WorldWideScience

Sample records for narzedzie identyfikacji struktury

 1. Optimalizace organizační struktury

  OpenAIRE

  Marquardt, Petr

  2010-01-01

  Cílem této diplomové práce „Optimalizace organizační struktury“ je analýza organizačního uspořádání společnosti Bosch Rexroth, s. r. o. zaměřená na soulad organizační struktury s firemními procesy a strategickým zaměřením a návrh nové optimální organizační struktury na základě literární analýzy zásad pro vytváření optimálních organizačních struktur. The aim of this diploma thesis “Optimalization of organization structure” is the analysis of the current organization form of the company Bosc...

 2. ZASTOSOWANIE METOD GIS W ANALIZIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY SŁAWNO W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław LEŃ

  Full Text Available Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono w 34 wsiach gminy Sławno położonej w powiecie opoczyńskim, województwo łódzkie. W pracy przeprowadzono analizy dotyczące struktury władania gruntami, analizy użytkowania gruntami, jak również analizę rozdrobnienia gruntów gospodarstw indywidualnych. Otrzymane wyniki pozwolą określić stan struktury przestrzennej obszarów wiejskich Polski centralnej.

 3. Przyczynek do postrzegania struktury współczesnego systemu rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2018-03-01

  Full Text Available Głównym celem artykułu jest objaśnienie procesu ewoluowania elementów systemu rachunkowości organizacji gospodarczej pod wpływem zmian zachodzących w różnicach informacji oczekiwanych przez odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Dla zrealizowania tego celu przedstawiono zamęt regu- lacyjny w obszarze rachunkowości i jego skutki dla rozwoju systemów rachunkowości w praktyce w Polsce oraz przeanalizowano zmiany w potrzebach informacyjnych interesariuszy w kontekście wprowadzanych zmian w sprawozdaniach finansowych, zintegrowanych raportach biznesowych i zmian w stosowanych metodach rachunkowości zarządczej w organizacjach społecznie odpowiedzialnych. Następnie przedsta- wiona została autorska propozycja nowej struktury systemu rachunkowości odpowiadająca jego współczesnej funkcjonalności w warunkach obecnego poziomu rozwoju globalizacji, zmierzającego w kierun- ku zrównoważonej gospodarki oraz szereg wniosków ogólnych wynikających z przedstawionych rozwa- żań. W propozycji nowej struktury przyjęto, że system rachunkowości organizacji społecznie odpowie- dzialnej powinien być zbudowany z podsystemu rachunkowości biznesowej, emitującego zintegrowany raport biznesowy (sprawozdanie finansowe + raporty niefinansowe i wewnętrzne raporty dla zarządu oraz podsystemu rachunkowości podatkowej, emitującego informacje dla agend podatkowych. W opra- cowaniu artykułu zastosowano analizę treści i opinii autorów wybranych publikacji, metodę analizy dokumentów oraz wiedzę uzyskaną metodą obserwacji bezpośredniej i wyniki badań empirycznych innych autorów. The main goal of the article is to explain the process of evolution of the organization's accounting system elements as a result of changes taking place in information expected by internal and external users. To achieve this goal, regulatory uncertainties in the area of accounting and their consequences for the devel- opment of accounting systems in

 4. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  Science.gov (United States)

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  minerałów miedzionośnych oraz rodzajem ich skupień i wpryśnięć. Niezwykle istotne jest właściwe rozpoznanie rudy pod względem petrograficzno-mineralogicznym. Znajomość właściwości przerabianej rudy pozwala na pełniejsze jej wykorzystanie poprzez właściwe prowadzenie i sterowanie procesami, dobór ich parametrów takich m.in. jak: czas mielenia, parametry klasyfikacji, rodzaj odczynników flotacyjnych, czas flotacji. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz mikroskopowych, analizy obrazów zdjęć skaningowych oraz procedury wykorzystania otrzymanych informacji do identyfikacji typów rud (zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania składów litologicznych). W badaniach wykorzystano rudę miedzi, pochodzącą z jednego z zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Pobrane próbki rudy reprezentowały każdy z trzech typów litologicznych występujących w krajowych złożach: węglanową, łupkową oraz piaskowcową. Przeprowadzono ilościową analizę mineralogiczno-petrograficzną przy pomocy mikroskopu optycznego w świetle odbitym, a wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2. Wyniki te określają ilościowo stopień uwolnienia i zrosty dla jednego rodzaju minerału. Pokazano także przykładowe zdjęcia mikroskopowe zgładów poszczególnych typów litologicznych rud oraz próbek proszkowych tych typów (rys. 1 i 2). W kolejnym etapie badań wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy. Zdjęcia morfologii próbek uzyskane z mikroskopu elektronowego (obrazy SEM) były przedmiotem komputerowej analizy obrazu, umożliwiającej mikrostrukturalną klasyfikację ilościową typów rud. Analizowano wszystkie próbki poszczególnych typów litologicznych rudy miedzi: węglanowej, łupkowej i piaskowcowej oraz mieszanki tych typów w trzech klasach ziarnowych: 0÷45 μm, 45÷71 μm i 71÷100 μm. Celem przekształceń wykorzystanych w procedurze komputerowej analizy obrazu jest otrzymanie poprawnie posegmentowanego obrazu binarnego, kt

 5. Dynamika kształtowania się struktury narodowościowej Białorusi po II wojnie światowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugeniusz Mironowicz

  2017-12-01

  Full Text Available The dynamics of development of the ethnic structure of Belarus after World War II During the Second World War, Belarus lost more than 1.5 million inhabitants. In 1944–1946, as part of the repatriation process, 226,000 Poles left for Poland. With the construction industry in Belarus, deploying units of the Red Army and the creation of the Soviet system of government, to Belarus poured in hundreds of thousands of Russians and dozens of thousands of Ukrainians. At the same time, the Soviet authorities pursue policies conducive to resettlement Belarusians to other republics, especially to Russia. Widespread census was held every 10 years since 1959. It shows a systematic process of strengthening the Russian factor in the ethnic structure of the Belarusian Soviet Socialist Republic. This was accompanied by assimilation in Russian culture of the Belarusian youth, expelling from the countryside to the cities. The creation of the independent Belarusian state after the collapse of the Soviet Union reversed these trends. The percentage of people declaring Russian nationality, but also Jewish, Ukrainian and Polish, began to rapidly decline in the ethnic structure. This was accompanied, however, by a stronger presence of the Russian language, both in the public and private life of people in Belarus.   Dynamika kształtowania się struktury narodowościowej Białorusi po II wojnie światowej W czasie II wojny światowej Białoruś utraciła ponad 1,5 mln mieszkańców. W latach 1944–1946 w ramach akcji repatriacyjnej do Polski wyjechało 226 tys. Polaków. Wraz z budową przemysłu na Białorusi, rozmieszczaniem jednostek Armii Czerwonej i tworzeniem radzieckiego systemu władzy do Białorusi napływały setki tysięcy Rosjan i dziesiątki tysięcy Ukraińców. Jednocześnie władze radzieckie prowadziły politykę sprzyjającą przesiedlaniu Białorusinów do innych republik, a zwłaszcza do Rosji. Powszechne spisy ludności organizowane co 10 lat od

 6. Model Podejmowania Decyzji w Oparciu o Wartości Służący Ocenie Wariantów Systemu Monitorowania Stanu Technicznego Struktury Statków Powietrznych z Punktu Widzenia Wymagań Użytkownika Wojskowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klimaszewski Sławomir

  2016-12-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł opisuje model podejmowania decyzji w oparciu o wartości (ang. Value-Focused Thinking - VFT opracowany w celu oceny różnych wariantów wdrożenia systemu monitorowania stanu technicznego struktury (ang. Structural Health Monitoring - SHM wojskowego statku powietrznego. Rozpatruje się cztery warianty wspomnianego systemu (SHM oparte na: kontroli wzrokowej (aktualne podejście, czujnikach piezoelektrycznych (PZT, czujnikach światłowodowych z siatką Bragga (FBG i czujnikach próżniowych (Comparative Vacuum Monitoring - CVM. Przedstawiono przykład numeryczny w celu zilustrowania możliwości modelu. Analizy wrażliwości są wykonane dla takich wartości jak koszt, wydajność, dostępność statku powietrznego oraz poziom gotowości technologicznej (Technology Readiness Level - TRL, aby zbadać wpływ tych parametrów na całkowitą wartość informacji z zakresu stanu technicznego struktury dostarczanych przez określony wariant systemu SHM.

 7. Optimalizace kapitálové struktury

  OpenAIRE

  TÁCHOVÁ, Ivana

  2016-01-01

  Assess the capital structure of the company, including influencing factors. Further evaluate various concepts cost of capital, cost of analyzing individual components of equity in a particular company and assess their impact on business performance.

 8. Optimalizace kapitálové struktury

  OpenAIRE

  Průdek, Jakub

  2017-01-01

  Thesis on The capital structure of the company deals with the most suitable form of financing business activities. The aim is to clarify the most important types of capital that businesses can use to raise funds and to summarize the main theories about optimal capital structure, including their impact on the Czech market. The practical part is dedicated to find a weight average cost of capital function based on the classical theory of capital structure and the subsequent search for her optima...

 9. Pilot testing of the Czech versions of the Coaching Behavior Assessment Questionnaire structure [Pilotní testování struktury české verze dotazníku Coaching Behavior Assessment Questionnaire

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Musálek

  2012-03-01

  Martin a Kelly Barnes vytvořili v roce 1999 dotazník Coaching Behavior Assessment Questionnaire, který vychází z CBAS (Smith a kol., 1977 a LSS (Chelladurai & Saleh, 1978, 1980. V současné době není v České republice podobný diagnostický nástroj pro hodnocení chování trenéra. CÍLE: Cílem této pilotní studie bylo přeložit a ohodnotit strukturu dotazníku CBAQ metodou strukturálního modelování pro populaci dětí ve věku 10 – 16 let. METODIKA: Pro účel překladu dotazníku byla použita modifikovaná metoda přímého překladu (Behling & Law, 2000. Dotazník vyplnilo 100 účastníků ve věku 10 – 16 let, 63 děvčat (průměrný věk 13,02; SD = 2,10, 37 chlapců (průměrný věk 13,27; SD = 1,37. Pro analýzu dat byla použita exploratorní a konfirmační faktorová analýza. VÝSLEDKY: Původní model byl testován za účelem ověření struktury a diagnostické kvality tohoto nástroje. Výsledky původního 12-faktorového modelu CBAQ ukázaly slabý fit modelu s podprůměrnými hodnotami indexů fitu RMSEA = 0,082, CFI = 0,600 a také nízké koeficienty generické reliability. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro re-analýzu dat, ze které byla vytvořena modifikovaná 5-faktorová struktura CBAQ. Tento 5-faktorový model s omezeným počtem položek ukázal nejlepší hodnoty indexů fitu RMSEA = 0,056; CFI = 0.964 a také akceptovatelné hodnoty generické reliability. ZÁVĚRY: Tato studie měla pilotní charakter, uvědomujeme si proto, že snížení velkého počtu položek u této modifikované verze vedlo ke ztrátě informace. Přesto se domníváme, že by tato finální 5-faktorová verze s 15 položkami mohla tvořit základ pro budoucí připravovanou plně standardizovanou českou verzi CBAQ.

 10. Analýza organizační struktury

  OpenAIRE

  ZÍSKALOVÁ, Lucie

  2014-01-01

  The subject of this thesis is to analyse the organizational structure. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. In the theoretical part of the study was used literature. The theoretical part describes the public administration and its executor. Another part of the file is dedicated to organization of public administration, organizational principles and describes the types of organizational structure. Based on the literature review of literature has been created r...

 11. Nanovlákenné struktury pro filtraci vody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lev, J.; Holba, Marek; Kimmer, D.; Došek, M.; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl

  2013-01-01

  Roč. 63, č. 12 (2013), s. 409-413 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA TA ČR TA01010356 Institutional support: RVO:67985939 Keywords : electrospinning * nanofibres * filtration Subject RIV: EF - Botanics

 12. Vývoj struktury devizového trhu

  OpenAIRE

  Hakobyan, Ani

  2011-01-01

  This thesis describes the instruments of the foreign exchange market and analyses the trend of its single elements over the past 15 years. The work is divided into two parts. The first part includes the description of the global foreign exchange market,its history, geografical concentration, participants and financial instruments. The second part analyses the foreign exchange market in the Czech Republic and its comparison with transition economies such as Poland, Hungary and The Slovak Repub...

 13. Optimalizace organizační struktury organizace

  OpenAIRE

  David, Zdeněk

  2012-01-01

  The purpose of this thesis is to propose an optimal organizational structure of Správa železniční dopravní cesty (Railway Infrastructure Administration), Czech state organization. Since its establishment in 1993, this organization as well as its predecessor Czech Railways, state organization, have gone through changes in organizational structure more often than other state organizations and companies in the Czech Republic. The thesis is divided into three parts: introduction, theoretical and ...

 14. Spojrzenie turysty jako strategiczne narzedzie przedstawienia architektonicznego : starowka tallinska a sowiecki marketing turystyczny w latach szescdziesiatych i siedemdziesiatych XX wieku / Eva Näripea

  Index Scriptorium Estoniae

  Näripea, Eva, 1980-

  2011-01-01

  Kuidas Tallinna vanalinn toimis vaatefilmides representeerituna ühekorraga nii sovetlike turismiturundusmehhanismide hoovana kui ka kohaliku kultuurilise iseolemise tunnusmärgina. Samuti käsitleb turistlikule kujutamislaadile iseloomulikke filmitehnilisi võtteid, vormiaparatuuri ja stilistikat

 15. Investigations on the structure of complex compounds by radioisotope exchange. The structure of cyanonitrosyl complexes; Recherches sur la structure des complexes par echange de radioisotopes - Structure des complexes cyanonitrosyliques; Issledovanie struktury slozhnykh soedinenij pri pomoshchi radioizotopnogo obmena - struktura slozhnykh tsianonitrozilovykh soedinenij; Estudio de la estructura de complejos por intercambio radioisotopico - Estructura de los complejos cianonitrosilicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jezowska-Trzeblatowska, B; Ziolkowski, J [University of Wroclaw (Poland)

  1962-03-15

  central y la capa p del atomo de nitrogeno. (author) [Russian] V kachestve slozhnogo svyazuyushchego zvena nitrozilovaya gruppa predstavlyaet osobyj interes kak po svoej strukture, tak i blagodarya svoemu svojstvu obrazovyvat' gruppy NO{sup -} i NO{sup +}. Dlya issledovaniya ehlektronnoj struktury K{sub 3}Mn(CN){sub 6} i K{sub 3}Mn(CN){sub 6}NO, valentnosti metalla i kharaktera soedinenij byli proizvedeny issledovaniya pri pomoshchi metoda radioizotopnogo obmena, a takzhe i drugikh fiziko-khimicheskikh metodov. Bylo obnaruzheno, chto dobavlenie nitrozilovoj gruppy k ionam geksatsionata znachitel'no uvelichivaet ustojchivost' soedineniya kak v tverdom sostoyanii, tak i v rastvore. EHto nablyudenie bylo podtverzhdeno issledovaniem kinetiki obmena v sistemakh: (I) K{sub 3}Mn(CN){sub 6} + KC{sup 14}N; (II) K{sub 3}Mn(CN){sub 5}NO + KC{sup 14}N. V oboikh sluchayakh reaktsii obmena v funktsii vremeni yavlyayutsya reaktsiyami pervogo poryadka, no oni znachitel'no otlichayutsya drug ot druga po skorosti. EHnergii aktivatsii ehtikh reaktsij ravny E{sub 1}=8,5 kilokalorij na molekulu i E{sub 11}=22,8 kilokalorij na molekulu. Anion Mn(CN){sub 5}NO{sub 3} svetochuvstvitelen, tak chto reaktsiya obmena nosit fotokhimicheskij kharakter. Sootnoshenie postoyannykh skorostej obmena v temnote i pri standartizirovannom osveshchenii ravno 1:100. Pervaya reaktsiya obmena (I) proiskhodit po tipu assotsiatsii, togda kak vtoraya reaktsiya (II) sleduet slozhnomu mekhanizmu assotsiatsii i dissotsiatsii. Analiz raspredeleniya aktivnosti mezhdu tsianistymi gruppami, podvergayushchimisya obmenu v sostoyanii izotopnogo ravnovesiya, obnaruzhil identichnost' po men'shej mere chetyrekh tsianistykh grupp. Bol'shaya ustojchivost' nitrozilovykh soedinenij po sravneniyu s geksatsianatami, a takzhe otsutstvie vtorichnykh dissotsiatsij byli podtverzhdeny razlichnymi metodami. Vse ehto ukazyvaet na strukturu NO{sup -} kompleksa. Predydushchie issledovaniya pokazali, chto nitrozilovaya gruppa koordiniruetsya v

 16. Architektura organizační struktury ve vybraném podniku

  OpenAIRE

  JAREŠOVÁ, Jana

  2009-01-01

  The theoretical part is intent on organization, organizational structure and types of organizational structure. The practical part contains analysis of organization structure of the pharmaceutical wholesale trade. According to the realized analyse, propose improvements.

 17. Severokorejská kulturní krajina II. Struktury a vztahy v krajině

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sádlo, Jiří; Kolbek, Jiří

  2006-01-01

  Roč. 54, č. 2 (2006), s. 70-72 ISSN 0044-4812 R&D Projects: GA ČR GA206/05/0119 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : plant communities * management * landscape Subject RIV: EF - Botanics

 18. Adaptivna digitalna sita v strukturi porazdeljene aritmetike: Adaptive digital filter implementation with distributed arithmetic structure:

  OpenAIRE

  Babič, Rudolf; Horvat, Bogomir; Osebik, Davorin

  2001-01-01

  Adaptive digital filters have a wide range of applications in the area of signal processing where only minimum a priori knowledge of signal characteristics is available. In this article the adaptive FIR digital filter implementation based on the distributed arithmetic technique is described. The major problem with conventional adaptive digital filter is the need for fast multipliers. When using a hardware implementation. These multipliers take up the disproportional amount of the overall cost...

 19. Migracii i process transformacii polijetnichnoj struktury naselenija Kaliningradskoj oblasti v postsovetskij period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zimovina E. P.

  2014-05-01

  Full Text Available This paper analyses the migration processes and their influence on the transformation of multiethnic population structure in the Kaliningrad region. The author uses official statistics (current statistics and census data, as well as interviews with the representatives of ethnic cultural associations as information sources. Special attention is paid to the migration features associated with different ethnic groups. The author identifies major reasons behind the incoming and outgoing movement of population. In the post-Soviet period the Kaliningrad region has experienced positive net migration. This active migration into the region has contributed to the development of “migration networks” and established a new basis for further population increase through migration. The article describes changes in the regional multiethnic population structure and identifies key factors behind them. It is concluded that migration has played the decisive role in the process of multiethnic population structure transformation in the Kaliningrad region in the post-Soviet period. The author views migration as a serious test for both the migrants and the receiving society. On the one hand, migrants have to adapt to a different national, cultural, and linguistic environment and look for the ways of successful integration into the receiving society. On the other hand, the receiving society also faces a serious transformation as a result of the changing population size and structure, the emergence of new elements in culture, rules of behaviour, and the development of new attitudes.

 20. Životní cyklus podniku a vliv na volbu finanční struktury

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdeněk Konečný

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose of the article: Companies during their existence pass through the phases of their life cycle. Every phase is among others characterized by different availability of financial sources and this fact will significantly influence the financial structure of a company. Previous researches were aimed mostly on availability and usability of external financial sources during the life cycle of a company. The financial structure in context of the life cycle of a company was so far most researched by Marc Reiners. This author viewed the financial structure only in accordance with the legal status of the investors and he did´nt consider other important criterions like origin, usable life and bribability of financial sources. According to all these criterions is the financial structure in context of the life cycle of a company considered in this article. Scientific aim: The companies are classified into three groups into companies that are in phases of growth, stabilisation and decline. The financial structure is separately within these groups under review. Financial sources are divided always according to the criterion, which is selected to consider the financial structure. Methodology/methods: To implementing the research is used the method of analysing the secondary data that are extracted from the financial reports of surveyed firms. Phases of the life cycle of a company are identified on the basis of the growth indicator, developed by Marc Reiners. All the selected companies are from the Czech automotive industry, they are small or middle, and they have some history, because for companies in the phase of foundation isn´t this growth indicator usable. Findings: In the financial structure of all selected companies, regardless of the phase of their life cycle, dominate long-dated and bribable financial sources. The companies in phase of stabilisation are at least indebted and have the highest share of internal sources. Conclusions: (limits, implications etc It can be said, that the fact, that especially companies in phase of stabilisation have most available external sources and they can most indebt, wasn´t approved oneself on financial structure of these companies. The limitation of this finding is that only few companies are in the phase of stabilisation according to the used growth indicator.

 1. Struktury významu. Karel Kosík a problém kultury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Landa, Ivan

  2017-01-01

  Roč. 14, č. 1 (2017), s. 7-42 ISSN 1214-7249 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-26686S Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Kosík * Lukács * Marx * Goldmann * Materialism * Politics * Culture Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

 2. Analýza struktury trhu práce: MAJOR LEAGUE SOCCER

  OpenAIRE

  Hrdina, Martin

  2013-01-01

  This thesis deals with the determination of the player labour market for the American professional sports league Major League Soccer (MLS). In the theoretical part I focus on the description of the league's development along with the salary politics rules. Using the two stages least square method in the empirical part I then provide the model for the estimation of player's marginal productivity (MRP). In the first step I explain the correlation between the percentages of obtained points by te...

 3. Moderní teoretické metody analýzy elektronové struktury molekul.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ponec, Robert

  2016-01-01

  Roč. 10, č. 5 (2016), s. 323-329 ISSN 0009-2770 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : molecular structure * chemical bond * pair population analysis Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.387, year: 2016

 4. Analýza spokojenosti a motivační struktury společnosti

  OpenAIRE

  BRŮŽKOVÁ, Simona

  2013-01-01

  The main object of the diploma thesis is to analysis work satisfaction and motivation structure in selected company. The theoretical part deals with components of motivation structures, theoretical backgrounds of work motivation, and its relationship to job. The subject of the practical part is questionnaire survey and analysis of the current state of satisfaction and motivation of employees in selected company. Based on the obtained data will be defined aspects of the problem and proposed me...

 5. Vliv organizační struktury na ekonomickou strukturu podniku

  OpenAIRE

  Vaníková, Lucie

  2017-01-01

  The goal of the diploma thesis is to analyse the influence of an organizational structure on an economic structure of an organization. The theoretical part summarises basic features of responsibility accounting and tries to find out whether the economic structure is determined only by the organizational structure or by more features. The case of a change of the particular company´s organizational structure proves the influence of the organizational structure on the economic structure in pract...

 6. Využití komputačních metod při studiu struktury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Drahokoupil, Jan

  2013-01-01

  Roč. 20, č. 2 (2013), s. 85-86 ISSN 1211-5894. [Struktura 2013 - Kolokvium Krystalografické společnosti. 09.09.2013-13.09.2013, Češkovice (Blansko)] Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100520 Keywords : X-ray * structure * computer simulation Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 7. Teoretické výpočty stability a elektronové struktury povrchů Si

  OpenAIRE

  Krejčí, Ondřej

  2011-01-01

  ÁÒ Ø × ÛÓÖ Á Ö Ý ×ÙÑÑ Ö Þ ¹ Ò Ø Ó Ñ Ø Ó × ÓÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò ØÓÑ Ò Ò Ð ØÖÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ó ÑÓÐ ÙР׸ ×ÓÐ ×Ø Ø × Ò Ø Ö ×ÙÖ × Ô ÖØ ¹ ÙÐ ÖÐÝ Á ÔÙÖ×Ù Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ø ÓÖÝž Ì Ò Á × Ö Ø Ñ Ø Ó Ó Ö ÐÐ × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ô Ö ¸ Û × × ÓÒ Ø Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ø ÓÖÝž Ï Ø Ö ÐÐ Á Ñ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Ó Ø Ð ØÖÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ë Ð ÓÒ ÙÐ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Ó Ø ØÓÑ Ò Ø Ð ØÖÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ö ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ× 2×1¸ Ô'2×2µ Ò '4×4µ Ó Ë '½¼¼µ ×ÙÖ ž Á ÓÑÔ Ö ÑÝ Ö ×ÙÐØ× Û Ø ÔÖ ¹ Ú ÓÙ×ÐÝ Ñ Ò ÔÙ Ð × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ö ž ËÙ × ÕÙ ÒØÐÝ Á Ô Ö ÓÖÑ ËÌÅ × ÑÙ...

 8. Paralelní robotické struktury a moderní metody jejich řízení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Belda, Květoslav

  2009-01-01

  Roč. 52, č. 5 (2009), s. 296-300 ISSN 0005-125X Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : Parallel robotic structures * industrial robotic s * predictive control * real-time control Subject RIV: BC - Control Systems Theory http://library.utia.cas.cz/separaty/historie/belda-0325559.pdf

 9. Kvantifikace vlivu struktury ekonomiky na strukturu středního školství v Praze

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Benáček, Vladimír; Brzobohatý, F.

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 9 (2008), s. 3-5 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : structure of production * education * productivity Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz

 10. Zastosowanie artefaktu świetlika w ultrasonograficznej diagnostyce kamicy moczowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Placzyńska

  2013-04-01

  Full Text Available Artefakt świetlika jest zjawiskiem stosowanym w diagnostyce ultrasonograficznej przy użyciu kolorowego Dopplera. Obraz artefaktu świetlika zależy w dużym stopniu od ustawienia aparatu. Zwykle uwydatnia się przy niskich częstotliwościach transmitowanej wiązki ultradźwiękowej i wysokich ustawieniach skali Dopplera. Mimo coraz szerszego zastosowania w diagnostyce ultrasonograficznej artefakt ten wciąż pozostaje zjawi‑ skiem mało znanym. Bywa pomocny w rozpoznawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ade‑ nomiomatozy pęcherzyka żółciowego oraz wszelkich zwapnień w innych narządach. Przy jego użyciu można też stwierdzić obecność gazów w jelitach czy metalowych ciał obcych. Najczęściej jednak artefakt migotania wykorzystywany jest do identyfikacji złogów w drogach moczowych. W porównaniu z badaniem radiologicz‑ nym jamy brzusznej i urografią badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem artefaktu świetlika pozwala na wykrycie około 80% przypadków kamicy układu moczowego. Charakter struktury złogu, jego chropowa‑ tość i wielkość są najważniejszymi elementami uczestniczącymi w tworzeniu tego zjawiska. Artefakt migota‑ nia umożliwia wczesne wykrycie złogów, które nie dają cienia akustycznego, złogów małych rozmiarów oraz tych zlokalizowanych w moczowodzie. Przypuszcza się, że obecność lub brak migoczącego artefaktu koreluje również ze składem chemicznym kamienia. Badanie ultrasonograficzne z jednoczesnym zastosowaniem arte‑ faktu świetlika powinno być procedurą wstępną w rozpoznawaniu kamicy układu moczowego, monitorowa‑ niu ewolucji złogów oraz ocenie wydalania złogów poddawanych zabiegom ESWL.

 11. Vývoj struktury osobnosti od adolescence do stáří: předběžné výsledky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hřebíčková, Martina; Čermák, Ivo; Osecká, Lída

  2000-01-01

  Roč. 42, č. 3 (2000), s. 163-166 ISSN 0039-3320 R&D Projects: GA ČR GA406/99/1155 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : five -factor model of personality * NEO-FFI * developmental trends of Big Five Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.292, year: 2000

 12. Radiation defect production in quartz crystals with various structure perfectness degree; Radiatsionnoe defektoobrazovanie v kristallakh kvartsa s razlichnoj stepen`yu sovershenstva struktury

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Khushvakov, O B

  1992-01-01

  Radiation defects production processes in pure and doped quartz crystals with various structure defectness, caused by preliminary irradiation with neutrons, protons, deuterons and {alpha}-particles, during various electron excitation densities were investigated. The distribution of colour centres along the thickness of irradiated quartz crystals was measured. It was supposed that colour centres are produced on account of inelastic energy losses as the result of collective decay of two or more interacting excitons. It was shown that in quartz crystals under the actions of protons with overthreshold energy 18 MeV and electrons with subthreshold energy 100 keV the same structure defects are formed. It was established that radiation defect production process has two stages. The first stage reveals radiation defects produced by preliminary irradiation. The second one reveals additional intrinsic defects formed under the action of gamma-rays and electrons. The probability dependence of defect production on neutron fluence and masses of incident particles was studied. It was supposed that the creation of additional defects in preliminary irradiated crystals is due to non-radiative decay of electron excitations near radiation-induced defects. It was shown that increase of impurity concentration leads to rate growth of accumulation of radiation induced defects. (A.A.D.) 15 refs. 4 figs.

 13. Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, J.; Kočenda, Evžen

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 1 (2017), s. 3-25 ISSN 0032-3233 Institutional support: RVO:67985556 Keywords : global financial crisis * efficiency * ownership structure * firms * panel data * stochastic frontier * Czech Republic Subject RIV: AH - Economics OBOR OECD: Finance Impact factor: 0.589, year: 2016 http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/kocenda-0472597.pdf

 14. Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, Jan; Kočenda, E.

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 1 (2017), s. 3-25 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-15927S Institutional support: Progres-Q24 Keywords : global financial crisis * efficiency * ownership structure Subject RIV: AH - Economics OBOR OECD: Finance Impact factor: 0.589, year: 2016

 15. Podnikové organizační a řídící struktury na rozcestí

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petra Pártlová

  2017-06-01

  Full Text Available In the system concept of the enterprise, organization and management and their structures are its functional, spatial integrating elements that create relations and links of corporate architecture. The paper focuses on organizational and management structures in the current market economy conditions of the Czech Republic. The theoretical basis of the issue is defined as the theory of organizing with organizational behaviour. It contains important definitions of the terms, including the basic configuration of organizational structures. Based on a large sample of mostly South Bohemian enterprises, the current level of organizational and management structures is analysed, basic comparisons according to the size categories of enterprises with sectoral differentiation is carried out. The outputs of the analysis revealed that there is a decline of classical management structures such as the divisional and combined structure at the expense of unit structures with the trend being the most intense in the largest enterprises. Such transformation provably relates to business orientation, and the industrial sector is more pronounced. In terms of the number of management levels, there was no causal relation to the focus of the enterprise, unlike its size. At the same time, the results revealed a significant lack of knowledge of organizational and managerial skills of business managers, particularly in micro and small enterprises. The overriding opinion of all the executives in the sample should be a requirement for the gradual reorganization of the existing organizational and management structures with an individual approach for each enterprise. The conclusion of the paper summarizes the results achieved and indicates the expected trend of the corporate architecture.

 16. Proměny organizační struktury Ústavu pro jazyk český (1946-1989)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dvořáčková, Věra

  2011-01-01

  Roč. 3, č. 1 (2011), s. 37-52 ISSN 1803-9448 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90610521 Keywords : The Institute of the Czech Language, organisational structure * organisational structure * Czechoslovak Academy of Sciences Subject RIV: AI - Linguistics

 17. Analýza struktury návštěvníků hudebních festivalů a návrh nového projektu

  OpenAIRE

  ŠERPÁN, Adam

  2010-01-01

  The master thesis analyzes the structure of multi-genre music festivals´ visitors and on the base of this analysis, a part of marketing mix of concrete festival is proposed to be modified. This modification is primarily focused on communication mix. Music festivals are the product of tourism. This is one of the essential ideas of this master thesis. Festival is a service - nonmaterial product, so there must be reached the maximal efectivaty of the communication with the music festival custome...

 18. Více-kvantová NMR spektroskopie pevného stavu: způsob, jak nahlédnout do struktury anorganických materiálů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kobera, Libor; Urbanová, Martina; Brus, Jiří

  2012-01-01

  Roč. 106, č. 9 (2012), s. 802-808 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA ČR GAP108/10/1980 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : NMR spectroscopy * structural analysis * NMR crystalography Subject RIV: JI - Composite Materials Impact factor: 0.453, year: 2012 http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_09_802-808.pdf

 19. Dvě zprávy o raně křesťanské liturgii. Pokus o analýzu narativní struktury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fialová, Radka

  -, č. 24 (2014), s. 83-111 ISSN 1805-2762 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Early Christian liturgy * baptism and Eucharist in the 2nd Century * Didache * Justin Martyr's Apology Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion https://www.etf.cuni.cz/ sat /2014-1.html

 20. Genderové nerovnosti ve sportovních organizacích: analýza genderové struktury členské základny a řídících pozic

  OpenAIRE

  Hanzlová, Radka

  2016-01-01

  The thesis deals with the gender inequalities in sport, specifically with the inadequate representation of women in management and decision-making positions in national sport organisations. The main aim of the thesis is, through the gender structure of members and management positions, to capture the gender aspects of sports culture, besides other things in time perspective, through which it is possible to consider the stability or change. On the basis of the carried out quantitative research...

 1. Dálkový průzkum a GIS při hodnocení vztahů krajinné struktury a koncentrace živin v povodí Lipna

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Žaloudík, Jiří; Hejzlar, Josef; Rohlík, V.

  - (2004), s. 77-80 ISSN 1212-4311 R&D Projects: GA AV ČR IBS6017004; GA ČR GA103/98/0281 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6017912 Keywords : water quality * remote sensing * GIS Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality

 2. BIOTECHNOLOGICKÉ ASPEKTY SVĚTLEM INICIOVANÉHO SÍŤOVÁNÍ – PIXL (Z ANGL. PHOTO INDUCED CROSS LINKING): NOVÉ ALTERNATIVNÍ TECHNIKY PRO STUDIUM 3D STRUKTURY PROTEINŮ ČI VZÁJEMNÝCH INTERAKCÍ

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šulc, Miroslav; Ptáčková, Renata

  2016-01-01

  Roč. 26, č. 4 (2016), s. 79-83 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1509 Institutional support: RVO:61388971 Keywords : Photo Induced Cross Linking * photo methionine * photo methionine, diazirines Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 3. Od fyzikálních základů studia struktury pevných látek k monokrystalům superslitin pro plynové turbíny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lukáš, Petr; Kunz, Ludvík; Svoboda, Milan

  2008-01-01

  Roč. 58, č. 2 (2008), s. 81-83 ISSN 0009-0700 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : solid state physics * superalloy single crystals Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 4. Role of Housing Reconstruction Between Years 2000 - 2014 in Merging of Urban Structure of The North East Wrocław / Rola Zabudowy Mieszkaniowej z Lat 2000-2014 w Scalaniu Struktury Urbanistycznej Północno-Wschodniego Wrocławia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masztalski Robert

  2016-03-01

  Full Text Available The article presents the urban structure of the North-East of Wroclaw, where in the vicinity of the historic buildings and residential buildings from the 70s of the last century, and between, in the last 20 years there were built new buildings, as binding material of the urban structure. The new multifamily housing development of years 2000-2014 of Psie Pole as a housing development in Wroclaw, closes the gap between the historic district residential buildings in the old Psie Pole and the buildings of large slabs of the 70s of the twentieth century. The contemporary residential development uses the existing social infrastructure centre of the old Psie Pole district, and also the social infrastructure of the housing development of 70s of the twentieth century. The authors analyze, in the first part, the spatial development of these areas on the basis of historical materials. In the following, based on an analysis of urban structure created in the last 15 years of development, analyze existing conditions, context and value (in terms of urban planning - the wealth of social infrastructure, the contemporary housing development of Psie Pole.

 5. Skutečná kupní síla v krajích České republiky: zohlednění regionální cenové hladiny a struktury pracovní síly

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bajgar, Matěj; Janský, Petr

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 7 (2015), s. 860-876 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020188 Institutional support: RVO:67985998 Keywords : price levels * regional price levels * regional price differentials Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.904, year: 2015

 6. Vývoj osídlení a struktury pravěké krajiny na středním Labi. Pokus o přímé srovnání archeologické a pyloanalytické evidence

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dreslerová, Dagmar; Pokorný, Petr

  2005-01-01

  Roč. 56, č. 4 (2005), s. 739-762 ISSN 0323-1267 Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910 Keywords : environment * pollen analyses * settlement pattern Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 7. Využití piezoelektrických kompozitních aktuátorů k potlačování přenášeného hluku skrz tenkostěnné plošné struktury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nováková, K.; Mokrý, P.; Václavík, Jan

  2012-01-01

  Roč. 57, 11-12 (2012), s. 300-307 ISSN 0447-6441. [OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec, 16.10.2012-18.10.2012] R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED2.1.00/03.0079 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : piezoelectric composites * reduction of the noise transmission * control their elastic Subject RIV: BI - Acoustics

 8. Učení a paměť v dynamickém světě: od percepce času, přes mozkové struktury a buňky až po neuropsychiatrická onemocnění

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš; Valeš, Karel; Kubík, Štěpán; Vlček, Kamil

  2014-01-01

  Roč. 18, č. 2 (2014), s. 69-76 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LH14053; GA MZd(CZ) NT13386; GA ČR(CZ) GA14-03627S Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : learning * timing * pharmacology * neurogenesis * human tests Subject RIV: FH - Neurology

 9. Rol' reki Rejn v formirovanii prostranstvennoj struktury jekonomiki stran Evropy (I vek do nashej jery — XIX vek [The role of the river Rhine in the formation of spatial structure of the economy of European countries (1st century BC — 19th century AD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grazhdankin Alexander

  2012-01-01

  Full Text Available This article considers the main historical stages of formation of spatial economic structure of the European countries, parts of whose territories lie within the Rhine basin. The analysis covers a protracted chronological interval from the Roman colonization until the beginning of the 20th century. The author emphasizes the role of the River Rhine in the course of territorial structure formation. This study aims to retrace the historical sequence of the formation of territorial structure of economies of the Rhine basin countries. The research and practical significance of the work lies in the identification of the periods of increased activity in the formation of spatial structural communications of the states mentioned. The author applies the historical-descriptive approach and cartographical-geographical modelling to identify the main stages of this process. The author arrives at the following conclusions. The beginning of the formation of spatial structure of economies of the Rhine basin countries dates back to the Roman period of the history of European states rather than the industrial revolution. Similarly, it is possible to assume that primitive integration processes started to develop in the region in the same period. Throughout history, the River Rhine has served as the central axis for economic structure development. The practical significance of the article lies in identifying the early — previously insufficiently studied — stages of formation of territorial economic structure in the historical and geographical context.

 10. Renovation and Modernization of Residential Structures in Gliwice Based on Survey of the Environment Built from the Years 1848-2014 / Renowacja I Modernizacja Struktury Mieszkaniowej W Gliwicach Na Podstawie Badań Ankietowych Środowiska Zbudowanego Z Lat 1848-2014

  Science.gov (United States)

  Cibis, Jerzy; Serdyńska, Joanna

  2015-03-01

  The subject of the survey carried out in 2013-2014 are changes in Gliwice residential substance in relation to the two fundamental issues:how proceeded transformation of the existing housing stock, which changes has it undergone during operation. The range of changes within the housing illustrates all the positive and negative solutions characteristic for each of the periods. In the selection of research technique decision was made to form the survey. The quantitative data collected during the survey are the basis for building applications and also from grouped and developed characteristics for the surveyed collections. The test results help to identify regularities concerning the scope of the changes made in each period and - indirectly - give evidence to evaluate the built environment in terms of meeting the expectations and needs of the residents. Analysis of the assumptions also draws attention to the life cycles of the apartment, as the original part undergoing transformation during the adaptation, modernization and reconstruction of housing environment to changing needs during operational requirements. The scope of the changes introduced by them within the housing allows to evaluate the accuracy of functional and spatial, technical and technological solutions characteristic of the period in which they developed. Przedmiotem badania przeprowadzonego w latach 2013-2014 są zmiany zachodzące w substancji mieszkaniowej Gliwic w odniesieniu do dwu zasadniczych kwestii: jak przebiegała transformacja istniejących zasobów mieszkaniowych, jakim zmianom została ona poddana w czasie eksploatacji. Zakres zmian w obrębie mieszkania ilustruje wszelkie pozytywne i negatywne rozwiązania charakterystyczne dla każdego z badanych okresów. W doborze techniki badawczej zdecydowano się na formę badania ankietowego. Dane ilościowe zebrane podczas badań ankietowych są podstawą do budowania wniosków i tez z pogrupowanych i opracowanych cech charakterystycznych dla badanych zbiorów. Wyniki badań pozwalają wskazać prawidłowości dotyczące zakresu dokonywanych zmian w poszczególnych okresach i - pośrednio - dają przesłanki do oceny środowiska zbudowanego pod kątem spełnienia oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Analiza przedstawionych założeń zwraca również uwagę na cykle życia mieszkania, jako elementu pierwotnego ulegającego transformacji podczas adaptacji, modernizacji i przebudowy środowiska mieszkaniowego do zmieniających się w czasie potrzeb użytkowych. Zakres wprowadzonych przez nich zmian w obrębie mieszkania pozwala ocenić trafność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, technicznych i technologicznych, charakterystycznych dla okresu, w którym powstały.

 11. Control Methods Used in the Department of Metallurgy for Structure and Fuel Elements; Methodes de Controle Utilisees au Departement de Metallurgie pour les Elements de Structure et les Elements Combustibles; Metody kontrolya struktury toplivnykh ehlementov v departamente metallurgii; Metodos de Control Utilizados en el Departamento de Metalurgia para los Elementos Estructurales y Combustibles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Destribats, Marie-Therese; Allain, C.; Prot, A.; Thome, P. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1965-09-15

  Studies of various reactor types undertaken by the Commissariat a l'energie atomique have led to the use and-development of many non-destructive methods of testing the various materials employed in their construction, and especially methods involving the use of X- and {gamma}-rays, ultrasonic waves and eddy currents. A summary is given below of the tests carried out during the construction of EDF (graphite gas) and EL 4 (heavy water) reactor types and of co-laminated elements. Emphasis is laid on certain typical aspects of these various methods, some of which are well known. EDF type: ultrasonic measurement of the wall thicknesses of uranium or uranium alloy tubes; gamma- radiographic detection of voids in the tubes; ultrasonic inspection following heat treatment of the tubes ultrasonic flaw detection (inclusions, pipes) in billets and rough casts for MgZr cladding; leak-tightness testing of slugs by helium eliquation. EL4 type: ultrasonic and eddy-current measurements of the wall thicknesses of Zircaloy pressure and guide tubes; ultrasonic inspection of Zircaloy pressure tubes and stainless-steel cladding tubes; in vacuo radiography of Be claddings; leak-tightness testing of pencils by helium eliquation. Co-laminated elements; cladding thickness measurements by pulsed eddy currents; determination of core position in tubes and plates, using X-rays, gamma counting and pulsed eddy currents; checking of fuel homogeneity by gamma counting; ultrasonic and gamma-radiographic flaw detection in ZrU billets; detection of unbonded areas in plates, using ultrasonic waves, pulsed eddy currents and resistivity measurements. The methods have been developed for industrial use. Several of the inspections already constitute routine manufacturing procedures, others will be introduced shortly and a further number are likely to come into use at a later date. (author) [French] Les etudes de divers types de reacteurs entreprises par le CEA ont conduit a utiliser et a mettre au point de nombreuses methodes de controle non destructif pour les differents materiaux entrant dans leur realisation, en particulier: radiographie et gammagraphie, methodes ultrasonores et courants de Foucault. Le memoire decrit les controles effectues au cours de la fabrication des reacteurs des filieres EDF (graphite- gaz) et EL4 (eau lourde) et des elements colamines. Les auteurs insistent sur quelques points caracteristiques de ces diverses methodes, dont certaines sont bien connues. Filiere EDF: mesure des epaisseurs des parois des tubes en uranium ou uranium allie, par ultrasons; recherche des cavites de ces tubes, par gammagraphie; controle des traitements thermiques de ces tubes, par ultrasons; recherche des defauts (inclusions, criques), par ultrasons dans les billettes et ebauches des gaines en MgZr; controle de l'etancheite des cartouches, par ressuage d'helium. Filiere EL 4: mesure des epaisseurs des parois des tubes de force, et de guidage en Zircaloy, par ultrasons et courants de Foucault; examen des tubes de force en Zircaloy et tube de gaine en acier inoxydable par ultrasons; radiographie sous vide des gaines en Be; controle d'etancheite des crayons, par ressuage d'helium. Elements colamines : mesure de l'epaisseur des gaines, par courants de Foucault puises; recherche de la position de l'ame sur tubes et plaques, par radiographie, comptage gamma et courants de Foucault puises; controle de l'homogeneite.du combustible, par comptage gamma; detection des defauts dans les billettes en ZrU, par ultrasons et gammagraphie; recherche des zones decollees des plaques, par ultrasons, courants de Foucault puises et mesure de resistivite. Ces mises au point ont ete faites en vue de leur utilisation industrielle. Plusieurs de ces controles sont effectues couramment en cours de fabrication, d'autres le seront prochainement et certains sont susceptibles de l'etre a plus longue echeance. (author) [Spanish] Los estudios del Commissariat a l'Energie Atomique sobre diversos tipos de reactores indujeron a utilizar y a perfeccionar numersos metodos no destructivos destinados a inspeccionar los distintos materiales que intervienen en la construccion de esos reactores; en particular radiografia y gamma- grafia, metodos ultrasonicos y empleo de corrientes de Foucault.. A continuacion se enumeran las operaciones de control llevadas a cabo durante la construccion de reactores pertenecientes a las familias EdF (grafito-gas) y EL 4 (agua pesada), y de elementos colaminados; se hace hincapie en ciertos aspectos caracteristicos de estos metodos, algunos de los cuales son ya bien conocidos. Familia EdF: metodos ultrasonicos para medir el espesor de las paredes de tubos de uranio o aleacion de uranio ; localizacion de las cavidades en esos tubos por gammagraffa; empleo de medios ultrasonicos para control de los tratamientos termicos a que se someten los tubos; empleo de procedimientos ultrasonicos para buscar fallas (inclusiones, grietas) en las palanquillas y barras con que se elaboran las vainas de Mg-Zr; control de la estanqueidad de los elementos mediante exudacion de helio. EL4: uso de metodos ultrasonicos y corrientes de Foucault para medir espesores de pared en tubos de Zircaloy, sean de fuerza o de guia; empleo de metodos ultrasonicos para inspeccionar tubos de fuerza de Zircaloy y vainas de acero inoxidable; radiografia al vacio de vainas de Be; control de la estanqueidad de barras huecas mediante exudacion de helio. Elementos colimados: medida del espesor de vainas mediante el empleo de corrientes de Foucault pulsadas; verificacion de la posicion del alma en tubos y placas mediante radiografia, recuento gamma y aplicacion de corrientes de Foucault pulsadas; control de la homogeneidad del combustible por recuento gamma; deteccion de defectos en barras de Zr-U mediante procedimientos ultrasonicos y gammagraficos; determinacion de las zonas despegadas en placas, empleando metodos ultrasonicos, corrientes de Foucault pulsadas y medicion de resistividad. Estos metodos se han desarrollado con miras a su utilizacion industrial. Algunos de ellos se aplican ya corrientemente durante la fabricacion; otros se utilizaran proximamente y el resto es susceptible de aplicacion a mas largo plazo. (author) [Russian] Nachatoe v KAJe izuchenie razlichnyh tipov reaktorov privelo k ispol'zovaniju i razrabotke mnogih metodov nedestruktivnogo kontrolja razlichnyh materialov, v chastnosti radiografii, gammagrafii, ul'trazvukovyh voln i metoda tokov Fuko. Nizhe govoritsja o kontrole v processe stroitel'stva reaktorov sistemy EDF (grafit- gaz), EL4 (tjazhelaja voda) i izgotovlenija sovmestno prokatannyh jelementov. Vydeleny nekotorye harakternee momenty jetih razlichnyh metodov, chast' kotoryh horosho izvestna. Sistema EDF: izmerenie tolshhiny stenok trub iz urana ili iz uranovogo splava ul'trazvukom; vyjavlenie polostej v jetih trubkah s pomosh'ju gammagrafii; kontrol' za termicheskoj obrabotkoj ul'trazvukom jetih trub; izuchenie defektov (vkraplenija, treshhiny) ul'trazvukom v slitkah i zagotovkah obolochek iz MgZr; kontrol' za germetichnost'ju toplivnyh jelementov s pomoshh'ju gelija. Sistema EL 4: izmerenie tolshiny stenok silovyh trub i napravljajushhih trub iz cirkal- loja s pomoshh'ju ul'trazvuka i tokov Fuko; proverka s pomoshh'ju ul'trazvuka trub iz cirkal- loja, rasschitannyh na davlenie, i trubchatogo pokrytija iz nerzhavejushhej stali; vakuumnaja radiografija obolochek iz Be; kontrol' germetichnosti sterzhnej s pomoshh'ju gelija. Sovmestno prokatannye jelementy: izmerenie tolshhiny pokrytija pul'sirujushhimi tokami Fuko; vyjavlenie polozhenija serdechnika po otnosheniju k trubam i plastinkam s pomoshh'ju radiografii, scheta gamma-chastic i pul'sirujushhih tokov Fuko; kontrol' za gomogennost'ju topliva metodom scheta gamma-chastic; obnaruzhenie treshhin v slitkah iz ZrU s pomoshh'ju ul'trazvuka i gammagrafii; vyjavlenie otsloennyh uchastkov plastinok s pomoshh'ju ul'trazvuka, pul'sirujushhih tokov Fuko, a takzhe izmerenie udel'nogo soprotivlenija. Jeti razrabotki byli predprinjaty s uchetom ih promyshlennogo primenenija. Nekotorye iz jetih metodov kontrolja primenjajutsja v processe proizvodstva, drugie najdut svoe primenenie v blizhajshem budushhem, a rjad metodov verojatno vojdet v praktiku pozdnee. (author)

 12. Specific features of the domain structure of (Gd sub 1-x Nd sub x ) sub 2 (MoO sub 4 ) sub 3 crystals. Osobennosti domennoj struktury kristallov (Gd sub 1-x Nd sub x ) sub 2 (MoO sub 4 ) sub 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bryzgalov, A N; Slepchenko, B M; Virachev, B P [Cherepovetskij Gosudarstvennyj Pedagogicheskij Inst., Cherepovets (USSR)

  1989-11-01

  Formation of the domain structures by sample transfer into thermodynamically metastable state using a simultaneous effect of electric field and temperature change is investigated in Gd{sub 1.7}Nd{sub 0.3}(MoO{sub 4}){sub 3} monocrystals (GMO). Some new results obtained under investigations into GMO domain structure using neodymium by means of hydrothermal etching and polarization-optical method are presented.

 13. Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích genderové struktury současné české společnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křížková, Alena

  2007-01-01

  Roč. 8, č. 2 (2007), s. 60-67 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA ČR GA403/05/2474 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : work / life balance * gender inequalities * labour market Subject RIV: AO - Sociology, Demography www.genderonline.cz

 14. Posouzení vztahu mezi zaváděním procesního řízení a zplošťováním organizační struktury malých a středních podniků

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Kubecová

  2014-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Business process management is a topical theme in the field of corporate. The introduction of business process management has a huge impact on business organization and dramatically changes ingrained principles, procedures and methods. One of the changes associated with the introduction of business process management is company´s direction to horizontal organization. The purpose of this article is to verify the assumption flattening of organizational structures as a result of the increasing rate of introduction of business process management. Methodology/methods: The issue is solved on small and medium-sized enterprises. The analyzed sample contains 187 small and medium-sized enterprises from South Bohemia. Business process management in enterprises, respectively the rate of implementation of the principles of business process management, is measured by indicator Degree of Business Process Management Principles Implementation. The flattening of the organizational structure is based on the number of managers who, because of the three levels of managers converted to points. The relationship and its intensity are analyzed using statistical methods Spearman correlation coefficient. Scientific aim: The aim of the paper is to verify the assumption of horizontal organization in connection with the implementation of business process management. Findings: For analyzed micro enterprises were able to demonstrate moderate positive correlation between the degree of business process management implementation and the number of managers. Based on the analyzed micro enterprises therefore cannot confirm the assumption of business process management, which is company approaching to the horizontal organization. Based on statistical methods were found in small and medium-sized enterprises exactly the same results as for micro enterprises. Conclusions: Statistical analysis was able to demonstrate a positive dependence with a significant relationship between the degree of business process management implementation and the number of managers. This means that with the increasing degree of business process management implementation grows the number of managers. Based on the analyzed data, with increasing degree of business process management implementation organization not come close to horizontal organization.

 15. Measurement of resonance parameters of cross-sections affecting fast-neutron propagation in various media; Mesure des parametres de resonance de sections efficaces lies a la propagation des neutrons dans differents milieux; Izmerenie parametrov rezonansnoj struktury sechenij, vliyayushchikh na rasprostranenie bystrykh nejtronov v sredakh; Medicion de los parametros de resonancia de las secciones eficaces que afectan a la propagacion de los neutrones rapidos en distintos medios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nikolaev, M N; Filippov, V V; Bondarenko, I I [Academy of Sciences, Moscow, Union of Soviet Socialist Republics (Russian Federation)

  1962-03-15

  In compiling a system of multi-group constants for fast- and intermediate-reactor calculations, it is frequently necessary to account for the self-shielding effect associated with the resonance structure of the cross-sections. The energy region in which the resonance structure has a considerable influence on neutron propagation in the material extends up to several decades of kilo-electron- volts for heavy nuclei and to several mega-electron-volts for intermediate nuclei. To compute resonance effects in calculating group parameters, it is essential to know not only the average interaction cross-sections between neutrons and materials, but also values such as (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}), etc. - the brackets signify averaging over the energy group. Present information about resonance parameters for fast neutrons is not sufficient to calculate these values with the necessary precision. In this connection it is interesting to take direct measurements of the values (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}) and other analogous characteristics. The paper describes the results obtained from measurements of a number of parameters such as ({Sigma}{sub t}), ({Sigma}{sub t}{sup 2}), (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 3}), etc. which characterize the cross-section structure of a number of intermediate nuclei within the range from 300 keV to 3 MeV. These values were arrived at by an analysis of transmission curves obtained by good geometry for transmissions up to {approx}10{sup -2}. The data show that resonance effects exercise a strong influence on the diffusion characteristics of the material. (author) [French] Lorsqu'on etablit un systeme de constantes multi-groupes pour les calculs de reacteurs a neutrons rapides et intermediaires, il est souvent necessaire de tenir compte de l'effet d'auto-protectio n lie a la structure de resonance des sections efficaces. Le domaine d'energie dans lequel la structure de resonance a une grande influence sur la propagation des neutrons dans la matiere va de plusieurs dizaines de keV, pour les noyaux lourds, a plusieurs dizaines de MeV pour les noyaux intermediaires. Pour evaluer les effets de resonance lors du calcul des parametres de groupes, il faut connaitre non seulement les sections efficaces d'interaction moyenne entre les neutrons et la matiere, mais aussi certaines valeurs telles que (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}), etc. - les signes () signifiant que l'on prend la moyenne du groupe d'energie. Actuellement, les donnees dont on dispose sur les parametres de resonance dans le domaine des neutrons rapides ne sont pas suffisantes pour calculer ces moyennes avec la precision necessaire. A cet egard il est interessant de mesurer directement les moyennes (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}) et d'autres caracteristique s analogues. Les auteurs decrivent les resultats obtenus par la mesure d'un certain nombre de parametres tels que ({Sigma}{sub t}), ({Sigma}{sub t}{sup 2}), (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 3}), etc. qui caracterisent la structure de la section efficace de divers noyaux intermediaires dans une gamme d'energie allant de 300 keV a 3 MeV. On est parvenu a mesurer ces moyennes par une analyse des courbes de transmission obtenues grace a une bonne configuration geometrique pour des taux de transmission allant jusqu'a {approx}10{sup -2}. Les donnee recueillies montrent que les effets de resonance influent fortement sur les caracteristiques de diffusion de la matiere. (author) [Spanish] En el planteo de los sistemas de constantes que intervienen en la teoria de los multigrupos para el calculo de reactores de neutrones rapidos y de neutrones intermedios, es preciso considerar en muchos casos los efectos de autoblindaje relacionados con la estructura resonante de las secciones eficaces. El intervalo energetico dentro del cual la resonancia ejerce una influencia decisiva sobre la propagacion de los neutrones en la materia abarca desde algunas decenas de kiloelectron-voltios , para los nucleos pesados, hasta unos cuantos mega-electron-voltios, para los nucleos intermedios. Para poder tener en cuenta los efectos de resonancia en el calculo de los parametros de los grupos, es indispensable conocer no solo las secciones eficaces medias correspondientes a las reacciones de los neutrones con la materia, sino tambien algunas magnitudes tales como (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}) etc. - los corchetes indican que se toman valores promedios de los grupos energeticos. La informacion de que se dispone actualement acerca de los parametros de resonancia en el terreno de los neutrones rapidos no permite calcular las magnitudes mencionadas con la exactitud necesaria. Por tal razon interesa medir directamente (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}) y otros valores analogos. Los autores presentan los resultados de las mediciones de una serie de parametros tales como ({Sigma}{sub t}), ({Sigma}{sub t}{sup 2}), (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 3}), etc. que caracterizan la estructura de las secciones eficaces de una serie de nucleos intermedios para neutrones de energia comprendida entre 300 keV y 3 MeV. Dichos valores se dedujeron analizando las curvas de paso a traves de la materia, obtenidas con una geometria favorable, hasta un valor limite de 10{sup -2}, aproximadamente . Los datos obtenidos demuestran que los efectos de resonancia ejercen una notable influencia sobre las caracteristicas de la difusion en la materia. (author) [Russian] Pri sostavlenii sistem mnogogruppovykh konstant dlya rascheta reaktorov na bystrykh i promezhutochnykh nejtronakh vo mnogikh sluchayakh neobkhodimo uchityvat' ehffekty samoehkranirovki , svyazannye s rezonansnoj strukturoj sechenij. EHnergeticheskaya oblast', v kotoroj rezonansnaya struktura okazyvaet sushchestvennoe vliyanie na rasprostranenie nejtronov v veshchestve, prostiraetsya vplot' do neskol'kikh desyatkov kehv dlya tyazhelykh yader i do neskol'kikh Mehv dlya yader srednego vesa. Dlya ucheta rezonansnykh ehffektov pri vychislenii gruppovykh parametrov neobkhodimo znat' ne tol'ko srednie secheniya vzaimodejstviya nejtronov s veshchestvami, no i takie velichiny, kak (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}) i drugie - skobki oznachayut usrednenie po ehnergeticheskoj gruppe. Imeyushchiesya v nastoyashchee vremya svedeniya o rezonansnykh parametrakh v oblasti bystrykh nejtronov nedostatochny dlya togo, chtoby ukazannye velichiny mogli byt' vychisleny s neobkhodimoj tochnost'yu. V svyazi s ehtim predstavlyaet interes neposredstvenno e izmerenie velichin (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}) i drugikh analogichnykh kharakteristik. V doklade privodyatsya rezul'taty izmerenij ryada parametrov takikh kak ({Sigma}{sub t}), ({Sigma}{sub t}{sup 2}), (1/{Sigma}{sub t}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 2}), (1/{Sigma}{sub t}{sup 3}) i drugie, kharakterizuyushchi kh strukturu sechenij ryada yader srednego vesa v oblasti ot 300 kehv do 3 Mehv. Ukazannye velichiny byli polucheny putem analiza krivykh propuskaniya, snyatykh v khoroshej geometrii vplot' do propuskanij {approx}10{sup -2}. Poluchennye dannye ukazyvayut na sil'noe vliyanie rezonansnykh ehffektov na diffuzionnye kharakteristiki veshchestva. (author)

 16. Dislocation structures, effective and internal stresses of cyclic stained ferritic stainless steel

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrenec, Martin; Polák, Jaroslav

  2001-01-01

  Roč. 72, č. 279 (2001), s. 129-133 ISSN 1429-6055. [Medzynarodowe Sympozjum - Metody oceny struktury oraz wlasnosci materialów i wyrobów /16./. Komorní Lhotka, 11.12.2001-13.12.2001] Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : dislocation * cyclicling * stresses Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 17. Structural and Thermal Analysis of Automotive Disc Brake Rotor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belhocine Ali

  2014-03-01

  Full Text Available Głównym celem pracy jest analiza zjawisk termomechanicznych w obszarze suchego styku pomiedzy tarcza hamulca a klockiem ciernym wystepujacych w fazie hamowania. Strategia symulacji jest oparta na oprogramowaniu ANSYS11. Wyniki modelowania stanów przejsciowych temperatury w tarczy hamulca wykorzystano do identyfikacji geometrycznych współczynników projektowych, uzytych do instalacji systemu wentylacji. Sprzezona analiza strukturalno-termiczna jest nastepnie uzyta do wyznaczenia deformacji tarczy, naprezenia Von Misses’a, oraz rozkładu cisnienia kontaktowego w klockach ciernych. Wyniki analizy wykazuja zadowalajaca zgodnosc z podobnymi podawanymi w literaturze.

 18. Percepcja klimatu uczenia się w szkole i poczucie zaspokojenia potrzeb a tożsamość uczniów w okresie dorastania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Kram

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego roli klimatu uczenia się i zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych, w ujęciu teorii autodeterminacji, w kontekście procesu formowania się tożsamości. Badaniu poddano 75 uczniów będących w okresie dorastania (13–20 lat, uczących się w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których realizowany był tutoring. Posłużono się trzema kwestionariuszami: Kwestionariuszem klimatu uczenia się (LCQ, Skalą podstawowych potrzeb psychicznych (BPNS oraz Skalą wymiarów rozwoju tożsamości (DIDS/PL. Wykazano, że spostrzeganie szkoły jako wspierającej autonomię ucznia oraz zaspokojenie potrzeby autonomii pozwala przewidywać większe natężenie podejmowania zobowiązań oraz identyfikacji z nimi, a niższe – eksploracji ruminacyjnej. Zaspokojenie potrzeby kompetencji okazało się natomiast istotne dla identyfikacji ze zobowiązaniami. Wykazano, że poczucie zaspokojenia potrzeb jest mediatorem pomiędzy klimatem uczenia się a wymiarami tożsamości.

 19. Experimental Study and Response Surface Methodology for Investigation of FSP Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weglowski Marek Stanisław

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wpływ predkosci obrotowej i przesuwu narzedzia oraz siły docisku na moment obrotowy działajacy na narzedzia w procesie tarciowej modyfikacji z mieszaniem materiału (FSP. Do wyznaczenia zaleznosci pomiedzy momentem a predkosciami obrotowa i przesuwu oraz siła docisku wykorzystano metode powierzchni odpowiedzi. Wykorzystano modele liniowy i kwadratowy uwzgledniajace interakcje pomiedzy parametrami wejsciowymi. Lepsze dopasowanie zapewnił model kwadratowy. Wyniki badan wykazały, iz wzrost predkosci obrotowej narzedzia powoduje zmniejszenie momentu działajacego na narzedzie, natomiast wzrost predkosci przesuwu i siły docisku powoduje wzrost momentu. Badania były przeprowadzone na odlewniczym stopie aluminium AlSi9Mg. Badania metalograficzne ujawniły, ze zastosowanie procesu FSP powoduje rozdrobnienie ziarna oraz redukcje porowatosci w obszarze mieszania. Wyrazna segregacja Si i Fe w materiale rodzimym została wyeliminowana, a rozkład pierwiastków jest bardziej jednorodny.

 20. Algoritmus detekující změny průběhu experimentálních dat

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zezulka, Petr

  2001-01-01

  Roč. 72, č. 279 (2001), s. 97-100 ISSN 1429-6055. [Międzynarodowe Sympozjum - Metody oceny struktury oraz własnosci materiałow i wyroboów /16./. Komorní Lhotka, 11.12.2001-13.12.2001] Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : algorithm Subject RIV: BA - General Mathematics

 1. Vliv povrchové vrstvy Al-Si na nízkocyklovou únavu superslitiny in 713LC pri teplotě 800°C

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Juliš, M.; Obrtlík, Karel; Podrábský, T.

  2008-01-01

  Roč. 327, - (2008), s. 197-202 ISSN 1429-6055. [Metody oceny struktury oraz wlasności materiálow i wyrobow. Svratka, 01.10.2008-03.10.2008] R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GA106/07/1507 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : low cycle fatigue * Inconel 713LC * surface treatment Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 2. Razvoj suvremenog menadžmenta trgovine na malo

  OpenAIRE

  Segetlija, Zdenko

  2009-01-01

  Razvoj koncentracije u trgovini na malo doveo je do daljnjih promjena u njezinoj strukturi te, u skladu s tim, i do promjena u upravljanju gospodarskim subjektima u trgovini na malo. S tim u svezi mijenja se i dosadašnja paradigma marketinga trgovine na malo, budući da sve važnijim postaje oblikovanje asortimana temeljem programa category managementa i drugih oblika vertikalnoga marketinga. S druge pak strane, osim poznavanja zakonitosti razvoja novih oblika poslovnih jedinica, no...

 3. Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BIAŁEK-JAWORSKA

  2015-04-01

  Full Text Available W artykule poruszono kwestie wyboru między wewnętrznymi a zewnętrznymi źródłami finansowania przedsiębiorstw i czynników go determinujących z punktu widzenia rachunkowości, teorii finansów i wyników badań empirycznych. Celem artykułu jest systematyzacja i ocena aktualnego stanu badań nad determinantami struktury kapitałowej przedsiębiorstw z uwzględnieniem konstrukcji miar dźwigni i czynników wpływających na decyzje w zakresie wyboru źródeł finansowania, tj. zmiennych objaśniających stosowanych w regresjach struktury kapitałowej badanych przedsiębiorstw. Teorie finansów przedsiębiorstw nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do determinant struktury kapitałowej, czego przykładem są wykluczające się teorie hierarchii źródeł finansowania (pecking order i substytucji (trade-off. Dlatego też determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstw pobudzają zainteresowanie licznych badaczy weryfikujących aplikowalność teorii finansów, wpływ systemu prawnego i gospodarczego, sytuacji makroekonomicznej, ale też zróżnicowanie determinant w zależności od terminu zapadalności długu, fazy cyklu życia i jakości sprawozdawczości.

 4. CYCLIC STRAIN LOCALIZATION IN CAST NICKEL BASED SUPERALLOY INCONEL 792-5A AT ROOM TEMPERATURE

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrenec, Martin; Man, Jiří; Obrtlík, Karel; Polák, Jaroslav

  308/2005, č. 86 (2005), s. 269-274 ISSN 1429-6055. [Metody oceny struktury oraz wlasności materialów i wyrobów. Ustroń-Jaszowiec, 07.12.2005-09.12.2005] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : low cycle fatigue * superalloy * cyclic strain localization Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 5. "Poezja Religijna i Sakralna", nr 2

  OpenAIRE

  Tytko, Marek Mariusz

  2013-01-01

  Wstęp do "Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education" dotyczy głównie profilu czasopisma, jego struktury i zespołu autorskiego. Redaktor naczelny (Marek Mariusz Tytko) opisuje treść kwartalnika i jego program. Chrześcijańska kultura, religijna kultura literacka, chrześcijańska poezja religijna i poezja sakralna są głownym obszarem badawczym autorów tego kwartalnika. This introduction to Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly ...

 6. Propozycja wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej do analizy gruntu spoistego w badaniach pełzania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Kaczmarek

  2016-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badań z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej (μCT zastosowanej w celu uzyskania obrazu struktury wewnętrznej gruntu. Wyniki prześwietlań μCT zostały wykorzystane do selekcji miarodajnych próbek do badań, a także do oceny zmian struktury w analizie pełzania gruntu podczas badań trójosiowych. Badania przeprowadzono na pastach gruntowych wykonanych z iłów mio-polioceńskich pobranych z Warszawy oraz próbkach NNS mioceńskiego iłołupka pochodzącego z zapadliska przedkarpackiego. Pierwszą serię badań przeprowadzono na iłowych pastach gruntowych, a następnie na iłołupkach, prowadząc standardowe badania typu CU z określeniem maksymalnych parametrów wytrzymałościowych oraz naprężeń niszczących wykorzystywanych w późniejszych badaniach pełzania. W kolejnym etapie badań, z wykorzystaniem próbek wstępnie przebadanych w mikrotomografie, przeprowadzono badania pełzania gruntu w aparacie trójosiowego ściskania przy naprężeniach osiowych nieprzekraczających maksymalnej wartości dewiatora naprężenia. Na podstawie uzyskanych obrazów struktury wewnętrznej gruntu określono typy zniszczeń w poszczególnych próbkach oraz obliczono zawartość szczelin naturalnych i pozniszczeniowych. Dodatkowo uzyskano trójwymiarowe modele próbek, które można wykorzystać do dalszych symulacji badań laboratoryjnych. Obrazy 2D i 3D wewnętrznej struktury gruntów spoistych stwarzają nowe możliwości w poznawaniu procesów zmian właściwości gruntów.

 7. Presoja sistema notranjih kontrol obračuna potnih nalogov v splošni bolnišnici Celje

  OpenAIRE

  Žerjav, Klavdija

  2016-01-01

  Poslovni subjekti so izpostavljeni različnim tveganjem, kar velja tudi za javne zavode oz. Splošno bolnišnico Celje. Poslovna tveganja so nepredvidljivi dogodki, ki vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev, z notranjimi kontrolami pa se ta tveganja odpravljajo oz. nadzorujejo. Eno izmed tveganj v Splošni bolnišnici Celje je področje kadrov oz. strošek dela, ki v strukturi celotnih stroškov predstavlja zelo pomemben delež. Za učinkovito in uspešno obvladovanje teh stroškov so izrednega pomena...

 8. Příspěvek k modelování teplotní závislosti difuzních koeficientů ve svarovém spoji ocelí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řeháčková, L.; Million, Bořivoj; Dobrovská, J.; Stránský, K.

  2004-01-01

  Roč. 78, č. 298 (2004), s. 119-124 ISSN 1429-6055. [Metody hodnocení struktury a vlastností materiálů /19./. Rožnov pod Radhoštěm, 30.11.2004-02.12.2004] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/0949; GA ČR(CZ) GA106/04/1006 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : carbon diffusion coefficient * steel weldments Subject RIV: JG - Metallurgy

 9. RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ S HTML5

  OpenAIRE

  Krajnc, Matej

  2012-01-01

  V diplomskem delu so predstavljene novosti, ki jih prinaša nov predlog za standard HTML5, obdelane so bistvene razlike med starejšim HTML-standardom in novim HTML5-predlogom, prednosti in slabosti. Bistvena razlika med starejšim standardom in novim predlogom za standard je v sami zgradbi oz. strukturi spletne aplikacije. HTML5 uporablja nove strukturne elemente. V samem HTML-ju ni bilo mogoče prikazati medijev, iger in animacij. HTML5 pa že v osnovi omogoča prikazovanje medijev, iger in ani...

 10. Sustav obrazovanja kadrova za hotelijersko-turističko gospodarstvo

  OpenAIRE

  Peršić, Milena

  1995-01-01

  Kadrovi su osnovni društveni i gospodarski resurs razvoja svake djelatnosti, pa tako i pojedinih segmenata u strukturi hotelijersko-turističkog gospodarstva. Iz te spoznaje proizlazi potreba ustroja takvog obrazovnog sustava koji će postojećim i potencijalnim djelatnicima pružiti odgovarajuća znanja za što kvalitetnije uključivanje u sve segmente izvođačkog, informacijskog i upravljačkog sustava hotelskog poduzeća. Neusklađenost nastavnih planova, programa i obrazovnih profila sa stvarnim zah...

 11. Struktura polskiego eksportu wyrobów czekoladowych: ujęcie wartościowe i przestrzenne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystian Bigos

  2017-09-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonej analizy empirycznej struktury polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. Problem badawczy podjęty w artykule wiąże się z identyfikacją wartości oraz struktury geograficznej polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. Metodą badawczą jest analiza ilościowa w odniesieniu do danych uzyskanych ze źródeł Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz WTO. Przeprowadzono analizę danych opisujących rozwój światowego i polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. W polskiej literaturze naukowej przedmiotu autor nie zna badań, które podejmowałyby analizę polskiego eksportu wyrobów czekoladowych, stąd jest ona zdecydowanie utrudniona. Analiza ta opiera się w głównej mierze na wyciąganiu wniosków z danych empirycznych uzyskanych z powszechnie dostępnych baz danych.

 12. Wpływ zmęczenia cieplnego żeliwa GJS(Ni1,5MoCu -bazowego do wytwarzania ADI - na strukturę i wytrzymałość

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Wróbel

  2010-04-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań zmęczenia cieplnego żeliwa sferoidalnego GJS Ni1,5MoCu, bazowego przy wytwarzaniu ADI.Określono wpływ maksymalnej temperatury cyklu (Tmax na odporność na zmęczenie cieplne wyznaczane metodą L.F. Coffina. W pracyopisano przemiany struktury powodowane procesem zmęczenia cieplnego. Również w tym niskostopowym żeliwie obserwuje sięzjawisko ferrytyzacji osnowy i spadku wytrzymałości Rm w procesie narastania liczby cykli cieplno-naprężeniowych. Żeliwo w końcowejfazie zmęczenia zachowuje jedynie około 60% początkowej wytrzymałości Rm, a struktura wyjściowa czysto perlityczna ulega pełnejferrytyzacji. Dodatki stopowe podnoszą znacząco wytrzymałość na zmęczenie cieplne, jednak nie stabilizują struktury przy jej cyklicznym nagrzewaniu.

 13. Synthesis, Microstructure and the Crystalline Structure of the Barium Titanate Ceramics Doped with Lanthanum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wodecka-Duś B.

  2013-12-01

  Full Text Available W prezentowanej pracy przeprowadzono badania ceramiki BaTiO3 i Ba1-xLąxTi1-x/4O3 (BLT dla koncentracji z prze- działu 0,001< x <0,004 (0,l-0,4mol.% La. Ceramikę BLT wytworzono z mieszaniny prostych tlenków La203, TiOi i BaCOj (wszystkie o czystości 99,9+%, Aldrich Chemical Co. Proszki ceramiczne otrzymano metodą konwencjonalną w stanie stałym (metodą MOM i poddano badaniu mikrostruktury i struktury krystalicznej. Mieszaniny proszków poddano analizie termicznej. Wyniki analizy termicznej określiły optymalną temperaturę syntezy oraz procesy zachodzące podczas ogrzewania proszków. Następnie proszki formowano w dyski pod ciśnieniem 300MPa w matrycach ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm. Syntezę przeprowadzono w Ts =950°C t =2godz. Ostatnim krokiem technologii było bezciśnieniowe spiekanie metodą swobodnego spiekania w T = 1350^ przez / =2 godziny. Morfologię otrzymanego materiału ceramicznego obserwowano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Ceramikę BLT badano również pod względem składu chemicznego metodą EDS. Analizę strukturalną przeprowadzono metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Badania mikrostruktury i struktury krystalicznej ceramiki przeprowadzono w temperaturze pokojowej. Badania EDS potwierdziły zachowanie stechiometrii otrzymanych próbek według wzoru chemicznego. Rentgenowska analiza dyfrakcyjna potwierdziły wytworzenie pożądanej struktury krystalicznej zarówno czystej ceramiki BaTiOj jak i z domieszką Lau. Otrzymana ceramika wykazuje strukturę typu perowskitu A BO? o symetrii tetragonalnej P4 mm. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia La3* w BaTiOj następuje zmniejszenie wielkości ziam krystalicznych, zmniejszenie średniego wymiaru krystalitów, zmniejszenie objętości komórki elementarnej oraz wzrost obliczonej rentgenowskiej gęstości.

 14. „Nie chuchaj, aby się śnieg nie rozpłynął”. Dwa nieznane wcześniej Brosciana ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Choptiany

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje zagadnienie badań proweniencyjnych prowadzonych w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu i stanowi jednocześnie komunikat o identyfikacji marginaliów wykonanych przez Jana Brożka (1585–1652 w dwóch drukach zakupionych przez BUMK na rynku antykwarycznym w 1968 r. – Streny Johannesa Keplera (Frankfurt 1611 i Numerus figuratus Johanna Remmelina (Norymberga 1614. Podane są kolejno: charakterystyka egzemplarza, dowody na proponowaną w tekście atrybucję (oparte na rękopisach Brożka zachowanych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, a marginalia znajdujące się w dziełku Keplera powiązane zostają z ogłoszoną przez Brożka w roku 1615 rozprawą Problema geometricum. W ostatniej części zostają nakreślone perspektywy badawcze związane z rekonstrukcją warsztatu naukowego krakowskiego uczonego – zarówno w mniejszej skali, obejmującej wyłącznie jego lektury i notatki związane z rozprawą z 1615 r., jak i całość jego rękopiśmiennej spuścizny, która w dalszym ciągu nie jest wystarczająco dobrze rozpoznana.

 15. Czynniki prognostyczne progresji radiologicznej w reumatoidalnym zapaleniu stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Wiland

  2010-08-01

  Full Text Available Możliwość przewidywania odległych konsekwencji reumatoidalnegozapalenia stawów ma zasadnicze znaczenie dla podejmowaniawłaściwych decyzji terapeutycznych u danego chorego. Markeryprognostyczne są pomocne w identyfikacji chorych o dużym ryzykuszybkiej progresji radiologicznej. Utwierdzają one lekarzaw decyzji o rozpoczęciu intensywnego leczenia u chorych z możliwąznaczną destrukcją stawów w ciągu następnych kilku lat.W artykule zaprezentowano pilotażowy model ryzyka dla przewidywaniaszybkiej progresji radiologicznej. W celu stworzenia tegomodelu posłużono się danymi, w tym wynikami badań radiologicznychpochodzącymi z badania ASPIRE, w którym porównywanomonoterapię metotreksatem z leczeniem skojarzonym metotreksatemi infliksymabem. W tym modelu wybrano wyjściowe parametry,które są łatwe do uzyskania w rutynowej praktyce klinicznej,takie jak: stężenie białka C-reaktywnego, wartość odczynuopadania krwinek czerwonych, liczbę obrzękniętych stawów orazmiano czynnika reumatoidalnego. Ten macierzowy model ryzykamoże być przydatny w ocenie ryzyka postępującego uszkodzeniastawów, szczególnie u chorych z wczesnym zapaleniem stawów.

 16. A Concept of a Ship Domain for the Use of Navigational Safety Assessment / Analiza Bezpieczeństwa Morskiego z Wykorzystaniem Domeny Wokół Statku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcjan Krzysztof

  2015-09-01

  Full Text Available Jedną z ważniejszych koncepcji dotyczącej bezpieczeństwa nawigacji jest domena statku. Koncepcja morskiej domeny jest jedną z najstarszych domen, albowiem poprzedziła domeny stosowane w lotnictwie, branży kolejowej, przemyśle chemicznym oraz medycznym. Poprzez pojęcie domeny statku należy rozumieć pewien obszar wokół statku, który nawigator chciałby utrzymać wolnym od innych obiektów stałych i ruchomych. Sytuację nawigacyjną można uznać za bezpieczną tak długo, jak żaden inny statek lub przeszkoda nawigacyjna nie przekroczy tego obszaru. W celu budowy i rozwinięcia metody oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego wyznaczono probabilistyczne domeny statku na podstawie danych z monitoringu AIS dla trzech typów sytuacji spotkaniowych między statkami. Celem pracy jest zaprezentowanie metody identyfikacji incydentów nawigacyjnych na podstawie domeny probabilistycznej, która może posłużyć do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego oraz odnajdywania miejsc potencjalnie niebezpiecznych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego.

 17. Safety Case as a Necessary Aspect of the Aviation Implementation of the Gnss / Safety Case Jako Niezbędny Aspekt Lotniczej Implementacji Systemu Gnss

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fellner Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance - LPV z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w opracowywanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Do analizy wykorzystano techniki identyfikacji zagrożeń (zderzenie z powierzchnią ziemi w locie sterowanym - CFIT, wypadek podczas lądowania - LA, kolizja w powietrzu - MAC, procedura po nieudanym podejściu - MA, bezpieczne lądowanie i oceny ich następstw oparte o metody analiz: Event Tree Analysis, zestawienie prawdopodobieństwa ryzyka bezpieczeństwa, macierz oceny ryzyka bezpieczeństwa oraz Functional Hazard Assesment. Następnie określono cele bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie prawdopodobieństw występowania zagrożeń i celów bezpieczeństwa, a także porównanie ich względem wymagań systemu ILS

 18. Wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych a stateczność skarp składowisk

  OpenAIRE

  Tymoteusz Zydroń; Mariusz Cholewa; Piotr Demczuk

  2015-01-01

  W pierwszej części pracy dokonano analizy literatury tematycznej dotyczącej parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych. Wykazała ona, że odpady komunalne charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi warto­ściami kąta tarcia wewnętrznego i spójności, które zależą m.in. od ich struktury, stopnia rozkładu, metody badań, w tym zakresu odkształceń. Wpływ tych czynników na wytrzyma­łość na ścinanie odpadów jest często niejednoznaczny, co powoduje, że dobór...

 19. Struktura przestrzenna nowych inwestycji budowlanych w małych miastach województwa łódzkiego

  OpenAIRE

  Turczyn, Marcin

  2015-01-01

  Tematem rozprawy doktorskiej jest „Struktura przestrzenna nowych inwestycji budowlanych w małych miastach województwa łódzkiego”. Całość składa się ze wstępu oraz 5 rozdziałów i liczy niemal 300 stron. W pracy wyznaczono 3 cele główne: analiza struktury przestrzennej nowych inwestycji budowlanych pod względem rodzaju, okresu realizacji, własności inwestycji oraz pochodzenia inwestorów; określenie czynników determinujących powstanie nowych inwestycji budowlanych; określenie miejsca nowych inwe...

 20. Lipodystrofia jako problem czasów współczesnych

  OpenAIRE

  Frandofert, Monika; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy

  2013-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Lipodystrofia dotyka coraz większą część społeczeństwa, dlatego konieczne jest szerokie uświadomienie tego problemu i sposobów jego zwalczania. Lipodystrofi a to nie tylko nieestetyczny wygląd zewnętrzny skóry, ale istotne zaburzenia wewnątrz organizmu. Ważnym czynnikiem wpływającym na wygląd cellulitu są zmiany na poziomie tkanki tłuszczowej i w obrębie macierzy śródmiąższowej, uwarunkowania płciowe dotyczące dymorficznej struktury skóry, oso...

 1. Astma w badaniach spirometrycznych

  OpenAIRE

  Iwona Grzelewska-Rzymowska; Joanna Mikołajczyk; Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2010-01-01

  Astma i POChP to choroby charakteryzujące się zmiennym zwężeniem dróg oddechowych określanym jako „obturacja oskrzeli". Obturacja wywołana jest przez zapalenie błony śluzowej i przebudowę, które wynikają z napływu komórek zapalnych oraz działania różnorodnych mediatorów i cytokin. W procesie zapalnym zaangażowane są różne struktury i procesy określane jako „jednostka nabłonkowo-mezenchymalna". Rozpoznanie astmy opiera się na wywiadzie, badaniu alergologicznym i ocenie wskaźników s...

 2. Mikroekonomická analýza odběratelů společnosti

  OpenAIRE

  Voháňková, Petra

  2007-01-01

  Práce se zabývá analýzou vývoje a struktury odběratelů společnosti, která vyrábí růžový porcelán. V práci je popsána pozice společnosti na trhu z hlediska dostupnosti zdrojů, možnosti ovlivnění cen výrobků a vyráběného množství. Poslední část práce je zaměřena na zjednodušenou analýzu elasticity poptávky po produktech společnosti a je vysloven názor na možnosti jejího ovlivnění.

 3. Rachunek dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Chełmiec w latach 2011-2013

  OpenAIRE

  Rodak, Anna

  2015-01-01

  Przedłożona praca ma na celu wskazanie źródeł i struktury dochodów budżetowych oraz charakteru wydatkowania środków budżetowych gminy Chełmiec, a także dokonanie rzetelnej oceny sytuacji finansowej wymienionej powyżej jednostki. Analiza budżetu obejmuje zakres czasowy od 2011 do 2013 roku. Szczegółowe pytania, na które starano się w niniejszej pracy odpowiedzieć są następujące: Czy gmina Chełmiec jest gospodarna w wykorzystywaniu środków budżetowych? oraz jak gmina Chełmiec mając do dyspozycj...

 4. Przestępczość zorganizowana

  OpenAIRE

  Karpiel, Dorota

  2017-01-01

  Problematyka przestępczości zorganizowanej od kilkudziesięciu lat jest przedmiotem rozmaitych debat na forach międzynarodowych. Dokonanie analizy zjawiska przestępczości zorganizowanej, jej stanu, dynamiki i struktury łączy się w pierwszym rzędzie z potrzeby wypracowania odpowiedniej definicji tego pojęcia. Autorka bada orzeczenia sądów na temat przestępczości zorganizowanej, skupiając się także na rozmiarze i strukturze tego zjawiska, zgłębiając źródła prawa polskiego. Celem niniejszej pracy...

 5.  Standardy rachunkowości stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki wydobywające gaz łupkowy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Galimska

  2015-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza oraz porównanie standardów rachunkowości wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa poszukujące i wydobywające gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Autorka dokonała zestawienia regulacji służących do sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, na których opierają się jednostki eksploatujące węglowodory niekonwencjonalne. Wciąż postępujący rozwój rynków kapitałowych znajduje swoje odzwierciedlenie w intensyfikacji oczekiwań interesariuszy względem atrybutów, którymi winny charakteryzować się sprawozdania finansowe. Rozważania zawarte w artykule ukazują wysoki poziom specjalizacji amerykańskich standardów rachunkowości, na których bazują podmioty wydobywające gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast standardy międzynarodowe poruszają jedynie kwestię początkowego stadium procesu wydobycia alternatywnych węglowodorów, co rzutuje na spójność przygotowywanych na ich podstawie sprawozdań finansowych. Ponadto istotna jest kwestia rozbieżności merytorycznych czy też interpretacyjnych analizowanych standardów zarówno w zakresie identyfikacji kosztów oraz ich klasyfikacji, jak i określania wysokości odpisów z tytułu utraty wartości.

 6. Labour Taxation in Poland Compared to the Other OECD Countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kryńska Elżbieta

  2014-09-01

  Full Text Available Celem opracowania jest identyfikacja wysokości i zróżnicowania opodatkowania pracy, wyrażanego poprzez tzw. klin podatkowy, w Polsce na tle krajów OECD. Identyfikacji tej dokonano na podstawie analizy danych statystycznych zgromadzonych w bazie OECD obejmujących lata 2000-2012. W opracowaniu dokonano interpretacji pojęć kluczowych, takich jak opodatkowanie pracy, klin podatkowy i pozapłacowe koszty pracy. W dalszej części syntetycznie omówiono ustalenia teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczących skutków opodatkowania pracy dla funkcjonowania rynku pracy, a zwłaszcza jego wpływ na zatrudnienie i bezrobocie. Badania własne objęły analizę porównawczą wielkości klina podatkowego w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce i pozostałych krajach OECD w latach 2000-2012. Najważniejszą konstatacją wynikającą z analiz jest, iż w Polsce opodatkowanie pracy w zbyt małym stopniu uwzględnia sytuację materialną osób nisko zarabiających oraz mających nautrzymaniu dzieci. Wyniki przeprowadzonych badań stały się podstawą sformułowania wniosków syntetycznych i rekomendacji dla Polski. Zasugerowano w nich przede wszystkim, by rozważono selektywne obniżenie pozapłacowych kosztów pracy osób nisko zarabiających oraz obciążonych obowiązkami rodzinnymi.

 7. Funkcje białek bakteriofagowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Brzozowska

  2011-01-01

  Full Text Available Bakteriofagi (fagi stanowią naturalny czynnik regulujący liczebność populacji bakteryjnych w przyrodzie. Zainteresowanie bakteriofagami ciągle wzrasta ze względu na ich ogromną liczebność w naturalnym środowisku, a tym samym wpływ na funkcjonowanie organizmów żywych oraz zastosowanie w terapii przeciwko patogennym bakteriom opornym na stosowane antybiotyki. Za swoistość i za zjadliwość fagów wobec bakterii odpowiadają białka wchodzące w skład cząstki fagowej. Białkami tymi są adhezyny rozpoznające receptory na komórkach gospodarzy oraz enzymy degradujące określone struktury ściany komórkowej lub otoczki bakterii. Inne białka fagowe pełnią funkcję strukturalną, wchodząc w skład kapsydów. Białka te chronią fagowy kwas nukleinowy oraz umożliwiają przekazanie wirusowego genomu do wnętrza komórki bakteryjnej, a tym samym odpowiadają za proces infekcji i namnażania fagów potomnych. Enzymy fagowe są ważną grupą białek, które degradują struktury ścian i otoczek bakteryjnych od zewnętrznej, a także od wewnętrznej strony komórki gospodarza. Są to enzymy lityczne hydrolizujące komponenty cukrowe oraz białkowe. Bliższe poznanie natury bakteriofagów oraz pojawienie się lekooporności wśród patogennych bakterii, spowodowało wzrost zainteresowania fagami, jako czynnikami leczniczymi. Bakteriofagi coraz częściej wykorzystywane są także w innych dziedzinach życia człowieka. Testowano je nie tylko w terapii roślin, zwierząt i ludzi, ale także zaproponowano ich użycie do odkażania żywności i środowiska.

 8. Numerical Analysis of Test Embankment on Soft Ground Using Multi-Laminate Type Model with Destructuration / Analiza Numeryczna Nasypu Drogowego Posadowionego Na Gruncie Słabonosnym Z Zastosowaniem Modelu Wielopłaszczyznowego Z Destrukturyzacja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cundi M.

  2011-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono model wielopłaszczyznowy (multi-laminate uwzgledniajacy anizotropie struktury słabonosnych gruntów drobnoziarnistych. Anizotropia indukowana naprezeniem, która otrzymuje sie przy zastosowaniu modeli wielopłaszczyznowych, jest dodatkowo wzmocniona poprzez wprowadzene prekonsolidacji zaleznej od orientacji przestrzennej. Model przedstawiono w wersji sprezysto-plastycznej, w której mozliwa jest symulacja anizotropii wytrzymałosci słabonosnych gruntów drobnoziarnistych oraz zjawiska destrukturyzacji. Działanie modelu pokazano w symulacjach numerycznych wybranych badan elementarnych oraz przy zastosowaniu w modelowaniu numerycznym odkształcenia słabonosnego podłoza gruntowego pod próbnym nasypem drogowym w Haarajoki, Finlandia. Symulacje numeryczna przeprowadzono przy uzyciu komercyjnego programu metody elementów skonczonych pozwalajacego na analize sprzezonych zagadnien brzegowych statyki i konsolidacji. Omówiono zagadnienia zwiazane z przyjeciem warunków poczatkowych stanu naprezenia in situ oraz warunków prekonsolidacji, jak równiez przedstawiono problemy zwiazane z przyjeciem parametrów modelu. Pomimo przyjecia prostych zasad dotyczacych warunków poczatkowych oraz przy pominieciu efektów lepkosci w modelu konstytutywnym, otrzymane wyniki pozwoliły na osiagniecie wystarczajacej w praktyce geotechnicznej dokładnosci w stosunku do wartosci pomierzonych.

 9. BiBTeX styl pro ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2

  OpenAIRE

  Pyšný, Radek

  2009-01-01

  Tato práce popisuje průběh vytváření bibliografického stylu pro nástroj BibTeX, pomocí něhož lze v LaTeXu sázet bibliografické citace v souladu s normou ČSN ISO 690. V úvodu práce je proveden rozbor ČSN ISO 690. Následuje popis spolupráce mezi systémem LaTeX a nástrojem BibTeX. Podstatná část práce je věnována popisu struktury souborů, které BibTeX potřebuje pro svou funkci, tj. bibliografická databáze a bibliografický styl. Závěr této práce je věnovaný popisu vlastností vytvořeného bibliogra...

 10. Some Non-Destructive Testing Methods Applicable to Sintered Materials; Quelques Methodes d'Essais Non Destructifs Applicables aux Materiaux Frittes; Nekotorye metody nedestruktivnykh ispytanii, primenimye k spechennym materialam; Algunos Metodos de Ensayo No Destructivo Aplicables a los Materiales Sinterizados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Labusca, Elena; Mirion, I.; Andreescu, N.; Alecu, M.; Biscoveanu, I. [Institut de Physique Atomique, Bucarest (Romania)

  1965-10-15

  y orientacion de los granos, la presencia de defectos diversos (inclusiones, poros), y tambien la evolucion misma del proceso de sinterizacion, incluyendo la formacion de los cristales, el crecimiento granular, etc. En algunos casos, el examen microscopico se puede combinar con ensayos de microdureza. Este examen de la estructura micro- cristalina representa uno de los principales metodos de control cualitativo de los materiales sinterizados, y ningun otro medio de investigacion puede reemplazarlo. 2. El grado de consolidacion, factor esencial que determina la calidad de los materiales sinterizados, se verifica tambien midiendo algunas propiedades, por ejemplo la conductividad electrica y termica, en funcion de la densidad, teniendo presente que en el caso de los materiales sinterizados, la conductividad es directamente proporcional al grado de sinterizacion. Tambien se ha ensayado un metodo adecuado para verificar la porosidad, obteniendose datos experimentales interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la porosidad libre, que es afectada por las inclusiones gaseosas. La memoria contiene datos experimentales sobre la aplicacion de estos metodos de control a algunos materiales sinterizados, de interes para la tecnologia nuclear. (author) [Russian] S uchetom specifichnoj zernistoj struktury spechennyh materialov, razrabotannyh na osnove poroshkov, dlja kotoryh process uplotnenija zavisit ot spekanija, ispol'zovalis' metody kontrolja za stepen'ju spekanija i za nekotorymi svojstvami. Ispol'zovalis' sledujushhie metody bez razrushenija: 1. Izuchenie kristallicheskoj struktury spechennyh tverdyh tel s pomoshh'ju metallo- grafik i jelektronnoj mikroskopii. Jeti metody pozvoljajut obnaruzhit' odnorodnost' struktury, razmery i orientaciju zeren, nalichie razlichnyh defektov (vkraplenija, pustoty), a takzhe razvitie processa spekanija, vkljuchaja obrazovanie kristallov, uvelichenie zeren i pr. V nekotoryh sluchajah mozhno sovmeshhat' mikroskopicheskoe issledovanie

 11. Podnikatelský záměr – rozšíření výrobních kapacit společnosti Industrial Engineering s. r. o.

  OpenAIRE

  Valová, Zuzana

  2017-01-01

  Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru pro rozšíření výrobních kapacit společnosti Industrial Engineering s. r. o. pořízením nových technologií. V teoretické části práce je popsán význam podnikatelského záměru, význam podnikání a základní právní formy podniku. Součástí je popis struktury a sestavení podnikatelského záměru. V praktické části je na základě analýzy současného stavu a marketingové analýzy společně se zpracováním podnikatelského záměru posouzena realizovatel...

 12. Migracja i edukacja: czy transnarodowe rodzicielstwo wpływa na osiągnięcia szkolne niemobilnych dzieci?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Walczak

  2017-12-01

  Full Text Available W artykule została podjęta kwestia wpływu transnarodowej mobilności rodziców na osiągnięcia edukacyjne ich rezydentnych dzieci. Wyniki badań opisywanych w międzynarodowej literaturze nie są jednoznaczne, co wynika ze zróżnicowania wskaźników sukcesu edukacyjnego, specyfiki systemów edukacyjnych i struktury zmiennych niezależnych oraz pośredniczących uwzględnianych w analizach. Polskie badania opierają się niemal wyłącznie na nielosowych próbach nauczycieli i dyrektorów oraz nielicznych, regionalnych badaniach prowadzonych na próbach uczniów. W artykule wykorzystano dane zebrane w 2014 r. w ramach badania sondażowego przeprowadzonego na ogólnopolskiej losowej próbie 4169 uczniów w wieku 10–19 lat. Uzyskane wyniki wskazują na niekorzystny wpływ migracji pojedynczych rodziców (szczególnie matek w przypadku uczniów szkół podstawowych na wyniki oceniania wewnątrzszkolnego. W tej kategorii wieku wpływ jest porównywalny z dziedziczonym statusem wykształceniowym, lecz praktycznie zanika w starszych kohortach.

 13. Ocena Nośności Konstrukcji Nawierzchni Lotniskowych Metodą Acn-Pcn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wesołowski Mariusz

  2014-12-01

  Full Text Available Konstrukcje nawierzchni lotniskowych są projektowane na określony okres eksploatacji przy założeniu prognozowanego natężenia i struktury ruchu lotniczego. Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne na nawierzchniach lotniskowych zależy przede wszystkim od stanu nośności ich konstrukcji. W związku z tym, kontrolne badania nośności należy przeprowadzać okresowo, gdyż informacja o aktualnym stanie eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowej stanowi podstawę do podejmowania decyzji o rodzajach statków powietrznych dopuszczonych do ruchu, intensywności ruchu lotniczego oraz terminach rozpoczęcia prac remontowych lub modernizacyjnych. Aktualnie do oceny nośności nawierzchni lotniskowych stosuje się metodę ACN-PCN, która została wprowadzona przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization. W artykule przedstawiony został sposób wyznaczania i opisu wskaźnika PCN

 14. A Study of the Impact of Power Supply Parameters on Metal Flow Velocity in the Channel of a Device for Washing out Precious Metals from of the Automotive Catalytic Converters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fornalczyk A.

  2014-06-01

  Full Text Available Czas życia katalizatorów samochodowych jest ograniczony. Dzisiejsze przepisy środowiskowe wymagają aby były one poddawane procesowi recyklingu jako cenne źródło platynowców, AI2O3 i złomu stalowego. Metale szlachetne stosowane w tych urządzeniach pełnią funkcje katalityczne, naniesione są na ceramiczny lub metalowy nośnik. Artykuł ten dotyczy procesu odzyskiwania metali szlachetnych ze zużytych katalizatorów samochodowych przy wykorzystaniu metody metalu-zbieracza. W celu przyspieszenia procesu wymywania metali szlachetnych ze struktury kapilarnej katalizatora, przepływ ciekłego metalu-zbieracza zmuszony został przez pole elektromagnetyczne. W pracy przedstawiono wyniki modelowania mające na celu poprawę skuteczności przepływu ciekłego metalu przez nośniki katalizatora za pomocą urządzenia z podwójnym uzwojeniem. Przeanalizowano także różne sposoby zasilania urządzenia. Eksperyment obliczeniowy został zrealizowany jako słabosprzężona analiza pola elektromagnetycznego i pola przepływu.

 15. Structural Optimization of Box Wing Aircraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kalinowski Miłosz J.

  2015-03-01

  Full Text Available Układ zamkniętych skrzydeł to niekonwencjonalne rozwiązanie połączenia powierzchni nośnych, które coraz częściej konstruktorzy starają się stosować w prototypach nowych konstrukcji. Ten artykuł prezentuje przykładowy sposób realizacji optymalizacji strukturalnej struktury nośnej skrzydeł w rozpatrywanym układzie, który może być użyteczny w trakcie projektowania wstępnego samolotu. Na wstępie zaprezentowano metody oraz teorię wykorzystane do stworzenia algorytmu optymalizacji. Struktura analizowana jest przy użyciu belkowego modelu MES. Optymalizacja została przeprowadzona z wykorzystaniem połączenia metod iteracji prostych i gradientowych. Wyniki działania algorytmu przedstawione są na prostym przypadku obliczeniowym.

 16. Mezinárodní daňová optimalizace s využitím offshore a onshore jurisdikcí v Evropské unii

  OpenAIRE

  Skalická, Magdaléna

  2016-01-01

  Cílem diplomové práce je navržení korporátní struktury s využitím offshore a onshore center v Evropské unii pro optimalizaci daně z příjmu právnických osob. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a praktickou s vlastními návrhy řešení. V teoretické části je popsána problematika mezinárodního daňového plánování i zdanění se zaměřením na offshore a onshore finanční centra. V analytické části jsou nejprve jednotlivá offshore a onshore finanční centra v Evropské unii identifikována a...

 17. KAIZEN Application

  OpenAIRE

  Špavor, Peter

  2012-01-01

  V teoretické části této diplomové práce je nejprve rozebrán pojem KAIZEN, v následující kapitole jsou popsány jednotlivé struktury v organizacích. Dále jsou v práci uvedeny požadavky příslušných norem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001). V závěru teoretické části je vysvětlen audit, jeho typy, druhy a samotný průběh auditu. Praktická část obsahuje Projekt škola – certifikační orgán – organizace. V projektu je řešeno zapojení studentů do interních auditů ve vybraných organizacích, je...

 18. Influence of the Selected Factors on Thermal Fatigue of the ADI in an Aspect of its Suitability as the Material for Metal Moulds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zych J.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zmęczenie cieplne dwóch gatunków żeliwa ADI (EN-GJS-1200-2 i EN-GJS-800-8. Badania prowadzono na autorskim stanowisku badawczym stosując oporowe nagrzewanie próbek, wg metody L.F. Cottina. Odporność na zmęczenie cieplne jest podstawowym kryterium w ocenie przydatności tworzywa (materiału na formy metalowe, które podlegają cyklicznemu nagrzewaniu. Oceniono wpływ maksymalnej temperatury (Tmax, cykli cieplnych na ich liczbę do pęknięcia próbki, analizowano zmiany struktury żeliwa ADI. zmiany twardości i wytrzymałości. Stwierdzono, iż przy cyklicznym nagrzewaniu do <500°C, żeliwo ADI zachowuje swoją pierwotną strukturę ausferrytu nawet po wykonaniu ponad 10.000 cykli cieplnych. Takie zachowanie żeliwa ADI predysponuje go jako materiał na formy metalowe stosowane w odlewnictwie ciśnieniowym, a więc przy odlewaniu głównie stopów Mg i Zn, ale również dla mniejszych odlewów wykonywanych ze stopów Al.

 19. Zakurzone białe kruki – niemieckie roczniki oficerskie (Ranglisty w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Centek

  2013-12-01

  Full Text Available Od początku istnienia Prus armia cieszyła się w tym kraju wielkim poważaniem wśród obywateli, a kolejni władcy dbali o to, by jej wartość bojowa wciąż rosła. Jedną z charakterystycznych cech wojskowości pruskiej jest wydawanie co roku wykazu oficerów wszystkich oddziałów wraz z informacjami na temat struktury czy dyslokacji wojska. Przy każdym oficerze znajdowała się nie tylko informacja o jego aktualnym stopniu czy przydziale służbowym, ale także o dacie otrzymania patentu czy posiadanych odznaczeniach.Niniejszy artykuł przybliża specyfikę i dzieje pruskich roczników oficerskich, a także analizuje treść oraz cechy formalne tych woluminów, które znalazły się w posiadaniu Książnicy Kopernikańskiej. Nacisk położono przy tym na ukazanie ich wartości źródłowej dla historyka. Ustalono również drogi, którymi roczniki oficerskie trafiły do zbiorów biblioteki.

 20. „Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Grabowska

  2012-01-01

  Full Text Available Zmieniające się, dynamiczne i wymagające otoczenie współczesnej biblioteki naukowej wywiera nacisk na procesy innowacyjne związane ze zmianami modelu zarządzania. Tematem artykułu są zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej przeprowadzone w związku z fuzją poszczególnych jednostek bibliotecznych. W artykule opisano przeobrażenia na poziomie struktury organizacyjnej, polityki gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście koncepcji organizacji uczącej się, która potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu, dostosowuje się do zmian, ale także poszukuje alternatywy zapewniającej ciągłość i rozwój organizacji.

 1. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku

  OpenAIRE

  Dresler Petr; Macháček Jiří

  2013-01-01

  Článek seznamuje s výsledky systematické archeologické prospekce na území dolního Podyjí. Zájmové území je charakterizováno z hlediska přírodního prostředí i dějin archeologického bádání. Hlavní pozornost je věnována výzkumu z let 2004–2012. Popsána je jak metoda, která kombinuje analytické povrchové sběry, prediktivní modelování, leteckou archeologii a prospekci detektorem kovů, tak výstupy projektu. Prezentovaný výzkum přispěl k hlubšímu poznání vývoje sídlištní struktury v dolním Podyjí v ...

 2. Fałszywy znak równości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Efraim Zuroff

  2012-12-01

  Full Text Available The equivalency canard Efraim Zuroff's text, originally published in Haaretz magazine, is a review of Timothy Snyder's Bloodlands. Snyder distinguishes six main mass murders commited by Nazi Germany and Soviet Union during the period of the Third Reich's existence. In Zuroff's opinion there are some significant differences between these tragedies. Dubious comparisons proposed by Snyder made the Holocaust most affected. Describing the Shoah as one of the six equally horryfying mass murders, the author ignores its ideological roots. Roots that sentenced to death all Jews  - regardless of their political views, religious practicies or the level of identification with Jewish community. Moreover Snyder takes no notice of the georaphical scope of the Holocaust. He also does not notice the fact, that the Nazis effectively managed to make so many Europeans their accomplices, who actively supported the Shoah.   Fałszywy znak równości Tekst Efraima Zuroffa, który pierwotnie ukazał się w piśmie Haaretz, to recenzja książki Skrwawione ziemie Timothy Snydera. Snyder wyróżnia sześć głównych masowych mordów popełnionych przez Niemcy i Związek Radziecki w okresie, który odpowiada istnieniu Trzeciej Rzeszy. Istnieją jednak, zdaniem Zuroffa, znaczące różnice między tymi tragediami. Na wątpliwych porównaniach, które proponuje Snyder, najbardziej „ucierpiał” Holokaust. Opisując Shoah jako jeden z sześciu równie straszliwych, masowych mordów, autor pomija jego ideologiczne korzenie, które sprawiały, że na śmierć skazany był każdy bez wyjątku Żyd, niezależnie od jego poglądów politycznych, praktyk religijnych czy stopnia identyfikacji z żydowską wspólnotą. Ponadto Snyder ignoruje ogromny zasięg geograficzny Holokaustu. Nie zauważa także skuteczności, z jaką naziści potrafili uczynić swoimi wspólnikami tak wielu Europejczyków, którzy w konsekwencji aktywnie wspomagali Shoah.

 3. Wariant Choroby Creutzfeldta-Jakoba: aktualny stan wiedzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James W. Ironside

  2011-04-01

  Full Text Available Choroby wywoływane przez priony obejmują: chorobę Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD, kuru, chorobę Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS, śmiertelną rodzinną bezsenność (fatal familial insomnia, FFI u człowieka, scrapie (polska nieużywana nazwa: trzęsawka u owiec, kóz i muflonów, pasażowalną encefalopatię norek (transmissible mink encephalopathy, TME, encefalopatię gąbczastą bydła albo chorobę szalonych krów oraz przewlekłą chorobę wyniszczającą u jeleni (chronic wasting disease. Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD jest to nowa choroba z grupy chorób wywoływanych przez priony spowodowana pasażem czynnika encefalopatii gąbczastej bydła (BSE. Przed wystąpieniem vCJD obserwowano pasaż BSE na kota domowego, pumę, ocelota, lwa i bizona. Większość przypadków vCJD obserwowano w Wielkiej Brytanii, mniejszą liczbę w 11 innych krajach. Wszystkie definitywne przypadki vCJD wystąpiły u homozygot Met Met w kodonie 129. genu kodującego PrP (PRNP. W wyniku zakażenia przez przewód pokarmowy czynnik infekcyjny vCJD replikuje się w tkance limfatycznej przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby. Obecnie cztery prawdopodobne przypadki vCJD zidentyfikowano u biorców masy czerwonokrwinkowej uzyskanej od asymptomatycznych dawców, którzy następnie zmarli na vCJD. Ostatnio jeden przypadek prawdopodobnego pasażu vCJD poprzez koncentrat czynnika VIII wystąpił w Wielkiej Brytanii u starszego chorego z hemofilią. Ostatnie doniesienie o teście laboratoryjnym wykonywanym we krwi, który może być zastosowany do detekcji vCJD, wskazuje na możliwość identyfikacji zakażonych osób być może jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych.

 4. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 5. Koncepcja pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych Thomasa Achenbacha oraz ważne dla niej dane fenotypowe i genetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Zasępa

  2011-06-01

  Full Text Available W artykule omówiona została koncepcja Thomasa Achenbacha dotycząca pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych oraz emocjonalnych. Nosi ona nazwę Systemu Pomiaru Opartego na Empirii. Inaczej podejście to nazywane jest też „z dołu do góry”. Zgodnie z nim kryteria diagnostyczne poszczególnych kategorii chorób i zaburzeń psychicznych wyprowadza się w oparciu o badanie dużych prób reprezentatywnych dla danej populacji. Powstałe w ten sposób nozologie służą do identyfikacji nowych przypadków. Podejście to jest inne niż paradygmat DSM, który określany jest „z góry do dołu”. Mierzone zgodnie z paradygmatem „z dołu do góry” zachowania problemowe można przedstawić na nastę- pujących poziomach: poziom pierwszy to specyficzne rodzaje problemów reprezentowane przez poszczególne itemy, poziom drugi – wyodrębnionych 8 skal zachowań problemowych (Lęk/Depresja, Wycofywanie się, Skargi Somatyczne, Zaburzenia Myślenia, Zaburzenia Uwagi, Zachowania Agresywne, Łamanie Norm, Natręctwa, poziom trzeci – 2 grupy zachowań problemowych: Zachowania Internalizacyjne i Zachowania Eksternalizacyjne, poziom czwarty – ogólny poziom zachowań problemowych, będący sumą wszystkich przeżywanych problemów. W artykule zostały przedstawione również wyniki badań, które potwierdzają koncepcję Achenbacha, to znaczy omówiono fenotypowe i genetyczne dane ważne dla tej koncepcji. Dane fenotypowe wskazują na to, że wyróżnione skale zachowań problemowych stanowią rzeczywiście odrębne syndromy, z kolei dane drugiego rodzaju – że syndromy te w dużym stopniu są uwarunkowane genetycznie. Mniejszy wpływ na ich rozwój ma środowisko wspólne bądź specyficzne.

 6. Diagnozowanie skręcenia stawu skokowego = Diagnosis of ankle sprain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Kaźmierczak

  2016-12-01

    Słowa kluczowe: staw skokowy, diagnozowanie, skręcenie, skręcenie stawu skokowego   Keywords: ankle, diagnosis, sprain, ankle sprain     Streszczenie   Postawienie prawidłowej diagnozy po skręceniu stawu skokowego jest kluczowym elementem pozwalającym zaplanować i wdrożyć odpowiednie leczenie. Należy w tym celu przeprowadzić dokładne badanie podmiotowe, czyli szczegółowy wywiad z pacjentem, a następnie badanie przedmiotowe. Jego elementami są obserwacja i palpacja, testy funkcjonalne oraz badania dodatkowe. Działanie takie pozwala nabrać pewności na temat tego, które struktury i w jakim stopniu zostały uszkodzone.Uraz skrętny stawu skokowego może wiązać się nie tylko z uszkodzeniem więzadeł czy torebki stawowej, ale również powstawanie ukrytych problemów.  W przypadku przeoczenia, mogą znacznie przedłużyć proces powrotu do zdrowia.   Abstract   Making the right diagnosis after spraining an ankle is a key element that allows to plan and implement appropriate treatment. A medical history which is a detailed interview with a patient and then physical examination should be undertaken. The components of the latter are observation and palpation, functional tests and additional examinations. Such a proceeding enables ensuring which structures and to which extend got damaged. The torsion injury of the ankle may be associated with not only the damage of the joint capsule or ligaments, but also the formation of hidden problems. Those, when overlooked, may substantially extend the process of recovery.

 7. Czaszkogardlak – rzadki łagodny guz nowotworowy - opis przypadku = Craniopharyngioma – rare benign tumor – case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2016-08-01

  • 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu     Streszczenie Czaszkogardlak (guz Erdheima, łac. craniopharyngioma to stosunkowo rzadki, łagodny guz nowotworowy o lokalizacji wewnątrzczaszkowej, wywodzący się z pozostałości kieszonki Rathkego. Nazwę craniopharyngioma wprowadził Harvey Cushing w 1932. Jedne z pierwszych prób operacyjnego leczenia guza podjął Ludvig Puusepp w 1923 roku. Objawy kliniczne zależą od lokalizacji guza. Są to przede wszystkim objawy wynikające z ucisku masy guza na sąsiadujące struktury anatomiczne. Autorzy przedstawiają opis przypadku klinicznego, leczonego operacyjnie w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy z rozpoznanym w badaniu histopatologicznym craniopharyngioma.   Słowa kluczowe: czaszkogardlak, craniopharyngioma, guz Erdheima, nowotwór łagodny.     Abstract Craniopharyngioma (Erdheima tumor is a relatively rare benign tumor of intracranial location, derived from the remnants of Rathke's pouch. The name craniopharyngioma introduced Harvey Cushing in 1932. One of the first attempts at surgical treatment of the tumor took Ludvig Puusepp in 1923. Clinical symptoms depend on the site of a tumor. These are primarily the symptoms resulting from the comppression of the tumor mass on adjacent anatomical structures. The authors present a clinical case operating treated in the Department of Neurosurgery, Neurotraumatology and Pediatric Neurosurgery, Dr Antoni Jurasz University Hospital No.1 in Bydgoszcz histopathological diagnosed with craniopharyngoma.   Key words: craniopharyngioma, Erdheima tumor, benign tumor.

 8. Egzemplifikacja Tomograficznej Metody Do Oceny Jakości Połączeń Spawanych Ze Stopu EN 5754 H22

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błachnio Józef

  2016-12-01

  Full Text Available Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

 9. Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Postuła

  2013-06-01

  Full Text Available Cel: Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, że skala wydatkowania środków publicznych nie wpływa na sprawność działania państwa, która w większej skali jest uzależniona od efektywności ich wydatkowania.Metodologia: Autorka opiera się na przeglądzie literatury, przeprowadzonym na podstawie baz artykułów naukowych, oraz na analizie konkretnych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej i krajach członkowskich OECD, odnoszących się do konsolidacji funduszy w kontekście sprawności działania państwa.Oryginalność: Na bazie analizy przeprowadzonej w artykule autorka dowodzi, że optymalna polityka fiskalna powinna wykorzystywać dobrze dobrane narzędzia pozwalające na osiągnięcie maksymalnie dobrego sposobu gospodarowania środkami publicznymi w danym otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, w jakim znajduje się dana gospodarka. Czynnikiem decydującym o sprawności państwa (pomijając czynniki pozafinansowe nie są absolutne i względne rozmiary wydatków publicznych. Poziom sprawności jest uzależniony od struktury tych wydatków oraz procedur związanych zarówno z procesem planowania, realizacji, ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej wydatków publicznych, jak i z poziomem systemu oceny efektywności i skuteczności.

 10. Zysk na jedną akcję i jego determinanty w publicznych spółkach produkcyjnych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Kędzior

  2017-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest próba oceny kształtowania się wartości wskaźnika EPS oraz jego determinantów w giełdowych spółkach produkcyjnych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie 110 publicznych spółek produkcyjnych z Polski, Litwy, Łotwy, Słowacji i Słowenii. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice między wartościami wskaźnika EPS w przedsiębiorstwach z wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Analizowano wpływ płynności finansowej, intensywności kapitałowej, obrotowości aktywów, zadłużenia, ryzyka, stoso- wania MSSF, wielkości jednostki gospodarczej, wieku przedsiębiorstwa, możliwości wzrostu, działalno- ści międzynarodowej, koncentracji udziałów rynkowych oraz udziałów rynkowych na wskaźnik EPS. Za najważniejsze czynniki uznano wielkość przedsiębiorstwa, działalność międzynarodową, stosowanie MSSF i zadłużenie. W pracy wykorzystywano metody statystyki opisowej: analizę struktury, analizę korelacji i regresji oraz metody statystyki matematycznej: wybrane testy nieparametryczne. W artykule przedsta- wiono jedne z pierwszych wyników empirycznych dotyczących wartości wskaźnika EPS i jego czynni- ków w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

 11. The starting point of Bulgaria in national mythology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolay Aretov

  2014-11-01

  Charakterystyczne dla każdego nacjonalizmu, każdej struktury ideologicznej (ale nie tylko, jest to, że się rozszerza, w naszym przypadku – szuka swoich początków coraz bardziej wstecz w czasie. Proces ten można zaobserwować i w konstrukcjach nacjonalizmu bułgarskiego, ale z o wiele późniejszego okresu. W drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku widać wyraźny zwrot ku czasom sprzed rządów założyciela chana Asparucha (VII w., tj. kiedy powstawały inne bułgarskie organizmy państwowe (zob. Р. Даскалов, Чудният свят на прабългарите, София 2011. Natomiast przed wyzwoleniem (1878 i powstaniem Księstwa Bułgarii można zaobserwować tendencję przeciwną. Przedstawiciele ruchu rewolucyjnego, a przynajmniej część z nich, odrzuca okres średniowiecza i kieruje swą uwagę ku innym początkom, o wiele bliższym w czasie, nawet pokrywającym się czasem aktualnym lub wręcz odnoszącym się do niedalekiej przyszłości. Wyobrażenie to – mniej lub bardziej nieoczekiwa­nie – zostało zreaktualizowane przez często powtarzającą pod koniec XX wieku frazę „czas najbardziej bułgarski” (E. Karanfiłow, odsyłającą do lat 70. XIX wieku.

 12. „Jak naprawdę pali palacz?” – wyniki wstępne badań topografii palenia populacji palaczy w Polsce

  Science.gov (United States)

  Czogała, Jan; Goniewicz, Maciej Łukasz; Czubek, Agnieszka; Koszowski, Bartosz; Sobczak, Andrzej

  2009-01-01

  Na stężenie substancji toksycznych w dymie papierosowym w sposób oczywisty wpływać muszą warunki tlenowo-temperaturowe generowania dymu. Warunki te zależne są od sposobu palenia papierosa (topografii palenia). Topografię palenia charakteryzują następujące parametry: głębokość i szybkość zaciągania, czas przerw między zaciągnięciami i liczba zaciągnięć. W zdecydowanej większości dotychczasowych badań dotyczących składu dymu papierosowego, dym generowano w standardowych warunkach zalecanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i Federalną Komisję Handlu FTC. Obecnie coraz częściej kwestionuje się wykorzystanie standardowych metod laboratoryjnych, jako narzędzi do oceny dawek substancji toksycznych pobieranych przez palaczy w wyniku palenia Określenie rzeczywistych dawek substancji odtytoniowych na jakie narażeni są palacze określonej populacji wymaga zatem w pierwszej kolejności określenia topografii palenia palaczy należących do tej populacji. Celem pracy była kompleksowa charakterystyka parametrów topografii palenia papierosów populacji palaczy w Polsce i jej rozkładu statystycznego. Do badań zakwalifikowano reprezentatywną grupę 129 palaczy. Aby spełnić założenia reprezentatywności badanej grupy palących dokonano analizy struktury demograficznej palaczy papierosów w Polsce posługując się danymi GUS dotyczącymi ogólnej struktury ludności (płeć, profil wiekowy) oraz szczegółowej struktury populacji palaczy papierosów przeprowadzonych według kryteriów profilu wiekowego i liczby wypalanych papierosów. Pomiar indywidualnych parametrów topografii palenia przeprowadzono przy pomocy profesjonalnego przenośnego urządzenia CreSSmicro. Średnia objętość zaciągania się dymem zmierzona w badanej grupie wynosiła 60 ml, była, więc 78% wyższa od wartości normatywnej zalecanej do badań przez ISO (35 ml). Średnia szybkość zaciągania mierzona w badanej populacji wynosząca 48

 13. Badanie kliniczne młodego sportowca – punkt widzenia kardiologa sportowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2012-07-01

  Full Text Available Aktywność fizyczna stanowi jeden z podstawowych warunków dobrego stanu zdrowia, a w przypadku dzieci i młodzieży także niezbędny element prawidłowego rozwoju somatycznego, psychomotorycznego i funkcjo‑ nalnego. Regularny trening sportowy korzystnie wpływa na stan czynnościowy organizmu, a w szczególności układu krążenia. Z drugiej strony intensywny wysiłek fizyczny może być także mechanizmem spustowym dla zagrażających życiu arytmii u sportowców z nierozpoznaną wcześniej chorobą serca. Fundamentalną rolę w sporcie wyczynowym odgrywają badania sportowo‑lekarskie, zarówno wstępne – przed rozpoczęciem aktywności sportowej, jak i okresowe – w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego. W ocenie stanu zdrowia osoby aktywnej fizycznie szczególne miejsce zajmuje badanie układu krążenia, uwzględniające, poza ukierun‑ kowanym wywiadem, m.in. osłuchiwanie serca w różnych pozycjach ciała, badanie tętna obwodowego, pomiar ciśnienia tętniczego, a także poszukiwanie objawów fenotypowych zespołu Marfana. Badanie przedmiotowe pozwala na ocenę zmian adaptacyjnych układu krążenia zachodzących pod wpływem długotrwałego trenin‑ gu sportowego, z których najbardziej charakterystyczne są powiększenie serca (efekt zwiększenia grubości mięśnia sercowego z poszerzeniem światła lewej komory oraz wolna spoczynkowa czynność serca. Ważna jest także umiejętność identyfikacji objawów wskazujących na organiczną chorobę układu krążenia, która może doprowadzić do nagłej śmierci sercowej. Celem niniejszej pracy jest dostarczenie pediatrom i lekarzom rodzinnym informacji pozwalających na właściwą ocenę fizjologicznych, adaptacyjnych zmian zachodzących w układzie krążenia pod wpływem długotrwałego treningu sportowego, a także ułatwiających identyfikację stanów chorobowych, będących przeciwwskazaniem do sportu wyczynowego.

 14. Turar Ryskulov: the Career of a Kazakh Revolutionary Leader during the Construction of the New Soviet State, 1917-1926

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xavier Hallez

  2014-12-01

  ę wspólnych interesów Kirgizów, następnie przychylał się do identyfikacji muzułmańskiej i turkmeńskiej. W końcu musiał się podporządkować radzieckiej tożsamości kazachskiej. W opozycji do spadku po rosyjskim kolonializmie projekt polityczny Ryskulova dążył do znalezienia rzeczywistej roli dla jego turkiestańskich rodaków w nowym, radzieckim reżimie. Dostrzegał ją w zjednoczonym Turkiestanie, ponad określeniami takimi jak Kazach, Uzbek, Turkmen czy Tadżyk.

 15.  Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznegojednostek sektora polskich finansów publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Tatoj

  2009-12-01

  Full Text Available Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora polskich finansów publicznych funkcjonuje dopiero od 1 stycznia 2002 r. Na świecie idea profesjonalnego, współczesnego audytu wewnętrznego zrodziła się w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych – utworzenie w 1941 r. Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors, natomiast w Europie znaczącą datą dla audytu wewnętrznego był rok 1977 – utworzenie Europejskiego Trybunału Audytorów (The European Court of Auditors w Luksemburgu. Na podstawie krajowych i zagranicznych regulacji profesjonalnych i prawnych, a także literatury przedmiotu, zaprezentowano w opracowaniu ocenę ryzyka we współczesnym audycie wewnętrznym. Przedstawiono istotę i rodzaje ryzyka oraz pojęcie zarządzania ryzykiem, uporządkowano problematykę, zdefiniowano pojęcia i syntetycznie zaprezentowano metody analizy ryzyka. W opracowaniu pokazano ogromne znaczenie oceny ryzyka dla bieżącej i przyszłej działalności jednostki organizacyjnej oraz rolę, jaką odgrywa w niej współczesny audyt wewnętrzny. Współczesny audyt wewnętrzny jest nowoczesnym narzędziem zarządzania jednostką organizacyjną, integrującym m.in. zadania wszystkich znanych elementów nadzoru, dostarczającym dokładnych informacji, analiz, ocen i zaleceń, zorientowanym (biznesowo- zarządczo na cele jednostki, przynoszącym wartość dodaną i usprawnienie działalności, funkcjonującym w trzech przestrzeniach czasowych – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest również działalnością doradczą i instruktażową. Nadrzędnym celem audytu wewnętrznego jest ograniczenie ryzyka w działalności jednostki. Audyt stanowi w jednostce wsparcie kadry kierowniczej w realizacji powierzonych im zadań, m.in. poprzez ocenę efektywności zarządzania ryzykiem, za które kierownictwo jest odpowiedzialne. Audyt koncentruje się na ocenie ryzyka (identyfikacji obszarów i analizie ryzyka, a poziom

 16. Wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych a stateczność skarp składowisk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tymoteusz Zydroń

  2015-12-01

  Full Text Available W pierwszej części pracy dokonano analizy literatury tematycznej dotyczącej parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych. Wykazała ona, że odpady komunalne charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi warto­ściami kąta tarcia wewnętrznego i spójności, które zależą m.in. od ich struktury, stopnia rozkładu, metody badań, w tym zakresu odkształceń. Wpływ tych czynników na wytrzyma­łość na ścinanie odpadów jest często niejednoznaczny, co powoduje, że dobór parametrów wytrzymałościowych dla prognozowania stateczności składowisk jest zadaniem złożonym. W drugiej części pracy dokonano obliczeń stateczności skarpy kwatery składowiska od­ padów komunalnych w Chełmku, wykorzystując wartości parametrów wytrzymałościowych przyjętych z przedmiotowej literatury. Wykazano, że tradycyjna metoda obliczeń stateczności skarpy składowiska, z zastosowaniem uśrednionych parametrów wytrzyma­łościowych odpadów, dała wysoką wartość współczynnika stateczności, natomiast analiza probabilistyczna wykazała, że bezpieczeństwo konstrukcji można uznać jako sytuujące się pomiędzy słabym, a przeciętnym.

 17. BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ OTRZYMYWANIA CIENKICH WARSTW EMITERA METODĄ ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO DLA ZASTOSOWAŃ W OGNIWACH CIGS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna PIETRASZEK

  Full Text Available Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne wykonane na bazie struktury CIGS (mieszaniny pierwiastków miedzi, indu, galu oraz selenu należą do II generacji ogniw fotowoltaicznych. Wykazują one efektywność na poziomie zbliżonym do ogniw I generacji, lecz ze względu na niższe zużycie materiału, coraz częściej wypierają z rynku ogniwa krzemowe Artykuł przedstawia rezultaty badań dotyczących sposobu otrzymywania warstwy buforowej CdS (siarczku kadmu, zastosowanej w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych typu CIGS. Przyjęto dwa rozwiązania technologii nanoszenia: warstwa okna CdS uzyskana metodą rozpylenia magnetronowego oraz warstwa okna CdS uzyskana metodą kąpieli chemicznej (CBD– Chemical Bath Deposition. Struktura ta powinna posiadać odpowiednią wielkość przerwy energetycznej, która pozwali na większą absorpcję fotonów, a także wymaga się, aby była cienka (mniej niż 100 nm i jednolita. Warstwy CdS zostały nałożone przez osadzanie w kąpieli chemicznej CBD na szklanych podłożach pokrytych Mo/CIGS (naniesione warstwy metodą sputteringu magnetronowego. Uzyskano dzięki temu warstwę emitera o grubości 80 nm po czasie osadzania 35 minut. Dla porównania warstwy CdS zostały nałożone poprzez sputtering magnetronowy na podłożu Mo/CIGS, uzyskanym tą samą metodą. Następnie oba rozwiązania zostały przebadane pod względem morfologii powierzchni na elektronowym mikroskopie skaningowym, jak również przeprowadzono analizy składu pierwiastkowego warstw. Zarówno jedna, jak i druga metoda prowadzi do otrzymania warstwy emitera CdS dla zastosowań w ogniwach CIGS.

 18. New Phase in the System Uranium-Molybdenum-Silicon; Nouvelle phase dans le systeme uranium-molybdene-silicium; Novaya faza v sisteme uran-molibden'-kremnij; Una fase nueva en el sistema uranio-molibdeno-silicio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikirica, M.; Ban, Z. [Rudjer Bokovic Institute, Zagreb, Yugoslavia (Croatia)

  1963-11-15

  }Si{sub 3}. Opredelenie struktury osnovano isklyuchitel'no na poroshkovykh dannykh, pokazavshikh, chto ehta novaya faza prinadlezhit k geksagonal'noj sisteme. Vyyavlena prostranstvennaya gruppa P6/mmc ili odna iz podgrupp. Razmery ehlementarnoj yachejki najdeny ravnymi a - 5,37{sub 0} A; s s 8,58{sub 2} A. Sravnenie raschetnykh i nablyudaemykh intensivnostej ukazyvaet na bol'shoe skhodstvo so strukturoj faz Lavesa tipa C 14. (author)

 19. Organisational aspects of spatial information infrastructure in Poland

  Science.gov (United States)

  Bielecka, Elzbieta; Zwirowicz-Rutkowska, Agnieszka

  2013-06-01

  One of the more important elements of spatial information infrastructure is the organisational structure defining the obligations and dependencies between stakeholders that are responsible for the infrastructure. Many SDI practitioners and theoreticians emphasise that its influence on the success or failure of activities undertaken is significantly greater than that of technical aspects. Being aware of the role of the organisational structure in the creating, operating and maintenance of spatial information infrastructure (SII), Polish legislators placed appropriate regulations in the Spatial Information Infrastructure Act, being the transposition of the INSPIRE Directive into Polish Law. The principal spatial information infrastructure stakeholders are discussed in the article and also the scope of cooperation between them. The tasks and relationships between stakeholders are illustrated in UML, in both the use case and the class diagram. Mentioned also are the main problems and obstructions resulting from imprecise legal regulations. Jednym z istotniejszych komponentów infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) jest struktura organizacyjna określająca m.in. zależności pomiędzy organizacjami tworzącymi infrastrukturę. Wielu praktyków i teoretyków SDI podkreśla, że wpływ aspektów organizacyjnych na sukces lub porażkę SDI jest dużo większy niż elementów technicznych. Mając świadomość znaczącej roli struktury organizacyjnej w tworzeniu, funkcjonowaniu i zarządzaniu infrastrukturą przestrzenną w Polsce, legislatorzy umieścili odpowiednie zapisy w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, będącej transpozycją dyrektywy INSPIRE do prawa polskiego. W artykule omówiono strukturę organizacyjną IIP w Polsce, podając (m.in. w postaci diagramów UML) obowiązki poszczególnych organów administracji zaangażowanych w jej budowę i rozwój, a także omówiono zależności i zakres współpracy pomi

 20. ANALIZA NIEZAWODNOŚCI STACJI UZDATNIANIA WODY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

  Full Text Available Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają się z połączonych ze sobą elementów (podsystemów stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.

 1. Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Państwowe”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Śnieżek

  2016-09-01

  Full Text Available W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa, oprócz realizacji postawionych przed nimi celów gospodar- czych, powinny zaangażować się we wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Pań- stwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” (dalej Lasy Państwowe nie stanowi pod tym względem wyjątku, przeciwnie, z samej definicji jego istnienia wynika wpisana w misję, wizję i strategię odpowie- dzialność przed społeczeństwem, przed obecnym i przyszłymi pokoleniami. Do tej pory w Lasach Pań- stwowych nie zostały opracowane jednolite ramy raportowania działań społecznie odpowiedzialnych. Mimo wielu rozproszonych dokumentów wskazujących na ich wkład w tym zakresie, Lasy Państwowe nie mają w swoim raporcie zbioru informacji poświęconych zagadnieniom społecznej odpowiedzialności. Celem artykułu jest wskazanie, że społeczna odpowiedzialność w takim podmiocie, jakim są Lasy Pań- stwowe, jest obszarem niezwykle istotnym i w konsekwencji działań brzemiennym w skutki długofalowe dla współczesnego i przyszłych pokoleń. W artykule uzasadniono potrzebę i przedstawiono propozycję ogólnej struktury raportu o odpowiedzialności społecznej Lasów Państwowych wobec obecnych i przy- szłych interesariuszy. Jako podstawową metodę badawczą, oprócz studiów literaturowych, zastosowano metodę dedukcyjną, wspomaganą wnioskowaniem przez analogię.

 2. Wykrywanie białka prionu w płynach ustrojowych – nowe perspektywy w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jakoba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Golańska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do grupy chorób wywołanych przez priony, których diagnostyka nastręcza trudności ze względu na brak nieinwazyjnych metod umożliwiających przyżyciowe definitywne rozpoznanie. Rutynowe badania laboratoryjne wspomagające diagnostykę polegają na oznaczaniu obecności białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko to jest jednak jedynie nieswoistym markerem rozpadu neuronów. Również badania obrazowe oraz EEG są niewystarczające do pewnego potwierdzenia rozpoznania. Obecnie duże nadzieje wiąże się z rozwojem czułych i swoistych metod wykrywania śladowych ilości nieprawidłowych konformerów białka PrPSc – markera jednoznacznie związanego z chorobami wywołanymi przez priony – znajdujących się w płynie mózgowo-rdzeniowym lub krwi chorych z CJD. W artykule omówiono opracowane w ostatnich latach metody, w których wykorzystuje się zdolność białka prionu do indukowania przekształcenia struktury przestrzennej cząsteczek PrPc w patologiczną izoformę PrPSc. Największe nadzieje na praktyczne zastosowanie budzi obecnie metoda konwersji indukowanej przez wytrząsanie (quaking-induced conversion, QuIC, oparta na amplifikacji nieprawidłowych konformerów białka prionu w warunkach in vitro z zastosowaniem oczyszczonego zrekombinowanego białka PrPc jako substratu. Omówiono zasadę metody, wyniki najnowszych badań nad jej optymalizacją oraz perspektywy wykorzystania w celach diagnostycznych i naukowych.

 3. Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2009-03-01

  Full Text Available Wśród nowotworowych przyczyn zgonów w Polsce rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. W Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej z powodu raka gruczołu krokowego umiera każdego roku ponad 85 000 mężczyzn. Dotyka on często mężczyzn w sile wieku, a długi i złożony proces jego leczenia negatywnie wpływa na efektywność i stabilność życiową. W początkowym stadium choroba przebiega często bezobjawowo, co powoduje, że mężczyźni nie są świadomi zagrożenia i nie podejmują czynności profilaktyczno-leczniczych. Uwzględniając wymienione zagrożenia, celowe jest podjęcie działań zmierzających do uruchomienia systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych z rakiem gruczołu krokowego, co będzie stanowić gwarancję utrzymania wymaganego poziomu stanu zdrowia. Funkcjonowanie takiego systemu oparte jest na podstawach naukowych. Jeden z jego elementów to opracowanie wskaźników (funkcji zdrowia i zachorowań pacjentów płci męskiej z uwzględnieniem ich struktury wiekowej. Realizując pracę badawczą, autorzy artykułu starali się umiejscowić podjęty problem profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego na tle istniejących już osiągnięć naukowych. Dokonano pogłębionej analizy opracowań w aspekcie rozwiązań praktycznych. Zauważono, że dotyczą one dwóch zasadniczych obszarów, odnoszą się do badań podstawowych i rozwiązań aplikacyjnych.

 4. Current and simulated structure, growth parameters and regeneration of beech forests with different game management in the Lány Game Enclosure / Struktura, růstové parametry, obnova a modelový vývoj bukových porostů s odlišným způsobem mysliveckého hospodaření v podmínkách Lánské obory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ambrož Robin

  2015-06-01

  Full Text Available V příspěvku jsou prezentovány výsledky studia struktury a dynamiky vývoje bukových porostů v Lánské oboře, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko v České republice. Výzkum se uskutečnil v dospělém bukovém porostu na dvou trvalých výzkumných plochách (TVP, každá o velikosti 0,25 ha s použitím technologie FieldMap. Typologické, půdní, fytocenologické i porostní charakteristiky obou porovnávaných TVP jsou srovnatelné, odlišují se pouze způsobem ochrany proti zvěři. Výsledky ukázaly, že limitujícím faktorem zdárného vývoje přirozené obnovy buku (Fagus sylvatica L. je vysoká zvěř, a to jelen evropský (Cervus elaphus L. - 300 ks, jelen sika (Cervus nippon nippon Temm. - 300 ks, muflon (Ovis musimon Pallas - 250 ks a daněk skvrnitý (Dama dama L. - 300 ks. Přirozená obnova na TVP 1 s černou zvěří (Sus scrofa L. - 150 ks je dostatečná vzhledem ke stanovištním a porostním poměrům. Naproti tomu na TVP 2 s ostatními druhy zvěře se obnova nevyskytuje. Z výsledků biometrických měření a následných vizualizací pomocí simulátoru biodynamiky lesa Sibyla vyplývá, že se jedná o nevýrazně strukturované, dospělé, produktivní bukové porosty s absencí jedinců spodního stromového patra.

 5. WPŁYW SUBSTYTUCJI WŁÓKIEN BAZALTOWYCH PRZEZ WŁÓKNA WĘGLOWE NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PRĘTÓW B/CFRP (HFRP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kostiantyn PROTCHENKO

  2016-07-01

  Full Text Available W niniejszym artykule przedstawiono analityczne i numeryczne obliczenia mechanicznych właściwości obecnie opracowywanych prętów hybrydowych HFRP (Hybrid Fibre Reinforced Polymer powstałych poprzez zastąpienie (substytucję części włókien bazaltowych BFRP (Basalt Fibre Reinforced Polymer włóknami węglowymi CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymer. W tym aspekcie termin ,,substytucja” rozumiany będzie jako modyfikacja prętów BFRP polegająca na zastąpieniu pewnej części włókien bazaltowych przez włókna węglowe. Celem analizy jest określenie optymalnego modelu prętów hybrydowych HFRP, które stanowiłyby realną alternatywę dla prętów stalowych stosowanych do zbrojenia konstrukcji betonowych. Zamiana włókien bazaltowych, włóknami węglowymi prowadzi do uzyskania lepszych właściwości mechanicznych prętów. Względy ekonomiczne skłaniają do ograniczenia procentowego udziału włókien węglowych w prętach HFRP do rozsądnej wielkości, oraz zastosowaniu włókien węglowych o stosunkowo niedużej wytrzymałości (Low Strength Carbon Fibres jak na włókna CFRP. W pracy przedstawiony został opis struktury pręta hybrydowego, oszacowanie właściwości mechanicznych wzdłuż i w poprzek włókien, a także wpływ układu włókien w przekroju poprzecznym pręta na jego zachowanie mechaniczne. Analizę przeprowadzono dla różnych proporcji udziału włókien węglowych do włókien bazaltowych (1:9; 1:4; 1:3; 1:2; 1:1 w prętach HFRP. Rozpatrzono dwa przypadki rozmieszczenia włókien w przekroju poprzecznym pręta (Bar Architecture. Pierwszy z włóknami węglowymi zlokalizowanymi w rdzeniu, natomiast drugi z włóknami węglowymi usytuowanymi w powierzchniowej warstwie pręta.

 6. How to read Hasan or the resurrection of a contingent apparition of real readers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vedad Spahić

  2017-10-01

  Full Text Available How to read Hasan or the resurrection of a contingent apparition of real readers A fragment from the novel Death and the Dervish, the famous monologue by Hasan about the Bosniak identity, to which this review is dedicated, is exceptionally appropriate for an interpretative manipulation. We have approached it from two different methodological starting points. The first reading (the inner approach attempts to shed light on the aesthetic efficiency of Hasan’s soliloquy in the context of the structure/totality of the novel. The second starting point (the outer approach is reading the monologue as an auto-imagological, politically instrumentalized discourse. The text should also be understood as an implicit answer to the question of whether it is possible to plausibly combine these approaches despite the incompatibility of the analytical points, while considering the fact that the compatibility of the writer’s and reader’s worldview is not a necessary prerequisite for aesthetic communication.   Jak czytać Hasana albo zmartwychwstanie przypadkowego widma rzeczywistych czytelników Fragment powieści Derwisz i śmierć M. Selimovicia, słynny monolog Hasana na temat bośniackiej tożsamości, któremu poświęcono niniejszy artykuł, jest wyjątkowo podatny na manipulacje interpretacyjne. W tekście dokonano jego analizy, obierając dwa różne metodologiczne punkty wyjścia. Pierwszy typ lektury (podejście wewnętrzne jest próbą rzucenia światła na estetyczną skuteczność soliloqium Hasana w kontekście struktury całości powieści. Drugi punkt wyjścia (podejście zewnętrzne to odczytanie monologu jako autoimagologicznego, politycznie zinstrumentalizowanego dyskursu. Celem tekstu jest także (implicit próba odpowiedzi na pytanie, czy – mimo niezgodności punktów analitycznych – możliwe jest wiarygodne połączenie tych dwóch podejść, biorąc pod uwagę fakt, że zgodność poglądów pisarza i czytelnika nie jest koniecznym

 7. Problemy rewitalizacji małych miast na przykładzie Międzyrzecza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wanda Kononowicz

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano metodę rewitalizacji Starego Miasta wraz z zamkiem i zespołem folwarcznym w Między-rzeczu, zastosowaną w projekcie dyplomowym, wykonanym w 2016 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim, w Katedrze Architektury i Urbanistyki [1]. Projekt ten został wyróżniony w międzynarodowym konkursie konserwatorskim im. Prof. Jana Zachwatowicza, organizowanym dorocznie przez PKN ICOMOS, a także zdobył nagrodę w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury [2]. Metoda rewitalizacji polegała na przywróceniu generalnych cech przestrzennej struktury średniowiecznego miasta, przy dopuszczalnej różnorodności elementów drugoplanowych kompozycji. Pojęcie różnorodności odnosi się tu zarówno do obiektów objętych ochroną konserwatorską, jak też do nowoprojektowanych o nowoczesnej formie, harmonizującej z otoczeniem, a także rekonstruowanych. Wschodnia pierzeja rynku jak i duża część pierzei południowej, uległy zniszczeniu na skutek II wojny światowej i nigdy nie zostały odbudowane, a ich miejsce oraz sąsiadujących kwartałów zabudowy wypełniła zieleń. Większość mieszkańców, szczególnie młodych, akceptuje taki stan. Projekt stanowi przykład kompleksowego opracowania konserwatorskiego od skali urbanistycznej do architektonicznej, Wykonane studium historyczno-urbanistyczne oraz staranne analizy stanu istniejącego, w różnych aspektach pozwoliły skonstruować wytyczne konserwatorskie, które dały podstawę do projektu rewitalizacji historycznego miasta. W ramach rewitalizacji, m.in. uzupełniono strukturę miejską o brakujące kwartały zabudowy, przywrócono Rynkowi jego rangę i historyczne proporcje, zaprojektowano nową posadzkę w Rynku, ożywiono nową funkcją zabudowania folwarczne oraz zaprojektowano park krajobrazowy na sąsiadującym zdegradowanym terenie.

 8. Analiza funkcjonowania systemów ABCw przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Wnuk-Pel

  2009-06-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu rozpowszechnienia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, w szczególności zaś analiza problemów pojawiających się w procesie wdrożenia, struktury systemów ABC oraz sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości i sposobów budowy systemu informacyjnego rachunku kosztów działań. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o sposobach wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o implementacji zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem. Z teoretycznego punktu widzenia, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do określenia ogólnej tendencji: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierza w podobnym kierunku jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie.

 9. Determining Acceptable Explosive Charge Mass Under Different Geological Conditions / Problematyka Wyznaczania Dopuszczalnych Ładunków Mw W Zróżnicowanych Warunkach Geologicznych

  Science.gov (United States)

  Pyra, Józef; Sołtys, Anna; Winzer, Jan; Dworzak, Michał; Biessikirski, Andrzej

  2015-09-01

  This article presents a procedure for determining the safety of explosive charges for their surrounding environment, using a limestone mine as a case study. Varied geological structures, as well as other constructions in the surrounding area of a mine, sometimes necessitate the use of two or more ground vibration propagation equations, and thus a variety of explosive charges, depending on the area of rock blasting. This is a crucial issue for the contractor, as it is important to blast the rock as few times as possible, while using the maximum amount of explosive charge for each blast. Wykonywanie robót strzałowych w górnictwie polega na odpalaniu mas materiału wybuchowego (MW) celem uzyskania dużej ilości odpowiednio rozdrobnionego urobku. W momencie zwiększonego popytu na surowce skalne zakłady górnicze zmuszone są do zwielokrotnienia wykonywania prac strzałowych aby zapewnić regularne dostawy produktu. Konsekwencją takich działań jest ponoszenie dodatkowych kosztów operacyjnych. Celem ich minimalizacji oraz uzyskania jak największej efektywności prowadzonych robót strzałowych jest wydłużanie serii, a więc stosowanie coraz to większych mas ładunków materiałów wybuchowych. Efektem takiego postępowanie jest możliwość wystąpienia w otoczeniu oddziaływania o potencjalnie szkodliwym charakterze m. in. drgania parasejsmiczne. Aby wyeliminować powyższy problem oraz zapewnić niezbędny komfort mieszkańcom, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawcze nakładają na podmiot wykonujący roboty strzałowe obowiązek ochrony otoczenia, poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie kontroli, monitorowania oraz wyznaczania dopuszczalnych mas ładunków MW. W momencie gdy nie ma możliwości ograniczenia niepożądanych wpływów dynamicznych po przez zmianę parametrów siatki strzałowej czy modyfikację struktury czasowo-częstotliwościowej drgań, jedyną możliwością staje si

 10. Wybrane aspekty pracy zawodowej instruktorów fitness = Chosen aspects of professional work of fitness instructors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Fryderyk Nowak

  2016-05-01

    Słowa kluczowe: instruktorzy fitness, kompetencje, fitness, promocja zdrowia. Key words: fitness instructor, competencies, fitness sector, health promotion.   Streszczenie Cel Celem niniejszej pracy była charakterystyka wybranych aspektów pracy zawodowej trenerów, instruktorów pracujących w klubach fitness, na podstawie ich opinii, jak i opinii pracodawców branży fitness i wellness. W pracy wyszczególniono charakterystykę zatrudnienia, świadomość celu wykonywanej pracy, pożądane kompetencje oraz satysfakcję z pracy. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 144 instruktorów pracujących w klubach fitness, a także 36 pracodawców – właścicieli klubów. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Pracę trenera, instruktora fitness wykonują osoby młode – (82% z nich nie przekroczyło 35 roku życia. W zawodzie zaobserwować można dużą rotację, o czym świadczy krótki staż pracy instruktorów; aż 77,8% badanych to pracujący w tej branży poniżej 2 lat. Ponad 90% pracujacych w charakterze instruktora fitness ma wykształcenie wyższe (licencjackie bądź magisterskie. Zaledwie 8,33% instruktorów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Według pracodawców branży fitness najważniejszym celem pracy instruktora jest tworzenie długotrwałych relacji z klientami. Tak rozumiany cel pracy jest bliski przede wszystkim młodym pracownikom o krótkim stażu. Pracodawcy przedkładają tzw. twarde kompetencje nad cechy osobowości u pracowników branży fitness. Natomiast najważniejszymi predyspozycjami do zawodu w ocenie instruktorów są charyzma i komunikatywność. Wnioski Pozycja zawodowa trenera instruktora, fitness jest wysoce niestabilna, to rodzaj pracy raczej dodatkowej. Ta sytuacja nie skłania do rozwoju i identyfikacji pracowników z miejscem pracy.   Abstract   Aim The characteristics of selected aspects of fitness

 11. Psychologiczne bariery udzielania pomocy medycznej dziecku = Psychological barriers in delivering first help for child

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Czyż

  2016-05-01

    Abstrakt Udzielanie pierwszej pomocy niejednokrotnie wymaga od potencjalnego ratownika przełamywania wielu wewnętrznych barier. Gdy dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia dziecka czynniki te w szczególności nasilają się i w istotnym stopniu determinują dalsze działania osoby niosącej pomoc na miejscu zdarzenia.   Celem pracy była próba identyfikacji czynników psychologicznych, mogących wpływać na chęć udzielania pomocy dziecku w stanie nagłym.   W badaniu wzięło udział 114 studentów w wieku 22,1±1,6 lat. Użyto autorskiej ankiety, składającej się z pytań, próbujących określić owe czynniki oraz testu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.   Większość(65% ankietowanych deklaruje ukończenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy osobie dorosłej, natomiast dziecka – zaledwie 42% studentów. Zaskakującym jest fakt, iż w ponad 80% szkoleń nie podjęto tematu dotyczącego pediatrycznej wersji AED. Wysoki odsetek studentów(60% deklaruje podjęcie pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia jego życia. Pozostała część ankietowanych, jako największą barierę w udzielaniu pomocy dziecku, określa obawę przed pogłębieniem istniejącego już urazu(54%. Dodatkowo częstymi powodami odstąpienia od pomocy są: brak wiedzy i umiejętności udzielania pomocy(30%, strach związany z zaistniałą sytuacją(21% oraz obawa przed pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej za wyrządzenie krzywdy(20%. W porównaniu płci, kobiety uzyskały wyższy średni wynik testu wiedzy niż mężczyźni (5,10±1,6vs.4,86±1,6, aczkolwiek zdecydowanie częściej w ankiecie wskazują jej brak jako czynnik ograniczający niesienie pomocy.   Występowanie wielu czynników ograniczających studentów w udzielaniu pomocy dzieciom niesie za sobą konieczność organizowania systematycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.   Słowa kluczowe: pierwsza pomoc, bariery psychologiczne.     Psychological barriers in delivering first help for child

 12. Geotechnical Risk Classification for Underground Mines / Klasyfikacja Poziomu Zagrożenia Geotechnicznego W Kopalniach Podziemnych

  Science.gov (United States)

  Mishra, Ritesh Kumar; Rinne, Mikael

  2015-03-01

  finansowe. Wykorzystanie przepisowych metod oceny ryzyka w przeszłości wykazało ich istotną rolę w przewidywaniu i zapobieganiu wypadkom i zagrożeniom w dziedzinach najbardziej na nie narażonych, a więc w przemyśle naftowym, jądrowym oraz w lotnictwie. W niniejszej pracy zaproponowano system klasyfikacji operacji w górnictwie podziemnym w oparciu o poziom zagrożenia geotechnicznego. Klasyfikacji dokonano uwzględniając zastosowana metodę urabiania oraz rodzaj urabianego górotworu. Przedstawiono kategorie metod urabiania o podobnym poziomie zagrożenia geotechnicznego. Zaproponowano klasyfikację górotworu na podstawie właściwości wytrzymałościowych określanych rutynowo na etapie planowania kopalni. Klasyfikacja ta podzielona jest na kilka pod-etapów odpowiadającym etapom planowania kopalni, tak by uwzględnić zakres dostępnych na każdym etapie danych. Zastosowano kodowanie alfanumeryczne dla wskazania metody urabiania w oparciu o dane o zwięzłości skały i ryzyko zagrożenia geotechnicznego. Kodowanie alfanumeryczne zostało następnie rozszerzone dla identyfikacji operacji górniczych w ramach kategorii "Poziom zagrożenia geotechnicznego". Wskaźnik ten wykorzystywany jest jako wstępne narzędzie oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia oraz klasyfikacji poziomu zagrożenia związanego z działalnością górniczą. Celem takiej klasyfikacji jest jej wykorzystanie jako wytycznych i uzasadnienia dla stosowania formalnych metod oceny ryzyka geotechnicznego.

 13. Mogućnosti unapređenja sistema ishrane na Vojnoj akademiji - ekonomski aspekt/Possibilities for improving the food system at the Military Academy: Economic aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slaviša N. Arsić

  2014-10-01

  Full Text Available Proces profesionalizacije Vojske Srbije uslovio je kvalitativno-kvantitativne promene u kadrovskoj strukturi i doveo do smanjenja brojnog stanja njenih pripadnika. U kadetskom restoranu na Vojnoj akademiji došlo je do stvaranja infrastrukturnog i organizacionog balasta u kapacitetima za pripremu i podelu hrane koji sistem ishrane kadeta čini nerentabilnim. Izgrađeni kapaciteti projektovani su tako da omogućavaju pripremu i podelu 40% obroka više od realnih potreba, što u ekonomskom kontekstu sagledavanja finansijski bespotrebno opterećuje ograničeni iznos novčanih sredstava koja se za tu svrhu izdvajaju. U smislu zadovoljenja ekonomskih principa moguće je smanjiti ili sasvim eliminisati negativne efekte upošljavanjem viška kapaciteta ili pronalaženjem alternativnih načina kojima bi se funkcija ishrane u Vojnoj akademiji realizovala na racionalniji način. Rad predstavlja analizu 'za i protiv' koja u prvi plan ističe neke od relevantnih činjenica za pronalaženje celishodnijeg rešenja. Sistem ishrane u Vojnoj akademiji analiziran je kroz uzročno-posledične odnose faktora unutar i izvan sistema uz nastojanje da se njegovo funkcionisanje unapredi sa organizaciono-ekonomskog, tehničko-tehnološkog i nutritivno-bezbednosnog aspekta, a na osnovu savremenih naučnih saznanja i domaćih i stranih iskustava. / The process of professionalisation of the Serbian Army has caused qualitative and quantitative changes in the personnel structure and has led to the reduction in the numerical strength of its members. The restaurant at the Military Academy has faced infrastructural and organisational ballasts in its capacity for food preparation and distribution thus making the Military Academy food system uneconomic. The capacities of the restaurant are designed to allow for the preparation and distribution of 40% more meals than the actual needs, which, in the economic context, places unnecessary financial burden on the limited amount of funds

 14. Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na funkcje poznawcze i emocjonalne u chorych na epilepsję – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Potasz-Kulikowska

  2017-08-01

  Full Text Available Epilepsja to zespół zaburzeń neurologicznych, na który – według danych Światowej Organizacji Zdrowia – cierpi niemal 50 milionów osób na świecie. Oprócz napadów padaczkowych o różnym przebiegu chorzy bardzo często doświadczają zaburzeń poznawczych i zaburzeń nastroju, którym niekiedy towarzyszą myśli samobójcze. Choroba znacznie obniża poczucie jakości życia pacjentów i utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. Niemal 40% chorych cierpi na lekooporną postać epilepsji, a wielu ma także przeciwwskazania do poddania się zabiegom chirurgicznym lub pomimo przebytego zabiegu doświadcza napadów. Sposobem leczenia, który można zaproponować tym pacjentom, jest głęboka stymulacja mózgu. W 2010 roku stymulacja jądra przedniego wzgórza została zaakceptowana w Europie jako metoda wspomagająca w leczeniu napadów częściowych u dorosłych chorych z epilepsją. Wciąż jednak trwają badania nad bezpieczeństwem i efektywnością tej metody. Obiektem badań jest też stymulacja innych struktur, ponieważ nadal poszukuje się najlepszego celu stereotaktycznego w leczeniu padaczki. Zabieg polega na stymulacji głęboko położonych struktur mózgu i jest metodą mniej inwazyjną niż metody chirurgiczne. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w redukowaniu częstości napadów padaczkowych. Ze względu na fakt, iż stymulowane struktury w większości należą do układu limbicznego, w badaniach analizujących skuteczność zabiegu coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ stymulacji na funkcje poznawcze i emocjonalne chorych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd badań dotyczących efektywności zabiegu i wpływu głębokiej stymulacji mózgu na funkcje neuropsychiatryczne u osób z epilepsją, zaakcentowanie zarówno pożądanych, jak i ubocznych efektów zabiegu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie badania neuropsychologicznego w

 15. Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego = Clamp therapy in disorders of sensory processing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Strojek

  2015-11-01

  2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska   Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Radzimińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii ul. Techników 3, Bydgoszcz e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com     Streszczenie   Zaburzenie przetwarzania sensorycznego (SPD – Sensory Processing Disorder tzw. dysfunkcja integracji sensorycznej ma miejsce, gdy mózg nieprawidłowo analizuje bodźce docierające z ciała lub środowiska zewnętrznego. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się. Głównym zadaniem stymulacji układu dotykowego stosowanej w terapii SI (SI – Sensory Integration jest dostarczanie dziecku przez terapeutę różnych bodźców dotykowych na określonych częściach ciała. Dziecko odpowiada na pytania terapeuty dotyczące struktury bodźca zewnętrznego, lokalizacji ciała, nazywa doznania odbierane w trakcie i po zastosowaniu bodźca. Układ dotykowy ma silne powiązanie z układem westybularnym. Dziecko z dysfunkcją przedsionkową może nie czuć się bezpiecznie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. W skład terapii dociskowej, stosowanej w metodzie integracji sensorycznej, wchodzi masaż dociskowy oraz stosowanie kamizelek i kołder dociążających. Masaż dociskowy poprawia czucie powierzchowne i głębokie, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa emocjonalnego dziecka, ponieważ pomaga dziecku zorientować się, w jaki położeniu znajdują się jego poszczególne części ciała.   Summary   Sensory processing disorder occurs when the brain incorrectly analyzes the stimuli coming from the body or

 16. Forms of Address as Discrete Modal Operators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Paweł Sosnowski

  2016-12-01

  zawsze są częścią semantycznej struktury zdania. Wyrażają one także stosunek mówiącego do komunikatu, jaki przekazuje odbiorcom komunikatu, i tym samym mają przekaz modalny. Przez modalność autor rozumie sytuację, w której dane indywiduum (osoba znajduje się w danym stanie mentalnym, tj. ma określony stosunek do szeregu sytuacji i typów sytuacji. Formy adresatywne można uznać za dyskretne operatory modalne zawierające takie treści, jak: rozkazuję ci, życzę sobie, przypuszczam i in. Termin ,,operator" używany jest w przypadkach, w których możemy go wskazać jako nośnika zmian w semantycznej strukturze zdania. Współczesne badania nad honoryfikatywnością autor opiera głównie na obecnie opracowywanych narodowych korpusach wielojęzycznych równoległych i jednojęzycznych i analizuje formy adresatywne o znaczeniu imperatywnym i optatywnym.

 17. Astma w badaniach spirometrycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2010-06-01

  Full Text Available Astma i POChP to choroby charakteryzujące się zmiennym zwężeniem dróg oddechowych określanym jako „obturacja oskrzeli". Obturacja wywołana jest przez zapalenie błony śluzowej i przebudowę, które wynikają z napływu komórek zapalnych oraz działania różnorodnych mediatorów i cytokin. W procesie zapalnym zaangażowane są różne struktury i procesy określane jako „jednostka nabłonkowo-mezenchymalna". Rozpoznanie astmy opiera się na wywiadzie, badaniu alergologicznym i ocenie wskaźników spirometrycznych. Do podstawowych wskaźników stosowanych do właściwej interpretacji czynności płuc należą: FVC, FEV! i stosunek FEN^ do FVC. Stopień ciężkości zaburzeń wentylacji opiera się na ocenie wartości odsetka FEV! w stosunku do wartości należnej. Charakterystyczną cechą astmy jest zmienność objawów klinicznych i wskaźników spirometrycznych. Najważniejszym wskaźnikiem charakteryzującym obturację jest FEV1/FVC. Typowe wskaźniki spirometryczne to: prawidłowa FVC, obniżone FEV! i FEV1/FVC. Czasami FVC i FEV! są jednocześnie obniżone, a FEV1/FVC pozostaje w normie lub prawie w normie. Częścią badań funkcji płuc jest test odwracalności obturacji. Wzrost FEV! i/lub FVC >12% w stosunku do wartości wyjściowej i >200 ml stanowi dodatnią odpowiedź bronchodylatacyjną. Celem tego testu jest określenie, czy czynność płuc może poprawić się po wziewaniu 400 ^g salbutamolu lub po 2-8-tygodniowym leczeniu wziewnymi glikokortykosteroidami. Wskaźniki spirometryczne pozwalają ocenić ciężkość choroby i możliwość interwencji terapeutycznej. W celu diagnozowania astmy i oceny leczenia należy również dokonywać pomiaru nadreaktywności oskrzeli dróg oddechowych. Nadreaktywność oskrzeli jest bardzo czułym, lecz nieswoistym narzędziem dla celów diagnostycznych. Ujemny wynik testu wziewnego z metacholiną pozwala wykluczyć astmę, dodatni wynik testu potwierdza rozpoznanie astmy w w

 18. Struktura makrocyklu treningowego w biegu na 100 m przez płotki = The structure of the training macrocycle in the 100 m hurdles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Kamrowska-Nowak

  2015-12-01

  UKW w Bydgoszczy, IKF   Streszczenie Celem badań była analiza struktury czasowej oraz charakterystyka obciążeń treningowych płotkarki w rocznym cyklu, zrealizowanych przez zawodniczkę specjalizującą się w biegu na 100 m przez płotki. Materiał badawczy stanowiła dokumentacja szkolenia i obciążeń  treningowych zawodniczki S.G., mistrzyni Polski juniorek z 1999 r. oraz młodzieżowej mistrzyni Polski z 2000 r. Zebrany materiał dotyczący obciążeń treningowych skatalogowano według klasycznego podziału ćwiczeń ze względu na cechy motoryczne. Przygotowania treningowe do cyklu 1999/2000 trwały 336 dni. Zrealizowano 367 jednostek treningowych. W przygotowaniu siłowym największe obciążenie miało charakter ukierunkowany o przewadze półprzysiadów oraz podskoków i wyskoków z półprzysiadu. Siła o charakterze wszechstronnym miała mniejszy wymiar. Największe obciążenie pracą siłową miało miejsce od marca do czerwca. W okresie przygotowania ogólnego (listopad, grudzień, styczeń dominowała wytrzymałość tempowa krótka (odcinki 150 -300m, a następnie wytrzymałość szybkościowa, która ma wpływ na utrzymanie rytmu płotkowego od 7 do 10 płotka. Szybkość techniczna realizowana była od listopada do września, a najwięcej zrealizowano w miesiącach marcu i kwietniu.   Słowa kluczowe: lekkoatletyka, kobieta, bieg na 100 m przez płotki. Summary             The objective of the research was to analyze  time structure and characteristics of training loads of the hurdler specializing in 100m hurdles realized in the annual training cycle. Training records and training loads  of S.G. , the junior champion of Poland  in 1999 and the youth champion of Poland in 2000, constituted research material. Material concerning training loads was catalogued according to classical division of exercises on account of motor features.             Preparations for the training cycle 1999/2000 lasted 336 days, and 367

 19. Observations of Mercury Flowing along a Trough in a Transverse Magnetic Field; Nekotorye nablyudeniya techeniya rtuti v lotke v poperechnom magnitnom pole

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vulis, L. A.; Jaglenko, V. T. [Akademija Nauk SSSR, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1966-11-15

  diverging duct when certain relationships held. Limitations associated with the superposition of a magnetic field were established, in addition to the usual hydro-gas analogy. (author) [Russian] Privodjatsja nekotorye rezul'taty nabljudenija stacionarnogo techenija rtuti v gorizontal'nom lotke pri nalichii poperechnogo magnitnogo polja. Izuchenie takogo vida dvizhenija provodjashhej sredy so svobodnoj poverhnost'ju v magnitnom pole predstavljaet dvojakij interes - dlja sopostavlenija rezul'tatov opytov i rascheta MGD techenij neszhimaemoj zhidkosti, s odnoj storony, i v kachestve priblizhennoj modeli dvizhenija plazmy v svete izvestnoj gidrogazovoj analogii dlja MGD techenij, s drugoj storony. Rassmotreny rezul'taty opytov, ohvatyvajushhih dokriticheskie i sverhkriticheskie techenija rtuti v oblasti znachenija chisel Fruda OD -3,0 pri ves'ma malyh znachenijah magnitnogo chisla Rejnol'dsa i bol'shih znachenijah chisla Gartmana (svyshe 100). Osnovnye parametry ustanovki sledujushhie: razmery kanala 40x 200 mm, skorost' techenija rtuti do 1,2 m/sek, magnitnaja indukcija do 1,2 tl. Dlja nepreryvnyh (dokriticheskih i sverhkriticheskih) techenij v kanalah postojannogo i peremennogo sechenija sravnivajutsja opytnye dannye po izmeneniju mestnoj i polnoj vysoty urovnja zhidkosti s raschetom, vypolnennym v odnomernom priblizhenii. Polucheny podrobnye harakteristiki gidravlicheskogo pryzhka v poperechnom pole, ego struktury i modifikacii, poter' polnoj vysoty i dr. V opytah izuchalos' dvizhenie rtuti v kanale s izolirovannymi stenkami i pri nalichii jelektrodov s vneshnim soprotivleniem. Osnovnoj metod nabljudenija - fotograficheskij, narjadu s jetim proizvodilis' izmerenija jelektricheskih (raspredelenie potenciala i dr.) i gidravlicheskih harakteristik. V rezul'tate issledovanija pokazano, chto odnomernaja raschetnaja shema udovletvoritel'no opisyvaet nepreryvnoe techenie v kanale (osobenno postojannogo sechenija). Vyjavlen rjad osobennostej, prisushhih rassmatrivaemym javlenijam i

 20. Ból kręgosłupa szyjnego w przebiegu radikulopatii = The cervical spine pain in radiculopathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Litak

  2017-02-01

  ²Department of Human Anatomy  Medical University of Lublin     Key words: cervical discopathy, radiculopathy, neck pain         Abstrakt Bóle kręgosłupa szyjnego stanowią poważny problem diagnostyczny w praktyce lekarskiej . Są najczęstszą przyczyną zgłaszania się do lekarza i mają znaczący wymiar ekonomiczny. W związku z rozwojem cywilizacyjnym, stresem , siedzącym trybem życia i ograniczeniem aktywności procesy  degeneracyjno - wytwórcze w kręgosłupie szyjnym stają się bardziej powszechne. Radikulopatia szyjna jest neurologicznym stanem wywołanym kompresją lub uszkodzeniem korzeni nerwowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Stan ten generuje ból w obrębie szyi  nie rzadko promieniuje do obręczy barkowej i kończyn górnych. Postępowanie diagnostyczne jest procesem wieloetapowym. Wywiad i badanie fizykalne pełnia znaczącą rolę a badania obrazowe uzupełniają pełną diagnozę. Farmakoterapia i ograniczenie obciążeń redukują ból w ostrej fazie. W przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego , przewlekłego bólu czy tez postępujących deficytów neurologicznych przeprowadzenie zabiegu operacyjnego obarczającego uciśnięte struktury nerwowe staje się jedynym słusznym postępowaniem .   Słowa kluczowe: szyjna dyskopatia, radikulopatia, ból kręgosłupa szyjnego     Abstract The cervical spine pain represents serious diagnostic medical problem .It is the most common reason for visiting the doctor and has economic dimension . According to Development of Civilization , stress , sitting lifestyle and limitation of physical  activity  Degenerative and Osteoarthritic  syndromes become more common. Cervical radiculopathy  is a neurological condition caused by compression or damage of the nerve roots of the cervical spine.  This leads to the occurrence of the neck pain  radiating  to the shoulders and upper extremities. Diagnostic path is a multistage process. Medical interview and physical examination

 1. Analiza socjometryczna w ocenie grupy społecznej i budowaniu zespołu sportowego = Sociometry in the assessment of social group and sport team building

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Ussorowska

  2016-08-01

      a Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Polska   b Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Polska   c Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Polska           Key words: physical activity, sociometry, social relations development Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, socjometria, budowanie relacji społecznych   Streszczenie             Socjometria jako metoda badawcza jest powszechnie wykorzystywana zarówno w socjologii jak i psychologii społecznej, głównie do oceny i pomiaru struktur władzy, współpracy i komunikacji pomiędzy jednostkami danej populacji oraz spoistości określonych grup społecznych. Głównym celem takiego działania jest ocena kierunku i siły stosunków przyciągania i odrzucania, które występują między przedstawicielami danych grup. W sporcie, a zwłaszcza dyscyplinach drużynowych, które odpowiadają założeniom małych grup społecznych czynnik relacji międzyosobowych jest szczególnie istotny w budowaniu drużyny, a co za tym idzie w tworzeniu odpowiednich warunków do osiągania wysokich wyników sportowych.             Znajomość nieformalnej struktury społecznej zespołu sportowego może okazać się cennym źródłem informacji, które świadomy trener jest w stanie odpowiednio wykorzystać. Posiadając wiedzę na temat czynników kształtujących relacje interpersonalne, można na nie świadomie oddziaływać w celu korekty i eliminacji zachowań niepożądanych. Ponadto dzięki świadomemu kształtowaniu i monitorowaniu właściwych postaw w drużynie trener jest w stanie istotnie poprawić sytuację interpersonalną pojedynczego zawodnika, a co za tym idzie znacząco wpływać na ogólną atmosferę panująca wewnątrz drużyny, co jak dowodzą liczne badania naukowego bezpośrednio koreluje z efektywno

 2. Comparison of the Economic Aspects of the Treatment and Storage of Fission Products from Installations Processing Irradiated Natural Uranium; Aspects Economiques Compares du Traitement et du Stockage des Produits de Fission Issus des Usines de Traitement de l'Uranium Naturel Irradie; Sravnitel'nye ehkonomicheskie aspekty obrabotki i khraneniya produktov deleniya, poluchaemykh na zavodakh po pererabotke obluchennogo prirodnogo urana; Aspectos Economicos Comparados del Tratamiento y del Almacenamiento de los Productos de Fision que Salen de las Plantas de Tratamiento de Uranio Natural Irradiado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thiriet, L.; Lesur, P.; Giraud, R. [Commissariat a l' Energie Atomique, Paris (France); Wanlin, J. [Societe Saint-Gobain Techniques Nouvelles, Paris (France)

  1966-02-15

  instalaciones, tipo de interes y gastos de explotacion) la eleccion de la politica Optima (dimensiones y ritmo de la puesta en servicio) es en cambio independiente de estas hipotesis y esta unicamente ligada a la ley de variacion del costo de los depositos en funcion de sus dimensiones. Se obtiene, asi, el costo optimizado del almacenamiento de los efluentes por tiempo indefinido. En la tercera parte se compara la solucion del almacenamiento indefinido con otras posibilidades: vitrificacion y separacion del Cs y del Sr. Los autores analizan esas posibilidades desde el punto de vista economico e indican algunas soluciones a largo plazo. (author) [Russian] Posle upominanija osnovnyh metodov obrashhenija s produktami delenija v zhidkom vide, daetsja kratkoe opisanie osnovnyh tehnicheskih harakteristik primenjaemyh vo Francii ustanovok dlja hranenija iz nerzhavejushhej stali (v kisloj srede) i struktury stoimosti jetih ustanovok. Pokazyvaetsja, kak jeta sistema zavisit ot aktivnosti nahodjashhihsja na hranenii rastvorov i ot vydelenija imi tepla. Vo vtoroj chasti issleduetsja stoimost' ih hranenija v zavisimosti ot razmerov rezervuarov, kotorye mogut byt' postroeny, i opredeljajutsja razmery i maksimal'nye predely ih ispol'zovanija s uchetom harakteristik podlezhashhih hraneniju produktov delenija i razlichnyh vozmozhnostej zavoda po pererabotke obluchennogo prirodnogo urana. Pokazyvaetsja, chto esli stoimost' hranenija predpolozhitel'no zavisit ot sroka sluzhby ustanovok, procenta na kapital i jekspluatacionnyh rashodov, to vybor optimal'nogo metoda nezavisim ot jetogo i svjazan lish' s zakonom izmenenija stoimosti jetih rezervuarov s uchetom ih razmerov. Takim putem poluchajut optimizirovannuju stoimost' beskonechnogo hranenija zhidkih produktov. V tret'ej chasti s jetim resheniem beskonechnogo hranenija sravnivajutsja drugie vozmozhnye mery obrashhenija s produktami delenija: osteklovyvanie i vydelenie cezija i stroncija. Obsuzhdaetsja jekonomika razlichnyh metodov hranenija i

 3. Poziom agresywności kobiet uprawiających sporty rodzajowo męskie i kobiece = The level of social aggressiveness in women practising male or female sports

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zuzanna Mazur

  2015-05-01

    Słowa kluczowe: kobieta, agresywność, sporty rodzajowo męskie, sporty rodzajowo kobiece. Keywords: woman, aggressiveness, male sports, female sports. Streszczenie   Wprowadzenie Jednym z podstawowych aspektów czy też skutków uprawiania sportu wyczynowego, który przynależy do stereotypu „męskości”, jest agresywność. Jej instrumentalny charakter ujawnia się zarówno w działaniach związanych z rywalizacją, jak i w postawie autonomii poglądów i przekonań czy też ignorowaniu praw i racji innych. Zastanawiające wydaje się, czy podobny poziom agresywności ujawniają kobiety trenujące wyczynowo sporty rodzajowo męskie (boks, żużel, podnoszenie ciężarów w porównaniu z kobietami uprawiającymi sporty rodzajowo kobiece (gimnastyka artystyczna, pływanie synchroniczne.   Cel pracy Podstawowym celem badań jest poznanie różnicy w poziomie agresywności kobiet w zależności od uprawianej dyscypliny.     Materiał i metody W badaniach brały udział kobiety trenujące dyscypliny rodzajowo męskie (kick- boxing, zapasy; n=30 oraz rodzajowo kobiece (gimnastyka artystyczna, pływanie synchroniczne; n=40. Do oceny nasilenia oraz struktury agresji zastosowano Kwestionariusz „Nastroje i Humory” A.H. Bussa i A. Durkee.   Wyniki Badania wykazały wyższy poziom agresywności u przedstawicielek dyscyplin męskich, przejawiający się głównie w większej napastliwości fizycznej.   Wnioski Kobiety uprawiające sporty rodzajowo nieadekwatne różnią się pod względem agresywności od kobiet trenujących sporty kobiece. Zapaśniczki i kick-boxerki cechuje wyższy poziom zachowań agresywnych, przejawiający się głównie w napastliwości fizycznej. Może mieć to związek ze specyfiką uprawianych dyscyplin, w których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem.   Abstract Introduction One of the main aspects or effects of practising a professional sport, which belongs to the "masculinity" stereotype, is aggressiveness

 4. Filosofie sportu nebo filosofické uvažování o sportu Philosophy of sport or philosophical reflection on sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Kosiewicz

  2006-02-01

  Full Text Available Hlavním úkolem prezentace je iniciovat diskusi o současném postavení, formální a meritorní situaci filosofie sportu. Zajímavé je odpovědět si na následující otázku: lze říci, že máme co do činění se skutečnou, vyspělou, kompetentní a nezávislou vědní disciplínou, nebo jde spíše o určité filosofické úvahy o sportu, které se v budoucnu stanou nezávislou filosofickou disciplínou? Jsem toho názoru, že filosofie sportu teprve zahájila proces strukturalizace, kladení a řešení mnoha problémů, vytváření různých názorových pohledů, které jsou charakteristické pro autory s různým vzděláním a s různými výzkumnými prioritami. Započala také stavbu základů a utváření metodologických nástrojů, které budou vhodné pro tento nový obor filosofie usilující o nezávislost. Hlavní břemeno výzkumných projektů a jejich realizací spočívá na bedrech filosofů v pravém slova smyslu, kteří budou zkoumat různé projevy a aspekty sportu. Filosofie sportu se snaží definovat sebe samu a rozpracovává své charakteristiky a formy výzkumu. Důležitou příležitostí je pro ni spolupráce s dalšími obory filosofie (a nejen filosofie s cílem využít již vypracované a vyzkoušené struktury umožňující filosofii sportu formulovat svůj vlastní jazyk, koherentní kód, kategorii pojmů a specifickou podrobnou metodologii sloužící pro popis a vysvětlení zdrojů, obsahů a významů, kterými se vyznačují praktické a teoretické projevy a vlastnosti sportu. Dokud však nebude tato etapa utváření nové disciplíny ukončena, budeme mít co do činění spíše s filosofickými úvahami o sportu než s filosofií sportu. The main task of my presentation is to initiate the discussion about the contemporary position, as well as the current formal and merit situation of philosophy of sport. It is interesting to answer the following question: if we can say, that, at the

 5. Resonance absorption of nuclear gamma radiation; Absorption par resonance des rayons gamma; Rezonansnaya absorbtsiya i rasseyanie yadernogo gamma-izlucheniya; Absorcion por resonancia de las radiaciones gamma en los nucleos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanna, S S; Perlow, G J [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1962-01-15

  radiacion do resonancia con y sin polarizacion. Estos estudios les han conducido a una interpretacion de la estructura hiperfina en funcion de las propiedades de los estados nucleares y de la interaccion hiperfina en el hierro. Tambien han investigado los efectos de un campo magnetico externo sobre la estructura hiperfina. Por otra parte, la absorcion por resonancia en el {sup 57}Fe permitio estudiar la relacion entre la cronologia de la desintegracion de im estado nuclear y el espectro de la radiacion observada. Se realizaron observaciones detalladas sobre el espectro de las radiaciones de resonancia filtradas, en funcion del tiempo, en condiciones muy diversas. (author) [Russian] Kak pokazal Messbauehr, ispuskanie i pogloshchenie yadernogo izlucheniya bez otdachi yadra obespechivaet prostoj metod izucheniya vzaimodejstviya yader s ehlektromagnitnym izlucheniem i, chto ochen' vazhno, yavlyaetsya chrezvychajno chuvstvitel'nym sredstvom issledovaniya bol'shogo kolichestva fizicheskikh zadach. V sluchae yader zheleza-57 sozdaetsya ves'ma blagopriyatnoe polozhenie, tak kak v ehtom sluchae rezonansnoe pogloshchenie mozhet ispol'zovat'sya v kachestve ochen' chuvstvitel'nogo detektora izmeneniya chastoty ehlektromagnitnogo izlucheniya. Detal'no izuchalos' rezonansnoe pogloshchenie v zheleze-57. Intensivnost' pogloshcheniya, forma i liniya sdviga nablyudalis' v zavisimosti ot temperatury. Polyarizatsiya radioaktivnogo izlucheniya nablyudalas' posredstvom ehksperimentov s namagnichennymi istochnikami i poglotitelyami. Sverkhtonkij spektr rezonansnoj radiatsii analizirovalsya s polyarizatsiej i bez nee. EHti issledovaniya priveli k tolkovaniyu sverkhtonkoj struktury v otnoshenii svojstv yadernykh sostoyanij i sverkhtonkogo vzaimodejstviya v zheleze. Bylo rassmotreno takzhe vliyanie vneshnego magnitnogo polya na sverkhtonkuyu strukturu. Rezonansnoe pogloshchenie v zheleze-57 bylo ispol'zovano dlya izucheniya svyazi mezhdu razvitiem raspada yadernogo sostoyaniya vo vremeni i spektrom

 6. Fetysz „obiektywności”. „Nasza klasa” Tadeusza Słobodzianka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Żukowski

  2016-01-01

   grają narzucone im role. Wątki te zostają jednak całkowicie pominięte przez krytykę. Nie są także w stanie przebić się przez lepiej rozpoznawalne społecznie struktury narracyjne pierwszego typu.

 7. A Semantic-Cognitive Analysis of the Concept of Ukraine in the Speeches of B. Obama (2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anatoliy Oleksiyovych Khudoliy

  2016-12-01

  B. Obamy. Autor podkreśla cechy szczególne konceptualnego obrazu świata prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cele artykułu są następujące: 1. Pokazanie, że koncept „Ukraina” jest werbalnie obecny w przemówieniach B. Obamy. Oznacza to, że Ukraina jako państwo kroczące drogą demokracji mimo wojny z Rosją leży w kręgu zainteresowań amerykańskich liderów. 2. Zasugerowanie, że istnieje powiązanie pomiędzy opisywanym konceptem, jego orientacją pragmatyczną i procesami kognitywnymi. 3. Konieczność opisu semantycznych cech szczególnych konceptu „Ukraina” w przemówieniach politycznych amerykańskiego lidera ze względu na rolę Ukrainy w lokalnym i regionalnym kontekście. Podkreślam funkcjonalną, komunikatywną i pragmatyczną orientację politycznych przemówień. Zgodnie z podejściem badaczy kognitywnych dochodzę do wniosku, że koncept „Ukraina” jest kompleksem semantyczno-kognitywnej struktury zawierającym strefę przejściową i peryferyjną. Podczas przeprowadzonego badania autor przejrzał piętnaście przemówień wygłoszonych przez amerykańskiego prezydenta B. Obamę w 2014 roku. Badanie zakłada zastosowanie analizy treści. Jest przydatne w analizie stosunków międzynarodowych, w odniesieniu do pojęć użytych przez prezydenta Obamę w przemówieniach wygłoszonych w 2014 roku w następujących formatach: USA-Ukraina, Ukraina-Rosja, USA-Rosja i Europa-Ukraina.

 8. Experience with a New Colour-Scintillographic Method for Diagnosing Liver Tumours and Inflammatory Liver Disorders; Experience d'une Nouvelle Methode d'Enregistrement Scintigraphique en Couleurs, pour le Diagnostic des Tumeurs Hepatiques et des Affections Inflammatoires du Foie; Opyt ispol'zovaniya novogo metoda tsvetnoj'' stsintigrafii dlya diagnostiki pechenochnykh opukholej i vospalitel'nykh protsessov pecheni; Ensayo de un Nuevo Metodo de Registro Centelleografico Policromo, para el Diagnostico de Tumores Hepaticos y de Inflamaciones del Higado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sparchez, T.; Gheorghescu, B.; Steclaci, A.; Merculiev, E.; Popovici, M. [Clinique Medicale, Bucarest (Romania)

  1964-10-15

  el oro-198 coloidal (Amersham -Reino Unido) inyectado por vía endovenosa. En un gran numero de casos, efectuaron paralelamente mecanogramas, fotocentelleogramas en blanco y negro y centelleogramas policromos. Verificaron el diagnostico mediante puncion, laparoscopia, laparofotograffa o cinematografia, puncion biopsica, intervencion quirurgica o necropsia. El metodo centelleografico policromo permite distinguir mejor las variaciones de intensidad de la radiactividad, es decir, da una idea mas cabal de la desorganizacion o sustitucion del parenquima hepatico provocadas por los procesos tumorales. (author) [Russian] Dlja poluchenija izobrazhenij, luchshe otrazhajushhih podrobnosti struktury porazhennoj p ech e nochnoj parenhimy, k laboratornomu apparatu dlja skennirovanija s samopiscem bylo prisposo bleno o sobo eustrojstvo , pozvoljajushhee poluchat' skennogrammy pecheni v s em i cvetah . Kazhdyj proizvol'no vybrannyj cvet so otvetstvu et opredelennomu chislu impul'sov i o t granichivaet zony s odinakovoj radioaktivnost'ju, t.e. priblizitel'no ravnye po ob{sup e}m u zony pechenochnoj tkani. Na takoj cvetnoj scintigramme belyj cvet otrazhaet fonovuju radioaktivnost', togda kak chernyj so o tv et stv u et maksimal'noj radioaktivnosti v centre pecheni, t.e. vmeste naibol'shej tolshhiny parenhimy. Promezhutochnye cveta so otvet s tv uju traz lichnym zonam s odinakovoj radioaktivnost'ju. S pomoshh'ju jet o go metoda izucheno 150 sluchaev kak zlokachestvennyh (pervichnyh i v to richnyh), tak i nezlokachestvennyh opuholej pecheni, 80 sluchaev hronicheskogo gepatita i cirroza i provedeno 50 issledovanij pecheni u zdorovyh ljudej. V bol'shinstve sluchaev dlja vnutrivennyh in{sup e}kcij ispol'zovalos' kolloidal'noe zolot o-198 (firmy Amershem, Anglija). Vo mnogih sluchajah odnovremenno byli polucheny m eh an ogram my, chern o-belye foto- scintigrammy, a takzhe cvetnye scintigrammy. Diagnoz podtverdilsja s pomoshh'ju punkcii laparoskopii, fotograficheskoj i kinematograficheskoj

 9. Operating Experience with the VERA Zero-Energy Fast Reactor; Fonctionnement du Reacteur VERA a Neutrons Rapides, de Puissance Zero; Opyt ehkspluatatsii reaktora VERA na bystrykh nejtronakh nulevoj moshchnosti; Experiencia Adquirida con el Reactor Rapido VERA de Potencia Nula

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weale, J. W.; McTaggart, M. H.; Goodfellow, H.; Paterson, W. J. [Atomic Weapons Research Establishment, Aldermaston (United Kingdom)

  1964-02-15

  , intensidad de la fuente neutronica, empleo de un acelerador para producir neutrones; velocidad de respuesta de los circuitos de seguridad y restricciones subsiguientes en lo que atafle a la velocidad con que se pueden unir las dos mitados; precauciones adicionales necesarias al utilizar plutonio como combustible; notas sobre la precision de las mediciones de reactividad y sobre las limitaciones practicas que afectan a otras mediciones relacionadas con la fisica de los reactores. (author) [Russian] Daetsja kratkoe opisanie konstrukcii reaktora na bystryh nejtronah nule- voj moshhnosti, sostojashhego iz dvuh odinakovyh chastej. Pri jetom osoboe vnimanie udeljaetsja tem chertam, kotorye opredeljajut praktichnost' i obespechivajut tochnost' izmerenij po fizi- ke reaktorov. Obsuzhdajutsja preimushhestva i nedostatki konstrukcii s ssylkoj na dvuhlet- nij opyt jekspluatacii reaktora. Rassmatrivajutsja sledujushhie temy:prisposoblennost' proekta i konstrkcii iz dvuh odinakovyh chastej dlja provedenija jeksperimental'nyh issle- dovanij; razmer i kachestvo obrabotki toplivnyh blokov i tochnost' razmeshhenija toplivnyh jelementov; vlijanie granichnyh neravnomernostej i geterogennosti struktury na tochnost' opredelenija kriticheskoj massy ''ideal'noj'' jekvivalentnoj sborki; vosproizvodimost' kri- ticheskogo uslovija posle demontirovanija sborki ili razdelenija dvuh chastej; izmenenie reak- tivnosti s razdeleniem chastej, v tom chisle vlijanie nesimmetrichnoj zagruzki;chuvstvitel'- nost' razlichnyh schetchikov, moshhnost' istochnika nejtronov, ispol'zovanie istochnika uskorennyh nejtronov; bystrota otvetnoj reakcii konturov avarijnoj zashhity i posledujushhie ogranichenija skorosti sobiranija chastej; dopolnitel'nye predupreditel'nye mery, neobho- dimye pri ispol'zovanii plutonija; primechanija otnositel'no tochnosti izmerenija reaktiv- nosti i otnositel'no prakticheskih ogranichenij, vlijajushhih na razlichnye drugie izmerenija po fizike reaktorov. (author)

 10. Regularities in the Changes of Absorber Material Properties as a Function of Absorber Concentration; Regularite des Variations des Proprietes des Substances Absorbantes en Fonction de la Concentration de l'Absorbant; Zakonomernosti izmeneniya svojstv poglashchayushchikh materialov v zavisimosti ot kontsentratsii poglotitelya; Leyes de Variacion de las Propiedades de los Materiales Absorbentes en Funcion de la Concentracion del Absorbente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Portnoj, K. I.

  1964-06-15

  raboty v re akto r ah na teplovyh i promezhutochnyh nejtronah. Pogloshhajushhte materialy, soderzhashhie bor, naprimer boridy,obladajut nizkimi mehanicheskimi svojstvami, chto svjazano s osobennostjami ih kristallicheskoj struktury. M a terialy, soderzhashhie okisly redkozemel'nyh jelementov (samarij, evropij, gadolinij, disprozij idr.), dispergirovannye v matrice iz splava tipa nimonik ili v nerzhavejushhej stali znachitel'no izmenjajut mehanicheskie svojstva v zavisimosti ot koncentracii poglotitelja. Avtory vyskazali gipotezu ob obrazovanii maksimumo pogloshhajushhej sposobnosti pri vzaimnom legirovanii poglotitelej. Jeta gipoteza poluchila dal'nejshee podtverzhdenie opy tami s mnogimi metallicheskimi i nemetallicheskimi pogloshhajushhimi sistemami v reaktorah na teplovyh i promezhutochnyh nejtronah. (author)

 11. Experiences with the Irradiation of Vegetables in The Netherlands; Essais d'Irradiation de Legumesaux Pays-Bas; Opyt oblucheniya ovoshchej v Niderlandakh; Experimentos Sobre Irradiacion de Verduras en Los Paises Bajos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Staden, O. -L. [Institute for Research on the Storage and Processing of Horticultural Produce, Wageningen (Netherlands)

  1966-11-15

  manifiestan. Se ha irradiado con electrones de 1,5 MeV col rizada deshidratada, observandose que el tiempo de coccion y la dureza disminuyen al aumentar la dosis; sin embargo, las muestras tratadas con dosis superiores a 1000 krad presentaron propiedades organolepticas inaceptables. (author) [Russian] Daetsja obzor poslednih opytov v Niderlandah po vozdejstviju obluchenija (jelektrony i gamma-luchi) na nekotorye ves'ma razlichnye ovoshhi. V dannoj rabote osnovnoe vnimanie udeljalos' vozmozhnosti uvelichenija srokov hranenija i takim obrazom vozdejstviju na zhivoj produkt. Sredi prochego rassmatrivajutsja razlichnye reakcii tomatov na jelektrony i gamma- luchi. Jeti poslednie vyzyvajut polnoe ischeznovenie vnutrennej struktury. Upominaetsja o predpolozhenii, chto mezhdouzlovoe gnienie rastenij ne mozhet upravljat'sja ionizirujushhej radiaciej. Dalee, rassmatrivaetsja neskol'ko orientirujushhih opytov s narezannymi ovoshhami, upakovannymi v plastik i ne upakovannymi. Bolee shiroko soobshhaetsja o vozmozhnostjah obluchenija gribov. Zdes' mozhno poluchit' pjat' blagoprijatnyh rezul'tatov. Odnako jeksperiment s uspeshno perenesennymi momentami obrabotki pokazal, chto jeti vozmozhnosti men'she, chem pervonachal'no predpolagalos'. Dalee ukazyvaetsja, chto obluchenie 'kisloj kapujty' ne mozhet najti primenenija iz-za bystro nastupajushhego obescvechivanija. Obrabotka suhoj kapusty (curly.kale) jelektronami v 1,5 Mjev pokazala s uvelicheniem dozy porjadka kilorad umen'shenie vremeni varki i zhestkosti. Odnako obrazcy, obrabotannye dozami vyshe 1000 krad stali nepriemlemymi v organolepticheskom otnoshenii. (author)

 12. The Modernization of the Energy Sector in Poland vs. Poland's Energy Security / Modernizacja sektora energii w polsce a bezpieczeństwo energetyczne Polski

  Science.gov (United States)

  Frączek, Paweł; Kaliski, Maciej; Siemek, Paweł

  2013-06-01

  ększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju konieczne jest także konsekwentne prowadzenie dalszych działań na rzecz rozwoju alternatywnych technologii energetycznych, co pozwoli na skorzystanie z ewentualnych pojawiających się szans dotyczących różnych opcji. Szczególne miejsce w tych działaniach powinna mieć budowa w Polsce pierwszej elektrowni atomowej. Realizacja tej inwestycji pozwoli na pozyskanie taniej i czystej ekologicznie energii elektrycznej. Istotne jest także odnotowywane znaczące poparcie społeczne dla realizacji tej inwestycji. Podkreślono, że ewentualna zwłoka w pracach służących budowie pierwszej elektrowni atomowej w kraju może przyczynić się do ograniczenia konkurencyjności gospodarki. Ponadto wskazano, że konieczne będą także działania o charakterze edukacyjnym, które uświadomią społeczeństwu skalę wyzwań, jakie stoją przed krajowym sektorem energii, oraz wskażą wpływ upowszechniania konkurencyjnych cenowo źródeł energii na sytuację krajowej gospodarki oraz na utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Działania te przyczynią się do uzyskania poparcia wszystkich uczestników rynku energii dla podejmowania działań na rzecz takiego kształtowania struktury źródeł energii pierwotnej, aby możliwe było uzyskiwanie jak najniższych kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz jednoczesne minimalizowanie konsekwencji ekologicznych prowadzenia gospodarki energetycznej.

 13. Preparation of C{sup 14}-labelled tetrazolium salts and tracer study of the tetrazene-formazan rearrangement; Preparation de sels de tetrazolium marques au carbone-14 et etude de la transposition tetrazene-formazan, au moyen d'indicateurs radioactifs; Izgotovlenie mechennykh C{sup 14} solej tetrazosoedinenij i issledovanie pri pomoshchi indikatorov peregruppirovok tetrazona-formazana; Preparacion de sales de tetrazolio marcadas con {sup 14}C y estudio de la transposicion tetraceno-formazan con ayuda de trazadores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marton, Joseph; Meisel, Julia [Central Research Institute for Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest (Hungary); Gosztonyi, Thomas [Institute of Organic Chemical Technology, Technical University, Budapest (Hungary)

  1962-03-15

  etre isole dans des conditions appropriees. On a etudie cette transformation en utilisant du benzaldehyde-phenylhydrazone marque au carbone-14, et l'on a pu verifier ainsi qu'il s'agit d'une reaction intramoleculaire. (author) [Spanish] Partiendo del benzaldehido-(1-{sup 14}C), el autor ha sintetizado el TTC-(5-{sup 14}C), el NT-(5, 5'-di-{sup 14}C) (neotetrazolio) y el BT- (5, 5'-di-{sup 14}C) (azul de tetrazolio). Las sales de mono- o ditetrazolio se obtienen con buen rendimiento y se logran productos de elevada actividad especifica. El autor determino la pureza de las muestras por cromatografia sobre papel. En las sales de ditetrazolio encontro algunas impurezas, que consiguio determinar cuantitativamente; asimismo establecio algunas caracteristicas de sus estructuras. Por otra parte, elaboro un metodo para obtener sales de ditetrazolio marcadas con {sup 14}C de elevada pureza. En la sintesis del formazan, el precursor de la sal de tetrazolio, se obtiene un producto intermedio inestable cuya estructura es similar a la del tetraceno. Este compuesto sufre una rapida transposicion en medio alcalino para dar lugar al formazan. Es posible aislar el producto intermedio si se trabaja en condiciones adecuadas. El autor estudia la transposicion utilizando la fenilhidrazona del benzaldehido marcado con {sup 14}C, y ha podido comprobar que se trata de una reaccion intramolecular. (author) [Russian] Iskhodya iz benzal'degida - [1-C{sup 14}] udalos' izgotovit' [5-C{sup 14}]-TTC, [5,5'di-C{sup 14}]-NT (neoterazolij) [5,5'di-C{sup 14}]-BT (sinij tetrazolij). Vykhody kak dlya monotetrazoliya, tak i dlya ditetrazoliya dostatochno znachitel'ny i produkty mogut byt' polucheny s bol'shoj udel'noj aktivnost'yu. Stepen' chistoty obraztsov byla issledovana pri pomoshchi khromatograficheskoj bumagi. V solyakh ditetrazoliya bylo obnaruzheno nekotoroe kolichestvo primesej, chto pozvolilo vyvesti zaklyucheniya otnositel'no ikh struktury i kolichestva. Byl vyrabotan metod mechennykh C{sup 14

 14. Albania by the end of the 17th century and relations with neighbouring nations according to archbishop Pjetër Bogdani´s work "The band of the prophets" (1685

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ina Arapi

  2015-09-01

  the beginning of the book. In this work, we also find data on Albanian mythology. Cuneus prophetarum occupies a special place in Albanian literature, because it is the first original work of prose, unlike previous writings, which were mainly translations.   Albania u zmierzchu XVII wieku i jej stosunki z państwami sąsiedzkimi według "Oddziału proroków" arcybiskupa Pjetra Bogdaniego (1685 Utwór Pietra Bogdaniego Cuneus prophetarum (Padwa 1685 jest jednym z najważniejszych tekstów starej literatury albańskiej (XVI-XVII wieku, która rozwijała się na potrzeby Kościoła katolickiego i zawierała głównie treści religijne. Znaczna część tego utworu to traktat filozoficzno-teologiczny. Tekst, mimo że ma zasadniczo charakter religijny, odsyła także do kontekstu historycznego, kulturowego i społecznego północnej Albanii, stanowiąc tym samym bezcenne źródło informacji o sposobie życia i funkcjonowania części społeczeństwa albańskiego w tym czasie. Już we wstępie znajdują się ciekawe informacje na temat sytuacji języka albańskiego. Między innymi autor wzywa Albańczyków, by nie dopuścili do degeneracji języka i nauki, wzywa także inne narody, by dbały o rozwój języka. Ta troska o język ojczysty i obawa przed jego zepsuciem wiąże się z pozycją autora, który był świadom sytuacji bardziej niż ktokolwiek inny. W istocie sama praca Bogdaniego udowadnia, że w tym czasie język albański dysponował nie mniejszymi środkami ekspresji niż język włoski. Nie tylko bogactwo form i leksyki, lecz także struktury składniowe wskazują na ówczesny wysoki stopień jego rozwoju i na wysoki stopień świadomości językowej. Jednakże, jak można dostrzec we wstępie, nie podejmowano wysiłków w celu ujednolicenia języka. Rozwijał się głównie wariant literacki, oparty na dialekcie miasta Shkodra. Bogdani próbował również dostosować swój język do tego dialektu. Świadectwem związków autora z włoskimi i chorwackimi

 15. Ultimate Storage of High-Level Waste Solids and Liquids in Salt Formations; Stockage Definitif de Dechets Solides et Liquides de Haute Activite dans des Formations Salines; 041e 041a 041e 041d 0427 0410 0422 0415 041b 042c 041d 041e 0415 0425 0420 0410 041d 0415 041d 0418 0415 0422 0412 0415 0420 0414 042b 0425 0418 0416 0418 0414 041a 0418 0425 0412 042b 0421 041e 041a 041e 0410 041a 0422 0418 0412 041d 042b 0425 041e 0422 0425 041e 0414 041e 0412 0412 0421 041e 041b 042f 041d 042b 0425 041e 0411 0420 0410 0417 041e 0412 0410 041d 0418 042f 0425 ; Almacenamiento Definitivo de Desechos Solidos y Liquidos de Elevada Radiactividad En Formaciones de Rocas Salinas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bradshaw, R. L.; Boegly, Jr., W. J.; Empson, F. M.; Kubota, H.; Parker, F. L.; Perona, J. J.; Struxness, E. G. [Oak Ridge National Laboratory, TN (United States)

  1963-02-15

  de los mismos, se proyecta realizar en 1965 una demostracion en una mina de sal. (author) [Russian] Soljanye obrazovanija predstavljajut soboju vygodnoe mesto dlja okonchatel'nogo hranenija zhidkih i tverdyh othodov vysokogo urovnja aktivnosti. Soljanye obrazovanija nepronicaemy obladajut horoshej strukturnoj prochnost'ju i horoshej teploprovodnost'ju. Laboratornye opyty i polevye ispytanija na odnoj kanzasskoj soljanoj razrabotke pokazali chto: 1) teploprovodnost' i kojefficient diffuzii neochishhenoj kamecnoj soli v zalezhah (0,011 kal/si sek-grad 0,026 cm{sup 2}/sek pri najvysshej temperature soli v 60 Degree-Sign C) sootvetstvujut laboratornym znachenijam dlja monokristallov s tochnost'ju 10 - 20%; 2) uvelichenie temperatury othodov v kolichestve 11 340 l, pomeshhennyh v uglublenii ploshhad'ju 0,7 m{sup 2}, do 65 Degree-Sign C ne narushilo strukturnoj ustojchivosti shahty, hotja na rasstojanii pjati futov ot nishhi vysota ot pola do potolka umen'shilas' na pod- dkjma; 3) isparenie rastvora s posledujushhej kondensaciej na stenkah vyzyvaet nekotoroe narushenie struktury nishi; 4) adsorbcija sbrosnogo rastvora razmel'chennoj sol'ju, po-vidimomu, prepjatstvuet kak izmeneniju struktury nishi, tak i pojavleniju gazov, obrazujushhihsja v rezul'tate radiolijea; 5) dozy radiacii, kotorye mozhno ozhidat' pri operacijah po udaleniju real'nyh othodov, ne budut nastol'ko bol'shimi, chtoby narushit' strukturnuju prochnost' shahty. Glavnaja neuverennost' ostaetsja v otnoshenii vozdejstvija povyshenija temperatury na strukturnuju prochnost' na bol'shoj ploshhadi razrabotki. V nastojashhee vremja proizvodjatsja kak teoreticheskie, tak i jeksperimental'nye issledovanija jetoj problemy. Povyshenie temperatury bylo rasschitano dlja hranenija othodov, poluchajushhihsja na ustanovke po pererabotke teplovydeljajushhih jelementov proizvoditel'nost'ju v 6 t/sutki. Predpolagalos' sorbirovat' zhidkie othody zernistoj sol'ju v shahtah s uglublennym polom. Chtoby ogranichit' temperaturu

 16. Cross-Sections for Low-Energy Neutron-Induced Fission; Sections Efficaces de Fission pour des Neutrons de Faible Energie; 0421 0415 0427 0415 041d 0418 042f 0414 0415 041b 0415 041d 0418 042f , 0412 042b 0417 0412 0410 041d 041d 041e 0413 041e 041d 0415 0419 0422 0420 041e 041d 0410 041c 0418 041d 0418 0417 K 041e 0419 042d 041d 0415 0420 0413 0418 0418 ; Secciones Eficaces en la Fision Inducida por Neutrones de Baja Energia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rae, E. R. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Didcot, Berks. (United Kingdom)

  1965-07-15

  tehnologii proizvodstva jadernoj jenergii. Harakter izmenenija velichiny sechenij v zavisimosti ot jenergij nejtronov, massy i zarjada jader misheni takzhe daet znachitel'nuju informaciju ot nositel'no struktury tjazhelyh jader. V sluchae termicheski deljashhegosja jadra misheni, po mere uvelichenija jenergii nejtronov, vjolichina sechenija projavljaet vnachale obratnuju zavisimost' ot skorosti, smenjaemuju oblast'ju, v kotoroj pojavljajutsja ostrye piki rezonansov i, nakonec, sploshnoj oblast'ju, v kotoroj velichina sechenij sravnitel'no plavno to uvelichivaetsja, to umen'shaetsja. Vse jeti javlenija mozhno v principe ob{sup j}asnit', odnako,nekotorye harakteristiki dannyh okazalis' ochen' trudnymi dlja kolichestvennoj interpretacii. Vo vremja poslednih izmerenij sechenij, vyzvannyh potrebnostjami reaktornoj tehniki, vnimanie bylo sosredotocheno na uluchshenii razreshenija jenergii i tochnosti poluchaemyh dannyh otnositel'no toplivnyh materialov. Jeto privelo k bolee podrobnomu izucheniju rezonansnoj oblasti, kotoraja predstavljaet znachitel'nyj interes pri raschetah jeffekta Dopplera dlja reaktorov. V rezul'tate bolee tochnyh izmerenij pri dovol'no povyshennyh jenergijah vyjavleno nalichie v nekotoryh sluchajah znachitel'nyh velichin sechenij delenija nizhe tak nazyvaemogo poroga delenija. Tshhatel'nye izmerenija takogo haraktera, v svoju ochered', porodili interes k interpretacii sechenij s tochki zrenija jadernyh modelej na tverdoj kolichestvennoj osnove. Namechajutsja osnovnye cherty sechenij delenija, vyzvannogo nejtronami, i ih interpretacii. Nekotoryj upor delaetsja na poslednie usovershenstvovanija v kachestve izmerenij i na popytki kolichestvennoj interpretacii'nekotoryh aspektov dannyh. (author)

 17. Research Applications of Beta-Particle Techniques: Back-Scattering and X-Ray Excitation; Applications de l'irradiation beta dans la recherche: retrodiffusion et excitation de rayons X; Primenenie metodov beta-chastits v issledovatel'skoj rabote: obratnoe rasseyanie i vozbuzhdenie rentgenovskikh luchej; Aplicacion de la irradiacion beta en la investigacion: retrodispersion y excitacion de rayos X

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, R H [Los Alamos Scientific Laboratory, University of California, Los Alamos, NM (United States)

  1962-01-15

  vyvedeny tochnye uravneniya dlya vsekh ehtikh yavlenij; nekotorye iz nikh ehmpiricheskim putem, a nekotorye sushchestvenno na teoreticheskoj osnove. Interesno otmetit', chto ehti uravneniya pravil'no predusmatrivayut optimal'nye parametry istochnika, soglasno opredeleniyam drugikh issledovatelej, kak v SSHA, tak i zagranitsej. Nuzhno dumat', chto ehti metody ukreplyayut mnenie, chto radioaktivnym izotopam suzhdena gromadnaya nauchnaya i tekhnicheskaya budushchnost'. CHto zhe kasaetsya istochnikov rentgenovskikh luchej, nuzhno skazat', chto vse v tekhnologii rentgenovskikh luchej, za isklyucheniem vyyavleniya kristallicheskoj struktury, mozhet byt' bolee legko dostignuto ehtimi sposobami. Pri nalichii istochnikov moshchnost'yu v neskol'ko kyuri, veroyatno, mozhno budet razreshit' dazhe i ehtu poslednyuyu zadachu. (author)

 18. Stainless-Steel-Gadolinium Alloys; Alliages Acier Inoxydable-Gadolinium; Splavy iz nerzhaveyushchej stali i gadoliniya; Aleaciones de Acero Inoxidable-Gadolinio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Copeland, M.; Kato, H. [Albany Metallurgy Research Center, Bureau Of Mines, United States Department of the Interior, Albany, OR (United States)

  1964-06-15

  -niquel, se observan dos fases menores, Fe{sub 9}Gd y Ni{sub 7}Gd.'que funden a 1080 Degree-Sign C, lo que limita las temperaturas de tratamiento termico y de trabajo. Se lograron obtener aleaciones que contenian 5% en peso de gadolinio y se determinaron sus propiedades mecanicas y de corrosion. Aleando el acero con hasta un 3% en peso de gadolinio, no se observaron alteraciones de las propiedades mecanicas ni de la resistencia a la corrosion por agua caliente. Las restricciones de la temperatura de obtencion que el punto de fusion'de las fases menores impone a los aceros al cromo-niquel obligaron a estudiar los efectos del gadolinio sobre los aceros al cromo. Al investigar el isopleta correspondiente al 10% en peso de gadolinio en el sistema cromo-hierro-gadolinio, solo se observo una fase menor cuyo punto de fusion es 1320 Degree-Sign C. Por consiguiente, los autores estiman posible equilibrar y elaborar estos aceros al gadolinio a las temperaturas normalmente empleadas en esos casos. (author) [Russian] Vsledstvie horoshej stojkosti k korrozii nerzhavejushhej stali i interesa k gadoliniju, kak k veshhestvu, pogloshhaeshhemu nejtrony, izuchalis' splavy jetih dvuh materialov. Gadolinij byl splavlen s nerzhavejushhej stal'ju tipa AISI 304 i hromirovannoj nerzhavejushhej stal'ju i zatem byli izucheny sootnoshenija fa z, svojstva i vozmozhnost' izgotovlenija. Tochki plavlenija vtorostepennyh faz v splavah, v kotoryh imelos' nizkoe procentnoe soderzhanie gadolinija, kak bylo otmecheno, okazyvajut bol'shoe vlijanie na struktury vsledstvie ravnomernoj obrabotki i izgotovlenija stali. Pri izuchenii splava gadolinija s hromo-nikelevoj stal'ju nabljudalis' dve vtorostepennye fazy Fe{sub 9}Gd i Ni{sub 7}Gd plavlenija pri temperature 1,080 Degree-Sign S, chto ogranichilo temperaturu gorjachej obrabotki i izgotovlenija. Uspeshno izgotovljalis' splavy s soderzhaniem gadolinija do 5 ves.% i byli opredeleny mehanicheskie i korrozijnye svojstva. Ne nabljudalos' izmenenij v mehanicheskih

 19. Reactions of Hot Tritium Atoms with Amino Acids; Reactions entre Atomes Chauds de Tritium et Acides Amines; Reaktsii goryachikh atomov tritiya s aminokislotami; Reacciones de Atomos de Tritio Calientes con Aminoacidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Simonov, E. F.; Nesmejanov, An. N. [Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-04-15

  investigaron los rendimientos de las reacciones de los atomos calientes de tritio: a) con aminoacidos, de longitud de cadena creciente; b) con aminoacidos de longitud de cadena constante, pero que contenian distintos grupos funcionales. Con esta finalidad irradiaron durante 15 min, con un flujo de 0,87 * 10{sup 13} neutrones lentos/cm{sup 2} * s, mezclas de carbonato de litio con los aminoacidos que se querian estudiar. Efectuaron los analisis cromato- graficos en fase gaseosa con ayuda de columnas intercambiables (tamices moleculares, parafina liquida en diatomeas) asi como por cromatografia sobre papel. Los datos obtenidos acerca de la resistencia a la radiolisis de los aminoacidos en funcion de la longitud de la cadena carbonada, aunque esten en contradiccion con una de las reglas fundamentales de la radioquimica, a saber, que la resistencia de las moleculas aumenta con el aumento de la longitud de su cadena, pueden explicarse por la transferencia intramolecular de energia a lo largo de la cadena carbonada, desde el lugar de impacto del atomo caliente al grupo oxidrilo y su subsiguiente ''desexcitacion''. En cambio, si bien la energia de los atomos de retroceso del tritio es mayor que la energia de enlace quimico, esta ultima influye en la resistencia a la radiolisis de las moleculas cuya longitud de cadena es la misma, pero que contienen distintos grupos funcionales. (author) [Russian] V literature v nastojashhee vremja otsutstvujut sistematicheskie dannye o vzaimodejstvii atomov otdachi tritija s aminokislotami. V to zhe vremja, takie dannye v sochetanii s imejushhimisja rezul'tatami dlja organicheskih kislot i aminov mogli by pomoch' ustanovit' mehanizm gorjachih reakcij, v zavisimosti ot struktury soedinenij (dlina cepi, funkcional'nye zamestiteli). Byli issledovany vyhody reakcii gorjachih atomov tritija: 1) s aminokislotami pri uvelichenii dliny cepi poslednih, 2) s aminokislotami odnoj dliny uglerodnoj cepi, no raznymi funkcional'nymi zamestiteljami. Dlja jetoj celi

 20. Desirable New Geologic Research in Support of Radioactive Waste Disposal as Indicated by Hanford Experience; Nouvelles Recherches Geologiques Souhaitables au Sujet de l'Elimination des Dechets Radioactifs, Selon les Indications Fournies par l'Experience de Hanford; 041f 0420 041e 0412 0415 0414 ; Nuevas Investigaciones Geologicas que Convendria Hacer para Facilitar la Evacuacion de Desechos Radiactivos Siguiendo las Indicaciones Proporcionadas por las Experiencias Efectuadas en Hanford

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brown, Randall E. [Hanford Laboratories, Hanford Atomic Products Operation, General Electric Company, Richland, WA (United States)

  1960-07-01

  estudios de los geologos, hidrologos, geoquimicos y matematicos ha contribuido mucho a asegurar la evacuacion sin riesgos de los desechos en el subsuelo de Hanford. No obstante, todavia queda mucho camino por recorrer. (author) [Russian] Ves process udalenija radioaktivnyh othodov zavisit ot geologicheskoj struktury okruzhajushhej sredy. No udalenie v jetu sredu ne javljaetsja okonchatel'nym, poskol'ku nikakoj material ne javljaetsja sovershenno nepronicaemym, nenas'ncajushhimsja ili nekorrozijnym s tochki zrenija geologicheskogo vremeni. Opyt v Hjenforde po udaleniju radioaktivnyh othodov podcherkivaet neobhodimost' sopostavlenija geologicheskih osobennostej, sushhestvujushhih v rajone udalenija otohodov i v blizhajshem rajone, gde vozmozhno obluchenie naselenija. Problemy, voznikshie v Hjenforde v svjazi s udaleniem radioaktivnyh othodov, vkljuchajut: 1. kolichestvennuju netochnost' geologii, 2. nedostatok izotopnyh, gomogennyh geologicheskih struktur, 3. opredelenie kolichestvennogo znachenija otklonenija geologicheskih i gidrologicheskih osobennostej ot normal'nogo polozhenija i 4. opredelenie i izmerenie parametrov, predstavljajushhih interes. Privodjatsja primery dlja illjustracii vysheukazannyh sluchaev. Bylo otryto 557 kolodcev obshhej glubinoj 33000 metrov, no dannye, poluchennye v rezul'tate jetoj bol'shoj raboty, nedostatochno tochny. Cennost' standartnyh akvifer- nyh ispytanij v rabochih uslovijah ogranichena, poskol'ku neobhodimye vvodnye dannye slishkom obobshhajutsja. Izuchenie ionnogo obmena daet kolichestvennye znachenija, kotorye predstavljajut neposredstvennyj interes i pomogajut istolkovat' geologicheskie osobennosti. Gidrologicheskie issledovanija, uvjazannye s rabotoj po himii pochvy i imejushhimisja geologicheskimi dannymi, okazyvajut pomoshh' v ob'jasnenii processa dvizhenija gruntovyh vod. Udalenie radioaktivnyh othodov v grunt ne javljaetsja ni panaceej, ni chem- to inym, chego sleduet bojat'sja. Obobshhenie dannyh, poluchennyh v rezul

 1. Diffusion, recrystallization and phase transformations; Diffusion, recristallisation et changements de phase; Diffuziya, rekristallizatsiya i fazovye prevrashcheniya; Difusion, recristalizacion y cambios de fase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bokshtejn, S Z; Gubareva, M A; Kishkin, S T; Moroz, L M

  1962-01-15

  estructura del metal sufre modificaciones importantes despues de la recristalizacion, asi como despues de la transformacion polimorfica {alpha} {r_reversible} {gamma}, los atomos situados en los limites de los granulos iniciales no experimentan desplazamientos considerables. De manera analoga, los atomos de un aditivo (carbono radiactivo) situados en los limites de los granulos iniciales no migran a traves de los limites de los nuevos granulos del metal recristalizado. En cambio, la deformacion plastica va acompanada de migraciones considerables de los atomos situados en los limites de los granulos. Los datos obtenidos demuestran que la migracion de los limites de los granulos durante la recristalizacion y subsiguiente formacion de los granulos esta relacionada con un mecanismo especifico distinto del habitual mecanismo de difusion. Los autores han demostrado que las transformaciones estructurales que ocurren en las aleaciones a temperaturas elevadas pueden modificar la velocidad de los proceseos de autodifusion y heterodifusion. Basandose en el estudio de los procesos de difusion en el titanio y sus aleaciones en relacion con el estado polimorfico, los autores han comprobado que la velocidad de los procesos difiere notablemente en las distintas variedades cristalinas del titanio. Con ello desaparece la contradicion que existia entre el elevado punto de fusion del titanio y la energia de activacion del proceso de difusion en este elemente, que es relativamente baja. (author) [Russian] Razrabotana metodika, pozvolyayushchaya s pomoshch'yu radioaktivnykh izotopov issledovat' povedenie granits zeren v protsesse plasticheskoj deformatsii i posleduyushchej rekristallizatsii. Pokazano, chto rekristallizatsiya zheleza pri sravnitel'no malykh (15%) i bol'shikh (50-70%) stepenyakh deformatsii ne privodit k sushchestvennomu izmeneniyu mestopolozheniya atomov osnovnogo metalla, nakhodyashchikhsya na granitse iskhodnykh zeren. Pri znachitel'nom izmenenii struktury metalla posle

 2. Synthesis of methyl 3-O-{alpha}-d-glucopyranosyl-C{sub 6}{sup 14}-{beta}-d-xylopyranoside and methyl 2-O-{alpha}-d-Glucopyranosyl-C{sub 6}{sup 14}-l-noviopyranoside; Synthese de methyl-3-O-alpha-D-glucopyranosyl-C{sup 14}-beta-D-xylophranoside et methyl-2-O-alpha-D-glucopyranosyl-C{sub 6}{sup 14}-L-noviopyranoside; Sintez metil-3-O-{alpha}-D-glyukopiranozila-C{sub 6}{sup 14}-{beta}-D-ksilopiranozid i metil 2-O-{alpha}-D-glyukopiranozil-C{sub 6}{sup 14}-L-noviopiranozid; Sintesis de la metil 3-O-{alpha}-D-glucopiranosil-{sup 14}C{sub 6}-{beta}-D-xilopiranosido y de la metil 2-O-{alpha}-D-glucopiranosil-{sup 14}C{sub 6}-L-noviopiranosido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barker, S A; Keith, M C; Stacey, M; Stroud, D B.E. [Chemistry Department, University of Birmingham (United Kingdom)

  1962-03-15

  } + metil {beta}-D-ksilopiranozid Penitsillium lilatsinum/transglyukozilas Metil 3-O-{alpha}-D-glyukopiranozil-C{sub 6}{sup 14}-{beta}-D-ksilopiranozid (I) + glyukoza-C{sub 6}{sup 14} Mal'toza-C{sub 12}{sup 14} + metil L-noviopiranozid Fuzarium moniliform/ transglyukozilas Metsh1-2-O-{alpha}-D-glyukopiranozil-C{sub 6}{sup 14}-L-noviopiranozid (II) + glyukoza-C{sub 6}{sup 14}. Pri takom sinteze predpolagaetsya, chto anomericheskij kharakter glikozidnoj svyazi donorkogo disakharida budet sokhranen v soedinennom disakharide i chto peremeshchennyj ostatok glikozila primknet cherez svoyu vosstanovitel'nuyu gruppu k retseptoru monosakharida glikozida. Pri ispol'zovanii mechennykh C{sup 14} donornogo disakharida ili retseptora glikozida vozmozhen sintez disakharida tol'ko s odnoj iz mechenykh grupp sakhara. Pri sinteze II edinstvennaya gidroksil'naya svobodnaya gruppa v retseptore metilnoviozida nakhoditsya v C{sub 2}, i tol'ko zdes' mozhno prisoedinit' perenosnoj ostatok glikozida. Pri sinteze I metil-ksilozid imeet svobodnyj gidroksil pri C{sub 2}, C{sub 3} i C{sub 4}, a takzhe bylo obnaruzheno peremeshchenie mikrobial'nogo ehnzima v ostatok glikozila osobenno v gidroksil pri C{sub 3}. Struktury I i II byli vyyavleny v rezul'tate analiza ehlementov, opticheskoj rotatsii, infrakrasnogo spektra sovmestno s proverkoj produktov kislotnogo gidroliza i okisleniem periodata. (author)

 3. Value of Geological Information in Exploitation Management: the Case of Exploitation Units of the Polkowice-Sieroszowice Mine

  Science.gov (United States)

  Krzak, Mariusz; Panajew, Paweł

  2014-03-01

  informacji. Informacja, adekwatna do problemu, dla którego jest pozyskiwana, zwiększa zasób wiedzy podmiotu gospodarującego, jednak rosnąca jej ilość stwarza możliwość dezinformacji. Instrumentów analizy posiadanej przez decydenta informacji dostarczają m.in. narzędzia teoria gier. W teorii gier informacja modelowana jest zazwyczaj z wykorzystaniem koncepcji zbiorów informacyjnych (rys. 2). Zwykle uczestnicy gry nie dysponują pełną informacją, co implikuje fakt, ze sytuacja decyzyjna rozgrywa się w warunkach niepewności. Działalność operacyjna kopalni zmierzająca do udostępnienia i eksploatacji poszczególnych części złoża realizowana jest etapami. Nieodzownym staje się zatem podejmowanie decyzji i wybór optymalnej strategii na każdym z nich. Dążeniem kopalni może być uzyskanie najkorzystniejszych wypłat, niezależnie od zaistniałych warunków otoczenia. Działanie takowe zaprezentowano na przykładzie trzech parcel eksploatacyjnych A, B i C uruchamianych w obrębie ZG Polkowice-Sieroszowice. Charakterystykę parcel zestawiono w tabelach 1, 2 i 3, a schematyczne przekroje zmienności zobrazowano na figurach 3, 4 oraz 5. Na podstawie formuły NSR (3) obliczono ceny rudy w parcelach. Bazując na analogii określono prawdopodobieństwa napotkania konkretnych układów wskaźników jakościowych rudy w parcelach. Zestawiając oczekiwane przychody w odniesieniu do możliwych dwóch stanów natury zdefiniowano macierz gry (4). Wygenerowany problem decyzyjny sprowadzony został do modelu gry koordynacji, a rozstrzygano w nim, które z parcel należy poddać eksploatacji. Opierając się na zakresie informacji o parametrach złoża we wszystkich parcelach będącej w posiadaniu geologa nadzorującego postęp frontu eksploatacyjnego, przeanalizowano dostępne struktury informacyjne, wskazując te optymalne. Oczekiwane średnie wielkości przychodów dla poddawanych ocenie struktur zestawiono w tabelach 4, 5 oraz 6.

 4. Atomic Transport Problems of Interest in Nuclear Systems; Problemes de Transport Atomique Presentant un Interet dans les Systemes Nucleaires; Problemy perenosa atomov, predstavlyayushchie interes v yadernykh sistemakh; Problemas de Transporte Atomico de Interes para la Ingenieria Nuclear

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundy, T. S.; Winslow, F. R. [Oak Ridge National Laboratory, TN (United States)

  1966-02-15

  sistemas de interes en la esfera nuclear. El fomento de la difusion por los campos de radiacion sigue siendo un problema de justificado interes. Los autores han hecho las primeras mediciones directas del efecto que el bombardeo con particulas rapidas ejerce sobre la difusion en un metal. Los resultados guardan una correlacion satisfactoria con los pronosticos basados en un modelo de la aniquilacion de los defectos puntiformes (huecos e intersticios) excesivos en virtud de tres mecanismos: migracion hacia trampas fijas y homogeneamente distribuidas tales como dislocaciones, migracion hacia una superficie libre, y recombinacion de defectos. (author) [Russian] Obsuzhdajutsja nekotorye problemy, voznikajushhie pri ispol'zovanii osnov- nyh dannyh otnositel'no diffuzii v sistemah, predstavljajushhih prakticheskij interes, napri- mer v sistemah, vstrechajushhihsja v jadernoj tehnike. V chislo jetih problem vkljucheny jeksperi- menty v oblasti izotermicheskoj diffuzii, problemy diffuzii temperaturnogo gradienta i vlijanija radiacii na processy diffuzii. Bol'shaja chast' nadezhnoj informacii otnositel'- no diffuzii v tverdyh telah poluchena v teh sluchajah, kogda po sushhestvu gradient koncen- tracii diffundirujushhih obrazcov otsutstvuet. V sistemah, predstavljajushhih interes dlja inzhenerov-atomnikov, odnako, gradienty koncentracii pochti vsegda prisutstvujut. V svja- zi s jetim neobhodimy rabochie znanija po voprosu o svjazi mezhdu kojefficientami samodiffu- zii i himicheskoj diffuzii, chtoby dat' ocenku sootvetstvujushhih kojefficientov s cel'ju ispol'zovanija v opredelennoj situacii. Znanie kojefficientov termodinamicheskoj aktivnosti kak funkcii struktury predstavljaet soboj neobhodimuju dopolnitel'nuju informaciju. Nedavno bylo jasno pokazano, chto pri nediskriminacionnom primenenii vyrazhenija tipa Arheniusa dlja opisanija temperaturnoj zavisimosti dannyh otnositel'no diffuzii mozhno dopu- stit' znachitel'nye oshibki v predskazanii kojefficientov diffuzii. Obsuzhdajutsja

 5. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  -217. Aluminijum u legurama CoNiCrAlY formira β(Co,NiAl fazu koja služi kao rezervoar za obnavljanje zaštitnog oksida α - Al2O3. Legure na bazi Co sa aluminijumom proizvode β - CoAl fazu koja poboljšava otpornost legure na  sulfidizaciju i β - NiAl fazu koja poboljšava otpornost legure na visoko temperaturnu oksidacionu. Prevlake CoNiCrAlY često se deponuju plazma sprej postupkom u vakuumu (VPS. Glavna razlika je što se proces izvodi u vakuumu bez prisustva vazduha uz nizak pritisak u veoma čistim uslovima i uz primenu transferovanog luka za čišćenje površine substrata.  U deponovanom stanju mikrostruktura CoNiCrAlY prevlake se sastoji od dve faze γ i β. γ faza je čvrst rastvor Co, Ni i Cr.  β (Co,NiAl faza je formirana od β - CoAl faze i β - NiAl faze. Prisutna β faza i njen udeo u strukturi je od suštinskog značaja za zaštitu CoNiCrAlY prevlake. Radni vek CoNiCrAlY prevlake u uslovima oksidacije je u direktnoj vezi sa količinom β faze. Stabilnost β(Co,NiAl faze se smanjuje na visokim temperaturama zbog difuzije Al. Cheruvu i Mobarra sa saradnicima (Cheruvu, et al., 2000, pp.50 - 54, (Mobarra, et al., 2006, pp.2202-2207 su ustanovili da na visokim temperaturama Al iz β faze popunjava oksidni sloj na površini prevlake i siromaši β fazu sa Al. Izlaganjem CoNiCrAlY legure na 1100°C se na površini formira TGO zona sa zaštitnim oksidnim slojem α - Al2O3. U zoni blizu zaštitnog oksidnog sloja α - Al2O3 nije prisutna β-(Ni,CoAl faza jer je površinski sloj osiromašio sa Al (Nicholls, Bennett, 2000, pp.413-428. Samo mala količina Al ostaje u regionima bogatim (Ni,Co (Leea, 2005, pp,239 - 242. U ovom području egzistira β - zona iscrpljena sa Al, koja se nalazi ispod gornjeg oksidnog TGO sloja. Debljina β - iscrpljene zone se povećava dužim izlaganjem legure na visokoj temperaturi zbog potrošnje aluminijuma i rasta TGO sloja (Nicholls, Bennett, 2000, pp.413-428. U TGO zoni, pored oksida α - Al2O3, su prisutna i spinel jedinjenja kao

 6. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  żliwe jest stwierdzenie, czy wybrane cechy są wystarczające do identyfikacji zarówno typu węgla, jak również klasy ziarnowej i innych jego cech. Metodyka ta może być również stosowana z powodzeniem dla innych typów surowców mineralnych, np. dla rud.

 7. The Role of Diffusion Measurements in the Study of Crystal Lattice Defects; Role des Mesures de la Diffusion dans l'Etude des Defauts des Reseaux Cristallins; Rol' diffuzionnykh izmerenij v izuchenii defektov kristallicheskikh reshetok.rol' diffuzionnykh izmerenij v izuchenii defektov kristallicheskikh reshetok; Las Mediciones de la Difusion en el Estudio de Defectos de los Reticulados Cristalinos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kidson, G. V. [Chalk River Nuclear Laboratories, ON (Canada)

  1966-02-15

  D{sub m} = fiDi. V punkte 3) opisyvaetsja obrazovanie i bystryj rost edinichnogo mezh- metallicheskogo soedinenija ZrAl{sub 3} v zone diffuzii, obrazovavshejsja mezhdu chistym cirko- niem i chistym aljuminiem, i mehanizm diffuzii ob{sup j}asnjaetsja ishodja iz struktury reshet- ki soedinenija. Rezul'taty pokazyvajut, chto ZrAl{sub 3} obrazuet defektnuju reshetku, kotoraja privodit k otnositel'no bystroj migracii atomov aljuminija. (author)

 8. Lattice Dynamics of Transition Metals; Dynamique de Reseau des Metaux de Transition

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Woods, A. D.B. [Chalk River Nuclear Laboratories, Chalk River, ON (Canada)

  1965-04-15

  chastota izmenjaetsja ot v = 6.3 x 10{sup 12} c/s pri {zeta} = 0.92 to v= 5.5 x 10{sup 12} c/s pri {zeta} = 1.0. Esli jeta i drugie otmechennye cherty predstavljajut soboj anomalii Kona, to ih polozhenie sovmestimo s razmerami poverhnosti Fermi dlja metallov gruppy V, predlozhennymi Lomerom. Takim obrazom, predpolagaetsja, chto razitel'nye razlichija mezhdu dispersionnym sootnosheniem dlja niobija i dispersionnym sootnosheniem dlja molibdena (metally, kotorye, kak predpolagajut, imejut sovershenno odinakovye polosnye struktury) otrazhajut razlichija v velichine jenergii Fermi i sledovatel'no v velichine poverhnostej Fermi dlja jetih materialov. (author)

 9. On the Behaviour of Radioisotopes Incorporated in Glass Blocks; Le Comportement des Radioisotopes Vitrifies; O Povedenii Radioaktivnyh Izotopov, Lokalizovannyh v Steklovidnyh Blokah; Comportamiento de los Radioisotopos Vitrificados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zimakov, P. V.; Kulichenko, V. V.; Duhovich, F. S.; Salamatmn, B. A.

  1963-02-15

  steklovidnyh blokov, kak pravilo, vozrastaet posle ih progreva svyshe 400 Degree-Sign C. Otsjuda nezhelatel'no dopuskat' obrazovanija slishkom vysokih temperatur v mogil'nikah. Vysokaja plotnost' radiacii vysokoradioaktivnyh blokov takzhe-sil'no vlijaet na izmenenie struktury blokov, a sledovatel'no i prochnosti lokalizacii v nih oskolochnyh izotopov. Izmenenija takzhe idut v pervuju ochered' s poverhnosti pri kontakte s vneshnej sredoj (vozduh, voda). Vyshela- chivaemost' izotopov iz obluchaemyh blokov, kak pravilo, uvelichivaetsja. Jeksperimental'no ustanovlen povyshennyj vyhod radioaktivnyh izotopov s poverhnosti v gazovuju fazu dlja radioaktivnyh blokov. - Uchityvaja sovokupnost faktorov, dejstvujushhih na steklovidnye bloki v techenie dlitel'nogo vremeni, nuzhno putem special'nogo podbora ih himicheskogo sostava (fljusa) i''uslovij prigotovlenija,' obespechit' nadezhnuju lokalizaciju radioaktivnyh izotopov v zahoronennyh blokah; Osobyj interes v jetom otnoshenii predstavljaet primenenie dlja fljusovanija soedinenij titana. (author)

 10. Mass and Charge Distribution in Low-Energy Fission; Repartition des Masses et des Charges dans la Fission a Basse energie; 0420 0410 0421 041f 0420 0415 0414 0415 041b 0415 041d 0418 0415 041c 0410 0421 0421 042b 0418 0417 0410 0420 042f 0414 0410 041f 0420 0418 0414 0415 041b 0415 041d 0418 0418 , 0412 042b 0417 0412 0410 041d 041d 041e 041c 0427 0410 0421 0422 0418 0426 0410 041c 0418 041c 0410 041b 041e 0419 042d 041d 0415 0420 0413 0418 0418 ; Distribucion de Masas y de Cargas en la Fision a Bajas Energias

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wahl, A. C. [Washington University, St. Louis, MO (United States)

  1965-07-15

  fragmentos de fision. Aunque muchos de los rendimientos calculados para los fragmentos primarios encierran considerables incertidumbres, debido principalmente a la falta de conocimientos sobre la distribucion de las cargas, en particular en el caso de productos de fision formados con un bajo rendimiento, el autor presenta algunos calculos de los rendimientos- primarios para destacar la necesidad de proseguir la labor de experimentacion y la posibilidad de hacerlo. Entre los procesos de fision que examina, ademas de la fision del {sup 235}U inducida por neutrones termicos, figuran los siguientes: fision del {sup 233}U y del {sup 239}Pu inducida por neutrones termicos, fision espontanea del {sup 240}Pu y del {sup 252}Cf, fision del {sup 235}U y del {sup 238}U inducida por neutrones de 14 MeV, fision del {sup 226}Ra inducida por protones de 11 MeV, y fision del {sup 209}Bi por deuterones de 22 MeV. (author) [Russian] Raspredelenija massy i zarjada pri delenii urana-235, vyzvannom teplovymi nejtronami dostatochno podrobno obsuzhdajutsja i sravnivajutsja zatem s sootvetstvujushhimi raspredelenijami pri drugih processah delenija, vyzvannogo chasticami nizkoj jenergii. V sostav voprosov, podlezhashhih obsuzhdeniju v svjazi s raspredelenijami mass pri delenii na dve chasti, vkljuchajutsja voprosy otnositel'no raspolozhenija pikov, vpadiny i tonkoj struktury krivoj vyhoda massy v otnoshenii zapolnennyh jadernyh obolochek i izmenenij v raspolozhenii, chto sluchaetsja pri izmenenii deljashhegosja jadra i jenergii vozbuzhdenija. Obsuzhdaetsja takzhe raspredelenie mass pri delenii jadra na tri chasti. Kak pri dvojnom, tak i pri trojnom delenii sdelany zamechanija otnositel'no raspredelenija mass pervichnyh oskolkov (do nejtronnoj jemissii) i produktov delenija (posle nejtronnoj jemissii). Raspredelenie zarjada obsuzhdaetsja v ramkah dispersii zarjada sredi produktov delenija s tem zhe massovym chislom i izmeneniem v massovom chisle Zp, ''naibolee verojatnyj zarjad'' (neintegral

 11. Summary of Current Geological Research in the United States of America Pertinent to Radioactive Waste Disposal on Land; Bilan des Recherches Geologiques Actuelles aux Etats-Unis, du Point de Vue de l'Elimination des Dechets Radioactifs dans le Sol; 041a 0420 0414 ; Resena de las Investigaciones Geologicas que Actualmente se Efectuan en los Estados Unidos Sobre la Evacuacion de Desechos Radiactivos en el Subsuelo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Simpson, E. S. [Geologist, US Geological Survey, Washington, DC (United States)

  1960-07-01

  entran inmediatamente en contacto con el hombre o con cualquier elemento de la flora y de la fauna que integran su cadena alimentaria. Se estan realizando investigaciones con objeto de determinar la capacidad de los diversos medios para recibir esos desechos dentro de los limites exigidos por razones de seguridad y de proteccion de la salud, y a fin de perfeccionar la tecnica de esta operacion. Las investigaciones en curso comprenden : a) la clasificacion de los macizos autoctonos con relacion a los problemas que plantea la evacuacion de desechos; b) el estudio de las caracteristicas de la difusion de las corrientes; c) el efecto de los solidos organicos e inorganicos que se hallan en la corriente sobre la concentracion de la radiactividad y, d) el efecto de los sedimentos en suspension y de las materias que forman el lecho de las corrientes sobre el transporte de los radionuclidos. (author) [Russian] Geologicheskie issledovanija mozhno razdelit' na tri kategorii v sootvetstvii s toj stepen'ju, v kotoroj othody mogut zaderzhivat'sja v srede, chtoby garantirovat' sobljudenie obshheprinjatyh norm po ohrane zdorov'ja i tehnike bezopasnosti. I. Bol'shinstvo geologicheskih struktur obladaet sposobnost'ju uderzhivat' v sebe udalennye othody v techenie stoletij i tysjacheletij. V dannom sluchae rassmatrivaetsja dva osnovnyh vida: soljanye otlozhenija i geologicheskie formacii s glubokoj pronicaemost'ju. I v tom i v drugom sluchajah osushhestvljajutsja laboratornye opyty po izucheniju vzaimodejstvija mezhdu othodami v vide rastvorov i sootvetstvujushhimi porodami, a chto kasaetsja soljanyh otlozhenij, to zdes' osushhestvljaetsja jeksperiment s primeneniem modelirujushhego (neradioaktivnogo) vysokogo aktivnogo othoda. II. Geologicheskie struktury dlja promezhutochnogo udalenija, imejushhie srednjuju sortirovochnuju sposobnost', dolzhny igrat' rol' znachitel'nogo zamedlitelja podvizhnosti radioaktivnyh othodov s tem, chtoby dat' dostatochno vremeni'dlja radioaktivnogo raspada do

 12. Aspects of Reactor Physics Research at the Victoria University of Manchester; Quelques Aspects des Experiences de Physique des Reacteurs a l'Universite Victoria de Manchester; Aspekty ehksperimental'nykh issledovanij po fizike reaktorov v universitete viktorii v manchestere; Trabajos de Fisica Experimental con Reactores Efectuados en la Universidad Victoria de Manchester

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harris, M. J.; Walton, D. G. [Victoria University of Manchester (United Kingdom)

  1964-02-15

  fiziki reaktorov s ogranichennymi sredstvami. Postroena nedorogaja jeksponencial'naja ustanovka prirodnyj uran-obychnaja voda. Ee mehanicheskaja konstrukcija daet vozmozhnost' dobit'sja znachitel'noj gibkosti, tak chto, naprimer, znachitel'no oblegchajutsja izmerenija v napravlenii, parallel'nom i perpendikuljarnom toplivnym sterzhnjam. Osushhestvljaetsja programma stacionarnyh izmerenij. Namechaetsja v obshhih chertah rabota na budushhee, vkljuchajushhaja izmerenija tonkoj struktury, vlijanie pustot i issljodovanija impul'snyh nejtronov. (author)

 13. Fission-Fragment Angular, Energy, and Mass Division Correlations for the U{sup 234} (d, Pf) Reaction; Correlation des Angles, des energies et des Masses pour les Fragments de Fission Produits par la Reaction {sup 234}U(d, pf); K 041e 0420 0420 0415 041b 042f 0426 0418 042f 041c 0415 0416 0414 0423 0420 0410 0421 041f 0420 0415 0414 0415 041b 0415 041d 0418 0415 041c 041e 0421 K 041e 041b K 041e 0412 0414 0415 041b 0415 041d 0418 042f 041f 041e 0423 0413 041b 0423 , 041f 041e 042d 041d 0415 0420 0413 0418 0418 0418 041f 041e 041c 0410 0421 0421 0415 0412 0420 0415 0417 0423 041b 042c 0422 0410 0422 0415 0420 0415 0410 K 0426 0418 0419 (d, pf) 0423 0420 0410 041d 0410 -234; Correlaciones Entre la Distribucion Angular, la Energia y la Division Masica de los Fragmentos en la Reaccion {sup 234}U (d, pf)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vandenbosch, R. [University of Washington, Seattle, WA (United States); Unik, J. P.; Huizenga, J. R. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1965-07-15

  pruebas de que les propiedades del punto de estrangulacion influyen sobre la division final de las masas. El promedio de la energia cinetica total liberada en la fision varia en menos del 0,5% para los distintos canales observados en el punto de estrangulacion. Tambien se ha estudiado la variacion de la energia cinetica total en funcion de la razon masica. (author) [Russian] Delenie slozhnogo jadra urana-235 pri priblizhenii k porogu ego delenija izuchalos' pri pomoshhi reakcii (d, pf) urana-234. V celjah odnovremennoj registracii dlja kazhdogo sovpadajushhego sobytija dvuh kineticheskih jenergij oskolkov delenija i jenergij protona byl ispol'zovan trehparametrovyj analizator. Jenergija vozbuzhdenija, pri kotoroj proishodit delenie, opredeljaetsja kineticheskoj jenergiej sryva protona. Izmenenie uglovoj anizotropii v zavisimosti ot jenergii vozbuzhdenija ukazyvaet na znachitel'no bol'shuju zavisimost' ot struktury, chem jeto bylo polucheno Lamfirom dlja togo zhe jadra v rezul'tate bombardirovki urana-234 bystrymi nejtronami. V sedlovine nabljudalos' po men'shej mere vosem' kanalov delenija dlja intervala jenergii mezhdu porogom i 2 Mjev svyshe poroga. Dlja bolee znachitel'nyh deformacij, bolee tochno opisyvajushhih konfiguraciju sedloviny, oyli prodelany raschety tipa nilssona dlja jenergii odinochnoj chasticy dlja deformirovannogo jadra. Sostojanija odinochnoj chasticy, vyjavlennye Lamfirom, sovmestimy s podschitannymi sostojanijami, priolizhajushhimisja k poverhnosti Fermi dlja ogranichennyh deformacij sedloviny. Glavnoj prichinoj dlja provedenija jetogo jeksperimenta bylo stremlenie izyskat' vozmozhnuju korreljaciju mezhdu asimmetriej massy i uglovoj anizotropiej. Vyhody massy, poluchennye' iz korrelirovannyh jenergij oskolkov, ne ukazyvajut na izmenenie anizotropii v zavisimosti ot massovogo sootnoshenija v protivopolozhnost' jeksperimentam, v kotoryh jenergija vozbuzhdenija, pri kotoroj proishodit delenie, ne javljaetsja postojannoj, i pri kotoroj nabljudalas

 14. Reactor Physics Development for Advanced Gas-Cooled Reactors; Recherches en Physique des Reacteurs, pour des Reacteurs Perfectionnes Refroidis par un Gaz; Razrabotka metodov v oblasti reaktornoj fiziki dlya usovershenstvovannogo reaktora s gazovym okhlazhdeniem; Progresos de la Fisica de los Reactores de Tipo Avanzado Refrigerados por Gas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moore, J. [United Kingdom Atomic Energy Authority (United Kingdom)

  1964-04-15

  reshetki dlja reaktora AGR i proverki teoreticheskih metodov, razrabotannyh dlja geterogennyh aktivnyh zon reaktorov, ispol'zovalis' kriticheskaja ustanovka APEX i reaktor nulevoj moshhnosti HERO s obychnymi raspolozhenijami reshetok , i kombinacijami izmenjajushhih rabotu reaktora jelementov, naprimer regulirujushhih sterzhnej. Teoreticheskie metody, razrabotannye i primenjavshiesja do nastojashhego vremeni, izvestny kak ''getrekontrol'' i FTD2. Jeksperimenty imeli cel'ju podrobno proverit' osobennosti jetih metodov, i dlja opredelenija soglasovannogo mezhdu soboj rjada konstant reshetki, sootvetstvujushhih rezul'tatam jeksperimentov, byli proanalizirovany rezul'taty izmerenij, vypolnennyh na rjade ''reaktornyh'' aktivnyh zon razlichnogo razmera v ustanovkah APEX i HERO. Jeti chisto jempiricheskie konstanty byli zatem ispol'zovany v metodah getrekontrol' i FTD2 dlja uspeshnogo planirovanija vvoda v jekspluataciju i vybora vida nagruzki dlja Uindskejlskogo AGR. Daetsja ssylka na jeksperimental'nye metody, kotorye byli provereny ilj special'no razrabotany dlja reshenija vstretivshihsja problem. Osobyj interes predstavljajut metody, ispol'zovavshiesja dlja izmerenija jeffektov reaktivnosti v reaktorah APEX, HERO i AGR i dlja opredelenija dannyh tonkoj struktury i raspredelenija jenergij v slozhnyh toplivnyh sborkah. Osushhestvljaemye v nastojashhee vremja teoreticheskie raboty skoncentrirovany, glavnym obrazom, na razrabotke al'ternativnogo metoda v otnoshenii ''getrekontrolja'' i FTD2 dlja rascheta aktivnyh zon reaktora posle znachitel'nogo vygoranija topliva. Na jetom zhe budut skoncentrirovany raboty i v budushhem. Zadachej programmy jeksperimentov na ustanovke HERO javljaetsja ispytanie jetih metodov na slozhnyh aktivnyh zonah, vkljuchaja aktivnye zony s toplivom, proizvodjashhim plutonij. Dopolnitel'nye dannye o vlijanii plutonija bydut polucheny blagodarja jekspluatacii reaktora AGR i fizicheskim izmerenijam obluchennogo topliva. (author)

 15. Investigation of the Dynamics Of NH{sup +}{sub 4} and H{sub 2}O Molecular Groups in Crystals; Etude de la Dynamique des Groupes Moleculaires NH{sup +}{sub 4} et H{sub 2}O dans les Cristaux; 0418 0421 0421 041b 0415 0414 041e 0412 0410 041d 0418 0415 0414 0418 041d 0410 041c 0418 041a 0418 041c 041e 041b 0415 041a 0423 041b 042f 0420 041d 042b 0425 0413 0420 0423 041f 041f NH{sup +}{sub 4} H H{sub 2}O 0412 041a 0420 0418 0421 0422 0410 041b 041b 0410 0425 ; Estudio de la Dinamica de los Grupos Moleculares NH{sup +}{sub 4} Y H{sub 2}O en Cristales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bajorek, A.; Machehina, T. A.; Parlin' Ski, K. [Ob' edinennyj Institut Jadernyh Issledovanij, Dubna, SSSR (Russian Federation)

  1965-06-15

  fazovymi perehodami. Nesmotrja na razlichie struktur issleduemyh veshhestv, poluchaemye spektry pri temperature zhidkogo azota okazyvajutsja pohozhimi drug na druga: kak pravilo, nabljudajutsja dva pika - pervyj v oblasti peredach jenergii 15 - 20 mjev, drugoj v oblasti 35 - 70 mjev, svjazannyj s torsionnymi kolebanijami ammonievyh ionov. Intensivnost' pikov zavisit ot struktury issleduemyh veshhestv i umen'shaetsja s uvelicheniem temperatury obrazca. Obnaruzheno, chto intensivnost' uprugoj chasti spektra pri nekotoryh fazovyh perehodah sovershaet skachok (v sluchajah NH{sub 4}I, NH{sub 4}NO{sub 3} i (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4}). S uvelicheniem temperatury v NH{sub 4}Cl, NH{sub 4}Br, (NH{sub 4}){sub 2}(COO){sub 2} voznikaet dopolnitel'nyj pik, sdvinutyj v storonu men'shih jenergij ot pika zatormozhennogo vrashhenija. Spektry nejtronov, rassejannyh na kristallah, soderzhashhih kristallizacionnuju vodu, takzhe shozhi mezhdu soboj. V spektrah nabljudajutsja tri gruppy pikov, svjazannyh s opticheskimi kolebanijami i zatormozhennym vrashheniem molekul vody. (author)

 16. Recent Methods in Crystal Spectrometry; Methodes Recentes de Spectrometrie a Cristal; 041d 041e 0412 042b 0415 041c 0415 0422 041e 0414 042b 041a 0420 0418 0421 0422 0410 041b 041b 0418 0427 0415 0421 041a 041e 0419 0421 041f 0415 041a 0422 0420 041e 041c 0415 0422 0420 0418 0418 ; Metodos Recientes de Espectrometria Cristalina

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Iyengar, P. K. [Atomic Energy Establishment Trombay, Bombay (India)

  1965-06-15

  combinado con un detector, que permite ganar intensidad en las mediciones por dispersion inelastica. Una dificultad que suscita su empleo con muestras de dispersion coherente es la indeterminacion de la transferencia de impulso. Recientemente se han utilizado en trabajos de dispersion inelastica dos filtros combinados, con cortes diferentes, y un contador para detectar los neutrones retrodispersos por el segundo filtro, que forma una ventana. Esto permite mejorar la resolucion energetica y la definicion de la transferencia de impulso. Se presentan algunas mediciones relativas a las caracteristicas de este tipo de filtro. Aprovechando la definicion en vector de onda de los neutrones detectados, el filtro de ventana se ha utilizado con exito para determinar las curvas de dispersion de fonones en redes cristalinas. Como este instrumento biaxial sirve para los mismos fines que el triaxial, supone una simplificacion constructiva. Se ha aplicado con tal dispositivo el metodo de Q constante. Se presentan resultados de mediciones tipicas. El principal inconveniente de la espectrometria mediante cristales es que solo se utiliza un angulo de dispersion cada vez. Puede superarse empleando un espectrometro de varios brazos. Se describen las caracteristicas y empleo de un espectrometro de este tipo para medir la distribucion de la energia. La posibilidad de hacer funcionar todos los brazos del espectrometro segun el modo de Q constante supone una ventaja adicional para el estudio de muestras monocristalinas. Este procedimiento permitiria en el futuro aumentar considerablemente la velocidad de acopio de datos cuando se emplee la tecnica del espectrometro de cristal. (author) [Russian] Princip difrakcii na kristalle otkryvaet put' dlja prostogo raspredelenija jenergii medlennyh nejtronov. Odnako na kolichestvennoe opredelenie raspredelenija jenergij vljjajut razlichnye parametry, zavisjashhie ot struktury jelementarnoj jachejki kristallicheskogo monohromatora i geometricheskogo

 17. Role of Exchange Equilibria in Structural Chemistry; Role des Equilibres d'Echange en Chimie Structurale; Rol' ravnovesiya obmena v strukturnoj khimii; Papel de los Equilibrios de Intercambio en Quimica Estructural

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wazer, J. R.; Moedritzer, K. [Monsanto Company, St. Louis, MI (United States)

  1965-10-15

  , sostavlennyh v laboratorii kompanii Monsanto, gde rabotaet avtor (sm. snoski [1 - 34] v konce annotacij. Izuchennye takim obrazom sistemy vkljuchajut rjad novyh vidov soedinenij, prichem kolichestvo i rod produktov, poluchennyh v rezul'tate reakcij obmena, byli kolichestvenno opisany v zavisimosti ot nebol'shogo chisla konstant ravnovesija. Dlja opredelenija vida i minimal'nogo chisla konstant ravnovesija, svjazyvajushhih drug s drugom neciklicheskie struktury i chasti molekuljarnyh struktur, byl ispol'zovan novyj matematicheskij podhod, a imenno teorija stohasticheskih diagramm. Po- mimo jetogo, byl proizveden kolichestvennyj razbor uslovij ravnovesija mezhdu ciklicheskimi i neciklicheskimi strukturami. To obstojatel'stvo, chto v strukturnoj himii upor stavitsja .na soedinenija ugleroda (chto dokazyvaetsja razdeleniem opisatel'noj himii na organicheskuju i neorganicheskuju chasti), ob{sup j}asnjaetsja tem, chto reakcii obmena, zatragivajushhie svjaz' S - ili svjaz' ugleroda s lju- bym atomom, ne imejushhim nizkolezhashhih vakantnyh orbit svjazi (naprimer, Si, Ge, N, P, As, O, S, Se, F , Cl, Br) protekajut chrezvychajno medlenno. S drugoj storony, sushhestvujut shi- rokie oblasti neorganicheskoj himii, kotorye v prezhnee vremja ostavalis' neopisannymi vvidu togo, chto molekuly podvergajutsja nastol'ko bystrym reakcijam obmena, chto ih nevoz- mozhno vyjavit' razdel'no. Odnako jeti reakcii mogut byt' vyjavleny i opredeleny kolichest- venno fizicheskimi sposobami (kak naprimer, jadernym magnitnym rezonansom), imejushhimi korotkie konstanty vremeni, pri uslovii nadlezhashhej matematicheskoj obrabotki poluchaemyh dannyh, chto javljaetsja dostatochno slozhnoj proceduroj, chtoby trebovat' ispol'zovanija schetno- reshajushhih ustrojstv [6, 16]. Upomjanutye vyshe temy budut illjustrirovany primerami konkretnyh sistem [2, 12, 24, 28], vybrannyh sredi nedavnih rabot avtora doklada. Pomimo issledovanij ravnovesija, budet udeleno dolzhnoe vnimanie kinetike [26, 27] uchastvujushhih v obmene

 18. Renal Scintiscanning with Hg{sup 209}-Neohydrin in Urologic Diseases; Scintigraphy du Rein dans les Maladies des Voies Urin Aires au Moyen de Neohydrine Marquee avec {sup 203}Hg; Stsintillyatsionnoe skennirovanie pochek s pomoshch'yu neogidrina,mechennogo Rtut'yu-203, pri urologicheskikh zabolevaniyakh; Exploracion Centelleografica del Rinon con Neohydrina - {sup 203}hg en las Afecciones Urologicas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bollini, V.; Tori, G. [Radiology Institute of the University of Bologna (Italy)

  1964-10-15

  kolebljutsja v sootvetstvii s harakterom pochechnoj struktury i ee narushenij vsledstvie razlichnyh patologicheskih processov: opuholej, kist, gidronefroza, tuberkuleza i t.d. U zdorovyh ljudej obychno poluchajut odnorodnye scintigrammy, hotja poluchenie bolee chetkoj oblasti vorot organa ne javljaetsja redkim sluchaem. Kakoe-libo ogranichennoe umen'shenie scintigraficheskoj plotnosti vne vorot predstavljaet soboj funkcionirujushhuju menee aktivno zonu. Pri bolee krupnyh razmerah pochek, po sravneniju s normal'nymi, sleduet otlichat' odnorodnye skennogrammy, kotorye ukazyvajut na kompensatornuju gipertrofiju, neodnorodnyh i imejushhih nepravil'nuju formu. Izobrazhenija jetih poslednih ukazyvajut na nalichie krupnyh uchastkov gidronefroza, opuholej ili mnozhestvennyh kist. Pri pochechnyh sosudistyh zabolevanijah opredelenie haraktera pogloshhenija v obeih pochkah predstavljaet bol'shuju cennost' dlja ocenki snizhenija ih funkcii i dlja razgranichenija odnostoronnih i dvustoronnih porazhenij. Takim obrazom, scintilljacionnoe skennirovanie pochek obeshhaet dat' poleznye klinicheskie metody, osobenno v sochetanii s radiologicheskim issledovaniem pochek tradicionnymi sredstvami (urografija, voshodjashhaja pijelografija, retropnevmoperitoneum, tomografija, aorto- grafija it.d,),. (author)

 19. The physics design of EBR-II; Physique du reacteur EBR-II; Fizicheskij raschet ehksperimental'nogo reaktora - razmnozhitelya EVR-II; Aspectos fisicos del reactor EBR-II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loewenstein, W. B. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1962-03-15

  spetsifikatsiya razmerov aktivnoj zony reaktora i/ili obogashchenie topliva, znacheniya reaktivnosti dlya normal'nogo rezhima raboty i ostanovki reaktora, opredelenie rabochej temperatury i ehnergeticheskikh koehffitsientov reaktivnosti i raspredelenie ehnergii i potoka kak funktsii polozheniya v reaktore. Opisyvaetsya obshchaya problema ehkstrapolyatsii ot prostoj ideal'noj analiticheskoj ili ehksperimental'no j geometrii k fakticheskoj geksagonal'noj geometrii reaktora. YAdernye kharakteristiki, vklyuchaya vosproizvodstvo , fakticheskoj reaktornoj sistemy sravnivayutsya s yadernymi kharakteristikam i ideal'noj printsipial'noj reaktornoj sistemy. Povedenie reaktivnosti v techenie dlitel'nogo vremeni raboty i ehnergeticheskij rezhim zony vosproizvodstva reaktora opisyvayutsya v ramkakh predpolagaemogo toplivnogo tsikla i materiala zony vosproizvodstva. V doklade analiziruyutsya soobrazheniya po bezopasnosti, vklyuchaya normal'nye i anormal'nye skorosti prirosta reaktivnosti, posledstviya ozhidaemykh ehffektov reaktivnosti, osnovannye na fizicheskom povedenii splava topliva i struktury reaktora, a takzhe ehkstrapolyatsiya ehksperimentov, provedennykh na opytnom reaktore dlya izucheniya perekhodnykh protsessov TREAT, na reaktore EBR-II. Izuchaetsya problema rasplavleniya v aktivnoj zone reaktora EBR-II. (author)

 20. Tritium and Autoradiography in Cell Biology; Tritium et Autoradiographie en Biologie Cellulaire; 0422 0440 0438 0414 ; El Tritio 0443 la Tecnica Autorradiografica en Citobiologia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Taylor, J. H. [Departments of Botany and Zoology, Columbia University, New York, NY (United States)

  1962-02-15

  ' vysohnut'. Posle obluchenija jemul'sija projavljaetsja eshhe v kontakte s biologicheskim obrazcom. Preparat - radioavtogramma - pri rassmotrenii cherez svetovoj mikroskop pokazyvaet kletochnye struktury i raspredelenie izotopov s razreshajushhej sposobnost'ju menee odnogo mikrona. Takim obrazom udalos' prosledit' cherez dva-tri delenija kletki raspredelenie mechennoj tritiem dezoksiribonuklei- novoj kisloty (DNK) otdel'nyh hromosom. Jeti issledovanija okazalis' vozmozh- nymi v rezul'tate podgotovki tritirovannogo timidina, kotoryj jaljaetsja ves'- ma podhodjashhim metjashhim veshhestvom dlja DNK i bystro istoshhaetsja pri udalenii kletki iz sredy, soderzhashhej mechenyj timidin. Jetot metod dal informaciju o mehanizme vosstanovlenija DNK, strukture i razmnozhenii hromosom, kinetike delenija kletki i sovsem nedavno o sheme i po- sledovatel'nosti vo vremeni razmnozhenija razlichnyh hromosom v odnom i tom zhe jadre i razlichnyh chastjah odnoj hromosomy. Vse izuchennye do sih por hromo- somy imejut dva funkcional'nyh podkomponenta DNK, kotorye rasprostranja- jutsja polukonservativnym obrazom vo vremja razmnozhenija. Jeti dva podkompo- nenta razlichny v opredelennom strukturnom smysle, chto ogranichivaet takoj tip obmena, kotoryj mozhet proishodit' mezhdu chetyr'mja podkomponentami razmno zhajushhejsja hromosomy. Sovremennye dannye o posledovatel'nosti vedut k gipoteze o tom, chto hromosomy razmnozhajutsja v gineticheski kontroliruemoj posledo- vatel'nosti. Vedutsja poiski novyh dannyh po shemam i mehanizmu kontrolja posledovatel'nosti vmeste s prochimi svjazannymi s jetim processami, kotorye zatragivajut sintez hromosomnyh proteinov i drugoj klass nukleinovyh kislot - ribonukleinovye kisloty. (author)

 1. Motion of Plasmoid in a Curvilinear Magnetic Field; Mouvement d'un Plasmoide dans un Champ Magnetique Curviligne; Dvizhenie plazmennogo sgustka v krivolinejnom magnitnom pole; Movimiento de un Plasmoide en un Campo Magnetico Curvilineo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vojcenja, V. S.; Gorbanjuk, A. G.; Onishhenko, I. N.; Safronov, B. G.; Hizhnjak, N. A.; Shkoda, V. V. [Fiziko-Tehnicheskij Institut, AN USSR, Khar' kov, USSR (Ukraine)

  1966-04-15

  impurezas era de un 40%. Las principales impurezas estaban constituidas por iones carbono y oxigeno y por los iones de los materiales de los electrodos, y su energia media era superior a la de los protones. A medida que el plasmoide se fue moviendo a lo largo del solenoide toroidal la energia transferida por el plasma y el numero total de particulas cargadas disminuyeron a un quinto y a un tercio, respectivamente, cuando H = 8000 Oe. Simultaneamente, la proporcion de particulas rapidas disminuyo en el espectro de los iones H{sup +} y la energia media se redujo a 2 - 2,5 keV. La velocidad del frente de densidad nj permanecio constante, pero la velocidad del frente de densidad ne disminuyo hasta Tilde-Operator 4 * 10{sup 7} cm/s. La cantidad de impurezas en el plasmoide rapido (sobre todo iones C{sup ++} y 0{sup ++}) fue de un 5%. La energia media de los iones de las impurezas que habian atravesado el campo toroidal fue unas dos veces inferior a la inicial (despues de atravesar el solenoide recto). (author) [Russian] Teoreticheski i jeksperimental'no izuchalos' prohozhdenie plazmennogo sgustka cherez magnitnoe pole toroidal'nogo solenoida j ochistka jetogo sgustka ot primesej tjazhelyh ionov. Teoreticheskij analiz proveden v ramkah drejfovogo priblizhenija. Prohozhdenie plazmy obespechivaetsja blagodarja nalichiju {sup t}okov zamykanija{sup ,} gipotezu o sushhestvovanii kotoryh vyskazal K.D.Sinel'nikov. Nalichie tokov zamykanija sushhestvenno umen'shaet velichinu poljarizacionnyh polej, no kak pokazali vychislenija, ne prepjatstvuet uhodu tjazhelyh ionov na stenki kamery. Dazhe v plotnyh plazmah, kogda 4{pi}n{sub 0}Mc{sup 2}/H{sup 2}{sub 0} >> 1, drejf tjazhelyh ionov podchinjaetsja tem zhe zakonam, chto i v odnochastichnom priblizhenii. Bolee tochnyj analiz struktury polej pokazyvaet, chto narjadu s polem poljarizacii, perpendikuljarnym ploskosti tora, sushhestvuet radial'noe jelektricheskoe pole, napravlennoe k vnutrennej stenke toroidal'noj kamery. Velichina polja

 2. The Role of Free-Radicals in the Radiation Vulcanizing of Elastomers; Role des radicaux libres dans la vulcanisation radiochimique des elastomeres; O roli svobodnykh radikalov v protsesse radiatsionnoj vulkanizatsii ehlastomerov; Papel de los radicales libres en la radiovulcanizacion de los elastomeros

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuz' minskij, A. S.; Fedoseeva, T. E.; Chertkova, V. F.

  1963-11-15

  izlucheniya v poslednee vremya ispol'zuetsya dlya sozdaniya promyshlennykh protsessov vulkanizatsii rezinovykh izdelij. Issledovateli udelyayut dostatochno bol'shoe vnimanie voprosam mekhanizma obrazovaniya trekhmernoj setki pod dejstviem izlucheniya; odnako do sikh por nedostatochno izucheny nachal'nye i promezhutochnye stadii radiatsionno-khimicheskikh reaktsij, vedushchikh k zashivaniyu molekulyarnykh tsepej, kotorye svyazany s obrazovaniem i gibel'yu svobodnykh radikalov, ion-radikalov i vozbuzhdennykh molekul. Izuchenie struktury i svojstv ehtikh chastits stalo vozmozhnym tol'ko s razrabotkoj i shirokim ispol'zovaniem metoda ehlektronnogo paramagnitnogo rezonansa (EHPR), pozvolyayushchego poluchit' neposredstvennuyu informatsiyu o strukture i svojstvakh paramagnitnykh chastits. Issledovanie protsessov rekombinatsii svobodnykh radikalov v linejnykh polimerakh daet vozmozhnost' podojti neposredstvenno k mekhanizmu radiatsionnoj vulkanizatsii. V poslednee vremya poyavilas' tendentsiya ispol'zovat' ioniziruyushchee izluchenie dlya vulkanizatsii sernykh vulkanizatov, tak kak sochetanie sernykh i uglerodnykh poperechnykh svyazej daet maksimal'noe uluchshenie fiziko-mekhanicheskikh svojstv izdelij. V svyaz'i s ehtoj novoj problemoj predstavlyalo interes izuchenie kineticheskikh svojstv svobodnykh radikalov v polimerakh s razvitoj prostranstvennoj strukturoj. Podrobno isledovalis' protsessy rekombinatsii svobodnykh radikalov, poluchennykh u-oblucheniem, v svyazi so strukturnymi osobennostyami linejnykh i sshitykh polimerov, a imenno - orientatsiej i vnutrennej podvizhnost'yu molekulyarnykh tsepej. V vysokoehlasticheskikh polimerakh tipa kauchukov, kharakterizukhshchikhsya bol'shoj vnutrennej podvizhnost'yu tsepej i maloj ehnergiej mezhmolekulyarnykh svyazej, pri temperaturakh vyshe T akty rekombinatsii svobodnykh radikalov osushchestvlyayutsya s ochen' bol'shimi skorostyami. Kontsentratsiya radikalov v obraztsakh kauchukov, obluchennykh v zhidkom azote, umen'shaetsya pri

 3. Studies of the Solid and Liquid Phases of HF, HCl and HBr by Slow-Neutron Inelastic Scattering; Etude des Phases Solide et Liquide de HF, HCl Et HBr par la Diffusion Inelastique des Neutrons Lents; 0418 0417 0423 0427 0415 041d 0418 0415 0422 0412 0415 0420 0414 042b 0425 0418 0416 0418 0414 041a 0418 0425 0424 0410 0417 HF, HCl I HBr 0421 041f 041e 041c 041e 0429 042c 042e 041d 0415 0423 041f 0420 0423 0413 041e 0413 041e 0420 0410 0421 0421 0415 042f 041d 0418 042f 041c 0415 0414 041b 0415 041d 041d 042b 0425 041d 0415 0419 0422 0420 041e 041d 041e 0412 ; Estudio de las Fases Solida y Liquida del HF, HCl Y HBr por Dispersion Inelastica de Neutrones Lentos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boutin, H. [Picatinny Arsenal, Dover, NJ (United States); Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States); Safford, G. J. [Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States)

  1965-06-15

  ). Jeti izmerenija proizvodilis' s cel'ju sistematicheskogo izuchenija vlijanija uvelichenija otricatel'nogo jelektricheskogo zarjada i razmerov anionov na nizkochastotnye molekuljarnye dvizhenija kak v tverdoj, tak i v zhidkoj fazah. HF issledovalsja pervym, t.k. dannye difrakcii rentgenovskih luchej pokazyvali, chto v tverdom sostojanii on obrazuet dlinnye zigzagoobraznye cepi s vodorodnoj svjaz'ju. Spektry nejaronov, neuprugo rassejannyh ot zhidkoj i tverdoj faz HF, jasno pokazali vysokuju stepen' associacii, sushhestvujushhuju vo vsej zhidkoj faze blagodarja vodorodnoj svjazi. S cel'ju interpretacii dannye po HF byli sopostavleny s dannymi analogichnogo rassejanija ionov HF i H{sub 2}F{sub 3}{sup -}, kotorye imejut struktury, analogichnye tem sostavnym chastjam v HF, kotorye vkljuchajut zigzagoobraznye cepi s vodorodnoj svjaz'ju. Jeti dannye byli takzhe sopostavleny s rezul'tatami izmerenij s pomoshh'ju infrakrasnyh luchej i izmerenij po metodu Ramana na ionah HF Pound-Sign . Jeti sopostavlenija pozvolili otlichit' chastotnuju harakteristiku otdel'noj sostavnoj chasti ot chastotnoj harakteristiki vsej cepi i ot nizkochastotnyh kolebanij reshetki. Linija, nabljudavshajasja pri 0,067 jev, byla associirovana s chastotoj deformacii v{sub 2} gruppy F-N...F v tverdom HF, i byla ustanovlena ee svjaz' s analogichnymi chastotami v ionah H{sub 2}F{sub 3}{sup -} i HF{sub 2}{sup -} kak frakcii rasstojanija F-F. Krome togo, shirokij pik, otmechennyj pri 0,007 jev, byl pripisan vrashhatel'nomu dvizheniju sostavnoj chasti F -F vokrug svjazi F -F. Spektr zhidkogo HF takzhe budet rassmatrivat'sja s tochki zrenija jetih dvizhenij. Spektry zhidkogo NS1 (180 Degree-Sign K), faz I i III tverdogo NS1 (143 i 85 Degree-Sign K sootvetstvenno), zhidkogo NVg (193 Degree-Sign K) i faz I i II tverdogo NVg (153 i 103 Degree-Sign K sootvetstvenno) byli sopostavleny s vysheukazannymi dannymi dlja HF. Jeti spektry pokazyvajut eshhe bol'shuju slozhnost', chem u HF. Jeto mozhet byt' ob{sup j

 4. Šport in humanistika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jože Vogrinc

  2012-07-01

  Full Text Available O tem, ali je šport »neresen« pojav ali pojav, ki razkriva bistvene razsežnosti tistega, za kar človeku gre, se pogledi razhajajo. Glede na to, da so humanistične študije športa vsaj na prvi pogled nekje na obrobju ved, ki jih združuje Filozofska fakulteta, bi morda veljalo, da ga ne moremo primerjati z globoko resnimi temami, zlasti pa ne z najnovejšimi resnimi zahtevami, ki jih družba postavlja univerzi in znanostim: pripomoči k višji donosnosti in poslovnosti podjetništva ter ohranjati tradicijo in krepiti življenjsko moč naroda. Pa se že pri tem izkaže, da športa ne gre preveč zapostavljati; po eni strani je že nekaj desetletij, kar je postal izjemno kapitalsko zanimivo in donosno področje, v katero podjetniki bodisi vlagajo, da bi dosegali dobičke, bodisi ga podpirajo, da bi z njegovo pomočjo svoje blago povzdignili v simbol pravilno naravnanega načina življenja; po drugi strani pa je tradicija nacionalne pomembnosti vrhunskih športnih izidov in dosežkov le nekaj krajša od drugih načinov mednarodnega uveljavljanja naroda, pomen športnih dosežkov za dokazovanje življenjske moči naroda pa se lahko kosa s pomenom lestvic, kakršne izdajajo mednarodne finančne ustanove o državah, ali lestvic, na katerih najdemo univerze, razvrščene po njihovi pedagoški in znanstveni moči. Pomembnost športa pa podčrtavajo tudi tisti, ki ga ostro kritizirajo in njegovo sodobno vrhunsko različico odklanjajo kot obliko alienacije, manipulacije in ideologije, saj prav športni spektakularizaciji pripisujejo najvišjo napetost, največji pomen in najotipljivejšo moč nad ljudmi, ki bi se morali bojevati za spremembo svojega družbenega položaja in prevrat v vsej družbeni strukturi, pa jih razvedrila, med katerimi ima šport posebej visoko mesto, uspavajo in pomirjajo prav s tem, da njihovo napetost sproščajo v nenevaren odliv socialne energije. Tega kritičnega vidika sodobnega športa ne kaže omejiti zgolj na vrhunski

 5. Thermodynamic Behaviour of Hypostoichiometric UO{sub 2}; Comportement Thermodynamique de UO{sub 2} HypostoeChiometrique; Termodinamicheskoe povedenie gipostekhiometricheskoj UO{sub 2}; Comportamiento Termodinamico del UO{sub 2} Subestequiometrico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aitken, E. A.; Brassfield, H. C.; Fryxell, R. E. [General Electric Company, Nuclear Materials and Propulsion Operation, Cincinnati, OH (United States)

  1966-02-15

  concuerdan con un modelo estadistico. El modelo supone que la desviacion respecto de la composicion estequiometrica se produce por un exceso de atomos de oxigeno en posiciones intersticiales, o bion por un defecto de oxigeno en el subreticulo de este elemento. El orden de los atomos intersticiales y de los huecos de oxigeno se altera. La energia de Frenkel es de 60 kcal/atomo gramo para el oxigeno, lo que concuerda satisfactoriamente con evaluaciones anteriores basadas en datos de autodifusion del oxigeno. Los autores analizan en la memoria la relacion existente entre G(O{sub 2}) y la presion parcial de los oxidos gaseosos UO y UO{sub 2}, y formulan algunas observaciones generales sobre los resultados obtenidos al aplicar estos metodos experimentales a otros compuestos, tales como el ThO{sub 2}. (author) [Russian] Sposob- nost' struktury tipa UO{sub 2} razmeshhat' izbytok kisloroda horosho izvestna. Nedavnij opyt pokazal, chto jeta struktura stabil'na takzhe v stehiometricheskom sostojanii pri vysokih temperaturah i parcial'nyh nizkih davlenijah kisloroda, no ona projavljaet sebja, kogda metal- licheskij uran osedaet v okisi posle ostyvanija ot vysokih temperatur, Jeta rabota opisy- vaet dal'nejshie dokazatel'stva sushhestvovanija pri vysokih temperaturah stabil'noj gipo- stehiometricheskoj okisi urana i chastichno opisyvaet izmenenie termodinamicheskih svojstv v oblasti ee gomogennosti. Gipostehiometricheskaja UO{sub 2} kongrujentno vyparivaetsja v hode svobodnogo isparenija v medlenno tekushhem vodorode (tochka rosy - 40 Degree-Sign S) pri 2 400 Degree-Sign S pri sosta- ve s otnosheniem kislorod-uran, ravnym l;sli temperatura umen'shaetsja ili soderzhanie vlagi (chastichnoe davlenie kisloroda) uvelichivaetsja, to uvelichivaetsja i kongrujentnyj sostav. Soderzhanie vody v vodorode pri 2 400 Degree-Sign S dolzhno sostavljat' po men'shej mere odin procent dlja podderzhanija stehiometricheskoj dvuokisi urana. Kogda tabletki UO{sub 2} germetizirujutsja v tantalovyh obolochkah i

 6. Reactions of Hot Hydrogen Atoms with Ethylene. The Role of Excited Ethyl Radicals as Intermediate Products; Reactions des Atomes Chauds d'Hydrogene avec l'Ethylene. Le Role des Radicaux Ethyle Excites Comme Produits Intermediaires; Reaktsiya goryachikh atomov vodoroda s ehtilenom. Rol' vozbuzhdennykh ehtil'nykh radikalov kak promezhutochnykh produktov; Reacciones de Atomos Calientes de Hidrogeno con Etileno Papel de los Radicales Etilicos Excitados como Productos Intermedios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dzantiev, B. G.; Shvedchikov, A. P. [Institut Himicheskoj Fiziki AN SSSR, SSSR (Russian Federation)

  1965-04-15

  .datchikov (katarometr) i protochnyj schetchik Gejgera). Pokazano, chto spektr mechenyh i nemechenyh produktov v obluchaemom jetilene znachitel'no otlichaetsja. Osnovnymi nemechenymi produktami javljajutsja C{sub 2}H{sub 2}, C{sub 2}H{sub 6}, C{sub 4}H{sub 10} i uglevodorody >C{sub 4}; vyhod H{sub 2} mal. Osnovnymi nemechenymi produktami javljajutsja HT, C{sub 2}H{sub 3}T i. C{sub 4}H{sub 9}T, vyhod C{sub 2}H5T i osobenno C{sub 2}HT neznachitelen. Vyhody mechenyh soedinenij zavisjat ot vvedenija dobavok v jetilen (ammiak, gelij, jod), vida litijsoderzhashhego soedinenija, struktury misheni. Ponizhenie temperatury s 50 do -78 Degree-Sign malo vlijaet na raspredelenie mechenyh produktov, odnako, pri perehode k tverdomu jetilenu (-196 Degree-Sign C) nabljudaetsja fazovyj jeffekt: umen'shaetsja vyhod HT i C{sub 4}H{sub 9}T i uvelichivaetsja aktivnost' materinskogo soedinenija C{sub 2}H{sub 3}T. Pokazano, chto pri radiolize C{sub 9}H{sub 4} i ego smesej s ammiakom otnoshenie C{sub 2}H{sub 6}/C{sub 4}H{sub 10} ravno 1,0 {+-} 0,3, chto ne soglasuetsja s kanonicheskoj shemoj dlja reakcij disproporcionirovanija i rekombinacii teplovyh jetil'nyh radikalov (C{sub 2}H{sub 6}/C{sub 4}H{sub 10} = 0,2 {+-} 0,1). Na osnovanii dannyh po vlijaniju dobavok gelija i temperatury na vyhod C{sub 2}H{sub 6} i C{sub 4} Nju pri radiolize C{sub 2}H{sub 4} i pri fotolize smesej C{sub 2}H{sub 4} -HJ sformulirovano predstavlenie ob obrazovanii vozbuzhdennyh jetil'nyh radikalov C{sub 2}H{sub 5}*. Poslednie poluchajutsja za schet prisoedinenija gorjachih atomov vodoroda (generiruemyh radioliticheski ili fotoliticheski) k jetilenu: H* + C{sub 2}H{sub 4} = C{sub 2}H{sub 5}*. Pokazano, chto C{sub 2}H{sub 5}*-radikal legko vstupaet v reakciju otryva C{sub 2}H*{sub 5} + RH = C{sub 2}H{sub 6} + R, chto ob'jasnjaet ''izbytochnoe'' kolichestvo jetana, obrazujushhegosja pri radiolize jetilena. (author)

 7. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  faznom sastavu u odnosu na sastav polaznog praha, što se ne može izbeći. Promenu faznog sastava u deponovanim karbidnim prevlakama opisao je Saha,G.C. i dr. autori (Saha, et al., 2010, pp. 592-595 koji su objasnili uzrok faznih promena. Ispitivanjem faza nanokristalne prevlake WC17Co deponovane termičkim postupkom HVOF i polikristalne prevlake deponovane plazma-sprej postupkom,  ustanovljeno je da u obe prevlake dolazi do, manje ili više, razgradnje polazne faze WC u fazu W2C i W. Ovo razlaganje je izraženije kod plazme zbog viših temperatura. U strukturi polikristalne prevlake deponovane plazmom, pored faze WC uvek su prisutne i faze W2C,W,W3C i mešoviti karbid ή – Co3W3C (Saha, et al., 2010, pp. 592-595. Zbog inkorporiranja vazduha u mlaz plazme i njegovog uticaja na redukciju ugljenika iz karbida, depozicija praha radi se srednjom snagom napajanja plazma-pištolja i sa helijumom kao plazma gasom. Helijum kao plemeniti gas ima velike prednosti kao plazma gas u odnosu na druge gasove. Eksperimentalna istraživanja karakteristika mlazeva plazmi pokazala su da izoterme blizu izlaza iz anode imaju manji prečnik za plazmu Ar-He u odnosu na Ar-H2. Dužina izotermi je takođe manja kod plazme Ar-He zbog manje specifične entalpije i  većeg viskoziteta u odnosu na Ar-H2. Gušća plazma, kao što je Ar-He, može znatno da smanji inkorporiranje okolnog vazduha u mlaz plazme. Mešanje mlaza plazme sa okolnim vazduhom povećava se sa povećanjem jačine strujnog luka i protokom plazma gasa (Roumilhac, et al., 1988, pp. 105-119, (Roumilhac, Fauchais, 1988, pp. 121-126. Helijum zbog ovih osobina omogućuje deponovanje karbidnih prevlaka sa umanjenim procesom dekarburizacije i sa manjim sadržajem  pora. Osobine prevlaka su u direktnoj vezi sa parametrima depozicije. Prah WC17Co razvijen je za potrebe vazduhoplovne industrije. Prevlake na bazi WC17Co su otporne na habanje, abraziju, eroziju, koroziju i kavitaciju do 500°C (Material Product Data Sheet, 2011. U ovom