WorldWideScience

Sample records for metody zwalczania szkodliwych

 1. Metody i środki zwalczania zagrożeń pyłowych i metanowych w górnictwie węglowym

  Dominik Bałaga

  2015-04-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń pyłowych i metody ich ograniczania w zakładach górniczych węgla kamiennego. Omówiono budowę i zasadę działania wybranych urządzeń do zwalczania zapylenia oraz urządzeń odpylających projektowanych w ITG KOMAG. Zaprezentowano wyniki prac badawczych i wdrożeniowych potwierdzających efektywność zwalczania zapylenia, szczególnie na stanowiskach pracy w wyrobiskach górniczych.

 2. Methods of noxious insects control by radiation on example of `Stegobium paniceum L.`; Metody zwalczania szkodliwych owadow przy uzyciu radiacji na przykladzie zywiaka chlebowca (Stegobium paniceum L.)

  Krajewski, A. [Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The radiation method of disinfestation on example of `Stegobium paniceum L.` has been described. The different stadia of insect growth have been irradiated. Their radiosensitivity have been estimated on the base of dose-response relationship. Biological radiation effects have been observed as insect procreation limitation. 26 refs, 4 figs, 1 tab.

 3. Metodi Matematici della Fisica

  Cicogna, Giampaolo

  2008-01-01

  Questo testo trae la sua origine da miei vecchi appunti, preparati per il corso di Metodi Matematici della Fisica e via via sistemati, raffinati e aggiornati nel corso di molti anni di insegnamento. L'obiettivo è stato sempre quello di fornire una presentazione per quanto possibile semplice e diretta dei metodi matematici rilevanti per la Fisica: serie di Fourier, spazi di Hilbert, operatori lineari, funzioni di variabile complessa, trasformata di Fourier e di Laplace, distribuzioni. Oltre a questi argomenti di base, viene presentata, in Appendice, una breve introduzione alle prime nozioni di teoria dei gruppi, delle algebre di Lie e delle simmetrie in vista delle loro applicazioni alla Fisica. Anche allo scopo di mantenere il libro nei limiti ragionevoli di un manuale di dimensioni contenute e di agevole consultazione, sono stati spesso tralasciati i dettagli tecnici delle dimostrazioni matematiche (o anzi le dimostrazioni per intero) e tutti i formalismi eccessivi che spesso nascondono la vera natura del p...

 4. Implementace metody Balanced Scorecard

  Neuwirth, Pavel

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje východiska měření výkonnosti, metody Balanced Scorecard a postup při její implementaci. Analytická část vychází z teoretických poznatků z první části a hodnotí situaci společnosti finanční analýzou poměrových ukazatelů, strategickou analýzou a následným sestavením návrhu implementace metody Balanced Scorecard v konkrétní společnosti. Thesis is focused on evaluati...

 5. Metodi matematici della fisica

  Cicogna, Giampaolo

  2015-01-01

  Questo libro trae la sua origine dagli appunti preparati per le lezioni di Metodi Matematici della Fisica tenute al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, e via via sistemati, raffinati e aggiornati nel corso di molti anni di insegnamento. L'intento generale è di fornire una presentazione per quanto possibile semplice e diretta dei metodi matematici basilari e rilevanti per la Fisica. Anche allo scopo di mantenere questo testo entro i limiti di un manuale di dimensioni contenute e di agevole consultazione, sono stati spesso sacrificati i dettagli tecnici delle dimostrazioni matematiche (o anzi le dimostrazioni per intero) e anche i formalismi eccessivi, che tendono a nascondere la vera natura dei problemi. Al contrario, si è cercato di evidenziare – per quanto possibile – le idee sottostanti e le motivazioni che conducono ai diversi procedimenti. L'obiettivo principale e quello di mettere in condizione chi ha letto questo libro di acquisire gli strumenti adatti e le conoscenze di base che gli ...

 6. Chirurgiczne metody leczenia padaczki

  Beata Kaczorowska

  2012-11-01

  Full Text Available U około 6–10% chorych z padaczką, u których stosowano różne kombinacje leków przeciwpadaczkowych, mimo systematycznego leczenia nadal występują napady. Są to chorzy z tzw. padaczką lekooporną. Autorzy przedstawiają możliwości chirurgicznego leczenia takich osób. Potencjalnymi kandydatami do takiego leczenia padaczki są też chorzy z napadami częściowymi prostymi z precyzyjnie określonym ogniskiem padaczkorodnym, którego usunięcie jest możliwe i nie spowoduje powstania u pacjenta tzw. ubytków neurologicznych. W pracy omówiono techniki diagnostyczne pozwalające zlokalizować ognisko padaczkowe w mózgu (EEG z możliwościami długotrwałego monitorowania: Holter, wideometria, telemetria; cyfrowe EEG: rezonans magnetyczny, SPECT, PET, elektrokortykografia. Przedstawiono także rodzaje zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych w celu leczenia padaczki: zabiegi resekcyjne (lobektomia, lezjonektomia, hemisferektomia, rozległa resekcja wielopłatowa, zabiegi rozłączeniowe (kallozotomia oraz zabiegi neurostymulacyjne (stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu. Autorzy uważają, że w pewnych określonych przypadkach chorych z padaczką niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu są to skuteczne metody leczenia.

 7. Selected Methods of Rock Structure Disintegration to Control Mining Hazards / Wybrane Metody Dezintegracji Struktury Skał Dla Zwalczania Zagrożeń Górniczych

  Kabiesz, Józef; Lurka, Adam; Drzewiecki, Jan

  2015-09-01

  Natural hazards are inseparable element of underground mining, particularly of coal mining process. They are combated on a regular basis by many measures and effectiveness of these measures determines work safety in mines. Attempts to improve the effectiveness, presented in the paper is based on interference of seismic waves generated by blasting in a selected area of the rock mass and on modification of blasting technology. Preliminary results of detonating classical and new type of explosives in specific temperature and pressure conditions are analyzed. Theoretical and practical consideration of obtaining an interference effect of seismic waves is discussed. A device for making systems of starting notches and a construction of a chamber to test explosives are presented. Nieodłącznym elementem podziemnego górnictwa, szczególnie węglowego, są zagrożenia naturalne. Ich zwalczanie jest codzienną praktyką, a jego skuteczność decydująco wpływa na bezpieczeństwo pracy. Przedstawione w artykule próby poprawy tej skuteczności obejmują badania efektu nakładania się w wybranym obszarze górotworu drgań generowanych robotami strzałowymi oraz informacje o próbach modyfikacji strzelniczych technik szczelinowania skał, a także wstępne wyniki badania charakterystyk eksplozji klasycznych i nowych materiałów wybuchowych w nietypowych warunkach temperatur i ciśnienia. Omówiono między innymi teoretyczne i praktyczne warunki uzyskiwania efektu interferencji drgań oraz przedstawiono urządzenie do wykonywania systemów tzw. szczelin zarodnikowych i konstrukcję komory będącej elementem stanowiska do badania MW.

 8. Esercizi di metodi matematici della fisica

  Angilella, G G N

  2011-01-01

  Il testo richiama i principali concetti, definizioni e teoremi relativi agli spazi vettoriali, agli sviluppi in serie di Fourier, alle equazioni alle derivate parziali, alle trasformate integrali di Laplace e di Fourier, ad alcune classi di equazioni integrali (con specifico riferimento alla funzione di Green). Si danno altresi' cenni di funzioni di variabile complessa, di teoria dei gruppi, e di spazi funzionali. Di ciascun argomento vengono ampiamente discusse le motivazioni e le applicazioni nel campo della fisica e, talora, di altre discipline scientifiche. Tali argomenti vengono approfonditi da esercizi (perlopiu' svolti, o con soluzione), spesso tratti da effettivi temi d'esame del corso di Metodi matematici per la fisica del corso di laurea in Fisica (Catania).

 9. Equazioni a derivate parziali metodi, modelli e applicazioni

  Salsa, Sandro

  2016-01-01

  Il testo costituisce una introduzione alla teoria delle equazioni a derivate parziali, strutturata in modo da abituare il lettore ad una sinergia tra modellistica e aspetti teorici. La prima parte riguarda le più note equazioni della fisica-matematica, idealmente raggruppate nelle tre macro-aree diffusione, propagazione e trasporto, onde e vibrazioni. Nella seconda parte si presenta la formulazione variazionale dei principali problemi iniziali e/o al bordo e la loro analisi con i metodi dell'Analisi Funzionale negli spazi di Hilbert.

 10. Ana Karenjina i Emma Bovary u metodičkom zrcalu

  Tomić, Ana

  2015-01-01

  U ovome se radu predlažu nastavne metode, metodički postupci i metodički pristupi za komparativnu interpretaciju dvaju književnih likova – Ane Karenjine iz istoimenog romana Lava Nikolajeviča Tolstoja i Emme Bovary iz romana „Madame Bovary“ Gustavea Flauberta, u intertekstualnom nastavnom sustavu. Upućuje se na važnost ustrojenja stvaralačke nastave književnosti – i na srednjoškolskoj razini (na nastavi književnosti) i na visokoškolskoj razini (na nastavi metodike nastave književnosti) ‒ te s...

 11. Implementace metody 5S ve výrobním podniku

  Čechová, Petra

  2014-01-01

  Bakalářská práce se zabývá implementací metody 5S v podniku zaměřeném na výrobu a zpracování skelného vlákna. Teoretická část vysvětluje základní principy filozofie Kaizen. V praktické části je navržena a dále implementována metodika 5S ve společnosti. V závěru práce jsou zhodnoceny přínosy aplikace užité metody. This thesis deals with implementation of 5S methods in company focussed on production and processing of fiberglass. The theoretical part explains the basic principles of the philo...

 12. Optimalizace metody PCR-RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek

  Olivová, Radana

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metody PCR – RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek. Konvenční metody pro identifikaci kvasinek jsou časově náročné. Molekulárně biologické metody založené na PCR slouží k rychlé a precizní identifikaci v porovnání s tradičními fenotypovými metodami. V této práci byla použita molekulárně biologická metoda PCR – RFLP, která bere v úvahu , že v ribozomální DNA kvasinek se opakují konzervativní nekódující oblasti(tzv. spacery), jež jsou charakteristick...

 13. Le prime sensazioni al pianoforte restano per sempre? Indagine sui metodi pianistici per principianti

  Giuseppe Sellari

  2015-12-01

  Full Text Available I metodi d’insegnamento del pianoforte utilizzati in Italia sono caratterizzati da percorsi basati su differenti ipotesi teoriche e indicazioni pratiche. Il primo libro di pianoforte, qualunque sia il suo valore, stabilisce il primo contatto con lo strumento, lasciando una forte impressione e tracciando il profilo delle competenze inizialmente sviluppate. Una più profonda comprensione di questi testi può mostrare quali sono le capacità e le strategie di apprendimento proposte dai metodi adottati e conseguentemente dagli insegnanti. L'obiettivo di questo studio è quello di identificare quali sono le scelte metodologiche più rappresentative nella didattica pianistica italiana degli ultimi 50 anni. I risultati sono basati sui dati raccolti dai questionari somministrati a 200 pianisti, di età compresa tra 20 e 60, ai quali è stato chiesto, insieme a informazioni generiche, quale fosse stato il loro primo libro pianoforte, quali aspetti positivi o negativi ricordavano maggiormente e quali ritenevano essere più utili. I dati suggeriscono una preferenza rilevante di cinque metodi, che sono stati analizzati secondo una serie di criteri metodologici e analitici. I risultati indicano un panorama metodologico concentrato principalmente sul rapporto iniziale con lo strumento e sulla lettura musicale. Questo studio contribuisce alla riflessione su due aspetti metodologici: lo sviluppo di nuovi repertori e la proposta di metodologie in grado di rispettare il mondo emotivo e cognitivo dei principianti.

 14. Avviamento critico allo studio della dialettologia italiana, I. Problemi e metodi, Pacini Erutore, Pisa, 1969

  Žarko Muljačić

  1971-12-01

  Full Text Available La dialettologia, come del resto quasi tutta la linguistica ottocentesca, era di prevalenza storica, si interessava cioè allo sviluppo dei vari idiomi, seguendo i loro cambiamenti, uno a uno, lungo l'asse del tempo. Il criterio orizzontale o sincronico è stato impiegato poi con gran successo dallo strutturalismo »classico« il quale, in nn seoondo tempo, perfezionò anche i metodi della ricerca diacronica confrontando tra di loro due o più livelli sincronici appartenenti a epoche diverse. Mancava però a tale indirizzo la dimensione sociale, ossia il sistema linguistico delle parlate, dei dialetti e dei gruppi dialettali veniva considerato come se fosse omogeneo e venivano lasciate in disparte le differenze dovute all'origine sociale dei parlanti. Questa terza dimensione, il cosiddetto spessore sociale, è ora valorizzata in pieno dalla dialettologia piil recente che non si limita soltanto allo studio dei dialetti della campagna ma anche affronta con ooraggio 1o studio dei oosiddeti dialetti urbani.

 15. Gli effetti della subgravità e i metodi per riprodurla a terra e in volo

  G. MEINERI

  1963-06-01

  Full Text Available L'A. enuncia brevemente il problema della subgravità
  descrivendo le principali soluzioni sperimentali escogitate nel corso dell'ultimo
  decennio per rispondere ai vari interrogativi cbe tale particolare caratteristica
  del volo spaziale, clie non trova riscontro in alcuna altra condizione nota
  all'uomo, pone agli studiosi, biologi e tecnici.
  L'A. passa quindi a descrivere i principali metodi e dispositivi per
  riprodurre lo stato di subgravità, distinguendo i sistemi « a terra », auspicabili
  per la loro agevolezza, sicurezza, ma cbe in genere non riproducono che
  taluni aspetti fisiopsicologici dello stato subgravitazionale, dai sistemi, ben
  più indaginosi, che consentono di realizzare stati di subgravità reali e completi
  (voli parabolici, lanci suborbitali e orbitali di missili. Passa infine a
  esporre quanto è stato fatto in questo campo presso il Centro di Studi e
  Ricerche di Medicina Aeronautica e Spaziale di Roma, impiegando la « Torre
  di Subgravità », ideata e costruita presso detto Centro, la quale consente
  di realizzare veri stati di subgravità, sia pure di breve durata, preceduti e
  seguiti da accelerazioni. La « Torre di Subgravità » ha permesso di affrontare
  alcuni problemi inerenti al volo spaziale, soprattutto quelli jtosti dagli stati
  di transizione tra le fasi attive e quella passiva del volo, proponendo soluzioni
  di non trascurabile interesse pratico (comportamento psicomotorio dei
  soggetti, ruolo del labirinto in toto e delle sue singole componenti, ecc..
  L'A. conclude quindi facendo rilevare l'interesse di questa metodica,
  suscettibile di sviluppi anche più ampi, che può ben allinearsi nel campo
  mondiale alle ricerche inerenti al volo spaziale.

 16. Metody kształtowania bezpieczeństwa pracy z użyciem technologii informatycznych

  Dariusz Michalak

  2015-04-01

  Full Text Available W artykule zawarto przykłady rozwiązań opracowanych w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii ITG KOMAG z zakresu kształtowania bezpieczeństwa pracy, z użyciem technologii informatycznych. Można je implementować zarówno na etapie projektowania maszyny, jak i podczas jej eksploatacji. W artykule przedstawiono także innowacyjne metody i środki informatyczne wspomagające bezpieczną realizację czynności utrzymania ruchu oraz realizację szkoleń.

 17. Zakażenia EBV – cykl życiowy, metody diagnostyki, chorobotwórczość

  Joanna Bocian

  2011-01-01

  Full Text Available Wirus Epsteina-Barr (EBV jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie. Szacuje się, że około 90–95�0populacji dorosłych przeszło infekcję tym patogenem. EBV jest przede wszystkim czynnikiem etiologicznym mononukleozy zakaźnej. Potwierdzono także związek przebytej infekcji EBV z rozwojem endemicznej postaci chłoniaka Burkitta. Przyjmuje się również, że EBV przyczynia się do występowania najpowszechniejszego powikłania u pacjentów po transplantacjach, jakim jest poprzeszczepowa choroba limfoproliferacyjna. Dużą zależność stwierdza się między przebytą infekcją EBV a rozwojem chłoniaka Hodgkina, raka nosogardzieli i żołądka oraz nowotworów wywodzących się z mięśni gładkich. Podejrzewa się również związek przebytej infekcji z rozwojem niektórych chorób autoimmunologicznych i alergicznych. Wirus Epsteina-Barr jest wirusem z rodziny [i]Herpesviridae[/i], zawierającym materiał genetyczny w ­postaci ­dsDNA. Wyróżnia się dwa typy wirusa Epsteina-Barr: typ A i B. Jedynym naturalnym gospodarzem dla EBV jest człowiek, a docelowymi komórkami dla EBV są głównie limfocyty B oraz komórki epitelialne nosogardzieli. Cykl życiowy EBV dzieli się na fazę lityczną oraz latentną. W fazie latentnej wyróżnia się trzy różne wzory ekspresji poszczególnych białek wirusowych. W pewnych warunkach może dojść do reaktywacji EBV, co ma znaczenie głównie w transplantologii. Podstawowe metody diagnostyki zakażeń EBV to metody serologiczne polegające na detekcji odpowiednich przeciwciał. Ostatnio coraz większe znaczenie mają też metody biologii molekularnej, tj. PCR czy hybrydyzacja [i]in situ[/i].

 18. Metodi, tecniche e politiche per la mobilità nella città amica

  Roberto Busi

  2011-07-01

  Full Text Available Il tema ambientale ha, come noto, importanti implicazioni sull’assetto e sulla gestione della città e del territorio. Se è probabilmente improprio e pericoloso parlare di “sviluppo sostenibile” (per le aspettative che l’espressione ingenera in ordine alla effettiva compatibilità dei consumi e degli usi propri dello sviluppo con il mantenimento degli standard ambientali ante  si devono comunque sempre praticare atteggiamenti culturali e pratiche operative rispettose nei confronti dell’ambiente. Il concetto di “città amica” sembra prezioso in merito perché in esso è contenuto anche l’imperativo al comportamento discreto in merito al rapporto con le risorse. Il tema trova un’importante coniugazione sull’argomento della mobilità, per il quale, se lo si affronta in base a modelli adeguati, già si dispone di metodi, tecniche e politiche efficaci.Le implicazioni urbanistiche della mobilità sono molte e complesse. Andiamo da quelle (tante! che direttamente sono connesse con l’offerta e la domanda di spostamento di passeggeri e di merci ed ai derivanti potenti meccanismi di localizzazione di funzioni e di interrelazione tra di esse, a quelle di tipo ambientale conseguenti a tale spostamento di gente e di cose oltrechè alle allocazioni ed ai rapporti di causa ed effetto che ne risultano, a quelle ancora di tipo paesistico dovute all’intrusione fisica di mezzi in movimento ed in sosta ed alle relative conseguenze percettive.  E’, infatti, nei rapporti con l’ambiente e col paesaggio che il tema della mobilità manifesta la sua alta valenza di fattore della qualità urbana.Partendo da questi presupposti, il contributo riporta un originale ragionamento dell’autore su alcuni tra i temi principali che sostenitori e detrattori del principio di sostenibilità affrontano, che conduce al nuovo concetto di città amica. Tale ragionamento, basato sull’integrazione territorio, mobilità e ambiente, è consapovelmento rivolto

 19. Criteri e metodi per l’adeguamento prestazionale del patrimonio architettonico degli anni trenta del Novecento. La Facoltà di Ingegneria di Bologna

  Riccardo Gulli

  2012-12-01

  Full Text Available La riflessione su criteri e metodi idonei per il recupero del patrimonio architettonico esistente richiede di incentrare la tematica su azioni che sappiano coniugare l’istanza storica ed estetica con quella dell’innovazione tecnologica; il presente contributo intende mostrare come l’integrazione di componenti impiantistici ed edilizi, unitamente all’adozione di sistemi domotici di controllo e gestione del comfort interno, possa favorire l’adeguamento agli standard attuali pur preservando i caratteri originari.

 20. Metodi predittivi per Adaptive Radiation Theraphy: effetti del movimento d'organo, degli algoritmi di registrazione deformabile e dell'accumulo di dose

  2016-01-01

  Il lavoro di ricerca è finanziato dal Ministero della Salute - Bando Giovani Ricercatori 2010 MoH (GR-2010-2318757) “Dose warping methods for IGRT and Adaptive RT: dose accumulation based on organ motion and anatomical variations of the patients during radiation therapy treatments”. La ricerca ha sviluppato metodi predittivi per Adaptive Radiation Therapy. Il paziente è soggetto a macro-micro variazioni anatomiche intra-inter frazione e funzionali durante le fasi di preparazione del pia...

 1. Metodički kolegiji kao pretpostavke osposobljavanja studenata za planiranje i razvoj istraživačko-spoznajnih aktivnosti u vrtiću

  Krstović, Jasna

  2007-01-01

  Dr. sc. Jasna Krstović problematizira integrativnost različitih metodičkih kolegija u okviru novog profesionalnog osposobljavanja odgajatelja. Kolika je integracija doista između različitih metodika postignuta i kako ona utječe na provedbu integrativnog, holističkog pristupa u praksi odgoja i obrazovanja, pročitajte u ovom članku.

 2. Methods of censusing Red fox (Vulpes vulpes populations / Metodi di censimento della Volpe (Vulpes vulpes

  Juan Francisco Beltrán

  1991-07-01

  Full Text Available Abstract Estimating absolute or relative numbers in red fox populations is not an easy task. Although a range of methods has been described, neither an optimal nor a universally accepted technique has been found. Moreover, none has been tested on populations of known size. We reviewed the efficiency of fourteen indices of fox abundance classified into two groups: (a methods where individuals are captured and marked, which include ear tagging or similar conspicuous markings, toe clipping, radioactive tagging of faeces, radio-tracking, and statistics from hunting and trapping; (b methods not requiring capture, which include both direct methods (nocturnal counts, unsystematic observations, and drive censuses, and indirect methods (den counts, transects for track, scat counts, and scent stations. As a rule, statistics are rarely applicable to populations estimates. Methods involving capture are expensive but provide more accurate estimates than the second group of indices, which are not suitable for paired comparisons from one year to another. Management and wildlife specialists should have in mind such restrictions when considering their goals and the required level of accuracy. Finally, we recommend the simultaneous utilization and comparison of several methods (one from each group, as proposed in a double sampling strategy for optimum evaluations. Riassunto La valutazione della consistenza di una popolazione di Volpe, mediante censimenti assoluti o relativi, è di difficile soluzione. Tra i diversi metodi di conteggio impiegati, nessuno si è rivelato ottimale e universale. Tuttavia nessuno è stato utilizzato per popolazioni di consistenza nota. Qui esaminiamo la validità di 14 metodi impiegati per il calcolo di indici di abbondanza, ripartendoli in due gruppi: (a metodi che implicano la cattura e il marcamento degli animali mediante marche auricolari o contrassegni similari, amputazione delle falangi

 3. Zatrucie tlenkiem węgla – drogi narażenia, obraz kliniczny, metody leczenia = Carbon monoxide poisoning, routes of exposure, clinical manifestation, treatment

  Sowa, Magdalena; Winnicki, Andrzej; Wójcik, Kamil; Tarkowski, Michał; Gnatowski, Tomasz

  2015-01-01

  Sowa Magdalena, Winnicki Andrzej, Wójcik Kamil, Tarkowski Michał, Gnatowski Tomasz. Zatrucie tlenkiem węgla – drogi narażenia, obraz kliniczny, metody leczenia = Carbon monoxide poisoning, routes of exposure, clinical manifestation, treatment. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):345-354. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17251 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A345-354 https://pbn.nauka.gov.pl/works/556252 http://dx.doi...

 4. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 5. Infezione sperimentale di capre con un ceppo atipico di Mycoplasma mycoides subsp. capri isolato in Giordania: confronto tra differenti metodi diagnostici

  Massimo Scacchia

  2010-06-01

  Full Text Available Sono state infettate sperimentalmente 10 capre con un micoplasma identificato con metodi biomolecolari come Mycoplasma mycoides subsp. capri, ceppo Irbid, isolato da capre in un focolaio di agalassia contagiosa nel nord della Giordania e definito atipico per la sua peculiarità sierologica. Due gruppi di animali infettati rispettivamente per via endotracheale e aerosol sono stati posti in contatto con un terzo gruppo di capre. A sei settimane dall’infezione alcuni animali, sia infettati sia posti in contatto, hanno manifestato febbre, scolo nasale, seguiti da grave sintomatologia respiratoria e poliartrite. Dagli animali deceduti o sacrificati, perché giunti al termine della sperimentazione, sono stati effettuati prelievi di organi. Dopo una descrizione dei quadri clinici ed anatomo-istopatologici, sono stati messi a confronto gli esiti degli isolamenti microbiologici e delle prove immunoisto-chimiche effettuate sugli organi prelevati.

 6. Bio diesel blends stability. Analytical aspects and test methods; Stabilita' delle miscele gasolio-biodiesel. Aspetti analitici e metodi di prova

  Pinelli, G. [Stazione Sperimentale per i Combustibili, San Donato Milanese, Milan (Italy)

  2001-08-01

  Bio diesel blends are receiving increasing attention as an alternative to conventional petroleum fuel for Diesel engines. This interest is based on several valuable properties of bio diesel, which, besides the production from renewable sources and its sufficient compatibility with Diesel engines, could reduce exhaust emissions. From technical point of view the main disadvantage of bio diesel is fuel un stability. As a matter of fact, bio diesel is more subject to oxidative degradation than petroleum diesel oil and this can alter the stability of bio diesel blends. In this connection the greatest controversy stability regards test methods for bio diesel blends. This review presents a synthesis of the studies performed in recent years on bio diesel blends stability. Besides considering the analytical aspects involving both products, the most important test methods for stability of bio diesel blends are discussed. [Italian] Le miscele gasolio-biodiesel stanno riscuotendo una crescente attenzione come alternative ai tradizionali comustibili diesel. Questo interesse e' dovuto ad alcune pregevoli proprieta' del biodiesel, il quale, oltre a essere prodotto da fonti rinnovabili, presenta una soddisfacente compatibilita' con i motori Diesel e potrebbe contribuire a ridurre le emissioni inquinanti. Da un punto di vista tecnico il suo grande svantaggio e' la instabilita'. Il biodiesel, infatti, e' piu' soggetto alla degradazione ossidativa rispetto al gasolio e questo puo' alterare la stabilita' delle miscele tra i due prodotti. A tal proposito l'aspetto piu' controverso riguarda i metodi di prova per la valutazione della stabilita' delle miscele gasolio-biodiesel. In questa rassegna viene presentata una sintesi degli studi condotti negli ultimi anni sulla stabilita' delle miscele gasolio-biodiesel. Oltre a considerare gli aspetti analitici riguardanti i due prodotti, vengono discussi i principali metodi di

 7. Obtaining a Well-Aligned ZnO Nanotube Array Using the Hydrothermal Growth Method / Labi Sakārtotu Zno Nanocauruļu Kopu Iegūšana, Izmantojot Hidrotermālo Metodi

  Krasovska M.

  2015-10-01

  Full Text Available Dotajā darbā tika noteikti optimāli parametri labi sakārtotu ZnO nanocaurulīšu kopu iegūšanai, izmantojot hidrotermālo metodi ar temperatūras pazemināšanu, jeb t.s. selektīvu paškodināšanas metodi (self-selective etching, ir uzsvērtas šās metodes priekšrocības salīdzinājumā ar ķīmiskās kodināšanas metodi, kā arī tika aprakstīta dažādu augšanas faktora (tādu, ka darba šķīduma koncentrācija, augšanas temperatūra un laiks, iedīgļu slāņa iegūšanas veids un iegūšanas parametri ietekme uz iegūtu nanostraktūra morfoloģiju.

 8. Innovative methods of hazard evaluation. Central Italy case study; Progetto Misha. Metodi innovativi per la stima dell'hazard. Applicazione all'Italia Centrale

  Peruzza, L. [Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, Rome (Italy)

  1999-12-01

  The Misha project (Innovative methods for hazard assessment) represents the application, at selected areas, of the methodologies developed in some strategic sectors for validation of non-conventional techniques for assessment of seismic risk. [Italian] Il progetto Misha (Metodi Innovativi per la Stima dell'Hazard: applicazione all'Italia Centrale) e' una delle attivita' caratterizzanti l'ultimo anno della convenzione triennale (1996-98) stipulata tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il CNR-Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti. Misha rappresenta l'applicazione ad un'area campione delle metodologie sviluppate in taluni settori strategici nei quali si era articolata la convenzione: lo sviluppo e la validazione metodologica di tecniche non convenzionali per la stima della pericolosita' del territorio nazionale, l'individuazione di linee guida per la raccolta di informazioni sulle strutture sismogenetiche a livello nazionale, la transizione ad una nuova generazione di stime di hazard finalizzate ad un aggiornamento della classificazione sismica ed al riadeguamento antisismico del patrimonio edilizio.

 9. Bioindication on the basis of benthic diatoms: Advantages and disadvantages of the Polish phytobenthos lake assessment method (IOJ – the Diatom Index for Lakes / Bioindykacja na podstawie okrzemek bentosowych: Mocne i słabe strony polskiej metody oceny jezior na podstawie fitobentosu (IOJ – Indeks Okrzemkowy Jezior

  Bielczyńska Aleksandra

  2015-12-01

  Full Text Available Wrażliwość okrzemek na presje antropogeniczne (np. eutrofizację lub zakwaszenie wód skutkuje ich szerokim zastosowaniem w bioindykacji. W wielu krajach na świecie podjęto się opracowania lub stosowania opracowanych już indeksów biotycznych opartych na okrzemkach fitobentosowych, służących ocenie stanu wód. Od 2000 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej odbywa się to w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wyniki uzyskane przy użyciu polskiej metody oceny jezior na podstawie okrzemek epifitycznych (IOJ - Indeks Okrzemkowy Jezior, znacznie odbiegają od wyników jakie dają pozostałe metody oceny stanu ekologicznego. W niniejszym artykule podjęto się prześledzenia literatury naukowej dotyczącej fitobentosu w bioindykacji w celu zidentyfikowania silnych i słabych stron polskiej metody IOJ oraz wskazania potencjalnych kierunków udoskonalenia metody. Prześledzono literaturę dokumentującą zmienność fitobentosu związaną z jego siedliskiem, zmienność przestrzenną w skali jeziora oraz zmienność w sezonie wegetacyjnym. Przytoczone piśmiennictwo wskazuje na to, że doprecyzowanie wytycznych do procedury poboru prób oraz zwiększenie liczby stanowisk badawczych mogłoby zwiększyć funkcjonalność polskiej metody oceny jezior. Zasugerowano również, że warto podjąć się przetestowania wpływu zmienności sezonowej zespołu fitobentosu na jego wartość bioindykacyjną.

 10. Návrh výroby tělesa plynového analyzátoru s využitím metody Direct Metal Laser Sintering

  Říčan, Daniel

  2011-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá možností výroby plynového analyzátoru technologií Rapid Prototyping a to metodou Direct Metal Laser Sintering. V teoretické části je popsána stávající výroba součásti ve společnosti Frentech Aerospace s.r.o a inovace ve firmě Innomia a.s, metodou Direct Metal Laser Sintering. Dále je proveden rozbor principu jednotlivých metod Rapid Prototyping, především metody Direct Metal Laser Sintering. Cílem experimentální části je porovnání mechanických vlastností a struk...

 11. Comparison between two alternative approaches for the analysis of polarization evolution of EM waves in a nonuniform, fully anisotropic medium. A magnetized plasma; Paragone tra due metodi alternativi per l'analisi della polarizzazione di onde elettromagnetiche in un plasma magnetizzato

  Segre, S. E. [ENEA, Div. Fusione, Centro Ricerche Frascati, Frascati, Rome (Italy)

  2001-07-01

  A comparison is made between two alternative approaches for the analysis of polarization evolution of em waves in a magnetized plasma. The two approaches are the Coupled Wave-Equation Formalism (CWF) and the Stokes Vector Formalism (SVF). After brief descriptions of the two formalisms the correspondence between them is spelled out. The two formalisms are then compared and their relative advantages and limitations are discussed. [Italian] Si fa un confronto tra due metodi alternativi per l'analisi della polarizzazione di onde elettromagnetiche in un plasma magnetizzato. I due metodi sono il formalismo delle equazioni accoppiate per le onde (Coupled Wave-equation Formalism) e il formalismo del vettore di Stokes (Stokes Vector Formalism). Dopo brevi descrizioni dei due formalismi, viene esplicitata la corrispondenza tra essi quindi i due formalismi vengono confrontati e si discutono i loro meriti e limiti relativi.

 12. Lietotāju apkalpošanas kvalitātes novērtēšana publiskajās bibliotēkās izmantojot SERVQUAL metodi

  2007-01-01

  Maģistra darbā raksturota lietotāju apkalpošanas kvalitātes novērtēšana publiskajās bibliotēkās, par pamatu izmantojot SERVQUAL kvalitātes novērtēšanas metodi. Bibliotēkas nepietiekami bieži izvērtē savu darbību. Tāpēc ir nepieciešams novērtēt bibliotēku pakalpojumu piedāvājumu, kā arī izzināt esošās atšķirības sniegtajos pakalpojumos starp lietotāju vēlmēm, interesēm un reāli saņemtajiem pakalpojumiem. Lai novērtētu patreizējo apkalpošanu publiskajās bibliotēkās Latvijā, praktiskajā pētī...

 13. Risk analysis in case of fire on PZL BRYZA using the event tree analysis / Analiza ryzyka w przypadku pożaru samolotu PZL BRYZA z wykorzystaniem metody drzewa zdarzeń

  Papis Mateusz

  2016-10-01

  Full Text Available Tematem publikacji jest wykorzystanie metody drzewa zdarzeń do analizy ryzyka w sytuacjach złożonych. Zbudowano model związany z wystąpieniem pożaru na pokładzie samolotu PZL Bryza z wykorzystaniem instrukcji użytkowania samolotu w locie. Określono prawdopodobieństwa zdarzeń spowodowanych przez zdarzenie inicjujące oraz straty spowodowane przez każde z wyróżnionych końcowych zdarzeń niepożądanych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia inicjującego wyznaczono z wykorzystaniem danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa w lotnictwie. Ryzyko określono jako prawdopodobieństwo powstania strat co najmniej określonej kategorii w trakcie jednego lotu. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w locie jest znikome. Jednak w takim przypadku prawdopodobieństwo śmierci jednego lub więcej pasażerów jest stosunkowo wysokie.

 14. Zvyšování produktivity na obráběcím centru pomocí metody štíhlé výroby

  Illeová, Marie

  2012-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou zvyšování produktivity pomocí metody štíhlé výroby zvané Lean. V dnešní době je potřeba udržet si přízeň zákazníka a finanční prosperitu firmy. Právě štíhlá výroba se zaměřuje na spokojenost zákazníka a na zvýšení finančního přínosu firmě, tím, že se snaží odstranit plýtvání, která se vyskytují v procesu. Lean Six Sigma je metoda, která se zaměřuje na spokojenost zákazníka (Lean) a na zdokonalování procesů (Six Sigma). Jejím cílem je zvýšit kvalitu a zá...

 15. Przegląd metody leczenia i najczęstszych przyczyn amputacji otwartych i zamkniętych w obrębie kończyny górnej = Review of the methods of treatment and the most common causes of open and closed amputations within areas upper extremity

  Pietkun, Katarzyna; Siminska, Joanna; Stocka, Joanna; Ogurkowski, Karol; Hagner, Wojciech; Nowacka, Krystyna

  2015-01-01

  Pietkun Katarzyna, Siminska Joanna, Stocka Joanna, Ogurkowski Karol, Hagner Wojciech, Nowacka Krystyna. Przegląd metody leczenia  i najczęstszych przyczyn amputacji otwartych i zamkniętych w obrębie kończyny górnej = Review of the methods of treatment and the most common causes of open and closed amputations within areas upper extremity. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):311-324. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16770 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/art...

 16. Metody ujmowania etyki biznesu w Polsce

  Zadroga, Adam

  2009-01-01

  From the beginning of the 1990s, a considerable interest in business ethics has been observed in Poland. It seems that the heritage of Polish researchers concerned with this academic discipline is already rich enough, and at the same time so diverse that it is worth making an attempt to systematize it, deepening and naming appropriate principle methods of grasping business ethics in Poland. The carried-out analyses allowed determining the following leading methods in the formal aspect:...

 17. Alternativní metody organizace dat

  RUBÁČEK, Jan

  2011-01-01

  The objective of this thesis is to monitor the issue of data organization, focusing especially at their efficient retrieval. Particular attention will also be paid to the use of the 3D working environment. This thesis furthermore analyses primary and secondary sources and describes a creation of a 3D application based on this analysis.

 18. Methods of medical sterilization; Metody sterylizacji medycznej

  Stachowicz, W. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  Broad review of different (physical, chemical and mechanical) methods commonly used for medical materials sterilization have been performed. Among them the special attention have been played on radiosterilization. The advantages and weaknesses each of the presented method have been pointed out. 1 fig.

 19. Caos, statistica e metodi di ricampionamento

  Simone Giannerini

  2007-10-01

  Full Text Available Chaos theory offers to the statistician new perspectives for time series analysis as well as concepts and ideas that have a through contribution to statistics. On the other hand, statistical methodology has shown to play a crucial role for the comprehension of nonlinear and chaotic phenomena. From this standpoint we present some essential notions for the analysis of chaotic time series. Particular attention is given to the problem of estimating Lyapunov exponents, together with the derivation of confidence intervals for estimates. For this latter problem we propose a solution based on resampling by means of spline interpolation. We show from simulations that the distribution of the maximal Lyapunov exponent obtained by way of resampling a single series with our method, agrees with the true distribution obtained from series with different initial conditions.

 20. The administration of the Rorschach inkblot method and changes in autonomic nervous system activity [Aplikace Rorschachovy metody a změny v aktivitě autonomního nervového systému

  Emil Šiška

  2009-09-01

  ím dopadem na zdraví. CÍLE: Cílem této studie bylo zjistit, zda aplikace Rorschachovy metody (Rorschach Inkblot Method – RIM může ovlivnit aktivitu autonomního nervového systému (ANS ve smyslu posunu autonomní rovnováhy směrem k sympatiku. METODIKA: Test RIM byl aplikován u 39 zdravých žen (22,8 ± 2,4 roku. Aktivita ANS byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV před testem RIM, v jeho průběhu a po jeho ukončení. Stejný postup byl zachován i v souboru 30 zdravých žen (21,41 ± 1,7 roku, avšak test RIM byl zaměněn za Stroopův test (Stroop color word test – SCWT, který se používá jako uznávaný zátěžový faktor ovlivňující významně aktivitu ANS. Pro hodnocení aktivity ANS bylo použito pět relativních ukazatelů SA HRV: percentuální podíl komponent VLF, LF a HF na celkovém spektrálním výkonu a poměry mezi komponentami (VLF/HF a LF/HF. Tyto poměry byly použity pro porovnání změn aktivity ANS, ke kterým došlo při použití obou psychologických testů (RIM a SWCT. VÝSLEDKY: Během aplikace testu RIM došlo k významnému poklesu spektrálního výkonu HF (%, významnému vzestupu VLF a LF (% a významnému vzestupu poměrů VLF/HF a LF/HF. Mezi testy RIM a SCWT nebyly shledány žádné rozdíly v dynamice VLF/HF (ukazatel stresu. ZÁVĚRY: Aplikace testu RIM může vyvolat silnou stresovou reakci spojenou s významným poklesem vagové aktivity a posunem autonomní rovnováhy směrem k sympatiku. Aplikace testů RIM a SCWT může vyvolat stres podobné intenzity a s podobným dopadem na aktivitu ANS.

 1. Selection of Most Proper Blasting Pattern in Mines Using Linear Assignment Method: Sungun Copper Mine / Wybór Najodpowiedniejszego Schematu Prowadzenia Prac Strzałowych W Kopalni Miedzi Sungun Z Użyciem Metody Przyporządkowania Liniowego

  Yari, Mojtaba; Bagherpour, Raheb; Jamali, Saeed; Asadi, Fatemeh

  2015-03-01

  One of the most important operations in mining is blasting. Improper design of blasting pattern will cause technical and safety problems. Considering impact of results of blasting on next steps of mining, correct pattern selection needs a great cautiousness. In selecting of blasting pattern, technical, economical and safety aspects should be considered. Thus, most appropriate pattern selection can be defined as a Multi Attribute Decision Making (MADM) problem. Linear assignment method is one of the very applicable methods in decision making problems. In this paper, this method was used for the first time to evaluate blasting patterns in mine. In this ranking, safety and technical parameters have been considered to evaluate blasting patterns. Finally, blasting pattern with burden of 3.5 m, spacing of 4.5 m, stemming of 3.8 m and hole length of 12.1 m has been presented as the most suitable pattern obtained from linear assignment model for Sungun Copper Mine. Jedną z najpoważniejszych operacji wykonywanych w ramach prac wydobywczych są prace strzałowe. Niewłaściwe rozplanowanie prac powoduje problemy techniczne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z uwagi na potencjalne skutki prac strzałowych i ich wpływ na kolejne etapy procesu wydobycia, właściwe rozplanowanie tych prac wymaga wielkiej uwagi i uwzględnienia kwestii technicznych, ekonomicznych a także bezpieczeństwa pracy. Dlatego też wybór najodpowiedniejszego schematu prowadzenia prac strzałowych zdefiniować można jako wieloatrybutowy problem decyzyjny (MADM - Multi Attribute Decision Making). Metoda przyporządkowania liniowego jest jedną z metod mających zastosowanie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. W obecnej pracy metoda ta wykorzystana została po raz pierwszy do oceny schematów prowadzenia prac strzałowych w kopalni, w procedurze uwzględniono parametry techniczne oraz parametry związane z bezpieczeństwem. Zaprezentowano wybrany przy pomocy metody najkorzystniejszy

 2. METODY GŁOSOWANIA W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

  Grzegorz Lissowski

  2013-06-01

  Full Text Available Decision making in international organizations is a multistage and complex process. This paper is confi ned however only to one but the most�important stage, either the voting on a one proposal, which may be accepted or rejected, or the choice between two alternative proposals. This seemingly simple, dichotomous decision can be made by many different methods of voting, i.e. simple majority; absolute majority; qualifi ed majority; voting with quorum; weighted voting; voting with a possibility of veto etc. These methods differ in their properties: equal vs. unequal treatment of the participants of decision-making assembly; the manner of respecting of minority rights; equal vs. unequal treatment of possible decisions; sensitiveness to changes of decisions of particular participants; effectiveness and other. These properties express postulates: anonymity; semi-duality; citizen sovereignty; monotonicity and strong monotonicity; unanimity, unrestricted domain etc. Some of these properties exclude the other. The choice of the particular method of voting means an acceptation of some postulates and a resignation from the other postulates.

 3. Matematické metody a úlohy v astronomii

  BROM, Jiří

  2016-01-01

  The aim of this thesis is to create collections of examples for the subject Astronomy taught for students of pedagogical faculties, studying this discipline as a part of physics courses. Due to very different mathematical knowledge of students I have chosen typical and not much difficult examples oriented to several branches of astronomy. Each part of examples begins with a self-contained theoretical introduction. The difficulty rises gradually from trivial to more complicated examples. The e...

 4. Orientamenti emergenti nella ricerca educativa: i metodi misti

  Patrizia Picci

  2013-01-01

  Full Text Available In the debate about the quantitative and qualitative methodologies, that marked for many years the research, nowadays there is a new orientation, amenable to the formula of “mixed methods”. It’s not clear if the expression is only an label that masks a generic eclecticism of if it’s a epistemologically founded way to overcome the traditional dichotomy. The actual debate is an occasion to increase awareness and transparency about the researcher’s methodological choice. This text present a brief panoramic of diffusion of mixed methods in the international scenery, hinting some attempts of systematisation of the different and complex types of inquiry.

 5. Metodi matematici per la teoria dell’evoluzione

  Bazzani, Armando; Freguglia, Paolo

  2011-01-01

  Esistono ormai da tempo molti articoli, in particolar modo su riviste di biomatematica, di (bio)fisica e di biologia, che presentano proposte e risultati di modellistica matematica relativi direttamente ed indirettamente alla teoria dell’evoluzione. Sicuramente questi studi sono da considerarsi cruciali per l’istituzione della biologia teorica. I temi da prendere in esame sono dapprima le convinzioni che i biologi hanno in merito. Quindi un’analisi dei precedenti tentativi di formulare una teoria matematica dell’evoluzione, nonché i relativi sviluppi e insuccessi a cui abbiamo assistito nell’ambito della "teoria della complessità". La nostra proposta consiste dunque nel realizzare una teoria matematicamente formulata e biologicamente ben fondata dell’evoluzione con specifico e giustificato riferimento a quella fenotipica. Quindi su questa base costruiamo sia di un modello geometrico sia un modello dinamico stocastico. In questo modo, pur tenendo presente l’intrinseca insufficienza dell’appro...

 6. Aplikace metody QFD ve vybrané organizaci

  2013-01-01

  The aim of this Master's Thesis is to propose improvement of the process of providing selected service, specifically serving food in the AV Gastro canteen located in the University of Economics, Prague Žižkov, for customers using the method Quality Function Deployment (QFD abbreviated), converts customer requirements into measurable indicators and set improved values. The interviewing technique based on use of questionnaires in written and electronic form was used to disclose customer require...

 7. Metody stanovení transferových cen

  Jurčíková, Kateřina

  2009-01-01

  Following thesis focuses on analysis of using five basic transfer pricing methods mentioned in the OECD Transfer Pricing Guidelines in the conditions of the Czech Republic (comparable uncontrolled method, resale-price method, cost plus method, profit split method, transactional net margin method). There are mentioned the problems connected with application of these methods and also suggestions how to fix them. In this respect thesis contains comparable, functional and economic analysis. As a ...

 8. Seismic methods in engineering geology. Seismicheskie metody v inzhenernoi geologii

  Goryainov, N.N.; Lyakhovitskii, F.M.

  1979-01-01

  A presentation is made of the physical principles and methods of seismic investigations in engineering geology as well as methods of interpreting the material obtained. An examination in detail is made of the connection between the seismic properties of rock from the upper part of a layer and their composition and state. A description is made of the distinctive features of using seismic methods in engineering geology, the basic methodological approaches that are used for conducting ground-level and well seismic as well as geoacoustical measurements. The section on interpretation devotes considerable attention to new methods that have not been sufficiently covered in the literature. Examples are given for the use of seismic methods for solving various engineering-geology problems in the study of loose and hard rock under thaw and frozen conditions. 99 references, 44 figures, 7 tables.

 9. Marie Darrieussecq, Rapporto di polizia. Le accuse di plagio e altri metodi di controllo della scrittura

  Niccolò Scaffai

  2012-04-01

  Full Text Available A Marie Darrieussecq è successo qualcosa di strano. Non è il fatto di essere nata in Francia, a Bayonne, nel 1969. Né di essere una scrittrice (oltre che una studiosa di letteratura e una psicanalista, che ha pubblicato fiction, racconti autobiografici, saggi letterari. Questo non è così strano. Lo è invece il fatto che metà dei suoi romanzi siano stati considerati, da lettori diversi e soprattutto da altri scrittori, prodotti di «imitazione», «copia», «plagio psichico», o addirittura di «sottrazione di manoscritto»

 10. Analytical methods for drinking water; Metodi di analisi per le acque destinate al consumo umano

  Ottaviani, Massimo; Bonadonna, Lucia [Istituto Superiore di Sanita`, Rome (Italy). Lab. di Igiene Ambientale

  1997-03-01

  These analytical methods for drinking water were elaborated by the second Sub-commission of the Permanent study committee ex-article 9 of Italian Ministerial Decree (DM) of March 26, 1991, established at the Ministry of Health. The methods concern the chemical and microbiological parameters included in the C1, C2 and C3 controls of the Annex II of the Decree of the President of the Republic (DPR) 236/88.

 11. Metody sledování chování procesů na Windows

  Matoušek, David

  2010-01-01

  The thesis summarizes selected methods of process behavior monitoring on Windows operating systems. The thesis is focused especially on using virtualization as a support tool for process behavior checking. The main goal of the thesis was evaluation of process behavior checking methods and designing a virtualization based monitoring system. The designed system is based on VirtualBox virtualization software by Sun Microsystems and operating system Windows XP Service Pack 3. The execution of the...

 12. Głód alkoholu – konceptualizacja, wybrane modele i metody pomiaru

  Jan Chodkiewicz

  2014-09-01

  Full Text Available For a long time researchers have been interested in alcohol cravings, which may be defined as a strong desire or sense of compulsion to take the substance. The need for further research and reflection on the issue has at the same time been emphasised in the literature. The article presents various terms and models of alcohol craving. The paper describes the most important categories of craving model highlighted by Skinner and Aubin (2010, namely models arising from the theory of conditioning, and cognitive, psychobiological and motivational models. The advantages and limitations of the described models are pointed out. The paper also describes the most important tools for measuring alcohol craving and their psychometric properties. The need to develop research tools based on empirically verified theory of craving is highlighted. The article also contains reflections on directions for further research on craving.

 13. Product placement - metody měření a vyhodnocování

  Vaněk, Tomáš

  2011-01-01

  Marketing and commercial communication and the position of product placement within them; Product placement, the history, forms and the legal frame; Theory of measuring and evaluating commercial communications in general and specifical theories applicable for product placement; Experimental evaluation of these theories on concrete case.

 14. Sviluppo di metodi analitici per determinazioni affidabili in campo ambientale ed alimentare

  Notardonato, Ivan

  2010-01-01

  La presenza di sostanze tossiche nei prodotti alimentari è stato da sempre un problema di grande rilevanza e influenza sociale sia per la natura sia per l’uomo. Nel corso degli anni sono state studiate e caratterizzate diverse sostanze presenti nell’ambiente, molte catalogate come tossiche, derivanti sia da fonti naturali sia da fonti industriali. Alcune di queste sostanze sono state ritenute particolarmente pericolose e quindi è nata l’esigenza di monitorarle e/o di cercare di limitarne il ...

 15. Che cos'è la matematica? introduzione elementare ai suoi concetti e metodi

  Courant, Richard

  1971-01-01

  I numeri naturali ; la teoria dei numeri ; il sistema dei numeri nella matematica ; l'algebra delle classi ; costruzioni geometriche, l'algebra nei campi di numeri ; geometria proiettiva, assiomatica, geometrie non euclidee ; topologia ; funzioni e limiti ; ulteriori esempi sui limiti e sulla continuità ; massimi minimi ; il calcolo.

 16. Choroba Creutzfeldta-Jakoba − współczesne metody diagnostyki

  Marianna Makowska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do chorób wywoływanych przez priony (encefalopatii gąbczastych. Jest to postępująca, śmiertelna i nieuleczalna choroba o charakterze neurozwyrodnieniowym. Jej przyczyną jest akumulacja patologicznego białka prionu (scrapie, PrPSc w ośrodkowym układzie nerwowym. Choroba objawia się postępującym otępieniem, zaburzeniami mowy i wzroku oraz motoryki pod postacią mioklonii, ataksji oraz niedowładu kończyn i zaburzeń równowagi. Bezpośrednią przyczyną zgonu jest najczęściej odoskrzelowe zapalenie płuc. Okres inkubacji choroby wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu lat, a zgon następuje najczęściej od kilku do kilkunastu miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Trudności w przyżyciowym rozpoznawaniu choroby Creutzfeldta-Jakoba wynikają z braku swoistego markera umożliwiającego pewną identyfikację czynnika infekcyjnego oraz nie zawsze charakterystycznego obrazu klinicznego wymagającego różnicowania z innymi chorobami o charakterze otępiennym. Aktualnie jedyną pewną metodą rozpoznania jest przeprowadzenie badania neuropatologicznego. Klasyczna triada objawów neuropatologicznych występujących w przebiegu chorób wywoływanych przez priony obejmuje zmiany gąbczaste, rozplem astrogleju oraz utratę neuronów. Publikacja jest przeglądem aktualnych informacji na temat najnowszych metod diagnostycznych, w tym EEG, badań neuroobrazowych oraz laboratoryjnych, które znacznie poprawiły możliwość rozpoznania.

 17. Wybrane metody szacowania stawek składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC

  Szymańska, Anna

  2012-01-01

  The foundation of insurance activity is the correct estimation of insurance premiums. The premiums should be estimated so that the insuring company would not incur losses and the insured would not pay too much or too little. In the paper two methods of estimating rates of premiums for net premiums defined by zeroutility method are presented. In the first method to estimating premiums bayes estimators are used. In the second method rates of premium are estimated by maximum utili...

 18. Current methods for studying dynamic processes in the ionosphere. Sovremennye metody issledovaniia dinamicheskikh protsessov v ionosfere

  Filipp, N.D.; Blaunshtein, N.SH.; Erukhimov, L.M.; Ivanov, V.A.; Uriadov, V.P.

  1991-01-01

  Current experimental and theoretical data relevant to the study of dynamic processes in the ionospheric plasma using state-of-the-art methods are summarized. The methods used include linear FM sounding, partial radio wave reflection, oblique-incidence radio wave scattering, radio wave heating of the ionosphere, plasma injection, and computer simulation of physical processes. For each specific method, experimental data are compared against theoretical predictions and numerical calculations. 251 refs.

 19. RAZVOJ UPORABNIŠKO PRIJAZNE INFORMACIJSKE REŠITVE ZA ERGONOMSKO ANALIZO PO METODI OWAS

  Kebe, Jaka

  2014-01-01

  Obravnavani problem diplomske naloge se dotika metode v ergonomiji za ocenjevanje in analizo obremenitve telesnih segmentov zaposlenih na delovnem mestu. Metoda OWAS, ali tuje Ovako Working Posture Analysing System, je ena izmed pogosto uporabljenih metod. Metoda OWAS je univerzalna metoda za določanje preobremenjenosti segmentov človekovega gibalnega sistema. Metoda skrbi za ergonomsko analizo, vendar do sedaj še nismo zasledili ergonomsko ustreznega računalniškega programa, ki bi olajšal iz...

 20. Methods for calculating environment-pollution characteristics. Metody rascheta kharakteristik zagriazneniia priordnykh sred

  Taganov, D.N.

  1986-01-01

  This collection includes papers on the methodological aspects of the long-term prediction of pollutant emissions, the use of order statistics to analyze air-pollution data, the use of systems-analysis principles for the long-term prediction of environment pollution, and climatic effects on the diffusion of harmful pollutants in the atmosphere over Erevan. Consideration is also given to standards for thermal emissions from nuclear power plants, the radioactivity balance in the cooling reservoir of a nuclear power plant, and an economic analysis of the ecological costs of industrial production.

 1. Optimal methods for identifying the pollution level of liquid mediums. Opticheskiye metody opredeleniya zagryaznennosti zhidkikh sred

  Bolshakov, G.F.; Novichkov, M.N.; Timofeyev, V.F.

  1984-01-01

  The results are cited of experimental studies performed between 1964 and 1982, the nature and dispersion composition of pollutants are examined and the contemporary specifications on the purity and methods for testing fuel are presented. Practical recommendations are given for developing new high speed methods for evaluating the contamination of fuels and oils. These data are important for studies of the processes of transformation of homogeneous liquid mediums into heterogeneous ones.

 2. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA VYBRANÉ FIRMY NA ZÁKLADĚ METODY SERVQUAL

  Nguyenová, Dieu Linh

  2017-01-01

  The bachelor thesis deals with measurement of customer satisfaction in a particular company. The SERVQUAL method will be used for the measurement using a questionnaire survey. The theoretical part describes the key concepts: customer, customer satisfaction, expectations, quality of services and methods for measuring service quality. The practical part analyzes and evaluates the results of the questionnaire survey. Following the interpretation of the results, recommendations are proposed to im...

 3. Ludoteca .it: dalla fase 1.0 alla fase 2.0. - Metodi e strumenti

  Bassi, Giorgia; Lami, Beatrice; Scanu, Gian Mario

  2014-01-01

  Questa pubblicazione descrive le basi teoriche e metodologiche del progetto Ludoteca .it. Nella prima parte sono riportati dati recenti sul rapporto tra media digitali e minori, con particolare attenzione alle abitudini e modalit? di fruizione. Si approfondisce in seguito il concetto di "nativo digitale", soprattutto dal punto di vista degli stili di apprendimento. La pubblicazione affronta quindi il difficile tema del rapporto tra scuola e media digitali, con riferimento alla situazione attu...

 4. I costi esterni della mobilità: tipologie metodi di stima

  Mariano Gallo

  2008-03-01

  Full Text Available I costi dei sistemi di trasporto possono essere suddivisi in tre tipologie principali: i costi di produzione del servizio, i costi di uso del servizio ed i costi esterni. I costi di produzione sono sostenuti, secondo i casi, da Enti Pubblici, da aziende pubbliche o private o da amministrazioni locali, per la costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture di trasporto, per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli di trasporto collettivo e per l’esercizio e la gestione dei sistemi di trasporto collettivo. I costi di uso del servizio sono sostenuti dagli utenti del sistema di trasporto (acquisto e manutenzione veicoli privati, carburanti, lubrificanti, pedaggi, sosta, ecc.. I costi esterni, invece, pur essendo prodotti dall’esercizio e dall’uso dei sistemi di trasporto, ricadono sulla collettività nel suo complesso, cioè anche sui non utenti; tali costi, detti anche costi sociali, rappresentano le esternalità del sistema di trasporto. Le principali esternalità prodotte dai sistemi di trasporto sono le emissioni di gas serra, l’inquinamento acustico, l’inquinamento atmosferico, l’incidentalità e la congestione. Alcune di queste esternalità, come l’inquinamento e la congestione producono una sensibile riduzione della qualità della vita, mentre altre generano forti impatti sociali (incidentalità ed effetti di lungo termine sul clima (gas serra. In letteratura diversi studi hanno esaminato il problema della valutazione dei costi esterni. In questa nota, dopo un esame della letteratura, sono riportati e discussi alcuni risultati relativi alla valutazione dei costi esterni in Europa.

 5. Vhodné metody řízení internetových projektů

  Syrový, Tomáš

  2013-01-01

  The thesis deals with the issue of internet product and internet project. It describes internet product, its specific properties, objectives and environment. It concentrates on dividing internet product into individual types according to requirements and deals with applicability of ready-made solutions. The thesis also deals with the complexity of the definition of internet project and viewing of the concepts of internet product and internet project by the public. On the basis of a questionna...

 6. Nuovi Metodi di visualizzazione geografica: l'approccio Focus+Glue+Context

  Flavio Lupia

  2010-03-01

  Full Text Available New cartographic visualization methods:the Focus+Glue+Context approachFocus+Glue+Context is a new cartographic visualization method specifically designed to solve the fruition problems connected with the use of mobile devices and web mapping services. The objective of the F+G+C approach is to reduce users cognitive efforts when reading a map: to do so, the area of interest is ‘highlighted’ in a lower and more detailed scale through a fisheye lens effect, while the sorrouding context, useful to the user to determine the items relationships in a map, is maintained on a higher scale.

 7. Geophysical research methods for hydrogeology and engineering geology. Geofizicheskie metody issledovaniy v gidrogeologii i inzhenernoy geologii

  Gribanov, B.I.

  1978-01-01

  This collection, prepared and published by GIDROINGED (Institute of and Engineering (Tashkent)), contains new methodologies developed by the Institute's hydrogeological service. These methods are geared toward increasing the geological and economic effectiveness of geophysical methods used during complex hydrogeological research. These articles examine ways to increase the volume of beneficial information obtained while providing monetary savings in the areas of surface and bore hole geophysics. Examples are given of the practical use of such methods.

 8. I metodi della comparazione : alcuni area studies e una rilettura del dibattito

  Grancelli, Bruno

  2002-01-01

  La significativa ripresa dell’indagine comparativa che si registra a partire dagli anni Settanta, che segna il superamento della ‘fase nazionalista’, è anche il risultato di una serie di sviluppi nelle tecniche di ricerca avvenuti nei decenni precedenti. E’ in questo periodo che appaiono lavori, come quello di Przeworki e Teune (1970) sul versante quantitativo o di Theda Skocpol (1979) su quello qualitativo, che susciteranno un ampio dibattito sul come e il perché della comparazione. Negli ul...

 9. Uplatnění metody benchmarking v rámci Facility management

  2009-01-01

  This bachelor study dissertates about the possibilities of benchmarking application in the field of Facility Management. Theoretical part describes basic characteristics and elementary terms and methods of benchmarking process in Facility Management. In the practical part ten companies providing facility services are compared on the basis of a number of indices. Every company is briefly described. On the results of performed analysis the evolution of the Facility Management in Czech Republic ...

 10. Strategies and methods of development of information systems; Strategie e metodi di sviluppo dei sistemi informativi aziendali

  Moretti, M.; Lucchetti, M.C. [Rome Univ. 3, Rome (Italy). Facolta' di Economia Federico Caffe' ; Di Marco, R.A. [ENEA, Funzione Centrale Informatica, Sede Centrale, Rome (Italy)

  2001-07-01

  Informative system is a relevant and current subject in the modern business studies. Although, in many economics books, is often marginally presented and considered by only one point of view. In this way, many students have a fragmented and incomplete knowledge of the subject, which doesn't allow using all the potentialities of this fundamental corporate resource. The thesis gives just a little contribution to find the fragment of theory dispersed in many field of business studies. The first step was exactly finding these fragments in: strategy, organization, quality, business administration, and business management. Analysed the different definitions and all the various notions to follow up with the speech, is described the impact of I.C.T. in the different business activities. The point of view adopted has been always the Informative System. Using a different approach, the thesis analysed the various business field related with the informative system. The key word of this thesis is: Change. Change is the business structures, strategy, quality, and in the qualifications required by the personal. Following this path, the thesis focuses opportunities offered by new technologies, in many companies during the definition of business strategy. In this second part is studied a business case, ENEA. ENEA is the national department for new technologies and environment. By on-site work, meetings with the personal, reading of the internal documents, and by all the studies done in the first part, are appeared some issues exploiting the Informative System. Are also considered some possible solutions to these issues, they are conform to the theory and law, and easy to realize. The research ends with tree interesting appendix, two about some ENEA's projects and one about hosting and housing. [Italian] I sistemi informativi sono un argomento sicuramente molto rilevante ed attuale. Proprio per questa caratteristica di relativa novita', molto spesso nei libri aziendali viene posto in secondo piano, attraversato soltanto marginalmente e quasi sempre esposto da un punto di vista unico. Si finisce cosi' per avere una conoscenza dell'argomento frammentaria e dispersa, che non permette di gestire poi nella pratica questa fondamentale risorsa aziendale. Coscienti di aver dato solo un piccolo contributo, con questa tesi si e' cercato di ritrovare l'unitarieta' dell'argomento. Questo ha comportato un primo passo fondato sulla ricerca dei pezzi teorici sparsi nelle principali discipline aziendali, che spaziano dall'organizzazione, alla gestione d'impresa, alle strategie, alla qualita' e all'amministrazione. Dopo una fase di introduzione all'argomento, in cui per i meno addetti, si sono descritte e analizzate le molteplici definizioni, necessarie per proseguire con il discorso, si e' passati allo studio dell'impatto del sistema informativo nelle diverse attivita' aziendali. Il punto di vista adottato e' sempre stato il sistema informativo, e tramite di esso si e' entrati nei diversi campi di studio, seguendo un approccio inverso rispetto a quello normalmente seguito. Il concetto chiave che e' emerso da questa analisi e' sintetizzabile in una parola: cambiamento. Cambiamento nella struttura organizzativa, nella definizione di qualita', nelle strategie. Seguendo questa traccia si e', in particolar modo, focalizzato sull'impatto e l'influenza esercitata dalle nuove tecnologie informatiche in molte realta' aziendali, nella definizione delle scelte strategiche. La seconda parte vede applicare questi principi ad un caso concreto, l'ENEA. Anche in questa parte ci si e' concentrati sulle opportunita' strategiche offerte all'ente dalle nuove tecnologie, e si e' misurato l'impatto concreto sulle scelte direzionali. Dal lavoro svolto sul posto, da discussioni con i responsabili, dall'esame di documenti aziendali interni, e alla luce delle considerazioni teoriche svolte nella prima parte, sono emer

 11. Enneagram-Vývoj testové metody k určení osobnostního typu

  Kilianová, Jana

  2012-01-01

  The enneagram typology describes nine personality types and their mutual relations. It is a theoretical construct whose psychological validity is still being scientifically verified. The focus of this work is to develop a reliable and valid psychometric tool for recognizing the enneagram type and thereby verify the validity of this typology. The theoretical section describes the enneagram system on the basis of available literature and reviews research that set it in the psychological context...

 12. Rozvoj výtvarné tvořivosti prostřednictvím projektové metody

  MACHÝČKOVÁ, Veronika

  2011-01-01

  The thesis deals with general creativity and creativity development of adolescent children by the means of project method. Theoretical part describes creativity as a term, its factors and levels. It further characterizes these terms: creative activity, creation, creative thinking, brainware, and creative experience. Further it analyses creativity importance for an individual person and society as a whole. It also characterises creative type of personality, describes pedagogical creativity and...

 13. Vinylové předpolymery - metody přípravy a využití

  Černý, Miroslav

  2012-01-01

  Teoretická část práce se zaměřuje na blokovou radikálovou polymeraci styrenu, methyl methakrylátu, vinyltoluenu a paramethylstyrenu. Shrnuje současné informace o kinetice a možnostech provedení blokové polymerace. Experimentální část se zabývá přípravou polystyrenových předpolymerů blokovou polymerací s cílem nalezení optimálních podmínek přípravy předpolymerů pro následnou polymeraci do téměř 100% konverze. Hodnoty konverze byly stanovovány gravimetricky a molekulové hmotnosti byly získány n...

 14. Metody pracy z czytelnikiem w bibliotece dziecięcej sposobem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

  Kosik Edyta

  2016-12-01

  Full Text Available The article shows the influence that methods of working with children in children’s libraries have on the development of reading. It explains the term ‘library for children’ (children's library. It outlines the shape of children’s library development, the evolution of work with readers and of methods applied over the years. It presents a typology of methods of working with the reader. Further, selected methods are discussed: competitions, reading aloud, and actions and events in the library. The article describes examples of specific forms of work with the reader using these methods, for example: "In the world of Marty Fox’s novels" and "In the land of fantasy," Nowa Huta Read-Aloud Day, a readership action: "I am reading in the Library" and Literary Picnics organized in Plock.

 15. Multidisciplinary projects and investigations on the solid earth geophysics; Metodi e prospettive per una maggiore conoscenza della crosta terrestre

  Slejko, D. [Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida, Trieste (Italy)

  2001-07-01

  Physical phenomena that occur in the solid part of the Earth are investigated by Solid Earth Geophysics together with problems related to the shape, location, and characteristics of the different parts that constitute the Earth. Repeated measurements lead the scientists to model the past evolution of the various processes as well as to forecast the future ones. Various disciplines refer to Solid Earth Geophysics, they are: Seismology, Gravimetry, Magnetometry, Geothermics, Geodesy, Geo electromagnetism, and Seismic Exploration. A special citation is due to Applied Geophysics, which are devoted to the identification of minerals, energetic and natural resources. The National Group of Solid Earth Geophysics was constituted in 1978 by CNR for promoting, developing, and coordinating researches related to Solid Earth Geophysics. The limited annual financial budget has conditioned the realisation of relevant multi-disciplinary projects. Nevertheless, important results were obtained in all different fields of Geophysics and were disseminated during the annual conference of the Group. A summary review of the main topics treated during the last conference is given here and some ideas for future research projects are presented. [Italian] La Geofisica della Terra Solida e' quella branca delle scienze e delle tecnologie che prende in considerazione dei fenomeni connessi con le caratteristiche fisiche della parte solida della Terra. La complessita' della costituzione della Terra e della sua evoluzione nel tempo implica che vengano prese in considerazione tutte le fenomenologie che si riescono a misurare e che costituiscono branche diverse della Geofisica: la Sismologia, la Gravimetria, la Magnetometria, la Geotermia, la Geodesia, il Geoelettromagnetismo, la Geofisica applicata. Ognuna di queste branche della Geofisica ha avuto in passato uno sviluppo quasi del tutto indipendente con collaborazioni o integrazioni dirtte ad obiettivi specifici, limitati anche nel tempo. Il Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida (GNGTS) e' stato istituito dal CNR, per iniziativa dei Comitati per le Scienze Fisiche e per le Scienze Geologiche ed ha avuto come principale scopo quello di avvicinare e far interagire i ricercatori non solo delle varie branche della Geofisica ma anche delle varie scuole che si erano sviluppate in Italia, di far conoscere e confrontare le metodologie e le tecniche sviluppate, di promuovere ricerche, seminari, convegni, in cui le varie realta' si potessero confrontare ed integrare, anche per una nuova o rinnovata conoscenza personale.

 16. Účetní metody pro vykazování podnikových kombinací

  Hlaváčová, Jana

  2010-01-01

  The graduation thesis is targeted at the issue of accounting methods for business combinations. The main goal of the thesis is to describe and compare tree basic accounting methods for business combinations -- purchase method, pooling of interests method and new entity method, especially in terms of the International Financial Reporting Standards and the U.S. Generally Accepted Accounting Principles. Essential part of the thesis is dedicated to the historical development of harmonization of b...

 17. Statistical methods for processing seismic information and studying complicated media. Statisticheskiye metody obrabotki seysmicheskoy informatsii pri issledovanii slozhnykh sred

  Troyan, V.N.

  1982-01-01

  For the first time materials are generalized concerning statistical methods of processing seismic information which are used more widely in prospecting minerals (oil, gas, ore) in regions of complex structure and great depths. The methods provide reliable identification of useful signals in the background of interferences. Fundamentals are examined of methods of constructing algorithms and programs used in interpretation, and their efficiency.

 18. Pesticides in drinking water: Processes, simulation and estimate methods; Pesticidi nell`acqua: processi, metodi di simulazione e stima

  Tani, A.; Caffarelli, V.; Rapagnani, M. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dip. Innovazione; Quercia, F. [ANPA, Rome (Italy)]|[Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Servizi Tecnici Nazionali, Rome (Italy)

  1996-07-01

  This booklet is a summary of basic concepts and methodologies to evaluate the processes by which the agrochemicals reach surface and underground water. The appendix reports a series of synthetic notes carrying a description of compute models commonly utilized in this field basic information on hardware and its availability.

 19. Metody stemmingu používané při dolování textu

  Adámek, Tomáš

  2010-01-01

  Tématem této diplomové práce je problematika jednotlivých metod pro dolování z anglických textových dokumentů. Hlavní část této práce se zabývá analýzou metod pro předzpracování textu, konkrétně stemmingem. Jsou zde rozebrány jednotlivé algoritmy stemmingu (Lovinsův, Porterův a Paice/Husk), které z jednotlivých slov textového dokumentu získávají jejich základní tvar (kořen), za použití speciálních lexikografických pravidel anglického jazyka. Tyto kořeny slov jsou následně ulože...

 20. Jazykové kurzy Francouzského institutu v Praze 1992-2011. Metody, skladba, marketing.

  2013-01-01

  The theme of my work are language courses of French Institute in Prague from 1992 to 2011. Their methods, formulation and marketing. The first part is theoretical and is divided into three chapters. The first chapter introduces the French Institute in Prague and there is summary of its history, organization and language courses. The second chapter is devoted to each French alliances in the Czech Republic and their history, organization and description of courses. The third chapter deals with ...

 1. Amor i Psyche na kozetce: psychoanalityczne metody interpretacji literatury na przykładzie baśni Apulejusza

  Stróżyński, Mateusz

  2010-01-01

  The purpose of the paper is to show differences in psychoanalytic approach to literary works, especially myths and folktales, with regard to different theories of personality stemming from the thought of Sigmund Freud. In the paper three methods are demonstrated – Freudian (based on Bettelheim’s approach to folktales), Jungian (based on Neumann’s analysis of Amor and Psyche), and that of transactional analysis (based on Berne’s and Karpmann’s ideas on tales and drama triangle). Each method of...

 2. Strategies and methods of development of information systems; Strategie e metodi di sviluppo dei sistemi informativi aziendali

  Moretti, M.; Lucchetti, M.C. [Rome Univ. 3, Rome (Italy). Facolta' di Economia Federico Caffe' ; Di Marco, R.A. [ENEA, Funzione Centrale Informatica, Sede Centrale, Rome (Italy)

  2001-07-01

  Informative system is a relevant and current subject in the modern business studies. Although, in many economics books, is often marginally presented and considered by only one point of view. In this way, many students have a fragmented and incomplete knowledge of the subject, which doesn't allow using all the potentialities of this fundamental corporate resource. The thesis gives just a little contribution to find the fragment of theory dispersed in many field of business studies. The first step was exactly finding these fragments in: strategy, organization, quality, business administration, and business management. Analysed the different definitions and all the various notions to follow up with the speech, is described the impact of I.C.T. in the different business activities. The point of view adopted has been always the Informative System. Using a different approach, the thesis analysed the various business field related with the informative system. The key word of this thesis is: Change. Change is the business structures, strategy, quality, and in the qualifications required by the personal. Following this path, the thesis focuses opportunities offered by new technologies, in many companies during the definition of business strategy. In this second part is studied a business case, ENEA. ENEA is the national department for new technologies and environment. By on-site work, meetings with the personal, reading of the internal documents, and by all the studies done in the first part, are appeared some issues exploiting the Informative System. Are also considered some possible solutions to these issues, they are conform to the theory and law, and easy to realize. The research ends with tree interesting appendix, two about some ENEA's projects and one about hosting and housing. [Italian] I sistemi informativi sono un argomento sicuramente molto rilevante ed attuale. Proprio per questa caratteristica di relativa novita', molto spesso nei libri aziendali viene posto in secondo piano, attraversato soltanto marginalmente e quasi sempre esposto da un punto di vista unico. Si finisce cosi' per avere una conoscenza dell'argomento frammentaria e dispersa, che non permette di gestire poi nella pratica questa fondamentale risorsa aziendale. Coscienti di aver dato solo un piccolo contributo, con questa tesi si e' cercato di ritrovare l'unitarieta' dell'argomento. Questo ha comportato un primo passo fondato sulla ricerca dei pezzi teorici sparsi nelle principali discipline aziendali, che spaziano dall'organizzazione, alla gestione d'impresa, alle strategie, alla qualita' e all'amministrazione. Dopo una fase di introduzione all'argomento, in cui per i meno addetti, si sono descritte e analizzate le molteplici definizioni, necessarie per proseguire con il discorso, si e' passati allo studio dell'impatto del sistema informativo nelle diverse attivita' aziendali. Il punto di vista adottato e' sempre stato il sistema informativo, e tramite di esso si e' entrati nei diversi campi di studio, seguendo un approccio inverso rispetto a quello normalmente seguito. Il concetto chiave che e' emerso da questa analisi e' sintetizzabile in una parola: cambiamento. Cambiamento nella struttura organizzativa, nella definizione di qualita', nelle strategie. Seguendo questa traccia si e', in particolar modo, focalizzato sull'impatto e l'influenza esercitata dalle nuove tecnologie informatiche in molte realta' aziendali, nella definizione delle scelte strategiche. La seconda parte vede applicare questi principi ad un caso concreto, l'ENEA. Anche in questa parte ci si e' concentrati sulle opportunita' strategiche offerte all'ente dalle nuove tecnologie, e si e' misurato l'impatto concreto sulle scelte direzionali. Dal lavoro svolto sul posto, da discussioni con i responsabili, dall'esame di documenti aziendali interni, e alla luce delle considerazioni teoriche svolte nella prima parte, sono emer

 3. Metody kształcenia menedżerów na wyższych uczelniach

  Krawczyńska, Aleksandra; Sibińska, Anna

  2004-01-01

  The aims of the article are to contribute to a better understanding of the nature and extent of future managers' skills and abilities and show the role of higher business education in developing these features in graduates. The paper analyses labour market's expectations for business graduates with particular reference to developing them during studies at universities and academies. The article is based on a research project undertaken by the Marketing Department of the University of Lodz in ...

 4. Badania możliwości stosowania norflurazonu do zwalczania Agropyron repens (L. CZQSC II. Wrażliwość niektórych roślin uprawnych na norflurazon [Effect of Norflurazon in weed control. P. II. Sensitivity of several cultivated plant species to Norflurazon

  Stanisław Karczmarczyk

  2015-06-01

  Full Text Available The sensitivity of several cultivated plants to Norflurazon was tested. Lupine and field pea appeared to be most tolerant – sugar beet and small bean less tolerant. Spring wheat, winter rape, and potatoes were sensitive to this herbicide. The nontolerant plants have shown growth inhibition, sharp drop of pigment content and changes of chloroplast structure.

 5. Aflatossine e Ocratossina A negli alimenti di origine vegetale e negli alimenti ad uso zootecnico: valutazione dei rischi e metodi analitici per la determinazione

  Capozzo, Daniela

  2014-01-01

  Il controllo dei livelli di contaminazione da micotossine nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ed animale viene ritenuto un’esigenza sanitaria visto l’esistenza del rischio che queste tossine possono rappresentare in alcune tipologie di alimenti. Le micotossine rappresentano un gruppo eterogeneo di sostanze chimiche prodotte naturalmente da alcune specie di funghi che appartengono per la maggior parte a tre generi molto diffusi ( Aspergillus, Penicillium e Fusarium). No...

 6. Metody prognozowania upadłości wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa – wyniki badań ankietowych

  Paweł Kopczyński

  2016-09-01

  Full Text Available Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej jest narażone na ryzyko upadłości, dlatego bardzo ważne jest jej prognozowanie. Opracowano wiele metod pozwalających menedżerom przewidywać bankructwo, ale niewiele z nich jest wykorzystywanych w praktyce życia gospodarczego. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania empirycznego dotyczące- go zidentyfikowania metod prognozowania upadłości wykorzystywanych w praktyce przez polskie przedsiębiorstwa oraz ustalenie częstotliwości dokonywania takiej oceny. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankietowego wysłanego do 703 spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW oraz na rynku NewConnect. Ze względu na niewielką liczbę odebranych ankiet, przeprowadzono analogiczne badanie na innej grupie przedsię- biorstw. W artykule zaprezentowano i porównano ze sobą wyniki obu tych badań. Okazało się, że polskie firmy bardzo rzadko wykorzystują nowoczesne narzędzia prognozowania upadłości, takie jak modele jedno- i wielowymiarowe. Dlatego też należy przedsięwziąć działania mające na celu ich popularyzację oraz edukować menedżerów, jak je stosować.

 7. Metody prognozowania upadłościprzedsiębiorstw w krajach rozwijających się na przykładzie Malezji

  Paweł Kopczyński

  2010-04-01

  Full Text Available Przedsiębiorstwa prowadzą obecnie działalność w otoczeniu, które jest zmienne i turbulentne. Bardzo ważna jest umiejętność przewidywania trudności finansowych i ciągła ocena kondycji firmy, gdyż każda jednostka gospodarcza może znaleźć się na krawędzi bankructwa. Jedynie w takim przypadku menedżerowie mogą podjąć działania restrukturyzacyjne i ocalić ją od upadku. Jeżeli jednak nie wiedzą, jak zła jest sytuacja podmiotu, może być zbyt późno na jego reorganizację i ocalenie. Z tego powodu niezwykle ważne jest opracowywanie modeli pozwalających oceniać kondycję przedsiębiorstw i ryzyko bankructwa. Wnioski badawcze wyciągnięte przez naukow-ców w krajach wysoko rozwiniętych (takich jak USA, Kanada, Zjednoczone Króle-stwo czy Niemcy mogą okazać się przydatne przy opracowywaniu metod przewi-dywania upadłości w Polsce. Jednak polska gospodarka różni się znacząco od go-spodarek bogatych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Dlatego polscy pracownicy naukowi powinni koncentrować się nie tylko na badaniach pro-wadzonych przez Altmana, Tafflera czy Beavera, ale także wzorować się na doko-naniach naukowców z krajów rozwijających się, takich jak Malezja. Celem niniej-szego artykułu jest zaprezentowanie metod przewidywania upadłości w Malezji. Być może, warto byłoby przeprowadzić podobne badania w Polsce.

 8. Metody vstupu na zahraniční trh se zaměřením na švédský trh

  Chalupská, Nikola

  2014-01-01

  The diploma thesis is devoted to market entry strategies, afterwards it is focused on entry to swedish market of selected company.The first chapter theoretically describes market entry strategies. The second chapter is focused on swedish market, as a target market of chosen company. The main part of this chapter pursues description and analysis of swedish entrepreneurial environment. Therefore two reports are used: Doing Business Report and Global Competitivness Report. The third chapter desc...

 9. Plagiátorství v textových dokumentech: Metody odhalování plagiátů

  Chocholoušková, Petra

  2009-01-01

  Bachelor thesis "Plagiarism in text documents: Methods of Plagiarism" deals with plagiarism theses. Explain the term of plagiarism. It applies to legislation based on the Higher Education Act and the Copyright Act. Plagiarism connects with citation ethics and explains its principles. It defines the types and reasons for plagiarism. The theoretical part analyzes the electronic screening tools to detect plagiarism and evaluate the success of individual instruments. It selected programs are avai...

 10. LO SPIN-OFF UNIVERSITARIO “URBAN LAB S.R.L.” STRUMENTI E METODI PER LE TRASFORMAZIONI URBANE IN PPP

  Daniele Campolo

  2014-12-01

  Full Text Available The LaborEst has made available in to the territory, the enormous expertise and the scientific production with the intention of encourage and achieve virtuous processes for the territorial development, since its establishment. This action was carried out, always, by the involvement of local authorities, by trade associations and other stakeholders, working in the Calabria area, and more specifically, in the Metropolitan Area of the Strait. In this scenario, among other initiatives, starts the spin-off UrbanLab s.r.l, an initiative in the area of construction services companies to develop methods and models to support the sustainability research and the feasibility of urban transformation projects. These methods and models can be implemented in public-private partnership, offering an innovative service characterized by an economic-estimate service, computerised systems and related to feasibility and pre-feasibility studies.

 11. Zvýšení efektivity výrobní linky za použití metody lean (TPS)

  Matulík, Jan

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC s.r.o. Uvedené kroky jsou provedeny na základě výrobní filozofie Lean production resp. TPS (Toyota Production Systém) a výrobních principů jako Just In Time, Jidoka a Kaizen. Cílem práce je vyhledat a eliminovat neefektivity ve výrobním procesu a sestavit projekt na zlepšení (úspora financí, bezpečnost, úspora pracovních pozic atd.). Tento projekt vyhodnotit a na...

 12. An Application of an Expert Method for M-28 Aircraft Maintenance Support / Zastosowanie Metody Ekspertowej Do Wspomagania Eksploatacji Samolotu M-28

  Golański Piotr

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania systemu ekspertowego do wspomagania obsługi i diagnostyki statku powietrznego. Na wstępie omówiono ogólne zasady budowy systemów ekspertowych. Krótko omówiono podstawowe narzędzie służące do ich implementacji. Przedstawiono sposób wykorzystania jednego z narzędzi jakim jest powłoka systemów ekspertowych CLIPS, do rozwiązania problemów obsługowych samolotu M-28.

 13. Optimalizace a validace HPLC metody pro stanovení diklofenaku sodného a jeho degradačního produktu v tabletách

  Birková, Agáta

  2012-01-01

  Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Agáta Birková Supervisor: PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Optimization and validation of HPLC method for the determination of sodium diclofenac and its degradation product in tablets This diploma thesis deals with the optimisation and the validation of the HPLC method determination of sodium diclofenac (DF) and its degradation product 1-(2,6-dichlorphenyl...

 14. Magnetic resonance imaging in gynecology and obstetrics - possibilities and limits of the method; Diagnostyka rezonansu magnetycznego w ginekologii i poloznictwie - mozliwosci i ograniczenia metody

  Tyminska, B.; Jakubowski, W. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, 2. Wydzial Lekarski, Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  MRI of female pelvis gains clinical acceptance. Use of contrast media and dynamic examinations enables exact staging of uteric cancer. MRI- multiplanar and noninvasive, with excellent contrast and spatial resolution has raising popularity in gynecology and obstetrician diagnosis. (author) 14 refs, 4 figs, 2 tabs

 15. X-ray diagnosis of the female`s reproductive organs performed using own methods; Rentgenowska diagnostyka narzadow plciowych z zastosowaniem metody wlasnej

  Kowalski, A.; Salata, I.; Ochedalski, T. [Instytut Ginekologii i Poloznictwa, Akademia Medyczna, Lodz (Poland)] [and others

  1993-12-31

  The authors describe their own method of the dynamic hysterosalpingography using the self-conducted hydraulic hysteroinfusing pump. The diagnostic procedures remote control system allows to avoid superfluous of radiation. (author) 8 refs, 1 tab

 16. Využití metody TPR (Total Physical Response) ve výuce angličtiny na základní škole

  BŘICHÁČKOVÁ, Jana

  2016-01-01

  This diploma thesis deals with the use of the TPR method (Total Physical Response) where the principle is a student who does not speak, only reacts nonverbally to verbal instructions given by a teacher e.g. by moving, drawing, colouring. This method is based on a similarity with learning the mother tongue. The work is divided into a theoretical part consisting of the theoretical background of the given method and the comparison with the process of learning the mother tongue, and a practical p...

 17. Multiresidue analytical procedures for pesticides residues in vegetable products; Metodi mutiresiduo per l`analisi di residui di antiparassitari in prodotti vegetali

  Gruppo di lavoro per i residui di antiparassitari della Commissione permanente di coordinamento interregionale per i problemi relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

  1997-09-01

  Multiresidue methods for pesticide residues in vegetable products, most frequently used by laboratories of the Italian national health service, by the regional and provincial agencies for environmental protection and by the National health institute. The analytical behaviour is presented for 249 pesticides through the different steps of extraction and cleanup, along with data for the gas chromatography (GC), gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS) and high performance liquid chromatography coupled to spectrophotometric detector (HPL/UV).

 18. The application of Monte Carlo method to electron and photon beams transport; Zastosowanie metody Monte Carlo do analizy transportu elektronow i fotonow

  Zychor, I. [Soltan Inst. for Nuclear Studies, Otwock-Swierk (Poland)

  1994-12-31

  The application of a Monte Carlo method to study a transport in matter of electron and photon beams is presented, especially for electrons with energies up to 18 MeV. The SHOWME Monte Carlo code, a modified version of GEANT3 code, was used on the CONVEX C3210 computer at Swierk. It was assumed that an electron beam is mono directional and monoenergetic. Arbitrary user-defined, complex geometries made of any element or material can be used in calculation. All principal phenomena occurring when electron beam penetrates the matter are taken into account. The use of calculation for a therapeutic electron beam collimation is presented. (author). 20 refs, 29 figs.

 19. Hodnocení společenské odpovědnosti vybrané organizace pomocí metody KORP

  Látalová, Silvie

  2013-01-01

  This Master's Thesis deals with the concept of Corporate Social Responsibility from the theoretical as well as practical perspective. In the theoretical part the most attention is dedicated to a definition of the concept, it's main principles, evolution, and benefits for different groups of stakeholders as well as arguments against the concept. The goal of the practical part is to analyse and evaluate the level of the Corporate Social Responsibility in the selected organization, determine str...

 20. Iterative methods of domain decomposition with cross-points for the solution of discrete elliptic problems. Iteratsionnye metody resheniya setochnykh zllipticheskikh zadach osnovannye na kletochnoi dekompozitsii oblasti

  Zhidkov, E.P.; Mazurkevich, G.E.; Khoromsky, B.N.

  1989-01-01

  A method of domain decomposition with cross-points (box decomposition) is used for the solution of finite-difference elliptic boundary value problems in rectangle and in parallelepiped. Capacitance matrix and preconditioners for iterative solution of arising algebraic problem are constructed by means of Poincare-Steklov operators. The convergence properties of iterative algorithms depend on local characteristics of subdomains on the number N'' of unknowns in one direction in subdomains, and are independent of the number of subdomains and of jumps of elliptic operator coefficients as long as these jumps only occur across the subdomain boundaries. The dependence of convergence on discretization of the problem is defined by ln N'' for two-dimensional problems, by {radical}N ln N'' for three-dimensional problems. The results of numerical experiments illustrating convergence properties are presented. 18 refs., 3 figs., 4 tabs.

 1. L'architettura tra Withes e Grays. Strumenti, metodi e applicazioni compositive / The architecture between Whites and Grays. Tools, methods and compositive applications

  Emanuela Giudice

  2014-11-01

  Full Text Available Il Novecento dell’architettura ha conosciuto numerosi episodi di dibattito intenso. È il secolo nel quale si sono moltiplicati in maniera esponenziale gli «strumenti discorsivi»: i manifesti, i saggi critici, le riviste, le scuole, le mostre. Così, più ancora che nei secoli precedenti, ha preso piede il discorso intorno all’architettura, sovrapponendosi a tratti all’architettura medesima, alle sue forme e alla sua costruzione. La parola, prendendo il sopravvento, può nascondere allo studioso la forma architettonica, a meno che lo studioso medesimo non ricorra al disegno come strumento di analisi, vero apparecchio scientifico utile a disvelare grammatiche e sintassi di composizioni architettoniche attraverso la tecnica della «lettura compositiva». / The Twentieth century in architecture has experienced many episodes of intense debate. It is the century in which the 'discursive tools" increased through manifestos, essays, journals, schools, exhibitions. Thus, even more than in the previous centuries, the talk around architecture improved, overlapping at the same time the architecture itself with its forms and its construction. The word takes over and it can hide the architectural form to the scholar, unless this one does not use the design as a tool of analysis, true scientific and useful medium to reveal the architectural composition and its syntax, using the «compositive lectures».

 2. The use of GPR method to examination of the soil pollution by hydrocarbons; Zastosowanie metody GPR do badania skazen gruntu weglowodorami

  Karczewski, J.; Zietek, J. [Akademia Gorniczo-Hutnicza, Cracow (Poland)

  1996-05-01

  The counteracting the effects of soil pollution by oil products is one of the environmental protection aspects. The georadar methods (GPR) efficiently detects the pollution and its range. The physical foundation of the GPR method and special measurement methods elaborated by authors are presented, included examples are illustrating the use of the new interpretation procedures. (author). 6 refs., 3 figs., 1 tab.

 3. Klasické a alternativní metody měření životní úrovně aplikované na Thajsko

  Birčiak, Michal

  2014-01-01

  The Bachelor Thesis focuses on Standard of living in Thailand in a period of 2005 -- 2012. In the the literature review, all factors and concepts which can have an influence on standard of living in a country are explained, accompanied by different ways of measurement of the standard of living. The own work deals with the measurement of standard of living in Thailand in comparison with the East Asia and Pacific region by measures such as the GDP per capita, the Human Development Index, the Ha...

 4. Methods of analysis for the determination of metals in biological fluids. Metodi di analisi per la determinazione dei metalli nei liquidi biologici

  Pozzoli, L.; Minoia, C.; Angeleri, S.

  1976-01-01

  Contents of this textbook: techniques and apparatus used; characteristic parameters; preparation of standard solutions; calibration; definitions; determination of the following metals in blood and/or urine (by atomic absorption spectrometry); aluminium, arsenic, cadmium, cobalt, chromium, copper, iron, manganese, mercury, nickel, lead, zinc.

 5. Metody prognozowania upadłości wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa – wyniki badań ankietowych

  Paweł Kopczyński

  2016-09-01

  Full Text Available Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej jest narażone na ryzyko upadłości, dlatego bardzo ważne jest jej prognozowanie. Opracowano wiele metod pozwalających menedżerom przewidywać bankructwo, ale niewiele z nich jest wykorzystywanych w praktyce życiagospodarczego. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania empirycznego dotyczące-go zidentyfikowania metod prognozowania upadłości wykorzystywanych w praktyce przez polskie przedsiębiorstwa oraz ustalenie częstotliwości dokonywania takiej oceny. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankietowego wysłanego do 703 spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW oraz na rynku NewConnect. Ze względu na niewielką liczbę odebranych ankiet, przeprowadzono analogiczne badanie na innej grupie przedsię-biorstw. W artykule zaprezentowano i porównano ze sobą wyniki obu tych badań. Okazało się, że polskie firmy bardzo rzadko wykorzystują nowoczesne narzędzia prognozowania upadłości, takie jak modele jedno- i wielowymiarowe. Dlatego też należy przedsięwziąć działania mające na celu ich popularyzację oraz edukować menedżerów, jak je stosować.

 6. Organismo territoriale e annodamenti urbani. Metodi di progetto per i centri minori del Lazio / Territorial organism and urban knottingt. Design methods for minor centers of Lazio

  Giuseppe Strappa

  2013-07-01

  Full Text Available La ricerca del gruppo di studio della Facoltà di Architettura della “Sapienza” di Roma che coordino indaga, all’interno del tema più generale della “Città in estensione” , il problema di come i centri storici minori possano subire trasformazioni contemporanee “congruenti” con il processo formativo, nella convinzione che occorra accettare il dato incontrovertibile che un organismo urbano, come ogni organismo vivente, non possa che essere sede di continue modificazioni. La ricerca proposta dall'unità locale della Facoltà di Architettura di Valle Giulia, si inquadra nell'ambito più generale della ricerca nazionale condividendone i presupposti che partono dalla considerazione di come le connotazioni paesaggistiche del territorio italiano suggeriscano strumenti alternativi, rispetto agli attuali, del progetto di architettura e la possibilità di una sua originale collocazione, con caratteri specifici, negli scenari internazionali della disciplina. In particolare, fine della ricerca dell'unità locale è il carattere del paesaggio laziale dovuto alla diffusione nel territorio di centri abitati di rilevante interesse storico che vanno rapidamente perdendo la loro qualità insediativa e paesaggistica. Questi centri sono strutturalmente indeboliti, inoltre, dalla presenza dell'area metropolitana romana, con i relativi fenomeni di rapida trasformazione rilevabili nel territorio, il quale va assumendo una forma progressivamente disorganica. La ricerca propone, verificandone le potenzialità in alcuni casi di studio concreti, la lettura dei tessuti dei centri minori, il loro formarsi con caratteri tipici, le potenziali trasformazioni e “annodamenti” in luoghi nodali della città a formare anche nuovi organismi edilizi specializzati che innovano l’edilizia esistente in modo conforme e proporzionato permettendo di evitare uno sprawl specialistico (si veda il caso dello spostamento dei municipi al di fuori del centro che si aggiunge, con esisti disastrosi, a quello abitativo. / The research, currently being finalized by the study group by me coordinated at the Faculty of Architecture of "Sapienza" in Rome, within the more general topic of "City in extension", investigates the problem of how minor historical centers may experience contemporary transformations "congruent" with their formative process, in the belief that it is necessary to accept the incontrovertible fact that an urban organism, like any living organism, can only host continuous modifications. The study is part of a general framework of the national research and shares the assumption that the connotations of the Italian landscape suggests alternative tools, compared to the current ones, for the architectural design, and the possibility of an original placement, with specific characters, in the international state art of the discipline. In particular, the research examines the landscape characters of the Lazio region due to the diffusion in the territory of towns of considerable historical interest that are rapidly losing their quality. These centers are structurally weakened also by the influence of the near metropolitan area of Rome, wich its rapidly changing its shape through a gradual disorganization. The research proposes (and verifies the potential in some case studies, the reading of the urban fabrics of small towns, their form with typical characters, their potential “knotting”, the transformations in nodal places to form new nodal organisms, specialized building that innovate the existing fabric in a coherent and proportionate manner, allowing to avoid a “specialistic sprawl” (see the case of the displacement of the town halls outside of the town center that is added, with a disastrous result, to the current residential sprawl.

 7. Fibrinogen assays: a collaborative study of six different methods. C.I.S.M.E.L. Comitato Italiano per la Standardizzazione dei Metodi in Ematologia e Laboratorio.

  Palareti, G; Maccaferri, M; Manotti, C; Tripodi, A; Chantarangkul, V; Rodeghiero, F; Ruggeri, M; Mannucci, P M

  1991-05-01

  This collaborative study, organized by the Hemostasis Subcommittee of C.I.S.M.E.L., evaluated the accuracy, precision, and comparability of the following six widely used fibrinogen assays: total clottable fibrinogen (Blombäck and Blombäck), clotting time (Von Clauss), turbidimetry (Ellis and Stransky), Chromotime System, prothrombin time (PT)-derived, and radial immunodiffusion (RID). The same frozen samples, with normal and high contents of fibrinogen, were examined in four laboratories. The methods were calibrated with an internal standard whose fibrinogen content was determined gravimetrically. Both the Von Clauss and the RID methods were reliable, accurate, and precise, if adequate calibration was used. The PT-derived method was highly reproducible, but had some problems with accuracy. We demonstrate that an adequate calibration procedure is indispensable for reliable fibrinogen measurements whatever method is used. Because neither the calibration procedures proposed by the manufacturers nor the use of lyophilized commercial plasmas is adequate for this purpose, we urge that an international standard for fibrinogen measurement be promptly established.

 8. Metody řízení kvality ve veřejné správě s využitím benchmarkingu

  2014-01-01

  Netolická, I. Quality management methods in public administration in Benchmark-ing specialization. Brno: Mendel University, 2014. Bachelor thesis deals with methods of Quality management in public admini-stration with a detailed focus on Benchmarking. Frameworks of research part are consisting of methods Local Agenda 21, ISO Standards, Balanced Scorecard and Citizen's Charter. Benchmarking method is specified in its own chapter, as it is a key passage in this work. There are being described p...

 9. Obchodní metody při vývozu investičních celků

  Dobyšarová, Adéla

  2014-01-01

  This bachelor thesis is devoted to the analysis of business methods regarding export of capital goods, particularly of tenders and PPP projects. Due to the longevity, complex relationships and financial demands regarding exports of capital goods, the thesis also focuses on methods of financing export of capital goods. Legislation regulating public procurement and PPP projects at the global, European and national level is also mentioned. Recently, Czech exporters get increasingly involved in t...

 10. Total skin electron beam irradiation in the treatment of mycosis fungoides - a review; Zastosowanie metody napromieniania calej skory wiazka elektronow (total skin electron beam irradiation - TSEBI) w leczeniu ziarniniaka grzybiastego

  Jarzabski, A.; Meder, J.; Kawecki, A.; Lampka, E.; Kania, M.; Kawczynska, M.; Rostkowska, J. [Centrum Onkologii, Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  Mycosis fungoides is a rare neoplasm classified to lymphomas. Current therapeutic approaches are discussed with special reference to the role of radiotherapy as a separate method or as a part of the combined modality treatment. The method of total skin irradiation with 6 MeV electron beam is presented. Technical problems and potential toxicity of this method is discussed. (author). 22 refs, 2 figs.

 11. Skupinové cvičení s prvky metody Pilates u jedinců s ankylozující spondylitidou - komparace s kontrolní skupinou

  Bendzová, Pavlína

  2012-01-01

  Title: Group exercise with elements of the method Pilates in individuals with ankylosing spondylitis - comparisons with the control group Objective: Find impact of group therapy with engaging Pilates method to movability of axial system, functional status, activity of disease and total health status of individuals with ankylosing spondylitis. Compare this method with compensation group motion program in individuals with ankylosing spondylitis. Methods: 26 individuals with ankylosing spondylit...

 12. Gdje je i kad Toma Arhiđakon doživio hrvatska vjerovanja vezana za pomrčinu mjeseca? - Doprinos interdisciplinarnoj metodi istraživanja

  Kužić, Krešimir

  2005-01-01

  Autor daje datacije i druge karakteristike dviju pomrčina Mjeseca te postavlja hipotezu lokacija na kojima je Toma Arhiđakon nazočio hrvatskom srednjovjekovnom običaju i magijskom vjerovanju vezanom za pomrčine Mjeseca.

 13. Materials of 2nd Poznan analytical meeting: Modern methods of sample preparation and trace elements analysis; Materialy 2. Poznanskiego Kowersatorium Analitycznego: Nowoczesne metody przygotowania probek i oznaczania sladowych zawartosci pierwiastkow

  NONE

  1993-12-31

  The modern methods for sample preparation and treatment before analysis have been presented. The neutron activation analysis, PIXE, X-ray fluorescence analysis and other methods have been used for trace element analysis in samples of different origin. The new technical solutions and modern equipment for trace amount analysis have been also performed. During the conference 20 lectures have been presented.

 14. Využití metody vícekriteriálního rozhodování v rozhodovacím procesu zákazníka

  Roman Vavrek

  2017-06-01

  Full Text Available Thanks to the always rising number of competitive products on the market it is increasingly harder for a customer to choose a product that fulfils his or hers expectation. There are a lot of competitive products being judged in the decision making process based on available information. Especially in the electronics department there is an array of technical parameters, which can be very confusing for a common customer. The goal of this paper is to propose a statistical method suited for an evaluation, which will be suited to evaluate a bigger number of parameters. The TOPSIS multi-criteria method has been chosen. This method was used to analyse 302 notebooks out of six brands, which are being sold on three Slovenian e-shops. In the first phase, there were 17 parameters to start off. They were continuously removed until five remained. They entered the main part of the analysis where they were evaluated with the help of two sets of importance scales. The results show that the best notebook of all observed parameters is Acer Aspire V15. Moreover, it proved that the notebook quality is not determined by the e-shop in which it is sold. In the last part of the research there was the relationship between the price and the quality studied. The results proved that there is a strong correlation between quality and price across all evaluated brands. In other words, the more it costs the better quality it is. This rule defies the brand HP, which offers high quality for lower prices. Therefore, this brand can be recommended to customers, who prefer quality but do not have enough means to buy more expensive notebooks. The TOPSIS method can be recommended for all customers, because there would be able to choose the objectively best notebook and therefore maximize their purchase benefit.

 15. Test of numerical methods for the integration of kinetic equations in tropospheric chemistry; Confronto di metodi numerici per l'integrazione di sistemi di equazioni differenziali ordinarie di tipo STIFF inserite nel modello fotochimico Calgrid

  Lorenzini, R.; Passoni, L. [ENEA, Centro Ricerche Ezio Clementel, Bologna (Italy). Dipt. Ambiente

  1999-07-01

  The integration of ordinary differential equations systems (ODEs) is of significant concern to tropospheric and stratospheric chemistry modelers. The solution of the ODEs requires a large computational effort because of their stiff nature; in a three-dimensional photochemical model the solution of the ODEs required at least 70% of the total CPU time. Several numerical integration techniques exist which attempt to provide accurate and computationally efficient solutions. In this work it is presented a comparison of some of the techniques in terms of solution accuracy and required computational time. It has been compared the Hybrid Solver (Young and Boris, 1977), the Quasi Steady-State Approximation method (Hesstvedt et al., 1978) and the Chemical Solver for Ordinary Differential Equations (Aro, 1996), by using the CALGRID photochemical model. The accuracy is evaluated by comparing the results of every method with the solutions obtained by the Livermore Solver for Ordinary Differential Equations (Hindmarsh, 1980). The comparison has been made varing the parameters of the error tolerances, and taking into account the trade-off between solution accuracy and computational efficiency. [Italian] L'integrazione di sistemi di equazioni differenziali ordinarie (ODEs), e' un problema significativo per i modellisti della chimica troposferica e stratosferica. A causa della loro natura stiff la soluzione degli ODEs richiese un notevole sforzo computazionale; in un modello fotochimico tridimensionale la soluzione degli ODEs richiede almeno il 70% del tempo totale di CPU. Esistono diverse tecniche di integrazione numerica che possono fornire soluzioni accurate e computazionalmente efficienti: in questo lavoro presentiamo un confronto fra alcune tecniche in termini di accuratezza della soluzione e tempo computazionale richiesto. Si sono confrontati il Solver Ibrido (Young and Boris, 1977), il metodo Quasi Steady-State Approximation (Hesstvedt et al., 1978) ed il Chemical Solver for Ordinary Differential Equations (Aro, 1996), usando il modello fotochimico CALGRID. L'accuratezza e' valutata confrontando i risultati di ciascun metodo con le soluzioni ottenute con il Livermore Solver for Ordinary Differential Equations (Hindmarsh, 1980). Il confronto e' stato fatto variando i parametri delle tolleranze dell'errore, e prendendo in considerazione l'equilibrio tra accuratezza della soluzione ed efficienza computazionale.

 16. Negativní jevy na pracovišti a metody jejich předcházení v systému vedení lidí

  Houbová, Veronika

  2014-01-01

  The objective of this thesis is to introduce negative phenomena in the workplace, specify various forms in which they occur (such as mobbing, bossing, bullying and sexual harassment), define the related terms and find factors which affect the desirable environment within a company as well as the occurrence of the negative factors. The contribution of the practical part of the thesis lies in the analysis of a survey which is focused on the existence of individual phenomena and on determining t...

 17. Invazivní metody v prenatální péči z pohledu ošetřovatelství z využitím systémů NANDA, NIC a NOC

  ŠTEFKOVÁ, Karin

  2015-01-01

  In this thesis, we deal with the issue of invasive methods of prenatal care from a nursing perspective using standardized classification schemes NANDA, NIC and NOC, which offer many opportunities to streamline, simplify and improve the care of women who undergo invasive procedures. The theoretical part is focused on screening in prenatal care, individual invasive methods and the most common congenital malformations of the child. Furthermore, standardized classification systems NANDA, NIC and ...

 18. Daňové aspekty obchodování mezi spojenými osobami - stanovení metody pro distribuční společnost

  Kuncová, Jana

  2007-01-01

  This thesis "Tax aspects of business between associated enterprises -- stipulation of the method for distributive enterprise" considering associated enterprises and transfer pricing, as they are defined by documents of European Union, OECD and Czech Republic. It compares the definitions of associated enterprises and the arm's length principle according to OECD and the law of Czech Republic. It gives the list of methods transfer pricing which are used when making the prices for transactions be...

 19. Optimalizace a validace HPLC metody pro stanovení triamcinolon-acetonidu v topickém léčivém přípravku

  Krivda, Anton

  2007-01-01

  Author: Krivda A. Title: The optimalisation and validation of HPLC method for determination of triamcinolone acetonide in topical pharmaceutical product Language: Czech Keywords: HPLC Triamcinolone acetonide Triamcinolone Methylparaben Propylparaben Validation A novel reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method was developed and validated for the determination of active component triamcinolone acetonide, its degradation product triamcinolone and two preser...

 20. Metody určování polohy v uzavřených prostorách prostřednictvím technologie iBeacon

  2015-01-01

  This thesis compares indoor location methods with emphasis on iBeacon technology and its potential. In the review part of the thesis, basic technological properties are outlined. Further, a concept of application for indoor location is proposed. Finally, a set of experiments is described and the results are evaluated.

 1. Biologické metody monitorování rezistentních populací vybraných škůdců řepky k insekticidům.

  Zdražil, Adam

  2016-01-01

  The literary part of the thesis describes biology, economic importance and methods of chemical protection against pollen beetle, cabbage seed weevil and cabbage stem flea beetle. The resistance of these pests against zoocides in the Czech republic and in some parts of neighbour European countries is decribed and principles of antiresistance strategies are outlined. Each group of insecticides is describd and their active components are rated in the practical part of the thesis. Findings about ...

 2. Nástroje a metody pro prolamování bezdrátových sítí norem IEEE 802.11 s použitím virtualizace

  PECHA, František

  2015-01-01

  This bachelor's thesis aims to introduce readers to penetration testing of wireless networks working on IEEE 802.11 standards. The theoretical part of work describes IEEE 802.11 standards and which security features are used. There are also described possible attacks on each type of security. In the practical part of work are all attacks tested with use of operating system Kali Linux, which is designed for penetration testing. Kali Linux is used in a virtual environment and Live distribution....

 3. Real-time ed end-point Polymerase Chain Reaction per la quantizzazione del DNA di Citomegalovirus: confronto tra metodi e con il test per l’antigene pp65

  Tiziano Allice

  2006-03-01

  Full Text Available Quantitave Polymerase Chain Reaction (PCR for Cytomegalovirus (CMV DNA provides highly sensitive and specific data for detecting CMV as well as monitoring the infection and determining the appropriate antiviral strategy.To determine the clinical application of a recently introduced real-time (RT PCR assay for CMV DNA quantitation in peripheral blood leukocytes (PBLs and defining its correlation with the commercial quantitative end-point (EP PCR method COBAS AMPLICOR CMV Monitor and pp65 antigen test. Sequential PBL samples (n=158 from 32 liver transplanted patients with CMV asymptomatic infection and positive for CMV DNA by EP-PCR were retrospectively analysed with RT-PCR and studied according to pp65 antigen levels. A good correlation was found between RT-PCR and pp65 antigen test (r=0.691 and between the two PCR assays (r=0.761. RT-PCR data were significantly higher in pre-emptive treated patients (those with >20 pp65+positive cells, median value: 3.8 log10 copies/500,000 PBLs than in not-treated ones (2.9 logs.According to pp65 levels of 0, 1-10, 11-20, 21-50, 51-100 and >100 positive cells/200,000 PBLs, median CMV DNA load by RT-PCR was 2.6, 3.0, 3.6, 4.0. 4.2 and 4.8, log10 copies/ 500,000 PBLs, respectively (EP-PCR CMV DNA levels: 2. 8, 2.9, 3.8, 3.7, 3.9 and 4.0 logs. For samples with >20 pp65+cells, that is above the level at which pre-emptive therapy was started, RT-PCR values were significantly higher than in groups with less than 20 pp65+cells, whereas EP-PCR values did not significantly differ and showed a slower progression rate. Dilutions of DNA from CMV AD169 strain were used to probe RT-PCR reproducibility (between and intra-assay variability < 2% and sensitivity (100% detection rate at 10 copies/reaction, 28.5% with EP-PCR. A significant improvement is coming from the introduction of RT-PCR to the study of CMV DNA dynamics in differently CMV infected patients due to a more reliable quantitation of CMV DNA for moderate and high DNA level compared to EP-PCR with better sensitivity and specificity. RTPCR gives more precise informations on viral load kinetics for evaluating the infection progress and assessing antiviral response, significantly simplifying and accelerating the process of producing a reliable quantification of CMV DNA for clinical purposes.

 4. Metody oceňování mimoprodukčních funkcí a ekosystémových služeb v agroekosystémech

  Tomanová, Michaela

  2014-01-01

  In my dissertation I focused on the valuation of non-productive functions methods and the ecosystem services and also on the meaning of landscape, biotopes and landscape components for provision of the services and functions. In dissertation I also mentioned the negative aspects of contemporary intensive agriculture and measures to eliminate these negative aspects. I composed this dissertation in the form of literary research.

 5. Evaluation of Wheel Loaders in Open Pit Marble Quarrying by Using the AHP and Topsis Approaches / Ocena pracy ładowarki na podwoziu kołowym w odkrywkowej kopalni marmuru w oparciu o metody AHP i topsis

  Kun, Mete; Topaloǧlu, Şeyda; Malli, Tahir

  2013-03-01

  The marble mining in Turkey has been rising since the early 80's. In relation to that, the marble income has become noticeably bigger than those of other mining sectors. In recent years, marble and natural stone export composes half of the total mine export with a value of two billion dollars. This rapid development observed in marble operation has increased the importance of mining economics, income-expenditure balance and cost analysis. The most important cost elements observed in marble quarrying are machinery and equipment, labor costs and geological structures of the field. The aim of this study is to is to propose a multi-criteria decision making (MCDM) approach to evaluate the wheel loader alternatives and select the best loader under multiple criteria. A two-step methodology based on two MCDM methods, which are namely the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), are used in the evaluation procedure. More precisely, AHP is applied to determine the relative weights of evaluation criteria and TOPSIS is applied to rank the wheel loader alternatives. The proposed approach also provides a relatively simple and very well suited decision making tool for this type of decision making problems.

 6. Využití metody value averaging při investicích na světových akciových trzích

  Ivana Škatuľárová

  2014-12-01

  Full Text Available Purpose of the article: The focus of this article are lump sum and regular investments on selected world stock markets in the period from 1990 to 2010 for different investment horizons. Methodology/methods: The Methodology used in this Paper is based on the quantification of return and risk indicators for different investment horizons. As these horizonts were chosen: 1 year, 3 years, 5 years and 10 years. All Indices are used in total return form, i.e. dividends and their reinvesting on the same market are included. Standard deviation is used as the risk indicator and internal rate of return is used as the return indicator. Scientific aim: The aim of this Paper is to compare and evaluate lump sum and regular investments on world stock markets according to the return-risk profile in the period from 1990 to 2010 for different investment horizons. The following world stock markets were chosen: US stock market (S&P 500 Total Return index, European stock market (S&P Europe 350 Total Return index and Japan stock market (S&P TOPIX 150 Total Return index. Findings: Lump sum investments brought better (higher values of the return-risk profile than regular investment through the value averaging method made during the same period on the same market, mostly over long term investment horizons. Over shorter investment horizons, lump sum was still bringing better results, but risk was always higher than the return.. Conclusions: As this Paper has shown, even when the results of the return-risk profile of regular investment with value averaging method were not better than for lump sum investment strategy, investments with this method can be still clearly recommended as a method reducing the timing risk for long-term growing stock markets.

 7. Aplikace VRIO metody a faktorové analýzy k nalezení bariér rozvoje malých a středních podniků v MS Kraji

  Šebestová, Jarmila

  2007-01-01

  The small and medium sized entrepreneurship is often considered to be as a phenomenon of our times. Why many authors dedicated their work on this field? The main reason is that SME make influence on society life and contribute to economic development of the region, where they establish their business. The same situation is in Moravia-Silesian region, where the fac-tor analysis being applied. VRIO and Porter's analysis were used to interpret clearly research findings.

 8. Metody dokončovacího obrábění děr pro uložení ložisek hřídelů.

  2009-01-01

  Přehled některých metod dokončovacího obrábění děr jako jsou jemné soustružení, jemné frézování, broušení, vyvrtávání, vystružování a vyhrubování, honování a válečkování. Požadavky na povrch před umístěním ložiska, příklady ze strojírenské výroby a návrh řešení obrábění děr pro uložení ložisek v převodové skříni. A survey of some methods of finishing cutting of holes such as fine tuning, fine milling, grinding, boring, reaming and core-drillings, honing and roller-burnishing. Requirements ...

 9. Filozofia i humanistyka w edukacji inżynieryjno-technicznej na przykładzie nanotechnologii. Metody i zagadnienia [Philosophy and humanities in engineering education with example of nanotechnology. Methods and issues

  Tomasz Stępień

  2014-03-01

  Full Text Available The accelerated development and mass-dissemination of new technologies have also changed the didactics’ patterns of higher education. This concerns especially engi- neers’ higher education with underlying significance of philosophy and humanities in the study programmes. Concerning methods the article presents on the base of ongo- ing projects the implementation of new didactic forms including ICT (e-learning and its enlargement by the didactic in foreign language by using the CLIL method. As far the programmes and contents the article focuses on nanotechnology with the conception of technology assessment, technoscience and converging technologies which are at the same time the objective of didactics as well as research works on the point of junction between humanities and engineering sciences.

 10. Possibilities of Application Methods Drece in Forming of Non-Ferrous Metals / Możliwości Aplikacyjne Metody Drece Dotyczące Odkształcania Metali Nieżelaznych

  Rusz S.

  2015-12-01

  Full Text Available Device “DRECE - Dual Rolls Equal Channel Extrusion” is used for production of metallic materials with very fine grain size (UFG. During the actual forming process the principle of severe plastic deformation is used. Metallic strip with dimensions 57×2×1000 mm is inserted into the device. During the forming process the main cylinder in synergy with the pressure roller extrude the material through the forming tool without any change of cross section of the strip. In this way a significant refinement of grain is achieved by severe plastic deformation. This method is used for various types of metallic materials, non-ferrous metals and their alloys. The DRECE device is also being verified from the viewpoint of achievement of a UFG structure in a blank of circular cross-section (wire with diameter of ϕ 8 mm × 1000 mm.

 11. Stanovení výkonnostních měřítek řízení pracovního výkonu pomocí metody ABC

  Michal Mitáček

  2015-12-01

  Full Text Available This article deals with setting up the performance benchmarks and indicators using methods of costs process management ABC. The research of the performance management system application in a manufacturing company, made by the author, shows that mentioned procedure is not carried out according to standard methods and lacks essential element of performance management. Thus, it misses the right performance metrics and indicators that allow monitoring the performance of individual employees. For the calculation and determination of these standards, is used the method of costs process management ABC, in which by the allocation from expense accounts to the activities is possible to separate out the costs and allocate them to a possible further subdivision, in this case even to individual workers. Using this method is possible to calculate workers unit costs and to determine the minimum performance per unit eg. man-hours, pieces or production orders. This creates a measurable indicator that can be used for the employee and manager agreement that simplifies the staff performance management. The example shows the calculation and value measurement for determining the specific performance benchmarks and indicators.

 12. Comparative analysis of two diffusion methods for radon Rn-222 estimation in atmospheric air by means of gamma-ray spectroscopy and liquid scintillation counting; Analiza porownawcza dwoch metod dyfuzyjnych pomiaru radonu Rn-222 w powietrzu z wykorzystaniem spektrometru promieni gamma i metody cieklej scyntylacji

  Gorzkowski, B.; Pachocki, K.; Pensko, J.; Majle, T.; Rozycki, Z. [Panstwowy Zaklad Higieny, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  The comparative measurements of radon Rn-222 concentration in indoor air some buildings and in radon labour chamber have been conducted using two diffusions methods. The results of parallel measurements using radon charcoal detectors and gamma-ray spectroscopy with liquid alpha scintillation counting (Pico-Rad) have been presented. It was concluded that both methods offer the similar measurements possibilities of radon concentrations in the air from about 30 Bq/m{sup 3} to about 600 Bq/m{sup 3} with the real average divergence between both methods of about {+-}11%. (author). 10 refs, 6 figs, 1 tab.

 13. Ion beams application to modification of surface layer of solids with particular regard to IBAD method - ion beam assisted deposition realized in the INP; Zastosowanie wiazek jonowych do modyfikowania warstwy wierzchniej cial stalych, ze szczegolnym uwzglednieniem metody IBAD - Ion Beam Assisted Deposition, realizowanej w IFJ

  Drwiega, M.; Lipinska, E.

  1992-12-31

  The different trends in ion engineering such as: dynamic ion mixing, ionized cluster beam deposition and ion beam assisted deposition are described. Some examples of properties of surface coatings are given and their applications are presented. The future of ion engineering is described. 48 refs, 12 figs, 4 tabs.

 14. Types of Moulding and Methods of Eliminating Dry Rot in Historic Buildings: Example of Sobiescy Palace in Lublin (Based on Study by Mirosław Zaród)/ Zagrzybienia I Metody Odgrzybiania Obiektów Zabytkowych Na Przykładzie Pałacu Sobieskich W Lublinie (Na Podstawie Opracowania Dokonanego Przez M. Zaróda)

  Wrana, Jan; Jarocka-Mikrut, Aleksandra

  2015-06-01

  By presenting Sobiescy Palace in Lublin as well as results of mycological research conducted in the said premises, the authors describe hazards and dangers arising from damp present in historic buildings for a long time. Results of mycological research quoted in this article indicate that differences in levels of damp depend on the cardinal direction a specific wall faces. The authors also pay attention to reasons for which the described premises suffer from damp and provide programmes of treatment and prevention. Furthermore, the article gives the reader a detailed insight into multiple opportunities for improving technical conditions of historic buildings and, at the same time, raising their functional standards. However, one must not forget to treat such premises with proper respect. W artykule przedstawiono zagrożenia tkwiące w długotrwałym narażeniu zabudowań historycznych na wilgoć na podstawie Pałacu Sobieskich w Lublinie oraz ekspertyzy mykologicznej. Zwrócono uwagę na różnice w wilgotności ścian oraz zależności wynikające z orientacji budowli względem stron świata. Opisano przyczyny występowania wilgoci w opisywanym założeniu jak również wskazano możliwości ich przeciwdziałaniu. Poprzez przedstawienie możliwych do zastosowania metod ochrony przed wspomnianymi czynnikami dowiedziono, iż możliwości poprawy stanu technicznego, a tym samym standardów funkcjonalnych obiektów zabytkowych jest wiele przy czym należy zachować szczególny szacunek do substancji zabytkowej

 15. Metody vylepšování finančních výkazů evropských bank: problematické oblasti aplikace IFRS s jejich vliv na hospodářství

  Vlasáková, Andrea

  2013-01-01

  This thesis deals with methods of improvement of financial statements of European banks and their impact on the economy. The financial statements are the principal information source used by external users when making economic decisions. The thesis is focused on analysis of impairment of financial assets and insufficient creation of provisions for credit losses, on faire value and amortized cost measurement of financial assets, macrohedging of interest rate risk, reporting of goodwill and on ...

 16. External Quality Assessment of stat test intralaboratory turnaround times. Pilot study from the Members of the Working Group for the Standardization and Promotion of Turnaround Time Control under the Auspices of the Comitato Italiano per la Standardizzazione dei Metodi Ematologici e di Laboratorio.

  Negri, M; Carraro, P; Caenaro, G; Cappelletti, P; Giavarina, D; Mezzena, G; Prandini, B; Rampoldi, E; Siviero, F

  1998-11-01

  We describe procedures, results and prospects of a pilot program in External Quality Assessment (EQA) of the stat test intralaboratory turnaround times. Our goals are to promote quality by systematic monitoring and comparison of performances by laboratories, continuous investigation into the state of the art of the processes from receipt of sample to transmission of results and creation of a data base for standardization of measures and definition of consensus values for turnaround time. Of 30 laboratories invited to participate, 25 took part, agreeing to record times of arrival and transmission for all determinations of three analytes (blood hemoglobin, serum/plasma potassium and plasma prothrombin time) for seven consecutive days and to continue for one or more further periods of seven days as necessary if there were less than 300 determinations for each analyte. Within a preset time limit, data were sent by e-mail on an Excel file and we sent back two reports per analyte, showing: i) the graph for time vs. percentage of tests completed and several measures of turnaround time; ii) results of all laboratories in graph form, allowing each laboratory to identify only its own data. The high proportion of participating laboratories among those invited (83%) encourages us to implement the EQA program systematically, on a half-yearly basis, extending it to all laboratories wishing to participate in Italy or elsewhere in Europe.

 17. Basic phenomena and methods for forecasting floor heave in coal seams in the Donbass on the basis of geologic prospecting and mining. Osnovnye faktory proyavleniya i metody prognozirovaniya pucheniya porod pochvy ugol'nykh plastov Donbassa po dannym geologorazvedochnykh i gornykh rabot

  Kucherenko, M.T.; Sokol' skaya, Kh.V.; Shestakov, G.P. (DO Institut Mineral' nykh Resursov (USSR))

  1988-01-01

  Evaluates factors that influence floor heave in mine roadways of the Donbass. The following factors are analyzed: coal dip angle, mining depth, lithology of rock strata in the floor, content of clay particles, stratification (layers of clay, aleurites and sandstones), thickness of rock layers prone to swelling, coal seam thickness, mineral content and stratification of surrounding strata, sulfur content in coal, moisture content in coal and rock strata, water influx rates, chemical composition of mine water, dimensions of a mine roadway, roof type (stable, unstable, relatively stable, easy to break down, difficult to break down), roadway position in relation to working faces in overlying or underlying strata, face advance rate and face dimensions, types of strata control in mine roadways (coal pillars left along a mine roadway, roadside packs etc.), equipment used for strata control at working faces as well as mining equipment. Methods for forecasting floor heave considering the main factors that influence rock swelling are comparatively evaluated. Recommendations for floor heave control are made. 22 refs.

 18. Application of DLTS method to investigation of deep defect centers in epitaxial layers of multicomponent A{sup III}-B{sup V} compounds; Zastosowanie metody DLTS do badania glebokich centrow defektowych w warstwach epitaxialnych wieloskladnikowych zwiazkow A{sup III}-B{sup V}

  Kozlowski, R.; Kaminski, P. [Instytut Technologii Materialow Elektronicznych, Warsaw (Poland)

  1998-12-31

  The DLTS technique was employed to study deep defect centers in Si doped epitaxial layers of Al{sub 0.37}Ga{sub 0.16}In{sub 0.47}P grown by MOCVD as a part of epitaxial structure GaAs/AlGaInP/GaAs on GaAs substrates. A high concentration of DX centers located in a region near the inverted interface GaAs/Al{sub 0.37}Ga{sub 0.16}In{sub 0.47}P was found. The width of this region with the maximum DX center concentration ranges from 5 to 20 nm. By filling the DX centers in the whole region, the activation energy for electron emission was found to be 0.48 eV. However, it is shown for the first time, that the activation energy of the DX center increases with increasing the distance from the GaAs/Al{sub 0.37}Ga{sub 0.16}In{sub 0.47}P inverted interface. A nonuniform of the DX center concentration on the wafers is also observed. The concentration varies in the range of 1{center_dot}10{sup 17} cm{sup -3} - 10{sup 18} cm{sup -3}. (author) 9 refs, 18 figs

 19. Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

  Hana Bohušová

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Small and medium sized companies have an important position in the economy. Different generally accepted accounting principles (GAAP can be considered as one of the most important obstacles in their actions on the international markets. The International Accounting Standards Board (IASB published an International Financial Reporting Standard (IFRS designed for the use by small and medium-sized entities (SMEs to meet their financial reporting needs. The purpose of the paper is to evaluate the current approach to the IFRS for SME adoption over the world, with respect to the level of economic development of countries and quality of their financial reporting. In the paper are identified common characteristics of countries (indicators which have already the IFRS for SME adopted. Methodology and methods: The statistical methods were used for the comparison of countries which have already the IFRS for SMEs adopted with those which have not adopted it yet. The level of economic development of the particular country and other characteristics were used for comparison. The confidence intervals for selected indicators characterising the clusters of countries with the same approach the IFRS for SMEs adoption. Scientific aim: The main scientific aim of this paper is to identify indicators characterizing the economic level of the country in conjunction with other indicators describing the financial reporting quality, which are different in the case of countries that acceded to the adoption of IFRS for SMEs as their generally accepted accounting principles from countries that adoption rather reject and determine the values of these indicators characteristic of each group, created confidence intervals used for the purpose of access prediction for adoption of IFRS for SMEs in countries, in which their attitude to adoption is not yet clear. Findings: It is obvious from results of analysis, that the average values significantly differs between the countries which have adopted IFRS for SMEs and countries which have not. Countries having the positive attitude towards IFRS for SMEs have lower values of indicators. The most important difference has been found in the indicator of GDP per capita, for its value does not fall within the set intervals. Conclusions: The application of statistical methods has demonstrated that the countries which the IFRS for SMEs already adopted have significantly lower level of GDP per capita in comparison to countries, which are the adoption of IFRS for SMEs refusing. Similar hypothesis concerning the connection to willingness to adopt the standard and quality of the current financial reporting system of the country was tested. With 99% probability the different level of the average indicator of the quality of financial reporting was demonstrated for each group. The average lower level of all analyzed indicators was established in case of countries which the IFRS for SMEs have already adopted.

 20. Fused Deposition Modelling as Rapid Prototyping for Structural Material Improvement: Analytical Solution / Ātrās Prototipēšanas Ar Kausēšanas Metodi Strukturālā Uzlabojuma Analītisks Risinājums

  Brensons, I.; Polukoshko, S.

  2013-10-01

  Fused deposition modelling (FDM) is one of the most effective rapid prototyping (RP) techniques due to its low cost, available materials and versatility. In FDM, a part of material (usually plastic) is made by heating this material to the molten state, and from the melt it is extruded through a nozzle and deposited on a surface. In the article, an alternative RP method is considered for improvement of the mechanical properties of a rapid prototype. The authors propose an analytical solution which allows for achievement of this purpose via advanced technologies. The base materials applied in RP technology can be combined with liquid resin which solidifies after a definite time. This makes it possible to create a channel through the prototype and fill it with another material having better mechanical properties. The optimal channel sizes can be chosen in order to raise the strength of material parts. Darbā tiek apskatīts ātrās prototipēšanas veids, kura pamatā ir detaļas veidošana, izmantojot kausētu materiālu parasti plastmasu. Šī detaļu veidošanas metode ir kļuvusi par vienu no visizplatītākajām tās zemo izmaksu, pieejamo materiālu un daudzpusības dēļ. Šī raksta mērķis ir izpētīt alternatīvu veidu, kā uzlabot prototipu mehāniskās īpašības, tādējādi palielinot printētu detaļu izmantošanu kā gala produktu. Raksts piedāvā analītisku risinājumu, kā uzlabot ātro prototipu mehāniskās īpašības, uzlabojot tehnoloģiskos procesus, kas iesaistīti detaļu izgatavošanā. Darba pamatā tiek izmantota 3D printēšanas tehnoloģijas iespēja veidot iekšējus kanālus bez ģeometriskiem ierobežojumiem, kā rezultātā ir iespējams izveidot iekšēju kanālu shēmu, ko pēc tam piepilda ar citu materiālu, kam ir labākas mehāniskās īpašības kā pamata materiālam. Pildīšanai izmantotais materiāls ir epoksīda sveķi, kas pieļauj vieglu iepildīšanu šķidrā fāzē, un sniedz labas mehāniskās īpašības pēc sacietēšanas. Analītiskais risinājums šajā rakstā piedāvā viegli realizējamu variantu kā būtiski uzlabot prototipu mehāniskās īpašības.

 1. Modellistica numerica per problemi differenziali

  Quarteroni, Alfio

  2016-01-01

  In questo testo si introducono i concetti di base per la modellistica numerica di problemi differenziali alle derivate parziali. Si considerano le classiche equazioni lineari ellittiche, paraboliche ed iperboliche, ma anche altre equazioni, quali quelle di diffusione e trasporto, di Navier-Stokes e le leggi di conservazione. Si forniscono inoltre numerosi esempi fisici che stanno alla base di tali equazioni. Quindi si analizzano metodi di risoluzione numerica basati su elementi finiti (continui e discontinui), differenze finite, volumi finiti, metodi spettrali (continui e discontinui), nonché strategie di approssimazione più avanzate basate sui metodi di decomposizione di domini, i metodi a basi ridotte o quelli di risoluzione di problemi di controllo ottimale. In particolare vengono discussi gli aspetti algoritmici e di implementazione al calcolatore e si forniscono diversi programmi di semplice utilizzo. Il testo non presuppone una approfondita conoscenza matematica delle equazioni alle derivate parziali:...

 2. Telematics in distance learning: two approaches compared

  Stefania Manca

  1999-01-01

  Full Text Available Il rapido sviluppo delle tecnologie della comunicazione ha considerevolmente mutato, in questo scorcio di fine millennio, il panorama dei metodi e delle tecniche di formazione a distanza.

 3. Meccanica quantistica

  Schiff, Leonard I

  1952-01-01

  Le basi fisiche della meccanica quantistica ; l'equazione d'onda di Sch­rödinger ; autofunzioni e autovalori ; autovalori discreti : livelli energetici ; autovalori continui : teoria dell'urto ; l'uso delle matrici nella meccanica quantistica ; metodi de approssimazione per i problemi stazionari ; metodi de approssimazione per i problemi dipendenti dal tempo ; particelle identiche e spin ; trattazione semiclassica della radiazione ; atomi, molecole e nuclei atomici ; equazioni d'onda relativistiche ; la quantizzazione dei campi d'onda ; elettrodinamica quantistica.

 4. Proces vodenja razvoja izdelka s poudarkom na upoštevanju kupčevih želja

  2014-01-01

  V diplomskem delu bomo najprej opisali dve metodi razvoja izdelka, in sicer PIP metodo in QFD metodo. V nadaljevanju bomo na praktičnem primeru razvoja novega sokovnika za podjetje Philips primerjali samo zgodnje razvojne faze obeh metod. To je prva faza metode QFD in PERSONAS metoda pri PIP metodologiji. V zaključku diplomskega dela pa bomo obe metodi primerjali in komentirali rezultate.

 5. LE SESSE DEL LAGO DI VICO

  g. pannocchia

  1951-06-01

  Full Text Available Nel presente lavoro si determinano con i metodi di Defant e diHidaka i periodi delle sesse nni-bi e tri-nodale del lago di Vico, lerelative distanze dei nodi e le curve rappresentanti l'andamento delleampiezze di oscillazione con i metodi detti. Con il metodo indicatoda Neumann si determina di nuovo il periodo della sessa uni-nodale.

 6. Simulace šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru pomocí prostředků geometrické akustiky

  Husák, Ondřej

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce pojednává o simulaci šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru pomocí prostředků geometrické akustiky. Zejména se jedná o srovnání a použití Obrazové metody, metody Ray-Tracing a metody Beam-Tracing pro výpočet odrazů zvukových vln od stěn v uzavřeném prostředí bez překážek. Velká část bakalářské práce je zaměřena na algoritmy Obrazové metody a metody Ray-Tracing, které jsou zrealizovány v prostředí Matlab, a jejich výsledky jsou srovnány na základě provedených simulací. ...

 7. THE HAZARDS OF DUSTING AND MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR

  Agnieszka Malec

  2016-12-01

  Full Text Available Zanieczyszczenia powietrza mogą być gazowe lub pyłowe. Jako główne źródło zanieczyszczeń powietrza wskazywana jest emisja antropogeniczna, na która składa się emisja wynikająca z działalności przemysłowej oraz emisja komunikacyjna. Jedną z cech zanieczyszczeń powietrza jest możliwość ich przemieszczania się. Zanieczyszczenia tego typu nie znajdują pojęcia granic, dlatego tak ważna jest współpraca wszystkich państw nad ograniczeniem ich ilości ich emisji. W ostatnich dziesięcioleciach w Europie znacznie spadły wskaźniki emisji zanieczyszczeń, co zaskutkowało poprawą jakości powietrza. Jednak stężenia substancji szkodliwych są wciąż za wysokie co wpływa negatywnie na zdrowie, a nawet życie ludzkie.

 8. Influence of Boiler Pipe Cladding Techniques on their Microstructure and Properties

  Rozmus-Górnikowska M.

  2013-12-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena wpływ u metody napawania Inconelem 625 rur kotłowych ze stali P235GH i 16Mo3 na mikrostruk- turę i własności podłoża i napoiny. Badania prowadzono na odcinkach rur kotłowych napawanych stopem niklu Inconel 625. Rury zostały dostarczone do Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. przez czterech dostawców, stosujących różne metody napawania, a mianowicie CMT, GMAW i GTAW. Badania wykazały, że mikrostruktura i własności mechaniczne rur napawanych istotnie zależą od zastosowanej metody napawania oraz od składu chemicznego materiału podłoża.

 9. Effectiveness of two trapping protocols for studying the demography of common voles

  Eva Janova

  2011-02-01

  Full Text Available Efficacia di due metodi di trappolaggio per lo studio della demografia dell’arvicola campestre.
  Per valutare l'efficacia di due tipi di trappole, trappole “killer” e trappole “a vivo” tipo Rödl, sono stati confrontati i risultati della rimozione completa di una popolazione di arvicola campestre Microtus arvalis in merito a età, sesso, status riproduttivo e peso degli individui trappolati tramite ciascun metodo. Le trappole Rödl hanno catturato, in media, animali di età maggiore e più femmine riproduttive, mentre non sono state rilevate differenze significative in termini sia di rapporto sessi sia di peso medio. I risultati ottenuti suggeriscono di utilizzare almeno due metodi di cattura e che il confronto dei parametri demografici di popolazioni differenti può essere considerato valido solo quando siano stati utilizzati gli stessi metodi di trappolaggio.

 10. Mark Greengrass, Lorna Hughes (edited by), The Virtual Representation of the Past

  Mazzini, Federico

  2015-01-01

  The Virtual Representation of the Past è il volume di apertura di una collana edita dal King’s College London che si propone di affrontare i “metodi informatici avanzati” nelle arti e nelle scienze umane. Il volume collettaneo, ispirato a un incontro tra digital humanists tenutosi nel 2006 a Sheffield, fornisce esempi di cosa si possa intendere con la – volutamente – vaga categoria di “metodi informatici avanzati” e discute le problematiche che essi sollevano nel rapporto con la storiografia ...

 11. Določevanje dobe trajanja sintranih zobnikov z napetostno metodo

  Dervarič, Sašo

  2013-01-01

  Nosilnost valjastih zobniških dvojic z zunanjim in notranjim evolventnim ozobjem se računa po standardu SIST ISO 6336. Ta standard ne zajema smernic in materialnih parametrov za izračun nosilnosti valjastih zobniških dvojic z zunanjim in notranjim evolventnim ozobjem iz sintranega materiala. V pričujočem diplomskem delu sem predstavil model za določitev upogibne trdnosti sintranih zobnikov, ki temelji na napetostni metodi. Za izračun dobe trajanja sintranih zobnikov po napetostni metodi je bi...

 12. Sociologia qualitativa e interazionismo simbolico: recenti sviluppi negli U.S.A.

  Giuseppe Toscano

  2007-03-01

  Full Text Available Nel corso di due seminari realizzati nell’ambito del progetto Cofin “La ricerca qualitativa: teorie, metodi ed applicazioni”, tenuti rispettivamente a Roma e a Catania, il professor Fontana ha fornito un quadro generale sui recenti sviluppi dell’Interazionismo simbolico negli Stati Uniti.

 13. La struttura degli algoritmi

  Luccio, Fabrizio

  1982-01-01

  Protagonista di questo libro è l'algoritmo, cioè la successione dei passi in cui consiste la risoluzione di un problema. Si cercano le direttrici principali che guidano la fase dell'organizzazione e del progetto di un algoritmo, i metodi per valutarne l'efficienza, i criteri di scelta di un algoritmo fra i tanti che risolvono lo stesso problema.

 14. Meccanica ondulatoria

  Pauli, Wolfgang

  1962-01-01

  Mentre nel famoso articolo sui principi fondamentali della meccanica ondulatoria pubblicato in "Handbuch der Physik" il professor Pauli tratta la parte non relativistica soffermandosi soprattutto sulle questioni di fondo, nelle presenti lezioni egli limita all'essenziale le considerazioni sui principie e dà invece ampio sviluppo ai metodi matematici.

 15. A Technique for Measurement of Static and Dynamic Longitudinal Aerodynamic Derivatives Using the DSTO Water Tunnel

  2011-12-01

  deformed models in straight air streams as discussed by Gorlin and Slezinger [9]. Otherwise, wind tunnel experimental methods are generally based on...1945. 9. Gorlin , S. M., and Slezinger, I. I., Wind Tunnels and Their Instrumentation (Aeromekhanicheskie izmerenia. Metody i pribory), trans. P

 16. Resonance Capture in Unbalanced Dual-Spin Spacecraft

  1994-03-01

  York, 1989. 22. Wittenburg, Jens. "Beitrige zur dynamik von gyrostaten." In Convegno Inter- nazaionale sul Tema: Metodi Valutativi Nella Fisica ...Matematica, Roma, 15-19 dicembre 1972, Problemi Attuali di Scienza e di Cultura , Quaderno N. 217, pages 217-354. Accademia Nazionale dei Lincei, 1975. 23

 17. Progetti integrati: Paesaggi energetici sostenibili

  Stremke, S.

  2013-01-01

  27 - Energia dalla natura e nuovi paesaggi: La maggiore richiesta di energia preme sul territorio, ma senza chiarire quali strategie, quali metodi e quali modelli di lavoro siano stati adottati o programmati sui paesaggi a rischio che consentono un migliore sfruttamento delle energie della natura:

 18. Electromagnetic field reduction; Riduzione del campo magnetico

  Conti, R. [Cesi SpA, Milan (Italy)

  2001-12-01

  The consistent reduction of electromagnetic fields requested in according to the italian 36/01 law are difficult to obtain a simple and low cost one. [Italian] Le considerevoli riduzioni dei campi magnetici che potrebbero essere richieste dalla legge 36/01 sono difficilmente ottenibili con metodi semplici e poco costosi.

 19. Kamerový subsystém mobilního robotu Minidarpa

  Groulík, Tomáš

  2010-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na problematiku mobilní robotiky a počítačového vidění. Je zde stručně představena knihovna funkcí pro zpracování obrazu OpenCV. Dále práce pojednává o zpracování obrazu a navigaci mobilního robotu pomocí obrazových dat. Zde popsané postupy jsou především segmentační metody a metody pro navigaci pomocí významných bodů v obraze. Master`s thesis is focused on mobile robotics and computer vision. There is briefly introduced a library of functions for image processi...

 20. Analisi dell’utilizzo di Twitter nella costruzione di un seminario sperimentale

  Wolfgang Reinhardt

  2013-03-01

  Full Text Available Nonostante i massicci cambiamenti sociali e tecnologici che si sono verificati a causa del Web negli ultimi anni, i corsi universitari spesso enfatizzano metodi di insegnamento da tempo consolidati e basati su strumenti di apprendimento e risorse tradizionali. Durante tali corsi gli studenti spesso acquisiscono una conoscenza che non è aggiornata e che è lontana da un apprendimento realistico, basato su problemi. L'uso di strumenti e metodi più recenti spesso rimane fuori dalla padronanza degli studenti. In questo contributo si descrive brevemente l’impostazione sperimentale di un seminario in due università tedesche dove l’uso di Social Media per la comunicazione e la collaborazione è stato saldamente integrato alla progettazione di un percorso di apprendimento formale. Si illustra, inoltre, l'utilizzo di Twitter durante il seminario, usando metodologie riprese dalla Social Network Analysis.

 1. Manuale di ottica

  Giusfredi, Giovanni

  2015-01-01

  Questo libro costituisce un fondamento solido per la conoscenza dell’Ottica Fisica, presentando vari modi di trattare la propagazione di onde elettromagnetiche e indicando quali siano i metodi utili a specifici casi. Iniziando dall’elettromagnetismo, la riflessione, la rifrazione e la dispersione delle onde, espone argomenti quali l’Ottica Geometrica, l’Interferenza, la Diffrazione, la Coerenza, i fasci Laser, la Polarizzazione, la Cristallografia e l’Anisotropia. Tratta componenti ottici come lenti, specchi, prismi, interferometri classici, Fabry-Perot e cavità risonanti, multistrati dielettrici, filtri interferenziali e spaziali, reticoli di diffrazione, polarizzatori e lamine birifrangenti. Vi sono inoltre argomenti poco reperibili, come il metodo delle matrici 4x4 per lo studio di fronti d’onda generalmente astigmatici, i metodi numerici tramite FFT per il calcolo della diffrazione, e la Bi-anisotropia, che tratta relativisticamente l’attività ottica e gli effetti Faraday e Fresnel-Fizeau....

 2. I capricci del caso Introduzione alla statistica, al calcolo delle probabilità e alla teoria degli errori

  Piazza, Roberto

  2009-01-01

  I metodi probabilistici e statistici giocano un ruolo di primo piano sia nella scienza teorica e sperimentale che nelle applicazioni ingegneristiche, costituendo pertanto un elemento essenziale del bagaglio culturale che uno studente deve acquisire fin dai primi anni di apprendimento universitario. Questo libro, che nasce dall’esperienza didattica accumulata dall’autore nell’insegnamento dei metodi sperimentali, si propone di fornire un’introduzione al calcolo delle probabilità e alla teoria degli errori facendo uso di uno stile di presentazione volutamente informale e traendo spunto da concrete applicazioni sperimentali, spesso attraverso esempi di notevole importanza storica. Così, per esempio, argomenti quali il moto browniano, la diffusione di luce, il decadimento radioattivo, la fisiologia della visione, le statistiche quantistiche e di fotorivelazione, vengono utilizzati per delucidare concetti chiave dell’analisi statistica e probabilistica. Un'enfasi particolare è posta sull’origine e l...

 3. TECHNICAL ANALYSIS BY THE JAPANESE CANDLES METHOD ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL MARKETS ANALIZA TECHNICZNA METODA SWIEC JAPONSKICH NA PRZYKLADZIE RYNK ROLNYCH

  ANNA JAKUBCZAK

  2013-03-01

  Full Text Available The key goal of work was to study of basic information possibilities of the Japanese Candles method and to present its usefulness to make decisions on agricultural markets. The method is a result of the evolution of methods of technical analysis, which lasted for centuries. The usefulness of this method to make decisions is high, but significantly affect have the ability to interpret the observed signals and taking into account the specificities of agricultural markets.Celem opracowania bylo zbadanie podstawowych mozliwosci informacyjnych metody swiec japonskich oraz przedstawienie jej przydatnosci do podejmowania decyzji na rynkach rolnych. Zaprezentowano zwiezla ewolucje metod analizy technicznej oraz scharakteryzowano podstawowe narzedzia metody swiec japonskich, takie jak objecie bessy i hossy, pojedyncze swiece i ich formacje dajace sygnal do wycofania z rynku, doji , luki oraz formacje kontynuacji trendu.

 4. Softwarová podpora analýzy rizik

  Psota, Michal

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá teoretickým popisem možností řízení rizik především v oblasti informačních technologií a popisuje metody sloužící k analýze rizik. Rozebrané metody jsou analýza stromu událostí, analýza stromu poruch, FMEA, HAZOP a Markovova analýza. Praktická část práce zahrnuje návrh a implementaci aplikace, která vizualizuje rozhodovací stromy a určuje pravděpodobnosti jednotlivých prvků. This thesis focuses on the theoretical description of risk management options related to inform...

 5. Previsione della resistenza a fatica in saldature per punti attraverso modellazione solida

  S. Capetta

  2010-04-01

  Full Text Available Nel presente lavoro vengono messi a confronto due metodi idonei per la verifica di giunzioni saldate per punti: il metodo del raggio di raccordo fittizio ed il metodo del gradiente implicito. Il primo impone un raggio di raccordo diverso da zero al piede o alla radice del cordone di saldatura, il secondo, invece, considera più semplicemente la saldatura come un intaglio acuto. Il confronto è fatto sulla capacità di prevedere l’affidabilità di giunti saldati per punti in acciaio aventi spessore variabile da 0.8 a 1.5 mm. Tali giunti sono sollecitati a taglio (giunti a semplice sovrapposizione o a trazione (giunti a tazza. Infine, è discussa la condizione di convergenza delle analisi numeriche necessarie, in entrambi i metodi, per il calcolo di una tensione equivalente da porre a confronto direttamente con la di resistenza a fatica del materiale.

 6. Kontrola kvality pájeného spoje a Design of Experiments u strojního pájení vlnou

  Smeliková, Lenka

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strojního pájení vlnou a aplikací metody Design of Experiments na nový produkt firmy. Shrnuje základní poznatky z technologie pájení, pájecích slitin a metody Design of Experiments. Metoda Design of Experiments byla aplikována na produkt při strojním pájení vlnou k nalezení jejího optimálního nastavení. This master´s thesis deals with problems of wave soldering and application methods Design of Experiments for the new product production. Summari...

 7. SENCE V OPENGL

  Kohek, Štefan

  2010-01-01

  V diplomskem delu opišemo metode za ustvarjanje in prikaz senc objektov z uporabo grafične knjižnice OpenGL. Največ poudarka je na projekcijski metodi. Praktični del zajema izdelavo programa, ki omogoča prikaz senc objektov LWO z uporabo projekcijske metode in z uporabo tekstur senc. Na koncu opišemo demonstracijski program.

 8. Bibliography of Soviet Laser Developments. Number 71, May - June 1984.

  1985-08-01

  Opticheskiye metody obrabotki izobrazheniy i signalov. FTI. Leningrad, 1981, 16-23. 356. Oparin , A.N.; Potaturkin, 0.1.; Fel’dbush, V.I.; Shipov, P.M...42,54,70,73 ()NISHCHUKOV G13 25,49 PETRYAKOV V M 2 PROKLOV V V 23 OPARIN A N 40 PICHUGIN 9 YU 12 PROKOPENKO E A 47 ORAYEVSMIY n N 12 PIKHTELEV A 1 15,56

 9. p-Learning’s unwelcome legacy

  Jon Dron

  2016-11-01

  dell’e-learning verso un apprendimento intenzionalmente informale, sebbene metodi, retaggio dei confini fisici, in realtà poco adeguati ai media utilizzati, prevalgono ancora nell’e-learning istituzionale. Questo articolo vuole essere un’esplorazione sulle implicazioni insite nella rimozione di tali confini fisici dalle pedagogie online, molte delle quali sfidano le fondamenta e i presupposti educativi a cui siamo in genere più affezionati.

 10. Effects of Electromagnetic Noise and Interference on Performance of Military Radio Communication Systems

  1988-12-01

  and CAD facilities of the ship yards. 6. REFERENCES [1] F. BESSI: "Analisi critica della teoria e dei metodi numerici di simulazione per 1o studio delle...rnfr c n(uk a n/n’etf of a samiilye Ol exterior cao es 25-6 Time/sec Frequency/Hz Fig. 6 Magnetic field, x-component. measured Fig. 7 Magnetic field. X

 11. Prospettive educative per generare e ri-generare le rappresentazioni di genere. Riflessioni da una ricerca.

  Stefano Benini

  2012-06-01

  Full Text Available Lo scritto segue gli esiti di una ricerca qualitativa “rappresentazione di genere” su  172 adolescenti di Bologna e Rimini.  I dati raccolti sono letti da un punto di vista pedagogico al fine di delineare tracce e metodi per facilitare le ragazze e i ragazzi alla scoperta di sé e a progettarsi nel proprio essere e divenire femmine e maschi.

 12. Alcohol and the clinical picture of gout

  M S Eliseev; Nasonov, E L; V G Barskova; M S Yeliseyev; V A Nasonova; Ye L Nasonov

  2007-01-01

  Tsel' issledovaniya. Izuchenie vliyaniya alkogolya na klinicheskie proyavleniya u bol'nykh podagricheskim artritom. Material i metody. V issledovanie vklyucheny 280 muzhchin, bol'nykh podagroy (kriterii S.L. Wallace). Dlya vyyavleniya skrytoy tyagi k alkogolyu ispol'zovalsya voprosnik CAGE, putem oprosa vyyavlyalos' kolichestvo prinimaemogo alkogolya v nedelyu. U vsekh bol'nykh otsenivali antropometricheskie pokazateli, syvorotochnye urovni pechenochnykh fermentov, bilirubina, kreatinina, moc...

 13. Značilnosti pedagogov montessori v Sloveniji

  Uštević, Maja

  2016-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena pedagogika montessori, s poudarkom na značilnostih pedagogov montessori in izobraževanjih montessori v Sloveniji. Predstavljen je razvoj pedagogike montessori in življenje Marie Montessori, povezano z vzgojo in izobraževanjem ter razvoj ustanov, ki delujejo po principu pedagogike montessori, po svetu in v Sloveniji. Opisana je vloga pedagoga montessori ter njegove obveznosti in dolžnosti v procesu vzgoje in izobraževanja po metodi pedagogike montessori. Pred...

 14. Bibliography of Soviet Laser Developments, Number 65, May - June 1983.

  1984-05-15

  suppression and amplification of turbulence during the pro agaion of optical and IR radiation in liquids and gases. ZhTF, no. 5, 1983, 932-935. *471. Garstka...Wojskowej akademii technicznei J. Dabrowskiego CCF (CKCFA) Deskoslovenskiy casopis pro fyziku Cip (CZYPA) Czechoslovak Journal of Physics DAN (DANKA...nauchnykh trudov. Kuybyshev, 1982. *Sh33 Ustroystva, elementy i metody kompleksnoy mikro - miniatyurizatsli REA. Kazan’, 1982. SCF (SCEFA) Studit si

 15. Valutazione del danno miocardico nel neonato con encefalopatia ipossico-ischemica

  Vitali, Francesca

  2016-01-01

  Background. L’ asfissia perinatale determina spesso un quadro di encefalopatia associata a disfunzione cardiaca. L’ipotermia rappresenta l’unica terapia efficace nel ridurre il danno cerebrale. Non è noto se possa agire anche sul danno miocardico. Obiettivi. Definire il danno miocardico conseguente ad asfissia perinatale mediante metodiche TDI associate a tecniche ecocardiografiche tradizionali e valutarne l’ outcome a breve e lungo termine. Materiali e Metodi. Sono stati arruolati 15 ...

 16. La riqualificazione energetica e architettonica del patrimonio edilizio recente. Il caso dei quartieri di edilizia residenziale pubblica

  Annarita Ferrante; Elena Cattani; Nicola Bartolini; Giovanni Semprini

  2012-01-01

  Nell’ambito dell’attuale riflessione sulla fattibilità degli interventi di riqualificazione energetica, l’esperienza condotta nel quartiere Corticella a Bologna propone una revisione aggiornata dei metodi e delle tecnologie finalizzate al contenimento energetico degli edifici. In particolare, a partire da ipotesi di intervento standard, come isolamento e sostituzione degli infissi, nella riqualificazione degli edifici sono state ipotizzate soluzioni di incremento volumetrico; tali soluzioni s...

 17. Analisi matematica del problema dello spazio

  Weyl, Hermann

  1990-01-01

  Al fine di rendere concettualmente evidente il privilegio posseduto dalla metrica pitagorico-riemanniana, e dalle varie metriche riemanniane "indefinite", rispetto alle altre metriche possibili, nel 1921 Weyl, stimolato dagli sviluppi della relatività einsteiniana (sulla quale aveva scritto il mirabile "Raum-Zeit-Materie"), intraprese un profondo studio del problema giovandosi dei metodi della teoria dei gruppi di Lie, studio che egli portò a conclusione con la monografia del 1923 intitolata "Mathematische Analyse des Raumproblems".

 18. Značilnosti pedagogov montessori v Sloveniji

  Uštević, Maja

  2016-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena pedagogika montessori, s poudarkom na značilnostih pedagogov montessori in izobraževanjih montessori v Sloveniji. Predstavljen je razvoj pedagogike montessori in življenje Marie Montessori, povezano z vzgojo in izobraževanjem ter razvoj ustanov, ki delujejo po principu pedagogike montessori, po svetu in v Sloveniji. Opisana je vloga pedagoga montessori ter njegove obveznosti in dolžnosti v procesu vzgoje in izobraževanja po metodi pedagogike montessori. Pred...

 19. Valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri in un Policlinico Universitario: analisi mediante l'uso comparativo dei sistemi di classificazione isogravitá APR-DRG e Disease Staging e del PRUO

  M. Volpe

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: valutare l’appropriatezza organizzativa dei ricoveri effettuati in un Policlinico Universitario attraverso la comparazione di due metodi, dei quali uno basato sui dati della scheda di dimissione ospedaliera ed utilizza, rispettivamente, i sistemi di classificazione iso-gravità APR-DRG e Disease Staging e l’altro sulla revisione delle cartelle cliniche mediante il PRUO.

  Metodi: oggetto di analisi sono i ricoveri ordinari effettuati nell’anno 2001 ed afferenti ai DRG inclusi nella delibera della Giunta Regionale del Lazio 864/2002 che recepisce il D.P.C.M. 29/11/2001 sui livelli essenziali di assistenza.

  Risultati: i risultati evidenziano che le due varianti del
  metodo basato sulla SDO (metodo APPRO mostrano quote di ricoveri inappropriati sovrapponibili rispetto al complesso dei ricoveri oggetto di analisi, ma con differenze anche rilevanti tra APR-DRG e Disease Staging in relazione ai singoli DRG considerati, riconducibili ai diversi algoritmi di attribuzione del livello di severità utilizzati dai due sistemi. L’analisi campionaria effettuata con il metodo PRUO su casi afferenti ai DRG della DGR 864/2002 caratterizzati da livelli di severità minimi evidenzia una proporzione di ricoveri inappropriati superiore a quella determinata tramite i metodi basati sulla SDO. Tale differenza è verosimilmente dovuta al ruolo del valore delle soglie percentuali di accettabilità individuate dalla Regione Lazio per ciascun DRG: le quote di ricoveri che eccedono tali soglie sono considerate inappropriate.

  Conclusioni: sulla base dei risultati ottenuti gli autori
  descrivono gli interventi organizzativi adottati per ottimizzare il contesto di erogazione delle prestazioni
  oggetto di analisi, discutono vantaggi e limiti dei metodi SDO-based e del metodo analitico PRUObased e ne propongono l

 20. Aggregazione contemporanea e specificazione econometrica nella stima trimestrale dei conti economici nazionali

  Cainelli, G; Lupi, C.

  1998-01-01

  La stima trimestrale dei conti economici nazionali consente di fornire un quadro coerente dell’evoluzione dell’economia. In molti Paesi europei l’elaborazione di queste stime si fonda su metodologie indirette che fanno uso di indicatori di riferimento per la valutazione della dinamica infrannuale dei fenomeni in esame. In questo lavoro si offre una nuova chiave di lettura di alcuni metodi di stima e si esaminano i criteri di scel-ta tra indicatori alternativi, il corretto utilizzo degli indic...

 1. Recupero della funzione renale in pazienti con acute kidney injury (AKI) sottoposti a terapia sostitutiva renale

  Cibelli, Loredana

  2013-01-01

  L’insufficienza renale acuta(AKI) grave che richiede terapia sostitutiva, è una complicanza frequente nelle unità di terapia intensiva(UTI) e rappresenta un fattore di rischio indipendente di mortalità. Scopo dello studio é stato valutare prospetticamente, in pazienti “critici” sottoposti a terapie sostitutive renali continue(CRRT) per IRA post cardiochirurgia, la prevalenza ed il significato prognostico del recupero della funzione renale(RFR). Pazienti e Metodi:Pazienti(pz) con AKI dopo ...

 2. BADANIE MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W WARUNKACH ŚCINANIA PRZY KONTROLOWANEJ SZTYWNOŚCI WZDŁUŻNEJ

  Adam ZOFKA

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję nowej metody badania próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej w warunkach ścinania z ciśnieniem bocznym. Dotychczas stosowane metody badawcze ścinania z obciążeniem bocznym opierają się na ocenie właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej przy ścinaniu w warunkach stałej siły wzdłużnej lub stałej objętości badanej próbki. Nowa metoda badawcza pozwala na badanie ścinania przy stałej sztywności wzdłużnej. Aby możliwe było badanie według tej metody, zaprojektowano i wykonano specjalną przystawkę o nazwie AST (ang. Advanced Shear Tester. W artykule przedstawiono zarówno opis procesu twórczego podczas projektowania przystawki, jak wykonane urządzenie. Zaprezentowano pierwsze wyniki badań walidacyjnych uzyskanych przy użyciu przystawki na próbkach UHMW-PE oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 3. Odhadování pracnosti IT projektů

  Miroslav Král

  2012-12-01

  Full Text Available V oblasti odhadování IS/IT projektů bylo v uplynulých letech vyvinuto značné množství různorodých metod. Tyto metody by měly být používány s ohledem na několik faktorů. Volba a použití metody odhadu by měla zohlednit fázi projektu, ve které se odhadovatel nachází, a různorodé spektrum externích vlivů, jejichž složení a intenzita působení je velmi rozdílná a individuální. Přesnost odhadování výrazně ovlivňuje úspěšnost celého projektu. Cílem článku je analýza principů, jakým dané metody přistupují k odhadu pracnosti, hledání silných a slabých stránek těchto metod.

 4. Light Propagation Volumes

  Mikulica, Tomáš

  2016-01-01

  Cílem diplomové práce je popsat různé metody výpočtu globálního osvětlení scény včetně techniky Light Propagation Volumes. Pro tuto metodu jsou podrobně popsány všechny tři kroky výpočtu: injekce, propagace a vykreslení. Dále je navrženo několik vlastních rozšíření zlepšující grafickou kvalitu metody. Části návrhu a implementace jsou zaměřeny na popis scény, zobrazovacího systému, tvorby stínů, implementace metody Light Propagation Volumes a navržených rozšíření. Práci uzavírá měření, porovná...

 5. Fare ricerca, apprendere e condividere in biblioteca

  Ilaria Moroni

  2011-04-01

  Full Text Available Il contributo presenta due articoli che riguardano ricerche sulle percezioni degli utenti della biblioteca, l'uno con approccio quantitativo e l'altro con approccio qualitativo: "Use and Awareness of Electronic Information Sources at IIT Roorkee, India: A Case Study" e "L'identità percepita: applicare la grounded theory in biblioteca". Si sottolinea l'importanza di condividere teorie e pratiche relative alle indagini sugli utenti, al fine di acquisire maggiori competenze sui metodi di ricerca e di allargare i propri orizzonti. In ambito bibliotecario si tende infatti ad adottare principalmente i metodi quantitativi della ricerca sociale quando si svolgono indagini di customer satisfaction, privilegiando quindi l'uso del questionario a discapito dell'intervista o del focus group, strumenti propri dei metodi qualitativi. Si sintetizza poi il contenuto dei due articoli, mettendone in evidenza gli aspetti più significativi: l'indagine quantitativa sull'uso delle risorse elettroniche nella biblioteca universitaria indiana fa riflettere sui bisogni informativi differenti di studenti, ricercatori e docenti; l'indagine qualitativa sulle percezioni della biblioteca nel contesto delle biblioteche pubbliche perugine è invece centrata sull'illustrazione della Grounded Theory, un approccio efficace per esplorare le rappresentazioni soggettive e comprendere a fondo un fenomeno complesso.

 6. Biologiczne skutki stresu oksydacyjnego wywołanego działaniem pestycydów

  Emilia Grosicka-Maciąg

  2011-06-01

  Full Text Available Pestycydy są powszechnie stosowane do ochrony roślin, produktów roślinnych, a także są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Zaliczane są do związków szkodliwych. Mimo istniejących rygorystycznych kontroli ich stosowania istnieje duże ryzyko, że pestycydy oraz ich pochodne mogą przedostawać się do środowiska naturalnego zanieczyszczając wodę, glebę i żywność, stanowiąc tym samym zagrożenie dla zdrowia człowieka. Prowadzone badania w wielu ośrodkach naukowych koncentrują się na wyjaśnieniu mechanizmów działania pestycydów. Toksyczność pestycydów może być związana m.in. z indukcją stresu oksydacyjnego i nagromadzeniem się wolnych rodników w komórce. Długotrwały, bądź nasilony stres oksydacyjny jest szkodliwy dla komórki, ponieważ wywołuje zaburzenia jej metabolizmu. Prowadzić to może do powstania trwałych zmian w strukturze białek, lipidów i DNA. W wyniku utlenienia wiele białek może utracić lub zwiększyć swoją aktywność, a także tworzyć agregaty mogące hamować systemy odpowiedzialne za ich degradację, co sprzyja nagromadzeniu się zmienionych białek w komórkach. Wzrost utleniania lipidów komórkowych wywołuje uszkodzenia i depolaryzację błon cytoplazmatycznych. W wyniku działania wolnych rodników tlenowych na cząsteczkę DNA dochodzi do powstania licznych uszkodzeń oksydacyjnych (uszkodzeń pojedynczych zasad azotowych, pęknięć nici DNA, tworzenia adduktów. Stres oksydacyjny wymieniany jest jako jedna z przyczyn chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona i nowotworowych, a także bezpłodności.

 7. Uso della chemiluminescenza per la diagnosi della brucellosi bovina e ovina mediante ELISA indiretta e competitiva

  Manuela Tittarelli

  2008-06-01

  Full Text Available I metodi ufficiali previsti dal Piano nazionale di eradicazione della brucellosi bovina ed ovi-caprina sono la sieroagglutinazione rapida (SAR con l’antigene acidificato al Rosa Bengala e la fissazione del complemento (FDC. Nella attuale fase del piano di eradicazione non è infrequente imbattersi in risultati di difficile interpretazione ottenuti con i test ufficiali, pertanto è necessario poter disporre di test aggiuntivi che presentino livelli di specificità e di sensibilità più elevati. A questo scopo sono stati validati due metodi ELISA, indiretto (i-ELISA CL e competitivo (c-ELISA CL, mediante l’utilizzo di un substrato chemiluminescente per la determinazione di anticorpi anti-Brucella in siero bovino ed ovino. I metodi si basano sulla rivelazione degli anticorpi anti-Brucella, contenuti nel siero, mediante la catalisi di un substrato enzimatico chemiluminescente (sistema luminolo/H2O2/ enhancer, da parte della perossidasi coniugata ad anticorpi secondari anti-IgG, nella i-ELISA CL, o al monoclonale anti-LPS, nella c-ELISA CL. Sulla base dei risultati ottenuti, per l'i-ELISA CL è stato stabilito un valore di cut-off, espresso come percentuale di positività (PP, del 60% per i sieri bovini e del 37,5% per quelli ovini; con questo valore di cut-off si ottiene una sensibilità ed una specificità del test del 100% per i sieri bovini, e una sensibilità del 100% e una specificità del 99,8% per quelli ovini. Per la c-ELISA CL è stato scelto un cut-off, espresso come percentuale di inibizione (PI, del 30% per i sieri bovini e del 40% per quelli ovini, che assicura valori di sensibilità e specificità del 100% in entrambi i casi.

 8. Badania jakości regeneratu ze zużytych mas ze spoiwem organicznym

  R. Dańko

  2012-12-01

  Full Text Available W publikacji przedstawiono uzupełniające metody badań oraz aparaturę do oceny jakości regeneratu i tych właściwości masformierskich ze spoiwami utwardzanymi chemicznie, przygotowywanych z regeneratem, które są istotne dla kompleksowej oceny procesurecyklingu osnowy. Nowoczesne systemy oceny mas formierskich wymagają bardziej wnikliwego podejścia do czynników decydującychzarówno o ich przydatności technologicznej jak również o wpływie na otaczające środowisko naturalne. W tym kontekście pełna ocenajakości zregenerowanej osnowy wykracza poza zwyczajowo stosowane metody instrumentalne i wymaga ich uzupełnienia o bardziejzaawansowane aparaturowo metody badawcze. Pozwala to szerzej spojrzeć na ocenę zregenerowanej osnowy, zarówno w aspekcie jejużycia do sporządzania mas formierskich, jako substytutu świeżego piasku, ale także pod kątem ochrony środowiska. Do takichnowoczesnych metod można zaliczyć między innymi analizę ziarnową regeneratu za pomocą dyfrakcji laserowej, a także ocenęgazotwórczości masy formierskiej oraz identyfikację rodzaju emitowanych gazów i zawartości w nich gazów z grupy BTEX, które sąszczególnie niebezpieczne z punktu widzenia BHP.

 9. Method of Determining the Triaxial Stress State in the Rock Mass with Directed Hydrofracturing / Metoda Określania Trójosiowego Stanu Naprężenia W Górotworze Z Użyciem Ukierunkowanego Hydroszczelinowania

  Makówka, Janusz

  2015-09-01

  Stress state in the rock mass determines design of mine workings, their proper maintenance, and safety of the personnel working there. That is why numerous methods of determining stress state in the rock mass have been devised. One of the categories of such methods are hydraulic ones. The most commonly known methods of hydrofracturing and the HTPF have certain limitations resulting from their assumptions. The presented method based on directed hydrofracturing of rocks enables determining values and directions of principal stresses in the rock mass, independently on the complexity of local stress state. The essence of the method, conditions of conducting tests and the method of calculating components of stress state basing on underground measurements are presented. Stan naprężenia w górotworze determinuje sposób projektowania wyrobisk górniczych, ich prawidłowe utrzymanie oraz bezpieczeństwo górników w nich pracujących. Z tego względu opracowano wiele metod określania stanu naprężenia w górotworze. Jedną z kategorii takich metod są metody hydrauliczne. Najszerzej znane metody hydroszczelinowania oraz HTPF posiadają ograniczenia wynikające z ich założeń. Przedstawiona w artykule metoda oparta o ukierunkowane hydroszczelinowanie skał pozwala na określanie wartości i kierunków działania naprężeń głównych w górotworze, niezależnie od złożoności lokalnego stanu naprężenia. W artykule przedstawiono istotę metody, warunki wykonania badań oraz metodę obliczania składowych stanu naprężenia na podstawie pomiarów dołowych.

 10. Kontekstualno promišljanje o eneagramu

  BLAŽEVIĆ, Josip

  2013-01-01

  Iz dosadašnjih uradaka o eneagramu na hrvatskom jeziku razvidno je razmimoilaženje autora u razumijevanju njegove naravi. Eneagram je, prema jednima, psihološka metoda samospoznaje, nalik opisu karaktera, po drugima je riječ o metodi duhovnoga razvoja, te je pod svaku cijenu pokušavaju »kristijanizirati« ili barem predstaviti kompatibilnom s kršćanstvom (i drugim religijama). Kritičari eneagrama ukazuju na njegove ezoterijsko-numerološke i opskurne korijene, dok new age u njemu pronalazi povl...

 11. Bilateral generating functions and operational methods

  Dattoli, G. [ENEA, Divisione Fisica Applicata, Centro Ricerche Frascati, Frascati, RM (Italy)

  2000-07-01

  Bilateral generating functions are those involving products of different types of polynomials. It is showed that operational methods offer a powerful tool to derive these families of generating functions. Cases relevant to products of Hermite and Laguerre, Hermite and Legendre ... polynomials and propose further extensions of the method are studied in this report. [Italian] Le funzioni generatrici bilaterali sono quelle che coinvolgono prodotti di tipi differenti di polinomi, si dimostra che i metodi operazionali offrono uno strumento potente per derivare queste nuove famiglie di funzioni speciali. Si studiano casi relativi a prodotti di polinomi di Hermite e Laguerre, Hermite e Legendre. Si propongono infine possibili estensioni del metodo.

 12. Translations on USSR Trade and Services, No. 1130.

  2007-11-02

  7 Oct 78) 13 Symposium on Economic Forecasting Held (D. S. L’vov, Ye. G. Yasin; EKONOMIKA I MATEMATICHESKIYE METODY, Sep-Oct 78) 15 CEMA ...recipro- cal aid have led to the fact that a new center of economic power—the world socialist economy—has developed in the world. Presently, the CEMA ...output in 1917, 15 percent in 1937, and 17.8 percent in 1950).5 In July 1917, seven years ago, at its 25th session, CEMA adopted the Compre

 13. Przykładowe narzędzie do ataków DDoS

  Rekosz, Katarzyna; Świerczyńska, Izabela; Zys, Agnieszka

  2015-01-01

  W artykule została przedstawiona problematyka dotycząca przykładowego narzędzia do ataku DDoS. Ataki DDoS stanowią rozproszoną wersję ataku Dos. Niniejsza publikacja opisuje specyfikę oraz etapy przeprowadzenia ataku DDoS. Szczegółowo zaprezentowane zostały dwie metody ataku DDoS tj. przy użyciu narzędzia Trinoo oraz Tribe Flood Network.

 14. La questione della verità filosofia, scienze, teologia

  2003-01-01

  Verità: tema ineludibile, crocevia e chiave essenziale dell'essere uomini. Che cosa è la verità, quali metodi e atteggiamenti richiede la sua ricerca in filosofia, scienze, teologia? Nell'epoca del disincanto e della scepsi è ancora possibile che questi grandi ambiti riescano a dialogare nella ricerca del vero? Oppure sono destinati a non comprendersi e separarsi? In queste pagine si dispiega un'aereopago intellettuale della postmodernità: biologi, fisici, epistemologi, antropologi, filosofi, teologi, biblisti avanzano una lettura affascinante delle grandi opzioni epistemologiche con i loro guadagni, esitazioni, possibili chiusure.

 15. Molta più geodesia con GOCE

  Renzo Carlucci

  2008-03-01

  Full Text Available Osservando dall'esterno le fervide attività dell'uomo – se ciò ci fosse concesso almeno per un attimo -– si potrebbe dividere il genere umano in due grandi fazioni. Quelli che contribuiscono alla salvaguardia ed al mantenimento del nostro pianeta tramite la ricerca sempre più specifica e accurata di metodi e strumenti dedicati all’ambiente e quelli che, invece, sembra non facciano altro che contribuire all'aumento delle condizioni in grado di peggiorare gli equilibri alla base del sistema in cui viviamo.

 16. Modele produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu metod sztucznej inteligencji

  Wąsikowska, Barbara

  2010-01-01

  W ostatnich latach wraz z dynamicznym rozwojem informatyki i dostarczanych przez nią coraz to większych mocy obliczeniowych obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania metodami sztucznej inteligencji w takich dziedzinach, jak: finanse, medycyna, zastosowania inżynierskie, geologia czy fizyka. W obszarze ekonomii metody te znajdują zastosowanie w prognozowaniu bankructw, notowań giełdowych, kursów walut, wskaźników finansowo-ekonomicznych, klasyfikacji przedsiębiorstw, wycenie kontraktów term...

 17. Ogļhidrātu satura izvērtējums etiķskābes baktēriju fermentēšanas kultūršķidrumā

  Beikmanis, Nils

  2015-01-01

  Darba teorētiskajā daļā tika apskatīta literatūra par iespējamo ogļhidrātu saturu fermentēšanas kultūršķidrumā un tā analīzes metodes. Praktiskajā daļā tika noteikts kvantitatīvs un kvalitatīvs kultūršķidrumu sastāvs izmantojot Lufa-Šorla metodi un augstefektīvo šķidrumu hromatogrāfiju.

 18. Ilaria Tani (ed., Paesaggi metropolitani. Teorie, modelli, percorsi

  Marco Mondino

  2016-11-01

  Full Text Available Le città sono state a lungo descritte, studiate, raccontate, analizzate e le scienze umane e sociali hanno da sempre svolto un ruolo importante in questo processo. La diversità di sguardi e metodologie adottate hanno fatto della città non solo un oggetto da analizzare ma anche un’occasione per le discipline tradizionali di confrontare e ridefinire i propri strumenti concettuali. Il volume Paesaggi metropolitani, curato da Ilaria Tani e uscito nella collana Quodlibet Studio, si propone a questo proposito di raccogliere esperienze di ricerca legate allo studio dei processi urbani offrendo traiettorie e attraversamenti tra le teorie, i metodi e i modelli.

 19. EEG biofeedback

  Dvořáček, Michael

  2010-01-01

  Vznik EEG aktivity v mozku, rozdělení EEG vln podle frekvence, způsob měření EEG, přístroje pro měření EEG. Dále popis biofeedback metody, její možnosti a návrh biofeedback her. Popis zpracování naměřených EEG signálů. EEG generation, brain rhythms, methods of recording EEG, EEG recorder. Description of biofeedback, potentialities of biofeedback, proposal of biofeedback games. Description of processing measured EEG signals. B

 20. Studio genetico del Diabete MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young): approcci diagnostici in fenotipi diversi

  Incani, Michela

  2010-01-01

  Il MODY è la forma più comune di diabete monogenico. Mutazioni nel gene GCK (MODY2) e nel gene HNF1α (MODY3) sono responsabili da sole del 70% di tutti i casi MODY. OBIETTIVO: validare in modo prospettico l’utilizzo di linee guida recentemente proposte, usando i criteri di inclusione per la selezione dei soggetti da sottoporre allo screening. METODI: Criteri di inclusione: Per GCK, iperglicemia persistente a digiuno >100 mg/dl, lieve aumento dell’HbA1c e della glicemia dopo OGTT < 54 mg/dl. ...

 1. FLORISTIČKE I VEGETACIJSKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH RUBOVA I TRAVNJAKA ĆIĆARIJE (HRVATSKA)

  Vitasović Kosić, Ivana; Britvec, Mihaela

  2014-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi floru i vegetaciju travnjaka, te prisutnost i učestalost pojavljivanja drvenastih i zeljastih svojti šumskog ruba na lokalitetima s različitim načinom gospodarenja (livade/pašnjaci; korišteno/nekorišteno). Istraživanja flore i vegetacije travnjaka (2008–2010) provedena su na 27 lokaliteta. Pritom su napravljene 103 fitocenološke snimke po Braun-Blanquetovoj metodi. Travnjaci Ćićarije većinom pripadaju redu Scorzonero-Chrysopogonetalia (pašnjaci) te manji...

 2. Badania tensometryczne płaszcza zbiornika z imperfekcjami kształtu

  Kowalski, Dariusz

  2004-01-01

  PL: W referacie przedstawiono wykorzystanie tensometrycznej metody pomiaru odkształceń do oceny rozkładu naprężeń powierzchniowych w konstrukcji powłoki rzeczywistego obiektu. Obiektem poddanym polowym badaniom był stalowy zbiornik magazynowy, o osi pionowej, z dachem pływającym, o pojemności nominalnej V=12 000 m3. Badany zbiornik charakteryzował się znacznymi imperfekcjami geometrycznymi walcowej powłoki tworzącej płaszcz. Celem realizacji omawianych badań była weryfikacja numerycznych m...

 3. Rola konfliktu w zarządzaniu projektami realizowanymi w metodyce PMBOK

  Krysiński, Marcin; Miller, Przemysław

  2016-01-01

  W opracowaniu dokonano analizy wpływu konfliktu na projekty, w szczególności projekty informatyczne realizowane metodyką PMBOK2. Zamierzeniem autorów jest ocena możliwości zarządzania konfliktem w projektach realizowanych wg metodyki PMBOK. W pracy wykorzystano takie metody badawcze jak przegląd literatury oraz analizę porównawczą. The paper analyzes the impact of the conflict in the projects, in particular projects implemented based on PMBOK methodology. The intention of th...

 4. EEG biofeedback

  Dvořáček, Michael

  2010-01-01

  Vznik EEG aktivity v mozku, rozdělení EEG vln podle frekvence, způsob měření EEG, přístroje pro měření EEG. Dále popis biofeedback metody, její možnosti a návrh biofeedback her. Popis zpracování naměřených EEG signálů. EEG generation, brain rhythms, methods of recording EEG, EEG recorder. Description of biofeedback, potentialities of biofeedback, proposal of biofeedback games. Description of processing measured EEG signals. B

 5. PROPOSAL OF THE IMPLEMENTATION OF THE QFD METHOD TO IMPROVE THE WELDING PROCESS IN THE CHOSEN, REALLY EXISTING COMPANY X

  2012-01-01

  W publikacji przedstawiono analizę i ocenę wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa X, dokonano selekcji możliwej do zastosowania metody projakościowej oraz przeprowadzono tę metodę krok po kroku dla obserwacji jej przebiegu i sprawdzenia, czy przyniesie wymierne korzyści firmie. The paper presents an analysis and evaluation of selected aspects of the enterprise X, there is shown the selection of the method of pro-quality, which is possible to apply and this method was carried ou...

 6. Alla scoperta della crittografia quantistica

  Filoramo, Eva; Pasquero, Claudia

  2006-01-01

  La crittografia si sviluppa e perfeziona per rispondere all'esigenza di segretezza nella trasmissione delle informazioni. La crittografia quantistica consente, al contrario di quella correntemente usata, di inviare messaggi che non potranno essere decifrati e di vanificare al massimo i tentativi di una loro intercettazione. Partendo dalla storia dei codici segreti, il libro affronta gli sviluppi pertinenti della teoria quantistica, per approdare infine alla più avanzata ricerca scientifica e tecnologica. Lo scopo è quello di richiamare l'attenzione su un tema le cui applicazioni pratiche coprono molti settori d'interesse strategico e sono destinate, nel prossimo futuro, a rivoluzionare i metodi di scambio delle informazioni.

 7. L’utilizzo della rete per la ricerca di informazioni affidabili

  Giovanni Bonaiuti

  2013-08-01

  Full Text Available Realizzare ricerche affidabili in educazione è oggi un’esigenza per molti: dagli insegnanti e formatori, agli studenti, a chi deve prendere decisioni politiche su questioni finanziarie e organizzative. L’enorme quantità di informazioni presenti in rete può portare a nascondere i problemi connessi all’impostazione di una buona ricerca. Il contributo intende presentare strumenti e metodi capaci di estendere le modalità di ricerca usuali facendo riferimento ad alcune pratiche maturate nell’ambito dell’evidence based education.

 8. Manufacturing of Ferritic Low-Silicon and Molybdenum Ductile Cast Iron with the Innovative 2PE- 9 Technique

  Guzik E.; Kopyciński D.; Wierzchowski D.

  2014-01-01

  W pracy przedstawiono analizę wyników badań otrzymanych podczas produkcji żeliwa sferoidalnego typu SiMo, z zastosowaniem nowej metody sferoidyzacji metalu w kadzi bębnowej (technika 2PE- 9). Zaprezentowano wyniki badań w zakresie optymalizacji parametrów procesu, takich jak: długości przewodu sferoidyzującego. krytycznej zawartość magnezu, temperatur)' zabiegu i temperatury zalewania. Pokazano wpływ temperatur) i zabiegu, prędkości przemieszczania przewodu sferoidyzującego (czasu zabiegu sfe...

 9. Impact of Electronic Services on Users: A Study.

  Lalitha Krishna Sami

  2010-12-01

  Full Text Available Biblioteche e centri informativi adottano servizi nuovi e innovativi per rendere servizi sempre più efficaci ai loro utenti.A seconda dell'esposizione degli utenti a questi servizi, questi ultimi potranno avere tipi di impatto differenti sulle differenti tipologie di utenti. Un impatto positivo avrà come risultato un'attitudine positiva e una certa preferenza per il servizio.L'articolo analizza inoltre i metodi per trasformare un impatto negativo in uno positivo e migliorare i risultati del servizio, così da rafforzare l'uso dei nuovi strumenti introdotti in biblioteca.

 10. PROIZVODNJA BIOPLINA IZ RAZLIČNIH HIBRIDOV KORUZE

  Ošlaj, Matjaž

  2009-01-01

  Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kateri zrelostni razred koruze, in kateri hibrid določenega zrelostnega razreda, daje največjo proizvodnjo bioplina in biometana. Preučevali smo tudi kemijsko sestavo plinov. Testirali smo hibride koruze zrelostnega razreda FAO 300 — FAO 400, FAO 400 — FAO 500 in FAO 500 — FAO 600. Poskusi so potekali v laboratoriju, po tri serije poskusov s tremi ponovitvami, po metodi DIN 38 414, del 8. Rezultati raziskave so pokazali, da se pri višjem zrelostnem razr...

 11. Construction of the Tangent to a Cycloid Proposed by Wallis and Fermat

  Loredana Biacino

  2017-01-01

  In this paper some methods used in the XVII century for the construction of the tangents to a cycloid in a point are exposed: the kinematical method employed by Roberval, the classical geometrical  method used by Wallis and the Fermat’s construction as a consequence of his tangents method. Le Costruzioni della Tangente alla Cicloide Proposte da Wallis e da Fermat In questo lavoro sono esposti vari metodi in uso nel ‘600 per la costruzione della tangente ad una cicloide in un suo pu...

 12. Niin paljon biisejä, niin vähän aikaa : Freelance-muusikon opas ohjelmistojen ulkoa muistamiseen

  Virta, Aki

  2015-01-01

  Työni tarkoituksena on esitellä kehittämäni metodi suurien kappalemäärien muistiin painamiseen ja näin tarjota muille pop/jazz-muusikoille uusia ajatuksia ohjelmistojen kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Kuinka voi oppia suuren määrän kappaleita nopeasti laadusta tinkimättä? Mikä on nopeita ratkaisuja tehtäessä muusikolle kaikkein olennaisinta sisäistettävää musiikillisesta informaatiosta? Omien kokemusteni perusteella voin väittää kappaleen rakenteellisen hallinnan priorisoimisen olevan tehokk...

 13. Tuberous sclerosis in a term newborn with opisthotonus - The value of ultrasound.

  Poggiani, C; Laiolo, A; Bellini, M; Cavalli, P

  2008-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: Vengono descritti il caso clinico e le anomalie ecografiche cerebrali di un neonato affetto da sclerosi tuberosa complessa, quadro malformativo raro con interessamento neurocutaneo e implicazioni genetiche. La diagnosi si basa sull'esame clinico, sulle indagini per imaging. METODI: Vengono confrontati i risultati ottenuti con le metodiche di indagine di riferimento (RM e US). Gli autori enfatizzano il fatto che, in assenza di una segnalazione ecografica prenatale, è importante fare affidamento sui segni clinici e impostare un corretto completamento diagnostico in epoca neonatale. CONCLUSIONI: L'ecografia transfontanellare occupa un ruolo importante anche nel neonato a termine.

 14. Intergraph Users Group Italiano 2006

  Fulvio Bernardini

  2006-10-01

  Full Text Available Anche nel 2006 si è rinnovato l’impegno degli utenti Intergraph per organizzare questo momento di incontro e di discussione sui temi cari agli appartenenti ai settori gestiti dalle due Divisioni Security, Government & Infrastructure e Process, Power & Marine, da sempre territori fertili per le soluzioni dell’azienda americana. Il tema dell’incontro di quest’anno è stato “Sinergie nell’uso dei prodotti, delle applicazioni e dei sistemi Intergraph” e si è discusso principalmente dei metodi di attuazione di queste sinergie e degli effettivi benefici economici che esse hanno apportato ad Intergraph e soprattutto ai propri utenti.

 15. Kodály-metodin hyödyntäminen instrumenttipedagogiikassa : Musiikki kuuluu kaikille

  Kallioniemi, Anni

  2012-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Kodály-metodin keinojen ja välineiden soveltamista soittotuntitilanteissa. Kokemus musiikin teoriaopintojen ja soitonopetuksen irtautumisesta toisistaan antoi intoa opinnäytetyöhön perehtymiseen. Kodály-metodi on unkarilaisen musiikinopetuksen perusta. Tämä pedagoginen suuntaus antaa opettajille hyviä välineitä korkealaatuiseen musiikinopetukseen. Työn keskeistä aineistoa olivat Zoltán Kodályn ja muiden Kodály-pedagogien kirjoitukset sekä oppimateriaal...

 16. Numerical Analysis of Partial Differential Equations

  Lions, Jacques-Louis

  2011-01-01

  S. Albertoni: Alcuni metodi di calcolo nella teoria della diffusione dei neutroni.- I. Babuska: Optimization and numerical stability in computations.- J.H. Bramble: Error estimates in elliptic boundary value problems.- G. Capriz: The numerical approach to hydrodynamic problems.- A. Dou: Energy inequalities in an elastic cylinder.- T. Doupont: On the existence of an iterative method for the solution of elliptic difference equation with an improved work estimate.- J. Douglas, J.R. Cannon: The approximation of harmonic and parabolic functions of half-spaces from interior data.- B.E. Hubbard: Erro

 17. Analisi sui pigmenti di ceramica neolitica tramite tecniche Raman e LIBS

  Cristina Fabbri

  2007-04-01

  Full Text Available I dati presentati in questo breve contributo provengono da uno studio condotto in collaborazione dal Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa e dall’Istituto per i Processi Chimico-Fisici di Fisica molecolare del CNR di Pisa. Le metodologie applicate sono basate sull’analisi integrata delle tecniche spettroscopiche Raman e LIBS già ampiamente utilizzate nel campo dei Beni Culturali; i metodi sono infatti essenzialmente non distruttivi, non richiedono di un pre trattamento del campione e l’acquisizione delle misure è immediata.

 18. Acicular Ferrite in Micro Welding Technologies

  Węgrzyn T.

  2014-06-01

  Full Text Available Laser jest szeroko stosowany w mikro-spawaniu. Oprócz tej metody, spawanie z chłodzeniem mikrojetowym powinno być traktowane jako ważna metoda spawania cienkościennych konstrukcji. W artykule przedstawiono innowacyjną technologię spawania z chłodzeniem mikrojetowym w porównaniu do spawania laserowego. Uzyskano informacje o wpływie obu metod na strukturę metalograficzną stalowych cienkościennych konstrukcji. Zawartość ferrytu AF była porównana w obu przypadkach.

 19. Sviluppo e utilizzo di un sistema per l’archiviazione, la revisione e il deposito di tesi elettroniche e dissertazioni destinato alle Università

  David Edelman

  2011-06-01

  Full Text Available La North Carolina State University ha sviluppato un sistema completamente automatizzato per il deposito, la revisione e l’archiviazione digitale delle tesi di laurea e delle dissertazioni, chiamato ETD (Electronic Thesis and Dissertation. Il sistema ETD migliora l’accessibilità e sostanzialmente riduce i tempi richiesti per sottoporre i lavori, se paragonato ai metodi di deposito cartacei, da parte dei gruppi coinvolti nella valutazione e nel processo di approvazione delle tesi / dissertazioni: studenti, membri del comitato di valutazione, diplomati, curatori di tesi, archivisti (per esempio bibliotecari universitari e ricercatori.

 20. Animovaný skybox v OpenGL

  Pavlík, Vít

  2013-01-01

  Bakalářská práce se zabývá tvorbou animovaného skyboxu. Cílem práce je demonstrovat metody vytváření skyboxů, především pak metody procedurální. V hlavní části práce jsou rozebrány techniky potřebné pro vykreslení jednotlivých prvků skyboxu. Zaměřuje se na tvorbu barevných přechodů, funkce šumu a na jejich aplikaci. Závěr práce se věnuje rozboru experimentů s nastavením parametrů vykreslování grafického obsahu a implementačním podrobnostem. The Bachelor's diploma thesis addresses the opera...

 1. Stínová tělesa v OpenGL

  Salvet, Jan

  2013-01-01

  Práce se zabývá jednou konkrétní metodou tvorby stínů v počítačové grafice. Popisuje nejen její teoretické základy, ale také se zabývá možností praktické implementace využitím moderního rozhraní OpenGL. Součástí je testování výkonu několika variant této metody pomocí testovací aplikace. Z výsledků je jasně patrný přínos výpočtu této metody na grafické kartě. This thesis is focused on one particular method of shadowing in computer graphics. It not only describes basic theory, but also deals...

 2. Konstrukce zařízení pro vakuové lisování plastů

  Chlup, Pavel

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro vakuové lisování plastů jakožto významné metody zpracování plastových polotovarů. V rešeržní části diplomové práce je popsán princip této metody, oblast využití mezi ostatními technologiemi zpracování plastů, základní informace týkající se používaných polotovarů a tvářecích forem. Jsou navrženy tři varianty řešení. Po zhodnocení těchto variant je zvolena konečná podoba zařízení. Samotná konstrukční práce obsahuje návrh vakuového...

 3. Introduction to Six Sigma Method and its Application for Process Improvements

  Šimek, Petr

  2012-01-01

  V diplomové práci jsem se zabýval metodou Six Sigma a jejím užitím v praxi ve firmě Miele technika s.r.o. První část se zabývá teoretickým popisem metody Six Sigma, metodikou DMAIC a používanými nástroji jako je SIPOC, Ishikawa diagram, Pareto diagram, korelační diagram nebo regresní analýza. Druhá část se zabývá popisem aplikace metody Six Sigma, kterou jsem měl možnost jako vedoucí týmu provést na procesu montáže sušiček a praček. In this thesis I dealt with the Six Sigma method and uses...

 4. Mining of Coal Seams Under the Main Haulage Level / Podpatrové Dobývání Uhelných Slojí

  Chovanec Josef

  2011-06-01

  Full Text Available Otázka podpatrového dobývání, jako způsobu, kterým lze v určitých případech efektivně vytěžit uhelné zásoby, je stále diskutována. V uvedeném příspěvku se uvádějí výhody i nevýhody této metody. Jsou uvedeny příklady uložení slojí do omezené hloubky pod patrem, například 50 m, kdy je příprava sloje podpatrovým dobýváním zřejmě výhodnější. Upozorňuje se také na rizika větrního zkratu, které je u této metody, oproti klasické otvírce, vyšší. V práci je také uvedena stručná ekonomická úvaha, podle které lze určit efektivnost podpatrového dobývání.

 5. Vliv kvality mechanických prací na optický přenos

  Tihlařík, Tomáš

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou působení lidského faktoru při manipulaci s optickými vlákny. Popisuje typy jednotlivých vláken a metody používané při jejich pokládce a spojování. Metody pokládky a spojování jsou v jednotlivých kapitolách popsány s důrazem na jejich aplikaci v různých prostředích a podmínkách. Práce se věnuje přípravě spojovaných optických vláken. Zdůrazňuje problémy, které mohou nastat při nedodržení správného postupu nebo z důvodů nekvalitních zařízení. Problémy...

 6. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 7. Návrh temperovaného stolu pro FDM 3D tiskárnu s využitím simulace MKP

  Bartoš, Radko

  2014-01-01

  Diplomová práce se zabývá návrhem vyhřívaného stolu pro FDM 3D tiskárnu pomocí metody konečných prvků. Je stručně popsána historie RepRap tiskáren, konstrukce a části, ze kterých se skládá. Jsou diskutovány dva způsoby vyhřívání, vyhřívání pomocí PCB desky a pomocí výkonových rezistorů na které se práce blíže zaměřuje. Jsou uvedeny metody a postupy, které vedly k získání optimálního rozmístění tepelných tělísek na desce vyhřívaného stolu. V závěru práce jsou uvedeny výsledky z testování, kter...

 8. Komparace vybraných produktů bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období

  2012-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci nabídky termínovaných vkladů pro fyzické osoby vybraných bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období. Srovnání je provedeno pomocí analýzy nabídky těchto produktů jednotlivých subjektů působících na českém finančním trhu a následné komparaci těchto produktů dle úrokových sazeb, sankce za předčasný výběr a výše minimálního základního vkladu a to prostřednictvím bodovací metody a metody rankingu. Thesis focuses on a comparison ...

 9. Konkurenceschopnost podniku na příkladě Alstom Power s.r.o.

  Nešpor, Radek

  2006-01-01

  Cílem bakalářské práce je vybrané teoretické poznatky konkurenceschopnosti podniku a metody jejího dosahování aplikovat na existující podnik Alstom Power s.r.o. a tím zlepšit jeho postavení s ohledem na konkurenční prostředí v němž se nachází. Metody analýzy konkurenceschopnosti a s tím související analýzy konkurenčního prostředí zde použité jsou zejména strukturální analýza odvětví a výběr konkurenční strategie, definice konkurenčních výhod a volba vhodných strategických rozhodnutí. Práce ob...

 10. Kriging approach for local height transformations

  Ligas Marcin

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono lokalną transformację między dwoma układami wysokości (Kronsztadt’60 oraz Kronsztadt’86, ostatni z nich będący obecnie częścią Państwowego Systemu Odniesień Przestrzennych w Polsce z wykorzystaniem metod geostatystycznych - kriging. Ze względu na fakt, iż różnice wysokości między dwoma układami na punktach dostosowania wykazywały silny trend pod uwagę wzięto tylko te metody, które uwzględniają tego typu niestacjonarność procesu. Zastosowano dwie metody: hybrydową (Analiza Trendu Powierzchniowego z interpolacją reszt do modelu za pomocą krigingu zwyczajnego oraz kriging uniwersalny. Przedstawiono rys teoretyczny obydwu metod. Dokonano porównania wyżej wymienionych metod pod względem ich zdolności predykcyjnych w procesie kroswalidacji modeli a zarazem otrzymane wyniki skonfrontowano z wynikami otrzymanymi z regresji wielomianowej. Otrzymane wyniki dowodzą, iż struktura ukryta w rezydualnej części modelu używana przez kriging może podnieść zdolności predykcyjne modelu transformacji

 11. Vyhledávání exonů pomocí Fourierovy transformace

  Rusina, Michal

  2013-01-01

  V této bakalářské práci jsou popsány metody predikce exonů. První část práce je zaměřena na rozdíl mezi prokaryotickými a eukaryotickými organismy, popis struktury DNA a vysvětlení pojmů exon a intron. Druhý úsek teoretické části obsahuje čtyři metody predikce exonů a to dynamické programování, neuronové sítě, skryté Markovovy modely a diskrétní Fourierovu transformaci. V praktické části byl vytvořen program Predikce_exonu, který vyhledává exony v nukleotidových sekvencích a pracuje na princi...

 12. A Concept of a Ship Domain for the Use of Navigational Safety Assessment / Analiza Bezpieczeństwa Morskiego z Wykorzystaniem Domeny Wokół Statku

  Marcjan Krzysztof

  2015-09-01

  Full Text Available Jedną z ważniejszych koncepcji dotyczącej bezpieczeństwa nawigacji jest domena statku. Koncepcja morskiej domeny jest jedną z najstarszych domen, albowiem poprzedziła domeny stosowane w lotnictwie, branży kolejowej, przemyśle chemicznym oraz medycznym. Poprzez pojęcie domeny statku należy rozumieć pewien obszar wokół statku, który nawigator chciałby utrzymać wolnym od innych obiektów stałych i ruchomych. Sytuację nawigacyjną można uznać za bezpieczną tak długo, jak żaden inny statek lub przeszkoda nawigacyjna nie przekroczy tego obszaru. W celu budowy i rozwinięcia metody oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego wyznaczono probabilistyczne domeny statku na podstawie danych z monitoringu AIS dla trzech typów sytuacji spotkaniowych między statkami. Celem pracy jest zaprezentowanie metody identyfikacji incydentów nawigacyjnych na podstawie domeny probabilistycznej, która może posłużyć do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego oraz odnajdywania miejsc potencjalnie niebezpiecznych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego.

 13. Design of heat exchanger

  Klučka, Ivan

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na tepelně-hydraulický a pevnostní návrh tepelného výměníku s U-trubkovým svazkem uvnitř pláště. Úvodní část práce seznamuje s problematikou návrhu tepelného výměníku. Další část popisuje tepelně-hydraulický návrh vytvořený v softwaru Maple 16.0 pomocí Kernovy metody a metody Bell-Delaware. Kontrola tepelně-hydraulického návrhu je provedena v softwaru HTRI. Pro kontrolu kritických míst proudícího média v mezitrubkovém prostoru je vytvořen CFD model v softwaru ANSYS...

 14. Současný stav inspekcí palivových souborů na jaderných elektrárnách ve světě

  Fendrychová, Michaela

  2014-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou poradiačního testování paliva jaderných elektráren. Testování ozářeného paliva je oblastí, které se dostává stále větší pozornosti kvůli její důležitosti pro zajištění bezpečného provozu elektrárny. Práce se zaměřuje na nejvýznamnější mechanismy vedoucí k poruchám paliva, metody inspekce paliva využívané při testování ozářeného paliva v prostorách jaderné elektrárny. Další oblastí práce jsou metody používané pro testování ozářeného paliva na elektrárně...

 15. Konstrukční návrh skořepinové ortopedické vložky zhotovené 3D tiskem

  Chaloupka, Matyáš

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem skořepinové ortopedické vložky zhotovené 3D tiskem. Rešeršní část je zaměřena na problematiku ploché nohy a metody Rapid Prototypingu včetně nejčastěji používaných materiálů. Konstrukční řešení se zabývá návrhem struktury materiálu této zdravotnické pomůcky a následně kombinací dvou materiálů, plastu a měkčeného plastu, pro tvorbu sendvičové konstrukce tisknutelné na 3D tiskárně pomocí metody Fused Deposition Modeling. Pro návrh konstrukční...

 16. Edvarda de Bono radošās domāšanas metodes izmantošana uzņēmējspēju attīstīšanai sociālo zinību stundās 9.klasē

  Šimens, Uldis Tomass

  2011-01-01

  Autors ir izstrādājis diplomdarbu „Edvarda de Bono radošās domāšanas metodes izmantošana uzņēmējspēju attīstīšanai sociālo zinību stundās 9. klasē”, kura mērķis - izpētīt 9. klašu skolēnu uzņēmējspēju attīstīšanas iespējas sociālo zinību stundās izmantojot Edvarda de Bono radošās domāšanas metodi. Darbā analizēta literatūra par uzņēmējspēju attīstīšanu, radošo domāšanu, E. de Bono radošās domāšanas metodi, kā arī sociālo zinību standartu un mācību paraugprogrammas satura analīze sociālajās zi...

 17. DOKUMENTACJA SZCZEGÓŁOWA ZABYTKÓW STAROŻYTNYCH NA PRZYKŁADZIE OCENY STANU TECHNICZNEGO RZYMSKICH ZABUDOWAŃ W ALEKSANDRII

  Wojciech TERLIKOWSKI

  Full Text Available Artykuł ukazuje specyfikę oraz wymagania dotyczące szczegółowej dokumentacji badań starożytnych zabytków architektonicznych będących częścią stanowisk archeologicznych. Dokładna i usystematyzowana dokumentacja jest cennym źródłem informacji dla przyszłych badaczy danej budowli. Metody przygotowania dokumentacji rozwijały się na przestrzeni lat: od metody klasycznej - ręczne sporządzania rzutów, przekrojów oraz rysunków szczegółowych, przez wykorzystanie fotogrametrii, a obecnie skaning laserowy. Zastosowanie tej ostatniej metody zostało przedstawione w poniższej pracy w oparciu o dokumentację rzymskich zabudowań w Aleksandrii. Konstrukcje te, to zespół korytarzy tworzących ortogonalną siatkę. Korytarze przekryte są sklepieniem beczkowym, które w miejscu ich krzyżowania tworzy sklepienie krzyżowe. Głównym materiałem konstrukcyjnym są ciosy wapienne. Stan zachowania konstrukcji jest zróżnicowany, niektóre fragmenty sklepień są zrujnowane, uszkodzone lub popękane. Diagnostyka tego typu konstrukcji wymaga wykonania dokładnej inwentaryzacji, do której wykorzystano skaning laserowy. W początkowej fazie prac zajęto się analizą chmury punktów uzyskanej w wyniku skanowania obiektu z kilku stanowisk. Dane poddano obróbce w celu wydzielenia niezbędnych przekrojów i rzutów konstrukcji. Uzyskane obrazy posłużyły jako baza do odwzorowania pierwotnego kształtu konstrukcji korytarzowych, a szczególnie jej najbardziej uszkodzonej części sklepienia krzyżowego. Umożliwiły one również określenie grubości konstrukcji, jak również spoczywającej na niej warstwie drobnych kamieni na zaprawie, a ostatecznie wykonanie modelu numerycznego w programie Abaqus, który będzie podstawą do dalszej analizy.

 18. Method for Virtual Prototyping of Cabins of Mining Machines Operators / Metoda Wirtualnego Prototypowania Kabin Operatorów Maszyn Górniczych

  Tokarczyk, Jarosław

  2015-03-01

  Method for virtual prototyping of cabins of mining machines operators is presented in the light of anthropotechnical assessment criteria. Anthropotechnical criteria and design of models of anthropometric features, which are used for assessment of design solutions in the aspect of safety criterion, are divided and discussed. Developed virtual prototyping method for assessment of cabin of underground locomotive operator was used. Initial simulation was made with use of Finite Element Method. W artykule przedstawiono metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów maszyn górniczych w świetle antropotechnicznych kryteriów oceny. Dokonano podziału i omówiono kryteria antropotechniczne. Przedstawiono definicję kryterium urazu głowy HIC (ang. Head Injury Criterion) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia urazu głowy w funkcji wartości parametru HIC. Zaprezentowano budowę modeli cech antropometrycznych, dedykowanych do oceny rozwiązań konstrukcyjnych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa wraz z opisem statycznych i dynamicznych cech antropometrycznych. Omówiono proces tworzenia wirtualnego odpowiednika manekina do testów zderzeniowych, tzw. modelu ATB (ang. Articulated Total Body). Podano odniesienia do norm dotyczących konstrukcji chroniących operatorów przed spadającymi przedmiotami. Przedstawiono schemat metody wirtualnego prototypowania kabin operatorów w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Zastosowano opracowaną metodę wirtualnego prototypowania do oceny kabiny operatora lokomotywy dołowej. Omówiono główne elementy składowe modelu obliczeniowego. Zadanie rozwiązano przy użyciu metody elementów skończonych. Przedstawiono wstępne wyniki symulacji, tj. obliczono parametr HIC dla zadanych warunków brzegowych. W podsumowaniu zaprezentowano główne cele wirtualnego prototypowania kabin operatorów dla kryterium bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na uniwersalność zastosowanej metody.

 19. Mortalitá per malattie del sistema nervoso centrale in Piemonte (1992-1997

  G. Migliaretti

  2003-05-01

  Full Text Available

  Introduzione: la comunità scientifica è sempre più interessata alla ricerca di fattori causali delle malattie del Sistema Nervoso Centrale (SNC non ancora noti, stimolata anche dal costante aumento della mortalità in Paesi europei ed extra-europei: Davis et al. Lancet. 1990, Davis et al. Ann N Y Acad Sci 1990.

  Obiettivi: il presente lavoro desidera evidenziare eventuali legami tra la mortalità per malattie del SNC ed area geografico-amministrativa di residenza in Piemonte, confrontando i risultati ottenuti con metodi tradizionali e con un approccio bayesiano. Materiali e metodi: basi dati: i dati sono tratti da fonte ISTAT e dalla Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte; viene considerata la mortalità per tutte le Malattie del SNC (ICD 320- 389.9 e per tutti i Tumori del SNC (ICD 191-192.9, 225-225.2, 237.5-237.9, 239.6 dal 1992 al 1997. Metodi di analisi: Il problema dell’instabilità statistica determinata da analisi effettuate a livello comunale, viene affrontato mediante analisi tradizionali, basate su SMR e relativi Intervalli di Confidenza al 95% calcolati per aggregazioni superiori (ASL e Provincia, e mediante gli stimatori bayesiani completi degli SMR Besag J at al. Ann Inst Statist Math, 1991; Lawson et al. Bertollini R Eds, Disease Mapping and Risk Assessment for Public Health, Wiley. Risultati: la mortalità per tutte le Malattie del SNC sembra presentare un eccesso, per i maschi, nella zona del sud-est Piemonte, particolarmente evidente nell’ASL di Casale Monferrato (SMR=132.4 IC95%[110.2-157.6], e nella provincia di Alessandria (SMR=117.3 IC95%[107.6-127.6], e per le femmine dell’ASL di Ivrea (SMR=149.6 IC95%[131.1-169.8]. Per quanto riguarda i Tumori del SNC, la mortalità per i maschi sembra presentare un eccesso nella zona di Alessandria, confermata a livello di ASL (SMR=127.7 IC95%: 100.6-159.7 e di Provincia (SMR=122.8 IC95%: 105.3-142.3.

 20. La trasparenza scientifica in archeologia virtuale: una lettura critica al principio N.7 della Carta di Siviglia

  Francesco Gabellone

  2012-12-01

  Full Text Available ItAnalogamente per quanto avvenne nell’ambito del restauro, i Principi di Siviglia sull'Archeologia Virtuale hanno il valore di una carta, che non definisce un sistema di norme, di leggi, ma gli orientamenti di una vasta comunità scientifica che si propone di dare impulso all’archeologia virtuale come disciplina matura, la quale viva nel rispetto di queste regole e si fondi su metodi scientificamente validi ed ampiamente condivisi. Una piena trasparenza dei metodi, delle tecniche e della documentazione a corredo di un progetto di archeologia virtuale, è necessaria al fine di definire standard di qualità che innalzino il valore scientifico di una disciplina che promette di informare, stupire e affascinare con sempre maggiore efficacia e rigore. Il principio N. 7 della Carta di Siviglia, ribadisce la necessità di predisporre una base documentaria esauriente, che riguardi tutto il processo di ricerca legato alla creazione di contenuti digitali in progetti di archeologia virtuale. In Archeologia Virtuale i metodi di analisi, le tecniche di rilevamento e le interpretazioni devono essere tutti dichiarati, comprensibili e riutilizzabili. Solo l’analisi dei dati preliminari potrà validare gli esiti di uno studio ricostruttivo e garantire alle nuove generazioni una revisione dei risultati senza necessariamente ricominciare il lavoro dall’inizio.EnAnalogous to what has happened in the field of restoration, the Seville Principles of Virtual Archaeology have the value of a charter. They do not define a system of norms or laws, but rather the orientation of a broad scientific community that seeks to promote virtual archaeology as a mature discipline, one guided by respect for these rules and founded on scientifically valid and widely shared methods. The full transparency of the methods, techniques and accompanying documentation of a virtual archaeology project, is necessary in order to define standards of quality that raise the scientific value

 1. Nejistota nepřímého měření určená metodou Monte Carlo

  NOVOTNÝ, Marek

  2013-01-01

  Bakalářská práce se zabývá určováním nejistot měření, především s ohledem na nepřímá měření. Je zde teoreticky rozebrán a prakticky realizován výpočet nejistoty koeficientu víceotvorové rychlostní sondy Annubar 485 dvěma způsoby. Prvním způsobem je výpočet nejistoty klasickou metodou a druhým způsobem je stanovení nejistoty pomocí metody Monte Carlo. This bachelor's thesis deals with determination of uncertainty in measurement, primarily with regard to the indirect measurement. There is th...

 2. Nejistota nepřímého měření průtoku vzduchu

  Rozsypal, Jakub

  2014-01-01

  Semestrální práce se zabývá nejistotami měření, především s ohledem na nepřímá měření. Jsou zde základní informace o této problematice. Dále je zde rozebrán a prakticky realizován výpočet nejistoty měření objemového průtoku vzduchu víceotvorové rychlostní sondy Annubar 485 dvěma způsoby. Prvním způsobem je výpočet nejistoty klasickou metodou a druhým způsobem je stanovení nejistoty pomocí metody Monte Carlo. This semestral project deals with the measurement uncertainties, especially with r...

 3. Seismic hazard assessment; Valutazione della pericolosita` sismica

  Paciello, A. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dip. Ambiente

  1998-12-31

  This paper presents a brief summary of the most commonly used methodologies for seismic hazard assessment. The interest is focused on the probabilistic approach, which can take into account the uncertainties of input data and provides results better comparable with those obtained from hazard analyses of other natural phenomena. Calculation methods, input data and treatment of variability are examined. Some examples of probabilistic seismic hazard maps are moreover presented. [Italiano] Questo lavoro presenta un breve sommario delle piu` comuni metodologie utilizzate per la valutazione della pericolosita` sismica di un sito. Una particolare attenzione e` rivolta all`approccio probabilistico, che permette di tener conto delle incertezze legate ai dati iniziali e fornisce risultati piu` facilmente confrontabili con quelli ottenuti da analisi di pericolosita` di altri fenomeni naturali. Vengono presi in esame i metodi di calcolo, i dati di base e il trattamento delle incertezze. Vengono inoltre presentati alcuni esempi di carte di pericolosita` sismica di tipo probabilistico.

 4. L’utilizzo della ricostruzione nella comunicazione del patrimonio archeologico. L’approccio, il metodo, le finalità e alcuni spunti di discussione.

  Elena Bacci

  2010-05-01

  In questo contributo si focalizza l’attenzione sulla ricostruzione grafica e virtuale del patrimonio e sulle sensazioni che la ricostruzione evoca nel fruitore del messaggio culturale. La ricostruzione si attua mediante la collaborazione tra archeologo e illustratore e costituisce un momento di verifica visiva dell’interpretazione archeologica e uno strumento di comunicazione del dato archeologico fruibile a più livelli. Ciò avviene grazie allo scambio costante di informazioni (dati scientifici e proposte di ricostruzione e il confronto che ne deriva determina i metodi e le fasi di avanzamento del progetto. Il metodo si basa sull’integrazione delle immagini 3D con il disegno tradizionale ed è finalizzato alla trasposizione del dato archeologico, in modo tale da garantire alla ricostruzione il duplice requisito di soddisfazione estetica e credibilità scientifica.

 5. Asteroid Lightcurve Analysis at the Oakley Southern Sky Observatory: 2009 October thru 2010 April

  Albers, Kenda; Kragh, Katherine; Monnier, Adam; Pligge, Zachary; Stolze, Kellen; West, Josh; Yim, Arnold; Ditteon, Richard

  2010-10-01

  Photometric data for 44 asteroids were collected over 54 nights of observing during 2009 October thru 2010 April at the Oakley Southern Sky Observatory. The asteroids were: 826 Henrika, 918 Itha, 983 Gunila, 1049 Gotho, 1167 Dubiago, 1181 Lilith, 1227 Geranium, 1604 Tombaugh, 1636 Porter, 1826 Miller, 1977 Shura, 2004 Lexell, 2196 Ellicott, 2303 Retsina, 2307 Garuda, 2601 Bologna, 2609 Kiril-Metodi, 2851 Harbin, 2881 Meiden, 3118 Claytonsmith, 3324 Avsyuk, 3640 Gostin, 4207 Chernova, 4536 Drewpinsky, 4838 Billmclaughlin, 5235 Jean-Loup, 5274 Degewij, 5240 Kwasan, (6019) 1991 RO6, 6091 Mitsuru, 6961 Ashitaka, (7111) 1985 QA1, (8228) 1996 YB2, 11017 Billputnam, (13023) 1988 XT1, (14741) 2000 EQ49, 15938 Bohnenblust, 16463 Nayoro, (17633) 1996 JU, (21023) 1989 DK, 21558 Alisonliu, (21594) 1998 VP31, (34459) 2000 SC91, and (189099) 2001 RO.

 6. L’esercizio della sostenibilità sul patrimonio edilizio storico dell’Aquila. Prassi e ambiti applicativi nella fase della ricostruzione

  Alessandra Tosone

  2012-12-01

  Full Text Available Il quadro delle strategie sull’abitare sostenibile ha ampliato l’ambito applicativo del miglioramento energetico al patrimonio costruito anche soggetto a tutela. L’esercizio della sostenibilità nella contesto operativo della ricostruzione post-sisma avviene in base a prescrizioni di tipo normativo che prevedono insieme al miglioramento sismico anche quello energetico, per tutti gli edifici, vecchi e nuovi, con classificazione E del danno, con una estensione, per nulla mediata e meditata, a quelli facenti parte del tessuto storico della città, soggetti o no a tutela. L’ambito di tali applicazioni evidenzia i limiti e le criticità di una trasferimento tout court dei metodi operativi  elaborati nel settore delle nuove costruzioni ed implica un ripensamento di presupposti teorici e prassi progettuali.

 7. Digital collaboration: forme sociali in evoluzione

  Fortunato Sorrentino

  2014-04-01

  Full Text Available La collaborazione digitale, nel contesto di un’incalzante presenza di tutta una gamma di tecnologie digitali nella vita di tutti i giorni, è l’argomento del Capitolo 3 del libro “Orizzonti di conoscenza. Strumenti digitali, metodi e prospettive per l’uomo del terzo millennio” di Fortunato Sorrentino e Maria Chiara Pettenati, edito da Firenze University Press, 2014. Mantenendo fisso il punto focale del libro – la conoscenza nelle sue nuove forme, la sua creazione e condivisione nel mondo contemporaneo – questa modalità di collaborazione, sempre più adottata dal knowledge worker moderno, viene discussa nei vari scenari d’uso e osservata da molteplici punti di vista. Ricevono particolare attenzione gli strumenti per la collaborazione digitale, una generazione di applicazioni software innovative, i cosiddetti “spazi di lavoro virtuali condivisi”, insieme alla discussione delle abilità e delle attitudini richieste per avvalersi efficacemente di tali dispositivi.

 8. Sviluppo e validazione di un antigene-capture ELISA basato su anticorpi monoclonali specifici per Listeria monocytogenes negli alimenti

  Rossella Lelli

  2011-09-01

  Full Text Available È stato standardizzato e validato un dosaggio immunoenzimatico capture ELISA per l’identificazione di Listeria monocytogenes negli alimenti. Il dosaggio è stato messo a punto analizzando campioni di prodotti carnei, ittici e lattiero-caseari, pasta di semola e di farina di grano. Il metodo è risultato specifico al 100% per Listeria spp., con limite di rivelazione di 6,6 × 10(3 cfu/ml. Il metodo L. monocytogenes capture ELISA è stato confrontato con il metodo ufficiale ISO 11290-1:1996 per l’isolamento e l’identificazione di L. monocytogenes in matrici alimentari ottenendo un indice di concordanza significativo. Il dosaggio è stato validato in base alle indicazioni della norma ISO 16140:2003 relativamente ai metodi di analisi qualitativi. Il dosaggio è risultato accurato, specifico, sensibile, selettivo, riproducibile e rapido da eseguire, consentendo nello screening degli alimenti la riduzione di tempi e costi dell’indagine microbiologica.

 9. RICERCHE DI STATISTICA METEOROLOGICA

  EZIO ROSINI

  1956-06-01

  Full Text Available statistica
  non ha goduto di buona stampa nel passato anche recente; particolarmente
  poco apprezzata è stata la statistica meteorologica e climatologica.
  Occorre riconoscere che tale atteggiamento era almeno in
  parte frutto di un preconcetto errato sul significato della statistica, ma
  che d'altra parte la natura dei lavori di tal genere che venivano alla
  luce sembrava a volte confermare la giustezza del preconcetto. Il fatto
  è che una parte degli studiosi di meteorologia avvertiva più di altri,
  probabilmente per la propria stessa costituzione mentale, l'astrattezza
  dei metodi fisico-matematici applicati alla grandiosa e al tempo stesso
  minuta complessità dei fenomeni meteorologici, sentendo dunque maggiormente
  la necessità di far costante ricorso alla realtà delle osservazioni
  effettivamente eseguite.

 10. The Measurement of High-Temperature Expansion as the Standard of Estimation the Knock-Out Properties of Moulding Sands with Hydrated Sodium Silicate

  Major-Gabryś K.

  2014-06-01

  Full Text Available Potrzeba uzyskiwania wysokiej jakości odlewów wymusza podejmowanie prac badawczych dla otrzymania mas formierskich i rdzeniowych zapewniających uzyskanie tworzyw o odpowiednich parametrach technologicznych, jednocześnie spełniających wysokie wymogi ochrony środowiska. Najważniejszą grupę stanowią tutaj masy z uwodnionym krzemianem sodu. Niestety jedną z ich podstawowych wad jest słaba wybijalność. W artykule zostały przedstawione najczęściej stosowane metody pomiaru wybijalności mas formierskich i rdzeniowych Autorzy zaproponowali nową metodę oceny wybijalności opierającą się na pomiarze ekspansji wysokotemperaturowej.

 11. Teoretické modely elektrického oblouku

  Vondrák, Michal

  2015-01-01

  Tato práce se zabývá teoretickými modely elektrického oblouku. Vysvětlením pojmů plazmatu, elektrického oblouku a plazmatronů. Popsáním základního modelování elektrických oblouků. Popisem nepřímé metody pro stanovení střední teploty a rychlosti plazmajetu na výstupu z plazmatronu. Popisem zjednodušeného modelu s axiálně chlazeným elektrickým obloukem. This thesis deals with theoretical models of the electric arc. Plasma arc and plasma torch are explained. Basic approaches of electric arc m...

 12. Vzorové úlohy ve VHDL

  2009-01-01

  Tato bakalářska prace navazuje na semestralní projekt a zabývá se jazykem VHDL a obvody FPGA a CPLD firmy Xilinx. Dále pak má tato práce za cíl popsat, jak zacházet s vývojovým prostředím WebPack, kde je popsáno jak realizovat nový projekt. Jsou zde popsány různé metody návrhu úlohy v tomto vývojovém prostředí. Nakonec jsou také uvedeny některé vzorové příklady ve VHDL. This bachelor’s study connects on semestral project and is focused on VHDL language and FPGA and CPLD circuits by Xilinx....

 13. Produkce galaktozidázy kvasinkami rodu Cryptococcus rostoucím na laktózovém médiu

  Pavlatovská, Barbora

  2015-01-01

  Tato práce se zabývá studiem indukce - a -galaktosidáz kvasinkami rodu Cryptococcus rostoucím na laktózovém médiu, korelací mezi produkcí těchto enzymů a růstem kvasinek, a jejich následnou biotypizací pomocí hmotnostní spektrometrie. V teoretické části jsou popsány všechny testované a příbuzné kvasinky, hydrolytické enzymy -galaktosidáza a -galaktosidáza, a také použité analytické metody UV-VIS spektrofotometrie a hmotnostní spektrometrie, především MALDI-TOF. Experimentální část obsahuje po...

 14. Mikrokalorimetrická studie bakteriální degradace ropy a ropných produktů

  Bola, Tomáš

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá studiem degradace nafty, jako jednoho z možných produktů ropy pomocí bakteriálních kmenů Pseudomonas Putida a Pseudomonas Chlororaphis. Tato práce je motivována prozkoumáním využitelnosti metody, která nebyla k těmto účelům prozatím používána – kalorimetrická analýza. Pomocí IČ spektrometrie (ATR), kalorimetrie a UV-VIS spektrometrie byla studována míra a charakter interakcí. Kalorimetrická analýza ukázala, že Pseudomonas Putida má větší schopnost degradability...

 15. Analýza a hodnocení rizik veřejného vodovodu

  Novotná, Aneta

  2015-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na identifikaci, kvantifikaci a hodnocení rizik při dodávce pitné vody, aplikací vhodných metod na konkrétním veřejném vodovodu, jeho prostředí a provozování. Je vybrána metoda WaterRisk a z ČSN EN 31010 Management rizik - Techniky posuzování rizik jsou vybrány metody - analýza možných vad a jejich důsledků (FMEA), Paretův diagram a Ishikawa diagram. Cílem diplomové práce je analyzovat a posoudit kvalitativní, environmentální a bezpečnostní rizika pro systém veřejn...

 16. Industrial structure and privatisation of the Slovenian electricity industry

  Hrovatin, N. [Ljubljana Univ., Ljubljana (Sierra Leone). Fac of Economics

  1999-08-01

  The paper first analyses the existing structure of the Slovenian electricity industry and gives recommendations for its restructuring so as to conform to efficiency criteria and to comply with European Union provisions on the internal European electricity market. Then the paper outlines the necessity for privatisation and draws some conclusions on it such as determination of market values companies, the proportion for sale, privatisation methods and the general public's participation. [Italian] Il testo analizza la struttura esistente dell'industria elettrica slovena e da' indicazioni per la sua ristrutturazione secondo i criteri di efficienza e le disposizioni dell'Unione Europea in merito al mercato elettrico europeo. Sottolineando poi la necessita' di privatizzare, l'articolo delinea alcune conclusioni sulla determinazione dei valori di mercato delle societa', la proporzione della vendita, i metodi di privatizzazione e la partecipazione del pubblico in generale.

 17. Atomi, molecole e solidi esercizi risolti

  Balzarotti, Adalberto; Fanfoni, Massimo

  2015-01-01

  Questo eserciziario nasce dalla raccolta di problemi d'esame assegnati agli studenti del corso di Struttura della Materia, che si colloca al confine fra il Corso Triennale e quello Magistrale. Alla fine di ciascun capitolo si trova un riepilogo ragionato di formule utili, e l’ultima parte del volume è dedicata alle unità di misura, alle formule di Meccanica Quantistica e alle tecniche per manipolare il momento angolare, i metodi variazionale e quello perturbativo elementare. Quasi tutti i problemi sono applicazioni della Meccanica Quantistica, anche se si utilizzano nozioni di Termodinamica, Meccanica ed Elettromagnetismo. I problemi di questo manuale differiscono rispetto a quelli che caratterizzano libri di Fisica Teorica (che possono anche essere astratti o rilevanti per l'Astrofisica o le Interazioni Deboli, soprattutto nel fatto che) soprattutto nel fatto che questi devono alla fine determinare dei valori realistici di misure standard su atomi molecole o solidi. In Fisica, la conoscenza di ogni argom...

 18. Drinking water interlaboratory ring test. Part III: Results of some cationic analytes: Na, K., NH{sub 4}, Ca, Mg, Ba, Be and B; Circuito interlaboratorio Unichim sulle acque potabili. Parte III: Risultati di alcuni analiti cationici: Na, K, NH{sub 4}, Ca, Mg, Ba, Be e B

  Cavaterra, E.; Divo, C.; Bottazzini, N. [Unichim Milan (Italy); Alava, F. [Bergamo Ambiente e Servizi, Bergamo (Italy); Bettinelli, M. [Electric Power Production Company, Piacenza (Italy); Bonfiglioli, F. [Azienda Municipale Gas e Acqua, Genoa (Italy)

  2001-12-01

  In this paper results of statistical treatment of experimental data obtained in some cycles of an interlaboratory ring test relating to determination of content of Na, K., NH{sub 4}, Ca, Mg, Ba, Be and B in drinking water are reported. Means, variances and parameters of precision and accuracy of some analytical techniques and methods employed by laboratories participating to the ring test will be reported and discussed. [Italian] Nel presente lavoro vengono riportati i risultati dell'elaborazione statistica dei dati sperimentali ottenuti in alcuni cicli del circuito interlaboratorio e relativi ai seguenti analiti cationici: Na, K, NH{sub 4}, Ca, Mg, Ba, Be e B. Vengono riportati e discussi i valori medi e la varianza ed infine i dati di accuratezza e precisione delle tecniche o metodi d'analisi impiegati dai laboratori partecipanti al circuito.

 19. Drinking water interlaboratory ring test. Part IV. Results of some cationic analytes. Al, Zn, Cd, Cr, Pb, Ni, Mn, Fe, Cu and V; Circuito interlaboratorio Unichim sulle acque potabili. Parte IV. Risultati di alcuni cationi metallici. Al, Zn, Cd, Co, Cr, Pb, Ni, Mn, Fe, Cu e V

  Cavaterra, E.; Divo, C.; Bottazzini, N. [Unichim, Milan (Italy); Alava, F. [Bergamo Ambiente e Servizi, Bergamo (Italy); Bettinelli, M. [Electric Power Production Company, Piacenza (Italy); Bonfiglioli, F. [Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA, Genoa (Italy)

  2002-01-01

  In this paper results of statistical treatment of experimental data obtained in some cycles of an interlaboratory ring test of content of Al, Zn, Cd, Co, Cr, Pb, Ni, Mn, Fe, Cu and V in drinking water are reported. Means, variances and parameters of precision and accuracy of some analytical techniques and methods employed by laboratories participating to the ring test will be reported and discussed. [Italian] Nel presente lavoro vengono riportati i risultati dell'elaborazione statistica dei dati sperimentali ottenuti in alcuni cicli del circuito interlaboratorio e relativi ai seguenti cationi metallici: Al, Zn, Cd, Co, Cr, Pb, Ni, Mn, Fe, Cu e V. Vengono riportati e discussi i valori medi e la varianza ed infine i dati di accuratezza e precisione delle tecniche o metodi d'analisi impiegati dai laboratori partecipanti al circuito.

 20. Meccanica statistica elementare i fondamenti

  Falcioni, Massimo

  2015-01-01

  La meccanica statistica (MS) nell'insegnamente universitario e' spesso confinata in una posizione itermedia tra le tre grandi aree della fisica teorica, la fisica della materia e la fisica matematica. In genere vengono discussi gli aspetti "pratici", di supporto alla fisica della materia, che pur importanti non esauriscono la rilevanza concettule della meccanica statistica. Esistono molti ottimi libri (Huang, Landau-Lifsits, Chandler, Peliti etc) che trattano in modo dettagliato gli aspetti tecnici della meccanica statistica. Lo scopo del nostro libro non e' quello di presentare metodi (esatti ed approssimati) per determinare le proprietà termodinamiche a partire dalle interazioni microscopiche, quanto discutere alcuni aspetti concettuali della meccanica statistica che sono spesso poco trattati. In particolare: 1- Il ruolo dell'ipotesi ergodica 2- L'importanza dei tanti gradi di libertà per le leggi statistiche 3- L'interpretazione degli ensemble in termini di probabilità; 4- L'irreversibilità macroscopic...

 1. Introduzione alla Teoria della elasticità Meccanica dei solidi continui in regime lineare elastico

  Colombo, Luciano

  2007-01-01

  La meccanica dei solidi rappresenta un corpus di conoscenze di formidabile robustezza concettuale, di raffinata eleganza matematico-formale e di grandissima utilita’ applicativa. Come tale ha una valenza formativa molto forte in diversi campi delle scienze naturali (fisica della materia, scienza dei materiali), ingegneristiche (scienza delle costruzioni, ingegneria strutturale e meccanica) e matematiche (matematica applicata). La teoria della elasticita’costituisce inoltre uno dei punti-cardine su cui si articola il moderno paradigma di ricerca detto "modellazione multi-scala dei materiali", secondo il quale le proprieta’ di un materiale sono descritte tramite la concorrenza di metodi teorici affatto diversi: mentre alla nanoscala opera la meccanica quantistica, alla micro- e meso-scala opera il continuo. La conoscenza del continuo elastico abilita lo Studente di Fisica, di Scienza dei Materiali, di Matematica o l’Allievo Ingegnere a confrontarsi con questo moderno e affascinate strumento di ricerca s...

 2. Multivariable Lagrange expansion and generalization of Carlitz-Srivastava mixed generating functions

  Dattoli, G. [ENEA, Centro Ricerche Frascati, Rome (Italy). Dipt. Innovazione; Lorenzutta, S. [ENEA, Centro Ricerche Ezio Clementel, Bologna (Italy). Dipt. Innovazione; Sacchetti, D. [Rome Univ. La Sapienza, Rome (Italy). Dipt. di Statistica, Probabilita' e Stat. Applicate

  1999-07-01

  Families of mixed generating functions, generalizing those of the Carlitz-Srivastava type, are derived by exploiting methods based on the multivariable extension of the Lagrange expansion. It is also shown that the combination with techniques of operational nature offers a wide flexibility to explore a wealth of mixed bilateral generating functions for special functions with many variables. [Italian] In questo lavoro si derivano famiglie di funzioni generatrici che generalizzano quelle del tipo Carlitz-Srivastava. I metodi utilizzati sono basati su una estensione a piu' variabili della espansione di Lagrange. Si dimostra anche che una opportuna combinazione con tecniche di natura operatoriale offre un'ampia flessibilita' per lo studio di funzioni generatrici viste per funzioni speciali con piu' variabili.

 3. Integrare paesaggio, ambiente e territorio. Il caso del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Crotone

  Concetta Fallanca

  2013-01-01

  Full Text Available Nel perseguimento di una pianificazione e gestione equilibrata del territorio l’Ente Provinciale ha un ruolo strategico in quanto chiamato a recepire e mettere in atto i metodi e gli strumenti messi in campo per una nuova politica del paesaggio. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale risulta essere lo strumento ideale di sperimentazione per integrare paesaggio-ambiente e territorio, poiché assume come obiettivo principale la sostenibilità ambientale connessa allo sviluppo socio-economico, coniugando l’evoluzione del territorio alla qualità dell’ambiente ed alla conservazione dei paesaggi, in una logica di compatibilità fra trasformazione e uso delle risorse secondo la loro capacità di carico e riproducibilità

 4. Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení v podniku

  Zumrová, Olga

  2007-01-01

  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením hospodářské situace podniku a následnými návrhy na její zlepšení. Nejdříve vysvětluje základní poznatky z teorie finanční analýzy a její metody, které jsou poté aplikovány na reálný podnik. Zkoumanou společností je Holcim (Česko), a. s., který se zabývá výrobou cementu, betonu a kameniva. Aim of this dissertation is analysis of company’s economical situation and subsequent proposals for its improvement. Firstly, this thesis explains basic knowledge o...

 5. First Italian intercomparison on methodologies for dose assessment from internal contamination. Results and perspectives; Primo interconfronto italiano sulle metodiche di valutazione di dose da contaminazione interna: risultati e prospettive

  Castellani, C.M.; Battisti, P.; Tarroni [ENEA, Centro Ricerche Ezio Clementel, Bologna (Italy). Dipt. Ambiente

  1998-07-01

  In the frame of the MIDIA activities (coordination of whole body counters operating in Italy) an intercomparison on dose evaluation methods was promoted and carried out between October 1995 and March 1996 by 5 WBC centres. The main results related to the estimation of Intake and effective dose equivalent on the four case studies are reported. A comparison with European preliminary results is also presented. Finally perspectives related to the quality assurance of internal dosimetry estimates are indicated. [Italian] Vengono riportati i risultati delle valutazioni di Intake e di equivalente di dose nei centri MIDIA (coordinamento dei WBC operanti in Italia) per effettuare un interconfronto sui metodi di valutazione di dose da contaminazione interna utilizzando casi di studio reperiti in ambiente europeo. Vengono indicate le prospettive per la valutazione della qualita' della stima di dose in dosimetria interna.

 6. Zpracování histogramu barevného obrazu

  Kučera, Ondřej

  2009-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním histogramu barevného obrazu. K pochopení dané problematiky popisuje jednotlivé metody, kterými se dá barevný obraz a jeho histogram upravovat. Dále podává návrh realizace programu který upožňuje zpracování barevného obrazu a jeho histogramu. This bachelor thesis deals with processing of colour image histogram. To better undestanding of this problem it describes individual methods which edit colour image and its histogram. The thesis suggests a pr...

 7. Java applety pro zpracování obrazu

  Čišecký, Roman

  2010-01-01

  Bakalářská práce se zabývá technikami zpracování obrazu, jako jsou výpočet a ekvalizace histogramu, filtrace obrazu ve frekvenční a v prostorové oblasti, tvorba panoramatických ob-rázků a vytváření disparitní mapy. V této práci jsou popsané jednotlivé metody zpracování obrazu a jejich využití v praxi. Poslední část se zabývá vlastní tvorbou aplikací na zpracování obrazu a jejich přetvořením na aplety spustitelné z webu. The bachelor´s thesis is concerned with image processing techniques su...

 8. Grafīta kivetes ekspluatācijas laika pagarināšanas iespējas

  Strika, Gunita

  2014-01-01

  Grafīta kivetes ekspluatācijas laika pagarināšanas iespējas. Strika G. Darba vadītāja Dr. ķīm. Rudoviča V. Bakalaura darbs. 38 lpp., 29 attēli, 6 tabulas, 23 literatūras avoti,1 pielikums. Latviešu valodā. Bakalaura darbā tika pētītas ekspluatācijas laika pagarināšanas iespējas Massman tipa grafīta kivetēm, kuras tika ķīmiski apstrādātas ar pallādiju un platīnu saturošiem savienojumiem. Pētījums tika veikts izmantojot elektrotermālo atomabsorbciometrijas metodi. Absorbcijas signālu kontro...

 9. Probabilità in Fisica Un’introduzione

  Boffetta, Guido

  2012-01-01

  Questo testo, che nasce dall'esperienza didattica degli autori, si propone di introdurre gli aspetti fondamentali della teoria della probabilità e dei processi stocastici, guardando con particolare attenzione alle connessioni con la meccanica statistica, il caos, le applicazioni modellistiche ed i metodi numerici. La prima parte è costituita da un' introduzione generale alla probabilità con particolare enfasi sulla probabilità condizionata, le densità marginali ed i teoremi limite. Nella seconda parte, prendendo spunto dal moto Browniano, sono presentati i concetti fondamentali dei processi stocastici  (catene di Markov,  equazione di Fokker- Planck). La terza parte è una selezione di argomenti avanzati che possono essere trattati in corsi della laurea specialistica.

 10. Kombinētie darba vides riski speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, aizsardzības un preventīvie pasākumi

  Ingars REINHOLDS

  2016-01-01

  Novērtēta kombinēta fizikālo, ergonomisko, psihosociālo u.c. faktoru ietekme speciālās pirmskolas izglītības iestādes darba vidē. Veikti objektīvie mērījumi, nosakot asinsspiediena un pulsa rādītājus. Statistiski analizēti speciālās un vispārējo pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku (95 respondenti) rezultāti par darbinieku veselību, spriedzes līmeni un darba vidi. Autors pielietojis FMEA metodi kombinēto risku analīzei. Noteikts, ka ergonomisko faktoru uzlabošana un darbinieku izglītošan...

 11. Prevenzione delle infezioni ospedaliere in una terapia intensiva

  G.B. Orsi

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: sorveglianza delle infezioni ospedaliere (IO nell’unità di terapia intensiva (UTI di un grande ospedale romano.

  Metodi. tutti i pazienti ricoverati nell’UTI tra il 1.1.2000 ed il 31.12.2001 per ›48 ore. Lo studio, applicando le definizioni di caso dei CDC, ha considerato le seguenti infezioni: infezioni polmonari (POL, setticemie (SET, infezioni delle vie urinarie (IVU, infezioni della ferita chirurgica (IFC. Inoltre sono stati valutati eventuali fattori di rischio preesistenti, procedure invasive, isolamento dei microrganismi e loro suscettibilità agli antibiotici.

  Sulla base dei risultati epidemiologici preliminari, dall’ottobre 2000 al marzo 2001 sono stati effettuati una serie di interventi che hanno modificato alcune importanti variabili associate alle IO.

 12. Calcolo scientifico esercizi e problemi risolti con Matlab e Octave

  Quarteroni, Alfio; Gervasio, Paola

  2017-01-01

  Questo testo è concepito per i corsi delle Facoltà di Ingegneria e di Scienze. Esso affronta tutti gli argomenti tipici della Matematica Numerica, spaziando dal problema di risolvere sistemi di equazioni lineari e non lineari a quello di approssimare una funzione, di calcolare i suoi minimi, le sue derivate ed il suo integrale definito fino alla risoluzione di equazioni differenziali ordinarie e alle derivate parziali con metodi alle differenze finite ed agli elementi finiti. Un capitolo iniziale conduce lo studente ad un rapido ripasso degli argomenti dell'Analisi Matematica e dell'Algebra Lineare di uso frequente nel volume e ad una introduzione ai linguaggi MATLAB e Octave. Al fine di rendere maggiormente incisiva la presentazione e fornire un riscontro quantitativo immediato alla teoria vengono implementati in linguaggio MATLAB e Octave tutti gli algoritmi che via via si introducono. Vengono inoltre proposti numerosi esercizi, tutti risolti per esteso, ed esempi, anche con riferimento ad applicazioni in...

 13. Wybrane problemy ustalania wartościw sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw

  Kazimierz Sawicki

  2009-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono niektóre problemy pomiaru i wyceny w rachunkowości zarówno pozycji bilansu, jak i procesów gospodarczych. Opisano podstawowe modele tradycyjne i współczesne metody wyceny. Podjęto próbę oceny przydatności poszczególnych metod wyceny, zwłaszcza na podstawie wartości godziwej, dla dużych, średnich i małych jednostek. Zdaniem autora, wiarygodność informacji finansowych dla zarządu i użytkowników zewnętrznych może być wątpliwa, jeżeli w wysokim stopniu opiera się na estymacji przyszłości, która zawsze jest niepewna.

 14. Sprawozdawczość finansowa i kapitał intelektualny

  Artur Paździor

  2009-10-01

  Full Text Available Tradycyjna sprawozdawczość finansowa spełnia w gospodarce rynkowej niezwykle ważną rolę. Nie zawsze jest ona jednak w stanie uporać się z najnowszymi zjawiskami, widocznymi zwłaszcza w sferze zasobów niematerialnych. W artykule zostały zaprezentowane najbardziej znane metody wyceny kapitału intelektualnego. Przedstawiono ich zalety oraz główne wady. Zwrócono również uwagę na możliwość praktycznej implementacji tych metod, szczególnie w warunkach zawirowań na rynkach finansowych.

 15. Fluorīdu satura izvērtējums zobu pastās

  2013-01-01

  Fluorīdu satura izvērtējums zobu pastās. Sīlis A., zinātniskā vadītāja: lektore Gigele R. Bakalaura darbs, 34 lappuses, 10 attēli, 2 tabulas, 41 literatūras avots. Latviešu valodā. Darba gaitā noteikts fluorīdjonu saturs dažādās zobu pastās – Colgate Total Advanced Whitening, Silca Complete Sensitive, Colgate Smiles, Elmex Kinder zahnpasta, izmantojot jonometrijas metodi. Apkopoti un salīdzināti jonometriski iegūtie rezultāti fluorīdjonu noteikšanai. Iegūtie rezultāti statistiski apstrādāt...

 16. Ekonomické vyhodnocení řízení zásob ve vybraném podniku

  Skoumal, Tomáš

  2015-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na logistiku a studii řízení zásob. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a představeny vybrané metody. Další část je praktická, ve které se zaměřím na analýzu zásob, a následně budou navržena opatření vedoucí k vyřešení nalezených problémů v tomto podniku. The thesis deals with the study of logistics and inventory management. In the theoretical part are characterized by basic concepts and presented the selected methods. The next part is pract...

 17. Case report: Inflammatory myofibroblastic tumor of pancreatic origin in a patient with down syndrome: The role of diagnostic ultrasound.

  Colangelo, M; Di Renzo, D; Persico, A; Chiesa, P Lelli

  2011-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: Il tumore miofibroblastico infiammatorio (TIM) è un tumore solido benigno, di incerta eziologia. MATERIALI E METODI: Riportiamo un case-report di un bambino (4 anni, sindrome di Down), con massa pancreatica identificata all’ultrasonografia (US) e confermata da TC. RISULTATI: Il monitoraggio del TIM è stato effettuato con US seriate. Il follow-up a 4 anni dalla diagnosi è senza recidive. DISCUSSIONE: Il paziente, data l’impossibilità dell’exeresi chirurgica radicale, è stato trattato con successo con terapia medica (FANS). Abbiamo deciso di monitorizzare la lesione con ultrasonografie seriate, riducendo il numero di esami TC ai quali il paziente avrebbe dovuto sottoporsi, evitando così l’esposizione a radiazioni ionizzanti. La letteratura, infatti, riporta ampiamente come l’esecuzione di ripetuti esami TC si accompagni ad una importante radioesposizione con conseguente rischio cancerogeno, dato assolutamente non trascurabile in età pediatrica.

 18. Analisi dell’anisotropia microstrutturale in materiali compositi rinforzati con fibre corte

  D. Dreossi

  2008-01-01

  Full Text Available La microtomografia con luce di sincrotrone si è rivelata una tecnica particolarmente efficace per l’analisi della struttura risultante dalla distribuzione degli orientamenti assunti dalle fibre di rinforzo di compositi rinforzati con fibre di vetro. La ricostruzione dell'immagine tridimensionale ha consentito la visualizzazionedella distribuzione spaziale delle fibre all'interno della matrice polimerica anche nel caso di fibre di piccole dimensioni (diametro medio di 10 micrometri. E' stato quindi possibile misurare le differenze nell'orientamento delle fibre nei differenti strati di un campione utilizzando metodi basati sulla valutazione del Mean Intercept Length (MIL e del fabric tensor. La tecnica descritta è stata applicata a un campione di poliammide 6 rinforzato con il 30% di fibre corte di vetro ricavato da lastra.

 19. Wina bez kary – o bezkarności manipulatora

  Łukowski, Piotr

  2015-01-01

  Wielu wybitnych psychologów, takich jak Philip Zimbardo czy Simon Baron-Cohen, stawia fundamentalne pytanie: Jak dobrzy ludzie mogą skłaniać się do zła? Odpowiedź na nie powinna być przedmiotem zainteresowania i stanowić ważny temat również dla prawników. Oczywiście czasami istnieją takie sytuacje, kiedy tzw. dobrzy ludzie stają się sprawcami przestępstwa. Niektóre z tych sytuacji wcale nie są przypadkowe, lecz kreowane przez kogoś, kto dobrze zna metody manipulowania innymi ludźmi. Wówczas m...

 20. Mikrokontrolery pro BLDC motory

  Úlehla, Martin

  2008-01-01

  Diplomová práce pojednává o problematice řízení BLDC motorů (bezkartáčové stejnosměrné motory). Analyzuje dostupné mikrokontroléry a elektronické součástky na trhu, vhodné pro řízení BLDC motoru v podmínkách sériové výroby, problémy spojené s řízením motoru v rozličných provozních podmínkách a další pomocné metody (synchronizace, dynamické brzdění, rekuperace, konstantní otáčky). Master thesis deals with solutions of BLDC motors (brushless DC motors) control. It analyses microcontroll...

 1. Trauma e vulnerabilità nei migranti richiedenti protezione internazionale

  Emanuele Caroppo

  Full Text Available INTRODUZIONE: I rifugiati richiedenti protezione internazionale mostrano un'alta vulnerabilità e Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD. OBIETTIVI: abbiamo utilizzato un approccio integrato multidisciplinare per valutare la loro vulnerabilità e psicopatologia. METODI: sono stati valutati 180 rifugiati politici secondo i criteri del DSM-IV-TR. RISULTATI: in un'alta percentuale di rifugiati politici la diagnosi principale è stata di PTSD associata con disturbi di personalità e/o altri disturbi psichici. CONCLUSIONI: i rifugiati politici hanno più difficoltà nel gestire le proprie emozioni, questo probabilmente è dovuto alla propria storia personale intrisa di vissuti traumatici, tuttavia attraverso un lavoro sia psicoterapico che farmacologico è stato possibile migliorare le proprie condizioni.

 2. Salute dei re, salute del popolo. Mangiare e curarsi nella Sicilia tardomedievale

  Santoro, Daniela

  2013-06-01

  Full Text Available Dining and personal health care are two dimensions which are strongly connected to the body, between need and pleasure. They are two dimensions which have many social, local, religious and economic implications involving knowledge and different therapies related to age and gender. The social role is equally important. With a focus on the court (noble, episcopal, real and the cities, the present work focuses on the methods and the uses of healing practices of both kings and islanders.[it] Mangiare e curarsi sono due dimensioni fortemente connesse al corpo, tra bisogno e piacere. Due dimensioni dense di sfumature sociali e locali, religiose ed economiche, che implicano conoscenze e terapie diverse a seconda dell’età e del sesso ma soprattutto del ruolo sociale. Con un’attenzione particolare a corti (signorili, vescovili, reali e città, il lavoro focalizza metodi, usi e pratiche curative e alimentari di sovrani e isolani.

 3. La riqualificazione energetica e architettonica del patrimonio edilizio recente. Il caso dei quartieri di edilizia residenziale pubblica

  Annarita Ferrante

  2012-12-01

  Full Text Available Nell’ambito dell’attuale riflessione sulla fattibilità degli interventi di riqualificazione energetica, l’esperienza condotta nel quartiere Corticella a Bologna propone una revisione aggiornata dei metodi e delle tecnologie finalizzate al contenimento energetico degli edifici. In particolare, a partire da ipotesi di intervento standard, come isolamento e sostituzione degli infissi, nella riqualificazione degli edifici sono state ipotizzate soluzioni di incremento volumetrico; tali soluzioni sono indicate come possibili strumenti per: i potenziare la fattibilità tecnico-economica delle opere di trasformazione; ii superare la rigidezza dei tipi edilizi esistenti; iii promuovere soluzioni adattabili, flessibili, rivolte all’utenza, utilizzandole come mezzo di comunicazione con la componente umana, come “guida” tecnica per elevarne il grado di conoscenza e consapevolezza in materia di risparmio energetico.

 4. La Tradizione Giuridica Indigena

  Carlos Humberto Durand de Alcantara

  2014-06-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/2177-7055.2013v35n68p19Il tema principale di questo lavoro si riassume nel tentativo, in primo luogo, di spiegare la natura dei rapporti giuridici che si sviluppano nelle realtà indigene, e se è possibile identificarli come un “sistema legale”. In secondo luogo, si cercheranno di individuare gruppi sociali nei quali vige un modello legale pluralista. La struttura e i metodi dei sistemi di diritto indigeni formano un tutto indissolubile con la “visione del mondo” di questi stessi popoli, con la loro cultura, arrivando così a rifletterne le specifiche identità.

 5. Studio di prevalenza delle polmoniti in un'Azienda opsedaliera di Bologna

  E. Leoni

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: nell’ambito di un progetto di sorveglianza attiva dei casi di polmonite da legionella, è stata studiata la prevalenza di tutti i casi di polmonite ricoverati in un ospedale di Bologna, allo scopo di definirne la distribuzione per origine (comunitaria o nosocomiale, eziologia, caratteristiche individuali e di confrontarle con le polmoniti da legionella.

  Metodi: per ogni caso con diagnosi clinica e/o radiologica di polmonite è stato compilato un questionario, raccogliendo le informazioni dalle cartelle cliniche. Tutti i casi di polmonite non specificata sono stati inoltre sottoposti al test per la ricerca dell’antigene di legionella nelle urine.

 6. Erosion processes and micro-particle production in gas discharge lasers

  Letardi, T.; Giordano, G. [ENEA, Centro Ricerche Frascati, Frascati, RM (Italy). Dipt. Innovazione

  1999-07-01

  The erosion processes of the cathode for pulsed excimer gas lasers are explained by comparing the initiation conditions of the pulsed excimer gas laser discharge to that of the vacuum discharge breakdown. The number of the micro-particles, generated due to the above cathode-processes, are estimated. Several possible influences of the micro-particles on performances of the gas discharge lasers are analyzed. Two methods for eliminating the micro-particles or reducing their influences are discussed. [Italian] Viene descritto, comparandolo con la scarica in vuoto, il processo di erosione del catodo di un laser ad eccimeri a scarica. Viene stimato il numero delle micro-particelle generate dal processo di scarica. Vengono analizzate le possibili influenze di tali micro-particelle sulle prestazioni dei laser a scarica. Sono presentati e discussi due possibili metodi per la eliminazione delle micro-particelle generate dalla scarica.

 7. Návrh projektu vývoje generického léčivého přípravku

  Zaoralová, Lenka

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na projekt, který bude sloužit jako návrh pro vývoj generického přípravku pro firmu Teva Czech Industries s.r.o. V práci budou uplatněny metody projektového managementu. Výstupem práce bude plán projektu, pro jehož sestavení bude využito funkcí programu MS Project. K dalším výstupům práce bude patřit několik analýz, jako například analýza rizika, nebo zdrojová analýza. Diploma thesis is focused on project which will serve as a proposal for development of generic...

 8. Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (ocena knjige

  Karin Elena Sánchez

  2014-04-01

  Full Text Available Kolegialni coaching avtoric Zore Rutar Ilc, Blanke Tacer in Brigite Žarkovič Adlešič je prvi priročnik za to področje, ki je plod slovenskega znanja. Na eni strani je sistematičen, metodičen, do bralca prijazno zasnovan, didaktično bogat in strokoven vodnik po osnovah coachinga; na drugi strani temelji na praktičnih primerih, v katerih skozi refleksijo uporabnikov in preizkuševalcev coachinga bralcu omogoča neposreden vpogled v njihovo učenje, napredek in razvoj. Pri tem ponuja nekatere preproste tehnike, orodja in modele ter bralcu na slikovit način pokaže, kako jih uporabiti v praksi. Primere uporabe začini še z izkušnjami in refleksijo tistih, ki so to že storili.

 9. Simbolu interpretācija romantisma un simbolisma perioda tēlotāja mākslā

  Rudzīte, Paula

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir simbolu interpretācija romantisma un simbolisma glezniecībā, balstoties uz Zigmunda Freida sapņu interpretācijas teoriju. Freida sapņu interpretāciju simbolu skaidrošanai glezniecībā ļauj izmantot Freida apgalvojums, ka mākslas darbi var tikt skaidroti tāpat kā sapņi. Balstoties uz Freida sapņu interpretācijas teoriju, tika izstrādāts interdisciplinārs pētījums, kura mērķis ir piedāvāt lasītājam izmantot šādu mākslas darbu simbolu skaidrošanas metodi un ar tās palī...

 10. Piattaforma multimediale e interattiva, per la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio Ambientale ed Architettonico in area Mediterranea con particolare riferimento alla regione del Maghreb.

  Domenico Tosto

  2010-12-01

  Full Text Available La salvaguardia del patrimonio culturale, storico e architettonico occupa un posizione di rilievo all’interno dei diversi campi di applicazione che riguardano la comunicazione globale. La società attuale trova al giorno d’oggi nella comunicazione globale il più importante strumento di informazione. Dall’interazione tra beni culturali e nuove tecnologie, sicuramente, potranno crearsi numerose opportunità a livello conservativo, comunicativo e di sviluppo economico per quello che riguarda il ricchissimo patrimonio storico-artistico presente nel Mediterraneo. Il bacino mediterraneo ed in particolar modo l’area del Maghreb offre un vastissimo repertorio di casi utili per sperimentare metodi di indagine, teorie e tecniche utili per la comprensione, il recupero e la salvaguardia di impianti architettonici di rilevante importanza storico-culturale. Con il termine Maghreb (che in arabo significa “occidente” si identifica l’intera regione dell’Africa settentrionale che comprende Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto.

 11. Application of immobilised enzymes in the manufacture of beta-lactam antibiotics

  Bianchi, D.; Bortolo, R.; Golini, P.; Cesti, P. [Enichem S.p.a., Novara (Italy). Centro Ricerche Novara `Istituto G. Donegani`

  1998-09-01

  This paper describes suitable methods of preparing immobilised enzymes for the hydrolysis of the side-chain of naturally occurring {beta}-lactam antibiotics, such as penicillin G and cephalosporin C. The benefits of immobilization in the preparation of industrial penicillin G acylase, D-aminoacid oxidase and glutaryl-7-ACA acylase are discussed. [Italiano] Il lavoro descrive alcuni nuovi metodi per l`immobilizzazione di proteine su matrici solide, particolarmente efficaci nel caso degli enzimi coinvolti nell`idrolisi delle catene laterali di antibiotici {beta}-lattamici di origine naturale, quali la Penicillina G e la Cefalosporina C. In particolare, vengono riportati i benefici dell`immobilizzazione nella preparazione di catalizzatori di interesse industriale del tipo penicillina-G-acilasi, D-amminoacido ossidasi e glutaril-7-ACA acilasi.

 12. Il migliore dei mondi possibili

  Giuseppe Borruso

  2012-09-01

  Full Text Available Negli ultimi anni l’evoluzione delle tecniche applicate  all’informazione geografica ha raggiunto dei livelli impensabilisino a pochi anni or sono. Mai come oggi la disponibilità di dati, programmi, procedure e metodi di analisi sono staticosì ampiamente alla portata di tutti. Non più solo gli addetti ai lavori sono in grado di parlare di questi argomenti e diprodurre Informazione Geografica, ma anche i cosiddetti neogeografi.AbstractThe best of all worldsIn recent years the evolution of techniquesapplied to geographic informationreached levels unthinkablea few years ago. Never as today theavailability of data, programs, proceduresand methods of analysis havebeen so widely available to everyone.No longer just the experts are able totalk about these issues and producegeographic information, but also socalled"neogeographers".

 13. Imparare a leggere a tre anni

  Vittorio Midoro

  2017-01-01

  Full Text Available Imparare a leggere precocemente può contribuire enormemente allo sviluppo cognitivo e affettivo dei bambini. A partire da questo assunto, in questo contributo sono descritti, da un lato, una metodologia e una serie di strumenti per l’apprendimento precoce della lettura e, dall’altro, una sperimentazione condotta con bambini con o senza problemi di linguaggio. La metodologia appartiene alla famiglia dei metodi sintetici, in cui si imparano prima gli elementi più semplici sprovvisti di significato e poi il significato, ed è basata giochi che il genitore fa con il bambino, con l’uso di materiali di vario genere, digitali e non. La sperimentazione, condotta nell’arco di un anno e mezzo, ha messo in luce la praticabilità del metodo, ottenendo risultati che vanno al di là dell’apprendimento della lettura per investire aspetti rilevanti dello sviluppo dei bambini.

 14. L’imprevisto e la confusione: metodo e teoria nella Sarajevo sotto assedio

  Ivana Maček

  2015-03-01

  Full Text Available In questo articolo spiego come l’antropologia della guerra possa fare buon uso di una particolare combinazione di metodi filosofici e sociologici, ossia la fenomenologia e la grounded theory. Il caso analizzato riguarda l’assedio della capitale della Bosnia-Erzegovina, Sarajevo, nei primi anni Novanta. Inizierò illustrando il contesto del conflitto nella Bosnia-Erzegovina, una della serie di guerre che ha portato alla dissoluzione della Jugoslavia. Mi sposterò poi a Sarajevo e mi concentrerò sul mio lavoro etnografico durante la guerra, da cui emergono gli approcci metodologici che ho usato per raccogliere i dati e per costruire interpretazioni significative sia sul piano scientifico sia su quello locale. Vale a dire significative per i miei colleghi, per altri esperti internazionali e per gli abitanti Sarajevo.

 15. Giancarlo Alfano, Paesaggi, mappe, tracciati. Cinque studi su Letteratura e Geografia

  Giovanni Vito Distefano

  2011-04-01

  Full Text Available Lo spatial turn cui da più di un decennio si assiste sulla scena degli studi umanistici e della critica letteraria – si veda, per una sintesi degli autori e dei contributi fondanti, la raccolta pubblicata nel 2010 dall’editore Armando a cura di Flavio Sorrentino, Il senso dello spazio. Lo spatial turn nei metodi e nelle teorie letterarie – si arricchisce con il volume di Alfano di un nuovo contributo. Che non si tratti del tentativo di intercettare una moda del momento è chiaro, diremo subito, per l’equilibrio tra dichiarazioni e riflessioni teoriche e documentata pratica critica che sostanzia la sua articolata indagine di topologia letteraria.

 16. Algorithms of common solutions to quasi variational inclusion and fixed point problems

  ZHANG Shi-sheng; LEE Joseph H. W.; CHAN Chi Kin

  2008-01-01

  The purpose of this paper is to present an iterative scheme for finding a common element of the set of solutions to the variational inclusion problem with multi-valued maximal monotone mapping and inverse-strongly monotone mappings and the set of fixed points of nonexpansive mappings in Hilbert space. Under suitable conditions, some strong convergence theorems for approximating this common elements are proved. The results presented in the paper not only improve and extend the main results in Korpelevich (Ekonomika i Matematicheskie Metody, 1976, 12(4):747-756), but also extend and replenish the corresponding results obtained by Iiduka and Takahashi (Nonlinear Anal TMA, 2005, 61(3):341-350), Takahashi and Toyoda (J Optim Theory Appl, 2003,118(2):417-428), Nadezhkina and Takahashi (J Optim Theory Appl, 2006, 128(1):191-201), and Zeng and Yao (Taiwanese Journal of Mathematics, 2006, 10(5):1293-1303).

 17. Animovaný podvodní skybox v OpenGL

  Lagová, Lenka

  2013-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou řešení animovaného podvodního skyboxu pomocí OpenGL. Práce obsahuje úvod k OpenGL, popisuje grafické techniky používané pro vykreslování a metody pro procedurální generování objektů a textur. This bachelor thesis deals with the solution of animated underwater skybox using OpenGL. The work contains an introduction to OpenGL, describes graphic techniques which are used for rendering and describes methods for procedural generating of objects ...

 18. Statistical elements in calculations procedures for air quality control; Elementi di statistica nelle procedure di calcolo per il controllo della qualita' dell'aria

  Mura, M.C. [Istituto Superiore di Sanita' , Laboratorio di Igiene Ambientale, Rome (Italy)

  2001-07-01

  The statistical processing of data resulting from the monitoring of chemical atmospheric pollution aimed at air quality control is presented. The form of procedural models may offer a practical instrument to the operators in the sector. The procedural models are modular and can be easily integrated with other models. They include elementary calculation procedures and mathematical methods for statistical analysis. The calculation elements have been developed by probabilistic induction so as to relate them to the statistical analysis. The calculation elements have been developed by probabilistic induction so as to relate them to the statistical models, which are the basis of the methods used for the study and the forecast of atmospheric pollution. This report is part of the updating and training activity that the Istituto Superiore di Sanita' has been carrying on for over twenty years, addressed to operators of the environmental field. [Italian] Il processo di elaborazione statistica dei dati provenienti dal monitoraggio dell'inquinamento chimico dell'atmosfera, finalizzato al controllo della qualita' dell'aria, e' presentato in modelli di procedure al fine di fornire un sintetico strumento di lavoro agli operatori del settore. I modelli di procedure sono modulari ed integrabili. Includono gli elementi di calcolo elementare ed i metodi statistici d'analisi. Gli elementi di calcolo sono sviluppati con metodo d'induzione probabilistica per collegarli ai modelli statistici, che sono alla base dei metodi d'analisi nello studio del fenomeno dell'inquinamento atmosferico anche a fini previsionali. Il rapporto si inserisce nell'attivita' di aggiornamento e di formazione che fin dagli anni ottanta l'Istituto Superiore di Sanita' indirizza agli operatori del settore ambientale.

 19. A Visual mining based framework for classification accuracy estimation

  Arun, Pattathal Vijayakumar

  2013-12-01

  Classification techniques have been widely used in different remote sensing applications and correct classification of mixed pixels is a tedious task. Traditional approaches adopt various statistical parameters, however does not facilitate effective visualisation. Data mining tools are proving very helpful in the classification process. We propose a visual mining based frame work for accuracy assessment of classification techniques using open source tools such as WEKA and PREFUSE. These tools in integration can provide an efficient approach for getting information about improvements in the classification accuracy and helps in refining training data set. We have illustrated framework for investigating the effects of various resampling methods on classification accuracy and found that bilinear (BL) is best suited for preserving radiometric characteristics. We have also investigated the optimal number of folds required for effective analysis of LISS-IV images. Techniki klasyfikacji są szeroko wykorzystywane w różnych aplikacjach teledetekcyjnych, w których poprawna klasyfikacja pikseli stanowi poważne wyzwanie. Podejście tradycyjne wykorzystujące różnego rodzaju parametry statystyczne nie zapewnia efektywnej wizualizacji. Wielce obiecujące wydaje się zastosowanie do klasyfikacji narzędzi do eksploracji danych. W artykule zaproponowano podejście bazujące na wizualnej analizie eksploracyjnej, wykorzystujące takie narzędzia typu open source jak WEKA i PREFUSE. Wymienione narzędzia ułatwiają korektę pół treningowych i efektywnie wspomagają poprawę dokładności klasyfikacji. Działanie metody sprawdzono wykorzystując wpływ różnych metod resampling na zachowanie dokładności radiometrycznej i uzyskując najlepsze wyniki dla metody bilinearnej (BL).

 20. Museum theriological collections for the study of genetic diversity

  Ettore Randi

  2008-02-01

  Full Text Available Abstract Molecular methods to analyse DNA variability are opening new perspectives in the role played by museums in biodiversity research. DNA can be extracted from specific tissue collections, as well as from traditional voucher specimens. Ancient and museum DNA research produce valuable information for defining the phylogenetic positions of extinct taxa, the reconstruction of molecular and organismal evolution in extinct species, the characterization of extinct populations, including animal diets or microbial infections. Historical DNA samples are important sources of information also for conservation and evolutionary studies. In this paper, the methods used for ancient DNA analysis and the main results reported in published studies are reviewed. Riassunto Le collezioni teriologiche museali e lo studio della variabilità genetica. I metodi di analisi del DNA aprono nuove prospettive per il ruolo dei musei nello studio della biodiversità. Il DNA può essere estratto da collezioni di tessuti, oppure dai tradizionali materiali museali. Le ricerche che utilizzano DNA antico e museale possono produrre informazioni utili per definire la posizione filogenetica di taxa, la ricostruzione dell’evoluzione molecolare e fenotipica di specie e la caratterizzazione di popolazioni estinte, incluse l’identificazione della dieta e la presenza di malattie infettive. L’analisi del DNA estratto da campioni storici può fornire informazioni importanti anche per ricerche di biologia della conservazione. Si analizzano i metodi utilizzati per l’analisi del DNA antico, corredati da un breve excursus dei risultati delle principali ricerche disponibili in letteratura.

 1. Transit Oriented Development: una soluzione per il governo delle aree di stazione

  Enrica Papa

  2008-03-01

  Full Text Available I processi di diffusione e dispersione insediativa, la crescente crisi da congestione, la disponibilità di aree libere a seguito di dismissione di impianti industriali in aree strategiche della città, i consistenti investimenti in infrastrutture di trasporto su ferro in ambito urbano e regionale sono elementi chiave che hanno contribuito alla diffusione di teorie e pratiche per uno “sviluppo urbano orientato al sistema di trasporto pubblico su ferro”: il Transit Oriented Development- TOD. Questo termine, introdotto per la prima volta da Calthorpe nel 1993, sintetizza teorie e metodi volti a favorire uno sviluppo metropolitano policentrico i cui poli sono i Transit Villages ovvero comunità urbane ad alta densità e mixitè funzionale che si sviluppano intorno alle stazioni della rete su ferro. Nelle aree in espansione o in trasformazione il TOD propone la costruzione di nuovi centri urbani di elevata qualità urbana in aree della città consolidata il TOD prevede il riempimento dei vuoti esistenti ed interventi di riqualificazione urbana. Da molti anni si stanno mettendo in pratica questi principi prevalentemente negli Stati Uniti, dove la disponibilità di suoli e la necessità di limitare fenomeni di sprawl urbano hanno favorito la diffusione delle pratiche TOD in molte città. In Europa questo tipo di interventi non è ancora molto diffuso, a meno di alcuni casi specifici. L’articolo, partendo da queste premesse, vuole contribuire ad affrontare alcune questioni centrali: in quali modo è possibile “esportare” i metodi e le tecniche del TOD nelle città Europee e in particolare in Italia? Quali sono gli strumenti e le procedure per la definizione degli interventi? A partire da uno studio della letteratura scientifica e dall’analisi di casi di studio internazionali il paper propone alcune prime risposte attraverso una proposta di metodo per l’applicazione delle pratiche TOD nelle aree metropolitane italiane.

 2. Assessment and monitoring of river ecosystems using bioindication methods; La valutazione e il monitoraggio degli ecosistemi fluviali attraverso l'uso di metodologie di bioindicazione

  Minciardi, M.R.; Rossi, G.L. [ENEA, Divisione Protezione dell' Uomo e degli Ecosistemi, Centro Ricerche Saluggia, Vercelli (Italy)

  2001-07-01

  The complexity of environmental systems makes their analysis and assessment difficult. In fact, to know and to describe completely an ecosystem it is necessary to study all its components, surveying and explaining a lot of data. The bioindication methods allow to consider a limited set of key factors (environment indicators), that may usefully summarize the characteristics and the behaviour of an ecosystem. This work, besides to supply a necessarily not exhaustive overview of bioindication methods that have been set up and used for running freshwater, has the purpose to define the main families of methodologies (according to the reference communities) in order to single out those ones that can set up a starting point for a model for biological monitoring of running freshwater. [Italian] La complessita' dei sistemi ambientali rende difficile la loro analisi e valutazione. In altre parole, per conoscere e descrivere completamente un ecosistema occorre studiarne tutte le componenti, rilevando ed interpretando un grandissimo numero di dati. I metodi di bioindicazione permettono di considerare un numero limitato di fattori chiave (indicatori ambientali), che possono utilmente riassumere le caratteristiche ed il comportamento di un sistema complesso qual'e' un ecosistema. Il presente lavoro, oltre a fornire una panoramica, necessariamente non esaustiva, delle metodiche di bioindicazione che sono state ideate ed utilizzate per il comparto delle acque correnti superficiali ha l'obiettivo di definire le principali famiglie di metodologie (sostanzialmente sulla base delle comunita' su cui i metodi si fondano), allo scopo di individuarne alcune che, facendo riferimento a componenti dell'ecosistema fluviale poste a diversi livelli lungo la catena trofica, possano costituire un punto di partenza per la predisposizione di linee guida per il monitoraggio biologico delle acque correnti.

 3. Diffusion and practice of ultrasound in emergency medicine departments in Italy.

  Sofia, S; Angelini, F; Cianci, V; Copetti, R; Farina, R; Scuderi, M

  2009-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: Riportiamo i dati di un'indagine conoscitiva sulla diffusione, pratica e organizzazione dell'ecografia (US) nei dipartimenti di emergenza (EMDs) in Italia. Questo studio è stato condotto dalla Sezione di Ecografia di Urgenza Emergenza della Società Italiana di Ecografia in Medicina e Biologia (SIUMB) in collaborazione con la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza (SIMEU). METODI: Abbiamo creato un questionario con 10 campi, relativi a 4 aree tematiche. I questionari sono stati somministrati nel periodo settembre 2007-febbraio 2008, via e-mail, telefono o posta ordinaria. I dati sono stati analizzati con metodi statistici non parametrici nell'Agosto 2008. RISULTATI: Abbiamo analizzato 170 questionari provenienti dagli EMDs di tutte le regioni italiane. Un ecografo è presente nel 64,7% dei Pronto Soccorso, l'ecografia d'emergenza (E-US) è praticata solo nel 47,6% dei Pronto Soccorso, e solo nel 24% di questi più del 60% dei membri dell'èquipe è formata in ecografia. La diffusione degli US in altre Unità Operative degli EMDs va dall'8,2% al 26,5%. DISCUSSIONE: La presenza di un ecografo in Pronto Soccorso è essenziale per la pratica e la formazione e è correlata al livello del Dipartimento di Emergenza (I o II). L'uso dell'Ecografia sembra essere minore negli ospedali meno attrezzati, indipendentemente dalla grandezza del Pronto Soccorso e dalla disponibilità di Servizi di Radiologia. Si auspica una maggiore diffusione dell'ecografia e una maggiore integrazione con altri servizi quanto all'allocazione delle risorse richieste.

 4. Selected Polarity Determinants of Self-Esteem among Charges at Youth Detention Centers and Youth Social Therapy Centers

  Ewa Wysocka

  2017-01-01

  Full Text Available W artykule dokonano analizy społeczno-demograficznych i osobowościowych determinantów/korelatów samooceny wśród wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych (MOS. Wstępnie przeprowadzono analizę poziomu i wymiarów samooceny (samoocena ogólna niespecyficzna, globalna specyficzna, samooceny cząstkowe niespecyficzne: fizyczna, poznawczo-intelektualna, charakterologiczna, społeczno-moralna osób niedostosowanych społecznie, z wykorzystaniem metody k-średnich, najczęściej stosowanej w praktyce taksonomicznej metody grupowania. Podczas analizy wyłoniono trzy skupienia samoocen, które wstępnie określono jako: negatywne „odzwierciedlone ja” („I am the worst”, pozytywne „obronne ja” („I am the best” i „ja nieustalone – chwiejne” („Who am I”, różniące się pod względem poziomu i wewnętrznego uporządkowania poszczególnych rodzajów samoocen. Następnie analizie poddano zróżnicowanie wyłonionych skupień warunkowane miejscem zamieszkania, stosunkiem do wiary, poziomem religijności oraz nastawieniami wobec świata, własnego życia i innych ludzi.

 5. Quantitative prediction of strong motion for a potential earthquake fault

  B. CHOUET

  1977-06-01

  Full Text Available RIASSUNTO. - Questa nota descrive un nuovo metodo per calcolare le registrazioni
  accelerografìehe per una data regione sismica in base alle leggi fisiche
  usando le informazioni relative alla tettonica ed alle proprietà fisiche della faglia
  sismica.
  Il metodo si basa su di un nuovo modello sismico, chiamato « modello
  b a r r i e r a » , caratterizzato da cinque parametri focali: lunghezza della faglia,
  larghezza, scorrimento massimo, velocità di rottura ed intervallo di barriera.
  I primi tre parametri possono essere vincolati dalla tettonica a placche, il
  quarto parametro è approssimativamente una costante. Il parametro più importante,
  che controlla l'accelerazione del terremoto, è l'ultimo, l'intervallo « barriera ».
  Vi sono tre metodi per valutare 1' « intervallo barriera » per una data
  regione sismica: 1 misurazione in superficie dello scorrimento attraverso fratture
  di faglia; 2 creazione di un modello che si adatti all'osservazione di
  campi vicini e lontani; 5 una legge che regoli i dati per i piccoli terremoti nella
  regione.
  Gli intervalli barriera sono stati valutati per una dozzina di terremoti e
  per quattro regioni sismiche, per mezzo dei tre metodi suindicati. I risultati
  preliminari ottenuti per la California suggeriscono che l'intervallo barriera
  possa essere determinato quando sia dato il massimo scorrimento. La relazione
  tra l'intervallo barriera ed il massimo scorrimento varia da una regione sismica
  all'altra. Ad esempio, l'intervallo appare insolitamente lungo per Kilanea (Hawaii,
  il che può spiegare perché traccia di forte scorrimento del terreno sia stata
  osservata soltanto nell'area epicentrale del terremoto delle Isole Hawaii del 29
  novembre 1975.

 6. Applicazione delle linee guida nazionali nell'attivitá di notifica di casi di legionellosi

  E. Corsano

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: é noto che effettuare diagnosi di Legionellosi risulta difficile a causa della sovrapposizione della sintomatologia con altre forme di polmonite. Questo spiega, in parte, perché i casi di Legionellosi siano sottostimati. I metodi diagnostici disponibili, sebbene richiedano tempi relativamente lunghi, sono necessari per l’esatta stima di prevalenza della Legionellosi e per gli eventuali interventi preventivi.

  Metodi: nell’Azienda Ospedaliera “G. Panico” di Tricase, seguendo i criteri delle Linee Guida della Legionellosi (G.U. 5 maggio 2000 n. 103 durante la degenza dei pazienti che presentavano segni clinici ed obiettivi di polmonite sono state eseguite indagini radiologiche (Rx Torace, TAC, esami di laboratorio (espettorato, sangue, urina ed avviata terapia antibiotica (macrolidi e cefalosporine di III generazione. L’antigene urinario e le IgG anti-Legionella (metodo IFA, sono stati determinati in collaborazione con il Laboratorio di riferimento Regionale.

  Risultati: nel periodo ottobre 2001 gennaio 2003 sono stati notificati nel nostro ospedale 11 casi di Legionellosi accertati da indagini clinico-strumentali e di laboratorio: tutti i casi avevano titoli anticorpali abbastanza elevati, confermati poi da un secondo controllo a distanza di tempo. Solo due hanno presentato una positività per l’antigene urinario. All’atto della dimissione, per il 63.6% dei casi è stato documentato un miglioramento delle condizioni clinico-laboratoristico-strumentali, nel 18.2% si è avuta una effettiva guarigione. La letalità è stata pari al 18.2%. In tutti casi si è provveduto alla sorveglianza ambientale.

  Considerazioni: i nostri dati evidenziano che i casi di Legionellosi registrati sono stati tutti di tipo comunitario. Una corretta applicazione delle Linee Guida nel sistema di notifica permette l’avvio dell’attività di prevenzione oltre

 7. Digital Education Research (DER as a theoretical/empirical bridge between research and training

  Alberto Parola

  2016-07-01

  Full Text Available The article intends to propose an epistemological and methodological approach, called Digital Education Research (DER, which considers the “digital world” as the complexification of reality, suggesting inedited observation and assessment modality as part of educational research and teaching. This approach inevitably borrows issues, paradigms and methods of different disciplines (especially the intersubjectivity concept filtered from the psychological, anthropology and neuroscience theories lenses applying them to learning situations, which require the use of digital media. In this sense, teacher education needs a restructuration that guides design practices towards teaching to enable them to strengthen their capacity to formulate hypotheses and bring out evidences, in activities related to action research strategies that can accommodate mixed methods research, confirming scientific dignity to the various nature and origin data, unstructured, textual and audiovisual.La Digital Education Research (DER come ponte teorico/empirico tra ricerca e formazione L’articolo intende proporre un approccio epistemologico e metodologico, denominato digital education research, che considera il “mondo digitale” come una dimensione di complessificazione del reale, suggerendo modalità di osservazione e valutazione inedite nell’ambito della ricerca educativa e nell’insegnamento. Tale approccio inevitabilmente mutua temi, paradigmi e metodi di differenti discipline (in special modo il concetto di “intersoggettività” filtrata dalle lenti di teorie psicologiche, antropologiche e neuroscientifiche applicandoli ai contesti apprenditivi, che richiedono l’uso dei media digitali. In tal senso, la formazione degli insegnanti necessita di una ristrutturazione che orienta le pratiche progettuali verso una didattica che consenta loro di potenziare le capacità di formulare ipotesi e far emergere evidenze, in attività riferibili a strategie di ricerca

 8. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  This article describes one of the methods of estimating the cost of equity, namely the LEFAC method. The name of the method is an acronym of the names of individual financial categories: L - Liquidity, E - Earnings, F - Franchise, A - Assets, C - Capital. It is a scoring method similar to the way used by ING Financial Markets to estimate share prices. A review of literature shows that this method is not widely known and used by enterprises, but it has certain advantages which justify its use. Its main advantages include its easy use and the stability of the results obtained: the calculated cost of equity is never lower than the adopted risk-free rate. The method is particularly useful for companies (enterprises) not listed on stock exchanges. This article is divided into five parts: an introduction, the LEFAC method, the parameterization of the LEFAC method (P-LEFAC), an example calculation and a summary. The second part of this article characterises the LEFAC method. In the third part, the method is parameterized to obtain a function described by formula 22. The following section contains an example calculation for KGHM S.A. and also presents results which mining companies would achieve if they used the discussed method to calculate the cost of their equity. The calculations were performed for mining companies listed on the Warsaw Stocks Exchange and unlisted ones. This part of the article also contains a short comparison of results obtained using the CAPM method and the discussed model. The last section consists of a summary presenting final conclusions. The article ends in a list of the literature referred to. Niniejszy artykuł został poświęcony jednej z metod szacowania kosztu kapitału własnego, a mianowicie metodzie LEFAC. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter wyrazów z języka angielskiego, które określają poszczególne kategorie finansowe: L - Liquidity (płynność), E - Earnings (zyski), F - Franchise (strategia), A - Assets (aktywa), C

 9. Determination of Critical Conditions of Spontaneous Combustion of Coal in Longwall Gob Areas / Wyznaczanie Warunków Krytycznych Samozapalania Węgla W Zrobach Ścian

  Cygankiewicz, Janusz

  2015-09-01

  Decades of experience in the fight against endogenous fire hazard in coal mines indicate a major influence of certain conditions in a given area of the mine on the possibility of fire occurrence, such as: susceptibility of coals to spontaneous combustion, oxygen content in the air incoming to the self-heating coal, conditions of heat exchange between the self-heating coal mass and the environment This paper presents a numerical method for determining the critical conditions of spontaneous combustion of coal in longwall gob areas, i.e. conditions under which spontaneous combustion may occur. It has been assumed that crushed coal in the gob has a shape of a flat layer adjacent from the roof and floor side to the rocks. Our considerations have been limited to coals containing small amount of moisture. A simple model of oxidation kinetics on the coal surface expressed by the Arrhenius equation has been adopted. This model assumes that oxidation rate is independent of the amount of oxygen absorbed by coal. The rate of reaction depends only on temperature, with the parameters of the equation changing after the coal has reached the critical temperature. The article presents also a mathematical model of spontaneous heating of the coal layer in the gob area. It describes the heat balance in the coal as well as the oxygen and heat balance in the flowing gases. The model consists of a system of differential equations which are solved using numerical techniques. The developed computer program enables to perform the relevant calculations. In this paper, on the example of coal from a seam 405, we present the method for determining the following critical parameters of the layer of crushed coal: thickness of the layer, oxygen content in a stream of gases flowing through the layer and thermal conductivity of surrounding rocks. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zwalczania zagrożenia pożarem endogenicznym w kopalniach wskazują na zasadniczy wpływ na możliwość zaistnienia

 10. Decision Trees in the Analysis of the Intensity of Damage to Portal Frame Buildings in Mining Areas / Drzewa Decyzyjne W Analizie Intensywności Uszkodzeń Budynków Halowych Na Terenach Górniczych

  Firek, Karol; Rusek, Janusz; Wodyński, Aleksander

  2015-09-01

  The article presents a preliminary database analysis regarding the technical condition of 94 portal frame buildings located in the mining area of Legnica-Głogów Copper District (LGOM), using the methodology of decision trees. The scope of the analysis was divided into two stages. The first one included creating a decision tree by a standard CART method, and determining the importance of individual damage indices in the values of the technical wear of buildings. The second one was based on verification of the created decision tree and the importance of these indices in the technical wear of buildings by means of a simulation of individual dendritic models using the method of random forest. The obtained results confirmed the usefulness of decision trees in the early stage of data analysis. This methodology allows to build the initial model to describe the interaction between variables and to infer about the importance of individual input variables. Celem prezentowanych w artykule badań było sprawdzenie możliwości pozyskiwania informacji na temat udziału uszkodzeń w zużyciu technicznym zabudowy terenu górniczego z wykorzystaniem metody drzew decyzyjnych. Badania przeprowadzono na podstawie utworzonej przez autorów bazy danych o stanie technicznym i uszkodzeniach 94 budynków typu halowego, usytuowanych na terenie górniczym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Do analiz przyjęto metodę drzew decyzyjnych CART - Classification & Regression Tree, na bazie której utworzono model aproksymujący wartość zużycia technicznego budynków. W efekcie ustalono wpływ poszczególnych zmiennych na przebieg modelowanego procesu (Rys. 3 i 4). W drugim etapie, stosując metodę losowych lasów przeprowadzono weryfikację wyników uzyskanych dla modelu utworzonego metodą CART (Tab. 2). Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie udziałów wyspecyfikowanych kategorii uszkodzeń elementów badanych budynków w ich stopniu zużycia technicznego. Najwi

 11. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  Full Text Available Celem pracy jest omówienie metody QEEG w kontekście jej przydatności w stawianiu diagnozy psychiatrycznej oraz monitorowaniu skutków oddziaływań psychologicznych i/lub psychofarmakologicznych na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa. Autorki starały się określić zastosowania omawianej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży. QEEG polega na ilościowej analizie zapisu EEG za pomocą obróbki statystycznej sygnału. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w celu przygotowania zaleceń terapeutycznych do treningu neurofeedback. Za granicą coraz częściej pisze się o próbach wdrażania QEEG w diagnostyce różnych chorób – także psychicznych. Większość doniesień nadal dotyczy zagadnień nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (porównanie skutków neurofeedbacku i oddziaływań farmakologicznych, odróżnianie podtypów choroby. Inne analizy odnoszą się do diagnozowania chorób psychicznych, różnicowania ich podtypów, przewidywania skutków leczenia farmakologicznego, porównania skuteczności poszczególnych metod leczenia. Popularne stają się badania nad pacjentami z depresją i schizofrenią. QEEG okazało się przydatne w ocenie skuteczności farmakoterapii depresji, według badaczy umożliwia też przewidywanie zachorowania na schizofrenię, różnicowanie jej podtypów i określanie skuteczności leczenia. Istnieją badania poświęcone analizie zmian w zapisie QEEG charakterystycznych dla uzależnienia od metamfetaminy i dla zaburzeń odżywiania. Mało jest natomiast analiz na temat użycia tej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży – z wyjątkiem badań, które odnoszą się do roli QEEG w terapii neurofeedback pacjentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czy skuteczności typów leków używanych w terapii tej choroby. Znaleziono jedną pracę poruszającą problematykę dzieci z autyzmem (w odniesieniu do treningu EEG biofeedback

 12. Prospection for Copper Mineralization with Contribution of Remote Sensing, Geochemical and Mineralographical Data in Abhar 1:100,000 Sheet, NW Iran / Poszukiwania ZASOBÓW Rud Miedzi Z Zastosowaniem Zdalnych Technik WYKORZYSTUJĄCYCH Dane Geochemiczne i Mineralogiczne W POKŁADZIE Geologicznym Abhar 1:100,000 W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM Iranie

  Nouri, Reza; Jafari, Mohammadreza; Arian, Mehran; Feizi, Faranak; Afzal, Peyman

  2013-12-01

  kwadratów oraz minimalny współczynnik szumów, rozróżniono strefy przeobrażeń skał. Metody te pozwoliły na wykrycie trzech typów skał przeobrażonych: gliniaste, łupki ilasto-mikowe oraz strefy występowania tlenków żelaza występujące na północno-wschodnich (NE) i południowo- -zachodnich (NW) krańcach pasa Abhar. W części północno-zachodnie (NW) i południowo-zachodniej (SW) badanego obszaru stwierdzono występowanie stref propilitu i krzemianów. Lineacje wykryto przy pomocy metody badania zakresu barw, filtrów wysoko-przepustowych, techniki określania wysokości, na tej podstawie określono dwa główne trendy: NW-SE oraz NE-SW. Anomalie geologiczne wydzielono za pomocą metody N-S (liczba-wymiar). Interpretacja wykresów N-S wykonanych w skali logarytmicznej wykazała, że zaobserwowany układ może być wynikiem trzech etapów wzbogacania: mineralizacji i późniejszego rozproszenia. Badania terenowe oraz analizy mineralograficzne potwierdzają obecność odpowiednio zmineralizowanej miedzi.

 13. Caratterizzazione molecolare di ceppi di HAV isolati in Albania

  R. Gabrieli

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: il virus dell’epatite virale di tipo A (HAV, classificato nella famiglia dei Picornavirus, genere Heparnavirus, presenta un unico sierotipo antigenico, mentre l’analisi molecolare di ceppi isolati in diverse aree geografiche ha evidenziato una certa variabilità genetica che ne ha permesso la classificazione in 7 genotipi (I-VII di cui I, II, III e VII isolati esclusivamente dall’uomo. Al genotipo I appartengono circa l’80% di tutti i ceppi isolati.

  La classificazione genotipica è stata fatta basandosi sulla sequenza di 168 nucleotidi della regione genomica VP1/2(1. Lo scopo del presente studio è stato quello di caratterizzare mediante metodi molecolari i diversi ceppi di HAV circolanti in Albania.

  Metodi: In modo random, sono stati raccolti, dall’Istituto di Sanità Pubblica di Tirana, 202 campioni di sieri prelevati da 12 diverse città dell’Albania. Tutti i campioni sono stati saggiati per la ricerca di anticorpi anti- HAV-HBV-HCV-HEV.

  L’analisi molecolare per HAV è stata effettuata solo sui campioni IgM anti-HAV positivi. L’RNA è stato estratto da 100 ul di siero utilizzando TRIzol LS Reagent (Invitrogen, secondo il protocollo della ditta produttrice; mentre la reazione RT-PCR è stata eseguita secondo metodiche standard.

  Risultati: L’analisi sierologia ha evidenziato una positività
  del 66,2% per IgM anti-HAV, contro il 17,3% per HBV. Un solo campione presentava anticorpi anti-HCV, ma era RT-PCR negativo, mentre nessun siero era positivo per anticorpi anti-HEV. Sei sieri erano HBV ed HAV positivi. L’analisi genomica deI campioni RT-PCR positivi per HAV ha evidenziato un unico genotipo circolante: IA, con pochissime mutazioni nucleotidiche.
  Due mutazioni erano responsabili della sostituzione di due aminoacidi nei codoni 22 e 34.

  Conclusioni: I dati dimostrano la bassa circolazione dell

 14. Torze kolenních extenzorových svalů během izometrických cvičení a ruská elektrická stimulace po zranění kolenních vazů Knee extensor muscles' torque during isometric exercises and russian electrical stimulation following a knee ligament injury

  Maciej Płaszewski

  2007-02-01

  Full Text Available Dobrovolné izometrické cvičení (VOL i neuromuskulární elektrická stimulace (NMES jsou metody rozvoje statické svalové síly. Používají se v programech pro rozvoj síly u zdravých svalů a také pro zotavování svalové funkce za určitých ortopedických podmínek. Obě metody se používají pro zpomalování svalové atrofie a ztráty síly v důsledku imobilizace kolena po zranění (Eriksson & Häggmark, 1979; Ingemann-Hansen & Halkjær-Kristensen, 1985; Johnson, 1988; Wigerstad-Lossing, Tromby, Jonsson, Morelli, Peterson, & Rentröm, 1988. NMES může vyvolat záškuby nebo tetanické svalové kontrakce, a to v závislosti na frekvenci proudových impulsů. Během tetanické stimulace jsou hlavními rysy nácvikových režimů: 1 cyklus zapnutí/vypnutí (pracovní cyklus, tvořený dobou kontrakce a dobou uvolnění; 2 počet kontrakcí; 3 intenzita kontrakcí (dána proudovou amplitudou nebo tolerancí subjektu. Voluntary isometric exercise (VOL and neuromuscular electrical stimulation (NMES are both methods of static muscle strength and girth training. They are applied in strength training programs to healthy muscle as well as for muscle function recovery under certain orthopaedic conditions. Both methods are used to retard muscle atrophy and strength loss resulting from post injury knee immobilization (Eriksson & Häggmark, 1979; Ingemann-Hansen & Halkjær-Kristensen, 1985; Johnson, 1988; Wigerstad-Lossing, Tromby, Jonsson, Morelli, Peterson, & Rentröm, 1988. NMES can elicit twitch or tetanic muscle contractions, determined by current pulse frequency. During tetanic stimulation, the main features of training regimes are: 1 on/off cycle (or duty cycle, made up of the time of contraction plus rest time; 2 the number of contractions; 3 the intensity of contractions (determined by the current amplitude and/or the subject’s tolerance.

 15. Evaluation and role of rheological properties in sludge management; La reologia dei fanghi : contributi presentati al Workshop Internazionale

  Dentel, S.K. [Newark, Univ. of Delaware (United States). Dept. of Civil and Environmental Engineering

  1998-10-01

  fanghi e di altri fluidi non-Newtoniani, sia dal punto di vista teorico, sia da quello pratico. Vengono poi esaminate le cause della attenzione all`influenza esercitata sulla viscosita` dai diversi trattamenti. Infine, sono decsritti alcuni aspetti pratici della reometria. Recenti ricerche hanno dimostrato che molti metodi di caratterizzazione dei fanghi e di ottimizzazione dei processi possono essere basati su misure reologiche. Sono presentati alcuni esempi che utilizzano tecnologie sia complesse che relativamente semplificate e sono anche tracciate le linee di possibili sviluppi futuri. Il lavoro si conclude evidenziando la necessita` di validare ed unificare i metodi reologici al fine di renderli significativamente utilizzabili nella caratterizzazione di base e nelle applicazioni normative.

 16. How do German primary school teachers prepare students for science standards? Findings from a video study of the Professional Development Program SINUS for Primary Schools

  Inger Marie Dalehefte

  2014-06-01

  Full Text Available The German professional development program SINUS for Primary Schools (2009-2013 aimed to enhance the quality of science and mathematics instruction in primary schools. The implementation was coordinated and evaluated by the Leibniz Institute for Science and Mathematics Education (IPN in Kiel, Germany. About 870 schools and 5440 teachers participated. In this article we take a closer look at the scientific methods in science instruction and analyse how these are implemented in instruction to address upcoming science standards in secondary school. The results presented refer to the descriptive video data from eight lessons of SINUS teachers and three lessons of teachers from a control group. The findings from the video study show that the scientific methods geared towards the standards in science for secondary school can also be observed in primary school. The results are discussed in terms of cumulative learning and the importance of coordinating educational content between different types of schools. Il programma di sviluppo professionale per le scuole primarie SINUS (2009-2013 ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’insegnamento di scienze e matematica nella scuola primaria. La ricerca qui presentata è stata coordinata e valutata dal Leibniz Institute for Science and Mathematics Education (IPN di Kiel, in Germania. Hanno partecipato circa 870 scuole e 5440 insegnanti. In questo articolo si pone l’accento sui metodi scientifici utilizzati per l’istruzione primaria e si analizzano le strategie di attuazione in continuità con gli standard d’istruzione delle scienze nella scuola secondaria. I risultati presentati si riferiscono ai dati descrittivi estrapolati dai video di otto lezioni di docenti del SINUS e tre lezioni del gruppo di controllo. I risultati mostrano che i metodi scientifici orientati verso gli standard di scienze per la scuola secondaria si possono osservare anche nella scuola primaria. I risultati sono discussi

 17. Przegląd interwencji w polekowym przyroście masy ciała podczas leczenia klozapiną

  Anna Emilia Urban

  2015-07-01

  Full Text Available Cel i  metody: Klozapina to  atypowy lek przeciwpsychotyczny, stosowany z  wyboru w  schizofrenii lekoopornej. Z przyjmowaniem klozapiny wiąże się prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych w postaci zaburzeń obrazu krwi oraz zaburzeń sercowo-naczyniowych i metabolicznych, takich jak insulinooporność i zaburzenia profilu lipidowego, a  także przyrost masy ciała. Celem niniejszego opracowania jest przegląd badań dotyczących metod (zarówno farmakologicznych, jak i niefarmakologicznych przeciwdziałania przyrostowi masy ciała indukowanemu klozapiną. Wzięto pod uwagę leki przeciwpsychotyczne i inne psychotropowe oraz te regulujące metabolizm i zmniejszające apetyt; poświęconą im część pracy oparto na badaniach grup chorych leczonych klozapiną (informacje z medycznych baz danych. Spośród interwencji niefarmakologicznych na przykładzie kilku grup pacjentów analizowano psychoterapię poznawczo-behawioralną, poradnictwo dietetyczne i programy ćwiczeń fizycznych. Wyniki: Skutecznymi lekami okazały się aripiprazol, topiramat, fluwoksamina i metformina, a u mężczyzn także orlistat. Wykazano przewagę terapii poznawczo-behawioralnej nad wyłączną krótką edukacją żywieniową. Skuteczność interwencji farmakologicznych, psychoterapeutycznych i dietetycznych jest jednak niewystarczająca, gdyż tylko w niewielkim stopniu równoważy przyrost masy ciała. Wnioski: Podjęcie każdej interwencji farmakologicznej powinno zostać rozważone indywidualnie – w kontekście korzyści i działań niepożądanych. Metody niefarmakologiczne, niezależnie od efektu, są polecane w każdym przypadku. Praktyka kliniczna wskazuje na potrzebę przeprowadzenia większej liczby badań i ustalenia algorytmów postępowania związanych z zapobieganiem nadmiernemu przyrostowi masy ciała u osób leczonych klozapiną.

 18. Analisi virologica dei mitili per la sicurezza alimentare ed il biomonitoraggio

  N. Lucchesi

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: i mitili sono organismi filtratori che accumulano sostanze disciolte o in sospensione nell’acqua, concentrando in tal modo anche eventuali contaminanti come i microrganismi. Ai fini della sicurezza alimentare la normativa vigente considera soltanto parametri batteriologici, lasciando a discrezione dei laboratori specializzati la ricerca di virus. La biologia molecolare rappresenta una possibile soluzione ai problemi relativi alla ricerca di virus nei molluschi.

  Metodi: su campioni di mitili artificialmente contaminati sono state saggiate due diverse sostanze eluenti la Glicina 0.05 M pH 9 e Beef Extract 3% pH 9, (1:2 e due diversi metodi di estrazione in parallelo: uno che utilizza la protease k-fenolo/cloroformio e uno rapido il QIAamp Viral RNA Kit (Qiagen. Sono state, inoltre, messe a confronto le sensibilità di una RT-PCR e di una RT-nested PCR per la ricerca di enterovirus. Il protocollo più sensibile per quanto riguarda l’eluizione, l’estrazione dell’RNA e la PCR, è stato applicato alle analisi sul campo, affiancando ad esso la ricerca colturale di virus citopatogeni e le analisi batteriologiche. I campioni risultati positivi alle analisi biomolecolari sono stati sottoposti a sequenziamento genico degli amplificati.

  Risultati: la Glicina ha mostrato la maggiore capacità di recupero virale, mentre per l’estrazione degli acidi nucleici è risultato più efficiente il sistema QIAamp Viral RNA Kit e la reazione RT-nestedPCR ha evidenziato una sensibilità maggiore di cinque logaritmi rispetto alla reazione one-step. Fino ad ora sono stati analizzati 20 campioni di mitili, ed in uno di questi è stato rilevato Human poliovirus 1 isolate MAHONEY V001149, isolato anche su culture cellulari di BGM.

  Conclusioni: l’analisi virologica appare importante nel controllo di qualità dei mitili per la possibilità di individuare agenti

 19. Wykrywanie białka prionu w płynach ustrojowych – nowe perspektywy w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jakoba

  Ewa Golańska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do grupy chorób wywołanych przez priony, których diagnostyka nastręcza trudności ze względu na brak nieinwazyjnych metod umożliwiających przyżyciowe definitywne rozpoznanie. Rutynowe badania laboratoryjne wspomagające diagnostykę polegają na oznaczaniu obecności białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko to jest jednak jedynie nieswoistym markerem rozpadu neuronów. Również badania obrazowe oraz EEG są niewystarczające do pewnego potwierdzenia rozpoznania. Obecnie duże nadzieje wiąże się z rozwojem czułych i swoistych metod wykrywania śladowych ilości nieprawidłowych konformerów białka PrPSc – markera jednoznacznie związanego z chorobami wywołanymi przez priony – znajdujących się w płynie mózgowo-rdzeniowym lub krwi chorych z CJD. W artykule omówiono opracowane w ostatnich latach metody, w których wykorzystuje się zdolność białka prionu do indukowania przekształcenia struktury przestrzennej cząsteczek PrPc w patologiczną izoformę PrPSc. Największe nadzieje na praktyczne zastosowanie budzi obecnie metoda konwersji indukowanej przez wytrząsanie (quaking-induced conversion, QuIC, oparta na amplifikacji nieprawidłowych konformerów białka prionu w warunkach in vitro z zastosowaniem oczyszczonego zrekombinowanego białka PrPc jako substratu. Omówiono zasadę metody, wyniki najnowszych badań nad jej optymalizacją oraz perspektywy wykorzystania w celach diagnostycznych i naukowych.

 20. The Problem of Form in Objects under Redevelopment (On the Basis of Bytom Market Square Redevelopment Design) / Problem Formy W Obiektach Przebudowywanych (Na Przykładzie Projektu Realizacyjnego Przebudowy Bytomskiego Rynku)

  Maryńczuk, Paweł

  2015-03-01

  The author believes that if a designer has performed many design or research works entailing solutions to various problems, it is recommendable to consider and become aware of previously used methods whose application might have been unwitting or instinctive. The outcome of such reflection can be worth describing and recording in order to formulate a set of guidelines useful in the future. Such methods, being intuitive in nature, are often tied to the designer's subconsciousness, thus are rarely expressed in a clear manner. By using own methods a designer can prove that space should be composed in a given way in order to address specific needs and defined objectives. All this is aimed at preventing accidental formation of space. An example of reasoning serving the aforementioned purpose can be found in a method referred to as CQC or Composition Quality Control, the application of which facilitates intentional shaping of an architectural piece of work. Autor uważa uważa, że jeśli projektant ma za sobą wiele prac projektowych lub też prac badawczych, które połączone były z rozwiązywaniem różnych problemów, to warto zastanowić się i uświadomić sobie sposoby, które dotychczas - może nieświadomie lub odruchowo - były stosowane. Wynik refleksji warto opisać i zapisać po to, żeby ująć go w układ wskazań na przyszłość. Metody te, mając charakter intuicyjny, często związane są z podświadomością projektanta, w związku z tym rzadko można spotkać je jako wyrażone w sposób wyraźny. Stosując metody własne można dowieść, że przestrzeń winna być komponowana tak, a nie inaczej dla określonych potrzeb i wytyczonych celów tak, aby jej forma nie była przypadkowa. Przykładem takiego rozumowania jest przyjeta metoda KJK, której zastosowanie pomaga w swiadomym kształtowaniu dzieła architektonicznego.

 1. Calorimetria nucleare in collisioni tra ioni pesanti ad energie intermedie

  Spezzi, L.

  2002-07-01

  Nel presente lavoro di tesi ci si e' occupati di uno studio sistematico di misure di temperatura ed energia di eccitazione in sistemi nucleari formati in reazioni tra ioni pesanti ad energie intermedie. La temperatura a stata misurata tramite due diversi metodi: rapporto tra le rese di isotopi che differiscono di uno stesso numero di nucleoni ( d/t-3He/4He , 3He/4He -6Li/7Li) - temperatura isotopica -, e rapporto tra le popolazioni degli stati eccitati in frammenti instabili (5Li e 6Li) che decadono in particelle leggere in coincidenza - temperatura di emissione. Le misure in esame sono state effettuate presso i Laboratori Nazionali del Sud per i sistemi 93Nb+93Nb, 93Nb+116,124Sn, 116,120Sn+116,124Sn e 116Sn+93Nb ad energie comprese tra 17 e 40 A MeV. L'apparato di rivelazione era costituito da un odoscopio ad alta granularite (96 telescopi Si (50micron)-Si(300micron)-CsI(Tl) ) e basse soglie di rivelazione, utilizzato sia per identificare risonanze in frammenti eccitati che per misure di rese di isotopi di frammenti con 2<=Z<=6, e dal multirivelatore FIASCO che, grazie alla misura contemporanea di posizione e tempo di volo dei frammenti provenienti dal proiettile (PLF - Projectile Like Fragments) e dal bersaglio (TLF - Target Like Fragment), e' stato utilizzato per misurare direttamente l'energia di eccitazione del sistema in studio. Analisi precedenti, condotte nell'ambito di varie collaborazioni, hanno messo in evidenza la possible esistenza di una transizione di fase liquido-gas del primo ordine nella materia nucleare. In tale contesto, ci siamo occupati di una verifica della curva calorica nucleare, ovvero della correlazione esistente fra temperatura ed energia di eccitazione del sistema, indagando, nel contempo, sulla sua dipendenza dalla massa del sistema che si frammenta. Si e' effettuato, inoltre, un confronto fra i due diversi metodi di misura della temperatura (temperatura isotopica e di emissione): l'andamento plateau-like della curva calorica e' stato

 2. Evaluation Of Externalities In The Long-Time Influenced Mining Area In Orlová - Poruba / Oceňování Externalit V Území Dlouhodobě Ovlivněném Dobýváním Uhlí V Lokalitě Orlová - Poruba

  Polanská Jana

  2011-03-01

  Full Text Available Článek rozebírá základní problematiku metod postupů oceňování ţivotního prostředí postiţeného těţbou nerostných surovin. Příspěvek se zabývá územím, které bylo postiţeno dobýváním černého uhlí jiţ v minulém století a nachází se v lokalitě Orlová-Poruba. Tato problematika je řešena v rámci projektu Grantové agentury GA 105/08/1072. V první části rozebíráme základní pojmy problematiky obnovy krajiny, pohledy na metody hodnocení a oceňování ţivotního prostředí a s tímto souvisejícími vzniklými negativními a pozitivními externalitami. Další část tohoto příspěvku hodnotí postiţené území s vyuţitím tzv. Hessenské metody. V závěru hodnotíme moţnosti řešení ocenění převáţně vzniklých pozitivních externalit v podmínkách ČR a vhodností nově navrhované metodiky hodnocení ţivotního prostředí, včetně moţných východisek.

 3. Quando la linguistica incontra l’informatica: una riflessione terminologica

  Gabriella Pardelli

  2013-03-01

  Full Text Available ItLe ricerche linguistiche, a partire dal secondo dopoguerra, hanno avuto un ritmo di evoluzione e di espansione molto rapido, grazie anche ai metodi di analisi introdotti, come l’uso dei metodi statistici o quantitativi nello studio delle lingue e delle opere letterarie. Nacquero nuovi settori di applicazione, la linguistica incontrò altre scienze e l’interdisciplinarietà venne sempre più praticata fino a diventare necessaria. L’introduzione di sistemi di automazione nelle analisi linguistiche videro la nascita della Linguistica Computazionale (LC che mise in connessione lo studio della lingua con l’ausilio dell’elaboratore elettronico. Dalla fine degli anni ’40 all’inizio degli anni ’60 gli utilizzi del calcolo elettronico per l’elaborazione di dati linguistici si articolarono in due filoni principali: i gli spogli elettronici dei testi che diedero impulso alla lessicografia computazionale, avviata da Padre Roberto Busa nel 1951 con la compilazione delle concordanze di Tommaso d’Aquino; ii i tentativi di traduzione automatica (TA, in inglese machine translation (MT, avviati da Weaver nel 1949 con la pubblicazione del memorandum “Translation”. La traduzione automatica divenne da subito nucleo e centro di spinta della Linguistica Computazionale utilizzando il calcolatore per trasportare un testo da una lingua naturale all’altra. Il presente articolo sintetizza il rapido percorso della LC e la necessità di elaborare in fretta una terminologia adeguata alla neonata disciplina. Fornisce, inoltre, indicazioni per il recupero informativo di documentazione del settore. In appendice viene data una rappresentazione tabellare (Tabelle 1, 2 e 3 dei termini estratti dai titoli degli articoli delle Conferenze Internazionali di Linguistica Computazionalei, (1965-2010 da cui si evince la rilevanza dei temi argomentali propria di questo settore disciplinare. Il sistema usato, per l’elaborazione di tali dati, è disponibile

 4. La qualitá percepita dei pazienti con infezione da HIV presso il servizio di diagnosi e cura dell' AIDS di Novara

  M. Renna

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: costruire e sperimentare un modello per lo studio della qualità percepita dai pazienti affetti da HIV/AIDS.

  Metodi: è stato condotto uno studio di tipo osservazionale descrittivo mediante un’indagine con l’utilizzo di un questionario di soddisfazione presso il Servizio di diagnosi e terapia dell’AIDS dell’UOA di Malattie Infettive dell’ASO “Maggiore della Carità” di Novara. I dati sono stati analizzati mediante l’analisi fattoriale e l’analisi dei cluster.

  Risultati: il campione è stato rappresentato da 62 soggetti (35 uomini e 27 donne, età media di 39,40 anni. Sono stati identificati tre fattori principali determinanti la soddisfazione dei pazienti: l’assistenza infermieristica (che ha spiegato il 24,03% della variabilità delle risposte, l’assistenza medica (21,18% e l’organizzazione del servizio (22,22%. Nel dettaglio livelli di soddisfazione elevati sono stati registrati per la qualità dell’assistenza del personale, la competenza dei medici ed il funzionamento della terapia, mentre i più bassi sono stati misurati per il rispetto della privacy e la disponibilità di servizi accessori. L’analisi dei cluster ha permesso di aggregare gli utenti in 3 gruppi in base al livello di soddisfazione. I fattori che hanno maggiormente determinato il diverso livello di soddisfazione misurato nei tre gruppi sono stati: la prima accoglienza presso il servizio, il livello di informazione ricevuto e l’efficacia nel controllo del dolore e dei sintomi.

  Conclusioni: il modello di analisi adottato ha reso possibile l’identificazione dei determinanti della soddisfazione degli utenti afferenti al servizio, evidenziando gli elementi di criticità del percorso assistenziale. I risultati hanno dimostrato la necessità per gli studi di valutazione della qualità percepita di adottare i metodi e gli strumenti della ricerca

 5. Impact of Panax ginseng and Ginkgo biloba extracts on expression level of transcriptional factors and xenobiotic-metabolizing cytochrome P450 enzymes / Wpływ ekstraktów z Panax ginseng i Ginkgo biloba na poziom ekspresji czynników transkrypcyjnych i enzymów cytochromu P450 metabolizujących ksenobiotyki

  Bogacz Anna

  2016-03-01

  Full Text Available Wstęp: Mimo powszechnego stosowania Panax ginseng i Ginkgo biloba dane dotyczące bezpieczeństwa, a także interakcji pomiędzy preparatami roślinnymi a lekami syntetycznymi są bardzo ograniczone. W niniejszych badaniach założono, iż żeń-szeń oraz miłorząb mogą modulować aktywność i zawartość izoenzymów cytochromu P450 biorących udział w biotransformacji różnych substancji ksenobiotycznych. Cel: Określenie wpływu preparatów roślinnych na poziom ekspresji enzymów CYP i ich czynników transkrypcyjnych. Metody: Szczurom rasy Wistar podawano standaryzowany Panax ginseng (30 mg/kg oraz Ginkgo biloba (200 mg/kg przez 3 do 10 dni. Ekspresję w tkance wątrobowej analizowano za pomocą metody PCR w czasie rzeczywistym. Wyniki: Uzyskane wyniki wykazały spadek poziomu mRNA CYP3A1 (homolog ludzkiego enzymu CYP3A4 po podaniu ekstraktu z żeń-szenia. Ekspresja genu CYP2C6 (homolog ludzkiego enzymu CYP2C9 również uległa obniżeniu. Dodatkowo, obserwowaliśmy wzrost ekspresji CYP1A1 (homolog ludzkiego enzymu CYP1A1 i CYP1A2 (homolog ludzkiego enzymu CYP1A2 po 10 dniach stosowania P. ginseng. Ponadto, ekstrakt z G. biloba spowodował również wzrost poziomu mRNA CYP1A1, CYP2C6, CYP3A1 i CYP3A2 w modelu in vivo. Wnioski: Badania sugerują, że wyciągi roślinne mogą modulować ekspresję czynników transkrypcyjnych i enzymów CYP uczestniczących w metabolizmie ksenobiotyków i chemicznej karcynogenezie.

 6. BIOGAZ I CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD JEGO ODSIARCZANIA

  Justyna KWAŚNY

  2016-03-01

  Full Text Available W niniejszym artykule w oparciu o dane literaturowe, poruszono kwestie otrzymywania biogazu oraz jego odsiarczania. Biogaz stanowi odnawialne źródło energii, które powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej biomasy różnego pochodzenia. W zależności od rodzaju substratów stosowanych w procesie, zmienia się skład chemiczny otrzymywanej mieszaniny gazowej. Należy pamiętać, że pozyskiwany biogaz surowy zawiera tylko średnio 60% obj. metanu, natomiast pozostałymi składnikami są ditlenek węgla, para wodna, siarkowodór, amoniak, siloksany i inne. Wyróżnia się biogaz wysypiskowy, który otrzymuje się w wyniku przetwarzania nieposegregowanych odpadów komunalnych; biogaz rolniczy, otrzymywany z odpadów rolniczych, a także biogaz pozyskiwany z osadów ściekowych i biogaz powstający w wyniku przetworzenia odpadów z branży przemysłu żywnościowego. Obecność w biogazie surowym substancji gazowych, innych niż metan, obniża jego potencjał energetyczny, a także ogranicza możliwości jego zastosowania. Wspomniane substancje gazowe stanowią zanieczyszczenia, które charakteryzują się niekorzystnym wpływem na środowisko naturalne (gazy cieplarniane oraz korozyjnością w stosunku do aparatury (głównie siarkowodór. Aby polepszyć właściwości użytkowe biogazu należy przeprowadzić jego odsiarczanie, oczyszczanie i uzdatnianie. Skutkuje to uzyskaniem biogazu o właściwościach gazu ziemnego, który można wtłoczyć do sieci infrastruktury gazowej. Odsiarczanie biogazu polega na usunięciu lub ograniczeniu zawartości siarkowodoru w mieszaninie gazowej. Proces ten może być prowadzony kilkoma metodami. Wśród metod odsiarczania wyróżnia się m.in. utlenianie biologiczne, metody mokre, a także metody sorpcyjne, np. adsorpcję na węglu aktywnym.

 7. Modello metodologico per il monitoraggio degli incidenti stradali in Trentino

  P. Fateh-Moghadam

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: realizzazione di un’infrastruttura informatica, per l’unificazione tempestiva dei flussi sugli incidenti stradali (ISTAT-ACI e sanitari con la georeferenziazione degli eventi a partire dall’anno 2000.

  Materiali e Metodi: dall’archivio di Trentino emergenza sono stati estratti gli interventi per incidente stradale selezionando la combinazione: descrizione patologica: “traumatismi”, tipologia luogo: “strada”, tipologia incidente. Dai dati di ogni Pronto soccorso è stato costruito un archivio unico contenente il totale degli accessi e sono stati estratti gli accessi per “incidente stradale” e quelli per lesioni accidentali in generale. Dall’archivio SDO si sono selezionati sia i ricoveri con il criterio “3” alla variabile mtraav (=incidente stradale che quelli per traumatismi.

  Nell’ambito del progetto “Metodi informatici predittivi per la mitigazione del rischio da incidenti stradali” (Mitris, finanziato dal Ministero della Salute, è stata realizzata l’immissione tramite interfaccia internet o decodifica automatica dei verbali informatizzati delle Forze dell’ordine, e la contestuale realizzazione di un interfaccia WebGIS
  in grado di visualizzare la localizzazione degli incidenti stradali.

  Risultati: tramite la combinazione “data nascita”,
  “data incidente”, “sesso” è stato eseguito un primo collegamento tra gli archivi. Aggiungendo alla data incidente uno o più giorni, è stato costruito un nuovo archivio PS contenente il 97,4% degli eventi raccolti dalle forze dell’Ordine e contenuti nel data base Mitris. Approccio analogo è stato seguito per il linkage con SDO e 118. Tramite interfaccia WebGIS è stata creata una mappa degli incidenti interrogabile on-line, che oltre alla semplice localizzazione riporta dinamica e esiti con possibilità di produrre statistiche e grafici. Il sistema copre attualmente

 8. Analysis of the gut contents of Vipera aspis (Reptilia, Viperidae from an area of Central Italy (Tolfa Mountains, Latium: a new method to study the terrestrial small mammals / Contributo allo studio della microteriofauna di un'area dell'Italia centrale (Monti della Tolfa, Lazio mediante analisi del contenuto stomacale di Vipera aspis (Reptilia, Viperidae

  Massimo Capula

  1990-07-01

  Full Text Available Abstract A preliminary study of the trophic system between terrestrial small mammals and their specialized predator, the Asp Viper (Vipera aspis, was carried out through analysis of gut contents of 62 Vipera aspis specimens from 6 localities of Tolfa Mountains (Latium, Central Italy. Two different techniques were used in order to obtain the gut contents from a living viper: (i gently pressing its belly; (ii exposing the animal at a low temperature (<8 °C. Twelve out of 18 small mammal species occurring in this area were preyed by the vipers. The number of preyed species is very similar to that observed in the pellets of Tyto alba (Aves, Strigiformes from the same area. The only apparent exception is represented by Microtus savii: this mammal was never preyed by Vipera aspis, although being one of the principal preys of Tyto alba. These data indicate that the analysis of Vipera aspis gut contents could be utilized as a method to integrate faunistic observations on terrestrial micromammals obtained with both traditional and Barn Owl pellets data. Riassunto Nel presente contributo sono stati presi in esame i dati desunti dall'analisi dei contenuti stomacali di 62 esemplari di Vipera aspis catturati in 6 diverse stazioni dei Monti della Tolfa (Lazio, Italia centrale. Tali dati sono stati confrontati con quelli esistenti sui micromammiferi della medesima area ottenuti con l'analisi dei rigetti dei rapaci notturni e con i metodi tradizionali. Le vipere esaminate hanno predato 12 delle 18 specie di micromammiferi terrestri presenti nei Monti della Tolfa. Un numero simile di specie predate è stato osservato nella stessa area con il metodo dell'analisi dei rigetti del Barbagianni (Tyto alba. Tali dati indicano che la metodologia descritta può essere utilizzata efficacemente al fine di integrare i dati faunistici sui micromammiferi

 9. Evaluation and standardisation of fast analytical techniques for destructive radwaste control

  De Simone, A.; Troiani, F. [ENEA, Unita' Rifiuti Radioattivi e Disattivazione Impianti, Centro Ricerche Saluggia, Vercelli (Italy)

  2001-07-01

  The document describes the work programme carried out by the Laboratorio Nazionale per la 'Caratterizzazione dei Rifiuti Radioattivi', in the frame of the European research project Destructive Radwaste Control. The main tasks of the research work were the evaluation of fast sample pre-treatment procedures and the development of chromatographic methods coupled to fast nuclide detection by Liquid Scintillation Counting. In order to test the High Performance Ion Chromatograph (HPIC) coupled to the Liquid Scintillation Counter (LSC) on high salt content solutions, synthetic cement solutions have been prepared and spiked with several {beta}-emitters hard to be measured with non-destructive analyses, along with other radionuclides important for the determination of the radiological inventory in radwastes. As the validation tests for the new analytical methods involved the manipulation of radioactive solutions, a remote area for HPIC-LSC apparatus has been designed and performed, in order to operate in safe conditions. According to the research programme, fast analytical methods for the chemical separation and radionuclide detection of the radioactive elements of interest, have been developed and qualified. From the results of the work, some protocols of analysis have been defined: they contain all information about operative conditions for HPIC-LSC apparatus, field of applicability, chemical and radioactive detection limits. [Italian] Questo documento riporta il lavoro realizzato dal Laboratorio Nazionale per la Caratterizzazione dei Rifiuti Radioattivi, nell'ambito del progetto di ricerca Europeo sulle tecniche di misura distruttive per rifiuti radioattivi. Il lavoro era finalizzato sia alla valutazione di nuove procedure veloci per la preparazione dei campioni da analizzare sia allo sviluppo di metodi Cromatografici accoppiati alla rivelazione di radionuclidi mediante Conteggio a Scintillazione Liquida. La sperimentazione della Cromatografia Ionica ad

 10. Selezione dell'habitat ed effetto delle caratteristiche ambientali sulle densità di lepri nel Parco Regionale dello Stirone (PR

  Laura Bontardelli

  2003-10-01

  Full Text Available Tra i fattori che agiscono sulla densità delle popolazioni di lepre quelli ambientali hanno, insieme alla pressione venatoria, gli effetti più consistenti e diretti. La specie, originaria delle praterie e delle steppe con scarsa copertura cespugliare, trova condizioni particolarmente favorevoli negli ecosistemi agricoli, soprattutto se caratterizzati da una buona variabilità colturale. Tali condizioni si riscontrano nel territorio del Parco dello Stirone, localizzato in un?area pedecollinare della bassa pianura emiliana, dove è stato condotto questo studio. Per determinare la consistenza della popolazione di lepri, nel biennio 2000-2002, sono stati effettuati censimenti in battuta su aree campione e censimenti da autovettura su percorso con sorgente di luce. I dati ottenuti con questi metodi sono stati elaborati in funzione delle caratteristiche ambientali, misurate tramite un SIT. Questo ha consentito di confrontare (one-way ANOVA e t di Student le densità rilevate nelle aree in cui il parco è stato suddiviso: sia in base alle caratteristiche morfologiche e colturali (un?area di pianura ed una a prevalenza collinare; sia in base al grado di tutela dell?area (parco vero e proprio e pre-parco. Per valutare l?influenza dell?ambiente sulla densità sono state effettuate analisi di correlazione e analisi di Regressione Multipla mentre, tramite l?Indice di preferenza di Jacobs, è stato possibile determinare la selezione dell?habitat della lepre durante le ore di alimentazione. Le densità rilevate sono state maggiori, con entrambi i metodi, nel settore di pianura e nel territorio del parco. Densità maggiori sono state rilevate nei cereali, nelle foraggere con più di 5 anni, negli incolti e negli arati. Le siepi e le aree antropiche hanno avuto effetto positivo sulle densità primaverili, mentre su quelle autunnali lo hanno avuto le altre colture (non cerealicole né a foraggio e le siepi. La stessa analisi condotta sui dati dei censimenti in

 11. Soil Organic Carbon (SOC) distribution in two differents soil types (Podzol and Andosol) under natural forest cover.

  Álvarez-Romero, Marta; Papa, Stefania; Verstraeten, Arne; Cools, Nathalie; Lozano-García, Beatriz; Parras-Alcántara, Luis; Coppola, Elio

  2017-04-01

  Andosols are young soils that shall know a successive evolution towards pedological types where the dominant pedogenetic processes are more evident. Vegetation and climate influence Andosols evolution to other order of soils. In cold and wet climates or on acid vulcanite under heavy leaching young Andosols could change into Podzols (Van Breemn and Buurman, 1998). Were investigated a Podzol soil (World References Base, 2014) at Zoniën (Belgium), were and an Andosol soil (World References Base, 2014) at Lago Laceno (Avellino, Italy). This study shows the data on the SOC (Soil Organic Carbon) fractionation in two profiles from two natural pine forest soils. Together with the conventional activities of sampling and analysis of soil profile were examined surveys meant to fractionation and characterization of SOC, in particular: Total Organic Carbon (TOC) and Total Extractable Carbon (TEC) soil contents were determined by Italian official method of soil analysis (Mi.P.A.F. (2000)). Different soil C fractions were also determined: Humic Acid Carbon (HAC), Fulvic Acid Carbon (FAC), Not Humic Carbon (NHC) and Humin Carbon (Huc) fractions were obtained by difference. In the whole profile, therefore, were also assayed cellulose and lignin contents. The aim of this work was to compare the distribution of different soil organic components in a podzol and a soil with andic properties. The data show great similarity, among the selected profiles, in the organic components distribution estudied. References: - Mi.P.A.F. - Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo (2000): Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo. In: Franco Angeli (Editor), Collana di metodi analitici per l'agricoltura diretta da Paolo Sequi, n. 1124.2, Milano, Italy. - Van Breemn N. and Buurman P. (1998) Chapter 12 Formation of Andisols. In: Soil formation. Kluwer Ed., Wageningen, The Netherlands, 271-289. -Ussiri D.A.N., Johnson C

 12. Rights Information Infrastructures and Voluntary Stakeholders Agreements in Digital Library Programmes

  Piero Attanasio

  2010-12-01

  Full Text Available La gestione dei diritti delle opere testuali digitalizzate è analizzata attraverso specifici esempi e possibili soluzioni applicative. Uno dei più diffusi metodi di amministrazione è il Voluntary Stakeholders Agreements (VSA, un accordo molto elastico negoziato tra le associazioni di diritti d'autore e i possibili utenti delle opere.A questo proposito, si sono sviluppate Rights Information Infrastructure, progetti specificamente finalizzati all'amministrazione dei diritti delle opere digitalizzate dalle biblioteche. L'attuale pratica di VSA necessita tuttavia di una revisione, poiché non riesce a soddisfare in modo completo i bisogni degli autori e delle istituzioni che digitalizzano le opere. Le biblioteche hanno raggiunto in alcuni paesi accordi che prevedono parziali diritti di sfruttamento: tutti tipi di opera con una licenza limitata (Norvegia, oppure un utilizzo completo, compreso di libera diffusione su internet, ma solo per alcuni tipi di opere, ad esempio quelle pubblicate prima di una certa data e ormai fuori stampa (Danimarca, Germania, Francia e Google. Il futuro sviluppo nella fruizione delle risorse digitalizzate e nel loro libero utilizzo da parte delle biblioteche è legato necessariamente a quello dei costi, costituiti dall'identificazione dello stato giuridico (di pubblico dominio o sotto copyright e commerciale (in stampa o fuori catalogo delle opere.

 13. Využití singulárních funkcí k výpočtu průhybu nosníku.

  Fiala, Petr

  2008-01-01

  Účelem práce je porovnání dvou metod výpočtu ohybové čáry nosníku, řešení diferenciální rovnice ohybové čáry a metody založené na singulárních funkcích. Nosník je zatěžovám v pružné oblasti různými typy zatížení. Singulární funkce umožní stanovit jednotný postup řešení, nezávislý na kombinaci aplikovaného zatížení a je pro velmi výhodný pro další počítačové zpracování. The aim of this work is to compare two methods of calculation deflection curve of the beam, by means of the solution of di...

 14. Problematika huminových látek jako prekurzorů trihalogenmethanů

  Jelínková, Zuzana

  2009-01-01

  Bakalářská práce pojednává o vlastnostech huminových látek, jejich vzniku, struktuře a výskytu ve vodním prostředí. Uvádí metody vhodné ke stanovení huminových látek a procesy používané k jejich odstranění z vody. Práce popisuje hygienické zabezpečení vody a s tím spojený vznik trihalogenmethanů. Cílem experimentální části bylo provést koagulaci modelové huminové vody na laboratorní míchací koloně, včetně návrhu optimální dávky zvoleného koagulačního činidla a porovnání účinnosti separace vlo...

 15. Analiza rezultata detekcije pokreta na slici / Performance evaluation of change detection

  Boban Bondžulić

  2007-01-01

  Full Text Available U radu je izvršeno poređenje pet metoda za određivanje praga detekcije pokreta na slici scene. Metodi su testirani na sintetičkim i realnim slikama a rezultati detekcije pokreta izraženi su kvantitativno ili su dati vizuelno. Kvantitativna analiza izvršena je na nivou piksela, a zasnovana je na procentu ispravno klasifikovanih piksela, Jaccardovom i Yuleovom koeficijentu. Kroz analizu sprovedenu u četiri eksperimenta zaključeno je da su najbolji rezultati detekcije postignuti ukoliko se koristi Kapurov metod određivanja praga. / This paper studies five different methods proposed for change detection thresholding. Methods were tested on synthetic and real pictures and results are quantitatively and qualitatively presented. Quantitative analysis is performed at pixel level and the following measures were used: the percentage of correct classification, the Jaccard coefficient and the Yule coefficient. We test the performance of thesholding methods in four experiments and Kapur was the best performing method both quantitatively and qualitatively.

 16. Diffusion of Boron in Cobalt Sinters

  Borowiecka-Jamrozek J.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badan procesu dyfuzji w warstwach powierzchniowych uzyskanych w wyniku nasycenia borem spieków otrzymanych z proszku kobaltu gatunku Co Extrafine. Warstwy otrzymano przy zastosowaniu proszkowej metody borowania opartej na wykorzystaniu mieszaniny o składzie: B4C jako składnik podstawowy stanowiacy zródło boru, (NH4Cl + NaF aktywator i Al2O3 jako wypełniacz. Zachowane były nastepujace parametry procesu: temperatura 950°C, czas 6h i 12h. Badania obejmowały wyznaczenie współczynnika dyfuzji w oparciu o strukture, grubosc uzyskanych i czas nasycenia warstw. Obserwacji naniesionych warstw dokonano za pomoca mikroskopu optycznego Leica DM-4000. Zdjecia ujawniły dwufazowa strukture warstw borkowych. Badania rentgenowskie potwierdziły wystepowanie faz o składzie: CoB i Co2B. Zbudowano model dyfuzji atomów boru w strukturze kobaltu zakładajac dyfuzje reaktywna. Obliczono współczynnik dyfuzji w oparciu o model atomowy dyfuzji wykorzystujac potencjały oddziaływan pomiedzy atomami boru i kobaltu. Otrzymane wyniki porównano z danymi doswiadczalnymi dyfuzji boru w innych materiałach.

 17. Il telerilevamento per la qualità dell'aria L'esperienza SENSORER

  Marco Folegani

  2012-04-01

  Full Text Available Il monitoraggio della qualità dell'aria con tecniche di telerilevamento è noto da tempo negli ambienti scientifici ma considerato ancora con prudenza e perplessità dalle strutture istituzionali sia per il livello "accademico" delle applicazioni sia per la mancanza di una forte motivazione normativa nell'adottare nuovi metodi di monitoraggio. L'esperienza SENSORER ha l'ambizione di mostrare come si possono superare entrambe queste barriere. The remote sensing for air quality monitoring The SENSORER project.The satellite observations have proven their capabilities for re-mote sensing of atmospheric pollutants such as the Particulate Matter. But the advantage of global coverage, homogeneous quality and a relative good spatial resolution are counterbalanced by the limited temporal resolution and the cloud cover-age. The SENSORER project is just the last example of a web platform that thanks to a combination of satellite data with information from ground based sensors and models overcomes the limitations of each single observation method to provide better pollution maps to make better decisions.

 18. Pirolīzes izsmidzināšanas metodē iegūtu leģētu hematīta plāno kārtiņu struktūra, optiskās un fotoelektroķīmiskās īpašības

  Meņailova, Veronika

  2014-01-01

  Hematīta (Fe2O3) nanodaļiņas un plānas kārtiņas pēdējos gados tiek plaši pētītas fotokatalītiskiem pielietojumiem – ūdens sadalīšanai saules gaismā. Mūsu darbā pētītas ar pārejas metāliem leģēta hematīta plānas kārtiņas, kas iegūtas ar pirolīzes izsmidzināšanas metodi. Šajā metodē - hematīta un leģējošo materiālu prekursori (nitrīti) ar saspiestu slāpekļa gāzi tiek izsmidzināti uz karstām pamatnēm (450°C), kur vienlaicīgi norisinās leģētas hematīta struktūras veidošanās reakcijas un plānas...

 19. Sonographic management of mediastinal syndrome.

  Caremani, M; Benci, A; Tacconi, D; Occhini, U; Lapini, L; Caremani, A

  2009-06-01

  Sommario INTRODUZIONE: La diagnosi di sindrome mediastinica viene sospettata dai sintomi e confermata da una radiografia standard del torace ed ancor meglio dalla TC, ma anche l'ecografia con e senza mezzo di contrasto (CEUS) può essere utile in questa emergenza ematologica, permettendo oltre tutto una diagnosi istologica tramite biopsia ecoguidata. MATERIALI E METODI: 15 pazienti affetti da sindrome mediastinica sono stati prospetticamente studiati sia con l'ecografia B-Mode che utilizzando la CEUS. 13 di questi pazienti, senza altre lesioni sono stati proposti per una biopsia ecoguidata della massa mediastinica, che è stata tecnicamente possibile solo in 12. RISULTATI: L'ecografia B-mode mostra in questo lavoro un'ottima sensibilità (100%), nell'evidenziare le lesioni, ma una bassa specificità che non supera il 30–40%. La CEUS mostra invece una buona specificità per le patologie neoplastiche se viene valutata sia la fase precoce che quella tardiva (90–86,6%). La biopsia ecoguidata è stata possibile nel 92,3%, mostrando un'adeguatezza diagnostica del 91,66%. CONCLUSIONI: L'ecografia B-Mode, associata all'ecografia con mdc ed alla biopsia ecoguidata delle masse mediastiniche, ha un'elevata accuratezza nella diagnosi delle masse mediastiniche, che se confermata da ulteriori lavori, può trovare indicazione nel management della sindrome mediastinica.

 20. Prognosis of probability of BRCA1 and BRCA2 mutations carriage in women with compromised family history of breast and/or ovarian cancer.

  Rybchenko, L A; Bychkova, A M; Skyban, G V; Klymenko, S V

  2013-01-01

  Obtjazhenist' simejnogo anamnezu shhodo raku molochnoi' zalozy ta/abo raku jajechnykiv mozhe svidchyty pro nosijstvo mutacii' v BRCA1 ta BRCA2 genah. Meta: ocinyty ta porivnjaty mozhlyvosti Manchesters'koi' bal'noi' systemy, algorytmu Penn II ta Myriad na indyvidual'nomu rivni vidriznjaty pacijentiv z mutacijeju BRCA1/2 ta osib bez mutantnyh alelej sered ukrai'ns'kyh zhinok z rannim rozvytkom raku molochnoi' zalozy ta/abo obtjazhenym simejnym anamnezom shhodo raku molochnoi' zalozy ta/abo raku jajechnykiv. Material ta metody doslidzhennja. Materialom doslidzhennja sluguvaly rezul'taty genealogichnogo, molekuljarno-genetychnogo ta kliniko-morfologichnogo obstezhennja 44 osib, hvoryh na rak molochnoi' zalozy, z rannim rozvytkom zahvorjuvannja abo z obtjazhenym simejnym anamnezom shhodo onkologichnoi' patologii' molochnoi' zalozy ta/abo jajechnykiv. Vyznachennja najbil'sh imovirnyh nosii'v mutacij BRCA1 i BRCA2 sered obstezhenyh zhinok provodyly za dopomogoju tr'oh vyshhezgadanyh algorytmiv. Rezul'taty ta vysnovky. Manchesters'ka bal'na systema maje krashhu zdatnist' na indyvidual'nomu rivni vidriznjaty pacijentiv z mutacijeju ta osib bez mutantnyh alelej. Ploshha pid kryvoju Manchesters'koi' bal'noi' systemy skladaje 0,84, Penn II – 0,66, Myriad – 0,68.

 1. Návrh shozové laboratoře pro testy balistických záchranných systémů

  Chadima, Bedřich

  2015-01-01

  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh shozové laboratoře pro testy balistických záchranných systémů. V první části práce jsou popsány balistické záchranné systémy, jejich části a metody testování těchto systémů. Ve druhé kapitole je popsána starší verze testovacího zařízení a jednoduchý test, provedený s elektronickým vybavením testovacího zařízení. Následuje návrh konceptu nového zařízení a pevnostní analýza rámu. Výsledkem práce je automatická modulární shozová laboratoř, která je schop...

 2. Note di fisica statistica (con qualche accordo)

  Piazza, Roberto

  2011-01-01

  Il testo si configura come un' introduzione alla fisica statistica rivolto in primo luogo a quei corsi di studio in ingegneria che più hanno a che fare con le proprietà fisiche dei materiali, ed ha lo scopo di fornire le basi microscopiche del comportamento termodinamico di cui si fa uso sia in molti corsi tradizionali, quali quelli di termofluidica d'interesse per l'ingegneria chimica e nucleare, che in corsi rivolti ad applicazioni avanzate nella scienza dei materiali e nelle nanotecnologie. Particolare attenzione viene quindi dedicata all'impiego di metodi di fisica statistica nella scienza dei materiali, approfondendo tematiche relative alle vibrazioni nei solidi, ai processi di nucleazione liquido/vapore, alla struttura dello stato fluido e vetroso, ai plasmi, ai materiali magnetici, al gas di Fermi e alla superfluidità. Per il suo carattere generale, e per l'accento posto sui fondamenti della meccanica quantistica, il volume si presta comunque a costituire anche un testo introduttivo alla meccanica s...

 3. Safety Case as a Necessary Aspect of the Aviation Implementation of the Gnss / Safety Case Jako Niezbędny Aspekt Lotniczej Implementacji Systemu Gnss

  Fellner Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance - LPV z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w opracowywanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Do analizy wykorzystano techniki identyfikacji zagrożeń (zderzenie z powierzchnią ziemi w locie sterowanym - CFIT, wypadek podczas lądowania - LA, kolizja w powietrzu - MAC, procedura po nieudanym podejściu - MA, bezpieczne lądowanie i oceny ich następstw oparte o metody analiz: Event Tree Analysis, zestawienie prawdopodobieństwa ryzyka bezpieczeństwa, macierz oceny ryzyka bezpieczeństwa oraz Functional Hazard Assesment. Następnie określono cele bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie prawdopodobieństw występowania zagrożeń i celów bezpieczeństwa, a także porównanie ich względem wymagań systemu ILS

 4. I PRONOMI COMBINATI NELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI

  Marzia Trotta

  2015-07-01

  Full Text Available L’oggetto della riflessione di questo lavoro è l’insegnamento dei pronomi combinati nell’ambito della didattica dell’italiano per stranieri. Dopo aver preso in esame alcuni corsi di italiano per stranieri pubblicati nel periodo che va dagli Ottanta fino al 2010 per osservare, in relazione anche ai diversi approcci e metodi a cui essi fanno riferimento, come vengano trattate la presentazione e l’esercitazione dei pronomi combinati, si presenta una unità didattica a questi specificatamente dedicata. L’obiettivo è far cogliere all’apprendente straniero la struttura e il funzionamento di tali pronomi in base ad un approccio che fa riferimento anche alla grammatica valenziale.Combined pronouns in teaching of italian to foreignersThe object of this work is the teaching of the combined pronouns Italian to foreigners. Having examined some Italian language courses for foreigners published between the eighties until 2010. We observed, also with regard to the different approaches and methods, how combined pronouns are presented and practiced in specifically dedicated teaching units. The goal is for the learner foreign to assimilate the structure and function of these pronouns according to an approach that also refers to the concept of valency.

 5. Řiditelné filtry s maximálním možným přeladěním a netradičními aktivními prvky

  Voráč, Ladislav

  2010-01-01

  Diplomová práce je věnována problematice návrhu řiditelných kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky MO-CF (Multiple-Output Current Follower) a také s nově vyvíjeným proudovým aktivním prvkem DACA (Digitally Adjustable Current Amplifier) ve společnosti ON Semiconductor. Úvodní tři kapitoly jsou zaměřeny na základní vlastnosti kmitočtových filtrů, použité obvodové prvky a metody návrhu. Digitálně řiditelný proudový zesilovač DACA slouží pro řízení kmitočtových filtrů a nastavujeme jej ...

 6. Návrh řiditelných diferenčních filtrů s proudovými aktivními prvky

  Polášek, Lubomír

  2010-01-01

  Diplomová práce se zabývá návrhem plně diferenčních kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu, u kterých lze řídit mezní kmitočet. Nejprve jsou obecně popsány kmitočtové filtry, aktivní prvky MO-CF, FD-CF a DACA, které jsou v práci využity. Dále je popsán návrh pomocí metody zjednodušených grafů signálových toků a transformace pasivních i aktivních prvků na diferenční strukturu. V práci je ukázán návrh čtyř diferenčních zapojení, u kterých lze měnit pomocí zesílení prvku DACA mezní kmi...

 7. Introducing ultrasound-guided vein catheterization into clinical practice: A step-by-step guide for organizing a hands-on training program with inexpensive handmade models.

  Di Domenico, S; Licausi, M; Porcile, E; Piaggio, F; Troilo, B; Centanaro, M; Valente, U

  2008-12-01

  Sommario INTRODUZIONE: Il catetererismo venoso centrale (CVC) riveste un ruolo fondamentale nella gestione del paziente ospedalizzato. La tecnica eco-guidata è la metodica che assicura una più elevata percentuale di successo e permette un più sicuro e rapido posizionamento di CVC rispetto alla tecnica tradizionale. Tuttavia, la diffusione di tale metodica è ostacolata dall'assenza di uno specifico training durante i corsi di specializzazione in anestesia e chirurgia. Al fine di introdurre la tecnica eco-guidata, abbiamo organizzato un training producendo e utilizzando modelli in agar. METODI: Sono stati costruiti tre differenti modelli utilizzando contenitori per alimenti, segmenti di laccio emostatico, tubo in silicone e gelatina a base di agar. RISULTATI: Un training specifico per la puntura ecoguidata è stato effettuato utilizzando i modelli prodotti. Il training ha consentito una rapida acquisizione delle basi tecniche per effettuare il posizionamento di CVC eco-guidato. Il costo medio di ogni modello è risultato inferiore a 5 euro. DISCUSSIONE: I modelli prodotti in agar si sono rivelati un utile strumento per acquisire la coordinazione di base necessaria per la puntura eco-guidata. Il loro basso costo ne può permettere una ampia diffusione e può incentivare la realizzazione di nuovi percorsi educativi al fine di introdurre tale tecnica nella pratica clinica.

 8. The microzooplankton and its distribution in different aquatic environment; Il microzooplancton e la sua distribuzione nei diversi ambienti

  Creo, C. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dipt. Ambiente; Grenni, P.

  1999-07-01

  In this work some examples of studies performed with the use of microzooplankton as biological indicator are reported. [Italian] Scopo del lavoro e' quello di dimostrare come lo studio della distribuzione del microzooplancton in ambienti aquatici, possa permettere la caratterizzazione trofica dell'ambiente oggetto di studio. Il microzooplancton, infatti, essendo un componente fondamentale della catena trofica di differenti ambienti acquatici, puo' essere considerato un buon {sup i}ndicatore biologico{sup .} E' quindi riportata un'ampia ed approfondita analisi sistematica, necessaria al fine di individuarne le diverse specie dalla cui presenza (oltreche' dal numero degli esemplari) e' possibile desumere lo stato chimico-fisico e trofico di un determinato ambiente acquatico. Sono poi indicati i diversi metodi per il campionamento, la conservazione, la concentrazione ed il conteggio del microzooplancton; in particolare per la concentrazione ed il conteggio sono indicate e sperimentate nuove tecniche effettuate rispettivamente con l'ausilio della concentrazione dei campioni a flusso tangenziale e con l'utilizzo di coloranti fluorescenti.

 9. Televīzijas reklāmas kritiskā diskursa analīze. Latvijas Neatkarīgās Televīzijas piemērs

  2009-01-01

  Darba temats ir Televīzijas reklāmas kritiskā diskursa analīze. Latvijas Neatkarīgās Televīzijas piemērs. Darba mērķis ir apskatīt reklāmu, apvienojot kritiskā diskursa pieeju un metodi, par piemēru ņemot izvētās LNT reklāmas. Pētījuma mērķis ir analizēt četrus LNT 2008. gadā raidītos reklāmas klipus pēc Fērklova kritiskā diskursa analīzes. Pētījuma problēma - kādas varas attiecības tiek veidotas, reproducētas un komunicētas ar reklāmas palīdzību. Pētījumā noskaidrojās, ka TV rek...

 10. Analisi matematica

  Canuto, Claudio

  2014-01-01

  Il presente testo intende essere di supporto ad un secondo insegnamento di Analisi Matematica in quei corsi di studio (quali ad esempio Ingegneria, Informatica, Fisica) in cui lo strumento matematico parte significativa della formazione dell'allievo. I concetti e i metodi fondamentali del calcolo differenziale ed integrale in più variabili, le serie di funzioni e le equazioni differenziali ordinarie sono presentati con l'obiettivo primario di addestrare lo studente ad un loro uso operativo, ma critico. L'impostazione didattica dell'opera ricalca quella usata nel testo parallelo di Analisi Matematica I. La modalità di presentazione degli argomenti ne permette un uso flessibile e modulare. Lo stile adottato privilegia la chiarezza e la linearità dell'esposizione. Il testo organizzato su due livelli di lettura. Uno, più essenziale, permette allo studente di cogliere i concetti indispensabili della materia, di familiarizzarsi con le relative tecniche di calcolo e di trovare le giustificazioni dei principali r...

 11. La sociologia visuale per “indagare visualmente”? L’immagine come oggetto, lavoro e cultura dell’inchiesta qualitativa

  Michaël Meyer

  2008-07-01

  Full Text Available Uno dei recenti dibattiti sullo sviluppo della sociologia visuale conduce all’approfondimento della questione se inserirla all’interno dell’insieme dei metodi che verrebbero ad aggiungersi alla classica panoplia dell’etnologo e del sociologo, o se essa possa costituire un’autonoma sub-disciplina. Alcuni lavori hanno già tentato di rispondere a tale questione in particolare attraverso un'esplorazione sulle origini dell'utilizzo dell'immagine nelle scienze sociali. Qui non vogliamo ripercorrere un excursus storico. Preferiamo esaminare la sociologia visuale entro il quadro metodologico dell'indagine qualitativa sul campo. Dunque, mutueremo esempi dai nostri lavori in corso sulla ‘relazione d’ufficio’, cioè su quel tipo particolare di relazione interpersonale che caratterizzerebbe il lavoro facciali sportello nei ‘mestieri pubblici’. Rifletteremo più precisamente sulla base del lavoro poliziesco, e dell’incontro tra agenti di polizia ed utenti agli sportelli d'accoglienza dei commissariati.

 12. Myšlení pozdního Wittgensteina a gramatika náboženského diskursu

  Jan Regner

  2014-10-01

  Full Text Available The aim of the present paper is to find a way of the theological method after Ludwig Wittgenstein’s remarks, especially in his Philosophical Investigations. As he maintains, language and human behaviour is connected, and so we cannot judge religious discourse without observing other nonverbal phenomena. We focused on works and authors who influenced Wittgenstein’s thoughts such as William James and James G. Frazer; and we briefly introduced to Wittgenstein’s argumentation against scientism. Hlavním cílem tohoto článku je najít podobu teologické metody, která by vzala v potaz pozdní myšlení Ludwiga Wittgensteina, zejména jeho Filosofická zkoumání. Rakouský autor je přesvědčen, že jazyk je úzce spojen s lidským jednáním, a proto není možné posuzovat náboženský diskurs, aniž bychom bedlivě pozorovali nonverbální projevy, které tento diskurs provázejí. Zaměřili jsme se na díla autorů, kteří ovlivnili Wittgensteinovo myšlení, jako byl William James nebo James G. Frazer, a představili jsme také Wittgensteinovu argumentaci proti scientismu.

 13. Konstrukční a technologické zásady při navrhování plastových výrobků

  STRNAD, Jan

  2016-01-01

  Tato bakalářské práce se zabývá rešeršní studií konstrukčních a technologických zásad při navrhování plastových výrobků. Obsahuje charakteristiku a základní rozdělení plastů dle způsobu aplikace a vlivy ovlivňující jejich vlastnosti. Mimoto jsou zde také uvedeny technologické zásady či metody výroby a navrhování plastových součástí. Další část práce je zaměřena na zásady při navrhování konstrukčních prvků, jako jsou komínky, žebrování, výztuhy a jiné. Poslední částí je diskuze, ve které je sh...

 14. Electrotherapy

  Slavíček, Milan

  2008-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami fyziatrické léčby a realizací generátoru a přípravku pro elektroléčbu. V první části práce je elektroléčba rozebrána podrobněji a ostatní metody jsou uvedeny jen stručně (jsou uvedeny pro úplnost). Při rozboru elektroléčby byla hlavní pozornost věnována těm proudů, které se v současnosti používají nejvíce. Jsou zmíněny i diagnózy, pro které je elektroléčba vhodná. Druhá část této práce se zabývá návrhem generátoru pro elektroléčbu v prostředí Labview a...

 15. Automatizace technologického projektování

  Pavlíček, Michal

  2008-01-01

  Diplomová práce se zabývá návrhem programu, který provádí technologa-projektanta základními úkoly spojenými s technologickým projektováním. Zabývá se metodami kapacitních propočtů a metodami technologického projektování. Tyto metody byly implementovány v programu Excel umožňujícího výpočet kapacitních propočtů a v programu AutoCAD obsahující kreslící nástroje. Bylo dosaženo sestavení průvodce ve formátu html, který slučuje všechny části programu. This thesis deal with suggestion of program...

 16. Biologico transgenico dalla parte di Hermes

  Giuseppe Di Gregorio

  2003-12-01

  Full Text Available A partire dagli anni Sessanta, le tematiche inerenti alla comunicazione hanno acquistato un ruolo sempre più rilevante nel pensiero sociale; non solo per quanto riguarda la comunicazione interpersonale ma anche, e in misura crescente, per quanto riguarda l'analisi dei mezzi di comunicazione e del loro impatto sulla società. Siamo andati alla ricerca dei significati reconditi delle parole usate nei testi pubblicitari, e abbiamo scoperto, che dietro il tutto si muove una macchina organizzativa perfetta, che si serve di accurate ricerche motivazionali e si fa aiutare dalle scienze sociali per potere, sempre e in ogni caso, avere un potere di suggestione sul consumatore. La nostra ricerca ha voluto esaminare in che modo il mercato del biologico e del transgenico viene presentato al consumatore, quali tecniche pubblicitarie impiega e di che metodi persuasivi si avvale, ricordandoci sempre che la pubblicità, per sua stessa natura, sta dalla parte di chi 'produce' e non di chi 'consuma'.

 17. Proposal of Method of Removal of Mould Material from the Fine Structure of Metallic Foams used as Filters

  Kroupová I.

  2014-06-01

  Full Text Available Piany metalowe są przedmiotem wielu badań gdyż znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach np. produkcji samochodów. budownictwie czy w medycynie. W swojej strukturze zawierają sztucznie wytworzone pory, zapewniające uzyskanie specyficznych właściwości jak duża wytrzymałość, niewielka gęstość, wysokie przewodnictwo cieplne zdolność do absorpcji energii itp. Od czasu wynalezienia porowatych materiałów metalowych opracowano wiele metod ich wytwarzania. Celem opracowania jest wprowadzenie efektywnych metod odlewniczych produkcji pian metalowych, szczególnie ze stopów glinu. Studium zajmuje się precyzyjną metodą odlewania przy zastosowaniu modelu wykonanego z piany polimerowej stosowanej w produkcji piany z otwartymi porami. Główna niedogodność metody polega na trudności usuwania materiału formierskiego, bez naruszenia delikatnej struktury odlewanego filtra. Jako materiał formierski stosuje się gips i najważniejszym wynikiem pracy jest przedstawienie efektywnej procedury usuwania gipsu z porowatej struktury odlanego filtra.

 18. Numerical Solution of Hard Rock Disintegration Process – Part 2 / Numerické Řešení Procesu Rozpojování Tvrdých Hornin – Část 2

  Frydrýšek Karel

  2012-09-01

  Full Text Available Článek se zaměřuje na numerickou analýzu procesu rozpojování tvrdých hornin (rud. Nůž se pohybuje do horniny a následně ji rozpojuje. Rozpojování (tj. lom rudy je řešeno deterministickým přístupem (MKP a pravděpodobnostním přístupem (MKP v kombinaci s metodou SBRA - Simulation-Based Reliability Assessment, tj. simulace Monte Carlo, stochastické vstupy. Ruda je rozpojována pomocí deaktivace konečných prvků, které splňují podmínky odlomení. Výsledky jsou porovnány s experimenty. Aplikace metody SBRA v této oblasti je novým a inovativním trendem. V závěru je uveden pravděpodobnostní posudek spolehlivosti.

 19. Snižování vibrací a akustických emisí pohonných jednotek aplikací virtuálního motoru

  Svída, David

  2011-01-01

  Disertační práce řeší problematiku vibrací klikového ústrojí spalovacích motorů, metody jejich analýz a následného snižování aplikací výpočtových modelů, využitelných již v prvních fázích vývoje nové pohonné jednotky. Je zaměřena především na vytvoření postupu pro určení parametrů zobecněného více prvkového viskoelastického modelu pryžového torzního tlumiče pro klikové hřídele spalovacích motorů. V první části byla na základě vyhodnocení odezvy volného tlumeného kmitání zjištěna teplotní závi...

 20. Preliminary study for the determination of heavy metal in ground samples by GF-ASS Zeeman; Studio preliminare per la determinazione di metalli pesanti in campioni di suolo mediante analisi GF-AAS Zeeman

  Casabianca, T.; Bitonte, R.; Epifani, M.; Ubaldi, C. [ENEA, Divisione Tecnologie Ingegneria e Servizi Ambientali, Centro Ricerche Trisaia, MT (Italy)

  2001-07-01

  In the framework of SIMOA project have been investigated methods to evaluate the level of soil contamination due to heavy metals. In this wok, it is discussed a procedure to measure topsoil bioavailable fraction of seven heavy metals (Cd, Cu, Pb, Ni, Cr, Hg). The adopted procedure is based on acid digestion followed by instrumental detection by means of graphite furnace atomic-absorption spectrophotometry (GFAAS) using Zeeman effect to reduce background contribution. Details of samples preparation and analysis, experimental setup optimization and statistical data analysis are presented, together with a discussion on method accuracy and data interpretation. [Italian] Nell'ambito del progetto SIMOA (Sistema Integrato di Monitoraggio Ambientale) per il monitoraggio ambientale nel bacino del Basento (Regione Basilicata, Italia), vengono investigati i metodi per il controllo dei livelli di inquinamento del suolo da parte di metalli pesanti. Nel presente lavoro viene proposta una procedura per determinare il livello di concentrazione della frazione biodisponibile di sette metalli pesanti (Cadmio, Rame, Piombo, Nickel, Cromo, Mercurio) in campion di suolo superficiale. Il metodo e' basato su di un trattamento di digestione acida in forno a microonde cui segue la rivelazione strumentale mediante spettrofotometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (GFAAS) con effetto Zeeman per la correzione del fondo. Si descrivono in dettaglio le fasi di preparazione dei campioni, la metodologia di misura e l'analisi statistica dei dati, oltre ad una discussione sull'attendibilita' del metodo e sui futuri sviluppi.

 1. Pivovarství

  Artýszková, Jana

  2009-01-01

  Cílem teoretické části bakalářské práce bylo prostudovat a zpracovat problematiku výroby piva se zaměřením na české podmínky a klasickou technologii. V teoretické práci byla stručně shrnuta historie tohoto průmyslového odvětví a některé moderní metody, které umožňují větší efektivitu práce a současně ekonomickou výhodnost. Experimentální část práce byla provedena v malém pivovaře v České republice s výstavem přibližně 10 000 hl za rok. V pivovaře byly sledovány vybrané parametry jak v průběhu...

 2. Konkurenční zpravodajství a konkurenceschopnost podniků

  Brázdilová, Miroslava

  2005-01-01

  Příspěvek se zabývá aktuální problematikou zajištění konkurenceschopnosti podniků. Je zde nastíněna metoda, která našla již hojné zastoupení v západních zemích, praktikována je také v evropských zemích a Japonsku. Pro tuto metodu, která v angličtině nese název „competitive intelligence“ (akronym CI), se v naší zemi vžil pojem konkurenční zpravodajství. Podstatou metody je vytěžování veřejných informačních zdrojů za účelem získání informací o konkurenci. Konkurenční zpravodajství realizuje své...

 3. Elementi di fisica teorica

  Cini, Michele

  2006-01-01

  Le idee e le tecniche della Fisica Teorica del XX secolo (meccanica analitica, meccanica statistica, relatività e meccanica quantistica non relativistica) non sono più appannaggio esclusivo dei fisici. Ormai, specialmente con la recente introduzione di nuovi corsi di laurea, le conoscenze di base rientrano nel bagaglio culturale comune ai laureati in materie scientifiche e tecnologiche affini alla Fisica e alle sue applicazioni. Un laureato in queste materie non può non conoscere l’equazione E=mc2 e la media di Gibbs; inoltre deve avere i concetti e i metodi fondamentali della meccanica quantistica che ha cambiato la concezione del mondo ed è alla base della rivoluzione tecnologica in corso. Eppure quelle idee rimangono distanti dal comune modo di pensare e richiedono molto studio e un insegnamento ben mirato. La trattazione in questo libro, è meno formale rispetto ai tradizionali corsi di Istituzioni di Fisica Teorica. Lo scopo è comunque quello di raggiungere una reale comprensione dei concetti fisi...

 4. Thoracic ultrasonography: A new method for the work-up of patients with dyspnea().

  Vitturi, N; Soattin, M; Allemand, E; Simoni, F; Realdi, G

  2011-09-01

  SommarioLa diagnosi differenziale di dispnea è fondamentale per la gestione dell’insufficienza respiratoria in cui, ai parametri routinari, può essere ora affiancata l’ecografia toracica. L’obiettivo di questo studio è stato valutare la validità e l’accuratezza di questa metodica anche in un reparto di medicina interna. MATERIALI E METODI: 152 pazienti ricoverati conseguentemente con diagnosi di dispnea sono stati esaminati dopo valutazione clinica, radiografia del torace, dosaggi bioumorali (NT-proBNP) e terapia d’emergenza. L’esame ecografico polmonare è stato considerato positivo qualora il numero totale di linee B fosse superiore ad 8. L’esame ecografico e il dosaggio dell’NT-proBNP sono stati ripetuti dopo 48 ore. Il gold standard di riferimento è stato la diagnosi clinica di scompenso cardiaco fatta da medici esperti secondo le linee guida dell’AHA. RISULTATI: Il gruppo di pazienti che mostrava un esame ecografico positivo riceveva in percentuale maggiore la diagnosi finale di insufficienza cardiaca (X 92.5; p medicina interna l’ecografia polmonare è uno strumento diagnostico utile per le gestione dell’insufficienza respiratoria e il suo monitoraggio durante la terapia.

 5. Social media e sentiment analysis l’evoluzione dei fenomeni sociali attraverso la rete

  Ceron, Andrea; Iacus, Stefano M

  2014-01-01

  Due miliardi e mezzo di utenti internet, oltre un miliardo di account Facebook, 550 milioni di profili Twitter. Che parlano, discutono, si confrontano sui temi più svariati. Un flusso in continuo divenire di informazioni che dà sostanza ogni giorno al mondo dei Big Data. Ma come si analizza concretamente il “sentiment” della Rete? Quali sono i pregi e i limiti dei diversi metodi esistenti? E a quali domande possiamo dare una risposta? Dopo aver presentato le varie tecniche di analisi testuale applicate ai social media, questo libro discute di come l’informazione presente in Rete sia in grado di aiutarci a meglio comprendere il presente e a fare previsioni sul futuro riguardo a una molteplicità di fenomeni sociali, che spaziano dall’andamento dei mercati finanziari, alla diffusione di malattie, alle rivolte e ai sommovimenti popolari fino ai risultati dei talent show, prima di concentrarsi su due casi specifici: l’andamento della felicità degli italiani giorno per giorno, e i risultati delle camp...

 6. Profiling, analisi delle prestazioni e proposte per l'ottimizzazione del RDBMS MySQL utilizzato dal progetto DIRAC/LHCbDIRAC

  Mesin, Alberto

  Il lavoro presentato in questa tesi riguarda lo studio, l'analisi e la formula- zione di proposte per il miglioramento del database di back-end del progetto DIRAC/LHCbDIRAC. LHCbDIRAC, basato su DIRAC, e il sistema di sot- tomissione per l'accesso all'infrastruttura distribuita Grid per l'esperimento LHCb del CERN. Ad esso e adata la gestione dei job di Produzione, Mer- ge, Ricostruzione degli Eventi e Analisi per i dati sperimentali e simulati. Il sistema utilizza un RDBMS MySQL per la gestione di numerosi databa- se. La volonta di passare ad un motore relazionale e transazionale per la denizione schemi e la possibilita che, in un recente futuro, il DBMS possa rappresentare un serio limite alle prestazioni del sistema stesso hanno reso necessario questo studio. Il lavoro svolto si e concentrato sul proling di un singolo schema relazionale per il quale sono stati utilizzati metodi di analisi e fornite soluzioni ai problemi riscontrati il quanto piu possibile generali e per tanto validi per l'intero sistema. L...

 7. Uztura paradumu, fiziskās aktivitātes un miera vielmaiņas intensitātes izvērtējums jaunu cilvēku grupā

  2016-01-01

  Liekais svars un aptaukošanās pazemina dzīves kvalitāti un ir par iemeslu daudzām saslimšanām: diabētam, koronārajām sirds slimībām, onkoloģiskajām saslimšanām, metabolajam sindromam. Pētījuma mērķis ir izvērtēt uztura, fiziskās aktivitātes (FA) un miera vielmaiņas intensitātes (RMR) korelāciju ar ķermeņa tauku masu jaunu, pieaugušu, klīniski veselu cilvēku grupā. Pētījuma gaitā tika analizēta izmeklējamo personu 3 dienu uztura dienasgrāmata, fiziskā aktivitāte noteikta ar anketēšanas metodi...

 8. Studio del danneggiamento mediante tomografia in luce del sincrotrone: impatto di un cono d’ombra sulla qualità finale delle ricostruzioni

  Andrea Bernasconi

  2010-07-01

  Full Text Available Un’accurata osservazione della geometria tridimensionale di cricche e difetti è necessaria per lo studio dei meccanismi alla base del processo di danneggiamento. I metodi convenzionali utilizzati a questo scopo sono distruttivi o non possiedono una sufficiente risoluzione. Le tecniche di imaging che utilizzano la luce di sincrotrone, ed in particolare la microtomografia (micro-CT a raggi X, invece, uniscono i vantaggi di una tecnica non distruttiva ad un’elevata risoluzione spaziale e risultano quindi particolarmente interessanti. Un limite all’applicazione di questa tecnica è costituito dalla propensione della cricca a richiudersi una volta rimosso il carico che ha provocato il danneggiamento, superabile attraverso l’impiego di un dispositivo in grado di esercitare un carico di trazione durante l’acquisizione dei dati. Facendo riferimento al set-up sperimentale della linea SYRMEP di Elettra, il sincrotrone di Trieste, e tralasciando per il momento i vincoli legati a pesi e ingombri, è possibile pensare di inserire tra camera di ionizzazione e CCD una macchina per prove di trazione mono-colonna commerciale, in grado di mantenere aperto il difetto per tutta la durata della tomografia. In questo lavoro viene valutato l’impatto di questo vincolo sulla qualità finale delle ricostruzioni.

 9. Podpora tvorby map pomocí metod zpracování obrazu

  Jaroš, Ján

  2012-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami detekce vybraných objektů ve videu a importováním těchto objektů do centrální databáze OpenStreetMap na základě jejich geografické poloze. Zaměřena je z velké části na rozpoznávání dopravních značek.  První část stručně popisuje některé nejpoužívanější metody a samotný projekt OpenStreetMap. V nasledujících kapitolách je uveden podrobnější přehled použitých metod navrhnutého systému, jeho implementace a testování. Závěr obsahuje zhodnocení celé práce a...

 10. Nástroj pro automatizované testování GUI

  Vacek, Lukáš

  2014-01-01

  Testování GUI je navzdory jeho použitelnosti a rozšířenosti poměrně nově vznikající obor. Pro ověření GUI funkčnosti se používá často ručního testování. Cílem práce je vytvořit nástroj, který lze využít k otestování a ovládání GUI. Nástrojem bude knihovna pro automatizované testování GUI s využitím metody rozpoznávání objektů. Knihovna bude detekovat základní objekty GUI a manipulovat s nimi podle jejich typického chování. Detekce objektu bude založena na zpracování obrazu a pozorování grafic...

 11. Modern Diagnostics of Aircraft Gas Turbine Engines – Some Selected Issues / Nowoczesna Diagnostyka Lotniczych Silników Turbinowych - Wybrane Zagadnienia

  Lewitowicz Jerzy

  2014-12-01

  Full Text Available W lotnictwie utrzymywanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów jest podstawowym zadaniem. Z tego powodu naukowcy, inżynierowie i personel służby inżynieryjno-lotniczej poszukuje coraz to nowszych i bardziej niezawodnych metod zwiększania tego poziomu bezpieczeństwa. W tym celu poszukuje się głównie bezinwazyjnych metod diagnozowania turbinowych silników lotniczych, z pomocą których można monitorować aktualny stan techniczny silnika i jego zespołów. W referacie przedstawiono skrótowo nowoczesne metody diagnozowania lotniczych silników turbinowych, w tym tomografię komputerową do oceny stanu technicznego łopatek turbin, odwzorowania fazowego przyrostu prędkości obrotowej silnika do diagnozowania głównie stanu technicznego łopatek pierwszego stopnia wirnika sprężarki turbinowych silników odrzutowych jednoprzepływowych, wibroakustyczne, tribologiczne itp

 12. The Valve Gear Systems Timing Parameters Identification for Marine Diesel Engines Diagnostics / Identyfikacja Parametrów Układów Rozrządu Silników Okrętowych Dla Potrzeb Diagnostyki

  Lus Tomasz

  2015-09-01

  Full Text Available W referacie przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie metody diagnozowania okrętowych szybkoobrotowych silników tłokowych. Polska Marynarka Wojenna eksploatuje znaczną liczbę silników tego typu również na okrętach podwodnych. Silniki tego typu nie posiadają zaworów indykatorowych, co komplikuje możliwość oceny procesu spalania i ich stanu technicznego. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni od lat prowadzi badania związane z rozwojem metod diagnozowania okrętowych tłokowych silników spalinowych. W ostatnich latach prowadzone są prace nad metodami diagnozowania szybkoobrotowych silników okrętowych bazującymi na analizie obwiedni przyspieszeń drgań generowanych przez układy rozrządu zaworowego i układ paliwowy. W referacie zaprezentowano wybrane wyniki badań prowadzonych na silnikach Mercedes-Maybach typu MB820 stosowanych na okrętach podwodnych klasy Kobben.

 13. Rappresentazioni digitali al tratto: tecniche visuali per un utilizzo avanzato del CAD

  Simone Garagnani

  2006-12-01

  Full Text Available Il vasto panorama esistente di prodotti software destinati al mondo del disegno architettonico, rischia di compromettere quell'individualità che distingue lo stile di rappresentazione del progettista puro. La consuetudine moderna alla rappresentazione tridimensionale fotorealistica a tutti i costi, dove tessiture di materiali e contrasti di luci ed ombre sono a volte talmente esasperati da avere ben poco del fotografico, ha condotto a trascurare le più tradizionali visualizzazioni al tratto, ancora importanti per la loro intrinseca chiarezza esplicativa e visuale delle forme. Non sono pochi infatti i software di nuova produzione che implementano con discutibile disinvoltura motori di rendering più o meno realistici, ma che non sono in grado di presentare disegni prospettici od assonometrici formalmente corretti e gradevoli. Il tracciamento assistito tuttavia può essere un valido strumento di sviluppo anche per tecniche visuali più classiche; in questo breve scritto verranno analizzati due metodi per ottenere questo tipo di elaborati con un pacchetto di disegno digitale standard come AutoCAD.

 14. Veterinarians in environmental protection; Il veterinario nella protezione ambientale

  Ioppolo, A.; Achene, L.; Cappella, M.G. [eds.] [Istituto Superiore di Sanita' , Rome (Italy). Lab. di Medicina Veterinaria

  1999-07-01

  The main contributions of the Fifth and Sixth Courses: Veterinary medicine and environmental contamination, held at the Italian National Institute of Health on October 27-31 1997, and September 28-October 2 1998, are presented. The volume is divided into three sections: general concepts (evolution of environmental protection in the European community, veterinary drugs in Europe, drugs and environmental contamination, aquaculture and environmental contamination); problematic aspects and methodologies applied to the environmental pollution (animal pathologies and environmental quality, toxic algae and aquaculture, aquatic organisms as indicators of environmental contamination, use of arthropods to assess environmental quality); field experiences (monitoring of chemical contaminants by an experimental institute of veterinary services, quality of compost in the light of aspects of management and market). [Italian] Sono riportati alcuni interventi presentati al quinto e al sesto corso di medicina veterinaria ed inquinamento ambientale che si sono svolti rispettivamente il 27-31 ottobre 1997 e il 28 settembre-2 ottobre 1998 presso l'Istituto Superiore di Sanita'. Il volume e' diviso in tre sezioni: contributi generali (evoluzione della tutela ambientale nella Comunita' Europea, i farmaci veterinari in Europa), utilizzo di farmaci e inquinamento (patologie degli animali e inquinamento, alghe tossiche e acquacultura, metodi per la valutazione della qualita' ambientale con organismi acquatici, artropodi terrestri come bioindicatori); esperienze sul campo (compostaggio di qualita'); problematiche gestionali e di mercato, esperienze di un monitoraggio di contaminanti chimici in un istituto zooprofilattico sperimentale.

 15. Návrh řešení efektivní komunikace firmy prostřednictvím účinného brandingu

  Alexová, Veronika

  2008-01-01

  Bakalářská práce pojednává o principech, utváření, měření a zvyšování hodnoty obchodní značky. Zaměřuje se na marketingové pojetí značky a zdůrazňuje vnímání značky koncovým spotřebitelem. Jejím hlavním cílem je aplikovat komplexní znalosti o strategickém řízení značky, vytvořit případovou studii společnosti Red Bull, provést marketingový průzkum pomocí dotazníkové metody a na základě jeho vyhodnocení podat návrh komunikační strategie. This bachelor´s thesis deals with principles, forming,...

 16. Wpływ dodatku α - Al2O3 na wytrzymałość resztkową utwardzanych mikrofalami mas formierskich ze szkłem wodnym

  M. Stachowicz

  2011-04-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano wyniki badań wstępnych wpływu bezwęglowego dodatku - tlenku aluminium α - Al2O3 na wytrzymałośćresztkową mas ze szkłem wodnym sodowym utwardzanych mikrofalami. Wytrzymałość oznaczano w temperaturze otoczenia na wygrzewanychw piecu próbkach walcowych. Masy do badań sporządzono na osnowie kwarcowej z dodatkiem 2,5% niemodyfikowanego, krajowegoszkła wodnego gatunku 145. Wykonane z nich standardowe próbki walcowe utwardzano, stosując innowacyjny proces nagrzewaniamikrofalowego, po czym wygrzewano przez 30 minut w temperaturach od 100 do 1200 °C. Po ostudzeniu do temperatury otoczeniaokreślono parametry wytrzymałościowe wygrzewanych próbek. Otrzymane wyniki porównano z danymi literaturowymi oceniając wpływzastosowanej w badaniach metody utwardzania oraz specjalnego dodatku na przebieg zmian wytrzymałości resztkowej w funkcji temperaturywygrzewania. Analizując wyniki badań stwierdzono pozytywny wpływ na wytrzymałość resztkową mas zarówno innowacyjnego procesu nagrzewania, jak również zastosowanego dodatku α - Al2O3.

 17. An information filtering system prototype for world wide web; Prototipo di sistema di information filtering per world wide web

  Bordoni, L. [ENEA Centro Ricerche Casaccia, S. Maria di Galeria, RM (Italy). Funzione Centrale Studi

  1999-07-01

  In this report the architecture of an information filtering system for world wide web, developed by the Rome Third University (Italy) for ENEA (National Agency for New Technology, Energy and the Environment), is described. This prototype allows for selecting documents in text/HTML format from the web according to the interests of users. A user modeling shell allows ro build a model of user's interests, obtained during the interaction. The experimental results support the choice of embedding methods for this kind of application. [Italian] In questo rapporto viene descritta l'architettura di un sistema adattivo di information filtering su world wide web, sviluppato dall'universita' di Roma III in collaborazione con l'ENEA. Il prototipo descritto e' in grado di selezionare documenti in formato testo/html, raccolti dal web, in accordo con le caratteristiche e gli interessi degli utenti. Una shell di modellazione utente consente di costruire un modello degli interessi dell'utente, ottenuto nel corso dell'interazione. I risultati sperimentali rafforzano la scelta di usare metodi di modellazione utente per questo genere di applicazioni.

 18. Návrh opatření aktualizující postupový diagram obchodního případu

  Šašinka, Viktor

  2014-01-01

  Bakalářská práce se zabývá návrhem opatření aktualizující postupový diagram předvýrobních procesů ve strojírenské společnosti. Specifikuje co je proces, vymezuje hlavní odlišnosti mezi procesním a funkčním řízením, popisuje vybrané metody analýzy procesů a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje analýzu současného stavu podnikových procesů. Návrh řeší zlepšení procesů v podobě procesních map znázorněných diagramem, které poskytují vylepšený model fungování společnosti. The ba...

 19. [Funzioni esecutive metacognitive ed emozionali/motivazionali nel disturbo dello spettro dell'autismo e nel disturbo da deficit di attenzione con iperattività: risultati preliminari].

  Panerai, Simonetta; Tasca, Domenica; Ferri, Raffaele; Catania, Valentina; Genitori D'Arrigo, Valentina; Di Giorgio, Rosa; Zingale, Marinella; Trubia, Grazia; Torrisi, Anna; Elia, Maurizio

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. I deficit delle funzioni esecutive (FE) sono frequentemente osservati nei disturbi dello spettro dell'autismo (ASD) e nel disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD). Lo scopo di questo studio è quello di valutare e confrontare le funzioni esecutive metacognitive ed emozionali/motivazionali di bambini con ASD e ADHD, sia fra di loro che con un gruppo di controllo. Metodi. Il campione è costituito da un totale di 58 soggetti, di cui 17 con ASD senza disabilità intellettiva, 18 con ADHD-manifestazione combinata e 23 con sviluppo tipico, abbinati per genere, età cronologica e livello intellettivo. Le valutazioni hanno riguardato alcune aree del funzionamento esecutivo, nello specifico pianificazione, flessibilità mentale, generatività e inibizione della risposta, che rappresentano sia le funzioni esecutive metacognitive sia quelle emozionali/motivazionali. Risultati. I risultati hanno rilevato un'ampia sovrapposizione delle disfunzioni esecutive nei due gruppi clinici con ASD e ADHD, e non sono stati indicativi della presenza di due profili realmente distinti del funzionamento esecutivo. Tuttavia, nell'ADHD è stato trovato un deficit più severo nell'inibizione della risposta prepotente (funzione emozionale/motivazionale). Conclusioni. I risultati del nostro studio sono parzialmente in accordo con quelli della letteratura. Ulteriori ricerche con gruppi più numerosi potranno chiarire più approfonditamente quali punti di forza e debolezza, nell'ampio spettro delle funzioni esecutive, differenzino fra loro le prestazioni di persone con ASD e ADHD.

 20. Three Dimensional Analysis of Asymmetric Rolling with Flat and Inclined Entry

  Wroński S.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki trójwymiarowej symulacji walcowania asymetrycznego, używając Metody Elementów Skończonych. Rozważono walcowanie stali niskowęglowej. Asymetria walcowania, rozważana w niniejszej pracy, wynika z różnych prędkości kitowych dwóch identycznych walców. Przedyskutowano wpływ asymetrii walcowania na rozkłady naprężeń i odkształceń, wygięcie materiału oraz modyfikację siły i momentu obrotowego wywieranego przez walce. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość ukośnego wprowadzania materiału, które może występować w walcowaniu sekwencyjnym. Takie wprowadzanie materiału może częściowo zrekompensować jego wygięcie. Wyniki niniejszych obliczeń wskazują, że można znaleźć optymalne parametry w celu redukcji do minimum wygięcia blach i zmniejszenia siły i momentu sił wywieranych przez walce.

 1. Pomiar wytrzymałości na zginanie jako metoda oceny jakości spoiwa na przykładzie mas ze szkłem wodnym

  M. Stachowicz

  2012-12-01

  Full Text Available W pracy podjęto próbę określenia możliwości zastosowania parametru wytrzymałości na zginanie utwardzonych mas jako kryteriumoceny jakości użytego do ich sporządzenia spoiwa. W tym celu zaprezentowano wyniki badań wpływu wybranych czterech metodutwardzania spoiwa uwodnionego krzemianu sodu. Wybrane ekologiczne, nieorganiczne spoiwo stosowane jest do wytwarzania zarównoform, jak i rdzeni odlewniczych. Oceny skuteczności metod utwardzania spoiwa dokonano odnosząc otrzymane wartości wytrzymałościna zginanie do ilości użytego do sporządzenia masy formierskiej szkła wodnego. W badaniach zastosowano pięć gatunków uwodnionegokrzemianu sodu i wybrane cztery metody jego utwardzania. Stwierdzono, że możliwym jest wykorzystywanie opracowanej oceny jakości spoiw, w szczególności stosowanych do wykonywania rdzeni odlewniczych według zaproponowanego trzyklasowego podziału.

 2. Planning Documents As an Element of Modernizing the Urban Structure of the Poznań Metropolitan Area/ Dokumenty Planistyczne Jako Element Modernizacji Struktury Urbanistycznej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

  Bonenberg Wojciech

  2015-06-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono sprawozdanie z badań dotyczących roli dokumentów planistycznych w procesie modernizacji poznańskiego obszaru metropolitalnego (POM. W ostatnich 25 latach nastąpiły dynamiczne zmiany społeczne, gospodarcze i przestrzenne na tym obszarze, który stanowi coraz bardziej zintegrowane miejsce wspólnego zamieszkania, pracy i rekreacji dla miliona mieszkańców. Rodzące się wyzwania dotyczące modernizacji funkcjonalnej, przestrzennej i infrastrukturalnej POM wymagają nowych metod planistycznych. W tym zakresie istniejące dokumenty planistyczne oraz metody ich sporządzania, nie nadążają za postępującymi zmianami i stanowią przeszkodę w modernizacji obszaru metropolitalnego. Celem referatu jest identyfikacja zagrożeń wynikających z niespójności istniejących zapisów planistycznych. Przedstawiono również rekomendacje mające służyć dostosowaniu dokumentów planistycznych do wyzwań modernizacyjnych POM.

 3. Pomiar wartości kapitału ludzkiegona przykładzie Formuły Saarbrücken

  Anna Wlizło

  2010-10-01

  Full Text Available W rezultacie zachodzących przemian społeczno-gospodarczych następują istotne zmiany w metodach zarządzania przedsiębiorstwem. Czynniki produkcyjne, jak kapitał, praca, ziemia, nie są w dobie ery postindustrialnej wystarczające dla prawidłowego funkcjonowania na rynku gospodarczym. W obecnych czasach silna pozycja konkurencyjna zależy bowiem od dostępu do zasobów niematerialnych, takich jak wiedza, umiejętności, doświadczenie, których źródłem jest kapitał ludzki. Stanowi on najważniejszy element gospodarowania przedsiębiorstwa i należy go zmierzyć. W literaturze przedmiotu podjęto wiele prób pomiaru wartości kapitału ludzkiego, do tej pory nie skonstruowano jednak powszechnie akceptowanej metody. W niniejszym artykule zaprezentowano kilka metod pomiaru wartości kapitału ludzkiego, ze szczególnym naciskiem na metodę opracowaną przez naukowców z Uniwersytetu w Saarbrücken, zwaną Formułą Saarbrücken.

 4. Structural Optimization of Box Wing Aircraft

  Kalinowski Miłosz J.

  2015-03-01

  Full Text Available Układ zamkniętych skrzydeł to niekonwencjonalne rozwiązanie połączenia powierzchni nośnych, które coraz częściej konstruktorzy starają się stosować w prototypach nowych konstrukcji. Ten artykuł prezentuje przykładowy sposób realizacji optymalizacji strukturalnej struktury nośnej skrzydeł w rozpatrywanym układzie, który może być użyteczny w trakcie projektowania wstępnego samolotu. Na wstępie zaprezentowano metody oraz teorię wykorzystane do stworzenia algorytmu optymalizacji. Struktura analizowana jest przy użyciu belkowego modelu MES. Optymalizacja została przeprowadzona z wykorzystaniem połączenia metod iteracji prostych i gradientowych. Wyniki działania algorytmu przedstawione są na prostym przypadku obliczeniowym.

 5. Prospective evaluation of interobserver diagnostic agreement for focal urinary bladder wall abnormalities detected by ultrasound.

  Francica, G; Scarano, F; Bellini, S A; Miragliuolo, A

  2011-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: È stata valutata prospetticamente la variabilità interosservatore relativamente alla diagnosi di alterazioni focali della parete vescicale tra due operatori con diverso livello di esperienza. MATERIALI E METODI: Due operatori con diverso livello di esperienza in ecografia hanno esaminato indipendentemente nella stessa sessione 87 pazienti consecutivi (età media 68 anni; range 33–80; 75 maschi; 15 donne) sottoposti successivamente a cistoscopia entro 1–2 giorni. Prima dell’inizio dello studio la metodologia di studio è stata standardizzata. Il grado di accordo sulla presenza, sede, dimensioni e numero delle alterazioni parietali della vescica è stato calcolato con il metodo della Kw. RISULTATI: Il grado più elevato di accordo (k = 1) è stato raggiunto relativamente alla presenza delle alterazioni parietali, mentre un accordo sostanziale è stato ottenuto per le dimensioni (k = 0.78), numero (k = 0.72) e sede (k = 0.62). CONCLUSIONI: In questo studio la differenza di esperienza tra due operatori non è emersa nella diagnostica delle alterazioni parietali della vescica anche in ragione di una metodologia standardizzata di studio.

 6. Programová podpora definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method)

  Danczi, Dávid

  2012-01-01

  Cílem této diplomové práce je realizace programové podpory pro definování projektu svyužitím metody logického rámce. Úvodní kapitoly práce shrnují teoretický základ potřebný pronávrh a realizaci aplikace. Další části se věnují návrhu a implementaci systému. V závěru práce sediskutuje o použití programu v reálném prostředí a možnosti jeho dalšího vylepšení. The goal of this diploma thesis is realization of program support for project definition withusage of logical frame method. First chapt...

 7. Aprotické elektrolyty pro superkondenzátory

  2010-01-01

  Diplomová práce ověřuje vhodnost použití různých typů aprotických elektrolytů pro superkondenzátory, využívá metody impedanční spektroskopie k měření měrné iontové vodivosti a cyklické voltametrie k určení velikosti potenciálových oken. Použitá aprotická rozpouštědla - propylenkarbonát, dimethylsulfoxid, N, N dimethylformamid, ethylenkarbonát, dimethylkarbonát, diethylkarbonát a acetonitril. Do rozpouštědel byly přidány soli - LiClO4, NaClO4, KClO4, LiBF4, LiPF6, TEABF4 a TMABF4, za vzniku ro...

 8. Phytosociology and Ecology of Cressa Cretica L. (Convolvulaceae on the Eastern Adriatic Coast

  Jasprica Nenad

  2015-12-01

  Full Text Available Predstavljamo fitocenološko raziskavo obalnega slanega mokrišča Blato (Hrvaška v vzhodnem Jadranu, ki smo jo naredili po Braun-Blanquetovi metodi. V raziskovanem območju smo zabeležili pet asociacij: Juncetum maritimo-acuti, Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae, Scirpetum maritimi, Enteromorpho intestinalidis- -Ruppietum maritimae in Cressetum creticae. Asociacija Cressetum cretice je na ozemlju Hrvaške in tudi na vzhodni obali Jadranskega morja opisana prvič. Terofitska in halo-nitrofilna asociacija je monospecifična ima siromašno vrstno sestavo in se pojavlja na najbolj slanih in suhih delih slanišča. Sestoji se razvijajo poleti na glineni podlagi z organsko snovjo, ki jo sestavljajo odmrli rastlinski deli s sosednjih združb. Analiza tal je pokazala, da med asociacijami ni bilo razlik v velikosti talnih delcev, električni konduktivnosti, koncentraciji Cl- in Na+ ionov pa sta bili v asociaciji Cressetum creticae višji kot ostalih asociacijah. Zaradi posebnosti v flori in vegetaciji bi bilo potrebno na preučevanem območju zagotoviti določene mere zaščite in ustrezen način upravljanja.

 9. Rola terapii hormonalnej w życiu kobiet w okresie menopauzy

  Leszek Putyński

  2011-12-01

  Full Text Available Cel pracy: Celem podjętych badań była ocena skuteczności terapii hormonalnej (hormonal therapy – HTstosowanej u kobiet w okresie menopauzalnym, tj. różnic w występowaniu i nasileniu objawów menopauzalnychmiędzy kobietami poddawanymi i niepoddawanymi terapii hormonalnej. Materiał i metody: Badaniem objęto 60 kobiet (30 kobiet z menopauzą niestosujących HT oraz 30 kobietz menopauzą, u których stosowano HT w wieku 45–70 lat. Do pomiaru częstości intensywności objawów menopauzalnychużyto skali Greena i kwestionariusza „Zdrowie kobiet” (The Women’s Health Questionnaire – WHQHunter. Wyniki: Wyniki badań wykazały, że istnieją różnice w występowaniu i nasileniu objawów menopauzalnychmiędzy kobietami stosującymi HT a kobietami niestosującymi tej terapii. Więcej objawów menopauzalnychi bardziej nasilonych występuje u kobiet pozbawionych HT. Wniosek: Stosowanie HT należy uznać za uzasadnione. Znacząco łagodzi ona niepożądane objawy menopauzalnei tym samym może ułatwiać codzienne funkcjonowanie kobiet.

 10. Analýza finančních trhů pomocí technické analýzy

  Beran, Adam

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce řeší způsoby, metody a strategie obchodování na finančním trhu zvaném Foreign Exchange (Forex). Práce pojednává o investiční strategii zaměřené na obchodování měnových párů. Mezi nejvíce obchodované měnové páry patří například EUR/USD, USD/JPY a GBP/USD. Strategie je založena zejména na technické analýze. Dále je také prováděn backtesting a vyhodnocení pro který měnový pár je strategie nejefektivnější. Tato práce tedy popisuje postup tvorby této strategie. This bachel...

 11. Pantani di Marco Martinelli: una narrazione polifonica

  Franco Nasi

  2014-05-01

  Full Text Available In questo articolo si analizza il testo drammaturgico Pantani di Marco Martinelli, una veglia epica teatrale di uno dei più noti eroi dello sport italiano degli ultimi anni. Il dramma rilegge anche la storia di Pantani e ricostruisce gli strani avvenimenti che portarono alla sospensione, alla estromissione del ciclista dal Giro d’Italia nel 1999, e in seguito alla sua profonda crisi psicologica e tragica morte in solitudine in un hotel, a soli 34 anni. Oltre alle modalità proprie della veglia rituale, il dramma utilizza anche i metodi del processo giudiziario, e offre testimonianze dettagliate che conducono a una riflessione critica sulla società italiana negli anni del potere politico di Berlusconi e della sua filosofia del consumismo. I tre diversi generi della retorica classica (epidittico, giudiziario e deliberativo si mescolano in questa complessa tessitura teatrale. Coniugando informazioni (processo e rito (veglia, Martinelli riesce a fondere la tragedia greca (forma mimetica e corale e il moderno teatro di narrazione (forma diegetica monologante. Combinando assieme scene intensamente drammatiche, ricordi di imprese sportive epiche, passaggi giocosi e parodici, e giustapponendo vari stili e registri (giornalistico, lirico, parodico, elegiaco, Martinelli crea momenti di forte “straniamento” e sorpresa, e rende particolarmente efficace il rito funebre, la ricostruzione storica della tragica vicenda di Pantani e la critica all’ideologia che ha dominato l’Italia negli anni di Berlusconi. 

 12. [Malattia di Marchiafava-Bignami con coinvolgimento della corteccia frontale e insorgenza tardiva di sintomi psichiatrici resistenti: un caso clinico].

  Gramaglia, Carla; Feggi, Alessandro; Vecchi, Camilla; Di Marco, Sarah; Venesia, Alessandra; Delicato, Claudia; Chieppa, Nunzia; De Marchi, Fabiola; Cantello, Roberto; Zeppegno, Patrizia

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Descrivere il management di un paziente con malattia di Marchiafava-Bignami (MBD) associata a lesioni frontali corticali, senza sintomi specifici al primo accesso in Pronto Soccorso, e insorgenza tardiva di sintomi psichiatrici atipici. Metodi. Descriviamo il caso di un paziente di 44 anni con storia di abuso cronico di alcol, a cui è stata diagnosticata la MBD. Risultati. La risonanza magnetica ha evidenziato lesioni nello splenio e corpo del corpo calloso e lesioni bilaterali della corteccia frontale. Il paziente ha sviluppato sintomi psichiatrici atipici a insorgenza tardiva, che sono risultati essere resistenti alle terapie farmacologiche impostate. Discussione. Il caso che descriviamo sembra supportare le attuali, ma ancora scarse evidenze che descrivono il coinvolgimento corticale nella MBD, suggerendone l'associazione con una prognosi peggiore. I sintomi psichiatrici possono risultare difficili da trattare a causa della resistenza alle terapie. Conclusione. Il coinvolgimento di psichiatri, radiologi e neurologi secondo un approccio di consultazione-liaison si è dimostrato di fondamentale importanza per la diagnosi e l'impostazione della terapia adeguata al paziente.

 13. Proudový postranní kanál mikroprocesorů

  Obručník, Ondřej

  2010-01-01

  V této diplomové práci je podrobně prostudována problematika proudového (výkonového) postranního kanálu. Zabývá se útokem na tento typ postranního kanálu a způsoby, kterými je možné tento kanál analyzovat. Také jsou zde prezentovány dvě měřící metody, pomocí kterých je možné útok úspěšně provézt. Dále práce popisuje postup, který byl použitý pro analýzu proudového postranního kanálu mikroprocesoru PIC16F84A. Zkoumaný mikroprocesor, zapojený do obvodu podle zde uvedeného schématu, postupně zpr...

 14. Space-time distribution of the Friuli (1976 eartquakes

  V. CAGNETTI

  1977-06-01

  Full Text Available RIASSUNTO. - Sono stati esaminati i risultati delle determinazioni ipocentrali
  delle scosse del periodo sismico iniziato il 6 maggio nel Friuli.
  Una particolare considerazione è stata rivolta all'evento principale i cui
  parametri focali determinati per via analitica, sono stati confrontati con quelli
  determinati con metodi macrosismici.
  L'evoluzione del fenomeno sismico è stata seguita con una rete di stazioni
  locali che ha permesso l'individuazione degli ipocentri di circa 700 repliche; il
  metodo utilizzato è stato quello basato sulle differenze T<- - T P assumendo per il a 0
  fattore K il valore di 7.5 km/sec.
  Una valutazione degli errori sperimentali effettuata con un nuovo programma
  di calcolo ha fornito risultati compresi in + 2 km.
  Lo studio della migrazione degli ipocentri ha messo in evidenza la comparsa
  di attività sismica sia come premonitoria ad un evento di maggiore magnitudo
  sia come ad esso conseguente.
  L'evoluzione cronologica del fenomeno è stata rappresentata con piante e
  sezioni limitate per opportuni intervalli di tempo.
  1 risultati ottenuti hanno evidenziato interessanti aspetti del periodo
  sismico che si ritiene possano incoraggiare il proseguimento di studi in questa
  direzione.

 15. [Valutazione delle guardie di sicurezza privata attraverso la Suicide Probability Scale e la Brief Symptom Inventory].

  Dogan, Bulent; Canturk, Gurol; Canturk, Nergis; Guney, Sevgi; Özcan, Ebru

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Lo scopo di questo studio è stato quello di investigare l'influenza della probabilità di suicidio, con le sue caratteristiche sociodemografiche, e di procurare i dati per la prevenzione del suicidio tra le guardie di sicurezza privata che lavorano in condizioni di stress, essendo a contatto ininterrottamente con eventi negativi e traumatici di vita durante il loro lavoro. Metodi. Hanno partecipato allo studio 200 guardie di sicurezza privata e 200 persone dell'Università di Ankara. Per raccogliere i dati sono stati utilizzati un questionario riguardante le condizioni sociodemografiche dei partecipanti, la Suicide Probability Scale (SPS) e la Brief Symptom Inventory (BSI). Risultati. Genere, stato civile, stipendio, credenze religiose, vivere una situazione di pericolo di vita, passato di tentativi di suicidio, fumare e non avere una malattia cronica hanno causato statisticamente una differenza significativa sui punteggi di SPS tra il gruppo di guardie di sicurezza privata e quello di controllo. In aggiunta, c'è stata una correlazione positiva statisticamente significativa tra i punteggi totali delle sottoscale di SPS e quelli di BSI. Conclusioni. Allo stesso modo degli agenti di polizia e dei gendarmi, le guardie di sicurezza privata sono ad alto rischio di commettere e tentare il suicidio trovandosi in condizioni stressanti di lavoro e anche soffrendo del trauma secondario. È necessario che essi siano consapevoli della propria tendenza al suicidio e avere controlli psichiatrici regolari.

 16. Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora

  2013-01-01

  Příspěvek seznamuje s problematikou forenzní environmentalistiky, historií a jejím současným vývojem ve světě i v České republice. Hlavním cílem této vědní disciplíny je snaha o propojení vědy o životním prostředí a práva, díky kterým by mělo dojít k urychlení a usnadnění soudních procesů, stejně jako znaleckých posudků ve věcech škody na majetku a složkách životního prostředí, jejich rozsahu a výši újmy. Je tak vhodným nástrojem v oborech soudního inženýrství, kde jsou využívány metody a ana...

 17. Biometrické rozpoznávání 3D modelů obličeje

  Michálek, Martin

  2014-01-01

  Tato práce se zabývá rozpoznáváním 3D modelů obličeje. Seznamuje s pojmy z oblasti biometrie a s fungováním biometrického systému. Popsané jsou zde metody pro rozpoznávání 2D i 3D modelů obličeje. Následně je navrhnutý a implementovaný systém pro rozpoznávání 3D obličejů. Tento systém rozděluje obličej na několik oblastí podle polohy významných bodů a pak je porovnává samostatně. Výsledný systém slučuje výsledky algortimů vlastních obličejů a ARENA. This thesis is about biometric 3D face r...

 18. Razvoj nove metode za proračun pritiska i brzine detonacije brizantnih eksploziva tipa CHNO / Development of a new method for calculating detonation pressure and velocity in CHNO blast explosives

  Radun Jeremić

  2005-01-01

  Full Text Available Na osnovu eksperimentalnih vrednosti detonacionih parametara većeg broja eksploziva i različitih eksplozivnih sastava, a u skladu sa teorijom detonacije, razvijen je jednostavan poluempirijski model za proračun pritiska i brzine detonacije eksploziva tipa CHNO. Model je zasnovan na Avakjanovoj metodi za proračun sastava gasovitih produkata detonacije i primenljiv je u širokom opsegu gustina. U odnosu na poznatu Kamletovu metodu i numerički model zasnovan na BKW jednačini stanja, dobijena su znatno manja odstupanja izračunatih vrednosti pritiska i brzine detonacije od eksperimentalnih vrednosti. / A simple semi-empirical model for calculating detonation pressure and velocity in CHNO explosives has been developed on the basis of experimental values of detonation parameters of a number of explosives and various explosive compositions and in accordance with the theory of detonation. The model is based on Avacian's method for calculating the content of gaseous detonation products and it can be applied to a wide range of densities. When compared to the well-known Komlet's method and the numerical model based on the BKW equation of state, this method gives singnificantly smaller deviations of calculated values of detonation pressure and density from experimental values.

 19. Technologie svařování součásti „palivový článek“

  Vaculka, Jakub

  2014-01-01

  Tento projekt je zaměřen na výběr optimální metody svařování pro součást „palivový článek“ v podmínkách strojírenské firmy VN-Ú s.r.o. Cílem je srovnání metod, které má tato společnost k dispozici tedy: TIG, MIG/MAG, a CMT. Nezbytné je rozebrat specifika jednotlivých technologií a provozní podmínky, kterým bude součást při užívání vystavena. Pro srovnání metod jsou použity nedestruktivní zkoušky součástí a destruktivní zkoušky zhotovených vzorků. Ekonomické zhodnocení slouží k porovnání nákla...

 20. ASP.NET WEB Forms lietotnes sagatavošana ASP.NET MVC ietvara ieviešanai

  Bērziņš, Uģis

  2014-01-01

  Strauji attīstoties tīmekļa tehnoloģijām, ir jāvar atjaunot arī izmantotos ietvarus, tomēr ne vienmēr tas ir izdarāms ātri un vienkārši. Dažkārt tas prasa nopietnus sagatavošanas darbus. Darba mērķis ir atrast labāko veidu, kā veikt pāreju no ASP.NET Web Forms uz ASP.NET MVC, izpētīt iespējamās metodes, to ieguvumus un trūkumus, kā arī mēģināt pielietot labāko metodi esošā projektā. Darbā ir izskatītas 3 iespējamās metodes un izpētīts kā pielietot labāko no tām. Darba rezultāts ir ie...

 1. Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické mikroklima čistých prostorů

  Jelínek, Ondřej

  2016-01-01

  Náplní práce je vytvoření systémového opatření pro zabránění šíření a následnému útlumu zvuku v systémech vzduchotechniky obsluhující čisté prostory. Práce prezentuje řešení útlumu hluku jak ve vyšetřovaném prostoru, tak v potrubních rozvodech vzduchotechniky, které využívá na trhu dostupného materiálu ve formě zvukově izolačních hadic. V rámci systémového řešení je část práce zaměřena na optimální návrh koncových elementů pro distribuci vzduchu v čistém prostoru. Metody zpracování využívají ...

 2. Indagine sull’utilizzo delle tecniche di visualizzazione 2D e 3D che rappresentano il cambiamento del paesaggio urbano storico

  Turgay Kerem Koramaz

  2011-06-01

  Full Text Available Al fine di descrivere il cambiamento del paesaggio urbano di siti riferiti alla città, gli strumenti moderni di visualizzazione possono essere utilizzati per aumentare le possibilità di rappresentazione, in misura maggiore rispetto ai metodi tradizionali. Studi recenti di conservazione ed interventi effettuati hanno indicato un cambiamento significativo nel paesaggio urbano storico di Zeyrek: questo articolo presenta le possibilità di rappresentazione insite nella tecnica di mappatura bidimensionale e nella realizzazione di un modello tridimensionale del comparto, utilizzati nella definizione del cambiamento del paesaggio urbano. Per valutare l’effettiva capacità di rappresentazione per mezzo di risposte da parte degli utenti dei modelli, è stato sottoposto un questionario agli studenti di laurea specialistica della Facoltà di Architettura, ai professionisti in enti di pianificazione e di conservazione ed agli studenti delle scuole superiori. A conclusione principale dello studio, si è compreso come il cambiamento del paesaggio urbano sia definito meglio nel modello urbano tridimensionale che nella tecnica di mappatura bidimensionale, in termini di rappresentazione dei dettagli architettonici e delle caratteristiche strutturali del luogo.

 3. Pneumatic positioning and mesh fixation in laparoscopic ventral/incisional hernia repair. New surgical technique and a new device.

  Darecchio, Antonio; Bocchi, Paolo; Kukleta, Jan F

  2015-01-01

  Oggetto di questa pubblicazione è la descrizione di una nuova tecnica chirurgica per la riparazione videolaparoscopica di laparoceli ed ernie della parete addominale anteriore. Tale tecnica è strettamente dipendente dall’utilizzo di un nuovo strumento pneumatico per il posizionamento della protesi. Attualmente esistono in commercio svariati tipi di protesi intraperitoneali con valide caratteristiche strutturali. Tuttavia lo scoglio concettuale rimane sui metodi e sui mezzi di fissaggio delle protesi. I mezzi meccanici di qualsiasi conformazione per il fatto stesso di essere dei mezzi meccanici (spirali metalliche ancorette e viti) espongono al pericolo di danno iatrogeno le strutture vascolari nervose che possono incontrare nel loro percorso. La nuova tecnica proposta mira alla perfetta distensione delle protesi per utilizzo intraperitoneale ed ai loro ottimale fissaggio con adesivo chirurgico in condizioni di sicurezza per le strutture circostanti. Tale tecnica è stata eseguita su cadavere di suino* con protesi intraperitoneali di poliestere-gel-collageno e cyanoacrylate come adesivo chirurgico ma non è esclusa la fattibilità con altri tipi di colle, di protesi, protesi auto-adesive già esistenti in commercio o che potrebbero essere appositamente prodotte.

 4. Sonographic tomography for the preoperative staging of breast cancer prior to surgery.

  Grady, I; Gorsuch-Rafferty, H; Hansen, P

  2010-06-01

  Sommario INTRODUZIONE: Scopo del presente lavoro è effettuare un’analisi preliminare retrospettiva di una nuova tecnica ad immagini, la TC ad ultrasuoni, utilizzata per determinare l’estensione della massa neoplastica mammaria, prima di decidere un’eventuale asportazione chirurgica. MATERIALI E METODI: Nel periodo compreso tra agosto 2007 e giugno 2008, 41 donne con diagnosi di tumore mammario hanno avuto una stadiazione della neoplasia usando la TC ad ultrasuoni. In seguito le pazienti sono state sottoposte a risonanza magnetica con mezzo di contrasto del seno per evidenziare ulteriori aree di estensione tumorale, la presenza di linfoadenopatie del cavo ascellare, di multifocalità e di bilateralità, che avrebbero potuto compromettere l’intervento chirurgico. Entrambe le tecniche sono state poi comparate per confrontarne l’accuratezza. RISULTATI: L’accuratezza della nuova tecnica, la TC ad ultrasuoni è stata del 68%, mentre quella della risonanza magnetica del 54%. L’incremento dell’accuratezza della diagnosi che ne è derivato è stato del 14% (2–28%). La TC ad ultrasuoni non appare, pertanto, inferiore alla risonanza magnetica. CONCLUSIONI: È necessario un ulteriore studio per meglio valutare la capacità e le prospettive di questa nuova tecnica nella fase pre-operatoria.

 5. Inspection Activities on Archaeological Sites in Milan. The Case of Imperial Mausoleum

  Chiara Baratto

  2015-06-01

  Full Text Available Il progetto “Milano Archeologia” riguardante i resti di strutture della Milano romana si è avvalso di metodi e strumenti specifici, come la raccolta dei dati pregressi attraverso la ricerca d’archivio, e il riscontro delle informazioni attraverso sopralluoghi e quindi il contatto diretto con i monumenti. Un caso particolarmente significativo è il complesso dell’area funeraria di “San Vittore al Corpo” in cui si conservano anche i resti di un grandioso mausoleo imperiale. Il recinto che delimita lo spazio della necropoli a partire dal IV secolo d.C. si conserva al di sotto di due edifici moderni, mentre il resti del mausoleo si trovano al di sotto della attuale chiesa di S. Vittore. L’analisi dei dati raccolti ha permesso di individuare analogie e differenze tra le strutture ancora visibili, per esempio nelle tecniche adottate per l’alzato o le fondazioni, e ha fornito la conoscenza necessaria per ipotizzare soluzioni concrete di tutela e valorizzazione dei beni.

 6. Ecoprofile of building elements. A tool for an early selection concerning their environmental sustainability; Ecoprofilo di componenti edilizi

  Beccali, G.; Cellura, M.; La Gennusa, M.; Rizzo, G. [Palermo Univ., Palermo (Italy). Dipt. di Energetica ed Applicazioni di Fisica

  2001-10-01

  The application of the requirements suggested by the Agenda 21 at a local level calls for the availability of suitable methods for the evaluation of the environmental sustainability of systems and technological realisations. The eco-profile method is presently considered as one of the most promising tool, in this aim, for the building sector. Through this work the eco-profile methodology will be described and its present constraints will be spotlighted. These limits essentially refer to the poor availability, at least for the Italian context, of data concerning the embodied energy into materials and the emission factors of pollutants during the realisation of these materials. At this regard, an indirect assessment of the emission factors is here proposed. The suitability of the method is also depicted by means of an example. [Italian] L'applicazione dell'Agenda 21 a livello comunale presuppone la disponibilita' di metodi di valutazione quantitativa della sostenibilita' ambientale dei sistemi, di componenti tecnologici e dei manufatti. L'ecoprofilo appare al momento come una delle metodologie piu' promettenti, in tal senso, per il settore dell'edilizia, almeno per quanto attiene alle emissioni gassose. Nel corso del lavoro viene descritto tale metodo, i suoi limiti e le sue assunzioni, e ne vengono segnalate le difficolta' di applicazione ancora presenti. A tal proposito, viene qui suggerita una originale procedura indiretta di valutazione dei fattori di emissione.

 7. Snižování vibrací a akustických emisí pohonných jednotek aplikací virtuálního motoru

  2011-01-01

  Disertační práce řeší problematiku vibrací klikového ústrojí spalovacích motorů, metody jejich analýz a následného snižování aplikací výpočtových modelů, využitelných již v prvních fázích vývoje nové pohonné jednotky. Je zaměřena především na vytvoření postupu pro určení parametrů zobecněného více prvkového viskoelastického modelu pryžového torzního tlumiče pro klikové hřídele spalovacích motorů. V první části byla na základě vyhodnocení odezvy volného tlumeného kmitání zjištěna teplotní závi...

 8. Některé problémy železobetonových desek

  Bartosch, Václav

  2015-01-01

  Tématem bakalářské práce je jednoduchá železobetonová stropní konstrukce obdélníkového půdorysu lokálně podepřená čtvercovými sloupy. Jsou vytvořeny rovinné modely totožné desky se změnou typu podpor. Pro kontrolu a srovnání výsledků je deska spočítána klasickou metodou součtových momentů. Práce se soustřeďuje zejména na průběh ohybových momentů v místě podpory a pro doplnění jsou uvedeny také průběhy momentů v přilehlých polích. Výsledky statických modelů jsou dále srovnány s výsledky metody...

 9. Is There A Stable Long-run Relationship Between Unemployment And Productivity? / Czy Istnieje Stabilny Długookresowy Związek Między Bezrobociem A Produktywnością?

  Jalles João Tovar

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł jest próbą ustalenia czy istnieje stabilny długookresowy związek między produktywnością a bezrobociem, Badania obejmują dane dotyczące 19 państw OECD, pochodzące z lat 1970-2012 i są oparte o najnowsze ekonometryczne metody analizy szeregów czasowych. Wyniki badań wskazują, że poziomy bezrobocia i produktywności cechują się niestacjonarnością a w licznych indywidualnych przypadkach szeregi te są skointegrowane, nawet po uwzględnieniu możliwych załamań strukturalnych. W przypadku wielu indywidualnych państw efekty długoterminowe wydają się być generalnie pozytywne. Istnieją również dowody występowania przyczynowości dwukierunkowej, ale silniejszy ukierunkowany związek zachodzi między bezrobociem a produktywnością.

 10. Monitoring of aldehydes in urban and non urban areas from 1997 up to 1999; Monitoraggio di aldeidi in ambiente urbano ed extraurbano nel periodo 1997-1999

  Soma, R.; Porro, E. [Azienda Sanitaria Locale Varese, Varese (Italy). Unita' Operativa Chimica P.M.I.P.; Sesana, G.; Galimberti, E. [Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano, Parabiago, MI (Italy). Unita' Operativa Chimica P.M.I.P.

  1999-10-01

  The results of monitoring of aldehydes in the air from 1997 up to 1999 are showed: passive and active samplers have been employed. The values of formaldehyde and acetaldehyde in urban and non urban areas with very little or no traffic at all in the surroundings of Varese and Parabiago (Lombardia region, Italy) were compared. The results do not differ from the ones found in literature in similar situations: highest were noted, as expected, in urban areas. The comparison with meteorological data shows a relationship between measured values of formaldehyde and sun radiation. [Italian] Vengono riportati i risultati di alcune campagne di monitoraggio delle aldeidi in atmosfera nel periodo 1997-1999. Sono stati confrontati i valori medi di formaldeide ed acetaldeide riscontrati in atmosfera in aree urbane ed extraurbane o comunque a ridotto traffico veicolare nei territori di Varese e Parabiago (Lombardia). I rilievi, condotti utilizzando metodi di campionamento attivo e passivo, hanno mostrato una concentrazione maggiore di entrambi gli inquinanti nelle aree urbane; si e' inoltre verificata, per quanto riguarda l'aldeide formica, una associazione fra concentrazione e condizioni di soleggiamento.

 11. Manufacturing of Ferritic Low-Silicon and Molybdenum Ductile Cast Iron with the Innovative 2PE- 9 Technique

  Guzik E.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę wyników badań otrzymanych podczas produkcji żeliwa sferoidalnego typu SiMo, z zastosowaniem nowej metody sferoidyzacji metalu w kadzi bębnowej (technika 2PE- 9. Zaprezentowano wyniki badań w zakresie optymalizacji parametrów procesu, takich jak: długości przewodu sferoidyzującego. krytycznej zawartość magnezu, temperatur' zabiegu i temperatury zalewania. Pokazano wpływ temperatur i zabiegu, prędkości przemieszczania przewodu sferoidyzującego (czasu zabiegu sferoidyzowania i masy ciekłego stopu na uzysk magnezu ze sferoidyzatora. Przedstawiono mikrostrukturę, właściwości mechaniczne i koszt wytwarzania terrytycznego żeliwa sferoidalnego SiMo: gatunku EN-GJS-SiMo40-6. zgodnie z najnowszą EN 16124:2011 (E. Wprowadzenie dwóch przewodów elastycznych o średnicy Ø 9 mm; jeden wypełniony mieszaniną FeSi + Mg, a drugi moyfikatorem grafityzującym do zabiegowej kadzi bębnowej, jest nową metodą obróbki pozapiecowej produkcji terrytycznego żeliwa typu SiMo. która może być wykorzystana do produkcji żeliwa sferoidalnego wytapianego w indukcyjnym piecu.

 12. Porovnání navařování svazkem elektronů a plazmou

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá metodami navařování plazmou a svazkem elektronů. V teoretické části rozdělené na několik kapitol se zaměřuje na popis těchto metod navařování. V praktické části je popsán konkrétní experiment navařování svazkem elektronů (EBC) a navařování plazmou (PC). Na závěr byly vyhodnoceny výsledky, porovnány obě zmíněné metody a bylo popsáno možné využití pro průmyslovou praxi. This diploma thesis deals with plasma cladding and electron beam cladding. The theoretical p...

 13. Wykonywanie odlewów z żeliwa sferoidalnego w formach warstwowych z ekologicznych mas formierskich

  M. Rączka

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł zawiera wyniki uzyskane podczas badań wykonywanych w ramach projektu celowego w odlewni Hardtop w Charsznicy.Celem badań było opracowanie technologii wykonania dobrej jakości odlewów z żeliwa sferoidalnego przy jednoczesnym zachowaniuskutecznych technik ochrony środowiska. Przedstawiono badania wykonywania odlewów o masie od 1 do 300 kg z żeliwa sferoidalnegogatunek 400-15, 500-7 z zastosowaniem form dwuwarstwowych, gdzie masę przymodelową i rdzeniową stanowi masa z alkalicznymspoiwem organicznym, a masę wypełniającą – masa ze spoiwem nieorganicznym - geopolimerowym.Zastosowano uproszczoną regenerację masy z możliwością wykorzystania odzyskanego regeneratu do masy wypełniającej.Przeprowadzono dobór metody sferoidyzacji i modyfikacji żeliwa odpowiednich dla warunków odlewni Hardtop. Wykonano serię próbnąodlewów i przeprowadzono badania poprawności konstrukcji układów zalewania i zasilania z zastosowaniem otulin egzotermicznych nanadlewy. Badania potwierdziły słuszność przyjętej koncepcji wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego w formach warstwowychprzy zachowaniu maksymalnie 15% udziału mas ze spoiwem organicznym.

 14. Motivācijas pilnveidošanas iespējas Pašvaldības Domē "X"

  Krūmiņa, Elīna

  2011-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Motivācijas pilnveidošanas iespējas pašvaldības domē „X”. Pētījums tika veikts pašvaldības domē „X”. Nepieciešamā informācija tika iegūta intervējot personāla daļas vadītāju un aptaujājot domes administrācijas darbiniekus, pielietojot anketēšanas metodi. Pēc pētījuma izvirzītie priekšlikumi var tikt izmantoti turpmākai domes administrācijas lēmumu pieņemšanai, kas skar pielietoto motivācijas metožu izvēli. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām: teorijas apskats, ...

 15. Excellence in clinical laboratories: the standard ISO 15189:2007

  Antonio Scipioni

  2010-06-01

  Full Text Available I laboratori clinici operano in stretto contatto con i pazienti e collaborano direttamente alla loro cura, in modo corresponsabile con i medici e i reparti ospedalieri. L’importanza della loro attività per la salute pubblica rende obbligatoria l’esplicitazione di alcuni punti finora spesso considerati ovvii. Ai pazienti dev’essere infatti garantito che: - i metodi di analisi utilizzati siano stati preliminarmente valutati, per confermare la loro rispondenza agli obiettivi dell’analisi stessa, verificati, per controllarne l’effettiva efficacia e, se necessario, validati per garantire che siano appropriati allo scopo; - il personale che esegue le analisi sia stato adeguatamente formato e quindi tecnicamente competente; - il laboratorio assicuri un’adeguata consulenza allo staff clinico che richiede le analisi, allo scopo di ottenere una sinergia tra il laboratorio e il clinico che ha in cura il paziente, sia nella fase di prelievo di materiale biologico, sia nella fase di interpretazione dei risultati. Tutto ciò è necessario per dimostrare ai pazienti

 16. Opredeluvawe selen vo pomosni lekoviti sredstva so primena na AAS

  Rumenka Petkovska

  2003-08-01

  Full Text Available Opredeluvanjeto selen vo pomosni lekoviti sredstva bese izvrseno so atomska apsorpciona spektrometrija so primena na grafitna pecka i hidriden sistem.Podgotovkata na primerocite bese napravena so mikrobranovo razoruvanje. Za grafitna tehnika e koristena smesa od modifikatori sto sodrzi rastvori na Pd(NO32 so masena koncentracija 1,5 g/l i Mg(NO32 so masena koncentracija 1g/l vo rastvor na HNO3 so koncentracija 2,3 mol/l. Za hidridniot sistem koristen e rastvor na NaBH4 so masen udel 1,5% vo rastvor od NaOH so masen udel 0,5%. Metodot be{e validiran preku opredeluvawe: linearnost (vo koncentraciono podracje od 15 do 75 µg/l za grafitna tehnika i 5 do 25 µg/l za hidriden sistem, tocnost, preciznost, limit na detekcija (4 µg/l za grafitna tehnika i 1 µg/l za hidriden sistem i kvantifikacija (13 µg/l za grafitna tehnika i 3 µg/l za hidriden sistem. Metodot bese primenet za opredeluvanje selen vo tri preparati vo koi selenot e vo kombinacija so: cink, bakar i vitaminite A, S i E. Dobienite rezultati pokazuvaat deka predlozenite metodi za opredeluvanje selen vo farmacevtski preparati se osetlivi, precizni, tocni i reproducibilni

 17. Lokalizace mobilního robota v prostředí

  Němec, Lukáš

  2016-01-01

  Tato práce se zabývá problémem lokalizace mobilního robota na základě aktuálních senzorických 2D a 3D dat a záznamů z minulosti. Především se zaměřuje na praktickou detekci smyček v trase robota. Cílem bylo zhodnotit současné metody zpracování obrazu a hloubkových dat se zaměřením na problematiku lokalizace v prostředí. Práce se zabývá využitím modelu Bag of Words pro zpracování 2D dat a metodu Viewpoint Feature Histogram v prostředí mračna bodů pro 3D data. Návrh systému byl v práci reali...

 18. Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci

  Dvorský, Petr

  2017-01-01

  Tato práce se zabývá studií stokové sítě v obci Pavlovice u Přerova. Jejím hlavním cílem je provedení pasportizace stokové sítě v obci včetně inspekce zdejších ČOV. Na základě výsledků pasportu byla provedena hydraulická analýza stokové sítě. Dále byl vyhodnocen technický a provozní stav vybraných úseků a objektů na stokové síti. Na základě tohoto vyhodnocení došlo k návrhu opatření na nevyhovujících úsecích a ČOV. V další části práce byly variantně vybrány metody sanace stokové sítě a návrh ...

 19. Preferowane i rzeczywiste zachowania przywódcze trenerów spostrzegane przez sportowców w procesie szkolenia = Prefered and actual leadership behaviours of coaches, perceived by athletes in training process

  Fiedor, Marian

  2016-01-01

  Streszczenie Cel: uzyskanie opinii sportowców o rzeczywistych i preferowanych zachowaniach przywódczych trenerów oraz określenie ich  współzależności z wybranymi cechami osobowości. Materiał: 140 zawodników uprawiających wyczynowy sport: 54 kobiety i 86 mężczyzn. Projekt badawczy zrealizowano w 2014 roku.                                                                                                                        Metody i narzędzia:   Skala I-E (poczucie umiejscowienia ko...

 20. Apoptosis and necrosis increase antigenicity of proteins recognized by antinuclear antibodies

  J.J. Bollain-y-Goitia

  2011-09-01

  Full Text Available Obiettivo. Lo scopo di questo studio è quello di indagare se l’apoptosis e la necrosi aumentano l’antigenicità delle proteine riconosciute da anticorpi antinucleo. Materiale e metodi. Cellule HEp-2 sono state coltivate in condizioni standard; l’apoptosis è stata indotta con camptecina e la necrosi con cloruro di mercurio. L’antigenicità delle proteine estratte dalle cellule è stato testata su membrane di nitrocellulosa e sondata con sieri positivi o negativi per anticorpi antinucleo utilizzando un sistema ELISA a luminescenza (luminescent. Risultati. Le alterazioni apoptotiche nelle cellule HEp-2 sono apparse entro 24 ore dall’esposizione alla camptoicina, mentre i segni di necrosi si sono evidenziati più precocemente. La luminescenza si è dimostrata significativamente superiore nei sieri ANA positivi che nei controlli ANA negativi. Gli antcorpi antinucleari sieirici riconoscono meglio gli antigeni da cellule apoptotiche e necrotiche rispetto ai controlli che non hanno subito trattamenti chimici. Conclusioni. L’apoptosi e la necrosi incrementano la capacità legante degli ANA attraverso una migliore disponibilità di antigeni intracellulari o svelando epitopi criptici.

 1. Katalytické chování keramických katalytických materiálů

  Schlosser, Radek

  2009-01-01

  V bakalářské práci byly studovány metody přípravy keramických perovskitových membrán s užitím pro heterogenní katalýzu a reformační reakce uhlovodíků. Byly použity syntetizované prášky typu La-Ca-Fe-Ti-O a komerční prášky typu La-Ca-Fe-Co-O. Použité prášky byly charakterizovány z hlediska fázové čistoty, specifického měrného povrchu a morfologie. Technologie výroby zahrnovala uniaxiální lisování prášků, slinování membrán a leštění jejich povrchu. Byly optimalizovány podmínky pro uniaxiální li...

 2. Dziecko w rodzinie robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Warunki życia i normy wychowania/ A Child in a Working Class Family in the Kingdom of Poland at the Turn of the 19 th Century

  ANETA BOŁDYREW

  2013-01-01

  Full Text Available Z punktu widzenia badań w naukach humanistycznych i społecznych (pedagogika, historia edukacji, socjologia, etnologia ważnym problemem jest dyskusja nad pozycją i rolą dziecka w rodzinie robotniczej, warunkami jego socjalizacji i normami wychowawczymi w czasie intensywnych społeczenych i ekonomicznych zmian. Sytuacja finansowa, struktura rodziny, więzi uczuciowe, kulturowe przesłanie środowiska wpływały na metody i cele wychowania dzieci. Rekon- strukcja tego zjawiska jest możliwa ze względu na źródła archiwalne (np. dokumenty organizacji społecznych, które wspierały biedne rodziny miejskie, czasopisma, przewodniki, pamiętniki, dane statystyczne, akty prawne (np. prawa dotyczące dzieci i młodzieży, materiały etnologiczne, literaturę, fotografie oraz liczne rozwiązania metodologiczne używane w tamtym czasie.

 3. L'insegnamento intensivo del progetto. Un'esperienza di didattica internazionale / Intensive teaching for the architectural project. An international didactic experience

  Mauro Marzo

  2014-03-01

  Full Text Available L'articolo illustra l'esperienza dell'Erasmus Intensive Programme intitolato “Fortified Places” svoltosi in tre edizioni, tra l'aprile del 2012 e il febbraio 2014, a Venezia, Parigi e Siviglia, e indaga il metodo di insegnamento del progetto adottato nell'iniziativa. La discussione sui progetti si è svolta a più livelli incrociati tra loro: studenti-studenti, studenti-docenti, docenti-docenti e questo ha arricchito notevolmente lo scambio di informazioni e metodi didattici intorno al progetto. Svolgendosi in tale modalità, il trasferimento del sapere, dei punti di vista e delle conoscenze è avvenuto sia sull’asse verticale (docente-allievo, sia sull’asse orizzontale (studente-studente, docente-docente. / This article outlines the experience of the Erasmus Intensive Programme entitled "Fortified Places" which took place in three editions, between April 2012 and February 2014, in Venice, Paris and Seville, and investigates the project’s teaching method adopted in such initiative. The discussions surrounding the projects took place at several different intersecting levels: student-to-student, student-to-teacher, teacher-to-teacher; and this greatly enhanced the exchange of information and teaching methods. Given this modality, the transfer of knowledge, skills and different points of view could occur both vertically (teacher - student as well as horizontally (student-student, teacher-teacher.

 4. Anti-Ro and anti-La autoantibodies induce TNF-α production by human salivary gland cells: an in vitro study

  V. Mitolo

  2011-09-01

  Full Text Available Obiettivo: Lo scopo di questo studio è stato valutare la produzione di TNF-α, induttore della via estrinseca del processo apoptotico, in seguito al trattamento con gli autoanticorpi anti-Ro ed anti-La isolati da pazienti con sindrome di Sjögren primaria in un modello sperimentale rappresentato dalla linea cellulare di ghiandole salivari umane, A- 253. È stata, inoltre, valutata la presenza sulla superficie di tali cellule di recettori specifici per tale induttore, TNFR1 e TNFR2. Materiali e metodi: Gli autoanticorpi anti-La ed anti-Ro sono stati purificati su una colonna cromatografia ad alta affinità. Le metodiche utilizzate per la valutazione della produzione di TNF-α e lo studio dei recettori di superficie sono state immunofluorescenza, RT-PCR e saggi immunoenzimatici. Risultati: I nostri risultati hanno dimostrato che le cellule A-253 esprimono in superficie i recettori TNFR1 e TNFR2 e che gli autoanticorpi anti-Ro e anti-La sono in grado di indurre la produzione di TNF-α nelle stesse cellule. Conclusioni: Il trattamento con gli autoanticorpi anti-Ro ed anti-La induce la produzione di TNF-α in cellule di ghiandole salivari umane e questo potrebbe spiegare la attivazione della via estrinseca della apoptosi.

 5. Theoretical Issues Associated with the Evaluation of the Technical Condition of Avionic Hydraulic Drives on the Basis of Information Received from Means for Unbiased Flight Control of Aircrafts / Teoretyczne Aspekty Oceny Stanu Technicznego Lotniczego Napędu Hydraulicznego Na Podstawie Informacji Ze Środków Obiektywnej Kontroli Lotu

  Ułanowicz Leszek

  2014-12-01

  Full Text Available Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania do oceny stanu technicznego lotniczego napędu hydraulicznego metody polegającej na wykorzystaniu informacji ze środków obiektywnej kontroli lotu. Największą wiarygodność oraz wartość diagnostyczną mają dwa parametry kontrolne uzyskane ze środków obiektywnej kontroli lotu. Pierwszy to czas spadku ciśnienia w lotniczym napędzie hydraulicznym od górnej wartości pomiarowej do dolnej wartości pomiarowej po wyłączeniu zespołu napędowego. Drugi to czas spadku ciśnienia poniżej określonej wartości i jego powrotu do tej wartości w czasie ruchu silnika hydraulicznego. Proponowana metoda daje możliwość bieżącej oceny stanu technicznego lotniczego napędu hydraulicznego, jest szybka i bezkosztowa.

 6. Studium aktivity enzymových a nízkomolekulárních antioxidačních systémů

  Macuchová, Simona

  2010-01-01

  Oxidační procesy hrají v buňce důležitou roli ve fyziologických i patologických procesech. Rovnováha těchto procesů je zajišťována vzájemně kooperujícími antioxidačními systémy, pro jejichž správnou činnost v organismu je nutný dostatečný obsah látek s antioxidačními účinky. Předložená práce je zaměřena na vývoj a optimalizaci metod stanovení významných neenzymových a enzymových antioxidantů a testování celkové antioxidační kapacity vybraného biologického materiálu. Byly optimalizovány metody...

 7. Space and Narrativity in Giambattista Tiepolo’s ‘The Sacrifice of Iphigenia’

  Wim Kranendonk

  2016-09-01

  Full Text Available Spazio e narratività nel Sacrificio di Ifigenia di Giambattista TiepoloNel 1757 Giambattista Tiepolo decorò l’atrio di Villa Valmarana, nei pressi di Vicenza, con affreschi che rappresentano Il sacrificio di Ifigenia. Diversamente dagli altri artisti che si cimentarono in questo soggetto, egli seguì scrupolosamente il testo della tragedia di Euripide: nella scena centrale raffigurò l’attimo preciso dell’intervento divino, mentre nelle scene secondarie rappresentò episodi precedenti o successivi a quel momento. Tiepolo utilizzò le limitate dimensioni dell’atrio, la presenza di un corridoio e i movimenti susseguenti dello spettatore come strumenti per una resa diacronica della narrazione. Nel secolo precedente, Bellori aveva descritto vari metodi per rappresentare nella pittura azioni che si svolgono in momenti successivi o anteriori alla scena principale, ma nel diciottesimo secolo alcuni importanti autori condannarono la trasgressione dell’unità di tempo. Shaftesbury, Lessing e Algarotti − il quale intrattenne un lungo rapporto di amicizia con Tiepolo − sostennero che un dipinto avrebbe dovuto rappresentare un unico momento nel tempo. Tiepolo riuscì a conciliare queste esigenze discordanti adoperando magistralmente gli spazi all’interno della villa per rivelare gli elementi della narrazione non simultaneamente, ma in una sequenza temporale.

 8. Recyklace asfaltových směsí - variabilita vstupních parametrů R-materiálu

  Tuháček, Martin

  2015-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou využívání R-materiálu při výrobě nových asfaltových směsí. V teoretické části práce jsou popsány metody recyklace asfaltových směsí. Praktická část se zaměřuje na maximální procentuální přidávané množství R-materiálu do nových asfaltových směsí. Konkrétně jsou zjišťovány mechanicko-fyzikální vlastnosti extrahovaného pojiva a křivky zrnitosti extrahovaného kameniva. Na základě provedených zkoušek je následně provedena klasifikace R-materiálu a je ověřen...

 9. Un indice per lo sviluppo sostenibile (An Index for Sustainable Development

  Enrico Casadio Tarabusi

  2012-04-01

  Full Text Available As a possible improvement to the United Nations' Human Development Index (HDI, we propose including in the set of individual variables some of an environmental or social nature. Thus, by rescaling all the variables non-linearly it is possible to mitigate the effect of outliers and synthesize by principal components, or alternatively by a different averaging method that takes sustainability into account and penalizes unbalances among different aspects of development. Both methods are easy to implement and calibrate. The ensuing effect on the ranking of world countries is compared to the HDI ranking. Come possibile miglioramento dell'Indice di Sviluppo Umano (ISU elaborato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite proponiamo di includere nell'insieme di variabili individuali alcune di natura ambientale o sociale, di riscalare opportunamente tutte le variabili non linearmente in modo da mitigare l'effetto deglioutliers, e di sintetizzare mediante le componenti principali, oppure attraverso un diverso metodo di media che, tenendo conto della sostenibilità, penalizza gli squilibri tra diversi aspetti dello sviluppo. Entrambi i metodi sono facili da implementare e da calibrare. Il loro effetto sulla graduatoria dei paesi mondiali viene raffrontata con quella dell'ISU.  JEL Codes: I31, O47Keywords: Development, Human Development, Indice

 10. Le narrazioni come metodo di indagine sociologica

  Rita Bichi

  2012-04-01

  Full Text Available L'incontro trentino ha dimostrato l'interesse crescente dei giovani sociologi per lo sviluppo dei metodi narrativi e la capacità che questi hanno di essere efficaci nell'analisi di svariati temi, dai racconti di malattia alle narrazioni identitarie, dallo studio di lavoro e organizzazioni a quello delle migrazioni, di genere e memoria. Tuttavia, l'interesse della sociologia italiana va visto in un quadro di sviluppo più ampio a livello europeo e americano dove, a partire dagli anni '90, l'intervento di alcuni autori come Lyotard, Bruner e Macintyre, ha sancito quella che alcuni autori hanno definito svolta narrativa. La sociologia, infatti, tende sempre più a valorizzare la narrazione come processo di conoscenza peculiare che è attivato costantemente nella vita quotidiana; la "rivoluzione" risiede nel fatto che la narrazione diventa oggetto della sociologia e la disciplina stessa valorizza il suo uso sia come strumento di indagine scientifica, sia come modo di conoscere che come modo di comunicare, rivendicando la legittimità scientifica all'ascolto della parola diretta degli individui coinvolti all'interno delle ricerche di stampo sociologico.

 11. Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí

  Jagošová, Klára

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alkylderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v jednotlivých složkách životního prostředí. V první části práce jsou shrnuty základní informace o jejich fyzikálních a chemických vlastnostech, toxikologii a osudu v životním prostředí. Druhá část práce je zaměřena na současné metody stanovení těchto škodlivých látek, včetně pasivního a aktivního vzorkování z jednotlivých matric, extrakce, přečištění a finální analýzy. Ve třetí části je navržen...

 12. Substituované polyaromatické sloučeniny ve složkách životního prostředí

  Kubalík, David

  2011-01-01

  Tato bakalářská práce je zaměřena na substituované polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) ve složkách životního prostředí. V práci je posuzován vznik těchto sloučenin a jejich průnik do ekosystému. Vzhledem k jejich prokázaným negativním vlastnostem je třeba se věnovat také jejich toxikologii. V další části práce jsou diskutovány vhodné metody, včetně vzorkování, úpravy vzorku a finálního stanovení. Závěr předložené práce tvoří návrh Standardního operačního postupu pro jejich stanovení. ...

 13. Novel Technique of Active Biomonitoring Introduced in the Czech Republic: Bioaccumulation of Atmospheric Trace Metals in two moss species / Nová Metoda Aktivního Biomonitoringu Zavedená V České Republice: Bioakumulace Stopových Kovů V Atmosféře U Dvou Druhů Mechů

  Motyka Oldřich

  2011-09-01

  Full Text Available Za účelem validace byla pro biomonitoring v průmyslem ovlivněném regionu Ostravska použita metoda, která dosud v České republice nebyla aplikována. Transplantáty dvou druhů mechů Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi byly vystaveny atmosférickému znečištění pomocí metody “irrigated moss bag” ve výšce jak 1 m, tak 2 m nad zemí. Vzorky byly poté analyzovány za účelem zjištění koncentrace stopových prvků Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, V a Zn. Celkový průběh bioakumulace ukazuje, že je Hylocomium splendens pro biomonitoring vhodnější, stejně tak jako výška 2 m nad zemí.

 14. Appendix stump closure with endoloop in laparoscopic appendectomy.

  Caglià, Pietro; Tracia, Angelo; Spataro, Daniele; Borzì, Laura; Lucifora, Bibiana; Tracia, Luciano; Amodeo, Corrado

  2014-01-01

  L’appendicite acuta rappresenta la più comune patologia infiammatoria della cavità adddominale. Mc Burney ne ha per primo descritto il trattamento chirurgico utilizzando la classica incisione nel quadrante addominale inferiore destro. Tale approccio è stato considerato il trattamento standard della patologia appendicolare per più di un secolo, fino all’inizio dell’era video laparoscopica. I rapidi cambiamenti tecnici e gli innegabili vantaggi della procedura videolaparoscopica ha portato ad una ampia diffusione della metodica in ambito clinico. La chiusura del moncone appendicolare, durante l’appendicectomia video laparoscopica, rappresenta uno degli aspetti tecnici fondamentali della procedura per le gravi potenziali complicanze che possono derivare da un suo non appropriato trattamento. Gravi complicanze sono infatti rappresentate da deiscenza, fistole stercoracee e peritonite. La chiusura con endostapler, hem-o-look e legatura intracorporea rappresentano le metodiche più comunemente utilizzate. Tutte le alternative descritte presentano vantaggi e svantaggi e vanno rapportate ai diversi stadi clinici della patologia appendicolare. Va inoltre notato che le differenti metodiche di trattamento del moncone appendicolare non sono state testate in studi randomizzati. In base alla nostra esperienza si può affermare che il trattamento del moncone appendicolare con endoloop può essere utilizzato con sicurezza e dovrebbe essere considerata la metodica di scelta anche in relazione al rapporto costo-beneficio. Metodi alternativi di chiusura del moncone appendicolare andrebbero utilizzati in caso di appendicite flemmonosa o gangrenosa, ascesso peritiflitico e/o contemporaneo trattamento di diverticolo di Meckel.

 15. Numerické modelování zdrojů světla

  Pavelka, Adam

  2011-01-01

  Diplomová práce se zabývá fotometrickými veličinami, používanými ve světelné technice. Jsou zde popsány metody pro modelování osvětlovacích soustav, jejich výhody, nevýhody a možnosti použití. Dále se práce zabývá modelováním dvou osvětlovacích soustav metodou ray-tracing v programovém prostředí MATLAB. V diplomové práci je popsán rozbor problematiky a postup při řešení programového návrhu. Získané modelové výsledky jsou srovnány s výsledky reálného měření obou osvětlovacích soustav, což umož...

 16. Dalla disciplina del progetto, le ragioni di un percorso magistrale di studi in interaction design

  Alessandra Bosco

  2014-04-01

  Full Text Available ITLa trasformazione del ruolo e della professione del designer nella condizione socio-economica culturale contemporanea, contraddistinta da una molteplicità di stimoli visivi, dal sovraffollamento dei prodotti, dall’uso di nuove tecnologie e dalla pervasività dei device, orienta la scelta di indirizzare un percorso di studi magistrale nell’ambito multidisciplinare dell’interaction design. La formazione specifica che si articola in maniera sinergica tra laboratori e corsi teorici trova fondamento nelle discipline dello human factors, delle teorie dell’interazione e della critica del design. Il paper argomenta le ragioni, i metodi e le scelte effettuate dal gruppo di docenti che tra il 2010 e il 2014 ha progettato tale percorso didattico all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.ENThe transformation of the designer’s role in the contemporary social, economic and cultural context, characterized by a growing overload of visual stimuli, new technological products, and a multitude of pervasive mobile devices, led the decision to steer the graduate degree programme in design towards the multidisciplinary field of interaction design. This specific branch of learning builds its fundamentals in the synergetic teaching of theoretical and studio courses focusing on human factors, theories of interaction and design criticism. This paper investigates the motivations, the methods and the choices made by a group of professors of the University of the Republic of San Marino to create a new graduate programme in interaction design.

 17. "A chiare lettere" Editoriale gennaio 2007

  Giuseppe Casuscelli

  2011-02-01

  Full Text Available Ad onta delle crisi ricorrenti che investono il diritto ecclesiastico, nell’anno appena iniziato la nostra disciplina raccoglie il testimone inatteso della speranza. Il 2006 ci ha offerto la pubblicazione di tre manuali1 che, con un taglio ed un’impostazione nuovi, si rivolgono ad un’utenza che non è fatta soltanto degli studenti delle nostre Università; la pubblicazione del primo numero della nuova rivista semestrale “Diritto e Religioni”2, che intende trattare il fattore religioso da molteplici punti di vista aprendosi ad una molteplicità di scienze affini (antropologia, sociologia, storia, filosofia; la nascita di questa rivista telematica che non vuole avere un proprio indirizzo o orientamento, ma si prefigge lo scopo di essere strumento e manifesto della pluralità e del pluralismo delle scuole, delle sensibilità, dei metodi che alimentano il patrimonio comune del sapere teorico perché in esso trovi a sua volta alimento il concreto, quotidiano farsi dell’esperienza giuridica. Due ricorrenze di particolare rilievo segnano, ancora, questa fase: i cinquanta anni della Corte costituzionale, alla cui attività molto è legato il rinnovamento del “diritto ecclesiastico”, che ha partecipato alla celebrazione corale offrendo uno specifico contributo di analisi della sua giurisprudenza 3; i dodici lustri della Costituzione repubblicana, un’età “matura” che offre l’occasione per un bilancio della sua vitalità, delle compiute attuazioni, delle attese non ancora realizzate.

 18. Penicillium lanoso-viride AMP dezamināzes attīrīšanas preparatīvo metožu izstrāde

  Marcinkēviča, Diāna

  2015-01-01

  AMP dezamināze ir glikoproteīns, kam piemīt imūnmodulējošas īpašības, tādēļ darba mērķis bija izstrādāt efektīvu un ātru AMPD attīrīšanas metodi no Penicillium lanoso–viride 8D, ar kuras palīdzību būtu iespējams iegūt proteīna preparātu ar pietiekami augstu AMPD aktivitāti. Izmantojot divfāžu frakcionēšanu ar PEG un amonija sulfātu, kam seko proteīnu precipitācija ar acetonu, tika atdalīts pigments un iegūts ekstrakts ar līdzīgu AMPD specifisko aktivitāti un lielāku aktivitātes iznākumu, kāds...

 19. Graphics Intro 64kB Using OpenGL

  Obrtlík, Petr

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku tvorby grafického intra s omezenou velikostí. Práce popisuje využívané metody pro tvorbu grafického intra. Zabývá se procedurálním generováním objektů a textur, jednoduchým generováním částic, vykreslováním vodní hladiny s reflexí a refrakcí, vytvářením stínů, osvětlení, nastavením kompilátoru a komprimací výsledného souboru. Výsledkem je kreslená krajinka simulující průběh dne. Vytvořené grafické intro má velikost menší než 64kB. This bach...

 20. Návrh 3D tiskárny typu delta pi s temperovanou podložkou s využitím systémů CAE

  2015-01-01

  Předložená diplomová práce se věnuje tématice 3D tisku s využitím nekomerčních 3D tiskáren typu RepRap. V této práci je stručně popsán vývoj trendů nekomerčních RepRap tiskáren, teorie FDM tisku s rozborem a s porovnáním materiálů používaných při tisku, problematika metody konečných objemů a teorie šíření tepla. V praktické částí jsou na základě simulací z programu SolidWorks Flow Simulation diskutovány dva základní způsoby vyhřívání temperované podložky, dále teplotní profil trysky a tepelné...

 1. Delayed diagnosis is associated with changes in the clinical and ultrasound features of subcutaneous endometriosis near cesarean section scars.

  Francica, G; Scarano, F

  2009-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: Scopo dello studio è valutare le caratteristiche ecografiche e cliniche di endometriomi in prossimità di cicatrice di Pfannenstiel in rapporto a ritardo diagnostico segnalato da dimensioni ≥ 30 mm al momento della diagnosi istologica. METODI: Sono stati confrontati i dati clinico-anamnestici, ecografici e Color Doppler di 13 pazienti (età media 31.3 anni) con 13 endometriomi ≥ 30 mm (Ø medio 41.8 mm; range 30–60 mm) e di 17 pazienti (età media 30.7 anni) con 19 endometriomi morfologia ovalare, aree liquide interne, tramiti fistolosi e multipli poli vascolari con aumentata vascolarizzazione intralesionale. CONCLUSIONI: Il ritardo nella diagnosi dell'endometrioma su cicatrice di Pfannenstiel, segnalato da una storia clinica più lunga e complessa, modifica i caratteri ecostrutturali più tipici dell'endometrioma e può rendere ancora più difficile il riconoscimento di questa condizione patologica.

 2. La riscoperta della stereoscopia per la rappresentazione dello spazio architettonico

  Simone Garagnani

  2011-06-01

  Full Text Available Il progressivo sviluppo dei metodi della rappresentazione grafica nel corso della storia è stato possibile in virtù della scoperta di strumenti e tecniche appartenenti al loro tempo: questo continuo progresso delle modalità di “raccontare” l’architettura è tuttora in corso di evoluzione, costituendo il fondamento di ogni strategia informativa e di comunicazione del progetto. Il sempre più pervasivo trattamento digitale dell’informazione, sia essa grafica che testuale, ha condotto ad una progressiva riscoperta di approcci tradizionali nella descrizione dello spazio costruito, declinandoli alle nuove tecnologie informatiche per amplificarne possibilità e valenze. È il caso della stereoscopia, diffuso metodo ottocentesco adottato in fotografia per rendere spaziale la percezione dell’immagine sfruttando la visione binoculare; oggi i modelli tridimensionali e le immagini digitali catturate da apposite fotocamere rendono l’approccio stereoscopico di immediato utilizzo anche per i profani della rappresentazione, semplificando e rendendo trasparenti i concetti di geometria proiettiva alla base del metodo. Questo contributo intende indagare le funzionalità, i vantaggi e le criticità della tecnologia stereoscopica immersiva nella moderna comunicazione del progetto d’architettura.

 3. Porównanie przydatności kalkulatora FRAX oraz Nguyena do oceny ryzyka złamania niskoenergetycznego oraz kwalifikacji do rozpoczęcia terapii u polskich kobiet z osteoporozą pomenopauzalną

  Joanna Dytfeld

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Identyfikacja klinicznych czynników ryzyka złamania niskoenergetycznego może pomóc prawidłowo kwalifikować do leczenia chorych z osteoporozą. Pomocą mogą służyć kalkulatory ryzyka złamania. Cel pracy: Ocena przydatności dostępnych narzędzi oceny ryzyka w kwalifikacji do leczenia przeciwzłamaniowego.Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 212 kobiet (średni wiek 67,4 ±8,6 roku, pacjentek PoradniEndokrynologicznej, z rozpoznaną nieleczoną osteoporozą, w tym 143 z przebytym złamaniem niskoenergetycznym.Zebrano wywiad pod kątem klinicznych czynników ryzyka złamania, dokonano badania przedmiotowego.Wykonano densytometrię bliższego końca kości udowej (BKKU (LUNAR. Następnie dokonano kalkulacji 10-letniegoryzyka złamania przy użyciu dwóch kalkulatorów: FRAX-UK (hip/major oraz Nguyena. Wartości ryzykaodniesiono do progów terapeutycznych rekomendowanych w Polsce: 3% dla ryzyka złamania BKKU oraz 20%dla całkowitego ryzyka złamania. Wyniki: W grupie kobiet bez złamania FRAX hip wyniósł 1,7 ±2,7%, Nguyen hip – 3,6% ±3,9, FRAX major8,1 ±4,7%, Nguyen total – 14,8 ±7,3%. U kobiet po złamaniu 20-procentowy próg ryzyka kwalifikujący do leczeniaprzekroczyło 9,0% pacjentek wg FRAX major, natomiast 67,8% wg Nguyena. Zgodność obu metod, czyli odsetekkobiet jednakowo kwalifikowanych do leczenia przez obie metody wyniósł dla całej grupy 6,6% dla ryzyka jakiegokolwiekzłamania, a 22,1% dla ryzyka złamania BKKU. Wnioski: 1. Upadki są istotnym czynnikiem ryzyka złamania niskoenergetycznego, nieujętym w rekomendowanymprzez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO kalkulatorze FRAX. 2 Ryzyko wyliczone za pomocą FRAX-UK pozwala na wyodrębnienie jedynie niewielkiego odsetka kobiet, któremimo przebytego złamania kwalifikują się do leczenia przeciwosteoporotycznego. 3. Należy rekomendować wprowadzenie polskiej wersji kalkulatorów ryzyka złamań. 4. Zgodno

 4. Využití spirituálních metod ve vzdělávání: případ systemických konstelací

  Ivo Jirásek

  2013-12-01

  Full Text Available Systemické konstelace jsou metodou, technikou či nástrojem, který se využívá zejména v psychoterapii a v koučinku. Příspěvek (po základním představení hlavních rysů systemických konstelací referuje o využití této transracionální, svojí podstatou bytostně spirituální metody v rámci možností univerzitního vzdělávání, konkrétně při výuce předmětu „filosofie přírody“. Tradiční výukové metody (byť překračující model obvyklé frontální výuky propojením s kurzem pobytu v zimní přírodě, spočívající ve výkladu základních témat a pohovorů o četbě, byly doplněny několika konstelačními náhledy. Tyto vizualizace byly zaměřeny na individuální, osobnostně jedinečné vnímání vybraných fenoménů z oblasti přírodních procesů u jednotlivých studentů, zadavatelů konkrétních konstelačních případů. Ilustrativní příklad, který tímto zpřístupňujeme širší veřejnosti, se zaměřoval na hlubší porozumění zadavatelky (nejenom racionální, ale zejména existenciální v jejích vztazích k přírodě, k ohni, zimě, životu a ke smrti. Hluboký prožitek, který je dosvědčen popisem studentky s odstupem 9 měsíců po realizaci výuky, dokládá možnosti, jimiž spirituální diskurs může obohacovat vzdělávání zaměřené nejenom na získávání znalostí a proces vysvětlení, ale zejména na možnosti hlubšího porozumění sobě samému i svého vztahu k přírodě, k druhým lidem, ke světu.

 5. Break Even Price. Un nuovo metodo di definizione del prezzo per l’impresa culturale / Break Even Price. A new method for the definition of the price in cultural enterprises

  Fabiana Sciarelli

  2015-12-01

  Full Text Available Nel caso delle imprese che producono servizi per la società, come quelle culturali, l’obiettivo primario è la diffusione del servizio per un miglioramento della società stessa. Per aumentare la diffusione della cultura, le imprese devono applicare prezzi bassi, ma per evitare squilibri economici, devono necessariamente accedere a finanziamenti pubblici o privati, che in questo lavoro chiameremo ricavi fissi. Molte imprese culturali hanno, inoltre, vincoli strutturali, come ad esempio i posti agibili di un teatro, che determinano la quantità massima producibile e vendibile. Per raggiungere l’equilibrio economico, quindi, un’impresa culturale, non avendo la compiuta possibilità di variare la quantità prodotta e venduta, non potendo ridurre i costi senza modificare la qualità del servizio, ha una principale variabile di intervento: il prezzo. Il prezzo diviene, infatti, una variabile strategica che i metodi tradizionali di determinazione dello stesso non sono atti a definire. In particolare il metodo basato sui costi risulta inadeguato non considerando i ricavi fissi e quindi la parziale copertura dei costi stessi attraverso i finanziamenti. Le caratteristiche dell’impresa artistico-culturale, nonché la conseguente inadeguatezza dei tradizionali metodi di definizione del prezzo, ci indirizzano ad utilizzare il BEP come la base teorica di un innovativo sistema di definizione del prezzo di equilibrio (Break Even Price, ossia del prezzo più basso che l’impresa può far pagare al fruitore per recuperare i costi totali, realizzare la propria mission e sopravvivere.   In cultural companies, and in particular in those producing services for the society, the main goal is spreading the service to improve community. In these cases, prices for services are fundamental elements to achieve the mission itself. To increase their services, these companies must often apply low prices, but to avoid economic imbalance, they must necessarily access

 6. Linee guida per la gestione della Volpe in Italia

  Silvano Toso

  2003-10-01

  Full Text Available La plasticità ecologica della Volpe (Vulpes vulpes fa di questa specie il Carnivoro più diffuso e più adattabile al mondo. Proprio per la sua diffusione la Volpe è oggetto di un intenso prelievo sia venatorio, sia finalizzato a contenerne l'impatto predatorio ed allo sfruttamento commerciale della pelliccia. In Italia esiste una forte pressione dei cacciatori perché si realizzino programmi di controllo delle popolazioni di questo predatore, al fine di ridurne l'impatto sulle specie d'interesse cinegetico. Gli effetti del contenimento della Volpe sulla dinamica delle popolazioni di specie preda sono stati oggetto di numerosi studi, ma i risultati di tali ricerche non sono univoci; se in alcuni casi si è infatti verificato, in seguito a decrementi delle popolazioni di Volpe, un incremento di consistenza e successo riproduttivo delle specie preda, in altri casi non si è registrato alcun significativo effetto demografico. Ancora meno chiaro è quale sia la soglia di contrazione delle popolazioni di Volpe necessaria per ottenere un effetto significativo sulle popolazioni delle specie preda, considerato che questo Carnivoro ha un potenziale riproduttivo elevato ed un'organizzazione sociale che determina la rapida rioccupazione dei territori lasciati liberi. La legislazione italiana in materia di controllo è, rispetto ad altri paesi europei ed extraeuropei, particolarmente rigida: la legge n. 157/92 identifica infatti un obiettivo generale di mantenimento delle popolazioni dei predatori a livelli adeguati ad assicurare una funzione regolatrice delle biocenosi. La stessa norma impone inoltre che ogni intervento di abbattimento di predatori finalizzato al contenimento dei danni da essi arrecati sia autorizzato dalla Regione o dalla Provincia competente, sulla base di un parere tecnico dell'INFS che è chiamato a verificare l'inapplicabilità di metodi incruenti di prevenzione dei danni, la selettività delle tecniche di abbattimento e la

 7. CARTOGRAFIA STORICA IN AMBIENTE GIS OPEN SOURCE (QUANTUM GIS E GVSIG PER L’ANALISI DELLE DINAMICHE DELL’UTILIZZAZIONE DEI TERRENI: IL CASO DELLA CITTÀ DI CURTEA DE ARGE NEL NOVECENTO

  Gabriela OSACI-COSTACHE

  2009-11-01

  Full Text Available L’obiettivo principale della ricerca è stato quello di controllare le capacità dei programmiGIS Open Source e, in questa fase dell’indagine, per raggiungere tale scopo ci siamo decisi diconcentrarci su una regione di 28 kmq intorno alla città di Curtea de Arge . Dato che le piùimportanti trasformazioni hanno interessato il ventesimo secolo, abbiamo scelto diapprofondire le dinamiche territoriali tra l’inizio e la fine del Novecento. La ricerca è partitadalle edizioni cartacee di due carte a grande scala stampate durante il Novecento: la cartatopografica in proiezione di Lambert (1929 e la carta topografica in proiezione di Gauss-Krüger (1980. La carta topografica in proiezione U.T.M. (1997 è stata utile solo per il suoreticolato, a causa della piccola scala. La copertura del suolo e le dinamiche dell’utilizzazionedei terreni sono state analizzate con l’aiuto dei programmi Liberi (Free & Open SourceSoftware Quantum GIS e gvSIG. Il presente lavoro è stato diviso in quattro fasi: a lascansione delle carte; b la georeferenziazione; c l’acquisizione dei dati contenuti nelle cartetopografiche, la realizzazione dei livelli vettoriali e la creazione di un DB; d l’analisi dei daticontenuti negli strati vettoriali o raster, grazie ai plugin GRASS (integrato in QGIS e Sextante(integrato in gvSIG. Sono stati applicati i metodi moderni della cartografia digitale, grazie aiprogrammi GIS. L’utilizzo della tecnologia GIS ci ha consentito di rendere coerenti econfrontabili i dati provenienti dalle due carte topografiche stampate nel Novecento, realizzatecon metodi differenti di rilevamento e di rappresentazione cartografica e in diverse proiezioni.La buona sovrapponibilità degli elaborati cartografici del Novecento, co-registrati nelmedesimo sistema di riferimento ci ha permesso la ricostituzione, in ambito GIS, delledinamiche territoriali. Si è ottenuta un’immagine qualitativa e quantitativa delle trasformazionidell’utilizzazione dei terreni

 8. [Neighbourhood characteristic as risk-protective factor related to substance use by youth Review of the contemporary research.

  Pisarska, Agnieszka

  2009-01-01

  Przedmiotem artykułu jest przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. W pierwszej części pracy opisano sposoby definiowania obszaru środowiska sąsiedzkiego, w drugiej scharakteryzowano podstawy teoretyczne badań, w trzeciej - metody pomiaru cech środowiska sąsiedzkiego, a w czwartej przedstawiono wynik badań. Najczęściej przywoływanymi w badaniach teoriami, wyjaśniającymi związek między środowiskiem sąsiedzkim a zachowaniem młodzieży były teoria społecznej dezorganizacji oraz teoria kapitału społecznego. Odwoływano się ponadto do mechanizmów wpływu środowiska sąsiedzkiego na młodzież, takich jak: mechanizm norm i kolektywnej skuteczności, mechanizm zasobów instytucjonalnych, mechanizm relacji rodzinnych, mechanizm poczucia wspólnoty ze społeczności lokalną oraz model kolektywnego stylu życia. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o cechach środowiska były dane ze spisu powszechnego dotyczące społecznej i demograficznej charakterystyki mieszkańców. Stosowano również takie metody pomiaru, jak obserwacje w terenie, analiza dokumentacji oraz ankiety i wywiady z osobami badanymi, młodzieżą i rodzicami młodych ludzi. Wyniki badań potwierdziły, że cechy środowiska sąsiedzkiego mają bezpośredni i pośredni wpływ na sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Stwierdzono, że znaczącym czynnikiem ryzyka jest charakterystyczna dla niekorzystnych środowisk łatwa dostępność substancji psychoaktywnych. Czynnikami chroniącymi są bezpieczeństwo w sąsiedztwie, kontrola społeczna oraz dostępność zasobów instytucjonalnych. Zaproponowane przez badaczy modele teoretyczne, odnoszące się do wpływu środowiska sąsiedzkiego na zachowanie młodzieży, wyznaczają obiecujące obszary badań. Zebrane dotychczas wyniki wskazują, że w działaniach profilaktycznych i

 9. Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Przegląd badań

  Pisarska, Agnieszka

  2009-01-01

  Streszczenie Przedmiotem artykułu jest przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. W pierwszej części pracy opisano sposoby definiowania obszaru środowiska sąsiedzkiego, w drugiej scharakteryzowano podstawy teoretyczne badań, w trzeciej – metody pomiaru cech środowiska sąsiedzkiego, a w czwartej przedstawiono wynik badań. Najczęściej przywoływanymi w badaniach teoriami, wyjaśniającymi związek między środowiskiem sąsiedzkim a zachowaniem młodzieży były teoria społecznej dezorganizacji oraz teoria kapitału społecznego. Odwoływano się ponadto do mechanizmów wpływu środowiska sąsiedzkiego na młodzież, takich jak: mechanizm norm i kolektywnej skuteczności, mechanizm zasobów instytucjonalnych, mechanizm relacji rodzinnych, mechanizm poczucia wspólnoty ze społeczności lokalną oraz model kolektywnego stylu życia. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o cechach środowiska były dane ze spisu powszechnego dotyczące społecznej i demograficznej charakterystyki mieszkańców. Stosowano również takie metody pomiaru, jak obserwacje w terenie, analiza dokumentacji oraz ankiety i wywiady z osobami badanymi, młodzieżą i rodzicami młodych ludzi. Wyniki badań potwierdziły, że cechy środowiska sąsiedzkiego mają bezpośredni i pośredni wpływ na sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Stwierdzono, że znaczącym czynnikiem ryzyka jest charakterystyczna dla niekorzystnych środowisk łatwa dostępność substancji psychoaktywnych. Czynnikami chroniącymi są bezpieczeństwo w sąsiedztwie, kontrola społeczna oraz dostępność zasobów instytucjonalnych. Zaproponowane przez badaczy modele teoretyczne, odnoszące się do wpływu środowiska sąsiedzkiego na zachowanie młodzieży, wyznaczają obiecujące obszary badań. Zebrane dotychczas wyniki wskazują, że w działaniach profilaktycznych

 10. DIDATTICA PROCESS DRAMA: PRINCIPI DI BASE, ESTETICA E COINVOLGIMENTO

  Erika Piazzoli

  2011-07-01

  Full Text Available Questo articolo descrive un progetto di ricerca sull’estetica del process drama per l’insegnamento delle lingue straniere. La ricerca si basa sulla metodologia reflective practitioner, rivolta a tre casi di studio analizzati con metodi sia qualitativi che quantitativi. L’articolo costituisce un’introduzione alla ricerca, nonché alla didattica process drama, ai suoi principi di base, l’estetica e i vari tipi di coinvolgimento che può suscitare. In particolare, prende in considerazione il primo caso di studio del progetto, condotto presso l’Università degli Studi di Milano, con sedici apprendenti di Italiano L2 e tre tirocinanti in qualità di osservatrici. I risultati preliminari dell’analisi puntano a un’aumentata motivazione comunicativa e consapevolezza interculturale degli apprendenti. I risultati puntano anche a una complessa relazione multilaterale fra vari tipi di coinvolgimento nel laboratorio process drama L2.     Process drama didactics: basic principles, esthetics and involvement   This paper outlines a doctoral research project on the aesthetics of process drama for intercultural language learning. The project was framed by a reflective practitioner paradigm, using multiple case studies with a mixed methods approach. This paper introduces process drama as an approach, discussing its principles, aesthetics and underpinning theory; it focuses on process drama for additional language learning and the kinds of engagement it can generate. It illustrates the first case study, conducted at the University of Milan with sixteen learners of L2 Italian and three observing teachers. Preliminary findings suggest that process drama was beneficial to support motivation to communicate and to foster intercultural awareness in the learners. Findings also suggest a complex, intertwined relationship between types of engagement in the L2 process drama classroom. 

 11. Methods of Additive Manufacturing used in the Technology of Skeleton Castings

  Piekło J.

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano możliwości integracji nowoczesnych technologii wykonania oprzyrządowania odlewniczego oraz metod optymalizacji konstrukcji. Systemy przyrostowego wytwarzania (ang. additiv manufacturing, AM pozwalają na projektowanie bardzo złożonych kształtów konstrukcji, spełniających w znacznie większym stopniu, niż inne metody technologiczne, kryteria kształtowania wytrzymałościowego. Niektóre z szerokiej gamy metod AM, omówione w niniejszym artykule, są szczególnie przydatne w wytwarzaniu form i rdzeni ceramicznych oraz metalowych części oprzyrządowania odlewniczego. Omówiono zastosowanie metod optymalizacji topologicznej w kształtowaniu konstrukcji we wczesnej fazie projektowania, szczególnie w tym przypadku, gdy określone są jedynie założenia dotyczące funkcjonowania podparć i sił działających na obiekt. Przykłady optymalizacji wykonano w oparciu o własny algorytm obliczeniowy, który umożliwia przemieszczanie i eliminowanie masy wewnątrz obszaru projektowego, tak aby przy określonych warunkach brzegowych i sposobie obciążenia, otrzymać najbardziej korzystny stosunek wytrzymałości do masy odlewu. Z reguły w wyniku zastosowania powyższego algorytmu powstają konstrukcje o złożonym kształcie - przestrzenne ramy lub kratownice oraz powierzchnie nie dające się opisać za pomocą prostych jednostek geometrycznych, dla których wykonania właściwe jest stosowanie przyrostowych metod wytwarzania oprzyrządowania odlewniczego.

 12. Indagine sulle opinioni, conoscenze ed attitudini dei docenti scolastici della provincia di Frosinone in tema di tossicodipendenza

  M. Ferrara

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: lo studio in questione mirava a valutare le conoscenze circa gli effetti e l’uso personale del fumo di tabacco e delle droghe in generale in un campione di insegnanti delle Scuole Medie Superiori della provincia di Frosinone.

  Metodi: sono stati somministrati questionari anonimi a 350 docenti frequentanti un Corso di Aggiornamento sulle tossicodipendenze.

  Risultati: il 23.4% ha dichiarato di essere fumatore, con un consumo medio pro die di 10 sigarette: di questi la maggior parte era di sesso femminile. Sul fastidio che si prova in presenza di un fumatore il 54.6% ha risposto positivamente, tra cui il 14.6% sono fumatori. Il 94% dichiara di non aver utilizzato alcun tipo di sostanza mentre il 5.5%, tra cui in prevalenza femmine, dichiara di utilizzare psicofarmaci. Le sostanze stupefacenti ritenute più pericolose sono eroina 82.9%, cocaina 81.1%, allucinogeni 70%, canapa indiana 54.9%; alcol 58% e tabacco 18% sono meno pericolose. Il 15.7% ritiene che l’abitudine al fumo sia scatenata dalla socializzazione, il 15.1% dall’imitazione, il 15.4% dal piacere e dalla curiosità, l’11.1% dal sentirsi grandi, l’8% dal gusto del proibito. Il 97.1% mostra un adeguato livello di conoscenza sulle droghe e il cervello è il principale organo danneggiato (96.3%.

  Conclusioni: la conoscenza dei docenti in materia di tossicodipendenze sembra concentrata sulle droghe illegali: infatti, i rischi legati al consumo di alcol e tabacco sono sottovalutati e non sono chiari i fattori determinanti la dipendenza. Infine i docenti hanno espresso l’esigenza di aggiornamento per l’insufficiente opera di informazione e prevenzione svolta da parte delle istituzioni competenti.

 13. US in the evaluation of abdominal pain in a department of internal medicine.

  Simoni, F; Vitturi, N; Tagliente, M; Soattin, M; Realdi, G

  2011-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: L’ecografia dell’addome sta acquistando un ruolo sempre maggiore nell’iter diagnostico del dolore addominale, tuttavia il suo ruolo nella diagnosi di alcuni importanti quadri di dolore addominale è ancora in corso di studio. Scopo del nostro studio è stato valutare il ruolo dell’ecografia nella diagnosi differenziale di dolore addominale in un reparto di medicina interna. Materiali e metodi: Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva di 248 ecografie addominali eseguite per dolore addominale nel nostro centro. Per ogni esame, sono stati registrati i dati inseriti nel modulo di richiesta e i reperti ecografici che potevano essere considerati correlati a dolore addominale. Risultati: In 105 pazienti (42%) l’ecografia dell’addome ha rilevato un reperto ecografico rilevante ed è stata quindi considerata positiva. Un’alta percentuale di pazienti era anziana (>65 anni, 52%) e grande anziana (>80 anni, 24%): questi soggetti avevano percentuale significativamente maggiore di esami ecografici positivi. La percentuale di indagini positive non è risultata significativamente diversa tra quelle eseguite per dolore addominale localizzato e non localizzato. Specifiche localizzazioni di dolore addominale erano associate a determinati reperti ecografici, come masse epatiche, masse ovariche e calcolosi renale, mentre dolore addominale non localizzato era associato a reperti ecografici di versamento liquido addominale e anse intestinali distese da fluido. DISCUSSIONE: Un’alta percentuale di indagini ecografiche ha identificato condizioni che potrebbero causare dolore addominale. Il valore diagnostico dell’ecografia addominale è stato maggiore in pazienti anziani e grandi anziani. Quando viene richiesta un’ecografia addominale, l’esame dovrebbe sempre essere valutato nell’ambito nel contesto clinico. Il clinico dovrebbe essere consapevole della grande potenzialità dell’ecografia addominale nella diagnosi delle diverse cause di

 14. Valorizzazione di un patrimonio culturale periferico: il progetto "Cuore Verde tra i due Laghi" / The enhancement of the peripherial cultural heritage: the project “Cuore Verde tra i due laghi” (Green Heart between the two Lakes

  Antonella Capriello

  2015-06-01

  Full Text Available Lo studio è indirizzato a esplorare le potenzialità dei metodi partecipativi per la valorizzazione di patrimoni culturali periferici. In rapporto al descritto obiettivo, è stato sviluppato un caso-studio concernente le Comunità rurali tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta. L’area rurale è caratterizzata dalla presenza di un patrimonio culturale periferico rispetto al circuito delle attività turistico-culturali in Piemonte, ma il piano di valorizzazione ha attivato iniziative per vivacizzare il territorio e superare la condizione di marginalità. Il caso-studio si basa sull’applicazione della metodologia Participatory Action Research (PAR per favorire il coinvolgimento di stakeholders locali in posizione marginale. Lo studio individua linee guida per la generalizzazione della metodologia nei processi di valorizzazione di un patrimonio culturale periferico.  The article aims to explore the potential of participative methods to enhance the value of peripheral cultural wealth. Consistent with the described aims, a case study was developed with a focus on the rural communities between Lago Maggiore (Maggiore Lake and Lago d’Orta (Orta Lake. The rural area is characterised by the presence of peripheral cultural heritage comparing tourist and cultural proposals in Piedmont, but a cultural plan has been developed to animate the local context and to overcome the condition of isolation. The case study is based on Participatory Action Research (PAR, involving stakeholders in marginal positions. The results identify best practices to generalize the methodology in order to enhance the value of peripheral cultural wealth.

 15. Pragmatyka współcześnie stosowanych metod nauczania – uczenia się

  Ryszard Józef Panfil

  2013-09-01

  Full Text Available Dynamika otoczenia instytucji edukacyjnych ma szczególny wpływ na podstawową działalność tych instytucji, tj. proces edukowania, a w szczególności stosowane w tym procesie metody nauczania – uczenia się: nauczanie klasyczne, tutoring, mentoring i coaching. Elastyczność, różnorodność, a szczególnie adaptacyjność procesu edukacyjnego, stanowiącego rdzeń świadczonych usług edukacyjnych, decyduje o tożsamości instytucji edukacyjnej i atrakcyjności oferowanych przez te instytucje usług edukacyjnych. Wyznacznikiem procesu edukacyjnego, oferowanego przez instytucję kształcącą, staje się więc pragmatyzm tego procesu, przejawiający się w operacyjnym relatywizmie metod, zakresie ich stosowalności i praktycznym wymiarze uzyskiwanych efektów – walorów. Biorąc za podstawę powyższe przesłanki, w publikacji dokonano pragmatyczno-systemowej identyfikacji współczesnych metod nauczania – uczenia się. W identyfikacji uwzględniono odrębność i różnice między nimi, a także zakres ich kompatybilności. Następnie dokonano egzemplifikacji pragmatycznej koncepcji postrzegania współczesnych metod nauczania – uczenia się na przykładzie systemu edukacji coachów sportowych.

 16. Odpowiedź na pytanie

  Michel Foucault

  2016-12-01

  Full Text Available Prezentowany artykuł Michela Foucaulta został opublikowany w 1963 roku. Foucault rozwija w nim koncepcję archeologii wiedzy – metody analizy historycznych dyskursów, którą zaprezentuje w sześć lat później w książce o tym właśnie tytule. Artykuł powstał na kanwie pytania wybranego przez autora spośród zadanych mu przez redakcję „Esprit”, które dotyczyło możliwości pojęciowego opracowania przymusu systemu dyskursywnego przy jednoczesnym zaakcentowaniu nieciągłości w jego obrębie a tym samym możliwości twórczego działania w historii ducha. A także, czy tak sformułowana aporia zakładałaby z konieczności zgodę na przymus systemu lub afirmację siły zdolnej do przekształcenia go za pomocą zewnętrznej przemocy? Tekst jest wprawką do sformułowania dojrzałej teorii dyskursu, rodzajem autoanalizy, która pozwala Foucaultowi powiązać własną metodę historyczną z „progresywistyczną polityką” myśli i rozwiązać w ten sposób dylemat pełnej determinacji i wolnego sprawstwa obecny w rozważaniach wielu strukturalistów.

 17. Age peculiarities of reproductive morbidity in female participants of the ChNPP accident consequences clean up (according to the figures from SRU, 1988-2012 survey period).

  Mayevska, I O; Buzunov, V O

  2015-12-01

  Meta: vyznachyty ta otsinyty osoblyvosti zakhvoriuvanosti statevoI systemy u zhinok uchasnyts' likvidatsiI naslidkiv avariI na ChAES 1986–1987 rr. zalezhno vid reproduktyvnogo viku na moment oprominennia ta chasu pislia opromi nennia.Materialy i metody. U statti predstavleno dani Derzhavnogo reiestru UkraIny osib, iaki postrazhdaly vnaslidok Chornobyl's'koI katastrofy. Provedeno analiz rivnia i struktury zakhvoriuvanosti statevoI systemy u 17237 zhinok uchasnyts' likvidatsiI naslidkiv avariI na ChAES 1986–1987 rr. zalezhno vid chasu perebuvannia pid ryzykom pislia oprominennia i reproduktyvnogo viku v moment oprominennia. Period monitoryngu 1988–2012 rr. Dlia vyz nachennia rivnia zakhvoriuvanosti, dovirchykh intervaliv i virogidnosti riznytsi vykorystano probnu versiiu programy OpenEpiversion 2.3.1., virogidnist' riznytsi vyznachalas' z vykorystanniam kryteriIv z score i t.Rezul'taty. Rezul'taty kogortnogo epidemiologichnogo doslidzhennia vyiavyly osoblyvosti rozvytku khvorob zhino choI statevoI systemy zalezhno vid reproduktyvnogo viku na moment oprominennia ta chasu perebuvannia pid ryzy kom pislia oprominennia. Provedeno porivnial'nyy statystychnyy analiz rivnia i struktury zakhvoriuvanosti state voI systemy za riznyy period chasu sposterezhennia.Vysnovok. Faktorom ryzyku zbil'shennia zakhvoriuvanosti na leyomiomy matky, dobroiakisni dysplaziI molochnoI zalozy, sal'pingooforyty mozhe buty oprominennia u reproduktyvnomu vitsi (18–45 r.). Mozhna prypustyty, shcho tkanyny matky ta molochnoI zalozy u zhinok, oprominenykh u reproduktyvnomu vitsi bil'sh chutlyvi na vplyv radiatsiynogo oprominennia, nizh u zhinok, iaki buly oprominenni u premenopauzi ta menopauzi.

 18. Radiation protection and health of personnel of contracting enterprises participating in works for transformation of the object "shelter" of SSE Chornobyl NPP into an ecologically safe system.

  Sushko, V A; Bazyka, D A; Likhtarev, I A; Lyashenko, L A; Berkovskiy, V B; Loganovskiy, K N; Nechaev, S U; Shvayko, L I; Sarkisova, E A; Kolosynska, O O; Drozdova, V D; Bonchuck, Y V; Arjasov, P B; Nezgovorova, G A; Tatarenko, O M

  2013-01-01

  Peretvorennja ob’jekta „Ukryttja” DSP Chornobyl's'ka AES (OU) na ekologichno bezpechnu systemu je odnijeju z najvazhlyvishyh derzhavnyh program Ukrai'ny, a medychni ta dozymetrychni zahody, sprjamovani na zberezhennja zdorov’ja personalu, jakyj bere uchast' u cyh robotah, posidajut' chil'ne misce sered najaktual'nishyh problem suchasnoi' klinichnoi' radiobiologii', radiacijnoi' gigijeny ta radiacijnogo zahystu. Meta. Rozrobyty ta vprovadyty systemu medychnogo i biofizychnogo kontrolju stanu zdorov’ja, pracezdatnosti ta radiacijnogo zahystu personalu, jakyj vykonuje roboty z peretvorennja OU na ekologichno bezpechnu systemu. Materialy ta metody. Zaproponovano i vprovadzheno vzajemozv’jazanu kompleksnu systemu medychnogo ta biofizychnogo (vnutrishnje ta zovnishnje oprominennja) kontrolju personalu, jakyj vykonuje vyrobnychi zavdannja v umovah dii' ionizujuchogo vyprominennja ta vidkrytyh dzherel ionizujuchogo vyprominennja. Provedennja medychnoi' ekspertyzy peredbachaje ocinku stanu krovotvornoi', imunnoi', endokrynnoi', respiratornoi' system, organa zoru, nervovoi' systemy, psyhiky ta psyhofiziologichnoi' adaptacii', organa sluhu i rivnovagy, systemy krovoobigu, systemy travlennja, urogenital'noi' systemy, a takozh kistkovo-m’jazovoi' systemy. Provedeno 19 434 vypadky medychnogo kontrolju personalu. Rezul'taty. Rezul'taty vhidnogo medychnogo kontrolju svidchat': dopushheno do robit 4698 (48,90 %) robitnykiv, ne dopushheno – 4909 (51,10 %). Indyvidual'ni richni efektyvni dozy oprominennja v perevazhnij chastyni vypadkiv ne perevyshhuvaly 12 mZv. Kil'kist' vypadkiv, koly pry potochnomu biofizychnomu kontroli u probah kalu bulo vyjavleno vmist 239+240Pu na rivni, shho perevyshhuje 1,5 mBk/proba stanovyla 1845. Pry c'omu, indyvidual'ni dozy vnutrishn'ogo oprominennja ne perevyshhuvaly 1 mZv. Vysnovok. Programa medychnogo i biofizychnogo zabezpechennja robit z rekonstrukcii' OU zasvidchyla svoju neobhidnist' i efektyvnist', oskil'ky rezul'taty pokazaly

 19. Città/Fabbrica. Uno Studio di Prosperità Inaspettata / Factory/City. A Study in Unexpected Prosperity

  Mei Lun Xue

  2015-01-01

  Full Text Available Prato rappresenta uno studio di come la crescita industriale nella produzione tessile possa influenzare la condizione architettonica. Negli anni del dopoguerra, i pratesi hanno sviluppato metodi di specializzazione in una rete di PMI familiari. L’industria tessile del territorio si è ristretta negli ultimi anni, alla fine soccombendo alle forze della produzione di massa. La stessa città ha visto un aumento degli immigranti cinesi, che trovano lavoro nella fiorente industria di indumenti “fast fashion”. Un rogo in una fabbrica nel dicembre del 2013 ha rivelato tensioni e la colpevolezza del grande pubblico. Ciò nonostante, il successo storico di Prato e le sue necessità urgenti richiedono un esame e un confronto. La disaggregazione fisica della fabbrica e della città dà indizi su ciò che si può salvare e rinnovare. / Prato is a study of industrial growth in textile production, coming to bear on an architectural condition. In the years after World War II, the Pratese developed methods of specialization in a network of small- to medium-sized family owned firms. The local textile industry has contracted in recent years, finally falling to the forces of mass production. The city itself has seen an increase in Chinese immigrants, who find work in the burgeoning ‘fast fashion’ garment industry. A factory fire in December 2013 exposed the tensions and culpability of the population at large. Yet Prato’s historical success and urgent needs beg for examination, and comparison. The physical disaggregation of factory and city give clues as to what can be retrieved, and made anew.

 20. The concept of movable heritage cartographic presentation on the interactive map / Koncepcja kartograficznej prezentacji ruchomego dziedzictwa kulturowego na interaktywnej mapie

  Mościcka, Albina

  2012-11-01

  This paper presents the proposition of cartographic presentation of the movable cultural heritage on interactive map. The original solution on how to link movable monuments with geographical space as well as the different types of spatial reference were described. The text shows both: the way of presentation of single movable monuments and collections of historical objects. The proposed solutions were based on the assumption that the number of heritage resources shown on the map is huge and, what is more, they can keep growing. So, the proposed solution must be able to apply for a resource of indeterminate size. For the presentation of the movable heritage the traditional methods of cartographic presentation, as well as interactive technologies were applied. Artykuł przedstawia propozycję kartograficznej prezentacji informacji o ruchomym dziedzictwie kulturowym na interaktywnej mapie. Zaprezentowano autorskie spojrzenie na powiązanie zabytków ruchomych z przestrzenią geograficzną oraz wynikające z niego różne typy odniesień przestrzennych. W tekście przedstawiono sposób prezentacji zarówno pojedynczego zabytku ruchomego, jak i kolekcji obiektów historycznych. Proponowane rozwiązania bazowały na założeniu, iż liczba zasobów dziedzictwa jest ogromna, więc zasób prezentowany na mapie może się stale powiększać, zatem rozwiązania muszą być możliwe do zastosowania dla zasobu o nieokreślonej wielkości. Do prezentacji ruchomego dziedzictwa wykorzystano tradycyjne metody prezentacji kartograficznej, poszerzone o możliwości technologii interaktywnych.

 1. Definizione di un modello di prioritá clinica per la gestione dei tempi e delle liste di attesa

  L. Bruno

  2003-05-01

  Full Text Available La gestione dei tempi di attesa, per la complessità dei determinanti che vi concorrono, costituisce una delle criticità del SSN frequentemente affrontata come un’emergenza. Per individuare soluzioni appropriate, garantendo tempi di attesa non tanto brevi quanto certi e adeguati al bisogni clinici, la Regione Lazio recependo gli indirizzi nazionali ha dato mandato ai Direttori Generali di definire e realizzare un’azione di governo clinico, che adegui l’offerta al bisogno reale. A tal fine la ASL Roma E ha progettato il presente studio pilota per la definizione di un modello di sperimentazione di priorità clinica, focalizzato su alcune prestazioni ambulatoriali critiche e sulle patologie oncologiche della mammella, del polmone e dell’apparato gastroenterico. Materiali e metodi: è stato costituito un gruppo di Progetto multidisciplinare per il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione dello studio che ha coinvolto i medici prescrittori (MMGG e specialisti ambulatoriali, i medici dei Presidi ospedalieri, i Distretti, il CUP. In considerazione dell’estensione del territorio della ASL, della elevata densità di popolazione, della distribuzione dei presidi erogatori, la sperimentazione è stata circoscritta ad un ambito territoriale ristretto, corrispondente a quello del Municipio XVII. Sono stati arruolati 24 MMGG, individuati fra quelli inseriti in forme associative, con una popolazione di circa 30.000 assistiti. Sono state coinvolte sei strutture a gestione diretta insistenti nel Municipio. È stato previsto l’adattamento della procedura informatica di prenotazione, il coinvolgimento e la formazione degli operatori interni ai reparti ospedalieri interessati e del personale addetto al front - office. Risultati: definizione dei criteri clinici di arruolamento nelle classi di prioritarizzazione delle prestazioni ambulatoriali e delle patologie oncologiche con esplicitazione della graduazione del bisogno clinico. Creazione di un

 2. Inhibition of glycoxidative modification of proteins by some substances of natural origin / Substancje Pochodzenia Naturalnego o Najsilniejszych Właściwościach Hamujących Proces Glikooksydacji

  Grzebyk Ewa

  2016-03-01

  Full Text Available Wstęp: Zaawansowane końcowe produkty glikacji (AGE i zaawansowane produkty utleniania białek (AOPP są głównymi produktami glikooksydacji u pacjentów z cukrzycą. Cel: Celem pracy było zidentyfikowanie substancji naturalnego pochodzenia o najsilniejszych właściwościach hamujących proces glikooksydacji spośród suplementów diety i leków dostępnych bez recepty na polskim rynku farmaceutycznym. Metody: Albumina wołowa (BSA, witamina C (VC, aminoguanidyna (A, kwercetyna (Q i zielona herbata (GT były badane in vitro podczas procesów glikacji, utleniania i glikooksydacji. Zmniejszenie stężenia AGE i AOPP w porównaniu z kontrolą dodatnią przyjęto jako marker efektywności zachodzących procesów. Wyniki: Tworzenie AGE było zredukowane w 72% przez VC i w co najmniej 43% przez pozostałe substancje w procesie glikacji. Stężenie AOPP było obniżone o 99% przez VC i w przynajmniej 40% przez pozostałe substancje badane w procesie utleniania. W przebiegu glikooksydacji tworzenie AGE/AOPP było obniżone odpowiednio w 61% przez Q w 97% przez A i przynajmniej o 49%/88% przez pozostałe substancje. Wnioski: Badane substancje wykazały zdolności hamujące glikację, utlenianie i glikooksydację białek w różnym stopniu w zależności od zastosowanego stężenia.

 3. La radiazione solare (globale e la rete altinometrica del servizio meteorologico dell'aeronautica italiana(*

  O. DE PASQUALE

  1964-06-01

  Full Text Available Si fa una breve desorizione della funzione degli Osservatori
  Scientifico-Sperimentali del Servizio Meteorologico deU'Aeronautioa,
  militare italiana (OSSMA, con particolare riferimento a quello di Messina,
  clie tra i suoi coinpiti ha anche quello degli studi e delle ricerclie sulla radiazione
  solare, con la gestione di una Rete attinometrica di 31 stazioni.
  Si passa quindi ad una rapida rassegna evocativa degli studi sulla
  radiazione solare su scala mondiale, notificando il contributo italiano e
  mettendo in particolare rilievo quelli della radiazione globale (D -j- I anche
  a scopo sinottico, che formano oggetto di particolari applicazioni da parte
  dell'OSSMA di Messina.
  Inoltre fatta una breve descrizione del funzionamento della Rete attinometrica
  A. M. e del contenuto delle relative pubblicazioni finora fatte
  o in corso, si discutono i risultati ed i metodi di impiego dei dati e si fanno
  voti perche essi vengano introdotti piu attivamente nel campo sinottico
  applicativo, specie in relazione alia turbolenza atmosferica, alia evaporazione
  e quindi alia umiclificazione delle masse d'aria.
  Detti fenomeni, unitamente all'azione delle correnti superflciali marine
  calde, a circolazione ciclonic.a, darebbero luogo, secondo l'autore, alle basse
  barometriche secondarie (Golfo di Genova, Alto Adriatico. . . e ad alcune
  perturbazioni temporalesche. Si auspica pertanto una maggiore collaborazione
  t r a Meteorologia e Oceanografla.
  Inline, in relazione tra i fenomeni sopra detti e l'andamento della
  acqua precipitabile notturna e diurna, ricavata dai radiosondaggi, si emette
  l'ipotesi che una parte dell'ossigeno atoinico atmosferico possa trovare la
  sua origine nella scomposizione delle molecole del vapor d'acqua dell'aria,

 4. Impiego di materiali plastici nell'industria alimentare: rilascio di 'Endocrine Disruptors' valutato mediante test a breve termine in vitro

  D. Reali

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: valutazione del rischio di esposizione della popolazione a composti chimici estrogenomimetici rilasciati da materiali plastici utilizzati nell’industria delle bevande e nel packaging di alimenti

  Metodi: messa a punto di un metodo di estrazione di composti organici da flussi acquosi tramite l’uso di resine di amberlite® XAD®-2 con passaggio di matrice acquosa (50ml/min attraverso tubi di adduzione. L’analisi chimica di eventuali composti chimici migranti da tubi e contenitori per bevande è stata effettuata con GC/MS e arricchimento con tecnica SPME. L’attività estrogeno mimetica degli estratti è stata saggiata con un test biologico a breve termine, il Yeast Estrogen Screen. Il costrutto di Saccharomyces cerevisiae è vettore di sequenze di DNA che codificano il recettore estrogenico alfaumano e i rispettivi response elements legati alla regione promotrice del gene reporter LacZ per la ßgalattosidasi. L’induzione di sintesi di ß-galattosidasi dipende dall’attivazione del gene reporter conseguente all’affinità di legame ligando-recettore e viene misurata spettrofotometricamente. La potenza estrogenica viene calcolata in riferimento all’attività elicitata dall’ormone naturale 17ß-estradiolo nelle stesse condizioni sperimentali preso come controllo positivo di riferimento (RIE.

  Risultati preliminari e Conclusioni: l’analisi tossicologica in vitro ha evidenziato che nell’acqua che è stata a contatto con silicone e PVC in condizioni dinamiche sono presenti composti chimici (1-10 μg/lt: con attività estrogeno-mimetica (RIE= 87.31;44.28. Sono emersi aspetti interessanti da studiare ulteriormente nell’ottica della promozione della sicurezza alimentare.

 5. Week hospital: una sperimentazione organizzativa in un centro oncologico di riferimento regionale

  Claudia Canu

  2013-06-01

  Full Text Available Background. All’interno dell’ospedale di riferimento regionale di oncologia medica in Sardegna è stata avviata una riorganizzazione basata sull’intensità di cura. In questo contesto è stato sperimentato il Week Hospital (WH, modello organizzativo dell’attività oncologica per aree ad intensità di cura omogenea che, superando la logica dei reparti e articolandosi nei 5 giorni feriali della settimana, mette al centro le esigenze del paziente e al tempo stesso ottimizza le risorse. Obiettivi. Razionalizzare le risorse dell’assistenza ospedaliera in oncologia medica migliorando la qualità del servizio per i pazienti. Metodi. Sono stati analizzati i ricoveri dal 15 marzo 2009 (data di apertura del WH al 1 aprile 2010 in relazione alla loro aderenza ai criteri di appropriatezza definiti, codificati nella proposta di ricovero e nelle schede di dimissione ospedaliera. Risultati. Nel periodo analizzato sono stati eseguiti 1313 ricoveri ordinari, di cui 665 (50.6% nel WH. Il 7% dei ricoveri in WH è stato giudicato inappropriato per mancata aderenza ai criteri di ammissione della proposta di ricovero: la causa di inappropriatezza più frequente (3,4% è la durata dell’ospedalizzazione più lunga di quanto pianificato. Limiti. Sono legati principalmente alla necessità di standardizzare le procedure e all’utilizzo di protocolli operativi, oltre che a una generica resistenza al cambiamento da parte di professionisti e operatori sanitari. Conclusioni. Il modello assistenziale sperimentato rappresenta una nuova forma di ricovero, che si inserisce fra day hospital e degenza ordinaria. Esso riorganizza gli spazi e l’attività dell’ospedale creando un’area ad omogenea intensità di cura, in cui si trovano pazienti che necessitano di un livello omogeneo di assistenza Il WH è applicabile, oltre che all’area oncologica, anche in chirurgia e a tutte le realtà caratterizzate da ricoveri programmabili.

 6. Knowledge of the bio-effects of ultrasound among physicians performing clinical ultrasonography: Results of a survey conducted by the Italian Society for Ultrasound in Medicine and Biology (SIUMB).

  Piscaglia, F; Tewelde, A G; Righini, R; Gianstefani, A; Calliada, F; Bolondi, L

  2009-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: La sicurezza nell'uso degli ultrasuoni va sempre considerata in campo ecografico, in quanto gli ultrasuoni sono in grado di indurre effetti biologici potenzialmente dannosi, soprattutto con l'introduzione di nuove tecnologie. SCOPO DELLO STUDIO: Valutare il livello di consapevolezza e di conoscenza dei medici italiani soci SIUMB sulla sicurezza nell'uso dell'ecografia nella pratica clinica. MATERIALI E METODI: Un questionario contenente 11 domande a risposta multipla è stato inviato per e-mail a soci SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia). Le risposte sono state inserite in un database elettronico ed analizzate statisticamente. RISULTATI: Sono tornati questionari da 105 soci, di età media di 44 anni i cui esami ecografici più frequentemente eseguiti, in aggiunta all'ecografia B-mode standard, erano l'ecoDoppler (74%), l'ecografia con mezzo di contrasto (43%) e l'ecografia pediatrica (43%). Solo il 50–60% conosceva la definizione corretta dell'Indice Meccanico e dell'Indice Termico. Quasi tutti i partecipanti comprendevano gli effetti biologici espressi con Indice Termico, nonostante che solo una minoranza sapesse in quale organo gli effetti biologici, in relazione all'Indice Meccanico, potevano, con più probabilità, verificarsi; analogamente solo una minoranza conosceva l'unità di grandezza per l'Indice Termico. La maggioranza era a conoscenza di come i tessuti del feto siano più suscettibili ai potenziali effetti di quelli adulti. Pochi partecipanti conoscevano le raccomandazioni delle Società Internazionali di Ultrasonologia in campo di sicurezza. CONCLUSIONI: Lo studio ha fatto emergere come sia necessaria una maggior diffusione delle conoscenze sugli effetti biologici degli ultrasuoni tra gli ecografisti italiani.

 7. Campagna di social marketing per sensibilizzare all'uso delle cinture di sicurezza e dispositivi per bambini

  S. Cinquetti

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: aumento del 10% dell’uso delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori e del 20% dei seggiolini per bambini nella Regione del Veneto.

  Metodi: il Programma Regionale di Prevenzione dei Traumi da Traffico è stato varato nel 1998 e rifinanziato nel 2002 per un secondo triennio. Fa capo alla Direzione per la Prevenzione dell’Assessorato alle Politiche Sanitarie del Veneto, coinvolge i Dipartimenti di Prevenzione di tutte le Aziende ULSS del Veneto e ha come capofila l’azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV. Nell’ambito del programma, il 16 maggio 2003 è stata avviata una campagna di marketing sociale finanziata dalla fondazione CARIVERONA e commissionata ad un’ agenzia pubblicitaria leader del settore. La campagna è stata preceduta da ricerca formativa con 19 focus group e 12 interviste, volta ad analizzare il punto di vista dei diversi target, nonché degli attori principali coinvolti (Forze dell’Ordine, autoscuole, etc. Dopo un test di gradimento, la campagna è partita con spot televisivi e radiofonici, inserzioni nei giornali e manifesti informativi destinati alle scuole medie superiori, alle scuole guida nonché agli ambulatori dei medici di famiglia. Attraverso i media si sostiene una serie di azioni nel territorio che coinvolgeranno le amministrazioni comunali, le forze di polizia e le associazioni di volontariato.

  Risultati: l’efficacia della campagna viene valutata attraverso due distinte rilevazioni dell’uso delle cinture di sicurezza/seggiolini, confrontando i dati raccolti prima della campagna e dopo.

  Conclusioni: i traumi da traffico rappresentano nel Veneto un’importante causa di mortalità e morbosità. Il programma regionale ha utilizzato la tecnica innovativa del marketing sociale come strumento essenziale per sostenere i cambiamenti comportamentali necessari a prevenire l’incidentalità da traffico nel

 8. Effective conservative treatment of umbilical pilonidal sinus disease: Silver nitrate? Salt?

  Sözen, Selim; Kanat, Burhan Hakan; Kanat, Zekiye; Bali, Ilhan; Polat, Yilmaz

  2015-01-01

  Lo scopo di questo studio è stato quello di paragonare tre differenti metodi di trattamento del sinus pilonidalis ombelicale e valutare l’efficacia degli effetti terapeutici del sale comune. Si tratta di uno studio retrospettivo che ha coinvolto pazienti trattati nella nostra clinica per sinus pilonidalis dell’ombelico nel periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2011. I pazienti sono stati suddivisi in tre sottogruppi secondo i medoti del trattamento adottato. Gruppo I: pazienti trattati con soltanto lo sbrigliamento locale ed antibiotici per via sistemica. Gruppo II: pazienti trattati con sbrigliamento locale, antibiotici per via sistemica e AgNO3 Gruppo III: pazienti trattati con sbrigliamento locale, antibiotici per via sistemica e NaCl. Sono stati trattati complessivamente 63 pazienti: del Gruppo I ne hanno fatto parte 20 pazienti; del Gruppo II 18 pazienti e del Gruppo III 18 pazienti. Durante il follow-up di 16-24 mesi si sono avute 4 recidive (20%) nel primo gruppo; 2 recidive (11,1%) nel secondo gruppo, mentre nel gruppo 3 si è avuta una solo recidiva (5,55%). L’intervallo medio per la ripresa delle attività quotidiane è stata di 1 giorno per tutti i pazienti. Si può concludere che il sinus pilonisalis ombelicale, se non complicato da suppurazione o infiltrazione, può essere trattato con l’asportazione dei peli ombelicali, sbrigliamento e semplice medicazione senza far ricorso alla chirurgia. L’applicazione del sale da cucina nei casi con granuloma è un metodo semplice e molto efficace di trattamento, senza recidive nè complicazioni.

 9. Camminabilità e capacità urbane: valutazione e supporto alla decisione e alla pianificazione urbanistica

  Ivan Blečić

  2015-06-01

  Full Text Available L’articolo propone una metodologia di valutazione della camminabilità (walkability urbana ed il rispettivo strumento software di supporto alla decisione ed alla pianificazione urbanistica. Nella parte introduttiva discutiamo la rilevanza del concetto di camminabilità per la qualità urbana ed offriamo un suo inquadramento teorico all’interno dell’approccio alle capacità (capability approach. La parte centrale è dedicata alla presentazione del modello spaziale e multicriteriale di valutazione della camminabilità. La nostra costruzione della camminabilità nel modello propone un certo ribaltamento di prospettiva rispetto ai metodi sinora proposti: anziché valutare quanto un determinato luogo è in sé camminabile, il punteggio di camminabilità calcolato riflette come e verso dove una persona può intraprendere una camminata a partire da quel luogo; in altre parole, non quanto è camminabile, ma invece qual è la camminabilità di cui il luogo è dotato. Per questo, il punteggio di camminabilità combina tre componenti: (1 il numero di destinazioni di interesse/opportunità urbane raggiungibili a piedi; (2 le loro distanze; (3 la qualità dei percorsi pedonali verso queste destinazioni. La qualità dei percorsi pedonali è valutata in base a diversi attributi rilevanti per la camminabilità, che fanno riferimento a caratteristiche proprie della strada e dell’ambiente circostante in grado di contribuire a rendere il percorso piacevole, sicuro ed attrattivo. A titolo illustrativo viene nella terza parte dell’articolo presentato un esempio di applicazione del modello alla città di Alghero.

 10. Duplex Doppler ultrasound study of the temporomandibular joint.

  Stagnitti, A; Marini, A; Impara, L; Drudi, F M; Lo Mele, L; Lillo Odoardi, G

  2012-06-01

  Sommario INTRODUZIONE: La fisiologia articolare dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) può essere esaminata sia dal punto di vista clinico che strumentale. La diagnostica per immagini ha da tempo contribuito con la risonanza magnetica (RM) e anche con la radiografia (Rx) e la tomografia computerizzata (TC) all’analisi della morfologia dei capi articolari e della cinetica condilare. L’esame duplex-ecodoppler è una metodica di largo impiego nello studio delle strutture in movimento in particolar modo a livello delle strutture del sistema vascolare. MATERIALI E METODI: È stata utilizzata un’apparecchiatura Toshiba APLIO SSA-770A, con l’uso di tecnica duplex-ecodoppler multi display, che consente la visualizzazione contemporanea dell’immagine ecografica e dei segnali Doppler utilizzando una sonda lineare del tipo phased array con cristalli trasduttori funzionanti ad una frequenza fondamentale di 6 MHz per gli spettri Doppler pulsati e 7.5 MHz per l’imaging ecografico. Sono stati esaminati nel Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-patologiche dell’Università “Sapienza” di Roma, 30 pazienti del reparto di Ortognatodonzia dell’Istituto di Odontoiatria della stessa Università. RISULTATI: Nei pazienti normali si è ottenuta un’alternanza regolare degli spettri Doppler, mentre nei soggetti con disfunzioni del complesso condilo-meniscale, si è persa la regolarità della sommatoria degli spettri di Fourier, con altezze incostanti in relazione a spostamenti irregolari del complesso condilo-meniscale. CONCLUSIONI: L’esame ecodoppler si è dimostrato, in tutti i pazienti, capace di discriminare quelli normali dai patologici e tra questi ultimi ha permesso di identificare gli aspetti più significativi delle patologie disfunzionali.

 11. Rischi connessi al consumo di OGM: un modello animale

  M. Orsini

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: materie prime e derivati da organismi geneticamente modificati (OGM sono autorizzati e regolamentati sia per il consumo umano, che per quello animale. Sono stati svolti da alcuni autori lavori che evidenziano la permeabilità della barriera intestinale di mammiferi a molecole di DNA di dimensioni superiori ad 1 kB. Tali molecole (non necessariamente provenienti da OGM una volta attraversata la barriera rimangono nei tessuti, fino alla loro completa degradazione. Non ci sono comunque prove di funzionalità del DNA ingerito e recuperato nei tessuti. Lo scopo è stato quello di valutare la presenza di DNA, in tessuti di pesci di allevamento, nutriti con mangimi a base di soia.

  Metodi: campioni di mangime ed esemplari di pesci sono stati raccolti in alcuni allevamenti del centro Italia. Il contenuto di soia OGM nei mangimi è stato quantificato mediante real time PCR. Frammenti di vari organi sono stati prelevati dagli esemplari e sottoposti ad estrazione di DNA. La presenza di frammenti di geni vegetali e transgeni è stata valutata mediante specifiche reazioni di PCR.

  Risultati: il 90% dei mangimi raccolti è risultato OGM positivo in misura variabile tra lo 0.5% ed il 60%. Sono stati analizzati 75 pesci (spigole e orate provenienti da 5 allevamenti. Non è stata riscontrata presenza di DNA esogeno nei tessuti analizzati tranne deboli segnali positivi nel tessuto intestinale. Questo dato è presumibilmente da imputare alle difficoltà di ottenere preparazioni di DNA intestinale prive di contaminazione alimentare.

  Conclusioni: i risultati ottenuti non rilevano attraversamento della parete intestinale da parte del DNA ingerito. Le motivazioni del disaccordo con i dati di letteratura possono essere ricercate nella scelta del modello ittico, distante dai mammiferi sia in termini filogenetici quanto in modalità alimentari. Il destino del DNA ingerito

 12. Copyright in the digital era: a pilot on behaviours, social perception and consciousness

  Simone Aliprandi

  2013-07-01

  Full Text Available Questo paper illustra la predisposizione di una ricerca empirica condotta in occasione di una tesi di dottorato e fornisce un resoconto sommario dei risultati ottenuti. La ricerca è dedicata al tema “Il diritto d'autore nell'era digitale: comportamenti, percezione sociale e livello di consapevolezza” ed è stata condotta attraverso una web-survey disponibile online per la compilazione tra il febbraio e il giugno 2011. Nel paper si procederà dapprima a spiegare gli obbiettivi della ricerca e a presentare il questionario su cui è basata la survey. Si citeranno i principali nodi metodologici incontrati nella predisposizione della ricerca e i metodi utilizzati per la raccolta e l'analisi dei dati. Poi si renderà conto del numero totale delle risposte utili raccolte e della loro distribuzione per variabili demografiche (area geografica, età, titolo di studio, occupazione, tipologia di utenti. Si entrerà quindi nel cuore dei risultati raccolti, concentrandoci unicamente sui dati relativi allo Studio 1 – Italia, che denota la maggior rappresentatività delle risposte. Il commento dei dati raccolti (espressi in alcuni casi con l'ausilio di grafici a barre verrà condotto sulla base dei tre macro-temi della ricerca: comportamenti (ovvero come gli utenti della rete sono soliti acquisire contenuti creativi e software; opinioni e percezione (ovvero come gli utenti della rete si rapportano al problema del copyright, quali sono le loro opinioni e percezioni rispetto ai temi più caldi in materia; livello di consapevolezza (ovvero qual è l'effettivo livello di informazione e consapevolezza dei meccanismi di funzionamento del copyright da parte dei comuni utenti della rete e non degli “addetti ai lavori”.

 13. Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice

  Jarmila Robová

  2013-10-01

  Full Text Available Článek je věnován přehledu a analýze našich i zahraničních výzkumů, které se zabývají vlivem technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice v období od devadesátých let dvacátého století až po současnost. Postupně jsou prezentovány a rozebírány metody i výsledky experimentů zaměřených na používání některých typů technologií, a to grafických kalkulátorů, programů dynamické geometrie a webových výukových zdrojů. Pozornost je věnována zejména relevantním výzkumům, které zkoumaly začlenění uvedených technologií do vyučování matematice na úrovni střední školy. Závěrem jsou shrnuty hlavní přínosy a rizika integrace těchto technologií a uvedeny současné trendy jejich integrace.

 14. Representation of architectural artifacts: definition of an approach combining the complexity of the 3d digital instance with the intelligibility of the theoretical model.

  David Lo Buglio

  2012-12-01

  Full Text Available EnWith the arrival of digital technologies in the field of architectural documentation, many tools and methods for data acquisition have been considerably developed. However, these developments are primarily used for recording colorimetric and dimensional properties of the objects processed. The actors, of the disciplines concerned by 3D digitization of architectural heritage, are facing with a large number of data, leaving the survey far from its cognitive dimension. In this context, it seems necessary to provide innovative solutions in order to increase the informational value of the representations produced by strengthen relations between "multiplicity" of data and "intelligibility" of the theoretical model. With the purpose of answering to the lack of methodology we perceived, this article therefore offers an approach to the creation of representation systems that articulate the digital instance with the geometric/semantic model.ItGrazie all’introduzione delle tecnologie digitali nel campo della documentazione architettonica, molti strumenti e metodi di acquisizione hanno avuto un notevole sviluppo. Tuttavia, questi sviluppi si sono principalmente concentrati sulla registrazione e sulla restituzione delle proprietà geometriche e colorimetriche degli oggetti di studio. Le discipline interessate alla digitalizzazione 3D del patrimonio architettonico hanno pertanto la possibilità di produrre delle grandi quantità di dati attraverso un’evoluzione delle pratiche di documentazione che potrebbero progressivamente far scomparire la dimensione cognitiva del rilievo. In questo contesto, appare necessario fornire soluzioni innovative per aumentare il valore informativo delle rappresentazioni digitali tramite l’identificazione delle relazioni potenziali che è possibile costruire fra le nozioni di "molteplicità" ed "intelligibilità". Per rispondere a questo deficit metodologico, questo articolo presenta le basi di un approccio per la

 15. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na maksymalny przepływ nosowy wdechowy - część projektu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce).

  Krzych-Fałta, Edyta; Furmańczyk, Konrad; Piekarska, Barbara; Sybilski, Adam; Samoliński, Bolesław

  2017-02-28

  Celem niniejszej pracy była próba określenia wpływu wybranych czynników/parametrów na wynik maksymalnego przepływu nosowego wdechowego (PNIF, ang. peak nasal inspiratory flow) w badanej populacji polskiej projektu Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP). Materiał/metody: Badaną populację stanowiła grupa dzieci w wieku 6-7 lat (n=1123), młodzieży w wieku 13-14 lat (n=1136) oraz dorosłych (n=1876) zamieszkałych w siedmiu dużych polskich miastach. W badaniu posłużono się pomiarem maksymalnego przepływu nosowego wdechowego (PNIF). Do oceny wpływu wybranych czynników na wartości PNIF wykorzystano przetłumaczone i walidowane kwestionariusze opracowane na potrzeby światowych badań ECRHS II (European Community Respiratory Health Survey II) i ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood). Wyniki: Określone warunki wewnątrz gospodarstwa domowego, m.in. ogrzewanie węglem, drewnem lub piecem gazowym, istotnie zwiększają przekrwienie błony śluzowej nosa. W grupie biernych palaczy PNIF był niższy niż w grupie czynnych palaczy. Wskaźnik PNIF malał wraz ze wzrostem liczby domowników palących papierosy. Wnioski: Wybrane czynniki środowiska.

 16. High resolution ultrasound for pre-operative detection of intraperitoneal adhesions: An invaluable diagnostic tool for the general and laparoscopic surgeon.

  Piccolboni, D; Ciccone, F; Settembre, A

  2009-12-01

  Sommario INTRODUZIONE: La possibilità di prevedere la presenza di aderenze intra-addominali, in pazienti già operati, è di grande interesse per il chirurgo. L'eventualità di un'enterotomia accidentale durante il re-intervento o nel posizionamento del primo trocar è una complicanza associata a morbilità e mortalità significative, che si verifica nel 20% dei casi in chirurgia open e tra l'1% e il 100% in laparoscopia. MATERIALI E METODI: Lo studio ecografico del movimento dei visceri (il “va e vieni” del peritoneo con gli atti del respiro, rispetto al piano fasciale immobile) è stato considerato patognomonico per un libero accesso in addome. Abbiamo effettuato l'ecografia con un apparecchio Aloka 5.500 (Aloka; Tokyo, Giappone) con sonde convex e lineari multifrequenza, in 60 pazienti, di età compresa fra 28-77 anni, con pregressa chirurgia addominale. RISULTATI: La possibilità di effettuare un accesso laparoscopico con TUOL (trans-umbilical open laparoscopy) è stata valutata ecograficamente in 35 pazienti (58,3%). La TUOL è stata effettuata con successo in 26 pazienti (74,3%). In 2 (5,7%) è stata tentata senza successo per la presenza di aderenze non evidenziate. In 7 pazienti (20%) lo pneumoperitoneo è stato indotto con ago di Veress posizionato nel quadrante supero-esterno, per la presenza di aderenze in sede mediana, che sono state confermate dopo l'inserzione del trocar. Su 25 pazienti sottoposti a re-laparotomia (41,6%), l'incisione è stata effettuata al di fuori della linea mediana in 8 pazienti (32%), per la presenza di sospette aderenze, confermate in 6 (24%). CONCLUSIONI: Nella nostra esperienza l'ecografia ha avuto un'accuratezza diagnostica del 93,3%.

 17. Methane hydrates. A possible energy source in the twenty-first century; Dagli idrati di metano l`energia del XXI secolo?

  Sorassi, S.

  1998-11-01

  The morphological characteristics of particular crystal structures, to be found in nature both in arctic and Antarctic regions and under seas and oceans, and consisting of water and gas molecules, the so-called `gas hydrates`, are dealt with. Technical problems related to gas recovery (methane in particular) from hydrates, above all under sea level, mainly due to their reduced stability, are examined. On the ground of these considerations, various gas recovery methods from hydrate fields are described. An overall evaluation of methane availability as hydrates all over the world, as well as a comparison between extraction costs from hydrate and well as a comparison between extraction costs from hydrate and conventional fields, are made. Finally, short-term programmes on research and development of methane hydrate fields in some areas of the Earth are described. [Italiano] L`articolo esamina, in apertura, le caratteristiche morfologiche di particolari strutture cristalline, presenti in natura sia nelle regioni artiche ed antartiche che nelle profondita` marine ed oceaniche, costituite da molecole di acqua e di gas, dette `idrati di gas`. Vengono successivamente presentati i problemi tecnici connessi con il recupero del gas (e del metano in particolare) da tali formazioni, specie da quelle sottomarine, dovuti principalmente alla loro scarsa stabilita`. In funzione di tali considerazioni, viene presentata una rassegna dei metodi di recupero del gas da giacimenti di idrati. Segue una valutazione di massima delle disponibilita` di metano sotto forma di idrati a livello globale ed il confronto dei costi di estrazione del prodotto da giacimenti di idrati, rispetto ai costi di estrazione da giacimenti convenzionali. L`articolo si conclude con l`indicazione dei programmi di a breve termine di ricerca e di sfruttamento di giacimenti di idrati di metano in alcune regioni del globo.

 18. Indagini su conoscenze e comportamenti dei medici in tema di prevenzione delle neoplasie del cavo orale: primi risultati

  G. Nicotera

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: l’indagine si propone di valutare il livello di conoscenze ed i comportamenti dei medici italiani in merito alla prevenzione delle neoplasie del cavo orale.

  Metodi: lo studio è stato effettuato mediante l’invio postale ad un campione casuale di 500 di medici di medicina generale della regione Calabria di un questionario con 38 domande strutturate in 3 sezioni: caratteristiche anagrafiche e lavorative (sesso, età, anni di attività, etc., conoscenze (principali fattori di rischio, lesioni precancerose, sede di insorgenza, etc. e comportamenti (esame obiettivo del cavo orale, anamnesi personale, etc..

  Risultati: i dati si riferiscono ai primi 151 questionari
  restituiti. La maggior parte dei rispondenti è di
  sesso maschile, l’età media è di 51.4 anni, la media
  degli anni di attività lavorativa è 19 anni e meno dei
  due terzi dei medici afferma di lavorare più di 30
  ore settimanali. Relativamente al livello delle conoscenze,
  solo il 19% dei medici conosce almeno 3 dei principali fattori di rischio del cancro della cavità orale, poco più di un terzo (35.1% riconosce la leucoplachia e l’eritroplachia come le due principali lesioni precancerose associate alle neoplasie e il 56.7% identifica il carcinoma squamocellulare
  come la forma neoplastica più diffusa della bocca.

  Per quanto riguarda i comportamenti, i primi risultati si evidenziano che il 67% del campione effettua l’esame obiettivo del cavo orale e poco meno dei due raccoglie informazioni inerenti all’ uso/abuso di alcool e tabacco dei pazienti.

  Conclusioni: i primi risultati dello studio, se pur preliminari, fanno emergere l’importanza di pianificare interventi formativi in merito alla prevenzione delle neoplasie del cavo orale.

 19. Real-time elastography in the diagnosis of prostate tumor.

  Ferrari, F S; Scorzelli, A; Megliola, A; Drudi, F M; Trovarelli, S; Ponchietti, R

  2009-03-01

  Sommario SCOPO: Verificare il guadagno diagnostico dell'elastosonografia transrettale real-time (RTE) rispetto alla ecografia transrettale B-mode nel rilievo del tumore prostatico in una popolazione di pazienti con sospetto di neoplasia. MATERIALI E METODI: Ottantaquattro pazienti con sospetto clinico-laboratoristico di tumore prostatico sono stati valutati mediante ecografia transrettale, elastosonografia e biopsia transperineale. RISULTATI: L'esame bioptico è stato considerato lo standard di riferimento. Nella valutazione per paziente, la sensibilità dell'ecografia B-mode è stata del 56%; la specificità dell'80%; il valore predittivo positivo (VPP) del 70%, il valore predittivo negativo (VPN) del 67%. Nella valutazione sul totale dei prelievi bioptici la sensibilità è stata del 33%, la specificità del 92%, il VPP del 69%, il VPN del 73%. La RTE ha ottenuto i seguenti risultati nella valutazione per paziente: sensibilità 51%, specificità 75%, VPP 64% e VPN 64%. Nella valutazione sul totale dei prelievi bioptici: sensibilità 36%, specificità 93%, VPP 72%, VPN 74%. Confrontando i valori di accuratezza dell'ecografia B-mode e della RTE per i tumori della zona periferica, è stata trovata una differenza significativa. Nella valutazione sul totale dei prelievi bioptici della zona periferica la sensibilità dell'ecografia B-mode è stata del 48%, la specificità dell'81%, il VPP del 75%, il VPN del 58%. La RTE ha ottenuto i seguenti valori: sensibilità 66%, specificità 78%, VPP 77%, VPN 67%. CONCLUSIONI: La RTE rappresenta un valore aggiunto all'ecografia B-mode. Ha presentato un'accuratezza superiore rispetto all'esame B-mode nella valutazione della prostata periferica e nella possibilità di indirizzare i prelievi bioptici.

 20. Bico 2: second national intercomparison campaign of WBC centres working in Italy; Bico 2: la seconda campagna MIDIA di interconfronto dei WBC operanti in Italia

  Castellani, C.M.; Battisti, P.; Tarroni, G. [ENEA, Centro Ricerche `Ezio Clementel`, Bologna (Italy). Dip. Ambiente

  1998-12-31

  During the period November 1994 - May 1995 the coordinating group of WBC centres working in Italy organised the 2. national intercalibration and intercomparison campaign. A BOMAB phantom was used filled with four radionuclides gel solution with gamma energy emissions ranging between 100 keV and 2 MeV. 17 out of 21 Italian WBC centres took part in the campaign. Through the intercalibration, organised according to internationally accepted methodologies, each WBC centre could check its own calibration procedures. many intermediate data, collected for the methodologies and measurement procedures intercomparison, permitted analyses and comparison of uncertainly causes in a WBC measurement of the internal contamination. A proposal of MDA definition and assessment procedure resulted from the intercomparison campaign. [Italiano] Il Coordinamento dei Centri WBC operanti in Italia ha organizzato la seconda campagna di intercalibrazione ed interconfronto nazionale basata sulle misure di un fantoccio BOMAB riempito con una soluzione radioattiva gelificata contenente 4 radionuclidi con emissioni gamma nell`intervallo energetico compreso fra 100 keV e 2 MeV. Alla campagna, che si e` svolta fra novembre 1994 e maggio 1995, hanno partecipato 17 dei 21 Centri WBC censiti in Italia. L`intercalibrazione e` stata organizzata secondo criteri ormai consolidati in campo internazionale ed ha permesso ad ognuno dei partecipanti di verificare le proprie procedure di calibrazione. Per l`interconfronto delle procedure e dei metodi di misura impiegati e` stata raccolta una serie di dati intermedi che hanno consentito di analizzare e confrontare le fonti di incertezza insite nella misura di contaminazione interna nell`uomo tramite WBC. Cio` ha infine reso possibile una proposta di definizione e di procedura di determinazione del valore della minima attivita` rivelabile (MDA) in accordo con le piu` recenti tendenze in campo internazionale.

 1. Changing City. Insediamenti dispersi nel contesto irlandese / Changing City. Dispersed Urbanism in an Irish Context

  Susanne Dunne

  2013-09-01

  Full Text Available Questo saggio si interroga sull’efficacia dei metodi di progettazione urbana tradizionali nel contesto della città dispersa e cerca di esplorare nuove strategie di sovrapposizione da utilizzare al fine della rigenerazione o della riqualificazione dell’ambiente urbano a bassa densità. L'articolo illustra i progetti degli studenti elaborati durante il workshop di progettazione urbana intitolato "Città in cambiamento" svoltosi presso la Nantes School of Architecture (coordinato da Susan Dunne, in cui gli studenti hanno esplorato tre città Irlandesi (Belfast, Limerick e Tallaght. Le tre città sono accomunate da condizioni di bassa densità edilizia e di dispersione urbana con conseguenti problematiche socio-economiche. Un approccio progettuale flessibile e interdisciplinare costituisce la base per le proposte di progetto di seguito descritte creando nuove situazioni in grado di contrastare l’attuale tendenza di progettare lo sviluppo urbano attraverso risposte formaliste. / This brief essay questions the use of traditional urban design methods in the dispersed city and seeks to explore new overlapping strategies to be used when regenerating or invigorating the low density urban environment. The article illustrates various student projects generated during the urban design workshop "Changing Cities" in Nantes School of Architecture (led by design tutor Susan Dunne where the students explored three cities in Ireland (Belfast, Limerick and Tallaght.The three cities that have in common low density dispersed urban conditions that go hand in hand with a high concentration of socio-economic problems. An interdisciplinary flexible design approach forms the basis for the project proposals creating new situations and new energies as opposed to master planning a formal response.

 2. MOUNTAIN BIKE, MONITORING AND HEART RATE MONITOR

  Claudio Scotton

  2015-04-01

  Full Text Available Chi pratica sport, sia con obiettivi agonistici sia di fitness, cerca di mantenere il proprio stato di forma ad un livello che gli permetta di essere prestativo e contemporaneamente di prevenire eventi traumatici (Scotton et Al 2006; Viru, Viru 2002. L’atleta che compete, amatore o professionista, dovrebbe seguire scrupolosamente la periodizzazione (Scotton, Gollin 2006 e la programmazione più idonee ai propri scopi, privilegiando i mezzi e i metodi di allenamento più congeniali a lui e più utili per lo specifico periodo. E’ noto che quando si avvicinano le gare il tipo di allenamento seguito assomiglia sempre più alla tipologia di competizione. E’ abitudine consolidata per chi svolge una qualsiasi specialità sportiva (Scotton 2003 con finalità non agonistiche cercare di mantenere efficiente l’apparato locomotore ed i sistemi ad esso collegati (Wilmore, Costill 2005 per ottenere divertimento e, appunto, il fitness, senza considerare troppo le norme che regolano l’allenamento sportivo. Un soggetto, non professionista, indossando il cardiofrequenzimetro Polar S710i ha effettuato due sessioni di allenamento su una mountain bike da free-ride in due distinte giornate e sullo stesso percorso.Il software dello strumento consente di sovrapporre i files del medesimo giro evidenziando le somiglianze dei tratti principali delle sedute: la durata della salita e della discesa con le velocità ottenute e i km percorsi, le frequenze cardiache medie e massime relative alle singole frazioni dell’allenamento e nel totale.Obiettivo: Nel lavoro si propone di utilizzare i dati raccolti sul percorso “reale” per permettere all’atleta di replicarlo a casa o in palestra mantenendo le frequenze cardiache per il tempo indicato abbinando all’uso dei rulli, su cui è posizionata la bicicletta, anche l’impiego del cardiofrequenzimetro (Wirnitzer KC, Kornexl E 2008.

 3. Role of multimedial diagnosis of breast cancer in women below 36 year of age; Ruolo della diagnostica integrata nella diagnosi del carcinoma mammario nelle donne con eta' inferiore ai 36 anni

  Ciacco, Stefano; Brancato, Beniamino [Centro per lo studio della prevenzione oncologica, Firenze (Italy)

  2005-04-01

  mammography, 73.5% for ultrasonography and 90.9% for cytology (97.7% if inadequate samples were excluded), and overall sensitivity would be 96.1%. Conclusions: Differential diagnosis of breast cancer in women aged under 36 years is difficult, sensitivity being lower as compared to older women, with the only exception of cytology. The association of multiple tests (diagnostic imaging and cytology) is crucial to achieve an acceptable false negative rate. In particular, the extensive use of cytology in the presence of an even minimal doubt at palpation and/or imaging is strongly recommendable. Sensitivity must be calculated on the basis of an independent pathology registry, and false negatives must be defined within a given period after the test. Analysis limited to tests performed immediately before diagnosis leads to a biased over-estimation of sensitivity. [Italian] Scopo: Valutare la sensibilit� per carcinoma mammario delle diverse metodologie diagnostiche impiegate in una serie consecutiva di donne di et� inferiore ai 36 anni. Materiale e metodi: Analisi di 155 soggetti, con carcinoma incidente nel Registro Tumori Toscano dal 1985 al 2000. la sensibilit� delle metodiche � valutata rispetto all'esame pi� recente eseguito nell'anno precedente la diagnosi, in funzione di diverse variabili, quali le dimensioni del tumore e il periodo temporale. Risultati: La sensibilit� � risultata del 70.3% per l'esame clinico, 76.0% per la mammografia, 69.1% per l'ecografia e 80.6% per la citologia (86.2%, escludendo i prelievi inadeguati). La sensibilit� dipende dallo stadio per la clinica (pT1=60.6%; pT2=4=86.4%; {chi}2=10.2, p=0.001) e per l'ecografia (pT1=61.9%; pT2=4=92.0%; {chi}2=5.7, p=0.001) e dalla densit� radiologica del seno per la mammografia (densit� 50-100% =75.5%; 0-50 densit�=91.3%; {chi}2=1.85, p<0.17). Nei 112 casi esaminati con clinica, mammografia e citologia i tre metodi hanno avuto sensibilit� rispettivamente del 78.5%, 75

 4. Contrast-enhanced US of the prostate with time/intensity curves: Preliminary results.

  Valentino, M; De Matteis, M; Casadio Baleni, M; Monteduro, F; Paganelli, F; Pavlica, P; Barozzi, L

  2008-03-01

  Sommario SCOPO: Determinare la performance diagnostica dell'ecografia con mezzo di contrasto di seconda generazione nello studio delle lesioni focali della prostata nei pazienti con elevati valori sierologici di antigene prostatico specifico. MATERIALI E METODI: Sei pazienti consecutivi (età 72–87 anni) con elevati valori di antigene prostatico specifico (≥4 ng/ml) sono stati sottoposti a ecografia transrettale tradizionale seguita da ecografia con mezzo di contrasto. In ogni paziente sono state identificate le aree periferiche di alterata ecostruttura sospette per lesione neoplastica. Queste aree sono state valutate con ecografia con mezzo di contrasto mediante curve di intensità/tempo. I dati ottenuti sono stati confrontati con la biopsia dell'area sospetta. RISULTATI: L'ecografia con mezzo di contrasto ha consentito di identificare due pattern distinti: pattern 1 caratterizzato da rapida elevazione della curva calcolata a livello della lesione rispetto all'intensità di impregnazione del parenchima adiacente. Due dei sei pazienti con questo pattern hanno dimostrato presenza di lesione neoplastica nell'area sottoposta a biopsia. Pattern 2 caratterizzato da scarsa elevazione della curva rispetto all'intensità dell'impregnazione del parenchima adiacente. I rimanenti 4 dei 6 pazienti esaminati avevano questo pattern e l'area bioptizzata ha dimostrato assenza di lesione neoplastica. CONCLUSIONI: L'ecografia con mezzo di contrasto di seconda generazione, attraverso le curve di intensità/tempo può identificare differenze di comportamento tra tessuto normale e patologico. Queste caratteristiche possono risultare utili soprattutto nel caso di aree ipoecogene all'ecografia basale per identificare le aree da sottoporre a biopsia.

 5. Przebieg wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu i ostrym zespole wieńcowym u chorego z przebytą obustronną amputacją podudzi. Opis przypadku

  Michał Starosta

  2015-08-01

  Full Text Available Wstęp: Udar niedokrwienny mózgu jako powikłanie ostrego zespołu wieńcowego występuje w około 1,40% przypadków. Kompleksowa rehabilitacja jest niezbędnym elementem leczenia osób po udarze. Opis przypadku: Prezentowany przypadek kliniczny dotyczy pacjenta po udarze mózgu poprzedzonym ostrym zespołem wieńcowym; w przeszłości chory przebył obustronną amputację podudzi. Praca przedstawia przebieg 25-dniowego programu rehabilitacji psychoruchowej, którą prowadzono na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Metody: Skuteczność zastosowanego leczenia oceniono za pomocą skal funkcjonalnych (skala czynności życia codziennego, zmodyfikowana skala Rankina, Skala Udaru Narodowego Instytutu Zdrowia, Ocena Motoryczności Rivermead i psychologicznych (Geriatryczna Skala Oceny Depresji Yesavage’a, Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego. Wyniki: Poprawa funkcjonalna dotyczyła przede wszystkim kończyny górnej i ruchów globalnych. Zmniejszyło się nasilenie zaburzeń depresyjnych (21 versus 11 punktów w Geriatrycznej Skali Oceny Depresji Yesavage’a. Znormalizowały się wyniki uzyskiwane przez pacjenta w Krótkiej Skali Oceny Otępień (19 versus 27 punktów. Wnioski: Wcześnie zastosowany indywidualny program rehabilitacji wraz z intensywną terapią psychologiczną to bardzo ważny element leczenia osób z wieloczynnikowym obniżeniem sprawności ruchowej.

 6. Probability and Statistics Questions and Tests : a critical analysis

  Fabrizio Maturo

  2015-06-01

  Full Text Available In probability and statistics courses, a popular method for the evaluation of the students is to assess them using multiple choice tests. The use of these tests allows to evaluate certain types of skills such as fast response, short-term memory, mental clarity and ability to compete. In our opinion, the verification through testing can certainly be useful for the analysis of certain aspects, and to speed up the process of assessment, but we should be aware of the limitations of such a standardized procedure and then exclude that the assessments of pupils, classes and schools can be reduced to processing of test results. To prove this thesis, this article argues in detail the main test limits, presents some recent models which have been proposed in the literature and suggests some alternative valuation methods.   Quesiti e test di Probabilità e Statistica: un'analisi critica Nei corsi di Probabilità e  Statistica, un metodo molto diffuso per la valutazione degli studenti consiste nel sottoporli a quiz a risposta multipla.  L'uso di questi test permette di valutare alcuni tipi di abilità come la rapidità di risposta, la memoria a breve termine, la lucidità mentale e l'attitudine a gareggiare. A nostro parere, la verifica attraverso i test può essere sicuramente utile per l'analisi di alcuni aspetti e per velocizzare il percorso di valutazione ma si deve essere consapevoli dei limiti di una tale procedura standardizzata e quindi escludere che le valutazioni di alunni, classi e scuole possano essere ridotte a elaborazioni di risultati di test. A dimostrazione di questa tesi, questo articolo argomenta in dettaglio i limiti principali dei test, presenta alcuni recenti modelli proposti in letteratura e propone alcuni metodi di valutazione alternativi. Parole Chiave:  item responce theory, valutazione, test, probabilità

 7. Boro e Vanadio: requisiti di potabilitá e valori di parametro

  M. Ferrante

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: i minerali, che costituiscono circa il 4% del peso corporeo e svolgono numerose ed importanti funzioni biodinamiche, si possono suddividere in due gruppi: elementi principali ed elementi essenziali. Gli elementi essenziali necessitano in quantità minime, dal millesimo di milligrammo fino a qualche decina di milligrammi e per la bassissima concentrazione nei tessuti del corpo umano vengono chiamati anche oligoelementi o minerali in traccia. I minerali in traccia sono stati molto attenzionati dalle normative per le acque potabili essendo per i suddetti motivi importanti requisiti di potabilità. Con l’evoluzione della normativa alcuni oligoelementi che prima erano citati solo per memoria adesso devono rientrare in precisi valori di parametro. Tra questi il boro e il vanadio. In questa nota riportiamo la problematica relativa alla presenza di boro e vanadio nelle acque utilizzate per il consumo umano nella zona etnea.

  Metodi: le acque utilizzate nella zona etnea, in particolare quelle della provincia di Catania, sono state analizzate con spettrofometria in emissione (Inductively Coupled Plasma e con spettrofotometria per Assorbimento Atomico (A.A.con effetto Zeeman per il dosaggio del boro e del vanadio in esse contenuti.

  Risultati: il boro e il vanadio essendo elementi naturalmente presenti nei vari comparti ambientali sono stati ritrovati nelle acque potabili della zona etnea in concentrazioni estremamente variabili che talvolta superano i valori di parametro.

  Conclusioni: alla luce dei risultati ottenuti, non essendo ancora dimostrata la reale tossicità per assunzione di tali elementi attraverso il canale alimentare ed essendo molto difficile la loro eliminazione dalle acque, si propone un riesame delle concentrazioni massime ammissibili sulla base della percentuale di assorbimento gastro-enterico e dei relativi “tollerable intake” con

 8. Seed oil composition of Acacia nilotica (L. Delile from Iran / Skład oleju z nasion Acacia nilotica (L. Delile rosnącej w Iranie

  Abbasian Karim

  2016-03-01

  Full Text Available Wstęp: Acacia nilotica (L. Delile należy do rodziny Fabaceae, podrodziny Mimosoideae; otrzymuje się z niej gumę arabską. W południowym Iranie są spożywane pieczone młode strąki i nasiona tej rośliny Cel: Badano skład oleju z dojrzałych nasion A. nilotica zebranych z naturalnych stanowisk na południu Iranu w celu określenia jego przydatności do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Metody: Wyekstrahowany olej analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS. Wyniki: Zawartość oleju w jadalnych nasionach wynosiła 3.4% (v/w świeżej masy. Olej zawierał rzadko spotykany fitosterol, sześć kwasów tłuszczowych, dziewięć węgolwodorów i jeden diterpenoid; związki te stanowiły łącznie około 83.5% oleju. Głównymi składnikami oleju były: fitosterol, 26-ethylcholesta-5,25(Z-dien-3.β-ol (20.8% oraz nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe. Zawartość pozostałych składników nie przekroczyła 5%. Wniosek: Olej z nasion omawianego gatunku może być nowym naturalnym środkiem odżywczym dla ludzi.

 9. A strategy of fox management in Italy: the guide lines of the Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina / Proposte per una strategia nazionale di gestione della Volpe: le linee direttrici dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina

  Silvano Toso

  1991-07-01

  Full Text Available Abstract Authors critically consider the usual fox management in Italy and suggest a new strategy concerning the hunting activity and population control. The following topics are discussed: a improvement of the knowledge about the geographical and ecological distribution of foxes using the information furnished by a specific national atlas; b population dynamics monitoring mainly obtained from the bag records and the cheking of breeding dens in selected sampling areas; c hunting methods and season; d guide-lines for the policy of fox control based on an up-to-date review about the effects of fox predation on game and the effectiveness of the different methods carried on. Riassunto Gli Autori esaminano criticamente il tipo di gestione cui viene sottoposta la Volpe Vulpes vulpes in Italia e suggeriscono una nuova strategia per ciò che concerne il prelievo venatorio ed il controllo delle popolazioni. In particolare vengono affrontati i seguenti temi: a miglioramento delle conoscenze sulla distribuzione geografica ed ecologica della specie attraverso la redazione di uno specifico atlante nazionale; b monitoraggio della dinamica delle popolazioni, ottenuto soprattutto con l'analisi dei carnieri ed il conteggio delle tane riproduttive in aree campione; c tempi e modalità del prelievo venatorio; d analisi delle attuali conoscenze circa l'impatto della predazione della Volpe sulla selvaggina e conseguenti indicazioni sull'opportunità e efficacia delle operazioni di controllo delle popolazioni volpine anche in relazione ai metodi diretti ed indiretti utilizzati.

 10. Sonographic evaluation of the temporomandibular joints in juvenile idiopathic arthritis().

  Melchiorre, D; Falcini, F; Kaloudi, O; Bandinelli, F; Nacci, F; Matucci Cerinic, M

  2010-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: L'artrite Idiopatica giovanile (AIG) determina alterazioni a carico della testa condilare dell'articolazione temporomandibolare (ATM). Nell'esordio oligo-articolare (OA) l'interessamento dell'ATM viene spesso trascurato perchè può essere asintomatico. Lo scopo di questo studio è quello di valutare la presenza di versamento intrarticolare (V) dell'ATM, mediante esame ecografico (US), nelle fasi precoci di malattia. MATERIALE E METODI: Sono stati studiati 68 bambini (57 bambine e 11 bambini, di età compresa tra 9,1 e 16, anni, età media: 11,02 ± 4,2 mesi) con AIG ad esordio OA. I pazienti (pz) erano sintomatici quando uno dei quattro sintomi seguenti era presente: 1) dolore ricorrente (a riposo o durante il movimento di apertura della bocca); 2) presenza di scrosci articolari; 3) presenza di limitazione nell'apertura della bocca; 4) locking intermittente. US è stato eseguito su entrambe le ATM sia in fase statica che dinamica, mediante ecografo General Electric (LOGIQ7) con sonda lineare (8,5 MHz) posizionata lungo l'asse maggiore del ramo condilare. Il V era presente quando lo spessore della capsula articolare era ≥1,5 mm. RISULTATI: 46/68 (68%) hanno presentato V a carico delle ATM; in 16 (35%) il V era bilaterale. 2/46 con V erano sintomatici, mentre in 44 non erano presenti sintomi. CONCLUSIONI: Questi dati suggeriscono che un'alta percentuale di bambini e giovani adulti con AIG ad esordio OA, nella fase iniziale della malattia, presenta un interessamento flogistico delle ATM anche in assenza di sintomi. L'US, non invasivo e facilmente ripetibile, ci offre importanti informazioni sul coinvolgimento articolare delle ATM ed è risultato utile nella diagnosi all'esordio.

 11. Mention Detection for Coreference Resolution in Polish. Development of the Formal Grammar

  Alicja Wójcicka

  2016-12-01

  Full Text Available Mention Detection for Coreference Resolution in Polish. Development of the Formal Grammar This paper presents the results of an improvement and extension of the Shallow Grammar of Polish, designed for the needs of the Computer-based Methods for Coreference Resolution in Polish Texts (CORE project. The role of the Grammar was to detect nominal groups (i.e. multi-level nested phrases that could be considered as mentions in coreference resolution tasks. In this article, the reorganization and changes to the Grammar are described, as well as the results of an evaluation of the Polish Coreference Corpus with manual annotations of mentions and coreferential expressions. A comparison of the second version of the Grammar with an evaluation of the first version reveals an improvement to the recall and F1 measures.   Parsing płytki relacji koreferencji w języku polskim. Rozwój gramatyki formalnej Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów prac zmierzających do rozszerzenia gramatyki powierzchniowej języka polskiego, stworzonej na potrzeby projektu "Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich" (grant NCN nr 6505/B/T02/2011/40, oraz poprawy wyników jej działania. Rolą gramatyki powierzchniowej jest wykrywanie grup nominalnych, które mogą wchodzić w relację koreferencji z innymi wyrażeniami w tekście. Nowa gramatyka została przetestowana z użyciem Polskiego Korpusu Koreferencyjnego, w którym grupy nominalne oraz relacje koreferencji między nimi zostały oznaczone ręcznie. Porównanie nowej wersji gramatyki z wersją poprzednią wykazało poprawę zarówno skuteczności wykrywania odpowiednich grup, jak i wzrost miary F1.

 12. Contrast-enhanced ultrasonography in nodular splenomegaly associated with type B Niemann-Pick disease: an atypical hemangioma enhancement pattern.

  Benedetti, E; Proietti, A; Miccoli, P; Basolo, F; Ciancia, E; Erba, P A; Galimberti, S; Orsitto, E; Petrini, M

  2009-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: La malattia di Niemann-Pick (NPD) tipo A e B è una patologia da accumulo di lipidi. Il tipo A è un disordine fatale dell'infanzia. Il tipo B è una forma non-neuronopatica ossevata sia nei bambini che negli adulti con possibile riscontro di epatomegalia e/o splenomegalia (nodulare) durante un esame ecografico. Il tipo C dipende da un difetto nel trasporto del colesterolo. METODI: Una donna di 21 anni si è presentata al Pronto Soccorso con febbre, faringodinia e dolore al quadrante addominale superiore sinistro. Gli esami ematochimici hanno evidenziato anemia, piastrinopenia, aumento delle AST, ALT, GGT, FA, LDH trigliceridi, colesterolo totale, e ridotto HDL. La PCR per CMV ed EBV era negativa. La radiografia del torace era negativa. L'ecografia transaddominale ha rilevato splenomegalia (>22 cm long axis) con una lesione ipoecogena irregolare subcapsulare al polo superiore compatibile con infarto splenico e la presenza di multiple lesioni nodulari iperecogene con diametro da 1 cm fino a 5. RISULTATI: È stata quindi eseguita una ecografia con mezzo di contrasto con SonoVue (Bracco) che ha confermato la presenza di un infarto splenico. Le lesioni nodulari mostravano un enhancement in fase arteriosa con wash out in fase parenchimatosa tardiva. La F-FDG-PET ha mostrato un uptake nodulare splenico. Nel sospetto di un processo linfoproliferativo è stata eseguita una splenectomia. La diagnosi è stata di NPD tipo B con infarto splenico e le lesioni nodulari sono risulate essere emangiomi. DISCUSSIONE: Concludendo, la CEUS ha confermato la diagnosi e l'estenzione dell'infarto splenico, ma l'enhancement nodulare atipico supportato dalle immagini F-FDG-PET è stato fuorviante, suggerendo l'ipotesi di lesioni linfomatose.

 13. Biancaneve a Marrakesh

  Manuela Ottaviani

  2013-07-01

  Full Text Available  In ambito glottodidattico Glottodrama e Process Drama sono solo due delle molteplici declinazioni in cui  trovano spazio tecniche e metodi teatrali. Come in ogni approccio l’insegnante deve saper creare di volta in volta la commistione giusta dei vari strumenti per rispondere in modo adeguato e con successo alle specifiche esigenze apprenditive di gruppi di apprendenti differenti. Dopo un’introduzione teorica, l’autrice illustra un progetto innovativo di teatro e lingua seconda realizzato tra aprile e giugno 2012 nel comune di Gorla Maggiore (Va con un gruppo di immigrate magrebine. Dalla lettura emerge come l’analisi dettagliata dei bisogni linguistici-comunicativi e la riflessione sociolinguistica e metacognitiva del gruppo delle apprendenti consenta l’integrazione di modelli e tecniche diverse per un approccio teatrale alla lingua italiana “su misura”.  Snow White in Marrakesh In the field of language teaching Glottodrama and Process Drama are just two of the many ways in which theater techniques and methods are implemented. As with any approach, the teacher must be able to create the right mixture of various tools to respond appropriately and successfully to the specific needs of groups of different learners. After a theoretical introduction, the author describes an innovative theater and second language project carried out April and June 2012 in the municipality of Gorla Maggiore (Va with a group of North African immigrants. There is a detailed analysis of the linguistic-communicative needs and sociolinguistic and metacognitive reflection by the group of learners whichallows for the integration of models and techniques for a theatrical approach to “tailored” Italian language teaching.

 14. Indagine statistico - epidemiologica degli incidenti stradali nella cittá di Messina (1998- 2002

  S. Saffioti

  2003-05-01

  Full Text Available

  Introduzione: gli incidenti stradali rappresentano un fenomeno rilevante nell’ambito della Sanità Pubblica. Essi costituiscono non solo un’importante causa di morbosità e mortalità, ma anche una rilevante causa di handicap nella popolazione. Notevole, quindi, l’impatto sociale ed economico del fenomeno, quantificabile in termini di costi sanitari e sociali sostenuti dalla collettività, tra i quali assumono un peso particolare quelli per spese mediche, danni materiali, mancata produttività.

  Obiettivi: raccogliere una casistica locale finalizzata a valutare il fenomeno degli incidenti stradali e le sue conseguenze dirette ed indirette nella città di Messina.

  Metodi: sono stati analizzati i dati relativi agli incidenti stradali occorsi nella città di Messina dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2002. I dati derivano dalle schede compilate per ogni incidente da parte dei comandi di Forze dell’Ordine intervenuti in occasione dei sinistri. Risultati: nel territorio oggetto di analisi, nel periodo 1998-2002, sono stati rilevati 12779 incidenti che hanno coinvolto 25798 veicoli e 942 pedoni, determinando 10626 feriti e 79 morti. Il rapporto di mortalità è 6.2, il rapporto di lesività è 831.5.

  Conclusioni: l’indagine conferma la rilevanza del fenomeno incidenti stradali nella città di Messina. Offre, quindi, prospettive interessanti di analisi e di predisposizione di piani di prevenzione.

 15. [Assessing the effectiveness of Gelclair® in the prevention and therapy of stomatitis in patients undergoing hematopoietic stem-cell transplantation: a randomized trial].

  Rasero, Laura; Marsullo, Mauro; Dal Molin, Alberto

  2014-01-01

  Introduzione: La stomatite da farmaci chemioterapici è un importante effetto collaterale del trattamento. I protocolli per la cura del cavo orale, si basano su due livelli di intervento: senza e con uso di medicamenti . La letteratura descrive numerosi interventi di profilassi e terapia ma ad oggi non esiste ancora un intervento considerato gold standard. Obiettivo: Valutare l’efficacia del Gelclair® nella prevenzione e trattamento di pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Materiale metodi: 57 pazienti (28 gruppo di controllo e 29 gruppo sperimentale ) hanno utilizzato i colluttori 3 volte al giorno, la valutazione è stata effettuata con i seguenti strumenti: scala di valutazione della stomatite (WHO), scala VAS per dolore e Likert per gradimento. I pazienti sono stati osservati mediamente per 17 giorni. Risultati: 38/57 pazienti osservati (61%) hanno manifestato stomatiti .Non è stata rilevata differenza tra i due gruppi in termine di grado di stomatite p= 0.75 in tutto il periodo di osservazione. Il dolore è stato registrato in 31 soggetti su 57 (54%). Non si sono registrate differenze tra i due gruppi per quanto riguarda il valore medio di dolore riferito prima dell’utilizzo dei colluttori per tutti i giorni di osservazione p=0,06, gli utenti del gruppo sperimentale hanno dimostrato una riduzione del grado di dolore dopo l’utilizzo del collutorio p=0,04. Conclusioni: Gelclair® non influenza i tempi di insorgenza e l’andamento della stomatite. E’ in grado di ridurre il dolore, sono necessari però ulteriori studi multicentrici per confermare la reale utilità di utilizzo nei pazienti sottoposti a Trapianto.

 16. [Attenzione per i dettagli in genitori di nazionalità italiana di donne affette da anoressia nervosa: uno studio comparativo].

  Chinello, Alessandro; Zappa, Luigi; Pastori, Miriam; Crocamo, Cristina; Ricciardelli, Paola; Clerici, Massimo; Carrà, Giuseppe

  2017-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. È noto come l'anoressia nervosa (AN) e il disturbo dello spetto autistico (ASD) condividano alcuni tratti, come la rigidità mentale e l'attenzione per i dettagli, che potrebbero essere diffusi a livello familiare. Questo studio ha lo scopo di confrontare la distribuzione di tratti autistici in genitori con figlie affette da disturbo alimentare ED (anoressia - AN o bulimia nervosa - BN) con genitori appartenenti a un gruppo di controllo. Metodi. Sono stati coinvolti 40 genitori con figlie affette da disturbo alimentare (60% con anoressia, 40% con bulimia nervosa) e 33 genitori di controllo. Tutti i genitori hanno compilato questionari specifici riguardanti il quoziente di spettro autistico (AQ) e le stime cognitive (CET). Inoltre, sono stati somministrati EAT-26 e SCL-90-R al fine di escludere la presenza di disturbi psichiatrici o alimentari nel gruppo sperimentale. Risultati. Le analisi su AQ mostrano una differenza tra i due gruppi per un tratto autistico specifico, evidenziando una riduzione significativa dell'attenzione per i dettagli nel gruppo sperimentale (ED), in particolare nei genitori di figlie affette da AN. Discussione. Questi dati suggeriscono una preferenza per un'elaborazione globale delle informazioni nei genitori AN in contrasto a quanto trovato in pazienti con AN. La presenza di aspetti depressivi, ansiosi e di disturbi alimentari è stata esclusa nei genitori nel gruppo sperimentale tramite SCL-90-R e EAT-26. Infine, la capacità di prendere decisioni, misurata dal CET, è stata esclusa dalle nostre analisi. Conclusione. Nei genitori con figlie affette da AN emerge una peculiare preferenza per un'elaborazione cognitiva globale, suggerendo il ruolo dell'attenzione per i dettagli come nuovo fattore da considerare nelle valutazione cliniche di pazienti con AN e nei loro familiari. Considerando i limiti dello studio, ulteriori approfondimenti in merito sono necessari.

 17. Riduzione del tabagismo nei futuri operatori sanitari: alcune proposte

  M. Aporti

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: valutazione della prevalenza di fumatori negli studenti di medicina e di infermieristica al fine di migliorarne le competenze e i comportamenti in tema di tabagismo, in vista anche del loro futuro ruolo nelle Aziende Sanitarie1.

  Materiali e metodi: nell’ambito della Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna è stato condotto uno studio sugli aspetti motivazionali e comportamentali delle abitudini al fumo nei giovani iscritti al primo anno di Medicina e di Infermieristica negli AA 1999-2000 e 2002-2003. L’indagine è stata svolta somministrando questionari anonimi agli studenti in aula. Si è ottenuta così una percentuale di rispondenti pari all’ 87 e al 90% della popolazione studentesca iscritta. Risultati: la prevalenza di fumatori cronici o occasionali è andata incrementandosi negli ultimi due anni del 7% tra gli studenti di infermieristica e dell’8,8% tra quelli di medicina, sino a raggiungere rispettivamente il 42,4% e il 25,7%. Nel 2002 il 13,5% dei fumatori ha dichiarato di contemplare la possibilità di smettere entro la fine del corso di studi. Nonostante la giovane età, il 10% di loro erano recidivi da tentativi di disassuefazione falliti.

  Conclusioni: evidente il trend di aumento dell’abitudine al fumo nelle categorie considerate e la difficoltà, a volte notevole, di evitare ricadute nel tabagismo in assenza di adeguato sostegno. Da questi dati è emersa la necessità di impegnarsi per garantire agli studenti sia una più specifica preparazione (si è previsto nel curriculum studi un modulo elective sul tabagismo che una possibilità di disassuefazione precoce, grazie a un canale preferenziale presso il centro per la Disassuefazione dal Fumo di Tabacco dell’ Azienda S. Orsola Malpighi (ove operano docenti del modulo.

 18. Sonographic examination of epiaortic vessels in patients with peripheral vertigo.

  Salvaggio, G; Gargano, R; Campisi, A; Cantisani, V; Ricci, P; Gallina, S; Midiri, M; Caruso, G

  2010-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: Valutare l’utilità dell’eco-color Doppler (CDU) dei vasi epiaortici nei pazienti con vertigine periferica da causa sconosciuta. MATERAILI E METODI: Centocinquantasei pazienti (gruppo studio; 42 uomini e 114 donne; età media 61,86 ± 14,14) e 161 pazienti (gruppo controllo; 80 uomini e 81 donne; età media 62,31 ± 13,69) sono stati sottoposti a CDU dei vasi epiaortici. Sono stati valutati i seguenti parametri: presenza di placche ateromasiche a livello dell’arteria carotide (CA) comune e/o interna; spessore medio intimale (IMT) della CA comune; picco di velocità sistolica (PSV) e indice di resistenza (RI) a livello delle arterie vertebrali (VA).Sono stati utilizzati test parametrici (T-test) e non parametrici (Mann–Whitney U-test e Kolmogorov–Smirnov test). È stata eseguita un’analisi di regressione logistica per fornire un odds ratio indice di grandezza del rischio di vertigine. Sono state considerate variabili indipendenti (età, sesso), fattori di rischio vascolare (ipercolesterolemia, diabete, ipertensione) e variabili CDU (IMT, placche, PSV e RI). RISULTATI: Placche ed IMT > 1 mm sono stati trovati in 31 (19,8%) e 98 (62,8%) pazienti del gruppo di studio e in 43 (26,7%) e 125 (77,6%) pazienti del gruppo controllo. I test statistici, applicati a PSV e RI, non hanno dimostrato differenze significative (p-valore > 0,05). Alla regressione logistica le vertigini sono risultate associate ad età, sesso, ipercolesterolemia, diabete, ipertensione e IMT (p  0,05). DISCUSSIONE: IMT è la sola variabile CDU significativamente associata alla vertigine, specialmente nelle classi di età inferiore (35-45 e 45-55) del gruppo studio.

 19. New Directions and Trends in the Trade of the XXI Century

  Agnieszka Bitkowska

  2008-06-01

  Full Text Available Nowe trendy i wyzwania w obszarze handlu oraz czynniki i metody wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw były tematyką Międzynardowej Konferencji pt. "The Conference on Commerce", zorganizowanej przez Academy of Economic Study w Bukareszcie w dn. 7ñ8 kwiecień 2008 r. Konferencja była związana z obchodami 95-lecia powstania Academy of Economic Study w Bukareszcie1. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy pracowników naukowych, profesorów, doktorów reprezentujących uczelnie europejskie, a także doktorantów przygotowujących swoje dysertacje. W konferencji brali udział przedstawiciele świata nauki z Francji, Rumunii, Włoch, Litwy, Polski, m.in. z: Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Romanian-American University, Academy of Economic Studies of Bucharest, University of Craiova, Universitatea "George Bari˛iu" din Bra∫ov, University of Studies of Messina, University of Transilvania, "Ovidius" University of Constanta, ëDimitrie Cantemirí Christian University, "Politechnical" University of Timi∫oara, ,,AL.I.Cuza" University, Southwest University "Neofit Rilski", National School of Political Studies and Public Administration, Dunarea de Jos University, University of Strasbourg, Kaunas University of Technology, Spiru Haret University, LUISS "Guido Carli" University i wielu innych. Nie zabrakło również przedstawicieli praktyki gospodarczej m.in. z WinSoft Consulting Ltd Seattle, jak również przedstawicieli administracji państwowejz rumuńskiego Ministerstwa Obrony, zajmujących się problemami związanymi z zarządzaniem gospodarką oraz przedsiębiorstwem.

 20. Quantitative Methods in Economics. Didactic and Cognitive Perspective.

  Janusz Buga

  2008-01-01

  Full Text Available Od wielu lat metody ilościowe są stałym przedmiotem wykładanym na uczelniach ekonomicznych. Są co najmniej dwie obiektywne przesłanki uzasadniają- ce taki stan rzeczy. Pierwsza, to wspłczesny rozwj teorii ekonomii i dyscyplin z nią związanych, ktre nie tylko w badaniach podstawowych, ale także w zastosowaniach coraz częściej wykorzystują wiedzę matematyczną. Trudno obecnie zrozumieć wiele zagadnień ekonomicznych, a szczeglnie podstaw teoretycznych, bez posiadania określonej wiedzy natury ilościowej. Druga, to intelektualny rozwj człowieka, w ktrym żelazne prawa logiki wspłkształtują jego zdolność do poprawnego odczytywania rzeczywistości. A podstawowe zależności logiczne znajdujemy właśnie w matematyce, ktrej odnośny dział jest nazywany wstępem do matematyki lub logiką matematyczną. Można zatem powiedzieć, że wspłcześnie wykształcony człowiek, człowiek kreatywny, a nie tylko konsumujący, powinien posiąść znajomość określonego zakresu wiedzy ilościowej. W szczeglności dotyczy to ekonomistw zarwno trudzących się badaniem i analizą teorii gospodarowania, jak i (może w mniejszym zakresie jej stroną praktyczną.