WorldWideScience

Sample records for metod att skapa

 1. "Att slänga sig ut i det okända..." : En utredning av utmaningen att skapa en föreställning utgående ifrån improvisation

  OpenAIRE

  Krusberg, Catrine

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka nyckelelementen i att skapa en föreställning med improvisation som utgångspunkt. Forskningen fokuserar på skapandeprocessen av monologpjäsen Gillar, gillar inte, med frågeställningen: hur skapar jag en fungerande föreställning utan en befintlig dramaturgisk text som referens? Vad händer på scengolvet då jag som skådespelare har enbart de ramar som temat medför? Vad är för- och nackdelarna med att utgå ifrån detta slag av fri impro...

 2. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  OpenAIRE

  Brännlund, Angelika

  2018-01-01

  Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstere...

 3. Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

  OpenAIRE

  Persson, Jasmin; Lundbladh, Mia

  2015-01-01

  Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätver...

 4. Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

  OpenAIRE

  Rudbäck, Marie-Christine

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare. Integrationen görs med hjälp av en etablerad metametod för metodutveckling. De bägge ingående metoderna värderas enligt fastställda kriterier. Samma kriterier används sedan för att värdera den nya metod som designas. Med detta har studien uppnått en jämför...

 5. Tunaweza - Vi kan! : Om att använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland

  OpenAIRE

  Åman, Julia

  2016-01-01

  I detta examensarbete behandlar jag hur man kan använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland. Arbetet kretsar kring de erfarenheter jag fick när jag gjorde mitt konstnärliga examensarbete som dramainstruktör på en grundskola i Tanzania. I kapitel ett, två och tre redogör jag för hur kvinnors situation ser ut i Tanzania, lyfter fram hur fysisk bestraffning påverkar ett barns självkänsla, och framhäver att åsikterna gällande effekt...

 6. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 7. Att arbeta i restaurangbranschen : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och stress

  OpenAIRE

  Sauer, Emma

  2016-01-01

  En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med stu...

 8. Låt medborgarna skapa staden : Om tactical urbanism och idéburen stadsförbättring samt medborgarnas rätt till staden

  OpenAIRE

  Bretz, Martin

  2015-01-01

  I skapandet av staden har människan möjlighet att göra om sig själv och förverkliga sitt hjärtas önskan. Hur och för vem staden ska utformas för är troligtvis en diskussion vilken kommer att finnas lika länge som staden i sig. Genom historien har privat ägande och andra samhälleliga former av dominans kontrollerat dess rum, vilket ofta resulterat i olika former av proteströrelser.   Tactical urbanism har i flertalet städer världen över blivit en populär metod för att förbättra livskvaliteten ...

 9. Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Änggård

  2012-10-01

  Full Text Available Title: The construction of places in outdoor environments: About how every day practices in an outdoor preschool contribute to places identitiesAbstract: The purpose of this paper is to use data from an ethnographic study to analyse how places are given identities in an outdoor preschool. The preschool had 32 children between 1½ and 6 years divided in two groups. Each group had chosen their 'own' place that they generally visited three days a week. On the way to the places the same paths were used every day. Within the places different parts were used for normal preschool activities like eating, sleeping or playing. When the staff dramatized and the children played fantasy play the places were loaded with symbolic meanings. All these practices contributed to the process where the places were given identity.

 10. Att öka mottagligheten för branded content genom hyper-personalisering : En användarstudie mot målgruppen för digitala tidskrifter inom populärkultur.

  OpenAIRE

  Sombo, Alexandros

  2015-01-01

  I denna studie utreder jag om hur branded content mottas av målgruppen för digitala tidskrifter inom populärkultur genom en framträdande teknik in webb-personalisering, hyper-personalisering. Målgruppen för denna studie är unga opinionsbildare som konsumerar innehåll från digitala tidskrifter som exempelvis Nöjesguiden. Branded content, sponsrat innehåll, är innehåll som skapas för att ett varumärke skall förknippas med en kreatörs målgrupp. Alltså kan ett varumärke be Nöjesguiden skapa redak...

 11. Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  OpenAIRE

  Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia

  2016-01-01

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga a...

 12. Projektarbejdets metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  11 tematisk orienterede videocasts produceret i samarbejde med Carsten Storgaard RUC it services / it-pædagogik. En dynamisk 'site' blev designet, hvorfra samtlige ressourcer kan tilgås. 1. Projektarbejdets metoder (08:32 min.) 2. Hovedelementer (14:03 min.) 3. Meta (17:31 min.) 4. Didaktik (17:1...

 13. Att tänka socialpsykologiskt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  Att tänka socialpsykoloskt är en introduktion till socialpsykologi. Syftet är att ge en introduktion till vad det innebär att tänka sociologisk om olika problemställningar. Boken tar upp olika tanketraditioner som vardagslivsteori, fenomenologi och symbolsk interaktionism, men hämtar också inspir...

 14. Detta var inte för mig : En kvalitativ studie om idrottslärares val att byta yrke

  OpenAIRE

  Ek, Anton

  2017-01-01

  I detta arbete studeras varför idrottslärare i större utsträckning väljer att lämna sitt yrke för ett annat. Tidigare studier visar att 18 procent av nyutbildade idrottslärare slutar inom loppet av fyra år. Den genomsnittliga arbetsperioden som idrottslärare är ungefär nio år. Med en metod av öppna intervjuer kommer fem före detta idrottslärare att svara på varför just de slutade som idrottslärare för att fortsätta arbeta inom något annat. Dessa svar har sedan granskats ur en handlingsteori o...

 15. Ökad arbetstrivsel och bättre resultat genom tjänstedesign : Att skapa möjlighet för distansarbete i naturen

  OpenAIRE

  Chaudron, Tjalling

  2014-01-01

  The report contains a survey on telecommuting in nature and how concepts around that information could look like. The client for the project is Lars Sandberg, Dotank AB in Karlstad. The project is implemented in the course Bachelor of Science in Innovation and Design, MSCG22 of the faculty of health, science and technology at Karlstad University in the spring of 2014. Working flexibly and remotely in the so-called knowledge based professions is growing. That nature is an important source of r...

 16. Upplevelser av reklam på Instagram : En studie om hur inlägg kan formas för att skapa olika typer av reklamupplevelser.

  OpenAIRE

  Lindblad, Otilia

  2017-01-01

  In this study the focus is to explain user attitudes towards advertising on the social media Instagram. Instagram is a relatively new media that has opened up a new way to spread advertising. All people are unique and because of that every one interact and thing in different ways. Different types of posts circulate at Instagram where many can connect to advertising. But what does the recipient thinks about the ads? The document present a qualitative data based on notes and semistructured inte...

 17. Att lita på andras blodgåva : Åsikter om att homosexuella män i praktiken nekas donera blod

  OpenAIRE

  Elwin, Elin

  2015-01-01

  Denna kandidatuppsats undersöker vilka upp­fattningar sjuksköterskor och homo­sexuella män har kring reglerna för blodgivning, med inriktning på att homosexuella män i praktiken inte får donera blod. Studien har genomförts med kvalitativ intervju som metod. Resultatet framhäver att mina informanter klassificerat blod och människor olika, där både utländskt blod och svenskt blod rangordnas efter potentiell risk för smitta. Sjuksköterskorna och de homosexuella männen hanterar även reglerna olik...

 18. AT&T: "Apologies Are Not Enough."

  Science.gov (United States)

  Benoit, William L.; Brinson, Susan L.

  1994-01-01

  Describes AT&T's long distance service interruption in New York on September 17, 1991, as a serious threat to its corporate image. Analyzes the advertising actions taken by AT&T to restore its image. Discusses three primary strategies developed in the advertising: mortification, plans for correction, and bolstering. (HB)

 19. Den juridiske metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone Louring; Werlauff, Erik

  DEN JURIDISKE METODE – en introduktion (2. udgave 2016) er en brugervenlig og praktisk bog om den juridiske metode. Den kan læses af både studerende og læsere uden juridiske forkundskaber. Bogen omhandler juridisk metode gennem 2000 år, retsområderne, udstedelse af retsregler, domstolene og deres...

 20. Den positive psykologis metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted; Mørck, Line Lerche; Nissen, Poul Erik

  En antologi der giver en introduktion til en række af de metoder der anvendes til forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention indenfor den positive psykologi.......En antologi der giver en introduktion til en række af de metoder der anvendes til forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention indenfor den positive psykologi....

 1. AKURASI HITUNG JUMLAH ERITROSIT METODE MANUAL DAN METODE OTOMATIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neni Oktiyani

  2017-12-01

  Full Text Available Hitung jumlah eritrosit dilakukan dengan menggunakan metode manual dan metode otomatis. Metode manual menggunakan alat Hemositometer dapat memberikan hasil yang dipercaya dan akurat tergantung keahlian dari teknisi laboratorium. Metode otomatis memberikan hasil yang lebih mudah, cepat dan teliti dibandingkan dengan cara manual. Tujuan penelitian untuk membandingkan akurasi hitung jumlah eritrosit metode manual dan metode otomatis. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey analitik dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini membandingkan data hasil hitung jumlah eritrosit antara metode manual dengan metode otomatis dengan menggunakan 3 jenis darah kontrol hitung jumlah eritrosit high, normal, dan low dengan 9 kali pengulangan. Hasil penelitian menunjukkan nilai rerata hitung jumlah eritrosit darah kontrol high metode manual sebesar 7,08 juta/µl dengan nilai bias 1,4% dan metode otomatis sebesar 7,03 juta/µl dengan nilai bias 0,7%. Rerata hitung jumlah eritrosit darah kontrol normal metode manual sebesar 4,50 juta/µl dengan nilai bias 0,9% dan metode otomatis sebesar 4,43 juta/µl dengan nilai bias 2,4%. Rerata hitung jumlah eritrosit darah kontrol low metode manual sebesar 1,72 juta/µl dengan nilai bias 4,4% dan metode otomatis sebesar 1,67 juta/µl dengan nilai bias 1,2%. Uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan akurasi yang bermakna antara hitung jumlah eritrosit metode manual dengan metode otomatis.

 2. Att utveckla en webbapplikation för att sälja presentböcker

  OpenAIRE

  Norberg, Oskar

  2014-01-01

  Syftet med denna rapport har varit att beskriva hur man utvecklar en internetbokhandel i form av enwebbapplikation samt att dokumentera erfarenheter från programutveckling. För att kompensera för konkurrenternas stordriftsfördelar valdes en inriktning mot att säljapresentböcker. Genom att leverera ett komplett paket med inslagning och personlig hälsningtillsammans med boken ska det bli möjligt att uppnå lönsamhet. Utvecklingen har skett i ett enmansprojekt och den ensamme projektmedlemmen har...

 3. IKEA:s gråa hål : Hur IKEA kan få 50+ att handla mer möbler

  OpenAIRE

  Fredriksson, Patrik; Persson, Sebastian

  2008-01-01

  Syfte: Uppsatsen syfte är att beskriva och analysera varför IKEA-besökare i Karlstad, som tillhör kundgruppen 50+, väljer att inte handla möbler i samma utsträckning som de yngre besökarna. Metod: Uppsatsens undersökning grundas på en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden består av 20 öppna intervjuer med människor i kundgruppen 50+. Den kvantitativa metoden kompletterar den kvalitativa och består av frågeformulär som samtliga intervjuobjekt fick fylla i efter intervj...

 4. Viljan till fysisk aktivitet : en intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva

  OpenAIRE

  Isberg, Jenny

  2009-01-01

  Jenny Isberg (2009): Viljan till fysisk aktivitet – en intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva. Örebro Studies in Sport Sciences 6, 141 pp. Physical education (PE) at school may play an important role in the process of becoming physically active in the adolescence and in developing a physically active lifestyle. The opportunities for teachers to provide positive physical activity experiences to the student population extend regularly over the school terms. For some s...

 5. Den positive psykologis metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen introducerer til de mange metoder, som anvendes i positiv psykologi. dette sker ud fra en reflekteret tilgang, der ligeledes rummer bidrag fra kritisk psykologi med det formål at nuancere den positive psykologis forståelser...

 6. 78 FR 69878 - AT&T Corporation, a Subsidiary of AT&T Inc., Business Billing Customer Care, Pittsburgh...

  Science.gov (United States)

  2013-11-21

  ... Subsidiary of AT&T Inc., Business Billing Customer Care, Pittsburgh, Pennsylvania; Notice of Affirmative... workers and former workers of AT&T Corporation, a subsidiary of AT&T Inc., Business Billing Customer Care... supplied by Business Billing Customer Care to other locations within the United States. With respect to...

 7. Omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med en röntgenundersökning : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Mohsen, Nadja; Imsirovic, Amela

  2016-01-01

  Bakgrund: Att besöka en röntgenavdelning kan vara något nytt och skrämmande för många barn. Den nya miljön kan orsaka rädsla, oro och ångest hos barn. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan har kunskap om barnets behov för att upplevelsen på röntgenavdelningen ska vara så bra som möjligt. Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med röntgenundersökning. Metod: Detta arbete är en litteraturstu...

 8. Att sluta eller inte sluta : En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder

  OpenAIRE

  Bjellman, Karin

  2007-01-01

  Att sluta eller inte sluta? En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder Bjellman, K. Tobaksbruket har en lång historia, och de tobaksrelaterade sjukdomarna kostar samhället miljarder i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall varje år. Andelen rökare minskar stadigt i Sverige, idag röker ca 15 procent av befolkningen. Resultaten från olika metoder för tobaksavvänjning är tämligen blygsamma, och ugefär nittio procent av de som slutar röka gör det på egen hand. Syftet med denna studie var...

 9. Economy, energy and environment - Methods to analyze connections; Ekonomi, energi och miljoe - metoder att analysera samband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahlroth, Sofia; Finnveden, Goeran; Hochschorner Elisabeth [Royal Inst. of Technology, Stockholm (Sweden). Dept. of Industrial Ecology; Ekvall, Thomas [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden). Dept. of Energy Systems Technology; Wadeskog, Anders; Palm, Viveka [Statistics Sweden, Stockholm (Sweden). Environmental Accounts

  2003-12-01

  This report gives a review of instruments that can be used for finding economic, structural and environmental effects of decisions in the environmental area, and describe what is possible to achieve, economically and technically. Twelve different aspects are used for characterizing the instruments. Applications and limitations of the instruments are discussed. For many instruments there exists a lively discussion on their weaknesses and limitations. We focus on system analytical instruments, i.e. environment-economic methods, energy and energy-economic modelling and environment-system-analytical tools In the economic area we discuss I/O-analyses, CGE-models and econometric models as well as a few descriptive analytica tools: Cost-benefit analysis, CBA and Life Cycle Analyses.

 10. Restorānu franšīzes attīstība Latvijā

  OpenAIRE

  Zaļā, Magda

  2013-01-01

  'Jauniem uzņēmējiem, kam trūkst kompetences biznesa uzsākšanai, un uzņēmumiem, kuriem nākas izvērtēt alternatīvas paplašināšanās metodes, risinājums var būt franšīze. Bakalaura darba mērķis ir piedāvāt priekšlikumus restorānu franšīzes uzņēmumu attīstībai Latvijā un ārpus tās. Darbā aprakstīta franšīzes attīstība, veidi; salīdzināti franšīzes restorāni Latvijā, pētīts to potenciāls ārvalstīs un ārvalstu franšīzes potenciāls Latvijā; analizētas priekšrocības; noteikti attīstības faktori;...

 11. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 12. Metoder i livskvalitetsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønvold, Mogens

  2008-01-01

  Der er udviklet en omfattende forskningsmetodologi til belysning af den videnskabelige kvalitet af spørgeskemaer om helbredsrelateret livskvalitet. Da denne metodologi kan udforske vigtige aspekter af spørgeskemaers validitet og reliabilitet, er det centrale spørgsmål ikke længere, om spørgeskema...... spørgeskemaundersøgelser er valide, men om, hvor tilstrækkeligt deres validitet ved givne anvendelser er undersøgt. Med nyere statistiske metoder ses et skift i retning af interaktive, individualiserede spørgeskemaer. Udgivelsesdato: 2008-Mar-3...

 13. Tatalaksana Teknologi Informasi Metode Cobit

  OpenAIRE

  Hamzah, Ardi

  2006-01-01

  Metode COBIT perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan agar penggunaan Teknologi Informasi (TI) sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan menghasilkan kinerja yang efisien dan efektif serta mencegah atau meminimalisir adanya risiko terhadap penggunaan TI. Penggunaan dan pengelolaan TI juga mempertimbangkan integrasi dimana perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat manusia membangun intergrasi.Kata kunci: metode COBIT, teknologi informasi, perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat m...

 14. Lean hos masskundanpassande producenter : Att masskundanpassa produkter effektivt

  OpenAIRE

  Makdisi, Jacob; Suddek, Nawras

  2016-01-01

  Massproduktion har varit viktigt för producerande företag genom många decennier. Massproduktionär förmågan att kunna producera och erbjuda stora volymer till låga priser. Utvecklingenav kunders efterfrågan har däremot den senaste tiden gått mot kundanpassade produkter. Priset förväntas ligga på samma nivå som massproducerade produkter. Utmaningen förföretagen är att kunna massproducera samtidigt som kunders varierande behov tillgodoses. Kundanpassning innebär att produkter utformas och produc...

 15. Programmatisk handel för optimering av trafikköp : En studie om att skapa ett verktyg som underlättar annonsering baserat på programmatisk handel

  OpenAIRE

  Bergling, Oscar; Hollstrand, Paulina

  2016-01-01

  Online marketing has resulted in a paradigm shift in the advertisement industry. Programmatic buying is an emerging business model that is very promising for online advertising. In online advertising, revenue maximization is always a key matter for publishers. The purpose of this report is to examine whether programmatic buying can be used in conjunction with other parameters such as Google Adwords or Google Trends to increase profit. This research will provide valuable information regarding ...

 16. Att skapa sammanhang: lärare i naturvetenskapliga ämnen, ämnesövergripande samarbete och etiska perspektiv i undervisningenTo create coherence: science teachers, interdisciplinary collaboration and ethical perspectives in the educational practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingela Bursjöö

  2015-03-01

  Full Text Available This paper focuses on how experienced science teachers talk about interdisciplinary collaboration and ethical perspectives in their educational practice, two important components in science education and central in research on socio-scientific issues and education for sustainable development. The teachers in this interview study were asked in detail about how they integrate such components in their teaching practice. The findings indicate that the teachers in the study value interdisciplinary collaboration and try to integrate ethical aspects in their teaching. However, the science teachers in this study encounter problems in the practical implementation as it demands excellent communication in the team. Furthermore, the science teachers rate their ethical competence as rather low. They also show signs of a decrease in their professional capital, as in decisions they can make related to their teaching practice. The process of interacting with and learning from others, here called social learning, is vital for interdisciplinary collaboration and integration of ethical aspects. Such issues place severe demands, not only on the science teacher, but also on the whole educational system. 

 17. Klīnisko atradņu salīdzinājums FemtoLASIK un LASIK metodēs

  OpenAIRE

  Bistere, Aivija

  2010-01-01

  Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 60 lpp. Tas satur 36 att., 1 tab., 4 pielikumus. Izmantoti 57 literatūras avoti. Darba mērķis:Novērtēt un salīdzināt klīniskos rezultātus starp metodēm, kur radzenes vāciņš lāzerķirurģijas laikā veidots ar VisuMax femtosekunžu lāzeri(FemtoLASIK metode) un ar mehānisko mikrokeratomu(LASIK metode). Metodika:Pētījumā tika analizēti 84 miopi pacienti(154 acis)-LASIK metodē-59 pacienti,FemtoLASIK-25. Vidējais vecums 29±8 gadi. Pirms operācijas subjek...

 18. 78 FR 55103 - Notice of Proposed Exemption involving AT&T Inc. (Together With AT&T Inc.'s Affiliates, AT&T or...

  Science.gov (United States)

  2013-09-09

  ... the issues to be addressed and include a general description of the evidence to be presented at the... January 1, 2018 0.0 January 1, 2019 0.0 Total 2.975 The Applicant represents that these minimum required... unilateral right to trigger the Put Option. Settlement. At the sole election of AT&T, Inc., or any other...

 19. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 20. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 1. Auto-fotografi som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 2. Kreative metoder i verbal supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2013-01-01

  , bevægelser i rummet, etc.) og 4) der primært kommunikeres via verbal-sproglige udvekslinger. Efter en diskussion af forholdet mellem kreativitet og kreative metoder, fokuseres der på relevansen af og måder til adgang til ubevidste manifestationer. Sproget non- og paraverbale betydning inddrages. Et centralt...

 3. KOMPARASI BEBERAPA METODE ESTIMASI KESALAHAN PENGUKURAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catharina Sri Wahyu Widayati

  2013-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan besarnya estimasi kesalahan pengukuran perangkat soal Ujicoba Ujian Nasional mata pelajaran Biologi SMA. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada respons siswa peserta tes ujicoba di kabupaten Bantul tahun pelajaran 2007/2008. Sumber data berupa lembar jawaban siswa yang diambil dengan teknik stratified proportional random sampling sebanyak 842 respons siswa dari 9 SMA negeri. Metode estimasi kesalahan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 metode Thorndike, 2 metode Polynomial, 3 pendekatan Binomial Lord dengan modifikasi Keats, 4 pendekatan compound Binomial, 5 metode analisis varians, dan 6 metode teori respons butir. Hasil analisis data menunjukkan bahwa besarnya estimasi kesalahan pengukuran perangkat soal tes ujicoba ujian nasional mata pelajaran biologi SMA tahun pelajaran 2007/2008 dengan menggunakan metode Thorndike, Polynomial, Binomial dengan modifikasi Keats, Compound Binomial, Analisis Varians, dan teori respons butir berturut-turut sebagai berikut: 2,96, 2,99, 2,87, 2,87, 2,83, dan 2,81, sedangkan hasil perhitungan root mean square error (RMSE untuk masing-masing metode berturut-turut sebagai berikut: 0,02869, 0,02904, 0,02891, 0,02873, 0,02854, dan 0,02848. Harga RMSE terkecil diperoleh dengan metode teori respons butir, sehingga metode ini merupakan metode yang paling tepat. Kata kunci: metode estimasi kesalahan pengukuran

 4. Att drabbas av cancer i tonåren : En kvantitativ studie om hälsorelaterad livskvalitet två till fyra år efter diagnos

  OpenAIRE

  Hiding, Markus; Lavemark, Niklas

  2010-01-01

  Syfte Studiens syfte var att undersöka: självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos tonåringar som drabbats av cancer två år (T5), tre år (T6) och fyra år (T7) efter diagnos, samt att jämföra deras skattningar med en referensgrupp randomiserad från befolkningen.   Metod Tonåringarna med cancer besvarade SF-36 2 år (N=38), 3 år (N=42) samt 4 år (N=39) efter diagnos. En referensgrupp (N=300) randomiserad av Statistiska centralbyrån (SCB) besvarade samma formulär vid ett tillfälle. Samtlig data...

 5. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējošie faktori attīstības valstu banku sektoros un Latvijas komercbankās

  OpenAIRE

  Golovina, Anna

  2012-01-01

  Maģistra darba nosaukums - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējoši faktori attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba mērķis - noskaidrot un izanalizēt faktorus, kuri ietekmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba metodoloģija – kvalitatīvā metode, kuras gaitā tika izstrādāta aptaujas anketa; dokumentu analīze – zinātniskās literatūras apkopošana un analīze, lai izprastu...

 6. Open Fireplaces. A method to prevent smoking from open fires; Oeppna Spisar. Metod som foerhindrar oeppna spisar att ryka in

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soedergren, David

  2007-04-15

  The primary purpose of this thesis is to account for a new method of limiting the risk of smoke leaking out from the open fireplace into the room. The improved functionality is obtained by adding a turnplate to the open fireplace mounted horizontally inside the lower edge at the hood of the open fire. The streams of smoke and air, which are cold of the contact with the cool surfaces in the stove, have a tendency to fall down along the inside of the hood and continue out into the room. The stream is stopped and redirected back up into the chimney by the turnplate. The development of the method is based on measuring of temperatures and air flows in a monitored fireplace. Tests have been carried out partially in a test fireplace in full scale and partially in a model of the test fireplace at the scale 1:2. The model fireplace is made in glass which makes it possible to study and photograph the streams of smoke inside of the fireplace and oil fog has been used for the demonstration. Temperatures on surfaces and gases in the fireplace have been measured during different periods of time. These measurements have shown that the greatest risk for backwards floating air currents occurs directly after having lit the fire and during some hour after that. It is during this time the temperatures in the fireplace will rise. Measurements and also film-recordings have therefore been concentrated to these periods of time. The heat gain from the fire has been measured in connection to the tests. The distribution of the heat through radiation and convection based on the temperature measurements is shown

 7. Öppna spisar : metod som förhindrar öppna spisar att ryka in

  OpenAIRE

  Södergren, David

  2007-01-01

  The primary purpose of this thesis is to account for a new method of limiting the risk of smoke leaking out from the open fireplace into the room. The improved functionality is obtained by adding a turnplate to the open fireplace mounted horizontally inside the lower edge at the hood of the open fire. The streams of smoke and air, which are cold of the contact with the cool surfaces in the stove, have a tendency to fall down along the inside of the hood and continue out into the room. The str...

 8. "Amoralle" zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū

  OpenAIRE

  Dubovska, Viktorija

  2014-01-01

  Maģistra darba „Amoralle zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū” mērķis ir pētot starptautiskā mārketinga un preču virzīšanas tirgū metodes, kā arī luksusa zīmola nozīmes uzņēmumā teorētisko pamatojumu, izanalizēt „Amoralle” darbību Latvijā un izstrādāt uzņēmuma attīstības plānu starptautiskajā tirgū. Darbā tika apskatīts zīmola jēdziens, patērētāju uzvedība luksusa zīmola izvēlē, luksusa zīmols, starptautiskais zīmols un sadarbības zīmols. Autore apkopoja Latvijas uzņēmēju int...

 9. Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

  OpenAIRE

  Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus

  2015-01-01

  Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhuskuratorn. Syftet var att utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv undersöka hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet. I studien ställdes frågan vad sjukhuskuratorer upplever att det patientnära a...

 10. Feminismens skilda erfarenheter : Problematiken att kombinera islam och feminism för muslimska kvinnor i Sverige

  OpenAIRE

  Malmberg, Erik

  2016-01-01

  Till följd av att en muslimsk kvinna misshandlades i en förort till Stockholm på grund av att hon bar slöja, genomfördes den politiska manifestationen Hijabuppropet. Denna manifestation resulterade i att kvinnor uppmanades att beslöja sig i syfte att visa solidaritet för den misshandlade kvinnan, och muslimska kvinnor som en marginaliserad samhällsgrupp. Agerandet möttes med en stark kritik från bland annat den svenska kvinnorörelsen som menade att slöjan är anti-feministisk och representerar...

 11. AT&T (American Telephone and Telegraph Company) Aftermath of Antitrust. Preserving Positive Command and Control,

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  carriers to provide any to~ ecommunications needed when the requirement cannot be met through any other source of supply, in time of war or emergency or In...Implementation Plan Figure VI-2. The New AT&T Logo The Implementation Plan 99 AT&T Corporate H OsJ ECommunications AM Transtech Tecihnolgies Information

 12. APLIKASI METODE-METODE AGGLOMERATIVE DALAM ANALISIS KLASTER PADA DATA TINGKAT POLUSI UDARA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dewi Rachmatin

  2014-09-01

  Full Text Available ABSTRAK   Analisis Klaster merupakan analisis pengelompokkan data yang mengelompokkan data berdasarkan informasi yang ditemukan pada data. Tujuan dari analisis klaster adalah agar objek-objek di dalam satu kelompok memiliki kesamaan satu sama lain sedangkan dengan objek-objek yang berbeda kelompok memiliki perbedaan. Analisis klaster dibagi menjadi dua metode yaitu metode hirarki dan metode non-hirarki. Metode hirarki dibagi menjadi dua, yaitu metode agglomerative (pemusatan dan metode divisive (penyebaran. Metode-metode yang termasuk dalam metode agglomerative adalah Single Linkage Method, Complete Linkage Method, Average Linkage Method, Ward’s Method, Centroid Method dan Median Method. Pada artikel ini dibahas metode-metode agglomerative tersebut yang diterapkan pada data tingkat polusi udara. Masing-masing metode tersebut memberikan jumlah klaster yang berbeda.   Kata Kunci : Analisis Klaster, Single Linkage Method, Complete Linkage Method, Average Linkage Method, Ward’s Method, Centroid Method dan Median Method.     ABSTRACT Cluster analysis is an analysis of the data classification based on information found in the data.The objective of cluster analysis is that the objects in the group have in common with each other, while the different objects have different groups. Cluster analysis is divided into two methods : the method of non-hierarchical and hierarchical methods.Hierarchical method is divided into two methods, namely agglomerative methods (concentration and divisive methods (deployment. The methods included in the agglomerative method is Single Linkage Method, Complete Linkage Method, Average Linkage Method, Ward 's Method, Method and Median Centroid Method. In this article discussed the agglomerative methods were applied to the data rate of air pollution. Each of these methods provides a different number of clusters.   Keywords: Cluster Analysis , Single Linkage Method, Complete Linkage Method, Average Linkage Method, Ward

 13. 76 FR 14697 - Amdocs, Inc., Global Support Services, Advertising and Media AT&T Division, New Haven, CT; Notice...

  Science.gov (United States)

  2011-03-17

  ... Support Services, Advertising and Media AT&T Division, New Haven, CT; Notice of Revised Determination on... Amdocs, Inc., Global Support Services, Advertising and Media AT&T Division, New Haven, Connecticut to...: All workers of Amdocs, Inc., Global Support Services, Advertising and Media AT&T Division, New Haven...

 14. 76 FR 5831 - Amdocs, Inc., Global Support Services, Advertising And Media AT&T Division, New Haven...

  Science.gov (United States)

  2011-02-02

  ... Support Services, Advertising And Media AT&T Division, New Haven, Connecticut; Notice of Affirmative... workers and former workers of Amdocs, Inc., Global Support Services, Advertising and Media AT&T Division..., Advertising and Media AT&T Division. The investigation also revealed that the firm is not a Supplier or...

 15. Studi Kompresi Data dengan Metode Arithmetic Coding

  OpenAIRE

  Santoso, Petrus

  2001-01-01

  In Bahasa Indonesia : Ada banyak sekali metode kompresi data yang ada saat ini. Sebagian besar metode tersebut bisa dikelompokkan ke dalam salah satu dari dua kelompok besar, statistical based dan dictionary based. Contoh dari dictionary based coding adalah Lempel Ziv Welch dan contoh dari statistical based coding adalah Huffman Coding dan Arithmetic Coding yang merupakan algoritma terbaru. Makalah ini mengulas prinsip-prinsip dari Arithmetic Coding serta keuntungan-keuntungannya dibandi...

 16. IMPLEMENTASI METODE RETINEX UNTUK PENCERAHAN CITRA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murinto Murinto

  2009-07-01

  Full Text Available Data atau informasi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi juga dapat berupa gambar, audio, dan video. Citra/gambar mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Dewasa ini penggunaan citra digital semakin meningkat karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh citra digital tersebut, antara lain kemudahan dalam mendapatkan gambar, memperbanyak gambar dan pengolahan gambar. Situasi dan kondisi pada saat pengambilan citra digital sangat berpengaruh terhadap hasil citra digital yang diperoleh. Kurangnya intensitas cahaya pada saat pengambilan citra dapat menyebabkan kualitas citra menjadi tidak baik, seperti citra menjadi gelap atau perubahan warna dari gambar. Perlu suatu metode untuk memperbaiki kualitas citra dengan mempertahankan warna asli citra. Penelitian ini menggunakan metode Retinex untuk meningkatkan kecerahan citra. Jenis gambar yang digunakan berekstensi *.jpg berformat 24 bit dengan ukuran pixel yang tidak dibatasi. Citra tersebut kemudian dimasukan ke dalam program lalu diproses dengan menggunakan metode Retinex. Adapun parameter yang digunakan adalah citra hasil, histogram, dan signal-to-noise (SNR. Pengujian dilakukan dengan metode White Box Tes dan Alpha Test. Penelitian yang dilakukan menghasilkan suatu aplikasi pengolahan citra untuk meningkatkan kecerahan Citra Menggunakan Metode Retinex” yang dapat bekerja untuk mencerahkan citra. Peningkatan kecerahan citra dengan menggunakan metode retinex menghasilkan citra yang lebih cerah, nilai SNR yang lebih tinggi dan histogram dengan nilai intensitas pixel yang tinggi dan terdistribusi secara merata. Hasil uji coba menunjukan bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan kecerahan dan kualitas citra menjadi lebih baik. Kata Kunci: Pengolahan Citra, Retinex, Histogram, SNR. 

 17. IMPLEMENTASI METODE RETINEX UNTUK PENCERAHAN CITRA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murinto Kusno

  2012-05-01

  Full Text Available Data atau informasi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi juga dapat berupa gambar, audio, dan video. Citra/gambar mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Dewasa ini penggunaan citra digital semakin meningkat karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh citra digital tersebut, antara lain kemudahan dalam mendapatkan gambar, memperbanyak gambar dan pengolahan gambar. Situasi dan kondisi pada saat pengambilan citra digital sangat berpengaruh terhadap hasil citra digital yang diperoleh. Kurangnya intensitas cahaya pada saat pengambilan citra dapat menyebabkan kualitas citra menjadi tidak baik, seperti citra menjadi gelap atau perubahan warna dari gambar. Perlu suatu metode untuk memperbaiki kualitas citra dengan mempertahankan warna asli citra. Penelitian ini menggunakan metode Retinex untuk meningkatkan kecerahan citra. Jenis gambar yang digunakan berekstensi *.jpg berformat 24 bit dengan ukuran pixel yang tidak dibatasi. Citra tersebut kemudian dimasukan ke dalam program lalu diproses dengan menggunakan metode Retinex. Adapun parameter yang digunakan adalah citra hasil, histogram, dan signal-to-noise (SNR. Pengujian dilakukan dengan metode White Box Tes dan Alpha Test. Penelitian yang dilakukan menghasilkan suatu aplikasi pengolahan citra untuk meningkatkan kecerahan  Citra Menggunakan Metode Retinex” yang dapat bekerja untuk mencerahkan citra. Peningkatan kecerahan citra dengan menggunakan metode retinex menghasilkan citra yang lebih cerah, nilai SNR yang lebih tinggi dan histogram dengan nilai intensitas pixel yang tinggi dan terdistribusi secara merata. Hasil uji coba menunjukan bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan kecerahan dan kualitas citra menjadi lebih baik

 18. Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Wolrath Söderberg

  2017-12-01

  Full Text Available Den här artikeln handlar om studenters kritiska självreflektion. Utgångspunkten är att de former av kritiskt tänkande som vi traditionellt odlar inom högskolan är otillräckliga när det gäller vår tids kritiska frågor, som exempelvis klimatfrågan. När det rör sig om komplexa och värdeladdade frågor där många perspektiv kan vara giltiga har vi att förhålla oss till olika mänskliga mekanismer som på olika vis hindrar oss från att tänka och agera klokt, exempelvis polarisering, bekräftelsebias, glapp mellan tanke och handling och olika former av legitimeringsstrategier för att låta blir att ta ansvar. Här diskuteras sådana hinder och hur vi kan förhålla oss till dem i högre utbildning.

 19. Marte Meo Metode som magtteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nelli Øvre

  2015-01-01

  Pårørendeskole til pårørende for at forbedre kommunikation og samvær med familiemedlemmer med demens. Ægtefæller fortalte, at de oplevede at skulle påtage sig større ansvar, end de allerede havde, og at de gjorde modstand mod undervisernes formidlingsmåde og fortolkning af Marte Meo, der blev......, at der mellem undervisere og pårørende foregår et biopolitisk magtspil, med intentioner om at de pårørende tilføres ressourcer ved at lære Marte Meo metoden, men at den får funktion af selvteknologiske redskaber i 'subjektiverings processer', hvor de pårørende ledes mod at tage øget ansvar for eget og...... for ægtefællens liv og for hjemmehjælperes brug af Marte Meo metode- og sprog....

 20. Perbandingan Hasil Deteksi Plagiarisme Dokumen dengan Metode Jaro-Winkler Distance dan Metode Latent Semantic Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tinaliah Tinaliah

  2018-01-01

  Full Text Available Various methods are applied in the application of plagiarism detection to help check the similarity of a document. Jaro-Winkler Distance can measure the distance between two strings. However, this method basically depends on the position of the word. Latent Semantic Analysis emphasizes the words contained in the document regardless of its linguistic character. This study compares the results of plagiarism detection using the Jaro-Winkler Distance and the Latent Semantic Analysis method. From comparing results of  Jaro-Winkler Distance method and Latent Semantic Analysis method, Jaro-Winkler Distance method is better than Latent Semantic Analysis method if using the same test data. Jaro-Winkler Distance method will give plagiarism result 100% and Latent Semantic Analysis method will give plagiarism result 97,14%. Beragam metode diterapkan dalam aplikasi deteksi plagiarisme untuk membantu mengecek tingkat kesamaan sebuah dokumen. Metode Jaro-Winkler Distance dapat mengukur kesamaan antara dua buah string dan sangat bergantung pada urutan atau posisi kata. Latent Semantic Analysis mementingkan kata-kata yang terkandung di dalam dokumen tanpa memperhatikan karakter linguistiknya. Penelitian ini melakukan perbandingan hasil deteksi plagiarisme dengan menggunakan metode Jaro-Winkler Distance dan metode Latent Semantic Analysis. Hasil pendeteksian plagiarisme dokumen menggunakan metode Jaro-Winkler Distance memberikan hasil yang lebih baik daripada metode Latent Semantic Analysis, yaitu jika data yang dibandingkan sama persis maka akan menghasilkan nilai plagiat sebesar 100%, sedangkan metode Latent Semantic Analysis menghasilkan nilai plagiat sebesar 97,14%.

 1. Pendugaan Struktur Patahan Dengan Metode Gaya Berat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ibrahim Sota

  2011-12-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian tentang pendugaan struktur patahan mengguankan metode gayaberat. Kontras densitas tersebut berasosiasi dengan ketebalan sedimen dan keberadaan struktur patahan atau lipatan. Untuk mengetahui lokasi patahan dan lipatan maka anomali residual terlebih dahulu dipisahkan dari anomali total (anomali Bouguer dengan metode perata-rataan bergerak. Kontur anomali residual memperlihatkan keberadaan lipatan dan patahan secara kualitatif sedangkan interpretasi kuantitatif dengan pemodelan kedepan 2D memperlihatkan secara jelas lokasi patahan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa lokasi patahan/sesar naik berada di bagian timurlaut yang berorientasi baratlaut-tenggara sedangkan patahan/sesar normal tersebar secara lokal yang juga berorientasi baratlaut-tenggara.

 2. Metodologi Penelitian dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duski Ibrahim

  2016-03-01

  Full Text Available Makalah ini mengkaji tentang metode-metode penelitian dalam kajian-kajian Islam. Hal ini berlandaskan bahwa Islam tidaklah meletakan ilmu itu dalam kerangka dikotomis. Yang membedakannya adalah nilai-nilai manfaat dan maslahat. Munculnya pemikiran yang diklaim sebagai paham dikotomis ilmu agamawi dan duniawi, secara historis, tampaknya salah satu konsekuensi dari era disintegrasi. Kelanjutannya, muncul statemen bahwa ilmu yang agamawi (ilmu-ilmu agama harus mendapat perhatian yang lebih ketimbang ilmu yang duniawi (ilmu-ilmu dunia. Kemudian, pahala ilmu agamawi dipandang lebih banyak dibanding ilmu-ilmu duniawi. Statemen dan pandangan semacam ini tentu saja tidak memiliki dasar pijakan atau dalil yang jelas. Sedangkan metode-metode penelitian dalam kajian-kajian Islam ada empat macam, yakni: metode bayani, metode burhani, metode tajribi, metode ‘irfani. This paper examined about the methods of research in Islamic studies. It was based on that Islam did not put science in a dichotomous framework. What distinguished it was the benefit values and benefit. The emergence of thought which was claimed as a dichotomous understanding of the science of religious and secular, historically, it seemed one of the consequences of the era of disintegration. The sequel, appear statement that the science of religion (religious sciences should receive more attention than the secular science (science world. Then, the reward of religion science was seen more than secular sciences. Such statements and views certainly did not have a foundation or a clear proposition. While the methods of research in Islamic studies there were four kinds, namely: bayani method, the method Burhani, tajriibi method, the method of 'Irfani.

 3. Emocionālā intelekta attīstība 16 -18 gadus veciem pusaudžiem un tā saistība ar vecāku audzināšanas stilu.

  OpenAIRE

  Poļakova, Anželika

  2011-01-01

  Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai vecāku izvēlētais audzināšanas stils ir saistīts ar emocionālā intelekta attīstību. Pētījumā piedalījās 64 respondenti: 32 sievietes no 16 līdz 18 gadiem un 32 vīrieši no 16 līdz 18 gadiem. Respondenti pārstāv dažādas sociāli ekonomiskas grupas. Tika izmantotas šādas metodes: Bar-Ona emocionālā intelekta aptauja (Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i), Bar-On, 1999) un Buri Vecāku audzināšanas stila aptauju (Buri Parental Authority Questionnaire- PAQ...

 4. Visuelle data og metoder i narrativ forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Stine Thidemann; Nielsen, Helene Pristed

  2016-01-01

  I kapitlet giver vi eksempler på og diskuterer, hvordan forskellige former for visuelle data og metoder kan kombineres med en forskningsmæssig interesse i fortællinger eller narativer. Vi giver en kort indføring i nogle af de overordnede pointer og væsentlige skillelinjer, der kendetegner den vis...

 5. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania

 6. Hur fungerar datorer? : En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.

  OpenAIRE

  Ahl, Linda

  2004-01-01

  Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där att vara att hjälpa människor förstå hur datorer fungerar. Prototypen är baserad på bilder och enklare animationer som förklarar samverkan och funktion hos de olika datorkomponenterna, bland annat genom att visa scenarier so...

 7. Att stärka innovation i mjukvaruföretag

  OpenAIRE

  Jansson, Fredrik

  2010-01-01

  Detta examensarbete har två huvudsakliga mål. Det ena är att utöka funktionaliteten i mjukvaran C3Loops för att underlätta för musiker som producerar elektronisk musik som vill använda mjukvaran i liveframträdanden. Det andra är att titta närmre på hur processmodeller för mjukvaruutveckling stödjer innovation. Denna rapport ger läsaren ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tre för ämnet relevanta teoretiska områden, innovation, software-engineering och design tas upp. C3Loops projektet används so...

 8. MENENTUKAN HARGA MOBIL BEKAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY MAMDANI DAN METODE JARINGAN SYARAF TIRUAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suria Sandi Winarto

  2012-10-01

  Full Text Available Sejak ditemukannya mobil sebagai alat transportasi, gerak hidup manusia berubah menjadi lebih mudah dan dinamis. Dengan banyaknya keluaran mobil terbaru ditambah dengan semakin gencarnya iklan tentang mobil-mobil terbaru, membuat sebagian konsumen tertarik dan terdorong untuk dapat menukar atau menjual mobilnya dan menggantinya dengan mobil keluaran terbaru, sehingga hal ini menciptakan mobil bekas yang masih layak pakai untuk kembali diperjualbelikan kepada konsumen lainya. Dalam penentuan harga beli sebuah mobil bekas merupakan suatu hal yang bisa dikatakan tidak sulit dan juga tidak mudah bagi penjual dan pembeli.  Untuk menentukan  harga beli mobil bekas setidaknya ada dua faktor yang harus diperhatikan antara lain : harga beli mobil baru dan kondisi . Padahal dalam menentukan harga mobil bekas tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh dua faktor itu saja, misalnya dari warna mobil, transmisi, dan tahun keluaran mobil.  Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem untuk menguji kemampuan metode logika fuzzy mamdani dan metode jaringan syaraf tiruan dalam menentukan harga mobil bekas toyota avanza. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan mengambil data langsung dari sumbernya yaitu UD. Dito Motor.Dari pengujian data tersebut, diperoleh output yaitu  hasil prediksi harga mobil bekas. Kemudian hasil output dari kedua metode tersebut  akan diuji dengan menggunakan MAPE (Mean Absolute Percentage Error sehingga akan diketahui rata – rata persentase kesalahan absolute. Kata kunci : Harga Mobil Bekas, Fuzzy Mamdani , Jaringan Syaraf Tiruan, Prediksi, MAPE

 9. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 10. PRIMERJAVA GEODETSKIH METOD NA ZAHTEVNEM GRADBENEM OBJEKTU

  OpenAIRE

  Reberčnik, Matic

  2017-01-01

  V projektni nalogi smo v uvodnih poglavjih predstavili različne načine izvajanja geodetskih meritev, ki jih v gradbeništvu uporabljamo pri analizi pomikov in deformacij gradbenih konstrukcij ter terena, na katerem so le-te postavljene. V nadaljevanju opisujemo terestične in GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem) metode, ki smo jih uporabljali pri izvajanju meritev na izbranem premostitvenem objektu avtocestnega odseka v Sloveniji (zaradi varovanja podatkov ga imenujemo Objekt 1). Pod...

 11. Perbandingan Metode Binomial dan Metode Black-Scholes Dalam Penentuan Harga Opsi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surya Amami Pramuditya

  2016-04-01

  Full Text Available ABSTRAKOpsi adalah kontrak antara pemegang dan penulis  (buyer (holder dan seller (writer di mana penulis (writer memberikan hak (bukan kewajiban kepada holder untuk membeli atau menjual aset dari writer pada harga tertentu (strike atau latihan harga dan pada waktu tertentu dalam waktu (tanggal kadaluwarsa atau jatuh tempo waktu. Ada beberapa cara untuk menentukan harga opsi, diantaranya adalah  Metode Black-Scholes dan Metode Binomial. Metode binomial berasal dari model pergerakan harga saham yang membagi waktu interval [0, T] menjadi n sama panjang. Sedangkan metode Black-Scholes, dimodelkan dengan pergerakan harga saham sebagai suatu proses stokastik. Semakin besar partisi waktu n pada Metode Binomial, maka nilai opsinya akan konvergen ke nilai opsi Metode Black-Scholes.Kata kunci: opsi, Binomial, Black-Scholes.ABSTRACT Option is a contract between the holder and the writer in which the writer gives the right (not the obligation to the holder to buy or sell an asset of a writer at a specified price (the strike or exercise price and at a specified time in the future (expiry date or maturity time. There are several ways to determine the price of options, including the Black-Scholes Method and Binomial Method. Binomial method come from a model of stock price movement that divide time interval [0, T] into n equally long. While the Black Scholes method, the stock price movement is modeled as a stochastic process. More larger the partition of time n in Binomial Method, the value option will converge to the value option in Black-Scholes Method.Key words: Options, Binomial, Black-Scholes

 12. Deteksi Fraud Menggunakan Metode Model Markov Tersembunyi Pada Proses Bisnis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrean Hutama Koosasi

  2017-03-01

  Full Text Available Model Markov Tersembunyi merupakan sebuah metode statistik berdasarkan Model Markov sederhana yang memodelkan sistem serta membaginya dalam 2 (dua state, state tersembunyi dan state observasi. Dalam pengerjaan tugas akhir ini, penulis mengusulkan penggunaan metode Model Markov Tersembunyi untuk menemukan fraud didalam sebuah pelaksanaan proses bisnis. Dengan penggunaan metode Model Markov Tersembunyi ini, maka pengamatan terhadap elemen penyusun sebuah kasus/kejadian, yakni beberapa aktivitas, akan diperoleh sebuah nilai peluang, yang sekaligus memberikan prediksi terhadap kasus/kejadian tersebut, sebuah fraud atau tidak. Hasil ekpserimen ini menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mampu memberikan prediksi akhir dengan evaluasi TPR sebesar 87,5% dan TNR sebesar 99,4%.

 13. An att site-based recombination reporter system for genome engineering and synthetic DNA assembly.

  Science.gov (United States)

  Bland, Michael J; Ducos-Galand, Magaly; Val, Marie-Eve; Mazel, Didier

  2017-07-14

  Direct manipulation of the genome is a widespread technique for genetic studies and synthetic biology applications. The tyrosine and serine site-specific recombination systems of bacteriophages HK022 and ΦC31 are widely used for stable directional exchange and relocation of DNA sequences, making them valuable tools in these contexts. We have developed site-specific recombination tools that allow the direct selection of recombination events by embedding the attB site from each system within the β-lactamase resistance coding sequence (bla). The HK and ΦC31 tools were developed by placing the attB sites from each system into the signal peptide cleavage site coding sequence of bla. All possible open reading frames (ORFs) were inserted and tested for recombination efficiency and bla activity. Efficient recombination was observed for all tested ORFs (3 for HK, 6 for ΦC31) as shown through a cointegrate formation assay. The bla gene with the embedded attB site was functional for eight of the nine constructs tested. The HK/ΦC31 att-bla system offers a simple way to directly select recombination events, thus enhancing the use of site-specific recombination systems for carrying out precise, large-scale DNA manipulation, and adding useful tools to the genetics toolbox. We further show the power and flexibility of bla to be used as a reporter for recombination.

 14. An Overview of Research and Development Projects at the AT&T National Teletraining Center.

  Science.gov (United States)

  Chute, Alan G.; Balthazar, Lee B.

  Research and development projects at the AT&T (American Telephone and Telegraph Company) National Teletraining Center (NTC) are geared toward increasing understanding of the various psychological, sociological, ergonomic, and environmental factors involved in teletraining, and toward improving the ability to manage the distance learning…

 15. ADAPTIVE WEB SITE DENGAN METODE FUZZY CLUSTERING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muchammad Husni

  2004-01-01

  Full Text Available Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Ledakan pertumbuhan dan perkembangan informasi dalam dunia maya menjadikan personalisasian informasi menjadi isu yang penting. Personalisasi informasi yang akan diberikan oleh situs web akan sangat mempengaruhi pola dan perilaku pengguna dalam pencarian informasi, terutama pada perdagangan elektronis (e-commerce. Salah satu pendekatan yang memungkinkan dalam personalisasian web adalah mencari profil pengguna (user profile dari data historis yang sangat besar di file web log. Pengklasifikasian data tanpa pengawasan (unsupervised clasification atau metode metode clustering cukup baik untuk menganalisa data log akses pengguna yang semi terstruktur. Pada metode ini, didefinisikan "user session" dan juga ukuran perbedaan (dissimilarity diantara dua web session yang menggambarkan pengorganisasian sebuah web site. Untuk mendapatkan sebuah profil akses pengguna, dilakukan pembagian user session berdasarkan pasangan ketidaksamaan menggunakan algoritma Fuzzy Clustering. Kata kunci : Adaptive Website, Fuzzy Clustering, personalisasi informasi.

 16. Komparasi Metode Penyetaraan Tes Menurut teori Respons Butir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna Miyatun

  2004-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menemukan metode penyetaraan tes dengan teori respons butir yang paling akurat. Sebelum dilakukan pengujian keakuratan metode penyetaraan tes, terlebih dahulu dilakukan: 1 Pemeriksaan setara atau tidaknya perangkat tes, 2 Penemuan persamaan konversi antarpaket soal yang tidak setara dan 3 Estimasi parameter butir. Penentuan metode penyetaraan tes yang akurat didasarkan pada besarnya kesalahan standar penyetaraan (SEE; yang paling akurat adalah metode penyetaraan tes yang mempunyai SEE paling kecil. Dalam penelitian ini, terdapat dua macam objek penelitian yaitu paket soal dan jawaban peserta EBTANAS. Soal EBTANAS terdiri dari 3 paket soal utama, 1 paket soal susulan, dan 1 paket soal cadangan. Peserta EBTANAS SLTP di Jawa Tengah Tahun Ajaran 1998/1999 terdiri dari 370.187 siswa. Teknik Purposive Sampling digunakan untuk menentukan sampel paket soal, yaitu ketiga paket soal utama terpilih sebagai sampel penelitian. Teknik Cluster Stratified Systematic Random Sampling digunakan untuk menentukan sampel jawaban peserta EBTANAS. Jawaban peserta sebanyak 8.251, terpilih sebagai sampel penelitian. Paket soal EBTANAS SLTP bidang studi Matematika dan data jawaban peserta tes, diperoleh melalui pengambilan data dokumentasi. Keparalelan tes diuji dengan analisis varians, uji Scheffe, dan uji Levene. Penyetaraan tes dilakukan dengan metode: Rerata dan Sigma, Rerata dan Sigma Tegar, dan Kurva Karakteristik. Estimasi parameter butir dilakukan dengan analisis program Bilog. Hasil analisis menunjukkan, pasangan paket soal utama-1 dan 2 serta pasangan paket soal utama-1 dan 3 tidak paralel, sehingga diperlukan proses penyetaraan. Pasangan paket soal utama-2 dan paket soal utama-3 bersifat paralel. Oleh karena itu tidak diperlukan proses penyetaraan. Penyetaraan paket soal utama-1 ke paket soal utama-2, dengan metode Rerata dan Sigma didapatkan persamaan konversi X2 - 1,19495 X] + 0,25766; dengan metode Rerata dan Sigma Tegar, X2 = 0

 17. Pædagogiske metoder på rejse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jeppe Agger

  2016-01-01

  Nye pædagogiske metoder byder sig konstant til som appellerende måder, hvorpå eksisterende undervisningspraksis kan styrkes. Med afsæt Skandinavisk oversættelsesteori er omdrejningspunktet i artiklen, hvordan undervisningsinstitutioner tilpasser, modificerer og udvikler pædagogiske metoder i takt...

 18. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 19. PERBANDINGAN ESTIMASI KEMAMPUAN LATEN ANTARA METODE MAKSIMUM LIKELIHOOD DAN METODE BAYES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heri Retnawati

  2015-10-01

  Full Text Available Studi ini bertujuan untuk membandingkan ketepatan estimasi kemampuan laten (latent trait pada model logistik dengan metode maksimum likelihood (ML gabungan dan bayes. Studi ini menggunakan metode simulasi Monte Carlo, dengan model data ujian nasional matematika SMP. Variabel simulasi adalah panjang tes dan banyaknya peserta.  Data dibangkitkan dengan menggunakan SAS/IML dengan replikasi 40 kali, dan tiap data diestimasi dengan ML dan Bayes. Hasil estimasi kemudian dibandingkan dengan kemampuan yang sebenarnya, dengan menghitung mean square of error (MSE dan korelasi antara kemampuan laten yang sebenarnya dan hasil estimasi. Metode yang memiliki MSE lebih kecil dikatakan sebagai metode estimasi yang lebih baik. Hasil studi menunjukkan bahwa pada estimasi kemampuan laten dengan 15, 20, 25, dan 30 butir dengan 500 dan 1.000 peserta, hasil MSE belum stabil, namun ketika peserta menjadi 1.500 orang, diperoleh akurasi estimasi kemampuan yang hampir sama baik estimasi antara metode ML dan metode Bayes. Pada estimasi dengan 15 dan 20 butir dan peserta 500, 1.000, dan 1.500, hasil MSE belum stabil, dan ketika estimasi melibatkan 25 dan 30 butir, baik dengan peserta 500, 1.000, maupun 1.500 akan diperoleh hasil yang lebih akurat dengan metode ML. Kata kunci: estimasi kemampuan, metode maksimum likelihood, metode Bayes     THE COMPARISON OF ESTIMATION OF LATENT TRAITS USING MAXIMUM LIKELIHOOD AND BAYES METHODS Abstract This study aimed to compare the accuracy of the estimation of latent ability (latent trait in the logistic model using maximum likelihood (ML and Bayes methods. This study uses a quantitative approach that is the Monte Carlo simulation method using students responses to national examination as data model, and variables are the length of the test and the number of participants. The data were generated using SAS/IML with replication 40 times, and each datum is then estimated by ML and Bayes. The estimation results are then compared with the

 20. 76 FR 44036 - Proposed Low-Effect Habitat Conservation Plan for the California Tiger Salamander, AT&T Portable...

  Science.gov (United States)

  2011-07-22

  ... developed portion of the AT&T facility on October 25 and 29, 2010. In addition, several salamander larvae... were rejected due to the presence of other Federally listed species, including vernal pool fairy shrimp...

 1. EFEKTIFITAS METODE PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW DAN METODE KONVENSIAL TERHADAP HASIL BELAJAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Resi Mayangsari

  2012-06-01

  Full Text Available Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan metode (PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012 dan untuk mengetahui apakah penggunaan metode (PQ4R lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan metode (PQ4R pada mata pelajaran IPS ekonomi satndar kompetensi uang dan lembaga keuangan efektif untuk dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penggunaan metode (PQ4R lebih efektif daripada metode konvensional pada pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai rata- rata post test untuk kelas eksperimen sebesar 78,57 dan kelas kontrol sebesar 75,31. Simpulan dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode (PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, dan lebih efektif dibandingkan metode konvensional terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Saran dalam penelitian ini yaitu pembelajaran dengan model pembelajaran (PQ4R dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran bagi guru dalam rangka menambah variasi model mengajar karena efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, perlu adanya belajar kelompok yang efektif untuk melatih tingkat sosial siswa, dan perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Goals to be achieved in this study was to determine whether the use of the method (PQ4R can improve learning outcomes and learning activities of high school class X PGRI Gumelar

 2. Penyembunyian Data pada File Video Menggunakan Metode LSB dan DCT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahmuddin Yunus

  2014-01-01

  Full Text Available Abstrak Penyembunyian data pada file video dikenal dengan istilah steganografi video. Metode steganografi yang dikenal diantaranya metode Least Significant Bit (LSB dan Discrete Cosine Transform (DCT. Dalam penelitian ini dilakukan penyembunyian data pada file video dengan menggunakan metode LSB, metode DCT, dan gabungan metode LSB-DCT. Sedangkan kualitas file video yang dihasilkan setelah penyisipan dihitung dengan menggunakan Mean Square Error (MSE dan Peak Signal to Noise Ratio (PSNR.Uji eksperimen dilakukan berdasarkan ukuran file video, ukuran file berkas rahasia yang disisipkan, dan resolusi video. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan steganografi video dengan menggunakan metode LSB adalah 38%, metode DCT adalah 90%, dan gabungan metode LSB-DCT adalah 64%. Sedangkan hasil perhitungan MSE, nilai MSE metode DCT paling rendah dibandingkan metode LSB dan gabungan metode LSB-DCT. Sedangkan metode LSB-DCT mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan metode LSB. Pada pengujian PSNR diperoleh databahwa nilai PSNR metode DCTlebih tinggi dibandingkan metode LSB dan gabungan metode LSB-DCT. Sedangkan nilai PSNR metode gabungan LSB-DCT lebih tinggi dibandingkan metode LSB.   Kata Kunci— Steganografi, Video, Least Significant Bit (LSB, Discrete Cosine Transform (DCT, Mean Square Error (MSE, Peak Signal to Noise Ratio (PSNR                             Abstract Hiding data in video files is known as video steganography. Some of the well known steganography methods areLeast Significant Bit (LSB and Discrete Cosine Transform (DCT method. In this research, data will be hidden on the video file with LSB method, DCT method, and the combined method of LSB-DCT. While the quality result of video file after insertion is calculated using the Mean Square Error (MSE and Peak Signal to Noise Ratio (PSNR. The experiments were conducted based on the size of the video file, the file size of the inserted secret files, and

 3. Structural features of single-stranded integron cassette attC sites and their role in strand selection.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Bouvier

  2009-09-01

  Full Text Available We recently showed that cassette integration and deletion in integron platforms were occurring through unconventional site-specific recombination reactions involving only the bottom strand of attC sites. The lack of sequence conservation among attC sites led us to hypothesize that sequence-independent structural recognition determinants must exist within attC sites. The structural data obtained from a synaptic complex of the Vibrio cholerae integrase with the bottom strand of an attC site has shown the importance of extra helical bases (EHB inside the stem-loop structure formed from the bottom strand. Here, we systematically determined the contribution of three structural elements common to all known single-stranded attC site recombination substrates (the EHBs, the unpaired central spacer (UCS, and the variable terminal structure (VTS to strand choice and recombination. Their roles have been evaluated in vivo in the attIxattC reaction context using the suicide conjugation assay we previously developed, but also in an attCxattC reaction using a deletion assay. Conjugation was used to deliver the attC sites in single-stranded form. Our results show that strand choice is primarily directed by the first EHB, but the presence of the two other EHBs also serves to increase this strand selection. We found that the structure of the central spacer is essential to achieve high level recombination of the bottom strand, suggesting a dual role for this structure in active site exclusion and for hindering the reverse reaction after the first strand exchange. Moreover, we have shown that the VTS has apparently no role in strand selectivity.

 4. ZS "Lejas Dandēni" attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Makars, Aigars

  2014-01-01

  Lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs un iegūtu ilgtspējīgu attīstību, ir svarīgi izpētīt tā iekšējo un ārējo vidi, lai atklātu esošās problēmas, kas ietekmē uzņēmuma konkurētspēju un attīstības iespējas. Maģistra darba mērķis izstrādāt rīcības risinājumus tālākai ZS "Lejas Dandēni" konkurētspējas uzlabošanai un attīstībai. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus - analizēt konkurētspējas teorētiskos aspektus, analizēt uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, veikt SV...

 5. STUDI METODE-METODE EKSTRAKSI PEWARNA MAKANAN ALAMI ANNATTO DARI BIJI KESUMBA (Bixa orellana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johnner Parningotan Sitompul

  2012-05-01

  . Annatto merupakan pewarna alami makanan yang didapatkan melalui ekstraksi dari biji pohon kasumba (Bixa orellana dengan komponen pewarna utamanya adalah bixin. Keberadaan ikatan rangkap terkonjugasi menyebabkan bixin dan norbixin  larut dalam sebagian besar pelarut organik. Ciri struktur kimia dari bixin ini yang menjadi dasar dalam pemilihan pelarut untuk ekstraksi pewarna annatto. Tujuan makalah ini adalah studi metode-metode ekstraksi terhadap perolehan bixin, metode Soxhlet pada temperatur didih pelarut dan metoda ultrasonic bath pada temperatur kamar, dengan dua tempat sumber biji kasumba, Bandung dan Duri. Pelarut yang digunakan adalah etil asetat dan aseton. Pengujian dilakukan dengan mengukur kadar pigmen yang dihasilkan menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang tertentu. Dari penelitian ini, didapatkan data yield (perolehan bixin dari berbagai variasi percobaan. Perolehan bixin (terhadap biji yang didapat dari ekstraksi ultrasonic bath lebih tinggi yaitu rata-rata sebesar 0,584%, dibanding dengan metode soxhlet yang rata-rata sebesar 0,443%. Ekstraksi menggunakan metode ekstraksi ultrasonic bath, dan menggunakan pelarut etil asetat lebih tinggi yaitu rata-rata 0,602% daripada menggunakan aseton yang rata-rata 0,565%. Sedangkan dengan metode soxhlet menunjukkan perolehan bixin berbeda, dengan pelarut aseton 0,460%, sedangkan untuk pelarut etil asetat adalah 0,427%. Biji yang berasal dari 2 tempat berbeda, ketika diekstraksi dengan dua metode tersebut tidak memberikan perbedaaan hasil bixin yang signifikan

 6. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN RESTORAN MENGGUNAKAN MODIFIKASI METODE DINESERV DAN TRIZ

  OpenAIRE

  Anggraeni, Ira Tania; Daryanto, Yosef

  2014-01-01

  Pasta Banget merupakan salah satu restoran yang mengusung menu makanan Italia di Yogyakarta. Banyaknya pesaing sejenis menuntut Pasta Banget selalu melakukan peningkatan kualitas layanan. Untuk itu, perusahaan perlu mengetahui atribut layanan yang dinilai belum memuaskan oleh pelanggan dan mencari solusi perbaikannya. Metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan adalah modifikasi dari DINESERV. Metode ini mengandung 32 atribut untuk mengukur kualitas pelayanan berdasarkan 5 dimensi k...

 7. Kustību pilnveide valodas attīstības traucējumu korekcijā pirmsskolas vecuma bērniem

  OpenAIRE

  Kampusa, Zane

  2012-01-01

  Diplomdarbā “Kustību pilnveide valodas attīstības traucējumu korekcijā pirmsskolas vecuma bērniem” autore apskata pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstības īpatnības. Uzmanība tiek vērsta uz sensitīvā valodas attīstības perioda un citu priekšnoteikumu nozīmi bērna valodas sekmīgai attīstībai pirmsskolas vecumā. Diplomdarbā autore sniedz ieskatu, kādi var būt runas un valodas attīstības traucējumu cēloņi un veidi. Tiek raksturotas pirmsskolas vecumposma bērnu attīstības īpatnības, kā arī dot...

 8. She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap : Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer

  OpenAIRE

  Linderfyhr, Jessica; Malm, Mikaela

  2017-01-01

  Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster. Unga kvinnor kan känna tvekan inför chefskap på grund av känslan av bristande erfarenhet och svårighet med att identifiera sig med den ster...

 9. KEEFEKTIFAN METODE SCHOOLYARD INQUIRY TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN SCIENCE VOCABULARY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.D. Pamelasari

  2014-10-01

  Full Text Available Tantangan yang harus dihadapi dalam mengajar Bahasa Inggris di pada mahasiswa selain jurusan Bahasa Inggris adalah tingkat pemahaman kosakata yang rendah. Hal tersebut berpengaruh pada pemahaman materi mereka, berdasarkan permasalahan tersebut metode schoolyard inquiry digagas untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka dalam memahami science vocabulary sebagai metode alternative untuk membantu mereka belajar. Schoolyard inquiry adalah metode belajar kosakata secara mandiri di luar kelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman science vocabulary mahasiswa Pendidikan IPA FMIPA Unnes mengingkat secara signifikan dan mencapai tingkat tinggi pada level pemahamannya. Melalui metode ini mahasiswa juga dapat mengintegrasikan pembelajaran Bahasa Inggris dengan metode saintifik. Mahasiswa juga memberikan respon positif terhadap metode schoolyard inquiry  ini. The challenge that should be faced of teaching English for non English department students is the low level of students’ vocabulary mastery. It affects their comprehension of material, therefore to help students to master the science vocabulary schoolyard inquiry method was proposed to be used as alternative method to improve students’ vocabulary mastery. Schoolyard inquiry is a method of independent learning that is conducted outside the class. The result showed that the students’ science vocabulary mastery improved significantly most of students reached high level of science vocabulary mastery. Through Schoolyard Inquiry method Students were be able to learn English by applying the scientific skill. The students also gave positive responses of learning vocabulary by using alternatif method of schoolyard inquiry.

 10. ANALISIS PERBANDINGAN PENENTUAN HARGA CALL OPTION DENGAN MENGGUNAKAN METODE BLACK-SCHOLES DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krishna Kusumahadi

  2016-03-01

  Full Text Available Abstract - This study was conducted to determine the accuracy of the Black-Scholes method compared with the Monte Carlo simulation method to predict the price of a call option on KOMPAS 100 Index at maturity in 1 month, 2 months, and 3 months. The method used in this research is descriptive analysis by using historical data and perform price comparisons with absolute error value to determine whether the Black-Scholes method is more accurate than the method of Monte Carlo simulation in maturities. Result from this research; found that the price value at maturity absolute error for 1 month is 3.76 and the Black-Scholes method for Monte Carlo simulation method is 0:03. Value price absolute error at maturity for 2 months is 3.76 and the Black-Scholes method for Monte Carlo simulation method is 0.03. Value price absolute error on the maturity using Black-Scholes method for 3 months is 3.48 and 2.99 for the Monte Carlo method. Judging from the data obtained that the Monte Carlo method is more accurate than the Black-Scholes method to predict the price of the call option KOMPAS 100 Stock Index in the period of 1 month, 2 months, and 3 months. Implications for investors and capital market participants is when investors want to invest in stocks included in the KOMPAS 100 Index, Monte Carlo simulation method could be use to predict the price of the call option.  It is also advisable to compare with other methods such as GARCH, Neural Network, etc.   Keywords: Black-Scholes, Monte Carlo, Garch, and Artificial Neural Networks.   Abstrak - Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan Metode Black Scholes dibandingkan dengan Metode Simulasi Monte Carlo dalam memprediksi harga call option Indeks KOMPAS 100 pada saat jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data-data historis, dan melakukan perbandingan nilai price absolute error untuk mengetahui

 11. Att utforma en teknisk manual : Med tillhörande riktlinjer

  OpenAIRE

  Runvall, Linda; Parantainen, Satu

  2007-01-01

  Vi, Linda Runvall och Satu Parantainen, har gjort vårt examensarbete för företaget Leine & Linde i Strängnäs. De tillverkar pulsgivare som används inom industrin. Examensarbetet bestod av att göra om en befintlig manual och skriva guidelines (riktlinjer) till Leine & Lindes personal. Under vårt examensarbete har vi använt oss av våra kunskaper inom informationsdesign. Rune Pettersson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola, beskriver ämnet informationsdesign såhär: ”I...

 12. Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literārā tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romāna „Kapteiņa meita”)

  OpenAIRE

  Širado, Nataļja

  2008-01-01

  Šīs darbs Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literāra tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romana „Kapteiņa meita”) ir veltīts reālijas tulkošanas problēmai literārajos tekstos. Šī darba mērķis bija analizēt dažādus A.S. Puškina romāna „Kapteiņa meita” tulkojumus lai izpētīt metodes, kuras tulkotāji lietoja, lai attēlotu reālijas un valodas īpatnības kuriem piemīt vēsturiskais un kulturālais kolorīts, kā arī tiem, kuriem nav ekvivalenta Angļu valodā. Kā arī izpētīt tu...

 13. Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Ljubič

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Demenca je kronično obolenje s tendenco upadanja kognitivnih sposobnosti obolelega. Uporaba metod za obvladovanje in trening osnovnih življenjskih aktivnosti, ki omogočajo daljše obdobje samostojnega življenja pacienta z demenco, je v tujini uveljavljena z različnimi novejšimi koomplementarnimi pristopi. Ena izmed uveljavljenih metod je pristop Marie Montessori, prilagojen odraslim pacientom z demenco. V članku je predstavljena metoda montessori pri obravnavi pacienta z demenco in njeni učinki na kakovost življenja pacienta z demenco. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metodologija s pregledom domače in tuje literature. Za prikaz pregleda petih preko spleta dostopnih podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metoda PRISMA. V končni pregled literature je bilo ključenih 19 člankov, objavljenih do maja 2016. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen model analize konceptov. Večina zajetih raziskav je bila izvedena v Združenih državah Amerike. Rezultati: Po pregledu raziskav so bila identificirana tri tematska področja: (1 vpliv metode montessori na sodelovanje in prizadevanje, (2 vpliv metode montessori na vedenje, povezano s hranjenjem, in (3 vpliv metode montessori na širšo skupino kognitivnih sposobnosti. Diskusija in zaključek: Kljub majhnemu številu člankov, ki opisujejo uporabo metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco, metodo lahko predstavimo kot učinkovito. Avtorji raziskav ugotavljajo, da pristop ne le omogoča ohranjanje kognitivnih sposobnosti, temveč le-te celo izboljšuje.

 14. IK "HOLS" attīstības stratēģija

  OpenAIRE

  Zvirgzds, Jānis

  2011-01-01

  Tā kā gan valsts, gan starptautiskā līmenī nepārtraukti notiek straujas un bieži vien pretrunīgas izmaiņas, tad, lai tām pielāgotos vai tās izmantotu, uzņēmumam jāanalizē šo pārmaiņu ietekme uz tā saimniecisko darbību un nepārtraukti jāattīstās. Darba mērķis: izstrādāt individuālā komersanta „Hols” attīstības stratēģiju, pamatojoties uz uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās vides analīzi. Bakalaura darba rezultātā noskaidrots, ka pēdējos gados uzņēmējdarbības ārējā vide, ir īpaši ekonomisk...

 15. PENGARUH ABDOMINAL MUSCLE STRENGTHENING DENGAN METODE PILATES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bambang Trisnowiyanto

  2016-12-01

  Full Text Available Seseorang yang memiliki kebiasaan melakukan aktivitas pasif seperti duduk lama saat bekerja dapat meningkatkan resiko terjadinya muscle power imbalance pada otot-otot penyangga tubuh yang pada akhirnya mudah mengalami nyeri pada punggung bagian bawah, sehinga bila melakukan aktifitas atau pekerjaan yang melebihi kapasitas fisik yang dimiliki, akan mudah mengalami kelelahan dan bila dipaksakan dapat terjadi cedera, seperti terjadinya spasme atau kram pada otot perut. Peningkatan kekuatan otot perut, salah satunya dapat dicapai dengan latihan Pilates yang memiliki keunggulan memiliki fokus latihan yang bertujuan menguatkan otot-otot core stability diantaranya adalah otot perut. Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh latihan Pilates terhadap peningkatan kekuatan otot perut. Subyek Penelitian Sebanyak 34 terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dengan rentang usia antara 30–50 tahun. Metode Penelitian: Eksperimen dengan rancangan one group pre-post test with control dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Bentuk latihan pilates yang dipilih adalah khusus gerakan yang ditujukan untuk latihan otot-otot perut sebanyak 16 gerakan, program latihan diberikan selama 2 bulan, dengan durasi selama 45 menit/sesi latihan, 2 kali/minggu. Pengukuran kekuatan otot perut menggunakan curl up test. Analisis Statistik: Uji beda pre-post test dengan Wilcoxon Test, didapatkan p=0,000 (p<0.05 dan uji beda pre-pre test dan post-post test dengan Mann-whitney U Test kedua kelompok p=0,849(p<0.05  dan post-post test kedua kelompok p=0,007 (p<0.05. Kesimpulan: Latihan Pilates berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan otot perut.

 16. Att ligga som föräldrarna bäddar : En kvantitativ studie om ungdomars sexuella handlingsutrymme

  OpenAIRE

  Hellberg, My; Sarin, Sandra

  2014-01-01

  Sammanfattning Denna studie avser att undersöka ungdomars sexuella handlingsutrymme. Syftet är att studera om det sexuella handlingsutrymmet uppfattas olika när det gäller ungdomar med, respektive utan, en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. I analysen har särskild hänsyn tagits till tre bakgrundsfaktorer; ungdomars kön, föräldrars födelseland samt föräldrars religiositet. Definitionen av det sexuella handlingsutrymmet bygger på den unges uppfattning om vårdnadshavarens restriktioner ...

 17. OPTIMALISASI PEMECAHAN MASALAH TRANSPORTASI MENGGUNAKAN METODE NWC, INPEKSI, DAN VAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ni Ketut Kertiasih

  2013-08-01

  Full Text Available Sistem optimalisasi dalam pemecahan masalah transportasi menggunakan metode NWC (north west corner, INPEKSI (matrik minimum, dan VAM (Vogel Approximation Method adalah sebuah sistem yang dibangun dan difungsikan sebagai sistem yang diharapkan mampu mengetahui biaya paling minimum dalam pengalokasian barang dengan membandingkan tiga metode tersebut. Sistem ini memiliki kelebihan dalam proses input, keakuratan proses perhitungan dan proses pengerjaan lebih cepat dari proses perhitungan secara manual. Sistem ini digunakan untuk melakukan proses input jumlah gudang, input jumlah pabrik, biaya satuan dari tiap-tiap pabrik menuju tiap-tiap gudang, hasil produksi tiap pabrik, dan kapasitas gudang, selanjutnya dilakukan proses perhitungan dengan menggunakan ketiga metode tersebut. Sistem ini dibangun dengan menggunakan visual basic 6.0 dan microsoft office accsess 2007 sebagai basis datanya. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam penyelesaian masalah pendistribusian barang dari pabrik ke masing-masing gudang.   Kata-kata  kunci :  Optimalisasi, NWC, INPEKSI dan VAM

 18. PENERAPAN METODE SELEKSI FITUR UNTUK MENINGKATKAN HASIL DIAGNOSIS KANKER PAYUDARA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elvira Sukma Wahyuni

  2016-04-01

  Full Text Available Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan peforma klasifikasi pada diagnosis kanker payudara dengan menerapkan seleksi fitur pada beberapa algoritme klasifikasi. Penelitian ini menggunakan database kanker payudara Wisconsin Breast Cancer Database (WBCD. Metode seleksi fitur F-score dan Rough Set akan dipasangkan dengan beberapa algoritme klasifikasi yaitu SMO (Sequential Minimal Optimization, Naive Bayes, Multi layer Perceptron, dan C4.5. Penelitian ini menggunakan 10 fold cross validation sebagai metode evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan algoritme klasifikasi MLP dan C4.5 mengalami peningkatan peforma klasifikasi secara signifikan setelah dipasangkan dengan seleksi fitur rough set dan F-score, Naive Bayes menunjukan peforma terbaik ketika dipasangkan dengan metode seleksi fitur F-score saja, sedangkan SMO tidak menunjukkan peningkatan peforma klasifikas ketika dipasangkan pada kedua seleksi fitur. Kata kunci: kanker payudara, seleksi fitur, klasifikasi.

 19. Sistem Pakar Analisis Kepribadian Diri dengan Metode Certainty Factor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Putu Veda Andreyana

  2015-08-01

  Full Text Available Kepribadian adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakan seseorang dengan orang lain. Salah satu metode yang digunakan psikolog adalah Big Five Personality untuk mendapatkan jenis-jenis kepribadian. Sistem pakar adalah sistem informasi yang berisi pengetahuan dari pakar yang dapat melakukan analisa seperti seorang pakar. Sistem Pakar Kepribadian Diri dengan metode Big Five dapat memudahkan seseorang melakukan tes kepribadian tanpa psikolog, dan memudahkan psikolog dalam melakukan tes kepribadian karena tanpa melakukan perhitungan manual. Sistem Pakar Kepribadian Diri merupakan sistem berbasis web yang memberikan hasil tes kepribadian seseorang dan juga memberikan informasi tentang jenis-jenis kepribadian yang ada. Sistem ini diimplementasikan menggunakan metode forward chaining untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu kepribadian. Output sistem pakar tes kepribadian berupa jenis-jenis kepribadian berdasarkan Big Five Personality. Persentase kepercayaan yang diperoleh berdasarkan kuesioner terhadap sistem pakar ini yaitu tingkat akurasi 74%. Kata kunci: Sistem Pakar, Kepribadian, Big Five Personality, Certainty Factor, Forward Chaining

 20. Perbaikan Metode Penghitungan Debit Sungai Menggunakan Cubic Spline Interpolation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Budi I. Setiawan

  2007-09-01

  Full Text Available Makalah ini menyajikan perbaikan metode pengukuran debit sungai menggunakan fungsi cubic spline interpolation. Fungi ini digunakan untuk menggambarkan profil sungai secara kontinyu yang terbentuk atas hasil pengukuran jarak dan kedalaman sungai. Dengan metoda baru ini, luas dan perimeter sungai lebih mudah, cepat dan tepat dihitung. Demikian pula, fungsi kebalikannnya (inverse function tersedia menggunakan metode. Newton-Raphson sehingga memudahkan dalam perhitungan luas dan perimeter bila tinggi air sungai diketahui. Metode baru ini dapat langsung menghitung debit sungaimenggunakan formula Manning, dan menghasilkan kurva debit (rating curve. Dalam makalah ini dikemukaan satu canton pengukuran debit sungai Rudeng Aceh. Sungai ini mempunyai lebar sekitar 120 m dan kedalaman 7 m, dan pada saat pengukuran mempunyai debit 41 .3 m3/s, serta kurva debitnya mengikuti formula: Q= 0.1649 x H 2.884 , dimana Q debit (m3/s dan H tinggi air dari dasar sungai (m.

 1. Game Blok Bakar Berbasis Android Menggunakan Metode LCG dan LFSR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kadek Adi Praptha

  2015-11-01

  Full Text Available Blok Bakar merupakan permainan kartu tradisional Bali yang menggunakan kartu domino. Konsep utama dari game adalah memilih blok kartu yang terdiri dari 2 buah kartu yang sudah diacak. Namun seiring perkembangan jaman peminat permainan Blok Bakar dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sehingga diperlukan sebuah sarana sebagai media pelestarian Budaya Bali. Penelitian ini menyajikan suatu aplikasi game Blok Bakar berbasis Android dengan mengkombinasikan metode pengacakan Linear Congruential Generators (LCG dan Linear Feedback Shift Register (LFSR agar minat masyarakat terhadap game Blok Bakar dapat meningkat. Kombinasi metode digunakan untuk memperoleh kartu acak dan meminimalisir kemunculan kartu yang sama. Game Blok Bakar dibuat dengan menggunakan software Corona SDK dengan bahasa pemrograman Lua. Hasil dari kombinasi metode LCG dan LFSR memberikan perbandingan kemenangan dan kekalahan Bandar sebesar 52% berbanding 48% untuk kondisi taruhan dan 60% berbanding 40% untuk kondisi jumlah kartu. Kata kunci: Blok Bakar, Budaya Bali, game kartu, LCG, LFSR.

 2. PENERAPAN METODE PENDEKATAN TEKNIK UNTUK MENINGKATKAN KEANDALAN SISTEM DISTRIBUSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rukmi Sari Hartati

  2010-07-01

  Full Text Available Metode pendekatan teknik dipergunakan untuk meningkatkan keandalan sistem distribusi dengan menentukan lokasi recloser yang optimal pada penyulang- penyulang yang akan ditingkatkan keandalannya, sehingga diperoleh nilai indeks keandalan yang lebih baik. Telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode tersebut untuk meningkatkan keandalan pada penyulang Penebel dan Marga untuk memenuhi target PLN ke depan yakni mencapai WCS (World Customer Service serta WCC (World Class Company yaitu SAIFI = 3 kali/pelanggan/tahun dan SAIDI = 100 menit/pelangggan/tahun. Dari hasil penelitian pada 2 penyulang tersebut diperoleh nilai indeks keandalan SAIDI dan SAIFI untuk kedua penyulang tersebut sudah mendekati target WCS dan jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum dipasang recloser. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pendekatan teknik untuk meningkatkan keandalan sistem distribusi cocok untuk diterapkan, terutama pada sistem distribusi di Bali.

 3. Tack, men nej tack : En undersökning om Online Behavioral Advertising och dess förhållande till blockeringstjänster

  OpenAIRE

  Holgersson, Pontus; Haglund, Martin

  2015-01-01

  Online Behavioral Advertising betyder att man spårar användares beteende över Internet för att kunna skapa skräddarsydda annonser till användare baserat på deras internetaktiviteter. Det är kostnadseffektivt och ger möjlighet för företag att skapa relevanta annonser för internetanvändare. Online Behavioral Advertising möts ofta av motstånd eftersom att företag inkräktar på den personliga integriteten när man samlar in information om människor för att skapa annonser. Samtidigt har användandet ...

 4. IMPLEMENTASI METODE HISTOGRAM EQUALIZATION UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS CITRA DIGITAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isa Akhlis

  2012-02-01

  Full Text Available Radiografi dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit dalam bidang medis. Umumnya citra radiograf masih tampak kabur sehingga memerlukan pengolahan untuk menghilangkan atau mengurangi kekaburan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendesain perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas citra digital foto Roentgen yaitu dengan meningkatkan kontras citra tersebut. Salah satu metode untuk meningkatkan kontras citra digital adalah dengan menggunakan metode histogram equalization. Metoda tersebut membuat tingkat keabuan citra tersebar merata pada semua tingkat keabuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metoda histogram equalization dapat digunakan untuk meningkatkan kontras citra.  Hal ini dapat langsung dilihat pada layar monitor.   Kata kunci: citra radiograf,  histogram equalization

 5. PENGUKURAN BEBAN KERJA MENTAL DALAM SEARCHING TASK DENGAN METODE RATING SCALE MENTAL EFFORT (RSME)

  OpenAIRE

  Ari Widyanti; Addie Johnson; Dick de Waard

  2012-01-01

  Metode pengukuran beban kerja mental meliputi metode obyektif dan subyektif. Metode pengukuran beban kerja mental secara subyektif yang banyak diaplikasikan di Indonesia adalah Subjective Workload Assessment Technique (SWAT) dan NASA TLX (NASA Task Load Index). SWAT dan NASA TLX adalah pengukuran subyektif yang bersifat multidimensional (multidimensional scaling) yang relatif membutuhkan waktu dalam aplikasinya. Sebagai alternatif SWAT dan NASA TLX, Rating Scale Mental Effort (...

 6. Karakterisasi Serbuk Hasil Produksi Menggunakan Metode Atomisasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Halim Asiri

  2015-07-01

  Full Text Available Abstrak : Metalurgi serbuk (powder metallurgy,yaitu merupakan teknologi produksi logam dengan bahan dasar Aluminum dengan unsur lain Ti,Mn,Mg,Si,sebagai unsur penguat sebelum diproses pencairan terlebidahulu melakukan pengujian sifat mekanik antara lain uji struktur makro dan mikro kemudianuji kekerasan (hardness tes, uji kekuatan (tensile strength. Setelah selesai diadakan pengujian sifat-sifat mekanik terhadap logam dasar, maka proses selanjutnya mencairkan logam dasar denganmelalui dapur peleburan (fornaices dengan temperature panas sekitar 1200 s/d 1350? dan titik cair logam aluminum 650?. Setelah mencair kemudian di holding time selama 20 menit selanjutnya pembuatan proses granulasi (pembutiran dengan menggunakan sistim Atomisasi Air (water atomization dengan menggunakan variasi tekanan penyemprotan sebesar 20 s/d 25 Psi, dengan debit 4 l/s,variasi waktu yg digunakan 6 s/d 8 detik. Hasil dari proses sistim metode Atomisasi ini kita dapatkan macam-macam karakteristik bentuk butiran mulai dari Mesh 8 (2360????m,mesh 16 (1180????m, mesh 30(600????m, mesh 50(300????????,mesh 100 (150????m,mesh 200 (75????m. Untuk mengetahui data-data ini melalui pengamatan dengan menggunakan mikroskop makro dan mikro.Selanjutnya bisa juga melakukan pengujian dengan menggunakan alat uji SEM dan X – Ray (XRD.Kata kunci: uji sifat – sifat mekanik, sifat bahan, komposisi kimia dan porositas (civitis Abstract : Powder metallurgy (powder metallurgy, which is a production technology with basic materialsAluminum metal with other elements Ti, Mn, Mg, Si, as a reinforcement agent before beingprocessed casting prior testing of mechanical properties among others, macro and micro structuraltest then hardness test, test of strength. After completion of the testing of mechanical properties ofthe base metal, then the next process with the base metal melt through the furnace with atemperature of about 1200 s / d in 1350 and the melting point of aluminum is 650C. After melt

 7. Krāsas un skaņas sintēzes metodes izmantošanas iespējas gleznošanas nodarbībās mākslas skolā

  OpenAIRE

  Zilberte, Baiba

  2007-01-01

  Viens no vizuālās mākslas izglītības mērķiem ir nodrošināt vizuālās mākslas valodas apguvi un attīstīt skolēnu izpratni par procesiem mūsdienu mākslā un mākslas komunikācijā. Mērķi nav iespējams sasniegt, ja mākslas izglītībā netiek iekļauts mūsdienu vizuālās mākslas gan lokālais, gan starptautiskais konteksts. Krāsas un skaņas sintēze kā metode var tikt pielietota mākslas pedagoģijā, lai veidotu izpratni par mūsdienu vizuālo mākslu, attīstītu skolēnu uztveri un domāšanu, paplašinātu vizuālo ...

 8. The inhibition effect of 211At-Te colloid and Na211 at injections on murine Ehrlich ascites tumor cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Juan; Wang Xizhong; Zhang Jiazao

  1992-01-01

  Na 211 At and 211 At-Te colloid injections are prepared. It has been demonstrated that the 211 At-Te colloid is stable in vivo and in vitro, and can be applied in the study of biology and medicine. In the report, the model of Murine Ehrlich Ascites Cells cultured in vivo and in vitro is elected for a series of experiments. It has been proved that Na 211 At and 211 At-Te colloid injections possess an inhibition effect on tumor cells. The inhibition effect was expressed in surviving of the mice and inhibiting growth of tumor as well as the changes of enzyme activity. Meanwhile, it was also noticed that Na 211 At and 211 At-Te colloid injections of various dose inhibited the absorb of pyrimidine nucleosides in Murine Ehrlich Ascites Cells. And the effect is not reversible. It is closely related to the dose administrated and 50% inhibition rate needs about 1.48 x 10 5 Bq/ml culture

 9. Integrāļa attīstības vēsture un daudzveidība

  OpenAIRE

  Baune, Anna

  2015-01-01

  Bakalaura darba “Integrāļu attīstības vēsture un daudzveidība” mērķis ir izpētīt integrāļu attīstības vēsturi un to, kā apgūst integrāļu teoriju mūsdienās, saistot to laukumu un tilpumu aprēķināšanu, iepriekš izpētot būtiskos jautājumus skolas matemātikas programmās. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek aplūkots matemātikas priekšmets un tā vēsturiskā loma cilvēces attīstībā. Otrajā nodaļā tiek aplūkota integrāļu rašanās un attīstības vēsture....

 10. Architecture of the 99 bp DNA-six-protein regulatory complex of the lambda att site.

  Science.gov (United States)

  Sun, Xingmin; Mierke, Dale F; Biswas, Tapan; Lee, Sang Yeol; Landy, Arthur; Radman-Livaja, Marta

  2006-11-17

  The highly directional and tightly regulated recombination reaction used to site-specifically excise the bacteriophage lambda chromosome out of its E. coli host chromosome requires the binding of six sequence-specific proteins to a 99 bp segment of the phage att site. To gain structural insights into this recombination pathway, we measured 27 FRET distances between eight points on the 99 bp regulatory DNA bound with all six proteins. Triangulation of these distances using a metric matrix distance-geometry algorithm provided coordinates for these eight points. The resulting path for the protein-bound regulatory DNA, which fits well with the genetics, biochemistry, and X-ray crystal structures describing the individual proteins and their interactions with DNA, provides a new structural perspective into the molecular mechanism and regulation of the recombination reaction and illustrates a design by which different families of higher-order complexes can be assembled from different numbers and combinations of the same few proteins.

 11. Measuring attitudes about women's recourse after exposure to intimate partner violence: the ATT-RECOURSE scale.

  Science.gov (United States)

  Yount, Kathryn M; VanderEnde, Kristin; Zureick-Brown, Sarah; Minh, Tran Hung; Schuler, Sidney Ruth; Anh, Hoang Tu

  2014-06-01

  Attitudes about intimate partner violence (IPV) against women are widely surveyed, but attitudes about women's recourse after exposure to IPV are understudied, despite their importance for intervention. Designed through qualitative research and administered in a probability sample of 1,054 married men and women 18 to 50 years in My Hao District, Vietnam, the ATT-RECOURSE scale measures men's and women's attitudes about a wife's recourse after exposure to physical IPV. Data were initially collected for nine items. Exploratory factor analysis (EFA) with one random split-half sample (N 1 = 526) revealed a one-factor model with significant loadings (0.316-0.686) for six items capturing a wife's silence, informal recourse, and formal recourse. A confirmatory factor analysis (CFA) with the other random split-half sample (N 2 = 528) showed adequate fit for the six-item model and significant factor loadings of similar magnitude to the EFA results (0.412-0.669). For the six items retained, men consistently favored recourse more often than did women (52.4%-66.0% of men vs. 41.9%-55.2% of women). Tests for uniform differential item functioning (DIF) by gender revealed one item with significant uniform DIF, and adjusting for this revealed an even larger gap in men's and women's attitudes, with men favoring recourse, on average, more than women. The six-item ATT-RECOURSE scale is reliable across independent samples and exhibits little uniform DIF by gender, supporting its use in surveys of men and women. Further methodological research is discussed. Research is needed in Vietnam about why women report less favorable attitudes than men regarding women's recourse after physical IPV.

 12. Digital portfolio som metode og pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 13. Sansning som redskab og metode for faget Modedesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ræbild, Ulla

  2009-01-01

    Abstract / dansk Intentionen i denne afhandling er at undersøge, hvornår og hvordan designere anvender sansemæssig viden og kompetence i deres arbejdsproces, for igennem denne afdækning at kunne foretage en eksplicitering og artikulation af sansning som redskab og metode i designprocessen. Afha...

 14. Analisa Kemampuan Saluran Berdasarkan Metode Contingency N-1 Analysis

  OpenAIRE

  Syukriyadin,; Susanti, Rahmi

  2010-01-01

  Sistem transmisi memegang peranan yang sangatpenting dalam proses penyaluran daya. Oleh karena itupengamanan pada saluran transmisi perlu mendapatperhatian yang serius dalam perencanaannya. Analisakemampuan saluran merupakan aplikasi untuk mempelajarikestabilan sistem. Analisa kemampuan saluran dalampenelitian ini menggunakan metode contingency N-1 analysis.Contingency N-1 analysis merupakan sebuah program untukmemperhitungkan berbagi kondisi yang mungkin terjadidalam sistem dimasa yang akan ...

 15. Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A. J.J. Erasmus. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's ...

 16. PENGHILANGAN NOISE PADA CITRA BERWARNA DENGAN METODE TOTAL VARIATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anny Yuniarti

  2006-01-01

  Full Text Available Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Saat ini multimedia telah menjadi teknologi yang cukup dominan. Tukar menukar informasi dalam bentuk citra sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Citra dengan kualitas yang baik sangat diperlukan dalam penyajian informasi. Citra yang memiliki noise kurang baik digunakan sebagai sarana informasi, oleh karena itu diperlukan suatu metode untuk memperbaiki kualitas citra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode total variation untuk penghilangan noise yang dapat diterapkan untuk model warna nonlinier, yaitu Chromaticity-Brightness (CB dan Hue-Saturation-Value (HSV. Filter total variation disebut filter yang bergantung pada data citra karena koefisien filternya diperoleh dari pemrosesan data citra dengan rumusan yang baku. Sehingga filter mask untuk masing-masing piksel memiliki kombinasi koefisien yang berbeda. Metode ini menggunakan proses iterasi untuk menyelesaikan persamaan dasar yang nonlinier. Uji coba dilakukan dengan menggunakan 30 data dengan berbagai jenis noise, yaitu gaussian, salt and pepper dan speckle. Uji coba pembandingan dengan metode filter median dan filter rata-rata. Dari percobaan ini menunjukkan bahwa metode total variation menghasilkan citra yang lebih baik daripada metode

 17. Perpaduan Konsep Islam dengan Metode Montessori dalam Membangun Karakter Anak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aprilian Ria Adisti

  2016-09-01

  Full Text Available Studi ini menguraikan perpaduan antara konsep Islam dan metode Montessori terutama untuk membangun karakter yang baik bagi anak-anak. Metode pendidikan Montessori adalah salah satu metode yang populer sebagai salah satu metode terbaik di Barat, terutama untuk mengajar anak-anak. Dalam al-Quran, sebagai sumber kehidupan masyarakat muslim, telah disebutkan semua laporan Montessori. Ada lima konsep dalam metode pendidikan Montessori yang bisa dipadukan dengan teori mengajar anak-anak dalam al-Quran dan al-Hadits; Konsep Kebebasan dengan konsep "Fitrah", Struktur dengan konsep Langkah demi langkah, Realitas dan Alam dengan konsep Mencintai Alam dan Makhluk Hidup, Keindahan dan Nuansa sejalan dengan konsep Kebersihan dan Keindahan Islam, dan Materi Montessori dengan Proses Konsep Pembelajaran Hidup. Hasil perpaduan nilai-nilai tersebut dapat membangun karakter yang baik untuk anak-anak, terutama menjadikan mereka orang beragama dengan sikap yang baik untuk masa depan mereka.   This study simply reveals about the assimilation of Islamic education values and Montessori education method especially to build the good character for children. Montessori education method is one of the method which really popular as one of the best method in Western, especially for teaching children. In al-Quran, as the source of Moslem people’s life, has mentioned all the statements of Montessori. There are five aspects in Montessori education methods that we collaborate with the theory of teaching children in al-Quran and al-Hadits; Concept of Freedom with Concept of “Fitrah”, Structure and Order with Concept of Step by Step, Reality and Nature with Concept of Loving the Nature and Living Being, Beauty and Nuance in line with Concept of Cleanness and Beauty of Islam, and Montessori Materials with Concept Process of Life Learning. The result of collaboration those methods can build the good character for children, especially create them to be religious person with the

 18. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 19. Papper! : En studie om materialet papper ur ett konsthantverksperspektiv

  OpenAIRE

  Gerdemark, Ida

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att belysa papper som konsthantverksmaterial. Studien aktualiserar hur konsthantverkare som arbetar i papper beskriver sin relation till materialet och hur konsthantverkare som arbetar i papper upplever att deras val av material påverkar deras arbetssituation. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med sex konsthantverkare som arbetar professionellt i Sverige med att på olika sätt skapa objekt i papper eller på olika sätt skapa materialet papper. Resultatet visar ...

 20. Vērtspapīru tirgus attīstība Baltijas valstīs

  OpenAIRE

  Kalniņa, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noteikt vērtspapīra tirgus attīstības tendences, salīdzināt Baltijas akciju tirgus rādītājus un pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, novērtēt Baltijas akciju tirgus attīstības tendences. Darba pamatuzdevumos ietilpa pašreizējā Baltijas akciju tirgus stāvokļa analīze. Izstrādātais darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek dots īss vērtspapīra tirgus vispārīgais raksturojums un vērtspapīru tirgus instrumentu raksturojums. Darba otrajā daļā tiek doti Baltij...

 1. Interneta veikalu izstrāde un to attīstības tendences Latvijā

  OpenAIRE

  Krūze, Raitis

  2013-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Interneta veikalu izstrāde un to attīstības tendences Latvijā” un tā mērķis ir analizēt, izvērtēt un uzskaitīt pamatnostādnes, kas nepieciešamas sekmīgai interneta veikala izstrādei, ka arī, veicot Latvijas interneta veikalu tirgus un tā vides izpēti, apkopot galvenās attīstības tendences, kas kalpotu kā palīgmateriāls jauna interneta veikala izstrādē. Diplomdarbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā autors veic interneta veikalu priekšrocību un trūkumu uzskaiti, snie...

 2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data : Lang Kah Vital Proses Penelitian

  OpenAIRE

  Suprapto, Agus .

  2005-01-01

  The process of data collection and. analysis is one of chains in scientific method that should be done in a research. This part later on will determine the right method in searching and analyzing a way in solving a problem. The data collected should be the ones which are relevant which the essence of research problems, so that the next interpreted data will eventually be concluded as valid. keywords: Pengumpulan data, analisis data,dan metode ilmiah

 3. Penetapan Kadar Protein Pada Kecap Dengan Metode Kjeldahl

  OpenAIRE

  Muhammad, Mahatir

  2015-01-01

  Kecap merupakan pelengkap makanan dan masakan yang hampir setiap hari di konsumsi oleh masyarakat di negara kita. Kualitas dari kecap ditentukan dari kadar/kandungan proteinnnya. Protein merupakan zat makanan yang berguna pada tubuh karena zat ini berfugsi sebagai bahan bakar juga sebagai zat pembangun dalam tubuh. Kecap harus melalului serangkaian pengujian untuk menentukan kualitas kecap tersebut. Salah satunya adalah penetapan kadar dengan metode kjeldahl. Tujuan pengujian ini adalah untuk...

 4. SIA "Baltic Motors, Ltd" produkti, to attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Silavs, Mārtiņš

  2011-01-01

  Bakalaura darbā „SIA „Baltic Motors, Ltd produkti, to attīstības iespējas” tiek aplūkota Ford un Mazda automašīnu oficiālā pārstāvja darbība Latvijā, pašreiz sniegto produktu un pakalpojumu nozīmība veiksmīgai nākotnes darbībai, nozares raksturojums, produktu kustība mainīgajos apstākļos. Darba aktualitāti nosaka cilvēku nepieciešamību, uzskatu maiņa ekonomisko apstākļu ietekmē. Darba autors secina, ka cilvēki rūpīgāk izvērtē jaunu produktu iegādi, ir jūtīgi pret cenu izmaiņām, kas jauno a...

 5. RUMUSAN METODE DETEKSI PENCURIAN LISTRIK MEMANFAATKAN PERANGKAT WSN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Sony

  2017-03-01

  Full Text Available Mendeteksi kasus pencurian listrik di Indonesia memerlukan usaha dan biaya yang besar. PLN saat ini masih menggunakan metode lama dalam mendeteksi kasus pencurian yaitu dengan memeriksa pola tagihan listrik yang didapatkan dari pencatatan secara manual oleh petugas. Penelitian ini mengajukan suatu metode deteksi pencurian listrik dengan memanfaatkan perangkat WSN yang dipasangkan dimeteran pelanggan untuk memonitor jumlah pemakaian listrik. Logika pendeteksian adalah dengan membandingkan data konsumsi pada pelanggan dengan data jumlah listrik yang disalurkan oleh gardu penyalur pada suatu cakupan wilayah. Hasil penelitian berupa simulasi dengan bantuan perangkat lunak Excel, hasil simulasi menunjukkan keefektifan penggunaan metode yang diajukan dengan tingkat akurasi yang tinggi.Detecting theft electricity in Indonesia require enormous amount of efforts and money. PLN until these days still using the old school method to detect this case by checking the pattren of customers electricity bills manualy by the PLN employee. Purposed method in this research is to detect leak of electricity by spreading WSN devices inside each customers meteran to monitor total power consumtion. Logic of the method is compare sum of power consumtion in a testing area with amount of electricity flow in that area by monitor the gardu penyalur conductor. Result of this research is excel simulation, simulation outcome shows that using the purposed to decided system status is effective in the system operational with high accuracy with the actual condition.        

 6. DESAIN KAPAL LCU TNI-AL MENGGUNAKAN METODE OPTIMISASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasanudin Hasanudin

  2015-02-01

  Full Text Available Landing Craft Utility (LCU mempunyai peranan yang penting bagi Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL digunakan sebagai kapal amphibious mendaratkan: pasukan, logistik dan kendaraan. Desain  LCU TNI-AL mengunakan metode optimasi belum pernah dilakukan, desain kapal umumnya menggunakan metode spiral design yang berlangsung beberapa putaran secara manual yang membutuhkan waktu yang lama dan seringkali tidak mencapai hasil yang optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut dalam makalah ini digunakan metode Non Linier Constrains Optimization sehingga perlu satu putaran untuk menyelesaikannya yaitu pada tahap preliminary design. Pemodelan optimasinya dilibatkan ukuran utama dan hull form secara bersamaan sehingga tidak diperlukan pembuatan lines plan. Variables yang dicari adalah ukuran utama dan propulsi kapal; constrains adalah ukuran utama, rasio ukuran utama, stabilitas dan propulsi; objective functions adalah meminimalkan biaya pembanguan.  Dari hasil perhitungan didapatkan Landing Craft Utility yang optimal adalah: bentuk round bilge, Lpp=46,76m, B=9,63m, T=2,56m, H=4,63m, dan Vs= 11knot.

 7. MODEL PENGEMBANGAN APLIKASI PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN ONLINE MENGGUNAKAN PHP-MYSQL DENGAN METODE OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Whisnumurti Adhiwibowo

  2017-12-01

  Full Text Available Sistem pembayaran angsuran berbasis web pada suatu koperasi merupakan sistem yang bersifat dinamis dalam arti akan selalu berkembang dan kompleks. Metode Pemrograman prosedural memiliki kelemahan saat mengembangkan aplikasi yang kompleks. Ketika terjadi permasalahan, penanganannya menjadi sulit karena porgram terdiri dari banyak fungsi dan pada saat mengubah suatu fungsi akan mengubah fungsi fungsi yang lain. Tidak hanya saat terjadi permasalahan, suatu sistem berbasis pemrograman prosedural juga susah apabila akan dikembangkan. Oleh karena itu di pendang perlu untuk mengembangan Sistem dengan metode object Oriented Programming (OOP, merupakan metode pemrograman berorientasi obyek.  Sistem yang di bangun dengan metode ini terdiri dari banyak obyek yang saling berhubungan. Perancangan yang dipakai menggunakan Unified Modeling Language (UML, suatu metodologi untuk mengembangkan sistem dengan pendekatan OOP. Pengembangan Sistem ini menggunakan Hypertext Prepocessor (PHP. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya sistem pembayaran transaksi berbasis web dengan metode OOP, sehingga dapat lebih mudah pemeliharaan dan pengembangannya

 8. Penerapan Metode Dempster Shafer Untuk Mendiagnosa Penyakit Dari Akibat Bakteri Salmonella

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikha Dayan Sinaga

  2016-12-01

  Full Text Available Infeksi dari bakteri Samonella dapat menyerang saluran gastrointestin yang mencakup perut, usus halus, dan usus besar atau kolon. Beberapa spesies salmonella dapat menyebabkan infeksi melalui makanan. Termasuk ke dalamnya adalah Salmonella Typhi yang mengakibatkan penyakit tifus, dan Salmonella Shigella yang mengakibatkan penyakit disentri dan diare. Masih banyak orang yang belum mengetahui gejala-gejala dari infeksi bakteri ini serta bagaimana cara untuk mendiagnosa dengan nilai kepastian yang tinggi. Untuk dapat mengetahui tingkat kepastian infeksi bakteri ini peneliti menggunakan metode Dempster-Shafer. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap mampu untuk memberikan tingkat kepastian yang tinggi. Metode Dempster-Shafer adalah representasi, kombinasi dan propogasi ketidakpastian, dimana teori ini memiliki beberapa karakteristik yang secara instutif sesuai dengan cara berfikir seorang pakar, namun dasar matematika yang kuat. Hasil dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi sistem pakar yang dapat mendiagnosa bakteri dari akibat bakteri salmonella dengan menggunakan metode Dempster Shafer. Kata Kunci  : Sistem Pakar,Metode Dempster Shafer, Bakteri Salmonella.

 9. Pengaruh Metode Student Teams Achievement Division (STAD dan Pemahaman Struktur Kalimat terhadap Keterampilan Menulis Narasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigit Widiyarto

  2017-02-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui pengaruh metode Teams Achievment Division dan pemahaman  struktur kalimat terhadap keterampilan menulis Bahasa kalimat narasi. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan analisis dua jalur (Anova.Data  di lapangan  memakai hasil tes. Sampel diambil pada kelas VII SMP Swasta Future Gate Jatikramat Kota Bekasi. Jumlah siswa pada kelas kontrol dan eksperimen sebanyak 50 siswa. Berdasarkan analisis data yang dihitung dengan memakai Spss 22 dapat disimpulkan : 1.   Terdapat pengaruh signifikan metode Student Teams Achievment Division( STAD terhadap keterampilan menulis. 2 Tidak terdapat Pengaruh Struktur Kalimat terhadap Keterampilan menulis narasi. . 3. Tidak terdapat pengaruh  Metode STAD dan pemahaman  struktur kalimat secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis narasi Kata Kunci  :  metode STAD, Penguasaan struktur kalimat dan keterampilan menulis narasi 

 10. An attack of the plant parasite Cuscuta reflexa induces the expression of attAGP, an attachment protein of the host tomato.

  Science.gov (United States)

  Albert, Markus; Belastegui-Macadam, Xana; Kaldenhoff, Ralf

  2006-11-01

  Dodder or Cuscutaceae are holoparasitic plants subsisting on other dicotyledonous plants. The infection process is initiated by adherence of Cuscuta prehaustoria to the host surface, followed by penetration attempts by hyphae. In the case of a successful infection, these organs connect the parasite's vascular tissue to that of the host. Here we show that contact of Cuscuta reflexa prehaustoria to tomato induces the expression of a new arabinogalactan protein (AGP), attAGP, in the tomato precisely at the site of dodder attack. We show that attAGP is a plasma membrane-bound cell wall-localized protein. Using the RNAi technique and attAGP-targeted virus-induced gene silencing, we observed a correlation between attAGP expression level and force of attachment of the parasite to host tomatoes. If the expression level of attAGP was reduced, the C. reflexa attachment capability was significantly reduced, too. We conclude that C. reflexa infection induced a signal in the host leading to expression of tomato attAGP, which promotes the parasite's adherence.

 11. Genetic analysis of attTn7, the transposon Tn7 attachment site in Escherichia coli, using a novel M13-based transduction assay.

  Science.gov (United States)

  Qadri, M I; Flores, C C; Davis, A J; Lichtenstein, C P

  1989-05-05

  The large (14 kb; kb = 10(3) bases) bacterial transposon, Tn7 (encoding resistance to trimethoprim and streptomycin/spectinomycin), has unusual properties. Like other elements, Tn7 transposes with low efficiency and low target-site specificity, but Tn7 also transposes, with high frequency in a unique orientation, to a preferred "attachment" site, called attTn7, in the Escherichia coli chromosome and similarly into plasmids containing attTn7. We developed a novel bacteriophage M13-based assay system to measure the transposition frequency of Tn7 to M13mp phage vectors containing attTn7 on a cloned 1 kb fragment of chromosomal DNA. Phage harvested from a Tn7 donor strain were used to infect recipient bacteria with selection for trimethoprim resistance. Transposition frequency, expressed as the number of trimethoprim-resistant colonies per plaque-forming unit, was found to be approximately 10(-4) to M13mp::attTn7, in contrast to 10(-10) to M13mp recombinants with approximately 1 kb insertions of other, "generic brand", DNA. By deletion analysis of M13mp::attTn7, we show that attTn7 is contained within a 64 base-pair region; sequences adjacent to the actual insertion site and encoding the carboxy terminus of the glmS gene are required. This assay also provided evidence for transposition immunity conferred by the right end of Tn7.

 12. Unusual Structure of the attB Site of the Site-Specific Recombination System of Lactobacillus delbrueckii Bacteriophage mv4

  Science.gov (United States)

  Auvray, Frédéric; Coddeville, Michèle; Ordonez, Romy Catoira; Ritzenthaler, Paul

  1999-01-01

  The temperate phage mv4 integrates its genome into the chromosome of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus by site-specific recombination within the 3′ end of a tRNASer gene. Recombination is catalyzed by the phage-encoded integrase and occurs between the phage attP site and the bacterial attB site. In this study, we show that the mv4 integrase functions in vivo in Escherichia coli and we characterize the bacterial attB site with a site-specific recombination test involving compatible plasmids carrying the recombination sites. The importance of particular nucleotides within the attB sequence was determined by site-directed mutagenesis. The structure of the attB site was found to be simple but rather unusual. A 16-bp DNA fragment was sufficient for function. Unlike most genetic elements that integrate their DNA into tRNA genes, none of the dyad symmetry elements of the tRNASer gene were present within the minimal attB site. No inverted repeats were detected within this site either, in contrast to the lambda site-specific recombination model. PMID:10572145

 13. PUSAT PENGEMBANGAN METODE PENDIDIKAN KECERDASAN JAMAK DI MAKASSAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  St. Aisyah Rahman

  2016-12-01

  Full Text Available Abstrak— Kurangnya pelatihan mengenai metode pendidikan kecerdasan jamak dan belum adanya pedoman operasional sebagai landasan mengajar dapat menjadi faktor kecerdasan jamak belum banyak diterapkan di Makassar. Untuk mengembangkan pengetahuan serta mengenalkan metode pendidikan kecerdasan jamak kepada masyarakat di Kota Makassar, dibutuhkan sarana atau tempat yang dapat mewadahi kegiatan pengembangan berupa pemberian informasi mengenai kecerdasan jamak ataupun pengembangan dan pelatihan metode-metode atau cara pengajaran agar para pendidik dapat merangsang dan mengaktifkan kecerdasan jamak kepada anak-anak di Makassar sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Tujuan perancangan ini mendesain gedung Pusat Pengembangan Metode Pendidikan Kecerdasan Jamak di Makassar dengak kosep Arsitektur Ekologis. Hasil dari perancangan ini mengurai hal-hal yang spesifik dari bangunan yaitu penentuan lokasi, pengolahan tapak, yang terdiri dari; analisis view, kebisingan, aksesibilitas tapak, sirkulasi dalam tapak, orientasi matahari dan angin, zoning, dan tata massa, konsep bentuk dan fasad bangunan, sistem struktur dan material bangunan, sistem utilitas, dan sistem teknologi terkhusus pemanfaatan energi surya sebagai salah satu bagian dari arsitektur ekologis. Kata kunci: Pendidikan, Kecerdasan Jamak, Makassar, Arsitektur Ekologis. Abstract- Lack of training in recognizing plural intellegence of education methods and lack of operational guidelines as the basic for teaching can be a factor why plural intelligence has not been widely applied in Makassar yet. To develop the knowledge and introduce the educational methods of intelligence plural to the public in Makassar, needed a means or a place that can accommodate development activities by giving information about plural intelligence or developing and training of methods or thr way of teaching in order to the education can stimulate and activate the plural intelligence to Makassar’s children

 14. AKTIVITAS PROTEOLITIK PAPAIN KASAR GETAH BUAH PEPAYA DENGAN BERBAGAI METODE PENGERINGAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deivy Andhika Permata

  2016-09-01

  Full Text Available Papain merupakan enzim golongan protease yang banyak digunakan di industri. Salah satu proses penting dalam menghasilkan produk papain kasar adalah pengeringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air, kadar abu, kadar protein, dan aktivitas proteolitik papain kasar getah buah pepaya dengan berbagai metode pegeringan. Metode pengeringan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pengeringan matahari (solar drying, pengeringan kabinet (cabinet drying, pengeringan vakum (vacuum drying dan pengeringan beku (freeze drying. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa metode vakum menghasilkan aktivitas proteolitik tertinggi dibanding metode lainnya.

 15. Penambahan Bulking Agent untuk Meningkatkan Kualitas Kompos Sampah Sayur dengan Variasi Metode Pengomposan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moh. Rohim

  2017-01-01

  Full Text Available Bahan utama pengomposan dalam penelitian ini adalah sayur dan sabut kelapa sebagai bulking agent. Kedua bahan tersebut digunakan karena ketersediannya yang melimpah di lokasi penelitian yaitu Pasar Puspa Agro, Sidoarjo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penambahan bulking agent dan metode pengomposan. Penambahan bulking agent yang digunakan yakni 40%, 50% dan 60% yang mana persentase tersebut diperoleh dari hasil perhitungan rasio C/N campuran dari kedua bahan yang masuk rentang 25-40. Sedangkan metode pengomposan yang dipakai adalah metode 1 (tidak dicacah, dilapis, metode 2 (dicacah, dicampur dan metode 3 (dicacah, dilapis. Dimensi pengomposan yaitu 0,5x0,5x1 m dan pembalikan untuk metode 1 dan 3 yakni 3 hari sekali selama 2 minggu pertama, seminggu sekali sampai minggu keenam dan 2 minggu sekali sampai kompos matang. Sedangkan pada metode 2, pembalikan dilakukan 3 hari sekali sampai kompos matang. Parameter kualitas kompos yang digunakan mengacu pada SNI 19-7030-2004 meliputi suhu, pH, kadar air, kadar C-organik, N total dan rasio C/N. Hasil dari penelitian ini adalah jika ditinjau dari penambahan bulking agent kualitas kompos yang paling baik yaitu dengan penambahan 60%. Apabila ditinjau dari metode pengomposan, kualitas kompos yang paling baik yaitu menggunakan metode 3 (dicacah, dilapis.

 16. STUDI PERBANDINGAN ANALISIS UNSUR PLUMBUM (PB DARI HASIL ELEKTROLISIS ANTARA METODE LASER- INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY (LIBS DENGAN METODE KONVENSIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. S. Suyanto

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur Pb hasil proses elektrolisis dengan metode alternatif laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS dan metode konvensional. Elektrolisis menggunakan tembaga (Cu sebagai katoda dan karbon sebagai anoda. Unsur Pb yang terdeposisi pada katoda diirradiasi laser Nd-YAG (model CFR 200, 1064nm dan emisinya (Pb I 405.7 nm ditangkap spektrometer HR 2500++ yang kemudian ditampilkan dalam intensitas fungsi panjang gelombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi laser, arus listrik dan waktu deposisi proses elektrolisis yang optimum untuk karakterisasi unsur Pb masing - masing adalah 100 mJ, 5,28 mA dan 15 menit. Aplikasi metode ini untuk analisis kuantitatif larutan Pb dengan membuat kurva kalibrasi dari kosentrasi 300 ppm sampai kosentrasi terendah yaitu 0,5 ppm, serta diperoleh deteksi limit sebesar 0,44 ppm. Sebagai perbandingan metode deteksi dengan LIBS ini telah dilakukan analisis dengan metode konvensional dengan menentukan selisih massa katoda sebelum dan sesudah elektrolisis dan diperoleh hasil yang sebanding.ABSTRACTThe aim of this research was to compare between a method of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS and the conventional one to analyse of Plumbum (Pb element resulted from electrolysis process. Electrolysis used copper (Cu and carbon (C as cathode and anode respectively. Plumbum element which was deposited on cathode was irradiated by Nd-YAG laser (model CFR 200, 1064nm and its emission intensity of neutral Pb I 405.7 nm in the plasma was captured by HR 2500++ spectrometer and displayed in a form of intensity as a function of wavelength. The experiment result showed that the optimum condition parameters of electrolysis: laser energy, electric current and electrolysis time duration were 100 mJ, 5.28 mA and 15 minutes respectively. An application of these conditions was done to make calibration curve of Pb element in liquid sample from 300 ppm to 0.5 ppm and resulted a limit of

 17. STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR SISWA DENGAN PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI DAN METODE PEMBELAJARAN CERAMAH BERVARIASI BERBANTUAN KARTU SOAL KOMPETENSI DASAR JURNAL KHUSUS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Devina Asri Laras

  2016-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan metode Team Assisted Individualization berbantuan kartu soal pada kompetensi dasar jurnal khusus. Penelitian ini termasuk penelitian quasi experiment nonequivalent control group. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS SMA N 2 Purbalingga. Sampel penelitian adalah XII IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan XII IPS 2 sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data yaitu dengan metode tes dan metode observasi. Pengujian hipotesis menggunakan independent sample t-test dan paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode TAI sebesar 22,23. Rata-rata hasil belajar siswa dengan metode TAI sebesar 84,11 lebih tinggi dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi sebesar 79,88. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode TAI lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan metode ceramah bervariasi berbantuan kartu soal. The purpose of this study is to determine: the improvement of student learning achievement with Team Assisted Individualization using card question about the basic competence special journal. This study is a quasi-experimental nonequivalent control group. The study population was all students in class XII IPS SMA N 2 Purbalingga. The samples were XII IPS 1 as the experimental class and class XII IPS 2 as a control. The method of collecting data in this study is the test and observation method. Hypothesis testing using independent sample t-test and paired sample t-test. The results showed an increase in student learning achievement after treatment TAI method of 22.23. Average student learning outcomes with TAI method of 84.11 is higher than the lecture method varies by 79.88. The conclusion of this research is the application of the method is more effective TAI improve student learning outcomes than the lecture variation method using question

 18. Att tillämpa återkommande mätning av kundnöjdhet i IT-projekt : En vidareutvecklad modell baserad på modellerna American Customer Satisfaction Index (ACSI) och SERVQUAL

  OpenAIRE

  Karlmats, Roberg; Karlsson, Daniel

  2015-01-01

  I dagens samhälle är det allt viktigare för företag att behålla sina existerande kunder då konkurrensen blir allt hårdare. Detta medför att företag försöker vidta åtgärder för att vårda relationer med sina kunder. Detta problem är även högst relevant inom IT-branschen. Inom IT-branschen är det vanligt att arbeta agilt i IT-projekt. Vår samarbetspartner har sett ett ökat behov av att mäta servicekvalitet på ett återkommande sätt inom IT-projekt, detta för att mäta relevanta variabler som sträc...

 19. SIFAT FUNGSIONAL ISOLAT PROTEIN ‘BLONDO’ (COCONUT PRESSCAKE DARI PRODUK SAMPING PEMISAHAN VCO (VIRGIN COCONUT OIL DENGAN BERBAGAI METODE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Permatasari

  2015-11-01

  OHC tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar metode (p≤ 0,05. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode fisik menghasilkan sifat fungsional terbaik. Kata kunci: Sifat fungsional, isolat protein, blondo, VCO

 20. IMPLEMENTASI METODE PEMBELAJARAN BERBALIK (RESIPROCAL TEACHING PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Titik Haryati

  2011-05-01

  Full Text Available The objective of the researches is to know wether resiprocal teaching learning can improve understanding accounting subject on the topic transaction journal cooperative accounting. Population in this research where XII IPS students in SMA Negeri 1 Tegal. Sample in this research where XII IPS 1 students in SMA Negeri 1 Tegal. Result of this research show reciprocal teaching learning implementation can improve understanding accounting subject on the topic transaction journal cooperative accounting. This can be should 80% students can reach the target. Based on the result, it is suggested that teacher can implement reciprocal teaching learning, and to use relevan literature. Key Words: Metode pembelajaran berbalik (reciprocal teaching, prestasi belajar

 1. Identifikasi Urat (Vein) Sulfida Menggunakan Metode Induksi Polarisasi di Daerah Kemawi

  OpenAIRE

  Wibowo, Alamsyah

  2014-01-01

  Metode induksi polarisasi merupakan pengembangan dari metode tahanan jenis yang didasarkan pada pengukuran efek polarisasi yang terjadi akibat induksi arus. Pada penelitian ini dilakukan pengolahan, analisis dan interpretasi data pengukuran induksi polarisasi untuk mengidentifikasi sebaran mineralisasi sulfida pada daerah Kemawi, Jawa Tengah. Data yang digunakan berjumlah 11 lintasan dengan spasi 200 meter antar lintasan dan spasi elektroda 50 meter. Pengukuran dilakukan dalam domain...

 2. Perkembangan Riset Etnografi Di Era Siber : Tinjauan Metode Etnografi Pada Dark Web

  OpenAIRE

  Kautsarina Kautsarina

  2017-01-01

  Setiap tindakan manusia bermuatan kultural, begitu juga seluruh aktivitas manusia yang berkaitan dengan penggunaan internet. Bersama para pengguna internet lainnya, netizen mempertukarkan gagasan yang kemudian menghasilkan baik karya cipta maupun karsa di dunia maya. Etnografi merupakan metode penelitian yang dikhususkan untuk memahami aspek kultural dalam masyarakat. Penggunaan metode etnografi ini dinilai relevan untuk mengkaji kultur pengguna dan masyarakat dalam dunia maya. Selain interne...

 3. Kolaborasi Metode Ceramah, Diskusi dan Latihan Pada Materi Perkembangan Teknologi Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maski Maski

  2014-02-01

  Full Text Available Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan interaksi antara guru dengan siswa. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, dalam praktek pembelajaran mustahil menggunakan satu metode saja. Kombinasi (kolaborasi penggunaan beberapa metode merupakan keharusan dalam praktek pembelajaran. Terkait dengan parktek pembelajaran di kelas, peneliti selaku guru kelas mengalami permasalahan dalam pelajaran IPS mendeskripsikan materi “Perkembangan Teknologi” pada siswa kelas IVB yang berdampak pada rendahnya prestasi siswa. Penyebab kegagalan tersebut yaitu metode yang digunakan kurang tepat dan kurangnya motivasi siswa dalam mendiskripsikan persoalan. Oleh karena itu peneliti mencoba menggunakan kolaborasi metode ceramah, diskusi dan latihan. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan terhadap siswa kelas IVB SDN Pinggir Papas 1 selama dua siklus, kolaborasi metode ceramah, diskusi dan latihan dapat meningktkan prestasi belajar siswa. Untuk prestasi belajar siswa yang tuntas secara indvidu mulai dari siklus I sebanyak 22 siswa (73% dengan nilai rata-rata 74, pada siklus II bertambah menjadi 27 orang (90% dengan nilai rata-rata 87. Sedangkan untuk  aktivitas belajar siswa pada siklus I mendapat penilaian 60% meningkat menjadi 93,3% pada siklus II, maka dapat dikatakan bahwa pada siklus II ini perbaikan pembelajaran yang dilakukan guru dengan menggunakan kolaborasi metode ceramah, diskusi dan latihan telah berhasil menjadikan siswa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

 4. PEMANFAATAN SOFTWARE MATLAB DALAM PEMBELAJARAN METODE NUMERIK POKOK BAHASAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR SIMULTAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ani muanalifah

  2016-02-01

  Dalam pembelajaran metode Numerik khususnya pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Simultan diperlukan perhitungan iterasi dengan menggunakan Komputer.  Software yang digunakan untuk perhitungan Numerik salah satunya adalah MATLAB.  Dengan peman- faatan software ini ternyata sangat membantu pemebelaja- ran metode numerik

 5. Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing pada Ud. Vanela

  OpenAIRE

  Mawikere, Lidia; Ilat, Ventje; Woran, Reza

  2014-01-01

  Harga jual yang ditetapkan harus mampu menentukan semua biaya yang menghasilkan laba jangka panjang. Cost plus pricing adalah penetapan harga dengan menambahkan sejumlah (persentase) tertentu dari harga jual atau biaya sebagai keuntungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perusahaan menentukan harga jual produk dengan menggunakan metode cost plus pricing pada UD. Vanela. Dalam penganalisaan data digunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan UD. ...

 6. ProSAAS-derived peptides are differentially processed and sorted in mouse brain and AtT-20 cells.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonathan H Wardman

  Full Text Available ProSAAS is the precursor for some of the most abundant peptides found in mouse brain and other tissues, including peptides named SAAS, PEN, and LEN. Both SAAS and LEN are found in big and little forms due to differential processing. Initial processing of proSAAS is mediated by furin (and/or furin-like enzymes and carboxypeptidase D, while the smaller forms are generated by secretory granule prohormone convertases and carboxypeptidase E. In mouse hypothalamus, PEN and big LEN colocalize with neuropeptide Y. In the present study, little LEN and SAAS were detected in mouse hypothalamus but not in cell bodies of neuropeptide Y-expressing neurons. PEN and big LEN show substantial colocalization in hypothalamus, but big LEN and little LEN do not. An antiserum to SAAS that detects both big and little forms of this peptide did not show substantial colocalization with PEN or big LEN. To further study this, the AtT-20 cells mouse pituitary corticotrophic cell line was transfected with rat proSAAS and the distribution of peptides examined. As found in mouse hypothalamus, only some of the proSAAS-derived peptides colocalized with each other in AtT-20 cells. The two sites within proSAAS that are known to be efficiently cleaved by furin were altered by site-directed mutagenesis to convert the P4 Arg into Lys; this change converts the sequences from furin consensus sites into prohormone convertase consensus sites. Upon expression of the mutated form of proSAAS in AtT-20 cells, there was significantly more colocalization of proSAAS-derived peptides PEN and SAAS. Taken together, these results indicate that proSAAS is initially cleaved in the Golgi or trans-Golgi network by furin and/or furin-like enzymes and the resulting fragments are sorted into distinct vesicles and further processed by additional enzymes into the mature peptides.

 7. KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP ett ledarskap för moderna organisationer : Kvalitativ studie med ansats att definiera begreppet

  OpenAIRE

  Axäll, Jenny

  2004-01-01

  AbstractTitle: Communicative leadership – a leadership for modern organizationsQualitative research attempting to define the concept.(Kommunikativt ledarskap – ett ledarskap för moderna organisationerKvalitativ studie med ansats att definiera begreppet.)Author: Jenny AxällAim: The aim of this essay is to try to find the essence of and a definition of the communicative leadership. Questions asked are: How can communicative leadership be described? How can it be practiced? What does it demand o...

 8. Att vara eller icke vara ansvarsfull : En fallstudie om en kommunikationsbyrås samhällsansvar

  OpenAIRE

  Odén, Sofie; Larsson, Anna

  2016-01-01

  Title: Att vara eller icke vara ansvarsfull - En fallstudie om en kommunikationsbyrås samhällsansvar Authors: Anna Larsson, Sofie Odén Number of pages: 65 This study propose to increase the understanding of how a communication agency is working in relation to Corporate Social Responsibility. To narrow the field of study this thesis was conducted from a stakeholder perspective. The empirical material has been acquired through a qualitative study. To get a clear and valid view of the given resu...

 9. METODE PELAKSANAAN DEWATERING YANG RAMAH LINGKUNGAN PADA PROYEK THE NEST CONDOTEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Wayan Intara

  2016-03-01

  Full Text Available Proyek Pembangunan The Nest Condotel merupakan salah satu upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana pariwisata khusunya daerah Nusa Dua-Bali. Proyek ini dibangun di tengah-tengah pemukiman penduduk dan berdekatan dengan Pengolahan Limbah BTDC. Setelah dilaksanakan survei lapangan ada permasalahan yang dihadapi pada pembangunan proyek ini yaitu pada pengerjaan struktur basement. Kondisi muka air tanah lebih tinggi daripada rencana pemukaan galian lantai basement yang akan dibuat. Di samping itu, kondisi tanah yang kurang baik dengan kondisi tanah yang berpasir. Berdasarkan permasalahan di atas perlu adanya pemilihan perencanaan metode penanganan muka air tanah yang paling tepat dalam pekerjaan  galian basement. Dewatering adalah proses penurunan muka air tanah pada suatu area tertentu dengan cara pemompaan dari sebuah sumur ataupun saluran. Tujuannya adalah untuk menjaga area galian tetap kering dalam proses konstruksi dan menjaga kestabilan lereng galian. Pemompaan dilakukan melalui sumur-sumur dewatering (dewatering well atau well point atau saluran-saluran (sump dengan menggunakan pompa submersible (submersible pump. Dengan demikian penggalian basement bisa dikerjakan dengan baik. Penelitian ini adalah menentukan metode pelaksanaan pekerjaan dewatering yang paling tepat dari metode-metode pelaksanaan yang mungkin untuk dilaksankan berdasarkan biaya, waktu, dan dampak terhadap lingkungan. Metodelogi yang digunakan untuk analisis data adalah menganalisis metode-metode pelaksanaan yang ada dan dari hasil analisis akan ditetapkan metode pelaksanaan terbaik. Hasil analisis dari beberapa metode pelaksanaan yang ada untuk pekerjaan dewatering digunakan adalah predrainage dan open pumping, metode yang terpilih yaitu open pumping adalah metode terbaik untuk dilaksanakan pada proyek tersebut dengan biaya yang terendah, waktu pelaksanaan yang lebih cepat, dan dampak lingkungan yang dapat diminimalisir

 10. Aplikasi Prediksi Usia Kelahiran dengan Metode Naive Bayes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naisha Rahma Indraswari

  2018-04-01

  Full Text Available Umumnya kelahiran bayi sehat cukup bulan berada pada minggu 38-42 kehamilan. Namun ada banyak bayi yang terlahir pada usia kelahiran yang kurang mencukupi bahkan lahir dalam usia kelahiran yang lewat waktu. Hal ini menjadi hal yang serius mengingat banyak terjadi kematian bayi akibat usia kelahiran yang kurang mencukupi atau yang lewat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi prediksi yang nantinya akan dapat membantu pasien dalam mengetahui usia kelahirannya dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan kedepannya. Metode yang digunakan merupakan metode Naïve Bayes dengan variable inputan faktor-faktor yang dialami oleh ibu hamil, diantaranya: usia ibu, tekanan darah, jumlah bayi, riwayat persalinan, riwayat abortus/ kuretase, malnutrisi, penyakit bawaan sebelum hamil dan masalah saat kehamilan. Hasil dari penelitian ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat memprediksi usia kelahiran dengan nilai akurasi aplikasi tertinggi pada angka 78,69%, nilai precision tertinggi ada pada angka 70.14% dan nilai recall tertinggi ada pada angka 63.64%. Kata kunci: aplikasi, naïve bayes, prediksi, usia kelahiran.

 11. Optimalisasi Produksi Di Industri Garment Dengan Menggunakan Metode Simpleks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rizal Rachman

  2017-04-01

  Full Text Available Abstrak Aplikasi optimalisasi Produksi dan Keuntungan pada perusahaan Garment ini dibangun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Aplikasi ini memiliki kemampuan dalam mengolah data bahan baku benang, data waktu kerja, data kebutuhan produksi dan data beban untuk dilakukan perhitungan pengoptimalan. Adapun dasar perhitungan yang dilakukan meliputi perhitungan optimasi menggunakan metode Simpleks dan Visual Basic 6. Hasil keluaran dari aplikasi ini adalah banyak yang diproduksi berdasarkan sumber daya benang yang ada, biaya total beban pengeluaran yang dikeluarkan saat proses produksi serta keuntungan kotor dan bersih dari penjualan. Aplikasi ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan tingkat prosentase keuntungan bergantung pada besar harga perbandingan penjualan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Kata kunci : Optimasi, Metode simpleks, Linier Programming, Abstract Application optimization of Production and Profits in Garment company is built to overcome these problems. This application has the ability to process data yarn materials, work time data, the data needs of production and expense data for calculation optimization. The basis of calculation was conducted on the optimization calculations using the Simplex method and Visual Basic 6. The output of this application is many are produced based on the resources existing threads, the total cost of expenditure incurred during the production process as well as gross and net profits from sales. This application can increase corporate profits and the percentage of large profits depend on the price comparison between the sale of one product to another. Keywords: optimization, simplex method, Linear Programming.

 12. IMPLEMENTASI METODE INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Agustanti

  2012-04-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas VIIE SMP N 2 Wonosobo semester 1 tahun pelajaran 2010/2011 pada mata pelajaran biologi melalui Implementasi Metode Inquiry. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Metode Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Biologi. Dari penelitian ini disarankan agar guru-guru mencari inovasi-inovasi baru yang dapat merangsang sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. The purpose of this research is to improve the learning result for first semester students of SMP N 2 Wonosobo VIIE class in the academic year 2010/2011 in the Biology subject using Inquiry method. From the research, it can be concluded that the implementation of Inquiry method can improve the learning result in the Biology subject. Base don the research result it can be suggested that the teacher can find the new innovation to stimulate students’ motivation in order to make the learning process to be more significant.

 13. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN GADGET ANDROID MENGGUNAKAN METODE PROMETHEE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunawan Gunawan

  2013-05-01

  Full Text Available Kebutuhan informasi dan teknologi menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia. Ponsel saat ini bukan hanya digunakan untuk telepon dan berkirim pesan, seiring perkembangan teknologi ponsel sudah dapat melakukan sama dengan apa yang bisa dilakukan komputer mulai dari internet, email, chating, video dan sebagainya. Teknologi Android merupakan teknologi hasil karya google yang dihadirkan pada telepon pintar atau gadget. Seiring perkembangan teknologi sistem operasi android dan perkembangan gadget pada smartphone dan tablet mengakibatkan banyaknya gadget yang beredar dengan berbagai merek dan spesifikasi yang beragam. Gadget android yang ada di pasar sekarang sudah berjumlah lebih dari 70 jenis yang mengakibatkan kebingungan bagi calon pembeli. Pertimbangan yang digunakan bagi calon pembeli meliputi kriteria dan spesifikasi yang kompleks membuat calon pembeli sulit dalam menentukan gadget yang dirasa tepat sesuai yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan cara membuat sebuah sistem pendukung keputusan terhadap gadget android dengan menggunakan metode promethee. Dari hasil penelitian dengan metode promethee dihasilkan perankingan rekomendasi terhadap gadget android sesuai yang di inginkan oleh calon pembeli berdasarkan kriteria dan spesifikasi sehingga dapat membantu calon pembeli dalam menentukan gadget yang diinginkan. Dari hasil tersebut diharapkan dapat membantu calon pembeli dalam menentukan gadget yang tepat sesuai kriteria dan spesifikasi yang diinginkan. Kata Kunci: teknologi, gadget,  Android, promethee, sistem.

 14. Implementasi Cloud Computing Menggunakan Metode Pengembangan Sistem Agile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Much Aziz Muslim

  2015-05-01

  Full Text Available Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menyediakan layanan terhadap sumber daya komputasi melalui sebuah jaringan. Sumber daya yang di sediakan di dalam cloud computing meliputi mesin, media penyimpanan data, sistem operasi dan program aplikasi. Fitur dari cloud computing dipercaya akan jauh lebih hemat dan memuaskan. Masalah yang muncul adalah bagaimana mengimplementasi Cloud Computing dengan menggunakan Windows Azure Pack dan bagaimana provisioning Windows Azure Pack SQL Database. Fokus pada penelitian ini adalah pada proses deploying dan provisioning SQL Database Server. Pengimplementasian cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agile dengan langkah-langkah meliputi perencanaan, implementasi, pengujian (test, dokumentasi, deployment dan pemeliharaan. Untuk menjalankan proses tersebut kebutuhan perangkat yang dipersiapkan meliputi perangkat keras seperti PC Server Cisco UCS C240 M3S2, Hardisk 8753 GB, 256 GB RAM, bandwith minimal 1 Mbps dan kebutuhan perangkat lunak meliputi Windows Server 2012 R2, VMM, Windows Azure Pack, IIS, SQL Server 2012 dan Web Patform Installer. Hasil dari implementasi cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agile adalah terbentuknya sebuah sistem cloud hosting provider dengan menggunakan Windows Azure Pack dan SQL Server 2012 sebagai sistem utama dan pengelolaan database menggunakan Microsoft SQL Server Management 

 15. Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping

  OpenAIRE

  Ottosson, Olivia

  2008-01-01

  Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, ...

 16. Att inte bara älska, utan också respektera : - En litteraturstudie om respektens betydelse i barnets uppväxt

  OpenAIRE

  Aspholm, Matilda

  2010-01-01

  Syftet med denna studie var att förstå respektens betydelse i barnets uppväxt och för familjens samspel samt att få reda på hur man kan förmedla respekt genom fostran och samspel. Syftet var också att granska ifall det finns motsvarigheter mellan de vetenskapliga fostringsteorierna och innehållet i fostringsböcker, som är riktade till föräldrar. Barns rättigheter och lagstiftning inom området tas upp som grund för arbetet. Den teoretiska referensramen består av socialt samspel, föräldrask...

 17. Konsep dan Metode Garap dalam Penciptaan Tepak Kendang Jaipongan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asep Saepudin

  2013-03-01

  Full Text Available ABSTRACT   This article aims to explore the process of creation of Tepak Kendang Jaipongan by Suwanda. The idea of Tepak Kendang was obtained through four processes: 1 the direct participation of the creator (Suwanda into the popular arts; 2 the appreciation results of various kinds of art; 3 the stimulation of various kinds of dance movement; and 4 the inspiration of the songs which are sung by the singers (Sinden. Tepak Kendang Jaipongan was sourced from various kinds of genre, namely Ketuk Tilu, Topéng Banjét, Wayang Golék, Kiliningan, Bajidoran, Pencak Silat and Tarling. The many kinds of Sundanese Tepak Kendang were arranged with the concept of ‘freedom’ and ‘novelty’. The method which is used to create Tepang Kendang Jaipongan is ‘ngolah nu aya maké cara: salambar langsung saayana tinu heubeul, ‘janten ku nyalira’, ngarobah nu aya (‘ditambah’, ‘dikurangan’, ‘dipotong’, ‘dikerepan’, ‘dicarangan’.   Keywords: Method of creation, Tepak Kendang Jaipongan     ABSTRAK   Tulisan ini bertujuan untuk menggali proses penciptaan tepak kendang jaipongan dari kreatornya yakni Suwanda. Ide tepak kendang diperoleh melalui empat proses yaitu Suwan- da terjun langsung ke dalam jenis kesenian yang sedang populer, hasil apresiasi terhadap berbagai jenis kesenian, terangsang oleh ragam gerak tari, serta karena terinspirasi lagu yang dibawakan oleh pesindén. Tepak kendang jaipongan bersumber dari berbagai jenis ke- tsenian seperti Ketuk Tilu, Topéng Banjét, Wayang Golék, Kiliningan, Bajidoran, Penca Silat dan Tarling. Kekayaan ragam tepak kendang Sunda digarap dengan konsep “kebebasan dan ‘ke- baruan’. Metode yang digunakan untuk menciptakan tepak kendang jaipongan adalah “ngo­ lah nu aya maké cara: salambar langsung saayana tinu heubeul, ‘janten ku nyalira’, ngarobah nu aya (‘ditambah’, ‘dikurangan’, ‘dipotong’, ‘dikerepan’, ‘dicarangan’”.   Kata kunci: Metode garap, Tepak

 18. CUSTOMER SEGMENTATION DENGAN METODE SELF ORGANIZING MAP (STUDI KASUS: UD. FENNY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Gde Bagus Ariana

  2012-11-01

  Full Text Available Saat ini persaingan bisnis pada perusahaan retail tidak hanya dengan menggunakan perangkat sistem informasi namun sudah dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan. Salah satu metode sistem pendukung keputusan yang digunakan adalah data mining. Data mining digunakan untuk menemukan pola-pola yang tersembunyi pada database. UD. Fenny sebagai perusahaan retail ingin menemukan pola segmentasi pelanggan dengan menggunakan model RFM (Recency, Frequency, Monetary. Metode data mining untuk melakukan proses segmentasi adalah metode clustering. Clustering merupakan proses penggugusan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan secara tidak terawasi (unsupervised. Sebelum melakukan proses clustering, dilakukan proses persiapan data dengan membuat datawarehouse menggunakan skema bintang (star scema. Selanjutnya dilakukan proses clustering dengan menggunakan metode Self Organizing Map (SOM/Kohonen. Metode ini merupakan salah satu model jaringan saraf tiruan yang menggunakan metode unsupervised. Dari hasil percobaan metode SOM melakukan proses clustering dan menggambarkan hasil clustering pada SOM plot. Dengan melakukan proses clustering, pihak pengambil keputusan dapat memahami segmentasi customer dan melakukan upaya peningkatan pelayanan customer.

 19. PENERAPAN METODE BERMAIN BALOK DALAM MENGEMBANGKAN NILAI KOGNITIF ANAK USIA DINI PADA PAUD NUANSA KOTA BANDUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eni Rohaeni

  2018-01-01

  Full Text Available Penggunaan metode bermain balok di dalam proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini belum dikuasai oleh setiap guru PAUD. Berdasarkan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah mekanisme penerapan metode bermain balok dalam mengembangkan nilai kognitif anak usia dini, untuk mengetahui bagaimana strategi penerapan metode bermain balok dalam mengembangkan nilai kognitif anak usia dini, dan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerapan metode bermain balok dalam mengembangkan nilai kognitif anak usia dini pada PAUD Nuansa di kota Bandung. Landasan teori yang dipergunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah konsep bermain sambil belajar, konsep pembelajaran, konsep anak usia dini, dan konsep kognitif anak.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diharapkan dapat menghasilkan suatu gambaran tentang objek yang diteliti secara utuh dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian dipaparkan sebagai berikut: penerapan metode bermain balok dilaksanakan oleh tutor dalam mengembangkan nilai kognitif anak, strategi bermain balok dengan diadakannya simulasi atau praktek penyusunan balok, dan efektivitas metode bermain balok yang sangat menunjang terhadap pengembangan nilai kognitif anak usia dini.Kesimpulan penelitian adalah metode bermain balok dapat meningkatkan kemampuan daya kreatifitas dan berpikir anak usia dini serta dapat melatih berpikir anak secara terstruktur atau konstruktif. Sedangkan Rekomendasi, meskipun dari penerapan metode bermain balok dalam mengembangkan nilai kognitif pada anak usia dini masih belum memenuhi harapan padahal secara potensial PAUD ini memiliki guru-guru yang terlatih dan fasilitas yang memadai, oleh karena itu perlu adanya peningkatan kemampuan pengembangan kreatifitas dalam membuat kontruksi melalui pelatihan ataupun penataran dan perlu adanya

 20. L'atténuation intrinsèque des ondes sismiques. Troisième partie : Mécanismes régissant l'atténuation. Intrinsic Attenuation of Seismic Waves. Part Three: Mechanisms Governing Attenuation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bourbie T.

  2006-11-01

  Full Text Available Les mécanismes qui régissent l'atténuation sont très complexes et encore mal compris actuellement. Certains mécanismes ont pu être éliminés comme le phénomène de frottement grain à grain du fait des amplitudes de déformation usuelles en sismique. Il. semble que les mécanismes responsables soient différents dans le cas de roches sèches (aux conditions de laboratoire et dans le cas de roches plus ou moins saturées. Dans le cas de roches sèchesl'atténuation semble provenir à la fois d'un hystérésis microcapillaire et d'une rupture des liaisons hydrogènes entre les hydroxyles de la surface et les molécules d'eau. Dans le cas de roches saturées, les candidats les plus probables au phénomène d'atténuation sont les mécanismes de Biot et de squirt flow . Le mécanisme de Biot est la possibilité d'avoir des mouvements différentiels globaux (ou plutôt moyennés à l'échelle de l'échantillon entre la matière solide et le fluide. Le squirt flowconsiste en un phénomène de relaxation visqueuse dont l'excitateur est extérieur : le liquide à l'intérieur de la cavité poreuse jaillit sous l'effet d'une pression de pore locale. The mechanisms governing attenuation are highly complex and still poorly understood at present. Some mechanisms have been eliminated, such as the grain-to-grain friction, due to the usual deformation amplitudes in seismic exploration. The mechanisms responsible for attenuation seem to be different for dry rocks (under laboratory conditions and more or less saturated rocks. For dryrocks, attenuation seems to come from both a microcapillary hysteresis and a break of the hydrogen bonds between the surface hydroxyls and water molecules. For saturated rocks, the most probable causes of attenuation are Biot mechanisms and squirt flow. The Biot mechanism Is the possibility of having overall differential movements (or rather averaged ones on the scale of the sample between the solid matrix and the fluid

 1. Metode Hermeunetik dalam Penafsiran Al-Qur'an

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akhyar Hamzah

  2013-05-01

  Full Text Available Memahami teks al-qur'an dengan hanya dari segi gramatika, asal-usul kala, aspek sastra, dan aspek linguistik lainnya tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pemahaman atas teks itu sendiri. karena sangat memungkinkan untuk memberikan peluang beberapa kosa kata yang baru dapat dipahami belakangan setelah munculnya teks kauniyah maupun humaniora. Hal ini berarti memberikan lndikasi bahwa sesungguhnya kemajuan ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam upaya memahami teks­ teks al -Our'an. Oleh karena itu penggunaan metode hermeneutik dalam penafsiran al-Qur'an bertujuan untuk menghayati dunia teks yang bernuansa masa lalu dengan dunia empiris saat ini. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan keduanya agar dapat menjawab semua persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini

 2. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT RUMAH DENGAN METODE FUZZYSAW MADM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marganda Simarmata

  2015-07-01

  Full Text Available Persetujuan Kredit Perumahan oleh pelanggan pada sebuah bank sering terhambat dan lama karena proses persetujuan dilakukan dengan manual karena harus dikerjakan secara hati-hati sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kelemahan manual ini menjadi alasan perlunya Sistem Pengambilan Keputusan untuk menyetujui persetujuan KPR pada salah satu Bank. Dalam penelitian inisistem yang dibangun menggunakan metode Fuzzy Simple Additive Weighting Multiple Atribut Decission Making.Perancangan program aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio 6.0dan  perancangan database menggunakan Microsoft Accses2007 sertaSeagate Crystal Report 8,5 untuk pembuatan laporan atau output yang diperlukan.Hasil yang diperoleh dari sistem yang dirancang dapat membantu para manager perusahaan atau para pengambil keputusan untuk memutuskan calon pelanggan KPR dengan cepat, mudah dan akurat. Kata kunci : SistemPendukung Keputusan, Kredit Perumahan, Fuzzy Simple Additive Weighting

 3. Pemisahan Campuran Etanol-Oktanol-Air dengan Metode Distilasi dalam Structured Packing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adesya Abdullah

  2014-09-01

  Full Text Available Keberadaan bahan bakar minyak (BBM yang merupakan bahan bakar berbahan fosil sudah menjadi suatu kebutuhan utama masyarakat dunia, namun keberadaannya saat ini semakin menipis. Salah satu potensi yang relatif besar adalah pengembangan bioetanol menggunakan metode fermentasi ekstraktif. Hasil bioetanol dari metode fermentasi ekstraktif masih rendah, yaitu sekitar 15% sehingga diperlukan penelitian untuk pemurniannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan kadar etanol tertinggi dengan metode distilasi dalam structured packing. Dari hasil penelitian didapatkan pada variabel suhu 80ᵒC pada porositas 20%, 40% dan 60% didapatkan kadar etanol sebesar 88,24% ; 91,95% dan 85,85%.

 4. IMPLEMENTASI METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD GUNA MENINGKATKAN KUALITAS KAIN BATIK TULIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jono Jono

  2006-08-01

  Full Text Available Pemilihan dan pengoptimalan suatu metode yang lebih baik untuk meningkatkan mutu suatu produk atau jasa yang dihasilkan sangat diperlukan oleh perusahaan dewasa ini. Dalam permasalahan ini yang penting untuk diperhatikan oleh suatu perusahaan adalah kesesuaian suatu produk atau jasa yang dihasilkan dengan keinginan dan kepuasan konsumen sehingga dapat berkelanjutan menjadi pelanggan. Salah satu metode untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelangan adalah Quality Function Deployment. Metode ini digunakan oleh industri batik di Nambangan Lor Kotamadya Madiun untuk menentukan technical respon yang harus dilakukan.

 5. PEMANFAATAN METODE SAW PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tri Apriyanto Sundara

  2017-05-01

  Full Text Available Students who are in junior high school should have been able to read children stories appreciative. However, based on the results of research that has been done, appreciative children's story reading skills in students is still low due to the model applied learning teachers have not been effective. This study is a follow-up that aims to identify effective learning model that can be used by teachers in teaching reading children stories appreciative. The learning model studied is a model of Group Investigation (GI and Jurisprudential Inquiry (JI to utilize the Simple Additive Weighting (SAW method for support decision. The criteria on which the decision is motivation and student learning outcomes. Based on the analysis of data using SAW method, it is known that an effective learning model applied to teachers in teaching reading children's stories are appreciative GI learning model.  Siswa yang duduk di bangku SMP selayaknya telah mampu membaca apresiatif cerita anak. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keterampilan membaca apresiatif cerita anak pada siswa masih rendah dikarenakan model pembelajaran yang diterapkan guru belum efektif. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran efektif yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran membaca apresiatif cerita anak. Model pembelajaran yang diteliti adalah model Group Investigation (GI dan Jurisprudential Inquiry (JI dengan memanfaatkan metode Simple Additive Weighting (SAW sebagai pendukung keputusan. Adapun kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah motivasi dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode SAW, dapat diketahui bahwa model pembelajaran yang efektif diterapkan guru dalam pembelajaran membaca apresiatif cerita anak adalah model pembelajaran GI.

 6. Power plants structures offshore - a method for locally increasing the biologic diversity in the Baltic Sea?; Kraftverkskonstruktioner i havet - en metod foer att lokalt oeka den biologiska maangfalden i Oestersjoen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malm, Torleif

  2005-02-01

  Preliminary research results from Kalmar Sound (Baltic Sea) reviewed in this report indicate the the submarine constructions of an offshore wind power plant can have positive effects on stationary fish as well as benthic animals and algae. This happens even though the total surface of the wind power plants is but a minor part of the surface of the wind power park. It is reef effect, bringing in foreign substrates and structures in the marine environment that causes this effect.

 7. Penerapan Metode Role Playing Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Usia Play Group

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dwi Anita Alfiani

  2015-06-01

  Full Text Available AbstrakSalah satu faktor penting dalam kegiatan belajar (KBM untuk anak usia play group adalah guru yang memahami berbagai macam karakterisik peserta didik dan peduli terhadap kebutuhan anak didiknya.Namun Dari hasil penelitian dan kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM untuk anak-anak usia play group masih banyak kelemahan dan kekurangannya karenanya  guru juga harus mampu menguasai teknik dan metode dalam  mengajar B untuk anak.Anak didik pada usia play group.Dengan demikian, metode pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses belajar mengajar.Subana dan Sunarti (2000 : 20 Berpendapat metode adalah rencana penyajian bahan yang menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan approach tertentu. Jadi metode merupakan cara melaksanakan pekerjaan, sedangkan approach, dapat tumbuh beberapan metode. Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal itu bergantung kepada apa yang diperankan.Role Playing yakni memainkan peranan dari peran-peran yang sudah pasti berdasarkan kejadian terdahulu, yang dimaksudkan untuk menciptakan kembali situasi sejarah/peristiwa masa lalu, menciptakan kemungkinan-kemungkinan kejadian masa yang akan datang, menciptakan peristiwa mutakhir yang dapat diperkaya atau mengkhayal situasi pada suatu tempat dan atau waktu tertentu. berarti metode (Role Playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya menampakkan adanya perilaku pura-pura dari siswa yang terlihat dan atau peniruan situasi dari tokoh-tokoh sejarah sedemikian rupa. Dengan demikian  metode Bermain Peran (RolePlayingadalah metode yang melibatkan siswa untuk pura-pura memainkan peran/ tokoh yang terlibat dalam proses sejarah. Teknik ini juga digunakan untuk dapat

 8. Pengukuran Beban Kerja Mental Dalam Searching Task Dengan Metode Rating Scale Mental Effort (Rsme)

  OpenAIRE

  Widyanti, Ari; Johnson, Addie; de Waard, Dick

  2010-01-01

  Metode pengukuran beban kerja mental meliputi metode obyektif dan subyektif. Metodepengukuran beban kerja mental secara subyektif yang banyak diaplikasikan di Indonesia adalahSubjective Workload Assessment Technique (SWAT) dan NASA TLX (NASA Task Load Index).SWAT dan NASA TLX adalah pengukuran subyektif yang bersifat multidimensional (multidimensionalscaling) yang relatif membutuhkan waktu dalam aplikasinya. Sebagai alternatif SWAT dan NASA TLX,Rating Scale Mental Effort (RSME) adalah satu me...

 9. Pengujian dan Simulasi Karakteristik Motor DC pada Industri dengan Metode Algoritma Genetik

  OpenAIRE

  Syam, Rafiuddin

  2009-01-01

  Penelitian ini menjelaskan tentang pengujian karakteristik motor DC dengan eksperimental dan simulasi. Pada banyak sistem motor DC penguat terpisah yang digunakan dalam dunia industri, namun demikian selalu menjadi masalah adalah sejauh mana pengaruh arus jangkar terhadap putaran. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruharus jangkar terhadap putaran. Metode yang digunakan dalam uji simulasi adalah menggunakan metode algoritma genetik dengan program simulink Matlab V.7. Sela...

 10. The ΦBT1 large serine recombinase catalyzes DNA integration at pseudo-attB sites in the genus Nocardia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marion Herisse

  2018-05-01

  Full Text Available Plasmid vectors based on bacteriophage integrases are important tools in molecular microbiology for the introduction of foreign DNA, especially into bacterial species where other systems for genetic manipulation are limited. Site specific integrases catalyze recombination between phage and bacterial attachment sites (attP and attB, respectively and the best studied integrases in the actinomycetes are the serine integrases from the Streptomyces bacteriophages ΦC31 and ΦBT1. As this reaction is unidirectional and highly stable, vectors containing phage integrase systems have been used in a number of genetic engineering applications. Plasmids bearing the ΦBT1 integrase have been used to introduce DNA into Streptomyces and Amycolatopsis strains; however, they have not been widely studied in other actinobacterial genera. Here, we show that vectors based on ΦBT1 integrase can stably integrate into the chromosomes of a range of Nocardia species, and that this integration occurs despite the absence of canonical attB sites in these genomes. Furthermore, we show that a ΦBT1 integrase-based vector can insert at multiple pseudo-attB sites within a single strain and we determine the sequence of a pseudo-attB motif. These data suggest that ΦBT1 integrase-based vectors can be used to readily and semi-randomly introduce foreign DNA into the genomes of a range of Nocardia species. However, the precise site of insertion will likely require empirical determination in each species to avoid unexpected off-target effects.

 11. Perancangan Sistem Stabilisasi Kamera Tiga Sumbu dengan Metode Kontrol Fuzzy untuk Mobile Surveillance Robot

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fahrezi Alwi Muhammad

  2017-01-01

  Full Text Available Robot pengintaian (surveillance robot sering digunakan pada militer untuk melakukan tugas pengintaian sehingga tidak perlu membahayakan nyawa manusia karena dikendalikan dari jarak jauh. Robot pengintai memiliki kamera yang diletakkan di atas robot. Ketika melakukan pengamatan menggunakan kamera ini, seringkali pengamatan terganggu akibat guncangan-guncangan yang terjadi pada kamera. Guncangan ini disebabkan karena permukaan jalan yang dilalui oleh robot tidak rata. Sistem stabilisasi kamera adalah perangkat yang digunakan untuk menghilangkan guncangan dan menjaga posisi kamera agar kamera dapat mengambil gambar dengan baik pada suatu sudut pandang tertentu. Pada tugas akhir ini, dibuat sebuah sistem stabilisasi untuk robot pengintai dengan dua buah sensor gyroscope MPU-6050 untuk mengetahui kecepatan sudut guncangan dan kecepatan sudut kamera, mikrokontroler Arduino Mega sebagai pusat kontrol dan tiga buah motor DC brushless sebagai aktuator. Metode kontrol yang ditanamkan pada sistem terdiri dari tiga sistem Fuzzy untuk menangani sumbu pitch, roll, dan yaw. Pada tugas akhir ini diujikan dua metode. Metode pertama menggunakan satu sensor gyroscope sebagai nilai feedback, metode kedua menggunakan dua sensor gyroscope sebagai nilai feedback dan set point. Standar deviasi pada pengujian perekaman video tanpa kontrol untuk pixel x 40.57 dan pixel y 32.95. Standar deviasi dengan metode pertama untuk pixel x 24.73 adalah dan pixel y 21.73, Sedangkan standar deviasi metode kedua untuk pixel x 16.70 dan pixel y 22.44.

 12. Hidrolisis Ampas Tebu dengan Katalisator Asam Asetat untuk Memproduksi Furfural menggunakan Metode Steam Stripping

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nita Listiani

  2016-12-01

  Full Text Available Proses hidrolisis ampas tebu menggunakan asam asetat sebagai katalis dengan metode satu tahap (steam stripping telah dilakukan. Ampas tebu sebanyak 50 gram dihidrolisis dalam 500 ml akuades yang mengandung katalis asam asetat sebesar 2 - 6% dengan variabel waktu selama 1 - 3 jam dan temperatur hidrolisis 110 - 120oC menggunakan metode steam stripping. Metode konvensional dilakukan dalam dua tahap yaitu pemasakan dan pemisahan dalam waktu tinggal tertentu, sehingga dapat menyebabkan degradasi furfural. Selain itu, energi yang digunakan sangat besar karena ada energi yang terbuang saat pendinginan produk. Maka peneliti mengembangkan proses hidrolisis hemiselulosa menjadi furfural sekaligus juga proses pemisahan yang dilakukan secara serempak dalam satu tahap yaitu dengan menggunakan metode distilasi steam stripping. Penelitian ini ditujukan untuk melihat apakah metode steam stripping dengan menggunakan katalis asam asetat efektif untuk digunakan dalam memproduksi furfural. Dalam studi ini juga dipelajari pengaruh waktu hidrolisis, konsentrasi katalis, dan  temperatur terhadap konsentrasi furfural. Hasil uji menggunakan Response Surface Methodology (RSM menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh untuk perolehan furfural adalah konsentrasi katalis dan temperatur. Hasil penelitian menunjukkan optimum dengan perolehan konsentrasi furfural tertinggi (6,038 mg/ml di peroleh pada waktu 3 jam, temperatur 120°C, dan konsentrasi katalis 6%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk digunakan dalam produksi furfural.

 13. PENGGUNAAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS DALAM PEMILIHAN LOKASI MANGROVE PARK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustika Mustika

  2017-02-01

  infrastruktur juga sangat diperlukan dalam pemilihan lokasi guna untuk mendukung sarana yang ada dalam bangunan. Selain itu juga view kedalam maupun keluar tapak yang akan menjadi ketertarikan suatu tempat wisata. Sistem Pendukung Keputusan dapat digunakan sebagai alat untuk membantu proses pemilihan lokasi yang melibatkan banyak kriteria. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP dapat digunakan untuk menganalisis yang mendukung keputusan untuk memilih lokasi. Tahapan AHP yang digunakan dalam penelitian adalah identifikasi faktor penyebab, penyusunan hirarki, penentuan prioritas, konsistensi, dan bobot prioritas. Implementasi metode terhadap kasus penelitian didapatlah lokasi yang paling baik untuk mangrove park yaitu Desa Bedono dikarenakan memiliki  total prioritas global tertinggi yaitu 1,2349. Kata Kunci: Pemilihan Lokasi, Analytical Hierarchy Process, Mangrove Park

 14. METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: SISTEM REKOMENDER DATABASE SOFTWARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doni Purnama Alam Syah

  2014-09-01

  Full Text Available Abstract - Rekomender electoral system is a database software application that can be used to look for alternative software database selection strategy, the method of analytical hierarchy process (AHP. Rekomender systems needed by companies that have a large enough data processing such as the Bureau of Bina Sarana IT Information, expensive investments in the provision of Information Technology (IT makes IT Bina Sarana Information Bureau to be more careful in determining the selection of database software. This study focuses on research of database software selection system with the method of analytical hierarchy process (AHP, a case study of IT Bureau Bina Sarana Infromatika with the observation unit administrator. The results of the study found that there are two (2 main criteria, namely the selection of technology and a user with an alternative strategy My SQL, Oracle and SQL Server. Having tested the system rekomender My SQL result that the top priority in the selection of database software with a 41% weighting, followed by SQL Server and Oracle 39% 21%. The end result of a system that has been created rekomender concluded that the Bureau of Bina Sarana Informatics IT can define strategy alternatives before determining database software to be used more effectively and efficiently. Abstrak¬¬ - Sistem rekomender pemilihan database software merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari alternatif strategi pemilihan database software, dengan metode analytical hierarchy process (AHP. Sistem rekomender dibutuhkan oleh perusahaan yang memiliki pengolahan data yang cukup besar seperti Biro TI Bina Sarana Informatika, mahalnya investasi pada penyediaan Teknologi Informasi (TI membuat Biro TI Bina Sarana Informatika lebih berhati-hati dalam menentukan pemilihan database software. Penelitian ini berfokus kepada penetilian tentang sistem pemilihan database sofware dengan metode analytical hierarchy process (AHP, studi kasus Biro TI Bina Sarana

 15. EU:s nya varumärkesdefinition : En utredning av vad borttagandet av kravet på grafisk återgivning kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken

  OpenAIRE

  Fredriksson, Mathilda; Petersson, Frida

  2017-01-01

  Sedan det första steget togs mot en harmoniserad varumärkesrätt inom EU har grafisk återgivning varit ett krav vid registrering av varumärken, men kravet på grafisk återgivning försvinner i och med EU:s nya varumärkesreform. Syftet med denna uppsats är att belysa och utreda vad detta kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken. Utredningen är inriktad på följande okonventionella varumärken: doftmärken, smakmärken, ljudmärken, känselmärken, rörelsemärken och h...

 16. Melindungi Aplikasi dari Serangan Cross Site Scripting dengan Metode Metacharacter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yulianingsih Yulianingsih

  2017-04-01

  Full Text Available Kebutuhan masyarakat atas penggunaan jasa internet semakin meluas dan mencakup berbagai bidang kehidupan hal ini mengakibatkan turut meningkatkannya kejahatan dalam dunia internet. Keamaanan aplikasi yang tidak baik mengakibatkan data penting dan kerahasiaan pengguna menjadi terancam. Hal ini tentu saja merugikan bagi pihak pengguna maupun penyelenggara. Untuk itu perlu dikedepankan metode–metode terbaik dalam keamanan berinternet dan untuk menentukan tindakan penanggulangan yang tepat terlebih dahulu harus dipahami cara kerja dari jenis kejahatan tersebut. Cross Site Scripting merupakan jenis serangan injection terhadap situs dengan mengandalkan kelemahan dari target atau pengguna internet. Penyerang akan memanfaatkan kelemahan pengguna melalui ajakan atau bujukan untuk mengikuti arahan menuju suatu kondisi tertentu yang telah dimuati oleh usaha untuk pencurian data, kerahasiaan atau perintah tertentu melalui code scripting oleh penyerang.Dalam penelitian ini dilakukan Sejumlah Eksperimen untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, yaitu dengan menanamkan metacharacter kedalam code scripting sebelum dan sesudah proses berjalan. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah pembuktian terhadap fungsi metacharacter dalam menutup celah kerentanan keamanan aplikasi

 17. Metode Transfer Asam Nukleat sebagai Dasar Terapi Gen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novi Silvia Hardiany

  2017-01-01

  Full Text Available Kemajuan ilmu biologi molekuler memberikan manfaat dalam bidang kedokteran untuk mengembangkanterapi gen. Tujuan terapi gen adalah untuk memperbaiki kerusakan gen atau mengganti gen yang rusakdengan gen yang normal. Pemindahan gen dilakukan dengan teknik transfeksi. Transfeksi merupakanproses pemindahan asam nukleat baik menggunakan vektor virus (transduksi atau menggunakan metodenonviral yaitu zat kimia, lipid dan metode fisik. Vektor virus yang digunakan pada transduksi adalahretrovirus, adenovirus, adeno-associated virus (AAV dan herpes simplex virus (HSV. Keberhasilantransfeksi ditentukan oleh berbagai faktor yang dapat dapat dinilai dengan menggunakan reporter sepertigreen fluorescence protein (GFP. Kata Kunci: terapi gen, transfeksi non viral, transduksi, vektor virus   Methods of Nucleic Acid Transfer as Basic Gene Therapy Abstract The advancement of molecular biology provides benefit in the field of medicine to develop genetherapy. The aim of gene therapy is to repair the genetic damage or to replace damaged gene with thenormal gene. Delivery of gene is carried out by transfection technique, a technique to transfer nucleic acidinto eukaryote cells either using viral vectors (known as transduction, and also using non viral methodsuch as chemical substance, lipid and physical method. Some of the viral vectors used in the transductionare retrovirus, adenovirus, Adeno-associated virus (AAV and Herpes Simplex Virus (HSV. The success oftransfection is determined by various factors which can be assessed using several reporters such as GreenFluorescence Protein (GFP. Key words: gene therapy, non viral transfection, transduction, viral vector. Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE

 18. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN PEGAWAI DENGAN METODE FUZZY MADM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denni Aldi Ramadhani

  2014-08-01

  Full Text Available Pegawai merupakan faktor penting dalam sebuah perusahaan, karena dengan adanya pegawai yang memenuhi standar kualifikasi perusahaan, produktivitas akan tetap stabil dan semakin meningkat. Tetapi dalam praktek penerimaan pegawai baru, banyak perusahaan yang masih tidak memperhatikan pentingnya hal ini. Hal ini dapat dilihat pada proses penerimaan pegawai di KSP Intidana  yang masih terlihat subjektif. Dengan pengukuran bobot dan penilaian yang tidak didefinisikan dengan baik oleh pengambil keputusan maka akan sangat dimungkinkan keputusan yang diambil untuk meloloskan pelamar merupakan keputusan yang salah, dan pelamar yang diterima nantinya tidak memenuhi standar kualifikasi perusahaan. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan yaitu dengan membuat sebuah sistem yang dapat memberikan pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan penerimaan pegawai baru. Dengan menggunakan metode fuzzy MADM sebagai basis dalam pengolahan data penerimaan pegawai , memungkinkan sistem dapat memberikan perangkingan sesuai dengan kualitas masing – masing pelamar sehingga diharapkan dapat mempermudah pengambil keputusan dalam menentukan pelamar yang lolos. Hasil dari penelitian ini berbentuk sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat mengolah data proses penerimaan pegawai menjadi sebuah pertimbangan yang valid. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan pengambil keputusan menjadi terbantu dalam menentukan pelamar yang berhak diterima dalam perusahaan. Kata kunci : Penerimaan pegawai, Fuzzy, Sistem Pendukung Keputusan, Multi-Attribute Decision Making, Kriteria

 19. Sistem Otomasi Lampu pada Bangunan Publik dengan Metode Forward Chaining

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephanie Stephanie

  2015-05-01

  Full Text Available Konsumsi listrik Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan peningkatan konsumsi listrik, efisiensi dalam penggunaan listrik menjadi sangat krusial. Salah satu tolok ukur efisiensi listrik adalah intensitas energi. Untuk menurunkan intensitas energi diperlukan adanya konservasi energi melalui manajemen energi dan penggunaan teknologi hemat energi. Contoh di mana konservasi energi belum dilakukan pada bangunan publik adalah dengan membiarkan barang elektronik tetap menyala walau sedang tidak dipergunakan, contohnya lampu. Oleh karena itu, perlu dirancang suatu sistem untuk mematikan lampu secara otomatis di luar jam operasional dan tidak ada aktivitas pada bangunan publik. Sistem ini menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence yang menggunakan metode Forward Chaining dengan sensor Passive Infrared Receiver untuk mendeteksi keberadaan manusia dengan dijembatani oleh Raspberry Pi untuk menghubungkan ke relay sebagai saklar untuk lampu. Sistem akan memutuskan kapan saat yang tepat untuk menyalakan dan memadamkan lampu, bergantung pada kehadiran manusia di setiap ruangan dan jam operasional dari bangunan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat menghasilkan penghematan energi yang cukup signifikan. Kata Kunci—forward chaining, otomasi lampu, pengendalian lampu, raspberry pi, sensor passive infrared reciever

 20. Pengaruh Suhu dan Metode Perlakuan Panas terhadap Sifat Fisika dan Kualitas Finishing Kayu Mahoni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ragil Widyorini

  2016-03-01

  Full Text Available Perlakuan panas dikenal sebagai metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas dimensi dan menurunkan higroskopisitas. Di sisi lain, perlakuan panas dapat membuat warna kayu menjadi lebih gelap, penurunan sifat mekanika kayu, dan sifat wetabilitas kayu. Oleh karena itu, penelitian mengenai perlakuan panas pada kondisi yang optimum sangat menarik untuk dilakukan agar menghasilkan kayu dengan kualitas yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh interaksi suhu dan metode perlakuan panas terhadap sifat fisika dan kualitas finishing kayu mahoni. Contoh uji perlakuan dibuat dari kayu mahoni yang berasal dari industri penggergajian kayu rakyat. Penelitian ini menggunakan 2 metode perlakuan panas yaitu metode oven dan penguapan (steaming pada variasi suhu 90°C, 120°C, dan 150°C selama 2 jam waktu efektif. Pengujian sifat fisika diuji berdasarkan standar ASTM, yang meliputi : kadar air seimbang, perubahan dimensi, perubahan warna, dan wetabilitas. Pengujian finishing meliputi cross cut test, uji delaminasi, dan uji kekilapan (glossy test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara suhu dan metode perlakuan panas berpengaruh sangat nyata terhadap perubahan warna, serta berpengaruh nyata terhadap penyusutan radial, cross cut test, dan uji delaminasi. Metode oven menghasilkan contoh uji dengan kadar air dan pengembangan radial yang lebih rendah, warna yang lebih terang, serta uji delaminasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode penguapan. Kata kunci: perlakuan panas, metode oven, metode penguapan, suhu, finishing   Effect of temperature and heat treatment on physical properties and finishing quality of mahagony wood Abstract Heat treatment is well known as a method for increasing dimensional stability and reducing hygroscopicity of wood. However, heat tratment can cause the color of wood become darker and reduce the wettability, as well as its mechanical properties. Therefore, the optimum condition of heat

 1. PEMERIKSAAN BAKTERI LEPTOSPIRA PADA SAMPEL DARAH MANUSIA SUSPECT LEPTOSPIROSIS MENGGUNAKAN METODE PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sefrita Tri Utami

  2014-01-01

  Full Text Available ABSTRACTLeptospirosis is a zoonotic disease, which is caused by leptospira. Leptospirosis cases often show no specificclinical symptoms and is difficult to diagnose without testing samples in the laboratory. Testing using PCR(Polymerase Chain Reaction is considered more accurate than the other methods. Components required in theexamination Leptospira bacteria in human blood samples using PCR method is DNA template, DNA polymeraseenzyme, forward primer (PU1 and SU1 and reverse primer (Lep R1, nuclease free water, Mg 2 +, and dNTPs.Examination of Leptospira bacteria in human blood samples include sampling, DNA isolation, examination byPCR, and electrophoresis running.Key words: leptospirosis, Leptospira, PCR methodsABSTRAKLeptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Kasus leptospirosis seringtidak menunjukkan gejala klinis yang spesifik dan sulit didiagnosis tanpa pengujian sampel di laboratorium.Pengujian dengan menggunakan metode PCR (Polymerase Chain Reaction dinilai lebih akurat dibandingkandengan metode yang lain. Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan bakteri Leptospira padasampel darah manusia menggunakan metode PCR adalah DNA template, enzim polymerase, Primer PU 1 danPrimer SU 1, Primer Lep R1, air, Mg2+ , dan dNTP. Pemeriksaan bakteri Leptospira pada sampel darah manusiameliputi pengambilan sampel, isolasi DNA, pemeriksaan dengan metode PCR, dan running elektroforesis.Kata kunci: leptospirosis, Leptospira, metode PCR

 2. Studi Perbandingan Metode Bongkar Muat untuk Pelayaran Rakyat: Studi Kasus Manual vs Mekanisasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aulia Djeihan Setiajid

  2013-03-01

  Full Text Available Pelayaran Rakyat tidak semaju pelayaran konvensional. Salah satu penyebabnya adalah pola operasi bongkar muat yang kebanyakan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia/buruh lepas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya mekanisasi peralatan bongkar muat dan penggunaan gudang bersama mampu meningkatkan kinerja bongkar muat serta menentukan metode bongkar muat seperti apa yang optimal dan menguntungkan untuk Pelra. Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan skenario dan membandingkan efisiensi setiap metode bongkar muat secara manual, mekanisasi, dan campuran pada kapal Pelra serta membandingkan efisiensi setelah menggunakan gudang bersama.Dari hasil analisis diperoleh hasil penambahan biaya bongkar muat sebesar 80% dari biaya awal sehingga penggunaan metode bongkar muat secara manual akan lebih menguntungkan dan optimal. Namun dari segi waktu, mekanisasi bongkar muat dapat mempercepat waktu sebanyak 31% dari awal bongkar muat secara manual. Dari segi kinerja bongkar muat terhadap kinerja total kapal Pelra dengan metode manual lebih besar yaitu sebesar 14% dibandingkan secara mekanisasi dan campuran yang hanya 10% dan 9%. Hal ini menunjukkan kinerja bongkar muat rata-rata untuk metode bongkar muat baik secara manual, mekanisasi, dan campuran tidak berpengaruh besar terhadap produktivitas kapal karena ketidakpastian adanya muatan sehingga frekuensi round trip kapal Pelra sama saja tiap tahunnya.

 3. Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Harstad

  2017-12-01

  Full Text Available Å forske med kunsten innebærer ikke bare valget av visse metoder for bruk i forskningsprosessen, men også om å ha til disposisjon spesifikke måter å tenke om metode. I denne artikkelen vil jeg synliggjøre en tenkemåte fundert i arbeidet med en skjønnlitterær lesesirkel for lærerstudenter, og min egen erfaring som improvisasjonsmusiker. Jazzens begrep om jam blir løftet frem som omdreiningspunkt for tenkemåten, som ellers har sitt teoretiske utspring i den franske filosofen Gilles Deleuze’s forestilling om bliven. Denne vitale forestillingen innebærer at verden produseres kontinuerlig, noe forskeren også bidrar til. Koblingen mellom jam, litteratur og Deleuze synliggjør dessuten en måte å tenke om metode på som understreker at det å forske med kunsten ikke bare betyr å forske på kunsten, men at kunsten på ulike måter kan virke inn på selve forskningen og slik også bidra til å affirmere verden i sin bliven. I tillegg til å tilby en måte å tenke om metode for den som skal forske med kunsten, er hensikten med artikkelen å gjøre forskeren bevisst sin egen tenkning om metode, noe som er viktig siden denne skaper mulighetsbetingelser for metodevalg og -bruk.

 4. PERAMALAN BEBAN JANGKA PENDEK PADA HARI LIBUR DI BALI MENGGUNAKAN METODE GENERALIZED REGRESSION NEURAL NETWORK (GRNN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juniar Doan Wihardono

  2016-12-01

  Full Text Available Peramalan beban merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan kondisi beban pada hari yang akan datang. Kondisi beban pada saat hari libur merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk diketahui. Fenomena ini terjadi di Bali yaitu pada saat hari Raya Nyepi. Karena, kondisi beban pada hari Raya Nyepi akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Kondisi tersebut perlu diketahui agar operasi sistem tenaga listrik dapat berjalan secara optimal. Metode peramalan beban pada penelitian ini menggunakan metode Generalized Regression Neural Nework (GRNN yang dibandingkan dengan metode Radial Basis Function Neural Network (RBFNN. Data pada proses peramalan menggunakan data beban puncak harian pada hari libur di Bali antara tahun 2010 sampai 2014. Pemilihan data difokuskan pada data beban puncak pada 5 hari sebelum hari libur (h-4 sampai hari libur (h. Metode GRNN menghasilkan Mean Square Error (MSE sebesar 0.020089 dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE sebesar 2.01%. sedangkan metode RBFNN menghasilkan MSE sebesar 0.022757 dan MAPE sebesar 2,28%.

 5. KAJIAN TERHADAP BEBERAPA METODE PENYUSUTAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERHITUNGAN BEBAN POKOK PENJUALAN (COST OF GOOD SOLD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juniady Slamed Setiawan

  2001-01-01

  Full Text Available Every company must generate financial statement, that provide information about income, changes in financial position to whom that concerned. In preparing financial statement, each company has a power to choose the accounting methods and technics that recommended by Financial Accounting Standard. Accounting policies adopted by firm has a substanstial impact in financial statement.Therefore the company that has equal performance will report different result.This article try to present the impact of choosing depreciation method in calculating cost of goods sold. Abstract in Bahasa Indonesia : Setiap perusahaan wajib menerbitkan laporan keuangan, yang memberikan informasi mengenai hasil usaha, perubahan posisi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan memiliki keleluasaan untuk memilih metode dan teknik sepanjang metode yang dipilih tersebut ada dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan. Pemilihan metode akuntansi memiliki dampak yang sangat besar terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian dimungkinkan perusahaan yang sebenarnya memiliki kinerja yang sama dapat melaporkan hasil yang berbeda. Tulisan ini mencoba untuk mengetengahkan dampak pemilihan metode penyusutan terhadap perhitungan beban pokok penjualan (cost of goods sold. Kata kunci: metode penyusutan, beban penyusutan, aktiva tetap, beban pokok penjualan.

 6. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN METODE PROBLEM POSING BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eka Lia Susanti

  2012-06-01

  Full Text Available Abstract Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan metode Problem Posing berbasis pendidikan karakter di laboratorium TeenZania pada materi garis singgung lingkaran efektif. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik di SMP N 2 Pati. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik cluster random sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu keaktifan sebagai variabel independen dan prestasi belajar sebagai variabel dependen. Cara pengambilan data dengan lembar pengamatan dan tes. Data diolah dengan uji banding t dan uji pengaruh regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar kelas eksperimen (82,74 secara statistik melebihi KKM (75. Dengan uji regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresi ?=-15,847 + 1,194X dan R^2=0,829. Koefisien X merupakan bilangan positif sehingga keaktifan berpengaruh positif pada prestasi belajar sebesar 82,9%. Rata-rata prestasi belajar kelas eksperimen (82,74 dan rata-rata prestasi belajar kelas kontrol (72,91. Secara uji stastistik prestasi belajar kelas eksperimen lebih baik daripada prestasi belajar kelas kontrol. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan (1 pembelajaran mencapai tuntas belajar; (2 adanya pengaruh positif pada keaktifan terhadap prestasi belajar; dan (3 prestasi belajar kelas eksperimen lebih baik daripada prestasi belajar kelas kontrol; sehingga pembelajaran matematika dengan metode problem posing berbasis pendidikan karakter di laboratorium TeenZania merupakan pembelajaran yang efektif. The purpose of this study was to determine whether the learning of mathematics by Problem Posing method in a TeenZania laboratory based character education in circle tangent material effectively. The population in this study were students in SMP N 2 Pati. The sample in this study were drawn by cluster random sampling technique. The variables in this study is the activity as an independent variable and learning achievement as the dependent variable

 7. PERANCANGAN PEMENUHAN PERMINTAAN PASOKAN GULA RAFINASI DENGAN METODE WAGNER WHITIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendy Tannady

  2013-09-01

  Full Text Available Tidak bisa dipungkiri, setelah melewati tahapan dimana faktor Kualitas dan Kapabilitas Memproduksi Masal merupakan dimensi yang dianggap penting bagi industri dalam terus mempertahankan eksistensi dan mampu terus berkompetisi, kini kompetisi industri tengah memasuki era kompetisi dimana kapabilitas yang baik dalam Information Technology dan Supply Chain Management dipandang dapat menjadi bagian penting kompetensi pokok untuk terus bersaing. Penelitian ini membahas tentang perancangan pemenuhan permintaan terhadap permintaan gula rafinasi dari sebuah perusahaan yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini pemerintah memiliki kebijakan untuk membatasi jumlah perusahaan yang memiliki akses produksi dan menjual gula rafinasi, sedangkan pertumbuhan permintaan domestik terus tumbuh, mengantisipasi hal ini, diperlukan sebuah perencanaan terhadap strategi pemenuhan pesanan. Penelitian menggunakan metode Wagner Within dalam membantu perusahaan membuat rancangan persediaan. Tujuan jangka panjang adalah mencari metode terbaik yang dapat meringkas anggaran perusahaan tanpa mengesampingkan kepuasan customer. Menurut John dan Riley (1985 Supply Chain Management berhubungan dengan total aliran material dari supplier hingga customer akhir. Penelitian berfokus kepada aliran material dari Manufaktur kepada distributor dan manufaktur rekanan yang membutuhkan bahan baku untuk memproduksi produk lain. Data yang digunakan diambil menggunakan data riil sekunder, pengolahan data juga memasukkan variabel seperti biaya yang ditimbulkan akibat persediaan (Holding Cost dan set up cost. Hasil akhir penelitian adalah diperoleh data tabel perencanaan persediaan untuk periode permintaan 12 periode kedepan untuk pemenuhan permintaan di area Makassar dan Manado, untuk area Makassar pemenuhan persediaan dilakukan setiap periode permintaan, sedangkan untuk area Manado pemenuhan persediaan dilakukan pada periode 1 dan 3. Kata Kunci : supply chain management, wagner within

 8. Peramalan trafik SMS Area Jabotabek Dengan Metode ARIMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lusi Alvina Tofani

  2012-09-01

  Full Text Available Dalam dunia telekomunikasi, pertukaran informasidituntut memiliki performansi yang baik. Salah satu layanantelekomunikasi yang banyak digunakan adalah SMS (ShortMessage Service. Dalam tugas akhir ini akan dilakukanpemodelan dan peramalan trafik SMS pada jaringan GSM(Global System for Mobile Communication area Jabotabekmenggunakan metode ARIMA. Penelitian ini dipusatkan denganmengambil data dari 2 lokasi SMSC (Short Message ServiceCenter yaitu SMSC yang menampung transaksi SMS peer topeer GSM-T dan SMSC yang menampung transaksi SMS alloperator. Data tersebut merupakan trafik harian selama 4 bulandari bulan Maret hingga Juni 2011 yang akan digunakan untukpemodelan dan Bulan Juli 2011 yang akan digunakan sebagaidata testing. Ada 2 kategori pemodelan yaitu untuk tipe SMSCall operator pada selang waktu 0-15 sec dan 16-30 sec sedangkantipe yang kedua yaitu tipe SMSC peer to peer GSM-T padaselang waktu 0-15 sec dan 16-30 sec. Dari penelitian ini diperoleh4 model dari data selama 4 bulan yaitu model ARIMA untuk alloperator 0-15 sec adalah ([6,9],1,2, model ARIMA untuk alloperator 16-30 sec adalah (1,0,[1,4,5], model ARIMA untuk peerto peer GSM-T 0-15 sec adalah (1,0,[1,7], dan model ARIMAuntuk peer to peer GSM-T 16-30 sec adalah ([1,5],0,5. Kemudianuntuk hasil peramalan dari 4 model tersebut didapatkan nilaiMAPE terendah yaitu pada model ARIMA untuk trafik alloperator GSM-T 0-15 sec sebesar 0,32883%. Hasil peramalan iniyang akan digunakan sebagai prediksi trafik kedepan.

 9. Webb Couture : En studie om hur modedesign kan inspirera och förändra webbdesignprocessen för att utmana User Experience standarder

  OpenAIRE

  Carlfjord, Adam; Gustavsson, Henrik

  2015-01-01

  Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte också då begränsningar av potentia...

 10. "Toore puuga kütmine on raiskamine ..." = "Att elda med sur ved är slöseri ..." : [luuletused] / Gunnar D. Hansson ; tlk. Mati Sirkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Hansson, Gunnar D.

  2004-01-01

  Sisu: "Toore puuga kütmine on raiskamine ..." = "Att elda med sur ved är slöseri ..."; "Esimest päeva rändab tuul ..." = "Första dagen vandrar vinden ..."; "Päike tuli lähemale ..." = "Solen kom närmare ..."; "Nagu oleks kõik möödas ..." = "Som om allt vore över ..."

 11. "Private Banking" un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Dolgileviča, Oļesja

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz Latvijas komercbanku darbības analīzi, identificēt „Private Banking” apkalpošanas sistēmas būtību, īpatnības un problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta analīze „Private Banking” teorētiskajos aspektos. Apakšnodaļās tiek analizēta vēstures attīstība, jēdziena skaidrojums, biznesa modeļa būtība un „Private Banking” apkalpošanas īpatnības un pakalpojumi. Otrajā nodaļ...

 12. SIMULASI GROUP TECHNOLOGY SYSTEM UNTUK MEMINIMALKAN BIAYA MATERIAL HANDLING DENGAN METODE HEURISTIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Much. Djunaidi

  2006-04-01

  Full Text Available Group Technology System merupakan metode pengaturan fasilitas produksi (machine groups yang dibutuhkan untuk memproses suatu part family tertentu ke dalam sel-sel manufaktur. Pengaturan tata letak di CV. Sonytex yang berdasarkan process layout mengakibatkan perusahaan menghadapi permasalahan berupa tingginya kebutuhan material handling. Salah satu kriteria kinerja dalam pembentukan sel manufaktur pada GTS adalah meminimasi total jarak material handling, sehingga dapat mengurangi biaya material handling dan meningkatkan produktivitas. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode, yaitu Bond Energy Algorithm (BEA, Rank Order Clustering (ROC dan Rank Order Clustering 2 (ROC2. Hasil dari penelitian ini adalah dengan menerapkan group technology systems diperoleh total pengurangan jarak material handling sebesar 70 m dan penghematan biaya material handling sebesar Rp 1.534.978,-. Berdasarkan model simulasi, relayout dengan metode BEA meningkatkan jumlah produksi sebesar 1 unit produk/hari dan penurunan waktu tunggu sebesar 0,575 menit.

 13. Pengembangan Sistem Informasi Dengan Metode Waterfall Untuk Pengarsipan Data Wajib Pajak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yani Parti Astuti

  2017-05-01

  Full Text Available Kantor pelayanan pajak (KPP merupakan Kantor yang berfungsi melayani wajib pajak dalam aktivitas pembayaran pajak. Kantor Pelayanan Pajak sejatinya mempunyai data-data yang terkait dengan wajib pajak. KPP Pratama Kudus merupakan salah satu Kantor pelayanan pajak yang terdapat di Jawa Tengah. Dalam aktifitasnya, penggunaan metode konvensional dalam pengelolaan data arsip menyebabkan kendala dalam pencarian data wajib pajak. Dalam paper ini telah dibangun sebuah sistem informasi pengarsipan data wajib pajak yang mempunyai fitur pendaftaran, login, dan pengelolaan data wajib pajak. Analisis dan perancangan menggunakan metode berorientasi objek yakni menggunakan diagram-diagram UML seperti use case diagram dan activity diagram. Implementasi dilakukan dengan menggunakan tool netbean untuk Bahasa pemrograman java dan MySQL sebagai database. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan menggunakan metode black box didapatkan bahwa sistem informasi pengarsipan yang dibangun dapat membantu dan meningkatkan kinerja di Kantor pelayanan pajak pratama kudus.

 14. SISTEM PAKAR UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT KEHAMILAN MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER-SHAFER DAN DECISION TREE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joko Minardi

  2016-04-01

  Full Text Available Teori Dempster-Shafer adalah teori matematika bukti berdasarkan fungsi keyakinan dan penalaran yang masuk akal, yang digunakan untuk menggabungkan bagian yang terpisah dari informasi. Dempster- Shafer teori alternatif teori probabilistik tradisional untuk representasi matematis dari ketidakpastian. Dalam diagnosis penyakit informasi kehamilan yang diperoleh dari pasien kadang-kadang tidak lengkap, dengan metode dan sistem pakar Dempster-Shafer aturan bisa menjadi kombinasi dari gejala yang tidak lengkap untuk mendapatkan diagnosis yang tepat sedangkan pohon keputusan digunakan sebagai alat pendukung keputusan pelacakan referensi gejala penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pakar yang dapat melakukan diagnosis kehamilan menggunakan metode Dempster Shafer, yang dapat menghasilkan nilai kepercayaan untuk diagnosis penyakit. Berdasarkan hasil tes diagnostik Dempster-Shafer metode dan ahli sistem, akurasi yang dihasilkan dari 76%. Kata kunci: sistem ahli, penyakit kehamilan, dempster shafer.

 15. Pemilihan Alternatif Jalan Lingkar Barat Utara Kota Blitar dengan Metode Analytic Hierarchy Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tonny Hermawanto

  2018-05-01

  Full Text Available Kota Blitar yang terus berkembang dalam berbagai sektor memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung perkembangan kota yang dinamis. Sektor perhubungan adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah, yaitu sebagai urat nadi dalam distribusi barang dan jasa. Untuk menentukan prioritas kriteria alternatif  jalan lingkar digunakan metode analytic hierarchy process (AHP untuk memilih alternatif jalanterbaik dari beberapa alternatif alternatif jalan yang ada. Untuk metode AHP digunakan 21 responden dari dinas dan instansi di Kota Blitar yang berkompeten dalam masalah ini. Ada 5 kriteria yang akan digunakan untuk menentukan kriteria dalam metode AHP yaitu kriteria aman, waktu tempuh, kesesuaian dengan RTRW, biaya, dan manfaat.Alternatif II yaitu Jalan Kalimas-Jalan Mahakam-Jalan Kali Brantas-Jalan Ciliwung-Jalan Citarum-Jalan DI. Panjaitan-Jalan Slamet Riyadi-Jalan Cut Nyak Dien disarankan untuk dijadikan alternatif jalan lingkar barat utara Kota Blitar.

 16. METODE FUTURE PACING HYPNOTHERAPY UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KECEMASAN PADA MAHASISWA BARU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zahro Varisna Rohmadani

  2017-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode future pacing hypnotherapy dalam menurunkan tingkat kecemasan pada mahasiswa baru. Subjek penelitian adalah 20 mahasiswa/i baru, 10 mahasiswa di kelompok eksperimen dan 10 mahasiswa di kelompok kontrol. Peserta mendapatkan penanganan untuk penurunan kecemasan dengan metode berupa future pacing hypnotherapy. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik nonparametrik teknik Wilcoxon Signed Rank Test untuk menguji perbedaan skor cemas kelompok subjek saat pretest dan posttest serta Mann Whitney U untuk melihat perbedaan penurunan kecemasan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa future pacing hypnotherapy efektif dalam menurunkan kecemasan dengan p=0,012. Sedangkan hasil Mann Whitney U menunjukkan bahwa future pacing hypnotherapy efektif dalam menurunkan kecemasan dengan p=0,003 dan kelompok eksperimen mengalami penurunan kecemasan yang lebih besar dengan mean rank = 14,25.Kata kunci : future pacing hypnotherapy, kecemasan, mahasiswa baru

 17. 1+1=3? : en studie om co-branding och dess påverkan på ett varumärkes värde

  OpenAIRE

  Lindberg, Ida; Andersson, Sandra

  2008-01-01

  Co-branding, vilket är en typ av varumärkessamarbete, har på senare tid blivit en populär strategi i strävan efter att skapa ett högre värde för konsumenten samt nå fördelar så som ökade intäkter samt möjligheten att skapa och attrahera lojala kunder. Dock finns det siffror som pekar på att många co-brandingsamarbeten misslyckas. Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att, utifrån lojala kunders perspektiv, undersöka vilken påverkan ett varumärkessamarbete av typen co-branding k...

 18. PERBANDINGAN METODE JUNBIKI KANBAN CYCLIC DITINJAU DARI JIT DAN SUMBER DAYA Studi Kasus pada Perusahaan Otomotif

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius Eri

  2005-01-01

  Full Text Available The research has done at an automotive company. The intention of this research are to knowing the effect and also the advantages and disadvantages of Junbiki Method which is a new method in this company in increasing JIT(Just in Time, use of resources, and make comparison between Junbiki method and Kanban System. The research is done by comparing the Kanban system with the Junbiki method on the parts i.e. seat part and door trim. The measured variables are those in the period of September as the basic period, continued with the periods of October, November, and December 2004. The productivities to be observed are those of energy and labor consumption. The research proves that the Junbiki method is better than the Kanban system. It is shown from the increase of JIT performance during four periods at the average of 73% and least of resources. By using the Junbiki method, the wastage in the use of energy, labor, movement, and process can be eliminated. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serta kelemahan dan kelebihan metode Junbiki yang merupakan metode baru yang diterapkan perusahaan terhadap peningkatan JIT (Just in Time dan penggunaan sumber daya, dan membuat perbandingan antara metode Junbiki dan sistem Kanban. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan sistem Kanban dengan metode Junbiki pada part yang memenuhi syarat, yaitu part seat dan door trim. Variable yang diukur adalah pada periode September sebagai periode dasar, dilanjutkan dengan periode Oktober, November, dan Desember 2004. Pemakaian sumber daya yang ingin diteliti adalah pemakaian energi dan tenaga kerja. Hasil penelitian membuktikan bahwa metode Junbiki lebih baik daripada sistem Kanban. Hal ini terlihat dari peningkatan perfoma JIT selama empat periode rata-rata sebesar 73% dan kebutuhan sumber daya yang lebih sedikit. Dengan metode Junbiki

 19. EKSTRAKSI MINYAK ATSIRI DAUN ZODIA (Evodia suaveolens DENGAN METODE MASERASI DAN DISTILASI AIR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prima Astuti Handayani

  2014-10-01

  Full Text Available Daun zodia merupakan tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati. Daun zodia mengandung senyawa aktif limonene yang bersifat neurotoksin terhadap serangga. Pengambilan minyak atsiri daun zodia dilakuan dengan metode maserasi dan metode distilasi air. Pada metode maserasi bahan digunakan etanol dan dimaserasi selama 3x24 jam. Kemudian didistilasi untuk menguapkan pelarut etanol. Untuk metode distilasi air bahan didistilasi selama 3 jam, campuran minyak dan air dipisahkan dengan menambahkan pelarut n-heksana. Kemudian pelarut n-heksana dipisahkan dari minyak atsiri dengan cara direcovery menggunakan alat sokhlet. Minyak atsiri daun zodia yang dihasilkan dianalisis dengan Gas Cromatography-Mass Spectrometry (GC-MS untuk mengetahui kandungan senyawa kimianya. Hasil percobaan diperoleh randemen minyak atsiri daun zodia dengan metode maserasi sebesar 1,0566% dengan kandungan senyawa limonene 2,6%, sedangkan metode distilasi diperoleh randemen sebesar 0,6471% dengan kandungan senyawa limonene 1,26 %.Zodia leaf is a plant which has a potential to be plant-based insecticide. Zodia leaf has limonene as its active component which is neurotoxin towards insect. The extraction of the essential oil of the zodiac leaf is conducted using maceration method and water distillation method. In the maceration process, the raw material was macerated using ethanol for 72 hours, after that it was distillated to evaporate the ethanol. In the water distillated method, the raw material was distillated for 3 hours, the mixture of water and oil are separated by adding n-hexane solvent. After that, the n-hexane solvent was separated from the essential oil using recovery method using soxhlet. The obtained essential oil of zodia leaf was analyzed using GC-MS to determine its chemical component. The result of the research provides the yield of essential oil of zodiac leaf using maceration method is 1.0566% with limonene component is 2.6%, whereas the distillation method

 20. Metode Barbeau Test dalam Menilai Keutuhan Arteri Radialis Pascaintervensi Koroner Perkutan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurhusna N

  2017-08-01

  Full Text Available Page Header User Username Password Remember me Editorial Team Editor Policies Mechanism & Ethics Author Guideline Reference Tools: About The Authors Nurhusna N Indonesia F Sri Susilaningsih Purwo Suwigjo Article Tools Print this article Indexing metadata How to cite item Finding References Review policy Email this article (Login required Email the author (Login required Information For Readers For Authors For Librarians Journal Content Search Search Scope Browse By Issue By Author By Title Home About Login Register Search Current Archives Announcements Register Index Contact Us Home > Vol 2, No 1 (2014 > N Metode Barbeau Test dalam Menilai Keutuhan Arteri Radialis Pascaintervensi Koroner Perkutan Nurhusna N, F Sri Susilaningsih, Purwo Suwigjo Abstract Radial artery occlusion merupakan salah satu komplikasi vaskular postkateterisasi jantung trans radial. Kompresi lokal menggunakan alat kompresi setelah tindakan kateterisasi jantung trans radial dapat menurunkan angka kejadian komplikasi vaskular Radial Artery Occlusion(RAO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara metode Barbeau test dan metode pengamatan klinik dalam menilai keutuhan arteri radialis selama proses kompresi pada pasien postprosedur kateterisasi jantung trans radial. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi komparatif. Subjek penelitian adalah 20 pasien yang menjalani prosedur kateterisasi jantung dengan akses arteri radialis. Pengukuran dilakukan secara bertahap menit ke-15 dan setelah tiga jam menggunakan alat kompresi stepty-p. Uji komparasi menggunakan uji McNemar. Data univariat dianalisis menggunakan distribusi frekuensi. Hasil uji statistik menunjukkan ada perbedaan penilaian keutuhan arteri radialis antara metode Barbeau testdengan metode pengamatan klinik pada menit ke-15 (p=0.035 dan ke-30 (p=0.035. Namun secara keseluruhan hasil uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna dalam menilai kepatenan arteri pada

 1. Identifikasi Boraks dalam Bakso di Kelurahan Bahagia Bekasi Utara Jawa Barat dengan Metode Analisa Kualitatif

  OpenAIRE

  Mega Efrilia; Tria Prayoga; Nur Mekasari

  2016-01-01

  Already a research identification of boraks in meatball a sell is Kelurahan Bahagia, Nort Bekasi East Java. A research as a purpose for identification boraks in meatball with a metode analysis kualitatif that is a burn of fire a testing colour with a turmeric paper with ake use AgNO3, and BaCl2. Sampel in take by metode random sampel plainin meatball a sell a is Kelurahan Bahagia Nort Bekasi. On a test result, the testing in apprearance meatball of in point negatif contain boraks because meat...

 2. Klasifikasi Teks Bahasa Bali dengan Metode Information Gain dan Naive Bayes Classifier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ida Bagus Gede Widnyana Putra

  2016-11-01

  Full Text Available Ketersediaan dokumen teks bahasa Bali yang meningkat jumlahnya membuat proses pencarian informasi pada dokumen teks berbahasa Bali menjadi semakin sulit. Mengklasifikasikanya secara manual menjadi tidak efisien mengingat peningkatan jumlah dokumen yang semakin banyak. Pada penelitian ini dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat mengklasifikasikan teks bahasa Bali ke dalam kategori yang ditentukan. Aplikasi ini menggunakan metode klasifikasi Naive Bayes Classifier (NBC dan metode Information Gain(IG untuk seleksi fitur. Aplikasi ini diuji dengan teknik cross validation. Hasilnya adalah nilai rata-rata akurasi dari 10 fold cross validation sebesar  95,22%.

 3. Razširitev metode kalkuliranja stroškov na podlagi sestavin dejavnosti

  OpenAIRE

  Bole, Borut

  2017-01-01

  Zaradi uveljavitve proizvodnje vedno številčnejših serij se v organizacijah pojavlja več posrednih stroškov, katerih upravljanje je zahtevnejše od neposrednih. Kot rešitev tega so se pojavile primernejše metode za celotno obvladovanje organizacije, ki vključujejo tudi metode za natančnejše kalkuliranje posrednih stroškov. Skupaj s tem se je razvila ideja o managementu organizacije, ki temelji na sestavinah dejavnosti in z njo združljiva ideja o kalkuliranju stroškov na podlagi sestavin dejavn...

 4. PENERAPAN METODE MIND MAPPING (PETA PIKIRAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK SISWA SMP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rijal Darusman

  2014-09-01

  Full Text Available ABSTRAK Masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematik siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP, sehingga diperlukan metode pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang diterapkan adalah Metode Mind Mapping, dikarenakan dengan metode pembelajaran mind mapping kemampuan berpikir kreatif matematik siswa  lebih baik jika dibandingkan dengan metode pembelajaran biasa.Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kreatif matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan metode mind mapping lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya biasa. Penelitian ini merupakan kuasi eksperimen berbentuk kelompok kontrol pretes-postes, dengan perlakuan metode pembelajaran mind mapping dan pembelajaran biasa (konvensional. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa tes uraian sebanyak 4 soal, kemudian data skor kemampuan berpikir kreatif matematik siswa tersebut dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan metode mind mapping lebih baik daripada cara biasa.  Kata Kunci    : Berpikir Kreatif Matematik, Mind Mapping   ABSTRACT The problem of the background of this research is still low ability to think creatively mathematical school students (SMP, so that the necessary learning methods to overcome these problems. The method applied is Mind Mapping method, because the mind mapping method of learning mathematics students' creative thinking ability is better when compared to the learning method biasa.Berdasarkan this background, this study aims to determine whether the ability of creative thinking of students learning mathematics using mind mapping better than the usual student learning. This research is a form of quasi

 5. PENGGUNAAN TEKNIK KEAMANAN PADA JARINGAN SERAT OPTIK DENGAN METODE ANTI-JAMMING DAN STEGANOGRAFI MENGGUNAKAN MODUL OPTISYSTEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mia Rosmiati

  2017-02-01

  Full Text Available Serat optic merupakan media transmisi yang dapat menghantarkan informasi dalam bentuk cahaya. digunakannya cahaya sebagai media penghantaran informasi membuat media ini dapat menghantarkan informasi dengan kapasitas besar dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga saat ini serat optic banyak digunakan dalam Telekomunikasi. jaringan serat optic ini harus disertai dengan teknik keamanan yang handal dalam proses transmisi informasinya, karena jika terjadi  penyerangan  dalam jaringan yang serat optic maka data yang akan diterima oleh receiver akan jauh berbeda dengan data yang dikirim transmitter. Sehingga hal ini sangat fatal jika informasi yang dikirimkan memiliki tingkat kerahasiaan yang sangat  tinggi seperti informasi keamanan Negara. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pengamanan jaringan serat optic adalah metode steganography dan metode anti-jamming. Dari percobaan yang telah dilakukan terlihat bahwa teknik steganography memiliki tingkat kehandalan yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode anti-jamming dengan  nilai BER untuk metode steganography adalah 1.91219e-077.

 6. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 7. Metode Komunikasi Persuasif sebagai Upaya Meningkatkan Sikap Wanita Usia Subur Tentang GAKI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asih Setyani

  2015-01-01

  pendidikan kesehatan menggunakan metode komunikasi persuasif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh metode komunikasi persuasif terhadap perubahan sikap wanita usia subur tentang GAKI di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperiment dengan non equivalent (pre test and post test control group design. Subjek adalah wanita usia subur di Desa Pulosaren. Jumlah sampel sebanyak 68 orang. Sampel ini bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen mendapat metode komunikasi persuasif, kelompok kontrol mendapat metode penyuluhan. Besar sampel berdasar kriteria inklusi. Data diambil menggunakan kuesioner dan dianalisa menggunakan t-test untuk data yang terdistribusi secara normal, dan   Mann-Whitney, Wilcoxon untuk data yang tidak terdistribusi secara normal. Metode komunikasi persuasif lebih efektif meningkatkan sikap wanita usia subur tentang GAKI dibanding metode penyuluhan dalam waktu sebulan setelah intervensi. Efektivitas dibuktikan dari perbedaan peningkatan sikap yang secara statistik signifikan, pada kelompok yang mendapat metode komunikasi persuasif (5.65, dibanding kelompok yang mendapat metode penyuluhan (2.03. Metode komunikasi persuasif lebih efektif meningkatkan sikap wanita usia subur tentang GAKI dibanding metode penyuluhan. Kata kunci : sikap, GAKI, metode komunikasi persuasif

 8. Identifikasi Struktur Bawah Permukaaan Pada Lapangan Panasbumi X Dengan Menggunakan Metode Audio Magnetotelurik Dan Magnetotelurik

  OpenAIRE

  Dewi, Cinantya Nirmala; Maryanto, Sukir; Gaffar, Eddy Z

  2014-01-01

  Penelitian geofisika dengan menggunakan metode audio magnetotelurik dan magnetotelurik telah dilaksanakan di lapangan panasbumi X. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan dan menentukan sistem panasbumi di daerah penelitian. Daerah penelitian terdiri dari 3 lintasan dengan jumlah titik pengukuran sebanyak 24 titik. Pengolahan data dilakukan hingga didapatkan peta kontur resistivitas. Hasil pengolahan data 2D menunjukkan bahwa nilai resistivitas lapisan bawah p...

 9. Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berggren Olsen, Mette; Sørensen, Hanne Birke; Houlind, Kim Christian

  Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation Berggren, MB, reservelæge, Karkirurgisk Afdeling, Kolding, mette.marie.berggren.olsen@slb.regionsyddanmark.dk; Houlind, K, lektor, afdelingslæge, Ph.d., Karkirurgisk afdeling, Kolding, kim...

 10. PENGGUNAAN METODE DEMPSTER SHAFER UNTUK MENGANALISA PENYAKIT PADA SISTEM REPRODUKSI WANITA DENGAN SOLUSI PENANGANAN OBAT HERBAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Ali Saefuddin

  2016-06-01

  Full Text Available Seorang wanita mempunyai kodrat yang tidak dimiliki pria yaitu hamil dan melahirkan, jadi organ reproduksi pada wanita merupakan salah satu bagian terpenting pada tubuh wanita, sehingga kesehatan pada organ reproduksi wanita harus diperhatikan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gejala-gejala penyakit pada organ reproduksi wanita menyebabkan keterlambatan penanganan yang membuat penyakit yang diderita menjadi lebih sulit untuk diobati dan dapat menjadi penyakit berbahaya yang dapat mengancam kehidupannya. Metodologi yang dipakai untuk penelitian yaitu metode pengembangan waterfall (air terjun. Sistem pakar ini menggunakan aturan metode demspher shafer dalam menentukan hasil akhir. Pembuatan perangkat lunak sistem pakar berbasis android ini menggunakan software eclipe, MySQL sebagai penyimpanan database dan menggunakan bahasa pemograman Java Android. Penelitian ini menghasilkan Penggunaan Metode Dempster Shafer Untuk Menganalisa Penyakit Pada Sistem Reproduksi Wanita dengan Solusi Penanganan Obat Herbal sehingga dapat membantu orang awam yaitu wanita dan pakar kesehatan organ reproduksi wanita untuk mendiagnosa penyakit pada organ reproduksi wanita yang disertai dengan persentase kenyakinan terjangkitnya penyakit pada organ reproduksi wanita dengan menggunakan metode demster shafer dan sistem pakar dapat memberikan informasi tentang penyakit seputar organ reproduksi wanita. Kata Kunci : Sistem Pakar, Sistem Reproduksi, Waterfall, Java,UML

 11. METODE ANUITAS DAN PROPORSIONAL MURABAHAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mr Faisal

  2015-02-01

  Full Text Available Proportional and annuity methods are based on PBI 14/14/PBI/2012 on Transparency and Publication Reports of Islamic Banking and SEBI No. 15/26/DPbs/2013 on Implementation of Accounting Guidelines of Islamic Banking in Indonesia. These methods are forms of commitment to bring transparency in the Islamic banks and recognition on financial statement of profit on murabaha. The Annuity method is referred to PSAK 50, PSAK 55 and PSAK 60 because the substance is classified as a form of financing. Proportional method is referred to PSAK 102 because the substance is classified as trading activities. Metode anuitas dan proporsional didasarkan pada PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah dan SEBI No. 15/26/DPbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Metode tersebut merupakan bentuk komitmen bank syariah dalam mewujudkan transparansi dan laporan keuangan pada pengakuan keuntungan murabahah. Metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk pembiayaan. Metode proporsional mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jual beli.

 12. Analisa Kepuasan Pelanggan pada Pekerjaan Reparasi Kapal dengan Metode Quality Function Deployment (QFD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdul Rahman

  2012-09-01

  Full Text Available Kepuasan pelanggan merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan terjadi apabila jasa atau produk (hasil yang diterima dan dirasakan oleh pelanggan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Ketika pelanggan suatu perusahaan merasa puas dengan kinerja perusahaan, maka opini publik yang terbentuk akan menguntungkan perusahaan tersebut.Pada Tugas Akhir ini penulis melakukan analisa kepuasan pelanggan di PT. X. Responden pada penelitian ini merupakan para pelanggan yang menggunakan jasa perawatan dan reparasi kapal milik PT. X. Setelah diketahui tingkat kepuasan pelanggan pada jasa reparasi kapal PT. X, selanjutnya dilakukan pembandingan dengan benchmarking dari PT.X yaitu PT. Y. Pembandingan ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana posisi perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing serta untuk menentukan target-target yang ingin dicapai agar perusahaan dapat menyamai bahkan melebihi perusahaan pembanding.Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam analisis kepuasan pelanggan jasa reparasi pada PT. X ini. Salah satunya adalah metode service quality (servqual yang menunjukkan hasil bahwa pelanggan belum puas terhadap kinerja jasa reparasi PT. X. Selain itu digunakan metode Quality Function Deployment (QFD guna mengkonversi suara pelanggan secara langsung terhadap persyaratan teknis atau spesifikasi teknis dari jasa. Metode QFD menghasilkan suatu analisa tingkat kepentingan suatu atribut bagi pelanggan serta untuk menentukan target ke depan dari PT. X

 13. PERANCANGAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN METODE SERVQUAL DI TOSERBA MANDIRI DEMANGSARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tofik Nurhidayat

  2018-04-01

  Full Text Available Toserba Mandiri Demangsari merupakan salah satu mini market yang berada di, Kabupaten Kebumen dengan tingkat kunjungan mencapai 18.000 orang pertahun. Persaingan dalam bidang retail yang semakin ketat menuntut Toserba Mandiri Demangsari untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini dilakukan perancangan strategi peningkatan kualitas pelayanan dengan metode servqual di Toserba Mandiri Demangsari. Penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan service quality yang berdasarkan lima (5 dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Langkah selanjutnya ialah menentukan kriteria-kriteria dalam setiap dimensi dengan menggunakan metode FGD. Pembobotan prioritas kriteria yang ada di dalam setiap dimensi dilakukan dengan metode AHP. Dari hasil metode AHP ini diperoleh rekomendasi prioritas perbaikan kualitas pelayanan yaitu Toserba perlu melengkapi fasilitas-fasilitasnya (64%, Toserba perlu menyediakan tempat parkir yang nyaman (55%, Toserba perlu memberikan informasi produk yang jelas pada setiap barang yang dijual (25%, Toserba perlu melengkapi barang-barang belanjaan (20%, Toserba perlu meningkatkan keterampilan kasir untuk dapat bekerja dengan cepat dan akurat (12%, Toserba perlu meningkatkan kemampuan karyawan untuk cepat tanggap terhadap keluhan konsumen (11%, Toserba perlu memberikan garansi terhadap produk barang yang cacat (8% dan Toserba perlu meningkatkan keramahan karyawan dalam melayani konsumen (5%.

 14. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 15. Tracking Quadcopter Menggunakan Metode Command-generator Tracker Dengan Efek Integrator

  OpenAIRE

  Trisna Nugraha, Anggara

  2017-01-01

  Quadcopter UAV merupakan sistem yang nonlinier, underactuated dan tidak stabil. Karakteristik tersebut menjadi fokus perhatian untuk perkembangan penelitian kontrol quadcopter. Pada penelitian ini metode kontrol optimal output feedback digunakan untuk kontrol attitude dan posisi quadcopter. Kontrol optimal output feedback yang memiliki performa H∞ digunakan untuk menjaga kestabilan dan kekokohan quadcopter. Gain kontroler diperoleh menggunakan teknik numerik iterative Linear Matrix Inequality...

 16. UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH RAMBUTAN (Nephelium lappaceum, L.) DENGAN METODE LINOLEAT-TIOSIANAT

  OpenAIRE

  Suparmi, Suparmi; Anshory, Hady; Dirmawati, Niche

  2016-01-01

  ABSTRAKRambutan adalah buah yang banyak dikonsumsi masyarakat dan digunakan untuk pengobatan. Kulit buah rambutan diketahui mengandung senyawa aktif flavonoid. Beberapa flavonoid dari tanaman diketahui mempunyai aktivitas antioksidan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian aktivitas antioksidan ekstrak etanol kulit buah rambutan (Nephelium lappaceum, L.) dengan menggunakan metode linoleat-tiosianat ditinjau dari daya penghambatan pembentukan radikal bebas asam linoleat. Ekstrak et...

 17. Metode Sederhana dan Efektif untuk Penghitungan dan Visualisasi Tiga Dimensi (3D) Biofilm Vibriio Cholera

  OpenAIRE

  Kurniawan, Andi; Fadjar, Mohamad; Sukoso, Sukoso; Prihanto, Asep Awaludin

  2015-01-01

  Mikroorganisme yang mampu menghasilkan biofim menimbulkan masalah yang serius dalam bidang kesehatan dan pangan. Penelitian biofim bagi sebagian peneliti sangat identik dengan kerumitan proses penghitungan dan visualisasi penutupan permukaan substrat penempelan bakteri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efiiensi metode alternatif untuk menghitung dan memvisualisasikan biofimVibrio cholera. Pada penelitian ini beberapa faktor lingkungan seperti pH, suhu, dan kondisi kultur diujicobakan...

 18. PENGGUNAAN METODE STRUCTURAL EQUATION MODELLING UNTUK ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA FIP UMJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ririn Widiyasari

  2018-02-01

  Full Text Available Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor apa saja  yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara cara belajar, fasilitas belajar dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar mahasiswa, serta faktor mana yang paling berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 192 mahasiswa (FIP UMJ angkatan tahun 2013-2015 yang aktif mengikuti perkuliahan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif survey. Metode pengambilan data menggunakan  kuesioner dengan skala likert. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dan analisis  Structural Equation Modeling (SEM berbantuan program LISREL 8.3. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi-square dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel cara belajar memiliki kontribusi yang paling besar, selanjutnya variabel kedua yang berkontribusi meningkatkan motivasi belajar adalah lingkungan belajar dan terakhir fasilitas belajar memberikan pengaruh yang paling kecil terhadap motivasi belajar. Jadi, variabel laten cara belajar dan lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap motivasi belajar dan fasilitas belajar berpengaruh negatif terhadap motivasi belajar.

 19. ANALISIS POSTUR KERJA PADA PT. XYZ MENGGUNAKAN METODE ROSA (RAPID OFFICE STRAIN ASSESSMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosma Hani Damayanti

  2014-06-01

  Full Text Available Penggunaan teknologi informasi, dimana komputer sebagai medianya kini semakin meningkat. Frekuensi yang tinggi akan penggunaan komputer yang tidak memperhatikan sisi ergonomi dalam bekerja mengakibatkan adanya resiko yang dirasakan oleh pengguna. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan komputer sebagai salah satu alat utama dalam bekerja. Pada penggunaannya karyawan pada Departemen Publishing merasakan keluhan pada punggung, pinggang, nyeri bahu, leher dan tangan. Keluhan yang dirasakan oleh pekerja pada Departemen publishing dapat diminimalkan dengan cara mengetahui dan mengidentifikasi postur kerja pada pekerja dalam menggunakan komputer. Identifikasi tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi pekerja dan mengetahui penyebab keluhan yang dirasakan oleh pekerja untuk dilakukan perbaikan. Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan metode ROSA untuk mengurangi adanya keluhan yang dirasakan oleh pekerja pada Departemen publishing. ROSA merupakan salah satu metode pada office ergonomics, dimana penilaiannnya dirancang untuk mengukur resiko yang terkait dengan penggunaan komputer serta untuk menetapkan tingkat tindakan perubahan berdasarkan laporan dari ketidaknyamanan pekerja. Dengan menggunakan metode ROSA, dapat diketahui apakah postur kerja karyawan pada Departemen Publishing pada saat bekerja aman atau berbahaya. Hasil analisis postur kerja menggunakan metode ROSA pada Departemen Publishing menunjukkan bahwa seluruh pekerja yang menjadi sampel memiliki level resiko yang tinggi dan perlu dilakukan perbaikan segera. Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat resiko yang dirasakan oleh pekerja yaitu dengan perbaikan fasilitas yang digunakan oleh pekerja yang sesuai dengan standar ergonomi, melakukan sosialisasi kepada pekerja tentang pentingnya ergonomi pada dunia kerja, dan sebaiknya pekerja melakukan istirahat atau peregangan otot minimal setiap tiga jam sekali.

 20. ANALISIS POSTUR KERJA PADA PT. XYZ MENGGUNAKAN METODE ROSA (RAPID OFFICE STRAIN ASSESSMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosma Hani Damayanti

  2014-06-01

  Full Text Available Penggunaan teknologi informasi, dimana komputer sebagai medianya kini semakin meningkat. Frekuensi yang tinggi akan penggunaan komputer yang tidak memperhatikan sisi ergonomi dalam bekerja mengakibatkan adanya resiko yang dirasakan oleh pengguna. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan komputer sebagai salah satu alat utama dalam bekerja. Pada penggunaannya karyawan pada Departemen Publishing merasakan keluhan pada punggung, pinggang, nyeri bahu, leher dan tangan. Keluhan yang dirasakan oleh pekerja pada Departemen publishing dapat diminimalkan dengan cara mengetahui dan mengidentifikasi postur kerja pada pekerja dalam menggunakan komputer. Identifikasi tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi pekerja dan mengetahui penyebab keluhan yang dirasakan oleh pekerja untuk dilakukan perbaikan. Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan metode ROSA untuk mengurangi adanya keluhan yang dirasakan oleh pekerja pada Departemen publishing. ROSA merupakan salah satu metode pada office ergonomics, dimana penilaiannnya dirancang untuk mengukur resiko yang terkait dengan penggunaan komputer serta untuk menetapkan tingkat tindakan perubahan berdasarkan laporan dari ketidaknyamanan pekerja. Dengan menggunakan metode ROSA, dapat diketahui apakah postur kerja karyawan pada Departemen Publishing pada saat bekerja aman atau berbahaya. Hasil analisis postur kerja menggunakan metode ROSA pada Departemen Publishing menunjukkan bahwa seluruh pekerja yang menjadi sampel memiliki level resiko yang tinggi dan perlu dilakukan perbaikan segera.  Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat resiko yang dirasakan oleh pekerja yaitu dengan perbaikan fasilitas yang digunakan oleh pekerja yang sesuai dengan standar ergonomi, melakukan sosialisasi kepada pekerja tentang pentingnya ergonomi pada dunia kerja, dan sebaiknya pekerja melakukan istirahat atau peregangan otot minimal setiap tiga jam sekali.

 1. PENGUKURAN VS30 MENGGUNAKAN METODE MASW UNTUK WILAYAH YOGYAKARTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muzli Muzli

  2016-10-01

  Full Text Available Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang aktif gempabumi di Indonesia. Sumber gempabumi dapat berasal dari patahan lokal Opak di bagian timur ataupun zona subduksi pada bagian selatan Yogyakarta. Pembuatan peta mikrozonasi gempa sangat dibutuhkan untuk pertimbangan pembangunan infrastruktur atau bangunan yang tahan terhadap gempabumi. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak resiko yang mungkin ditimbulkan. Pada pertengahan tahun 2014 telah dilakukan pengukuran kecepatan gelombang geser (Vs30 di wilayah Yogyakarta khususnya wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman. Pengukuran dilakukan terhadap 55 titik yang menyebar pada dua wilayah Kabupaten tersebut dengan jarak antar titik sekitar 1 sampai 5 km. Vs30 merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam peta mikrozonasi. Pengukuran Vs30 dengan metode Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW menggunakan 24 geofon komponen vertikal dengan frekuensi 4.5 Hz. Nilai Vs30 memberikan informasi klasifikasi tanah permukaan sampai pada kedalaman 30 meter. Hasil interpretasi nilai Vs30 menunjukkan bahwa pusat kota yaitu Kotamadya Yogyakarta memiliki resiko amplifikasi gelombang yang relatif besar dengan nilai Vs30 berkisar antara 115-175 m/s. Pembangunan di wilayah ini sangat disarankan untuk memperhatikan aturan yang memenuhi standard sesuai rujukan SNI 1726-2012. Pada sisi lain, wilayah yang memiliki tanah permukaan klasifikasi padat dengan nilai rata-rata Vs30 antara 350-480 m/s adalah Kecamatan Kretek, Sanden, Pandak dan Bambanglipuro. Wilayah ini memiliki potensi untuk pelemahan atau atenuasi gelombang sehingga resiko kerusakan akibat gempabumi relatif lebih kecil.   Yogyakarta region is one of a seismically active region in Indonesia. Earthquake source can be generatedfrom a local fault Opak in the easternor subduction zone in the southern part of Yogyakarta. Map of seismic microzonation is needed for infrastructure development considerations or buildings resistant to earthquakes. The

 2. Penerapan Metode Particle Swarm Optimization Pada Optimasi Prediksi Pemasaran Langsung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuni Eka Achyani

  2018-04-01

  Full Text Available Abstrak Dalam persaingan ketat saat ini, promosi yang baik dapat memberikan kredibilitas untuk produk baru. Promosi perlu mendapat perhatian lebih dan serius, karena dalam kehidupan sehari-hari timbul produk unggulan, jika tidak mengetahuinya, kemungkinan produk yang ditawarkan kepada konsumen kurang ditanggapi oleh pasar, oleh karena itu perusahaan harus mengupayakan produknya, meyakinkan dan mempengaruhi konsumen untuk menciptakan permintaan akan produk ini. Langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukannya adalah dengan melakukan pemasaran langsung. Peningkatan akurasi prediksi pemasaran langsung dapat dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap atribut, karena seleksi atribut mengurangi dimensi dari data sehingga operasi algoritma data mining dapat berjalan lebih efektif dan lebih cepat. Dalam penelitian ini akan digunakan metode support vector machine dan akan dilakukan seleksi atribut dengan menggunakan particle swarm optimization untuk prediksi pemasaran langsung. Setelah dilakukan pengujian maka hasil yang didapat adalah support vector machine menghasilkan nilai akurasi sebesar 88,71 %, nilai precision 89,47% dan nilai AUC sebesar 0,896. Kemudian dilakukan seleksi atribut dengan menggunakan particle swarm optimization dimana atribut yang semula berjumlah 16 variabel prediktor terpilih 12 atribut yang digunakan. Hasil menunjukkan nilai akurasi yang lebih tinggi yaitu sebesar 89,38%, nilai precision 89,89% dan nilai AUC sebesar 0,909 dengan nilai akurasi klasifikasi sangat baik (excellent clasiffication. Sehingga dicapai peningkatan akurasi sebesar 0,67 %, dan peningkatan AUC sebesar 0,013. Kata Kunci: Particle Swarm Optimization, Pemasaran Langsung, Seleksi Atribut Abstract In the current intense competition a good promotion can provide credibility for a new product. Promotion needs to get more attention and serious, because in everyday life arise a prime product, if not find out, the possibility of products offered to

 3. PEMUNGUTAN MINYAK ATSIRI MAWAR (Rose Oil DENGAN METODE MASERASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Astrilia Damayanti

  2013-05-01

  Full Text Available Minyak mawar merupakan salah satu produk minyak bunga yang memungkinkan diproduksi di Indonesia dengan kualitas ekspor. Manfaat dari minyak mawar adalah untuk parfum, kosmestik, dan obat-obatan. Minyak mawar dapat diproduksi dengan menggunakan metode diantaranya maserasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui rendemen minyak atsiri mawar merah (Rosa damascena dan komponen minyak atsiri yang terambil dengan etanol dan n-heksana. Bahan baku yang digunakan berupa mahkota bunga mawar sebanyak 50 gram yang dipotong kecil-kecil, kemudian direndam dalam pelarut dengan perbandingan 1:3. Pelarut yang digunakan yaitu etanol dan n-heksana. Proses maserasi dilakukan dengan pengadukan selama 1 menit secara manual pada suhu ruang dan didiamkan selama 12 jam di tempat tertutup dan gelap (tanpa terkena cahaya. Hasil maserasi berupa ekstrak mawar dipisahkan dengan cara penyaringan dan pemerasan bunga. Filtrat yang mengandung minyak bunga mawar dievaporasi dengan  rotary vacuum evaporator. Maserasi menggunakan etanol pada suhu 60ºC selama 20 menit, sedangkan maserasi menggunakan n-heksana pada suhu 55 ºC selama 10 menit. Minyak atsiri hasil maserasi bunga mawar merah dilakukan uji GC-MS. Komponen utama minyak atsiri dari bunga mawar dengan pelarut etanol dan pelarut n-heksana secara berurutan adalah phenyl ethyl alcohol (2,73% dan (31,69%. Rendemen hasil maserasi minyak bunga mawar dengan pelarut etanol adalah 8,76%, sedangkan pelarut n-heksana menghasilkan 0,34 %. Rose oil is one of the flower oil products which is potentially produced in Indonesia with export quality. The uses of rose oils are for perfume, cosmestics, and medicine. Rose oil can be produced using methods such as maceration. The purpose of this reasearch was to determine the yield of essential oil of red roses (Rosa damascena and the essential oil components taken using ethanol and n-hexane. The raw material used was 50 grams of red roses which subsequently soaked into solvent with

 4. PELACAKAN DAN PENGENALAN WAJAH MENGGUNAKAN METODE EMBEDDED HIDDEN MARKOV MODELS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arie Wirawan Margono

  2004-01-01

  sistem pelacakan wajah manusia dengan menggunakan algoritma CamShift dan sistem pengenalan wajah dengan menggunakan algoritma Embedded Hidden Markov Models. Sebagai input sistem digunakan video kamera (webcam untuk input bersifat real-time, video AVI untuk input bersifat dinamis, dan file image untuk input statis. Pemrograman perangkat lunak menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek (OOP dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, kompiler Microsoft Visual C++ 6.0®, dan dibantu dengan library dari Intel Image Processing Library (IPL dan Intel Open Source Computer Vision (OpenCV. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa pelacakan berdasarkan warna kulit manusia dengan menggunakan algoritma CamShift cukup baik, dalam melakukan pelacakan terhadap satu maupun dua objek wajah sekaligus. Sistem pengenalan wajah manusia menggunakan metode Embedded Hidden Markov Models mencapai tingkat akurasi pengenalan sebesar 82.76%, dengan database citra wajah sebanyak 341 citra yang terdiri dari 31 individu dengan 11 pose, dan jumlah citra penguji sebanyak 29 citra wajah. Kata kunci: Computer Vision, Pelacakan Objek, CamShift, Pengenalan Wajah, Hidden Markov Model.

 5. Penentuan Rute Patroli Sekuriti Optimal Dengan Menggunakan Metode Nearest Neighbour Dan Insertion (Studi Kasus : South Processing Unit PT. X

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fuaddillah Fuaddillah

  2017-03-01

  Full Text Available South Processing Unit (SPU merupakan salah satu lapangan migas di PT. X dengan estimasi harian produksi gas sekitar 450 gas (MMscf/d dan 5000 kondensat (BOPD. Gas dan kondesat yang terpisah dari masing-masing sumur produksi akan dikumpulkan ke dalam satu stasiun pengumpul yang disebut Gathering and Testing Satellite (GTS. Karena statusnya sebagai objek vital nasional, melakukan patroli sekuriti di laut antara GTS yang satu dengan GTS lainnya wajib dilakukan. Proses patroli sekuriti dengan seatruck pada kawasan SPU PT. X masih menggunakan intuisi dari supir seatruck dimana rute yang dipilih adalah rute yang dirasa lebih dekat, lebih nyaman dilalui, dan lebih familiar dengan pengetahuan supir sendiri sehingga menghasilkan total jarak tempuh yang lebih jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan membandingkan metode intuitif yang dilakukan oleh supir seatruck dengan metode nearest neighbour dan metode insertion dalam permasalahan penentuan rute patroli sekuriti yang optimal di PT. X pada lokasi SPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total jarak tempuh dengan menggunakan metode intuitif yang telah diterapkan oleh supir seatruck adalah 72,76 km. Sedangkan, total jarak tempuh yang didapatkan dari menggunakan metode nearest neighbour yaitu 67,67 km dengan persentase penghematan jarak sebesar 6,9%. Dengan metode insertion, didapatkan total jarak tempuh sebesar 61,40 km, dengan persentase penghematan jarak sebesar 15,6% dibandingkan dengan metode intuitif supir seatruck.

 6. METODE DATA MINING UNTUK KLASIFIKASI DATA SEL NUKLEUS DAN SEL RADANG BERDASARKAN ANALISA TEKSTUR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toni Arifin

  2016-03-01

  Full Text Available ABSTRACT - The Pap Smear test is done to see the presence of infection or changes in cells that can turn into cancer cells. In this research is using data on analysis results of texture image processing on previous research that is using a nucleus cell and inflammation cell in the image Pap Smear cell. The purpose of this research is to find the best method for classifying the nucleus cell and inflammation cell based on texture analysis GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix in this research used of method Decision tree (C 4.5, Naive Bayes and k-Nearest Neighbour. The results of this research brings about the best methods for classification of the data nucleus cell and inflammation cell that is a method of Decision tree (C4.5 with accuracy 97,56% whereas results for Naive Bayes 90,89% and k-Nearest Neighbour 95,97%. Keywords: Data mining, classification, Pap Smear cell, Texture Analysis ABSTRAKSI - Tes Pap Smear dilakukan untuk melihat adanya infeksi atau perubahan sel-sel yang dapat berubah menjadi sel kanker. Pada penelitian ini menggunakan data analisis tekstur yang didapatkan dari hasil pengolahan citra pada penelitian sebelumnya yaitu menggunakan sel nukleus dan sel radang pada citra sel Pap Smear. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari metode terbaik untuk mengklasifikasikan sel nukleus dan sel radang berdasarkan analisa teksur GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Decision tree (C4.5, Naive Bayes dan k-Nearest Neighbour. Hasil dari penelitian ini didapatkan metode terbaik untuk klasifikasi data sel nukleus dan sel radang yaitu metode Decision tree (C4.5 dengan akurasi 97,56% sedangkan hasil untuk Naive Bayes 90,89% dan k-Nearest Neighbour 95,97%. Kata Kunci: Data mining, Klasifikasi, Sel Pap Smear, Analisa Tekstur

 7. Pengambilan Minyak Atsiri dari Bunga Kenanga Menggunakan Metode Hydro-Distillation dengan Pemanas Microwave

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moch. Aris Setyawan

  2013-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses penyulingan minyak kenanga dengan menggunakan metode Hydro-distillation dengan pemanas microwave. Selain itu, juga untuk mempelajari beberapa faktor yang berpengaruh seperti kondisi operasi daya microwave, rasio massa bahan terhadap pelarut air, dan kondisi bunga segar atau layu. Metode pemisahan minyak atsiri yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hydrodistillation dengan pemanas microwave dalam keadaan atmosferik. Pertama-tama sampel bunga segar (S dan bunga layu (L yang telah dirajang dimasukkan ke dalam labu distiller bervolume 1000 mL sebanyak 100, 150, dan 200 gram untuk sampel bunga segar dan layu. Kemudian ditambahkan 300 mL aquades, sehingga rasio massa terhadap volume distiller yang digunakan berturut-turut adalah 0,4; 0,45; dan 0,5. Kondensor dialiri dengan air dan mulai dilakukan pemanasan menggunakan alat microwave pada daya 264, 400, dan 600 Watt. Proses pemisahan dilakukan selama 180 menit dengan pengamatan setiap 20 menit. Pada setiap pengamatan akan diperoleh minyak atsiri dan air distilat. Air distilat dimasukkan kembali ke dalam labu distiller dengan volume secukupnya untuk merendam bunga yang masih didalam labu. Sedangkan, minyak atsiri yang diperoleh ditampung dan diukur volume serta massanya, dan disimpan di dalam botol kecil. Dari hasil penelitian diperoleh data % rendemen, dan sifat fisik minyak kenanga berupa specific gravity, indeks bias, bilangan asam dan kadar β-caryophyllene dalam minyak kenanga. Dan dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa (1 metode Microwave Hydro distillation dapat digunakan untuk mengambil minyak atsiri dalam bunga kenanga, (2 minyak kenanga yang dihasilkan melalui metode Microwave Hydrodistillation memiliki properti fisik (indeks bias, specific gravity, dan bilangan asam yang memenuhi SNI, (3 bunga kenanga segar memiliki % rendemen lebih besar daripada bunga layu, dan (4 untuk mendapatkan % rendemen yang maksimum, rasio yang

 8. MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP DASAR PENGANTAR ILMU EKONOMI MELALUI METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-PAIR-SHARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Oktarina

  2011-06-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar pengantar ilmu ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar pengantar ilmu ekonomi meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari prestasi belajar mahasiswa. Ketuntasan belajar mahasiswa sebelum penerapan metode Think-Pair-Share  0%, setelah penerapan metode Think-Pair-Share adalah 76,67%. Kata kunci: Pengantar Ilmu Ekonomi, Metode Pembelajaran Tipe Think-Pair-Share  

 9. Partial diversion of a mutant proinsulin (B10 aspartic acid) from the regulated to the constitutive secretory pathway in transfected AtT-20 cells.

  OpenAIRE

  Gross, D J; Halban, P A; Kahn, C R; Weir, G C; Villa-Komaroff, L

  1989-01-01

  A patient with type II diabetes associated with hyperproinsulinemia has been shown to have a point mutation in one insulin gene allele, resulting in replacement of histidine with aspartic acid at position 10 of the B-chain. To investigate the basis of the proinsulin processing defect, we introduced an identical mutation in the rat insulin II gene and expressed both the normal and the mutant genes in the AtT-20 pituitary corticotroph cell line. Cells expressing the mutant gene showed increased...

 10. Pengaruh Perawatan Metode Kanguru terhadap Perubahan Berat Badan Bayi Lahir Rendah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia ,

  2017-02-01

  Full Text Available Berat Badan Lahir Rendah (BBLR adalah bayi dengan berat badan  bayi lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Perawatan Metode Kanguru Terhadap Perubahan Berat Badan Bayi BBLR di ruang inap perinatology  RSUD Dr.Achmad  Mochtar Bukittinggi tahun 2014.  Penelitian ini menggunakan desain  Quasi Eksperimental dengan rancangan one group pretest posttest design, dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive  sampling dengan  sampel 10 orang. Hasil penelitian  di dapatkan rata-rata berat badan bayi sebelum perawatan metode kanguru adalah 1738,60 gram, sedangkan setelah dilakukan perawatan metode kanguru berat badan bayi meningkat menjadi 1766,90 gram, dengan peningkatan berat badan sebanyak 28,30 gram dimana  p value = 0.00 <  Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh perawatan metode kanguru terhadap perubahan berat badan bayi BBLR di ruang inap perinatologi RSUD dr.Achmad Mochtar Bukittinggi tahun 2014. Dan disarankan kepada ibu-ibu untuk melakukan perawatan metode kanguru secara rutin dan pemberian ASI yang cukup terhadap bayi BBLR.Kata kunci: Perawatan Metode Kanguru, Berat Badan bayi. Low Birth Weight (LBW is a baby with a birth weight less than 2500 grams regardless of gestation. This research used a quasi-experimental design with one group pretest posttest design. The samples were taken using purposive sampling technique. The results showed that all respondents experienced weight gain. The weight of babies before applying kangaroo care method was 1738.60 grams in average. While after applying the kangaroo care method, the baby's weight increased to 1766.90 grams. After using a statistical test of dependent t-test (paired t-test, pvalue gotten was 0.000, with standard error (α 0.05. It means that there is a significant difference between the average weight before and after the treatment of kangaroo care methods with weight gain as much as 28.30 gram. Based

 11. OPTIMALISASI METODE PEMBELAJARAN IPS MI UNTUK PENGEMBANGAN KETERAMPILAN BERFIKIR KRITIS SISWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Ulwiyah

  2014-10-01

  Full Text Available Penelitian ini dilakukan dengan dua alasan; pertama, secara akademik, metode yang variatif  akan efektif dan efisien mempertinggi kualitas pembelajaran dan jika tidak dikembangkan secara baik, tidak mustahil akan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu tercapainya kompetensi keterampilan berfikir kritis siswa. Kedua, berdasarkan observasi awal, ditemukan fenomena guru IPS dalam mengajar menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan saja. Hal ini kurang mengembangkan berfikir kritis dengan didasarkan pada teori berpikir kritis FRISCO (focus, reason, inference, situation, clarity, overview. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis metode mengajar guru IPS MI dalam mengembangkan keterampilan berfikir kritis siswa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah discourses analysis. Temuan penelitian ini adalah metode yang digunakan guru IPS MIN Rejoso Peterongan Jombang kurang mengembangkan keterampilan berfikir kritis siswa, dengan sebab-sebab yaitu adanya pandangan guru bahwa IPS identik dengan hafalan dan cerita, keterampilan berfikir kritis kurang efektif dikembangkan bagi siswa MI karena mereka belum bisa diajak berfikir kritis, ketidaktahuan guru tentang teori berfikir kritis dan metode-metode yang mendukungnya, adanya paradigma bahwa guru adalah segala-galanya, adanya rasa enggan guru untuk merancang pembelajaran yang kritis, dengan alasan: banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan, sarana terbatas.This research works for two reasons; first, academically, variative method will be highly effective and efficient in teaching quality. Meanwhile if this does not develop well, it is an obstacle for the achievement of learning objectives, the achievement of critical thinking skills. Second, based on the first observation, it was found that there are some social studies teacher

 12. Metode Pembelajaran Terpadu untuk Mingkatkan Kreativas Verbal Dan Figural Pada Siswa Kelas Enam di SDN 2 Kenayang Tulungagung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mentari Marwa

  2017-12-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya metode pembelajaran terpadu dapat meningkatkan kreativitas verbal dan figural pada siswa kelas VI Penelitian ini menggunakan desain eksperimen Pretest-Posttest One Group Design. Metode pembelajaran terpadu yaitu suatu pembelajaran yang memadukan berbagai materi dalam satu sajian pembelajaran agar siswa memahami keterkaitan antara satu materi dengan materi lain atau antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain dan partisipasi aktif dari siswa akan membuat siswa lebih mudah untuk mengingat dan mengembangkan kognitif, dinamika afektif dan psikomotorik anak secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh metode pembelajaran terpadu untuk meningkatkan kreativitas verbal pada anak kelas VI. Metode pembelajaran terpadu ternyata mampu meningkatkan kreativitas verbal siswa, dimana semua siswa mengalami peningkatan kreativitas verbal, dengan nilai Z = -2,041 dan p 0,05

 13. Desain Sistem Semantic Data Warehouse dengan Metode Ontology dan Rule Based untuk Mengolah Data Akademik Universitas XYZ di Bali

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Made Pradnyana Ambara

  2016-06-01

  Full Text Available Data warehouse pada umumnya yang sering dikenal data warehouse tradisional mempunyai beberapa kelemahan yang mengakibatkan kualitas data yang dihasilkan tidak spesifik dan efektif. Sistem semantic data warehouse merupakan solusi untuk menangani permasalahan pada data warehouse tradisional dengan kelebihan antara lain: manajeman kualitas data yang spesifik dengan format data seragam untuk mendukung laporan OLAP yang baik, dan performance pencarian informasi yang lebih efektif dengan kata kunci bahasa alami. Pemodelan sistem semantic data warehouse menggunakan metode ontology menghasilkan model resource description framework schema (RDFS logic yang akan ditransformasikan menjadi snowflake schema. Laporan akademik yang dibutuhkan dihasilkan melalui metode nine step Kimball dan pencarian semantic menggunakan metode rule based. Pengujian dilakukan menggunakan dua metode uji yaitu pengujian dengan black box testing dan angket kuesioner cheklist. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem semantic data warehouse dapat membantu proses pengolahan data akademik yang menghasilkan laporan yang berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

 14. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BAHAN BAKU UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI DENGAN METODE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING DAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS DI PT. XYZ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhamad Adi Sungkono

  2016-04-01

  Full Text Available Suatu perusahaan sering kali mengalami kesulitan dalam pengendalian bahan baku, diantaranya adalah persediaan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Untuk menghindari masalah tersebut perlu dibuat suatu pemecahan masalah. Perencanaan kebutuhan material dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan, penggunaan material menjadi efisien dan efektif sehingga tidak terjadi masalah akibat tidak tersedianya material pada saat dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk merencanakan dan mengendalikan bahan baku dan pemilihan supplier dengan metode Material Requirement Planning (MRP. Perencanaan kebutuhan bahan (Material Requirement Planning adalah suatu metode untuk menentukan bahan-bahan atau komponen-komponen apa yang harus di buat atau di beli, berapa jumlah yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkan. Hasil yang didapatkan dengan melakukan perhitungan dengan metode MRP, di dapatkan metode yang paling baik di pergunakan adalah metode Period Order Quantity (POQ karena dari perhitungan metode Period Order Quantity didapatkan total biaya yang paling kecil yaitu sebesar Rp. 23.372.166,- . bila dibandingkan dengan perhitungan Lot For Lot yaitu sebesar Rp. 28.567.200,- , dan perhitugan Economic Order Quantity yaitu sebesar Rp. 37.209.031,- . karena dengan metode POQ dapat meminimalkan biaya pesan dan biaya simpan sehingga total biaya yang dikeluarkan kecil dibandingkan dengan metode EOQ dan L-F-L. sedangkan biaya terbesar adalah metode EOQ, karena pada perhitungan metode EOQ biaya pesan dan biaya simpan sangat besar.

 15. Kajian Metode dan Waktu Fermentasi Cairan Pulpa pada Perubahan Karakteristik Cuka Kakao

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.P. Ganda Putra

  2017-03-01

  fermentation time and their interaction on the 2 stages  fermentation method by the treatment of the alcohol addition and  fermentation time, their interaction on the 1 stage  fermentation method, and by the treatment of fermentation time  on the natural fermentation method, and (2 the cocoa vinegar  with the highest content of acetic acid was produced on the 2  stages fermentation method by the addition of 6 % sugar within  25 days (2.35 %, on the 1 stage fermentation method by the   ddition of 10 % alcohol within 20 days (3.37 %, and on the  natural fermentation method within 15 days (2.65 %,  respectively. Our result showed that the 1 stage fermentation  method with the addition of 10 % alcohol using inoculum of  Acetobacter aceti within 20 days is the most optimal further  fermentation method for the production of cocoa vinegar. ABSTRAK Cairan pulpa hasil samping fermentasi biji kakao berpotensi  sebagai bahan baku pembuatan cuka kakao, tetapi kadar asam asetat yang dihasilkan relatif rendah. Untuk itu, perlu dilakukan  upaya peningkatan kadar asam asetat antara lain dengan melakukan beberapa metode fermentasi lanjutan dengan variasi penambahan sumber karbon (gula dan alkohol dan lama fermentasi. Tujuan penelitian ini adalah: (1 mengkaji pengaruh  penambahan gula, alkohol dan lama fermentasi pada metode  fermentasi lanjutan yang berbeda terhadap karakteristik cuka  kakao dan (2 menetapkan metode fermentasi lanjutan dan  lama fermentasi yang optimal untuk produksi cuka kakao dengan kadar asam asetat tertinggi. Metode fermentasi lanjutan yang  dilakukan terdiri dari 3 metode yaitu: fermentasi alkohol dan  asam asetat (2 tahap, fermentasi asam asetat (1 tahap, dan  fermentasi tanpa inokulum (alami. Rancangan percobaan pada  penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK  faktorial 2 faktor pada metode fermentasi 2 tahap dan 1 tahap, serta RAK faktor tunggal pada fermentasi alami. Faktor I pada  metode fermentasi 2 tahap yang menggunakan

 16. SISTEM PEMBAGIAN KELAS KULIAH MAHASISWA DENGAN METODE K-MEANS DAN K-NEAREST NEIGHBORS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gede Aditra Pradnyana

  2018-01-01

  Full Text Available Permasalahan yang terjadi saat pembentukan atau pembagian kelas mahasiswa adalah perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa di setiap kelasnya yang dapat berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran yang berlangsung. Pengelompokkan mahasiswa dengan kemampuan yang sama merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang dilakukan. Dengan pengelompokkan mahasiswa yang tepat, mereka akan dapat saling membantu dalam proses pembelajaran. Selain itu, membagi kelas mahasiswa sesuai dengan kemampuannya dapat mempermudah tenaga pendidik dalam menentukan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai. Penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang tepat akan meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar. Pada penelitian ini dirancang sebuah metode baru untuk pembagian kelas kuliah mahasiswa dengan mengkombinasikan metode K-Means dan K-Nearest Neighbors (KNN. Metode K-means digunakan untuk pembagian kelas kuliah mahasiswa berdasarkan komponen penilaian dari mata kuliah prasyaratnya. Adapun fitur yang digunakan dalam pengelompokkan adalah nilai tugas, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, dan indeks prestasi kumulatif (IPK. Metode KNN digunakan untuk memprediksi kelulusan seoarang mahasiswa di sebuah matakuliah berdasarkan data sebelumnya. Hasil prediksi ini akan digunakan sebagai fitur tambahan yang digunakan dalam pembentukan kelas mahasiswa menggunakan metode K-means. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Software Development Live Cycle (SDLC dengan model waterfall. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa jumlah cluster atau kelas dan jumlah data yang digunakan mempengaruhi dari kualitas cluster yang dibentuk oleh metode K-Means dan KNN yang digunakan. Nilai Silhouette Indeks tertinggi diperolah saat menggunakan 100 data dengan jumlah cluster 10 sebesar 0,534 yang tergolong kelas dengan kualitas medium structure.

 17. Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Dasar Pengantar Ilmu Ekonomi Melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-pair-share

  OpenAIRE

  Oktarina, Nina

  2008-01-01

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar pengantar ilmu ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar pengantar ilmu ekonomi meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari prestasi belajar mahasiswa. Ketuntasan belajar mahasiswa sebelum penerapan metode Think-Pair-Share  0%, setelah penerapan metode Think-Pair-Share adalah 76,67...

 18. Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli

  OpenAIRE

  Gulbis, Mārtiņš

  2011-01-01

  Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli. Gulbis M., zinātniskais vadītājs Dr.chem.,. docents Logins J., kvalifikācijas darbs, 41 lappuses, 6 attēli, 7 tabulas, 2 pielikumi, 25 literatūras avoti. Latviešu valodā. WEBQUEST, PROJEKTA APRAKSTS, DARBA UZDEVUMI, SPIRTI, FENOLI, INFORMĀCIJPRATĪBA, SADARBĪBAS PRASMES. Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest mācību modeļa izmantošanu ķīmijas mācību procesā, lai attīstītu skolēnu informācijpratību un sa...

 19. Franšīzes attīstības iespējas pakalpojumu sektorā Latvijā

  OpenAIRE

  Cvetkovs, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās uzņēmējdarbības attīstīšanai arvien biežāk tiek izmantots franšīzes biznesa modelis. Tādējādi uzņēmējiem īsā laika periodā ļaujot attīstīt uzņēmējdarbību. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas tirgus pievilcību franšīzes biznesa modeļa realizācijai, no mazo un vidējo uzņēmumu perspektīvas. Bakalaura darbā var iepazīties ar trim nodaļām, kurās detalizēti tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī franšīzes teorētiskie aspekti un tirgus analīze Latvijā. Nosl...

 20. Konkurētspējas analīze medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā.

  OpenAIRE

  Kadincovs, Artūrs

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Konkurētspējas analīze medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā”. Medicīnas tūrisms mūsdienās ir eksporta pakalpojums ar augstu pievienoto vērtību, kurš pozitīva scenārija rezultātā nes lielus ienākumus uzņēmējdarbības videi un valsts ekonomikai un rada labi apmaksātu speciālistu pieprasījumu. Pēc autora domām, medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā ir perspektīvs scenārijs, jo Latvijai ir visss nepieciešamais, gan kvalificēts darbaspēks, gan resursi, turklāt pietiekoši ...

 1. Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Treija, Solveiga

  2014-01-01

  Solveiga Treija. Maģistra darbs „Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā.” Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mobilo mārketingu, mobilo ierīču lietotāju aptaujas rezultātiem un padziļināto interviju ar nozares speciālistiem rezultātiem, novērtēt mobilā mārketinga izmantošanu Latvijā, kā arī izstrādāt priekšlikumus mobilā mārketinga attīstībai uzņēmējdarbībā Latvijā. Pirmajā nodaļā pētīta mobilā mārketinga būtība, galvenie rīki un ...

 2. Internetveikala E-diplomatic mārketinga stratēģija un attīstības prognozes.

  OpenAIRE

  Fedorčenko, Jeļena

  2013-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt globālo Interneta tirdzniecības vidi, tās attīstības un beznodokļu tirdzniecības kā tirdzniecības specifiskā veida, attīstības iespējas Internetā; izvērtēt internetveikala E-diplomatic kopējo darbības stratēģiju un mērķus, izstrādāt atbilstošu mārketinga stratēģiju. Darbs sastāv no 3 pamatdaļām. Pirmā daļa ir darba teorētiskā bāze, tajā raksturota elektroniskās tirdzniecības mārketinga specifika un īpatnības. Otrā daļā tiek veikta pasaules elektroniskās tirdzniecīb...

 3. EFEKTIVITAS METODE TAMYIZ DALAM PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MENERJEMAH AL-QUR’AN (Studi di Pondok Pesantren Bayt Tamyiz Indramayu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Subakir Subakir

  2016-05-01

    Abstrak Penelitian yang kami tulis ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi pembelajaran terjemah Al-Qur’an dengan menggunakan Metode Tamyiz, dan juga mengetahui secara jelas proses pembelajaran dari awal hingga akhir dan sistem evaluasi yang digunakan terhadap siswa.Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Bayt Tamyiz Indramayu Jawa Barat. Adapun jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian lapangan (Field research dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purposive sampling yaitu informan dari pimpinan pondok dan guru yang bersangkutan di pondok tersebut, selanjutnya observasi partisipan. Uji keabasahan data peningkatan ketekunan pengamatan, trianggulasi, analisis implementasi dan member cek. Adapun tehnik analisis data selama di lapangan yaitu analisis domain, taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural.Hasil penelitian di Pondok Pesantren Bayt Tamyiz Indramayu menunjukan bahwa efektifitas metode Tamyiz dengan ukuran materi yang cukup banyak mempelajari terjemah Quran dengan meggunakan metode Tamyiz baik untuk pemula maupun yang pernah belajar sangat efektif karena dengan waktu 24 jam siswa dapat terjemah Quran. Kata Kunci : Tamyiz, Metode Terjemah Al-Quran, Pondok Pesantren

 4. Estimasi Kanal Akustik Bawah Air Untuk Perairan Dangkal Menggunakan Metode Least Square (LS dan Minimum Mean Square Error (MMSE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mardawia M Panrereng

  2015-06-01

  Full Text Available Dalam beberapa tahun terakhir, sistem komunikasi akustik bawah air banyak dikembangkan oleh beberapa peneliti. Besarnya tantangan yang dihadapi membuat para peneliti semakin tertarik untuk mengembangkan penelitian dibidang ini. Kanal bawah air merupakan media komunikasi yang sulit karena adanya attenuasi, absorption, dan multipath yang disebabkan oleh gerakan gelombang air setiap saat. Untuk perairan dangkal, multipath disebabkan adanya pantulan dari permukaan dan dasar laut. Kebutuhan pengiriman data cepat dengan bandwidth terbatas menjadikan Ortogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM sebagai solusi untuk komunikasi transmisi tinggi dengan modulasi menggunakan Binary Phase-Shift Keying (BPSK. Estimasi kanal bertujuan untuk mengetahui karakteristik respon impuls kanal propagasi dengan mengirimkan pilot simbol. Pada estimasi kanal menggunakan metode Least Square (LS nilai Mean Square Error (MSE yang diperoleh cenderung lebih besar dari metode estimasi kanal menggunakan metode Minimum Mean Square (MMSE. Hasil kinerja estimasi kanal berdasarkan perhitungan Bit Error Rate (BER untuk estimasi kanal menggunakan metode LS dan metode MMSE tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu berselisih satu SNR untuk setiap metode estimasi kanal yang digunakan.

 5. Penerapan Metode Composite Performance Index (CPI Pada Pemilihan Hotel Di Kota Lubuklinggau

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andri Anto Tri Susilo

  2017-12-01

  Full Text Available Seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi informasi juga semakin berkembang pesat. Perkembangan teknologi informasi, memiliki dampak besar pada berbagai bidang kehidupan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan, dan pariwisata. Salah satu unsur penting yang mendukung sektor pariwisata adalah adanya hotel. Hotel sebagai sarana akomodasi umum sangat membantu wisatawan yang berkunjung dengan menyediakan layanan penginapan. Keragaman hotel sering membuat para wisatawan kesulitan dalam menentukan hotel yang akan dipilih sebagai tempat menginap. Sistem pendukung keputusan adalah model yang dibangun untuk memecahkan masalah terstruktur. Composite Performance Index (CPI adalah metode yang umum digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah. Metode CPI menggunakan pemecahan masalah dengan sistem Multiple Criteria Decision Making (MCDM yang menentukan urutan atau prioritas dalam analisis multikriteria. Hasil akhir dari penelitian ini adalah terciptanya sistem pendukung keputusan yang menghasilkan informasi mengenai peringkat hotel yang dapat dijadikan tempat referensi untuk tetap memperhatikan beberapa kriteria, termasuk tarif kamar, jarak ke pusat kota, fasilitas dan layanan.

 6. Implementasi Metode Profile Matching Untuk Evaluasi Potensi Akademik Penjurusan Siswa MAN 2 Kota Kediri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Intan Nur Farida

  2016-11-01

  Full Text Available Pelaksanaan proses penjurusan siswa menggunakan cara manual menyebabkan pengolahan data belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini mendorong perlunya mengembangkan sistem berbasis komputer untuk memudahkan proses penjurusan. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan metode profile matching untuk evaluasi potensi akademik penjurusan siswa. Metode profile matching digunakan dengan menganalisa kriteria penilaian akademik dan non akademik. Kriteria nilai akademik meliputi nilai rata-rata raport dan nilai Ujian Nasional sedangkan data nilai  non akademik siswa meliputi minat siswa, minat orang tua, tes IQ dan catatan prestasi siswa. Adapun rekomendasi jurusan meliputi jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Selanjutnya kriteria penilaian disesuaikan dengan nilai gap kompetensi jurusan berdasarkan kategori core factor dan secondary factor. Perancangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman java dan database mySQL. Hasil penelitian berupa rancangan aplikasi yang dapat menunjukkan rekomendasi jurusan siswa Madrasah.

 7. IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DENGAN VARIASI METODE BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Sudarisman

  2013-04-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran biologi ditinjau dari 5 aspek pembelajaran yang meliputi: performance guru, fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap dan motivasi belajar siswa melalui pene-rapan pendekatan CTL dengan metode problem solving. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pendekatan CTL dengan metode problem solving dapat meningkatkan kelima aspek kualitas pembelajaran, meliputi performance guru, fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap dan motivasi belajar siswa. The purpose of this research is to improve the quality of biology learning in terms of five aspects of learning which include: performance of teachers, learning facilities, classroom climate, learning attitude and motivation of students through the implementation of CTL approach with problem solving methods. The results showed that implementation of CTL approach with problem solving method can improve the quality of the five aspects of learning, include performance of teachers, learning facilities, classroom climate, students’ attitudes and motivation.

 8. PENENTUAN FITUR WEBSITE BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DENGAN METODE FEATURE-ORIENTED DOMAIN ANALYSIS (FODA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Iqbal

  2016-10-01

  Penentuan fitur dalam membuat website bidang pariwisata dan kebudayaan dibutuhkan untuk mengetahui fitur yang bisa diimplementasikan. Untuk membantu menentukan fitur tersebut, digunakan analisis domain dengan metode Feature-Oriented Domain Analysis (FODA. Metode tersebut mempunyai tahapan dimulai dari tinjauan aplikasi terhadap ketiga website sebagai sampel untuk mengambil fitur. Selanjutnya tahapan analisis konteks yang mendapatkan diagram struktur dan diagram konteks. Berikutnya tahapan pemodelan domain yang dibagi dua langkah yaitu analisis fitur untuk mendapatkan fitur-fitur pada aplikasi web melalui diagram fitur dengan penjelasan melalui kamus terminologi domain. Langkah berikutnya adalah pemodelan entity-relationship dengan membuat diagram entity-relationship untuk pembuatan database. Terakhir, pemodelan arsitektur dengan membuat arsitektur domain untuk pengembangan aplikasi yang hanya fokus pada fitur.  Hasil dari analisis fitur adalah didapatkan sebanyak 38 fitur mandatory yang berarti fitur tersebut wajib diimplementasikan dalam aplikasi web untuk pariwisata dan kebudayaan.  Kata kunci: Pariwisata, Kebudayaan, Website, Fitur, Feature-Oriented Domain Analysis

 9. Identifikasi Boraks dalam Bakso di Kelurahan Bahagia Bekasi Utara Jawa Barat dengan Metode Analisa Kualitatif

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mega Efrilia

  2016-03-01

  Full Text Available Already a research identification of boraks in meatball a sell is Kelurahan Bahagia, Nort Bekasi East Java. A research as a purpose for identification boraks in meatball with a metode analysis kualitatif that is a burn of fire a testing colour with a turmeric paper with ake use AgNO3, and BaCl2. Sampel in take by metode random sampel plainin meatball a sell a is Kelurahan Bahagia Nort Bekasi. On a test result, the testing in apprearance meatball of in point negatif contain boraks because meatball not a springy, bases in one day, colour not white, and slimy in one day. in akualitatif this testing 15 sample meatball with test burn of fire, by test colour a using turmeric paper, and BaCl2 negatif contain a boraks.

 10. Deteksi Kematangan Buah Pisang Berdasarkan Fitur Warna Citra Kulit Pisang Menggunakan Metode Transformasi Ruang Warna HIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indarto

  2017-05-01

  Full Text Available Pengolahan citra mempunyai peranan penting di berbagai bidang. Aplikasi pengolahan citra berkaitan dengan pemrosesan citra berkaitan dengan transformasi warna. Dalam paper ini dijelaskan mengenai metode transformasi warna HSI untuk deteksi pisang dan mengklasifikasikan dalam fase kematangan. Data dalam penelitian ini menggunakan citra pisang ambon yang diambil dengan kamera yang nantinya akan diambil sebagian (cropping pada kulit, yang kemudian akan diekstrak ciri warnanya, dan dihitung tingkat kadar warna dari R (red, G (green, dan B (blue dan diubah ke HSI. Berdasarkan input pelatihan deteksi jenis warna kulit pisang ambon diperoleh dari pengolahan citra dengan metode transformasi warna HSI. Dari hasil penelitian 20 sampel buah dimana 10 buah pisang ambon mentah dan 10 buah pisang ambon matang dengan dihitung nilai rata-rata maksimal dan minimal H dan S diperoleh akurasi kesesuaian sebesar 85%.

 11. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PTS DI LHOKSEUMAWE MENGGUNAKAN METODE FUZZY AHP BERBASIS WEB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - Nurdin

  2015-07-01

  Full Text Available Sistem Pendukung Keputusan pemilihan PTS ini bertujuan untuk memberikan dukungan pengambilan keputusan untuk pemilihan sebuah PTS di Lhokseumawe. Pada sistem ini terdapat 11 alternatif perguruan tinggi swasta dan ada 6 kriteria yang digunakan oleh sistem. Sistem ini menggunakan metode fuzzy untuk kriteriayang bobot nilainya tidak tetap, kriteria tersebut diantaranya jumlah lulusan, Jarak dengan kota, Biaya pendidikan, jumlah dosen dan pendidikan dosen serta menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP  yaitu untuk perangkingan Perguruan Tinggi yang dipilih oleh user. Pemberian nilai fuzzy berlaku untuk setiap kriteria yang ada. Pada sistem ini juga terdapat 2 proses yakni proses pemilihan perguruan tinggi swasta dan proses membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria. Perhitungan fuzzy pada sistem ini tidak dilakukan di dalam sistem melainkan di input oleh admin sistem yang telah dicari terlebih dahulu nilai fuzzy kriteria untuk tiap alternatif yang ada. Hasil dari proses fuzzy dan AHP dalam aplikasi ini akan menghasilkan perangkingan untuk alternatif yang dipilih oleh user.Kata kunci : Fuzzy, AHP, SPK, Pemilihan

 12. Simulasi dan Analisis Transmisi Multihop Mobile WiMAX Dengan Metode Hybrid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhamad Asvial

  2016-06-01

  Full Text Available Makalah ini membahas tentang pengembangan relay station untuk transmisi downlink Mobile WiMAX dengan menggunakan metode hybrid, yaitu metode transmisi yang menggunakan tiga buah transmisi. Ketiga transmisi tersebut yaitu dua buah transmisi yang melewati relay station terlebih dahulu baru ke receiver dan satu buah transmisi langsung dari pengirim ke penerima. Pada relay station ada dua kondisi yang berlaku, yaitu Decode and Forward (DF dan Amplify and Forward (AF. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika Relay Station dalam mode forwarding Amplify and Forward (AF akan memperoleh BER yang kecil sehingga throughput besar dan merupakan perfomansi yang terbaik. Ketika masing-masing relay station diatur agar menggunakan mode forwarding yang berbeda, misalnya AF pada relay station 1 dan DF pada Relay Station 2 atau sebaliknya akan memperoleh hasil yang sama. Sedangkan ketika kedua relay station diatur untuk menggunakan mode forwarding Decode and Forward (DF, maka BER yang dihasilkan besar dan throughput-nya pun kecil, dan kondisi ini merupakan yang terburuk.

 13. Peningkatan kualitas karagenan rumput laut Kappaphycus alvarezii dengan metode budidaya keranjang jaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ismail Failu

  2016-12-01

  Full Text Available ABSTRACT This study aimed to analyze the quality of Kappaphycus alvarezii seaweed carrageenan cultured using methods basket nets in waters of Baruta, Sangia, Wambulu, District of Buton, Southeast Sulawesi. The study consisted of three treatments in triplicates. Seaweed culture used different cultivation net-basket forms i.e. net-basket box, net-basket lantern, and longline without net-basket (control. Quality of K. alvarezii seaweed obtained in this study varied from each treatments. Daily growth rate in each treatment were not significantly different. Production of seaweed with a net-basket box (201.61 g/m2 was higher than the net-basket lanterns (183.22 g/m2, but not significantly different from control (196.98 g/m2. Carageenan yield value of control (46.74% was the highest of all treatments. The water content of carrageenan in each treatment was not significantly different and it ranged from 17.20–17.39%. The viscosity of carrageenan in net-basket lantern (179.40 cPs was the highest of all treatments. Carrageenan gel strength was the best treatment (702.53 g/cm². As conclusion, using the net-basket lantern  as cultivation method provided quality improvement of carrageenan in K. alvarezii seaweed. Keywords: Kappaphycus alvarezii, cultivation methods, carrageenan quality  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas karagenan rumput laut Kappaphycus alvarezii yang dibudidaya menggunakan metode keranjang jaring di perairan Baruta, Kecamatan Sangia, Wambulu, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Penelitian terdiri atas tiga pelakuan dan tiga ulangan. Pemeliharaan rumput laut dilakukan dengan metode keranjang jaring berbeda yaitu metode keranjang jaring kotak, keranjang jaring lampion, dan longline tanpa menggunakan keranjang jaring (kontrol. Hasil pengamatan kualitas rumput laut K. alvarezii dalam penelitian ini bervariasi dari setiap perlakuan yang diberikan. Laju pertumbuhan harian pada setiap perlakuan tidak berbeda nyata

 14. Perancangan Sistem Navigasi Menggunakan Kamera pada Quadcopter untuk Estimasi Posisi dengan Metode Neural Network

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redi Kharisman

  2014-03-01

  Full Text Available Sistem navigasi banyak digunakan sebagai pengenal objek dalam radius tertentu, penunjuk arah tujuan, penunjuk posisi objek berada dan sebagainya. Adakalanya sistem navigasi juga memiliki noise atau ketidakakuratan informasi dalam implementasinya sehingga membuat interpretasi terhadap posisi objek menjadi berbeda-beda pula. Dengan menganggap quadcopter sebagai suatu objek terbang dengan warna dominan, penentuan posisi dapat dilakukan proses pencitraan dengan prinsip Stereo Vision yang menggunakan dua buah kamera. Dengan kamera, proses pencitraan dapat dilakukan dengan mengetahui setiap perubahan posisi objek melalui titik tengah objek dengan proses  trackingnya. Namun kamera memiliki noise yang dapat menyebabkan perubahan data yang cukup sering dalam setiap cuplikan datanya. Metode Backpropagation Neural Network digunakan sebagai estimator yang ditujukan agar dapat mengikuti pola data sekaligus juga memberikan posisi yang lebih akurat dengan mengeliminasi noise yang terdapat dalam pola data yang terekam. Sehingga dengan menggunakan metode tersebut, maka sebagian besar noise  yang terjadi, tereliminasi dan grafik pergerakan lebih tampak nyata.

 15. SELEKSI PADA SAPI ACEH BERDASARKAN METODE INDEKS SELEKSI (IS DAN NILAI PEMULIAAN (NP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Widya P. B. P

  2016-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil seleksi pada calon induk (heifer dan calon pejantan (bull sapi Aceh menggunakan metode nilai pemuliaan (NP dan indeks seleksi (IS terhadap performans berat badan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data recording ternak dari tahun 2010 sampai 2014 yang meliputi data silsilah ternak, data kelahiran dan dan data berat badan di Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU-Hijauan Pakan Ternak (HPT Sapi Aceh Indrapuri. Data recording ternak yang diperoleh digunakan untuk mengestimasi heritabilitas, korelasi genetik dan korelasi fenotip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa heritabilitas berat sapih (BS, berat setahunan (BY dan berat akhir (BAtermasuk kategori tinggi. Korelasi genetik BS dengan BY dan BS dengan BA termasuk kategori positifsedang. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 14 ekor heifer (48%dan bull (53%yang memiliki peringkat NPBA dan IS yang sama dari masing-masing 29dan 26 ekorsapi yang diuji.Metode IS dapat digunakan sebagai salah satu kriteria seleksi ternak yang lebih akurat.

 16. Penentuan Distribusi Suhu pada Permukaan Geometri Tak Tentu Menggunakan Metode Random Walk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Balduyanus Yosep Godja

  2016-05-01

  Full Text Available Telah dilakukan penentuan distribusi suhu dalam keadaan tunak pada sebuah plat bergeometri tak tentu menggunakan metode Random Walk yang dilengkapi fungsi green. Setiap sisi plat dikondisikan bervariasi terhadap suhu dalam rentang 10°C sampai 100°C dengan 4 (empat konfigurasi berkeadaan steady. Persamaan Laplace yang mendeskripsikan permasalahan ini dihampiri dengan mensimulasikan sejumlah walker pada setiap titik domain permasalahan untuk kemudian secara acak disebar menuju ke setiap sisi plat. Hasil yang diperoleh untuk setiap kondisi plat menunjukkan kesalahan relatif terhadap solusi numerik metode iterasi jacobi yang telah menghampiri solusi analitik, secara rata-rata adalah 0,85%. Nilai kesalahan tersebut diperoleh dengan menggunakan 5000 walker. Penelitian ini juga mendapatkan bahwa akurasi hampiran ditentukan oleh banyaknya walker yang digunakan. Secara umum, semakin banyak jumlah walker yang digunakan maka akurasi hampiran akan semakin baik.

 17. Analisa Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan Sidoarjo Town Square Menggunakan Metode Fault Tree Analysis (FTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ridhati Amalia

  2012-09-01

  Full Text Available Setiap proyek konstruksi pada umumnya  mempunyai rencana pelaksanaan dan jadwal  pelaksanaan tertentu, kapan pelaksanaan proyek  tersebut harus dimulai, kapan proyek tersebut harus diselesaikan,  bagaimana proyek tersebut akan dikerjakan, serta  bagaimana penyediaan sumber dayanya. Diharapkan dalam pelaksanaanya tidak terjadi keterlambatan karena keterlambatan yang terjadi akan mengakibatkan meningkatnya biaya proyek. Namun, dalam pelaksanaan proyek pembangunan Sidoarjo Town Square mengalami keterlambatan. Metode yang direncanakan dalam pembahasan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan yaitu Metode Fault Tree  Analysis (FTA dan Method Obtain Cut Set (MOCUS. Didapatkan bahwa item pekerjaan yang mengalami keterlambatan yaitu: pekerjaan struktur GWT STP, pekerjaan finishing fasade dan canopy, dan pekerjaan atap. Dari hasil analisa FTA dari ketiga top event, didapatkan bahwa keterlambatan terjadi dikarenakan  perubahan desain serta perijinan, dimana keduanya akibat faktor penyebab keterlambatan dari pihak owner.

 18. PENENTUAN TAHANAN JENIS BATUAN ANDESIT MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI SCHLUMBERGER (STUDI KASUS DESA POLOSIRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - Munaji

  2013-11-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian untuk menentukan nilai resistivitas dan kedalaman batuan andesit di Desa Polosiri. Prinsip kerja metode geolistrik adalah mempelajari aliran listrik di dalam bumi dan cara mendeteksi di permukaan bumi. Metode tahanan jenis didasari oleh hukum Ohm, untuk mengetahui jenis lapisan batuan didasarkan pada distribusi nilai resistivitas pada tiap lapisan. Variasi harga tahanan jenis akan didapatkan jika jarak masing-masing elektroda diubah, sesuai konfigurasi alat yang dipakai (konfigurasi Schlumberger. Data hasil pengukuran di lapangan berupa beda potensial dan arus yang dapat digunakan untuk menghitung resistivitas semu. Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga lintasan. Data hasil pengukuran diolah menggunakan software IPI2Win. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa batuan andesit di Desa Polisiri memiliki resistivitas 212 Ωm – 300 Ωm dengan kedalaman 1.3 m - 1.86 m.

 19. MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE FMEA DAN ISO 27001 PADA ORGANISASI XYZ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raden Budiarto

  2017-07-01

  Full Text Available Sekalipun sudah populer di bidang teknik industri, metode Failure Mode & Effect Analysis FMEA masih sangat jarang dilaporkan penelitiannya terhadap objek sistem informasi. Hal ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut pemanfaatannya pada sistem informasi. Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah occurrence (frekuensi kejadian, severity (dampak dan detection (pencegahan. Data penelitian diambil terutama berdasarkan dari hasil pengamatan langsung. Penelitian ini mencakup perlindungan terhadap aset informasi di lingkungan Organisasi XYZ dengan melakukan penilaian risiko keamanan informasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode (FMEA. Pada penelitian ini juga menggunakan kerangka kerja ISO 27001 untuk melengkapi daftar rekomendasi aksi penanggulangan mode kegagalan. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa laporan hasil pengelolaan manajemen risiko yang berisikan daftar prioritas analisis risiko yang disertai akar sebab permasalahan dan pengendalian risiko sesuai dengan standar ISO 27001. Hasil dari studi kasus telah membuktikan penerapan standar ISO 27001 berimbas terhadap penurunan tingkat kerawanan sebesar 30%.

 20. Sistem Scoring Conversion TOEFL Paper Based Test (PBT Politeknik Negeri Cilacap Menggunakan Metode User Centered Design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cahya Vikasari

  2017-06-01

  Full Text Available Sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh useruntuk mendukung pekerjannya. User merupakan object yang penting didalam pengembangan dan pembangun sistem. User adalah personal-personal yang terlibat langsung dalam pemakaian aplikasi. Konsep dari UCD adalah user sebagai pusat dari proses pengembangan sistem, dan tujuan/sifat-sifat, konteks dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna Pembangunan sistem skoring test TOEFL paper based test (PBT di UPT bahasa politeknik negeri cilacapmenggunakan metode UCD. Dengan menggunakan metode UCD sistem dapat   mempermudah dan mempercepat pendaftaran oleh calon pendaftar dengan tampilan antarmuka yang user friendly , mempermudah proses pengelolaan data dan rekap data pendaftar, mempermudah pengkonversian skor TOEFL yang dilakukan secara otomatis, serta  meminimalisir terjadinya kesalahan, duplikasi data dan duplikasi kegiatan.

 1. Penerapan Pengujian Keamanan Web Server Menggunakan Metode OWASP versi 4 (Studi Kasus Web Server Ujian Online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Muhsin

  2016-05-01

  Full Text Available Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah menerapkan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester menggunakan aplikasi Si Ujo (Sistem Ujian Online berbasis web. Sejak tahun 2012 sampai tahun 2014, Si Ujo telah beberapa kali mengalami pengembangan baik dari sisi fitur maupun data yang disimpan. Data tersebut menyimpan data nilai matakuliah setiap mahasiswa teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mengingat pentingnya data yang tersimpan maka perlu diterapkan pengujian keamanan dari aplikasi Si Ujo. Pengujian keamanan tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kerentanan agar terhindar dari serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu metode untuk menguji aplikasi berbasis web adalah metode OWASP (Open Web Application Security Project versi 4 yang dikeluarkan oleh owasp.org sebuah organisasi non profit yang berdedikasi pada keamanan aplikasi berbasis web. Hasil pengujian menggunakan OWASP versi 4 menunjukkan bahwa manajemen otentifikasi, otorisasi dan manajemen sesi belum diimplementasikan dengan baik sehingga perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut oleh pihak stake holder Fakul tas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

 2. Simulasi Jaringan Syaraf Tiruan Berbasis Metode Backpropagation Sebagai Pengendali Kecepatan Motor DC

  OpenAIRE

  Wiryadinata, Romi; Ratnawati, Dwi Ana

  2005-01-01

  Motor DC dan komputer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-sehari, baik di rumah tangga,industri maupun lingkungan pendidikan yang sangat membutuhkan ketelitian dan penggunan yang serbaotomatis. Jaringan Syaraf Tiruan merupakan salah satu kendali motor DC yang dapat disimulasikanmenggunakan neural network toolbox pada software Matlab 6.5. Dengan menggunakan metode Backpropagationdan fungsi Gradient Descent Momentum diperoleh struktur jaringan yang terbaik, terdiri dari 5 sel neuronlapisan ...

 3. Pemeringkatan Pegawai Berprestasi Menggunakan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process) di PT. XYZ

  OpenAIRE

  Andri Suryadi; Erwin Harahap

  2017-01-01

  Untuk mendapatkan pegawai terbaik perlu adanya pemeringkatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh PT XYZ. Salah satu kriteria yang dimaksud adalah kemampuan hard-skills dan soft-skills. Namun, dengan adanya kategori tersebut menjadi sulit bagi pimpinan perusahaan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik terutama dalam relasi antar kategori yaitu kolaborasi hard-skills dan soft-skills. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode untuk dapat memeringkatkan pegawai berprestasi sehingga da...

 4. Aktionslæring som metode til udvikling af inkluderende praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsson, Janne; Maltzahn, Lene Nyboe

  2014-01-01

  Kapitlet handler om, hvordan genkendelige hverdagspraksisser i daginstitutioner i nogle tilfælde ekskluderer børn, mens andre praksisser understøtter, at børn kan tage del i fællesskaber. Med afsæt i en konkret case argumenteres der for, at aktionslæring som metode kan gøre det muligt for pædagog...

 5. Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Prus

  2017-06-01

  Full Text Available Metody taksonomiczne służą do opisu i klasyfikacji złożonych zjawisk społeczno-gospodarczych wyrażonych przy pomocy licznego zestawu zmiennych. Metody te dają różne wyniki, pomimo przyjętego jednakowego zestawu wyjściowych cech badawczych. Celem pracy było przedstawienie wyników klasyfikacji wielocechowej powiatów województwa małopolskiego przy użyciu trzech metod taksonomicznych oraz dokonanie oceny przeprowadzonego podziału. Do badań przyjęto zestaw zmiennych definiujących warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocenie poddano trzy metody taksonomiczne – taksonomii przestrzennej, aglomeracyjną metodę Warda oraz metodę Czekanowskiego. Do oceny wykorzystano mierniki oceny klasyfikacji jednostek: indywidualne, homogeniczności oraz heterogeniczności, obliczone dla wydzielonych w wyniku analizy skupień, a także mierniki poprawności skupień. Obliczenia wykonano w programie Taksonomia Numeryczna. W pracy posłużono się metodą opisowo-porównawczą oraz analizą logiczną. Najlepsze wskaźniki homogeniczności świadczące o poprawności wykonania klasyfikacji otrzymano w przypadku metody Warda. Warunek heterogeniczności został najlepiej spełniony w przypadku metody taksonomii przestrzennej. Najsłabsze mierniki klasyfikacji, zarówno te świadczące o homogeniczności, jak i heterogeniczności, otrzymano po zastosowaniu metody Czekanowskiego. Przeprowadzone badania potwierdziły najlepszą skuteczność w przypadku metody Warda.

 6. PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PADA PT XYZ DENGAN METODE BALANCED SCORECARD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ghea Okta Audina

  2017-08-01

  Untuk memperoleh usulan sistem pengukuran kinerja, diawali dengan merancang strategi berdasarkan analisis SWOT, mengelompokkan Critical Success Factors dari sasaran strategi, menyusun Key Performance Indicator sebagai indikator pengukuran, melakukan pembobotan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat 7 sasaran strategi, 13 CSF, dan 17 KPI. Bobot tertinggi terdapat pada perspektif pelanggan sebesar 36,41%, keuangan 24,13%, pertumbuhan dan pembelajaran 23,61%, dan internal proses bisnis 15,85%.

 7. Metoder til måling af ketose hos søer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anja Kibsgaard; Theil, Peter Kappel; Kristensen, Niels Bastian

  2010-01-01

  kunne være en laboratoriebaseret, enzymatisk målemetode på plasma eller serum. Denne metode kræver dog, at der udtages blodprøver af søerne, samt at disse prøver sendes til et laboratorium og centrifugeres. Denne form for analyse er dermed meget ressourcekrævende, og resultaterne fås ikke samme dag. Der...

 8. Desain dan Optimasi Antena Pita Lebar Planar Monopole Bentuk Sembarang dengan Algoritma Genetika dan Metode Momen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joko Suryana

  2018-04-01

  Full Text Available This paper presents a new approach in designing an ultra wideband minimum dispersion antenna optimally to avoid the degradation of broadband communications system performance. Design and iterative optimization are applied to an arbitrary shape of planar monopole antenna using a genetic algorithm combined with the moment method, abbreviated as AGMM method, and implemented with Matlab. Two arbitrary shapes of planar monopole antennas have been implemented in compact physical size using AGMM optimization, each having 9.1 GHz and 7.4 GHz bandwidths, the lowest frequency of 1.9 GHz and 2.7 GHz and fidelity 0.6 and 0.64 for any arbitrary discrete antenna and edge profile antenna. This method can be applied to design any arbitrary shapes of an ultra-wideband antenna with each has wide bandwidth more than 7 GHz, the lowest frequency below 3 GHz and a minimum fidelity of 0,55 that is suitable for high- speed communication, such as 5G system. Makalah ini memaparkan pendekatan baru dalam perancangan optimal antena pita lebar dispersi minimum untuk menghindari penurunan kinerja sistem komunikasi kecepatan tinggi. Desain dan optimasi iteratif diterapkan pada antena planar monopole bentuk sembarang menggunakan algoritma genetika yang digabungkan dengan metode momen yang disingkat sebagai metode AGMM. Metode ini diimplementasikan dengan Matlab. Dua buah tipe antena planar monopole pita lebar bentuk sembarang dan ukuran fisik kompak berhasil dirancang dengan AGMM yang masing-masing memiliki lebar pita 9,1 GHz dan 7,4 GHz, frekuensi terendah 1,9 GHz dan 2,7 GHz serta memiliki fidelity 0,6 dan 0,64 untuk antena diskrit sembarang dan antena profil tepi sembarang. Metode ini dapat diterapkan untuk merancang antena pita lebar bentuk sembarang dengan lebar pita lebih dari 7 GHz, frekuensi terendah < 3 GHz dan memiliki fidelity di atas 0,55 yang cocok untuk komunikasi berkecepatan tinggi, misalnya sistem 5G.

 9. Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing pada Ud. Sinar Sakti

  OpenAIRE

  Runtu, Treesje; Sabijono, Harijanto; Soei, Christanti Natalia

  2014-01-01

  Harga jual harus dapat menutup semua biaya yang dikeluarkan dan menghasilkan laba yang diinginkan. Faktor biaya merupakan faktor utama dalam menentukan harga jual, karena biaya menggambarkan batas minimum yang harus dipenuhi Perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Cost plus pricing adalah nilai biaya tertentu ditambah dengan kenaikan (mark-up) yang ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perusahaan menentukan harga jual produk dengan menggunakan metode cost plus ...

 10. PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK DATA MINING UNTUK PENGGALIAN KAIDAH ASOSIASI MENGGUNAKAN METODE APRIORI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leo Willyanto Santoso

  2003-01-01

  Full Text Available There are many theories and approaches that have been developed to find pattern and association rule. One of the methods that have been developed is apriori method. Any method previously finds itemset using graph approaches that have weakness on huge memory usage. The lack of memory will affect many item that able to process. Further, many approaches use internal data structure that very complex and need resource addition to do this computation. In this research, apriori method was used to get association rule that describe relation between items in transactional database. The database that used is three kinds that have different in total transactional. Based on the empirical test, can be concluded that computational time to get asociation rule is influenced by the number of transaction and using "tidlist" data structure in apriori methods can reduce time because only read database one time. Abstract in Bahasa Indonesia : Banyak teori dan pendekatan yang dikembangkan untuk memperoleh hasil penemuan kaidah asosiasi dan pola. Salah satu metode yang dikembangkan yaitu dengan menggunakan metode apriori. Beberapa dari metode sebelumnya melakukan pencarian itemset dengan pendekatan graf asosiasi yang memiliki kelemahan pada penggunaan memori yang besar. Keterbatasan memori jelas akan mempengaruhi banyaknya item yang bisa diproses. Lebih jauh lagi, sebagian besar pendekatan menggunakan struktur data internal sangat rumit yang tidak bersifat lokal dan membutuhkan tambahan sumber daya dan banyak komputasi. Pada riset ini, metode apriori digunakan untuk memperoleh kaidah asosiasi yang menggambarkan hubungan antar item pada database transaksional. Database yang digunakan ada tiga buah yang masing-masing memiliki jumlah transaksi yang berbeda. Dari hasil pengujian empiris dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu komputasi untuk menghasilkan kaidah asosiasi dipengaruhi oleh jumlah transaksi dan Penggunaan struktur data "tidlist" pada algoritma apriori

 11. PERAMALAN BEBAN JANGKA PENDEK PADA HARI LIBUR DI BALI MENGGUNAKAN METODE GENERALIZED REGRESSION NEURAL NETWORK (GRNN)

  OpenAIRE

  Juniar Doan Wihardono; Agus Dharma; I Made Mataram

  2016-01-01

  Peramalan beban merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan kondisi beban pada hari yang akan datang. Kondisi beban pada saat hari libur merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk diketahui. Fenomena ini terjadi di Bali yaitu pada saat hari Raya Nyepi. Karena, kondisi beban pada hari Raya Nyepi akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Kondisi tersebut perlu diketahui agar operasi sistem tenaga listrik dapat berjalan secara optimal. Metode peramalan beban pada penelitian ini meng...

 12. Perencanaan Sistem Proteksi Petir Masjid Raya Mujahidin Menggunakan Metode Bola Bergulir (Rolling Sphere Method)

  OpenAIRE

  Zainal Hakim

  2015-01-01

  Masjid Raya Mujahidin memiliki struktur bangunan yang tinggi, dimana 4 buah tower masing-masing memiliki tinggi ± 62 meter dan Kubah yang berada di tengah dengan tinggi ± 40 meter. Mengingat hari guruh di wilayah Kota Pontianak yang sangat tinggi yaitu 219 hari/tahun, maka Masjid Raya Mujahidin sangat rentan akan sambaran petir. Oleh karena itu untuk menghindari dampak dari sambaran petir, Masjid Raya Mujahidin sangat perlu dipasang proteksi petir eksternal. Metode yang digunakan dalam penent...

 13. MicroSCADA project documentation database

  OpenAIRE

  Kolam, Karolina

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete var beställt av ABB Power Systems, Network Management. Syftet med detta ingenjörsarbete var att skapa en databas för dokumentering av information om MicroSCADA projekt. Ett lämpligt verktyg för att skapa rapporter och skriva ny data till databasen skulle också ingå. Före detta ingenjörsarbete sparades all information som skilda textdokument. Med en databas kunde man samla all information på ett ställe för att arkiveras under en längre tid. Det förenklad...

 14. Stop distances for ten studless winter tires

  OpenAIRE

  Engström, Niclas; Andrén, Henrik; Larsson, Roland; Fransson, Lennart

  2009-01-01

  Denna rapport innehåller stoppsträckor för tio omgångar dubbfria vinterdäck. Arbetets huvudmål är att kunna skapa en grund för vinterdäcksklassificering. Så småning om skall traffikanter kunna få relevant information om olika däckens förmåga att skapa tillräckligt väggrepp på farliga vinterväglag. Vägverket ser ett ökat behov av kunskap då dubbdäcksanvändandet kommer att minskas i framtiden.

 15. Optimasi Jaringan SFN pada Sistem DVB-T2 Menggunakan Metode Particle Swarm Optimization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oxy Riza Primasetiya

  2013-09-01

  Full Text Available Di Indonesia perpindahan dari sistem analog ke sistem digital pada dunia pertelevisian saat ini sedang dalam proses. TV analog yang saat ini masih dipergunakan dianggap tidak lagi efisien, selain tidak memberikan kualitas layanan yang optimal, juga tidak efisien terhadap spektrum sinyal. Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri No 5 Tahun 2012, dalam penyiaran digital menggunakan Teknologi DVB-T2. Teknologi DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generationdapat diaplikasikan dengan menggunakan SFN (Single Frequency Network. Jaringan SFN memungkinkan sebuah stasiun TV dapat memiliki pemancar dengan frekuensi yang sama dan tersebar pada wilayah layanan yang luas. Transmisi SFN dapat diartikan sebagai bentuk sederhana dari propagasi multipath, karena semua pemancar dalam jaringan mengirimkan secara bersamaan informasi yang sama menggunakan saluran frekuensi yang sama. Dengan teknologi SFN, meskipun semua pemancar dalam jaringan mengirimkan data pada frekuensi yang sama, hal tersebut tidak mengakibatkan interferensi dalam proses perngiriman data. Pada Penelitian ini, membahas mengenai optimasi jaringan SFN pada sistem DVB-T2. Metode yang dipilih dalam proses optimasi DVB-T2 adalah PSO (Particle Swarm Optimization, lalu hasil optimasi dibandingkan dengan sebelum optimasi dan juga dibandingkan dengan metode optimasi lain, yaitu Simulated Annealing. Melalui metode PSO, sebuah algoritma akan disimulasikan untuk mengoptimalisasi sejumlah parameter orientasi antena pemancar pada setiap pemancar SFN di wilayah tertentu. Dengan demikian, daerah coverage jaringan SFN pada wilayah tersebut dapat diperluas.

 16. APLIKASI METODE KHUN-TUCKER DALAM PENJUALAN OLI MOBIL (Studi Kasus : PT. Anugrah Mitra Dewata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ni Made Asih

  2012-11-01

  Full Text Available Aplikasikan Metode Khun-Tucker dalam kasus penjualan oli mobil padaPT. Anugrah Mitra Dewata merupakan salah satu kasus optimasi bersyarat, untukmengetahui oli apa yang harus diproduksi oleh perusahaan, agar mencapai keuntunganmaksimal dan nilai-nilai ekstrim yang akan diperoleh, yang nantinya berperandalam menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Metode Khun-Tucker ini dapat dipergunakan untuk mencari solusi optimal dari suatu fungsi tanpamemandang sifat apakah linier atau nonlinier. Dalam proses pengerjaannya MetodeKhun-Tucker secara esensial melibatkan langkah-langkah yang sama seperti halnyaMerode Lagrange, yaitu: Membentuk Lagrangian untuk dapat menghitungtitik-titik kritisnya, mencari semua solusi (x; , dan menghitung nilai f(x. Dalamproses pencarian semua solusi x dan nya dibantu dengan menggunakan programMATLAB. Hasil penelitian menunjukkan pada caturwulan I dengan memproduksioli SMO HP sebanyak 587 liter diperoleh keuntungan maksimal perusahaansebesar Rp 19.837.000 . Untuk caturwulan II dengan memproduksi oli SMO HPPLUS sebanyak 776 liter diperoleh keuntungan maksimal perusahaan sebesar Rp20.112.000. Untuk caturwulan III dengan memproduksi oli SMO HP sebanyak 470liter diperoleh keuntungan maksimal perusahaan sebesar Rp 20.029.000.

 17. METODE ELECTRE PADA BAURAN PEMASARAN (7P DALAM MEMULAI USAHA JASA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fanisya Alva Mustika

  2018-04-01

  Full Text Available Saat ini menjadi wirausaha menjadi pilihan sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang terus berusaha mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru sebagai motor pendorong perekonomian. Namun ketika memulai membuka usaha, banyak dari calon pengusaha yang menjadikan modal sebagai penghambat karena merasa tidak memiliki modal yang cukup. Padahal sebenarnya, untuk menjalankan usaha bukanlah modal materi yang terpenting akan tetapi modal non-materi seperti ilmu manajemen pemasaran dengan teori bauran pemasaran (marketing mix(1. Sedangkan alat pemasaran tersebut dikenal dengan istilah “4P” dan dikembangkan menjadi “7P” yang dipakai sangat tepat untuk pemasaran jasa yaitu : Produk (product , Harga (price , Tempat/distribusi (place, Promosi (promotion, Orang (people, Bukti fisik (physical evidence dan Proses (process. Metode Electre dikembangkan dengan cara konsep perankingan (2, yaitu dengan menggunakan perbandingan berpasangan antar alternatif pada kriteria yang sesuai. Suatu alternatif dikatakan mendominasi alternatif lainnya jika satu atau lebih kriterianya melebihi dibandingkan dengan kriteria dari alternatif yang lain dan sama dengan kriteria lain yang tersisa. Metode ELECTRE dipilih karena metode ini sangat cocok dengan permasalahan di atas, yaitu dapat melakukan penilaian dan perankingan berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif usaha jasa melalui perbandingan berpasangan antar alternatif usaha jasa pada kriteria Faktor “7P” yang telah dipilih oleh masing-masing calon pengusaha. Kata kunci: electre, usaha, jasa, pemasaran.

 18. Aplikasi Identifikasi Citra Telur Ayam Omega-3 Dengan Metode Segmentasi Region Of Interest Berbasis Android

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Muzami

  2016-04-01

  Full Text Available Telur ayam merupakan sumber protein hewani kedua setelah ikan. Harga telur yang terjangkau dan bernilai gizi tinggi menjadikan telur salah satu bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Namun sekarang telah muncul telur hasil rekayasa yang memiliki nilai gizi yang lebih tinggi, yaitu telur yang mengandung omega-3. Bagian yang membedakan telur biasa dengan telur omega-3 adalah kuning telur omega-3 agak kemerahan sementara kuning telur biasa berwarna kuning. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi secara visual jenis telur biasa atau telur omega-3. Pendeteksian jenis telur dilakukan dengan menggunakan pencocokan tekstur cangkang telur berdasarkan data penelitian. Penelitian menghasilkan luaran metode atau algoritma untuk untuk identifikasi citra digital dengan metode pra-pengolahan, segmentasi region of interest, serta analisis tekstur citra menggunakan metode statistik orde pertama nilai mean dan standard deviasi. Hasil dari penelitian menujukkan bahwa aplikasi Deteksi Citra Telur Omega-3 dapat membedakan citra telur ayam biasa atau citra telur ayam omega-3.

 19. PENGAJARAN POKOK BAHASAN PESAWAT SEDERHANA DENGAN METODE EKSPERIMEN PADA SISWA SEKOLAH DASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Z. Muna

  2011-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan metode eksperimen pada pengajaran pokok bahasan pesawatsederhana dapat meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Penerapan metode ini dilakukan pada siswa kelas V semester 2SD Negeri Tayu Wetan 02. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga siklus denganmateri yang berbeda. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Data hasil belajarkognitif diperoleh melalui postest pada akhir siklus, hasil belajar afektif dan psikomotorik diperoleh melalui lembar observasi,sedangkan tanggapan siswa diperoleh malalui angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajaran pokok bahasan pesawatsederhana dengan metode eksperimen yang dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  The research aimed to investigate whether the implementation of an experimental method on the topic of simple mechanic toolsable to improve primary school students' achievement. The method implemented on grade V second semester student of StatePrimary School 02 Tayu Wetan. The study is conducted through classroom action research in three cycles with different lessonmaterials. Each cycle consisted of four states, namely: planning, conducting, observation, and reflection. The cognitive dataobtained by the post test at the end of each cycle, the affective and psychomotorics from the observation sheets, and the student'sresponses through questionnaire. The study proves that implementing the experiment method of the instructions on simplemechanic tools topic is proven able to improve student learning achievement.Keywords: instructions; experiment method; simple mechanic tools

 20. PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK UNTUK MEMVISUALISASIKAN BENDA TEMBUS PANDANG DENGAN METODE RAY TRACING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Liliana

  2004-01-01

  Full Text Available Today computer graphics is used in many aspects, especially to make animation, advertisement and game. We hope this technology can produce realistic pictures which same quality with photo. Metode to get the realistic 3D image is ray tracing. In this journal, make a software which can produce realistic 3D image, especially for reflective and transparent object. Reflective object will modeled can reflect another object surrounding it. And transparent object will modeled can produce caustic effect, that's rays which refract in one area. So that area will appear brighter than area surround it. Abstract in Bahasa Indonesia : Dewasa ini grafika komputer semakin banyak digunakan di berbagai bidang terutama untuk pembuatan film animasi, iklan dan pembuatan game. Diharapkan teknologi grafika komputer mampu menghasilkan gambar-gambar realistik yang kualitasnya sama dengan kualitas foto. Salah satu metode yang digunakan untuk menghasilkan gambar 3D yang realistik tersebut adalah metode ray tracing. Dalam penelitian ini dibuat perangkat lunak yang mampu menghasilkan gambar-gambar 3D yang realistik terutama untuk benda-benda yang mengkilap dan benda-benda transparan. Benda mengkilap yang dimodelkan bisa memantulkan bayangan benda lain yang berada di sekitarnya. Benda transparan yang dimodelkan adalah benda transparan yang menghasilkan efek kaustik, yaitu pembiasan sinar dari sumber cahaya yang mengumpul di suatu daerah sehingga pada daerah tersebut akan tampak lebih terang daripada daerah sekitarnya. Kata kunci: efek kaustik, ray tracing.

 1. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENGAKTIFAN FITUR 4G LTE PADA BTS MENGGUNAKAN METODE PROMETHEE BERBASIS WEB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Komang Yogi Sutrisna

  2017-07-01

  Full Text Available Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang begitu pesat telah mendorong semakin berkembangnya sebuah informasi. Salah satunya informasi mengenai persaingan yang ketat dalam melakukan alternatif pengembangan jaringan akses. Dipilihnya jaringan 4G dimaksudkan sebagai solusi jaringan komunikasi yang komprehensif dan aman, dengan kecepatan data yang jauh lebih cepat dari generasi sebelumnya. Secara umum hal tersebut diminta untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Perencanaan suatu sistem yang dapat membantu dalam pemilihan BTS untuk diaktifkan fitur 4G sangat diperlukan oleh operator jaringan telekomunikasi dalam menentukan BTS yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pada penelitian ini telah dapat dibuat sebuah SPK (Sistem Pendukung Keputusan berbasis web untuk me-nyelesaikan masalah alternatif pemilihan BTS. Pengembangan dari aplikasi yang dibangun ini meng-gunakan metodologi Waterfall System. Sedangkan metode pengambilan keputusan menggunakan metode Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE. Pada tahap implementasi, sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, serta MySQL sebagai da-tabasenya. Sistem pendukung keputusan ini dapat menghasilkan alternatif BTS yang disarankan se-suai dengan kriteria yang didasarkan pada hasil analisis metode PROMETHEE. Perbedaan dari 2 je-nis perhitungan secara manual dan menggunakan sistem terlihat pada peringkat 3 terbaik dari 20 BTS yang diseleksi.

 2. TRADING OTOMATIS PERDAGANGAN FOREX MENGGUNAKAN METODE MARTINGALE DAN CANDLESTICK SEBAGAI ACUAN TRANSAKSI DI EXNESS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fauyhi Eko Nugroho

  2016-04-01

  Full Text Available Perdagangan forex merupakan suatu perdagangan mata uang asing dimana seorang trader mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai mata uang satu dengan mata uang asing lainnya yang dapat berubah-ubah secara berkala. Salah satu faktor analisa dalam keputusan jual beli dalam perdagangan forex adalah menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal menggunakan data dan metode statistik berdasarkan data histori harga untuk mendukung keputusan jual atau beli. Trader sering mengalami loss karena emosi dan psikologis. Faktor emosi dan psikologis yang dimaksud diantaranya adalah keserakahan, kelelahan, kurang konsentrasi dan lainnya. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan expert advisor . Expert advisor adalah aplikasi yang digunakan trader untuk melakukan trading secara otomatis dan mampu melakukan trading tanpa seorang trader harus memantau pergerakan harga selama 24 jam karena telah diberikan logic dengan menggunakan bahasa pemrograman mql 4. Expert advisor yang dibuat menggunakan metode martingale dan candlestick sebagai acuan transaksinya dalam pembukaan posisi jual atau beli. dari hasil penelitian pengujian Expert advisor dapat disimpulkan penggunaan metode martingale dan candlestick sebagai acuan transaksinya sebagai dasar logika expert advisor membantu dalam pengambilan keputusan trading. Kata kunci: expert advisor, forex, martingale, candlestick, mq 4.

 3. PENJADWALAN JOB SHOP STATIK DENGAN METODE SIMULATED ANNEALING UNTUK MEMINIMASI WAKTU MAKESPAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moh.Husen

  2015-10-01

  Full Text Available Penjadwalan bagi perusahaan adalah aspek yang sangat penting, karena penjadwalan merupakan salah satu elemen perencanaan dan pengendalian produksi, sehingga perusahaan dapat mengirim barang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, agar diperoleh waktu total penyelesaian yang minimum. Dalam penelitian ini, penjadwalan menggunakan metode Simulated Annealing (SA dengan bantuan Matlab diharapkan dapat menghasilkan waktu total penyelesaian (makespan lebih cepat dari penjadwalan yang ada pada perusahaan. Metode SA mensimulasikan proses annealing pada pembuatan materi yang terdiri dari butiran Kristal atau logam. Tujuan dari proses ini adalah menghasilkan struktur kristal yang baik dengan menggunakan energi seminimal mungkin. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah perusahaan belum mempertimbangkan makespan dalam penyelesaian produk dan penjadwalan produksi untuk produk paket satu rumah kos-kosan. Hal ini berdasarkan data produksi yang terjadi keterlambatan dilihat dari waktu penyelesaian (makespan produksi, sehingga perusahaan harus menambah 2-5 hari lagi untuk bisa menyelesaikan keseluruhan produk. Dengan menggunakan metode SA menghasilkan makespan 23 jam, lebih cepat 2 jam dari pada penjadwalan awal.

 4. SISTEM PENDUKUNG PEMBELAJARAN TENSES UNTUK TINGKAT DASAR BERBASIS SISTEM PAKAR MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Totok Chamidy

  2012-04-01

  Full Text Available Sistem pendukung pembelajaran tenses adalah suatu sistem pembelajaran terkomputerisasi yang dirancang untuk membantu seseorang dalam mendalami tenses. Tenses merupakan materi dasar dalam grammar yang digunakan untuk menunjukkan waktu kejadian memiliki struktur kata pembentuk kalimat yang berbeda-beda pada tiap penunjuk kejadiannya. Dari struktur kata pembentuk kalimat itulah sistem dapat membedakan tenses bentuk apa kalimat tersebut. Untuk membedakannya, sistem menggunakan metode forward chaining. Metode forward chaining adalah metode yang digunakan untuk mencari kesimpulan dari fakta-fakta yang terkumpul. Sistem kerja aplikasi ini adalah dengan memecah susunan kalimat menjadi kata kemudian dari kata tersebut oleh sistem akan dicari fakta-fakta dari kata tersebut. Fakta-fakta tersebut adalah jabatan berupa subjek, objek, verb dan lain sebagainya. Dari fakta-fakta tersebut, pada tahap akhir sistem akan mencari kecocokan antara fakta-fakta pembentuk kalimat dengan rumus pembentuk tenses. Dari hasil penelitian dengan memasukkan kalimat-kalimat yang memiliki struktur yang berbeda, aplikasi ini mampu mengenali bentuk tenses pada kalimat-kalimat tersebut. Hal ini mengacu pada hasil pengujian yang didapatkan persentase sebesar 96% dari 100 kalimat masukan. Kata Kunci : sistem pakar, forward chaining, tenses

 5. PERBANDINGAN METODE PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT DAN NUMBERRED HEADS TOGETHER DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfiatush Shoolihah

  2012-10-01

  Full Text Available Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa agar siswa mendapatkan pengalaman belajar dari kegiatan tersebut. Hasil observasi awal menunjukan banyak siswa kelas VIII mata pelajaran IPS SMP N 1 Mandiraja, Banjarnegara belum memenuhi KKM. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament dan Numberred Heads Together; serta menganalisis hasil belajar lebih tinggi yang mana hasil belajar yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament atau Numberred Heads Together. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 1 Mandiraja, Banjarnegara, dengan teknik pengambilan sampel menggunkan cluster random sampling yang menghasilkan kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan VIII D sebagai kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji tahap akhir, terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament dan Numberred Heads Together. Serta hasil belajar kelas yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament lebih tinggi dari pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran Numberred Heads Together. � In teaching and learning education, teachers play an important role as a facilitator in optimizing the activity of students. Teachers are expected to use appropriate teaching methods to involve more students in the teaching-learning process. The results of preliminary observations suggest that class VIII (65,3% who have not completed the economic value of the material perpetrators of the economic activities in Indonesia. Results are not optimal because attention of students are less, participation of children less comprehensive, students have a fairly good activity, but not channeled properly. The procedure of this research is a cyclical activity that consists of two cycles where each cycle includes planning, implementation of the action

 6. RANCANGAN PERBAIKAN PRODUK SAKLAR DENGAN INTEGRASI METODE QFD DAN DFMA DI PT XXX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosnani Ginting

  2013-09-01

  Full Text Available Tahap desain memegang peranan penting dalam proses produksi produk saklar, hal ini dikarenakan desain berhubungan dengan proses manufaktur, waktu perakitan dan biaya produksi produk. Desain yang lebih mudah dirakit akan meningkatkan efisiensi penggunaan waktu yang berujung pada penurunan biaya produksi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi desain produk yang ada dengan menggunakan konsep integrasi QFD (Quality Function Deployment dan DFMA (Design  for Manufacture and Assembly. DFMA adalah metode yang menekankan pada perkembangan desain kearah bentuk yang paling sederhana tanpa meninggalkan keinginan pasar dan fungsionalitas produkPenelitian diawali dengan identifikasi pada desain awal produk saklar dengan menggunakan metode QFD. Berdasarkan metode QFD didapatkan dua atribut proses perakitan yang berpengaruh signifikan terhadap waktu perakitan produk. Kemudian dilakukan perhitungan waktu dengan metode jam henti untuk mengetahui waktu perakitan. Selanjutnya dilakukan perbaikan rancangan produk dengan metode DFMA untuk mereduksi waktu perakitan serta biaya komponen pembentuk produk. Perbaikan rancangan dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan komponen yang tidak memberikan nilai tambah pada produk seperti fasteners. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa waktu perakitan berkurang hingga 17,83 %, jumlah komponen berkurang hingga 11,43 %, serta biaya total perakitan berkurang hingga 17,82 %. Kata kunci : DFMA, QFD, produk saklar, rancangan perbaikan Abstract The design phase plays an important role in the production process of the switch products, because the design is related to the manufacturing process, Assembly time and cost of production of the product. More easily assembled design will improve the efficiency of the use of time that leads to a decrease production costs. This research aimed to evaluate the design of existing products by using the concept of integration of QFD (Quality Function Deployment and DFMA

 7. EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD DENGAN MENGGUNAKAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eko Edi Purnomo

  2012-06-01

  Full Text Available Keberhasilan belajar tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh didalamnya, salah satunya penerapan strategi pembelajaran dan pengunaan alat bantu pembelajaran yang kurang tepat dapat berdampak terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran STAD dengan bantuan multimedia pembelajaran interaktif dalam meningkatan hasil belajar Komputer Akuntansi pada kompetensi kejuruan memproses data akuntansi dengan menggunakan MYOB Accounting 17. Variabel penelitian terdiri dari penggunaan metode STAD dengan bantuan multimedia pembelajaran interaktif, metode pembelajaran ceramah, dan hasil belajar siswa kompetensi kejuruan memproses data akuntansi dengan MYOB Accounting 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran STAD yang disertai multimedia pembelajaran interaktif lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Saran yang diajukan yaitu dalam penerapan metode STAD akan menimbulkan suasana yang sedikit ramai sehingga guru dituntut untuk lebih bisa mengelola kelas. Dan penggunaan multimedia harus didukung perangkat multimedia yang lengkap serta guru maupun siswa harus sudah menguasai dasar-dasar dalam pengoperasian perangkat multimedia seperti komputer. Learning success is inseparable from the influential factors in it, one of which strategy application of learning and use of teaching aids are not appropriate to have an impact on student learning outcomes obtained. This study aims to determine the effectiveness of the learning method STAD with the help of multimedia interactive learning in Computer Accounting to improve learning outcomes in vocational competence to process accounting data using MYOB Accounting 17. Variables consisted of the use of STAD method with the help of multimedia interactive learning, teaching methods of lectures, and student vocational competence to process accounting data with MYOB Accounting 17. The results showed that the use of

 8. Inhibitory effects of a selective Jak2 inhibitor on adrenocorticotropic hormone production and proliferation of corticotroph tumor AtT20 cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asari Y

  2017-09-01

  Full Text Available Yuko Asari, Kazunori Kageyama, Yuki Nakada, Mizuki Tasso, Shinobu Takayasu, Kanako Niioka, Noriko Ishigame, Makoto Daimon Department of Endocrinology and Metabolism, Graduate School of Medicine, Hirosaki University, Hirosaki, Japan Purpose: The primary cause of Cushing’s disease is adrenocorticotropic hormone (ACTH-producing pituitary adenomas. EGFR signaling induces POMC mRNA-transcript levels and ACTH secretion from corticotroph tumors. The Jak–STAT pathway is located downstream of EGFR signaling; therefore, a Jak2 inhibitor could be an effective therapy for EGFR-related tumors. In this study, we determined the effect of a potent and selective Jak2 inhibitor, SD1029, on ACTH production and proliferation in mouse AtT20 corticotroph tumor cells.Materials and methods: AtT20 pituitary corticotroph tumor cells were cultured after transfection with PTTG1- or GADD45β-specific siRNA. Expression levels of mouse POMC, PTTG1, and GADD45β mRNAs were evaluated using quantitative real-time polymerase chain reaction. ACTH levels were measured using ACTH ELISA. Western blot analysis was performed to examine protein expression of phosphorylated STAT3/STAT3. Viable cells and DNA fragmentation were measured using a cell-proliferation assay and cell-death detection ELISA, respectively. Cellular DNA content was analyzed using fluorescence-activated cell sorting.Results: SD1029 decreased POMC and PTTG1 mRNA and ACTH levels, while increasing GADD45β levels. The drug also decreased AtT20-cell proliferation and induced apoptosis, but did not alter cell-cycle progression. SD1029 also inhibited STAT3 phosphorylation. PTTG1 knockdown inhibited POMC mRNA levels and cell proliferation. However, combined treatment with PTTG1 knockdown and SD1029 had no additive effect on POMC mRNA levels or cell proliferation. GADD45β knockdown inhibited the SD1029-induced decrease in POMC mRNA levels and also partially inhibited the decrease in cell proliferation.Conclusion: Both

 9. Millennials : Hur företag ska arbeta med styrning för att behålla den nya generationen

  OpenAIRE

  Lemchen, Gabriella; Gjärdman, Alexander

  2017-01-01

  Generationen millennials ses av många ledare som lata, krävande men även illojala. Vilket har gjort det svårt för många företag att leda, styra samt förankra dem. Anledningen grundar sig mångt och mycket i en generationskrock där ledare ur de äldre generationerna inte vet hur de ska styra den yngre generationen. Millennials är framstående inom kunskapsintensiva tjänsteföretag idag och är även den generation som byter arbetsgivare mer frekvent än tidigare generationer. Det är därför vitalt för...

 10. Analisa Keekonomian Tarif Penjualan Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1 MWp Bangli Dengan Metode Life Cycle Cost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ida Bagus Ketut Sugirianta

  2016-11-01

  Full Text Available Kebijakan feed-in tariff (FiT telah diterapkan di banyak negara dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Melalui Permen KESDM No. 17 tahun 2013, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan FiT untuk PLTS yang mempergunakan system photovoltaic. Dikeluarkannya kebijakan ini,  dengan harapan dapat menarik minat para investor untuk membangun PLTS dalam rangka mencapai target bauran energi nasional yang optimal pada tahun 2025 dimana peran energi baru dan terbarukan sebesar 23%. Metode yang dipergunakan dalam menghitung tarif penjualan listrik adalah metode Life Cycle Cost (LCC, merupakan metode yang menghitung keseluruhan biaya sebuah sistem mulai dari perencanaan, pembangunan, operasional & maintenance, penggantian peralataan, dan salvage value selama umur hidup sistem tersebut. Tarif penjualan listrik dalam paper ini dihitung dengan menambahkan margin keuntungan pada hasil perhitungan Levelized Cost of Energy (LCoE, dan nilai LCoE adalah total present value LCC dibagi dengan total present value energi yang dibangkitkan. Hasil perhitungan mendapatkan tarif penjualan listrik sebesar Rp. 1.981/kWh yang memenuhi harga patokan tertinggi FiT. Untuk menganalisa secara ekonomi kelayakan nilai penjualaan listrik ini, dipergunakan 4 metode yaitu  metode Pay Back Period (PBP, Net Present Value (NPV, Inernal Rate of Return (IRR dan Profitability Indek (PI.

 11. Ekstraksi Minyak Atsiri Dari Akar Wangi Menggunakan Metode Steam - Hydro distillation dan Hydro distilation dengan Pemanas Microwave

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maulana M Al Hanief

  2013-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh minyak atsiri dari akar wangi dengan modifikasi metode steam-hydro distillation dan hydro distillation yaitu menggunakan pemanasan microwave kemudian membandingkan hasilnya dengan penelitian sebelumnya. Modifikasi ini diharapkan lebih efisien dalam masalah lama penyulingan dan kualitas serta kuantitas rendemen minyak yang lebih baik dan banyak. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu steam-hydro distillation dan hydro distillation dengan pemanfaatan gelombang mikro. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian adalah akar wangi jenis pulus wangi yang tumbuh di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Variabel yang digunakan adalah bahan baku yang dicacah dan bahan baku utuh dengan variasi massa bahan 50 gr, 60, gr, 70 gr, 80 gr, dan 90 gr dengan pelarut air sebanyak 450 ml dalam labau distiller berukuran 1000 ml. Lama penyulingan adalah lima jam dengan pengamatan tiap 30 menit serta daya yang digunakan adalah 400 Watt. Analisa terhadap hasil minyak atsiri yang diperoleh antara lain analisa GC-MS, spesific gravity, indeks bias, dan bilangan asam. Hasil dari penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang tidak memanfaatkan gelombang mikro. Dari hasil penelitian diperoleh % rendemen kumulatif, sifat fisik, sifat kimia, dan kandungan komponen minyak dari metode steam-hydro distillation lebih baik dibandingkan metode hydro distillation ditandai dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan SNI.  Sementara itu jika dibandingkan dengan metode terdahulu dapat disimpulkan bahwa penggunaan gelombang mikro lebih efisien dalam waktu dan kuantitas serta kualitas minyak yang lebih baik dibandingkan tanpa penggunaan gelombang mikro

 12. Mindfulness – en metod för studerande : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Evatt, Maria

  2014-01-01

  I detta examensarbete undersöktes mindfulness inom högskole- och universitets studerande. Studerande har visats ha ett behov av verktyg för att hantera stress och för stärkande av studieförmågan under skolgången. Mindfulness är en form av tillvaro och medveten närvaro. Tidigare forskning har visat goda resultat och effekter inom målgrupper såsom t.ex. stresshantering och hälsa. Tillsvidare har ännu lite forskning utförts inom området mindfulness och studerande. Ämnet mindfulness undersöktes d...

 13. APLIKASI SEARCH ENGINE PAPER KARYA ILMIAH BERBASIS WEB DENGAN METODE FUZZY RELATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernard Adytia Darmadi

  2005-01-01

  Full Text Available The number of paper collected by an educational institution is incresing each year. The increasing number of paper collected demand a method in order to find the right paper everytime there is someone who needs a reference. By far, most search engine still depend on keyword matching / string maching to find the apropriate result. This method will only find the apropriate paper based on the occurance of the inserted keyword on the paper. This research will discuss a searching system using fuzzy relation, by using fuzzy relation the relation between keyword and paper is found and determined. Searching system using fuzzy relation allows the search result include paper that do not have the keyword to be shown as a result. This result is made posssible because the word which occur in the paper is related to keyword inserted. Abstract in Bahasa Indonesia : Banyaknya jumlah paper yang dikoleksi sebuah lembaga pendidikan setiap tahun akan bertambah. Seiring dengan pertambahan jumlah paper tersebut maka diperlukan sebuah metode untuk mencari paper agar bila membutuhkan referensi maka paper/dokumen yang diperlukan dapat dengan mudah dapat ditemukan. Sejauh yang ada saat ini, kebanyakan mesin pencari masih mengandalkan pencarian dengan menggunakan keyword matching/string matching sehingga mengakibatkan hasil pencarian hanya akan menampilkan paper-paper yang mempunyai keyword/kata kunci yang dicari. Penelitan ini membahas sebuah sistem pencarian dengan menggunakan metode fuzzy relation, dimana dengan fuzzy relation didapatkan hubungan antara keyword dan paper. Dengan metode fuzzy relation maka sebuah pencarian mempunyai kemungkinan menampilkan hasil berupa paper yang tidak mengandung keyword yang dicari. Karena kata yang mengakibatkan paper (yang tidak mengandung keyword muncul mempunyai hubungan dengan keyword yang dimasukkan. Kata kunci: mesin pencari, relasi fuzzy, sistem cerdas.

 14. Inovasi Layanan Lapor Kehilangan (E-Report Dengan Metode Rapid Application Development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Chusyairi

  2018-02-01

  Full Text Available Pelayanan kehilangan yang dilakukan Kepolisian Resort (Polres Banyuwangi khususnya Sentra Pelayanan Keamanan Terpadu (SPKT meliputi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK Mobil/Motor, Surat Izin Mengemudi (SIM Mobil/Motor, Kartu Tanda Penduduk (KTP, Kartu Keluarga (KK, Anjungan Tunai Mandiri (ATM, Buku Tabungan, Paspor, Sertifikat, Surat Tanah dan Surat Lain-lain (Kartu Tanda Mahasiswa, Surat Gadai, Ijazah, Giro Bilyet, Tilang dan Buku Raport dimana pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK masih manual dengan tools pengolah kata dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam proses pelayanannya. Polres Banyuwangi menjalankan Program Prioritas Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya Kapolri Tahun 2016, khususnya program ke-2: Peningkatan Pelayanan Publik yang Lebih Mudah bagi Masyarakat dan Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah masyarakat (pemohon SKTLK dapat mengakses layanan dengan mudah dan mendapatkan SKTLK lebih cepat di polres/polsek terdekat pada wilayah hukum kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rapid Application Development (RAD yang terdiri dari: Requirements Planning, User Design, Construction dan Cutover. Hasil penelitian ini adalah web tentang laporan kehilangan (e-report dengan URL http://banyuwangi.jatim.polri.go.id/kehilangan.html. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan publik pada Polres Banyuwangi tentang e-report dengan metode RAD dapat diakses pada web, sehingga pemohon dapat dengan mudah mendapatkan SKTLK di Polres atau Polsek yang terdekat dengan lokasi kehilangan. Metode RAD mempermudah dalam pembangunan layanan e-report berbasis web karena aktivitas dan fasenya melibatkan pengguna khususnya pada user design. Hasil pengujian terhadap fitur pada layanan e-report pada fase construction dan cutover dapat menampilkan  sesuai dengan requirements planning yang ditetapkan pengguna.Kata Kunci: kehilangan, Polres

 15. PERANCANGAN SISTEM PENCATATAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN KOTA PEKANBARU DENGAN METODE VISUAL BASIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feri Wongso

  2016-10-01

  Full Text Available Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem Pencatatan  pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dan mengetahui perkembangan realisasi pajak reklame, Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.Tujuan Penelitian ini adalah untuk: (1 Mengetahui Sistem Pencatatan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan (2 Mengetahui kontribusi pencatatan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan.Metode yang digunakan adalah metode Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah berbagai literatur. Data yang digunakan adalah Realisasi Pajak Reklame dan Realisasi Dinas Pendapatan Kota pekanbaru tahun 2016. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan cara observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan pajak reklame sebaiknya menggunakan Program Ms. Visual Basic Sehingga pencatatan pajak reklame tidak ada lagi kesalahan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Abstract: This study was conducted to determine the advertisement tax Registration System to Local Revenue and know the progress of realization advertisement tax, regional revenue and the effect of Advertisement Tax Revenue to Local Revenue.The purpose of this study was to: (1 Determine the advertisement tax Recording System in increasing revenue at the Department of Revenue (2 Knowing the contribution of advertisement tax record in increasing revenue at the Department of Revenue.The method used is the literature research method is a method that is done by studying, researching, and studying literature. The data used is the realization of advertisement tax and Actual Revenue Service pekanbaru 2016. The data collection technique is a field research conducted by observation.The results of this study indicate that the recording should use the advertising tax Program

 16. PREDIKSI PERMINTAAN PRODUK MIE INSTAN DENGAN METODE FUZZY TAKAGI-SUGENO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Bahroini

  2016-10-01

  Pada minimarket A, mie instan merupakan produk yang paling banyak terjual. Tetapi jumlah mie instan yang terjual ke konsumen setiap harinya tidak konstan, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian minimarket dalam membeli mie. Untuk itu, digunakan logika fuzzy untuk prediksi pembeliannya. Pada penelitian ini menggunakan Sistem Inferensi Fuzzy Takagi Sugeno, himpunan fuzzy yang digunakan menggunakan 3 fungsi keanggotaan, yaitu turun, naik, dan segitiga. Proses penentuan hasil prediksi digunakan penegasan (defuzzy dengan menggunakan konsep rata-rata tertimbang (weighted average. Hasil yang didapat, metode fuzzy inferensi Takagi-Sugeno dapat memprediksi pembelian mie instan dengan nilai error 35,55%. Kata kunci : Logika fuzzy, Takagi Sugeno, Prediksi pembelian, Mie instan

 17. IZVEDBA METODE SPREMLJANJA SKUPNE UČINKOVITOSTI OPREME V PROIZVODNEM PROCESU

  OpenAIRE

  Lubej, Sandi

  2010-01-01

  Z optimalnim izkoriščanjem delovne opreme je mogoče drage začetne naložbe za opremo prevesti v smiselne investicije, ki prinašajo dobiček, zato mora vsako podjetje posvečati temu vidiku poslovnega procesa veliko pozornosti, če želi biti konkurenčno. Tej problematiki je posvečeno tudi pričujoče diplomsko delo. Kratkemu uvodu, v katerem so opredeljeni problemi, namen in cilj ter omejitve diplomskega dela, sledi obravnava metode celovitega produktivnega vzdrževanja. Poseben poudarek je na me...

 18. IDENTIFIKASI JENIS OBAT BERDASARKAN GAMBAR LOGO PADA KEMASAN MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surya Rahayuda

  2016-10-01

  Full Text Available There many types of drugs have been approved by the government and circulating in the community, but many people don’t know. In this study, I want to create an application that can identify the type of drug based on the logo on the packaging. I’m using 4 different types of modern medicine and 3 types of herbal medicine, total there will be as many as 7 different logo that will be used. Pictures will be entered into the application, then detected the edges of the image using the Edge Detection, to get the shape of the logo image, after it is extracted using methods GLCM, extraction will produce output in the form of numbers, the numeric data is then classified using Naïve Bayes classification and will get the results in the form of the type of drug. From the experiments it was found that the resulting level of accuracy is quite high, there are 3 categories of types of drugs that have a high accuracy on Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas and Obat Keras. From the results of these trials concluded that the Naïve Bayes method can be used to mengkalsifikasi types of drugs is based on the logo on the packaging of drugs. Keywords: logo, drug, image processing, edge detection, GLCM, naïve bayes Terdapat banyak jenis obat telah disetujui oleh pemerintah dan beredar di masyarakat, namun banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Pada penelitian ini saya ingin membuat suatu aplikasi yang dapat mengindentifikasi jenis obat berdasarkan logo pada kemasan. Saya menggunakan 4 jenis obat moderen dan 3 jenis obat herbal, total akan terdapat sebanyak 7 macam logo yang akan digunakan. Gambar akan diinputkan ke dalam aplikasi, kemudian dideteksi tepian gambarnya menggunakan metode Edge Detection, untuk mendapatkan bentuk dari gambar logo, setelah itu diekstraksi menggunakan metode GLCM, hasil ekstraksi akan menghasilkan output berupa angka, data angka ini kemudian diklasifikasikan menggunakan metode Naïve Bayes dan akan mendapatkan hasil klasifikasi berupa jenis

 19. En bok for meg? Litteraturvalg med knyttneveprøven som metode.

  OpenAIRE

  Nyhus, Mari

  2016-01-01

  Sammendrag Denne masteroppgaven har følgende problemstilling: Kan elever gjennom en strukturert metode klare å finne egnet litteratur på biblioteket på egenhånd? Studien oppgaven bygger på har til hensikt å undersøke om elever klarer å finne seg egnet litteratur på skolebiblioteket på egenhånd. Forskning viser at elever som leser på egenhånd for å utvikle lesingen sin, trenger tekster på et umiddelbart lesenivå. Det vil si at elevene skal forstå og kunne avkode 94% av ordene de leser. (Frost ...

 20. Peningkatan Motivasi Belajar Kimia Siswa Sekolah Menengah Menggunakan Metode Koligatif Kemas Kreatif (K3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suci Rizki Nurul Aeni

  2016-01-01

  Full Text Available Abstract: This research is classroom action research at XII class of Madrasah Aliyah YAPIKA. The subject matter  properties of Colligative Solution conducted with K3 method (Koligatif Kemas Kreatif to improve student’s learning motivation. Research has been conducted with the repetition of three times so that the study be completed for three years. Three phase of learning are preparation, implementation and evaluation. Preparation phase is done by teachers and students at home. The teacher is preparing the learning media there are games rules, cardboard spacecraft, question cards,  stopwatch, and a dice. Students learn the material properties of koligatif independently learning by themself using  the student hand book. Implementation of the learning is done through a number of methods, there are the story method, discussions and cooperative teamwork through creative games. The evaluation was direct observation methods. The observation sheets assessing of cognitive and affective aspects of students. Based on the results of observation showed that students can impact the content, focus attention and participate active in learning, supported by innovations that have been implemented.Keywords: Colligative properties, K3, MotivationAbstrak: Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas di Madrasah Aliyah YAPIKA Kurnia kelas XII yang mengkaji materi Sifat Koligatif Larutan melalui metode pembelajaran K3 (Koligatif Kemas Kreatif, sebagai cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian telah dilakukan dengan pengulangan sebanyak tiga kali. Pembelajaran yang ditempuh berupa tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan oleh guru dan siswa di rumah. Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa petunjuk games, karton wahana, question card, stopwatch, dan dadu. Siswa mempelajari materi sifat koligatif secara mandiri dengan cara belajar melalui buku pegangan siswa. Pelaksanaan

 1. USULAN PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vera Devani

  2012-12-01

  Full Text Available Agar pelayanan yang dilakukan di bagian administrasi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau dapat memenuhi keinginan mahasiswa maka dilakukan perbaikan kualitas yang menitikberatkan pada pemenuhan keinginan mahasiswa. Perbaikan kualitas menggunakan metode Quality Function Deployment dapat menerjemahkan keinginan mahasiswa ke dalam tindkan perbaikan kualitas dari bagian administrasi fakultas. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa tindakan sebagai usulan perbaikan kualitas pelayanan yaitu membuat SOP pengurusan administrasi dan mensosialisasikannya, menentukan waktu tiap bentuk pengurusan administrasi, melakukan perencanaan kebutuhan administrasi mahasiswa dan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi, pegawai administrasi sebaiknya menguasai keahlian administrasi, pegawai administrasi memperlihatkan sikap dan kepribadian yang baik, dan dilakukan pengontrolan terhadap pelayanan administrasi.

 2. ANALISIS PENINGKATAN MUTU PELAYANAN SMU ISLAM YMI DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hafidh Munawir

  2006-08-01

  Full Text Available Arti penting dari pendidikan telah disadari oleh kalangan masyarakat dari berbagai lapisan, oleh karena itu mutu pelayanan dan kualitas sekolah merupakan masalah yang harus diperhatikan. SMU Islam YMI harus menciptakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanannya, dalam bentuk atribut atau karakteristik yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan siswa. Sehingga mampu bersaing dengan SMU-SMU lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mutu pelayanan dan prioritas upaya peningkatan kinerja di SMU Islam YMI sesuai dengan keinginan siswa berdasarkan metode Quality Function Deployment (QFD. Dalam penelitian ini disusun atribut-atribut yang menjadi prioritas untuk diperhatikan dan dikembangkan, dan juga evaluasi pembanding dari mutu pelayanan SMU Islam YMI dengan SMUN 1 Kedungwuni.

 3. ANALISIS PERCEPATAN GETARAN TANAH MAKSIMUM WILAYAH YOGYAKARTA DENGAN METODE ATENUASI PATWARDHAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Haris

  2013-05-01

  Full Text Available Gempabumi merupakan peristiwa alam yang sangat merusak dalam hitunggan waktu yang sangat singkat. Sebagai contoh gempabumi Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan  6,4 SR. Gempa tersebut banyak sekali memakan harta dan korban jiwa. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisa dan  mengetahui sebaran  nilai  percepatan  getaran  tanah  daerah Yogyakarta  dan  untuk  mengetahui  tingkat  risiko  kerusakan  yang  diakibatkan  gempa  di  daerah tersebut periode 1980-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumbert dari USGS dengan skala magnitudo ≥ 4 SR, pada batasan 110°04 BT - 110°08 BT dan 7°5 LS - 8°2 LS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  atenuasi Patwardhan. Metode  ini dipilih karena lebih sesuai dengan   hasil verifikasi   riil di lapangan   sebagaimana telah dilaporkan oleh Sucipto, 2010 bahwa  gempa    merusak yang    terjadi    di  Yogyakarta tercatat rata -rata  memiliki intensitas antara V-VII   MMI. Metode ini digunakan untuk menganalisis nilai percepatan getaran tanah dan nilai intensitas gempabumi sebagai acuan untuk mengetahui daerah yang rawan mengalami kerusakan akibat gempa. Berdasarkan hasil penelusuran data USGS diketahui bahwa   sebagian besar wilayah Yogyakarta didominasi gempa berskala  5  SR  dengan tingkat seismisitas yang tinggi, dimana  gempa-gempa berskala menengah ke atas sering terjadi di wilayah ini. Selanjutnya, setelah dilakukan analisa data dengan menghitung  nilai percepatan getaran tanah  diketahui bahwa  nilai percepatan getaran tanah maksimum di daerah ini berkisar antara  50-60 gal. Sebaran daerah yang rawan mengalami kerusakan akibat gempa berkonsentrasi di kabupaten Bantul serta beberapa daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul.

 4. RANCANG BANGUN APLIKASI ANTIVIRUS KOMPUTER DENGAN MENGGUNAKAN METODE SECURE HASH ALGORITHM 1 (SHA1 DAN HEURISTIC STRING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Gusti Made Panji Indrawinatha

  2016-12-01

  Full Text Available Virus komputer merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak data dan menggandakan diri pada sistem komputer. Untuk mendeteksi dan membersihkan virus dari sistem komputer, maka dibuatlah aplikasi antivirus. Dalam mendeteksi berbagai jenis virus sebuah aplikasi antivirus biasanya menggunakan beberapa metode. Pada penelitian ini akan membahas perancangan sebuah aplikasi antivirus menggunakan metode Secure Hash Algorithm 1 (SHA1 dan heuristic string sebagai metode pendeteksian virus. Dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil dimana saat tidak menggunakan heuristic, antivirus hanya mendeteksi 12 file dari 34 file sample virus atau memiliki tingkat akurasi pendeteksian sebesar 35%. sedangkan saat menggunakan heuristic, antivirus berhasil mendeteksi 31 file dari 34 file sample virus atau memiliki tingkat akurasi pendeteksian sebesar 91%.

 5. Analisa Ketelitian Geometrik Citra Satelit Pleiades 1A Metode Orthorektifikasi Rigorious sebagai Dasar Pembuatan Peta Desa (Studi Kasus: Kelurahan Kenjeran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanif Khoirul Latif

  2017-01-01

  Full Text Available Peta desa merupakan peta tematik bersifat dasar yang berisi unsur dan informasi batas wilayah, infrastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, penutup lahan dan penggunaan lahan yang disajikan dalam peta citra, peta sarana dan prasarana, serta peta penutup lahan dan penggunaan lahan. Data citra satelit yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra satelit Pleiades 1A. Metode koreksi geometrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah orthorektifikasi metode rigorious. Digunakan 8 Ground Control Point (GCP yang didapatkan dari pengukuran GPS geodetik dengan metode statik dengan lama pengamatan 60 menit tiap titik. Digunakan 12 Independence Check Point (ICP. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa citra satelit Pleiades 1A Menurut Perka BIG No. 3 Tahun 2016 Tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa layak untuk digunakan dalam pebuatan peta citra Desa/Kelurahan Kenjeran dengan skala 1:5000 dengan kelas ketelitian 3.

 6. Implementasi Wireless Quality of Service Dengan Metode Load Switching Jaringan Seluler Menggunakan Software Defined Network Untuk Meningkatkan Network Reliability Pada Jaringan Dinamis

  OpenAIRE

  Pranawa, Yoga Bayu Aji; Ijtihadie, Royyana Muslim; Wibisono, Waskitho

  2017-01-01

  Wireless Quality of Service (QOS) adalah salah satu dimensi mobilitas, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menjaga kualitas suatu jaringan nirkabel. QOS diperlukan sebagai sebuah metode untuk memenuhi kriteria pelayanan sistem bagi pengguna, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Beberapa aspek yang menjadi topik utama dalam QOS adalah failure and recovery mechanism, variable bandwidth, computing distribution, discovery mechanism, variable lantency, dan performance feedback....

 7. METODE BERMAIN LEGO DALAM UPAYA MENUMBUHKEMBANGKAN KECERDASAN KINESTETIK PADA ANAK USIA DINI (Sudi Kasus di Lembaga Pendidikan Manusia Unggul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fitria Yulianti Ningtyas

  2018-01-01

  Full Text Available Penelitian ini membahas tentang upaya menumbuhkembangkan kecerdasan kinestetik pada anak usia dini melalui metode bermain Lego di Lembaga Pendidikan Manusia Unggul. Melalui permainan Lego, anak yang memiliki gaya belajar kinestetik akan terstimulasi kecerdasan dan kemampuannya, terutama kecerdasan kinestetiknya. Sebab pada dasarnya, anak dengan gaya belajar kinestetik, memiliki kelebihan dalam ruang gerak serta berlebih energinya. Sehingga saat belajar, anak membutuhkan ruang yang cukup luas, serta permainan yang menantang. Penelitian ini bertujuan: 1 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan metode bermain Lego dalam upaya menumbuhkembangkan kecerdasan kinestetik pada anak usia dini di Lembaga Pendidikan Manusia Unggul. 2 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan dalam menerapkan metode bermain Lego dalam upaya menumbuhkembangkan kecerdasan kinestetik pada anak usia dini di Lembaga Manusia Unggul. 3 Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dan hasil dari penerapan metode bermain Lego dalam upaya menumbuhkembangkan kecerdasan kinestetik pada anak usia dini di Lembaga Pendidikan Manusia Unggul. 4 Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan metode bermain Lego dalam upaya menumbuhkembangkan kecerdasan kinestetik pada anak usia dini di Lembaga Manusia Unggul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Ciri yang menonjol dari penelitian ini adalah cara pengamatan dan pengumpulan datanya dilakukan dalam latar/setting alamiah. Artinya tanpa memanipulasi subyek yang diteliti. Penelitian ini mencakup juga keyakinan terhadap sifat dasar dari realitas (yang diamati, hubungan antara orang yang mencoba mengetahui sesuatu (peneliti dan hal yang mereka coba ketahui (yang diteliti, peranan/pengaruh dari nilai-nilai (yang dianut peneliti dan variable-variabel lainnya yang serupa itu.Kajian data pada penelitian ini didapat dari hasil pengamatan

 8. PROSES PEMBELAJARAN BERBASIS METODE MONTESSORI DALAM MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN SOSIAL ANAK USIA DINI (Penelitian Deskriptif Di PAUD Assya’idiyah Kab. Bandung Barat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Sumitra

  2018-01-01

  Full Text Available Pada penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Perencanaan pembelajaran, pengembangan dan proses kegiatan pembelajaran belum mengacu betul terhadap tahap-tahap perkembangan anak, 2. Keterampilan sosial belum tertampilkan secara optimal mengingat sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan keterampilan sosial belum memadai, 3. Pembelajaran anak usia dini masih terfokus pada peningkatan kemampuan akademik (hapalan dan calistung, 4. Rasa egois pada diri anak masih tinggi disebabkan cakrawala sosial anak terbatas dirumah, peserta didik seringkali memikirkan diri sendiri. Kemudian penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses pembelajaran metode montessori terhadap keterampilan sosial anak?Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Rencana pembelajaran dengan metode montessori dalam upaya meningkatkan keterampilan sosial anak usia dini dengan bermacam aktifitas di PAUD, 2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode montessori dalam mengembangkan keterampilan sosial anak usia dini, 3. Evaluasi proses pembelajaran dengan menggunakan metode montessori untuk meningkatkan keterampilan sosiak anak usia dini, 4. Untuk mengembangkan keterampilan sosial anak yang tertampilkan sebagai hasil pembelajaran dengan menggunakan metode montessori pada anak usia dini.Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui seberapa besar proses pembelajaran peserta didik dengan menggunakan metode montessori dalam mengembangkan keterampilan sosial anak. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi terhadap sumber data, objek penelitian yaitu PAUD Assya’idiyah, Kecamatan. Cipongkor, Kabupaten. Bandung Barat.Dari hasil penganalisisan data di peroleh sebagai berikut: 1. Perencanaan pembelajaran di PAUD Assya’idiyah sesuai dengan metode Montessori dimulai

 9. PENENTUAN STANDARD SETTING MATA PELAJARAN KIMIA DENGAN METODE ANGOFF, IRT (ITEM RESPONSE THEORY, DAN SPLINES CUBIC HERMIT FUNCTION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  s suwahono

  2016-03-01

  Pada metode diatas, butir-butir tes ditentukan tingkat kesulitannya, ke- mudian butir-butir tersebut diurutkan berdasarkan tingkat kesulitannya yang selanjutnya menjadi nomor halaman. Pelaksanaan metode ini melibatkan guru kimia berpengala- man sebagai panelis yang menentukan pada halaman bera- pa peserta mulai tidak bisa mengerjakan, dan memerlukan suatu tes/perangkat ujian mata pelajaran kimia yang ter- standar, dan instrumen sederhana untuk menuliskan hasil tiap panelis. Tahap pelaksanaan yaitu pelatihan, putaran 1, dan putaran 2. Rerata hasil putaran 1 dan 2 merupakan hasil penentuan batas kelulusan mata pelajaran kimia

 10. ANALISIS QOS PADA PEMBAGIAN BANDWIDTH DENGAN METODE LAYER 7 PROTOCOL, PCQ, HTB DAN HOTSPOT DI SMK SWASTA AL-WASHLIYAH PASAR SENEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dian Kurnia

  2017-07-01

  Full Text Available Pada penelitian ini akan dilakukan analisis QoS Pada Pembagian Bandwidth menggunakan metode HTB (Hierarchical Tocken Bucket, PCQ(Per Connection Queue  dengan Layer 7 protocol sebagai limit file berekstensi, PCQ dan Hotspot. Pada HTB menggunakan teknik antrian queue tree, PCQ dengan Layer 7 protocol, PCQ menggunakan teknik antrian simple queue, hotspot menggunakan teknik antrian simple queue. Sehingga didapat perbandingan dari metode HTB (Hierarchical Tocken Bucket, PCQ dengan Layer 7 protocol, PCQ dan hotspot akan diterapkan pada mikrotik RB750GL. Hasil akhir penelitian ini diukur dengan parameter-parameter QoS throughput, delay (latency, jitter (variasi kedatangan paket, Packet loss. Adapun hasil pengujian dalam penelitian ini dilakukan pada trafik jam sibuk untuk mengetahui sejauh mana kinerja performansi management bandwidth dengan metode-metode tersebut. Dari hasil penelitian untuk performance QoS yang lebih baik untuk memanagement bandwidth di dapat nilai throughput, jitter dan delay terbaik yaitu menggunakan metode HTB.

 11. Implementasi dan Analisis Teknik Reduksi PAPR OFDM Menggunakan Metode PTS pada WARP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rizkha Ajeng Rochmatika

  2017-01-01

  Full Text Available Sistem OFDM cocok digunakan sebagai solusi yang dapat memenuhi layanan komunikasi data kecepatan tinggi karena memiliki efisiensi bandwidth dengan performansi terbaik. Namun dalam implementasinya, sistem OFDM memiliki kelemahan yang disebabkan oleh tingginya nilai Peak to Average Power Ratio (PAPR sehingga sinyal OFDM rentan terkena distorsi nonlinear yang disebabkan oleh adanya komponen RF power amplifier yang menyebabkan kompleksitas komponen Analog to Digital Converter (ADC yang terdapat pada Wireless Open Access Research Platform (WARP. Nilai PAPR yang besar pada OFDM membutuhkan power amplifier dengan dynamic range yang lebar untuk mengakomodasi sinyal, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka menyebabkan distorsi nonlinear dan pada akhirnya menurunkan performansi OFDM. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dibutuhkan suatu metode yang dapat mereduksi nilai PAPR salah satunya menggunakan metode PTS. Guna melihat unjuk kerja teknik PTS, maka pada penelitian ini dibandingkan dua skema antara sistem OFDM tanpa dan dengan teknik PTS menggunakan analisa pada bit error rate dan nilai CCDF. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa implementasi kinerja teknik PTS mampu meningkatkan kinerja sistem OFDM saat terkena distorsi nonlinear, terlihat pada pengukuran dengan modulasi 16-QAM untuk gain 56 didapatkan peningkatan BER sebesar 95.98%. Sedangkan pada grafik CCDF terjadi penurunan nilai PAPR sebesar 34.17% untuk M=4.

 12. ANALISIS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN FUZZY FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Supriyadi Supriyadi

  2017-11-01

  Full Text Available Ash Handling System merupakan suatu bagian dari pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara yang berfungsi untuk menyalurkan limbah pembuangan sisa hasil proses pembakaran batu bara pada boiler. Sisa pembakaran terbagi menjadi fly ash dan bottom ash. Untuk sisa pembakaran fly ash akan disalurkan menuju ke Electrostatic Precipitator untuk ditangkap  dengan metode corona dan ditransfer menuju penampungan fly ash dengan cara dimampatkan bersama udara dari kompresor yang melalui pipa-pipa dan tabung transporter. Sedangkan untuk sisa pembakaran bottom ash akan disalurkan dengan alat yang disebut SSC (Submerged Scraper Conveyor. Gangguan pada SSC dapat terjadi mulai dari belt putus, masalah pada penggerak, hingga masalah pada kelistrikan dan instrumennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai OEE, mengetahui dampak gangguan belt sobek, mengetahui penyebab terjadinya belt conveyor sobek dan melakukan estimasi hasil perbaikan dari sisi biaya. Penelitian ini menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness (OEE dan Fuzzy Failure Mode and Effects Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai OEE pada tahun 2015 sekitar 52,05%, masih di bawah standar nilai OEE sebesar 85%. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan belt sobek karena gesekan belt dengan support return ketika belt conveyor mengalami jogging yang berdampak pada terganggunya penyaluran abu. Modifikasi dapat menghindari kerugian perusahaan sebesar Rp. 582.548.800,00.

 13. TRANSFEKSI MERUPAKAN METODE TEKNOLOGI TRANSGENIK PENYISIPAN GREEN FLOURESCENT PROTEIN TERHADAP IKAN WILD BETTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eni Kusrini

  2015-06-01

  Full Text Available Teknik transfer gen banyak dikembangkan untuk mengintroduksi molekul DNA ke dalam embrio. Keberhasilan transfer gen menggunakan metode transfeksi ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain pemilihan larutan transfeksi yang sesuai dengan mempertimbangkan kesediaan secara komersial, mudah diaplikasikan, keberhasilan tinggi, dan tidak bersifat toksik terhadap embrio. Studi awal untuk mengetahui keberhasilan transfer gen terhadap embrio ikan wild betta digunakan Green Fluorescent Protein (GFP dan juga dapat digunakan sebagai model terhadap ikan betta. GFP merupakan gen yang mengkodekan protein dan memiliki sifat berpendar hijau. Induk jantan dan betina dipijahkan dengan perbandingan 1:1 pada wadah baskom dengan ketinggian air ± 14 cm serta diberikan substrat. Transfeksi dilakukan pada embrio fase pembelahan 2 sel. Larutan transfeksi dibuat dari campuran DNA plasmid pada media NaCl 0.9% hingga mencapai konsentrasi akhir 100 μL media (campuran transfast + DNA + NaCl. Aktivitas gen ini dapat divisualisasikan dengan menggunakan sinar ultra violet. Keberhasilan dari teknik transfer gen tersebut dibuktikan dengan adanya ekspresi gen atau deteksi DNA gen GFP yang dimasukkan. Ekspresi hasil korporasi DNA ke dalam telur melalui transfeksi pada wild betta dan keberhasilan transfer gen GFP dapat dibuktikan dengan analisis PCR. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah menguraikan tentang metode transfeksi yang efektif untuk teknologi transfer gen terhadap ikan wild betta.

 14. PEMODELAN DUA DIMENSI DATA GRAVITASI DI WILAYAH RIAU DENGAN METODE TALWANI (STUDI KASUS LOKASI - X

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Supriyanto Rohadi

  2016-03-01

  Full Text Available Observasi nilai percepatan gravitasi dilakukan di Riau (Lokasi - X. Data pengamatan yang didapat diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan nilai anomali gravitasi. Secara umum anomali gravitasi terdiri dari anomali bouger, anomali regional, dan anomali residu. Anomali Bouguer dan anomali Residu di wilayah pengamatan menunjukkan area anomali gravitasi tinggi di bagian selatan, sedangkan anomali gravitasi rendah di bagian utara. Selanjutnya peta anomali tersebut dibuat permodelan dua dimensi berbasis Metode Talwani. Dari hasil pemodelan menggunakan model poligon metode Talwani didindikasikan adanya patahan naik dengan penurunan massa pada bagian tengahnya (graben. Model patahan ini merupakan sistem pembentuk sedimen pada wilayah penelitian.    Observationof the gravity is conducted in Riau (Location - X. Observational data is processed in such a way to obtain the value of the gravity anomaly. In general, the gravity anomaly is composed of bougeranomaly, regional anomaly, and residualanomaly. High Bouguer anomaly and Residual anomaly observed in the region the southarea, while the low gravity anomaly in the north area. Furthermore, the anomaly map generate by using two-dimensional modeling based on Talwani method. From two dimensiononal modeling (2-Dindicate that fault models due to the loss of mass in the middle (graben. This fault model is a system forming sediment in the study area.

 15. VAR Portfolio Optimal: Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Agus Sartono

  2009-05-01

  Full Text Available Portfolio selection method which have been introduced by Harry Markowitz (1952 used variance or deviation standard as a measure of risk. Kanno and Yamazaki (1991 introduced another method and used mean absolute deviation as a measure of risk instead of variance. The Value-at Risk (VaR is a relatively new method to capitalized risk that been used by financial institutions. The aim of this research is compare between mean variance and mean absolute deviation of two portfolios. Next, we attempt to assess the VaR of two portfolios using delta normal method and historical simulation. We use the secondary data from the Jakarta Stock Exchange – LQ45 during 2003. We find that there is a weak-positive correlation between deviation standard and return in both portfolios. The VaR nolmal delta based on mean absolute deviation method eventually is higher than the VaR normal delta based on mean variance method. However, based on the historical simulation the VaR of two methods is statistically insignificant. Thus, the deviation standard is sufficient measures of portfolio risk.Keywords: optimalisasi portofolio, mean-variance, mean-absolute deviation, value-at-risk, metode delta normal, metode simulasi historis

 16. Penerapan Metode UCD (User Centered Design Pada E-Commerce Putri Intan Shop Berbasis Web

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Intan Sandra Yatana Saputri

  2017-09-01

  Full Text Available Pertumbuhan pesat pangsa pasar e-commerce di Indonesia memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai angka 82 juta orang atau sekitar 30% dari total penduduk di Indonesia, pasar e-commerce menjadi tambang emas yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat potensi ke depannya. Pertumbuhan ini didukung dengan data yang menyebutkan bahwa nilai transaksi e-commerce pada tahun 2013 mencapai angka Rp130 triliun.. Ada banyak e-commerce yang sukses mendapatkan keuntungan, ada juga yang tidak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh User Interface Engineering, Inc. diketahui 59% waktu terbuang karena orang tidak bisa menemukan informasi yang ingin didapat dan hal ini berdampak pada penurunan produktifitas dan meningkatkan frustasi. Sebuah laporan menunjukkan bahwa 39% dari pembeli tes dan gagal dalam upaya pembelian mereka karena navigasi pada situs yang sulit. Untuk membuat sebuah e-commerce yang user-friendly dengan tingkat usability yang tinggi pada e-commerce tersebut, salah satu solusinya melakukan pengembangan e-commerce menggunakan metode User Centered Design (UCD. Sistem yang telah dibangun dengan menerapkan metode UCD ini mendapatkan hasil 98.3% menyatakan akan berbelanja di e-commerce Putri Intan Shop.

 17. ANALISIS NILAI TAMBAH PELAKU RANTAI PASOK GAMBIR DENGAN METODE HAYAMI TERMODIFIKASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendra Saputra

  2018-03-01

  Full Text Available Gambir merupakan komoditas unggulan Sumatera Barat, produktivitas rantai pasok gambir saat ini masih memiliki kendala dari tingkat keuntungan yang tidak setara di setiap aliran rantainya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai tambah yang diperoleh di setiap pelaku rantai pasok gambir. Mekanisme rantai pasok gambir diidentifikasi menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistem yang didukung dengan metode Hayami termodifikasi untuk menghitung nilai tambah. Pada skala industri kapasitas pabrik pengolahan eksportir gambir 1250 kg gambir/jam dan tingkat harga jual gambir masyarakat Rp. 45.000/kg, harga Gambir katekin (Produksi eksportir Rp 189.000/kg di dapat hasil perbandingan nilai tambah Petani (11% : Pedagang pengumpul (30 % : Eksportir lokal (60 %. Dari total nilai tambah yang dihasilkan sebesar Rp.322.602.481.833 pertahun terlihat perbandingan nilai tambah diantara para pelaku rantai pasok gambir yaitu petani, pedagang pengumpul, dan eksportir lokal dimana petani memperoleh Rp. 20.052/kg, pedagang pengumpul Rp. 55.135/kg dan eksportir lokal Rp. 110.813/kg.  Berdasarkan besaran nilai tambah per kg gambir yang diperoleh disetiap rantai pasok gambir, eksportir lokal menerima bagian pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan petani dan pedagang pengumpul.

 18. REAL TIME TRACKING OBYEK BERGERAK DENGAN WEBCAM BERBASIS WARNA DENGAN METODE BACKGROUND SUBTRACTION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aris Tri Jaka Harjanta

  2017-07-01

  Full Text Available Proses tracking obyek pada real time  video adalah salah satu topik yang penting dalam kajian suveillance system (Dhananjaya, Rama, and Thimmaiah 2015. deteksi dan ekstraksi informasi serta pelacakan obyek atau benda bergerak adalah sebagai salah satu bentuk aplikasi dari computer vision. Beberapa aplikasi yang memanfaatkan metode tracking object atau benda bergerak antara lain adalah UAV (Unmanned Aerial Vehicle surveillance atau lebih dikenal dengan mesin/kendaraan tak berawak, Indoor Monitoring system adalah sistem monitoring keadaan dalam ruangan, serta memonitor trafik lalu lintas yang dapat mengamati pergerakan semua benda dalam keadaan real time. Tracking obyek dalam keadaan real time banyak hal yang perlu diperhatikan dan perlu diperhitungkan dimana semua parameter dan noise atau gangguan object di sekitarnya yang tidak perlu kita amati namun berada dalam satu bagian bersama obyek yang kita amati. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah background subtraction untuk pendeteksian serta tracking obyek dan benda bergerak secara real time berbasis warna dengan memanfaatkan kamera webcam dan menggunakan pustaka opensource OpenCv.

 19. Aplikasi Diagnosis Kelainan Refraksi Mata Dan Tips Perawatan Mata Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sayyidah Fathimah

  2015-11-01

  Full Text Available Diagnosis merupakan penentuan jenis-jenis penyakit berdasarkan penelitian sesuai dengan gejala-gejala yang dialami. Gejala gangguan penglihatan yang sering dialami adalah rabun. Rabun dapat berupa rabun melihat benda jauh, rabun melihat benda pada jarak dekat dan lain-lain. Semua jenis rabun mata pada intinya merupakan gangguan memfokuskan bayangan benda yang dilihat atau kelainan refraksi (Ametropia. Untuk mengetahui kelainan refraksi pada mata di Rosya Optikal masih menggunakan cara manual yaitu dengan pasien datang ke Rosya Optikal melakukan pendaftaran, pemeriksaan mata, refraksionis optisien mendiagnosis dan memberikan hasil diagnosisnya, memberikan tips perawatan mata beserta resep pembuatan kacamata diberikan kepada pasien. Cara ini merupakan hal yang biasa dilakukan, namun tidak semua orang mempunyai waktu dan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan mata dikarenakan kesibukan pekerjaan yang harus dilakukan. Melihat alasan diatas, maka diperlukan pembuatan alat bantu untuk diagnosis kelainan refraksi pada mata dan memberikan tips perawatan mata. Pembuatan Aplikasi Diagnosis Kelainan Refraksi Pada Mata dan Tips Perawatan Mata dengan Metode Forward Chaining yaitu metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Pengujian aplikasi menggunakan black box testing yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak.Dengan adanya alat bantu ini, pengguna dapat mengetahui kelainan mata yang dialami, mendapatkan tips perawatan mata sehingga dapat merawat dan mencegah penyakit mata yang berkelanjutan dan solusi jenis kacamata jika diperlukan.

 20. PENJADWALAN PRODUKSI IKS-FILLER PADA PROSES GROUND CALCIUM CARBONATE MENGGUNAKAN METODE MPS DI PERUSAHAAN KERTAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Supriyadi Supriyadi

  2016-06-01

  Full Text Available Persaingan industri kertas semakin ketat dengan banyaknya industri atau perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama dalam bersaing mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Permasalahan yang terjadi saat ini di CaCO3 Section pada Perusahaan Kertas adalah belum tersedianya jadwal induk produksi (Master Production Schedule = MPS sebagai dasar penentuan proses produksi IKS-Filler yang menyebabkan kekurangan persediaan sehingga kualitas kertas cacat dan perusahaan menderita kerugian yang cukup besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa peramalan yang sesuai untuk diterapkan, merencanakan produksi dengan biaya terendah, penjadwalan produksi sebagai dasar proses produksi dan menghitung persediaan pengaman. Metode yang digunakan adalah peramalan (moving average, perencanaan produksi (level production plan, chase plant, dan intermediate plan, penjadwalan produksi (MPS trial and error dan menganalisis jumlah persediaan pengaman (safety stock menggunakan distribusi normal. Dari hasil pengolahan data menyimpulkan bahwa peramalan yang sesuai adalah Moving Average (n = 3 dengan nilai MAD terkecil dan tracking signal yang tidak menyimpang. Biaya terendah perencanaan produksi menggunakan metode intermediate plan sebesar 56,5 USD. Jadwal Induk Produksi mempunyai persediaan akhir 191 Ton dan rata-rata produksi tiap minggu sebesar 1,852 Ton. Jumlah persediaan pengaman dengan tingkat layanan 95% sebesar 101,75 Ton.

 1. Perancangan dan Implementasi Sistem Pengaturan Kecepatan Motor Arus Searah Tanpa Sikat Menggunakan Metode PID-Robust

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Fachrudin Istiananda

  2017-01-01

  Full Text Available BLDCM merupakan suatu jenis motor sinkron yang artinya medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet yang dihasilkan rotor berputar di frekuensi yang sama. Dalam BLDCM, salah satu hal yang sangat penting untuk dikontrol adalah kecepata. Permasalahan yang diteliti dan dianalisis pada Tugas Akhir Perancangan dan Implementasi Sistem Pengaturan Kecepatan Motor Arus Searah Tanpa Sikat Menggunakan Metode PID-Robust adalah respon kecepatan BLDCM terhadap pembebanan yang berubah-ubah. Pengaturan kecepatan BLDCM dirancang menggunakan Kontroler Proposional, Integral dan Derivatif (PID. Kontroler PID-Robust digunakan untuk membantu BLDC pada kondisi pembebanan untuk mempertahankan setpoint. Nilai parameter Kp, Ki, dan Kd sebesar 529,9, 0,00000373, dan 0,0624 didapat dari perhitungan robust performansi H∞ dengan metode LMI (Linear Matrix Inequality. Setelah dilakukan simulasi, didapatkan bahwa respon plant dengan kontroler PID-Robust dapat mengikuti model referensi yang diinginkan dengan nilai rise time 7,7 untuk beban minimal, 3,75 untuk beban nominal, dan 5,9 untuk beban maksimal serta kuat/robust terhadap gangguan/disturbance.

 2. Usulan Perbaikan Kualitas Penggulungan Benang Nilon Dengan Menggunakan Metode Six Sigma di PT. XYZ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Wayan Sukania

  2016-07-01

  Full Text Available Abstrak: PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang textil yang memproduksi benang jahit. Perusahaan selalu berusaha meningkatkan kualitas produknya dalam penanganan produk yang cacat yang terjadi pada proses produksi karena jumlah cacat yang timbul cukup banyak. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan dalam menurunkan tingkat cacat yang terjadi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode six sigma dengan model perbaikian Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA untuk menganalisis kinerja proses dan produk yang dihasilkan. Penerapan metode tersebut diharapakan mampu meningkatkan kualitas perusahaan yang sekarang pada level sigma 3,8 menuju tingkat kinerja kualitas 6 Sigma. Kata kunci: Six Sigma, FMEA Abstract: PT. XYZ is a company engaged in textile-producing sewing thread. The company is always trying to improve the quality of products due to quite a lot of products defects occur in the production process. It is necessary for corrective action in reducing the level of defects that occur. In this research, the six sigma with Define-Measure Analyze-Improve-Control (DMAIC and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA models were used to analyze the performance of processes and products. Application of those methods are expected to be able to improve the quality of company that are now at the level of sigma 3,8 to 6 sigma level of quality performance . Keywords: Six Sigma, FMEA

 3. Teknik Penyembunyian dan Enkripsi Pesan pada Citra Digital dengan Kombinasi Metode LSB dan RSA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonius Erick Handoyo

  2018-02-01

  Full Text Available This study proposed a combination of steganography and cryptography techniques using LSB and RSA methods. RSA is a popular cryptographic technique that can be applied to digital imagery. Digital image pixel values range from 0 to 255, making the keys used in RSA limited enough and less secure. So in this study, it is proposed to convert pixel image value to 16 bits so that the key used can be more varied. Experimental results proved that there was a steady increase in security and imperceptibility. This was shown by the results of PSNR 57.2258dB and MSE 0.1232dB. This method was also resistant to salt and pepper attacks. Penelitian ini mengusulkan kombinasi teknik steganografi dan kriptografi menggunakan metode LSB – RSA. RSA merupakan teknik kriptografi yang populer dapat diterapkan pada citra digital. Nilai piksel citra digital hanya berkisar 0 sampai 255. Hal ini membuat kunci yang digunakan dalam RSA cukup terbatas sehingga kurang aman. Dalam penelitian ini diusulkan untuk mengkonversi nilai piksel citra menjadi 16 bit sehingga kunci yang digunakan dapat lebih bervariasi. Hasil eksperimen membuktikan adanya peningkatan keamanan serta nilai imperceptibility yang tetap terjaga. Hal ini dibuktikan dengan hasil PSNR 57.2258dB, MSE 0.1232dB. Metode ini juga tahan terhadap serangan salt and pepper.

 4. Implementasi Cluster Server pada Raspberry Pi dengan Menggunakan Metode Load Balancing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ridho Habi Putra

  2016-06-01

  Full Text Available Server merupakan bagian penting dalam sebuah layanan didalam jaringan komputer. Peran server dapat menentukan kualitas baik buruknya dari layanan tersebut. Kegagalan dari sebuah server bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kerusakan perangkat keras, sistem jaringan serta aliran listrik. Salah satu solusi untuk mengatasi kegagalan server dalam suatu jaringan komputer adalah dengan melakukan clustering server.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan Raspberry Pi (Raspi digunakan sebagai web server. Raspberry Pi yang digunakan menggunakan Raspberry Pi 2 Model B dengan menggunakan processor ARM Cortex-A7 berjalan pada frekuensi 900MHz dengan memiliki RAM 1GB. Sistem operasi yang digunakan pada Raspberry Pi adalah Linux Debian Wheezy. Konsep penelitian ini menggunakan empat buah perangkat Raspberry Pi dimana dua Raspi digunakan sebagai web server dan dua Raspi lainnya digunakan sebagai penyeimbang beban (Load Balancer serta database server. Metode yang digunakan dalam pembangunan cluster server ini menggunakan metode load balancing, dimana beban server bekerja secara merata di masing-masing node. Pengujian yang diterapkan dengan melakukan perbandingan kinerja dari Raspbery Pi yang menangani lalu lintas data secara tunggal tanpa menggunakan load balancer serta pengujian Raspberry Pi dengan menggunakan load balancer sebagai beban penyeimbang antara anggota cluster server.

 5. Interaksi Sosial Remaja Yang Bersekolah di Homeschooling Dengan Menggunakan Metode Distance Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ratih Herfinaly

  2013-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran interaksi sosial remaja yang bersekolah di homeschooling dengan menggunakan metode distance learning di Pekanbaru. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam orang. Teknik pengumpulan data menggunakan in-deepth interview dan observasi behavioral checklist. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles & Huberman. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa remaja yang bersekolah di homeschooling dengan menggunakan metode distance learning melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya melalui komunikasi dengan handphone yang menggunakan aplikasi blackberry messenger, whatsapp, facebook, dan twitter. Proses interaksi sosial remaja terjadi melalui proses imitasi yaitu remaja melakukan imitasi dengan tokoh idola, melalui internet, dan melalui televisi, sugesti yaitu remaja melakukan sugesti terhadap diri sendiri dan mendapatkan sugesti dari orangtua, tutor, dan teman, identifikasi yaitu remaja mengidentifikasikan dirinya terhadap orangtua, dan simpati, baik simpati terhadap teman sebaya yaitu remaja perlihatkan dengan memberikan solusi yang tepat kepada teman yang sedang mengalami kesulitan maupun simpati terhadap lawan jenis yaitu remaja perlihatkan dengan melakukan pendekatan kepada lawan jenis yang mereka sukai. Interaksi sosial remaja terjadi dalam dua bentuk, yaitu asosiatif berupa kerjasama dan disosiatif berupa pertentangan.

 6. Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rikke Berggreen Paaskesen

  2016-11-01

  Full Text Available Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkelig inspiration, metoder og design til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder der understøtter teknologisk forestillingskraft, handlekraft og kritisk-kreativ teknologisk dannelse. Dette forsøger denne artikel at adressere gennem at tilbyde forståelsesramme, struktur, procesmodel og konkret case-eksempel for hvorledes man kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til udformning læringsdesign for kritisk-kreativ teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkende læringsdesign for undervisere og læringsdesign for designtænkning for studerende og elever. Disse formater beskrives dernæst som åbne didaktisk-pædagogiske læringsdesign og centrale strukturer, elementer og faser fremstilles og beskrives. Pædagogisk tænkning for kritisk-kreativt medborgerskab inddrages til at underbygge modellens didaktisk-pædagogiske potentiale. Designtænkende læringsdesign for demokratisk dannelse præsenteres dernæst gennem en konkret case Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign der sigter mod kritisk-kreative fremtids-skabere med teknologier.

 7. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 8. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2017-05-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan, och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att beskriva skillnader i kunnande och vad som framstår som svårt för elever med liten eller ingen erfarenhet av att lägga ut mönster på ett tyg inför tillklippning och hur kunnandet förändras med ökande erfarenhet, liksom vilka nya svårigheter som följer med att elever arbetar med mönster av ökande komplexitet. Det som vid en första blick kan framstå som samma handling utvecklas över tid från något som framstår som enkel handling till att utvecklas i komplexitet. I de tvekan-situationer som beskriv finns potential för ett förändrat deltagande, där förändringen idealt är ett mer kompetent deltagande där ingen tvekan förekommer. Med ökad förtrogenhet kan uppmärksamheten förflyttas till något annat. Det vi är förtrogna med blir till rutiner och därmed behövs det en avvikelse för att fånga uppmärksamheten. I avvikelsen ligger möjligheterna till fortsatt lärande. Artikelns empiriska exempel synliggör dessa skillnader i kunnande som annars oreflekterat kan uppfattas som lika. Eleverna bygger in kunskap i sina handlingar, fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till självklarheten i handlingen. Eleverna lär sig se och urskilja.

 9. Establishment of real time allele specific locked nucleic acid quantitative PCR for detection of HBV YIDD (ATT mutation and evaluation of its application.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yongbin Zeng

  Full Text Available BACKGROUND: Long-term use of nucleos(tide analogues can increase risk of HBV drug-resistance mutations. The rtM204I (ATT coding for isoleucine is one of the most important resistance mutation sites. Establishing a simple, rapid, reliable and highly sensitive assay to detect the resistant mutants as early as possible is of great clinical significance. METHODS: Recombinant plasmids for HBV YMDD (tyrosine-methionine-aspartate-aspartate and YIDD (tyrosine-isoleucine-aspartate-aspartate were constructed by TA cloning. Real time allele specific locked nucleic acid quantitative PCR (RT-AS-LNA-qPCR with SYBR Green I was established by LNA-modified primers and evaluated with standard recombinant plasmids, clinical templates (the clinical wild type and mutant HBV DNA mixture and 102 serum samples from nucleos(tide analogues-experienced patients. The serum samples from a chronic hepatitis B (CHB patient firstly received LMV mono therapy and then switched to LMV + ADV combined therapy were also dynamically analyzed for 10 times. RESULTS: The linear range of the assay was between 1×10(9 copies/μl and 1 × 10(2 copies/μl. The low detection limit was 1 × 10(1 copies/μl. Sensitivity of the assay were 10(-6, 10(-4 and 10(-2 in the wild-type background of 1 × 10(9 copies/μl, 1 × 10(7 copies/μl and 1 × 10(5 copies/μl, respectively. The sensitivity of the assay in detection of clinical samples was 0.03%. The complete coincidence rate between RT-AS-LNA-qPCR and direct sequencing was 91.2% (93/102, partial coincidence rate was 8.8% (9/102, and no complete discordance was observed. The two assays showed a high concordance (Kappa = 0.676, P = 0.000. Minor variants can be detected 18 weeks earlier than the rebound of HBV DNA load and alanine aminotransferase level. CONCLUSIONS: A rapid, cost-effective, high sensitive, specific and reliable method of RT-AS-LNA-qPCR with SYBR Green I for early and absolute quantification of HBV YIDD (ATT coding for isoleucine

 10. METODE NEVROEVOLUCIJE

  OpenAIRE

  Mađarić, Sašo

  2013-01-01

  Pri klasičnem razvoju nevronskih mrež za uporabo na različnih področjih umetne inteligence se pogosto srečujemo s problemom določanja optimalne topologije nevronske mreže, ki ima velik vpliv na njeno kvaliteto. V tem magistrskem delu smo se ukvarjali s problemom avtomatiziranega razvoja topologije nevronske mreže in njenega učenja z nevroevolucijskimi metodami. Področje, ki se ukvarja z razvojem nevronskih mrež s pomočjo evolucijskega algoritma, je nevroevolucija. Preučili in implementir...

 11. Digitale metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkbak, Andreas; Munk, Anders Kristian

  Digitaliseringen af sociale omgangsformer giver både nye muligheder og udfordringer for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning. Det er blevet relativt enkelt at høste meget store datamængder fra sociale medier og lignende internetteknologier, men det er et åbent spørgsmål, hvad man stille...

 12. APLIKASI TES KEPRIBADIAN UNTUK PENEMPATAN KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE MBTI (MYERS-BRIGGS TYPEINDICATORBERBASISWEB (STUDI KASUS: PT. WINATA PUTRA MANDIRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fiftin Noviyanto

  2012-04-01

  Full Text Available Penempatan karyawan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Penempatan karyawan yang tepat sesuai dengan harapan, bakat dan kepribadian karyawan, akan mampu meningkatkan motivasi, produltifitas dan kepuasan kerja. Salah satu tes penunjang penempatan karyawan adalah tes kepribadian. Tes kepribadian yang dilakukan menggunakan metode Myers-Briggs Type Indicator (MBTI. Pelaksanaan tes yang dilakukan manual dan terpisah antara kantor pusat dan kantor cabang membuat PT. Winata Putra Mandiri memerlukan waktu yang lama untuk melihat keseluruhan hasil tes seluruh karyawan. Tujuan penelitian ini membuat aplikasi tes kepribadian yang dapat diakses melalui internet adalah agar karyawan dapat melihat hasil tes kepribadian secara langsung dan cepat serta dapat mengintegrasikan hasil tes dari kantor pusat dan kantor cabang. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode antara lain : Studi kepustakaan, metode interview dan browsing. Model proses yang digunakan adalah waterfall yang terdiri dari analisa kebutuhan sistem, perancangan, implementasi dan pengujian. Pada perancangan sistem dimulai dari perancangan proses, perancangan tabel, perancangan menu dan perancangan interface. Pada tahap implementasi menggunakan PHPMyAdmin untuk membangun basisdata dan PHP untuk teknologi Serverside. Tahap terakhir adalah pengujian sistem yang dilakukan dengan Black Box Test dan Alpha Test. Hasil penelitian ini berupa aplikasi tes kepribadian menggunakan metode Myers- Briggs Type Indicator (MBTI berbasis web yang dapat membantu PT. Winata Putra Mandiri dalam mengintegrasikan hasil tes seluruh karyawan baik dari kantor pusat maupun kantor cabang

 13. PENERAPAN FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS DALAM METODE MULTI ATTRIBUTE FAILURE MODE ANALYSIS UNTUK MENGIDENTIFIKASI PENYEBAB KEGAGALAN POTENSIAL PADA PROSES PRODUKSI

  OpenAIRE

  Dorina Hetharia

  2012-01-01

  Banyak metode dalam Total Quality Management (TQM) yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan kualitas produk dan jasa. Salah satunya adalah Multi Attribute Failure Mode Analysis (MAFMA), yang dapat digunakan untuk mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan bila dilihat dari faktor penyebabnya, sehingga dapat mencegah terulang kembali kegagalan tersebut. MAFMA merupakan pengembangan dari Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), yang mengintegrasikan atribut severity, o...

 14. "Jonas, derefter Katrine og Sebastian": En enkel metode til at lære alle de studerendes navne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anker Helms

  2012-01-01

  Denne artikel præsenterer en enkel, systematisk metode til at lære alle de studerendes navne i universitetsundervisning. Metoden er ret effektiv: I sidste semester lærte jeg 30 studerendes navne på 1.5 time; det svarer til 3 minutter pr. studerende og 6 minutter pr. uge. Min erfaring viser, at de...

 15. "Jonas, derefter Katrine og Sebastian": En enkel metode til at lære alle de studerendes navne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anker Helms

  2013-01-01

  Denne artikel præsenterer en enkel, systematisk metode til at lære alle de studerendes navne i universitetsundervisning. Metoden er ret effektiv: I sidste semester lærte jeg 30 studerendes navne på 1.5 time; det svarer til 3 minutter pr. studerende og 6 minutter pr. uge. En empirisk undersøgelse ...

 16. PENERAPAN METODE PQR4 UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MEMBACA PADA SISWA KELAS IV SDN PENGAMPON II KEC. LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Syibli Maufur

  2015-11-01

  Full Text Available Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib di SD / MI yang didalamnya terdapat asfek keterampilan membaca yang memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional dan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi namun ditemukan permasalahan yaitu rendahnya kemampuan pemahaman membaca yakni siswa kesulitan menentukan kalimat utama, siswa kesulitan dalam membuat teks ringkasan dengan kalimat yang runtut, dan siswa kesulitan dalam menjelaskan  isi teks secara tertulis dengan kalimat sendiri secara runtut. Sebagai solusi atas kondisi tersebut diperlukan suatu metode pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman diantaranya melalui metode PQR4 yaitu Preview, Question Read, Reflect  Recite dan Review. Penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research  ini dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran dengan desain siklus spiral model Kemmis. Hasil temuan penelitian diperoleh nilai rata-rata siklus I yaitu 73,80, Siklus II yaitu 77,60, dan siklus III yaitu 83,40. Dengan demikian metode PQR4 dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Kata kunci: Metode PQR4, membaca pemahaman

 17. Perancangan dan Implementasi Pengaturan Kecepatan Motor Tiga Fasa Pada Mesin Sentrifugal Menggunakan Metode Sliding Mode Control (SMC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adityo Yudistira

  2014-03-01

  Full Text Available Motor induksi tiga fasa banyak digunakan di industri, salah satunya pada industri pabrik gula. Di industri pabrik gula motor industri tiga fasa banyak digunakan pada mesin sentrifugal. Mesin ini digunakan pada proses pemisahan cairan massacuite dan strup hingga didapat kristal gula. Pada proses tersebut terjadi perubahan beban oleh karena itu pada siklus kecepatannya mengalami proses Charging, Spinning dan Discharging. Pengaturan kecepatan motor induksi masih dilakukan secara manual yaitu dengan merubah posisi puli atau ukuran poros dari mesin sentrifugal. Pengaturan dengan metode ini mengakibatkan kecepatan motor akan sulit dikendalikan sesuai dengan yang diharapkan. Pengaturan kecepatan yang tidak tepat juga dapat mengakibatkan hasil produksi gula yang kurang maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan metode kontrol untuk mengoptimalkan kecepatan setpoint motor saat mengalami proses Charging, Spinning dan Discharging. Metode kontrol yang digunakan adalah metode Sliding Mode Control. Kontroler SMC yang diimplementasikan pada PLC memiliki W= 10 dan α=0,2. Dari hasil analisa sliding surface diketahui bahwa semakin bertambahnya beban maka hitting time semakin lama. Hasil implementasi kontroler SMC yang digunakan terjadi error ± 6,6% pada kecepatan 300 rpm sedangkan pada kecepatan 800 rpm dan 200 rpm terjadi error ± 2,5%. Sehingga Tugas Akhir ini dapat membantu meningkatkan efisiensi mesin sentrifugal pada pabrik gula.

 18. APLIKASI CHATBOT “MI3” UNTUK INFORMASI JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA BERBASIS SISTEM PAKAR MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zifora Nur Baiti

  2013-10-01

  Full Text Available Chatbot adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk berkomunikasi dengan mesin. Komunikasi ini membantu user dalam mencari sebuah informasi. Informasi yang diberikan bermacam-macam, seperti tentang akademik. Chatbot yang dibangun ini dikhususkan untuk sebuah informasi yang melingkupi jurusan Teknik Informatika UIN Maliki Malang. Chatbot ini dibangun dengan menerapkan sistem pakar menggunakan metode forward chianing. Metode forward chaining adalah metode yang digunakan untuk mencari kesimpulan dari fakta-fakta  yang  terkumpul.  Metode  forward  chaining  merupakan  algoritma  yang  baik sebagai penyelesaian proses pencarian jawaban berdasarkan kata kunci dari pertanyaan user. Sistem kerja aplikasi ini adalah dengan memecah susunan kalimat menjadi kata kemudian dari kata tersebut oleh sistem akan dicari kunci yang membuat aplikasi dapat menjawab dengan benar. Dari hasil penelitian dengan menginputkan kalimat-kalimat yang berhubungan dan tidak dengan kategori, aplikasi ini mampu mengenali kata kunci pada kalimat-kalimat tersebut. Hal ini mengacu pada hasil pengujian yang didapatkan persentase sebesar  Sangat  Setuju  48,88%  dan  Setuju  51,22%  dari  25  responden  dengan  beberapa kalimat masukan.

 19. PERANCANGAN MEJA DAN KURSI ANAK MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD DENGAN PENDEKATAN ATHROPOMETRI DAN BENTUK FISIK ANAK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denny Nurkertamanda

  2012-02-01

  Full Text Available Meja dan kursi anak merupakan suatu sarana pendukung yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan proses belajar anak. Ketidakserasian antara meja dan kursi dengan ukuran tubuh anak merupakan salah satu kendala dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Akibat dari meja dan kursi yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh anak dapat mengakibatkan anak cepat mengalami kelelahan. Penelitian ini membahas perancangan dan pengembangan produk meja dan kursi anak sesuai dengan anthropometri (ukuran tubuh manusia dan bentuk fisik anak untuk menghasilkan rancangan kursi yang ergonomis untuk mengantisipasi adanya ketidakserasian antara meja kursi dengan ukuran tubuh anak. Metode yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan meja dan kursi ini adalah metode Quality Function Deployment (QFD. Metode QFD merupakan suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan itu ke dalam kebutuhan teknis yang relevan. Metode QFD memiliki empat (4 fase yaitu fase perencanaan produk (product planning, perancangan produk (design product, perencanaan proses (process planning dan perencanaan pengendalian proses (process-control planning. Dalam penelitian ini hanya dilakukan hingga fase ke-3 yaitu fase perencanaan proses. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berupa gambar rancangan meja dan kursi anak.   KATA KUNCI : Perancangan dan pengembangan produk, Anthropometri, Ergonomis, QFD

 20. Hur hotellgäster väljer att ta ton & vad vill de egentligen ha? : En kvantitativ studie om gästers uppfattning av service recovery inom hotellbranschen.

  OpenAIRE

  Nilsson, Caroline; Sundholm, Matilda

  2015-01-01

  Hotellbranschen är en bransch som ständigt expanderar. Även om beläggningsgraden på hotellen inte ökar avsevärt växer antalet övernattningar på hotell vilket tyder på en ökad konkurrensbild på marknaden. Samtidigt fokuserar tjänsteföretagen alltmer på företagets personalresurser och att kunna erbjuda något utöver kärntjänsten för att differentiera företagets position på marknaden. På ett hotell där hotellrummen är den huvudsakliga tjänsten läggs ett allt större f...

 1. Ledarskapet och de två faktorerna : En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Tang, Vinh; Vannfält, Jessica

  2018-01-01

  Sammanfattning   Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap.   Seminariedatum: 2018-01-09   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen Högskola   Ämne/kurs: FOA300, examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå.   Författare: Larsson, Hampus 930903, Tang, Vinh 940523, Vannfält, Jessica 911031   Handledare: Magnus Linderström   Syfte: Syftet med denna studie är att genom en i...

 2. Rancang Bangun Sistem Pakar Untuk Mendiagnosis Gangguan Kepribadian Histerik Menggunakan Metode Certainty Factor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tri Nur Oktavia

  2015-01-01

  Full Text Available Abstrak Gangguan kepribadian histerik atau yang biasa dikenal dengan gangguan kepribadian histrionik merupakan gangguan kepribadian dengan karakter emosi yang meluap-luap, termasuk keinginan berlebihan untuk mendapatkan pujian. Penderita gangguan kepribadian histerik mempunyai tingkah laku yang dramatik dan bereaksi terhadap sesuatu secara berlebihan, serta selalu ingin diperhatikan. Banyak orang yang mengalami gangguan ini, terutama kalangan remaja. Namun sebagian besar dari penderita gangguan ini kurang menyadari kondisinya dan menolak untuk melakukan konsultasi ke psikolog atau psikiater. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu sistem pakar yang dapat membantu untuk mendiagnosis secara mandiri gangguan kepribadian histerik dan mampu memberikan solusi penanganan yang tepat. Sistem tersebut dibangun dengan menggunakan metode waterfall dan metode certainty factor sebagai metode kepakarannya. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis tingkat gangguan kepribadian histerik. Sistem akan menampilkan nilai kepastian dan tingkat gangguan kepribadian histerik yang dialami pengguna, serta solusi penanganannya. Uji hasil kepakaran dilakukan dengan cara membandingkan hasil diagnosis dari sistem dengan hasil diagnosis dari pakar. Hasil uji kepakaran menunjukkan bahwa hasil diagnosis sistem sudah mendekati kebenaran dari diagnosis seorang pakar. Nilai prosentase sistem sebesar 83,01% dan nilai prosentase pakar sebesar 83,3%. Dengan adanya sistem pakar ini, masyarakat umum dapat melakukan diagnosis mandiri untuk mengetahui tingkat gangguan kepribadian histerik yang dialami serta penanganannya dengan mudah tanpa harus datang ke psikolog. Abstract Histrionic personality disorder is a personality disorder which has caharcteristic like overflowing emotion and excessive desire for praise. They always want to be noticed. Many people are suffered from this disorder, especially teenagers. The majority of people who suffer from this

 3. PERBANDINGAN METODE KOLABORASI DENGAN CONTOH TUGAS DAN BELAJAR INDIVIDUAL DALAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH KIMIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fahyuddin .

  2015-04-01

  Full Text Available Abstrak: Penelitian ini berdasarkan pada teori belajar konstruktivis secara individual dan sosial. Tujuan utama penelitian adalah menyelidiki efektifitas metode kolaboratif dan belajar individual secara tradisional dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah kimia secara matematis. Perbandingan kedua metode belajar menggunakan desain quasi eksperimen. Subjek penelitian terdiri atas 60 mahasiswa kimia yang sedang memprogramkan mata kuliah matematika kimia. Hasil analisis data mengindikasikan bahwa efektifitas kedua metode belajar dipengaruhi oleh jenis materi kimia yang dipelajari dan konsep matematika yang relevan. Kemampuan pemecahan masalah mahasiswa yang belajar individual lebih baik dibandingkan dengan belajar kolaboratif pada materi kinetika yang menggunakan konsep kalkulus. Akan tetapi, kedua lingkungan belajar memberikan pengaruh yang sama pada kemampuan pemecahan masalah kimia menggunakan konsep dasar matematika seperti logaritma dan aljabar. Selain pendekatan belajar, kemampuan mahasiswa kimia dalam pemecahan masalah dipengaruhi oleh sejumlah faktor meliputi: faktor kognitif dan pengalaman belajar. Temuan penelitian ini dapat memberikan konstribusi pada pemilihan strategi belajar dengan mempertimbangan sejumlah faktor yang berpengaruh. Kata Kunci: pendidikan kimia, mahasiswa, belajar kolaboratif dan individual, pemecahan masalah, materi matematika A COMPARISON OF THE COLLABORATION METHOD USING THE TASK SAMPLE AND INDIVIDUAL LEARNING IN THE DEVELOPMENT OF CHEMISTRY PROBLEM SOLVING SKILLS Abstract: This study was based on the individual and social constuctivist learning theory. This study was aimed to examine the effectiveness of the collaborative learning and traditional individual learning to improve the students’ problem solving skills. This study used the quasi-experimental design. The subjects were 60 Chemistry students enrolling the Chemistry Mathematics course. The findings showed that the effectiveness of both methods was

 4. Sistem Pakar Diagnosa Depresi Mahasiswa Akhir Dengan Metode Certainty Factor Berbasis Mobile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Apip Supiandi

  2018-04-01

  Full Text Available Abstrak Tingkat depresi pada mahasiswa mengalami peningkatan dibandingkan usia anak‐anak dan usia dewasa. Pada orang depresi cenderung tidak akan memperhatikan pola makan dan aktivitas fisiknya. Oleh sebab itu perlu adanya tindakan/penanganan secara dini untuk mencegah orang dewasa terjangkit depresi. Metode Certainty Factor merupakan metode yang mendefenisikan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan, untuk menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi, dengan menggunakan Certainty Factor ini dapat menggambarkan tingkat keyakinan pakar. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilakukan analisa data tingkat depresi pada mahasiswa tingkat akhir menggunakan metode certainty factor. Dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mewakili seorang pakar yang memiliki basis pengetahuan dan pengalaman tentang masalah depresi, yaitu sebuah sistem pakar. Teknologi berbasis mobile saat ini semakin pesat, yang mengakibatkan meningkatnya aplikasi-aplikasi mobile berbasis android. Oleh karena itu, agar mendapatkan nilai informasi yang lebih cepat dan fleksibel, sistem pakar ini akan diaplikasikan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis Android sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang diimplementasikan ke dalam aplikasi android ini dapat membantu para pengguna khususnya para orang tua dalam mendiagnosa tingkat depresi pada mahasiswa tingkat akhir. Kata Kunci: Sistem Pakar, Certainty Factor, Depresi, Aplikasi Mobile Abstract The rate of depression in students has increased compared to the age of children and adult age. In the depressed person tends not to pay attention to diet and physical activity. Therefore, the need for early action / treatment to prevent adults infected with depression. Certainty Factor method is a method that defines the size of certainty to a fact or rule, to describe the level of expert confidence to the problem at hand, using Certainty Factor can describe the level of expert confidence. For that, in

 5. INDEXING BASISDATA CITRA DENGAN METODE KUANTISASI VEKTOR MENGGUNAKAN ALGORITMA FAIR SHARE AMOUNT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ary Mazharuddin Shidiqy

  2006-01-01

  Full Text Available Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Basisdata merupakan sesuatu yang selalu dipakai pada penyimpanan data-data baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Alasan penyimpanan dalam basisdata adalah keamanan data dan kemudahan dalam pencarian jika akan digunakan. Seiring berjalannya waktu, basisdata berkembang semakin kompleks. Kompleksitas tersebut dalam hal konsep maupun ragam data yang mampu disimpan di dalamnya. Jika dulu data yang dapat disimpan hanya berupa tulisan dan angka, maka sekarang basisdata tidak hanya mampu menyimpan tulisan dan angka, tapi juga gambar. Karena tidak semua data dapat dicari dengan metode yang sama, maka diperlukan metode pencarian data sesuai dengan tipe data yang dimaksud. Pada Tugas Akhir ini dikembangkan metode pencarian yang bisa diterapkan pada pencarian gambar dalam basisdata. Metodologi yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama dilakukan pembuatan codebook sebagai acuan untuk melakukan indexing basisdata. Codebook ini dihasilkan dari algoritma Fair Share Amount (FSA. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penyimpanan data dengan menggunakan acuan codebook yang sudah dibuat. Untuk mencari gambar, dilakukan dengan memasukkan parameter pencarian berupa gambar ke aplikasi dan

 6. PERENCANAAN RUTE PERJALANAN DI JAWA TIMUR DENGAN DUKUNGAN GIS MENGGUNAKAN METODE DIJKSTRA S

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kartika Gunadi

  2002-01-01

  menggunakan database, sehingga penggunaannya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan satelit. Perancangan dilakukan dengan menggunakan metode Dijkstra's yang merupakan salah satu algoritma yang berguna untuk mencari lintasan terpendek dari satu titik ke titik lain dalam gambar. Metode Dijkstra's dipilih karena metode ini hanya mengeluarkan satu nilai output yang merupakan lintasan terpendek. Oleh karena itu, program ini tidak memiliki kemampuan untuk memberikan jalan alternatif. GIS dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keingintahuan manusia terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan geografi. Masyarakat dapat memanfaatkan semua kemampuan yang dimiliki oleh GIS untuk menjalankan kehidupan ke arah yang lebih baik. Kata kunci: Geographical Information Systems, Dijkstra

 7. ADAPTIVE BACKGROUND DENGAN METODE GAUSSIAN MIXTURE MODELS UNTUK REAL-TIME TRACKING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Rostianingsih

  2008-01-01

  Full Text Available Nowadays, motion tracking application is widely used for many purposes, such as detecting traffic jam and counting how many people enter a supermarket or a mall. A method to separate background and the tracked object is required for motion tracking. It will not be hard to develop the application if the tracking is performed on a static background, but it will be difficult if the tracked object is at a place with a non-static background, because the changing part of the background can be recognized as a tracking area. In order to handle the problem an application can be made to separate background where that separation can adapt to change that occur. This application is made to produce adaptive background using Gaussian Mixture Models (GMM as its method. GMM method clustered the input pixel data with pixel color value as it’s basic. After the cluster formed, dominant distributions are choosen as background distributions. This application is made by using Microsoft Visual C 6.0. The result of this research shows that GMM algorithm could made adaptive background satisfactory. This proofed by the result of the tests that succeed at all condition given. This application can be developed so the tracking process integrated in adaptive background maker process. Abstract in Bahasa Indonesia : Saat ini, aplikasi motion tracking digunakan secara luas untuk banyak tujuan, seperti mendeteksi kemacetan dan menghitung berapa banyak orang yang masuk ke sebuah supermarket atau sebuah mall. Sebuah metode untuk memisahkan antara background dan obyek yang di-track dibutuhkan untuk melakukan motion tracking. Membuat aplikasi tracking pada background yang statis bukanlah hal yang sulit, namun apabila tracking dilakukan pada background yang tidak statis akan lebih sulit, dikarenakan perubahan background dapat dikenali sebagai area tracking. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dibuat suatu aplikasi untuk memisahkan background dimana aplikasi tersebut dapat

 8. ANALISA PRODUKTIFITAS PEKERJA DENGAN METODE WORK SAMPLING STUDI KASUS PADA PROYEK X DAN Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andi Andi

  2004-01-01

  Full Text Available There are various methods that can be employed to measure construction labor productivity. However it is difficult to measure accurately the labor productivity. Work sampling is a relatively easy- to-use method for measuring productivity. The main objective of this research is to analyze labor productivity on projects X and Y utilizing work sampling method. The productivity measure obtained from the analysis is labor utilization rate (LUR. Besides, this research is intended to investigate factors influencing the LUR in both projects by way of questionnaire. The work sampling analysis shows that in overall LUR of project X and Y was 55.13% and 44.45% respectively. Comparison of LUR on the same types of works indicates that productivity of project X was higher. The questionnaire analysis further confirms that in general the conditions of the influencing factors in project X were better that those in project Y, and that three factors were found significantly different, i.e. material, scaffolding and schedule. The research also details LUR analyses based on the labor working hours (morning, noon, and afternoon. Abstract in Bahasa Indonesia : Terdapat banyak metode yang bisa digunakan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja di lapangan. Namun, pengukuran produktivitas tenaga kerja secara akurat sulit dilakukan. Work sampling adalah salah satu metode pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur produktivitas dengan cukup mudah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa produktivitas pekerja pada proyek X dan Y dengan metode work sampling. Ukuran produktivitas yang didapat dari analisa ini adalah labor utilization rate (LUR. Selain itu, penelitian ini juga meninjau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi LUR di kedua proyek tersebut dengan cara kuesioner. Hasil analisa work sampling menunjukkan bahwa secara keseluruhan LUR pada proyek X dan Y adalah 55,13% dan 44,45%, secara berturut-turut. Perbandingan nilai LUR pada jenis pekerjaan

 9. METODE SPEOS (STIMULASI PIJAT ENDORPHIN, OKSITOSIN DAN SUGESTIF DAPAT MENINGKATKAN PRODUKSI ASI DAN PENINGKATAN BERAT BADAN BAYI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  diah eka nugraheni

  2017-04-01

  Full Text Available Target pencapaian ASI eksklusif  masih Rendah  yaitu  33,6% (SDKI 2010. ASI eksklusif dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak bayi untuk 6 bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan, sehingga setiap ibu akan memberikan ASI eksklusif kepada bayi (PP no.23, 2012, masalah ASI  tidak keluar di hari pertama kelahiran harus diantisipasi sejak kehamilan melalui konseling laktasi, tetapi penyebaran informasi di antara petugas belum dioptimalkan sehingga perlu dilakukan  alternatif cara merangsang produksi susu (Wiwin W, 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode SPEOS (Pijat endorphin, oksitosin dan sugestif untuk meningkatkan produksi susu dan berat badan bayi. Desain penelitian ini digunakan Percobaan Quasi dengan sampel ibu nifas primipara diberi metode intervensi SPEOS pada hari postpartum pertama mulai 1-6 jam sampai minggu keempat, produksi ASI diukur sebelum dan setelah intervensi untuk melihat produksi susu dan peningkatan berat badan bayi. Data dianalisis univariat analisis dan analisis Wilcoxon uji bivariat dan analisis multivariat untuk mengontrol faktor pembaur dengan analisis ANCOVA. Hasil menunjukkan efek metode SPEOS rata-rata produksi susu dari 131,87 (p=0,00 dan peningkatan bayi rata-rata berat 483,30 g (p 0,00, umur dan makanan yang dikonsumsi oleh ibu selama studi (gizi ibu tidak mempengaruhi produksi susu, sedangkan efek IMD pada produksi susu dengan 0,389 r persegi (p 0,04. Kesimpulan: metode SPEOS berpengaruh pada produksi susu dan peningkatan berat badan bayi pada ibu nifas di Kota Bengkulu di BPM, 2016.Diharapkan semua petugas kesehatan yang memberikan bayi untuk dapat menggunakan metode sebagai prosedur standar dalam SPEOS merangsang produksi susu untuk meningkatkan target pemberian ASI eksklusif.

 10. Klasifikasi Topik Keluhan Pelanggan Berdasarkan Tweet dengan Menggunakan Penggabungan Feature Hasil Ekstraksi pada Metode Support Vector Machine (SVM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enda Esyudha Pratama

  2015-12-01

  Full Text Available Pemanfaatan twitter sebagai layanan customer serevice perusahaan sudah mulai banyak digunakan, tak terkecuali Speedy. Mekanisme yang ada saat ini untuk proses klasifikasi bentuk dan jenis keluhan serta informasi tentang jumlah keluhan lewat twitter masih dilakukan secara manual. Belum lagi data twitter yang bersifat tidak terstruktur tentunya akan menyulitkan untuk dilakukan analisa dan penggalian informasi dari data tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memproses data teks dari tweet pengguna twitteryang masuk ke akun @TelkomSpeedy untuk diolah menjadi informasi. Informasi tersebut nantinya digunakan untuk klasifikasi bentuk dan jenis keluhan. Merujuk pada beberapa penelitian terkait, salah satu metode klasifikasi yang paling baik untuk digunakan adalah metode Support Vector Machine (SVM. Konsep dari SVM dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane yang dapat memisahkan dataset sesuai dengan kelasnya. Kelas yang digunakan dalam penelitian kali ini berdasarkan topik keluhan pelanggan yaitu billing, pemasangan/instalasi, putus (disconnect, dan lambat. Faktor penting lainnya dalam hal klasifikasi adalah penentuan feature atau atribut kata yang akan digunakan. Metode feature selection yang digunakan pada penlitian ini adalah term frequency (TF, document frequency (DF, information gain, dan chi-square. Pada penelitian ini juga dilakukan metode penggabungan feature yang telah dihasilkan dari beberapa metode feature selection sebelumnya. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa SVM mampu melakukan klasifikasi keluhan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan akurasi 82,50% untuk klasifikasi bentuk keluhan dan 86,67% untuk klasifikasi jenis keluhan. Sedangkan untuk kombinasi penggunaan feature dapat meningkatkan akurasi menjadi 83,33% untuk bentuk keluhan dan 89,17% untuk jenis keluhan.   Kata Kunci—customer service, klasifikasi topik keluhan, penggabungan feature, support vector machine

 11. cDNA cloning and characterization of mouse DTEF-1 and ETF, members of the TEA/ATTS family of transcription factors.

  Science.gov (United States)

  Yockey, C E; Shimizu, N

  1998-02-01

  Members of the TEA/ATTS family of transcription factors have been found in most representative eukaryotic organisms. In vertebrates, the TEA family contains at least four members, which share overlapping DNA-binding specificity and have similar transcriptional activation properties. In this article, we describe the cDNA cloning and characterization of the murine TEA proteins DTEF-1 (mDTEF-1) and ETF. Using in situ hybridization analysis of mouse embryos, we found that mDTEF-1 and ETF transcript distributions substantially overlap. ETF is expressed throughout the embryo except in the myocardium early in development, whereas late in development, it is enriched in lung and neuroectoderm. Mouse DTEF-1 is expressed at a much lower level throughout development and is substantially enriched in ectoderm and skin, as well as in the developing pituitary at midgestation. Northern blot analysis of adult mouse tissue total RNA showed that both ETF and mDTEF-1 are abundant in uterus and lung relative to other tissues. Using gel mobility shift assays and GAL4-fusion protein analysis, we demonstrated that the full coding sequences of ETF and mDTEF-1 encode M-CAT/GT-IIC-binding proteins containing activation domains.

 12. Franšaizings kā starptautiskā biznesa iespēja un tā attīstība Latvijā.

  OpenAIRE

  Dolģe, Daiga

  2014-01-01

  Arvien biežāk uzņēmumi pielieto franšīzes metodi sava biznesa attīstīšanā, it īpaši, gadījumos, kad uzņēmums vēlas ar minimālu investīciju daudzumu apgūt jaunus tirgus. Savukārt pērkot franšīzi ir iespējams iegūt lielu potenciālo klientu skaitu ar jau pazīstama zīmola palīdzību un atbalstu no franšīzes devēja, kas ir īpaši izdevīgi mazāk pieredzējušiem uzņēmējiem. Baklaura darba mērķis ir sniegt vērtējumu franšīzei kā starptautiskai biznesa iespējai un izdarīt secinājumus un priekšlikumus...

 13. Differential effects of the new glucocorticoid receptor antagonist ORG 34517 and RU486 (mifepristone) on glucocorticoid receptor nuclear translocation in the AtT20 cell line.

  Science.gov (United States)

  Peeters, B W M M; Ruigt, G S F; Craighead, M; Kitchener, P

  2008-12-01

  Glucocorticoid agonists bind to cytoplasmic glucocorticoid receptors (GRs) and subsequently translocate as an agonist-GR complex into the nucleus. In the nucleus the complex regulates the transcription of target genes. A number of GR antagonists (RU486, progesterone, RU40555) have also been shown to induce receptor translocation. These compounds should be regarded as partial agonists. For the nonselective progesterone receptor antagonists, RTI3021-012 and RTI3021-022, it was shown that GR antagonism is possible without the induction of GR translocation. In the present studies, the new GR antagonist, ORG 34517, was investigated for its potential to induce GR translocation and to antagonize corticosterone-induced GR translocation in the AtT20 (mouse pituitary) cell line. ORG 34517 was compared to RU486. In contrast to RU486, ORG 34517 (at doses up to 3 x 10(-7) M) did not induce GR translocation, but was able to block corticosterone (3 x 10(-8) M) induced GR translocation. ORG 34517 can be regarded as a true competitive GR antagonist without partial agonistic activities.

 14. 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs

  OpenAIRE

  Zavicka, Vita

  2017-01-01

  . Darba tēma – 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs Kvalifikācijas darba autore – Vita Zavicka. Zinātniskā darba vadītāja – Aija Kalve. Teorijas darba daļā raksturota bērnu valodas prasmju attīstība pedagoģijas, psiholoģijas skatījumā, bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšana. Raksturotas pirmskolas bērnu vārdu krājuma likumsakarības, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 533 par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, ka galvenais bērna darbības vei...

 15. Pierādījumu institūta civilprocesā attīstība Latvijā no 1918. gada un tā pēctecības izpausmes

  OpenAIRE

  Keišs, Oskars

  2015-01-01

  Oskars Keišs, maģistra darbs „Pierādījumu institūta civilprocesā attīstība Latvijā no 1918.gada un tā pēctecības izpausmes”. Maģistra darba mērķis – izskatīt un analizēt pierādījumu institūtu civilprocesā, tā pēctecību un attīstību Latvijā no 1918. gada, tā nozīmi. Maģistra darba uzdevumi - normatīvo aktu un juridiskās literatūras izpēte un analīze, tiesas spriedumu izpildes nozīmes un būtības raksturojums, vēsturiskās attīstības izpētīšana, priekšlikumu izteikšana. Maģistra darbā iz...

 16. Vāciešu dzīves līmeņa atainojums televīzijas reklāmu attēlos un tekstos

  OpenAIRE

  Krauja, Līga

  2007-01-01

  Krauja Līga. Vāciešu dzīves līmeņa atainojums televīzijas reklāmās attēlos un tekstos: Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007 Darba apjoms 38 lpp Darbā tiek apskatīta vāciešu dzīves līmeņa parādīšanās televīzijas reklāmās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, kā vāciešu dzīves līmenis tiek attēlots reklāmu tekstos: rakstītos, mutiskos un ar attēlu palīdzību. Darba mērķis ir saprast reklāmas uzbūvi un, pamatojoties uz to, analizēt televīzijas reklāmas, arī atsevišķus reklāmas...

 17. YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā

  OpenAIRE

  Krūma, Līga

  2014-01-01

  Diplomdarba tēma ir „YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā. Diplomdarba tēmas izvēli noteica fakts, ka Latvijā nav daudz pētījumu par YouTube, un ka šī video interneta mājaslapa, var piedāvāt jauninājumus vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai. Darba teorētiskā daļa veido pedagoģiskās un metodiskās literatūras analīze. Teorētiskās pētniecības darba gaitā tika izstrādāti un izmēģināti rakstītprasmes attīsto...

 18. PENGGUNAAN METODE JALUR KRITIS PADA MANAJEMEN PROYEK (STUDI KASUS: PT. TREND COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurvelly Rosanti

  2016-01-01

  Full Text Available Manajemen proyek merupakan bagian yang penting dalam proyek pengembangan perangkat lunak, karenanya penggunaan teknologi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi dari manajemen proyek. PT. Trend Communications International (TRENDcom merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa Project Management Office (PMO dengan menawarkan keahlian mereka dalam mengelola proyek-proyek IT. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah dalam mengelola waktu. Keterlambatan proyek disebabkan oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan manusia, proses dan teknologi. Dari aspek teknologi, tidak adanya aplikasi yang mampu menyediakan informasi bagi manajer proyek dan timnya tentang aktifitas yang berpotensi menyebabkan keterlambatan proyek secara keselurahan, serta tugas yang sering terlewatkan tenggat waktunya merupakan penyebabnya. Dengan menggunakan Metode Jalur Kritis, sebuah aplikasi telah dibangun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Aplikasi tersebut dapat menunjukan informasi jalur kritis atau jalur yang aktifitasnya perlu dimonitor dengan seksama sehingga dapat diprioritaskan dan fitur pengingat untuk aktifitas yang tenggat waktunya sudah dekat.

 19. EFEKTIVITAS METODE TRANSFEKSI DALAM TRANSFER GEN PADA ZIGOT IKAN CUPANG ALAM (WILD BETTA, Betta imbellis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anjang Bangun Prasetio

  2013-08-01

  dan 3:1 dengan jumlah ulangan masing-masing sebanyak enam kali. Sebagai kontrol, ditambahkan juga perlakuan non transfeksi (non transgenik yaitu tanpa penyisipan gen GFP maupun RFP. Pengamatan dilakukan sejak perkembangan zigot mulai dari penghitungan derajat penetasan (HR dan sintasan larva (SR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan transfeksi tidak memperlihatkan pola yang jelas dari setiap perlakuan, namun secara umum tidak berbeda signifikan dengan kontrol non transgenik. PCR pada embrio dan larva menunjukkan hasil positif di mana DNA teramplifikasi pada ukuran sekitar 0,6 kb untuk beberapa ulangan. Dari hasil yang diperoleh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode transfeksi efektif digunakan untuk transfer gen ikan cupang alam, wild betta (Betta imbellis.

 20. CLUSTERING PENENTUAN POTENSI KEJAHATAN DAERAH DI KOTA BANJARBARU DENGAN METODE K-MEANS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Rahayu

  2016-09-01

  menjadi dua, yaitu pengelompokan untuk pemahaman dan pengelompokan untuk penggunaan.Metode K-Means merupakan metode untuk teknik clustering yang paling sederhana dan umum.K-Means merupakan salah satu metode pengelompokan data nonhirarki (sekatan yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk dua atau lebih kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam kelompok sehingga data berkarakteristik sama dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama dan data yang berkarakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk meminimalkan fungsi objektif yang diset dalam proses pengelompokan, yang pada umumnya berusaha meminimalkan variasi di dalam suatu kelompok dan memaksimalkan variasi antar kelompok.Data yang ditambang untuk clustering penentuan potensi kejahatan daerah di kota Banjarbaru yaitu data kejahatan yang dimiliki oleh kepolisian Polres di kota Banjarbaru.Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tahapan teknik clustering dan membangun clustering penentuan potensi kejahatan daerah di kota Banjarbaru. Kata kunci:Clustering, Data mining,K-Means, K-Means Clustering

 1. Efektifitas Penerapan Metode Pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization Berbantuan Modul Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Ekonomi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Fiki Ikmah

  2012-06-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektifitas penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan modul pembelajaran dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi terhadap hasil belajar ekonomi akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini menggunakan Quasi eksperimental design postest only control group design. Fokus yang diteliti adalah hasil belajar dari segi proses (afektif dan psikomotor maupun hasil berupa pemahaman siswa (kognitif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan tes sebagai dan dianalisis dengan teknik deskriptif persentase, dan uji statistik. Keaftifan siswa kelas eksperimen secara keseluruhan lebih aktif (77,78% di bandingkan kelas kontrol (70,14%. Pada aspek kemahiran kelas kontrol dan kelas eksperimen sama-sama naik 12,5%, namun dari aspek kesiapan kelas eksperimen naik lebih unggul (25% dibanding kelas kontrol(12,5%. Rata-rata nilai hasil post test kelas eksperimen lebih tinggi (81 dibandingkan kelas kontrol (73. Penerapan metode TAI berbantuan modul lebih efektif dibandingkan metode ceramah bervariasi terlihat dari pencapain ketuntasan nilai KKM sebesar 78,79% siswa tuntas. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan modul efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa baik dari segi proses maupun hasil dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi (ceramah, tanya jawab dan penugasan. Guru disarankan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan modul pembelajaran pada pokok bahasan penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa karena telah terbukti efektif, siswa disarankan belajar mandiri menggunakan modul terlebih dahulu sebelum pembelajaran klasikal. � The aim of this study� are compare effectiveness between implementation TAI collaboration with learning module and implementation conventional learning method at economic lesson achievement of XI IPS, SMA Negeri 1 Bergas 2011/2012 period

 2. Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Program Acara Di KSTV Kediri Dengan Menggunakan Metode Fuzzy AHP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mufid Ali Fatoni

  2015-01-01

  Full Text Available Abstract Penentuan program acara pada suatu stasiun televisi merupakan denyut nadi dari penyiaran pertelevisian. Mekanisme semacam ini harus didukung dengan sistem pendukung keputusan yang bukan hanya mempermudah suatu pekerjaan, tetapi efektifitas dan efisiensinya. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi alternatif program acara sesuai dengan perbandingan kriteria dan alternatif yang telah dievaluasi dengan menggunakan metode Fuzzy AHP. Kriteria yang digunakan pada sistem meliputi biaya produksi, daya tarik, tema, segmentasi, profit, orientasi program, dan etika. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini akan mempermudah divisi program acara dalam menentukan program acara yang akan ditayangkan. Selain itu, sistem juga memberikan kemudahan bagi manager operasional dalam mengawasi acara-acara yang ada dalam proses broadcast KSTV.

 3. ANALISIS BEBAN KERJA OPERATOR MESIN PEMOTONG BATU BESAR (SIRKEL 160 CM DENGAN MENGGUNAKAN METODE 10 DENYUT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andriyanto Andriyanto

  2012-12-01

  Full Text Available PT. PAH merupakan sebuah industri pemotongan batu magma (magma stone yang terletak di jalan Magelang Km. 15 Yogyakarta. Di perusahaan pemotongan batu ini terdapat 3 ukuran pemotongan yaitu sirkel besar (diameter 160 cm, sirkel sedang (diameter 60 - 90 cm dan sirkel kecil (diameter 30 - 50 cm. Penelitian ini khususnya pada pemotongan batu besar, dimana terdapat keluhan kelelahan operator yang terdiri dari operator utama dan operator pembantu. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat beban kerja fisik operator pemotong batu besar (sirkel 160 dengan metode 10 denyut. Dalam penelitian ini ditentukan lama waktu istirahat yang dibutuhkan operator utama maupun pembantu. Selanjutnya dilakukan implementasi waktu istirahat tersebut dan dilakukan pengukuran kembali untuk mengetahui penurunan denyut nadi kerja operator. Penerapan waktu istirahat tersebut membawa penurunan DNK operator masuk kategori ringan dan % CVL masuk kategori tidak terjadi kelelahan.

 4. Identifikasi Kedalaman Laut (Bathymetry berdasarkan Warna Permukaan Laut pada Citra Satelit menggunakan Metode ANFIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diwan Mukti Pambuko

  2013-10-01

  mengetahui warna permukaan pada posisi tersebut dapat dibuat sebuah sistem yang bisa mengidentifikasi kedalaman laut pada posisi tertentu dari warna pada permukaan laut tersebut. Sistem yang dibangun ini menggunakan data kedalaman laut hasil pengukuran manual dan dipadukan dengan data gambar satelit pada posisi yang sama. Kemudian dilakukan proses learning menggunakan teknik Neuro-Fuzzy dengan metode ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System dengan kinerja model identifikasi dapat diketahui dari nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error dan MSE (Mean Square Error. Hasil dari pembuatan model identifikasi, diperoleh sistem yang dapat melakukan identifikasi sangat baik dengan error yang diperoleh pada saat proses pengujian sebesar MAPE 9.0024 % dan MSE 0.0034. Kata kunci: bathymetry, citra satelit, neuro-fuzzy, ANFIS

 5. Evaluasi User Interface Video Interaktif Manusia Purba dengan Menggunakan Metode Heuristik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emi Iryanti

  2014-11-01

  Full Text Available Aplikasi video interaktif mengenai manusia purba didesain dan diimplementasikan bertujuan agar materi mengenai manusia purba yang salah satu tujuannya ialah menjadi bagian dari alat peraga di museum tertentu memiliki tampilan yang lebih interaktif dan tidak melupakan unsur pendidikan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mendapatkan pengalaman baru dalam pembelajaran dan memotivasi pengguna untuk menyukai pengetahuan sejarah. Proses evaluasi pada aplikasi ini dilakukan untuk  mengenali masalah-masalah usability pada rancangan antarmuka, metode yang digunakan yaitu evaluasi heuristik berdasarkan 10 panduan kriteria yang dikembangkan oleh Jacob Nielsen. Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi ini adalah menentukan kriteria evaluator, melakukan evaluasi dan menganilisi hasil evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, evaluator menemukan 8 isu permasalahan interface usability dan desain konten sebagai bahan perbaikan dan pengembangan produk.

 6. Analisis Data Penjualan Perusahaan Detergen XYZ dengan Aplikasi Zoho Reporting Menggunakan Metode OLAP (Online Analytycal Processing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricky Akbar

  2017-06-01

  Full Text Available Sales Channel atau saluran penjualan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Sales channel yang beragam memungkin perusahaan untuk memperbesar keuntungan mereka, sales channel online misalnya dengan sales channel ini perusahaan dapat memperluas lokasi pemasaran keseluruh negara-negara di dunia. Perusahaan yang memiliki sales channel yang banyak dan memproduksi barang yang biasa digunakan sehari-hari, memiliki data pelanggan yang sangat besar diberbagai belahan dunia. Prediksi jumlah penjualan produk di masing-masing negara berdasarkan sales channel yang digunkan perusahaan merupakan Business Intelligence (BI yang sangat penting untuk melihat negara mana yang berpotensi memberikan pelanggan yang besar untuk penjualan produk perusahaan. Dari penelitian dengan menggunakan metode OLAP (Online Analytical Processing dan aplikasi Zoho Reporting, dapat membantu pihak pengambil keputusan dalam menemukan pelanggan dari negara mana yang nantinya berpotensi memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Kata kunci— business intelligence, online analytical processing, sales channel, prediksi.

 7. IDENTIFIKASI KAPANG PADA KECAP KEDELAI MANIS PRODUKSI LOKAL KEDIRI DENGAN METODE PENGENCERAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Durroh Humairoh

  2017-03-01

  Full Text Available Kecap kedelai merupakan salah satu produk fermentasi yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu di berbagai negara termasuk Indonesia. Namun kecap kedelai manis merupakan produk kecap kedelai yang merupakan produk khas Indonesia. Faktor keamanan pangan berkaitan dengan tercemar tidaknya pangan oleh cemaran mikrobiologis, logam berat, dan bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kapang dan jenis kapang yang ditemukan pada sampel kecap produk lokal Kediri. Penelitian ini menggunakan metode pengenceran hingga 101 dari 10 sampel kecap kedelai manis produksi lokal Kediri dengan merek yang berbeda. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada sampel kecap kedelai manis ditemukan jumlah kapang sebanyak < 50 koloni/ml pada setiap sampelnya dan jenis kapang yang ditemukan meliputi Penicillium sp., Aspergillus sp., Rhizopus sp., dan Mucor sp. sehingga dapat disimpulkan bahwa kecap produksi Kediri aman dikonsumsi karena sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah dalam SNI 3543: 2013.   Kata kunci: Jumlah koloni, Jenis kapang, Kecap kedelai manis, produk lokal Kediri

 8. ANALISIS PENGENDALIAN MUTU PROSES MACHINING ALLOY WHEEL MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ong Andre Wahyu Rijanto

  2014-12-01

  Full Text Available PT. Meshindo Alloy Wheel adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur alloy wheel atau dikenal dengan sebutan velg racing untuk didistribusikan ke industri mobil atau dikenal sebagai OEM (Original Equipment Manufacturer baik untuk industri otomotif di Indonesia maupun di Jepang. Mutu merupakan syarat penting dalam sukses bisnis. Kehandalan kinerja proses dan keakuratan pencapaian persyaratan mutu harus dapat dipenuhi. Proses dikatakan capable jika dapat memenuhi spesifikasi pelanggan, variasi yang terjadi pada proses relatif kecil, dan defect atau DPMO yang terjadi kecil. Artikel ini menganalisis pengendalian mutu proses pembuatan valve hole location pada alloy wheel type MS 511 YA. Pengendalian variasi proses produksi dan pengukuran dengan menggunakan metode six sigma DMAIC (Define Measure Analysis Improve Control untuk dapat mencapai target penurunan cacat sampai mencapai 3,4 DPMO (defect per million opportunities, Cp 1,54 dan Cpk 1,54. Setelah proses six sigma selesai, diharapkan implementasi six sigma dapat memberikan saran-saran perbaikan pada proses-proses yang lain.

 9. Sistem Penunjang Keputusan Untuk Menentukan Status Gizi Balita Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dewi Ayu Nur Wulandari

  2018-04-01

  Full Text Available Abstrak Masalah gizi anak masih menjadi masalah nasional. Ciri khas anak yang sehat harus dilihat dari tumbuh dan berkembang. Untuk memastikan bahwa perkembangan anak balita optimal dan untuk mengantisipasi malnutrisi yang dapat mempengaruhi balita, diperlukan teknik untuk menilai status gizi anak. Status gizi anak balita perlu dipantau terus menerus, karena status gizi balita dapat dijadikan ilustrasi kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk membantu dalam menentukan status gizi anak, diperlukan bantuan teknologi informasi. Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem interaktif berbasis komputer yang dapat membantu pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk memecahkan masalah terstruktur dan tidak terstruktur. Fuzzy Tsukamoto adalah salah satu metode yang paling fleksibel dan toleran yang tersedia, dengan keuntungan yang lebih intuitif, diterima oleh banyak pihak, lebih sesuai untuk input yang diterima dari manusia daripada mesin, ia akan memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam memantau perkembangan dan perkembangan balita. Hasil penelitian ini berupa Sistem Pendukung Keputusan untuk mengetahui Status Gizi metode Fuzzy Tsukamoto berbasis Balita yang diharapkan dapat digunakan di posyandu untuk memantau pertumbuhan bayi balita sehingga anak-anak dengan status gizi kurang mendapatkan penanganan yang lebih baik dan lebih cepat. Hasil Penelitian menunjukkan akurasi metode tsukamote di bandingkan dengan metode antropometri dalam menentukan status gizi balita adalah sebesar 82,75%. Kata kunci: inferensi fuzzy, fuzzy tsukamoto, Status Gizi Balita Abstract Children's nutritional problems are still a national problem. Characteristic of healthy children should be seen from growing and developing. To ensure optimal development of children under five and to anticipate malnutrition that may affect children under five, a technique to assess the nutritional status of children is required. Nutrition status of toddlers needs to be

 10. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  OpenAIRE

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 11. PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS KOMPUTER DENGAN METODE MULTIKOMUNIKASI UNTUK SISWA KELAS IV SDLB-B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Salim

  2016-05-01

  Full Text Available Abstract - A deaf person is an individual who has a hearing impediment in both permanent and not permanent. In each teaching for deaf children, teaching aids needed to visualize the material presented, making it easier to understand. Mathematic learning models can be appropriate tools in teaching math to deaf children. This learning model is intended for students in 4th grade of SDLB B. This application presents mathematic material that is explained using animations, pictures, text and videos. By using this applications, teaching and learning activities become more enjoyable and can shorten the time of teaching. The research shows that deaf person more focused on his learning material comparing with the conventional teaching. This method makes people learn 40% faster than conventional method. Keywords : Deaf person, Computer based learning, Mathematics learning model   Abstrak -Tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam hal pendengaran baik permanen maupun tidak. Dalam setiap proses mengajar anak tuna rungu, alat peraga sangat dibutuhkan untuk memvisualisasikan materi yang disampaikan, sehingga lebih mudah untuk memahami. Model pembelajaran matematika dapat menjadi alat yang tepat dalam mengajar matematika untuk anak tuna rungu. Model pembelajaran ini ditujukan untuk siswa kelas 4 dari SDLB-B. Aplikasi ini menyajikan materi matematika menggunakan animasi, gambar, teks dan video. Dengan menggunakan ini aplikasi, kegiatan belajar-mengajar menjadi lebih menyenangkan dan dapat mempersingkat waktu mengajar. Penelitian menunjukkan bahwa individu tuna rungu lebih terfokus pada materi pelajarannya dibandingkan dengan cara konvensional. Metode ini membuat orang belajar 40% lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Kata kunci : Tuna rungu, Pembelajaran dasar komputer, Model pembelajaran matematika

 12. Efisiensi Pendayagunaan Tempat Tidur dengan Metode Grafik BarberJohnson di Rs Lancang Kuning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edi Susilo

  2012-05-01

  Full Text Available Pendayagunaan tempat tidur di rumah sakit seharusnya efisien dari aspek ekonomi maupun aspek medis. Untuk menyatukan dua aspek tersebut maka diperlukan suatu parameter yang tepat, yaitu; BOR, AvLOS, TOI, dan BTO. Menyajikan keempat parameter tersebut dapat digunakan suatu metode yaitu grafik barber-johnson, dimana kita dapat melihat tingkat efisiensi pendayagunaan tempat tidur di rumah sakit dengan jelas dan keempat parameter dipertemukan dalam satu titik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efisiensi pendayagunaan tempat tidur di RS Lancang Kuning Pekanbaru tahun 2011. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah formulir (RP 1 dan RL 1 periode tahun 2011, pengambilan sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi, analisis data dilakukan secara univariat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pendayagunaan tempat tidur di RS Lancang Kuning Pekanbaru tahun 2011 dengan metode grafik BJ titik keempat parameter tidak bertemu pada satu titik melainkan terpisah 2 bagian, angka (AvLOS 8 hari dan TOI 11 hari sedangkan (BOR 50% dan BTO 15 kali. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya kasalahan dalam sensus harian pasien rawat inap yang menjadi sumber data primer. Temuan ini diperkuat dengan tidak berjalannya sensus harian pasien rawat inap di RS Lancang Kuning Pekanbaru dengan baik. Selain itu, bila dilihat dari masing-masing titik parameter dalam grafik BJ berada di luar daerah efisien yang berarti menunjukan sistem yang berjalan kurang baik. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pendayagunaan tempat tidur di RS Lancang Kuning Pekanbaru pada tahun 2011 masih kurang efisien. Disarankan agar pihak manajemen mengevaluasi akan kurangnya permintaan tempat tidur dan unit rekam medis agar menjalankan kegiatan sensus harian pasien rawat inap sesuai dengan ketentuan

 13. IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY UNTUK IDENTIFIKASI LOGO DAN VIDEO SEBAGAI MEDIA INFORMASI MENGGUNAKAN METODE KLASIFIKASI NAIVE BAYESIAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Astrid Novita Putri

  2018-04-01

  Full Text Available Pada  Universitas Semarang Fakultas Teknologi Informasi dan  Komunikasi setiap  tahun  selalu mempunyai banyak kegiatan seperti kegiatan Seminar, Workshop, Pelatihan, Festifal, dsb. Kegiatan- kegiatan  tersebut  biasanya   didokumentasikan  dalam  bentuk  foto   dan   video.   Sedangkan  untuk dokumentasi publikasi kegiatan dalam bentuk media promosi maupun media informasi belum dilakukan, sehingga masyarakat umum yang kurang familiar tidak dapat mengetahui informasi dengan kegiatan yang ada. Memanfaatkan aplikasi smartphone yang berbasis android, blackberry, dan iphone dapat menggunakan  salah  satu  teknologi  augmented  reality  3D  yang  berfungsi  untuk  mengidentifikasi informasi melalui logo Fakultas TIK dan menerapkannya pada berbagai media cetak atau elektronik. Sehingga dengan adanya perubahan cara promosi tersebut diharapkan dapat menarik minat perhatian masyarakat umum dan masyarakat umum untuk mengetahui informasi mengenai kegiatan di Universitas Semarang khususnya Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada penelitian ini, akan membahas bagaimana mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan metode naive bayes   menjadi dua  kategori yaitu favorit atau tidak favorit. Berdasarkan data foto dan video kegiatan FTIK tahun 2017 yang telah diimplementasikan menggunakan tools Unity 3D menunjukkan bahwa penerapan Augmented Reality untuk identifikasi logo sebagai media informasi menggunakan metode klasifikasi naive bayes dapat diimplementasikan dengan baik. Diharapkan dengan adanya klasifikasi kegiatan dengan memanfaatkan teknologi  augmented  reality  yang  diimplementasikan menggunakan  tools  Unity  3D, informasi yang dihasilkan akan lebih informatif dan menarik perhatian masyarakat umum.   Kata kunci: augmented, reality, naive, bayesian, kegiatan.

 14. SISTEM PAKAR BERBASIS ATURAN DALAM BIMBINGAN PENASEHAT AKADEMIK MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bayu Febriadi

  2016-02-01

  Full Text Available AbstrakPenasehat Akademik merupakan Proses Pengisian kartu rencana study bagi mahasiswa yang akan mengambil matakuliah apa yang akan diambil untuk semester selanjutnya. Sebelum terjadinya proses belajar mengajar (PBM berlangsung pada awal semester, kegiatan rutin yang dilakukan adalah adalah penyusunan matakuliah bagi mahasiswa. rancangan sistem ini menggunakan inference forward chaining, dengan implementasi sistem menggunakan sistem database MySQL dan bahasa pemrograman PHP. Forward Chaining adalah metode inference enggine yang mencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri (IF dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Tesis ini membangun suatu sistem pakar berbasis aturan dalam penyusunan Kartu Rencana Study (KRS bagi mahasiswa khususnya yang akan mengambil matakuliah menggunakan metode forward chaining. Tujuan untuk membantu mahasiswa yang belum tahu dalam pengisian kartu rencana study tanpa langsung bertemu dengan dosen pembimbing akademik nya dalam pengambilan matakuliah.Kata kunci : sistem pakar, forward chaining, matakuliahAbstractAcademic adviser is a card charging process study plans for students who will take courses which will be taken for the next semester. Prior to the teaching and learning process (PBM took place at the beginning of the semester, is a routine activity undertaken is the preparation course for students. The system design uses forward chaining inference, with the implementation of the system using MySQL database system and the PHP programming language. Forward Chaining is a method of inference enggine that match facts or statements starting from the left (first IF. In other words, reasoning from facts first started to test the truth of the hypothesis. This thesis build a rule-based expert system in preparation Card Study Plan (KRS for students who will take courses in particular using forward chaining method. Aim to help students who do

 15. METODE BERMAIN PUZZLE BERPENGARUH PADA PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK USIA PRASEKOLAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilis Maghfuroh

  2018-03-01

  Full Text Available Pre-school is a period to increase fine motor development of children. This research aims to determine the increasing of fine motor development using the puzzle for preschoolers. his research is using one-group pre-post test design without control and procedures for statistical analysis through Wilcoxon Sign Rank Test with a confidence level of 95% and α: 5%. The subjects of this study were 40 children. The results of the analysis showed that there was effect of the intervention method by playing puzzle through the development of fine motor skills at pre-school children in mind that the value of Z sign p = 0.001 where significant value of p <0.05. Puzzle play method can improve child language development. The results of this research can be used as the basic for doing the puzzles therapy in children because it can improve fine motor skills development of children. Masa prasekolah merupakan masa peningkatan perkembangan motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari. Pada survey awal hampir sebagian anak mengalami perkembangan motorik suspek. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh metode puzzle terhadap perkembangan motorik halus anak pra sekolah. Penelitian ini menggunakan one-group pra-post test design tanpa control dan analisis statistik menggunakan Uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan tingkat  kepercayaan 95% dan α : 5%. Populasi penelitian 50 anak dan sample 40 anak dengan tehnik Simple Random Sampling. Setelah data terkumpul dengan menggunakan DDST selanjutnya dianalisa. Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh metode bermain puzzle terhadap perkembangan motorik halus diketahui p sign = 0,001 dimana nilai signifikan p < 0,05. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan terapi puzzle pada anak untuk meningkatkan perkembangan motorik halus anak.

 16. APLIKASI PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI BATIK MADURA DENGAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DAN ANALISIS REGRESI LINIER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erwin Prasetyowati

  2018-01-01

  Full Text Available Pada umumnya pengrajin batik di Pamekasan tidak menghitung secara rinci biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, serta menetapkan harga jual berdasarkan harga yang berlaku di pasar, sehingga keuntungan bersih tidak dapat diketahui secara pasti. Berdasarkan permasalan tersebut penelitian ini difokuskan untuk mengurai pembiayaaan produksi batik melalui aktivitas-aktivitas produksi yang dilakukan secara rinci menggunakan metode Activity Based Costing (ABC, dimana metode ini terbukti memiliki tingkat keakurasian yang baik dalam menentukan HPP. Setiap aktivitas yang mengakibatkan biaya akan diakumulasikan untuk menentukan HPP. Untuk mendapatkan biaya bahan baku yang akurat, penelitian ini juga mempertimbangkan perubahan harga bahan baku di pasaran, dengan menggunakan peramalan harga melalui analisis Regresi Linier  mengingat perubahan harga bahan batik memiliki pola data trend. Hasil prediksi pada harga dengan Regresi Linier terhadap bahan baku dan bahan penolong batik meliputi kain, malam dan pewarna masing-masing sebesar Rp. 22.267,00; Rp 80.700,00 dan Rp. 21.300,00. Pada BOP, kelompok aktivitas pembuatan motif, pewarnaan serta pelorotan dan finishing dihitung berdasarkan jumlah warna yang digunakan, sehinggga cost driver yang digunakan adalah panjang kain (meter. Untuk kelompok aktivitas pemeliharaan dan pemasaran, cost driver yang digunakan masing-masing adalah Jam Kerja Langsung (JKL dan jumlah produk (unit. Jumlah produksi Batik Cap 2 Warna adalah 140 unit, Batik Cap 3 Warna adalah 60 unit, Batik Tulis 2 Warna adalah 40 unit, serta Batik Tulis 3 Warna adalah 30 unit. Berdasarkan HPP per unit dan harga jual, maka total keuntungan terbesar terdapat pada Batik Cap 2 Warna sebanyak Rp. 2.452.100,00.

 17. PENGEMBANGAN METODE STERILISASI PADA BERBAGAI EKSPLAN GUNA MENINGKATKAN KEBERHASILAN KULTUR KALUS KENCUR (Kaemferia galangal L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anis Shofiyani

  2015-06-01

  Full Text Available Dewasa ini penggunaan obat tradisional yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan dimasyarakat semakin meningkat sebagai dampak dari konsep hidup kembali ke alam (back to nature. Salah satu tumbuhan yang dikembangkan sebagai tanaman obat di Indonesia adalah kencur (Kaemferia galanga. Kencur banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional (jamu, fitofarmaka, industri kosmetika,penyedap makanan dan minuman, rempah, serta bahan campuran saus rokok pada industri rokok kretek. Secara empirik kencur digunakan sebagai penambah nafsu makan, infeksi bakteri, obat batuk, disentri, tonikum, ekspektoran, masuk angin, sakit perut karena rimpangnya mengandung senyawa metabolit sekunder antara lain saponin, flavonoid, fenol serta minyak atsiri (Syamsuhidayat dan Johnny, 1991. Tahap awal keberhasilan kultur kalus yang dilakukan tidak lepas dari ketepatan pemilihan bahan dasar eksplan yang akan digunakan dan juga teknik sterilisasi yang dilakukan selama kultur kalus. Ketepatan pemilihan sterilan dan lamanya waktu pemberian sterilan pada berbagai macam eksplan ternyata memberikan respon yang berbeda. Penelitian ini merupakan upaya dalam perolehan metode sterilisasi yang tepat pada berbagai macam sumber eksplan berupa daun, akar dan irisan rhizome dalam media MS yang digunakan dalam kultur in vitro khususnya kultur kalus tanaman kencur (Kaemferia galanga, sehingga akan diperoleh metode sterilisasi yang sesuai untuyk perbanyakan kalus kencur. Hasil penelitian menujukkan bahwa kombinasi perlakuan yang efektif untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan sumber kontaminasi adalah Natrium hipoklorit (NaOCl 10 %, 5 menit + Alkohol 70 % ,1 menit pada eksplan daun, kombinasi perlakuan Natrium hipoklorit (NaOCl 5 %, 5 menit + Alkohol 70 % ,1 menit untuk eksplan akar dan kombinasi perlakuan Alkohol 70 % ,1 menit + Kaporit (Ca(ClO2 6%, 20 menit untuk eksplan rimpang kencur. Sumber kontaminan yang dominan tumbuh adalah bakteri dan jamur dari jenis Mucor dan Rhizopus dengan cirri

 18. IMPLEMENTASI METODE PENUGASAN ANALISIS VIDEO PADA MATERI PERKEMBANGAN KOGNITIF, SOSIAL, DAN MORAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Kurniawati

  2013-10-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan media clue in puzzle yang digunakan dalam pembelajaran IPA pada tema bunyi serta pengaruh penggunaan clue in puzzle terhadap aktivitas belajar siswa. Metode penelitian ini adalah Research and Development (R & D. Hasil penelitian pengembangan meliputi hasil validasi pakar materi dan pakar media, aktivitas siswa dan hasil belajar. Validasi dari pakar media mencapai skor 97,5% dan validasi pakar meteri mencapai skor 93,75% dengan pencapaian kriteria masing-masing sangat baik. Hasil belajar kelas eksperimen juga lebih baik dari kelas control. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan media clue in puzzle layak digunakan dalam pembelajaran IPA pada tema Bunyi dan dapat meningkatkan akivitas siswa. The purpose of this study is to determine the feasibility of media clue in the puzzle that used in science teaching on the theme of sound and to determine the effect of the use of clue in the puzzle in the students’ learning activities. The metode of this research is Research and Development (R & D.The research and development outcomes include the validation results of matter and media expert, student activities and learning outcomes. The validation of media experts reach score 97.5% and validation of matter reach score 93.75% and include in very well criteria. The learning outcomes of experimental class also better than the control class. The results shows that development of clue in the puzzle media is feasible to use in science teaching on the theme of sound and to increase the learning activity of students.

 19. PERBANDINGAN METODE PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT DENGAN THINK PAIR SHARE (TPS PADA HASIL BELAJAR KEWIRAUSAHAAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Maulani Subhi

  2016-11-01

  Full Text Available Pendidikan berintikan interaksi pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Pendidikan akan berhasil, jika proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Proses pembelajaran akan berlangsung baik apabila metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan keadaan siswa. Selama ini proses pembelajaran masih dilakukan secara konvensional. Sebagai akibatnya, terlihat pada hasil observasi awal hasil belajar siswa di SMK Islam Roudlotus Saidiyyah masih banyak siswa yang belum tuntas nilainya. Untuk menghindari hal tersebut, salah satu upayanya dengan menerapkan Metode Pembelajaran Numbered Head Together (NHT dan Think Pair Share (TPS. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Adakah perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaranNumbered Head Together (NHT dengan Think Pair Share (TPS terhadap hasil belajar mata pelajaran kewirausahaan kelas X SMK Islam Roudlotus Saidiyyah Semarang.Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X SMK Islam Roudlotus Saidiyyah Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling kuota, sehingga mengambil sampel 32 siswa, kelas X TKJ sebagai kelas eksperimen pertema dan kelas X PS sebagai kelas eksperimen kedua. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, tes dan angket dan analisis data menggunakan uji t.Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai Sig. (2-tailed untuk motivasi siswa 0,009, nilai Sig. (2-tailed untuk respon siswa 0,035, nilai Sig.(2-tailed untuk hasil belajar siswa 0,03. Berdasarkan nilai Sig. (2-tailed tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas NHT dengan kelas TPS. Rata-rata tingkat motivasi siswa 73,8%, tingkat respon siswa72,0%, dan hasil belajar siswa 71,0% pada kelas NHT lebih tinggi dari pada kelas TPS dengan rata-rata tingkat motivasi siswa 57,5%, tingkat respon siswa 61,5%, dan hasil belajar siswa 67,8%.Dari hasil penelitian

 20. Penerapan Batas Ramp-Rate dengan Menggunakan Kombinasi Metode FDP (Forward Dynamic Programming dan QP (Quadratic Programming Pada Unit Commitment-Economic Dispatch

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riza Fahmi Andriyanto

  2017-01-01

  Full Text Available Kebutuhan akan energi listrik terus menigkat seiring dengan perkembangan teknologi. meningkatnya beban listrik ini harus diimbangi dengan penambahan daya yang dibangkitkan. Hal ini sangat berpengaruh pada penjadwalan unit pembangkit yang harus ditentukan dengan baik agar didapatkan pembangkitan yang optimal. Pada Tugas Akhir ini mengambil topik mengenai unit commitment dan economic dispatch dengan mempertimbangkan nilai dari batasan generator (ramp-rate. Metode yang digunakan adalah complete enumeration dengan forward dynamic programming pada unit commitment dan quadratic programming pada economic dispatch. Metode - metode tersebut diterapkan dalam pemrograman matlab sehingga dapat dijadikan suatu program perhitungan unit commitment dan economic dispatch dengan mempertimbangkan nilai batasan ramp-rate. Dengan metode tersebut, diharapkan permasalahan penjadwalan unit pembangkit dapat terselesaikan dengan baik dan optimal sehingga memperoleh total biaya pembangkitan yang ekonomis.

 1. PENGGUNANAN METODE BERMAIN DENGAN TEHNIK LEADER CONFERENCE DALAM UPAYA MENINGKATKAN KECERDASAN LINGUISTIK ANAK USIA DINIDI TAMAN KANAK-KANAK CENDEKIA LEADERSHIP SCHOOL KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endang Purwaningsih

  2018-01-01

  Full Text Available Penelitian ini didasarkan atas permasalahan masih rendahnya keterampilan berbicara anak, dan secara umum permasalahan penelitian ini adalah “Bagimana proses penggunan metode bermain melalui  tehnik Leader Conference dalam meningkatkan kecerdasan linguistik pada anak usia dini?” yang dirumuskan sebagai berikut : 1 Bagaimana perencanaan  penggunanan tehnik leader conference dalam  upaya mengembangkan  kemampuan verbal anak usia dini? 2 Bagaimanakah proses penggunanan metode bermain dengan teknik Leader Conference dalam proses pembelajaran anak usia dini di TK Cendekia Leadership School Kec. Cimenyan Kab. Bandung  dalam meningkatkan kecerdasan linguistik anak usia dini? 3 Bagaimana hasil penggunaan metode bermain dengan tehnik Leader Conference dalam proses pembelajaran anak usia dini di TK Cendekia Leadership School Kecamatan Cimenyan Kab. Bandung? Tujuan yang ingin dicapai adalah Mendeskripsikan penggunaan metode bermain dengan tehnik Leader Conference dalam proses  pembelajaran  di PAUD dalam  mengembangkan kecerdasan verbal anak usia dini. Memperoleh informasi tentang proses penggunan metode bermain melalui Leader Conference Guru dapat menggunakan metode yang tepat dalam mengembangkan kemampuan verbal anak usia dini. Memperoleh informasi tentang hasil dari pembelajaran di PAUD dengan menggunakan tehnik Leader Conference  dalam  pengembangan  kemampuan verbal anak usia dini. Penelitian  dilandasi oleh teori Pendidikan anak usia dini khususnya tentang enam aspek pengembangan anak usia dini  dan teori kecerdasan ganda Howard Gardner, tenntang metode pembelajaran PAUD serta  tentang metode bermain dengan pendekatan Leader Conference sebagai obyek kajian utama. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Dari hasil pelaksanaan dan observasi yang dilakukan, metode bermain dengan tehnik leader conference

 2. The BlcC (AttM) lactonase of Agrobacterium tumefaciens does not quench the quorum-sensing system that regulates Ti plasmid conjugative transfer.

  Science.gov (United States)

  Khan, Sharik R; Farrand, Stephen K

  2009-02-01

  The conjugative transfer of Agrobacterium plasmids is controlled by a quorum-sensing system consisting of TraR and its acyl-homoserine lactone (HSL) ligand. The acyl-HSL is essential for the TraR-mediated activation of the Ti plasmid Tra genes. Strains A6 and C58 of Agrobacterium tumefaciens produce a lactonase, BlcC (AttM), that can degrade the quormone, leading some to conclude that the enzyme quenches the quorum-sensing system. We tested this hypothesis by examining the effects of the mutation, induction, or mutational derepression of blcC on the accumulation of acyl-HSL and on the conjugative competence of strain C58. The induction of blc resulted in an 8- to 10-fold decrease in levels of extracellular acyl-HSL but in only a twofold decrease in intracellular quormone levels, a measure of the amount of active intracellular TraR. The induction or mutational derepression of blc as well as a null mutation in blcC had no significant effect on the induction of or continued transfer of pTiC58 from donors in any stage of growth, including stationary phase. In matings performed in developing tumors, wild-type C58 transferred the Ti plasmid to recipients, yielding transconjugants by 14 to 21 days following infection. blcC-null donors yielded transconjugants 1 week earlier, but by the following week, transconjugants were recovered at numbers indistinguishable from those of the wild type. Donors mutationally derepressed for blcC yielded transconjugants in planta at numbers 10-fold lower than those for the wild type at weeks 2 and 3, but by week 4, the two donors showed no difference in recoverable transconjugants. We conclude that BlcC has no biologically significant effect on Ti plasmid transfer or its regulatory system.

 3. PERBEDAAN KADAR HEMOGLOBIN METODE SIANMETHEMOGLOBIN DENGAN DAN TANPA SENTRIFUGASI PADA SAMPEL LEUKOSITOSIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  wahdah norsiah

  2015-12-01

  hemoglobin levels over the patient's clinical condition. Keywords: sianmethemoglobin methods, centrifugation, leukocytosis Abstrak: Pemeriksaan kadar hemoglobin metode sianmethemoglobin dipengaruhi leukositosis yang menyebabkan pengukuran absorban meningkat signifikan dan kadar hemoglobin meningkat palsu maka sampel darah yang sudah diencerkan dengan larutan Drabkins di sentrifugasi 3000 rpm selama 10 menit kemudian absorban supernatant diukur dengan fotometer pada λ 546 nm. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pemeriksaan kadar hemoglobin metode siamethemoglobin dengan dan tanpa sentrifugasi pada sampel leukositosis. Jenis penelitian merupakan penelitian observasional laboratorik. Rancangan penelitian ini adalah penelitian cross sectional. Sampel penelitian diambil dari sisa sampel darah pasien yang sudah diperiksa jumlah leukositnya lebih dari 20.000/µL dengan Hematology Analyzer (CEL-DYN Ruby Pebruari-April 2014, dan dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan kriteria jumlah leukosit yaitu kelompok 1. 20.000/µL-29.999/µL, kelompok II. 30.000/µL-39.999/µL, kelompok III. 40.000/µL-49,999/µL, kelompok IV. Lebih dari 50.000/µL. Jumlah sampel yang diambil adalah 20 sampel setiap kelompok, jumlah sampel seluruhnya 80 sampel. Hasil analisis menunjukkan ada perbedaan yang bermakna kadar hemoglobin metode siamethemoglobin dengan dan tanpa sentrifugasi pada sampel leukositosis dengan nilai p = 0,000 lebih kecil dari α 0,05. Kekeruhan leukositosis berpengaruh terhadap selisih kadar hemoglobin dengan dan tanpa sentrifugasi, semakin tinggi jumlah leukosit semakin besar selisih kadar hemoglobin, hasil penelitian pemeriksaan kadar hemoglobin berdasarkan kriteria jumlah leukosit diperoleh selisih kadar hemoglobin dengan dan tanpa sentrifugasi pada kelompok I. 0,22 ± 0,07 g/dL, kelompok II 0,40 ± 0,22 g/dL, kelompok III. 0,44 ± 0,14 g/dL,kelompok IV. 0,85 ± 0,41 g/dL. Pemeriksaan kadar hemoglobin metode sianmethemoglobin pada sampel leukositosis dengan jumlah

 4. PENGEMBANGAN WEBSITE DINAMIS MENGGUNAKAN ASP.NET MVC DAN SQL SERVER DENGAN METODE RAD (STUDI KASUS: PT X

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fityan Aula Juyuspan

  2017-09-01

  Full Text Available Abstrak — Pembangunan website dinamis merupakan salah satu kebutuhan bagi beberapa perusahaan. Kebutuhan tersebut dapat berupa sebuah komunikasi dengan pelanggan, sebagai sarana informasi, promosi produk, statistic pengunjung, dan pengelolaan quotation. PT X merupakan sebuah perusahaan yang menjadikan website dinamis sebagai salah satu kebutuhan mereka. Website dinamis bertujuan untuk mengelola konten serta mempublikasikan promosi-promosi perusahaan sehingga mempermudah pengunjung dalam memahami dan berinteraksi aktif dengan perusahaan. Framework ASP.NET MVC merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk pembangunan website dinamis. Pada studi kasus ini bahasa pemrograman yang digunakan adalah C# dan menggunakan database SQL Server 2016. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk mengimplementasikan MVC Pattern, bundling and minification, cookie, AJAX (Asynchronous JavaScript and XML, dan Action Filter pada ASP.NET. Pengembangan tersebut menghasilkan website dinamis yang interaktif, menyediakan informasi dan layanan bagi pengunjung baru ataupun pelanggan dari perusahaan tersebut, serta dikembangkan dengan cepat (rapid dengan menggunakan metode RAD.

 5. PENCITRAAN TOMOGRAFI ATENUASI SEISMIK TIGA-DIMENSI GUNUNG GUNTUR MENGGUNAKAN METODE RASIO SPEKTRA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gede Suantika

  2008-11-01

  Full Text Available Karakteristik medium dapat digambarkan oleh parameter fisis seperti kecepatan dan atenuasi seismik. Dalam studi tomografi seismik, amplitudo dan waktu tempuh gelombang P dan S digunakan untuk mencitrakan struktur internal Bumi. Objek penelitian ini adalah gunung Guntur yang merupakan salah satu gunungapi aktif di Jawa Barat. Ruang lingkup daerah penelitian adalah 20x20x20 km3 dengan ukuran blok parameterisasi 2x2x2 km3. Berdasarkan beberapa data seismogram telah ditentukan posisi hiposenter dengan menggunakan metode 3 lingkaran yang didetailkan dengan metode grid search. Metode inversi leastsquare (LSQR digunakan untuk proses inversi kecepatan dan atenuasi seismik. Data masukkan untuk inversi kecepatan adalah waktu tunda (δt yang didefinisikan sebagai selisih antara waktu tempuh hasil observasi dengan waktu tempuh dari model referensi. Sedangkan input untuk inversi atenuasi seismik berupa atenuasi diferensial (∆tsp* yang diperoleh dengan perhitungan rasio spektra. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa distribusi hiposenter terkonsentrasi pada interval kedalaman 1-6 km dari puncak Guntur. Citra tomogram kecepatan dan atenuasi seismik menunjukkan zona anomali kecepatan negatif dan atenuasi tinggi yang secara konsisten terletak di bawah puncak Guntur, kaldera Gandapura, dan kawah Kamojang. Zona tersebut selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai zona keberadaan materi panas yang kemungkinan berasosiasi dengan dapur magma.   Characteristics of a medium could be defined by physical parameters such as seismic velocity and attenuation. In seismic tomography studies, the amplitude and travel time of P- and S-waves have been used to image the Earth’s internal structure. The object of this study is the Guntur volcano that is one of active volcanoes in West Java. The study area covers a 20x20x20 km3 volume with a block size used in the parameterization of 2x2x2 km3. Based on several seismograms, hypocenter locations have been determined using the

 6. PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING (Studi Kasus : Universitas Purwakarta - Purwakarta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beki Subaeki

  2016-03-01

  Full Text Available ABSTRAK Pemanfaatan teknologi informasi pada suatu organisasi sangat diperlukan, hal ini diperlukan terlebih oleh organisasi besar semacam perguruan tinggi kerena pengembangan sistem informasi akan semakin komplek dan akan berpengaruh pada perkembangan bisnis yang sedang berjalan. Pada prakteknya tidak sedikit pembangunan / pengembangan sistem informasi mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan karena tidak sesuai dengan arah tujuan serta kebutuhan akademik. Salah satu metode yang digunakan untuk membangun/mengenbangkan sistem informasi adalah Enterprise Architecture Planning, dimana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk pendekatan perencanaan kualitas data dengan melihat pada kebutuhan bisnis dari organisasi. Didalam Enterprise Architecture Planning akan diuraikan tentang arsitektur data, aplikasi, teknologi serta roadmap rencana implementasi dari arsitektur tersebut.Universitas Purwakarta sebagai salah satu penyelenggara pendidikan, tidak luput dari kebutuhan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan arsitektur informasinya agar arah strategi kebijakan pengembangan organisasi dapat terencanakan dengan baik. Pemodelan arsitektur informasi pada Universitas Purwakarta, meliputi pendefinisian arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan pembuatan pemetaan atau roadmap rencana implementasi. Proses dalam pendefinisian arsitektur informasi yang ditinjau, mengacu kepada proses yang sudah umum terjadi dalam bisnis penyelenggaraan sistem pendidikan khususnya di Universitas Purwakarta, sedangkan ruang lingkup pembahasan melingkupi bidang akademik, bidang administrasi keuangan. Hasil dari penelitian ini akan menghasilkan roadmap rencana implementasi yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan aplikasi yang mendukung fungsi bisnis organisasi.. Kata Kunci : Enterprise Architecture Planning, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi Dan Arsitektur Teknologi, Sistem Informasi. ABSTRACT Utilization of information technology in an

 7. EVALUASI KINERJA KEGIATAN PERAWATAN MESIN INJECTION MOLD MENGGUNAKAN METODE TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM PADA PT ICHIKOH INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Tirtana Siregar

  2017-12-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai perawatan mesin atau maintenance, meliputi Total Productive Maintenance, Overall Equipment Effectiveness, Overall Human Ineffectiveness dan Six Big Losses pada PT Ichikoh Indonesia. Permasalahan yang terjadi diperusahaan yaitu banyaknya jumlah part defect dikarenakan mesin sering breakdown. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terstruktur dengan Manager Departement Molding Upstream 1 dan Departement Maintenance. Data tersebut dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan evaluatif dari periode bulan April 2016 sampai Maret 2017. Dari hasil analisis ini PT Ichikoh Indonesia memiliki nilai efektifitas mesin yang masih dibawah standar JIPM (Japan Institude of Plant Maintenance yaitu dengan nilai tertinggi pada bulan Februari 74%, sedangkan standar JIPM (Japan Institude of Plant Maintenance adalah minimal sebesar 85% yang dihitung menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness. Sedangkan untuk pengukuran tingkat ketidakefektifan kerja operator yang dianalisis menggunakan metode Overall Human Ineffectiveness mendapatkan nilai yang masih besar pada bulan May 2016 yaitu sebesar 17%.  Faktor yang menyebabkan rendahnya nilai efektifitas mesin dan tingkat ketidakefektifan kinerja operator adalah faktor Idling and Minor Stoppagges dengan nilai losses sebesar 54% yang sudah dianalisis menggunakan diagram pareto. Sesuai dengan diagram sebab-akibat (fishbone didapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Idling and Minor Stoppagges yang menjadi prioritas utama adalah a. faktor manusia yaitu masih kurang disiplin, sering terjadi kesalahan dalam perbaikan mesin, b. faktor material yaitu kesalahan spesifikasi material dan rendahnya perawatan bahan baku, c. faktor mesin yaitu mesin sering breakdown, kesalahan setup, d. faktor metode yaitu penjadwalan pengganti komponen yang belum efektif dan autonomous maintenance kurang berjalan dengan baik, e. faktor lingkungan

 8. Analisis Penerapan Metode Transmitter Receiver Unit (TRU Upgrading Untuk Mengatasi Traffic Congestion Jaringan GSM Pada BTS Area Purwokerto Kota

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfin Hikmaturokhman

  2011-05-01

  Full Text Available Semakin banyaknya pengguna selular maka akan semakin banyak trafik yang akan tertampung. Trafik yang melebihi kapasitas kanal yang disediakan dapat menyebabkan kondisi Traffic Congestion. Untuk menanganinya diperlukan metode penambahan kapasitas kanal agar semua trafik dapat tertampung dengan baik. Metode ini disebut dengan TRU Upgrading. Transmitter Receiver Unit (TRU adalah hardware yang terletak pada Radio Base Station dalam BTS yang berisi slot-slot kanal sedangkan metode TRU Upgrading adalah metode dengan menambahkan/upgrade kapasitas kanal yang tersedia dari konfigurasi TRU yang telah ada sebelumnya, misalkan pada BTS Pabuaran memiliki konfigurasi 3x2x3 karena terjadi kejenuhan pelanggan maka konfigurasi TRU diupgrade menjadi 3x4x3. Perubahan konfigurasi TRU maka merubah konfigurasi BTS-nya serta menambah kapasitas kanalnya. Key Performance Indicator (KPI yang baik pada Indosat adalah menggunakan batas GoS 2%. Nilai GoS ini dikaitkan dengan tabel Erlang untuk mendapatkan sebuah nilai intensitas trafik. Jika nilai intensitas trafik konfigurasi TRU yang digunakan kurang dari nilai intensitas trafik pelanggan maka disebut traffic congestion. Sebagai akibat dari traffic congestion adalah kondisi blocking. TRU Upgrading ini dilakukan dengan harapan nilai blocking panggilan menjadi 0 %. Pada Purwokerto kota, diterapkan  TRU Upgrading untuk cell Grendeng 3, Pabuaran 2, dan Unsoed 1 karena trafik pelanggan yang terjadi melebihi nilai intensitas trafik dari konfigurasi TRU yang digunakan.   Untuk cell Unsoed 1 dan Grendeng 3 meski telah dilakukan TRU Upgrading menjadi 4 buah TRU tetap terjadi traffic congestion sebesar 8 sampai dengan 15 Erlang dikarenakan pada cell-cell ini mengcover area yang padat penduduk. Sedang untuk Pabuaran 2 penerapan TRU upgrading mencapai keefektifan sebesar 100%.

 9. Penentuan Harga Jual Produk Dengan Metode Cost Plus Pricing Pada Pt.pertani (Persero) Cabang Sulawesi Utara

  OpenAIRE

  Gayatri, Winny

  2013-01-01

  Harga jual suatu produk perlu ditetapkan, dimaksudkan untuk pencapaian laba. Harga jual suatu produk mempengaruhi posisi persaingan pasar, yang selanjutnya akan mempengaruhi volume produksi. Dapat dikatakan bahwa harga jual mepengaruhi besarnya pendapatan dan laba bersih Perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui harga jual produk benih padi dengan menggunakan pendekatan cost plus pricing pada PT.Pertani. Alat analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisa...

 10. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN JALAN TOL SEMARANG-BAWEN DENGAN INTEGRASI METODE IMPORTANCE PERFORMANCE GAP ANALYSIS, LEAN, DAN SIX SIGMA

  OpenAIRE

  Diana Puspita Sari; Ariani Putri Winanda; Arfan Bakhtiar; Dyah Ika Rinawati; Yusuf Widharto

  2017-01-01

  PT Trans Marga Jateng (TMJ) adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, yaitu mengelola jalan tol Semarang-Bawen. Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan oleh PT TMJ menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PT TMJ masih dianggap kurang memuaskan, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diukur dari dua perspektif, yaitu perspektif internal dan perspektif eksternal. Perspektif eksternal dapat diukur dengan metode Impor...

 11. SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN KEMIH DENGAN METODE BREADTH FIRST SEARCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yogi Aditya Pratama

  2016-03-01

  Full Text Available Abstract - Currently kidney disease affects adult mortality throughout the world especially continent of Asia, Australia, Northern Europe, and South America. Kidney disease can be a strong indicator of risk of death and end-stage renal disease. The cause of kidney disease is affecting due to lack of knowledge about the information the symptoms that arise in kidney disease and also the lack of health services and facilities especially to the kidney disease itself. An expert system is a knowledge-based system program that provides a solution that can solve the problem as it is usually done by experts. Development of an expert system using Breadth First Search method, which has advantages such as not going to hit a dead end in the search process solution, if there is more than one solution, the minimum solution will be selected to perform diagnosis of kidney and urinary tract diseases. So with this expected applications can improve the performance of health services and facilities, as well as the patient can take further action without having to wait for a doctor's examination. Keyword : Expert System, Kidney Disease, Urinary Tract, Breadth First Search Methode. Abstrak - Saat ini penyakit ginjal mempengaruhi kematian orang dewasa di seluruh Dunia khususnya Benua Asia, Australia, Eropa Utara, dan Amerika Selatan. Penyakit ginjal menjadi indikator kuat risiko kematian dan stadium akhir penyakit ginjal. Penyebab yang mempengaruhi penyakit ginjal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang informasi gejala-gejala yang timbul pada penyakit ginjal dan juga kurangnya pelayanan dan fasilitas kesehatan kususnya untuk penyakit ginjal itu sendiri. Sistem pakar merupakan sistem program berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi yang dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Pengembangan sistem pakar menggunakan metode Breadth First Search, yang mempunyai kelebihan diantaranya tidak akan menemui jalan buntu dalam melakukan

 12. Determinasi Strain Aedes aegypti (Linn. yang Rentan Homozigot dengan Metode Seleksi Indukan Tunggal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isfanda Isfanda

  2017-06-01

  Full Text Available Abstract. Aedes aegypti is a type of mosquito that can carry dengue virus, yellow fever and chikunguya. The spread of this mosquito is very broad, covering almost all tropical regions worldwide. This study aims to determine the vulnerability status of homozygous Ae. aegypti. Sample of Ae. aegypti is mosquito strain from Health Entomology Laboratory Bogor Institute of Agriculture and at random sampling. Ae. aegypti eggs which comes from the breeders hatched separately. Insecticide‐treated paper (impregnated paper malathion, bendiokarb and deltamethrin are use for insecticides testing using WHO test kit. The analysis showed that the mosquito Ae. aegypti tested with a single sib‐selection method and were exposed to the insecticide malathion, propoksur, and showed an increasing trend sipermetrin vulnerability homozygous at each generation. As for the fourth generation (F4 has not shown changes into a strain that is homozygous susceptible to three types of insecticides. The formation of homozygous susceptible strains take over five generations.Keywords: Ae. aegypti, malathion, bendiocarb, deltamethrin, single sib‐selection methodAbstrak. Aedes aegypti merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue, demam kuning (yellow fever dan chikunguya. Penyebaran nyamuk ini sangat luas, meliputi hampir semua daerah tropis di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan mengetahui status kerentanan nyamuk Ae. aegypti secara homozigot. Nyamuk Ae. aegypti yang dijadikan sampel yaitu nyamuk dewasa strain yang ada di Laboratorium Entomologi Kesehatan Institut Pertanian Bogor dan diambil secara acak. Telur Ae. aegypti yang berasal dari satu indukan ditetaskan secara terpisah. Insektisida yang digunakan untuk pengujian menggunakan kertas berinsektisida (impregnated paper malation, bendiokarb, dan deltametrin dengan menggunakan WHO test kit. Hasil analisis menunjukkan bahwa nyamuk Ae. aegypti yang diuji dengan metode seleksi indukan tunggal serta dipaparkan

 13. Aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit ispa berbasis speech recognition menggunakan metode naive bayes classifier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariam Marlina

  2017-05-01

  Full Text Available AbstrakISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah suatu penyakit gangguan saluran pernapasan yang dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit mulai dari penyakit tanpa gejala, infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan akibat faktor lingkungan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gejala dan cara penanganan penyakit ISPA merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian akibat ISPA. Peran sistem pakar yang disediakan dalam bentuk aplikasi sangat diperlukan untuk membantu seseorang dalam melakukan diagnosa penyakit ISPA secara mudah dan cepat. Dengan berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, sistem pakar mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan oleh seorang pakar. Oleh Karena itu, Aplikasi Sistem Pakar Diagnosis Penyakit ISPA Berbasis Speech Recognition Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit ISPA terhadap seseorang berdasarkan konversi hasil deteksi suara pengguna. Dengan aplikasi ini pengguna seakan berkonsultasi kepada seorang dokter/pakar yang menangani penyakit ISPA. Aplikasi dibangun berbasis android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Kata kunci : Sistem pakar, speech recognition, ISPA, metode naïve bayes classifier, Android. AbstractISPA (Acute Respiratory Tract Infection is a respiratory disorder disease that can lead to a wide spectrum of diseases ranging from asymptomatic disease, mild infection to severe and deadly disease due to environmental factors. So if someone complains of respiratory disorders not necessarily just have regular respiratory problems because it could be the person has ARI disease. The role of expert systems provided in the form of an application is needed to help a person in the diagnosis of ARI disease easily and quickly. By trying to adopt human knowledge into a computer, an expert system is capable of solving problems like that of an expert. Therefore, the Application of Expert

 14. EFEKTIVITAS METODE ROLE PLAYING PADA MENDESKRIPSIKAN PELAYANAN PRIMA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indah Tri Lestari

  2013-02-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran role playing pada pokok bahasan mendeskripsikan pelayanan prima untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK Hidayah Semarang. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X AP SMK Hidayah Semarang Tahun Ajaran 2011/2012. Prosedur penelitian ini merupakan siklus kegiatan pembelajaran yang terdiri dari dua siklus, dimana setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes evaluasi yang berupa tes objektif pada tiap akhir siklus dan lembar observasi untuk aktivitas siswa dan kinerja guru. Hasil belajar kognitif siswa pada siklus I sebesar 74,5 dengan ketuntasan klasikal 66,7%. Rata-rata hasil belajar siklus II sebesar 82,5 dengan ketuntasan klasikal 96,7%. Adapun sikap siswa terhadap pembelajaran pada siklus I sebesar 55% dan pada siklus II mencapai peningkatan sebesar 87,5%. Sedangkan kinerja guru pada siklus I mencapai 58,3% dan pada siklus II meningkat menjadi 93,1%. Penerapan metode pembelajaran role playing pada pokok bahasan mendeskripsikan pelayanan prima efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK Hidayah Semarang. Abstract ___________________________________________________________________ The purpose from this research was to determine effectiveness of role playing in describing excellent service to improve students� result class X AP Hidayah Vocational School of Semarang year 2011/2012. The subject of this research is the class X AP of Hidayah Vocational School of Semarang year 2011/2012. The procedure of this research is a cycle of learning activities that consists of two cycles, in which each cycle includes planning, implementation of the action, observation and reflection. Instrument of data collection is the evaluation tests in the form of objective tests at each end of the cycle and observation

 15. PERANCANGAN CASING DAN TATA LETAK KOMPONEN OZONIZER PENGAWET MAKANAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zainal Fanani

  2012-02-01

  Full Text Available Penelitian ini berisi tentang perancangan casing dan tata letak komponen ozonizer pengawet makanan. Proses perancangan produk dilakukan dengan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD pada fase perencanaan produk (Product Planning dan fase perencanaan disain (Design Planning. Pada fase perencanaan produk, dilakukan identifikasi kebutuhan konsumen terhadap ozonizer pengawet makanan. Pengumpulan data mengenai kebutuhan konsumen diperoleh dari penyebaran angket (kuisioner kepada pengguna produk, yaitu rumah makan dan industri makanan. Setelah diperoleh daftar kebutuhan konsumen, kebutuhan-kebutuhan tersebut kemudian diolah menggunakan metode QFD pada fase perencanaan produk hingga diperoleh spestifikasi teknis produk dan House of Quality (HOQ. Spesifikasi teknis produk ini akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun fase kedua proses QFD, yaitu fase perencanaan disain. Pada fase perencanaan disain, dihasilkan beberapa sketsa alternatif solusi. Alternatif solusi disain tersebut kemudian dievaluasi dan dilakukan penilaian untuk memilih solusi disain produk ozonizer pengawet makanan. Setelah solusi disain produk ozonizer dipilih, alternatif solusi tersebut kemudian dirancang secara detail, dan kemudian dibuat prototype produk. Prototype produk  yang dibuat adalah prototype visual, yakni gambar disain yang dianimasi untuk melihat proses perakitan, penyusunan tata letak komponen penyusun produk dan penyusunan display dan panel operasi produk. Kata Kunci   :   Kebutuhan konsumen, Quality Function Deployment, Spesifikasi Teknis Produk, Solusi Disain, Prototype Disain Produk     This research contains about casing project and ozonizer component layout of food preservative. The project is practiced using Quality Function Deployment (QFD method on product planning and design planning phase. In product planning phase, there is identification about consumer needs in ozonizer food preservative. Collecting data about consumer needs are received

 16. PENGGUNAAN METODE SIMULASI DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN LITERASI INFORMASI IPS BAGI MAHASISWA PGSD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Nurhasanah

  2016-06-01

  Full Text Available Abstrak. Mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar dikembangkan sebagai mata pelajaran terintegrasi atau integrative social studies, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Tantangan yang dihadapi peserta didik saat ini adalah banyak dan beragamnya masalah-masalah sosial yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu pembelajaran IPS bertujuan untuk  mengembangkan keterampilan sosial. Namun, mengingat perkembangan siswa SD yang masih dalam tingkat berpikir kongkrit maka disarankan pembelajaran IPS SD menggunakan contoh-contoh masalah sosial yang kongkrit dan yang  mungkin melibatkan pengalaman-pengalaman siswa SD secara langsung. Namun dalam kenyataannya berdasarkan wawancara pada guru-guru SD di kota Serang masih banyak ditemukan kesulitan dalam mengajarkan IPS. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan guru-guru di SD belum sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajaran IPS. Oleh sebab itu penting kiranya mahasiswa PGSD semester V sebagai calon tenaga pendidik dibekali pengalaman dengan metode simulasi guna mengembangkan literasi informasi pada pembelajaran IPS yang menunjang pada pengembangan karir profesionalnya nanti. Kata kunci: metode simulasi, literasi informasi IPS, dan mahasiswa  Abstract. Social studies in elementary school subjects developed as an integrated or integrative social studies, not as educational disciplines. The challenges facing students today are many and varied social problems that must be faced in everyday life, so learning IPS aims to develop social skills. However, considering the development of elementary school students who are still in the level of concrete thinking it is advisable elementary social studies learning using examples of concrete social problems and that may involve experiences elementary students directly. But in reality based on the interviews of the teachers in the city of Serang there are still many difficulties in teaching social studies. This shows that the ability of teachers in primary

 17. Pengenalan Angka Pada Sistem Operasi Android Dengan Menggunakan Metode Template Matching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdi Pandu Kusuma

  2016-07-01

  Full Text Available AbstrakUsia dini merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak. Upaya pengembangan potensi dapat dilakukan melalui berbagai cara termasuk dengan cara bermain. Bermain bagi anak merupakan cara yang tepat untuk belajar. Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu dibuat sebuah aplikasi pengenalan angka yang interaktif dengan unsur edukasi. Aplikasi tersebut diharapkan dapat mengambil keputusan secara otomatis apa yang ditulis anak itu bernilai benar atau salah dan juga dapat membangkitkan semangat belajar anak dalam mengenal pola angka. Solusi yang sesuai agar aplikasi tersebut dapat memberikan jawaban salah atau benar digunakan satu metode yaitu template matching. Pengenalan angka dengan menggunakan metode template matching dilakukan dengan cara membandingkan citra masukan dengan citra template. Hasil template matching dihitung dari banyaknya titik pada citra masukan yang sesuai dengan citra template. Template disediakan pada database untuk memberikan contoh cara penulisan pola angka. Uji coba dilakukan pada aplikasi sebanyak 40 kali dengan pola yang berbeda. Dari hasil uji coba didapat prosentase keberhasilan aplikasi ini mencapai 75,75%.Kata kunci: Belajar, bermain, Template Matching, dan pola. AbstractEarly childhood is an effective age to develop the potential of the child. Potential development efforts can be done through various ways, including by playing. Playing for children is a great way to learn. Based on this phenomenon, it should be made an introduction to the numbers interactive application with elements of education. The application is expected to take decisions automatically what the child is written is true or false, and also can encourage a child's learning in recognizing number patterns. Appropriate solutions so that the app can give an answer right or wrong to use the methods that template matching. The introduction of the numbers by using template matching is done by comparing the

 18. Pencegahan Penularan HIV/AIDS: Efektivitas Metode KIE “Aku Bangga Aku Tahu (ABAT”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shelly Iskandar

  2016-12-01

  Full Text Available Abstract The epidemic of HIV/AIDS in Indonesia is one of fastest growing among Asian countries. One of the efforts of the government to reduce HIV/AIDS cases is by implementing Information Education and Communication (IEC which is so-called “Aku Bangga Aku Tahu (ABAT”. However, the effectiveness of ABAT and its methods have not been evaluated. The aim of this study is to analyze the effectiveness of IEC of ABAT on knowledge, perception, stigma and HIV/AIDS behavioral prevention among selected high school students. This is a quantitative research, using pre-test, post-test, and control group of Quasi Experimental Design. A number of 221 students were chosen using multistage random sampling, divided into groups of single, multiple and control. The results of this study showed that the IEC of ABAT effectively increased knowledge, perception and preventive behavior, but it had not been able to reduce stigma. IEC of ABAT multiple sessions provided higher impact thanthat of the single session (p < 0.05. It is necessary to improve methods of IEC to encourage the improvement of knowledge, perception, and reduced stigma and HIV/AIDS risk behavior. Keywords: behavior, HIV/AIDS, knowledge, perception, stigma AbstrakLaju peningkatan HIV/AIDS di Indonesia merupakan salah satu yang tercepat di Asia. Sebagai upaya pengendalian HIV/AIDS, pemerintah meluncurkan modul komunikasi informasi dan edukasi Aku Bangga Aku Tahu (KIE ABAT. Efektivitas metode dan KIE ABAT sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas KIE ABAT terhadap pengetahuan, persepsi, stigma dan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada siswa/siswi SMA. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian Quasi Experiment Design dengan Pre-test Post-test Control Group Design. Sebanyak 221 siswa berpartisipasi dalam penelitian yang dipilih menggunakan multistage random sampling, kemudian dibagi kedalam kelompok single, multiple

 19. Pengenalan Bahasa Isyarat dengan Metode Segmentasi Warna Kulit dan Center of Gravity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wawan Kurniawan

  2013-06-01

  Full Text Available Abstrak Bahasa isyarat (sign language merupakan bahasa yang menggunakan gerakan tangan dan gerak bibir untuk menjelaskan sebuah arti. Untuk itu perlu adanya dibuat suatu sistem yang dapat menghubungkan penderita cacat tunarungu dengan manusia normal. Penelitian aplikasi pengenalan bahasa isyarat secara real-time banyak mengalami kendala, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, besarnya tingkat kemiripan data citra latih, proses pelacakan (tracking terutama pada segmentasi objek dengan latar belakang (background sehingga hasil capture tidak terinterprestasikan maksimal. Penelitian ini menggunakan metode pelacakan (tracking yakni segmentasi warna kulit dan center of gravity (COG berhasil melacak (tracking gerakan tangan dari setiap frame, serta metode deteksi tepi dan PCA sebagai ekstraksi ciri, dan pengenalannya menggunakan pendekatan jaringan syaraf tiruan  back propagation. Hasil dari pengujian sistem ini dapat mengenali 26 huruf isyarat, tingkat akurasi pengenalan isyarat tangan 83,43%. Pada berbagai kondisi pencahayan dan jarak objek ke kamera, system ini mengalami perubahan tingkat pengenalan sehingga diperlukan jarak ideal dan tingkat penerangan yang baik. Aplikasi ini perlu adanya pengembangan lebih lanjut terutama pada proses pelacakan dan identifikasi. Kata kunci—Pelacakan, Ekstraksi ciri, Pengenalan isyarat tangan   Abstract Sign language is a language that uses hand gestures and lip movements to explain the meaning. For that there needs to be created a system that can connect the disabled with normal human hearing impairment. The study of sign language recognition applications in real-time experience any problems, the factors that affect, among others, high level of similarity of training image data, the process of tracking, especially on the segmentation of objects with the background so the results do not capture the maximum interpretation. This research uses the tracking method the skin color segmentation and center of

 20. MENINGKATKAN KAPASITAS LOADING MESIN PRESS 1000T PADA PROSES PRESS BRACKET SUPPORT AIR TANK DENGAN METODE PDCA DI PT. XYZ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renty Anugerah Mahaji Puteri

  2016-01-01

  Full Text Available Agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar, diperlukan improvement. Dalam pembahasan ini, improvement yang akan dilakukan terkait dengan proses pembentukan part bracket support air tank. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah PDCA (Plan Do Check Action. Metode ini diangkat penulis sebagai metode yang paling cocok untuk diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang otomotif seperti PT. XYZ ini. Yang menjadi titik fokus dari improvement yang akan dilakukan saat ini adalah dies untuk part bracket support air tank. Produk ini dianggap cocok untuk menjadi bahan improvement karena merupakan new project. Sehingga dapat melakukan improvement yang ekstrim sekalipun tanpa harus mengganggu produksi yang sedang berlangsung. Untuk itu penyesuaian atau rekayasa terhadap dies dari part tersebut akan dilaksanakan guna mencapai hasil atau target yang diinginkan.Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tercukupinya kapasitas mesin untuk melakukan proses – proses yang harus dilakukan untuk pembuatan part bracket support air tank. Selain itu, kualitas dari produk yang dibuat juga menjadi item yang harus tetap dijaga. Karena kualitas dari produk yang dibuat akan menjaga kepercayaan customer terhadap PT. XYZ.

 1. Pendugaan Sebaran Air Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner dan Schlumberger di Kampus 2 Universitas Cokroaminoto Palopo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahma Hi. Manrulu

  2018-03-01

  Full Text Available Air sangat penting dalam kehidupan karena mahluk hidup tidak dapat hidup tanpa adanya air. Identifikasi untuk mengetahui keberadaan lapisan pembawa air pada kedalaman tertentu, dapat menggunakan metode geofisika yaitu metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi Wenner dan Schlumberger. Prinsip metode resisitivitas adalah dengan mengalirkan arus listrik ke dalam bumi melalui kontak dua elektroda arus, kemudian di ukur distribusi potensial yang dihasilkan. Deposit glasial pasir dan kerikil, kipas aluvial dataran banjir dan deposit delta pasir semuanya merupakan sumber-sumber air yang sangat baik. Pada konfigurasi Wenner air tanah berada di permukaan sampai kedalaman 12 m, dengan jarak elektroda 17 – 31 m dan nilai Resistivitas 30 – 100 Ωm. kemudian kembali terlihat di jarak elektroda 39 – 72 m, dengan kedalaman dari permukaan sampai 12,3 m, sedangkan pada titik berbeda menggunakan konfigurasi Wenner terlihat air tanah dalam lapisan alluvial berada sekitar kedalaman 1,053 – 11,82 m. dengan nilai resistivitas 10 – 30 Ωm. hal tersebut di atas didasarkan karena sekitar lokasi penelitian terdapat beberapa batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang bagus seperti pasir dan kerikil. serta dekatnya sumber air.

 2. USULAN PERBAIKAN KESELAMATAN KERJA MENGGUNAKAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS (JSA DAN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ariel Levi

  2017-10-01

  Full Text Available PT Prima Utama Mitra Anda adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan box karoseri. Proses produksinya banyak menggunakan alat atau mesin yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Data perusahaan menunjukkan terdapat 73 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2013 dan 107 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2014. Dengan demikian, perlu dilakukan tindakan perbaikan guna menghindari terjadinya kerugian. Dalam penelitian ini digunakan metode Job Safety Analysis (JSA dengan pendekatan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA. Berdasarkan tahapan JSA, terdapat 86 jenis kecelakaan kerja dan diperoleh 5 pekerjaan kritis untuk dianalisis menggunakan metode FMEA. Setelah dilakukan perhitungan RPN, didapatkan 3 pekerjaan dengan tingkat kecelakaan paling tinggi, yaitu pekerjaan menggunakan mesin saw blade, pekerjaan menggunakan mesin las dan pekerjaan menggunakan mesin bor. Selanjutnya, pekerjaan tersebut diberi rekomendasi perbaikan berupa penyusunan Instruksi Kerja (IK. IK berisi langkah dasar pekerjaan, potensi bahaya, serta tata cara kerja yang benar. Selain menyusun IK, tingkat disiplin kerja juga perlu diperhatikan untuk membuktikan penyebab pasti kecelakaan kerja. Tingkat disiplin kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Selain faktor-faktor tersebut, tingkat disiplin kerja dapat dibentuk melalui 2 cara, yaitu dengan disiplin preventif dan disiplin korektif.

 3. Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Pertukaran Pelajar Di Sma Negeri 2 Tasikmalaya Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teuku Mufizar

  2017-07-01

  Full Text Available SMAN 2 Tasikmalaya adalah salah satu sekolah yang terpilih sebagai mitra Universitas Pendidikan Indonesia dalam program pertukaran pelajar ke Australia. Dalam proses pemilihan dan penilaian peserta saat ini masih belum efektif ,hal ini mengakibatkan keraguan dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan terjadi kesalahan keputusan yang kurang tepat. Peserta yang terpilih kadang jauh dari yang diharapkan karena peserta tersebut tidak memiliki kriteria yang layak. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang bisa mengoptimalkan dalam penentuan pertukaran pelajar. dalam sistem pendukung keputusan ini didukung oleh suatu metode dalam pengambilan keputusan yaitu metode Analytical Hierarchy Process (AHP yang dikonversikan kedalam bahasa pemrograman Visual Basic.NET yang dapat menunjang dalam pengolahan data. alat bantu pemodelan sistemnya menggunakan Data Flow Diagram (DFD, sedangkan teknik perancangan basisdata menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD. Adapun Kriteria yang ditetapkan oleh sekolah diantaranya : Nilai Toefl, Ranking, Nilai Wawancara, Nilai Pengetahuan Indonesia, Nilai Pengetahuan Australia, Nilai Kesenian, Nilai Kepribadian. Hasil akhir dari penelitian ini didapatkan bahwa sistem pendukung keputusan dalam penentuan pertukaran pelajar di SMA Negeri 2 tasikmalaya dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan peserta yang terpilih.

 4. Skapandet av en handbok för ett franchiseföretag : Case: Pub Niska

  OpenAIRE

  Juvonen, Jenni

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att skapa en franchisehandbok för franchiserestaurangen Pub Niska. En franchisehandbok innehåller mer detaljerad information om ett företag, dess riktlinjer och vardagliga rutiner. En franchisehandboks viktigaste uppgift är att säkra kvaliteten i ett koncept. Franchisehandboken för Pub Niska innehåller information om företaget i allmänhet och beskriver hur företaget är uppbyggt samt presenterar riktlinjer för marknadsföring, inredning och ekonomi. Dessuto...

 5. Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

  OpenAIRE

  Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen

  2013-01-01

  I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk a...

 6. REKONSTRUKSI OBYEK TIGA DIMENSI DARI GAMBAR DUA DIMENSI MENGGUNAKAN METODE GENERALIZED VOXEL COLORING–LAYERED DEPTH IMAGE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudy Adipranata

  2008-01-01

  Full Text Available The objective of this research is to develop software which capable to reconstruct 3D object from 2D images as references using Generalized Voxel Coloring - Layered Depth Image method (GVC-LDI. This method reconstruct 3D object using LDI link list as help to find voxels which correspond to the objects based on color. To find the voxels, we calculate the color standard deviation of the pixels which is projected from the object. If the standard deviation is smaller than the threshold, the voxel evaluated as a part of the object. The process repeated for each voxel until it gets all of the voxels which shape the object. The voxels can be drawn to screen to get the photorealistic 3D object that represent the 2D images. In this research, we also compare the result of GVC-LDI and Generalized Voxel Coloring – Image Buffer (GVC-IB which is one of the GVC variant also. Future development of the software is automatic 3D modeling application and real time 3D animation application. Abstract in Bahasa Indonesia : Pada penelitian ini dikembangkan sebuah perangkat lunak untuk merekonstruksi obyek tiga dimensi dari kumpulan gambar dua dimensi dengan menggunakan metode generalized voxel coloring– layered depth image (GVC-LDI. Metode GVC-LDI ini melakukan rekonstruksi dengan bantuan link list LDI guna mencari voxel-voxel yang merupakan bagian dari obyek tiga dimensi berdasarkan warna. Guna penentuan voxel tersebut dilakukan perhitungan dari pixel-pixel yang merupakan proyeksi dari sebuah voxel. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan standar deviasi warna untuk menentukan apakah pixel-pixel yang bersesuaian mewakili lokasi obyek yang sama. Apabila standar deviasi warna lebih kecil dari threshold maka dapat dikatakan bahwa voxel tersebut termasuk bagian obyek. Proses ini dilakukan secara berulang untuk semua voxel hingga didapatkan voxel-voxel yang merupakan bagian dari obyek. Voxel tersebut kemudian digambar pada layar monitor sehingga diperoleh hasil berupa

 7. Identifikasi bite marks dengan ekstraksi DNA metode Chelex (Bite marks identification with Chelex methods in DNA extraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imelda Kristina Sutrisno

  2013-06-01

  terbatas dalam kuantitas tetapi juga terbatas dalam kualitas. Hal ini seringkali menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses analisisnya. Chelex yang dikenal sebagai salah satu metode ekstraksi yang efektif di bidang forensik, sangat diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut . Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penggunaan metode ekstraksi DNA metode Chelex pada sampel bite marks. Metode: Darah dan cetakan gigi dari 5 subjek diambil, dan DNA di ekstraks dengan Chelex dan kemudian diuji kuantitas dengan UV Spechtrophotometer. Setelah itu hasil diamplifikasi dengan PCR pada lokus vWA dan TH01 kemudian divisualisasi dengan elektroforesis. Hasil: Hasil elektroforesis menunjukkan adanya band pada lokus vWA dan TH01 untuk sampel darah dan cetakan gigi tanpa perbedaan yang signifikan secara statistika. Simpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Chelex dapat digunakan untuk mengekstraksi DNA dari bite marks.

 8. SISTEM CERDAS DIAGNOSA PENYAKIT DALAM MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN DENGAN METODE PERCEPTRON

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Usman Usman

  2017-12-01

  Full Text Available Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan (JST untuk diagnosa  Penyakit Dalam dengan metode perceptron. Aplikasi ini dibuat untuk mengetahui keakuratan diagnosa Penyakit Dalam menggunakan JST perceptron dan mengimplementasikan JST perceptron berdasarkan gejala-gejala Penyakit Dalam ke dalam matlab dengan tampilan Graphical User Interface (GUI. Penyakit Dalam yang dibahas sebanyak 9 Penyakit Dalam. Yaitu penyakit  Asma bronchial, Anemia, Demam berdarah, Diabetes mellitus, Gagal Jantung, Tetanus, Hipertensi, Hepatitis, dan  Tuberkolosis paru. Gejala penyakit dalam yang diambil berdasarkan data rekam medis penderita Penyakit Dalam dan data pasien yang berobat  di Poli Penyakit Dalam RSUD Puri Husada Tembilahan. Dari hasil pelatihan (training terhadap 48 data, kecocokan keluaran jaringan dan target yang di inginkan yaitu penyakit dalam 100% dapat dikenali/sesuai dengan target yang di inginkan. Dan hasil pengujian data baru sebanyak 10 kali pengujian menghasilkan keluaran sekitar 78,9 % yang sesuai dengan target dan 21,1% yang tidak sesuai dengan target. Hasil pengujian dan pelatihan di implementasikan ke dalam GUI sebagai aplikasi dan user interface.

 9. Perangkat Bantu Pendeteksi Kerusakan Smartphone Android Jaringan 3G menggunakan Metode Forward Chaining

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisa Kurnia

  2017-06-01

  Full Text Available Telepon genggam (Handphone yang dahulu hanya berfungsi untuk menelepon dan mengirimkan pesan sekarang berkembang menjadi telepon pintar (Smartphone. Dalam perkembangannya sekarang smartphone bukan hanya sebagai alat komunikasi namun juga berfungsi sebagai alat yang memudahkan untuk mengakses internet ataupun mempermudah dalam transaksi online kebutuhan pengguna. Namun dalam penggunaannya jika terjadi kerusakan pada Smartphone umumnya pengguna tidak bisa mengetahui secara langsung jenis kerusakannya dan lebih memilih menyerahkannya pada teknisi atau tempat reparasi telepon. Dengan latar belakang tersebut, maka pembuatan penelitian ini, penulis membangun sebuah perangkat bantu untuk mendeteksi kerusakan pada smartphone menggunakan metode forward chaining. Desain perancangan sistem pakar  menggunakan UML (Unified Modelling Language untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Yang dilakukan adalah dengan membuat Use Case Diagram dengan menjelaskan yang dilakukan oleh sistem yang dibangun dan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan Class Diagram, diagram ini menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem yang akan dibangun dan menjelaskan hubungan dari class-class yang ada secara logika.Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman php. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah dan membantu pengguna atau teknisi smartphone untuk mendiagosa kerusakan smartphone dalam waktu yang relatif singkat.

 10. PENYULUHAN METODE PAP SMEAR TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP WANITA TUNA SUSILA DALAM PENDETEKSIAN KANKER SERVIKS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ismi Wulandari AS

  2015-03-01

  Full Text Available Abstract: The Effectiveness Of Pap smear Test’s Counseling Regarding To The Level Of Knowledge And Behaviour In Prostitution Worker For Detection Of Cervical Cancer In Bintang Mas Kubu Raya 2014. The aim of this study is to evaluate the effectivity of counseling toward knowledge and behavior. in prostitution worker about pap smear and cervical cancer. This research was quasi-experimental with one group pretest-postest design. There are 38 respondents. McNemar test showed there are significant. improvement of knowledge (p<0.05, and significance behavior change (p<0.05 in all respondents before and after counseling. Keyword : knowledge, behaviour, cervical cancer, pap smear Abstrak : Penyuluhan Metode Pap smear Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Wanita Tuna Susila Dalam Pendeteksian Kanker Serviks. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas terhadap pengetahuan dan sikap melalui penyuluhan mengenai pap smear kepada para wanita tuna susila. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan rancangan one group pretest-postest design. Besar sampel berjumlah 38 orang. Hasil menunjukkan uji McNemar menunjukkan terdapat signifikansi yang bermakna untuk pengetahuan (p < 0,05 dan signifikansi untuk perubahan sikap (p<0.05 pada responden sebelum dan setelah penyuluhan. Kata kunci : pengetahuan, sikap, kanker serviks, pap smear

 11. METODE DATA MINING UNTUK SELEKSI CALON MAHASISWA PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS PAMULANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aries Saifudin

  2018-01-01

  Full Text Available Universitas Pamulang berusaha memberikan pendidikan tinggi dengan biaya yang terjangkau oleh kalangan bawah. Tetapi mahasiswanya banyak yang keluar di tiap semester, sehingga menyebabkan rasio jumlah mahasiswa baru dengan jumlah yang lulus tidak seimbang. Selain itu banyak mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu, hal ini mengakibatkan rasio dosen dan mahasiswa tidak seimbang. Kedua hal ini akan mengurangi penilaian pada saat akreditasi. Penyebab keluarnya mahasiswa tanpa menyelesaikan pendidikannya, atau tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu belum dapat dideteksi dengan sistem seleksi saat ini. Pada penelitian ini diusulkan penggunaan teknik data mining untuk memprediksi ketepatan waktu lulus calon mahasiswa. Teknik data mining dan machine learning dapat digunakan untuk memprediksi berdasarkan data-data masa lalu. Metode data mining yang digunakan untuk memprediksi adalah klasifikasi, yaitu Naïve Bayes (NB, k-Nearest Neighbor (k-NN, Random Forest (RF, Decision Stump (DS, Decision Tree (DT, Rule Induction (RI, Linear Regression (LR, Linear Discriminant Analysis (LDA, Neural Network (NN, dan Support Vector Machine (SVM. Berdasarkan hasil implementasi dan pengukuran algoritma/model yang diusulkan diperoleh algoritma/model terbaik, yaitu Support Vector Machine (SVM dengan akurasi 65.00%. Tetapi akurasi ini masih jauh dari nilai excellent (sangat baik.

 12. ANALISIS BEBAN KERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE CVL DAN NASATLX DI PT. ABC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renty Anugerah Mahaji Puteri

  2017-10-01

  Full Text Available PT. ABC merupakan perusahaan Jepang yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi mekanikal, elektrikal, dan system komunikasi. Sebagai perusahaan jasa konstruksi, PT. ABC dituntut untuk mencapai tujuan / target perusahaan tiap tahunnya yaitu mendapatkan tender proyek, maka tak jarang karyawannya dituntut untuk lembur. Seringnya karyawan lembur, maka menimbulkan masalah kelelahan terhadap para karyawannya sehingga target tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi beban kerja yang dialami oleh engineer leader pada Departemen DesaindanOperasional di PT. ABC. Beban kerja yang diukur adalah beban kerja fisik dan mental. Beban kerja fisik diukur berdasarkan cardiovascular load (CVL. Beban kerja mental diukur dengan menggunakan metode NASA-Task Load Index (NASA-TLX. Berdasarkan hasil analisis CVL, beban kerja fisik yang diterima engineer proyek memiliki presentase CVL sebesar 31,16%, denganhasilperbaikanmenjadi 23,38%. Sedangkan dari hasil analisis NASA-TLX, beban kerja mental yang diterima engineer proyek yaitu dengan skor NASA-TLX 74,2% denganhasilperbaikanmenjadi 51,6%, sedangkan skor NASA-TLX engineer head office 61,5% denganhasilperbaikanmenjadi 47,66%.

 13. Prediksi Kuat Tekan Beton Berbahan Campuran Fly Ash dengan Perawatan Uap Menggunakan Metode Kematangan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Candra Irawan

  2012-09-01

  Full Text Available Penambahan fly ash dan penggunaan steam curing membuat produksi beton lebih ekonomis, baik dari segi waktu maupun biaya. Selain ekonomis, kualitas beton juga harus dikontrol, salah satunya adalah kuat tekan. Di Indonesia prediksi kuat tekan beton diatur PBI 1971. Peraturan ini hanya dapat digunakan untuk prediksi kekuatan beton normal, sehingga tidaklah akurat jika peraturan ini kita gunakan untuk memprediksi kuat tekan beton berbahan campuran fly ash yang dirawat dengan steam curing. Sebagai solusinya Day (2006 mengusulkan prediksi menggunakan metode kematangan (maturity method. Penelitian ini mencoba memprediksi kuat tekan beton umur 7, 14 dan 28 hari berdasarkan data kuat tekan dan faktor waktu-suhu umur umur dasar 1 dan 2 hari. Benda uji beton yang digunakan berbentuk silinder 15 x 30 cm, berbahan campuran fly ash tipe F dan dirawat dengan perawatan uap (steam curing. Dari hasil penelitian ini diketahui nilai error antara kuat tekan prediksi dengan kuat tekan aktual kurang dari 5% untuk umur 7 dan 28 hari untuk semua benda uji, sedangan untuk umur 14 hari untuk benda uji 2 memberikan error di atas 5%, namun kurang dari 10%. Secara ilmu statistik dapat dikatakan kuat tekan prediksi sama dengan kuat tekan aktualnya. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung berada di daerah penerimaan.

 14. PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING DALAM PEMILIHAN TABLET PC UNTUK PEMULA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Satria Yudha Prayogi

  2016-01-01

  Full Text Available Abstrak — Teknologi berkembang secara terus-menerus menyebabkan sumber daya manusia juga harus berkembang untuk mengikutinya. Banyak produk – produk teknologi baru bermunculan yang diiringi dengan persaingan antara vendor raksasa teknologi dalam memasarkan produknya. Mulai dari ponsel yang dulunya hanya dimiliki oleh para eksekutif dan pebisnis kini dapat dimiliki oleh semua orang dari latar belakang apa saja, dari yang tua sampai yang muda. Setelah ponsel, muncul gadget baru bernama tablet. Ukurannya yang lebih besar dari ponsel membuat gadget ini memiliki ciri khas tersendiri. Setelah itu ada lagi phablet yang merupakan gabungan antara phone dan tablet. Namun kebutuhan manusia yang semakin banyak membuat para vendor teknologi harus memikirkan produk baru yang mampu mengimbangi kebutuhan manusia dengan baik. Tablet PC merupakan salah satu dari jawaban itu. Namun karena banyaknya produk di pasaran membuat pembeli bingung yang mana yang cocok untuk keperluannya, khususnya para pemula. Hanya dengan membaca info produk melalui majalah atau internet kadang tidak cukup untuk menemukan produk mana yang cocok untuk mereka gunakan. Dengan memanfaatkan konsep Sistem Pengambilan Keputusan  dengan metode Simple Additive Weighting  (SAW dan menggunakan aplikasi Mirosoft Visual Studio 2008 serta database MS Access 2007 dapat diimplementasikan untuk membuat analisa sistem dengan merancang aplikasi untuk menentukan Tablet PC yang cocok untuk digunakan oleh para pemula Keywords :  Sistem Pendukung Keputusan, Simple Additive Weighting, Tablet PC, Mirosoft Visual Studio 2008, MS Access 2007

 15. Perancangan dan Implementasi Pengaturan Kecepatan Motor Brushless DC Menggunakan Metode Model Predictive Control (MPC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fachrul Arifin

  2015-12-01

  Full Text Available Saat ini, penelitian dan pengembangan mobil listrik (electric vehicle sudah menjadi pusat perhatian bagi kalangan industri dan civitas academica. Sudah banyak kendaraan listrik yang sudah diproduksi secara massal di seluruh dunia. Beberapa dari kendaraan listrik tersebut menggunakan motor BLDC sebagai penggerak utamanya. Pada Tugas Akhir kali ini, salah satu kemampuan yang akan diteliti dan dianalisa adalah respon kecepatan motor BLDC pada mobil listrik saat mobil diberi suatu beban. Ketika mendapat pembebanan, respon kecepatan dari motor BLDC akan turun sehingga performa dari motor BLDC tidak sesuai dengan setpoint yang diharapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kontroler yang dapat mengatasi permasalahan diatas dan melakukan pengaturan kerja pada motor BLDC agar bekerja sesuai dengan kebutuhan. Kontroler ini diharapkan mampu untuk mengembalikan respon kecepatan pada motor BLDC kembali kepada setpoint ketika motor BLDC diberi pembebanan. Penulis menggunakan metode kontroler Model Predictive Control (MPC yang dapat memprediksi perilaku sistem pada masa depan yang bergantung pada informasi sistem saat ini dan model state-space dari sistem. Berdasarkan hasil implementasi, kontroler MPC dapat memberikan respon yang sesuai dengan tracking setpoint yang diberikan dengan rata-rata nilai steady-state error sebesar 9,8% untuk semua parameter pembebanan.

 16. Ocena Nośności Konstrukcji Nawierzchni Lotniskowych Metodą Acn-Pcn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wesołowski Mariusz

  2014-12-01

  Full Text Available Konstrukcje nawierzchni lotniskowych są projektowane na określony okres eksploatacji przy założeniu prognozowanego natężenia i struktury ruchu lotniczego. Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne na nawierzchniach lotniskowych zależy przede wszystkim od stanu nośności ich konstrukcji. W związku z tym, kontrolne badania nośności należy przeprowadzać okresowo, gdyż informacja o aktualnym stanie eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowej stanowi podstawę do podejmowania decyzji o rodzajach statków powietrznych dopuszczonych do ruchu, intensywności ruchu lotniczego oraz terminach rozpoczęcia prac remontowych lub modernizacyjnych. Aktualnie do oceny nośności nawierzchni lotniskowych stosuje się metodę ACN-PCN, która została wprowadzona przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization. W artykule przedstawiony został sposób wyznaczania i opisu wskaźnika PCN

 17. IDENTIFIKASI LIMBAH MERKURI DENGAN METODE GEOLISTRIK: STUDI KASUS DESA JENDI KECAMATAN SELOGIRI, WONOGIRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Hendrawati

  2016-03-01

  Full Text Available Penggunaan merkuri yang tidak dikelola dengan baik pada pertambangan emas liar di Kecamatan Selogiri, Wonogiri berpotensi menimbulkan pencemaran di wilayah tersebut. Akumulasi pembuangan limbah merkuri dapat membahayakan lingkungan sekitar pertambangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebaran limbah merkuri di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri menggunakan metode geolistrik konfigurasi schlumberger. Pengolahan data menggunakan software Res3Dinv, RockWork, dan CorelDraw. Interpretasi difokuskan pada kedalaman, jumlah lapisan, serta resistivitas material bawah permukaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi endapan merkuri pada kedalaman 7,45 meter pada lokasi 1 dan 6,74 meter pada lokasi 2.The use of mercury were not managed properly on illegal gold mining in the district Selogiri, Wonogiri potential to cause pollution in the region. Accumulation of waste disposal of mercury can harm the environment around the mine. The aim of this study was to determine the spread of mercury waste in the village Jendi Selogiri District of Wonogiri, using geoelectric method Schlumberger configuration. Data processing using software Res3Dinv, rockwork, and CorelDraw. Interpretation focused on depth, number of layers, and the resistivity of the subsurface material. Results showed indications of deposition of mercury at a depth of 7.45 meters at the first location and 6.74 meters at the second location.

 18. ANALISA KUALITAS PELAYANAN BIOSKOP TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN MENGGUNAKAN METODE STRUCTURAL EQUATION MODELING (SEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mochammad Edo Herokholiqi

  2018-04-01

  Full Text Available Bioskop XYZ adalah salah satu bioskop di wilayah kabupaten Sidoarjo yang mengutamakan kualitas dan kepuasan konsumen dengan terus memberikan layanan terbaik. Target pasar bioskop XYZ adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Karena itu, pemilihan lokasi pendirian bioskop ini ialah pada tingkat kabupaten. Berkembangnya teknologi membuat persaingan bioskop semakin ketat baik dari pesaing, pembajakan film, harapan pelanggan meningkat serta bioskop yang masih dibutuhkan sebagai hiburan alternatif. Maka dari itu pengelola bioskop dituntut untuk lebih kreatif menarik pelanggan dengan berbagai cara antara lain dengan meningkatkan pelayanan. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan agar dapat memberikan beberapa usulan kepada bioskop berdasarkan hasil penelitian. Dalam meneliti hubungan variabel seperti permasalahan di atas digunakan metode Structural Equation Modeling (SEM. Hasil dari penelitian yang mengacu pada hasil uji hipotesa yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, variabel kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan namun variabel kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Adapun indikator paling berpengaruh positif kualitas layananan yakni perhatian karyawan, pada kepuasan pelanggan yakni perasaan senang pelanggan dan pada variabel loyalitas pelanggan yakni merekomendasikan pada orang lain.

 19. ANALISIS JAM KERJA EFEKTIF DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DENGAN METODE PDCA DI PT NMI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hery Hamdi Azwir

  2018-04-01

  Full Text Available Adanya persaingan yang sangat ketat di pasar menuntut produsen untuk melakukan perbaikan secara terus menerus untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik dan harga paling kompetitif. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang tidak terhindarkan agar perusahaan mampu bertahan. PT NMI adalah produsen pedestal yang menganut sistem job order. Dalam usaha untuk meningkatkan daya saing karena meningkatnya tuntutan pelanggan, perusahaan ini memiliki kendala yang berkaitan dengan ketepatan waktu pengiriman. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa penyebabnya adalah utilisasi jam kerja yang masih rendah yaitu hanya 68,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara agar utilisasi dapat ditingkatkan sehingga kepastian waktu pengiriman menjadi lebih baik. Metodologi yang digunakan adalah analisis jam kerja efektif pada PT. NMI dengan menggunakan metode Plan-Do-Check-Act (PDCA. Pendekatan dilakukan dengan mengidentifikasi cara menaikkan utilisasi jam kerja agar dapat meningkatkan kapasitas produksi pedestal dengan memperhatikan produktivitas dan jumlah karyawan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu. Penerapan PDCA menghasilkan solusi bahwa upaya meningkatkan jam kerja efektif dapat dilakukan dengan merubah standard raw material yang digunakan dan standard kerja produksi. Setelah dilakukan perubahan standard raw material dan penggunaan standard kerja produksi yang baru, diperoleh hasil pemakaian jam kerja mengalami peningkatan dari 68,7% menjadi 82,4% dan produktivitas tenaga kerja meningkat dari 41 pcs/jam menjadi 52 pcs/jam.

 20. PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING DALAM PEMILIHAN TABLET PC UNTUK PEMULA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Satria Yudha Prayogi

  2016-01-01

  Full Text Available Teknologi berkembang secara terus-menerus menyebabkan sumber daya manusia juga harus berkembang untuk mengikutinya. Banyak produk – produk teknologi baru bermunculan yang diiringi dengan persaingan antara vendor raksasa teknologi dalam memasarkan produknya. Mulai dari ponsel yang dulunya hanya dimiliki oleh para eksekutif dan pebisnis kini dapat dimiliki oleh semua orang dari latar belakang apa saja, dari yang tua sampai yang muda. Setelah ponsel, muncul gadget baru bernama tablet. Ukurannya yang lebih besar dari ponsel membuat gadget ini memiliki ciri khas tersendiri. Setelah itu ada lagi phablet yang merupakan gabungan antara phone dan tablet. Namun kebutuhan manusia yang semakin banyak membuat para vendor teknologi harus memikirkan produk baru yang mampu mengimbangi kebutuhan manusia dengan baik. Tablet PC merupakan salah satu dari jawaban itu. Namun karena banyaknya produk di pasaran membuat pembeli bingung yang mana yang cocok untuk keperluannya, khususnya para pemula. Hanya dengan membaca info produk melalui majalah atau internet kadang tidak cukup untuk menemukan produk mana yang cocok untuk mereka gunakan. Dengan memanfaatkan konsep Sistem Pengambilan Keputusan dengan metode Simple Additive Weighting (SAW dan menggunakan aplikasi Mirosoft Visual Studio 2008 serta database MS Access 2007 dapat diimplementasikan untuk membuat analisa sistem dengan merancang aplikasi untuk menentukan Tablet PC yang cocok untuk digunakan oleh para pemula

 1. Optimalisasi Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas VI Melalui Metode Contextual Teaching And Learning (CTL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahfud Mahfud

  2014-08-01

  Full Text Available Peranan guru dalam pembelajaran IPS mempunyai hubungan erat dengan dengan cara mengaktifkan siswa dalam belajar, terutama dalam proses pengembangan kemampuan dan keterampilan.Untuk mengurangi sifat verbalisme siswa dan membantah pemahaman konsep yang terdapat dalam materi IPS yang terdapat di SD, guru diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan model interaktif dalam pembelajaran IPS serta mengidentifikasi sumber-sumber pelajaran. Salah satu model interaktif yang bisa diterapkan guru salah satunya adalah model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL. Pembelajarn kontekstual merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membantu siswa memahami materi pelajaran yang sedang mereka pelajari dengan menghubungkan pokok materi pelajaran dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.Dari hasil kegiatan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dalam dua siklus terhadap siswa kelas VIA di SDN Pinggir Papas 1 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, dan berdasarkan seluruh pembahasan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwaOptimalisasi Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas VIAmelalui Metode Contextual Teaching And Learning(CTL dapat meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pembelajaran IPS, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, serta siswa menjadi aktif dan tertarik mengikuti proses pembelajaranyang dilaksanakan oleh guru di kelas.

 2. PEMILIHAN PRIORITAS BAHAN BAKU BIOAVTUR DI INDONESIA DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARKHI PROCESS (AHP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agung Siswahyu

  2014-07-01

  serangkaian proses konversi biomassa  berupa serat, gula, tepung dan minyak nabati.  Proses konversi bahan tersebut  bisa  melalui  proses  transesterifikasi,  perlakuan  panas  (pyrolisis  dan  hydrothermal, perlakuan hidrolisis oleh enzim, fermentasi, dan fischertrops.  Indonesia  memiliki potensi bahan baku yang melimpah, produksi minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2014 mencapai 29,41 juta ton, minyak kelapa 3,38 juta ton dan 4.6 Ton minyak inti sawit ditahun 2014.  Tujuan penelitian ini adalah memilih prioritas bahan baku bioavtur dengan metode Analytical Hierarkhi Process (AHP. Hasil analisis AHP menunjukkan  bahwa  minyak  sawit  adalah  bahan  baku  yang  paling  potensial  dengan  bobot  0,361, kemudian  urutan  kedua  adalah  biomassa bobot  nilai  0,327  sedangkan  minyak intisawit  dan kelapa berbobot  0,156.  Berdasarkan  analisis  AHP  maka  pemanfaatan  bahan  baku  terbarukan  (renewable resourcess berbasis minyak nabati seperti minyak kelapa sawit untuk produksi bioavtur menjadi salah satu solusi yang potensial.

 3. Analisa Tegangan Jatuh pada Sistem Distribusi Listrik di Kapal Penumpang dengan Menggunakan Metode Simulasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Farid Wahyudianto

  2017-01-01

  Full Text Available Kebutuhan akan listrik di kapal saat ini sangat tinggi, karena hampir semua aktivitas di kapal seperti berlayar, bermanuver, bongkar muat dan lego jangkar membutuhkan konsumsi listrik yang besar. Pada berbagai macam kondisi tersebut perlu diketahui seberapa besar nilai losses tegangan atau tegangan jatuh dan cara untuk melakukan perbaikan tegangan jatuh. Pada penulisan tugas akhir akan dikaji secara teknis cara melakukan perhitungan tegangan jatuh secara manual dan membandingkannya dengan simulasi software. Pada simulasi software digunakan load flow analysis dan motor acceleration analysis sebagai metode untuk melakukan perhitungan tegangan jatuh secara simulasi. Hasil yang diperoleh terdapat tegangan jatuh terbesar pada kondisi maneuver, saat starting bow thruster terdapat tegangan jatuh selama 60 detik yang tidak sesuai dengan standar IEC 5% dan tidak direkomendasikan oleh IEEE. Setelah dilakukan perbaikan pada bow thruster dengan cara menaikkan tap transformator sebesar 2,5% dengan tegangan sekunder 400V pada hasil running load flow analysis dan memberi kapasitor sebesar 2000 kVAr, tegangan jatuh pada hasil running motor acceleration analysis tegangan jatuh dapat diturunkan menjadi 13 detik yang sesuai dengan standar IEC dan rekomendasi IEEE.

 4. ANALISIS PENGENDALIAN MUTU PROSES MACHINING ALLOY WHEEL MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ong Andre Wahyu Rijanto

  2014-12-01

  Full Text Available PT. Meshindo Alloy Wheel adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur alloy wheel atau dikenal dengan sebutan velg racing untuk didistribusikan ke industri mobil atau dikenal sebagai OEM (Original Equipment Manufacturer baik untuk industri otomotif di Indonesia maupun di Jepang. Mutu merupakan syarat penting dalam sukses bisnis. Kehandalan kinerja proses dan keakuratan pencapaian persyaratan mutu harus dapat dipenuhi. Proses dikatakan capable jika dapat memenuhi spesifikasi pelanggan, variasi yang terjadi pada proses relatif kecil, dan defect atau DPMO yang terjadi kecil.  Artikel ini menganalisis pengendalian mutu proses pembuatan valve hole location pada alloy wheel type MS 511 YA. Pengendalian variasi proses produksi dan pengukuran dengan menggunakan metode six sigma DMAIC (Define Measure Analysis Improve Control untuk dapat mencapai target penurunan cacat sampai mencapai 3,4 DPMO (defect per million opportunities, Cp 1,54 dan Cpk 1,54. Setelah proses six sigma selesai, diharapkan implementasi six sigma dapat memberikan saran-saran perbaikan pada proses-proses yang lain.

 5. Strategi Mitigasi Risiko Aset Kritis Teknologi Informasi Menggunakan Metode Octave Dan FMEA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alvina Hendika Putri

  2017-07-01

  Full Text Available Pengelolaan risiko dengan baik sangat berpengaruh terhadap proses bisnis perusahaan. SMC RS Telogorejo merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki banyak aset TI di dalamnya untuk menunjang proses bisnis utamanya. Permasalahan yang sering dialami adalah kerusakan yang terjadi pada aset TI akibat proses kontrol dan maintenance yang belum dilakukan secara rutin dan adanya serangan dari hacker. Kejadian tersebut mengakibatkan semua kegiatan operasional terganggu dan kadang terhenti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja aset TI yang ada di perusahaan, menganalisa risiko yang terjadi pada setiap aset TI dan mengetahui mitigasi apa saja yang perlu dilakukan apabila risiko tersebut terjadi pada aset TI. Metode penelitian yang digunakan adalah Octave untuk mengelola risiko aset TI dan FMEA untuk melakukan penilaian terhadap masing-masing risiko, yang kemudian diranking berdasarkan prioritasnya. Hasil yang diperoleh dalam peneltian ini adalah 0 risiko very high, 0 risiko high, 0 risiko medium, 9 risiko low, 36 risiko very low. Walaupun hanya diperoleh risiko dengan level low dan very low, namun tetap dilakukan mitigasi guna perbaikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi perusahaan.

 6. ANALISA KERUSAKAN PADA FORKLIFT ELEKTRIK NICHIYU FB20-75C DENGAN METODE FMEA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heri Suwandono

  2016-02-01

  Full Text Available Forklift merupakan jenis kendaraan khusus yang digunakan untuk memindahkan dan menyusun barang dalam suatu susunan tertentu. Forklift elektrik Nichiyu tipe FB20-75C merupakan forklift elektrik yang menggunakan tenaga listrik sebagai tenaga penggerak, sehingga emisi gas buang yang dihasilkan forklift elektrik lebih bagus dibandingkan dengan forklift bertenaga diesel. Untuk menjaga performa dari forklift elektrik tersebut dibutuhkan perawatan yang berkala. Untuk itu penulis menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA dalam menganalisa penyebab kegagalan yang sering terjadi serta efek yang ditimbulkan oleh kegagalan tersebut serta menentukan langkah-langkah untuk mencegah tingkat kerusakan atau kemungkinan rusak dimulai dengan prioritas tinggi sampai prioritas rendah sehingga mengurangi kerugian-kerugian dan bahaya yang terjadi. Dari 17 kegagalan yang ditemukan maka dapat dianalisa nilai severity, occurance, detection dan Rpn dari setiap potensi kerusakan tersebut. Dari hasil analisa tersebut didapat bahwa kerusakan MPU, charger dan bearing sensor memiliki nilai Rpn tertinggi yaitu 80, sehingga menjadi prioritas dalam tindakan perbaikan dengan cara melakukan aksi terhadap mode kegagalan tersebut berdasarkan kontrol detection sehingga dapat mengurangi kerugian dan bahaya yang akan terjadi.

 7. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna; Mehlsen, Line; Bengtsson, Steen

  , som kan bistå borgeren efter forløbets afslutning. Konklusion/resultater: Overordnet set viser evalueringen, at borgerne profiterer af CTI-indsatsen. Der sker en statistisk signifikant forbedring af CTI-gruppens mentale trivsel fra første måling til 9-måneders-målingen. Borgernes funktionsniveau er...... blevet målt på tre livsområder: arbejde/uddannelse, socialt liv og familieliv/hjemlige forpligtelser. Resultaterne viser, at borgerne udvikler sig signifikant i positiv retning (oplever færre begrænsninger) efter 9 måneders forløb sammenholdt med ved forløbets opstart. Derudover viser resultaterne fra....... Indsatsborgerne oplevede forbedret psykisk trivsel, forbedret funktionsevne samt fik et stærkere socialt netværk. Baggrund: Evalueringen af metoden Critical Time Intervention (CTI), er udarbejdet som led i satspuljeinitiativet ’Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser...

 8. Die berekening van vloeiing in ’n roterende annulus deur die metode van kunsmatige saamdrukbaarheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Grobler

  1987-03-01

  Full Text Available Die vloeiing van ’n onsaamdrukbare, viskeuse vloeier word ondersoek aan die hand van die numeriese oplossing van die gediskretiseerde Navier-Stokes- en kontinuiteitsbeheervergelykings. In die besonder word vloeiing in ’n annulus bestaande uit twee koaksiale silinders wat elk ten opsigte van die ander kan roteer, en met ’n voorgeskrewe drukval oor die lengte van die silinder, beskou. Die oplossings word bereken deur die toepassing van Chorin se metode van kunsmatige saamdrukbaarheid, waarin die tydonafhanklike beheervergelykings getransformeer word na tydafhanklike hulpvergelykings deur die invoering van ’n kunsmatige toestandsvergelyking. Die oplossing van die hulpvergelykings konvergeer na ’n stasionêre oplossing, wat ooreenstem met die oplossing van die oorspronklike tydonafhanklike beheervergelykings. Die gedrag van die vloeier, wanneer ten voile ontwikkelde laminêre vloeiing bereik word, is met sukses bereken. ’n Eenvoudige model vir die bepaling van ontwikkeling van vloeiing langs die annulus vir enige gegewe invloeisnelheidsprofiel word voorgestel. Die berekende resultate stem ooreen met die resultate wat uit die fisika van die probleem verwag word.

 9. ANALISA POROS ALAT UJI KEAUSAN UNTUK SISTEM KONTAK TWO-DISC DENGAN MENGGUNAKAN METODE ELEMEN HINGGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anang Hadi Saputro

  2017-04-01

  Full Text Available Poros uji spesimen menggunakan bahan ST60. Pada poros uji spesimen ini mendapatkan momen torsi dan tekanan pada saat dilakukan pengujian yang memungkinkan terjadinya kegagalan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kekuatan pada poros spesimen uji pada alat uji keausan untuk sistem kontak two-disc dengan memvariasikan putaran (500 Rpm, 1000 Rpm, 1500 Rpm dan beban dari pneumatik (30N, 40N, 50N. Penelitian ini menggunakan metode elemen hingga yang dimana dilakukan perhitungan tegangan Von  Misses Stress  secara  teotitis  kemudian dilakukan simulasi menggunakan software  Autodesk  Inventor  2015  dengan  variabel  beban  sebesar  30  N,  40N,  dan  50N.  Serta menggunakan variabel putaran  sebesar 500  Rpm,  1000  Rpm,  dan  1500  Rpm.  Poros  spesimen uji dinyatakan aman dikarenakan nilai dari Von Misses Stress yang terjadi pada poros uji spesimen lebih kecil dibandingkan dengan nilai yield strength per safety factor poros tersebut.

 10. Pulsmätning och stegräkning från Android Wear : Utveckling av en applikation för att spara mätdata

  OpenAIRE

  Lund, Fredrik

  2016-01-01

  Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en applikation för att överföra data från en Android Wear smartklocka till en Android smarttelefon som sedan skickar datan vidare till en server. Servern sätter in datan i en MySQL-databas. Android Wear smartklockornas sensorer undersöks även. Smartklockorna har sensorer för stegräkning och pulsmätning. I examensarbetet beskrivs det hur sensorerna fungerar. Därtill genomgås Androids historia i korta drag samt basfunktionerna i Android operativsyst...

 11. [Ose, Ieva. Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma - Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci] / Ivar Leimus

  Index Scriptorium Estoniae

  Leimus, Ivar, 1953-

  2011-01-01

  Arvustus: Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma = Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci. LU Latvijas vēstures institūts; Latvijas Akadēmiska biblioteka. (Rīga, 2008.) Kuramaa, Liivimaa ja Eestimaa pildialbumitest, mis tõenäoliselt on valminud aastatel 1827-1830, mis on nüüd välja antud ühiste kaante vahel. Tekst tõlgitud saksa keelde

 12. Efeito da aplicação foliar de boro e zinco sobre a produção e os teores de SST e ATT dos frutos da Pereira-Japonesa e da pinheira Leaf spray fertilization of boron and zinc on production, SST and ATT in fruits of pear and sugar apple

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regina Célia Faria Simão Canesin

  2007-08-01

  Full Text Available Pulverizações foliares com produtos contendo micronutrientes, dentre os quais os produtos quelatizados, são utilizadas com relativa freqüência em frutíferas, sem o embasamento científico adequado, principalmente entre os agricultores mais tecnificados. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da aplicação via foliar de B e Zn sobre a produção e os teores de SST e ATT dos frutos da Pereira-Japonesa e da Pinheira. O experimento foi conduzido numa área irrigada, situada no cinturão verde do município de Ilha Solteira-SP. O solo da área foi classificado como Podzólico Vermelho-Escuro. Foram utilizadas plantas de Pereira-Japonesa, cultivar Okussankichi e de Pinheira. Os tratamentos utilizados foram: T1. apenas água; T2. ácido bórico; T3. sulfato de zinco; T4. T2 + T3; T5. ácido bórico + uréia + ácido cítrico + EDTA; T6. sulfato de zinco + uréia + ácido cítrico + EDTA; T7. T5 + T6; T8. ácido bórico + uréia + ácido cítrico + EDTA + molibdato de sódio + enxofre + cloreto de cálcio; T9. sulfato de zinco + ácido cítrico + EDTA + sulfato de Fe + sulfato de Mn + sulfato de Mg, e T10. T8+T9. Foram utilizadas doses de 110 g ha-1 de B e 250 g ha-1 de Zn, em cada aplicação. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições e, para comparação de médias, foi utilizado o teste de Tukey. Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que: 1 a produção e os teores de SST e ATT dos frutos da pereira-japonesa e da pinheira não foram influenciados pela aplicação foliar de B e de Zn; b a mistura de ácido bórico com quelatos foi eficiente no fornecimento de B às plantas de pereira- japonesa, o mesmo não ocorrendo para pinheira, c o sulfato de zinco + produtos quelatizantes foram eficientes no aumento dos teores foliares de Zn somente na pereira.Leaf spray using liquid products with micronutrients, among them, quelates are usual in fruit trees. However, there

 13. Att argumentera om ekonomisk legitimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cockburn, Patrick Joseph

  2011-01-01

  What counts as ‘work’ in societies is a matter of dispute. This paper treats such disagreements as part of broader struggles over economic legitimacy wherein people use language persuasively to make accounts of their own and others’ activities. It briefly introduces activities around which...... these struggles have developed, and argues that these rhetorical interventions into public life appeal to, and try to affect, an audience’s common sense of their social world. The paper places emphasis on the ways in which building and rejecting analogies between different activities can be an important part...

 14. EFEKTIVITAS METODE PEMBERIAN TUGAS (RESITASI BERBANTUAN MODUL PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KOMPETENSI DASAR UANG DAN PERBANKAN SMA N 1 KOTA MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahma Widhiantari

  2012-06-01

  Full Text Available Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh. Penggunaan metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan dicapai. Salah satu metode pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif oleh guru Metode Pembelajaran Resitasi Berbantuan Modul Pembelajaran. Metode ini dapat melatih siswa untuk berfikir aktif. Permasalahan dalam penelitian ini apakah pembelajaran dengan menggunakan metode Resitasi berbantuan modul pembelajaran lebih dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan apakah lebih efektif penggunaan metode pembelajaran Resitasi berbantuan modul pembelajaran dibandingkan metode konvensional berbantuan modul pembelajaran. Penelitian ini adalah peneltian quasi eksperimen yang dilaksanakan di SMA N 1 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang. Sample diambil diambil dari dua kelas yang paling homogen yaitu kelas X F sebagai kelas eksperimen dan kelas X G� sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan metode resitasi berbantuan modul pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu penggunaan metode resitasi berbantuan modul pembelajaran di kelas eksperimen lebih efektif. Ada perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. � The success of the learning process in schools can be seen from the results obtained studying. Use of the method of learning affects the learning outcomes to be achieved. One method of learning that can be used as an alternative by teacher recitation Assisted Learning Method Learning Module. This method can train students to think actively. Problems in this study whether learning by using the method of recitation more can improve student learning outcomes and whether more effective use of the method of recitation-assisted learning module-assisted learning compared to conventional methods of learning modules. The study was a quasi experiment conducted other research in SMA N 1 Kota Mungkid, Magelang regency

 15. Perencanaan Jumlah dan Lokasi Menara Base Transceiver Station (BTS Baru Pada Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Lumajang Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process-TOPSIS (AHP-TOPSIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Widyatmoko Widyatmoko

  2015-03-01

  Full Text Available Lahirnya teknologi baru seperti 4G LTE mendorong para operator untuk membangun infrastrur baru seperti menara BTS dalam rangka menghadapi persaingan antar operator. Dalam pembangunan menara BTS, sangat dibutuhkan suatu perencanaan yang sistematis untuk menentukan jumlah dan posisi menara BTS yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam perencanaan BTS, langkah yang wajib dilakukan adalah memprediksi kebutuhan BTS di tahun 2019. Menara BTS yang dibutuhkan didapat dengan menghitung selisih antara jumlah BTS tahun 2019 dan jumlah BTS tahun 2014 kemudian hasilnya dibagi 4 (diasumsikan satu menara BTS terdiri dari 4 BTS. Setelah diketahui jumlah kebutuhan menara BTS pada tahun 2019, selanjutnya penulis melakukan penyebaran menara tersebut ke seluruh penjuru kabupaten Lumajang. setelah itu penulis melakukan pembobotan pada tiap zona menara untuk mengetahui peringkat zona terbaik. Zona-zona dengan peringkat terbaik dianggap sebagai titik strategis untuk didirikan perangkat BTS 4G LTE. Metode yang digunakan dalam pembobotan adalah metode AHP-TOPSIS. Metode ini merupakan kombinasi dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP dan Techique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS. Metode AHP berfungsi untuk mengetahui nilai prioritas tiap sub-kriteria yang digunakan sedangkan TOPSIS berfungsi untuk mencari nilai tiap zona berdasarkan input dari AHP sehingga diketahui zona prioritas.

 16. METODE DAN TEKNIK BIMBINGAN KONSELING ISLAMI UNTUK MEMBANTU PERMASALAHAN PADA ANAK-ANAK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atikah Atikah

  2015-08-01

  Full Text Available Perkembangan pada usia anak akan mempengaruhi perkembangan pada fase berikutnya.  Jika  anak usia dini dalam pengasuhan yang benar dan sesuai dengan karakter anak maka akan mampu menghadapi tugas perkembangan (task development berikutnya, dan akan sebaliknya ketika anak usia dini dalam pengasuhan yang salah atau perlakuan yang salah pada anak (child abuse. Sehingga dibutuhkan pemahaman tentang usia anak,  lengkap dengan karakteristik-kebutuhan-permasalahan untuk membantu tumbuh kembang anak agar optimal sesuai dengan tahapan kemampuan yang harus dimiliki anak. Cara-cara membantu masalah yang sering dialami anak-anak disesuaikan dengan tahapan usia. Ciri khas pada anak adalah bermain dan bergembira, sehingga anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang sering muncul dengan suasana senang dan ceria. Memahamkan anak-anak tentang penyelesaian masalah juga diperlukan agar siap menghadapi permasalahan dengan kemampuan yang dimiliki. Salah satu teknik dalam metode kelompok yaitu karyawisata. Dengan mengunjungi tempat-tempat wisata,  memberi kesempatan pada anak-anak berganti situasi (rutinitas ke obyek wisata untuk mengatasi masalah dengan tetap bersenang-senang bermain. Sehingga permainan di tempat obyek wisata akan memberikan dampak kesegaran fisik  dan beban- beban masalah yang terjadi terbantukan dengan mengalihkan ke permainan yang di setting untuk membantu pemecahan masalah. Dan teknik-teknik bimbingan konseling Islam yang lainnya dapat digunakan untuk menyelesaikan sesuai dengan berbagai macam permasalahan. kata kunci: Metode Bimbingan  Konseling, Konseling Islami, Permasalahan Anak METHODS AND TECHNIQUES TO HELP THE ISLAMIC GUIDANCE COUNSELING PROBLEMS IN  CHILDREN. Development of the child’s age will affect the development of the next phase. If early childhood in the care of the correct and in accordance with the character of the child will be able to face the developmental task(taskdevelopmentnext,  and will instead when early

 17. ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN ATRIBUT PERPUSTAKAAN BERBASIS RISET MELALUI METODE CONJOINT ANALYSIS STUDI KASUS DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Puspita Sari

  2012-02-01

  Full Text Available Setiap Perguruan Tinggi mempunyai tugas untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mendukung kegiatan pendidikan atau pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian. Kegiatan penelitian dan perpustakaan memiliki hubungan yang saling terkait. One can not complete his research work without the help of library. Di satu sisi kegiatan penelitian tidak akan terselesaikan tanpa bantuan perpustakaan dan sisi lain tidak dimungkinkan pula dihasilkan suatu penelitian yang baik tanpa sebuah perpustakaan. Maka konsekuensi logis dari perubahan status Universitas Diponegoro menjadi Research University akan menuntut perpustakaan Universitas Diponegoro  untuk mengakselerasi dirinya dari tahap gudang buku ke tahap pendidikan dan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode Analisis Konjoin. Tujuan  dari penelitian ini adalah memberikan suatu konsep rekomendasi dalam membangun perpustakaan riset yang dibangun dengan pusat kajian detail fenomena tertentu dengan prioritas pada pengembangan wilayah pesisir dan laut tropis. Hasil dari penelitian ini adalah utility function untuk tiap-tiap taraf atribut. Karakteristik atribut yang terpilih berdasarkan pada identifikasi preferensi stakeholder adalah perpustakaan riset yang dibangun dengan standar khusus jenis riset fundamental, dengan permasalahan bidang kajian lingkungan hidup, sumber informasi yang diprioritaskan berasal dari jurnal, koleksi yang diprioritaskan pada disiplin ilmu oseanografi, adanya kebijakan alokasi hibah dana untuk meningkatkan hasil kegiatan penelitian, jejaring informasi yang berformat digital library silang layan, sistem pelayanan perpustakaan yang closed access dan sumber daya manusia yang ahli teknologi informasi. Kata Kunci : Universitas Diponegoro, perpustakaan riset, analisis konjoin.     Every colleges had assignment to enforce Threedharma, they are support of education and instruction, serving the community and research at all levels. Research and

 18. Pengaruh Gadget Terhadap Prestasi Siswa SMK Yayasan Islam Tasikmalaya Dengan Metode TAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arif Rifan Hidayat

  2017-09-01

  Full Text Available Abstrak Gadget merupakan suatu barang dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, jejaring sosial, hobi, bahkan hiburan. Prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu, baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian akan diukur dan dinilai dalam angka atau pernyataan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap prestasi siswa di SMK Yayasan Islam Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode Technology Acceptance Model (TAM dengan 3 konstruk, yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat (perceived usefulness, persepsi pengguna terhadap penggunaan (perceived ease of use dan persepsi sikap terhadap penggunaan (attitude toward using. Populasi penelitian ini adalah Siswa kelas X dan XI  SMK Yayasan Islam Tasikmalaya sebanyak 100 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis didapatkan hasil pengujian fhitung adalah 1,157. Persamaan hipotesis menyatakan bahwa nilai signifikasinya sebesar 0,319 > α 0,05 lebih besar dari ftabel. Dengan demikian dikatakan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga hipotesis berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perceived usefulness (X1, dan perceived ease of use (X2 terhadap Attitude Toward Using (Y secara simultan. Pengaruh Perceived Usefulness (X1 dan Perceived Ease Of Use (X2 secara bersama-sama terhadap Attitude Toward Using (Y adalah sebesar 2,3%, dan sisanya sebesar 97,7% merupakan pengaruh yang diberikan oleh variabel lain diluar model atau penelitian ini.   Kata Kunci: TAM , Gadget, Prestasi. Abstract Gadgets are an item with various applications that can present various news media, social networking, hobbies, even entertainment. Learning achievement is the result or level of ability that has been achieved by students after

 19. PENGEMBANGAN APLIKASI MANAJEMEN PROYEK SECARA GRAFIS BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE DIAGRAM PRESEDENSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suhadi Lili

  2004-07-01

  operasi komputer, dan tidak terhambat oleh restriksi internet (sering kali berupa firewall. Untuk mewujudkan sifat-sifat tersebut, aplikasi ini disusun dengan teknologi J2EE, Java, Web Service, dan untuk enkapsulasi data digunakan struktur XML karena fleksibel dan mampu merepresentasikan struktur hirarki data berbentuk tree. Dalam perancangan aplikasi ini digunakan bahasa UML untuk memodelkan aplikasi, sedangkan pemodelan data menggunakan Conceptual Data Model dan Physical Data Model Fitur utama yang dibuat untuk manajemen proyek pada aplikasi ini adalah komponen Gantt Chart yang menerapkan metode Diagram Presedensi. Komponen ini dapat membantu manajer untuk melakukan manajemen proyek dengan menyediakan fitur untuk menggambarkan secara visual pelaksanaan proyek dengan elemen-elemen Gantt Chart yaitu : Task Sheet, Diagram Pane, Time Line, dan Work Calendar. Dengan penerapan metode Diagram Presedensi akan mempermudah perencana proyek dalam penentuan jadwal start dan finish dari task-task penyusun proyek Aplikasi yang telah dibuat telah mengalami uji coba untuk berjalan secara multiuser, dan dari beberapa kali skenario uji coba yang dijalankan aplikasi sudah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kata Kunci : Project Management, Gantt Chart, Diagram Presedensi

 20. KRITERIA KUALITATIF PENENTUAN PRODUK UNGGULAN KOMODITAS PERKEBUNAN DENGAN METODE DELPHI DI KABUPATEN KOLAKA-SULAWESI TENGGARA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhian Herdhiansyah

  2013-06-01

  upaya mencapai konsensus, maka dilakukan dengan Metode Delphi. Ada tujuh indikator strategis digunakan sebagai kriteria penetapan produk unggulan komoditas perkebunan: (1 berbasis kepada potensi sumber daya lokal, (2 memiliki kesempatan yang tinggi untuk akses pada pasar domestik dan dunia, (3 menghasilkan nilai tambah yang tinggi, (4 didukung oleh teknologi dan sumber daya manusia yang handal, (5 ramah lingkungan, dengan menerapkan teknologi yang ramah dan bersih terhadap lingkungan,  pemanfaatan limbah pertanian yang optimal, serta menerapkan manajemen limbah yang baik, (6 melaksanakan prinsip-prinsip kerjasama dengan orientasi bisnis, dan (7 secara administratif dan ekonomi layak bagi pengembangan bisnis. Hasil perhitungan skor setiap indikator menunjukkan bahwa sebagai produk unggulan komoditas perkebunan adalah kakao di urutan pertama skor 4,6, cengkeh dan lada di urutan ke dua skor 4,3, jambu mete, kelapa,dan kopi di urutan ke tiga skor 4,2. Kata kunci: Penentuan produk unggulan, metode Delphi, komoditas perkebunan

 1. Sagatavoto runu izmantošana angļu valodas stundās vidusskolēnu publiskās runas iemaņu attīstīšanai

  OpenAIRE

  Rukkalne, Agnese

  2009-01-01

  Diplomdarba autore savas prakses laikā pamanīja, ka skolēniem bija grūtības runāt publikas priekšā. Skolēniem bija problēmas argumentēt savu viedokli un precīzi izteikt savas domas, bet mūsdienās tas ir svarīgi, lai dabūtu darbu, spētu labi prezentēt savas idejas un prastu pārliecināt citus - tāpēc cilvēkiem ir jāattīsta publiskās uzstāšanās prasmes. Diplomdarba autore izmantoja sagatavotās runas angļu valodas stundās, lai attīstītu vidusskolēnu publiskās runas iemaņas. Izvēlētā pētījuma m...

 2. Refleksīvās dienasgrāmatas argumentatīvās rakstītprasmes attīstībai angļu valodas stundās vidusskolā

  OpenAIRE

  Sarma, Zane

  2013-01-01

  Šis pētījums tika veits lai noteiktu vai refleksiju dienasgrāmatas var tikt pielietotas vidusskolas angļu valodas mācību stundās, lai attīstītu argumentatīvās rakstītprasmes. Lai to uzzinātu, tika izmantots gadījuma pētījums. Gadījuma pētījumā tika pārbaudīta skolēnu argumantatīvo rakstītprasmju attīstība, izmantojot refleksiju dienasgrāmatu analīzi, kā arī pirms- un pēc-testu. Skolēni veica ierakstus refleksiju dienasgrāmatās pēc katras mācību stundas, kas koncentrējās uz argumentatīvo prasm...

 3. Solusi Numerik Metode Beda Hingga Aplikasi Excel Untuk Solusi Lendutan Balok Beton Sederhana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wahyo Hendarto Yoh

  2017-06-01

  Full Text Available The use of worksheets in Excel is one of the tools for  learning in solving  the mathematical problems.  At generaly the  solution of mathematical problem ussually is solved by the soft ware aplication, that sure  used  high  level programming languages like FORTRAN, BASIC, C++, MATLAB, etc. However  the use of   worksheet in Excel rather more familiar than using the software aplication for the students. It is caused  the students must be able to know  how  to write the code program that obtained product the listing program.  One of the  most  problematic on civil engineering is about concrete beam structure deflection.   The mathematical analysis simple  beam structure deflection is presented by the ordinary differential equation second order non  linier and the other name  it’s called poisson equation.   The  aim of this article  for : (1 To give the learning assistance to the student  when they aren’t use the soft  ware program and beside to rise creation  the application spreadsheet as tool for numerical  solution by finite difference   method on simple beam deflection. (2 To evaluate the error result comparation of numeric solution and analytic  solution.(3To give the understanding  about numerical method that accordance with simple beam deflection problem on civil engineering education  and mathematical education. Keywords:  Fungsi Internal EXCEL, Metode Beda Hingga. Persamaan Garis Elastika.

 4. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM DINAMIKA KELOMPOK DENGAN METODE OUTBOUND PADA DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR DI PUSDIKLATWAS BPKP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuniar Palupi

  2017-01-01

  Full Text Available The objective of this research is to analyze the implementation effectiveness of the group dynamic program using outbound method.  The training is organized by Pusdklatwas BPKP and attended by all the government internal auditors in Indonesia.  The research uses Structural Equation Modeling (SEM with Partial Least Square approach.  The effectiveness of the program is scored using Kirkpatrick’s Four Level Training Evaluation model by measuring the participant’s perception on the implemented training, the learning process, and the benefit that can be obtained from the training.  The result shows that as an output, the training influences the participants learning process positively and significantly (trust, openness, responsibility, interdependency, self confidence, & stress management.  In addition, as a short term result the training also gives a positive and significant impact to the learning condition and for the medium term result is the adaptive performance of the participants.Keywords: audit, employee, performance, psychology, SEM AbstrakTujuan dari penelian ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan program dinamika kelompok dengan metode outbound yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP untuk seluruh auditor internal pemerintah dari seluruh Indonesia.  Penelitian ini dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM dengan pendekatan Partial Least Square (PLS. Efektivitas program dinilai dengan menggunakan teori evaluasi pelatihan empat level yang dikemukakan oleh Kirkpatrick, dengan mengukur persespi peserta program tentang pelaksanaan program, serta pembelajaran dan manfaat yang dirasakan oleh peserta program.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program efektif pada setiap tahapan evaluasi.  Hasil menunjukkan bahwa program ini secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pembelajaran peserta (trust, openness, responsibility, interdependency, self confidence, & stress management sebagai output

 5. PEMUNGUTAN BRAZILIN DARI KAYU SECANG (Caesalpinia sappan L DENGAN METODE MASERASI DAN APLIKASINYA UNTUK PEWARNAAN KAIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dewi Selvia Fardhyanti

  2015-07-01

  Full Text Available Pembuatan zat warna alami dilakukan dengan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol dan aquades, variasi volume pelarut yang digunakan 75, 150, dan 250 ml. Variasi waktu perendaman 6, 12, 24, dan 48 jam. Serbuk zat warna alami Brazilin dianalisis dengan FTIR dan diaplikasikan pada kain. Hasil penelitian menunjukkan semakin lama waktu ekstraksi dan volume pelarut yang digunakan, maka rendemen yang dihasilkan semakin banyak. Rendemen serbuk brazilin maksimal sebesar 6,316% pada waktu ekstraksi 48 jam menggunakan volume pelarut etanol 250 ml. Gugus fungsi brazilin memiliki ikatan tertentu diantaranya C-H, O-H, C-O, C=O, C=C alkena. Adanya gugus fungsi –OH menunjukkan adanya senyawa brazilin. Serbuk brazilin diaplikasikan pada kain dengan teknik celup, zat pengikat seperti tawas, kapur, dan tunjung mempengaruhi kenampakan warna yang dihasilkan pada kain.Kata kunci : zat warna, ekstraksi, maserasi, brazilin, teknik celup. A production of natural dyes can be done by maceration method with using ethanol solvent and distilled water (aquadest, variations of solvent volumes which used were 75, 150, and 250 ml. Soaking times variations were 6, 12, 24, and 48 hours. Brazilin natural dye powder was analyzed by FTIR and applied to industry. The research results showed the longer of the extraction time and the volume of the used solvents, resulted in the higher yield. Yield of Brazilin powder maximum was 6.316% on the extraction time during 48 hours with using ethanol solvent of 250 ml. Functional groups of Brazilin have specific bond among CH, OH, CO, C = O, C = C alkenes. The existence of the functional groups -OH indicates the brazilin compound. Brazilin powder was applied to industry with dye techniques, binding agents such as alum, lime, and lotus (tunjung which affected the appearance of the fabric color.Keyword : natural dyes, extraction, maceration, brazilin, dye technique.

 6. PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMP DENGAN METODE INKUIRI PADA PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilman Hilman

  2015-05-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran matematika dengan metode inkuiri pada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dengan kriteria valid, praktis, dan efektif ditinjau dari prestasi dan kepercayaan diri siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Model pengembangan diadaptasi dari model pengembangan Reiser & Dempsey. Pengembangan terdiri dari lima tahap yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, LAS, dan tes ulangan harian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Kevalidan produk pengembangan ditentukan oleh validasi ahli, kepraktisan produk pengem-bangan ditentukan oleh penilaian guru, dan siswa, sedangkan keefektifan produk pengembangan ditinjau dari prestasi dan kepercayaan diri siswa. Prestasi yang dicapai siswa mencapai rata-rata 76,94 melampaui KKM yakni 70, sedangkan kepercayaan diri siswa dari 55,88% menjadi 82,35% pada kategori minimal baik. Kata Kunci: pengembangan, perangkat pembelajaran, inkuiri   DEVELOPING LEARNING MATERIALS MATHEMATICS WITH INQUIRY METHOD FOR EQUATIONS LINEAR AND INEQUALITY OF ONE VARIABLE Abstract The aim of this study produces mathematics instructional materials, on linear equations and inequalities one variable with inquiry methods that valid, practical, and effective criteria in terms of student achievement and self-confidence. This study is developmental research. It is adapted from Reiser & Dempsey models. The research through several phases: analysis, design, development, implementation, and evaluation. The instructional materials is consists of syllabi, lesson plans, student sheet activity, and daily tests. The results showed that is the valid criteria valid, practical, and effective. Validity of development product is determined by the expert validation, the practicality is determined by

 7. Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2016-04-01

  Full Text Available I studien samtalar tre lärargrupper om elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Det teoretiska perspektiv som läggs på dessa samtal är didaktiskt och inriktas på hur lärare formulerar och använder bedömningsinformation om elevers skrivande för beslut om skrivundervisningens innehåll. Resultatet visar att lärares bedömningar av elevers skrivande behandlar fler och delvis andra aspekter av skrivförmåga än vad deras didaktiska beslut sedan omfattar. De kvalitetsuppfattningar och förväntningsnormer som lärarna uttrycker i sina bedömningar av elevers skrivande inriktas huvudsakligen på texters kommunikativa kvaliteter, den stilistiska utformningen och textuppbyggnaden, följt av ämnesinnehåll och källanvändning. De didaktiska beslut som fattas utifrån bedömningen av elevers texter inriktas däremot i stort sett enbart på att eleverna behöver skrivundervisning i att disponera text och att använda källor. Detta gör att överensstämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat.Nyckelord: Skrivbedömning, kvalitetsuppfattningar, förväntningsnormer, didaktiska beslut, formativ bedömning, svenskämnets didaktik, svenska på gymnasietAbstractThis article presents an analysis of teacher group discussions about students’ writing in the subject of Swedish in upper secondary school. The study adopts a pedagogical perspective on these discussions and focuses on examining teachers’ expressed assessment criteria and relating them to their pedagogical decision-making. The results reveal that the teachers’ assessments of students’ writing focus on much more, and partly other, criteria than their pedagogical decisions. The quality standards that teachers express in the discussions about

 8. BUDIDAYA KERANG HIJAU (Perna viridis L. DENGAN METODE DAN KEPADATAN BERBEDA DI PERAIRAN PESISIR KUALA LANGSA, ACEH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andi Sagita

  2017-05-01

  Full Text Available Kerang hijau merupakan komoditas budidaya laut yang sangat prospektif untuk dikembangkan pada suatu sistem budidaya, karena dapat dilakukan dengan biaya produksi yang rendah namun menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dan kepadatan yang paling optimal untuk budidaya kerang hijau di perairan pesisir Kuala Langsa, Aceh. Metode penelitian menggunakan rancangan acak lengkap faktorial yang terdiri atas faktor metode (long line dan stick dan faktor kepadatan (20, 30, dan 40 individu/kantong 5,30 L, masing-masing diulang sebanyak empat kali. Berdasarkan sidik ragam data Specific Growth Rate (SGR dari panjang (SGL L dan bobot (SGR W menunjukkan semua perlakuan metode, kepadatan dan interaksi berbeda signifikan pada taraf uji 5% (P<0,05, di mana perlakuan yang paling optimal yaitu perlakuan metode long line dengan kepadatan 20 individu/kantong 5,30 L diperoleh rata-rata nilai SGR (L sebesar 0,86 ± 0,01%/hari dan SGR (W sebesar 1,18 ± 0,04%/hari dengan sintasan mencapai 92,50 ± 2,89%. Parameter kualitas perairan selama periode budidaya masih sesuai untuk mendukung kehidupan kerang hijau di mana suhu berkisar 27,5-34,0°C; salinitas 28,5-33,0 ppt; pH 7,8-8,6; dan oksigen terlarut 4,5-6,5 mg/L; serta kecepatan arus 0,1-0,3 m/s. Budidaya kerang hijau dengan metode long line pada kepadatan 20 individu/kantong 5,30 L merupakan pola budidaya yang paling optimal untuk diterapkan di perairan pesisir Kuala Langsa, Aceh. Green mussel is a very prospective marine aquaculture commodity due to its low cost production but with high profitability. This research aimed to determine the most optimal method and densities for green mussel culture in coastal waters of Kuala Langsa, Aceh. The research used a completely randomized factorial design consisting of methods factor (long line and stick and densities factor (20, 30, and 40 individuals/basket 5.30 L, each repeated four times. Based on the variance analysis of

 9. PERMODELAN KURVA KARAKTERISTIK INVERSE NON-STANDART PADA RELE ARUS LEBIH DENGAN METODE ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM (ANFIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erhankana Ardiana Putra

  2017-01-01

  Full Text Available Pada sistem kelistrikan terutama pada sistem proteksi kelistrikan dewasa ini sangat dibutuhkan sistem yang handal, sehingga  perkembangan pada sistem proteksi sudah semakin maju dengan adanya penggunaan rele digital. Rele digital digunakan dengan mempertimbangkan kecepatan, keakuratan dan serta flexible dalam sistem koordinasi. Flexibilitas ini dimaksudkan bahwa rele digital dapat digunakan menjadi rele arus lebih (overcurrent relay sesuai pembahasan tugas akhir ini dan dapat disetting menurut keinginan user sesuai karakteristik kurva OCR konvensional/standart (normal inverse, very inverse, long time inverse, extreme inverse yang akan digunakan dalam koordinasi. Jenis kurva pada rele digital juga dapat disetting diluar rumus kurva konvensional/standart yang seperti sudah disebutkan sebelumnya, kurva diluar rumusan standart disebut kurva rele non-standart. Kurva rele non-standart digunakan untuk memudahkan pengguna untuk menentukan waktu trip berdasarkan arus yang diinginkan dan sebagai solusi jika pada koordinasi proteksi mengalami kendala dalam koordinasi kurva rele. Pada tugas akhir ini akan dibahas bagaimana membuat atau memodelkan kurva karakteristik inverse overcurrent rele non-standart dengan menggunakan metode (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System atau biasa disebut metode pembelajaran ANFIS. Kurva non-standart didapatkan dengan pengambilan titik-titik data baru berupa arus dan waktu trip sesuai keinginan user. Data baru tersebut akan digabungkan dengan data lama sehingga menghasilkan data non-standart yang nantinya akan dilakukan pembelajaran dengan metode ANFIS untuk mendapatkan desain kurva non-standart. Setelah didapatkan desain kurva non-standart akan dilakukan pengujian keakuratan dengan mengganti nilai MF (membership function didapatkan hasil rata-rata error terkecil 2,56% (MF=10 dan epoch=100. Pengujian selanjutnya dengan mengubah nilai epoch didapatkan nilai keakuratan dengan error terkecil pada epoch = 500. Simulasi pada

 10. Gruesome Gaming : En studie i marknadsföring på sociala medier

  OpenAIRE

  Håkansson, Ingela; Bergqvist, Simon

  2013-01-01

  Vi har valt att titta på hur E-sportmarknaden använder sig av sociala medier för att sprida sig ut bland medierna och nå befintliga och framtida användare. E-sport är ett begrepp som innefattar all typ av elektronisk sport. Dota2 och Starcraft 2 är två exempel på spel där E-sport är ett vinnande koncept. Vi har valt att skapa föreningen, Gruesome Gaming som ligger till grund för uppgiften för att kunna ta reda på hur de sociala medierna fungerar i marknadsföringssyfte. Människors beteende på ...

 11. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  OpenAIRE

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 12. PENGARUH METODE STRATAGEM MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 20 PADANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfi Yunita

  2016-10-01

  Full Text Available The goal of this research was to know: “Was the students’ understanding of mathematics concept who were taught by using ‘Stratagem’ Method through cooperative learning better than conventional Method.” The research method was Quasi Experimental Research, Post-test Only Control Design. Data was collected from the test. From data data analysis, it was found that the students’ understanding of mathematics concept who were taught by using ‘Stratagem’ Method through cooperative learning was better than conventional Method. Kata kunci: metode stratagem, pembelajaran kooperatif, pemahaman konsep matematis

 13. Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo

  OpenAIRE

  Jagodnik, Sabina

  2017-01-01

  Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo rabe mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo z namenom uspešnega nastopa na trgu dela. Primerjava je izpeljana na podlagi treh izpeljanih procesov koučinga ter dveh procesov mentorstva. Preko uporabe metode participativnega akcijskega raziskovanja odgovarja na vprašanja, katera metoda je primernejša glede na potrebe brezposelne osebe za uspešen nastop na trgu dela, njene izkušnje, obstoječa znanja in veščine, katere so prednosti in slabo...

 14. Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja : Methods for change detection in remote sensing

  OpenAIRE

  Admir Mulahusić; Nedim Tuno

  2011-01-01

  U ovom radu predstavljeni su različiti načini identifikovanja promjena kod daljinskih istraživanja. Različiti autori su predstavljali različite metode otkrivanja promjena na površini zemlje. Otkrivanje promjena je, između ostalog, veoma važno zbog praćenja promjena, kao i procjene promjena i međusobnih odnosa prirodnih i vještačkih objekata. Sve to vodi ka boljem razumijevanju potencijalnih uzroka promjena. : In this paper, the different ways to identify changes in remote sensing are given. V...

 15. PERBAIKAN POSTUR KERJA UNTUK MENGURANGI KELUHAN MUSKULOSKELETAL DENGAN PENDEKATAN METODE OWAS (Studi kasus di UD. Rizki Ragil Jaya – Kota Cilegon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wahyu Susihono

  2012-04-01

  Full Text Available Perbaikan postur kerja penting dilakukan untuk menjaga kenyamanan pekerja dalam melakukan aktifitas kerja. Gangguang pada sistem musculoskeletal seminimal mungkin terjadi. Pada aktifitas proses produksi pembuatan kripik singkong teridentifikasi bahwa postur kerja memiliki potensi menimbulkan cidera sehingga perlu dilakukan perbaikan metode kerja guna menurunkan indeks resiko kerja. Metode Ovako Work Posture Analysis System (OWAS digunakan untuk mengevalusi dan menganalisa sikap kerja sehingga diperoleh kategori dan rekomendasi metode kerja yang baru. Perhitungan indek resiko kerja dilakukan agar dapat mengklasifikasikan kategori pekerjaan yang dilakukan. Perancangan mesin dengan menggunakan data antropometri dan data hasil rekomendasi OWAS. Hasil analisis OWAS menunjukkan bahwa sebelum perbaikan masuk pada kategori 3 yang artinya memerlukan perbaikan dengan segera dan 2 yang artinya memerlukan perbaikan dimasa mendatang, sedangkan setelah perbaikan diperoleh kategori 1 yang artinya tidak ada masalah pada sistem musculoskeletal. Indeks resiko sebelum perbaikan sebesar 243 satuan, setelah perbaikan menjadi 129 satuan artinya pekerjaan mempunyai resiko yang kecil (minimum risk

 16. KAMUS BAHASA ARAB – INDONESIA ONLINE DENGAN PEMECAHAN SUKU KATA MENGGUNAKAN METODE PARSING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anny Yuniarti

  2004-01-01

  Full Text Available Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Kebutuhan umat Islam akan fasilitas penunjang belajar bahasa Arab di Indonesia masih belum terpenuhi dengan optimal. Kamus bahasa Arab yang beredar di pasaran sulit dipahami karena minimnya pengetahuan tentang ilmu tata bahasa Arab di kalangan umat Islam. Pada penelitian ini dikembangkan sebuah perangkat lunak yang berfungsi menerjemahkan kata berbahasa Arab dengan metode parsing sehingga dapat mencakup kata-kata yang telah mengalami perubahan bentuk dari bentuk dasarnya. Karena kata bahasa Arab memiliki turunan kata yang jumlahnya cukup besar, dan supaya kamus efisien, maka tidak semua turunan kata disimpan dalam basisdata. Oleh sebab itu diperlukan suatu cara untuk mengenali pola kata, dan cara mengetahui bentuk dasar suatu kata. Keseluruhan perangkat lunak ini diimplementasikan berbasis web sehingga memudahkan pengaksesan pengguna. Dan pengguna tidak memerlukan proses instalasi perangkat lunak atau sistem operasi tertentu. Pembuatan perangkat lunak ini didahului dengan perancangan proses dan perancangan interface. Kemudian rancangan tersebut diimplementasikan menjadi sebuah perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Perangkat lunak yang sudah jadi tersebut telah diuji coba sesuai dengan spesifikasi kebutuhan

 17. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA DENGAN METODE PERFORMANCE PRISM (Studi Kasus pada Hotel X

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwan Vanany

  2004-01-01

  KPI pemilik/investor, serta 5 KPI pemerintah dan masyarakat di sekitar lingkungan hotel. Dari hasil implementasi sistem pengukuran kinerja dengan proses scoring system menggunakan metode OMAX menunjukkan nilai current performance indicator yang telah dicapai oleh hotel X adalah sebesar 50,75%. Hasil pengukuran menjadi landasan pihak manajemen mengevaluasi dan menentukan rencana kerja perbaikan sehingga harapan dari semua stakeholder dapat terpenuhi Kata kunci: Pengukuran Kinerja, Performance Prism, Hotel.

 18. SINTESIS NANOPARTIKEL PERAK MENGGUNAKAN METODE POLIOL DENGAN AGEN STABILISATOR POLIVINILALKOHOL (PVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DOB Apriandanu

  2014-06-01

  Full Text Available Abstrak __________________________________________________________________________________________ Nanopartikel perak merupakan produk berbasis nanoteknologi yang sedang berkembang saat ini dan dapat diaplikasikan sebagai katalis dan detektor sensor optik. Faktor yang dapat mempengaruhi ukuran nanopartikel adalah konsentrasi garam dan agen pereduksi. Nanopartikel perak bersifat tidak stabil. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan polivinil alkohol sebagai agen stabilisator dalam sintesis nanopartikel perak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio mol reduktor EG/Ag+ dan % PVA (b/v dalam sintesis nanopartikel perak terhadap karakteristik produk yang dihasilkan. Nanopartikel perak disintesis dengan metode poliol yaitu melarutkan AgNO3 ke dalam etilen glikol sebagai reduktor dan polivinilalkohol (PVA sebagai stabilisator. Karakterisasi dilakukan menggunakan Spek-trofotometer UV-Vis dan TEM (Transmission Electron Microscope. Analisis terhadap spektra UV-Vis menunjukkan bahwa nanopartikel yang relatif stabil pada pengukuran panjang gelombang maksimum 417 hingga 418 nm adalah nanopartikel yang disintesis menggunakan PVA 3%. Karakterisasi dengan TEM menunjukkan nanopartikel perak yang disintesis berdasarkan rasio mol etilen glikol terhadap Ag+ 50:1 memiliki ukuran terkecil dengan kisaran 10,15–27,56 nm dengan struktur kristal face centered cubic (FCC. Semakin tinggi rasio mol EG /Ag+ dalam sintesis nanopartikel perak, semakin tinggi pula peningkatan absorbansinya.   Abstract __________________________________________________________________________________________ Silver nanoparticles are nanotechnology based product which can be applied as a catalyst and optic sensor detector. The factors that can effect on nanoparticle size are salt concentration and reductor agent. Silver nanoparticles are unstable material, so polyvinylalcohol needs to be added  as a stabilizer agent in their synthesis. The aims of this research are to

 19. IDENTIFIKASI PERTAMBAHAN PERSEBARAN LIMBAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA JATIBARANG TAHUN 2015 MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R S Wulandari

  2016-04-01

  Full Text Available Pada tahun 2000 timbunan sampah pada TPA Jatibarang yang berlokasi di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang, sudah melebihi daya tampung yaitu sekitar 1,6 juta m3. Kondisi tersebut sangat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan terutama pencemaran leacheat (air lindi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat pencemaran limbah di daerah sekitar TPA Jatibarang pada tahun  2015 dengan menggunakan metode geolistrik konfigurasi schlumberger. Pengambilan data dilakukan pada tiga titik penelitian, dua berada didalam TPA dan satu berada di daerah perumahan sekitar TPA dengan panjang lintasan masing-masing 75 m. Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan softwareres2dinv. Hasil yang didapatkan berupa kondisi topografi serta nilai resistivitas lindi sebesar 0,044-0,70 Ωm. Persebaran lindi pada tahun 2015 menuju ke daerah dengan elevasi rendah yang mengarah ke Sungai Kreo. Sedangkan persebaran lindi pada lokasi penelitian di Perumahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang juga telah diidentifikasikan tercemar oleh air lindi yang diduga berasal TPA Jatibarang.In 2000, piles of garbage in the landfill is located in the Village Jatibarang Kedungpane Mijen District of Semarang, has exceeded the capacity of around 1.6 million m3. The condition is potentially causing environmental pollution, especially pollution leacheat (leachate. Therefore, to investigate the pollution level of waste in the area around the landfill Jatibarang 2015 using geoelectric method Schlumberger configuration. Data were collected at three points research, two are in the landfill and one is located in a residential area around the landfill with a path length of each- each 75 m. Data processing results of research conducted by using softwareres2dinv. Results obtained in the form of topography and leachate resistivity value of 0.044 Ωm- 0.70 Ωm. Distribution of leachate in 2015 heading to areas with low elevation that

 20. MODEL PEMILIHAN BAHAN PEWARNA ALAM COKLAT BATIK TULIS SOLO DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Hartini Hartini

  2014-05-01

  Full Text Available Pewarna alami batik diklaim lebih ramah lingkungan dan telah terbukti menghasilkan emisi yang lebih rendah. Untuk itu penggunaan pewarna alam khususnya batik sangat dianjurkan. Sebuah sentra batik Laweyan di Solo telah memulai penggunaan pewarna alam sejak beberapa tahun yang lalu. Warna yang dominan digunakan adalah warna coklat karena ciri khas batik Solo yang paling banyak menggunakan warna coklat soga. Untuk menghasilkan warna coklat di sentra tersebut banyak pilihan bahan pewarna alam yang digunakan. Penelitian ini bermaksud mengembangkan model pemilihan alternatif bahan alam berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Tahapan dalam pemilihan yaitu menggali kriteria yang berpengaruh, melakukan pembobotan kriteria dan melakukan pembobotan pada alternatif yang ada. Penelitian ini menggunakan metode AHP  dalam pengolahan data sehingga dapat diketahui bahan alam apa yang tepat untuk menghasilkan warna coklat sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Dari hasil penelitian faktor yang berpengaruh dalam pemilihan bahan alam yaitu 4 variabel 6 kriteria dan 14 sub kriteria. Dari beberapa kriteria tersebut bahan alam yang terpilih adalah jalawe untuk menghasilkan warna coklat. Kata Kunci : batik, pewarna alam, analytical hierarchy process (AHP, laweyan, batik tulis Abstract Natural dyes of batik has claimed to be more environmentally friendly and has been known lower emissions. The use of natural dyes for batik especially highly recommended. A center of batik Laweyan in Solo has initiated use of natural dyes since a few years ago. The dominant colors used are brown because typical Solo batik are the most widely use soga brown color. To produce a brown color in the center of a large selection of natural dyes are used. During this time they are using all these ingredients. This study intends to develop a model of natural selection of alternative materials based on existing criteria. Stages in the selection criteria, namely digging influential,  weighting

 1. INTERPRETASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN DAERAH MATA AIR PANAS KRAKAL KEBUMEN DENGAN METODE GEOLISTRIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S Fauziyah

  2016-04-01

  Full Text Available Energi geothermal merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang sedang dikembangkan. Salah satu kawasan geothermal tersebut adalah kawasan wisata mata air panas Krakal, Kebumen. Sumber daya alam geothermal tersebut dikembangkan sebagai objek wisata. Dalam pengembangannya, belum ada informasi struktur bawah permukaan daerah wisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran struktur bawah permukaan daerah mata air panas Krakal. Pengambilan data dilakukan dengan metode geolistrik konfigurasi schlumberger pada 5 lintasan dengan 3 titik sounding tiap lintasan. Pengolahan data menggunakan software Progress dan Surfer 10.  Hasil pengolahan data menunjukkan struktur bawah permukaan tersusun oleh 3 lapisan batuan yaitu batu pasir dengan kisaran nilai resistivitas kurang dari 10 Ωm dan ketebalan hingga 20 meter, batu lempung berpasir  dengan rentang nilai resistivitas 10-50 Ωm dan ketebalan mencapai 20 meter, dan batu lempung gamping dengan kisaran resistivitas 50-65 Ωm dan ketebalan 20 meter. Anomali resistivitas rendah mengindikasikan adanya akuifer air panas dan air dingin yang muncul ke permukaan.  Geothermal energy is one of the wealth of natural resources that are being developed. One such area is the tourist area of geothermal hot springs Krakal, Kebumen. Natural geothermal resources were developed as a tourist attraction. In its development, no information on subsurface structure of the tourist area. This study aims to reveal the subsurface structure of the Hot Springs area Krakal. Data collection was performed by Schlumberger configuration geoelectric method in five 3-point sounding track with each track. Data processing using the software Surfer Progress and 10. The results of the processing of the data showed subsurface structure is composed of 3 layers of rock is sandstone with a range of resistivity values of less than 10 Ωm and a thickness of up to 20 meters, sandy clay stone with a range of values of

 2. Evaluasi Performansi Jaringan UMTS di Kota Semarang menggunakan Metode Drive Test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  HASANAH PUTRI

  2018-02-01

  Full Text Available ABSTRAK Saat ini penggunaan telepon seluler tidak hanya untuk komunikasi suara, melainkan juga untuk komunikasi data. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar dengan jumlah pengguna telepon seluler yang banyak. Kondisi ini membutuhkan dukungan kualitas jaringan yang optimal dan kecepatan akses yang tinggi.  Pada penelitian ini dilakukan pengujian kualitas sinyal jaringan UMTS di kota tersebut. Pengukuran dilakukan dengan metode drive test menggunakan software TEMS dan Map info dalam pengolahan datanya. Ada beberapa parameter pengamatan dalam kegiatan pengukuran kualitas jaringan UMTS ini diantaranya RSCP (Receive Signal Code Power, Ec/No, Throughput dan KPI (Key Performance indicator. Setelah dilakukan pengukuran dan analisis perlu dilakukan proses simulasi optimasi yang dilakukan menggunakan software Atoll 3.2.1. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai parameter RSCP, Ec/No, dan Throughput berturut-turut sebesar 68,45%, 91%, dan 52.2%. Setelah dilakukan simulasi optimasi terjadi peningkatan nilai parameter RSCP dan Ec/Noberturut-turut sebesar 97.28% dan 99.74%. Kata kunci: UMTS, Drive Test, Map Info, Atoll, KPI. ABSTRACT Today the use of mobile phone is not only for voice communication but also for data communications (mobile Internet. There are a lot of mobile phone users in Semarang, so that it requires the support of a good network quality and high-speed access. In this research, it will test and measure the signal quality UMTS network. The measurement is done with drive test method by using TEMS and Map Info software. There are several parameters of observation in quality measurement of UMTS network. They are RSCP (Received Signal Code Power, Ec/No , Throughput and KPI (Key Performance Indicator. After measurement and analysis it is needed to simulate the optimization recommendations process by using Atoll 3.2.1. to the observation’s parameters. From the measurement results obtained parameter values RSCP, Ec/No , and Throughput

 3. Evaluasi Performansi Jaringan UMTS di Kota Semarang menggunakan Metode Drive Test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  HASANAH PUTRI

  2017-07-01

  Full Text Available ABSTRAKSaat ini penggunaan telepon seluler tidak hanya untuk komunikasi suara, melainkan juga untuk komunikasi data. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar dengan jumlah pengguna telepon seluler yang banyak. Kondisi ini membutuhkan dukungan kualitas jaringan yang optimal dan kecepatan akses yang tinggi.  Pada penelitian ini dilakukan pengujian kualitas sinyal jaringan UMTS di kota tersebut. Pengukuran dilakukan dengan metode drive test menggunakan software TEMS dan Map info dalam pengolahan datanya. Ada beberapa parameter pengamatan dalam kegiatan pengukuran kualitas jaringan UMTS ini diantaranya RSCP (Receive Signal Code Power, Ec/No , Throughput dan KPI (Key Performance indicator. Setelah dilakukan pengukuran dan analisis perlu dilakukan proses simulasi optimasi yang dilakukan menggunakan software Atoll 3.2.1. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai parameter RSCP, Ec/No , dan Throughput berturut-turut sebesar 68,45%, 91%, dan 52.2%. Setelah dilakukan simulasi optimasi terjadi peningkatan nilai parameter RSCP dan Ec/No berturut-turut sebesar 97.28% dan 99.74%.Kata kunci: UMTS, Drive Test, Map Info, Atoll, KPI.ABSTRACTToday the use of mobile phone is not only for voice communication but also for data communications (mobile Internet. There are a lot of mobile phone users in Semarang, so that it requires the support of a good network quality and high-speed access. In this research, it will test and measure the signal quality UMTS network. The measurement is done with drive test method by using TEMS and Map Info software. There are several parameters of observation in quality measurement of UMTS network. They are RSCP (Received Signal Code Power, Ec/No , Throughput and KPI (Key Performance Indicator. After measurement and analysis it is needed to simulate the optimization recommendations process by using Atoll 3.2.1. to the observation’s parameters. From the measurement results obtained parameter values RSCP, Ec/No , and Throughput

 4. MEMBANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMRAH DI YOGYAKARTA MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Landung Sudarmana

  2017-04-01

  Full Text Available Biro  perjalanan  haji  dan  umrah  adalah  suatu  bentuk  perusahaan  jasa  yang  bertujuan  untuk membantu calon jama’ah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dalam prosesnya, perusahaan biro perjalanan haji dan umrah akan memberikan penawaran berupa paket perjalanan ibadah haji maupun umrah yang dapat dipilih sendiri oleh calon jama’ah. Banyaknya biro perjalanan haji dan umrah di Yogyakarta menuntut keselektifan calon jama’ah dalam memilih biro perjalanan haji dan umrah yang akan digunakan, agar terhindar dari biro jasa yang tidak profesional yang dapat menimbulkan kerugian bagi calon jama’ah di kemudian hari, seperti penipuan, jama’ah haji ilegal maupun sarana dan prasarana yang tidak layak selama melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun untuk mensurvei satu persatu biro jasa perjalanan haji dan umrah yang ada di Yogyakarta membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, hal inilah yang menyebabkan kecenderungan calon jama’ah malas untuk melakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi bagi calon jama’ah dalam memilih biro perjalanan haji dan umrah di Yogyakarta secara online. Sistem ini dirancang berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySql sebagai database engine dengan Simple  Additive  Weighting  sebagai  metode  untuk  mencari  alternatif  terbaik  bedasarkan  kriteria- kriteria yang telah ditentukan. Sistem pendukung keputusan ini memiliki tiga hak akses yang berbeda yaitu admin, biro haji dan calon jama’ah haji dan dapat diakses secara online. Admin memiliki hak untuk mengelola seluruh data yaitu data profil biro, data peket perjalanan, data kriteria, data subkriteria dan data rating kecocokan. Biro haji memiliki hak mengelola datanya sendiri dengan cara login dahulu. Calon jama’ah memilki hak melakukan perekomendasian dan melihat informasi profil biro yang sudah terdaftar dalam sistem. Sistem ini telah berjalan dengan baik

 5. PENGEMBANGAN METODE PENETAPAN KADAR SIKLAMAT BERBASIS KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI GUNA DIIMPLEMENTASIKAN DALAM KAJIAN PAPARAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Budi Wibowotomo

  2012-08-01

  Full Text Available The aim of this research was to develop a method for determining cycla­mate content in foods based on High Performance Liquid Chromatography for exposure assessment of cyclamate. The extraction procedure is conducted by de­creasing pH sample until less than 2, and mobile phase is executed by applying the ratio of phosphate buffer-methanol as 75:25, 80:20, 85:15. The results of experiments be obtained colom: ODS RP-18, 5 μm, 250 x 4,6 mm ID; mobile phase: phosphate buffer/KH2PO4 pH 4,6 and metanol in a ratio of 85:15; flow rate: 1 ml/min; injection volume: 20 μl; and detector: UV-Vis 200 nm. The indication of extraction showed by parameter distribution ratio D ≈ KD and the extraction efficiency of 83.04–94.92%. The exposure estimated of cyclamate based concentration analysis is about 28.41 mg/kg bw/day (258.27% ADI, where SNI 01-6993-2004 regulates 2.99 mg/kg bw/day (27.21% ADI. Tujuan penelitian adalah mengembangkan metode penetapan siklamat ber­basis kromatografi cair kinerja tinggi untuk pengukuran konsentrasi siklamat. Prose­dur  ekstraksi menggunakan  modifikasi  pH sampel hingga pH lebih kecil 2, dan fase gerak diterapkan perlakuan rasio bufer fosfat–metanol 75 : 25, 80 : 20, dan 85 : 15. Hasil eksperimen diperoleh kolom: ODS RP-18, 5 μm, 250 x 4,6 mm ID; fase gerak: bufer fosfat/KH2PO4 pH 4,6 dan metanol rasio 85 : 15; laju aliran: 1 ml/menit; volume injeksi: 20 μl; dan detektor: UV-Vis 200 nm. Indikasi keberhasilan ekstraksi ditunjukkan dengan parameter rasio distribusi D ≈ KD dan efisiensi ekstraksi 83,04–94,92%. Estimasi paparan berdasar konsentrasi analisis langsung sebesar 28,41 mg/kg bb/hari (258,27% ADI, sedang estimasi paparan berbasis SNI 01-6993-2004 sebesar 2,99 mg/kg bb/hari (27,21% ADI.

 6. Kajian Eksperimental Parameter Modal Bangunan Dua Lantai dengan Metode Modal Analisis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Islahuddin Islahuddin

  2016-12-01

  Full Text Available Abstrak: Pengukuran getaran merupakan kegiatan yang umum dilakukan dalam perawatan prediktif. Perawatan prediktifbiasanya menggunakan pengukuran sinyal getaran untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi pada mesin. Sinyalgetaran yang terukur tersebut, kemudian ditransformasikan dalam bentuk grafik fungsi respon frekuensi (FRF.Selanjutnya FRF diolah sedemikian rupasehingga diperoleh modus getar struktur. Dari modus getar yang diperoleh,maka dapat dianalisa kemungkinan kerusakan yang terjadi pada mesin dengan melihat besarnya amplitudo getarannya.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa karakteristik dinamik dari sistem getaran yang terjadi pada model strukturbangunan dua lantai. Pengujian dilakukan denganmemberikan gaya eksitasi menggunakan impact hammer.Akselerometer digunakan mengukur sinyal getaran yang terjadi pada struktur. Posisi penempatan akselerometerdilakukan bervariasi untuk delapan titik pengujian yang berbeda. Sedangkan posisi pemberian gaya eksitasi tetap untuksemua titik pengujian. Pada penelitian ini menggunakan metode modal analisis eksperimen untuk mengetahuikarakteristik dinamik dari model struktur bangunan dua lantai. Teknik modal analisis ini digunakan untuk mendapatkanparameter modal seperti frekuensi, rasio redaman, dan modus getar. Hasil yang diperoleh dari penelitian inimenunjukkan bahwafrekuensi pribadipertama pada amplitudo maksimum mempunyai nilai yang sama, yaitu 2,313 Hz.Sedangkan untuk frekuensi pribadi kedua pada amplitudo maksimumnya terdapat perbedaan, yaitu pada titik pengujian3 dan 7. Hal ini dapat disebabkan oleh pemberian gaya eksitasi yang tidak sama dengan titik-titik pengujian yang lain.Kata kunci: Karakteristik dinamik, analisis modal eksperimen, frekuensi pribadi, FRF Abstract: Measuring vibration is an activity which is generally carried out in a predictive maintenance. In maintaining, vibratesignal measurement is usually used for machine damage detection. The signal measurement is then being

 7. PENGEMBANGAN UNIT USAHA INDUSTRI KECIL MELALUI METODE PEMETAAN DAN “NEED ASSESSMENT”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F Fafurida

  2015-12-01

  Full Text Available Mapping industry and need assessement are the first steps for developing the industrial sector. This study aims to describe the performance of the industry, prepare the map of industrial development potency and identify the need assessement on industries in Sub Gunungpati. The data was obtained from the survey by spreading questionnaires and Focus Group Discussion (FGD. The descriptive statistical analysis is used in this study. The result shows that there are 12 types of industries in the Village Gunungpati. However, most of these industries do not have a good management of the business eventhough they have been running their industries for a long time. It can be seen from several aspects, such as accounting and finance, production and marketing. Every type of industry has different condition and distribution. There is only one type of industry which form a large cluster; it is the industries that produce red bricks in Ngrembel. Finally, the result of need assessment shows that trainings on administrative records, financial report, innovation on production machines, packaging, marketing, obtaining raw materials, waste management are needed to increase the business capacity. Pemetaan industri dan need assessement merupakan langkah awal dalam pengembangan sektor industri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan performance industri, menyusun peta potensi pengembangan industri dan mengidentifikasi need assessement pada industri-industri di Kelurahan Gunungpati. Data diperoleh dari metode survey dengan kuisioner dan Focus Group Discussion (FGD. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif statistik. Hasil penelitian menunjukkan ada 12 jenis industri di Kelurahan Gunungpati. Meski sudah berdiri lama, mayoritas industri- industri tersebut belum memiliki manajemen pengelolaan usaha yang baik. Ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pembukuan dan keuangan, produksi dan pemasaran. Setiap jenis industri memiliki kondisi dan

 8. Penentuan Skala Prioritas Penanganan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kudus Dengan Metode Analytical Hierarchy Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hafit Irawan

  2016-12-01

  Full Text Available Pelaksanaan penanganan jalan di Kabupaten Kudus banyak terjadi ketidakseimbangan paket-paket pekerjaan penanganan jalan seperti banyaknya jalan yang belum mendapat penanganan baik pemeliharaan maupun peningkatan. Selama ini yang digunakan dalam penentuan skala prioritas penanganan jalan didasarkan pada ketersediaan anggaran dan nilai manfaat finansial jalan saja. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh urutan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Kudus, secara tepat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode AHP dengan 5 (lima kriteria yang dipakai untuk menentukan prioritas penanganan jalan, yaitu kerusakan jalan, mobilitas, volume lalu lintas, tingkat aksesibilitas, dan pengembangan wilayah. Berdasarkan analisa AHP diperoleh tingkat kepentingan bobot masing-masing kriteria untuk menentukan prioritas penanganan jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kerusakan jalan memperoleh bobot tertinggi, yaitu 45,06% kemudian kriteria mobilitas 20,62%, kriteria volume lalu lintas 14,53%, kriteria tingkat aksesibilitas 12,78%, dan kriteria pengembangan wilayah 7,01%. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlu adanya kriteria-kriteria sebagai tolok ukur untuk menentukan dalam prioritas penanganan jalan agar pengalokasian anggaran tepat sasaran.Saran dari penelitian ini dalam menentukan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Kudus sebaiknya mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai dasar prioritas penanganan jalan.  [Title: The Determination of The scale Priorities for Handling in Kudus Use Analytical Hierarchy Process Method]. The implementation of the road handling in Kudus, in fact is found many imbalances packets roads handling jobs like many roads yet had a good handling maintenance and enhancement. So far in setting priorities scale was based on an assessment of the availability of the budget and the value of the financial benefits. The purpose of this study is to obtain an assessment of the priority

 9. REAKSI KATALITIS ESTERIFIKASI ASAM OLEAT DAN METANOL MENJADI BIODIESEL DENGAN METODE DISTILASI REAKTIF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kusmiyati Kusmiyati

  2012-01-01

  Full Text Available Biodiesel is an alternative diesel fuel that is produced from vegetable oils and animal fats. Generally, it is formed by trans etherification reaction of triglycerides in the vegetable oil or animal fat with an alcohol. In this work, etherification reaction was carried out using oleic acid, methanol and sulphuric acid as a catalyst by reactive distillation method. In order to determine the best conditions for biodiesel production by reactive distillation, the experiments were carried out at different temperature (1000C, 1200C, 1500C and 1800C using methanol/oleic acid molar ratios (1:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, catalyst/ oleic acid molar ratios (0.5%wt, 1%wt, 1.5%wt and 2%wt and reaction times (15, 30, 45, 60, 75 and 90 minutes. Result show that at temperature 1800C, methanol/oleic acid molar ratio of 8:1, amount of catalyst 1% for 90 minute reaction time gives the highest conversion of oleic acid above 0.9581. Biodiesel product from oleic acid was analyzed by ASTM (American Standard for Testing Material. The results show that the biodiesel produced has the quality required to be a diesel substitute. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil yang diproduksi dari bahan baku minyak nabati dan lemak hewan. Secara umum biodiesel diproduksi melalui reaksi transesterifikasi minyak nabati atau lemak hewan dan alkohol. Pada penelitian ini proses esterifikasi pada pembuatan biodiesel menggunakan bahan baku asam oleat murni (99%, metanol dan katalis asam sulfat dengan metode distilasi reaktif. Distilasi reaktif merupakan penggabungan antara proses reaksi dan proses pemisahan dalam satu unit proses sehingga memungkinkan diperoleh biodiesel dengan kemurnian yang tinggi. Variabel yang dipelajari pada penelitian ini adalah temperatur (1000C, 1200C, 1500C, 1800C, jumlah katalis H2SO4 (0,5% berat, 1% berat, 1,5% berat, 2% berat, rasio metanol : asam oleat dinyatakan 1:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1 (dalam % berat terhadap konversi

 10. Optimalisasi Network Gain Jaringan Digital Melalui Pemanfaatan Kombinasi SFN Dan MFN Di Pulau Jawa Dengan Metode Monte Carlo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novita Purwaningsih

  2015-03-01

  Full Text Available Abstrak - Teknologi penyiaran analog saat ini mulai ditinggalkan. Indonesia saat ini sedang melakukan proses transisi untuk berpindah ke tv digital dengan standart DVB-T2 dan merencanakan analog switch off pada tahun 2018. Banyaknya jumlah pemancar, coverage kurang besar, dan persen coverage yang rendah merupakan indikator dari network gain yang kurang optimal. Pada tugas akhir ini dilakukan optimalisasi network gain tujuannya adalah agar coverage pemancar lebih optimal, persen coverage meningkat, dan bisa mengurangi jumlah pemancar sehingga menghemat biaya implementasi. Untuk optimalisasi network gain digunakan metode monte carlo dengan cara melakukan proses selection atau combine pada daerah yang menerima sinyal lebih dari satu. Dari simulasi yang telah dilakukan, optimasi dengan metode monte carlo menunjukkan hasil persentase coverage yang paling bagus yaitu 71.96% dan yang paling buruk zona 7 yaitu 58,81% untuk skala nasional zona 4. Jumlah pemancar dapat dikurangi sebanyak 3 pemancar dari total 33 pemancar yang ada, pemancar yang dapat dihilangkan adalah pemancar di kota Magelang di zona 6 dan Sumedang dan Majalengka di zona 5. Nilai rata-rata persen coverage di seluruh zona adalah 52.7% dan hasil optimalisasi telah melampaui nilai rata-rata yaitu 64.35%.

 11. Rancang Bangun Aplikasi MusicMoo dengan Metode MIR (Music Information Retrieval pada Modul Mood, Genre Recognition, dan Tempo Estimation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanes Andre Ridoean

  2017-03-01

  Full Text Available Saat ini, metode pemanggilan kembali informasi suatu musik atau yang sering disebut Music Information Retrieval (MIR telah banyak diterapkan. Contohnya pada suatu aplikasi Shazam ataupun SounHound. Kedua aplikasi ini hanya menangani sebatas suatu lagu berjudul apakah ketika diperdengarkan. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah pengembangan lebih lanjut MIR yang lebih spesifik lagi, yaitu melakukan pemanggilan informasi lagu yang terkait kembali beserta detail lagu di antaranya adalah mood, genre, dan tempo lagu. Penelitian ini memakai ekstraksi fitur berbasis MPEG-7 yang oleh library Java bernama MPEG7AudioEnc. Hasil ekstraksi fitur ini berupa metadata dalam bentuk angka digital yang merepresentasikan karakteristik suatu sinyal pada tiap fiturnya. Setelah fitur didapatkan, tahap berikutnya adalah melakukan pengambilan suatu fitur sesuai dengan masing-masing modul dengan metode Xquery yang diimplementasikan oleh library Java bernama BaseX. Fitur yang diambil dipakai untuk proses pengolahan dengan Discrete Wavelet Transform (DWT beserta level dekomposisi terbaik oleh library Python bernama Pywt. Setelah fitur-fitur diproses, maka dilakukan penggabungan fitur pada suatu list beserta penyamaan panjang fitur untuk proses klasifikasi. Tahap terakhir adalah melakukan klasifikasi dengan menggunakan Support Vector Machine (SVM. Terdiri dari 2 tahap yaitu tahap training dan prediksi. Hasil akurasi keberhasilan pada penelitian ini untuk modul mood 75%, genre 87,5% dan tempo 80%.

 12. Analisis Remaining Life dan Penjadwalan Program Inspeksi pada Pressure Vessel dengan Menggunakan Metode Risk Based Inspection (RBI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dyah Arina Wahyu Lillah

  2017-01-01

  Full Text Available Seiring perkembangan eksplorasi minyak dan gas bumi di dunia, perusahaan minyak dan gas di Indonesia juga turut berlomba-lomba untuk mendapatkan ladang minyak dan gas bumi sebanyak-banyaknya. Perkembangan ini turut dipengaruhi oleh aturan-aturan pemerintah mengenai keselamatan dan pencegahan bahaya baik pada unit yang dikelola maupun tenaga kerja pengelola. Untuk itu semua perlatan-peralatan (unit kerja harus dijamin kehandalaannya agar tidak menimbulkan bahaya baik bagi pekerja maupun lingkungan. Subjek penelitian dalam tugas akhir ini ialah pada pressure vessel yang dimiliki oleh Terminal LPG Semarang. Kemungkinan bahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada pressure vessel perlu dianalisis agar dapat meminimalkan resiko yang akan terjadi. Metode Risk Based Inspection (RBI diharapkan dapat meminimalkan resiko yang ada pada pressure vessel. Penilaian resiko dalam tugas akhir ini mengacu pada standar API RP 581. Untuk mengetahui besarnya resiko yang ada pada plant, maka terlebih dahulu harus dihitung besarnya probabilitas kegagalan dan konsekuensi apabila terjadi kegagalan. Langkah selanjutnya ialah membandingkan besarnya resiko yang didapat dengan target resiko yang dimiliki oleh perusahaan. Dari hasil perbandingan ini dapat diketahui tingkat resiko pressure vessel, sehingga dapat ditentukan jadwal inspeksi dan metode inspeksi yang tepat.

 13. STUDI BANDING PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN METODE HISTORICAL COST ACCOUNTING DAN GENERAL PRICE LEVEL ACCOUNTING PADA MASA INFLASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Sukardi Kodrat

  2006-01-01

  Full Text Available Generally, Financial Statements are based on Historical Cost Accounting (HCA that assumes that prices are stable. Actually, there are several methods on accounting for the effect of changing prices, such as Current Cost Accounting (Replacement Cost Accounting and Constant Dollar Accounting or General Price Level Accounting (GPLA. GPLA will do restatement the components of financial statement to be a rupiah on a similar level of purchasing power, but without changes in accounting principles which using on conventional accounting. Financial statements made by GPLA are comparing to financial statements made by HCA. Both of financial statements are analysis with NOD (Number of Dollar attribute to know that financial statements are interpretative and analysis with COG (Command of Good attribute to know that financial statements are relevant. Abstract in Bahasa Indonesia : Laporan keuangan disusun berdasarkan metode Historical Cost Accounting (HCA yang menggunakan asumsi nilai tukar stabil. Beberapa metode akuntansi yang memperhitungkan perubahan nilai tukar seperti Current Cost Accounting (Replacement Cost Accounting dan Constant Dollar Accounting atau General Price Level Accounting (GPLA. GPLA menyajikan komponen laporan keuangan berdasarkan penyesuaian rupiah dengan daya beli tanpa mengubah prinsip-prinsip akuntasi konvensional. Laporan keuangan yang disusun dengan GPLA dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan berdasarkan HCA. Dengan analisa NOD (Number of Dollar dan COG (Command Over Good attribute menunjukkan bahwa laporan keuangan berdasarkan GPLA lebih interpretatif dan lebih relevan. Kata Kunci: Laporan Keuangan, Historical Cost Accounting, General Price Level Accounting, NOD attribute, COG attribute.

 14. TINJAUAN KUALITAS PADA AEROSOL CAN Ø 65 X 124 DENGAN PENDEKATAN METODE SIX SIGMA PADA LINE ABM 3 DEPARTEMEN ASSEMBLY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Kholil

  2017-02-01

  Full Text Available Perkembangan dunia industri akan selalu terdapat persaingan. Kepuasan konsumen menjadi faktor utama yang mampu menentukan kemenangan dalam persaingan di dunia industri. Kepuasan konsumen dapat diraih salah satunya dengan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Hal inilah yang mendasari untuk terus melakukan perbaikan kualitas. Penelitian ini difokuskan pada penurunan tingkat reject  yang terdapat pada proses produksi Aerosol Can Ø65 X 124 dengan metode Six Sigma. Metode Six Sigma ini disusun berdasarkan sebuah metodologi penyelesaian masalah yang sederhana-DMAIC, yaitu: Define (merumuskan, Measure (mengukur, Analyze (menganalisa, Improve (memperbaiki dan Control (mengendalikan, yang menggabungkan bermacam – macam  perangkat statistik serta pendekatan perbaikan proses yang lainnya.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh DPMO sebesar 22.749,787 dengan nilai sigma 3,50. Dengan Weld Problem sebagai jumlah reject terbesar yaitu sebanyak  311.226 pcs atau 37,91% dari total reject keseluruhan. Dari analisa Fishbone Diagram dan FMEA didapat  penyebab dari Weld Problem, yaitu: Ukuran material tidak standar, jenis Material yang berbeda-beda, kemampuan Operator kurang, SOP tidak dijalankan, profil Roll Weld aus dan kondisi mesin tidak normal, untuk itu perlu dilakukan perbaikan guna mengurangi jumlah kerusakan produk.

 15. Rancang Bangun Robot 6WD Dengan Sensor Gas TGS2600 Menggunakan Metode Wall Following Berbasis Arduino Mega 2560

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Made Arya Budhana

  2017-07-01

  Full Text Available Intisari— Perkembangan teknologi khususnya dibidang robotika saat ini sangat pesat, Salah satu bentuk aplikasi dari teknologi robotika yang erat kaitannya dengan sistem kontrol adalah wheel mobile robot. Beberapa metode dapat dilakukan untuk mendistribusikan gas alam salah satunya dengan pipa. Distribusi gas alam dengan menggunakan pipa sering mengalami kendala kebocoran yang disebabkan usia dari pipa distribusi yang sudah cukup tua. Untuk mempermudah pemantauan pipa gas yang berada di bawah tanah digunakan robot 6 WD (wheel drive yang memiliki 6 roda dan penggerak pada setiap rodanya untuk mengatasi medan yang berat. Pergerakan dari robot 6 WD mengacu pada sensor ultrasonik SRF HC-SR04, metode ini dinamakan wall following. Sensor gas tipe TGS dari figaro dimanfaatkan untuk mengetahui adanya kebocoran gas  pada pipa atau tidak. Selain itu, robot ini juga dilengkapi dengan kamera untuk mengirim gambar kerusakan pipa pada user agar dapat segera dilakukan perbaikan. Arduino Mega 2560 digunakan sebagai otak pada robot 6 WD yang bertugas untuk mengolah data yang masuk dan memberikan instruksi pada robot 6WD. Pengiriman data dari robot 6 WD pada pengguna meliputi, data sensor gas, data sensor kompas, data sensor jarak dan gambar kerusakan pada pipa. Seluruh data dapat dilihat pada GCS (Ground Control Station.   [TRUNITIN CHECK 20%, 26042017

 16. Analisis Unjuk Kerja Rancangan Jaringan Fiber To The Home Area Jakarta Garden City dengan Metode Eye-Diagram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dodi Zulherman

  2017-08-01

  Full Text Available Dalam tulisan ini, kami merancang jaringan akses fiber to the home berbasis gigabit passive optical network (FTTH-GPON pada area Jakarta Garden City. Pemodelan rancangan menggunakan GoogleEarth dan OptiSystem. Rancangan yang kami usulkan menggunakan kecepatan downstream 2,4 Gbps dan upstream 1,2Gbps. Kami mengamati kesesuaian unjuk kerja rancangan terhadap standar FTTH-GPON yang dikeluarkan oleh ITU-T. Kami menggunakan metode perhitungan link power budget dan risetime budget dalam perancangan jaringan FTTH. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan link budget sebesar 22 dB dengan margin daya sebesar 3 dB, risetime budgetd downstream sebesar 0,27 ns, dan risetime upstream sebesar 0,25 ns. Pengukuran unjuk kerja rancangan menggunakan metode eye-diagram yang menampilkan jitter, distorsi, signal-to-noise ratio (SNR, nilai Q-factor dan nilai BER. Pengukuran unjuk kerja dengan menggunakan power masukan 5 dBm dan panjang gelombang 1490 nm menghasilkan jitter sebesar 16,7 ps, distorsi sebesar 1,07µ a.u., SNR sebesar 6,87, Q Factor sebesar 21,249 dan BER sebesar 1,9×10-99. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap hasil tersebut, rancangan jaringan FTTH pada area Jakarta Garden City yang kami usulkan telah memenuhi standar ITU-T untuk penggunaan layanan internet kecepatan tinggi

 17. Perancangan Sistem Pemeliharaan Menggunakan Metode Reliability Centered Maintenance (RCM Pada Pulverizer (Studi Kasus: PLTU Paiton Unit 3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RATNA BHAKTI PUSPITA SARI

  2017-03-01

  Full Text Available PLTU Paiton Unit 3 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi listrik menggunakan bahan baku batubara yang terletak di Paiton, Probolinggo. Untuk mencapai target, proses produksi dilakukan 24 jam selama 1 tahun tanpa henti. Program pemeliharaan mesin sangat penting untuk kelancaran proses produksi. Dalam rangka mencapai target tersebut dituntut adanya kelancaran batubara dari silo hingga surface burner menggunakan pulverizer. Data dari Departemen Engineering menunjukkan bahwa beberapa subsistem pulverizer sering mengalami kerusakan yang dapat menimbulkan kegagalan pada sistem tersebut. Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode Reliability Centered Maintenance (RCM untuk menurunkan tingkat breakdown mesin dan downtime produksi. Data historis kerusakan pulverizer dianalisa. Kemudian kegagalan dari suatu komponen yang dapat menyebabkan kegagalan fungsi dari sistem diidentifikasi menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA. Selanjutnya menggunakan RCM Decision Worksheet untuk mengetahui bagian dari sistem yang gagal dan perlu dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan kegagalan yang ada agar kejadian yang sama tidak terulang dan menentukan kegiatan perancang perawatan yang tepat pada setiap komponen Berdasarkan analisis data secara Reliability Centered Maintenance (RCM terdapat 12 failure mode yang terjadi pada pulverizer. 3 failure mode dapat dicegah dengan scheduled restoration task, 8 failure mode dapat dicegah dengan scheduled discard task, dan 1 failure mode dapat dicegah dengan redesign. Analisis kuantitatif menggunakan distribusi kegagalan dengan perangkat lunak Weibull++6 didapatkan MTBF grinding roller 2880,66 jam, MTBF hydraulic pump 5075,06 jam, MTBF gearbox 5381,65 jam dan MTBF coal feeder 525,17 jam.

 18. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA DENGAN METODE INTEGRATED PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS (Studi Kasus: Jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bambang Syairuddin

  2007-01-01

  Full Text Available To assure the quality of education in the Department of Mechanical Engineering, we need to design an integrated performance measurement system. For that purpose, we used the IPMS (Integrated Performance Measurement Systems method. Using the IPMS method, Key Performance Indicators (KPIs of the Department of Mechanical Engineering were determined by pursuant to stakeholder requirement through four steps. Those are identifying the stakeholder requirement, external monitor, stipulating objectives, and identification of KPIs. Performance measurement system with the IPMS method in the Department of Mechanical Engineering of Mataram University can be identified into 38 KPIs grouped in 9 criterias of performance of the Department of Mechanical Engineering, that are curriculum, student, financial, human resources, administration academic, teaching and learning, alumnus, evaluation and operation, and external party. Abstract in Bahasa Indonesia : Untuk menjamin kualitas pendidikan di Jurusan Teknik Mesin, diperlukan sebuah rancangan sistem pengukuran kinerja (SPK yang terintegrasi dengan metode IPMS (Integrated Performance Measurement Systems. Dengan metode IPMS, Key Performance Indicators (KPI Jurusan Teknik Mesin ditentukan berdasarkan stakeholder requirement melalui empat tahapan yaitu; identifikasi stakeholder requirement, external monitor, penetapan objectives, dan identifikasi KPIs. Hasil perancangan SPK di Jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram, dapat mengidentifikasi 38 KPIs yang dikelompokkan dalam 9 kriteria kinerja Jurusan Teknik Mesin, yaitu; kurikulum, mahasiswa, finansial, SDM, administrasi akademik, proses pembelajaran, alumni, evaluasi dan pengendalian, dan external party. Kata Kunci : Sistem Pengukuran Kinerja, IPMS, Teknik Mesin Unram.

 19. Pendugaan Kedalaman Paisan dan Resistivitas Batuan dengan Metode Geolistrik di Daerah Temon Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudi Hartono

  2009-02-01

  Full Text Available Intrusi air laut ke daratan (air tanah sering dijumpai di daerah-daerah pantai. Dengan terjadinya intrusi maka kualitas air tanah menjadi berubah dan mungkin tidak dapat lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tanga. Penelitian ini dilakukan di daerah Temon Kabupaten Kulonprogo DIY, yang merupakan daerah pantai, dengan tujuan untuk mengetahui resistivitas (tahanan jenis dan kedalaman lapisan-lapisan batuannya. Metode yang digunakan adalah metode geolistrik Schlumberger dengan interprestasi datanya secara manual. Berdasarkan interprestasi data penelitian maka dapat diperkirakan bahwa lapisan batuan di daerah penelitian terdiri dari: (1 batuan lembab mengandung air tanah dangkal dengan kedalaman 1,5 meter dengan resistivitas 6,8 ohm/m; (2 lapisan batuan kedap air pada kedalaman 20 meter dengan resistivitas 22,0 ohm/m; (3 batuan/akifer mengandung air tanah dalam pada kedalaman 100 meter dengan resistivitas 6,8 ohm/m; dan (4 batuan/akifer mengandung air asin pada kedalaman 200 meter dengan resistivitas 2,5 ohm/m.

 20. Rancang Bangun Aplikasi MusicMoo Dengan Metode MIR (Music Information Retrieval Pada Modul Mood, Genre Recognition, dan Tempo Estimation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanes Andre Ridoean

  2017-03-01

  Full Text Available Saat ini,metode pemanggilan kembali informasi suatu musik atau yang sering disebut Music Information Retrieval (MIR telah banyak diterapkan. Contohnya adalah pada suatu aplikasi Shazam ataupun Soundhound. Tetapi kedua aplikasi ini hanya menangani sebatas lagu apakah yang terkait ketika diperdengarkan. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah pengembangan lebih lanjut MIR yang lebih spesifik lagi, yaitu melakukan pemanggilan informasi lagu yang terkait kembali beserta detail lagu di antaranya adalah mood, genre, dan tempo lagu. Penelitian ini memakai ekstraksi fitur berbasis MPEG-7 yang oleh library Java bernama MPEG7AudioEnc. Hasil ekstraksi fiur ini berupa metadata yang terkandung fitur-fitur dalam bentuk angka digital yang merepresentasikan karakteristik suatu sinyal. Lalu melakukan pengambilan suatu fitur sesuai dengan masing-masing dengan metode Xquery yang diimplementasikan oleh library Java bernama BaseX. Fitur yang diambil akan diproses dengan melakukan Discrete Wavelet Transform (DWT beserta level dekomposisi terbaik oleh library Python bernama Pywt. Setelah fitur-fitur dilakukan DWT, maka dilakukan penggabungan fitur pada suatu list beserta penyamaan panjang fitur untuk proses klasifikasi. Tahap terakhir adalah melakukan klasifikasi dengan menggunakan Support Vector Machine (SVM. Terdiri dari 2 tahap yaitu tahap training dan prediksi. Hasil akurasi keberhasilan pada penelitian ini untuk modul mood 75%, genre 87,5% dan tempo 80%.

 1. O povezljivosti elementov različnih načinov učenja, metod in znanja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2013-12-01

  Full Text Available Avtorica uvodoma predstavi, kako različni teoretiki izobraževanja odraslih obravnavajo metode, nato pa proučuje vrednost in povezljivost posameznih elementov »učenja s poskusi in napakami« in »nedirektivnega učenja«. Tako kot so metode eklektične, razmišlja avtorica, so lahko eklektični tudi načini učenja. Avtorica ilustrira svojo hipotetično trditev z analizo »antimetode« francoskega režiserja Mauricea Pialata in jo kontrastira z metodo/metodami, kjer je zakoličen cilj in je zakoličena pot, kjer gre za vnaprej postavljen, v zaporedne sekvence urejen proces, kakršnega najpogosteje srečujemo pri snemanju filma po scenariju, režiranju gledališke predstave, v izobraževanju odraslih. Avtorica opozori na to, da je tudi učenje veščin (kako nekaj naredimo povezano z učenjem o tem, »kako biti«, in nazadnje tudi, da metoda ne more služiti vsiljevanju znanja in resnice, saj se tako rušijo okoliščine, ki omogočajo pridobivanje ali ustvarjanje znanja.

 2. KNOWLEDGE CONVERSION PADA PROSES PERENCANAAN PROYEK DI PT. LEN RAILWAY SYSTEM UNTUK STANDARDISASI PROSES DENGAN METODE SECI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atikah Sayyidatu Nisaa

  2013-04-01

  Full Text Available PT LEN Railway System bergerak pada pembangunan proyek pensinyalan kereta api, namun pada proses perencanaan proyek pada perusahaan tersebut masih berupa tacit knowledge (pengalaman pekerja yang akan hilang. Oleh karena itu, diperlukan adanya konversi knowledge pekerja yang masih berbentuk tacit knowledge menjadi knowledge yang terdokumentasikan ke dalam bentuk explicit knowledge. Penelitian ini menggunakan metode SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization. Pada tahap socialization dilakukan eksplorasi data kepada pelaku proyek yang bersangkutan mengenai proses bisnis suatu aktivitas maupun tacit dan explicit knowledge dari masing-masing aktivitas. Pada tahap externalization dilakukan pendokumentasian dari hasil eksplorasi data. Pada tahap combination dilakukan pemilihan best practice dengan menggunakan beberapa tools yaitu: metode Delphi, metode AHP dan pemilihan best practice menggunakan metode factor rating. Best practice yang didapatkan akan dikombinasikan dengan proses aktivitas dari PMBOK. Pada tahap internalization dilakukan penginformasian kepada pekerja mengenai best practice yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Best practice yang terpilih dari hasil perhitungan factor rating didapatkan sebagai berikut best practice pembuatan WBS adalah proses bisnis dari responden 2 dengan nilai sebesar 8,710, untuk penentuan jadwal proyek dari responden 2 dengan nilai sebesar 8,067, untuk penentuan biaya proyek dari responden 3 sebesar 9,554, untuk pemilihan supplier dari responden 1 sebesar 8,330, untuk pembuatan desain proyek dari responden 1 sebesar 8,368 dan untuk pengadaan barang dari responden 1 dengan nilai sebesar 8,195. Kata Kunci : knowledge conversion, knowledge management, metode SECI Abstract The economic foundation movement of industrial era into the knowledge era has involved the project PT LEN Railway System which operates in the construction of the railway signaling project. This research uses SECI

 3. Pemetaan Hutan Mangrove di Estuari Sungai Andai, Manokwari Papua Barat Berdasarkan Metode Density Slicing Berbasis Citra Alos Avnir-2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian S. Imburi

  2016-09-01

  Full Text Available ABSTRAK Secara umum julat nilai spektral objek diperoleh melalui perpustakaan spektral (spectral library atau melalui pengukuran langsung di lapangan dengan alat ukur spectroradiometer, spectrometer, dan spectrophotometer, atau alat-alat sejenis yang mahal serta jarang, sehingga sulit untuk memperoleh julat nilai spektral objek tertentu. Studi tentang Metode Density Slicing Berbasis Citra ALOS AVNIR-2 Untuk Pemetaan Hutan Mangrove di Estuari Sungai Andai, Manokwari Papua Barat dilakukan dengan tujuan menghasilkan prosedur analisis perolehan julat nilai spektral melalui analis histogram band inframerah dekat ALOS AVNIR-2.  Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan metode analisis, yakni: 1 Analisis utama untuk menghasilkan julat nilai spektral, yakni analisis histogram band inframerah dekat ALOS AVNIR-2, dan 2 Analisis tambahan untuk menjelaskan tingkat akurasi julat nilai spektral melalui: (a survei lapangan yang menghasilkan data untuk proses uji akurasi reklasifikasi metode density slicing, serta (b melakukan uji akurasi terhadap peta zonasi mangrove berbasis density slicing. Analisis tersebut dijabarkan melalui pendekatan penginderaan jauh multitingkat, dimana citra QuickBird digunakan sebagai referensi untuk masking citra ALOS AVNIR-2, dan juga untuk validasi peta hasil metode density slicing. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur analisis perolehan julat nilai spektral dan julat nilai spektral zonasi genus mangrove.  Akurasi pemetan hutan mangrove untuk metode density slicingmenghasilkan nilai 40%. Nilai tersebut masih belum memenuhi standar ketelitian yang diharapkan. Namun demikian, penelitian ini secara keseluruhan dapat menghasilkan julat nilai spektral, dan hal ini memberikan implikasi terhadap pengembangan prosedur untuk menghasilkan julat nilai spektral objek.   ABSTRACT Generally the range of spectral value objects can be obtained through spectral library or through direct measurement in the field with measuring instrument

 4. The rehabilitation of attention in patients with mild cognitive impairment and brain subcortical vascular changes using the Attention Process Training-II. The RehAtt Study: rationale, design and methodology.

  Science.gov (United States)

  Salvadori, Emilia; Poggesi, Anna; Valenti, Raffaella; Della Rocca, Eleonora; Diciotti, Stefano; Mascalchi, Mario; Inzitari, Domenico; Pantoni, Leonardo

  2016-10-01

  Cerebral small vessel disease (SVD) may cause attentional and executive cognitive deficits. No drug is currently available to improve cognitive performance or to prevent dementia in SVD patients, and cognitive rehabilitation could be a promising approach. We aimed to investigate: (1) the effectiveness of the Attention Process Training-II program in the rehabilitation of patients with mild cognitive impairment (MCI) and SVD; (2) the impact of the induced cognitive improvement on functionality and quality of life; (3) the effect of training on brain activity at rest and the possibility of a training-induced plasticity effect. The RehAtt study is designed as a 3-year prospective, single-blinded, randomized clinical trial. Inclusion criteria were: (1) MCI defined according to Winblad et al. criteria; (2) evidence of impairment across attention neuropsychological tests; (3) evidence on MRI of moderate/severe white matter hyperintensities. All enrolled patients are evaluated at baseline, and after 6 and 12 months, according to an extensive clinical, functional, MRI and neuropsychological protocol. The baseline RehAtt cohort includes 44 patients (66 % males, mean ± SD age and years of education 75.3 ± 6.8 and 8.3 ± 4.3, respectively). After baseline assessment, patients have been randomly assigned to 'attention training' or 'standard care'. Treatments and follow-up visits at 6 months are completed, while follow-up visits at 12 months are ongoing. This study is the first attempt to reduce attention deficits in patients affected by MCI with SVD. The results of this pilot experience will represent an essential background for designing larger multicenter, prospective, double-blinded, randomized and controlled clinical trials. NCT02033850 (ClinicalTrials.gov Identifier).

 5. Pendugaan Umur Simpan Fruit Leather Nangka (Arrtocarpus Heterophyllus) Dengan Penambahan Gum Arab Menggunakan Metode Accelerated Shelf Life Test (Aslt) Model Arrhenius

  OpenAIRE

  Rahmanto, Sandy Agus; Parnanto, Nur Her Riyadi; Nursiwi, Asri

  2014-01-01

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui umur simpan fruit leather nangka dengan Accelerated Shelf Life Testing (ASLT) metodeberdasarkan model Arrhenius. Menentukan umur simpan dengan menggunakan Accelerated Shelf Life Test (ASLT) dilakukandengan mempercepat proses degradasi atau reaksi dalam percobaan, yaitu meningkatkan suhu penyimpanan pada beberapa suhu diatas suhu kamar, sehingga mempercepat umur simpan analisis waktu. Metode ASLT yang digunakan dalam menentukan masakadaluwarsanya fruit...

 6. PERSAMAAN SCHRODINGER D-DIMENSI BAGIAN SUDUT POTENSIAL POSCHL-TELLER HIPERBOLIK TERDEFORMASI Q PLUS ROSEN-MORSE TRIGONOMETRI MENGGUNAKAN METODE NIKIFOROV-UVAROV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Suparmi

  2016-11-01

  Full Text Available Metode Nikivarof Uvarov merupakan metode penyelesaian persamaan diferensial orde dua dengan mengubah persamaan diferensial orde dua yang umum (persamaan Schrodinger menjadi persamaan diferensial tipe hipergeometrik melalui substitusi variabel yang sesuai untuk memperoleh eigen value dan fungsi gelombang bagian sudut. Penelitian ini merupakan studi literatur untuk menyelesaikan persamaan Schrodinger D-dimensi bagian sudut dengan potensial Poschl-Teller Hiperbolik Terdeformasi q plus Rosen Morse Trigonometri Terdeformasi q menggunakan metode Nikiforov-Uvarov (NU. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi gelombang bagian sudut persamaan schrodinger D-dimensi  untuk potensial Poschl-Teller Hiperbolik Terdeformasi q plus Rosen Morse Trigonometri Terdeformasi q menggunakan metode Nikiforov-Uvarov (NU.Nikivarof Uvarov is a method to solve second order differential equations by changing general second order differential equation to hyper-geometric differential equation type through substituting relevant variable to obtain eigenvalues and the angle of wave function. This is a literature study to solve the D-dimensional Schrodinger equation with a corner section q Deformed Hyperbolic Poschl Teller plus q Deformed Trigonometric Rosen-Morse Potential using Nikiforov-Uvarov (NU. This study aims to determine the way the angle of wave function of D-dimensional Schrodinger equation for q-Deformed Hyperbolic Poschl Teller plus q Deformed  Trigonometric Rosen-Morse Potential using Nikiforov-Uvarov (NU. 

 7. Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske, biologiske og termiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård Plantage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christophersen, Mette; Christensen, Jørgen Fjeldsø; Jørgensen, Torben H.

  , sulfonamider, barbiturater, anilin, cyanid og kviksølv, og det har resulteret i en meget kompleks forurening. Efter afgravning af 4000 tons meget forurenet jord ned til grundvandsspejlet i to af de seks gruber er næste skridt afprøvning af forskellige metoder til fjernelse af den kraftige grundvandsforurening...

 8. Evaluering af metoder til risikovurdering af kombinationseffekter og etablering af PBTK/TD modeller for pesticider - et ph.d.-projekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reffstrup, Trine Klein

  2012-01-01

  I dette ph.d.-projekt ved DTU Fødevareinstituttet er den nuværende viden om metoder til risikovurdering af kombinationseffekter af kemiske stoffer med fokus på pesticider gennemgået. Endvidere undersøgtes, hvordan man kan implementere matematiske computermodeller som et værktøj i vurderingen af...

 9. TERAPAN KOMBINASI METODE TOPSIS DAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS PADA PEREKOMENDASIAN PENERIMA BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (Studi Kasus pada STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Fadlan

  2017-11-01

  Full Text Available Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah Republik Indonesia terhadap dunia pendidikan. Beasiswa yang disalurkan oleh pemerintah melalui Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia ini, penyeleksian dan penetapan penerimanya sepenuhnya diserahkan kepada pihak Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Tahap inilah yang sangat rentan terjadinya kecurangan. Pada objek penelitian  yang diteliti hingga saat ini proses penyeleksian masih dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel, hal ini tentu saja kurang efektif dan efisien, serta rentan akan terjadinya kesalahan bahkan kecurangan. Untuk itu, diperlukan suatu metodologi dan aplikasi yang tepat dalam melakukan penyeleksian penerima beasiswa tersebut. Decision Support System digunakan sebagai solusi untuk melakukan perekomendasian penerima beasiswa, khususnya dengan menggunakan Metode Technique  for  Order  Preference  by  Similarity  to  Ideal  Solution  (TOPSIS  dan  Analytical  Hierarcy Process (AHP. Penggunaan kombinasi dua metode tersebut dilakukan agar memiliki tingkat akurasi yang baik jika dibandingkan  dengan menggunakan satu metode. Hasilnya,  aplikasi  decision support system dengan penerapan kombinasi metode Topsis dan AHP berhasil di rancang dan di ujicoba, serta sukses dalam perekomendasian penerima beasiswa PPA dengan menghasilkan data alternatif mahasiswa yang terurut mulai dari nilai preferensi yang paling tinggi 0.764 hingga terendah 0.189. Hasil ini dapat menjadi rekomendasi bagi pengambil keputusan dalam mengambil keputusan yang efektik, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

 10. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 11. VISUALISASI DAN NAVIGASI MEDIA PENYIMPANAN DISK DENGAN MENGGUNAKAN METODE SPLIT SCREEN SYSTEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yulia yulia

  2002-01-01

  seperti ini sangat bermanfaat pada saat melakukan manajemen file-file pada sebuah media penyimpanan disk. Tujuan dari perancangan ini adalah membuat suatu program komputer berbasis windows yang dapat memvisualisasikan media penyimpanan disk yang dilengkapi dengan kemampuan navigasi dan fasilitas manajemen file baik pada personal komputer maupun komputer yang berada pada jaringan lokal. Pada perancangan ini menggunakan metode split screen system dan algoritma tree map. Split screen system digunakan untuk dapat melakukan navigasi, dimana pada layar monitor dibagi menjadi dua bagian untuk memvisualisasikan file-file pada media penyimpanan disk, bagian yang kecil (map navigator memvisualisasikan secara keseluruhan isi dari suatu drive atau directory dan bagian yang besar (map view memvisualisasikan detil dari bagian tertentu berdasarkan kotak fokus yang berada pada map navigator. Kotak fokus yang berada pada map navigator dapat digerakkan dengan mouse dan besarnya kotak tersebut merupakan perbandingan dari ukuran map navigator dengan ukuran map view. Algoritma tree map digunakan untuk melakukan kalkulasi ukuran gambar kotak dari suatu file yang akan direpresentasikan. Algoritma ini membutuhkan suatu struktur pohon yang lengkap dari suatu drive atau directory yang akan digambar. Pembuatan program komputer berbasis windows ini, diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Borland Delphi 5.0. Kata kunci: visual, navigasi, tree map, split screen system.

 12. Nilai Diagnostik Metode “Real Time” PCR GeneXpert pada TB Paru BTA Negatif

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eka Kurniawan

  2016-09-01

  Full Text Available  AbstrakTuberkulosis (TB paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberkulosis. TB masih tetap menjadi masalah kesehatan dunia karena lebih kurang 1/3 penduduk dunia terinfeksi oleh kuman ini dan sumber penularannya berasal dari Basil Tahan Asam (BTA positif maupun negatif. TB paru BTA negatif didiagnosis berdasarkan gambaran klinis dan rontgen torak yang sesuai TB serta pertimbangan dokter sehingga hal ini dapat menimbulkan under atau over diagnosis TB. GeneXpert merupakan pemeriksaan molekuler dengan metode “real time“ PCR dan merupakan penemuan terobosan untuk mendiagnosis TB secara cepat. Tujuan penelitiian ini adalah melakukan penilaian validitas GeneXpert pada TB paru BTA negatif dibandingkan dengan kultur Loweinstein Jensen. Desain penelitian uji diagnostik ini adalah cross sectional study. Penelitian dilakukan terhadap 40 orang pasien TB paru BTA negatif di Puskesmas sekitar kota Padang dan pasien yang dirawat di Bagian Penyakit Dalam RS dr. M. Djamil Padang. Dilakukan pemeriksaan sputum dengan GeneXpert dan dibandingkan dengan kultur Loweinstein Jensen. Hasil uji diagnostik dengan GeneXpert untuk mendiagnosis TB paru BTA negatif didapatkan sensitivitas 83.33%, spesifisitas 95.46%, nilai prediksi positif 93.75%, nilai prediksi negatif 87.5% dan akurasi 90% serta hasil uji kappa didapatkan 0.796. Disimpulkan GeneXpert memiliki sensitivitas, spesifisitas, nilai prediksi positif, nilai prediksi negatif dan akurasi yang tinggi pada TB paru BTA negatif.Kata kunci: nilai diagnostik, TB paru BTA negatif, GeneXpert AbstractPulmonary tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. TB is still a global health problem. Approximately one third of the world population is infected by Mycobacterium tuberculosis and the source of infection came from smear positive and negative patient. Smear negative pulmonary TB can be considered based on clinical symptom and chest x-ray as well as

 13. PENINGKATAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN METODE PADA MATERI POKOK BAHASAN BUNYI SISWA KELAS VIII SMP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.I. Mabruroh

  2011-10-01

  Full Text Available Observasi awal terhadap proses pembelajaran IPAFisika di salah satu SMP Kabupaten Pekalongan, menunjukkan pembelajaranyang hanya dilakukan secara mekanistis, kurang memperhatikan kemampuan berpikir dan siswa cenderung pasif sehingga hasilbelajar masih rendah. Penelitian ini menerapkan metode pembelajaran (TPS dengan maksud memberikesempatan kepada siswa untuk berpikir dan merespon, membantu satu sama lain, sehingga setiap siswa dapatmengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan ketrampilan sosialnya. Penelitian ini bertujuan untukmeningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui penerapan metode pembelajaran TPS dengan desain PTK dalam tigasiklus. Data diambil dengan lembar observasi dan LKS untuk mengetahui aktivitas siswa dan tes hasil belajar untuk mengetahuipemahaman materi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas tiap siklus, persentase ketuntasanklasikal pada aktivitas dan hasil belajar kognitif siswa. Siswa merasa senang dan menikmati pembelajaran bermetode TPS.Disimpulkan bahwa penerapan metode TPS dalam pembelajaran IPA Fisika mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajarsiswa. The preliminary observation on the physics learning process in one of the secondary schools in Pekalongan District shows that thelearning process is just mechanics instruction and give no more attention on the thinking ability, so that the students to be passiveand students learning achievement are low. In this research, we applied Think-Pair-Share method. This method is selected to giveopprtunity for students to think, to respond, and to cooperate, so that each student can develop their capabilities in thinking, solvingthe problems as well as improve their social skills. The goal of this research is to improve the students' activities in learning processwhich have a good impact on the students' achievements by applying TPS learning method and in three cycles of action researchdesign. Data were gathered from

 14. PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR POKOK BAHASAN PASAR DENGAN METODE RESITASI PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 24 SEMARANG TAHUN AJARAN 2013/2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diinul Qoyyimah

  2013-11-01

  Full Text Available Aktivitas siswa kelas VIII pada mata pelajaran ekonomi SMP Negeri 24 Semarang pada pokok bahasan pasar masih rendah sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang masih dibawah KKM. Salah satu penyebabnya karena guru masih menerapkan metode belajar yang sama dalam waktu yang lama sehingga mengakibatkan rendahnya perolehan hasil belajar. Melalui penerapan metode ceramah bervariasi dan resitasi diharapkan siswa dapat belajar dengan santai dan senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode resitasi, dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Metode penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. Prosedur penelitian dilakukan dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan tes. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada peningkatan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa materi pasar pada kelas VIII SMP Negeri 24 Semarang tahun 2013/2014. The students’ activity in VIII class of economic subject in SMP Negeri 24 Semarang in the subject matter of market topic is still low so it has the impact on the students’ learning outcome which is still under KKM requirements. One of the causes is because the teachers are still apply the same learning method in a long time so it resulted in low learning outcomes acquisition.through the application of various conventional methods and recitation are expected that students can learn easily and pleasure in participating of learning process. This study aims to determine the application of recitation method which can improve the activity and students’ learning outcomes. The research method using classroom action research. The research procedure begins with planning, implementation, observation and reflection. Methods of data collection carried out by documentation and test. The result of research states that there is an increasing activity and students’ learning outcomes in the

 15. Kajian Dampak Proses Pengolahan Air di IPA Siwalanpanji Terhadap Lingkungan dengan Menggunakan Metode Life Cycle Assessment (LCA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fara Pratiwi Eka Riyanty

  2015-12-01

  Full Text Available Proses pengolahan air minum secara konvensional dapat menyebabkan dampak lingkungan akibat konsumsi energi dan pemakaian bahan kimia. Penelitian ini mengidentifikasi dampak pencemaran yang dihasilkan dari proses pengolahan air di IPA Siwalanpanji menggunakan life cycle assessment. Life Cycle Assessment (LCA merupakan metode untuk menganalisis dampak suatu produk terhadap lingkungan sepanjang siklus hidupnya. Siklus hidup dari suatu produk terdiri dari ekstraksi bahan baku, proses produksi hingga proses pembuangan akhir. Dari hasil analisis LCA, menggunakan software Simapro 7.33 dampak pencemaran yang terjadi berupa pencemaran udara yang disebabkan oleh penggunaan klorin, polyaluminium chloride (PAC dan konsumsi listrik. Dampak pencemaran terbesar terjadi pada penggunaan listrik dalam pemakaian satu hari yaitu menyebabkan respiratory inorganics sebesar 0,748 kg PM2.5, ozone layer depletion sebesar 0,000295 kg CFC-11 dan global warming sebesar 1000 kg CO2. Solusi untuk mengurangi dampak lingkungan yang dapat dilakukan instalasi pengolahan air adalah dengan cara peningkatan efesiensi peralatan.

 16. IDENTIFIKASI MISKONSEPSI SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY OF RESPONSE INDEX (CRI PADA KONSEP FOTOSINTESIS DAN RESPIRASI TUMBUHAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tri Ade Mustakim

  2015-03-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap miskonsespsi siswa di beberapa SMAN se-Kota Tangerang Selatan pada konsep Fotosintesis dan Respirasi Tumbuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan teknik propotional stratified random sampling, sehingga didapatkan sampel dari strata atas, tengah dan bawah sebanyak 1 sekolah dengan masing-masing sekolah diambil 2 kelas. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa Tes Pilihan Ganda Beralasan Terbuka disertai kolom CRI. Dari penelitian ditemukan bahwa persentase siswa yang mengalami miskonsepsi sebesar 37,69 % dan persentase tersebut lebih kecil dibandingkan dengan persentase siswa yang tidak tahu konsep. Miskonsepsi yang dialami siswa banyak terjadi pada waktu penggunaan gas untuk fotosintesis dan respirasi tumbuhan.

 17. PENENTUAN FAKTOR DAN TARAF FAKTOR DALAM PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI BENANG PCM DI PT APAC INTI CORPORA DENGAN METODE DESAIN EKSPERIMEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darminto Pujotomo

  2012-02-01

  Full Text Available PT. APAC Inti Corpora merupakan salah satu perusahaan tekstil yang terbesar di Asia Tenggara dimana salah satu jenis produknya adalah benang PCM yang dihasilkan oleh departemen spinning 4. Permasalahan yang muncul adalah produk akhir yang cacat melebihi target perusahaan sebesar 0,8% dari total produksi, sedangkan perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk cacat seminimal mungkin. Masalah ini muncul karena masih banyaknya cacat yang timbul pada benang PCM yang didominan oleh cacat crossing (24,67%,  cacat ring cone (21,98%, cacat tanpa ekor (16,02% dan kontaminasi (12,50%. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap proses yang terjadi dan apabila ternyata memang terjadi proses yang tidak terkendali maka selanjutnya akan dilakukan identifikasi dan analisa faktor-faktor yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ttimbulnya cacat crossing pada benang PCM. Metode yang digunakan untuk menilai proses operasi adalah metode pengendalian proses statistik (statistical process control, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya cacat benang PCM adalah metode desain eksperimen faktorial.  Dari grafik pengendali dan penentuan kemampuan proses dapat diketahui bahwa proses operasi yang terjadi berada di luar kontrol karena menghasilkan cukup banyak produk cacat. Faktor-faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah faktor ukuran benang, umur mesin dan kecepatan mesin yang masing-masing faktor terdiri dari 2 taraf faktor. Faktor ukuran benang terdiri dari tipis dan tebal. Faktor umur mesin terdiri dari mesin lama dan mesin baru.Faktor kecepatan mesin terdiri dari 900 MPM dan 1000 MPM. Berdasarkaan perhitungan analisa variansi (ANAVA dan test hipotesa, faktor yang signifikan menyebabkan timbulnya cacat crossing adalah faktor ukuran benang  dan umur mesin.   Kata kunci : cacat crossing, pengendalian kualitas, ANAVA   PT.APAC Inti Corpora is the largest textile

 18. PERBAIKAN METODE IDENTIFIKASI POTENSI PENGEMBANGAN LAHAN UNTUK TAMBAK AIR PAYAU SISTEM EKSTENSIF LEWAT INTEGRASI LOGIKA SAMAR DAN PENGINDERAAN JAUH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarunamulia Tarunamulia

  2016-11-01

  Full Text Available Tersedianya data potensi lahan tambak yang cepat, akurat dan lengkap untuk kebutuhan pengelolaan kawasan pengembangan perikanan budidaya air payau harus didukung oleh metode identifikasi yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas metode klasifikasi multispektral dalam penginderaan jauh dalam mengidentifikasi potensi lahan tambak ekstensif dengan mengintegrasikan logika samar dalam proses klasifikasi citra. Citra landsat-7 ETM+ (30 m, data elevasi digital dan data pengecekan lapang untuk wilayah pantai (kawasan tambak ekstensif/tradisional Kecamatan Kembang Tanjung, Pidie, Nangroe Aceh Darussalam (NAD digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Klasifikasi multispektral standar secara terbimbing diperbaiki melalui pengambilan data training secara cermat, yang diikuti dengan uji keterpisahan objek, pemrosesan pasca-klasifikasi dan analisis tingkat ketelitian. Hasil klasifikasi dengan tingkat ketelitian terbaik dari berbagai algoritma yang diujikan untuk tiga saluran selanjutnya dibandingkan dengan hasil klasifikasi dengan menggunakan logika samar. Dari hasil penelitian diketahui bahwa klasifikasi multispektral standar dengan algoritma Maximum Likelihood mampu menghasilkan informasi penutup lahan yang cukup lengkap dan rinci pada wilayah pertambakan dengan ketelitian yang cukup baik (>86%. Tingkat ketelitian yang sama juga masih dijumpai walaupun hanya melibatkan kombinasi 3 saluran terbaik (5,4, dan 3 yang dipilih berdasarkan analisis statistik nilai kecerahan piksel. Dengan membandingkan hasil terbaik dari metode klasifikasi standar yang berbasis logika biner (boolean dengan hasil klasifikasi citra dengan logika samar dalam pengklasifikasian wilayah tambak, diketahui bahwa klasifikasi citra dengan logika samar mampu memperlihatkan hasil klasifikasi yang sangat baik untuk menentukan batas wilayah tambak yang tidak bisa dilakukan secara langsung bahkan oleh metode standar dengan algoritma

 19. Penerapan Metode AHP Dan TOPSIS Untuk Mengevaluasi Pemohon Kredit Suku Cadang Motor Suzuki (Studi Kasus : PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mursalim Mursalim

  2017-01-01

  Full Text Available AbstrakDalam pemberian kredit kepada pelanggan banyak hal perlu dipertimbangkan agar keputusan yang diambil tidak salah. Biasanya dilakukan pengumpulan beberapa persyaratan administrasi serta melakukan penilaian terhadap jaminan seperti aset yang dimiliki, nilai ekonomi dan beberapa pertimbangan lainnya, sehingga proses pengambilan keputusan butuh waktu lama. Dalam penelitian ini dibangun suatu sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemberian kredit kepada konsumen dengan menerapkan dua metode yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP. Kata kunci: AHP, Kredit, Suku Cadang. AbstractIn granting credit to customers a lot of things need to be considered so that the decisions are not wrong. Usually done some administrative requirements gathering and assessment of collateral as assets, economic value and some other considerations, so that the decision-making process takes a long time. In this study constructed a decision support system for determining lending to consumers by applying two methods: Analytical Hierarchy Process (AHP. Keywords: AHP,  Credit, Parts.

 20. Analiza metod scalania arkuszy Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej i Iłżanki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Gilewski

  2016-07-01

  Full Text Available Numeryczny Model Terenu znajduje coraz częstsze zastosowanie w inżynierii środowiska. Zaprezentowano aplikację pozwalającą na zamianę arkusza NMT w formacie TIN na rastrowy, a następnie połączenie wielu rastrów w jeden (mozaikowanie. Analizie poddano dokładność uzyskiwanych modeli w miejscach nakładania się arkuszy NMT. Łącznie analizie poddano 48 modeli rastrowych uzyskanych 2 metodami interpolacji, o 4 różnych rozdzielczościach i połączonymi za pomocą 6 metod mozaikowania.