WorldWideScience

Sample records for nanokristallicheskikh metallakh pri

 1. VEDENJSKE MOTNJE PRI OTROCIH

  OpenAIRE

  Jaušovec, Špela

  2015-01-01

  Osnovni namen magistrskega dela je prispevati k boljšemu razumevanju motenj vedenja pri otrocih in mladostnikih ter obravnavati vpliv motenj vedenja na otrokovo funkcioniranje in vedenje. O motnjah vedenja je napisanega že veliko, še več pa ostaja neraziskanega in nerazumljenega. Magistrsko delo je zasnovano teoretično. S pomočjo strokovne literature in virov tako poskuša podrobno opredeliti motnje vedenja, njihove varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, definirati družinsko in šolsko...

 2. Presence of pRI1:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Migura, Lourdes Garcia; Hasman, Henrik; Jensen, Lars Bogø

  2009-01-01

  This study focused on the molecular characterization of a small cryptic, mobilizable plasmid (6038 bp) sequenced from an E. faecium 9631160-1 of poultry origin. Sequence analysis of pRI1 revealed seven open reading frames. pRI1 contained an IS 100% identical to ISEfa4. This insertion element...... almost identical to the repA from the pEFNP1 and pKQ10 plasmids from E. faecium was also identified. Presence of the pRI1 replication initiation gene (rep) was analyzed in a panel of 159 E. faecium isolates of human and animal origin from different European countries, of which 60 tested positive...... for the presence of pRI1-rep. Conjugation experiments verified transfer of the pRI1 together with conjugative plasmids harboring resistance to vancomycin and streptogramin. The presence of pRI1 in enterococcal isolates geographically separated and from different origin demonstrates the ability of enterococci...

 3. Uporaba hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj

  OpenAIRE

  Radić, Janja

  2016-01-01

  V svojem diplomskem delu predstavljam tehniko hipnoze kot metodo za izboljšanje spomina pri pričah in žrtvah kaznivih dejanj. Posvetim se pojmovanju in uporabi hipnoze skozi zgodovino, nato pa podam še njeno definicijo in tehnike. Poleg načina uporabe hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj, predstavim tudi njene prednosti in slabosti, opišem potek hipnotiziranja ter vlogo in funkcijo hipnotizerja. V zadnjih dveh poglavjih pojasnim vpliv spomina na hipnotične informacije ter predstavim pravn...

 4. Opisno ocenjevanje pri predmetu Šport

  OpenAIRE

  Pirih Tavčar, Ksenija

  2016-01-01

  Opisno ocenjevanje je oblika ocenjevanja, kjer se v stavkih izraža mnenje o otrokovem znanju ali izdelku. V mnenju je poudarjeno, kaj otrok zna ali obvlada, česa še ne obvlada in kaj je treba storiti, da bo pomanjkljivosti odpravil. Z opisnim ocenjevanjem se učenčevo delo vrednoti glede na zastavljene učne cilje. V opisno oceno pri športu učitelj zapiše vse, kar je pri urah športa posredoval in utrjeval z učenci. Za lažje ocenjevanje in sporočilno opisno oceno potrebuje učitelj vnaprej izd...

 5. POMEMBNOST PRI REVIDIRANJU, IZGOVOR ALI DEJSTVO?

  OpenAIRE

  Šobernik, Sara

  2015-01-01

  V procesu revizije mora revizor podati mnenje, ali so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja. Da lahko revizor izrazi to mnenje, mora pridobiti sprejemljivo zagotovilo, da računovodski izkazi kot celota ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Revizor mora za pridobitev zagotovila v fazi načrtovanja revizije opredeliti pomembnost pri revidiranju, katere izračun pa z Mednarodnimi standardi revidir...

 6. Subjektivni dejavniki odpora pri spremembah poslovnih procesov

  OpenAIRE

  Krapež, Aleš

  2016-01-01

  Uvajanje sprememb v poslovne procese vzbuja pri posameznikih različne odzive. Nekateri spremembe sprejemajo (odprtost do sprememb), drugi jim nasprotujejo (odpor do sprememb). Nasprotovanje prinaša dodaten napor, podaljša čas uvajanja sprememb in povečuje stroške. Intenzivnost nasprotovanja je lahko tako izrazita, da postane uvajanje sprememb nesmiselno. Nosilci sprememb morajo poznati subjektivne dejavnike odpora do sprememb, če ga hočejo obvladovati. V ta namen smo s pomočjo statistične ana...

 7. Uporaba pametnega telefona pri upravljanju avtodoma

  OpenAIRE

  FINK, ALJAŽ

  2015-01-01

  Namen diplomskega dela je predstavitev delovanja sistema upravljanja ter bodočega posodobljenega sistema za krmiljenje električnih naprav v avtodomu preko pametnega telefona. V podjetju Adria Mobil je aplikacija za upravljanje električnih naprav avtodoma še v razvojni fazi, pri tem pa se raziskuje tudi različne mogoče načine uporabe pametnega telefona. Eden od mogočih načinov uporabe je tudi ta, da izkoristimo senzorje pametnega telefona. V diplomskem delu je predstavljena realizacija pro...

 8. VLOGA ODRASLIH OSEB PRI SPODBUJANJU BRALNE MOTIVACIJE

  OpenAIRE

  Kralj, Saša

  2010-01-01

  Branje je pomembna dejavnost, ki vpliva na osebnostni razvoj posameznika, učenje in učno uspešnost. Vse pozitivne plati branja se vse bolj pozabljajo ob hitrem tempu življenja. Učitelji in knjižničarji imajo velik pomen pri spodbujanju branja. S svojim znanjem o dobrobiti branja, z uporabo različnih metod in oblik dela lahko pritegnejo starše in skupaj spodbujajo učence k branju ter tako skušajo vzgojiti bralca za vse življenje. Namen diplomskega dela je osvetliti pomen branja, bralne pismeno...

 9. Investigating the Role of Helicobacter pylori PriA Protein.

  Science.gov (United States)

  Singh, Aparna; Blaskovic, Dusan; Joo, Jungsoo; Yang, Zhen; Jackson, Sharon H; Coleman, William G; Yan, Ming

  2016-08-01

  In bacteria, PriA protein, a conserved DEXH-type DNA helicase, plays a central role in replication restart at stalled replication forks. Its unique DNA binding property allows it to recognize and stabilize stalled forks and the structures derived from them. PriA plays a very critical role in replication fork stabilization and DNA repair in E. coli and N. gonorrhoeae. In our in vivo expression technology screen, priA gene was induced in vivo when Helicobacter pylori infects mouse stomach. We decided to elucidate the role of H. pylori PriA protein in survival in mouse stomach, survival in gastric epithelial cells and macrophage cells, DNA repair, acid stress, and oxidative stress. The priA null mutant strain was unable to colonize mice stomach mucosa after long-term infections. Mouse colonization was observed after 1 week of infection, but the levels were much lower than the wild-type HpSS1 strain. PriA protein was found to be important for intracellular survival of epithelial cell-/macrophage cell-ingested H. pylori. Also, a priA null mutant was more sensitive to DNA-damaging agents and was much more sensitive to acid and oxidative stress as compared to the wild-type strain. These data suggest that the PriA protein is needed for survival and persistence of H. pylori in mice stomach mucosa. © 2016 John Wiley & Sons Ltd.

 10. Izzivi in trendi pri vzpostavitvi managmenta destinacije Mirnska dolina

  OpenAIRE

  Žibert, Maja

  2015-01-01

  Diplomska naloga z naslovom Izzivi in trendi pri vzpostavitvi managmenta destinacije Mirnska dolina v veliki meri preverja izvajanje vsebine dokumenta Strateško akcijski načrt pri vzpostavitvi destinacije Mirnska dolina na terenu. Vsebina dokumenta se dotika posameznih prioritet trajnostnega razvoja destinacije. Na terenu smo preko intervjujev s posameznimi deležniki vseh treh sektorjev, ki sestavljajo destinacijo želeli izvedeti, kako oni doživljajo prioritete razvoja. V diplomski nalogi je ...

 11. VLOGA ETIKE PRI PREPREČEVANJU NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Sambolec, Katja

  2013-01-01

  V diplomskem seminarju smo obravnavali temo z naslovom Vpliv etike pri preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu. Tema o nadlegovanju na delovnem mestu, je aktualna že desetletja in glede na gospodarsko krizo, ki ji še ni videti konca, je aktualna še danes. Zaradi prenasičenosti trga s ponudniki iste branže, se posledično v posameznih podjetjih izvajajo pritiski na zaposlene, ki v različnih situacijah vodijo do nadlegovanja. Pri pisanju diplomskega seminarja smo se najprej osredotoči...

 12. Levkemija pri otroku in problemi prehranjevanja in pitja

  OpenAIRE

  Šinkovec, Sara

  2017-01-01

  Uvod: Podhranjenost in kaheksija sta pogosta pri otrocih z levkemijo in sta pokazatelja slabše prognoze. Slabo prehransko stanje otroka je povezano z večjim številom stranskih učinkov zdravljenja, s slabšim odzivom na zdravljenje in krajšim preživetjem. Funkcionalno stanje otrok in kakovost njihovega življenja sta slabša. Namen: Namen diplomskega dela je opisati problem prehranjevanja in pitja pri otroku z levkemijo. Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s kr...

 13. PRiFi Networking for Tracking-Resistant Mobile Computing

  Science.gov (United States)

  2017-11-01

  communication path. We show that PriFi meets these goals by showing that it provides equivocation protection and disruption protection. The former means ...Latency and Tracking-Resistant Protocol for Local-Area Anonymous Communication ...the Dissent project at Yale and UT Austin, a major effort in tracking-resistant communication funded by DARPA under the SAFERWarfighters program

 14. Canopy Level Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth M.; Cheng, Yen-Ben; Corp, Lawrence A.; Campbell, Petya K. E.; Huemmrich, K. Fred; Zhang, Qingyuan; Kustas, William P.

  2012-01-01

  Two bio-indicators, the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (SIF), were derived from directional hyperspectral observations and studied in a cornfield on two contrasting days in the growing season. Both red and far-red SIF exhibited higher values on the day when the canopy in the early senescent stage, but only the far-red SIF showed sensitivity to viewing geometry. Consequently, the red/far-red SIF ratio varied greatly among azimuth positions while the largest values were obtained for the "hotspot" at both growth stages. This ratio was lower (approx.0.88 +/- 0.4) in early July than in August when the ratio approached equivalence (near approx.1). In concert, the PRI exhibited stronger responses to both zenith and azimuth angles and different values on the two growth stages. The potential of using these indices to monitor photosynthetic activities needs further investigation

 15. PSIHOLOŠKI VIDIKI BARV PRI IZDELAVI LOGOTIPA

  OpenAIRE

  Bauman, Anja

  2015-01-01

  Osrednja tema diplomske naloge so psihološki vidiki barv pri izdelavi logotipa. Diplomska naloga zajema tako teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen logotip in njegovi kriteriji uspešnosti. Prav tako pa so predstavljene tudi barve, njeni učinki ter značilnosti. Empirični del diplomske naloge pa se ukvarja z analizo obstoječih in izdelanih logotipov.

 16. Razvoj orodja za presojo sistema varnosti in zdravja pri delu

  OpenAIRE

  Bajc, Simon

  2016-01-01

  Namen magistrskega dela je izdelava avtorskega teoretičnega modela in praktičnega orodja za presojo stanja dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu, ki bo kot motivacijski vzvod vodilo podjetja v izboljšave in uspešnost. Mikro in majhna podjetja so izjemno pomemben nosilec gospodarske rasti, inovativnosti in zaposlovanja. Eno izmed glavnih navodil članicam Evropske unije je načelo »Najprej pomisli na mala podjetja!«. Še posebej manjši poslovni subjekti so pod stalnim vplivom raz...

 17. Uporaba BIM pri projektiranju prenove in vzdržljivosti

  OpenAIRE

  Kotnik, Matic

  2017-01-01

  V nalogi predstavljamo uporabo pristopa BIM za upravljaje informacij o vzdržljivosti elementov. Z informacijami o vzdržljivosti lahko hkrati ugodimo zahtevam investitorja glede želene stopnje vzdržljivosti, projektantu omogočimo optimalno izbiro elementov, upravljavcem stavb pa uporabo sistema za vpogled o stanju elementov stavbe. Odločanje na podlagi parametrov vzdržljivosti nam lahko pomaga racionalizirati porabo sredstev v javnih naročilih za gradnjo in pri upravljanju javnih stavb, o...

 18. Draft Genome Sequence of the Antagonistic Rhizosphere Bacterium Serratia plymuthica Strain PRI-2C

  NARCIS (Netherlands)

  Garbeva, P.; van Elsas, J.D.; de Boer, W.

  Serratia plymuthica strain PRI-2C is a rhizosphere bacterial strain with antagonistic activity against different plant pathogens. Here we present the 5.39-Mb (G+C content, 55.67%) draft genome sequence of S. plymuthica strain PRI-2C with the aim of providing insight into the genomic basis of its

 19. Mikrotoponymy of the village Ugljare near Priština

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jašović Golub M.

  2010-01-01

  Full Text Available The paper makes the analysis of micro-toponyms registered in the area of the Village of Ugljari, Serbian settlement on the riversides of the Prištevka, located within the Municipality of Kosovo Polje. Based on semantics and structure, recorded micro names of the subject settlement are classified in two groups. The first group includes micro-toponyms of appellative origin, while the other group includes micro-toponyms of anthroponymic origin. Recorded names are further classified to: micro names which have developed from other toponyms, micro-toponyms of phytonomic and zoonimic origin, while the names of foreign origin and hydro-names designating running and still water in the rural area of the place (wells, swamps, rivers, creeks are sorted out in a special group. Dictionary of micro-toponyms with around a hundred and fifty micro names is the integral part of the Paper.

 20. Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Ljubič

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Demenca je kronično obolenje s tendenco upadanja kognitivnih sposobnosti obolelega. Uporaba metod za obvladovanje in trening osnovnih življenjskih aktivnosti, ki omogočajo daljše obdobje samostojnega življenja pacienta z demenco, je v tujini uveljavljena z različnimi novejšimi koomplementarnimi pristopi. Ena izmed uveljavljenih metod je pristop Marie Montessori, prilagojen odraslim pacientom z demenco. V članku je predstavljena metoda montessori pri obravnavi pacienta z demenco in njeni učinki na kakovost življenja pacienta z demenco. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metodologija s pregledom domače in tuje literature. Za prikaz pregleda petih preko spleta dostopnih podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metoda PRISMA. V končni pregled literature je bilo ključenih 19 člankov, objavljenih do maja 2016. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen model analize konceptov. Večina zajetih raziskav je bila izvedena v Združenih državah Amerike. Rezultati: Po pregledu raziskav so bila identificirana tri tematska področja: (1 vpliv metode montessori na sodelovanje in prizadevanje, (2 vpliv metode montessori na vedenje, povezano s hranjenjem, in (3 vpliv metode montessori na širšo skupino kognitivnih sposobnosti. Diskusija in zaključek: Kljub majhnemu številu člankov, ki opisujejo uporabo metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco, metodo lahko predstavimo kot učinkovito. Avtorji raziskav ugotavljajo, da pristop ne le omogoča ohranjanje kognitivnih sposobnosti, temveč le-te celo izboljšuje.

 1. Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja

  OpenAIRE

  Zaner, Tamara

  2017-01-01

  Kot socialni pedagogi in pedagoginje se pri svojem delu nenehno srečujemo z mladimi. Ti se v sodobni družbi, srečujejo z negotovostjo, dvomi in posledično tudi stiskami, ki segajo v vse dimenzije njihovega življenja. Pri svojem delu sem temeljila na Beckovem pojmovanju današnje družbe, pri razumevanju položaja mladih pa izhajala iz koncepta življenjske usmerjenosti, socialnega pedagoga Hansa Thierscha. Namen raziskovalnega dela je preveriti, kako s pomočjo kreativnih medijev prispevati k opol...

 2. Analiza elastičnega zravnavanja pri procesu upogibanja pločevine

  OpenAIRE

  Avguštin, Gregor

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je najprej opisan postopek preoblikovanja pločevine-upogibanje. Postopek upogibanja se pojavlja skoraj v vsaki proizvodnji in predstavlja pomemben proces pri izdelavi nekega izdelka. Pri postopku upogibanja se pojavi fenomen-elastično zravnavanje, kar pomeni, da se pločevina po oblikovanju nekoliko povrne proti začetnemu stanju in je pomemben faktor pri merski točnosti nekega izdelka. V diplomski nalogi so predstavljeni ključni faktorji, ki vplivajo na elastično zravnavanje...

 3. Structure and Function of the PriC DNA Replication Restart Protein.

  Science.gov (United States)

  Wessel, Sarah R; Cornilescu, Claudia C; Cornilescu, Gabriel; Metz, Alice; Leroux, Maxime; Hu, Kaifeng; Sandler, Steven J; Markley, John L; Keck, James L

  2016-08-26

  Collisions between DNA replication complexes (replisomes) and barriers such as damaged DNA or tightly bound protein complexes can dissociate replisomes from chromosomes prematurely. Replisomes must be reloaded under these circumstances to avoid incomplete replication and cell death. Bacteria have evolved multiple pathways that initiate DNA replication restart by recognizing and remodeling abandoned replication forks and reloading the replicative helicase. In vitro, the simplest of these pathways is mediated by the single-domain PriC protein, which, along with the DnaC helicase loader, can load the DnaB replicative helicase onto DNA bound by the single-stranded DNA (ssDNA)-binding protein (SSB). Previous biochemical studies have identified PriC residues that mediate interactions with ssDNA and SSB. However, the mechanisms by which PriC drives DNA replication restart have remained poorly defined due to the limited structural information available for PriC. Here, we report the NMR structure of full-length PriC from Cronobacter sakazakii PriC forms a compact bundle of α-helices that brings together residues involved in ssDNA and SSB binding at adjacent sites on the protein surface. Disruption of these interaction sites and of other conserved residues leads to decreased DnaB helicase loading onto SSB-bound DNA. We also demonstrate that PriC can directly interact with DnaB and the DnaB·DnaC complex. These data lead to a model in which PriC acts as a scaffold for recruiting DnaB·DnaC to SSB/ssDNA sites present at stalled replication forks. © 2016 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

 4. Affecting Factors and Recent Improvements of the Photochemical Reflectance Index (PRI for Remotely Sensing Foliar, Canopy and Ecosystemic Radiation-Use Efficiencies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chao Zhang

  2016-08-01

  Full Text Available Accurately assessing terrestrial gross primary productivity (GPP is crucial for characterizing the climate-carbon cycle. Remotely sensing the photochemical reflectance index (PRI across vegetation functional types and spatiotemporal scales has received increasing attention for monitoring photosynthetic performance and simulating GPP over the last two decades. The factors confounding PRI variation, especially on long timescales, however, require the improvement of PRI understanding to generalize its use for estimating carbon uptake. In this review, we summarize the most recent publications that have reported the factors affecting PRI variation across diurnal and seasonal scales at foliar, canopy and ecosystemic levels; synthesize the reported correlations between PRI and ecophysiological variables, particularly with radiation-use efficiency (RUE and net carbon uptake; and analyze the improvements in PRI implementation. Long-term variation of PRI could be attributed to changes in the size of constitutive pigment pools instead of xanthophyll de-epoxidation, which controls the facultative short-term changes in PRI. Structural changes at canopy and ecosystemic levels can also affect PRI variation. Our review of the scientific literature on PRI suggests that PRI is a good proxy of photosynthetic efficiency at different spatial and temporal scales. Correcting PRI by decreasing the influence of physical or physiological factors on PRI greatly strengthens the relationships between PRI and RUE and GPP. Combining PRI with solar-induced fluorescence (SIF and optical indices for green biomass offers additional prospects.

 5. Spectral Similarity and PRI Variations for a Boreal Forest Stand Using Multi-angular Airborne Imagery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent Markiet

  2017-09-01

  Full Text Available The photochemical reflectance index (PRI is a proxy for light use efficiency (LUE, and is used in remote sensing to measure plant stress and photosynthetic downregulation in plant canopies. It is known to depend on local light conditions within a canopy indicating non-photosynthetic quenching of incident radiation. Additionally, when measured from a distance, canopy PRI depends on shadow fraction—the fraction of shaded foliage in the instantaneous field of view of the sensor—due to observation geometry. Our aim is to quantify the extent to which sunlit fraction alone can describe variations in PRI so that it would be possible to correct for its variation and identify other possible factors affecting the PRI–sunlit fraction relationship. We used a high spatial and spectral resolution Aisa Eagle airborne imaging spectrometer above a boreal Scots pine site in Finland (Hyytiälä forest research station, 61°50′N, 24°17′E, with the sensor looking in nadir and tilted (off-nadir directions. The spectral resolution of the data was 4.6 nm, and the spatial resolution was 0.6 m. We compared the PRI for three different scatter angles ( β = 19 ° , 55 ° and 76 °, defined as the angle between sensor and solar directions at the forest stand level, and observed a small (0.006 but statistically significant (p < 0.01 difference in stand PRI. We found that stand mean PRI was not a direct function of sunlit fraction. However, for each scatter angle separately, we found a clear non-linear relationship between PRI and sunlit fraction. The relationship was systematic and had a similar shape for all of the scatter angles. As the PRI–sunlit fraction curves for the different scatter angles were shifted with respect to each other, no universal curve could be found causing the observed independence of canopy PRI from the average sunlit fraction of each view direction. We found the shifts of the curves to be related to a leaf structural effect on canopy

 6. Diurnal and Directional Responses of Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth; Cheng, Y. B.; Corp, L.; Campbell, P.; Kustas, W.

  2010-01-01

  Determining the health and vigor of vegetation using high spectral resolution remote sensing is an important goal which has application to monitoring agriculture and ecosystem productivity and carbon exchange. Two spectral indices used to assess whether vegetation is performing near-optimally or exhibiting symptoms of environmental stress (e.g., drought or nutrient deficiency, non-optimal temperatures, etc.) are the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (Fs). Both the PRI and Fs capture the dynamics of photoprotection mechanisms within green foliage: the PRI is based on the association of the reflected radiation in the green spectrum with the xanthophyll cycle, whereas Fs measures the emitted radiation in the red and far-red spectrum. Fs was determined from retrievals in the atmospheric oxygen absorption features centered at 688 and 760 nm using a modified Fraunhofer Line Depth (FLD) method. We previously demonstrated diurnal and seasonal PRI differences for sunlit vs. shaded foliage in a conifer forest canopy, as expressed in the hotspot and darkspot of the Bidirectional Reflectance Function (BRF). In a USDA-ARS experimental field site located in Beltsville, MD, USA, measurements were acquired over a corn crop from a nadir view in 2008 with an ASD FieldSpec Pro (Analytical Spectral Devices, Inc., Boulder, CO, USA) to study the behavior of the PRI for sunlit and shaded foliage as captured in reflectance variations associated with the BRF, in a I m tall canopy in the vegetative growth stage. Those observations were compared to simulations obtained from two radiative transfer models. Measurements were then acquired to examine whether the PRI and Fs were influenced by view zenith and azimuth geometries at different times of day. Those measurements were made in 2010 with the Ocean Optics USB4000 Miniature Fiber Optic Spectrometer (Ocean Optics Inc., Dunedin, Florida, USA) at several times during the day on

 7. PriLive: Privacy-preserving real-time filtering for Next Generation Sequencing.

  Science.gov (United States)

  Loka, Tobias P; Tausch, Simon H; Dabrowski, Piotr Wojciech; Radonic, Aleksandar; Nitsche, Andreas; Renard, Bernhard Y

  2018-03-06

  In Next Generation Sequencing (NGS), re-identification of individuals and other privacy-breaching strategies can be applied even for anonymized data. This also holds true for applications in which human DNA is acquired as a by-product, e.g. for viral or metagenomic samples from a human host. Conventional data protection strategies including cryptography and post-hoc filtering are only appropriate for the final and processed sequencing data. This can result in an insufficient level of data protection and a considerable time delay in the further analysis workflow. We present PriLive, a novel tool for the automated removal of sensitive data while the sequencing machine is running. Thereby, human sequence information can be detected and removed before being completely produced. This facilitates the compliance with strict data protection regulations. The unique characteristic to cause almost no time delay for further analyses is also a clear benefit for applications other than data protection. Especially if the sequencing data are dominated by known background signals, PriLive considerably accelerates consequent analyses by having only fractions of input data. Besides these conceptual advantages, PriLive achieves filtering results at least as accurate as conventional post-hoc filtering tools. PriLive is open-source software available at https://gitlab.com/rki_bioinformatics/PriLive. RenardB@rki.de. Supplementary data are available at Bioinformatics online.

 8. Mass spectrometric investigation of neutral and charged constituents in saturated vapor over PrI3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Motalov, V.B.; Vorobiev, D.E.; Kudin, L.S.; Markus, T.

  2009-01-01

  The Knudsen effusion mass spectrometric technique was used to study vapor species over praseodymium triiodide. The monomer, PrI 3 , and dimer, Pr 2 I 6 , molecules and the negative ions, PrI 4 - and Pr 2 I 7 - , were observed in saturated vapor in the temperature range from 856 K to 1048 K. The partial vapor pressures of neutral constituents were determined and the enthalpies of sublimation obtained using the second and the third laws of thermodynamics (Δ s H deg. (298.15 K) = 291 ± 4 kJ mol -1 for PrI 3 , and Δ s H deg. (298.15 K) = 400 ± 30 kJ mol -1 for Pr 2 I 6 ). The equilibrium constants for various ion molecular reactions were measured and the enthalpies of reactions obtained. The enthalpies of formation, Δ f H deg. (298.15 K) kJ mol -1 , of gaseous molecules and ions were calculated and are as follows: -374 ± 6 (PrI 3 ), -929 ± 30 (Pr 2 I 6 ), -867 ± 30 (PrI 4 - ), -1432 ± 50 (Pr 2 I 7 - )

 9. Analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu

  OpenAIRE

  Kozole, Rok

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu. Obrambna formacija 5:1 je po obrambi 6:0 druga najpogosteje uporabljena obrambna formacija, katere se poslužujejo tako ekipe iz vrhunskega rokometa kot tudi ekipe, ki tekmujejo v ligah nižje kakovosti. V skladu s hitrim razvojem rokometne igre se je razvijala tudi obramba 5:1. Obrambna formacija 5:1 se pri mlajših rokometaših uporablja tudi kot prehodna obramba oz. temelj za prehod iz bolj globokih (...

 10. Pomembnost ponazoril pri pouku geometrije v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju

  OpenAIRE

  Mešinović, Sanela; Cotič, Mara; Felda, Darjo

  2015-01-01

  Piaget je ugotavljal, da je v začetku otrokovega kognitivnega razvoja pomembna konkretno-izkustvena raven. Pri matematiki je pouk naravnan k iskanju poti in strategij reševanja problemov, zato so dejavnosti, ki temeljijo na nazornem in ne abstraktnem razumevanju dobra osnova za prehod na simbolno raven. Pri tem prehodu, od konkretnega k simbolnemu razumevanju osnovnih matematičnih pojmov pa tudi matematičnih problemov, so otroku v pomoč različni didaktični pripomočki. Učitelji razredne stopnj...

 11. Demonstrating FLAVOUR: Friendly Location-aware conference Assistant with priVacy Observant architectURe

  NARCIS (Netherlands)

  Kavitha Muthukrishnan, K.; Meratnia, Nirvana; Koprinkov, G.T.; Lijding, M.E.M.; Havinga, Paul J.M.; Dustdar, S.

  2005-01-01

  In this paper, we describe an implementation of FLAVOUR (Friendly Location-aware conference Assistant with priVacy Observant architectURe), in which people/infrastructure resources act as individual service providers offering their location as a service. By subscribing to this service, in the one

 12. Photosynthetic Efficiency of Northern Forest Ecosystems Using a MODIS-Derived Photochemical Reflectance Index (PRI)

  Science.gov (United States)

  Middleton, E. M.; Huemmrich, K. F.; Landis, D. R.; Black, T. A.; Barr, A. G.; McCaughey, J. H.

  2016-01-01

  This study evaluates a direct remote sensing approach from space for the determination of ecosystem photosynthetic light use efficiency (LUE), through measurement of vegetation reflectance changes expressed with the Photochemical Reflectance Index (PRI). The PRI is a normalized difference index based on spectral changes at a physiologically active wavelength (approximately 531 nanometers) as compared to a reference waveband, and is only available from a very few satellites. These include the two Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometers (MODIS) on the Aqua and Terra satellites each of which have a narrow (10-nanometer) ocean band centered at 531 nanometers. We examined several PRI variations computed with candidate reference bands, since MODIS lacks the traditional 570-nanometer reference band. The PRI computed using MODIS land band 1 (620-670 nanometers) gave the best performance for daily LUE estimation. Through rigorous statistical analyses over a large image collection (n equals 420), the success of relating in situ daily tower-derived LUE to MODIS observations for northern forests was strongly influenced by satellite viewing geometry. LUE was calculated from CO2 fluxes (moles per moles of carbon absorbed quanta) measured at instrumented Canadian Carbon Program flux towers in four Canadian forests: a mature fir site in British Columbia, mature aspen and black spruce sites in Saskatchewan, and a mixed deciduous/coniferous forest site in Ontario. All aspects of the viewing geometry had significant effects on the MODIS-PRI, including the view zenith angle (VZA), the view azimuth angle, and the displacement of the view azimuth relative to the solar principal plane, in addition to illumination related variables.Nevertheless, we show that forward scatter sector views (VZA, 16 degrees-45 degrees) provided the strongest relationships to daily LUE, especially those collected in the early afternoon by Aqua (r squared = 0.83, RMSE (root mean square error) equals 0

 13. Lexicology of pigeon fanciers from Ugljare village near Priština

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jašović Golub M.

  2014-01-01

  Full Text Available This paper deals with pigeon fancier's lexicology and terminology used in Ugljare village which is situated on the right bank of Prištevka River, in the area between Kosovo Polje and Priština. Terminology and lexics of pigeon fanciers were recorded after the Kosovo and Metohija occupation in 1999. Research materials were mainly collected from local pigeon fanciers. Certain amount of the answers was collected with the use of questionnaires specifically made for this research. We have also conducted lexical, semantical and pronunciation analyses of the recorded materials. A dictionary of registered names has also been made. Materials were classified within nine semantical groups. Dictionary contains one hundred and thirty units.

 14. Remote detection of water stress conditions via a diurnal photochemical reflectance index (PRI) improves yield prediction in rainfed wheat

  Science.gov (United States)

  Magney, T. S.; Vierling, L. A.; Eitel, J.

  2014-12-01

  Employing remotely sensed techniques to quantify the existence and magnitude of midday photosynthetic downregulation using the photochemical reflectance index (PRI) may reveal new information about plant responses to abiotic stressors in space and time. However, the interpretation and application of the PRI can be confounded because of its sensitivity to several variables changing at the diurnal (e.g., irradiation, shadow fraction) and seasonal (e.g., leaf area, chlorophyll and carotene pigment concentrations, irradiation) time scales. We explored different techniques to correct the PRI for variations in canopy structure and relative chlorophyll content (ChlR) using highly temporally resolved (frequency = five minutes) in-situ radiometric measurements of PRI and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) over eight soft white spring wheat (Triticum aestivum L.)field plots under varying nitrogen and soil water conditions over two seasons. Our results suggest that the influence of seasonal variation in canopy ChlR and LAI on the diurnally measured PRI (PRIdiurnal) can be minimized using simple correction techniques, therefore improving the strength of PRI as a tool to quantify abiotic stressors such as daily changes in soil volumetric water content (SVWC), and vapor pressure deficit (VPD). PRIdiurnal responded strongly to available nitrogen, and linearly tracked seasonal changes in SVWC, VPD, and stomatal conductance (gc). Utilizing the PRI as an indicator of stress, yield predictions significantly over greenness indices such as the NDVI. This study provides insight towards the future interpretation and scaling of PRI to quantify rapid changes in photosynthesis, and as an indicator of plant stress.

 15. Ustvarjalni potencial pri prepoznanih nadarjenih učencih v drugem triletju osnovne šole

  OpenAIRE

  Kavčič, Manca

  2017-01-01

  Namen magistrskega dela je preizkus uporabe EPoC testa za oceno ustvarjalnega potenciala v slovenski osnovni šoli in ugotavljanje morebitnega doprinosa EPoC testa k nadaljnjemu ugotavljanju ustvarjalnega potenciala in prepoznavanju nadarjenih učencev pri vsakodnevnem delu učiteljev v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru. V teoretičnem delu je skozi spoznanja različnih avtorjev predstavljen pojem ustvarjalnosti, merjenje ustvarjalnosti, odnos med ustvarjalnostjo in nadarjenostjo in vpliv...

 16. Photochemical Reflectance Index (PRI) as a proxy of Light Use Efficiency (LUE) and transpiration in Mediterranean crop sites

  Science.gov (United States)

  LE Dantec, V.; Chebbi, W.; Boulet, G.; Merlin, O.; Lili-Chabaane, Z.; Er Raki, S.; Ceschia, E.; Khabba, S.; Fanise, P.; Zawilski, B.; Simonneaux, V.; Jarlan, L.

  2016-12-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) is based on the short term reversible xanthophyll pigment changes accompanying plant stress and therefore of the associated photosynthetic activities. Strong relationships between PRI and Light Use Efficiency (LUE) were shown at leaf and canopy scales and over a wide range of species (Garbulsky et al., 2011). But very few previous works have explored the potential link with plant water status. In this study, we have first analyzed the link between PRI and LUE at canopy scale on two different crops in terms of canopy structure and crop management: olive grove (Tunisia) and wheat grown under different water regimes (irrigated or rainfed) and climate zones (France, Morocco). We have investigated the daily and seasonal dynamics of PRI; linking its variations to meteorological factors (global radiation and sun angle effects, soil water content, relative air humidity …) and plant processes. The highest correlations were mainly observed in clear skies conditions. We have found, whatever site, linear negative relationships between PRI and LUE using data acquired in midday (i.e. in solar zenithal angle condition). Linear link between PRI and sapflow measurements was also revealed. This correlation was obtained over periods characterized by a moderate soil water deficit, i.e. by when transpiration rate was mainly control by Vapor Pressure Deficit. We will then briefly presented alternative and complementary approaches to this index, to detect different level of water stress using thermal infrared emissions.

 17. Responses of the reflectance indices PRI and NDVI to experimental warming and drought in European shrublands along a north–south climatic gradient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mänd, Pille; Hallik, Lea; Peñuelas, Josep

  2010-01-01

  NDVI680 [780 nm; 680 nm] using red spectral region, and NDVI570 [780 nm; 570 nm] using the same green spectral region as PRI. All three reflectance indices were significantly related to green LAIe and were able to detect changes in shrubland vegetation among treatments. In general warming treatment...... increased PRI and drought treatment reduced NDVI values. The significant treatment effect on photochemical efficiency of plants detected with PRI could not be detected by fluorescence measurements. However, we found canopy level measured PRI to be very sensitive to soil reflectance properties especially...

 18. Vloga medicinske sestre pri primarni artroplastiki kolčnega sklepa

  OpenAIRE

  Lešek, Urška

  2017-01-01

  Uvod: Artroza je degenerativna sklepna bolezen in se kaže s propadom sklepnega hrustanca, ki povzroči oženje sklepne špranje. Najpogosteje prizadene ljudi srednjih let in starejše. Zaradi bolečin je vedno bolj oteženo gibanje, s čimer se slabša kvaliteta življenja obolelih. Kadar bolečine ne moremo več lajšati s konzervativno terapijo, se odločimo za vstavitev totalne kolčne endoproteze. Pri obravnavi ortopedskega pacienta ima v interdisciplinarnem timu pomembno vlogo tudi medicinska sestra, ...

 19. UPORABA VZORCEV NA GRAFIKONIH S SVEČNIKI PRI TRGOVANJU S POGODBAMI ZA RAZLIKO

  OpenAIRE

  Bordelius, Michel

  2012-01-01

  Pri trgovanju z izvedenim finančnim instrumentom, pogodba za razliko ali CFD (angl. Contract For Difference), se trgovci poslužujejo različnih orodij tehnične analize trga vrednostnih papirjev. Zaradi narave CFD, ki so špekulativni finančni instrument s finančnim vzvodom (angl. leverage), je trgovanje z njimi smiselno v kratkoročnem časovnem obdobju (od nekaj ur do največ nekaj mesecev). Trgovec sklene s ponudnikom pogodbo za razliko, s katero se zaveže, da bo poravnal razliko med nakupn...

 20. PREMAGOVANJE STRESA PRI DELU V PODJETJU MIKROGRAFIJA D.O.O.

  OpenAIRE

  Jesenek, Matej

  2009-01-01

  V diplomskem delu smo znotraj področja stres predstavili povzročitelje stresa, načine premagovanja stresa in posledice stresa, tako v privatnem življenju, kot tudi na delovnem mestu. Opredelili smo pojme stres in njegove vplive pri delu, stresna reakcija ter posledice stresa. V podjetju Mikrografija d.o.o. smo analizirali trenutno prisotnost stresa na delovnem mestu, njegove vplive na zaposlene in načine s katerimi zaposleni in organizacija stres premagujejo. Rezultati ankete so pokazali,...

 1. Simbolika dogajalnega prostora v Matkovi Tini, Sreči in Krstu pri Savici:

  OpenAIRE

  Božič, Zoran

  2000-01-01

  The typical settings in Matkova Tina, Sreča (Happiness) and Krst pri Savici (The Baptism by the Savica) is locations near a water. Water symbolically bathes away guilt of the central characters, i.e. the innkeeper's Tina, Strežkova Tinka and Črtomir, who all yearned for love but ended up as outcasts and doers of action with fatal consequences. Tina, Tinka and Črtomir did the stations along the river Soča. The river is marked by the figure of the Christian saint John Nepomuce, protector agains...

 2. Prepričanja strokovnih delavcev v vrtcu o razvoju dvojezičnosti pri otrocih

  OpenAIRE

  Grbec, Lara

  2016-01-01

  V diplomskem delu je obravnavana tematika dvojezičnosti otrok z vidika strokovnih delavcev v vrtcu. Teoretični del je sestavljen iz štirih poglavij. V prvem poglavju so obravnavane razlage govornega razvoja enojezičnih otrok, v drugem poglavju pa so opisani dejavniki govornega razvoja. V tretjem poglavju je narejen pregled govornega razvoja pri dvojezičnih otrocih ter primerjava razvoja govora enojezičnih in dvojezičnih otrok. Zadnje poglavje teoretičnega dela se približa tematiki vrtca, saj ...

 3. Model sustava za klasifikaciju trošenja alata pri obradi tokarenjem

  OpenAIRE

  Antić, Aco; Šimunović, Goran; Šarić, Tomislav; Milošević, Mijodrag; Ficko, Mirko

  2013-01-01

  Prikupljanje kvalitetnih i pravovremenih informacija o stanju alata u realnom vremenu predstavlja nužan uvjet za identifikaciju stupnja istrošenosti alata čime se u značajnoj mjeri poboljšava postojanost i kvaliteta procesa obrade. Ovaj rad se bavi definiranjem modela sustava za klasifikaciju istrošenosti alata uz poseban osvrt na modul za prikupljanje i obradu signala ubrzanja vibracija primjenom diskretnih "wavelet" transformacija (DWT) pri dekomponiranju signala. U radu je prikazan model r...

 4. Miselni procesi pri tekačih na ultramaratonskih preizkušnjah

  OpenAIRE

  Ahac, Urška

  2017-01-01

  Cilj diplomskega dela je bil izluščiti glavne miselne vzorce in vodila rekreativnih tekačev na dolge proge. Pri razdaljah, ki segajo v dvakratni maraton in več, je potrebna izdatna mera samomotivacije, slednja pa lahko izvira iz pozitivnih prepričanj ali pa negativnih preteklih travm posameznika. Vsi, ki tečejo na daljše razdalje, imajo za seboj močan psihološki vzvod in naš namen je bil slednje poiskati ter podrobneje opisati. V tem projektu so povzeti rezultati nekaterih raziskav, ki so...

 5. Explaining the variability of Photochemical Reflectance Index (PRI): deconvolution of variability related to Light Use Efficiency and Canopy attributes.

  Science.gov (United States)

  Merlier, Elodie; Hmimina, Gabriel; Dufrêne, Eric; Soudani, Kamel

  2014-05-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) was designed as a proxy of the state of xanthophyll cycle which is used as a response of plants to excess of light (Gamon et al., 1990; 1992). Strong relationships between PRI and LUE were shown at leaf and canopy scales and over a wide range of species (Garbulsky et al., 2011). However, its use at canopy scale was shown to be significantly hampered by effects of confounding factors such as the PRI sensitivity to leaf pigment content (Gamon et al. 2001; Nakaji et al. 2006) and to canopy structure (Hilker et al. 2008). Several approaches aimed at correcting such effects and recent works focused on the deconvolution of LUE related and LUE unrelated PRI variability (Rahimzadeh-Bajgiran et al. 2012).In this study, the PRI variability at canopy scale is investigated over two years on three species (Fagus sylvatica, Quercus robur and Pinus sylvestris) growing under two water regimes. At daily scale, PRI variability is mainly explained by radiation conditions. As already reported at leaf scale in Hmimina et al. (2014), analysis of PRI responses to incoming photosynthetically active radiation over seasonal scale allowed to separate two sources of variability : a constitutive variability mainly related to canopy structure and leaf chlorophyll content and a facultative variability mainly related to LUE and soil moisture content. These results highlight the composite nature of PRI signal measured at canopy scale and the importance of disentangling its sources of variability in order to accurately assess ecosystem light use efficiency. Gamon JA, Field CB, Bilger W, Björkman O, Fredeen AL, Peñuelas J. 1990. Remote sensing of the xanthophyll cycle and chlorophyll fluorescence in sunflower leaves and canopies. Oecologia 85, 1-7. Gamon JA, Field CB, Fredeen A AL, Thayer S. 2001. Assessing photosynthetic downregulation in sunflower stands with an optically-based model. Photosynthesis Research 67, 113-125. Gamon JA, Peñuelas J, Field CB

 6. A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shi Ting-Yan

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background MicroRNA (miRNA-related single nucleotide polymorphisms (SNPs may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. Methods In this case–control study of 1,584 cervical cancer cases and 1,394 cancer-free female controls, we investigated associations between two miR-218-related SNPs involved in the LAMB3-miR-218 pathway and the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Results We found that the pri-miR-218 rs11134527 variant GG genotype was significantly associated with a decreased risk of cervical carcinoma compared with AA/AG genotypes (adjusted OR=0.77, 95% CI=0.63-0.95, P=0.015. However, this association was not observed for the miR-218 binding site SNP (rs2566 on LAMB3. Using the multifactor dimensionality reduction analysis, we observed some evidence of interactions of these two SNPs with other risk factors, especially age at primiparity and menopausal status, in the risk of cervical carcinoma. Conclusions The pri-miR-218 rs11134527 SNP was significantly associated with the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Larger, independent studies are warranted to validate our findings.

 7. Attachment to Caregivers and Type 1 Diabetes in Children / Navezanost Na Starše in Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drobnič Radobuljac Maja

  2015-03-01

  Full Text Available Navezanost je vedenjski in fiziološki sistem, ki posamezniku omogoča dinamično prilagajanje na okolje. Navezanost se razvija pri sovplivu med dojenčkom in materjo, igra pomembno vlogo pri razvoju otrokovih možgan in vpliva na kvaliteto posameznikovih socialnih odnosov vse življenje.

 8. Remote sensing of plant emissions of volatile isoprenoids with PRI. Prospects for upscaling (Invited)

  Science.gov (United States)

  Penuelas, J.

  2013-12-01

  Josep Peñuelas*1,2, Giovanni Marino1,2,3,4, Joan LLusia1,2, Catherine Morfopoulos1,2,5, Gerard Farre-Armengol1,2, Shawn Kefauver, Alex Guenther6 , Francesca Rapparini7 , Roger Seco1,2,6, Marc Estiarte1,2, Mónica Mejia-Chang1,2, Romà Ogaya1,2, Jordi Sardans1,2 , Andrew Turnipseed6, Peter Harley6, Osvaldo Facini7, Rita Baraldi7, Jim Greenberg6 , Iolanda Filella1,2 1 CSIC, Global Ecology Unit CREAF-CEAB-UAB, Cerdanyola del Vallés 08193, Catalonia, Spain 2 CREAF, Cerdanyola del Vallés 08193, Catalonia, Spain 3 Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise, Contrada Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS), Italy 4 Institute for Plant Protection, National Research Council, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italy 5 Division of Ecology and Evolution, Imperial College, Silwood Park, Ascot, SL5 7PY, UK 6 Atmospheric Chemistry Division, National Center for Atmospheric Research, P.O. Box 3000, Boulder, CO 80307-3000, USA 7 Biometeorology Institute, IBIMET-CNR, Via P. Gobetti 101, Bologna, Italy Abstract Terrestrial plants re-emit around 1-2% of the carbon they fix as isoprene and monoterpenes. These emissions play major roles in the ecological relationships among living organisms and in atmospheric chemistry and climate, and yet their actual quantification at the ecosystem level in different regions is far from being resolved. Phenomenological models are used to estimate the emission rates, but the limited understanding of the function and regulation of these emissions leads to large uncertainties in such estimations. Many measurements have been made at the foliar but few at the ecosystem level, and those that do exist are limited in space and time. We here provide evidence that a simple remote sensing index, the photochemical reflectance index (PRI), which is indicative of light use efficiency (LUE), is a good indirect estimator of foliar isoprenoid emissions and therefore can be used to sense them remotely. These results open

 9. Planerski in urbanistični projekti – neavtorski pristop in vprašanje sinergije pri sodelovanju

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liljana Jankovič Grobelšek

  2005-01-01

  Full Text Available V prispevku je predstavljen pogled na neavtorski pristop pri urbanističnih in planerskih projektih. Vodja projekta vodi celotno delovno skupino, vendar so pomembni tudi koordinatorji vseh sodelujočih, medtem ko je samo avtorstvo pri prostorskem načrtovanju (v nasprotju z avtorstvom pri arhitekturnem projektiranju mnogokrat ali celo vedno povsem deljeno. Ne samo zato, ker se lahko prostorski projekti skozi postopke sprejemanja precej spremenijo, ampak tudi zato, ker je k sodelovanju pritegnjenih veliko akterjev (projektanti, naročniki in/ali investitorji itn., ki prispevajo k projektu in ga sooblikujejo. Neavtorski pristop je po izkušnjah osnova za dobro vodenje projekta, za ustvarjanje pogojev za konstruktivno sodelovanje interdisciplinarne delovne skupine in vseh preostalih sodelujočih pri projektu. Predstavljena sta dva konkretna primera. Posebno zanimiva je njuna primerjava, saj je v prvem primeru projekt zaradi dobrega sodelovanja med naročniki, investitorji in projektanti ter zaradi kooperativne zainteresirane javnosti pridobil kakovost, v drugem pa je (zaradi in tudi na škodo javnosti precej izgubil. Za tolikokrat omenjeno nujnost participacije javnosti v projektih ocenjujemo, da je je pravzaprav dovolj. Za sodelovanje javnosti v urbanističnih in planerskih projektih ni ovir, če le javnost pokaže interes. Problem je pogosto na drugi strani – kako pred eno javnostjo (npr. sosedje, neposredno prizadeti zavarovati skupni, javni interes.

 10. Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah

  OpenAIRE

  Žitko, Urša

  2017-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah. V teoretičnem delu so predstavljene domače naloge: njihova zgodovina, namen in več klasifikacij vrst domačih nalog. Domače naloge so namenjene učencem, da z njimi usvojijo in utrdijo obravnavano snov. Domača naloga učencem omogoča učenje uporabe postopkov, ki jih že poznajo, in pridobivanje novih spretnosti za nadaljnje razumevanje snovi. Z rednim pisanjem domačih nalog se učenci naučijo vestnega in sam...

 11. The Escherichia coli Clamp Loader Can Actively Pry Open the β-Sliding Clamp*

  Science.gov (United States)

  Paschall, Christopher O.; Thompson, Jennifer A.; Marzahn, Melissa R.; Chiraniya, Ankita; Hayner, Jaclyn N.; O'Donnell, Mike; Robbins, Arthur H.; McKenna, Robert; Bloom, Linda B.

  2011-01-01

  Clamp loaders load ring-shaped sliding clamps onto DNA. Once loaded onto DNA, sliding clamps bind to DNA polymerases to increase the processivity of DNA synthesis. To load clamps onto DNA, an open clamp loader-clamp complex must form. An unresolved question is whether clamp loaders capture clamps that have transiently opened or whether clamp loaders bind closed clamps and actively open clamps. A simple fluorescence-based clamp opening assay was developed to address this question and to determine how ATP binding contributes to clamp opening. A direct comparison of real time binding and opening reactions revealed that the Escherichia coli γ complex binds β first and then opens the clamp. Mutation of conserved “arginine fingers” in the γ complex that interact with bound ATP decreased clamp opening activity showing that arginine fingers make an important contribution to the ATP-induced conformational changes that allow the clamp loader to pry open the clamp. PMID:21971175

 12. Vloga samospoštovanja pri razvijanju izobraževalne poti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petra Stepišek

  2003-12-01

  Full Text Available Avtorica v članku teoreticno opredeljuje in isce povezavo med osebnimi vzgibi na ravni samospostovanja pri razvijanju izobrazevalne poti posameznika. Izobrazevanje povzroci rekonstrukcijo posameznikove identitete, zaradi cesar je pricakovati, daje tudi dosezena stopnja izobrazbe eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo samospostovanje in obratno. Prikazuje razlicne motive za razvoj izobrazevalne poti odraslih. Le-ti so razlicni: zajemajo spodbude, zelje, interese in potrebe. Ugotavlja, da so povezani z motivacijo, predstavo o sebi, svojih socialnih vlogah in z druzbenoekonomskim polozajem človeka. V članku so prikazani taka motivi za razvoj izobrazevalne poti kot tudi vzroki za njeno prekinitev, ki se med posamezniki z razlicnimi stopnjami izobrazbe mocno razlikujejo. Avtorica ugotavlja, da se razlike v samospostovanju večajo glede na razpon med stopnjami izobrazbe. Z nenehnim izobrazevanjem in ucenjem pridobiva posameznikovo samospostovanje nove razseznosti- visjo stopnjo izobrazbe kot je dosegel, širše dimenzije v zaznavanju sebe ima.

 13. Priča lude babe u smrtopisu obitelji Périer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iva Šarić

  2012-12-01

  Full Text Available Recepcija romana Les Champs d'honneur (1990. Jeana Rouauda redovito se svodi na isticanje dviju njegovih komponenata: autobiografske i povijesne. Naime, u romanu je riječ o osobnoj i obiteljskoj priči, odnosno nedaćama koje su zatekle jednu skromnu obitelj iz francuske provincije 60-ih godina 20. stoljeća, ali i o zbivanjima iz Prvog svjetskog rata koja su toj priči prethodila. Tomu da romaneskni diskurs vuče na autobiografski pridonijela je usporedba, odnosno analogije iz života autora, Jeana Rouauda, s događajima iz romana, ali i brojne autorove paratekstualne napomene u drugim njegovim djelima gdje on te analogije dodatno naglašava i objašnjava. Riječ je, dakle, o samom po sebi kontradiktornom žanru autobiografskog romana s jedne strane te povijesnom romanu s druge, ako se, pak, takvim može nazvati roman čije se tek jedno jedino poglavlje izravno dotiče prave povijesne materije. Rouaud zapravo subverzira autobiografski i historiografski diskurs u romanu, a na trećoj razini tomu treba nadodati i intencionalno poigravanje literarnom tradicijom. Naime, književna kritika naziva Rouauda inherentnim „teoretičarem književnosti” (Lantelme, 122 jer je u cjelokupnom njegovu opusu prisutno promišljanje književnosti preko metadiskursa i kroz uvođenje autora među glavne likove. Autopoetičko seciranje vlastitog rada i njegovo stavljanje u suodnos s književnim prethodnicima nadalje je konstanta Rouaudova djela.

 14. PRI 3.1: Electrolyte membrane fuel cells (Co-PACEM), final report (july 2002 to june 2004); PRI 3.1: Coeurs de piles a combustible a electrolyte membrane (Co-PACEM), rapport final (juillet 2002 a juin 2004)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lamy, C.

  2004-07-01

  The researches realized in the PRI Co-PACEM aim to improve the operating of the core of the electrolyte membrane fuel cells, at low temperature in order to minimize the high voltage of the electro-chemical reactions, to decrease the cost of the membrane, to improve the properties (conductivity, mechanical and thermal stability...) and to optimize the transport of heat and reactive. The document presents the research programs. (A.L.B.)

 15. Neki problemi pri prevođenju moderne poezije promatrani kroz teoriju konceptualne integracije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanja Cimer

  2011-12-01

  Full Text Available Straußeneimondaber ich finde nichts mehrnichts mehr an Buchstaben im Wortmache so ähnlichwie Luftgang ohne Seiles fällt nichts mehraber nichts ist eben auchZaungrenzeund LebenMittelstelzengangder Strauß legt seine Eier in den Himmelfast Massenproduktionkugelrunde Stundenmit Haut auf wirren ÜberzugHände greifen leerwenn nicht duaber das kann nicht –Angsttauchen mit Höhengangund die Hand als Schalewer fängt, – verliert!Mjesec od nojevog jajetaali nema ničeg višeničeg više u slovima riječičinim sličnokao hod po zraku bez konopcaništa više ne padaali i ništa jestgranica od ogradei životsredinom na štulamanoj liježe svoja jaja u nebogotovo masovna proizvodnjasati okrugli poput loptes kožom na neurednoj presvlaciruke posežu u praznoako nisi tiali to ne može –uron u strah s letom u visinei ruka poput ljusketko ulovi, – izgubi!Prevođenje poezije oduvijek se smatralo osobitom temom unutar ionako složenog područja književnog prevođenja. Budući da poezija predstavlja književni oblik u kojem su sadržaj i forma nerazdvojno povezani, jasno je zašto ona predstavlja najzahtjevniji oblik prevoditeljske aktivnosti. Problematičnu točku pri prevođenju poezije predstavlja činjenica da ona daje izrazito “zgusnutu” i kompaktnu formu te da jezik poezije uglavnom počiva na konotacijama, a ne na denotacijama. Noviji pristupi prevođenju prepoznaju da su nekadašnja protivljenja prevođenju poezije, to jest isticanja njezine neprevodivosti, zapravo bila usmjerena na nemogućnost potpunog prenošenja svih aspekata izvornog poetskog djela u ciljni jezik i njegovu kulturu i tradiciju (neprevodivost poezije isticali su, primjerice, T. S. Eliott: “[poezija je] stalni podsjetnik na sve ono što se može reći samo na jednom jeziku”, Roman Jakobson: “poezija je po definiciji neprevodiva” ili Nabokov: “pjesma ne može biti prevedena, reproducirana ni iznova oblikovana na ciljnom jeziku” (svi navedeni citati te citati

 16. ¿Por qué perdió el PRI en Yucatán? Las transiciones de este año en bastiones priístas, caída de una imagen distorsionada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lic. Fernando Pacheco Bailón

  2001-01-01

  Full Text Available El pasado domingo 27 de mayo, a eso de las 5:30 de la tarde, los mexicanos nos enteramos a través de los medios de comunicación de televisión abierta y pagada de la ventaja que tenía el candidato a la gubernatura de Yucatán, a través de la coalición PAN, PRD, PVEM, PT, Patricio Patrón Laviada, con respecto al candidato del PRI, Orlando Paredes Lara. Más tarde, de aquella llamada telefónica que hiciera el presidente Vicente Fox para felicitar al candidato que aventajaba al del tricolor, al hacer referencia a las encuestas de salida llevadas a cabo por empresas como Consulta Mitovsky, Garo y otras más. Hay muchas metodologías para poder analizar procesos electorales, así como distintas formas de abordar el problema del por qué perdió el PRI en Yucatán. Para efectos de estudio se planteará las condiciones preelectorales que se dieron, el propio momento electoral del pasado 27 de mayo, así como la visión futura de PRI como organización política en tiempos transitorios.

 17. Impact of the Prezervative «PriMix-Forsil” on the Chemical Composition and the Nutritive Value of Wet Cereals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  larisa caisin

  2016-05-01

  Full Text Available The purpose of the investigation was to study the chemical composition and the organoleptic parameters of wet cereals preserved in the biological preservative “PriMix-Forsil” (new microbiological preservative, which is a synergistic association of strains of Lactobacillus acidophilus - 2х109 CFU/g, Lactobacillus plantarium - 1х109 CFU/g,  Lactobacillus fermentum  - 5х109 CFU/g  and  Bifidobacterium bifidum - 3х109 CFU/g. The preservation of some wet cereals, namely corn, barley and wheat in different quantities of the preparation “PriMix-Forsil” has not negatively affected the physical appearance of the grain. The chemical analysis concerning the content of crude nutrients (protein, fat, cellulose and NEF showed a lower content of these substances in the preserved grain, in comparison with the control sample.

 18. Translation of noncoding RNAs: Focus on lncRNAs, pri-miRNAs, and circRNAs.

  Science.gov (United States)

  Li, Lian-Ju; Leng, Rui-Xue; Fan, Yin-Guang; Pan, Hai-Feng; Ye, Dong-Qing

  2017-12-01

  Mammalian genome is pervasively transcribed, producing large number of noncoding RNAs (ncRNAs), including long noncoding RNAs (lncRNAs), primary miRNAs (pri-miRNA), and circular RNAs (circRNAs). The translation of these ncRNAs has long been overlooked. Increasing studies, however, based on ribosome profiling in various organisms provide important clues to unanticipated translation potential of lncRNAs. Moreover, a few functional peptides encoded by lncRNAs and pri-miRNAs underline the significance of their translation. Recently, several novel researches also evidence the translation of endogenous circRNAs. Given the functional significance exemplified by peptides translated by some ncRNAs and their pervasive translation, it is not too far-fetched to image that abnormal translation of ncRNAs may contribute to human diseases. Through challenging, deciphering ncRNA translation is required for comprehensive understanding of biology and medicine. In this review, we firstly present evidence concerning translation potential of lncRNAs and go on to introduce a few functional short peptides encoded by lncRNAs. Then, salient observations showing translation of pri-miRNAs and circRNAs are described in detail. We end by discussing the impact of ncRNA translation beyond producing peptides and referring briefly to the potential role of abnormal ncRNA translation in human diseases. Copyright © 2017. Published by Elsevier Inc.

 19. Results of tectonic measurements in the Lunan Stone forest, China: Rezultati tektonskih meritev v "Kamnitem gozdu" pri Lunanu, Kitajska:

  OpenAIRE

  Šebela, Stanka

  1996-01-01

  The main tectonic trending in the Lunan Stone Forest is from 315 to 330° (NW-SE), followed by a trending 45 to 60° (NE-SW) and by 285 to 300° (NW-SE). The layers of Permian limestones stike towards NW and W dipping by an angle of 5 to 20° and are slightly folded into several smaller anticlines and synclines V Kamnitem gozdu pri Lunanu so glavne smeri tektonskih razpok 315-330° (SZ-JV), sledi smer 45-60° (SV-JZ) in smer 285-300° (SZ-JV). Plasti permijskih apnencev vpadajo proti SZ in Z pod ...

 20. Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo

  OpenAIRE

  Jagodnik, Sabina

  2017-01-01

  Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo rabe mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo z namenom uspešnega nastopa na trgu dela. Primerjava je izpeljana na podlagi treh izpeljanih procesov koučinga ter dveh procesov mentorstva. Preko uporabe metode participativnega akcijskega raziskovanja odgovarja na vprašanja, katera metoda je primernejša glede na potrebe brezposelne osebe za uspešen nastop na trgu dela, njene izkušnje, obstoječa znanja in veščine, katere so prednosti in slabo...

 1. Pravna razmerja pri pogodbi o nepremičninskem posredovanju (primerjalno pravna ureditev po slovenskem in avstrijskem pravu)

  OpenAIRE

  Koser Dolenc, Martina

  2016-01-01

  Magistrska naloga celovito analizira pravna razmerja pri pogodbi o nepremičniskem posredovanju po slovenskem in avstrijskem pravu. Poudarek je v podrobni predstavitvi in opisu pravic in obveznosti strank, ki izhajajo iz posredniške pogodbe. V Sloveniji je posredniška pogodba urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ) in sicer v členih od 837. do 850. Posredniška pogodba je dvostranska obvezna, odplačna, neoblična pogodba. Pravna pravila v zvezi s posredniško pogodbo po OZ so večinoma dispoziti...

 2. Dysfunctional Presynaptic M2 Receptors in the Presence of Chronically High Acetylcholine Levels: Data from the PRiMA Knockout Mouse.

  Science.gov (United States)

  Mohr, Franziska; Krejci, Eric; Zimmermann, Martina; Klein, Jochen

  2015-01-01

  The muscarinic M2 receptor (M2R) acts as a negative feedback regulator in central cholinergic systems. Activation of the M2 receptor limits acetylcholine (ACh) release, especially when ACh levels are increased because acetylcholinesterase (AChE) activity is acutely inhibited. Chronically high ACh levels in the extracellular space, however, were reported to down-regulate M2R to various degrees. In the present study, we used the PRiMA knockout mouse which develops severely reduced AChE activity postnatally to investigate ACh release, and we used microdialysis to investigate whether the function of M2R to reduce ACh release in vivo was impaired in adult PRiMA knockout mice. We first show that striatal and hippocampal ACh levels, while strongly increased, still respond to AChE inhibitors. Infusion or injection of oxotremorine, a muscarinic M2 agonist, reduced ACh levels in wild-type mice but did not significantly affect ACh levels in PRiMA knockout mice or in wild-type mice in which ACh levels were artificially increased by infusion of neostigmine. Scopolamine, a muscarinic antagonist, increased ACh levels in wild-type mice receiving neostigmine, but not in wild-type mice or in PRiMA knockout mice. These results demonstrate that M2R are dysfunctional and do not affect ACh levels in PRiMA knockout mice, likely because of down-regulation and/or loss of receptor-effector coupling. Remarkably, this loss of function does not affect cognitive functions in PRiMA knockout mice. Our results are discussed in the context of AChE inhibitor therapy as used in dementia.

 3. Visible Light Excited Catalysis and Reusability Performances of TiO2@Pr:Y2SiO5 Upconversion Materials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yan Jiao

  2017-01-01

  Full Text Available To get high efficiency photodegradation on pollutants under visible light, Pr(III doped Y2SiO5 upconversion materials and anatase TiO2 nanofilm coated Pr:Y2SiO5 composite have been prepared by using a sol-gel method. XRD and SEM test results indicated that TiO2 nanofilm was well coated on Pr:Y2SiO5 to form TiO2@Pr:Y2SiO5 composite particles with the sizes of 0.5–1.0 μm. To avoid secondary pollution resulting from incomplete recovery of catalyst particles, TiO2@Pr:Y2SiO5 was loaded on the glass fiber filters by using a dip-coating method. It is found that the catalyst particles were embedded into the carrier firmly, even after having been reused for 6 times. The luminescence intensities of TiO2@Pr:Y2SiO5 were getting down sharply with the coating contents of TiO2 increased, which was attributed to the adsorption of the luminescence by the TiO2 film in situ. As a result, TiO2@Pr:Y2SiO5 with 4% TiO2, which presented lowest luminescence intensity, showed the highest efficiency on the photodegradation of nitrobenzene wastewater. The catalysts loaded on glass fiber filters showed excellent reusability on the photodegradation of nitrobenzene and presented a photodegradation rate of 95% at the first time and up to 75.9% even after 6 times of reusing by the treatment time of 12 h.

 4. Child-Adult Relationship Enhancement in Primary Care (PriCARE): A Randomized Trial of a Parent Training for Child Behavior Problems.

  Science.gov (United States)

  Schilling, Samantha; French, Benjamin; Berkowitz, Steven J; Dougherty, Susan L; Scribano, Philip V; Wood, Joanne N

  Child-Adult Relationship Enhancement in Primary Care (PriCARE) is a 6-session group parent training designed to teach positive parenting skills. Our objective was to measure PriCARE's impact on child behavior and parenting attitudes. Parents of children 2 to 6 years old with behavior concerns were randomized to PriCARE (n = 80) or control (n = 40). Child behavior and parenting attitudes were measured at baseline (0 weeks), program completion (9 weeks), and 7 weeks after program completion (16 weeks) using the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) and the Adult Adolescent Parenting Inventory 2 (AAPI2). Linear regression models compared mean ECBI and AAPI2 change scores from 0 to 16 weeks in the PriCARE and control groups, adjusted for baseline scores. Of those randomized to PriCARE, 43% attended 3 or more sessions. Decreases in mean ECBI intensity and problem scores between 0 and 16 weeks were greater in the PriCARE group, reflecting a larger improvement in behavior problems [intensity: -22 (-29, -16) vs -7 (-17, 2), P = .012; problem: -5 (-7, -4) vs -2 (-4, 0), P = .014]. Scores on 3 of the 5 AAPI2 subscales reflected greater improvements in parenting attitudes in the PriCARE group compared to control in the following areas: empathy toward children's needs [0.82 (0.51, 1.14) vs 0.25 (-0.19, 0.70), P = .04], corporal punishment [0.22 (0.00, 0.45) vs -0.30 (-0.61, 0.02), P = .009], and power and independence [0.37 (-0.02, 0.76) vs -0.64 (-1.19, -0.09), P = .003]. PriCARE shows promise in improving parent-reported child-behavior problems in preschool-aged children and increasing positive parenting attitudes. Copyright © 2016 Academic Pediatric Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Transcriptional, post-transcriptional and chromatin-associated regulation of pri-miRNAs, pre-miRNAs and moRNAs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nepal, Chirag; Coolen, Marion; Hadzhiev, Yavor

  2015-01-01

  MicroRNAs (miRNAs) play a major role in the post-transcriptional regulation of target genes, especially in development and differentiation. Our understanding about the transcriptional regulation of miRNA genes is limited by inadequate annotation of primary miRNA (pri-miRNA) transcripts. Here, we...... used CAGE-seq and RNA-seq to provide genome-wide identification of the pri-miRNA core promoter repertoire and its dynamic usage during zebrafish embryogenesis. We assigned pri-miRNA promoters to 152 precursor-miRNAs (pre-miRNAs), the majority of which were supported by promoter associated post......-translational histone modifications (H3K4me3, H2A.Z) and RNA polymerase II (RNAPII) occupancy. We validated seven miR-9 pri-miRNAs by in situ hybridization and showed similar expression patterns as mature miR-9. In addition, processing of an alternative intronic promoter of miR-9-5 was validated by 5' RACE PCR...

 6. NON-GENICULATE CORALLINE ALGAE (CORALLINALES, RHODOPHYTA FROM THE LOWER OLIGOCENE OF POLJŠICA PRI PODNARTU (NORTHERN SLOVENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LUKA GALE

  2009-03-01

  Full Text Available Despite their increasing importance in sedimentology and palaeoecology, non-geniculate coralline algae remain virtually overlooked in Slovenia. Though these plants are present or even abundant in the Cretaceous and Cainozoic strata, they have never been studied in detail with notable exception of corallines from the Lower Oligocene beds in the area of Gornji Grad. Poljšica pri Podnartu is another locality where Lower Oligocene beds are exposed, considered as equivalent to the former. The studied profile consists of pebbly limestone, mudstone, sandstone and limestone. Limestones contain abundant non-geniculate coralline algae. Nine species from six genera of these corallines have been identified: Lithoporella melobesioides (Foslie Foslie, 1909, Neogoniolithon contii (Mastrorilli Quaranta et al., 2007, Spongites sp., Lithothamnion sp. 1, Lithothamnion sp. 2, Mesophyllum sp. 1, Mesophyllum sp. 2, Mesophyllum sp. 3 and Sporolithon sp. Some of these species are described from Slovenia for the first time. 

 7. The interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with PGC and ERCC6 gene polymorphisms in gastric cancer and atrophic gastritis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qian Xu

  Full Text Available BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with pepsinogen C (PGC and excision repair cross complementing group 6 (ERCC6 gene polymorphisms and its association with the risks of gastric cancer and atrophic gastritis. We hoped to identify miRNA polymorphism or a combination of several polymorphisms that could serve as biomarkers for predicting the risk of gastric cancer and its precancerous diseases. METHODS: Sequenom MassARRAY platform method was used to detect polymorphisms of pri-let-7a-1 rs10739971 G → A, PGC rs4711690 C → G, PGC rs6458238 G → A, PGC rs9471643 G → C, and ERCC6 rs1917799 in 471 gastric cancer patients, 645 atrophic gastritis patients and 717 controls. RESULTS: An interaction effect of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with ERCC6 rs1917799 polymorphism was observed for the risk of gastric cancer (P interaction = 0.026; and interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with PGC rs6458238 polymorphism (P interaction = 0.012 and PGC rs9471643 polymorphism (P interaction = 0.039 were observed for the risk of atrophic gastritis. CONCLUSION: The combination of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and ERCC6 and PGC polymorphisms could provide a greater prediction potential than a single polymorphism on its own. Large-scale studies and molecular mechanism research are needed to confirm our findings.

 8. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism is associated with gastric cancer prognosis and might affect mature let-7a expression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Y

  2016-07-01

  Full Text Available Ying Li, Qian Xu, Jingwei Liu, Caiyun He, Quan Yuan, Chengzhong Xing, Yuan Yuan Tumor Etiology and Screening Department of Cancer Institute and General Surgery, the First Affiliated Hospital of China Medical University, and Key Laboratory of Cancer Etiology and Prevention (China Medical University, Liaoning Provincial Education Department, Shenyang, People’s Republic of China Abstract: The relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and gastric cancer (GC risk has been reported. However, the role of this polymorphism in the prognosis of GC remains largely elusive. Sequenom MassARRAY platform method and the polymerase chain reaction (PCR-restriction fragment length polymorphism were used to investigate pri-let-7a-1 rs10739971 G→A in 334 GC patients. Real-time PCR detected expression of mature let-7a in serum and tissue. Patients with AA or GA+AA genotypes of the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism demonstrated significantly longer survival time than those with the wild GG genotype. Stratified analysis indicated that survival time was significantly longer in women with AA or GA+AA genotypes and in Borrmann type I/II patients with GA heterozygote or GA+AA genotypes. AA genotype was more frequent in the lymphatic-metastasis-negative subgroup. Serum mature let-7a expression in healthy people with the GA heterozygote and the GA+AA genotype was higher than in those with the GG genotype, and the difference remained significant in the female healthy subgroup. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism might be a biomarker for GC prognosis, especially for female and Borrmann type I/II patients. The pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism might affect serum mature let-7a expression, and partly explain the mechanism of the relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and GC survival. Keywords: miRNA, let-7a, polymorphism, gastric cancer, prognosis, expression

 9. Cyrillic alphabet as the designation of national identity among students of University of Priština with temporary head office in Kosovska Mitrovica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miketić Sanja D.

  2016-01-01

  Full Text Available The relationship between culture and nationality and in that sense - national identity of a particular community - is a known thing for a long time. Nationality is usually strongly connected to culture. We will only mention few of their joint characteristics: language, religion, art, customs, tradition etc. In this article special attention will be paid to one of the features of national identity - language - and we will focus on the usage of Cyrillic alphabet of our target group (students of University of Priština, with temporary head office in Kosovska Mitrovica. The study consists of two smaller researches. In the first part we explored reactions of students at University of Priština and we assumed that they will have different reactions towards Cyrillic alphabet and Latin alphabet used as stimuli-words comparing to pupils of Belgrade and Zrenjanin high schools and students of University of Belgrade, Novi Sad and Niš presented in The associative dictionary of Serbian language (Asocjativni rečnik srpskog jezika, 2005. In the second part we tried to find out if our informants prefer the usage of Cyrillic or Latin alphabet, and which one they find better in the esthetic sense. We compared attitudes of students who enroll University of Priština to attitudes of students who enroll University of Belgrade and differences between their attitudes. With both researches we wanted to see if there are formed verbal stereotypes with positive or negative connotation, and what are the attitudes on using Cyrillic alphabet among students in the age of expansion of Latin alphabet. We concluded that Cyrillic alphabet is more used and valued at University of Priština than in the rest of Republic of Serbia and the reason for that might be the stronger sense of national identity among these students.

 10. Annotating and quantifying pri-miRNA transcripts using RNA-Seq data of wild type and serrate-1 globular stage embryos of Arabidopsis thaliana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Lepe-Soltero

  2017-12-01

  Full Text Available The genome annotation for the model plant Arabidopsis thaliana does not include the primary transcripts from which MIRNAs are processed. Here we present and analyze the raw mRNA sequencing data from wild type and serrate-1 globular stage embryos of A. thaliana, ecotype Columbia. Because SERRATE is required for pri-miRNA processing, these precursors accumulate in serrate-1 mutants, facilitating their detection using standard RNA-Seq protocols. We first use the mapping of the RNA-Seq reads to the reference genome to annotate the potential primary transcripts of MIRNAs expressed in the embryo. We then quantify these pri-miRNAs in wild type and serrate-1 mutants. Finally, we use differential expression analysis to determine which are up-regulated in serrate-1 compared to wild type, to select the best candidates for bona fide pri-miRNAs expressed in the globular stage embryos. In addition, we analyze a previously published RNA-Seq dataset of wild type and dicer-like 1 mutant embryos at the globular stage [1]. Our data are interpreted and discussed in a separate article [2].

 11. Annotating and quantifying pri-miRNA transcripts using RNA-Seq data of wild type and serrate-1 globular stage embryos of Arabidopsis thaliana.

  Science.gov (United States)

  Lepe-Soltero, Daniel; Armenta-Medina, Alma; Xiang, Daoquan; Datla, Raju; Gillmor, C Stewart; Abreu-Goodger, Cei

  2017-12-01

  The genome annotation for the model plant Arabidopsis thaliana does not include the primary transcripts from which MIRNAs are processed. Here we present and analyze the raw mRNA sequencing data from wild type and serrate-1 globular stage embryos of A. thaliana , ecotype Columbia. Because SERRATE is required for pri-miRNA processing, these precursors accumulate in serrate-1 mutants, facilitating their detection using standard RNA-Seq protocols. We first use the mapping of the RNA-Seq reads to the reference genome to annotate the potential primary transcripts of MIRNAs expressed in the embryo. We then quantify these pri-miRNAs in wild type and serrate-1 mutants. Finally, we use differential expression analysis to determine which are up-regulated in serrate-1 compared to wild type, to select the best candidates for bona fide pri-miRNAs expressed in the globular stage embryos. In addition, we analyze a previously published RNA-Seq dataset of wild type and dicer-like 1 mutant embryos at the globular stage [1]. Our data are interpreted and discussed in a separate article [2].

 12. A Privacy Protection User Authentication and Key Agreement Scheme Tailored for the Internet of Things Environment: PriAuth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuwen Chen

  2017-01-01

  Full Text Available In a wearable sensor-based deployment, sensors are placed over the patient to monitor their body health parameters. Continuous physiological information monitored by wearable sensors helps doctors have a better diagnostic and a suitable treatment. When doctors want to access the patient’s sensor data remotely via network, the patient will authenticate the identity of the doctor first, and then they will negotiate a key for further communication. Many lightweight schemes have been proposed to enable a mutual authentication and key establishment between the two parties with the help of a gateway node, but most of these schemes cannot enable identity confidentiality. Besides, the shared key is also known by the gateway, which means the patient’s sensor data could be leaked to the gateway. In PriAuth, identities are encrypted to guarantee confidentiality. Additionally, Elliptic Curve Diffie–Hellman (ECDH key exchange protocol has been adopted to ensure the secrecy of the key, avoiding the gateway access to it. Besides, only hash and XOR computations are adopted because of the computability and power constraints of the wearable sensors. The proposed scheme has been validated by BAN logic and AVISPA, and the results show the scheme has been proven as secure.

 13. [Implementation of Evidence-Based Prevention Programs for Eating Disorders: PriMa and Torera in Daily School Life].

  Science.gov (United States)

  Adametz, Luise; Richter, Felicitas; Mühleck, Julia; Wick, Katharina; Strauß, Bernhard; Berger, Uwe

  2017-09-28

  Background Prevalence rates for eating disorders remained stable over the years despite the implementation of numerous prevention strategies. This may be due to discrepancies between research and practice and scientific findings are not fully applied to the care of risk groups. The school-based programs PriMa and Torera for primary prevention of eating disorders have been delivered in Thuringian schools since 2004. A current survey provides information on barriers and facilitators for a long-term implementation in the school routine. Objectives and Methods Using the "Consolidated Framework for Implementation Research", factors which impact the implementation process are discussed. Results Impeding factors for a long-term implementation are missing framework conditions, staff turnover and a lack of financial support from politicians. Possible solutions could be the establishment of extra time in the curriculum, the employment of individuals responsible for prevention and a close network between all people involved. Conclusion According to the Society for Prevention Research, discussing implementation factors builds the last part of comprehensive program evaluations. We illustrate the barriers for the integration of evidence-based prevention programs in daily school life. It is important to implement new structures prior to the implementation of resource-intensive new prevention programs in order to increase the effectiveness of said programs and enable long-term implementation. © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

 14. Les prières et le droit. Considérations d’une sociologue Prayers and the Law. Reflections of a sociologist

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Régine Azria

  2009-04-01

  Full Text Available Les points de rencontre entre prière et droit sont nombreux, y compris en France où, du fait de la Séparation, on serait fondé à considérer de telles rencontres comme illégitimes sinon impossibles, la prière se référant au religieux donc à la sphère privée et le droit à la justice donc à la sphère publique. Cet essai se propose de démontrer que dans la réalité, les cloisons entre le privé et le public sont moins étanches et les relations entre la religion et le droit plus étroites qu’il n’y paraît. Après avoir évoqué les systèmes de droit religieux (droit canon, charia, halakha produits en marge des droits nationaux, rappelé la diversité des liens juridiques entre État et religion (théocratie, monarchie de droit divin, religion d’État – avec ou sans reconnaissance de minorités religieuses tolérées –, religion de la majorité, pluralisme, Concordat, laïcité, séparation, athéisme d’État et la pluralité des niveaux et sources de normativité au sein même des systèmes religieux, l’article se concentre sur la prière et en décline les différents aspects. En effet, la prière n’est pas plus monolithique que le droit. Exercice solitaire ou pratique collective, expression spontanée ou normée de la foi, du sentiment religieux ou de l’appartenance confessionnelle, affirmation identitaire ou communautaire, la prière est diverse dans ses formes et ses contenus comme dans ses usages. Acte social ou militant, dès lors qu’elle se risque à franchir le seuil de la sphère privée du religieux, la prière rencontre la loi.Meeting points between prayers and the law are many, including in France where, because of the separation between the Church and the State, one would be entitled to consider such junctures as illegitimate if not impossible since prayer is linked to the religious and therefore the private sphere whereas law concerns justice and therefore the public sphere. The present essay

 15. Improvement of the design and generation of highly specific plant knockdown lines using primary synthetic microRNAs (pri-smiRNAs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alves Leonardo

  2010-03-01

  Full Text Available Abstract Background microRNAs (miRNAs are endogenous small non-coding RNAs that post-transcriptionally regulate gene expression. In plants, they typically show high complementarity to a single sequence motif within their target mRNAs and act by catalyzing specific mRNA cleavage and degradation. miRNAs are processed from much longer primary transcripts via precursor miRNAs containing fold-back structures. Leaving these secondary structures intact, miRNAs can be re-designed experimentally to target mRNAs of choice. Results We designed primary synthetic miRNAs (pri-smiRNAs on the basis of the primary transcript of the Arabidopsis MIR159A gene by replacing the original miR159a and the corresponding miR159a* with novel sequences, keeping the overall secondary structure as predicted by the program RNAfold. We used the program RNAhybrid to optimize smiRNA design and to screen the complete Arabidopsis transcriptome for potential off-targets. To improve the molecular cloning of the pri-smiRNA we inserted restriction sites in the original MIR159A primary transcript to easily accommodate the smiRNA/smiRNA* DNA fragment. As a proof-of-concept, we targeted the single gene encoding chalcone synthase (CHS in Arabidopsis. We demonstrate smiRNA(CHS expression and CHS mRNA cleavage in different transgenic lines. Phenotypic changes in these lines were observed for seed color and flavonol derivatives, and quantified with respect to anthocyanin content. We also tested the effect of mismatches and excess G:U base pairs on knockdown efficiency. Conclusions RNAhybrid-assisted design of smiRNAs and generation of pri-smiRNAs using a novel vector containing restriction sites greatly improves specificity and speed of the generation of stable knockdown lines for functional analyses in plants.

 16. Thermochemical cycles for the heat and cold long-range transport. Final report of the PRI 9.2 Cold transport. Annual report of the PR 2-8; Cycles thermochimiques pour le transport de chaleur et de froid a longue distance. Rapport final du PRI 9.2. Transport de froid. Rapport annuel du PR 2-8

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luo, L.; Tondeur, D. [Laboratoire des Sciences du Genie Chimique (LSGC), 54 - Nancy (France); Mazet, N.; Neveu, P.; Stitou, D.; Spinner, B. [Institut de Science et de Genie des Materiaux et Procedes (IMP), 66 - Perpignan (France)

  2004-07-01

  This PRI deals with the use of thermochemical processes, based on solid-gas reversible transformation, to transfer heat of cold at long-range distance (> 10 km), in order to enhance the energy efficiency. Four main aspects have been studied to confirm the process feasibility: the process identification and the operating conditions, the selection of compatible reagents, the design of an auto-thermal reactor and the gas transport impact on the global performances. (A.L.B.)

 17. Primerjava fizikalnih modelov Adblue tekočine pri SCR sistemih ter vpliv mrež različnih gostot

  OpenAIRE

  Milošič, Teo

  2013-01-01

  Diplomska naloga predstavlja primerjavo fizikalnih modelov Adblue tekočine pri SCR sistemih. AdBlue tekočina je enkrat obravnavana kot več-komponentna zmes (vodna raztopina uree – UWS), drugič kot eno-komponentna zmes (voda), primerjava pa je pokazala vpliv izbire modela na rezultate CFD simulacije. Izvedena je bila tudi primerjava računskih mrež različnih gostot in s tem predstavljen vpliv velikosti celice računske mreže na rezultate. Simulacije in analize so bile narejene s programskim pake...

 18. La declinación de la hegemonía del PRI en los gobiernos estatales de México, 1989-2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Carlos Rodríguez Montaño

  2017-04-01

  Full Text Available En este trabajo se indagó sobre la transición política mexicana en los gobiernos estatales, para lo que se planteó la pregunta: ¿qué tanto ha declinado la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional en ellos? Para contestarla se revisaron tres indicadores: el partido de los gobernadores, el tamaño de la fracción del Partido Revolucionario Institucional en los congresos locales y la incidencia de los gobiernos hegemónicos priistas en los estados, de 1989 a 2014. El pluralismo político ha tenido avances sustantivos, y los regímenes de hegemonía priista se han reducido significativamente. Pero, mientras que en la mayoría de los estados hay gobiernos divididos, cinco mantienen la hegemonía priista sin alternancia, y hay 17 con dominio de otros partidos. A pesar de las limitaciones propias en los análisis sobre la evolución de la democracia, aquí se pretendió tener un punto de referencia sobre la pérdida del poder político de un partido que dominó la mayoría de los congresos locales durante gran parte del siglo XX. ______ This paper inquiries about Mexican political transition among state governments and it asks the question: how much the hegemony of the Institutional Revolutionary Party (PRI has declined among state governments? To answer this question, three indicators are revised: the party of governors, the size of PRI fraction within local congresses, and the count of hegemonic state governments during the approximate 1989-2014 period. The study finds out that political pluralism has made substantive progress and that hegemonic PRI state governments have significantly declined. There is however a broad variability; while the majority of states are divided governments, five maintain hegemonic PRI governments with no alternation, and also 17 states have governments where other party is dominant. Despite of limitations in the analysis of the evolution of democracy, it was intended here to have a reference point on the

 19. Socialno pedagoško delo s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami

  OpenAIRE

  Novak, Lina

  2017-01-01

  Diplomsko delo obravnava vprašanje ustreznosti terapije s pomočjo konja kot socialno pedagoške metode dela z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ta problematika je danes naraščajoč pojav med mladostniki, kar pa socialno pedagoško stroko kliče k iskanju novih, otrokom in mladostnikom prilagojenih metod dela. V tujini obravnavano metodo že več let uspešno uporabljajo kot dopolnilno in samostojno obravnavo na pedagoškem področju, pri nas pa se v te namene počasi uveljavlj...

 20. Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami

  OpenAIRE

  Berlot, Barbara

  2017-01-01

  Avtistične motnje sodijo med razvojno nevrološke motnje, ki trajajo celo življenje. Med težave, ki jih imajo osebe z avtističnimi motnjami na različnih področjih funkcioniranja, sodita tudi pojav neustreznih vedenjskih vzorcev in nezmožnost komunikacije z okoljem. Ravno pojav neustreznih vedenjskih vzorcev in nezmožnost komuniciranja z okoljem pri osebah z avtistično motnjo pomembno vplivata na uspešnost vključevanja teh oseb v različne vzgojno-izobraževalne programe. Namen kvalitativne študi...

 1. Congés… pour « prières » Prayers and days off

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudine Viard

  2009-04-01

  Full Text Available Les premiers combats de la classe ouvrière se sont portés sur la demande d’une journée de repos, qui par tradition chrétienne a été fixée le dimanche en 1906. Quatre journées de congé à caractère chrétien ont en outre été retenues par le législateur. L’exercice du culte est donc concrètement garanti pour les chrétiens. Avec l’arrivée sur le territoire de la République  de populations de confessions variées, cette organisation du travail apparaît inégalitaire, voire de nature à porter atteinte à la liberté religieuse. Il a été proposé de reconnaître les jours de prières d’autres confessions. Pour l’instant, le législateur n’a pas adopté ces propositions. Mais la question reste posée. Or, la jurisprudence des tribunaux judiciaires et administratifs admet le droit de prier des fidèles des cultes minoritaires, ils peuvent prétendre à un congé lors des fêtes de leur religion dans la mesure où cela n’occasionne pas de perturbation. La consécration de cette jurisprudence souple par le législateur serait de nature à calmer le débat.At the turn of the century, the working classes fought for a day off in the week, which was granted on Sundays by the legislator in 1906. Four additional christian holidays are also legal. So the right to pray is garanteed for christians. As different populations with various faiths settled in France, this organisation has seemed to violate the principle of equality, and religious freedom. There has been a debate on the question whether some of the days of minority religions should also be observed by all the population. But so far, the legislator has not voted any of these proposals. It remains an issue. The French judge has consistently decided that the people of non christian faiths had the right to be granted a day off to pray on these special days, provided it would not cause prejudice to the organisation they work for. It might help to calm the debate if this

 2. Aplikacija adaptacijskega modela Calliste Roy pri pacientu z rakom in s kronično bolečino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Majda Čaušević

  2014-04-01

  Full Text Available Uvod: Prilagajanje je ključni dejavnik za uspešno soočenje posameznika s spremembami v svojem notranjem in zunanjem okolju. Z aktivnostmi zdravstvene nege medicinske sestre pomagajo zagotoviti potrebne vire za uspešnejši proces prilagajanja. Avtorji v prispevku razpravljajo, ali bi teoretični model prilagoditve Calliste Roy ustrezal pri obravnavi in zdravstveni negi v enoti za zdravljenje bolečine. Metode: Uporabljena je triangulacija metod pregleda literature in kvalitativne metode z raziskovalno tehniko kritičnega dogodka. Pregled literature je bil narejen v vzajemni bibliografsko-kataložni bazi COBIB.SI in Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL. Pridobljenih je bilo 165 zadetkov in uporabljenih 34 znanstvenih člankov ter 7 monografij. Kriteriji izbora so bili primarni viri Calliste Roy, dostopnost, relevantnost, kritična ponazoritev teoretičnega modela. Tehnika kritičnega dogodka v treh fazah opiše incident, ga analizira ter poda možne izide. Rezultati: Adaptacijski model Calliste Roy je aplikativen, uporaben in v sedanji situaciji se dobro dopolnjuje s štirinajstimi temeljnimi življenjskimi aktivnostmi po Virginie Henderson. Model daje možnost ocene tako fizičnega kot psihosocialnega stanja. Najpomembnejše prepoznane intervencije medicinske sestre, ki pripomorejo k prilagoditvenemu procesu pacienta, so psihosocialna podpora, učenje in svetovanje. Diskusija in zaključek: Prednost obravnave pacienta z rakom in bolečino po izbranem modelu zdravstvene nege je v možnosti ocene stanja po vseh štirih ravneh prilagajanja in v prikazu načrta zdravstvene nege. Pokazalo se je kot pozitivno, da medicinska sestra lahko s psihosocialno podporo in informiranjem vpliva na kakovost življenja pacienta. Pacient in družina se soočata s kronično boleznijo, načinom življenja in pomenom poznavanja ter nadzorovanja bolečine.

 3. Zeaxanthin-independent energy quenching and alternative electron sinks cause a decoupling of the relationship between the photochemical reflectance index (PRI) and photosynthesis in an evergreen conifer during spring.

  Science.gov (United States)

  Fréchette, Emmanuelle; Wong, Christopher Y S; Junker, Laura Verena; Chang, Christine Yao-Yun; Ensminger, Ingo

  2015-12-01

  In evergreen conifers, the winter down-regulation of photosynthesis and its recovery during spring are the result of a reorganization of the chloroplast and adjustments of energy-quenching mechanisms. These phenological changes may remain undetected by remote sensing, as conifers retain green foliage during periods of photosynthetic down-regulation. The aim was to assess if the timing of the spring recovery of photosynthesis and energy-quenching characteristics are accurately monitored by the photochemical reflectance index (PRI) in the evergreen conifer Pinus strobus. The recovery of photosynthesis was studied using chlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, leaf spectral reflectance, and photosynthetic pigment measurements. To assess if climate change might affect the recovery of photosynthesis, seedlings were exposed to cold spring conditions or warm spring conditions with elevated temperature. An early spring decoupling of the relationship between photosynthesis and PRI in both treatments was observed. This was caused by differences between the timing of the recovery of photosynthesis and the timing of carotenoid and chlorophyll pool size adjustments which are the main factors controlling PRI during spring. It was also demonstrated that zeaxanthin-independent NPQ mechanisms undetected by PRI further contributed to the early spring decoupling of the PRI-LUE relationship. An important mechanism undetected by PRI seems to involve increased electron transport around photosystem I, which was a significant energy sink during the entire spring transition, particularly in needles exposed to a combination of high light and cold temperatures. © The Author 2015. Published by Oxford University Press on behalf of the Society for Experimental Biology.

 4. Nova libro pri interlingvistiko

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Rets rmt.: Blanke, Detlev. Interlinguistische Beiträge : zum Wesen und zur Plansprachen / herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main, Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang

 5. Obvladovanje stresa pri mladostnikih

  OpenAIRE

  Muhovec, Patricija

  2017-01-01

  Teoretična izhodišča in namen: Stres je verjetno ena najbolj uporabljenih besed v današnjem času, saj ga srečujemo na vsakem koraku. Kot odrasli pa so stresu izpostavljeni tudi otroci in mladostniki, in kot bi rekli mnogi je stresno že samo odraščanje. V zaključnem delu smo predstavili stres, tehnike preprečevanja le tega, predstavili smo stres v mladostništvu, njegove vzroke in posledice, ter načine obvladovanja. Raziskovali smo kaj mladostnikom povzroča stres, kako ga prepoznajo in obvladuj...

 6. PAZ, PRI, AND PROGRESS: OCTAVIO PAZ’S POLITICAL, ECONOMIC AND LITERARY STRUGGLE TO INSPIRE REFORM IN TWENTIETH-CENTURY MEXICO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Gene Pace

  2003-01-01

  Full Text Available Throughout most of the twentieth century; Mexico’s political and economic policies were heavily influenced by the Partido Revolucionario Institutional (PRI. The landmark 1998 victory by Vicente Fox, the first presidential candidate in seven decades to win without the official sanction of the PRI,marked an important milestone in Mexican history; Octavio Paz, an eloquent proponent of political, economic, and social reform, sought for decades to inspire change. This paper seeks to illuminate Paz’s economic philosophy, and to demonstrate how the acclaimed writer, through courageous symbolic action coupled with an inimitable and potent pen, challenged the PRI’s hegemony in Mexico and contributed to the historic election he almost lived to celebrate (an elderly Paz died shortly before the historic 1998 election.“The Aztec ritual of 2 October [1968] in the Plaza de Tlatelolco. . . convinced me to abandon the Mexican Foreign Service.”“October 2, 1968 ended the student movement. It also ended an era in thehistory of Mexico.”

 7. Učinki predoperativne ishemične vadbe z lahkim bremenom na zmogljivost in funkcijo stegenskih mišic pri pacientih s poškodbo sprednje križne vezi

  OpenAIRE

  Petrič, Maja

  2017-01-01

  Uvod: Poškodba sprednje križne vezi (ACL) spada med najpogostejše poškodbe kolenskega sklepa, zaradi katere je pogosto potrebna tudi artroskopska rekonstrukcija ACL. Fizioterapija po poškodbi in rekonstrukciji ACL je dolgotrajna in z vidika zmogljivosti in funkcije stegenskih mišic, pogosto ni popolnoma uspešna. Ishemična vadba z lahkim bremenom se je pri zdravih osebah izkazala za učinkovito metodo krepitve mišic in bi lahko bila primerna tudi za uporabo pri osebah s poškodbo ACL. Namen: Nam...

 8. PRI 2.1: Basic researches on the photovoltaic: new materials (july 2002 - july 2004). Final report of the integrated research project; PRI 2.1: Recherches de base en photovoltaique: nouveaux materiaux (Juillet 2002 - Juin 2004). Rapport final du projet de recherche integre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marfaing, Y.

  2004-07-01

  The main material of the photovoltaic cells is the massive crystalline silicon. For a large scale development of the photovoltaic industry, it is necessary to use thin layers. Many materials are possible to reach this objective: different types of silicon (amorphous, mono-crystal, poly-crystal), poly-crystal of CIS type (CuInSe{sub 2}) and organic molecules and polymers. The last two types are innovative and need some researches. These research axis are presented in this PRI. (A.L.B.)

 9. Lower Oligocene non-geniculate coralline red algal (Corallinales, Rhodophyta assemblage from Poljšica pri Podnartu (Upper Carniola, Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Gale

  2008-12-01

  Full Text Available The Lower Oligocene Gornji Grad beds from Polj{ica pri Podnartu consist of marly limestone, mudstone, several layers of limestones and two layers of sandstones, and were deposited on a mixed carbonate-siliciclastic ramp.Especially the limestones contain rich fossil fauna and non-geniculate coralline red algae. These were systematicallycollected from four horizons and researched in thin sections under an optical microscope. Genera Lithoporella,Neogoniolithon, Spongites, Lithothamnion, Mesophyllum and Spongites were recognized. Surface area for each genus was calculated and the differences in the coralline assemblages in the four horizons were analysed. Thecorallines originate from two source areas: sandy-muddy bottom of a shallow marine environment, and small coral bioherms with its encrusters.

 10. La proteína priónica celular en el sistema nervioso central de mamíferos. Correlatos anatomoclínicos

  OpenAIRE

  Velayos, J.L.; Irujo, A.; Cuadrado-Tejedor, M.; Paternain, B.; Moleres, F.J.; Ferrer, V.

  2010-01-01

  Introducción La proteína priónica celular patógena (PrPsc) necesita de la presencia de la fisiológica (PrPc) para su propagación y replicación. Se estudia comparativamente la expresión y localización de PrPc en el sistema nervioso central (SNC) de rata, ratón, gato, vaca y humano, mediante técnicas inmunohistoquímicas y de Western blot, con el objetivo de un mejor conocimiento de las prionopatías y de la enfermedad de Alzheimer (EA). Material y métodos Se emplearon encéfalos human...

 11. Las élites gobernantes priístas del Estado de México: su conformación y redes 1942-2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Abigail Morales Gómez

  2006-01-01

  Full Text Available El análisis que se realiza a lo largo de este texto tiene como objetivo explicar la conformación de las élites gubernamentales priístas en las sucesiones del ejecutivo local del Estado de México. Lo cual se pretende demostrar a través de una revisión teórica de las élites y desde la concepción del término; misma que para el caso de estudio se llevó a cabo mediante el reconocimiento de las redes de los principales actores políticos, lo que permite mostrar que sus relaciones de amistad, familiares o laborales son las que le posibilitan ascender y formar parte de las élites gubernamentales.

 12. Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

  OpenAIRE

  Senekovič, Jasna

  2017-01-01

  V magistrskem delu z naslovom Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v prvem delu predstavljamo dosedanja spoznanja o izvršilnih funkcijah in učnih težavah v osnovni šoli, še posebej učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Tako smo v teoretičnem delu najprej opredelili osnovne pojme izvršilne funkcije, samoregulacija, metakognicija, učenje učenja in učne težave, posebej še primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Podrobneje sm...

 13. Pomen demografskih značilnosti in vloge medicinske sestre pri doživljanju žensk ob ginekološkem pregledu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušanka Zaić

  2015-06-01

  Full Text Available Uvod: Ginekološki pregled je ključnega pomena za varovanje reproduktivnega zdravja žensk. Namen raziskave je bil razložiti doživljanja žensk ob ginekološkem pregledu in pomen nekaterih demografskih značilnostih ter vlogo medicinske sestre. Metode: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metoda dela. Na nenaključnem, priložnostnem vzorcu žensk (n = 476 je bil uporabljen strukturiran spletni anketni vprašalnik, ki je bil objavljen na najbolj obiskanih slovenskih spletnih forumih. Pred uporabo je bila opravljena pilotna študija na vzorcu desetih žensk. Podatki so bili obdelani z uporabo deskriptivne statistike, t-testa, Pearsonovega in Spearmanovega korelacijskega koeficienta. Rezultati: Rezultati kažejo statistično pomembno povezanost med bivalnim okoljem (t = –2,436, p = 0,015, stopnjo dosežene izobrazbe (rs = –0,153, p = 0,001 in prisotnostjo nelagodja in strahu pred ginekološkim pregledom. Vloga medicinske sestre pri zmanjševanju nelagodja in strahu pred (t = –0,931, p = 0,352 ali med (t = –0,888, p = 0,375 ginekološkim pregledom se ni izkazala za statistično značilno. Diskusija in zaključek: Poleg demografskih značilnosti številni osebni in družbeni dejavniki oblikujejo odnos žensk do ginekološkega pregleda ter s tem povezanega nelagodja in strahu. Raziskava nakazuje, da so v bodoče potrebne kvalitativne raziskave, ki bi omogočile poglobljen vpogled v ozadje doživljanja ginekološkega pregleda pri ženskah.

 14. Evalvacija nivojskega pouka pri pouku slovenščine v 8. in 9. razredih na osnovnih šolah v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

  OpenAIRE

  Lalić, Marko

  2012-01-01

  Mnenja o učni diferenciaciji in individualizaciji pouka ter z njima povezanim nivojskim poukom so že od samega začetka predmet nasprotujočih si mnenj tako pri strokovnjakih kot pri laikih. Nivojski pouk, ki je v veljavi vse od leta 1996, je poskrbel, da proces poučevanja poteka na drugačnem učiteljevem pristopu, na večji učenčevi aktivnosti, povezovanju učnih vsebin in prilagajanju učenčevih individualnih posebnosti. Leta 2006 je bil nivojski pouk kot sistemski ukrep opuščen. Šolam pa je bilo...

 15. [Frequency of verbs with psychiatric or psychological characteristics made by the Croatian prefixes po and pri in the speech of the eastern part of the Croatian Ravni Kotari region].

  Science.gov (United States)

  Pavlović, Eduard; Pavlović, Alojz; Pavlović, Jelena; Pavlović, Vlatka

  2017-12-01

  A prefix (a category of an affix) added in front of the radix or the base make together one unit, determining the significance or grammatical function of the word. Our intention is to research the verbs with psychiatric or psychological characteristics made with the Croatian prefixes po and pri in the determined linguistic types. One linguistic material (issue) of the speech of the eastern part of the Croatian Ravni Kotari region (one of the types of the Croatian štokavska ikavica dialect), which had before been collected by brothers Alojz and Eduard Pavlović, was used for this research. The first verbs with the Croatian prefixes po and pri with psychiatric or psychological characteristics were separated and after that sorted in the determined groups. The results were shown in one table and one schedule, and were analysed using the descriptive method. The 107 verbs were recorded (50 with the Croatian prefix po and 57 with the Croatian prefix pri), which indicates a similar representation of the verbs of the state and the verbs of movement. At the end, we will discuss whether principles of thecognitive linguistic science should be more used in psychiatric or psychological researches, especially in the time while our standard language has been in the certain process of devastation, and our dialects or our regional and local speeches have been disappearing.

 16. The exploitation of micromorphological parameters for identification in the section / Mentha Využitie mikromorfologických parametrov pri identifikácii v sekcii Mentha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fialová S.

  2015-06-01

  Full Text Available Identifikacia druhov v rode Mentha L. je obzvlašť naročna. Je to sposobene ľahkym križenim podporenym gynodioeciou, ktora je ďalej skomplikovana polymorfizmom, pestovanim, polyploiditou a vegetativnym rozmnožovanim, čo vysvetľuje genetickopopulačne a mikroevolučne pozadie premenlivosti v rode Mentha. V tejto praci sme študovali využitie mikromorfologickych a fytochemickych parametrov pri identifikacii a charakterizacii vybranych druhov rodu Mentha. Na spodnej pokožke listov 20 populacii Mentha sme stanovili veľkosť a počet „žliazok typu Lamiaceae“. Silicu sme analyzovali pomocou GC MS. Identifikovali a charakterizovali sme populacie druhov M. × piperita, M. spicata, M. spicata subsp. condensata, M. spicata var. crispa, M. spicata var. citrata, M. × gentilis, M. aquatic, M. arvensis a M. longifolia. Sledovanie veľkosti a počtu „žliazok typu Lamiaceae prispievaju k charakterizacii niektorych druhov Mentha (najma M. longifolia a M. × piperita.

 17. Agrobacterium pRi TL-DNA rolB and TR-DNA Opine Genes Transferred to the Spiny Amaranth (Amaranthus spinosus L., A Nutraceutical Crop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ajantaa Pal

  2013-01-01

  Full Text Available In vitro rhizogenesis occurred with a characteristic pattern typical of transformed roots following explant (internode/leaf inoculation of Amaranthus spinosus L. with four different wild type Agrobacterium rhizogenes strains. The extent of rhizogenesis varied considerably with the explant type and source, and with the Agrobacterium strains employed; internodal segments performed better than leaves. Of the strains employed for cocultivation, A. rhizogenes LBA 9402 carrying pRi 1855 was the most virulent and infectious, causing hairy root induction in the maximum number of explants regardless of their type. Individual root clones (rhizoclones were maintained on Murashige and Skoog's basal medium without growth regulators. The physical presence of the rolB gene in the TL-DNA segment of the Ri plasmid of the infecting Agrobacterium in leaf tissues of plants regenerated from selected rhizoclones was confirmed by a positive PCR amplification. The ability of the genetically transformed plants to harbour and express TR-DNA specific opine synthase genes (man2 and ags was substantiated by PCR and opine assay respectively, demonstrating the production of characteristic opines. Such findings are implicated in the context of pharmaceutical exploitation of transformed root cultures of A. spinosus and also towards protecting this nutraceutically important crop, amaranth, against biotic stress challenges via transgenic manipulations.

 18. Support Group for Parents Coping with Children with Type 1 Diabetes / Skupina Za Starše Kot Podpora Družinam Pri Soočanju Z Otrokovo Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pate Tanja

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 je ena izmed pogostejših kroničnih bolezni v otroštvu. Optimalno vodenje in presnovna urejenost otrokove sladkorne bolezni sta povezana z aktivno vključenostjo staršev/ skrbnikov, podporo otroku pri nadzoru nad boleznijo in funkcionalnostjo družine. Raziskava predstavlja oceno zadovoljstva staršev s programom skupine za starše in njihovo doživljanje vpliva omenjenega programa na življenje otroka in spoprijemanje z njegovo SBT1.

 19. Solar freezing (-30 deg) by thermo-chemical process from a low temperature thermal source (-70 deg). Final report 2002/2004. Coordinated action ''ENERGY''. PRI 6.1: solar cold. GAT 6: accommodation; Congelation solaire (-30deg) par procede thermochimique a partir d'une source thermique solaire basse temperature (70deg). Rapport final d'activite 2002/2004. Action concertee ''ENERGIE''. PRI 6.1: Froid solaire. GAT 6: Habitat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  In the framework of the valorization of the solar energy, this PRI proposes a project to develop a solar freezing process allowing a production of cold less than - 23 C, with a low temperature (less than 70 C) for the hot source of the process. The thermo-chemical process, the simulation of the operating and results are detailed. (A.L.B.)

 20. Animal Representations on Ceremonial Objects Found in the Tumulus at Črnolica pri Šentjurju at the Foot of Rifnik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iztok Vrenčur

  2013-07-01

  Full Text Available The years 1985 and 1986 saw a rescue excavation by archaeologists from the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Celje Regional Office, performed on the severely damaged Iron Age tumulus in the village of Črnolica pri Šentjurju. The village lies in the close vicinity of the Rifnik hill, the site of one of the largest known hilltop settlements in Slovenia dating from the Late Bronze and Iron Ages. The excavation in Črnolica yielded a stone grave chamber of monumental dimensions, together with fragmented and decontextualised grave goods. These included a large set of quality ceramic vessels, a considerable number of bronze vessels, glass cups, fibulae, and a horse harness. Of special importance are three bronze items fabricated in Etruria, which carry the protomas of an aquatic bird, horses, and a ram. The burial dates to the Hallstatt C2 period or the second half of the 7th century BC. Aquatic birds are positioned on all four vertexes of the presentatoio, a special type of vessel presumably used for libation rituals. Comparable items have come to light in the richest graves of the Iron Age aristocracy of Etruria, Latium Vetus and Bologna, and date to the end of the 8th and the beginning of the 7th centuries BC. The aquatic bird sculptures on the presentatoio are stylised, displaying features of the Late Italic Geometric style. This motif marks various Late Bronze and Iron Age items associated with ritual activities in the greater part of Europe, connecting them with prehistoric religious beliefs. While the assumption that they refer to the sun divinisation cult is not proven, they must have signified some prehistoric aspect of the holy or numinous. The two anthropomorphic legs with an attached horse protoma found in the Črnolica tumulus were reconstructed as a part of a tripod of small dimensions, which can be classified as a member of the so-called horse tripod family, fine products of the Italic Geometric style

 1. Perfil político de los diputados mexicanos federales del pan y pri de la LXI Legislatura: apuntes para un estudio cualitativo de los políticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica Montaño Reyes

  2014-01-01

  Full Text Available El descontento ante la democracia ha pro - vocado que el estudio del capital humano que dirige las instituciones representativas cobre relevancia. En este artículo se analiza el perfil político de 382 diputados federales del Partido Acción Nacional ( pan y del Partido Revolucionario Institucional ( pri de la lxi Legislatura. El análisis contem - pla sus competencias profesionales, su trayectoria y su experiencia política. Los resultados muestran datos relevantes sobre los personajes que ejercen los puestos de representación política en México; la revisión de sus competencias personales y de su trayectoria profesional lleva a concluir que la carrera política es un factor de gran importancia para el mejor funcionamiento de la democracia representativa.

 2. Preliminary evidence for association of genetic variants in pri-miR-34b/c and abnormal miR-34c expression with attention deficit and hyperactivity disorder.

  Science.gov (United States)

  Garcia-Martínez, I; Sánchez-Mora, C; Pagerols, M; Richarte, V; Corrales, M; Fadeuilhe, C; Cormand, B; Casas, M; Ramos-Quiroga, J A; Ribasés, M

  2016-08-30

  Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a prevalent neurodevelopmental disorder characterized by impairment to sustain attention and inability to control impulses and activity level. The etiology of ADHD is complex, with an estimated heritability of 70-80%. Under the hypothesis that alterations in the processing or target binding of microRNAs (miRNAs) may result in functional alterations predisposing to ADHD, we explored whether common polymorphisms potentially affecting miRNA-mediated regulation are involved in this psychiatric disorder. We performed a comprehensive association study focused on 134 miRNAs in 754 ADHD subjects and 766 controls and found association between the miR-34b/c locus and ADHD. Subsequently, we provided preliminary evidence for overexpression of the miR-34c-3p mature form in peripheral blood mononuclear cells of ADHD subjects. Next, we tested the effect on gene expression of single-nucleotide polymorphisms within the ADHD-associated region and found that rs4938923 in the promoter of the pri-miR-34b/c tags cis expression quantitative trait loci for both miR-34b and miR-34c and has an impact on the expression levels of 681 transcripts in trans, including genes previously associated with ADHD. This gene set was enriched for miR-34b/c binding sites, functional categories related to the central nervous system, such as axon guidance or neuron differentiation, and serotonin biosynthesis and signaling canonical pathways. Our results provide preliminary evidence for the contribution to ADHD of a functional variant in the pri-miR-34b/c promoter, possibly through dysregulation of the expression of mature forms of miR-34b and miR-34c and some target genes. These data highlight the importance of abnormal miRNA function as a potential epigenetic mechanism contributing to ADHD.

 3. Doenças priônicas: avaliação dos riscos envolvidos na utilização de produtos de origem bovina Prionic disease: evaluation of the risks involved in using products of bovine origin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Lupi

  2003-02-01

  Full Text Available Os príons são proteínas que se mostram capazes de auto-replicação apesar de, para isso, alterar o metabolismo celular. São responsáveis por inúmeras doenças em animais e no ser humano (doenças priônicas, todas elas fatais. Essas moléstias apresentam enorme variabilidade quanto ao período de incubação, de alguns meses a 40 anos. Os príons acumulam-se e destroem os neurônios, provocando quadros conhecidos como encefalopatias espongiosiformes. Discute-se a apresentação clínica, epidemiológica e histórica das doenças priônicas. O foco maior de discussão recai, no entanto, na possibilidade teórica da transmissão iatrogênica dos príons por meio das formulações tópicas que utilizam ceramidas (cerebrosídeos ou placenta de origem bovina, assim como pelo risco representado por alguns procedimentos dermatológicos, como transplantes da pele e implantes de colágeno.A prion is a protein that is capable of self replication, thereby altering a cell's metabolism. It is responsible for a number of human and animal diseases (prionic diseases, all of which are always lethal. These diseases have enormous variability in their incubation periods, ranging from a few months to forty years. Prions accumulate and destroy nerve cells, causing spongiform encephalopathy. We discuss the clinical picture, epidemiology, and historical background of prionic diseases. The major focus of the discussion lies, however, on the theoretical possibility of iatrogenic transmission of prion infection due to topical formulations using ceramides (cerebrosides or placenta of bovine origin, as well as the risk represented by some dermatological procedures such as skin grafts and collagen implants.

 4. Cold distribution networks. Cold distribution by two-phase refrigerant fluid. Case of ice slurries; Reseaux de distribution de froid. Distribution de froid par fluide frigoporteur diphasique. Cas du coulis de glace stabilisee (2002 - 2004). Rapport final (1er juillet 2004). Programme energie. PRI 9.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lallemand, A. [Institut National des Sciences Appliquees (INSA), Centre de Thermique de Lyon (CETHIL), UMR 5008, 69 - Villeurbanne (France); Mercier, P. [CEA Grenoble, Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques (GRETH), 38 (France); Royon, L. [Paris-1 Univ., Lab. de Biorheologie et d' Hydrodynamique Physico-Chimique, 75 (France); Dumas, J.P. [L' Ecole Nationale Superieure en Genie des Technologies Industrielles, Lab. de Thermique Energetique et Procedes, 64 - Pau (France); Guilpart, J. [URGPAN/CEMAGRE, 33 - Bordeaux (France)

  2004-07-01

  This PRI aims to participate to the development of alternate solutions for refrigerant fluids, for the cold transport and more specially a two phase refrigerant fluid: the stabilized ice slurry. The research program presented three main axis: design, realization and characterization of stabilized ice slurry, experimental studies of transport and transfer properties, study of online measurement process of the solid content. A simulation has been realized to evaluate the energy efficiency of this refrigerant use. (A.L.B.)

 5. Association of Average Telomere Length with Body-Mass Index and Vitamin D Status in Juvenile Population with Type 1 Diabetes / Povezava Povprečnih Dolžin Telomerov Z Indeksom Telesne Teže in Vitaminom D Pri Mladostnikih S Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tesovnik Tine

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1 je kronična avtoimunska bolezen, pri kateri hiperglikemija ter zvišana raven oksidativnega stresa in končnih produktov glikacije skupaj z genetskimi in okoljskimi dejavniki privedeta do nastanka diabetičnih zapletov. Krajše dolžine telomerov so povezane s hiperglikemičnimi epizodami in nižjimi serumskimi vrednostmi vitamina D.

 6. [Barbie goes PriMa: formative evaluation of a school-based program for the primary prevention of anorexia nervosa developed for girls up to the age of 12].

  Science.gov (United States)

  Berger, Uwe; Ziegler, Petra; Strauss, Bernhard

  2008-01-01

  Recently, a newly developed German program for the prevention of anorexia nervosa in girls ("PriMa") was successfully tested for effectiveness in a controlled study with prepost-design in 1,006 girls from 42 Thuringian schools (Berger et al. 2007). In the present article the test of the program's effectiveness was completed by an evaluation of the program's conception and its process. Using questionnaires, protocols and phone interviews, single parts of the program (kick-off presentation, n = 400; teachers training, n = 34; lessons, n = 392) as well as single lessons (n = 87 girls and n = 14 teachers) were evaluated. All parts of the program were evaluated as being significantly positive (better than 2.5 on a six-point scale). The questionnaires used were reliable (Cronbach's alpha between .74 and .84). The survey of program users resulted in shorter research questionnaires, a more detailed teaching manual with more interactive exercises and smaller training groups (14 instead of 20 participants). The introduced work points out the need to complete the evaluation of program impact with verbal and written evaluations of direct and indirect program users. This is the only way to reveal information about the program's strengths and weaknesses to continuously adjust and improve single program parts.

 7. Are the SSB-Interacting Proteins RecO, RecG, PriA and the DnaB-Interacting Protein Rep Bound to Progressing Replication Forks in Escherichia coli?

  Science.gov (United States)

  Bentchikou, Esma; Chagneau, Carine; Long, Emilie; Matelot, Mélody; Allemand, Jean-François; Michel, Bénédicte

  2015-01-01

  In all organisms several enzymes that are needed upon replication impediment are targeted to replication forks by interaction with a replication protein. In most cases these proteins interact with the polymerase clamp or with single-stranded DNA binding proteins (SSB). In Escherichia coli an accessory replicative helicase was also shown to interact with the DnaB replicative helicase. Here we have used cytological observation of Venus fluorescent fusion proteins expressed from their endogenous loci in live E. coli cells to determine whether DNA repair and replication restart proteins that interact with a replication protein travel with replication forks. A custom-made microscope that detects active replisome molecules provided that they are present in at least three copies was used. Neither the recombination proteins RecO and RecG, nor the replication accessory helicase Rep are detected specifically in replicating cells in our assay, indicating that either they are not present at progressing replication forks or they are present in less than three copies. The Venus-PriA fusion protein formed foci even in the absence of replication forks, which prevented us from reaching a conclusion.

 8. Zgradba solnih žlez pri rastlinah

  OpenAIRE

  Markočič, Nejka

  2018-01-01

  Halofiti so rastline, ki so se prilagodile na življenje v ekstremno slanem okolju. Da pa lahko v takem okolju preživijo, so morali razviti razne mehanizme odpornosti. Poleg osmotske prilagoditve in ionske tolerance poznamo tudi tkivno toleranco, ki vključuje solne žleze. To so žleze, ki izločajo viške soli bodisi iz rastline bodisi sol shranjujejo v vakuolah. Poznamo štiri različne tipe solnih žlez, ki se razlikujejo po zgradbi, številu celic, debelini kutikule in načinu delovanja. Žleze so l...

 9. Prevajanje termina ratio pri Varonu in Kvintilijanu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozma Ahačič

  2000-12-01

  Full Text Available Termin (Lewandowski 1994: 1152-1153 je izraz, katerega pomen je enoznačno definiran. Vedno je v natančno opisanem razmerju z drugimi termini določene terminologije. Enopomenskost termina je, v nasprotju z običajnimi besedami, neodvisna od konteksta; lahko ga rabimo tudi izolirano. Ko postane beseda termin, zoži in specializira svoj (dotedanji pomen - tako rekoč izstopi iz svojih dotedanjih semantičnih povezav. Dobimo - če uporabimo izrazoslmje Umberta Eca - pomensko kastrirano besedo.

 10. Uporaba kamere Pixy pri vodenju robota

  OpenAIRE

  TITAN, UROŠ

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali delovanje kamere Pixy in pokazali, kako je iz podatkov, ki nam jih posreduje, mogoče izračunati razdaljo med kamero in objektom. Za programiranje robota smo v nadaljevanju v programskem okolju Lego Mindstorms EV3 Home Edition opisali funkcijske bloke, povezane s kamero. Opisali smo tudi funkcijski blok za PID regulator in pokazali, kako izračunamo njegove parametre za reguliranje motorjev Lego. V empiričnem delu smo preizkusili praktično del...

 11. Analysis of the putative Cr-Cr quintuple bond in Ar'CrCrAr' (Ar' = C6H3-2,6(C6H3-2,6-Pr(i)2)2 based on the combined natural orbitals for chemical valence and extended transition state method.

  Science.gov (United States)

  Ndambuki, Sylvester; Ziegler, Tom

  2012-07-16

  The nature of the putative Cr-Cr quintuple bond in Ar'CrCrAr' (Ar' = C(6)H(3)-2,6(C(6)H(3)-2,6-Pr(i)(2))(2)) is investigated with the help of a newly developed energy and density decomposition scheme. The new approach combines the extended transition state (ETS) energy decomposition method with the natural orbitals for chemical valence (NOCV) density decomposition scheme within the same theoretical framework. The results show that in addition to the five bonding components (σ(2)π(2)π'(2)δ(2)δ'(2)) of the Cr-Cr bond, the quintuple bond is augmented by secondary Cr-C interactions involving the Cr-ipso-carbon of the flanking aryl rings. The presence of isopropyl groups (Pr(i)) is further shown to stabilize Ar'CrCrAr' by 20 kcal/mol compared to the two Ar'Cr monomers through stabilizing van der Waals dispersion interactions.

 12. Comparison of the Method of Least Squares and the Simplex Method for Processing Geodetic Survey Results / Porovnanie Metódy Najmenších Štvorcov A Simplexovej Metódy Pri Spracovaní Výsledkov Geodetických Meran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gašincová Silvia

  2013-09-01

  Full Text Available Predložený príspevok je venovaný použitiu simplexovej metódy pri spracovaní výsledkov geodetických meraní v porovnaní so štandardne používanou metódou najmenších štvorcov (MNŠ. Minimalizačný problém je pri simplexovej metóde zvyčajne riešený tabuľkovou formou, preskupovaním stĺpcov a riadkových operácií, ktorých cieľom je nájdenie optimálneho riešenia. V príspevku je poukázané na numericky nenáročnejšiu, stabilnejšiu a efektívnejšiu cestu riešenia problému lineárneho programovania pomocou maticových vzťahov.

 13. Relationship towards Kosovo and Metohija and valuation of the most important global goals of Serbia: Comparative analysis of students' attitudes of Univeristy in Priština with temporary Head Office in Kosovska Mitrovica and University in Belgrade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šuvaković Uroš V.

  2010-01-01

  Full Text Available The analysis has shown that both the students from the University in Priština with temporary head office in Kosovska Mitrovica and the University in Belgrade are almost unanimous regarding that Serbia should not recognize independence of Kosovo. They are also rather unanimous regarding that it should not be done even if this would condition inclusion of Serbia to the European Union, which correlates with the attitude of the authorities of the Republic of Serbia. However, regarding the solving of problem of Kosovo and Metohija status, the students have no unanimous answer: the solution with giving so-called 'substantial autonomy' supports the relative majority of students, completely or partly, while in this regard the 1/4 are irresolute and also 1/4 are against this. Considering this option was at one moment the main offer of the Serbian authorities, which was not so much mentioned after the change of the ruling parties but was never rejected, then the similarity with the official attitude of the Serbian authorities can be noticed regarding this question. The similar situation is repeated again regarding the so-called 'division of Kosovo': a 'thin' but still absolute majority of students of both Universities rejects this idea in comparison of 1/5 of PU students and 1/4 of BU students who has showed agreement with this idea. All this rather clearly indicates the conclusion that the students of both Universities more or less accept the attitudes of the official politics of Serbia regarding the question of Kosovo and Metohija. Regarding the evaluation of the preferred social goals of Serbia, some differences have been noticed, but also some similarities in attitudes of the students in the University in Pristine and the University in Belgrade. While the former expectedly and naturally consider that the main priority is preservation of K&M within the composition and sovereignty of Serbia, the students of the University in Belgrade rank this priority

 14. El silenciamiento de la proteína priónica celular (PrPC mediante RNA de interferencia (siRNA reduce la infección por HSV-1 y HSV-2 en células SK-SY5Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth Ortega-Soto

  2012-01-01

  Full Text Available Las encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs son enfermedades neurodegenerativas fatales que afectan a humanos y ciertas especies animales. La hipótesis más aceptada indica que el agente infeccioso, denotado como prion y compuesto principalmente por la Proteína Priónica Scrapie (PrPSc, corresponde a una conformación anormal de una proteína codificada por el huésped denominada Proteína Priónica Celular (PrPC, cuya función es aún desconocida; sin embargo, la expresión ubicua de PrPC así como su elevado grado de conservación entre especies, sugieren un papel importante para esta proteína. En este trabajo se detectó a la PrPC en diferentes tipos celulares incluyendo un cultivo primario de células de peces (Tilapia, Oreochromis spp.. Además, basándonos en la secuencia de la PrPC humana, se diseñó un RNA de interferencia (siRNA con el fin de silenciar el gen PRNP en células neuronales SK-SY5Y. El siRNA diseñado inhibió la expresión de PrPC a lo largo de las 96 h post-transfección y las células silenciadas fueron menos susceptibles a la infección por HSV-1 y HSV-2, en comparación con células no transfectadas con el siRNA.

 15. Report of the PRI biofuel-ethanol; Rapport du PRI biocarburant-ethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This evaluation report presents three research programs in the framework of the physiological behavior of the yeast ''Saccharomyces cerevisiae'', with high ethanol content. These studies should allowed to select an efficient yeast for the ethanol production. The first study concerns the development of an enzymatic process for the hydrolysis and the fermentation. The second study deals with the molecular and dynamical bases for the yeast metabolic engineering for the ethanol fuel production. The third research concerns the optimization of performance of microbial production processes of ethanol. (A.L.B.)

 16. Metodologija postavljanja diferencijalnih jednačina pri istraživanju dinamičkih parametara konstrukcije lansirne rampe na vozilu točkašu / Methodology make of differential equations at investigation of dynamic parameters of constructions of launcher on vehicle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlado P. Đurković

  2007-07-01

  Full Text Available U radu se određuju optimalni parametri konstrukcije lansirne rampe: položaj tačke vešanja hidrocilindra na rampi, dužina i materijal rampe, koeficijent viskoznog trenja ulja u hidrocilindru, koeficijent krutosti lansirne rampe i hidrocilindra, poprečni presek rampe, itd. Radi toga postavlja se mehanički model sa tri stepena slobode kretanja i odgovarajući model u vidu sistema od tri nelinearne diferencijalne jednačine drugog reda. Numeričkom analizom dobijenog matematičkog modela (primenom programskog jezika Compaq Visual Fortran, Version 6.5 dolazi se do optimalnosti pojedinih parametara. Dobijeni rezultati, predstavljeni u grafičkoj formi, mogu da budu veoma korisni projektantima raketnih lansera, kako stabilnih, tako i mobilnih, pri razvoju novih konstrukcija i modifikaciji postojećih. / This paper determines optimal construction parametrics of a missile launcher place of hydro-cylinder on launcher, length and material of ramp of launcher coefficient of the viscosity of friction oil in hydro-cylinder, coefficient of stiffness of launcher and hydro-cylinder, cross-section of launcher etc. In this purpose appointment mechanical model with three degrees of freedom motion and analogous model of system of three nonlinear differential equation second order. Numerical analysis obtained mathematical model (programming with language Compaq Visual Fortran, Version 6.5 coming to optimal parameters. Obtained results that are presented in graphical shapes can be very useful for designing stable and mobile missile launchers, both for development of new constructions and modification of existing structures.

 17. Učinkovitost panela pri senzorskoj procjeni meda

  OpenAIRE

  Šurić, Pina

  2016-01-01

  Senzorska analiza je znanstvena disciplina koja potiče, mjeri, analizira i interpretira reakcije onih karakteristika hrane i tvari koje se zapažaju osjetilima vida, mirisa, okusa, dodira i sluha. Senzorski panel provodi senzorsku analizu. Senzorski ocjenjivači moraju biti školovani i motivirani da bi se dobila kvalitetna procjena. Program Panelcheck služi za brzu analizu jednog ili više panela. Program omogućava jednostavni grafički prikaz rezultat koji sadrže statističke podatke, a vizualizi...

 18. Vrstniški pritisk in uporaba drog pri mladostnikih

  OpenAIRE

  Tomažič, Katra

  2017-01-01

  Tema magistrskega dela je vrstniški pritisk in uporaba drog med mladostniki. Sestavljeno je iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem smo se seznanili z obdobjem odraščanja oziroma adolescence, ki velja za nekakšno prelomnico med otroštvom in odraslostjo. Nekaj besed smo namenili razlogom, zaradi katerih naj bi mladi začeli uporabljati droge, vendar smo se nekoliko bolj osredotočili na vrstniški pritisk in vrstniške skupine, saj je le-ta zavzemal bistvo našega magistrskega dela. Med ...

 19. ELEKTROPORACIJA KOT NARAVNI MEHANIZEM HORIZONTALNEGA PRENOSA GENOV PRI PROKARIOTIH

  OpenAIRE

  MARJANOVIČ, IGOR

  2015-01-01

  Več vej znanosti si še vedno prizadeva ugotoviti, kako je življenje nastalo. Čeprav so si teorije nastanka življenja na Zemlji v podrobnostih lahko močno različne, so si v grobem enotne, da se živa bitja skozi naravno selekcijo prilagajajo okolju, v katerem se nahajajo. Temu procesu prilagajanja skozi čas pa pravimo evolucija. Vemo, da so bila enocelična bitja prisotna pred večceličnimi, celice brez jedra (prokarioti) pa pred celicami z jedrom (evkarioti). Do devetdesetih let prej...

 20. Okeanos Explorer (EX1607): CAPSTONE Wake Island PRI MNM (Mapping)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Operations will include 24 hour/day mapping operations using the ship’s deep water mapping systems (Kongsberg EM302 multibeam sonar, EK60 split-beam fisheries...

 1. Presoja vplivov na zasebnost pri razvoju pametnih tehnologij

  OpenAIRE

  ZAVRL, TOMAŽ

  2016-01-01

  Informacijski sistemi, nas pogosto nezavedno spremljajo na vsakem koraku. Kolikokrat se, ob pogledu na video kamero nad pločnikom, zamislimo in vprašamo, čemu je ta kamera namenjena? Kam se prenaša slika? Kdo sedi za ekranom in spremlja dogajanje? Je slika shranjena? Ali obstaja mehanizem, ki prepozna obraz in ugotavlja, kdo in kdaj hodi po pločniku? S takimi in podobnimi vprašanji, bi se v sodobnem času moral ukvarjati vsakdo. Še posebno se morajo z njimi ukvarjati razvijalci informacijsk...

 2. DISKRIMINACIJA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI

  OpenAIRE

  Markovič, Polona

  2012-01-01

  Ustavno zagotovljena pravica do enakosti, brez kakršnegakoli razlikovanja na podlagi osebnih okoliščin, predstavlja eno izmed temeljnih človekovih pravic. Za zagotavljanje enakega obravnavanja posameznikov in različnih skupin oseb na vseh področjih družbenega življenja je neizogibno potrebna natančna zakonska opredelitev varstva pred diskriminacijo. Prepoved diskriminacije je pravno regulirana v določilih mnogih dokumentov, sprejetih na mednarodni in nacionalni ravni. Diskriminacijo lahko naj...

 3. Umetna prekinitev nosečnosti pri mladostnicah

  OpenAIRE

  Morina, Majlinda

  2014-01-01

  Mladost je izmed najlepših življenjskih obdobij. Iz mladosti izhaja veliko spominov. Ti spomini so velikokrat povezani z ljubeznijo, s spolnostjo, z odraščanjem, itd. Vsaka mladostnica doživlja mladost drugače, saj odraščajo v različnih okoliščinah, v različnih kulturah in religijah, prav tako mladostnice doživljajo nosečnost v mladosti zelo različno. Veliko jih je takšnih, ki otroka obdrži, še več pa je takšnih, ki se odloči za umetno prekinitev nosečnosti. Umetna prekinitev nosečnosti je pr...

 4. Organizacija inžinjerijskih radova pri rušenju deonice puta / Organization of engineering works during demolition of a road section / Организация инженерных работ по демонтажу участков дорог

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad V. Kovačević

  2016-01-01

  Full Text Available Prilikom upotrebe minsko-eksplozivnih sredstava za rušenje elemenata, materijala i objekata jako je bitna organizacija izvođenja radova prilikom pripreme i u toku izvođenja samog rušenja. Za izvođenje ovih radova u Vojsci Srbije postoje specijalizovane i namenske jedinice. Radi se o jedinicama jedne od specijalnosti u okviru roda inžinjerije, pionirske specijalnosti, koje egzistiraju u okviru inžinjerijskih bataljona, odnosno brigada KoV. Organizacija inžinjerijskih radova zapravo predstavlja iznalaženje najcelishodnijeg rešenja u pogledu upotrebe pokretnih stvari, ali i naprezanja ljudstva, pri rušenju konkretnog objekta – deonice puta. Pri tome veliki problem predstavlja literatura, a posebno norme za izvođenje radova, jer izuzev nekoliko skripti za internu upotrebu, sve se svodi na literaturu iz sedamdesetih ili početak osamdesetih godina prošlog veka. Posebno je razrađena primena mera zaštite prilikom upotrebe eksploziva. / When using explosive ordnance for the demolition of elements, materials and facilities, organization is very important in the preparation of works as well as during demolition itself. In the Army of Serbia, for this kind of works, there are specialized expert units within Land Forces engineering battalions or brigades. The organization of the engineering work given in the article is a purposeful solution, regarding the use of movable property and stress imposed on people as well, when performing demolition of a concrete structure - road section. Lack of literature is a big drawback, especially lack of norms for demolition works. Except for some unofficial lectures for internal use, most of the literature dates back to the seventies or early eighties. A special emphasis in this paper is given to the application of protective measures in the use of explosives. / В процессе применения минно-взрывных средств для сноса элементов, материалов

 5. Do PRI ao sistema plural na transição mexicana From PRI's hegemony to a plural system in the mexican transition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelson Rojas de Carvalho

  1997-08-01

  Full Text Available Os resultados das eleições mexicanas de 6 de julho deste ano devem ser compreendidos à luz das políticas de ajuste e de reforma do Estado implementadas por De La Madrid e Salinas de Gortari. A reforma do Estado minou o partido de Estado: a perestroika mexicana acabou por produzir sua glasnostThe outcome of this year's Mexican elections must be understood from the perspective of the structural reform policies put into practice by presidents De La Madri and Salinas de Gortari. The reform of the State undermined the state party: the Mexican perestroika produced its own glasnost.

 6. VKLJUČEVANJE SIMULACIJSKEGA OKOLJA PRI SPOZNAVANJU LOKALNIH OMREŽIJ

  OpenAIRE

  Vadlja, Sibila

  2009-01-01

  V diplomskem delu se bomo osredotočili na spoznavanje lokalnih omrežij s pomočjo simulacijskega okolja. Preučili bomo možnosti, ki jih ponuja izbrano simulacijsko orodje ter z njegovo pomočjo sestavili sistem za preverjanje poznavanja lokalnih omrežij. Podrobneje bomo preučili delovanje lokalnih omrežij na spodnjih štirih slojih OSI referenčnega modela.

 7. Primjena umjetnih neuronskih mreža pri identificiranju i vođenju procesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerbić, I.

  2006-11-01

  Full Text Available During the development of intelligent systems inspired by biological neural system, in the last two decades the researchers from various scientific fields have created neural networks for solving a series of problems from pattern recognition, prediction, diagnostic, software sensor, modelling and identification, control and optimization. In this paper a review of neural network application in the field of chemical engineering with emphasis on identification and process control is given.The neural networks have been proven usefull in the applications which include complex chemical and biochemical reactions. In such a processes use of standard methods of process modelling and control structure are frequently not suitable. The ability of neural network to model dynamics of nonlinear process makes them an important tool for implementation in model-based control. Due to intensively theory development and many practical applications, there are numerous neural network structures and algorithms.In this paper neural networks are categorized under three major control schemes: model-base predictive control, inverse model-based control, and adaptive control. The major applications are summarized. It reveals prospect of using neural networks in process identification and control.The future of neural network application lies not only in their explicite use, but in cross connecting to other advanted technnologies as well. Fusion of neural networks and fuzzy logic in the form of neural-fuzzy network is one of the possibilites. Other important field is hibrid modelling and identification methods which supplement simplified mechanistic models. Software sensors and their application, especially in controlling of bioprocesses, present a very promising field.

 8. Optimizatsiya i intensifikatsiya insulinoterapii pri sakharnom diabete 2 tipa (klinicheskie rekomendatsii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I I Dedov

  2010-12-01

  Full Text Available По данным Государственного регистра больных сахарным диабетом, на 1 января 2009 года в России сахарный диабет (СД выявлен более чем у 3 миллионов человек, из них 2,7 миллиона приходится на 2 тип. Последние 15-20 лет интерес к выбору оптимальной терапии на всех этапах развития СД 2 типа возрастает. Это связано с одной стороны с появлением новых научных данных, а с другой стороны со всё увеличивающимися возможностями фармакологического воздействия у этой категории больных. В настоящее время специалисты выделяют 9 групп таблетированных и инъекционных препаратов. Эти данные представлены в одном из самых важных опубликованных за последнее время международных документов – совместном консенсусе Американской Диабетической Ассоциации (ADA и Европейской Ассоциации по исследованию диабета (EASD, а также в недавно опубликованном Консенсусе Американской Ассоциации Клинических Эндокринологов (AACE/ Американской Коллегии Эндокринологов (ACE. В этом обзорном документе специально оговаривается сравнение различных препаратов в виде следующего заявления: «В настоящее время недостаточно данных, чтобы поддержать рекомендацию по какому-то конкретному классу сахароснижающих препаратов или их комбинации в отношении влияния на предупреждение осложнений. Поэтому, справедливо судить и сравнивать сахароснижающие агенты, так же, как и их сочетание, в первую очередь по их способности снижать и поддерживать уровень HbA1c, а также по их безопасности, специфическим побочным эффектам, переносимости, удобстве в применении». Далее в документе подчеркивается особая роль инсулина в лечении СД, обосновывая это следующим: • инсулин является самым мощным сахароснижающим препаратом; • своевременное начало инсулинотерапии обеспечивает оптимальный контроль гликемии и, соответственно, улучшает прогноз СД 2 типа, замедляя развитие в организме необратимых изменений; • доказано влияние интенсивной инсулинотерапии на предупреждение развития сосудистых осложнений при диабете; • по мере прогрессирования диабета заболеванием труднее управлять; в этом плане инсулин даёт дополнительные преимущества, поскольку его действие не зависит от остаточной секреторной активности бета-клеток. В настоящих рекомендациях будут затронуты все этапы инсулинотерапии СД 2 типа: начало, оптимизация и интенсификация.

 9. Student Scientific Conference PriF UK 2011. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2011-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (336 contributions); (ii) Chemistry (56 contributions); (iii) Didactics (6 contributions); (iv) Environmental Science (30 contributions); (v) Geography (38 contributions); (vi) Geology (50 contributions); Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 10. VRIJEDNOST KARBOKSITERAPIJE PRI LIJEČENJU KRONIČNE RANE POTKOLJENICE

  OpenAIRE

  KOVAČEVIĆ, JADRANKA; SINOŽIĆ, TAMARA

  2015-01-01

  Karboksiterapija je potporna metoda liječenja kroničnih rana koja se provodi kutanim ili subkutanim ubrizgavanjem medicinskog ugljičnog dioksida (Co2). osnovni princip djelovanja ubrizganog plina Co2 je korekcija tkivne hipoksije temeljem Bohrovog efekta. Djelujući na endotelne faktore rasta potiče neoangiogenezu te stimuliraju ibroblaste na sintezu kolagena što sve zajedno dovodi do boljeg zacjeljivanja rana. Brojna su područja primjene karboksiterapije: od liječenja kroničnih rana, bolesti ...

 11. Legislativní problematika zpracování pryžového odpadu

  OpenAIRE

  Harant, Petr

  2011-01-01

  This diploma thesis deals with the issue of rubber waste legislative focusing on waste tyres. The aim of the thesis is a thorough analysis of current legislative including newly prepared alterations with emphasis on specific lingering problems. A project of secondary material recycling, which has been created in current legal conditions, will be introduced. The project is assessed in terms of project managment methodology and the thesis concludes by suggesting an ideal project managment appro...

 12. Mere zaštite pri eksploataciji mašina i opreme za aplikaciju pesticida

  OpenAIRE

  Dimitrovski, Zoran; Kukutanov, Risto; Gligorevic, Kosta; Oljaca, Mico

  2016-01-01

  Direktiva 2009/128/EC Evropskog parlamenta određuje okvir za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana u svakoj državi, koji se odnosi na održljivoj upotrebi pesticida. Jedan deo directive dierktno uređuje upotrebu mašina i opreme za aplikaciju pesticida kao i njihovo pravilno i bezbedno korištenje. Imajuči u vidu da u Republici Makedoniji inspekcija i obuka farmera za pravilno i bezbedno korištenje ovih mašina nisu obavezne, javljaju se problemi oko održavanja mašina i trovanj...

 13. Opredelenije obščego zemnogo ellipsoida pri uslovii V.V.Brovara

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Burša, Milan; Vatrt, V.; Kouba, J.; Šíma, Zdislav; Jurkina, M. I.

  č. 11 (2002), s. 6-9 ISSN 0016-7126 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1003909 Keywords : Earth's ellipsoid * determination * semimajor axis Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

 14. Seventh national conference of the South African Section of the PRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-01-01

  This publication contains the papers delivered at the 7th national conference of the South African Section of the Plastics and Rubber Institute held on the 10th and 11th November 1983 in Johannesburg. This papers cover information on the various applications of rubber and plastic and other organic polymers. One of this papers look at studies in cross-linking PVC footwear soling compounds using gamma-irradiation

 15. Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja

  OpenAIRE

  Zaner, Tamara

  2017-01-01

  Working as social pedagogues, we constantly meet young people. In a modern society, the youth face insecurity, doubts, and consequently, also distress that affects all aspects of their lives. The present paper is based upon Beck’s conceptualisation of the modern society. To understand the position of the young within the society I part from the concept of “life orientation”, developed by the social pedagogue Hans Thiersch. The present thesis has two purposes. One of them is to check how creat...

 16. Testikulárna degenerácia pri Huntingtonovej chorobe

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bohuslavová, Božena; Mačáková, Monika

  2015-01-01

  Roč. 25, č. 1 (2015), s. 8-10 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0124; GA MŠk(CZ) 7F14308 Institutional support: RVO:67985904 Keywords : Huntington´s disease * testes * sperm Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 17. Sensor4PRI: a sensor platform for the protection of railway infrastructures.

  Science.gov (United States)

  Cañete, Eduardo; Chen, Jaime; Díaz, Manuel; Llopis, Luis; Rubio, Bartolomé

  2015-02-27

  Wireless Sensor Networks constitute pervasive and distributed computing systems and are potentially one of the most important technologies of this century. They have been specifically identified as a good candidate to become an integral part of the protection of critical infrastructures. In this paper we focus on railway infrastructure protection and we present the details of a sensor platform designed to be integrated into a slab track system in order to carry out both installation and maintenance monitoring activities. In the installation phase, the platform helps operators to install the slab tracks in the right position. In the maintenance phase, the platform collects information about the structural health and behavior of the infrastructure when a train travels along it and relays the readings to a base station. The base station uses trains as data mules to upload the information to the internet. The use of a train as a data mule is especially suitable for collecting information from remote or inaccessible places which do not have a direct connection to the internet and require less network infrastructure. The overall aim of the system is to deploy a permanent economically viable monitoring system to improve the safety of railway infrastructures.

 18. Sensor4PRI: A Sensor Platform for the Protection of Railway Infrastructures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Cañete

  2015-02-01

  Full Text Available Wireless Sensor Networks constitute pervasive and distributed computing systems and are potentially one of the most important technologies of this century. They have been specifically identified as a good candidate to become an integral part of the protection of critical infrastructures. In this paper we focus on railway infrastructure protection and we present the details of a sensor platform designed to be integrated into a slab track system in order to carry out both installation and maintenance monitoring activities. In the installation phase, the platform helps operators to install the slab tracks in the right position. In the maintenance phase, the platform collects information about the structural health and behavior of the infrastructure when a train travels along it and relays the readings to a base station. The base station uses trains as data mules to upload the information to the internet. The use of a train as a data mule is especially suitable for collecting information from remote or inaccessible places which do not have a direct connection to the internet and require less network infrastructure. The overall aim of the system is to deploy a permanent economically viable monitoring system to improve the safety of railway infrastructures.

 19. ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA PRI ULTRAZVOČNO VODENI LASERSKI SKLEROZACIJI VEN SPODNJIH OKONČIN

  OpenAIRE

  Kamenik, Klavdija

  2011-01-01

  Varikozne vene spodnjih okončin predstavljajo enega izmed najbolj pogostih zdravstvenih problemov, ki prizadene številne paciente. Zdravljenje varikoznih ven vključuje različne metode, med katerimi so se v zadnjem desetletju ob že znanih metodah zdravljenja kronične venske insuficience razvile tudi nove metode, ki omogočajo krajšo zdravstveno obravnavo, boljše rezultate zdravljenja in hkrati tudi boljše estetske rezultate za paciente. Problem raziskovanja v diplomskem delu je zdravstvena n...

 20. Prison Inmate Information System: The Case of Yola Central Pri1son ...

  African Journals Online (AJOL)

  The development in technology has brought about using computer system to solve practical problems in various fields of work. This advancement leads to automation of system processes. This paper studied the manual processing of Prisoners Information in Yola Prison of Adamawa state, with a view to developing an ...

 1. Bodo znanstveniki priče vnovičnemu stvarjenju sveta?

  CERN Multimedia

  Skerl, Jure

  2007-01-01

  V podzemlju blizu Ženeve bodo prihodnje leto opravili najpomembnejši fizikalni poskus, odkar je bila na začetku prejšnjega stoletja potrjena Einsteinova relativnostna teorija - Nekateri znanstveniki so tako vznemirjeni, da ponoči ne zatisnejo več oči. (1/2 page)

 2. Uporaba CAD/CAM orodij pri izdelavi zahtevnih elementov iz pločevine

  OpenAIRE

  Kolar, Zvonko

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni postopki izdelave plašča vrat blagajne Starpim. Ti zajemajo konstruiranje tridimenzionalnega modela in izdelavo tehniškega načrta s CAD/CAM programskim orodjem Pro/ENGINEER, razrez pločevine na CNC laserskem rezalnem stroju in upogibanje na CNC upogibalnem stroju. V diplomskem delu je bil z upogibalnimi preizkusi vzorčnih profilov kar najbolj natančno določen koeficient upogibanja K za toplo valjano pločevino kvalitete S235JR-N, debeline 3 mm. S tem bo v nad...

 3. Trudovye resursy poslevoennoj Litvy i ih ispol'zovanie pri vosstanovlenii Klajpedy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kretinin G. V.

  2014-05-01

  Full Text Available This article focuses on the issues of post-WWII economic restoration effort in the Soviet Lithuania. German occupation of the republic caused significant damage to its industry and agriculture. Pre-war Lithuania was an agrarian state aspiring to embark on an industrial-agrarian path of development. After the war, this aspiration did not only persist, but was intensified. To reach this objective, however, Lithuania required qualified workforce. Before the war, hardly any attention was paid to the training of workers for industrial-scale production and construction. Then, a considerable decrease in population during the war aggravated the already substantial labour shortage. The attempts of the republic’s leadership to solve the problems of labour shortage through organised labour migration and labour mobilisation yielded no significant results. The appeals to the Centre with the request to send a substantial number of specialists and workers to Lithuania were heard, but a state ravaged by war did not have sufficient human resources. One of the solution was the use of labour of German prisoners of war. A network of prisoner-of-war camps was established in Lithuania. In a matter of two to three years, PWs completed a significant amount of work aimed at the rebuilding of important infrastructural objects. The case of Klaipeda is used to demonstrate the opportunities of the region and Centre in organising workforce in the Lithuanian SSR. The study uses the data obtained by modern historiography and documents kept in the Lithuanian State Central Archive.

 4. Uspevanje omorike (Picea omorika (Pančić) Purkyne) v nasadu pri Postojni

  OpenAIRE

  Bambič, Sebastian

  2017-01-01

  Omorika (Picea omorika (Panč.) Purk.) predstavlja malo izkoriščen potencial. Namen raziskave je ugotoviti, kako primerna je za pogozdovanje kot morebitna alternativa navadni smreki (Picea abies (L.) H. Karst.). Raziskavo smo izvedli na nasadu omorike pod vrhom hriba Počivalnik med Uncem in Postojno. Drevesa so bila posajena leta 1988 in so zdaj v fazi drogovnjaka. Sistematično smo izmerili prsni premer in ocenili zdravstveno stanje vseh dreves. Izračunali smo deleže dreves različnih zdravstve...

 5. Toplotna bilanca potapljača pri potapljanju v hladni vodi

  OpenAIRE

  Klemenčič, Eva

  2012-01-01

  V diplomskem seminarju obravnavamo toplotno bilanco potapljača v hladni vodi. Naredili smo teoretično oceno toplotne bilance posameznega dela telesa. Teoretične ocene smo primerjali z eksperimentalnimi podatki, ki smo jih pridobili z merjenjem temperature z IR kamero. Preverili smo, kateri tip potapljaške obleke najboljše izolira telo potapljača pred izgubo toplote.

 6. Obrazovanie Vzroslykh pri Probleme Dosuga (Adult Education and the Problem of Leisure)

  Science.gov (United States)

  Darinskii, Anatolii V.

  1969-01-01

  Adult education in the Soviet Union must find flexible new methods, preferably including tourism or other elements of recreation, to raise adults' cultural standards and intellectualize their free time while helping them improve their work qualifications and professional skills. (Author/LY)

 7. Student Scientific Conference PriF UK 2017. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.; Bobovska, A.

  2017-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (132 contributions); (ii) Chemistry (52 contributions); (iii) Geology (33 contributions); (iv) Geography (15 contributions); (v) Didactics (4 contributions); (vi) Environmental Science (9 contributions);) Contributions relevant of INIS interest (42 contributions) has been inputted to INIS.

 8. Terapija s pomočjo konja pri motnjah avtističnega spektra

  OpenAIRE

  Purgaj, Natalija

  2014-01-01

  Motnja avtističnega spektra je biološko utemeljena, pervazivna razvojna motnja v različno težkih oblikah. Prisotno je nenormalno ali moteno vedenje, ki se kaže pred tretjim letom starosti. Težave so značilne na socialnem področju, v interakciji, komunikaciji, pojavlja se utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se vedenje. Prisotne so lahko tudi druge nespecifične težave. Motnja avtističnega spektra ni ozdravljiva, lahko pa se blažijo njeni simptomi z raznimi edukacijami, modifikacijskimi vedenji...

 9. PROSUDBA KVALITETE I KVANTITETE DOBIVENE KOSTI UPORABOM BIFAZNOG ß-TRIKALCIJFOSFATA/ HIDROKSILAPATITA PRI PODIZANJU DNA SINUSA

  OpenAIRE

  Jelušić, Damir

  2014-01-01

  Razvoj dentalne implantologije unaprijedio je različite kirurške metode regeneracije kosti, a jedna od njih jest i podizanje dna sinusa. Svrha ovoga rada bila je provedba kliničkog istraživanja u kojemu su se koristila dva različita sintetska koštana nadomjestka te analiza njihovih svojstava s obzirom na biokompatibilnost, uspješnost regeneracije kosti i utjecaj na stabilnost ugrađenih implantata. Zbog toga je obavljeno 60 zahvata podizanja dna sinusa kod 43 pacijenta podj...

 10. P.A. Mbenzi and D.N. Iithete. English-Oshindonga Dictionary for Pri-

  African Journals Online (AJOL)

  Although the above statement by Tshali Iithete in the preface of this dictionary might be considered as somewhat extravagant, it is without a doubt true that the dictionary does make a valuable contribution to the language learning aids available to primary school learners and teachers in Namibia. Since English is the only ...

 11. Prying the Gates Wide Open: Academic Freedom and Gender Equality at Brown University, 1974-1977

  Science.gov (United States)

  Porwancher, Andrew

  2013-01-01

  In 1974, Brown University's Department of Anthropology denied tenure to assistant professor Louise Lamphere. Convinced that her dismissal was the product of sex discrimination, Lamphere filed suit against Brown. Lamphere and three other female scholars who joined her suit successfully pressed Brown into an out-of-court settlement in 1977.…

 12. Uporabnost hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Kepic, Rebeka

  2013-01-01

  Hipnoza je že star fenomen, čeprav se širša javnost tega ne zaveda. Uporabljali so jo že pred par tisočletji. Uporabljali so na veliko področjih, še posebej pa v zdravstvu, kjer so jo uporabljali kot anestezijo, zdravljenje bolečin ali pa tudi za odpravljanje fobij in slabih navad. Hipnoza je relativno nezapleten poseg v našo zapleteno duševnost, ki je manj škodljiv in precej učinkovitejši kot drugi psihoterapevtski postopki. Je spremenjeno stanje zavesti, ki vsebuje usmerjeno pozornost, pove...

 13. Novi pristopi pri proučevanju prsti v pokrajini = New approaches in Slovenian soil geography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blaž Repe

  2006-01-01

  Full Text Available In Slovenia, soil research of a given landscape is often neglected in physical geography studies. Despite the fact of an equivalent position of soil geography within the science system of Slovene geography. Reasons can be found in time consuming fi eld research, expensive laboratory analysis and soil data and also the lack of its own methodology. The drawbacks could be partially replaced by different approaches of research and especially to establish links with other physical elements of the environment. The use of easily accessible digital and cartographic data, basic field techniques, in combination with simple GIS tools and quantitative methods overcomes many of the financial or time constraints.

 14. Glasbena terapija pri otrocih in mladostnikih z motnjami vedenja in osebnosti

  OpenAIRE

  Pepelnak-Arnerić, Marija

  2015-01-01

  People have many definitions of music. It was used systematically since prehistoric times. Music was applied systematically in curative and preventative use. The use of music in caring for people with developmental disabilities has a long tradition too. Music can often be an effective tool for establishing inirial contact with behaviour disordered or emotionally disturbed children or adolescent. The process of developing effective music therapy treatment plans includes five major steps. Many ...

 15. Prison Inmate Information System: The Case of Yola Central Pri son ...

  African Journals Online (AJOL)

  PROF. OLIVER OSUAGWA

  Management Information System in Yola. Central Prison is to assist management in making administrative decision. Therefore, this project aims at developing Prison inmate information system which will handle processes involved in keeping records for Prisoners such as those under awaiting trials, warrant return date and ...

 16. Student Scientific Conference PriF UK 2015. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.; Sevcovicova, A.

  2015-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (154 contributions); (ii) Chemistry (52 contributions); (iii) Geology (27 contributions); (iv) Geography (29 contributions); (v) Didactics (6 contributions); (vi) Environmental Science (27 contributions);) Contributions relevant of INIS interest has been inputted to INIS.

 17. Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"

  OpenAIRE

  Majcen, Borut

  2016-01-01

  Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje tveganj predstavlja vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Obvladovanje tveganj pa ne poteka samo na ravni podjetja kot celote, ampak je prisotno na vseh področjih delovanja podjetja, torej tudi na p...

 18. Različni vidiki motenj hranjenja pri ženskah

  OpenAIRE

  Pandel Mikuš, Ruža

  2015-01-01

  The purpose of this article is to present eating disorders in women as a multiplex phenomenon in society from the sociological, medical and psychosocial aspects. It discusses the influence of contemporary society and mass media on eating patterns, staling that nutrition is a determining factor in shaping of personal identities. The article presents different kinds of eating disorders and their aetiology thoroughly explored. The models of the development of eating disorders are explained in th...

 19. Spatial soil moisture mapping through multi-temporal analysis of ERS-SAR pri data

  OpenAIRE

  Verhoest, N.; Troch, P. A.; Deckmyn, J.; Paniconi, C.; De Troch, François

  1997-01-01

  La dispersión de microondas de suelo depende de varias características de superficie, como la rugosidad, la vegetación y el contenido de humedad de la capa superior. El conocimiento de la distribución temporal y espacial de este último parámetro es de gran importancia para hidrológico, meteorológico y climatológico de modelado. Sin embargo las mediciones precisas de la distribución espacial de la humedad del suelo con métodos clásicos siempre han sido una tarea difícil. Debido a su dependenci...

 20. DOLŽNOSTI POSAMEZNIKA PRI URESNIČEVANJU PRAVIC V ZDRAVSTVU - PACIENT V ZOBOZDRAVSTVU

  OpenAIRE

  Bajec, Milena

  2010-01-01

  Pravice in dolžnosti posameznika kot pacienta, obravnavane v medicini in v pravu, imajo skupno točko. Obe področji, tako medicina kot pravo, obravnavata in proučujeta posameznika kot celoto, kot subjekt in objekt delovanja. Po drugi strani razvoj pacientovih pravic v zadnjem času na obeh področjih znanosti počasi, a intenzivno prehaja iz obravnavanja pacienta pretežno kot objekta v subjekt delovanja v procesu izboljšanja ali povrnitve zdravja. V vnemi po priznanju in uresničevanju pacientove ...

 1. Fungal volatile compounds induce production of the secondary metabolite Sodorifen in Serratia plymuthica PRI-2C

  NARCIS (Netherlands)

  Schmidt, R.L.; de Jager, V.C.L.; Zühlke, D.; Wolff, C.; Bernhardt, J.; Cankar, Katarina; Beekwilder, J.; van Ijcken, W.; Sleutels, Frank; De Boer, W.; Riedel, K.; Garbeva, P.V.

  2017-01-01

  The ability of bacteria and fungi to communicate with each other is a remarkable aspect of the microbial world. It is recognized that volatile organic compounds (VOCs) act as communication signals, however the molecular responses by bacteria to fungal VOCs remain unknown. Here we perform

 2. Student Scientific Conference PriF UK 2013. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2013-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (154 contributions); (ii) Chemistry (60 contributions); (iii) Geology (15 contributions); (iv) Geography (32 contributions); (v) Didactics (11 contributions); (vi) Environmental Science (25 contributions);) Contributions relevant of INIS interest has been inputted to INIS.

 3. Student Scientific Conference PriF UK 2014. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2014-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (159 contributions); (ii) Chemistry (54 contributions); (iii) Geology (25 contributions); (iv) Geography (35 contributions); (v) Didactics (7 contributions); (vi) Environmental Science (28 contributions);) Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 4. Ninth national conference of the South African Section of the PRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-01-01

  This publication contains the papers of the ninth national conference of the South African Section of the Plastics and Rubber Institute held at Johannesburg on the 22nd and 23rd October 1987. The papers cover the different applications of polymers and two seminars particularly discuss the chemical radiation effects on polymers

 5. Student Scientific Conference PriF UK 2012. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2012-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (139 contributions); (ii) Chemistry (48 contributions); (iii) Geology (31 contributions); (iv) Geography (38 contributions); (v) Didactics (11 contributions); (vi) Environmental Science (25 contributions);) Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 6. Organization of engineering works in deploying a bridge crossing point made of class 20 pontoon material / Организация инженерных работ при устройстве понтонного моста класса 20 на месте перехода / Organizacija inžinjerijskih radova pri uspostavljanju mosnog mesta prelaska od pontonskog materijala klase 20

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad V. Kovačević

  2017-10-01

  -мостового батальона, являющегося частью Речной флотилии (объединение - бригада. Описанная в данной статье организация инженерных работ представляет собой целесообразную разработку всех процессов, задействованных в области переправы через водные преграды, в том числе распределение нагрузки на понтеров при устройстве понтонномостовых переправ, грузоподъемностью 20 тонн. Одной из насущных проблем, с которой сталкиваются военные инженеры при оформлении основной документации по устройству ПМП, является отсутствие современной литературы (существующая литература относится к 70-80-ым годам прошлого века, таким образом, разработчики вынуждены опираться исключительно на практический опыт как в оформлении проектной документации, так и в самом процессе производства работ. / Prilikom upotrebe pontonskog materijala za uspostavljanje mosnog i/ili neke druge vrste prelaska preko vodene prepreke (skelskog, desantnog, vrlo je važna organizacija izvođenja radova prilikom pripreme, u toku uspostavljanja, ali i pri dezangažovanju jedinica i pontonskog materijala za uspostavu i održavanje mesta prelaska. Za izvođenje ovih radova u Vojsci Srbije postoje specijalizovane ( namenske jedinice. To su jedinice jedne od specijalnosti u okviru roda inžinjerije , pontonirske specijalnosti, koje egzistiraju u okviru pontonirskih bataljona, odnosno u okviru Re

 7. PRI-CAT: a web-tool for the analysis, storage and visualization of plant ChIP-seq experiments.

  NARCIS (Netherlands)

  Muino, J.M.; Hoogstraat, M.; Ham, van R.C.H.J.; Dijk, van A.D.J.

  2011-01-01

  Although several tools for the analysis of ChIP-seq data have been published recently, there is a growing demand, in particular in the plant research community, for computational resources with which such data can be processed, analyzed, stored, visualized and integrated within a single,

 8. Vloga finančnih omejitev pri poslovanju na tujih trgih = The Role of Financial Constraints on Foreign Markets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Crt Kostevc

  2006-12-01

  Full Text Available The Role of Financial Constraints on Foreign MarketsAbstract: Recent research on the role of foreign activities and their impact on firm characteristics has, with few exceptions, confirmed the existence of persistently large differences between exporters and non-exporters in terms of size, investments, innovative activity etc. In spite of the mounting evidence on the advantages of exporters over firms focused solely on their domestic markets, the source of these differences is yet to be explained. The present contribution attempts to analyze the role of financial constraints as one of the factors determining which firms will export and which will not. Through a survey of the existing literature, the role of financial constraints that limit foreign market access to only a subset of the firms, will be revealed. It is shown that financial constraints – even when other factors are explicitly considered (such as firm size, productivity, capital intensity, . . . – to a large extent determine the firms that will be able to enter into foreign markets, and also mean that financially constrained firms end up exporting less frequently and in smaller quantities than could otherwise be expected.

 9. Úloha cyklín-dependentnej kinázy 1 pri meiotickom dozrievaní oocytov

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ferencová, Ivana; Šolc, Petr

  2015-01-01

  Roč. 25, č. 3 (2015), s. 65-67 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0124 Institutional support: RVO:67985904 Keywords : cyclin dependent kinase 1 * meiosis resumption * CDC25 phosphatase Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 10. Limited access to HIV prevention in French prisons (ANRS PRI2DE): implications for public health and drug policy

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  Background Overpopulation, poor hygiene and disease prevention conditions in prisons are major structural determinants of increased infectious risk within prison settings but evidence-based national and WHO guidelines provide clear indications on how to reduce this risk. We sought to estimate the level of infectious risk by measuring how French prisons adhere to national and WHO guidelines. Methods A nationwide survey targeting the heads of medical (all French prisons) and psychiatric (26 French prisons) units was conducted using a postal questionnaire and a phone interview mainly focusing on access to prevention interventions, i.e. bleach, opioid substitution treatment (OST), HBV vaccination and post-exposure prophylaxis (PEP) for French prisoners. Two scores were built reflecting adherence to national and WHO international guidelines, ranging from 0 (no adherence) to 10 (maximum adherence) and 0 to 9 respectively. Results A majority (N = 113 (66%)) of the 171 prisons answered the questionnaires, representing 74% coverage (46,786 prisoners) of the French prison population: 108 were medical units and 12 were psychiatric units. Inmate access to prevention was poor. The median[IQR] score measuring adherence to national guidelines was quite low (4.5[2.5; 5.5]) but adherence to WHO guidelines was even lower 2.5[1.5; 3.5]; PEP was absent despite reported risky practices. Unsuitable OST delivery practices were frequently observed. Conclusions A wide gap exists between HIV prevention policies and their application in prisons. Similar assessments in other countries may be needed to guide a global policy reform in prison settings. Adequate funding together with innovative interventions able to remove structural and ideological barriers to HIV prevention are now needed to motivate those in charge of prison health, to improve their working environment and to relieve French prisoners from their currently debilitating conditions. PMID:21619573

 11. Priedų bei skirtingų gamybos technologijų įtaka kepinių kokybei

  OpenAIRE

  Duobienė, Lina

  2015-01-01

  Goal of the research: to analyse quality parameters of different types of bread, produced with or without improvers, also to evaluate intensity of microbiological spoilage of bread during storage. Results and findings: Different bread technologies have influence on bread quality parameters and in all cases bread improvers have positive influence on bread quality: „Lietuviškas ragaišis“ (Lithuanian whole wheat bread) using improvers the higher specific volume (21.27%) and porosity (9.02%...

 12. A Multimethod Assessment of Juvenile Psychopathy: Comparing the Predictive Utility of the PCL:YV, YPI, and NEO PRI

  Science.gov (United States)

  Cauffman, Elizabeth; Kimonis, Eva R.; Dmitrieva, Julia; Monahan, Kathryn C.

  2009-01-01

  The current study compares 3 distinct approaches for measuring juvenile psychopathy and their utility for predicting short- and long-term recidivism among a sample of 1,170 serious male juvenile offenders. The assessment approaches compared a clinical interview method (the Psychopathy Checklist: Youth Version [PCL:YV]; Forth, Kosson, & Hare,…

 13. Paleolitické osídlenie jaskyne Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kaminská, Ľ.; Kozlowski, J. K.; Svoboda, Jiří

  2005-01-01

  Roč. 53, č. 1 (2005), s. 1-26 ISSN 1335-0102 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80010507 Keywords : west Slovakia * Middle and Upper Paleolithic, industry * Upper Pleistocene fauna Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 14. Limited access to HIV prevention in French prisons (ANRS PRI2DE: implications for public health and drug policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blanche Jerôme

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background Overpopulation, poor hygiene and disease prevention conditions in prisons are major structural determinants of increased infectious risk within prison settings but evidence-based national and WHO guidelines provide clear indications on how to reduce this risk. We sought to estimate the level of infectious risk by measuring how French prisons adhere to national and WHO guidelines. Methods A nationwide survey targeting the heads of medical (all French prisons and psychiatric (26 French prisons units was conducted using a postal questionnaire and a phone interview mainly focusing on access to prevention interventions, i.e. bleach, opioid substitution treatment (OST, HBV vaccination and post-exposure prophylaxis (PEP for French prisoners. Two scores were built reflecting adherence to national and WHO international guidelines, ranging from 0 (no adherence to 10 (maximum adherence and 0 to 9 respectively. Results A majority (N = 113 (66% of the 171 prisons answered the questionnaires, representing 74% coverage (46,786 prisoners of the French prison population: 108 were medical units and 12 were psychiatric units. Inmate access to prevention was poor. The median[IQR] score measuring adherence to national guidelines was quite low (4.5[2.5; 5.5] but adherence to WHO guidelines was even lower 2.5[1.5; 3.5]; PEP was absent despite reported risky practices. Unsuitable OST delivery practices were frequently observed. Conclusions A wide gap exists between HIV prevention policies and their application in prisons. Similar assessments in other countries may be needed to guide a global policy reform in prison settings. Adequate funding together with innovative interventions able to remove structural and ideological barriers to HIV prevention are now needed to motivate those in charge of prison health, to improve their working environment and to relieve French prisoners from their currently debilitating conditions.

 15. Limited access to HIV prevention in French prisons (ANRS PRI2DE): implications for public health and drug policy

  OpenAIRE

  Michel, Laurent; Jauffret-Roustide, Marie; Blanche, Jerôme; Maguet, Olivier; Calderon, Christine; Cohen, Julien; Carrieri, Patrizia M

  2011-01-01

  Abstract Background Overpopulation, poor hygiene and disease prevention conditions in prisons are major structural determinants of increased infectious risk within prison settings but evidence-based national and WHO guidelines provide clear indications on how to reduce this risk. We sought to estimate the level of infectious risk by measuring how French prisons adhere to national and WHO guidelines. Methods A nationwide survey targeting the heads of medical (all French prisons) and psychiatri...

 16. Izbrani kazalci obremenjenosti okolja pri študijah ranljivosti okolja = Selected environmental pollution indicators in environmental vulnerability studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan Cigale

  2002-01-01

  Full Text Available One of the components of the environmentalvulnerability studies is also the evaluation of the pollution of theenvironment. In the article, the analysis of the selected indicators of theachieved degree of the total and integral pollution is presented. In theframework of the environmental vulnerability studies on the spatial levelof landscape-ecological types for this purpose the following indicatorswere selected: population density, density of working places, trafficintensity and percentage of forests.

 17. Razvoj in uporaba didaktičnih iger pri izvedbi prometno-varnostnih vsebin v 4. razredu

  OpenAIRE

  Lebar, Tjaša

  2017-01-01

  Didaktična igra je igra, ki ima zastavljene določene cilje iz nacionalnega učnega načrta in je lahko zelo v pomoč v učnem procesu. Učenci so bolj motivirani in vključeni v poučevanje. O prometu je veliko napisanega, vendar se premalo zavedamo, kako pomembni smo v prometu, še posebej otroci. Da bi jih spodbudili k razmišljanju o tem, kako se pravilno vesti v prometu, smo jim pripravili štiri različne didaktične igre s prometno-varnostnimi vsebinami. V teoretičnem delu smo najprej opredelili...

 18. 7 CFR 14.6 - Criteria for determining the pri- mary purpose of payments with respect to potential exclusion...

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... deterioration. (2) Soil deterioration refers to impairments of the physical or chemical properties of soil that... the productive capacity of the soil are forms of soil deterioration. (b) Water conservation. (1) Water.... (3) Habitat includes, but is not limited to, the food supply, water supply, and nesting and escape...

 19. Využitie informačných technológií pri strategickom rozhodovaní

  OpenAIRE

  Zagorsek, Branislav

  2011-01-01

  New ways of strategic approach are available due to information technologies. New dimensions in business experiments are possible. Company can now meet its research needs much more efficient. It takes less money and less time to come to similar results with business experiments as with traditional market research methods. The strategy can be more precise because of the large amount of real time data. Profit can be significantly enlarged if the product price is set on the upper section of pric...

 20. Ayer, Hoy y Mañana, La Teoría del Prión.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Toro González

  2004-03-01

  Full Text Available

  (Reproducido con autorización de Acta Neurológica Colombiana Vol. 18 No. 4, 2002.

  Introducción

  La creencia mejor respaldada actualmente nos indica que existe un grupo de enfermedades causadas por anormalidades en el procesamiento de las proteínas. En la década 1950-1960 D. Carleton Gajdusek y Vincent Zigas comenzaron a estudiar en Nueva Guinea una enfermedad fatal del sistema nervioso que se conoce con el nombre de Kuru que estaba diezmando a la tribu Fore, comunidad de unos 12.000 nativos (Figura 1. Gajdusek y Zigas observaron que el Kuru no correspondía a ningún modelo genético conocido y con la colaboración del antropólogo R. Glasse pensaron que el canibalismo ritual practicado por los Fore podría ser la causa de la transmisión de esta enfermedad, lo cual resultó cierto porque el Kuru prácticamente desapareció tras tres décadas de abolidos estos hábitos.

  Desde el primer momento se notó que el Kuru tenía características comunes con el Scrapie y que había semejanza entre estas dos entidades y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ, una demencia de progresión rápida, no limitada geográficamente, descrita a principios del siglo XX, las tres aparentemente causadas por infecciones virales lentas con largos períodos de incubación medibles en años y un avance irreversible de los síntomas.

  Este pensamiento, por supuesto, se apoyaba en la afirmación formulada en 1939 por Mc Farlane Burnet de un posible mecanismo de acción lenta o temperada, inicialmente ejemplificada en los virus Herpes y en la propuesta que unos 15 años más tarde hiciera el veterinario islandés B. Sigurdsson de llamar Enfermedades Virales Lentas a las entidades que exhibieran tal comportamiento. Philip Duffy y colaboradores en la Universidad de Columbia, en 1974 comunican la primera observación de transmisión de la demencia de Creutzfeldt –Jakob de humano a humano a través de un injerto de córnea y a esta se sumaron otras posibilidades de transmitir el agente causal, entre ellas electrodos contaminados, hormona de crecimiento, transplante de duramadre. Pese a esta demostración de transmisibilidad la teoría viral desde el comienzo encontró fuerte oposición; lo cual no impidió que la comunidad científica comprendiera el alcance de esta ejemplarizante investigación y concediera por ella a DC Gajdusek el Premio Nobel de Medicina en 1976.

  El punto de partida de este monumental trabajo fue entregado a la comunidad científica desde 1981 en el libro cuya carátula vemos en la Figura 2. En 1970 J.S. Griffith y R. Latarget plantean que estos agentes infecciosos carentes de ácidos nucléicos en vez de estructura viral podrían tener naturaleza esencialmente protéica..

 1. The Effect o f Twelve - Week Recreation Act i v ities on the Anxiety Level of Female Pri soners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zekiye B AŞARAN

  2015-07-01

  Full Text Available T h e a i m o f t h e s t u d y w a s to examine the effect of twelve - weeks recreation activities on the trait anxiety level of female prisoners in the prisons. The sampling of this study consists of 45 female prisoners who are in the Open Prison in Kandira, 22 of whom are in the experimental group and 23 of whom are in the control group. Different activities, such as music, dance, meditatio n, sportive activities, movies and videos, fun and entertainment activities and competitions, were performed one and half hours a day and two days a week. This lasted for twelve weeks. The data were collected by pre - tests and post - tests that were given bo th at the beginning and at the end of this program. Personal information form and Spielberger anxiety inventory were used as the data collecting tool. The reliability coefficient (Cronbach Alpha was calculated as ,873. The data were analysed with SPSS Win dows 18 programme. Descriptive statistics and Wilcoxon test were conducted. A si gnificant statistical correlation was determined between the prisoners’ pre - tests and post - tests scores in the experimental group (p <0.05. A s c o n c l u s i o n , a positive impact on trait anxiety levels of prisoners w a s f o u n d a f t e r 12 weeks o f recreational activities.

 2. Otroci in mlajši mladoletniki kot vir informacij : zanesljivost pričanja otrok in mladoletnikov

  OpenAIRE

  Debevec, Tim

  2012-01-01

  Magistrsko delo vsebuje prikaze nekaterih metod dela z otroki in mlajšimi mladoletniki. V želji po čim boljšem delu na tem področju in optimizaciji metod, smo omenil običajne pa tudi morda nekoliko manj običajne metode dela. Prikazane so osnove razvojne psihologije, osnove aserativne in nesugestivne komunikacije, rezultati raziskav ter neverbalni znaki, ki lahko opozarjajo na otroku škodljivo dogajanje. Bežno smo se dotaknili zakonodaje ter nekaj vrstic namenili tudi željam otrok. Prikazali s...

 3. PROJECTION OF PENETRATION OF THE BROKER IN HOME BRAZILIAN CAPITAL MARKET THROUGH LINEAR, GOMPERTZ AND FISHER – PRY MODELS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Kawamoto

  2010-09-01

  Full Text Available This paper aims to discuss the theories of internationalization and competitiveness, the positioning of a Brazilian company from agribusiness industry, exporting meat and food that has become a major global player in this industry JBS - Friboi. This company has been internationalized very fast in recent years and become a global leader in beef production, the second to the production of chicken meat and third largest producer of pork in the U.S. (JBS, 2010. The case is emblematic of JBS when analyzed under the concept of Porter's diamond applied to Brazil. This company gained scale and competitiveness with the access to natural resources of prodution (condition factor, but now it is necessary for maintenance its leading position, it requires a strategy grounded in innovation beyond just scale and operational excellence.

 4. UPORABA EKSPERIMENTALNEGA NAČRTA PRI RAZBARVANJU ODPADNIH TEKSTILNIH VOD Z NAPREDNIM OKSIDACIJSKIM H2O2/UV POSTOPKOM

  OpenAIRE

  Gornik, Nina

  2010-01-01

  Voda kot ključni sestavni del okolja predstavlja življenjski prostor velikemu številu živali in rastlin. Prav tako je tudi sestavni del vsakega živega bitja, kateremu omogoča normalno delovanje. V odpadni vodi so prisotne snovi, ki lahko ogrožajo naravno ravnotežje, zato jih je potrebno iz nje odstraniti. Eden večjih onesnaževalcev vode je tekstilna industrija, saj so tekstilne odpadne vode trenutno najkompleksnejše med vsemi odpadnimi vodami, saj poleg barvil vsebujejo še različne dodatke, k...

 5. AVTIZEM Z DODATNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI MLADOSTNIKIH V ZUDV DR. MARIJANA BORŠTNERJA DORNAVA

  OpenAIRE

  Gomilšak, Marjeta

  2009-01-01

  Otroški avtizem danes strokovnjaki pojmujejo kot razvojno nevrološko motnjo, ki se kaže v verbalni in neverbalni komunikaciji, tipičnih vedenjskih motnjah ter nenormalni čustveni in socialni odzivnosti. Strokovnjaki lahko postavijo diagnozo glede na tipične psihične znake najkasneje v tretjem letu otrokove starosti. Tipičnih znakov pa je kar nekaj deset in se lahko med seboj različno kombinirajo. V času otrokovega razvoja nekateri izzvenijo, lahko se pojavijo novi ali drugačni. Na splošno še ...

 6. Navedennaja seismičnosť pri dobyče uglja lavami v šachtach Čehii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holub, Karel

  -, č. 1 (2007), s. 37-44 ISSN 0015-3273 R&D Projects: GA ČR GA205/03/0999 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : Seismicity * rockbursts in coal mines * Czech Republic Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

 7. Različni vidiki motenj hranjenja pri ženskah: 1. del: Different aspects of eating disorders in women:

  OpenAIRE

  Pandel Mikuš, Ruža

  2003-01-01

  The purpose of this article is to present eating disorders in women as a multiplex phenomenon in society from the sociological, medical and psychosocial aspects. It discusses the influence of contemporary society and mass media on eating patterns, staling that nutrition is a determining factor in shaping of personal identities. The article presents different kinds of eating disorders and their aetiology thoroughly explored. The models of the development of eating disorders are explained in th...

 8. Viga on öelda, et me ei vaja PRi / Roger Hayes, Alasdair Sutherland ; interv. Tiiu Värbu

  Index Scriptorium Estoniae

  Hayes, Roger

  2001-01-01

  Eesti Suhtekorraldajate Liidu 5. aastapäeva seminaril osalevad Rahvusvahelise Kommunikatsiooni Instituudi direktor R. Hayes ja maailma ühe juhtiva suhtekorraldusfirma Manning, Selvage & Lee asepresident A. Sutherland

 9. Úloha EÚ pri riešení konfliktov v Južnom Osetsku a Abcházsku

  OpenAIRE

  Garbarčík, Marek

  2011-01-01

  This thesis deals with role of the European Union in the ethnic conflicts of South Caucasus, notably in South Ossetia and Abkhazia. In the first part, the author concentrates on the evolution of situation in South Ossetia and Abkhazia as well as on the role of international actors in these territories, before the outbreak of war between Russia and Georgia in August 2008. The master thesis continues with the analysis of the EU's engagement in break-away territories where author focuses on the ...

 10. Komorbidnost depresije in spolne disfunkcije pri pacientih ambulante za zdravljenje spolnih motenj: Comorbidity of depression and sexual dysfunction among patients of outpatient clinic for sexual disorders' treatment:

  OpenAIRE

  Lučovnik, Miha; Prokšelj, Tatjana

  2006-01-01

  Sexual dysfunction and depression often occur together, however the causal relation is unclear and has not been studied enough. Sexual dysfunction secondary to depression has been well studied, but less is known about prevalence of depressive symptoms among patients with sexual dysfunction. The aim of our study was to find out whether the depression was more common among young people with psychogenic sexual dysfunction waiting to be treated at the clinic for sexual disorders than among young ...

 11. Regulyaciya deyatel'nosti serdechno-sosudistoj sistemy pri normotenzivnoj reakcii na fizicheskuyu nagruzku=REGULATION OF ACTIVITIES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN RESPONSE TO NORMOTENSIVE EXERTION

  OpenAIRE

  Romanchuk,A.P.

  2015-01-01

  With use of method of spiroarterycardiorhythmografy 167 persons with normothensiv type of reaction to physical activity are surveyed. Was used the test with adjustable breath for studying of mechanisms of regulation. It is by results established, that at persons with normothensiv type of reaction in reply to the test is marked the tendency to moderate increase HR, acceleration depolarysation of warm ventricles, to shortening QRS and QT, to displacement ST above an isoline, and also to slight ...

 12. Elektrofiziologičeskaja aktivnost mozga pri upravlenii interfejsom mozg kompjuter, osnovannym na voobraženii dviženij

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Aziatskaya, G.A.; Bobrov, P.D.; Luykmanov, R. Kh.; Húsek, Dušan; Snášel, V.

  2017-01-01

  Roč. 43, č. 5 (2017), s. 17-28 ISSN 0131-1646 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : brain-computer interface, electroencephalogram, motor imagery, EEG rhythm synchronization and desynchronization, Independent Component Analysis, neurorehabilitaiton. Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science OBOR OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 13. Doživljanje stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi na področju psihiatrije: Experiencing stress by psychiatric nurse practitioners:

  OpenAIRE

  Bregar, Branko; Možgan, Barbara; Peterka-Novak, Jožica

  2011-01-01

  Introduction: Individuals respond to stress in ways that may affect their psychophysical equilibrium as well as their entire personality. Work-related stress will impact the employeesć personal life on a physical, emotional, spiritual and social levels and also their relationship with patients. Methods: Qualitative research methodology was used in the present study. A questionnaire as a sole instrument for the collection of study data was developed. It is composed of four open-ended questions...

 14. Vloga vohunov pri razvoju sovjetske atomske bombe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Križan, Petra

  2013-01-01

  Človek se je že od nekdaj zavedal, da je potrebno biti v koraku pred ostalimi, če želi biti uspešen in inovativen. Toda kako vedeti, da ni nasprotnik v razmišljanju, če ne celo v dejanjih že pred tabo? Za razblinjanje teh dvomov so tukaj nastopile osebe − vohuni, o katerih govori to diplomsko delo. Poskušala sem predstaviti pomembnost delovanja vohunov, še posebej pa sem se seveda osredotočila na njihov prispevek k razvoju sovjetske atomske bombe. Na samem začetku sem opisala pojme, ki so...

 15. Vliv povrchové vrstvy Al-Si na nízkocyklovou únavu superslitiny in 713LC pri teplotě 800°C

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Juliš, M.; Obrtlík, Karel; Podrábský, T.

  2008-01-01

  Roč. 327, - (2008), s. 197-202 ISSN 1429-6055. [Metody oceny struktury oraz wlasności materiálow i wyrobow. Svratka, 01.10.2008-03.10.2008] R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GA106/07/1507 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : low cycle fatigue * Inconel 713LC * surface treatment Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 16. Pričakovanja študentov glede na razlike v kakovosti storitev visokošolskih zavodov = Student Expectations of Higher Education Institution Services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijana Sikošek

  2011-09-01

  Full Text Available New challenges witnessed also in Slovenian higher education requirea different approach towards understanding students and their expectations,as higher education becomes increasingly market-oriented.Since research on assessing student expectations is still rare, we havedecided to establish the expectations of students regarding their studiesat the University of Primorska. With the help of factor analysis, wehave determined that these expectations are related to the followingsix factors: relationship between teaching staff and students, faculty’sreputation, faculty’s environment, employment chances, academic excellence,and staff competence and expertise. Cluster analysis has revealeda difference between the expectations of students of professionalstudy programmes and students of academic study programmes.

 17. Main errors in the IMS in studying wells by the method of reflected waves. Osnovnyye pogreshnosti IIS pri issledovaniya skvazhin metodom otrazhennykh voln

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koldobskiy, L.S.

  1983-01-01

  An examination is made of the method errors in the information-measurement system for measurement of the coefficient of reflection of ultrasonic pulses from the wall of an uncased well. It is indicated that the greatest errors in the measurements are caused by the change in temperature and hydrostatic pressure along the well shaft, as well as skewing of the well probe because of the presence of caverns, irregularities in the well walls, etc. An evaluation was made of the influence of damping of the acoustic energy in the well fluid on the measurement of the reflection coefficient.

 18. Izboljšanje javne participacije pri prostorskem načrtovanju s pomočjo orodij spleta 2.0

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor Bizjak

  2012-01-01

  Full Text Available Javna participacija (ang. public participation je ena od oblik sodelovanja oziroma udeleževanja javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja, ki omogoča posameznikom in skupinam, da izrazijo svoja mnenja, dajejo pobude in aktivno sodelujejo v teh postopkih. Ker je javna participacija pogosto omejena le na dajanje pripomb na že pripravljene prostorske načrte, predvidevamo, da bi jo lahko izboljšali s pomočjo informacijskih tehnologij, in sicer z uporabo novih spletnih orodij. Ena takih novosti je splet 2.0 (ang. web 2.0, koncept, ki je bil prvič predstavljen v letu 2004 in je v svetovni splet prinesel veliko orodij, ki jih koristno uporabljajo socialna omrežja in različne spletne storitve kot participatorne storitve z velikim številom uporabnikov. V članku so analizirane možnosti za medsebojno interakcijo javne participacije in spleta 2.0. Predstavljene so zahteve javne participacije v postopkih prostorskega načrtovanja, osnovna orodja spleta 2.0 in njegove zmožnosti glede omogočanja participacije v procesih prostorskega načrtovanja. V prispevku je ugotovljeno, da so orodja spleta 2.0 zelo uporabna za vključevanje javnosti v procese prostorskega načrtovanja, vendar zahtevajo veliko predpriprav in dobro tehnično osnovo.

 19. Review of the Monograph: Seleznev Yu.V. Russkie knyaz’ya pri dvore khanov Zolotoy Ordy (Russian Princes at the Court of the Golden Horde Khans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nesin M.A.

  2017-12-01

  Full Text Available This article contains a review of the monograph by Yu.V. Seleznev published in early 2017 and dedicated to the relations of Russian princes with the Golden Horde’s khans and their status among the Golden Horde’s nobility. This work is the first comprehensive study in the historiography of this issue for all two and a half centuries of the Tartar domination. The monograph was published for the first time in 2013 and served as the basis for a doctoral dissertation, which Seleznev defended in 2015. The book was reprinted with certain changes in 2017. The book commendably contains an abundance of factual material through the use of diverse sources and strands of historiography. Seleznev examines the social terminology of Golden Horde-Russian relations, the structure of the Golden Horde’s nobility and the trips of princes to the Horde, drawing attention not only to the status of the great Vladimir and Moscow princes, but also that of other great and appanage princes. He makes a significant contribution to the resolving the debate regarding the nature of the Golden Horde’s domination in Rus’ by examining in detail the relationship of the Russian princes with the Golden Horde’s authorities in different years. The book’s author proposed to divide the Golden Horde’s “yoke” into seven periods characterized by “changes in the degree of sovereignty and jurisdiction of the khan in relation to Russian principalities”. The author of this review agrees with the main conclusions of the book under review, but at the same time he notes some reservations and criticisms, which do not, however, reduce the academic caliber of the monograph.

 20. National audit of the quality of pain relief provided in emergency departments in Aotearoa, New Zealand: The PRiZED 1 Study.

  Science.gov (United States)

  2017-04-01

  Pain is a common feature of ED presentations and the timely provision of adequate analgesia is important for patient care. However, there is currently no New Zealand data with respect to this indicator of care quality. The present study aimed to provide a baseline for the quality of care with respect to the provision of timely and adequate analgesia in New Zealand EDs. The present study is a secondary analysis of data initially collected for the Shorter Stays in Emergency Department Study, using a retrospective chart review of 1685 randomly selected ED presentations (2006-2012) from 26 New Zealand public hospital EDs. Of the 1685 charts randomly selected, 1547 (91%) were reviewed from 21 EDs. There were 866 ED presentations with painful conditions, of whom 132 (15%) did not have pain recorded, 205 (24%) did not receive pain relief and 19 (2%) did not have time of analgesia documented leaving 510 (59%) for the analysis of time to analgesia. Four hundred and fifty-seven (53%) did not have pain well documented sufficiently to assess adequacy, leaving 277 (32%) for the analysis of adequacy of analgesia. The median (interquartile range) time to analgesia was 62 (30-134) min and the provision of adequate analgesia was 141/277 (51%, 95% CI: 45-57%); however, there was some variation between hospitals for both outcomes. Although these outcomes are on a par with other countries, this baseline audit has shown both poor documentation and variation in the provision of timely and adequate pain relief in New Zealand EDs, with room for improvement with respect to this quality indicator. © 2017 Australasian College for Emergency Medicine and Australasian Society for Emergency Medicine.

 1. Preprečevanje in lajšanje težav pri krčnih žilah

  OpenAIRE

  Ostojić, Danijela

  2014-01-01

  Teoretična izhodišča: Skoraj vsak peti odrasli prebivalec srednje Evrope trpi za krčnimi žilami, ki nastanejo zaradi prizadetosti žilne stene, najpogosteje zaradi prizadetosti globokega venskega sistema. Dejavniki tveganja za nastanek krčnih žil so povišana telesna teža, službeno pogojeno pogosto stanje ali daljše sedenje, dedna obremenjenost, pogosto nošenje oprijetih hlač, previsoka obutev, nosečnost in vsesplošno pomanjkanje gibanja. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti možnosti...

 2. Correlations between maternal, breast milk, and infant vitamin B12 concentrations among mother-infant dyads in Vancouver, Canada and Pry Veng, Cambodia: an exploratory analysis

  Science.gov (United States)

  Vitamin B12 plays an essential role in fetal and infant development. In regions where animal source food consumption is low and perinatal supplementation is uncommon, infants are at risk of vitamin B12 deficiency. In this secondary analysis, we measured total vitamin B12 concentrations in maternal a...

 3. Lokalizacija istočnikov električeskoj i fokusov gemodinamičeskoj aktivnosti mozga pri voobraženii dviženij

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Mokienko, O.; Bobrov, P.; Chernikova, L.; Konovalov, R.

  2014-01-01

  Roč. 40, č. 3 (2014), s. 45-56 ISSN 0131-1646 Grant - others:GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0070; GA MŠk(CZ) EE.2.3.20.0073 Program:ED Institutional support: RVO:67985807 Keywords : brain computer interface * independent component analysis * EEG pattern classification * motor imagery * inverse EEG problem Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 4. Adhezija bakterije Streptococcus mutans na različne dentalne površine in zdravstveno vzgojna vloga medicinske sestre pri ustni higieni

  OpenAIRE

  Virant, Petra

  2017-01-01

  Uvod: Zobni karies je zelo razširjena kronična bolezen, ki je povezana z neustrezno ustno higieno in prehranskimi navadami. Karies nastane kot posledica tvorbe biofilma, v katerem prevladuje bakterija Streptococcus mutans. Na razvoj biofilma lahko vplivajo številni okoljski dejavniki in lastnosti materialov. Namen: dela je ugotoviti, kako različni dejavniki vplivajo na razvoj biofilma Streptococcus mutans na različnih dentalnih površinah. Metode dela: Pripravili smo si vzorce dentalnih površi...

 5. Vloga svetovalnega delavca pri prepoznavanju motenj hranjenja in preventivnem delovanju: The school counsellor's role in recognizing eating disorders and implementing preventive measures:

  OpenAIRE

  Berčnik, Sanja

  2012-01-01

  The present article discusses eating disorders. Eating disorders are defined as a serious health threat due to an abnormal relation to food which has become a way of coping with stress. They are also often linked to personality disorders. We have focused mainly on the three most common types of eating disorder – anorexia, bulimia, and compulsive (binge) eating – their recognizable features, the causes that lead to eating disorders, and on preventive measures practiced in ...

 6. Razvoj komunikacijskih in vodstvenih kompetenc pri vodjih tehnične stroke = The Development of Communication and Leading Competences among the Leaders of Technical Expertise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojca Jermanis

  2012-01-01

  Full Text Available A leader holds an important role in the communication process.His/her way of passing information and of communication continuouslyinfluences the employees as it streams their behaviour and buildsmutual trust. The purpose of this article is to show the development ofcommunication and leading competences for mid-level leaders. Furthermore,the article defines specific competences and their importancefor the efficient management of staff. 152 mid-level leaders workingfor an automotive company – a worldwide automotive supplier –were involved in the research. They completed the education programmefor mid-level leaders. Descriptive statistical techniques and factoranalysis were used for data processing.

 7. FACEBOOK IN PARTNERSKI ODNOSI: Vloga uporabe Facebooka in stilov navezanosti v partnerskih odnosih pri izražanju in doživljanju ljubosumja na Facebooku

  OpenAIRE

  Fermišek, Neja

  2017-01-01

  Popularnost Facebooka je v zadnjih nekaj letih izrazito narastla, vendar kljub temu njegov vpliv na partnerske odnose še zmeraj ostaja relativno neraziskan. Magistrsko delo ugotavlja, kako je uporaba Facebooka povezana z ljubosumjem in nadzorom partnerja na Facebooku ter z zadovoljstvom v samem partnerskem odnosu. Ker pa je romantična ljubezen proces navezanosti, se nam je prav tako zdelo pomembno, da v empiričnem delu raziščemo povezavo med različnimi stili navezanosti in ljubosumjem na Face...

 8. Cuál fue el resultado obtenido por el candidato del PRI en el 4º distrito de Yucatán, durante el proceso electoral 2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lic. Fernando Pacheco Bailón

  2001-01-01

  Full Text Available El autor trata de analizar la eficacia electoral aplicando los conceptos expuestos en escritos referentes al origen del pensamiento político, con la finalidad de lograr un avance significativo en cuanto a este proyecto de investigación. No es la intención en este trabajo dar conclusiones debido a que en forma tal, todavía no se aplica la metodología política necesaria para hacerlo.

 9. POLOŽAJ, POMEN IN VLOGA INSTITUTA NEPREMIČNINSKE AGENCIJE PRI PROMETU Z NEPREMIČNINAMI V SLOVENSKEM PRAVNEM PROSTORU

  OpenAIRE

  Džordžević, Matej

  2017-01-01

  Skozi analiziranje pravnih virov, ki urejajo konstituiranje in delovanje nepremičninskih agencij v slovenskem pravnem prostoru sem ugotovil, da pravni viri, ki urejajo področje konstituiranja in delovanja nepremičninske družbe urejajo to področje na zelo ustrezen način in, da je možno relativno hitro, to je v nekaj tednih, ustanoviti nepremičninsko družbo in jo seveda tudi vpisati v sodni register ter jo narediti sposobno za delovanje na trgu. Hitrost je v veliki meri odvisna predvsem od prip...

 10. Razpoke odkrite pri medobratovalnem pregledu reaktorske posode in ocena njihove sprejemljivosti: The flaws detected by in-service inspection in reactor pressure vessel and assessment of their acceptability:

  OpenAIRE

  Korošec, Darko; Vojvodič-Tuma, Jelena

  1998-01-01

  By the ASME-Pressure Vessel and Boilers Code, Sec. XI and its specific requirements periodic nondestructive examination of the reactor pressure vessel is required. Reactor pressure vessel is one of the most important pressure boundaries in the pressurized water reactor type. In the present paper the ASME XI code requirements about proper flow determination regarding their size are described. The nondestructive examination on reactor pressure vessel is performed mainly using ultrasonic techniq...

 11. Developement and introduction of measures for protecting coal from wind erosion during transportation. Razrabotka, vnedrenie mer i sredstv zashchity uglei ot vetrovoi ehrozii pri transportirovanii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ivanov, V.M.; Radovitskii, I.V.; Sazhin, O.B.; Yakubovich, I.L.

  1985-01-01

  Ways are discussed of reducing coal losses during transportation, totalling around 10 million tons per annum (about 50% due to wind erosion). The paper reviews coal protection in USA, FRG, Japan, Czechoslovakia and German Democratic Republic, protective covers, characteristics of water-in-oil emulsions (60% water phase) and their application, results of industrial scale tests, development and principal application of devices for creating protective covering of coal in open trucks, new protective materials for prevention of coal losses (water soluble latex, waste from oil refineries, etc.). Basic physical properties of oil refinery waste are given. Tests proved that this kind of cover can reliably prevent small coal from flying away at railway speeds of 110-120 km/h. The paper describes prevention of coal losses during storage (effect of oxygen, atmospheric precipitation and wind) by special emulsion covers, devices for preparing and depositing protective covering (water saturated steam) and automation of protective covering devices. 5 references.

 12. Prepravné a logistické riešenia pri prevoze lyží z USA

  OpenAIRE

  Fraňo, Pavol

  2012-01-01

  The purpose of this thesis is introduction of Icelantic Boards, a ski producing company. This thesis will also provide information on carrier possibilities for company's export overseas and useful Incoterms conditions. In the final part, there is a close look at the company's products, on import variants and finally there are recommendations for particular type of shipping overseas, as well as possibilities for increase of sales of their products on European market.

 13. Fukci vozbuždenia dlja radionuklidov 44Sc, 46Sci, 47Sc, obrazovavšichsa pri oblučenii 45Sc dejtronami i 6He

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kulko, A. A.; Skobelev, N. K.; Burjan, Václav; Hons, Zdeněk; Daniel, A.V.; Demekhina, R.; Kalpakchieva, R.; Kugler, Andrej; Mrázek, Jaromír; Penionzhkevich, Y. E.; Piskoř, Štěpán; Sobolev, Yu. G.; Šimečková, Eva

  2011-01-01

  Roč. 75, č. 4 (2011), s. 574-576 ISSN 0367-6765 R&D Projects: GA ČR GAP203/10/0310; GA MŠk LC07050 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505 Keywords : excitation functions * cross sections * radioactive beams Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

 14. Pomen izogibanja dvojnega obdavčevanja pri obdavčitvi pravnih oseb z analizo sklenjenih sporazumov z izbranimi državami

  OpenAIRE

  Angelini, Martina

  2016-01-01

  V magistrski nalogi je obravnavana problematika mednarodnega dvojnega obdavčevanja dohodkov pravnih oseb skozi analizo ukrepov za izogibanje dvojnega obdavčevanja tako na nacionalni kot bilateralni ravni. Podana je analiza določb slovenskega korporacijskega zakona, ki so relevantne za preprečevanje dvojnega obdavčevanja rezidentov na podlagi svetovnega dohodka kot tudi nerezidentov za dohodke z virom v Sloveniji. Poseben poudarek je namenjen povezanim osebam, od analize različnih zakonskih op...

 15. Využitie metód riadenia projektu pri rekonštrukcii základnej školy

  OpenAIRE

  Mikolajová, Zuzana

  2014-01-01

  This bachelor's thesis deals with an application of project management during the reconstruction of a primary building. The theoretical part is focused on basic concepts of project management, models and methods. Practical advice on how such a project can be successfully accomplished will be included. The practical part is focused on establishing a real project in project's timeline with suitable software and costs analysis attached. The timeline can be described by Gantt chart, where critica...

 16. Medosebni odnosi in vsebina dela kot dejavnika stresa pri srednjem managementu = Interpersonal Relationships and Work Content as Stress Factors among Middle Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Polona Kožuh

  2011-06-01

  Full Text Available In the modern society, where importance is placed on progress, newtechnologies and economic trends, there is a lack of awareness of thesignificance of good interpersonal relations and organizational culturewithin a company. They both contribute to the better functioningof employees as well as the entire organization. The purpose of thisstudy was to determine any possible differences between the stressorslinked to the relationships within an organization and those linked tothe work of middle management. The study included 58 middle managersworking in commercial activity in the Ljubljana region. The resultshave indicated that the amount of stressors related to the relationships,and stressors related to the managers’ work, that affect themiddle managers participating in the survey is on average the same.The results have therefore shown no statistically significant differencebetween the two forms of the studied stress factors.

 17. McKenzijeva metoda pri obravnavi bolečine v križu: McKenzie method at treatment of low back pain:

  OpenAIRE

  Bulc, Mateja; Divjak, Mojca

  2008-01-01

  Introduction: The McKenzie method has been known for some time and is an established physiotherapeutic approach for patients with lower back pain. Backpain is a widespread problem, appearing even in young people, and it frequently progresses to chronic stages. Therefore, above all, the aim was to establish whether the McKenzie method is effective in decreasing the intensityof, or even eliminating back pain, as well as what possibilities it offers for quality physiotherapeutic treatment. Metho...

 18. Uporaba fluorescenčnega prahu za izboljšano spremljanje dogajanj pri preboju v balistični želatini

  OpenAIRE

  Petkovšek, Miha

  2017-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali področje ciljne balistike, ki med drugim preučuje dogajanje med prodiranjem projektila skozi tkivo in poškodbe, ki jih projektil povzroči na tkivu. Za simulant človeškega tkiva smo uporabili balistično želatino, v katero smo izvedli več strelov. Z namenom izboljšanja vidljivosti razpok, ki jih projektil povzroči v bloku balistične želatine, smo predhodno na čelno stran želatine nanesli sloj fluorescentnega prahu, ki ga je projektil ob stiku raznesel po streln...

 19. PRI 8.1: CARNOT. Analysis and research community of the new orientations of the thermodynamics. Activity report june 2002/ june 2004; PRI 8.1: CARNOT. Communaute d'Analyse et de Recherche des Nouvelles Orientations de la Thermodynamique. Rapport d'activite juin 2002/ juin 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This progress report takes stock on the CARNOT project. This project aims to standardize the different approaches or identify the application fields of each thermodynamical methodology. The cycles analysis and more generally thermodynamical machines (design, energy efficiency, new energy utilization concepts). The environmental impact is also an important topic of the project. (A.L.B.)

 20. Pri svete vetra : Tjomnõi tunnel; Kogda-to na jarmarke; Daljoki, zabõtõi...; 'Hriplõi...'; Grustnaja pessenka; Bõla bõ metla...; Kannel; 'Pri svete vetra...'; Odnazhdõ; 'Kipariss...'; 'Na starom kostrisht'e...'; 'Vot spjashtshaja ja...'; 'Ser�

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaarandi, Debora, 1916-2007

  1996-01-01

  Orig.: Tume tunnel; Vana laadalugu; Kauge unustatud; "See on..."; Kurb lauluke; Luuata; Kandlemängija; "Tuule valgel..."; Üks; "Küpress..."; "Magan tormis mis mujal..."; "Ööliblikaid halle ja maokaid..."; "naised on need..."; "Krestomaatsed luuletused..."; Sisevaade

 1. La crisis de la seguridad pública y los resultados electorales en el retorno del PRI a Nuevo León. Un análisis retrospectivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Nelly Medellín Mendoza

  2016-01-01

  Full Text Available En este artículo se revisa la problemática reciente de la seguridad en la agenda pública de Nuevo León. Se destaca el efecto en los resultados electorales para el partido gobernante, tanto en elecciones intermedias como en la sucesión por la gubernatura. En ese sentido, el periodo de gobierno de 2003 a 2009 tuvo que enfrentar los altos índices delictivos con promulgación de leyes y políticas públicas, para marcar una reestructuración institucional en esta área. Se encontró evidencia de que el partido gobernante perdió espacios en los comicios intermedios en un contexto de gran inseguridad, pero esto no repercutió en la sucesión por la gubernatura, aunque los índices de homicidios por narcotráfico y la percepción de inseguridad ciudadana fueron altos hasta el término de la administración.

 2. Possibilities for increasing the purity of steel in production using secondary-metallurgy equipment: Možnosti povečanja čistosti jekla pri proizvodnji z uporabo opreme za sekundarno metalurgijo:

  OpenAIRE

  Čamek, Libor; Korbáš, Martin; Raclavský, Milan

  2014-01-01

  The possibilities for increasing the purity of steel during the production of the liquid phase using secondary metallurgy mainly relate to affecting the number of emerging occlusions, their size, morphology and chemical composition. The metallographic purity of steel during production in an electric-arc furnace (EAF), in a ladle furnace (LF) and during processing with VD caisson technology was assessed. The steel samples were processed by means of an electron microscope and were simultaneousl...

 3. Segmentácia trhu pri použití marketingových dát ako súčasť marketingovej stratégie

  OpenAIRE

  Nagyová-Tkáčová, Monika

  2013-01-01

  The thesis deals mainly with market segmentation which is very important part of marketing strategy. The theoretical part consists of general knowledge of marketing, a Customer relationship management (CRM), market segmentation and database marketing. A case study consists of the implementation of the theoretical knowledge into the practical part. The aims of the thesis are: an introduction to the issue of market segmentation, an importance of market segmentation in creating marketing strateg...

 4. SNP-SNP interactions of three new pri-miRNAs with the target gene PGC and multidimensional analysis of H. pylori in the gastric cancer/atrophic gastritis risk in a Chinese population.

  Science.gov (United States)

  Xu, Qian; Wu, Ye-Feng; Li, Ying; He, Cai-Yun; Sun, Li-Ping; Liu, Jing-Wei; Yuan, Yuan

  2016-04-26

  Gastric cancer (GC) is a multistep complex disease involving multiple genes, and gene-gene interactions have a greater effect than a single gene in determining cancer susceptibility. This study aimed to explore the interaction of the let-7e rs8111742, miR-365b rs121224, and miR-4795 rs1002765 single nucleotide polymorphisms (SNPs) with SNPs of the predicted target gene PGC and Helicobacter pylori status in GC and atrophic gastritis (AG) risk. Three miRNA SNPs and seven PGC SNPs were detected in 2448 cases using the Sequenom MassArray platform. Two pairwise combinations of miRNA and PGC SNPs were associated with increased AG risk (let-7e rs8111742 - PGC rs6458238 and miR-4795 rs1002765 - PGC rs9471643). Singly, miR-365b rs121224 and PGC rs6912200 had no effect individually but in combination they demonstrated an epistatic interaction associated with AG risk. Similarly, let-7e rs8111742 and miR-4795 rs1002765 SNPs interacted with H. pylori infection to increase GC risk (rs8111742: Pinteraction = 0.024; rs1002765: Pinteraction = 0.031, respectively). A three-dimensional interaction analysis found miR-4795 rs1002765, PGC rs9471643, and H. pylori infection positively interacted to increase AG risk (Pinteraction = 0.027). Also, let-7e rs8111742, PGC rs6458238, and H. pylori infection positively interacted to increase GC risk (Pinteraction = 0.036). Furthermore, both of these three-dimensional interactions had a dosage-effect correspondence (Ptrend < 0.001) and were verified by MDR. In conclusion, the miRNAs SNPs (let-7e rs8111742 and miR-4795 rs1002765) might have more superior efficiency when combined with PGC SNPs and/or H. pylori for GC or AG risk than a single SNP on its own.

 5. Servicio de mensajeria inalámbrica para las ciudades de Guayaquil-Milagro-Babahoyo y a la red priMaría de carreteras que las comunican

  OpenAIRE

  Alvear Rogge, Diego; Cepeda Quimi, Pedro; Mariño, Luis

  2009-01-01

  En el presente trabajo se ha presentado una alternativa al déficit de líneas telefónicas en el triángulo productivo y comercial entre Guayaquil, Milagro y Babahoyo. Un sistema de buscapersonas es la propuesta presentada; para la transmisión del flujo de información hemos empleado dos métodos: ? Un radioenlace convencional ? Un enlace empleando fibra óptica (tendido aéreo y subterráneo) Además de la parte técnica, hemos realizado un análisis del tráfico basado en un muestreo propo...

 6. Drugi pored mene. Antologija priča i eseja pisaca Jugoistočne Evrope (anthologie éditée par Ričard Švarc

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter Troch

  2009-02-01

  Full Text Available L’anthologie Drugi pored mene… (L’Autre à côté de moi. Anthologie de nouvelles et d’essais d’écrivains de l’Europe du sud-est comprend vingt et une nouvelles et essais écrits par des auteurs contemporains serbes (David Albahari, Vladimir Arsenijević, László Végel, Charles Simic, Biljana Srbljanović, Dragan Velikić, kosovars (Beqë Cufaj, croates (Slavenka Drakulić, Bora Ćosić, Miljenko Jergović, Irena Vrkljan, bulgares (Dimitré Dinev, Vladimir Zarev, bosniaques (Aleksandar Hemon, Saša Sta...

 7. Primerjava običajnih in faktorskih modelov pri statističnem strojnem prevajanju iz angleščine v slovenščino z orodjem Moses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sašo Kuntarič

  2017-05-01

  Full Text Available Machine translation is a field in computational linguistics that explores the use of software to translate text from one language to another. Factored statistical translation is an extension of statistical machine translation, where linguistic annotation is added on the word level. Words are turned into vectors in an attempt to improve translation quality. We describe the use of the open-source Moses system for factored statistical machine translation from English to Slovenian. We created several factored and non-factored language and translation models from a text corpus, containing IT-related texts. We translated two different IT-related documents. The first one was marketing-orientated with a complex structure, while the second one was technical with a simpler structure. We used two methods to compare the generated translations with two independent human translations and a translation, created by the Google Translate service. The first comparison method was the BLEU metrics and the second one were evaluations of human reviewers. The latter method expressed a subjective score, which is still very important in the machine translation field. Even though the results can’t be compared directly due to different metrics, the movement of the grades is well correlated for both texts. The only bigger difference can be seen while implementing factored models for translating the second text. In the conclusion we analysed the inter-evaluator coherence and the obtained results. We discovered that our models are more suitable for technical texts, and that factored models improve the translation of complex texts more.

 8. Remedies to Fraud in Documentary Letters of Credit: A Comparative Perspective / Opravné Opatrenia Pri Podvodoch S Dokumentárnymi Akreditívami: Komparatívna Perspektíva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alavi Hamed

  2016-06-01

  Full Text Available Article 4 of the Unified Customs and Practices of Documentary Letters of Credit establishes the notion of autonomy principle by separating credit from underlying contract between account party and beneficiary. Article 5 by recognizing the autonomy principle confirms that effectuate the payment under credit, banks only deal with documents and not with goods. As a result, while documentary letters of credit are meant to facilitate the process of international trade, their sole dependency on compliance of presented documents to bank by beneficiary to actualize the payment will increase the risk of fraud and forgery in the course of their operation. Interestingly, UCP (currently UCP600 takes a silent status regarding the problem of fraud in international LC operation and leaves the ground open for national laws to provide remedies to affected parties by fraudulent beneficiary. National Laws have different approaches to the problem of fraud in general and fraud in international LC operation in particular which makes the access of affected parties to possible remedies complicated and difficult. Current paper tries to find answer to the questions of (i what available remedies are provided to affected parties in international LC fraud by different legal systems? (ii And what are conditions for benefiting from such remedies under different legal systems? In achieving its objective, paper will be divided in two main parts to study remedies provided by intentional legal frameworks as well as the ones offered by national laws. Part one will study the position of UCP and UNCITRAL Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit (UNCITRAL Convention and remedies, which they provide to LC fraud in international trade. Part two in contrary will study available remedies to LC fraud and condition for access them under English and American legal system.

 9. Type 1 Diabetes in the Young: Organization of two National Centers in Israel and Slovenia / Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih in Mladostnikih: Organizacija Dela V Dveh Nacionalnih Centrih V Izraelu in Sloveniji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bratina Nataša

  2015-03-01

  Full Text Available Sladkorna bolezen tipa 1 je kronično avtoimuno obolenje, ki najpogosteje prizadene mlade ljudi. Incidenca bolezni zadnjih 50 let narašča po vsem svetu, v povprečju je letni porast incidence ocenjen na 4 %, ob tem pa starost bolnikov ob času diagnoze pada. Raziskave kažejo, da je dobra presnovna urejenost bolnikov s sladkorno boleznijo zelo pomembna, saj je s tem mogoče odložiti pozne zaplete bolezni ter izboljšati kvaliteto življenja bolnikov in njihovih družin. Neprekinjena edukacija bolnikov skupaj z možnostmi moderne tehnologije lahko prispeva k izboljšanju njihove presnovne urejenosti. Presnovno urejenost spremljamo z določanjem glikoziliranega hemoglobina (HbA1c ter s številom težkih hipoglikemij in ketoacidoz na populacijo pacientov v določenem časovnem obdobju. V prispevku sta opisana dva nacionalna referenčna centra za obravnavo otrok, mladostnikov in mladih odraslih s sladkorno boleznijo v Izraelu in Sloveniji.

 10. MEDPREPARATY, PRIMENIMYYe PRI OSTROM OTRAVLENII UGARNYM GAZOM V SHAKHTAKH. ZAMENITELI PLAZMY KROVI. GOLUBAYA KROV' [MEDICATIONS WHICH CAN BE USED IN CASE OF CARBON MONOXIDE ACUTE POISONING IN THE MINES. BLOOD PLASMA SUBSTITUTES. BLUE BLOOD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khromov A.V.

  2017-09-01

  Full Text Available Fires in the operational underground mine openings, as a rule, are catastrophic and lead to numerous victims. Due to the transfer of combustion products by the ventilation stream of the mine ventilation, they can be spread over long distances from the fire site and mortally injure miners along the course of the air stream. Essential assistance to miners in such emergency situations is provided by means of individual protection of miners, which are breathing apparatus of various types - so-called self-rescuers. There are cases anyway when they cannot protect from poisonous combustion products action. Then in the arsenal of mine rescuers there must be medical preparations capable of restoring the respiratory functions of the miners the fire victims. The purpose of this article is to familiarize mining specialists and VGSCh workers with the current state of medical preparations for carbon monoxide effect neutralization.

 11. Metodika rasčeta potěr' napora pri gidrotransportě sguščennych pul'p chvostov obogaščenija rud

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Aleksandrov, V.I.; Vlasák, Pavel

  2015-01-01

  Roč. 216, č. 18067 (2015), s. 37-43. ISBN 978-5-94211-749-8. ISSN 0135-3500 Institutional support: RVO:67985874 Keywords : pressure losses * concentration * slurry * rheological parameters Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

 12. Dosage of loading at elementary training technique of receptions of game volleyball of tall girls 13-14 years [Dozirovanie nagruzki pri nachal'nom obuchenii tekhnike priemov igry volejbol vysokoroslykh devochek 13-14 let

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selezneva O.V.

  2011-11-01

  Full Text Available Considered features of the elementary training technique basic the reception of playing volley-ball of tall girls. These intensities of implementation of exercises are resulted on physical and technical preparation. It is marked that the trainings loadings must be determined the followings indexes: intensity of work, volume (by duration of work, duration and character of intervals of rest between separate exercises. It is set that on the first stage of teaching the index of intensity of implementation of exercises makes 100-120 shots/minute. It is marked that on the second stage this index makes 120-140 shots/minute. On the third stage - 140-160 shots/minute. In this period of exercise on physical preparation must be executed with maximal intensity.

 13. Influencing speeding behaviour through preventative police enforcement. Paper presented at the VIth International Road Safety Organisation PRI World Congress on `Marketing traffic safety', 3-6 October 1994, Cape Town, South Africa.

  NARCIS (Netherlands)

  Wesemann, P.

  1994-01-01

  This paper considers the effect of speed on road safety and how to influence speeding behaviour. The results that can be achieved through police enforcement combined with information campaigns are discussed with reference to projects carried out in the Netherlands. The cost implications are

 14. Rois en prière et oracle sibyllin. Une relecture de certaines scènes du reliquaire de San Millán de la Cogolla (années 1060-1070

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick HENRIET

  2016-03-01

  Full Text Available Este trabajo trata de la representación de los reyes hispánicos en oración durante la plena Edad Media. El rey no se humillaba en la tradición asturiana y luego leonesa, pero a partir de los siglos XI y XII se le representa en una actitud de sumisión delante de Dios o de sus santos: bastante más tarde, por lo tanto, que en el mundo carolingio u otoniano. Las figuras de Fernando I y de su esposa Sancha en un fresco de San Isidoro de León, o la representación de Alfonso II en el Liber testamentorum de Oviedo, son bastante conocidas. No se puede decir lo mismo respecto a lo que creemos es la primera representación peninsular de este tipo: la del rey Sancho Garcés IV de Navarra († 1076 con su esposa Placencia en el relicario de San Millán de la Cogolla, conocido como «arca antigua». La razón de ello es simple: las figuras de los reyes, descritas en el siglo XVII por Prudencio de Sandoval, han desaparecido. El estudio del texto de Sandoval permite identificar como «Canto de la Sibila» una inscripción que no había atraído mucho la atención hasta ahora. Restablecemos un texto mucho más cercano al original que la versión de Sandoval, y al mismo tiempo proponemos leer debajo de la figura de Sancho rex supplicans en lugar de rex supradictus. En conclusión, situamos el discurso navarrro sobre la realeza humillada en un contexto más amplio. Tanto en Navarra como en el reino leonés se impone una nueva concepción de la realeza, legitimada gracias a su humillación.

 15. Vyživaemost´ i vozmožnost´ adaptivnogo otveta u Eschrichia coli pri dejstviji gamma-oblučjenija, cis-diaminodichlorplatiny i nekotorych jei proizvodnych

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zhestyanikov, V. D.; Janovská, Eva; Savelyeva, G. E.; Brabec, Viktor

  2001-01-01

  Roč. 43, č. 11 (2001), s. 1067-1074 ISSN 0041-3771 R&D Projects: GA ČR GA305/99/0695; GA ČR GA301/00/0556; GA AV ČR IAA5004702 Keywords : Escherichia coli * cis-diamminedichloroplatinum * gamma-irradiation Subject RIV: BO - Biophysics

 16. O vzaimodejstvii kategorii vida s drugimi glagol'nymi kategorijami pri vyraženii posledovatel’nosti dejstvij v slučajach neograničennoj povtorjaemosti v različnych slavjanskich jazykach

  NARCIS (Netherlands)

  Barentsen, A.; Dimitrenko, S.Ju.; Zaika, I.M.

  2014-01-01

  On the interaction of aspect with other verbal categories in expressing consecutive events in cases of unbounded repetition in the various Slavic languages. The paper compares examples in the various Slavic languages expressing unbounded repetition in the past of taxis constructions with anterior of

 17. V poiskakh skhodstv i razlichiǐ mezhdu russkim, pol'skim, cheshkim i serbochorvatskim i︠a︡zykami pri vybore vida v sluchai︠a︡kh ogranichennoǐ kratnosti

  NARCIS (Netherlands)

  Barentsen, A.; Genis, R.; van Duijkeren-Hrabova, M.; Kalsbeek, J.; Lučić, R.

  2015-01-01

  The article presents some results of a comparative investigation into past tense cases of "bounded repetition" (with adverbials such as 'twice', 'three times', a couple of times' etc.) in four varieties of Slavic (Russian, Polish, Czech and Croatian/Serbian). This investigation is based on over 500

 18. Substrate-dependent post-annealing effects on the strain state and electrical transport of epitaxial La5/8-yPryCa3/8MnO3 films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hu, Sixia; Wang, Haibo; Dong, Yongqi; Hong, Bing; He, Hao; Bao, Jun; Huang, Haoliang; Yang, Yuanjun; Luo, Zhenlin; Yang, Mengmeng; Gao, Chen

  2014-01-01

  Large scale electronic phase separation (EPS) between ferromagnetic metallic and charge-ordered insulating phases in La 5/8-y Pr y Ca 3/8 MnO 3 (y = 0.3) (LPCMO) is very sensitive to the structural changes. This work investigates the effects of post-annealing on the strain states and electrical transport properties of LPCMO films epitaxially grown on (001) pc SrTiO 3 (tensile strain), LaAlO 3 (compressive strain) and NdGaO 3 (near-zero strain) substrates. Before annealing, all the films are coherent-epitaxial and insulating through the measured temperature range. Obvious change of film lattice is observed during the post-annealing: the in-plane strain in LPCMO/LAO varies from −1.5% to −0.1% while that in LPCMO/STO changes from 1.6% to 1.3%, and the lattice of LPCMO/NGO keeps constant because of the good lattice-match between LPCMO and NGO. Consequently, the varied film strain leads to the emergence of metal-insulator transitions (MIT) and shift of the critical transition temperature in the electrical transport. These results demonstrate that lattice-mismatch combined with post-annealing is an effective approach to tune strain in epitaxial LPCMO films, and thus to control the EPS and MIT in the films

 19. GenBank blastx search result: AK060750 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n 6, a glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1) pseudogene and the 3' end of the DCX gene for doublecortex; lissencephaly, X-linked (doublecortin), complete sequence.|PRI PRI 2e-12 +2 ...

 20. GenBank blastx search result: AK058518 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n 6, a glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1) pseudogene and the 3' end of the DCX gene for doublecortex; lissencephaly, X-linked (doublecortin), complete sequence.|PRI PRI 1e-24 +2 ...

 1. Behavior and sensitivity of an optimal tree diameter growth model under data uncertainty

  Science.gov (United States)

  Don C. Bragg

  2005-01-01

  Using loblolly pine, shortleaf pine, white oak, and northern red oak as examples, this paper considers the behavior of potential relative increment (PRI) models of optimal tree diameter growth under data uncertainity. Recommendations on intial sample size and the PRI iteractive curve fitting process are provided. Combining different state inventories prior to PRI model...

 2. Treatment of rectal war wounds

  NARCIS (Netherlands)

  O.J.F. van Waes (Oscar); J.A. Halm (Jens); J. Vermeulen (J.); McAlister, V.C. (V. C.)

  2014-01-01

  textabstractTreatment strategies for penetrating rectal injuries (PRI) in civilian settings are still not uniformly agreed, in part since high-energy transfer PRI, such as is frequently seen in military settings, are not taken into account. Here, we describe three cases of PRI, treated in a deployed

 3. The place of Political Risk Insurance in the political risk management strategy of multinational corporations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Violeta Iftinchi

  2016-06-01

  Full Text Available Confronted with a variety of political risks that affect their international activities, multinational corporations (MNCs can use Political Risk Insurance (PRI as a method to mitigate some of those risks. The aim of this article is to present the main characteristics of the PRI policies and participants, to highlight its benefits and to put forward three limitations that prevent MNCs in using PRI in their political risk management strategy (fluctuating capacity on the market, high premium rates and small compensation value. The recent trend in incorporating corporate social responsibility requirements as a pre-condition for providing PRI can contribute to lowering PRI premium rates.

 4. DOLOČANJE VLAGE V TALINAH S SLADKORNIMI ANALOGI Z UPORABO "NIR" TEHNOLOGIJE

  OpenAIRE

  Slana, Borut

  2011-01-01

  V diplomskem delu opisujemo eksperimentalni postopek določanja vlage v talinah s sladkornimi analogi z uporabo »NIR« tehnologije. V prvi fazi raziskav smo pri predhodno določenih optimalnih procesnih pogojih izdelali taline sladkornih analogov pri različnih tlakih. V drugi fazi raziskovalnega dela smo pri optimalnih laboratorijskih pogojih pri talinah, izdelanih pri različnih tlakih, določevali vsebnost vlage z NIR tehnologijo in Karl-Fischer-jevo metodo, katera je bila uporabljena kot r...

 5. Erhvervsbetinget blodeksposition blandt danske laeger--incidens og risikofaktorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nelsing, S; Nielsen, T L; Brønnum-Hansen, Henrik

  1997-01-01

  ) was found in General Surgery, Neurosurgery, Obstetrics-Gynaecology and Orthopaedic Surgery (6.2-8.5 PCE/pry and 7.3-8.8 MCE/pry) followed by Anaesthesiology and Oto-rhinolaryngology (2.6-3.1 PCE/pry and 6.0-6.9 MCE/pry) and Pathology, Internal medicine, Radiology and Paediatrics (0.8-1.3 PCE/pry and 1.......3-2.9 MCE/pry). Employment as senior as compared to junior doctor was associated with a higher risk of PCE and MCE among surgeons and a higher risk of PCE in anaesthetists, but a lower risk of PCE and MCE in Internal Medicine, Radiology and Paediatrics. Only 35% adhered to the basic principles of universal...

 6. Improved plant nitrogen nutrition contributes to higher water use efficiency in tomatoes under alternate partial root-zone irrigation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Liu, Fulai; Andersen, Mathias Neumann

  2010-01-01

  nutrition and distribution in the canopy may indicate that PRI plants have a greater photosynthetic capacity than DI plants; this is confirmed by the observed positive linear relationship between specific leaf N content and δ13C. It is concluded that PRI improves N nutrition and optimises N distribution......Comparative effects of partial root-zone irrigation (PRI) and deficit irrigation (DI) on stomatal conductance (gs), nitrogen accumulation and distribution in tomato (Lycopersicon esculentum L.) plants were investigated in a split-root pot experiment. Results showed that both PRI and DI saved 25......% water and led to 10.0% and 17.5% decreases in dry biomass, respectively, compared with the fully irrigated (FI) controls. Consequently, water use efficiency (WUE) was increased by 18.6% and 10.8% in the PRI and DI plants, respectively. The highest WUE in the PRI plants was associated with the highest...

 7. Glivne lakaze

  OpenAIRE

  Vaukner, Maja; Ulčnik, Ajda; Tavzes, Črtomir; Pohleven, Franc

  2015-01-01

  Lakaze so zunajcelični encimi, ki spadajo med bakrove oksidaze. V naravi so prisotne pri mnogih organizmih ter opravljajo različne naloge. Pri lesnih glivah so lakaze sestavni del ligninolitičnega encimskega sistema, ki glivam omogoča razkroj lignina. Lakaze katalizirajo enoelektronske oksidacije številnih organskih substratov, obenem pa poteče redukcija molekularnega kisika do vode. Pri reakciji nastanejo kationski prosti radikali. Zaradi nespecifične oksidacijske sposobnosti so lakaze upora...

 8. Program Energy of the CNRS. Topic 10 combustion and capture of CO{sub 2}. PRI 10.1. Capture by adsorption of the CO{sub 2} in thermal power plants gas and their injection in petroleum wells. Final report period 2002-2004; Programme energie du CNRS. Theme 10 combustion et capture du CO2. PRI 10.1. Capture par adsorption du CO2 dans des gaz de centrales thermiques et leur injection en puits de petrole. Rapport final periode 2002-2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tondeur, D

  2005-07-01

  In the framework of the global warming resulting of the greenhouse gases emission increase, the carbon dioxide capture and storage in deep underground cavities of old petroleum and gas deposits, are studied. This report presents the researches realized by the CNRS (France) in the domain: technology and knowledge assessment concerning the carbon dioxide capture and storage, active coals for the CO{sub 2} capture, methodology of thermo-economical optimization of the combined cycle, global simulation of an IGCC (Integrated gasification combined cycle) with CO{sub 2} capture and integration in the process scheme, petroleum recovery-aided by CO{sub 2} injection, storage in geological deposits. (A.L.B.)

 9. Remedial sanation arthroscopy in gouty arthropathy of the knee joint

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V V Lyalina

  2007-01-01

  Zaklyuchenie. Predlozhennaya avtorami metodika sanatsionnoy artroskopii znachitel'no rasshiryaet spektr lechebnykh vozmozhnostey i pozvolyaet optimizirovat' lechebnuyu taktiku pri khronicheskom podagricheskom artrite kolennogo sustava.

 10. TRG DELA IN ISKANJE PRVE ZAPOSLITVE V REBUBLIKI SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Knežević, Anja

  2013-01-01

  Trg dela v Sloveniji doživlja izrazite spremembe v zadnjih nekaj letih. Vedno večja stopnja brezposelnosti je evidentirana, dosti ljudi obupano išče delo, vendar ga ne najde. Povpraševanje po delu je trenutno dosti večje kot ponudba dela sama. Težave preživetja nastopajo pri vseh starostnih skupinah - izrazito se kažejo pri upokojencih, ki živijo v stiski in pri mladih, ki ne najdejo zaposlitve in zato ostajajo doma pri starših, namesto da bi se osamosvojili. Trenutno stanje na trgu dela ...

 11. Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas priMarías de la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de la vía a Daule y la vía a salinas

  OpenAIRE

  Saglimbeni, Evelyn; Zurita Herrera, Gaudencio

  2009-01-01

  Esta investigación se llevó a cabo entre los meses de septiembre y octubre del año 2006, cuya Población Objetivo son las escuelas primarias que se encuentran en los sectores municipales que constituyen ciudadelas o asentamientos de la vía a Daule y la vía a Salinas, y se la estudia a través de la opinión de sus directivos y el saber de sus estudiantes del séptimo año de educación básica. El propósito de la misma es evaluar la calidad de la educación en las escuelas primarias, analizando la op...

 12. The performance and mechanisms of DLC-coated surfaces in contact with steel in boundary-lubrication conditions - a review: Pregled učinkovitosti in mehanizmov trdih prevlek iz diamantu podobnega ogljika (DLC) v stikih z jeklom pri mejnem mazanju:

  OpenAIRE

  Kalin, Mitjan; Velkavrh, Igor; Vižintin, Jože

  2008-01-01

  The importance of hard coatings in mechanical applications has been increasing rapidly for more than 20 years. The development of novel coatings, such as improved ceramic, diamond-like-carbon and advanced nano-composites, has promoted scientific research in the field of tribology and surface engineering, and at the same time it has focussed attention on micro- and nano-technologies. Diamond-like-carbon (DLC) coatings are becoming one of the most promising types of hard coatings. Their main ad...

 13. Vpliv ravni in obsega okvare hrbtenjače na funkcijski izid rehabilitacije in trajanje hospitalizacije pri bolnikih z okvaro hrbtenjače: Effect of level and extent of spinal cord injury on functional outcome and duration of in-patient rehabilitation in spinal cord injured patients:

  OpenAIRE

  Rode, Neža; Šavrin, Rajmond

  2014-01-01

  Background: The aim of the study was to investigate the effect of level and extent of spinal cord injury on the functional outcome of spinal cord injured patients in different time periods of in-patient rehabilitation, and on the length of stay at the Department for Rehabilitation of Patients with Spinal Cord Injury of the University Rehabilitation Institute in Ljubljana, Slovenia. We were also interested in the proportion of functional outcome at discharge that patients achieved after six we...

 14. POZHARNYYe RISKI I IKH VLIYANIYe NA RISK-ORIYENTIROVANNYY PODKHOD PRI ORGANIZATSII I OSUSHCHESTVLENII FEDERAL'NOGO GOSUDARSTVENNOGO POZHARNOGO NADZORA [Fire risks and their impact on the risk-oriented approach in the organization and implementation of federal state fire supervision

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fomin A.I.

  2017-09-01

  Full Text Available The essence of fire risks and risk-oriented approaches in the organization and implementation of supervisory measures to fulfill the requirements in the field of fire safety is described. In accordance with the regulatory legal acts of the Russian Federation, the criteria for the assignment of protection objects and the frequency of conducting scheduled inspections with respect to them by the bodies of the federal state fire supervision are given. The influence of various factors on the risk category is given. Measures aimed at reducing the risk category and, as a result, reducing administrative barriers to the activities of legal entities and individuals have been identified. The analysis of the parameters influencing the magnitude of fire risks, as well as the risk category of the protection object, is given. The foregoing is provided in the form of an accessible scheme for persons who do not have special knowledge in meeting the requirements of fire safety. The urgency of developing a methodology and a criterion for reducing the hazard category of fire safety surveillance facilities is determined, taking into account the fulfillment by legal entities and individuals of previously issued regulations. That means: methodology, the application of which is possible when conducting unscheduled inspections by federal fire safety authorities.

 15. Nesorodna alogenična presaditev krvotvornih matičnih celic pri zdravljenju odraslih bolnikov z akutnimi levkemijami in kronično mieloično levkemijo - 6-letne izkušnje: Unrelated allogeneic stem cell transplantation for adult patients with acute leukemias and chronic myeloid leukemia - 6 years experience:

  OpenAIRE

  Cotič-Flajs, Cvetka; Preložnik-Zupan, Irena; Pretnar, Jože; Tonejc, Mihael

  2008-01-01

  Background Allogeneic stem cell transplantation is an efficient treatment modality for adult patients with various leukemias. Due to lack of suitable family donors, stem cell transplantation with unrelated HLA identical donors is increasingly performed. In the past, such transplantation was mostly used in treatment of chronic myeloid eukemia. Today it is rarely used in this case because of the successful treatment with tyrosine kinase inhibitors, but it isbecoming more popular in the treatmen...

 16. 'ja hotela skazat eti pustõje slova, govorit, kak oskolki...'; 'oni tantsevali, oni smejalis, u nih bõli bussõ na sheje...'; 'vse mastera, vse kuznetsõ kontshajut rabotu pri utrennem...'; 'u hipohondrika bolit golova, u nego klaustrofobija...' /

  Index Scriptorium Estoniae

  Oidekivi, Kirsti

  1997-01-01

  Orig.: "tahtsin öelda neid tühiseid sõnu, rääkida, kuidas luutükid nahka..."; "nad tantsisid ja naersid, ja helmed olid kaelas..."; "kõik meistrid ja sepistajad lõpetavad töö hommiku- või mõnes muus..."; "hüpohondrikul valutab pea, sest tal on klaustrofoobia..."

 17. Program Energy of the CNRS. Topic 10 combustion and capture of CO2. PRI 10.1. Capture by adsorption of the CO2 in thermal power plants gas and their injection in petroleum wells. Final report period 2002-2004

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tondeur, D.

  2005-01-01

  In the framework of the global warming resulting of the greenhouse gases emission increase, the carbon dioxide capture and storage in deep underground cavities of old petroleum and gas deposits, are studied. This report presents the researches realized by the CNRS (France) in the domain: technology and knowledge assessment concerning the carbon dioxide capture and storage, active coals for the CO 2 capture, methodology of thermo-economical optimization of the combined cycle, global simulation of an IGCC (Integrated gasification combined cycle) with CO 2 capture and integration in the process scheme, petroleum recovery-aided by CO 2 injection, storage in geological deposits. (A.L.B.)

 18. Kombinácia optimalizačných a simulačných metód a metód vícekriteriálneho rozhodovania pri voľbe zdrojov vykurovania obytných domov

  OpenAIRE

  Murčová, Veronika

  2014-01-01

  The aim of the thesis is to select a suitable heat source for a residential building using simulation modeling and multiple-criteria decision analysis. The market is offering plenty of possibilities, thus the part of this thesis is dedicated to description of main characteristics and pros and cons of most common heat sources (e.g. coal, biomass, natural gas, electricity, heat pumps). There are many ways to decide which source is an optimal solution for a house. In this thesis, there are prese...

 19. Challenges to Public-Private Transport Infrastructure Development in Mexico

  Science.gov (United States)

  2011-10-28

  Ibid., 24. 5 Mexico’s strategic infrastructure development out to 2030. Private sector civil engineers, rather than government bureaucrats and...322 Monroy, Jorge. “PRI and PRD Slow Associations Act.” El Economista.mx. 4 October 2010. http://eleconomista.com.mx/ sociedad /2010/10/04/pri-prd

 20. 1995-1996 annual report of the Petroleum Recovery Institute

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-01-01

  Financial performance and technical achievements were highlighted in the Petroleum Recovery Institute's 1995-96 annual review, with a special review of PRI's involvement with microgravity science. A list of PRI research and technology contracts and research reports from 1995-1996 was also included

 1. 76 FR 61132 - Privacy Act; System of Records: State-77, Country Clearance Records

  Science.gov (United States)

  2011-10-03

  .... Department of State. STATE-77 SYSTEM NAME: Country Clearance Records. SECURITY CLASSIFICATION: Unclassified. SYSTEM LOCATION: Office of Management Policy, Rightsizing and Innovation (M/PRI), Department of State... MANAGER AND ADDRESS: Director, Office of Management Policy, Rightsizing and Innovation (M/PRI), 2201 C...

 2. Latin America Report No. 2672.

  Science.gov (United States)

  1983-04-28

  VOZ DEL SURESTE, Feb 83, EXCELSIOR, 22, 27 Feb 83) 61 PRI Fortification Campaign Oaxaca Among Weak Points PRI Practices Criticized ST...Campaign Tuxtla Guiterrez LA VOZ DEL SURESTE in Spanish 18 Feb 83 p 7 [Text] Oaxaca, Oax.—The state executive committee of the Institutional

 3. Crisis in Mexico: Assessing the Merida Initiative and its Impact on Us-Mexican Security

  Science.gov (United States)

  2009-04-01

  corruption within the police force. There are four main reasons for police corruption. First, they have no minimum education requirement so most...police officers are poorly educated with an elementary school education or less. The second major issue is training. Institutional support for...dominated by the Institutional Revolutionary Party (Partido Revolucionario Institucional , PRI) since 1938. The PRI was founded on a revolutionary

 4. Deconvolution of pigment and physiologically related photochemical reflectance index variability at the canopy scale over an entire growing season.

  Science.gov (United States)

  Hmimina, G; Merlier, E; Dufrêne, E; Soudani, K

  2015-08-01

  The sensitivity of the photochemical reflectance index (PRI) to leaf pigmentation and its impacts on its potential as a proxy for light-use efficiency (LUE) have recently been shown to be problematic at the leaf scale. Most leaf-to-leaf and seasonal variability can be explained by such a confounding effect. This study relies on the analysis of PRI light curves that were generated at the canopy scale under natural conditions to derive a precise deconvolution of pigment-related and physiologically related variability in the PRI. These sources of variability were explained by measured or estimated physiologically relevant variables, such as soil water content, that can be used as indicators of water availability and canopy chlorophyll content. The PRI mainly reflected the variability in the pigment content of the canopy. However, the corrected PRI, which was obtained by subtracting the pigment-related seasonal variability from the PRI measurement, was highly correlated with the upscaled LUE measurements. Moreover, the sensitivity of the PRI to the leaf pigment content may mask the PRI versus LUE relationship or result in an artificial relationship that reflects the relationship of chlorophyll versus LUE, depending on the species phenology. © 2015 John Wiley & Sons Ltd.

 5. GenBank blastx search result: AK059429 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059429 001-027-F01 S81752.1 DPH2L=candidate tumor suppressor gene {ovarian cancer critical region of delet...ion} [human, 9 week fetal and placental tissues, mRNA, 2233 nt].|PRI PRI 2e-64 +2 ...

 6. GenBank blastx search result: AK110529 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ome 20 Contains the 3' end of the ZNF343 gene for zinc finger protein 343, the SNRPB gene for small nuclear ribonucleoprotein polypep...tides B and B1 (B'), the 3' end of the TGM6 gene for transglutaminase 6 and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 4e-22 +2 ...

 7. YouTube kot platforma za prenašanje vsebin

  OpenAIRE

  Ozvatič, Maja

  2016-01-01

  Namen diplomskega dela je raziskati, kakšne možnosti omogoča YouTube uporabnikom kot platforma za prenašanje vsebin. Pri tem me zanima, kaj platforma ponuja, kakšne so omejitve pri njeni uporabi, kakšen je kakovostni video

 8. Development of microstructure of steel for thermal power generation: Razvoj mikrostrukture jekel za termično generacijo energije:

  OpenAIRE

  Bevilaqua, T.; Fujda, M.; Kuskulic, T.; Kvackaj, Tibor; Pokorny, I.; Weiss, M.

  2007-01-01

  The evolution of microstructure during the reheating and cooling of steel for thermal power generation was investigated. On the basis of the microstructure produced during cooling a CCT diagram is proposed Raziskan je bil razvoj mikrostrukture pri segrevanju in ohlajanju jekel za toplotno generacijo energije. Na podlagi mikrostrukture, ki je nastala pri ohlajanju, je bil predložen CCT-diagram.

 9. GenBank blastx search result: AK105069 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK105069 001-045-C01 AB169286.1 Macaca fascicularis testis cDNA, clone: QtsA-18648, similar to human mortali...ty factor 4 like 2 (MORF4L2), mRNA, RefSeq: NM_012286.1.|PRI PRI 3e-20 +3 ...

 10. SPARK-UP; Seaweed Production And Refining of Kelp, Ulva and Palmaria

  NARCIS (Netherlands)

  Wald, J.; Visser, de W.; Brandenburg, W.A.; Jongschaap, R.E.E.; Werf, van der A.K.; Deelman, Berth-Jan; Helmendach-Nieuwenhuize, Carola

  2016-01-01

  In het SPARK-UP project, waarin de partners Arkema, PRI-WUR en North Seaweed samenwerkten aan de ontwikkeling van toepassing van zeewier in de biobased economy, is de afgelopen jaren veel werk verzet. In een bassin op het terrein van Arkema, heeft PRI een teeltsysteem opgezet en in gebruik genomen,

 11. GenBank blastx search result: AK105716 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK105716 001-201-F04 CR457266.1 Homo sapiens full open reading frame cDNA clone RZP...Do834C046D for gene C20orf31, chromosome 20 open reading frame 31; complete cds, incl. stopcodon.|PRI PRI 1e-90 +1 ...

 12. GenBank blastx search result: AK059388 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059388 001-026-H03 CR457345.1 Homo sapiens full open reading frame cDNA clone RZP...Do834B0510D for gene C14orf137, chromosome 14 open reading frame 137; complete cds, incl. stopcodon.|PRI PRI 1e-28 +3 ...

 13. GenBank blastx search result: AK107489 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK107489 002-129-C12 CR457345.1 Homo sapiens full open reading frame cDNA clone RZP...Do834B0510D for gene C14orf137, chromosome 14 open reading frame 137; complete cds, incl. stopcodon.|PRI PRI 1e-14 +1 ...

 14. GenBank blastx search result: AK060852 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK060852 001-034-E10 CR457266.1 Homo sapiens full open reading frame cDNA clone RZP...Do834C046D for gene C20orf31, chromosome 20 open reading frame 31; complete cds, incl. stopcodon.|PRI PRI 3e-33 +3 ...

 15. GenBank blastx search result: AK058642 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058642 001-018-E05 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 2e-18 +3 ...

 16. GenBank blastx search result: AK059494 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059494 001-028-H05 AB179082.1 Macaca fascicularis testis cDNA clone: QtsA-12630, similar to human oculocer...ebrorenal syndrome of Lowe (OCRL), transcriptvariant a, mRNA, RefSeq: NM_000276.3.|PRI PRI 7e-40 +2 ...

 17. GenBank blastx search result: AK104229 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK104229 006-307-D03 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 3e-41 +3 ...

 18. GenBank blastx search result: AK106998 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK106998 002-120-B12 AB179082.1 Macaca fascicularis testis cDNA clone: QtsA-12630, similar to human oculocer...ebrorenal syndrome of Lowe (OCRL), transcriptvariant a, mRNA, RefSeq: NM_000276.3.|PRI PRI 1e-29 +3 ...

 19. GenBank blastx search result: AK061708 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK061708 001-037-F11 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 1e-41 +3 ...

 20. Biological Evaluation of Double Point Modified Analogues of 1,25-Dihydroxyvitamin D2 as Potential Anti-Leukemic Agents

  Science.gov (United States)

  Corcoran, Aoife; Nadkarni, Sharmin; Yasuda, Kaori; Sakaki, Toshiyuki; Brown, Geoffrey; Kutner, Andrzej; Marcinkowska, Ewa

  2016-01-01

  Structurally similar double-point modified analogues of 1,25-dihydroxyvitamin D2 (1,25D2) were screened in vitro for their pro-differentiating activity against the promyeloid cell line HL60. Their affinities towards human full length vitamin D receptor (VDR) and metabolic stability against human vitamin D 24-hydroxylase (CYP24A1) were also tested. The analogues (PRI-1730, PRI-1731, PRI-1732, PRI-1733 and PRI-1734) contained 5,6-trans modification of the A-ring and of the triene system, additional hydroxyl or unsaturation at C-22 in the side chain and reversed absolute configuration (24-epi) at C-24 of 1,25D2. As presented in this paper, introduction of selected structural modifications simultaneously in two distinct parts of the vitamin D molecule resulted in a divergent group of analogues. Analogues showed lower VDR affinity in comparison to that of the parent hormones, 1,25D2 and 1,25D3, and they caused effective HL60 cell differentiation only at high concentrations of 100 nM and above. Unexpectedly, introducing of a 5,6-trans modification combined with C-22 hydroxyl and 24-epi configuration switched off entirely the cell differentiation activity of the analogue (PRI-1734). However, this analogue remained a moderate substrate for CYP24A1, as it was metabolized at 22%, compared to 35% for 1,25D2. Other analogues from this series were either less (12% for PRI-1731 and PRI-1733) or more (52% for PRI-1732) resistant to the enzymatic deactivation. Although the inactive analogue PRI-1734 failed to show VDR antagonism, when tested in HL60 cells, its structure might be a good starting point for our design of a vitamin D antagonist. PMID:26840307

 1. Biological Evaluation of Double Point Modified Analogues of 1,25-Dihydroxyvitamin D2 as Potential Anti-Leukemic Agents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aoife Corcoran

  2016-02-01

  Full Text Available Structurally similar double-point modified analogues of 1,25-dihydroxyvitamin D2 (1,25D2 were screened in vitro for their pro-differentiating activity against the promyeloid cell line HL60. Their affinities towards human full length vitamin D receptor (VDR and metabolic stability against human vitamin D 24-hydroxylase (CYP24A1 were also tested. The analogues (PRI-1730, PRI-1731, PRI-1732, PRI-1733 and PRI-1734 contained 5,6-trans modification of the A-ring and of the triene system, additional hydroxyl or unsaturation at C-22 in the side chain and reversed absolute configuration (24-epi at C-24 of 1,25D2. As presented in this paper, introduction of selected structural modifications simultaneously in two distinct parts of the vitamin D molecule resulted in a divergent group of analogues. Analogues showed lower VDR affinity in comparison to that of the parent hormones, 1,25D2 and 1,25D3, and they caused effective HL60 cell differentiation only at high concentrations of 100 nM and above. Unexpectedly, introducing of a 5,6-trans modification combined with C-22 hydroxyl and 24-epi configuration switched off entirely the cell differentiation activity of the analogue (PRI-1734. However, this analogue remained a moderate substrate for CYP24A1, as it was metabolized at 22%, compared to 35% for 1,25D2. Other analogues from this series were either less (12% for PRI-1731 and PRI-1733 or more (52% for PRI-1732 resistant to the enzymatic deactivation. Although the inactive analogue PRI-1734 failed to show VDR antagonism, when tested in HL60 cells, its structure might be a good starting point for our design of a vitamin D antagonist.

 2. Travel agency electronic business

  OpenAIRE

  Bjelobrk, Jelena

  2018-01-01

  Turizem in informacijska tehnologija sta dve največji in najbolj dinamični panogi v današnjem času. Obe panogi se zelo hitro razvijata in povpraševanje po njiju strmo raste. Posebno vlogo pri tem ima internet, ki je prenosni medij in omogoča najcenejši prenos podatkov in povezuje ljudi. Prav tako ima internet zelo pomembno vlogo pri turističnem trženju saj je njegova funkcija zelo pomembna pri distribuciji turističnih storitev. Internet predstavlja zelo pomembno vlogo za potencialnega turista...

 3. A política internacional da CGTP e da CUT: etapas, temas e desafios

  OpenAIRE

  Costa, Hermes Augusto

  2005-01-01

  Apesar de existir enquanto política no seio das organizações sindicais nacionais, a política de relações internacionais (PRI) configura-se, todavia, como “parente pobre” do sindicalismo nacional. Depois de enunciar brevemente, na primeira parte, alguns dos obstáculos actuais à construção de uma PRI, este texto debruça-se, na segunda parte, sobre o espaço que as duas principais centrais sindicais de Portugal e do Brasil (a CGTP e a CUT, respectivamente) vêm conferindo à PRI. Partindo do trabal...

 4. Uporaba simulacijskega modeliranja in metod mrežnega programiranja za primer peke kruha

  OpenAIRE

  Duh, Mojca

  2010-01-01

  Diplomsko delo temelji na razvoju simulacijskega modela za pridelavo pšenice in nadaljnjo peko kruha ter aplikaciji metod mrežnega programiranja projekta peko kruha. Simulacijski model bo temeljil na tehnološki karti, katera bo osnova za ekonomsko analizo te dopolnilne dejavnosti. Vzporedno se bo na istem primeru aplicirala metoda mrežnega programiranja in sicer metoda CPM in PERT metoda. Pri metodi CPM bodo prikazani podatki o najzgodnejših in najpoznejših rokih dogodkov. Pri metodi PERT pri...

 5. OPTIMIRANJE PROCESA BARVANJA VOLNE Z NARAVNIMI BARVILI IN RAČUNALNIŠKO VREDNOTENJE BARV

  OpenAIRE

  Tepeš, Darinka

  2009-01-01

  V diplomskem delu je preučena možnost uporabe rastlinskih barvil za barvanje volne, namenjene izdelavi unikatnih pletenih in vezenih izdelkov. V ta namen je bila izvedena ekstrakcija barvil iz rastlin, ki so pri nas močno razširjene in dostopne ter dajejo v osnovi rumene, rdeče, rjave in zelene barvne tone. To so navadna breza, navadna lakota, navadni oreh in velika kopriva. Pri procesu ekstrakcije in/ali barvanja so bile v različnih fazah postopka, pri različnih pogojih (pH) in v različnih k...

 6. Development of an Army Stationary Axle Efficiency Test Stand - Interim Report TFLRF No. 471

  Science.gov (United States)

  2015-09-01

  INSTITUTE QUALIFIED PRODUCTS LIST Company Name Address Expiration Date PRI QPL # Brand Name SAE Viscosity Grade Petronas Lubricants Italy S.P.A. Via...Santena 1 10029 Villastellone (TO) Italy 30-Sep-18 PRI GL 0631 Tutela Transmission Stargear AX-ED SAE 75W-90 Petronas Lubricants Italy S.P.A. Via...Santena 1 10029 Villastellone (TO) Italy 31-Jul-18 PRI GL 0632 Tutela Transmission X-Road SAE 75W-90 Petronas Lubrificantes Brasil S.A. Avenida Trajano de

 7. Utjecaj teorije drame Gustava Freytaga „dobro skrojenih komada“ na suvremenu filmsku dramaturgiju utjelovljenu u djelu "The Writer's Journey" Christophera Voglera

  OpenAIRE

  Milivojević-Mađarev, Marina

  2013-01-01

  Film je umetnost koja je sklona konzumiranju najnovijih tehnoloških dostignuća i svedoci smo njegovog prodora u treću dimenziju (npr. film reditelja Džejmsa Kamerona Avatar...). Svojom tehnologijom film je potpuni produkt druge decenije XXI veka, ali priče koje prezentuje moderna tehnologija strukturom fabule pripadaju XIX veku. Zašto je filmu potrebna „starinska“ dramaturgija? Da li to znači da se tehnologije menjaju, ali ne i ljudske potrebe za pričanjem dobre, stare priče? Zašto su se upra...

 8. Vpliv organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa likovne umetnosti na dosežke učencev

  OpenAIRE

  Zorjan, Marlene

  2016-01-01

  Pri pouku likovne umetnosti ugotavljamo, da so šole premalo fleksibilne pri oblikovanju urnika. Pouk likovne umetnosti lahko poteka v različnih oblikah, na primer posamezno po eno uro na teden ali strnjeno po dve šolski uri, torej v blok uri na štirinajst dni. V praksi ugotavljamo, da so zaradi organizacije učnega procesa razlike v likovnem spominu, saj je začetek reševanja likovne naloge časovno omejen, snovanje idej učencev pa je prekinjeno, zato pri nadaljevanju likovne naloge učitelj potr...

 9. PRIMERJAVA DVEH METOD ZA MERJENJE ZADOVOLJSTVA GOSTOV V HOTELIH

  OpenAIRE

  Osterc, Miša

  2016-01-01

  Zadovoljstvo gostov je ključni element za uspešen razvoj in dolgoročen obstoj kateregakoli hotelskega podjetja, zato mora biti njihovo doseganje tudi glavni cilj vsakega hotela. Pri tem je potrebno upoštevati, da zagotavljanje zadovoljstva gostov zahteva dobro poznavanje želja in pričakovanj vsakega gosta, zato je merjenje, analiziranje in spremljanje zadovoljstva eden najpomembnejših izzivov pri pripravi strategije poslovanja vsakega hotela. To velja tudi za Hotel Bioterme Mala Nedelja,...

 10. Glomerular filtration rate in patients with gout and factors influencing the rate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F M Kudaeva

  2007-09-01

  Zaklyuchenie. Sushchestvuet zavisimost' mezhdu sostoyaniem azotovydelitel'noy funktsii pochek i vozrastom bol'nykh, dlitel'nost'yu i IT podagry. Nalichie AG, IBS, KhSN dostoverno ukhudshaet azotovydelitel'nuyu funktsiyu pochek pri podagre.

 11. Glomerular filtration rate in patients with gout and factors influencing the rate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F M Kudaeva

  2007-01-01

  Zaklyuchenie. Sushchestvuet zavisimost' mezhdu sostoyaniem azotovydelitel'noy funktsii pochek i vozrastom bol'nykh, dlitel'nost'yu i IT podagry. Nalichie AG, IBS, KhSN dostoverno ukhudshaet azotovydelitel'nuyu funktsiyu pochek pri podagre.

 12. Tatiana Detlofson: "Mandariinide" film on nagu väike kalliskivi üüratus meres / intervjueerinud Annela Laaneots

  Index Scriptorium Estoniae

  Detlofson, Tatiana

  2016-01-01

  Intervjuu Oscari nominatsiooni jõudnud Eesti filmi "Mandariinid" PR-tegija Tatiana Detlofsoniga filmi PR-i eduteguritest. Filmi meeskond pälvis Aasta Suhtekorraldaja 2015 tiitli professionaalse ja tulemusliku PR-töö eest

 13. "Hacer o no hacer" (To do or not to do). Mexican Foreign Policy and UN Peacekeeping Operations in the 21st Century

  National Research Council Canada - National Science Library

  Encinas-Valenzuela, Jesus E

  2006-01-01

  On December 1, 2000 a new administration took over the presidency of Mexico. This event was much anticipated because the new president, Vicente Fox, belonged to a different party than the PRI, the established official party...

 14. Gene structure, phylogeny and expression profile of the sucrose ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  2015-09-16

  Bruni et al. 2000). Sucrose is the pri- marymolecule of fat biosynthesis and seed development; and sucrose concentration is limiting ...... 1998 Intron loss and gain during evolution of the catalase gene family in angiosperms.

 15. Commercialising public research new trends and strategies

  CERN Document Server

  Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris

  2013-01-01

  This report describes recent trends in government and institutional level policies to enhance the transfer and exploitation of public research. It also benchmarks a set of countries, universities and public research institutions (PRI) based on both traditional and new indicators.

 16. Media formulation influences chemical effects on neuronal growth and morphology

  Science.gov (United States)

  Abstract Screening for developmental neurotoxicity (DNT) using in vitro, cell-based test systems has been proposed as an efficient and cost-effective alternative to performing in vivo DNT studies. One of the pri...

 17. Bourse de recherche : Innovation en matière de vaccins pour le bétail

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  6 sept. 2017 ... Date butoir : le 6 septembre 2017 Prière de noter que toutes les demandes doivent être présentées en ligne. Cette bourse de recherche est accessible uniquement aux citoyens kenyans.

 18. Comparative effects of partial root-zone irrigation and deficit irrigation on phosphorus uptake in tomato plants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Liu, Fulai; Jensen, Christian Richardt

  2012-01-01

  The comparative effects of partial root-zone irrigation (PRI) and deficit irrigation (DI) on phosphorus (P) uptake in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) plants were investigated in a split-root pot experiment. The results showed that PRI treatment improved water-use efficiency (WUE) compared...... to the DI treatment. PRI-treated plants accumulated significantly higher amounts of P in their shoots than DI plants under organic maize straw N fertilisation, whereas similar levels of shoot P accumulation were observed under mineral N fertilisation. Thus, the form of N fertiliser, and thereby...... the different plant N status, affected the accumulation of P in shoots, as reflected by a higher plant N:P ratio following mineral N fertilisation than after organic N fertilisation. Compared to the DI treatment, PRI significantly increased both the physiological and agronomic efficiencies of P-use under...

 19. Nutritional responses to soil drying and rewetting cycles under partial root-zone drying irrigation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Jensen, Christian Richardt; Liu, Fulai

  2017-01-01

  and their bioavailability. Partial root-zone drying irrigation (PRI) irrigates half of the soil zone, while the other half is allowed to dry, and the two halves is alternately irrigated. PRI outweighs conventional deficit irrigation in further improving water use efficiency (WUE) by enhancing the root-to-shoot chemical...... signaling that regulates stomatal aperture. PRI induced soil DRW cycles and more soil water dynamics in the root zone enhance soil nutrient mineralization process and thus increase the bioavailability of soil nutrients, resulting in improved nitrogen (N) and phosphorus (P) uptake, in which soil microbial...... processes play a key role. Studies investigating how soil DRW cycles and water dynamics under PRI on nutrient transport in soil solution, soil microbe mediated P transformation, interactions between phytohormones and nutrient uptake, root morphological and architectural traits for nutrient acquisition...

 20. Solution Method of Multi-Product Two-Stage Logistics Problem with Constraints of Delivery Course

  Science.gov (United States)

  Ataka, Shinichiro; Gen, Mitsuo

  The logistics network design is one of the important phase of Supply Chain Management (SCM) and it is the problem that should be optimized for long-term promotion of efficiency of the whole supply chain. Usually a plant produces different type of products. Even if it is a factory of the same company, delivery is different by a kind of a produced product. The restrictions which this model has are deeply concerned with TP in the real world. In this paper, we consider the logistics network design problems with multi-products and constraints for delivery course. To solve the problem, we used a hybrid priority-based Genetic Algorithm (h-priGA), and we tried the comparison experiment with priority-based Genetic Algorithm (priGA)and h-priGA, we show it about the effectiveness of h-priGA.

 1. Uudised : Balleti võlumaailm. Agent M sai maha uue plaadi, singli ja videoga

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Rahvusooper Estonia, eesotsas Mai Murdmaa, Tatjana Järvi ja Lemme Järviga, korraldab põhikoolinoortele balletti tutvustavaid etendusi. Alternatiivrokki viljeleva ansambli Agent M heliplaadist "Spionaazh" ja videost laulule "Queen of the World" (www.agentm.pri.ee)

 2. Parent's Take Home Guide to GERD (Gastroesophogeal Reflux Disease)

  Science.gov (United States)

  ... to help reduce spitting up: 3.Persistent Food Refusal •Poor growth or failure to thrive Avoid overfeeding • ... are severe or persistent then your pri mary care provider may consider treatment with a medication or ...

 3. EX1607 Water Column Summary Report and Profile Data Collection

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — A complete set of water column profile data and CTD Summary Report (if generated) generated by the Okeanos Explorer during EX1607: CAPSTONE Wake Island PRI MNM...

 4. Alternate partial root-zone irrigation improves fertilizer-N use efficiency in tomatoes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Liu, Fulai; Jensen, Lars Stoumann

  2013-01-01

  The objective of this study was to investigate the comparative effects of alternative partial root-zone irrigation (PRI) and deficit irrigation (DI) on fertilizer-N use efficiency in tomato plants under mineral N and organic N fertilizations. The plants were grown in split-root pots in a climate...... significantly higher fertilizer-N use efficiency and soil N availability as well as enhanced plant’s N acquisition ability in the PRI treatment. Analysis across the irrigation treatments showed that the mineral N fertilizer treatment (MinN) significantly increased N yield, ANUE and ANRE relative to the organic...... N fertilizer treatment (OrgN). Compared with DI, the rhizosphere and bulk soil mineral N content in the soil were significantly lowered in the PRI treatment, indicating the enhanced root N uptake efficiency. It is suggested that PRI-enhanced soil water dynamics may have increased soil nitrate mass...

 5. GenBank blastx search result: AK242766 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available r calpain 6, a glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1) pseudogene and the 3' end of the DCX gene for doublecortex; lissencephaly, X-linked (doublecortin), complete sequence. PRI 2e-33 1 ...

 6. GenBank blastx search result: AK242717 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available r calpain 6, a glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1) pseudogene and the 3' end of the DCX gene for doublecortex; lissencephaly, X-linked (doublecortin), complete sequence. PRI 2e-37 1 ...

 7. 2007 national roadside survey of alcohol and drug use by drivers : drug results.

  Science.gov (United States)

  2009-12-01

  This report presents the first national prevalence estimates for drug-involved driving derived from the recently : completed 2007 National Roadside Survey (NRS). The NRS is a national field survey of alcohol- and drug-involved : driving conducted pri...

 8. Aanpak kniptorren werkt beter dan bestrijding ritnaalden

  NARCIS (Netherlands)

  Griepink, F.C.; Ester, A.; Rozen, van K.

  2004-01-01

  Ritnaalden, de larven van kniptorren, veroorzaken schade in bol-, knol- en graangewassen. Als alternatief voor grondontsmetting ter bestrijding van de ritnaalden, ontwikkelden PRI en PPO een methode van geleide bestrijding waarmee de kniptorren worden aangepakt. Met sexferomonen in trechtervallen

 9. ZADOVOLJSTVO GOSTOV S POMURSKIMI GOSTILNAMI

  OpenAIRE

  Stanko, Renata

  2011-01-01

  Ljudje smo različni. Različno vrednotimo in ocenjujemo iste stvari. Imamo različne okuse, različne zahteve, obenem pa imamo svoja pričakovanja. Od gostincev in pri njih zaposlenih pričakujemo, da bodo poznali naše zahteve in pričakovanja ter jih brezhibno zadovoljili. Še posebej, ker so nas k njim napotili naši prijatelji oz. družina, ki so bili zelo zadovoljni ali zato, ker je od naše prisotnosti v gostilni odvisen naš družbeni položaj. Prenos informacij med prijatelji in družinskim...

 10. Een bloemstrook als leverancier van natuurlijke vijanden: Met luzerne minder groene perzikluis op ijsbergsla

  NARCIS (Netherlands)

  Schelling, G.C.; Belder, den E.

  2002-01-01

  PRI onderzocht het effect van stroken bloeiende luzerne tussen vollegronds ijsbergsla op het voorkomen van natuurlijke vijanden van bladluizen. In de luzernestroken bleken vele predatoren en parasieten van bladluizen voor te komen (zweefvliegen; sluipwespen; loopkevers; roofwantsen); met name de

 11. GenBank blastx search result: AK241821 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available dependent regulator of chromatin (subfamily a, member 1), the 5' end of the OCRL gene for oculocerebrorenal syndrome of Lowe and two CpG islands, complete sequence. PRI 5e-41 1 ...

 12. GenBank blastx search result: AK241408 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available dependent regulator of chromatin (subfamily a, member 1), the 5' end of the OCRL gene for oculocerebrorenal syndrome of Lowe and two CpG islands, complete sequence. PRI 1e-21 1 ...

 13. GenBank blastx search result: AK242828 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available dependent regulator of chromatin (subfamily a, member 1), the 5' end of the OCRL gene for oculocerebrorenal syndrome of Lowe and two CpG islands, complete sequence. PRI 3e-51 1 ...

 14. Adapting risk management and computational intelligence network optimization techniques to improve traffic throughput and tail risk analysis.

  Science.gov (United States)

  2014-04-01

  Risk management techniques are used to analyze fluctuations in uncontrollable variables and keep those fluctuations from impeding : the core function of a system or business. Examples of this are making sure that volatility in copper and aluminum pri...

 15. Mercury(II) and methylmercury(II) complexes of novel sterically hindered thiolates: 13C and 199Hg NMR studies and the crystal and molecular structures of [MeHg(SC6H2-2,4,6-Pri3)], [Hg(SC6H4-2-SiMe3)2], [Hg(2-SC5H3N-3-SiMe3)2], and [Hg{(2-SC6H4)2SiMe2}]2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Block, E.; Brito, M.; Gernon, M.; McGowty, D.; Kang, Hyunkyu; Zubieta, J.

  1990-01-01

  Several series of complexes of the types [MeHg(SR)] and [Hg(SR) 2 ] have been synthesized, where the ligands are members of new classes of sterically hindered thiolates, including (triorganosilyl)methanethiols, 2-(triorganosilyl)benzenethiols, 3-(triorganosilyl)pyridine-2-thiols, and bis(2-mercaptophenyl) derivatives. Detailed 1 H, 13 C, and 199 Hg NMR studies revealed several general trends. The 199 Hg chemical shifts moved upfield in the order [MeHg(SR)] 2 ] 2 ] 2 ]. For the [MeHg(SR)] series of complexes, 1 J(Hg-C) correlates with δ( 13 C(methyl)) and with the type of thiolate ligand. Anomalous behavior is observed for oligomeric species. There is only a limited correlation of δ( 199 Hg) with steric cone angles for a subset of the complexes. Crystal data for the complexes are reported. 86 refs., 7 figs., 11 tabs

 16. Utjecaj bakteriološke kakvoće mlijeka na trajnost pasteriziranog mlijeka

  OpenAIRE

  Kršev, Ljerka; Tratnik, Ljubica; Pirjavec, Irena; Borović, Anica

  1992-01-01

  Tijekom ljetnog razdoblja kontrolirana je mikrobiološka kakvoća 10 skupnih uzoraka sirovog mlijeka. Nakon pasterizacije (80 °C/60") istih uzoraka određena je mikrobiološka kakvoća i održivost pri temperaturi okoline i pri +8 °C. Pasterizirano se mlijeko može čuvati do 5 dana.

 17. OPTIMIZACIJA POSLOVANJA V MATERIAL MANAGEMENTU SCHWARZKOPF HENKEL

  OpenAIRE

  Rogič, Luka

  2016-01-01

  V diplomskem delu na primeru podjetja Schwarzkopf Henkel predstavljamo strategije optimizacije material managementa. Pri tem se osredotočamo na strategije offshoringa, v okviru katerih podjetje v svoji oskrbovalni verigi vzpostavlja skupne storitvene centre ter pristojbinske pogodbene proizvajalce. V diplomski nalogi obravnavamo vzpostavitev tehnično kompetentnega centra v Mariboru in vzpostavitev pristojbinskega pogodbenega izvajalca na Slovaškem. Pri tem ugotavljamo posamezne korake v proce...

 18. UPORABA METOD MREŽNEGA PLANIRANJA ZA PRIMER OBNOVE VINSKE KLETI

  OpenAIRE

  Kolmanič, Franc Frenki

  2016-01-01

  V magistrski nalogi sta bili uporabljeni dve metodi mrežnega planiranja, CPM (Critical Path Method) in PERT metoda (Program Evaluation and Review Technique). Na podlagi uporabe omenjenih metod je bil cilj definirati časovno zaporedje dejavnosti oziroma aktivnosti ter nazorno prikazati medsebojne povezave med njimi. Oceniti je bilo potrebno tudi čas, ki je potreben za izvedbo celotnega projekta ter posameznih dejavnosti pri primeru obnove vinske kleti. Pri oceni CPM metode je najzgodnejši rok...

 19. Jak3, STAT3, and STAT5 inhibit expression of miR-22, a novel tumor suppressor microRNA, in cutaneous T-Cell lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sibbesen, Nina A; Kopp, Katharina L; Litvinov, Ivan V

  2015-01-01

  the promoter of the miR-22 host gene, and (iii) inhibition of Jak3, STAT3, and STAT5 triggers increased expression of pri-miR-22 and miR-22. Curcumin, a nutrient with anti-Jak3 activity and histone deacetylase inhibitors (HDACi) also trigger increased expression of pri-miR-22 and miR-22. Transfection...

 20. Izobraževanje ravnateljev in učiteljev razrednega pouka

  OpenAIRE

  Katica Pevec Semec

  2003-01-01

  V zariscu razlicnih reform je vselej cilj vsezivljenjsko ucenje, taka v teoretskih izhodiščih kot pri strateškem prilagajanju izobrazevalnih sistemov novim zahtevam druzbenega razvoja. To velja tudi za reformo osnovne sole in uvajanje devetletne osnovne sole, kiju pravkar dozivljamo pri nas. Z raziskavo, ki smo jo izvedli na nekaterih gorenjskih osnovnih solah, smo zeleli poiskati odgovore na vprasanje, koliko so uCitelji razrednega pouka in njihovi ravnatelji sposobni vsezivljenjskega ucenja...

 1. PRIMERJAVA GEODETSKIH METOD NA ZAHTEVNEM GRADBENEM OBJEKTU

  OpenAIRE

  Reberčnik, Matic

  2017-01-01

  V projektni nalogi smo v uvodnih poglavjih predstavili različne načine izvajanja geodetskih meritev, ki jih v gradbeništvu uporabljamo pri analizi pomikov in deformacij gradbenih konstrukcij ter terena, na katerem so le-te postavljene. V nadaljevanju opisujemo terestične in GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem) metode, ki smo jih uporabljali pri izvajanju meritev na izbranem premostitvenem objektu avtocestnega odseka v Sloveniji (zaradi varovanja podatkov ga imenujemo Objekt 1). Pod...

 2. OSEBNA PRODAJA Z VIDIKA VERBALNE IN NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

  OpenAIRE

  Metelko, Aleksej

  2012-01-01

  V diplomski nalogi obravnavam osebno prodajo z vidika verbalne in neverbalne komunikacije. V prvem delu, kjer predstavljam teoretično ozadje verbalne in neverbalne komunikacije, se osredotočam na sam proces prodajnega razgovora in psihologijo prodaje. Pri verbalni komunikaciji sem podrobneje predstavil pojme iz nevrolingvističnega programiranja in tehnik spraševanj ter aktivno poslušanje. Pri neverbalni komunikaciji pa sem se poglobil v najosnovnejšo telesno govorico, kot je proksemika, gesti...

 3. VPLIV STILA VODENJA NA VEDENJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X

  OpenAIRE

  Kladnik Volf, Tina

  2016-01-01

  Pri diplomski nalogi nas je zanimalo, kakšen vpliv imajo navedeni stili vodenja na vedenje podrejenih v konkretni organizaciji X. Ugotovili smo, da v podjetju v večini primerov prevladuje mentorski stil vodenja, da večina podrejenih z veseljem opravlja svoje delo in imajo dober odnos z vodjo, da težave pri delu rešujejo skupaj, da komunicirajo dobro, so zavzeti za delo.

 4. Prototipna rešitev za vodenje IT projektov

  OpenAIRE

  Jeraj, Simon

  2018-01-01

  Magistrsko delo obravnava razvoj prototipa spletne aplikacije za vodenje projektov. Prototip temelji na programskem jeziku Python. Pri izdelavi prototipa sta bili uporabljeni ogrodji Django in Vue.js. Aplikacija agregira podatke in je namenjena vodjem projektov. Nudi pomoč pri sledenju projektom in upravljanju z njimi. Njena glavna naloga je združevanje in prikaz vseh relevantnih informacij o projektih. Prikazuje vse aktivnosti, ki so povezane s projekti. Nudi tudi prikaz statističnih po...

 5. Psihološka avtopsija - študija primera Claytona Hartwiga

  OpenAIRE

  Vasić, Suzana

  2016-01-01

  Pri preiskovanju kaznivih dejanj se uporabljajo različne metode in tehnike. Ena skupina teh so tehnike preiskovalne psihologije. Sem spadajo kognitivni intervju, poligrafiranje, hipnoza, prepoznava obrazov storilcev kaznivih dejanj, forenzična lingvistika, psihološko profiliranje in psihološka avtopsija. Pri forenzični lingvistiki se analizirajo besedna in pisna sporočila za pridobitev informacij o avtorju. Psihološko profiliranje se uporablja za sklepanje o karakteristikah osumljenca na podl...

 6. Pose Estimation using 1D Fourier Transform and Euclidean Distance Matching of CAD Model and Inspected Model Part

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zulkoffli, Zuliani; Bakar, Elmi Abu

  2016-01-01

  This paper present pose estimation relation of CAD model object and Projection Real Object (PRI). Image sequence of PRI and CAD model rotate on z axis at 10 degree interval in simulation and real scene used in this experiment. All this image is go through preprocessing stage to rescale object size and image size and transform all the image into silhouette. Correlation of CAD and PRI image is going through in this stage. Magnitude spectrum shows a reliable value in range 0.99 to 1.00 and Phase spectrum correlation shows a fluctuate graph in range 0.56 - 0.97. Euclidean distance correlation graph for CAD and PRI shows 2 zone of similar value due to almost symmetrical object shape. Processing stage of retrieval inspected PRI image in CAD database was carried out using range phase spectrum and maximum magnitude spectrum value within ±10% tolerance. Additional processing stage of retrieval inspected PRI image using Euclidean distance within ±5% tolerance also carried out. Euclidean matching shows a reliable result compared to range phase spectrum and maximum magnitude spectrum value by sacrificing more than 5 times processing time. (paper)

 7. Subepidermal moisture detection of heel pressure injury: The pressure ulcer detection study outcomes.

  Science.gov (United States)

  Bates-Jensen, Barbara M; McCreath, Heather E; Nakagami, Gojiro; Patlan, Anabel

  2018-04-01

  We examined subepidermal moisture (SEM) and visual skin assessment of heel pressure injury (PrI) among 417 nursing home residents in 19 facilities over 16 weeks. Participants were older (mean age 77 years), 58% were female, over half were ethnic minorities (29% African American, 12% Asian American, 21% Hispanic), and at risk for PrI (mean Braden Scale Risk score = 15.6). Blinded concurrent visual assessments and SEM measurements were obtained at heels weekly. Visual skin damage was categorised as normal, erythema, stage 1 PrI, deep tissue injury (DTI) or stage 2 or greater PrI. PrI incidence was 76%. Off-loading occurred with pillows (76% of residents) rather than heel boots (21%) and often for those with DTI (91%). Subepidermal moisture was measured with a device where higher readings indicate greater moisture (range: 0-70 tissue dielectric constant), with normal skin values significantly different from values in the presence of skin damage. Subepidermal moisture was associated with concurrent damage and damage 1 week later in generalised multinomial logistic models adjusting for age, diabetes and function. Subepidermal moisture detected DTI and differentiated those that resolved, remained and deteriorated over 16 weeks. Subepidermal moisture may be an objective method for detecting PrI. © 2017 Medicalhelplines.com Inc and John Wiley & Sons Ltd.

 8. Global Prioritization of Disease Candidate Metabolites Based on a Multi-omics Composite Network

  Science.gov (United States)

  Yao, Qianlan; Xu, Yanjun; Yang, Haixiu; Shang, Desi; Zhang, Chunlong; Zhang, Yunpeng; Sun, Zeguo; Shi, Xinrui; Feng, Li; Han, Junwei; Su, Fei; Li, Chunquan; Li, Xia

  2015-01-01

  The identification of disease-related metabolites is important for a better understanding of metabolite pathological processes in order to improve human medicine. Metabolites, which are the terminal products of cellular regulatory process, can be affected by multi-omic processes. In this work, we propose a powerful method, MetPriCNet, to predict and prioritize disease candidate metabolites based on integrated multi-omics information. MetPriCNet prioritized candidate metabolites based on their global distance similarity with seed nodes in a composite network, which integrated multi-omics information from the genome, phenome, metabolome and interactome. After performing cross-validation on 87 phenotypes with a total of 602 metabolites, MetPriCNet achieved a high AUC value of up to 0.918. We also assessed the performance of MetPriCNet on 18 disease classes and found that 4 disease classes achieved an AUC value over 0.95. Notably, MetPriCNet can also predict disease metabolites without known disease metabolite knowledge. Some new high-risk metabolites of breast cancer were predicted, although there is a lack of known disease metabolite information. A predicted disease metabolic landscape was constructed and analyzed based on the results of MetPriCNet for 87 phenotypes to help us understand the genetic and metabolic mechanism of disease from a global view. PMID:26598063

 9. Integrating Solar Induced Fluorescence and the Photochemical Reflectance Index for Estimating Gross Primary Production in a Cornfield

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yen-Ben Cheng

  2013-12-01

  Full Text Available The utilization of remotely sensed observations for light use efficiency (LUE and tower-based gross primary production (GPP estimates was studied in a USDA cornfield. Nadir hyperspectral reflectance measurements were acquired at canopy level during a collaborative field campaign conducted in four growing seasons. The Photochemical Reflectance Index (PRI and solar induced chlorophyll fluorescence (SIF, were derived. SIF retrievals were accomplished in the two telluric atmospheric oxygen absorption features centered at 688 nm (O2-B and 760 nm (O2-A. The PRI and SIF were examined in conjunction with GPP and LUE determined by flux tower-based measurements. All of these fluxes, environmental variables, and the PRI and SIF exhibited diurnal as well as day-to-day dynamics across the four growing seasons. Consistent with previous studies, the PRI was shown to be related to LUE (r2 = 0.54 with a logarithm fit, but the relationship varied each year. By combining the PRI and SIF in a linear regression model, stronger performances for GPP estimation were obtained. The strongest relationship (r2 = 0.80, RMSE = 0.186 mg CO2/m2/s was achieved when using the PRI and SIF retrievals at 688 nm. Cross-validation approaches were utilized to demonstrate the robustness and consistency of the performance. This study highlights a GPP retrieval method based entirely on hyperspectral remote sensing observations.

 10. Vitamin D Analogs Potentiate the Antitumor Effect of Imatinib Mesylate in a Human A549 Lung Tumor Model

  Science.gov (United States)

  Maj, Ewa; Filip-Psurska, Beata; Świtalska, Marta; Kutner, Andrzej; Wietrzyk, Joanna

  2015-01-01

  In previous papers, we presented data on studies on the anticancer activity of the vitamin D3 analogs, named PRI-2191 and PRI-2205, in different cancer models. In this study, we showed the improved antiproliferative activity of a combination of imatinib mesylate (Gleevec, GV) and cytostatic agents in in vitro studies, when used with a third compound, namely PRI-2191, in an A549 human lung cancer model. Furthermore, we analyzed the influence of both PRI-2191, as well as PRI-2205 on the anticancer activity of GV in mice bearing A549 tumors. The route of PRI-2191 analog administration showed a significant impact on the outcome of GV treatment: subcutaneous injection was more efficient and less toxic than oral gavage. Moreover, both vitamin D compounds increased the anticancer activity of GV; however, they might also potentiate some adverse effects. We also evaluated in tumor tissue the expression of VEGF, PDGF-BB, vitamin D receptor, CYP27B1, CYP24, p53 and Bcl-2, as well as PDGF receptors: α and β. We observed the upregulation of p53 expression and the downregulation of Bcl-2, as well as VEGF in A549 tumors as a result of the tested treatment. However, vitamin D analogs did not significantly influence the expression of these proteins. PMID:26580599

 11. Monitoring water stress and fruit quality in an orange orchard under regulated deficit irrigation using narrow-band structural and physiological remote sensing indices

  Science.gov (United States)

  Stagakis, S.; González-Dugo, V.; Cid, P.; Guillén-Climent, M. L.; Zarco-Tejada, P. J.

  2012-07-01

  This paper deals with the monitoring of water status and the assessment of the effect of stress on citrus fruit quality using structural and physiological remote sensing indices. Four flights were conducted over a citrus orchard in 2009 using an unmanned aerial vehicle (UAV) carrying a multispectral camera with six narrow spectral bands in the visible and near infrared. Physiological indices such as the Photochemical Reflectance Index (PRI570), a new structurally robust PRI formulation that uses the 515 nm as the reference band (PRI515), and a chlorophyll ratio (R700/R670) were compared against the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Renormalized Difference Vegetation Index (RDVI) and Modified Triangular Vegetation Index (MTVI) canopy structural indices for their performance in tracking water status and the effects of sustained water stress on fruit quality at harvest. The irrigation setup in the commercial orchard was compared against a treatment scheduled to satisfy full requirements (based on estimated crop evapotranspiration) using two regulated deficit irrigation (RDI) strategies. The water status of the trees throughout the experiment was monitored with frequent field measurements of stem water potential (Ψx), while titratable acidity (TA) and total soluble solids (TSS) were measured at harvest on selected trees from each irrigation treatment. The high spatial resolution of the multispectral imagery (30 cm pixel size) enabled identification of pure tree crown components, extracting the tree reflectance from shaded, sunlit and aggregated pixels. The physiological and structural indices were then calculated from each tree at the following levels: (i) pure sunlit tree crown, (ii) entire crown, aggregating the within-crown shadows, and (iii) simulating a lower resolution pixel, including tree crown, sunlit and shaded soil pixels. The resulting analysis demonstrated that both PRI formulations were able to track water status, except when water stress

 12. Composition effects on synthetic glass alteration mechanisms: Part 1. Experiments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rajmohan, Natarajan; Frugier, P.; Gin, St.

  2010-01-01

  Alteration of nuclear waste glasses and silicate minerals is governed by complex processes regulated by several coupled mechanisms. Among these processes is reactive mass transfer through the amorphous gel layer (known as the passivating reactive interphase (PRI) in case of a rate-limiting effect) located between the pristine glass and the bulk solution. In order to assess the influence of the glass composition and the pH on the properties of the PRI, and thus on the nuclear glass durability, an experimental leaching study was performed on borosilicate glass samples with or without Ca, Al, and Zr. Experiments were conducted to understand the influence of the pH and glass composition on the solvated cation diffusion coefficient within the PRI and to generate data for calibration of a PRI solubility model (not presented here). All the experiments were carried out at high S/V ratios so that silicon rapidly reached apparent saturated conditions and the PRI could form: in such conditions glass alteration is controlled only by diffusion of water and dissolved species through the PRI and by precipitation of crystallized secondary phases. The constituents in the PRI and the crystallized secondary phases depend to a large extent on the glass composition and pH. Alkali metal (Na) or preferentially alkaline earth (Ca) elements are retained in the PRI for charge compensation of Al and Zr. The apparent diffusion coefficient calculated from the release of boron, a good tracer, varies with the pH from less than 4 * 10 -22 to 9 * 10 -18 m 2 s -1 in the studied glasses. These very low diffusion coefficients decrease as the pH increases. Concerning the PRI composition we show that Si, Al, Ca and Zr have strong interactions and thus major consequences on the glass durability. Our findings indicate that the SiO 2 aq activity is relatively constant and independent of the pH below pH 9, followed by a drop at pH 10. In addition, the activity of SiO 2 aq is affected by the glass

 13. Utilizing national patient-register data to control for comorbidity in prognostic studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nilssen Y

  2014-10-01

  Full Text Available Yngvar Nilssen,1 Trond-Eirik Strand,1 Robert Wiik,2 Inger Johanne Bakken,3 Xue Qin Yu,4,5 Dianne L O'Connell,4–7 Bjørn Møller1 1Department of Registration, Cancer Registry of Norway, Oslo, 2Norwegian Patient Register Department, Norwegian Directorate of Health, Trondheim, 3Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway; 4Cancer Research Division, Cancer Council NSW, 5School of Public Health, University of Sydney, 6School of Public Health and Community Medicine, University of New South Wales, Sydney, 7School of Medicine and Public Health, University of Newcastle, Newcastle, NSW, Australia Objective: To construct an updated comorbidity index (Patient Register Index [PRI] using national data collections from Norway and compare its predictive ability of 1-year mortality with the Charlson Comorbidity Index (CCI. Materials and methods: Data regarding over 1.11 million patients registered in the Norwegian Patient Register in 2010 and 2011 were used to construct the PRI. The PRI was evaluated by comparing its model fit and discrimination with the CCI. Results: Compared with the CCI, the PRI weights decreased for six, increased for four, and were unchanged for seven diseases. When the PRI was added to the model including age and sex, the age effects were reduced by up to 38% for patients older than 50 years. All measures of model fit improved for the PRI model. Conclusion: Adjustment for comorbidity is especially important for patients 50 years of age or older, and its effect on 1-year mortality is almost comparable to the age effect. The PRI is based on more recent data than the CCI, and is more representative of the general population due to its construction. Keywords: comorbidity, National Patient Register, Charlson Comorbidity Index, predictive ability, patient-register index, prognostic value

 14. Detecting Soil Moisture Related Impacts on Gross Primary Productivity using the MODIS-based Photochemical Reflectance Index

  Science.gov (United States)

  He, M.; Kimball, J. S.; Running, S. W.; Ballantyne, A.; Guan, K.; Huemmrich, K. F.

  2016-12-01

  Satellite remote sensing provides continuous observations of vegetation properties that can be used to estimate ecosystem gross primary production (GPP). The Photochemical Reflectance Index (PRI) has been shown to be sensitive to photosynthetic light use efficiency (LUE), GPP and canopy water-stress. The NASA EOS MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) sensor provides potential PRI estimation globally at daily time step and 1-km spatial resolution for more than 10 years. Here, we use the MODIS based PRI with eddy covariance CO2 flux measurements and meteorological observations from 20 tower sites representing 5 major plant functional types (PFT) within the continental USA (CONUS) to assess GPP sensitivity to seasonal water supply variability. The sPRI (scaled PRI) derived using MODIS band 13 as a reference band (sPRI13) generally shows higher correspondence with tower GPP observations than other potential MODIS reference bands (MODIS band 1, 4, 10 and 12). The sPRI13 was used to represent soil moisture related water supply constraints to LUE within a terrestrial carbon flux model to estimate GPP (GPPPRI). The GPPPRI calculations show generally strong relationships with tower GPP observations (0.457 ≤ R2 ≤ 0.818), except for lower GPPPRI performance over evergreen needleleaf forest (ENF) sites. A regional model sensitivity analysis using the sPRI13 as a proxy for soil moisture related water supply limits indicated that water restrictions limit GPP over more than 21% of the CONUS domain, particularly in northwest and southwest CONUS subregions, and drier climate areas where atmospheric moisture deficits (VPD) alone are insufficient to represent both atmosphere demand and soil water supply controls affecting productivity. Our results indicate strong potential of the MODIS sPRI13 to represent GPP sensitivity to seasonal soil moisture related water supply variability, with enhanced (1-km resolution) delineation of these processes closer to the scale of

 15. Tracking Diurnal Variation in Photosynthetic Down-Regulation Using Low Cost Spectroscopic Instrumentation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin van Leeuwen

  2015-05-01

  Full Text Available Photosynthetic light-use efficiency (LUE has gained wide interest as an input to modeling forest gross primary productivity (GPP. The photochemical reflectance index (PRI has been identified as a principle means to inform LUE-based models, using airborne and satellite-based observations of canopy reflectance. More recently, low-cost electronics have become available with the potential to provide for dense in situ time-series measurements of PRI. A recent design makes use of interference filters to record light transmission within narrow wavebands. Uncertainty remains as to the dynamic range of these sensors and performance under low light conditions, the placement of the reference band, and methodology for reflectance calibration. This paper presents a low-cost sensor design and is tested in a laboratory set-up, as well in the field. The results demonstrate an excellent performance against a calibration standard (R2 = 0.9999 and at low light conditions. Radiance measurements over vegetation demonstrate a reversible reduction in green reflectance that was, however, seen in both the reference and signal wavebands. Time-series field measurements of PRI in a Douglas-fir canopy showed a weak correlation with eddy-covariance-derived LUE and a significant decline in PRI over the season. Effects of light quality, bidirectional scattering effects, and possible sensor artifacts on PRI are discussed.

 16. Prihodnja osvetlitev in nočna podoba mest: študija primera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Rankel

  2014-06-01

  Full Text Available Prihodnja osvetlitev na podlagi polprevodniških virov svetlobe bo spremenila nočno podobo mest. Možnosti njihove umestitve in uporabe v urbanem prostoru so številne. V članku zato proučujemo, ali bi njihova prihodnja uporaba v splošni zunanji razsvetljavi pozitivno vplivala na človekovo sprejemanje tako osvetljenega urbanega prostora. Na podlagi inovativne uporabe omenjenih virov svetlobe smo izoblikovali dva različna koncepta osvetlitve. Prvi koncept temelji na ploskovni osvetlitvi, drugi pa na detajlnem prikazu arhitekturno–urbanih elementov. Predlogi za osvetlitev so bili narejeni na petih različnih lokacijah mesta. Poleg izpolnjevanja funkcionalnih potreb upoštevajo tudi urbanistični in arhitekturni vidik osvetljevanja. Z ocenami afektivne kakovosti slikovnih prikazov smo predstavili in proučevali temeljna afektivna stanja anketiranih. Ugotovitve kažejo, da so se anketiranci pri večini predlogov strinjali pri ocenah spremenljivk »prijetnost« in »pozornost. Statistika pokaže med konceptoma značilne razlike pri ocenah obeh spremenljivk. Pri neposredni primerjavi obeh konceptov smo ugotovili, da je naklonjenost anketirancev do določenega osvetlitvenega koncepta odvisna tudi od mestne lokacije. S člankom želimo poudariti pomen nočne podobe mesta pri razvoju prihodnjih strategij osvetlitve, ki temeljijo na polprevodniških virih svetlobe.

 17. Tracking diurnal variation in photosynthetic down-regulation using low cost spectroscopic instrumentation.

  Science.gov (United States)

  van Leeuwen, Martin; Kremens, Robert L; van Aardt, Jan

  2015-05-05

  Photosynthetic light-use efficiency (LUE) has gained wide interest as an input to modeling forest gross primary productivity (GPP). The photochemical reflectance index (PRI) has been identified as a principle means to inform LUE-based models, using airborne and satellite-based observations of canopy reflectance. More recently, low-cost electronics have become available with the potential to provide for dense in situ time-series measurements of PRI. A recent design makes use of interference filters to record light transmission within narrow wavebands. Uncertainty remains as to the dynamic range of these sensors and performance under low light conditions, the placement of the reference band, and methodology for reflectance calibration. This paper presents a low-cost sensor design and is tested in a laboratory set-up, as well in the field. The results demonstrate an excellent performance against a calibration standard (R2 = 0.9999) and at low light conditions. Radiance measurements over vegetation demonstrate a reversible reduction in green reflectance that was, however, seen in both the reference and signal wavebands. Time-series field measurements of PRI in a Douglas-fir canopy showed a weak correlation with eddy-covariance-derived LUE and a significant decline in PRI over the season. Effects of light quality, bidirectional scattering effects, and possible sensor artifacts on PRI are discussed.

 18. The thermodynamic characteristics of vaporization in the NaI-PrI3 system

  Science.gov (United States)

  Motalov, V. B.; Kudin, L. S.; Markus, T.

  2009-05-01

  The vaporization of the NaI-PrI3 quasi-binary system was studied by high-temperature mass spectrometry over the whole concentration range. At 623-994 K, saturated vapor contained not only (NaI) n and (PrI3) n molecules ( n = 1, 2) and Na+(NaI) n ( n = 0-4) and I-(PrI3) n ( n = 1-2) ions but also mixed molecular and ionic associates recorded for the first time (NaPrI4, Na2PrI5, NaPrI{3/+}, Na2PrI{4/+}, Na3PrI{5/+}, Na4PrI{6/+}, NaPrI{5/-}, and NaPr2I{8/-}). The partial vapor pressures of molecules were calculated, and the equilibrium constants of the dissociation of neutral and charged associates were measured. The enthalpies of molecular and ion-molecular reactions were determined, and the enthalpies of formation of gaseous molecules and ions were obtained.

 19. Risk Management in Magnetic Resonance: Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonella Petrillo

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of the study was to perform a risk management procedure in “Magnetic Resonance Examination” process in order to identify the critical phases and sources of radiological errors and to identify potential improvement projects including procedures, tests, and checks to reduce the error occurrence risk. In this study we used the proactive analysis “Failure Mode Effects Criticality Analysis,” a qualitative and quantitative risk management procedure; has calculated Priority Risk Index (PRI for each activity of the process; have identified, on the PRI basis, the most critical activities and, for them, have defined improvement projects; and have recalculated the PRI after implementation of improvement projects for each activity. Time stop and audits are performed in order to control the new procedures. The results showed that the most critical tasks of “Magnetic Resonance Examination” process were the reception of the patient, the patient schedule drafting, the closing examination, and the organization of activities. Four improvement projects have been defined and executed. PRI evaluation after improvement projects implementation has shown that the risk decreased significantly following the implementation of procedures and controls defined in improvement projects, resulting in a reduction of the PRI between 43% and 100%.

 20. Risk management in magnetic resonance: failure mode, effects, and criticality analysis.

  Science.gov (United States)

  Petrillo, Antonella; Fusco, Roberta; Granata, Vincenza; Filice, Salvatore; Raiano, Nicola; Amato, Daniela Maria; Zirpoli, Maria; di Finizio, Alessandro; Sansone, Mario; Russo, Anna; Covelli, Eugenio Maria; Pedicini, Tonino; Triassi, Maria

  2013-01-01

  The aim of the study was to perform a risk management procedure in "Magnetic Resonance Examination" process in order to identify the critical phases and sources of radiological errors and to identify potential improvement projects including procedures, tests, and checks to reduce the error occurrence risk. In this study we used the proactive analysis "Failure Mode Effects Criticality Analysis," a qualitative and quantitative risk management procedure; has calculated Priority Risk Index (PRI) for each activity of the process; have identified, on the PRI basis, the most critical activities and, for them, have defined improvement projects; and have recalculated the PRI after implementation of improvement projects for each activity. Time stop and audits are performed in order to control the new procedures. The results showed that the most critical tasks of "Magnetic Resonance Examination" process were the reception of the patient, the patient schedule drafting, the closing examination, and the organization of activities. Four improvement projects have been defined and executed. PRI evaluation after improvement projects implementation has shown that the risk decreased significantly following the implementation of procedures and controls defined in improvement projects, resulting in a reduction of the PRI between 43% and 100%.

 1. Debat: Eksperimenter. Sådan undgår vi nye it-skandaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pries-Heje, Jan

  2016-01-01

  Professor ved CBIT ved Roskilde Universitet, Jan Pries-Heje, skriver i et debatindlæg, at man burde have forudset en række af de fejlslagne IT-projekter i den offentlige sektor. De fejlslagne projekter har kostet borgerne milliarder, hvor PolSag alene tegnede sig for en regning på 567 millioner kr....... Jan Pries-Heje kritiserer politikernes tro på, at man kunne udvikle med udgangspunkt i en række standardsystemer og ud fra Best Practice. Det kan man dog ikke gøre i store og komplekse projekter, fortæller han. I stedet efterlyser Jan Pries-Heje mere fleksibilitet og brugervenlighed...

 2. Towards an understanding of miRNA regulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Trine Ilsø

  miRNAs are well-known regulators of gene expression. They function post-transcriptionally by binding to complementary sites within the 3´UTR of target mRNAs, which mediates translational repression and destabilization. However, miRNA expression itself is also subjected to regulation. Here, we...... report a new method to investigate and potentially characterize the pri-miRNA transcript. Overexpression of a transdominant Drosha mutant, which is unable to cleave its substrate, enables stabilization of the pri-miRNA transcript. Drosha mutant immunoprecipitation from the nuclear compartment...... is performed followed by high-throughput sequencing (nuclear Drosha Mt2 RIPseq). This method allows for the detection of global pri-miRNA signature and also provides a method to potentially identify new Drosha substrates. Furthermore, data on the identification of a novel endogenous circular RNA sponge (ciRS-7...

 3. The viability of the Parenting Representations Interview for assessing and measuring change in parents of adolescents.

  Science.gov (United States)

  Scharf, Miri; Mayseless, Ofra; Kivenson-Baron, Inbal

  2015-01-01

  Parents' representations include parents' views of their adolescent, of their own parenting and of the parent-adolescent relationship. Two longitudinal studies of parents and their adolescent sons and daughters support the validity of scales coding mothers in the Parenting Representations Interview-Adolescence (PRI-A). The studies, conducted in Israel during the transition from home to military service, demonstrated that three dimensions derived from the PRI-A: positive representations of adolescents, negative emotionality and inadequate boundaries were associated with adolescents' AAI variables, relatedness-autonomy behaviors with mothers, and with other indicators, such as adolescents' wellbeing, romantic intimacy and individuation. Examining parenting representations could help practitioners pinpoint targets for intervention and evaluate the changes that families go through during psychotherapy, as well as the therapeutic process and its outcomes. The findings support the viability of the PRI for use in attachment based interventions for adolescents.

 4. Akustična ureditev prostora za kritično poslušanje v domačem snemalnem studiu

  OpenAIRE

  KALIŠNIK, SAMO

  2016-01-01

  V diplomski nalogi opisujemo akustično ureditev obstoječega prostora za vaje v prostor za kritično poslušanje. V začetnem delu najprej spoznamo osnovne pojme, zvok v splošnem, s čim je določena višina in glasnost ter kako ljudje zaznavamo zvok. Nato razložimo pojave pri širjenju zvoka in s tem povezane probleme, do katerih pride pri širjenju zvoka v zaprtih prostorih. Spoznamo tudi različne akustične elemente, del katerih kasneje tudi uporabimo pri akustični ureditvi našega prostora. V pra...

 5. Rada Cossutta – Franco Crevatin: Slovenski dialektološki leksikalni atlas slovenske Istre (SDLA-SI , II, Založba Annales, Koper 2006

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitja Skubic

  2009-12-01

  Full Text Available Objavljeno delo je do neke mere nadaljevanje in dopolnitev v letu 1987 v Trstu izdanega jezikovnega atlasa tržaške Slovenke prof. Rade Cossutta z naslovom Slovenski dialektološki leksikalni atlas slovenske Istre (SDLA-TS. Izdala ga je Univerza v Trstu, Visoka šola modernih jezikov za prevajalce in tolmače. Delo je bilo sad avtoričinega podiplomskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, pri čemer je imela za mentorja slovenista, znamenitega slovenskega dialektologa prof. Tineta Logarja. Zdaj je dr. Cossuttova obogatila slovensko dialektologijo z jezikovnim atlasom slovenske Istre. Tako kot pri prvem delu je tudi pri tem bitno sodeloval dr. Franco Crevatin z Univerze v Trstu.

 6. Trening za razvijanje bralnega razumevanja in branja za učenje

  OpenAIRE

  Pribac, Tina

  2015-01-01

  Razumevanje pri branju je glavni cilj branja v šoli, saj bralec bere zato, da bi prebrano razumel, kajti šele to mu omogoča uporabo informacij oziroma znanja v novih situacijah (Marjanovič-Umek, 2012, str. 66). Pri številnih šolskih predmetih poteka učenje preko branja iz učbenikov in drugih pisnih gradiv. Težave na področju bralnega razumevanja vplivajo na slabši učni uspeh, na nižjo oceno pri posameznih predmetih in posledično na splošno učno neuspešnost (Pečjak, 2010). Med učenci, ki se te...

 7. A New Polymorphism Biomarker rs629367 Associated with Increased Risk and Poor Survival of Gastric Cancer in Chinese by Up-Regulated miRNA-let-7a Expression

  Science.gov (United States)

  Xu, Qian; Dong, Qiguan; He, Caiyun; Liu, Wenjing; Sun, Liping; Liu, Jingwei; Xing, Chengzhong; Li, Xiaohang; Wang, Bengang; Yuan, Yuan

  2014-01-01

  Background Variant in pri-miRNA could affect miRNA expression and mature process or splicing efficiency, thus altering the hereditary susceptibility and prognosis of cancer. We aimed to assess miRNA-let-7 single nucleotide polymorphisms (SNP) associated with the risk and prognosis of gastric cancer (GC) as predicting biomarkers, and furthermore, its possible mechanisms. Methods A two-stage case-control study was designed to screen four miRNA SNPs (pri-let-7a-2 rs629367 and rs1143770, pri-let-7a-1 rs10739971, pri-let-7f-2 rs17276588) in 107 GC patients, 107 atrophic gastritis (AG), and matched 124 controls using PCR-RFLP. Two promising SNPs were validated in another independent 1949 samples (including 579 gastric cancer patients, 649 atrophic gastritis and 721 controls) using Sequenom MassARRAY platform and sequencing. Results We found that pri-let-7a-2 rs629367 CC variant genotype was associated with increased risks of gastric cancer and atrophic gastritis by 1.83-fold and 1.86-fold, respectively. For gastric cancer prognosis, patients with rs629367 CC genotype had significantly poorer survival than patients with AA genotype (log-rank P = 0.004). We further investigated the let-7a expression levels in serum and found that let-7a expression elevated gradually for rs629367 AA, CA, CC genotype in the atrophic gastritis group (P = 0.043). Furthermore, we confirmed these findings in vitro study by overexpressing let-7a carrying pri-let-7a-2 wild-type A or polymorphic-type C allele (Pcancer as well as atrophic gastritis and was also associated with poor survival of gastric cancer, which possibly by affecting the mature let-7a expression, and could serve as a predicting biomarker for high-risk and poor prognosis of gastric cancer. PMID:24760009

 8. A reliability analysis of a natural-gas pressure-regulating installation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gerbec, Marko

  2010-01-01

  A case study involving analyses of the operability, reliability and availability was made for a selected, typical, high-pressure, natural-gas, pressure-regulating installation (PRI). The study was commissioned by the national operator of the natural-gas, transmission-pipeline network for the purpose of validating the existing operability and maintenance practices and policies. The study involved a failure-risk analysis (HAZOP) of the selected typical installation, retrieval and analysis of the available corrective maintenance data for the PRI's equipment at the network level in order to obtain the failure rates followed by an elaboration of the quantitative fault trees. Thus, both operator-specific and generic literature data on equipment failure rates were used. The results obtained show that two failure scenarios need to be considered: the first is related to the PRI's failure to provide gas to the consumer(s) due to a low-pressure state and the second is related to a failure of the gas pre-heating at the high-pressure reduction stage, leading to a low temperature (a non-critical, but unfavorable, PRI state). Related to the first scenario, the most important cause of failure was found to be a transient pressure disturbance back from the consumer side. The network's average PRI failure frequency was assessed to be about once per 32 years, and the average unavailability to be about 4 minutes per year (the confidence intervals were also assessed). Based on the results obtained, some improvements to the monitoring of the PRI are proposed.

 9. Developmental adaptation of central nervous system to extremely high acetylcholine levels.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir Farar

  Full Text Available Acetylcholinesterase (AChE is a key enzyme in termination of fast cholinergic transmission. In brain, acetylcholine (ACh is produced by cholinergic neurons and released in extracellular space where it is cleaved by AChE anchored by protein PRiMA. Recently, we showed that the lack of AChE in brain of PRiMA knock-out (KO mouse increased ACh levels 200-300 times. The PRiMA KO mice adapt nearly completely by the reduction of muscarinic receptor (MR density. Here we investigated changes in MR density, AChE, butyrylcholinesterase (BChE activity in brain in order to determine developmental period responsible for such adaptation. Brains were studied at embryonal day 18.5 and postnatal days (pd 0, 9, 30, 120, and 425. We found that the AChE activity in PRiMA KO mice remained very low at all studied ages while in wild type (WT mice it gradually increased till pd120. BChE activity in WT mice gradually decreased until pd9 and then increased by pd120, it continually decreased in KO mice till pd30 and remained unchanged thereafter. MR number increased in WT mice till pd120 and then became stable. Similarly, MR increased in PRiMA KO mice till pd30 and then remained stable, but the maximal level reached is approximately 50% of WT mice. Therefore, we provide the evidence that adaptive changes in MR happen up to pd30. This is new phenomenon that could contribute to the explanation of survival and nearly unchanged phenotype of PRiMA KO mice.

 10. Aerodynamic airfoil at critical angles of attack / Аэродинамические характеристики крыла при критическом угле атаки / Aerodinamičke karakteristike aeroprofila pri kritičnim napadnim uglovima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čedomir Lj. Kostić

  2016-07-01

  Full Text Available Aircraft construction experts must not neglect the behavior of aircraft in extreme or closely extreme flight conditions, such as flights at critical angles of attack, where a normal flight can be easily converted into a stall. This paper highlights the essential factors that influence the behavior of aircraft in flight at critical angles of attack. Based on the available experimental results and estimations, the performances of airfoils were analysed depending on air flow conditions (categorized according to Mach and Reynolds numbers, airfoil shapes, dynamics of the transition of angles of attack, description of the flow around airfoils with increasing the angle of attack upon reaching a critical value, and the effect of roughness of airfoil surfaces at critical angles of attack. The paper gives a physical interpretation of a lift decrease and a stall. It minutely describes the origin of flow separation and categorizes airfoil sections by type of separation and their behavior during the flow at the critical angle of attack. Based on modern aerodynamics, this paper aims to show and explain the issues and the most important characteristics of the flow past the body at critical angles of attack and give practical recommendations for airfoil design. As such, it may be of interest to pilots and engineers as well as to educational and research institutions. / При разработке летательных аппаратов неследует пренебрегать фактором возникновения чрезвычайных ситуаций, а также условиями близкими критическим, так как при критическом угле атаки, обычный полет может перейти в аварийный режим. В данной работе приведены важные факторы, влияющие на состояние крыла в течение полета при критическом угле атаки. На основании доступных испытательных результатов и расчетов, произведен анализ поведения крыла в зависимости от условий обтекания (в соответствии с классификацией чисел Маха и Рейнольдса, формы крыла, динамики угла атаки. В работе также описано обтекание крыла при критическом увеличении угла атаки, и влияние неровностей на поверхности крыла в подобных условиях. В данной работе также представлены физические параметры критического режима полета, в т.ч. снижения подъемной силы и сваливания. Подробно описан процесс обтекания крыла с отрывом потока и выполнена классификация типов профелей с учетом срыва струи и поведения крыла в критическом режиме полета. Цель работы заключается в выявлении наиболее значимых характеристик обтекания крыла при критическом угле атаки и анализе, проведенного на основах современной аэродинамики, в результате которых предлагается практическая рекомендация для выбора аэродинамического профиля. Результаты данной работы могут представлять интерес как для летчиков и инженеров, так и для образовательных и исследовательских учреждений. / Prilikom konstrukcije vazduhoplova ne sme se zanemariti ponašanje letelice u e

 11. POMEN ZDRAVSTVENE NEGE V REHABILITACIJSKEM POSTOPKU STAROSTNIKOV PO OPERACIJI KOLKA

  OpenAIRE

  Boltar, Katjuša

  2016-01-01

  Izhodišča: Pri starejših ljudeh postajajo poškodbe in s tem operacije vse pogostejše saj se prebivalstvo stara. Obraba kolka (artroza ) pomembno znižuje kakovost življenja in samostojnost v dnevnih aktivnostih, omejuje socialne stike in povečuje potreben obseg nadzora in pomoči s strani skrbnikov. Artroza kolka lahko nastane bodisi iz neznanega vzroka (idiopatska artroza) ali kot posledica predhodnega obolenja ali poškodbe. Vloge in naloge medicinske sestre pri izvajanju zdravstvene nege p...

 12. Transferencias de recursos y partidos políticos. Estudio de los municipios mexicanos.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silverio Tamez Garza

  2013-01-01

  Full Text Available In this paper we analyze how much influence the political party with the largest nationwide (Partido Revolucionario Institucional: PRI in the Congress, specifically the House of Representatives, in the distribution of the Funds of Branch 23: Paving Fund and Sports Spaces for Municipalities, for the year 2010 which is when this fund was created and for the year 2011. The results of our analysis were that there is a positive impact in the influence of the political party with the largest presence in the Chamber of Deputies in the allocation of resources to those municipalities that are governed by mayors from the PRI.

 13. MOTIVACIJA ZA DELO IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU PIPISTREL D.O.O.

  OpenAIRE

  Jagodic, Nena

  2014-01-01

  Kateri dejavniki so najučinkovitejši pri motiviranju zaposlenih za delo in izobraževanje? To je osrednje vprašanje pričujoče diplomske naloge. Odgovor na to vprašanje v prvem delu iščemo s pomočjo že obstoječe literature na temo motivacije. Tako opredelimo, kaj je motivacija, katere metode motiviranja poznamo, na kratko opišemo nekatere obstoječe motivacijske teorije in predstavimo najpogostejše motivacijske dejavnike. V nadaljevanju se osredotočimo na motiviranje zaposlenih za delo in izobra...

 14. Neuronal activity rapidly induces transcription of the CREB-regulated microRNA-132, in vivo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nudelman, Aaron Samuel; DiRocco, Derek P; Lambert, Talley J

  2010-01-01

  Activity-dependent changes in gene-expression are believed to underlie the molecular representation of memory. In this study, we report that in vivo activation of neurons rapidly induces the CREB-regulated microRNA miR-132. To determine if production of miR-132 is regulated by neuronal activity its......, olfactory bulb, and striatum by contextual fear conditioning, odor-exposure, and cocaine-injection, respectively, also increased pri-miR-132. Induction kinetics of pri-miR-132 were monitored and found to parallel those of immediate early genes, peaking at 45 min and returning to basal levels within 2 h...

 15. OBNAŠANJE ŽVIŽGAČEV V RAČUNOVODSTVU - PRIMER SLOVENIJE

  OpenAIRE

  Koprivnik, Tamara

  2016-01-01

  Še vedno živimo v času slabega gospodarskega stanja, katerega posledice se kažejo tudi v porastu gospodarskega kriminala. Glede na to, da je gospodarski kriminal vedno težje odkrivati, so lahko žvižgači ključnega pomena pri odkrivanju in preprečevanju le-tega. V podjetjih so pogosto priča gospodarskemu kriminalu ravno računovodje, zato smo se v magistrskem delu osredotočili na njih. Problem, ki smo si ga zastavili v magistrskem delu je, da ni znano, kateri demografski dejavniki vplivajo na ob...

 16. POVEZANOST UPORABE FACEBOOKA S SAMOSPOŠTOVANJEM IN SUBJEKTIVNIM BLAGOSTANJEM

  OpenAIRE

  Žerjav, Anita

  2016-01-01

  Glavni namen pričujoče magistrske naloge je bil raziskati, kako se uporaba Facebooka povezuje s samospoštovanjem in subjektivnim blagostanjem uporabnikov. V tem kontekstu smo se osredotočili na proces socialne primerjave. V raziskavi je sodelovalo 273 udeležencev. Povprečna starost udeležencev je 22, v razponu od 19 do 35 let. Pri zbiranju podatkov smo uporabili naslednje pripomočke: lestvico intenzivnosti uporabe Facebooka FBIS, vprašalnik Tipi uporabe Facebooka (Facebook usage types), vpraš...

 17. Učni potni list

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Krajnc

  1996-12-01

  Full Text Available Decembra 1994 je bila v Rimu velika mednarodna konferenca o permanentnem ali vse življenje trajajočem izobraževanju. Široki strokovni javnosti sta bila takrat prvič predstavljena tudi dva nova pojma: osebni učni načrt in učni potni list. Pri priči sta se prijela v teoriji in praksi - očitno sta bila oba predloga odsev potreb.

 18. Analiza uporabe tehnologije blockchain v organizacijah

  OpenAIRE

  Kavšek, Anže

  2017-01-01

  Ponarejeni izdelki so danes prisotni že povsod po Evropi in potrošniki smo vedno bolj previdni pri nakupovanju izdelkov, saj se v večini zavedamo njihove nevarnosti. V magistrskem delu smo na praktičen način prikazali možnost uporabe tehnologije blockchain pri ugotavljanju izvora izdelkov. Izdelali smo digitalno dobrino, ki predstavlja izdelek, in jo prenašali med različnimi digitalnimi identitetami v omrežju blockchain. Z izdelavo ankete o osveščenosti o ponaredkih in možnosti uporabe tovrst...

 19. Razvoj mobilne aplikacije za Android v programskem jeziku Kotlin

  OpenAIRE

  LANIŠNIK, DOMEN

  2018-01-01

  Kotlin je sodoben programski jezik, ki poskuša nasloviti slabosti Jave, obenem pa ohraniti vse njene prednosti. Obljublja jedrnato in funkcionalno kodo z novimi koncepti, ki olajšajo implementacijo pogostih struktur. Njegova popularnost hitro narašča, še posebej pri razvoju mobilnih aplikacij za Android, kjer ni podprta uporaba najnovejših verzij Jave. Cilj diplomskega dela je bilo predstaviti programski jezik Kotlin in ga praktično uporabiti pri razvoju sistema za naročanje hrane preko mobil...

 20. RAZVOJ BAZE PODATKOV ŠPORTNEGA DRUŠTVA

  OpenAIRE

  Kovačič, Nejc

  2016-01-01

  V rekreativnem Športnem društvu Izlake, ki se ukvarja z nogometom, tenisom, namiznim tenisom in tekom, imajo v pregled članov društva narejen v Excelovi tabeli. Težava je v tem, da Excel seznam ni vedno pri roki za razna tekmovanja. Društvo deluje na osnovi članstva, zato je kvalitetna urejenost nujno potrebna. Pri urejanju teh podatkov je verjetnost človeške napake zelo velika, saj ternutno ni nobenega varovala, ki bi napako preprečilo. V spletni aplikaciji na serverju lahko v vsakem trenutk...

 1. Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini

  OpenAIRE

  Bojc, Karin

  2017-01-01

  Magistrsko delo predstavlja literaturo in raziskave na temo socialnopedagoškega dela s posamezniki, skupinami in z družinami ob podpori konj in ob uporabi video gradiva. Opisuje, na kakšne načine nam podpora konja lahko pomaga v procesu skupnega ugotavljanja problematike družine in na kakšne načine v procesu pomoči. Predstavlja uporabo video gradiva v socialnopedagoškem procesu kot tudi prednosti uporabe video gradiva v raziskovalne namene in kot pomoč strokovnjaku pri delu ter pri zavzemanju...

 2. MREŽNO PLANIRANJE NA PRIMERU IZGRADNJE KOMUNALNE KANALIZACIJE S ČISTILNO NAPRAVO

  OpenAIRE

  Gomboc, Danijela

  2013-01-01

  Diplomsko delo temelji na uporabi metod mrežnega planiranja na primeru izgradnje komunalne kanalizacije s čistilno napravo. Postopek mrežnega planiranja je opisan in prikazan s pomočjo dveh metod mrežnega planiranja, in sicer CPM metode in PERT metode. S pomočjo obeh metod bo prikazano organizirano načrtovanje in definiranje časovnega zaporedja dejavnosti ter medsebojna povezava med dejavnostmi. Pri CPM metodi bodo prikazani podatki o najzgodnejših in najpoznejših rokih dogodkov. Pri nekateri...

 3. The Scattering of Partially Coherent Electromagnetic Beam Illumination from Statistically Rough Surfaces

  Science.gov (United States)

  2014-06-19

  intH , satisfy Maxwell’s equations, such that [19] ( )2 20 0 int int intj n k nk η= − × − + ⋅E F A∇ ∇∇ (3) , sct sctE H ( ),n h( )0 0,n h ,inc...incE H V ,sec secJ M ,pri priJ M 0 0 ext ext ¹ ¹ E H 0 0 int int ¹ ¹ E H n̂ S 7 and ( )2 20 0 int int intj n k nk η= × − + ⋅H A F∇ ∇∇ , (4) where intA

 4. IZDELAVA PROTOTIPA OHIŠJA UPARJALNIKA S POSTOPKOM LITJA Z IZGUBLJENIM JEDROM

  OpenAIRE

  Križnik, Mitja

  2012-01-01

  Pri izdelavi aluminijastih prototipov v tej diplomski nalogi bomo za izdelavo uporabili postopek litja z izgubljenim jedrom. Pri tem postopku se najprej izdela prototip s 3D printerjem. Nato na podlagi prototipa izdelamo silikonsko orodje, s pomočjo katerega bomo izdelovali voščene pramodele. Voščene pramodele bomo pritrdili na voščeno drevo, ga zalili z mavcem, izžgali vosek ter nato ulili aluminijevo zlitino v nastali kalup. S tem dobimo aluminijaste prototipe ohišja uparjalnika, ki so cilj...

 5. OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU TAMES D.O.O.

  OpenAIRE

  Šegula, Andreja

  2014-01-01

  Kljub tehnološkemu napredku, ki v današnjem času olajšuje življenje, vse večkrat obstaja občutek, da se je vedno težje upirati vsakdanjim pritiskom. Prav zato so pri usklajevanju delovnih in domačih obveznosti potrebni koristni napotki za obvladovanje in nadziranje neprestanih zahtev. Zaradi prevelikih delovnih obremenitev se zaposleni v delovnem okolju nenehno srečujejo s stresom. Zato je potrebno uvesti rešitve, ki bodo pomagale pri boljšem obvladovanju teh težav in ki bodo v življenje vnes...

 6. Utilizing In Situ Directional Hyperspectral Measurements to Validate Bio-Indicator Simulations for a Corn Crop Canopy

  Science.gov (United States)

  Cheng, Yen-Ben; Middleton, Elizabeth M.; Huemmrich, Karl F.; Zhang, Qingyuan; Campbell, Petya K. E.; Corp, Lawrence A.; Russ, Andrew L.; Kustas, William P.

  2010-01-01

  Two radiative transfer canopy models, SAIL and the two-layer Markov-Chain Canopy Reflectance Model (MCRM), were coupled with in situ leaf optical properties to simulate canopy-level spectral band ratio vegetation indices with the focus on the photochemical reflectance index in a cornfield. In situ hyperspectral measurements were made at both leaf and canopy levels. Leaf optical properties were obtained from both sunlit and shaded leaves. Canopy reflectance was acquired for eight different relative azimuth angles (psi) at three different view zenith angles (Theta (sub v)), and later used to validate model outputs. Field observations of photochemical reflectance index (PRI) for sunlit leaves exhibited lower values than shaded leaves, indicating higher light stress. Canopy PRI expressed obvious sensitivity to viewing geometry, as a function of both Theta (sub v) and psi . Overall, simulations from MCRM exhibited better agreements with in situ values than SAIL. When using only sunlit leaves as input, the MCRM-simulated PRI values showed satisfactory correlation and RMSE, as compared to in situ values. However, the performance of the MCRM model was significantly improved after defining a lower canopy layer comprised of shaded leaves beneath the upper sunlit leaf layer. Four other widely used band ratio vegetation indices were also studied and compared with the PRI results. MCRM simulations were able to generate satisfactory simulations for these other four indices when using only sunlit leaves as input; but unlike PRI, adding shaded leaves did not improve the performance of MCRM. These results support the hypothesis that the PRI is sensitive to physiological dynamics while the others detect static factors related to canopy structure. Sensitivity analysis was performed on MCRM in order to better understand the effects of structure related parameters on the PRI simulations. Leaf area index (LAI) showed the most significant impact on MCRM-simulated PRI among the parameters

 7. Optimizacija procesa razvoja izdelkov z uporabo metode analize koristnosti

  OpenAIRE

  Majhen, Nejc

  2016-01-01

  Diplomsko delo obravnava razvoj novega izdelka od same ideje pa vse do končnega razvoja novega izdelka. Problemi v podjetjih se kažejo v premalem sodelovanju tehnične, kot tudi ekonomske stroke v podjetju pri razvijanju novih izdelkov. V ta namen sem v diplomi teoretično prikazal možnost sodelovanja področij analize koristnosti in projektnega managementa pri sami ocenitvi in izboru najboljše ideje s pomočjo Combinex metode in primerjavo izvedbe analize koristnosti po domači literaturi in meto...

 8. Adaptace centrálního nervového systému na chybění acetylcholinesterázy

  OpenAIRE

  Farár, Vladimír

  2013-01-01

  Acetylcholinesterase (AChE) effectively hydrolyzes acetylcholine (ACh). The inhibition of AChE is generally lethal and mice without AChE in all tissues (AChE KO) have severe impairments. In the brain, AChE is anchored in the plasma membrane by proline-rich membrane anchor (PRiMA), while in the muscles, AChE is anchored by collagen Q (ColQ) in the basal lamina. We report here that the PRiMA KO mice, in which AChE is essentially eliminated in the brain, show very little changes in behavior desp...

 9. POSLOVNI MODEL E - POSLOVANJA: E - KNJIGA

  OpenAIRE

  Klemenc, Andrej

  2014-01-01

  E-knjiga se v vlogi predmeta prodaje prvič pojavi v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, svoj razcvet pa doživlja po letu 2007. Za nastanek trga e-knjig obstaja nekaj pogojev: (1) kritična masa razpoložljivih vsebin, (2) tehnologija za produkcijo, prodajo in distribucijo e ter (3) obstoj primernih naprav za branje. Temeljna podobnost med natisnjeno knjigo in e-knjigo je, da gre pri obeh lahko za enako vsebino. Nekateri tipi vsebin so za obe obliki enako primerni, nekateri pa so bolj pri...

 10. OPREMLJENOST ŠOL Z DIDAKTIČNIMI PRIPOMOČKI ZA PODROČJE ARITMETIKE IN ALGEBRE V PRVEM TRILETJU IN NJIHOVA RACIONALNA UPORABA

  OpenAIRE

  Sraka, Petra

  2011-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni didaktični pripomočki na splošno, sledi pregled terminov, ki so se zanje uporabljali skozi zgodovino vse do danes, klasifikacija ter lastnosti temeljnih didaktičnih pripomočkov. Podane so osnovne smernice kritične izbire ter racionalne uporabe pripomočkov pri pouku matematike. Bolj podrobno so predstavljeni didaktični pripomočki pri pouku matematike v sklopu aritmetike in algebre v prvem triletju osnovne šole oziroma tisti pripomočki, ki jih predpisuje učni ...

 11. Izobraževanje ravnateljev in učiteljev razrednega pouka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katica Pevec Semec

  2003-12-01

  Full Text Available V zariscu razlicnih reform je vselej cilj vsezivljenjsko ucenje, taka v teoretskih izhodiščih kot pri strateškem prilagajanju izobrazevalnih sistemov novim zahtevam druzbenega razvoja. To velja tudi za reformo osnovne sole in uvajanje devetletne osnovne sole, kiju pravkar dozivljamo pri nas. Z raziskavo, ki smo jo izvedli na nekaterih gorenjskih osnovnih solah, smo zeleli poiskati odgovore na vprasanje, koliko so uCitelji razrednega pouka in njihovi ravnatelji sposobni vsezivljenjskega ucenja ter kako in kje to poteka. Zato je bil cilj raziskave ugotovttl konkretne oblike in vsebine vsezivljenjskega ucenja, kamor se vkljucujejo ucitelji razrednega pouka in njihovi ravnatelji na solah.

 12. MANAGEMENT PROJEKTOV UVAJANJ POSLOVNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV CRM

  OpenAIRE

  Prah, Luka

  2013-01-01

  Projektni management je apliciranje znanja, veščin, orodji in tehnik na aktivnosti projekta, da dosežemo ali presežemo potrebe in pričakovanja interesne skupine. Projektni managerjem ni cilj samo doseganje specifičnega časa, stroškov in kvalitete projekta, temveč tudi organiziranje celotnega procesa, da le ta dosega pričakovanja ljudi, ki so vključeni v projekt ali le ta vpliva na njih. Projekt je dejansko začasno prizadevanje kreacije edinstvenega produkta ali storitve, ki poteka zunaj vsako...

 13. VPLIV RAZLIČNIH VIROV IN ODMERKOV SLADIL NA SENZORIČNO OCENO MALINOVIH MARMELAD

  OpenAIRE

  Kotnik, Nena

  2016-01-01

  V zastavljenem poskusu smo pri kuhanju marmelad iz malin ugotavljali, kako različne vrste naravnih sladil, uporabljene v različnih odmerkih, vplivajo na senzorično kakovost malinovih marmelad in njihovo sprejetost pri potencialnih potrošnikih. V okviru poskusa smo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede pripravili malinovo marmelado, ki smo ji dodali različna naravna sladila (saharozo, fruktozo, kokosov sladkor in stevio) v odmerkih, ki sta v končnih produktih predstavljala 20 oz. 40 ...

 14. JAVA APLETI V RAČUNALNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU

  OpenAIRE

  Kramer, Mojca

  2009-01-01

  Vključevanje apletov v izobraževanje vzpodbuja konceptualno poučevanje in učenje. Java Aplet je programček napisan v programskem jeziku Java, ki omogoča vizualno dinamiko in interaktivnost. Pri izdelavi apletov moramo, poleg znanja o sintaksi programskega jezika Java in zgradbi apletov, upoštevati še pedagoški vidik izdelave in uporabe apletov. Pri izdelavi apletov si lahko pomagamo tudi z učnim razvojnim okoljem BlueJ. Veliko apletov za področje izobraževanja pa je že narejenih in dosegljivi...

 15. KOORDINIRANA REGULACIJA NAPETOSTI V DISTRIBUCIJSKIH OMREŽJIH Z RAZPRŠENO PROIZVODNJO OB RAZLIČNIH KRITERIJIH REGULACIJE JALOVE MOČI

  OpenAIRE

  KOLENC, MARKO

  2015-01-01

  Doktorska disertacija sega na področje kakovosti električne energije in pametnih distribucijskih omrežij v elektroenergetiki. V prvem poglavju so predstavljeni glavni pojmi in smernice v elektroenergetiki. V Sloveniji in svetu se poraba energije neprenehoma zvišuje. Tako je lahko pričakovati, da bomo leta 2035 porabili približno 36 % več energije kot leta 2000. Od tega se bo najbolj povečala raba električne energije, do leta 2035 za približno 70 %, največjo rast pa se pričakuje v državah ...

 16. Zdravstvena nega pacienta z angino pektoris

  OpenAIRE

  Romih, Katja

  2010-01-01

  Umrljivost in obolevnost zaradi bolezni srca in ožilja v primerjavi z drugimi kroničnimi obolenji v svetu in pri nas močno naraščata. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili ishemično bolezen srca, angino pektoris ter vlogo medicinske sestre pri pacientih, ki so oboleli za angino pektoris. V drugem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena na vzorcu 50 pacientov, kardiološkega oddelka v Splošni bolnišnici Celje. Z raziskavo smo ugotavljali seznanjenost pacientov z angino ...

 17. Kako z didaktično igro otroku približati temo o smrti in žalovanju

  OpenAIRE

  Stanković Petrović, Sanja

  2017-01-01

  V diplomski nalogi predstavljamo smrt in žalovanje kot pomembno temo, ki je del vzgoje in izobraževanja otrok v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu utemeljujemo, da je smrt del življenja ter da je potrebno otroku predstaviti jasne in razumljive informacije vezane na to temo, ob tem pa upoštevati otrokovo razvojno stopnjo in individualne značilnosti. Prav tako je pomembno, da odrasli dobro poznamo in razumemo procese žalovanja, tako pri odraslih kot pri otrocih, saj se proces žalovanja lah...

 18. Nadgradnja informacijskega sistema za vodenje projektov v IT podjetjih

  OpenAIRE

  Košir, Janez

  2010-01-01

  Pri prenovi procesov lahko informacijska tehnologija odigra zelo pomembno vlogo. Res pa je, da lahko nepravilna uporaba informacijske tehnologije pripelje do rešitev, ki so delne, ki ne upoštevajo celote in dajejo v splošnem zelo slabe rezultate. Pravi pristop pri reševanju težav je tako dvostopenjski. Na prvi stopnji je treba opredeliti potrebne značilnosti poslovnega procesa, ki poteka v organizaciji, in ga temeljito prenoviti. Na drugi stopnji pa je treba prenovljenemu poslovnemu procesu z...

 19. Šuplje ziđe od opeke i međusobni spoj sa sljubnicama morta

  OpenAIRE

  Penava, Davorin; Sigmund, Vladimir; Kožar, Ivica; Anić, Filip; Trajber, Domagoj; Vig, Mirko

  2016-01-01

  Ako se pri izvedbi konstrukcijskog ziđa upotrebljevaju opečni zidni elementi s vertikalnim šupljinama i mort opće namjene, tijekom ispunjavanja sljubnica nastupa prodiranje morta u šupljine zidnog elementa. Otpornost pri posmiku određuje se na jednak način za ziđe od punih ili šupljih opečnih zidnih elemenata te stoga utjecaj međusobnog spoja zidnih elemenata i sljubnica morta nije uzet u obzir. Pomoću prostornih nelinearnih proračunskih modela i usporedbom s odzivom fizikalnih modela provjer...

 20. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México. Un balance de los resultados electorales y su posicionamiento como fuerza política importante en el sistema de partidos en la entidad (1996-2006)

  OpenAIRE

  Eduardo Rodríguez Manzanares

  2009-01-01

  El Estado de México ha observado en los últimos 10 años (1996-2006) una nueva composición en el sistema de partidos de un esquema hegemónico o dominante por parte del Partido Revolucionario Institucional (pri) a un pluralismo o multipartidismo, con énfasis en un tripartidismo, entre el pri, el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido de la Revolución Democrática (prd), en el que este último ha avanzado de manera importante entre las preferencias del electorado, lo cual observamos como ejemp...

 1. Structure and Specificity of a Permissive Bacterial C-Prenyltransferase

  OpenAIRE

  Elshahawi, Sherif I.; Cao, Hongnan; Shaaban, Khaled A.; Ponomareva, Larissa V.; Subramanian, Thangaiah; Farman, Mark L.; Spielmann, H. Peter; Phillips, George N.; Thorson, Jon S.; Singh, Shanteri

  2017-01-01

  This study highlights the biochemical and structural characterization of the L-tryptophan C-6 C-prenyltransferase PriB from Streptomyces sp. RM-5-8. PriB was found to be uniquely permissive to a diverse array of prenyl donors and acceptors including the antibiotic daptomycin (Cubicin?). This study also highlights two additional PTs (FgaPT2 and CdpNPT) as catalysts for daptomycin prenylation where novel prenylated daptomycins also displayed improved antibacterial activities over the parent drug.

 2. PREPREČEVANJE VENTILATORSKE PLJUČNICE

  OpenAIRE

  Mori, Jernej

  2016-01-01

  Ventilatorska pljučnica (VAP) je med najpogostejšimi zapleti pri pacientih, ki ležijo v intenzivni enoti in so priklopljeni na mehanično ventilacijo. VAP podaljša ležalno dobo na intenzivni enoti, pogosto povzroči smrt pacienta in predstavlja velik dodaten strošek za zdravstveni sistem. Namen diplomskega dela je bil opisati in predstaviti ukrepe za preprečevanje VAP. V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno (opisno) metodo dela, pri kateri nam je bila v pomoč domača, predvsem pa tuja lite...

 3. Medvrstniško tutorstvo kot dejavnik razvijanja socialnih in kognitivnih spretnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju

  OpenAIRE

  Meh, Mateja

  2017-01-01

  Tutorstvo je proces podpore v izobraževanju. Raziskave so pokazale številne pozitivne učinke tutorstva, kot npr. višji akademski dosežki in motivacija, razvijanje medsebojnih odnosov, izboljšanje komunikacijskih spretnosti in zaupanje v lastne sposobnosti. Pomembno je poudariti, da se pozitivni učinki kažejo pri tutorjih in tutorantih. Poznamo različne oblike tutorstva, v pričujočem magistrskem delu pa sem sistematično zastavila in operacionalizirala medvrstniško tutorstvo oseb, ki so vključe...

 4. EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2013. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for vitamin C

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tetens, Inge

  Reference Intake (PRI) assuming a coefficient of variation (CV) of 10 %. Several health outcomes possibly associated with vitamin C intake were also considered but data were found to be insufficient to establish DRVs. For healthy adults, the AR is determined from the quantity of vitamin C that balances...... metabolic vitamin C losses and allows the maintenance of an adequate body pool characterised by fasting plasma ascorbate concentrations at around 50 µmol/L. In men, an AR of 90 mg/day of vitamin C and a PRI of 110 mg/day are proposed. As no value for metabolic losses is available in women, the AR for women...

 5. ODLOČANJE O REVIZIJSKIH DOKAZIH V POGOJIH VISOKEGA IN NIZKEGA TVEGANJA PREVARE V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

  OpenAIRE

  Žorman, Vesna

  2016-01-01

  Poslovna prevara je ena izmed najbolj razširjenih težav v poslovnem svetu. David. S. Baglia (2000, str. 6) se je leta 2000 odločil, da v doktorskem delu razišče, kateri dejavniki imajo največji vpliv na odločitev revizorja pri načrtovanju in izvedbi postopkov za odkrivanje prevare pri poročanju v računovodskih izkazih. Baglia (2000, str. 6) je v svoji raziskavi zajel tudi nekatera odkritja iz preteklih raziskav (Baglia 2000, povzeto po Marwick, str. 6). Da bi raziskali dejavnike, ki imajo ...

 6. Photogrammetry and Digital Mapping

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Poul

  1998-01-01

  Technical tour to Lithuania, Poland and Estonia for 13 technical staff and managers of State Land Service, HQ, Latvia. Focus on technical aspects and management of geographical data for map production and administration. Visits to state and local government organisations and newly established pri...

 7. Oblique Propagation and Dissipation of Alfvén Waves in Coronal ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  velocity and energy flux density as the propagation angle of Alfvén waves increases inside the coronal holes. For any propagation angle, the energy flux density and damping length scale also show a decrement in the source region of the solar wind (<1.05 R⊙) where these may be one of the pri- mary energy sources ...

 8. Cache Timing Analysis of LFSR-based Stream Ciphers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zenner, Erik; Leander, Gregor; Hawkes, Philip

  2009-01-01

  Cache timing attacks are a class of side-channel attacks that is applicable against certain software implementations. They have generated significant interest when demonstrated against the Advanced Encryption Standard (AES), but have more recently also been applied against other cryptographic pri...

 9. Trends in experimental high-energy physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sanford, T.W.L.

  1982-06-01

  Data from a scan of papers in Physical Review Letters and Physical Review are used to demonstrate that American high-energy physicists show a pattern of accelerator and instrumentation usage characteristic of that expected from the logistic-substitution model of Marchetti and of Fischer and Pry

 10. Trends in rainfall and rainfall-related extremes in the east coast of ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  change is likely to cause sharp increases in temper- ature, which in turn is likely ... Small changes in the mean and variance due to climate change can produce relatively large changes in the probability of extreme events (Su et al. 2006). As the pri- mary impacts of ..... As the economic activities in most of the southeast Asian ...

 11. Oakland Harbor. Deep-Draft Navigation Improvements. Design Memorandum Number 1, General Design and Final Supplement 1 to the Environmental Impact Statement, Alameda County, California.

  Science.gov (United States)

  1988-03-01

  CP=NG CF RB-.S) (April 1987 Price Levels) Accont Ui No. Dscrifticn )QantitV Unit Pri4ce Arpmt Clashell direct t-o site Bi C9 Mcobilizaticn andi...expose ore deposits, began in 1853 and continued until stopped by court injunction in 1884. The debris obstructed Delta river channels that because of

 12. Introduction of transposon Tn901 into a plasmid of Anacystis nidulans: preparation for cloning in cyanobacteria

  NARCIS (Netherlands)

  van den Hondel, C. A.; Verbeek, S.; van der Ende, A.; Weisbeek, P. J.; Borrias, W. E.; van Arkel, G. A.

  1980-01-01

  We have used the TEM beta-lactamase transposon Tn901, located on Escherichia coli plasmid pRI46, to introduce in vivo a genetic marker into plasmid pUH24, present in the cyanobacterial strain Anacystis nidulans R-2. Restriction enzyme analysis and heteroduplex studies of the 8.3 x 10(6)-dalton

 13. INFANTS (1 MONTH – 1 YEAR)

  African Journals Online (AJOL)

  Chantel

  She is a sessional consultant at. Johannesburg Hospital and also runs a pri- vate practice. The wide spectrum of clinical dermatology which this type of work affords her is of great interest. Hansa enjoys movies, yoga, walking, philosophy and travel, especially to the East. From a dermatological point of view, the turbulence of ...

 14. Change in Organizations,

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  evaluations with which the Japanese seem so much more comfortable. March (March andI ’Olsen, 1976) argues that the American cultural heritage gives pri- .44...quantitative terms. They need not be, however. The Mendelian theory of genetic inher- itance is not basically quantitative, nor is the double helix of Wat

 15. Genito-urinary tuberculosis - experience with 52 urology inpatients

  African Journals Online (AJOL)

  ism. Fifty patients underwent excretory urography and the findings were very varied. Patients were treated priInarily with antituberculosis drugs, but. 58% also required some form. ofsurgery; nephrec- tomy was the commonest operation. Ureteral strictures developed in over 50% of cases with renal involvement. We conclude ...

 16. Life and Times of Bourbaki C S Yogananda The author of the book ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  tics / Anthropology (and Mathematics), pri- marily read the book for the story of the. Bourbaki phenomenon and the stories about the creators of Bourbaki. Thus, this review serves only to bring this very readable book to the notice of those interested in the history of intellectual endeavours. Forest fires are quite devastating ...

 17. Health Instruction Packages: Consumer--Birth Control.

  Science.gov (United States)

  Pries, Rose Mary; And Others

  Designed for the general public, these three learning modules utilize text, illustrations, and exercises to describe various methods of birth control. The first module, "All about Contraception for the Teenage New Mother" by Rose Mary Pries, discusses the desirability of planned pregnancy and reviews the effectiveness and side effects of…

 18. Inferring radar mode changes from elementary pulse features using Fuzzy ARTMAP classification

  CSIR Research Space (South Africa)

  Potgieter, PF

  2007-11-01

  Full Text Available A method for radar mode inference using Fuzzy ARTMAP classification is presented. In this method elementary radar parameters, Pulse Width (PW) and Pulse Repetition Interval (PRI) originating from a radar operating in a certain mode is input to a...

 19. Case report

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  19 oct. 2017 ... Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Pan African Medical .... anastomose pri-maire est recommandée par plusieurs équipes même en absence de nécrose ...

 20. The KRA Canal and Thai Security

  Science.gov (United States)

  2002-06-01

  www.ssa.gov/statistics/ssptw/1999/English/thailand.pdf> [22 May 2002]. 40 Maquila Solidarity Network (MSN), The Burma/Cannada Connetion...Leam Chabang Port. Prime Location in Asia. Available [Online]: <http://www.lcp.pat.or. th/main_about_pri.htm> [4 Apr. 2002]. Maquila Solidarity

 1. Characteristics of Criterion-Referenced Instruments: Implications for Materials Selection for the Learning Disabled.

  Science.gov (United States)

  Blasi, Joyce F.

  Discussed are characteristics of criterion referenced reading tests for use with learning disabled (LD) children, and analyzed are the Basic Educational Skills Inventory (BESI), the Prescriptive Reading Inventory (PRI), and the Cooper-McGuire Diagnostic Work-Analysis Test (CooperMcGuire). Criterion referenced tests are defined; and problems in…

 2. Urban Interaction and Affective Experience

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fritsch, Jonas; Brynskov, Martin

  2008-01-01

  in favor of three points in that direction: First we argue that interaction – and the definition of interaction – is central to unfold the potential of digital urban media, from big, shared screens and media facades to small pri-vate, networked mobile and embedded platforms. Then we argue that an affective...

 3. Dissecting the interactions of SERRATE with RNA and DICER-LIKE 1 in Arabidopsis microRNA precursor processing

  KAUST Repository

  Iwata, Yuji

  2013-08-05

  Efficient and precise microRNA (miRNA) biogenesis in Arabidopsis is mediated by the RNaseIII-family enzyme DICER-LIKE 1 (DCL1), double-stranded RNA-binding protein HYPONASTIC LEAVES 1 and the zinc-finger (ZnF) domain-containing protein SERRATE (SE). In the present study, we examined primary miRNA precursor (pri-miRNA) processing by highly purified recombinant DCL1 and SE proteins and found that SE is integral to pri-miRNA processing by DCL1. SE stimulates DCL1 cleavage of the pri-miRNA in an ionic strength-dependent manner. SE uses its N-terminal domain to bind to RNA and requires both N-terminal and ZnF domains to bind to DCL1. However, when DCL1 is bound to RNA, the interaction with the ZnF domain of SE becomes indispensible and stimulates the activity of DCL1 without requiring SE binding to RNA. Our results suggest that the interactions among SE, DCL1 and RNA are a potential point for regulating pri-miRNA processing. 2013 The Author(s) 2013.

 4. Exposure to ozone modulates human airway protease/antiprotease balance contributing to increased influenza A infection

  Science.gov (United States)

  Exposure to oxidant air pollution is associated with Increased respiratory morbiditses and susceptibility to Infections Ozone is a commonly encountered oxidant air pollutant, yet Its effects on influenza infections in humans are not known ‘the greater Mexico City area was the pri...

 5. Indoor particles affect vascular function in the aged - An air filtration-based intervention study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brauner, E.V.; Forchhammer, L.; Moller, P.

  2008-01-01

  Rationale: Exposure to particulate matter is associated with risk of cardiovascular events, possibly through endothelial dysfunction, and indoor air may be most important. Objectives: We investigated effects of controlled exposure to indoor air particles on microvascular function (MVF) as the pri...

 6. State of the states : fuel cells in America, 2010.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  There is no doubt that there will be fuel cells in our future. In fact, fuel cells are here today, : available for purchase and already taking off in early markets: : Telecommunication companies are purchasing fuel cells to provide back-up or pri...

 7. EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2015. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for calcium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tetens, Inge

  2015-01-01

  Following a request from the European Commission, the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies derived Dietary Reference Values for calcium. These include Average Requirement (AR), Population Reference Intake (PRI) and Adequate Intake (AI). For adults, data were analysed from a number...

 8. Experiment list: SRX186692 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available tion=Histone H3 (di methyl K4). Marks promoters and enhancers. Most CpG islands are marked by H3K4me2 in pri...et: H3K4me2 || antibody targetdescription=Histone H3 (di methyl K4). Marks promoters and enhancers. Most CpG

 9. A política internacional da CGTP e da CUT: Etapas, temas e desafios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hermes Augusto Costa

  2012-10-01

  Full Text Available Apesar de existir enquanto política no seio das organizações sindicais nacionais, a política de relações internacionais (PRI configura-se, todavia, como “parente pobre” do sindicalismo nacional. Depois de enunciar brevemente, na primeira parte, alguns dos obstáculos actuais à construção de uma PRI, este texto debruça-se, na segunda parte, sobre o espaço que as duas principais centrais sindicais de Portugal e do Brasil (a CGTP e a CUT, respectivamente vêm conferindo à PRI. Partindo do trabalho de investigação realizado nos últimos 5 anos junto daquelas organizações sindicais, propõe-se uma distribuição das fases da PRI da CGTP e da CUT, sintetizando-se, na terceira parte, algumas semelhanças e diferenças entre ambas a esse respeito.

 10. Autoantigen La Regulates MicroRNA Processing from Stem-Loop Precursors by Association with DGCR8.

  Science.gov (United States)

  Zheng, Quan; Yang, Hai-Jie; Yuan, Y Adam

  2017-11-21

  In humans, primary microRNA (pri-miRNA) processing starts from precise cleavage of the stem loop, which is catalyzed by the Drosha-DGCR8 complex. However, the significant inconsistencies in the expression levels among primary, precursor, and mature miRNAs clearly indicate that many other factors may be involved in this regulation. Here, we utilize a newly developed RNA affinity technique to isolate such factors. In this study, a tRNA-scaffolded aptamer (tRSA)-based RNA affinity tag, by directly fusing primary let-7 miRNA to the 3'-end of tRSA, is employed to pull down the protein components specifically binding to pri-let-7. We show that La protein binds to pri-let-7 via its La motif and significantly promotes the processing efficiency of pri-let-7 in vitro and in cells. In addition, we demonstrate that La protein is associated with DGCR8, but not Drosha, in an RNA-dependent manner. Interestingly, the RNA binding capacity of La motif is important for miRNA processing. Hence, we propose that La protein is an important microprocessor component regulating miRNA processing efficiency by association with DGCR8 to regulate formation of the DGCR8-Drosha complex for miRNA processing.

 11. GenBank blastx search result: AK289049 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK289049 J090092N07 BC022513.1 BC022513 Homo sapiens coagulation factor VIII, procoagulant component (hemoph...ilia A), mRNA (cDNA clone IMAGE:4815208), complete cds. PRI 0.0 0 ...

 12. GenBank blastx search result: AK289049 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK289049 J090092N07 BC064380.1 BC064380 Homo sapiens coagulation factor VIII, procoagulant component (hemoph...ilia A), mRNA (cDNA clone IMAGE:5733897), complete cds. PRI 0.0 0 ...

 13. GenBank blastx search result: AK289049 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK289049 J090092N07 BC111969.1 BC111969 Homo sapiens coagulation factor VIII, procoagulant component (hemoph...ilia A), transcript variant 2, mRNA (cDNA clone IMAGE:8327437), complete cds. PRI 0.0 0 ...

 14. GenBank blastx search result: AK289049 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK289049 J090092N07 BC098389.1 BC098389 Homo sapiens coagulation factor VIII, procoagulant component (hemoph...ilia A), mRNA (cDNA clone IMAGE:5284386), complete cds. PRI 0.0 0 ...

 15. GenBank blastx search result: AK289049 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK289049 J090092N07 BC111967.1 BC111967 Homo sapiens coagulation factor VIII, procoagulant component (hemoph...ilia A), transcript variant 2, mRNA (cDNA clone IMAGE:8327435), complete cds. PRI 0.0 0 ...

 16. Download this PDF file

  African Journals Online (AJOL)

  centers (Ministry of Health, 2010b). Pri- mary health care units (PHC) essentially provide inpatient hospitalization to per- sons with alcohol use disorders during the acute intoxication phase; they manage detoxification and other medical needs of patients, usually for a short period of time. (Hammerstedt, Chamberlain, Nelson ...

 17. Effect Bacillus thuringiensis gekwantificeerd

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2001-01-01

  PRI onderzocht in veldproeven de effecten van het biologische middel Dipel WP voor de bestrijding van rupsen (koolmot e.a.) in de biologische spruitkoolteelt. Na behandeling loopt het aantal koolmotten fors terug; de opbrengst van de behandelde en onbehandelde velden was gelijk, maar de kwaliteit

 18. GenBank blastx search result: AK288647 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK288647 J090056K16 BC096137.1 BC096137 Homo sapiens transition protein 2 (during histone to protamine repla...cement), mRNA (cDNA clone MGC:116785 IMAGE:40002553), complete cds. PRI 0.0 0 ...

 19. GenBank blastx search result: AK288647 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK288647 J090056K16 BC096135.3 BC096135 Homo sapiens transition protein 2 (during histone to protamine repla...cement), mRNA (cDNA clone MGC:116782 IMAGE:40002547), complete cds. PRI 0.0 0 ...

 20. GenBank blastx search result: AK288647 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK288647 J090056K16 BC096136.3 BC096136 Homo sapiens transition protein 2 (during histone to protamine repla...cement), mRNA (cDNA clone MGC:116783 IMAGE:40002550), complete cds. PRI 0.0 0 ...

 1. SA AIR FORCE

  African Journals Online (AJOL)

  Major Jack Wright with the officers and NCOs who attended the Second Clay Pigeon Shooting Instruc- tors' Course at 66 Air School, Young's Field from 5 to 14 July, 1943. (With permission Mrs K Taylor) were sufficient to commence the first course. Pri- vately owned clay pigeon traps were also donated to the SAAF. Attempts ...

 2. Author Affiliations

  Indian Academy of Sciences (India)

  Admin

  Figure 8. Effect of sweep on an airfoil.The free- stream velocity has a com- ponent VN normal to the leading edge and VS paral- lel to it. The component VS does not have a significant effect on the flow. The forces on the airfoil are pri- marily determined by VN. conventional subsonic airplane con¯guration. T he ¯g-.

 3. The Coast Artillery Journal. Volume 79, Number 2, March-April 1936

  Science.gov (United States)

  1936-04-01

  up a bit. He had made a tremendous newspaper coup at his landing in Liverpool back in 1917 by singling out a pri- vate in the Royal Welsh Fusiliers...University. Mr. Gray- son was the unanimous selection for All-American full- back during the 1935 football season. Colonel and Mrs. Williams entertained at a

 4. Using a New Measurement to Evaluate Pain Relief Among Cancer Inpatients with Clinically Significant Pain Based on a Nursing Information System: A Three-Year Hospital-Based Study.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei-Yun; Chu, Chi-Ming; Sung, Chun-Sung; Ho, Shung-Tai; Wu, Yi-Syuan; Liang, Chun-Yu; Wang, Kwua-Yun

  2016-11-01

  Developing a new measurement index is the first step in evaluating pain relief outcomes. Although the percentage difference in pain intensity (%PID) is the most popular indicator, this indicator does not take into account the goal of pain relief. Therefore, the aims of this study were to develop a pain relief index (PRI) for outcome evaluation and to examine the index using demographic characteristics of cancer inpatients with clinically significant pain. Retrospective cohort study. A national hospital. All cancer inpatients. Pain intensity was assessed using a numerical rating scale, a faces pain scale or the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) Behavioral Tool. Using a nursing information system, a pain score database containing data from 2011 through 2013 was analyzed. Cancer patients representing 93,812 hospitalizations were considered in this study. We focused on cancer patients for whom the worst pain intensity (WPI) was ≥ 4 points. PRI values of -62.02% to -72.55% were observed in the WPI ≥ 7 and 4 ≤ WPI ≤ 6 groups. Significant (P 65 years old, those who were admitted to the medicine or gynecology and those who had a hospital stay > 30 days. This hospital-based study demonstrated that the PRI is an effective and valid measure for evaluating outcome data using an electronic nursing information system. We will further define the meaningful range of percentage difference in PRI from various perspectives. © 2016 American Academy of Pain Medicine. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 5. Spectral Bio-indicator Simulations for Tracking Photosynthetic Activities in a Corn Field

  Science.gov (United States)

  Cheng, Yen-Ben; Middleton, Elizabeth M.; Huemmrich, K. Fred; Zhang, Qingyuan; Corp, Lawrence; Campbell, Petya; Kustas, William

  2011-01-01

  Accurate assessment of vegetation canopy optical properties plays a critical role in monitoring natural and managed ecosystems under environmental changes. In this context, radiative transfer (RT) models simulating vegetation canopy reflectance have been demonstrated to be a powerful tool for understanding and estimating spectral bio-indicators. In this study, two narrow band spectroradiometers were utilized to acquire observations over corn canopies for two summers. These in situ spectral data were then used to validate a two-layer Markov chain-based canopy reflectance model for simulating the Photochemical Reflectance Index (PRI), which has been widely used in recent vegetation photosynthetic light use efficiency (LUE) studies. The in situ PRI derived from narrow band hyperspectral reflectance exhibited clear responses to: 1) viewing geometry which affects the asset of light environment; and 2) seasonal variation corresponding to the growth stage. The RT model (ACRM) successfully simulated the responses to the variable viewing geometry. The best simulations were obtained when the model was set to run in the two layer mode using the sunlit leaves as the upper layer and shaded leaves as the lower layer. Simulated PRI values yielded much better correlations to in situ observations when the cornfield was dominated by green foliage during the early growth, vegetative and reproductive stages (r = 0.78 to 0.86) than in the later senescent stage (r = 0.65). Further sensitivity analyses were conducted to show the important influences of leaf area index (LAI) and the sunlit/shaded ratio on PRI observations.

 6. Radioisotopes and Life Processes (Rev.)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kisieleski, Walter E. [Argonne National Laboratory; Baserga, Renato [Fels Research Institute

  1967-01-01

  This booklet gives an account, in chemical terms, of the materials from which living matter is made and some of the chemical reactions that underlie the manifestations and the maintenance of life. DNA, RNA and proteins are described. How radioactive isotopes can be used to pry into the innermost secrets of these substances are shown.

 7. GenBank blastx search result: AK287639 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK287639 J065078H11 AF287967.1 AF287967 Homo sapiens homeobox B7 (HOXB7) gene, partial cds; and home...obox B6 (HOXB6), homeobox B5 (HOXB5), homeobox B4 (HOXB4), and homeobox B3 (HOXB3) genes, complete cds. PRI 0.0 0 ...

 8. Scientific Opinion on dietary reference values for iron

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjödin, Anders Mikael

  2015-01-01

  as the dietary requirement at the 97.5th percentile, is 11 mg/day. For postmenopausal women, the same DRVs as for men are proposed. In premenopausal women, additional iron is lost through menstruation but, because losses are highly skewed, the Panel set a PRI of 16 mg/day to cover requirements of 95...

 9. Older Workers in the Market for Part-Time Employment. Appendices to PP 396.

  Science.gov (United States)

  1983-09-01

  Construction Other Than Building 17 SPCONS Special Trade Contractors 19 20 FOOD Food & Kindred Products 21 TAB Tobacco Manufactures 22 TEXT Textile...Services Electrical Machinery * Educational Services -1 d I*DlS TO PRI PUBLICATIONS CRC 308 An Evaluation of the GMP Deflator as a Basis for Adjusting

 10. 03 Inkanyiso KunnujiFM.fm

  African Journals Online (AJOL)

  iLLUSiON

  research, most internet-initiated sex crimes involve adult men who meet adolescents online and seduce them into sexual encounters. ..... Pry/Junior secondary education (ref. cat.) Senior secondary education. Tertiary education. Main source of information on sexuality. Parents (ref. cat.) Peers. School. The internet and other ...

 11. Bourse de recherche : Changements climatiques | CRDI - Centre de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  6 sept. 2017 ... Date butoir : le 6 septembre 2017 Prière de noter que toutes les demandes doivent être présentées en ligne. Cette bourse de recherche est accessible uniquement aux citoyens et résidents de l'Uruguay qui possèdent un permis de travail valide de l'Uruguay.

 12. Life and Times of Bourbaki C S Yogananda The author of the book ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  High Stakes Publishing, London. Price: `1475/-, Pages: 272, 2007. The author of the book under review, Amir. Aczel, presents a thesis about the relation ... ited knowledge of the fields of Art / Linguis- tics / Anthropology (and Mathematics), pri- marily read the book for the story of the. Bourbaki phenomenon and the stories ...

 13. 2. From Shannon To Quantum Information Science

  Indian Academy of Sciences (India)

  In this part of the article, we are concerned pri- marily with mixed states. As was the case with. Part 1 of the article, the notion of quantum en- tanglement plays the centre stage in quantum information processes. In practical information processing situations one is for- ced, very often, to go beyond pure states described by.

 14. Establishment of a Remotely Piloted Helicopter Test Flight Program for Higher Harmonic Control Research

  Science.gov (United States)

  1990-06-01

  Postgraduate School (NPS) is currently conducting research, at the master’s and doctoral level, in the area of IIIIC. NPS research efforts, such as the work...fllgt tesi . .iiJ ,Ii. configured for the research initiat ,’e. Testing of an actual full-scale helicopter, while extremely attractiv’e, was prI lhi

 15. Tjomnõi tunnel : [luuletused] / Debora Vaarandi ; tlk. ja lühibiograafia: S. S. [Svetlan Semenenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaarandi, Debora, 1916-2007

  1999-01-01

  Sisu: Tjomnõi tunnel ; Prostõje veshtshi ; Kogda-to na jarmarke ; Daljoki, zabõtõi... ; Grustnaja pessenka ; Bõla bõ metla ; Kannel ; "Pri svete vetra..." ; "Hrestomatiinõje virshi..." ; Vnutrenni vid. Orig.: Tume tunnel ; Lihtsad asjad ; Vana laadalugu ; Kauge unustatud ; Kurb lauluke ; Luuata ; Kandlemängija ; "Tuule valgel..." ; "Krestomaatilised luuletused..." ; Sisevaade

 16. Being a scientist and a mother

  Indian Academy of Sciences (India)

  Lawrence

  Iremember my father teaching me science when I was a young student. He was an engineer and always stressed the impor- tance of education. He was an early influence on my interest in science. Even though he retired by the time I finished class eleven, my education, and that of my elder brother, remained major pri-.

 17. Reframing Financial Sector Identity: Options For Reducing Mexican Drug Cartel Economic Power

  Science.gov (United States)

  2012-01-18

  Revolucionario Institucional , or PRI], served as a ‘referee of disputes’ and an apparatus that had the capacity to control, contain, and simultaneously protect... education programs already in place, to magnify the scope and scale of those programs; • The Interagency team should reassess funding and capability

 18. Beyond the Washington Consensus: Promoting Economic Growth and Minimizing the Threat of Violence in Latin America through Social Development

  Science.gov (United States)

  2012-03-01

  Research Institute) LPI Legatum Prosperity Index OLS Ordinary Least Square PRI Partido Revolutionario Institucional (Institutional Revolutionary... education and health programs that are targeted to those most in need and are not broadly applied to the entire population would be considered...programs generally focus on education and health as a means of improving worker productivity while simultaneously improving quality of life.34 Despite

 19. Beyond the Border: Mexico’s Internal Conflict Is the United States’ Problem

  Science.gov (United States)

  2013-05-23

  need to educate , train, assist, and advise the students. The CARL staff—especially Ms. Susan Fowler for obtaining the necessary copyright approvals...Percent population that earns less than US$2 per day. ..................................................... 23 Table 2. Regional Education Rates...accessed July 23, 2012). 39Ibid. 40The Institutional Revolutionary Party (Spanish: Partido Revolucionario Institucional , PRI) is a Mexican

 20. Mexico and the Future.

  Science.gov (United States)

  1995-09-25

  was quickly followed by the assassination of the Partido Revolucionario Institucional (PRI) presidential candidate, Luis Donaldo Colosio, by...social services ( education , medical care, crime control, etc.), fostering xenophobic resentment and the violence that often attends it, is not...elsewhere must be combined with educational , medical, 36 employment and law enforcement programs in the United States. This will require

 1. Development of a primer–probe energy transfer based real-time PCR for the detection of Swine influenza virus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kowalczyk, Andrzej; Markowska-Daniel, Iwona; Rasmussen, Thomas Bruun

  2013-01-01

  Swine influenza virus (SIV) causes a contagious and requiring official notification disease of pigs and humans. In this study, a real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) assay based on primer–probe energy transfer (PriProET) for the detection of SIV RNA was developed...

 2. Development of a real-time PCR assay based on primer-probe energy transfer for the detection of swine vesicular disease virus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hakhverdyan, M.; Rasmussen, Thomas Bruun; Thoren, P.

  2006-01-01

  A real-time PCR assay based on primer-probe energy transfer (PriProET) was developed to detect swine vesicular disease virus (SVDV). Specificity tests of SVDV and heterologous virus showed specific amplification of SVDV strains only. The amplification plot for the closely related Coxsackievirus B5...

 3. Detection of three porcine vesicular viruses using multiplex real-time primer-probe energy transfer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Thomas Bruun; Uttenthal, Åse; Aguero, M.

  2006-01-01

  Rapid identification of the etiologic agent in infected animals is important for the control of an outbreak of vesicular disease in livestock. We have in the present study developed a multiplex real-time reverse transcription-PCR, based on primer-probe energy transfer (PriProET), for simultaneous...

 4. Effectieve kolonisatie van aardappelplanten door Dickeya-soorten (Erwinia chrysanthemi) : themanummer fytobacteriologie

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Czajkowski, R.L.; Velvis, H.

  2009-01-01

  De bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot, veroorzaakt door Pectobacterium en Dickeya (Erwinia)- soorten, berokkenen grote schade aan de pootaardappelteelt. Bij PRI en HZPC wordt onderzoek verricht naar de verspreiding van deze pathogenen tijdens teelt- en (na)oogst. Het was al bekend dat

 5. The thermodynamic characteristics of vaporization of praseodymium triiodide

  Science.gov (United States)

  Motalov, V. B.; Kudin, L. S.; Markus, T.

  2009-03-01

  The vaporization of praseodymium triiodide was studied by high-temperature mass spectrometry. Monomeric (PrI3) and dimeric (Pr2I6) molecules and the PrI{4/-} and Pr2I{7/-} negative ions were recorded in saturated vapor over the temperature range 842-1048 K. The partial pressures of neutral vapor components were determined. The enthalpies of sublimation Δs H o(298.15 K) in the form of monomers (291 ± 10 kJ/mol) and dimers (400 ± 30 kJ/mol) were calculated by the second and third laws of thermodynamics. The equilibrium constants of ion-molecular reactions were measured and the enthalpies of the reactions determined. The enthalpies of formation Δf H o(298.15 K) of molecules and ions in the gas phase were calculated (-373 ± 11, -929 ± 31, -865 ± 25, and -1433 ± 48 kJ/mol for PrI3, Pr2I6, PrI{4/-}, and Pr2I{7/-}, respectively).

 6. Po sledeh postsocialističnega prestrukturiranja mest: spreminjajoča se središča v srednje- in vzhodnoevropskih prestolnicah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasna MARIOTTI

  2016-06-01

  Full Text Available Hitre politične in gospodarske spremembe po padcu socializma so povzročile dinamične procese urbanega prestrukturiranja v mestih, pri čemer so stare vzorce in modele rasti zamenjali tisti, pri katerih sta bila kapital in tržno gospodarstvo ključna za rast in razvoj. Preobrazba v tržno gospodarstvo in ponovna uvedba lastništva zemljišč sta zahtevali nov, decentralizirani sistem odločanja, kar je neposredno vplivalo na zgradbo in obliko mest. Med urbanimi preobrazbami so prišle jasno do izraza spremembe v lokacijskih vzorcih trgovskih objektov v mestih, ki so ponazarjale različne vzorce prostorske organizacije postsocialističnih mest. V članku avtorja preučujeta in predstavita nekatere posebnosti te preobrazbe v Bukarešti, Budimpešti, Pragi in Sofiji pred padcem socializma in po njem. Na podlagi analize izbranih mest predstavita procese postsocialističnega prostorskega prestrukturiranja, pri čemer preučujeta spremembe njihovih središč, ki so povzročile razdrobljenost mest in razpadanje urbanega tkiva. V primerjalni študiji je poleg tega prikazano, kako se v mestih s podobno preteklostjo lahko pojavijo različni razvojni vzorci.

 7. Design of a Networked Learning Master Environment for Professionals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dirckinck-Holmfeld, Lone

  2010-01-01

  The paper is presenting the overall learning design of MIL (Master in ICT and Learning). The learning design is integrating a number of principles: 1. Principles of problem and project based learning 2. Networked learning / learning in communities of practice. The paper will discuss how these pri...

 8. PAX6 can substitute for LHX2 and override NFIA-induced ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Veena Kinare

  2018-01-24

  Jan 24, 2018 ... arrowheads) and undetectable in the hippocampal pri- mordium, which appears shrunken compared with the con- trol brain (figure 1C, open arrowhead) by E12. The antihem retains Pax6 expression (figure 1C, asterisk), which is likely to be due to additional regulators that maintain Pax6 expression in this ...

 9. Incidence, CauSative Agents and Strategy of Control of Mastitis

  African Journals Online (AJOL)

  Streptococcus'spp. were'reduced by 67% within 8 weeks,post calving"ITh~ ,effect ,of No, pry Cow. Therapy followed ... dairy farms show that mastitis is also common ... Msanga et aI1989). There is apparently no information on inci- dence rates of mastitis in the small holder dairy farms in Ta~nia. Most of these farmers have /.

 10. “Girls Text Really Weird”: Gender, Texting and Identity Among Teens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ling, Richard; Baron, Naomi; Lenhart, Amanda

  2014-01-01

  and other paralinguistic devices. In addition, they use texts to characterize the opposite sex. Teen boys' texts are seen as short and perhaps brisk when viewed by girls. Boys see teen girls' texts as being overly long, prying and containing unneeded elements. The discussion of these practices shows how...... teens engage in their sense of gender...

 11. ORF Sequence: NC_001134 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available NC_001134 gi|6319554 >gi|6319554|ref|NP_009636.1| ATPase required for the release of Sec17p during the 'pri...ming' step in homotypic vacuole fusion and for ER to Golgi transport; homolog of th

 12. The Effects of Physical Fatigue and Altitude on Physiological, Biochemical, and Performance Responses

  Science.gov (United States)

  1982-05-01

  cise 19. Socurity Cleself. (of *Is eot) I11. seeu * t y Clesif. (of tiwo p.,.) 21. No. of P"eg 22. Pries Unclassified Unclassified 24 form DOT F 1700.7...levels on reaction time components. Jourral of Motor Behavior, 10:223-231. 27. Tune, G. S. 1964. Psychological effects of hypoxia: review of certain

 13. New Perspectives on Regulation of the Working Environment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter

  2003-01-01

  The Scandinavian countries adopted new legislation on the working environment in the 1970s which moved away from detailed technical rules and towards a reflexive legisla-tion. In the following period the working environment got received higher political pri-ority in the society. Evaluating...

 14. X-ray allows the automated detection of beetle damage in wood

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, R.M.C.; Jatink, H.; Kogel, de W.J.

  2010-01-01

  De Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) is in december 2009 in Boskoop gevonden. Waarschijnlijk is de Aziatische boktor door de import van hout in Nederland terechtgekomen. Daarom is het belangrijk om een manier te vinden om schade door kevers in hout vast te kunnen stellen. PPO en PRI

 15. A System to Derive Optimal Tree Diameter Increment Models from the Eastwide Forest Inventory Data Base (EFIDB)

  Science.gov (United States)

  Don C. Bragg

  2002-01-01

  This article is an introduction to the computer software used by the Potential Relative Increment (PRI) approach to optimal tree diameter growth modeling. These DOS programs extract qualified tree and plot data from the Eastwide Forest Inventory Data Base (EFIDB), calculate relative tree increment, sort for the highest relative increments by diameter class, and...

 16. Preciscavanje otpadnih voda u postupcima prerade i flegmatizacije eksploziva

  OpenAIRE

  Anđelković-Lukić Mirjana

  2002-01-01

  U radu su prikazani tehnološki postupci prerade (flegmatizacije) eksploziva pri kojima dolazi do zagađenja okoline otpadnim vodama. Prikazani su neki od načina prerade otpadnih voda pre nego što se ispuste u javne vodotokove.

 17. Video displays, work, and vision

  National Research Council Canada - National Science Library

  National Research Council Staff; Committee on Vision; Commission on Behavioral and Social Sciences and Education; Division of Behavioral and Social Sciences and Education; National Research Council; National Academy of Sciences

  1983-01-01

  ... Sciences and Education National Research Council NATIONAL ACADEMY PRESS Washington, D.C. 1983 Copyrightthe cannot be not from book, paper however, version for formatting, original authoritative the typesetting-specific the as from created publication files XML from other this and of recomposed styles, version heading pri...

 18. Microprocessor Activity Controls Differential miRNA Biogenesis In Vivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Conrad

  2014-10-01

  Full Text Available In miRNA biogenesis, pri-miRNA transcripts are converted into pre-miRNA hairpins. The in vivo properties of this process remain enigmatic. Here, we determine in vivo transcriptome-wide pri-miRNA processing using next-generation sequencing of chromatin-associated pri-miRNAs. We identify a distinctive Microprocessor signature in the transcriptome profile from which efficiency of the endogenous processing event can be accurately quantified. This analysis reveals differential susceptibility to Microprocessor cleavage as a key regulatory step in miRNA biogenesis. Processing is highly variable among pri-miRNAs and a better predictor of miRNA abundance than primary transcription itself. Processing is also largely stable across three cell lines, suggesting a major contribution of sequence determinants. On the basis of differential processing efficiencies, we define functionality for short sequence features adjacent to the pre-miRNA hairpin. In conclusion, we identify Microprocessor as the main hub for diversified miRNA output and suggest a role for uncoupling miRNA biogenesis from host gene expression.

 19. The Diatoms

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  oxygen we inhale. Diatoms alone account for around 40% of the phytoplankton on Earth which implies 20–25% global net pri- mary production. This is more .... reproduction. 3 Chlorophyll 'a' is an essential pigment for photosynthesis found in plants, algae, and cyanobacteria. It absorbs en- ergy from wavelengths of violet-.

 20. Incidence and risk factors of occupational blood exposure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nelsing, S; Nielsen, T L; Brønnum-Hansen, Henrik

  1997-01-01

  Occupational blood exposures involves a risk of transmission of serious infections. We performed a nation-wide survey, to describe the incidence and risk factors of percutaneous (PCE) and mucocutaneous (MCE) blood exposures among hospital employed doctors in Denmark. Of 9,374 questionnaires, 6.......6-3.1 PCE/pry and 6.0-6.9 MCE/pry). Finally Pathology, Internal medicine, Radiology and Paediatrics had a considerable risk (0.8-1.3 PCE/pry and 1.3-2.9 MCE/pry). Potential risk factors were examined by Poisson regression. Employment as senior as compared to junior doctor was associated with a higher risk...... of PCE (RR 2.2) and MCE (RR up to 2.7 depending on experience) among surgeons and an increased risk of PCE in anaesthetists (RR 1.7). In contrast, senior physicians in Internal medicine, Radiology and Paediatrics had a several fold lower risk of PCE (RR 0.6) and MCE (RR 0.6 in males, 0.3 in females...

 1. Incidence and risk factors of occupational blood exposure: a nation-wide survey among Danish doctors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nelsing, S; Nielsen, T L; Brønnum-Hansen, H

  1997-01-01

  Occupational blood exposures involves a risk of transmission of serious infections. We performed a nation-wide survey, to describe the incidence and risk factors of percutaneous (PCE) and mucocutaneous (MCE) blood exposures among hospital employed doctors in Denmark. Of 9,374 questionnaires, 6.......6-3.1 PCE/pry and 6.0-6.9 MCE/pry). Finally Pathology, Internal medicine, Radiology and Paediatrics had a considerable risk (0.8-1.3 PCE/pry and 1.3-2.9 MCE/pry). Potential risk factors were examined by Poisson regression. Employment as senior as compared to junior doctor was associated with a higher risk...... of PCE (RR 2.2) and MCE (RR up to 2.7 depending on experience) among surgeons and an increased risk of PCE in anaesthetists (RR 1.7). In contrast, senior physicians in Internal medicine, Radiology and Paediatrics had a several fold lower risk of PCE (RR 0.6) and MCE (RR 0.6 in males, 0.3 in females...

 2. ORIGINAL ARTICLE ORIG ORIG Ultrasound – first imaging modality ...

  African Journals Online (AJOL)

  thyroid pathology. Our aim was to show that US can be used as a first imaging modality in the detection of parathyroid adenomas. Introduction. Hyperparathyroidism is a term used to describe the consequences of excessive secretion of parathyroid hormone (PTH), either due to pri- mary disease of the parathyroid gland or ...

 3. U.S. EPA, Pesticide Product Label, SANWASH 927, 03/23/1981

  Science.gov (United States)

  2011-04-21

  ... priOr tb .aq7""~ b'. ' •• nfUzed in .. tulIOA "love. rin ••• fth potable ~!lJ' ,. u .. d In the ' •• 0 ... eyes. ,.~ clothing. Ma, eau •• e,.. d ••• ,. or •• .,.r. skin Ir .. ite.~ I ...

 4. PRIMERJAVA KARAKTERISTIK ASINHRONSKIH IN SAMOZAGONSKIH SINHRONSKIH MOTORJEV S TRAJNIMI MAGNETI

  OpenAIRE

  Terbuc, Franc

  2009-01-01

  Cilj diplomske naloge je pripraviti in vzpostaviti eksperimentalni sistem za meritev karakteristik asinhronskega in samozagonskega sinhronskega motorja s trajnimi magneti enakih dimenzij, pri različnih vrednostih medfazne napetosti na sponkah motorja. Na podlagi izmerjenih karakteristik je opravljena primerjava karakteristik trifaznega asinhronskega motorja in trifaznega samozagonskega sinhronskega motorja s trajnimi magneti. Za meritev karakteristik obeh vrst motorjev je uporabljena eksperim...

 5. Tirer des connaissances de la recherche locale et les utiliser aux ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  gs

  à porter ces observations à l'attention de praticiens, d'universitaires et de responsables des politiques pertinents. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette initiative de recherche, prière de consulter la note conceptuelle ci-jointe. Financée conjointement par la CCNY, un organisme subventionnaire privé des ...

 6. The Enlisted Survival Tracking File (STF): A Revision.

  Science.gov (United States)

  1982-09-01

  HAPIS SYSTEMS DOCEIWATION MANUAL, NhVPERS 15,642 Chapter II Appendix A Table 02 -- DEPENDENC Position I = PRI-DEP NO • .Position 2 = SEC-DEP SEC ONE W...Is. (Indian Ocean) - - CK Cocos Is. (Indian Ocean) - - " CO Colombia - - C Comoro Is. CF Congo (Brazzaville) -- CR Coral Sea Island Territory - - Cw

 7. Mexico, A Neighbor not to be Ignored.

  Science.gov (United States)

  1988-04-01

  president, Lazaro Cardenas (1934-1940), and an experienced, well respected PAN candidate, Senor Clouthier, could prove to be important. The elder Cardenas ...candidate, lacking in credentials with a leftist ideology. (27:--) The Mexicans speculate the PRI may work a behind-the-scene deal with Cardenas to

 8. Relating mobile sensor soil strength to penetrometer cone index

  Science.gov (United States)

  A horizontally operating on-the-go soil strength profile sensor (SSPS) was previously developed so that the within-field spatial variability in soil strength could be measured at five evenly spaced depths up to 50 cm. Force divided by the base area of the sensing tip of the SSPS was defined as a pri...

 9. SAJP 487.indd

  African Journals Online (AJOL)

  This demonstrates the great need for other medical doctors to be involved in the field of mental health. The new Mental Health Care Act passed in 2004 placed additional demands on men- tal healthcare workers, including general practitioners (GPs), to provide adequate care to patients.[10] In the developing world, pri-.

 10. Impulsive sounds change European seabass swimming patterns: influence of pulse repetition interval

  NARCIS (Netherlands)

  Neo, Y.Y.; Ufkes, E.; Kastelein, R.A.; Winter, H.V.; Cate, ten C.; Slabbekoorn, H.

  2015-01-01

  Seismic shootings and offshore pile-driving are regularly performed, emitting significant amounts of noise that may negatively affect fish behaviour. The pulse repetition interval (PRI) of these impulsive sounds may vary considerably and influence the behavioural impact and recovery. Here, we tested

 11. LO-CO-GRAF (Low Cost Graphics): Generating Maps to Support Command and Control/Crisis Management Using Small Computers.

  Science.gov (United States)

  1988-03-01

  cartographic tools. 2. Simplicity A self-imposed requirement to attain this command and control tool at no cost has been achieved. This constraint was levied ...Microdata (McD-Dougl) REALITY (PICK) DATA/BASIC PRI PRIME PRIMOS PL/P (PL/I) RDOS Data General Nova R.DOS Fortran Rfl2 Data General Nova RDQS Basic RT PDP

 12. Učinkovitost učenja prostorske geometrije s 3D računalniškimi programi

  OpenAIRE

  Roblek, Manca

  2017-01-01

  V magistrskem delu opredeljujem prostorsko predstavo kot sposobnost premikanja, ustvarjanja in ohranjanja zgrajenih podob. Natančneje obravnavam tri elemente prostorske predstave, in sicer: prostorsko vizualizacijo, prostorske relacije ter miselne rotacije. V osnovni šoli je prostorska predstava posebej pomembna pri obravnavi prostorske geometrij

 13. History and Current Research in the USDA-ARS Cotton Breeding Program at Stoneville, MS

  Science.gov (United States)

  It has been more than 50 years since the USDA-ARS cotton breeding program was initiated at Stoneville, MS in the middle of last century. The mission of this program was established to promote profits for cotton growers and improve cotton production in the U.S. In early times, earliness was a top pri...

 14. NEURONAVIGATION - DESTINATION UNKNOWN

  African Journals Online (AJOL)

  1990-03-02

  Mar 2, 1990 ... neuronavigation. An X-ray film can easily be stored somewhere where access to prying eyes is limited. The same is not true where digitised images are considered. Computer databases may be hacked, even in the most secure settings, and images transmitted over networks are even more susceptible to.

 15. 31 CFR 407.6 - Nuisances.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 31 Money and Finance: Treasury 2 2010-07-01 2010-07-01 false Nuisances. 407.6 Section 407.6 Money and Finance: Treasury Regulations Relating to Money and Finance (Continued) SECRET SERVICE, DEPARTMENT... creation of any hazard to persons or things, improper disposal of rubbish, spitting, prurient prying, the...

 16. Free Amino Acid Profiles from 'Pinot Noir' Grapes are Influenced by Vine N-status and Sample Preparation Method

  Science.gov (United States)

  This study examined the impact of extraction method on ammonia, free amino acids, and YAN (yeast assimilable nitrogen) concentrations in 'Pinot noir' berries obtained from a vine nutrition study (altered supply of N, P, or K). Berries were either juiced or exhaustively extracted as whole berries pri...

 17. An evaluation of alternative fuels usage by public transit agencies.

  Science.gov (United States)

  2009-12-01

  The oil crisis of the 1970s forced Americans to reconsider using fossil fuels as a primary energy source. In : the public transit arena, private transit companies found themselves unable to compete in the urban : environment as rapidly rising oil pri...

 18. MAO-A promoter polymorphism and idiopathic pulmonary arterial ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Eddahibi S., Humbert M., Fadel E., Raffestin B., Darmon M.,. Capron F. et al. 2001 Serotonin transporter overexpression is re- sponsible for pulmonary artery smooth muscle hyperplasia in pri- mary pulmonary hypertension. J. Clin. Invest. 108, 1141–1150. Edgar A. J., Chacón M. R., Bishop A. E., Yacoub M. H. and Polak.

 19. Army Sustainment. Volume 43, Issue 2. March-April 2011

  Science.gov (United States)

  2011-04-01

  Soldiers are briefed by a subject-matter expert and then permit- ted to mount the simulated HMMWV chassis as a crew—driver, truck commander, and two... automobiles and airplanes—were mostly used for reconnaissance and played little to no role in logistics. So river transportation remained the pri- mary

 20. Uut holokausti kohta Eestis / Vello Salo

  Index Scriptorium Estoniae

  Salo, Vello, 1925-

  2010-01-01

  Tänavusel holokausti päeval on Eesti õpetajatel midagi uut pakkuda: Eesti juudi muuseumi avamisega aasta tagasi (detsember 2008) tekkis koht, kuhu võib kogu klassiga ekskursioonile minna ja saada ettekujutus sellest, kes meie maal elavad juudid olid ja on. Vastasutatud muuseumi juures asub ka Eesti juutluse arhiiv http://www.EJA.pri.ee)

 1. Zwartvruchtrot gedijt prima op dood perenblad : Infectie aan de bron bestrijden

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.F.; Köhl, J.

  2010-01-01

  PPO en PRI vonden de belangrijkste substraten waar zwartvruchtrot op overleeft. Vooral afgevallen bladeren, afgevallen peren en dood onkruid zijn de boosdoeners. De ziekte treedt op als er in het begin van het seizoen voldoende ziekteverwekker op deze substraten aanwezig is. Door het verwijderen van

 2. a randomised controlled trial oftwo prostaglandin regitnens

  African Journals Online (AJOL)

  Design. A prospective randomised controlled trial. Setting. Department of Obstetrics and Gynae- ... hours after the original administration of either prostaglandin regimen. If abortion had not taken place 36 .... Tygerberg Hospital for permission to publish, and Upjohn. (Pry) Ltd for supplying the Prepidil gel used in the study. 1.

 3. Derandomizing complexity classes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miltersen, Peter Bro

  2001-01-01

  Consider a randomized algorithm, such as the Rabin primality test of Rabin, 1976. This algorithm is given as input an integer n, and as auxiliary input, a sequence of coin tosses, i.e., a vector of unbiased independent random bits. The test gives as output either "n is a prime" or "n is not a pri...

 4. GenBank blastx search result: AK288392 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK288392 J090027K17 CR457179.1 CR457179 Homo sapiens full open reading frame cDNA c...lone RZPDo834D108D for gene C15orf15, chromosome 15 open reading frame 15; complete cds, incl. stopcodon. PRI 1e-39 0 ...

 5. Micro-Level Analysis of Mexican Retail Markets and Their Response to Changes in Market Structure and Competition Policies

  OpenAIRE

  Sanchez-Bayardo, Luis Fernando; Gonzalez, Alvaro; Iacovone, Leonardo

  2018-01-01

  This paper develops the following price indicators to measure the relative efficiency (functioning) of markets: (a) price dispersion, (b) price volatility, and (c) price transmission (speed, completeness, and symmetry). The paper uses these indicators to study trends and conditions of the outlet level in retail prices for common commodities sold throughout Mexico. The analysis examines pri...

 6. Programming and Deployment of Active Objects with Application-Level Scheduling

  NARCIS (Netherlands)

  B. Nobakht (Behrooz); F.S. de Boer (Frank); M.M. Jaghouri (MohammadMahdi)

  2012-01-01

  textabstractWe extend and implement a modeling language based on concurrent active objects with application-level scheduling policies. The language allows a programmer to assign pri- orities at the application level, for example, to method def- initions and method invocations, and assign

 7. Identifying secondary series for stepwise common singular spectrum ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract. Common singular spectrum analysis is a technique which can be used to forecast a pri- mary time series by using the information from a secondary series. Not all secondary series, however, provide useful information. A first contribution in this paper is to point out the properties which a secondary series should ...

 8. Sprememba političnega vedenja v obdobju
 volilne kampanje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meta Novak

  2015-01-01

  Full Text Available volilna kampanja je posebne vrste informacijska kampanja. kandidati na volitvah imajo v tem času priložnost, da volivcem sporočijo informacije o sebi, svojih stališčih in programih. Hkrati imajo volivci priložnost pridobiti informacije, potrebne za oddajo premišljenega glasu. zanimalo nas je, ali je ob teh posebnih značilnostih obdobja kampanje možno opaziti kakršnekoli spremembe pri političnem vedenju anketirancev. Pri tem smo opazovali zelo ozko področje političnega vedenja v smeri politične aktiva- cije. Z uporabo zbranih podatkov v raziskavi Politbarometer od leta 1996 do leta 2013 smo opazili, da se v obdobjih kampanje poveča delež anketirancev, ki se opredelijo pri nedeljskem vprašanju kot tudi pri orientacijskem vprašanju »levo–desno«, in to tako v obdobju državnozborskih kot v obdobju predsedniških volilnih kampanj.

 9. Management of Fusarium oxysporum f.sp cubense (Foc-TR4) from banana by anaerobic soil disinfestation (ASD)

  NARCIS (Netherlands)

  Runia, W.T.

  2014-01-01

  Applied Plant Research in Lelystad has, commissioned by Gert Kema, Plant Research International (PRI) and leader of the Panama Project, performed a trial to measure the efficacy of anaerobic soil disinfestation (ASD) with a ‘Herbie” product against Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc; TR 4),

 10. Isolation and characterization of differentially expressed genes in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Among them, six proteins (putative fatty acid oxygenase, heat shock sks2, PriA homologue, Ap-1 like transcription factor YAP7, mung bean seed albumin, and C2H2 Zinc finger domain protein) and one protein (peroxisomal biogenesis factor 6) showed increased expression levels at the fruiting process and the mycelial ...

 11. Acknow ledgemen t8 -RE-SONANCEIJ-an-Ua-~-19-9-7

  Indian Academy of Sciences (India)

  Send your subscriptions by DD or MO in favour of. "Indian Academy of Sciences" to Circulation Department, Indian Academy of. Sciences, C V Raman Avenue, PB No. 8005, Bangalore 560080, India. Edited and published by V K Gaur for the Indian Academy of Sciences,. Bangalore 560 080. Pri"ted at Thomson Press (I) Ltd.

 12. Assessment of hairy roots induction in Solenostemon scutellarioides ...

  African Journals Online (AJOL)

  STORAGESEVER

  2009-08-04

  Aug 4, 2009 ... Malaysia, 43400 Serdang Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Accepted 2 June ... hairy root culture of S. scutellarioides has been docu- mented. ... 3520 Afr. J. Biotechnol. Table 1. Characteristic of selected A. rhizogenes strains. Strain. Plasmida. Opine type. Reference. 8196. pRi8196. Mannopine. Dommisse ...

 13. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tetens, Inge

  This opinion of the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) deals with the setting of Dietary Reference Values (DRVs) for protein. The Panel concludes that a Population Reference Intake (PRI) can be derived from nitrogen balance studies. Several health outcomes possibly...

 14. Dutch Private International Law – Overview 1998-August 2002

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2002-01-01

  textabstractThis article provides an overview of the most important developments in Dutch private international law during the period January 1998-August 2002. The stormy codification of Dutch pri-vate international law in separate acts during the 1990’s was in a slower pace continued in the year

 15. Spectral determination of concentrations of functionally diverse pigments in increasingly complex arctic tundra canopies.

  Science.gov (United States)

  Boelman, Natalie T; Magney, Troy S; Logan, Barry A; Griffin, Kevin L; Eitel, Jan U H; Greaves, Heather; Prager, Case M; Vierling, Lee A

  2016-09-01

  As the Arctic warms, tundra vegetation is becoming taller and more structurally complex, as tall deciduous shrubs become increasingly dominant. Emerging studies reveal that shrubs exhibit photosynthetic resource partitioning, akin to forests, that may need accounting for in the "big leaf" net ecosystem exchange models. We conducted a lab experiment on sun and shade leaves from S. pulchra shrubs to determine the influence of both constitutive (slowly changing bulk carotenoid and chlorophyll pools) and facultative (rapidly changing xanthophyll cycle) pigment pools on a suite of spectral vegetation indices, to devise a rapid means of estimating within canopy resource partitioning. We found that: (1) the PRI of dark-adapted shade leaves (PRIo) was double that of sun leaves, and that PRIo was sensitive to variation among sun and shade leaves in both xanthophyll cycle pool size (V + A + Z) (r (2) = 0.59) and Chla/b (r (2) = 0.64); (2) A corrected PRI (difference between dark and illuminated leaves, ΔPRI) was more sensitive to variation among sun and shade leaves in changes to the epoxidation state of their xanthophyll cycle pigments (dEPS) (r (2) = 0.78, RMSE = 0.007) compared to the uncorrected PRI of illuminated leaves (PRI) (r (2) = 0.34, RMSE = 0.02); and (3) the SR680 index was correlated with each of (V + A + Z), lutein, bulk carotenoids, (V + A + Z)/(Chla + b), and Chla/b (r (2) range = 0.52-0.69). We suggest that ΔPRI be employed as a proxy for facultative pigment dynamics, and the SR680 for the estimation of constitutive pigment pools. We contribute the first Arctic-specific information on disentangling PRI-pigment relationships, and offer insight into how spectral indices can assess resource partitioning within shrub tundra canopies.

 16. Adaptabilidade e estabilidade fenotípica de cultivares de alface do grupo crespa em cultivo hidropônico Adaptability and phenotypic stability of crisp lettuce cultivars in hydroponics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronan Gualberto

  2009-03-01

  Full Text Available Considerando as diferentes estações climáticas em que a alface é cultivada durante o ano, é de se esperar a ocorrência de uma elevada interação genótipo x ambiente. Em função disto, neste trabalho estudou-se o desempenho produtivo, adaptabilidade e estabilidade fenotípica de seis cultivares de alface do grupo crespa (Deisy, Elba, Sabrina, Summer Green, Vera e Verônica, em sistema hidropônico NFT, instalado em casa-de-vegetação, na Universidade de Marília (SP. Foram conduzidos nove ensaios em três épocas (outono: Out n; inverno: Inv n e; primavera: Pri n, em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições, avaliando-se quatro plantas por parcela. Ocorreram diferenças significativas entre ambientes (épocas de semeadura. Verificou-se que, de maneira geral, os três plantios realizados no outono apresentaram valores médios de produtividade (Out1 = 3,1; Out2 = 5,3 e; Out3 = 4,6 kg m² superiores aos realizados no inverno (Inv1 = 3,6; Inv2 = 3,5 e; Inv = 3,7 kg m² e primavera (Pri1 = 4,0; Pri2 = 3,6 e; Pri3 = 3,2 kg m². Embora a interação cultivares x ambientes também tenha sido significativa, para produtividade, à exceção dos ambientes Inv3 e Pri1, não ocorreram diferenças significativas entre as cultivares dentro de cada época de plantio e, para número de folhas por planta, ocorreram diferenças significativas entre as cultivares somente no ambiente Out3. As cultivares Deyse e Verônica foram as únicas a mostrarem adaptabilidade a todos ambientes estudados para produtividade; todas as cultivares apresentaram instabilidade para essa mesma característica. Para o número de folhas por planta, somente a cultivar Summer Green apresentou comportamento altamente previsível (estável, no entanto, mostrou-se adaptada somente aos ambientes desfavoráveis.Considering the climatic seasons in which lettuce is cultivated, probably a high interaction genotype x environment could be obtained. The yield

 17. Community Awareness on Rabies Prevention and Control in Bicol, Philippines: Pre- and Post-Project Implementation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toni Rose M. Barroga

  2018-02-01

  Full Text Available Rabies is endemic in the Philippines. To support the rabies campaign in the Bicol region at the southeastern part of Luzon, the BAI-OIE Stop Transboundary Animal Diseases and Zoonoses (STANDZ Rabies project was implemented in the pilot provinces of Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, and Masbate. A community awareness survey was conducted with the residents of these provinces to determine their knowledge, attitude, and practices (KAP on rabies during the start and end of the project. Qualitative, descriptive research was done with a structured KAP questionnaire. Pet owners in the pilot provinces were chosen as respondents. Results showed that respondents know that they can acquire rabies in animals through the bite of a rabid dog (pre-project implementation (PRI: 19.6%, post-project implementation (POI: 38.0%. Vaccination was the top rabies preventive measure (PRI: 61.8%, POI: 92.8%. Biting incidents were noted in some respondents, and observing the dog and killing it immediately were some of the actions taken by bite victims. If a supposed rabid dog was seen, respondents would either: immediately kill the dog (PRI: 20.3%, POI: 13.7%, report it to authorities (PRI: 26.3%, POI: 63.1%, and capture and observe the dog concerned (PRI: 13.5%, POI: 6.0%. Pet owners increased their KAP about rabies prevention and control as compared to the pre-implementation study. However, certain gaps in their KAP need to be given attention; thus continuous education of pet owners must be done.

 18. How important are peatlands globally in providing drinking water resources?

  Science.gov (United States)

  Xu, Jiren; Morris, Paul; Holden, Joseph

  2017-04-01

  The potential role of peatlands as water stores and sources of downstream water resources for human use is often cited in publications setting the context for the importance of peatlands, but is rarely backed up with substantive evidence. We sought to determine the global role of peatlands in water resource provision. We developed the Peat Population Index (PPI) that combines the coverage of peat and the local population density to show focused (hotspot) areas where there is a combination of both large areas of peat and large populations who would potentially use water sourced from those peatlands. We also developed a method for estimating the proportion of river water that interacted with contributing peatlands before draining into rivers and reservoirs used as a drinking water resource. The Peat Reservoir Index (PRI) estimates the contribution of peatlands to domestic water use to be 1.64 km3 per year which is 0.35 % of the global total. The results suggest that although peatlands are widespread, the spatial distribution of the high PPI and PRI river basins is concentrated in European middle latitudes particularly around major conurbations in The Netherlands, northern England, Scotland (Glasgow) and Ireland (Dublin), although there were also some important systems in Florida, the Niger Delta and Malaysia. More detailed research into water resource provision in high PPI areas showed that they were not always also high PRI areas as often water resources were delivered to urban centres from non-peat areas, despite a large area of peat within the catchment. However, particularly in the UK and Ireland, there are some high PRI systems where peatlands directly supply water to nearby urban centres. Thus both indices are useful and can be used at a global level while more local refinement enables enhanced use which supports global and local peatland protection measures. We now intend to study the impacts of peatland degradation and climate change on water resource

 19. Integrating proximal and satellite optical data for the analysis of ecosystem carbon uptake and plant phenology at the European larch Specnet site

  Science.gov (United States)

  Galvagno, Marta; Gamon, John; Cremonese, Edoardo; Garrity, Steven; Huemmrich, K. Fred; Filippa, Gianluca; Morra di Cella, Umberto; Rossini, Micol

  2017-04-01

  Automated canopy-level optical sampling in tandem with ecosystem-atmosphere flux observations is continuously carried on at a variety of ecosystems through the Specnet network (http://specnet.info/). Specifically, 9 sites within US and Europe were selected since 2015, to investigate the use of novel NDVI and PRI low-cost sensors for the analysis of ecosystem functioning and phenology. Different plant functional types, such as grasslands, deciduous, and evergreen forests belong to the network, here we present specific data from the larch (Larix decidua Mill.) forest Italian site. Three automated NDVI and three automated PRI spectral reflectance sensors (Decagon Devices Inc.) were installed in 2015 on the top of the 20-meters eddy covariance tower, pointing toward the west, north, and east orientations. An additional system, composed by one NDVI and PRI system was installed to monitor the understory component. The objective of this analysis is the comparison between these in-situ inexpensive sensors, independent NDVI and PRI sensors (Skye Instruments) previously installed on the 20-meters tower and satellite-derived NDVI. Both MODIS and Sentinel NDVI data were used for the comparison. Moreover, the newly derived chlorophyll/carotenoid index (CCI, Gamon et al. 2016), computed as the normalized difference between the NDVI red band and PRI 532 nm band, was tested to estimate the seasonal pattern of daily Gross Primary Productivity (GPP) of the larch forest. Results showed that the seasonality of NDVI was comparable among in-situ sensors and satellite data, though orientation-specific differences were observed. Both NDVI and CCI tracked daily GPP, but with different sensitivity to its seasonality. Future analysis will be directed toward a comparison between this site-based results with the other sites within the Specnet network.

 20. An Additional Prior Retrieval Alters the Effects of a Retrieval-Extinction Procedure on Recent and Remote Fear Memory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xianli An

  2018-01-01

  Full Text Available Several studies have shown that the isolated retrieval of a consolidated fear memory can induce a labile phase, during which extinction training can prevent the reinstatement, a form of relapse in which fear response to a fear-provoking context returns when a mild shock is presented. However, fear memory retrieval may also have another opposing result: the enhancement of fear memory. This implies that the fear memory trace can be modified by a brief retrieval. Unclear is whether the fear-impairing effect of retrieval-extinction (RE is altered by a prior brief retrieval. The present study investigated the responses of recent and remote fear memories to the RE procedure after the presentation of an additional prior retrieval (priRet. We found that a single RE procedure effectively blocked the reinstatement of 2-day recent contextual fear memory. The memory-impairing effect of the RE procedure on recent fear was not observed when priRet was presented 6 or 24 h before the RE procedure. In contrast to the 2-day recent memory, the RE procedure failed to block the reinstatement of 36-day remote fear memory but successfully disrupted the return of remote fear memory after priRet. This memory-disruptive effect on remote memory did not occur when priRet was performed in a novel context. Nimodipine administration revealed that the blockade of priRet-induced processes recovered the effects of the RE procedure on both recent and remote fear memories. Our findings suggest that the susceptibility of recent and remote fear memories to RE procedures can be altered by an additional retrieval.