie ryzyka, autorzy twierdzą, że dzisiejsza nauka rzuca nam dwojakiego rodzaju wyzwanie. Z jednej strony generuje ona na niespotykaną wcześniej sk...

 4. Od fyzikálních základů studia struktury pevných látek k monokrystalům superslitin pro plynové turbíny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lukáš, Petr; Kunz, Ludvík; Svoboda, Milan

  2008-01-01

  Roč. 58, č. 2 (2008), s. 81-83 ISSN 0009-0700 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : solid state physics * superalloy single crystals Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 5. Udjel mlijeka i mliječnih proizvoda u strukturi društveno organiziranog obroka u učeničkim domovima na području grada Zagreba

  OpenAIRE

  Gajdoš, Jasenka; Kurtanjek, Želimir

  1999-01-01

  Zbog velikog udjela proteina, minerala i vitamina, mlijeko spada u skupinu vrlo važnih namirnica tijekom rasta i razvoja mladih. Osobito su važne prehrambene navike pojedinaca. Kako bi se dobio što bolji uvid u prehrambeni status izabrane skupine (djevojke i mladići od 14-18 godina) obavljena je analiza obroka u učeničkim domovima. Iz analiziranih obroka razvidno je što se može poboljšati u obrocima društvene prehrane. Analizom obroka te anketom, utvrđeno je da 62% djevojaka i 66% mladića kon...

 6. Změny struktury a fázového složení intermetalické sloučeniny Ni3Al vlivem okolní atmosféry při zvýšených teplotách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pizúrová, Naděžda; Schneeweiss, Oldřich

  2001-01-01

  Roč. 39, č. 2 (2001), s. 121-131 ISSN 0023-432X R&D Projects: GA ČR GA106/97/1044; GA ČR GA106/99/0183 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : electrical resistivity * intermetallics * corrosion Subject RIV: JG - Metallurgy Impact factor: 0.343, year: 2001

 7. Využití piezoelektrických kompozitních aktuátorů k potlačování přenášeného hluku skrz tenkostěnné plošné struktury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nováková, K.; Mokrý, P.; Václavík, Jan

  2012-01-01

  Roč. 57, 11-12 (2012), s. 300-307 ISSN 0447-6441. [OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec, 16.10.2012-18.10.2012] R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED2.1.00/03.0079 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : piezoelectric composites * reduction of the noise transmission * control their elastic Subject RIV: BI - Acoustics

 8. Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích genderové struktury současné české společnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křížková, Alena

  2007-01-01

  Roč. 8, č. 2 (2007), s. 60-67 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA ČR GA403/05/2474 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : work / life balance * gender inequalities * labour market Subject RIV: AO - Sociology, Demography www.genderonline.cz

 9. Vývoj osídlení a struktury pravěké krajiny na středním Labi. Pokus o přímé srovnání archeologické a pyloanalytické evidence

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dreslerová, Dagmar; Pokorný, Petr

  2005-01-01

  Roč. 56, č. 4 (2005), s. 739-762 ISSN 0323-1267 Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910 Keywords : environment * pollen analyses * settlement pattern Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 10. Posouzení vztahu mezi zaváděním procesního řízení a zplošťováním organizační struktury malých a středních podniků

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Kubecová

  2014-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Business process management is a topical theme in the field of corporate. The introduction of business process management has a huge impact on business organization and dramatically changes ingrained principles, procedures and methods. One of the changes associated with the introduction of business process management is company´s direction to horizontal organization. The purpose of this article is to verify the assumption flattening of organizational structures as a result of the increasing rate of introduction of business process management. Methodology/methods: The issue is solved on small and medium-sized enterprises. The analyzed sample contains 187 small and medium-sized enterprises from South Bohemia. Business process management in enterprises, respectively the rate of implementation of the principles of business process management, is measured by indicator Degree of Business Process Management Principles Implementation. The flattening of the organizational structure is based on the number of managers who, because of the three levels of managers converted to points. The relationship and its intensity are analyzed using statistical methods Spearman correlation coefficient. Scientific aim: The aim of the paper is to verify the assumption of horizontal organization in connection with the implementation of business process management. Findings: For analyzed micro enterprises were able to demonstrate moderate positive correlation between the degree of business process management implementation and the number of managers. Based on the analyzed micro enterprises therefore cannot confirm the assumption of business process management, which is company approaching to the horizontal organization. Based on statistical methods were found in small and medium-sized enterprises exactly the same results as for micro enterprises. Conclusions: Statistical analysis was able to demonstrate a positive dependence with a significant relationship between the degree of business process management implementation and the number of managers. This means that with the increasing degree of business process management implementation grows the number of managers. Based on the analyzed data, with increasing degree of business process management implementation organization not come close to horizontal organization.

 11. Skutečná kupní síla v krajích České republiky: zohlednění regionální cenové hladiny a struktury pracovní síly

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bajgar, Matěj; Janský, Petr

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 7 (2015), s. 860-876 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020188 Institutional support: RVO:67985998 Keywords : price levels * regional price levels * regional price differentials Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.904, year: 2015

 12. Učení a paměť v dynamickém světě: od percepce času, přes mozkové struktury a buňky až po neuropsychiatrická onemocnění

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš; Valeš, Karel; Kubík, Štěpán; Vlček, Kamil

  2014-01-01

  Roč. 18, č. 2 (2014), s. 69-76 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LH14053; GA MZd(CZ) NT13386; GA ČR(CZ) GA14-03627S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : learning * timing * pharmacology * neurogenesis * human tests Subject RIV: FH - Neurology

 13. Dislocation structures, effective and internal stresses of cyclic stained ferritic stainless steel

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrenec, Martin; Polák, Jaroslav

  2001-01-01

  Roč. 72, č. 279 (2001), s. 129-133 ISSN 1429-6055. [Medzynarodowe Sympozjum - Metody oceny struktury oraz wlasnosci materialów i wyrobów /16./. Komorní Lhotka, 11.12.2001-13.12.2001] Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : dislocation * cyclicling * stresses Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 14. Życie wirtualnych dzikich

  OpenAIRE

  Jemielniak, Dariusz

  2013-01-01

  Jemielniak, Dariusz (2013) Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa: Poltext Analiza etnograficzna Wikipedii, badająca relacje władzy, biurokrację, zaufanie, przywództwo, oraz struktury WIkipedii.

 15. Tallinna Keskraamatukogu vahetuspraktikate kogemusi / Kaie Holm

  Index Scriptorium Estoniae

  Holm, Kaie, 1967-

  2011-01-01

  2009. aastal käivitas Tallinna Keskraamatukogu töötajate vahetuse projekti, töötajad vahetasid omavahel töökohad, töötades lühikest aega teises sama strukturiüksuse raamatukogus või osakonnas

 16. Vliv povrchové vrstvy Al-Si na nízkocyklovou únavu superslitiny in 713LC pri teplotě 800°C

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Juliš, M.; Obrtlík, Karel; Podrábský, T.

  2008-01-01

  Roč. 327, - (2008), s. 197-202 ISSN 1429-6055. [Metody oceny struktury oraz wlasności materiálow i wyrobow. Svratka, 01.10.2008-03.10.2008] R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GA106/07/1507 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : low cycle fatigue * Inconel 713LC * surface treatment Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 17. CYCLIC STRAIN LOCALIZATION IN CAST NICKEL BASED SUPERALLOY INCONEL 792-5A AT ROOM TEMPERATURE

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrenec, Martin; Man, Jiří; Obrtlík, Karel; Polák, Jaroslav

  308/2005, č. 86 (2005), s. 269-274 ISSN 1429-6055. [Metody oceny struktury oraz wlasności materialów i wyrobów. Ustroń-Jaszowiec, 07.12.2005-09.12.2005] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : low cycle fatigue * superalloy * cyclic strain localization Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 18. Algoritmus detekující změny průběhu experimentálních dat

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zezulka, Petr

  2001-01-01

  Roč. 72, č. 279 (2001), s. 97-100 ISSN 1429-6055. [Międzynarodowe Sympozjum - Metody oceny struktury oraz własnosci materiałow i wyroboów /16./. Komorní Lhotka, 11.12.2001-13.12.2001] Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : algorithm Subject RIV: BA - General Mathematics

 19. Percepcja klimatu uczenia się w szkole i poczucie zaspokojenia potrzeb a tożsamość uczniów w okresie dorastania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Kram

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego roli klimatu uczenia się i zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych, w ujęciu teorii autodeterminacji, w kontekście procesu formowania się tożsamości. Badaniu poddano 75 uczniów będących w okresie dorastania (13–20 lat, uczących się w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których realizowany był tutoring. Posłużono się trzema kwestionariuszami: Kwestionariuszem klimatu uczenia się (LCQ, Skalą podstawowych potrzeb psychicznych (BPNS oraz Skalą wymiarów rozwoju tożsamości (DIDS/PL. Wykazano, że spostrzeganie szkoły jako wspierającej autonomię ucznia oraz zaspokojenie potrzeby autonomii pozwala przewidywać większe natężenie podejmowania zobowiązań oraz identyfikacji z nimi, a niższe – eksploracji ruminacyjnej. Zaspokojenie potrzeby kompetencji okazało się natomiast istotne dla identyfikacji ze zobowiązaniami. Wykazano, że poczucie zaspokojenia potrzeb jest mediatorem pomiędzy klimatem uczenia się a wymiarami tożsamości.

 20. Experimental Study and Response Surface Methodology for Investigation of FSP Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weglowski Marek Stanisław

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wpływ predkosci obrotowej i przesuwu narzedzia oraz siły docisku na moment obrotowy działajacy na narzedzia w procesie tarciowej modyfikacji z mieszaniem materiału (FSP. Do wyznaczenia zaleznosci pomiedzy momentem a predkosciami obrotowa i przesuwu oraz siła docisku wykorzystano metode powierzchni odpowiedzi. Wykorzystano modele liniowy i kwadratowy uwzgledniajace interakcje pomiedzy parametrami wejsciowymi. Lepsze dopasowanie zapewnił model kwadratowy. Wyniki badan wykazały, iz wzrost predkosci obrotowej narzedzia powoduje zmniejszenie momentu działajacego na narzedzie, natomiast wzrost predkosci przesuwu i siły docisku powoduje wzrost momentu. Badania były przeprowadzone na odlewniczym stopie aluminium AlSi9Mg. Badania metalograficzne ujawniły, ze zastosowanie procesu FSP powoduje rozdrobnienie ziarna oraz redukcje porowatosci w obszarze mieszania. Wyrazna segregacja Si i Fe w materiale rodzimym została wyeliminowana, a rozkład pierwiastków jest bardziej jednorodny.

 1. Příspěvek k modelování teplotní závislosti difuzních koeficientů ve svarovém spoji ocelí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řeháčková, L.; Million, Bořivoj; Dobrovská, J.; Stránský, K.

  2004-01-01

  Roč. 78, č. 298 (2004), s. 119-124 ISSN 1429-6055. [Metody hodnocení struktury a vlastností materiálů /19./. Rožnov pod Radhoštěm, 30.11.2004-02.12.2004] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/0949; GA ČR(CZ) GA106/04/1006 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : carbon diffusion coefficient * steel weldments Subject RIV: JG - Metallurgy

 2. Sustav obrazovanja kadrova za hotelijersko-turističko gospodarstvo

  OpenAIRE

  Peršić, Milena

  1995-01-01

  Kadrovi su osnovni društveni i gospodarski resurs razvoja svake djelatnosti, pa tako i pojedinih segmenata u strukturi hotelijersko-turističkog gospodarstva. Iz te spoznaje proizlazi potreba ustroja takvog obrazovnog sustava koji će postojećim i potencijalnim djelatnicima pružiti odgovarajuća znanja za što kvalitetnije uključivanje u sve segmente izvođačkog, informacijskog i upravljačkog sustava hotelskog poduzeća. Neusklađenost nastavnih planova, programa i obrazovnih profila sa stvarnim zah...

 3. Spanje dojenčkov

  OpenAIRE

  Matjaž, Mojca

  2017-01-01

  IZVLEČEK Uvod: Spanje je pomembno za vse ljudi, zlasti za dojenčka, saj v spanju raste in se mu razvijajo možgani. V prvih mesecih dojenčkovega življenja potekajo velike spremembe v vzpostavljanju ritma in trajanja spanja, vzorcih spanja in budnosti ter v strukturi spanja. Namen: Predstaviti spanje dojenčkov in dejavnike, ki vplivajo na spanje dojenčkov. Cilj diplomske naloge je odgovoriti na raziskovalna vprašanja: o razlikah v spanju med dojenimi in nedojenimi dojenčki, povezavi med spal...

 4. Reallocation of organic functions on the example of domestic subsidiary - a case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sobotkiewicz Dariusz

  2014-12-01

  Full Text Available W opracowaniu poruszono problem funkcji organicznych w kontekście zmian ich lokalizacji na przykładzie krajowej spółki zależnej będącej częścią holdingu. W części teoretycznej opracowania wykazano, iż ewolucja struktury organizacyjnej oraz zmiana w postrzeganiu roli jednostek zależnych w całym holdingu wpływa na realokację funkcji organicznych. W części empirycznej natomiast podjęto próbę identyfi kacji zmian jakie zaszły w rozmieszczeniu funkcji na poziomie spółki zależnej oraz rozpoznano jak te zmiany wpłynęły na przekształcenia struktury organizacyjnej. Opracowanie kończy podsumowanie, w którym wyartykułowane główne wnioski z badań

 5. Synthesis, Microstructure and the Crystalline Structure of the Barium Titanate Ceramics Doped with Lanthanum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wodecka-Duś B.

  2013-12-01

  Full Text Available W prezentowanej pracy przeprowadzono badania ceramiki BaTiO3 i Ba1-xLąxTi1-x/4O3 (BLT dla koncentracji z prze- działu 0,001< x <0,004 (0,l-0,4mol.% La. Ceramikę BLT wytworzono z mieszaniny prostych tlenków La203, TiOi i BaCOj (wszystkie o czystości 99,9+%, Aldrich Chemical Co. Proszki ceramiczne otrzymano metodą konwencjonalną w stanie stałym (metodą MOM i poddano badaniu mikrostruktury i struktury krystalicznej. Mieszaniny proszków poddano analizie termicznej. Wyniki analizy termicznej określiły optymalną temperaturę syntezy oraz procesy zachodzące podczas ogrzewania proszków. Następnie proszki formowano w dyski pod ciśnieniem 300MPa w matrycach ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm. Syntezę przeprowadzono w Ts =950°C t =2godz. Ostatnim krokiem technologii było bezciśnieniowe spiekanie metodą swobodnego spiekania w T = 1350^ przez / =2 godziny. Morfologię otrzymanego materiału ceramicznego obserwowano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Ceramikę BLT badano również pod względem składu chemicznego metodą EDS. Analizę strukturalną przeprowadzono metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Badania mikrostruktury i struktury krystalicznej ceramiki przeprowadzono w temperaturze pokojowej. Badania EDS potwierdziły zachowanie stechiometrii otrzymanych próbek według wzoru chemicznego. Rentgenowska analiza dyfrakcyjna potwierdziły wytworzenie pożądanej struktury krystalicznej zarówno czystej ceramiki BaTiOj jak i z domieszką Lau. Otrzymana ceramika wykazuje strukturę typu perowskitu A BO? o symetrii tetragonalnej P4 mm. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia La3* w BaTiOj następuje zmniejszenie wielkości ziam krystalicznych, zmniejszenie średniego wymiaru krystalitów, zmniejszenie objętości komórki elementarnej oraz wzrost obliczonej rentgenowskiej gęstości.

 6. Vlastnosti svarů při vysokovýkonných metodách svařování

  OpenAIRE

  Tresová, Vendula

  2008-01-01

  Vlastnosti svarů při vysokovýkonných metodách svařování. Popis MIG/MAG svařování, LaserHybrid, Time Twin Digital. Charakteristika vysokopevností oceli IMEX 700/DILLIMAX 690 a vysokopevnostních plechů HARDOX a WELDOX. Zhodnocení svarů metodou Time Twin Digital. Vyhodnocení tahové, ohybové zkoušky, zkoušky tvrdosti a struktury svarového povrchu. Properties of weld at the high-powered welding methods. Description of MIG/MAG welding, LaserHybrid, Time Twin Digital. Steel Characteristic IMEX 70...

 7. Hra s roboty

  OpenAIRE

  Sasýn, Radek

  2011-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením počítačové hry, ve které v aréně bojují roboti. Chování robotů definují uživatelé pomocí speciálního programovacího jazyka. Definice robotů a její zpracování je implementováno pomocí fuzzy logiky. Práce popisuje teoretické poznatky z fuzzy logiky a hry Robocode, dále návrh programovacího jazyka a struktury aplikace a~nakonec popis implementace jednotlivých částí aplikace. This thesis deals with creating a computer game in which robots are fighting...

 8. Struktura przestrzenna nowych inwestycji budowlanych w małych miastach województwa łódzkiego

  OpenAIRE

  Turczyn, Marcin

  2015-01-01

  Tematem rozprawy doktorskiej jest „Struktura przestrzenna nowych inwestycji budowlanych w małych miastach województwa łódzkiego”. Całość składa się ze wstępu oraz 5 rozdziałów i liczy niemal 300 stron. W pracy wyznaczono 3 cele główne: analiza struktury przestrzennej nowych inwestycji budowlanych pod względem rodzaju, okresu realizacji, własności inwestycji oraz pochodzenia inwestorów; określenie czynników determinujących powstanie nowych inwestycji budowlanych; określenie miejsca nowych inwe...

 9. Różnorodność ekologiczna krajobrazu w dolinie rzeki Zgłowiączki

  OpenAIRE

  Warot, Lucyna; Załuski, Tomasz; Piernik, Agnieszka; Nienartowicz, Andrzej; Pisarek, Regina; Grzelka, Joanna; Grabowska, Jadwiga; Kunz, Mieczysław

  2001-01-01

  Przedmiotem badań były zależności pomiędzy różnorodnością ekologiczną a gradientami wilgotności, zasolenia podłoża i gospodarczej działalności człowieka w wybranym fragmencie doliny rzeki Zgłowiączki na Kujawach. Analizę struktury krajobrazu przeprowadzono w oparciu o numeryczną mapę roślinności w skali 1:10 000 oraz badania fitosocjologiczne. Fragment badanej doliny obejmował rzekę, słone źródło i różne typy zbiorowisk roślinnych. Największą powierzchnię zajmowały niehalofilne zbiorowiska łą...

 10. Rachunek dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Chełmiec w latach 2011-2013

  OpenAIRE

  Rodak, Anna

  2015-01-01

  Przedłożona praca ma na celu wskazanie źródeł i struktury dochodów budżetowych oraz charakteru wydatkowania środków budżetowych gminy Chełmiec, a także dokonanie rzetelnej oceny sytuacji finansowej wymienionej powyżej jednostki. Analiza budżetu obejmuje zakres czasowy od 2011 do 2013 roku. Szczegółowe pytania, na które starano się w niniejszej pracy odpowiedzieć są następujące: Czy gmina Chełmiec jest gospodarna w wykorzystywaniu środków budżetowych? oraz jak gmina Chełmiec mając do dyspozycj...

 11. Performances’ Estimation by Tests of Composite Material Structures With Respect to the Lay-Up Configuration and Mixing the Position of Tape and Fabric Laminae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Di Leo R.

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono estymację, na podstawie testów, właściwości użytkowych struktur z materiałów kompozytowych. W celu oceny różnych wpływów na zachowanie się struktury wykonano testy przy zmiennej procentowej zawartości włókien o orientacji 0, 45 i 90° i przy zamianie pozycji warstwy jednokierunkowej i warstwy tkaniny. Przy ustalonej konfiguracji prelaminatu i takiej samej sekwencji ułożenia warstw, analizowano dwie topologie struktury, z których pierwsza miała tylko warstwy jednokierunkowe, a w drugiej była warstwa z tkaniny (splot płócienny 0/90 w miejscu warstw jednokierunkowych, górnej i dolnej. Na podstawie testu wyznaczono wytrzymałość na ściskanie próbki z otwartym otworem i wytrzymałość na rozciąganie oraz moduły przy wypełnionym otworze. W ramach badań doświadczalnych testowano ogółem 72 próbki. By prawidłowo porównać wyniki testów wprowadzono wagowy indeks osiągów (Performance Weight Index, PWI, pozwalający normalizować wytrzymałość każdego laminatu względem jego wagi na jednostkę powierzchni. Przedyskutowano i oceniono wyniki badań i zachowanie się różnych laminatów.

 12. Ujawnianie informacji o wartości ekonomicznej operacyjnych aktywów trwałych w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Michalak

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza stosowanych w jednostkach sprawozdawczych zasad identyfikacji, pomiaru i ujmowania utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych, w tym definiowania i pomiaru ich wartości ekonomicznej oraz jej determinant, a także jakości odnośnych informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych za rok 2014. Aby zrealizować ten cel, autorzy przeprowadzili analizę ujawnień dokonywanych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych przez spółki publiczne notowa- ne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW, wchodzące w skład indeksu WIG 20 i sWIG 80. Przedmiotem badania były ujawnienia dotyczące determinant oszacowania wartości ekono- micznej operacyjnych aktywów trwałych na potrzeby przeprowadzenia testu na utratę ich wartości zgod- nie z postanowieniami MSR nr 36.

 13. „Nie chuchaj, aby się śnieg nie rozpłynął”. Dwa nieznane wcześniej Brosciana ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Choptiany

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje zagadnienie badań proweniencyjnych prowadzonych w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu i stanowi jednocześnie komunikat o identyfikacji marginaliów wykonanych przez Jana Brożka (1585–1652 w dwóch drukach zakupionych przez BUMK na rynku antykwarycznym w 1968 r. – Streny Johannesa Keplera (Frankfurt 1611 i Numerus figuratus Johanna Remmelina (Norymberga 1614. Podane są kolejno: charakterystyka egzemplarza, dowody na proponowaną w tekście atrybucję (oparte na rękopisach Brożka zachowanych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, a marginalia znajdujące się w dziełku Keplera powiązane zostają z ogłoszoną przez Brożka w roku 1615 rozprawą Problema geometricum. W ostatniej części zostają nakreślone perspektywy badawcze związane z rekonstrukcją warsztatu naukowego krakowskiego uczonego – zarówno w mniejszej skali, obejmującej wyłącznie jego lektury i notatki związane z rozprawą z 1615 r., jak i całość jego rękopiśmiennej spuścizny, która w dalszym ciągu nie jest wystarczająco dobrze rozpoznana.

 14. Czynniki prognostyczne progresji radiologicznej w reumatoidalnym zapaleniu stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Wiland

  2010-08-01

  Full Text Available Możliwość przewidywania odległych konsekwencji reumatoidalnegozapalenia stawów ma zasadnicze znaczenie dla podejmowaniawłaściwych decyzji terapeutycznych u danego chorego. Markeryprognostyczne są pomocne w identyfikacji chorych o dużym ryzykuszybkiej progresji radiologicznej. Utwierdzają one lekarzaw decyzji o rozpoczęciu intensywnego leczenia u chorych z możliwąznaczną destrukcją stawów w ciągu następnych kilku lat.W artykule zaprezentowano pilotażowy model ryzyka dla przewidywaniaszybkiej progresji radiologicznej. W celu stworzenia tegomodelu posłużono się danymi, w tym wynikami badań radiologicznychpochodzącymi z badania ASPIRE, w którym porównywanomonoterapię metotreksatem z leczeniem skojarzonym metotreksatemi infliksymabem. W tym modelu wybrano wyjściowe parametry,które są łatwe do uzyskania w rutynowej praktyce klinicznej,takie jak: stężenie białka C-reaktywnego, wartość odczynuopadania krwinek czerwonych, liczbę obrzękniętych stawów orazmiano czynnika reumatoidalnego. Ten macierzowy model ryzykamoże być przydatny w ocenie ryzyka postępującego uszkodzeniastawów, szczególnie u chorych z wczesnym zapaleniem stawów.

 15. Czasowniki mentalne i czasowniki emocji w opisie semantyczno-syntaktycznym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Korytkowska

  2017-12-01

  Full Text Available Mental and emotional verbs in semantic and syntactic description The main issue of this article concerns relations between the semantic plane of the sentence, which is presented by means of notions of predicate argument structure, and the plane of formal realisation of this structure. The existing attitudes to the studied verb classes are presented. Then rules governing the model of description used are specified (the article has been written within an elaborate scientific grant concerning Bulgarian, Polish and Russian. Obligatory semantic features of both classes are pointed out, followed by an elaboration on the scope of analysis of semantic and syntactic phenomena. This scope is determined by basic semantic sentence categories on which comparative, including contrastive, research is based. Drawing on examples of particular units studied, I then discuss the effectiveness of the analysis which enables comparing differences between sets of sentence structures allowable for each class studied. Those differences stem from semantic differences typical of those classes.   Czasowniki mentalne i czasowniki emocji w opisie semantyczno-syntaktycznym Tematyka artykułu dotyczy relacji między płaszczyzną semantyczną zdania, ujętą w terminach struktury predykatowo-argumentowej, a płaszczyzną realizacji formalnej tej struktury. Zarysowane zostały dotychczasowe podejścia do opisu badanych klas czasowników oraz sprecyzowano ustalenia dotyczące zastosowanego w artykule modelu opisu (artykuł powstał w związku z realizacją obszernego grantu dotyczącego języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego. Wskazano obligatoryjne dla obu klas cechy semantyczne oraz scharakteryzowano zakres analizy zjawisk semantyczno-składniowych. Zakres ten wyznaczają podstawowe semantyczne kategorie zdaniowe, których badanie stanowi podstawę dla porównań, także porównań konfrontatywnych. Zaprezentowane zostały przykłady opracowania wybranych jednostek oraz

 16. Labour Taxation in Poland Compared to the Other OECD Countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kryńska Elżbieta

  2014-09-01

  Full Text Available Celem opracowania jest identyfikacja wysokości i zróżnicowania opodatkowania pracy, wyrażanego poprzez tzw. klin podatkowy, w Polsce na tle krajów OECD. Identyfikacji tej dokonano na podstawie analizy danych statystycznych zgromadzonych w bazie OECD obejmujących lata 2000-2012. W opracowaniu dokonano interpretacji pojęć kluczowych, takich jak opodatkowanie pracy, klin podatkowy i pozapłacowe koszty pracy. W dalszej części syntetycznie omówiono ustalenia teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczących skutków opodatkowania pracy dla funkcjonowania rynku pracy, a zwłaszcza jego wpływ na zatrudnienie i bezrobocie. Badania własne objęły analizę porównawczą wielkości klina podatkowego w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce i pozostałych krajach OECD w latach 2000-2012. Najważniejszą konstatacją wynikającą z analiz jest, iż w Polsce opodatkowanie pracy w zbyt małym stopniu uwzględnia sytuację materialną osób nisko zarabiających oraz mających nautrzymaniu dzieci. Wyniki przeprowadzonych badań stały się podstawą sformułowania wniosków syntetycznych i rekomendacji dla Polski. Zasugerowano w nich przede wszystkim, by rozważono selektywne obniżenie pozapłacowych kosztów pracy osób nisko zarabiających oraz obciążonych obowiązkami rodzinnymi.

 17. Wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej a poziom rozwoju mowy pisanej u uczniów klas 1–3: analiza porównawcza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Jabłoński

  2015-03-01

  Full Text Available W artykule podjęto problem gotowości szkolnej dzieci z klas 1–3, różniących się wiekiem rozpoczęcia edukacji w szkole. Skupiono się na analizie poziomu umiejętności posługiwania się pismem w porównywanych grupach. Czytanie i pisanie zostały przedstawione z perspektywy kulturowo-historycznej psychologii Lwa Wygotskiego jako dwie formy wyższej funkcji psychicznej – mowy pisanej i jednocześnie jako główne wskaźniki interakcyjnie ujętej gotowości szkolnej w pierwszych latach edukacji wczesnoszkolnej. W celu identyfikacji różnic pomiędzy dziećmi, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 6 i 7 lat, poddano analizie wyniki badania grupy 314 uczniów klas 1–3. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem Baterii do oceny czytania i pisania oraz Testu matryc Ravena w wersji kolorowej. Uzyskane wyniki wskazują na brak różnic w zakresie poziomu mowy pisanej w badanych grupach. Najbardziej prawdopodobnym tego powodem jest elitarność grupy dzieci posłanych do szkoły w wieku 6 lat. Cechuje je bowiem wyższy poziom inteligencji płynnej oraz wyższy poziom wykształcenia ich rodziców.

 18.  Standardy rachunkowości stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki wydobywające gaz łupkowy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Galimska

  2015-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza oraz porównanie standardów rachunkowości wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa poszukujące i wydobywające gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Autorka dokonała zestawienia regulacji służących do sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, na których opierają się jednostki eksploatujące węglowodory niekonwencjonalne. Wciąż postępujący rozwój rynków kapitałowych znajduje swoje odzwierciedlenie w intensyfikacji oczekiwań interesariuszy względem atrybutów, którymi winny charakteryzować się sprawozdania finansowe. Rozważania zawarte w artykule ukazują wysoki poziom specjalizacji amerykańskich standardów rachunkowości, na których bazują podmioty wydobywające gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast standardy międzynarodowe poruszają jedynie kwestię początkowego stadium procesu wydobycia alternatywnych węglowodorów, co rzutuje na spójność przygotowywanych na ich podstawie sprawozdań finansowych. Ponadto istotna jest kwestia rozbieżności merytorycznych czy też interpretacyjnych analizowanych standardów zarówno w zakresie identyfikacji kosztów oraz ich klasyfikacji, jak i określania wysokości odpisów z tytułu utraty wartości.

 19. Projekt datového centra - strukturovaná kabeláž

  OpenAIRE

  Hejtmánek, Ondřej

  2012-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá rozborem kabeláže a kabelážních systémů v datových centrech a následným projektováním. Část práce se věnuje měření parametrů metalických kabelů používaných v datových centrech při působícím rušení. První část práce je zaměřena na rozbor struktury datového centra a kabeláže v něm využívané. Struktura datového centra vychází z modelu TIA-942 a skládá se ze vstupní místnosti, hlavní distribuční oblasti MDA, horizontální distribuční oblasti HDA, zóny distribuční obl...

 20. Imaginaria pracy kreatywnej: ciało i władza w serialu Mad Men

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Szarecki

  2015-12-01

  Full Text Available Mad Men to wielokrotnie nagradzany serial telewizyjny, którego akcja rozgrywa się w latach sześćdziesiątych, ukazując codzienne życie pracowników fikcyjnej agencji reklamowej Sterling Cooper, ulokowanej na nowojorskiej Madison Avenue. Środowisko to przechodziło wówczas radykalną transformację, która położyła fundamenty pod kapitalistyczną mitologię kreatywności. Oryginalność Mad Men polega jednak na tym, że serial unika powielania większości klisz składających się na obraz pracy kreatywnej, zamiast tego ukazując ją jako nieodzownie uwikłaną w cielesne doświadczenie – doznania, afekty i formy więzi społecznej, oraz instytucjonalne struktury władzy – podziały, hierarchie i formy wyzysku. Perspektywa ta umożliwia wyprowadzenie krytycznej analizy pracy kreatywnej, wskazując, że rzekomo minione formy eksploatacji są we współczesnym kapitalizmie wciąż obecne, ale zarazem podatne na zmiany.

 1. Moderní metody hodnocení polymerů

  OpenAIRE

  Ropek, Lukáš

  2012-01-01

  Práce tvoří přehled současných moderních metod hodnocení polymerů. První část se zabývá historickým vývojem, jednotlivými druhy a přípravou samotných polymerů. Dále je práce zaměřena na samotnou strukturu polymerů, popis moderních přístupů tvorby vzorků a metod studia struktury polymerů. Poté jsou v práci diskutovány mechanické vlastnosti polymerů a metody jejich zkoušení. Závěrem je pak práce zaměřena na konkrétní testy odolnosti trubkových polymerních materiálů používaných v současné praxi....

 2. Prostředí, organizace a řízení sportovního klubu HC Kometa Brno

  OpenAIRE

  Dufek, Robin

  2015-01-01

  Cílem předkládané bakalářské práce je analyzovat vybraný hokejový klub z hlediska řízení a organizační struktury. Práce je rozdělena do tří částí, přičemž v první, teoretické části, se zaobírám organizační strukturou, jejími typy v tomto druhu společností a sportovních organizací. Dále se zabývám vymezením ekonomických pojmů a metod, které byly použity při zpracování mé bakalářské práce. V praktické části je rozebrána především organizační struktura a činnost profesionálního aparátu, ekonomic...

 3. A Study of the Impact of Power Supply Parameters on Metal Flow Velocity in the Channel of a Device for Washing out Precious Metals from of the Automotive Catalytic Converters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fornalczyk A.

  2014-06-01

  Full Text Available Czas życia katalizatorów samochodowych jest ograniczony. Dzisiejsze przepisy środowiskowe wymagają aby były one poddawane procesowi recyklingu jako cenne źródło platynowców, AI2O3 i złomu stalowego. Metale szlachetne stosowane w tych urządzeniach pełnią funkcje katalityczne, naniesione są na ceramiczny lub metalowy nośnik. Artykuł ten dotyczy procesu odzyskiwania metali szlachetnych ze zużytych katalizatorów samochodowych przy wykorzystaniu metody metalu-zbieracza. W celu przyspieszenia procesu wymywania metali szlachetnych ze struktury kapilarnej katalizatora, przepływ ciekłego metalu-zbieracza zmuszony został przez pole elektromagnetyczne. W pracy przedstawiono wyniki modelowania mające na celu poprawę skuteczności przepływu ciekłego metalu przez nośniki katalizatora za pomocą urządzenia z podwójnym uzwojeniem. Przeanalizowano także różne sposoby zasilania urządzenia. Eksperyment obliczeniowy został zrealizowany jako słabosprzężona analiza pola elektromagnetycznego i pola przepływu.

 4. Zakurzone białe kruki – niemieckie roczniki oficerskie (Ranglisty w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Centek

  2013-12-01

  Full Text Available Od początku istnienia Prus armia cieszyła się w tym kraju wielkim poważaniem wśród obywateli, a kolejni władcy dbali o to, by jej wartość bojowa wciąż rosła. Jedną z charakterystycznych cech wojskowości pruskiej jest wydawanie co roku wykazu oficerów wszystkich oddziałów wraz z informacjami na temat struktury czy dyslokacji wojska. Przy każdym oficerze znajdowała się nie tylko informacja o jego aktualnym stopniu czy przydziale służbowym, ale także o dacie otrzymania patentu czy posiadanych odznaczeniach.Niniejszy artykuł przybliża specyfikę i dzieje pruskich roczników oficerskich, a także analizuje treść oraz cechy formalne tych woluminów, które znalazły się w posiadaniu Książnicy Kopernikańskiej. Nacisk położono przy tym na ukazanie ich wartości źródłowej dla historyka. Ustalono również drogi, którymi roczniki oficerskie trafiły do zbiorów biblioteki.

 5. „Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Grabowska

  2012-01-01

  Full Text Available Zmieniające się, dynamiczne i wymagające otoczenie współczesnej biblioteki naukowej wywiera nacisk na procesy innowacyjne związane ze zmianami modelu zarządzania. Tematem artykułu są zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej przeprowadzone w związku z fuzją poszczególnych jednostek bibliotecznych. W artykule opisano przeobrażenia na poziomie struktury organizacyjnej, polityki gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście koncepcji organizacji uczącej się, która potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu, dostosowuje się do zmian, ale także poszukuje alternatywy zapewniającej ciągłość i rozwój organizacji.

 6. Structural Optimization of Box Wing Aircraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kalinowski Miłosz J.

  2015-03-01

  Full Text Available Układ zamkniętych skrzydeł to niekonwencjonalne rozwiązanie połączenia powierzchni nośnych, które coraz częściej konstruktorzy starają się stosować w prototypach nowych konstrukcji. Ten artykuł prezentuje przykładowy sposób realizacji optymalizacji strukturalnej struktury nośnej skrzydeł w rozpatrywanym układzie, który może być użyteczny w trakcie projektowania wstępnego samolotu. Na wstępie zaprezentowano metody oraz teorię wykorzystane do stworzenia algorytmu optymalizacji. Struktura analizowana jest przy użyciu belkowego modelu MES. Optymalizacja została przeprowadzona z wykorzystaniem połączenia metod iteracji prostych i gradientowych. Wyniki działania algorytmu przedstawione są na prostym przypadku obliczeniowym.

 7. Premature Cracking of Dies for Aluminium Alloy Die-Casting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pawłowski B.

  2013-12-01

  Full Text Available Dwie identyczne matryce do ciśnieniowego odlewania stopów aluminium zostały przedwcześnie wycofane z eksploatacji z powodu wystąpienia na ich powierzchniach roboczych szeregu równoległych pęknięć. Kierunek propagacji pęknięć pokry w ał się z kierunkiem pasmowości mikrostrukturalnej a samo tworzenie się pęknięć było skutkiem niewłaściwej obróbki cieplnej matryc. Stwierdzono nieprawidłową orientację geometryczną matrycy wrzględem kierunku włókien struktury pierwotnej. Badania przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z wykorzystaniem techniki EDS wykazały, że przyczyną powstawania pęknięć matryc była nieprawidłową przeprowadzona obróbki cieplna matryc.

 8. Porovnání měřených okamžitých rychlostí a modelovaného proudění v míchané nádobě

  OpenAIRE

  Kysela, B. (Bohuš); Pešava, V.; Konfršt, J. (Jiří); Chára, Z. (Zdeněk); Kotek, M.

  2013-01-01

  Proces míchání je řízen změnami rychlostního pole a tvorbou vírových struktur v průběhu pracovního cyklu. V této studii porovnáváme výsledky CFD výpočtů s výsledky měření střední prostorově průměrované rychlosti, a také polohově závislé rychlosti odpovídající otáčivému pohybu míchadla, při kterém vznikají vírové struktury. Experimentální data časových řad dvourozměrných vektorových map rychlostí byly získány pomocí TR PIV měření v oblasti míchadla. Pro získání hodnot okamžitých rychlostí a ví...

 9. Numerical Analysis of Test Embankment on Soft Ground Using Multi-Laminate Type Model with Destructuration / Analiza Numeryczna Nasypu Drogowego Posadowionego Na Gruncie Słabonosnym Z Zastosowaniem Modelu Wielopłaszczyznowego Z Destrukturyzacja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cundi M.

  2011-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono model wielopłaszczyznowy (multi-laminate uwzgledniajacy anizotropie struktury słabonosnych gruntów drobnoziarnistych. Anizotropia indukowana naprezeniem, która otrzymuje sie przy zastosowaniu modeli wielopłaszczyznowych, jest dodatkowo wzmocniona poprzez wprowadzene prekonsolidacji zaleznej od orientacji przestrzennej. Model przedstawiono w wersji sprezysto-plastycznej, w której mozliwa jest symulacja anizotropii wytrzymałosci słabonosnych gruntów drobnoziarnistych oraz zjawiska destrukturyzacji. Działanie modelu pokazano w symulacjach numerycznych wybranych badan elementarnych oraz przy zastosowaniu w modelowaniu numerycznym odkształcenia słabonosnego podłoza gruntowego pod próbnym nasypem drogowym w Haarajoki, Finlandia. Symulacje numeryczna przeprowadzono przy uzyciu komercyjnego programu metody elementów skonczonych pozwalajacego na analize sprzezonych zagadnien brzegowych statyki i konsolidacji. Omówiono zagadnienia zwiazane z przyjeciem warunków poczatkowych stanu naprezenia in situ oraz warunków prekonsolidacji, jak równiez przedstawiono problemy zwiazane z przyjeciem parametrów modelu. Pomimo przyjecia prostych zasad dotyczacych warunków poczatkowych oraz przy pominieciu efektów lepkosci w modelu konstytutywnym, otrzymane wyniki pozwoliły na osiagniecie wystarczajacej w praktyce geotechnicznej dokładnosci w stosunku do wartosci pomierzonych.

 10. Personální rozvoj firmy ASUS Computer Czech Republic s.r.o.

  OpenAIRE

  Kubrichtová, Lenka

  2007-01-01

  Práce pojednává o personálním rozvoji firmy v závislosti na firemních cílech, které si společnost určila pro období 2-3 let. Výsledkem je - na základě analýzy výsledků empirického šetření zaměřeného na zjištění cílů společnosti, popisů pracovních míst a reálné náplně práce - identifikace rozvojových potřeb zaměstnanců, navržení individuálních plánů rozvoje a návrh struktury náboru a výběru nového zaměstnance, kterého firma potřebuje.

 11. Dependability issues in designing warehouse facilities and their functional areas / Zagadnienia niezawodności w projektowaniu magazynów i ich obszarów funkcjonalnych magazynów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lewczuk Konrad

  2016-10-01

  Full Text Available Niezawodność obiektu magazynowego wynika z niezawodności jego obszarów funkcjonalnych i wpływa na niezawodność całego łańcucha dostaw. Aspekty niezawodnościowe pracy magazynu powinny być uwzględniane na etapie projektu, jednakże jest to trudne ze względu na złożoność tych systemów oraz zmienność struktury jakościowej i ilościowej strumieni materiałów na wejściach. Aktualnie stosowane procedury projektowania obiektów magazynowych uwzględniają klasyczne miary niezawodności jako kryterium oceny rozwiązania jedynie w dużym uproszczeniu. W artykule podjęto próbę usystematyzowania podstawowych zagadnień badawczych związanych z niezawodnością magazynów będących elementami łańcuchów dostaw, a jednocześnie obiektami technicznymi. Na tej podstawie możliwe będzie wyspecyfikowanie miar niezawodności możliwych do określenia w oparciu o typowe parametry obiektu magazynowego. Pozwoli to na uogólnienie modelu do oceny niezawodności procesu magazynowego.

 12. Wariant Choroby Creutzfeldta-Jakoba: aktualny stan wiedzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James W. Ironside

  2011-04-01

  Full Text Available Choroby wywoływane przez priony obejmują: chorobę Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD, kuru, chorobę Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS, śmiertelną rodzinną bezsenność (fatal familial insomnia, FFI u człowieka, scrapie (polska nieużywana nazwa: trzęsawka u owiec, kóz i muflonów, pasażowalną encefalopatię norek (transmissible mink encephalopathy, TME, encefalopatię gąbczastą bydła albo chorobę szalonych krów oraz przewlekłą chorobę wyniszczającą u jeleni (chronic wasting disease. Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD jest to nowa choroba z grupy chorób wywoływanych przez priony spowodowana pasażem czynnika encefalopatii gąbczastej bydła (BSE. Przed wystąpieniem vCJD obserwowano pasaż BSE na kota domowego, pumę, ocelota, lwa i bizona. Większość przypadków vCJD obserwowano w Wielkiej Brytanii, mniejszą liczbę w 11 innych krajach. Wszystkie definitywne przypadki vCJD wystąpiły u homozygot Met Met w kodonie 129. genu kodującego PrP (PRNP. W wyniku zakażenia przez przewód pokarmowy czynnik infekcyjny vCJD replikuje się w tkance limfatycznej przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby. Obecnie cztery prawdopodobne przypadki vCJD zidentyfikowano u biorców masy czerwonokrwinkowej uzyskanej od asymptomatycznych dawców, którzy następnie zmarli na vCJD. Ostatnio jeden przypadek prawdopodobnego pasażu vCJD poprzez koncentrat czynnika VIII wystąpił w Wielkiej Brytanii u starszego chorego z hemofilią. Ostatnie doniesienie o teście laboratoryjnym wykonywanym we krwi, który może być zastosowany do detekcji vCJD, wskazuje na możliwość identyfikacji zakażonych osób być może jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych.

 13. Zaburzenia odżywiania u młodzieży – wstępna diagnostyka w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Białokoz‑Kalinowska

  2012-12-01

  Full Text Available Wraz z narastającą częstością występowania zaburzeń odżywiania wśród młodzieży, związaną z presją mass mediów i kultem szczupłej sylwetki będącej symbolem sukcesu we współczesnym świecie, lekarze pierwszego kontaktu coraz częściej spotykają pacjentów z tego typu zaburzeniami w swoich gabinetach. Wczesna identy‑ fikacja chorych pozwala na szybsze skierowanie ich do specjalistycznej opieki psychologiczno‑psychiatrycz‑ nej i tym samym poprawia rokowanie. Chociaż potwierdzenie diagnozy zaburzeń odżywiania należy do kom‑ petencji psychiatry, to lekarz rodzinny/pediatra odgrywa najistotniejszą rolę w ustaleniu wstępnego rozpoznania. Nie jest to łatwe, gdyż pacjenci zgłaszają się zazwyczaj z objawami będącymi już konsekwencja‑ mi zaburzeń odżywiania, a choroba często jest przez nich ukrywana i negowana. Zgłaszane dolegliwości czę‑ sto są niespecyficzne, podobnie jak odchylenia w badaniu fizykalnym. Stąd potrzeba korzystania z szybkiego testu przesiewowego, który mógłby być przeprowadzony w gabinecie lekarza rodzinnego i pozwalałby na potwierdzenie wstępnych podejrzeń sugerujących obecność zaburzenia odżywiania. Celem poniższego artykułu jest zwrócenie uwagi na trudności w diagnozowaniu zaburzeń odżywiania wśród młodzieży oraz zapoznanie z prostymi metodami diagnostycznymi – kwestionariuszami przesiewowymi, rekomendowanymi i stosowanymi w codziennej praktyce lekarzy pierwszego kontaktu w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na obserwowane zjawisko wzrostu częstości występowania zaburzeń odżywiania w naszym kraju amerykańskie narzędzia przesiewowe wydają się dobrym i łatwym sposobem wczesnej identyfikacji młodzieży wykazującej takie zaburzenia w warunkach polskich.

 14. Koncepcja pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych Thomasa Achenbacha oraz ważne dla niej dane fenotypowe i genetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Zasępa

  2011-06-01

  Full Text Available W artykule omówiona została koncepcja Thomasa Achenbacha dotycząca pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych oraz emocjonalnych. Nosi ona nazwę Systemu Pomiaru Opartego na Empirii. Inaczej podejście to nazywane jest też „z dołu do góry”. Zgodnie z nim kryteria diagnostyczne poszczególnych kategorii chorób i zaburzeń psychicznych wyprowadza się w oparciu o badanie dużych prób reprezentatywnych dla danej populacji. Powstałe w ten sposób nozologie służą do identyfikacji nowych przypadków. Podejście to jest inne niż paradygmat DSM, który określany jest „z góry do dołu”. Mierzone zgodnie z paradygmatem „z dołu do góry” zachowania problemowe można przedstawić na nastę- pujących poziomach: poziom pierwszy to specyficzne rodzaje problemów reprezentowane przez poszczególne itemy, poziom drugi – wyodrębnionych 8 skal zachowań problemowych (Lęk/Depresja, Wycofywanie się, Skargi Somatyczne, Zaburzenia Myślenia, Zaburzenia Uwagi, Zachowania Agresywne, Łamanie Norm, Natręctwa, poziom trzeci – 2 grupy zachowań problemowych: Zachowania Internalizacyjne i Zachowania Eksternalizacyjne, poziom czwarty – ogólny poziom zachowań problemowych, będący sumą wszystkich przeżywanych problemów. W artykule zostały przedstawione również wyniki badań, które potwierdzają koncepcję Achenbacha, to znaczy omówiono fenotypowe i genetyczne dane ważne dla tej koncepcji. Dane fenotypowe wskazują na to, że wyróżnione skale zachowań problemowych stanowią rzeczywiście odrębne syndromy, z kolei dane drugiego rodzaju – że syndromy te w dużym stopniu są uwarunkowane genetycznie. Mniejszy wpływ na ich rozwój ma środowisko wspólne bądź specyficzne.

 15. Elektrokardiogram spoczynkowy młodego sportowca – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2011-07-01

  Full Text Available Wśród pacjentów zgłaszających się po poradę do gabinetu lekarza rodzinnego pojawiają się osoby młode, aktywne fizycznie, a nierzadko wyczynowo i w sposób zorganizowany uprawiające różne dyscypliny sportu. Badanie lekarskie w ich przypadku nie może nie uwzględniać oceny wpływu treningu sportowego na stan funkcjonalny organizmu, a w szczególności układu sercowo-naczyniowego. Systematyczna ocena układu krążenia służy przede wszystkim monitorowaniu zmian adaptacyjnych zachodzących pod wpływem długotrwałego treningu sportowego. Zmiany te, określane mianem serca sportowca, dotyczą zarówno parametrów morfologicznych (zwiększenie wymiarów i masy mięśnia sercowego, jak i czynnościowych (na przykład zmiana napięcia układu autonomicznego i mogą być ujawnione w spoczynkowym elektrokardiogramie. Najczęściej obserwowanymi zmianami są: bradykardia zatokowa i znaczna niemiarowość zatokowa, elektrokardiograficzne cechy przedsionków lub komór, zmiany w zakresie morfologii zespołu ST-T. Elektrokardiografia odgrywa też ważną rolę w identyfikacji sportowców z chorobą serca, zwłaszcza w aspekcie prewencji nagłej śmierci sercowej. Z tego powodu ważna jest wiedza pozwalająca na odróżnienie rejestrowanych w spoczynkowym elektrokardiogramie zmian adaptacyjnych, rozwijających się w odpowiedzi na długotrwały trening sportowy, od tych, które mogą wskazywać na chorobę układu krążenia. Celem niniejszej pracy jest dostarczenie lekarzowi rodzinnemu praktycznych informacji ułatwiających interpretację prawidłowego spoczynkowego elektrokardiogramu u dzieci i młodzieży wwieku szkolnym (typowym dla rozpoczynania aktywności fizycznej w zorganizowanej formie, w tym także u młodych sportowców.

 16. Borelioza – choroba nie tylko obszarów endemicznych – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2011-12-01

  Full Text Available Borelioza z Lyme jest wielonarządową chorobą, przenoszoną przez kleszcze, którą wywołuje krętek Borrelia burgdorferi. Odnotowuje się ciągły wzrost zachorowań, a obszar terytorialny występowania boreliozy obejmuje obecnie całą Polskę. Obraz kliniczny choroby jest bardzo zróżnicowany. Objawy są zależne od czasu trwania oraz stopnia zajęcia poszczególnych układów. Proces chorobowy może obejmować skórę, stawy, układ nerwowy oraz serce. W pracy zamieszczono informacje na temat właściwości, epidemiologii, patogenezy oraz chorobotwórczości bakterii Borrelia burgdorferi. Omówiono charakterystyczne objawy choroby oraz metody identyfikacji patogenów. Zwrócono uwagę na zalecenia dotyczące leczenia boreliozy, które uzależnione jest od wieku chorego i zaawansowania choroby. Przedstawiono opis przypadku 11-letniego chłopca, który został przyjęty do Kliniki z powodu pojawienia się obrączkowatych zmian skórnych z przejaśnieniem w środku, bólów stawowych oraz epizodu wysokiej gorączki. W wywiadzie podano, że chłopiec 5 tygodni wcześniej został ukąszony przez kleszcza. Dziecko nie wyjeżdżało poza teren Warszawy. U pacjenta wykonano podstawowe badania, wyniki nie wykazały odchyleń. Rozpoznano boreliozę w postaci skórnej rozsianej z odczynem stawowym. Do leczenia włączono ceftriakson, po którym uzyskano stopniowe ustąpienie objawów. W otrzymanym później wyniku badania w kierunku zakażenia Borrelia burgdorferi stwierdzono wysokie miano przeciwciał w klasie IgM. Po zakończonym leczeniu w badaniach kontrolnych obserwowano zmniejszanie się poziomu przeciwciał, a u chłopca nie występowały już niepokojące objawy.

 17. Kiedy specjalista z zakresu zdrowia psychicznego spotyka się z przemocą – rozpoznawanie i zgłaszanie krzywdzenia dziecka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Szwajca

  2014-06-01

  Full Text Available Specjaliści pracujący z dziećmi i rodzinami z reguły nie mają wątpliwości, że dzieciom krzywdzonym w rodzinie należy pomagać. Ale między deklaracjami pomocy a praktyką istnieje przepaść. Krzywdzenie w rodzinie jest rozpoznawane i zgłaszane (systemom ochrony dzieci, sądom rodzinnym czy organom ścigania stosunkowo rzadko. W Polsce – ekstremalnie rzadko. Wskaźniki oficjalnie odnotowanej przemocy wobec dzieci od lat utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Tymczasem rozpoznanie krzywdzenia, które nie powoduje uruchomienia systemowego, skoordynowanego działania, a pomoc ogranicza się do wsparcia psychologicznego udzielanego maltretowanemu dziecku, nie przerywa krzywdzenia i nie może być skuteczne. Dziecko (niezależnie od wieku nie potrafi skutecznie przeciwstawić się przemocy. Specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego zbyt rzadko uwzględniają kwestię krzywdzenia wewnątrzrodzinnego w swojej pracy klinicznej. Diagnoza krzywdzenia nie jest łatwa. Wymaga specjalistycznej wiedzy, interpretacji faktów często z różnych obszarów – zachowania dziecka, jego dolegliwości somatycznych, problemów emocjonalnych, zachowań i wyjaśnień opiekuna. Standardowy wywiad psychiatryczny nie jest wystarczająco czułym narzędziem do identyfikacji krzywdzenia. W artykule omówiono najpoważniejsze trudności diagnostyczne. Porównano także powstający w Polsce system ochrony dziecka do modelu amerykańskiego, opartego na agencjach ochrony dziecka. W Polsce nie dokonał się jeszcze proces, który w krajach Zachodu miał miejsce w latach osiemdziesiątych XX wieku – wzrostu społecznej wrażliwości, zmiany patrzenia na zjawiska przemocy przez specjalistów i poważnego wzrostu wykrytych przypadków krzywdzenia.

 18. Próby wykorzystania komórek macierzystych w terapii wybranych chorób układu nerwowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Justyna Kacperska

  2013-06-01

  Full Text Available Do drugiej połowy XX wieku panował pogląd, że po okresie rozwoju ośrodkowy układ nerwowy pozbawiony jest jakiejkolwiek zdolności regeneracyjnej, a neurogeneza (neurogenesis, „narodziny neuronów” wieku dorosłego (postnatalnego z całą pewnością nie istnieje. Odkrycie w dojrzałym mózgu aktywnych proliferacyjnie nerwowych komó- rek macierzystych (neural stem cells, NSCs otworzyło nowe możliwości między innymi dla neurologii. Proces neurogenezy osób dorosłych jest unikatowym zjawiskiem i odgrywa znaczącą rolę w różnych procesach. Wiele obserwacji wskazuje także na to, że proces neurogenezy może wspomagać odpowiedź formacji hipokampa na stres i zapobiegać między innymi wystąpieniu depresji. W chwili obecnej w mózgu dorosłych ssaków zidentyfikowano trzy obszary, gdzie mają miejsce procesy proliferacji komórkowej. Są to: strefa przykomorowa (subventricular zone, SVZ, strefa przyziarnista (subgranular zone, SGZ oraz tylna strefa okołokomorowa (posterior periventricular area, PPv. Tkanką podlegającą bardzo sprawnej regeneracji jest układ krwionośny. Jest to przeciwieństwo układu nerwowego, który przez to, że jest bardzo skomplikowanym systemem biologicznym pod względem cytoarchitektury, sieci neuronalnej, lokalizacji ośrodków funkcjonalnych oraz integracji, posiada słabą zdolność do regeneracji. Zaburzenia tak złożonego systemu są widoczne w takich schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, jak: stwardnienie rozsiane, udar niedokrwienny mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne czy guzy mózgu. Naukowcy nie poprzestali na identyfikacji komórek macierzystych w mózgu, prowadzonych jest obecnie wiele badań poświęconych potencjalnemu wykorzystaniu komórek macierzystych o różnym pochodzeniu w nowych terapiach regeneracyjnych chorób ośrodkowego układu nerwowego.

 19. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 20. Fałszywy znak równości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Efraim Zuroff

  2012-12-01

  Full Text Available The equivalency canard Efraim Zuroff's text, originally published in Haaretz magazine, is a review of Timothy Snyder's Bloodlands. Snyder distinguishes six main mass murders commited by Nazi Germany and Soviet Union during the period of the Third Reich's existence. In Zuroff's opinion there are some significant differences between these tragedies. Dubious comparisons proposed by Snyder made the Holocaust most affected. Describing the Shoah as one of the six equally horryfying mass murders, the author ignores its ideological roots. Roots that sentenced to death all Jews  - regardless of their political views, religious practicies or the level of identification with Jewish community. Moreover Snyder takes no notice of the georaphical scope of the Holocaust. He also does not notice the fact, that the Nazis effectively managed to make so many Europeans their accomplices, who actively supported the Shoah.   Fałszywy znak równości Tekst Efraima Zuroffa, który pierwotnie ukazał się w piśmie Haaretz, to recenzja książki Skrwawione ziemie Timothy Snydera. Snyder wyróżnia sześć głównych masowych mordów popełnionych przez Niemcy i Związek Radziecki w okresie, który odpowiada istnieniu Trzeciej Rzeszy. Istnieją jednak, zdaniem Zuroffa, znaczące różnice między tymi tragediami. Na wątpliwych porównaniach, które proponuje Snyder, najbardziej „ucierpiał” Holokaust. Opisując Shoah jako jeden z sześciu równie straszliwych, masowych mordów, autor pomija jego ideologiczne korzenie, które sprawiały, że na śmierć skazany był każdy bez wyjątku Żyd, niezależnie od jego poglądów politycznych, praktyk religijnych czy stopnia identyfikacji z żydowską wspólnotą. Ponadto Snyder ignoruje ogromny zasięg geograficzny Holokaustu. Nie zauważa także skuteczności, z jaką naziści potrafili uczynić swoimi wspólnikami tak wielu Europejczyków, którzy w konsekwencji aktywnie wspomagali Shoah.

 1. Egzemplifikacja Tomograficznej Metody Do Oceny Jakości Połączeń Spawanych Ze Stopu EN 5754 H22

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błachnio Józef

  2016-12-01

  Full Text Available Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

 2. Research On Petrophysical Properties Of Chosen Samples From The Point Of View Of Possible CO2 Sequestration / Výzkum Kolektorských Vlastností Vybraných Horninových Vzorků Z Hlediska Možné Geosekvestrace CO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klempa Martin

  2013-12-01

  Full Text Available Emise CO2 vznikající lidskou činností - tzv. antropogenní emise CO2 a jejich vzestupný trend, mohou být některými odborníky považovány za vážné nebezpečí pro udržitelný vývoj lidstva a jejich omezování za nezbytnou podmínku ochrany životního prostředí. Oxid uhličitý je významný z plynů způsobujících skleníkový efekt, který se projevuje oteplováním zemského povrchu v důsledku změn toků tepelného záření mezi zemí a atmosférou. Laboratorní měření poskytla hodnoty porozity a koeficientu propustnosti horninových vzorků, které byly odvrtány z podzemního zásobníku plynu. Naše měření vykázalo snížení kolektorských parametrů horninových vzorků, které bylo způsobeno změnou vnitřní struktury horniny díky opakovanému zvýšení a snížení tlaku na rostlou část vzorku

 3. Suvremena promjena gospodarskih nejednakosti u NUTS 3 regijama Slovenije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lučka Lorber

  2011-01-01

  Full Text Available Prestrukturiranje gospodarstva i prijelaz na tržišno gospodarstvo imali su različit utjecaj na gospodarski položaj regija. Utjecaj promijenjenih gospodarskih i društveno-političkih okolnosti u pojedinim regijama ovisio je o brojnim čimbenicima: gospodarskoj strukturi regija, njihovoj sposobnosti da se preorijentiraju na strana tržišta, razvojnim potencijalima, razvojnim strategijama te strateškim odlukama. Razvojni problemi su posebice izraženi u područjima koja obilježavaju strukturno nazadovanje i gospodarske slabosti vezane uz ruralnu orijentaciju, u demografski ugroženim područjima, te u područjima s niskim prihodima po stanovniku i visokim stopama nezaposlenosti. Periferan položaj slabije razvijenih područja uzrokovao je demografsko pražnjenje ruralnih područja i koncentraciju stanovništva u urbanim centrima. Nepovoljna demografska slika, iseljavanje mladog stanovništva, nepovoljan obrazovni sastav stanovništva, nedostatak stručnih kadrova, te nedostatak strateških odluka rezultirali su sve većim zaostajanjem slabije razvijenih regija za razvijenim regijama. Rezultati empirijskih analiza podjele NUTS 3 regija u Sloveniji u grupe, uzimajući u obzir odabrane razvojne pokazatelje, pokazali su da gospodarski razvoj nije bio u skladu sa suvremenim poimanjem ujednačenoga regionalnog razvoja ni u skladu s principom integriteta primjene regionalne politike na čitavom državnom teritoriju. Postojeće regionalne razvojne nejednakosti potvrđuju tezu da tržišni mehanizam sam po sebi ne može smanjiti gospodarske nejednakosti i nadomjestiti potrebu za učinkovitim provođenjem regionalne politike.

 4. The Effects of Acute Vibroacoustic Microvibrations on the Rat Heart Rate, Rhythm and Structure / Efekti Akutne Primene Vibroakustičkih Mikrovibracija Na Frekvenciju, Ritam I Strukturu Srca Pacova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kornjaca Dusko

  2014-12-01

  Full Text Available Površina tela homeoterma konstantno proizvodi vibracije. U prošlosti su sprovedena mnoga istraživanja na temu mikrovibracija, i opisala amplitudu mikrovibracija kao osetljiv parametar mišićne tenzije i telesne aktivnosti. Kasnija istraživanja su frekvenciju mikrovibracija navela kao varijablu od centralnog značaja za njihove efekte na organizam. Cilj istraživanja je bio da ispitamo efekte vibroakustičkih mikrovibracija na frekvenciju, ritam i strukturu srca pacova u fiziološkim uslovima. U istraživanju je korišćen aparat koji proizvodi mikrovibracije, Vitafon-T određene frekvencije i amplitude, i u skladu sa tim koristili smo četiri režima rada u kojima smo ispitivali efekte mikrovibracija na EKG karakteristike i strukturu zida srca pacova. Utvrdili smo da nakon primene mikrovibracija (u trajanju od 10-60 minuta nije došlo do statistički značajnih promena u broju otkucaja, vrednosti amplitude R talasa su statistički značajno povećane posle 10, 20 i 30 minuta, a visoko statistički značajno povećane posle 60 minuta. Na preparatu zida srca nema promena u odnosu na normalnu strukturu. Akutna primena vibroakustičkih mikrovibracija kod pacova in vivo ne utiče značajno na frekvenciju i ritam srčanog rada, povećava amplitudu R talasa u drugom standardnom EKG odvodu za 25-32 % i ne dovodi do promena u strukturi zida srca pacova.

 5. Wykrywanie białka prionu w płynach ustrojowych – nowe perspektywy w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jakoba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Golańska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do grupy chorób wywołanych przez priony, których diagnostyka nastręcza trudności ze względu na brak nieinwazyjnych metod umożliwiających przyżyciowe definitywne rozpoznanie. Rutynowe badania laboratoryjne wspomagające diagnostykę polegają na oznaczaniu obecności białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko to jest jednak jedynie nieswoistym markerem rozpadu neuronów. Również badania obrazowe oraz EEG są niewystarczające do pewnego potwierdzenia rozpoznania. Obecnie duże nadzieje wiąże się z rozwojem czułych i swoistych metod wykrywania śladowych ilości nieprawidłowych konformerów białka PrPSc – markera jednoznacznie związanego z chorobami wywołanymi przez priony – znajdujących się w płynie mózgowo-rdzeniowym lub krwi chorych z CJD. W artykule omówiono opracowane w ostatnich latach metody, w których wykorzystuje się zdolność białka prionu do indukowania przekształcenia struktury przestrzennej cząsteczek PrPc w patologiczną izoformę PrPSc. Największe nadzieje na praktyczne zastosowanie budzi obecnie metoda konwersji indukowanej przez wytrząsanie (quaking-induced conversion, QuIC, oparta na amplifikacji nieprawidłowych konformerów białka prionu w warunkach in vitro z zastosowaniem oczyszczonego zrekombinowanego białka PrPc jako substratu. Omówiono zasadę metody, wyniki najnowszych badań nad jej optymalizacją oraz perspektywy wykorzystania w celach diagnostycznych i naukowych.

 6. ANALIZA NIEZAWODNOŚCI STACJI UZDATNIANIA WODY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

  Full Text Available Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają się z połączonych ze sobą elementów (podsystemów stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.

 7. WPŁYW SUBSTYTUCJI WŁÓKIEN BAZALTOWYCH PRZEZ WŁÓKNA WĘGLOWE NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PRĘTÓW B/CFRP (HFRP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kostiantyn PROTCHENKO

  2016-07-01

  Full Text Available W niniejszym artykule przedstawiono analityczne i numeryczne obliczenia mechanicznych właściwości obecnie opracowywanych prętów hybrydowych HFRP (Hybrid Fibre Reinforced Polymer powstałych poprzez zastąpienie (substytucję części włókien bazaltowych BFRP (Basalt Fibre Reinforced Polymer włóknami węglowymi CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymer. W tym aspekcie termin ,,substytucja” rozumiany będzie jako modyfikacja prętów BFRP polegająca na zastąpieniu pewnej części włókien bazaltowych przez włókna węglowe. Celem analizy jest określenie optymalnego modelu prętów hybrydowych HFRP, które stanowiłyby realną alternatywę dla prętów stalowych stosowanych do zbrojenia konstrukcji betonowych. Zamiana włókien bazaltowych, włóknami węglowymi prowadzi do uzyskania lepszych właściwości mechanicznych prętów. Względy ekonomiczne skłaniają do ograniczenia procentowego udziału włókien węglowych w prętach HFRP do rozsądnej wielkości, oraz zastosowaniu włókien węglowych o stosunkowo niedużej wytrzymałości (Low Strength Carbon Fibres jak na włókna CFRP. W pracy przedstawiony został opis struktury pręta hybrydowego, oszacowanie właściwości mechanicznych wzdłuż i w poprzek włókien, a także wpływ układu włókien w przekroju poprzecznym pręta na jego zachowanie mechaniczne. Analizę przeprowadzono dla różnych proporcji udziału włókien węglowych do włókien bazaltowych (1:9; 1:4; 1:3; 1:2; 1:1 w prętach HFRP. Rozpatrzono dwa przypadki rozmieszczenia włókien w przekroju poprzecznym pręta (Bar Architecture. Pierwszy z włóknami węglowymi zlokalizowanymi w rdzeniu, natomiast drugi z włóknami węglowymi usytuowanymi w powierzchniowej warstwie pręta.

 8. GŁÓWNE ASPEKTY TRWAŁOŚCI BETONU MODYFIKOWANEGO ODPADOWYM PYŁEM BAZALTOWYM Z ODPYLANIA KRUSZYW W WYTWÓRNI MMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena DOBISZEWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Przygotowanie kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powoduje powstawanie odpadu w postaci pyłu mineralnego w ilości ok. 5% masy kruszywa. Właściwości pyłu zależą od kruszywa użytego do produkcji MMA. Problem utylizacji tego odpadu został częściowo rozwiązany poprzez wykorzystanie niewielkiej jego części, jako wypełniacza w MMA. Jednak duża ilość odpadu składowana jest na wysypiskach, bądź też używana jest w rekultywacji terenu. Opublikowane wyniki badań wskazują, że odpad ten może stanowić cenny składnik betonów cementowych. Może on być stosowany jako efektywny zamiennik części kruszywa drobnego. Rezultatem takiej modyfikacji jest doszczelnienie struktury betonu, co prowadzi do zwiększenia jego trwałości. Rezultaty badań [4, 5] wskazują, że modyfikacja betonu odpadowym pyłem bazaltowym korzystnie wpływa na wytrzymałość betonu, a cechy technologiczne mieszanki betonowej nie ulegają istotnemu pogorszeniu. W artykule przedstawione zostaną wyniki badań nad głównymi aspektami trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym. Zbadany zostanie wpływ takiej modyfikacji na wytrzymałość, mrozoodporność, przebieg karbonatyzacji i dyfuzję jonów chlorkowych. Rezultaty badań wskazują, że zastosowanie pyłu bazaltowego, jako częściowego zamiennika kruszywa drobnego w ilości do 20%, wpływa na zwiększenie trwałości betonu.

 9. Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2009-03-01

  Full Text Available Wśród nowotworowych przyczyn zgonów w Polsce rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. W Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej z powodu raka gruczołu krokowego umiera każdego roku ponad 85 000 mężczyzn. Dotyka on często mężczyzn w sile wieku, a długi i złożony proces jego leczenia negatywnie wpływa na efektywność i stabilność życiową. W początkowym stadium choroba przebiega często bezobjawowo, co powoduje, że mężczyźni nie są świadomi zagrożenia i nie podejmują czynności profilaktyczno-leczniczych. Uwzględniając wymienione zagrożenia, celowe jest podjęcie działań zmierzających do uruchomienia systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych z rakiem gruczołu krokowego, co będzie stanowić gwarancję utrzymania wymaganego poziomu stanu zdrowia. Funkcjonowanie takiego systemu oparte jest na podstawach naukowych. Jeden z jego elementów to opracowanie wskaźników (funkcji zdrowia i zachorowań pacjentów płci męskiej z uwzględnieniem ich struktury wiekowej. Realizując pracę badawczą, autorzy artykułu starali się umiejscowić podjęty problem profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego na tle istniejących już osiągnięć naukowych. Dokonano pogłębionej analizy opracowań w aspekcie rozwiązań praktycznych. Zauważono, że dotyczą one dwóch zasadniczych obszarów, odnoszą się do badań podstawowych i rozwiązań aplikacyjnych.

 10. Przegląd metod służących do wykrycia zakażenia Borrelia burgdorferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Czubasiewicz

  2013-06-01

  Full Text Available Borelioza jest chorobą zakaźną wywoływaną przez krętki Borrelia burgdorferi sensu lato. Do zakażenia tą bak‑ terią dochodzi zwykle podczas ukąszenia przez zarażonego kleszcza z rodziny Ixodidae, m.in. Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Ixodes persulcatus. Za czynniki etiologiczne boreliozy uznawane są następujące genogatunki: B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii, B. bissettii oraz B. spielmanii. Bakteria ta w organizmie czło‑ wieka może atakować różne narządy: skórę, stawy, ośrodkowy układ nerwowy, serce. Poszczególne szczepy wiązane są z rozwojem różnych obrazów choroby: Borrelia afzelii powoduje zazwyczaj rozwój przewlekłego zanikowego zapalenia skóry, Borrelia burgdorferi sensu stricto jest najczęściej odpowiedzialna za rozwój zapa‑ lenia stawów, neuroboreliozę może powodować zarówno B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, jak i B. garinii. Boreliozę diagnozuje się na podstawie objawów klinicznych, wywiadu epidemiologicznego oraz testów labo‑ ratoryjnych, takich jak testy serologiczne w surowicy, a także badania metodą PCR tkanek pacjenta lub orga‑ nizmu kleszcza odpowiedzialnego za ukąszenie. Najczęściej praktykowanym postępowaniem diagnostycznym jest rekomendowana przez Instytut Roberta Kocha w Berlinie tzw. diagnostyka dwuetapowa boreliozy, pole‑ gająca na wykonaniu czułego testu przesiewowego w pierwszym etapie (testy EIA, IIFA, ELISA oraz weryfi‑ kacji dodatnich i wątpliwych wyników w drugim etapie (test Western blot. Ze względu na możliwości zmiany swojej struktury antygenowej krętki Borrelia burgdorferi sensu lato mają zdolność do unikania mechanizmów obronnych zainfekowanego organizmu. Jest to główna przyczyna problemów w interpretacji objawów klinicznych, wyników badań laboratoryjnych, a także leczenia zakażenia tą bakterią.

 11. Mechanizmy patogenetyczne stwardnienia bocznego zanikowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Iłżecka

  2012-12-01

  Full Text Available Stwardnienie boczne zanikowe (SLA jest chorobą neurozwyrodnieniową, w której dochodzi do uszkodzenia neuronów ruchowych. Patogeneza SLA jest prawdopodobnie wieloczynnikowa, kompleksowa i nie do końca poznana. Mogą w niej uczestniczyć takie mechanizmy, jak: stres oksydacyjny, toksyczność kwasu glutaminowego, dysfunkcja mitochondriów, stres siateczki wewnątrzplazmatycznej, agregacja białek, dysfunkcja cytoszkieletu, zaburzenia transportu aksonalnego, udział komórek glejowych, neurozapalenie, dyskrazja kwasu mlekowego, czynniki genetyczne. Istotną przyczyną stresu oksydacyjnego w SLA są mutacje genu dysmutazy nadtlenkowej 1 (SOD1 prowadzące do zmienionej aktywno- ści enzymu i jego toksyczności. Zmutowany enzym SOD1 bierze udział w reakcjach zapalnych aktywowanych astrocytów i mikrogleju w rdzeniu kręgowym chorych na SLA. Mechanizmy stresu oksydacyjnego i toksyczności glutaminianu są ze sobą sprzężone. Śmierć motoneuronów następuje wskutek aktywacji kaspaz i drogi apoptozy, a uszkodzenie funkcji mitochondriów uczestniczy w tym procesie. Zmiany patomorfologiczne w obrębie siateczki wewnątrzplazmatycznej występują już we wczesnej fazie choroby i wskazują, że stres tej struktury odgrywa istotną rolę w mechanizmie neurodegeneracji w SLA. W chorobie tej występują także nieprawidłowości cytoszkieletu dotyczące neurofilamentów. Zgodnie z hipotezą dyskrazji kwasu mlekowego dysregulacja kanału mięśniowo-neuronalnego kwasu mlekowego prowadzi do stresu komórkowego, toksyczności i postępującego zwyrodnienia. Istotną funkcję w patogenezie SLA mogą także pełnić mutacje genetyczne innych białek niż SOD1.

 12.  Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznegojednostek sektora polskich finansów publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Tatoj

  2009-12-01

  Full Text Available Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora polskich finansów publicznych funkcjonuje dopiero od 1 stycznia 2002 r. Na świecie idea profesjonalnego, współczesnego audytu wewnętrznego zrodziła się w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych – utworzenie w 1941 r. Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors, natomiast w Europie znaczącą datą dla audytu wewnętrznego był rok 1977 – utworzenie Europejskiego Trybunału Audytorów (The European Court of Auditors w Luksemburgu. Na podstawie krajowych i zagranicznych regulacji profesjonalnych i prawnych, a także literatury przedmiotu, zaprezentowano w opracowaniu ocenę ryzyka we współczesnym audycie wewnętrznym. Przedstawiono istotę i rodzaje ryzyka oraz pojęcie zarządzania ryzykiem, uporządkowano problematykę, zdefiniowano pojęcia i syntetycznie zaprezentowano metody analizy ryzyka. W opracowaniu pokazano ogromne znaczenie oceny ryzyka dla bieżącej i przyszłej działalności jednostki organizacyjnej oraz rolę, jaką odgrywa w niej współczesny audyt wewnętrzny. Współczesny audyt wewnętrzny jest nowoczesnym narzędziem zarządzania jednostką organizacyjną, integrującym m.in. zadania wszystkich znanych elementów nadzoru, dostarczającym dokładnych informacji, analiz, ocen i zaleceń, zorientowanym (biznesowo- zarządczo na cele jednostki, przynoszącym wartość dodaną i usprawnienie działalności, funkcjonującym w trzech przestrzeniach czasowych – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest również działalnością doradczą i instruktażową. Nadrzędnym celem audytu wewnętrznego jest ograniczenie ryzyka w działalności jednostki. Audyt stanowi w jednostce wsparcie kadry kierowniczej w realizacji powierzonych im zadań, m.in. poprzez ocenę efektywności zarządzania ryzykiem, za które kierownictwo jest odpowiedzialne. Audyt koncentruje się na ocenie ryzyka (identyfikacji obszarów i analizie ryzyka, a poziom

 13. Badanie kliniczne młodego sportowca – punkt widzenia kardiologa sportowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2012-07-01

  Full Text Available Aktywność fizyczna stanowi jeden z podstawowych warunków dobrego stanu zdrowia, a w przypadku dzieci i młodzieży także niezbędny element prawidłowego rozwoju somatycznego, psychomotorycznego i funkcjo‑ nalnego. Regularny trening sportowy korzystnie wpływa na stan czynnościowy organizmu, a w szczególności układu krążenia. Z drugiej strony intensywny wysiłek fizyczny może być także mechanizmem spustowym dla zagrażających życiu arytmii u sportowców z nierozpoznaną wcześniej chorobą serca. Fundamentalną rolę w sporcie wyczynowym odgrywają badania sportowo‑lekarskie, zarówno wstępne – przed rozpoczęciem aktywności sportowej, jak i okresowe – w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego. W ocenie stanu zdrowia osoby aktywnej fizycznie szczególne miejsce zajmuje badanie układu krążenia, uwzględniające, poza ukierun‑ kowanym wywiadem, m.in. osłuchiwanie serca w różnych pozycjach ciała, badanie tętna obwodowego, pomiar ciśnienia tętniczego, a także poszukiwanie objawów fenotypowych zespołu Marfana. Badanie przedmiotowe pozwala na ocenę zmian adaptacyjnych układu krążenia zachodzących pod wpływem długotrwałego trenin‑ gu sportowego, z których najbardziej charakterystyczne są powiększenie serca (efekt zwiększenia grubości mięśnia sercowego z poszerzeniem światła lewej komory oraz wolna spoczynkowa czynność serca. Ważna jest także umiejętność identyfikacji objawów wskazujących na organiczną chorobę układu krążenia, która może doprowadzić do nagłej śmierci sercowej. Celem niniejszej pracy jest dostarczenie pediatrom i lekarzom rodzinnym informacji pozwalających na właściwą ocenę fizjologicznych, adaptacyjnych zmian zachodzących w układzie krążenia pod wpływem długotrwałego treningu sportowego, a także ułatwiających identyfikację stanów chorobowych, będących przeciwwskazaniem do sportu wyczynowego.

 14. Turar Ryskulov: the Career of a Kazakh Revolutionary Leader during the Construction of the New Soviet State, 1917-1926

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xavier Hallez

  2014-12-01

  ę wspólnych interesów Kirgizów, następnie przychylał się do identyfikacji muzułmańskiej i turkmeńskiej. W końcu musiał się podporządkować radzieckiej tożsamości kazachskiej. W opozycji do spadku po rosyjskim kolonializmie projekt polityczny Ryskulova dążył do znalezienia rzeczywistej roli dla jego turkiestańskich rodaków w nowym, radzieckim reżimie. Dostrzegał ją w zjednoczonym Turkiestanie, ponad określeniami takimi jak Kazach, Uzbek, Turkmen czy Tadżyk.

 15. Trening siłowy w rehabilitacji osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Sławomir Gąsior

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano przegląd piśmiennictwa dotyczącego zastosowania treningu siłowego kończyn dolnych w rehabilitacji dorosłych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. W tym celu przeszukano medyczne bazy danych przy użyciu słowa kluczowego „mózgowe porażenie dziecięce” w połączeniu ze słowami „dorośli”/„osoby dorosłe”, „młodzi dorośli”, „trening siłowy”, „progresywny trening siłowy” i „trening oporowy”. Zidentyfikowano dziewięć publikacji, do analizy wybrano zaś siedem badań spełniających kryteria włączenia. Poziom dowodu naukowego zaakceptowanych badań oceniono z wykorzystaniem kryteriów zaproponowanych przez Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Wyniki przedstawiono zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia na trzech poziomach – struktury, aktywności i partycypacji – w formie tabelarycznej. Biorąc pod uwagę wyniki badań innych niż randomizowane, można stwierdzić, że trening siłowy u dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzi do wzrostu siły mięśniowej oraz wpływa na poprawę aktywności, mobilności i uczestnictwa w życiu społecznym. Powyższe rezultaty nie zostały jednak do tej pory wystarczająco potwierdzone w pracach randomizowanych. Należy podkreślić, że zastosowane protokoły treningu siłowego nie wywołały negatywnych efektów na poziomie spastyczności i biernego zakresu ruchu. Maksymalizacja korzyści płynących z treningu siłowego w grupie osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym wymaga rozstrzygnięcia szeregu kwestii, dotyczących m.in. szczegółowej charakterystyki pacjentów, protokołu treningowego i potencjalnych czynników kontekstowych mogących wpływać na efektywność terapii tego rodzaju.

 16. Astma w badaniach spirometrycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2010-06-01

  Full Text Available Astma i POChP to choroby charakteryzujące się zmiennym zwężeniem dróg oddechowych określanym jako „obturacja oskrzeli". Obturacja wywołana jest przez zapalenie błony śluzowej i przebudowę, które wynikają z napływu komórek zapalnych oraz działania różnorodnych mediatorów i cytokin. W procesie zapalnym zaangażowane są różne struktury i procesy określane jako „jednostka nabłonkowo-mezenchymalna". Rozpoznanie astmy opiera się na wywiadzie, badaniu alergologicznym i ocenie wskaźników spirometrycznych. Do podstawowych wskaźników stosowanych do właściwej interpretacji czynności płuc należą: FVC, FEV! i stosunek FEN^ do FVC. Stopień ciężkości zaburzeń wentylacji opiera się na ocenie wartości odsetka FEV! w stosunku do wartości należnej. Charakterystyczną cechą astmy jest zmienność objawów klinicznych i wskaźników spirometrycznych. Najważniejszym wskaźnikiem charakteryzującym obturację jest FEV1/FVC. Typowe wskaźniki spirometryczne to: prawidłowa FVC, obniżone FEV! i FEV1/FVC. Czasami FVC i FEV! są jednocześnie obniżone, a FEV1/FVC pozostaje w normie lub prawie w normie. Częścią badań funkcji płuc jest test odwracalności obturacji. Wzrost FEV! i/lub FVC >12% w stosunku do wartości wyjściowej i >200 ml stanowi dodatnią odpowiedź bronchodylatacyjną. Celem tego testu jest określenie, czy czynność płuc może poprawić się po wziewaniu 400 ^g salbutamolu lub po 2-8-tygodniowym leczeniu wziewnymi glikokortykosteroidami. Wskaźniki spirometryczne pozwalają ocenić ciężkość choroby i możliwość interwencji terapeutycznej. W celu diagnozowania astmy i oceny leczenia należy również dokonywać pomiaru nadreaktywności oskrzeli dróg oddechowych. Nadreaktywność oskrzeli jest bardzo czułym, lecz nieswoistym narzędziem dla celów diagnostycznych. Ujemny wynik testu wziewnego z metacholiną pozwala wykluczyć astmę, dodatni wynik testu potwierdza rozpoznanie astmy w w

 17. Mogućnosti unapređenja sistema ishrane na Vojnoj akademiji - ekonomski aspekt/Possibilities for improving the food system at the Military Academy: Economic aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slaviša N. Arsić

  2014-10-01

  Full Text Available Proces profesionalizacije Vojske Srbije uslovio je kvalitativno-kvantitativne promene u kadrovskoj strukturi i doveo do smanjenja brojnog stanja njenih pripadnika. U kadetskom restoranu na Vojnoj akademiji došlo je do stvaranja infrastrukturnog i organizacionog balasta u kapacitetima za pripremu i podelu hrane koji sistem ishrane kadeta čini nerentabilnim. Izgrađeni kapaciteti projektovani su tako da omogućavaju pripremu i podelu 40% obroka više od realnih potreba, što u ekonomskom kontekstu sagledavanja finansijski bespotrebno opterećuje ograničeni iznos novčanih sredstava koja se za tu svrhu izdvajaju. U smislu zadovoljenja ekonomskih principa moguće je smanjiti ili sasvim eliminisati negativne efekte upošljavanjem viška kapaciteta ili pronalaženjem alternativnih načina kojima bi se funkcija ishrane u Vojnoj akademiji realizovala na racionalniji način. Rad predstavlja analizu 'za i protiv' koja u prvi plan ističe neke od relevantnih činjenica za pronalaženje celishodnijeg rešenja. Sistem ishrane u Vojnoj akademiji analiziran je kroz uzročno-posledične odnose faktora unutar i izvan sistema uz nastojanje da se njegovo funkcionisanje unapredi sa organizaciono-ekonomskog, tehničko-tehnološkog i nutritivno-bezbednosnog aspekta, a na osnovu savremenih naučnih saznanja i domaćih i stranih iskustava. / The process of professionalisation of the Serbian Army has caused qualitative and quantitative changes in the personnel structure and has led to the reduction in the numerical strength of its members. The restaurant at the Military Academy has faced infrastructural and organisational ballasts in its capacity for food preparation and distribution thus making the Military Academy food system uneconomic. The capacities of the restaurant are designed to allow for the preparation and distribution of 40% more meals than the actual needs, which, in the economic context, places unnecessary financial burden on the limited amount of funds

 18. Представата за Европа в модерна България – от Османската империя до Европейския съюз

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Искра [Iskra] Баева [Baeva

  2015-08-01

  ęć wieków panowanie osmańskie, które oddzieliło Bułgarię od cywilizacji europejskiej; dlatego dla Bułgarów Europa stanowi ze­wnętrzną, bardziej rozwiniętą część świata, do której aspirują. O początkach europejskiej identyfikacji Bułgarów można więc mówić dopiero po utworzeniu państwa bułgarskiego, co nastąpiło po wyzwoleniu w 1878 roku, w wyniku wojny rosyjsko‑tureckiej 1877–1878. Nowe państwo bułgarskie powstawało zgodnie z wzorcami europejskimi, ale już w pierwszych de­kadach niezależności Bułgarzy doświadczyli Europy w kategoriach antynomii. Idea Europy jako całości została zakwestionowana, ponieważ w Bułgarii starły się z jednej strony interesy wyzwolicielskiej Rosji, a z drugiej państw zachodnioeuropejskich. Udział Bułgarii w wojnach światowych po stronie państw centralnych i państw Osi do­prowadził ją do upadku i ostatecznego odcięcia od Europy Zachodniej. Po II wojnie świato­wej Bułgaria znalazła się w sferze wpływów Związku Radzieckiego, przez niemal pół wieku Europa (rozumiana tu jako Europa Zachodnia stanowiła synonim wroga. Ta sytuacja uległa zmianie dopiero po zakończeniu zimnej wojny, kiedy dla Bułgarii pojęcie „Europa” stało się tożsame z pożądanym członkostwem w Unii Europejskiej, co nastąpiło 1 stycznia 2007 roku.

 19. The association between participation in organised physical activity and level of physical activity and inactivity in adolescent girls [Vztah mezi organizovanou pohybovou aktivitou a úrovní pohybové aktivity a inaktivity u adolescentních dívek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef Mitáš

  2012-03-01

  , a dívek, které pravidelně navštěvují organizované jednotky. METODIKA: Do výzkumu bylo zapojeno 497 dívek (věk 17,94 ± 0,52 let z Polska, které byly rozděleny do 4 skupin podle účasti v organizovaných jednotkách: nikdy (skupina 1, jedenkrát (skupina 2, dvakrát (skupina 3 a tři a vícekrát týdně (skupina 4. Pro posouzení úrovně a struktury pohybové aktivity a inaktivity byly použity tyto prostředky: polská verze mezinárodního dotazníku k pohybové aktivitě (IPAQ, akcelerometr ActiGraph GT1M a záznamy pro pohybovou aktivitu a inaktivitu. VÝSLEDKY: Dívky, které se zúčastňovaly organizovaných jednotek tři a vícekrát týdně, dosáhly signifikantně vyššího počtu kroků/den, objemu středně zatěžující a intenzívní pohybové aktivity a pohybové aktivity ve volném čase, ale také inaktivity, než dívky, které se organizovaných jednotek nezúčastnily. ZÁVĚRY: Pomocí této studie byl potvrzen pozitivní vztah mezi frekvencí účasti v organizovaných jednotkách v rámci jednoho týdne a úrovní pohybové aktivity. Zároveň však je v této studii poukázáno na potřebu nárůstu pohybové aktivity a naopak redukci pohybové inaktivity u dívek ve školních a mimoškolních podmínkách, a to i u dívek, které se již organizovaných jednotek pravidelně účastní.

 20. A Semantic-Cognitive Analysis of the Concept of Ukraine in the Speeches of B. Obama (2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anatoliy Oleksiyovych Khudoliy

  2016-12-01

  B. Obamy. Autor podkreśla cechy szczególne konceptualnego obrazu świata prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cele artykułu są następujące: 1. Pokazanie, że koncept „Ukraina” jest werbalnie obecny w przemówieniach B. Obamy. Oznacza to, że Ukraina jako państwo kroczące drogą demokracji mimo wojny z Rosją leży w kręgu zainteresowań amerykańskich liderów. 2. Zasugerowanie, że istnieje powiązanie pomiędzy opisywanym konceptem, jego orientacją pragmatyczną i procesami kognitywnymi. 3. Konieczność opisu semantycznych cech szczególnych konceptu „Ukraina” w przemówieniach politycznych amerykańskiego lidera ze względu na rolę Ukrainy w lokalnym i regionalnym kontekście. Podkreślam funkcjonalną, komunikatywną i pragmatyczną orientację politycznych przemówień. Zgodnie z podejściem badaczy kognitywnych dochodzę do wniosku, że koncept „Ukraina” jest kompleksem semantyczno-kognitywnej struktury zawierającym strefę przejściową i peryferyjną. Podczas przeprowadzonego badania autor przejrzał piętnaście przemówień wygłoszonych przez amerykańskiego prezydenta B. Obamę w 2014 roku. Badanie zakłada zastosowanie analizy treści. Jest przydatne w analizie stosunków międzynarodowych, w odniesieniu do pojęć użytych przez prezydenta Obamę w przemówieniach wygłoszonych w 2014 roku w następujących formatach: USA-Ukraina, Ukraina-Rosja, USA-Rosja i Europa-Ukraina.

 1. Filosofie sportu nebo filosofické uvažování o sportu Philosophy of sport or philosophical reflection on sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Kosiewicz

  2006-02-01

  Full Text Available Hlavním úkolem prezentace je iniciovat diskusi o současném postavení, formální a meritorní situaci filosofie sportu. Zajímavé je odpovědět si na následující otázku: lze říci, že máme co do činění se skutečnou, vyspělou, kompetentní a nezávislou vědní disciplínou, nebo jde spíše o určité filosofické úvahy o sportu, které se v budoucnu stanou nezávislou filosofickou disciplínou? Jsem toho názoru, že filosofie sportu teprve zahájila proces strukturalizace, kladení a řešení mnoha problémů, vytváření různých názorových pohledů, které jsou charakteristické pro autory s různým vzděláním a s různými výzkumnými prioritami. Započala také stavbu základů a utváření metodologických nástrojů, které budou vhodné pro tento nový obor filosofie usilující o nezávislost. Hlavní břemeno výzkumných projektů a jejich realizací spočívá na bedrech filosofů v pravém slova smyslu, kteří budou zkoumat různé projevy a aspekty sportu. Filosofie sportu se snaží definovat sebe samu a rozpracovává své charakteristiky a formy výzkumu. Důležitou příležitostí je pro ni spolupráce s dalšími obory filosofie (a nejen filosofie s cílem využít již vypracované a vyzkoušené struktury umožňující filosofii sportu formulovat svůj vlastní jazyk, koherentní kód, kategorii pojmů a specifickou podrobnou metodologii sloužící pro popis a vysvětlení zdrojů, obsahů a významů, kterými se vyznačují praktické a teoretické projevy a vlastnosti sportu. Dokud však nebude tato etapa utváření nové disciplíny ukončena, budeme mít co do činění spíše s filosofickými úvahami o sportu než s filosofií sportu. The main task of my presentation is to initiate the discussion about the contemporary position, as well as the current formal and merit situation of philosophy of sport. It is interesting to answer the following question: if we can say, that, at the

 2. Fetysz „obiektywności”. „Nasza klasa” Tadeusza Słobodzianka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Żukowski

  2016-01-01

   grają narzucone im role. Wątki te zostają jednak całkowicie pominięte przez krytykę. Nie są także w stanie przebić się przez lepiej rozpoznawalne społecznie struktury narracyjne pierwszego typu.

 3. Study of Ground Response Curve (GRC) Based on a Damage Model / Badanie Krzywej Odpowiedzi Gruntu (Grc) W Oparciu O Model Pękania Skał

  Science.gov (United States)

  Molladavoodi, H.

  2013-09-01

  , wokół otworu podziemnego powstaje strefa naruszona działalnością górniczą wskutek oddziaływania wysokich naprężeń, nawet w przypadku gdy nie są prowadzone prace strzałowe. Reakcja materiału skalnego znajdującego się w otoczeniu wyrobisk podziemnych jest zazwyczaj procesem nieliniowym i nieodwracalnym, zwłaszcza w stanach wysokich naprężeń in situ. Główną przyczyną nieodwracalnych odkształceń skał kruchych jest pękanie. Jedną z najczęściej stosowanych metod w projektowaniu tuneli (wyrobisk podziemnych) jest metoda konwergencji i zamknięcia, popularna ze względu na zakres zastosowań. Metoda ta zazwyczaj wykorzystuje modele sprężysto- plastyczne, jako konstytutywne modele zachowania skał. Modele plastyczne wykorzystywane dotychczas do symulacji zachowania skał nie uwzględniają pewnych kluczowych aspektów, takich jak obniżenie sztywności czy rozmiękczanie. Dlatego też zastosowanie konstytutywnych modeli w metodzie konwergencji i zamknięcia jest sprawą kluczową przy projektach obejmujących struktury skalne. W pracy tej omówiono podstawowe założenia modelu continuum uszkodzeń i spękań. Zaimplementowano wielostopniową procedurę do badania tunelu o przekroju kolistym znajdującego się pod polem naprężeń hydrostatycznych, przy wykorzystaniu modelu pękania górotworu. Krzywą odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem obliczono przy wykorzystaniu izotropowego modelu uszkodzeń. Metoda konwergencji i zamykania oparta na tym modelu uwzględnia zachowanie skał po wystąpieniu szczytowych naprężeń i powstaniu strefy naruszonej wybieraniem. Analiza wyników wykazała znaczny wpływ parametrów związanych z kruchością na konwergencję ścian wyrobiska, kształt krzywej odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem.

 4. Renesansna kuća Moise u Cresu - rezultati konzervatorskih istraživanja 2011. godne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tea Sušanj Protić

  2014-12-01

  đevinama u Cresu, kuća Moise se ističe kao jedina renesansna patricijska kuća pravilnog tlocrta, dok su ostale renesansne kuće uglavnom nepravilni četverokuti, uključujući i najreprezentativniji primjer palazzetta creskog plemstva, kuću Marcello-Petris. Kuća Moise se ističe i kao jedina građevina simetričnog unutarnjeg rasporeda što se odražava i na simetričnu artikulaciju reprezentativnog pročelja dok je primjerice na kući Marcello-Petris ujednačeni ritam bogato ukrašenih otvora južnog pročelja svojevrsna kulisa pred asimetrično organiziranim unutarnjim prostorom. Gradnja tako velike građevine, na dominantnoj poziciji u srednjevjekovnoj jezgri može se objasniti ulogom prvobitnih naručitelja, najistaknutije creske plemićke obitelji Petris, dok se zasluga za suvremenu renesansnu organizaciju interijera s jedinim poznatim primjerom reprezentativne središnje dvorane u stambenoj arhitekturi renesansnog Cresa može pripisati njezinim graditeljima, koji su već i na znamenitom portalu zborne crkve u Cresu dokazali suvremenost sa venecijanskim predlošcima. Zbog zatečene skromne očuvanosti renesansne kamene plastike, u dosadašnjim pregledima renesansne stambene arhitekture, kuća Moise je bila marginalizirana. Rezultati konzervatorskih istraživanja, analiza prostorne organizacije, tlocrta, smještaja građevine i povijesnih dokumenata, trebali bi doprinijeti jasnijoj percepciji kuće Moise u kontekstu stambene arhitekture 15. i 16. stoljeća na istočnoj obali Jadrana te valorizaciji građevine umanjene reprezentativnosti, vrijednosti skrivene u arhitektonskoj strukturi, konceptu i kontekstu unutar tkiva povijesnoga grada.

 5. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  -217. Aluminijum u legurama CoNiCrAlY formira β(Co,NiAl fazu koja služi kao rezervoar za obnavljanje zaštitnog oksida α - Al2O3. Legure na bazi Co sa aluminijumom proizvode β - CoAl fazu koja poboljšava otpornost legure na  sulfidizaciju i β - NiAl fazu koja poboljšava otpornost legure na visoko temperaturnu oksidacionu. Prevlake CoNiCrAlY često se deponuju plazma sprej postupkom u vakuumu (VPS. Glavna razlika je što se proces izvodi u vakuumu bez prisustva vazduha uz nizak pritisak u veoma čistim uslovima i uz primenu transferovanog luka za čišćenje površine substrata.  U deponovanom stanju mikrostruktura CoNiCrAlY prevlake se sastoji od dve faze γ i β. γ faza je čvrst rastvor Co, Ni i Cr.  β (Co,NiAl faza je formirana od β - CoAl faze i β - NiAl faze. Prisutna β faza i njen udeo u strukturi je od suštinskog značaja za zaštitu CoNiCrAlY prevlake. Radni vek CoNiCrAlY prevlake u uslovima oksidacije je u direktnoj vezi sa količinom β faze. Stabilnost β(Co,NiAl faze se smanjuje na visokim temperaturama zbog difuzije Al. Cheruvu i Mobarra sa saradnicima (Cheruvu, et al., 2000, pp.50 - 54, (Mobarra, et al., 2006, pp.2202-2207 su ustanovili da na visokim temperaturama Al iz β faze popunjava oksidni sloj na površini prevlake i siromaši β fazu sa Al. Izlaganjem CoNiCrAlY legure na 1100°C se na površini formira TGO zona sa zaštitnim oksidnim slojem α - Al2O3. U zoni blizu zaštitnog oksidnog sloja α - Al2O3 nije prisutna β-(Ni,CoAl faza jer je površinski sloj osiromašio sa Al (Nicholls, Bennett, 2000, pp.413-428. Samo mala količina Al ostaje u regionima bogatim (Ni,Co (Leea, 2005, pp,239 - 242. U ovom području egzistira β - zona iscrpljena sa Al, koja se nalazi ispod gornjeg oksidnog TGO sloja. Debljina β - iscrpljene zone se povećava dužim izlaganjem legure na visokoj temperaturi zbog potrošnje aluminijuma i rasta TGO sloja (Nicholls, Bennett, 2000, pp.413-428. U TGO zoni, pored oksida α - Al2O3, su prisutna i spinel jedinjenja kao

 6. The Modernization of the Energy Sector in Denmark / Modernizacja Sektora Energii W Danii

  Science.gov (United States)

  Frączek, Paweł

  2015-03-01

  Denmark is among the leaders who change their energy policy to guarantee its stable and sustainable character. The consistent pursuit of an energy policy enabled the country to lower both the level of its energy consumption and greenhouse gas emissions, while providing grounds for economic development. The study demonstrates that the main factors which led to the transition of Danish energy policy were the oil crisis of the 1970s as well as public expectations regarding their energy policy which was to be based on the concept of stability and sustainability. Dania jest jednym z liderów zmian w polityce energetycznej, zmierzających do stosowania koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. W wyniku konsekwentnie realizowanej polityki energetycznej w Danii udało się ograniczyć poziom zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie zapewniając warunki do rozwoju gospodarczego. W opracowaniu wskazano, że głównym czynnikiem, który doprowadził do zmian w polityce energetycznej Danii, był kryzys naftowy lat 70. XX wieku. Przed jego wybuchem dominujący udział w strukturze źródeł energii pierwotnej Danii miała importowana ropa naftowa, która w 1972 r. zaspokajała ponad 90% zapotrzebowania na energię pierwotną w tym kraju. Cechą duńskiego sektora energii była także jego niewielka efektywność oraz wysoki poziom zanieczyszczeń atmosfery związany ze spalaniem paliw kopalnych. Kryzys naftowy wymusił podjęcie działań modernizacyjnych, których celami było m.in. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zdywersyfikowanie struktury jej źródeł oraz poprawa efektywności sektora energii. Istotnym czynnikiem wymuszającym modernizację duńskiego sektora energii była także kwestia zmiany nastawienia społecznego do prowadzonej polityki energetycznej w Danii. Obecnie w społeczeństwie dominuje pogląd, że podstawą polityki energetycznej powinna być koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego. Kierunek ten jest szczeg

 7. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  faznom sastavu u odnosu na sastav polaznog praha, što se ne može izbeći. Promenu faznog sastava u deponovanim karbidnim prevlakama opisao je Saha,G.C. i dr. autori (Saha, et al., 2010, pp. 592-595 koji su objasnili uzrok faznih promena. Ispitivanjem faza nanokristalne prevlake WC17Co deponovane termičkim postupkom HVOF i polikristalne prevlake deponovane plazma-sprej postupkom,  ustanovljeno je da u obe prevlake dolazi do, manje ili više, razgradnje polazne faze WC u fazu W2C i W. Ovo razlaganje je izraženije kod plazme zbog viših temperatura. U strukturi polikristalne prevlake deponovane plazmom, pored faze WC uvek su prisutne i faze W2C,W,W3C i mešoviti karbid ή – Co3W3C (Saha, et al., 2010, pp. 592-595. Zbog inkorporiranja vazduha u mlaz plazme i njegovog uticaja na redukciju ugljenika iz karbida, depozicija praha radi se srednjom snagom napajanja plazma-pištolja i sa helijumom kao plazma gasom. Helijum kao plemeniti gas ima velike prednosti kao plazma gas u odnosu na druge gasove. Eksperimentalna istraživanja karakteristika mlazeva plazmi pokazala su da izoterme blizu izlaza iz anode imaju manji prečnik za plazmu Ar-He u odnosu na Ar-H2. Dužina izotermi je takođe manja kod plazme Ar-He zbog manje specifične entalpije i  većeg viskoziteta u odnosu na Ar-H2. Gušća plazma, kao što je Ar-He, može znatno da smanji inkorporiranje okolnog vazduha u mlaz plazme. Mešanje mlaza plazme sa okolnim vazduhom povećava se sa povećanjem jačine strujnog luka i protokom plazma gasa (Roumilhac, et al., 1988, pp. 105-119, (Roumilhac, Fauchais, 1988, pp. 121-126. Helijum zbog ovih osobina omogućuje deponovanje karbidnih prevlaka sa umanjenim procesom dekarburizacije i sa manjim sadržajem  pora. Osobine prevlaka su u direktnoj vezi sa parametrima depozicije. Prah WC17Co razvijen je za potrebe vazduhoplovne industrije. Prevlake na bazi WC17Co su otporne na habanje, abraziju, eroziju, koroziju i kavitaciju do 500°C (Material Product Data Sheet, 2011. U ovom